Қазақстан мен Жапония қатынастарының негізі

КІРІСПЕ

І БӨЛІМ ҚАЗАҚСТАН МЕН ЖАПОНИЯ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ НЕГІЗІ
1.1 Қазақстан сыртқы саясатының негіздері және Жапония дипломатиясы
1.2 Жапония және Қазақстан қатынастарының қалыптасу негіздері
1.3 Жапония және Қазақстан қатынастарының құқықтық негізі

ІІ БӨЛІМ ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЫРТҚЫ САЯСАТЫНДАҒЫ ЖАПОНИЯ РӨЛІ
2.1 Жапонияның Қазақстандағы инвестициялық саясаты
2.2 Қазақстан мен Жапония арасындағы саяси, сауда.экономикалық байланыстар және оның даму болашағы
2.3 Мәдени саладағы екіжақты қатынастар

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қазақстанның сыртқы саясатының негізінде өзінің қауіпсіздігін, егемендігі мен территориялық тұтастығын қамтамасыз ететін, мемлекетіміздің дүниежүзілік қауымдастықка енуіне, республика ішіндегі реформаларды жузеге асыруға, оның тиімді және өсімді экономика, тұрақты демократиялық институттар жасауға, барлық республика халқының құқығы мен бостандықтарын қорғауға қолайлы жағдайлар жасау мүдделері жатыр. Ол өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде әскери құралдарды емес, парасатты, салмақты дипломатияға сүйене отырып, саяси құралдарды пайдалануды мақсат етіп отыр. Ол халықаралық байланыстарының негізінде таяу және алыс шетелдердің бәрімен өзара тиімді саяси-әлеуметтік, мәдени қатынастарды орнатуға ұмтылуда. Елімізді қазір дүние жүзінің 117 мемлекеті таниды, олардың 105-мен дипломатиялық қатынастар орнатылды. Шетелдерде 26 елшілік ашылып, біздің елімізде 40 елшілік пен миссия, халықаральқ және ұлттық ұйымдардың 16 өкілдігі жұмыс істейді.
Қазақстан Республикасының қазiргi кездегi дамуы өзара бағыныштылық және өзара араласу процесiнiң күшейген кезеңiнде жүрiп жатыр. Қазақстан Республикасының геосаяси орны, жалпы шекарасы, басқа аймақтармен байланыс жасайтын көлiк қатынасы, сондай-ақ бай табиғи ресурс қуаты өндiрiстiк өнеркәсiптi кооперациялауға, бiрiккен кәсiпорындар ұйымдастыруға, агроөнеркәсiптiк кешендердiң қызметiнiң дамуына алғы шарттар жасайды.
Айта кететiн жәйт, жаңа жағдайда бұрынғы одақ мемлекеттерiнiң арақатынасындағы стиль де өзгердi. Қазақстан ТМД елдерi мен сауда-экономикалық байланыстарында дүниежүзiнде белгiленген сауда-құқықтық негiздерiне, сауда және тариф жөнiндегi бас ассоциация ұйымының принциптерiне сүйенедi. Саудадағы әр түрлi лицензия түрiнде квота, баж салығы, т.б. кедергiлерден құтылуға алғашқы қадамдар жасауда.
Қазір отандық өнеркәсіпорындарының экономикалық өнімділігі төмен, яғни өндірістік және экономикалық шығындары жоғары. Елде өндіріс көлемінің өсуі шығындардың одан да жоғары қарқынмен өсуін қамтамасыз етеді. Осының салдарынан отандық өнеркәсiптердiң рынокқа шығарған өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгi төмен болып, олардың экономикалық белсендiлiгiнiң өсуiне керi әсер етуде. Яғни, бiр сөзбен айтқанда экономиканың тиiмдi дамуы үшiн ұдайы өндiрiстiң негiзi болып табылатын капиталдардың толық және қарқынды қызмет етуi қажет болып табылады.
Осы аталған тиімсіз даму формасы болып отырған экономиканың шикізаттық бағытынан экономиканың индустриялы-инновациялы түріне көшу елдің ішкі саясаттарымен қоса, сыртқы экономикалық қатынастары мен әрекеттеріне де тікелей байланысты болып табылады. Себебі, сыртқы сауда, халықаралық капитал қозғалысы, ашық экономика, шетел инвестициялары, капитал және тауардың халықаралық ағымдары, дамыған елдердің өзіндік ерекшеліктерін жан-жақты талдау бүгінгі тақырыптың өзектілігі болып табылады.
1. Назарбаев И.А. На пороге XXI в. А-96 стр. 14
2. Токаев К.К. Под стягом независимости А-97 стр. 14. Дипломат. Курьер с. 97
3. Н.А. Назарбаев "Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства" А-92г стр53
4. "Казахстанская правда" 15. 09. 2009 ж.
5. Арыстанбекова А. Казахстан и ООН. Внешняя политика Казахстана. Сборник статей - Алматы 2009 г
6. Назарбаев Н.А. Эпицентр мира. - Астана: Елорда, 2009. - С.30.
7. Идрисов Е. А. Азиатская безопасность: вклад СВМДА // Казахстанская правда. 2010 ж. - 5июня. — С. 3.
8. Н.А. Назарбаев Стратегия становления и развитие Казахстана как суверенного государства. А-92. стр. 54-55
9. Н.А. Назарбаев "Казахстан-2030 Дипломатический курьер 1997N4 стр. 87.
10. Выступление Назарбаева Н. А. перед участниками СВМДА и дипломат. Корпусом в Алматы. Дип. курьер, 2007 г., № 4, стр. 128.
11. Конституция Республики Казахстан А., 1995. с изм. на 2009 г.
12. Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года, №453-1. “О государственной службе” Государственная служба в Республике Казахстан. Сборник нормативных правовых актов. - Астана, 2008 г.
13. Об утверждении Правил проведения аттестации административных государственных служащих. Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2000г. №327.
14. Об утверждении Правил проведения аттестации административных государственных служащих. Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2000г. №327.
15. Указом Президента Республики Казахстан от 16 января 1997г. №3542; Закон Республики Казахстан “О государственной службе” Алматы, 1999г.
16. Венская Конвенция о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года
17. Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2007 года N 187-1 О дипломатической службе.
18. Об утверждении Правил проведения аттестации административных государственных служащих. Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2009 г. №327.
19. Назарбаев Н.А. Стратегия трансформации общества и возрождения евразийской цивилизации. - М.: Экономика. 2000. - 543с.
20. Назарбаев Н.А. Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации: Послание Президента страны народу Казахстана // Алматы: Атамұра, 2005. - 48 стр.
21. Назарбаев Н. В потоке истории. А., 2000.
22. Назарбаев Н. Содружество Евразии. А., 2000.
23. Назарбаев Н.А. ''Укреплять международные позиции Казахстана'' Казахстанская правда 15.09.2010 г.
24. Сарсенбаев М. Дипломатическое и консульское право. - А., 2006 г.
25. Ковалев А.Н. Азбука дипломатии. - 4-е издание. -2004 г.
26. Дипломатическое право. - В кн.: Сарсембаев М.А. Меж-дународное право. Учебное издание. - Алматы: Жеты Жаргы. -1996.
27. Баймаханов М.Т. О некоторых подходах к решению проблем правопонимания. Научные труды, 2000, №1 (7).
28. Сапаргалиев Г.С. Становление конституционного строя Республики Казахстан. 1990-2000: Сборник статей. -Алматы: Жетi жаргы, 2001.
29. Сандровский К.К. Право внешних отношений. Учебное пособие. - Киев: Высшая школа,1994- Вып.1.
30. “Международное право”, учебник, М. изд. “Международные отношения”, 2005 г.
31. Сарсенбаев М. Дипломатическое и консульское право. - А., 2008 г.
32. Посольское и консульское право в избранных документах. 2010 г.
33. Сандровой К. Право внешних сношений. 2006 г
34. Административное право Республики Казахстан. Общая часть. Под. Отв. А.А. Таранова. Алматы. Жеті Жарғы. 1997, С. 113.
35. Урляпов В. Ф. Формирование внешнеполитического курса государств Средней Азии и Казахстана Россия—СНГ—Азия: проблемы сотрудничества. М.: Институт востоковедения РАН, 2007 г.
36. Баймаханов М.Т. О некоторых подходах к решению проблем правопонимания. Научные труды, 2009 г., №1 (7).
37. Урано Окинака, Лиу Сучао, Уэсака Хэнкити. Дяоюдай чуньдао (Сэнкаку сёто) веньтхи. Яньдиу цзиляо хойбянь. Гонконг - Токио: Личжи чубань-ше - Катанамидзу сёбо, 2009 г. - 502 с.
38. Мидорима Сакаэ. Сэнкаку рэтто. - P.92, Кииэба Кадзутака. Сэнкаку сёто но энкаку то сёдзоку мондай - С.78, Такахаси Сёгоро. Сэнкаку рэтто ното. - Токио: Сэйнэн сюппанся, 1999. - С.50.
39. Кошкин А. А Японский фронт маршала Сталина. Факты. Документы. Опубликовано издательством Olma Media Group, 2004
40. История Японии. - Т.2. - С.618-619.
41. История Японии. Тт. 1-2. М.: Институт востоковедения РАН, 1998.
42. Мэгуми Тадахиса. Сэнкаку сёто - Уоцуридзима. - Токио: Сэнкаку сёто боэй кёкай, 1997. -141 с.
43. Нисимура Синго. Дарэка сококу о омовадзару. - Токио: Крэстся, 1997. - 123 с.
44. Сэрита Кэнтаро. Сима но рёю то кэйдзай суйики но кёкай какутэй. . - То-кио: Юсиндо, 1999. - 264 с.
45. Такахаси Сёгоро. Сэнкаку рэтто ното. - Токио: Сэйнэн сюппанся, 2008 г. - 132 с.
46. Эдо Юсукэ. Сэнкаку сёто - до суру Нихон. - Токио: Цунэхиса сюппан кабусики гайся, 1996. - 136 с.
47. Вербицкий С.И. Японо-американский военно-политический союз – М.: Наука, 1972
48. Diplomatic Bluebook 1997. Japan's Foreign Policy in a World of Deepening Interdependence. Tokyo, 1998.
49. Перевод с английского по: Japan Treaties. Treaty of Peace with Japan. San Francisco, 8th September, 1951. - London: His Majesty’s Stationary. - P. 2-24. - на основе перевода в Сборнике документов и материалов по Японии (1951-1954 гг.). - М.: ДПО МИД СССР, 2004. - С. 89-104.
50. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 32. М., 1978. 397 c.
51. Японо-Казахстанксие отношения (1972-1982). Сборник документов и материалов / Отв. ред. Б. В. Поспелов, Г. Д. Спекторов. М.: Институт Дальнего Востока АН СССР, 2005 г. 200 с.
52. Боэй хакусе. 1970-1992. (Белая книга по обороне.) Токио: Окурасе инсацукеку, 1971- 1993.
53. Совместное заявление Республики Казахстан и Правительства Японии о дружбе, партнерстве и сотрудничестве - документ о стратегическом партнерстве Казахстана и Японии в XXI веке // Казахстанская правда. - 1999. - 6 декабря.
54. Соглашение между Республикой Казахстан и Японией о экономическом сотрудничестве // Бюллетень международных договоров. -Астана, 2004.
55. Акира Мацуй: Қазақстан халықтарына жарқын болашақ тілеймін. Жапонияның Қазақстандағы Төтенше жэне Өкілетті елшісімен сүхбат // Егемен Қазақстан. - 1996. - 24 шілде.
56. Khidecate Mitsuhasi "Japan is somewhat special country"// INVESTOR. -2000.-№2.
57. Япония. Справочник / - М.: Япония сегодня, 2009. - С. 190.
58. Айжулов Т. О проблемах ядерной и радиационной безопасности в Казахстане // Казахстан и мировое сообщество, - 1996, - №1. - С. 63.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
І БӨЛІМ ҚАЗАҚСТАН МЕН ЖАПОНИЯ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ НЕГІЗІ
1.1 Қазақстан сыртқы саясатының негіздері және Жапония дипломатиясы
1.2 Жапония және ... ... ... негіздері
1.3 Жапония және Қазақстан қатынастарының құқықтық негізі
ІІ БӨЛІМ ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЫРТҚЫ САЯСАТЫНДАҒЫ ... ... ... ... ... саясаты
2.2 Қазақстан мен Жапония арасындағы саяси, сауда-экономикалық ... оның даму ... ... саладағы екіжақты қатынастар
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Қазақстанның сыртқы саясатының негізінде өзінің қауіпсіздігін, егемендігі
мен территориялық тұтастығын ... ... ... ... енуіне, республика ішіндегі реформаларды жузеге
асыруға, оның тиімді және ... ... ... демократиялық
институттар жасауға, барлық республика халқының құқығы мен бостандықтарын
қорғауға қолайлы жағдайлар жасау мүдделері жатыр. Ол ... ... ... ... құралдарды емес, парасатты, салмақты дипломатияға
сүйене отырып, саяси құралдарды пайдалануды ... етіп ... ... ... ... таяу және алыс ... бәрімен
өзара тиімді саяси-әлеуметтік, мәдени қатынастарды ... ... ... ... ... 117 ... ... олардың 105-мен
дипломатиялық қатынастар орнатылды. Шетелдерде 26 ... ... ... 40 елшілік пен миссия, халықаральқ және ұлттық ұйымдардың ... ... ... ... ... ... ... өзара
бағыныштылық және өзара араласу процесiнiң күшейген кезеңiнде жүрiп жатыр.
Қазақстан Республикасының геосаяси орны, жалпы шекарасы, ... ... ... ... қатынасы, сондай-ақ бай табиғи ресурс ... ... ... ... ... агроөнеркәсiптiк кешендердiң қызметiнiң дамуына алғы шарттар
жасайды.
Айта кететiн жәйт, жаңа жағдайда ... одақ ... ... де ... ... ТМД ... мен сауда-
экономикалық байланыстарында ... ... ... ... және ... ... бас ... ұйымының
принциптерiне сүйенедi. Саудадағы әр түрлi лицензия түрiнде квота, баж
салығы, т.б. ... ... ... ... ... отандық өнеркәсіпорындарының экономикалық өнімділігі төмен,
яғни өндірістік және экономикалық шығындары жоғары. Елде ... ... ... одан да ... ... ... қамтамасыз етеді. Осының
салдарынан отандық ... ... ... ... ... ... ... олардың экономикалық белсендiлiгiнiң өсуiне керi
әсер етуде. Яғни, бiр сөзбен айтқанда экономиканың тиiмдi дамуы үшiн ұдайы
өндiрiстiң ... ... ... ... ... және қарқынды қызмет
етуi қажет болып табылады.
Осы аталған тиімсіз даму формасы болып ... ... ... ... ... ... көшу елдің
ішкі саясаттарымен қоса, сыртқы экономикалық қатынастары мен ... ... ... ... ... Себебі, сыртқы сауда, халықаралық
капитал қозғалысы, ашық экономика, шетел инвестициялары, ... ... ... ... дамыған елдердің өзіндік ерекшеліктерін жан-
жақты талдау бүгінгі тақырыптың өзектілігі болып табылады.
Қазақстан тарихы қысқа мерзімде басты мемлекеттік ... ... ... ... ... қол ... Қазақстан соңғы 10 жылда
әлемдік қауымдастықпен барлық салаларда өркениетті ... ... ашық ... ... ... елдериен өзара тиімдіжәне ұтымды
қарым-қатынастар қалыптастырып, инвестициялармен келуі өсе түсті.
Сыртқы саясатты орнықтырып, еліміздің ... ... ... ... зор ... бар. ... күн Қазақстан әлемнің
көптеген елдерімен сыртқы қарым-қатынас орнатып, барлық беделді халықаралық
ұйымдардың мүшесі ... елі ... ... басты бағыты жетекші державалардың
қауіпсіздік жөніндегі кепілдігін ала ... ... ... бас тартып
қана қоймай, ядролық қарусыз мемлекет мәртебесіне ие болу еді. Бұл ... ... іс ... ... Ал осы жәйт ... аренада еліміздің
мәртебесін көтерді. Еуразия одағын құру, Азиядағы өзара ықпалдастық пен
сенім шаралары ... ... ... сияқты Қазақстанның бірқатар игі
бастамалары әлемдік ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың қызығушылық танытуы
осы ... ... ... бола алады.
Халықаралық қатынастарда Қазақстан таңдап алған көпвекторлы саясаттың
дұрыстығын осы он жылда жинақталған тәжірибе шын ... ... ... ... ... ... алдында ұлттық
экономиканың көтерілуіне жан-жақты ... ету, ... ... ... ... ... қарастыру, сауда-экономикалық қатынастарды
дамыту сияқты бірқатар маңызды мәселелер ... ... ... де ... айтарлықтай жұмыстар атқарылды. Енді бүгінгі күннің талаптарына
сай халықаралық қауіпсіздікті нығайтуға әлемдегі экономикалық қатынастарды
жетілдіруге, тұтастай алғанда, ғаламдық ... ... оң ... қосу ... ... болып табылады.
Қазақстан әлемдік қоғамдастықта өзіндік алар орны бар ел екенін ... жыл ... ... ... ... елінің саясаттағы бағыты да,
географиялық орналасуы да, жер байлығы да дүние жүзіндегі ... ... ... күрделі жағдайда Қазақстан мен Орталық Азия елдері ... ... ... діни экстеризмге, халықаралық терроризмге,
ұиымдасқан ... ... ... ... айналымына, қару - жарақ
контрабандасына қарсы ... ... ... салаларда тығыз өзара іс-қимыл
жүгізілуге тиіс деп ... ... ... жұмыс істей бастаған ... ... ... ... ... ... ... интиграция қазіргі аймақтық дамудың басты бағыты ... ... ... ... және Оңтүстік Америкада, Оңтүстік-Шығыс
Азияда орталық экономикалық және геосаяси ... ... ... ... мен аймақтық бірлестіктер жұмыс істейді. Осыдан
ынтымақтастықтан бас ... ... ... жоқ. ... ... ... алғанда ТМД-дағы серіктестіктерімізбен бірге Қазақстанда да
осындай бағыттарды ... ... ... Одағы мемлекеттерінің көпшілігі әлемдік энергия көздері
рыногындағы ... ... ... және ... ... тиімді түрде дамытуға объективті тұрғыдан бейімділік танытып отыр.
Ұлы Жібек ... ... ... де ... ... ... ... қол қойылған Беларус, Қазақстан, Қырғыстан және Ресей ... ... және ... ... ... ... шарт 28 баптан тұрады. Мемлекеттердің өз халықтарының игілігі үшін
ерікті түрде кірігу процесі осы ... ... ... ... отыр.
ТМД шеңберінде бірінші қатарға ... ... ... - ... сатысы қалыптасып, шыға бастады. Орталық Азия ... да ... ... ... ... ... 1998- жыл бойы 12
мемлекет шеңберінде ... ... ... ... ... ... бұлардың төртеуі еркін сауда аймағы пайдалы деген шешімге келген
болатын. Қазақстан, ... ... және ... бірлескен
мәлімдемесінде еркін сауда аймағын кезең-кезеңімен ортақ экономикалық
кеңістік қалыптастырудың жанды ... ... ... Енді олар ... ... ... және капитал рыногын құратын болады.
Қазiргi кезде жалпы экономикалық бiрiгудiң әр түрлi жолдары ... ... ... ТМД елдерiмен екi жақты келiсiмдер негiзiнде, көпжақты
келiсiмдердi тереңдету, аймақтық интеграциялық бағдарламаларды iске қосу.
(Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан). Сыртқы ... ... және ... ... жағдай жасау сыртқы сауда айналымының дамуына ықпал
етедi.
Кеңес Одағының ... қиын ... мен ... ... ... ... ... бағдарламаны жасап шығаруға үкiметке негiз
болды. Оның негiзгi мақсаты: нақты рыноктық механизмнiң және ... ... ... ... мiндеттерi:
- макроэкономикалық тұрақтандыруға қол жеткiзу және инфляциямен күрес;
- меншiк ... ... ... ... ... ... және ... инфрақұрылымды құру,
кәсiпкерлiктi белсендендiру;
- тиiмдi сыртқы сауда саясатын жүргiзу;
- экономикадағы құрылымдық ... және ... ... ... ... ... ... бағытталған әлеуметтiк саясат;
- шаруашылық мiндеттердi шешу, сонымен қатар, болжау, есепке алу және
бақылау функцияларының нығаюында мемлекеттiк ... ... ... мемлекеттiң тiкелей араласуының әлсiреуi.
Сыртқы сауда саясаты – мемлекеттің ... ... ... ... ... ... әсер ... Оның мақсаты :
- Экспорт пен импорт көлемдерін өзгерту;
- Елді қажетті ресурстармен қамтамасыз ету;
- Экспорт пен ... ... ... ... ... ... құралдары дегеніміз – нарықтық
қатынастардың дамуы ... ... ... ... ұлғайту және
шығынын азайту мақсатында әсер ету тәсілдері.
Біздің елімізбен дәйекті ... ... ... ... ... Оған ... болатын ең алдымен, Қазақстандағы мол ... ... ... ... 1,5 млрд. тоннадан астам пайдалы қазбалар
игеріледі. Жапония мен Қазақстан арасындағы қатынастар ... ... ... ... де, екі ... ... ... пайда
мүдделері де маңызды болып табылады деп айтсақ қателеспейміз.
Бітіру жұмысымның өзектілігі: қазіргі кездегі ... ... ... Жапония рөлінің ерекшеліктерінің анықтау, қарым-
қатынастарының даму барысын қарастыру. Жапония экономикалық потенциалы ... ... ... ... ... Қазақстандағы салмағын талқылау.
Бітіру жұмысымның мақсаты: Қазақстан Республикасының ... ... ... және де ... ... ... ... ашып көрсету. Жапонияның Қазақстан аумағында жүргізген ... мен ... ... ... міндеті: Жапония экономикалық ұлы держава. Оның кейбір
мемлекеттермен дипломатиялық қарым-қатынастарын бастаудан, ... ... ... ... ... қарастыру. АТР
аумағында және ғаламда жетекшілікке жетудегі ... ... Әлем ... ... ұлы ... ... танылуының
сырын ашу.
Бітіру жұмысымның зерттелу деңгейі: дипломдық ... ... ... қорытындыдан және пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Кіріспеде тақырыптың өзектілігі және ... ... ... ... жазылған. І-тарауда Қазақстанның жалпы сыртқы ... ... ... ... және екі ... өзара сыртқы
қатынастарының пайда болу негіздері талқыланған. ІІ-тарауда екі елдің саяси
экономикалық қатынастары, ... ... ... ... қатынастары
белгіленген.Қорытындыда Қазақстан мен Жапония қатынастарының тиімділігі,
рөлі және даму болашағы айтылған.
Бітіру жұмысының жазылу барысында ... ... ... ... ... ... политика Казахтана в условиях
глобализации», «Казахстан- реалии и ... ... ... ... көрсетілген Жапониядың Қазақстанға қатысты саясаты жайлы
толық мағлұматтарды негізге алдым. Белгілі дипломат әрі ... К. ... ... ХХІ ... ... Қазақстанның сыртқы
сааясатындағы өзекті мәселелерге арналған. Отандық саясаттануда алғаш рет
үшінші ... ... ... ... ... ... пен
экокномиканың жаһандану проблемалары, сондай-ақ, Қазақстанның сыртқы
саясатындағы экокномикалық ... ... ... ... ... ... және тағы басқаларын
қоса алғандағы жаңа мемлекет – ... ... ... мен болашақтағы мүмкіндіктеріне баса назар аударылған. Автор
кітапты жазу барысында ... ... ... ... ... ... тақырып бойынша Жапониялық және батыстық ағылшын тіліндегі
дерек көздерін ... ... ... ... МЕН ... ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ НЕГІЗІ
1.1 Қазақстан сыртқы саясатының негіздері және Жапония дипломатиясы
Қазақстанның сыртқы саясатының негізгі бағыттарының ... ... ... ... ... және 1991 ... ... ыдырауы)
басталатын, суық соғыстан ... ... ... суық соғыс
жанжалдары мен идеологиялық қарама - қайшылықтардан тігілген ... ... ... ... жылдардағы дипломатия келесідей жаңа проблемаларға тап
болды: көп ұлтты елдердегі ұлттар аралық ... ... ... адам
құқығының бұзылуы мен мемлекет ... ... ... ... орнатумен. Суық соғыстың аяқталуынан соң келген ... ... ... ... - ... таза беттері талантты
дипломатты күтеді, ол сол беттерді ... ... ... ... ... ... жүйені тұрғызумен қорытындыланады. Бұл жүйе ауа райын
өзгерту, аурудың алдын алу, көшіп - ... ... жою ... ... ... ... проблемаларды шешу үшін бірлесуіміз қажет болатын, бір
адамзат нәсілі екенімізді түсінуімізге ... Бұл ... ... ең ... міндет.
Қазақстанның сыртқы саясаты мен дипломатиясы алдында тұрған негізгі
бағыттар біздің республикамыздың Президенті Н. Ә. ... ... ... ... ... и ... Казахстана как
суверенного государства. Олар болып табылатындар "СНГ", "АТР", "Азиатское",
"Европейское" және "Американское" [15, с. 54-55] Олар ары ... даму ... ... ... ... алды: "На пороге XXI века", халыққа
арналған үндеу "Казахстан-2030'', оның статьяларында, баяндамаларында ... Н. Ә. ... ... ... осы ... бағыттарын жүзеге асырылу процестерінің егжей
- тегжейлі талдауы ... ТМД - да, ... ... ... ... ... өтіп жатқан
экономикалық дағдарыс жағдайлары кезінде, олардың келісімді әрекеттесулері,
конструктивті ынтымақтасуы, өзара қолданбалы компромистік шешімдерге ... ... ... ... ... ... ... сақтап қалу,
экономиканы қажетті дәрежеле қалыптастыру, дүниежүзілік қоғамдастыққа
интеграцияланы мүмкін емес ... ... ... ... ... ... ... басы жеке дами алмайтынына көз ... ... ... ... ... ССРО ... ... қазіргі
заманның мемлекеттерінің ортақ заңдылығы, объективтіліктің айнасы болып
табылды.
Ынтымақтастықтың басты ... - ... ... мемлекеттердің
саясаттық, экономикалық проблемаларды бірлесіп шешу мақсатында бірігуін
қамтамасыздандыру болып табылады. Өзара ... ... ... ... келіссөздер, шарттар жасасу, кездесулер мен
конференциялар өткізу және басқа ... ... ... ... ... жұмыстар екі деңгейде өткізіледі: екіжақты және көпжақты,
ТМД шеңбері негізінде.
Бірыңғай экономикалық ... ... ... Қазақстан
Республикасының стратегиялық курсы, 1993 ... ... ... ... ... тапты. Ынтымақтастықтың Мемлекет-мүшелері экономикалық
одақ құруға бірдей қолдау жасап, ... қол ... Онда ... ... бірігуге баратындықтары, осы мемлекеттердің
экономикалық ортақ кеңістігіндегі тауарлардың, қызмет ... ... ... ... ... ... туралы шешімділік жарияланды.
Республиканың СІМ коллегиясының кеңейтілген мәжілісінде сөйлеген сөзінде Н.
Ә. Назарбаев былай деді, - "Ынтымақтастықты ... ... ... Қазақстанның ірі Еуроазиялық мемлекет ретіндегі ... ... ... .
Қазақстанның орталық-азиялық мемлекеттерменде байланыстары мен бірігу
процестері күшейе ... ... ... Орталық Азиядағы Қазақстан
саясаты экономикалық бірігу мәселелеріннің шешімінде өз орынын табады.
Орталық ... отын - ... ... ... ... ... отынның барлық түрімен толық қамтамасыз етілуі үшін
жағдай жасайды, сонымен қатар ... ... пен ... ... ... ... бар ... ұйымдастыруға мүмкіндік
беретін, сенімді ... ... ... құрады, "біз Орталық Азияның
көршілес мемлекеттерімен, ... ... ... және ... ... ... құра аламыз ", - деді Н.Ә. Назарбаев .
Осыдан, қорытынды жасауға болады. Осындай нәтижелерге жету үшін ... ... осы ... ... роль атқарды, өйткені өзара пайдалы
шешімдерге келу, компромиске дұрыс келу және ... ... ... ... ... білу - осының бәрі тек қана сыртқы саясатқа тән
қасиет.
2. "АТР" Пекин, Сеул, Токио, ... - ... Азия ... ... ... алдыңғы қатарлы технологиялар ретінде үлкен маңызды көрсетеді. Ірі
масштабты инвестициялау мүмкіндігі бар ... ... ... ... ... ... нарығы ретінде және Қазақстан жобаларын жүзеге
асыру үшін жұмыс күшін тарту ... ... ... әлемнің индустриальды дамыған мемлекеті, және де АТР-
дің дүниежүзілік экономика орталығына айналдыруда жетекші роль атқаратын
мемлекет ... ... үшін өте ... ... күні ... ... ... доноры. Экономикалық және әлеуметтік ... ... ... ... Оның қызметінің басты
бағыттары Қазақстанға өнеркісіпті, құрылысты, ... ... ... үшін ... ... мен ... ... тартумен анықталады.
АТР жаңа индустриальды елдерде кіреді: Оңтүстік Корея, Сингапур,
Тайвань, және ... олар ... ... ... ... дүниежүзінің
дамыған елдерінің деңгейіне әлеуметтік-экономикалық әлсіз дамыған өзінің
экономикасын көтере білді.
3. Азиялық ... ... ... қатынас басымдылықты мәнге ие
болады. Қазақстанның тәуелсіздігін ... ... ... - ... ... ... бастап Қазақстан түркия үшін салмақты және маңызды
серіктестік ретінде қарастырылды. ... ... ... ... және динамизммен сипатталады.
Қазақстан ынтымақтастықты Иранмен, Индиямен, Пәкістанмен және басқа
мемлекеттерменде жүргізеді, бірақ айтатын бір ... Иран ... ... ... алуға ұмтылумен сыртқы саясатты белсенді
жүргізеді. Осы тұжырымды Түркияға қатысты да ... ... ... ... Таяу ... ... қатынасы
беріктелуде.
Азиялық саясаттың маңызды орынын, Қазақстан дипломатиясының міндеттері
сияқты, қауіпсіздік проблемасы болып табылады. ... ... ... мен ... ... бойынша Кеңесті шақыру бастамасы
нақты саясаттық бағытқа ие болады және халықаралық өмірде ... ... ... ... ... ... сыртқы істер министрлері
деңгейіндегі мәжілісіне Орталық, Шығыс, Оңтүстік Азия 16 мүше-мемлекеттері
және 9 бақылаушы-елдері Азиядан, ... ... ... және
Еуропадан қатысты.
4. Еуропалық бағыт:
Еуропа елдерімен ... ... ... ... ... ірі ... экономикалық және мәдени орталықтарының ... ... ... ... мен Азияның арасына орналаса ... ... ... ... ... қарастырады,
Еуропалық одақпен ынтымақтасу техникалық көмек, инфрақұрылымды дамыту үшін
несиелер алуға және кадрлар дайындауға қажетті.
Басымдылықты бағыт - Ол ... ... ... ... ... және ... ... үлкен инвестициялар сала алады. Сонымен
қатар, ... ... ... ... ... ... айтуымыз керек.
5. Америкалық бағыт. Қазақстан үшін АҚШ-пен ынтымақтасу стратегиялық
маңызды ... ... ... саясаттық және экономикалық
салада ... ... ... АҚШ ... ... ... Қазақстанды Орталық Азияның ... мен ... ... қарастырады және өзекті серкітес деп таниды. Қазақстанның
сыртқы саясаты, яғни дипломатиясы ... ... ... ... ... тек қана мемлекеттермен өзара қатынасты дамытып қоймайды, сонымен
қатар осындай қатынасты ... ... ... ... бағытындада
жұмыс жасайды.
Қазақстан БҰҰ толық құқықты мүшесі бола отырып, оның ... ... ол өз ... ... ... ... ... дипломатиясы бастамасымен БҰҰ Бас Ассамблеясының
резолюциясы ... сол ... ... ... ... ... кеңестік бағдалама, Еуропалық экономикалық комиссияның ... ... Азия үшін ... ... ... ... жер шарындағы бейбітшілік ... ... ... ... ... ... жұмысы
деп қабылдайды. Қазақстан оптимальды, реформаланған және ... және осы ... ... ... шешетін БҰҰ үшін
ат салысады және қолдайды.
Қазақстан ... ... во имя ... бағдарламасы шеңберінде
ынтымақтасады. Ол ОБСЕ - нің қатысушы-елі болады. ОБСЕ қатысты екі ... ... - ... мен Орталық азияның ... ... ... ... ... сол ... ... мен
еуропалықтану арасында көпір салу, ... ... ... және ... бетін қайтаруда ОБСЕ ролін аттыру.
Қазақстан МБРР, Дамудың Азиялық банкі, ВОЗ, ЮНЕСКО, экономикалық
ынтымақтастық ... ... ... ... ... мен ... көп бағыт бойынша
бір уақытта жүргізіледі. Олар біздің ұлттық мүдделерімізді жүзеге асырумен
шартталады, біздің экономикамыздың күйін ... ... ... ... ... көрстетеді.
Жоғарыдағылардан қорытынды шығарып, айтуымызға болады: біздің
республикамыз тәуелсіздік пен егемендік алды. ... емес жеті жыл ... ... Қазақстанды құруда орасан зор жолды өтті" .
Басты тарихи факт - ядролық державалар ... ... ... ... ... мен ... ... мойындалып бекілген, сонымен қатар жоғары деңгейдегі ... ... ... ... 120 мемлекет
мойындады, олардың 115 мен ... ... ... ... ... елшіліктер мен миссиялар, 19 халықаралық ... ... ... ... ... ... айналды. Шетелдерде 29 елшілік,
4 дипломатиялық миссия, екі бас консульство және алты ... ... ... ... ... ... ... жақтайтындығы
туралы жариялады. Өкінішке орай, бұрынғы және ... ... ... ... ... ... туралы жалаң саяси декларацияның, оны
нақты ... ету үшін ... ... ... ... ... ... тұрақтылықты ұстаудағы маңызды роль Президент H.A.
Назарбаевтың үлесіне тиетіні туралы ... ... ... ... ... ... ... және демократтау,
нарықтық рельске түсу әртүрлі өтті және ... ... ... Азия ... ... саясаттық және экономикалық моделдер
қалыптасуда деп айтуға ... Олар ... ... ... ... ... өзара кәдімгідей айрықшаланады, ал олардың
қаржылы - несиелік жүйелерінде айырмашылық ... көп. ... ... ... алға басу ... мен ... әрқилы. Бұл тізімді одан
әрі жалғастыра беруге болады.
Осы ... ... ... - ... ... ... дербес - елдікке өту оңтайлы болар еді.
Қазақстан жалпы дүниежүзілік қатынастың келешектегі ... ... ... қамтамасыз етуі үшін, ... ... ... сыртқыда
сипаттағы проблемалармен келетін нұқсанды барынша болдырмауға бағытталған
әрекеттің стратегиясын әзірлеуі ... ... ... ... анықтауға
және мүмкіндікті апаттарға қарсы сақтандыратын шараларды қабылдауға
көмектеседі.
Адамзаттың өркениетті дамуының ... ... ... мемлекеттің
қарқынды және тұрақты өсуі жүзеге ... ... ... қажетті
жағдайлардың ең бастапқысы оның ұлттарының қауіпсіздігі мен мемлекеттігінің
сақталуы болып табылатынын куәлендіреді. Еркіндік пен тәуелсіздікті ... аз, оны ... ... ... және ... ... беруіміз
керек. Келешек ұрпақ біздің ұрпақтарымыз жеңе алмаған ... ... және ... ... ... ... кешіреді. Бірақ, егер
біз мемлекеттігімізді жоғалтатын болсақ, тәуелсіздіктің стратегиялық
негіздерінен, өзіміздің ... бен ... ... безетін
болсақ, онда бізге ешқандайда кешірімділік жоқ.
Ақпараттың кең ... ... ... білетін дипломаттар ғана тиімді
жұмыс істей алады. Және оны өзінің елінің қажетсінуіне қолданбалы пайдалана
алу, ... ... ... және ... қоя ... және оны Сыртқы істер
министрлігіне пайдалы болатындай жағдайда өңдеу, бұл дипломаттардан үлкен
жауапкершілікті талап етеді. ... ... ... ... ... түсіндірмені және жауап қайтаруды талап етеді және ол жоғары деңгейде
өтуі керек. ... ... үшін ... ... үшін ... ... құралдарымен достық қатынаста болуы керек. Бұл беталысты
“электрондық дипломатия” деп атауғада болады. ... ... ... ... компьютирлендіруі керек, министрліктің ресми тұлғаларын
жалғастыратын, локальдық (жергілікті) желілер ... ... ... ... ... жақсы қорғалынған желілер
жүргізілуі қажет. Одан өзге, интернетте ... ашу ... ... ... архивтер мен электрондық жүйелер көмегімен өңдей
білуі ... ... ... ... революциялық дамуы, саяси
жетекшілер арасында көп жағдайда бейне конференциялардың ... ... ... жеке ... ... ... өткізу біртіндеп
төмендейді. Дипломаттарға қысқа сөздер мен ... ... ... және осы ... оперативтік бейнедипломатиялар.
Дипломатияға ықпал етуші келесі беталыс, бұл ... ... ... көп уақыты және жеткілікті ақшасы болады және бұл туризмнің ғалами
масштабына әкеледі. Бұл беталыс, елшіліктерге консулдық жұмысты арттыратыны
бесенеден ... ... ... ... қатардағы азаматтарға
үлкен қызмет көрсетулері керек болады.
Қазіргі коммуникацияның ғасыры келегенге дейін, дипломаттардың негізгі
және дәстүрлі ролі ... ... ... және өтінулер арқылы
ықпал ету болатын. ... ... ... ... күн тәртібі әр
алуан тақырыпта қойылады: келесідей тақырыптар талқыланады, қарулануды
бақылау, ... ... ... ... ... қоршаған ортаны
қорғаумен байланысты мәселелер және тағы басқалары. Елшіліктер мен олардың
атқаратын қызметтерінің ... ... ... ... третейлік соттың, бейбітшілдердің ролінде ... ... ... ... кең бағыттағы маман және басқарушы болуға
тура келеді, сонымен қатар осы рольдердің ұштасуы да қажет ... ... ... кәсіпқой бизнесменнің қызметін атқаруғада тура ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеуді
үйренуде қажетті болады.
Өкінішке орай жанжалдар мен соғыстар жалғасын табады, ... ... мен ... Олардың көбісі ішкі жанжалдар болады. Келетін
онжылдықта ең үлкен маңызға ие болатын мәселелер ... ... ... ... ... адам ... қорғау мақсатында, ішкі істерге
араласу құқығы, террористермен келіссөз жүргізе білу ... ... ... ... және ... алып қашу ... ... БҰҰ
өзінің күшін бейбітшілікті қолдауға және бейбіт өмір ... ... ... ауа ... ... және ... ортаның басқалай
өзгеруін күтуге болады. Жер ... ... су ... ... деңгейінің көтерілуі сияқты табиғат апаттары жиі болып тұрады. Ғылым
мен техниканың жаңа өнертабыстарыда ... ... жаңа ... ... олар ... қала алмайды. Дипломаттарға табиғат апаттары
кезінде дұрыс әрекет істеуді үйренуі керек және ... ... ... ... ... Жер ... ... санының 6 млрд.
адамға дейін, өсуіне қарай, дипломаттарға су, энергия, тамақ ... әр ... ... ... ... ... айналысуға тура келеді.
Діни экстремизм мен терроризмнің шиеленісуі байқалады. Тәжірибе қазірде
көрсетті, ... мен ... көп ... ... объектіге айналатынын және қамауға алынатынан. Дипломаттарға
жанжалдың туу себептерін, уәждемесін, шығу ... ... ... ... білуі керек және барлық уақытта соған дайын болуы
керек.
Сонымен, дипломатия алдында келешекте үш ... ... ... ... ... болады: Біріншісі - дипломатия алдында тұрған мәнді дұрыс
түсіну проблемасы (ғаламдану, ... тез ... ішкі және ... ... ... ... және оларды шешуге дұрыс
тәсілдеме табу;
Екіншісі - бұл жаңа ақпараттық желі. ... ... ... ... ... және оны пайдалана білу керек. Сыртқы істер министрлігіне
пайдалы болатындай жағдайда өңдеу, бұл дипломаттардан үлкен жауапкершілікті
талап ... ... ... ... ... тез ... ... жауап қайтаруды талап етеді және ол жоғары деңгейде өтуі керек.
Қоғамдық ... үшін ... ... үшін ... ... ... достық қатынаста болуы керек.
Үшінші - қоғамдық дипломатияның болу қажеттігінің болуы: ... ... және ... ... ... ... керек.
Ақпараттың кең ағынымен қалай басқаруды білетін дипломаттар ғана ... ... ... Және оны ... ... ... ... пайдалана
алу, ақпаратты дұрыс талдау және орынына қоя білу, және оны Сыртқы істер
министрлігіне пайдалы болатындай ... ... бұл ... ... талап етеді...
Қазақстан территориясында бірнеше шетелдік ... ... ... ... ... ... басқа
мемлекеттердегі сияқты біздеде шетелдік ... ... ... ... ... ... функцияларды орындау үшін,
жеңілдіктер мен артықшылықтар беріледі.
Барлық тұлғалар, артықшылық пен иммунитетті ... ... ... ... ... ... ... болады. Егер Қазақстан ... ... ... ... ... өзге ... ... болса,
халықаралық шарттың ережелері қабылданады және сол арқылы әрекет ... ... ... ... экономикалық шаруашылығы
күннен-күнге күрделене түскен таңдағы ... ... орны оның ... ... ел деп ... ... табылады. Нарықтық қатынастардың
дамуы ұлттық экономикамыздың елiмiз өз ... ... ... ... ... даму ... ... қатынастардың тиiмдi қызмет етуi
барлық қоғамдағы шаруашылық қызметтердiң тиiмдi қызмет ... ... ... пен ... ... баға ... және экспорт пен
импорт көлемін анықтауға көмектеседі. Мемлекеттің тауар қызметін импорттау
және экспорттау көлеміне, ... ... баға мен ... сол ... ... ... ... байланысты. Дүниежүзілік
баға тепе-теңдігі ішкі сұраныс пен ұсыныстан пайда ... яғни бұл ... ... қатыспайтын жабық экономикалы елде қалыптасады.
Салыстырмалы артықшылық теориясына байланысты ұлттық ... ... ... келе бермейді. Қазақстан Республикасы еркін
сауда ... ... ... ... ... болғанымен оған көп
бөгеттер қойылған. Оларға:
- Импорт тауарына акциз салығы;
- ... баж ...... ... өндірілмеген тауарға
салынады.
- Қолдампаздық (протекционистік) салым. Олар жергілікті өндірушілерді
шет ел өндірушілерінің бәсекелестігінен қорғау үшін ... ... ... шет еле ... ... ... қолайсыз жағдайда
қалдырады.
- Импорттық квота – оның ... ... бір ... ... ... ең ... ... белгілейді. Сыртқы саудаға
салымдардан қарағанда импортық квота көп әсерін тигізеді.
- Тарифсіз ...... ... ... еркін шектеу – сауда бөгеттерінің жаңа түрі. Шетел
фирмаларының белгілі бір ... ... ... өз ... ... ... ... бөгеттерінен қорыққан экспорттаушылар экспорт
көлемін өз еркімен ... ... ... ... ... еркін сауданы жақтаушылар көп,
бірақ мемлекет басшыларының жиналысында қолдампаздықты жақтаушылар көп.
Олардың еркін ... ... қою ... ... себептерге байланысты:
- Қорғаныс қажеттігін қанағаттандыру – бұл себептің маңызы экономикалық
емес, әскери саясат үшін маңызды. ... баж ... ... немесе қорғаныс үшін стратегиялық тауар мен материалдар шығару
үшін салынады.
- Мемлекеттегі ... ... ... – оның ... ... Ашық экономикада жиынтық шығын тұтыну шығынынан,
инвестициядан, мемлекеттік шығыннан, таза ... ... ... қысқарту арқылы жиынтық шығынның өсуі экономиканың дамуын
ынталандырады. Өйткені соның арқасында пайда және жұмыс орны ... ... ... ... де ... кезіндегі жұмыс орнының қысқаруы. Импорт көлемінің өсуі
жұмыс орнын ... ... ... ... ... орны көбейеді.
2.Импорттық шектеу енгізген ... ... ... жете ... Бір мемелекеттің экспорты басқа мемлекет үшін
импорт, экспорт импорттан үлкен ... ол ... ... жақсы
дамиды, ал экспорт импорттан кіші болса, онда ол ... ... ... көбейеді.
3. Баж және квотадан ауыртпашылық көрген мемлекет оған жауап
ретінде сауда бөгеттерін жоғарылатады. Соңында ... ... ... Ұзақ ... кері ... Ұзақ ... жоспары бойынша экспорт
импорттан үлкен болу арқылы ішкі жұмыс орнының өсуін ... ... ... баж ... ... таза экспортты
өсіруге және жұмыс орнын ... ... ... ... ... ... үшін ... – жоғары маманданған экономика
халықаралық нарыққа ... ... ... ... жүйесінің жағымсыз өзгеруі ауырпашылықтар әкеледі.
Сондықтан өндіріс диверсификациясын ынталандыру үшін ... және ... ... ... ... ... 1 ... 2 тауар тәуелділігі кемиді. Ол ішкі
экономиканы халықаралық ... ... ... ... ... ... жұмыс күшінен қорғау – Қазақстан фирмаларын
және жұмысшыларды шетелдік арзан жұмыс күшінен ... ... ... ... онда ... ... шетелдік арзан
тауарлар қаптап, ұлттық тауар мөлшері және жұмысшылар айлығы
төмендейді. Бұл әсіресе Қазақстан үшін екі жақты ... ... ... ... білімді маман ретінде шетелде
қалып жатыр, ал бүгінде Қазақстан экономикасы күннен-күнге
дамуына байланысты жақын шетелдерден Қазақстанға да ... ... ... ... ... ... ... басым көпшiлiгi
елiмiздiң шикiзаттық қорын игеруге салынып отыр. ... ... ... өзi осы ... жылдарда әлемдiк нарықтарда мұнайға деген
бағаның өсуiмен ... ... ... Ал ... ... ... ету үшiн ... өңдеушi саласын дамыту мәселесi туындап
отыр. Ол үшiн осы салаларға ... ... ... ... ынталандыруды қолға алу керек. Оның себебiн 2006 жылы негiзгi
капиталға тартылған инвестиция мөлшерiмен анық ... ... ... ... 1 – ... ... ... шетел инвестициясының құрылымы
Импорт көлемiн азайту экспортқа бағытталған өнiм өндiру барлық
дамыған және дамушы елдердiң басты ... Осы ... ... салалардың
техникалық деңгейiн көтеруде машина жасау өнеркәсiбiн көтеруге барлық күш-
жiгер салынуы тиiс болып отыр. Себебi, ... ... ... импорттауға мәжбүр. Минералды шикiзатты өндiруден өңдеуге
дейiн, тамақ, киiм, ауыл шаруашылығы, көлiк жiне ... ... ... ... ... ... ең ... өндiрiстерi көлiк және ауыл
шаруашылығына қажеттi техника өндiруi тиiс.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... шикізаттық
өнімдер және астық өнімдері құрап отыр. Ал елге ... ... ... ... техника, киім-кешек және тағы басқа шикізаттық емес
өнімдер құрайды. Жалпы Қазақстан Республикасының сыртқы сауда ... ... 8-ші және 9-шы ... көре аламыз.
Сурет 2 – ҚР-ның сыртқы саудасындағы негізгі тауарлар бойынша импорттың
көрсеткіштері
8-ші суреттегі негізгі тауарлар:
G1 - ... ... ... ... мен ... - минералды өнімдер
G3 - асыл емес металдар және олардан жасалған бұйымдар
G4 - химия өнімдері, пластмасса,каучук
G5 - ... ... және ... ... ... ... - ... 3 – ҚР-ның сыртқы саудасындағы негізгі тауарлар бойынша экспорттың
көрсеткіштері
39-шы ... ... ...... ... – асыл емес металдар және олардан жасалған бұйымдар
G3 – химия өнімдері, ...... ... және ... ... ... ... – машиналар, жабдықтар, көлік құралдары мен аппараттар
G6 – өзгелері
4-суреттен көріп отырғанымыздай еліміздегі ... ... ... ... ... яғни ... импорттан жоғары болып келеді. Алайда осы
экспорттың 85% шамасын шикізаттық немесе ... емес ... ... ... ... ... өңдеуші сала өнімдері мен дайын өнімдер
құрап отыр.
Сурет 4 – ҚР-ның сыртқы саудасындағы экспорт пен импорттың құрамы
Бүкiләлемдiк ... ... кiру ... ... ... ... жаңа ... шешудi жүктеп отыр. Ол сыртқы және
iшкi нарықтарда бәсекеге төтеп бере ... ... ... ... ... ... Мұны, Оңтүстiк Корея, Сингапур, Тайвань
елдерiнiң өнеркәсiптiк ... ... ... ... ... ... саясатын дайындауда кез келген өндiрiстiк кәсiпорын өнiмнiң ғылыми-
техникалық ... ... тиiс, ... инновациялық мәнi бар тауар
өндiруде өз бағыты мен механизмiн анықтап алуы керек. ... ғана ... ... ... 50 елдің қатарына қосылуға дайын болып, өзінің
экономикасын индустриялы-инновациялы етіп құра алады.
Сыртқы экономикалық ... – бұл ашық ... ... ... ... сақталатын экономика жағдайы ... ... ... қауіпсіздікті қамтамасыз етудің басты факторы болып
тиімді сауда-саттық саясатын жасау табылады. Қазақстанның ... ... ... ... ... саудадағы айналым көрсеткіштері
хабардар етеді.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... деректері бойынша, ұйымдаспаған сауда есебінсіз, 2008 жылғы
қаңтар-маусымда 52140,2 млн. АҚШ долларын құрады және 2007 ... ... ... ... ... оның ... ... – 35047,0 млн.
АҚШ доллары болып, 60,7%-ға артты, импорт (тасымалдауға кеткен шығыстарды
есепке алғанда) – 17093,2 млн. АҚШ ... ... ... ... өнімдерінің негізгі сатып алушылары: Италия (18,3%),
Швейцария (15,3%), Қытай (9,5%), Ресей Федерациясы (8,8%), ... ... (5,5%), ... (3,5%), Иран (3,4%), Украина (3%), Түркия
(2,8%).
Талданып отырған елдер ішінде экспорттың жалпы ... ... ... 15,8% (2007 жылғы қаңтар-маусымда – 16,5%) құрады.
2008 жылғы қаңтар-маусымда инвестициялық тауарлар импорттың жалпы
көлемінде 7727,5 млн. АҚШ долларын немесе 45,2% (2007 ... ... млн. АҚШ ... ... 45,7%) ... ... қаңтар-маусымда барлық импорттық жеткізілімдердің
47,5%-ы ТМД елдеріне (2007 жылғы қаңтар-маусымда – 43,9%) ... ... ... жеткізушілері: Ресей Федерациясы (импорттың жалпы
көлемінің – 38,3%-ы), ... (10,2%), ... (6,8%), АҚШ пен ... ... Жапония (3%), Италия (2,7%), ... (2,6%), ... ... ... ... ... ... түрде әлі жас.100 ... ... бар ... ... дипломаты сыртқысаяси қатынастарды
орнатуда,күрделі келіссөздерді жүргізуде бай ... ... ... ... ... ... ... елдерден
алыс орналасуы Жапонияның басқа елдермен қатынасын анықтаған болатын.
Жапон дипломатиялық қызметі ... ... ... ... ... ... ... ж. дейін жапон императоры
ешқандай билікті қолданбады.Барлығымен жоғарғы әскербасылар-сегундар
басқарған ... ... ... пен ... ... ... ... әскерлері жеңіліс тапқан болатын.Билік абсолютті
түрде,өзінің билік ету ... ... деп ... император Муцихитоға
көшті.Монархтар реставрациясынан кейінгі жағдайдың әсерінен пайда болған
буржуазиялық революциясынан соң Жапония ірі ... ... ... ... саяси жүйесі өзіне тән ерекшелігімен
анықталады.Бұл ... ... және ... ... ... 10
мыңға жуық саяси партиялар тіркелген.Жапонияның саяси сахнасында 5 саси
партия шынайы ... ... ... өз жұмыстарын атқарып отыр.Қазіргі
кезде мемлекеттің саяси жүйесінде көппартиялық қағида ұсталынады,яғни әрбір
профектуралық аймақтардан әр ... ... ... ... ... ... саяси билігінде ағымдағы уақытта 1948 жылдар
кезінде елдің саяси ... ... ... бір патрия жұмыс істеуге көп
мүмкіншілік ... жеке ... және ... кабинетін
бірнеше рет таратып жіберуіне байланысты осы ел тарихында 1994 жылдар
аралығында ... ... ... ... ... емес ... саси ... ортақ мүдде көздей
отырып коалиция құрған болатын,бұл Жапонияның соғыстан ... ... ... ... және ... ... ... негізінде 1955 жылы
құрылды.Ол құрылған ... ... ... ... ... ел
эканомикасындағы ірі бизнесті,жоғары бюрократияны,кіші және ... ... ... болатын.Бұл партичның ерекшелігі фпакциялы
болуында,қазіргі уақытта елдің әр саласын қамтитын 6 фракция қалыпты ... ... ... ... формальді ... ... ... етіп ... ... іс ... жыл ... ете алады.Партияның төрағасы үлкен өкілеттікке ... ... ... ... партияның ұйымдастырушылық қызметін
атқаратын ... ... ... ... ... ... аумақтарда ЛДП-ның бқлімшелері жұмыс
істеді.Партияның формальді түрде 2,9 млн-нан жоғары ... ... ... ... ... ... қатысқан жүзге жуық адамның
рөлі ... ... ... мен ... емес кәсіпорындарыныі
құқығын қорғауды,ел эканомикасын реттеуді ... ... жылы ... кеңесінің қолдаумен Комэйто елде қолданылып жүрген заңдардың
бірәзына ... ... ... ... темір жол жүйесіне,олардың акционерлік
компанияларын реттейтін заңдарға ... мен ... ... ... демакратиялық париясы 1945 жылы құрылды.1991 жылы
партия атауын партия сьезінде Социялогиялық деген ... ... ... ... деп ... ... базасын
жұмысшылар,жеке шаруалар,балықшылар,орта және кіші кәсіпкерлер,интелегент
мүшелері құрастырды.Партияның ... ... ... ... ... ... мен ... отырып 1993 тамыздан,19ұг жылы
маусым аралығында ... ... ... ... ... ... ... 70 мың адамнан асады.«сакигакэ» (құқық
жариялаушы) партиясы.Бұл партия 1993 жылы ... ... ... ... бұл ... бөлініп өздері жеке партия құрды.Бұл
партияның саси ұстанатын ... ... ... ... ... ... қадамдары болған жоқ,тек олар ... ... ... ғана ажыратылды.Бірақ бұл партия ... ... ... көре ... ... ету органдарының құрылуынан бастады.1868 ж. мемлекеттік кеңес
құрылды, оның басшысы ретінде он жоғарғы кеңесші(гидзе) және ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... он бір
жоғарғы және кіші ... ... ... ... ... сыртқы істер министрі болған Н.Сава. Алғашында департамент
Цикудзи районындағы кішкене сарайда орналасқан ... ... ... ... ... ... ... қызметінің кеңеюіне байланысты сыртқы
істер министрлігінде құрылымдық рефорлар ... ... ... ж. ... рет ... мен бөлімшелер құрылған
болатын,алты департамнетті кеңесшілер(дзе),ал бөлімшелерді хатшылар (року)
басқарды,сонымен қатар үшінші рангті аудармашылар,канцелярия ... ... ... ... ... құрылым
тұрақталып,келесідей болып құрылды:министр және оның ... ... ... ... бөлімшелері
енді) сонымен қатар төрт ... ... ... бірінші бөлімшесі сыртқысаяси әрекетті
жоспарлаумен ... ал ... ... Азия елдерімен қарым-
қатынасын реттеумен ... ... ... және ... ... Ұлыбританиямен, соңғысы АҚШ-пен қарым-қатынастарын
реттейді.Соғыс ... ... ... және ... екі бөлімшеден құралды.зерттеулік департаменттің бірінші
бөлімшесі дипломатия тарихын ... ... ... айналысса
екіншісі,ақпарат жинастырумен соның ішінде КСРО және басқа азиаттық елдерде
барлау арқылы ақпарат ... ... ... ... 1870-1874 ж.ж. АҚШ-
та,Ұлыбританияда Францияда, Ресейде, Австрияда, Қытайда ... ... ірі ... ... Ресейдегі, Франциядағы, Ұлыбританиядағы,
Италиядағы жапон миссиялары елшілікке айналды.Бірінші дүниежүзілік ... ... ... елшілігінде он сегіз дипломат қызмет
атқарды.Тоғыз ... ... ... ... ... ... ... миссия деңгейінде қала берді,сонымен қатар
Жапонияның он жеті ... және ... ... ... ... ... соғыс қарсаңында Петрбургтағы жапон елшілігінде 18
дипломат жұмыс істеді. ... ... ... ... ... жұмыс істей бастады. Сыртқы істер министрлігінің
алғашқы жылдарында Жапонияда дипломатиялық постттарды ... ... ... ... ... ... ... қалыптасқаннан кейін, жағдай
өзгерді: негізінен елші немесе өкіл ... ... ... ... ... ХІХ ғасырдың аяғына қарай министрліктің және шет
мекемелердің ... ... ... ... ... тапсырған
шінеуніктер ден құралды.Соғысқа дейінгі кезеңде белгілі жапон дипломаттары
өз карьерасын конкурстық емтиханнан бастаған болатын.
Жапонияның атақты кәсіпкер дипломаты- ... Исии ... ... ... ... 1890 жылы ... ... болатын, Өзінің
дипломатиялық жетістіктері үшін виконта дворяндық атағы берілген болатын.
Жапония белсенді сыртқы саяси қызметке Мэйдзи реставрациясынан кейін
өзіне ... ... ... ... Ел ... ... ... дипломатиялық қатынаста еш тәжірибесі болмаған ... ... ... ... ... ... ... болатын.
1868 жылы Тосы кланының самурайлары Сакайда 14 французды өлтірген
еді.Франция талабы бойынша ... ... ... ... ... ... кінәлі самурайларға француз елшісінің алдында «қарындарын жару»,
яғни харакири жасау керек болды. Елші ... ... ... ... ... бірінші самурай харакири жасап болғаи кезде,қалған тоғыз самурайға
жекелеген аралға жер ... ... бір ... ... 1868 жылы ... ... үкіметі шетел
елшіліктеріне Жапониядағы болып жатқан азаматтық соғысқа кіріспеуін сурауы
туралы хат жіберді. Алайда АҚШ, ... ... ... ... Пруссия елдері нейтралитет ... ... ... ... ... мемлекеттерге ашық көмектесіп отырды
Ресей Жапонияда болған оқиғаларға байланысты ... ... ... ... ... ... саясаты 1855 жылы
Симодадағы алғашқы шекара, сауда және дипломатиялық қатынас туралы ... ... ... ... ... және нейтралитет принципін қатаң
ұстанған Ресей шетел державаларының жапондықтарға қарсы ... ... ... шетел мемлекеттерімен тең құқықсыз келісімдерді
қайта қарауға ... 1871 жылы ... бұл ... ... рет
талаптанды. АҚШқа және европалық мемлекеттерге императорды билік басына
әкелген төңкеріс ... ... ... министрі Т.Ивакура
басшылығымен ... ... ... ... ... және олармен дипломатиялық,и достық қатынастарын дамытуға
дайындығын ескертіп, тең құқықсыз келісімдерді қайта ... ... ... ... ... ... ... АҚШ-тан кейінгі екінші
орында. Әлемдік өнеркәсіптің і2 пайызы Жапонияға ... ... жаңа ... ... ... ... ... информатика, биотехногиялар қарқынды дамуда. Кеме жасау (әлемдік
көрсеткіштер 52%) мен автомобильдер (23,9%) шығаруда ... eкi ... ... ... Жапония еншісіне: әлемдегі телевизор жасау саласының
18,4%, балқытылатын темірдің 14,3%, жасанды талшықтар өндіру 12,3% келеді.
Iшкі факторлардың ... ... ... ... ... ... ... карамастан, сыртқы саясаттыц
кауіпсіздкті қамтамасыз ету мен Жапонияның ... және ... ... ... ... ... дамуына бағытталғандығын
көруге болады.
Сонымен катар елдің жаңа ... ... ... ... ... ерекше
көңіл болып отыр. Осы турғыдан алганда Жапонияның тек экономикалық ғана
емес, сонымен 6ipre ... ... роль ... ... ... ... ... қысқа мерзімді әрекеттер ретінде жапон-америка
кауіпсіздк жуйесі мен АТМА ... ... ... ... ... ... қойылып отыр. Әрине, оған аймактық куштер тепе-теңдік «сактаушы»
ролі тиесілі.
Жапония мен АҚШ ... ... ... «кырғи-қабак соғыс» кезінде
екіжакты қатынастардың тиегі ... ... ... ... ... кунгі геосаяси жагдайда киыншылыққа тіреліп отыр. Осы
бірлестікке суйене ... ... узақ ... бойы сыртқы саяси мақсаттарды
және кауіпсіздік шараларын екінші орынга ысырып койған болатын. Бұл жағдай
соңғы жарты ғасыр бойы ... ... ... ... ... ... ... көшбасшылық орын Қытайға көшуіне байланысты, Солтустік
Кореяның ядролық мудделерінің өcyi мен Тайвань Кайшылықтарының кушеюі ... ... ете ала ма ... ... ... аталмыш бірлестктің
кажеттілігіне кумән келтірді.
Шетелдік кітаптарда Жапония тез өciп келе жатқан алып ретінде көрсетіледі.
Біздің бұрынғы Совет ... да ... ... оның ... ... ... көптеп әкеліне бастады, әрине ол кездеп Совет Одағының бұл
саладағы жетістіктеріне қарағанда Жапония шын мәнінде де ... ... ... ... ... техника, бip сөзбен айтканда, бүкіл
техника шығару және машина жасау салаларында бүгінгі куні алдынғы қатарда.
Келер жылдары Күншығыс елі ... ... тек ... көмекші ретінде
емес, сонымен катар жоғары технологиялардың сәтті дамыған мысалы ретінде,
дамушы елдердің индустриалды ... ... ... ... өз ... ... ... қорыта келе, Жапонияның казіргі халықаралық
қатынастардағы алатын орны ... ... ... келеміз. Біріншіден,
Жапония экономикалық дамыған мемлекет, енді экономикасына суйене ... ... роль ... да бет ... ел ... де, ... ... да коптеген реформалар жүргізіп жатыр. Сонымен қатар әлемнің
жаңа қауіптеріне, ядролық соғыс қатеріне, ... ... ... ... салып, әскери устанымдарын өзгертіп отыр. Сайып келгенде, Жапония
Азия Тынық мұхиты ... ғана ... ... әлемде, Орталық Азия аймағында
да өзіне тиесілі орнын ал ары белгілі.
1.2 Жапония және Қазақстан қатынастарының ... ... ... ... ... өзгеруіне байланысты сыртқы саясат жургізу
тәсілдерінің біршама кеңейгенін аңғарып, жаһандық сипаттағы ... ... ... ... ... емес, бугінде көптеген саяси ... да ... ... бар ... ... әскери кушпен емес,
экономикалық кушпен әр түрлі жаңа ... ... ... ... ... ... ... мен өpкeндeyi Азия Тынық
мухиты және букіл дуние жузімен ... ... ... ... тусінген
Жапония әр түрлі деңгейде әлемдегі саяси және ... ... өз ... ... ... ... жаһандану, турлі экономика саласындагы, ... ... ... ... жатыр. Бip мемлекетте пайда болған
киыншылықтар ... да ... ... ... ... ... түсініп
отырган Жапония әлем ... ... ... ... ... ... ... экономикалық дамуда және ... ... ... ... көмек көрсетуде.
Халықаралық белсенділіктің маңызды көрсеткіштердің 6ipi - ... ... ... ... 1991 жылдан бастап 8 жыл бойы Жапония укіметі
Дамуға ресми ... ... ... көмек көрсету Одағына муше елдердің
ішінде ең коп қаржы болып отыр. 1998 жылы бұл көмек мөлшері 10,7 ... ... ... ... ... ... АҚШ - ... доллар,
үшінші орында - Франция, 5,9 миллиард доллар.
Сондай-ак Жапония БҰҰ, ... ... және даму ... ... коры сиякты халықаралық ұйымдарға қаржы салуда дуние
жузінде екінші орында және үнемі озінің халықаралық ... дағы ... ... ... ... ... кездегі әлемдегі алып экономикалық державалардыц 6ipi
екенін ілгеріде атап өттік. ... ... ... өнім өруі 1996 жылы ... ... (4 ... доллар дан асып туседі) жето. Айта кетер бip ... ... ... ... яғни адам ... ... өнімінің көлемі, экономикалық көрсеткіші бойынша АҚШ-тан асып түсіп,
әлемде бірінші орынға шьқты. ... дәл осы ... ... ... ... Қазакстанға деген саясатының басты анықтағышы
болып келеді. Осыган орай саяси бағытта Жапония бұл ... ең ... ... ... соң ... нақты саяси мақсаттарды
көздейді. ... ... ... жаңа ... ... ... 3 бағытта - экономикалық көмек, сауда және
инвестициялар ретінде журетінін ескеру жөн.
Жапонияның ... және ... ... және ... көздеген
муддесі біріншіден, әлемдк энергетика нарығын тұрактандыруды қамтамасыз ету
максатымен аймактьщ мұнай-газ ... ... мен ... ... аймактық транзиттік коммуникациялық потенциалды ... ... ... ... ... ... ... ету болып табылады. Бұл «Куншығыс» елшщ мудделері ... ... ... ... әлем ... тұракталынуы үшін
мунайдың узіліссіз жетілімін, Жапон компаниялары үшін сыртқы нарықтарда
косымша мумкіндіктерді жасау, сол ... ... ... ... ... осы елдің әлемде каржы экономикалық ықпалын халықаралық
деңгейге сәйкестендіру. Осы мақсатқа жетудің бірден бip жолы ретінде ... ... ... ... ... ... БҰҰ-ның қауіпсіздік кеңесіне
тұрақты мүшeci мәртебесін алуды ic ... ... ... Осы ... ... өз жағына тарту және олардың ... ... ... ... дипломатиясының тиімді тәсіл болып табылады.
Бұрынғы КСРО мемлекеттері арасында Ресейден кейінгі Жапонияның ipi ... ... ... ... ... деуге де болады. Бұл Қазақстан
экономикасы мен ... куш ... ... ... ... ... ... мемлекеттермен салыстырғанда біздің ... ... ... ... ... ... де. Қазақстанның ядролық
куш-қуаты мен мунайдың әлемдік нарығында дамушылық ролімен белгіленеді.
1999 жылы желтоксанда Президент Нурсултан Назарбаевтыц Токиоға ресми ... ... ... Қазақстан және Жапония билеушілері екі
мемлекеттің ... ... ... ... ... жылы ... ... экономикалық ынтымактастьщ бойынша eкi жақты
укіметаралық комитеттің отырысында премьер-министр Қасымжомарт ... ... ушін ... Азия мен ... ... ең ... болатынын атап өтті. Ал сол уакыттағы Жапонияның ... ... ... ... ... 21 ... ұзак мерзімді
стратегиялық серктесі ретінде тануға әзір» деп атап көрсетті.
Басында ... ... ... ьқыласы бұрынғы КСРО мемлекеттеріне
көрсетілетін Ортақ қаржы экономикалық көмек шеңберінен аспады. 1991 жылы ... ... ... және даму уйымының көмек комитеті
Қазақстан, Өзбекстан, Кырғызстан, Тәжікстан және Туркменстанды дамушы елдер
қатарына ... Бұл шара осы ... үшін ... қаржы-
экономикалық көмегімен алатын жолдардыц бipi ... ... ... ... ашты. Токионың осы бағыттағы ... ... ... ... және ... Камтамасыз ету» стратегиясын
пайдаланып, ... ... ... ... ету ... ... ... АҚШ пен Еуропалық ... оза ... ... ... ... ... ... болып Орталық Азияға ресми ... ... ... ... ... Азия ... каржы-экономикалық
көмек әрекеті шеңбершен тыс Қазақстан - Жапон қарым-қатынасында орын алган
жалғыз косымша жағдай ... ... ... ... ... ... кеткен жөн.
Қазақстанның ядролық каруды таратпау туралы келісімге (ДНЯО) ... 1994 жылы ... ... және Жапония арасында Казахстан
территориясында белгілі бip ядролық қару ... ... ... ... ... және ... материалдарды бақылау, сондай-
ақ сынақ жургізудің мемлекеттік жуйесін құру қуралы келісімге қол қойылды.
«Өркендеуді қамтамассыз ету» және «Дамуға ... ... ету» ... ... ... демеу көрсету және олармен әлем экономикасы
шеңберінде ынтымақтасу идеясы жатыр. ... ... ... мекемесінің
ұстанымы бойынша қазіргі әлемнің озара тәуелділігінің ... ... ... өркендеуі халықаралық коғамдастықтың басқа ... ... мен ... өркендеуі халықаралық
коғамдастықтың баска да мушелерінің тұрақтылығы және ... ... ... ... және ... алға ... ... жету
үшін басқа мемлекеттермен тығыз ынтымактастық ... ... ... елдерге «дамуға ресми көмек» арқылы мемлекеттердің iшкi
мәселелерін шешуде демеу көрсету ез ... ... ... ушін
жасалады. Бұл стратегияның басты мақсаты «жапон позициясын тусінетін және
қолдайтын достар табу» ... ... ... ... осы ... мемлекеттерде саяси кушке ие болу және қатынастар тузуге ерекше
көңіл бөледі. Жапонияның ... ... ... ... ... қатарында көшбасшы болуы тегін емес.
Қазақстан Жапон ... ... ... 580 млн. ... ... ... тағы 22 млн. долларды Жапон укіметі қайтарылмайтын ... ... ... мен ... арасындағы екі жакты деңгейдеп экономикалық
ынтымақтастығы ТМД-да экономикалық ... ... ... ... ... үкіметі қаржыландыратын жобалар анықталады.
Әдеттгідей бұл көмек Жапон үкіметінің ... ... ... және шет ... экономикалық ынтымактастық коры (OECF) арқылы
жүзеге асады. ... ... ... ... Қазақстанда ресми
көмек шеңбершде экономикалық ынтымактастық қорынан бөлінетін 20 млн. ... ... ... іске ... - Жапон ынтымақтастығы Токионың Қазақстанда бірынғай жобаларды
қаржыландыру сипатында жүріп жатыр.
Сондықтан Жапонияның ... Азия ... ... ... ... ... ресурстары мен оларды жеткізудің ... ... ... Қазақстандағы негізгі мудделері казіргі экономикалық ... ... ... ... ... ... ... келетін болсақ,
бұл державаның АТМА-ға ... ... ... ... ... ... республикамыз үшін ipi саяси және экономикалық
табыс ... ... Ал бұл ... ... ... ... ... мудделері үшін тиімді болып табылады.
Жапония мен Қазақстанның сыртқы саяси концепцияларының ұксастығы ... ... ... жон. ... ... орналасуына байланысты Қазақстан
Республикасының басты ұстанатын сыртқы саяси стратегиясы ... ... ... ... ... Н. Назарбаевтың айтуы бойынша
көпвекторлық деген «әлемде салмағы бар және ... ... ... ... ... әpi ... ала ... аркылы карым-
қатынастарды дамыту» дегенді ... ... ... Қазақстан өзінің
геосаяси жағдайы мен экономикалық ... ... тек ... ... дурыс еместігі, Қазақстан халкына ғана емес, бүкіл
әлемдік қауымдастыққа тусініксіз болар еді, сондықтан ... ... ... ... пен Батыста да деп Н. ... ... ... ... ... ... соңғы жылдары ... ... ... екенін айта кетейік.
Мамандардың айтуы бойынша «көп полюстік» теориясы 70-жылдардың басында
Жапонияның сыртқы саяси жобаларының ... ... кең етек ... 1972
жылы сол кездегі сыртқы істер ... Т. ... ... ... ... 6ipiн ... ... жатыр. Ол Шығыс және Батыс арасындағы
қайшылықтардан казіргі заман көпполярлығына өтyi» деп ... ... ... және ... қатынастарының құқықтық негізі
Жапония көптеген елдермен берік байланыстар орнатты. Шешім немесе
ғаламдық мәселелер оның ... ... . ... мәртебесі әлем
державасы ретінде мойындалуы оның Ұлттар Лигасы Кеңесінің тұрақты мүшесі
болуы.
Әскери ... ... ... барлық мәртебесінен айырылған
болатын. Оның саясатының абыройы ... ... ... сот ... ... қылмыскерлер ретінде алдына келді, ал
дипломатиялық корпус пен ... ... ... ... ... әлем ... ... халінде болды. Оның басты
мақсаты ... ... ... ... ... ... ... бірінші жетістігі 48 мемлекетпен, бұрынғы әскери
қарсыластықтарымен, КСРО мен коммунистік мемлекеттер ... ... ... ... ... 1992 ... 3 қаңтарда дипломатиялық
қатынастар орнағаннан бері оң сипатта және тегеуірінді түрде дамып ... ... ... жж.) ... ҚР мен ... ... көршілік, достық және қызметтестік туралы Келісімшартқа ҚР Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың 2002 ... 23 ... ... ... ... және ҚР мен Жапония арасындағы Қызметтестік Бағдарламасына ... 2-4 ... ... ... ... ... ... барысында
қол қойылулар екіжақты қатынастардың 10 жыл бойы дамуының қорытындысы болды
.
Аталған маңызды ... ... қол ... мен Жапония
арасындағы стратегиялық әріптестік қатынастардың куәсі болып табылады.
Келісімшарттың Қазақстан үшін мәні шабуыл жасамау пактімен салыстырарлық
деңгейде, мұнымен бірге ... ... ... ... ... ... ... асырылды, екі елдің қызметтестігінің стратегиялық бағыттары
бойынша ... ... ... қол ... ж. 26-28 ... ... ... істер Министрі ресми іс-сапары –
оның Жапония басшысы лауазымындағы тұңғыш шетелдік сапары болды. Оған дейін
осы ... 12 ... ... ... ... ... ... іс-
сапармен келген.
2002 жылы екіжақты қатынастың дамуына ҚР ... ... ... ... ... ... іс-сапары (2002 ж. 9-11 мамыр)
ықпалын тигізді. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың жеке ... ... ... ... ... келіссөздер жүргізу Жапония Төрағасының
саммитіне (2002 ж. 4 маусым) ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік шекара өтетін сызықты
белгілеу туралы Хаттамаға қол ... ... ... тату ... және қызметтестік туралы Келісімшартқа қол қою жайындағы, ... ... және ... атап ... ... ... Жапонияға
экспорттау, мәдени-гуманитарлық байланыстарды кеңейту және тереңдету туралы
уағдаластыққа қол жеткізілді ... ... ... К.К.Мәсімовтың жұмыс сапары (24-26
маусым) Келісімшарт бойынша қазақстандық бастаманы одан әрі ... ... ... ... ... көлік пен машина жасау,
шекара жанындағы ... ... ... ... ... ... ... арасындағы достықтың нығаюына Жапония Мемкеңесінің
Мүшесі Исмаил Айметтің ҚР мен Жапония ... ... ... ... ... Қазақстандағы іс-шараларға қатысуы және
оның Қазақстан басшыларымен ... ... ... 2-нші ... (18-24 ... тұңғыш рет
Жапония Парткомы Хатшысының ... ... ... ... ... ... бұл екі ел халықтарын байланыстыратын дәнекерлердің
бірі ретіндегі қазақ ... ролі ... ... ... нақты мысалы балып табылады .
Қорғаныс саласындағы қызметтестіктің 2002 ... ... ...... қауіпті әскери қызметті тоқтату туралы үкіметаралық ... қою ... ... ... демаркациялауды аяқтау, шекара
ауданындағы ... ... ... ... ... ... кезеңдерін жүзеге асыру, сондай-ақ қорғаныс министрлерінің бірқатар
отырыстары мен ... қол ... ... ... ... және ... ... қарсы бірлесіп күресу жөніндегі
уағдаластықтар нәтижесінде ... ... ... ... ... ... ... оларды одан әрі кеңейту ... ... ... берді .
Трансшекаралық өзендерді пайдалану және қорғау бойынша қызметтестік туралы
Келісімді жүзеге ... үшін ... ... ... ... мен Жапония арасындағы ғылыми-техникалық қызметтестік соған сәйкес
Келісім (желтоқсан 1994 ж.) негізінде жүзеге ... ... ... ... ... ... ... да, 2001 ж. 22
мамырда ғылыми-техникалық қызметтестік бойынша комиссия ... 2002 ... ... ҚР ... беру және ... ... ... Жапония
ғылымы мен техникасының жетістіктері көрмесі өткізілді. Оның ашылуына
қатысу және ... ... ... келіссөздер жүргізу
үшін Қазақстанға Жапония Ғылым және ... ... ... ... ... ... ... ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЫРТҚЫ САЯСАТЫНДАҒЫ ЖАПОНИЯ РӨЛІ
2.1 Жапонияның Қазақстандағы инвестициялық саясаты
Орталық азиялық ... ... ТМД ... ... ... маңызды буыны
болып табылады. Негізгі экономикалық әлеуеті керсеткіштер бойынша (ВВП,
өндірістік және ауылшаруашылық өнімдер) екінші ... ... ... - 7,3 ... доллар [і37, 32-3466.].
Халықаралық «Инвестиционсбаромет» атты ... ... ... ... ... ... ... Азия мемлекеттері инвестициялық
климатының жайлылытының деңгейі бойынша Қазақстанда 76,3 баллды құрады ... ... ... ... ... ... ... дайындаган халықаралық рейтингісінде 6ipaз басқашалау болып
келеді. Онда 6ірінші орындарда қайтадан Қазақстан 10 балға тең ... ... ... ... ... ... ... қажеттілігімен тікелей байланысты. Өткен ... ... ... ... ... инвестицияның басты әрі
нақты көзі болып табылатын ... ... ... мен ... назар аударылады. Әйтсе де, мемлекеттің шетел ... ... ... ... ... және инвестицияның
енуіне қолайлы жағдай туғызу секілді шараларды ... ... ... шетелдік инвестициялау моделі күткендегідей нәтиже бере
қоймады. Бұған ұзаққа бармай-ақ, экономиканың көптеген ... ... ... ... ... ... инвестициялық дағдарысты
атасақ та жеткілікті.
Қазақстан өз ... ... ... 1997 жылдың соңына дейінгі
аралықта сырттан 6,4 млрд. доллар ... Оның ... 3,2 ... ... құраса, соманың қалған бөлігі - әртүрлі қарыздар.
1997 жылы Қазақстан шетел инвестициясы көлемі жағынан таяу шетелдер
арасында, ... ... саны мен жер ... жағынан бізді бірнеше орап
алатын Ресейдің өзін артта қалдырып, бірінші орынды ... ... ... ... ... Сол уақытта Қазақстан Республикасының
инвестицияға деген сұранысы шұғыл артып, мамандардың ... ол ... ... ... ... ... келтірілген мәселелерді назарда
ұстай отырып, қазіргі ... ... ... ... ... ірі де ... ... шеше алады деп айту қиын.
Пайда табу мақсатында Қазақстан Республикасының қаржылық ... емес ... ... ... шетел капиталдары екі үлкен
топқа: тікелей инвестиция және сырттан қарыз бөлу болып ... ... ... ... ... мен шет ... ... тікелей
инвестициядан гөрі кредит беруге құштар ... ... анық ... сыры өзінен-өзі түсінікті. Несие ... ... ... Ал ... ... ... ұзақ ... қажет етеді
әрі мұнда тәекелдің үлесі жоғары.
Экономикалық қаіпсіздік жағынан алып қарағанда ... да ... ... ... ... бар. Займдар елдің сыртқы қарызын көбейтеді, оның
өтемі елдің валюталық түсімінің қомақты бөлігін қажет ... Ал ... ... ... инвесторлар қаржысын өзі қалаған жағына салады
да қазақстандықтардың мүддесі, қажет еткен сала ескерусіз қалады.
Үкімет ... ... ... ... мен ... ... және кәсіпкерлік секторын инвестициямен қамтамаысыз
ету мақсатында ... ... ... ... бұл ... ... алу көлемін арттыру) экономиканын тұрақтылығын сақтап қана
қоймай, оны дамытуға тиіс еді.
Әйтсе де бүгінгі таңда ... ... ... ... жай-күйін
салыстырмалы түрде қалыпты деңгейде деуге болады, біртіндеп борыштарды өтеу
жұмыстары жүргізілуде. Сондықтан ахуалды ... деп айта ... ... ... алу мен ... қарыздың өсуінің жоғары қарқыны осы күйінде
сақталып, тұрақты экономикалық ... ... ете ... ... ... болашақта сыртқы қарызды өтеуге байланысты күрделі проблемалар
туындауы мүмкін.
Сөйтсе де сыртқы ... ... ... қаіпсіздігіне әсер ететін
басты қатерлердің қатарында саналғанмен, оған бір ... ... ... сырттан алынған қаржы әлемнің озық технологиясын өндіріске енгізуге
пайдалануға ... ол ... ... ... ... нығайтып,
дамытуға ықпал етпек. Бұл ыңғайда Жапония тәжірибесі үлгі бола аларлықтай.
Олар соғыстан ... ... ... ... ... әлемнің озық
технологиясы мен құрылғыларын сатып алуға жұмсаған еді. Соның нәтижесінде
әбден тұралған ... ... 5 ... ... ... ... ... тік тұрғызуға мүмкіндік алады. Біздің ойымызша, қазір біз
бірінші кезекте осы мәселені қолға алғанымыз жөн. Шетелдік ... ... ... ... ... ... ... да көруімізге
болады.
Осылайша, кредит пен (займ) ... ... ... ... ... ... дамыту бағытында пайдалану, кез келген елде
өзінің онды нәтижесін ... және ... ... қамтамасыз етеді деп
айтуға толық ғылыми ... ... ... ... инвестицияның қандай түрін болмасын қабылдап
отырмыз. Тіпті, өте қымбаттығына ... ... ... де
алудамыз. Оның үстіне олар нысаналы мақсатта ... ... ... ... ... көптеген дамыған елдерінің тәжірибесі көрсеткеніндей, сырттан
қарыз алудың өркениетті түрі ... ... ... ... ... Бұл орайда Қазақстан белгілі бір дәрежеде біршама жетістіктерге
жетті, яғни 200 млн. ... ... 3 ... ... ... ... қазақстандықевронот сыртқы қаржы рыногына орналастырылды.
40 процентке жуық ... АҚШ ... ... 40 ... ... проценттейі Еуропа мен азия инвесторларының үлесіне тиеді. Сол сияқты
350 млн. доллар көлемінде 5 жыл ... ... рет ... евронотты
бірқатар тиімді шарттармен халықаралық рыноктарға ... ... ... ... оң ... ... ... Қазақстан Республикасының инвестициялық құрылымында
халықаралық қаржылық ұйымдардың займы -22 ... ... ... ... ... ... ... – 49,2 портфельдік инвестиция – 1 процентті
құрайды.
Шетелдік капиталды тартудың басқа түрлерімен салыстырғанда, тікелей
инвестиция анағұрлым тиімді. Ол ... ... мен ... ... ... ... көзі болып табылады. Сол арқылы ноу-хау, маркетинг пен
өндіріс саласында қолданылып жүрген тиімді әдістерді, озық ... ... ... ... ол ... займ мен ... сыртқы қарызға қосымша ауыртпалығын түсірмейді, қайта оны
өтеуге қажетті ... ... ... жасайды. Сонымен, тікелей инвестиция
бір-бірімен тығыз бірліктегі ... және ... ... ... арқасында ұлттық экономиканың әлемдік шаруашылыққа
тиімді интегграциялануына жол ашады
Бүгінгі таңда ... ... ... ... ... ... ТМД елдері арасында екінші орынды иеленеді. Тікелей инвестиция,
негізінен, бірлескен кәсіпорындарқұру, ... ... ашу ... ... ... ... ... қатыстыру
есебінен іске асырылуда. Өкінішке қарай, ... ... ... мен ... ... экономиканың жанама секторларынғана
қамтып отыр, әрі оған қомақты қаржы салмауда. Олардың басым бөлігі ... ... ... ету, т.б. ... ... Аталған салаларда бірлескен кәсіпорындардың 40 проценті
шетелдік фирмалардың 68 ... ... ... бір ... жәйт, Қазқстанға негізнен алып- сатарлық мақсаты
ғана көздеген ұсақ-түйек кәсіпорындар келуде. Ал ... ... ... ірі ... саны ... санарлықтай-ақ.
Шетелдік инвесторларды қызықтыратыны, негізінен, өнеркәсіптің ... ... Бұл ... шетелдік инвестицияның салмағы басым. Қазіргі
кезде, Қазақстандағы тікелей инвестицияның 60 проценті мұнай-газ саласының
үлесіне ... ... ... ... ... ... үлесі
мардымсыз. Мәселен, қара металлургияда -
5 процент, тамақ өнеркәсібінде -5 ... ... ... – 2 ... ... түсті металлургияда ғана оның үлесі көптеу, 28 процентті
құрайды.
Соңғы ... ... ... ... ... өркендеп, мемлекеттің
валюталық түсімінің негізгі көздерінің біріне айналды. Бұған республика
үкіметі де ... ... ... ... ... экономика саласындағы
мамндардың атап көрсеткеніндей тек өндірістің бір ғана ... ... ... ... ... саласының тұралауына алып
келеді. Мұның салдары мынадан көрінеді. ... ... ... ... ... байлығының мол қорының болуына жоғары білікті маман кадрларының
көптігіне қарамастан әлемдік рынокта тек ... ... ғана ... ... бұл ... асқан жауапкершілікпен, парасатпен, біліктілікпен
қарап, қолда бар ... ... ... ... жағдай
жасау қажет. Мүнда керегі, тек барды ұқсата білетін мамандардың көп ... ... ... тікелей инвестицияның көп тартылған саласы мұнай-
газ кешені (47%) , түсті металлургия (24 %), ... ... (5%), ... (4%) ... ... отыр. Бірақ та, әлемдік тәжірибе көрсеткендей,
шикізат ... ... ғана ... ... ... ... индустриалдық даму туралы айтудың өзіқиын. Жоғарыда тап
көрсетілгендей шикізат саласын жедел дамытуға ... ... ... ... ... тұралап күйреуіне әкеліп соқтырады.
Мұндай жағдайда өңдеуші сала ішкі рынокта энергия құны мен ... ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілігін жоғалтады. Отандық
өндірістің жоқтығы не аздығы қажетті өнімдері ... ... ... ... ... ... елеулі шығын алып келеді, валюта шетке кетеді.
Ашығын айтқанда, жоғарыда термеленіп өткен ... ... ... ... орын алып отыр және ... ... ... көлемін ұлғайтып келеді. Инвестицияның өндіруші салаға ғана
салынуының тағы бір теріс әсері ... ... ... ... ... аз болуы өндіріс тиімділігін азайтады. Бұл, әрине, халықтың тұрмыс
деңгейінің де ... ... ... ықпал ететіні айтпасада түсінікті.
Оның үстіне шикізат бағасының дайын өнім бағасынан әлдеқайда ... ... да бір ... ... ... Оңтүстік –Шығыс Азия
елдеріндегі, Ресей мен Латын ... ... ... ... ... ... ... азайтуы және дамушы елдерге ... ... ... ... Яғни ... ... шетел
инвестициясының ағыны тежелді, кредит бөлудің шарттары күшейіп ... ... ... да ... өз басынан кешіріп отыр.
Шикізатқа деген әлемдік сұраныстың күрт азаюы тек өндіріс қарқынының
бәсеңсуіне ғана әкеліп ... жоқ, ... ... осы ... ... ... ... де өз ықпалын тигізді. Соңғы әлемдік уақиға
көрсеткішіндей, тек шикізаттық өндіріске бағыт ұстаған ... ... ... ... ұшыртады. Ұлттық экономикаға, әрине, сыртқы
рынок коньюнктурасының елеулі түрде өзіндік әсері бар.
Сөйтіп, зерттеушілердің атап көрсеткеніндей, шетел ... ... ... ... ... туралы әңгімені айту
әлі-әзір ертерек. Тікелей шетел инвестициясының негізгі ... ... ... пен займ ... ... Оның ... тікелей
инвестицияның 65 проценттен астамы тең келеді. Несие мен ... ... ... мерзімді болып келеді. Ол тек ... ... ... ... жалпы сомасының акционерлік және теңестірілген капиталы
707 млн.долларға (77%) құрады. Ал ренвестициялаудың үлесіне бар болғаны 17
млн. доллар немесе 1% қана ... ... ... ... ... ... мен ... сиякты салаларга бағытталған.
Қазакстан бүгінгі таңда Қазақстанның ... ... ... ... Бұл біріншден, республикадағы 9 трлн. долларга багаланатын мунай,
газ, тусті және сирек металдардың игеріле ... ... ... ... ... ... мемлекет ретідегі геостратегиялық
орналасуы, Қытай, Оңтустк Азия, ... шыға ... ... ... ... ... табылады. Қазақстанның басқа орталық азиялық
мемлекеттердің ішінде жетекші орын алу да ... ... ... ... ... өзінің ... ... ... ... ... бола алды. Келесі максат - макро
деңгейге реформалау. ... ... ... ... ... ... ... ең басты мақсат казіргі заман инфрақұрылымын
құру, яғни транспорттық және телекоммуникациялық ... ... ... ... ... ... ... экономикадагы инвестициялардың көп бөлігі мұнай
мен газ секторына келеді. Бул саладан кейін ipi ... ... ... ... саласына құйылады. Әcipece, кара және ... ... ... ұтымсыз болса, қазірп кунде ... ... ... ат ... ... ... осындай сипатта болса, ондагы Жапонияның орны кандай? ... ... XXI ... ... «2001 жылғы шақырыс» ... ... ... бойынша Жапония жаңа ғасырда жаңа үш шақырыс
алдында тур: I сырткы ... ... ... ... ... көбейту және
дипломатиялық құрылымдарды күшейту. Және Жапонияның басқарушы элиталары мен
саясат топтарындағы ... ... ... Жапония өз ұлттық
мудделерін қорғауда саяси кушін негіздей ... ягни оның ... ... ... ... ... да ... ушін оның сырткы
инвестициялық саясаты, әсіресе аталган аймақта өте ... ... ... ... Қазақстанның экономикалық салаларына, кауіпсіздік іс-
шараларына катысты, ... ... ... ... ... адам ресурстарын жетілдіру, медицина, мәдениет салаларында, яғни жан-
жакты бағытта жумыс жасайды.
Нақтрақ айтканда, Қазакстанмен байланысы нәтижесінде ең ... ... ... Н. ... 1994 ... ... ... барысында
Қазақстан Республикасының Ұлттық банк мен ... ... ... ... 220 млн. АҚШ ... Қазақстанға карыз беру туралы келісімге
қол қойылды. 1998 жылы 24 ... ... ... ... ... ... жапондық карыз беру туралы келісімге қол қойылды.
Оның мөлшері – 22,122 млрд. йен немесе 180 млн. ... ... ... ... ... кейінге калдырып, жылдық ставкасы 2,2 пайызбен 30 жылға
берілді.
Алайда импортың тұракты өcyi ... ... ... жыл ... ... және де оның мөлшері аз емес (1997 жылы 108 млн. ... 1999 жылы 23,5 млн. ... ал 2000 жылы бар ... 9,7 ... Бұл ... өнімдердің (қазіргі уакытта негізінен кара ... ... ... ... ... ... ... позициясы жоқ
екендігіін дәлелдейді. Осыдан кейін ұзақ мерзімді келісім шарттар ... ... ... ... орнату қажеттігі туындайды. Жапония Yкiметі
Жапония ... icтep ... ... ... ... және мәдени гранттардың жапондық ... ... ... ... ... ... мен Жапония арасындағы саяси, сауда-экономикалық байланыстар
және оның даму ... ... ... әлемдік кеңістіктегі мемлекеттердің өзара қарым-
қатынастар типі жатады.Олардың ішіндегі үш негізгі бағыттарды атап ... ... ... »,«Оңтүстік-Оңтүстік».
«Солтүстік-Оңтүстік » жүйесінің сауда саясаты халықаралық еңбек
бөлінісінің тік моделін ... ... ... ... ... шетке шығарады да,техника, азық-түлік және ұзақ ... ... ... ... ... дың ... ... «Солтүстік-Солтүстік »
жүйесіндегі ... ... ... ... алдыңғы модельде экономикалардың өзара толықтырылуы жоқ
екендігі анықталған.
Кез келген жағдайда Солтүстіктің ... ... ... ... ... ... асырылатын саясаттың екі түрі жөнінде айтуға болады:
-сыртқы сауда саясаты жөнінде;
-халықаралық сауда саясаты жөнінде.
Сыртқы сауда саясаты ...... ... ... жасайтын
сауда қатынастарына мақсатты түрде әсер етуі.
Халықаралық сауда ...... ... елдер тобының,
монополияларының, қаржылық сауда және ... да ... ... ... ... ... әлемдік тәжірибесі 2 ... ... ... және ... ... іске қосудың уақытша параметрлері бойынша барлық
мемлекеттер ... ... ... мемлекеттер өз
реформаларын импорттық саясатты басқарудың қатаң курсынан;ал ... ... ... ... ... ... және басқа елдер алғашқы кездері тек
қана экспорттық өндіріске арналған импорттық тауарларды ... ... ... ... өндіріске қатысы жоқ тауарлардың импорты
шектелді ... ... ... ... ... экспортты өңдеу дәрежесін арттыру ісін
менсінбеді де,дамудың ... ... ... ... өз тауарларын терең өңдеуді арттыру жолы бойынша
жүргізіп ... ... ... ... мемлекеттер сыртқы сауда
ұйымына кіру жолында кедендік және басқа келісімдер шеңберінде қабылданған
міндеттемелердің қиындығымен кездеседі.
Әр ... ... ... ... ... ... нәтижесінде
мыналар анықталған,яғни дамушы әлем,әлемдік ... ... ... ... әлеміне –ұлттық экономикалардың тиімді түрде
кіруі сияқты оңтайлы нұсқаны пайдалану жолымен жүруі тиіс.
Осыған байланысты елдің ... ... осы үшін ... ... ... ... ... дамуы үшін жағдайлар жасау немесе экспорттық
өндіріс салаларына бағыттау;
- кейбір салалардың дамуын ... және ... ... ... ... жоқ салаларды жабу бағдарламасын қабылдау.
Бұл жүргізілетін өнеркәсіптік ... ... бар ... ... ... ... ... модернизацияны бастан
кешіріп отырған салаларды қорғау;белгілі елде өндірілмейтін ... ... ... ... ... ете ... тауарлар
импортын ынталандыру)
Экспорттық-импорттық саясатты жүзеге асыру кезінде әдіәстемелік жолдар
төмендегілерге қатысты мұқият тыңдалуы тиіс:
Нақты ... ... ... ... ... нарық
,елдің экспорттық жеткізулері құрылымындағы оның орнына;халықаралық еңбек
бөлінісіндегі (ХЕБ) болашағына .
Осы жағдайда белгілі бір таңдалған ... ... ... не
ырықтандыру режиміне қызмет көрсетеді.
Аталғандардың бірінші режимі өз тіршілігінде уақытша параметрлермен
шектелген және қол ... ... ... әлсірейді не толығымен тиым
салынуы мүмкін.Бір мезетте,экспорттық позициялардың даму локомотиві болып
табылатын салалар инвестициялық ... ... ... ... ... саясатты жүзеге асыру кезінде төмендегідей ... ... ... ... талдау; оның ұлттық
экономика құрылымындағы экспорттық позициядағы орнын ... ... ... ... тең болмауы, ... ... ... протекционистік режимді қамтамасыз ететін ... ... ... бір ... ... пен ... дәрежесіне қол жеткізген кезде
протекционистік режимнің бұл құралдары басқа шаралармен және ... ... ... Америкасында, Шығыс Азияда кең танымал. Экономикалық
дамуды көтеру қажеттілігін сезіну ... ... ... ұзақ ... бағдарламасын қабылдауға мемлекетті бағыттады.
Көптеген мемлекеттер ... ... ... ... ... жоқ, ол тек қана ... салалардың дұрыс дамуы үшін
стратегиялық маңызды тауарлар импортының ырықтандырылуын қамтамасыз ... ... ... саясатында қолданылатын шаралар мен реттегіштер
синхронды түрде инвестициялық, кедендік, ... және ... ... ... іске ... тиіс.
Атап айтқанда, кедендік саясаттың болашағы зор, ... өз ... бір ... жинақталмаған салаларға ғана бағыттауы мүмкін. Себебі,
елдің ... ... ... бөлігі болып табылатын салалар еркін
сауда режимі салдарынан жедел ... ... ... болып келеді.
Инвестициялық саясаттың құралдары «даму локомативі» болып қызмет ете ... ... ... ... ... реттеу шаралары 8 топқа бөлінеді:
Тарифтік:
- импорттық кедендік ... баж ... ... тауарларды енгізу кезінде алынатын төлемдер;
- кедендік жиындар;
- ішкі салықтар;
- мақсатты жиындар.
Бағаларды бақылау шаралары:
- демпингке қарсы;
- компенсациялар;
- импорттық жиындар.
Сомдық ... ... ... ... ... жүргізу ережелері.
Автоматтық лицензиялау:
- тауарларды шеттен әкелу мен ... ... ... құжаттар.
Мемлекеттік монополиялар:
- экспорт пен импортқа монополиялар.
Техникалық шаралар:
- стандарттар;
- сапа нормасы;
- ... ... ... ережелер сыртқы сауда ұйымының ережелерімен реттеледі.
Осы ұйымның ережелеріне сәйкес сыртқы сауданы ... үшін ... ... ... ... ... ... сауда ұйымының мүшесі болып
табыдмайтын мемлекеттер мүшеліктің қамтамасыз ... ... ... ... ... ... негізі болып екі жақты сауда
келіссөздері мен ... ... Оған өте ... жағдайлар жасау
режимі кіреді.
Ұлттық жүйедегі саудада қолданылатын ережелерде бірізділіктің болмауы
протекционистік шаралармен анықталған көптеген кедергілерді туындатады.
Дамыған елдердің ... ... ... ... ... ұйымының
мүшелері болып табылады. Жапония - Орталық Азия елдерінің негізгі ... ... ... ... ... «Орталық Азия - Жапония»
атты ынтымақтастық елдер арасындағы ықпалдастық үрдістерін тереңдетуге жол
ашылмақ. Орталық Азия аймағын ... Азия мен ... ... ... ... ... коммуникациялық және
энергетикалық жобаларды жүзеге асыру, ... ... ... ... ... су-энергетикалық, көлік және азық-түлік
консорциумдарын құру, жаңа ... ... ... ... ... ... ... өзара ынтымақтастықтың
негізгі бағытары бола алады. ... бұл ... ... ... үкіметі Қазақстан Республикасының 2010 жылға ... ... ... ала ... ... ... қолдау көрсетуін жалғастыруға мүдделік ... ... ... ... ... жағдайындағы адами ресурстар
жүйесін жақсарту, экномикалық және ... ... ... өтпелі кезеңіндегі және экологиялық проблемалардың салдарынан
пайда ... ... ... ... ... Жапония
үкіметінің «Жібек жолы дипломатиясы» деп аталатын бастамасы үш ... ... ... ... мен ... түсіністікті нығайту
мақсатында саяси диалог жүргізу. Екіншіден, Қазақстан аймағының гүлденуіне
бағытталған экономикалық ... ... ... ... ... демократизация және тұрақтылық арқылы Қазақстанда бейбітшілікті
нығайту.
Жапония үкіметі тәуелсіздікке қол ... ... ... ... тұрғыдан көмек көрсетіп, бұл елде демократияның орнауына өз
үлесін қосты. 1997 жылы сол ... ... ... ... ... ... қатысты "Ұлы жібек жолының дип-ломатиясы" атанған жаңа
саясаты туралы жариялады. Бұл саясат үш ... ... ... ... ... ... пен минералды ресурстарды ... Осы ... ... ... ... ... Яғни,
Жапония, осы үш бағытты іске асыра отырып, Қазақстан елімен екіжақтық тығыз
қатынастарды орнату үшін ... ... ... 21 ... басында
халықаралық қауымдастықтың терроризмге қарсы күресі басталды. Осы орайда,
халықаралық ... ... ... стратегиялық маңыздылығын атап
өтті. Аталған аймақтағы тұрақтылықтың негізі болып табылатын экономикалық
даму мен ... ... осы ... ғана ... ... ... ... Өзгерістерді ескере отырып, Жапон ... ... ... ... ... кірісті, 2004 жылдың тамыз айында сол
кездегі сыртқы істер Министрі ... ... ... өз әріптестерімен
кездесіп, " Қазақстан -Жапония" атты диалогын ... ... ... ... ... ... ... қарым-қатынасты нығайтуға және
Қазақстан аймағымен ... ... ... ... ... ... ... бес сала көрсетілген:
1. Саяси диалог;
2. Ішкі аймақтық ынтымақтастықты қолдау;
3. Жапония мен Қазақстан ... ... ... ... диалог;
5. Мәдени алмасуды, соның ішінде адам-дармен алмасу және туризмді қолдау.
Ал енді, ішкі аймақ ... ... ... ... болып жатқан
аймақтық интеграция ағыны байқалған. Сондықтан да Қазақстан ... ... ... ... өте ... Орталық Азия халықтарының өз
дәстүрі, мәдениеті, тілі, тарихы, болса да, көп ... ... ... ... ... Мысалы, аймақта 55 млн. тұрғыны бар,
ортақ нарық құрылған жағдайда, ... ... су ... ... ... ... ... мәселелерін шешу арқылы
аймақтың экономикалық күшін ұлғайтуға болады. Жапон үкіметі ішкі ... ... ... іске ... ... ... көрсетуге
дайын. Жапония Қазақстанның шынайы серіктесі. Осылайша ол аймақтағы
ынтымақтастықты ... ... ... қызметін атқара алады.
Қазақстан елі тарихта алғашқы рет коммунистік жүйеден капиталистік жүйеге
көшу процессін бастан кешіріп ... ... бұл ... бір жүйе ... құптап, олардың дамуына өз септігін тигізуде. Біріншіден,
адамзат ресурстарын ... ... ... үшін заңдылық жүйесін
орнату маңызды. Бұл салада да Жапон Үкіметі көп көмек ... ... ... ... ... ... жөніндегі Жапон
Орталықтарының рөлі өте маңызды. Жапония өзінің эконо-микасын ... ... ... ... ... даму ... тез ... көтерген
және де өзінің бұл тәжірибесімен техникалық көмек көрсету арқылы ... ... 2600 ... мен ... ... Жапониядан 600 ден астам
мамандар мен үкіметтік волонтерлер жіберілген.
Екіншіден, Кеңес ... келе ... ... және ... ... ... ... немесе тіпті ескірген. Олар
жетілдіруді талап етеді. Бұл салада ... ... тағы да ... үлес ... ... беру ... ... ірі жобалардың орындалуына
септігін тигізді. Оның бірден бір айғағы - Семей қаласындағы Ертіс ... ... ... ... ... жаңа ... құрылысы,
Қазақстанның батыс бөлігіндегі жолдардың салынуы, Астананы сумен қамтамасыз
етуді жақсарту жөніндегі жоба.
Үшіншіден, Қазақстан жаңа жүйеге көшу кезінде әлеуметтік қиыншылықтар ... ... қоса ... ... ластануы салдарынан денсаулықты сақтау
мәселесі үлкен проблемаға айналды, себебі ... ... ... бұл мәселеге
немқұрайлы қараған болатын. Жапон Үкіметі бұл салада жобалы-техникалық және
гранттық көмек көрсетті.
1960-1970 ... ... осы ... ... ... болды.
Олар экономиканың жоғары даму қарқынымен ұштасты. Жапон Үкіметі бұл бағытта
да өзінің тәжірибесімен алмасып, ... ... ... ... дайын.
Осы орайда, Жапония Қазақстанға 23,2 млрд. иен бөлген.
| ... ... ... ... ... |
| ... иен) |(млрд. иен) |(млрд. иен) ... |8,8 |5,7 |8,7 ... де ... ... аралығындағы 5 жылдық кезеңде алсақ, Жапония
Қазақстанның ең үлкен доноры болып есептеледі. Ал ... екі ... ... ... - ... жж. ... Қазақстанға беретін көмегі бойынша статистикалық
мәлімет:
|Жылдар ... ... ... ... (млн тг.) ... ... ... |68 млн ... |116 млн ... |161 млн ... |184,7 млн ... Сыртқы істер министрлігінің дерегіне сүйенсек, Қазақстан мен Жапония
арасындағы тауар айналымы жыл сайын ... ... 2009 ... ... ... ... екі ел арасындағы тауар айналымы 674 млн. доллардан асқан.
Оның 131 млн. ... ... 542 млн. ... ... ... ... ферроқорытпалар, болат, титан және сирек кездесетін
металдар экспорттаса, Жапония елімізге автокөліктер мен ... ... ... жабдықтар мен тұрмыстық техникаларды экспорттайды.
Кез келген мемлекеттің экономикасы табысты дамыған сайын, ол ... ... ... ... ... де өсе түспек. Жалпы ұлттық өнім
бойынша жаңа мәліметтерді есепке алу нәтижесінде Ресейдің БҰҰ ... 1,2 ... ... ... ... ... ... жылғы жарналар
көрсеткішімен салыстырғанда айтарлықтай айырмашылық жоқ. Ресей Федерациясы
2006 жылы 1,1 ... ... ... ... ... 0,018 пайыздан 0,020
пайызға, ал Украина жарнасы 0,039 пайыздан 0,045 пайызға өсті. ... 0,025 ... 0,029 ... өсіп ... ... бұрынғыдай 0,002
пайыз, Әзербайжан - 0,005 пайыз, ... - 0,006 ... ... ... пайыз, Грузия - 0,003 пайыз төлейді, ал Молдованың, Қырғызстан ... ... ең ... ... ... яғни БҰҰ ... ... 0,001
пайызымен бекітілді. АҚШ негізгі төлеуші болып қала ... ... ... 22 ... осы елге тиесілі. Жапонияның үлесі 3 ... ... үш ... ол БҰҰ ... ... 16,6 пайызын
төлейтін болады.
Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі ... ... ... ... арнаулы уәкілі, парламент ... ... ... ... ... ... ... бар күшін жұмсауда.
Осы орайда, Қазақстан инновациялық және ғылыми ... ... ... ... ... аясын кеңейте түсуге мүдделі",-
деді. Қазақстан мұнай ... ... ... ... ... мұнай өндіру және өңдеу саласындағы технологиялары бар
Жапония секілді экономикасы жоғары ... ... ... ауадай қажет.
Қазіргі таңда Жапонияның ірі компанияларында реструктуризациялау процесі
жүргізіліп, соның нәтижесінде ... ... ... істей бастаған.
Алдағы уақытта провинциялардағы орта және ... ... да ... ... ... ... Сондықтан, әлемдегі ең озық технологияларды
иемденіп отырған Жапонияның экономикалық болашағы зор. ... ... ... ... сол ... біздің елде ... Егер ... ... ... ... ... мәселені
оңтайлы шешуге мәжбүр болса, ... ... ... шешсе, бұл
тәжірибені жекелеген түзетулер енгізу арқылы ғана қолдана алады. ... өзге ... ... қарай оңтайландырылмаған жағдайда ұлттық
ахуал назардан тыс қалмақ. Сондықтан шетелдік тәжірибені ... ... жоқ. ... игеруге болады, нарықтық қатынастарды
қалыптастыру механизмін ... ішкі ... ... ... емес ... бір-біріне жалғаса жүргізілетінін түсінген абзал. Осы жағдайды
ескере келе, Жапонияға ... ... ... ... ... ... реформалауда экономиканы демократизациялаудың кешенді
шаралары, на-рықтық механизммен ... ... ... ... ... экономиканы қайта құру әдісін жеделдету және әлемдік
деңгейіне жеткізу ... ... алып ... алып ... ... жұмыс жүргізді. Бәрі де біздегідей. ... ... қана ... ... ... ... ... бақылайтын мемлекеттік қатаң бақылау, қуатты ... ... ... салалық белгілеріне қарай ұйымдастырылған
жоғары сатыдағы өнеркәсіптік ... ... ... ... ... жалпы экономиканы қайта ұйымдастыру,
өнеркәсіп өндірісінің үздіксіз құлдырауы, инфляция спиралінің ... және ... ... ... ... капитал қорын
жинауға ішкі табыс ... ... ... өмір сүру ... ... ... ... мамаңдардың жұмыссыз қалуы — бәрі
ұқсас.
Екі жақ та қысқа мерзімде реформаны кеңейтудің төтенше жағдайларын ... ... ... ... ... ... ... еңбек
қатынастары реформасы және салық реформасы. ... ... ... ... ... орталық және жергілікті
жерлердегі қаржы бөлінісі және қазыналық, мемлекеттік ... ... ... ... ... мен Жапония арасындағы айырмашылық
механизмі қайта құруды жүргізумен ерекшеленеді.
Жапон ... ... ... ... ... ... ... Соңғы кездері Қазақстанда Жапонияның «Мицуи», ... ... және ... ... ... ... ... жұмыс істеуде. Ал жапон ... ... ... ... ... ... ... осы аймақтың экологиялық
зардаптарын жоюға 1 миллион доллар ... ... ... ҚР президентінің
Жапонияға сапары барысында Қазақстанға тағы да 11 миллион доллар ... ... Бұл ... ... қаласындағы балалар ауруханаларын
жабдықтауға және Алматы мемлекеттік консерваториясына музыкалық аспаптар
сатып ... ... ... - ... ... ... комитеттің бесінші бірлескен мәжілісінде жеңілдікпен ... ... мына ... қаржыландыру жайы шешілді:
1.Батыс Қазақстан автокөлік жолдарын қалпына келтіру;
2.Астана қаласын сумен және ауыз сумен ... ету ... ... ... ... ... қайта жаңғырту;
4.Астана қаласының энергожүйесін қайта жаңғырту мен
дамыту;
5.Астана қаласының ... ... ... ... ... ... ... коммерциялық несие желісіне Кеңқияқ-Атырау мұнай кұбыры мен Атырау
мұнай өңдеу зауытын ... ... ... ... ... аса ... Корпорейшн» компаниясының кеңесшісі С.Морохаси мырза төрағасы
болып табылатын аталмыш ... ... ... ... кұрамында жоғарыда аталған бес компаниядан ... ... ... ... ... ... ... және де басқа ірі
коммерциялық, экономикалық кұрылымдар бар. Яғни, жоғарыда аталған екі ... ... ... ... ... ... мол ... ҚР
президенті Нұрсұлтан Назарбаев Жапония үкіметінің басшысы Кейдзо Обути
мырзамен кездесіп, екі ... ... ... ... ... Бірлескен мәлімдемеге қол қойды. Соңғы уақытта Дзюньитиро
Коидзуми Жапонияның сыртқы саясаты мен ... ... ... ... ... ... ... жақындастыруы мүмкін негізгі үш бағыт:
экономика, аймақтық ынтымақтастық және ядролық ... ... ... ... ... көрсетіп, аймақта тұрақсыздық туғызып отырған
Солтүстік Корея мәселесі ... ... ... ... ... ... мемлекеттермен бейбіт өмір сүруді көздейтінін және
уағдаластыққа сай ... ... ... жеткізді. Коидзуми
стратегиялық дипломатиясында «Фукуда ... ... және оған ... ... 1977 жылы ... сол ... ... Фукуда Жапония елінің сыртқы саясатында жоғарыдағы мемлекеттермен
қандай ... ... ... ... ... Ол саясаттың мәні-
Жапонияның әскери держава болмайтындығы, аймақтық мемлекеттермен достық
және сенімді қарым-қатынас ... ... ... ... терезесі
тең мемлекеттер ретінде қарайтыны айтылған еді. Өзара сенім шараларына
құрылған бұл ... ... ... өркендеуіне қолайлы әсер
етті деуге болады. Коидзуми ескі ... ... ... ... ұсынды. «Өзгеру мен гүлдену, тұрақтылық, болашақ үшін бірігіп
еңбектену» ұранындағы ... ... ... ... Азия ... ... секторларында жапон компаниялары бір-бірімен ішкі
рынокта өте күшті бәсекелестік күрес ... Олар егер ... ... ел ішінде құрып кетпей, бәсекеге төтеп бере алса, онда шетелдік
рынокта да аман қалуы қамтамасыз ... деп деп ... Бұл ... үшін аса ... ... біздің еліміз дүние-жүзілік ... ... ... ... ... біз ... (тау-кен өнімдерін
өндіру, қайта өңдеу және ақырғы өнім-металл, мұнай, т.б. ... ... ... ... ... ... Экспортқа сапалы
тауарларды тек бәсекеге қабілетті салалар (өндіріс орындары) ғана шығара
алатыны белгілі. ... ... ... ... біздің ел басқалардың
өнімдерін (Ресей, Түркия, ... ... АҚШ, ... ... ... Сол үшін ... өндіріс салаларында ең алдымен
отандық тауар өндіруші ортаңғы топқа (кәсіпкерлерге) көмек жасап, ... ... ... Тек ... ғана ДСҰ кіре ... Бұл тұрғыда
Жапонияның менеджмент пен маркетингтегі ... ... ... ... маркетинг нұсқасы, керісінше, сатып алушының туа біткен қасиеті
ретінде, оның талғамы мен тілегін бірінші ... ... ...... ... ... дегеннің орнына «Тауар мен қызмет
өзін-өзі көрсетсін» деу. Көріп отырғанымыздай, жапондық ... ... ... ... ... тауар мен сервис арқылы ... ... ... да ... ... ... ... өзінің
төл менеджменті мен маркетингін жасайтын уақыт жетті. Бұл ... ... ... ... тән ... ... етуге бағытталуы тиіс. Біздің
интеллектуалдық күш-қуатымыз бұл істі дұрыс атқарып ... ... ... ... ... Жапония мен Қазақстан арасында түрлі сауда-экономикалық
келіссөздер жүргізілуде. ҚР президенті ... ... Ақ ... кезінде: "Біз Орталық Азия бағытындағы дипломатиялық ... ... ... ... ... ... екі елдің
бейбітшілікті, қауіпсіздікті, тұрақты ... ... ете ... ... мен ұсыныстарының қандайы болса да ... ... ... ...... Жапон жағы болса Қазақстанның
Орта Азия ... ... қара үзіп ... ашық ... ... дейін аймақта негізінен АҚШ, Ресей, Қытай үштігінің теке тірес
саясаты жүріп ... ... ... Коидзумидің Орта
Азияға тарихтағы тұңғыш сапары үштіктің тағы бір апайтөспен толыға түскенін
аңғартса ... ... ... Азия ... ... дейінгі
ұмтылыстарынан бірер мысал айталық: Шанхай Ынтымақтастық ... ... ... 10 күн қалғанда Жапония Орта Азия республикаларының
сыртқы істер министрлерін жинап, ... ... ... еді. ... кейде
Жапония мен Орта Азия елдері басшыларының саммитін өткізу жайы да ... ... ... Дзюнитиро Коидзумидің аталған үш мемлекетті де
аузына алуы тегін болмаса керек, ... ... ... қандай саяси ойын
өрнегін ұстанып отырғанын әбден біліп ... ... ... екі жақты
басқосуда «Ресей мен Қытайдың арасында ... ... және ... ... ... ... қарым-қатынасты сақтай білу – Қазақстанның
салиқалы сыртқы саясатының шынайы ... деп ... ... ... Орта Азияға қарай ентелеуіне тағы бір ... ... ... ... 90 ... жуығын Таяу Шығыстан тасиды. Ал ондағы
шиеленіскен жағдай айтпаса да ... ... ... атом ... алыптардың бірі. Қазақстан болса оған қажетті уранның бай қорына
ие. Жапония қол жеткізген ... ... де осы ... ... Атом
қуатын бейбіт пайдаланудағы ынтымақтастық жөніндегі ... ... ... соң ... энергетика және минералды
ресурстар ... ... ... пен ... ... Т.Ито бармақтарын басты. Кезінде екі мемлекеттің де атом бомбасынан
зардап шеккені тез тіл ... ... ... Осы ... Қазақстанның
тәуелсіз мемлекет екенін еске салып өтпеске болмас. Мұндай мүмкіндіктерде,
яғни Жапонияның аса қуатты инвестор екенін ескерсек, ... ... ... қас ... ... ... алмайды. Өз таңдауын жасауға құқылы.
Бүгінде Қазақстан мен Жапония арасындағы ... ... ... ... ... ... ... диверсификациялау ел үшін маңызды міндет болып
табылады, осыған байланысты Қазақстан Үкіметі ... және ... ... ... ... ... Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңес
сияқты Қазақстанның халықаралық бастамаларына ... ... ... жоғары бағалайды. Экономикалық ынтымақтастық тұрғысында Қазақстан
сауда-экономикалық, инвестициялық, энергетикалық, ... ... ... екіжақты және көпжақты форматтағы ... ... етіп ... ... ... ... ... қатысуға, оларды өзара тиімді жағдайда қаржыландыруға дайын
екендігін, оның экономикалық өсімі ... ... ... ... 5
жылдағы жұмысының даму қорытындысын талқылап, келешек ... ... пен ... ... өзекті жаһандық және
аймақтық проблемаларды, Ұйым аясындағы ... ... ... бірінші кезекте сауда-экономикалық саладағы өзара іс-
қимылдарды ... ... ... .
Әлем саясатшылары, сарапшылар мен журналистер дамудың “қазақстандық
жолы” туралы бірауыздан айтып отыр. Оған негіз де бар: ... жыл ... ... ... ел ... 40 миллиард доллардан астам шетелдік
инвестициялар тартылған; Дүниежүзілік банктің жіктелімі бойынша, ... орта ... ... елдердің тобына кіріп отыр. Қазақстан бизнесі
бүгінде шетелдік рыноктарды да игеруге кірісті.
Қазіргі таңда ... ... даму ... асыруда. Аграрлық реформалар да табысты жүргізіліп ... ... ... ... ... ... ... көпұлтты (130-дан астам ұлт өкілдері) және көпконфессиялы (40-
тан астам конфессия) халқымыз ... ... және ... келісімде өмір
сүруде. Қазақстан алдына он ... ... ... ... ... 50 елінің қатарына қосылу мақсатын қойып отыр.
Ескеретін бір жайт, тәуелсіздік ... ... ... ... ... бастады деуге болады. Ал бүгінде екіжақты ... ... ... ... ... ... ... бірнеше маңызды нәтижесін ерекше атап өткен жөн. Біріншіден, 2002
жылдың желтоқсан айында Қазақстан мен Жапониядың арасындағы Тату ... және ... ... ... қол ... бұл екіжақты
қатынастарды әрі қарай дамытудың тарихи іргетасы. ... ... ... ... ... ... ынтымақтастық нығайтылды.
Қазақстанның Бүкіләлемдік сауда ұйымына кіруі туралы екіжақты келісімін
аяқтаған ел – ... ... ... та өсіп ... ... ... ... арасындағы тауар айналымы 6 миллиард доллардан асып отыр.
Қазақстан-Жапония сияқты қарқынды дамушы ... ... ... ... жоқ деп ... Экономикалық ынтымақтастықтың екіжақты қатынастары
барлық сала үшін негізгі “локомотив” болып отырғанын айта кету ... ... ... ірі ... ... ... тіркелген,
көптеген бірлескен кәсіпорындар жұмыс істеуде. Көлік саласындағы
ынтымақтастық да даму ... ... ... мен банктерінің Жапониядың
батыс аудандарын игеру жобаларына қатысу әлеуетінің ... ... ... мен ... ... ... ... ... ... орнатып отыр.
Жапон мәдениеті бүкіл әлемдік мәдениет тұрғысынан ғана ... ... ... ішінде де қайталанбас өзгеше құбылыс. Ол X-
XI ғасырлардан бастап ... ... XVII ... ... XIX ... дейін бұл елдің есігі басқа шет елдерге жабық болғандықтан
ұлттық ... ... мол ... ... ... жасалды.
Жапонияның көне , бай мәдениеті ... ... ... , ... ... ... зор әсерін тигізді.
Жапон костюмі – Жапония мәдениетіндегі барлық заттар және ... ... бір – ... ... ... ... ... тұтыну жиhаздары, гүл шоқтары,таза ауа әрқашанда ... ... ... мәнерін, қожайынның көңіл - күйін көрсетеді.Әрбір зат
өзінің ... ... және үй ... басқа да заттармен
үйлесімділігімен « өмір сүреді » және ... ... ... ... жапондықтар әрқашанда тек көріктілігімен, нәзіктілігімен
бағаланып қана қойған жоқ.Сонымен қатар , түр – түстің ... ... ... ... ... қатпар – бүктемерімен де бағаланды.Бір
жағынан олардың табиғаты, жаратылысы ... ... ... ... ... ... әсер етеді.
Ежелгі Жапония тірі табиғаты мен әрбір ғажайып тастар, иілген
ағаштар мен сылдырлаған ... ... ... ... ... қолөнер бұйымдарының материалдарында өз көріністерін тапты.
Суретшілер табиғи талшықтың ... ... әрі оның ... , ... талаптарға сай қиял ғажайып суреттерімен
өрнектелген материалдарының- өзіне тән ... ... ... ... ... ... ... түгелдей фиодализм
дәуіріне келеді, сонымен бірге басқа да Шығыс ... ... ... ... VII ... ... XIV ... басына дейінгі уақытты
қамтиды.Жапония кішкентай ғана мемлекет.Ол – табиғатты ... ... бен жер ... ... ... ... ... үшін мынадай
мінездемелер беріледі – көптен көру.Қиын, әсем сурет түрлерімен нақышталған
мата жапондықтардың ұлттық киімінде қолданады.
Жапондықтардың ұлттық костьюмінің тарихы мың ... бері ... ... ... ... - «хакама», әйелдер – «мо» ... ... ... көрінісі кең әрі ұзын , бақайға ... еске ... алды мен ... жағы екі ... ... ... артқы бөліктің ортасынан түсірілген қатпарлары бір –біріне ... ... ... ... ... бір ... қарай
бағытталған үш қатпар жүргізілген, олар біртіндеп ... ... ... ... мен ... ... эстетикалық талғамы қарама-
қарсылық көрініс береді.Ол тұлғаның түрлерін қайталамай, сахнаға киетін
киімдер сияқты көрініске ие ... мен ... ... көпсалалы келісімдер жасалып, екі ел
арасындағы байланыстарың одан әрі ... ... мен ... ... ... ... де
белсенді дамып келеді.
Жапония мәдениет басқармасының делегациясы басшылығымен Қазақстанға
келді ... ... ... ... ... академиясының орындаушылары
Жапония қаласындағы Чайковский атындағы конкурсқа қатысты. Құрманғазы
атындағы консерваторияның солисі ... ... 2-нші ... ... ... ... Қазақстан Кәсіподақ федерациясының Төрағасы С.О.Мұқашев
басқарған делегация Жапонияға келді, Жапония басшылығымен кездесулер болды
және қызметтестік ... ... қол ... ... ... Жапониялық Жастар федерациясының шақыруымен ҚР
МАЖКМ (МЯИОС) Жастар саясаты ... ... ... делегация қызметтестікті дамыту және ... ... ... үшін Токио қаласына барды.
ҚР БҒМ (МОН) ... ... мен ... ... Бюросы арасында 2002 ж. 16 сәуірде ҚР Білім беру және ғылым
министрлігінің Бірінші Вице-Министрі Г.М.Мутановтың ... ... жер ... ... ... ... ... 2001 ж.)
жүзеге асыру Бағдарламасына және ... 4 ... ... мамандарды оқыту үшін 240 мың АҚШ доллары ... ... қол ... беру ... Қызметтестік туралы Келісімге сәйкес өзара алмасу
негізінде 20 ... пен ... ... мен ... ... тараптың мемлекеттікт алмасу бойынша студенттер санын арттыру
жөніндегі ұсыныстары ... ... ... ... ... ол осы
мақсатқа бөлінетін мемлекеттік қаржы-қаражат лимитіне сілтеме жасайды.
Сонымен бірге ... ... ... оқу ... өз ... ... ескере отырып, жоғары оқу ... ... және ... ... ... үшін, олардың
арасындағы алмасудың белсендірек жүргізілуін ынталандыруды ұсынады.
Екі елдің жоғары оқу орындары арасындағы байланыстарды дамыту ... ... 2006 және 2008 жж. ... ... қаласының
университетіне, Қазақ аграрлық университетіне, ... ... ... ... ... ... жәрдемдесті.
ҚР мен Жапония арасындағы парламентаралық байланыстардың дамуына Сенат
депутаттары С.О.Есімханов, ... және ... ... ... ... ... Азия Парламенттері
Қазақстан мен Жапония арасындағы өзара ынтымақтастықтың жаңа ... ... ... ... 1994 жылдың сәуірінде және 1999
жылдың желтоқсанында Қазақстан ... ... ... осы елге жасаған ресми сапарлары негіз қалағанын атап өткен
жөн. Екі мемлекеттің гуманитарлық саладағы ынтымақтастығы да ... ... ... ... Оған ... ... Токиоға жасаған алғашқы
сапары барысында Нұрсұлтан ... ... сол ... ... ... соғыс жылдарында Қазақстан аумағында әскери тұтқында
болып, қайтыс болғандардың тізімі бар “Естелік кітапты” табыс еткені дәлел
болмақ.
Қорытынды
Сонымен, осы ... ... ... ... қазіргі кезде
халықаралық құқық доктринасында сыртқы саясат қызмет теориясы мен ... ... ... ... ... ... кеңінен таратылғанын
атап айтуға болады.
Дүниежүзілік қоғамдастық туралы айта отырып, біз барлық мемлекеттік,
қаржы-экономикалық және саясаттық ... ... ... ... ... ... Жер ... тәжірибе жүзінде, сыртқы ... өмір ... ... ... ... ... табалдырығында тұрмыз. Әрине айдан анық, бізді Френсис
Фукуляменің айтуынша ақыр ... ... ... Сэм ... ... ... ... Әлем бұрынғыша өмір сүруде,
жер дөңгеленуде. Дүниежүзінде электронды технология кеңінен ... ... ... жеңістерді қарқынды қолданушы елдер мен қоғам ғана
табысқа жете ... ... ... ХХІ ... ... саясаты кез-келген
елдің көп жақты саясатын жүзеге асырудың негізгі ... ... ... ... ... ... саладағы
білімділігімен, уақиғаларға және жағдайларға тез ... ... ... ... ... ... сыртқы саясат сол кезеңнің өзінде мемлекеттік қызметтің ерекше
түрі болып табылды, ол өзінің құралдары мен әдістерінің ... ... ... ... ... ... Дипломатияның қауіпті және құқықтық
негізі ролін халықаралық құқық ... және ... олда ... дамуымен түрін өзгертіп отырды.
Қазақстан өзінің сыртқы саясатын ... ... ... ... ... дәрежеде қазақ халқы қиын-қыстау жағдайлардан мүдірмей
өтті. Қазіргі уақытта Қазақстан, 1961 жылғы дипломатиялық қатынастар ... ... ... ... ... бола ... ... қазіргі күйін анықтаушы мемлекеттер шеңберіне кірді.
Халықаралық құқықтың дербес, тәуелсіз субъектісі бола ... ... ... ... ... келісімдердің бірқатарына қол қойды,
өзінің ... ... ... ... ... ... мақсатында өзінің заңдық базасын әзірлеуде (мысалы,
Қазақстан республикасының 2002 ... ... ... ... заңының
қабылдануы).
Қазақстанның орналасу ерекшелігі оған белгілі бір ... ... ... сол геосаясат тұрғысынан бірқатар қиындықтарда
туғызады. Біздің еліміз, екі ірі ... ... кең ... ... ... ұзақ ... ... қамтамасыз ету
үшін икемді табандылық пен ... ... ... ... ... пен ... жүзеге асуының құжаттық мүмкіндігін
алады. Сонымен бірге, оның осал жері ... ... ... ... ... табылады. Қазақстандық дипломатия, сыртқы саясаттың
қосымша ынталандырушысы және ... бола ... ... ... ... ... үшін жолдар іздеуі керек.
1961 жылғы дипломатиялық қатынастар ... ... және ... ... ... қол ... қазіргі
дипломатиялық иммунитеттер мен артықшылықтардың екі топқа бөлінуі
қабылданған жоқ: ... ... ... ... ... және ... ... жеке иммунитеттері мен
артықшылықтары. Жетекші заңгерлер ... ... ... мен ... ... ... ... мен
артықшылықтарынан шығарылды, осы иммунитеттердің жалғасы ретінде
қарастырылды. ... ... ... ... ... ... ... мен артықшылықтары дербес институт
ретінде рәсімделді, ... ... ... ... ... доктриналды негізделуі бұрынғыша өкілдіктің
қызметкерінің иммунитеттері мен ... ... ... ... және ... ... мен ... дипломатиялық өкілдіккеде, өкілдіктің
қызметкерінеде иммунитеттер мен артықшылықтардың берілу ... ... ... талап етеді.
1966 жылғы Ережеде дипломатиялық өкілдік мемлекеттің көпшілік органы
болып табылады және ... ... ... ... ... ... ... жұмыстың қорытындысына келе отырып және барлық баяндалған
мәліметтерді ескере ... ... ... халықаралық құқық тәуелсіз
мемлекеттер дамуында соңғы рольді атқармайды.
Қазақстан, XV ғасырдың 60-шы жылдарында ... ... ... халықаралық құқықтың субъектісі болды. Ресейге ... ... соң ... ... ... соң, ... өзінің ішкі және сыртқы
саясатын жүзеге асыруда өзінің тәуелсіздігін жоғалтты. Тек 1991 ... ... ... ... ... ... ... тең құқықты субъектісіне айналды.
Кеңестер Одағынан бөлінген кезеңнен бастап, Қазақстан Республикасы
халықаралық ... ... ... бөле бастады. Өзінің жайғасымын
халықаралық ... ... ... ... ... ... ... дипломатиялық байланысты дамыта бастады.
Сонымен, жоғарыда айтылғандарды ... ... ... ... атап ... келеді: басқа мемлекеттердің егемендігін сыйлау
міндеті, басқа мемлекеттердің ішкі және сыртқы істеріне ... ... және ... ... ... ... ... болдырудан бас
тарту, өзін-өзі билеуге адам құқығы мен ... ... ... дүниежүзіне қатер төндіретін жағдайларды өзінің территориясында
орнықтырмау, өздері тартылған, өзінің ... ... ... және
халықаралық жанжалдық жағдайларды бейбіт құралдар ... ... ... бас ... ... оның ... ... территориялдық немесе
саясаттық тәуелсіздігіне қарсы қолданудан, жалпы халықаралық құқықпен
сәйкестенбейтін әрекеттерден бас ... жеке және ... ... халықаралық бейбітшілік пен ... ... ... ... орындау міндеттері, жәнеде қоршаған ортаны қорғау
туралы қызмет істеу.
Мемлекет ... ... ... ... ... ... ... мүмкін, бірақ, егемендіктің тасымалдаушысы ретінде олар заң
жүзінде бәрі теңдей. Олардың ... өз ... ... осы ... ... қарағанда, осы территорияда заңды
жоғары биліктің жоқ ... ... ... ... ... ... ... бірдей дәрежедегі заңды дербестік пен тәуелсіздікке ие
болады. Мемлекеттің ... ... ... ... ... ... бірге пайда болып және жоғалып отырады.
Қазақстан халықаралық құқықтың толық құқықты субъектісі ретінде
дүниежүзілік ... ... ... тұр. ... ... мен ... оның ... беталыстарымен, халықаралық қатынас саласындағы бағыттары
мен құрылымдарымен танысу өтуде. Ере ... ... ... ... ... ... ... әзірлеу және осы үлкен әлуетті
дұрыс пайдалану дүниежүзінің Қазақстанға деген мүддесінің ... ... ғана ... ... ... ... тең құқықты
серіктесі ретінде өсуіне әкеледі, және ең ... ... ... ... ... ... оның ... өзінің тарихында мемлекеттік
түзілім ретінде, халықаралық ... ... оның ... ... ... ... ... кеңейту, дипломатиялық қатынастарды орнықтыру,
басқа мемлекеттермен сауданы ... ... және ... жас мемлекеттің дүниежүзінде лайықты орынды алғысы ... ... ... ... бұл ... ... дүниежүзілік аренада өзіңді
қалай ұстау керектігін білмейінше. Мұндай мақсатқа ... ... ... ... ... ... ... экономикалық байланысты
бекіту, елдің ... ... ... ... ... нарық
талаптарына сай болуға тырысу болып табылады.
Бүкіл әлем ... ... ... ... ретінде табысты қызмет
істеу үшін, Қазақстанға басқа елдермен қатар халықаралық ұйымдардың үлкен
санына мүше ... ... ... ... ... ... және ... шетелдікте компаниялардың қызметін қорғауға
кепілдік беретін, ... ... ... ... мен ... ұлттық экономикалық қатынасын жамылуы қажет.
Халықаралық конвенциялар, мемлекеттердің сыртқы экономикалық қызметін
жүзеге асыруға, олардың ... ... ... әрекетіне қатысты
халықаралық-құқықтық актілер болып табылады. Қазіргі уақытқа Қазақстанмен
тасымалдау, халықаралық арбитраж жолымен сыртқы саудалық дауды ... ... ... орындалуына жеткізу, халықаралық қаржылық
міндеттердің мәселелерін реттейтін, көп ... ... ... ... қатары бекітілді. Бұл Қазақстанның өзінің ғалами мақсаттарына
жетуде ... ... ... ... ... бұл жеткіліксіз.
Қазақстанды әлдеде, келешекте өзінің қосылғысы ... ... ... ... ... өте үлкен) ... ... ... ... актілері күтіп тұр. Ол үшін
келесі жағдайларды зерттеуге, талдауға және шешімдер қабылдауға үлкен ... ... ... ... ... пе, ... бір құқықтық актінің
қол қойылуы немесе қосылуы, ұлттық ... ... ... мен ... ... енгізу. Егер қажет болса, қосылу туралы,
осы көп ... ... ... ... ... ... ... органдарды жылдам хабардар ету (қосылу туралы құжаттарды жіберу).
Дипломатия мен сыртқы ... ... ... ... ... ... ... қазір ең көкейтесті мәселе. Соңғы онжылда
Қазақстан ... ... ... ... ... және Азия регионының елдерімен ынтымақтасу саясатын жүргізе
дамытуымен байланысты, республиканың халықаралық ... ... ... ... ... ... шарттарға қол қойылуда. Бұл
халықаралық құқықтың дамуына әсер ... ... ... құрамында ҚР
тікелей дипломатиялық қатынастарда қатынасқан жоқ, және халықаралық құқық
ғылым ретінде Республика территориясында дамыған жоқ. ... ... он ... ... үлкен өркендеуге ие болды, және мұнда ... ... ... ... Н.Ә. ... атқарды, ол мемлекет
саясатын халықаралық қатынастар дамуына ... ... ... ... келіп, қазіргі әлемде
халықаралық құқықтың әртүрлі анықтамасы ... ... сол ... ... ... ой бар ... ... деп айтуға болады:
халықаралық құқық, олардың «тасымалдаушы» ... ... оның ... ... ... ... ... реттейтін, принциптер мен
нормалардың жиынтығынан тұратын, құқықтың ерекше жүйесі болып табылады.
Халықаралық құқықтың мәні ... ... оны ... ... ... болмайды, осы уақытқа дейін ... ... ... ... ... ортақ ой құқығының объективті қазіргі бар, халықаралық
нысаны болып табылады және мемлекет ... ... ... ... ... ... ... қалыптасады.
Бүгінгі күні Қазақстандағы халықаралық ... ... ... тұжырымдамасының орталық орынын алуы
керек, бұл ... пен ... ... ... ғылымды
және техниканы дамытуды, дүниежүзілік жүйені басқарудың қазіргі деңгейіне
қол ... ... ... ... ... ұлттық мүддесі осымен
байланысты, оның ішінде ... ... ... рөлі әр ... ... ... ынтымақтастық, дипломатиалық жағынан көрініп, әлемдік
саясаткерлер мен ғалымдар тарапынан жоғарғы бағаға ие болды. Жапония ... ... ... ... ... өз ... ете ... және ондағы шешуін таппаған мәселелерді түзетуде ... етіп ... ... ... ... өз ... көтере алды.
Әлемдік, аймақтық, көршілік саясат жүргізде жеңіске жетіп отырды. Жапония
нәзік дипломатиялық әдіспен тепе-теңдікті сақтады. ... екі ... ... ... еткен арадағы сауда мәселесі болатын. ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ достық пен
бейбітшілікті нығайтуда Қазақстанның серіктесі болып ... ... ... ... 1992 жылы 26-шы ... ... жылы ... Жапон елшілігі ашылды. Содан бері екі ел арасындағы әр
саладағы қарым-қатынастар жалғасып келеді. Екі елдің тағы бір ... ... ... ... ... сияқты Жапония да атом
бомбасының құрбаны. Жапония Қазақстан сыртқы ... ... ... ... ынтымақтастық негізінде Қазақстанға көп көлемді
жеңілдетілген несиелер, гуманитарлық жәрдемдер беріліп тұрады.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. ... И.А. На ... XXI в. А-96 стр. ... ... К.К. Под стягом независимости А-97 стр. 14. Дипломат. Курьер с.
97
3. Н.А. Назарбаев "Стратегия становления и ... ... ... ... А-92г ... "Казахстанская правда" 15. 09. 2009 ж.
5. Арыстанбекова А. ... и ООН. ... ... ... ... - ... 2009 г
6. Назарбаев Н.А. Эпицентр мира. - Астана: Елорда, 2009. - ... ... Е. А. ... безопасность: вклад СВМДА // Казахстанская
правда. 2010 ж. - 5июня. — С. 3.
8. Н.А. ... ... ... и ... Казахстана как
суверенного государства. А-92. стр. ... Н.А. ... ... ... ... 1997N4 стр. ... ... Назарбаева Н. А. перед участниками СВМДА и ... в ... Дип. ... 2007 г., № 4, стр. 128.
11. Конституция Республики Казахстан А., 1995. с изм. на 2009 ... ... ... ... от 23 июля 1999 ... ... ... службе” Государственная служба в Республике Казахстан.
Сборник нормативных правовых актов. - ... 2008 ... Об ... ... ... ... ... служащих. Указ Президента Республики Казахстан от 21
января 2000г. №327.
14. Об утверждении ... ... ... ... ... Указ ... Республики Казахстан от 21
января 2000г. №327.
15. Указом Президента Республики Казахстан от 16 января 1997г. ... ... ... “О ... службе” Алматы, 1999г.
16. Венская Конвенция о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года
17. Закон ... ... от 12 ... 2007 года N 187-1 О
дипломатической службе.
18. Об утверждении Правил ... ... ... ... Указ ... ... Казахстан от 21
января 2009 г. №327.
19. Назарбаев Н.А. Стратегия ... ... и ... ... - М.: ... 2000. - 543с.
20. Назарбаев Н.А. Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной
и политической модернизации: Послание ... ... ... // ... ... 2005. - 48 ... ... Н. В потоке истории. А., 2000.
22. Назарбаев Н. ... ... А., ... ... Н.А. ... ... ... Казахстана''
Казахстанская правда 15.09.2010 г.
24. Сарсенбаев М. Дипломатическое и консульское право. - А., 2006 г.
25. ... А.Н. ... ... - 4-е ... -2004 г.
26. Дипломатическое право. - В кн.: Сарсембаев М.А. Международное право.
Учебное издание. - Алматы: Жеты Жаргы. -1996.
27. Баймаханов М.Т. О ... ... к ... ... ... труды, 2000, №1 (7).
28. Сапаргалиев Г.С. ... ... ... ... ... ... статей. -Алматы: Жетi жаргы, 2001.
29. Сандровский К.К. ... ... ... ... ... - ... школа,1994- Вып.1.
30. “Международное право”, учебник, М. изд. “Международные отношения”,
2005 г.
31. ... М. ... и ... ... - А., 2008 ... ... и консульское право в избранных документах. 2010 г.
33. Сандровой К. Право внешних сношений. 2006 г
34. ... ... ... ... Общая часть. Под. Отв.
А.А. Таранова. Алматы. Жеті Жарғы. 1997, С. ... ... В. Ф. ... внешнеполитического курса государств
Средней Азии и Казахстана Россия—СНГ—Азия: проблемы сотрудничества.
М.: Институт востоковедения РАН, 2007 ... ... М.Т. О ... подходах к решению проблем правопонимания.
Научные труды, 2009 г., №1 (7).
37. Урано Окинака, Лиу Сучао, Уэсака ... ... ... ... ... ... ... хойбянь. Гонконг - Токио: Личжи чубань-ше
- Катанамидзу сёбо, 2009 г. - 502 с.
38. ... ... ... рэтто. - P.92, Кииэба Кадзутака. Сэнкаку сёто
но энкаку то сёдзоку мондай - С.78, Такахаси Сёгоро. Сэнкаку ... - ... ... ... 1999. - С.50.
39. Кошкин А. А Японский фронт маршала ... ... ... ... Olma Media Group, 2004
40. История Японии. - Т.2. - ... ... ... Тт. 1-2. М.: Институт востоковедения РАН, 1998.
42. Мэгуми Тадахиса. Сэнкаку сёто - Уоцуридзима. - ... ... ... ... 1997. -141 ... ... ... Дарэка сококу о омовадзару. - Токио: Крэстся, 1997. -
123 с.
44. Сэрита Кэнтаро. Сима но рёю то ... ... но ... ... . - То-
кио: Юсиндо, 1999. - 264 с.
45. Такахаси Сёгоро. Сэнкаку рэтто ното. - Токио: Сэйнэн сюппанся, 2008 ... 132 ... Эдо ... ... сёто - до суру Нихон. - Токио: ... ... ... 1996. - 136 ... ... С.И. ... военно-политический союз – М.:
Наука, 1972
48. Diplomatic Bluebook 1997. Japan's Foreign Policy in a World ... ... Tokyo, ... ... с ... по: Japan ... Treaty of Peace with Japan.
San Francisco, 8th September, 1951. - London: His ... - P. 2-24. - на ... ... в ... документов и
материалов по Японии (1951-1954 гг.). - М.: ДПО МИД СССР, 2004. - ... ... ... ... соглашений и конвенций, заключенных
СССР с иностранными государствами. Вып. 32. М., 1978. 397 ... ... ... ... ... документов и
материалов / Отв. ред. Б. В. Поспелов, Г. Д. ... М.: ... ... АН ... 2005 г. 200 ... Боэй хакусе. 1970-1992. (Белая книга по обороне.) ... ... 1971- ... Совместное заявление Республики Казахстан и Правительства Японии о
дружбе, партнерстве и сотрудничестве - ... о ... ... и ... в XXI веке // ... правда. -
1999. - 6 декабря.
54. Соглашение между Республикой Казахстан и Японией о экономическом
сотрудничестве // ... ... ... -Астана, 2004.
55. Акира Мацуй: Қазақстан халықтарына жарқын болашақ тілеймін. Жапонияның
Қазақстандағы Төтенше жэне Өкілетті ... ... // ... - 1996. - 24 ... ... Mitsuhasi "Japan is somewhat special country"// INVESTOR.
-2000.-№2.
57. Япония. Справочник / - М.: ... ... 2009. - С. ... ... Т. О проблемах ядерной и радиационной ... ... // ... и ... сообщество, - 1996, - №1. - С. 63.

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 57 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасының Жапония-мен қарым-қатынастарының даму барысы47 бет
Валюталық операциялардың даму тарихы3 бет
Жапонияның ҚХР-мен қарым-қатынастары46 бет
Экологиялық мәселелердің түсінігі7 бет
Қиыр Шығыстағы Жапония (Жапония-Қытай-Корея)96 бет
"екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі жапонияның жағдайы"5 бет
1868 жылдан кейінгі Жапониядағы саяси жағдай8 бет
1915-1945 жылдар аралығындағы Корей халқының Жапон отарына қарсы ұлт азаттық қозғалыстары38 бет
1945-1980 ж.ж. Жапонияның экономикалық дамуы23 бет
ІІ-ші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы Маньчжуриядағы Жапон империализмінің отарлау саясаты48 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь