Шетел тілі сабағын қазіргі талаптарға сай ұйымдастыру және жүргізу

I.Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.6
II.Негізгі бөлім
2.1.Шетел тілі сабағына қойылатын негізгі талаптар ... ... ... ..7.21
2.2. Шетел тілі сабағын шығармашылық тұрғыдан ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..22.27
2.3. Шетел тілі сабағына арналған нұсқаулар ... ... ... ... ...28.29
III. Практикалық бөлім
3.1. Шетел тілі сабағында қолданған тиімді әдіс.тәсілдер ... ..30.38
3.2.Сабақ жоспарының үлгілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39.43
IV. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39.43
V. Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .44.46
Дипломдық жұмыстың өзектілігі: менің бұл тақырыпты таңдап алған себебім, шетел тілі сабағын қазіргі талаптарға сай түрлендіріп, өткізу және оны ұйымдастырудың жолдарын қарастыру. Қазіргі кездің өзінде мұғалімдердің көпшілігі шетел тілі сабағында бұрынғы әдіс-тәсілдерді қолдануда, сол әдіс-тәсілдердің негізінде шетел тілі сабағын осы заманның талап-тілектеріне сай өткізу керек.
Сабақ- бұл практикалық бөлімнің іске асуындағы, білім берудегі, тәрбиелік және дамытушылық тапсырмалардағы, қорытынды бөлім кезіндегі мақсатқа жетудегі оқу үрдісін ұйымдастыратын негізгі бөлім. Сол себепті мектептегі білім беруді реформалау және шығармашылық дағдыларының дамуына әкелетін маңызды алғышарт болып табылады. Оқушылардың өзіндік жан-жақты, мәдени және шығармашылық дағдыларын дамытуда шетел тілін оқу пәні ретінде көптеген мүмікндіктерге ие. Е.Полаттың ойынша шетел тілі сабағын жаңа, қазіргі талаптарға сай жүргізудің артықшылықтары көп. Бұл дегеніміз шетел тілін оқыту кезінде, білім берудің тиімді жақтарын қалыптастыруға, коммуникативтік және тәрбиелік мақсаттың іске асуын, оқылып отырған пәннің дамытушылық және білімдік мақсаттардың іске асуына мүмкіндік береді.
Шетел тілі сабағын қазіргі заманғы талаптарға сай ұйымдастыру оқушының шығармашылық дағдыларын қалыптастыруда ұтымды жол болып табылады. Сонымен қатар шетел тілі сабағын қазіргі заманғы талаптарға сай өткізу оқушыларды жаңа ойларды тудыра білуге, жан-жақты, бір ғана салада емес, әр саладан білім, ақпарат ала білуге, мәселелердің түйінін бір ғана жолмен шешіп қана қоймай, бірнеше жолмен таба білуге, сол қабылданған шешімнің салдарын алдын-ала болжай білуге көп ықпалын тигізеді. Тағы да сабақты ұйымдастыру үшін мақсаттарын алдын-ала белгілеп алмай тұрып, дұрыс ұйымдастырылған сабақты өткізу мүмкін емес. Оқытушы мақсаттарды белгілей отырып, сол сабақта немесе бірнеше сабақ барысында оқушылардың шетел тіліндегі білімі, іскерліктері мен дағдыларын дамытуды көздейді. Шетел тілі сабағын ұйымдастыруды және оны жүргізу үшін сабақ жоспарларындағы мақсаттарды жүзеге асыруға, сабақты негізінен оқушылардың жан-жақты дамытушылығына бағыттай отырып оқыту міндеттерін шешеді.
1. Рогова Г.И., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе.- К.1991г.
2.Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам.- Л.: Просвещение, 1977.
3. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе. Общие воросы методики.- Москва, 1974 г.
4. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе.- Москва, 1974 г.
5. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе.- Москва, 2007.-№2.
6. Муталиева А.Ш. Преподавания иностранных языков// Иностранные языки в школе.- Алматы, 2007.-№7.
7. Гез Н.И, Ляховицкий М.В., А.А.Миролюбов А.А., Фоломкина С.М. Методика обучения иностранным языкам в средней школе.-М.,1992.
8. С.Әбдіғалиев. Неміс тілін оқытудың негіздері. – Алматы. 1992.
9. Тайшибае.-№3.
10..Зимняя И.А. Психология обучения ностранного языка.- М., 1991г.
11.Бухбиндер В.А, Штраус В. Основы методики преподавания инотранного языка.- Киев, 1986 г.
12. Психология обучения иностранного языка.- Межвузовский сборник-2. Л.,1977 г.
13. Артемов В.А. Проблемы изучения иностранного языка.- М., 1969 г.
14. Воробьева Л.А. Игры на уроках иностранного языка при изучении темы «животные» // Иностранные языки в школе.- Москва, 2004.- №5.
15. Методика преподавания иностранных языков.- мн; Высшая школа, 1979 г.
16. Основы методики обучения иностранным языкам.-Сборник, М., Русский язык, 1977 г.
17. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. - Базовый курс лекций, 1989 г.
18. Колкер Я.М, Установа Е.С, ЕналиеваТ.М. Практическая методика обучения иностранному языку.- М.,1978 г.
19. БондаренкоС.К. Теоретические вопросы по иностранным языкам.// Иностранные языки в школе.- Москва, 1977.-№3.
20. Андреевская Л.С, Левенстерн. Методика преподавания французкого языка в средней школе. - Москва: Просвещение, 1993 г.
21. Бим ИЛ., Садолова Л.В. Теоретические вопросы обучения иностранным языкам. // Иностранные языки в школе. - Москва, 2004.- №3.
22. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говоренью.- Москва: Просвещение, 1991 г.
23. Пассов Е.И. Ууок иностранного языка в средней школе.- Москва: Просвещение, 1988 г.
24. Воробьева М.Н. Организационные формы работы в 6- классе // Иностранные языки в школе.- Москва: Просвещение,1982.- №6.
25. Regina Dostal. Deutsch unterrichten weltweit - Bielefeld: W.Bertelsmann Verlag, 2004J.
26. Ute Rampillon. Lerntechniken im Fremdsprachenunterricht - Max Hueber Verlag. 1985 J.
27. Helma Behner. Miteinander reden lernen. - München indicium Verlag, 1985 J.
28. Eva Gläser. Lesekompetenz fördern von Anfang- Baltmannsweiler, 2005J.
29. Dieter Kösler. Deutsch als Fremdsprache,-München, 2000 J.
30. Шайзатова З.Р. Оқушының шығармашылық қабілетін дамытудың бір жолы // Шетел тілі мектепте.- Алматы, 2003.- №2.
31. Артықбаева А.Қ. Шетел тіліне қойылатын негізгі талаптар // Қазақстан мектебі,- Алматы, 2000.- №9.
32. Сатқаева Заухина. Шығармашылыққа қалыптастыру ұстанымдары // Қазақстан мектебі.- Алматы,2006.- №5.
33. Раушангүл Омарова. Шығармашылық дербестікті қалыптастыру. // Қазақстан мектебі.- Алматы,2000.-№9.
34. Жұмахан Нұрмағанбетқызы. Шығармашылықты қалыптастыру қажеттілігі. // Қазақстан мектебі.- Алматы, 2006.- №10.
35. Омарова Раушангүл. Шығармашылық ізденіске жетелейді // Қазақстан мектебі.- Алматы, 2006-№4.
36. Закенова Мереке. Шетел тілі сабағында. // Қазақстан мектебі.- А., 2006.- №12.
37. Бәйнеш Ш.Б. Сабақта ойындарды қолдануға қойылатын талаптар. // Шетел тілі мектепте.- А., 2006.-№4
38.Hallo, Nachbarn! Band 2. Goethe- institut.
    
    ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ  ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
АБЫЛАЙХАН АТЫНДАҒЫ ... ... ЖӘНЕ ӘЛЕМ ... ... тілі ... факультеті
Неміс тілі теориясы, тәжірибесі және оқыту әдістемесі ... ... тілі ... ... ... сай ... және ... жұмысы
Ғылыми
жетекші:п.ғ.к,Нұрбекова Г.Ж.
Алматы 2007
Жоспар
I. Кіріспе…………………………………………………………..3-6
II.Негізгі бөлім
2.1.Шетел тілі сабағына қойылатын негізгі талаптар…………..7-21
2.2. Шетел тілі сабағын ... ... ... тілі ... арналған нұсқаулар……………….28-29
III. Практикалық бөлім
3.1. Шетел тілі сабағында қолданған тиімді әдіс-тәсілдер……30-38
3.2.Сабақ ... ... ... ... ... жұмыстың өзектілігі: менің бұл тақырыпты таңдап алған
себебім, шетел тілі ... ... ... сай ... ... оны ... жолдарын қарастыру. Қазіргі кездің өзінде
мұғалімдердің ... ... тілі ... бұрынғы әдіс-тәсілдерді
қолдануда, сол әдіс-тәсілдердің негізінде шетел тілі сабағын осы заманның
талап-тілектеріне сай ... ... бұл ... ... іске ... ... ... және дамытушылық тапсырмалардағы, қорытынды бөлім кезіндегі
мақсатқа жетудегі оқу үрдісін ұйымдастыратын негізгі ... Сол ... ... ... ... және ... ... дамуына
әкелетін маңызды алғышарт болып табылады. ... ... ... және ... ... ... шетел тілін оқу пәні ... ... ие. ... ... шетел тілі сабағын жаңа,
қазіргі талаптарға сай жүргізудің ... көп. Бұл ... ... оқыту кезінде, білім берудің тиімді жақтарын қалыптастыруға,
коммуникативтік және тәрбиелік мақсаттың іске ... ... ... ... және білімдік мақсаттардың іске асуына мүмкіндік
береді.
Шетел тілі сабағын ... ... ... сай ұйымдастыру
оқушының шығармашылық ... ... ... жол ... Сонымен қатар шетел тілі сабағын қазіргі ... ... ... оқушыларды жаңа ойларды тудыра білуге, жан-жақты, бір ғана
салада емес, әр ... ... ... ала білуге, мәселелердің
түйінін бір ғана ... ... қана ... ... ... ... сол ... шешімнің салдарын алдын-ала болжай білуге
көп ... ... Тағы да ... ... ... ... белгілеп алмай тұрып, дұрыс ұйымдастырылған
сабақты өткізу мүмкін ... ... ... ... отырып,
сол сабақта немесе бірнеше сабақ барысында оқушылардың ... ... ... мен ... ... ... ... тілі
сабағын ұйымдастыруды және оны жүргізу үшін ... ... ... ... ... ... оқушылардың жан-жақты
дамытушылығына бағыттай отырып оқыту ... ... ... ... Орта мектептегі шетел тілі сабағы .
Дипломдық жұмыстың зерттеу пәні. Орта мектептегі ... ... ... ... ... ... тілі ... қойылатын талаптарға талдау жасай ... ... ... ... ... ... ... тілі сабағына қойылатын әдістемелік нұсқауларды көрсету;
- шетел тілі ... ... ... ... ... тиімді жолдарын көрсету.
Дипломдық жұмыстың міндеттері:
- зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми- әдістемелік әдебиеттермен ... ... ... тілі ... ... ... ... анықтау;
- шетел тілі сабағына қойылатын талаптарды анықтау;
- ... тілі ... ... өткізуге арналғын нұсқауларды анықтау;
Дипломдық жұмыстың зерттеу әдістері:
- ғылыми әдебиет көздеріне оқу және оларға талдау жасау;
- ... тілі ... ... ... мен оны ... ... үрдісті бақылау;
- шетел тілі сабағын қазіргі кезде жүргізуге студенттер арасында сауалнама
жүргізу;
Дипломдық ... ... ... ... ... ... ... шығармашылық тұрғыдан ұйымдастыруға арналған нұсқаулар
беріледі. Шетел тілі ... ... ... ... ... тиімді жолдарын көрсету;
Дипломдық жұмыстың теориялық құндылығы. ... тілі ... ... ... жасалына отырып, шетел тілі ... ... ... ... ... диплом жұмысында көрсетілген әдіс-тәсілдер мен ... мен ... ... ... себебі осы диплом
жұмысында оқушылардың ... тілі ... ... ... сабақты тиімді ұйымдастыруға әдістемелік тұрғыдан нұсқаулар
беріледі.
Дипломдық ... ... ... ... тілі ... ... нұсқауларды анықтап, сабақты
шығармашылық тұрғыдан ұйымдастыруда ... ... ... ... тілі ... ... деңгейде өткізуге болады.
Дипломдық жұмыстың құрылымы:
Бұл диплом жұмысы үш бөлімнен ... ... ... ... пәні, нысаны, мақсаты, міндеттері, зерттеу
әдістері,ғылыми ... ... ... ... ... ... ... бөлім үш тармақтан тұрады. ... ... ... шетел тілі сабағына қойылатын негізгі ... ... Бұл ... ... ... қарастырылады, диплом
жұмысының тақырыбына сай ғалымдардың ... ... ... ... тілі ... ... тұрғыдан ұйымдастыру жайында
айтылады. Шығармашылық жағынан ұйымдастырудың ... ... ... ... ... ... тармақта шетел тілі
сабағын ұйымдастыруға, оқушылардың ... ... ... ... ... ... ... жүргізілген
тәжірибелер, шетел тілі ... ... ... ... ... ... ... диплом жұмысын жазу кезінде міндетті түрде ... ... ... ... ... тілін оқыту әдістемелік
журналында жарияланған мақалалармен танысып, қолданудың және ... саны ... ... ... ... ... тілі сабағына қойылатын негізгі талаптар.
Біз шетел тілі сабағын қазіргі талаптарға сай ұйымдастырып ... үшін ... ... тілі ... ... талаптарға тоқтала
кетуіміз керек. Г.В.Рогова,Ф.М.Рабинович, Т.Е.Сахарованың ... ... ... сай болу ... Бұл осы пәннің ... ... ... мен мақсатына бағытталған болуы керек. Себебі бұл
талаптар мұғалімнің сабаққа ... мен ... ... ... мен ... ... жету ... (стратегиясын) анықтайды.
Н.Д.Гальскова, Г.В.Рогова, Ф.М.Рабинович (1,2) еңбектерінде шетел
тілі сабағына қойылатын келесі ... ... ... ... әрбір сабақ практикалық, білімдік,
тәрбиелік, дамытушылық мақсаттарға ... бір ... ... ... қамтамасыз ету керек. Мысалы:
-оқушыларды жаңа лексиканы ... ... ... ... диалогтық мәтінді дауыстап оқуға үйрету;
- келесі бір сөйлемдерді қолдана ... өз ойын ... ... Осы ... ... жету үшін сабақты күнделікті
түрлендіріп ... жөн. ... ... ... ... ... жұмыс атқарады. Біз бүгін спорт тақырыбына
байланысты ... ... біз ... грамматикамен жұмыс
істейміз: біз берілген тақырып ... ... ... ... ... ... ... оқимыз». Біз ... ... ... ... болсақ оуқшылардың қызығушылығын жоғалтып ... ... «Біз ... әрбіріміз демалысты қалай өткізгеніміз
жайлы білейік немесе біз өте ... және ... ... оқимыз» т.с.с.
2)Сабақтың маңыздылығы: сабақтың келесі кезеңдерді; ... ... ... ... ... ... мен ... материалды меңгеру мен сөйлемдерді ... ... мен ... ... ... үлгілер мен мысалдары
жағдаятты және коммуникативтік сипатқа ие болуы ... ... ... ... ... ... ... жақсы қабылдайды.
- Hast du dieses Buсh gelesen?
Сабақта қолданылтын ... мен ... ... ... ... қарым-қатынаста маңызды болуы керек. Ол үшін мұғалімде арнайы
көмекші құрал ... ... ... ... ... ... ... сөздері болуы керек. Бұл ... ... оқу ... ... ... орындау
жауапкершілік, ұқыптылық, ... ... ... ... ... ... және инициативтік қасиеттеріне
де. Оқу жағдаяттары ... беру ... ... ... ... және оны ... деген қызығушылығын ояту
т.с..
3) Оқушылардың сабақтағы белсенділігін ... ... ... ... ... Бұл ... олардың сөйлеу
әрекетін ... Көп ... ... мұғалім белсенді
болады бұл ... ... ... ... ... топтық жұмыс, жеке тұлғаға ... ... ... ... ... ... ... бұл олардың қызығушылықтарын
жоғалтпауға көмектеседі. Сабақты түрлендіріп ... ... ... ... ... сезіммен қарайды.
4) Сабақтың мотивациялық ... ... ... Бұл ... және ... емес ... рөлі зор. Осы құралдар
арқылы оқушылардың шетел тілі ... ... ... арттыруға
болады. Мұғалімдердің сабақта техникалық құралдардың ... ол ... ... ... (4). ... енді компьютермен оқыту, электронды оқулықтарды қолдана оқыту
және ... ... ... көмегімен шетел тілі ... ... ... ... ... ... тыңдап-түсіну,
ойлау қабілеттерін дамытуға болады(7). Бұл кезде тек қана ... ... қана ... ... ... ... құралдарды
игере білуге, компьютерді қолдана білуге үйретуге болады. Техникалық
емес ... ... да өте зор. ... ... ребустар,
суреттер, мақалдар мұғалімге көмек болады. Мақала мен ... ... ... қолдану оқушылардың тілдегі
ерекшеліктерді түсінуіне ... ... ... ғылымға бағытталғандығы. ... ... ... ... ... және басқа ... ... ... ... ... келеді. Сабақтың ... ... ... ... ... , ... ... алуына,білім
деңгейін кеңейте түсуіне көп ... ... ... ... ... ... ... беруге болады. Бұл ... ... ... кезеңіне ақпарат көздерін дұрыс ... және ... ... Рогова, Рабиновичтің пікірлеріне талдау жасай келе
шетел тілі сабағына ... ... 1 және 2- ... ... ... ... ... тілі сабағына қойылатын талаптар
2-ге бөлінеді. ... ... ... ... ... шетел тілі сабағын өткізген кезде сабақтың өту
барысына және ... ... ... де ... қойылуы керек.
Бұл бізге сабақты жүйелі өткізуге ... ... Осы ... ... ... тілі ... ... қойылатын негізгі
талаптарына айтылған ... ... ... сабақ-мектептегі оқу-тәрбие жұмысының негізгі
формасы. ... ... ... оқушыларға білім береді, оларды
тәрбиелейді және ... ... ... шеберлікпен
ұйымдастырылған сабақ көп табыстарға жеткізеді.
Оның пайымдауынша, алдымен ... ... ... ... ... ... және ... ерекшеліктерді есекру керек:
- әрбір сабақтың мақсаты шетел тілін оқытудағы ... ... ... керек. Ондай мақсат- шетел тілін іс жүзінде меңгеру, ... ... ... ... жоғарыдағы мақсатты білім беру, дамыту және тәрбиелеу ... ... іске ... ... ... ... ... шетел тілі сабағын өту
барысына байланысты ... ... ... кету керек.
Шетел тілі сабақтарына мынадай талаптар қойылады:
1) сабақ бастарда оқушылар ... ... ... ... ... ... оқушылардың сабаққа даярлығын, кітап, дәптер, сөздік,
күнделіктер партаның үстінде ... ... ... шетел тіліне ... ... ... ... ... ... ... күйтабақтан,
магнитофоннан тыңдау, оларды қайталау;
3)оқушыларға ... ... ... ашып көрсету;
4)қажетті кезеңдерде әрқашан ... ... ... ... ... ... алдында өткенді қайталау, оқушылардың ... ... ... ұқсастыққа сүйеніп, ... ... ... ... жаңа ... түсіндіру, соңынан
пысықтауға арналған ... ... ... ... ... түсуді ескеру;
8) ... ... ... алдын ала орындау шарты
мен мақсатын түсіндіру;
9)жаттығуды орындаған ... ... ... ... ... тәсілдерін пайдалану; жаппай және ... ... ... жарыс ұйымдастыру, бұл істе ... ... ... және ... ... ... ... соғылмастан бұрын үй тапсырмасын түсіндіру, ... ... ... ... ... тілдік дағдылары мен сөйлеу
іскерліктерін бағалап, сабаққа қорытынды жасау;
12) ... ... ... ... мұқаммен, ... ... ... сондай -ақ мұғалім тіл материалының
әрқайсысымен және ... әр ... ... ... ... ерекшеліктер мен сатыларды ескермесе болмайды.
Тіл ... ... ... ... ... мынадай
жүйелілік ескерілуі тиіс:(31)
I Лексикалық жұмыс а)жаңа ... ... ... ... көрнекілігін, тисіті жағдайды және т.б.тәсілдерді
пайдаланып сөздің ... және үлгі ... жаңа ... ... Жаңа ... ... оқушылардың дұрыс түсінгенін тесеру;
3. Жаңа ... ... және үлгі ... жаңа сөздің
айтылуын жаттықтыру;
4. Сөзді тақтаға ... оның ... ... ... ... ... қолданылуын таныстыру. ә) Пысықтауға ... ... ... ... тілі ... ерекше қарқынмен, жақсы нәтижеге
жету ... ... ... ... алдын ала мұғалім үшін жоғарыда
көрсетілгендей ... ... ... ... ... ... материалды ... ... ... ... анықтап алу қажет: ... ... ... ... ... материалдың атқаратын қызметі мен мағынасын
түіндіру:
2.Оның ... ... мен ... ... Оның қалай қолданылатынын түсіндіру (жағдай, үлгі ... ... ... ә)Пысықтауға арналған жаттығуларды орындау:
- ауыстырмалы кестемен ... ;
- ... ... ... ... тиімділігіне қарай төмендегі жұмысты ... ... ... еліктеу, қайталау; 2. Қалай айту ережесі
түсіндірілгеннен кейін ... ... ... 3. ... ... ... тәсілі бойынша жұмыс жүргізу.
ә) Пысықтау жаттығуларын орындау ( жаңа ... мен ... үлгі ... ... оқу, айту ережелерін ескере
отырып, ... ... ... ... ... мынадай ретте жүргізілуін
ескерген жөн:
I. Тыңдап- түсіну:
1. ... ... ... қиын ... ... Мәтіннің мазмұнын жалпылама түсінуге ... ... ... ... Тыңдалған мәтіндегі жалпы ... ... ... ... ... ... дұрыс түсінгенін тексеруді мақсат
етсе, онда оқушыларға мәтінді екінші рет ... ... ... ... қажет.
II. Монологқа үйрететін жұмыс кезеңдері:
Оқушылардың оқыған ... ... ... өзі ... ұйымдастыруға болады:
1. Мәтіннің ... ... ... ... сөздерді,
грамматикалық жағынан күрделі сөз ... ... ... ... ... ... ... жалпы түсінуге нұсқау беру(тексеру жолдарын,
сұрақтарды алдын ала ... ... ... ... өз бетіменен оқыту( оқуға ... ... ... жалпы мағлұматтарды тексеру;
5. Мәтіннің мазмұнын толық ... ... ету, ... ... ... үшін ... тапсырмалар беру.
6. Мәтінді оқушылардың толық түсінгенін тексеру;
7. Мәтіннің ... ... ... ... өз ... айту.
Шетел тілі сабағында оқушының монологты түрде сөйлеуінің мынадай
түрлеріне көңіл бөлу ... ... ... ... мазмұнын айту,
қысқаша хабар жасау, ... ... ... ... ... ... суреттеу, кейіпкерлерге мінездеме беру, өз ... ... ... ... жұмыс кезеңдері:
1. Диалогты ... ... ... ... грамматикалық
материалдарды қайталау;
2. Диалогты құруға ... ... ... ... ... ... Рольдерді бөліп беру;
4. Мұғаліммен 1-2 ... ... ... ... ... ... барысын тексеру.
Диалог сөзде үйретуде өткен ... ... ... ... ... диалогтар, суреттер, жағдаяттар кең түрде
пайдалануға тиісті.
IV. ... және оқу ... ... ... ... ... ... жұмыстардың реті:
1. Оқуға қиындық келтіретін сөздерді түсіндіру, аудармасын беру;
2. ... ... ... ... ... Оқушылардың мәтінді қалай түсінгенін сұрақтар арқылы тексеру;
4. Жоспар құрғызу;
5. Жоспар ... ... ... ... және ... Оқу техникасын жаттықтыру:
1. Мұғалімнен (диктордан) соң қиын ... ... мен ... сөйлемдерді қайталау;
2. Мұғалім қойған сұрақтарға ... ... ... ... ... ... Оқушыларға мәтінді азат жол бойынша дауыстап оқыту;
4. Оқығанда кеткен ... ... оқу ... еске ... ... жаттықтыру кезінде мәтінді оқуға берілетін
уақытты ... ала қою ... тілі ... ойындарды қолдануға қойылатын ... ... ... мектепте шетел ... ... ... ... ... өз бетімен жұмыс істеуге
баулу, алған ... ... ... жаңа жағдайға ... ... ... ... ... машықтандыру көзделеді.
Оқушының білімін арттыру олардың жалпы дүниетанымын кеңейту мақсатында
жүзеге ... Осы ... ... ... ... ... өз бетімен түсінуге бейімделу және оның кейбір
жерлерін ... ... ... беру, шағын хабарлар ... өз ... ... баға беру ... ... ... зор. ... тілі пәні оқушының жан-жақты дамып жетілуіне,
дүниеге ... ... ... және эстетикалық
көзқарасына, өз бетінше ... ... ... дағдыға
айналдыруына игі әсер етеді. ... ... оқып ... ... өз ... ... ... икемделеді, өз әдептерін дұрыс
пайдалануға дағдыланады.
Ш.Б.Бәйнештің ... ... ... ... оқытудың шарттарын
ескере отырып, оқушының ... ... ... де ... ... түсіне білу қабілетін ... мән ... ... орай ... ... мектепте оқытудың ... ... ... ... оқыту әдіс-тәсіліне, коммуникативтік
бағдар беруге ... ... ... ... ... ... ... бірі-ойын.
Мектепте оның орнына басты іс-әрекет түрі болып оқу ... ... ... ... ... ... бөліп қарауға болмайды. ... ... ... ... ... тілін оқыту ... және ... ... және ... ... сатыда да сабақта
ойындар мен ойын элементтерін кеңінен ... ... ... ... ... ... қарым-қатынас ... ... ниет ... ... ... өз ... бір түрі ретінде ойындарды қолданатыны сөзсіз. ... ... ... ... ... ... өткізуге,
шәкірттердің тілге деген қызығуын арттыруға, білім деңгейін тексеру
құралы ... ... ... жаңа ... ... сөздерді, грамматикалық
материалдарды, тұрақты сөз ... ... ... бір түрі ... ... ... ... кезінде қолдануға ыңғайлы, ықшам, өткізілуі ... ... ... ... жөн. ... ... ойындар шәкірттердің
сөз байлығына, ... ... сай ... керек.
Қандай да болмасын ... үшін ... ... ала ... ... алып қарағанда, мынадай шарттарға ... ... ... ... сабақтың тақырыбы мен мазмұнына сәйкес ... ... ... ... ... ... ойынның ойналу түрінің топ ... ... ... топ ... т.б. ... ойынға қажетті материалдың түгел дайындалып қойылуы;
- қолданатын сөздер, сөз ... ... ... ... ... ... грамматикалық, фонетикалық, лексикалық материалдардың
анықталуы;
Сабақта қолданатын ойындар алуан түрлі. ... ... ... және коммуникативтік ойындар болып екіге ... ... ... ... ... қараған дұрыс, өйткені бұл
ойынның ... тілі ... ... ... ... мақсаты,
атқаратын қызметі жағынан айырмашылықтары бар.
Дегенмен, бұл екі ойын түрі тек ... ... ... ... ... тілі ... оқытудың бастапқы
сатысында оқу ойындарын ... ... ... ... ... білік дағдыларына байланысты шешіледі. ... ... оқып ... ... ... қоры онша ... ... қарым-қатынас жасап, сөйлесе алмайды, ... тек ... ... ... ... болады.
Әдетте ойындар ... ... ... негізге ала отырып,
соларды пысықтау, толықтыру қаншалықты ... ... ... ... ... ойындарға төмендегі
талаптар қойылады:
- коммуникативтік ойындар оқушылардың білік дағдыларына сай, ... ... ... ... ... таныс болуы
қажет;
- коммуникативтік ойындар тиімді үйретуді мақсат ... ... ... ... мен ... тек қана тілдік материалға
бағынышты ... ... ... ... ... ... бір ... болады;
- коммуникативтік ойынды пайдаланғанда, тілдік және тілдік емес іс-
әрекеттер нақты міндеттерге ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттер алғаш рет
жаттықтырылады да, оқушылардың жіберген қателері оқу ойындарындағыдай
бадырайып көрінбейді;
- коммуникативтік ойындар кезінде ... ... ... ... ... ... ойынды дайындау барысында мұғалімнің ескеретін жайттарына
тоқталайық.
Қажетті ойын таңдалынып, өзгертіліп, ... ... ... Бұл ... оқу ... қарай сыныптағы әлеуметтік орта,
шәкірттердің білім ... ... алу ... ... ... ... ... қажетті-ау деген үлгілер,
суреттер, тірек ... ... ... Егер ойын ... ... ... ... ... қатты қағазға
желімделгені дұрыс.
Тілдік материалдар, сөздер, сөз ... ... ... ... жасалып, толықтырулар енгізіледі. Ойынға
қажетті сөз ... ... ... тақтаға немесе плакаттарға
жазылып, ... ... ... ... ... ... сыныптағы орындықтар ... ойын ... ... етіп ... ... ... қарай немесе өз қалаулары бойынша ... ... ... ... ... ... ... тұрғаны
дұрыс.
Тақырып пен жағдайды суреттеу ... ... ... ... ... ... мақсаты мен міндеті,
ережесі айтылады.
Ойынды бастар алдындағы хабарлама, ... ... ... ... ... ... болған жағдайда олар тақтаға
жазылып, оқушылырдың не ... не ... ... ... мен ... ... ... етіп, түсіндіріп беру
мұғалімнің өз ... ... ... ... ... емес-байқаушы,
кейде бір ойнаушы рөлінде болады. Тілдік проблемалар ... ... ... ... келеді. Қателер, кейбір көңіл аударар
ерекше жайттарда не ... не ... ... ... ... ... бірақ оларды ойын үстінде түзетуге болмайды.(36)
Ойынды алғаш рет ... ... ... шықпауы да
мүмкін. Оған оқушылардың ойын міндеттерін түсінбеуі ... ... ... меңгерілмеуі себеп болады. Ойын ... ... оны ... ... ... керек.
Ойын соңынан оқушылармен бірге олардың пікірі көзқарасы,
т.б. ... баға ... Ойын ... жазылып алынған кесте
бойынша қателер түзетіледі. Ойынды дұрыс ұйымдастыру оның ... ... ... ... есте ... ... Бір ... бірнеше
ойын қолданған жағдайда, олар тақырыптары ... ... ... ... ... ... шеберліктерінің жан-жақты ... ... ... ... біліп, сөз іскерліктерін
меңгеруіне ойындар көп көмек береді. Олар ... ... ... ... ... белсенділікке, өз ... ... ... ... дағдыланады. Шетел тілі ... ... ... ... ... ... әсер етіп, алған білімдерін жаңа жағдайда шығармашылықпен
қолдана ... ... ... ... біз ... ... талаптарға сүйене
отырып дәстүрлі және бейдәстүрлі сабақты ... ... Айта ... біз ... ... ... ... бөліп қарастырамыз:
дәстүлі сабаққа ... ... және ... ... талаптар. Енді дәстүрлі сабаққа қойылатын талаптардың өзін
екіге ... ... ... ... ... ... ... алдында қойылатын талаптар. Рогова мен Рабинович бойынша, екінші
жағдайда А.Қ.Артықбаева ... ... өту ... мен сабақтың
әрбір кезеңдеріне қойылатын ... ... ... ... ... ... тілі ... өткізуге тиімді болып келеді. Оқушылардың ... ... ... ... ... белсенділігін
көрсетуге, өз бойындағы қасиеттерді байқауға көп септігін тигізеді.
Дәстүрлі сабаққа ... ... ... ең ... оқу
процесінде маңызды. Бейдәстүрлі сабақтың талаптары негізінен сол
дәстүрлі ... ... ... ... ... шетел тілі
сабағын, дәстүрлі сабақты ұйымдастыруға ... ... ... ... ... та бейдәстүрлі сабаққа қойылатын ... ... ... қазіргі талаптарға сай, шығармашылық тұрғыдан
ұйымдастыруда тиімдірек ... ... тілі ... ... ... ... ... жалпы білім беретін ... ... ... ... ... ... жүйесінің негіздерін
меңгеріп, олардың бойында тұлғааралық және ... ... ... жеке ... ... ... және ... анықтау қабілетін қалыптастыру болып табылады.
Жалпы білім беретін мектептердегі пәнді ... ... ... ... ... ... ... әдістері оларды өздігінен жаңа
ақпарат ... оқу ... ... ... ... оқу ... ... мақсаты-баланың
білім игеру кезінде ойлау қабілетін ... сол ... ... ... Бұл ... ... ... дербес жұмыс жасау
қабілеттерін дамытудың маңыздығын айқындайды.
Жұмахан Нұрмағанбетқызының пікірінше, ... ... оның ... мен іс ... әрекеттері арқылы дамиды.
Ойлауға ... ... ... ... ... ... ынтымақтастықты қалыптастыру қажет. Мұғалім бұл жағдайда
дайын білімді түсіндіріп ... ... ... ... ... ... Сонда ғана оқушы интеллектісінің ... ... ... Оқушылардың шығармашылығын қалыптастыру
үшін әуелі қызықтыру жолдарын ... ... ... белсенділігін артырудың бір ... ... жиі ... Ойын оқушылардың
белсенділігін арттырып, ... ... ... ... Екі ... оқушылары:1) сөйлем;2) жіктеу; 3) ... ... 5) осы ... ... 3-4 ... ... құру ... жарысады. Мұндай жұмыстар оқушылардың сабақ
үстінде ... ... ... жағдай жасап, сабаққа ынтасын
арттырады және пәнге көзқарасын ... ... ... ... іс-әрекет жасау үшін
сыныптан тыс тәрбие жұмыстары, ... ... ... және оқушылар оған белсене атсалысады.
Оқушылардың шығармашылық дербестігін қалыптастыруға бағытталған
жұмыс ... ... ... оқушылардың жеке басының
қажетсінуіне орай ... ... ... жиі ... оң нәтижеге
жеткізетіні тәжірибе жүзінде дәлелденіп отыр. Мұғалімнің кез - ... ... ... ... ... ... ... жоғары деңгейге көтерілері сөзсіз.
А.Хуторский, В.Сластенин ... ... ... ... ... шығармашылық дербестігін қалыптастыруға ықпал ететін
шығармашылық ... ... ... ... ... 1)
танымдық; 2) эвристикалық; 3) әдіснамалық; 4) коммуникативтік.(28)
Омарова Раушангүлдің ойынша, біз ... ... ... ... ... ... құру ерекшеліктері мен
кезеңдеріне тоқтала кетелік.
1. Шығармашылық сабақ ... ... ... беру ... ... ... ... сабақты жоспарлау тақырыпты (бөлім,
тарау) жоспарлаудан басталады. ... ... ... ... мақсатын, тақырыбын, іс-әрекет ... ... ... ... Пән ... ... ... болатын
жетістіктерін болжап, негізгі білімдік нәтижелерді ... ... ... ... ... ... сабақ өтетін
сынып оқушыларының ... еске ... ... ... ... ... Оқушының тақырып пен мәселеге байланысты
көзқарасын ойша ... ... ... ... ... ... реттейді.
3. Тақырып мәселесіне мұғалімнің жеке қатынасын ... Осы ... ... ... ... ... ... танысады, өзіне
қызықты мәселелерді іздеп табады. Бұл мәселе ... ... ... кем ... бір-біріне қарама-қайшы 2 ғалым
пікірін табу қажет. Пікірлерді ... ... ... ... ... ... ... анықтауды ұсынады немесе оқытылып отырған
тілдегі салт-дәстүрлерді, мерекелерді өз ... ... ... ... іс-әрекет оқушының талдау, ойлау, қорытынды
жасау сияқты ... ... ... ... ... негіз болады.
4. Сабақтың мәнін анықтау. ... ... мен ... ... ... ... Сабақ мәні және оқылып отырған ... ... ... ... ... ... ... Бұл жағдайда оқушының жеке
ерекшелігі мен қызығуын, жеке білім алу бағдарламасы ... ... ... түріне және мүмкін болатын ... ... ... ... ... ... ... жеке
ерекшеліктерін көрсетуге мүмкіндік ... ... ... ... ... жеке ... білім мазмұнын ... ... ... әкелетін) материал, ... ... мен ... ... ... ... білім беру стандарттарымен
сәйкес ... ... ... ... ... алдын ала
мәдени-тарихи, тілдік ... ... ... тапсырмаларды
орындауда оқушы әр ... өмір ... ... ... Оқытудың түрлі субъектісіне қатынасы бойынша түрліше дәрежедегі
сабақ мақсаттары ... ... ... ... ... бірнеше варианттарын ойлап табу. Сабақтағы
оқушы әрекеті алуан ... ... ... ... қажет.
10. Сабақ жоспарын жасау. оның үлгі ... ... ... ... тақырыбы;
- сабақ түрі;
- сабақ мақсаттары;
- сабақтың құрал-жабдықтары;
- оқушының жоспарланып отырған ... ... ... ... ... сабақтың негізгі мәселесі (бір немесе бірнеше мәселе жазылады);
- оқушы іс-әрекет түрі мен кезеңдері ... ... ... сабақтың әр кезеңдеріндегі оқушы тапсырмасын құрастыру.
Шығармашылық сабақ тапсырмаларының орындалуы ... ... ... ... ... ... қарастырылып отырған мәселенің тарихи-мәдени нұсқаулары;
- ... ... ... ... ... іс-әрекетіндеі рефлексия бойынша тапсырмалар;
- бақылау түрі және сабақты бағалау,
- үйге ... ... ... ... ... ... ұсынылатын материалдар (оқулықтар, интернет жүйесіндегі
сайт,т..,);
-мұғалімнің ... ... ... ... ... тізімі,
түрлі дерек көздері;
- ... ... ... ... ... қатысқан мұғалімдер
мен оқушылардың пікірлері бойынша қорытынды.
Жоғарғы ... ... ... ... ... ... мәні ... Дәстүрлі сабақ пен
біз ұсынып отырған шығармашылық сабақ әдістеменің маңызы өте зор. ... ... ... ... мен ... ... ... болады.(35)
3-кесте
Шығармашылық сабақтардың ерекшеліктері
|Дәстүрлі сабақ ... ... ... ... ... мақсаты: ... ... ... жаңа ... |а) ... ... жаңа |
|беру; ... ... ... ... оқушы үшін: жаңа білімді меңгеру.|ұйымдастыру; |
| |ә) ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... мұғалім үшін: жаңа тақырыпты |а) ... ... ... ... ... ... |
|ә) ... ... жаңа ... ... ... есте ... |ә) оқушы үшін: жаңа ... |
| ... ... ... |
|Сабақ құрылымы жоспар бойынша ... ... ... ... |
|өтілуге міндетті. ... ... ... ... ... ... кітапта |Сабақ тақырыбына көзқарас - мәселеге|
|баяндалған идеяға негізделген бір |мамандардың түрлі көзқарасы. ... | ... ... ... ... тақырып бойынша оқушылардың |
|пысықтауы. ... ... |
| ... ... және ... ... ... кезеңі- тақырып |Сабақтың қорытынды кезеңі- рефлексия|
|бойынша қорытындылау ... ... ... |
| ... ... ... ... қабілетін дамыта білсек, жеке тұлғаны
ерікті - құндылық, интеллектуалдық тұрғыдан жетілдіре түсеріміз хақ.
Қорыта ... ... ... ... жұмыстар арқылы
оқушылар өздерінің әр түрлі танымдық және ... ... ... ... ... мен ... белсене араласады, бұл мектеп ішіндегі ... ... ... ... ... ... Және ... жоспарындағы мақсаттардың жүзеге асуына ықпал жасайды.
Шетел тілі ... ... ... ... тілі ... ... ұйымдастырып, оны жүргізу ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Егер де мұғалім нұсқауларды пайдаланбаса, оқу ... ... ... ... ... да оқу пәндері секілді шетел тілі
сабағын өткізуге арналған ... ... ... ... ... ... ... төрт мақсат бар. Сол мақсаттар мұғалімнің
сабақты жүйелі, нәтижелі өткізуге ... ... ... ... ... ... ... және жетілдіру мақсаттарына
өтетін сабағын бағыттап ... ... ... осы ... ... ... барлық аспектілеріне көңіл бөлуі керек. Уақытты дұрыс
және ... ... ... ала ... ... бөлімге уақытты
дұрыс бөлу керек. Бәрінен ... ... ... ... ... ... кезеңіне байланысты. Өйткені ... ... ... ... қызығушылығын, ынтасын мұғалім сол
кезде сабаққа, ... ... ... ... ... ... оқушылардың
сабаққа қызығушылығын жоғалтып ... жөн. Ол үшін ... ... ... ... ... ... кезде оны
күнделікті ... ... ... ... жаттығулар жасаған
кезде, техникалық ... ... ала ... алу керек, бұл
уақытты дұрыс қолдануға үнемдеуге көмектеседі. ... ... ... ... бар ... ... жөн. ... мұғалім оқушының бар назарын сабақтың басында
өзіне, сабаққа аударып алу ... ... ... ... ... ... ... дұрыс.
Оған суреттер, сынып ішіндегі заттарды , диафильмдер, мимика, ... оны ... ... жазбаша, ауызша, жұмбақтар, сөздерді жасыру
арқылы, бір - біріне ... ... ... сөз қорын тексеруге
болады.
Жаңа тақырыпты түсіндіру ... ... ... ... ... ... Төменгі сыныптарда грамматиканы түсіндіргенде
мысалдармен ережелерді түсіндіру, ал ... ... ... ... беруге болады. Бірақ бұрыннан келе жатқан ... ол ... тілі ... ол ... жүргізу, ал грамматиканы
түсіндірген кезде ана ... ... ... тек қана ана ... қана ... оны ана тілінің грамматикасымен салыстыра
отырып ... ... ... ... оған ... жасай беру ... ... ... ... ... шығармашылық дағдыларын дамыту ... ... ... отыру керек.
Сабақты пысықтап бекіту кезінде ... ... ... Мысалы: карточка, схема.
Мәтінмен жұмыс істеген ... ... ... ... ... ... ... сол мәтінді
көздеріне қалай ... ... ... ... ... ... одан ары ... өрбітіп дамытуға оқушыларға тапсырма беруге
болады.
Үйге тапсырма ... көп үйіп - ... ... ... ... ... ... ой-өрісін дамытатын тапсырмалар ... ... ... ... үйге бергенде барлығына ... ... ... ... дұрыс. Себебі бұл өзіндік жұмыс ретінде
оқушылардың ... неге ... ... ... ... көмек береді. Тағыда ... ... ... ... ... келгенде шетел тілі сабағына қойылатын ... ... қате ... жүйелі білім беруге, ... ... ... ... ... Практикалық бөлім
3.1. Шетел тілі сабағында қолданылған тиімді әдіс-тәсілдер
Диплом ... жазу ... мен ... ... ... ... ... әдістемелік оқулықтары мен кітаптар
автроларының ... ... ... ... ... ... ... тәжірибелерімнің нәтижесін көрсеткім келеді.
Әдіс-тәсілдердің теория жүзінде жазылуы бір ... ... ... бір ... ... ... жазылған әдіс-
тәсілдердің ... іске асуы ... ... ... әдіс ... біз мемлекеттік стажерлік
педагогикалық практикамызды Алматы ... № 12 ... ... ... ... қолдана отырып көптеген жетістіктерге,
толқытыра айтсақ қойған мақсатарымызға ... Біз ... ... 10- ... ... сабақ бердік. Айта ... ... ... ... ... бастапқы кезеңінде қолданған әдіс-
тәсілдеріне тоқтала кетсек . ол ... ... ... оқушылардан өздерінің туған күндері, атақты ақын-жазушылардың
туған ... ... ... ... қою ... неміс тілінде
қарым-қатынасқа енді. Мысалы: бүгін ... ... ... ... ... ... сияқты сұрақтар қояды. ... ... қою ... жекелеген пәндермен байланыстырады. Оқушылар атақты адамдардың
туған ... ... ... сыныптарындағы оқушылардың туған
күндерін айту арқылы ... ... ары ... ... ... жаттығуларды орындау кезінде ... ... ... ... ... ... өлеңдер айту, тақпақ,
мақал-мәтелдер айту. Есмағанбетова Гүлмира ... ... ... мен ... ... Онда ол тақпақты тақтаға ... ... ... екінші бастауыштарды өшіріп, содан кейін
сөйлемнің басқа ... ... ... арқылы жаттатқызды.
әрбір сөйлем мүшесін өшіргеннен ... ... ... ... ... Бұл әдіс-тәсілді қолдану арқылы оқушылардың қысқа
мерзім ішінде еске ... ... ... ... ... ... үнемдейді. Ол тақпақ, ... ... ... бермей-ақ үйге басқа тапсырманы беруге болады. өйткені ... ... ... Ол үшін өлең ... 4 ... ... Себебі қысқа көлемдегі өлеңдерді ... тез ... ... ... ... machen Leute» . бұл мақалды мұғалім
өзі оқығаннан кейін ... ... рет ... ... ... дұрыс. Бірінші «machen» сөзін өшіріп, ... ... ... ... ... ... ... керек, үшінші «Leute»
ең соңғы қалған сөзді өшіріп, оқыту ... Осы ... тағы ... рет ... ... ... ... сақтап, жаттауға тез
жол болып ... ... ... ... ... ... өткізу
кезінде ойын түрінде өткізіп тұрған тиімді. Оқушылардың ... ... үшін ойын ... ... жөн. Бұл кезде
оқушылардың қызығушылығы ... ... ... ... ... болып
келеді. З.Р.Шайзатованың пайымдауынша, ойын ... ... ... қабілеттерінің дамуы олардың өздігінен ... ... ... ... ... тірек карталары, суретті
үлестірме ... мен ... ... ... ... ... Бұл орайда деңгейлік тапсырмалар ... жеке ... ... ... ... ... іріктеліп, тірек сөздер арқылы оқушының ... ... ... ... ... дамыған оқушы ... ... ... қол ... ... ... ... берілген тапсырманың мазмұнын толық түсініп, таза ... ... ... ... ... ... дайындайды;
- кейіпкерге қысқаша сипаттама береді;
- тапсырманың мазмұнына жоспар құрайды;
- мәтінге айтылған ойға екі ... ... ... ... ерекшеліктерге ие болу үшін шетел тілінде ойын ... ... ... ... ... ... ... қайталау сабағын өткізгенде ойын тәсілдерін қолданды.
Сыныпты екі ... ... ... ... ... оқушылардың
сұраққа тез жауап ... ... ... ... ... Екі ... ... бірдей болады.
Бірінші кезеңде оқушылар «Buchstabensalat» деген карточка алады, ол
жерде олар ... ... ... ... сөздерді табу. әріппен
әріпті байланыстырып сөз табу.(38)
|B |A |E |S |
|2 |Was ... du denn? |B |Nein, ich habe die Jacke |
|3 |Hast du den Anorak? |C |Das Kleid? Na, gut. |
|4 |Gib mir bitte die ... |D |Die Socken? Ich. |
|5 ... du die Jacke? |E |Die ... Hier bitte. |
|6 |Wer hat die Socken? |f |Nein, ich möchte den Pulli. ... die Verben in der ... ... tragen ... … einen Rock und eine Bluse. die Mutter … ein Kleid. Der Bruder … ... Hose und ein Hemd. … du einen Anzug? Was ... dein Bruder? Was … ... ... Alle… und Jacken. ... anziehen ... die ... Was … du … ? Мein Vater… einen blauen ... |
3-кесте
Hört dem Sprecher aufmerksam zu und fühlt die ... Monika besucht oft die… Die ... befindet sich im ... Sie macht heute die … in der Damenabteilung. Ihr gefällt ... der schwarze Rock und die… Bluse. Und sie kaufte diese ... und das kostete ... Euro. ... ist falsch und richtig?
| |Fragen |r |F |
|1 |Dieses ... hat viele ... | | |
|2 |Im ersten Stock des ... verkauft man bunte | | |
| ... und ... | | |
|3 |Die ersten und zweiten Stöcke besuchen ... die | | |
| |Männer gern. | | |
|4 |Im ersten Stock gibt es eine große Auswahl an | | |
| ... | | ... Сабақ жоспарының үлгілері.
Шетел тілі сабағын қазіргі ... сай ... ... оқытудың шетел тілі сабағына ... ... ... ... көрсетілген жоспардан қарауға болады.
Ausarbeitung
einer offenen nicht traditionellen Unterrichtsstunde in der Klasse ... zum Thema „Die ... ... von Nasgul ... die
Studentin der Gruppe 401 konsultiert von der Methodikerin Doz. D.K.
Sulejmеnowa.
Almaty 2006
Der ... 12 ... ... der Stunde: die ... der ... ... Ziel: Im ... mit anderen Menschen seine Meinungen
frei äußern können.
II Bildendes Ziel: den ... der Schüler beim Lesen, ... ... ... Ziel: anderen ... können, ihren Meinungen
aufmerksam zuhören.
IV entwickelndes ziel: die ... an die Sprache ... ... ... selbständig arbeiten können.
Anschaungsmittel: Kärtchen, ... deutsch für die 7 klasse. ... deutsch für die ... ... |Inhalt der Stunde |Zeit |
|1 ... |2 |
| ... mit ... | |
|2 ... ... |4 |
| |die ... Von aussen fix und innen nix. | |
| |Kleider machen Leute. | |
|3 ... der Hausaufgaben: Übung 6, Text „ Meine |5 |
| ... Seite 135. | |
|4 ... im Form des Spiels. |24 |
| |1. ... | |
| |2.die Sätze ... lassen | |
| |3. ... | |
| |4. ... | |
| |5. Stellt die Verben in der ... Form | |
| |6. einen Dialog machen | |
| |7. ... | |
|5 ... der ... |2 |
|6 ... der ... der Schüler |3 |
|7 ... |1 ... ... ... |
|1 |- Guten Tag! |-Guten Tag! |
| |-Wie geht es euch? |-Danke, gut. |
| |-Wer hat heute ... |-Ich habe heute |
| |- Der ... ist heute? Welcher Tag ist ... |
| |heute? |-Heute ist |
| |- Wer fehlt heute? |-Heute ... |
| |- Wie ist das Wetter heute? Schneit es? |-Heute ist der… |
| |-Welche ... habt ihr? | |
| |-Danke, setz dich, sehr gut! | |
|2 |- Jetzt machen wir ... ... Das | |
| |sind die ... Zuerst lese ich laut: | |
| |Von aussen fix und innen nix. Kleider machen | |
| |Leute. | |
| ... mir nach! | |
| |-Jetzt ohne mich. | |
| |-Danke, gut. | |
|3 |-Jetzt, Kinder werde ich eure ... | |
| ... Ihr sollt zu Hause den Text | |
| ... Einkäufe“ lesen. Ich werde euch die| |
| ... geben. Hier g3bt es Fragen und | |
| |ihr sollt auf diese Fragen ... | |
| |richtig oder falsch. | |
| |- Wer ist fertig? Dann beginnt zu lesen!| |
| |-Danke, gut. | |
|4 |- Unser heutiges Thema ist die | |
| ... Jetzt spielen wir ein Spiel. | |
| |Das Spiel heißt „wir ... den | |
| ... und Santaklaus. Hier gibt es 7 | |
| ... | |
| |1- Wir müssen in zwei Gruppen teilen. und | |
| |die ... dieser Gruppe müssen die | |
| ... nehmen und die Aufgaben | |
| |lesen. Nimmt diese ... und lest | |
| |die ... | |
| |- Wenn ihr fertig seid, sagt ihre Antwort! | |
| ... gut. Jetzt nimmt die zweite ... |
| |und lest! | |
| |2 - Das ist die ... Ihr sollt die| |
| |Sätze binden. Fängt an! | |
| |-Welche Gruppe ist fertig! Gut, einer von | |
| |ihrer Gruppe muss die Antwort sagen. | |
| ... nimmt die dritte Aufgabe! | |
| |-Ja, ihr musst die Lücken fühlen. ich lese | |
| |einen Text. Der Text heißt „ Im ... | |
| |Hört zu! | |
| |- Wenn ihr fertig seid, sagt die richtige | |
| ... | |
| |4- Gut, Kinder, ihr habt gut ... | |
| |Jetzt nimmt das vierte ... | |
| |- Welche Gruppe ist fertig? fängt an! | |
| |5- Ja, gut. Dann nimmt die ... das | |
| ... ... | |
| |-Ja, hier muss ein ... und ein Käufer | |
| |sein. ... zwei ... Ich gebe | |
| |euch 4 Minute Zeit. | |
| |- Wenn ihr fertig seid, fängt an! | |
| |6-nimmt die nächste Aufgabe! | |
| |- seid ihr fertig! Gut, lest! | |
| ... Kinder prüfen wir, dass wir den | |
| ... und ... verkleidet | |
| |haben. Welche Gruppe, die alle | |
| ... ... hat, macht diese | |
| |die ... Diese Gruppe muss | |
| |den ... oder den Schneemann | |
| ... und diese Gruppe wird Sieger. | |
| |-Danke, Kinder. | |
|5 |- Kinder, ihr habt gut ... macht eure | |
| ... und schreibt die ... Zu| |
| |Hause musst ihr ... machen. | |
| |Wählt ihr ein Bild eurer | |
| ... und ... ihn | |
| |oder zeichnet zu Hause, welche Kleider ... |
| |ihr oder ... tragen! | |
|6 |- Kinder, ihr wart aktiv. Ich bin | |
| ... Ihr bekommt solche Noten. | |
| ... | |
| |-gut | |
| ... | |
|7 |-Auf ... |- Auf ... |
Бұл сабақ жоспары бейдәстүрлі, ойын ... ... ... барысындағы сабақ жоспары. Біз жоспарда көрсетілгендей сабақты
өткізетін болсақ, онда біз ... ... ... ... ... ... ынтасын оята, әсіресе сабақта белcенділігі
төмен оқушылардың белсенді ... ... ... ... ... ... біз ... тілі сабағын қазіргі талаптарға сай
ұйымдастырып және жүргізуіміз үшін ... ... тілі ... ... тоқтала кетуіміз керек. Сабақ нақты талаптарға сай ... Бұл осы ... ... беру технологиясы, мазмұны мен ... ... ... ... бұл талаптар мұғалімнің ... мен ... ... оның ... мен жалпы
мақсатқа жету өнерін (стратегиясын) анықтайды.
Шетел тілі ... ... ... ... ... бағытталғандығы: әрбір сабақ практикалық, білімдік,
тәрбиелік, дамытушылық ... ... бір ... орындау
арқылы жетуді қамтамасыз етуі керек.
2)Сабақтың маңыздылығы: сабақтың келесі ... ... ... маңызды материалды, екіншіден, тәсілдер мен жаттығулар;
үшіншіден, материалды меңгеру мен ... ... ... мен оқулықтың автролары беретін үлгілер мен мысалдары
жағдаятты және коммуникативтік сипатқа ие болуы ... ... ... ... оқушылар диалог түрінде жақсы қабылдайды.
3) Оқушылардың сабақтағы белсенділігін ... ... ... ... ... Бұл негізінде олардың сөйлеу
әрекетін ... ... ... ... жеке тұлғаға
бағытталған жұмыстар және жарыс ойындар ... ... ... ... ... ... көмектеседі және оқушылар сабаққа
әсерлі сезіммен қарайды.
4) Сабақтың мотивациялық ... ... ... Бұл ... және ... емес ... рөлі зор. Осы ... оқушылардың шетел тілі пәніне деген ... ... ... ... бағытталғандығы. Бұнда сабақтың басқа ... ... және ... ... ... ақпараттық
құралдардың қолданылуы болып келеді. Сабақтың ... ... ... ... терең , жан-жақты ... ... ... ... ... көп ... ... шетел тілі сабағын өткізген ... ... ... және сабақтың әрбір бөліміне де талаптар ... ... ... сабақты жүйелі өткізуге бағыт береді. Осы ... ... тілі ... қойылатын талаптарға тоқталамыз:
1. Сабақ бастамай ... ... ... өту ... ... ... Грамматикалық жұмысқа қойылатын талаптарға тоқталамыз;
3. Фонетикалық ... ... ... ... ... талаптар;
5. Монологқа үйрететін жұмыс кезеңдеріне арналған талаптар;
6. Диалогқа үйрететін жұмыс ... ... ... Оқу және оқу ... ... ... ... көрсетілген талаптарды біз дәстүрлі шетел тілі ... ... ... ... ... ... ... да тоқталамыз. Бейдәстүрлі сабақтың бірі ойын ... ... ... дағыдыларын қалыптастыруға тиімді әдіс болып
табылады. Сонымен ... ... ... ... біз ... ... ойындарына қойылатын талапатар;
- коммуникативтік ойындарға ... ... да ... ... ... үшін ... алдын ала
жоспар әдістемелік тұрғыдан алып қарағанда, ... ... ... ... ... ... ... тақырыбы мен мазмұнына сәйкес келуі;
- ойынға бөлінетін уақыттың ... ... ... ... ... топ болып ойнау, кішірек топ ... т.б. ... ... ... ... түгел дайындалып қойылуы;
- қолданатын сөздер, сөз тіркестері, ... ... ... ... ... ... фонетикалық, лексикалық материалдардың
анықталуы;
Айта ... ... біз ... көрсетілген талаптарды
екіге бөліп ... ... ... қойылатын талаптар және
бейдәстүрлі ... ... ... Енді ... ... ... өзін ... ... ... ... ... ... жоспар құрар алдында қойылатын талаптар.
Сабақтың өту ... мен ... ... кезеңдеріне ... ... ... ... ... ... тілі
сабағын қызықты өткізуге тиімді ... ... ... ... дамытуға, ой-пікірлерін ... ... ... өз бойындағы қасиеттерді байқауға көп септігін
тигізеді.
Дәстүрлі сабаққа ... ... ... ең ... ... маңызды сабақ түрі. Бейдәстүрлі ... ... сол ... сабақтың талаптары негізінде қалыптасады.
Сонымен шетел тілі ... ... ... ... ... ... болып табылады, ... та ... ... ... шетел тілі сабағын қазіргі талаптарға сай,
шығармашылық тұрғыдан ... ... ... ... мектепте шетел тілі сабағын ойын элементтерін қосып
шығармашылық тұрғыдан ... үшін оның ... ... ... ... ... қалыптастыруға ықпал ететін
шығармашылық ... ... ... ... ... ... 2) эвристикалық; 3) әдіснамалық; 4) коммуникативтік.
Шығармашылық ... ... және ... ... ... сабақ әдістеменің салыстырмалы түрде талдаудың ерекшеліктері
мен артықшылықтарын кестеден көруге ... ... ... ... арқылы оқушылар өздерінің әр түрлі
танымдық және шығармашылық сұраныстарын ... ... ... мен ... ... ... араласады, бұл мектеп
ішіндегі оқушылардың арасынан дарынды балалардың шығуына ықпал етеді ... ... ... жүзеге асуына ықпал жасайды.
Шетел тілі ... ... ... ойын ... үшін ... ... ... Ойын сабақтарын ұйымдастыру үшін
төмендегі нұсқауларға жүгінуіміз керек.
- ... ... ... ... және мазмұнына сай таңдау
керек;
- ойын элементтері фонетикалық, ... ... ... ... ... ... кезеңдеріне көңіл бөлінуі керек;
- логикалық және тілдік ойындар болуы керек;
- ойынға бөлінетін уақытты нақты белгіленуі керек;
- қолданатын ... сөз ... ... ... ... ала ... ... ойынды топтық немесе ұжымдық түрде ұйымдастыру керек;
- ойынды көп жағдайда оқушы жүргізгені дұрыс;
- оқушылар бір-бірінің қатесін ойын соңынан түзегені дұрыс;
үйге ... ... ... ... емес әр түрлі үй тапсырмаларын беру
керек. Бұл кезде біз ... неге ... неге ... ... ... біле ... Шетел тілі сабағына қойылатын нұсқаулар өз
тарапымыздан қате ... ... ... ... ... ... ... көмек болады.
Біз шетел тілі сабағын шығармашылық ... ойын ... ... ... практикада 7 сынып оқушыларына қайталау
сабақты ойын түрінде өткіздік. Ойын қайталау сабақтарына өте тиімді ... ... ... ... ... ... оқушылардың білімін, тілді қалай
меңгергенін тексереміз. Бұл кезде сыныптағы оқушыларды екі ... ... 6 ... ... ... лексиканы қайталауға, екіншісі- тыңдап-
түсінуге, үшіншісі- грамматикаға, төртіншісі- диалогтық ... ... ... ... ... ... ойындарға
арналған кезеңдерден тұрады. Үйге оқушыларға шығармашылық ... жеке ... ... ... ... ... біз осындай
әдістерді қолдана отырып сөз әрекетінің барлық түрін де ... ... ... ... ... ... қайталаймыз, екінші
жағынан сабақ жоспарындағы мақсаттарға ... ... ... және ... ... сөз ... ... дерлік қамтып
шығамыз. Ойын барысында біз оқушылардың бойындағы қабілеттерді байқаймыз.
Өйткені біз оқушының бойындағы шығармашылық іс-әрекетін ... ... ... ... ... ... керек. Сонымен қатар
осындай оқушылардың бойындағы ... ... ... ... Қолданылған әдебиеттер.
1. Рогова Г.И., ... Ф.М., ... Т.Е. ... ... языкам в средней школе.- К.1991г.
2.Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам.- ... ... ... С.Ф. ... ... ... ... в средней ... ... ... ... 1974 ... ... Л.В. ... иностранных языков в средней школе.- ... ... ... Н.Д. ... ... обучения иностранным языкам //
Иностранные языки в школе.- Москва, 2007.-№2.
6. Муталиева А.Ш. ... ... ... ... языки в
школе.- Алматы, 2007.-№7.
7. Гез Н.И, Ляховицкий М.В., ... А.А., ... ... ... ... ... в средней школе.-М.,1992.
8. С.Әбдіғалиев. Неміс тілін оқытудың ...... ... ... И.А. ... ... ... языка.- М., 1991г.
11.Бухбиндер В.А, Штраус В. Основы методики преподавания ... ... 1986 ... ... ... ... ... Межвузовский сборник-2.
Л.,1977 г.
13. Артемов В.А. Проблемы изучения иностранного ... М., 1969 ... ... Л.А. Игры на ... ... языка при изучении
темы «животные» // Иностранные языки в ... ... 2004.- ... ... ... ... языков.- мн; Высшая школа, 1979
г.
16. Основы методики обучения иностранным ... М., ... 1977 ... ... Е.Н. Методика обучения иностранным ... - ... ... 1989 ... ... Я.М, ... Е.С, ... Практическая методика
обучения иностранному языку.- М.,1978 г.
19. БондаренкоС.К. ... ... по ... ... ... в школе.- Москва, 1977.-№3.
20. Андреевская Л.С, Левенстерн. Методика ... ... в ... школе. - Москва: Просвещение, 1993 г.
21. Бим ИЛ., Садолова Л.В. ... ... ... иностранным
языкам. // Иностранные языки в школе. - Москва, 2004.- ... ... Е.И. ... ... ... ... Москва: Просвещение, 1991 г.
23. Пассов Е.И. Ууок ... ... в ... школе.- Москва:
Просвещение, 1988 г.
24. ... М.Н. ... ... ... в 6- ... //
Иностранные языки в школе.- Москва: ... ... Regina Dostal. Deutsch ... weltweit - Bielefeld:
W.Bertelsmann Verlag, 2004J.
26. Ute ... ... im ... - Max
Hueber Verlag. 1985 ... Helma Behner. ... reden lernen. - München ... 1985 ... Eva Gläser. ... fördern von Anfang- Baltmannsweiler,
2005J.
29. Dieter Kösler. Deutsch als ... 2000 ... ... З.Р. ... шығармашылық қабілетін дамытудың бір
жолы // Шетел тілі ... ... 2003.- ... ... А.Қ. ... ... ... негізгі талаптар //
Қазақстан мектебі,- Алматы, 2000.- №9.
32. ... ... ... қалыптастыру ұстанымдары //
Қазақстан мектебі.- Алматы,2006.- №5.
33. Раушангүл ... ... ... қалыптастыру. //
Қазақстан мектебі.- Алматы,2000.-№9.
34. Жұмахан Нұрмағанбетқызы. Шығармашылықты қалыптастыру қажеттілігі. //
Қазақстан мектебі.- ... 2006.- ... ... ... ... ... ... // Қазақстан
мектебі.- Алматы, 2006-№4.
36. Закенова Мереке. Шетел тілі ... // ... ... ... ... ... Ш.Б. ... ойындарды қолдануға қойылатын талаптар. //
Шетел тілі мектепте.- А., 2006.-№4
38.Hallo, ... Band 2. Goethe- ... ... ... талаптар
Сабақтың мотивациялық жағынан қамтамасыз етілуі
Оқу ойындарына қойылатын талаптар
Коммуника-тивтік ойындарға қойылатын талапатар
Сабақтың ғылымға бағытталғандығы
Оқушылардың сабақтағы белсенділігі
Сабақтың мақсатқа ... тілі ... ... ... ... сабаққа қойылатын талаптар
Бейдәстүрлі сабаққа қойылатын талаптар
Материалды меңгеру
Тәсілдері мен жаттығулары
Сабақтың маңызды материалдарыыы
Оқу техникасын жаттықтыруға ... ... және оқу ... ... ... ... кезеңдеріне қойылатын
талаптар
Диалогқа үйрететін жұмыс кезеңдеріне қойылатын талаптар
Монологқа үйрететін жұмыс кезеңдеріне қойылатын талаптар
Тыңдап-түсінуге қойылатын талаптар
Фонетикалық жұмысқа қойылатын талаптар
Грамматикамен ... ... ... ... ... талаптар
Шетел тілі сабағының өту барысына қойылатын талаптар
Сабақтың маңыздылығы

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 46 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тергеу экспериментінің тактикасы19 бет
«Жас физиологиясы және мектеп гигиенасы» пәнінің барлық топтарға арналған практикалық сабақ жинағы24 бет
Ауыз судың нормалық стандарты4 бет
Аяқ киім гигиенасына қойылатын талаптар5 бет
Жоба жоспары4 бет
ИСО 14001:2004 "Экологиялық менеджмент жүйелері. Талаптар және қолдану бойынша нұсқаулық8 бет
Міндетті немесе қалауы бойынша сертификаттау5 бет
Сертификаттау процесінің құрылымы4 бет
Сертификаттау туралы жалпы мағлұмат5 бет
Сертификаттаудың заңнамалық базасы5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь