Құс шаруашылығы туралы

Дипломдық жұмыс тақырыбын таңдаудың түсіндірме хаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7

1.Тарау. Әдеби шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.1 Құс шаруашылығының технологиясы ... ... ... ... ... ... ...9
1.2 Өндірістің сапа жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13

2.Тарау. Арнайы бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
2.1 Терминдер мен анықтамалар. Нормативтік сілтемелер ... .14
2.2“Бент”АҚ.ның сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
2.3 Зерттеу материалдары мен әдістемесі ... ... ... ... ... ... ... ..18
2.3.1 Етті бағыттағы “Титан” кросының өнімділігі ... ... ... ... 18
2.3.2 Технологиялық қондырғылардың сипаттамасы ... ... ... ..20
2.3.3 Көрсеткіштерді анықтау әдістемесі мен өлшем
құралдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
2.3.4 Өндірісті сертификаттау әдістемесі ... ... ... ... ... ... ... ... 22

3.Тарау. Кәсіпорынның (Фирманың) стандартын жобалап
жасап шығару.“Бент” АҚ “Бройлер етін өндіру” ... ... ... ... ...24
3.1 Кәсіпорынның ( Фирманың ) стандартын
жасап шығаруға арналған нормативтік құжаттар ... ... ... ... ... 24
3.2 Бройлерді бағып.күтүдің технологиялық процестері.
Негізгі параметрлер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
3.3 Бройлерді өсірудің технологиялық процестері.
Негізгі параметрлер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
3.4 Бройлер жұмыртқасын инкубациялау.
Технологиялық процестер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..32

4.Тарау. Бройлер етін өндірудің экономикалық тиімділігі ... ... .36

5.Тарау. Қорытынды мен ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...39

6. Тарау. Еңбекті қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...43
ТМД елдерінің барлығында негізгі проблемасы болып табылатын , ол ауылшаруашылық секторвның өндіретін мал мен құс өнімдері аз көлемде өндіріліп және оның өзіндік құнының қымбаттылығы болып табылады.Қазіргі кездегі совет елінен кейінгі мемлекеттер мал шаруашылық фермалар зоотехникалық және экономикалық көрсеткіштерге (тірі салмағының көбеюі, азықтың шығыны жұмыстың , энергия бірлігінің өнімдері ) бай емес деп айтуға болады , олар қазірдің өзінде Батыс Еуропаға қарағанда артта қалуда. Сондықтан біздің ойымыз бойынша көптеген жаңа жолдарды іздеп , осы проблеманы кеңейтіп , барлық ғылымның жетістіктерін қолдана отырып аграрлық секторды ғана емес , сонымен қатар барлық өндіріс аймақтарын көиеруге тырысу керек.
Сексенінші жылдардан бастап , экономикасы дамыған мемлекеттер бірқалыпты өндірістің дамуын, өнімнің сапа жүйесін қамтамассыз ету нәтижесінде көптеген жетістіктерге жетті , соның ішінде өнімнің өзіндік құнының түсүі және бәсекелестіктің дамуы . Қазіргі кезде бүкіл сапа басқару жүесі бір халықаралық стандартта шоғырланған ол ИСО 9000-9004 бұл стандарт 1987 жылы халықаралық стандарттау ұйымымен қабылданған, ал 1994 және 2000 жылы бұл стандарт жаңартылған болатын. Бұл нормативтік құжаттардың негізгі мақсаты ол , бүкіл әлемде бірқалыпты сапа жүйесін қамтамассыз етіп рыноктың субьектілерінің қарым-қатынастылығын және өнімнің сапалығын қамтамассыз етуі болып табылады . Осының негізінде тұтынушылық сұранысы толығымен қамтамассыз етілуі керек.
Өнімнің сапа басқару жүйесі ИСО 9000 стандарты, міндетті түрде өнім бақыланудан және сынақтан өтуі керек. Сонымен ол сенімділік сертификациядан бастап , кәсіпорын жүйелерімен сапа басқарудың жобалануынан енгізілуіне дейін жүрү тиіс.
Соңғы жиырма жылдықта ондаған мың АҚШ-тың, Канаданың , Жапонияның , Еуропа мемлекеттерінің кәсіпорындары ИСО 9000 стандартын енгізген, ал 90-шы жылдардан бастап осы процеске ауылшаруашылық өндірістер қосыла бастады , соның ішінде мал шаруашылық бағыттағы кәсіпорындар. Осылай Нидерландыда, Францияда, АҚШ-тың кейбір штаттарында фермалар бірігіп , сапалы және экологиялық таза өнімді шығарып айналысуда. Осының бір себебі өнімді сертификаттаудың бір бөлігі ол өнімнің сапа жүйесін стандарттау талаптарына ИСО 9000 сериясына сәйкес болу керек.
Тоқсаныншы жылдардан бастап АҚШ-та мал өнімдерін өндіретін кәсіпорындар НАССР деген (қауіпті критикалық нүкте анализдерін) пайдалана бастады , ол оларға экологиялық таза өнімдерді шығару үшін пайдалы болды Көптеген мамандардың ойлауынша осы НАССР-ды тек қана экологиялық таза өнімдерді ғана емес , сонымен бірге ол технологияны бақылауды, кішігірім ауылшаруашылық кәсіпорындарды бақылауға да болатынын мәлімдеді.
1. Агеев В.Н.,Алексеев Ф.Ф«Промышленное птицеводство «
Москва « Агропромиздат «
2. Байбораков Е.Б «Резервы промышленного птицеводства«
Алматы «Қайнар « 1995 ж.
3. Байдевлятов А. «Система ветеринарно-санитарных мероприятий в промышленном и племенном птицеводстве« Киев «Урожай « 1996 ж.
4. Гальперин И . журнал « Птицеводство « Качество мяса птицы на современном этапе развития, N1, 2002 ж.
5. Гуслянникав В.В., Полегаев М.А “технология мяса птицы яйцепродуктов” Москва “Колос” 1999 ж.
6. Гущин В. Журнал “Птицеводство” Качество переработки птицы,N4, 2002 ж.
7. Евстратова А.М. “Пути вывода суточных цыплят” Москва 1996 ж.
8. Караващенко В.Ф “Кормление сельскохозяйственной птицы” Киев “Урожай” 1998 ж
9. Колобов Г.М.,Конеев Н.И “Мясное птицеводство” Москва 1998 ж.
10. Кондратюк Н.Я. “Организация птицеводства в совхозах и птицефабриках” М: “Сельхозиздат” 1986 ж.
11. Лобзов К.И “Сокрошение потерь качества продуктов птицеводства при промышленном производстве. Повышение качества продуктов птицеводства” Москва 1993 ж.
12. Мымрин И.А “Бройлерное птицеводство”Москва “Росагропромиздат” 1998 ж
13. Паникар И.И “Промышленное птицеводство и охрана окружающей среды” Москва “Росагропромиздат” 1998 ж.
14. Пигарев И.В Столляр Т.А “Технология производства птицыводства на промышленной основе” М: “ Колос” 1985 ж.
15. Рогов И.А Забошта А.Г Казюлин Г.П “Общая технология мяса и мясопродуктов” М: “Агропромиздат” 1995 ж.
16. Столляр Т.А “Мясное птицеводство” М: “Росагропромиздат” 1996 ж.
17. Смағұлов А.Қ “Качество и безопасность пишевых продуктов” Алматы 2002 ж.
18. Смағұлов А.Қ Барақбаев Б.Б “Сертификаттау” Аматы 2000 ж.

19. Сметнев С.И “Птицеводство” М: “ Колос” 1997 ж
20. Фисин В.И “Повышение качества птицеводства”
М: “Колос” 1998 ж.
21. Чаус К.Т Вырашивание птицы” Л: “Лениздат” 1985 ж.
22. Шкляр М.Ф “Экономика и организация мясного птицеводства” М: “Агропромиздат” 1999 ж.
23. МС ИСО 8402-94 Управление качеством и обеспечение качества. Словарь.
24. МС ИСО 9000-1-94 Обшее руководство качеством и элементов системы качества. Часть1:Руководяшие указания по выбору и применению.
25. МС ИСО 9000-2-94 Общее руководство качеством и элементы системы качества. Часть 2 : Руковадящие указания по применению ИСО 9001,9002,9003.
26. МС ИСО 9001-94 Системы качества. Модель для обеспечения качества при проектировании разработке, производстве , монтаже и обслуживании.
27. МС ИСО 9002-94 Системы качества. Модель для обеспечения качества при производстве , монтаже и обслужевании.
28. МС ИСО 9003-94 Системы качества. Модель для обеспечения качества при окончательном контроле и испытаниях.
29. МС ИСО 9004-1-94 Упровление качеством и элементы системы качества . Часть 1: Рукавадящие указания.
30. МС ИСО 9004-5-94 Общее руководство качеством и элементы системы качества. Часть 5 : Руковадящие указания по программе качества.
31. МС ИСО 10011-1-90 Руковадящие указания по проверке систем качества. Часть 1 : Проверка.
32. МС ИСО 1012-1-90 Руковадящие указания по проверке систем качества. Часть 1: Квалификационные критерии для экспертов-аудиторов.
33. МС ИСО 10011-3-91 Руковадящие указания по проверке систем качества. Управление программами проверок.
34. Руководство Общие термины и определения в
ИСО/МЭК области стандартизации и смежных
видов деятельности.
        
        МАЗМҰНЫ:
Дипломдық жұмыс тақырыбын таңдаудың түсіндірме
хаты………………………………………………………………………7
1.Тарау. Әдеби шолу……………………………………………………9
1. Құс шаруашылығының технологиясы………………………9
2. Өндірістің сапа жүйесі…………………………………………13
2.Тарау. Арнайы бөлім…………………………………………………14
2.1 Терминдер мен ... ... ... ... ... ... мен ... Етті бағыттағы “Титан” кросының өнімділігі…………….18
2.3.2 Технологиялық қондырғылардың сипаттамасы…………..20
2.3.3 Көрсеткіштерді анықтау әдістемесі мен ... ... ... ... ... Кәсіпорынның (Фирманың) стандартын жобалап
жасап шығару.“Бент” АҚ “Бройлер етін өндіру”……………….24
3.1 Кәсіпорынның ( Фирманың ) ... ... ... ... ... ... бағып-күтүдің технологиялық процестері.
Негізгі параметрлер……………………………………………………….25
3.3 Бройлерді өсірудің технологиялық процестері.
Негізгі параметрлер……………………………………………………….28
3.4 Бройлер жұмыртқасын инкубациялау.
Технологиялық процестер ………………………………………………32
4.Тарау. ... етін ... ... ... ... мен ұсыныстар…………………………………39
6. Тарау. Еңбекті қорғау…………………………………………………40
Қолданылған әдебиеттер тізімі…………………………………………42
Қосымшалар…………………………………………………………………43
Дипломдық жұмыс тақырыбын таңдаудың ... ... ... ... ... ... ... табылатын , ол
ауылшаруашылық секторвның өндіретін мал мен құс ... аз ... және оның ... құнының қымбаттылығы болып табылады.Қазіргі
кездегі совет елінен кейінгі ... мал ... ... және ... ... (тірі салмағының көбеюі,
азықтың шығыны ... , ... ... өнімдері ) бай емес деп
айтуға болады , олар қазірдің өзінде Батыс Еуропаға қарағанда ... ... ... ... ... көптеген жаңа жолдарды іздеп , ... ... , ... ... ... ... ... аграрлық
секторды ғана емес , сонымен қатар барлық өндіріс аймақтарын көиеруге
тырысу ... ... ... , ... дамыған мемлекеттер
бірқалыпты өндірістің дамуын, ... сапа ... ... ... көптеген жетістіктерге жетті , соның ... ... ... түсүі және бәсекелестіктің дамуы . Қазіргі кезде бүкіл сапа басқару
жүесі бір халықаралық стандартта шоғырланған ол ИСО 9000-9004 бұл ... жылы ... ... ... ... ал 1994 және ... бұл стандарт жаңартылған болатын. Бұл нормативтік құжаттардың негізгі
мақсаты ол , бүкіл әлемде бірқалыпты сапа жүйесін қамтамассыз етіп ... ... және ... ... ... болып табылады . Осының негізінде тұтынушылық ... ... ... ... сапа ... ... ИСО 9000 стандарты, міндетті түрде өнім
бақыланудан және сынақтан өтуі керек. Сонымен ол сенімділік ... , ... ... сапа ... ... енгізілуіне
дейін жүрү тиіс.
Соңғы жиырма жылдықта ондаған мың АҚШ-тың, Канаданың , ... ... ... кәсіпорындары ИСО 9000 стандартын енгізген, ал 90-шы
жылдардан бастап осы процеске ... ... ... ... ... ... мал ... бағыттағы кәсіпорындар. Осылай Нидерландыда,
Францияда, АҚШ-тың кейбір штаттарында ... ... , ... ... таза ... шығарып айналысуда. Осының бір себебі өнімді
сертификаттаудың бір бөлігі ол өнімнің сапа ... ... ... 9000 ... ... болу ... жылдардан бастап АҚШ-та мал өнімдерін өндіретін
кәсіпорындар ... ... ... ... ... ... ... , ол оларға экологиялық таза өнімдерді шығару үшін ... ... ... ойлауынша осы НАССР-ды тек қана ... ... ғана емес , ... ... ол ... бақылауды, кішігірім
ауылшаруашылық кәсіпорындарды бақылауға да болатынын мәлімдеді.
Қазіргі әдебиеттердің мәліметтерінде ТМД ... бұл ... әлі де ... емес ... , ... ... ... толығымен біте қойған жоқ. Біздің ойлауымыз
бойынша құс фабрикалары мен шошқа шаруашылықтарына сапа ... ... онда ол тез ... жақсы нәтижесін бере алады.
Құс шаруашылығы – бұл мал шаруашылығындағы ең технологиялы ... ... ... . ... ол ... өте пайдалы бола алады.
Көбінесе бройлерлі шаруашылықта , мысалға стандарт бойынша АҚШ немесе
батыс Еуропаға жетіп қалған ... ол ... 1кг ... ... жем ... егер де ... 45гр тірі ... қосатын болған
жағдайда ғана.
Технологиялық және экономикалық өсүдің негізгі себебі ол сапа жүйесін
қамтамассыз ету болып саналады. Сапа ... ... ... ... агрокомплекске деген көптеген маңызы тиү мүмкін, себебі
агрокомплекске сапа жүйесін ендірсе онда көптеген спецификалары ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі де
артады . Сондықтан қазіргі кездегі барлық өндірүшілер сапа ... ең ... ... ... ... сонда ғана біз әрі қарай ИСО ... ... ... ... аламыз.
ГОСТ ИСО 9001-дің элементтерінің ең негізгі алты элементін таңдап
алуға болады осы 6 ... ... ... құжаттары бойынша
жақсы жұмыс атқарылуы мүмкін және ол сертификаттау органдарына ... ... ... ... ... ... алудағы ауылшаруашылық
саласындағы өнімдерді системалық бақылауды жүргізу. Бұған таза тұқымды жас
малдарға алынатын жемдер, профилактикалық және ... ... ... Ферманың ішінде алынатын тауарларға басқару жүйесінің бірдейлігі
болу қажет.
Екінші элемент – тұтынушыға жеткізіліп тұрған ... ... ... сату үшін , тұтынушылар мен ... ... ... болу ... осы ... ... ... процесте шығарылып жатқанын ,
жаңа ғылыми техникалық ... мен ... білу ... және өнімнің
ветеренарлы – санитарлы нормаларға ... ... білу ... ... ... ... және оның ... Шикізаттың
жүруі әрқашанда тексеріліп тұруы керек . Мысалға : құс шаруашылығын циклға
бөлгенде ол инкубация,ремонтты ... ... ... және оны ... ...... ... . Әр өндірілетін процеске
технологиялық Қарталарды жасау және технологиялық операцияларды басқару. ... ... ... ... және ... ... ... – Бұл реттеуші және ескерту жұмысы. Белгілі ... ... ... ... ... ... ... элемент- кадрларды дайындау . Сапа жүйесімен сертификатталған
фермаларда кадрларды дайындайтын программа болу тиіс. Ол ... ... ... ... ... ... ... . Осымен оқытатын маманның өзі
де әрқашан жаңа жетістіктерді біле отырып, өз білім ресурстарын толығымен
толтырып отыруы керек.
1. ... ... Құс ... ... ... ... болып саналатыны
ол оның өнімділігі, осының нәтижесінде құс шаруашылығын механикаландыру
және автоматтау ... бола ... ... ... ... ... ... көтеру ол оның асортиментінің көбеюіне әкеліп
соғады.(Столляр Т.А.1996ж)
Осы заманғы етті құс шаруашылығының сапасы , жаңа фазаға енгенін ... ... ... құс ... жаңа ... ... ... отырып, жаңа технологиялық принциптерді пайдаланып ... ... ... практикамызда қолданылғандай жетістіктерге жету
керек.
Жаңа жоғары өнімді линиялар және құс ... ... ... центрлер племзауыттармен бірігуде, соның нәтижесінде жаңа
кросстар шығарылып,етті ... ... ... Н.Я ... кәсіпорындар бір жыл ішінде өнімдерін тез ... ... ... ... олар ... ... өнімдерін максималды концентрациялау; технологиялық
процестерді интенсификациялау және құс шаруашылығының кооперациясы;
– Жыл бойы ... ... ... ... ... өнім ... ... технологиялық құрылғыларды пайдалану , комплексті автоматтау
және механикаландыру режимдерін , ... ... ... ... Нгізгі өңдейтін заттар мен жемдерді эфективті пайдалану (Байдевлятов ... ... ... ... ... ... жаңартып олардың шығымын
көбейтіп биологиялық инкубациялық ... ... ... ... осы ... ... : ... өсіруге байланысты оптималды
азықтандыру және ... ... ... мен ... ... ... енгізу , нормативті түрде жүруі.(Евстратова 1996ж)
Әрі қарай құс шаруашылығында негізгі роль ... құс ... ... ... ол ... ... экономиясын
туғызады.
Құс шаруашылығының динамикалық өсуін , шығарылатын ... ... ... ... ... ... опытқа байланысты өнімнің әртүрлілігі
мен құс етінің ассортиментінің жоғары ... ... ... ... , ... ... және ... өнімдері
,жартылай фабрикаттардың болуы. Бірақ та бүгінгі күнге ... ... ... ... ... ... қалуда . Қазіргі белгілі
бағытты шаруашылықтардың өзінде 32 пайыз ұшалардың ... ғана ... ... өзі ... ... ... ғана емес ... ол қалдықтардың етті-сүйекті ұшаның шығуын жетілдіреді.
Микропроцесті техника мен роботтарды ендіру үшін көп жұмыс істеу ... ... ... союда, инкубаторияларда, тиеу мен тиеп түсіру жұмыстарында(
Конеев Н.И Колобов Г.М 1998 ж).
Шығарылатын өнім сапасы ... ... ... ... ... ... ... үшін ГОСТ 21784-76 “Мясо птицы”
Технические условия және ГОСТ 25391-82 “Мясо циплят-бройлеров” ... ... ... ... ... сай болу ... құс еті санитарлық
талаптарға сай болу керек .
Құс етін өндіруге ... ... құс еті ГОСТ 18292-85 ... для ... ... условия” болу керек . Ал ... ... ... . ... ... ... құс ... таратылады
және ол өндірістерде , құс фабрикаларында , сауда орындарында және өндіру
орындарында таратылады . ... ... құс етін ... бөледі жас құс еті
және ... құс ... ... екі ... ... ... еті ... және қоғамдық тамақтану орындарына
жіберілмейді .Ақаулары : арқа бөлімінің қисаюы,арқасында тыртықтың ... ... ... көп ... ... , қара ... ... сияқты. Кәрі
қораздар бірінші категорияға жатады , бірақ артқы құрсақтары 15 мм ... ол ... ... ... ... ... ... жатады ,сонда олардың кеуде ... ... ... ... ... ... ... ұшада болуы керек .
Үлкен құстың ... ... ... ... ... және
тұмсығының мүйізденуі. Аяқ жақтарында қатты қабаттың болуы.Қораздарда ... ... ... ... ұшаларын жартылай тазартылған, тазартылған және мойын бөлігінен
тазартылған комплектті болып бөлінеді(Смағұлов А.Қ 2002 ... және ... ... байланысты құс еті екі категорияға
бөлінеді. Құстың ұшалары жақсы қансыздандырылуы ... таза ... ... жыртық болмауы керек.
1 Категориялы ұшаларда аэдап тыртық пен төмпешіктер болуы мүмкін, 1см-
ден 2см-ге дейін жіберіледі; терінің ... ... болу ... ... ... мен тыртықтар ондай көп болмау керек , 2см-
ден аспайтын үш жыртық тесіктер, эпидермисі бұзылмаған, ұшаның ... ... ... ... қондылығына қарай 1-ші категорияға жатса , ал ... ... ... онда бұл ұша 2-ші ... ... В.И 1998 ... ... сапасына қарай маркировкалау:
– бірінші категория-1 саны бар электро таңба ... ... ... ... ... – 2 саны бар электро ... ... ... түсті
этикеткамен қапталған .
ҚРСТ 953-92 бойынша бірінші категориялы ұшалардың ... ... төс ... ... ... Теріастымайлары тек қана тауықтарда
кеуде ... ... ал ... ... асты бөлігі
мен арқа бөлімінде жиналады.2 категориялыұшалардың бұлшықеттері ... ... , төс ... бөлігі аздап шығыңқырайды,ал бройлер балапандарында
шықпайды.
Теріасты майларының жиналуы аздан жіберілуі мүмкін, егер ... ... ... болған жағдайда ғана
(Гущин В. 2002 ж)
Бройлер балапандарын өсіру ол ... ... ... деп те
айтуға болады.
Өндіріс үшін етті өндіру екі сақтау жүйесінен ... жас ... ... сақтау немесе төсеме мен торлы төсемелерде және торлы батареяда ... ... ... ... ... төмен төсемде өсіру
болып табылады . Бұл жүйе құсты ұстаудың салтты түрі деп айтуға болады , ... ... бұл ... қолданып жүрген құс фабрикалары, жақсы
экономикалық жетістіктерге жетуде (Мымрин И.А 1989 ... ... ... үшін ... ... әкеп ... ... үшін кәсіпорынның жалпы қорын қолдана отырып оның тауарлық өнімдерін
көбейтеді 30-35 күндік бройлер ... ... асты ... ... ... емес .
Шетелдік құс фабрикаларда бройлер балапандарын ашық жерде ұстау
тиімді деп есептеуде , ол ... 3 ... ... сақталып электр
энергиясын ың аз жұмсалуына әкеп соғады (Агеев В.Н , Алексеев ф.ф. 1995ж).
Еденді ... ... ... ... ... торлы
едендерде сақтауға болатындығына әкеп соқты және оның союға ыңғайлылығы
екенін ... Егер де ... ... төсемесіз пайдаланатын болса онда
ол жұмыс күшінің көбірек керек екендігін көрсетеді .
Торлы батареяларда етті бағыттағы құстарды ... ... ... тән болып келеді.
Торлы батарея, ол отандық конструкторлармен жасалған,тығыздығына
байланысты 40 бас 1 ... ... ... ... ... ... бір ... бар ол аяқтарында және төсенді наминдердің
пайда болуы болып табылады (Степанов Ю.м 1997 ж).
Бройлер ... ... ... ... потенциалды
өнімділікте болуы,қоректік заттар мен құрама жемнің шығуын төмендетеді. Ең
жақсы ол түйіршіктелген ... ... ... ... Бұл ... ... түйіршіктердің формасы мен көлемі балапандарға
қызықты болу керек (Караващенко В.Ф 1996 ж). Құсты союды оның ... ... ... құстың тіррі массасын сақтайды,етті тез мезгілде
сату орындарына жеткізіп оны бос бағамен сата береді . Осы ... ... ... ... да ол сапаны жақсартуға тырысады..
Бройлерді союдың негізгі есебі ол – еттің сапалы түрде сақталуы.Құсты
ұстаған ... ... ... ... ... ... ... стреске
ұшыратпау және соқтықтырмау керек ,себебі ол әрі ... ... ... ... ... ... ... тізімі бар ол: ... ... ... – тазалап жуу, бөліп
тастау, бауырын алып тастау ,өкпе ,басы,аяғы, ... ... ... ... ... ... (Лобзов К.И. 1993 ж).
Ең негізгі адамдарды тамақтандырудың басы ол еттегі белоктың құрамы,
осы есепті шешу үшін ... ... құс ... ... ... ... бірінші орнында тұрады. Құс жемне ... жеп ... ... ... белгілі көрсеткіштері оған байланысты ГОСТ-
тардың талаптарына жауаптылығын айтады .Мысалға: ... ... еті ... ... тағамдық энергнтикалық, бұлшықеттері мен сүйек жүйелерін,майлы
қалдықтары, тазалау ... түр түсі ... ... ... ... ол етте ... иіс пен дәм ... тиіс.Осы талаптар орындалмаса етті
төменгі категорияға жатқызады да , ... өз ... өтей ... Н. 2002 ж).
Егер де бройлер ... етін ... ... ... – шұжықты өнімдкрге жұмсалса онда ... ... ... техникалық қасиеттеріне қарай бөледі.Осындай көрсеткіштерге
консистенциясы , шыындылығы , ... ... ... ... және ... көлемі өлшенеді.Оргонолептикалық көрсеткіші ол:
дәмі ,иісі, түсі,сонымен қатар бройлер етінде патогенді микроорганизмдер
кездеспеу қажет.Еттің ... ... ... ... ... ... қауіпті
емес көлемде ғана жіберіледі (Третьякова Н.П 1994 ж).
1.2Өндірістің сапа ... ... және ... сертификаттау келесі стандарттар арқылы
жүргізіледі ҚР СТ 3.13.3-98 ҚР мемлекеттік сертификаттау жүйесі. Сапа
жүйесін және өндірісті сертификаттау. Өндірісті сертификаттаудан өткізу
тәртібі.Сапа жүйесін ... , өнім өнім ... ... ИСО 9000 ... ... сай сапа ... құрылғанын
және тұрақты екедігін құжаттар негізінде дәлелдеу.
Сапа жүйесін және өндірісті сертификаттау , экономикалық даму ... ... ... мен ... алушының арасында
тұрақты сенім қалыптасуына көмек ... ... сапа ... және
өндірісті сертификаттау нәтижесі мынандай жағдайларда қолданылуы мүмкін :
– өнімді сертификаттауда;
– жеткізілетін өнімге келісім шарт жасағанда;
– мемлекеттік органдардың ... ... ... таңдап
алуда;
– банк ұйымдарының кәсіпорынды несиелеу ... ... ... ... ... ... ... басқа жағдайларда кәсіпорынның тұрақты және қажетті деңгейдегі ... ... ... ... және ... ... жұмысы Қазақстан Республикасы
мемлекеттік сертификаттау жүйесінің органы ол болмаған ... ... ... ... жүргізеді .
Өндірісті сертификаттау жұмысы нәтижесінде –сарапшы аудитолар ... ... ... ... ... ... тұрақты өнім шығаруды қамтамассыз ету үшін, қажетті техникалық
және ұйымдастыушылық мүмкіндігі бар екендігіне көз жеткізіледі және ... ... ... Тарау. Арнайы бөлім.
1. Терминдер мен анықтамалар . Нормативтік сілтемелер.
Өндіріс- белгілі бір өнімді шығару үшін ... ... ... ... операция- бір жұмыс орнында орындалатын технологиялық
процестің аяқталған түрі.
Технологиялық құрылғы- технологиялық құрал ... ... және ... ... мен ... ... сапасы- белгілі бір бағыттағы бір өнімнің өзіндік белгілі ... ... ... ... ... ... белгілі бір
талаптарға сәйкестігін қарастыру пеиоды.
Сынау-өнімнің функционалды түрдегі жұмыс істеуін және оның ... ... ... ... результаты- сынау барысында өнімнің функционалдық түрін ... ... ... ... ... циклі- өнімнің сақтау немесе эксплуатацияда жүрү мерзімін
реттеп отыратын процесс .
Өнімнің техникалық құжаттары- өнімнің өмірлік ... ... ... ... ... ... ... құжаты,міндетті орындалу тиіс
,сонымен қатар өнімді ... үлгі алу және ... ... ... қоршаған ортаны қорғау болып саналады.
Эксперттік қортынды- бұл ... ... ... ... ... ... бар ... ықтимал міндеттерге қатысты жаппай немесе көп
мәрте ... үшін ... бір ... ... ... оңтайлы
дәрежесіне қол жеткізүге бағытталған қызмет түрі.
Өнімнің сапасын басқару- белгілі бір бағытта жүргізілетін ... ... ... және ... ... ... көінісін максималды түрде қолдануды айтады.
Нормативті техникалық құжат- бұл құжат стандарттау талаптарына және ... оның ... ... бір тәртіппен бекітілген құжат түрі.
Нормативтік сілтемелер.
СТРК 1.0-98ГССРК.Государственная система ... РК. ... 1.2-98 ГСС РК. ... ... ... ... 1.4–99 ГСС РК. Стандарт фирмы.Обшие положения.
СТРК 1.5-93 ГСС РК . Обшие положения к построению, ... , ... ... ... 1.7 ГСС РК . ... ... работ по государственной
стандартизации.
СТРК 1.9-99 ГСС РК . ... ... ... , ... ... ... ... по стандартизации метрологии и
сертификации.
СТРК 3.0-94 ГСС РК ... ... 3.4-94 ГСС РК ... проведения сертификации продукции. ... 3.10-97 ГСС РК ... ... ... 3.11-97 ГСС РК. Структура и порядок ведения Государственного реестра
системы.
СТРК 3.15.1-98 .Сертификация систем ... и ... ... ... ГСС РК . Сертификация систем качества и производств. Порядок
проведения сертификации производства.
ГОСТ 3.14109-82 ЕС ТД . ... и ... ... ... 15467-79 . ... ... продукции.Основные понятия.Термины и
определения.
ГОСТ 18242-72. ... ... ... по ... План ... 16367-86 Птицеперерабатывающая промышленность.Термины и определения.
ГОСТ 21784-76. Мясо птицы. Технические условия.
ГОСТ 25391-82 Мясо цыплят бройлеров.Технические условия.
ГОСТ 28825-90 . Мясо ... . ... СТРК 953-92 Мясо ... Технические условия.
ГОСТ 18292-72 Птица сельскохозяйственная для убоя.
ГОСТ СТ СЭВ 2434-80 Мясо ... ... ... СТ сэв 2679-80 Мясо ... ... ... проб и метод оценки
качества тушек птицы.
ГОСТ СТ СЭВ 4718-84 Мясо и ... ... . ... ... ... ... отношениях.
ГОСТ 2874-82 Качество воды для поения бройлеров .
ГОСТ 18292-72 Условия транспортиования бройлеров на убой . ... ... ... на ... 4-79. ... ... птичников. Меры профилактики.
ГОСТ 12.1.003-79 Гигиенические нормы содержания птичников. ... в ... 23676-79 Весы ... , ... ... ... 27711-79 Весы ... .Технические требования.
ГОСТ 17187-81 Шумомеры.Технические требования.
ТУ 25.11.999-75.Термометр бытовой .
ТБ-2 Технические требования.
ГОСТ 6416-75 Термографы метереологические с ... с ... ... требования.
ТУ 25.11.906-73.Психрометр бытовой ПБУ-1. Технические требования.
ТУ 25-04 ЭДГ ... ... тип ... 1862-73 Гигрографы метееологические тип М-21 и ... ... 6376-74 ... ... со ... ... 6.5 Д2.306.051-82 Пневмохимический газоанализатор ПХГ-2.
ГОСТ 21056-75 Условия инкубации яиц.
2. « Бент « АҚ-ның сипаттамасы
Бүгінгі ... ... « АҚ-ы , аса ... көлемді жақсы өндіруші,жаңа
өндірістік орындардың алдыңғы қатарлы кәсіпорындардың бірі. Ол әртүрлі
ауылшаруашылық ... бір ... ... ... « Бент « АҚ-ы ... ... технологияларды енгізетін
әлемнің алдыңғы фирмаларының жұмысын қолданатын орындардың бірі. « Бент «
АҚ-ы израильдің « Анон ... ... « ... ... « Титан « және
« Яаффа « кростарын көбейтуде. Каз НИИ –дің ... ... ... , ... ... ... ... жетүде.Сонымен қатар бұл тұқымдарды көршілес
Қырғыз елдеріндегі шаруа қожалықтары қолдануда.
Д.А Ковинько атындағы «Бент « ... құс ... ол ... ... құс ... ... Ол ... 30 жыл бұрын жасалған болатын.Бұл
құс фабрикасы бұрын аса бағалы тұқымды құстарды ... және ... ... өсіруге арналған еді .
«Бент « АҚ-ның негізінде израильмен біріккен « Бент-АНАК « өндірісі бар ... ... құс ... арттырып әрі қарай дамытуға арналған. Сонымен
қатар олар инкубациялы бройлер құстары мен балапандардың етін өндіруде.
Өнімнің өзіндік ... ... ... ... ... , витаминді
жемдік қоспалары бар жем базасын жасап шығарған. Онда соя , ... ... ... аса ... ... кездеседі.
Толық циклді өндірісті шығару үшін олар үш құс шаруашылықты біріктіре
отырып ... ... ... жалғыз құс племзауыты болып ... олар ... ... мен ... , ... ... өндіру мен қатар, құс етін
өңдеу технологияларын жетілдіріп жүргізуде. ... ... ... ... ... 6000 бас/сағ-қа жетуде.
Бүгінде олар 20 түрлі өнімді өндіретін өндірістердің бірі болуда.
3. Зерттеу ... мен ... Етті ... «Титан « кросының өнімділігі.
«Титан « кросы , израильдің селекциялық жолмен шығарылған етті бағыттағы
құсы. Бұл ... ... ... (1 ... ... ... « бройлер кроссының өнімділігі. (1 сызба ңұсқа).
|Құс түрі |Жасы ... |1кг |Кг ... ... | ... |ны |
| | | |тын жем| ... |
| | | ... | | |
| ... |Күн | | ... ... ... |1 |7 |170 |0.94 |1.16 |0.16 |2900 |
| |2 |14 |420 |1.22 |0.35 |0.51 |3740 |
| |3 |21 |760 |1.44 |0.59 |1.10 |4420 |
| |4 |28 |1180 |1.61 |0.79 |1.85 |5030 |
| |5 |35 |1750 |1773 |1714 |3703 |5620 |
| |6 |42 |2275 |1786 |1720 |4723 |6045 |
| |7 |49 |2810 |1799 |1736 |5759 |6067 ... |1 |7 |170 |0.96 |0.16 |0.16 |2970 |
| |2 |14 |380 |1.29 |0.49 |0.49 |3950 |
| |3 |21 |683 |1.50 |1.03 |1.03 |4640 |
| |4 |28 |1050 |1.68 |1.76 |1.76 |5250 |
| |5 |35 |1450 |1.81 |2.62 |2.62 |5882 |
| |6 |42 |1955 |1.95 |3.62 |3.62 |6337 |
| |7 |49 |2230 |2.10 |4.68 |4.68 |6825 ... |7 |170 |0.95 |0.16 |0.16 |2940 ... | | | | | | | |
| |2 |14 |400 |1.26 |0.35 |0.35 |3860 |
| |3 |21 |720 |1.48 |0.56 |1.07 |4540 |
| |4 |28 |1110 |1.65 |0.76 |1.83 |5160 |
| |5 |35 |1600 |1.77 |1.00 |2.83 |5752 |
| |6 |42 |2065 |1.91 |1.11 |3.94 |6207 |
| |7 |49 |2520 |2.05 |3.23 |5.17 |6662 ... ... ... ... ... апта ... ... апта 720-400=320 грамм.
3 апта 1110-720 = 380 грамм.
4 апта 1600-1110=490 грамм.
5 апта ... ... апта ... ... аптада орташа 455-170=235 грамм
2520 : 49 =55.9 грамм.
Орташа бі күнділік өсімділік:
1 апта 230 : 7= 32.8 ... апта 320 : 7= 45.7 ... апта 490 : 7= 70 ... апта 565 :7 =80.7 ... Апта 455 : 7 = 65 ... ... “Титан” бройлер кросының өсу қарқыны.
|Өсу периуды |Жалпы ... ... ... |
| ... ... ... % |
|1 апта(7күн) | | | ... ... |230 |32.8 |2.3 ... ... |320 |45.7 |3.2 ... ап(28күн) |380 |54.2 |3.8 ... ... |490 |70 |4.9 ... ... |565 |80.7 |5.6 ... ... |455 |65 |4.5 ... |550 |26.1 |5.5 ... |880 |62.8 |8.8 ... |920 |65.7 |9.2 ... ... қарағанда бройлердің өсу қарқыны мах-ге жетуде 5-6 аптада
80.7 грамм өсімге жетті .Басқаға қарағандағыға өсу ... 5.6% , ал ... ... ... ... ... 32.8 грамм басқасына қарағандағысы өсу
қарқыны 2.3 % болады.
Осы көрсеткіштер өсу ... ... ... ...... ... өсу 26.1 грамм.
- бойлық - орташа тәуліктік өсу 62.8 грамм.
- аяқталу – орташа тәуліктік өсу 65.7 ... ... 38-42 күн ... өсу ... ... ... ... өсімі.
2.3.2 Технологиялық қондырғылардың сипаттамасы.
“Бент” АҚ-ы “Титан” ... ... ... үшін ... ... қолданады ол 96мың жұмыртқа қабылдай алады. Жалпы
инкубациялық шкафтағы жұмыртқа салғыш орындар 47736 мың ал ... ... мың. ... : ... 5281мм,ені 2730 мм,биіктігі 2230мм, бұған 3
метрлік ұзындығы бар жер керек . ... ... ... ... 7.5
кВт ал шығарғышта – 2.5 кВт. 1 м2 көлемге 3315 ... ал ... ... ... ... 3 ... шығарғышта 1
камера болады.
Есіктің көлемі: ұзындығы 1478мм,биіктігі 1778мм,екі шкаф ... ... ... ... шкафта 690 мм,биіктігі 402мм,шығарғышта ұзындығы
720мм,биіктігі 596мм. Екі ... ... ... 153 ... ... 104 ... ... шкафта,ал шығарғыш шкафта 52 ... пен ... саны 18 ал ... 13.
Бройлерді торлы өсіруде қолданса онда ... КБУ-3 ... ... 38.7 ... ... : ... ... 910мм,биіктігі 365мм.Аяқ асты ячейканың
ұзындығы 12.5*50 мм .Тор ішіндегі балапандар саны 28-ге ... саны 3380 ... ... ... 0.81 м2 . Азықтандыру алаңы 1 басқа 3.2 см,ал
сумен қамтамассыздандыру 1 басқа 3.1 см.
2. Көрсеткіштерді анықтау әдістемесі мен ... ... ... құстарды циферблаты бар таразымен өлшейді,ол 10 кг-ға ... ... ... ... 5 кг,ал жіберілетін ауытқуы 1 кг. Тірі
салмақты ... тұру үшін ... ... ... ... ... ... көрсетіледі,оның шектеулі көлемі 0-10000 лк
.Негізгі ауытқуы +/-10%.Бастапқы 5 ... 20лк ал ... 10 ... ... ... ... өлшенеді,дыбыстық тығыздықтың диапазоны
30-100 дБ. Өлшеу ауытқуы 1.0 дБ. Құстар болатын бөлмеде 90 дБ ден астам ... ... . Ол “А” ... ГОСТ ... болу қажет.
Оттегінің температурасы-қолдануда жүретін темометрмен “ТБ–2” өлшенеді,оның
диапазоны 0-45 градус цельзий,бөлімінің бағасы-0.5 ... ... , ... 0.2 градус цельзий-ден астам емес. Торлардың ішіндегі температура
31-32 ... ... ... ... ... ауытқып тұрады,ол құс
жасына байланысты ... ... - ... ... ... ... ... 10-100%. Ауытқу деңгейі +/-5% “М-21”және “М-21А” гигрографтарымен
өлшенеді. Салыстырмалы ылғалдалықтың регистрациялық диапазоны ... ... ... ... ... ... ылғалдылық
деңгейі 50-70%,ал басында өсіргенде ылғалдылық деңгейі 70%тей болу тиіс.
Ауаның жылжу жылдамдығы-сынау механизмі бар ... ... , ... жылжу жылдамдығы +/-0.1-5.0 м/с диапазонда ... ... ... ... ол 0.2 м/с-тан аспауы керек.
Көмірқышқылдың концентрациясы- пневмохимиялық газоанализатормен ... ... 0-10% ал ... ... +/-4% ... ... керек .Ауаның ішіндегі көмірқышқылдың 0.25%-тен аспау тиіс.
Амиак пен күкірттісутек концентрациясы-“УГ-2” ... ... ... ... ... ... NH3 – көк;
- H2S - қоңыр;
Әр газдың жоғарғы шкаласындағы ауытқу деңгейі +/- 10 %. ... ... 15*10^-6 ... (15 ... ... ... 5*10^-6 ... мг/м^3).
3. Өндірісті сертификаттау әдістемесі
Өндірісті сертификаттау мынандай тәртіппен жүргізеді.
- ... ... ... беру;
- алдын ала бағалау;
- сертификаттаудың тәсілін құрастыру;
- тексеру жүргізу ;
- ... ... ... ... ... /ҚР БҚ ... ... А/ мүдделі кәсіпорын сертификаттау органы
береді .Сұраныммен бірге ... ... / ҚР БҚ ... ... ... ... ... /ҚР БҚ 50.3.4-94 қосымша В/ өндірісті алдын ... үшін ... ... ... ала ... ... алған күннен бастап бір ай ішінде
атестаттлған эксперт-аудиторлар тобы ... ... ... бақылау және сынақ жүргізуге ... ... бар ... ... ... ... кіреді,қажет
болған жағдайда , басқа ұйымдардың ... да ... ... Топ
құрамына кәсіпорын адамын кіргізуге болмайды.
Алдын ала бағалауға кәсіпорын берген материалдарды сараптау және
бағалауға , ... ... ... ... ... ... Сараптау және бағалау , негізгі материалдарды,сертификаттайтын
өндірістің ... ... ... ... ... ... және өнім ... жөніндегі тәуелсіз жерден мәліметтер алу
арқылы жүргізіледі.
Алдын ала бағалау тұжырымы кәсіпорынға жіберіледі , онда бағалауды
әрі ... ... ... ... ... ... сертификаттау тәсілі /ҚР БҚ ... ... ... ... мен ... бір ... ... дәлелдігі,алынған нәтиженің жаңғырғыштығы , тексеру тәсілінің
анықтылығы,жасалынатын ... мен ... ... ... қамтиды.
Тексеруді, өндірісті сертификаттау органы бекіткен комиссия жүргізеді
.Өндіріс басшылығы комиссия келген ... ... ... ... мен ... түсіндіреді,тексеру бағдарламасын талқылайды және
комиссия мен өндіріс ... ... ... ... ... тексеру мақсаты мен аумағы,комиссия
мүшелерінің тізімі , тексеру ... ... мен ... ... ... атаулары, тексерілетін сапа жүйесі мен өндіріс
жүйесінің атаулары,өнім сапасы туралы мәлімет көздері,тексеру аумағында
өндірісте жауап ... ... ... тексеру жүргізу
үшін комиссия мүшелерінің міндетті болу,тексеру жұмыстарын өткізу кезеңнің
уақыты кіреді.
Тексеру нәтижесі бойынша акт /ҚР ... ... ... ... өнім сапасын тұрақты қамтамассыз ете алатындығы және өндірістің
талаптарға сай/сай емес/ екндігі туралы ... ... ... ... акт жасап өндіріске жіберіледі.
Тексеру нәтижесінде оң шешім ... ... /ҚР БҚ ... ... Е/ ... ҚРМСЖ Реестіріне тіркеп ,
дайындаушы өндіріске сертификат беріледі.
Сертификаттың мерзімі ... ... ... ... ... ... ... нәтижесімен келіспеушілік жағдайда кәсіпорын
бір ай ... ... ... шағымарыз комиссиясына шағым арыз
беруге ... ... ... ... ... ... шешімімен келіспесе,Мемстандарт Комитетінің шағым арыз
комиссиясына шағым арыз ... ... ... ... шағым арыз
комиссиясының шешімі-соңғы шешім болып саналады.
Сертификатталған өндірісті , инспекциялық ... ... ... жүргізеді,қажет болған жағдайда оның өкілетті инспекциялық бақылау
органы жүргізу мүмкін.Инспекциялық бақылау тәсілі, ... ... ... ... Бақылау нәтижесі бойынша акт
жасалады,онда ... ... және осы ... жағдайы
көрсетіледі.
Тексеру теріс нәтиже берсе , акт сертификат беген органға және ... ... ... ... ... ... ... бойынша
өндірісті сертификаттау күшін мынандай жағдайда тоқтатылуы мүмкін:
- өнім нормалы құжаттарға сәйкес болмаған ... ... ... ... өзгеріп,ол өнім сапасын төмендетуге соқтырған
жағдайда;
Сертификат күшін ұзарту туралы шешім,сертификат күші ... 3 ай ... ... ... кейін беріледі.
2. Тарау. Кәсіпорынның,фирманың стандартын жобалап жасап шығару. “Бент” АҚ
бройлер етін өндіру.
1. Кәсіпорынның (Фирманың) стандартын жасап шығаруға арналған ... ... ... ... аумақтаында орналасқан заңды
немесе және тұлғалар, соның ... ... ... мен ... ... ... ... ... (ары ... мекемелер) әзірлейді
және бекітеді.
Стандарттар өндірісті ұйымдастыру және басқаруды жетілдіру және ... ... және ... ... стандарттарды,ғылыми-техникалық
стандарттарды, инженерлік қоғамдар мен ... ... ... және ... стандарттарын
қолдануды қамтамассыз ету ... ... ... ... обьектілеріне осы мекемеде құрылатын және
қолданылатын өнімдер,процесстер ... және ... ... ... құрамдық бөліктері,технологиялық жарақтар мен құрал;
- халықтың өмірі мен денсаулығы,қоршаған орта үшін қауіпсіздік қамтамассыз
етуді ... ... ... де ... техникалық
мөлшерлер мен оларға талаптар.
Фирмалық стандарттар Қазақстан ... ... ... ... реттемелердің міндетті талаптарына қайшы болмау тиіс.
Егер әзірлеу-өндіру және өнімді өндіріске жеткізу (жұмыстарды орындау
және қызмет ... ... осы ... ... ... ... басқа заңды және жеке тұлғалармен сақтауға жатады.
Фирмалық ... ... ... қолданылатын
стандарттар мен техникалық регламенттердің ... ... және ... ... ... ... мекеме жауапты .
Шетелдің халықаралық аймақтық және үлттық стандарттарын Қазақстан
Республикасының мемлекеттік стандарттары ретінде қойылғанға дейін ҚР СТ ... ... ... ... ... ... ... мекемелер ұйымдастырады және жүзеге асырады.
Жеткізілетін өнімге фирмалық ... ... ... ... ... тіркеуге жатпайды.
Фирмалық стандарттарды әзірлеу,келісу,бекіту,тіркеу,басып
шығару,қолдану,жаңарту(өзгерту мен қайта ... және жою ... ... ... ... алып мекмеле дербес белгілейді.
Фирмалық стандарттардың құрылуы,баяндалуы,ресімделуі және мазмұны
ҚРСТ 1.5 бойынша.
Фирмалық стандарттарды мекеме басшысының ... ... мен іске ... ... ... ... белгіленген бұйрығымен іске
қосады және қажет болса , стандартты қолдануға ... ... ... ... ... ... күшінің мерзімін стандарттарды тіркеген ... ... ... ... ... күні оны тіркеген күннен бұрын болмау
тиіс.
Фирмалық стандарттар мекемеде ... ... ... ... ... ... белгілер болуы тиіс:
- құжат индексі – ФС;
- ҚР - Қазақстан Республикасының қысқа аты;
- кәсінорындар мен мекмелердің ... ... ... ... ... ... жеке кәсіпкердің РНН;
- мекменің және меншік нысаны(ЖШС АҚ ЖТАҚ);
- дағдыдағыдай,үш мәнді саннан тұратын реттік тіркеу ... ... ... ... ... ҚРФС 54367542 ЖШС-001-2000.
2. Бройлерді бағып-күтүдің технологиялық процесстері. Негізгі
параметрлер.
Осы стандарт ... ... ... ... зоотехникалық және
технологиялық параметрлерінің оның ... , ... бос жете ... . Бұл ... АҚ-ға міндетті түрдегі етті бағыттағы ... ... ... ... ... ... ... санитарлық және ветеринарлық міндеттермен
ұстайды. Бұл белгілі бір тізімде көрсетілгендей етіп орналастырылады.
- құс сақтағыштар ... ... ... және ... ... ... ... жерде жасалған болса да
оның механикаландырылған және автоматталған түрі болуы тиіс.Және бұл
торларды ... ... ... ... ... ... ... .
- құс ұстағыштарының едендері қатты болу тиіс ,көбінесе бетондалған,себебі
ол ... ... ... , ... ... болу ... параметрлер.
- бройлерді жинақтау үшін гибритті 1күндік ... ... ... ... алынады олардың тірі салмағы 3,8 кг-ға дейін
жетеді;
- ... 38-42 күн бойы ... ... ... ... шығымы 0.8 % ай сайын болып тұруы кеек.
- Бройлерді сақтап тұрған кезде шығып кеткендердің орнына ... ... Тірі ... ... тұру үшін 100% тен 10% апта ... құс ... алу ... өлшеп тұрады.
- Бройлерді қоректендіру үшін жоғары сапалы “Бент” АҚ-мен жем ... ... ... 1 ... өсіру үшін 5171 грамм жем кетеді.
- Берілетін су талабы ГОСТ 2874-82 болу ... бос ... тұру ... Бройлерді сою алдында суға бос жіберіліп бірақ жем 8-12 ... ... ... ... ... кезінде ГОСТ 18292-72 талаптары сақталып 1м^2-
қа 35 бас болады.
- Союға өткізілетін бройлелер ГОСТ 18292-72 талаптарына сәйкес болу тиіс.
Технологиялық параметрлер.
- ... ... және оның ... аяқ асты ... өзі де торлы
шығарушы зауыттарының паспортына сәйкес болып “Титан” кросына да ыңғайлы
болу керек N3 сызба нұсқа.
3. ... ... ... отырғызу тығыздығы.
|Орташа салмағы,кг |1м^2 бас ... |
| ... ... ... ... |14.5 ... |10.5 ... |9 |
- ... ... 3.2 ... кем ... , оның ашық ... ... ... шектелген кезлегі азықтануы 4-см-ге жейін жету тиіс.
- Сумен қамтамассыз ету алаңы 3.2 см,ал нипельді ішкішті ...... 4-5 ... . Су ... ... 1 рет тазалап тұруы керек .
- Жарықты жеткізіп тұру ... ... 3 ... ... ... 24 сағат жанып тұрады.
4. күннен 7 күнге дейін --//--23 сағат,
өшіру уақыты 21.00-22.00 –ге дейін.
7. күннен 10 күнге дейін --//-- 20 ... ... 21.00 ден ... ... ... 14 күнге дейін --//-- 16 сағат,
өшіру уақыты 21.00 ден 5.00-ге дейін.
15 күннен 24 күнге дейін --//-- 18 сағат
өшіру ... --//-- 21.00 ден 3.00 ге ... ... 32 ... дейін --//-- 20 сағат,
өшіру уақыты --//-- 21.00 ден 1.00 ге дейін
32 күннен союға дейінгі күні --//-- 22 сағат,
өшіру ... --//-- 21.00 ден 23.00 ге ... 5 ... 20 лк ... ... ,ал қалған күндерде 10 лк-ға жетеді.
- тордың ішіндегі температура
1 күннен 2 күнге – 31-32 градус цельсий.
3 күннен 7 күнге – 29-30 ... ... ... 15 ... – 27-28 ... ... күннен 23 күнге – 25-26 градус цельсий.
24 күннен 31 күнге – 23-24 ... ... ... 35 ... – 22-23 ... ... ... союға дейін 18-21 градус цельсий.
- Бөлме ішіндегі ылғалдылық көлемі 50-70% ал ... ... ... кезінде
70 % болу тиіс.
Оптималды ылғалдылықты сақтап тұру үшін,еденге су құйылып тұрады.
- 1 кг салмаққа таза ауа көлемі 3-5 ... ауа ... ... 2м/сек-тен аспау керек.
- құс ұстағыштың қауіпті газдарының концентрациясы:
көмірқышқылы - 0.25% көлемі бойынша.
амиак – 15*10^6 кг/м^3 (15мг/м^3)
күкіртсутек – 5*10^6 ... ... ... ... ... 90 дБ –дан “А” анализатор көрсеткішінің және
гигиеналық ГОСТ ... тан ... ... ... ... 2 рет қи тазалығы жүру тиіс.
3. Бройлерді өсірудің технологиялық ... ... ... ... жобасы ,негізінен кросстың зоотехникалық және технологиялық
параметрлері мен құстың жемге бос ... ... ... ... ... ... болады.
Ортақ нұсқасы.
- Бірдей жастықты партиямен бройлерді,торлы батареяларда өсірудің негізінде
ветеренарлы – санитарлы қағидалары мен өндірісте бір тәртіппен сақталуы
керек.
- ... ... ... үшін бір ... ... ... ... технологиялық , техникалық жағдайлармен толық қамтылуы
керек сонда бұл құс ұстағыштар шетелдің немесе отандық ... ... да ол ... және ... болу ... ... ... дені сау 12 сағаттық балапандарды алады.Ббалапанның тірілей
салмағы инкубатордан ... ... 38 гр болу ... Жас ... ... ... ... ұстайды.
- Шығын кеткендердің орнына басқаларды салуға болмайды.
- Бройлерді толықрационды ... ... ... ... ГОСТ ... сәйкес болады.
- Бройлердің өсімділіктің күнделікті бақылап тұрады “Титан” ... ... 4 ... ... ... көрсеткіштерге ие болу кеек.
- Профилактикалық периоды сойылғаннан кейін 3 апта жүрү ... ... . ... ... ... тірі ... ... “ кроссы ... |Күн ... ... |
|1 |7 |160 |170 |
|2 |14 |380 |420 |
|3 |21 |685 |760 |
|4 |28 |1050 |1180 |
|5 |35 |1450 |1750 |
|6 |42 |1855 |2275 |
|7 |49 |2230 |2810 ... ... бройлерді “Бент” АҚ өсіру үшін торлы КБУ-3 батареясын қолданады.
- Аяқ асты тордың жасанды ауданы 1 ... . 5-ші ... ... болу керек.
3. сызба нұсқа. Отырғызу тығыздығы.
|Орташа салмақ,кг |1м^2 бас саны |
| ... ... ... ... |14.5 ... |10.5 ... |9 |
- жем ... ... ... 2.5-3.5 см болу ... Сумен тойдыру үшін құрылғылардың паспотында көрсетілгендей болу керек
- Дыбыс толқынының тығыздығы 90 дБ – дан “А” анализатор көрсеткішінің және
гигиеналық ГОСТ ... – ке ... ... ... үшін , ... жеткізіп тұру ұзақтығы.
1 күннен 3 күнге дейін тәулігіне 24 сағат жанып тұрады.
5. күннен 7 күнге дейін --//--23 ... ... ... –ге ... ... 10 ... дейін --//-- 20 сағат
өшіру уақыты 21.00 ден 1.00-ге дейін.
11 күннен 14 күнге дейін --//-- 16 ... ... 21.00 ден ... ... күннен 24 күнге дейін --//-- 18 сағат
өшіру уақыты --//-- 21.00 ден 3.00 ге ... ... 32 ... ... --//-- 20 ... ... --//-- 21.00 ден 1.00 ге ... күннен союға дейінгі күні --//-- 22 сағат,
өшіру уақыты --//-- 21.00 ден 23.00 ге ... 5 ... 20 лк ... ... ,ал қалған күндерде 10 лк-ға жетеді.
- тордың ішіндегі температура
1 күннен 2 күнге – 31-32 градус цельсий.
3 күннен 7 күнге – 29-30 ... ... ... 15 ... – 27-28 ... цельсий.
16 күннен 23 күнге – 25-26 градус цельсий.
24 ... 31 ... – 23-24 ... ... күннен 35 күнге – 22-23 градус цельсий.
36 күннен союға дейін 18-21 градус цельсий.
- бөлме ішіндегі ... ... 50-70% ал ... күндерде өсіру кезінде
70% болу тиіс.
Оптималды ылғалдылықты сақтап тұру үшін ,еденге су құйылып ... .
- 1 кг ... таза ауа ... 3-5 м^3/сағ.
- Ауа жылжу жылдамдығы 2 м/сек –тен аспау керек.
- құсұстағыштың қауіпті газдарының концентрациясы:
көмірқышқылы – 0.25 % көлемі бойынша.
амиак – 15*10^-6 ... (15 мг/ ... – 5*10^-6 кг/ м^3 (5 ... ... 2 рет қи ... жүрү ... ... сызба нұсқа. Қадағалау құралдарының параметрлері.
|Қадағалайтын |Өлшеу құралдары ... ... ... ... | ... |
| 1 | 2 | 3 ... ... ... санкөрсеткіш |Өлшеу деңгейі 10кг. |
|салмағы |таразы ... ... |
| ... 23676-79 ... 5кг. ... |
| ... 23711-79 ... 1кг -ға |
| | ... ... ... ... шекткуі 10000лк|
| | |. ... |
| | ... ... |
| | ... |
| | |+/-10% |
|1 |2 |3 ... ... ... ... ... |
| ... 17187-81 ... көлемі |
| | |30-100 дБ |
| | ... ... 2.0дБ ... ... |Кәдімгі термометр |Өлшеу диапазоны 0-45 |
| |ТБ-2 ... |
| |ТУ ... ... ... 0.5 |
| | ... 0.2 ... |
| | ... ... |
| ... |45-35градус |
| ... ... бар |35-45 ... |
| ... |25-55 ... ... |
| ... ... ... ... ... ... |Өлшеу диапазоны |
|ауытқуы |ТУ ... |10-100% ... |
| ... ... ... ... | ... |
| | ... 30-100% |
| | ... ... |
| | ... 15% ... жылжу |Сынау механизмі бар |Өлшеу ... ... ... ... ... ығысуы |
| ... 6376-74 |0.2-5.0 м/с |
| | ... ... |
| | ... |
| | ... м/с |
| | ... ... |Пневмохимиялық |Өлшеу диапазоны 0-10%|
|концентрациясы ... ... ... +/-4% |
| ... ... ... |
| |ТУ 6.5 ... | ... ... ... |Анализден кейінгі |
|концентрациясы |УГ-2 ... ... ... |
| | |Na NH- көк |
| | |Na H2S - ... |
| | ... +/-10% |
4. ... ... ... ... ... ... бройлер құсының жұмыртқасының инкубациялау
технологиясының параметрлерін енгізеді. «Бент « АҚ ... ... ... оның құс ... ... цехына енеді.
Ортақ нұсқалар.
- Бройлерді инкубациялау ГОСТ 21056-75 бойынша өтеді. Ол алдын ала
салыстырып тексерілген құрылғылар ... өтіп , оның ... ... ... ... ... кезде жұмыртқаның шығуын қадағалап,оның партиядағы соның,
партия номері және инкубациядағы салу ... ... ... жұмыс мерзіміне байланысты инкубаторларды технологиялық
графигіне байланысты салады. Инкубацияға салар ... 5-6 ... ... ... Сериялы инкубаторларға «Универсал « ретпен 2,3 немесе 6 партия ... және 3 ... ... ... « Универсал « модернделген шкафқа
бір уақытта бір партия салынады.
- Балапандар шығып болғаннан кейін ... және ... ... дезинфекцияланады.
Негізгі параметрлер.
- Инкубацияға салынатын жұмыртқалар , ветеренарлық заңдарға сай болу керек
және 7 –ші ... ... ... сызба нұсқа. Инкубациялық жұмыртқаға салынатын көрсеткіштер.
|Көрсеткіш ... ... ... ... |70-73 ... | ... түрі. ... ... |
| ... және |
| ... ... |
| ... |
- ... ... ... , ... , ... ... ... , орташа, кішентай.
- Жұмыртқаны категориясына байланысты ұшкір жағын төмен қаратай қайықтарға
орналастырады.
- Жұмыртқаны ... ... ... онда ... ол ... ... және дезинфекцияны
дозалайтын құралдары бар ,
- Жұмыртқаны микроклиматты жасайтын құралдармен 7 күн ... ... ... 12-15 ... ... ауа ылғалдығы 75-80%
Азоты бар жерде сақтау тиіс.
- Үлен ,орташа және кішкентай жұмыртқаларды 4-6 сағат ... ... ... ... режимді инкубаторларға, 8-9 ... ... ... сызба нұсқа. Инкубациялық шкаф. Параметрлер.
|Көрсеткіштер ... – 55 ... ... (күн) | ... | ... |37.7 +/- 0.1 ... |- ... |- ... ... | ... | ... |50 +/-5 ... |- |
| |- ... ... аылу | ... мм. |20 |
9. ... ... ... ... Параметрлер.
|Көрсеткіштер ... 55 ... ... |37.2 +/- 0.1 ... ... | ... ... |50 +/- 5 ... ... |65 +/- 5 ... ... ... | ... |25 ... ... ... мен ... 1 ... сайын бақылайды
- 21.5 күннен инкубаторларға бройлер жұмыртқаларын ... ... ... түзу ... ... ... аурулардан сақтану үшін инкубаторда
16-18%-тік формалиннің буы қолданады. Формалиннің буының ... ... ... " – 300 ... ... болады.
- етті бағыттағы балапандарды шығарған шкафтардан салып таңдайды,
инкубаторға салғаннан кейін 512 ... ... ... Балапандарды шығарғаннан соң 8 сағаттан кейін өсіруге жібереді. Бройлер
етін шығару үшін 38 г-ға толы ... ... ... ... 100%-тен 10%-тік таңдау методы мен алады.
- Жұмыртқаның ішіндегі туындысын овоскоппен әр 6;11;18 күн сайын қарап
отырады.
Кәсіпорын ... ... ... сызба нұсқасы.
“Бройлер етін өндіру”
| |
| ... ... етін ... |
| ... ... технологиясы |Инкубациялау |
|технологиясы | ... ... ... ... ... ... |параметрлер ... ... ... ... |
|Тәуліктік жасы |1.1Сау балапандардың |70-73 гр. ... г ... ... ... ... ... апта ұстау |1.2 12сағаттан ... ... ... ... ... ... |Өсіндісіз. ... |1.3 тірі ... ... ... бойы тірі ... ... ... ... ... ... ... ... тен 10% ... |6.1 ... ... алу ... |2.2 6-7 ... |6.2 Орташа. ... ... ... |3 Күн ... 100% тен |6.3 Кішкентай. |
|жем ... 5000г Сою ... |7. Күн ... ... ... 8-12|3.1 ... алу |7.1. температура |
|сағ. ... |12-15 ... |
| ... салмақ |7.2 Ылғалдығы |
| ... ... |75-80 % |
| |1ап 160 170 |8 ... шкаф |
| |2ап 380 420 |8.1 ... |
| |3ап 685 760 |37.7 ... |
| |4ап 1050 1180 |8.2 ... |
| |5ап 1450 1750 |9. ... шкаф |
| |6ап 1855 2275 ... 37.2 |
| |7ап 2230 2810 ... |
| | ... |
| | ... үшін 50%. |
| | ... ... |
| | ... 65% |
| | |10. ... ... |
| | ... ... |
| | ... |
| | |11. ... |
| | ... ... | |11.1 Таза ... |Технологиялық ... ... ... |параметрлер ... . ... ... ... КБУ-3 |11.2 512 ... ... ... ... ... соң. ... ... |2.3-3.2 см. | ... ... ... |3.Су беру ... | ... ... | ... ... ... ... | ... см ... ... | ... беру ... ... | ... ... ... | ... ... ... ... | ... көлемі . |режимі. | ... ... ... саны | ... ... | ... ... жылжу | ... саны ... ... 2м/с. | ... ... ... |8. ... тығыздығының| ... ... 90дБ. | ... ... 90дБ.| | ... . ... ... табысты екенін біздер бұл өндірістің: тауық етін,шұжықтың,етті
сүйек ұнтағының шығаратындығын 2003 жарты жылдығынан байқауға ... ... 10 ... ... ... ... ... ... ... ... ... аты | | | | | | ... ... ... |Бағасы |Саны |Бағасы |Саны |Бағасы ... ... ... | | ... |Мың.тг |Тонна |Мың. тг |Тонна |Мың.тг |Тонна
|Мың.тг ... |Мың. тг ... |Мың. тг | ... тауар түрі соның
ішінде :
Құс еті:
Шұжық:
Тұтыну құсы:
Етті сүйекті ұнтақ: |239.4
219.2
2.4
2.0
15.8 |42622.8
41153.0
475
362.6
632.0 |278.7
248.3
5.8
4.2
20.4 |49946.1
46560.0
1781.6
788.5
816.0 |203.4
175.4
5.3
5.3
17.4 |36887.6
32930.0
2266.0
995.0
696.6 |160.5
235.6
6.3
4.9
13.7 |28606.7
25570.2
1703.6
919.9
413.0 |137.6
113.1
5.8
7.5
11.2 ... ... ... | ... ... ... еті:
Шұжық:
Тұтыну құсын өңдеу:
Етті сүйекті ұнтақ:
Өңдеу қызметі |204.1
185.7
2.5
2.0
13.9 |35944.9
34383.5
605.4
400.0
556.0
70.3 |264.7
233.9
5.5
4.2
21.1 |44399.0
41223.3
1492.1
840.0
843.6
70.0 |284.5
248.1
6.9
5.3
24.2 |48785.4
44884.0
1871.8
1060.0
969.6
19.9 |207.0
176.1
13.5
4.9
12.4 |37876.3
33308.0
3090.7
980.0
497.6
74.2 |143.5
115.4
8.2
7.5
12.4 |27211.8
22658.5
2153.6
1902.1
497.6
89.0 |123.3
91.5
12.3
4.8
17.7 |24193.2
20027.0
2435.6
1142.6
5880.0 | ... ... ... ... жөндеу:
жалпы шаруашылық шығын:
Қаптау:
Амартизация:
Сатқан кездегі шығын: | |
37366.6
33337.1
1609.1
260.3
47.6
594.9
155.9
49.4
37.9
237.0
414.6
420.7
142.1 | |
43566.2
39094.7
1970.9
247.5
69.3
399.6
143.6
63.0
3.2
258.0
689.1
420.7
146.6
| |
32460.9
28136.1
1820.4
302.5
61.6
300.1
135.9
132.3
5.6
253.8
555.0
420.7
276.9 | |
25058.3
21737.1
1442.1
285.8
53.1
182.2
116.6
47.0
3.0
251.3
442.3
420.7
17.1 | |
21988.6
18525.3
1704.1
269.5
45.7
122.1
139.6
96.7
2.8
212.5
270.0
420.7
119.6 | ... | ... | |60.0 | |60.0 | |60.0 | |60.0 | |60.0 | |60.0 | ... | |-1421.7 | |832.8 | |16324.5 | |12818.0 | |5223.2 | |5956.4 ... ... 30 % | |-8573 | |5070 | |97975 | |76971 | |31374 | |35774 ... ... | |-1336.4 | |782.8 | |15345.0 | |12048.0 | |4909.8 | |5599.0 ... етін ... ... экономикалық тиімділік «10 сызба нұсқа «
Өндірісте жалпы жылдықта 1136 тонна дайын өнім ... оның құны 203120 ... 1127 ... ... 218410 теңге құрады.Өндіріске кеткен шығын
көлемі 178677 мың теңге. Пайдасы 39733 мың ... . ... ... 39733 ... . Бұл рентабельділіктің 14.8 % құрайды.
3. Тарау. Қорытынды мен ұсыныстар.
“Бент “ АҚ-ы ... ... ... ... ... ... сапалы етті шығаратын оның барлық стандарт
талаптарын сақтай білетін кәсіпорындадың бірі. Ол ... ... ... ... ... кроссын оның инкубациясын ... ... ... ... ... ... етті бағыттағы қолданатын құстардың бірі ол ... ... жем ... ... көрсеткіштер 26.1г ... ... ... 62.8г ... ... көрсеткіштер 65.7г ... ... ... ... ... етін ... ... « кәсіпорын стандарты ... ... ... ... ... үшін 1 ... ... оның салмағы 38г . 1кг тірі салмақ қосу үшін 5000г жем ... ... Ал сою ... 8-12 сағ ... берілмейді бірақ сумен қамтамассыз
етіледі.
Технолоиялық параметрлер-отырғызу нормалары батареяны шығарушы ... ... ... ... болу керек. Қоректендіру және ... ету ... 3.2 см ... ... жарық мөлшері болады
. Құсұстағышта ауа көлемі 1кг тірі ... ... .Ауа ... ... ... ... өсіру үшін 12 сағ болған балапандарды алады. ... оның өсу ... ... ... ... кезде бройлердің салмағы
орташа 1800г болу тиіс.
Технологиялық параметрлер- Өсіру үшін КБУ–3 торлы ... ... және ... қамтамассыздандыру ауданы 2.3-3.5 см.Дыбыс көлемі
90дБ. Жарықтың және ылғалдылық ... ... ... ... ... ... параметрлер – Инкубациялау үшін жұмыртқа 70-73гр болып, сыртқы
түрі: овал таза, зақымдалмаған,өсіндісіз, ... болу ... « ... ... ... 37.7 ... , ... 50 +/- 5 , осы көрсеткіштерді бір сағат ішінде бір рет
қадағалап ... ... ... 6;11;18; ... ... ... бақылап тұрады.
Етті өндірудегі көрсеткіштер тиімді және технологиясы гигиеналық ... ... ... оның ... сапасын «Бент « АҚ толығымен қамтып
отырады.
Және ол өте рентабельді болып табылады.
4. Тарау. ... ... « ... ... ... ... ... және емдік
профилактикалық нормалар мен заңдылықтардағы немесе нормативтік актілерде
көрсетілгендей сақталады. ... ... сау ... оның ... ... ҚР ... қорғау « заңы жұмыс күщінің құқығына
бағытталған,ол ұлттық ... ... ... ... жарақаттардан
қорғап тұруы керек.
Еңбек қорғаудың негізгі қызметінің міндеті:
- өндірісте санитарлы-гигиеналық , ... ... ... сақтап тұру.
- ҚР «Еңбек қорғау « заңына сәйкес болып, онда техникалық қауіпсіздік ... мен ... ... ... ... органдары мен
бірге тексеріліп тұруы керек.
«Бент « АҚ- ы осы ... сай ... ... ... ... ... қорғау жүйесінде істеуін.
- Профсоюзды органдардың функционалды өндірісте жақсылап еңбек қорғау
саласын ... оның ... ... ... ... ... қауіпсіздігіне комиссия құрылып тексеруде.
- Жұмысшыларды сонымен ,жуғыш заттармен қамтуы.
- Еңбек қорғау саласындағы техникалық құжаттарды әрдайым тексеріп , ... ... ... бақылау тиіс.
- Жаңа кәсіпорын стандарттарын енгізіп ... , ... ... ... ... ... саласында нормативтік құжаттармен , ... , ... мен ... ету керек.
- Өндірісте болып тұрған аварияларды , ... ... ... тұрып. Оның не себептен болуын тергеу жүргізу керек.
- қауіпсіздіктің бұзылмауын қадағалап 1 кварталда бір рет ... ... ... тізімі.
1. Агеев В.Н.,Алексеев Ф.Ф«Промышленное птицеводство «
Москва « Агропромиздат «
2. Байбораков Е.Б «Резервы промышленного птицеводства«
Алматы «Қайнар « 1995 ... ... А. ... ветеринарно-санитарных мероприятий в
промышленном и племенном птицеводстве« Киев ... « 1996 ... ... И . ... « ... « Качество мяса птицы на современном
этапе развития, N1, 2002 ... ... В.В., ... М.А ... мяса ... яйцепродуктов”
Москва “Колос” 1999 ж.
6. Гущин В. Журнал “Птицеводство” Качество переработки птицы,N4, 2002 ж.
7. Евстратова А.М. “Пути вывода ... ... ... 1996 ... ... В.Ф ... сельскохозяйственной птицы” Киев “Урожай”
1998 ... ... ... Н.И ... ... ... 1998 ж.
10. Кондратюк Н.Я. “Организация птицеводства в совхозах и ... ... 1986 ... Лобзов К.И “Сокрошение потерь качества продуктов ... ... ... ... качества продуктов птицеводства”
Москва 1993 ж.
12. Мымрин И.А “Бройлерное птицеводство”Москва “Росагропромиздат” 1998 ... ... И.И ... птицеводство и охрана окружающей среды”
Москва “Росагропромиздат” 1998 ... ... И.В ... Т.А ... ... ... на
промышленной основе” М: “ Колос” 1985 ... ... И.А ... А.Г ... Г.П ... технология мяса и
мясопродуктов” М: “Агропромиздат” 1995 ж.
16. ... Т.А ... ... М: ... 1996 ... ... А.Қ ... и безопасность пишевых продуктов” Алматы 2002 ж.
18. Смағұлов А.Қ Барақбаев Б.Б ... ... 2000 ... ... С.И ... М: “ Колос” 1997 ж
20. Фисин В.И “Повышение качества птицеводства”
М: “Колос” 1998 ж.
21. Чаус К.Т Вырашивание птицы” Л: ... 1985 ... ... М.Ф ... и организация мясного ... ... 1999 ... МС ИСО 8402-94 Управление качеством и обеспечение качества. Словарь.
24. МС ИСО ... ... ... ... и ... ... Часть1:Руководяшие указания по выбору и применению.
25. МС ИСО 9000-2-94 Общее руководство ... и ... ... ... 2 : ... ... по применению ... МС ИСО 9001-94 ... ... ... для обеспечения качества при
проектировании разработке, производстве , ... и ... МС ИСО 9002-94 ... ... ... для ... качества при
производстве , монтаже и обслужевании.
28. МС ИСО 9003-94 Системы качества. ... для ... ... ... ... и ... МС ИСО 9004-1-94 Упровление качеством и элементы системы качества .
Часть 1: Рукавадящие указания.
30. МС ИСО ... ... ... качеством и элементы системы
качества. Часть 5 : Руковадящие указания по программе качества.
31. МС ИСО 10011-1-90 ... ... по ... ... ... 1 : ... МС ИСО ... Руковадящие указания по проверке систем качества.
Часть 1: Квалификационные критерии для экспертов-аудиторов.
33. МС ИСО ... ... ... по проверке систем качества.
Управление программами ... ... ... термины и определения в
ИСО/МЭК области стандартизации и смежных
видов деятельности.

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ауыл шаруашылығы құстарының гигенасы5 бет
Ауыл шаруашылығы құстарының гигенасы жайлы3 бет
Ауыл шаруашылығы құстарының түрлері25 бет
Дәстүрлі қазақ шаруашылығын күшпен күйрету науқандары74 бет
Жаппай ұжымдастыру мен күштеп отырықшыландыру тұсындағы қазақстан ауыл шаруашылығындағы салық пен қаржыландыру46 бет
Жетісу өңіріндегі ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыруға қарсы наразылық (1929-1933 жж.)37 бет
Микробалдыр Chlorella vulgaris және Chlorella pyrenoidosa штамдарының аралас дақылдарының қоюланған суспензиясын алып, құс шаруашылығының өнімділігіне әсерін зерттеу39 бет
Нарықтық қатынастар жағдайында құс шаруашылығы өнімдерін өндірудің тиімділігін жоғарлату жолдары30 бет
Қазақстандағы ауыл шаруашылығын күшпен ұйымдастырудың тарихнамасы35 бет
Құс шаруашылығы23 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь