Түйе сүтінің поллютанттары

КІРІСПЕ 5
1 ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ 6
1.1 Қазақстандағы түйе шаруашылығы (таралуы, саны, маңызы) 6
1.2 Қазақстанның экологиялық жағдайы 9
1.2.1 Алматы және Оңтүстік Қазақстан облысы 12
1.2.2 Батыс Қазақстан облысы 15
1.3 Сүт және сүт өнімдерінің ауыр металдармен ластануы 15
1.4 Ауыр металдар 17
1.4.1 Мырыш 17
1.4.2 Кадмий 18
1.4.3 Қорғасын 18
2 ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ 20
2.1 Зерттеу объектілері 20
2.2 Зерттеу әдісі 20
3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛДАУ 22
3.1 Түйе сүтіндегі қорғасын мен мырыштың микроорганизмдермен өзара әрекеттесу нәтижесінде сүт фазаларындағы таралуы 22
3.1.1 Түйе сүтіндегі микроорганизмдердің сүт фазаларындағы таралуы 23
3.2 Шұбаттағы қорғасын мен мырыштың микроорганизмдермен өзара әрекеттесу нәтижесінде сүт фазаларындағы таралуы 24
3.2.1 Шұбаттағы микроорганизмдердің сүт фазаларындағы таралуы 28
ҚОРЫТЫНДЫ 31
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 32
Түйе ― төрт түлік малдың бірі, бұл түлікті өсіру қазақ халқы өмірінде дәстүрлі және ертеден қалыптасқан сала. Түйе шаруашылығының дамуына Қазақстанның шөл және шөлейт аймақтарында өсетін, басқа түлік түрлеріне азық бола алмайтын тікенек шөптерді түйе малы қорек ете беретіні, климаты қолайлы жағдай туғызады.
Қазақстан территориясында өткен ғасырдан бастап кен орындары ашылып, өндірістік өнеркәсіп жұмыс істей бастаған. Қазақстан бүгінгі күнде аграрлық елден түрлі өнеркәсібі дамыған елге айналды.
Өндірістің дамуы химиялық заттардың қолдану аясының кеңеюіне тығыз байланысты [1]. Поллютанттардың қолданылу мөлшерінің көбеюі мал шаруашылығы процесстеріне, оның ішінде түйе шаруашылығына да әсер етеді.
Бұдан ондаған жылдар бұрын өндірістің химиялық қалдықтары қоршаған ортаға жай шығарыла салатын, ал пестицидтер мен тыңайтқыштар үлкен аумақтарды өңдеу үшін көп мөлшерде қолданылды. Ал пестицидтер мен тыңайтқыштарды қолдану — олардың келтіретін зиянымен салыстырғанда ауыл және орман шаруашылығында еселеген эканомикалық эффект береді.
1962 жылдың өзінде жазушы Рашель Карсон “Молчаливая весна” кітабында пестицидтерді бақылаусыз қолданудан құстар мен балықтардың жаппай қырылуы суреттеледі [1].
Қазақстан Республикасының Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Ақтөбе, Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарында түйе түлігі өсіріледі, бұл аймақтарда экологиялық жағдай нашар.
Қоршаған ортаның ластануы табиғи заттармен (мұнай, ауыр металдар, радионуклидтермен т.б.) қатар, синтетикалық қосындылармен (ксенобиотиктермен, пестицидтермен, химиялық реагенттермен (өндірістік), әр түрлі пластиктермен қатар) жүреді. Ластану жылдан – жылға тіршілік үшін қауіпті болып барады [1].
Биология факультетінің биотехнология, биохимия, өсімдіктер физиологиясы кафедрасында түйе сүті мен шұбатындағы ауыр металдар мөлшерін анықтау жұмысы орындалуда. Оның ішінде Алматы облысы мен Атырау облысындағы түйе шаруашылықтарынан алынған түйе сүті мен шұбаты құрамындағы қорғасынның, мырыштың және сүтқышқылды бактериялардың сарысу және кказеин комплекстеріндегі мөлшерін анықтау мақсатында зерттеу жұмыстары жүргізілді.
1 Обсуждая характеристики природных и антропогенных источников токсикантов http://works.tarefer.ru/27.10.09.
2 Панин.М.С. Химическая экология. – Семипалатинск: СГУ,2002. - 852
3 Мырзаханов Н.М.“Экология және денсаулық.” III Халықаралық ғыл.прак.конф.Экологияның өзекті мәселелері. – Қарағанды, 2004. – б.53-56
4 Сеитов.З. “ Кумыс и шубат ” 2003г
5 З.И.Намазбаева, М.А. Мукашева, С.С. Шорин «Құрамында сынабы бар химиялық тозаңдармен қоршаған ортаның ластануының ағзаға тигізетін әсері» Гигиена труда и медицинская экология. №1(6), 2005 г.
6 «Окружающая среда и устойчивое развитие Казахстана».Центр мониторинга загрязнения ОС, РГП «казгидромет», Алматы, 2001-2002г.г.
7 Мусабеков Б., Жанбеков Х.Н., Сейтжанов А.Ф., Жетписбай Д.Ш. 2000 г «Техногенное загрязнение тяжелыми металлами реки Сырдарьи в пределах Южно – Казахстанской области». В естник КазГУ. Серия экологическая №1,2 (6,7), стр 10
8 Мелдебекова А.А., Конуспаева Г.С., Қалдыбекова Н.Б., Faye B. /Түйе сүтіндегі поллютанттардың мөлшері.// ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ, экология сериясы, - 2008. - №1. - 97 – 103 б.
9 К.Б. Мусабеков, Х.Н. Жанбеков, А.Ф. Сейтжанов, Д.Ш. Жетписбай «Токсилогическое воздействие тяжелых металлов на окружающую среду» Раздел 3. Экологические проблемы Аральского бассейна. Вестник КазГУ. Серия экологическая, №1 (8) 2001 г.
10 Амрин М.К. Оценка степени накопления полютантов в биосредах в регионе ядерного полигона “Азгыр” http://www.rusnauka.com/27.010.09.
11 Зимаков И.Е. Загрязнение окружающей среды промышленных районов. Ветеринария, 1997, N7, с.32 – 35.
12 СанПин 2.3.2.560-96. Гигиенические требования качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов
13 СанПин 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов
14 Шарипова А.А./ Содержание соединений свинца и кадмия в молоке.// ИССЛЕДОВАНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ. - 2009. - №3. - 27 – 31 б.
15 Konuspaeva G., Faye B., Serikbaeva A., 2003. Les produits traditionnels à base de lait de chamelle en Asie Centrale. Atelier Int. sur le lait de chamelle en Afrique. FAO-CIRADKARKARA, Niamey (Niger), 5:71-82.
16 Serikbaeva A., Konuspaeva G., Faye B., Loiseau G., Narmuratova M., 2005. Probiotic properties of a sour-milk shubat from the camel milk. In: “Desertification Combat and Food Safety. The Added Value of Camel producers”, Ashkabad (Turkmeniatan), NATO Science Series, Life and Behavioural Sciences. Vol. 362. Faye B., Esenov P. (Eds), IOS Press, Amsterdam (Pays-Bas): 187-191.
17 Баранников В.Д., Кириллов Н.К. Экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции.-М.: Колосс. 352 с.
18 Anonyme l : http://www.anciela.info/img/cartes/artoff549.jpg (14. 06. 08)
19 Giles J., 2005. Study links sickness to Russian launch site Baikonur Cosmodrome may cause disease in Siberia. J. Nature. 433 (7022): 91-95.
20 Konuspaeva G., 2007.Variabilité physic-chimique et biochimique du lait des grands camélidés (Camelus bactrianus, Camelus dromedaries et hybrids) au Kazakhstan. Thèse de Doctorat, Université de Montpellier ΙΙ, France, 208 p.
21 Anonyme l : http://www.senat.fr/rap/100-261/100-2610.html (consulté le 5/05/2008)
22 IARC, 1994. Beryllium, cadmium, mercury, and exposures in the glass manufacturing industry. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans 58, 1-444.
23 IARC, 2006. Inorganic and organic lead compounds. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans 87, 1-519.
24 WHO, 1995. Environmental Health Criteria 165: Inorganic Lead. World Health Organization, Geneva.
25 Satarug S., Moore M.R., 2004. Adverse health effects of chronic exposure to low-level cadmium in foodstuffs and cigarette smoke. Environmental Health Perspectives. 112: 1099-1103.
26 Diacono E., 2007. Métaux lourds et radionucléides dans le lait de chamelle cru et fermenté, au Kazakhstan. Master Biologie Géosciences Agroressources et Environnement, spécialité Production Animales en Régions Chaudes, Université Montpellier ΙΙ, France, 37 p.
27 Konuspaeva G., Faye B., Loiseau G., Diacono E., Akhmetsadykova S., 2008. Pollution of camel milk by heavy metals in Kazakhstan. Proceeding of the 1 st interntional symposium on minerals and dairy products. Saint-malo, France, 1-3 october, 3p.
28 Fandi I., Halttunen T., Tahvonen R., and Salminen S., 2006. Probiotic bacteria as potential detoxification tools: assessing their heavy metal binding isotherms. Can. J. Microbiol. 52(9): 877-885.
29 Halttunen T., Salminen S., Tahvonen R., 2006. Rapid removal of lead and cadmium from water by specific lactic acid bacteria. Internationnal Journal of Food Microbiology. 114 (1): 30-35.
30 Halttunen T., Finell M., Salminen S., 2007. Arsenic removal by native and chemically modified lactic acid bacteria. Internationnal Journal of Food Microbiology. 120 (1-2): 173-178.
31 Ахметсадыкова Ш.Н., Конуспаева Г.С., Баубекова А.С., Loiseau G., Faye B. / Разработка метода определения способности молочнокислых бактерий связывать ионы свинца и кадмия по качественной реакции.// ИССЛЕДОВАНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ. - 2009. - №3. - 27 – 31 с.
32 Чужеродные вещества - ксенобиотик http://www.revolution.allbest.ru/25.10.09.
33 Горбунов А. В. и др. «Оценка поступления микроэлементов в организм человека с продуктами питания в центральных регионах Росии». С 14-16. http://www1.jinr.ru/Preprints/2004/089(D14-2004-89)_r.pdf/24.03.10.
34 Грузинов Е.В. Пища с точки зрения химии: Ртуть и другие... http://www.molod.eduhmao.ru/info/1/3783/24171/12.03.10.
35 Образцов Н. Кругооборот свинца в природе "Российская Охотничья газета № 17 - 2008 г." http://www.kaliningrad-fishing.ru/rog/pr-08-1/rog-0141. html/12.03.10.
36 Нарушение липидного обмена в организме человека. http://ipchepurnoy.narod.ru/ivanp1.htm/24.03.10.
37 Практикум по микробиологии: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведеий / А. И. Нетрусов, М. А. Егорова, Л. М. Захарчук и др.; Под ред. А.И. Нетрусова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 608 с.
        
        әл–Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Биология факультеті
Биотехнология, биохимия, өсімдіктер физиологиясы кафедрасы
БІТІРУ ЖҰМЫСЫ
Түйе сүтінің поллютанттары
Орындаған:
4 курс ... ... ... ... ... ... Конуспаева
Г.С.
(қолы,
күні)
Норма бақылаушы
ассистент ... ... ... ... ... ... Карпенюк Т.А.
б.ғ.д., профессор ... ... ... ... |5 |
|1 ... ШОЛУ |6 ... ... түйе шаруашылығы (таралуы, саны, маңызы) |6 ... ... ... ... |9 ... және ... ... ... |12 ... ... облысы |15 ... |Сүт және сүт ... ауыр ... ... |15 |
|1.4 |Ауыр металдар |17 ... |17 ... |18 ... |18 |
|2 ... ... ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ |20 ... ... ... |20 ... |Зерттеу әдісі |20 |
|3 ... ... ЖӘНЕ ... ... |22 ... |Түйе сүтіндегі қорғасын мен мырыштың микроорганизмдермен өзара|22 |
| |әрекеттесу нәтижесінде сүт ... ... | ... сүтіндегі микроорганизмдердің сүт фазаларындағы таралуы |23 |
|3.2 |Шұбаттағы қорғасын мен ... ... ... |24 |
| ... ... сүт ... ... | ... ... сүт ... ... |28 |
| ... |31 |
| ... ... ... |32 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | ... 35 ... 24 кестеден, 37 әдеби көзден тұрады.
Кілтті сөздер: қорғасын, мырыш, түйе сүті, шұбат.
Жұмыстың мақсаты:
Түйе сүті мен ... ... ... мен ... бактериялармен өзара әрекеттесуін зерттеу.
Жұмыстың міндеті:
1 Түйе сүтіндегі микроорганизмдердің сүт фазаларындағы таралуы
2 Түйе ... ... мен ... ... өзара
әрекеттесу нәтижесінде сүт фазаларындағы таралуы
3 Шұбаттағы микроорганизмдердің сүт ... ... ... ... мен ... микроорганизмдермен өзара әрекеттесу
нәтижесінде сүт фазаларындағы таралуы
Қысқартылған сөздер
АЛИ – атмосфераның ластану индексі
ПДК – ... ... ...... ... ...... тұтыну шегі
ДСД –тәуліктік мөлшер шегі
FAO - Азық-түлік және ауылшаруашылық ұйымы
WHO - Бүкіләлемдік Денсаулық сақтау ұйымы
АҚШ – Америка құрама ...... ... ... ... ― төрт ... ... бірі, бұл түлікті өсіру қазақ халқы өмірінде
дәстүрлі және ертеден қалыптасқан сала. Түйе ... ... шөл және ... ... өсетін, басқа түлік түрлеріне
азық бола алмайтын тікенек шөптерді түйе малы ... ете ... ... ... ... территориясында өткен ғасырдан бастап кен орындары ... ... ... істей бастаған. Қазақстан бүгінгі күнде аграрлық
елден түрлі өнеркәсібі дамыған елге айналды.
Өндірістің дамуы химиялық заттардың ... ... ... ... [1]. ... ... ... көбеюі мал
шаруашылығы процесстеріне, оның ішінде түйе шаруашылығына да әсер етеді.
Бұдан ондаған жылдар ... ... ... ... ... жай шығарыла салатын, ал пестицидтер мен ... ... ... үшін көп ... қолданылды. Ал пестицидтер мен
тыңайтқыштарды қолдану — олардың келтіретін ... ... ... ... ... ... ... эффект береді.
1962 жылдың өзінде жазушы Рашель Карсон “Молчаливая весна” кітабында
пестицидтерді ... ... ... мен ... ... ... ... Республикасының Алматы, Жамбыл, ... ... ... ... ... ... Қазақстан облыстарында түйе
түлігі өсіріледі, бұл аймақтарда экологиялық жағдай нашар.
Қоршаған ортаның ластануы табиғи ... ... ауыр ... т.б.) ... синтетикалық ... ... ... ... ... ... ... қатар) жүреді. Ластану жылдан – жылға тіршілік үшін
қауіпті ... ... ... ... биотехнология, биохимия, өсімдіктер физиологиясы
кафедрасында түйе сүті мен шұбатындағы ауыр металдар мөлшерін ... ... Оның ... ... облысы мен Атырау облысындағы түйе
шаруашылықтарынан алынған түйе сүті мен ... ... ... және ... ... ... және кказеин
комплекстеріндегі мөлшерін анықтау ... ... ... ... ... ... Семей қаласының өндірістік орындарға ... ... ауыр ... ... ... ... ... мырыш – 7,4; қорғасын – 9,9; мыс – 3,8; ...... – 1,3; ... – 2,4 ... ... Ауыр металдардың
топырақтағы мөлшері тақау маңындағы өсірілетін ауылшаруашылық өсімдіктері
мен бау – бақша өсімдіктерін бақылағанда 2 – 2,5 есе ... ... ... ... ауыр ... ... адам ағзасында әртүрлі
аурулардың қозуы мен пайда болуының басты ... ... ... асқазан ауруы бірінші орында, тыныс алу жүйелерінің ... ... ал қан ... ... аурулары үшінші орында тұр ... ... ... адам организміне қоректік тізбек арқылы ... яғни ............ ... түйе шаруашылығына көп көңіл бөлуде. Себебі түйе сүті
өзінің құрамы жағынан шипалық әрі пайдалы екені белгілі ... ... түйе ... ... пен жартылай шөлейттерге ... ... ... Үй
жануарларының ішінде түйе ғана ет, сүт, жүн ... және ... ... шаруашылығының өркендеуіне республикадағы жайылымдық
жерлердің ерекшелігі де септігін ... 179,8 ... ... 80 млн ... шөл, 36 млн ... ... жер.Ол жалпы
жайылымдық жердің 64,5% - ын құрайды.Өнімділігі нашар осындай жайылымдық
жерлерді толығырақ және ... ... үшін қой, ... ... түйе ... да ... ... ғасырдың 30 – жылдарында республиканың барлық шаруашылықтарында 1
миллион 200 мың түйе болса, қазіргі кезде бар ... 120 ... ... не болмаса 10 есе, ал 1991 жылмен салыстырғанда 22,8 % кеміген.
Қазіргі уақытта түйе ... ... оның ары ... өсіп – ... ... ... одан ... өнімдердің саны мен сапасын жақсарту
қажеттілігі туындап отыр.
Республикамыздың түйе ... ... ... ... ... 5 – 6
мың тонна түйе еті, 5 мың ... ... және 700 – 800 ... түйе ... ... ... уақытта да осы көрсеткішпен де мол өнім алу жөнінде
жұмыстар жүргізілуі қажет. Түйенің еті мен майының ... өзге ... мен ... кем ... ... ... түйе 61 – 65 пайызға дейін таза
ет береді. Түйе сүтінен алынатын шұбат әрі ... әрі ... ... мәлім. Оның бұл қасиеттерімен қатар кейбір дертке шипа, ... ... ... ... ... қасиеті бар екендігі анықталған.
Түйенің еті мен ... ... жүні де өте ... ... ... өйткені
ол технологиялық қасиеті жағынан әрі жеңіл, әрі ... әрі ... ... ... Chordata - ... тармағы Vertebrata - Бас сүйектілер
Бөлім ... - ... үсті ... - Төрт ... Mammalia - ... ... - Жұп ... ... - Күйіс қайтаратындар/тіс, ай
тәрізділер
Тұқымдас ... - ... ... ... ... 12 миллионы Африкада, ал қалған 4,9 миллионы
Азияда шоғырланған. Сол түйелердің бір өркешті – дромедар, қос ... ... ... және ... ... ... түрлерi таралған.
- Дромедарлар
Дромедарлар Солтүстік Африкада, Аравияда, Иран, Иракта, Ауғаныстанда,
Үндістанда, Пакистанда, Түркменiстанда таралған.
Орта Азия шөлейттерінде ... ... типі ... ... және ... ... кең тараған, сонымен қатар
Өзбекстанның Арал аймақтарында кездеседi [5]. Қазақстанда бір ...... ... ... ... сүт ... қарағанда бірнеше рет жоғары болып келеді. Бірақ бұлардың
ұстау жағдайлары мен жемге деген сұранысы ... ... ... ... ... және ... ... деген сұранысын есте сақтай ... ... ... ... Бактриандар
Бактриандар – Алтайда, Монголияда, Қытайда, Ресейдiң ... ... ... ... ... және қытай тұқымы бар.
Бұлардың ішіндегі ең ірісі және өнімділік ... ... ең ... тұқымы сонымен қатар осы ... ... ... ... шөлейт аймақтарға өте жақсы бейімделген; орташасы – ... ... – ең кіші ... ... Бактриандардың ірілігінің кішірейюі
климаттық және қоректену жағдайларына байланысты. Орта ... ... ... яғни батыстан шығысқа қарай осы жағдайлар қатая түседі
[5]. Қазақстан Республикасындағы бактриандар өзара үш ... ... ... ... ... Қызылорда типі және Орал - Бөкей ... Орал ... типі ... ... облысының далалалық аймағы мен Атырау облысының
құмды аудандарында шоғырланған.Ал Қызылорда типтегі түйелер ... ... ... ... ... ... Қазақстан типті
қазақы түйелер Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл және ... ... ... Гибридтер
Көне заманнан Орта Азияда екi түрлi ... ... ... ... ... және ... сүт, ет және ... көбейту үшiн F1, F2, F3 гибридтерiн шығарады. Гибридтердi атау
үшiн ... ... ... ... ... ... ... шығылыстыру нәтижесiнде алынған Ғ2
гибридтердi жарбай деп атайды.
Схема 1. Кез-нар және Күрт-нар ... ... алу ... Р ♀ Ғ1 х ♂ ... Р ♀Ғ1 х ♂ ... |
| ... ... х ♂ дромедар Ғ2 ♀ Күрт х ... ... ... Ғ3 ... ... ... ... елдермен салыстырғанда тек біздің елімізде ғана
бактриандар, дромедарлар және ... ... ... бiр
шаруашылықтарда бiрге өсiрiледi [5].
Қазақстан түйе шаруашылығы шөлейтті және жартылай шөлейтті ... ... ... ... байланысты түйелердің көлiк
ретінде пайдалануы төмендеп, сәйкесінше түйелердің өндірістік ... ... ... ... ... бір ... ... байланысты: қысқы мезгілде
биік емес қар жабыны бар ... ... ... ... (құрғақ далалы,
шөлейтті және жартылай шөлейтті), шөлейтті жерлерде ... ... ... ... және ауыл шаруашылықтағы жануарлардың басқа
түрлеріне зақым келтірмей, жыл бойы түйелердің жайылуын ... ... 2005 жылы 26 ... түйе ... шаруашылықтар, яғни 8458
мал басы негізгі таза генофонтты құрайды.
«Түйе шаруашылығы» деген ... сай, қой ... ... ... ... ... ... түркімен «Аруанасының»
селекциясы бойынша зерттеулер жүргізіледі. Бұл жұмыс еліміздегі ірі асыл
тұқымды ... ... ... ... сонымен қатар, сауын
машиналары, жерге құлатпай қырқу технологиялық процесстердің элементтері
енгізілуде. ... ... Арал ... ААҚ ... 250 ... селекциялық топта аналық түйелердің орташа тірі
салмағы 670 кг, 6 ай ... ... 650 – 700 литр сүт, жүні – 6,3 – ... ... ... түйе ... өнімділігінің дамуы ірі ауылшаруашылық
құрылымдардың құрылуыменен байланысты, бұған ... ... ... ірі ... ... жұмыстары дәлел бола
алады. Олар: Қызылорда облысындағы ААҚ ... ... ... ... ауыл ... және ... облысындағы «Агромеркур» шаруашылығы.
Қазіргі кезде технологияның дамуына ... түйе ... ... сүт ... ... зор.
1.2 Қазақстанның экологиялық жағдайы
Атмосфераның ластануы антропогенді факторлардың әсерінен болады.
Қазақстанда атмосфераның ... 1 ... ... 1 - ... ... ... атмосферасының
ластану индексі (АЛИ) 1997-2001 жылдары [6].
|Қала аттары |АЛИ |Ауа ... ... ... | ... |
| |1997 |2000 |2001 | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... |6,6 |4,6 |4,4 ... ... |12,8 |10,0 |8,5 ... ... |
|Атырау |2,7 |2,5 |1,8 ... ... ... |11,6 |9,9 |13,1 ... ... ... |1,5 |2,7 |1,3 ... автокөлік транспорты.|
|Балқаш |3,0 |3,3 |2,2 ... ... |
| | | | ... ... ... | |14,4 |10,2 |Түрлі-түсті металлургия. ... обл) | | | | ... |4,4 |7,5 |7,9 ... ... |
| | | | ... ... |1,3 |4,6 |4,6 ... көмір өндіру, |
| | | | ... ... ... |3,8 |2,9 |3,2 ... ... |9,2 |10,0 |10,3 ... ... |
| | | | ... ... |2,2 |1,4 |1,2 ... ... |14,3 |17,8 |14,2 ... ... |
| | | | ... ... |2,3 |2,3 | ... ... энергетика. |
|1 |2 |3 |4 |5 ... |5,7 |6,8 |5,1 ... ... ... |5,5 |4,0 |3,3 ... ... |
| | | | ... ... |6,6 |7,8 |6,7 ... ... |6,9 |10,0 |11,8 ... ... ... |
| | | | ... ... ... |1,1 |1,7 |1,4 ... ... ... ... бойынша |5,78 |6,53 |`6,1 | ... ... | | | | ... ... ... мөлшерде ластану деңгейі Өскеменде (АЛИ-
17.8), Лениногорск, Шымкент, Ақтөбе (АЛИ-10,0), ... ... Ал 2003 ... зерттеулер бойынша атмосфераның ластану деңгейі
Шымкентте 13,6; Қарағанды – 11,8; ... ... – 9; ... ... ... - 7,3 және ... - 7,2. Атмосферадағы шаңның ... мына ... ... – 4,7 ПДК, Шымкент – 2,7 ... ... – 2,7 ПДК, ал ... ... ... Семей, Теміртау және
Өскемен қалаларында орташа концентрацияны – 1-2 ПДК-ны құрайды.
Кесте 2 - 2000 – ші жылы ... ... ауа ... ... ... ... ... |Орташа концетр. |Жоғары концетр. |
| | ... | | |
| | | ... |Пдк ... |Пдк |
| | | | ... | ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... |4,6 |Шаң |0,4 |2,7 |2,2 |4,4 |
| | ... диоксиді |0,05 |1,2 |0,12 |1,4 ... |10,0 ... ... |0,05 |1,2 |0,12 |1,4 |
| | ... |0,014 |4,7 |0,024 |- ... |9,9 |Шаң |0,3 |1,3 |1,3 |2,6 |
| | ... |2,0 |- |26 |5,2 |
| | ... | | | | |
| | ... ... |0,06 |1,5 |0,24 |2,8 |
| | ... |0,002 |- |0,018 |1,8 |
| | ... |0,011 |3,7 |0,059 |1,7 ... |2,7 |Азот ... |0,02 |- |0,19 |2,2 |
| | ... |0,007 |1,4 |0,082 |4,1 ... |2,5 |Шаң |0,3 |2,0 |1,5 |3,0 |
| | ... ... |0,02 |- |0,15 |1,8 ... |3,3 |Шаң |0,02 |1,3 |1,0 |2,0 |
| | ... |0,056 |1,1 |1,658 |3,3 |
| | ... | | | | |
| | ... ... |0,04 |1,0 |0,81 |9,5 ... |7,5 |Шаң |0,7 |4,7 |3,2 |6,4 |
| | ... ... |0,03 |- |0,17 |2,0 |
| | ... |0,004 |1,3 |0,021 |2,1 ... |4,6 |Шаң |0,1 |- |1,1 |2,2 |
| | ... |1,0 |- |11 |2,2 |
| | ... | | | | |
| | ... ... |0,03 |- |0,39 |4,6 |
| | ... |0,002 |- |0,055 |5,5 |
| | ... |0,006 |2,0 |0,048 |1,4 ... |2,9 ... |2 |- |9 |1,8 |
| | ... | | | | |
| | ... диоксиді |0,05 |1,2 |0,13 |1,5 ... ... |0,091 |1,8 |0,215 |- |
| | ... | | | | |
| | ... ... |0,07 |1,8 |0,22 |2,6 |
| | ... |0,01 |3,3 |0,02 |2,0 ... |2,3 |Шаң |0,1 |- |1,6 |3,2 |
| | ... |1,0 |- |21 |4,2 |
| | ... | | | | |
| | ... ... |0,02 |- |0,26 |3,1 |
| | ... |0,001 |- |0,016 |2,0 |
| | ... |0,001 |- |0,020 |2,0 |
| | ... ... |0,06 |- |0,99 |5,0 ... |Көміртегі |2,0 |- |28 |5,6 ... | ... | | | | |
| | ... диоксиді |0,05 |1,2 |0,27 |3,2 |
| | ... |0,004 |1,3 |0,018 |1,8 |
| | ... |0,006 |2,0 |0,024 |- |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... |4,0 |Шаң |0,3 |2,0 |1,2 |2,4 |
| | ... |3,0 |1,0 |8,0 |1,6 |
| | ... | | | | |
| | ... ... |0,04 |1,0 |0,19 |2,2 ... |7,8 ... |2,0 |- |13 |2,8 |
| | ... | | | | |
| | ... ... |0,05 |1,2 |0,17 |2,0 |
| | ... |0,02 |- |022 |1,1 |
| | ... |0,01 |3,3 |0,061 |1,7 ... |6,9 |Шаң |0,2 |1,2 |1,1 |2,2 |
| | ... ... |0,02 |- |0,40 |4,7 |
| | ... |0,002 |- |0,037 |4,6 |
| | ... |0,008 |2,7 |0,047 |4,7 |
| | ... |0,08 |2,0 |0,46 |2,3 ... |17,8 |Шаң |0,2 |1,3 |2,4 |4,8 |
| | ... |0,172 |3,4 |3,172 |6,3 |
| | ... | | | | |
| | ... |2,0 |- |19,0 |3,8 |
| | ... | | | | |
| | ... ... |0,08 |2,0 |0,42 |4,9 |
| | ... |0,014 |4,6 |0,049 |4,9 |
| | ... |0,02 |- |0,13 |1,3 |
| | ... |0,008 |2,7 |0,033 |- ... |1,4 ... ... |0,04 |1,0 |0,15 |1,8 ... |10,0 |Шаң |0,4 |2,7 |1,7 |16,0 |
| | ... |4,0 |1,3 |18,0 |12,0 |
| | ... | | | | |
| | ... диоксиді |0,04 |1,0 |0,40 |8,0 |
| | ... |0,002 |- |0,012 |0,9 |
| | ... |0,03 |- |0,33 |0,1 |
| | ... |0,009 |3,0 |0,069 |0,7 ... |1,7 |Көміртегі |2,0 |- |9,0 |1,8 |
| | ... | | | | |
| | ... ... |0,03 |- |0,11 |1,3 ... ... ... (4,7 ПДК) ... жоғары мөлшерде
ластанған, ал Алматы, Тараз, Өскемен, Шымкент – 3-4 ПДК, ... ... ... – 2 ПДК ... ... Атмосфераның көміртегі
оксидімен ластану деңгейі Петропавл және Алматы қалаларында - 5 ПДК – ны
құрайды, ... ... ... – 3 ПДК – ны құрайды. Ал азот
диоксидінің жоғары концентрациясы ... ... – 9,5 ПДК ... ... ... ... қалаларында – 5 ПДК, ... ... ... – 3 ПДК
Атмосфераның автокөлік түтінінен ластану жағынан ... ... ... ... 47,1%; ... 46,6 %; ... 43,1%; Өскемен 41,4%. Ал ең төменгі
деңгей Жезқазғанда 14,8%; Петропавл 26,3% және ... ... ... ... ... және тас - көмір жағу ... ... ... ... ... Қазақстан территориясында мұнай өндірісінің қарқынды дамуынан осы
аймақтың топырағы мұнай өнімдері және металл тұздарымен ... ... ... ... және ... ... ластанған.
Шығыс Қазақстан облысы негізінен қорғасынмен, мыс, ... ... – кен ... ... ... ... өңірі мыс, мырыш,
кобальт, кадмий, қорғасынмен ластанған.
Жамбыл облысында фосфор өндірісі ... ... ... ... ... ... топырақты ластаушы көздер болып мұнай газ
өндірісі және ... ... кен ... ... табылады.
Солтүстік Қазақстан және Павлодар аймақтарында топырақ ауыр металдармен
және өндірістік зауттардың, мұнай өндірісінің қалдықтарымен ластанған [6].
1.2.1 ... және ... ... ... қаласының қарқанды өсуіне байланысты экологиялық жағдай
құлдырап наршалады. 2000 жылғы экологиялық мониторнг зерттеу нәтижесінде
автокөліктің жылына 148,7 ... ... 40 ... ... 730 ... ... 27,300 тонна көмірсутектер 8,400 тонна азот оксиді және 200
тонна күйе бөледі (3 ... ... 3 – ... қаласындағы 2000 жылдағы автокөлік транспорттарынан
пайда болатын ластаушы заттардың мөлшері [6]
|Ластаушы ... ... |1 ... |250 000 |Жылына 250 000|
| ... ... ... ... |
| ... ... ... |пайда болатын |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... | |
| | ... ... ... |
| | | ... | ... ... газы |Аз ... |1,63 |407,500 |148,700 |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | ... |Аз |0,3 |75,000 |27,300 ... ... ... | | | ... ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| Азот ... ... |0,0926 |23,200 |8,400 |
| ... | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... ... |Сумен |0,0074 |2000 |730 |
| ... | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... |Қанда, |0,00045 |110 |40 |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... есте | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | ... ... |0,0022 |550 |200 |
| ... | | |
| ... | | | |
| ... | | | ... | |2,03 |508,360 |185,370 |
| | | ... ... ... облысының энергетика, мұнай химия, тыңайтқыш өндіру
және металлургия өнеркәсіптерінен 2003 жылғы зерттеулер ... 6,2 ... 248,5 мың ... ... ... ... мөлшері шығады [7].
Шымкенттегі металлургия кәсіпорны ең көп ... ... ... әсіресе ауа қабаттарына Оңтүстік Қазақстан облысында 1995 жылы
1985 ... ... ... ... 26% ... ... зиянды
қалдықтардың мөлшері 20% болды. 1995 жылы Республика территориясы ... ... ... ... ... мөлшері 5 062,1 мың.т болса,
соның ішінде 44,4 мың.т Алматы қаласы бойынша, 99,2 мың.т Жамбыл, ал ... ... ... ... ... Жазық далалы жерлерде зиянды
қалдықтар әртүрлі қашықтықтарға дейін ұшып ... ... ... ... ... ... ойысты болып келгендіктен зиянды
қалдықтар өнеркәсіп төңірегінде не болмаса ... ... ... ... қорғасын, мырыш, фосфор, мышьяк т.б. зиянды қалдықтарды 1,2 метр
тереңдікке дейін топырақ ... ... ... 100 ... ... ... ... келтірілген зиянды қалдықтар 20 – 30
см-ге дейін сіңген. ... ... ... тек қана ауыр ... ... ... қатар, ауыл шаруашылығының егіншіліктің дамуына
байланысты органикалық ... ... ... пестицидтермен (ГХЦГ,
ДДТ) ластанғаны белгілі [7].
Алматы және Оңтүстік - Қазақстан облыстарының мал шаруашылықтарынан
алынған түйе ... ауыр ... ... ... [8].
Екі облыстың түйе сүттерінде кадмий және ... ... ... ... сүт ... бір рет қана мышьяк анықталған сондықтан
оның ауытқуы келтірілмеген [8].
Кесте 4 - Алматы және ... - ... ... ... ... түйе ... ауыр ... мөлшері [8]
|Элементтер |Алматы облысы. ... |
| | ... |
| |n ... мәні және |n ... мәні |
| | ... | ... ауытқуы |
|Pb |4 ... |2 ... ... |4 |* |2 |* ... |4 ... |2 |0,0200 ... |3 |* |2 |* ... облыстың нәтижелерін салыстырғанда, қорғасынның мөлшері Алматы
облысында аздап жоғары. Сонымен, ... ... ... ластаушы
заттардың шығарылуына байланысты ғана ... ал жыл ... ... ... өте ... Ал, ‹‹Дәулет-Бекет›› фермасы үшін
залалды заттардың көзі тек Алматы-Астана көлік жолы ғана болып табылады.
Осы жолдың қолдану ... жыл бойы ... ... ... ... оңтүстік өңірінен ағып өтетін Сырдария өзенінің ластануы
мұнай химия және ... ... ... ... ... және ... егін шаруашылықтарында қолданылатын зиянды қалдықтарына байланысты
(Кесте 5) [9].
Кесте 5 - Оңтүстік Қазақстан облысы ... 1997 – 2002 ... ... ауыр ... ... ... ... | ... ... мг/л |
| ... | | |
| ... | | |
| | | |
| ... ... ... ... ... |6,2±0,02 |0,37±0,03 |5,0±0,02 ... ... ... ... |3,0±0,02 |0,03±0,04 ... ... ... ... ... ... |0,020±0,002 ... ... ... ... ... бар ... мал ... рұқсат етілген жоғарғы
деңгейден көп болғанына қарамастан сүтпен аз мөлшерде ... Бұл ... ... бар заттардың 10% шамасында асқазан – ішек жолында
сіңірілетіндігіне байланысты және ... бар ... ... анықталған жоқ
(6 – ші кесте).
Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы ... ... ... ... бұл сүтті тағамға 2,5 – 3,5 жастағы сиырлар сүтімен
араластырып қана ... ... ... жас малдар саны көп болуы керек.
Бұл шаруашылықтан жиналған сүтті балалар ... ... ... ... болмайды, өйткені бұндай өнімдер үшін таза сүтте
қорғасын мөлшері 0,05 мг/л – ден және ... ... 0,02 мг/л – ден ... ... түйе сүті мен шұбатты дәстүрлі өндіріп қолданады [15, 16].
Бірақ Қазақстанның жеке ... ... ... ... ... қара және ... ... тыңайтқыштар, пестицидтер,
радионуклидтер өндірісінің өнімдерімен және т.б. Ауыр металдар жоғарғы,
яғни ... ең ... ... (0 – 10 см) ... ... Pb ... топырақ табиғи процессте өте баяу ... ... ... ... ... ... жел ... топырақтың тұздануы мен
деградациясы, шөлейттену ... ... ... ... ... 19, ... қолайсыз факторлар Қазақстандағы мал шаруашылығының түйе
өсіру саласында еліміздің далалы, жартылай шөлейтті және шөлді ... ... ... ... ... ... ... және қорғасын
иондарының сүт өнімдерін ластауы тұтынушылардың ... үшін ... ... ең ... ... шегі – 0,1 ppm, кадмидікі –
0,03 ppm) ... ашу ... ... сүтқышқылды өнімге өту процессінде
адамның асқазан – ішек жолында ауыр метал иондарының сіңімділігі төмендеуі
мүмкін, ... ... ... ... ауыр ... ... ағзадан элиминациясы жүруі мүмкін [26-30].
Сүтқышқылды бактериялардың ауыр металдармен әрекеттесуінде қорғасын мен
кадмий ... түйе ... ... SH1, SH5, SH6 ... ... ... Ауыр ... Мырыш
Жер қабығында 65 мг/кг, теңіз суында – 9-21 ... ... ... – 1,4-2,3 ... 80 ... ... кіреді және көптеген зат алмасу процесіне
қатысады.
Мырыштың жетіспеушілігінен бала бойы баяу өседі, ... дәм мен иіс ... ... т.б. ... байқалады.
Ересек адамның мырышқа тәуліктік қажеттілігі 15 мг. ... ... ... ... ағза көп ала ... ... тектес тағамдардан
мырыш 40% мөлшерінде адам ағзасында сіңіріледі. Етте – 20-40 ... ... 15-30 ... ... – 15-20 ... ... және ... 5 мг/кг, картоп, сәбізде – 10 мг/кг шамасында, жаңғақ, дәнді дақылдарда –
25-30 мг/кг, ... ... ұнда – 5-8 ... сүтте – 2-6 мг/кг
мөлшерлерінде мырыш ... Адам үшін ... ... ... ... қауіпсіз деп есептелінеді.
Осымен бірге, пестицидтерді қолдану ережесі бұзылғанда, мырыш
препаратын орынсыз қолдануда мырыштан улану ... ... ... ... ... іш ауру, диарея.
Мырышталған темір ыдыстатрдағы тамақ немесе сусындардан улану
жағдайлары кездеседі. Мырыштың ең жоғарғы концентрация шегі: ауыз суда – ... ... ... су ... – 0,01 мг/л ... ... ... тәулігіне 300 – 600 мг түскенде байқалады [33].
1.4.1 Кадмий
Табиғатта таза күйінде кездеспейді. Жер ... 0,05 ... ... ... ... ... бар. ... пластмасса,
жартылай өткізгіштер өндірісінде кеңінен қолданылады. Фосфаттық
тыңайтқыштар мен мал ... ... бар, ... ... ... тұзы
ветеринарияда қолданылады. Салыстырмалы түрде ... ... ... ... ... ... кадмий мөлшері мкг/кг
есебімен: астық дақылдарында-28-95; бұршақ-15-19; ... ... ... қызанақ-10-30; салат-17-23; жемістер-9-42; өсімдік
майы-10-50; қант-5-31; саңырауқұлақ-100-500. Жануар тектес өнімдердегі
орташа ... ... ... ... 2,4; ... ... ... болады.
Кадмиидің 80% адам ағзасына тамақпен, 20%-ы өкпе ... ... ... ... түседі.
Кадмийдің 92-94% адам ағзасынан кіші, үлкен дәреттер арқылы және өтпен
шығарылады. Басқа бөліктері адам ... ... ... ... ... ... ... болады. Бұл қосылыста кадмий улы емес.
Адамның сау ... 50мг ... бар. ... қорғасын сияқты
сүтқоректілердің ағзасына керекті элемент емес.
Организмге көп мөлшерде түскен кезде кадмий күшті улану әсерін ... ең ... ... ... 0,1 ... ... ... мөлшер шегі (ДСД)-1 мкг/кг-нан, тәуліктік тұтыну шегі (ДСП)-70
мкг/тәулік ... ... ... ... ... шегі 1 кг ... 30-35 мкг-дан аспауы тиіс [32].
Кадмийдің уытты әсері тәулігіне 3 – 5 мг ... адам ... ... ... және WHO ... шекті қауіпсіз мөлшерін 6,7 – 8,3 ... ... ... ең кең ... және ... ... Атмосфераға
өңделген және уақ дисперсиялы (тозаң) түрінде 4,5-105 тонна мөлшерінде
жылына ... ... ... жеке ... ... ... нан ... ет және балықта-0,16, сүтте-0,027
мг/кг орташа мөлшерде болады.
Ауыз су құбырындағы суда қорғасынның мөлшері 0,03 ... ... Ірі ... ... ... ... ... және ауыл шаруашылығынағы малдардың етінде қорғасын
тез жиналады. Ересек адам тәулігіне тамақпен бірге 0,1-0,5 мг ... мг ... ... ... ... ... жұмсақ
тканьдер мен сүйектерге өтеді. Организмге түскен қорғасынның ... ... кіші ... және ... ... ... тканьдер мен органдардан қорғасынның ... ... ... күн, ал ... ... жылға дейін созылады.
Қорғасын негізінен қан түзілу, жүйке, ас қорыту құрылымдарына және
бүйрек жұмысына әсер ... ... ... кері әсерін
тигізеді.
Мемлекеттік және салалық бақылау атмосфераға, су қоймаларына, топыраққа
өндірістік қалдықтармен қорғасынның түспеуін қадағалау керек. Сонымен бірге
гигиеналық ... ... ... бар ... ... ... ... ыдыстардың пайдаланылуына жүргізілуі керек, өйткені
олардың сапасыз дайындалуы тағамдық ... ... ... ... ... ... 1 мг мөлшері түскен кезде, уыттылығы ... ... АҚШ – та сүт ... – 0,0003 – ... ... құрайды [35].
Ресейде сүт және сүтқышқылды өнімдерде қорғасын 5,0 ... ... ... ... МАТЕРИАЛДАРЫ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ
2.1 Зерттеу объектілері
1. Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданыдағы жауапкершілігі шектеулі
серіктестік "Agro Mercur" ... ... ... 2 ... ... ... СТ-ты, сертификатталған.
2. Алматы облысы, Іле ауданындағы ... ... ...... ... ... түйе сүтінің 2 үлгісі алынды, құрама сүт.
3. ... ... ... ... ... шектеулі
серіктестік «Первомайский» шаруа қожалығы шұбатының 2 үлгісі алынды, құрама
сүт.
4. Атырау облысы, ... ... ... ... «Первомайский» шаруа қожалығы түйе сүтінің 2 үлгісі алынды,
құрама сүт.
5 ... ... Іле ... ... шектеулі серіктестік
«Даулет – Бекет» шаруа қожалығы ... 2 ... ... ... 39476196-
003-2010 СТ-ты, сертификатталған.
6 Алматы облысы, Іле ауданындағы жауапкершілігі шектеулі серіктестік
«Даулет – Бекет» ... ... ... 2 ... алынды. Тауар
39476196-001-2010 СТ-ты, сертификатталған.
7 Алматы облысы, Іле ауданындағы жауапкершілігі ... ...... ... ... түйе сүтінің 2 үлгісі алынды, құрама сүт.
2.2 Зерттеу әдісі
Фиксацияланып боялған жұғындылардағы клетка санын есептеу (Виноградский
– Брид әдісі)
Бұл әдіс (әртүрлі ... ...... ... ... емес ... құрамындағы суда, ерімейтін крахмал, соя ұны және тағы
басқа компоненттері бар — әртүрлі табиғи субстраттардағы ... ... ... ... ... үшін қолданылады. Бұл әдістің
артықшылығы фиксацияланып ... ... ұзақ ... ... ... ... ... есептеу жұмысын жүргізе алады.
Препаратты дайындау: таза майсыздандырылған заттық шыны миллиметрлік
қағаз бетіне ауданы 4 ... 6 см2 тік ... ... ... соң ... ... суспензияның нақты өлшенген
көлем мөлшерін (10, 20, 30 мкл) ... және ... ... ... ... дық сулы ... 0,03 тамшы мөлшерінде қосады. Жағылған ... ... ... ... тұзақ түрінде жағылады. Препарат
ауада кептіріліп, абсолют спиртпен 10 – 20 минут фиксацияланып (96°) және
эритрозин, метил ... ... ... ... бояушы заттармен боялады.
Осыдан кейін суы бар 4 – 5 ыдыстарға ... ... ... ... суға ... ... және ауада кептіріледі. Осы күйде препарат жақсы
сақталынады.
Есептеу әдісі. ... ... ... микроскопияланады.
Окуляр торындағы клеткалар саны саналады. Жинағыш линза мен ... ... ... ... препарат орналастырылып, окуляр
торындағы клеткалар саны есептелінеді. Тор ... ... ... ... ... ... Окулярлық тордың шаршысындағы
клеткалар санын есептеу ‒ есеп ... ... ... ... ... ... болу ... көзбен көрілетін микроорганизм клеткалар
саны 50 – 100 ... ... 1 мл ... субстраттағы
микроорганизмдердің клеткаларының саны мына формуламен есептелінеді:
М ( (а*S)/(s*V)*n
бұл жерде
М – зерттелетін ... 1 ... ... ...... ... шаршысындағы клеткалардың орташа саны ...... тор ... ... ... ... мм2 ;
V – шыныға жағылған жұғындының көлемі, мл;
s – жұғынды ауданы, мм3;
n – ... ... ... ... ... ... ... көрінетін ауданды микрометр – объект
құралымен анықталады, құрал микроскоп үстелшесіне препарат ... ... ... кезінде қанша үлкейтілсе, сондай мөлшерде ұлғайтылып, окулярлық
тордың немесе көзбен көрінетін ауданның ... ... ... көрілетін аудан S=Пr2 формуласымен есептеледі [37].
Центрифугалау әдісі
Центрифугалау әдісі ТУ. 375 – 4261 – 76, модель ОПн – 8 УХЛ 4,2; № ... ... түйе сүті мен ... ... 6000 ... 30
минут центрифугаланып субфракциялар (сарысу және казейн комплексі) алынды.
Минерализация әдісі
Минерализация әдісі түйе сүті мен шұбат субфракцияларын температураны
реттейтін ... бар, DK 6 – DK 20 – DK 6/48 – DK 20/26 – DK 42/26 ... 8S – DK 20S ... ... ... 350ºС
температурада 60 минут минерализацияланды.
Атом - абсорбциялық спектрофотометрия ... сүті мен ... ... ауыр металдардың мөлшері
атом-абсорбциялық спектрофотометрия әдісімен ААS-3 аспабында өлшенді.
3 зерттеу ... ЖӘНЕ ... ... Түйе сүтіндегі қорғасын мен мырыштың микроорганизмдермен ... ... сүт ... таралуы
Алматы облысы, Іле ауданы, Ақши ауылындағы жауапкершілігі шектеулі
серіктестік «Даулет – ... ... ... түйе сүтінің субфракцияларында
мырыштың таралуы, (%).
Кесте 7 – Алматы облысы,«Даулет – Бекет» шаруа қожалығы түйе ... ... ... (%)
|Ауыр метал |Мырыш ... ... ... ... |75,46 ± 2,34 |73,68 ± 3,45 ... |24,54 ± 2,34 |26,32 ± 3,45 ... ... қосылған
Алматы облысы, Іле ауданы, Ақши ауылындағы жауапкершілігі шектеулі
серіктестік «Даулет – Бекет» ... ... түйе ... ... тұнбасында мырыш 24,54 ± 2,34%-да, ал ... ... ... 26,32 ± ... ... ... ... мырыш
75,46 ± 2,34%-да, ал ... ... ... 73,68 ± ... ... Іле ... Ақши ауылындағы жауапкершілігі шектеулі
серіктестік «Даулет – Бекет» шаруа қожалығы түйе сүтінің субфракцияларында
қорғасынның ... ... 8 - ... ...... ... қожалығы түйе сүтінің
субфракцияларында қорғасынның таралуы, (%)
|Ауыр метал ... ... ... |Тәжірибе* ... |92,30 ± 7,87 |93,29 ± 6,30 ... |7,70 ± 7,87 |6,71 ± 6,30 ... ... ... облысы, Іле ауданы, Ақши ауылындағы жауапкершілігі ... ...... ... қожалығы түйе сүтінің ... ... ... 7,70 ± 7,87 %-да, ал ... ... ... 6,71 ± ... таралған. Бақылаудағы центрифугатта қорғасын
92,30 ± 7,87%-да, ал тәжірибе центрифугатта ... 93,29 ± ... ... Іле ... Ақши ауылындағы жауапкершілігі шектеулі
серіктестік «Даулет – Бекет» ... ... түйе ... субфракцияларында
мырыштың таралуы, (%).
Кесте 9 – Алматы ...... ... ... түйе ... ... таралуы, (%)
|Ауыр метал ... ... ... ... ... |74,10 ± 0,40 |77,14 ± 8,35 ... |25,90 ± 0,40 |22,86 ± 8,35 ... мырыш қосылған
Алматы облысы, Іле ауданы, Ақши ауылындағы жауапкершілігі шектеулі
серіктестік ...... ... ... түйе ... ... ... мырыш 25,62%-да, ал тәжірибе субфракциялық тұнбада
мырыш 16,95%-да таралған. ... ... ... ... ал
тәжірибе центрифугатта мырыш 83,05%-да таралған.
Алматы облысы, Іле ауданы, Ақши ауылындағы жауапкершілігі шектеулі
серіктестік ...... ... ... түйе сүтінің субфракцияларында
қорғасынның таралуы, (%).
Кесте 10 - Алматы облысы,«Даулет – Бекет» шаруа ... түйе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |93,52 ± 6,15 |87,19 ± 2,33 ... | 6,48 ± 6,15 |12,81 ± 2,33 ... ... қосылған
Алматы облысы, Іле ауданы, Ақши ауылындағы жауапкершілігі шектеулі
серіктестік «Даулет – ... ... ... түйе ... ... тұнбда қорғасын 10,83%-да, ал тәжірибе субфракциялық ... ... ... ... ... ... 89,17%-да,
ал тәжірибе центрифугатта қорғасын 85,54%-да таралған.
Алматы облысы, Іле ауданы, Ақши ... ... ... «Даулет – Бекет» шаруа қожалығы түйе сүтінің субфракцияларында
клеткалардың таралуы, кл/мл.
Кесте 11 - Алматы ...... ... ... түйе ... клеткалардың таралуы, кл/мл.
| ... ... |
| ... |Ауыр металдардың |Клетка |Ауыр ... ... ... |саны |концентрациясы |
| | |мг/л | |мг/л |
| | |Zn |Pb | |Zn |Pb ... сүті |0,2*103 ±| 4.3 ± | 0.6 ± |0,1*103 ± | 9.3 ± | 0.3 ± |
| |0,0 |0.2 |0.0 |0,1 |0.5 |0.2 ... |0,0 ± 0,0| 3.9 ± | 1.0 ± |0,0 ± 0,0 | 5.5 ± | 0,4 ± |
| | |0.9 |0.3 | |2.9 |0,2 ... |0,3*103 ±| 15.0 ±| 1.1 ± |0,1*103 ± | 15.0 ±| 0,9 ± |
| |0,1 |3.4 |0.0 |0,0 |4.0 |0,3 ... ... Іле ауданы, Ақши ауылындағы жауапкершілігі ... ...... ... ... түйе ... бақылау казейн
комплексінде 0,3*103 ± 0,1 кл/мл, ал тәжірибе казеин комплексінде 0,1*103 ±
0,0 кл/мл ... ... ... ... және ... ... есептеулер бойынша клетка саны ... ... ... ... ... 0,2*103 ± 0,0 ... ал тәжірибеге
алынған шұбаттың өзінде 0,1*103 ± 0,1 кл/мл мөлшерде таралған.
Алматы облысы, Іле ... Ақши ... ... ... ... – Бекет» шаруа қожалығы түйе сүтінің субфракцияларында
клеткалардың таралуы, кл/мл.
Кесте 12 - Алматы облысы, «Даулет – ... ... ... түйе ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... саны |Ауыр металдардың|
| ... ... | ... |
| | |мг/л | |мг/л |
| | |Zn |Pb | |Zn |Pb ... сүті |0,2*103 ±|3,9 ± |0,6 ± ... |5,1 ± |0,1 ± |
| |0,0 |0,8 |0,3 | |0,5 |0,0 ... |0,0 ± 0,0|3,1 ± |0,3 ± |0,0 ± 0,0 |3,9 ± |0,3 ± |
| | |0,3 |0,1 | |0,6 |0,1 ... |0,2*103 ±|6,9 ± |0,2 ± ... |11,8 ± |0,3 ± ... |0,0 |2,1 |0,0 | |0,5 |0,0 ... облысы, Іле ауданы, Ақши ауылындағы жауапкершілігі шектеулі
серіктестік ...... ... қожалығы түйе сүтінің бақылау казейн
комплексінде 0,2*103 ± 0,0 ... ал ... ... комплексінде 0,1*103 ±
0,0 кл/мл ... ... ... ... және ... сарысуда есептеулер бойынша клетка саны ... ... ... түйе ... ... 0,2*103 ± 0,0 ... ал тәжірибеге
алынған түйе сүтінің өзінде 0,1*103 ± 0,0 ... ... ... ... ... мен мырыштың микроорганизмдермен өзара әрекеттесу
нәтижесінде сүт фазаларындағы таралуы
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Бөлек ... ... ... "Agro Mercur" ... ... ... ... таралуы, (%).
Кесте 13 - Алматы облысы, "Agro Mercur" ... ... ... ... ... (%)
|Ауыр метал ... |
| ... ... ... ... |54,44 ± 16,06 |70,08 ± 6,63 ... |45,56 ± 16,06 |29,92 ± 6,63 ... мырыш қосылған
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Бөлек ауылындағы ... ... "Agro Mercur" ... ... шұбатының бақылау
субфракциялық тұнбада мырыш 45,56 ± 16,06%-да, ал ... ... ... 29,92 ± ... ... ... ... мырыш
54,44 ± 16,06%-да, ал тәжірибе центрифугатта мырыш 70,08 ± ... ... ... ... Бөлек ауылындағы жауапкершілігі
шектеулі серіктестік "Agro Mercur" ... ... ... ... ... 14 - ... облысы,"Agro Mercur" шаруа қожалығы шұбатының
субфракцияларында қорғасынның таралуы, (%)
|Амуыр метал ... ... ... ... ... |59,64 ± 21,41 |48,91 ± 6,27 ... |40,36 ± 21,41 |51,09 ± 6,27 ... қорғасын қосылған
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Бөлек ауылындағы ... ... "Agro Mercur" ... ... ... ... ... қорғасын 40,36 ± 21,41%-да, ал тәжірибе субфракциялық
тұнбада қорғасын 51,09 ± ... ... ... центрифугатта
қорғасын 59,64 ± 21,41%-да, ал ... ... ... 48,91 ±
6,27%-да таралған.
Алматы облысы, Іле ауданы, Ақши ... ... ... ... – Бекет» шаруа қожалығы биошұбаттың субфракцияларында
мырыштың таралуы, (%).
Кесте 15 – Алматы облысы,«Даулет – Бекет» шаруа ... ... ... ... ... метал |Мырыш ... ... ... ... |49,84 ± 9,56 |69,67 ± 6,06 ... |50,16 ± 9,56 |30,33 ± 6,06 ... мырыш қосылған
Алматы облысы, Іле ауданы, Ақши ауылындағы жауапкершілігі шектеулі
серіктестік «Даулет – ... ... ... ... ... тұнбада мырыш 43,40%-да, ал тәжірибе субфракциялық тұнбасында
мырыш 26,04%-да таралған. Бақылаудағы центрифугатта мырыш ... ... ... ... ... ... ... Іле ауданы, Ақши ауылындағы жауапкершілігі шектеулі
серіктестік «Даулет – Бекет» ... ... ... ... таралуы, (%).
Кесте 16 - Алматы облысы,«Даулет – Бекет» шаруа қожалығы биошұбаттың
субфракцияларында қорғасынның таралуы, ... ... ... ... ... ... ... |47,02 ± 3,56 |50,98 ± 9,19 ... |52,98 ± 3,56 |49,02 ± 9,19 ... ... ... ... Іле ауданы, Ақши ауылындағы жауапкершілігі шектеулі
серіктестік «Даулет – Бекет» ... ... ... ... ... қорғасын 50,47%-да, ал тәжірибе субфракциялық тұнба
қорғасын 42,53%-да таралған. Бақылаудағы центрифугатта ... ... ... ... ... 57,47%-да таралған.
Алматы облысы, Іле ауданы, Ақши ауылындағы ... ... ...... ... қожалығы жақсартылған ... ... ... ... 17 – ... ... – Бекет» шаруа қожалығы жақсартылған
шұбаттың субфракцияларында мырыштың таралуы, (%)
|Амуыр метал |Мырыш ... ... ... ... |75,17 ± 13,27 |77,04 ± 3,21 ... |24,83 ± 13,27 |22,96 ± 3,21 ... ... ... ... Іле ... Ақши ауылындағы жауапкершілігі шектеулі
серіктестік «Даулет – ... ... ... ... шұбаттың бақылау
субфракциялық тұнбада мырыш 15,45%-да, ал тәжірибе ... ... ... ... ... ... ... 84,55%-да, ал
тәжірибе центрифугатта мырыш 79,30%-да таралған.
Алматы облысы, Іле ауданы, Ақши ... ... ... ...... ... ... жақсартылған шұбаттың
субфракцияларында қорғасынның таралуы, (%).
Кесте 18 - Алматы облысы,«Даулет – ... ... ... ... ... ... ... (%)
|Ауыр метал |Қорғасын ... ... ... ... |83,08 ± 11,74 |53,20 ± 0,21 ... |16,92 ± 11,74 |46,80 ± 0,21 ... қорғасын қосылған
Алматы облысы, Іле ауданы, Ақши ауылындағы ... ... ...... ... қожалығы жақсартылған шұбаттың бақылау
субфракциялық тұнба қорғасын 8,62%-да, ал ... ... ... 46,95%-да таралған. Бақылаудағы центрифугатта қорғасын 91,38%-да,
ал тәжірибе центрифугатта қорғасын ... ... ... Іле ... Ақши ауылындағы жауапкершілігі шектеулі
серіктестік ...... ... ... ... субфракцияларында
клеткалардың таралуы, кл/мл.
Кесте 21 - ... ... ...... ... ... ... клеткалардың таралуы, кл/мл
|Клетка саны |Бақылау |Ауыр металдардың|Тәжірибе |Ауыр металдардың|
| | ... | ... |
| | |мг/л | |мг/л |
| | |Zn |Pb | |Zn |Pb ... |0,4*103 ±| 10,07 | 0,6 ± ... | 9,2 ± | 1,0 ± |
| |0,0 |± 4,6 |0,1 | |5,8 |0,3 ... |0,0 ± 0,0|8,2 ± | 0,4 ± |0,0 ± 0,0 | 15,3± | 0,5 ± |
| | |1,1 |0,0 | |2,1 |0,3 ... |0,4*103 | 10,9 ±| 0,6 ± |0,5*103 ± | 7,6 ± | 0,8 ± ... |± 0,0 |0,8 |0,1 |0,3 |3,0 |0,1 ... ... Іле ауданы, Ақши ауылындағы ... ... ...... ... ... ... бақылау казейн
комплексінде 0,4*103 ± 0,0 кл/мл, ал тәжірибе казейн комплексінде 0,5*103 ±
0,3 кл/мл таралған. ... ... ... және ... ... ... бойынша клетка саны анықталған ... ... ... ... 0,4*103 ± 0,0 ... ал ... ... өзінде 0,3*103 ± 0,1 кл/мл мөлшерде таралған.
Алматы ... Іле ... Ақши ... жауапкершілігі шектеулі
серіктестік «Даулет – ... ... ... ... ... ... таралуы, кл/мл.
Кесте 22 - Алматы облысы,«Даулет – Бекет» шаруа ... ... ... ... таралуы, кл/мл
|Клетка саны |Бақылау |Ауыр металдардың|Тәжірибе |Ауыр металдардың|
| | ... | ... |
| | |мг/л | |мг/л |
| | |Zn |Pb | |Zn |Pb ... |0,2*103 ±|12,6 ± |0,6 ± |0,2*103±0,1 |10,3 ± |0,6 ± ... |0,1 |7,3 |0,1 | |7,4 |0,2 ... |0,0 ± 0,0|9,1 ± |0,2 ± |0,0 ± 0,0 |9,6 ± |0,2 ± |
| | |0,4 |0,0 | |0,8 |0,0 ... |0,1*103 |15,9 ± |0,3 ± |0,2*103 ± |15,5 ± |0,7 ± ... |± 0,0 |1,4 |0,0 |0,1 |1,6 |0,3 ... ... Іле ... Ақши ауылындағы жауапкершілігі шектеулі
серіктестік «Даулет – Бекет» шаруа қожалығы ... ... ... 0,1*103 ± 0,0 ... ал ... казейн комплексінде 0,2*103 ±
0,1 кл/мл таралған. ... ... ... және тәжірибе
субфракциялық сарысуда есептеулер ... ... саны ... ... алынған шұбаттың өзінде 0,2*103 ± 0,1 кл/мл, ал тәжірибеге
алынған шұбаттың өзінде 0,2*103 ± 0,1 ... ... ... ... ... ... ... ауылындағы жауапкершілігі
шектеулі серіктестік "Agro Mercur" ... ... ... ... ... ... 24 - ... облысы,"Agro Mercur" шаруа қожалығы шұбатының
субфракцияларында клеткалардың таралуы, кл/мл
| ... ... |
| ... саны ... ... ... ... металдардың|
| | ... | ... |
| | |мг/л | |мг/л |
| | |Zn |Pb | |Zn |Pb ... |1,7*103 ± |7,5 ± |0,5 ± |1,0*103 ± |5,1 ± |0,7 ± |
| |0,0 |0,0 |0,0 |0,1 |0,0 |0,0 ... |0,0 ± 0,0 |2,1 ± |0,2 ± |0,0 ± 0,0 |4,8 ± |0,2 ± |
| | |1,2 |0,0 | |0,2 |0,0 ... |1,6*103 ± |3,1 ± |0,3 ± |1,0*103 ± |4,9 ± |0,6 ± |
| |0,1 |0,2 |0,0 |0,0 |0,9 |0,1 ... ... Еңбекшіқазақ ауданы, Бөлек ауылындағы жауапкершілігі
шектеулі ... "Agro Mercur" ... ... ... ... ... 1,6*103 ± 0,1 ... , ал тәжірибе казейн комплексінде 1,0*103
± 0,0 кл/мл таралған. Бақылаудағы субфракциялық сарысуда және ... ... ... ... саны ... ... алынған шұбаттың өзінде 1,7*103 ± 0,0 ... ал ... ... ... 1,0*103 ± 0,1 ... ... таралған.
Атырау облысы, Махамбет ауданындағы жауапкершілігі шектеулі серіктестік
«Первомайский» шаруа қожалығы шұбатының субфракцияларында ... ... 23 - ... ... ... ... шұбатының
субфракцияларында клеткалардың таралуы, кл/мл
| ... ... |
| ... ... ... металдардың концентрациясы|
| ... мг/л |мг/л |
| ... |Zn |Pb ... |Zn |Pb |
| ... | | ... | | ... |0,4*103 |9,23 ±|0,9 ± |0,4*103 ± | 15,49 ± |1,0 ± ... |± 0,0 |2,69 |0,4 |0,1 |1,58 | ... |0,0 ± |15,08 |0,9 ± ... | 11,95 ± |0,8 ± ... |0,0 |± 0,05|0,4 | |3,93 | ... |0,5*103 |14,36 |1,0 ± |0,3*103 ± |18,68 ± |1,2 ± ... |± 0,1 |± 3,20|0,3 |0,0 |1,34 | ... ... Махамбет ауданындағы жауапкершілігі шектеулі серіктестік
«Первомайский» шаруа қожалығы шұбатының бақылау казейн комплексінде 0,5*103
± 0,1 ... ал ... ... ... 0,3*103 ± 0,0 ... ... субфракциялық сарысуда және тәжірибе субфракциялық сарысуда
есептеулер бойынша клетка саны ... жоқ. ... ... ... 0,4*103 ± 0,0 кл/мл, ал тәжірибеге алынған шұбаттың ... 0,4*103 ... ... мөлшерде таралған.
Атырау облысы, Махамбет ауданындағы жауапкершілігі шектеулі серіктестік
«Первомайский» шаруа қожалығы ... ... ... ... ... ... (%).
Кесте 19 - Атырау облысы, «Первомайский» ... ... ... ... ... ... сынамада таралуы, (%)
|Амуыр метал |Мырыш ... ... ... ... |81,05 ± 5,03 |78,26 ± 1,90 ... |18,95 ± 5,03 |21,74 ± 1,90 ... ... ... ... ... ауданындағы жауапкершілігі шектеулі серіктестік
«Первомайский» шаруа қожалығы шұбатының бақылау субфракциялық тұнбада мырыш
18,95 ± 5,03%-да, ал тәжірибе субфракциялық ... ... 21,74 ± ... ... ... ... 81,05 ± 5,03%-да, ал тәжірибе
центрифугатта мырыш 78,26 ± 1,90%-да таралған.
Атырау облысы, Махамбет ауданындағы жауапкершілігі шектеулі ... ... ... ... ... ... отырған сынамада таралуы, (%).
Кесте 20 - Атырау ... ... ... ... қорғасынның зерттеліп отырған сынамада таралуы, (%)
|Амуыр метал |Қорғасын ... ... ... ... |79,50 ± 3,59 |78,04 ± 2,82 ... |20,50 ± 3,59 |21,96 ± 2,82 ... ... ... ... ... ауданындағы жауапкершілігі шектеулі серіктестік
«Первомайский» шаруа қожалығы шұбатының бақылау субфракциялық тұнбада
қорғасын 20,50 ± ... ал ... ... ... ... ... 2,82%-да таралған. Бақылаудағы центрифугатта қорғасын 79,50 ± 3,59%-да,
ал тәжірибе центрифугатта ... 78,04 ± ... ... ... ...... поллютанттармен жүреді. Оларға
химиялық элементтер ― сынап, қорғасын, ... және т.б, ... пен ... қосылыстары, мал шаруашылығында қолданылатын дәрілік,
азықтық препараттар, хлорлы көмірсулар мен ... ... ... ... мен ... метаболиттері кіреді.
Ауыл шаруашылығында сүт өнімдерін неғұрлым таза күйінде алу үшін мал
жайылымдарының радиациялық ластануы зерттеліп, ... ... ... ... өнім ... болжау жасалынады. Жайылымдық жерлерді
ұтымды таңдап, жерді ... ... ... ... ... ... шалғындық жерлерді мал азығын дайындауға пайдалану жолдары
қарастырылады [11].
Поллютанттардың өндірістік және ауыл ... ... ағын су ... ... ортаға түсіп, улы химикаттар,
тыңайтқыштар қалдықтары сүт тағамдарына түседі. ... ... ... ... сүт ... ... мөлшерін
анықтайды.
Сүт өнімдерінде, сүт құрамындағы өте аз ... ... (0,15 ... ... үшін ... ... ұсынылды.
Пьезокварцтық биосенсор сульфаметаксазол – белоктық коньюгат негізінде
жасалынған [12].
Түйелердің саны бойынша ... Сауд ... 1-ші, ... 2-ші, Мали ... ... Араб Әмірліктері 4-ші, кения 5-ші, Эфиопия 6-шы, чад ... 8-ші, ... ... Республикасы 9-шы орында болса, ал Йемен 10-шы
орынды иеленеді. Түйе малы ... Ұлы ... ... ... тасымал
құралы болып жұмысқа жегілуден тыс жүнінің, сүтінің, етінің тұтынылып,
ерекше роль атқарып келгендігі ... және ... ... ... түйе сүті мен ... ... ... мен мырыштың сүтқышқылды бактериялармен өзара
әрекеттесуі зерттелген.
РЕЗЮМЕ
Образцы верблюжьего ... ... и их ... в ... и
Западно-Казахстанской областях исследованы на взаймодействие цинка ... ... ... ... samples of camel milk, shubat and their ... ... on ... between zinc and lead with lacto bacteria in
Almaty and West Kazakhstan regions.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Обсуждая характеристики ... и ... ... ... ... Химическая экология. – Семипалатинск: СГУ,2002. - 852
3 Мырзаханов Н.М.“Экология және ... III ... ... мәселелері. – Қарағанды, 2004. – б.53-
56
4 Сеитов.З. “ Кумыс и шубат ” 2003г
5 З.И.Намазбаева, М.А. Мукашева, С.С. ... ... ... бар ... қоршаған ортаның ластануының ағзаға тигізетін әсері» Гигиена
труда и медицинская ... №1(6), 2005 ... ... ... и ... ... ... мониторинга
загрязнения ОС, РГП «казгидромет», Алматы, 2001-2002г.г.
7 Мусабеков Б., ... Х.Н., ... А.Ф., ... Д.Ш. 2000 ... загрязнение тяжелыми металлами реки Сырдарьи в пределах
Южно – Казахстанской области». В естник ... ... ... ... стр 10
8 ... А.А., Конуспаева Г.С., Қалдыбекова Н.Б., Faye B. ... ... ... ... ... экология сериясы,
- 2008. - №1. - 97 – 103 б.
9 К.Б. Мусабеков, Х.Н. ... А.Ф. ... Д.Ш. ... ... ... ... на окружающую среду»
Раздел 3. Экологические проблемы Аральского ... ... ... экологическая, №1 (8) 2001 г.
10 Амрин М.К. Оценка степени накопления ... в ... в ... полигона “Азгыр” http://www.rusnauka.com/27.010.09.
11 Зимаков И.Е. ... ... ... ... районов.
Ветеринария, 1997, N7, с.32 – 35.
12 СанПин 2.3.2.560-96. Гигиенические требования качеству и безопасности
продовольственного ... и ... ... СанПин 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования качеству и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов
14 Шарипова А.А./ ... ... ... и ... в ... ... - 2009. - №3. - 27 – 31 б.
15 Konuspaeva G., Faye B., ... A., 2003. Les produits ... base de lait de chamelle en Asie ... Atelier Int. sur le lait ... en Afrique. FAO-CIRADKARKARA, Niamey (Niger), 5:71-82.
16 Serikbaeva A., Konuspaeva G., Faye B., Loiseau G., ... M., ... ... of a ... shubat from the camel milk. ... Combat and Food Safety. The Added Value of ... Ashkabad ... NATO Science Series, Life and
Behavioural Sciences. Vol. 362. Faye B., Esenov P. (Eds), IOS ... ... ... Баранников В.Д., Кириллов Н.К. ... ... ... ... 352 ... Anonyme l : http://www.anciela.info/img/cartes/artoff549.jpg (14. 06.
08)
19 Giles J., 2005. Study links sickness to Russian launch site ... may cause disease in Siberia. J. Nature. 433 (7022): ... ... G., 2007.Variabilité physic-chimique et biochimique du lait
des grands camélidés (Camelus ... Camelus ... ... au ... Thèse de ... ... de ... ΙΙ,
France, 208 p.
21 Anonyme l : http://www.senat.fr/rap/100-261/100-2610.html ... ... IARC, 1994. ... cadmium, mercury, and ... in the ... ... IARC ... on the Evaluation of
Carcinogenic Risks to Humans 58, 1-444.
23 IARC, 2006. ... and organic lead ... IARC ... on the
Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans 87, 1-519.
24 WHO, 1995. Environmental Health Criteria 165: ... Lead. ... ... ... Satarug S., Moore M.R., 2004. Adverse health effects of ... to low-level cadmium in foodstuffs and cigarette smoke.
Environmental Health Perspectives. 112: ... Diacono E., 2007. Métaux lourds et ... dans le lait ... cru et ... au ... Master Biologie Géosciences
Agroressources et Environnement, spécialité Production Animales ... Chaudes, ... ... ΙΙ, France, 37 ... ... G., Faye B., Loiseau G., Diacono E., Akhmetsadykova S., 2008.
Pollution of camel milk by heavy metals in ... ... of ... st ... ... on minerals and dairy ... ... 1-3 october, 3p.
28 Fandi I., Halttunen T., Tahvonen R., and Salminen S., 2006. ... as ... ... tools: ... their heavy metal
binding isotherms. Can. J. Microbiol. 52(9): 877-885.
29 Halttunen T., Salminen S., Tahvonen R., 2006. Rapid removal of lead ... from water by specific lactic acid ... ... of Food Microbiology. 114 (1): 30-35.
30 Halttunen T., Finell M., Salminen S., 2007. Arsenic removal by ... ... modified lactic acid ... ... Journal ... ... 120 (1-2): ... Ахметсадыкова Ш.Н., Конуспаева Г.С., Баубекова А.С., Loiseau G., Faye B.
/ Разработка метода определения способности ... ... ионы ... и ... по ... ... ИССЛЕДОВАНИЯ,
РЕЗУЛЬТАТЫ. - 2009. - №3. - 27 – 31 ... ... ... - ... Горбунов А. В. и др. «Оценка поступления микроэлементов в организм
человека с ... ... в ... регионах Росии». С 14-16.
http://www1.jinr.ru/Preprints/2004/089(D14-2004-89)_r.pdf/24.03.10.
34 Грузинов Е.В. Пища с ... ... ... ... и ... ... Н. ... свинца в природе "Российская Охотничья газета №
17 - 2008 г." ... ... ... обмена в организме ... ... по ... ... для ... ... ... заведеий
/ А. И. Нетрусов, М. А. Егорова, Л. М. Захарчук и др.; Под ред. А.И.
Нетрусова. – М.: ... ... ... 2005. – 608 с.

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алматы облысындағы түйе сүтiнiң физико-химиялық қасиеттерi21 бет
Пребиотиктермен байытылған жаңа сүт тағамын алу32 бет
Түйе сүтінің сарысу белоктарының қасиеттері39 бет
Түйе сүтінің химиялық құрамы мен қасиеті10 бет
Түйе сүтінен жаңа сүт қышқылды сусын дайындау процесінде түрлі микробтық популяцияның зерттелу34 бет
Шұбатқа ветеринариялық-санитариялық баға беру33 бет
Экдативті-катаралды диатез (экд)18 бет
Түйе сүті25 бет
ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫС "Шұбаттың химиялық құрамы мен адам ағзасына әсері"10 бет
"ҰСО" ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалының Арал аудандық бөлімшесінде түйе сүтінің сапасын сараптау нәтижелері33 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь