Қазақстан Республикасының прокуратурасының құрылуы мен даму тарихы

КІРІСПЕ 5.8

1. ПРОКУРАТУРАНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАН РЕТІНДЕ
ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ 9.14
1.1. Прокуратураның шет елдердегі мемлекеттік орган ретінде
қалыптасуы
1.2. Ресей империясындағы Прокуратураның құрылуы мен дамуы

2. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ПРОКУРАТУРАНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ МЕН
ДАМУЫ 15.43
2.1. КСРО құрамындағы Қазақстанда Прокуратураның құрылуы мен
дамуы
2.2. Қазақстан Республикасының Прокуратурасының дамуы

ҚОРЫТЫНДЫ 44.48

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 49.51

ҚОСЫМША 52.55
Дипломдық жұмыс тақырыбының маңыздылығы. 1995 жылғы 21 желтоқсандағы №2709 «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 1-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының прокуратурасы - Республика аумағында заңдардың, Қазақстан Республикасы Президентi Жарлықтарының және өзге нормативтiк құқықтық актiлердiң дәл және бiрыңғай қолданылуына, жедел-iздестiру қызметiнiң, анықтама мен тергеудiң, әкiмшiлiк және атқарушылық iстер жүргiзудiң заңдылығына жоғары қадағалауды жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының Президентiне есеп беретiн мемлекеттiк орган болып табылады. Прокуратура кез келген заңдылық бұзушылықты анықтау және жою жөнiнде шаралар қолданады, Республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы келетiн заңдар мен өзге де құқықтық актiлерге наразылық жасайды, сотта мемлекеттiң мүддесiн бiлдiредi, сондай-ақ заңда белгiленген жағдайларда тәртiп пен шекте қылмыстық қудалауды жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасының прокуратурасының осы заңи анықтамасынан көріп отырғанымыздай, прокуратураның қызметінің бағыттары өте көп. Мысалы, аталған заңның 4-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Прокуратурасы Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарының үстем тұруын қамтамасыз ету адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатында, Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдарының және Президентiнiң Жарлықтарының және өзге де нормативтiк құқықтық актiлердiң дәл әрi бiрыңғай қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыра отырып, прокуратура мемлекет атынан:
- Конституцияның, Заң актiлерiнiң және Республика Президентi актiлерiнiң бұзылуын анықтап, оларды жою шараларын қолданады;
- жедел-iздестiру қызметiнiң, анықтама мен тергеудiң, әкiмшiлiк және атқарушылық iстер жүргiзудiң заңдылығына қадағалауды жүзеге асырады;
- сотта мемлекет мүддесiн бiлдiредi;
- Республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы келетiн заңдарға және басқа да құқықтық актiлерге наразылық жасайды;
- заңда белгiленген тәртiп пен шекте қылмыстық қудалауды жүзеге асырады;
- статистикалық көрсеткiштердiң тұтастығын, объективтiлiгiн және жеткiлiктiлiгiн қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттiк құқықтық статистиканы қалыптастырады, арнайы есепке алуды жүргiзедi, құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы заңдардың қолданылуын қадағалауды жүзеге асырады.
Прокуратурадан басқа бұндай жоғары қадағалауды жүзеге асыру сияқты өкілеттіктерге Қазақстан Республикасында қолданыстағы заңнамаға сәйкес ешбір мемлекеттік орган ие емес. Әрине, прокуратура пайда болсымен бұндай кең өкілеттіктерге бірден ие болған емес. Прокуратура әлемдік тарихта өзінің орны бөлек бірнеше ғасырларды қамтитын қалыптасу және даму тарихы бар. Сол қалыптасу және даму тарихының әр кезеңінде прокуратура белгілі бір өкілеттіктерге ие болып, кейде ол өкілеттіктерден айырылып немесе ондай өкілеттіктері шектеліп отырды. Сол сияқты Қазақстан Республикасының прокуратурасы да бір күнде құрылған жоқ. Оның да 80 жылдан астам тарихы бар және осы кезең ішінде прокуратура органдары әр түрлі нысанда өз қызметін жүзеге асырды. Нәтижесінде қазіргі күйдегі Қазақстан Республикасының Прокуратурасы қалыптасты. Міне, дипломдық жұмыстың тақырыбының маңыздылығы осыда.
1 Дранников В.Н. Курс лекции по дисциплине «Прокурорский надзор». Общая часть: Учебное пособие. - Таганрог, 2004. – 620 с.
2 Алауханов Е.О., Оразалиев М.М. Айып тағу және айыптау қорытындыны түзу. - Алматы, 2003. – 260 с.
3 Алексеев С.Н. Функции прокурора по новому УПК РФ // Государ¬ство и право. - 2005. - № 5. – С. 3.
4 Власова Н.А. Досудебное производство в уголовном процессе: Учебное пособие. - М.: ЮРМИС, 2005. – 300 с.
5 Галустьян О.А. Правоохранительные органы. – М., 2004. – 310 с.
6 Журсимбаев С.К. Правоохранительные органы Республики Казахстан: Учебное пособие. – Алматы, 2007. – 250 с.
7 Халиков К.Х. Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдары: Оқу құралы. – Алматы: Санат, 1995. - 176 б.
8 Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы: Қазақстан, 1998. 96 б. (1998 жылғы 7 қазанындағы және 2007 жылғы 21 мамырдағы № 254-III ҚРЗ «Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгертулер мен толықтыруларды енгізу туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес).
9 Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы. – Астана: Ақорда, 24 тамыз 2009 жыл. №858.
10 2001 жылғы 30 қаңтардағы №155-ІІ Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі.
11 1997 жылғы 13 желтоқсандағы №206-І Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі.
12 1999 жылғы 13 шілдедегі №411-І Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі.
13 «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының 1995 ж. 21 желтоқсандағы № 2709 Заңы.
14 Әлеуметтiк-экономикалық саладағы заңдардың қолданылуына, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуына прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру туралы Қазақстан Республикасының Бас прокурорының 2002 ж. 21 қарашадағы № 60 бұйрығы.
15 Әкімшілік істер бойынша сот актілерінің заңдылығына прокурорлық қадағалау туралы Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2002 ж. 27 желтоқсандағы N 78 бұйрығы.
16 «Азаматтарды ақтау және жазаның орындалу заңдылығына прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру туралы Нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2005 жылғы 4 қарашадағы № 42 бұйрығы.
17 «Халықаралық шарттардың қолданылуын және міндеттемелердің орындалуын қадағалау бойынша прокурордың жұмысы туралы» № 7 және «Әкімшілік іс жүргізу заңдылығын қадағалау бойынша прокурордың жұмысы туралы» №1-АП нысанды статистикалық есептерді және олардың Нұсқаулықтарын іске қосу туралы» Қазақстан Республикасының Бас Прокурорының 2001 жылғы 29 желтоқсандағы № 147 Бұйрығы.
18 Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 25 декабря 2006 года № 78 «Об организации прокурорского надзора за законностью исполнения законов о судопроизводстве с участием присяжных заседателей».
19 Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 29 ноября 2007 года № 48 «Об организации работы прокуроров при рассмотрении уголовных дел судами апелляционной и надзорной инстанций» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.11.2008 г.).
20 Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 16 июля 2005 года № 25 «Об организации прокурорского надзора за законностью рассмотрения уголовных дел судами первой инстанции» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.11.2008 г.).
21 Ковалев М.А., Гуценко К.Ф. Субъекты уголовного процесса (государственные органы): Уголовный процесс / Под ред. К. Ф. Гуценко.
- М., 2003. – 356 с.
22 Когамов М.Ч. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан: Общая и Особенная части. – Алматы, 2003. – 780 с.
23 Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РК. – Алматы: Жеті Жарғы, 2009. – 890 с.
24 Кудинов Л.Д. Система правоохранительных органов. – М., 2005. – 280 с.
25 Ломидзе А.Б. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью принимаемых следователем решений: Методическое пособие. - М.: Юринформ, 2005. – 240 с.
26 Петрухин И.Л. Прокурорский надзор и судебный контроль за следствием // Российская юстиция. - 2004. - № 9. - С. 6-7.
27 Петрухин И.Л. Концептуальные основы реформы уголовного судопроизводства в России // Государство и право. - 2002. - № 5. – С. 3.
28 Петуховский А.А. Прокурорский надзор: Учебное пособие. - М., 2003. – 288 с.
29 Савицкий В.М. Прокурорский надзор за дознанием и предварительным следствием / Под ред. М.С. Строговича и Г.Н. Александрова. - М., 2005. – 280 с.
30 Сильное М.А. Вопросы прокурорского надзора за законностью производства следственных действий: Учебно-методическое пособие. - М.: Модэк, 2001. – 180 с.
31 Соловьев А. Б. и др. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании преступлений. / А.Б. Соловьев, М.Е. Токарева,
А.Г. Халиулин. - М.: Юрлитинформ, 2000. – 298 с.
32 Статкус В. Ф. Предъявление обвинения и составление обвинительного заключения: Практическое пособие / Под ред. И.А. Попова.
- М.: Книжная находка, 2006. – 230 с.
33 Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 27 августа 2008 года № 47 «Об утверждении Инструкции об организации надзора за законностью следствия и дознания».
34 Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 24 декабря 2004 года № 56 «Об утверждении статистического отчета формы № 3 «О работе прокурора по надзору за законностью следствия и дознания» и Инструкции по его составлению» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.09.2008 г.)
35 Конституционный закон № 132-П «О судах и статусе судей в Республике Казахстан» от 25.12.2000 года // Казахстанская правда. - 04.01.2001. – С. 4.
36 Закон Республики Казахстан «О прокуратуре» от 21.12.1995 года // Сб. нормативно-правовых актов правоохранительной системы. - Алматы: НОРМА-К, 2008. – 480 с.
37 Адаменко В.Д. Советское уголовно-процессуальное представитель-ство. - Томск, 1978. – 315 с.
38 Стремовский В.А. Судебный контроль за проведением следственных действий и решениями прокурора и органов предварительного расследования, ограничивающими конституционные права и свободы граждан в уголовном процессе России: Дисс. ... канд.юрид.наук: 12.00.01. - Томск, 1999. – 160 с.
39 Перлов И.Д. Защита и правосудие // Сб. материалов МНПК «Роль и задачи адвокатуры». - М.: МГУ, 1992. – 356 с.
40 Арсеньев К.К. Заметки о русской адвокатуре. - СПб., 1875. – 450 с.
41 Божко С.П., Матвиенко Е.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе. - Минск: МВШ МВД СССР, 1969. – 291 с.
42 Щерба С.П., Сәрсенбаев Т.Е., Зайцев О.А. Дәрменсіз жәбірленушіге қатысты алдын ала тергеу жүргізу: Оқулық құрал. – Қарағанды, 2002. – 139 б.
43 Биятов Т.К. Процессуальные проблемы совершенствования деятельности органов дознания в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан. - Алматы: АВСШ ГСК РК, 1996. – 311 с.
44 Андреев Ю.Я. Право на защиту в стадии предания обвиняемого суду: Дисс. ... канд.юрид.наук: 12.00.01. - Харьков, 1989. – 153 с.
45 Бодало А.А. Восприятие человека человеком. - Л.: ЛГУ, 1990. – 277 с.
46 Болтаев А.К. Формирование понятия о другом человеке, как личности. - Л., 1992. – 285 с.
47 Юридическая психология / Ред. Джекебаев У.С. - Алматы: КазГЮУ, 2004. – 380 с.
48 Скрипкина Т.П. Сущность и содержание человеческого общения и иных форм контакта в уголовном процессе. - М., 1993. – 287 с.
49 Алауханов Е.О., Ағыбаев А.Н. Алдын ала тергеудің аяқталуы.
– Алматы: Жеті Жарғы, 2004. – 136 б.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ... ... ... және ... іс жүргізу кафедрасы
ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ
Қазақстан Республикасының Прокуратурасының құрылуы мен даму тарихы
Орындаған 3 курс студенті ... ... ... ... з.ғ.д.
профессор ... ... ... ... ... ... ... қорғауға жіберілді ______________ ... ... ... , ... ... ... ... келесідей түйін сөздер кездседі: Қазіргі
таңда Прокуратураның алдыңғы қатардағы мемлекеттерде дамуы, ҚР Прокуратура
туралы заңнамасының дамуы, ... ... ... ерекшелігі
және т.б.
Жұмыстың құрылымы. Дипломдық жұмыс реферат, глоссарий, кіріспе, ... алты ... ... ... әдебиеттер тізімінен
жәнеқосымшадан тұрады.
Көлемі. Жұмыстың көлемі 55 ... ... ... ... ... ... себептер тоқтату салды.
«Қазақстан Республикасының Прокуратурасының қалыптасуымен даму ... ... ... кезде артта қалған тарихымызға үңілуге, оны
жандандыруда ерекше орын алып отыр.
Жұмыс мазмұны ... ... ... ... дамуы”, “Прокуратура туралы заңнаманың дамуы”, “Революцияға
дейінгі прокуратураның жағдайы”, “КСРО – дағы прокуратураның жағдайы”, ... ... ... ... ... ... әдістемелік негіздерін танымның қазіргі әдістері, ... ... ... да ... жүйелік-құрылымдық, институционалдық
өлшеу, құрылымдық-функционалдық, социологиялық және т.б.), арнайы ... ... ... зерттеудің методологиялық негізін
құрады.
Автор жүйелік тәсілдің, сондай-ақ талдау мен синтездің, ... ... ... және ... ... ... ... эмпирикалық негізін құраған материалдарды зерделеу үшін
автор талдау, сұрау және сараптық баға беру түріндегі нақты-социологиялық
әдістерді пайдаланды.
Жұмыстың ... мен ... Бұл ... Қазақстан Республикасы
Прокуратурасының құрылуы мен даму тарихын мақсаты ... ... ... жету үшін келесідегідей ... ... ... ... ... мемлекеттерде дамуын зерттеу;
- прокуратура туралы заңнамасының дамуын зерттеу;
- революцияға дейінгі прокуратураның жағдайын зерттеу;
- КСРО – дағы ... ... ашып ... объектісі және пәні. Қазақстан Республикасы Прокуратурасының
құрылуы мен дамуына байлынысты қалыптасатын қоғамдық қатынастар, зерттеудің
объектісі болып табылады.
Қазақстан Республикасы Прокуратурасының ... әр ... ... және ... ... ... ... жиынтығы зерттеудің
пәні болады.
ГЛОССАРИЙ
1.Айыптау қорытындысы- ... іс ... ... ... ... ... ... сотқа беру үшін
деректердің жеткіліктігі туралы қылмыс жасаудың анықталған ... ... ... және ... ... ... ... түйіні жасалатын, алдын ала тексеру аяқталғаннан кейін толтырылатын
құжат.
2.Диктатура- көшбасшымен бірге шектеулі адамдар тобы жүзеге асыратын
шектеусіз саяси, экономикалық және ... ... сот ... ... экономикалық,
ұйымдық-техникалық және басқа құралдар мен іс-шаралар, сондай-ақ азаматтық
құқықтарды өзі қорғауды біріктіретін, субьективті ... ... және ... ... асыруды қамтамасыз ету үшін қолданылатын кешенді шаралар
жүйесі.
4.Коалиция, одақ- ... ... жету үшін ... ... ... бірлестігі, одағы.
5.Коза-ностра- АҚШ-тағы гангстерлік топтардың біреуінің атауы бойынша
аталған ... ... ... ... мен ... ету шарасы жолымен, мемлекеттің құқық
тәртібі ішкі қауіпсіздігін қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... ішкі әскерлердің бір түрі.
7.Прокуратура- мемлекет атынан барлық мемлекеттік органдардың, кәсіп
орындардың, мекемелердің, ұййымдардың, сондай-ақ азаматтардың ... ... ... ... ... ... асыратын органдар жүйесі. Басқа
құқық ... ... ... заңдылық пен құқық қорғау ... ... пен ... ... ... ... ... іздестіру қызметінің, анықтаудың, тергеудің және
сот ... ... ... сондай-ақ қылмыстық процестің
балық салаларында қылмыстық ізге түсуді өз құзыреті шегінде ... ... ... ҚР Бас ... Бас ... прокурор, облыстардың
прокурорлары және соларға теңестірілген прокурорлар және т.б.
9.Трест- өздерінің шаруашылық және құқықтық дербестіктерін ... ... ... әрекет ететін кәсіпкерлер бірлестігінің пішімі.
Басқаруды орталықтандырудың барынша жоғары деңгейімен, ... ... ... ... ... ... қылмыстық заңмен немесе ... ... ... үшін ... ... ... өлім ... көпшілік
алдында орындауға арналған тақтай тұғыр.
11.Этикет- тәрбиелеумен сіңірілген әдет,дағды. Тұрақтанған, өзін-өзі
ұстаудың қабылданған тәртібі. Қатынаса білу пішімі ... ... сарй ішкі ... ... ... ПРОКУРАТУРАНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАН РЕТІНДЕ
ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ
9-14
1. Прокуратураның шет ... ... ... ... ... империясындағы Прокуратураның құрылуы мен дамуы
2. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ПРОКУРАТУРАНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ МЕН
ДАМУЫ
15-43
1. КСРО құрамындағы Қазақстанда Прокуратураның құрылуы мен
дамуы
2. Қазақстан ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР тізімі ... ... ... ... 1995 ... 21 желтоқсандағы
№2709 «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының Заңының ... ... ... ... - ... аумағында
заңдардың, Қазақстан Республикасы Президентi Жарлықтарының және ... ... ... дәл және ... ... жедел-
iздестiру қызметiнiң, анықтама мен тергеудiң, әкiмшiлiк және ... ... ... ... қадағалауды жүзеге асыратын, Қазақстан
Республикасының Президентiне есеп беретiн мемлекеттiк орган болып ... кез ... ... ... ... және жою жөнiнде
шаралар қолданады, Республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы ... мен өзге де ... ... ... ... ... мемлекеттiң
мүддесiн бiлдiредi, сондай-ақ заңда белгiленген жағдайларда ... ... ... қудалауды жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасының прокуратурасының осы заңи анықтамасынан көріп
отырғанымыздай, прокуратураның қызметінің бағыттары өте көп. ... ... ... ... ... ... ... Республикасының Конституциясы мен заңдарының ... ... ету ... және ... ... мен бостандықтарын қорғау
мақсатында, Қазақстан Республикасы ... ... ... ... және өзге де ... ... актiлердiң
дәл әрi бiрыңғай қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге ... ... ... ... ... Заң ... және ... Президентi
актiлерiнiң бұзылуын анықтап, оларды жою шараларын қолданады;
- жедел-iздестiру қызметiнiң, анықтама мен ... ... ... ... ... ... қадағалауды жүзеге асырады;
- сотта мемлекет мүддесiн бiлдiредi;
- ... ... мен ... ... келетiн заңдарға және
басқа да құқықтық актiлерге наразылық жасайды;
- ... ... ... пен шекте қылмыстық қудалауды жүзеге
асырады;
- статистикалық көрсеткiштердiң тұтастығын, ... ... ... ету ... ... ... ... арнайы есепке алуды жүргiзедi, құқықтық ... ... ... алу ... заңдардың қолданылуын қадағалауды жүзеге
асырады.
Прокуратурадан басқа бұндай ... ... ... асыру сияқты
өкілеттіктерге Қазақстан Республикасында қолданыстағы ... ... ... ... ие ... Әрине, прокуратура пайда болсымен бұндай
кең өкілеттіктерге бірден ие болған емес. Прокуратура ... ... орны ... бірнеше ғасырларды қамтитын қалыптасу және даму тарихы
бар. Сол қалыптасу және даму тарихының әр кезеңінде прокуратура белгілі ... ие ... ... ол ... ... ... ... шектеліп отырды. Сол сияқты ... ... да бір ... ... жоқ. Оның да 80 ... ... тарихы бар
және осы кезең ішінде прокуратура ... әр ... ... өз ... ... ... қазіргі күйдегі Қазақстан Республикасының
Прокуратурасы қалыптасты. Міне, дипломдық жұмыстың тақырыбының маңыздылығы
осыда.
Сонымен менің дипломдық ... ...... Республикасының
Прокуратурасының құрылуы мен дамуы тарихына арналған.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – Қазақстан Республикасының Прокуратурасының
құрылуы мен дамуы тарихын ... оның ... және даму ... ... әр даму кезеңінің ерекшеліктерін айқындау.
Аталған мақсатқа:
- прокуратураның пайда болуының әлемдік тарихын зерттеу;
- Ресей империясындағы прокуратураның құрылуының ... мен ... КСРО ... Қазақстанда прокуратураның құрылуының тарихы мен
дамуын зерттеу;
- Тәуелсіз Қазақстан ... ... ... ... ... ... және оның қызметін реттейтін (реттеген) Ресей
империясы, КСРО, Қазақ КСР және Қазақстан Республикасының қолданыстағы және
күші жойылған ... ... ... ... ... ... арқылы қол жеткіземіз.
Зерттеу объектісі және пәні. Қазақстан Республикасы Прокуратурасының
құрылуы мен дамуына байлынысты қалыптасатын ... ... ... ... ... ... Прокуратурасының қызметің әр түрлі кезендерде
реттеген және қазіргі кездегі ... ... ... ... болады.
Зерттеудің әдістемелік негіздерін танымның қазіргі әдістері, ... ... ... да ... ... ... құрылымдық-функционалдық, социологиялық және т.б.), арнайы да
(тарихи-заңдық, формальды-заңдық) әдістер зерттеудің методологиялық ... ... ... ... ... мен ... индукция мен
дедукция, статистикалық және салыстырмалы-құқықтық әдістердің мүмкіндігіне
сүйенді. Зерттеудің эмпирикалық негізін құраған ... ... ... талдау, сұрау және сараптық баға беру түріндегі нақты-социологиялық
әдістерді пайдаланды.
Зерттеудің нормативтік базасын Халықаралық-құқықтық актілер, Қазақстан
Республикасының Конституциясы, ... ... ... ҚР ... ... ... ... сонымен қатар бірқатар
шет елдердің (АҚШ, ... ... және т.б.) ... ... ... ... ... шығарылатын мынадай негізгі
тұжырымдардан нақты көрініс ... ... ... ... ... ... XIV ғасырда
пайда болды. Арнайы бақылаушы-қадағалаушы орган ретінде пайда болған
мемлекеттердің ... ... Ал ... ... ... ... IV. Ол 1302 жылдың 25-наурызындағы Ордонанс арқылы ... ... ... ... ... ... ... деген
терминнің өзіне келетін болсақ, ол латын тілінен шыққан, яғни ... ету ... ... және осы ... термин Францияда XVIII-
ғасырдың басында ғана қолданыла ... Ал ... ... ... ... ... ... деп саналатын. Франция прокуратурасы патшаның
әмірін орындау және ... ... ... ... ... орган ретінде пайда болғандығын байқауға болады.
2. Кейде Бас Прокурор ... ... заң ... ... ... ... бәрі бірге араласады. Мысалы, Парагвайдың Бас Прокурорын
судьялар Кеңесі ұсынған 3 кандидаттың тізімінен ... ... ... ... ... ... Бас ... тағайындау процедурасына
Президентте, Сенатта және Жоғарғы Сотта қатысады. ... ... сот ... ... 5 ... ... келісім беру үшін өткізген соң,
Сенат мүшелерінің 2/3 мүшелері келісім берген жағдайда Президент іріктеп ... ... ... ... ... сәйкес (124-бабы)
мемлекеттің Бас Прокурорын сот билігінің Бас Кеңесінің пікіріне негізделген
Үкіметтің ұсынысымен Король тағайындайды. Ал, ... ... ... ... ... ... және ... Кеңеспен ұсынылған
3 кандидаттың ішінен іріктеп 4 жыл мерзімге Сенат сайлайды.
3. Тәжірибе көрсеткендей, кез-келген мемлекеттік ... ... ... нақты нысандармен ұйымдастыру және ... ... ... ... болады. Ол көбінесе қоғамның жалпы
құқықтық мәдениетіне, кадрларды дайындаудың ... ... ... қамтамасыз етудің деңгейіне байланысты болады.
4. Қазақстан Республикасының құқықтық саясатын жүзеге асыру ... ... мен ... ... ... ... ... қадағалаудың жеке салаларын оптимизациялау сөзсіз
екендігі айдан анық. Бірақ прокуратураны реформалау еліміздің ... ... сай ... жүргізілуі тиіс.
5. Демократиялық, құқықтық мемлекетке тән құндылықтардың бірі ... ... ... мен ... екенін елеп-ескеріп, койнауына
алған елдің Ата заңында “Адам мен азаматқа” арналған 2 ... ... сай, ... осы ең ... ... Ұлы ... үстемдігі
үшін қызмет жасайтын, жаңарған ... ... жаңа ... оның бұрынғысынан, яғни әрі қадағалаушы әрі қылмыстық қудалау
сипаттағы ... ... ... ... яғни ... функциясы
басымдық ететін орган болып өзгергені көрініп тұрды. Оған ... заң күші бар ... ...... прокурорлық
қадағалаудың негізгі бағыттарының алғашқысы ретінде “адамның және азаматтың
құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалауының” тұруы бекер емес.
Дипломдық ... ... ... жұмыс кіріспеден, екі бөлімнен,
төрт бөлімшеден, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттерден тұрады.
Дипломдық жұмыстың ... ... ... ... ... ... мен ... оның ішінде әлемдік тарихтағы прокуратураның алғаш
пайда болуы мен Ресей империясында прокуратураның құрылуы мен ... Ал, ... ... КСРО ... ... ... мен оның дамуына, сондай-ақ ... ... ... ... дамуына арналған.
Дипломдық зерттеудің нәтижелері. ... ... ... ... ... ... Республикасының прокуратурасының құрылуы мен
даму тарихын, оның ішінде оның жекелеген ... ... және ... ... ПРОКУРАТУРАНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАН РЕТІНДЕ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ
1.1 Прокуратураның шет ... ... ... ... ... ... әлемдік тарихта бірнеше мың жылға созылады.
Бұл орайда, қазіргі мағынадағы прокуратура ежелгі заманда да, орта ... ... ... ... ... ... ұғымының пайда болуы тарихынан бастасақ, алғаш рет
прокуратура сөзі ежелгі Рим империясында I ғасырдан бастап кең ... ... сөзі ... тіліндегі «procouro» сөзінен шыққан және
латын тілінен аударғанда «қамқоршы, қамқор боламын, қамқор болу, ... ... ... ... білдіреді. Ежелгі Рим империясындағы
прокураторлар императордың провинцияларға тағайындаған және оның мүддесін
білдіретін лауазымды тұлғалары ... Рим ... ... өзі ... ... провинциясының билеушісінің қызметін
және ондағы ... ... ... ... ... ... ... орындалуын қадағадауды жүзеге
асырған. Алайда, ... Рим ... ... ... ... ... ... билеушісі қызметін де бірге атқарған.
Мысалы, Египетте, ... ... ... Рим ... ... жоғарғы қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік институт
ретінде қалыптасқан прокуратураның пайда болуының алғашқы қадамы болатын.
Қазіргі кездің өзінде ... ... ... рет мемлекеттік институт
ретінде прокуратураның қай елде пайда болғанына қатысты дау ... ... ... ... мемлекеттік институт ретінде Германияда пайда
болды десе, екінші бір тобы ол ... ... ... деп ... ... аса маңызы жоқ деп ойлаймын. Өйткені прокуратура қадағалауды
жүзеге асырушы мемлекеттік орган ретінде ... ... ... ... мен ... сепаратизммен күресумен байланысты болды.
Сондықтан ең алғаш рет әлемдің тарихта прокуратура мемлекеттік институт
ретінде Францияда 1302 жылы ... ... ... ... ІV Филип 1302
жылы 25 наурыздағы Ордононсымен король мүддесін прокуратураның ... ... ... ... ... термині Францияда XVIII
ғасырдың басында ғана қолданыла ... және ... ... ... ... ... адамдары» («gens du roi») деп аталып ... ... ... ... ... ... ... орган ретінде
пайда болды. Осыған байланысты ... ... ... ... du roi, ... ... деген атқа ие болды.
Франциядағы король прокурорлары институты осы қалыптасқан кезден бастан
XVIII ғасырдың аяғына дейін нығая берді. Алғашында прокуратураның ... ... жоқ, ол ... еркін білдіруші ретінде болды. Осыған
байланысты орыс тарихшысы В.И. Веретников «олар ... ... ... ... ... ... ... королдің нақты және толық
мағынада көздері болды» [1, 9-10-бб.] - деп дұрыс айтқан. Осы ... үшін ... «әр ... және ... ... ... ... тіпті феодалдар өздеріне атақтарды иеленбеуін, сауда-
саттыққа, қолөнерге, университеттерді құруға ... ... ... ... ... ... ... жауап беретінін бағалай
отырып, бұл орайда да ... ... ... ... ... ... ... бақылап отырды. Кейінірек Францияда
прокурордың міндеттеріне сеньориалды және шіркеу соттарының жұмысын бақылау
жатқызылды. Прокурордың анықтаудағы рөлі де зор ... жылы ... ... ұйымдастырылуы және қызметі туралы
заң қабылданды және оған ... ... ... жүйесінде
прокуратураның орны анықталды.
Францияның қылмыстық іс жүргізуіндегі прокурордың рөліне 1670 жылғы
Ордонанс үлкен рөл ... Оған ... ... және ... ... ... ... тергеу жіктелді, ал король прокурорлары тұлғасындағы
жария айыптау тарабы ар-ұятқа қалдыратын және ... ... ... ... айп тағу ... ие ... ... ол уақытта Н.Н.
Полянский ескерткендей «прокурор істі өз қарауы бойынша дербес қозғады: ол
тек қана әшкерелеуші ретінде бола ... ... істі ... бастамасына
және тергеу құқығына судья ие болды.
Кейінгі уақытта Франция ... ... ... ... ... ... ... ұшырады. Бұған қарамастан оның негізгі мақсаты
өзгермеді: жазалау қызметтерін орындау, ... ... ... қол ... қамтамасыз ету. Пркоуратураның ... ... ... ... тек қана ... ... қызметтің
көмегімен мүмкін казына ұрлаушылықтың, парақорлықтың кең таралуымен
байланысты ... Бұл ... ... ... ... ... ішінде Ресейдегі ұқсас интистуттардың құрылуына үлгі
ретінде қараптан-қарап алынбағанын айта кеткен жөн ... ... ... ... ХІХ ... ... ... 1808 жылғы Сот өндірісінің
жарғысына (code d'instruction criminelle және 1810 жылдың 20 сәуіріндегі
Сот ... ... ... (loi sur ... ... ... қазіргі күйдегі қылмыстық істер бойынша айыптау қызметіне ие
болды.
Франция прокуратурасының ... мен ... шолу ... бос емес.
Франция прокуратурасы Ресей прокуратурасының ... ... және ... ... ... жүзіндегі прокуратура органдарының эталоны болып
табылады [2, 25-б.].
Сонымен қатар, Францияда прокуратура ... ... ... ... прокуратура Германияда да құрыла бастағанын айта ... ... ... ... ... ға ... ... аталды –
фискалитет, ал прокурорлар – фискалдар деп аталды. Оған қылмыстарды тергеу
жүктеледі. Ал XVI-XVII ғасырларда прокуратура ... ... ... т.б. ... ... ... істей бастады.
1.2 Ресей империясындағы Прокуратураның құрылуы мен дамуы
Ресей империясында прокуратураның құрылуы оның ... І ... ... байланысты. І Петр Ресейде прокуратураны құруда екі ... ... ... ... ... прокуратурасының моделіне қарай
отырып Ресейде фискалдар лауазымдары енгізілген болатын. Алайда, оларға
артқан І Петрдің ... ... ... ... ... ... ала ... Ресейде прокуратура мекемесі құрылды [3, 3-б.].
1722 жылы қаңтарда Жарлық шықты. Бұнда «Сенат ... ... ... ... ... ... әр ... бір
прокурордан болсын» - деп көрсетілген. Міне осылай 1722 жылы Ресейде бұрын
соңды ... жаңа ... ...... құрылды. Прокуратура
алдына қойылған мақсат – ... ... ... және ... оған ... ... кейде ашық қарсылық көрсетуге қарамастан,
өмірде ... ... Сол ... ... ... қолданған әдістер шын
қадағалау сипатында болды. І Петрдің ойы бойынша ... ... ... ... және ... ... ... қызметін
бақылау институты ретінде қалыптасуы керек еді. Сенат 1722 ... ... ... ... ... ... ... заң шығарушы және
заңға тәуелді атқарушы биліктің ең жоғарғы органына айналған болатын.
Ресейде прокуратура І Петрдің үш ... ... ... 1722
жылғы 12 қаңтардағы «Сенат жанында генерал-прокурор мен ... ... ... әр алқада бір прокурордан болсын деген»
жарлығымен, 1722 ... 18 ... ... ... ... белгілеу және дворлық соттардың фискалды және басқа адамдардың
жеткізулері бойынша ... ... ... ... ... ... ... жоғары қойған және оның императорға тікелей бағынуын
белгілеген жарлық. Соңғысына сәйкес «Генерал-прокурор ... ... ... ... өз ... ... және барлық істерде регламенттер мен
жарлықтар бойынша уақыт ... ... және ... ... ... тиіс»- деген.
Генерал-прокурорға ауқымды әрі билікті өкілеттіктер берілді. Оның
қадағалауында ... ... ... ... ... құқығы да қарастырылған еді
Ресей империясының тұнғыш Генерал-прокуроры болып Павел ... ... ... ...... өз құзыретіне кіретін
істерді қарауын және Регламенттермен және ... ... ... етуін қадағалады [4, 23-б.].
Генерал-прокурор құқық шығармашылық салада өкілеттіктерге ие болды:
Сенатқа құқықпен ... ... ... ... ... ... Сенат алқаларының, провинциялардың прокурорлары бағынды. Ол
тек қана император алдында есепті ... Орыс ... ... ... ... ... соңғы, ал мәні бойынша
Сенатта бірінші болды, ол Сенаттың отырыстарына ... ... ... бақылайды, сенаторлардың пікірлеріне жалғыз және ... ... [1, 11-б.] - деп ... ... ... мен ... ... заңдылығын
қадағалады. Мысалға, ол қазына мүдделері бақылады, қамаудағылардың ісі
бойынша қадағалау жүргізді, ... ... ... қадағалады. Осы мән-
жайды ... ... ... ... ... ... ... Н.В. Муравьев «прокуратура ол ... ... ... ... сот ... ... ... жалпы әкімшілік қадағалау
органы болды, ал соттық, ... ... ... қою ... тек қана ... қызметін толықтырушылар болды және оның іс ... ... ... [1, ... ... ... билігінің өкілді органы ретінде және оның
атынан, оның тапсырмасымен Билік ... ... ... мемлекеттік орталық
және жергілікті мекемелердің іс-әрекеттері мен шешімдерін барлық жерде және
тұрақты қадағалауды жүзеге асырды. Прокурор лауазымының ... ... ... өзі оны «Бұл шен ... ... деп айтқан.
І Петр өлгеннен кейін прокуратура Анна Иоанновнаның билік еткен кезінде
көп орасан қызмет ... ... ... ... ... Елизавета Петровнаның кезінде қайта қалпына келтірілді. Ол
бүкіл мемлекеттік және саяси қызметтік барлық бағыттарында ол өз ... ... ... ... жылы 12 ... ... ... Император әйел
прокуратураны 1722 жылғы қалпына келтірді. Прокуратураға қолданыстағы және
қабылданып жатқан ... ... ... ... берілді және соның
нәтижесінде прокурорлық қадағалаудың тиімділігі мен ықпал етуі көтерілді.
Алайда І ... ... ... орын ... ... ... қарамастан
прокуратураның мәртебесінің өзгеруіне қарамастан қадағалау рөлі сақталады.
ІІ Екатерина патшалық құраған жылдары ... рөлі ... ... ... 1775 жылы ... реформалар нәтижесінде губерниялық
прокуратуралар құрылады, ал соттардағы прокурорлық лауазымдар пайда ... ... ... ... ... қызметінің және сот өндірісіндегі
заңдылықты қадағалауды жүзеге асырады.
Губерниядағы ... ... ... ... мен ... ... ... асырды. Уезде осы міндетті уездік стряпчий
жүзеге асырды.
1862 жылғы сот реформаларына ... ... ... ... ... ережелерді» қабылдады. Онда прокурорлық ... ... оның ... ... ... мен ... Прокуратураның міндеті нақты түрде «Ресей ... ... және ... ... ... деп айқындалған
болатын. Генерал-прокурор мен Әділет министрі лауазымдары біріктірілді және
оған төмен тұрған прокурорлар бағындырылды.
Реформа ... ... ... ІІ ... ... Билік етуші
Сенатқа «Осы жобаларды қарап шығып, біз ... ... сот ... ... ... ... сай ... қалықтағы заңға құрметпен
қараушылықты орнатуға сай келеді...»- деп жазған [1, 18-б.].
1864 жылғы Азаматтық сот өндірісі туралы ... ... іс ... ... көзделді, Ондай қорытынды міндетті болатын:
1) қазыналық басқару, земстволық мекемелер, қалалық және ауылдық
қауымдардың істері ... ... ... ... ... ... және
есінен айырылғандардың істері бойынша;
3) сот және ... ... ... ... туралы
келіспеушіліктер мәселелері бойынша;
4) құжаттарды қолдан жасау, тіпті азаматтық істерді ... ... ... ... анықталса;
5) кедейшілік құқығына куәлікті беру өтініштері бойынша;
6) неке және туудың заңдылыңы туралы істер бойынша [5, 12-б.].
1864 жылғы сот ... ... ... ... мен ... тәртібімен бірге прокуратураның сот қызметіне араласпауы тиіс
екендігі, судьялардың қарап жатақан ... ... ... ... кемітуге немесе шектеуге бомайтындығы нақты ... ... ... мен қорғаушы ... ... ... ... сот ... ... яғни ... болды. Прокурорлар сот шешімдеріне апелляциялық және кассациялық
тәртіппен наразылықтар берді, олардың міндетіне қылмыстық істер бойынша ... ... ... мен ... қадағалауды жүзеге
асыру артылды.
1864 жылғы сот реформасының негізгі қағидаларына ... ... ... мәні ... ... тек қана сот ... ... сотта мемлекеттік айыптауды қолдау қызметі және анықтама мен
тергеуді қадағалауды күшейтуде ... және оның ... ... ... ... басшыларына айналды. Осыған байланысты прокурорлық қадағалау
жүйесі өзгерді, оның ішінде ... ... сот ... ... орнын берді. Сот реформасы ұзақ және баяу ... ХХ ... ... ... [1, ... ІІ ... 1881 жылы өлтірілгенен кейін, оның мұрагері ІІІ
Александр ... ... ... ... конституцияның жобасының
күшін жойып, оның самодержавиелік билігін растайтын манифест шығарды. ІІІ
Александрдың рескрептісімен ... Н.В. ... ... ... Бұл ... алты жыл бойы ... ... бойынша
жұмыс жүргізеді.
1885 жылдың мамырында әділет министріне сот ... ... ал 1887 жылы сот ... ... жою ... беріледі, ал
1889 жылы әділет ... ... ... ... Бұл ... қадағалаушы орган емес, тек қана жазалаушы органға айналғаны
көрініс табады. Ол, әсіресе, 1905 ... ... ... ... ... орган күйінде 1917 жылға дейін қалады.
2. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ... ... ... КСРО ... ... ... мен ... революциясынан кейін прокуратура органдары жойылған болатын. 1917
жылғы 24 қарашадағы №1 Сот туралы декретте «Осы ... ... бар ... прокурорлық қадағалау институттары, онымен қоса присяжныйлар
мен жеке ... ... ... - ... ... ... құқықтарға ие беделі бұзылмаған азаматтар бола ... ... ... және ... ... органдар мен мекемелердің
құзыретіне кірді, тіпті Бүкіл Ресейлік Орталық Аткару комитетінің ...... және оның ... ... губерниялық және уездің
бөлімдерімен. Бұндай жағдай азаматтық соғыс жағдайында тиімсіз болды. 1921
жылы прокуратураны құру туралы мәселе ... ... [6, ... ... ... бойынша Ресей Советтік Федеративтік Социалистік
Республикасының (әрі қарай - ... ... ... комиссариаты «Прокурорлық
қадағалау туралы» Ереженің жобасын ... және ол ... ... ... ... талқылауға ұсынылды. Н.В. Криленконың
ұсынысымен «Прокурорлық қадағалау туралы» ... ... әр бабы ... ... салынды. 1922 жылдың 28 мамырында БОАТҚ «Прокурорлық қадағалау
туралы» қаулыны қабылдады. Осы күні Кеңес ... ... ... саналады. Онда «заңдылықтың сақталуын ... ... ... ... ... ... ... БОАТҚ қаулы етеді:
Әділет халық комиссариатының құрамында Мемлекеттік прокуратура құрылсын».
Оның қызметтері айқындалған ... ... ... ... кейін
КСРО құрылған соң оның алғашқы прокуроры Д.И. ... ... ... ... ... құрылуы мен дамуы 80 жылдам
астам уақыт арасында прокуратура ... мен ... ұзақ ... Оның ... маңызды үш кезеңге бөлінетінін атауға болады [7, 21-б.].
Қазақстан прокуратурасының алғашқы қалыптасуы мен дамуы 1922 жылдың ... ... ... ... ... 3-ші сессиясының 2-ші
шақырылымының шешімінен бастау алды, ... ... ... халық
комиссариатының құрамында мемлекеттік прокуратура органы құрылды. ... ... ... ... республика прокурорының міндетін қоса
атқарды. Осы сессияда «Прокурорлық қадағалау туралы ереже» бекітілді [8].
Прокуратураның ... ... ... яғни, 1933 жылы оның
өкілеттігі кеңейе ... ... ... ... ... прокуратура
басқармасы құрылып, дербестікке қол жеткізді. Оның тарихында тұңғыш рет
прокурордың міндеттері Әділет ... ... ... ... жылы 20 ... КСРО ... комиссарларының Кеңесінің Орталық
Атқару Комитеті өз қаулысымен КСРО Прокуратурасын ... Оның ... ... ... ... ... дәне оның ... құқық
қорғау органдарының қызметінде күшеюіне оң әсер етті [10].
1936 жылы 5 желтоқсанда КСРО ... жаңа ... ... ... республика үшін тарихи маңызға ие болды, ... ... ... ... республикаға айналып, КСРО-ның
құрамындағы тең ... ... ... ... 1937 жылы ... ... қабылдады. Осы сәттен прокуратураның дамуы мен ... ... ... ... ... комиссарынан прокуратура толық
бөлінді. Республика құқық қорғау органдарының ... ... ... ... ... ... КСР-ның тұңғыш дербес прокуроры С.Есқараев болды [11].
Сол жылдың 11-ші қарашасында Әділет ... ... және ... ... ... ... ... прокуратурасы тікелей КСРО-ның
прокурорына бағынатын болды [12].
Сол кезеңде прокуратураға мемлекеттік мекемелердің, қоғамдық және жеке
меншік ... ... ... ... ... жеке ... органдары, анықтау және т.б. органдары қызметін қадағалауды жүзеге
асыру жүктелді [13].
Алайда прокуратураның тарихында ... ... ... ... құқық қорғау міндеттерін толық көлемде жүзеге асыра
алмаған кезеңі де ... ... ... ... және ... ... айып
тағылып, саяси қуғын-сүргін құрбаны болған республиканың прокуроры ... ... бар. Олар ... ... ... ... Сәдуақас Мәмбеев,
Жанайдар Сәдуақасов, Боран Айтмағамбетов, Қанай ... ... және ... ... Тек 1937 ... ... ғана ... 40-тан астам қызметкер негізсіз жұмыстан шығарылды, солардың
бірқатары революцияға қарсы және ... ... қол ұшын ... ... ... алынды. Бұл жаппай саяси қуғын-сүргін кезеңі еді. Сол
қысталаң шақтың өзінде ... ... өз ... адал жандар,
заңдылықтың мүлтіксіз орындалуы үшін жан аямай күресіп жатты.
Ұлы Отан соғысы жылдарында прокурорлық-тергеу кадрлары Отанды ... ... ... ... көрсетті. Соғыс басталғаннан кейін ... ... ... 885 ... ... 411-і ... ... шақырылып, соғысқа кетті. Көптеген ... мен ... пен ... ... үшін өз өмірлерін қиды. Атырау
(бұрынғы Гурьев) облысы Мақат аудандық прокуратурасының ... ... ... ... ... үшін 1945 жылы 10 сәуірде Кеңес
Одағының Батыры атағы берілді. Өкінішке орай оны ол алып ... ... ... 18 ... ол ... ... ерлікпен қаза тапты. Ұлы ... аты ... ... ... Кеңес Одағының Батыры ұшқыш
Н.Әбдіровты кім білмейді! 1919 жылы ... ... ... ... ... жау ... күлін көкке ұшырып, ерлікпен қаза тапты. 1943
жылы 31 наурызда оған Кеңес ... ... ... ... Сол ... ... ... прокуратурасында тергеуші болған еді.
Соғыс аяқталған соң прокуратураның қызметкерлері ауыл ... ... үшін ... ... ... ... және ... мүлтіксіз қорғады және қоғамдық, мемлекеттік және еңбек тәртібін
бұзған адамдармен аянбай күресті.
Соғыстан кейінгі онжылдық басты ... ... ... ... әрі ... ... қадағалау болып қалыптасқан прокуратураның
беделін онан әрі көтерумен сипатталады.
Қазақстан мемлекеттіліктің ... ... ... органдар
жүйесінде прокуратураның рөлі мен орны өзгеріп ... ... оның ... ... ... ... ... міндеттері
өзгертілді. ... ... ... ... ... ол ... түрде құқық қорғау органы, демек, ... ... ... ... пен құқық қорғауды қамтамасыз ету,
азаматтардың әлеуметтік-экономикалық, саяси және жеке ... ... ... ... бұзушылықты болдырмау болып қала берді.
1955 жылы 25 сәуірдегі КСРО Жоғарғы Кеңесі ... ... ... қарау тәртібі туралы» Жарлығымен прокурорлардың
нарзылықтарын соттардың төралқаларымен қаралуы бекітілді. Кейін ол ... КСРО мен ... ... ... сот ... ... 1960 ... РСФСР Қылмыстық іс жүргізу кодексінде жалғасын тапты. Осы
кезде 1955 жылы 24 мамырда ... ... ... ... ереже»
КСРО Жоғарғы Кеңесінің Төралқасының Жарлығымен бекітілді. Бұл Ережені
жасаудың және ... ... ... органдарының
ұйымдастырылуының және қызметінің қағидаларын бекіту, КСРО Бас прокурорына
және оған бағынышты прокурорларға ... ... ... және ... ... өкілеттіктерін, сондай-ақ түзеу мекемелерінің
қызметіндегі ... ... ... ала және ... жүргізу
кезеңіндегі қадағалау өкілеттіктерін беру. Сонымен қатар, прокуратура
органдарындағы тергеу ... ... мен ... ... ... Бұл орайда, КСРО Прокуратурасының, одақтас және
автономиялық ... ... ... ... ... ... КСРО Бас ... 1956 жылғы 10 сәуірдегі ... КСРО ... және ... ... ... ... құрылымын бекітеді [14].
Прокурорлық қадағалаудың орталықтандырылуы мен біртұтастығына 1977 жылы
қабылданған КСРО ... ... ... ... Оның 21 ... ... ... салушы қағидалары айқындалып қана қоймай,
прокуратура органдары ... ... КСРО ... ... өз ... ... ... тәуелсіз,
тек қана КСРО Бас прокурорына бағына отырып, жүзеге асырады» - ... ... ... ... ... ... мен
орталықтандырылуын қамтамасыз етті [1, 28-б.].
КСРО-ның прокуратурасы туралы заң 1979 жылы 30 ... ... ... ... ... ... ... ішінде Қазақ КСР прокуратурасы да ... ... ... етті ... төрт ... ... ... ережелер;
2. Прокуратура органдарының жүйесі мен оларды ұйымдастыру;
3. Прокурорлық қадағалау;
4. Прокуратура органдарын ұйымдастыру мен қызметінің өзге мәселелері.
Бұнда «қадағалау» 3 ... 4 ... ... және ол ... ... ... ... айта кеткен жөн:
- жалпы қадағалау;
- анықтама мен алдын ала тергеу органдарының атқаруын қадағалау;
- соттарда істерді қарау ... ... ... ... ... орындарында және өзге мәжбүрлеу сипатындағы
шараларды қолдану орындарында заңдарды орындауды қадағалау [1, ... ... ... ... ... рөлі сөзсіз өсе
түсті және оның алдындағы ... ... ... прокуратура өзінің
мүддесін нағыз қорғаушысы екендігіне қалтқысыз сенетін дәрежеге жеткізу
болды.
Алайда, Қазақстан тәуелсіздігін алғанға ... ... да ... қорғау органдары сияқты, ... ... ... ... ... ... кезекке қойғанын айта кету
керек. Соған қарамастан прокуратура органдары қызметінің ... ... ... де заң ... ... оған дер ... тосқауыл қоя білу болды.
1991 жылғы тамыз оқиғасында республикалық прокуратура органдары осындай
сын сәтте абдырамастан қалыптасқан ... ... тез ... ... ... ... жұмыс істеуден бас тартып, прокурорлық
қадағалаудың тиімді тәсілдерін ... күш ... ... ... тың үрдістер мен заң саласындағы жаңалықтар
адамды ... ... ... ... ... ... ... сотпен қорғалу құқығын кеңейте түсті. Жеке адамның құқығын
қорғау республика прокуратура органдары ... ... ... ... одан әрі ... және прокуратура органдары
жүйесін реформалау кезеңі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін ... ... ... ... мен ... жаңа ... саяси және халықаралық-құқықтық бағдардың қағидасына сәйкес
жүзеге асырылуы ... емес еді. 1991 ... 6-шы ... ... КСР
Жоғарғы Кеңесінің «Қазақ КСР прокуратурасы органдарының бірыңғай жүйесін
құру, оның дербестігі мен ... ... ету ... ... КСР Бас ... бағынатын бірыңғай прокуратура органдарының
жүйесі құрылды [16].
КСРО құрамындағы Қазақстанда прокуратура органдарының құрылуы мен даму
тарихын ... ... ... ... прокуратураның құрылуы мен
дамуын қарастыра кеткен жөн болар.
Қарулы Күштер түрлерінің, округтер мен ... ... ... КСРО ... ... Бас ... прокуратурасы
КСРО үкіметінің шешімімен Ұлы Отан соғысы жылдарында Бас ... ... ... ... ... бірі ... ... кезеңде Түркістан және
Ортаазиялық әскери округтерінің әскери ... ... ... ... гарнизонының әскери прокуратурасы құрылған болатын.
Түркістан және Ортаазиялық әскери ... ... ... біздің
жерлесіміз әділет генерал-майоры В.А.Пустовалов болды.
В.А.Пустовалов әскери прокуратура органдарындағы қызметін 1941 ... 74 ... ... ... әскери прокуратурасының әскери
тергеушісі, 41 әскердің ... ... ... 51 ... 20 ... корпус пен 6 рейдті кавалериялық корпустың
әскери прокуроры лауазымында ... ... ... 1941 ... ... 1945 ... 9 ... дейін болды.
Әскери прокуратура органдарында біздің басқа да Шығыс-Қазақстан облысы,
Шемонаиха тумасы, әділет полковнигі Данилов Михаил ... ... ... ... ... ... ... әскери прокурорының
көмекшісі лауазымында қызмет етті. Әскери қызметі аяқталғаннан ... ... Бас ... ... қадағалау бөлімінің
прокуроры және заң қызметінің лауазымдарында жұмыс істеді. Ол ... ... және ... азат ... ... Олег ... Қазақстанда 1932, ал Алматы қаласында - 1936
жылдан бері тұрған. Әскери ... ... ... ... және
әскери прокурордың көмекшісі лауазымдарында 30 жыл ... ... ... ... ... Берлинге және ... ... ... ... аумағында Қарағанды, Қостанай, Гвардия, Ақтөбе,
Талдықорған, Өскемен, Жамбыл, Семей, ... ... және ... ... ... 44285 ... ... (Жезқазған облысы, Приозерск қ.), 44063 ә/бөлімінің әскери
прокуратурасы (Семей қ. ... ... ... ... ... облысы, Ленинск қ.) құрылып жұмыс істеді. Одан
әрі, мемлекетіміз өзінің тәуелсіздігін ... ... ... ... Ішкі
және Шекара әскерлері әскери прокуратуралары құрылған еді. ... ... ... ... ... ... ... заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуде Алматы
гарнизонының әскери прокуратурасы ... роль ... Онда сол ... қажеттілігі мен халықаралық жағдайы көрініс ... ... Ішкі және ... әскерлері әскери бөлімдері мен мекемелерінің
бірталайы болды.
Әр жылдары Алматы ... ... ... ... ... ... Владислав Иванович, Данилов Михаил ... ... ... ... ... Георгиевич, Афанасьев Анатолий
Петрович, Тютюкин ... ... ... ... ... Василий Сергеевич, Медетбаев Нұрғали Молдағалиұлы, Күжүкеев Дулат
Ералыұлы және тағы ... ... ... Олардың біразы соғысқа
қатысқан, марапатталған және олар әскери ... ... ... ... жылы Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялағаннан кейін, 
тәуелсіздіктің 1991 жылғы ... ... КСР ... Бас ... ... ... ... Қазақстан аумағында
орналасқан әскери прокуратуралар 1992 жылдың 7 қаңтарында Жоғарғы ... № 1100 ... ... ... ... ... ... болатын [17].
Жоғарғы Кеңес Президиумының шешімін іске асыру аясында ҚР Бас Прокуроры
барлық штат санымен, мүлкімен, ... және өзге де ... ... ... өз қарамағына қабылдады.
Прокурорлық-тергеу жұмыскерлерінің әскери қызметші мәртебесі сақталды.
2. ... ... ... ... жылдың 6-шы желтоқсанында Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің «Қазақ КСР
прокуратурасы органдарының бірыңғай жүйесін құру, оның ... ... ... ету туралы» Қаулысымен Қазақ КСР Бас прокурорына
бағынатын бірыңғай прокуратура органдарының жүйесі құрылды ... ... 17 ... Қазақстан Республикасы Жоғарғы ... ... ... прокуратурасы туралы» Заң күшіне
еніп, соған сәйкес прокуратура Жоғарғы Кеңеске есеп беретін, ... ... ... ... асыратын орган болды [19].
Осы заң прокуратураның құқық қорғау қызметін жақсартуда оң әсер етті.
Алайда, мемлекеттік ... ... ... ... және құқық
демократиясының өріс алуы құқық жүйелерін қалыптастыруда жаңа ... ете ... ... 1993 жылы ... Қазақстанның тұнғыш Конституциясы
қабылданды. Мұнда 17-тарау ... ... ол үш ... ... ... ... Осы аталған баптарға сәйкес Қазақстан Республикасының ... дәл және ... ... қадағалауды өз құзыреті ... ... ... ... ... ... ... жағдайларда және тәртіпте прокуратураның қылмыстық
қудалауды жүргізеді, сот процесіне ... ... ... оның ... ... ... ... мен лауазымды адамдардын
тәуелсіз, тек заңға бағынып атқаратын ... ... ... мандатпен сәйкес келмейтіні, сондай-ақ мемлекеттік ... ие ... ... ... ... ... бірлестіктерде
мүше болумен, кәсіпкерлік қызметпен сәйкес ... ... ... орталықтанған және бірыңғай жүйесін Жоғарғы Сотпен
бес жыл мерзімге тағайындалатын Қазақстан Республикасының Бас ... ... және оның ... ... прокурорларды лауазымына
тағайындайтыны және одан босататыны бекітілді. Прокуратура органдарының
қызметінің құзыретін, құрылымын және ... ... ... ... заңмен айқындалатыны Конституциямен белгіленді [20].
Прокуратураны кейінгі ұйымдастыруда елеулі септігін ... ... ... ... 1994 жылғы 12 ақпандағы
«Мемлекеттік құқықтық ... ... ... ... ... бір ... осы ... органдарын реформалауға
арналған болатын.
Құқықтық мемлекеттік құру Қазақстан Республикасының прокуратурасын және
прокурорлық қадағалауды тиімді пайдалануды қажет етеді.
Прокурордың ... ... ... жоспарлы тексеруді алып
тастау керек, тек қана оларға жіберліген құқық бұзушылықтар туралы келіп
түскен хабарламалар бар ... және ... ... мәселелер
бойынша тексерулер жүргізуді қалдыра отырып.
Бас бостандығынан айыру орындарында жүзеге асырылатын прокурорлық
қадағалауды соттық қадағалаумен ... ... ... ... ... ... ... қылмыстық қудалау және тәртіптік және әкімшілік құқық бұзушылықтар
бойынша іс қозғау;
- ... мен ... ... ... заңдылықты қадағалау;
- істердің сот талқылауларына қатысу, сотта мемлекеттік ... және ... ... ... сот ... ... алдын ала қамауда ұстау және жазаларды ... ... ... ... ... ... ... заңдардың
орындалуын қадағалау [2].
Сот төрелігінің процестің жарыспалығы негізінде жүзеге асырылатынын
ескере отырып, прокурордың барлық қылмыстық істер ... ... ... ... ... ... ... бақылауы жойылуы тиіс. Тергеу
бөлімдері прокуратура органдарына тән емес ретінде болашақта ... ... ... ... тиіс.
Прокуратура органдарының бірыңғай және орталықтандырылған жүйесін
Қазақстан Республикасының Жоғарғы ... ... бес жыл ... ... ... тағайындалатын және босатылатын
Қазақстан Республикасының Бас прокуроры басшылық етеді.
Бас прокурордың орынбасарлары Қазақстан ... ... ал ... тұрған прокурорлар Бас прокурормен тағайындалады
делінген.
Міне Мемлекеттік құқықтық реформалаудың ... ... ... реформалаудың бағыттары осындай еді. Кейінгі жылдары
бұның барлығы жүзеге асырылды ... ... жылы 30 ... Қазақстан Республикасының екінші және ... ... ... ... Онда 1993 ... салыстырғанда прокуратураға бөлек 83-бап арналғанымен, ол
туралы аталмыш бап «Соттар мен сот ... ... ... ... ... сот ... кірмейтініне, өз қызметін басқа мемлекеттік
органдардан тәуелсіз атқаратынына қарамастан, орынсыз жайғасты. ... ... ... ... Прокуратурасының конституциялық-
құқықтық мәртебесін айқындап берді.
Конституцияның 83-бабына сәйкес ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Президентi
жарлықтарының және өзге де нормативтiк ... ... ... ... қолданылуын, жедел-iздестiру қызметiнiң, анықтау мен тергеудiң,
әкiмшiлiк және ...... ... ... ... асырады, заңдылықтың кез келген бұзылуын анықтау мен жою ... ... ... ... Республикасының Конституциясы мен
заңдарына қайшы келетiн заңдар мен басқа да құқықтық ... ... ... ... мемлекет мүддесiн бiлдiредi, сондай-ақ заңмен
белгiленген жағдайда, тәртiпте және ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Прокуратурасы төменгi ... ... ... және ... Республикасының Бас Прокурорына
бағындыра отырып, бiрыңғай орталықтандырылған жүйе ... Ол ... ... ... органдардан, лауазымды адамдардан тәуелсiз
жүзеге ... және ... ... ... ғана есеп
бередi. Қазақстан Республикасының Бас ... өз ... ... ... ... күштеп әкелуге, оған сот тәртiбiмен әкiмшiлiк
жазалау шараларын қолдануға, қылмыс үстiнде ұсталған немесе ауыр ... ... ... ... ... ... ... болмайды. Бас Прокурор өкiлеттiгiнiң мерзiмi бес жыл.
Ал, Конституцияның 84-бабында жоғарыда ... ... ... ... ... ... ... мен алдын ала тергеудi
арнаулы органдар жүзеге асырады және ... сот пен ... ... ... ... тергеу органдарының өкiлеттiгi,
ұйымдастырылуы мен қызмет ... ... ... ... қызметiнiң мәселелерi заңмен реттелiп отырады.
«Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының Президентінің 1995 жылғы
21 желтоқсандағы № 2709 Заң күші бар ... (әрі ... - ... ... ... Қазақстан Республикасының Прокуратурасының
мәртебесі мен оның қызметін реттейтін ... ... ... ... ... болды.
Осы Заңның 1 бабында Қазақстан Республикасының Прокуратурасына
Республика ... ... ... Республикасы Президентi
Жарлықтарының және өзге нормативтiк құқықтық актiлердiң дәл және бiрыңғай
қолданылуына, жедел-iздестiру қызметiнiң, ... мен ... ... атқарушылық iстер жүргiзудiң заңдылығына жоғары қадағалауды жүзеге
асыратын, Қазақстан Республикасының Президентiне есеп ... ... ... ... ... ... ... прокуратура кез келген
заңдылық ... ... және жою ... ... ... ... мен заңдарына қайшы келетiн заңдар мен өзге де
құқықтық актiлерге наразылық жасайды, сотта мемлекеттiң мүддесiн бiлдiредi,
сондай-ақ ... ... ... ... пен ... ... ... асырады – делінген.
Аталған нормативтік құқықтық акті 12-тараудан, 59-баптан тұрды, оның
жүйесін мыналар құрады:
- Жалпы ... ... ... органдарының жүйесі және оларды ұйымдастыру (2-тарау);
- Прокуратураның құқықтық актілері (3-тарау);
- ... және ... ... мен бостандықтарының, заңды
тұлғалардың және мемлекеттің мүдделерінің ... ... ... ... ... ... білдіру (5-тарау);
- Жедел- іздестіру қызметіне қадағалау (6-тарау);
- Тергеу мен ... ... ... ... Әкімшілік іс жүргізудің заңдылығын қадағалау (8-тарау);
- Атқарушылық іс жүргізудің заңдылығын қадағалау (9-тарау);
- Қылмыстық қудалау (10-тарау);
- Прокуратура ... ... ... ... ... және ... ... (11-тарау);
- Прокуратураны ұйымдастыру мен оның қызметінің өзге де мәселелері
[2].
Сөйтіп, бұл ... ... ... мен оның ... ... ... ... дамыту орын алды.
Жарлықтың 3-бабында Прокуратура органдарын ұйымдастырудың және ... ... ... ... ... ... прокуратурасы төменгi прокурорлар жоғары
тұрған прокурорларға және Қазақстан ... ... ... органдар мен мекемелердiң бiртұтас
орталықтандырылған жүйесiн ... ... ... прокуратурасы өз қызметiн ... ... мен ... ... ... ... ... бiрлестiктерден тәуелсiз жүзеге асырады.
3) Өздерiнiң заңда белгiленген өкiлеттiгiн жүзеге асырған кезде
прокуратура органдарының ... ... ... салынады.
4) Заңда белгiленген негiз бен тәртiп бойынша шығарылған прокурорлық
қадағалау актiлерi барлық органдар, ұйымдар, лауазымды адамдар мен
азаматтар үшiн ... ... ... ... ... ... мен
бостандықтарын қорғау,сондай-ақ мемлекеттiк құпияларды сақтау
туралы заңдарына қайшы келмейтiндей деңгейде ... ... ... осы ... ... жеке-жеке қарастырып талдап өтемін.
Қазақстан Республикасының прокуратурасы ... ... ... ... және ... ... Бас Прокурорына
бағынатын органдар мен мекемелердiң бiртұтас орталықтандырылған ... ... ... Республикасы прокуратурасы біріңғай
мемлекеттік органды білдіреді, Оның құрылымдық ... ... ... ... ... ... ... сөйтіп әр прокурор
біріңғай нысандар, ... ... ... үшін ... актілерін іске асыра отырып бүкіл прокуратура органдары жүйесі
атынан ... ... ... ... ... ... дәл де
бірегей қолдана ... ... ... ... асыруы, сондай-ақ
Қазақстан Республикасы Конституциямен және қолданып ... ... ... бірқатар ортақ міндетті шешеді.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 83-бабының 2- ... ... ... ... тұрған прокурорларға және
Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына бағындыра ... жүйе ... мен ... ... ... ... ... 1-тармағына (Қазақстан
Республикасының прокуратурасы ... ... ... ... және Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына ... мен ... ... ... жүйесін құрайды)
сәйкес Прокуратура жүйесінің біртұтастығы мен орталықтандырылуы қағидасы
заң жүзінде ... ... ... ... ... ... ... Бас
прокуратура, Облыстардың прокуратуралары, Республикалық маңызы бар қалалар
мен Республика астанасының прокуратурасы, ауданаралық, аудандық ... ... ... ... және ... ... ... 9-бабын). Біртұтастық қағидасы дегеніміз прокуратура
органдарының құрылымы мен ... алда ... ... және ... іске ... ... мен қолданатын прокурорлық
актілерінің бірдейлігі. Сонамен ... ... ... ... ... төменгі прокурорлар арқылы немесе ... ... ... ... ... іске ... ... әрі жоғары тұрған
прокурордың төменгі тұрған прокурордың шешімдерін өзгертіп не жоя ... ... ... ұйымдастырудың және олардың ... ... ... ... ... ... ... Бас прокурорына бағынуы арқылы ... ... ... Республикасы прокуратурасы ұйымдастырып, таратып отырған
прокурорлық қадағалау практикасының бірлігі, ... ... ... ... ... іс - ... ... әрі олардың
жұмыстарын орталықтан бағындырып, бақылап отыруында. ... ... ... ... ... ... төмен жоғары, барлық
прокурорлар Қазақстан Республикасының Бас прокурорына тікелей бағынады.
Барлығының мақсаты республика көлемінде ... ... ... едәуір дәрежеде прокуратураның бірлігі қағидасына
себепші болады және онымен тығыз ... ... өзі ... ... ... мен ... ... олардың құрылыстарының,
атқаратын функцияларының және ... ... , ... ... ... ... аудару формаларының бірлігінен көрінеді.Нақты
прокуратураның іс - әрекеті әрқашанда жалпы прокуратураның қызметі ретінде
қарастырылады. ... ... ... бір прокурорды екіншісімен
заңдылықты қамтамасыз етуге еш нұқсан келтірмей ауыстыруға болады. Жоғары
тұрған прокурор төменгі ... кез ... ... атқаруды
әрқашанда өз мойынына ала алады. Әрине прокуратура қызметкерлерінің тиісті
прокурор мен оның орынбасарларының, облыс прокуроры мен ... ... ... айтқанда аймақтық құзыреті жөнінен және бағынышты
прокурорларға басшылығы ... әр ... ... ... ... барлық салаларында барлық прокурорлардың ұйымдар мен азаматтар
жөніндегі өкілеттілігі негізінен ... ... ... ... ... ... ... орындылау кезінде алдын ала тергеу және
анықтау органдарына қадағалауды жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... өкілдіктері ұқсас болады. Сондықтанда іс
жүргізу заңдарында және кодекстерде прокурорлық ... ... ... ... ... бір ... ... лауазымы мен атағына
қарамастан «прокурор» деп аталатыны кездейсоқ емес.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... орган, ал оның орталық ақпараты республиканың
прокуратура органдарының іс - ... оның ... ... ... ... ... және ... қамтамасыз ететін жүйені
құрушы және бағыттаушы орталық болып табылады. Республиканың Бас прокурорын
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... Бас прокурор лауазымының
(Жарлықтың ... ... ... және ол ... ... жүйесінің ерекше мемлекеттік маңызы бар екенін
көрсетеді.
Прокуратураның ... ... ... ... Бас ... басқарады. Қазақстан Республикасының
прокуратурасы төменгі прокурорлар жоғары тұрған ... ... ... Бас Прокурорына бағыныстылығын білдіретін бағыну
тәртібі болады.Бас прокурор прокуратура органдарының ... ... ... және өз ... ... ... ... және қызметтен босатады. Халықаралық ынтымақтастық саласында
прокуратура ... ... ... ... ... Республикасын
ұйымдастыру мен оның қызметінің мәселелері мен ... және ... ... тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасы
прокуратурасының ... мен ... ... ... ... ... нұсқаулар, өкімдер, ережелер мен нұсқаулықтар шығарады.
Прокуратураларды, прокуратура органдарының мекемелерін құрады, қайта құрады
және таратады,олардың ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Парламенті бекіткен штат санының лимиті
шегінде прокуратура органдарындағы штат ... және ... ақы ... ... республикасы прокуратура органдарының іс – қимылдарын
олардың ... ... ... ... ... ... ... етеді. Сонымен қатар өз ... ... ... Қылмыстық істер жүргізу кодексі мен жедел –
іздестірілу ... ... ... анықтау, тергеу, жедел – іздестіру
қызметін жүзеге асыратын органдардың орындауы үшін ... ... ... құқықтық статистика мен арнаулы есепке алу мәселелері
және тағы ... ... ... нормативтік құқықтық актілер қабылдай
алады. Жедел – іздестіру қызметін, анықтау мен тергеуді ... ... ... ... құқықтық актілер бойынша келісу шешім
қабылдайды. Заңдылық пен құқықтық тәртібін қамтамасыз ... ... ... ... ... және тергеуді жүзеге асыратын ... ... ... ... өзара іс-қимыл жасайды және
қызметін үйлестіріп ... ... ... ... ... және ... ... Астана мен Алматы (республикалық маңызы ... ... ... ... ... ... және
оларға теңестірілген прокуратураларға Қазақстан Республикасы Президентінің
келісімімен Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы бес жыл ... ... ... ... ... ... мен оларға теңестірілген прокурорлары аудандық прокурорлар
заңсыз және негізсіз шешімдерінің оларға хабарлай отырып күшін ... ... ... үшін оған бұл ... алқа ... қию ... оның өзі ақ өзі ... ол қабылдаған шешімнің толықтай күшін
жояды немесе белгілі бір бөлегін өзгертуге құқылы.
Прокуратура органдарының келесі ... ... ... ... және
оларға теңестірілген арнайы прокуратуралар. Бұл прокурорларды Қазақстан
Республикасы Бас прокуроры бес жыл ... ... ... ... ... ... әскери, көлік табиғатты қорғау және ... ... ... ... ... ... олар ... Күштердің құрылымдық құрамына сәйкес ұйымдастырылуы
тиіс. Бас ... ... ... ... ... ... Бас
Прокурорының орынбасары болады. Ал мамандандырылған прокурорлар аудандық
прокуратура құқығында ... ... және ... ... ... ... Әскери де, Мамандандырылған прокуратура органдары да ... ... ... құқықтық негіздер мен қағидалар ... ... [21, ... ... ... кез ... ... актілер заңға
сәйкес болуы қажет. Қазақстан Республикасының Бас ... ... ... ... ... ... ... тұрған прокурорларға
бағынып, жоғары тұрған прокурорлардың ұйымдастыру және қызмет мәселелері
жөніндегі ... ... ... ... ... міндетті, әр
қызмет міндеттерін орындауда жауапкершілікте. Жоғары прокурорларға қажет
болған жағдайда төменгі прокурорлардың ... ... ... ... ... ... ... қайтарып ауылға, өзгертуге ,олардың іс-
әрекеттері мен ... ... ... ... ... ... ... прокуратурасында және оларға теңестірілген
прокуратураларда алқалар құрылады. Алқа ... ... ... ... ... - ақ заңдардың бұзылуының анықталынуына
байланысты Бас ... ... ... ... ... ... ... бойынша заңды ... ... ... ... түрде қарауды қажет өзгеде мәселелер қаралады [22, ... ... ...... қатынастарын реттеу
процесі. Прокуратура ... ... ... – прокуратура
органдарының алдыға қойған ... мен ... іске ... ... тығыз байланыста атқаратын қызметінің жиындығы. Прокуратураның
жұмысының ... мен ... ... мақсаттарының орындылауы алдымен
прокурорлық ... ... ... іске асырудағы қызметінің
дұрыс, өз деңгейінде ... ... ... ... ... және ... ... бұзушылықпен күресте құқық қорғау
органдарының жұмысын үйлестір. Ұйымдастырушылық бағыты ... ... мен ... тұрған прокурорлардың басқару субъектілері мен
объектілерінің қарым ... ... ... отыратындығында.
Мұндай қарым-қатынастары барлық прокурорлардың орталықтандырылуымен қатар,
олардың алдарына қойған міндеттерді орындауға еріктілігі . ... ... ... ... ... отырып прокуратура
органдары заңдардың мүлтіксіз қолданылуына, қылмыспен күрес заңдылықтың
сақталынуына қадағалауды қамтамасыз етеді.Бұл міндет Бас ... ... ... ... ... ... іске ... Республикасындағы Прокуратура жүйесінің біртұтастығы мен
орталықтандырылуы қағидасын қорытындылап келгенде: Біртұтастық ... ... ... ... мен ... алда ... және өз қызметтерін іске асырудағы ... ... ... ... ... ал ... органдарын
ұйымдастырудың және олардың қызметінің орталықтандырылған ... ... ... ... және ... Бас ... арқылы айқындалады.
Прокуратура органдарын орталықтандыратын қамтамасыз ететін жағдайлар:
Жоғары тұрған прокурорлардың ұйымдастыру және қызмет мәселелері ... ... ... ... үшін ... екендігі; Қызмет
міндеттерін орындағанда төмен тұрған органдардың жоғары тұрған органдарға
жауаптылығы; Жоғары тұрған органдардың ... ... ... төмен
тұрған органдардың құзыретін жүзеге ... ... ... ... ... ... ... актілерін күшін жояды сонымен қаттар
қабылдамай тастайды немесе өзгерте алады;Жоғары тұрған прокурорлардың төмен
тұрған прокурорларының іс-әрекетіне түскен ... және ... ... ... ... ... Қазақстан республикасының Бас Прокуроры төмен тұрған
прокурорлардың бағыныстылығының өзгеде нысандарын белгілеуі мүмкін [23, 25-
б.].
Прокуратура ... ... мен ... деп ... Қазақстан Республикасы Бас прокуроры басқаратын біртұтас жүйені
білдіреді. Осы ... ... ... ... алдында тұрған
міндеттер мен мақсаттардың біртұтастығын білдіреді және ... ... іске ... ... нысандарымен, әдістерімен және
тәсілдерімен, заң бұзушылық ... ... ... құралдарының
бір тұтастығымен, сондай-ақ заң бұзушылықтың алдын алу бойынша шараларды
қолданылуымен анықталады.
Қазақстан Республикасының прокуратурасы өз қызметiн ... ... мен ... ... саяси партиялар мен қоғамдық
бiрлестiктерден тәуелсiз ... ... ... ... ... өз қызметін басқа мемлекеттік
органдар мен лауазымды ... ... ... ... ... ... асырады және Қазақстан ... есеп ... ... ... Конституциясының 83-
бабының екінші тармағы мен Жарлықтың 3-бабының екінші тармағы).
Өзінің заңда ... ... ... ... ... ... қызметіне араласуға тиым салынады. Прокурорлық ... ... ... ұйымдар, лауазымды адамдар мен азаматтар үшін
міндетті. Прокурордың заңды қызметіне кедергі ... ... ... ... ... заңда көрсетілген тәртіппен жауаптылыққа тартылады [24, 33-
б.].
Қазақстан Республикасы Прокуратура органдарының тәуелсіздік ... ... ... ... ... ... кезінде (мысалы қадағалау
қызметін жүргізу кезінде , қылмыстарды тергеу кезінде т.б) ... ... тек заң ... ... ... мен ... ... жиналған
материалдардың толықтығы, жан-жақтылығы және объективтілігі негізінде ... ... ... ... ала ... өз ... ... білдіреді.
Қандайда бір мемлекеттік органдардың , жергілікті өзін - өзі басқаруы
органдарының, лауазымды адамдардың, саяси партиялардың, қоғамдық ұйымдардың
,өзгеде ... ... ... ... өкілдерінің бөлімшелерінің
прокурордың шешіміне қандайда болмасын бір жолмен кедергі келтіруі, ықпал
жасауы ... ... ... ( ... ... ... алып келеді [25, 11-б.]. Қазақстан Республикасы Прокуратура органдары
бұл қағидаға сәйкес өз өкілеттілігін ешбір ... ... ... жергілікті өзін - өзі басқаруы ... ... ... ... басқа ұйымдардың немесе олардың
өкілдерінің бөлімшелерін тәуелсіз түрде жүргізетіндігін ... ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Атап айтар болсақ, әртүрлі лауазымды адамдардың қысым жасауы, соның ішінде
нормативті құқықтық ... ... жолы мен де, ... ақпарат
құралдарында әртүрлі тапсырыс берілген жариялымдар жасау, тіпті қорқыту
жолымен немесе ұрып – ... ... ... ... алу, ... ... т.б жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін. Сондықтанда мемлекет
прокурорларды ... ... ... ... ... ... 21- желтоқсан 1995жылғы «прокуратура туралы» Заңының 50-
бабында прокурорларды құқықтық қорғау жөнінде атап ... Осы ... ... ... қызметкерлері мемлекеттік өкімет өкілдері
болып табылады және мемлекеттің қорғауында болады.
Прокурордың заңды талаптарын орындамау,прокурорды немесе оның ... оның ... ... ... байланысты қорлау, қорқыту, күш
көрсетісу немесе олардың өміріне, ден ... ... қол ... қызметтік міндетін орындауына кедергі келтіретін басқада
әрекеттер заңда белгіленген жауапкершілікке әкеп ... ... ... бұзу ... ... ... ... тексерісу
прокуратура органдары өкілдерінің қатысуымен жүзеге асырылады.Қызметтік
міндеттерді атқару кезінде ... ... ... ... ... ... ... жеке басын тексеріп қарауға, ... мен ... ... ... ... жол берілмейді [26, 6-
7-бб.].
Қазақстан Республикасы прокурорлары мемлекеттік билік органдарымен және
жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен құрылған сайланбалы ... ... ... бола ... ... ... ... партиялар мен қоғамдық
бірлестіктеріне мүше бола алмайды. Себебі прокурорлар саяси партия мен
қоғамдық бірлестіктерге ... ... ... ... ... бұзылып ол өзі мүшесі болып табылатын саяси партиялар мен қоғамдық
бірлестіктердің ... ... ... ... ... келуін
қадағалағанда бармақ басты көз қыстыға жол ... ... [27, ... ... ... ... партия көшбасшыларының
еркін жігерін орындай отырып, заңсыздықты қорғау, ... ... ... ... ... заң ... жолына түскен жағдайлар бәрімізге
белгілі.мысалы:1986-жылы 16- ... ұлыт ... ... ... ... ... жол бергенін тарихтан білеміз.сол кезде
прокуратуралар тек саяси ... ... ... ... ... партиялар мен қоғамдық бірлестіктерге мүше болып
сол саяси ... мен ... ... ... ... ... ... өте ауыр заң бұзылушылыққа жол берілуі мүмкін.Ал
егемен ... ... ... ... мен ... ... сонда ғана прокуратураның тәуелсіздік ... ... көз ... [28, ... ... ... ... тәуелсіздік қағидасы
прокурорлардың өз алдына қойған ... мен ... ... тиімділігін артыру үшін және өзгеде функцияларын атқару үшін
өте маңызды роль атқарады. Мемлекеттік органдар мен ... ... ... ... ... ғана өз ... толық, тек заң
негізінде , қылмыстық іс ... ... ... ғана жүзеге асыра
алады.
Қазақстан Республикасы Прокуратура органдарының тәуелсіздік қағидасына
сәйкес ... өз ... ... ... өзге ... ... ақысыз
қызмет түрін бірге атқара алмайды. Егер прокурор ондай ақылы қызметті қоса
атқаратын ... онда бұл ... оның ... материалдық,
тәуелсіздігін жоққа шығарар еді. Ал өзге ... ... ... ... қабылдауы кезінде шешімнің ... ... ... шарт ... ... келісімдерді тек қана оқытушылық,
ғылыми немесе шығармашылық қызметпен айналыса ... ... ... ... әр ... ... ... әр түрлі суреттер өнер турлері т.б ) болуы мүмкін . Прокурор бұл
қызмет түрін бірге атқаруы ... ... ... ... ... сапасына нұқсан келтірмеуі тиіс.прокуратура ... ... ... ... бұл ... ... ақы ... кезінде де көрініс табады «прокуратура
туралы» 21-желтоқсан 1995жылғы Қазақстан Республикасының ... ... ... ... қызметкерлеріне еңбек ақы ... ... ... ... Қазақстан республикасының мемлекеттік
бюджет есебінен қамтылған органдары қызметкерлерінің ... ақы ... ... ... ... Прокуратура ... ... ... және ... органдарынан мүлдем бас тарту
екенін білдірмейді. Өзінің заңдылықты ... ... ... ... ... ... ... жергілікті өкілетті
және атқарушы органдармен өзара тығыз байланыса отырып жүргізеді.
Прокурор мен олардың ... мен ... өз ... іс ... ... ... ... біреуге міндетті
емес. Ол материалдарды өзгеге танысу үшін беру тек қана заң ... ... ... өз ... ... ... асыра
отырып,заңдылық пен тәртіпті нығайтуға бағытталған жұмыстарын басқа құқық
қорғау және мемлекеттік органдармен ... ... ... ... 87-б.].
Прокуратура қызметкерлеріне саяси партия, қоғамдық ұйымдардың мүшесі
болуға, ... ... ... ... ... мүше
болуға, жеке кәсіпкерлікпен айналысуға заңмен ... ... ... ... ... өз ... ... тек
заңдылықты басшылыққа алып атқаруы міндеттелген.
Прокуратура органдары Республиканың азаматтардың ... ... ... ... ... құпияларды сақтау туралы
заңдарына қайшы келмейтiндей деңгейде жариялы iс-қимыл ... ... ... ... және ... қызыметінің
кедесі қағидасы – ... ... ... Республикасы
азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын қорғау сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... жариялы іс
қимыл жасауы. Прокуротура жұмысының жариялығы Бас прокуратурада ... не ... ал ... ... осы ... ... ... жүзеге асырылады.прокуратураның жұмысы туралы
хабарламалар беру кезінде мемлекет пен ... ... ... ... ... ... етіліуі қажет. Прокуратураның жариялық
қағидасы прокуратура органдарының халықты, өкімет органдарын орталықта және
жергілікті жерлерде ... ... ... ... орын ауыстыруы туралы хабардар етіп отыруға
міндетті ... ... [30, ... принципті іске асыра отырып, прокуратура органдары азаматтардың
құқықтары мен ... ... ... ... ... талаптарына қайшы келмейтін ... ... ... Өз ... жариялылықты қамтамасыз ету үшін прокуратура
органдары мемлекеттік бұқаралық ... ... адам мен ... мен ... ... қрғалатын құқықғын, адамдармен мемлекеттің
мүделерін бұзған органдармен лауазымды азаматтардың ... ... ... ... ... ... ... алады.
Жариялық қағидасы – бұл қағидаға сәйкес прокуратура органдары қызметі
барлық азаматтар мен ... ... ... үшін ашық ... Бұл ... жүзеге асыруы арқылы қоғам прокуротура органдары
қызметіне бақалау жүргізеді. Жариялық қағидасына сәйкес халықтың ... жай күйі ... ... органдарының қызметі туралы олардың
қызметіне бақалау жасай алады. Азаматтар өз құқықтары мен бостандықтарын
қорғауды ... ... үшін ... органдарына жүгіне алады. Сонымен
бірге, азаматтар бұқаралық ақпаратқұралдары өздеріне белгілі болған ... ... ... ... прокуратура органдары құқық қорғау
органдарын хабардар етіп отыруы керек.
Прокуратура органдары өзгеде құқық ... ... ... өз ... ... ... ... мен тергеушілер өз қызметтерін
қанша жедел ... ... ... де, егер ... ... ету жолында қоғамның көменгіне, азаматтардың көмегіне сүйенбей
тек қана өз мүмкіндіктеріне иек артатын ... онда олар ... ... ... ... бұзушылықты жою, олардың себептерін құқық
бұзушылықты тудырушы, оның пайда болыуына ... ... ... ... т.б . сол сияқты мәселелерді ... ... ... ... Осы жариялық қағидасының жүзеге асуы ... ... ... ... ... ... ... ашыу жолында олардың
алдын – алу жолындағы ... ... ... [31, ... ... аудандағы, қала немесе облстағы заңдылық пен құқықтық
тәртіп жағдайы мен қылмыстық ... ... ... ... ... «жеті мөрмен мөрлейтін» тек құқық қорғау органдарына ғана ... ... ... ... қоғамдағы заңдылық, қылмыстылық т.б
істерді еңбек ұжымдарына қоғамдық ұймдарға ... етіп ... ... ... ... ... ... қорғау органдарының
жүргізіп отырған істерді, олардың ... ... ... жай ... ... статистикалық мәліметтер алып отырады.
Прокуратура органдары қызметінің демакратиалығы мен жариялығы ... қана ... ... ... ете ... 1987 жылы ... прокуратурасы» туралы заңының 4-бабындағы ... ... мен ... қағидалары туралы бабына КСРО президумы
жоғары кеңестік жарлығы арқылы ... ... осы ... ... мен ... ... ... мен тергеушілер жұмысында
құқық бұзушылықтар оарды жасаған азаматтар ... ... ... ... ... ... ықпал етеді, сол арқылы
олардың ... ... ... ... ... ... Бұл қоғамда бар екен деп прокуратура органдары өздерінің
бүкіл қызметінін жатия етеді екен және жария ... тиіс деп ... ... ... іс ... ... ... алдын ала тергеу мен анықтау ... ... ... жол
бермеу туралы. Осы бабтың бірінші бөлімінде былай ... : ... ... деректері жария етілмеуі тиіс. Олар, егер бұл тергеу ... ... және ... адамдардың құқықтыры мен заңды мүдделерін бұзыумен
байланысты болмаса, онда тек тергеушінің, анықтаушының, ... ... ... ... ету мүмкін деп танылса,сондай көлемде жария
етілуі мүмкін. Тергеуші қорғаушыға, куәларға, жәбірленушілерге, азаматтық
талапкерге, ... ... ... ... ... ... аудармашыға, куәлерге жәнетергеу іс- әрекеттерін жүргізіу кезінде
қатысқан басқа адамдарға өзінің руқсатынсыз істеген мәліменттерді ... жол ... ... ... бұл ... ... адамдардан
олардың жауапкершілігін ескерте отырып, қолхат алынады.бұл бап ... үшін де ... бар ... ... қоғамдағы заңдылық пен
құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету жолында тергеушілермен қоян – ... ... және ... ... кей ... ... тергеу жумыстарын
жургізе алады,немесе тергеу жургізіуге ... ... ... жария қоғамда өмір сүреміз дей отырып бұқаралық
ақпарат құралдары: газеттер, радио, телевидение де аса ... ... бар ... ... жағдайын жария етуді. Бұл дәлелдерді соңынан
алдын-ала тергеу органдары пайдалана ... ... ... ... 12 ... ... ... болған қылміскер қолға түседі. Сол
күні-ақ жергілікті телевидение сол зорламақшы болған адамды бүкіл халыққа
экран ... ... ... осы ... ... ... ... ашылмай
қалған және солардың үшеуінде жәбірленіушінің өлтірілгені белгілі еді. Осы
жағдайда мынандай құқықтық сұрақ туындайды: қылмыс жасамақшы болған ... ... ... ... үшін ... ... ба? ... , әрине жоқ
куәгер мен жәбірленіуші ... ... ... көргеннен кейінгі
жүргізілген таныу үшін көрсетіу ... ... ие ... Тек қана
осының себебінен тергеуші тұтқындаған ... ... ... ... ... алып тастауға тура келеді.сонымен бірге ... да ... алу ... ... қылмыс түрлерін адамның жеке
басына қатысты, қылмыстарды жалпы қоғамға жариялауға жол берілмеуі тиіс.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс ... ... ... ... істерді талқылау барлық сот сатыларында ашық ... ... ... ... ол ... ... қорғау
мүделеріне қайшы келмегенде ғана жол беріледі. Сонымен бірге іске ... ... жеке ... ... мәліметтерді жариялауды болдырмау
мақсатында, сондай-ақ оны жәбірленіушінің, куәнің немесе ... ... ... ... ... ... мүшелері мен жақын
туыстарының ... ... ... етілетін жағдайларда кәмелетке
толмағандардың қылмыстары туралы істер бойынша соттың дәлелді ... сот ... жол ... ... сот отырысында сот прцесінің
сотқа дейінгі сатысында сот шешетін қылмыстық ізге ... ... ... ... мен ... ... ... Әрбір прокуратура
жедел іздестіріу қызметінің ... ... ... ... белгілеген бұл лауазымды тұлғаларға прокурорлар мен тергеушілер
құпия ... мен ... ... рұқсат беретін ... ... ... ... органдарының және сотта мемлекеттік құпия мен
байланысы бар қылмыстық ... ... бар ... ... ... ... ... тергеледі және Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізіу
кодекісінің 29-бабына сәйкес жабық сот отырысында қаралады.
Мемлекеттік құпияны құрайтын істер ... ... ... ... ... ... сәйкес қылмыстық сот ісін жүргізіу барысында
заңдарда көзделген мемлекеттік құпияларды ( ... ... ... ... ... ... ... және алдын-ала тергеу
құпиясы) мен ... ... ( ... ... ... бабында
пайдалануға арналған ақпарат, дәрігерлік, жеке құпия және құпияның
кезкелген ... ... ... ... ... ... жөніндегі
шаралар қолданады. Қылмыстық прцесті жүргізіуші орган ... ... ... құрайтын мәліметтерді хабарлауды немесе беруді ұсынған
тұлғалар тиісті ... ... ... ... ... талапты орындаудан бас тарта алмайды, бірақ одан қылмыстық іс
бойынша іс жүргізіу үшін ... ... ... ... іс жүргізіу қызыметінің хаттамасында енгізіуге ... ... ... ... ... құпияларды
құрайтын мәліметтермен танысу тәртібі заңдармен айқындалады. Жеке өмірге
қол ... ... жеке ... ... ... жариялаудың
нәтижесінде адамға келтірілген зиян заңда көзделген ... ... деп ... ... ... ... ... жүргізіуге болмайды.
Проктикада прокурорлар бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қоғамдағы
заңдылықты құқықтық ... ... ... ... ... отырады. Бұл
баяндамалардың көлемі жіл өткен сайын ... және ... ... ... сонымен бірге прокурорлар өз істерінің барысы
мемлекеттегі заңдылықтың ... ... ... ... ... ... ... алдын алыу жөніде т.б ... ... ... оқу ... ... ... кетіуде. Бұл жас
ұрпақтың заң талаптарын сақтауға,олардың ... ... ... ... роль ... [32, 55-б.].
Демократиялық және жариялық қағидасын өмірге енгізіу арқылы прокурорлар
прокуратура органдары мен қоғамның байланысн күшейтеді, ... ... және ... ... ... ... ... белгiленген өкiлеттiгiн жүзеге асырған ... ... ... ... тыйым салынатындығы және
заңда белгiленген негiз бен тәртiп бойынша шығарылған ... ... ... ... ... ... ... мен азаматтар үшiн
мiндеттiлігі қағидалары.
Заңдылық қағидасы бұл ... ... ... ... үшін ... ... ... табылады.Заңдылық қағидасы-поркуратура
ұйымдарындажәне прокурорлық ... ... ... ... ... дәл және ... орындалыуына қойылатын талаптар. Қазақстан
Республикасы прокуратурасының құқықтық мәртебесі, ұйымдастырылыуы, ... және ... ... ... ... Жарлықпен,
халықаралық шарттармен, прокуратура қызметінің жекелеген ... ... ... Бас ... бұйрықтарымен
бнлгіленген.
Прокуратура органдары өзімізге белгілі болғандай Қазақстан Республикасы
аумағында ... ... ... ... ... ... нормативтік құқықтық актілердің дәл және біріңғай қолданыуына, жедел-
іздестіріу қызметінің, анықтама мен тергеудің, әкімшілік және ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының Президентіне есеп беретін мемлекеттік орган және ... ... және жою ... ... қолданады, Қазақстан
Республикасы Конституциясымен заңдарына қайшы ... ... мен ... актілерге наразылық жасайды. Сондықтанда прокуратура үшін заңдылық
қағидасы прокурорлардың қызыметінде ең басты қағида ... ... ... ... ... заңдардың біріңғай және дәл ... ... ... ... ... әрбір бұйрықтар, нұсқаулықтар тек қана
заң негізінде шығарылыуы тиіс. Кейбір жағдайларда прокурорлардың өздері заң
бұзушылықтарға ... бұл ... ... органдарыының беделін тұсырып
қоймай азаматтардың құқықтарымен заңды ... ... ... кейбір прокурорлар қылмыстардың өсуі ... ... ... ... тұра алмауда, және экономика
саласындағы қыдмыстарға ... ... ... дәрменсіз күй көрсетеді.
Өз кезінде прокуратура органдарын құрыу кезінде В .И.Ленин: күмаән жоқ
біз заңсыздық жайлаған қоғамда өмір ... және ... ... ... ... ... мелекеттік органдардың ықпалы деген. Дәл ... ... сөз осы ... өз ... ... алатын
болсақ жергілікті мемлекеттік органдар ( әкімдер) әсіресе жер учаскісін
сату, сатып алу, т б ... ... әр ... ... ... ... ... заң актілерінің арасында коллизия орын алуда, осы
мәселелерді ... ... ... ... ... танытпауда,
жергілікті органдарға заң талаптарын орындатуда тиісінше белсенділік таныта
алмауда.
Прокурорлық қадағалауда жүзеге асыру ... ... ... ... қылмыстық сот өндірісінде ерекше орын алады. Алдын ала тергеу мен
анықтаудың кезкелген сатысында, қылмыстарды сот ... ... ... ... ... бұзу ... ... бостандықтарының
елеулі түрде бұзылуына әкеп соқтырады. Заңсыз ... алу, ... ... ... ... ... т.б. әрекеттер орын алады. Міне
осы құқық бұзушылықтардың әрбірінде прокурорлар мен ... ... ... ... қамаулар, тінтулер, азаматтарды ешбір негізсіз
соттық жауапкершілікке ... ... үшін ... ... берік орындауы тиіс .
Заңдардың бірыңғай және дәл орындалуына қадағалау жүргізу кезінде
прокурорлар заң ... ... және ... ... алу ... ... құқықтарды қалпына келтіру, құқық бұзушылық жасаған тұлғаларды
заңда белгіленген жауапкершілікке тарту жөнінде шаралар қолдануы ... ... ... ... қамтиды: а) әрбір азаматтың заң алдындағы
теңдігі; б) прокурорлар заң ... ... қана ... бұл ... дер кезінде шаралар қлданылу міндетті ... ... ... ... жасау арқылы прокурорлар азаматтардың
бұзылған ... ... ... ... ... ... ... керектігін; г) заң бұзушылық жасаған тұлғаларды заңда ... ... ... ... ... керектігін қамтиды.
Заң шығаруда заңдылық қағидасы ерекше бөлінген. Бұл ... ... ... ... қадағалау функцияларын заңды және жеке
тұлғалардың заңда көзделген ... мен ... ... ... заң шеңберінде жүзеге асыратынын білдіреді. Заңдардың орындалыуына
қадағалауды жүзеге асыра ... ... ... белгіленген
өкілеттіліктер шегінде ғана әрекет ете алады. Заңдылық қағидасы ... үшін ... ... бар, ... оған барлық заңды тұлғалар мен
жеке тұлғалардың заңды ... ... ... жүктелген. Сондықтан
прокуратураның өзі осы функцияларды орындай отырып, ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының «прокуратура
туралы» заңында елдегі жоғары қадағалау органы туралы бұрынғы заңдардың
көптеген ережелерін ... қана ... жоқ, ... ... және ... рөлі мен ... ... ұйымдастырылуы мен қызмет
тартібін бағалауда бірқатар түбегейлі жаңа көзқарасты белгіледі.Прокуратура
органдары қызметінің заңмен белгіленген ... ... ... дербес: қадағалау, сотта мемлекеттің мүддесін білдіру және
қылмыстық қудалау қызметін бөлуге ... ... 1998 ... ... ... ... енген Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс
жүргізу кодексіне сәйкес прокуратура да ... іс ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Президенті жарлықтарының, өзге де
нормативтік құқықтық актілердің дәл жөне ... ... ... ... ... ... ... қызметінің басты нысаны
тексеріс жүргізу болып табылады. Заңдардың қолданылуына тексеріс жүргізуді
прокурор өз ... ... ... ... туралы қаулы шығарылғаннан
кейін:Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... хабар-ларға және басқа ... ... ... ... ... ... және ... салуына байланысты жүргізеді.
Тексерісті прокурор, сондай-ақ өзге де ... ... ... ... ол ... ... туралы прокурорға заңда немесе
прокурор белгілеген мерзімде хабарлауға міндетті.Заңдардың қолданылуын
тексеру бір ай ... ... ... ... ... ... тұрған прокурордың келісімімен оны жүргізу мерзімін ұзарта
алады.
Тексеріс нысанында жүргізілетін ... ... ... ... және қоғамдық кұрылымдардын, заңдарды ... ... ... болдырмау және ескерту жөніндегі іс-әрекетінен тұрады.
Прокуратура органдарының қадағалау қызметін талдай ... адам ... ... мен ... ... түрғысынан алғанда оның кең
ауқымдағы ... ... ... ... аудармасқа болмайды.
Қадағалауды жүзеге асыру кезінде прокурорлар ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ
меншіктің барлық нысанындағы ұйымдардың аумағы мен үй жайларына кедергісіз
кіруге, басшылардан және басқа да ... ... ... ... оны ... ету ... ... құжаттарды, материалдарды,
статистикалық деректерді алуға, өзара іс-қимыл негізінде тексерісті жүзеге
асыруға ... да ... ... ... ... тартуға,
жүргізілген арнаулы жедел-іздестіру шараларынын, заңдылығын тексеруге,
жедел-іздестіру ... ... ... мен тактикасын
регламенттейтін, Конституцияға, ... және ... ... қайшы келетін нормативтік сипаттағы ... ... ... ұсталған адамдарды босатуға, өзге да шараларды ... ... мен ... ... қадағалауды жүзеге асыра отырып,
прокурор тексеру үшін ... ... ... мен ... алуға,
қамауда ұстауға және қамауға алуға санкция беруге, негіз болған ... іс ... ... мен ... жүргізушілердің заңсыз
қаулыларының күшін жоюға, істі қосымша ... ... ... ... ... үшін ... ... істі тоқтатады, заңмен көзделген өзге
де өкілеттіктерді атқарады.
Әкімшілік іс жүргізудің заңдылығын қадағалауға: ... ... ... ... ... ... мен ... құқық бұзушылық
жасағаны үшін жазалау шараларын белгілеген кезде заңдардың дәл әрі бірыңғай
қолданылуын ... ету; ... ... ... ... ... ... адамның және азаматтың, лауазымды адамдар мен үйымдардың
бұзылған ... мен ... ... ... келтіру; азаматтардың
әкімшілік құқық бұзушылық жөнінде жүргізілген істерге байланысты кез ... ... ... ... ету; ... ... бұзушылық туралы
заңдарды қолданған кезде заңдарды бұзған ... ... шара ... ... ... ... ... адамдар мен органдардан
әкімшілік құқық бұзушылык, туралы мәліметтерді, құжаттар мен ... ... ... ... ... ... туралы істерді қарау мен жаза
қолдану кіретін лауазымды ... мен ... ... ... ... шағымдарды қарауға; азаматтарды әкімшілік ұстау мен
қамаудың заңдылығын, ... ... ... бұзушылыққа ықпал етудің
өзге де шараларының негізділігін ... ... ... ... ... ... ... өтініштер жасауға, істі қарау кезінде
туындаған мәселелер ... ... ... ... жаза ... қаулылардың орындалуын тексеруге; азаматтардың құқықтары ... жеке және ... ... мен ... ... ... жол берген лауазымды адамдарды жауапкершілікке тарту жөнінде шаралар
қолдануға; әкімшілік қүқық бұзушылық туралы істер ... іс ... ... көзделген басқа да іс-әрекеттерді жасауға қүқылы.
Атқарушылық іс жүргізудің заңдылығына қадағалауды жүзеге асыра ... өз ... ... адам ... ... ... ... мейірбандық тұрғыдан ... ... ... жене ... ... ... ... дәл және
бірыңғай қолданылуын талап етуге; ... ... ... ... ... ... сондай-ақ прокурордың талабы мен ... ... ... ... ... ... жөне тексеруге; сот
тағайындаған жазалау және мәжбүр ету сипатындағы өзге де ... ... ... ... ... мен ... ... мақсатымен кез
келген уақытта болуға; ұсталғандардан, қамалғандардан, ... ... ету ... ... ... ... ... алуға; осы
адамдарды ұстауға, қамауға, жазасын өтеуге, сондай-ақ оларға мәжбүр ету
сипатындағы шараларды қолдануға негіз ... ... ... ... ... ... атқарушы бас бостандығынан айыру орындарында ... ... ... әрбір адамды өз қаулысымен дереу босатуға; бас
бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатқан адамдарға заңды ... ... ... шаралардың күшін жоюға, оларды өз қаулысымен
айыптық изолятордан, камералық үлгідегі орындардан ... ... ... ... белгіленген жағдайларда жазалауды атқарушы
мекемелер әкімшілігінің актілерін санкциялауға құқылы.
Қылмыстық іс қозғау заңдылығын қадағалау ... ... ... егер ол ... ... ... ... болса, қылмыстық іс
қозғау және ... іс ... бас ... ... ... істі тоқтату
туралы; анықтама жүргізушінің, анықтама жүргізетін ... ... ... іс ... бас ... және ... іс қозғау
туралы қаулысының күшін жоюға ... ... ... ... ... ... ... қудалау кезінде прокуратура органдары қадағалаудан ерекшеленетін
бірқатар өзге өкілеттіктерге де ие ... ... ... ... қатысатын
прокурор айыптау жолымен мемлекеттің мүддесін білдіреді және мемлекеттік
айыптаушы болып ... ... жеке ... ... ... ... негізгі қаралуына ... ... ... ... ... ... және оларды зерделеуге
қатысады, айыптаудың мәні бойынша өз пікірін білдіреді, ... ... ... және сотталушыға жаза тағайындау туралы ұсынысын айтады.
Айыптай ... ... ... барлық материалдарды қарауға
негізделген заң мен өзінің ішкі сенім талаптарын басшылыққа алады. Егер ... іс ... ... ол ... деген тұжырым жасалса, прокурор
айыптаудан бас тартуға (толық немесе ішінара) ... (ҚР ... ... ... ... ... ... және өзге де
қаулыларымен іс бойынша ол заңға сәйкес келмейді не ... ... ... ... істі ... ... және ... қалдыру не өзгерту
мақсатында жоғары ... ... ... ... ... оның ... істің қаралуына қатысу не қатыспауына қарамастан,
соттың ... ... ... ... ... ... ... немесе
негізсіз шешіміне, үкіміне және өзге де қаулысына ... ... ... ... ... ... өз қузыреті шегінде соттан ол боиынша сот
шешімі, үкімі жене өзге де қаулылары күшіне енген істі талап етуге ... ... ... сот ... үкімі және өзге қаулылары заңға сәйкес
келмеген не негізсіз қабылданған ... ... ... ... ... Егер ... ... оның құзыреті шегінен жоғары
болса тиісті прокурор жоғары тұрған ... ... ... ... береді.
Соттың заңды күшіне енген шешімдеріне, үкімдеріне және өзге ... ... ... және олардың қолданылуын тоқтата тұру
өкілеттігі ... іс ... және ... іс ... ... Бас Прокуроры Республиканың Жоғарғы Сотының ... ... және ... ... ... Жоғарғы Сотының Төралқасына және Пленумына наразылық түсіруге
құқылы. Қылмыстық қудалау қызметін прокурор Конституцияға сәйкес Қазақстан
Республикасының ... ... ... және ... іс ... ... тәртіппен және шекте жүзеге асырады .
Заңдылық қағидасының мәнін ... ... үшін ... ... ... мемлекеттік бағдарламасының ережесі
ерекше маңызды, оған ... ... ... органдары мен лауазымды
адамдар «заңды ... ... ... ғана ... ... деген
қағиданы дәйектіде қатаң түрде ұстаныуға тиіс. Зыңдылық қағидасы Қазақстан
Республикасы Конституциясының ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Конституциясы және заңдардың сақтауға
міндеттіекені айқындалған, 78-бабта Конституциямен ... ... ... ... ... мен ... нұқсан келтірген заңдар мен
өзгеде нормативтік құқықтық актілер қолданыуға ... ... ... ... ... ... сақтаудың
қадағалау қызыметін жүзеге асырады. Қазақстан Республикасы Конституциясының
аталған нормаларында ... ... ... ... ... туралы заң нұсқамаларын құқық қатынастарына қатысыушылардың
бәрінің міндетті түрде орындалыуы туралы идея бар.
Заңдылықты құрметтеу ... ... ... заңдылық
қағидасының тығыз байланысты, бұл ... ... ... заң кеңестігінде
қолданыуына қарамастан сақталыуға тиіс екенін білдіреді, заң шығарушылық
елінде қандай ... ... орын ... емес сол ... ... ... қаншалықты сәйкес келетіні әлде қайда маңыздылау.
Сонымен қатар Жарлықтың 4-бабында Прокуратура органдары ... ... мен ... ... Конституция мен заңдардың үстем
тұруын қамтамасыз ету адамның және азаматтың ... мен ... ... ... ... ... ... және
Президентiнiң Жарлықтарының және өзге де нормативтiк құқықтық актiлердiң
дәл әрi бiрыңғай ... ... ... ... ... ... ... атынан:
1) Конституцияның, Заң актiлерiнiң және Республика Президентi
актiлерiнiң ... ... ... жою ... ... ... ... анықтама мен тергеудiң, әкiмшiлiк және
атқарушылық iстер жүргiзудiң заңдылығына қадағалауды жүзеге асырады;
3) сотта мемлекет мүддесiн бiлдiредi;
4) Республиканың Конституциясы мен ... ... ... ... басқа да құқықтық актiлерге наразылық жасайды;
5) заңда белгiленген тәртiп пен ... ... ... ... ... ... тұтастығын, объективтiлiгiн және
жеткiлiктiлiгiн қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... алуды жүргiзедi, құқықтық статистика ... ... алу ... заңдардың қолданылуын қадағалауды ... ... ... ... жүзеге асыру жөнiндегi
қызметiне тоқталсақ. Заңдардың, ... ... ... өзге де ... ... актiлердiң дәл әрi ... ... ... ... жүргiзу арқылы жүзеге асырылады.
Заңдардың қолданылуына тексерiстi прокурор өз ... ... ... туралы қаулы шығарылғаннан кейiн:
1) Қазақстан Республикасы Президентiнiң тапсыруына;
2) заңды бұзушылық туралы ... ... ... ... да мәлiметтерге;
3) заң бұзушылық белгiлерiнiң тiкелей анықталуына;
4) жоғары ... ... ... және ... салуына байланысты
жүргiзедi.
Тексерiстi прокурор сондай-ақ өзге де тиiстi құзыреттi органға тапсыруы
мүмкiн, ол тексерiстiң нәтижелерi туралы прокурорға заңда ... ... ... ... мiндеттi.
Заңдардың қолданылуын тексеру бiр ай мерзiмнiң iшiнде жүргiзiледi.
Тексерiстi тағайындаған прокурор жоғары ... ... ... оны
жүргiзу мерзiмiн ұзарта алады.
Прокурорлардың барлық iс-әрекеттерi мен прокурорлық қадағалау актiлерi,
егер олар осы Заңда және басқа нормативтiк ... ... ... пен ... ... болса, заңда белгiленген салдарларға әкелiп
саяды.
Әрине, ... ... ... ... ... ... іс ... кодексі 1997 жылы 13 желтоқсанда, Азаматтық іс ... 1999 ... 13 ... ... онда ... ... мәртебесі айқындалып, оның іс-жүргізудегі фигурасы нақты
көрсетілді.
Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар ... ... ол ... ... ... 18 рет оған ... ... енгізілген болатын. Солардың ішіндегі елеулі де қомақтылары
«Қазақстан Республикасының ... заң ... ... ... бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан
Республикасының 2002 ... 9 ... N 346-ІІ ... ... ... ... бір жері, толықтырулар қадағалау ... ... ... ... ... ... ... соттың заңды күшіне енген актілерімен ... ... ... ... соттың заңды күшіне енген үкімдері мен
шешімдері қатарлы ... ... ... іске асатыны ... ... яғни 2002 ... 9 ... ... ... ... бар «Прокуратура туралы» Жарлығының нысаны өзгертіліп, бұл нормативтік
құқықтық актіге «Заң» мәртебесі берілді, 26-1 ... ... ... ... шаралары» жөнінде норма қалыптастырылды [34].
Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 20 қыркүйектегі № ... ... ... ... ... саясат
тұжырымдамасында» Қазақстан Республикасының құқықтық ... одан ... адам мен ... конституциялық құқықтары мен бостандықтарын
сақтаудың мемлекеттiк кепiлдiктерiн нығайту аясында төмендегідей ... ... ... ... iзге ... ... ... функцияларының кең ауқымына ие
прокуратурадан құқықтық мемлекеттiң идеяларын, Конституцияның бұлжымастығын
бекiту және одан әрi ... үшiн өз ... және ... береген
өкілеттiктерiн барынша пайдалану талап етiледi. Прокурорлық қадағалау
әсiресе адам мен ... ... мен ... ... ... ... ие болуы тиiс. Алдын ала тергеу мен
анықтауға қадағалау жүргiзу кезiнде ... ... iзге түсу ... олардың лауазымды адамдарының тарапынан кез келген заң бұзушылықтың
белсендi түрде жолын кесуi, прокурорлық ... ... ... және
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестi күшейтуге барынша ықпал етуi тиiс.
Прокурорлардың негiзгi күш-жiгерi мемлекеттiк органдар мен ... ... ... қамтамасыз етуге бағытталуы тиiс.
Сот төрелiгiн жүзеге асыру кезiндегi сот ... ... ... ... ... сот ... тек сот жүзеге
асыратын, сот төрелiгiн жүзеге асыру кезiнде судьялардың тәуелсiздiгi және
олардың тек Конституция мен ... ... ... ... сотпен өзара қарым-қатынастар құруға бағытталуы тиiс.
Қызметтiң бұл ... ... iстi ... ... ... ... ... тұлғалар мен мемлекеттiң құқықтары мен
бостандықтарын берiк қорғауды қамтамасыз етуге бағдар ұстауы ... ... ... ең ... ... ... кiретiн мемлекеттермен және олардың прокурорларымен ... ... ... туындап отыр. Каспий теңiзi биоресурстарын
қорғау, экологиялық құқық бұзушылық жасағаны үшiн ... ... ... ортаға әсер ету арқылы келтiрiлген зиянның
орнын толтыру шараларын үйлестiру жөнiндегi халықаралық мiндеттемелердiң
орындалуына бақылау ... ... ... кезекте назар аударуды қажет
етедi».
Қазірге кезде Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға ... ... ... ... ... туралы» Қазақстан
Республикасы Президентінің Жарлығында еліміздің ... ... ... ... ... ... табылатыны және прокуратураның негізгі
функциясы ретінде оның ... ... ... ... ... атап ... ... Сонымен қатар, онда:
- алдағы уақытта прокуратура органдары қызметінің іс жүргізу негіздері
жетілдіруді қажет ететіні;
- осы жұмыс аясында ... ... іс ... ... рөлі ... ... ... асыратын қылмыстық қудалау
функциясының ... ... ... ... ... ... қауіп пен қиындық тудыратын ... ... ... ... ... ... ... Прокуратура органдарының құқық қорғау қызметіне қатысты үйлестіру
функциясының, оның ішінде осы функцияны тиісті құқықтық регламенттеу
арқылы оның тиімділігін одан әрі ... ... ... айтылған.
Ал енді Қазақстан Республикасының әскери прокуратурасының тәуелсіздік
алғаннан кейінгі даму тарихын ... ... ... ... ... ... 1992 жылдың 18 ақпаны күні заң ғылымдарының докторы,
профессор, әділет полковнигі Мұқашев Марат ... ... ... ... органдары жүйесінің қалыптасуы ... ... ... ... Юрий ... ... үлес ... ол 1992-1997 жылдары Бас ... ... ... ... Бас ... ... болды. Оның басшылығымен
әскери прокуратуралар Басқармасы Бас әскери прокуратура ... ... ... ... ... пен ... ... нығайту
ісіне өзінің зор үлесін кейінгі әділет генерал-полковнигі Тұяқбай Жармахан
Айтбайұлы, әділет ... ... ... ... ... ... ... Айтмұхамет Айтқазыұлы сияқты Бас әскери прокурорлар
қосты.
Бүгінгі ... Бас ... ... 3 ... ... ... Мерзадинов Ерғали Серікбайұлы болып табылады, оның басшылығымен
әскери прокуратура органдарының ... ... ... ... ... ... Бас ... прокурордың орынбасарлары:
әділет полковниктері Естаев Әмірхан ... ... ... ... ... ... ... Бахытберген
Иембергенұлы, Таңатаров Талғат Тұрғауытұлы, ... ... ... ... ... ... ... әділет полковниктері Исаков Нұржан
Әзімханұлы, Игембаев Құсайын Абзалбекұлы, Мырзакеров Бауыржан Қыпшақұлы өз
үлестерін ... ... ... өз ... ... Республикасы әскери
прокуратура органдарының беделін көтерді және көтере де бермек.
Жұмыстың тәсілдері мен ұстанымдарын жетілдірудің ... тұсы ... ... ... ... тәжірибе - бұл әскери прокуратура офицерлерінің қазіргі
ұрпағына деген нық ... ... ... ... ... ... прокуратура
органдарының ардагерлері: әділет полковниктері Семенов Владислав Иванович,
Сүлейменов Серік Қабимолұлы, Карпунин Александр Кирилович, Козлов ... ... Иван ... ... ... Семенович, Мазин Василий
Степанович, Руденко Олег Иванович және ... ... ... ... болған, бірақ олардың жарқын бейнесі ... ... ... ... органдарының қалыптасуы басында әділет полковниктері
А.Н.Калюпа, В.Ф.Манохин, Д.А.Лукиных, В.И.Чиняев, қазір ... жоқ ... ... және ... ... және олар жас мамандармен
қадағалау қызметінің бай тәжірибесімен бөлісті.
Әскери прокуратура органдарында ... ... ... ... ... В.А.Рымзин, Б.А.Тазабеков,  А.Қ.Молдағалиев,
Д.О.Бекенов, О.Н.Бирюков, Б.Қ.Жұмаханов, ... ... ... ... ... және ... ... А.А.Қазиев, Д.А.Секенов және ... ... ... етіп келеді.
Әскери прокуратура органдары бұдан кейін де прокуратура қызметінің ең
үздік дәстүрін ... және ... ... ... ... жаңа ... енгізу мен ізденуге, заңға қалтқысыз қызмет ету мен
азаматтардың заңды мүдделері мен құқығын ... ... бар ... ... Республикасының Прокуратурасының құрылуы мен дамуын
қорытындылай келе мынадай тұжырымдар ... ... рет ... ... институт ретінде 1312 жылы
Францияда пайда болған екен және оның моделі басқа ... ... ... ... ... І ... ... құрған прокуратурасы соның
үлгісімен алынғанын анықтадық.
Прокуратураның ... мен ... ... ... оның ішіндегі
алғаш Францияда, Ресей империясындағы, КСРО құрамындағы ... ... ... Прокуратураның құрылуы мен дамуының әр
кезеңі өзіне тән ерекшеліктері бар екенін анықтадық.
Атап айтсақ, ... ... ... ... ... және
мемлекеттік лауазымдарды қадағаулаушы орган ретінде, кейін сотта айыптау
қызметін жүзеге ... ... ... қалыптасқан болатын.
1722 жылы Ресейде прокуратураның құрылуы осы елде жаға мемлекеттік
институттың пайда ... ... ... 1864 ... дейін реформалар жүзеге
асырылғанға дейін прокуратура Ресейде мемлекеттік органдар мен ... ... ... ... ... ... ... заң
бұзушылықтарын жоюды талап етіп отырды. Оның мақсаты І Петр айқындағандай
қазына ... пен ... ... күрес болды.
Кейінгі 1864 жылдан 1917 жылы олар жойылғанға дейін прокуратура Ресейде
алдын ала ... ... ... істі ... сот актілеріне
наразылық беру қызметтеріне ие бола ... ... ... ... құрылу және даму тарихи ірі
кезеңін қарастырсақ. Оның тарихы маңызды үш кезеңге бөлінетінін ... ... ... ... мен дамуы 1922 жылдың 13
шілдесіндегі Қазақстан Орталық Атқару Комитеті 3-ші ... ... ... ... ... содан кейін ... ... ... ... ... органы құрылды. Соған
сәйкес Әділет халық комиссары ... ... ... ... Осы ... ... қадағалау туралы ереже» бекітілді.
Прокуратураның дамуының екінші кезеңінде, яғни, 1933 жылы ... ... ... ... ... ... ... прокуратура
басқармасы құрылып, дербестікке қол жеткізді. Оның тарихында тұңғыш рет
прокурордың міндеттері Әділет халық ... ... жылы 5 ... КСРО ... жаңа ... ... ... республика үшін тарихи маңызға ие ... ... ... ... ... ... айналып, ... тең ... ... болды. Қазақстан 1937 жылы өзінің алғашқы
Конституциясын ... ... ... ... мен ... үшінші кезеңі басталды,
Әділет халық комиссарынан прокуратура толық бөлінді. Республика ... ... ... ... ... жұмыс жасай бастады. Қазақ КСР-
ның тұңғыш дербес прокуроры С.Есқараев болды.
Сол жылдың 11-ші қарашасында ... ... ... және ... туралы бұйрық шығып, республика прокуратурасы тікелей ... ... ... кезеңде прокуратураға мемлекеттік мекемелердің, қоғамдық және ... ... ... ... ... қатар жеке адамдардың,
тергеу органдары, анықтау және т.б. ... ... ... жүзеге
асыру жүктелді.
Алайда прокуратураның тарихында қалыптасқан күрделі жағдайларға
байланысты өзінің ... ... ... ... ... ... ... кезеңі де болды. Кеңес үкіметіне қарсы және ұлтшыл деген айып
тағылып, саяси ... ... ... ... ... ... арысымыз бар. Олар Нығмет Нұрмақов, Нұртаза Ералин, Сәдуақас Мәмбеев,
Жанайдар ... ... ... ... Боранбаев, Мырзағұл
Атаниязов және Сүлеймен Есқараев. Тек 1937 жылдың өзінде ғана прокуратура
органдарынан 40-тан ... ... ... ... ... солардың
бірқатары революцияға қарсы және ұлтшыл топтарға қол ұшын берді деген
желеумен қамауға алынды. Бұл ... ... ... ... еді. ... ... ... прокуратура органдарында өз жұмысына адал ... ... ... үшін жан ... ... ... Отан ... аяқталған соң прокуратураның қызметкерлері ауыл
шаруашылығын ... ... үшін ... ... ... ... ... меншікті мүлтіксіз қорғады және қоғамдық, мемлекеттік және еңбек
тәртібін бұзған адамдармен аянбай күресті.
Соғыстан кейінгі онжылдық басты конституциялық міндеті ... ... әрі ... ... қадағалау болып қалыптасқан прокуратураның
беделін онан әрі көтерумен сипатталады.
Қазақстан мемлекеттіліктің дамуымен ... ... ... ... рөлі мен орны өзгеріп отырды, яғни, оның ... ... ... ... ... ... Алайда, прокуратураның алдында тұрған ... ол ... ... құқық қорғау органы, демек, оның
қызметінің басты мазмұны заңдылық пен ... ... ... ету,
азаматтардың әлеуметтік-экономикалық, саяси және жеке құқықтары ... ... ... ... ... ... қала берді.
Мемлекет дамуының барлық кезеңдерінде прокуратураның рөлі сөзсіз өсе
түсті және оның ... ... ... ... ... ... ... қорғаушысы екендігіне қалтқысыз сенетін дәрежеге жеткізу
болды.
Алайда, Қазақстан тәуелсіздігін алғанға дейін, ... да ... ... органдары сияқты, тоталитарлық мемлекет ... ... ... ... ... ... айта ... Соған қарамастан прокуратура органдары қызметінің басты мазмұны қай
кезде де заң бұзушылықты анықтап, оған дер ... ... қоя білу ... ... тамыз оқиғасында республикалық прокуратура органдары осындай
сын сәтте абдырамастан қалыптасқан жағдайға ... тез ... ... ... ескіше жұмыс істеуден бас тартып, прокурорлық
қадағалаудың ... ... ... күш ... ... ... тың ... мен заң саласындағы жаңалықтар
адамды қоғамның жоғарғы құндылығы ретінде ... ... ... ... қорғалу құқығын кеңейте түсті. Жеке ... ... ... ... органдары қызметінің негізгі ... ... одан әрі ... және ... ... ... ... Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін алған
сәтінен басталды. Прокуратураның ... мен ... жаңа ... ... және ... ... ... сәйкес
жүзеге асырылуы мүмкін емес еді.
1991 жылдың 6-шы желтоқсанында Қазақ КСР ... ... ... ... ... бірыңғай жүйесін құру, оның дербестігі мен
тәуелсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... КСР Бас ... ... ... органдарының жүйесі құрылды.
1992 жылғы 17 қаңтарда Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің
Қаулысымен «Қазақстан ... ... ... Заң ... ... ... прокуратура Жоғарғы Кеңеске есеп беретін, заңдардың
орындалуына жоғарғы қадағалауды жүзеге асыратын орган болды.
Осы заң прокуратураның ... ... ... ... оң әсер етті.
Алайда, мемлекеттік құрылыс үдерісінің жедел ... және ... өріс алуы ... ... ... жаңа ... ете ... Осыған байланысты 1994 жылы 12 ... ... ... Республикасындағы Құқықтық реформаның ... ... Бұл ... ... ... ... қағидалары анықталды.
Одан әрі ол 1995 жылғы 30 тамызда ... ... ... және ... 1995 ... ... прокуратурасы туралы» Заң күші бар Жарлығында көрініс
тауып, бекітілді. Конституцияның ... ... ... ... ... ... орталықтандырылған дербес жүйе екендігін
жариялап берді.
Сөйтіп, прокуратура ... ... ... ... ... ... ... еншіледі.
Елбасына ғана есеп беретін және Республика ... ... ... ... ... және өзге де ... ... дәлме-дәл әрі біркелкі қолданылуына жоғарғы қадағалауды
жүзеге асыратын республика прокуратурасы Конституцияның, адам мен ... мен ... ... ... ... ... жүзеге
асырудың құқықтық тетігі болып табылады. Прокуратура заңдылықтың кез-келген
бұзылуын анықтау мен жою жөнінде шаралар қолданады, ... ... мен ... қайшы келетін заңдар мен басқа да ... ... ... ... ... республика прокуратурасы өз
өкілеттігін Ата Заңымыз бен заңдарымызға сәйкес жүзеге асырады.
Прокуратура органдары дамуының келесі ... 2002 жылы ... ... ... ... ... Республикасы заңнамалық
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар ... ... ... Заңының қабылдануымен байланысты болды. Осы Заңда ... ... ... ... деңгейін онан әрі көтеру қажеттілігі
бекітілген. Сондай-ақ, еліміздің жоғарғы қадағалау органын ... ... ... ... актілері мен талаптарын міндетті
түрде орындауды ... ... ... көңіл бөлінген, оларды күштеп
орындату механизмдері анықталған, сонымен қатар, ... ... мен ... ... ... үшін заңды тұлғалар мен
азаматтардың жауапкершілігі күшейтілген.
Қазіргі кезде ол басқа мемлекеттік органдар ... ... ... ... ... негізсіз араласпайды. Сонымен
қатар, прокуратура Конституцияның 83-бабына сәйкес, мемлекеттік органдар
мен олардың лауазымды тұлғалары жол ... заң ... ... орын ... ... ... ... тұрғыда жоюға ықпал
етеді, оның ішінде атқару және сот биліктерінің заңсыз ... ... ... ... заңдар мен ... ... ... ... ... қалт жібермейді.
Қазақстан Республикасын Президентінің Қаулысымен бекітілген 1994 жылғы
12 ақпандағы «Мемлекеттік құқықтық реформалаудың Бағдарламасына» сәйкес
прокуратураға ... ... ... ... жою, ал ... тек ... ... шектер мен ... ... ... ... шын ... қадағалаушы типтегі прокурорлық
жүйені қалыптастырды. Дегенмен, осының өзінде прокуратураны әлі ... ... ... ... ... сипаттауға мұрша бермей келеді. Оған
себеп, прокуратурадан атаулы -мемлекеттік айыпты сотта қолдау ... ... ... ... ... ... 1995 ... желтоқсандағы № 2709 Заң күші бар Жарлығымен ... ... ... ... ... Оған сәйкес Қазақстан
Республикасының Прокуратурасы Қазақстан ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы
Конституциясының сақталуын мемлекеттің ... ... ... ... ... қарсы күресте құқық қорғау және өзге де ... ... өз ... ... ... құқықтарын
қорғауға және мемлекеттік мүдделердің сақталуына ықпал ететін ... ... ... ... ... ... ... аталған Жарлықпен бекітілген
прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру және оның қызметтерін қорытындылап
айтқанда:
Біріншіден, прокурорлық ... – бұл ... ... ... ... ... ... өз бетінше немесе өзге ұйымдар, мекемелер
немесе ... ... ... асыра алмайтын мемлекеттік қызметтің
дербес, өзгеше түрі.
Екіншіден, прокурорлық ... ... ... ... ... ... ... қадағалау – мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасы Конститутциясының нақты сақталуын, заң ... өзге де ... ... ... ... және ... ... заңмен тек прокуратураға берілген құралдардың
көмегімен жоюға ... ... ... тұратын осы қызметтің
мазмұнының өзгешелігімен айқындалады.
Төртіншіден, прокуратура Қазақстан ... ... ... ... ... ... Конституцияға сәйкес ол барлық актылерге
, соның ішінде мемлекет ... ... де ... ... ... қатар аталған прокуратура органдарын ұйымдастырудың және
олардың ... ... ... ... ... ... Республикасының прокуратурасы төменгі прокурорлар жоғары тұрған
прокурорларға және Қазақстан Республикасының Бас ... ... ... ... ... жүйесін құрайды».
Екіншіден: «Қазақстан Республикасының прокуратурасы өз ... ... ... мен ... ... ... партиялар мен
қоғамдық бірлестіктерден тәуелсіз жүзеге асырады». Үшіншіден: «Өздерінің
заңда белгіленген өкілдігін жүзеге ... ... ... ... ... тыйым салынады». Төртіншіден: «заңда белгіленген негіз
бен тәртіп бойынша шығарылған ... ... ... ... адамдар мен азаматтар үшін ... ... ... ... ... ... ... қорғау,сондай-ақ мемлекеттік құпияларды сақтау туралы
заңдарына қайшы келмейтіндей деңгейде жариялы іс-қимыл жасайды».
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ... ... ... В.Н. Курс ... по ... ... надзор».
Общая часть: Учебное пособие. - Таганрог, 2004. – 620 с.
2. ... Е.О., ... М.М. Айып тағу және ... ... - ... 2003. – 260 ... Алексеев С.Н. Функции прокурора по новому УПК РФ // ... ... - 2005. - № 5. – С. ... ... Н.А. Досудебное производство в уголовном процессе:
Учебное пособие. - М.: ЮРМИС, 2005. – 300 ... ... О.А. ... ... – М., 2004. – 310 ... ... С.К. ... органы Республики Казахстан:
Учебное пособие. – Алматы, 2007. – 250 с.
7. Халиков К.Х. Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдары:
Оқу құралы. – ... ... 1995. - 176 ... ... ... ... ... Қазақстан, 1998. 96
б. (1998 жылғы 7 қазанындағы және 2007 жылғы 21 мамырдағы № ... ... ... ... ... ... енгізу туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес).
9. Қазақстан ... 2010 ... 2020 ... ... ... ... ... тұжырымдамасы. – Астана: Ақорда, 24 тамыз
2009 жыл. №858.
10. 2001 ... 30 ... ... Қазақстан Республикасының
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі.
11. 1997 ... 13 ... ... ... ... іс жүргізу кодексі.
12. 1999 жылғы 13 шілдедегі ... ... ... Азаматтық
іс жүргізу кодексі.
13. «Прокуратура туралы» ... ... 1995 ж. ... № 2709 ... Әлеуметтiк-экономикалық саладағы заңдардың қолданылуына, адам мен
азаматтың құқықтары мен ... ... ... ... ... ... Республикасының Бас
прокурорының 2002 ж. 21 қарашадағы № 60 ... ... ... бойынша сот актілерінің заңдылығына прокурорлық
қадағалау туралы ... ... Бас ... 2002 ж. 27
желтоқсандағы N 78 бұйрығы.
16. «Азаматтарды ақтау және ... ... ... ... ұйымдастыру туралы Нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Бас Прокурорының 2005 жылғы 4 қарашадағы № 42 ... ... ... ... және ... қадағалау бойынша прокурордың жұмысы туралы» № 7 және
«Әкімшілік іс жүргізу заңдылығын қадағалау ... ... ... ... ... ... ... және олардың
Нұсқаулықтарын іске қосу туралы» Қазақстан ... ...  2001 ... 29 ...  № 147 Бұйрығы.
18. Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 25 декабря
2006 года № 78 «Об ... ... ... за законностью
исполнения законов о судопроизводстве с ... ... ... ... ... ... ... от 29 ноября
2007 года № 48 «Об организации работы прокуроров при ... дел ... ... и надзорной инстанций» (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 07.11.2008 г.).
20. ... ... ... ... ... от 16 июля 2005
года № 25 «Об организации прокурорского ... за ... ... дел ... ... ... (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 07.11.2008 г.).
21. Ковалев М.А., Гуценко К.Ф. ... ... ... органы): Уголовный процесс / Под ред. К. Ф.
Гуценко.
- М., 2003. – 356 ... ... М.Ч. ... ... ... ... и Особенная части. – Алматы, 2003. – 780 с.
23. Когамов М.Ч. ... к ... ... РК. ... Жеті ... 2009. – 890 ... Кудинов Л.Д. Система правоохранительных органов. – М., 2005. – ... ... А.Б. ... ... за ... и ... следователем решений: Методическое пособие. - М.:
Юринформ, 2005. – 240 ... ... И.Л. ... ... и ... ... за следствием
// Российская юстиция. - 2004. - № 9. - С. 6-7.
27. Петрухин И.Л. ... ... ... ... в ... // ... и ... - 2002. - № 5. –
С. 3.
28. Петуховский А.А. Прокурорский надзор: Учебное ... - М., ... 288 ... Савицкий В.М. Прокурорский надзор за дознанием и ... / Под ред. М.С. ... и Г.Н. ... - ... – 280 ... Сильное М.А. Вопросы прокурорского надзора за законностью
производства следственных действий: ... ... ... ... 2001. – 180 ... Соловьев А. Б. и др. Прокурорский надзор за исполнением законов при
расследовании преступлений. / А.Б. Соловьев, М.Е. ... ... - М.: ... 2000. – 298 ... ... В. Ф. Предъявление обвинения и составление ... ... ... / Под ред. И.А. ... М.: ... ... 2006. – 230 ... Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 27 августа
2008 года № 47 «Об утверждении Инструкции об ... ... ... ... и дознания».
34. Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 24 ... года № 56 «Об ... ... отчета формы № 3 «О
работе прокурора по надзору за законностью следствия и дознания» ... по его ...... и дополнениями по
состоянию на 09.09.2008 г.)
35. Конституционный закон № 132-П «О судах и статусе судей в ... от ... года // ... ... - ... С. ... Закон Республики Казахстан «О прокуратуре» от 21.12.1995 года // Сб.
нормативно-правовых актов правоохранительной системы. - ... 2008. – 480 ... ... В.Д. ... ... ... ... 1978. – 315 с.
38. Стремовский В.А. Судебный контроль за ... ... и ... ... и ... предварительного
расследования, ограничивающими конституционные права и свободы
граждан в ... ... ... ... ... ... - ... 1999. – 160 с.
39. Перлов И.Д. Защита и правосудие // Сб. ... МНПК ... ... адвокатуры». - М.: МГУ, 1992. – 356 с.
40. ... К.К. ... о ... ... - СПб., 1875. – 450 с.
41. Божко С.П., Матвиенко Е.А. ... в ... ... - ... МВШ МВД ... 1969. – 291 ... ... С.П., Сәрсенбаев Т.Е., Зайцев О.А. Дәрменсіз жәбірленушіге
қатысты алдын ала тергеу жүргізу: Оқулық құрал. – ... 2002. ... ... ... Т.К. ... проблемы совершенствования деятельности
органов дознания в уголовном судопроизводстве Республики ... ... АВСШ ГСК РК, 1996. – 311 ... Андреев Ю.Я. Право на защиту в стадии предания обвиняемого ... ... ... ... - ... 1989. – 153 ... ... А.А. Восприятие человека человеком. - Л.: ЛГУ, 1990. – 277 с.
46. Болтаев А.К. Формирование понятия о ... ... как ... -
Л., 1992. – 285 с.
47. Юридическая психология / Ред. Джекебаев У.С. - Алматы: КазГЮУ, 2004.
– 380 ... ... Т.П. ... и ... ... ... и ... контакта в уголовном процессе. - М., 1993. – 287 с.
49. Алауханов Е.О., Ағыбаев А.Н. Алдын ала ... ... ... Жеті ... 2004. – 136 ... ... Республикасының 1995 ж. 21 желтоқсандағы № 2709 Заңы
Жалпы ережелері
1-бап. Қазақстан Республикасының прокуратурасы
1. Қазақстан Республикасының прокуратурасы - ... ... ... ... Президентi Жарлықтарының және өзге
нормативтiк құқықтық актiлердiң дәл және ... ... ... ... ... мен ... ... және атқарушылық
iстер жүргiзудiң заңдылығына жоғары қадағалауды ... ... ... ... есеп ... ... орган.
2. Прокуратура кез келген заңдылық бұзушылықты анықтау және жою ... ... ... Конституциясы мен заңдарына қайшы келетiн
заңдар мен өзге де құқықтық актiлерге наразылық жасайды, сотта мемлекеттiң
мүддесiн бiлдiредi, ... ... ... ... ... ... қылмыстық қудалауды жүзеге асырады.
 2-бап. Прокуратура қызметiнiң құқықтық негiздерi
Қазақстан Республикасы прокуратурасын ... оның ... және ... өкiлеттiгi Қазақстан Республикасының
Конституциясымен, осы ... заң ... ... ... ... ... ... Республика Бас Прокурорының
бұйрықтарымен айқындалады.
3-бап. Прокуратура органдарын ұйымдастырудың және олардың қызметiнiң
принциптерi
1. Қазақстан Республикасының ... ... ... жоғары
тұрған прокурорларға және Қазақстан Республикасының Бас ... ... мен ... ... ... жүйесiн
құрайды.
2. Қазақстан Республикасының ... өз ... ... ... мен лауазымды адамдардан, саяси партиялар мен қоғамдық
бiрлестiктерден тәуелсiз жүзеге асырады.
3. Өздерiнiң заңда белгiленген өкiлеттiгiн ... ... ... ... қызметiне араласуға тыйым салынады.
4. Заңда белгiленген негiз бен тәртiп ... ... ... ... ... ... ұйымдар, лауазымды адамдар ... үшiн ... ... ... ... азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау,сондай-ақ ... ... ... туралы
заңдарына қайшы келмейтiндей деңгейде жариялы iс-қимыл жасайды.
4-бап. ... ... ... ... ... мен ... мен ... үстем тұруын қамтамасыз ету адамның және
азаматтың құқықтары мен ... ... ... ... ... заңдарының және Президентiнiң Жарлықтарының
және өзге де ... ... ... дәл әрi ... ... ... ... асыра отырып, прокуратура мемлекет атынан:
1) Конституцияның, Заң ... және ... ... ... ... ... жою шараларын қолданады;
2) жедел-iздестiру қызметiнiң, анықтама мен тергеудiң, әкiмшiлiк және
атқарушылық ... ... ... ... ... асырады;
3) сотта мемлекет мүддесiн бiлдiредi;
4) Республиканың Конституциясы мен заңдарына ... ... ... ... да құқықтық актiлерге наразылық жасайды;
5) заңда ... ... пен ... ... қудалауды жүзеге
асырады;
6) статистикалық көрсеткiштердiң тұтастығын, ... ... ... ету ... ... құқықтық статистиканы
қалыптастырады, арнайы есепке алуды жүргiзедi, құқықтық ... ... ... алу ... ... ... ... жүзеге
асырады.
5-бап. Прокуратура органдарының жоғары қадағалауды жүзеге ... ... ... ... ... ... Жарлықтарының, өзге де
нормативтiк құқықтық актiлердiң дәл әрi бiрыңғай қолданылуына жоғары
қадағалау ... ... ... ... ... ... ... тексерiстi прокурор өз өкiлеттiгi шегiнде
тексерiс жүргiзу ... ... ... ... ... ... ... тапсыруына;
2) заңды бұзушылық туралы өтiнiштерге, ... ... ... да ... заң ... ... тiкелей анықталуына;
4) жоғары тұрған прокурордың тапсыруына және сұрау салуына ... ... ... ... өзге де ... ... органға
тапсыруы мүмкiн, ол тексерiстiң нәтижелерi туралы ... ... ... ... ... хабарлауға мiндеттi.
4. Заңдардың қолданылуын тексеру бiр ай мерзiмнiң iшiнде жүргiзiледi.
Тексерiстi тағайындаған прокурор жоғары тұрған прокурордың келiсiмiмен ... ... ... ... ... ... ... мен прокурорлық қадағалау
актiлерi, егер олар осы Заңда және басқа ... ... ... ... пен ... жасалған болса, заңда белгiленген
салдарларға әкелiп ... ... ... қызметiнiң құқықтық кепiлдiгi
1. Прокурордың өз өкiлеттiгiн жүзеге асыруына кедергi келтiру немесе
оған заңсыз шешiм ... ... ... да ... ... ықпал
жасау, сондай-ақ прокурорлардың қаулыларын, ұйғарымдарын, нұсқауларын,
талаптарын орындамау заңмен белгiленген жауапкершiлiкке әкелiп соғады.
2. ... ... етуi ... ... органдар мен өкiлеттi
адамдар:
1) қажеттi материалдар мен ... ... және ... заң ... ... ... ... және
заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария ... ... ... отырып беруге;
2) тексерiске қатысу және қорытынды беру үшiн мамандар бөлуге.
3) прокурорлардың ... ... ... ету және олардың
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшiн өзге де ... ... ... ... өз ... шегiнде берген тапсырмасы анықтама мен
тергеу органдары үшiн мiндеттi.
4. Талап етiлген ақпарат ... ... ... ... ... ... ... тәртiп пен мерзiмде берiледi.
5. Прокурорлардың өз құзыретi шегiнде тексеру мәселелерi ... ... ... ... ... ұйымдардың үй-
жайларына кiдiрiссiз кiруге, олардың басшыларында және басқа да ... ... ...... тiкелей сот iсiн
жүргiзуде жатқан кездегi жағдайларды қоспағанда, ... мен ... ... ... қол ... және оларды соттан талап етiп алдыруға
құқығы бap.
6. Лауазымды адамдар мен ... ... ... етуi ... беру үшiн ... ... уақытта келуге мiндеттi. Шақыру
жазбаша хабарлама-шақырумен ресiмделедi және қолхат алынып ... ... ... ... оның ... ... ... басқа байланыс құралдары пайдаланыла отырып та жiберiлуi
мүмкiн.
7. Прокурордың заңды ... ... не ... талабы бойынша
дәлелсiз себептермен келмей қалу Қазақстан Республикасының ... ... әкеп ... ... ... мен ... ... өз құзыретi шегiнде оларды мәжбүрлеп орындатуға
құқылы.
8. Прокурор, заңда көзделген басқа жағдайлар мен ... ... ... жатқан iстер мен материалдардың мәнi бойынша қандай да бiр
түсiнiктемелер ... ... ... ... де болсын танысу үшiн беруге
мiндеттi емес. Өзi ... ... ... мен ... ... ... ... прокурордың рұқсатынсыз жария етуге ешкiмнiң құқығы
жоқ.
7-бап. Арыздарды қарау
1. Прокуратура органдары заңдарда ... ... заң ... ... ... келiп, адамның және азаматтың, заңды тұлғалар мен
мемлекеттiң құқықтары мен ... ... ... жою, ... құқықты
қалпына келтiру шараларын қолданады.
2. Егер адам бойындағы, ... ... өзге де ... өз құқықтарын қорғауды жүзеге асыра алмайтын болса, прокурор ... ету ... ... шаралар қолдануға мiндеттi.
3. Прокуратура органдары заңда белгiленген тәртiппен ... ... ... мен ... заңды тұлғалар мен мемлекеттiң
мүдделерiн қорғау жөнiнде ... ... ... ... адамдарды жауапкершiлiкке тарту шараларын қолданады.
4. Прокуратура органдарына қол қойылмай жасалған арыздар тексерiлмейдi,
бiрақ прокурор азаматтың мүддесi ... ... ... ... ... Прокурордың iс-әрекеттерi мен актiлерiне шағымдану
1. Прокурордың iс-әрекеттерi мен актiлерiне ... ... ... ... шағым беруге болады. Прокурордың талаптары мен актiлерiне
шағым беру ... ... ... ... Сот не ... ... ... прокурордың iс-әрекетiне немесе
актiсiне арыз (шағым) бойынша шешiм шығарылғанға дейiн олардың орындалуын
тоқтата тұра ... ... ... ... азаматтардың және (немесе) заңды тұлғалардың
шағымдары бойынша не өз ... ... ... ... ... ... жоя ... не оларды қайтарып ала алады.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Прокуратура органдарының жүйесі, құрылымы және оларды ұйымдастыру."75 бет
Aspergillus туысына жататын саңырауқұлақтардың эндоглюконаза гендерін прокариот жүйесінде экспрессиялау және клондау40 бет
Адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуына прокурорлық қадағалаудың маңызы64 бет
Адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуына прокурорлық қадағалаудың маңызы мен мақсаттары54 бет
Азаматтық іс жүргізуге прокурордың қатысуы47 бет
Азаматтық іс жүргізуге прокурордың қатысуы жайында26 бет
Азаматтық іс жүргізуге прокурордың қатысы11 бет
Азаматтық іс жүргізуде прокурордың қызметінің маңыздылығы8 бет
Азаматтық процесстегі прокурордың ролі19 бет
Алдын ала тергеу жүргізу заңдылығына прокурорлық қадағалау37 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь