Контрабанданың түсінігі, түрлері

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 Контрабанданың түсінігі, түрлері

1.1 Контрабанданың түсінігі және қоғамдық қауіптілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.2 Контрабанданың түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14

2 Контрабандамен байланысты қылмыстардың сипаттамасы

2.1 Контрабандамен байланысты қылмыстардың объектісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
2.2 Контрабандамен байланысты қылмыстардың объективтік жағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...36
2.3 Контрабандамен байланысты қылмыстардың субъектісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..39
2.4 Контрабандамен байланысты қылмыстардың субъективтік жағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...44
2.5 Контрабандамен байланысты қылмыстардың ауырлатылған құрамдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .46

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...49

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .57
Біздің еліміздің тарихында, әлеуметтік, экономикалық саясатында саяси контрабанда қаупі маңызды болып отыр. Қазақстан Республикасының мемлекеттік территориясының қалыптасуы, кедендік тәртіп пен бағалы заттарды тағы да басқа шекарадан өтуіне әсер етті.
Контрабанда басқа қоғамдық құбылыс сияқты эканомикалық және әлеуметтік алғы шарттардан тұрады:
1. Бұрынғы Кеңес Одағы мемлекетер шекарасының кеңдігі;
2. Мемлекеттің сыртқы сауда монополдиясынан бас тартуы
3. Ішкі нарықтың тұрақсыздығы
4. ТМД елдері арасындағы мемлекет аралық кеден ісінің заң базасының дәрменсіздігі.
5. Билік және басқароушы органдардағы коорупцмя және құқықт қорғаушы, бақылаушы органдардың қылмыстық топтармен байланысының қарқынды дамуы, оның ішінде контрабандамен байланысы.
Контрабандалық қылмысты тергеу ісінде құқықтық механизмнің болмауы.
Егерде кінәлі адам ұсталса, ҚР қылмыстық кодексінің 205-бабына сәйкес мемлекетке ерекше үлкен мөлшерде залал келсе, қосымша саралануы туралы белгілерді, біздің пікірімізше 209, 250-баптарға толықтырулар керек. Нәтижесінде экономикалық контрабандалық қылмыстар жауапкершіліктер күшейтіледі.
Қорыта келгенде, контрабанда республикадағы көмекші экономикалық негіз болып табылады және криминалды кіріс көзі болып табылады және бұған елдің белгілі бір бөлігі қатысады.
Контрабандамен күресу жедел іздестіру және профилактикалық жұмыстар жүргізуді талап етеді. Контрабандаға қарсы құқық қорғау органдарының жұмысын күшейту керек. Бұлар мемлекеттік қазынаға қосымша ақша түсуіне мүмкіндік береді. Әзірше көлеңкелі экономика ғана байып отыр.
Қазақстандық контрабандалық шолу шет елдік ұжымдармен байланысын кеңейітті, бақылау жасалынатын тұрақтар қатары өсті. Нәтижесінде Бразилиядан Алматыға және Ресейдің басқада қалаларына героин мен какоин тасымалдау ісіне тосқауыл жасалынды.
Қазіргі кезде ТМД елдерінің аймақтық кеден қызметінің бірлестігі контрабандалық есірткі туралы ақпарат алмасу ісі бойынша орталықта Москва офистерімен және ТМД елдеріндегі офистермен табысты түрде жұмыс жасауда.Қазақстан ТМД елдерімен есірткіке бақылау жасау ісі бойынша халықаралық комитет құру жобасын жасауда.
Осылайша құқық қорғау органдары арасындағы байланыс контрабандамен және басқада қылмыс түрлерімен күрес жүргізуде оңтайлы нәтиже бермек.
Соңғы жылдары контрабандалық қылмыстың өскенін көреміз. Егер 1998 жылы құқық қорғау органдары мен 157 контрабандалық факт тіркелсе, ал экономикалық контрабандаға байланысты 1999 жылы 215 факт тіркелінді.
1. Абдиров Н.М. Борьба с наркобизнесом в современных условиях (уголовно-правовой аспект) // Проблемы совершенствования правоохранительной деятельности в Республике Казахстан в условия; перехода к рыночным отношениям: Мат-лы науч.теорет. -практ. конф, 9-10 декабря 1996 г. - Караганда: КВШ ГСК РК, 1996.
2. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім. Алматы, 2000.
3. Алиев Р.М. Совершенствование правоохранительной системы, осуществляющей борьбу с экономической п
4. реступностью // Научные труды Академии финансовой полиции. Вып. 2. А., 2001.
5. Антонян Ю.М. , Бородин С.В. Преступность и психические аномалии, Москва, 1987.
6. Дворкин А.И. , Сафин Р.М. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях. Научно-методическое пособие. Москва, Экзамен, - 2003
7. Байсаков К.Г. Общие подходы к организации расследования дел о конрабанде наркотических средств и психотропных веществ // Научные труды Академии финансовой полиции. Вып. 2. А., 2001.
8. Бабаян Э.Л. Некоторые проблемы контроля наркотических и лекарственных средств// Актуальные вопросы социальной психиатрии. М., 1979
9. Бабланов Т.К. Методололгические проблемы экономической безопасности стрны // Борьба с преспуностью в Казахстане: вопросы терии и практики. А., 1998.
10. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. Москва, 1963.
11. Васильев А.Н. Преступления против социалистической собственности. Москва, 1959.
12. Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными посягательствами. -Москва, - 1969.
13. Глистин В.К. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений: (объект и квалификация преступлений). Ленинград, 1979.
14. Ералин А.Н., Пименов А.В. О некоторых проблемах борьбы с контрабандой в Республике Казахстан // Научные труды Академии финансовой полиции. Вып. 2. А., 2001.
15. Жарықбаев Қ. Психология. Алматы, 1993.
16. Жұмағали А.Қ. Қылмыс заты мен құралы (қылмыстыққұқықтық аспектілері). З.ғ.к. ғыл. дәр. алу үшін дайындалған диссертация. А., 2001.
17. Дубинин Н.П. , Карпец И.И. , И.Н. Кудрявцев. Генетика, поведение, ответственность. М.- 1982
18. Закутский С.Г. Практика назначения наказания при совершении нескольких преступлений// Научные труды Ташкентского Государственного Университета. Вып. 26, Ташкент, - 1964.
19. Загородников Н.И. Понятие объекта преступления в советском уголовном праве. Труды ВЮА. Вып. 13. 1951.
20. Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, - 1961.
21. Зеленский Ю.И. "Контрабанда – язва империализма" Москва, 1985
22. Зелинский А.Ф. Квалификация повторных преступлений. Волгоград, - 1976.
23. Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. Москва, 1972.
24. Иващенко А.Е. , Марченко А.И. Методология правового исследования насилия// Социально-правовые проблемы борьбы с насилие Москва, Омск, -1996.
25. Казахстанская правда – 1999- № 17
26. Каиржанов Е. Основные теоретические проблемы объекта уголовно-правовой охраны в СССР. Автореф. дисс. док. юр. наук. - Киев. - 1974
27. Каиржанов Е. Уголовное право Республики Казахстан. Алматы, 1998.
28. Канатов А.К. Предупреждение незаконного изготовления и обращения наркотиков. А., 2004.
29. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (под ред. Ю.И.Скуратова и В.М.Лебедева). Москва, 1999
30. Коржанский Н.И.Объект и предмет уголовно-правовой охраны. Москва, 1980.
31. Курс Советского уголовного права. Т.2. В 6-ти т-х. Москва, 1970.
32. Курс советского уголовного права. В 5-ти т-х. Часть общая. Т. 1. Ленинград, 1968.
33. Мирошниченко Н.А. Уголовная ответсвенность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Автореф.дисс. на соис. уч. степени. кан. ю.н. Харьков, 1984
34. Михайлов М.П. Уголовная ответственность за кражу личного имущества и разбой. Москва, 1958
35. Назаренко Г.В. Эволюция понятия невменяемости// Государство и право, -1989.- № 4.
36. Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекции. Москва, 1996.
37. Никифоров Б.С. Объект преступления. М., 1960.
38. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М.- 1961.
39. Сарсеков Б.С. Контрабанда наркотиков в Казахстане: проблемы и пути их преодоления. А., 1998.
40. Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Харьков, 1988.
41. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. Москва, 1957.
42. Федоров М.И. Понятие объекта преступления по Советскому уголовному праву. В кн: Ученые записки Пермского университета. Т. Кн. 2. Перм. 1957. Вып. 4.
43. Феткулов Г.Х., Интыкбаеа М.К. Криминологическая характеристика осужденных за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и сбыт наркотических средств // Актуальные проблемы права // Сборник научных трудов молодых ученых, адъюнктов и соискателей. - Караганда:КВШ.ГСК.РК.1997. Вып. IV.
44. Философский словарь (Под ред. И.Т.Фролова). Москва, 1980.
45. Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления. Сбор. уч. труд. Свердловского юр-го института. Вып.10. Свердловск, 1969.
46. Уголовное право (Отв. ред. И.И.Рогов, М.А.Сарсембаев). Часть общая. Алматы, 1998.
47. Уголовное право. Часть Общая. Москва, 1948.
48. Хазиахметова Д.Р. Проблемы государственного конроля за отделным видо оружия, боеприпасов, врывчатых веществ и взрывных устроиств // ХХІ век: проблемы формирования правового, демократического, светского и социального государстыа в РК. Материалы международной научно-теоритической конференции. А., 2002.
49. Шнейдер М.А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву. М. - 1958.
50. Юридический энциклопедический словарь. М., 1984.
51. Юридическая газета. – 1997. – № 12
52. Юридическая газета – 1999 -№26
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе……………………………………………………………………….3
1 Контрабанданың түсінігі, түрлері
1.1 ... ... және ... ... ... ... қылмыстардың сипаттамасы
2.1 Контрабандамен ... ... ... ... ... ... ... байланысты ... ... ... ... ... Контрабандамен байланысты ... ... ... ... тарихында, әлеуметтік, экономикалық саясатында саяси
контрабанда қаупі ... ... ... ... ... ... қалыптасуы, кедендік тәртіп пен бағалы заттарды тағы да
басқа шекарадан өтуіне әсер етті.
Контрабанда басқа ... ... ... ... және ... ... ... Бұрынғы Кеңес Одағы мемлекетер шекарасының кеңдігі;
2. Мемлекеттің сыртқы сауда монополдиясынан бас тартуы
3. Ішкі нарықтың тұрақсыздығы
4. ТМД ... ... ... аралық кеден ісінің заң ... ... және ... ... ... және ... қорғаушы,
бақылаушы органдардың қылмыстық топтармен байланысының қарқынды
дамуы, оның ішінде контрабандамен байланысы.
Контрабандалық қылмысты ... ... ... ... ... кінәлі адам ұсталса, ҚР қылмыстық кодексінің 205-бабына сәйкес
мемлекетке ерекше үлкен мөлшерде залал ... ... ... ... ... пікірімізше 209, 250-баптарға ... ... ... ... ... жауапкершіліктер
күшейтіледі.
Қорыта келгенде, контрабанда республикадағы көмекші экономикалық
негіз болып табылады және ... ... көзі ... ... және бұған
елдің белгілі бір бөлігі қатысады.
Контрабандамен күресу жедел іздестіру және профилактикалық жұмыстар
жүргізуді талап етеді. ... ... ... ... ... ... ... Бұлар мемлекеттік қазынаға қосымша ақша ... ... ... ... ... ғана ... ... контрабандалық шолу шет елдік ұжымдармен байланысын
кеңейітті, бақылау ... ... ... ... Нәтижесінде
Бразилиядан Алматыға және Ресейдің ... ... ... мен ... ... ... ... кезде ТМД елдерінің аймақтық кеден қызметінің бірлестігі
контрабандалық есірткі туралы ақпарат ... ісі ... ... ... және ТМД ... ... ... түрде жұмыс
жасауда.Қазақстан ТМД елдерімен есірткіке ... ... ісі ... ... құру ... ... құқық қорғау органдары арасындағы байланыс контрабандамен
және басқада қылмыс түрлерімен күрес жүргізуде оңтайлы ... ... ... ... ... ... көреміз. Егер 1998
жылы құқық қорғау органдары мен 157 ... факт ... ... ... ... 1999 жылы 215 факт тіркелінді.
ҚазКСР Қылмыстық кодексінде контрабандалық әрекеттер тек қана бір ғана
қылмыс құрамы ретінде сараланатын. Тек 1997 жылы ... 1998 ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Қылмыстық
кодексі контрабандалық әрекеттерді екі дербес қылмыс ... ... ... ... ... ... ... затына байланысты олардың объектісінің,
яғни зардап келтіретін құндылығының оқшаулығы. Айталық ... ... ... қылмыс затттарын пайдалануға, иеленуге т.б.
заңды әрекеттер жасауға тым ... да, ... ... ... ... ... өтпегендіктен мемлекеттік баж төленбей
қалады, сол себепті мемлекеттік бюджет қоры ... ... ... ... ... ... ... шегеді. Егер де контрабандалық
әрекеттер арқылы азаматтық айналыстан алынған ... ... ... ... ... болса, онда зардап шегетін мемлекеттік экономикалық
мүддесі емес ... ... ... болсақ, ҚР жаңа ҚК-сі контрабанданы екі дербес қылмыс
құрамдарына бөлу арқылы дұрыс қадап жасап отыр.
Осыған орай, өзалдына ... және ... бір ... жаңа болып
табылатын қылмыс құрамдарын зерттеу қажеттілігі туындайды.
Бұл мәселемен тікелей айналысқан авторлар қатарына ... ... ... Б.С. ... ... т.б. ... бұл ... тікелей айналыспаса да аталған тақырыптың
теориялық негізін құрай алатын ғалымдардың еңбектерін атап өтуге ... ... мына ... ... ... А.Н., Антонян Ю.М. ,
Бородин С.В. Дворкин А.И. , ... Р.М., ... Э.Л., ... Т.К., ... Васильев А.Н., Гаухман Л.Д., Глистин В.К., Карпец И.И. , И.Н.
Кудрявцев, ... А.Е., ... А.И., ... Е., ... А.К.,
Коржанский Н.И., Мирошниченко Н.А., Наумов А.В., Никифоров Б.С., Трайнин
А.Н., ... М.И., ... Г.Х., ... М.К ... ... объектісі – экономикалық қызмет ... ... ... қарсы қылмыстар.
Диплом жұмысының нақты ... ... ... саласындағы
қылмыстардың ішіндегі экономикалық контрабанда және қоғамдық қауіпсіздікке
қарсы қылмыстардың ішінде айналыстан алынған ... ... ... ... ... жұмысының мақсаты контрабандалық әрекеттің қылмыстық-құқықтық
сипаттамасын беру.
Осы ... ... ... ... ... ... міндеттер қояды:
- контрабанданың түсінігін беру, қоғамдық қауіптілігін айқындау;
- контрабанданың түрлеріне жеке – жеке ... ... ... ... ... ... ... алынған не айналысы шектелген контрабанда қылмысынына
қылмыстық-құқықтық сипаттама беру;
- ... ... ... жетілдіруге қатысты жекелеген
ұсыныстар белдіру.
Жұмыстың құрылымы. ... ... жеті ... ... екі
бөлімнен тұрады.
1 Контрабанданың түсінігі, түрлері
1.1 Контрабанданың түсінігі және қоғамдық қауіптілігі
Контрабанда сөзі италян тілінен ... contro- ... ... ... ... ... ... Сөзбе сөз алғанда контрабанда «үкімет
жарлығына қарсы» ... ... ... контрабанда кез келген заңсыз жолмен тауарларды
және өзге де ... ... ... алып өту .
Соңғы жылдарда бұл қылмыс ұйымдасқан және ... ... ... өсуде және қоғам мүддесіне зор шығын әкеліп, қылмыстың азаюна еш
шара әсер етпеуде. 1988 ж. ... ... ... 1 ғана ... ... 1989 ж -12, 1991 ж- 21, 1993 ж- 40, ал 1995 жылы ... 117 ... 1996 ж- 142 ... ... ... ... ... 1997-2000
ж.ж қарқынды өсуін байқауға болады[2].
Бұл жағдайда ерекше теориялық және ... ... ... ... шаралар көрсетеді, өйткені олар біздің
еліміздегі ... ... ... ... ... ... ... құрылыстың аспектілерімен тығыз байланысты, қоғам мен жеке тұлғаның
мүддесін қорғайды.
Кеден және басқада органдардың толық бақылау ... ... ... ... ... металл түрлері шет ... ... ... ... ... және сапасыз азық түлік түрлері
енгізілуде, сонымен ... ... ... ... зор ... да ... ... кездеседі. Аталмыш қылмыстың өсуі аса ірі көлемдегі өнімдер
мен тауарлардың, шикізаттардың тоналуымен салық төлеуден қашу ... ... ... ... ... байланысты болуымен түсіндіруге
болады.
Контрабандамен байланысты қылмыстың құрылымы әртүрлі дәрежеде өтеді:
тауарларды тасымалдау ірі жүкті авто ... ... ... самолеттармен жүргізіледі және де кедендік бақылаудан жалған
құжат сияқты айла шаралар ... өтіп ... аса ... қылмыс түрі есірткілік және психотроптық
заттардың контрабандасы болып табылады. ҚР ... Н.Ә ... ... ... жаңа 100 жылдықтағы тұрақтылық пен қауіпсіздік» ... ... ... ... Қазақстан ірі есірткілік
тасымалдаудың өткелінде тұр. Қазақстан ... ... ... халықаралық наркобизнестің мүдде сферасына ұшырап
отыр. Мәселенің географиялық және эканомикалық маныздылық дәрежесін ескере
отырып, ... пен ... ... қазақстандықтардың
қолдауынсыз мүмкін еместігін атап өткеніміз жөн. ... ғана емес ... ... көлемділігін айқын сезінуі керек. Бүгінде Қазақстан
арқылы «Алтын жарты ай», «Алтын үшбұрыш» аймақтарынан ... ... ... ... және ... Еуропаға көп мөлшерде опиум, ... ... ... еліміз европалық елдермен Америка ...... және ... – батыс Азияда өндірілетін есірткілік
затардың өткеліне айналды. БҰҰ –ның халықаралық бағдарламасының ... штаб ... ... ... ... белдеуін құру»
жобасын жасауда, мақсаты Ауғаныстан сыртқы шекаралары мен көршілес ... ... ... ... ... ... ... кезде
Ауғаныстанның Иран мен шекарасының бекінуіне байланысты ... ... ... ... ... ... солтүстікке қарай,
солтүстіктен батысқа қарай орталық азияның оңтүстік шекаралары ... ... ... ... ... бұл ... араласуы
контрабандалық есірткілердің ағысын толастатар еді.
Ресей мен Қазақстан шекаралық облыстарындағы ресейлік және қазақстандық
т.б елдердің ... ... ... ... ... ... ерекше қиындық туғызады. Географиялық тарихи жағдайға байланысты
Қазақстан тек Ресей ... ... ... ... Бір ғана
батыс Қазақтан Ресейдің Астрахань, Волгаград, Орынбор, Самар және Саратов
облыстары мен шекараласады. Темір жолдарынан ... оның ... 7 ... және 39 құм ... жол таулы жолдарды айытпағанда өтеді. Шекараның
ұзындығы 1232,2 км ... бұл ... ... орындар мен кедергілерге
қарамастан іс жүзінде қылмыстық элементтер үшін оңтайлы болып табылады.
Осыған ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету шараларын ... ... және ... еш ... ... ... жетекшілері БҚО ІІБ - сымен Ресей құқық қорғау орган
басшыларымен кездесу өткізіп, шекаралық территориялаврда қылмыстық ... ... ... ... ... сұрақтарды қарап, нәтижесінде
1998 жылы БҚО – ның ішкі ... ... ... ... 3 ... Орынбор ішкі істер басқармасымен одақтасу ... ... Дәл осы ... ... ... ... ... өткізуге
мүмкіндік берді, яғни оның барысында1998 ж 6 күн ішінде 213 қылмыс ашылып,
7 ұйымдасқан қылмыстық топ істері ... оның 4 ... ... ... 45 ... 1136 жүк ... тексеріліп, 234 қару жарақ, 5
автокөлік, 3 млн 234 мың тенгеге ... ... ... ... тәжірбие жедел тергеу қызметкерлерінің жұмысын тездетті.
Құқық қорғау ... ... ... ... ... ... аса ... бастаған мал ұрлау ісіне мықты соққы берді[4].
Қазақстан мен Ресей арасындағы құқық ... ... ... шарт ... контрабандалық күреске қарқынды күш береді.
1998 ж қазанда Қазақстан республикасымен Ресей Федерациясы арасында
«Байқоңыр ... ... ... ... ... ету туралы
құқық қорғау органдары арасында бірлестік» туралы келісім шарт жасалынды.
Құжат ұйымдасқан қылмыс пен ... ... ... ... ... ... ҰҚК мен РФ ФҚҚ мен ... Байқоңыр қаласында аса ірі
көлемдегі есірткімен қару жарақ контрабандасымен айналысатын халықаралық
қылмыстық топ іс шараларын ... ... ... ... ... ... ... тергеу тобын құрса дұрыс болар еді.
Қазақстандық контрабандалық шолу шет ... ... ... ... ... ... қатары өсті. ... ... және ... ... ... ... мен ... ісіне тосқауыл жасалынды.
Қазіргі кезде ТМД елдерінің аймақтық ... ... ... ... ... ... ... ісі бойынша орталықта Москва
офистерімен және ТМД ... ... ... түрде жұмыс
жасауда.Қазақстан ТМД елдерімен есірткіге ... ... ісі ... ... құру ... жасауда.
Осылайша құқық қорғау органдары арасындағы байланыс ... ... ... түрлерімен күрес жүргізуде оңтайлы нәтиже бермек[6].
Мәлім болғандай контрабанда басқа қоғамдық құбылыс сияқты эканомикалық
және әлеуметтік алғы ... ... ... ... ... мемлекетер шекарасының кеңдігі;
7. Мемлекеттің сыртқы сауда монополдиясынан бас тартуы
8. Ішкі ... ... ТМД ... арасындағы мемлекет аралық кеден ісінің заң базасының
дәрменсіздігі.
10. Билік және ... ... ... және ... ... ... ... топтармен байланысының қарқынды
дамуы, оның ... ... ... ... ... ... ... құқықтық механизмнің болмауы.
Баж салағымен салықтың ақталмас жоғары көрсеткіште ... ... ТМД ... ... және ... ... көрші мемлекеттерлегі эканомикалық жағдай контробанданың өтуіне негіз
болып отыр. Мысалы: доллардың жаңаруынан кейін және Ресей федерациясындағы
эканомикалық ... ... ... ... ... ... басым бөлігі контробанлық жолмен алып келді, бұл еліміздің
басшыоарына ішкі ... ... ... емес ... қолдануға және шет
елден келетін тауарларды шектеуге тура келді.Енді осыдан ... ... ... ... ... келмеуі пайда болды. Бұл мәселені ... ... ... ... ... ... тиіс.ҚР қаржы министрлігі кедендік
баж салығымен жай салық мәселесін шешуге ... 1- ... ... ... ... себептерге байланысты екі ел арасындағы
келісім шарт әрқашан бұзылуда. Бұл ... ең ... екі ... ... ... жүзілік іс тәжірбиеге қарамастан Ресей салықты тауар
өндірілетін елден алуды шешті. ... ... екі рет ... ... ... Ресейлік жүйеге көшті. 2-мысал Өзбекстанннан келетін
контрабандалық ... баж ... жай ... ... ... жоқ. Бірақ Өзбекстанда ұлттық валютаның ... ... ... айырмашылығы бар ... ... ... таяу шет ... ... ... алып келу эканомикалық
жағынан тиімді болды, ал сол жақтан контрабандалық ... ... ... Бұл ... ... ... де ... келмей отыр. Бұл мәселе
көрші ... ішкі ... ... және ... да ... ... ... өсуіне жол берілуі ... ... өз ... ... деген саясаты ірі
заводтар «пепси-кола», «уз-дет ... ... ... өз ... ... протексияға ұшырауда, сондықтан олар өз
тауарларын Қазақстанға алып келуде. Бұдан басқа жәй ... баж ... ... шағын және орта бизнаспен ... ... ... итермелеуде. Келесі мемлекеттік қызметкерлердің
жемқорлығы және бірінші кезекте кеден қызметкерлерінің жемқорлығы өсуіде.
Сондықтан құқық ... және ... ... бір ... екінші
мекемеге ауыстыру жиі болып тұрады. Экономикалық контрабандистермен ... ІІМ ... ... ... ... ... деңгейде өмір сүруі
көп мәселеге себеп болуда. Өйткені азаматтар патриоттық ... көрі ... үшін ... осындай жағдай бұрынңы кеңес елдерінде де ... ... ... ... ... бизнестермен айналысты.
Атап айтқанда, бұл мәселеде ... ... ... жетуде.
Контрабанда қоғамға өме қауіпті, өйткені ... ... ... ... ... мынадан көруше болады:
Ішкі нарықтық тұрақсыздығы экономикалық реформаларды жүргізуге алып
келеді;
Бюджетте заң түрінде көрсетілген салық түрі ... ... алып ... тиым ... ... ... ... үлкен көлемде талан-таражға байланысты ... ... ... ... ... аз ... Ол ... билік органдарында және қүқық қорғау органдарында көп
кездеседі.
- Контрабандалық тауар ішкі ... ... ... ... ... әкеп соқтырады.
Сонымен қоса, контрабанда өзінің ұйымшылдық ... ... ... түрақты топпен ұйымдары контрабандалық
каналдарының болуы, агентураның байланысы, боевик, ... ... ... т.б. ... елде ... ... ... топтар қатаң тэртіппен
сфералардың айырмашылығы, белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... ұйымдасқан
топ, спиртті-Итальяндық, есірткіні- Колумбия мен Нигерия, және т.б.[7]
Ірі қылмысты топтар өзінің тауарларын легелды жолмен жасағандай етіп
бетін ... әр ... ... ... біріккен кэсіпорындар,
кішігірім жекеменшік кәсіпорындар мен ... ... ... сонымен қоса подакциздік ... ... ... ... ... ... тауарды мемлекетке кіргізу мен
шығаруға бағытталған контрабандамен байланысты қылмыстар структурасы барлық
денгейде оның ... ... ... ... ... ... ... талғамдығы мен көлікпен өзгеру жағдайы ескеріледі.
Сараптаманың қорытындысы бойынща оперативті берілген белгілер бойынша,
қылмыстық ... ... ... мен ... зерттеуі бойынша
контрабанданың келесі улгілері көрсетілген.
- ... ... ... контрабандаға қойылған
меанизмнің функциаларының бөлігі (оның ішінде, қылмыстық структураның
үйымдастырушысы мен ... ... ... апарып- экелуі, байланыс, контрабанданың заттарын өткізіп
жүзеге асыру;
- Белгіленген ... ... ... ... орнын ашу;
Кедендік күжаттарды немесе кез-келген документтерді жалған пайдалану,
декларативті тауар аттарын өзгерту, саның жасыру және ... ... ... ... ... үшін ... ... істерін ашу;
- Жалған экспорт және реэкспорт мемлекеттік арқылы жалған күжаттау;
- ... ... ... ... ... жасаған адам;
эрқашанда өзінің жоспарларын іс- эрекеттерін пайда табу мен жоспарлау;
- мемлектаралық және халықаралық партнерларының болуы және ... ... ... ... ... ... іздестіру шараларымен
іс қағаздарын жүргізу ішкі істердің жедел ... ... ... ... ... халықаралық және мемлекетаралық сипаты бар,
экімшілік-территориялык бірлігі, ... ... ... ... ... ... ... бастамасы бар,
сонымен қоса, олардың ұйымдастырушылары катысушыларының саның азайтпақ ойы
бар. Олардың аз да ... ... бар, ... ... ... үшін.
Топтың мүшелері қатаң тәртіппен және консперациясымен сақталады. Оны
бұзса ол сол ... үшін ... ... ... Кейде олар үшін
третейский соты кұрылады. Контрабанданың топты білдіртпеу үшін жұмысшыларға
қүқық қорғау ... ... ... Оған ... ... ... ұялы телефонымен жабдықталады. Телефон жалған атпен
регистрациядан өтеді. Оған қару-жарақ беріледі. Олар ... ... ... ... ... ... қызметкерлері анықтайды. Олардың
ізіне түседі және олардың жқмыстары туралы мэлэметтер жинайды немесе немесе
оны ... ... ... ... ... оқ ... болады,
олардың көбі спортсмен, аморальдықсипаты үшін шығарып ... ... ... ... ... топтың ұйымдастырушылары мемлекет аралық халықаралық
байланысы бар. Көбіне ... ... ... ... онай ... ... Негізі қулы, инициативті, қылмыстық ойлары кең және бай ... ... ... ... сөз ... алады, керекті танысуларды орната
алатын, адамның сеніміне кіре алатын. өзіне кез- келген адамды, мемлекеттік
қызмет адамдарын, ... ... ... ... өзіне бағындыра
алатын.
Контрабанданы тауып ашу-өте ауыр процесс. Сондықтан да контрабанданы
алдын ала ескеру ... ... ... ... ... күресу терең білімділікті талап етеді.
Егер, қолданған тәсілдерге қарамастан, кез- келген адам ... ... не оған ... онда оған ... ... ... ... керек.
Контрабандаға жол бермеу үшін ... ... ... ... ... дайындалып жатқанбіліп оларға жол
бермеу шаралары көмектеседі. Қылмыстың қай ... ... ... ... ... оның ұйымдастырушыларымен қоса ұстау.
Қылмысты алдын алу үшін оның жағдайын біліп ... жөн. Бұл ... ... ... ма, әлде ... ... ... жүзеге
асыру үшін қолайлы жағдай ма. Егер ... ... ... өзі
қоғамға кауіпті болса, олардың жолын кесу тұлғалардың келесі жауаптылыққа
тартылады.
Кейде қылмыс екенін дәлелдеу қиьш болуы мүмкін. Онда олар тез ... ... ашып алуы ... болады.
Контрабанданы ашу үшін- қиын процесстер кез- келген фактормен
жабылатын, оның ... ... ... ... ... ... ... және қылмыстың түрлерін анықтау;
контрабанда туралы мәліметтермен, кез-келген хабарларды дереу қабылдап алу;
- ... істі ... ... кою; ... кезіндегі материалдарды
жинақтау[9];
Контрабанданы қылмыстық іске ... ... олар өз ... ... ... істі ... қана, материалдарды жинап қана
біз дэлелдей аламътз. Бұл кезде , ... ... ... ... Оған ... топты тауып, қылмысты тергеп, рәсімделген
контрабандалық топтың мүшелері мен ... ... ... кылмыстық эрекеттермен фактасын терендеп табу. қылмыстық
іске тарту іс-әрекеттерінің модельдерін қолдану, қылмыстық іске қатысатын;
консперативті ... мен ... ... ... ... салу ;
- ... техникалық заттарды қолдану;
- техникалық каналдардан, компьютерден, т.б. алып тасталуы;
- ізге түсу, ... ... ... ... саймандарды қолдану( ауди,
видеобаспалары, кино, фото ... ... ... зиян
келтірмейтін, адамдардың денсаулығына және коршаған ортаға зиян келмейтін
т.б. құралдар пайдалану.
- Кез-келген бөтен ... ... т.б. ... соғылымдарға, жер
учаскелеріне және т.б. тех-қ кұралдарға және оларды ... ... ... ... ретінде көмек тесуі мүмкін.
Дәл осы жағдайлар ІІД және ҰХКД Ұйымдасқан қылмыстылықпен күрес ... обл. ... ... РФ ... ... бюросымен бірге
оперативтік - іздестіру араларын өткізді. 19 ... 1998 ж. ... кг. ... ... ... 11 адам ... 5 адам-
Байкоңырдан және екеуі Қызылорда обл. Қармақшы ... ... ... ... ... У., ... инспекторы С, белгілі
бизнесмен жоғарғы лауазымды ... ... ... ... ... ... ... авияциясы ВВС РФ капитан А. ... ... ... ... қару ... пен суық қару ... 70 мың. ... АҚШ, көп мөлшерде Россия рублдері. Москвада 2258
кг әсірткі, соның ішінде 23,6 кг геройн, 216,35 кг апиын.
Көбіне қылмысты ашу үшін ... ... есеп ... ... ... ... ... жолға қаралады, оның ішінде:
- контрабанданың каналын табу, байланыс ... мен ... ... ... ... ... тану;
- қайнар көзін табу;
- контрабанданың заттарын табу, байқау, сонымен ... ... ... ... бола ... түсу ... телефон және т.б. байланысын қажетті тех-қ құралдармен
пайдалану, оны іске ... ... ... ... ... облысы номер-23
"Душанбе-Москва" іздестіру кезінде жедел-информации вагонның вентиляциялық
люкте контрабанданың есірткі- 2,5 кг героин табылып алынды.
Қызметтік- іздестіру шараларын ... ... өте ... ... Олар ... заттарға, атылғыш заттарға, қару жараққа иісті тез сезеді.
Контрабанданы тауарды ... ... ... ... ... ... ... мәні көбірек. Ол үшін жедел тергешімен ... ... мен ізге ... ... ... бойынша тергеу неге бағытталғандығын, кейінгі қылмыскерді ұстау
жолдарын, тінту, тауып алу, допрос ... ... ... дэлелдеуі үшін, т.б.
Кәзіргі кезде қылмыскерлер импорттық автокөлікке көшті, сондықтанда ... жабу үшін ... ... ... контрабандамен күресуде көптеген
жетіспеушіліктер бар:
- ... ... ... шараларының жетіспеуі. ҚР-ң заңы "жедел-
іздестіру шаралары-06";
- ... ... ... ... ... ... мен ... базаларының жоқтығынан
Бұл жағдайда осы жұмысты атқаратын оперативті ... ... ... Бұл ... күрескезінде тек ескерту болып қана
қоймай , ... ... ... ... ашып және ... ... контрабандалық ... ... ... ... әрқайсысының рөлі мен жасалған қылмыстарының амалдары мен
фактыларын бекіту болып табылады.
Осыдан алынған ... ... ... 6-8 ... ... өсу ... болжауға мүмкіндік береді. Бұл қылмыстармен
күреспроблемасын шешу ... ... ... ... ... проблемаларды бірлестіре шешу. Бұл тікелей үкіметтің күшіне,
құқыққорғау орнгандарына беріледі. ... олар ... ... ... ... ... дамуына өзгертулер енгізіп, алға
бағыттандырады.
1.2 Контрабанданың түрлері
Қазақстан ... ... ... ... 2 ... ... Экономикалық контрабанда, ең алдымен, мемлекеттің экономикалық
мүддесіне ... ... ... біріншіден - әкелінетін және
шығарылатын тауарларға белгі-ленген алымдар ... ... ... ... ... үшін өте қажетті болғандықтан сыртқа шығаруға
тыйым салынған тауарлар (стратегиялық мақсаттағы шикІзат) әкетіледі.
Қосымша объектісі - Қазақстан ... ... ... ... ... ... заты қылмыс объектісінің аясына енетін оның бір ... ... ... пен ... бірі бірінен ажырағысыз егіз ұғымдар
болатын болса, онда қазіргі кездегі қылмыс затының ұғымы ол ... ... ... Сол ... бұл ... өзгеше қырынан келу ләзім.
Экономикалық контрабанданың затына және субъектісіне байланысты оның
факультативті ... ... ... мемлекеттік органдардың
қызметі, Қазақстан Республикасының саяси мүддесі, Қазақстан халқының
денсаулығы, ... ... ... Қазақстан халқының тарихимәдени
мұралары жатады.
Қылмыстьщ заттары - тауарлармен басқадай заттар.
Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 20 шілдедегі "Қазақстан
Республикасындағы ... ісі ... заң күші бар ... ... 18-
тармағына сәйкес, тауар дегеніміз"- материалдық дүниенің кез келген
материалдық ... оның ... ... ... ... ... ... немесе басқа түрлері.
Кедендік шекара арқылы алып өтуге тыйым салынған заттардыңтізбесі Казақстан
Республикасы ... ... 1993 ... 19 ... ... ... арқылы алып өтуді декларациялау және оның тәртібі
туралы" қаулысының №5 тіркемесінде берілген.
2. Айналыстан ... ... ... шектелген заттардың
контрабандасы. Айналыстан алынған немесе ... ... ... ... ... заңның қоғамдық ... ... ... ... әрекетке бағытталған және
зиян келтіру немесе зиян келтіреміндеп қорқыту арқылы пайда болады.
Келесі бір қылмыс затының ... ... ... ... ... ... ... үстінде қылмыскер тікелей ықпал ететін ... ... ... ғана қылмыс затын құрайды. Бұл орайда объект қашанда
зардап шеккенмен немесе шегуі мүмкін болғанмен ... заты ... ... шеге ... Бұл анықтаманың да алғашқы берілген ... алыс ... ... өз ... де ... ... не айналысы шектелген заттардың контрабандасы
қылмысының құрамында (250-бап) ... ... ... ... ... ... жүйкеге әсер ететін заттар;
3. күшті әсер ететін, улы, ... ... ... ... жарылғыш заттар
5. қару-жарақ, әскери техниканы, жарылғыш құрылғылар;
6. атыс ... ... ... ... ... ... ядролық;
8. химиялық, биологиялық және басқа да түрлері
9. жаппай қырып -жою ... ... үшін ... ... мен жабдықтар.
Шет елдерде контарбанданың елеулі түрлері көрсетіледі.
1.Адамның ішкі ... және т.б. ... ... ... ... құстар т.б. Біздің елімізде бұған
байланысты жеке құрам болмаса да, жауакершілік бар. ҚР қылмыстық ... ... ... ... ... ... өтерде арнайы
декларация ережелеріне сәйкес тексеруден ... ... ... де ... ... жол ... бақылаулары төмен мемлекеттік кеден постарының
оңай өту; бағалы заттар мен тауарларды ... ... ... ... ... ... кеденде тексерілмейтін тауар түрімен
өткізіп жіберу;
- Жасырын адамның ішкі ... ... ... өту;
Кеден органдарын алдау арқылы кеденнен контрабанда өте алады: жалған
құжаттарды көрсету ... ... мөр, ... ... ... қою;
- белгісіз деклоративті объектілерді көшіру;
шекараға кіргізілетін немесе шьтғарылытын тауардың ... ... ... асуы;
Қолданған тәсілдер кедендік бақылаудан өткен кезде жасырын
орындарды(тайниктерді) ... ... ... Іс ... контрабанда тауарды тік ұшақ, ұшак, ... ... ... арнайы жасалған бос ... ... ... ... ... контрабанданың өзге түрлері белгілі. Кейбір топтар
негізгі заттар мен ... ... ... ... біреулері
есірткі, психотропты заттар мен удың күштісімен, 3-шісі ... ... 4- сі ... ... ... ... оқ- дәрі және ... қылмыстар негізінен алғанда ұйымдастырылған
жағдайда іске ... ... ... 49% ... ... ... ҚР ... кодексінде контрабандалық қылмыстың саралануы
қосымша түсініктемені талап етеді. Біз мойындауымыз керек, контрабандалық
қылмыстар ҚР ... ... ... бақылаудан жалған
идинфикациялар арқылы ұйымдасқан түрде өтіп жатыр[10].
Егерде кінәлі адам ұсталса, ҚР қылмыстық кодексінің ... ... ... үлкен мөлшерде залал келсе, қосымша саралануы туралы
белгілерді, біздің пікірімізше 209, ... ... ... ... ... ... жауапкершіліктер
күшейтіледі.
Қорыта келгенде, контрабанда республикадағы көмекші экономикалық
негіз болып ... және ... ... көзі ... табылады және бұған
елдің белгілі бір бөлігі қатысады.
Контрабандамен күресу жедел іздестіру және профилактикалық жұмыстар
жүргізуді ... ... ... ... ... ... органдарының
жұмысын күшейту керек. Бұлар мемлекеттік қазынаға қосыша ақша ... ... ... ... ... ғана байып отыр.
2 Контрабандамен байланысты қылмыстардың сипаттамасы
2.1 Контрабандамен байланысты қылмыстардың объектісі
Қазіргі заманның Қазақстандық (және ТМД елдерінің) қылмыстық ... ... ... ... ... деген пікір жалпылама
қабылданған ереже болғанымен, Кеңес дәуірінің өзінде де ... ... ... мен сын ... ... және әлі де бар.
Кейбір авторлар қоғамдық қатынастардың қылмыс объектісі екендігін ... ... ... ... ... ... ... кетеді
(Б.С.Никифиров, А.Е.Фролов, Н.И.Коржанский т.б.), оның да ... ... ... ... ... ... сүбелі қарсылықты А.В.Наумов
білдірді. Оның пайымдауынша, қоғамдық қатынастар теориясы жеке адамға қарсы
қылмыстардан ... ... ал ... “тек қоғамдық қатынастардың
жиынтығы” деп түсіну өмірдің биологиялық ... ... ... ... иесі ... абсолюттік құнын төмендетеді.
Сондықтан да А.В.Наумов қоғамдық қатынастар иедеясынан бас ... ... аяқ ... ... ... ... және социологиялық
мектептерінде іргесі қаланған “құқықтық игіліктер” теориясына ... те, ... ... ... ... қоғамдық
қатынастардың жиынтығы ретінде емес, биологиялық тіршілік иесі деп ... ... ... ... ... ... кезінде адамға қаза
келтірудің ... ... ... мүмкін болмай қалады[12].
Біздің ойымызша, қоғамдық қатынастар идеясынан мүлде бас тартуға
болмайды. Себебі, ... ... ... ... ... көмек
көрсетпеу” (ҚР ҚК 118-б.), “Қауіпті жағдайда қалдыру” (ҚК 119-б.) ... орын ... адам ... зиян келіп тұрғанын егер қоғамдық
қатынастар (арқылы жүктелетін міндеттер) болмаса, қалай ... ... ... көмекті кімнен талап ету керектігіне заңмен қалыптасқан
қоғамдық қатынастар (арқылы жүктелетін ... ғана ... ... ... туралы толығырақ танымға ие болу үшін, сондай-ақ
қылмыскердің объектіге ықпал ету механизмін игеру үшін ... ... ... ... тек теориялық жағынан ғана бөлшектене алатын
құрылымына тоқталу ләзім.
Қоғамдық қатынастардың ... ... да ... әр ... болды.
Қылмыс объектісіне қатысты алғашқы болып кешенді ... ... ... ... үш ... ... элементін атайды:
1) қоғамдық қатынасқа қатысушылар; 2) қатысушылардың арасындағы ... ... ... асу ... ... топтастыру туралы екі түрлі көзқарас бар: 1)
қылмыстық заңмен қорғалатын қоғамдық ... ... ... ... 2) қылмыс арқылы тікелей зардап шегетін қоғамдық
қатынастарды маңыздылығына қарай “горизонталдық” топтастыру[13]
Е.А.Фролов өз ... бұл ... ... ... яғни туысқан
қоғамдық қатынастардың үлкен тобының ішінен қылмыстық құқықпен біртұтас,
кешенді түрде қорғауға тұрарлықтай ... ... ... бір ғана ... яки бір ғана ... өзара тығыз
байланысты мүдделерін бейнелейтін) неғұрлым кіші топқа бөлуге ... ... де ... ... пен ... объектінің арасынан түрлік (кіші
топтық) объектіні ... ... ... ... ... “ары қарай
нақтылау үстінде, -дейді Е.І. Қайыржанов, - ҚК-те “кіші ... ... ... Бұл ... екі ... жүргізуге болады: мүдденің
субъектісіне қарай, қорғалатын мүдденің сипаты мен мазмұнына қарай”[15].
Осы ... ... ... ... ... жоқ, қоғамдық өмірдің шынайы
құбылысы емес, тек ұғым, яғни жалпы объект деген қылмыс ... ... ... ... ойын ... ... Оның ойынша, қылмыстың
жалпы объектісінің ғылым үшін де, практика үшін де еш ... ... ... бұл ... “жалпы объектінің”, әсіресе, ғылым үшін
гносеологиялық маңызын ... деп ... ... зиян ... ... ... ... бір табан
жақындай түсу үшін жалпы объектіні тектік ... ... ... жібереміз. Қылмыстық құқықпен қорғалатын ... ... ... өз ... ... ... қатынастар бөлек-бөлек
ошаққа тізе қосып, тектік объектіні құрамақ. Осы туысқан ... ... ... тарауға бөлуге (қылмыстық заңдарды жүйелеуге) өз жәрдемін
тигізеді. Осы арқылы тікелей объектіні қай топқа жататындығын, оның орнығу
ретіне ... ... ... объектілерге қарағандағы маңыздылығын, сондай-ақ
негізгі және қосымша объектілерді ажыратудың мүмкіндігі туады.
Объектілердің бір-біріне қарағандағы құндылығы ... ... ... ... кезектілігіне қарай айқындалады.
Оқулықтар көбіне “бүтін мен бөлшек” категорияларына сүйеніп, оны нақты
зардап ... ... деп, әрі ... тіс ... ... ... барлық дерлік авторлардың тікелей объектіге шейінгі пікірлері
бірауыздан жымдасып жатады да, ... бәрі ... осы ... түрінен
бастау алады.
Б.С.Никифоровтың айтуынша егер жеке меншікке қарсы қылмыстардың топтық
объектісі болып жеке ... ... ... ... ... ... дәлірек айтсақ, заң арқылы оған берілген мүлікті өз еркімен пайдалану
мүмкіндігі табылса, бұл мүмкіндікті ... ... ... ... ... ... ... өтуі ешқандай қорқыту-үркітусіз тек иесінің шынайы
қалауы бойынша ғана жүзеге асуы ... ... дей ... объектілер топқа ... ... ... ... ... ... ... қызмет
етуінің өзі неғұрлым “жоғары” тұрған мүддеге қызмет ететін өз ... ... ... қарастырылуы мүмкін екендігін ескертіп өтеді[18].
Б.Никифоровтың бұлайша топтастыруы кең қолдау тауып кете қойған жоқ.
Ал осы орайда өзгеше пікір ... ... ... барлық
қылмыстардың тікелей объектісі қоғамдық қатынастар бола бермейді, ... жеке ... ... ... болуы мүмкін: қоғамдық қатынастардың
материалдық көрінісі не субъектісі.
Сол себепті, ол кей авторлардың тікелей объект ... бас ... ... атап ... Бас ... себептері тікелей объект
қоғамдық қатынастардың жекелеген түрі болуы керек, ал ол ... ... ... ... ... ... кететіндіктен, ол тек пен түрдің (род и
вид) өзара байланысы хақындағы логиканың негізгі тәртіптерін бұзу ... ... ... объектіден бас тартып, оны
қол сұғушылық ... ... ... ... ... ... емес. “Егер бұл тек тікелей объектіні қылмыс заты ... атау ғана ... онда ... ... ... ... тікелей
объект дегеніміз (ықпалға) ұшырайтын қылмыс затының өзі”[19].
Ал Н.И.Коржанскийдің тікелей объект туралы пікірі алдыңғыларына мүлде
ұқсамайды. Ол ... ... деп ... ... ... ... Оның ... қарағанда, қоғамдық қатынастардың барлығы
бірдей реттелмеген ... ... ... ... ... ... өз ... қоюды тоқтатпайды.
Бұл жердегі пікірге келісе қою қиын. Әлбетте, ... ... ... ... ... ... реттеуге жатпайтындығы аян, бірақ
қазір әңгіме олар туралы болып отырған жоқ. Әңгіме қылмыстық құқықтың ықпал
ету аясына ... ... ... ... ... объект деп мүмкіндікті түсінсе, отандас ғалым
Е.І.Қайыржановтың бұл тұрғыдағы ... ... ... ... ... ... ... объектісі болып бір немесе бірнеше қылмыс тікелей
яки жанама түрде бағытталған, заңмен ... ... ... қатынастарды
алатын болсақ, онда тікелей объект нақты қоғамдық қатынас ... ... ... болып шығады. Олай болса, тектік және тікелей
объектілердің ... ... ... ... сұрақ туындайды. Е.І.Қайыржанов
мұндай шатасу диалектиканың ... ... ... ... ... ... деп есептейді. Көптеген авторлардың негізгі қатесі -
олар “тікелей объектіден жекені ... ... ... ... ... ... ... (отдельный) ол жеке (единичный) емес. Жеке әрқашан
нақты жағдайда ... ... ... ... ... -дей ... объектісін топтастыруда” қоғамдық қатынастардың нақтырақ көрінісі” -
мүдде ұғымын қолдансақ, аталған ... ... ... ... ... “мүдде - ол да қоғамдық қатынас, оның нақтырақ
көрінісі”[21].
Е.І.Қайыржановтың сөз ... ... ... - ол тектік объект сол
тектік объектінің көрінісі болып табылатын ... ... ... ... ... ... ... ешқандай жеке сипаттаушы
белгілер көрсетілмей жиынтық бейненің белгілерін ескеріп қоя салатындықтан
ол тектік объектінің ... ... ... Сол ... де екеуінің арасында
айырма жоқтай көрінеді. Мысалға, меншікке қарсы қылмыстардың ... - ... ... яғни ... ... ... иелену,
пайдалану, билік ету құқығы танылса, тікелей объектіні түсіндіру кезінде де
авторлардың ... ... ... меншік қатынастары деп жылы жауып қоя
салуынан тектік және ... ... ... ... ... ... Ал ол
тікелей объект болуы үшін ... ... ... ... ... бар зат болуы қажет. Бұл кезде оны тікелей объект деуден гөрі
нақты ... деп атау ... ... ... ... Себебі “Интерес” психологиялық
мағынаны да қамтып, басқа мағыналарымен біртұтас қаралады. Интерестің таза
социологиялық-психологиялық жағы ... ... ... Себебі,
психологиялық тұрғыда субъектінің құлшынысы, оның объектіге ... ... ... арқылы да түсініледі[22].
“Мүдде” категориясы қылмыстық құқықтық ғылымының айналасына ... де оның рөлі ... әр ... ... ... ... Әсіресе,
мүдде ұғымы арқылы қылмыс объектісінің мазмұнын ашуда. ... ... бас ... ... ... деп, тек ... мүдделерді
(игіліктерді) тануға біржола көшкен А.В.Наумовты есепке алмаған күннің
өзінде. Көптеген авторлар ... ... ... - ... қатынастардың
құрамдас бөлшегі, не түпкі мазмұны десе ... ... ... т.б.) енді бірі “мүдденің бұзылуы арқылы қылмыс
объектісін анықтауды өрескел қателік”[23], - деп ... ... ... ... мүлдем қосыла алмаймыз. Қылмыс ... кез ... ... ... өзі субъектінің мүддесіне нұқсан келтіретіндігі айтпаса
да түсінікті.
Е.І.Қайыржанов мүдденің мағынасын қоғамдық қатынастардың “ішкі ... ... ... ... ... болса, мүдде де қылмыс объектісі
болуға әбден қабілетті. Бұл ойымызды ҚР ... өзі де ... ... ... ... ... “Коммерциялық және өзге де ... ... ... ... деп аталса, 13-тарау ... ... ... ... ... атауға ие.
Сол сияқты мүдде қылмыс затының да орнын, мәнін, маңызын ... заты мен ... ... ажыратуға зор үлесін тигізеді.
Мүддені қылмыстан бұзылатын қоғамдық қатынастардың мазмұнынан шығарып
анықтаудың да рөлі зор екендігін көріп ... ... де, ... ... ... ... ... функциясын анықтау үшін, қылмысты
белгілі бір бапқа сәйкес дәрежелеу ... ... жаза ... ықпалын
белгілеу үшін мүдденің социологиялық мағынасынан гөрі құқықтық мағынасында
қарастыру тиімді.
Ал құқықтық мағынасында ... ... ... ... құқықтық
мағынасында мүмкіндіктер жинағы болып ... ... Біз осы ... ... ... ... ... мағынасында
мүмкіндіктердің” жиынтығы деуден аулақпыз, тек мүдде ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктердің жинағы болып
көрініс табады деп есептейміз. Әйтпесе, мүдде тікелей объект ... ... ... ... Е.І.Қайыржановтың сөзімен
келтірсек, “мүддені тек құқықтан көру. - ... бұл ... ... ... контрабанданың негізгі тікелей объектісі - ... ... ... ең ... ... ... нұқсан келтіреді, себебі, біріншіден - ... ... ... ... ... ... ... түспейді.
Екіншіден, елдің экономикасы үшін өте қажетті болғандықтан сыртқа шығаруға
тыйым салынған тауарлар (стратегиялық мақсаттағы шикІзат) әкетіледі.
Қосымша объектісі - ... ... ... ... ... ережесі.
Егер қылмыс заты қылмыс объектісінің аясына ... оның бір ... ... объект пен предмет бірі бірінен ажырағысыз егіз ... ... онда ... ... қылмыс затының ұғымы ол талапқа толық
жауап бермейді. Сол себепті, бұл проблемаға өзгеше ... келу ... ... түсінігін бермес бұрын оның ... ... ... ... Бұл ... ... ... авторлардың
барлығы дерлік қылмыс затының қылмыс объектісімен тығыз байланыста екенін
аңғарған еді. Егер олардың бір-екеуіне ... ... ... ... ... қылмыс объектісін сипаттайтын нышан және қылмыс оған ... ... деп ... Осы ... ... да ... затын
қылмыс объектісі өзінің нақты және ... ... ... ... Қылмыс объектісіне қылмыс затының ұғымын жинақтап қорыту
жолымен келу үшін ол объектіден затты ... ... ... объектіні
топшылайды. "Егер, - дейді ол, - қылмыс заты бір ... ұн ... ... ол ұнның кімдікі екендігіне байланысты социалистік немесе жеке
меншік ... ... ... ойды ... де ұшыратамыз: егер
қылмыс заты белгілі құндылық болса, құндылықтың кімдікі екендігіне ... ... ... ... та ... заты (Беляевша-қол сұғушылық заты) қол сұғушылық
объектісінің элементі деген қорытындыға келеді[29].
Ғалымдардың барлығы дерлік қылмыс ... мен ... ... ... ... ... байланыс сипатына келгенде
бірауыздылық жоқ. Біреулер қылмыс заты деп объектінің ... бір ... ... келесісі оның (қоғамдық қатынастардың) барлық элементі
ретіне ... заты бола ... ... ... ... ... кей жағдайда
қорғалатын объект - қоғамдық қатынастардың құрамына кірмейтін заттарды ... ... ... не ... ... жатқызарын білмей,
қылмыс заты деп қабылдауға мәжбүр. Оларды объектіге жатқызайын десе,
қоғамдық ... ... ... ... ... ... десе, соңғысының тиісті белгілерінің функцияларымен толық сәйкес
келмейді. Сөйтсе де, олар ... ... ... ... қатарына
жатқызуға мәжбүр болады. Сондықтан да ... ... ... түрде
"қылмыс заты - қылмыс объектісінің бір бөлшегі" деп шегелеп ... ... біз ... ... ... ... - кең, предметті - тар
мағынада қолдана отырып, қылмыс ... ... ... - ... ... ... және затсыз (предметсіз)
объектінің де ... ... ... - ... пен зат ажырамас егіз
ұғымдар екендігін) мойындайтынымызды жасырмаймыз. Тіпті, ... бұл екі ... бір ғана ... ... ... ... пен М.П.Михайловтың оларды бөліп қарастыруға келіспейтіндігін
айтпай кетуге әсте болмайды. Олардың ойынша, қылмыс объектісі мен затын ... ... ... алып ... ... өзге авторлардың
барлығы дерлік оларды бөліп қарастыруды жақтайды (әрине, қылмыстың ... мен ... ... "тең" ... ... ... ... "қылмыс объектісі мен затын ажыратудың ... та, ... та ... бар"[31].
Бұл мәселедегі алғашқы анықтамалардың бірі - ... не ... ... сол ... заты бола ... Қылмыс затын дәл осылай
анықтайтын Я.М.Брайнин қылмыс заты деп белгілі құндылықтарды ... ... осы ... ... ... ... орынды пікір
білдіреді[32]. Дегенмен, мұндай түсінік материалдық дүние заттарының өте
кең ... ... ... айтар болсақ, А.Н.Брайнин алыпсатарлық
объектісіне Кеңес ... ... ... заты деп ... ... тұтыну заттарын таниды. Сол ... ... - ... ... ... ... болса, заты болып, ақша,
өзге де мүліктер ... ... әсер ... ... ... - ... ... да, заты - сол әсер ... ... ... ... ... ... ... келу методологияның талаптарына
толық жауап ... ... ... ... корғалатын қоғамдық
қатынастардың құрамынан тыс қалады (методологияда: предмет - объектінің
аясында). Мысалыға, А.Н.Трайниннің ... ... заты - ... ... ... ... объектінің, яғни халықтың денсаулығын қамтамасыз
ететін қоғамдық қатынастардың құрамына енбейді. Ол қазіргі ҚР ҚК-не салсақ,
158-баптағы әрекеттен ... ... ... аталмыш заттар жат.
ҚК-тің 259, 273-ші және т.б. ... ... да ... гәпті айтуға
болады.
Мұндай заттарды қылмыс ... ... ... ... ... қатарына енгізу туралы В.К.Глистиннің ... ... ... олар ... ету ... (немесе "бұзу қаруы")
болады да, қылмыстың объективтік жағының элементі болып табылады[34].
Бұл орайда, В.Я.Таций "қорғалатын ... ... ... ... ... заң белгілі бір құқықтық салдарларды олармен
байланыстыратын, жауаптылыққа, дәрежелеуге т.б. ... ... ... не
істеу керектігі түсініксіз күйінде қалып отыр, - деп мәселе көтереді де, -
жасанды ақша белгілері, ... ... ... және т.б. ... спиртттік ішімдіктер қорғалатын қоғамдық қатынастар құрамына
енбейді, алайда аталмыш ... мен ... ... ... қылмыстарды
істеу барысында жауаптылық үшін елеулі маңызы бар", - деп сабақтайды ... ... ... ... ... ... ... енгізуге
қарсылық көрсетеді.
В.Я.Тацийдің қарсылығы бойынша "біріншіден, неліктен аталмыш заттарды
олармен тығыз байланыста тұрған объектіге жатқызбай, қылмыстың ... ... ... ... өзінің жүйелі белгілері бар объективтік
жақтың құрамына қосалқы белгіні енгізу оған жат ... ... ... ... ... уәжі ... Өйткені, неліктен біз (Тацийдің ... ... "өз ... бар" ... объектісіне (қоғамдық
қатынастарға) сырттан тағы да ... ... ... ... ... ... ... құрамына кірмейтін барлық заттарды "олардың
бәрі объективтік жаққа тиесілі" деп бір ... ... ... ... өз ... ... "мүдде" тұрғысынан келіп, әр заттың
функциясын жеке-жеке анықтаймыз. Сол кездері ... зат ... гөрі ... ... ... болуы мүмкін (мысалға, жасанды ақша
белгілері).
Сонымен, жоғарыда ... ... ... ... ... да
қамтып кететін болғандықтан, енді одан басқа, қылмыс затын ... ... ... ... ... ... ... шарт.
Келесі бір қылмыс затының түсінігі бойынша, қылмыс ... ... ... ... үстінде қылмыскер тікелей ықпал ететін сыртқы әлемнің
материалдық заттары ғана қылмыс затын құрайды. Бұл ... ... ... ... ... ... ... болғанмен қылмыс заты зардапты әр
уақытта шеге бермейді. Бұл анықтаманың да ... ... ... алыс ... ... өз ... де ... қылмыс заты турасындағы әр түрлі пікірлерді сыни ... ... ... заты - одан ... да ... ... қылмыс
объектісінің құрамдас бөлігі, - деген қорытындыға келеді. Сондықтан да, ол
қылмыс затының проблемасы жоқ деп ... ... ... ол ... ... ... болғандықтан “қылмыс затының қазіргі
күйінде” (курсив бізден- ) оны ... тыс ... ... өмір ... ... ... қажеттілігі жоқ[36]. Және Б.С.Никифоровтың
қылмыс заты ... ... ... бір ... құндылықтарға ғана
саяды. Ал мұндай материалдық заттармен байланысты емес ... ... ... ... ... қылмыстар, Б.С.Никифоровтың анықтауынша,
әрі затсыз, әрі затты ... ... ... ... ... яки байланысты емес бандитизм, мүлікті жоюмен ... ... емес ... ... болса, қорғалатын қоғамдық қатынастардың құрамында материалдық
құндылықтардың (және тек қана ... ... ... ... үлкен екі топқа, яғни затсыз және затты қылмыстарға бөлуге
тура келеді.
Экономикалық контрабанданың затына және ... ... ... ... ... ... мемлекеттік органдардың
қызметі, Қазақстан Республикасының саяси мүддесі, ... ... ... ... бастауы, Қазақстан халқының тарихимәдени
мұралары жатады.
Қылмыстьщ заттары - тауарлармен басқадай заттар.
Қазақстан Республикасы ... 1995 ... 20 ... ... ... ісі ... заң күші бар ... 18-бабыңың 18-
тармағына сәйкес, тауар дегеніміз"- материалдық ... кез ... ... оның ... ... ... ... қуаттың электр,
жылу немесе басқа түрлері және осы баптың 21-тармағында көрсетілген көлік
құралдарынан басқа ... ... ал осы ... ... сәйкес көлік
қүралдарына "халықаралық тасымалдау және тауарлар пайдаланылатын ... ... оған ... мен ... да ... ... ... қатар, кедендік шекара арқылы алып өту үшін ... ... ... ... арқылы алып етуге тыйым салынған немесе шектеу
қойылған заттар мен қүндылықтар да бұл қылмыстың заты бола алады.
6. Кедендік шекара арқылы алып ... ... ... ... ... Республикасы Минйстрлер Кабинетінің 1993 жьшғы 19 ақпандағы ... ... ... алып ... ... және оның ... ... №5 тіркемесінде берілген. Оған мемлекеттік және қоғамдық
құрылысты күйретуге бағытталған, соғысты, террорды, зорлықты, нәсілшілдікті
насихаттайтын баспа және бейнелеу ... ... ... ... өнер ... көне заттар және басқа едәуір
көркемдік, тарихи, ғылыми немесе ... ... бар ... ... Республикасының кедендік шекарасы арқылы алып өтуге шектеу
салынған заттар тізбесі сол қаулының № 6 тіркемесінде берілген. Оған ... ... ... ... ... бар заттар, есірткі затына
жатпайтын дәрі-дәрмектер, радиоэлектрондық құралдар, ... ... ... ... ... ... жарқырауық тастардың (құнды тас-
тардан басқа), ... және ... ... палеонтологиялық
қалдықтардын үлгілері, авто-, мотокөлік құралдары және басқалар кірген.
Айналыстан алынған ... ... ... ... ... ... – кез келген қылмыс құрамының міндетті элементтерінің
бірі болып табылады, сондықтан да бұл ... ... ... ... ... Кез ... ... қауіпті әрекет, қылмыстық заңда
қылмыс сапасы ретінде қаралған, анықталған обьектіге. Көпшілік қылмыстық
құқығының ... ... ... обьектісі қылмыстық заңның қоғамдық
қатынастармен қорғалатынымен ... ... ... ... және зиян келтіру немесе зиян келтіреміндеп қорқыту ... ... ... ... ... бірі - қылмыс не ... ... сол ... заты бола алады. Қылмыс затын дәл осылай
анықтайтын Я.М.Брайнин ... заты деп ... ... ... объектісіне осы құндылық иесінің мүдделерін жатқызып, орынды пікір
білдіреді[37]. Дегенмен, мұндай түсінік ... ... ... ... ... ... Мысалға айтар болсақ, А.Н.Брайнин ... ... ... жатқызса, қылмыс заты деп ... ... ... ... ... Сол сияқты, парақорлықтың
объектісі - лауазымды адамдардың заңды әрекеті болса, заты ... ... де ... ... ... әсер ететін заттарды дайындаудың
объектісі - халық денсаулығы да, заты - сол әсер ... ... ... ... ... ... ұстаныммен келу методологияның талаптарына
толық жауап бермейді. Себебі, кейбір ... ... ... ... тыс қалады (методологияда: предмет - ... ... ... ... келтірген заты - жүйкеге әсер
ететін заттар қорғалатын объектінің, яғни халықтың ... ... ... ... ... ... Ол қазіргі ҚР ҚК-не салсақ,
158-баптағы әрекеттен қорғалатын қоғамдық қатынастарға аталмыш ... ... 259, 273-ші және т.б. ... ... да ... гәпті айтуға
болады.
Мұндай заттарды қылмыс объектісінің құрамына ... ... ... ... ... ... ... пікірі әділ.
В.К.Глистинның пікірінше олар ... ету ... ... ... қаруы")
болады да, қылмыстың объективтік жағының элементі болып табылады[39].
Бұл орайда, ... ... ... ... ... бірақ... қылмыстық заң белгілі бір құқықтық салдарларды олармен
байланыстыратын, жауаптылыққа, дәрежелеуге т.б. ықпал ететін ... ... ... түсініксіз күйінде қалып отыр, - деп мәселе көтереді де, ... ақша ... ... ... ... және т.б. ... ... ішімдіктер қорғалатын қоғамдық қатынастар құрамына
енбейді, алайда аталмыш ... мен ... ... ... ... барысында жауаптылық үшін елеулі маңызы бар", - деп ... ... ... ... ұсынғандай объективтік жақтың құрамына енгізуге
қарсылық көрсетеді.
В.Я.Тацийдің қарсылығы бойынша "біріншіден, неліктен ... ... ... байланыста тұрған объектіге жатқызбай, қылмыстың объективтік
жағына қосуға тиіспіз? Екіншіден, өзінің жүйелі белгілері бар ... ... ... белгіні енгізу оған жат болып тұрмақ"[40]. Бұл
жердегі соңғы автордың уәжі ... ... ... біз (Тацийдің өз
сөзімен айтсақ) "өз ... бар" ... ... ... ... тағы да ... ... телуге тиіспіз?.. Әрине,
В.Я.Таций атаған объектінің құрамына ... ... ... ... объективтік жаққа тиесілі" деп бір шыбықпен айдаудан аулақпыз. Біз
бұған өз ... ... ... ... ... әр ... жеке-жеке анықтаймыз. Сол кездері нысанадағы зат ... гөрі ... ... ... болуы мүмкін (мысалға, жасанды ... ... ... ... объектінің сыртындағы заттарды да
қамтып кететін болғандықтан, енді одан басқа, қылмыс ... ... ... ... ... анықтама іздестіру (ұғымын
қалыптастыру) шарт.
Келесі бір қылмыс затының түсінігі бойынша, қылмыс ... ... ... ... ... қылмыскер тікелей ықпал ететін сыртқы әлемнің
материалдық заттары ғана қылмыс затын құрайды. Бұл орайда ... ... ... ... шегуі мүмкін болғанмен қылмыс заты зардапты әр
уақытта шеге ... Бұл ... да ... ... ... алыс ... Дегенмен, өз ерекшеліктері де бар.
Б.С.Никифоров қылмыс заты турасындағы әр түрлі пікірлерді сыни көзбен
талдай ... ... заты - одан ... да элементтерді қамтитын қылмыс
объектісінің құрамдас ... - ... ... ... Сондықтан да, ол
қылмыс затының проблемасы жоқ деп есептейді, ... ... ол ... құрамдас бөлігі болғандықтан “қылмыс затының қазіргі
күйінде” (курсив бізден- ) оны объектіден тыс өзінше бөлек өмір ... ... ... қажеттілігі жоқ[41]. Және Б.С.Никифоровтың
қылмыс заты хақындағы ойлары белгілі бір материалдық құндылықтарға ... Ал ... ... заттармен байланысты емес қылмыстар "затсыз"
қылмыстар қатарын құрамақ. Кейбір қылмыстар, Б.С.Никифоровтың анықтауынша,
әрі затсыз, әрі ... ... ... ... ... ... яки байланысты емес бандитизм, мүлікті жоюмен байланысты немесе
байланысты емес бұзақылық т.б.
Олай болса, қорғалатын ... ... ... ... (және тек қана материалдық) болу-болмауына байланысты барлық
қылмыстарды үлкен екі топқа, яғни ... және ... ... ... келеді.
Айналыстан алынған не айналысы шектелген заттардың контрабандасы
қылмысының құрамында (250-бап) ... ... ... ... есірткі заттар
2. жүйкеге әсер ететін заттар;
3. күшті әсер ететін, улы, уландырғыш заттар;
4. радиоактивті немесе ... ... ... әскери техниканы, жарылғыш құрылғылар,
6. атыс қаруы, оқ-дәрілер,
7. жаппай қырып -жоятын қарулардың ядролық, химиялық, биологиялық және
басқа да түрлері
8. жаппай ... -жою ... ... үшін ... ... мен жабдықтар
Есірткі заттары мен психитроптық заттары материалдық нысанға ие екенің
аян. Сонда есірткімен байланысты қылмыстар, оның ... ... ... ... әсер ... ... заңсыз дайындау, сатып алу, сақтау,
тасымалдау, жөнелту немесе ... ... да ... ... ... ... жүгенсек, “есірткі заттар” дегеніміз - Қазақстан
Республикасының заңдарына, 1961 жылғы Есірткі заттар туралы ... ... ... 1972 ... ... сәйкес енгізілген
түзетулерімен қоса 1961 жылғы Есірткі заттар туралы ... ... ... жасалуға тиісті Есірткі, психотроптық ... ... ... ... синтетикалық немесе табиғи тектес заттар.
Халықаралық құжаттарда есірткі заттар ... 1961 ... ... туралы Конвенцияның 1 және 2 ... ... ... ... синтетикалық заттар жатқызылған.
П.Д. Шабановтың пікірінше, “есірткі ... ... ... және ... деген үш категорияны қамтиды, бұл категориялар өзара
тәуелді әрі ... ... ... ... зат деп тек осы үш
критерийге сәйкес келген жағдайда ғана тануды ... ... ... ... өзін ... нәти-жесінде дереу орталық жүйке жүйесіне
арнаулы (ынталандырушы, седативті, галлюциногенді, т.б.) әсер ... ... ... қажет. Әлеуметтік критерий затты дереу қабылдаудың етек
алу (таралу) масштабы бойынша әлеуметтік мәнге ие бола ... ... ... ... айтылған екі алғышарттардан бастау алады және
тиісті уәкілетті инстанцияның дәл осы затты ... зат деп ... ... ... ... ... етеді[43].
Сондай-ақ, А.В. Вальдман, Э.А. Бабаян,Э.Э. Звартау ... ... ... ... зат терминін тек фармакологиялық тұрғыдан
ғана кез-келген затқа қолдануға болмайды, себебі бұл ... ... ... ... заңдық әрі әлеуметтік ұғымдарды да қамтиды[44].
Н.А. Мирошниченко мен А.А. ... ... ... ... есірткі
дегеніміз - шығу табиғатына қарай ... ... ... ... масаю (есеңгіру) жағдайына, дағдылану мен ... ... ... ... ... ... әсер ете алатын
(медициналық белгісі), тізімі арнаулы ... ... ... ... ал оларды шектен тыс тұтыну халық денсаулығына қауіп
төндіретіндей салдарға әкелетін (әлеуметтік белгісі) заттар тобы[45]
Ал А.Қ. ... ... тек осы ... ғана ... қалуға
болмайды, мәселен, заңдық белгінің өзін өз ... ... ... ... ... ... яғни заң шығарушы есірткі
заттармен және психотроп-тық ... ... ... ... деп ... ... криминологиялық, яғни есірткі қоғамға ... ... мен ... ... ... ... ... себебі және басқа құқыққа қайшы әрекеттерге детерминант болып
табылады; үшіншіден, криминалистикалық, яғни ... ... және ... байланысты қыл-мыстарды ашу мен тергеу ... ... ие ... ... олар ... жағынан ұйымдасқан
қылмыс қатарына ... ... ... яғни ... тыс ... ... ... өзіндік ерекшелікке ие болады,
себебі жаза мақсатына қол ... үшін ... ... мәжбүрлі түрде
емдеп шығарып барып, оны бас бостандығынан айыру ... ... осы екі ... ... ... ... заң ... сәйкес, “психотроптық заттар” -бұл Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... ішінде 1971 жылғы Психотроптық заттар туралы конвенцияға
сәйкес бақылау ... ... ... ... ... ... тізіміне енгізілген синтетикалық және табиғи тектес заттар.
Халықаралық құжаттарда ... ... ... І, ІІ, ІІІ және ... ... табиғи не синтетикалық кез-келген заттар немесе кез-
келген табиғи материалдар жатқызылған.
Қазақстандық заңнамада “прекурсорлар” ... - ... ... ... ... өндіру, дайындау, ұқсату кезінде пайдаланылатын,
Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан ... ... ... ... ... Есірткі заттардың және психотроптық
заттардың заңсыз айналымына қарсы күрес туралы 1998 жылғы ... ... ... ... ... ... мен ... енгізілген заттар делінген.
Ұлттық заңнамамыз бойынша “есірткі заттар мен ... ... ... ... ... мен ... бар, құрылымы мен
қасиеттері жағынан еліртетін, ... ... ... елес ... І, ІІ және ІІІ ... ... заттарға ұқсас, оларды
шектен тыс пайдаланған кезде халықтың денсаулығы үшін қауіпті, ... және ... ... ... ... ... мен
психотроптық заттар ретінде бекітілмеген, шығу тегі синтетикалық ... ... ... ... ... ... ... есірткі немесе психотроптық заттар ... ... ... тыс ... туындауы мүмкін зардаптарына
байланысты халықтың денсаулығы үшін ... ... бар, ... ... мен ... ... енгізілген, Қазақстан
Республикасында бақылау жасалуға тиіс ... ... ... ... ... ... заты деп ... отырған есіркі заттар қарастырылып
отырған қылмыс құрамына қатысты қылмыс заты емес, ... ... ... ... де ... жоқ ... Айталық А.Қ.Жұмағали ... бұл ... ... ... деп ... ... затттар қылмыс заты болуы үшін қылмыс объектісінің мазмұнында
болуы керек, оның ... ... ... ... деп ... ... ... әрекеттің, соның ішінде қылмыстық әрекеттің де объектісі кең
мағынада болса, заты осы ... ... ... тар мағынада болады. Ал
есірткі заттарына қатысты есіркі ... ... ... әсер ... заңсыз дайындау, сатып алу, сақтау, ... ... ... ... ол ... қылмыс құралды болып ... ... ... объект халықтың денсаулығы. Аталған заттар халықтың ... ... ... ... ... ... бұзуша құралы, демек
аталған заттар қылмыс құралы болуы заңда деп ... де,- ... ... ... ... талан-таражға түсетін немесе
қорқытып алынатын болса (260-бап), онда бұл жерде екі объект бар. ... ... ... ... – меншік қатнастары. Сонда есірткі заттары
негізгі объектіге қатысты қылмыс құралы болып қала береді де, ... ... ... заты ... ... бұл ... заң арқылы
қорғалатын қоғамдық қатанастар зардап шегіп тұр (мысалға, дәріханалардың
меншік мүддесі).
Біз бұл ... ... ... да ... ... егер де ... ... белгісі деп есептейтін болсақ (қылмыстық ... сай), онда ... ... бол ... ... ... Егер ... заты қылмыс объектісінің қосымша белгісі емес, одан
бөлек құбылыс деп ... онда ол ... ... ... ілімге қайшы келер
еді.
Контрабандалық есірткі заттарға жауапкершілік, жуйкеге әсер ететін
заттар, ... әсер ... улы ... ... ... ... радиоактивті заттар, қару – жарақ және басқа да заттар.
Бұл жерде мұндай тәуелділіктің ... ... жаңа ... ... ... ауыр ... зиян ... ретінде қаралады.ҚР-ң
қылмыстық кодексінің 259-265 баптарында қарастырылған ... ... ең ... ... ... жергілікті тұрғындар денсаулығы
болып табылады.Қандай да бір жеке ... ... ... ... ... ... денсаулығы туралы сипаттық жиынтығы ретінде осы
қылмыстардың ең ... ... ... ала ... ... ... есірткі және психотроптық заттарға қатысты қылмыс есірткі ... ... ... ... және қандайда бір нақты ... Осы ... әр ... жеке және ... ... ... ... қауіп-қатер төндіреді.Бірақ та ҚР-
ң қылмыстық код-ң 9-шы тарауында көрсетілген. ... ең ... ... ... болып табылады. Сондықтан осылар ғана есірткі
және психотроптық заттар контробандасының ең ... ... ... ... берілген баптың орналасқан статусына
қарамастан қоғамдық қауіптілік болып ... Бұл ... ... мен ... аса қорқыту қауіпсіз әлеуметтік социальдық
болмыс өзінен көрсетіледі. Бәрімізге мәлім қылмыс пәні бұл ... ... өмір ... материалды зат.Осыған байланысты қылмыстық әрекет
жасалады.
ҚР-ң қадағалауына есірткі тізіміндегі заттары жүйке жүйесіне ... ... ... ... ... ... ... заттар
болып табылады немесе табиғат арқылы шығады,осыларды пайдаланудан
психикалық ... ... ... әкеп соқтырады. Есірткі тізімін
қосқанда,психотрондық заттармен прекурсор, ҚР-ң ... ... ... және 1961 жылғы БҰҰ-ң ... ... ... ... 1972 ... ... сәйкес енгізулер.
Психотроптық –синтетикалық немесе табиғи жаратылыстар, осыларды
пайдаланудан ... ... ... ... ... заттар тізімі
қоса отыра, психотроптых заттар мен прекурсорлар, ҚР –ның заңына сәйкес
қадағалауында ... ... қоса 1971 ... ... ... заттар мен психотроптық заттар, қылмыс пәніне ... ... ... ... ... анықталған, есірткі
заттар мен прекурсорлар, ҚР-ның ... ... ... ... 1998 ... №186 ... заттар, психотроптық заттар мен
прекурсорлар қадағалауына жататындар туралы ... ... Осы ... ... ... ... ... заттар, жиі өндірістік дайындауды қолданылатын, есірткі заттар
қайтадайындау және есірткі тізімдегі ... ... қоса ... заттар мен прекурсорлар, ҚР-на қадағалауына жататындар, осыған
қоса ҚР-ның халық-аралық шартарымен қаралған, 1988 жылғы ... ... ... ... ... ... ... БҰҰ-ның конвенциясы. 9
наурыз 1988 жылғы № 186 Үкіметінің қаулысымен бекітілген, улы ... ... ... ... ... ... қылмыстық жауаптылық, психотроптық ,
өте күшті заттар мен улы заттар, 1998 ... 14 ... ҚР ... ... 10-шы қаулысында көрсетіледі.Соттың заңдылық істерді
қабылдағаны, заңсыз ... ... ... заттарға сәйкес,
психотроптық, ірі мөлшердегі және улы заттар туралы,заңсыз ... ... ... мемлекет шегінен әкетуге жол ашады,басқаша айтқанда,
кедендік мемлекет шегарадан ... ... ... ... ... ... 1-бөлігінде есірткі заттардың
әкетуі ... ... ... ... ... ірі мөлшердегі, улы
заттар:
- кедендік бақылаудың ашылуы:
- алдау арқылы құжаттрды ... ... ... ... ... әрекет аяқталған қымыс құрамының белгілеріне құқылы, бұл
әрекет орташа ауыр қылмыс категориясына жатқызамыз
Байқағанымыздай, контрабандалық әкімшілік ... ... ... ... КазССР КҚ 1998 ж. 1 қаңтарына дейін ... ... 1-ші ... ... ҚР ҚК 250 ... 1-ші бөлігінің бұндай
қылмыс заңды параметр түсінігінің өзгерістері көрсетілген. ... ... ... ... болған контрабанда пәнәнің мөлшерінен
тәуелдіктен тыс ... ... ... ... ... бекітілген.
20 шілде 1995 жылғы ҚР президентінің 3 ... 4 ... ... ... ... тек ҚР кедендік аумағында бос кедендік зоналар
складтарқаралады. Бірақ ҚР жоғарғы сот пленумының шешіміне ... ... ... ... немесе бос кедендік және бос ... ... жол ... ҚР ... 9 ... ... ... қылмыстық кодексінің және ҚР кедендік шекарасынын өткізуі және ... ... ... ... ... 9-бабының 18 бұйрықпен аудару арқылы ... ... күші бар және ... ... 250 ... қылмыстық
кодекстің ҚР нақты болып жасалуына шақыруы бойынша кедендік шекараданҚР
немесе осыаумақтан алып шығу ... осы ... ... құралдар
қолдануға халықаралық шекарадан ... ... ... және ... да транспорттық құралдарды әртрлі ... ... ... ... ... және ... ... айдан контрабандалық есірткі заттар және ... ... ... осы ... ... ... ... есірткі
заттарды жасанды түрде өткізуге кедендік шекарасыны контрольданады.
Бұл бізбен ... ... ... ... іс:. ... 100 ... ... жақ сотта, кедендік бақылаудың ... ... ... 41,2 ... ... кінәлі тұлғалар
бейімделген ретінде пайдаланылған. Осылай және ... ... ... Мысалы: Колейев азамат ұсталған кезде, термос түбінен 540
грамм марихуана табылған. Валиев азаматы да, ... нан ... 490 ... ... ... азаматының сөмкесінің түбінен 800 грамм оия
табылған. ... ... ... ... ... ... 35,3 пайыз жағдайында контрабандалық есіркі заттар ... ... ... ... киіп ... киімдерінен табылған. Осы уақытта
контрабандалық есірткі заттарды қоспағанда, мысалы: алдау арқылы қолданған
құжаттар және ... ... ... осы ... ... ... ҚР азаматарының қазіргі жағдайдағы жұмыстарының проблемасы.
Алдау арқылы пайдаланған құжаттар – кедендік бақылаудағы ... ... ... ... ... ... кедендік шекара арқылы
өткізуду білдіреді. Алдауға пайдаланған заттар кедендік идентификацияда
жасанды ... ... ... ... да маркіленген басқа да кедендік
бақылау органдарына ... ... ... да ... ҚР ... күші бар 1995 жылдың ҚР 20 шілдедегі жарлығының 192-бабына сәйкес,
тауар және ... ... ҚР ... шекарасынан өткізілетін, тауар
және траспорттық құралдар өзгеретін кедендік режимдер және де ... және т. б. . ... ... ҚР-ң ... іс ... анықталған заңдар,ҚР-ң
кедендік органдарына жататын деклариваниясы.Деклоривания бекітілген түрде (
жазбаша, ауызша, электрондық ... т.б) ... ... ... ... еместің маңызы немесе жеткілікті емес ... ... ... ірі ... және улы ... кедендік
деклорацияда заттармен құралдар мәліметтері көрсетілген. Аяқталған қылмыс
құрамының 250-бабының 1-бөлігі бойынша ... бір іс ... ... ҚР-ң жоғарғы пленумының келісімімен берілген 1998 ж.18 шілдеде 14-
қаулысы ... ... ... ... тәжірибе заңында
қолдануы туралы, қылмыс аяқталған жауапкершілік әкетілген, алып келген
жағдайда заңсыз ... ... ... ... ... алып ... заңсыз түрінің, сол уақытта біткен ... ... ... ... осыларға берілген ережелер бекітіледі.Кедендік бақылаудың
процедурасының біткен уақытынан бастап.Ал ... ... ... ... ... ... уақытысынан бастап ҚР-ң жоғарғы
сот пленумының берілген қаулысында ... ... ... ... бір әдіспен контрабанда пәнінің түсінігі).Бұл жағдайда
ҚР-ң жоғарғы сот ... ... ... ... ... (кедендік шек арада, шөлейт жерлерде, суларда, ауада).Кедендік
зонадан басқа еркін складтар тәуелділігінен тыс ... ... ... ... шек арасымен сәйкес келеді.
Контрабандалық есірткі заттың субъективті анализі және психотроптық
заттартолық сипатта бола ... ҚК250 ... ... ҚК 64 бабында контрабандалық есірткі заттар,
қылмыс құрамының барлық белгілері бекіткен. Сондықтан ... ... ... ... ... 3 бағамен белгіленеді: әлеуметтік-
демографиялық , әлуметтік –психологиялық әлеуметтік – ... ... ... ... ... алып , соған ... ... ... ... ... ... мумкіндік берді,
сотталған заңсыз әкеліп -әкету үшін ... ... ... ... мемлекет ішіндегі болдыру қылмыстық әкеп соқтырады. Соңғы
портретті Г.Х.Феткулов, М.К. Интыкбаев қалыптастырды[48].
Қазіргі кезде есірткі контрабандасын тек ер ... ... ... ... Қылмыстық іс архивіндегі қараулар бойынша 35,5 % ... ... орта ... бар 43% және спец ... бар17.7% . Жоғары немесе
аяқталмаған оқу ... ... ... акцент азаматтардың белгіленгенін қажет етеді. Бұлар бұрын есірткі
контрабандасымен немесе ... ... үшін ... ... ... бойынша, оның жартысы 52.9% орта Азияның азаматтары , тағы ... ... ... тек 17.6% ... ... Республикасының заңына сәйкес бақылауға жататын есірткілік
заттар мен жүйкеге әсер ... ... және ... ... синтетикалық немесе табиғи текті затгар есірткілік заттар ... әсер ... ... деп ... әсер ететін және улы заттардың да тізімі Қазақстан Республикаеын-
да бақылануы тиіс ... ... ... ... ... көрсетілғең.
Уландырғыш заттардың қатарына адамның орталық нерв жүйесіне немесе
тыныс ... әсер ... ... ... ... өте улы, химиялық
реагенттер мен олардың қосындылары жатады.
Уландырғыш заттар:
а) жүйкені жансыздандырушы;
б) жалпы улы;
в) теріні іріңдетуші;
г) түншықтырғыш;
д) тітіркендіруші болып ... ... ... ... ... ... 1-бабына сәйкес, ра-
диоактивті материалдар қатарына ядролық материалдар, яғни ... ... ... ... түратын немесе оларды жаңадан жасап ... ... яғни ... ... ыдырай алатын химиялық эле-
менттерден түратын ... ... ... ... ... - ... ... нитроглицерин, аммонол және жа-
рылғыш реакцияларына қабілеті бар химиялық заттар мен олардың қоспасы.
Қару-жараққа әскери міндеті бар өнімдердің әр ... ... ... ... ... ... ... приборлар,
радиолакатор-лар, қорғанысқүралдары.
Әскери техника - бұл қарулы- ... ... ... мен ... ... жүргізуді қамтамасыз ету үшін қолданылатын техника (үшақтар, танкі-
лер, бронетранспортерлер, жаяу әскердің әскери машиналары, ... ... үшін ... ... ... ... жару
құрылғылары болып табылады (запал (тугатқыш)), детонатор, ... не ... ... ... ... ... гранат,
сна-ряд, оқ ствол бойымен атып шығатын қару - атыс қаруы деп аталады.
Оқ-дәрі - ... ... ... ... тиісті түрінен ату үшін ар-
налған және ... ... зат ... ... қару ... ... қол күші мен техникасын жаппай қыру мақ-саты
үшін ғана арналған ядролық оқ-дәрілер, оларды межеге жеткізу құралдары ... ... ... ... ... ... әсер оның ... толқындарынан, жарығымен сәулеленуден, жайьшып кететІн ра-
диациясынан, радиоактивті зақымдануынантарайды.
Жаппай ... ... ... ... ... қол күшін жап-пай қырып-
жою үшін ғана әдейі жасап ... ... ... жеткізу, пай-далану
қүралына орналастырылған аса улы химиялық қүрылымдар жатады.
Бұлар халықаралық актілермен шығарып өндіруге, қолдануға тиым ... ... ... бірі ... қару ... биологиялық
қаруға әскери мақсатта арнайы жасалған және ауру қоздырғыштары ... мен ... ... ... ... ... оба, алапес
т.б.) және потагендік (геморрагиялық безгек, энцифилит шешек ... ... Бұл ... ауру ... ... құралы (не
қаруы) бола алатындығы айқын көрініп тұр. ... ... ... ... ... вирустар жатады, - деп ашық жазады[51].
Ал, адамдардың, жануарлардың, өсімдіктердің жаппай ауруын тарату үшін
арналған бактериологиялық қүралдардың ... ... ... ... қырып-жого құралдарын жасау кезінде пайдаланылуы мүмкін
материалдар мен құралдар - бұлар ... ... ... ... ... ... ... лабораториялық және өндірістік
жабдықтар, технологиялар.
2.2 Контрабандамен байланысты қылмыстардың ... ... ... қылмысының объективтік жағы - осы кодекстің
250-бабында көрсетілген-дерден басқа ... және ... ... ірі
мөлшерде кедендік шекара ар-қылы алып өтуге бағытталған ... ... ... ... ... 9-тармағына сәйкес Қазақетаң
Республикасының кедендік шекарасы арқылы алып өту дегеніміз"- тауарларды
жйне көлік ... кез ... ... ... ... ... алып кірумен немесе сол аймақтан алып іііығумен
байланысты ... ... оған ... ... ... ... ... көлігін және электр жүйкесін пайдалану да кіреді". Көрсетілген
әрекеттерге мыналар ... ... ... ... ... және ... құралдарын алып кіру, оның ішінде, еркін кедендік
қоймалардың аумағына Қазақ-стан Республикасының кедендік аумағының ... алып кіру - ... ... ... ... ... кесіп өту; басқа жағдайларда - Қазақстан ... ... тыс ... не ... ... зоналар аумағына, немесе еркін
қоймаларға тауарлар мен көлік құралдарын алып шығу ... ... ... ... ... жасау, атап айтқанда - "кедендік декларация
беру".
Сонымен, тауарларды немесе басқа заттарды алып ... ... ... ... Іс жүзінде кесіп өтіледі, ал алып
шыққанда ... ... ... ... да, ... кедендік аумағына альш кіргенде, оның ішіңде еркін кедендік
зоналар аумағы мен еркін қоймалардан кедендік аумақтың басқа бөлігіне алып
кіргенде ... мен ... ... ... шекараны іс жүзінде кесіп
өткен кезінен бастап, ал ... ... ... алып ... оларды Казақстан Республикасы кедендік аумағының қалған бөлігінен
еркін кедендік зоналар аумағына және ... ... алып ... ... ... берген кезден бастап кон-трабанда аяқталған қылмыс
болып саналады.
Алып өту мына тәсілдердің біреуі арқылы ... ... ... ... ... ... кедендік бақылаудан жасыру;
в) кедендік үқсастыру қүжаттарын немесе қүралдарын алдап пайдалану;
г) декларация жасамау, не
д) кедендік шекара ... алып ... ... ... ... шектеу са-лынған
заттар мен қүндылықтарды жалған декларациялау.
Казақстан Республикасы ... Соты ... ... ... жауапкершілік туралы заңдарды қолдану практикасы туралы" ... ... ... ... жасаудың жоғарьщағы бірінші тәсілінде
- контрабанда заттарын кеден бекеттерін, өткізу пункттерін және ... ... үшін ... ... ... және ... ... басқа органдарды айналып өтіп немесе рәсімдеу
жүргізілетін уақыттан басқа кезде ... ... алып ... ... Президентінің "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі ... күші бар ... ... ... Қазақстан Республикасының кеден
органдары белгіленген жерлерден және олардьщ Қазақстан ... ... ... істеу уақытында ғана тауарлар мен көлік қүралдарыиың
Қазақ-стан ... ... ... ... өтуіне жол беріледі.
Басқа жерлерден және Кдзақстан Республикасы кеден ... ... ... ... мен көлік қүралдары Қазақстан Республикасының кедендік
шёкарасын тек Қазақстан Республикасы кеден органдарының рұқсаты-мен ғана
кесіп өте ... ... ... ... ... - тауарларды немесе
өзге қүндылықтар мен заттарды жасыру, оларды қүішя жерғе тығу немесе табуды
қиындататын басқа әдістер ... ... ... ... заттың түрін беру.
Заттарды кеден бақылауынан жасырып қалу үшін қолданылатын айланың түрі
көіт. Заттарды, мысалы, киімге, аяқ ... бас ... ... ... ... тағам ішіне тығады.
Контрабанданың үшінші тәсілінде кеден оргаңдарына, сондай-ақ шекара ба-
қылауын жүзеге асыратын ... ... ... ... ... ... ... ыәліметтер кірген қүжаттар үсынады, жасанды мөрлер, мөрта-
бандар, пломбалар, кедендік үқсастырудың басқа да сондай ... ... ... басқа объектілерге жататын шын үқсастыру қүралдарын ұсынады.
Бұл тәсіл контрабанданың ең көп таралған және қауіпті түрлерінің бірі,
се-бебі қүжаттарды алдамшы жолмен ... ... ... әр ... ... ши-
кізат пен материалдарды, қуат көздерін (мүнай, бензин, ... ... алып ... ... туады, Мүндай ірі масштабты ... ... ... мың ... зиян ... осы ... ... айыптының әрекетін құжаттарды
бүрмалағандығы немесе ... ... үшін ... ... жоқ, ... бүл ... ... жасаудың осытәсілінің
міндетті нышандары болыптабылады.
Контрабанда жасаудың төртінші және бесінші тәсілдерінде алып өтуге
тыйым салынған немесе шек ... не ... ... ... ... мен ... ... заңда белгіленген ережелерге сай кедендік
декларация беру ... ... ... ... ... ... ... кеден шекарасы арқылы алып өтеді.
Жарлықтың 3-бабының 4-бөлігіне сәйкес республиканың кедендік аумағы-
ның іші, сондай-ақ ... ... ... мен ... қоймалардың
периметрлерІ кедендік шекара болып табылады.
Айыптының әрекетін осы бап бойынша саралау үшін тауарлар немесе басқа
заттар ірі мөлшерде өтуі ... Осы ... ... ... ... ... күны бір мың айлық есептік көрсеткіштен асса, контрабанда ірі
мөлшер-де жасалған деп танылады.
Айналыстан алынған не ... ... ... ... ... ... сипаттасақ, өткізу деп Қазақстан
Республикасының кеден шекарасын іс жүзінде ... ... ... ... ... бірі ... жасалуы мүмкін:
1. КедендІк бақылаудан тыс;
2. Кедендік бақылаудан жасырын;
3. Қүжаттарды немесе кедендік теңдестіру ... ... ... ... ... немесе айналысы шектелген заттардың декларация-
ланбауы немесе жалған декларациялануы.
Контрабанда жасаудың алғашқы жолы, ҚР Жоғарғы Соты Пленумының ... 18 ... ... ... үшін ... ... туралы
заңды қолдану тәжірибесі туралы» қаулысына сәйкес, контрабақдалық заттарды
кеден бекеттерінен, өткізу нүктелерінен және кедендік дайындауды жүрғізу
үшін ҚР кеден ... мен заң ... ... өзге ... ... ... ... үшін белгіленген уақыттан тыс мерзімде жөнелтуден
немесе алып өтуден ... ... не ... ... ... ... жолы ... алып өту кезінде қүпия орындарды немеее іздеп-табуды
қиындата түсетін басқа тәсілдерді пайдаланудан немесе бір затты екінші
заттың түріне келтіруден түрады.
Кедендік ... ... ... қалу үшін түлғалар неше түрлі
айлаларды ңолданып бағады. Заттар, мысалы: киімге, аяқ киімге, бас киім-ге,
сөмкенің астарының астына, чемоданның қосарланған ... ... ... әдіс ... кеден органдарына, сол сияқты шекаралық бақылау
жүрғізуші тұлғаларға жарамсыз, заңсыз жолмен алынған, сонымен қатар, ... ... ... ... ... қолдан жасалған мөрлер, плом-
былар, штамптар не кедендік теңдестірудің өзге қүралдары ... шын ... ... ... бірақ ол бөтен объектілерғе қатысты
болуы мүмкін.
Бүл әдіс арқылы контрабанда жасау кезінде айыптының әрекеттерін
қүжаттардың ... ... ... ... үшін ... бағалаудың
қажеттілігі жоқ, себебі бүл әрекеттер контрабанда жасаудың аталған
тәсілінің міндетті белгілері болып табылады.
Контрабанда жасаудың төртінші және бесінші тәсілдері айналыстан
алынған немесе ... ... ... не шек ... ... ... ... ережелеріне сәйкес кедендік декларация ұсыну міндетін
орындамаудан не тиісті дәрежеде орындамаудан тұрады.
Контрабанда жасау ... ... ... ... арқылы жұзеге
асырьлады.
2.3 Контрабандамен байланысты қылмыстардың субъектісі
Контрабандамен байланысты қылмыстардың субъектісі - жасы 16-ға толған,
есі дүрыс адам. ... ... ... ... ... 2-бөлігі
«б» тармағы) контрабанданың сараланған нышандарына контрабанданы өз қызмет
бабын пайдаланып жасауы жатады, яғни ... ... ... ... Сол ... ... 2-бөлігі «б» тармағында «лауазымды
адамның өз қызмет бабын пайдалана отырып жасауы» және ... ... ... сәйкес мемлекеттік қызметтер атқаруға уәкілетті адамның не
оған теңестірілген адамның қызмет бабын ... ... ... жасауы
саралаушы белгі ретінде келтірілген.
14 жастан қылмыстық жауапкершілікті заң шығарушы белгілегенде мына
жағдайлар ескерілген:
1) ... ... ... ... жасы толмағанның жасалған әрекеттің қоғамға қауіптілігі, өз әрекетін
бақылай алатын қабілеті.
Көрсетілген қылмыстар үшін 14 жасқа жеткен ... ... ... ғылыми дәлелді деп ойлаймыз, себебі заң шығарушы бұл жерде ... ... ... ... ... Адам бұл ... ... білім алады, жасаған әрекетіне есеп алады, оның ... ... ... ҚК ... ... ... ... бар,
қылмыс жасаған кезде 14 жасқа толған адам тек ... ... ... ... ... алушылық, қарақшылық үшін, сол ... ... ... ... ретінде кездесетін кісі өлтіру қылмысы
(ҚК ... ... “з” ... үшін, қару-жарақты, оқ-дәрілерді,
жарылғыш заттар мен қопарғыш құрылғыларды талан-тараждағаны немесе қорқытып
алғаны үшін ... ... ... мен жүйкеге әсер ететін заттарды
талан-тараждағаны не қорқытып алғаны (ҚК ... үшін ... ал ... ... (ҚК ... “в” ... ... 16
жасқа толған адам қылмыстық жауаптылыққа тартылады.
Жасы толмағанның әлеуметтік дамуы оның санасында көрініс ... ... ... ... ол ақ-қаранытүсіне бастайды, нендей
әрекеттерді жасауға болмайтындығын ... ... да, осы ... ... ... белгілі бір деңгейге көтерілгендігіне
білдіреді. Сонымен қатар, жасы толмаған адам өзі істеген ... ... ... ... оған ... ... ... білуге, және де
заңнан хабардар болуға тиіс.
Қазақстанның Заң шығарушысы жауапкершілікті 16 жастан, ал 21 ... 14 ... ... ... деп ... ... А.И. ... мен Р.М. Сафиннің зерттеуінше, топ болып
қарақшылық әрекет жасағандардың 10%-і 18 ... 40%-і - 25 ... 35%-і ... ... және , 14%-і - 35 ... жоғары болған[52].
Заң шығарушының көзқарасынша есірткі заттарды немесе жүйкеге ... ... ... дайындау, алу, сақтау, тасымалдау, жөнелту немесе
өткізу қылмысын тұлға он алты жасқа жеткен соң ғана ... ... ... сол ... ... жауаптылықты да ҚК 15-бабының 2-бөлігіне
сәйкес он жас деп ... енді бір ... ... осы ... келесі бабында қарастырылған
қылмыс құрамына қатысты (260-бап. Есірткі заттарды ұрлау немесе қорқытып
алу). Есірткі ... ... ... ... талан-тараждау,
ұрлау емес) қылмыстық жауаптылық жасы 14 жас беп белгіленген. Егер де ... ... ... ... ... ... талан-таражға оның бес
нысаны – ұрлық, тонау, қарақшылық, сеніп тапсырылған затты ... ... ... ету және алаяқтық енеді.
Жауаптылық көтерудің қасиетті шарты адамның есінің дұрыстығы.
Есі дұрыстық дегеніміз - қылмыс жасаған ... ... сол ... ... ... ұғынып, оны басқара алуға қабілетін көрсететін
адамның психикалық жағдайы.
Есі дұрыс емес адамдар жауапталуға және жазаға ... тиіс ... ... ... ... ... үшін және жаңа қылмыстың алдын алу үшін
қолданылады. Мұндай мақсатқа психикалық күйі қалыптан ... ... ғана ... қол ... ... Ал ... ... бар, есі
дұрыс емес адам жазаның әсерін қабылдай алмайды.
Есі дұрыс еместік - адамды айыптауды және жауапқа тартуды болдырмайтын,
өзі ... ... ... ... ... ... ұғына
алуға және оны басқаруға қабілетсіздігі, ол созылмалы психикалық аурудан,
ақыл кемдігінен немесе өзгедей психикалық сырқаттық күйден барып ... ... ... ... қоғамға қауіпті іс-әрекет жасаған
кезде есі дұрыс емес күйде болған адам қылмыстық жауаптылыққа ... ... ... ... сөз ... пайдалану патопсихологиялық жағдайдың
сипаттамасы болып табылады, ол мазмұн көлемі ... есі ... ... ... онымен барабар емес. Құқықтық және медициналық деп аталатын
критерийлер тек психикалық күйді сипаттайды[53].
Бұл айтылып отырған күйде болу адамды есі ... емес деп ... ... ... Басқаша айтқанда, есі дұрыс еместіктің негізінде ... ... күй ... ... ... ... ... жасауға
болады: есі дұрыс еместік дегеніміз - адамның созылмалы психикалық аурудың,
психиканың уақытша бұзылуының, ақыл ... ... ... ... салдарынан жасаған өз іс-әрекетінің маңызын ұғына алмайтын және оны
басқара алмайтын күйі. Осыған байланысты, ... ... ... ҚК 16-бабының 2-бөлігі есі дұрыс еместіктің құқықтық болмысына
сай келуге тиіс, сондықтан оны Г.В. ... ... жаңа ... беру ... ... ... қоғамға қауіптілік сипатын және оның
зардаптарын ... ... ... өзінің ауру психикасының салдарынан өз
әрекетін басқара алмайтын адамның кінәлі іс-әрекеті оған айып ... тиіс ... ... ... (есалаңдардың) біршама екенін
ескермейтін болсақ, қылмыстылық мәселесін дұрыс шешу мүмкін бола қоймас.
Азайтылған есі дұрыстыққа теріс көзқараста болу ... ... ... ... ол ... дейінгі Ресейде де болған емес.
Бірақ, көптеген шет ... атап ... ... Италияда,
Финляндияда, Германияда, Швейцарияда, Жапонияда мұндай институт заң жүзінде
реттелген.
Мұның бәрі ... ... ... ... ... ... жеке басына қарай сәйкестендіріп қолдануға жағдай жасайды.
Шектелген есі дұрыстық мәселесі есіркіге қатысты қылмыстарға орай
норкамандар ... ... ... ... ... (шектелген) есі дұрыстықты жақтаушылар заң әдебиеттерінде
дұрыс пікір айтуда, олар: ... ... сау емес адам ... туралы мәселені шешкенде психикасы сау ... ... ... Көп ... есі ... еместікті жоққа шығармайтын
психикалық ауытқулар қылмысты жасауға ықпалын ... ... ... есі ... ... соңғы кездері осындай адамдар жасаған
қылмыстардың көбеюіне байланысты өзекті мәселеге айналды.
Біздің пікірімізше, есі ... ... ... мен ... ... Есі дұрыс еместікті жоққа шығармайтын психикалық
ауытқу қылмыскерлер ... ... ... ... ... дамитын шизофрениямен, маньякалдық-депрессиялық
психозбен ауыратындар, сондай-ақ кейбіреулерінің аурулары шекаралық ... ... ... жиі ... Антонян мен С.В. Бородин азайтылған есі дұрыстыққа ... ... ... есі ... ... ... ... қолын байлайды»
деп санайды[55].
Н.П. Дубинин, И.И. Карпец және В.Н. ... де ... ... ... ... ... жоқ деп ... институттың болмауы жаза тағайындаған кезде қылмыскердің жеке
басының ерекшеліктері ... ... тиіс ... заң ... толық
қанағаттандыруға мүмкіндік бермейді. Ал, психикасы ауытқыған ... ... ... ... ... жайларды анық байқауға
болады, тіптен қылмыс жасаған кездегі мінез-құлқы да ... оның ... ... ала ... ... ... сот кезінде де өзін басқаша
ұстайды. Осының бәрі психикасы ауытқыған адам ... ... ... және оны сотта қарағанда едәуір қиындықтар туғызады.
Аталған баптардың 2-бөлігіне сәйкес (209-баптың 2-бөлігі «б» ... ... ... ... өз ... ... жасауы жатады, яғни қылмыстың арнайы субъектісі де келтірілген.
Сол сияқты, ... ... «б» ... ... ... өз ... ... отырып жасауы» және 209-баптың 3-бөлігі «а» тармағына
сәйкес ... ... ... ... ... не ... ... қызмет бабын пайдалана отырып қылмыс жасауы саралаушы
белгі ретінде келтірілген.
ҚР ҚК 307-бабының ескертуінде лауазымды адамның, не оған ... және ... ... ... ... ... не ... адамның түсінігі берілген. Оған сәйкес, мемлекеттік қызметтер
атқаруға уәкілөтті адамдарга лауазымды ... ... ... ... ... жәнө Қазақстан Республикасының
мемлекеттік қызмет туралы ззңдарына сәйкес ... ... ... ... ... ... «а» тармағына сәйкес мемлекеттік
қызметтер атқаруға уәкілетті адамның не оған теңестірілген адамның ... ... ... ... ... ... белгі ретінде келтірілген.
Егер де, мемлекеттік қызмет әтқаруға уәкілетті адамдардың түсінігін берсек,
онда, 307-баптың ескертуіне сәйкес мемлекеттік ... ... ... ... ... ... органдарына сайланған адамдар;
2) заңда белгіленген тәртіппен ... ... ... ... ... мен мәслихаттардың депутаттыгына,
сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару сайланбалы органдарының мүшелігінә
кандидаттар ... ... ... жергілікті өзін-өзі басқару органдарында тұрақты немесе уақытша ... ... ақы ... Республикасы мемлекеттік бюджетінің
қаражатынан төленетін ... ... ... және ... ... ... үлесі кемінде
отыз бес процент болатын үйымдарда басқару қызметтерін ... ... ... ... ... өкілеттік бойынша өкіметтің өкіл
қызметін жүзеге асырушы не мемлекеттік органдарда. ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Қарулы
Күштерінде, Қазақстан Республикасының басқа да ... мен ... ... ... өкімшілік-шаруашылық
қызметтерді орындаушы адамдар лауазымды адамдар деп ... ... жөне ... ... ... ... үшін Қазақстан Рәспубликасының Конституциясында, Қазақстан
Республикасының конституциялық және өзге де ... ... ... ... сол ... ... ... қызмет туралы заңдарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің саяси
лауазымдарын атқаратын адамдардар жауапты мемлекеттік ... ... деп ... Контрабандамен байланысты қылмыстардың субъективтік жағы
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 19 бабына сәйкес адам
соларға қатысты өз кінәсі ... ... ... іс - әрекетті және
пайда болған ... ... ... үшін ғана ... жауаптылыққа
тартылуы тиіс делінген.
Қылмыстың субьективтік жағы – бұл кінәлі адамның өзі жасаған қылмысқа
психикалық қатынасы, ол ... кінә ... ... және ... ... Кінә кез – ... ... құрамының субьективтік
жағының негізгі белгісін құрайды.
Кылмыстың субъективтік жағы – тікелей ниет түріндегі кінә.
Кінә-қылмыс ... Ол кез ... ... ... әрекеттің маңызды
құрама бөлігі болып ... Кінә ... ... ... ... кінәнің интеллектуалдық және еріктілік белгілерінің қандай да бір
арақатынасы оны қасақана (тікелей және жанама) және ... ... ... деп ... ... іске ... қолдану үшін қоғамға қауіпті әрекеттің субъективтік
жағын анықтаудың маңызы бар. Төменгі тұрған соттар кінәнің ... ... дәл, ... дәлелденуіне бағдар алулары керек. Бұл мән-жайға көңіл
аудармау объективтік айыптауға әкеп соғады, яғги ... ... ... ... да, нәтижеге қарап оған жауапкершілік артылады, қылмыстық
істі қарағанда объективтік шындықты ... ... оның ... ... ... ... оның кінәсінің мазмұны, формасы және
дәрежесі жайындағы соттың тұжырымы. Кінәлілік ... ... ... ... яғни ... немесе абайламаушылық, себебі заң
оны мотивпен, мақсатпен және эмоциямен ... шын ... ... ... және дәрежесін анықтамай адамды
ерекше қауіпті қылмысты қайталаушы деп тану туралы, шартты соттау, ... ... ... ... ... ... ... дұрыс
шешу мүмкін емес.
Арам ниетті-тікеге немесе жанамаға жатқызу адамның қоғам әкелген қауіпті
салдарға қалай қарайтындығына ... ол соны ... ма, әлде ... жол береді ме? Бірақ мұндай ажыратуды тек материалдық құрамы бар
қылмыстарға ... ... ... онда ... ... ... ... болып табылады. Салдар объективтік жақтың ... ... ... ... және ... құрамдарда, адамның
оларға қатысты тіке ниеттің де сипатына ықпал жасай алмайды. Бұл ... өз ... ... ... және оның қоғамға қауіптілігін түсінуі
маңызды рөл атқарады. Осыған ... Г.А. ... мен Б.С. ... дейді: «Формальды қылмыс жасағанда, оның қоғамға қауіпті әрекетілігін
түсіне отырып..бұл жағдайда тіке және ... ... ... алу ... ... бірдей мөлшерде қысқартылған құрамға да жататындығында сөз
жоқ. Сонымен, субъективтік жағынан пайдақорлық-зорлық ... ... ... кінә ... оның ... ... кіргізеді[58].
Біздің ойымызша, заңға қайшылық қоғамға қауіптілікті көрсетеді. ... ... ... ... ... ... ... болып табылады; бірақ қоғамға
қайшы бола бермейді. Заңға қайшылығын ... үшін ... оны ... ... ... ... адам тиісті тауарларды немесе басқа заттарды кедендік шекара
арқылы ірі мөлшерде өткізіп ... ... осы ... ... ... мен басқа зат-тарды алып өтудің балама тәсілдерінін
кемінде біреуін адам ... ... ... ... жаза тағайындау кезінде ескерілуі мүмкін
себеп пен мақсат қалып қойған. Контрабанда жасаудағы мақсат, әдетте, ... ол ... ... ... ... асыру кезінде сот практикасында
ескеріледі. Бірақ, себеп пен мақсат экономикалық ... ... ... не ... ... ... контрабандасының қылмыс
құрамының міндетті белгілерін құрамайды.
2.5 Контрабандамен байланысты қылмыстардың ауырлатылған құрамдары
Ауырлатылған мән жайлары бар экономикалық контрабанда. ... ... ... ... не ... ... заттардың
контрабандасы болсын, екуінің де қылмыс құрамды саралаушы бел ретінде
«қылмыстық бірнеше ... ... орын ... (209-баптың 2-бөлігі «а»
тармағы; 250-баптың 2-бөлігі «а» ... ... ... ... деп ... егер ол екі неме-се одан көп рет ... ... ... үшің ... ... ... ... не бұрын жасаған кон-трабандасы үшін адамның ... ... ... ... ... жасалынуы-оны жасаған адамның қоғамға аса қауіпті
екендігінің, оның түсінігі мен ... ... жат ... ... жазаны тағайындау, оны өтеу, одан босату тәртібіне
ықпал жасайды, яғни тиісті бір ... әкеп ... істі ... қарап, дәлелді жаза тағайындау үшін бұл мән-жайларды
ескеру қажетті шарт болып табылады.
Теорияда да, тәжірибе бойынша да қылмыстың қайталануы ... ... ... ... ... ... жасау нышаны жатқызылады. А.Н. Трайниннің
есептеуінше қол ... заты - ... ... бір ... ... біртекті қылмыстар болып саналады[59]. Тек сол қылмыстарды жасау
ғана қайталау ... ... С.Г. ... А.Ф. Зелинский
қайталанғанға-дәл сол сияқты және біртектілерді жатқызады[61].
Қылмыстың тікелей ... мен ... ... ... оның ... ... маңызды белгі деп санайтын
авторлардың пікіріне біз қосыламыз.
Біртекті және әртекті ұқсас қылмыстардан барып ... ... ... ... ... тек ... қылмысты, немесе әртекті
қылмысты кемінде екі рет жасауын көрсетілген заңда қайталаушылық деп тануға
негіз болады. Н.И. ... ... ... деп ... ... ... дейді: «Қайталанған қылмыс деп, егер оның алдында біртекті
және ауырлығы әрқалай немесе ауырырақ қылмыс жасалынса ғана ... ... ... бабын пайдаланып контрабанда жасаған лауазымды адамға
қызметтік борышы ... ... ... ... ... ... мемлекеттік немесе кедендік шекарасы ... ... ... ... ... мен ... қарауды жүзеге асыратын
және шекараны кесіп өтуге рүқсат беретін адам жатады.
Өз қызмет бабын пайдаланып ... ... ... ... ... ... ... бойынша қосымша саралауды талап
етпейді. Лауазымды адам туралы және зерттеліп ... ... ... өзге де ... ... ... ... жоғарыда қылмыс
субъектісін қарастыру барысында тоқталған ... ... ... ... жасаған өзге лауазымды адам-дар
жалпы негізде жауапқа тартылады, яғни лауазымдық қылмыстар туралы ... ... ... ... ... ... бойынша және осы
саралаушы нысанға сілтемесіз ... ... ... ... тиісті
бөлігімен жауапқа тартылады (ҚР Жоғарғы Сот ... ... ... ... ... ... ... күш қолдану арқылы
жасау дегеніміз - күш қолдану ... ... ... жасау. Күш қолдануға
ұрып-соғу, денсаулығына әр ... ... ... ... ... ... т.б. ... Егер кеден бақылауын жүргізетін адамын өлтірсе, ҚК-тің
206 және ... ... ... ... ... қысым жасағаңда денсаулыққа зақым келтіремін кемесе өлтіремін
деп қорқытады.
А.В. ... мен А.И. ... ... ол “еркін ерік білдіруге
тікелей қарсы ... ... ... ... ... ... ... мен В.М. Артемовты қосуға болады.
Ал Л.Д. Гаухман болса, тіпті де тар мағынада түсінеді . Оның ... ... ол ... ... құқыққа қарсы адам организміне оның еркіне
қарсы түрде ықпал ... ... дей ... ... оның екі ... (адамның
тәніне ықпал және оның ішкі органдарына) ажыратады [64].
Осындай олқылықтарды айта келіп, Л.В. Сердюк “күш қолданудың” ... да оған ... ... яғни ... ... – ол өзге ... ... қасақана және заңға қайшы адамға (немесе адамдар тобына)
оның еркіне қарсы немесе еркінен тыс ... ... ... және оған
органикалық, физиологиялық немесе психикалық жарақат салуға және оның ерік
білдіру не әрекет ету бостандығын шектеуге ... ... ... ... ... күш ... қырларын аша алатындықтан, біз де осы
ұсынысты қолдаймыз.
Контрабанданың ерекше ... ... осы ... ... ... ... ... яғни контрабанда жасау үшін ал-дын ала
бірлескен тұрақты бір топ ... ... (ҚР ... Соты ... 10-тармағы).
Топ құрудағы мақсат - жәбірленушілерге қарағанда сан жағынан да, күш
жағынан да ... ... КСРО ... ... 11 ... 1972 жылғы пленумының қаулысынан
туындайды, онда былай делінген: «Топ адамның ... ала ... ... ... Бұл ... мемлекеттік немесе қоғамдық мүлікті ұрлауға
қатысты болғанымен, қорқытып алушылықтағы мақсат та ... ... ... оны бұл ... ... да толық негіз бар.
Алдын ала келісу - ... ... ... ... екі немесе одан көп
адамдар арасындағы келісім. Оның мазмұны да, ... да ... ... онда ... ... орны, тәсілі, уақыты, т.б. келіседі. бұл
жағдайда ... ... ... рөл ... ... ... Алдын ала
келісу кез келген уақытта бірақ қылмыс жасалғанға дейін болады, ол ... ... ... ... Шнейдердің пікірінше, бірлескен әрекеттің белгісі болуы үшін,
біріншіден, қылмыс оған қатысушылардың ... ... ... ... ... ... ... бұл бірлескен әрекет
қылмысқа қатысушылардың барлығына ортақ, заң ... ... ... ... нәтиже берілуі тиіс; үшіншіден, топ ... ... ... сол ... жағдайда басқа қатысушылардың (тым болмаса
біреуінің) қылмыс жасауы үшін ... ... ... ... және ... қол жеткізген ортақ нәтиже топ мүшесінің ... ... ... ... тиіс[66].
Ұйымдасқан қылмыс, ол - қылмыскер жасаған қылмыстық істердің жиынтығы
емес, ... ... ... ішкі ... да ... Бұл ... жаңа ... жүйе, оны нақты қылмысты көріністерден аулақ тұрған адамдар
басқарады, ... ... ... ... ... күш жоқ. ... қарсы
жауаптылық қазіргі қылмыс болып саналатын әрекеттер (өлтіру, тонау, т.б. )
үшін ғана емесе, сол топқа мүше ... ... ... ... ... ... ... үшін арасатырылуға тиіс»-деп Ю.М. Антонян ... ... түрі ... ... ... ... емес, нақты
қылмысқа қатысты анықтылады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Контрабанда сөзі италян тілінен аударғанда contro- қарсы ... ... ... ... ... ... сөз алғанда контрабанда «үкімет
жарлығына ... ... ... ... ... кез ... ... жолмен тауарларды
және өзге де заттарды кеден шекарасынан алып өту .
Соңғы жылдарда бұл қылмыс ... және ... ... болуына
байланысты өсуде және қоғам мүддесіне зор шығын әкеліп, қылмыстың ... шара әсер ... 1988 ж. ... ... ... 1 ... іс қозғалса, 1989 ж -12, 1991 ж- 21, 1993 ж- 40, ал 1995 жылы
сотқа 117 іс ... 1996 ж- 142 ... ... қарап контрабандалық қылмыстың
1997-2000 ж.ж қарқынды өсуін байқауға болады.
Ресей мен Қазақстан шекаралық облыстарындағы ресейлік және қазақстандық
т.б елдердің азаматтардан құрылған ... ... ... ... ... ... ... Географиялық тарихи жағдайға байланысты
Қазақстан тек Ресей федерациясының оншақты ... ... Бір ... ... ... ... Волгаград, Орынбор, Самар және Саратов
облыстары мен шекараласады. Темір жолдарынан ... оның ... 7 ... және 39 құм ... жол ... ... айытпағанда өтеді. Шекараның
ұзындығы 1232,2 км құрайды, бұл жағдай кедендік орындар мен кедергілерге
қарамастан іс ... ... ... үшін оңтайлы болып табылады.
Осыған байланысты құқық қорғау ... ... ... ... қамтамасыз ету шараларын жасау эканомикалық және саяси
байланыстардан еш ... ... ... ... БҚО ІІБ - ... ... құқық қорғау орган
басшыларымен кездесу өткізіп, шекаралық ... ... ... ... ... туындайтын біршама сұрақтарды қарап, нәтижесінде
1998 жылы БҚО – ның ішкі істер басқармасы көлемінде Ресейдің 3 ... ... ішкі ... ... одақтасу келісім шарты
жасалынды.
Мәлім болғандай контрабанда басқа қоғамдық құбылыс сияқты ... ... алғы ... ... ... ... ... мемлекетер шекарасының кеңдігі;
13. Мемлекеттің сыртқы сауда монополдиясынан бас тартуы
14. Ішкі ... ... ТМД ... арасындағы мемлекет аралық кеден ісінің заң базасының
дәрменсіздігі.
16. ... және ... ... ... және ... қорғаушы,
бақылаушы органдардың қылмыстық ... ... ... оның ... контрабандамен байланысы.
17. Контрабандалық қылмысты тергеу ісінде құқықтық механизмнің болмауы.
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі контрабанданың 2 ... ... ... ... (209-б.) жалпы тәркіленетін заттар және
шектеу қойылатын заттар (250-б.). Жалпы ... ... ... ... реттелінген. Экономикалық контрабанда қоғамның
қауіпсіздігіне, мемлекеттік қауіпсіздікке кері ... ... ... ... ... қол ... және соған
негізделген. Елдің ішкі және сыртқы нарығына әсер етеді және бюджетке қаржы
түсіретін баж ... ... ... ҚР ... кодексінің
250–бабына сәйкес тәркіленген заттардың, құнды заттар, заңсыз ... және ... улы ... ... ... ... ... белгілі.
Шет елдерде контарбанданың елеулі түрлері көрсетіледі.
2.Адамның ішкі органдары және т.б. ... ... ... ... ... т.б. ... елімізде бұған
байланысты жеке құрам болмаса да, жауакершілік бар. ҚР ... ... ... ... ... заттар шекарадан ... ... ... ... ... ... ... түрлерін де ажыратады:
- жасырын жол табу, бақылаулары төмен мемлекеттік кеден постарының
оңай өту; ... ... мен ... ... ... ... ... заттармен тауарларды кеденде тексерілмейтін тауар түрімен
өткізіп жіберу;
- ... ... ішкі ... ... ... өту;
Кеден органдарын алдау арқылы кеденнен контрабанда өте ... ... ... ... ... мөр, идентфикациялық белгілерді жасанды қою;
- ... ... ... ... кіргізілетін немесе шығарылатын тауардың көлемімен мөлшерін
кедендік декларациядан асуы;
Қолданған ... ... ... ... ... жасырын
орындарды(тайниктерді) байқауға мүмкіндік ... Іс ... ... ... тік ұшақ, ұшак, көлік дөнгелектерінің
ішіне, көлікте, ... ... бос ... ... арасында,
металопрокат, т.б.
Қзіргі кезде контрабанданың өзғе түрлері белгілі. ... ... ... мен ... тауармеы айналысады. Келесі біреулері ... ... мен удың ... ... ... ... заттар,
4- сі кару- жарақ, атылғыш заттар оқ- дәрі және ... ... ... ... ... іске ... ... контрабанданың 49% осындай түрде іске
асырылады. ҚР ... ... ... қылмыстың саралануы
қосымша түсініктемені талап етеді. Біз мойындауымыз керек, ... ҚР ... ... ... ... жалған
идинфикациялар арқылы ұйымдасқан түрде өтіп ... ... адам ... ҚР ... ... 205-бабына сәйкес
мемлекетке ерекше үлкен мөлшерде залал келсе, қосымша ... ... ... пікірімізше 209, 250-баптарға толықтырулар керек.
Нәтижесінде экономикалық контрабандалық қылмыстар үшін ... ... ... ... және ... ... талап етеді. Контрабандаға қарсы құқық қорғау органдарының
жұмысын ... ... ... ... ... ... ақша ... береді. Әзірше көлеңкелі экономика ғана байып отыр.
Кейбір авторлар қоғамдық қатынастардың қылмыс объектісі екендігін айта
отырып, объектіні ... ... ... ... ... ... А.Е.Фролов, Н.И.Коржанский т.б.), оның да ... ... ... ... ... ... сүбелі қарсылықты А.В.Наумов
білдірді. Оның пайымдауынша, қоғамдық қатынастар теориясы жеке адамға қарсы
қылмыстардан ... ... ал ... ... ... ... деп ... өмірдің биологиялық құбылыс ретіндегі, ... ... иесі ... абсолюттік құнын төмендетеді.
Сондықтан да А.В.Наумов қоғамдық қатынастар иедеясынан бас ... ... аяқ ... ... ... ... және социологиялық
мектептерінде іргесі қаланған “құқықтық игіліктер” ... ... ... ... ... ... ... көрініс табады.
Біз осы идеяны мақұлдаймыз, бірақ “мүдде ... ... ... ... ... ... тек мүдде қоғамдық
қатынастардың құрамында құқықтық мағынасында ... ... ... ... ... табады деп есептейміз. Әйтпесе, мүдде
тікелей объект ретінде ... ... ... ... ... көзқарасынша сөзімен келтірсек, “мүддені тек құқықтан көру. ... бұл ... ... тыс ... ... негізгі тікелей объектісі - мемлекеттің
қаржылық қызметі.
Экономикалық контрабанда, ең алдымен, ... ... ... келтіреді, себебі, біріншіден - әкелінетін және
шығарылатын тауарларға белгі-ленген алымдар ... ... ... ... ... үшін өте ... ... сыртқа шығаруға
тыйым салынған тауарлар (стратегиялық мақсаттағы шикІзат) әкетіледі.
Қосымша объектісі - Қазақстан Республикасының кедендік шекарасын ... ... ... заты ... ... ... ... оның бір қыры
болатын болса, объект пен предмет бірі ... ... егіз ... ... онда ... кездегі қылмыс затының ұғымы ол талапқа толық
жауап бермейді. Сол себепті, бұл проблемаға ... ... келу ... ... затына және субъектісіне байланысты оның
факультативті объектілеріне қоғамдық қауіпсіздІк, мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... қоғамның моральдық бастауы, Қазақстан халқының тарихимәдени
мұралары жатады.
Қылмыстың ... - ... ... ... Республикасы Президентінің 1995 жылғы 20 шілдедегі "Қазақстан
Республикасындағы кеден ісі ... заң күші бар ... ... ... ... ... ... материалдық дүниенің кез келген
материалдық заты, оның ішінде валюта, валюталық қүндылық, қуаттың ... ... ... түрлері.
Кедендік шекара арқылы алып өтуге тыйым салынған заттардыңтізбесі
Казақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 ... 19 ... ... ... ... алып ... ... және
оның тәртібі туралы" қаулысының №5 тіркемесінде берілген.
Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы алып ... ... ... ... сол ... № 6 тіркемесінде берілген. Оған ғылыми-
көркемдік, тарихи немесе мәдени құндылығы бар ... ... ... дәрі-дәрмектер, радиоэлектрондық құралдар, байланыс құралдары
және жоғары жиілікті ... ... ... ... ... тас-
тардан басқа), коллекциялық және сирек минералдардың, палеонтологиялық
қалдықтардын үлгілері, авто-, мотокөлік ... және ... ... ... ... ... ... заттардын контрабандасы
қылмысының қылмыстық заңның қоғамдық қатынастармен ... ... ... ... ... және зиян келтіру
немесе зиян келтіреміндеп ... ... ... ... бір ... ... түсінігі бойынша, қылмыс объектісіне қол
сұғуды жүзеге асыру үстінде қылмыскер тікелей ықпал ететін ... ... ... ғана ... затын құрайды. Бұл орайда объект қашанда
зардап шеккенмен немесе шегуі мүмкін ... ... заты ... әр
уақытта шеге бермейді. Бұл анықтаманың да алғашқы берілген анықтамадан
ауылы алыс ... ... өз ... де ... ... не ... шектелген заттардың контрабандасы
қылмысының құрамында (250-бап) қылмыстың мынандай заттары келтірілген:
1. есірткі заттар
2. жүйкеге әсер ... ... ... әсер ... улы, ... ... радиоактивті немесе жарылғыш заттар
5. қару-жарақ, әскери техниканы, жарылғыш құрылғылар;
6. атыс қаруы, оқ-дәрілер;
7. ... ... ... ... ядролық;
8. химиялық, биологиялық және басқа да түрлері
9. жаппай қырып -жою ... ... үшін ... материалдар мен жабдықтар.
Еліміздің заңнамасына жүгенсек, “есірткі заттар” дегеніміз - Қазақстан
Республикасының ... 1961 ... ... ... ... бірыңғай
конвенцияға түзетулер жөніндегі 1972 жылғы Хаттамаға сәйкес ... қоса 1961 ... ... ... ... бірыңғай конвенцияға
сәйкес бақылау ... ... ... психотроптық заттар мен
прекурсорлар ... ... ... ... ... ... ... құжаттарда есірткі заттар қатарына 1961 жылғы есірткі
заттар туралы Конвенцияның 1 және 2 ... ... ... ... ... ... жатқызылған.
Еліміздің заң нормаларына сәйкес, “психотроптық заттар” -бұл Қазақстан
Республикасының заңдарына, ... ... ... соның ішінде 1971 жылғы Психотроптық заттар ... ... ... ... ... ... психотроптық заттар мен
прекурсорлар тізіміне енгізілген синтетикалық және табиғи тектес ... ... ... ... ... І, ІІ, ІІІ және ІV
Тізімдерге енгізілген, табиғи не синтетикалық кез-келген заттар немесе кез-
келген табиғи ... ... ... ... ... - ... заттарды
және психотроптық заттарды өндіру, дайындау, ұқсату кезінде пайдаланылатын,
Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының халықаралық
шарттарына, срның ... ... ... заттардың және психотроптық
заттардың заңсыз айналымына қарсы ... ... 1998 ... ... ... жататын Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар
Тізіміне енгізілген заттар делінген.
Уландырғыш заттардың қатарына ... ... нерв ... ... ... әсер ... ... зақымдануын тудыратын өте улы, химиялық
реагенттер мен олардың қосындылары жатады.
Уландырғыш заттар:
а) жүйкені жансыздандырушы;
б) ... ... ... ... түншықтырғыш;
д) тітіркендіруші болып бөлінеді.
ҚР «Атом энергиясын пайдалану туралы» Заңының ... ... ... материалдар қатарына ядролық материалдар, яғни бөлінетін (ажы-
ратылған) ядролық заттардан ... ... ... ... жасап шығара
алатын материалдар, яғни ядролары өздігімен ыдырай алатын химиялық эле-
менттерден түратын материалдар, радиоактивті ... ... ... - ... тротил, нитроглицерин, аммонол және жа-
рылғыш реакцияларына қабілеті бар химиялық заттар мен ... ... ... міндеті бар өнімдердің әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... қорғанысқүралдары.
Әскери техника - бүл қарулы күштердің әскери дайындығы мен әскери әре-
кеттер жүргізуді қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... жаяу ... әскери машиналары, т.б.).
Жарылыс жасау үшін арналып қүрастырылған ... ... ... ... ... (запал (туғытқыш)), детонатор, жарғыш, т.б.).
Оқ-дәрінің не басқа зарядтың энергиясының ... ... ... оқ ... ... атып шығатын қару - атыс қаруы деп аталады.
Оқ-дәрі - қүрылысы ... ... ... ... ... ату үшін ... және көздегенін зақымдайтын зат немесе қүрылым-.
Ядролық қару қарсылас жақтың қол күші мен техникасын жаппай қыру ... үшін ғана ... ... ... оларды межеге жеткізу құралдары
мен басқару құралдары. Ядролық жарылыс ... ... әсер оның ... ... ... ... жайьшып кететІн ра-
диациясынан, радиоактивті зақымдануынантарайды.
Жаппай қырып-жоюшы химиялық қаруға қарсылас жақтың қол күшін жап-пай ... үшін ғана ... ... ... ... ... ... пай-далану
қүралына орналастырылған аса улы химиялық қүрылымдар жатады.
Бұлар халықаралық актілермен шығарып өндіруге, ... тиым ... ... ... бірі биологиялық қару болса, ... ... ... арнайы жасалған және ауру қоздырғыштары арқылы
адамдар мен жануарларға сырқат жұқтырушы бактериялық (тырысқақ, оба, ... және ... ... ... ... ... ... жатады. Бұл жерде ауру қоздырғыштарының қылмыс ... ... бола ... ... ... тұр. ... биологиялық жаппай-
қырып-жою қаруына бактериялар, вирустар жатады, - деп ашық жазады.
Контранбандалық обьективтік жағы ... ... ... ... ... ... әкетуі немесе әкелуі жағдайы бекітілген,
психотроптық, ірі мөлшердегі, улы ... өту мына ... ... ... жасалуы мүмкін:
а) кедендік бақылауды айналып өту;
б) кедендік бақылаудан жасыру;
в) кедендік үқсастыру қүжаттарын немесе қүралдарын ... ... ... ... кедендік шекара арқылы алып өтуге тыйым салынған немесе шектеу са-лынған
заттар мен қүндылықтарды жалған декларациялау.
Бұл бөліктегі әрекет аяқталған ... ... ... ... бұл
әрекет орташа ауыр қылмыс категориясына жатқызамыз
Алдау арқылы пайдаланған ...... ... ... ... ... ... алған, құралған кедендік шекара арқылы
өткізуду білдіреді. Алдауға ... ... ... ... немесе сандық, басқа да маркіленген басқа
да кедендік бақылау ... ... ... мақсатына да әрекеттер
ҚР президент бұйрығының 192 бабына сәйкес, заңының күші бар ҚР 20 ... жылы ... және ... ҚР ... ... ... және траспорттық құралдар өзгеретін кедендік режимдер
және де ... ... және т. б. . ... ... ҚР-ң ... іс ... анықталған заңдар,ҚР-ң
кедендік органдарына жататын деклариваниясы.Деклоривания бекітілген түрде ... ... ... ... т.б) ... жолындағы заңына
сәйкес деклоривания еместің маңызы немесе жеткілікті емес деклоривания
есірткі ... ... ірі ... және улы ... ... ... ... мәліметтері көрсетілген. Аяқталған қылмыс
құрамының 250-бабының 1-бөлігі ... ... бір іс ... ... ҚР-ң жоғарғы пленумының келісімімен берілген 1998 ж.18 шілдеде 14-
қаулысы бойынша контрабанда ... ... ... ... туралы, қылмыс аяқталған жауапкершілік әкетілген, алып ... ... ... болдырмауы,шек арадан өткен уақыттан, алып келген
жағдай заңсыз түрінің, сол уақытта біткен ... ... ... ... осыларға берілген ережелер бекітіледі.Кедендік бақылаудың
процедурасының ... ... ... ... жағдайда заңсыз
түрінің өтеуінің болуы-кедендік рәсімдеудің уақытысынан бастап ҚР-ң жоғарғы
сот пленумының берілген ... ... ... ... ... бір әдіспен контрабанда пәнінің түсінігі).Бұл жағдайда
ҚР-ң жоғарғы сот пленумының басқада ... ... ... (кедендік шек арада, шөлейт жерлерде, суларда, ауада).Кедендік
зонадан басқа еркін складтар тәуелділігінен тыс жіберу пунктінде, ... ... шек ... ... келеді.
Казақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының "Контрабанда ... ... ... заңдарды қолдану практикасы туралы" каулы-
сының ... ... ... ... ... ... ... контрабанда заттарын кеден бекеттерін, өткізу пункттерін және кедендік
рәсімдеу жүргізу үшін Қазақстан Республикасының заңдарымен және ... ... ... ... ... ... өтіп немесе рәсімдеу
жүргізілетін уақыттан басқа кезде жібереді немесе алып ... ... ... ... Республикасындағы кеден ісі туралы"
заң күші бар Жарлығының 25-бабына сәйкес, Қазақстан ... ... ... жерлерден және олардың Қазақстан Республикасының
заңдарына сәйкес жүмыс істеу уақытында ғана тауарлар мен көлік ... ... ... ... ... ... жол беріледі.
Кылмыстың субъективтік жағы – тікелей ниет түріндегі кінә.
Контрабанданың субъектісі 16 ... ... есі ... ... ... 2-бөлігіне сәйкес (209-баптың 2-бөлігі «б» тармағы)
контрабанданың ... ... ... өз қызмет бабын
пайдаланып жасауы жатады, яғни қылмыстың арнайы субъектісі де ... ... ... ... «б» тармағында «лауазымды адамның өз қызмет
бабын пайдалана ... ... және ... ... «а» ... ... ... атқаруға уәкілетті адамның не ... ... ... ... ... отырып қылмыс жасауы саралаушы
белгі ретінде келтірілген.
ҚР ҚК 307-бабының ескертуінде лауазымды адамның, не оған ... және ... ... ... уәкілетті адамның не оған
теңестірілген адамның түсінігі берілген. Оған сәйкес, ... ... ... ... ... ... Парламент пен
мәслихаттардың депутаттары, судьялар жәнө ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік қызметшілер
жатады.
Мемлекеттік қызмет әтқаруға уәкілетті адамдарға:
1) жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайланған адамдар;
2) заңда белгіленген тәртіппен Қәзақстан ... ... ... ... мен ... ... ... өзін-өзі басқару сайланбалы органдарының мүшелігінә
кандидаттар ретіндө тіркелген азаматтар;
3) жергілікті өзін-өзі басқару органдарында тұрақты ... ... ... еңбегіне ақы Қазақстан Республикасы мемлекеттік ... ... ... ... ... және ... капиталында мемлекеттің үлесі кемінде
отыз бес процент болатын үйымдарда басқару қызметтерін ... ... ... немесе арнаулы өкілеттік бойынша өкіметтің өкіл
қызметін жүзеге асырушы не ... ... ... ... органдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ... ... ... ... да әскерлері мен әскери
құралымдарында ... ... ... ... ... ... ... деп танылады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТТЕР ТІЗІМІ
1. Абдиров Н.М. Борьба с наркобизнесом в современных условиях (уголовно-
правовой ... // ... ... ... в ... ... в условия; перехода к рыночным
отношениям: Мат-лы науч.теорет. -практ. конф, 9-10 декабря 1996 г. ... КВШ ГСК РК, ... ... А.Н. Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім. Алматы, 2000.
3. Алиев Р.М. ... ... ... ... с ... п
4. реступностью // Научные труды Академии финансовой полиции. Вып. 2. А.,
2001.
5. Антонян Ю.М. , ... С.В. ... и ... ... 1987.
6. Дворкин А.И. , Сафин Р.М. Расследование убийств, совершенных
организованными ... при ... ... ... ... ... - 2003
7. Байсаков К.Г. Общие подходы к организации ... дел ... ... ... и ... ... // ... Академии финансовой полиции. Вып. 2. А., 2001.
8. Бабаян Э.Л. Некоторые проблемы контроля наркотических и лекарственных
средств// ... ... ... психиатрии. М., 1979
9. Бабланов Т.К. Методололгические проблемы экономической безопасности
стрны // Борьба с преспуностью в Казахстане: вопросы терии и ... ... ... Я.М. ... ... и ее ... в ... праве. Москва, 1963.
11. Васильев А.Н. Преступления против ... ... ... ... Л.Д. ... с ... посягательствами. -Москва, -
1969.
13. Глистин В.К. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений:
(объект и квалификация преступлений). Ленинград, 1979.
14. Ералин А.Н., ... А.В. О ... ... ... с ... ... Казахстан // Научные труды Академии финансовой полиции.
Вып. 2. А., ... ... Қ. ... ... ... ... А.Қ. Қылмыс заты мен құралы (қылмыстыққұқықтық аспектілері).
З.ғ.к. ғыл. дәр. алу үшін дайындалған диссертация. А., ... ... Н.П. , ... И.И. , И.Н. ... ... ... М.- ... Закутский С.Г. Практика назначения наказания при совершении нескольких
преступлений// Научные труды ... ... Вып. 26, ... - ... ... Н.И. Понятие объекта преступления в советском уголовном
праве. Труды ВЮА. Вып. 13. 1951.
20. Загородников Н.И. ... ... ... по ... ... М.: ... - 1961.
21. Зеленский Ю.И. "Контрабанда – язва империализма" Москва, 1985
22. Зелинский А.Ф. ... ... ... ... ... ... Г.А., ... Б.С. Умысел и его формы. Москва, ... ... А.Е. , ... А.И. ... ... ... ... проблемы борьбы с насилие Москва, Омск,
-1996.
25. Казахстанская правда – 1999- № 17
26. Каиржанов Е. ... ... ... ... уголовно-правовой
охраны в СССР. Автореф. дисс. док. юр. ... - ... - ... Каиржанов Е. Уголовное право Республики Казахстан. Алматы, 1998.
28. Канатов А.К. ... ... ... и ... А., 2004.
29. Комментарий к Уголовному ... ... ... (под ... и ... ... ... Коржанский Н.И.Объект и предмет уголовно-правовой охраны. Москва,
1980.
31. Курс Советского уголовного права. Т.2. В 6-ти т-х. ... ... Курс ... ... ... В 5-ти т-х. ... общая. Т. 1.
Ленинград, 1968.
33. Мирошниченко Н.А. Уголовная ответсвенность за незаконное изготовление,
приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт ... и ... ... ... на ... уч. ... ю.н. Харьков, 1984
34. Михайлов М.П. Уголовная ответственность за кражу личного имущества и
разбой. Москва, 1958
35. Назаренко Г.В. ... ... ... ... и ...... Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекции. Москва, 1996.
37. Никифоров Б.С. Объект преступления. М., 1960.
38. Пионтковский А.А. ... о ... по ... ... М.- ... ... Б.С. Контрабанда наркотиков в Казахстане: проблемы и пути их
преодоления. А., 1998.
40. ... В.Я. ... и ... ... в ... уголовном праве.
Харьков, 1988.
41. Трайнин А.Н. Общее учение о составе ... ... ... ... М.И. Понятие объекта преступления по Советскому уголовному
праву. В кн: Ученые записки Пермского университета. Т. Кн. 2. ... Вып. ... ... Г.Х., ... М.К. ... ... за ... изготовление, приобретение, хранение,
перевозку, пересылку и сбыт наркотических средств // ... ... // ... ... трудов молодых ученых, адъюнктов и
соискателей. - Караганда:КВШ.ГСК.РК.1997. Вып. IV.
44. Философский словарь (Под ред. ... ... ... ... Е.А. ... ... ... учения об объекте преступления.
Сбор. уч. труд. Свердловского юр-го института. ... ... ... ... (Отв. ред. ... ... Часть общая.
Алматы, 1998.
47. Уголовное ... ... ... Москва, 1948.
48. Хазиахметова Д.Р. Проблемы государственного конроля за ... ... ... ... ... и ... устроиств // ХХІ
век: проблемы формирования правового, демократического, светского и
социального государстыа в РК. ... ... ... ... А., ... ... М.А. Соучастие в преступлении по советскому ... ... - ... ... энциклопедический словарь. М., 1984.
51. Юридическая газета. – 1997. – № 12
52. Юридическая газета – 1999 ... ... ... словарь. М., 1984. С. 50.
[2] Юридическая газета. – 1997. – № ... Ю.И. ... ... – язва ... ... 1985, стр. ... Юридическая газета – 1999 -№26
[5] Казахстанская правда – 1999- № 17
[6] Алиев Р.М. Совершенствование правоохранительной системы, осуществляющей
борьбу с ... ... // ... труды Академии финансовой
полиции. Вып. 2. А., 2001. С. 15.
[7] Бабланов Т.К. Методололгические проблемы экономической безопасности
стрны // Борьба с преспуностью в ... ... ... и ... А.,
1998. С. 29.
[8] Ералин А.Н., Пименов А.В. О некоторых проблемах ... с ... ... Казахстан // Научные труды Академии финансовой полиции. Вып. ... 2001. С. ... ... К.Г. ... ... к ... ... дел о
конрабанде наркотических средств и психотропных веществ // Научные труды
Академии финансовой полиции. Вып. 2. А., 2001. ... ... Б.С. ... наркотиков в Казахстане: проблемы и пути их
преодоления. А., 1998. С. 37.
[11] Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс ... ... ... ... ... и ... уголовно-правовой охраны. Москва,
1980. С. 24.
[13] Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном ... 1988. ... ... Е.А. Спорные вопросы общего учения об ... ... уч. ... ... юр-го института. Вып.10. Свердловск, 1969.
С.с.203-204.
[15] ... ... (Отв. ред. ... ... ... ... 1998. С.56.
[16] Федоров М.И. Понятие объекта преступления по Советскому уголовному
праву. В кн: ... ... ... университета. Т. Кн. 2. ... Вып. 4. ... ... Б.С. ... ... ... ... ... 116, 121-б.б.
[19] Курс Советского уголовного права. Т.2. В 6-ти т-х. ... ... ... Е. ... право Республики Казахстан. Алматы, 1998. С.54-
55
[21] Қайыржанов Е. Көрсетілген еңбек, 55-бет.
[22] Жарықбаев Қ. Психология. ... 1993. ... ... ... ... ... ... В.К. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений:
(объект и квалификация преступлений). Ленинград, 1979. ... ... Е.И. ... ... Каиржанов Е.И. Интересы... С.53.
[26] Уголовное право. Часть Общая. Москва, 1948. С.291.
[27] Философский словарь (Под ред. И.Т.Фролова). Москва, 1980. С.7
[28] Брайнин Я.М. ... ... и ее ... в ... ... Москва, 1963. С.164.
[29] Курс советского уголовного права. В 5-ти т-х. ... ... Т. ... 1968. ... ... А.Н. ... ... социалистической собственности.
Москва, 1959. С.19; Михайлов М.П. Уголовная ответственность за ... ... и ... ... 1958. ... ... Н.И. ... объекта преступления в советском уголовном
праве. Труды ВЮА. Вып. 13. 1951. С,44.
[32] Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее ... в ... ... ... 1963. ... Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. Москва, 1957. С.178-
179.
[34] Глистин В.К. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений:
(объект и ... ... ... 1979. ... ... В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве.
Харьков, 1988. С.с. 35, 40.
[36] Никифоров Б.С. ... ... ... ... Я.М. ... ... и ее ... в советском
уголовном праве. Москва, 1963. С.164.
[38] Трайнин А.Н. Общее ... о ... ... Москва, 1957. С.178-
179.
[39] Глистин В.К. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений:
(объект и квалификация преступлений). Ленинград, 1979. ... ... В.Я. ... и ... ... в ... уголовном праве.
Харьков, 1988. С.с. 35, 40.
[41] Никифоров Б.С. Объект преступления... С.с.130-133.
[42] Абдиров Н.М. ... с ... в ... ... (уголовно-
правовой аспект) // Проблемы совершенствования правоохранительной
деятельности в Республике Казахстан в условия; перехода к рыночным
отношениям: Мат-лы науч.теорет. -практ. конф, 9-10 ... 1996 г. ... КВШ ГСК РК, 1996. С. ... Қ.: Канатов А.К. Предупреждение незаконного изготовления и обращения
наркотиков. А., 2004. С. 75.
[44] Бабаян Э.Л. Некоторые ... ... ... и ... ... вопросы социальной психиатрии. М., 1979. С. 61.
[45] ... Н.А. ... ... за ... ... ... ... пересылку или сбыт наркотических средств
и психотропных веществ. Автореф.дисс. на соис. уч. степени. кан. ю.н.
Харьков, 1984. С. ... Қ.: ... А.К. ... незаконного изготовления и обращения
наркотиков. А., 2004. С.10.
[47] Жұмағали А.Қ. Қылмыс заты мен құралы (қылмыстыққұқықтық аспектілері).
З.ғ.к. ғыл. дәр. алу үшін дайындалған ... А., 2001. ... ... Г.Х., ... М.К. Криминологическая характеристика
осужденных за незаконное изготовление, приобретение, хранение, ... и сбыт ... ... // ... ... права //
Сборник научных трудов молодых ученых, адъюнктов и ... ... Вып. ... ... Д.Р. Проблемы государственного конроля за отделным видо
оружия, боеприпасов, врывчатых веществ и взрывных ... // ХХІ ... ... ... ... светского и социального
государстыа в РК. Материалы международной научно-теоритической конференции.
А., 2002. С. 532
[50] Комментарий к ... ... ... ... (под ... и В.М.Лебедева). Москва, 1999. С.786.
[51] Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. ... ... ... 2000. С.114.
[52] Дворкин А.И. , ... Р.М. ... ... совершенных
организованными группами при разбойных нападениях. ... ... ... - 2003 с. ... ... Г.В. ... понятия невменяемости// Государство и право,
-1989.- № 4. – ... ... Г.В. ... ... ... ... и право,
-1989.- № 4. – С.24.
[55] Антонян Ю.М. , Бородин С.В. ... и ... ... 1987. с. ... ... Н.П. , ... И.И. , И.Н. Кудрявцев. Генетика, поведение,
ответственность. М.- 1982 ... ... Г.А., ... Б.С. ... и его ... ... 1972. с.
111.
[58] Пионтковский А.А. ... о ... по ... ... М.- 1961. с. 350.
[59] Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. – Москва, -1957. с.
285.
[60] Закутский С.Г. Практика ... ... при ... ... ... ... Ташкентского Государственного Университета.
Вып. 26, Ташкент, - 1964. с. 75.
[61] Зелинский А.Ф. Квалификация ... ... ... ... с. ... ... Н.И. ... против жизни по советскому уголовному
праву. М.: Госюриздат, - 1961. с. ... ... А.Е. , ... А.И. ... ... ... ... проблемы борьбы с насилие Москва, Омск, -
-1996.– 122 с. С.4.
[64] Гаухман Л.Д. Борьба с ... ... ... ... С. 3-8
[65] Каиржанов Е. Основные теоретические проблемы объекта уголовно-правовой
охраны в ... ... ... док. юр. наук. - Киев. -- 1974. С. 22.
[66] Шнейдер М.А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву.
М. - 1958. с. 7.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кеден бақылауы органдарының рөлі. Контрабанданың қылмыс ретіндегі кылмыстық мәні71 бет
Контрабанданың түрлері24 бет
Контрабанданың қылмыс ретіндегі кылмыстық мәні64 бет
Контрабанда77 бет
Контрабанданы үшін қылмыстық жауаптылық78 бет
Криминалистикалық сипаттамаманың элементтері67 бет
Экономикалық контрабанда23 бет
Экономикалық контрабанда – қылмыс ретінде7 бет
Есірткі және психотроптық заттардың және заңсыз айналым (контрабанда) түсінігі43 бет
"балалар психологиясы"6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь