Қазақстандағы қазіргі миграциялық үрдістер

Kipicпe
І . Қазақстан Республикасындағы миграциялық үрдістердің теориялық және құқықтық аспектілері
1.1 Kөші.қон үрдістерінің теориялық анықтамасы
1.2 Қазақстандағы көші.қонның құқықтық қамсыздандырылуы
ІІ Kөші.қонның негізгі факторлары мен тенденциялары
2.1 Kөші.қон динамикасының әлеуметтік.экономикалық және
саяси факторлары
2.2 Егемен Қазақстан жағдайындағы көші.қонның жаңа түрлері

Қорытынды
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. XX ғасырдың 90-жылдары Қазақстанда демографиялық жағдайдың қауырт нашарлауы, туудың азаюы мен өлімнщ артуы нәтижесінде табиғи өciм қарқынының төмендеуі, республикадан ел-жұрттың белсенді қоныс аударуы заманымыздың нақты көрінісі болып алды. Нәтижесінде, соңғы 10 жылда, Қазақстан халқының саны 1 миллионнан астам адамға азайды. Қауіпті "депопуляция" термині ғылыми және көпшілік әдебиетте берік орнықты, бұқаралық сана дағдысына айналды.
Қолайсыз демографиялық процестер ішінде славян ел-жұрты көші-қоны ерекше орын алады. Эмиграция (шетке кету) нәтижесінде Қазақстан Республикасы халкының табиғи өсімінің 1990 ж. 55, 8, 1991 ж. - 22,2, 1992 ж. - 89, 3 пайызын жоғалтты, 1993 және 1994 жылдары көші-қондық жоғалтулар ел-жұрттың табиғи өciмін толықтай жұтып қана қоймай, оны тиісінше 1,4 және 2,8 есе көбейтіп: 1999 шарықтау жылы сыртқы көші-қонның үдемелі коэффициенттері: ел-жұрттың 1000 адамына шаққанда эмиграция -29; көші-қон шығыны - 25; эмиграция, иммиграциядан 7 есе дерлік көп болды. 1995 ж. эмиграцияның иммиграцияға қарағанда 4,4 есе, 1996 ж. - 4,3, 1997 ж. - 7,9 есе артуы байқалды. /1/
Ел-жұрт азаюы өзінің көлемі немесе этникалық жөнінен ғана емес, сондай-ақ елден, әcipece экономиканың аса маңызды салаларынан мамандардың - өнеркәсіп жұмысшыларының инженер-техник, мұғалімдердің, дәрігерлердің, орта басқару буынының шетке кетуінен көрінді. Бұдан басқа, республикадан кеткен эмигранттар білім дәрежесі жөнінен жартысына жуығы (46%) жоғары, толық емес жоғары және орта білімді адамдар болған еді. Интеллектуалды, творчестволық потенциалдың көптеп кетуі Қазакстанға елеулі түрде экономикалық және моральдық нұқсан келтіреді, соның ішінде негізінен еңбекке қабілетті - 20-49 жас аралығындағы адамдар кетіп калды. Ғалымдардың, инженер-техник кызметкерлердің, маман жұмысшылардың кетіп қалуы елге қыруар экономикалық шығын әкеледі. Түрлі кәсіби мамандарды әзірлеу орта есеппен елге 5 мың АҚШ долларына түседі 1 миллион қазақстандықтардың кетіп қалуы мемлекетттің білімге жұмсаған шығыны бойынша 5 миллиард АҚШ доллары көлемінде экономикалық зиян келтірді. Бұл Қазақстан алған несиелер сомасынан елеулі түрде көп.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Э.Назарбаев халыққа жолдауында ұлттық қауіпсіздікке тepic әcep ететін қолайсыз демографиялық факторлар туралы айта келіп, ендігі мақсат біздің жас мемлекетіміздің қуатты көші-қон саясатын жетекші артықшылықтар қатарына қосуда екендігіне баса көңіл аударуы да кездейсоқ емес /2/
Демек, бұл проблеманы зерттеу улкен теориялық және практикалық кажеттілік туғызуда. Kөші-қон процестерінің салдарлары, олардың тутасынан алғанда мемлекет дамуына ықпал eтyi, ел-жұрттың еңбекпен қамтылуын
жұмыссыздық деңгейіне, жұмыс күші сапасына, демографиялық құрылымға, әр түрлі аймақтардағы және басқа халыққа әлеуметтік өмір қажеттілігінің артуына әcepi бар.
1. Итоги миграции населения в Республике Казахстан за 1997 г. - Алматы:
Комитет по статистике и анализу, 1998. — З б.
2. Назарбаев Н.Ә. "Қазақстан - 2030. Президенттің Қазақстан халқына
жолдауы". -Егемен Қазақстан. - 1997. - 11 қазан.
3. Горюшкин Л.М., Миненко Н.А. Историография Сибири
дооктябрьского периода. Новосибирск; Галиев А.Б. К истории
миграций населения Казахстана. // Вестник АН КазССР. - 1979, № 5,
„54-56 б. ; Моисеенко В.М. Территориальное движение населения. -
М.,1985; МижуренкоА.В. Досоветская историография переселенческой
политики царского правительства в Сибири периода капитализма.
//Аграрная политика царизма в Сибири. - Омск, 1989. - 74-88б.;
Ноздрин Г.А. Историографические и теоретические аспекты проблем
миграций населения Сибири в период капитализма.// Хозяйственное
освоение Сибири в период капитализма. Новосибирск, 1988. 243-251б.;
4. Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения. М.: Наука,
1975, -210 б.; Староверов В.И. Социальные факторы и особенности
миграции населения СССР. - М.: Наука, 1981. - 189 б.; Моисеенко В.М.
Территориальное движение населения. -М. : Мысль, 1985.- 203 б..
5. Нурмагамбетова A.M. Рынок труда: правовые проблемы и
перспективы. Алматы, 1998
6. Садовская Е.Ю. Миграции в Казахстане на рубеже XXI века: новые
тенденции и перспективы, Алматы, Галым, 2001. - 236 б.; Трудовая
миграция как средство адаптации к экономическому кризису в
Казахстане. Алматы, Галым, 2001.-216 б..
7. Мусин Н.Р., Манохина О.В. Миграционные проблемы: анализ,
тенденции, прогнозы. / Евразийское сообщество, № 1, 1998. - 168-
173б.; Аймагамбетова Г.Т. Социально-политическая ситуация в
Казахстане: демографические и миграционные факторы. // Саясат, № 3,
1999, 48-51б.; Куандыков А. Феномен миграции: кто и почему уезжает
из Казахстана . Евразийское сообщество, № 6-7, 1995. - 136-142б.;
Бекжанова Т. Миграция и демографический состав населения. / Поиск,
№ 6, 1997, 171-174б.; Аужанов Н. Как избежать демографического
взрыва. Миграционные потоки населения и его рассредоточение. /
Мысль, № 11, 1998, 30-35б.; Абсаттаров Р. Миграционные процессы в
Евразии: проблемы и суждения. / Саясат, № 2, 1996.
8. Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной научной конференции
«Демографические процессы на Урале, в Сибири, Средней Азии и
Казахстане XIX-XX вв.» Целиноград, 9-11 июля 1991 г.
9. Татимов М.Б. Проблемы демографического развития Казахстана.
//Методологические проблемы изучения народонаселения в
социалистическом обществе. Материалы Всесоюзной конференции. -
Киев, 1973. - 471-473б.;

10. Социальная обусловленность демографических процессов. - Алма-Ата:
Наука, 1989. -128 б..
11. Гладышева Е.Н. Особенности формирования населения и основные
проблемы использования трудовых ресурсов Казахстана. - В кн.
Развитие географических наук в Казахстане - Алма-Ата: Наука, 1967.
74-79б.; О взаимовлиянии миграции и национального состава
населения (на материалах Казахстана). - В кн. Статистика миграций
населения. -М.: Статистика, 1973.- 218-237 б.
12. Москвина Г.Д, Мельдаханова М. К. Территориальная подвижность
населения и процессы урбанизации в Казахстане // Население и
трудовые ресурсы Казахстана. А-Ата: Наука, 1999, 91б.
13. Базанова Ф.Н. Формирование этнического состава населения
дореволюционного Казахстана. //Вестник АН КазССР. А-Ата,1977, №
7, 58-66б.; Формирование и развитие структуры населения КазССР.
Алма-Ата: Наука, 1987.-190 б.
14. Асылбеков М.Х, Галиев А.Б. Социально-демографические процессы в
Казахстане (1917-1980гг.). Алматы: Гылым, 1991. - 210 б.
15. Асылбеков М.Х. Об изменениях в национальном составе и социальном
составе населения Казахстана . //Вестник АН
КазССРД991. №4, 36-45б.; Галиев А.Б. К этнодемографической
характеристике Казахской АССР (по материалам переписи 1926 г.).
//Известия АН КазССР, 1978. №3, 42-48б.; Галиев А.Б. Развитие
историко-демографических исследований в Казахстане. // Вопросы
историографии в Казахстане. - Алма-Ата: Наука, 1983,152-161б.б.
16. Асылбеков М.Х, Козина В .В. Демографические процессы
современного Казахстана. Алматы: Атамура 1995; Казахи:
(демографические тенденции 80- 90-х гг.), - Алматы: Оркениет, 2000.
17. Козина В.В. Население Центрального Казахстана кн. вторая. — Алматы: Оркениет, 2001 . — 184 б.
18. Моисеенко В.М. Миграция населения. // Энциклопед. демограф,
словарь.-М., 1985. 251б.
19. Казахстан Республикасының Конституциясы. Алматы: Қазақстан,
1998.
20. «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.
Егемен қазақстан, 14 желтоқсан, 1997 жылдардағы.
21. «Көші-қон туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. Егемен
Қазақстан, 1 маусым, 1992 жылдардағы.
22. Международное трудовое право. Учебник. Алматы: Данекер, 2000.
23. Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 31 мая
1994 г. «Об утверждении правил об условиях труда работников
Республики Казахстан за границей».
24. Постановление Правительства № 1346 «О концепции миграционной
политики Республики Казахстан» от 5 сентября 2000 г. Алматы. 2000.
25. КР Президентінің 8 желтоқсан 1997 жылғы «Kөші-қон және
демография Агенттігін құру туралы» жарғысы.// Егемен Қазақстан, 9
желтоқсан, 1997 жыл.

26. Садовская Е.Ю. Трудовая миграция как средство адаптации к
экономическому кризису в Казахстане. – 127 б.
27. 3айончковская Ж.А. Прогноз миграции населения // Социологический журнал,1995.-№3. 13 б.
28. Кантарбаева А., Боханов А. О состоянии рынка труда в Республике Казахстан /Труд в Казахстане. - 1999. - № 10.
29. Сабденов О. Экономическая политика переходного периода на рубеже
XXI века. Алматы:Казахстан, 1997. - 20 б.
    
    ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ТАРИХ ФАКУЛЬТЕТІ
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
ТАҚЫРЫБЫ:
Қазақстандағы қазіргі миграциялық ... ... ... Жақыпова С.
ІІ
курс магистранты
Алматы 2007
М А 3 M ҰН ... . ... ... ... үрдістердің теориялық және
құқықтық аспектілері
1. Kөші-қон үрдістерінің теориялық анықтамасы
2. ... ... ... ... ... негізгі факторлары мен тенденциялары
2.1 Kөші-қон динамикасының ... ... ... ... ... ... көші-қонның жаңа түрлері
Қорытынды
КІРІСПЕ
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. XX ғасырдың 90-жылдары Қазақстанда
демографиялық жағдайдың қауырт нашарлауы, туудың ... мен ... ... ... өciм ... ... республикадан ел-жұрттың
белсенді қоныс аударуы заманымыздың нақты көрінісі болып алды. Нәтижесінде,
соңғы 10 жылда, Қазақстан халқының саны 1 ... ... ... ... ... ... ... және көпшілік әдебиетте берік
орнықты, бұқаралық сана дағдысына айналды.
Қолайсыз демографиялық ... ... ... ел-жұрты көші-қоны
ерекше орын алады. Эмиграция (шетке ... ... ... ... ... өсімінің 1990 ж. 55, 8, 1991 ж. - 22,2, 1992
ж. - 89, 3 пайызын жоғалтты, 1993 және 1994 ... ... ... ... ... толықтай жұтып қана қоймай, оны тиісінше 1,4 және
2,8 есе көбейтіп: 1999 шарықтау жылы ... ... ... ... 1000 ... шаққанда эмиграция -29; көші-қон
шығыны - 25; эмиграция, иммиграциядан 7 есе дерлік көп ... 1995 ... ... ... 4,4 есе, 1996 ж. - 4,3, 1997 ж. - 7,9
есе артуы байқалды. /1/
Ел-жұрт азаюы өзінің ... ... ... ... ғана емес, сондай-
ақ елден, әcipece экономиканың аса маңызды ... ... ... ... ... мұғалімдердің, дәрігерлердің, орта
басқару буынының шетке кетуінен көрінді. Бұдан ... ... ... ... ... ... жартысына жуығы (46%) жоғары, толық емес
жоғары және орта білімді адамдар болған еді. ... ... ... кетуі Қазакстанға елеулі түрде ... ... ... ... соның ішінде негізінен еңбекке қабілетті - 20-
49 жас ... ... ... ... ... ... ... жұмысшылардың кетіп қалуы елге қыруар экономикалық
шығын әкеледі. Түрлі кәсіби мамандарды әзірлеу орта ... елге 5 мың ... ... 1 ... ... ... ... мемлекетттің
білімге жұмсаған шығыны бойынша 5 миллиард АҚШ ... ... зиян ... Бұл ... алған несиелер сомасынан елеулі
түрде көп.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Э.Назарбаев халыққа жолдауында
ұлттық қауіпсіздікке тepic әcep ететін ... ... ... айта ... ... мақсат біздің жас мемлекетіміздің қуатты көші-қон
саясатын жетекші артықшылықтар ... ... ... баса ... да ... емес /2/
Демек, бұл проблеманы зерттеу улкен ... және ... ... ... ... ... олардың тутасынан
алғанда мемлекет дамуына ықпал eтyi, ел-жұрттың еңбекпен қамтылуын
жұмыссыздық деңгейіне, жұмыс күші сапасына, демографиялық ... ... ... және ... халыққа әлеуметтік өмір қажеттілігінің
артуына әcepi бар. Бұларды ... ... ... мен ... күн ... ... 6ipгe көші-қон проблемаларын және оның Қазақстан халқы дамуына
ықпалын ... ... ... ... дамуының дәрежесі туралы айтуға,
оның проблемалық мәселелерін айқындауға және одан әpi даму ... ... ... ... ... ... ... кейінгі 30 жылдан
астам тарихы өзектілігі мен практикалық маңызы зор ... ... ... ... ... ... ... процестерінің
тарихына қатысты зерттеулерді мазмұны мен ой тужырымдарына ... ... үш ... ... ... ... ... көші-қонның алуан түрлі қырларын, соның 6іpi оның
теориясы мен ... ... ... ... ... топ ... ... құқықтық экономикалық және
әлеуметтік-саяси мәселелерін баяндайтын еңбектер мен ... ... топ ... ... ... ... ... демографиялық ахуалды сипаттап, ондағы көкейтесті
мәселелерді дәл көрсете алған зерттеулер.
Әрине, Қазақстандағы көші-қон (миграция) процестерінің тарихына қатысы
бар ... мен ... ... да ... ... ... 6epeтiнi
ақиқат. Бірақ олардағы деректер мен ой-тұжырымдар ... ... ... ... үлес коса ... ... түсінікті.
Қоныс аударудың алуан түрлі қырларын карастырған бірінші топтың
өкілдері ... ... ... ... ... тындырғанын атап
өтеміз. 197О жылдары көші-қон ... ... ... ... ... ... алайда көпшілігінде олар тарихи тұрғыдан емес, қайта
қоғамдық-саяси тұрғыдан және негізінен кеңестік ... ... ... ... ... аспектілерін, сондай-ақ аграрлық көші-
қондарды талдаумен Л.М.Горюшкин, А.Б.Галиев, В.М.Моисеенко, А.В.Минжуренко,
Г.А.Ноздрин, О.И.Сергеев, ... ... ... ... ... сан және сапа құрамы елеулі мөлшерде көші-қон процестерімен
тікелей ... ... ... ... ... әдебиет
демографиялық зерттеулер арасында кең ... ... ... ... ... ... В.И.Староверов жене В.М.Моисеенко
еңбектері ... ... ... оларда көші-қон процестерін зерттеудің
теориясы мен методологиясы мәселелері қарастырылған /4/
Өзіміз екінші топ өкілдері ретінде ... ... ... коғамның
әртүрлі салаларындағы орны мен маңызы жөнінде жазылған ... ... ... ... ... ... ... көші-қон үрдістері
– көпжақты да күрделі құбылыс. Ол алуан түрлі демографиялық ... ... ... ... ... қызықтыратын
аспектіні аша отырып, зерттеушілер проблемалардың белгілі 6ip қырын
қарастырады, бұл ... ... ... ... Мысалы, заң ғылымының
кандидаты А.М.Нұрмағамбетовтың Қазақстан Республикасындағы ... ... ... арналған жұмысында осы заманғы iшкі ... атап ... ... ... және оның Қазақстандағы еңбек
нарқының жай-күйіне ықпалы қарастырылады/5/. ... ... ... ... ... ... себептерін қарастырады, құқықтық
қорғалуы тұрғысындағы экономикалық босқындар деп аталатын - ... ... және тағы ... ... көрсетеді.
Е.Ю.Садовскаяның монографиясын бөліп көрсетуге тура келеді, ce6e6i,
онда Қазақстандағы қазіргі көші-қон процестерінің терең саясаттану таңдауы
жүзеге ... ... ... ... көші-қондардың жаңа формалары
мен түрлері қарастырылған /6/
Қазақстандық тарихшы ғалымдардың келесі 6ip тобы Кеңес дәyipi ... ... ... ... ... ... зерделеді.
Ел-жұрттың өcyi проблемаларымен, соның ішінде көші-қон
мәселелерімен М.Б.Тәтімов ... . ... өз ... ... оның ... ... ... рөлін, ұзақ тарихи кезеңдегі көші-қон тасқындарының негізгі
бағыттарын ... ... сөз ... ... қазақтардың демографиялық және көші-қон мәселесі ... ... ... ... әсер етендігіне назар аударатындығы қызғылықты
болып отыр. Қазақстан халқы қалыптасуының аспектілері, ел-жұрт пен ... ... ... ... мақалаларында зерттеліп жүр /11/.
Республика ел-жұртының көші-қон ... ... ... ... ... /12/. Мақалада ел-жұрттың аумақтық жылжуы
Қазақстандағы халықтың ... ... ... ... ... ... М.Х.Асылбековтың жұмыстары айрықша
назар аударуды қажет етеді. Автор Қазақстандағы ... ... ... ... ... ... ... сәтті жасап
шығарған. Сондай-ақ ... ... ... ... ... ... Қазақстанға көші-қон қозғалысын кезеңдерге бөлуі сондай
маңызды.
М.Х.Асылбеков пен ... ... ... ... ... ... жылдар басындағы демографиялық
процестер: ел-жұрттың саны, динамикасы, оның ... ... ... ... жыныс-жас құрамы, ұлттық құрамы және
басқалар талданады /16/. Жұмыста, сондай-ақ ел-жұрттың жұмыссыздығы мен
жұмысқа ... ... ... ал бұлар ел-жұрттың көші-қонына
елеулі ықпал ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанның әлеуметтік-демографиялық хал-ахуалы нашарлауына
және оның болашақтағы экономикасына әcepiн ... ... ... ... ... ... ... Казахстана (40-е года - конец XX
в.)" енбегін ерекше атап өтеміз, онда аумақтық әлеуметтік-экономикалық және
саяси шынайы көріністердегі ел-журтының саны мен ... ... ... ... ... ... және ... құрылымы, динамикасы
талданады /17/.
Сонымен, ғылыми әдебиеттің елеулі түрдегі ... сан ... ... ... ... ... көзкарас тұрғысынан
алғанда көші-қон үрдістерінің көптеген мәселелері әлі ... ... ... жылдардағы көші-қон жөніндегі жан-
жақты талданған тарихи еңбектер әлі жоқ. Біздіңше, осы жылдардағы көші-қон
процестерінің негізгі ... ... ... ... дамуы тұрғысында зерттеу мен ... ... ... ... мен ... ... осы көлемді құбылыстың
демографиялық салдарларын: халық санының динамикасы, сапалық сипаттамасы,
соның ішінде ұлттық ... ... ... ... ... ... ... процестері ьқпалымен коғамның әлеуметтік құрылымыньң
өзгеруі, атап айтқанда ... ... және ... ... ... өзгеруі мәселелері, көші-қонның әлеуметтік проблемалары кешенді
зерттеулерді ... ... ... да, ... көрсетілген мәселелер
6iзгe қолға алған жұмыстың зерттеу негізі болып табылады.
Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері. Бұл ... ... ... ... ... Қазақстандағы көші-қон үрдістерін
кешенді де ... ... ... ... ... ... 6iз ... нақты міндеттерді шешуге тырыстық:
* "көші-қонның" теориялық ұғымын, ... ... ... мен типтерін
айқындау;
* Қазақстандағы көші-қонның заңдылық ... ... ... ... ... ... ... қарастырылып отырған кезеңдегі көші-қон процестерінің аймақтық
ерекшеліктерін көрсету;
* көші-қон үрдістері динамикасының ... ... ... ... ... ... құрамына тигізген әcepiн
анықтау;
* көші-қон процестері тенденциялары бағыттарының өзгepicтepiн және
қазіргі кезеңдегі көші-қондардың жаңа түрлерін талдап беру;
* шет елдердегі қазақтарды ата қонысына ... ... ... ... табыстар көлеңкесінде шоғырланған қиыншылықтар мен
келеңсіздіктерді зерделеу;
Зерттеудің деректік негізі. Қарастырып отырған мәселенің маңыздылығы
жұмыстың ... ... ... ... ... өзін ... ... алып қарастыруымызға болады. Біз ... ... ... ... дәлме-дәл және талас туғызбайтын фактылардың ... ... ... сондай-ақ оларға сыни тұрғыдан караудың ... ... ... ... ... орын ... ... өзгерістерді
талдау . Қазакстан Республикасында жүргізілген халық ... ... ... ... Бұл жерде ел-жұрт туралы
мәліметтердің негізгі деректері санақтар материалдары ... ... ... 6ip тобын санақ аралық ... ... ... үшін пайдаланылған ағымдағы статистика материалдары
құрады. "Народное хозяйство Казахстана" ... ... ... ... хозяйство Казахстана" әржылдығы 1957 жылдан бастап
шыққан еді.
Тұтасынан алғанда "Народное ... ... ... ел-жұрт дамуының көптеген мәселелері бойынша мәліметтер бар.
Зерттеу дерегінің бұл түрінің артықшылығы, ондағы келтірілген мәліметтердің
салыстырмалы болып табылатындығында. Сонымен, ... ... ... және ағымдағы статистика материалдарын ... ... ... ... ... динамикасын да неғұрлым толық
көрсетуге мүмкіндік береді.
Жұмыста дерек көзі болып табылған ... бірі ... ... ... Aгенттіктің ағымдағы мұражайынан алынған. ... ... ... елдерінен өзінің тарихи Отанына оралуы жөніндегі
кызметі ... ... ... ... Еңбек және әлеуметтік қорғау
министрлігінің ... ... ... он ... ... көші-қоны
туралы құжаттардың үлкен көлемі сақтаулы.
Сонымен жұмыста өзара бірін-6ipi толықтыратын, әpi ... ... кең ... де ... түрлі материалдары қатыстырылды.
Әдістері. Сабақтың әр ... ... ... ... лекция, семинар, конференция, ... т.б. ... емес ... ... ... түрлендірілген, топқа бөліп
жарыстыру, кіріктірілген т.б.
Сабақта ... ... ... ... ... ... ... жұмыс ұйымдастыру, оқушының
жауабы туралы пікір айту, мәтіндегі негізгі мәселені ... ... ... ... ... ойын ... ... өлке тарихының
материалын пайдалану ... ... ... ... тақырыпты ауызша
баяндап, әңгімелегенде ... пен ... ... ... ... ... «Қазақстандағы қазіргі миграциялық ... ... ... ... ... ... пайдалану. Бұл
әдісті қолдану барысында мұғалім де, оқушылар да қызмет етеді.
Сабақты дәріс түрінде өткізуге болады. ... ...... ... мәселені бөліп алу, конспектілеу ептілігін дамыту. Жаңа
тақырыпты түсіндірудің алдында түсінікті және жазбаларының ... ... ... ... ... жаздыру керек:
І . Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... Kөші-қон үрдістерінің теориялық анықтамасы
1.2 ... ... ... қамсыздандырылуы
ІІ Kөші-қонның негізгі факторлары мен тенденциялары
2.1 Kөші-қон динамикасының әлеуметтік-экономикалық және
саяси факторлары
2. Егемен Қазақстан жағдайындағы көші-қонның жаңа ... ... ... ... ... ... ойды ... керек. Сонымен қатар материалды баяндау барысында ... ... ... ... Оқушылардың қалай жазып отырғанын да әр
кез қадағалау орынды, тіпті жазу барысында қандай ... ... ... әдіс – ... ... ... ... Бұл әдісті пайдалану кезінде оқушылар мұғалімнің басшылығымен
ол оқытып үйреткен білімді өздігінше бірнеше рет және ... ... ... ... ... жұмыс түрін атқарады. Мысалы, ... ... ... ... кеткен ұқсас тақырыппен салыстырып,
ұқсас белгілері мен ерекшеліктерін табады, өтілген материал бойынша жоспар
жасайды, ... ... ... баға ... оқыту әдісі – мұның мәнісі мұғалім жаңа тақырыпты
баяндар алдында немесе оның ... бір ... ... түсіндіруге
кіріскенде оқушылардың алдына проблема қояды, оның шешілуі ... ... ... ... жетудің әртүрлі жолдарын, нұсқаларын ұсынады.
Оқушылар мұғалімнің әңгімесін тыңдай отырып, ... шешу ... ... ... қайсысының қаншалықты дұрыстығын,
дәлелділігін аңғарады. Мысалы, біздің тақырыпта ... ... бере ... оның себептері мен әсер ететін ... ... ... ... алдына проблема қойылады.
Проблемалық баяндау ... ... үшін ... ... ... дұрыс таңдай білу керек. Оқушылардың алдына
қойылатын проблема осы сыныптың шамасына лайық, яғни ... оны ... және ... қызықтыратындай болғаны дұрыс.
Екіншіден, берілген проблеманы ... ... ... қатысуы
үшін немесе шешілу жолдарын толық аңғаруы үшін ... ... ... етілуі керек: а) проблеманы шешуге қажетті
фактілер мен білімдер; ә) ... ... ... бар ... ... б)
проблеманы шешетін тәсілдерді меңгерту немесе оқушылардың сол тәсілдерді
өздігінше табуына жағдай жасау;
Үшіншіден, ... ... ... оның ... ... анықтауға немесе оның дұрыс шешілгендігін талдап
дәлелдеуге, ... ... ... ... ... ... ... іздену немесе эвристикалық әдіс – оқушыларды ... бір ... ... шеше алу ... дейін жеткізуді
көздейді, осыған ... ... ... ... көші-қон
үрдістерінің негізгі факторлары мен тенденциялары мәселесіне байланысты
сұрақ қоя отырып, проблеманы ... ... ... ... ... ... ... өздерінің болжамдарын айтуды ұсынады.
Оқытудың эвристикалық түрі. Ойталастың алдында оқушыларды оны
жүргізудің ... ... ... Ол тәртіптің негізгілері мынандай:
ең бастысы нені ... біл, ең ... ... ... ... қисынды
және сабақтастықпен сөйле, өзің жақсы білетініңді ғана айт, өзіңе дейінгі
айтылғандарды ... ... ... үйде алдын ала
дайындалады. Мынандай мәселелер ... ... ... ... ... ... ... әсер ететін факторлар, қазақ
диаспорасы, ... ... ... ... ... ... ... қамсыздандырылуы, қазіргі кезеңдегі көші-
қон үрдістерінің ерекшеліктері. Олар теориялық ... ... ... немесе белгілі бір ұстанымын қалай қорғауды ... ... ... оны ... өз ... күштеп таңбай,
оқушылардың еркін пікір айтып, қорытынды жасауына жағдай туғызу керек.
Пікір сайыс әдістемелер ... ... ... ал ұстаздардың
шығармашылық қабілетін арттырады. Екі жақты ... ... ... ... барысында олар объективтілік, пікір ... ... ... тәрбиеленеді.
Сонымен қатар сабақты конференция түрінде өткізуге болады.
Оқушыларға мынадай мәселелерді: ... ... ... ... ... ... әсер ететін факторлар, қазақ диаспорасы, Егемен Қазақстан
жағдайындағы ... ... ... ... ... қазіргі кезеңдегі көші-қон үрдістерінің ерекшеліктері
бөліп беріп, бағыт беру керек. Олар сол мәселе ... ... ... ... Сабақ барысында әрбір оқушыға 5-7 мин. уақыт беріледі.
Осындай жағдайда баяндамашылар тобының жұмысқа ортақ ... ... ол ... ... оқушылары арасында белсенді түрде талқыланады.
Алған білім бойынша ... ... ... өз ... ... ... дұрыс пайдалануға тәрбиелейді.
Тарих сабақтарында интерактивті оқыту ... ... өз ... ... ... пайдалануға, тарихи даталарды
естерінде ұзақ сақтауға ... ... ... ... тек ... жүргізілетін
жұмыстар нәтижесінде қол жеткізуге болады. Ойындар ... ... ... байланысты болуы керек; ... ... ... ... ... ... дамытарлықтай болуы тиіс.
Оқытудың ойындық формасына кіретін әдістерге – рөлдік ойындар,
конкурстар, жарыстар т.б. ... «Жас ... ... ... жатқан тарихи дәуір бойынша сол ... ... ... ... ... ... пәнін сүйетін оқушы мәлімет жазып,
оларды өз ... ... ... ... ... береді.
Деректанушы болып отырған оқушы нақты фактілерге айқын сипаттама беруге
үйренеді. Мысалы, оқушылар ... ... ... ... ... ... ой талқысы. Оның мәні ... ... ... ... оқиға, саяси тұлғалардың жеке басы, іс-
әрекеттеріне оң және ... ... ... ... ... ... мағлұматтарды объективті түрде баға беруге үйретеді.
Жаңашыл, әдіскер педагог С.Ф. Занько «Сабақты ойын ... ... ... ... ... ... концепция» деген
болатын.
Сабақта қолданылып жүрген оқу танымдылық ойындарда әр ... ... ... ... ... беріледі. Оның тиімділігі оқушы
оқу материалын қиналмай өзінің көңіл-күйі арқылы қабылдайды.
Ойын ешқашан ... ... мен ... төмендетпейді, қайта
мазмұнын толықтыра түседі, өйткені ойын барысында оқушылар бір-бірінен
асып түсуге ... ойын ... ... ... ... оңай ... ... материал өте жылдам екпінмен беріледі.
Тәрбиелік мәні. ... ... ... мүмкіндігі өте мол.
Өйткені ол бүкіл адам баласының ... бойы ... ... ... пәні ... ... ... фактілерді, оқиғаларды,
құбылыстарды, жеке тарихи қайраткерлердің халық үшін ... ... ... бәрі олардың жүрегіне, сезіміне күшті әсер етеді,
адамгершілігі жоғары, саналы азамат болып қалыптасуына үлес ... ... ... даму ... енді ғана ... ... алда, ол да жақсы дамыған, гүлденген ... ... ... Мұны жүзеге асыратын Қазақстанның қазіргі жас азаматтары, мектеп
оқушылары. Қазақстанға жан-жақты ... осы ... ... ... тарихын, әдет-ғұрпын, сыйлайтын, осы ел ... ... ... ... үшін бар білімі мен күш жігерін аянбай
жұмсайтын ... ... ... керек. Осы міндетті орындауға мектептегі
тарих пәні өте зор үлес қосады.
Қарастырып ... ... ... ... ... ғылыми көзқарасы қалыптастырылады, адамгершілікке, имандылыққа,
ізгілікке тәрбиеленеді, отаншылдыққа, халықтарды ... ... ... ... ... еңбекке, қарт ұрпақтың еңбек ... ... ... ... ... ... түсінуге, оны
дұрыс бағалауға, бейбітшілікті сақтауға үлес ... ... ... құрметтей білуге тәрбиеленеді.
Оқушылардың дүниеге ғылыми көзқарасын қалыптастыру дегеніміз ... да, ... да ( ... болып жататын өзгерістердің де)
белгілі бір заңдылықпен дамитындығын дәлелдеу. ... ... ... ... т.б. құдайдың бұйрығымен немесе басқа бір күштің
әсерінен емес, даму ... ... ... деген қорытындыға әкелу.
Әңгіме, қоғамда болып ... ... ... оқушыларға
түсіндіргенде мәселені нақты мысалдар келтіре ... ... ... ... ... ... Жолдауындағы белгілеп берген
тарихи бекем тұстарымыз арқылы, халқымыздың дүниежүзілік мұраға қосар ... ... ... ... ... дүниетанымдылығы дамытылады. Қол жеткен
жетістіктерімізге сын көзбен ... ... ... ... ... қауымдастық қатынасты өзара сенім, ... ... ... өсу, даму ... сүйіспеншілік, құрмет
сезімдері қалыптастырылады.
Сонымен қатар ... ... өз ... ... ... ... ... жауынгерлікке, еңбек сүйгіштікке, Отаны
үшін кез-келген қиындыққа әзір тұруға, халықтар арасындағы ... ... ... ... халық үшін, елі үшін қызмет етуге дайын
болуға, ... ... ... қарапайымдылыққа,
кішіпейілдікке, өз мүддесінен халық, Отан мүддесін ... қою ... ... ... ... ... Бұл ... бәрі қосылып оқушыда
жоғары адамгершілік сапаны қалыптастырады
Қай заманда да, қай ел болмасын, қай ұлт, ... ... ... жастарға, балаларына адамгершілік тәрбиесін беруге, оның бойына
адамшылық ... ... ... мән ... ... ... бүкіл адамзат жинақтаған, тарих тәжірибесінде
сыналған адамшылық қасиетер ... ... ... ... ... сыпайгершілік, еңбексүйгүштік, сыйлаушылық
сияқты қасиеттер. Жеке адамның қоғамның нағыз белсенді ... ... оның ... қызметі, әсіресе өзіне тапсырылған міндетті
орындауға асқан жауапкершілікпен ... т.б. бәрі ... ... ... ... байланысты.
Тақырыпты түсіндіру барысында жергілікті ... ... ... ... ... көп көмегі тиеді,
өйткені оқу материалы оқушыларға ... ... ... оларды
қызықтырады. Мәселелер қарастырылғанда оқушыларға берілетін тапсырмалар
мен сұрақтардың көбіне оларды ... өз ... ... ... ... баға ... болғаны дұрыс.
Оқушыларды отаншылдыққа, халықтар ... ... ... ... ... ... алдыңғы ... ... ... ашып ... ... тағдырының ортақтығына
назар аудару; халықтар арасында пайда болған, қалыптасқан достықты, оған
себеп болған, әсер еткен ... ашып ... ... өлке ... пайдалану; отаншылдықты, халықтар ... ... ... ... ... мемлекет пен өкімет ... ... ... ... ... ұлтжандылыққа тәрбиелеу ерекше
маңызды. ... ... ... ... ... ... бола
білсе, тыныштық та, береке де, қалыпты дамуы да болады.
Сабақтың тәрбиелік ... ... ... ... байланысты. Мұғалім сабақтың тәрбиелік міндетін анықтағаннан
кейін, оқулықта берілген материалды саралап, оның сол ... ... ... ... қаншалықты жүзеге асыруға жеткіліктілігін
шамалайды.
Сабақта ... ... ... ... ерекше әдісі жоқ,
негізінен бұрыннан белгілі оқыту әдісі, тәсілдер: ... ... ... ... ... ... ... құжаттарды , өлке
материалын пайдалану; интерактивті әдісте, оқулықпен, мерзімді баспасөз
материалымен жұмыс ... ... ... ... ... жұмыстарын ұйымдастырып, өздеріне ... мәні ... ... да ... және ... да ... тәсілдерді тәрбиелік мақсатқа пайдалануға
қойылатын ... ...... ... ... ... ішкі жан дүниесіне әсер етуі, оларды ... ... ... ... мазмұн сипатына қарай оқушылар көңілденіп,
шаттанып, ... ... ... байқалса немесе ... ... ... деген жек көру, тіпті кек алу сезімі пайда болса ... ... ... ... ... ... ... берді
деуге болады. Өйткені мұғалімнің әңгімесі, оқушылардың белгілі бір тарихи
құжатпен өздігінше жұмыс істеп, өздерінше баға ... ... ... әсер ... ... терең із қалдырады, оның үстіне осындай
әдіс, тәсілдердің көмегімен ... ... ... ... ... ... ... – ертеңгі маман. Сондықтан оқушы бойында ... ... ... ... ... ... ... оқытудың негізгі формасы сабақтың, әрбір пәннің мүмкіндіктерін
барынша толық пайдаоануымыз керек. Демек, ... ... ... ісін ... мен ... ... ... әрбір пәннің
алдында оқушылардың дүниеге ғылыми көзқарасын қалыптастыру ... ...... ... ... ... ... солардың
қолында. Ендеше жас ұрпақты заман талабына сай тәрбиелі етіп дайындау – аса
маңызды міндет.
ҚОРЫТЫНДЫ
XX ғасырдың 90- жж. ... ... әcipece — қала ... саны
одан әpi өсуімен сипатталады. Халық санының соның ішінде қала тұрғындары
санының ... ... өcyi ... ... ... арасында, туудың жоғары
деңгейі, онымен 6ip мезгілде өлімнің азаюы арқасында мүмкін ... ... ... ... тұрмысы артуының әлеуметтік өмір ... қала мен село ... ... мен ... ... нәтижесі болып табылады. Бұл кезеңнің ерекшелігін - егер 70-
жылдардың басына дейін Қазақстан халқы негізінен механикалық өciм есебінен
қалыптасса, осы ... ... ... ... ... бола бастады, көші-
қон толқыны елеулі түрде төмендеді және ел-жұрттың жыл ... ... ... ... ... болған көші-қон үрдістерінің кемшілігі, ... ... бұл ... тек қана 6ip ... ... күшін
толығуы, тың жерлерді игеру, кәсіптік және басқа объектілерді жұмысшылармен
қамтамасыз ету және сондай тұрғыдан қарастырылуында болып ... ... ... ... ... ... етілуіне білікті жұмысшыларын
даярлауда құқықтары бұрмалануына келтірді және мұның 6әpi қазақ тілі ... ... өз ... ... ... ... ерекшелігі - 90-жылдардың басына дейін көші-қон
толқындары республиканың солтүстігі мен солтүстік шығысынан оңтүстікке
қарай ... ал 1990-ж. ... - ... ... ... ... ... есептемегенде) солтүстікке қарай қозғалды. ... ... ... ерекшелігі алдымен республика облыстарының
әркайсысының экономикалық даму қарқындарының айырмашылықтарымен, ... ... ... ... ... ... ... Бұлармен қатар басқа факторлар тобы, алдымен — тұрмыс
жағдайлар өзгерістеріне қанағаттанбаушылық күшті әсер ... ... ... ... ... ... ... жағдайына жетеміз деп есеп
жасады. Ақыры көші-қонның ... ... ... ... экономикасына елеулі зиян ... ... ... өз ... ... өмip сүру және ... ... үшін
неғұрлым қолайлы жағдайлары бар білікті мамандар эмиграцияланады. Бұған
коса жаппай эмиграциялану нәтижесінде, қоғамның әлеуметтік-кәсіби құрылымы
ыдырауы ... ... оның ... ... ... ... мүмкін емес.
Республика ішіндегі көші-қонға келетін болсақ, онда оның үлкен үлес
салмағы селолық жерлерден ... ... ... ... ... ... ... мекемелері мен кәсіпорындар шоғырланған,
оларда қоғамдық әкімшілік орталықтар, оку, ... ... ... Оған қоса ... ... ... ... аса маңызды
салалары үшін білікті кадрлар даярлау орталықтары болып табылады. Қызмет
көрсетудің көп түрлі аялары, ... ... ... ... жақсы
жағдайлары халықты үлкен қалалар пайдасына қайта бөлудi алдын ... ... ... ... село ... ... таба ... жиі
кезігеді. Сондықтан, жаңа орында орныға алмай, көптеген адамдар кepi
кайтуға ... ... ... ... ... ... қалқығандай» жүрістер
қалаға да, селоға да ешқандай пайда әкелмейтіндігі белгілі. Ал ... ... ... зиян ... де ... ... Бұл ... әрі-бері көшуімен және еңбекке орын беруіне байланысты жұмыс
уақытын жоғалтуы мен баска да шығындарында көрініс ... ... тағы ... ... бар: ... ... ... бөлінуі демографиялық
дамуды, еңбек ресурстарын қалыптастыруды ... ... ... орындауда, аймақтардың қарқынды дамуына белгілі 6ip қиындықтар
туғызады.
Көші-қонның шамадан тыс өcyi — бұл қоғам үшін ... ... ... саясатта оны қысқартуға бағытталған ... ... Егер ... ... онда ... ... көші-қон өciп кетеді. Бұл проблеманы шешу үшін ... ... ... дамытуға және жетілдіруге тура келеді.
Олардың мәні ... ... ... әлеуметтік құрьлымына
неғұрлым жаңаша түрде ... ... ... отыр. Практикада мұндай тұрғыдан
келу мемлекет қазақ жастарының селолық жерлерден қалаларға көші-қонын
ескере ... ... ... қалалық органдар арқылы бұл жастарға,
оларға артықшылықтар 6epiп, барлық ... ... тиіс ... ... жылдар кезеңіндегі көші-қон мен эмиграция
процестерін талдау ... ... ... ... ... ... көші-қон жағдайы біршама тұрақты, ТМД-дағы
баска аймактардағыдай көшіп кетушілер шоғырлануы байқалмайды.
Kөші-қон себептері республика басшылығының қудалау ... ... ең ... ... өз ... ... отанына оралуға табиғи
тырысуынан болып табылады, және де 6ip аралық себеп — тұрмыс ... ... ... өcyi. 90-жылдардың басына дейін
немістер, олардың этникалық өрлеуіне республикада үлкен ... ... ... ... ... ... ортасына дейін барлық жергілікті емес
ұлттар, әcipece орыстар, ... ... орын ... бұл кету 1994 ... ... уақытқа карай біршама елеулі түрде қысқарды және ... ... ... ... ... ... тәжірибесін зерделей келе
болашақта осы ... ... ... көші-қон саясатындағы қызметті
жетілдіруге пайдалы болады деген кейбір ұсыныстарды білдіреді:
1. Kөші-қонның жағымсыз көрінісі ретінде, соңғы ... ... ... демографиялық ахуалдағы дағдарысты шешудің 6ip жолы
ретінде көп ... ... мен ... күні ... орай саны ... жесір әйелдерге көрсетілетін мемлекеттік қамқорлықты көбейту
қажет. Мұндай жағдай жасау еліміз тұрғындарының табиғи өсімінің артуына
белгілі-бір дәрежеде оңды әсер eтyi ... ... ... күні ... ... мекендерінде жұмыссыздықтьң
белең алып тұрғаны шындық. Осыған орай, ауыл ... ... ... көшуін тоқтату үшін жергілікті әкімшіліктер жұмыспен
қамтамасыз етудің 6ip формасы ретінде жұмыссыздарға ... ... сол үшін ... ... ... отырғаны жөн. Бұл ауыл
тұрғындарының басқа жақтарға көшіп кетуін біраз әлсіретер еді.
3. Тәуелсіздік тұсындағы ... ... орай ... ... ... ... ... яғни стихиялы қоныс
аудару белгілері мықтап орын алып отыр. Әсipece, ... ... ... ... мол ... оларды еліміздің Батыс, ... ... ... мен ... да ... ... бейімдеп, уакытша жумыссыздарды сол аймақтарға жоспарлы
түрде көшірудің қажет екендігін көрсетіп отыр.
4. Тарихи Отанына ... ... ... ... ... ... Бұл 6ip ... еліміздегі жергілікті халықтардың санын
арттыруға оңды әсерін тигізсе, екіншіден сағынышпен елге ... ... ... ... түсінгендігіміздің
көрінісі болып табылады.
5. Бүгінгі күні республика экономикасының әр түрлі саласында шетелдік
қызметкерлердің ... ... ... ... ... ... нәрсе.
Сондықтан, осы көрініске ... ... ... ... ... үлес ... ... шектеп отырған дұрыс. Ал, босаған немесе
жаңадан ашылған жұмыс орындарына қазақстандық азаматтарды тартып, халықты
жұмыспен қамтамасыз ету ... ... ... еді. Әpi, ... мен ... ... ... еңбек ақылырының арасында
айтарлықтай айырмашылық болмағандығы да дұрыс.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР TІ3IMI
1. Итоги миграции населения в Республике Казахстан за 1997 г. - ... по ... и ... 1998. — З ... ... Н.Ә. ... - 2030. ... Қазақстан халқына
жолдауы". -Егемен Қазақстан. - 1997. - 11 қазан.
3. Горюшкин Л.М., ... Н.А. ... ... ... ... ... А.Б. К ... населения Казахстана. // Вестник АН КазССР. - 1979, № 5,
„54-56 б. ; ... В.М. ... ... ... ... ... ... историография переселенческой
политики царского правительства в Сибири периода капитализма.
//Аграрная политика царизма в Сибири. - Омск, 1989. - 74-88б.;
Ноздрин Г.А. ... и ... ... проблем
миграций населения Сибири в период капитализма.// Хозяйственное
освоение Сибири в период капитализма. Новосибирск, 1988. 243-251б.;
4. Переведенцев В.И. Методы изучения ... ... М.: ... -210 б.; ... В.И. ... факторы и особенности
миграции населения СССР. - М.: Наука, 1981. - 189 б.; ... ... ... ... -М. : ... 1985.- 203 ... Нурмагамбетова A.M. Рынок труда: ... ... ... ... ... Садовская Е.Ю. Миграции в Казахстане на рубеже XXI века: новые
тенденции и перспективы, Алматы, Галым, 2001. - 236 б.; ... как ... ... к ... ... в
Казахстане. Алматы, Галым, 2001.-216 б..
7. Мусин Н.Р., Манохина О.В. Миграционные ... ... ... / ... ... № 1, 1998. - ... Аймагамбетова Г.Т. Социально-политическая ситуация в
Казахстане: демографические и миграционные факторы. // ...... ... ... А. ... ... кто и почему уезжает
из Казахстана . Евразийское сообщество, № 6-7, 1995. - 136-142б.;
Бекжанова Т. Миграция и демографический состав ... / ... 6, 1997, ... ... Н. Как ... ... Миграционные потоки населения и его рассредоточение. /
Мысль, № 11, 1998, 30-35б.; Абсаттаров Р. Миграционные ... ... ... и суждения. / Саясат, № 2, 1996.
8. Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной ... ... ... на ... в ... Средней Азии и
Казахстане XIX-XX вв.» Целиноград, 9-11 июля 1991 г.
9. Татимов М.Б. Проблемы ... ... ... проблемы ... ... ... обществе. Материалы Всесоюзной конференции. -
Киев, 1973. - 471-473б.;
10. Социальная обусловленность демографических процессов. - Алма-Ата:
Наука, 1989. -128 б..
11. Гладышева Е.Н. ... ... ... и ... ... ... ... Казахстана. - В кн.
Развитие географических наук в Казахстане - Алма-Ата: Наука, 1967.
74-79б.; О ... ... и ... ... (на ... ... - В кн. ... миграций
населения. -М.: Статистика, 1973.- 218-237 б.
12. Москвина Г.Д, Мельдаханова М. К. Территориальная подвижность
населения и процессы урбанизации в Казахстане // ... ... ... ... ... ... 1999, 91б.
13. Базанова Ф.Н. Формирование ... ... ... ... //Вестник АН КазССР. А-Ата,1977, №
7, 58-66б.; Формирование и развитие структуры населения КазССР.
Алма-Ата: Наука, 1987.-190 ... ... М.Х, ... А.Б. Социально-демографические процессы в
Казахстане (1917-1980гг.). Алматы: Гылым, 1991. - 210 б.
15. Асылбеков М.Х. Об ... в ... ... и ... ... ... . //Вестник АН
КазССРД991. №4, ... ... А.Б. К ... ... АССР (по материалам переписи 1926 г.).
//Известия АН КазССР, 1978. №3, 42-48б.; ... А.Б. ... ... в ... // ... в ... - Алма-Ата: Наука, 1983,152-161б.б.
16. Асылбеков М.Х, Козина В .В. ... ... ... ... ... 1995; ... ... 80- 90-х гг.), - Алматы: Оркениет, 2000.
17. Козина В.В. Население Центрального Казахстана кн. вторая. — Алматы:
Оркениет, 2001 . — 184 ... ... В.М. ... ... // ... ... 1985. 251б.
19. Казахстан Республикасының Конституциясы. Алматы: Қазақстан,
1998.
20. «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.
Егемен қазақстан, 14 желтоқсан, 1997 жылдардағы.
21. ... ... ... ... ... ... 1 маусым, 1992 жылдардағы.
22. Международное трудовое право. Учебник. ... ... ... Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 31 мая
1994 г. «Об утверждении правил об условиях труда работников
Республики Казахстан за ... ... ... № 1346 «О ... ... Республики Казахстан» от 5 сентября 2000 г. Алматы. 2000.
25. КР Президентінің 8 ... 1997 ... ... ... ... құру туралы» жарғысы.// Егемен Қазақстан, 9
желтоқсан, 1997 жыл.
26. Садовская Е.Ю. Трудовая миграция как средство ... ... ... в ... – 127 б.
27. 3айончковская Ж.А. Прогноз миграции населения // Социологический
журнал,1995.-№3. 13 ... ... А., ... А. О состоянии рынка труда в ... ... в ... - 1999. - № 10.
29. Сабденов О. Экономическая политика переходного периода на рубеже
XXI века. ... 1997. - 20 б.

Пән: Социология, Демография
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Орталық азиядағы миграциялық үрдістер, соның ішінде Қазақстанның миграциялық статистикасына талдау23 бет
Адам қоғамының шаруашылық әрекетінен табиғи биогеохимиялық циклдердiн деформациясы14 бет
Жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы27 бет
Қазақстан Республикасындағы демографиялық жағдайды жөндеу мен негативті үрдістерді жоюының мүмкіндік жолдары26 бет
Linux операциондық жүйесінде kill функциясын оқып үйрену және оны Си тілінде программалау24 бет
Linux операциялық жүйесіндегі pipe() функциясы21 бет
Биофизика6 бет
Ландшафттың экологиялық қасиеттері3 бет
Сапа менеджмент жүйесін- білім беру жүйесіне қолдану3 бет
Техникалық үрдістерді реттеудің статистикалық әдістері4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь