Қазақстан Республикасындағы венчурлік бизнесті ұйымдастыру

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5

1. ИННОВАЦИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
Инновация туралы жалпы түсiнiк ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
Инновациялық процесс және инновациялық
қызмет ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
Инновацияны мемлекеттік қолдау мен дамытудың әлемдік тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
Қазақстан Республикасында инновацияның дамуы және оны
қолдау шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16

2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ВЕНЧУРЛІК
БИЗНЕСТІҢ ДАМУЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
2.1 Венчурлік бизнес түсінігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..22
2.2. Қазақстан Республикасындағы венчурлік бизнес дамуының алғышарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
2.3 Қазақстан Республикасындағы венчурлік қорларды құру механизмі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
2.4 Қазақстан Республикасының Индустриялық.
инновациялық дамуының 2003.2005 жылдарға арналған
стратегиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29

3. РЕСЕЙДЕГІ ВЕНЧУРЛІК БИЗНЕСТІҢ ДАМУЫ ... ... ... ... ... ... ... ...33
3.1. Ресей Федерациясындағы жалпы инновациялық жағдай ... ... ... ... ... ..33
3.2. Ресейдегі венчурлік бизнестің даму кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... .37
3.3. «Прибор» инновациялық жобасының талдауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..52

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55

ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..56
Бүгiнгi әлемдiк экономикада Қазақстан Республикасының өзiндiк орны айқындалып қалды. Бұл мәселенiң өзектiлiгi әлемдiк экономикалық қауымдастықта елiмiздiң нарықтық бағытта дамушы ел деп танылуымен арта түстi. Себебi Елбасымыз атап көрсеткенiндей “мемлекетiмiз әлем таныған, алдыңғы қатарлы елдер қатарына қосылуы керек” деп атап көрсеттi. Сондықтанда болар бүгiнгi күнi экономикалық дамудың тиiмдi жолдарын табу туралы мәселелi сұрақтар кең түрде талқылауға түсiп отыр. /1/
Егемендiк алғаннан кейiнгi макроэкономикалық көрсеткiштерге назар аударсақ ұлттық экономикада 1998 жылдан бастап экономикалық өсу байқалды. Тiптi соңғы екi-үш жылда ЖIӨ-нiң өсу деңгейi 10% көлемiнде болып отыр. Бұл шама елiмiз үшiн үлкен жетiстiк, яғни әлем бойынша ЖIӨ өсiмi бойынша басты орындардамыз.
Бiрақта мұндай жетiстiктерге жетуiмiз жер қойнауымыздағы минералды қорымыздың бай болуымен және соңғы жылдары мұнай және метал бағасының өсуiмен тiкелей байланысты. Елiмiз экономикасы әлi де Кеңес Одағы құрып кеткен шикiзаттық негiзде болып отыр. Ал дамыған елдердiң қай-қайсысын алып қарамасақ олар шикiзаттық өндiрiстен сервистiк-технологиялық өндiрiске өтiп, индустриялды-инновациялық дамуға бет алған. Ал шикiзаттық өндiрiспен даму жағынан артта қалған және дамушы елдер ғана айналысады. Елбасы атап өткендей, елiмiз жоғары дамыған елдер қатарына қосылу үшiн және экономикамыз шикiзаттық өндiрiске тiкелей байланысты емес тұрақты экономикалық өсу үшiн бүгiнде инновациялық саясатты тиiмдi жүргiзiп, әлемдегi дамыған елдердiң қатарына қосылуымыз керек, реформалар жүргiзiп және ұзақ мерзiмдi стратегиялар мiндеттi түрде керек болды.
Қ.Р-ның инновациялық мәселелерге қызығуы XXI ғ-дың әлеуметтiк – экономикалық дамуында ең бiрiншi ғылыми-техникалық дамумен байланысты болып отыр. Елдiң негiзгi экономикалық дамуына , яғни өндiрiс пен ғылыми-техникалық ресурстарды жоспарлау үшiн венчурлік бизнестің қалыптасуы өте маңызды болып табылады..
Алдынғы уақыттарда экономикалық өсу факторы ретiнде посткеңестiк елдерде инновация екiншi деңгейдегi жоспар болып келдi. Бiрақ әлемдегi дамыған елдер тәжiрибесi және отандық тәжiрибе бойынша тұрақты экономикалық өсуге қол жеткiзу инновациялық қызметсiз жүзеге аспайтындығына көз жеттi. Мiне осы себептен сонғы 3-4 жылда инновацияға деген көзқарас өзгердi. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев Ұлттық акедемия ғалымдарымен кездесуiнде атап өткендей, “елiмiзде ұлттық инновациялық жүйе құратын уақыт жеттi” деп атап көрсеттi.
Сондықтан мен дипломдық жұмыс тақырыбын «Қазақстан Республикасындағы венчурлік бизнестің дамуы» деп алдым.
1. Н.А. Назарбаев. Қазақстан – 2030 Қазақстан халқына Жолдауы.
2. Статистика 1991-2001 десят лет независима Казахстана. Алматы. - 2002г.
3. Шумпетер Й. Теория экономическая развития. – Москва; Прогресс. 1998. – 454 с.
4. Купешова Сауле Телеухановна / “Теория и практика инновационного процесса в переходной экономике Республике Казахстан,” – диссертация, Алматы, 2002 г.
5. Инновационный менеджмент / К.Нарибаев, С.Джуманбаев, А.Нусупова. – Алматы: Қазақ унивеситетi. – 1998. – 60 с.
6. Есентугелов А. Долгосрочная стратегия развития экономики и размещение производительных сил в РК // Аль-Пари. №6, 2000 г.
7. Ю. К. Шокоманов “Состояние и перспективы экономического развития Казахстана в переходной период” // Вестник КазНУ, Серия экономическая, №4, 2001 г.
8. Стратегия / “Қазақстан Республикасының Индустриялы-инновациялы дамуының 2003-2015 жылдарға арналған ұзақ мерзiмдi стратегиясы” – Алматы, 2003 ж.
9. Н. А. Назарбаев. “Задача науки – способствовать развитию экономики” // Казахстанская правда, 16 апрель, 2002 г.
10. Әбдiжапар Сапарбаев “Инновация – негiзгi қозғаушы күш” // Егемен Қазсқстан, 24 наурыз, 2004 ж.
11. Н. Ә. Назарбаев. “Бәсеке қабiлеттi Қазақстан”, “Бәсекеқабiлеттi экономика” және “Бәсекеқабiлеттi халық” деген Қазақстан халқына Жолдауы. // Егемен Қазақстан, 19 наурыз, 2004 ж.
12. Қуат Бораш “Инновация, оның елiмiз экономикасы үшiн маңызы қандай” // Егемен Қазақстан, 23 ақпан, 2004 ж.
13. Бердашкевич А.П Оподдержке инновационной деятельности в Японии // Инновации №7, 2002
14. Купешова С.Т. Ғылыми-технологиялық және инновациялық саладағы мемлекеттің орны //Саясат №2, 2001
15. А.В.Бочаров6 Ю.М.Шмелев. Государственная инновационная политика – формирование национальной инновационной системы //Инновации.№2-3 (59-60), 2003. с.10-11
16. Комментарии к проекту «Основных направлений инновационной политики Российской Федерации на долгосрочную перспективу» // Инновации.№6 (63),2003.с.19-20.
17. Н.И.Иванова. Сопоставление мировых и российских тенденций развития науки и инновационной деятельности// Инновации.№4(61),2003.с.7-10
18. А.И.Никконен. Краткая история венчурного бизнеса в России // Инновации.№10 (67), 2003, с.16.

19. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент // СПб:Питер, 2001. 304с.
20. Бизнес-план инвестиционного проекта. Под ред. И .А Иванниковой // М.: Экспертное бюро, 1997
21. Бизнес- планы: Полное справочное руководство. Под ред. И.М. Степнова // М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001
22. Валдайцев С.В., Воробьев П.П. и др. Инвестиции // М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 440с
23. Инновационный менеджмент. Под ред. проф. В.А. Швандара, проф. В.Я. Горфинкеля // М.: Вузовский учебник, 2004. 384с.
24. http: // www. forum. partnerstvo. ru.
25. Крылов Э.И., Журавкова И.В. Анализ эффективности и инновационной деятельности предприятия// М. Финансы и статистика, 2001
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Экономика және бизнес факультеті
Менеджмент және ... ... ... ... ... ... ҰЙЫМДАСТЫРУ
Орындаған:
4-курс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... профессор ... ... 2006 ... ... ... ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының 4 курс студенті
Дауренбекова Жазираның
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ВЕНЧУРЛІК ... ... ... ... ... 70 бет;
Иллюстрация саны-6
Кесте саны- 8
Қолданылған әдебиеттер саны-25;
Бітіру жұмысын сипаттайтын негізгі сөздер:
Инновация терминi XV ғ. 1-шi ... ... бола ... ... сөзi ... яғни “жандану” немесе “заттар ... ... ... ... ... ... «venture» тәуекелді кәсіпорын немесе бастама
дегенді білдіреді.
Венчурлік бизнес - технологиялық немесе өнімдік инновацияларды қолдана
отырып өте тәуекелді ... ... ... ... ... бәсекеге түсуге қабiлеттi
және тиiмдi ұлттық өнеркәсiптi қалыптастыру үшiн кәсiпкерлiкке ... ... және ... ... ... ... ... бизнесті инвестициялау дегеніміз:
- идеяның, жаңа өнімнің пилоттық үлгілерін құрумен байланысты
қолданбалы зерттеулер және оның ... ... ... ... ... ... және өнімді алғашқы сатулар;
- өндірістің алғашқы кеңейтілімі және өнімді өткізу үшін жаңа
рыноктарға ... ... ... дамудың шетелдік тәжірибесі мен венчурлік бизнестің даму
ерекшеліктерін көрсету, венчурлік бизнесті дамытудың бірден-бір құралы –
венчурлік қор ... оның ... ету ... ... ... ... ... жалпы ... ... және ... ... қолдау мен дамытудың ... ... ... ... және ... ... ... РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ВЕНЧУРЛІК
БИЗНЕСТІҢ
ДАМУЫ...............................................................
.............22
2.1 ... ... ... ... ... бизнес дамуының
алғышарттары........................................................
.................................23
2.3 Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... Индустриялық-
инновациялық дамуының 2003-2005 жылдарға арналған
стратегиясы..........................................................
...................................29
3. ... ... ... ... ... Федерациясындағы жалпы инновациялық
жағдай......................33
3.2. Ресейдегі венчурлік бизнестің даму кезеңдері
.....................................37
3.3. «Прибор» ... ... ... ... ... экономикада Қазақстан Республикасының өзiндiк орны
айқындалып ... Бұл ... ... ... ... ... ... бағытта дамушы ел деп танылуымен ... ... ... атап ... “мемлекетiмiз әлем таныған,
алдыңғы қатарлы ... ... ... керек” деп атап көрсеттi.
Сондықтанда болар бүгiнгi күнi ... ... ... ... ... ... ... кең түрде талқылауға түсiп отыр. /1/
Егемендiк алғаннан кейiнгi макроэкономикалық көрсеткiштерге ... ... ... 1998 жылдан бастап экономикалық өсу ... ... ... ... ... өсу деңгейi 10% көлемiнде болып отыр. ... ... үшiн ... ... яғни әлем ... ЖIӨ өсiмi ... басты
орындардамыз.
Бiрақта мұндай жетiстiктерге жетуiмiз жер ... ... бай ... және ... ... мұнай және метал бағасының
өсуiмен тiкелей байланысты. Елiмiз экономикасы әлi де ... ... ... ... ... ... отыр. Ал дамыған елдердiң қай-қайсысын алып
қарамасақ олар шикiзаттық өндiрiстен ... ... ... ... бет ... Ал ... ... жағынан артта қалған және дамушы елдер ғана айналысады. Елбасы атап
өткендей, елiмiз жоғары ... ... ... ... үшiн және
экономикамыз шикiзаттық өндiрiске тiкелей ... емес ... өсу үшiн ... ... ... тиiмдi жүргiзiп,
әлемдегi дамыған елдердiң қатарына қосылуымыз ... ... ... ұзақ ... ... ... ... керек болды.
Қ.Р-ның инновациялық мәселелерге қызығуы XXI ғ-дың ... ... ... ең ... ... дамумен байланысты болып
отыр. Елдiң негiзгi экономикалық дамуына , яғни ... пен ... ... ... үшiн ... бизнестің қалыптасуы өте
маңызды болып табылады..
Алдынғы уақыттарда экономикалық өсу факторы ... ... ... ... деңгейдегi жоспар болып келдi. Бiрақ әлемдегi
дамыған елдер тәжiрибесi және отандық тәжiрибе бойынша тұрақты ... қол ... ... ... жүзеге аспайтындығына көз жеттi.
Мiне осы себептен сонғы 3-4 жылда инновацияға деген ... ... Н.Ә. ... ... ... ... ... атап
өткендей, “елiмiзде ұлттық инновациялық жүйе құратын уақыт жеттi” деп ... мен ... ... ... ... ... бизнестің дамуы» деп алдым.
Жұмыстың мақсаты мен міндеттері:
• Венчурлік ... ... ... ... ... ... ... шетелдердiң саясаттарын қарастырып,
олардың елiмiз экономикасы үшiн тиiмдi жақтарын қарастыру;
• Елiмiздiң экономикалық өсуiндегi инновациялық дамудың ... ... ... ... жүйенiң құрылымы;
• Елiмiзде инновациялық қызметтiң дамуы мен оны қолдау шаралары.
• Венчурлік қорлардың құрылу механизмдерін көрсету
Мiне ... ... мен ... ... ... ... ... дамуының негiзгi бағыты болып отыр.
Себебi, елiмiз осы мәселелердi шешiп ... ... ... ... санатына қосылуы үшiн, тұрақты экономикалық өсудi және
экологиялық тиiмдi өндiрiстi ... ету ... ... ... ... ... жылдарға
арналған ұзақ мерзiмдi стратегиясын қабылдады және ол алғашқы жылдан бастап
оң нәтижелер бере ... ... ... ... ... ... жүзеге асырушы ғана емес, оның бағытын анықтап, сол процестердің
қарқынды дамуына ... ... ... ... ... ... Біздің елімізде де осы мәселе дұрыс жолға ... ... ... ... ... ... басты мақсаты шикiзат бағытынан қол үзуге ықпал ететiн
экономика ... ... ... ... тұрақты дамуына қол
жеткiзу; ұзақ мерзiмдi жоспарда сервистiк-технологиялық экономикаға өту
үшiн ... ... ... ... ... және ... көрсету саласында бәсекеге түсуге
қабiлеттi және ... ... ... ... және ... ... ... бизнесті дамыту– мемлекеттiк индустриялық-
инновациялық саясаттың басты нысанасы болып табылады.
1. ИННОВАЦИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
1.1 Инновация ... ... ... ... ... XV ғ. 1-шi ... ... бола бастады.
Бұл ағылшын сөзi “innovation” яғни “жандану” немесе “заттар ... ... ... ... бiлдiредi.
Австрия ғалымы Й. Шумпетер XX ғ. ... ... ... ұғымын енгiздi. Оның ... ... ... жаңа ... қолдану , жаңа өнеркәсәптiк және рынок пен
өнеркәсiптiң жаңа ұйымдарының ... ... ... ... ... – тек ... ... ол жаңа өндiрiстiк функция болып табылады.
Инновация категориясының экономикалық анализде басты төрт ... ... ...... ... нәтижесi, яғни инновация арқылы
бәсекелестiкке төтеп бередi;
2. инновация – бәсекелестiк күш, яғни нарықтың тепе-теңдiгiн бұзады;
3. жаңа өнiм және жаңа ... ... оң ... тгiзедi;
4. инновация – экономикалық өсу факторы ретiнде. ... ... ... ... елiмiз үшiн маңызды болып табылады.
XX ғ. 50 жылдары американ ... ... ... экономикалық өсудiң
басты факторы ҒТП екендiгiн айтқан. Мұны Саймон Кузнецта қолдады. Оның
пiкiрiнше ... ... ... ... ... тұтынуын қамтамасыз етуде
технологиялық прогрестiң маңызы ерекше екенiн айтты.
Экономикалық эволюцияда ... ... ... ... олар
техника – экономикалық зерттеуiнде ... ... ... ... ... ... экономикалық динамика мен экономикалық ... ... ... ... ... ... табылады;
• экономикалық дамуда бiлiм мен интелект басты рольде болуы керек;
• интелектуалдық қызметтi институционализациялау оның ... мен ... ... ... ... ... ... өсу факторларын
негiзгi 4-ке бөледi :
1. елде экономикалық ресурстардың өсуi;
2. өндiрiстiң жаңа технологиялар арқылы қызмет ... ... ... және ... сол өнiмдi шығару;
3. шектеулi ресурстарды тиiмдi бөлудiң ... ... ... денсаулығының, өмiр сүру деңгейiнiң өсуi.
Мұнда 1-шi әрекет экстенсивтi экономикалық өсуге ... ал 2 және ... ... ... өсуге, яғни инновациялық қызметке, ... емес ... ... ... / (4), 29 б. ... өсу ... және сапалық өсуiне байланысты интенсивтi
және экстенсивтi түрлерi болады.
Экстенcивтi түрiне:
... ... ... Бос уақыты жоқ қызметкерлер санының артуы;
• Тұтынушы шикiзат көлемдерiнiң, материалдардың, сыртқы капиталдардың
өсу қарқыны;
Интенcивтi ... ... ... ... яғни ... дамудың жүзеге
асуы;
• Қызметкерлердiң мамандық деңгейiнiң жоғарылауы, бiлiм берудi дамыту;
• Негiзгi және сыртқы қорларды қолдануды жақсарту;
... бос ... ... ... ... ... ... қатарына қосылуы үшiн
экономикалық өсудiң интенcивтi бағытының басымдырақ болуын қамтамасыз ... Елде осы ... ... үшiн оған ... ... жасауды мемлекет
өзiне басты қызмет етiп алғаны дұрыс.
Ол үшiн елде 1990 жылдан кейiн ... ... ... ... тарту арқылы iске қосу, кәсiпкерлiктi дамыту, ... ... ... ... ... ... және ... мемлекеттiк салық және несие жеңiлдiктерi арқылы оларды
ынталандыру, ... ... бiлiм ... ... және ... ... даярлап шығару, сондай-ақ халықаралық экономикалық ... ... ... елiмiздiң басты мiндеттерi болып отыр.
Экономикалық iлiмдер ... ... ... түсiнiгiне түрлi
көзқарастар бар. Көбiнесе инновация ... ... ... енгiзумен байланыстырады. Инновацияны екi ... ... ... және өнiм ... ... бұл ... бөлiп қарау
мүмкiн де емес. Шығындарды қысқартатын процестi енгiзу, шығарылатын өнiм
құрылымына өзгерiстер ... ал жаңа ... өз ... жаңа жаңа
құрылғыны жасап дайындауды қажет етедi.
Техникалық прогресс теориясының дамуынан инновацияға берiлген ... ... өнiм ... ... орташа шығындарды азайтып,
өндiрiстiң техникалық күшiнiң жетiлуi деген анықтама бередi.
Қазiргi заманғы көз қарастар бойынша инновация техникалық ... ... және ... ... ... ... ... бұл
түсiнiкке Сэйдiң кәсiпкерлiкке берген анықтамасы ... ... ... ... ... және ... ... саладан жоғары
өндiрiстi және ... ... ... ынталы болады. Кейiн бұл
анықтаманы Шумпетер: “кәсiпкерлiк ... ... ... ... ... деп атап ... Яғни, инновация кәсiпкерлiктiң ерекше құралы.
XXI ғасырда әлемде ... ... ... ... үш ... ... ... шикiзаттық бағыттағы экономика;
• дамушы экономика;
• индустриядан кейiнгi қоғам ... /4, ... ... қоғамдардың негiзгi сипаттамасы
|Қоғам түрi |Индустрия |Индустриалды |Индустриядан|
| |ға | ... |
| ... | | ... |Өмiр сүру ... |Өмiр сүру |
| | |өсу ... |
| | | ... ... ... ... ... ... |күшi, |қазбалар | |
| ... | | |
| ... | | ... ... ... ... |
|әдістемесі |қоғамға |жекеге ... ... ... ... салаға |
|сипаттамасы, |практикалы|ан дайындақ, |маманданған |
|бiлiм беруi |қ ... ... |iк бiлiм ... |Бiрреттi |Көпреттi ... | | |қ |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... ... ... ... CALS |
|қызметтi |ные, | ... ... ... | ... |i | | ... ... |Екiншi |Төртiн- ... | ... ... |
| | | |шi шi ... түрi ... ... ... |
| | ... ... |
| | |шi ... |тiк ... |
| | |дық | ... |Ауыл ... ... ... ... ... |Жинау, |
|негiзгi |ы, ... |лық, ... ... ... ... |
| ... |байланыс |мәдени |
| | | ... |
| | | |ет, ком |
| | | ... |
| | | ... ат |
| | | ... |
| | | |дық |
| | | ... ... ... ... жер ... ... байлықтары көп елдер
жатады және ... ... ... дамуында тұрақсыз шикiзаттық
бағытқа негiзделген. Дамушы ... ... жаңа ... ... ... және олардың ... ... ... әсер ... Ал экономика дамуында ең тиiмдi жол болып
табылатын ... ... ... экономикасы ғылыми-техникалық
потенциялы жоғары ... ... орын ... Бұл экономиканы бiлiмге
негiзделген экономика деп ... да ... Ендi осы ... ... ... үшiн ... 1-шi ... көз жүгiртсек болады. Бұл
кестеден көретiнiмiз бiздiң елiмiз әлi де болса индустрияға дейiнгi ... ... ... ... ... ... ... және инновациялық қызмет
Инновациялық процестiң негiзгi кезеңдерi
1. Алынған ойларды жүйелеу:
• Рынок өзгерiсi туралы ақпарат жинау, ... ... ... және ... ... фирма аппараттарының сауда
делдалдарынан жинаған ақпараттары және т.б;
• Фирманың жаңа өнiм ... ... және ... деңгейiн
анықтау;
• Мақсаттық рынок және оның дамуы туралы ақпараттар жинау;
2. ... ... ... және жаңа өнiм ... ... ... және ойды практикалық iске асыруды анықтау;
• Фирма дамуы стратегиясына жаңа өнiм өндiру жоспарының сәйкес келуi;
• Болашақ өнiмнiң патенттiк ... ... Жаңа ... ... ... ... жасау және
маркетингтiк бағдарлама құру:
• Өнiм өндiру идеясының нақты жобаға айналу талдауын ... ... ... сипатын анықтау, оның сапасына және
тұтынушылық қасиетiне баға беру;
... ... ... және сату ... талдау жасау;
• Жаңа өнiмдi өндiруге кететiн шығындарды анықтап, өнiмнiң өз құнын
өтеу мерзiмiн ... Жаңа өнiм ... ... ... ... ... табу.
Оларға: техникалық машиналар, құралдар, ... ... ... және қаржылық ресурстар көздерi жатады;
• Жаңа өнiмдi игеру және оның ... шығу ... ... ... ... оған ... бағдарлама жасау;
4. Жаңа өнiмдi дайындау:
• Жаңа өнiм дамуының нақты бағдарламасын жасап дайындау;
• Өнiмнiң техникалық жағдайын тексеру (экономикалық және ... оны ... ... орта ... әсерi);
• Тауардың атын белгiлеп, оның тауарлық белгiсiн, оралуын, маркировкасын
жасау;
5. Рынокта жаңа өнiмдi тестiлеу:
• Өнiмдi 3 айда шектелген ... ... ... Сатылудың оптималды шараларын талдау;
• Жарнама әдiсi мен құралдарын талдау;
... ... ... ... Жаңа ... ... ... туралы шешiм қабылдау:
• Жаңа өнiмнiң ... ... сату ... ... ... ... ... өткiзудiң негiзгi
каналдары мен әдiстерi, фирманың рыноктағы имиджi, тұтынушылармен
байланыстың ... ... ... ... бар ... ... ... маманданған қызметкерлермен толық қамтамасыз етiлуi;
• Қаржылық мүмкiншiлiктер: ... ... және ... Жаңа ... патенттiк қорғаныстың болуы.
Инновацияны жүзеге асыру үшiн оны мемлекеттiк ... ... ... ... iске асуы үшiн оны ... ... ... және оны нақты түрде жүзеге асыратын мекемелер,
ҒЗТКЖ ... ... ... ... ... өз кезегiнде сыртқы ортамен ылғида қарым
қатынаста болып отырады. (Сурет ... ... ... ортамен қарым-қатынасы.
1-сурет. Инновациялық процестiң сыртқы ортамен қарым-қатынасы
1-ші суреттен ... ... ... ... ... ... тығыз байланыста. Сондықтан инновацияны дамыту үшiн осы
сыртқы ... да ... ... ... ... ... ... өнеркәсiп саласын дамыту барысында
кластерлiк желiлердi дамыту керек. ... таяу ... бiр ... шоғырландыра отырып, тiзбектелген технология
бойынша соңғы өнiм шығаруға қол ... ... ... ... жаңа ... ғана ... өндірістік саласының тұрақты
дамуына және ел ... ... ... ... ... ... Экономикалық өсу, ЖҰӨ-дегі шикізатты
көп қажет ететін өнімді жоғары технологиялық және ... ... ... ... ... ... тиімді түрде пайдалану
“Қазақстан-2030” стратегиясының маңызды мәселелерінің ... ... ... айында қабылданған “Инновациялық қызмет” туралы
Заңы Республиканың ғылым саласына, ел экономикасына үлкен серпіліс әкелетін
жаңалық болды. ... ... ... ... ... ... зерттеулерді қолға алу, ұлттық технопарктер құру, инновациялық
даму салаларының басым бағыттарын белгілеп, сол арқылы ел ... ... ... ... ... ... потенциал- кез-
келген мемлекеттің өркендеуінің кепілі. Экономикалық дамудың, ... ... ... ... ... және ... ... лидер
болу. Инновациялар және жаңалықтар экономиканың құлдырауына төтеп беріп,
ғылыми-техникалық прогрестің ... ... ... ... ... ... ... мен бәсекеге қабіліеттігін жоғарылатады.
1.3 Инновацияны мемлекеттік қолдау мен дамытудың әлемдік тәжірибесі
Рыноктық қатынаста бәсекенiң дамуымен ... ... ... ... ... ... тәжiрибесi бойынша тек қана нарықтық
принциптер негiзiнде материалдық-техникалық базаның ... ... ... инновациялық даму мемлекеттiң араласуынсыз оң ... ... ... мен ... ... реттеудiң объектiсi болып
табылады.
Көптеген дамушы елдер табиғи ресурстарға бай бола тұра, тұрақты дамуға
қол жеткізе алмады. ... ... ... ... бұл ... ... табыс әкеліп, тұрғындардың әл-ауқатын көтереді.
Алайда, уақыт өте келе ... ... ... ... ... ... экспортынан және оның әлемдік ... ... ... ... аз қажет ететін жаңа саланың дамуын ынталандырмайды
және шикізаттың күндердің күнінде таусылатынын еске алсақ, бұл ... ... ... ... осы ... ... бiрақ жолы
бар, ол - жоғары технологиялық өндірісті ... ... ел ... ... ... ... - ғылым мен
инновациялық технологиялар екеніне күннен-күнге көз ... ... ... озық ... мен ... ... 1951 ж. ... дүние жүзіндегі ең алғашқы технопарк – ... ... ... болуына негіз болды. Өткен ғасырдың ... тек АҚШ, ... ғана ... Канада, Сингапур, Австралия,
Бразилия, Индия, Қытай, Жапонияда да құрыла ... жаңа ... ... табу және оны жасап шығару
жылдамдығынан американдықтар мен ... да ... ... ... 1 ... ... шықса, АҚШ-та –4, Еуропада 2 айдан кейін
шығады.Жапондықтар үшін өнімнің сапасын қажетті деңгейге жеткізу үшін 4 ай
жеткілікті, ал ... бұл ... 11 ай . ... ... жаңа ... мен ... технологияны өндіріске енгізумен
1950 ж. құрылған ҒТИП /ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... және өндірістік
жағынан қарқынды жылдамдықпен игеріледі.ҒТИП қарамағына әр түрлі саладағы
ғылыми ... мен ... ... ... ... жағдай
жасайды, ғылыми зерттеулерін жүргізуге көмектеседі,ақпарат және қаржымен
қамтамысыз етілуін қадағалайды,бір сөзбен ... , ... ... жасайды.Қытай экономикасына үлкен үлес қосып, ... ... ҒТИП ... ... ... санының өсуінен байқаймыз.1991ж.
–2587, 1992 ж. –9678, 1996 ж. ... 2000 ж. ... ... ... Республикасының /Оңтүстік Корея/ ғылым мен техниканы соңғы
50 жылда өте қарқынды дамытты. ... ... ... ... ... елдердің бірі болып шығып, соғыстан ... ... ... ... ... және космостық салаларға ... ... ... ... ... ... ... алды. 1967 ж. басты ... ... ... және ... ... болып табылатын Ғылым және технология Министрлігі
құрылды және Ғылым мен техниканы қолдау ... Заң ... ... дамуы 5 жылдық кезеңдерге жоспарланған. /14/
Финляндия 1991 ... ... ... ... ... ... тарап кеткеннен кейін және 90- ... ... ... ... да ... әсер етті.Мысалы, жұмыссыздық деңгейі
1991 ж 3,5%-дан 1993 ж 20%-ға дейін өсіп кетті. Осы ... ... үшін ... ... 1991 ж жаңа ... ... міндеті- Финляндияны дамыған елдер қатарына қосу.Осы
бағдарламаны жүзеге ... ... ... ... ... жүйені
құрды. Оның қызметін тікелей Финляндия Президенті ... ж. ... КСРО ... экономикасында жағымсыз жағдай
қалыптасты. Қазақстанда барлық салалар дағдарысқа ұшырап, ғылымға ... ... ... ... ... ... тіпті қайта
құрылу сияқты құрылымдық өзгерістерге ... ... ... ... ... ... ... құрал-жабдық, шығыны көп икемсіз
өндіріс, тиімсіз басқару, сын ... ... ... және осы сынды
мәселелер аяғына шырмауық болып оралды.
Нарыққа көшу ... ... ... жылдарда экономиканың
жанданып дамуы шикізат (газ, ... ... ... ... ... тікелей байланысты болды. 2000-2002 жылдарда Қазақстанда
экономикалық өсу ... ... бұл өсім ... сатудан түскен пайда
есебінен, яғни “көз ... ... ... ҚР ... қырағылық
танытып, елдің индустриалды-инновациялық саясатын қолға алды. 2002 ж шілде
айында ҚР Президенті Жарлығымен ... ... ... Заң ... ел ... ... өз ... тауып, үлесінен айрылмауға
тырысады. Бұл тікелей инновацияларға қатысты екені мәлім. ХХ ғасырдың 50-60
ж.ж дамыған елдер ... ... ... ... де осы ... ... ... негізін жасап, мемлекеттік бюджеттен
қаржыландырып немесе басқа қаржы ресурстарын жұмылдырып, бағыт ... ... ... ... да екіталай. /14 /
Іс жүзінде ғылыми зерттеулер мен инновациялық процестерді мемлекеттік
қолдаудың негізгі кең ... 3 ... ... Ғылыми зерттеулерге мемлекеттің тікелей қатысуы;
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ірі ... ... ... ... ... ұсыну. Әдетт, бұл лабораториялар
қорғаныс, энергетика, денсаулық ... ауыл ... ... ... ... ... субсидиялар бөлу;
Мемлекеттік емес лабораторияларда іске асырылатын ғылыи зерттеу жұмыстарына
қайтарымсыз негізде мемлекеттік бюджеттен қаржы ... ... ... ... бойынша толық есеп беру, алынған нәтижені ашық
түрде ... ... ... мен ... жүргізуге инвестиция
бөлінген жеке бизнеске салық ... ... ... ... мемлекеттiк қолдау көрсету 2-шi
суреттегi жүйе ... iске ... ... 2) / (4), 56 б. /
2-сурет. Инновациялық ... ... ... көрсету
2-шi сурет бойынша инновациялық қызметтi мемлекеттiк ... үшiн ... ... ... ... ... стратегия бойынша
орындалуда. Ал мемлекеттiк қаржылық қолдау және ... ... үшiн оған көп ... ... керек. Осы мәселе қазiр елiмiзде күрделi
мәселенiң бiрi болып отыр, сондықтан ... ... ... ... ... Инновациялық қорлар, Даму банкi,
экспорттық несиелер мен инвестицияны сақтандыру корпорациясы ... ... ... ... шет елдерде қалай шешілетініне назар аударып көрелік.
Жапонияда инновацияларға II дүниежүзілік соғыстан кейін көп ... ... ... және орта ... бүкіл экономиканың негізін
құрайды. /13/
Инновациялар саласындағы мемлекеттің 2 қызметін атауға болады
Мемлекет
Құқықтық- нормативтік жағынан ... ... ... ... ... ... саясатты солар арқылы жүргізеді. Шағын
кәсіпорындар барлық кәсіпорындардың 99%-н құраса, ... ... ... ды ... ... ... ... және орта бизнестегі
кәсіпкерлікті қолдауының мәні ... ... ... мен жұмыссыздық туралы
деректерді сәйкестендіру болып табылады.
Мемлекеттік деңгейде кәсіпорындарына мынандай қолдау көрсетеді:
1. Мамандандырылған ... ... ... ... ... ... комисссиялар, кәсіпорындарды қолдайтын бас
басқарма, ... ... ... даму корпорациясы, шағын
инновациялық кәсіпорындар академиясы, ... ... ... ... ... ... ... жаңадан құрылған шағын
кәсіпорындарға көмек көрсетеді.
2. Қаржылық кепіл беру мен. ... ... ... 59 ... бар ... ... ... 102 филиалы бар ұлттық
қаржылық корпорация, 117 ... бар ... және ... кооперацияның
Орталық банкі, шағын ... ... ... ... ... ... асырады.
Шағын және орта бизнесті қолдаудың жапондық жүйесінің негізгі
элементі ол құқықтық-нормативтік қамтамасыз ету ... ... Оған ... орта ... ... ... ... Заңнан бастап “Жаңа қызмет
түрін енгізуде туындайтын төтенше жағдайлар” туралы Заңға дейін т.б. заңдар
кешнін қамтиды.
Жапонияда ... ... ... 47% -н, ал жергілікті
коммерциялық банктер100% кредитті шағын және орта ... ... ... ... ... ... ... механизмдері
қолданылады. Олар “жеңіл қарыздар” деп аталады. Егер жай қарызды 4-8%-бен
алса, шағын инновациялық кәсіпорындар ... ... ... ... ... тәжірибесінен инновацияны дамытудағы мемлекеттің рөлінің
өте маңызды екеніне көз жеткіздік, енді еліміздегі инновациялық ... ... ... қолдау көрсетілетінін және жалпы инновациялық
дамудың ерекшелiктерiне тоқталайық.
1.4 Қазақстан Республикасында инновацияның дамуы және оны қолдау шаралары
Экономикалық ғылымдар және ... даму ... ... ... жаңа ... экономиканы тиiмдi модернизациялауды
қамтамасыз етедi. Бұл әсiресе Қ.Р-сы үшiн өте маңызды, өйткенi 1990 ... ... ... ... ... Өндiрiстiң техникалық
деңгейi құлдырады, ғылыми өнiмдердiң шығуы азайды, ... ... ... ... ... ... жүйе түгелiмiн
жойылды, елiмiз өзiнiң iшкi сұранысын қамтамасыз ете ... ... ... ЖIӨ ... де 1990 жылмен салыстырғанда 1995 жылы 40%-ға дейiн
азайды.
Ал 1996 жылы ЖIӨ-нiң 0,5%-ға өсуiмен экономикалық дағдарыс керi бұрылып
экономикалық ... ... ... Осы ... ЖIӨ ... ... тек қана 2003 жылы 1990 жылғы деңгейге жеткен екенбiз. Оны ... ... пен ... ... ... ... ... ( Сурет 3 ) / (7), 38 б. /
3-сурет. 1990 – 2003 ... ... ... дағдарыс пен
қайта жанданудың параболалық диаграммасы
Сонымен қатар елiмiзде ... мен ... ... ... өте аз, оның ... 0,9% құрап отыр. Ал индустриалы-инновациялы
саясатты жүзеге ... онда 2015 жылы ... ... оның ... ... ... екен. Бұл стратегияны жүзеге асырған жағдайда 2015 жылы ... ... және ... ... ... ... ... дейiн өсудi жоспарлап отыр.
Егер мұны дамыған елдермен салыстырсақ ғылымға бөлiнетiн ... 45%, АҚШ пен ... – 36%, ... – 20% ... ... стратегия жүзеге ... және ... ... ... ( % ), ( ... 4 ). / (8), 95-100 б. ... ... қызметке бөлiнетiн ЖIӨ көлемiнiң
стратегияны жүзеге асырғанда және оны ... ... ... ... ... ... ... ҚР-ның
“Инновациялық қызмет” туралы Заңынан ... ... Оның ... ... ... ... ... анықтап, инновациялық бағдарламарды
жасау.
2. Мемлекеттің инновациялық саясатын ... ... ... ... ... және ... жасау.
3. Инновациялық инфрақұрылымды құру.
4. Мемлекеттік бюджеттен инновациялық бағдарламалар мен ... ... ... жарамды өндірісті құруға мемлекеттің араласуы.
6. Мемлекеттік тапсырыспен орындалатын инновацияларды міндетті түрде
рынокпен қаматамасыз ету.
7. Отандық инновацияларды ... ... ... ... инновациялық бағдарламаларды дамыту үшін
арнайы даму институтары құрылған. Оның ... 3 ... және 2 ... ... ... ... экономикалық өсу факторы ретiнде ... ... ... ... ... болып келдi. Бiрақ әлемдегi
дамыған елдер тәжiрибесi және ... ... ... ... ... қол жеткiзу инновациялық қызметсiз жүзеге аспайтындығына көз жеттi.
Мiне осы себептен сонғы 3-4 ... ... ... ... ... Н.Ә. ... ... акедемия ғалымдарымен кездесуiнде атап
өткендей, “елiмiзде ұлттық инновациялық жүйе құратын уақыт жеттi” деп ... / (15), 205 ... ... ... жүзеге асыру үшiн оны мемлекеттiк қолдайтын құқықтық
актiлер, инновациялық қызметтердiң iске асуы үшiн оны ... ... ... және оны нақты түрде жүзеге асыратын ... ... ... ... ... ... ... жүйесiн 3-
шi суреттен көруге болады: (Сурет 5 ) / (4), 84 б. ... ... ... қатынастарға өтпелi кезеңiнде
экономикада кәсiпкерлiк қызмет даму ... ... ... ... ... жүйеде толық қанды қызмет ету үшiн кәсiпорын жаңа
технологиялар мен жаңалықтар ашып ... ... ... ғана ... ... мен қызметтерi бәсекеқабiлетiне ие болады. Бiрақ бүгiнде отандық
кәсiпорындардың ... ... ... ... ... ... товарлардың бәсекеқабiлетi әлсiз екенi белгiлi.
Әйтсе де бұл инновациялық ... ... ... ... ... ол ... ... құрамынан көп мөлшерде ала ... ... ... ... ... қаржы сұранысы туындап отыр, ... ... ... ... ... ... бiр көзi инвестиция
тартуды ынталандыру болып табылады.
Қ.Р-ның Статистика агенттiгi көрсеткендей, ... ... ... ... ... тартылуда. Өйткенi шетелдiк
инвесторлар дайын өнiм шығаруға ... ... ... олар ... ... ... арқылы өз елдерiне бәсекелес болуға ұмтылмайды. Оларға керегi бiздiң
шикiзатымыз болып отыр. (Сурет 7) /12/
6-сурет. 2000 жылы ... ... ... ... ... ... мәселеге байланысты ендiгi жерде iшкi және ... ... ... ... ... ... мемлекеттiк және
кәсiпкерлiк қолдау арқылы ынталандыруымыз керек. Ол үшiн ... ... ... ... ... ... ... қажет.
Мысалы, оларға салық жеңiлдiктерi, пайыз мөлшерлемесiнiң жоғары болуы ... ... орта ... айтып өтсем болады.
Алатау АТП-не тоқталатын ... ол ... ... ең ... ... ... Оған ақпараттық технология және
коммуниация саласындағы әлемдегі озық компаниялар тартылып, ... Packard, Siemens т.б ... ... ... ... қол ... Ерекше экономикалық зона ретінде АТП-ның
мынандай басты артықшылықтары бар:корпорация салығы екі есеге ... және ... ... ... ... ... тарапынан жүргізіліп жатқан инновацияны қолдау
саясаты мен нақты ... ... ... -ден, бұл ... ... ... құқықтық қамтамасыз ету және
экономикалық шараларды жүзеге асыруда бірқатар заң ... ... ... ... “Техикалық реттеу”,”Қазақстанның инвестициялық
қоры”, ”Сауда қызметі”, ”Сауда өндірістік палаталар”, ”Арнайы ... ... ... қабылданып, Салық Кодексіне өзгертулер ... ... ... дайын.
2- ден, индустриалды стратегияның дайындық кезеңінің басты міндеттерінің
бірі-регионады және халықаралық ... ... ... жарамды
салаларын анықтау. Елбасының тапсырмасымен Маркетингтік-аналитикалық
зерттеулер орталығы және ... ... ... “Джей Ай Остин”
компаниясымен осы бағытта зерттеулер басталды. Оның ... ... ... ... ... ... ... және даму институтарының ... ... ... құру ... да ... ... ... ірі шетел және Қазақстан компаниялары арасында
инвестициялық жобаларды бірлесіп жүзеге асыруға күш салып ... ... ірі ... “Майкрософт”, “Хьюлетт Паккард”, ... ... ... ... қол ... және ... ... саласындағы ірі жобаларды жүзеге асыруға бағытталуда.
Дәл осылай “Қазақстан-Камаз” ... ... ... Оның ... және трактор жасауды дамыту.
Қостанайда “Агромашхолдинг” ААҚ комбайн және мотор ... ... ... ... ... ... Онда биыл ... ... ... ... ... ... іске асады.
Мемлекеттік Даму Институттары да нақты істі орындауға көшіп ... ... Даму ... 562,6 млн $-ға ... 22 ... ... Осы жылы ... Даму Банкі қаржыландыратын тағы
10 өнеркәсіп іске ... деп ... оның ... ... шыны
пластикалық труба жасайтын және Шымкентте ... ... ... ... мен ... сақтандыру корпорациясы да
белсенді әрекет етуде.Биыл 20,5 млн $-ға бағаланған 23 ... ... ... қабылдады.
Қазақстанның инвестициялық қоры осы жылдың 1-шілдесіне дейін 100 млн
теңге тұратын 2 ... ... ... ... ... инновациялық қор геостационарлық спутникті құру және іске
қосуды қаржыландыруды бастады. Осы орайда Үкімет “ҚР ... ... ... ... дамуы” деген мемлекеттік бағдарлама ... ... ... ... орталық аясында бірқатар маңызды ... ... ... 70 Мвт ... шағын атом станциясын ... ... ... ... ... шуды изоляциялайтын материал
өндіру қолға алынды.
2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ВЕНЧУРЛІК
БИЗНЕСТІҢ ... ... ... түсінігі
«Венчур» –ағылшынның «venture» тәуекелді кәсіпорын немесе бастама
дегенді білдіреді. Венчурлік капитал жеке ... ... ... ... ... ... ортасында пайда болды. Еуропаға ол тек
70-жылдардың соңында ғана келді. Венчурлік ... ... ... ... ... және орта ... ... банктік капитал, ірі
корпорациялар мен компаниялар және ... ... яғни ... ... арқылы жүзеге асырылған.
Венчурлік бизнестің отаны – Силикон аңғары. 1957 жылы ... ... ... ... жүрген кезінде Shorkley Semiconductors
Laborotories компаниясының инженері ... ... хат ... ... ... транзисторын шығару идеясын ... ... ... ... ... ... ... Рок Клейнердің жобасына қажет 1,5 млн.
долларды қаржыландыруға инвестор тауып ... ... ... ... 35 ... ... ... қызығущылық танытқанымен
қаржыландыруға келіспеді.Сол кезде Рокқа Шерман Фэрчайлдқа жолығуға кеңес
берді. Ш.Фэрчайлд – өнертапқыш және жаңа ... ... ... бар ... қаржыландырған 1,5 млн. доллар нәтижесінде Fairchild
Semiconductors Силикон аңғарындағы барлық жартылай өткізгіштер ... ... ... ... капиталистердің бірі – Cisco Systems компаниясы
желілік маршрутизатор және телекоммуникациялық жабдықтар өндірісі ... ... ... 1987 ж. Дон ... Sequoia Cisco ... 2,5 млн. ... ... акциялар пакетін сатып алды. 1 жылдан
кейін ол 3 млрд доллар болды.
Артур Рок, Франклин ... Том ... ... ... қалаушылар. Венчурлік бизнес арқасында АҚШ-та 100 мыңдаған жаңа
жұмыс орындары пайда болып, ... ... ... ... ... қалыптасуы уақыт ьойынша компьютерлік технологияның қарқынды
дамып, орта тап американдықтардың қалыптасып, ... ... ... заманғы компьютерлік бизнестің алыптары Apple ... Sun ... ... Lotus, Intell венчурлік капитал
көмегімен осы дәрежеге жетті. Сонымен қатар, персоналды компьютерлер ... ... жаңа ... да ... дамуы негізінен венчурлік
инвестицияның қатысуымен мүмкін болды. Еуропада венчурлік ... ... 15 жыл ... жеке ... ... ... қаржыландыру
көздеріне қолы еркін жетпейтін. 80-жылдардың ортасынан бастап еуропалық
салымшылар ... ... бар ... ... аз ... салып,
акцияларға инвестиция салу мүмкіндігіне қызығушылық танытты.
Еуропадағы венчурлік индустрияның пионері – Ұлыбритания, әлемдегі
қуатты ... ... 1979 жылы осы ... ... ... ... 20 млн. фунт ... 8 жылдан кейін бұл сома 6 млрд. Фунтқа
жетті. Өткен онжылдықтағы Еуропадағы ... ... 46 млрд ... және ... жеке ... саны 200 ... жуық.
Еуропаның 20 елінде 500 венчурлік қор мен ... ... ... Республикасындағы венчурлік бизнес дамуының алғышарттары.
Ұлттық иновациялық жүйені құру мен ... ... ... ҰИЖ – нің ең ... ... бірі – венчурлік қорлар.
Осы бағдарламаларға сәйкес «венчурлік бизнесті инвестициялау» дегеніміз:
- идеяның, жаңа ... ... ... құрумен байланысты
қолданбалы зерттеулер және оның коммерциялық әлеуетін бағалау;
- алғашқы сериялық өндіріс және өнімді ... ... ... ... ... және ... өткізу үшін жаңа
рыноктарға шығу.
Венчурлік қорлар – венчурлік инвестициялаудың ... ... ... ... ... ... ... қызметті инновация
жасау мен коммерциялауға бағытталған компанияларға жеке, ... ... ... ... мемлекеттің тікелей үлестік қатысуымен венчурлік
қорларды құрғанда мүмкін болады.
Венчурлік қорға инвестицияланатын мемлекеттік қаржылар осы ... жеке ... ... ... Венчурлік
индустрияның қалыптасуының бастапқы кезеңінде мемлекеттің ... ... ... ... ... тиімділігін көрсетті.
Венчурлік қорларды құрғанда мемлекеттің қатысуы ҰИҚ–ң инвестициялық
саясатының басты бағыттарының бірі – отандық және ... ... ... құрылған венчурлік қорлардың капиталындағы үлестік қатысуы
(49%) арқылы венчурлік қорларды құру ... ... қор – ... ... ... асыру мақсатында заңды
тұлға қуру арқылы немесе құрмай-ақ жеке және заңды тұлғалар капиталының
шоғырлануын ... ... ... ... ҰИҚ және шетелдік капиталдың
қатысуымен 6 венчурлік қор жұмыс істейді.
Қазақстанда венчурлік инвестициялауды жүзеге асыратын 6 ... ... «CASEF, LLC.» ... кәсіпорындарды қолдау
Орталық Азия Қоры.
Қор «Ұлттық инновациялық қор» АҚ, Шағын кәсіпорындарды қолдау қоры ... ... ... ... ... ... ... – SECO, халықаралық қаржы Корпорациясы – IFC
Қатысуымен құрылды. Қордың жарғылық капиталы – 4,2 млн АҚШ ... ... ... ... ... ... «Halyk Private ... Private Equity»АҚ Венчурлік қоры 2005 жылы «Ұлттық инновациялық
қор» АҚ және ... ... ... Банкі» АҚ қатысуымен құрылды.
Басқарушы компания –« Halyk Finance» АҚ. Басқарушы компания банктік ... ... ... ... мол, ... білікті мамандардан
құрылған. Қордың жарғылық капиталы – 19,5 млн АҚШ ... ... ... ... ... ... технологиялар Қоры» АҚ
«Әрекет» Жоғары технологиялар Қоры» АҚ Қазақстан Республикасы
экономикасының әр ... ... ... ... ... ... 2004 жылы ҰИҚ АҚ және ... Секьюритиз» ЖШС
қатысуымен құрылды. «Әрекет» Жоғары технологиялар Қоры» ... ... ... жобаларды, сонымен қатар алдыңғы қатарлы инновациялық
технологияларды көшіру, қарызға алу және дамыту жөніндегі жобаларды жүзеге
асыратын ... ... және оған ... ... ... ... ... Қоры» АҚ
«Адвант» Венчурлік Қоры» 2004 Ж. ҰИҚ АҚ және «Lancaster ... АҚ ... ... ... ... ... Group
Kazahstan» АҚ. Басқарушы компания банктік және кәсіпкерлік ортада жұмыс
тәжірибесі мол ... ... ... ... Қордың жарғылық
капиталы – 20,2 млн АҚШ долларын құрайды.
5. «Wellington Partners Ventures III Technology Fund L.P. ... Partners Ventures III ... Fund L.P. » ... жылы ... ... ... венчурлік қорлардың қатысуымен құрылды.
Қор қатысушыларының құрамында ҰИҚ АҚ бар. ... ... ... 150 ... ... құрайды. Басты қаржыландыру салалары: бағдарламалық құрулар,
ақпараттық қаіпсіздік ... ... ... ... Тәуекелдерді Инвестициялау Акционерлік
Инвестициялық Қоры» АҚ.
«СентрасВенчурлік Қоры» Тәуекелдерді ... ... ... АҚ ҚР ... әр ... ... жоғары
технологиялық жобаларды қаржыландыру мақсатында 2005 ж. ҰИҚ АҚ және ... ЖШС ... ... Қор ... басты бағыты инновациялық
жобаларды, сонымен қатар алдыңғы қатарлы және инновациялық технологияларды
көшіру, қарызға алу және ... ... ... ... ... ... және оларға инвестиция тарту болып табылады.
2. Қазақстан Республикасындағы венчурлік қорларды құру механизмі
Венчурлік ... құру ... ... ... ... қатар ҚР-ң
резидент немесе резидент емес заңды тұлғалар бола ... ... ... қауіпі бар, экономикалық қызметі тоқтаған заңды тұлға бастамашысы ... ... ... ... ... құру ... сәйкес негізгі
құжаттар пакетімен жобалық ұсынысты тапсырады. Құжаттар пакеті толығымен
дайын ... ... ... ... ... ... алғашқы таңдауды
жобаны қаржыландыру тобы жүзеге асырады:
- барлық құжаттардың бар болуы;
- қордың инвестициялық саясаты жөніндегі ... ... ... ... ... таңдаудың оң бағасы ҰИҚ жобаны қаржыландыруға кепілдік
бермейді, ол жобаны кешенді экономикалық және ... ... ... ... ... ҰИҚ ... ... реттік
таңдаудың қорытындысы жөнінде ақпарат береді.
Жобаларды тексеру 2 ... ... ... ... ... ішкі тексеруді жүзеге асырады;
- тәуелсіз эксперттер сырты құқықтық тексерісті жүргізеді.
Жобалық қаржыландыру тобы (ЖҚТ) мен ... ... ... ... қаржы-экономикалық және құқықтық аспектілерінің ішкі ... ... ... ... инвестициялық комитетіне ұсыныс
түрінде құжатталады. Ұсыныстар келесі сұрақтарды қамтамасыз етуі қажет:
- қордың мақсаты мен міндеттері
- қызметінің бағыттары
- ... ... ... қор капиталының мөлшері, оның құрылу көздері (бастамалы үлесінің
мөлшері, капиталды құру схемасы)
- ... ... ... ... ... ... ... нысаны
- басқарушысы компанияны (БК) таңдау, онымен қарым-қатынас жөнінде
ұсыныстар
- қор қызметінің қызмет ету ... ... ... ... саясатының қағидалары (салалық басымдықтары
жобаларға қойылатын талаптар, жобаларды тарту мен ... ... ... ... ... жоба ... ҰИҚ болса, жобаның ішкі тексерісі жүргізілмейді.
Қажеттілігіне қарай ЖҚТ мен ЗҚД қор ... ... ... ... ... ... негізделген ұсыныс береді. Жобаның сыртқы
құқықтық тексерісі де ... ... ... ... ... ... қабылдауы мүмкін:
- қордың ішкі бөлімшелеріне қайта тексеруге, ... ... ... ... ... ... ... қор басқармасы жобаны қаржыландыру керек деп шешу.
Қосымша тексеріс жобаның күрделілігі мен ауқымдылығына ... және ... ... ... ... Қор жобаларды
тексерудің құпиялылығын сақтайды.
Қордың директорлар кеңесі жобаны қаржыландыру жөнінде оң шешімге келсе,
қор қабылдауға ... ... үшін ... ... ... ... ... дайындау).
Құрылатын қордың жарғылық капиталындағы ҰИҚ қатысуы нақты шегі бар,
яғни 10 млн. $ ... ... ... ... ... құрылуы
инновациялық салаға жеке капиталды тарту, тәуекелдіктерін ... ... ... мемлекет пен жеке кәсіпкерліктің тиімді
қарым-қатынасының механизмін құруға мүмкіндік береді. ҰИҚ-дың ... ... ... ... ... бір секторымен қатар,
экономиканың әр түрлі секторында да инновациялық жобаларды ... ... ... инвестициялаудың негізгі шарттары:
- венчурлік қорлар қызметінің инновациялық бағытталуы;
- ... ... ... ... ... көздеуі;
- басқа инвестициялармен тәуекелдікті бөлу мен ... ... емес ... ... ... жарғылық капиталынан 49%-дан
көп емес);
- венчурлік қорларға алдыңғы қатарлы тәжирибені тарту.
Венчурлік қорды құру іс-шаралары:
1. ... ... ... ... ... ... ... ұсынысты жасайды.
2. Бастамашы ҰИҚ-ға құжаттар пакетін дайындайды.
3. ҰИҚ жобамен танысып, оң ... ... ... ... ... бастамашымен арада инвестициялық
ынтымақтастық жөнінде Мемарандум бекітеді.
Онда ҰИҚ-ң қордан шығу мүмкіндігі, қор ... ... ... ... ... Қор ... ... акционерлік инвестициялық қор түрінде құрылуы
мүмкін.
4. ҰИҚ-ң ұсынысы бойынша ... ... ... ... ... ынтымақтастық жөніндегі меморандум бекіткенге дейін
ұсына алады және ҰИҚ шарттарымен ... БК ... ... және ... ... үшін ... алады.
5. Егер ҰИҚ жабық үлестік қор ... ... БК ҰИҚ мен ... сенімді басқару жөнінде келісім-шарт бекітеді. Венчурлік
қордың құрылымы бойынша іс-шаралардың барлығы БК-ға жүктеледі.
6. Егер қор акционерлік қоғам түрінде құрылатын ... онда БК ... ҰИҚ ... емес, құрылтайшылар атынан жасалады. Қордың
құрылымы мен заңды тіркелуіне қор бастамашысы жауап береді, ал ... ... ... ... береді.
7. БК қордың инвестициялық стратегиясын жасайды және құрылтайшылармен
келіседі, БК инвестициялық венчурлік портфельді құрады.
8. ҰИҚ ай сайын портфель ... және ... ... ... ... ... қор ... жүргізеді, ал жыл сайынғы қор аудитін ... ... ... ... биржаға шығару.
Венчурлік қорды құру мен дамыту тұжырымдамасының жобасы.
Тұжырымдама венчурлік қор дамудың ... ... ... ... мен ... ... ... ұйымдық құрылымын және
қызмет ету қағидаларын білдіреді. Келесідей құрылымдық ... ... ... (қор ... ... мен міндеті)
2. Инвестициялық саясаты:
- инвестициялау қағидалары
- қаржыландырудың басым салалары
- ... ... ... ... ... тәуекелді әр тараптандыру
3. Қордың ұйымдық-құқықтық құрылымы
4. Жобаны қаржыландыруды ұйымдастыру
- жобаларды іріктеу, қарастыру тәртібі
- жобалар бойынша инвестициялық шешім қабылдау ... ... ... ... ... Қор және басқарушы компания табысын құру.
Қазіргі кезде ҒЗТКЖ-ні бюджеттік қаржыландыру ... ... ... ... жүзеге асырылады. Қаржыландырудың келесі бағыты елдегі
инновациялық белсенділікті ... ... ... ҒЗТКЖ үшін
конкурстық негізде ... ... ... ... ... ... ... даму институтары арқылы жүзеге ... ... ... ... ... қатысуы кәсіпкерлік және жеке
капиталдың қатысуынсыз жеткіліксіз. Яғни осы жерде венчурлік ... ... ... ... қатысты келесі жайттарды ескеру керек:
- венчурлік ... ... ... ... 2000-2001жж.
дағдарыстан кейін стагнация кезеңін өткеруде;
- венчурлік қорға қаражат тарту көлемі АҚШ-та да, ... ... ... Бұл ... ... ... ... дамушы елдер қор менеджерлерінің көпшілігі ... ... ... шекарасынан шығып, географиясы
кеңейгенін қаламайды;
- барлық қор менеджерлерін, ең ... ... ... ... оны ... жүйесі қызықтырады. Шетелдік
қорлар идея немесе ... ... ... үшін ... ... қолдауға ие инновациялық кәсіпкерлік айналысуға
тіркелген компанияға ... алып ... ... қадам ретінде басқарушы ... ... ... ... ... процесі, инвестиция портфелін
әртараптандыру, тәуекелдерді ... ... шығу ... ... беру ... ... Ынтымақтастықтың екінші
кезеңінде олар Қазақстанда венчурлік қор активтерін басқару үшін
біріккен кәсіпорын құру мәселесін қарастырады. Тек ... ... ... ... қорды қаржыландыру жөнінде шешімге
келеді. Бұл ... ... қор ... ... ... істеу технологиясын үйренуге және Қазақстандағы
венчурлік капитал мен инвестиция ... ... ... ... ... ... үшін ... акционері болу керек,
сонда басқа акционерлермен қарым-қатынас орнатуға болады және өз мамандарын
тәжірибеден өту үшін ... жаңа қор ... ... кәсіпорын құруға
болады. Венчурлік капитал тартудың бұл әдісін Оңтүстік-Шығыс Азия елдері
және Корея ... ... ... ... дамуы,
әсіресе, Бағдарламаның бірінші кезеңінде, ... ... ... ... институционалды инвесторлар мен қаржы институттарының
белсенді қатысуы арқылы мүмкін ... ... ... олар ... көзі ... ... АҚШ-та 2000 жылы институционалды инвесторлар
үлесі 23%, еуропада ... ... да, ... ... 30 %. ... ... Қазақстанда 2-деңгейлі банктер,
инвестициялық қорлар, қаржы - ... ... ... ... ... ... оларды нақты секторға сонымен қатар венчурлік ... ... ... ... ... ... қорларының да үлес
қосуына болады. Олар жаңа ... ... ... ... ... асыру арқылы венчурлік бизнестің өзіндік локомотивіне
айналуы мүмкін.Схемалар әр түрлі болуы мүмкін. Мысалы зейнетақы қорлары мен
сақтандыру компанияларының ... ... ... максималды көбейту
болып табылғандықтан, ақша-қаражаттар қоры жинақталады. «Қаржыландырудың
бұл түрі басқаларына балама ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін»,– дейді Ресейдің «Траст» инвестициялық
банкінің вице-президенті Николай Подгузов.
2.2 ... ... ... ... ... арналған стратегия
Индустриялық саясат дегенiмiз мемлекеттiң бәсекеге түсуге қабiлеттi
және тиiмдi ... ... ... үшiн кәсiпкерлiкке қолайлы
жағдайлар ... және ... ... ... шаралар кешенiн
бiлдiредi.
Яғни елiмiз осы ... ... ... ... ... ... санатына қосылуы үшiн, ... ... ... және
экологиялық тиiмдi өндiрiстi қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзiмдi стратегиясын қабылдады және ол алғашқы жылдан ... ... бере ... ... ... ... жылы ... Қазақстан”, “Бәсекеге қабiлеттi ... және ... ... ... ... ... ... елiмiз үшiн өзектi
мәселелердiң бiрi Индустриалды-инновациялық ... ... ... ... ... ...... шыдайтын, импорт
алмастырушы және экспортқа бағытталған ... ... ... ... ... ... мығымдау. /8/
Индустриялық-инновациялық даму бағдарламасына сәйкес бiз экономиканың
шикiзаттық бағытынан арылып, Қазақстанның индустрияландыруының тездетуге,
машина жасау мен өнеркөсiп жабдықтарын ... ... ... ... ... – негiзгi қозғаушы күш болмақ.
Ендi осы тұрақты экономикалық өсудiң бүгiнгi таңдағы ең ... ... ... отырған Индустриялы-инновациялы даму стратегиясының
мақсаты мен ... ... ... ... ... мақсаты шикiзат бағытынан қол үзуге ... ... ... ... ... ... ... дамуына қол
жеткiзу; ұзақ мерзiмдi жоспарда ... ... ... ... ... ... табылады.
Өңдеушi өнеркiсiпте және қызмет көрсету саласында бәсекеге түсуге
қабiлеттi және экспортқа негiзделген ... , ... және ... ... ... индустриялық-инновациялық саясаттың басты
нысанасы болып табылады. / (7), 23 б. ... ... ... аясында Қазақстанның қазiргi
таңдағы экономикасының дамуында мынадай ... орын ... (7), 17 б. ... ... бiр жақты шикiзат бағыттылығы;
• әлемдiк экономикаға ықпалдасудың әлсiздiгi;
• ел ... ... және ... ... ... iшкi ... ... мен қызметтерге тұтыну сұранысының мардымсыздығы
(шағын экономика);
• өндiрiстiк және ... ... ... ... ... кластерлiк желiлердiң дамымауы, яғни ... бiр ... ... және кен-металургиялық кешенге жатпайтын экономика саларында
негiзгi қорлардың тез ... ... ... ... және ... ... қалушылығы;
• ғылыми зерттеу және тәжiрибелiк-констукторлық жұмыстарға (ҒЗТКЖ) ... ... ... мен ... ... ... ... мамандарды және жұмысшы кадрларды даярлау мен қайта ... ... ... ... ... ... ... инвестициялар салуға отандық ... үшiн ... ... ... ... 1 долларына электр энергиясының жұмсалу деңгейi бойынша, сондай-
ақ экономика салаларындағы еңбек өнiмдiлiгi бойынша ... ... ... 7-10 ... ... ... қалып отырмыз;
7-сурет. 2000 жыл бойынша әлемдегi бiрнеше елдiң электр энергиясының
шығындары
• Қазақстан кәсiпорындарының негiзгi ... ... ... 2001
жылдың басында негiзгi құралдардың тозу ... орта ... ... Ал бұл ел ... ... түсу ... төмендеуiне
душар етедi. Егер Қазақстанда ЖIӨ-нiң 1 долларын өндiруге 2,8 киловатт
сағат жұмсалатын ... ... ... ... және Жапония сияқты
елдерде бұл көрсеткiш 0,22 – 0,3; АҚШ, Франция, ... ...... мен ... – 0,8-1,2 киловатт сағатты құрайды. /8/
Ендi өндiрiске жұмсалатын электр ... ... ( ... ... ... кВт/сағ) әлемдегi бiрнеше елдер бойынша және ... ... ... Оны ... 7-шi ... көре ... мәселелердi шешу қызметi барысында стратегияның ... ... өтсе ... ... өңдеушi өнеркәсiпте орташа жылдық өсу ... 8-8,4% ... ету, 2000 ... ... 2015 жылы еңбек өнiмдiлiгiн
кемiнде 3 есе арттыру және ЖIӨ энергия ... 2 есе ... ... ... негiзгi қорларының өнiмдiлiгiн арттыру;
• кәсiпкерлiк құрылымды қалыптастыру; бәсекелестiк ... ... ... ... қосылған құнға барынша қол
жеткiзе отырып, нақты өндiрестерде қосылған құн тiзбегiндегi элементтердi
итеру;
• ғылымды көп ... ... және ... ... ... ... ... ынталандыру;
• сапаның әлемдiк стандартына көшу;
• дүниежүзiлiк ғылыми – техникалық және инновациялық процестерге ... ... және ... ... ... ... / 8
/
Осы стратегияны iске асыру мерзiмi 2003-2015 жылдарды қамтиды және
ол даму барысында келесiдей ... ... ... – 2003-2005 жылдар
2-шi кезең – 2005-2010 жылдар
3-шi кезең – 2010-2015 жылдар
Күтiлетiн ... ... ... ... ... өсу қарқынын жылына 8,8-9,2% қамтамасыз ... ... ... салыстырғанда 2015 жылы ЖIӨ көлемiн 3,5-3,8% еседей ұлғайтуға
мүмкiндiк бередi. Бұдан басқа ... ... ... ... өсу
қарқынын 8-8,4%-ке дейiн жеткiзуге, 2000 жылмен салыстырғанда 2015 ... ... ... 3 есе ... және ЖIӨ ... ... 2
есе төмендетуге мүмкiндiк бередi. ЖIӨ құрылымында ... және ... ... ... салмағын 2000 жылғы 0,9%-тен 2015 жылы 1,5-
1,7%-ке арттыруға мүмкiндiк беру.
3. ... ... ... ... ... Федерациясындағы жалпы инновациялық жағдай.
Қазіргі күні Ресейдің мемлекеттік инновациялық саясатының басты бағыты
– қалыптасқан әлемдік тәжірибе мен өзіндік ерекшеліктерін ... ... ... жүйені құру. «Ресей Федерациясының ғылым мен техниканы
дамытудың 2010 ... ... және ары ... перспективадағы саясаты » атты
бағдарламада Ұлттық инновациялық жүйені құру – ... ... ... ... көрсетілген.
ҰИЖ-нің мақсаты – интеллектуалдық әлеуетті ... ... ... ... және ... негізінде ел экономикасының ... ... ... ... жету үшін бір-бірімен байланысты 4 міндет негізінде
Ресейде келесі аталғандар ... ... ... ... кәсіпкерлік орта;
– мәселелерді шешуге бағытталған зерттеушілік орта;
– олардың өзара әрекеттесу механизмі, адам капиталының қалыптасуы;
– инновациялық басқару жүйесі.
Кәсіпкерлік ортаға қатысты:
... ... бар ... иесі ... үшін жалпы жағдайды
қалыптастыру;
• шаруашылық жүргізу шарттарын оңтайландыру;
• ақпараттық инфрақұрылымды дамыту және өндірістегі кәсіби ... ... ... ... ... ... ... үшін
заңнамалық негіз жасау,
• бәсекелестікті дамыту.
Ғылыми ортаға қатысты:
• жұмыстарды атқарудың ұйымдастырушылық нысанын ... ... ... ... ... ... жүйесін олардың мемлекеттік
қажеттіліктерді қанағаттандыруға байланысты нақты ... ... ... ... ... секторында жүргізілетін пәнаралық зерттеулерді
басқарудың жаңа моделін ... ... ... ... бар ... ... медицина,
экология) бағдарламалауды реформалау;
• «Ғылым мен азаматтық мақсаттағы техника дамуының басым бағыттарын
зерттеу мен ... ... ... юағдарламасын
реформалау,
• ғылымның мемлекеттік секторының тұрақты дамуына қол жеткізу.
Бұл орталардың өзара қарым-қатынас ... ... ... ... ... ... салааралық және аймақтық желілер мен кластерлерді ... ... ... процестерді дамытудың құқықтық базасын құру;
• ресейлік технологиялар экспорты үшін инфрақұрылым ... ... ... ... ... модернизациялау процестерін
мемлекеттік қолдау;
• интеллектуалдық меншік пен технологиялар трансферті ... ... ... технологиялық фирмаларды қалыптастыру мен дамытудың мханизмдерін
жетілдіру;
• шағын фирмалар, мемлекеттік ғылыми ұйымдар мен ЖОО ... ... ... дамыту, шетелдік ... ... ... ... ... ... ... жоғары білікті мамандарды дайындау жүйесін жетілдіру;
• инновациялық процестерге қатысу үшін оқыту мен ... ... ... ҰИЖ ... ... болып табылатын
ондаған инновациялық-технологиялық орталықтар, ... ... бар. Олар ... ... тезірек енгізу үшін және
өнімнің ... ... ... түрлерін игеру үшін
арналған. Жетістіктің өзіне ... яғни ... ... ... ... экономикалық дамуының шешуші факторы болып табылады. Бұл
фактордың мәні әлемдік ... ... ... ... өсе ... ... ... зерттеулерін қаржыландыруы әлемдік
лидерлерімен салыстырғанда аз екенін көруімізге болады. АҚШ пен ... ... мәз ... алайда Ресейге экономикалық масштабы мен
даму деңгейі тұрғысынан жақын ... ... ... ... ... ... ... Канада мен Италияның
абсолютті және салыстырмалы деңгейлерімен сәйкес келеді.
Кесте 3
«Сегіздік» елдеріндегі ғылыми-зерттеу жұмыстарына
жұмсалған ішкі ... ... ... ... |Тұрғындардың жан |
| ... ... ... ... |
| | | ... |
|Ресей ... |1,01 |70,2 ... ... |1,87 |427,6 ... |47 625,1 |2,44 |580,2 ... ... |1,04 |240,6 ... ... |1,66 |439,9 ... ... |2,64 |892,1 ... ... |2,17 |478,1 ... ... |3,04 |747,7 ... ... в ... ... ... 2001», ... исследований и
статистики науки (ЦИСН), 2002, с.128.
Ресейде экономикалық тұрғысынан көп табысқа газ, мұнай, металл өндіру
немесе экспортымен ... ... ие ... ... шикізат бағытындағы салалар ғылымды көп қажет етпейді, ... ... ... ... ... ... мен ... болмайды. Ресей бизнесінің көшбасшылары Газпром, Юкос, Лукойл –
экономикалық қуаты ... ... ... ... ... ірі ... асырып, өз салаларын жаңаландырып отырады, алайда олардың елдегі
ғылыми-техникалық әлеуетке қосатын үлесі әлемдік ИБМ, ... ... ... ... ... ... көшбасшыларымен салыстыруға
болмайды. Ресей әлі де Кореядағыдай жаңа ... ... мен ... ... жабдықтаушылармен, клиенттермен ел ішінде және шетелде де
стратегиялық байланыс орнату, нығайтуға қабілетті емес.
Ресейлік те, шетелдік те ... ... ... нәтижесінің
мәліметтерін көп бере бермейді. ЦИСН ... және ... да ... ... ... келесідей мәлімет береді.
Ойлап табу белсенділігі коэффициенті ... 1998 ж – ... ол ... ... ... – 28,3, Корея –10,9, АҚШ ... –4,9, ... – 4,6 ... ... деп ... ... ... 10 мың адамға шаққандағы патенттік тапсырыстар саны
арқылы ... ... ... ... – шетелде және ел ішінде
берілген тапсырыстар көлемінің алдыңғы жылға ... ... ... ... ал ... – 1,45. Ойлап табу ... бұл ... ...... патенттеу дамуының орташа ...... ... ... ... ... ... әлемдік патенттеу жүйесіне әлсіз интеграциялануын білдіреді.
Зерттеу белсенділігі, яғни жарияланған ғылыми жұмыстар саны ... ... ... өте жоғары. 1996-2000 жж аралығында ... ... ... – 125 530 ... ... ... келтірілген
жұмыстары жөнінен 11-орын иеленеді.
Ресейдің дәстүрлі ғылым салаларындағы үлесі әзірге өте жоғары, бірақ
төмендеу тенденциясы байқалады. ... ... ... физика саласында
4-орын, химия саласында 5-орын, жер, космос, материалтану ... ... ... Ресей математика мен техникалық ғылымдар салаларында көшбасшы
елдердің бірі.
Қазіргі таңда әлемдік статистика ... ... ... ... көрсететін, бәсекеге қабілеттілік рейтингісі мен түрлі индекстерді
есептеудің әдістерін үнемі өзгертіп, жетілдіріп келеді. Жаңа технологиялар
мен олар қамтамасыз ... ... пен ... өсуі ... және
салалық бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ол жоғары
еңбек ... және ... ... ... ... ... рынок талаптарына сәйкес келетін тауарлар мен ... ... ... ... ... ... баяндамасында бұдан бұрын
«технология» бағытында жарияланған рейтингтерге ... жаңа ... өсу ... (Qrouth ... Index GCI) ... басқаша экономиканың бәсекеге қабілеттілік индексі деп ... ... ... ағымдағы экономикалық даму деңгейін ескере отырып, орта
мерзімді перспективада тұрақты экономикалық ... ... орта ... ... экономикалық өсудің жоғарғы қарқынын
қамтамасыз ететін инновациялық дамудың механизмдері мен индикаторларының
жиынтығын ... ... ... қарастырады.
GCI индексінің негізінде – елде ... ... 10 ... ... саны бойынша елдерді топтарға бөлу жатады. Бұдан басқа:
... ... ... ... ... азаматтардың күнделікті өмірінде алдыңғы қатарлы ақпараттық
технологияларды ... ... бір ... ... ұялы телефондар
саны, интернетті пайдалану белсенділігі
GCI индекстері бойынша Ресей төмен деңгейдегі дамушы елдер тобына
кіреді: технология ... ... ... ... орта бойынша-57 орын. Қарастырылған индекстер Ресейдегі
инновациялық саланың салыстырмалы жағдайы жөнінде нақты ... ... ... емес және ... Бір ... ... ... Венесуэла,
Сальвадор және Шри-Ланка секілді елдермен қатар тұруы ... ... ... көп ... жоғалтқанына қарамастан, көптеген дамушы
салаларда бірқатар артықшылықтарға ие.
• ғылым салаларында көшбасшы болу;
... ... мен ... ... ірі ... ... ... тәжірибесі.
Сонымен қатар Дүниежүзілік экономикалық форум бәсекеге қабілеттілік
индексін әлемдегі 10 елдің ЖІӨ-дерінің ... ... ... салыстырғанда келесідей мәліметтерді байқауға болады.
Кесте 4
Экономикалық және инновациялық дамудың әлемдік
рейтингтері, 2000 ... ... |GCI ... ... ... |
| ... | ... |лар |саясаты |
| ... | ... | | ... |1 |2 |6 |1 |1 ... |2 |39 |44 |53 |46 ... |3 |21 |1 |23 |12 ... |4 |57 |59 |66 |39 ... |5 |17 |11 |15 |7 ... |6 |20 |9 |17 |6 ... |7 |12 |18 |10 |13 ... |8 |26 |31 |31 |23 ... |9 |63 |3 |60 |52 ... |10 |3 |14 |2 |5 ... Ресей экономикасы қазірде әлемде 9-орын иеленеді және ЖІӨ
жөнінен тек Канададан ғана алда.
2-ден, өсудің ... ... ... жөнінен артта келеді.
Ресей Қытай мен Индиядан адам басына шаққандағы ЖІӨ жөнінен алда болғанмен,
инновациялық қабілет индексі бойынша ... ... әлі де ... ... ... салыстырғанда ғылыми-
зерттеу мамандарының саны жөнінен басым артықшылыққа ие, бұл оның ... ... ... ... ... ... ... бизнестің даму кезеңдері Ресейдегі венчурлік
бизнестің қалыптасу кезеңдері
Ресейдегі венчурлік бизнестің дамуын шартты ... 3 ... ... – 1990 ... ... ж. шілде айында «үлкен жетілік» елдерінің үкіметі мен Еуропалық ... ... ... ... ... ... бойынша қолдау туралы Келісім қабылдады.
1996 жылға дейін Ресейде Еуропалық қайта жаңғырту мен ... ... 11 ... ... Қор ... Олар ... ... шеңберінде 200-ден 5000 адамға дейін жұмысшылар істейтін
жеке компанияларға 300 мың доллардан 3 млн. ... ... ... ... Қорлар 10 жыл мерзімге құрылып, жабық сипатта болды. Дәл
осы уақыт аралығында халықаралық ... ... мен ... ... ... ... құрылды. Бұл таныс емес ... ... ... менеджерлері үшін де, венчурлік капиталмен
жұмыс істеумен танысу үшін де белсенді ... мен ... ... ... болды.
2-кезең – 1998-2001жж.
Тәуелсіз эксперттердің бағалауы бойынша 1997 ж. Ресей территориясында 3 тен
4 млрд ... ... ... шетел капиталы шоғырландырылған 40 шақты
венчурлік пен тікелей ... ... ... ... 1995 ... бұл қорлардың жартысынан астамының өз қызметтерін тоқтатуына
әкелді. Ең өкініштісі – ... ... ... ... ... үзілуі болды.
3-кезең – 2001 жылдан кейін
Бұл кезең жаңа ... пен ... ... келуімен байланысты.
Жағдай түзеліп, нәтижесінде Ресейдің инвестициялық ... ... ... ... тартымды деген 25 елдің ... ... ... ... ... жаңа ... құру ... шешім
қабылдады.Венчурлік инвестициялаудың 1994-2001 жж. ... ... 1,5 ... ... ... ... ... статистикасына сәйкес (OPIC-елден
тыс жерге инвестиция салған кезде американдық жеке инвесторларға кепілдік
береді.) Ресейдегі OPIC-тің кепілдігімен ... ... 5 ... ... – 15,7 ... бұл ... ... дамуына кедергі келтіретін
негізгі мәселелер:
• инфрақұрылымның дамымағандығы;
• қорлардағы ұлттық капиталдың жеткілікті болмауы;
• қор рыноктарының ... ... ... ... ... ... мамандары тәжірибеде кездестіретін мәселелердің
біраз бөлігі.Венчурлік инвестициялаудың ресейлік ... ... ... өзгертуге және бұл бизнесті дамытуға бағытталған
бірнеше жобаларды жүзеге асыруда. Олардың негізгілері – ... ... ... ... ... ... коучинг-
орталық ашу./18/
3. «Прибор» инновациялық жобасының талдауы
1. Кәсіпорын сипаттамасы
1.1 Фирманың әлсіз және күшті жақтары
1.2 Фирма мақсаттары
2. Инновациялық жобаны ... ... ... ... өткізу рыноктарын бағалау
5. Өткізу рыногындағы бәсекелестік
6. Маркетинг жоспары
6.1 ... ... ... ... ... ... ... Өндірістік жоспар
8. Ұйымдастырушылық жоспар
8.1 Құқықтық қамтамасыз ету
9. Қаржыландыру стратегиясы
10. Қаржылық жоспар
11. Жоба тиімділігін бағалау
12. Жоба сезімталдығын бағалау
12.1Сату ... ... ... ... ... ... жоба тиімділігі көрсеткіштерін есептеу
1. Кәсіпорын сипаттамасы
«Прибор» кәсіпорны елдегі арнайы ... ... ... ірі ... және оның ... ... осы түріне ғылыми
зерттеулер жүргізіп, өндіру және техникалық қызмет көрсетумен айналысады.
Кәсіпорын өнеркәсіптік сала ... ұзақ ... ... ... ... ... ... бірқатар компаниялармен
ынтымақтастық орнатқан.
«Прибор» кәсіпорны жай құралдар өндірісіне ... ... ... ... ... даму ... ... конструкторлық бюро және арнайы мақсаттағы күрделі
электрондық ... ... ... ... ... ... ... «Прибор» бірлестігі құрылды. Қазіргі кезде ол
мыңдаған жұмысшыларыбар, жоғары өндірістік ... ... ... ... ... ... ... тауарлар, электронды
техниканы шығаратын ірі кәсіпорын.
Соңғы 10 жылдықта «Прибор» кәсіпорны акционерлік ... ... ... ... ... ... ... Фирманың әлсіз және күшті жақтары
Фирманың күшті жақтары:
• шығарылатын өнімдердің жоғары ғылыми-техникалық деңгейінің тәжірибеде
расталуы;
• фирмада ... ... ... ... мамандардың болуы;
• құрал-жабдықтық технологиялар спектірінде кең ауқымдағы ... ... ... және ... ... ... ... еркін шығу;
• ТМД-дағы осы құралды жалғыз өндіруші;
• табысты жобаларды жүзеге асыру үшін жаңа идеялар мен ... ... ... ... ... ... шығу ... болмауы;
• қазіргі заманғы құрама ... ... ... ... ... стандарттар бойынша жұмыс істеу тәжірибесінің болмауы.
1.2 Фирма мақсаттары
Фирма мақсаттарына келесі жатады:
... ... ... Балтық елдеріне және Ресейде өткізу үшін
рынокты ... ... ... ... ... ... электрондық құралды жасап шығару мен өндіруде жоғары
технологияларды қолдану ... ... ... ... ... ... ... толық жұмысбастылығына кепілдік беру;
• батысеуропалық фирмалармен байланыс орнату.
Жақын болашақта атқарылу керек іс-шаралар:
– фирмадағы ... ... ... ... ... енгізу;
–шығарылатын өнімді жетілдіру;
–сатудан кейінгі қызмет көрсету;
–қызмет бағытын сақтап қалу, мемлекеттік қолдауды пайдалану;
–халықаралық әдістеме мен стандарттарға көшу;
–шетел фирмаларының инвестицияларын тарту.
Осылайшы ... ... мен ... ... ... аталған инновациялық жобаны табысты жүзеге асыруға
болады деген қорытындыға келуге болады. Алайда ол үшін ... ... ... сатып алу, басқа да техникалық және
маркетингтік шаралар жүргізілуі ... ... ... ... ... 281 млн АҚШ доллары көлемінде инвестициялық кредит
алуға мүмкіндік береді.
«Прибор» холдингінің құрамына кіретін құрал-жабдық зауытында ... ... ... ... ... ... бірден қысқарды.
Зауытты құрылымдық қайта құру үшін өкпені ... ... ... (ИВЛ) «Ф-9» ... игеру және шығару үшін бизнес-жоспар
жасалған болатын.
Осы ... ... жаңа ... және 6 ... дейінгі балаларға
басқарылатын ӨЖЖ арқылы реанимациялық іс-шараларды атқаруға арналған өкпені
жасанды желдету балаларға арналған (ИВЛ) «Ф-9» ... ... ... ... (Ресей), «Bear 3001»(АҚШ) аппараттарына қарағанда «Ф-
9» аппаратының габариті, салмағы аз және бағасы төмендеу.
«Ф-9» аппаратының басқалармен ... ... ... ... ... ... ... алу контурын дезинфекциялауға болады;
– тыныс алу жолдарын ылғалдандыруды және ... түде ... ... ... ... ... ... етеді;
– тыныс алу мен шығару уақытын реттейді;
– реттеу кезінде автоматты түрде өзгерту ... ... ... ... индекстеуге мүмкіндік береді;
– ішіндегі оттегі концентрациясын ұстап тұру блогы бар;
– жұмыс істеген ... шуыл ... ... ... ... ... ... режимге қайтып келу
мүмкіндігіне ие.
Екі схемалық және бір ... ... үшін ... ... бар.
Аппарат экологиялық нормаларға сәйкес келеді. Клиникада тексерістен өткен.
Жобаны дайындау және жүзеге асыру ... 613 000 АҚШ ... ... ... ... құрал өндіруші зауыт кәсіпорынды
реконструкциялау, технологиялық процестерді ... ... т.б ... АҚШ ... алады. Сыртқы инвестиция –281 000 АҚШ доллары.
613 000 АҚШ доллары көлеміндегі шығындар келесі шараларға жұмсалады:
• жабдық сатып алу –38 000 АҚШ ... ... ... АҚШ доллар
• технологиялық процестерді жүзеге асыру–60 000 АҚШ доллар
• жарықтандыруды дайындау–151 000 АҚШ ... КД және ... ... 000 АҚШ ... өткізу және севистік қызмет көрсету–30 000 АҚШ доллар
• жарнама және маркетингтік зерттеулер–55 500 АҚШ доллар
• сертификаттау–31 000 АҚШ доллар
... ... ... 000 АҚШ ... іссапарлар–7000 АҚШ доллар
• айналымдағы қаржылар–53 000 АҚШ доллар
Алғашқы жылы ИВЛ «Ф-9» аппаратының 500 данасын 3 857 АҚШ
долларымен сату, екінші жылы - 850 ... ... ... дана ... ... ... баланстық пайда 1-жылы–385 000, 2-жылы–655 000,
3-жылы–696 000 АҚШ доллары.
3. Аппараттың сипаттамасы
(ИВЛ) «Ф-9» ... жаңа ... және 6 ... ... ... ӨЖЖ арқылы реанимациялық іс-шараларды жүзеге асыратын құрал.
(ИВЛ) «Ф-9» аппараты ... ... ... ... де, ... де ... ... құралы арқылы реттеуге болады. ИВЛ «Спирон-
402» ... «Bear ... ... ... «Ф-9» ... ... аз және бағасы төмендеу.
«Ф-9» аппаратының басқалармен салыстырғанда келесі артықшылықтары
аппратты ашпай-ақ тыныс алу контурын ... ... ... алу
жолдарын ылғалдандыруды және автоматты түде жылытуға мүмкіндік береді.
Бір бірлік тауардың бағасы, шығыны және пайдасы.
– күтілетін баға–3 857 у.е
... ... ... ... пайда–772 у.е
4. Өнімді өткізу рыноктарын бағалау
Өнімді өткізу рыноктарын анықтау үшін ... ... ... ... ... ... ... мекемелер, ғылыми-
зерттеу институттары.
Өткізудің екі негізгі рыногы бар:
–медициналық ... ... ... және ... ... сауда
фирмаларының облыстағы нүктелері.
Екі рынок сыйымдылығы да өте кең.
Өнімге сұраныс ... ... ... ... ... ... ... осы аппараттың басым жақтары ... ... яғни ... ... ... саласындағы мемлекеттің бюджеттік саясаты;
• ақпараттың артықшылығын баса көрсететін жарнамакампаниясын ... ... ... ... ... ... ... баға сатылым көлеміне көп әсер етпеуі керек. 2-рынокқа да ену
үшін белсенді маркетингтік шаралар қолдану ... ... ... ТМД ... ... ... Ол елдердің
денсаулық сақтау министрліктерімен келіссөздер жүргізілуі қажет.
Тауарңа қатысыты 3-рынокты да дамыған деуге болады, ... ... ... біреуінен де шыққан жоқ.
Аталған өнімге сұраныс артуы үшін келесі факторлар әсер етуі керек:
• аппараттың басқалармен салыстырғанда төмен бағасы;
... ... ... мен ... жөндеудің болуы;
• денсаулық сақтау салаларындағы Ресей Үкіметінің саясаты.
5. Өткізу рыногындағы бәсекелестік
Осы аппаратқа ұқсас ... ... мен ... өндіреді.
Алайда бүгінгі күні 6 жасқа дейінгі балаларға арналған аппарат жоқ. Санкт-
Петербургте өндірілетін өнім ... ... ... ... ... ... ... ондағы жоғары табыс пен үстеме шығындарға
байланысты 20-30 пайызға жоғары.
Бәсеккелік басымдықты төменгі және жоғарғы деңгейде деп ... ... ... жұмыс еүшң;
• қажетті шикізат;
• қымбат емес қажетті материалдар;
• арзан электроэнергия.
Жоғарғы деңгейде:
• өнімнің қайталанбауы;
• қолданатын ... ... ... білікті мамандар;.
6. Маркетинг жоспары
Бағаны бекіту әдістерін құруға келесі объективті факторлар әсер
етеді:
• жоғары сапалы және ... ... ... кәсіпорынның шығару
мүмкіндігі;
• материалдар мен өнімдер бағасының үнемі өсуін ескеру және жалақыны
индексациялау қажеттігі;
• бос ... ... ... ... ... 2-3 жыл ... баға ... келесі
стратегиясын жасау қажет:
• бағаны бәсекелестер бағасына қарап белгілеу;
• келесі жылда жоғары сапа-жоғары баға стратегиясына көшу.
6.1 Тауарларды ... ... ... рынокқа енгізу үшін келесі маркетингтік әс-шараларды жүзеге
асыру қажет:
1. жарнама ... ... ... ... ... ... ... қосуҒ
3. жаранама материалдарын арнайы медицина журналына басып шығару;
4. теледидарға жарнама ролигін беру.
6.2 Өткізу ... ... ... ... «Медсервис» арқылы «Прибор» АҚ өткізу рыногы мен
зауыттың ... ... ... ... ... бас қйым негізінде сатудан кейінгі қызмет көрсету
орталықтарын құру;
• Тюменьде өкілеттігін ашу.
Сыртқы рынокта:
• ТМД денсаулық саөтау министрліктерімен ... ... ... ... медициналық агенттікпен ТМД арасында 400 000 у.е
сомасына 100 аппаратты жеткізу жөнінде келісім-шарт бар.
Өткізу мен сервистік қызмет көрсетуге ... ... –30 000 ... ... мен ... ... ... – 23 500 у.е
– сатудан кейінгі қызмет – 6 500 ... ... ... ... – 17 000 ... жарнама – 26 500 у.е
– көрмелерге қатысу–12 000 у.е
Рыноктың ... ... ... кейін маркетингке кететін шығындар азаюы
мүмкін.
7. Өндірістік жоспар
Өнімді өндіруге ... ... ... ... ... ... сынақтан өткізу үшін үлкен парктер бар. Жартылай фабрикаттар мен
құрамаларды тексеру қалыптасқан жүйеге сәйкес жүзеге асырылуда.
8. Ұйымдастырушылық жоспар
Басқарушылық ... ... ... ... директоры – жоғары білімді;
• басқарушылық құрам және ... – 610 ... ... директорының орынбасары – 6 адам, жоғары білімді;
• бас мамандар, олардың ... – 20 ... ... цех ... мен ... – 25 ... ... 60 пайызы жоғары білімді.
8.1 Құқықтық қамтамасыз ету
1. Ашық типтегі «Құрал өндіруші зауыт» АҚ 1992 жылы 1-шілдеде РФ-ның
Президенті №721 ... ... ... ...... жарғысы
2. Кәсіпорынның жарғылық капиталы – 147 000 у.е
3. Акциялар саны 514 380 және ... ... – 1000 ... Жай ... – 375 585 ... ... ... – 107 310 у.е. Жарғылық
кпиталдағы үлесі – 73 пайыз.
Артықшылығы бар акциялар:
А типіндегі– 128 625, ... құны – 36 750 у.е, ... ... – 25 пайыз.
Б типіндегі – 10 290, номиналды құны – 2 940, жарғылық капиталдағы
үлесі – 2 ... ... ... ... ... ... күрделі электрондық құрал-
жабдықтар өндіру.
9. Қаржыландыру стратегиясы
Инновациялық жобаны жүзеге асыру үшін 613 000 у.е ... ... ... 332 000 у.е.қаржыландыра алады.
Инвестициялар құрал-жабдықты сатып алу мен кәсіпорынды реконструкциялауға
жұмсалады — 191 500 у.е.,
техпроцесті жасауға — 234 000 ... ... мен ... ... — 42 000 у.е.,
айналым қаражаттары - 60 000 у. е.,
өткізу және маркетингтік іс-шаралар-85 500 у.е.
Жоба өндірістің ... ... ... ... ... алу ... ... асырады. Жылына 10 пайыз болатын
жеңілдігі бар мемлекеттік конверсиондық кредитті алу ... ... ... ... ... банк ... арқылы
жүзеге асырылады. Кредитті қайтару мерзімі – 3 жыл. Кредитті қайтару нысаны
– пайыздарды және өтеу ... таза ... ... ... сомамен
қайтару.
10. Қаржылық жоспар
ИВЛ “Ф-9”-дың жылдық есептелген жобалық өндірістік қуаты -960 ... ... ... ... ... күтілетін нәтижелер көрсетілген.
5-кесте. Жобаны жүзеге асырудан күтілетін нәтижелер
|Көрсеткіштер ... |
| ... ... |үшінші ... ... ... |500 |850 |900 ... ... у.е. |1 928 500 |3 278 450 |3471 300 ... ... құны |1 542857 |2 622 250 |2 776 500 |
| ... ... |385643 |656200 |694800 ... | | | ... салынатын |134975 |229 670 |243 180 ... у.е. | | | ... ... у.е. |250668 |426530 |451 620 ... % |16,3 |16,3 |16,3 ... және ... жылдары аппараттың өзіндік құны ... 20 % ... деп ... Жоба ... ... өтеу кепілдігін Мәскеу халықаралық банкі берген.
Келесі 6-кестеде жобаны жүзеге асыру жылдары бойынша зауыттың ... ... ... ... ... бірінші жылың басында
жұмсалады, ал өз ... ... ... ... ... ... ... қарастырып, әр жылы өнімді сатудан түскен табысты есептейміз.
6-кесте. Кәсіпорынның шығындары мен табыстары
|Шығындар мен табыстар, ... жыл ... жыл ... жыл ... | | | ... ... |976 436 |1 066 925 |1 122 925 ... ... |562 079 |1 532639 |1 626 346 ... аударымдар |4400 |22686 |27229 ... ... |134 975 |229458 |242 955 |
| ... ... |1 677 890 |2 851 708 |3 019 455 ... ... табыс |250 610 |426 742 |451 845 ... Жоба ... ... ... ... – жоба тиімділігіне жеткен кездегі оның
көрсеткіштерінің минималды мәндері. Ал тұрақтылығы ... – әр ... жоба ... ... ... Егер ... ... 10% -ға өзгерген кезде жоба сезімталдығы нөлге ... жоба ... деп ... ... өзгерісіне жобаның сезімталдығы мен
тұрақтылығы
Жобаны жүзеге асырудың 3 жылында сату көлемінің жиынтығын максималды
түрде қысқарған жағдайды ... ... Сату ... ... өзгерісінің есептеу нәтижелері келесі кестеде көрсетілген:
7-кесте. Сату көлемінің қысқаруына сезімталдық өзгерісі
|3 жылдағы сату ... у.е.|8 678 250 |8504685 |7 810 425 |
| ... у.е. |244 186,00 |7 736,06 |- 345 822,27 ... ... мен ... ... және салыстырмалы есептеу
көрсеткіштері келесі кестеде көрініс ... Сату ... мен ... ... және ... көрсеткіштері
|Сату көлемінің абсолютті өзгерісі, |0 |-173 565 |-867 825 ... | | | ... ... ... |0 |-236 |-590 ... | |449,94 | ... ... ... өзгерісі, |0 |-2 |-10 |
|% | | | ... ... ... |0 |-96,83 |-241,62 |
|% | | | ... ... сату ... қысқаруы 188 000 у.е.-ден
аспауы керек, ... ... ... 2,2 %-дық ... ... сату көлемі көрсеткіштеріне салыстырмалы түрде тұрақты деп ... ... жоба ... ... ... ... ... есептеудің негізі – төлемдердің
таза ағымы жатады.
Төлемдердің таза ағымы Rt t (жыл) уақыт ... ... ... = ЧПt + Аt + ФИt - KVt - ... ... ... –капитал салымдары
ПОК– айналым капиталының өсімі
Rt для 1-го ... = 250668 + 4400 + 25067 - 613000 - 0 = ... для 2-го ... = 426530 + 22686 + 42653 – 0 – 0 = ... для 3-го года:
Rt = 451620 + 27229 + 45162 – 0 – 0 = ... Таза ... ... ... инновациялық жоба тиімділігін бағалаудың негізгі ... ... ... жүргізіледі.
NPV = ЧДД = (Rt - ИПt) * 1/(1 + ... ИПt ... ... 1538515 у.е. ... 6)
Т – мерзім,жылдар
r- исконттау нормасы, 18% или 0,18
NPV = ЧДД = -332865 + 491869 * 1/(1 + 0,18) =- 332865 + 416838 = ... ... – таза ... ... «Ф-9» аппаратын енгізудің екінші жылы
оң мәнге ие болды. Ол ... ... ... ... және ... ... ... береді.
2. Табыстылық индексі(ИД)
ИД = 1/К * (Rt - ИПt) * 1/(1 + ... = 1/613000 [(250668 + 4400 + 25067) + (426530 + 22686 + 42653)/ ... + (451620 + 27229 + 45162)/ (1+ 0.18)] = 1/ 613000 * (280135 ... + 376337) = 1073310 / 613000 = ... 250668, 426530, 451620 – 3 ... таза табыс, у.е. (кесте 5)
4400, 22686, 27229 –амортизациялық аударымдар, у.е (кесте 7)
25067, ... – таза ... ... 10 % ... ... * 10 / 100 = 25067 у.е. )
Түйін 2:
Табыстылық индексі Қ-ден көп, ол жобаның тиімділігін білдіреді.
3. Ішкі ... ... ... = Кt / (1 + rВН) – К = ... - t ... капитал салынуы
-613000 + 280135/ (1 + rВН) + 491869/ (1 + rВН)2 + 524011/ (1 + rВН)3 = ... 613000 – ... ... у.е.
491869 - Rt 2-жыл үшін
524011 - Rt 3-жыл үшін
280135 - -332865 (Rt 1-жыл + 613000 = 280135 ... ... ... ... ... ... ... есептелген ішкі табыстылық деңгейі – 43 %
Түйін 3:
Ішкі табыстылық нормасы талапқа сай.
3. Инвестицияның қайтарымдылық мерзімі
Rt / (1 + r)t = ... h – ... ... ... капитал
Дисконтталған табыс сомасы:
S = Rt = - 332865 + 491869 + 524011 = 683015 у.е. > 613000
Есептеулерден ... ... 2 ... көп 3 ... аз, ... ... келесідей есептеуге болады:
683015 – 3
613000 – Х
Х = 2,7 года
Түйін 4:
Инвестицияның қайтарымдылық мерзімі – 2,7 жыл.
Осылайша таза дисконтталған табыс, ... ... ... ... «Ф-9» ... ... ... хабардар етеді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Барлық әлеуеттi бәсекеге қабiлеттi, оның ... ... емес ... ... жұмыс iстейтiн экспортқа бағдарланған
өндiрiстер индустриялық-инновациялық саясаттың басымдықтары болып ... ... ... мiндеттердi шешу мақсатында ғылымды көп ... және ... ... ... ... үшiн ... жасауға
ерекше көңiл бөлу қажет.
Әлемдiк тәжiрибе көрсеткенiндей, ... ... ... ... ... ... асыруда жеке сектормен
ынтымақтастық орната алады. Осындай ынтымақтастықтардың көрнекi мысалдары
Жапонияда, ... ... ... және ... отыз ... ... даму саласында iрi бетбұрыс жасаған басқа да елдерде ... шешу және ... ... алға ... мақсаттар мен
мiндеттерге қол жеткiзу үшiн Даму Банкiнiң қызметiн жандандырумен ... ... ... Экспортты сақтандыру жөнiндегi корпорация,
Инновациялық қор сияқты ... даму ... құру ... отыр.
Стратегия елде ғылымды және инновациялық қызметтi ынталандыруға бағытталған
белсендi ... ... және ... ... ... көздейдi.
Стратегияны ойдағыдай iске асыру экономиканың адам капиталын, өңдiрiлген
және табиғи капиталды тиiмдi ... ... ... ... ... оның құрамында сапалы өзгерiстер жасауға, ... ... ... ... жаңа ... шығуына ықпал етуi
керек.
Экономиканы мелекеттiк реттеу әдiстерi мен саясатын ... ... ... ... үшiн ... тиiстi
бөлiмдерiне импортты алмастыратын және экспортқа бағытталған ... ... ... шет ... ... оның ... ... саясаттың
әрқилы түрлерi мен кезеңдерi, сондай-ақ әлемдiк рыноктарда бәсекелестiк
артықшылыққа қол жеткiзуге мүмкiншiлiк беретiн ... ... жылы ... ... iске ... жылы болды. Елiмiзде даму институттары құрылып, олар қазiрдiң
өзiнде ... ... ... ... ... ... ... Даму банкi
жарты миллиард доллардан астам сомаға 20 инвестициялық жобаға кредит ... ... ... деу ... ... ... ... жылдар iшiнде 2003
жылы тұнғыш рет өңдеушi өнеркәсiптiң өсу ... ... ... ... асып түтi. Машина жасауда бұл көрсеткiш 20 пайыздан артық болды.
Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өңдеу көлемi өткен жылы нақтылы ... ... аса ... ... келе, венчурлік бизнесті дамыту үшін келесiдей шараларды
атқаруымыз керек:
• елдегi инновациялық күштердi қалыптастыру және нығайту;
• мемлекеттiк ... ... ... ... сәйкес қайта құру. Бұл – бiлiм, ғылым, қаржы фискальдық және
тарифтiк ... ... ... ... ... дамуды халық арасында насихаттау;
• отандық өнiмдердiң халықаралық рыноктарда бәсекеқабiлеттiлiгiн арттыру
үшiн әлемдiк стандарттар мен сертификаттарға көшу;
• инновациялық қызметке ... ... ... шағын инновациялық
бизнестi ынталандыру;
• зейнетақы қорлары мен сақтандыру ... ... ... ынталандыру.
Әрине дамыған елдер қатарына қосылу үшiн сол елдердiң даму жолын
зерттеп, олардың ұлттық экономикамызға ... ... ала ... ... ... ... ... Азияның бiрнеше жаңа индустриялы елдерiнiң
ұстанған саясаты ыңғайлы болып отыр. Яғни “Азия айдаһары мен ... ... ... мерзiмдi аралықта индустриялы-инновациялы саясатты
тиiмдi ... ... ... ... қол ... Яғни , инновация –
экономикалық өсуде негiзгi қозғаушы күш болмақ. /15/
Отанымыз Қазақстан ... ... ... ... ... ... және индустриялы-инновациялы саясатты iске асырып тұрақты
экономикалық өсу арқылы әлем таныған, ... ... ... ... “Азия барысы” деген атаумен қосылатындығына сенiмiм мол. Ол үшiн
әрбiр Қазақстандық азамат осы шара үшiн ... ... етуi ... ... Н.А. ... ... – 2030 ... халқына Жолдауы.
2. Статистика 1991-2001 десят лет ... ... ... ... ... Й. Теория экономическая развития. – Москва; Прогресс. 1998.
– 454 с.
4. ... ... ... / ... и ... ... в переходной экономике Республике Казахстан,” – диссертация,
Алматы, 2002 г.
5. Инновационный менеджмент / ... ... ...
Алматы: Қазақ унивеситетi. – 1998. – 60 ... ... А. ... ... ... экономики и размещение
производительных сил в РК // ... №6, 2000 ... Ю. К. ... ... и перспективы экономического развития
Казахстана в переходной период” // Вестник КазНУ, Серия экономическая,
№4, 2001 ... ... / ... ... ... ... ... арналған ұзақ мерзiмдi стратегиясы” – Алматы, 2003 ж.
9. Н. А. Назарбаев. “Задача науки – ... ... ... ... правда, 16 апрель, 2002 г.
10. ... ... ...... ... күш” // Егемен
Қазсқстан, 24 наурыз, 2004 ж.
11. Н. Ә. Назарбаев. ... ... ... ... және ... ... деген Қазақстан халқына Жолдауы.
// Егемен Қазақстан, 19 наурыз, 2004 ж.
12. Қуат Бораш “Инновация, оның ... ... үшiн ... ... ... Қазақстан, 23 ақпан, 2004 ж.
13. Бердашкевич А.П ... ... ... в ... ... №7, ... ... С.Т. Ғылыми-технологиялық және инновациялық саладағы
мемлекеттің орны //Саясат №2, 2001
15. А.В.Бочаров6 Ю.М.Шмелев. Государственная инновационная политика –
формирование ... ... ... //Инновации.№2-3 (59-60),
2003. с.10-11
16. Комментарии к проекту «Основных направлений инновационной ... ... на ... перспективу» // Инновации.№6
(63),2003.с.19-20.
17. Н.И.Иванова. Сопоставление мировых и российских тенденций развития
науки и ... ... ... ... ... ... венчурного бизнеса в России //
Инновации.№10 (67), 2003, с.16.
19. ... И.Т. ... ... // ... 2001. 304с.
20. Бизнес-план инвестиционного проекта. Под ред. И .А Иванниковой // М.:
Экспертное бюро, ... ... ... ... ... руководство. Под ред. И.М. Степнова
// М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001
22. Валдайцев С.В., Воробьев П.П. и др. Инвестиции // М.: ТК ... ... 2004. ... Инновационный менеджмент. Под ред. проф. В.А. Швандара, проф. В.Я.
Горфинкеля // М.: Вузовский учебник, 2004. 384с.
24. http: // www. forum. ... ... ... Э.И., Журавкова И.В. Анализ эффективности и инновационной
деятельности предприятия// М. Финансы и статистика, 2001
.
-----------------------
Жалпы шаруашылық және саяси-әлеуметтiк жағымды климат
Салықтық және ... ... ... ... ... қолдау
Мемлекеттiк құқықтық қолдау
Өңдеушi сала – 14%
Өндiрушi сала – 86 %
Банктер, инвестициялық, сақтандыру және зейнетақы ... ... ... ... венчурлық қорлар, даму
институттары, экспортты сақтандыру жөнiндегi корпорация және Даму ... ... ... ... конференциялар, тәжiрибе-құрастырушылық
орталықтар, ЖОО-дары, кәсiпорындар, фирмалар және шағын кәсiпкерлiк.
Заңдар, Жарлықтар, салық және ... ... ... ... ... ұзақ ... стратегиялар.
Ұлттық инновациялық жүйе
Қаржылық институттар
Мемлекеттiк реттеудiң тiкелей және жанама құралдары
ҒЗТКЖ ұйымдары
Инновациялық процесс
Ұйымды басқару
Құқықтық және ... ... ... психологиялық және мәдени жағынан

Пән: Бизнесті бағалау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Венчурлік бизнестің даму мәселелері40 бет
Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін жетілдірудің нарықтық механизмдері (оқу құралы)299 бет
Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау46 бет
Венчурлық бизнес4 бет
Қазақстан Республикасындағы кіші және орта бизнестегі инновациялық жобаларды несиелендіру10 бет
Қазақстан Республикасының шағын бизнесін талдау және оның даму перспективалары84 бет
Қазақстандағы шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдаудың әрекет етуші жүйесі106 бет
Инвестицияларды қаржыландырудың ерекше нысандары13 бет
Инновация - өндіріс тиімділігін жоғарылатудың негізгі көзі5 бет
Кәсіпорын түрлері5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь