Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару

ЖОСПАР

1. Кіріспе

Еңбек құқығының пәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

2. Негізгі бөлім
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
Еңбек қауіпсіздігіне және еңбекті қорғауға қызметкерлер құқықтарының кепілдіктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
Қызметкер мен жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
Мемлекеттік еңбек инспекторларының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету саласындағы актілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23

3. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26
1. Кіріспе
Еңбек құқығының пәні
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау— өндірістік объектілерді, цехтарды, учаскелерді жұмыс орындарын оларда орындалатын жұмыстардың қауіпсіздігінің, зияндылығының, ауырлығының, қауырттылығының жәй-күйін, еңбек гигиенасын айқындау және өндірістік орта жағдайларының еңбек
жағдайлары нормативтеріне сәйкестігін айқындау мақсатында оларды бағалау жөніндегі қызмет;
еңбек қауіпсіздігі — еңбек қызметі процесінде қызметкерлерге зиянды және қауіпті әсерлі болдырмайтын іс—шаралар кешенімен қамтамасыз етілген қызметкердің қорғану жәй-күйі;
еңбектің қауіпсіз жағдайлары — қызметкерге зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың әсері жоқ не олардың әсерінің деңгейі қауіпсіздік нормаларынан аспайтьін, жұмыс беруші жасаған еңбек жағдайлары;
өндірістік жабдықтың қауіпсіздігі - өндірістік жабдықтың өз функцияларын орындауы кезінде нормативтік-техникалық және жобалау құжаттамасында белгіленген жағдайларда еңбек қауіпсіздігінің талаптарына сәйкестігі;
өндірістік процестің қауіпсіздігі—өндірістік процестің нормативтік-техникалық құжаттамада белгіленген жағдайларда еңбек қауіпсіздігінің талаптарына сәйкестігі,
зиянды өндірістік фактор — оның әсері қызметкердің сырқаттануына немесе еңбекке қабілеттіліігінің төмендеуіне әкеп соқтыруы мүмкін өндірістік фактор;
7)зиянды (ерекше зиянды) еңбек жағдайы — белгілі бір өндірістік факторлардың әсері қызметхеңцің еңбеккв қабіпеттілігінің төмендеуіне немесе сырқаттануына әкеп соқтыратын еңбек жәғдайлары;
8) еңбек гигиенасы — қызметкерлердің денсәулығын сақтау, өчдірістік ортаның және еңбек процесінін қолайсыз әсерінің алдын алу женіндегі санитарлық-гигиеналық шаралар мен құралдар кешені;
9)еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау мониторингі - өндірістегі еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жай-күйін қадағалау жүйесі, сондай-ақ республикадағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жай-күйін бағалау және болжау;
10) өндірістегі жазатайым оқиға - өзінің еңбек(қызмет) міндеттерін немесе жұмыс берушінің тапсырмаларын орындау кезінде қызметкердің жарақаттануы, денсаулығының кенеттен нашарлап немесе улануы салдарынан оның еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айрылуына кәсіби ауруға шалдығуына не өліміне әкеп соқтырған өндірістік фактордың әсері;
11) қауіпсіздік нормалары - қызметкерлердің еңбек қызметі процесінде олардың өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған ұйымдық, техникалық, санитарлық-гигиеналық биологиялық және өзін де нормаларды, ережелерді рәсімдер мен өлшемдерді қамтамасыз ету тұрғысынан өндіріс жағдайларын өндіріс және еңбек процесін сипаттайтын сапалық және сандық көрсеткіштер;
еңбек жағдайларының нормативтері—еңбектің қалыпты жағдайларын қамтамасыз ететін эргономикалық, санитарлық-гигиеналық және психофизиалогиялық және өзге де талаптары бар нормативтер;
еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық инспектор — ұйымның кәсіподақ органы, ал ол болмаған кезде қызметкерлердің жалпы жиналысы тағайындайтын, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында қоғамдық бақылауды жүзеге асыратын қызметкерлер өкілі;
қауіпті өндірістік фактор — әсерін тигізуі қызметкердің еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айрылуына (еңбек жарақатына немесе кәсіби ауруына) немесе өліміне әкеп соқтыруы мүмкін өндірістік фактор;
қауіпті (ерекше қауіпті) еңбек жағдайлары — еңбекті қорғау ережелері сақталмаған жағдайда белгілі бір өндірістік факторлардың әсерін тигізуі қызметкер денсаулығының кенеттен нашарлауына немесе жарақаттануына не өліміне әкеп соқтыратын еңбек жағдайлары;
16) еңбекті қорғау—құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдық-техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-алдын алу, оңалту және өзге де іс-шаралары мен құралдарын қамтитын, еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жүйе;
қызметкерлер өкілдері — қызметкерлері уәкілеттік берген кәсіптік одақтар органдары және олардың бірлестіктері ал олар жоқ болғанда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен құрылған өзге де өкілдер немесе ұйымдар;
өндірістік жабдық —машиналар, тетіктер, аппараттар мен өзге де техникалық құралдар;
өндірістік санитария — зиянды өндірістік факторлардың қызметкерлерге әсерін болғызбайтын немесе азайтатын санитарлық-гигиеналық, ұйымдастыру іс-шаралары мен техникалық құралдар жүйесі;
кәсіби ауру — қызметкердің еңбек (қызмет) міндеттерін орындауымен байланысты оған зиянды өндірістік факторлардың әсер етуінен туындаған созылмалы немесе қатты ауруы;
21 ) жұмыс орны—қызметкердің еңбек қызметі процесінде өзінің еңбек міндеттерін орындау кезіндегі турақты немесе уақытша болатын орны;
22) арнаулы киім — қызметкерді зиянды және қауіпті өңдірістік факторлардан қорғауға арналған киім, аяқ киім, бас киім, қолғап;
23) жеке қорғану құралдары — қызметкерді зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен қорғауға арналған құралдар;
ұжымдық қорғану құралдары—жұмыс істейтін екі және одан да көп адамдарды зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен бір мезгілде қорғауға арналған техникалық құралдар;
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның аумақтық бөлімшелері (бұдан әрі — аумақтық бөлімшелер)
- уәкілетті мемлекеттік органның Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде еңбек қатынастары саласындағы өкілеттікті жүзеге асыратын еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау женіндегі құрылымдық бөлімшелері;
ауыр қол еңбегі—ауыр заттарды қолмен көтеруге немесе орнын ауыстыруға байланысты қызмет түрлері не 360 ккал/сағаттан астам күш—қуат жұмсалатын басқа да жұмыстар:
27) өнеркәсіп қауіпсіздігі сапасындағы уәкілетті мемлекеттік орган— өнеркәсіп қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік саясатты берілген өкілеттік шегінде іске асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы;
28) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган (бұдан әрі—уәкілетті орган) — еңбек қатынастары саласындағы өкілеттікті Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;
29) еңбек қауіпсіздігінің жағдайлары — еңбек процесінде қызметкердің жұмысқа қабілеттілігі мен денсаулығына әсер ететін өндірістік орта мен еңбек процесі факторларының жиынтығы.
2-бап. Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.
Егер Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.
3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы
Осы Заңның күші Қазақстан Республикасының азаматтарына, еңбек қызметін Қазақстан Республикасында жүзеге асыратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қолданылады.
Жұмыс берушілер мен қызметкерлер арасында еңбек қатынастары туындаған кезде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды бәрі орындауы міндетті.
Жеке еңбек шартында, ұжымдық шарттарда және жеке берушінің актілерінде көзделген жұмыс орындарындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жағдайлары осы Заңда көзделген еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау деңгейінен төмен болмауға тиіс.
        
        ЖОСПАР
1. Кіріспе
Еңбек ... ... ... қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік
басқару.....................................................................
.............................................8
Еңбек қауіпсіздігіне және еңбекті ... ... ... мен ... ... еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
саласындағы ... ... ... ... ... қауіпсіздігі және еңбекті
қорғауды ... ету ... ... құқығының пәні
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары ... ... ... ... ... жұмыс орындарын оларда
орындалатын жұмыстардың қауіпсіздігінің, зияндылығының, ... ... ... ... ... және ... орта
жағдайларының еңбек
жағдайлары нормативтеріне сәйкестігін айқындау мақсатында оларды бағалау
жөніндегі қызмет;
еңбек қауіпсіздігі — еңбек қызметі ... ... ... қауіпті әсерлі болдырмайтын іс—шаралар кешенімен қамтамасыз етілген
қызметкердің қорғану жәй-күйі;
еңбектің ... ...... ... және ... ... ... жоқ не олардың әсерінің деңгейі қауіпсіздік
нормаларынан аспайтьін, жұмыс беруші жасаған еңбек жағдайлары;
өндірістік ... ... - ... ... өз
функцияларын орындауы кезінде нормативтік-техникалық және ... ... ... ... ... ... процестің қауіпсіздігі—өндірістік процестің нормативтік-
техникалық ... ... ... еңбек қауіпсіздігінің
талаптарына сәйкестігі,
зиянды өндірістік фактор — оның әсері ... ... ... ... төмендеуіне әкеп соқтыруы мүмкін өндірістік
фактор;
7)зиянды (ерекше зиянды) еңбек ...... бір ... ... ... ... қабіпеттілігінің төмендеуіне немесе
сырқаттануына әкеп соқтыратын еңбек жәғдайлары;
8) еңбек гигиенасы — қызметкерлердің денсәулығын сақтау, ... және ... ... ... ... ... алу ... шаралар мен құралдар кешені;
9)еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау мониторингі - өндірістегі еңбек
қауіпсіздігі мен еңбекті ... ... ... ... ... ... ... мен еңбекті қорғаудың жай-күйін бағалау
және болжау;
10) өндірістегі жазатайым оқиға - өзінің еңбек(қызмет) ... ... ... ... ... ... қызметкердің
жарақаттануы, денсаулығының кенеттен нашарлап немесе улануы салдарынан оның
еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты ... ... ... не ... әкеп соқтырған өндірістік фактордың әсері;
11) қауіпсіздік нормалары - ... ... ... ... ... мен ... ... бағытталған ұйымдық, техникалық,
санитарлық-гигиеналық ... және өзін де ... ... мен ... ... ету ... ... жағдайларын
өндіріс және еңбек процесін сипаттайтын сапалық және ... ... ... ... ... ... ететін эргономикалық, санитарлық-гигиеналық ... және өзге де ... бар ... ... ... қоғамдық инспектор — ұйымның кәсіподақ
органы, ал ол болмаған кезде қызметкерлердің жалпы ... ... ... және ... қорғау саласында қоғамдық бақылауды жүзеге
асыратын қызметкерлер өкілі;
қауіпті өндірістік фактор — ... ... ... еңбекке
қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айрылуына (еңбек жарақатына немесе
кәсіби ... ... ... әкеп соқтыруы мүмкін өндірістік фактор;
қауіпті (ерекше қауіпті) еңбек жағдайлары — еңбекті қорғау ережелері
сақталмаған жағдайда белгілі бір ... ... ... ... денсаулығының кенеттен нашарлауына немесе жарақаттануына не
өліміне әкеп соқтыратын еңбек жағдайлары;
16) ... ... ... ... ... ... алу, ... және өзге де іс-
шаралары мен құралдарын қамтитын, еңбек қызметі ... ... мен ... ... ... ... жүйе;
қызметкерлер өкілдері — қызметкерлері уәкілеттік берген кәсіптік
одақтар органдары және ... ... ал олар жоқ ... ... заңдарында белгіленген тәртіппен құрылған өзге де ... ... ... ... тетіктер, аппараттар мен өзге де
техникалық құралдар;
өндірістік санитария — ... ... ... қызметкерлерге
әсерін болғызбайтын немесе азайтатын санитарлық-гигиеналық, ұйымдастыру іс-
шаралары мен техникалық құралдар ... ауру — ... ... ... ... орындауымен
байланысты оған зиянды өндірістік факторлардың әсер ... ... ... ... ... ) ... орны—қызметкердің еңбек қызметі процесінде ... ... ... ... ... ... уақытша болатын орны;
22) арнаулы киім — ... ... және ... өңдірістік
факторлардан қорғауға арналған киім, аяқ киім, бас киім, қолғап;
23) жеке қорғану құралдары — қызметкерді зиянды және ... ... ... ... қорғауға арналған құралдар;
ұжымдық қорғану құралдары—жұмыс істейтін екі және одан да ... ... және ... ... ... ... ... бір
мезгілде қорғауға арналған техникалық құралдар;
еңбек қауіпсіздігі және ... ... ... ... ... ... ... (бұдан әрі — аумақтық бөлімшелер)
- уәкілетті мемлекеттік органның Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес ... ... ... ... еңбек қатынастары
саласындағы өкілеттікті жүзеге асыратын ... ... және ... женіндегі құрылымдық бөлімшелері;
ауыр қол еңбегі—ауыр заттарды қолмен көтеруге немесе орнын ауыстыруға
байланысты қызмет түрлері не 360 ... ... ... ... да ... ... ... сапасындағы уәкілетті мемлекеттік орган—
өнеркәсіп ... ... ... ... ... өкілеттік
шегінде іске асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы;
28) еңбек ... және ... ... ... ... ... ... әрі—уәкілетті орган) — ... ... ... Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге
асыратын орталық атқарушы орган;
29) еңбек қауіпсіздігінің жағдайлары — ... ... ... ... мен ... әсер ... ... орта мен
еңбек процесі факторларының жиынтығы.
2-бап. Қазақстан Республикасының ... ... және ... ... ... ... ... Конституциясына негізделеді және
осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық
актілерінен ... ... ... ... ... ... осы Заңдағыдан
өзгеше ережелер белгіленсе онда халықаралық шарттың ... ... Осы ... ... ... Заңның күші Қазақстан Республикасының азаматтарына, еңбек қызметін
Қазақстан Республикасында жүзеге асыратын шетелдіктер мен азаматтығы ... ... ... мен ... ... ... қатынастары туындаған
кезде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды ... ... ... ... ... ... және жеке ... актілерінде
көзделген жұмыс орындарындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
жағдайлары осы ... ... ... ... мен ... ... ... болмауға тиіс.
2. Негізгі бөлім
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қоргау саласындағы
мемлекеттік басқару
4-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы ... ... жәке ... ... және ... ... саласындағы мемлекеттік
басқаруды, бақылау мен қадағалауды Қазақстан ... ... ... және оның ... ... ... ... саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган мен өзге де уәкілетті
органдар жүзеге асырады.
5-бап Еңбек қауіпсіздігі және ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясат:
1) Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті ... ... ... актілерін, мемлекеттік стандарттарды,
ережелерді нормаларды әзірлеу мен қабылдауға;
2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті ... ... ... ... және ... бағдарламаларды әзірлеуге;
3) еңбек жағдайларын, қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды әзірлеу мен
жақсарту, ... ... мен ... ... және енгізу, еңбекті
корғау, қызметкерлердің жеке және ... ... ... ... ... ... ... жүйесін құруға және іске
асыруға;
4) ... ... және ... ... ... ... ... еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау проблемалары бойынша ғылыми-
зерттеулер жүргізуге;
өндірістегі жазатайым оқиғалар мен ... ... ... ... тәртібін белгілеуге;
Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және ... ... ... ... ... мемлекеттік қадағалау мен
бақылауға;
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ... ... мен ... ... сақталуына қоғамдық бақылауды жүзеге
асыруға жәрдемдесуге;
өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіби ... ... ... ... ... ... мүшелерінің заңды мүдделерін
қорғауға;
өндірістің және еңбекті ... ... ... ... жойылмайтын ауыр жұмыс үшін және еңбек жағдайлары ... ... ... ... үшін өтемақылар белгілеуге;
еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауды жақсарту жөніндегі ... және ... озық ... ... қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мамандарды ... ... ... ... ... ... ... өндірістік жарақат, кәсіби ауру
туралы және олардың салдары ... ... ... ... ... ... және ... қорғау саласында бірыңғай
ақпараттық жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге;
15) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті ... ... ... ... ... қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы негізгі
принциптер
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы негізгі принциптер
мыналар болып табылады:
1) өндірістік қызмет нәтижелеріне ... ... ... ... денсаулығының басымдығы;
2) қызметкердің өмірімен денсаулығына өндірістік факторлардың зионды
әсерінің қайтымсыз салдарына жол ... ... ... және ... ... ... сай
келетін еңбек жағдайларына құқықтарын қорғауға мемлекеттің кепілдік беруі;
нормативттік құқықтың актілерді ... және ... ... ... және ... ... ... бірыңғай талаптарды белгілеу;
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәсепелерін мемлекеттік реттеу;
уәкілетті орган, оның ... ... және ... ... ... өкілдері арасында еңбек қауіпсіздігі және ... ... ... іс-қимылдарды қамтамасыз ету;
еңбек қәуіпсіздігінің және еңбекті қорғаудың жай-күйі туралы ақпараттың
жариялылығы, толымдылығы және ... ... ... нормативтік құқықтық актілерді
әзірлеуге, еңбек қауіпсіздігі және ... ... ... ғылыми жұмыстар
мен зерттеулер жүрізуге мемлекеттің қатысуы;
қызметкерлер өкілдерінің еңбек кауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі
мемлекеттік бағдарламаларды қалыптастыруға, ... ... және ... нормаларынан тұратын нормативтік құқықық актілерді әзірлеуге, сондай-
ақ еңбек кауіпсіздік және еңбекті қорғау туралы ... ... ... ... жүзеге асыруға қатысуы.
7-бап. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ... ... ... және еңбекті қорғау жөніндегі ... ... ... ... ... ... актілерімен
белгіленеді және олар қызметкерлердің еңбек қызметі процесінде ... ... ... ... ... ... және өлшемдерден
тұруға тиіс.
Жеке және заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының аумағында қызметін
жүзеге ... ... ... ... және ... ... ... орындауға міндетті.
Мемлекеттік органдардың еңбек қауілсіздігі және еңбекті ... ... ... және ... ... мен ... тәртібін
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
8-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің енбек қауіпсіздігі және
еңбекті құрғау саласындағы құзіреті ... ... ... ... және ... ... ... мемлекеттік саясаттың
негізгі бағыттарын әзірлейді және оның іске асырылуын қамтамасыз етеді;
еңбек қауіпсіздігі және ... ... ... ... ... және оның ... ... қауіпсіздігі және енбекті қорғау саласында мемлекеттік бақыпауды және
қадағалауды ұйымдастырудың және жүргізудің тәртібін белгілейді;
4) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті ... ... ... ... отырып ақпарат берудің және мемлекеттік статистика жүргізудің тәртібін
айқындайды;
5) еңбек ... және ... ... ... бойынша
зерттеулер жүргізуді қамтамасыз етеді.
9-бап. Уәкілетті ... ... ... ... ... және ... ... саласындағы мемлекеттік сәясатты
іске асырады;
еңбек қауілсіздігі және еңбекті қорғау проблемалары бойынша зерттеу
бағдарламаларын әзірлейді
еңбек қауілсіздігі және ... ... ... ... ... ... мемлекеттік органдармен, сондай-ақ қызметкерлердің және жұмыс
берушілердің өкілдерімен еңбек қауіпсіздігін және ... ... ету ... ... және өзара іс-қимылды жүзеге асырады;
Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы
салааралық ... ... ... ... және бекітеді.
мемлекеттік еңбек инспекторларын оқытады және аттестаттауды жүргізеді;
Қазақстан ... ... ... және ... қорғау туралы
заңдарының сақталуына мемлекеттік бақылауды ұйымдастырады;
Қазақстан ... ... ... тәріппен өндірістегі
жазатайым оқиғаларға дер кезінде және обьективті тергеу ... ... ... ... және еңбекті қорғау саласында ... ... ... ... негізделген нормаларын әзірлейді және ... ... ... ... жеке және ұжымдық қорғау құралдарымен, соңдай-ақ санитарлық-
тұрмыстық үй-жайпармен және ... ... алу ... ... қаражаты есебінен қамтамасыз етудің ... ... ... ... ... өзге де ... Уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерінің құзыреті Аумақтық
бөлімшелер:
1)Қазақстан ... ... ... және ... қорғау
туралы заңдарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады;
өндірістік жарақаттаудың. кәсіби аурудың себептеріне талдау жүргізеді және
олардың алдын алу жөнінде ... ... ... ... ... ... ... тәртіппен тергейді;
уәкілетті орган бекіткен ережелерге сәйкес ұйымдағы еңбек ... ... ... ... ... жауапты басшылар мен адамдардың
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша біліміне ... ... ... пайдалануға қабылдау жөніндегі
комиссияның құрамына ... ... ... ... және ... өкілдерінің еңбек
қауіпсіздігі және сңбекті қорғау мәселелері ... ... ... ... және ... қорғау нормативтерін жетілдіру
мәселелері ... ... ... және ... ... ... іс-қимыл жасайды;
8) Қазақстан Респубпикасының заңдарына сәйкес езге де функцияларды
жүзеге асырады.
11-6ап. Еңбек қауіпсіздгі және еңбекті ... ... ... ... және ... ... ... іс-шараларды
қаржыландыру жұмыс берушінің қаражаты нен Қазақстан Республикасының
заңдарында ... ... ... да ... ... ... ... бұл мақсатқа шығыстар шығармайды.
Жұмыс беруші жыл сайын еңбек қауіпсіздігіне және еңбекті қорғауға
қажетті қаражат ... ... ... жеке және ... ... ... қауіпсіздігіне және еңбекті қорғауға қызметкерлер құқықтарының
кепілдіктері
12-бап. Жұмысқа қабылдау кезіндегі еңбек ... және ... ... ... ... шартының тапаптары Қазақстан Республикасының еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы ... ... ... ... ... ... ... денсаулық жағдайына теріс әсер ететін жұмысқа
қабылдауға тыйым салынады.
Қауіпті және ... ... ... қоса ... жеке ... ... ... шынайы сипаттамсы. Қазақстан Республикасының еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы заңдарында және ... ... ... ... ... ... үшін ... жеңілдіктер мен
өтемақылар көрсетілуге тиіс.
Еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстарға ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі туралы ескертуге
міндетті.
13-бап. Қызметкерлерді міндетті ... ... ... ... ... ... (ерекше қауіпті) және
қолайсыз өндірістік ... бар ... ... жер ... ... қабылдауды жұмыс беруші олар алдын ала медициналық
тексеруден өткеннен кейін және ... ... ... ... нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген талаптарға сәйкес
денсаулық жағдайына қайшы келмейтіні ... ... ... ... ... ... ... адамдар міндетті алдын ала ... ... ... ғана ... ... және одан әрі, он сегіз
жасқа толғанға дейін жыл сайын міндетті ... ... ... ... беруші еңбек жағдайлары зиянды және ауыр жұмыстарда істейтін
қызметкерлерді ... ... ... және ... ... ... ... белгіленген тәртіппен өз қаражаты
есебінен ұйымдастыруға міндетті.
Қауіптілігі жоғары өңдірістік жабдықтармен байланысты ... ... ... ... ... куәландырудан өтуге
тиіс. Ауысым алдындағы медициналық куәландыруды талап ететін кәсіптердің
тізімін ... ... ... уәкілетті орган ... ... және ... өтуден жалтарған қызметкерлер
жұмысқа жіберілмейді.
14-бап Қызметкерлердің ... ... ... еңбек кауіпсіздігіне
және еңбекті қорғауға құқықтарының кепілдіктері
Ұйымдардағы, әрбір жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігі және ... ... ... ... мен ... ... жөніндегі
мемлекеттік стандарттар ережелер талаптарына сәйкес болуга тиіс.
Ұйымның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ... ... ... жұмысым тоқтатқан уақытқа қызметкердің жұмыс орны
(лауазымы) мен орташа жалақысы ... ... ... ... адамдардың өмірі мен денсаулығына
тікелей қауіп туындаған жағдайда жұмысын орындаудан бас тартуы оны тәртіп
және (немесе) материалдық жауапқа ... әкеп ... жеке және ... ұжымдық қорғану құралдарымен, арнаулы
киіммен қамтамасыз етілмеген жағдайда ... ... ... еңбек
міндеттерін орындауды талап етуге құқығы жоқ және сол себептен бос тұрып
қалған ... ... ... ... ақы ... ... еңбек міндеттерін аттыру кезінде оның өмірі мен денсаулығына
зиян келтірілген жағдайда оған ... ... өтеу ... ... ... ... ... еңбек жарақаты, кәсіби ауру немесе зиянды және (немесе)
қауіпті өңдірістік факторлардың әсері ... ... өзге ... белгілері байқалған жағдайда жұмыс ... ... ... ... ... ... ... денсаулығына
теріс әсерін тигізбейтін басқа жұмысқа ауыстыруға тиіс.
15-бап. Әйелдердің және жасы он ... ... ... ... қол ... ... мен еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды)
қауіпті (ерекше қауіпті) ... ... және жасы он ... адамдардың, сондай-ақ бұл жұмыстар денсаулық жағдайына теріс әсер
ететін адамдардың еңбегін ... ... ... және жасы он ... ... адамдардың еңбегін пайдалануға
тыйым салынатын ауыр қол еңбегі жұмыстары мен еңбек жағдайлары зиянды
(ерекше ... ... ... ... ... өндірістердің,
кәсіптердің тиімін денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органмен келісім
бойынша ... ... ... әйелдер медициналық қорытындыға сәйкес орташа ... ... ... ... ... ... жоқ басқа жұмысқа
ауыстырылады.
16-бап. Қызметкерлерді ... ... және ... ... ... ... нұсқаулық беру және білімдерін тексеру
Қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және ... ... ... ... Нұсқаулық беруді, білімдерін тексеруді жұмыс беруші өз
қаражаты есебімен жүргізеді.
Қызметкерлерді ... ... және ... ... ... оқытудың, нұсқаулық берудің білімдерін тексерудің тәртібі мен
мерзімі ... ... ... ... ... Жұмысқа қабылданған адамдар кейіннен еңбек қауіпсіздігі және енбекті
қорғау мәселелері бойынша білімдерін міндетті ... ... ... ... ... ... ала ... міндетті түрде өтеді. Еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері ... ... ... және білімдерін тексеруден алдын ала етпеген қызметкерлер жұмысқа
жіберілмейді.
4. ... ... ... ... мен ... қауіпсіздігін және
еңбекті қорғауды қамтамасыз ететін жауапты адамдар мезгіл-мезгіл, кемінде
үш ... бір рет ... ... оқу ... ... ... ... курстарында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
мәселелері бойынша оқудан және білімдерін тексеруден өтуге міндетті.
Қызметкер мен ... ... ... ... және ... ... ... мен міндеттері
17-бап. Қызметкердің еңбек қауіпсіздігіне және еңбекті ... ... және ... ... берушіден ұйымның жұмыс орны мен аумағының сипаттамасы, еңбек
жағдайлары, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті ... ... ... және ... төнетін қауіп туралы. сондай-ақ ... ... ... ... ... әсерінен оны қорғау жөніндегі
шаралар ... ... ... ... ... кәсіби ауруға немесе ... ... әкеп ... ... ... және (немесе) қауіпті өндірістік
факторлардың әсерінен қорғалған жұмыс орнына:
Қазақстан Республикасының ... ... және ... қорғау
туралы заңдарында, сондай-ақ жеке еңбек және ... ... ... ... жеке және ... қорғану құралдарымен, арнаулы киіммен
қамтамасыз етілуге;
өзінің жұмыс орнындағы еңбек жағдайына, ... және ... ... ... ... ... органға және оның аумақтық
бөлімшелеріне өтініш жасауға,
еңбек жағдайларын, қауіпсіздігін және еңбекті ... ... ... ... және ... өкіл ... қатысуға;
өзінің денсаулығына немесе өміріне қатер төндіретін жағдай туындаған
кезде бұл туралы тікелей басшыға немесе жұмыс ... ... ... ... орындаудан бас тартуға;
8) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен еңбек
міндеттерін қауіпсіз ... үшін ... ... ... және ... ... шарттық міндеттемелерді, еңбек (қызмет) міндеттерін атқару кезінде
өмірі мен денсаулығына келтірілген ... ... ... ... сәйкес өтетуге:
ұйымның жұмысы еңбек қауіпсіэділ және өңбекті қорғау жөніндегі
талаптарға сәйкес келмегендіктен ... ... ... жалақысының
сақталуына:
жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы
заңсыз әрекеттеріне шағым жасауға ... ... ... ... ... және еңбекті қорғау саласындағы
міндеттері
Қызметкер: еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ... ... мен ... ... сондай-ақ жұмыс
берушінің өндірісте жұмысты қауіпсіз жүргізу жөніндегі талаптарын ... ... жеке және ... ... құралдарын өз мақсатында
пайдалануға; өндірісте болған ... ... ... ... ... аурудың
белгілері туралы, сондай-ақ адамдардың ... мен ... ... ... ... ... тікелей басшысына дереу хабарлауға;
Қазақстан Республикасының заңдарында ... ... ... еңбек
жағдайларын өзгерте отырып басқа жұмысқа ауыстырылғанда не ... ... ... ... ... ... ... есебінен
міндетті түрде алдын ала, мерзімдік (еңбек қызметі ішінде) медициналық
тексеруден және ... ... ... ... ... міндетті.
19-бап Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
саласындағы құқықтары
Жұмыс ... өз ... ... ... ... және ... ... жөнінде актілер шығаруға;
2)қызметкерлерден қауіпсіздік нормаларын еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау жөніндегі ... мен ... ... ... етуге;
3) жұмыс орындарында қолайлы еңбек жағдайларын жасауға қосқан үлесі,
қауіпсіз еңбек ... ... ... өнер ... ... үшін
қызметкерлерді көтермелеуге;
4) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ... ... ... ... ... ... тәртіппен
жұмыстан шеттетуге және тәртіптік жауапкершілікке тартуға құқығы бар.
20-бап. Жұмыс берушінің еңбек ... және ... ... ... І. ... беруші: .
1) қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге;
еңбек қауіпсіздігінің және ... ... ... бақылауды жүзеге
асыруға;
қызметкерлерді ұйымның аумағында және жұмыс орындарында болуы мүмкін зиянды
өндірістік факторлар туралы хабардар етуге;
өндірістік жабдықтар мен технологиялық ... ... ... ... ... ... жолымен жұмыс орындарында ... ... кез ... ... ... ... шаралар
қабылдауға;
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қызметкерлерді ... ... ... ... ... ... жаңа ... мен жаңа
технологиялық процестерді енгізу кезінде оқытудан және даярлықтан өткізуге;
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды ... ... ... өткіэуге арнап қаражат бөлуге;
өз қаражаты есебінен қызметкерді арнайы киіммен арнаулы аяқ ... ... және ... қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен қорғайтын
жеке қорғану құралдарымен белгіленген кию мерзімінде қамтамасыз ... ... ... ... ... ... өз мақсатында қолданылуын
бақылауды жүзеге асыруға;
өндірістік процестер мен жұмыстарды қауіпсіз ... ... ... ... ... ... құжаттармен (нұсқаулықтармен,
ережелермен, әдістемелік нұсқаулармен) қамтамасыз етуге;
9) ... ... және ... ... мәселелері бойынша білімдерін
тексеруден өтуге және уәкілетті орган бекіткен ... ... ... ... және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты ... ... ... ... ұйымдастыруға;
10) Қазақстан Респубпикасының заңдарында көзделген жағдайларда, сондай-
ақ еңбек жағдайларын өзгерте ... ... ... ... не ... ... ... болған кезде қызметкерлерді міндетті түрде алдын
ала, мерзімдік (еңбек қызметі ішінде) ... ... және ... ... куәландырудан өз қаражаты есебінен өткізуге;
өз қаражаты есебінен қызметкерлерге қажетті санитарлық-гигиеналық
жағдайлар ... ... ... ... жуу ... ... медициналық дәрі-дәрмек қобдишаларымен сүтпен,
уәкілетті орган белгілейтін нормалардан нем болмайтын емдеу-профилактикалық
тағамдармен, сондай-ақ арнаулы киімді және аяқ ... ... ... органның және оның аумақтық бөлімшелерінің лауазымды ... ... ... ... ... ... инспектарларды
ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігіне еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғаудың жай-
күйіне және Қазақстан Республикасының еңбек ... және ... ... ... ... тексерулер жүргізуі үшін сондай-ақ
өндірістегі жазатайым оқиғалар мен ... ... ... ... өткізуге;
уәкілетті органға және оның аумақтық бөлімшелеріне қызметкерлердің
өкілдеріне ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігінің, еңбек жағдайлары мен ... ... ... ... ... беруге;
мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамаларын қабылдауға және орындауға;
өндірістегі жазатайым оқиғаларды және кәсіби ауруларды тіркеуді, ... және ... ... ... ... ... ережелерге сәйкес қызметкерлер өкілдерінің
қатысуымен, өндірістік объектілерді еңбек жағдайларының ... ... ... бес ... бір рет ... ... ... қайта құрудан, жаңғыртудан өтіп, жаңа техника немесе ... ... ... аттестаттаудан өткізуге;
қызметкердің өмірі мен денсаулығына ... ... ... ... ... ... ... оқиғаларды Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген тәртіппен ... ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігінің және
еңбекті қорғаудың ... ... ... мен ережелеріне сәйкес
келтіруге;
20) қызметкер еңбек ... ... ... оның өмірі мен
денсаулығына зиян келтіргені үшін жауапкершілікті сақтандыруға;
еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстарда ... ... ... ... оқытуды (жалпы және кәсіби аурулардың алдын алу
мәселелері бойынша санитарлық минимумды) қамтамасыз етуге;
авариялық жағдайдың ... ... және ... ... факторлардың
басқа адамдарға әсерін болдырмау жөнінде шұғыл шаралар қабылдауға;
егер жазатайым оқиға басқа адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп
төндірмейтін және ... ... ... ... ... ... оқиғаны тергеу басталғанға дейін оқиға болған сәттегі
жағдайды сақтауға, ал оны ... ... ... ... қалыптасқан
жағдайды белгілеп алуға (схемасын жасауға, ... ... ... ... түсіруді пайдалануға);
өндірісте болған таптық (екі және одан да көп ... ... ... ауыр ... не кісі епіміне әкеп соқгырған жазатайым оқиға ... ... ... ... мемлекететтік органдарға хабарлауға;
Мемлекеттік еңбек инспекторларының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті
қорғауды қамтамасыз ету саласындағы актілері
1. ... ... ... ... және ... ... ... талаптарын бұзушылықтың белгілі болуына қарай, мемлекеттік
бақылау нәтижелері бойынша құқықты; ықпал ету шараларын қабылдау мақсатында
мемлекеттік еңбек инспекторлары ... ... ... ... Республикасының еңбек қауіпсіздігі және ... ... ... ... ... жою ... жағдайлары бойынша өндірістік объектілерге аттестаттау жүргізу
туралы.
өндірістік объектілер мен жабдықтарда, сондай-ақ өндірістік процестерде
жарақаттану ... және ... ... ... болдырмау үшін
еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ... ... ... ... ... цехтарды учаскелерді, жұмыс орындары мен
жабдықтарды және тұтастай ұйымдарды қызметкердің ... мен ... ... ... соттың шешімінсіз үш күннен аспайтын мерзімге,
аталған мерзімде міндетті түрде солда ... ... бере ... тыйым салу және тоқтата тұру туралы. Бұл ретте қызметке тыйым
салу немесе оны тоқтата тұру туралы акт ... ... ... ... ... шешімі шыққанға дейін қолданылады;
2) Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және ... ... ... ... ... ... ... тарту туралы
қаулы.
Актілердің нысандарын, оларды жасау және беру тәртібін уәкілетті орган
бекітеді
Мемлекеттік еңбек инспекторларыныңакгілерін пауазымды, жеке және ... ... ... ... ... ... әрекеттеріне (әрекетсіздігіне)
шағым жасау
Мемлекеттік инспектордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) жеке және заңды
тұлғалар уәкілетті органның жоғары тұрған ... ... ... ... ... Республикасы Бас мемлекеттік еңбек инспекторының әрекетіне
(әрекетсіздігіне) сотқа шағым жасалуы мүмкін.
Шағымдану мемлекеттік еңбек инспекторлары берген актілердің ... ... ... ... ... ... ... инспекторы лауазымдық міндеттерін атқару кезінде
Қазақстан Республикасының заңдарын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген ... ... ... ... ... ... және еңбекті қорғау саласындағы
қоғамдық бақылау
Ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті ... ... ... ... ... органы тағайындайтын, ал ол болмаған кезде -
қызметкерлердің ... ... ... еңбекті қорғау жөніндегі
қоғамдық инспектор жүзеге асырады.
Еңбекті қорғау жөніндегі ... ... ... ... ... ... және ... туралы нормативтік құқықтық актілерінің сақталуын тексеруді ... ... ... ... ... және ... ... заңдардың, келісімдер мен ұжымдық шарттар ережелерінің анықталған
бұзущылықтарын жою туралы лауазымды ... ... ... ... бар. ... ... ... бұзушылықтарды дер кезінде
жоймаған жағдайда материалдарды қарау және ... ... ету ... үшін уәкілетті органға беру туралы ұйымның кәсіподақ органына
ұсыныс жасауға;
ұйымның ... ... ... ... жүктелген
функцияларды орындауға қажетті тиісті құжаттар мен өзге де ... ... ... ... оқиғаларды тергеу жөніндегі комиссияға және
ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі және ... ... ... ... ... ... бар.
3. Қорытынды.
33-6ап. Қызметкерлер өкілдерінің қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және
еңбекті қорғау құқықтарын қорғау жөніндегі құқықтары
Қызметкерлер ... ... ... ... туралы нормативтік құқықтық актілерді
сақтауына қоғамдық бақылау жасау арқылы қызметкерлердің жұмыс берушілер
алдындағы ... ... ... ... ... жүзеге асыруға
жұмыс берушінің ұйымдардағы жұмыс орындарында қалыпты ... ... ... ... ... ... ... ұжымдық шарттар жасасуға;
өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеуге және еңбек қауіпсіздігі мен
еңбекті қорғаудың ... ... ... инспекторлары жүргізетін
кешенді тексерулерге қатысуға;
жұмыс берушілерден және ұйымдардың өзге де ... ... ... мен ... ... ... ... ақпарат пен түсініктеме
алуға соның ішінде жазбаша түрде алуға;
жұмыс берушілердің келісімдерде, ұжымдық ... ... ... белігіндегі міндегтемелерді орындауын тексеруді жүэеге асыруға;
өндірістік обьектілер мен ендіріс қуралдарын сынаідан өткізу ... ... ... ... жұмысына қатысуға;
еңбекті қорғау туралы нормативтік құқықтық актілерді ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы
заңдарының, келісімдер мен ұжымдық шарттардың еңбекті қорғау бөлігіндегі
ережелерінің бұзылуына, өндірісте ... ... ... мен ... ... ... ... берушілер мен ұйымдардың өзге де лауазымды
адамдарын жауапқа ... ... ... ... ... ... жасауға;
еңбек жағдайларының өзгеруіне, ... ... ... және ... ... туралы заңдарының бұзылуына, келісімдер
мен ұжымдық шарттар, сондай-ақ жеке ... ... ... ... және еңбекті қорғау бөлігінде орындалмауына байланысты еңбек
дауларын қарауға қатысуға;
қызметкердің өтініші ... ... ... ... ... ... ... денсаулығына өзгедей зақым келтірген
зиянды өтеуге арналған құқықтарын қорғау үшін және қызметкерлердің ... және ... ... ... ... ... ... сотқа жүгінуге құқығы бар.

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтерді әзірлеу13 бет
Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі саласындағы нормативтік құқықтық актілер7 бет
Тиісті уәкілетті органдардың еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілерді қабылдау ережесі6 бет
Еңбек қорғау8 бет
Еңбек қорғау пәнінен дәрістер69 бет
Еңбек қауіпсіздігі мен қорғау саласындағы жұмысшылар құқының кепілдері5 бет
Еңбек қауіпсіз жүргізу үшін нұсқама түрлері10 бет
«Еңбекті қорғаудың заңды негіздері»9 бет
Автокөлікті пайдалану кезінде еңбекті қорғау21 бет
Адам тұлғасы дамыуында еңбектің ролі6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь