Банк табыстылығын басқару

КІРІСПЕ
1 ТАРАУ БАНК ТАБЫСТЫЛЫҒЫН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Банк табыстылығын басқару
1.2 Коммерциялық банк пайдасын қалыптастыру мен қолдану
1.3 Коммерциялық банктің табыстылығын талдау әдісі
2 ТАРАУ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНК ТАБЫСТЫЛЫҒЫН ЖӘНЕ ПАЙДАЛЫЛЫҒЫН БАҚЫЛАУ
2.1 Банк табысы мен шығысын талдау
2.2 Банк пайдасын талдау
2.3 Банк қызметінің рентабелділігін бағалау
2.4 Коммерциялық банктің қаржылық жағдайын талдау
3 ТАРАУ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНК ТАБЫСТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ
Коммерциялық банк табыстылығын арттыру жолдары
Қорытынды
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
2004 жылы 1 қаңтарда ресми дерек бойынша деңгейлі банктердің жиынтық таза табыс көлемі 30,1 млрд теңге құрады. Ал бұл көрсеткіш 2003 жылы 1 қаңтарда 20,6 млрд теңге болған еді. Өз кезінде Ұлттық банктің төрағасы А.Г. Марченко Қазақстан экономикасының мұнай – газ өндірісіне тәуелділігінің артуына қарамастан, қаржылық сектор ең пайдалы болып табылды деп ескерткені дұрыс келді. Қазіргі статистика бұған куә. Бұл көрсеткіш сонымен қатар банктердің ісі бұрын соңды болмаған жағдайда жылжығанын көрсетеді. Алдыңғы қатарлылары тез және оңай түрде шетел нарығына орналасуда. Бір сөзбен айтқанда банктер Орталық банк қойған нормативтерді орындау және несиелендіру мен басқада банк өнімдірді ұсыну мақсатында активтер көлемін бір қалыпты арттыруда, капитал үлесінде шет қалдырмай. Жылдық нәтиже бойынша жетекші банктер Казкоммерцбанк, ТуранАлем банк және Халық банк активтері тез және үлкен көлемде өсті. Сәйкесінше пайда көлеміде оларда үлкен. Казкоммерцбанкта 4,1 млрд теңге, Халық банкте 3,050 млрд теңге, ТуранАлем банкте 1,666 млрд теңге.
Банктердің жоғарғы қарқынды дамуы экономиканың өрлеуіне жол ашады. Кіші және орта бизнестердің дамуы кезінде болашақта көп қаражат көздерін талап етеді. Соны қанағаттандыруға ірі өаржылық институттардың болуы қажет.
Өткен жылдары банктердің пайдасы әрдайым жақсы болған жоқ. Мысал ретінде 90 жылдары болған республиканың қаржылық организміндегі температурасының өзгеруі банк харекетіне кері әсер етуімен және жекешелендіру үрдісі мен банктік жеке бизнесінің оңды болуы.
1998 жылы Қазақстан экономикасы әлемдік конъюнктура әсеріне ұшырады және өзпайдасына емес Қазақстанның негізгі экспорт өнім түрлер бағасының төмендеуі, республикаға негізгі сауда серіктестері мен инвесторы болып келетін, елдердің жалпы экономикалық жағдайының төмендеуі. Мұндай жағдайда банктер жоғарғы пайданы алуды көздемеді.
1. Қазақстан Республикасының «Валюталық реттеу туралы» заңы. 24 желтоқсан 1996 жыл.
2. Қазақстан Республикасының «Банктер және банк қызметтері туралы» заңы. 31 тамыз 1995 жыл.
3. Қазақстан Республикасының «Төлемдер мен ақша аударымдары туралы» заңы. 29 маусым 1998 жыл.
4. 1995 жылдың 31 тамызынан № 2444 өзгерiстер мен қосымшалар енгiзiлген “Қазақстан Республикасындағы банктер және олардың қызметi туралы” заңдық күшi бар Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы.
5. Толық экономикалық, қаржылық-несиелік, банктік, салықтық-кедендік, сақтандыру, биржалық және кәсіпкерлік терминологиялардың орысша-қазақша сөздігі/ Сүлеймен Рыхымжанұлы Тоқсанбай. – Алматы: Сөздiк-словарь, 1999.-816 б.
6. VISA, Eurocard/ МasterCard халықаралық пластикалық карталарды беру тәртібі жөніндегі «АТФБанк»ААҚ нұсқаулығы. 9 шілде 1999жыл.
7. Абдильманова Ш.Р. Банковский маркетинг на рынке услуг населению. Алматы: Казахская Государственная Академия Управления. 2000 год. – 387с.
8. Алпамысов А.А. Управление депозитными ресурсами в Республике Казахстан. Автореферат. Алматы, 1998год. – 23с.
9. Бохаев Д.Т. Коммерциялық банктердің несие ресурстарын құрудағы депозиттер: проблемалары мен болашағы. Автореферат. Алматы, 2004 жыл-24 бет.
10. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. М.: Издательство Корпорация Логос, 1999 год. – 344с.
11. Казимагомедов А.А. Банковское обслуживание населения: зарубежный опыт. – М.: Финансы и статистика, 1999 год. – 256 с.
12. Киселев В.В. Управление банковским капиталом (теория и практика). – М.: ОАО Издательство Экономика, 1997год. – 256с.
13. Колесникова В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. М.: Финансы и статистика, 1999 год. – 464с.
14. Лаврушин О.И. Банковское дело. М.: Финансы и статистика, 1998 год. – 576с.
15. Морошкин В.А. Простые и сложные проценты. Методическое пособие по расчету: вкладов, кредитов, платежей. – М.: Издательство Акалис-Бизнес-книга, 1996 год.
16. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Представление финансовых услуг. – М.: Издательство Дело, 1997 год: - 768 с.
17. Сейткасимов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраимова Г.Т. Бухгалтерский учет и отчетность в банках. – Алматы: Ќаржы – ќаражат; Раритет, 2000 год. – 456 с.
18. Сейткасимов Ғ.С. Ақша Несие Банктер.Оқулық. – Алматы: экономика, 2001жыл. – 466 бет.
19. Сейткасимов Г.С. Бнаковское дело. – Алматы: Ќаржы-ќаражат, 1998 год. – 576 с.
20. Сейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банки: Учебник. – Алматы: экономика, 1999 год.- 423с.
21. Сейткасимов А.Г. Управление банковской ликвидностью и методы ее анализа. – Алматы: Ќаржы-ќаражат, 1998 год. – 112с.
22. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник /Под ред. Сенчагова В.К., Архипова А.Н. М., 2000 год.
23. Василиев В.И. Банковские системы в переходной экономике. // Международная экономика и международные отношении, 2003 год, №2. – с.21
24. Ахметов А. Личная финансовая безопасность гарантируется. // Казахстанская правда от 27 марта 2001 года.
25. Банки Казахстана // Журнал. Алматы.-2004. №1
26. Гринкевич А. Банковские итоги. // Деловая неделя, 2004 год, №10. – 12 марта.
27. Гусева А.Е. Система защиты банковских депозитов. // банковское дело, 2000год, №1.
28. Доклад на международном экономическом саммите Евразия – 2000. // Банки Казахстана, 2000 год, №5. – с.5
29. Жуйриков К.К. Страхование или гарантирование? // Банки Казахстана, 2000 год, №12.
30. Жунусова Г. Некоторые особенности банковской конкуренции в Казахстане. // Аль-Пари, 2000 год. №3-4. –с.100
31. Зейнельгабдин А. Финансовая система и реальная экономика. // Деловая неделя от 9 февраля 2001 года.
32. Каленова Р. Защищать интересы частных клиентов банков. // Банки Казахстана, 2000 год, №7-8.
33. Куанова Г.А. Методы управления ликвидностью баланса. // Банки Казахстана, 2003 года, №1- январь .
34. Куанова Г.А. Формирование депозитной политики в коммерческих банках. //Каз. спектр, № 1
35. Лисак Б. Казахстанские банки на пути перемен. // Банки Казахстана, 1999год, №8.
36. Пресс-релиз Национального Банка Республики Казахстан от 9 января 2001 года №001 О ситуации на финансовом рынке. // Банки Казахстана, 2001 год, №1.
37. Рамазанов Н. Курс не изменился. // Деловая неделя от 23 февраля 2001 года.
38. Сагиндыкова М. Казахстанский фонд гарантирования вкладов – новая структура в финансовом механизме республики. // Аль-Пари. 2000 год. №5
39. Ташпулатова С. Накопления населения как источник массовых инвестиций. // Банки Казахстана, 1999 год, № 8
40. Юриев А. С. Иностранные банки в Восточной Европе//Международная экономика имеждународные отношений, 2003 год № 3,4
        
        КІРІСПЕ
2004 жылы 1 қаңтарда ресми дерек бойынша деңгейлі банктердің жиынтық
таза ... ... 30,1 млрд ... құрады. Ал бұл көрсеткіш 2003 жылы 1
қаңтарда 20,6 млрд ... ... еді. Өз ... ... ... төрағасы
А.Г. Марченко Қазақстан экономикасының мұнай – газ ... ... ... ... ... ең ... ... табылды
деп ескерткені дұрыс келді. Қазіргі статистика бұған куә. Бұл көрсеткіш
сонымен қатар банктердің ісі ... ... ... ... ... ... қатарлылары тез және оңай түрде ... ... Бір ... ... ... ... банк қойған нормативтерді
орындау және несиелендіру мен басқада банк өнімдірді ... ... ... бір қалыпты арттыруда, капитал үлесінде шет қалдырмай.
Жылдық нәтиже бойынша жетекші банктер Казкоммерцбанк, ТуранАлем банк ... банк ... тез және ... көлемде өсті. Сәйкесінше пайда көлеміде
оларда үлкен. Казкоммерцбанкта 4,1 млрд теңге, Халық ... 3,050 ... ... ... 1,666 млрд ... ... ... дамуы экономиканың өрлеуіне жол ашады.
Кіші және орта бизнестердің дамуы кезінде ... көп ... ... ... Соны ... ірі ... институттардың болуы
қажет.
Өткен жылдары банктердің пайдасы әрдайым жақсы болған жоқ. Мысал
ретінде 90 ... ... ... қаржылық организміндегі
температурасының өзгеруі банк ... кері әсер ... ... ... мен ... жеке ... оңды болуы.
1998 жылы Қазақстан экономикасы әлемдік конъюнктура әсеріне ұшырады
және өзпайдасына емес Қазақстанның негізгі экспорт өнім ... ... ... ... ... серіктестері мен инвесторы болып
келетін, елдердің жалпы экономикалық жағдайының төмендеуі. Мұндай ... ... ... ... көздемеді.
1999 жылы халықаралық қаржылық дағдарыс әсері толықтай кетпеуінен,
сыртқы ... ... ... ... ... ... бойы депрессивті жағдайда ұстады. Сәуір айындағы ұлттық валюта
бағамын босату салдарынан банктер ... ... ... ... және ... қағаздарды қайта бағалаудан түскен табыстар құрады.
2000 жылы ғана Қазақстан экономикалық өсу ... ... ... 1999 жылы 2,7 ... ... 2003 жылы 9,8 ... АҚШ долларымен
салыстырғанда теңгенің девальвациясы 5,2 дейін төмендеді, инфляция қарқыны
9,8. кәсіпкершілік құрылымының ... ... ... ... ... ... өсті. Осының барлығы банк қызметіне сұраныстарын
арттырды, соның ішінде ... пен ... ... ... ... ... ... Ал бұл уақытта қазақстандық ... ... ... ... жақсара түсті. Бірақта банктерге өткен жылғы қарыздар
бойынша ... ... ... тура ... оның ... еркін
қалқыма валюта айырбастау бағамының ауысуы қарызгерлердің қаржылық жағдайын
төмендетіп жіберді.
Соңғы жылдары отандық банктердің активтері тез қарқынмен ... ... ... ... және ... ... артуымен жүруде. Бірақ бұл
түсетін табыстар бірнеше операция ... ... ... таңда
Қазақстанның БӘС (Бүкіл Әлемдік Сауда ... ... ... жағдайда
қазақстандық банктер шет елдердің банктеріне бәсекелеске түсуі өте ауыр
тиеюі мүмкін. Сондықтан отандық банктер ... өсу ... ... ... ... ... ... жұмыстың мақсаттары:
1. коммерциялық банктің табыстылығын бағалау;
2. банк операцияларының рентабелділігін талдау;
3. банк табыстылығына әсер ететін факторларды ашып ... ... ... Коммерциялық банк табыстылығын басқару теориясын қарастыру;
2. банк табысы мен шығысына талдау жүргізу;
3. банктер рентабелділігін ... ... ... банк ... ... банктердің рентабелділік көрсеткіштерін өзара салыстыру;
1 ТАРАУ БАНК ТАБЫСТЫЛЫҒЫН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
2 Банк табыстылығын басқару
Қазіргі жағдайда ... ... ... ... ... ... бақылауының қаталдануымен және пайданың
қысқаруымен сипатталады. Бірақ капитал ... мен ... ... ... жаңа ... ... ... клиенттерге
қызмет көрсету деңгейінің тәжірибесін көтеруде, өнімдер мен ... ... ... ... құрылым негізінде ресурстарда үнемдеуге,
банк капитализациясы мен өсуінің өзара тиімді қатынасын табуға тырысуда.
Басқару ... екі ... ... ... жоспарлау мен
бақылаудан. Банк қабылдаған шаралардың толық жүзеге асуы үшін ... мен ... ... үлгі 1 кесте түрінде ... ...... ... ... ортадағы өмір сүрудегі негізгі элементі
стратегиялық және ағымдық жоспарлау болып табылады. Банк страгиялық даму
жоспарлау ... ... ... болашағын болжамдайды:
актив көлемін, банк ... өсу ... ... қаржылық нәтиже мен
материалдық базаны. ... ... ... ... ... ... ... жағдай туғызып, оған әсер ететін қаржылық тәуекелділіктерді
азайтатын қажетті ... ... ... ... ... ... ... шешуге бағытталған ағымдық жоспарларды жүзеге асыру
арқылы орындайды. Қазіргі кезде банктік ... ... ... ... ... пен шығыс бюджеті бар бөлімше орталықтар ... ... ... ... ... мен ... ... да осыған ұқсас бюджет қалыптастырылады. ... ... банк ... әр ... ... рентабелділігін, банк
ұсынатын қызметтері мен ... ... ... ... ... ... ... бөлуге мүмкіндік береді.
1-кесте
Банктің басқару үдерісі
|Жоспарлау ... ... |
| | ... ... ... ... |өнімділік | ... ... ... ... |Кадрларды және|Ұйымдық қайта|
|жағдай ... ... ... |жобалау |
| | ... ... | ... ... | ... | ... ... ... | | |
| ... ... |орталықтар бойынша|Құндылық | ... ... ... ... | ... ... | | ... |Клиенттер | ... | |
| ... ... ... ... ... ... ... | ... ... | ... | | | | ... өзінің алдына қойған мақсатын үздіксіз бақылауында ұстау керек.
Сонымен қатар бақылау банк ... ... ... ... және кадрлық ресурстарды пайдалану тиімділігіне
қарап отыру ... Егер ... ... бөлімше құрылымы қойылған
талаптарға ... ... ... ... ... міндеттеріне сай банк
құрылымын қайта жобалау қажеттілік туады.
Ұйымдастыру құрылымы аудандық, жоспарлау және ... ... ... ... ... ... ... аудандық басқару
жүйесінге бөлімдер мен филиалдардың және олар ... ... ... ... жүргізіле алады. Жоспарлау харекет деңгейінде ... ... ... ... әр ... бөлімшелердің мақсатын
анықтауға, басшылықты күшейтуге, басқару мен бақылауды жетілдіруге немесе
операциялар ... ... ... ... ... ... қайта құру кезінде банктің болашақ дамуына қарап нақты
мәселелеріне ... ... ... қабылданған стратегиялық жоспарларға
байланысты құрылымдық өзгерістер өткізу.
Алдымен банктің стратегиясы мен ... ... ... ... ... алу ... сондықтан төмендегі талаптарды орындау
қажет:
- банк ... ... ... сай ... ... бағытталған рентабелділікті құрып, оны басқаратын және
сол бойынша жауап беретін бөлімшелер құру ... жеке және ... , кіші ... халықаралық қызмет көрсету және т.б.)
- негізгі басқарудан технология, актив пен ... ... ... жоспарлау және т.б. салаларда харекет ететін
бөлімшелер құрып, оны ... ... ... міндеттерін, құқықтарын және алдына
қойылған мақсаттарды нақты белгілеу
- аудандық және филиалдық ... ... ... бөлімшелердің
саласын кеңейтуге, жоспар деңгейін жоғарлату және ... ... ... ... аудандық басқару жүйесіндегі басқару мен ... ... ... ... ... қажет негізгі үдеріс пен ақпаратты құрылымдық
басқаруды енгізу
Сонымен қатар банк ... және ішкі ... ... жөнінде
ескеріп отыру ақпарат жинағының тұрақты түрде өсіп отыратындығын айта кету
керек. Банктің ақпаратқа ... ... ... ... ... және ортадан туатын қауіптер қатарына ... ... ... ... жоғарлауы, экономикалық жағдайлардың
өзгеруі. Банктің ішкі мәселелерін тудыратын факторларға: жаңа өнімдерді
өндіру, ақпараттық ... ... ... және ... ... ... ... бақылау, тәуекелділікті басқару.
Бұл ақпаратты талдау мен пайдалану банктің даму ... ... ... бизнестің стратегиясын белгілеу, бизнес нарығының дамуы
мен ... ... ... операциялар түрлеріне байланысты бизнесті
басқаруын анықтау. Бұл үдерісті екінші сызба ... ... ... стратегиясын жоспарлау кезінде ... ... сай ... ... нарыққа және шығынға талдау жүргізу,
нәтижелігін бағалау. Әр ... ... ... бағалайтын өз жүйесінің
болу қажет.Бұл жүйе арқасында:
- харекет нәтижесін жоспармен ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыздандыру;
- іске асырылып жатқан стратегияларды талдау;
Харакет ... ... ... ... мен ... анықтау
маңызды.
Банктің харакетін бақылау мен басқарудың түрлі тәсілдерін қолдану
арқылы әр ... ... ... ... ... ... ... қызмет
көрсету деңгейін артыру, қызмет көрсету деңгейін жоғарлату, әрекет ... ... ... ... жақсартып, банк қуатын толық пайдалану және
қаржылы тәуекелділікті азайту. Бұл ... ... банк ... мен
рентабелділігінің өсуіне әкеледі.
Банк харакетінің басты көрсеткіштерінің бірі банк рентабелдігі
болып табылады. Өйткені бұл ... ... ... ... ... ... қатысушылар үшін де маңызды.
Банк құрылтайшылары рентабелділіктің артуына мүдделі, себебі
көрсеткіш ... ... ... ... ... өсуі ... да, кредиторларға да пайдалы, өйткені
қосымша қалыптасатын резерв ... ... өсу көзі ... ... ... ... ... жақсаруына жағдай туғызады.
Банк қарызгерлеріне де жанама болсада банк пайдасының артуы
пайдалы, ... ... ... ... ... мен ... байланысты.
Экономикалық үрдістің қатысушылар мүддесін қамтамасыздандыра
отырып, банктер пайдалылық пен ... ... ... ... бөлуде.
Пайдалылықты басқару банктік рентабелділіктің тұрақтылығына және өсуіне
мүмкіндік беретін жалпы табыстылықтың ... және ... ... ... орнатуға көңіл бөлуді талап етеді.
Пайдалылықты басқарумен қатар банк ... пен ... ... ... керек. Өйткені экономикалық жағдайлар өзгерістері банктік
харекеттің нәтижесіне ... әсер ... ... ... ... ... басқару мен бақылаудағы бірінші кезекті мәселе болып
табылады.
Банк табыстылығы мен рентабелділікті бағалау ... ... ... ... банк ... өнімділік мүмкіндіктерін білуге;
- капиталды өсіруге;
- даму мен өсу қажеттілігі;
- инвесторлар мен несие берушілердің сенімін арттыру үшін;
- жағымсыз ... ... алу ... ... ... ... ... табыстылығы мен рентабелділігін бақылауының негізгі мақсаты
төмендегілер:
- банк басқаруын ... банк ... ... ... ... пен рентабелділікті басқару жүйесінің тиімділігін
сендіру;
Бұл бағыттардың әр қайсысы өзіндік міндеттерді ... ... ... банк ... ... ... ... бірге жауапкершілік орталықтарын пайдалану әр ... ... ... ... береді; клиенттерге көрсететін қызмет
рентабелділігі негізгі клиенттерден түсетін табыс деңгейін бағалауға; жеке
банктік өнім мен ... ... ... әр ... өнім ... өзіндік құны жөнінде ақпарат береді.
Жалпы алынған ақпарат негізінде табыс көздері мен банк шығындарын
анықтауға және ... ... ... банк негізінде табыстылылық ... ... ... ... ... ... мүмкіндік
береді. Қазіргі кезде банк харекетін талдауда банктің ... ... ... ... ... өнімдердің сипатына
байланысты рентабелділік деңгейін бақылау маңызды орын алады.
Ұйымдастырушылық бөлімшелер деңгейіндегі банк ... ... ... ... деп аталады.
Жауапкершілік орталықтың басқару жүйесін ұйымдастыру кезінде
келесі маңызды сұрақтарды шешу қажет:
- банк ... ... ... ... басқару есебіне шот жоспарын құру;
- табысты тарату тәртібін белгілеу;
- ішкі қаражат аударым тәсілдерін анықтау;
- жауапкершілік орталықтардың харекетін бағалайтын көрсеткіштер
мен ... есеп ... ... ... орталықтар бойынша шығындар таратылуын
қамтамасыз ету;
Бірінші сатыда жауапкершілік орталықтардың ... ... ... ... ... ... оларды басқару концепциясын
қабылдау.
Жауапкершілік орталықтарына екі анықтама беруге болады: 1) бұл ... ... өнім ... ... бөлімше; 2) жауапкершілік
орталықтар – бұл нақты белгіленген жеке ... ... және ... ... ... ... кез – келген кәсіпорын секілді бірнеше бөліктен құрыла
алады. Бұл бөліктер төменде келтірілгендермен байланысты болу ... банк ... ... ... және ... ... қолдау үрдісімен;
- банктің ағымдық жоспарын орындаудаға операциялармен және
басқа қызмет ... ... яғни ... ... ... ... ... жүйесі табыс пен
шығынды есептейтін шоттар жоспарын белгілеу мен жауапкершілік ... ... ... бөлу ... ... ... ... бөлімшелерін жауапкершілік орталықтар бойынша бөлгенде төмендегі
жағдайларды ескеруді талап етеді:
- ... ... ... ... ... және ... өнімдер мен қызметтер;
- бөлімшелерден өтетін ақша ағымдарының тұтынылуын немесе
топтастырылуын анықтау;
- ... ... өнім мен ... түрінің тұтынушысын
анықтау;
Банк бөлімшесінің функциясы мен ... өнім мен ... ... банк ... ... ... (бизнес
орталықтар), қамтамасыздандыру және қолдау орталықтары, банкті ... деп ... ... - бұл ... ... ... қажеттілігін
қанағаттандыруға және пайда әкелуді қамтамасыз ететін бизнес бірлігі.
Қарастырылған бизнес бірлігі дегеніміз бизнес – үрдісі мен ... ... ... ... мен ... ... ... қамтамасыздандыру бөлімшесі – банк харекетін
қамтамасыздандыратын бухгалтерлік, ... ... ... ... ... ... ... – бірлік типі.
Бизнесті қолдау бөлімшесі – бизнес үрдісін атқару кезінде нормативтік
заң шығармашылық талаптардың орындалуын, сонымен ... ... ... ...... типі.
Банктің басқару бөлімшесі – банк басшылығы қабылдаған жоспарларды,
ішкі бақылауды, мониторингті, инжинирингті, банк харекет ... ... ... ... – бірлігінің типі.
Әр орталық өнімдер мен қызмет ... ... ... ... және т.б.) көздері болады. өндірілген өнім басқа орталықтың ... ... ... ... ... ... ресурстардың құндық сипаты болу керек.
Құндық ақпараттан қосымша басқа мәліметтер болу қажет. Оларға бағалау ... қиын ... ... ... ... және банк ... ... орталықтардың типін анықтау критерияларына төмендегілер
жатады:
- сыртқы және ішкі тұтынушыларға өнім мен ... ... ... тіке ... алу;
- бір технологиялық тізбекті құрайтын өзара байланысты немесе
ұқсас операциялар мен қызмет көрсету кешені;
- орталық басшысының орталықтың ақша ... ... алу ... ... ... ... болу мүмкіндігі;
Жауапкершілік орталығы шығарған өнімдерді сыртқы ортаға сатылуы
бухгалтерлік есепте табыс ретінде қабылданады. Сонымен ... ... ... өзара алмасуы табыс түрінде бағалануыда, бағаланбауыда
мүмкін.
Егер жауапкершілік ... ... ... ақша ... ... ... беретін болып, бірақ қалыптасатын шығынға жауап ... ... ... табыс орталығы деп аталады.
Егер басқару есеп жүйесі жауапкершілік орталығында пайда болған
шығынды өлшейтін ... ... ... ... ... бұл ... шығын орталығы деп аталады.
Банктің алдына қойылған ... ... ... шығын
орталықтары ретінде қарастырылып, трансферттік бағанықолдануды талап етеді.
Пайда орталықтар басшыларының харекеті алынатын ... ... ... банк ... ... мен шығарылатын өнім санының
көбеюіне ынталы, өйткені бұлар өз кезегінде пайданың артуына әкеледі.
Ірі компаниялар мен банктердегі пайда орталығы концепциясын ... ... ... децентрализациялаудың негізгі құралы болып
табылады.
Жауапкершілік орталықтың пайда орталығына ... үшін мына ... болу ... ... ... пен ... ... анықтайтын
бухгалтерлік есепті көбейтіп бөлшектеу;
- орталық басшысына көрсетілетін қызметтің сапалық және ... ... өнім ... ... ... қабылдауға
артықшылық беру. Сонымен қатар орталық басшысы өнімнің кіру
мен шығаруына бақылау мүмкіндігі болу керек.
Пайда орталығы банктің қаржы құрылымында ... орын ... ...... кәсіпорын секілді банкте өз харекетінде пайда табуды
көздейді. ... ... ... ... ... ... ... – кассалық қызмет көрсету; қазнашылық;
бағалы қағаздармен ... және ... ... ... ... ... ... жүйесіндегі
орталықта пайда болып шығындарды есептеумен айналысатын бөлімше. Әр бөлімше
өзіне жүктелген жұмысты атқарады, бірақ ... ... ... ... ... ... ... мен талдауды басқару, заңгерлік
басқару немесе ішкі банктік ... ... ... ... қамтамасыз етуге бағытталған барлық
орталықтарды шығын орталықтарына жатқызуға ... ... ... ... банк ... ... және қызмет көрсету
орталығы:
- жалпы басқару орталығы;
Банкті қолдау орталықтары белгілі бір банк операцияларды ... ... заң ... және нормативті актілерге сай болуын, нарықты
зерттеугемен, клиенттерді тартумен айналысады.
Қамтамасыз ету мен ... ... ... банк ... ... ... қызметтермен қамтамасыздандыруға
бағытталған бөлімшелер тобы.
Жалпы басқару орталықтары басқару, бақылау және жалпы банктік есеп
функцияларын ... банк ... ... жауапкершілік орталықтар тобы бойынша бөлу банк
жарлығымен бекітіледі.
1. Коммерциялық банк пайдасын қалыптастыру мен ... ... ... ... ... ... қызмет
көрсеткені үшін алынатын төлем көлемінің нормасы және актив мөлшері мен
құны әсер ... ... ... ... және инвестиция операцияларынан
түсетін табыстар банктік табыстың 90 % қамтамасыз ... ... ... ... төменде көрсетілген негіздерде тексеріледі:
- банк пайдасының қалыптасуы заңдылыққа сай болуын қарастыру;
- банк шығысымен ... ... ... ... ... резервтер қалыптастыруын бақылау;
- пайданың қолданылуын және шығыстар шоты ... ... ... іс жеке адаммен тікелей ... ... жеке ... Банк ... ... ... ... қоғамдық мүдделерді
қоздырады және олардың қызметі үздіксіз болу керек. Банктер басқа саладағы
компаниялар сияқты ... ... ... қызметкерлер санын тез
қысқартып жібере ... ... бұл банк ... ... шығысты
бақылауын реттей алмайды дегенін білдірмейді. ... ... ... ... ... ... харекет ететін облыс көлемін
арттырып және көп ... ... ... арқылы операциялық шығыс
төмендеуіне әкелді.
Несие операциясы коммерциялық банк жиынтық табысының негізгі табыс
көзі болып табылады. Банк ... ... ... ... ... құрайды.
Банктік қарыздың пайыз ... ... ақша ... ... айырмашылығы мөлшерлеме деңгейі банк пен
қарызгердің келісімі ... ... ... байланысты банктер арасында қарыз
мөлшерлемелері өзара тең емес.
Мөлшерлемеде әр қарыздың өзіне тән сипаты, ... ... ... ... пен ұсыныс қатынастары көрінеді. Мөлшерлеме әр
қарыздың түрі бойынша көлемі мен мерзіміне, ... ... ... ... ... ... кепілдікпен қамтамасыздандыру дәрежесіне және
қарызгер депозит шотының жағдайына тәуелді. Сонымен қатар банк пайыз
мөлшерлемесіне әдеп – ... пен ... банк ... ... ... мөлшерлемесінің максималды нүктесін белгілейтін нормативті актілер,
шаруашылықтың даму жағдайын бағалайтын банкирлер мен қарызгерлер болжамы.
Егер банктік несиеге деген сұраныс ... ... ал ... ... ... ... банктер табыс әкелетін активтерді тарту мақсатында пайыз
мөлшерлемелерін түсіре алады. Бірақта банктік несиеге сұраныс өссе түсе,
нарықтағы ақша – ... ... ... ... салыстырғанда жай
қарқынмен өссе пайыздық мөлшерлеме ... ... ... ... болжам әсер етеді. Егер ... ... ... банкирлер мөлшерлемені түсіруге тырыспайды.
Коммерциялық банктің табыс әкелетін көлемі жөнінде екінші ... ... ... ... Табыс көлемі бағалы қағаздар
портфелінің құрылымы мен табыстылығына ... ... ... ... ... өтімділікке деген қажеттілігіне байланысты
қарастырады. ... ... ақша – ... ... банк
қажеттіліктерін қанағаттандырғаннан кейін ғана жұисалады. ... ... ... ... ... ... ... басқаруын
қиындатады.
Банктің транс бөлімдері жоғары пайдалыда және жоғары шығыстыда болып
келеді. Бұл ... ... ... кезінде банк актив қаражатын емес,
клиент қаражатын басқарады. Сондықтан банктер сенімгерлік операцияларының
табысты активімен жұмыс ... ... ... ... мөлшері шығыспен
салыстырғанда жоғары болу мүмкін. Бірақ транс – бөлімдер банк операциялар
үлесінде үлкен алмайды. Банктердің ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсететін мекеме реінде
танылғысы келетіндігінде.
Банктік салымдардан келетін шығындарды жабу үшін банктер ... ... ... ... шоттан түсетін комиссия мөлшері түсіп
кетті. Оның екі ... бар: ... ... бәсекелесінің күшеюі
депозиттерден алынатын комиссияны түсіруге немесе мүлдем алып тастауға
итермеледі. Екіншіден, активтер көлемінің үлкеюі ... үлес ... ... ... ... топтарына көптеген элементтер кіреді: чекті және
векселді ішкі айналымда инкассациялау, банктік тратты сату, ішкі ... ... ... ... ... ... ... операцияларында
делдалдық қызмет, жылжымайтын мүлік пен банктік сейфті жалға беру секілді
табыс көздері ... ... ... банк ... ауыспалы болып келеді. Банк
басшылығы ЕЭМ пайдалану қолдану арқылы көптеген шығыс элементтерінің
төмендеуіне мүмкіндік ... ... ... ... ... тез
қарқынмен өсіп келе жатқан мерзімді және ... ... ... жабуға жағдай жасады.
Банктік шығыстағы көлемі жағынан үлес салмағы ең ірісі мерзімді және
жинақтау салымдары үшін ... ... ... ... ... ... бұл шығыс түрі тез өсті. Бұның екі ... бар: ... ... ... қатты күшеюі, бос ақша – қаражат тарту мақсатында
депозит үшін ... ... ... және банктік қызмет күндіктілік
өмір қажеттілігіне айналуы халықтың банкке салатын ақша – қаражаттың өсуі.
Екінші себеп депозиттердің үлес ... ... және ... ... ... ... 10% ... құрайды.
Бұл шығыстар түріне банктік ғимарат үшін төлем, жөндеу, от ... және т.б. ... ... ... банк ... ... баптарының бірі. Оның
шығыстағы үлес салмағы 7% құрайды. Бірақ табысқа салынатын салық әр елде
және әр ... ... әр ... ... ... ... бұл ... салмағыда бірдей емес. Табысқа ... ... ... ... ең ірілерінің бірі болып табылады.
Басқа операциялық ... ... ... ... ... Бұл шығыстар банк жұмысының тиімді жүруін қамтамасыз етеді. Осы
шығыс элементтеріне жарнамаға, инвентар мен ... ... ... және екінші деңгейлі салықтар кіреді. Сонымен қатар бұл
топқа кеңсе мен бланкке жұмсалған шығындар ... ... ... ... ... ... ... табыстылығы банктің барлық саладағы шаруашылық-
қаржылық және коммерциялық іс-әрекеттердің оңды ... ... ... Банк ... ... ... деңгейінің көлемін арттыруға, барлық
ағымдық шығындарынды ... ... ... ... ... пен актив операцияларын дамытуға болады.
Банк табыстылығын баланс активтері мен пассивтерінің тиімді құрылымы
және оны банк ... сол ... ... ... ... ... деңгейіне әсер ететін басқада факторларға банк ... ... ... ... ... маржасын есептеу мен қарыз
операциялар табыстылығының өсу қарқыны жатады. Банк харекетінің ... ... және банк ... ... ... ... ... барлық факторлар ... ... ... ... ... әсер ... ... банктің баланс құрылымын зерттеу негізінде ең алдымен
оның ... ... ... себебі пассивтің көлемі мен құрылымы
активтің көлемі мен құрылымын ... ... ... құрылымын талдау
негізінде алдымен меншікті ... ... ... ... ... ... керек. Қазіргі таңда коммерциялық банктер меншікті капитал
арқасында пассивтің 8-18% құрайды. Ал ... ... ... құрылымында 70-80%.
Пассив құрымында талдау кезінде банк қаражатын анықтау үлкен мәнге ... ... пен ... ... ... айыра білу
керек. Меншікті қаражатқа (брутто) меншікті ... ... ... ... ... ... ... (брутто) меншікті капитал
салымдарынан, меншікті қаражат есебіндегі ... және ... ... ... ... ... қаражаттар,
басқа ұйымдардың харекетіне қатысуыға бөлінген меншікті қаражаттар, ... ... ... ... ... және ... қаражат(нетто) меншікті қаражат (брутто) ... ... ... ... ... Бұл көрсеткіш
баланс құрылымын талдау кезінде ... рөл ... Осы ... негізінде
Орталық банктердің өтімділік нормативі ... ... ... банк ... өтімділік пен табыстылығын
түсіреді, сондықтан бұл банк басшылығының үздіксіз бақылауында болу керек.
Меншікті ресурстардың сапалық ... ... ... ... бола алады. Меншікті қаражатындағы құрылтайшылар құрамын талдау
банк жұмысындағы негізгі міндеттері мен бағыттарын ... ... Банк ... ... ... ... өсу ... бере
алады. Бұл көрсеткіш банктік харекетінің даму деңгейі мен ... ... ... қаражатының құрылымын талдауда ең алдымен жалпы ... ... ... ... топтардың үлес салмағы мен ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар мен
мекемелердің ағымдық және ... ... ... ... ... салымға негізделген пайдаланбаған
меншікті қаражаты;
- Есеп-айырысу қаражаттары: ... ... чек ... ... ... ... қалдықтар;
- Банкаралық несиелер;
- Ішкі операциялар бойынша несиелер;
- Акция мен бағалы қағаздардан түсетін қарадаттар.
Әрбір топтың жалпы соммадағы үлесін ... ... ... ... ... ... ... тартылған
қаражаттарының құрылмынын талдау кезінде талап етілген дейінгі депозиттер
дің үлестік басымдылығы ... ... ... ... ... ... ... бірге банкаралық несиелер.
Алғашқы қаражат көзі көбінесе банк табыстылық негізінде ең тиімді деп
есептелінеді. Пассив операцияларын ... ... банк ... ... ... ... пайдалануға болады.
тартылған ресурстардың орташа қалдығының ... ... ... ... ... ... ... бұл көрсеткіш 75% жоғары
болса банк саясатының ... ... ... ал 65% ... ... ... пассив екендігін көрсетеді. Банктің актив операцияларын
талдау табыстылық, өтімділік және тәкелелділік жағынан сипатталады. Содан
кейін ... ... ... құрылымын мұқият зерттеледі. Сонымен
бірге қысқа, ... және ұзақ ... ... банкаралық несиелер,
факторингтік, лизинг операциялар үлесі мен көлемі анықталады. Әсіресе
тәуекелділік пен ... ... ... ... . ... ... ... көлем несиелерді анықтау керек. Осы мақсатта
әртүрлі ... ... ... ... ... және ... жалпы активтер соммасын
анықтайды. Содан кейін қауіпті активтердің жалпы актив ... ... ... ... ... ... ... сатып алынған
бағалы қағаздар, факторингтік және лизингтік операцияларына салынған жалпы
сомма ... ... ... банк табысына әсер ететін факторлар
анықталып, актив ... ... ... ... ... банк ... ... келе өз жұмысының пайда деңгейін
анықтайды. Шыққан қорытындыға қарап банк ... ... және ... ... ... банк өз ... ... пайдалана отырып,
белгілі мерзім ішінде табыс пен шығысты есептеп отыру керек. ... ... ... ... ... банк ... бірде көбейіп, бірде
азайып отырады. Банк шаруашылық конъюнтураға ... ... ... ... мен ... ... соммасы болжамдайды. Осындай талдаудың
қажеттілігі өте зор, өйткені банктің қаржы ... орны ... ... осы бағалаудың шындыққа жақын болуында.
Банк жұмысының сыртқы көрінісі белгілі мерзім ... ... ... көрсеткіштері көрсетеді.талдау алдында табыс пен ... ... ... ... пен ... ... ... алдымен әр топтың табыс пен шығыс
жалпы соммасындағы үлесін анықтаудан бастаған дұрыс. Әсіресе операциялық
табыстар 100% ... ... ал өсім ... ... ... қажет. Жалпы
табыс соммасындағы бір топтың табыс деңгейінің төмендеп ... ... ... ... болады. Осындай ырғақтылықтың байқалуы банктің
актив операциялар басқаруының немесе несие ... ... ... ... емес ... ... табыстар көбінесе қалыпты құбылыс
ретінде қарастырылғанымен, оны әрдайым тұрақты бақылауға алу керек. Бұл топ
табысының өсуі ... ... ... ... ... ... ... шығыстар соммасының өсуі екі жағдайда көрсету мүмкін: банк ... ... ... ... ... кетуі немесе банк басшылық
қызметінің харекеті төмендеуі. Шығыс құрылымын талдау кезінде ... ... ... ... ... ... ішінде әкімшілік-
шаруашылық шығыстары мен банк жұмысындағы тәуекелділікке ... ... ... ... дағдарыс пен инфляция әсерінен
жеткілікті болмауы ... ... ... ... ... ... ... дағдарыс жағдайында ... ... үшін банк ... және ... ... ... ... резервтер құрылуы тиіс.
2 ТАРАУ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНК ТАБЫСТЫЛЫҒЫН ЖӘНЕ ПАЙДАЛЫЛЫҒЫН БАҚЫЛАУ
2.1 Банк табысы мен ... ... ... ... келесі түрде (2.1. 1) көрсетіле алады:
Жиынтық табыс = ... ... + ... емес ... ... ... – қарыз бойынша алынған есептелген теңге мен валюта
түріндегі пайыз.
Пайыздық емес табыс – ... ... ... ... ... ... ... банктермен, кәсіпорындармен және
ұйымдармен ... ... ... ... ... операциялардан;
айыппұл мен өсімнен жиналған табыс және т.б. табыстар).
Банктік табыстарды зерттеу тіке және көлденең талдаудан ... ... ... соммадағы табыс тобының үлесі салмағы анықталады. Сонымен
қатар пайыздық табысының ырғақты өсуі коммерциялық ... ... ... ... ... ... алынатын пайыздық табыс
көлемі азаяды, сондықтан ... ... ... ... ... ... болса, болашақта соншалықты тұрақты жұмыс істей алады.
Қазіргі ... ... ... ... ... мен дәстүрлі емес
операция кешендерін кеңейтуде. Мұндай операция түрлерін ... ... ... және т.б. ... ... ... ... операциялармен айналысу арқылы
бірнеше мақсатты көздейді:
- қосымша табыс алу
- корпорацияларға және оның ақша – қаражатын бақылау ... ... ... байланыс құру
- Коммерциялық банктердің сенімгерлік операцияларын екі топқа
бөлуге болады:
- жеке ... ... ... ...... жеке ... басқару, қамқоршылық, мүліктің
қауіпсіздігін қамтамасыздандыру, делдалдық қызмет және т.б.
- ұйымдарға ... ... ...... ... ... ... кәсіпорынды жоюына байланысты
операциялар және т.б.
Коммерциялық банктер ... ... ... ... ... сыйақыларды дифференциялық түрде алады. Агеттік және өкілдік
операциялар бойынша ... ... ... алынса, ал қалған операция
түрлерінің сыйақысы заң шығармашылығы негізінде алынады.
Комиссиялық сыйақы ... түр ... ... ... ... ... ... негізгі соммасы бойынша жыл сайын
төленетін салым
- берілген мүліктен ... ... ... жыл ... төленетін
салым
- сенімгерлік басқаруға берілген ... ... ... ... жеке салым
Отандық банктер арасында бұл операция жаңа ғана ... ... ... ... ... ... байланысты сенімгерлік
операцияларда кеңейе түседі.
Дәстірлі емес қызмет түрлерін төмендегідей топтастыруға ... ...... ... ... ... ... енгізу
(кепілгердік беру)
- клиентураға кассалық қызмет көрсету
- капитал салымдарын қаржыландыру ... ... ... халыққа қызмет көрсету түрі (құндылықты бағалау)
- аудиторлық қызмет
Банктің жиынтық ... әсер ... ... ... ... ... операциялар табыс деңнейінің жоғарлауы
- Несиелік емес операциялар табыс деңгейінің жоғарлауы
- «жұмыс істейтін» активтердің жалпы активтер соммасында үлес
салмағының өсуі
Активтерді ... ... ... ... екіге бөлуге
мүмкіндік береді.
Банкке табыс әкелетін активтерге қысқа және ұзақ ... ... ... ... бағалы қағаздар; паилар; акциялар; факторинг бойынша
қарыздар; ... ... ... ... берілген
қаражаттар;
Жалпы активтер соммасындағы табыс әкелетін активтердің тиімді деңгейі
85% деп есептелінеді.
Табыс әкелмейтін ... ... ... шот, ... негізгі құралдар көлемі, иммобилизацияланған меншікті қаражаттар.
Көрсетілген активтерді қысқарту банк ... ... ... ... активтердің қысқаруы ... ... ... ... ... ... құны ... сыйымдылығына тәуелді болса, ал банктік
емес операция құны келісімдегі төлем бойынша өндіріп алынады.
Банктік табысын ... ... ... ... жеке табыс түрі бойынша
анықталады. Мысалы, операциялық табыстың үлес салмағы (2.1.2)
Операциялық табыс / ... ... ... ... тербелісі деңгейлес талдау көмегімен жүргізіледі.
Операциялық табыстылықтың ырғақты өсуі банк ... ... ... ... емес ... мен ... қызмет түрлерінен түсетін
табыс түрлерінің артуы ... ... ... деңгейінің төмен
екендігін көрсетеді.
Жоғарыда көрсетілген көрсеткіштің түрленуі (операциялық табыс ... ... ... Бұл көрсеткіш бойынша 1 теңге активке ... ... ... ... ... табысын талдау кезінде (капитализацияланған активтер табысы /
табыс әкелмейтін актив) көрсеткіш нәтижесінің рөлі ... к ... ... ... тараған көрсеткіштер қатарына (банктің жиынтық
табысы / жұмысшылар саны) көрсеткіші жатады.
Коммерциялық банктің ... ... ұзақ ... ... ... ... табыс көзіне көбінесе негізгі операциялардан түсетін
қаражаттар жатады. ... ... ... ... ... тұрақтылығын анықтайтын арнайы коэффициенттер
қолданылады.
Банктің құрылымын талдау әр табыс түрінің үлесі мен даму ... ... ... ... ... банк ... ... факторын анықтайды
2. табыс тұрақтылығын
3. негізгі табыстылық факторы болып табылатын мақсатты банктік қызмет
нарығын одан әрі ... ... ... ... ... ... табыстылық деңгейін бағалау үшін қаржылық
коэффициенттер ... ... = ... ... ... = ... емес ... ... = ... емес табыс – пайыздық емес шығыс)/пайыздық маржа ... ... ... негізінде табыс деңгейін
бағалау үшін:
- коэффициент нәтижесінің нақты және нормативті деңгейін
салыстыру ... банк ... ... көрсеткіші
бойынша ауытқу деңгейін анықтауға;
- коэффициентің нақты көрсеткішінің ағымдық және ... ... ... ... банк ... түсуі мен
жоғарлауын талдауға ... ... ... ... ... мен ... коэффициентің өсуі ... ... ... және ... ... ... салыстыру арқылы
коэффициенттер өзгеруіне әсер ететін факторларды анықтауға
мүмкіндік береді;
Сонымен қатар банктің табысты басқарудағы ... ... ... ... мен ... емес ... қызмет түрлерінің дамуын
қамтамасыздандыратын шаралар қабылдауды жалғастыру.
Банк 2002 жыл мен 2003 ... ... ... стандарт бойынша
пайыздық маржа (K1) ... 3 – 4 ... ... Бұл ... ... ... арасындағы пропорционалдың дұрыс
құрылғанын көрсетеді. K2 көрсеткішінің түсуі ... ... ... ... байланысты болды. Жалпы әлемдік стандарт бойынша K2
дәрежесі 1 артық болу қажет. K3 көрсеткіші ... ... әлде ... екендігін көрсетті. Сонымен банк табыстылығын ... ... ... ... ... ... және ... құнын азайту болып
табылады.
Коммерциялық банктер шығысы – бұл банк операцияларын ... ... ... ... ақша – ... ... коэффициенттерге талданып жатқан банкті мысал ретінде
келтірсек:
Кесте 2
Қаржылық коэффициенттерді талдау
| |2003 ж. |2002 ж. ... ... ... ... ... |3349251 |1955619 ... емес ... |1669986 |2022792 ... емес ... |2180313 |2218974 ... |0,04 |0,03 ... |0,02 |0,03 ... |-0,15 |-0,1 ... ... көп ... ... ... банк ... құнына жатқызылатын салықтар, ресурстарды тартуға жұмсалған
пайыздық шығыстар: ... ... ... шығыстар; амортизациялық
аударымдар; активтер мен арзан өнімдерінің тозуы; почта мен ... ... ... шығыстар; банктік қызметті жақсартуға
жұмсалған шығыстар және т.б. ... ... ... ... ... ... жалпы шығыстар деңгейін бағалау;
- жалпы және жеке шығыстар деңгейі мен тербелісін бағалау;
- шығыстарды құрылымдық талдау;
Бүкіл және жеке ... ... тек ... ... мен ... бойынша бағалауға болмайды. өйткені банк көлемінің ... ... ... ал бұл өз ... ... абсолюттік
көлемінің өсуіне әкеледі. Сондықтан жеке шығыстардың өзгеруін бағалау үшін
салыстырмалы көрсеткіш қолданады.
Шығыстың құрылымдық талдауы ... ... ... анықтап,
олардың тербелісі мен өсу себептерін мұқият талдап шығу үшін ... ... және ... емес, тұрақты және тұрақсыз, ағымдық және
т.б. болып бөлінеді. Мұндай топтастыру шығындардың өсуіне әсер ... ... ... ... ... ... ... бойынша жүргізіледі. Ең
біріншеден баланс баптары бойынша шығыстар топтастырылады:
Жалпы ... = ... ... + ... емес ... ... ... бойынша әр компонентті жеке бөліп ... ... ... ... төленген теңге мен валюта түріндегі
пайыздар;
2) пайыздық емес ... ... ... ... ... ... корреспонденттік қатынас пен қызмет үшін
төлентен комиссиялық шығыстар; валюталық ... ... және ... емес ... (банк қызметін қамтамасыз
етуге жұмсалған шығыстар мен ... ... ... ... ... ... алдымен жалпы шығыстар соммасындағы
шығыстар топтарының үлес салмағы мен тербелісі анықталады.
Пайыздық шығыстар жалпы ... ... ... бөлік құрайды (70%
айналасында). Өйткені пайыздық шығыстардың өсуіне әсер ететін ... ... ... ... банк ... ... өз күшімен
төмендетіп, банктің пайда деңгейін өсіре алады.
Банк басшылығы үлес салмағы жоғары шығыстарды азайтуға белсенді қызмет
атқару қажет. Банк ... ... ... ... қысқарту дұрыс
болмағандықтан, айыппұл мен өсім шығыстарын ... ... ... ... кезінде жалпы шығыстағы әр топтың рөлі мен орны
анықталады. Мысалы, операциялық ... ... ... ... /
жиынтық шығыстар), басқа банктерден алынған несие ... үшін ... ... ... ... ... соммасы / жиынтық шығыс).
Шығыстар бабы өткен ... және ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар басқа шығыстар үлесінің
артуы банктік операцияларын басқару деңгейінің төмендігін көрсетеді.
Шығысты талдау ... ... ... бірі 1 ... ... келетін кез - келген шығыстардың қатынасы:
1) қызметкерлерді қамтамасыз ету шығындары / актив
(2.1.7)
2) банктің шаруашылық шығыстары / ... ... ... / ... ... ... ... актив операцияларының қаншалықты
пайдалылықпен жұмыс істейтінін көрсетеді. Алынған мәлімет басқа банктердің
көрсеткіштер нәтижелерімен салыстырылады. (Төленген ... / ... ... ... ... жұмыс істейтін активтердің шығыстармен
қатынасын сипаттайды.
Банк ... ... ... ... ... ... құны ... табылады. Банктік актив операцияларының өзіндік құны 1
клиентке қызмет ... ... ... ... шығыстар соммасының
Банктік шығыс соммасының төмендеуіне әсер ететін факторларға ресурс
базасының құрылымы және ... емес ... ... ... ... Банк ... ... банктің пайдасы дегеніміз банк табысының шығысынан асып
түсуі. Жалпы пайданың ... ... ... соммасы мен жалпы шығыс
соммасының ... ... ... Банк ... ... төменде
көрсетілген топтардан тұрады:
1) Операциондық харекеттен түскен пайда ( П1=Д1 – Р1 ) ... ... ... пайыз бен төленген пайыз айырмасы арқылы және
валюталық операциялар комиссияларынан түскен пайда соммасы.
2) Қосымша харекеттен түскен пайда ( П2 = Д2 – Р2) ... ... ... (П3 = Д3 – Р3) (2.2.3), соның ішінде айыппұл,
өсім және өткен ... ... бен ... талдауын банк операцияларының табыстылығынан бастап, пайдаға
әсер ... ... ... керек. Жалпы банкте қалатын пайда ... ... қай ... ... әсер ету күшін анықтау керек.
Банктің жылдық пайда өсімін бағалау кезінде инфляция деңгейін ... ... ... ... ... ... ... банк капиталының
төмендеуіне әкеледі. Сондықтан банк пайдасының көлемін талдау кезінде
инфляция қарқынын ... алу ... әр ... ... ... анықтау банк үшін үлкен
маңыз алады.
Коммерциялық банктердің деңгейі қаржылық коэффициенттер мен ... ... ... ... мен банк ... рентабелділігін сипаттайтын
негізгі қаржылық коэффициенттерге: активке ... ... ... ... салық салынғанға дейінгі пайданың, меншікті немесе жарғылық
капиталға пайданың қатынастары жатады.
Банк харекет нәтижесін ... үшін ... ... ... банктердің сол актив тобы бойынша нақты және норматив
деңгейі өзара ... ... ... ... нақты мен
нормативті көрсекіштерді өзара салыстыру болып табылады, өйткені ... ... ... ... ... банк класын анықтауға
мүмкіндік береді. Коэффициенттердің тұрақсыз болуы банк ... ... ... қалыптастырылады. Пайданың активтерге қатынасы мен пайданың
салық салынғанға ... ... ... ... ... ... болуы банктің пайда басқаруын жөнінде теріс көзқарас
туғызады.
Пайданың меншікті капиталға ... ... ... ... ... банк рентабелділік деңгейінің оңды екенін көрсетеді.
Зерттеудің негізгі бағыты банктік пайданың резервтік өсуін ашатын
табыс пен ... ... ... анықтауға мүмкіндік береді. Бұл
талдау абсолюттік көлемде ... ... банк ... бағалауын
жанама көрсеткіш көмегінмен атқаруға болады.
Баланс шотының көрсеткіштері бойынша талдау арқылы пайда әкелмейтін,
бірақ шығысты толық жабатын ... ... ... ... , ... пен ... операцияларының пайыздық көрсеткіштері өзара тең жағдайын
есептеп шығаруға ... ... Банк ... минималды маржасы
(Кmin маржа) коэффициентін есептеу ... ... ... ... = (әкімшілік–шаруашылық шығыс – басқа шығыстар) / табыс
әкелмейтін актив ... ... ... ... банк ... ... және
бәсекелес қабілетінің жоғарғы болуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар
маржаның төмен болуы банктің ... ... ... және ... ... ... ... Егер маржа деңгейі жоғары болса,
банктің арзан депозиттер мөлшерінің көп болуын ... ... ... ... ... айналысуын көрсетеді. Пайыздық маржа келесі
сипатта ... ... = ... ...... ... / ... әкелетін активтер
(2.2.5)
Пайыздық маржаның тербелісін талдау кезінде нәтиженің өсуі ... ... ... ... ... пассив операциялары бойынша
пайыздың төмендеуін көрсетеді.
Пайыздық маржаның минималды деңгейін анықтау кезінде американ ... ... ... 3% ... ... ... әр түрлі
саладағы компанияларға қызмет ... Егер ... ... ... ... банк ... ... айналысуын белсендіреді.
Талдаудың келесі көрсеткіші пайыздық актив ... ... ... бен ... ... ... ... айырмасы ретінде
көрсетіледі:
Пр = (пайыздық табыс / пайыз түрінде табыс әкелетін активтер) /
(пайыздық шығыстар / төленетін ... ... оңды ... банк ... ... ... ... пайыздық емес табыстың пайыздық емес шығысты жабу
деңгей көрсеткіштері үлкен маңызға ие:
Ппе = пайыздық емес табыстар / ... емес ... ... нәтижесі бойынша 50% тең не болмаса 50% ... ... ... ... ... өзгеруіне әкелетін
факторларды талдау экономикалық көрінестерді бағалауға мүмкіндік береді.
Тәуекелді операциялардың арқасында ... ... ... банк ... ... беруге болмайды.
Пайдалылық коэффициенттеріне әсер ететін факторлар жұп пен ... ... ... ... ... ... коэффициенттері
пайда мен активтің абсолюттік көлемінің тербелісіне ... ... ... ... ... ... ... салыстырғанда жоғарғы
қарқынмен көбеюін немесе активтің тұрақты ... ... ... ... пайда деңгейі келесі факторлардың әсерінен өзгереді:
1. табыс пен шығыс мөлшерінің өсу қарқындарының ... ... ... мен ... ... ... ... көлеміндегі табыс әкелетін актив мөлшері
4. жеке банктік қызмет көлемі
5. қарызгерлердің қаржылық міндеттеме бойынша өз уақыттысында өтеуі
6. ... ... ... ... ... активтің орташа табыстылығы және т.б.
2.3 Банк қызметінің рентабелділігін бағалау
Коммерциялық банктің рентабелділігі банктік харекетінің ... ... бірі ... ... ... ... коэффициенттерімен сипатталады.
Банктің жалпы рентабелділік деңгейі (Rжал ) ... ... ... ... ... 1 ... келетін табыс мөлшерін
анықтауға мүмкін береді:
Rжал = (пайда/банк табысы)*100%
(2.3.1)
Бұл коэффициент нәтижесі актив пен ... ... ... ... ... табыстылығының негізгі көрсеткіштердің бірі меншікті капиталдың
қайтарымдылығын сипаттайтын көрсеткіш:
К1 = (пайда/акционерлік капитал)*100%
(2.3.2)
Бұл коэффициент акционерлік капиталдың 1 ... ... ... ... ... ... меншік қаражаттарды қосу
арқылы жетуге болады. Банк құрылтайшылары осы ... ... ... ... ... ... ... қабылдау алады.
Банк табыстылық К1 ... ... ... К2 ... жеткілік коэффициентіне тәуелді. Бұл ... мына ... ... ... = (пайда/актив) * (актив/капитал) немесе К1 = К2 * К3
(2.3.3)
Жоғарығы формуладан осндай нәтиже жасауға болады: банк ... ... ... қабілеттілігіне тікелей байланысты болса,
капитал жеткіліктілігіне кері байданысты. Осы ... ... ... ... ... істеуі пайдалы екендігі анықталса.
Қазіргі таңда К1 жеткілікті ... ... өсуі ... ... өсуі ресурс базасымен қамтамасыз етілу ... ... ... ... ... ... мен ... қатынастарын
тиімді деңгейге жеткізе алмайды. ... ... ... ... қаражаттар үлесінің үлкен ... банк ... ... ал бұл ... ... ... ... банктер
жоғарғы пайданы төмен табыс маржасынанда да ала алады.
Табыстылықтың ... ... ... болып табылады. Бұл
көрсеткіш актив операцияларының пайдалылығын және 1 теңге активке ... ... ... операцияларының рентабелділігін өсірудегі банк жұмысының негізгі
бағыттары төмендегі екі көрсеткш арқылы анықтауға болады:
Пайда/актив = (пайда/актив) * (актив/табыс) немесе K2 = К4 * ... ... ... ... және банк табысындағы ... К4 ... ... Әр ... ... талдау арқылы және
әр қайсысы қаншалықты дәрежеде актив пайдалылығына К5 әсер ... ... К4 ... банк ... ... орналастыру
тиімділігі табысалу мүмкіндігі жағынан сипаттайды:
К4 = табыс/актив = (пайыздық табыс/актив) + ... ... ... К4 = ... ... ... жеке-дара актив операцияларының табыстылық деңгейіне,
несие портфелінің құрылымына және ... ... ... ... әсер ... ... ... өз шығысын бақылай алу мүмкіндігін көрсетеді:
К5 = пайда/табыс = ... = ...... ... емес ...... ... немесе
K5 = 1 – P1 – P2 – ... ... әр ... ... ... аз ... сайын К5
коэффициенті соншалылықты үлкен болады.
Жиынтық табыс үлесіндегі пайданың ... ... және ... ... үлкен әсер етеді. Нақты пайыз шығысының төмендеу деңгейі
несие ресурстарына төленген ... ... ... ... факторлық талдауы 6.2 суретінде ... ... ... банк ... ... ... ... алу керек, өйткені бұл арқылы банк ... ... ... ... банк ... ... талдауға сүйене отырып,
пайдалылықты түсіртетін факторларды анықтауға мүмкіндік береді. Оларға:
депозиттерге төленетін ... ...... ... ... ... сызып тастауға арналған резервтер. Банк табыстылығын
арттыру резервінің активті пайдалану ... ... және ... түсіндіруге болады. Табыстылық негізінде банктің ... ... ... ... және ... салымын тартуға
бағытталу қажет.
Активті тиімді пайдалану жолдардың бірі «жұмыс істейтін» активтерді
өсіру мақсатында ... ... ... ... ... табылады.
Сонымен қатар банк табыс көзіне банктік ... үшін ... ... және ... ... ... харекетін сипаттайтын шынайы көрсеткіші емес,
өйткені барлық активтер табыс әкелмейді.
К6 = (пайда/табыс әкелетін ... ... ... 1 ... табыс әкелетін актив операцияларына келетін
пайда көлемі анықталады.
К2 мен К6 ... ... ... ... ... ... ... рентабелділікті көтеруге нақты мүмкіндіктер береді.
Ең ... бұл ... ... қаражатқа қатысты.
Несиелік ресурстарды тартылған қаражаттардан құрайтын ... ... ... ... теңестіре алмауына байланысты, яғни табыс
әкелмейтін формада ұстауына мәжбүр. Батыстық тәжірибеде К –ні инвестициялық
рентабелділік, ал К ... ... деп ... Несие операцияларының
табыстылығын көрсететін көрсеткіш несие рентабелділігі:
Операциялық харекеттен түсекен пайда/ жалпы ... ... ... ... ұзақ ... ... түскен опер харекеттен түскен
пайда /
ұзақ мерзімді несие соммасы және ... ... ... ... ... ... ... / қысқа мерзімді несие соммасы
Бұл көрсеткіш 1 теңге берілген ... ... ... ... Банк ... ... ... есептеу үшін көбінесе пайданың
жалпы банктік шығыс соммасына қатынас ... ... Осы ... ... ... ... ... келетінін көрсетеді.
Рентабелділік көрсеткіштерін талдау кезінде банк харекетінің арттыру
резервтерін ... ... ... ... топтастыру актив
операцияларының ... және ... ... ... ... ... ... Талдау үрдісінде баланс ... ... ... ... ... ал ... ... жүргізіп жатқан
операциялық табыстылығының төмендеу жағына орналастыру керек. Осы ... ... ... түсуін анықтайды.
Банкінің меншікті капиталы арзан ресурс ретінде қарастырылып, табыс
әкелмейтін активтер қатарына жатқызылады. Меншікті қаражатты ... ... ... арзандауына , ал банк операцияларының пайдалылық
деңгейінің өсуіне әкеледі. Сондықтанда меншікті капиталдың көп болуы табыс
маржасының төмен ... ... ... деңгейін өсіреді.
Банк рентабелділігі мен пайдалылықтың өзара кері көрсеткіш екендігін
ұмытпау керек. Пассивтегі төмен телемді ... ... ... ... ... болуына, ал өтімділіктің төмен боуына жағдай
жасайды. Керісінше, табыс ... ... көп ... ... ал ... жоғары болуына әкеледі.
Пайда резервтерінің өсуін және шығыстың төмендеуін ... ала ... ... ... ... төмендегідей:
Rжал = (баланстық пайда + пайда резервінің өсуі) /(нақты шығыс –
эконом
резервтері )
(2.3.9)
Резервтер өсуін пайда мен ... ... үшін ... ... ... алынып және өсу мүмкіндіктерін ашып, банк
шығыстарының зерттеуін тұрақты түрде жүргізілуі қажет.
Коммерциялық банк ... ... ... акционерлер мен
салымшыларға дұрыс ақпараттың берілуін қамтамасыз етеді. Шынайы бағалау тек
инфляция қарқынын есептеу ... ... ... Сол ... ... ... және номиналды түрде өзгере алатынын ескеру керек.
Номинал рентабелділігі Rн = g * b, g – ... ... ... ... тең ... b – активтің номиналды пайдасы.
Нақты рентабелділік Rр = g * a; a - активтің нақты ... ... ... және инфляция қарқынының (r) қосындысына тең.
Сондықтан ... ... ... ... баға мен ... ... ... ... ... болады:
Rн=(1+Rр)(1+r) – 1
(2.3.10)
Осыдан активтің номинал рентабелділігін есептеп шығаруға болады:
b=((1+Rр) (1+r))/g
(2.3.11)
Қорытындылай келе ... ... ... (b) ... (Rр) ... ... ... (r) және леверджге (g)
тәуелді. Осы тәуелділіктерді банк басшылығы рентабелділік пен акция бойынша
алынатын дивидендтерді жоспарлағанда ... ... ... ... нөлге тең болса, банк активінің номиналды және
нақты рентабелділігі өзара тең ... ... ... ... банк ... харекетін соған бейім жүргізу тиіс. ... ... ... ... 10% ... активтің номиналды пайдалылығы
0.5%, левердж 20% болу ... ... ... ... ... а ... / 20*100
Мысалы, инфляция деңгейі 30% жағдайында банк өзінің рентабелділігін
бұрынғы жағдайда сақтап қалу үшін қандай болу керектігін ... ... = ... / 20 = 0.0215 ... ... ... келесі түрде бейнелене алады: b=m*d;
m – актив табыстылығы; d- табыстағы пайда үлесі;
Активтің табыстылығын m = b/d ... ... ... = ... * g)
(2.3.12)
Формуладан көрінетіндей банктің шығыс бабының көп болуы, соншалықты
активтің ... ... ... ... ... ... етеді.
Банктің көрсетілген нақты рентабелділік деңгейіне жетуі жоғарғы инфляция,
төменгі ... және банк ... ... пайда үлесі арқылы
орындалады. Сонымен бірдей банк ... әр ... ... ... бірдей мүмкіндікпен әр түрлі рентабелділік нәтижесіне ... ... ... ... банк пайдасын жоспарлағанда
қолдануға болады.
2.4 Коммерциялық банктің қаржылық жағдайын ... ... ... ... ... ... ... әртүрлі өнімдер мен қызмет көрсетулердің және технологияның
енгізілуі есептік жүйенің, соның ішіндегі ішкі ... ... ... әкелмеді.
Банктер нарықтық жағдайлар өзгерісіне, бәсекелес қысымына және
нарықтық сұранысына байланысты жауап ретінде жаңа ... ... ... ... жаңа өнім мен қызмет түрлерімен нарыққа шығу алдымен ... ... беру ... не ... қажет, қайда , кімге және қандай
бағамен. Жаңа харекет ... ... ... ... ... тіке ... ... қатар көлденең басқару
құрылымы енгізілуде.
Қазіргі кезде банктер клиенттерге көрсететін ... ... ... ... ... мен клиенттер талабын орындау
арқылы жетті. Осындай жағдайда банктер ... ... ... жүйесін енгізбей қандай өніммен және қандай клиенттермен қатынас
рентабелді екендігін анықтау қиын.
Банктер харекеті бағалау жүйесін ... үшін ... және ... ... мен ... бағалау керек, содан кейін
қажеттілікті қанағаттандыратын бағалау жүйесін құруға қажет ... ... ... ... ... ... сипатты иелену керек:
- жүйе менеджер жауап беретін элементтер жөнінде ақпарат
иелену: өнім мен ... ... ... ... ... ағымдық заң шығармашылығы мен
нормативтік актілердің сәйкестігі, бәсекелестік жағдай;
- жүйе нарықтағы өзгерісті шынайы сипаттап, басқарушыға дұрыс
шешім ... шара ... ... ... формада
болу керек;
- жүйе менеджерді қаржылық және қаржылық емес сипатындағы
ақпаратпен қамтамасыздандыру керек;
Коммерциялық ... ... ... ... ... ... ... деңгейін сақтай отырып, максималды пайда ... ... ... ... ... эксперттік талдауда бірнеше
әдістер пайдаланады. Соның ішінде ең танымал CAMEL ... ... әр ... 5 ... ... бойынша есептелінеді.
әдістеме арқылы нақты мәселелерді шешуге және қаржылық ... ... ... 1988 жылы банк ... ... бірнеше
американ ұйымдары бұл жүйені қолдану туралы ... ... Бұл ... элементтерден тұрады:
- капитал жеткіліктілігі (Capıtal) – банктер ... ... ... ... ... банктер табыс таба алмау
мүмкін. Кейбір кезде мұндай ... ... ... ... қарызгерлері несиені қайтармайды, бағалы
қағаздар бағамы құлайды және т.б.. ... ... ... ақшасын пайдаланбай өз қаражатымен жабу
үшін жеткілікті меншікті қаражаты, яғни капиталды иелену
қажет. Рейтинг ... ... ... ... олардың сенімділігін бағалап, актив бөлігін
жоғалтқан жағдайда өз ... шеше ... ... ... ... болса, сәйкесінше банк несие
рейтингісіде жоғары болады.
- актив сапалығы (Assets) – банктің капитал ... үшін ... ... ... ... анықтау қажет. Барлық қаражатын мемлекеттік
бағалы қағаздарға салатын банктерге ... ... ... ... бұл ... тәуекелділігі төмен деңгейде. Бірақ
кәсіпорынды ... ... ... ... ... ... ... қаражат көлемі жеткілікті
болу керек. Банк өзінің капиталынан мүмкін болатын шығыстарды
жабу үшін ... ала ... ... ... ... ... резервтерге аударылып тұрады. Аудиторлық компаниялар
банк қалыптастырған резервтер жеткіліктілігін ... ... ... оны ... ... береді. Бұдан
кейін рейтинг агенттіктері банк активтеріне әсер ... ... ... ... Тәуекелділіктер
деңгейінің төмен болуы, несие рейтингісінің жоғары болуына
себепкер.
- басқару (Management) – банктің несие ... ... ... ... ... капитал жеткіліктерінен кейінгі
екінші фактор. Бәсекелес жағдайында жеңетін ... ... ... жатады. Қалған заттар
басқару деңгейіне байланысты. Банкте жақсы басқарушының болуы
банктің тәуекелділікке ұшырап, төмен табыс алу ықтималдылығын
төмендетеді. ... ... ... ... тарапынан бұл
параметрді бағалауы әлде қайда күрделі. Қызметкерлердің
профессионализмін анықтау үшін қаржылық есептемені қарастыру
жеткіліксіз – ... ... жеке ... бөлу және ... ... жүйесін толық
зерттеу, банктің кадрлық саясатын анықтау және т.б. қажет.
- табыстылық пен пайдалылық ... – ұзақ ... ... ... ... қауіпі бар – егерде ірі қаржылық
бірлестіктердің арнайы құрылған бөлімшесі, яғни ... ... ... ... жабу мақсатында
банктер меншікті қаражатты пайдалануға мәжбүр, ал бұл капитал
жеткіліктілігіне кері әсер етеді. Рейтингтік ... ... ... ... меншікті
қаражаттын арттыру потенциялын анықтау қажет. ... ... ... банк ... ... ... жағдай туғызады.
- өтімділік (Lıquıdıty) – ... ... ... ... ... қаншалықты дәрежеде
минимизацияланғанын анықтайды. Агенттіктер актив пен пассив
құрылымын зерттеп, ... даму ... және банк өз ... есеп – ... ... ... мүмкіншілігін қарастырады.
Бұл ықтималдылықтың төмен болуы, банк несие рейтингісін
жоғарлатады.
Ресейде «Оргбанк» консорциумі және ... ... ... ... банктерде қолданатын бағалау әдістер белгілі.
«Оргбанк» банктің несие қайтару қабілеттілігін талдау әдісі тәжірибе
мақсатта пайдаланып, банк қаржылық жағдайын ... ... ... ... ... кешенді талдау келесі ақпараттар ... банк ... ... ...... ... көлемі, баланс валютасы, банктің қызмет ету кезеңі,
лизензия алған мерзімі;
- банк жұмысы ... ... ...... ... ... ... банктің ұйымдық құрылымы, филиалдар саны,
сонымен ... ... ... ... ... сай ... ... факторинг, форфейтинг) жүзеге
асырылуы, инвестициялық харекеттенпен ... ... ... және ... ... ... қаржылық категориялық көрсеткіштер
(56 көрсеткіш айнасында, соның ... ... ... ... пен ... ... пайдалылық және
т.б.). Жалпы талдау үдерісінде 100 ... ... ... ... ... ... ... әдістен
айырмашылығы банк сенімділігін бағалау белгілі бір нақты ... ... ... әр ... ... көрсеткіштері анықталып,
көлемі негізінде барлық банктер топтастырылады. Топтастырылу шектелген
критериялар бойынша есептелінеді:
- ... ... ... – 15 ... дейін, А2 – 40 дейін, А1 – 100 дейін, В3 – 300 ... және В1 ... 700 ... С3 және С2 ... ... ... ету ... – 5 жылдан кем емес
А2 – 3 жылдан кем емес
А1 – 2 ... кем ... – 1 ... кем емес
- жарғылық капитал көлемі бойынша;
- баланс валютасының көлемі бойынша;
Банк қаржылық жағдайын талдауда ... ... ... коэффициенттері маңызды болып келеді.
Рентабелділік козффициенттері төменде ... ... ... ... ... К1 банк ... жалпылыма
көрсеткіші болып табылады. Бұл көрсеткіш ... ... яғни ... ... табыстылығын көрсетеді. Ол
біріншіден, банк өзін инвестициялау потенциялын, пайда арқылы ... ... ... ... және ... ... табысты төлеу потенциялын; үшіншіден, банктің қаражатты дұрыс
салымға жұмсағандығын сипаттайды, өйткені құрылтайшылар үшін өз ... ... ... ... ... капиталға қатынасы басқа
экономика секторларымен салыстыруға қолайлы.
Актив рентабелділігі коэффициенті К2 ... ... ... ... ... ... Бұл көрсеткіш банктің
қаншалықты деңгейде меншікті және ... ... ... ... ... ... жұмыс істеткендігін
ашады.
Капитал ... ... К3 банк ... банк ... ... ... ... табыстылық коэффициенті ... ... ... ... табыстағы үлес коэффициенті банктің шығысты ... ... ... ... өз ... ... жауап бере алуын
көрсетеді. Банк өтімділігін ... үшін ... ... ... ... ...... өтімділігі. Ал
қалған екі коэффициенттер ...... ... ... коэффициенті және мерзімді міндеттемелер бойынша басты өтімділік
коэффициенті. Қосымша коэффициенттер банк ... ... ... ... ... жағдайда қолданылады. Қосымша
коэффициенттері банктің ... ... ... ... ... ... қаражатты қайтару мүмкіндігін бағалайды. Есептеу кезінде төмендегі
актив пен пассив баланс топтары қатысады:
актив бойынша:
- өтімді ... ... ... ... ... ... ... дейінгі міндеттемелер;
- мерзімді міндеттемелер;
Көрсеткіштер топтамасы:
Баланс валютасы – БВ;
Меншікті қаражат МҚ (меншікті капитал МК) = жарғылық капитал + арнайы
қорлар + банк ... + ... ... + банк табыстары;
Мерзімдік міндеттемелер ММ = мерзімдік депозиттер + банкаралық несие;
Қорғалған капитал ҚМ = банктің ... ... + ... ... актив қалдықтары + құнды металдар;
Капиталдық салымдар – КС;
Пайда – П;
Капитал – ............ ... ...... мерзімді міндеттемелер – ОММ;
Талап етілгенге дейінгі міндеттемелер ТМ = есеп айырысу және ... ... + ... ... – қол ақша + ... ... ... мемлекеттік облигацияларға салынған қысқа мерзімді салымдар;
Жиынтық банк ... ЖМ = ТМ + ... мен ... ... ... несиелер;
Жұмыс істейтін активтер ЖА = жалпы берілген қарыздар соммасы + бағалы
қағаздарға салым + ... ... ... ... ... ... ... аренда – лизинг + факторингтік операциялар;
Табыс әкелмейтін активтер соммасы – ТмА;
Табыс әкелетін активтер соммасы – ТА;
Пайда ......... капитал – АК;
Төленетін пассив – ТП;
Пайыздық шығыс – ... ...... емес ...... емес ... – ПЕШ;
Ағымдық өтімділік коэффициенті (каө) банктің бір – екі жұмыс күнін
ішінде ... ... ... ... ... өтей ... ... Банкке талап етілгенге дейінгі міндеттемелерді
бір мезетте қайтаруды сұрау ықтималдылығы ... ... банк ... көре ... ... есеп ... мен ... шот бойынша
қаражатты алу қауіпті сипат иеленеу мүмкін. Банк бұл міндеттеме ... ... ... ... өз ... келеңсіз жағдайлардың көбею
ықтимал.
Каө = АӨ/ТМ * 100%
(2.4.1)
Егер көрсеткіш нәтижесі 100% жоғары болса, банктің ... ... ... бір ... ... ... да банк ... төлем
қабілеттілігін сақтап қалады.
Бұл көрсеткіш арқылы банк клиенттері төлем тапсырма бойынша төлемді
қаншалықты тез орындайтынын анықтап біледі. ... бұл ... ... ... анықтауға тырысатын потенциалды клиенттер тарапынан
қызығушылық тудырады. Ағымдық өтімділік коэффициент әдісі негізінде ... ... ... банк өзінің ағымдық міндеттемелер бойынша жауап ... ... ... ... шегі 70% ... ... бойынша өтімділік коэффициенті. Бұл коэффициент
банктің операциялар жүргізуін тоқтатқан ... ... ... ... ... көрсетеді.
Кммө = (АӨ - ТМ)/ММ * 100%
(2.4.2)
Банк операциялар бойынша қызмет көрсетуін ... ... ... дейінгі міндеттемелер негізінде төлемді жүргізген кезеңде банкте
актив өтімділігінің бір бөлігі қалады деп есептейді. Бірақ тәжірибе жүзінде
бұл ... ... ... ... ... ... ... басқа банкте қайтарылған қарыздарды иелену мүмкін. Сәйкесінше
міндеттемелер бойынша жауап беру ықтималдылығы өседі. ... банк ... ... бойынша жеке қарастырылмайды. Сонымен қатар қаржылық
қиыншылықтарға банктің несие ... ... ... харекеті бола
алады. Сондықтан банк міндеттемелерді жабу өтімді ... ... Егер ... ... ... ... ... жағдайда банк
мерзімді міндеттемелерді толық өтей алатындығын сипаттайды. Ал ... бір мен нөл ... ... банк ... міндеттемелердің бір
бөлігін жаба алатындығын көрсетеді. Коэффициент деңгейі нөлден төмен ... банк ... ... ... ... арқылы өтейтіндігін
анықтайды. Коэффициенттің жоғарғы деңгейі 25%, ал төменгі деңгейі -50%.
Мерзімді ... ... ... ... ... мерзімді міндеттемелердің қай бөлігі өтімді активтер мен
капиталды ... ... ... ... ... кммө - дан айырмашылығы банк мерзімді ... ... ... ... =(ӨА + КС – ... ... деңгей 50%, ал жоғарғы деңгей 25%.
Сонымен қатар 9 кестеде ... ... ... ... ... ... коэффициенттер көмегімен есептелінеді:
1. сенімділіктің басты коэффициенті (к1) меншікті капиталдың жұмыс
істейтін активтер қатынасына тең. Бұл ... ... ... ... ... арқылы қаншалықты
қамтамасыздандырылғандығын көрсетеді.
Жұмыс істейтін активтер = бағалы қағаздар + ... ... ... ... + ... акцепт
бойынша клиенттер міндеттемелері;
2. ағымдық өтімділік коэффициенті (к2) өтімді активтерінің мерзімді
міндеттіемелерге қатынасы ... ... Ол ... ... жеке несие ресурсы ретінде пайдаланатындығын көрсетеді.
өтімді ... = ... ақша + ... ... шот + басқа
банктердегі шот;
3. ...... (к3) ... ... ... істейтін
активтерге қатынасы.
4. басты коэффициент (к4) өтімді активтер мен қорғалған капиталдың
жиынтық міндеттемелерге қатынасы. Бұл көрсеткіш банк ... ... ... мүлікпен және құндылықпен
қамтамасыз етілгендігін ... ... = ... ... металдар + негізгі құралдар
(амортизацияны алып тастағанда) + басқада жылжымайтын мүліктер;
5. капитал қорғалдық коэффициенті (к4) қорғалған ... ... ... ... ... Бұл
коэффициент инфляция үрдісін ескеріп, ... ... ... ... құндылыққа және құрал – ... ... ... ... ... ... ... жарғылық капиталға қатынасы. Банк ... ... жеке ... ... ... сенімділік балын келесі формула негізінде анықтайды:
N = K1 * 45 + k2 * 20 + k3/3 * 10 + k4 * 15 + k5 * 5 + k6/3 *
5 ... ... ... БАНК ТАБЫСТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ
1. Коммерциялық банк табыстылығын арттыру жолдары
Диплом жұмыстың қорытындысы ... банк ... ... ... ашып көрсеткім келеді:
Біріншіден, табыстылықтың тұрақтылығын жағдайын қамтамасыз ету үшін
актив құрамын жақсарту, яғни әр ... ... ... үлес ... мөлшеріне сай болуын қадағалау.
Екіншіден, банк баланс пайдасын рентабелділік коэффициентер арқылы
есептеу ... ... ... ... ... ... ... төмендеу деңгейін анықтау.
Үшіншіден, банк рентабелділігін басқару банк өтімділігі мен төлем
қабілеттілігін басқарумен қатар жүреді. Банк кез – ... ... ... ... ... ... ... максимизациялау. Бұл
көрсеткішке жету үшін банк өз ... ақша – ... ... ... негізінде жүзеге асады. Бірақ пайда максимизациясы ... ... ... үздіксіз жүріп тұруына қауіп төндіреді.
Өйткені пайданы ... ... ... және меншікті
ресурстар айналымын жылдамдату. Банк өтімділігін сақтау үшін касса ... ... ... ... активтерімен салыстырғанда максималды
дәрежеде ұстау.
Жалпы банк өз харекетінің одан әрі ... ... ... қаласа,
клиенттер алдында баланс өтімділігін нормативті деңгейде ұстауға тырысады.
Бірақ рентабелділік көрсеткіштеріде банк имиджіне де әсер ... ... банк ... ... ... пен ... ... – қайшылықтарынан тұрады. Коммерциялық банк ... ... ... ... Банк және т.б. халықаралық ұйымдардың
қойған өтімділік бойынша экономикалық нормативтерді ... ... ... ... банк менеджментінің жаамуына көңіл аудару, яғни бұл
дегеніміз банк қызметкерлердің ... ... ... ... ... ... банк дамуының жаңа перспективасы бойынша
әртүрлі семинарлар және т.б. шараларды ... ... ... қатар
банк ішінде ішкі аудит қызметінде кең пайдалануға болады.
Бесіншіден, ... әсер ... ... ішкі және ... ... ... ... болашақтағы табыс және шығыс көлемін анықтау қажет.
Бұл міндетті шешуге жергілікті ... ... және ... ... ерекшелігін, жаңа нарыққа шығу мүмкіндігін, банктік
қызметтің даму ... ... ... ... ... факторлармен қатар жалпы ... ... ... ... ақша – ... ... заң ... және т.б. өзгерулері.
Алтыншыдан, рентабелділікті арттыру мақсатында ақша нарығының нақты
жағдайын және жүргізілетін операцияларды ескере отырып, актив және ... ... ... ... асыруға болады.
Банк активін басқаруда келесі жағдайларға көңіл аудару ... Банк ... ... ... ... мақсатын нақты ақшаның
ағымы мен ағысын жоспарлап отыру керек.
2) Тартылған ресурстар мерзімі ... ... ... сәйкес келуі қажет. Пассив шотындағы ақша қаражаттары
мерзімі бойынша актив шотындағы қаражатқа сәйкес келмей ... ... ... ... пен жеке ... бойынша
түсетін пайданың өсуін назарға алу қажет.
Несие портфелін ... ... ... ... ... қамтамасыздығы,
табыстылығы бойынша бақылау орнату. Банктің несие салымдары
бірнеше критиялар ... ... ... ... ... ... ... қайтару ... ... ... ... ... несие сенімділігін бағалауы және т.б.).
Коммерциялық банктің жалпы ... ... ... ... ... рентабелділік коэффициент деңгейін жоспарлауға
негіз бола алады және банктің ... ... ... жүргізілуін жалғастыру немесе өзгерту қажеттілігін
белгілеп береді. Несие тобын қарызгерлер бойынша ЭЕМ ... ... ... есептеп, ірі несиені
беру үрдісін өз күшімен немесе консорциум негізінде жүргізуді
анықтап береді.
b) Қарыз тобын ... ... ... ... ... банк ... ... өтімділік деңгейін жоспарлауға
негіз болатын, несие саясатының «тар» орындарын ашуға
мүмкіндік береді.
c) Қарызгердің ... ... ... ... ... Бір қарызгерге берілетін несие көлемін шектеу.
e) Несие ... ... ... ... ... көп клиенттерге
ұсыну.
f) Сенімді кепілдік арқылы несие қайтарымдылығын арттыру.
g) Кешіктірілген қарызды ... ... ... ... ... пайдаланған үшін пайызды есептеу.
h) Несие салымдарын орналастыру негізінде талдау ... ... ... ... анықтауға немесе ресурсты
босатуға мүмкіндік беретін, жеке клиенттер мен ... ... 30 ... ... өтеу және беру ... ойланып
табылды. Мұндай талдауды іс – жүзіндегі несие келісімдерін
ескере отырып ... ... ... ... есеп ... шот тобы және ... ... бойынша төлем айналымының талдау әдісін қабылдау.
5) Актив құрылымын өзгерту, яғни ... ... ... ... ... қарыз алу, баланстағы жеке операция түрлерін
талдау жүргізіп, пайдалылық бойынша орналастыру және ... ... ... ... ... жұмыс істеу. Несие
институттарының өтімділік пен төлем ... ... ... банк ... төмендету және пайданың жоғарлатумен
байланысты. Болашақ ... ... ... банк ...... тәуекелділігін және төлем қабілетсіздігін
басқару мүмкін болатын банк ... ... Банк ...... ... және ... ... басқару
Ұлттық Банк тарапынан коммерциялық банктерге қойылатын өтімділік
және төлем қабілеттілік нормативтеріне ... ... ... тепе – ... және ... қабілетсіздігін
басқару жоғарыда келтірілген өтімділік көрсеткіштер деңгейі ... ... ... ... ... ... жүргізіледі. Сол
себепті банк саясатын қалыптастыратын ағымдық жұмысты ... ... ... ... ... ... ... жүйесін қалыптастыру көзіне несиелік және
депозиттік келісімдер, ... ... ... ... ... шоты ... күнделікті есеп, несие
қажеттілігі туралы ақпарат және т.б.
Банк пассивын басқаруда:
1) Банк міндеттемелерін ... ... ... ... ... орналастыру, өтімділік коэффициенттер деңгейіне байланысты
пассив құрылымын өзгерту және болжамдау, ресурстарды аккумуляция
негізінде ... ... ... ... ... әсер ету;
2) Капиталды басқару саясатын қабылдау;
3) Тартылған және меншікті капиталдың қатынасын ... ... ... базасын талдау:
a) Депозит құрылымына назар ... ... және ... ... ... дейінгі депозиттеріне қарағанда
өтімділігі жоғары;
b) Басқа ... ... ... ... мен ... бағалау;
c) Талап етілгенге дейінгі міндеттемелерді пассивті мерзім
бойынша топтау арқылы азайту;
d) Депозиттер тұрақтылығын ... ... ... ... бір ... маркетингтік стратегия
болып ...... ... ... деңгейін
жоғарлату арқылы дағдарыс жағдайында да ... ... ... ... ... ... ... орташа
соммасы дағдарыс ... ... ... ... тек ... ғана емес ... ... алу, яғни салым көлеміне қарамағанда жеке тұлғалардың
депозиті заңды тұлғалармен ... ... ... ... ресурстарын сәйкесінтік негізде есеп жүргізу;
1 Банк қаржылық басқаруының проблемалары
Коммерциялық ... ... ... банк ... қалыптастыру
мен (тартылған (міндеттемелер) және меншікті ... ... ... ... оларды орналастыру өзара күрделі байланысты
үрдісі болып келеді. Сонымен қатар банк табысты ... мен ... ... ... да таба ... ... ... кеңес беру, және
т.б.).
Банктің қаржылық басқаруының мақсаты – реттеуші органдар мен банк
басшылығы қойған шектеулерін ... ... ... ... ... ... ... операциялар әрдайым тәуекелділікпен байланысты екенін
ескеру керек. Тәуекелділік күтілетін пайданың азаюына немесе операцияның
шығынды ... ... ... ... ... ... шаралар қаржылық операциялардан түсетін пайданың өсуіне алып
келеді. Сонымен рентабелділікті қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... құрамдас
бөлігі болып келеді.
Екіншіден, банк қаражат ... ... ... ... ... ...... мен клиенттер депозиттері
және басқа банктерден немесе инвесторлардан алынған қарыздар, соның ... ... ... Бұл жағдайлар банк қаржылық басқаруындағы
банк қаражатының өтімділік ... ... ... ... ... банктің өз міндеттеммелері бойынша салынған салымдарды
қайтару мен табысты төлеу мүмкіндігі.
Коммерциялық банктың ... ... ... сенімділік пен қаржы
тұрақтылығына бағытталған. Олар келесі критериялар бойынша бағаланады:
- капитал ... – банк ... ... ... ... ... ... қорғау мақсатында
есептелінеді.
- актив сапалылығы – активтің қайтарылу ықтималдылығын
есептейді, сонымен ... ... ... ... ... ... әсер ету ... пайдалылық және рентабелділік – банк харекетінің болашақта
кеңею перспективасын ... ... ... ... ...... ... кездейсоқ пайда болған
міндеттемелер бойынша банктің өтей алу мүмкіндігі;
- ... ... – банк ... ... әдісінің
тиімділік дәрежесін есептейді;
Көрсетілген категориялар коммерциялық банктердің қаржылық жағдайын
бағалау жүйесінің элементтері болып ... ... ... ... категорияның барлығын танып білместен бөлек қарастыруға
болмайды.
(1) ... ... ... ... ... ... ... көлемі үлкен маңызды
иеленеді. Банк ... ... ... ... ... ... несие
берушілер және инвесторлардың сенімі арта түседі. Банк ... ... ... шығу ... резервтер немесе ... ... көзі ... ... ... ... капиталы
реттеуші органдардың нормативтерді қоюға негіз ... ... ... көрсеткіштеріде.
Банк капиталы өзінің экономикалық мазмұны ... ... ... ... жай және ... ... ... номинал бағасы жоғары акцияларын сату жағдайына
арналған қосымша капиталнан және банктің ... ... ... кейін
қалған бөлінбеген пайдадан.
(2) Актив сапалылығы.
Банктің қаржылық әлсіздігі ... ... ... ... ... сонымен қатар басқару сапасымен де байланысты болу мүмкін.
Банктің актив сапалылығын анықтау ... банк ... ... қамтамасыз ету.
Сыртқы пайдаланушылар үшін банктің қаржылық жағдай ... ... ... ... сипаттайтын есептемелерінің
аздығы. Актив сапалылығының маңызды көрсеткіштеріне – актив тәуекелділігі
жатады.
(3) Банктің табыстылығы және ... ... ... ... ... ... ғана қажет емес,
сонымен қатар банктің жалпы қаржылық жағдайын талдауға да маңызды, ... банк ... ... өсу әдісі болып табылады.
Капитал жеткіліктілік көрсеткіштерінің негізгі төмендеу себептеріне
банк пайдасының азаюы немесе пайда көлемінің жеткіліксіздігі (банк иелеріне
дивиденд ... ... ... ... көптігі).
Сонымен қатар табыстылық пен актив сапалылығының арасындағы өзара
байланыстылықты ... ... банк ... сапалылығы бойынша проблемасы
болса, есеп талабы негізінде оны шығын ретінде ... ... ал бұл ... ... ... немесе банк негізгі операциялар бойынша шығынға кіру
мүмкін.
(4) Өтімділік
Коммерциялық банктің ... ... ... ... өзінің қарыздары мен қаржылық міндеттері бойынша жауап бере
алатындығы. ... әр банк ... ... ... деңгейде ұстау
керек.
(5) Менеджмент (басқару)
Коммерциялық банктің басқаруын бағалау әдісі капиталдан, ... және ... ... ... коэффициенттік
көрсеткіштерді пайдалануға болмайды, өйткені менеджмент ағымдық талдаудағы
ең субьективті болып ... ... ... ... ... ... жағдайын
алғашқы төрт көрсеткіш арқылы талдаған кейін бағаланады.
Басқару дәрежесін бағалау алдыңғы көрсеткіштерді ... ... ... ... ... менеджмент келесі анықтауыш
параметрлерді қосады:
- нақты белгіленіп қабылданған банк саясаты;
- ішкі ... ... ... банктің ұйымдық құрылымы, яғни ішкі аналитикалық қызметтің,
бақылау органның, ішкі аудиттің, аудит ... ... ... банк ... ... ... дейін;
- банктің ел экономикасындағы үлесі;
- банктің құрылтайшыларынан тәуелсіздік дәрежесі;
Қорытынды
Қазақстанның несие жүйесінің толық ... ... ... ... ... тез ... өсуде.
Қазақстан нарығындағы банктердің тез өсіп кеңеюі негізінен пайыздық табыс
көзімен байланысты қызмет түрлерінен түсуде. Бұл ... бір ... ... ... ... ... ... тарауда қаржылық коэффициентерді
талдау кезінде көрінгендей екінші деңгейлі банктердің ... ... ... ... Ал бұл банк ... ... ... банк ... ... ... айналуда. Бірақ қазіргі банк дамуының тенденциясына сәйкес отандық
банктерде республика ішіндегі әртүрлі ... ене ... және ... ... ... бөлімшелерін ашуы және шетелдік банктердің
бақылау акцияларын сатып алуынан көрінеді.
Біз елдегі актив ... ... ... ... ... ... ... әлсіздігі. Қазіргі кезде банктер
инвестициялары үлкен емес. Көбінесе олар қысқа мерзімді салымдар.
Қазіргі ... ... ... инфляция деңгейі және ұзақ мерзімді
инвестициялар ... ... бұл ... ... ... ... болып келді. Бірақ соңғы үш – төрт ... ... ... ... ... кеңеютуге мүмкіндік
берді.
Нарық жағдайын талдай ... ... ... ... болады:
1. көптеген банктер өз харекетін инвестициялық несиелеу ... ... көбі ... ... бір – екі жыл мерзімді
жобасын қарастыруда;
3. несиенің пайыздық мөлшерлемесі 10 – 12% ... ... ... қамтамасыздандыру жобалары әртүрлі сипатты иелене
бастады;
Экономиканың нақты секторына инвестицияны ... ... ... ... ... көлемімен қамтамасыз ету болып табылмайды. Басты мәселе ... ... ... және т.б. ... ... осы салада
қалыптастырып, нарықтық механизмдерді дамыту. ... ... ... бірі қаржылық - өндірістік топтарды, холдингтерді құру. ... ... ... ... ұзақ ... ... ... болады.
Коммерциялық банк термині банктік істің дами бастауында пайда болды. ... ... ... ... ... ... еді. Өнеркәсіп
өндірістің дамуына байланысты өндірістік цикл ... ... ... ... дамыған елдерде қазіргі банктік харекетінде клиентураға
қызмет көрсететін көптеген операциялар атқарылады. Мысалы, ... ... ... ... 150, жапонияда 300 жақты.
Сонымен қатар қазақстанның көлемі жағынан алғашқы бестікке ... ... ... уақытта еврооблигацияларды шығарып, оны ... ... ... ... экономикалық даму ... ... ... өсім ... және ... бөлшек – сауда өнім
секторындағы қажеттіліктіліктің өсе түсуін анықтап: банк ... ... ... ... ... ... ... нарығына
ену, көрші елдердің қаржы нарығына ... кіші және орта ... ... ... ... 2003 жыл бойынша банктің актив өсімділігі
65 пайыз құрап абсолюттік мағынада 95 млрд ... ... ... банктер арасында төртінші орынға мықты орналасуды мақсат етті.
Банк ... 2004 ... ... ... ... 140 – 160 млрд теңгеге және
пайда өсімін 2,5 млрд ... ... ... ал егер ... келсек капиталға елетін табыстылықты 18 – 20 ... ... ... «АТФ ... халықаралық жзобаларын айтанын болсақ, банк
ресей нарығына енуді және ... ... ... ... ... ... тізімі
1. Қазақстан Республикасының «Валюталық реттеу туралы» заңы. 24 желтоқсан
1996 жыл.
2. Қазақстан Республикасының «Банктер және банк ... ... ... ... 1995 жыл.
3. Қазақстан Республикасының «Төлемдер мен ақша аударымдары туралы» заңы.
29 маусым 1998 жыл.
4. 1995 жылдың 31 тамызынан № 2444 ... мен ... ... ... ... және олардың қызметi туралы”
заңдық күшi бар Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы.
5. Толық экономикалық, қаржылық-несиелік, ... ... ... және ... терминологиялардың орысша-
қазақша сөздігі/ Сүлеймен Рыхымжанұлы Тоқсанбай. – Алматы: Сөздiк-
словарь, ... ... VISA, ... ... ... ... карталарды беру
тәртібі жөніндегі «АТФБанк»ААҚ нұсқаулығы. 9 шілде 1999жыл.
7. Абдильманова Ш.Р. Банковский маркетинг на рынке ... ... ... ... ... Управления. 2000 год. –
387с.
8. Алпамысов А.А. ... ... ... в ... ... Алматы, 1998год. – 23с.
9. Бохаев Д.Т. Коммерциялық банктердің несие ресурстарын құрудағы
депозиттер: проблемалары мен ... ... ... 2004 ... ... ... Л.Г. ... анализ деятельности коммерческого банка:
Учебник для вузов. М.: Издательство Корпорация Логос, 1999 год. ... ... А.А. ... обслуживание населения: зарубежный опыт.
– М.: Финансы и статистика, 1999 год. – 256 с.
12. ... В.В. ... ... ... ... и ... ... ОАО Издательство Экономика, 1997год. – 256с.
13. Колесникова В.И., Кроливецкая Л.П. ... ... М.: ... ... 1999 год. – ... Лаврушин О.И. Банковское дело. М.: Финансы и статистика, 1998 год. –
576с.
15. ... В.А. ... и ... ... Методическое пособие по
расчету: вкладов, кредитов, платежей. – М.: Издательство Акалис-Бизнес-
книга, 1996 ... Роуз ... С. ... ... ... ... услуг. –
М.: Издательство Дело, 1997 год: - 768 с.
17. Сейткасимов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраимова Г.Т. Бухгалтерский учет
и отчетность в ...... ... – ќаражат; Раритет, 2000 год. –
456 с.
18. Сейткасимов Ғ.С. Ақша Несие ...... ... – 466 ... Сейткасимов Г.С. Бнаковское дело. – Алматы: Ќаржы-ќаражат, 1998 год. –
576 с.
20. Сейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банки: Учебник. – ... ... год.- ... ... А.Г. ... ... ликвидностью и методы ее
анализа. – Алматы: Ќаржы-ќаражат, 1998 год. – 112с.
22. Финансы, денежное обращение и ... ... /Под ред. ... ... А.Н. М., 2000 ... Василиев В.И. Банковские системы в переходной экономике. ... ... и ... отношении, 2003 год, №2. –
с.21
24. Ахметов А. ... ... ... ... ... правда от 27 марта 2001 года.
25. Банки Казахстана // Журнал. Алматы.-2004. №1
26. Гринкевич А. Банковские итоги. // Деловая ... 2004 год, №10. – ... ... А.Е. ... ... банковских депозитов. // банковское дело,
2000год, №1.
28. Доклад на международном экономическом саммите Евразия – 2000. // ... 2000 год, №5. – ... ... К.К. ... или ... // ... Казахстана,
2000 год, №12.
30. Жунусова Г. Некоторые особенности банковской конкуренции в Казахстане.
// Аль-Пари, 2000 год. №3-4. ... ... А. ... ... и ... ... // ... от 9 февраля 2001 года.
32. Каленова Р. Защищать ... ... ... банков. // Банки
Казахстана, 2000 год, №7-8.
33. Куанова Г.А. ... ... ... ... // Банки
Казахстана, 2003 года, №1- январь .
34. Куанова Г.А. Формирование депозитной политики в коммерческих ... ...... ... Б. ... ... на пути перемен. // Банки Казахстана,
1999год, №8.
36. Пресс-релиз Национального Банка Республики ... от 9 ... ... №001 О ситуации на финансовом рынке. // Банки Казахстана, 2001
год, №1.
37. Рамазанов Н. Курс не ... // ... ... от 23 февраля 2001
года.
38. Сагиндыкова М. Казахстанский фонд ... ...... в ... ... ... // ... 2000 год. №5
39. Ташпулатова С. Накопления населения как источник массовых инвестиций.
// Банки Казахстана, 1999 год, № ... ... А. С. ... ... в Восточной Европе//Международная
экономика имеждународные отношений, 2003 год № ... ... ... ... А
3-кесте
Аналитикалық коэффициенттер
|Көрсеткіштер ... ... ... |Төменгі |
| | ... ... |
| | ... ... |
|1. абсолютты өтімділік ... + ... + ҰБРК |100 |7 ... ... ... | |
| ... ... | | ... ... ... ... ... активтер –|65 |83 |
|деңгейі ... ... | | ... ... ... ... | ... |5 |15 |
| ... ... | | |
| ... | | ... ... ... ... ... + банк |25 |0 ... ... + ... | | |
| ... ... | | ... ... ... қабілеттілік |Операциялық |- |95 ... ... ... | | ... ... ... – нетто/меншікті |15 |0 ... ...... | | ... ... ... ... қаражат |10 |5 ... ... ... | | ... пайданы қаржылық |Жарғылық қор/меншікті |50 |80 ... ... - ... | | ... | | | ... ... ... ... ... |75 |7 ... ... ... | | ... ...... | | ... ... ... ... активтер/тартылған|100 |80 |
|коэффициенті ...... | | ... Ә
4-кесте
Рентабелділік коэффициенттері
|Көрсеткіштер ... ... ... ... |Пайда/капитал ... ... ... ... жеткіліктілігінің коэффициенті |Капитал/актив ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... басты сенімділік коэффициенті (к1) |К/ЖА ... ... ... ... (к2) ... ... ... – коэффициент (к3) |ЖМ/ЖА ... ... ... коэффициенті (к4) |(ӨА + ҚК + ... ... ... ... коэффициенті (к5)|ҚК/К ... ... ... ... |К/ЖК ... (к6) | |
|N = к1 *45 + к2 *20 + к3 /3 * 10 + к4 * 15 + к5 *5 + к6/3 *5 ... ... Б
6-кесте
Өтімділік коэффициенттері
|Көрсеткіштер ... ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... % |шегі, % |
|1. ағымдық өтімділік ... * 100 |70 |30 ... | | | ... мерзімдік міндеттемелер |(ӨА–ТМ)/ММ * 100 |25 |-50 ... ... | | | ... | | | ... ... ... * 100 |50 |25 ... ... ... | | ... ... өтімділік ... |100 |80 ... | | | ... ... көрсеткіш |ӨА/БВ | | ... | | | ... ...... ... | | ... ... мерзімді өтімділік |1жылға дейінгі | | ... ... + ДМ + 1 | | |
| ... ... ... | | ... ... ... ... ... ... ... | | ... |МҚ + ДМ + 1 ... ... | | |
| ... | | ... ... ... |Қарыз бойынша 6 айға | | ... ... ... ... | | ... ... ... тартылған | | |
| ... | | ... ... ... ... ... 1 жылға | | ... ... ... ... | | ... ... ... тартылған | | |
| ... | | ... ... ... ... ... ... есептеу
|Көрсеткіштер ... ... |2003 ж. |2002 жыл |
| | |3 – ... | ... ... |Пайда/капитал |0.17 |0,45 ... ... ... |0,02 |0,04 ... ... |0,10 |0,09 ... | | | ... | | | ... ... |Табыс/актив |0,09 |0,13 ... | | | ... ... үлес ... |0,39 |0,31 ... | | | ... Г
8-кесте
«АТФ Банктің» қаржылық көрсеткіштері
| |2003 ж. |2002 ж. |2001ж. |2000 ж. |1999 ж. ... ... ... ... |18.442.859 |11.676.981 |
|Меншікті капитал|8.145.326 |5.142.817 ... ... ... ... ... ... |5.193.095 |3.352.829 |2.029.895 |
|Шығыс ... ... ... ... ... ... |1.364.221 |1.007.721 |778.303 |366.589 |472.569 ... ... ... ... ... |1.811.339 |702.673 |
|байланысты | | | | | ... | | | | | ... ... ... ... |1.282.228 |649.781 |204.810 |
|байланысты | | | | | ... | | | | | ... ... ... ... ... ... |1.327.222 |
|байланысты емес | | | | | ... | | | | | ... ... |2.180.313 |2.665.229 |2.218.974 ... ... ... емес | | | | | ... | | | | | ... алумен |3.349.251 |2.955.619 |1.803.411 |1.161.558 |497.863 |
|байланысты таза | | | | | ... | | | | | ... ... ... ... ... ...

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Акционерлік қоғамдадың табыстылығын болжау3 бет
Банк табыстылығын талдау29 бет
Банктің табыстылығын басқару7 бет
Кәсіпорын табыстылығын талдау36 бет
Кәсіпорынның табыстылығының көрсеткіштері және оларды талдаудың міндеттері28 бет
Кәсіпорынның табыстылығының көрсеткіштері және оларды талдаудың мшдеттері9 бет
Қүқық қорғау органдары қызметкерлерінің түлғалық психологиялық ерекшеліктерінің кэсіби іс-эрекет табыстылығына әсерін зерттеу58 бет
Өндірістің табыстылығын арттыру жолдары72 бет
"Қаражанбасмұнай СІТІС" ААҚ44 бет
«Халлибертон Интернэшнл Инк.» компаниясының қаржы коэффициенттерін қолдану арқылы қаржылық жағдайын талдау45 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь