Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару



ЖОСПАР

1. Кіріспе

Еңбек құқығының пәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

2. Негізгі бөлім
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
Еңбек қауіпсіздігіне және еңбекті қорғауға қызметкерлер құқықтарының кепілдіктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
Қызметкер мен жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
Мемлекеттік еңбек инспекторларының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету саласындағы актілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23

3. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26
1. Кіріспе
Еңбек құқығының пәні
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау— өндірістік объектілерді, цехтарды, учаскелерді жұмыс орындарын оларда орындалатын жұмыстардың қауіпсіздігінің, зияндылығының, ауырлығының, қауырттылығының жәй-күйін, еңбек гигиенасын айқындау және өндірістік орта жағдайларының еңбек
жағдайлары нормативтеріне сәйкестігін айқындау мақсатында оларды бағалау жөніндегі қызмет;
еңбек қауіпсіздігі — еңбек қызметі процесінде қызметкерлерге зиянды және қауіпті әсерлі болдырмайтын іс—шаралар кешенімен қамтамасыз етілген қызметкердің қорғану жәй-күйі;
еңбектің қауіпсіз жағдайлары — қызметкерге зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың әсері жоқ не олардың әсерінің деңгейі қауіпсіздік нормаларынан аспайтьін, жұмыс беруші жасаған еңбек жағдайлары;
өндірістік жабдықтың қауіпсіздігі - өндірістік жабдықтың өз функцияларын орындауы кезінде нормативтік-техникалық және жобалау құжаттамасында белгіленген жағдайларда еңбек қауіпсіздігінің талаптарына сәйкестігі;
өндірістік процестің қауіпсіздігі—өндірістік процестің нормативтік-техникалық құжаттамада белгіленген жағдайларда еңбек қауіпсіздігінің талаптарына сәйкестігі,
зиянды өндірістік фактор — оның әсері қызметкердің сырқаттануына немесе еңбекке қабілеттіліігінің төмендеуіне әкеп соқтыруы мүмкін өндірістік фактор;
7)зиянды (ерекше зиянды) еңбек жағдайы — белгілі бір өндірістік факторлардың әсері қызметхеңцің еңбеккв қабіпеттілігінің төмендеуіне немесе сырқаттануына әкеп соқтыратын еңбек жәғдайлары;
8) еңбек гигиенасы — қызметкерлердің денсәулығын сақтау, өчдірістік ортаның және еңбек процесінін қолайсыз әсерінің алдын алу женіндегі санитарлық-гигиеналық шаралар мен құралдар кешені;
9)еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау мониторингі - өндірістегі еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жай-күйін қадағалау жүйесі, сондай-ақ республикадағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жай-күйін бағалау және болжау;
10) өндірістегі жазатайым оқиға - өзінің еңбек(қызмет) міндеттерін немесе жұмыс берушінің тапсырмаларын орындау кезінде қызметкердің жарақаттануы, денсаулығының кенеттен нашарлап немесе улануы салдарынан оның еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айрылуына кәсіби ауруға шалдығуына не өліміне әкеп соқтырған өндірістік фактордың әсері;
11) қауіпсіздік нормалары - қызметкерлердің еңбек қызметі процесінде олардың өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған ұйымдық, техникалық, санитарлық-гигиеналық биологиялық және өзін де нормаларды, ережелерді рәсімдер мен өлшемдерді қамтамасыз ету тұрғысынан өндіріс жағдайларын өндіріс және еңбек процесін сипаттайтын сапалық және сандық көрсеткіштер;
еңбек жағдайларының нормативтері—еңбектің қалыпты жағдайларын қамтамасыз ететін эргономикалық, санитарлық-гигиеналық және психофизиалогиялық және өзге де талаптары бар нормативтер;
еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық инспектор — ұйымның кәсіподақ органы, ал ол болмаған кезде қызметкерлердің жалпы жиналысы тағайындайтын, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында қоғамдық бақылауды жүзеге асыратын қызметкерлер өкілі;
қауіпті өндірістік фактор — әсерін тигізуі қызметкердің еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айрылуына (еңбек жарақатына немесе кәсіби ауруына) немесе өліміне әкеп соқтыруы мүмкін өндірістік фактор;
қауіпті (ерекше қауіпті) еңбек жағдайлары — еңбекті қорғау ережелері сақталмаған жағдайда белгілі бір өндірістік факторлардың әсерін тигізуі қызметкер денсаулығының кенеттен нашарлауына немесе жарақаттануына не өліміне әкеп соқтыратын еңбек жағдайлары;
16) еңбекті қорғау—құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдық-техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-алдын алу, оңалту және өзге де іс-шаралары мен құралдарын қамтитын, еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жүйе;
қызметкерлер өкілдері — қызметкерлері уәкілеттік берген кәсіптік одақтар органдары және олардың бірлестіктері ал олар жоқ болғанда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен құрылған өзге де өкілдер немесе ұйымдар;
өндірістік жабдық —машиналар, тетіктер, аппараттар мен өзге де техникалық құралдар;
өндірістік санитария — зиянды өндірістік факторлардың қызметкерлерге әсерін болғызбайтын немесе азайтатын санитарлық-гигиеналық, ұйымдастыру іс-шаралары мен техникалық құралдар жүйесі;
кәсіби ауру — қызметкердің еңбек (қызмет) міндеттерін орындауымен байланысты оған зиянды өндірістік факторлардың әсер етуінен туындаған созылмалы немесе қатты ауруы;
21 ) жұмыс орны—қызметкердің еңбек қызметі процесінде өзінің еңбек міндеттерін орындау кезіндегі турақты немесе уақытша болатын орны;
22) арнаулы киім — қызметкерді зиянды және қауіпті өңдірістік факторлардан қорғауға арналған киім, аяқ киім, бас киім, қолғап;
23) жеке қорғану құралдары — қызметкерді зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен қорғауға арналған құралдар;
ұжымдық қорғану құралдары—жұмыс істейтін екі және одан да көп адамдарды зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен бір мезгілде қорғауға арналған техникалық құралдар;
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның аумақтық бөлімшелері (бұдан әрі — аумақтық бөлімшелер)
- уәкілетті мемлекеттік органның Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде еңбек қатынастары саласындағы өкілеттікті жүзеге асыратын еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау женіндегі құрылымдық бөлімшелері;
ауыр қол еңбегі—ауыр заттарды қолмен көтеруге немесе орнын ауыстыруға байланысты қызмет түрлері не 360 ккал/сағаттан астам күш—қуат жұмсалатын басқа да жұмыстар:
27) өнеркәсіп қауіпсіздігі сапасындағы уәкілетті мемлекеттік орган— өнеркәсіп қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік саясатты берілген өкілеттік шегінде іске асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы;
28) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган (бұдан әрі—уәкілетті орган) — еңбек қатынастары саласындағы өкілеттікті Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;
29) еңбек қауіпсіздігінің жағдайлары — еңбек процесінде қызметкердің жұмысқа қабілеттілігі мен денсаулығына әсер ететін өндірістік орта мен еңбек процесі факторларының жиынтығы.
2-бап. Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.
Егер Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.
3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы
Осы Заңның күші Қазақстан Республикасының азаматтарына, еңбек қызметін Қазақстан Республикасында жүзеге асыратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қолданылады.
Жұмыс берушілер мен қызметкерлер арасында еңбек қатынастары туындаған кезде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды бәрі орындауы міндетті.
Жеке еңбек шартында, ұжымдық шарттарда және жеке берушінің актілерінде көзделген жұмыс орындарындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жағдайлары осы Заңда көзделген еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау деңгейінен төмен болмауға тиіс.

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 25 бет
Таңдаулыға:   
ЖОСПАР
1. Кіріспе
Еңбек құқығының
пәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... 3
2. Негізгі бөлім
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік
басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
Еңбек қауіпсіздігіне және еңбекті қорғауға қызметкерлер құқықтарының
кепілдіктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ..14
Қызметкер мен жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
саласындағы құқықтары мен
міндеттері ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... 18
Мемлекеттік еңбек инспекторларының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті
қорғауды қамтамасыз ету саласындағы
актілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23

3.
Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... 26

1. Кіріспе
Еңбек құқығының пәні
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау—
өндірістік объектілерді, цехтарды, учаскелерді жұмыс орындарын оларда
орындалатын жұмыстардың қауіпсіздігінің, зияндылығының, ауырлығының,
қауырттылығының жәй-күйін, еңбек гигиенасын айқындау және өндірістік орта
жағдайларының еңбек
жағдайлары нормативтеріне сәйкестігін айқындау мақсатында оларды бағалау
жөніндегі қызмет;
еңбек қауіпсіздігі — еңбек қызметі процесінде қызметкерлерге зиянды
және қауіпті әсерлі болдырмайтын іс—шаралар кешенімен қамтамасыз етілген
қызметкердің қорғану жәй-күйі;
еңбектің қауіпсіз жағдайлары — қызметкерге зиянды және қауіпті
өндірістік факторлардың әсері жоқ не олардың әсерінің деңгейі қауіпсіздік
нормаларынан аспайтьін, жұмыс беруші жасаған еңбек жағдайлары;
өндірістік жабдықтың қауіпсіздігі - өндірістік жабдықтың өз
функцияларын орындауы кезінде нормативтік-техникалық және жобалау
құжаттамасында белгіленген жағдайларда еңбек қауіпсіздігінің талаптарына
сәйкестігі;
өндірістік процестің қауіпсіздігі—өндірістік процестің нормативтік-
техникалық құжаттамада белгіленген жағдайларда еңбек қауіпсіздігінің
талаптарына сәйкестігі,
зиянды өндірістік фактор — оның әсері қызметкердің сырқаттануына немесе
еңбекке қабілеттіліігінің төмендеуіне әкеп соқтыруы мүмкін өндірістік
фактор;
7)зиянды (ерекше зиянды) еңбек жағдайы — белгілі бір өндірістік
факторлардың әсері қызметхеңцің еңбеккв қабіпеттілігінің төмендеуіне немесе
сырқаттануына әкеп соқтыратын еңбек жәғдайлары;
8) еңбек гигиенасы — қызметкерлердің денсәулығын сақтау, өчдірістік
ортаның және еңбек процесінін қолайсыз әсерінің алдын алу женіндегі
санитарлық-гигиеналық шаралар мен құралдар кешені;
9)еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау мониторингі - өндірістегі еңбек
қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жай-күйін қадағалау жүйесі, сондай-ақ
республикадағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жай-күйін бағалау
және болжау;
10) өндірістегі жазатайым оқиға - өзінің еңбек(қызмет) міндеттерін
немесе жұмыс берушінің тапсырмаларын орындау кезінде қызметкердің
жарақаттануы, денсаулығының кенеттен нашарлап немесе улануы салдарынан оның
еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айрылуына кәсіби ауруға
шалдығуына не өліміне әкеп соқтырған өндірістік фактордың әсері;
11) қауіпсіздік нормалары - қызметкерлердің еңбек қызметі процесінде
олардың өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған ұйымдық, техникалық,
санитарлық-гигиеналық биологиялық және өзін де нормаларды, ережелерді
рәсімдер мен өлшемдерді қамтамасыз ету тұрғысынан өндіріс жағдайларын
өндіріс және еңбек процесін сипаттайтын сапалық және сандық көрсеткіштер;
еңбек жағдайларының нормативтері—еңбектің қалыпты жағдайларын
қамтамасыз ететін эргономикалық, санитарлық-гигиеналық және
психофизиалогиялық және өзге де талаптары бар нормативтер;
еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық инспектор — ұйымның кәсіподақ
органы, ал ол болмаған кезде қызметкерлердің жалпы жиналысы тағайындайтын,
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында қоғамдық бақылауды жүзеге
асыратын қызметкерлер өкілі;
қауіпті өндірістік фактор — әсерін тигізуі қызметкердің еңбекке
қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айрылуына (еңбек жарақатына немесе
кәсіби ауруына) немесе өліміне әкеп соқтыруы мүмкін өндірістік фактор;
қауіпті (ерекше қауіпті) еңбек жағдайлары — еңбекті қорғау ережелері
сақталмаған жағдайда белгілі бір өндірістік факторлардың әсерін тигізуі
қызметкер денсаулығының кенеттен нашарлауына немесе жарақаттануына не
өліміне әкеп соқтыратын еңбек жағдайлары;
16) еңбекті қорғау—құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдық-
техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-алдын алу, оңалту және өзге де іс-
шаралары мен құралдарын қамтитын, еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің
өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жүйе;
қызметкерлер өкілдері — қызметкерлері уәкілеттік берген кәсіптік
одақтар органдары және олардың бірлестіктері ал олар жоқ болғанда Қазақстан
Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен құрылған өзге де өкілдер
немесе ұйымдар;
өндірістік жабдық —машиналар, тетіктер, аппараттар мен өзге де
техникалық құралдар;
өндірістік санитария — зиянды өндірістік факторлардың қызметкерлерге
әсерін болғызбайтын немесе азайтатын санитарлық-гигиеналық, ұйымдастыру іс-
шаралары мен техникалық құралдар жүйесі;
кәсіби ауру — қызметкердің еңбек (қызмет) міндеттерін орындауымен
байланысты оған зиянды өндірістік факторлардың әсер етуінен туындаған
созылмалы немесе қатты ауруы;
21 ) жұмыс орны—қызметкердің еңбек қызметі процесінде өзінің еңбек
міндеттерін орындау кезіндегі турақты немесе уақытша болатын орны;
22) арнаулы киім — қызметкерді зиянды және қауіпті өңдірістік
факторлардан қорғауға арналған киім, аяқ киім, бас киім, қолғап;
23) жеке қорғану құралдары — қызметкерді зиянды және (немесе) қауіпті
өндірістік факторлардың әсерінен қорғауға арналған құралдар;
ұжымдық қорғану құралдары—жұмыс істейтін екі және одан да көп
адамдарды зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен бір
мезгілде қорғауға арналған техникалық құралдар;
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік
органның аумақтық бөлімшелері (бұдан әрі — аумақтық бөлімшелер)
- уәкілетті мемлекеттік органның Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде еңбек қатынастары
саласындағы өкілеттікті жүзеге асыратын еңбек қауіпсіздігі және еңбекті
қорғау женіндегі құрылымдық бөлімшелері;
ауыр қол еңбегі—ауыр заттарды қолмен көтеруге немесе орнын ауыстыруға
байланысты қызмет түрлері не 360 ккалсағаттан астам күш—қуат жұмсалатын
басқа да жұмыстар:
27) өнеркәсіп қауіпсіздігі сапасындағы уәкілетті мемлекеттік орган—
өнеркәсіп қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік саясатты берілген өкілеттік
шегінде іске асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы;
28) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі уәкілетті
мемлекеттік орган (бұдан әрі—уәкілетті орган) — еңбек қатынастары
саласындағы өкілеттікті Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге
асыратын орталық атқарушы орган;
29) еңбек қауіпсіздігінің жағдайлары — еңбек процесінде қызметкердің
жұмысқа қабілеттілігі мен денсаулығына әсер ететін өндірістік орта мен
еңбек процесі факторларының жиынтығы.
2-бап. Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және
осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық
актілерінен тұрады.
Егер Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан
өзгеше ережелер белгіленсе онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.
3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы
Осы Заңның күші Қазақстан Республикасының азаматтарына, еңбек қызметін
Қазақстан Республикасында жүзеге асыратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ
адамдарға қолданылады.
Жұмыс берушілер мен қызметкерлер арасында еңбек қатынастары туындаған
кезде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды бәрі
орындауы міндетті.
Жеке еңбек шартында, ұжымдық шарттарда және жеке берушінің актілерінде
көзделген жұмыс орындарындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
жағдайлары осы Заңда көзделген еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау
деңгейінен төмен болмауға тиіс.
2. Негізгі бөлім
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қоргау саласындағы
мемлекеттік басқару
4-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік
басқару, бақылау жәке қадағапау
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік
басқаруды, бақылау мен қадағалауды Қазақстан Республикасының Үкіметі,
уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері, сондай-ақ өнеркәсіп
қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган мен өзге де уәкілетті
органдар жүзеге асырады.
5-бап Еңбек қауіпсіздігі және енбекті қорғау саласындағы мемлекеттік
саясаттың негізгі бағыттары
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясат:
1) Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
саласындағы нормативтік құқықтық актілерін, мемлекеттік стандарттарды,
ережелерді нормаларды әзірлеу мен қабылдауға;
2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік,
салалық (секторлық) және аймақтық бағдарламаларды әзірлеуге;
3) еңбек жағдайларын, қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды әзірлеу мен
жақсарту, қауіпсіз техника мен технологияларды әзірлеу және енгізу, еңбекті
корғау, қызметкерлердің жеке және ұжымдық қорғану құралдарын шығару
жөніндегі қызметті экономикалық ынталандыру жүйесін құруға және іске
асыруға;
4) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мониторингті
жүзеге асыруға;
5) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау проблемалары бойынша ғылыми-
зерттеулер жүргізуге;
өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіби ауруларды есепке алудың
бірыңғай тәртібін белгілеуге;
Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
саласындағы заңдары талаптарының сақталуын мемлекеттік қадағалау мен
бақылауға;
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында қызметкерлердің
құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуына қоғамдық бақылауды жүзеге
асыруға жәрдемдесуге;
өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіби аурулардан зардап шеккен
қызметкерлердің, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерінің заңды мүдделерін
қорғауға;
өндірістің және еңбекті ұйымдастырудың қазіргі заманғы техникалық
деңгейінде жойылмайтын ауыр жұмыс үшін және еңбек жағдайлары зиянды және
(немесе) қауіпті жұмыс үшін өтемақылар белгілеуге;
еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауды жақсарту жөніндегі жұмыстың
отандық және шетелдік озық тәжірибелерін таратуға;
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мамандарды даярлауға
және олардың біліктілігін арттыруға;
еңбек жағдайлары туралы сондай-ақ өндірістік жарақат, кәсіби ауру
туралы және олардың салдары туралы мемлекеттік статистикалық есептілікті
ұйымдастыруға.
14) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында бірыңғай
ақпараттық жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге;
15) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы халықаралық
ынтымақтастыққа бағытталған.
6-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы негізгі
принциптер
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы негізгі принциптер
мыналар болып табылады:
1) өндірістік қызмет нәтижелеріне қатысты алғанда қызметкердің өмірі
мен денсаулығының басымдығы;
2) қызметкердің өмірімен денсаулығына өндірістік факторлардың зионды
әсерінің қайтымсыз салдарына жол бермеу;
қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сай
келетін еңбек жағдайларына құқықтарын қорғауға мемлекеттің кепілдік беруі;
нормативттік құқықтың актілерді әзірлеу және қабылдау арқылы еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында бірыңғай талаптарды белгілеу;
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәсепелерін мемлекеттік реттеу;
уәкілетті орган, оның аумақтық бөлімшелері және жұмыс берушілер мен
қызметкерлер өкілдері арасында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қортау
саласындағы келісілген іс-қимылдарды қамтамасыз ету;
еңбек қәуіпсіздігінің және еңбекті қорғаудың жай-күйі туралы ақпараттың
жариялылығы, толымдылығы және дұрыстығы;
мемлекеттік бағдарламаларды қаржыландыру нормативтік құқықтық актілерді
әзірлеуге, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау сапасында ғылыми жұмыстар
мен зерттеулер жүрізуге мемлекеттің қатысуы;
қызметкерлер өкілдерінің еңбек кауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі
мемлекеттік бағдарламаларды қалыптастыруға, еңбек қауіпсіздігі және еңбекгі
қорғау нормаларынан тұратын нормативтік құқықық актілерді әзірлеуге, сондай-
ақ еңбек кауіпсіздік және еңбекті қорғау туралы Қазақстан Республикасы
заңғарының сақталуын бақылауды жүзеге асыруға қатысуы.
7-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мемлекеттік
нормативтік талаптар
Еңбек қауілсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мемлекеттік нормакивтік
талаптар Қазақстан Республикасының нормативтік кұкықтық актілерімен
белгіленеді және олар қызметкерлердің еңбек қызметі процесінде өмірі мен
денсаулығын сақтауға бағытталған ережелерден, рәсімдерден және өлшемдерден
тұруға тиіс.
Жеке және заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының аумағында қызметін
жүзеге асырған кезде еңбек қауілсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі
талаптарды орындауға міндетті.
Мемлекеттік органдардың еңбек қауілсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі
нормативтік құқықтық және еңбекті әзірлеуі мен бекітуінің тәртібін
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
8-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің енбек қауіпсіздігі және
еңбекті құрғау саласындағы құзіреті Қазақстан Республикасының Үкіметі:
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың
негізгі бағыттарын әзірлейді және оның іске асырылуын қамтамасыз етеді;
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік
бағдарламаны әзірлеуді және оның орындалуын ұйымдастырады,
еңбек қауіпсіздігі және енбекті қорғау саласында мемлекеттік бақыпауды және
қадағалауды ұйымдастырудың және жүргізудің тәртібін белгілейді;
4) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында деректер банкін
құра отырып ақпарат берудің және мемлекеттік статистика жүргізудің тәртібін
айқындайды;
5) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау проблемалары бойынша
зерттеулер жүргізуді қамтамасыз етеді.
9-бап. Уәкілетті органның құзыреті Уәкілетті орган:
еңбек қауіпсіздігі және еңбектті қорғау саласындағы мемлекеттік сәясатты
іске асырады;
еңбек қауілсіздігі және еңбекті қорғау проблемалары бойынша зерттеу
бағдарламаларын әзірлейді
еңбек қауілсіздігі және еңбекті қорғау жөнінде мониторинг өткізеді;
4) басқа мемлекеттік органдармен, сондай-ақ қызметкерлердің және жұмыс
берушілердің өкілдерімен еңбек қауіпсіздігін және еңбекгі қорғауды
қамтамасыз ету саласында үйлестіруді және өзара іс-қимылды жүзеге асырады;
Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы
салааралық нормативтік құқықтық актілері әзірлейді және бекітеді.
мемлекеттік еңбек инспекторларын оқытады және аттестаттауды жүргізеді;
Қазақстан Республикасының еңбеқ қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы
заңдарының сақталуына мемлекеттік бақылауды ұйымдастырады;
Қазақстан Реслубликасының заңдарыңда белгіленген тәріппен өндірістегі
жазатайым оқиғаларға дер кезінде және обьективті тергеу жүргізілуін
бақылауды жүзеге асырады;
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында халықаралық
ынтымақтастыкты жүзеге асырады;
еңбектің физиологеялық негізделген нормаларын әзірлейді және олардың
сақталуын бақылауды жүзеге асырады;
қызметкерлерді жеке және ұжымдық қорғау құралдарымен, соңдай-ақ санитарлық-
тұрмыстық үй-жайпармен және құрылғылармен. емдеу-алдын алу құрапдарымен
жұмыс берушілердің қаражаты есебінен қамтамасыз етудің тәртібін
белгілейді:
12) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де функцияларды
орындайды.
10-бап. Уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерінің құзыреті Аумақтық
бөлімшелер:
1)Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздік және еңбекті қорғау
туралы заңдарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;
өндірістік жарақаттаудың. кәсіби аурудың себептеріне талдау жүргізеді және
олардың алдын алу жөнінде ұсыныстар әзірлейді;
өндірістегі жазатайым оқиғаларды Қазақстан Респубпикасының заңдарында
белгіленген тәртіппен тергейді;
уәкілетті орган бекіткен ережелерге сәйкес ұйымдағы еңбек қауіпсіздігін
және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты басшылар мен адамдардың
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша біліміне тексеру
жүргізеді;
өндірістік мақсаттағы обьектілерді пайдалануға қабылдау жөніндегі
комиссияның құрамына қатысады;
6) қызметкерлердің, жұмыс берушілердің және олардың өкілдерінің еңбек
қауіпсіздігі және сңбекті қорғау мәселелері жөніндегі өтініштерін қарайды;
7)еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау нормативтерін жетілдіру
мәселелері бойынша кәсіп орындармен және жұмыс берушілердің
бірлестіктерімен өзара іс-қимыл жасайды;
8) Қазақстан Респубпикасының заңдарына сәйкес езге де функцияларды
жүзеге асырады.
11-6ап. Еңбек қауіпсіздгі және еңбекті қорғау жөніндеп іс-шараларды
қаржыландыру
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды
қаржыландыру жұмыс берушінің қаражаты нен Қазақстан Республикасының
заңдарында тыйым салынбаған басқа да көздеген есебінен жүзеге асырылады.
Қызметкерлер бұл мақсатқа шығыстар шығармайды.
Жұмыс беруші жыл сайын еңбек қауіпсіздігіне және еңбекті қорғауға
қажетті қаражат бөледі. Қаражат көлемі жеке және (немесе) ұжымдық шарттарда
белгіленеді.

Еңбек қауіпсіздігіне және еңбекті қорғауға қызметкерлер құқықтарының
кепілдіктері
12-бап. Жұмысқа қабылдау кезіндегі еңбек қауіпсіздігіне және еңбекті
қорғауға құқықтарының кепілдіктері.
Жеке еңбек шартының тапаптары Қазақстан Республикасының еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы нормативтік құқықтық актілерінің
талаптарына сәйкес келуге тиіс.
Азаматтарды олардың денсаулық жағдайына теріс әсер ететін жұмысқа
қабылдауға тыйым салынады.
Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды қоса алғанда, жеке еңбек
шартында жұмыс орнының шынайы сипаттамсы. Қазақстан Республикасының еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы заңдарында және ұжымдық шартта
көзделген осындай жағдайларда жұмыс істегені үшін берілген жеңілдіктер мен
өтемақылар көрсетілуге тиіс.
Еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстарға қабылдау кезінде жұмыс
беруші қызметкерді кәсіби даудың туындау мүмкіндігі туралы ескертуге
міндетті.
13-бап. Қызметкерлерді міндетті медициналық тексерулер
Ұйымдарда зиянды (ерекше зиянды), қауіпті (ерекше қауіпті) және
қолайсыз өндірістік факторлары бар жұмыстарға, сондай-ақ жер асты
жұмыстарына адамдар қабылдауды жұмыс беруші олар алдын ала медициналық
тексеруден өткеннен кейін және денсаулық сақтау сапасындағы уәкілетті
органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген талаптарға сәйкес
денсаулық жағдайына қайшы келмейтіні айқындалғаннан кейін жүзеге асыруға
тиіс.
Он сегіз жасқа толмаған адамдар міндетті алдын ала медициналық
тексеруден өткеннен кейін ғана жұмысқа қабылданады және одан әрі, он сегіз
жасқа толғанға дейін жыл сайын міндетті медициналық тексеруден өтуге тиіс.
Жұмыс беруші еңбек жағдайлары зиянды және ауыр жұмыстарда істейтін
қызметкерлерді мерзімдік медициналық қаралудан және тексеруден өткізіп
Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен өз қаражаты
есебінен ұйымдастыруға міндетті.
Қауіптілігі жоғары өңдірістік жабдықтармен байланысты жұмыстармен
айналысатын қызметкерлер ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өтуге
тиіс. Ауысым алдындағы медициналық куәландыруды талап ететін кәсіптердің
тізімін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды ұйымдастыру
Еңбекті қорғаудың түсінігі және пәннің мазмұны
Еңбек қорғау жөніндегі заңдар
ҰЙЫМДАҒЫ ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІ
Еңбек қорғауды басқару жүйесі
Еңбекті қорғаудың түсінігі
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару және бақылау
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптар
Еңбекті қорғау жөніндегі нормалар мен ережелер және стандарттар
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқарулар
Пәндер