Педагог кадрларды даярлау процесі

Кіріспе
І. ПЕДАГОГ КАДРЛАРДЫ ДАЯРЛАУ ПРОЦЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Педагог кадрларды даярлау процесінің тарихи аспектісі
1.2 Даярлау және бағалау ұғымдарының түсінігі
ІІ. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ПЕДАГОГ КАДРЛАРДЫ ДАЯРЛАУ ТӘЖІРИБЕСІ
2.1 Педагог кадрларды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру
2.2 Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
2.3 Қазақстанда орта білім беру
2.4 Техникалық және кәсіптік білім беру
ІІІ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ПЕДАГОГ КАДРЛАРДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
3.1 Педагог кадрларды даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру
3.2 Білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер
Ертеңгі күннің бүгінгі күннен асып түсуіне ықпал етіп, адамзат қоғамын алға қарай жетелеуші құдіретті күш тек білімге ғана тіреледі. Білім беруге заман талабы тұрғысынан жеке тұлғаны дамытудағы қоғамның рухани және адамгершілік құндылықтарын қалыптастыруда білім беру саласы – баса назар аударарлық мәселе. Мемлекеттің өркендеуін, даму деңгейінде жоғары көтерілуін, бәсекеге қабілеттілігін, дүние жүзілік нарықта өз орнын ала білуін білім сапасы анықтайды. Ал білім дегеніміз – ұлттық байлықтың маңызды құрамы, ал адамның білімділігі, шығармашылыққа ұмтылуы, жан жақты дамуға қызуғышылығы және оған жүктелген міндеттерді шеше білуі елдің қауіпсіздігі мен тұрақтылығының, өркендеуінің, алға қадам басуының негізі. «Сол себепті бүгінгі күнгі білім беру жүйесінің алдында бірінші кезекте – бұл қиыншылыққа төзе алатын, ақпараттық жүйеге дағдыланған адамдарды дайындау. Орта білім беру белсенді, білімді және жете алатын адамдарды тәрбиелеуге жауап береді.
Оқушылар – «еш уақытта бастауға босаңсымай, ешуақытта босаңсымауға жалықпау» деген ақиқатты игеруі керек» [1, 21 б.].
ХХІ ғасырда еліміздің болашағын алға қарай жетелеуші ұрпаққа білім беруді қамтамасыз ететін жалпы және орта білім беру саласына баса назар аудару қазіргі таңдағы кезек күттірмес, өзекті мәселенің бірі болып отыр және де менің ойымша бұл заңды құбылыс. Себебі, мектеп табалдырығында алынған білім жастардың әлеуметтік – экономикалық және саяси үрдіске белсене араласуы мен қоғамдағы өз орнын табуының басты әсер етуші факторын құрайды. Мектеп қабырғасында алынатын білім – үздіксіз білім беру жүйесінің негізгі үш деңгейін құрайды: бастауыш, негізгі және орта мектеп.
Біздің өмір сүріп жатқан қоғамымыздың саяси және әлеуметтік, экономикалық құрылымындағы қайта құрулар алдыңғы қатарға халыққа білім беру жүйесіне қойылатын жаңа талаптарды тудырды. Қазақстанның білім беру жүйесінің жетекші салаға айналуы, бәсекеге қабілетті экономиканы, бәсекеге қабілетті білім, бәсекеге қабілетті ұлтты құру үшін алғышарттарды туғызады. Білімге және ғылыми әлеуетке негізделген қоғам ғана еліміздің әл-ауқатын және бәсекеге қабілеттілігін, ұлттық қауіпсіздікті, еліміздің әр азаматының жағдайын қамтамасыз ете алады. Тек осындай ұрпақ қана ел мерейін бүгінгі жеткен биігінен аласартпай, жаһандану аталатын процесстің теріс ықпалын бойына дарытпай, әлемдік даму көщіне ілеспек. Бүгінгі таңда өздеріңіз тәлім тәрбие беріп жатқан бүлдіршіндер ертеңгі күні тек білімді маман ғана емес, Отанын жанындай сүйетін, ұлттық тарихы мен мәдениетін қастерлейтін, рухани кемелденген азамат болып өсіп жетілуі қажет.
1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінің 75 жылдық мерейтойын
мерекелеуде оқыған «Қазақстан дағдарыстан кейінгі дүниеде болашаққа
интеллектуалдық секіріс» тақырыбындағы актілік дәрісі. Алматы, 2009.
2. Әлқожаева Н. С. Әлеуметтік-педогогикалық практиканы ұйымдастыру
жолдары: оқу-әдістемелік нұсқау / Ұ.Б.Әлқожаева Н.С.Төлешева –
Алматы: Қазақ университеті, 2009.
3. Білім беру туралы заңы. Алматы, 2007.
4. Назарбаев Н. А. Стратегия развития Казахстана до 2030 года: Послание
Президента народу Казахстана. – Алматы, 2005.
5. Нуртазина Р.А. Образовательная политика РК. – Алматы, 2008.
6. Табылдиев Х. Сауатсыздықтан білім шыңына. – Алматы, 2005.
7. Сарбасова Т. С. Білім беру модернизациясының әлемдік тәжірибесі
және оқытудың интерактивті әдістері. – Алматы, 2005.
8. Айтуған О. ҚР Президентінің 2030 бағдарламасы бойынша білім
саласындағы болған озгерістер. // Қазақстан тарихы. 2015. № 3.
9. Айтубаев М. «Өлке тарихы - Отан тарихынан бастауы». Қазақстан тарихы.
№ 3, 2012
10. Қонақова К.Ө. Қазақстан Республикасы мектептерінде бағдарлы
оқытуды ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсыныстар. – Алматы, 2015.
11. Бiлiм туралы Қазақстан Республикасының заңы. – Астана, 27 шiлде 2011.
12. Орта бiлiм беру жүйесiн ақпараттандырудың мемлекеттiк бағдарламасы
(Қазақстан Республикасының Президентiнiң № 3645 өкiмiмен 2005 жылы 22
қыркүйекте бекiтiлген). – Алматы, 2005.
13. Қазақстан Республикасы бастауыш және орта кәсiптiк оқу мекемелерiн
ақпараттандыру бағдарламасы (Қазақстан Республикасының Үкiметiнiң №
616 қаулысымен 2009 жылдың 10-мамырында бекiтiлген). – Алматы, 2009.
14. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2009 жылғы 6 тамыздағы № 1037
қаулысымен қабылданған “Қазақстан Республикасының бiлiм беру
жүйесiн ақпараттандырудың 2010-2008 жылдарға арналған
тұжырымдамасы”. – Алматы, 2009.
15. Мурат Журинов В Алмате состоялся ІІІ инновационный конгресс
Казахстана //Новости Высшей школы Казахстана. 25 апреля 2011.
16. Туймебаев Ж.К. Актуальные вопросы создания современого учебника. //
Казахстанская правда, 15 сентября 2009 г.
17. Туймебаев Ж.К. Состояние и перспективы развития образования в РК. //
Панорама, 27 февраля 2015 г.
18. Материалы съезда работников образования и науки РК. 2-3 февраля 2009
года. Алматы, 2009.
19. Кушербаев К.Е. Приоритетные направления развития образования и науки
на ближайший период (из выступления на расширенном заседании
коллегий ( МОН РК). Высшая школа Казахстана. – № 1, 2008.
20. Интернет желісі, «Google» сайты, «Хабар» агенттігінің 26 сәуір 2015 жылғы
«ТМД мемлекеттері мұғалімдерінің бірінші съез қорытындысы».
21. Профильное обучение в школе: содержание образования вариативного
компонента учебного плана. – Алматы, КАО им. Алтынсарина Ы., 2011.
22. Қазақстан 2030 бағдарламасының онжылдығы. Алматы. Білім, 2012.
23. Айғамұлы Е. Білім саласына ұлттық бағдарламаның қажеттігі. //Ана
тілі.1 сәуір. 2008.
24. Статистический ежегодник Казахстана 2011 – 2012. – Стат. Сборник /
Под ред. Смаилова А. А. – Алматы, 2012.
25. Жадрина М. Ж., Муканова С. Д. Рекомендации к разработке
общеобразовательными учебными заведениями рабочих учебных
планов.
– Алматы, КАО им. Алтынсарина Ы., 2009.
26. Донецкая Н. А. Специфика системного использования дистанционного
обучения [Электронный ресурс] : научное издание /Донецкая Н. А.,
Выдрина Е. В. : КарГУ им. Букетова Е. А. – (36,0 КБ). - //Молодежь и
актуальные проблемы современного мира = Жастар және қазіргі
заманның өзекті мәселелері : Материялы международной научно – прак.
конференции (7 – 8 декабря 2015 г.). – Караганда : Санат – Полиграфия,
2015.
27. Ирсалиев С. Этапы становления международного сотрудничества в
области образования. // Вестник высшей школы. №5. 2006.
28. Марева Н. А. Основы педогогического мастерства. – М., 2015.
29. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің бұйрығы. №
693, 24.09.02 ж.
30. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің № 148
бұйрығы 11.03.2011 ж..
31. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің № 405
бұйрығы. 12.05.2008 ж.
32. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің № 672
бұйрығы 18.10.2009 ж.
        
        Жоспар
Кіріспе
І. Педагог кадрларды даярлау процесінің теориялық аспектілері
1.1 Педагог кадрларды даярлау процесінің тарихи аспектісі
1.2 Даярлау және ... ... ... ... педагог кадрларды даярлау тәжірибесі
2.1 Педагог кадрларды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру
2.2 Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
2.3 Қазақстанда орта білім ... ... және ... ... беру
ІІІ. Қазақстан Республикасындағы педагог кадрлардың ... ... ... ... ... ... ... және олардың біліктілігін
арттыру
3.2 Білім беру сапасын бағалаудың  ұлттық жүйесі
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер
Кіріспе
Ертеңгі күннің бүгінгі күннен асып түсуіне ... ... ... ... қарай жетелеуші құдіретті күш тек білімге ғана тіреледі. Білім беруге
заман талабы тұрғысынан жеке ... ... ... ... ... құндылықтарын қалыптастыруда білім беру саласы – ... ... ... ... ... даму ... жоғары
көтерілуін, бәсекеге қабілеттілігін, дүние жүзілік нарықта өз ... ... ... ... ... Ал ... дегеніміз – ұлттық байлықтың
маңызды құрамы, ал адамның білімділігі, шығармашылыққа ұмтылуы, жан ... ... және оған ... ... шеше білуі елдің
қауіпсіздігі мен тұрақтылығының, ... алға ... ... «Сол ... ... күнгі білім беру жүйесінің ... ... – бұл ... төзе ... ... жүйеге дағдыланған
адамдарды дайындау. Орта білім беру белсенді, білімді және жете ... ... ... ... – «еш ... бастауға босаңсымай, ешуақытта босаңсымауға
жалықпау» деген ақиқатты игеруі керек» [1, 21 ... ... ... ... алға ... ... ... беруді қамтамасыз ететін жалпы және орта білім беру ... ... ... ... ... ... күттірмес, өзекті мәселенің бірі болып
отыр және де менің ойымша бұл ... ... ... мектеп табалдырығында
алынған білім ... ...... және ... ... ... мен ... өз орнын табуының басты әсер етуші
факторын құрайды. Мектеп қабырғасында алынатын ...... ... жүйесінің негізгі үш деңгейін құрайды: бастауыш, негізгі және ... өмір ... ... ... ... және ... құрылымындағы қайта құрулар алдыңғы ... ... ... жүйесіне қойылатын жаңа талаптарды тудырды. Қазақстанның ... ... ... ... ... ... қабілетті
экономиканы, бәсекеге қабілетті білім, бәсекеге қабілетті ұлтты құру үшін
алғышарттарды туғызады. Білімге және ... ... ... ... ... ... және бәсекеге қабілеттілігін, ұлттық
қауіпсіздікті, еліміздің әр ... ... ... ете ... ... ... қана ел ... бүгінгі жеткен биігінен ... ... ... ... ... бойына дарытпай, әлемдік
даму ... ... ... ... ... ... тәрбие беріп
жатқан ... ... күні тек ... ... ғана ... ... сүйетін, ұлттық тарихы мен мәдениетін қастерлейтін, рухани
кемелденген ... ... өсіп ... қажет. Еліміздегі балабақшалардан
бастап, білім беретін оқу ... ... жас ... ... ... мен тіл ... ... оларды нағыз отаншылдық рухта
тәрбиелеп өсіруге қажетті осы заманғы оқу құралдары мен технологиялардың
тапшылығы ... ... ... ... қоғамның сұранысына орай,
білім мазмұнын қалыптастырудың өзі осы саладағы мекемелердің ... ... ... ... ... беру ... жұйесін
дамыту мен оның материялдық техникалық базасын ... ...... ... ... [2, 3- 4 ... ғасыр мектебінің маңызды мақсаты – балаларды оқытудың барысында
олардың түрлі ... ... ... ... ... ... ... игеруді талап ететін олардың одан кейінгі оқуына толыққанды
негіз бола ... ... ... ... дамудың ерекшеліктерін
анықтау болып табылады.
Сондықтан, көздеген мақсатымызға жету үшін еліміз тәуелсіздік ... ... ... беру ... ... үлгісін қалыптастыруға, жаңа
реформалар жүргізіп, біраз өзгерістер енгізген болатын.
Білім беру халық өмірінің ... және ... ... қоса ... ... оның көп ... және көп ... құрамын, қоғамның
көші - қон және жалпы демографиялық даму беталысын, «бүкіл өмірге арналған
білім» ... ... өмір ... ... ... ... ... отырып
Елорданың барлық қоғамдық жүйесін тұрақтандыру мен дамыту құралдарының
бірі болып табылады. Ол ... ... ... ... шешу кезінде
ресурстар концентрациясына негізделеді.
І. Педагог кадрларды ... ... ... ... ... ... ... процесінің тарихи аспектісі
Бүгінгі күні адам ресурстарының бағалылығын бәрі де мойындайды. Бірақ
бұлай әрқашан да болмаған. Персоналды іздеу мен ... ... ... ұзақ және ... тарихы бар.
Педагог кадрларды даярлау системасының орнауының периодын ... ... ... үш ... ... ... ... (донаучный)
Классикалық
Қазіргі заманғы
Ғылымға дейінгі кезең Көне шығыста, құлиеленуші ... ... ... 4-5 мың жыл бұрын қалыптаса бастаған.
Мысалы, Египетте мемлекеттік ... ... ... ... ... ... Бұл ... көптеген критерий
бойынша жан-жақты, қатал даярлау ... ... ... ... ... ... мәдениеттілік деңгейі және басқа көптеген
критерийлерге басты назар аударды.
Біздің заманымыздың ... Көне ... өте ... ... ... ... және оның шәкірттері чиновниктерді және атақты
ақсүйектерді даярлаудің дамыған философиясын құрды. Ол ... ... ... ... кезінде - үміткердің бай және белгілі тұқымнан
шыққандығына ... оның жеке дара ... ... ақыл-ойына басты
назар аударылады.
Ғылымға дейінгі кезеңінің нағыз биік жетістігі Көне Грецияның жандану
кезеңіне келді. Ол уақытта қолөнершілердің, ... ... ... ... ... ... ... кезіндегі қойылған
талаптар өте қатал және ... ... ... көне грек ойшылдарының
(Аристотель, Платон) еңбектері маңызды ықпал етті, олар тарихта бірінші рет
мамандықтың қай түрі ... ... және ... ... бір ... ұмтылған. Ортағасырларда педагог кадрларды іздеу мен ... ... ... ... мысалдар көп, бірақ мұның бәрі ... ... ... ... жасауға бағытталған - тек алғашқы
қадамдары ... ... ... ... - қазіргі біртұтас ... - тек ... ... ғана ... ал ... жүйе тек ... ... капитализмінің дамуына әсер еткен, XVIII-XIX ғасырлардың
индустриялық төңкеріліс классикалық ... ... жол ... ... қол ... – бу мен ... ... - еңбек шартарын өзгертуге,
қоғамдық еңбек бөлінісінің түр-түрінің пайда болуына және тағы ... ... ... жеке ... иесі иесі болу міндетті емес, жаңа типті
қызметкер, басқарушы, басшы жаңа ... ... ... ... Осы ... қатар жұмысшылар мен меншік иелерінің арасында
айырмашылық та өсе бастады. ... ... ... ... не
жалғастырушы болатын бөлек құрылымдардың керектігі туындады.
Және де ұжымның ... ... ... ... ... ... ... департаментінің құрылғанының нақты күні белгісіз, бірақ XIX
ғасыр басында үлкен мекемелер өзінің ... ... ... ... болды. Алғашқы администраторларды - ... ... ... по ... деп атады. Олардың міндеті -
әкімшілік пен жұмысшылардың арасын ... ... ... ... өз ... ... тіліменен сөйлеуі керек еді, ал
басшыларға сол ... ... ... ... ... ... қызметкер болуы керек еді. Ол кезде кадрлық пролемалар әрекеттенбей-
ақ шешілетін: жақсы жұмыскерлерді басқа мекемелерден ақша не ... ... ... ұсыну арқылы өз жағына тартатын.
Педагог кадрларды даярлау проблемасын ғылыми ... ... ... ... ... және ... неміс психолог Мюнстерберг болды.
Бірақ кәсіби даярлау жүйесіне түбегейлі өзгеріс енуі XX ғасырдың 20-
жылдарында ғана мүмкін болды. Бұл ... ... ... - ... ... ... кеңінен тарады. Педагог кадрларды саясаты аумағында
Тейлор ... ... және ... және де ... ... баға ... арнайы жүйесін жасауға ерекше көңіл бөлді. Тейлордың
жүйесін ең дамыған мемлекеттер (АҚШ, ... ... және т.б.) ... ... де ... даярлау жүйелерін жасауға белсенді түрде тырысты.
Көптеген америкалық компанияларда “дербес құрамды белгілейтін бөлім”
құрыла бастады, ... ...... күшін тарту, даярлау, төмен
буындағы тағайындау, жоғарылату, ... және ... ... қарау, қауіпсіздік техникасы мен санитарияны қадағалау, тұрмыс
жағдайды жақсарту, персоналды зерттеп тану.
Германия ... ... және ... ... ... ... 1920 ... басында Германияда фирма басшылардан глобальді
сұрау жүргізілді. Оның ... ... ... ... ... критерийлерін анықтау. Фирма басшылары мен жұмысшылардан
алынған жауаптарды өңдеуді жеңілдету үшін Берлинде ... ... 151 ... ... ... дайындады. Әр түрлі ... ... ... ... көптеген “кәсіптік психограмма”
қатарын (мысалы, машинист, теруші, вагон ... ... ... т.б.) ... ... ... картотека жинағын жасады.
Ресейде психотехниканың жаңалықтарын енгізу үрдісін белсенді түрде
қолданды. Өнеркәсіп ... ... ... 9 ... ... ұжыммен жұмыс істеу методикасын қолдана бастады.
Қазіргі заманғы кезең. Кәсіпорындардағы қызметкерлерді даярлау тәжірибесін
экономикасының бүкіл саласына ... – 1950 ... аяғы 1960 ... ... (теория качеств)” жасау – педагог кадрларды
қызметінің ең бір ... ... ... деп есептеуге болады (алғашында бұл
теория басшыларға ғана қатысты болды). Бұл бағытты ұстанғандар - ... ... тез ... ... және тағы ... осы ... ... тән ерекше қасиеттерге қарады. Басқару функцияларын табысты атқару
үшін, зерттеушілердің көзқарасы бойынша, әр түрлі ... тағы ... ... ... ... ... ішінде алдын ала сезе білу,
тез реакция көрсету, шыдамдылық, өзіне көңіл аударта білу, өзіңді ... ... ... ... және ... зерттеу.
Жаңа теорияның ең бір әлсіз және әлжуаз жағы оның ... ойы - ... ... ... ... кемшілігі болмай, барлық жақсы
қасиеттеріне ие болу ... ... ... 20 ... ... ... болуының 79 қасиетін көрсеткен. Сол ... ... ... көптеген зерттеулер жүргізілді, алайда ... ... ... ... ... көп ... Олпорттың
айтуы бойнша, индивидті суреттеудегі қолданылатын ағылшын тіліндегі 17 мың
анықтауышының әр біреуі лидерлік ... ... тән ... ... жылдан кейін С. Джиб ... ... ... ... ... мағынасыз деген қорытынды шығарды, себебі
әртүрлі жағдайлар басқарушыдан ... ... ... теріс іс-
әрекеттерді жасауды талап етеді. Тағы бір қателікке келсек, ... ... ... ... ... қасиеттерді көрсететін
сөздер емес, оларға жақын ... ... ... ... көлемі ұлғайған сайын, соғұрлым қорытынды нәтижесіз ... ... ... баға ... ... ... ... сәйкестеп келтірілмеді.
Басқарушы орынға даярлау мақсатымен адамдардың индивидтік айырмашылықтар
танудағы проблемаларды шешетін “Сапа теориясы”(“теория качеств”) ұсынылды.
Ол теория ... ... ... ... және ... орынға проффесионалды
түрде даярлауде негіз бола алмады. Бірақ та бұл теория даярлаудің эффектілі
жүйесінің дамуына жол салды.
1960 жылдары ... ... ... ... ... ... ... алған. Бұл процесс сол кезде пайда болған және жаңа ... ... ... социологиясына байланысты. Оның ... ... ... Әйтеуір бұлай алғашқы кезеңде болды. Бастапқы
кезеңде зауыттық социология – социологтар, психологтар, экономистер еңбек
еткен зәулім ... ... ... даму бөлімшелерінде өз
статусын ... ... ... ... ... ... қызмет
бөлімшелер (бюро, сектор, лабораториялар) пайда болды.
Прикладтық социологияның және еңбек психологиясының ... ... 70 ... 80 ... ... ... Осы ... өздік
(самостоятельные) мектептер және бетбұрыстар ... ... ... ... ... ... зауыттық қызмет
бөлімшелерінің түрленген (разветвленная) жүйесі кең етек ... ... ... ... ... ... ... реформасының
нәтижесінде зауыттық қызмет бөлімшелері жоғала бастады. Олардың функциялары
педагог кадрларды бөліміне және рекрутинг агенстволарына ауысты.
Бүгінгі күні ... ... ... және даярлаудің қазіргі
заманғы және эффектілі ... - ... ... ... онымен педагог кадрларды центрі мен ... ... ... және бағалау ұғымдарының түсінігі
Персоналды даярлау – бұл өндіріс немесе мекеменің бос орынға өтінген
тізіміндегі ... ... ... ... ... таңдау
жасаудағы – іс әрекеттер мен шаралар жиынтығы.
Жұмысқа қабылдау шешімі, мамандардың айтуы бойынша, ерекше ... ... ... салдары бар шара. Оның эффективтілігіне тек қоғам, жеке
өндірістер ғана үміт артпай, жеке ... де үміт ... ... адамдарға өте қатты әсер етеді. Қызмет ету бұл
адамдардың тек ... ... ... ғана ... социалдық
статусын, арақатынасты және өмірге деген қанағаттандырушылығын көрсетеді.
Бір ... ... ... - ... қабілеті мен кәсіпорын
талаптарының біріне-бірі келісімді (гармоничный) үйлесім табуды ... ... ... ... ... кезінде қаншалықты дәрежеде қамтамасыз
етілмесе, соншалықты деңгейде ... ... ... ... ... қоғамды алаңдататын жәйт: әр түрлі ... ... пен ... бар ... жынысы, жасы, нәсілі
немесе ұлтының сай ... ... ... ... ... деген
атқа ие болуы.
Осының салдарынан қызметкерлерді даярлауге сыртқы ортаның ... ... ... ... ... ... жалдаған кезде
дискриминациядан қорғау туралы мемлекеттік заңдар жиынтығы; еңбек нарығы өз
әсерін тигізеді, себебі даярлау процестері - ... мен ... ... ... көп болған жағдайда жұмыс беруші ... ... да ... және ... ... белгілейді.
Мамандардың пайымдауынша, бұрыс шешімдердің қабылдануы - ... ... ... ... ... түрде азайтады. Өз кезегінде,
жоғары талаптар потенциалды үміткерлер санын кемітеді, бұдан ... ... ... ... ... да ... ... керекті
мамандық иелерінің жетіспеуі бос орындарға талапкерлердің санының аз екені
аңғарылады да, ... ... ... ... ... әкеліп
соғады.
Жұмысқа алған кезде бағалауды атқаратын персонал қызметінің мақсаты –
кәсіпорынның күткен нәтижесіне жеткізе ... ... ... ... білу.
Негізінде жұмысқа қабылдаудағы баға беру бұл адам ... ... ала ... бір ғана ... ... ... ... көп болғанына қарамастан,
бұлардың бір ортақ ...... ... ...... адамның қандай әдісті қолданатынына немесе эксперт
есебінде шақырылған адамға байланысты.
Бағалаудың объективті болу проблемасы бағалау ... ... ... түрінде құруға болады. Персоналды дұрыс бағалау үшін бағалау
технологиясын төмендегідей құру керек:
... – жеке ... ... ... байымдауына
қарамау;
• Сенімді (надежно) – кездейсоқ факторларға (көңіл-күй, ауа райы,
өткен жетістіктер мен сәтсіздіктер, кездейсоқ) еліктемей, өзін
еркін ұстау;
... ... ...... ... ... – адам қаншалықты өз жұмысын табысты орындаушылығы;
• Болжай білу – ... баға ... ... қызметте және ол
қызметін қандай деңгейде орындайтынын көрсету керек;
• Комплексті – ... ... ... ғана ... ... мен ішкі ... және ... толық
бағалайды;
• Түсінуге оңай (доступно) – бағалау процесі мен баға критерийлері
нақты мамандарға ғана емес, бағалаушы мен бақылаушыларға да және
бағаланушылардың өздеріне де ... ... ... ... ... - ... ... кесел жасамау керек,
қайта мекеменің кадр жұмысының жүйесіне ене отырып, оның ... ... ... ... жасауы керек.
ІІ. Қазақстандағы педагог кадрларды даярлау тәжірибесі
2.1 ... ... ... ... ... және ... ... мамандықтары бойынша базалық даярлықты оқитындар контингенті 167  
мың   адамнан   астам және жылына 22  мыңнан  астам  мұғалім    ... ... оқу орны 19  ... ... ... ... ... арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы: 
2009 жылғы 5655 грант пен кредиттен 2012 жылы 6075-ке ... ... ... және ... ... өткен мұғалімдердің саны өсіп
келеді: 2009 жылы - 42784 мұғалім, 2011 жылы – 48157.  ... бұл ... ... ... ... ... бес жылда бір рет өтуін
міндеттейтін «Білім туралы» Қазақстан Республикасы  Заңының ережелерін іске
асыру үшін ... оған ... жыл ... 54000 мұғалім біліктілігін
арттырудан өтуге тиіс.
Бейіндік ... ... 2 ... ... шетел тілдерін,
информатиканы оқытуды көздеу, кәсіптік мектептердің желісін ... 28 ... ... ... ... ... етеді.
Жоғары оқу орындарының түлектерін ауылдық жерлерде жұмыс істеуге тарту
және орнықтыру тетігін ... ... оқу ... ... ... ... біліктілігін
арттыруда жан-жақты пайдаланылмайды. Педагог кадрлардың ... және ... ... ... шешу ... шет ... тәжірибе
алмасу нашар дамыған. Білім беру ұйымдарының басшылары мен қызметкерлерінің
жаңа білім-білікті игеруін материалдық және ... ... ... ... ... ... пайдаланылмайды, практикалық қызметке
бағдарланған оқытудың белсенді тренингтік ... ... ... ақпараттандыру
Орта білім беру жүйесін ақпараттандырудың мемлекеттік ... ... ... ... ... 100 ... компьютерлендіру
аяқталды. Орталық коммуникациялық торап құрылып, оған Білім және ғылым
министрлігінің орталық ... ... және ... ... ... ... ... Жалпы орта білім
беретін ұйымдарға ... ... ... ... ... ... ... Қашықтан оқытудың спутниктік арнасына
республиканың алты облысының 717 ... ... (8,7 ... ... ... және ... технологияларды (бұдан
әрі - АКТ) дамыту және оларды ... беру ... ... ... ... қалуда.
Қазақстанда бір компьютерге жалпы білім беретін мектептердегі 54 ... бұл ... ... ... ТМД елдерінің арасындағы ең жоғары
көрсеткіштердің бірі (Ресейде - 59). ... ... 2010 ... ынтымақтастық және даму ұйымы  елдері бойынша бұл  көрсеткіш
13-ке теңелді,  Латвияда, Венгрияда және Чех Республикасында  бұл  тиісінше
5, 9 ... ... ... 2012 ... ... ... ... 1 компьютерге 5 оқушыдан келген,  АҚШ-та – 4.
Қазіргі   таңда   ... ... ... ... ... ғана қол ... ... 2007 жылы 90%-дан астам мектеп, 2008
жылы Эстония ... 100%-ы, ... ... ... 80 %-ы, ... 58%, ... ынтымақтастық және даму
ұйымы елдері бойынша ... ... ... 52%-ы  ... желісіне
шығу мүмкіндігіне қол жеткізген. 
Кәсіптік мектептер (лицейлер) мен колледждерде бір компьютерге тиісінше 31
және 25 ... ... ... ... ... мектептердің
(лицейлердің) 39%-ы және колледждердің 51%-ы қосылған.
оғары ... беру ... ... ... ... ... ... процесін басқаратын жеке оқшау жүйе жұмыс істейді.
Жекелеген жоғары оқу ... ғана ... ... ... ... ... технология эксперименттік режимде іске
асырылуда.
Білім беруді қаржыландыру
Еліміздегі экономикалық жағдайдың ... ... ... ... ... ... ... арттыруға мүмкіндік берді  (7-кесте).
 
1-кесте (млн. теңге)
| | | | | | ... |2008 |2009 |20082 |2011 |2012 |
| | | | | | ... ... ... мен |2975 |3322 |3880 |4553 |5742 ... | | | | | |
| | | | | | ... орта білім беру |60007 |67224 |81744 |98906 ... | | | | | ... ... ... беру |2693 |3018 |3910 |5299 |6540 |
| | | | | | ... орта ... беру |2662 |2528 |2989 |3495 |5001 |
| | | | | | ... және ... оқу |8120 |9344 |11783 |12763 |15506 ... ... білім беру | | | | | |
| | | | | | ... да ... |4959 |17640 |14671 |24505 |33547 |
| | | | | | ... |81416 |103076 |118977 |149521 ... | | | | | ...  % |3,1 |3,1 |3,2 |3,4 |3,8 ... ... арналған мемлекеттің шығыстары абсолютті артып қана 
қоймай, оның өсуінің едәуір қарқынына қарамастан ... ... ... ... беру ... ... ... тәуелсіз сыртқы бағалау жүйесі: ұлттық бірыңғай
тестілеу ... әрі - ҰБТ), ... ... бақылау (бұдан әрі - МАБ)
енгізілуде.
Дегенмен білім берудің барлық деңгейлерінің сапасын ... ... ... ... ... ... ... нақты жай-күйін
толыққанды көрсете алмайды және басқару үшін кері ... ... бола ... беру ұйымдары қызметінің сапасын бағалау көрсеткіштері мен
өлшемдері жетілмеген, ... ... жоқ. ... беру сапасын басқару
компоненттері бытыраңқы жұмыс істейді. Оқитындардың жетістіктерін сыртқы
бағалаудың мазмұны, мақсаты мен ... ... ... ... ... ... сай емес. Оқитындардың білім деңгейін салыстырмалы
зерттеулер жөніндегі халықаралық ... ... ... және ... ... қолданыстағы статистика жүйесі қазіргі
заман талабына мағыналық та, ... ... ... да ... Мазмұнды әрі  оралымды  емес,  халықаралық стандарттарға ... ... мен ... ... ... бірізді статистикалық
ақпараттық ағын әзірленбеген. Білім беру көрсеткіштерінің ... әр ... ... ... жиынымен алмастырылады,  олар
пысықталғаннан кейін әкімшілік есептілік терминдерінде ... беру ... ... ... ... ... беру сапасын бағалауда объективтілікті қамтамасыз етпейтін
рәсімдердің басымдығы;
білім беру жүйесінің жаңадан  еніп ... ... ден ... ... ... ... мен ... ескірген қағидаттарына 
бейілділігі;
педагог кадрларды ... ... ... ... ... ... еңбегінің  материалдық жағынан нашар ынталандырылуы;
білім беру ... ... ... ... ... дене шынықтыру, ойын жабдықтарының, оқу ... ... ... ... ... ... келмеуі;
білім беру қызметтерінің нарығында сұраныс пен ұсыныстың ғылыми
негізделген ұзақ мерзімді болжамының болмауы;
сабақтас ... ... ... ... беру стандарттарын және
білім берудің барлық ... мен ... ... ... мониторингінің тетігін жасау және іске асыру кезінде әдіснамалық 
қағидаттардың үйлесімсіздігі; 
кәсіптік оқытуды және мамандар даярлауды ... ... ... мен әлеуметтік серіктестерді тарту тетіктерінің болмауы;
білім беру саласындағы құралдардың, әдістердің және бағалау қызметі
технологияларының жеткіліксіз әзірленуі;
педагог, ғылыми-педагог ... және ... ... ... даярлау және біліктілігін арттыру жүйесінің нашар дамуы;
 білім беруді басқару жүйесін қамтитын бірыңғай ақпараттық ... ... ... ... басында елдегі экономикалық ахуалдың жақсаруы, сондай-
ақ “Білім” бағдарламасын іске асыру ... ... ... ... білім беру жүйесіне оң әсерін тигізді. Алайда мұның өзі білім
беру ... ... ... және ашық ... ... сәйкессіздігін жою үшін   жеткіліксіз.
Келеңсіз құбылыстарды болдырмау, ... ... ... білім берудің мазмұнын жаңарту және балаларды оқыту мен
тәрбиелеу ... ... ... ... ... ... және ... жағдайлары мен дамуы жоғары елдердің
озық тәжірибесіне сәйкес мамандарды ... ... ... ... ... ... ... мен міндеттері
Бағдарламаның мақсаты адам ресурстарын даярлау сапасын ... ... ... мен ... қажеттіктерін қанағаттандыру үшін ... 2015 ... ... ... даму ... негізінде көп деңгейлі білім берудің ұлттық жүйесін жаңғырту
болып  табылады.
Бағдарламаның  негізгі міндеттері:
халықтың барлық жіктері үшін ... ... қол ... ... ... ... ... одан әрі демократияландыру негізінде
білім берудің ұлттық жүйесінің жұмыс істеуінің нормативтік құқықтық базасын
жетілдіру;
қазақстандық ... ... биік ... ... мен бостандықтарына құрметтеуге тәрбиелеу;
мемлекеттік тілді басым дамыту;
отандық дәстүрлер, әлемдік тәжірибе және тұрақты даму қағидаттары
негізінде ... ... ... мен ... ... жылдық жалпы орта білім беруге көшу;
БХСЖ өлшемдеріне сай ... ... беру және ... ... ... ...  
 оқытудың жинақтаушы кредиттік жүйесіне ... ... ... үш ... ... ... (бакалавриат – магистратура –
докторантура);
экономиканың ... ... үшін ... ... және ... ... ... сапасын арттыру;
әлемдік білім беру кеңістігіне ықпалдасу;
білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін құру;
білім берудің бірыңғай ақпараттық ортасын қалыптастыру;
білім беру ... ... және ... ... ... беру ... материалдық-техникалық базасын нығайту;
білім беруді, ғылым мен өндірісті ықпалдастыру;
білім берудің сапасын арттыру үшін экономика ... ... ... жасау;
педагог қызметкерлердің әлеуметтік мәртебесін арттыру, ... ... ... ... ... етуді жетілдіру, білім беру 
менеджерлерін даярлау;
көп деңгейлі ... ... беру ... ... ... және
жеке тұлғаның мүдделерінің теңдестігін қамтамасыз ету болып табылады.
 
Алға қойған міндеттерді іске асыру үшін:
білім берудің ... ... ... ... ... ... білімге өзгерту;
білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық ... ... ... және ... қамтамасыз етілуін қазіргі
заманғы әлеуметтік-экономикалық жағдайларға және ... ... ... ... ... ... экологиялық, экономикалық және
құқықтық даярлығын күшейту;
білім берудің барлық ... ... ... ... ... ... арттырудың кәсіптік білім беру бағдарламаларының
құрылымын және мазмұнын жетілдіру;
білім беру ... ... мен ... ... ... ... ету ... Қазақстанда орта білім беру
12  жылдық оқытуға көшудің нормативтік құқықтық базасын жасау;
білім беру бағдарламаларының базалық және бейіндік ... ... оқу ... оқулықтар мен оқу-әдістемелік ... және ... мен ... әдебиетті әзірлеуді және басып шығаруды
әдістемелік қамтамасыз ету, 12 жылдық ... ... оқу ... ... міндеті болатын ... ... ... жаңа педагогикалық, ақпараттық және ... ... ... оқу жетістіктерін сыртқы ағымдағы және қорытынды бағалау
жүйесін құру;
оқытуды ұйымдастыру ... және ... ... ... ... ... танымдық процестің белсенді субъектісіне өзгерту;
облыстық және аудандық ... ... ... ... ... арқылы басқару буындары мен олардың бағыныстылық функцияларының ара
жігін нақты ажырату;
мектепте ... ... ... және оларға жету жолдарын
мониторинг ... ... ... ... ... ... жүйесін құру;
жалпы білім беретін мектептерді салу қажет.
Оқу процесі:
өз бетінше білім алу және оны ... ... ... мен
дағдысын қалыптастыруға, танымның ғылыми тәсілдеріне мақсатты және жүйелі 
түрде баулуға;
оқушыны жеке ... және ... ... ... дамытуға, өмірлік
құнды бағдарларын қалыптастыруға;
ұлттық мәдениетті ... ... ... және ... да ... нәр алуын  бойында қалыптастыруға;
нарықтық экономика мен сапаның негізгі түсініктерін және ... ... ... қалыптастыруға;
жалпы негізгі білім беру сатысында бейіналды даярлықты және жалпы ... беру ... ... ... қамтамасыз етуге бағытталатын болады.
Жалпы орта білім берудің жаңа мемлекеттік жалпыға міндетті ... ... ... ... ... ... ... берудің
ұлттық мақсаттары жүйесін орнықтыратын  болады.
Қазақстан Республикасының зияткерлік әлеуетін қалыптастыруға бағытталған,
дарынды балалармен ... ... мен ... ... ... ... ... байланыстар дамытылатын болады.
Ауылдық мектептерді дамытуға ерекше көңіл аударылатын ... ... ... оқу ... толыққанды және сапалы өткізу үшін
негізгі және аға буындағы біріктірілген ... ... ... ... ... ... ... балалары үшін бейінді
мектеп-интернаттар салу және ашу көзделіп отыр. Ашық білім беру ... үшін оқу ... ... ... ... әрі ... ... кеңінен енгізілетін болады.
Арнаулы түзеу білім беру ұйымдарының желісі ... ... ... шектеулі балалардың кәсіпке дейінгі және кәсіптік
даярлыққа қол жеткізуі ... ... ... ... оқытуды мемлекеттік қолдау, бұрын оқыту мүмкін емес ... ... ... ... ... ... ... білім беруді кадрмен қамтамасыз ету жетілдіріледі.
Мүмкіндіктері шектеулі балаларды ерте ... ... ... іске ... осы ... ... елеулі бөлігін қалыпты
жалпы білім беретін мектептерде оқыту үшін жағдай жасайды.
Қосымша білім беруді дамыту үшін  сол ұйымдардың желісін ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік
қорғалмаған жіктерінің балалары мен девиантты мінез-құлыққа бейім балаларды
сабақтан тыс жұмыспен мейлінше қамту, ... ... ... ... беру ... ... үшін жағдай жасау көзделеді.
Арнаулы және қосымша бiлiм берудi дамытуға қатысуға ... емес ... ... ... ... ... ... Республикасындағы педагог кадрлардың қажеттілігін жүзеге
асыру
3.1 ... ... ... ... даярлау және олардың біліктілігін
арттыру
Педагог кадрларды даярлау, олардың ... ... ... ... ... ... базасында жоғары оқу орындарының педагог
кадрларын даярлау, олардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау ... ... және одан әрі ... ... білім беру бағдарламалары мазмұнын жаңарту,
білім берудің вариативтік (өзгермелі) үлгілерін жасау;
педагог кадрларды даярлау ... ... ... ... ... ... және психологиялық-педагогикалық практиканы енгiзу;
екiншi мамандықтың қысқартылған бiлiм беру бағдарламалары бойынша, оның
iшiнде мемлекеттiк тіл, шетел және ана ... ... ... пән ... ... даярлау;
болашақ мұғалімдер үшін олардың даярлық деңгейін тәуелсіз ... қоса үш ... бір ... ... ... тағылымдаманы
енгізу;
12 жылдық мектепте  және мектепке дейінгі, арнаулы,  жалпы қосымша және
кәсіптік білім беру ұйымдарында ... ... үшін ... ... мамандар даярлауға мемлекеттік тапсырысты ұлғайту;
педагогтерді және басшыларды аттестаттаудың және қайта аттестаттаудың,
мұғалiмнiң педагогикалық ... ... жаңа ... ... еңбегiн ынталандырудың және оларды жергілікті жерлерде
тұрақтандырудың тетiктерiн жетiлдiру;
бiлiм берудiң жаңа ... ... ... мен ... беру
әдiстемелерiнiң өзгергенiн ескере отырып, ... мен бiлiм ... ... ... ... және ... бiлiктiлiгiн арттыруды
жүзеге асыру;
білім  беру ұйымдары ... ... ... ... ... ... жүзеге  асыру;
жоғары  оқу  орындары арасындағы,  халықаралық шарттар ... ... ... ... оқу  ... ... арттыру мен қайта  даярлау  көзделеді.
Мектепке дейінгі ұйымдар үшін педагог ... ... ... ... ... ... ... мектепке дейінгі жастағы
балалармен жұмыс жөніндегі педагогика-психология, ... ... ... ... ... ... жастағы балалар үшін шетел тілі, қосымша
білім беру педагогикасы.
Білім беру бағдарламалары инновациялық педагогикалық ... ... және ... ... ... ... және қашықтан оқыту технологияларын меңгерген көп ... ... ... ... ... ... блогын іске асырудың негізгі бағыттары:
АКТ-ны оқу процесіне енгізу жөніндегі ... ... ... ... ... ... әлемдік көрсеткіштеріне  қол
жеткізу үшін орта білім беру ұйымдарын одан әрі компьютерлендіру;
орта білім беру ұйымдарын Интернет желісіне қосу;
білім ... ... ... ... оқыту технологияларын
әзірлеу және енгізу;
өңірлерде білім беру ақпараттық ресурстар ... ... ... беру ... құру;
орта білім беру ұйымдарын ... беру ... ... ... ... ... ету;
мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік  ортасы  негізінде порталды және
өңірлердің ресурстар орталықтарын ... беру ... ... ... және ... ... енгізу.
Аталған бағыттарды іске асыру оқу процесіне ақпараттық коммуникациялық
технологияларды енгізу және білім беру жай-күйінің мониторингі мен ... ... ... ... ... ... қабылдау
есебінен білім беру сапасының деңгейін арттыруды қамтамасыз етеді. 
3.2      Білім беру жүйесінің жай-күйін ... ... ... қоғамдастық нарықтық экономикалы 
мемлекет ретінде таныды. Тәуелсіздігінің қысқа тарихи кезеңінде еліміз
әлемдік қоғамдастыққа ... ... ... ... ... қол
жеткізді.
Осы орайда, қоғамдық даму деңгейінің, елдің экономикалық қуаты мен ... ... ... ... беру жүйесінің, адам ресурстарының
рөлі мен маңызы арта түседі. Қоғамдық қатынастар жүйесіндегі өзгерістер
білім беруге, одан ... жаңа ... ... ... барабар
әрекет етуді және экономиканың даму қажеттіктеріне сай болуды талап ете
отырып әсерін тигізеді.
Жедел ... ... әлем және ... ... ... ... ... білім міндетті, бірақ ол білім берудің жеткілікті нысанасы  ... ... ... ... беру ... ... ... дағды-біліктің  жиынтығын (білім үстемдігі) меңгеріп қана
қоймауға тиіс. Оқитындардың  өзін ... ... білу және ... ... түрде қатысу үшін (құзыреттілік) ақпаратты өз бетінше табу, ... және ... ... ... бойына сіңіру әлдеқайда маңызды
да күрделі. ... ... беру ... ... ... білім беру
кеңістігінде лайықты орын алуына мүмкіндік ... ... ... ... мен ... ... ... жалғастыруда. Білім беру
мазмұны фактологиялық күйінде қалып отыр және оқитындарды қоғам өміріне
құзыретті, жауапты әрі ... ... ... отырып даярлауға
бағдарланбаған. Өңірлік деңгейде білім беруді ... ... ... ... беру бөлімдерінде мамандардың штат санының
жетіспеушілігі білім ... ... ... кері әсер етеді.
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
Көптеген дамыған елдер ... ... ... ... тең қол ... ... жасайды. Бұл тек ... ... ғана ... ынтымақтастық және даму ұйымы елдерінің білім берудің жалпы
бюджетінен 9,5 %, 2007 ж.), сонымен қатар балалардың ... ... ... ... ... негізделген мектепке дейінгі тәрбиенің әр ... ... да ... ... ... ... мектептері,
сәбилерге арналған мектептер, 3-тен 5 ... ... ... ... ойын ... ... қарау және күту топтары.
Қазақстанда 2008 жылмен салыстырғанда мектепке дейінгі ұйымдардың саны  12
бірлікке  (1%),  ал  олардағы  балалардың  контингенті 25 421 ... ... ... бұл ... ... тәрбиелеу мен оқыту сұраныстарының өсуі мен
осы сұраныстарды ... ... ... ... ... Нәтижесінде мектепке дейінгі ұйымдардағы 100 орынға
105-тен   130-ға   дейін ... ... ... ... ... 22 ... жуық бала мектепке дейінгі ұйымдарға орналасу үшін кезекте
тұр, бес-алты жастағы 127 мың бала ... ... ... | | ... ... ... |
| | | ... |1144 |135287 |
| | | ... |1167 |146375 |
| | | ... |1162 |153965 |
| | | ... |1156 |160708 ... ... тәрбие жүйесінде 16,3 мың педагог қызметкер еңбек етуде,
олардың 38,7%-ының жоғары білімі, 52,8%-ының арнаулы орта ... ... ... ... ... ... және   2,1%-ының 
орта білімі бар. Мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің  40 %-ының ғана
жоғары және бірінші санаттары бар, ал 31,2 ... ... ... ... тәрбиенің нормативтік құқықтық және оқу-әдістемелік базасы
құрылуда. Мемлекеттік және орыс ... 82 ... ... 19 ... ... ... сынақтан өткізілді және 2011/2012 оқу жылында
алғаш рет ... жылы ... ... міндетті мектепалды дайындығы енгізілді,
бұл балаларды мектепалды дайындық ... ... әсер етті ... қатар мектепке дейінгі білім беруде де бірқатар ... ... ... ... ... тек 40%-ға жуық бала ғана жергілікті
бюджет есебінен оқулықтармен ... ... ... ... ... ... спорттық мүкәммал, кітапхана қоры, ойыншықтар,
оқытудың көрнекі құралдары моральдық тұрғыдан ескірген және табиғи ... және ... ... беру ... 58%-ы ғана ... дейінгі
тәрбие  мамандарымен жасақталған. 
МКҚК (мемлекеттік коммуналдық ... ... ... ... ... ұйымдарды қалдық қағидаты бойынша қаржыландыру балалардың
балабақшада болу ақысының өсуіне әкеліп ... және ... ... аса ... халықтың табысы аз және әлеуметтік жағынан шетін 
жіктеріне ауыр тиді.
Тұтас алғанда, мектепке ... ... мен ... бір жастан алты жасқа
дейінгі ... ... ... ... ... ... дайындықтағы міндетті бағдарламаны бес жастағы
балалардың 40%-ы және алты ... 60% бала ғана ... орта ... ... білім беретін мектептегі реформалардың шетелдік тәжірибесі
оқытудың мерзімін 12-13 жылға дейін ұзартуды, жоғары ... ... ... мен ... ... ... бағалау жүйесін  енгізуді
көздейді.
Қазақстанның  жалпы орта білімі жалпы білім беретін мектептер санының
көбеюімен әрі ... және ... ... орай ... шағын жинақталған мектептердің өсуіне ықпал еткен оқушылар
контингентінің азаюымен сипатталады (2-кесте).
          
 3-кесте
 
| | | ... жылы ... саны ... ... |
| | | ... |8109 |3043,3 |
| | | ... |8171 |3019,5 |
| | | ... |8164 |3095,6 |
| | | ... |8260 |3026,2 ... 4272 ... білім беретін шағын жинақталған мектеп (бұдан
әрі- ШЖМ) жұмыс істейді (жалпы мектептер санының 52%-ы). ... 429,1 ... ... ... ... ... оқиды. ШЖМ-нің бір оқушысын
оқытуға жұмсалған шығын қалыпты мектепке қарағанда (өңірлерге байланысты)
30 – 100 %-ға ... ... ... ... алыс ... 37 мың ... ... ұйымдастырылған.
Қазіргі таңда 3687 (44,6%) қазақ тілінде оқытатын, 2069 (26,1%) қазақ
және орыс тілдерінде оқытатын жалпы білім беретін мектептер жұмыс ... ... ... мектептердегі оқушылардың контингенті ұлғайып
келеді. Егер 2008 жылы оқушылардың  52,1%-ы   мемлекеттік ... ... ал ... ... 54,8%-ы ... Өзбек, ұйғыр, неміс, тәжік, украин
және басқа  да ана тілдерінде оқытатын мектептер ... ... ... ... ... ... 270  мыңнан
астам    педагог   жұмыс  істейді,  оның    ішінде 195,8  ... ... 60 ... ... кәсіптік орта білімі бар. 36,5 мың педагог
жоғары санатты, 67 мыңы ... ... ... ... ... ... астам мұғалім жұмыс істейді. 
Жалпы білім беретін мектептердің оқу процесіне  оқушы-жетім ... ... және көп ... отбасыларындағы балалар тегін ... 1-8 ... ... жаңа буын оқулықтары енгізілген. Кәсіптік
мектептерде (лицейлерде), колледждерде  арнайы пәндер бойынша ... ... ... ... іске ... нәтижесінде психологиялық-
медициналық-педагогикалық консультациялардың саны 27 бірлікке артты, бұл
арнайы ... ... ... ... ... ... ... 614 интернат мекемелері жұмыс істейді, оларда мемлекет
есебінен 75 мыңға жуық жетім балалар, ата-анасының ... ... ... ... және көп балалы отбасыларынан ... ... ... ... ... 18 балалар интернат-үйлері жұмыс
істейді, оның ... ... дене ... ... бар ... онда ... ... қамқорлыққа алынған 2,8 мың бала
тәрбиеленуде.
5 отбасы үлгісіндегі балалар ... және 17 ... ... онда өмір сүру ... ... ... ... берудің патронаттық
нысаны даму үстінде.
            2008 жылдан бастап мектептен тыс ұйымдардың саны ... ... ... 1,6 %-ға ... ... | | ... жылы ... тыс ... ... |
| ... | |
| | | ... |568 |219126 |
| | | ... |598 |251684 |
| | | ... |617 |266547 |
| | | ... |629 |291545 ... ... жалпы орта білім беруде өз шешімін күткен проблемалар да
анықталуда. Оқулықтар шығару тәжірибесінің, ... ... ... ... ... қаржылық тетігін ... ... ... ... ... ... қанағаттандырмай отыр.
Ескіргендерді пайдалану және қазіргі заманғы оқу жиһаздары мен
жабдықтарының, спорт мүкәммалының ... ... ... ... ... ... ... беру стандарттары талаптарын толық көлемде
орындауға мүмкіндік бермей отыр және балалар мен ... ... ... ... Республиканың әрбір ... ... ... ... ... ... ... және т.б.,
мамандандырылған зертханалар мен спорт залдары жоқ.
 256 ... ... ... ... 2 ... ... мектеп күрделі
жөндеуге мұқтаж.  Еліміз бойынша оқушы орнына ... 500 ... ... ... көзқарасқа негізделген мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарттары оқушылардың өмір жолын ... ... ... ... белгілеуіне оң   негіз бола   алмайды.  Жоғары
сынып оқушыларының 30%-ы ғана ... ... ... ... қызметті      саналы    түрде таңдайды.   Болашақ  мектеп
түлектерінің 70%-ының ... ... ... өте ... және өз ... ... ... емес. Жоғары сатыда бейінді оқытудың жетіспеушілігінен
еңбек ... ... ... ... ... жоқ.
Кешенді тестілеудің нәтижелері талапкерлердің білім деңгейлерінің
жоғары ... ... ... емес баға алғандар үлесі 5 жыл
бойы өзгеріссіз қалып отыр және олар  28-30%-ды ... 2012 ... ... ... (ҰБТ) қорытындылары мектеп бітірушілердің  24,2%-ы
жинауға болатын 120 ... 40 ... өту ... ... ... тек 0,7%-ы 101-120 балл ... үздік бағаларын дәлелдегенін
көрсетеді.
120 мыңнан ... ... ... ... үштен бір бөлігі ғана
түзеу ұйымдарында арнайы білім берумен қамтылған. Арнайы білім берудің
нормативтік ... және ... ... ... үшін педагог кадрларды даярлау және ... ... ... және ... ... ... Мүмкіндіктері шектеулі балаларды
орталықтандырылған есепке алу жүйесі жоқ. Инклюзивтік ... беру ... және орта ... білім беру
Дамыған елдердегі кәсіптік білім беру жағдайына жасалған ... ... ... ... үшін жұмыс берушілерді көтермелеу
тетіктерінің, сондай-ақ кәсіптік білім берудің сапасын ... ... ... ... ... ... ... негізінің бар
екенін және кәсіптік ... аса ... мен ... ... ... және орта ... ... беру
жүйесі 722 оқу орнынан, оның ішінде жалпы оқушылар контингенті 341,3 мың
адам 307 кәсіптік мектеп ... пен 415 ... ... ... ... беретін оқу орындарында оқитындардың
контингенті 2008 ... ... 2012 ... дейін 10,3 мың адамға ұлғайды.
  (5-кесте).
5-кесте
| | | | ... жылы |КМ (КЛ) саны ... ... ... |
|  | ... ... ... |
| | |  ... |
| | | | ... |306 |88,3 |75,4 |
| | | | ... |312 |88,1 |72,1 |
| | | | ... |312 |89,6 |82,3 |
| | | | ... |307 |98,7 |91,3 ... ... ... ... саны   жекеше  оқу орындарын
ашу есебінен 101 бірлікке өсті.   ... ... ... мың ... ... (5-кесте).
 
6-кесте
| | | | ... жылы ... саны ... ... ... |
| | ... |есебінен оқитындардың |
| | | ... |
| | | | ... |314 |156,1 |43,8 |
| | | | ... |349 |189,8 |45,7 |
| | | | ... |382 |207,9 |54,8 |
| | | | ... |415 |242,6 |63,3 ... және орта ... ... ... оқу ... 28,1 мың
педагог жұмыс істейді. Оның ішінде  2231 адамның жоғары ... бар, ... ... ... ... ... орта ... бар.           
7580 адам жоғары санатқа, 6989 адам бірінші санатқа ие. Колледждерде 5
ғылым докторы және 96 ... ... ... істейді.  
 Сонымен қатар, тез өзгеріп  отырған  экономикалық жағдайда білім беру 
қызметтерінің реттелмеген нарығының  дамуы,  ... ... мен  ... ... кәсіптік  білім беру  жүйесі арасында әлеуметтік серіктестіктің
болмауы білім беру  деңгейі  және  экономика ... ... ... ... болмауына  әкеп соқты. Тұрғындардың 10 мыңына
шаққанда техникалық және қызмет көрсету ... ... ... саны
жоғары білім беру саласына қарағанда едәуір төмен және ол ... ... ... ... ... - 66 ... ал ... оқу орындарында
439 студентті құрайды. Қызмет көрсету саласы және өндірістік емес сектор
үшін кадрларды даярлаудың ... ... ал ... ... және ... ... ... сұраныс қанағаттанарлықсыз күйде қалып отыр
(2-диаграмма 
Жұмыс берушілер мен басқа да әлеуметтік серіктестер ... ... ... ... ... ... ... түзуге нашар тартылған.
Кәсіптік білім беруді және кадрларды даярлауды ұйымдастыруға экономиканың
жекеше секторының қаражаттарын тарту ... ... ... мектептердің 122
ғимараты (45%)  күрделі жөндеуді, 115 ... (42,1%) ... ... ... ... циклдегі 153 кабинет, жалпы білім беру ... ... 108 оқу ... 78 оқу ... 33 ... ... ... жетіспейді.
Өндірістік оқытуды ұйымдастыруға, оқу материалдарын, құралдар мен
жабдықтарды сатып ... ... ... ... және ... арттыруға қаржы қаражаты бөлінбей отыр.
Бөлінген қаржы қаражаты, негізінен, ... мен ... ... (54%), ... киім-кешекке және стипендияға (23%),
коммуналдық қызметтер ... (10%), ... ... ... ... (3%)  ... мектептер мен колледждердегі кадр ... ... 934 ... және ... ... ... құрайды. Кәсіптік
мектептер мен колледждердегі кадр құрамының қартаю, неғұрлым ... ... және орта ... кету үрдісі  сақталып отыр.  Жас
мамандардың еңбекақының және ... ... ... ... ... мен ... ... істеуге деген
ынтасы жоқ.
Облыстық деңгейде кәсіптік білім беру және кадрларды даярлайтын оқу
орындарының  басқару мен ... ... ету ... осы оқу
орындарының  басқару және ... ... ... ... ... ... ... органдарына   берілген   сәттен  бастап
(2004 жыл) нығайтылмаған.
Кәсіптік білім беру мен ... және ... ... еңбегі
кадрларын даярлаудың құрылымы мен білім беру бағдарламалары біліктілік
деңгейлері бойынша Техникалық және ... ... беру ... ... 2009 жыл), ... ... ... стандартты жіктеу
бағдарламасының өлшемдеріне (БХСЖ, 2005 жыл) сәйкес келмейді, бұл кәсіптік 
білім беру жүйесінің ұтқырлығын, ... ... және ... ... ... ... ... білім беру
            Әлемнің  алдыңғы  қатарлы елдерінде  жоғары  және  жоғары  ... ... ... ... ... ... талдау онда  кредиттік 
білім беру  жүйесіне  ... ... ... үш ... кең  ... ... ... Ph.D
докторантурасы. Бұл  модель АҚШ университеттерінде  және ... ... ... Ол ... ... де ... болып
табылады, академиялық ұтқырлықты және еңбек  нарығының  тез  өзгеріп 
тұрған  шағында  түлектерге деген  ... ... ... ... ... ... беру жүйесінде 180 жоғары оқу
орны және ЖОО-ның 86 филиалы бар. 9 жетекші университеттің ... ... ... ... ... және олардың біліктілігін арттыру жүйесін 
жетілдіру  мақсатында 2012 жылы 5 ... ... ... ... оқу ... саны, студенттер контингенті және мемлекеттік білім
беру тапсырысы өсіп отыр ... | | | ... жылы ... оқу ... ... ... |
| ... саны |контингенті |(оқуын жалғастырушылардан |
| | | ... |
| | | | ... |181 |440715 |21970 |
| | | | ... |182 |514738 |25265 |
| | | | ... |173 |590982 |25465 |
| | | | ... |180 |656561 |26465 ... оқу  ... 41 мың адамды құрайтын профессор-оқытушы
құрамының 2520-сы ... ... және 11610-ы ... ... 10000
тұрғынға шаққандағы студенттердің саны 2008-2009  оқу жылындағы 257 ... оқу ... 439 ... артқан.
2008 жылы қабылданған “Білім” мемлекеттік бағдарламасын іске ... ... ... беру ... ... ... ... технологиялы болуын қамтамасыз ... ... ... ... беру бағдарламаларымен қоса жоғары білім берудің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары әзірленді. ... ... ... мен ... ... 7000 үлгі оқу ... ... жоғары білім алуға тең қол жеткізуді қамтамасыз ету және ... ... ... ... ... тестілеу немесе  ұлттық 
бірыңғай  тестілеу жүргізу және конкурстық негізде  мемлекеттік ... ... мен ... беру арқылы ... ... жаңа ... енгізілді.
Кадрларды даярлау жүйесін әлемде жалпы қабылданған бакалавр-магистр
моделіне көшірудің негіздері қаланды. ... оқу ... ... ... ... Оқытуда пайдаланылатын ғылыми зерттеулер
жанданып, академиялық ұтқырлық арта ... ... ... 19
мыңға жуық азаматы әлемнің 35 елінде оқиды, оның ... 16,4 ... ... оқу ... оқиды. 800 адам Қазақстан Республикасы Президентінің
“Болашақ”  халықаралық ... ... ... ... ... ... 8690 ... азаматы оқиды.
Сонымен қатар жекелеген жоғары оқу орындарының және олардың ... ... ... материалдық-техникалық әлеуетінің
жетіспеуінен талапкерлердің және студенттердің даярлық деңгейіне қоятын
талаптарының төмендеуі мамандарды ... ... ... ... Бұл ... оқу ... ... қамтамасыз етуге және олардың
материалдық-техникалық  базасына қойылатын талаптарды күшейту бағытындағы
нормативтік құқықтық базаны ... ... ... оқу ... бір бейінді мамандықтарға даярлау жоспарлы
экономикаға тән тұрақты салаларға және тұтынушыларға ғана бағдарланған.
Әлеуметтік ... және ... ... ... ... ... одан әрі ... қажет етеді. Техникалық, аграрлық,
технологиялық, ветеринарлық ... ... ... ... мен оқу ... ... ... ... оқу
орындарындағы   оқулықтардың, оқу-әдістемелік және ғылыми ... ... ... талап  етеді.
Қазақстандық және шетелдік білім беру бағдарламаларын, білім туралы
құжаттарды өзара есепке алу және өзара тану тетіктерін ... ... ... ол студенттер мен оқытушылардың академиялық ұтқырлығын
тежейді.
Жоғары оқу орнынан кейінгі ... ... ... 48 мемлекеттік жоғары оқу
орнында,      5 мемлекеттік емес жоғары оқу ... және 66 ... ... 15 мемлекеттік жоғары оқу орнында және 23 ... ... ... ... аспирантураны   ғылыми дәреже алып бітірушілер 18%-
дай ғана, бұл ... ... ... ... ... ... ... оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары  ғылыми ... ... ... ... ... ... бермейді.
Ғылыми жетекшілердің (консультанттардың), білім және ғылым ұйымдарының
аспиранттар мен ... ... ... ... ... бағыттар, оның ішінде медицина мамандықтары (трансплантология
және жасанды органдар, нейрохирургия, гематология, емдік дене ... ... және т.б.) ... ... ... ... ... бар,
бұл республикада тиісті ғылыми мектептердің болмауына байланысты. Ғылыми-
зерттеу институттарында және жоғары оқу ... ... ... ... Егер 10 жыл ... ... докторларының орташа жасы 56 жасты
құраса, ал қазіргі ... 62 ... ... ... кандидаттарының жасы 
тиісінше – 44 және 47 жас.
Ғылыми ұйымдардың жоғары оқу орындарының білім беру процесіне қатысуы
болмашы. ... ... ... мен ... қазіргі жағдайының арасындағы
алшақтық маман даярлаудан жаңа ғылыми идеяларды шығармашылықпен қабылдай
алатын, жаңа ... алға ... және ... ... ... басқара алатын ... ... ... ... ... асыруға мүмкіндік бермейді.
Педагогика ғылымдары бойынша жүргізілген көптеген зерттеулердің
практикалық мәні төмен. Соңғы жылдары ... ... ... ... докторлық және 600 кандидаттық диссертация қорғалғанына ... ... бойы ... ... барлық деңгейлерінде оқытудың әдістері
мен нысандары өзгеріссіз қалып отыр, ... ... көзі ... ... ... ... түсінік сақталған.
Педагог кадрларды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру
Педагог мамандықтары бойынша базалық даярлықты оқитындар ... ... ... ... және жылына 22  мыңнан  астам  мұғалім    шығаратын
34 жоғары оқу орны 19  педагогикалық ... ... ... ... ... мемлекеттік білім беру тапсырысы: 
2009 жылғы 5655 грант пен ... 2012 жылы ... ... өсті.
Қайта даярлау және біліктілігін арттырудан өткен мұғалімдердің саны өсіп
келеді: 2009 жылы - 42784 мұғалім, 2011 жылы – 48157.  ... бұл ... ... ... курстарынан  кемінде бес жылда бір рет өтуін
міндеттейтін «Білім туралы» Қазақстан Республикасы  Заңының ережелерін ... үшін ... оған ... жыл ... 54000 ... біліктілігін
арттырудан өтуге тиіс.
Бейіндік сыныпта оқытуды, 2 сыныптан ... ... ... ... ... кәсіптік мектептердің желісін кеңейту 28 мың
педагогикалық ставканы қосымша енгізуді талап етеді.
Жоғары оқу орындарының ... ... ... ... істеуге тарту
және орнықтыру тетігін әзірлеу қажет.
 Жоғары оқу орындарының мүмкіндіктері педагог кадрлардың біліктілігін
арттыруда ... ... ... ... біліктілігін
арттыру және қайта даярлау мәселелерін шешу жөнінде шет елдермен тәжірибе
алмасу нашар дамыған. Білім беру ... ... мен ... ... ... ... және моральдық тұрғыдан көтермелеу
тетіктері тиімді түрде жеткілікті ... ... ... ... ... ... технологияларының енгізілуі
нашар.
Білім беруді ақпараттандыру
Орта ... беру ... ... ... ... ... білім беретін мектептерді 100 пайызға компьютерлендіру
аяқталды. Орталық коммуникациялық ... ... оған ... және ... ... ... торабы және облыстық ... ... ... ... ... орта ... ұйымдарға арналған электрондық оқулық басылымдары  ... ... ... ... оқытудың спутниктік арнасына
республиканың алты облысының 717 мектебі қосылған (8,7 %).
Сонымен қатар, ақпараттық және ... ... ... - АКТ) ... және ... ... беру саласында қолдану қажеттіктен 
әлдеқайда артта қалуда.
Қазақстанда бір компьютерге ... ... ... ... 54 ... бұл ... ... бойынша ТМД елдерінің арасындағы ең жоғары
көрсеткіштердің бірі (Ресейде - 59). ... ... 2010 ... ынтымақтастық және даму ұйымы  елдері бойынша бұл  көрсеткіш
13-ке теңелді,  Латвияда, Венгрияда және Чех Республикасында  бұл  тиісінше
5, 9 ... ... ... 2012 жылдың басында Ұлыбританияның орта
мектептерінде 1 компьютерге 5 оқушыдан келген,  АҚШ-та – ... ... ... ... ... ... ... ғана қол жеткізген. Финляндияда 2007 жылы 90%-дан астам мектеп, ... ... ... 100%-ы, ... ... ... 80 %-ы, Венгрияда 58%, Экономикалық ынтымақтастық және даму
ұйымы елдері бойынша мектептердің орташа есеппен 52%-ы  ... ... ... қол жеткізген. 
Кәсіптік мектептер (лицейлер) мен колледждерде бір компьютерге тиісінше 31
және 25 оқушыдан келеді. ... ... ... ... 39%-ы және ... 51%-ы қосылған.
 Жоғары білім беру деңгейінде ақпараттық жүйемен келісілген интерфейсі жоқ
оқу процесін басқаратын жеке оқшау жүйе ... ... ... оқу орындары ғана қашықтан оқытудың технологиясын
енгізген, кейбірінде аталған технология ... ... ... беруді қаржыландыру
Еліміздегі экономикалық жағдайдың тұрақтылығы білім ... ... ... ... ... ... мүмкіндік берді  (8-кесте).
 
8-кесте (млн. теңге)
| | | | | | ... |2008 |2009 |20082 |2011 |2012 |
| | | | | | ... ... тәрбие мен |2975 |3322 |3880 |4553 |5742 ... | | | | | |
| | | | | | ... орта ... беру |60007 |67224 |81744 |98906 ... | | | | |9 |
| | | | | | ... ... білім беру |2693 |3018 |3910 |5299 |6540 |
| | | | | | ... орта ... беру |2662 |2528 |2989 |3495 |5001 |
| | | | | | ... және ... оқу |8120 |9344 |11783 |12763 ... ... білім беру | | | | | |
| | | | | | ... да ... |4959 |17640 |14671 |24505 ... | | | | | ... |81416 |103076 |118977 |149521 ... | | | | |5 |
| | | | | | ...  % |3,1 |3,1 |3,2 |3,4 |3,8 ... беруге арналған мемлекеттің шығыстары абсолютті артып ... оның ... ... ... ... ... ... қатынасы
да өсті.
Білім беру сапасын бағалау
Оқу жетістіктерін тәуелсіз сыртқы бағалау жүйесі: ұлттық ... ... әрі - ҰБТ), ... ... ... ... әрі - МАБ)
енгізілуде.
Дегенмен білім ... ... ... ... ... ... ... тетігі білім берудің қазіргі нақты ... ... ... және ... үшін кері ... объективті
құралы бола алмайды.
Білім беру ұйымдары ... ... ... ... мен
өлшемдері жетілмеген, объективті мониторинг жоқ. Білім беру сапасын басқару
компоненттері ... ... ... ... ... ... ... мақсаты мен міндеттері қазіргі заманғы білім сапасына
деген талаптарға сай емес. Оқитындардың ... ... ... ... ... ... ... қатыспайды.
Білім және ғылым министрлігінің қолданыстағы статистика жүйесі ... ... ... та, технологиялық аспектілері жағынан да сәйкес
келмейді. Мазмұнды әрі  ... ... ... стандарттарға сай
келетін, кешенділігі мен толықтығы жағынан қажетті бірізді статистикалық
ақпараттық ағын әзірленбеген. ... беру ... ... әр ... ... деректер жиынымен алмастырылады,  олар
пысықталғаннан кейін әкімшілік есептілік ... ... беру ... қалыптасқан ахуалдың негізгі себептері:
білім беру сапасын ... ... ... етпейтін
рәсімдердің басымдығы;
білім беру жүйесінің жаңадан  еніп жатқан  жайларға ден қоймауы, білім
беру ... ... мен ... ... қағидаттарына 
бейілділігі;
педагог кадрларды даярлау деңгейінің төмендігі, таңдаулы ... ... ... ... жағынан нашар ынталандырылуы;
білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайтудың
жеткіліксіз қаржыландырылуы;
оқу-зертханалық, дене ... ойын ... оқу ... ... ... ... ... сәйкес келмеуі;
білім беру қызметтерінің нарығында сұраныс пен ұсыныстың ғылыми
негізделген ұзақ ... ... ... ... ... ... ... беру стандарттарын және
білім берудің барлық деңгейлері мен ... ... ... ... тетігін жасау және іске асыру ... ... ... ... және ... ... ұйымдастыру процесіне жұмыс
берушілер мен әлеуметтік серіктестерді тарту тетіктерінің болмауы;
білім беру саласындағы құралдардың, әдістердің және бағалау ... ... ... ... кадрлардың және өндірістік оқыту шеберлерін
қайта даярлау және біліктілігін арттыру жүйесінің нашар дамуы;
 білім беруді басқару жүйесін ... ... ... ... ... болмауы.
Жаңа жүзжылдықтың басында елдегі экономикалық ахуалдың жақсаруы, сондай-
ақ “Білім” бағдарламасын іске асыру ... ... ... тұтас
алғанда,  білім беру жүйесіне оң әсерін ... ... ... өзі ... ... ... экономиканың және ашық азаматтық қоғамның
қажеттіктеріне сәйкессіздігін жою үшін   жеткіліксіз.
Келеңсіз ... ... ... ... құрылымдық
өзгерістер, білім берудің мазмұнын жаңарту және ... ... ... ... ... республиканы дамытудың қазіргі заманғы
әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайлары мен ... ... ... ... ... ... даярлау жөнінде шаралар қолдануды 
қажет етеді.
 
 
 
Қорытынды
Қорыта келе, халқымыздың ғасырлар бойы ... екі ... қол ... бақыты ол біздің – ... ал ... ... ... ... жас ұрпақтың терең білімі мен тәлімді
тәрбиесіне байланысты болмақ.
Бүгiнгi ... ... орта бiлiм ... ... – жаңа ... ... ... яғни мәдени саналы, халықтық мәдениетке ... ... ... жеке басының дамуына педагогикалық жағдай жасайтын
және өзiн - өзi ... ... ... физикалық және рухани жағынан
экологиялық ... ... ... ... тiк қарай алатын
қоршаған ортамен ... ... ... ... жаңа ... әлеуметтiк өмiрге бейiмделген, бәсекеге қабiлеттi ұрпақ
өсiрiп, дамытып, жетiлдiретiн мектеп болуға тиiс.
Мұндай өнiмдi ... ... бiлiм ... ... ... ... ... реформасын қажет етедi. Сондықтан да мектеп ... ... ... ... мен ... ... ғана ... қоймай, сол
мектептің бала ... ... мен ... ... мектеп асханасы, сабақ кестесі, сыныптар және ... де ... өзін - өзі жаңа ... қарай кәсіби шеберлігін
күнделікті ұштауын талап етеді. Болашақтағы үлгілі мектептің ... онда ... ... мұғалімдер де, олардың кәсіптік сапарлары мен
педагогикалық қызметіне ерекше өзгерістер енгізуді қажет деп санайды.
Бүгінгі күнде мектептің жаңа реформалық ... 12 ... ... ... ... өзін кәсіби деңгейі жетілген деп есептейтін кез
келген мұғалім, білім беру қызметкері бұл ... ... ... ... ... ... ... меңгере алмайды. Сондықтан білімнің
жаңа үлгісі өзіне сәйкес жаңа мұғалімдерді ... ... Ол ... ... ... алатын жеке тұлға, педагогикалық қызметтің
барлық келеңді-келеңсіз жақтарын зерттеп, меңгеруге ынталы, өзінің ... ... ... ... ... ... ... мәдениеттілігі, іскерлігі, шеберлігі арқасында
шеше ... ... ... ... ... ... ... керек.
Бiлiм беру статистикасын жетiлдiру статистикалық деректерге, білім
беру сапасы туралы ақпаратқа негізделген Қазақстан ... ... ... жаңа ... ... ... ... беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесi бiлiм ... ... ... ... бiлiм беру ... мониторингiнiң ұлттық
жүйесiн әзiрлеуге мүмкіндік береді. Бiлiм беру сапасын сыртқы және ... ... ... ... бiлiм беру ... ... дәрежелеу енгiзiлетiн болады. Білім беру сапасын бағалаудың
ұлттық  жүйесі білім беру жүйесінің  тиімділігі ... ... ... ... беруді дамыту стратегиясын жоспарлауға, жергілікті  ... ... ... жергілікті  органдарының оқыту  нәтижелері 
үшін жауапкершілігін арттыруға, білім  беру ... ... ... негізделуін  қамтамасыз етуге, ... ... ... ... ... ... ... Әрбiр оқу
жылының нәтижелері  бойынша бiлiм берудiң жай-күйі ... ... ... ... Бiлiм беру ... ... ... орталығы, Ұлттық аккредиттеу
орталығы, Сертификаттау, сапа менеджментi және консалтинг ... ... беру және ... ... өз ... ... тізімі
1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Әл-Фараби
атындағы Қазақ ... ... 75 ... ... ... ... дағдарыстан кейінгі дүниеде болашаққа
интеллектуалдық секіріс» тақырыбындағы актілік дәрісі. Алматы,
2009.
2. Әлқожаева Н. С. ... ... ... оқу-әдістемелік нұсқау / Ұ.Б.Әлқожаева Н.С.Төлешева –
Алматы: Қазақ ... ... ... беру ... ... ... 2007.
4. Назарбаев Н. А. Стратегия развития Казахстана до 2030 ... ... ...... ... ... Р.А. ... политика РК. – Алматы, 2008.
6. Табылдиев Х. Сауатсыздықтан білім шыңына. – Алматы, 2005.
7. Сарбасова Т. С. Білім беру ... ... ... ... ... ...... 2005.
8. Айтуған О. ҚР Президентінің 2030 ... ... ... ... ... // ... тарихы. 2015. № 3.
9. Айтубаев М. «Өлке тарихы - Отан тарихынан ... ... ... 3, 2012
10. Қонақова К.Ө. Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ұсыныстар. – Алматы,
2015.
11. Бiлiм туралы Қазақстан Республикасының заңы. – Астана, 27 шiлде ... Орта бiлiм беру ... ... ... ... ... ... № 3645 өкiмiмен 2005 жылы 22
қыркүйекте бекiтiлген). – Алматы, ... ... ... бастауыш және орта кәсiптiк оқу мекемелерiн
ақпараттандыру бағдарламасы (Қазақстан Республикасының Үкiметiнiң №
616 қаулысымен 2009 жылдың 10-мамырында ...... ... Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2009 жылғы 6 тамыздағы № ... ... ... ... бiлiм беру
жүйесiн ақпараттандырудың 2010-2008 жылдарға арналған
тұжырымдамасы”. – ... ... ... Журинов В Алмате состоялся ІІІ инновационный конгресс
Казахстана //Новости Высшей школы Казахстана. 25 апреля 2011.
16. Туймебаев Ж.К. Актуальные вопросы создания ... ... ... ... 15 сентября 2009 г.
17. Туймебаев Ж.К. Состояние и перспективы развития образования в РК. ... 27 ... 2015 ... ... ... работников образования и науки РК. 2-3 февраля 2009
года. Алматы, ... ... К.Е. ... направления развития образования и науки
на ближайший период (из выступления на расширенном заседании
коллегий ( МОН РК). Высшая школа ... – № 1, ... ... ... ... ... ... агенттігінің 26 сәуір 2015
жылғы
«ТМД мемлекеттері мұғалімдерінің бірінші съез қорытындысы».
21. Профильное обучение в ... ... ... ... ... ... – Алматы, КАО им. Алтынсарина ... ... 2030 ... ... Алматы. Білім, 2012.
23. Айғамұлы Е. ... ... ... ... ... ... сәуір. 2008.
24. Статистический ежегодник Казахстана 2011 – 2012. – ... ... ... ред. Смаилова А. А. – Алматы, 2012.
25. Жадрина М. Ж., ... С. Д. ... к ... учебными заведениями рабочих учебных
планов.
– Алматы, КАО им. ... Ы., ... ... Н. А. ... ... ... дистанционного
обучения [Электронный ресурс] : научное издание /Донецкая ... Е. В. : ... им. ... Е. А. – (36,0 КБ). ... ... ... ... мира = ... және ... өзекті мәселелері : Материялы международной научно –
прак.
конференции (7 – 8 декабря 2015 г.). – ... : ... ... ... С. Этапы становления международного сотрудничества в
области образования. // Вестник высшей школы. №5. ... ... Н. А. ... педогогического мастерства. – М., 2015.
29. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің бұйрығы. №
693, 24.09.02 ж.
30. Қазақстан ... ... және ... ...... ... ... Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің № 405
бұйрығы. 12.05.2008 ж.
32. Қазақстан Республикасы Білім және ... ...... ... ж.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және аудит жүйесін дамыту тұжырымдамасының жобасы20 бет
Журналистика «Хабаршысының» ғылыми кадрларды даярлаудағы рөлі54 бет
Туристік кадрларды даярлаудың алғышарттары15 бет
12 – жылдық білім беру проблемалары11 бет
1946-1970 жылдардағы Қазақстан ауыр өнеркәсібіне инженер кардларды даярлау63 бет
1995-2000 ж.ж. мәдениет, ғылым білім және денсаулық5 бет
2007 – 2009 жылдарға арналған бағдарламасы туралы56 бет
Macromedia Authorware – мультимедиалық оқу құралын жасаудағы визуальды орта55 бет
«Педагогика курсы» лекция жиыны99 бет
Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ғалымдарының отандық тарихты дамытудағы рөлі4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь