Қазақстанда кәсіпкерлік қызметті дамытудың жолдары

КІРІСПЕ 3
1 КӘСІПКЕРЛІК ҰҒЫМЫ, ОНЫҢ ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ ОРНЫ 5
1.1 Кәсіпкерліктің мәні, сипатты белгілері және қызметі 5
1.2 Қазақстан Республикасында шағын бизнестің қалыптасуы мен дамуы 7
2 ҚАЗАҚСТАНДА КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ ДАМЫТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 11
2.1 Мемлекеттің ынтасымен құрылған ұйымдар . кәсіпкерлік инфрақұрылымын дамытудың қайнар көзі 11
2.2 Мемлекеттік емес ұйымдар кәсіпкерлік және билік арасындағы қарым.қатынас құралы ретінде 18
2.3 Қазақстандағы кәсіпкерлікті дамытудағы халықаралық және шетел ұйымдарының орны 20
2.4 Кәсіпкерлікті дамытудың жанама жолдары (коммерциялық ұйымдар)
23
ҚОРЫТЫНДЫ 27
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 29
ҚОСЫМША 30
Кәсіпкерлік табиғи жолмен құрылған, ал кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың түрлері мен әдістері ұзақ мерзімді әлеуметті-экономикалық реформаларды жүргізу барысында жетілдірілген. Экономикалық тұрғыдан дамыған елдерге қарағанда Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлікті дамыту тарихы он төрт жылдың көлемінде саналады.
Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің дамуы стратегиялық мәселе және басым бағыт болып табылады. Кәсіпкерліктің сәтті дамуы тек мемлекеттің оған әлеуметтік, экономикалық, құқықтық, саяси шарттарды жасауының нәтижесінде мүмкін болады. Мемлекет экономиканың болашағы зор секторы шағын кәсіпкерлікке зор көңіл бөледі. Бұл сала қызметті ұйымдастырудың икемдірек, динамикалы, жалпыға сәйкес түрі болып табылады, әрі нарықтық экономиканың тиімді қызметінің кепілі.
Қазақстанда шағын кәсіпкерлік тарихи қысқа мерзімде белсенді әрі кәсіпкер қоғам бөлігінің арқасында экономикасмыздан берік бағытты иемденді. Мемлекеттің кәсіпкерлікті қолдау кепілдіктері өз жемісін берді, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің өсуі мен олардың экономикаға қосқан үлесі соның дәлелі.
Дегенмен еліміздегі шағын кәсіпкерлік дамуы саласында теңсіздіктер байқалуда, атап айтқанда шағын кәсіпкерліктің даму құрылымында сауда мен қызмет көрсету саласы 50 пайызды иемдеуде. Сондықтан бүгінгі таңдағы мемлекеттің алдында тұрған мәселе – ғылым мен техниканы қолдануға негізделген, ақша-несие механизмдерін жетілдіру, кәсіпкерлікті инвестициялық қолдау, ғылыми-әдістемелік, кадрлық және ақпараттық қамтамасыз етуге негізделген өндірістік инфрақұрылымды құру арқылы кәсіпкерлікке жағдай жасау. Ол үшін шағын кәсіпкерлікті қолдаудың барлық деңгейіне біртұтас инфрақұрылым жүйесін қалыптастыру қажет.
Шағын кәсіпкерлікті ары қарай дамыту мақсатында мемлекет Президентімен шағын кәсіпкерлікті жақын жылдарда қолдаудың негізгі бағыттары айқындалды.Оның ішінде жоғары қосылған бағалы өндірісті құру жекеменшік саласын ынталандыратын кәсіпкерлік климатты, бәсекелестік ортаны және қоғамдық институттар жүйесін құру.
Таңдалған курстық жұмыстың өзектілігі бүгінгі таңдағы нарықтық экономикадағы шағын және орта кәсіпкерліктің елеулі орны (ЖҰӨ-ге әсері) мен оны дамытуды қолдаудың Қазақстандағы жүзеге асырылып жатқан шараларының маңыздылығына орай анықталады.
Курстық жұмыстың мақсаты Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметті дамытудың жолдарын анықтау болып табылады. Жұмыс мақсатының салдары ретінде негізгі міндеттер болып келесі бағыттар анықталады:
- Мемлекет ынтасы бойынша құрылған мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметін талдау («Технология трансферті және инжиниринг орталығы» АҚ; «Маркетингті-сараптамалық зерттеулер орталығы» АҚ; «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ; «Ұлттық инновациялық қоры» АҚ; «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ; «Қазақстанның даму Банкі» АҚ; технопарктер, бизнес-инкубаторлар, өндірістік аймақ)
- Кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған мемлекеттік емес ұйымдардың түрлері және қызметін қарастыру («Атамекен» Қазақстанның жұмыс берушілері және кәсіпкерлерінің жалпыұлттық одағы» ЗТҚ; «Қазақстан кәсіпкерлеріның форумы» ЗТБ; «Қазақстан Республикасының сауда-өнеркәсіптік палата Одағы» ЗТБ)
- Халықаралық және шетел ұйымдарының еліміздегі кәсіпкерлік секторды дамытуға әсерін талдау (Жаңғырту және дамытудың Еуропалық банкі (ЖДЕБ); халықаралық даму бойынша АҚШ Агенттігі (USAID); «Еуразия» қоры;әлемдік банк;техникалық қарым-қатынас бойынша Германдық қоғам (gtz); тәуелсіз мемлекеттерге техникалық қолдау бойынша Еуропалық Комиссия Бағдарламалары (ТМТҚЕКБ))
- Жанама қолдауға бағытталған коммерциялық ұйымдардың қызметі (екінші деңгейлі банктер, шағын несиелеу, несиелеу серіктестіктері, лизингтік компаниялар).
Курстық жұмыстың тақырыбы жалпы сипатта болғандықтан әрі кәсіпкерлікті дамытудың нұсқаларының алуан түрлілігіне орай, жұмыс әр нұсқаға сипаттама беріп, мақсаты мен қызметін анықтау нысанында жазылды.
1. Основы предпринимательского дела./ Под ред. Осипова М.Ю. – М.: ВЕК, - 1996.
2. .“Бизнесті қалай ұйымдастыруға болады?”.Әдістемелік құрал. Шағын кәсіпкерлікті қолдау қоры. Алматы, 2005
3.“Жеке кәсіпкерлік туралы заң//2006.07.07
4.Кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымы” әдістемелік құрал 2005 (ҚР СИМ Кәсіпкерлікті дамыту департаментінің қолдауымен)
5.“Егемен Қазақстан” 2007-08-02:Отандық бизнес іс үстінде//ҚОРҒАУҒА ЖӘНЕ ҚОЛДАУҒА ИЕ БИЗНЕС
6.ҚР Президенті жанындағы Кәсіпкерлер туралы Ереже
7.http://www.e.gov.kz/business/small_bus/inf_structure
8.http://www.egemen.kz/?act=readarticle&id=1006
9.А.Нурсейт, А.Темирбекова “Теория рыночной экономики: предпринимательскии аспект” ОФ БИС Алматы 2000
10.“Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында.” ҚР Президентінің Қазақстан халқына жолдауы. Астана, 2005
11.“Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан” ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. 28.03.2007 Астана
12.Нысанбаев С.Н., Қожамқұлова Ж.Т. Коммерциялық кәсіпкерлік негіздері: Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2004. – 138 бет.
13.Буянов В.П. Управление рисками (рискология)/ Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.А. – М.: Экзамен, 2002. – 384с.
14.Тэрпаш Л.Н. Риски в экономике: Учеб. Пособие для вузов/ Под. ред. проф. Швандер В. А. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 380б.
16.Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под. ред. проф. Н.А. Сафронова. – М.: «ЮРИСТЪ», 1999. – 584с.
17.Актуальные проблемы обеспечения конкурентоспособности Казахстана на мировом рынке. Материалы традиционной научной конференции, проводимой в рамках 60-ой научной конференции студентов и молодых ученых КазНУ им. аль-Фараби на тему: «молодежь и наука: творчество и инновации»/Под редакцией Е.Б. Жатканбаева, Г.А. Садыхановой. - Алматы, 2005. - 625с.
18.«Егемен Қазақстан», 8-ақпан, 2006жыл.
19.Курс предпринимательства: Учебник для вузов/ В.Я. Горфинкель, В.А. Швандер, Е.М. Купряков и др.; Под. ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандера. – М.: Финансы, ЮНИТИ, - 1997. – 296б.
20.И.Т. Балабанов. Риск – менеджмент: Учебник для вузов. – М.: «Финансы и статистика», 1996. – 192б.
21.Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля, проф. В.А. Швандера. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 670с.
22.http://www.mit.kz/index.php?p=docs&id_mm=41&id_sm=88&lang=3
23. Родостовец В.К. Финансовый и управленческий учет на предприятии. – Алматы: НАК «Центраудит», 1997.
        
        МАЗМҰНЫ
| |КІРІСПЕ |3 |
| ... ... ОНЫҢ ЕЛ ... ОРНЫ |5 |
|1 | | ... ... мәні, сипатты белгілері және қызметі |5 ... ... ... ... бизнестің қалыптасуы мен |7 |
| |дамуы | |
| ... ... ... ... ... |11 ... |Мемлекеттің ынтасымен құрылған ұйымдар - кәсіпкерлік |11 |
| ... ... ... көзі | ... ... емес ... ... және билік арасындағы |18 |
| ... ... ... | ... ... ... ... халықаралық және шетел |20 |
| |ұйымдарының орны | ... ... ... ... ... ... ұйымдар) |23 |
| |ҚОРЫТЫНДЫ |27 |
| ... ... ... |29 |
| ... |30 ... ... ... құрылған, ал кәсіпкерлікті мемлекеттік
қолдаудың түрлері мен әдістері ұзақ ... ... ... барысында жетілдірілген. Экономикалық тұрғыдан дамыған
елдерге қарағанда Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлікті ... ... төрт ... ... ... Республикасындағы кәсіпкерліктің дамуы стратегиялық
мәселе және басым бағыт болып табылады. Кәсіпкерліктің ... ... ... оған ... экономикалық, құқықтық, саяси ... ... ... ... ... экономиканың болашағы зор
секторы шағын кәсіпкерлікке зор көңіл бөледі. Бұл сала ... ... ... ... ... түрі болып табылады,
әрі нарықтық экономиканың тиімді қызметінің кепілі.
Қазақстанда шағын кәсіпкерлік тарихи қысқа мерзімде белсенді ... ... ... ... ... берік бағытты иемденді.
Мемлекеттің кәсіпкерлікті қолдау кепілдіктері өз жемісін ... ... ... өсуі мен ... ... ... ... соның
дәлелі.
Дегенмен еліміздегі шағын кәсіпкерлік дамуы саласында теңсіздіктер
байқалуда, атап айтқанда шағын кәсіпкерліктің даму құрылымында ... ... ... саласы 50 пайызды иемдеуде. Сондықтан бүгінгі таңдағы
мемлекеттің ... ... ...... мен ... ... ... механизмдерін жетілдіру, ... ... ... ... және ақпараттық
қамтамасыз етуге ... ... ... құру ... ... ... Ол үшін шағын кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлікті ары қарай дамыту мақсатында ... ... ... ... ... ... ... айқындалды.Оның ішінде жоғары қосылған бағалы өндірісті құру
жекеменшік саласын ынталандыратын кәсіпкерлік климатты, ... ... ... ... жүйесін құру.
Таңдалған курстық жұмыстың өзектілігі бүгінгі таңдағы нарықтық
экономикадағы шағын және орта кәсіпкерліктің ... орны ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылып жатқан шараларының
маңыздылығына орай анықталады.
Курстық жұмыстың мақсаты Қазақстандағы кәсіпкерлік ... ... ... ... табылады. Жұмыс мақсатының салдары ретінде
негізгі міндеттер ... ... ... ... Мемлекет ынтасы бойынша құрылған мемлекеттік органдар мен ұйымдардың |
|қызметін талдау («Технология трансферті және инжиниринг орталығы» АҚ; ... ... ... АҚ; ... |
|кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ; ... ... ... АҚ; ... ... қоры» АҚ; «Қазақстанның даму Банкі» АҚ; |
|технопарктер, бизнес-инкубаторлар, өндірістік аймақ) |
|- ... ... ... ... емес ... ... ... қызметін қарастыру («Атамекен» Қазақстанның жұмыс берушілері және |
|кәсіпкерлерінің жалпыұлттық одағы» ЗТҚ; «Қазақстан кәсіпкерлеріның ... ЗТБ; ... ... ... ... Одағы» |
|ЗТБ) |
|- ... және ... ... еліміздегі кәсіпкерлік секторды |
|дамытуға әсерін талдау (Жаңғырту және дамытудың Еуропалық банкі (ЖДЕБ); |
|халықаралық даму ... АҚШ ... (USAID); ... қоры;әлемдік |
|банк;техникалық қарым-қатынас бойынша Германдық қоғам (gtz); тәуелсіз ... ... ... ... ... Комиссия Бағдарламалары|
|(ТМТҚЕКБ)) |
|- ... ... ... ... ... ... (екінші |
|деңгейлі банктер, шағын ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... дамытудың нұсқаларының алуан түрлілігіне орай, жұмыс әр
нұсқаға сипаттама ... ... мен ... анықтау нысанында жазылды.
Курстық жұмыстың негізгі бөлімі екі ... ... ... ... оның ел ... ... ... екі бөлімшеден тұрады, бірінші бөлімше ... ... ... ... және ... ... Ал ... тікелей Қазақстандағы шағын және орта кәсіпкерліктің қалыптасуы мен
дамуы, бағдарламалары қарастырылады.
- Қазақстандағы кәсіпкерлік ... ... ... яғни курстық
жұмыстың негізгі түйінді мәселелерін ( ... ... ... ... ... жұмыс ҚР Сауда және Индустрия Министрлігінің
Кәсіпкерлікті дамыту ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымы” әдістемелік құрал, 2005)
негізге ала ... ... ... ... ... М.Ю “Основы
предпринимательского дела”, В.Я. Горфинкель “Курс предпринимательства”,
отандық әдебиеттерден А.Нурсейт пен ... ... ... ... ... ... жүгіндік.
Кәсіпкерлікті дамыту ... ... ... пен ... және Индустрия Министрлігінің ... ... көзі ... ... ... ... туралы заңдар мен елбасы жолдаулары, бизнес-
анықтамалар мен ... ... ... ... ... |1 ... ҰҒЫМЫ, ОНЫҢ ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫНДАҒҢЫ РОЛІ ... ... ... мәні, сипатты белгілері және қызметі
Алғаш рет ... және ... ... ... 18-ші ... аяғы 19-шы ... басында ағылшын экономисі
Ричард Кантильон (1650-1734жж) енгізді. Р.Кантильон “кәсіпкер” деп ... ... табу ... ... ұйымдастыратын, нарықта өндіріс
құралдарын сатып алып, оны ... ... ... ... ... ... өнім ... ол нарықта шығындарды жабатын бағадан
жоғарырақ бағамен сатылады.Өндірілген өнімнің нарықтық құны ... ... ... ... ... болады. Ұлыбритания заңнамасы
бойынша кәсіпкер - “өз еңбегінің мазмұны мен ... ... ... «Халықтар байлығының табиғаты мен себебі туралы зертеулер»
еңбегінде кәсіпкердің сипатына көп назар аударады. Ол ... ... ... ... ... табу ... қызмет ететін меншік
иесі деп сипаттайды.
Кәсіпкерлік теориясының қалыптасуына өз үлесін ... тағы ... ... ... (1767-1832) болып табылады. Ж.Б.Сэй кәсіпкерлікке
шаруашылық тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында ... ... ... агент ретінде анықтама ... де ... мен ... (басқарушы) функцияларын ... ... ... ... ... ... мен ... қабілеті үшін
алатын сыйақы болып табылады.
1934 жылы американдық ... ... ... ... ... өңдеуші жаңашыл тұлға ретінде қарастырады. Ол кәсіпкердің
қызметін ең алдымен жаңалықтар мен жаңа ... ескі ... жаңа ... ... ... ... жаңа шикізат көздерін, өткізу
рыноктарын аша отырып, өндірісті реформалаумен немесе түбірімен өзгертумен
байланысты іс-әрекет деп ... ... ... ... ... ... ... жиынтығы ретінде келесідей қызметтерді атқарады: жалпы
экономикалық, шығармашылық ізденіс (инновациялық), ресурстық, ... ... ... ... ... ... анықтаушы
болып табылады. Бұл кәсіпкерлік ... мен жеке ... ... ... роліне негізделеді. Кәсіпкерлік қызмет тауар өндіруге
және оны нақты тұтынушыларға жеткізуге бағытталады. Кәсіпкерліктің өз ісіне
дамудың, ... ... ... ішкі ... ұлттық табыс өсуінің
басты шарты болып табылады.
Ресурстық қызмет ... ... ... ... ... ... барлық түрін тиімді пайдалануды талап
етеді. Кәсіпкер өз ісіне ғылыми-техникалық идеяларды, ... ... ... ... күшін, ресурстарды тиімді пайдалана білсе жоғары
табысқа қол жеткізеді.
Сонымен қатар кәсіпкер ... ... ... ізденіс қызметін
де атқарады. Кәсіпкер өз ісіне жаңа идеяларды қолданып қана ... ... жету үшін жаңа ... мен факторларды жасауы қажет.
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінінің 10-бабының 1-
тарауына сәйкес кәсіпкерлік қызметке мынадай анықтама ... ... ... ... ... азаматтар мен заңды тұлғалардың тауарларға
(жұмысқа, қызметке) сұранысты қанағаттандыру арқылы пайда немесе жеке табыс
табуға ... және жеке ... ... ... ... ... (мемлекеттік кәсіпкерлік) шаруашылық басқару құқығына
негізделген ынталы қызмет.” Кәсіпкерлік қызмет ... ... ... ... және ... ... жүзеге асырылады.
Анықтаманы толықтыра түсу үшін ... ... ... ... ... ... мүліктік және ұйымдық дербестігін шартты түрде
бөліп көрсетуге болады. Ұйымдық ...... ... ... ... қабылдау мүмкіншілігі.
2. Тәуекел. Кәсіпкерлік қызмет тәуекелге ұшырайды, бұл кәсіпкерлік
тәуекел табысты жұмысқа ынталандырушы себеп ... ... ... қызмет әрқашан табысты жүйелі түрде алуға бағытталған.
4. Кәсіпкерлік субъектілері табысты тауарларды сатудан, ... ... ... көрсетуден алады. Бірақ кәсіпкерлік көп
қырлы болғандықтан және оның ... ... ... ... ... ... ... заңмен анықталған ретте кәсіпкерлер ретінде
заңмен белгілеген тәртіппен тіркелген адамдар жүзеге асырады.
Ал кәсіпкерлік қызметтің ... ... ... ... ... ... ... Кәсіпкерлік қызметтің еркіндігі; ҚР Азаматтық кодекске сәйкес
кәсіпкердің айналымнан шығармаған мүлкінің ... ... ... ... кез-келген саласында заңмен
көзделген кез-келген нысанда өз ісін бастауына және жүргізуіне
құқығын анықтайды.
- ... ... ... ... ... құқықтарына заңдық
теңдік пен олардың бірдей қорғалуының конституциялық ... ... ... “ҚР ... және ... түрі ... және бірдей қорғалады” әрі шектеулер мен
артықшылықтар белгілеуге тйым салынады.
- Бәсекені ... ... мен ... ... ... қызметке жол бермеу (Конституцияның 26-бабы); сол
арқылы ... ... ... және кәсіпкерлік қызметті
жүзеге асырылады. ... ҚР ... ... ... ... ... туралы” заңына маңыз беріледі.
- Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу;
- Заңдылық принципі; ол арқылы кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... ... тиіс; мемлекет
құқықтық актілердің заңдылығын мемлекеттік билік және
кәсіпкерлікті ... ... ... басқару
органдарының қызметін қамтамасыз етуі тиіс./2;14-б/
Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті ... ... ... ... ҚР ... ... ҚР ... Кодексі (Жалпы бөлім);
- 12.06.2001ж. №209-11 ҚР “Салықтар және бюджетке төленетін
міндетті төлемдер туралы” кодексі;
- ... ... ҚР ... ... ... туралы”
кодексі;
- 17.04.1995ж. №2200 ҚР “Лицензиялау туралы” заңы;
- 10.12.1999ж. №493-1 ҚР “Қазақстан Республикасның еңбек ... ... ... ҚР “Еңбек қауіпсіздігі және қорғау туралы”
заңы./2;15-б/
Өнеркәсібі дамыған елдердің тәжірибесі көрсеткендй, ... ... ... ... ... бар ... ... Олар
жоғары коммерциялық және қаржылық тәуекелге бара отырып, ... ... ... жаңа нарықтар ашады.
Кәсіпкерліктің негізгі қозғаушы күші - пайда, яғни шығындар мен
еңбекақыны шегергеннен ... ... ... кәсіпкер меншігі болады.
Кәсіпкерлік пайда кәсіпкерді капиталымен тәуекелге ... оған ... және ... ... ... ... мәжбүрлейді. Бір жағынан кәсіпкер
де жеке дербестігіне ие болады, өз қызметін өзіне қолайлы уақытта атқаруға
мүмкіндік ... Осы ... ... ... мотивтері болып
табылады.
Қызмет көрсету аясына тәуелсіз кәсіпкер өз мүмкіншіліктерін келесі
функцияларды атқару арқылы жүзеге асырады:
- нарықты зерттеу жолымен ... ... бар ... мен қызметті
іздеу;
- осы тауарды өндіруге ... ... ... ... ... ... арзан нарықты іздеу;
- жаңа техника, технология мен тың әдіс, менеджмен пен басқару негізінде
істі ұйымдастыру;
- тауар мен ... ... ... сай ... ... ... жүзеге асыру;
- табысты тұтыну, жинақ, ... ... ... ... ... ... қызметті жүзеге асыру барысында негізгі
функция ретінде айқындалады.
Сонымен қатар әр түрлі мемлекеттердің ... мен ... және орта ... ... ... ... өте ... қорытындыға келді. Ол дамыған елдерде азаматтардың 70-80 ... және ... ... ... ... ... береді. Бүгінгі
күні әлемнің жетекші державаларында осы экономиканың әр 10 секторының ... ... ... – барлық кәсіпорындардың жартысы жатады. Үлгі
ретінде Голландияны ... ... саны 16 ... болатын бұл елде 4
миллионға жуық шаруашылық жүргізетін субъектілер бар./2;4-б./
1.2. Қазақстан Республикасында шағын бизнестің ... мен ... он төрт жыл бойы ... ...... ... ... бірі – шағын кәсіпкерлікті қолдау мен
дамыту болып табылғанын атап өту ... ... ... шаруашылықтың
қазіргі заманғы жүйесі ірі, орта, шағын кәсіппкерліктің тиімді үйлесімді
болуын талап ... Бұл - (( ... ... ... дамыған елдердің
экономикасының маңызды ерекшелігі – ... ... ... ірі
құрылымдық алға жылжу, бұл бәсекеге қабілеттілікпен, сұранысқа ... ... және ... алға ... ... ... ... ақша қаражаттарының аз жұмсалуымен және т.б. байланысты. АҚШ-
та, мысалы, тіркелген 18,1 миллион фирманың 97 ... ... ... 500 адам ... ... ... ... фирмалардың 90
пайызында 15-тен аз адам еңбек етеді. Шағын кәсіпкерліктің үлесіне ЖІӨ-нің
38 пайызы және жұмыс күшінің 47 ... ... АҚШ ... ... ... ... кадрларды дайындау, маркетинг, сыртқы
нарықтарға шығу және т.б. ... ... іске ... ... ... ... ... 2 млрд доллардан аса инвестиция жаңа және
жұмыс істейтін кәсіпорындарды құру мен дамытуға ... ... ... 31 млрд доллар ... 180 000 ... ... ... ... заң 1953 жылы ...... шағын бизнес барлық экономикалық салалардың ... ... ие ... ... 7 ... ... енгізілген Қазақстан
Республикасының “Жеке ... ... ... ... 6-бабының, 3-
тармағына сәйкес заңды тұлға құрмаған, жұмыскерлерінің жылдық орташа ... ... ... дара кәсіпкерлер және кәсіпкерлік қызметті ... ... ... ... саны елу ... аспайтын және жыл
бойғы активтерінің орташа жылдық құны тиісті қаржы ... ... ... туралы заңда белгіленген алпыс мың еселенген айлық
есептік ... ... ... ... ... ... субъектілері
болып табылады./3;3-б/
Қоғамымызды реформалаудың қол жеткен қомақты табыстарының бірі ... ... ... бір қадам жақындауы болып табылады. Әміршілдік
жүйедегі экономиканың күйреуі ... ... ... пайда
болуы экономикалық өмірге бұрынғы шаруашылық субъектілерден ... ...... ерекшеленетін жаңа шаруашылық
субъектілерін ... ... ... ... иесі деген жаңа
әлеуметтік топ қалыптасты. Осы орта ... ... ... ... ... кәсіпкерліктің дамуымен тікелей байланысты.
Шаруашылық жүргізудің жаңа формаларын ... ... ... ... ... хал – ... ... емес. Соның бірі – шағын және орта бизнестің ... ... ... дамытуда, нарықты қалыптастыруда, ... ... ... және бәсекелестікті дамытуда, тауар
және қызмет қанағаттандыруда, ... мен ... ... ... ... тежеуде және жаңа ... ... және орта ... ... ... ... ... рөл
атқарады. Шағын бизнес ірі бизнеске қарағанда нарыққа тез ... ... ... ... жаңадан жұмыс істеп тұрған
өндіріс секторларында жұмыс істуге қабілетті.
Елімізде ... ... ... ... ... 1992 – ... басталды. Осы ... ... ... ... ...... жеке ... ауысты. Олар әр түрлі шаруашылық
ассоцациялары, ... ... ... ... ... ... ... қайта құрылды.
Елдің кәсіпкерлікті дамытуда ... ... ... , ... ... ... құрып, оларды одан ары
жетілдіру керек. Қазақстан ... ... ... ... ... төрт ... ... қарастыруға болады. Олар:
1.Өндірістік – оның ішінде инновациялық , ғылыми – ... сай ... ... қызмет көрсету және басқалары.
2. Коммерциялық – сауда-саттық , делдалдық , сауда үйлері, тауар
биржалары және ... ...... ... ... , ... ... және т.б.
4. Кеңес берушілік – басқармалық , әкімшілік, маркетингтік,
ақпараттық , кадрлар ... және ... ... ... ... белсенді
қатысушылар – шағын және орта ... ...... жеке
адамдар, бизнесмендер екені белгілі. Республикамызда шағын және ... ... жан – ... жағдайлар интенсивті түрде жасалынуда. Ал
оларға жекеше тоқталсақ , меншікті жекешелендіру бағдарламасының ... өз ... ... бизнестің дамуының нағыз ... ... ... ... ... ... және орта ... субъектісі
ретінде оның іс - әрекеті әр кезде де белгілі бағытта ... оның ... ... бар. Кәсіпкерліктің шаруашылықты жүргізу тәсілі
ретінде бірнеше жалпы белгілері бар. Оның ішінде негізгісі – ... ... мен ... ... ... нарық
механизмі әрәкетін қамтамасыз ... ... ... ... оған ... ресурстарды алуға, ... ... өз ... ... қызмет пен тауар өндіру процесін
ұйымдастыруды және олардың нарықта кәсіпкер ойлағандай өткізе алу ... ... ... мен ақша ... ... бұларды өз
қалауыншаа пайдалана алады. Әрбір адам өз қолынан келетін ... ... бар. ... тін ... бір ... – шаруашылық
жүргізудегі тәуекелге бел бууы. Іске ... ... ... ... ... білу және оны шеше ... қауіп-қатеріне оның тәуекелдік негізінде мүмкін
болатын және шын ... ... мен ... ара ... ... ... ... және орта бизнес халықтың әл –
ауқатының төмендеген кезінде, ел экономикасы макроэкономикалық дағдарысқа
ұшыраған ... де ... күй ... ... ... және ... оның динамикалық дамуына кедергі етуде. Объективті қиындықтары,
экономикалық жаппай ... ... ... ... ... ... міне осы мәселелер шағын және орта бизнестің кең
көлемде қарқын ... ... ... ... ... таяну жақындаған
сайын, мемлекеттің инвестор ретіндегі ролі ... ... ... ... ... ... климат жасауы, заңдық – нормативтік
актілерді жолға қоюы, шетелдік және ... ... ... және ... ... ... капитал құюына тартуы, шағын және орта ... мен ... ... қолдайтын микроэкономикалық саясатты
жасау қажет.
Субъективті негіздегі қиындықтарға, негізінен былайша түсіндіруге
болады. Қоғамның сана – ... ... ... ... ... ... алу,
бай болу әрекеттерін әлі де болса, психологиялық жағынан дайындық жоқ.
Кәсіпкерлер тарапынан да ... тез ... ... ... әрі тиімді
реакциясы толық әдетке енбнген. ... ... ... қыры мен ... әлі де түсінбеген.
Шағын кәсіпорындардың тиімділігі - өнім өндірудегі тар ... ... ... ... да мамандануында. Мұндай өндірістер шектеуші
тауар ассортиментін шығарып, қажет болған жағдайда оны тез ауыстыруы ... ... ... ... транспорт шығындар мен өнімдердің құрып қалуы
қаупін төмендетеді.Сонымен, шағын кәсіпорындар – ... ... ... ( ... ... лар, ... ... құрылғылары) құрылуына көп шығындар жұмсалмайды.
Өндірістің аздаған көлемі бойынша ... ... ... ... ... жабдықтауларды өнім дайын ... ... тез ... ... 1 ... ... бойынша 29 мың шағын кәсіпкерлік
субъектілері тіркелді, ол 2006 жылғы 1 қазандағы деңгейден 11,6% көп.
Шағын ... ... ... ... саны 48,5 мың ... ... ол ... көп.
Шағын ... ... ... ... ... ... ... өндіріп, жұмысын атқарып, қызметін көрсетті,
ол 2006 ... ... ... 5,8% көп. Ауыл шаруашылығы саласында
өндірістің 34,1% ... ... ... ... шағын кәсіпкерлік субъектілерінен
бюджетке 6,9 млрд. теңге салық түсті, ол 28,5%-ға көп.
2007 жылдың қантар-тамызында екінші ... ... ... ... 23,7 ... ... ... берді, өткен жылдың қаңтар-тамызымен
салыстырғанда 37,4% көп (2006 ж. – 17,3 млрд. теңге)./4/
Сондықтан ... одан арғы даму ... ... және ... ... ... ... салықтық) талаптардың жасалуымен
байланысты болады.
Соңғы он төрт жылдықта шағын бизнесті ... және ... ... ... ... және ... Кәсіпкерлікті қолдаудың
және дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын ( 1992 – 1994 ж.ж., 1994 - ... 1999- 2000 ж.ж., 2001- 2002 ж.ж.) ... ... іске ... ... ... ... және дамытуға оң әсер
еткенін көрсетті. 1992 жылдың 4 ... ... ... ... ... ... заңы қабылданды. 1992-1994 және 1995-1996
жылдардағы ... ... мен ... ... бірінші екі
мемлекеттік бағдарлама Қазақстан экономикасы үшін күрделі кезеңде іске
асырылды, соған ... ... жеке ... құрылуы мен
қалыптасу негізінің қалануына мүмкіндік берді. Олардың нәтижелері ... ... ... ... ... жеке және ... ... көмек көрсету, мемлекеттік меншіктің еңбек ұжымдары мүшелерінің
меншігіне ... ... өтуі ... ... ... жеңілдік бағалармен сату
жолымен жеңілдік талаптарын жасау енгізілді. Сол кезеңде тауарлық биржалар,
бағалы ... ... ... ... ... ... ... институттар, коммерциялық ақпараттық орталықтар,
жарнамалық агенттіктер және ... ... ... |2 ... ... ... ДАМЫТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... - кәсіпкерлік инфрақұрылымын
дамытудың қайнар көзі
Қазақстан Республикасындағы ... ... ... саясат жоғары қосылған бағамен жаңа жоғары технологиялық
өндірісті құруға ... ... ... дамыту жолымен орта
класты құруға бағытталған.
Қойылған мақсаттарға қол ... үшін ... ... дамуының стратегиясын іске асыру кезеңдерінің
бірі ... ... шешу ... ... ... жеке ... қызметтің
дамуын және жұмыс істеуінің ойдағыдай құрылуын қамтамасыз ететін ұйымдар
жиынтығын береді. Қазақстан ... ... ... ... ... ... және ... ынтасы бойынша құрылған ұйымдар;
- мемлекеттік емес ұйымдар;
- халықаралық және шетел ұйымдары;
- коммерциялық ұйымдар.
Кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Кәсіпкерлерге байланысты
шешім қабылдау кезінде біреулері коммерциялық ... алға ... ... өз мүдделерін қанағаттандыратын адамдар болуы
мүмкін.
Жеке кәсіпкерлікті дамытуға жауапты және ... іске ... ... ...... ... ... және сауда
министрлігі (ИСМ). Министрлік орталық атқарушы органға жатады және Үкімет
және ... есеп ... ... ... ... бөлу ... көрсетілген.
Ұйымдастырушылық ИСМ құрылымына кәсіпкерлікті дамыту және ... ... ... ... ... саясатты іске
асырушы кәсіпкерлікті дамыту ... ... ... ... ... ... реттеуші негізгі мақсаттар мыналар:
- кәсіпкерлікті қолдау және дамыту саласында мемлекеттік ... ... ... үшін ... ... ... ... бойынша шараларды құрастыру;
- Департамент міндетіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік ... ... ... ... басқа Департамент бизнестің
дамуына кедергі жасайтын ... ... ... ... ... ... және ... міндетті.
Республикадағы кәсіпкерлікті қолдау мемлекеттік құрылымының келесі
сатысы Астана және ... ... және ... әкімдері мен аппараттары.
Кәсіпкерлікті қолдау және дамыту мемлекеттік саясатты іске ... ... ... ... және өндіріс ... ... Оның ... ... ... ... (2005 ... 1
қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 4 қазандағы
Қаулысымен барлық ... ... ... органдарының үлгілі
құрылымдары енгізілді.)./5;6-б./
Кәсіпкерлік және өндірістің облыстық Департаменті (сонымен ... ... және ... қ.) өз ... ... шағын және орта
кәсіпкерлікті қолдауды жүзеге асыруға құқылы.
1-сурет. ... ... ... ... ұйымдар мен
мемлкеттік органдарының құрылымы./5;9-б./
Кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырудың ... ... ... ... ... ... ... аудандары мен
облыстардың әкімшілік аппараттарымен ұсынылған, олардың құрамына Экономика
және бюджетті жоспарлау бөлімі немесе Экономика және ... ... ... ... органдарына мемлекеттік саясатты жүзеге асыру ... және ... ... ... ... ... ... байланысты, мемлекеттік атқарушы органдары кәсіпкерлік және
мемлекет арасындағы ... ... ... ... ... саналады.
Президент жанындағы кәсіпкерлер Кеңесі, кәсіпкерлер істері бойынша
комиссиялардан және ... мен ... ... ... ... ... және нақты ұсыныстарды жетілдіру
үшін құрылған. Сонымен қатар олардың міндетіне, шағын және орта ... ... ... ... жою жатады.
Кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ... ... ... ... ... – техникалық, ақпаратты –
сараптамалық, қаржылық жағынан қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... және аймақтық атқарушы деңгейде
қабылданатын түрлі бағдарламалар көмегімен атқарушы органдар арқылы ... ... ... ... ... төмендегі
мемлекеттік компаниялар жатады.
- «Технология трансферті және инжиниринг орталығы» АҚ (Орталықтың негізгі
мақсаты жаңа технологияларды ... ... ... ... ... секторындағы бәсекелестікті көтеру, сонымен
қатар, республикадағы инновациялық қызметті жандандыру).
- «Маркетингті-сараптамалық зерттеулер орталығы» АҚ ... ... құру ... ақпаратты-сараптамалық, сонымен қатар кәсіпкерлікті
дамыту бойынша қолдау көрсетеді
- «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ - ... және орта ... ... бойынша қаржы қолдауын жүзеге асырады;
- «Ұлттық инновациялық қоры» АҚ - жоспарларды қаржыландыру және ... ... ... ... ... көмек береді;
- «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ – алдыңғы қатардағы, қазіргі заманғы
технологияларды қолдана отырып құралдар мен ... ... ... ... ... инвестициялау жолымен қаржылық қолдау
көрсету;
- «Қазақстанның даму Банкі» АҚ – қаржылық қолдау;
- Технопарктер, бизнес-инкубаторлар, өндірістік аймақ – ... енді ... ... ... қолдау жасау.
Бұл ұйымдар мемлекетпен не үшін, қандай мақсаттарға құрылғанын және
жұмыс ... ... ... ... қол ... ... ... және инжиниринг орталығы»АҚ – Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 1 ... № 775 ... ... ... ... даму ... іске
асыру бойынша шұғыл шаралар туралы» қаулысын орындау үшін ... ... ... ... қызметтерді көрсету;
- алдағы шетел технологиялырының және басқа да инновациялық өнімдердің және
олардың Қазақстанда енгізу трансферті;
- технологияны ... ... ... және ақпараттық, кеңестік
қызметтерді көрсету;
- технологияның сыртқы және ішкі маркетингі және ... ... ... ... ... сараптау арқылы
инновациялық жоспарларды ... ... бел ... Бүгінде олар ұлттық
және аймақтық технопарк жүйелерін құруды ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыруды құру жоспарында
Қазақстан бойынша таратылған дамыту институттарының барлығын біріктіру ойын
жетілдіруде, оның бір ... ... ... ... жартысы Астанада.
Бюрократиялық шығындарды барынша кеміту және оған қол ... ... ... ... мен халықаралық дамыту ұйымдарының, дамыту
институттарын бір мекемеде «Инновациялық дамыту ұлттық ... ... ... ... ... ... жаңа ... бойынша оптикалы –
талшықты кабелдер және ...... ... ... DVD, DVD-R, CD, CD-R, үлкен және шағын дүкендер үшін ... мен ... ... ... ... ... ... екінші қызметі – бұл инжиниринг, ол инновациялық ойды
іздестіру және жіктеу, зерделеуді қажет ... және ... ... құру ... ... ... ... жоспарларды
іске асыру бойынша қаржы көздерін іздестіру.
Республика мемлекеттік басыңқылығының дамуына сәйкес жоспарлар
мынадай ... ... ... ... - жаңа ... ... ... жоғарғы дәрежесі, экспорттық тұспал, ... ... және ...... ... ... АҚ - 2003 ... ұлттық экономикада бәсекелестікті жоғарылату және диверсификация
процессін сараптамалық қамтамасыз ету ... ... ... қызметі:
- отандық және халықаралық рынокқа және экономика секторы мен салаларына,
негізгі бет алысты анықтау үшін әртүрлі ... ... ... ... артықшылықтарын анықтау үшін сараптама жасау;
- инвестициялық жобаларға олардың ... ... ... ... ... ... табыстылығы және артықшылығы;
- Қазақстан Республикасындағы экономикалық байланыстық пен іскер ортаға
сараптама ... ... және ... ... зерттеулер жүргізеді,
консалтингті және ақпаратты-кеңестік қызметтерді көрсетеді, маркетинг және
менеджмент саласында методологиялық және ...... ... бағдарламалық өнімдерді құру, экономика өрісі және саласы бойынша
ақпараттарды және ... ... ... Орталық тек қана ҚР Үкіметінің тапсырмасы бойынша
жобалармен жұмыс жасауда. Орталықтың Web-сайты арқылы зертеулер ... ... ... және саласы бойынша ақпараттарды тарату.
2004 жылы Орталық, 23 ... ... ... ... ... ... ... технологиялырдың даму мүмкіндіктеріне маркетингті
сараптама жүргізу.
- Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... сараптама;
- Қазақстан Республикасындағы машинақұрылысы дамуының басыңқы бағыты мен
жағдайына сараптама;
- Қазақстан ... ... ... ... бағытын және
басыңқылығын зерттеу.
- Қазақстан Республикасындағы құрылыс құралдарын дамыту басыңқылығына ... ... ... ... ... АҚ – ... ... 1997 жылғы 26 сәуірдегі №665 «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қорын
құру туралы» қаулысына сәйкес ... Оның ... ... ... ... ... ... тиімді қолдануын көтеруге және
Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерлік субьектілерінің ... және ... ... ... ... қаулысымен Қордың негізгі
міндеттері бекітілді.
- шағын ... ... ... ... ... бағдарламасын
құруға және іске асыруға қатысу;
- шағын кәсіпкерлік субьектілерін бағытты несиелеу;
- екінші деңгейлі банктерден несие алу үшін ... ... ... ... ... ... және ... түрін берумен
байланысты. Қор Қазақстан Республикасының Үкіметі бөлген ... ... және жеке ... ... ... Қазақстанның барлық қалаларында бар сонымен қатар Астана қ.
Қордың қарыз беру қоржыны 205 жылғы 1 ... 15,4 млрд ... ... жеке ... және ... бюджетінің және Дамыту және ... ... Банк ... және Азия Даму Банкінің қаражатынан жинақталған.
Қазіргі таңда қор мына бағдарламалар бойынша қаражаттарды жүзеге
асырады.
- ... ... (56 млн. АҚШ ... ... Даму ... қарызы (АДБ);
- Даму және ... ... ... ... ... лимиті арқылы
Қазақстандағы шағын бизнес бағдарламасын дамыту. (77,5 млн. АҚШ доллары);
- Республика ... ... ... кәсіпкерлік субьектілерін қолдау
бағдарламасы (300 млн. теңге);
- ... ... ... бағдарламасы.
Қормен жүзеге асырылатын Бағдарламалар несиелеудің тікелей несиелеу
түрін ұсынады, факторинг, қаржылы ... ... ... ... ... асыратын жобаларға қаржылық көмек көрсету.
Қор өз қызметін ... бері 577 ... 6,3 ... Инновациялық Қор» АҚ – Қазақстан Республикасы Үкіметінің
«Ұлттық инновациялық қор» «Акционерлік қоғамды құру ... 2003 ... ... № 502 қаулысымен құрылды. Оның мақсаты ҚР нақты зерттеуді ... ... мен ... ... инновациялық актив өсіміне
қолғабыс жасау.
Инновациялық қордың міндеті:
- инвестицияларды тарту және инновациялық жобаларды қаражаттандыру;
- маркетингті зерттеулерді жүргізу;
- қолданбалы ... ... ... және ... ... ... ... сыртқы рынокқа отандық иновациалық өнімдерді жылжыту;
- инновациялық жобалар бойынша мәліметтер банкін құру, тиімді жоспарлардың
барлығы туралы жеке инвесторларды ... ... ... және ... да ... ... ... қатысу./5; 20-б./
Қор қызметінің негізгі бағыты болып саналады:
- ҚР аймағында еншілес ... ... ... ... ... инновациялық жоспарларды жүзеге асырушы компанияларды инвестициялау;
- ұлттық инновациялық ... ... ... ... ... ... негізгі түрі заңды тұлғалар жарғылық капиталын
ұлғайту және құру кезінде, қатынастың акциясы/үлесін алу жолымен ... ... ... жылы ... 219 жоба түсіп, оның 5 жобасы еншілес қорды құруға,
71 инновациялық жобаны ... 141 жоба ... ... 2 жоба ... құру үшін ... ... және кәсіпорындармен тұрақты түрде байланыста.
Аймақтағы қызметтер бойынша Астана қ. ... қ. ... ... ... ... ... Атырау облыстарында
аймақтық шаралар өткізіліді. Алматы қ. ... ... ... ... ... ... қ.) ... инвестициялық
орталық» АҚ, (Ақтөбе қ.)«Инновациялық енгізуші ... ЖШС ... ... қол ... ... және жеке тұлғалардың ... ... ... ... Оның ... ... ынталарды жүзеге асыру және ... ... ... ... АҚ - өз ... 2003 ... Елбасы, экономиканың шикізат саласында емес жеке сактор ... ... ... ... бар ... ... ... және жүзеге асыру арқылы Қазақстан Республикасының
индустриалды-инновациялық Стратегиясын іске асыру ... ... ... ... қоры» Заңына қол қойғаннан кейін бастады.
Қорға жүктелген негізгі міндеттер:
- жаңа және заманның талабына сай технологияларды қолдана ... ... ... терең өңдеумен айналысатын кәсіпорынның жарғылық капиталына
инвестицияларды жүзеге асыру;
- ҚР корпоративті бағалы қағаздар рыногын дамуына жағдай ... ... және ... ... арасындағы өндірістік кооперацияға
қатысу;
- қазақстандық кәсіпорындардың шетелдегі инвестициялық активтерін көтеруге
қатысу.
Қор 49% - ға ... ... алып ... ... ... ... Қор ... ретінде жобаны іске асыру барысында болуы мүмкін
тәуекелді де табысты да ... ... іске ... ... ... соң және ... және сату
бірқалыпты деңгейіне жеткеннен кейін Қор өз ... ... ... ... акционерлерге сату арқылы жобадан шығады.
Қаржыландырудың тиімді бағыттары.
- құрылыс материалдарын өндіру;
- химиялық және мұнайхимиялық өнеркәсібі ... ... ... ... ... ... дамыту;
- жоғары сапалы көкөніс өнімдерін өндіру;
- Қазақстандағы өндірітің жалға алуын дамыту және құру;
- жоғары қосылған баға өнімдерін дакмыту және құру, ... ... ... да
салаларды.
Қазіргі таңда Қор 70млн АҚШ долларын 20 жуық жобаны қаржыландырды.
2006 жылы Қор 1,1 млрд. АҚШ долларынан (145 млрд. ... ... ... ... ... ... ... керамикалық плиткаларды
жасау, мұнайгаздық құралдарды, спортты-аңшылық және суық қару ... ... ... ... ... трубаларды,
көкөніс зауотын жаңаландыру, бидай жинайтын комбайындарды ... ОК ... т.б ... жобалар бар 
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ – ел экономикасына ... ... ... және ... ... және ... дамуына, мемлекеттік инвестициялық қызметтің тиімділігін
жоғарылату және жетілдіру мақсатында «Қазақстанның Даму Банкі туралы» 2000
жылғы 28 ... № 531 ... ... ... ... 2001 жылы 25 ... ... қызметтің Жалпы классификаторларына (ЭҚЖК) сәйкес Даму
Банкі ... үшін ... ... салалық басыңқылығы болып мыналар
саналады ... ... ... тігін және жүн өндірісі; аяқ
киім терісін және тері ... ... ... ... ... ... және ағашты өңдеу; баспа ісін санамағанда ... ... ... ... пластмассы және резіңке өнімдерін
өндіру; ... ... ... ... ... және құралдарды өндіру;
электрқұралдарын, электрлі және оптикалық ... ... ... және ... ... газ және ... электрэнергиясын тарату
және өндіру; көлік және байланыс).
Инвестициялық жобаларды несиелеу кезінде, ... ... ... жасалынған жобаларға және бағасы жоғары қосылған технологиялық
байланысты өндірістердің жолағын құратын жобаларға басыңықылық береді.
Даму Банкі өзінің несиелік ... ... ... ... және ... ... сонымен қатар инвестициялық жобаларды
қаржыландыру;
қоса қаржыландыруды қосқанда, несиелеу және қазақстандық тауарлардың сыртқы
рынокта жылжуын қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... және ... ... кездегі басты ережесі:
- инвестициялық жобалардың салалық басыңқылықтарға сай келуі;
- жобаның өзін-өзі ақтауы және тиімділігі;
- жобаны іске асыру барысында құрылатын ... ... ... ету ... ... ... болуы.
- жоба шешімдерінің технологиялық және техникалық тұрғыдан негізделуі;
- экологиялық талаптарды сақтау;
- жоба құжатының толық және ... ... ... ... ... ... боуы;
несиелеуді қамтамасыз ететіндгінің дәлелі;
- қарыз алушыға қойылатын талаптардың ... ... ... ... ... ... ... тұрақтылық және т.б.).
Ұйымдардың, шағын кәсіпкерлік субьектілерін несиелеу бойынша қоятын
талаптары жайлы толық ақпаратты мемлекеттің ... ... ... ... қолдау көрсету» методологиялық құралынан ала
аласыз.
Қазіргі таңда Қазақстанда, жоғарыда айтылған даму институттарынана
басқа құру және ... ... ... бизнес-инкубаторлар және
өндірістік аймақтар кең қолданысқа ие болды.
Кәсіпкерлікті ... ... қоса ... және ... ... ... жж ... сәйкес шағын және орта
кәсіпкерлік ... ... ... ... Кәсіпкерліктің өзі
нормативтік актілерге өзгертулер енгізіп, заңнаманың ... ... ... күннің өзекті мәселесінің бірі болып отыр. Сонымен ... ... ... ... ... ... ... органдарды заңдар мониторингін қадағалауын, сол мониторинг
бойынша ... ... ... ... ... ... ... етеді, әрбір нормативтік актіні, заңды нақты құзіретті
органға бекітілуі керек (ол өз ... ... ... сәйкестігін,
оның қызметін тоқтату мерзімін айқындауы тиіс).
Мемлекеттің кәсіпкерлікті артық әрі тиімсіз ... ... ... ... және орта ... ... нормативтік актілер
проектісін жасауда сол актінің әсерін детальді ... ... ... нормативтік актінің нәтижелілігін қамтамасыз ... ... ... құқықтық, әлеуметтік салдары мен ... ... ... ... қажет.
Экономиканы дебюрократизациялау және әкімшілік ... ... ... ... және орта ... ... ... минимизациялау мен максималды қолайлы режим тудыру қажет. Сол үшін
әкімшілік айыппұлдар, заң ... үшін ... ... төмендетілетін
болады. Мемлекеттік монополия өкілеттігі анықталып, лицензия туралы жаңа
заң ... оның ... ... ... ... ... ... етуге қол жеткізіледі. Сертификация, стандартизация,
аккредитация аясында да халықаралық ... ... ... ... ... асырылады. Аталған шаралардың нәтижесінде шағын
және орта кәсіпкерліктің аясы кеңіп қана ... ... ... ... ... ... ... болады./7/
2.2 Мемлекеттік емес ұйымдар кәсіпкерлік және билік ... ... ... ... ... өткізудің басынан бастап шағын
кәсіпкерлік экономиканың бөлек бір ... ... өз ... ... Өз ... және мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін айта отырып
заңды мәртебесін алды. ... ... ... ... ... және ... ... едәуір әсер етпейтінін мойындау
қажет.
Атқарушы және ... ... ... ... ... ... дамуы үшін шағын кәсіпкерліктің маңызды екенін мойындауда. Оны
барлық тарапынан қолдап, қолғабыс жасау үшін ... ... ... ... ... ... ... қабылданып, бағдарламалар
бекітілуде. Дегенмен, еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуы үшін шағын
кәсіпкерлік ... рөл ... ... ... мойындағанымен басында
пайда болған мәселелер бүгінгі күнге дейін соңына дейін шешілмеген.
Бұл мәселелер мынадай:
- әкімшілік кедергілер;
- кәсіпкерлікті қолдау ... ... ... ... ... ... ... ақпараттың жетіспеушілігі;
- кәсіпкерлердегі білімнің төмендігі.
Бұл мәселерді шешу үшін, мемлекеттік құрылымдардың қолдауынан басқа
экономикалық, әкімшілік ... әсер ету ... ... ... да құру ... Ары қарай бұл бірлестіктердің шағын және орта
бизнестің даму процессіндегі рөлін анықтаймыз. ... және ... ... ... ... ... және құрудың қажеттілігін айту.
Мемлекеттік емес ұйымдар (МЕҰ) – бұл заңға ... емес ... қол ... үшін ... негізде Қазақстан азаматтарымен құрылған
коммерциялық емес ұйым. Азаматтық қоғамды құру мәселелері ... ... шешу ... ... және ... ... ... атқара отырып МЕҰ қоғамдық ... ... бірі ... ... ... ... жүйесінің кестесі 2
суретте көрсетілген..
2 сурет. МЕҰ мемлекет және ... ... ... ... ... ... емес ... қоғамдық
бірлестік, қорлар немесе заңды тұлғалар бірлестігі, қауымдастық (одақ)
үлгісі ретінде де құрылуы ... ... ... өз ... біргелесіп құру
нәтижесіндегі ұйым. Қоғамдық бірлестіктер азаматтардың ... ... ... әлеуметтік және мәдени құқықтарын қорғау және ... ... ... ... жеке ... өз ... ... негізінде заңды
тұлғалар және азаматтармен құрылған мемлекеттік емес ұйымдар мойындалады.
Коммерциялық ұйымдар олардың кәсіпкерлік қызметін ... ... ... және ... да ... ... және ұсыну өзара
келісім-шарт арқылы, сонымен қатар біргелесіп ... емес ... ... үлгіде бірлестіктер құруларына болады.
Барлық кәсіпкерлік қауымдастықтардың қызметтері функциялардың
бірқалыпты теруін енгізеді:
- мемлекеттік саясат мәселелері бойынша ... ... ... ... ... шешімдеріне тиісті мемлекеттік шешімдерді
орындауға қатысу;
- өз мүшелері арасындағы іскерлік ... ... ... ... семинарларды ұймдастыру;
- кәсіпкерлік қызметті өз секторында немесе өзінің жергілікті аймағында
координациялау;
- сыртқы экономикалық қатынастарды түзуге қауымдастық ... ... ... ... ... қолдау.
Қауымдастыққа кіру үшін әдетте кіріс жарнасын ... ... ... ... жеткілікті. Кейде бірлестіктің басқа мүшелері
мінездемелерін талар ету мүмкін.
Төменде ... ... ... ... ... ... ... және тізімдер көрсетілген. Қауымдастықтар туралы
толыққанды мәліметтер олармен байланысу ... ... ... ... ... және кәсіпкерлерінің
жалпыұлттық одағы» ЗТҚ Оны құру туралы шешім ... ... ... ... ... ... құрылған бірлестіктің басты мақсаты болып бекітілген:
- отандық бизнес мәселелерін шешу ... ... ... ... ... ... және мемлекеттің әлеуметті-экономикалық
бағдарламаларын іске асыру және координациялау, оны ... ... ... ... ... және әлеуеті төмен халықты қолдауға бағытталған
мемлекеттің әлеуметтк бағдарламаларын орындауға қатысу, ... ... ... және ... ... ... ... және республикадағы
конфессияаралық және ұлтаралық қатынастарды нығайту;
- әртүрлі деңгейдегі атқарушы және ... ... ... ... жетілдіру бойынша ұсыныстар мен өңдеулерді іске асыру;
- ... ... ... ... халықаралық және қазақастандық
мемлекеттік емес ұйымдармен қарым-қатынстарды дамыту және ... ... ... ... ... ... ... жұмыс жасайтын кәсіпорындарды біріктіретін 34 басты салалық
қауымдастықтар кіреді. Олардың ... ... ... ұйымдарының
қауымдастығы, кен қазу және кен – ... ... сүт және ... ... ... ... ... және кәсіпорындар, IT-
компаниялар, сауда-өнеркәсіптік палаталарының ... ... құс ... ... ... кірген.
«Атамакен» Одағының филиалы республиканың барлық аймақтарында
құрылған. Қазіргі ... Одақ ... ... және қала орталықтарында
құру жүзеге асырылуда.
«Қазақстан кәсіпкерлеріның форумы» ЗТБ заңды тұлғалар ... ... ... ... ... ... ... болуы, заңдылық, қызмет есептілігі және жариялылығы
негізінде жұмыс жасайды.
Форумды құру мақсаты – ... ... ... үшін ... ... және ... ... жылжуына қатысатын
кәсіпкерлер ұйымы және ... ... ... ... және ... ... бірлестіру.
Форумның қызметі форум мүшелерінің мүдделерін және құқығын қорғау;
кәсіпкерлікті қолдау және дамыту саласындағы ... және іске ... ... көмек; ғылыми-методологиялық және баспа ісі
бойынша ақпаратты-кеңестік жұмыстарды ұйымдастыру болып ... ... ... ... белсенді жұмыс жасайтын қоғамдық
бірлестіктердің бірі. Бірлестіктің ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық ұйымдардың,
мемлекет, министрлік және ... ... ... ... мен ... ... ... ие болды. Кәсіпкерлердің алғашқы
форумы 1992 жылы маусымда «Қазақстанның жастар одағы» атауымен өтті. ... он ... ... ... 1998 жылы ... ... ұйымдастырушылық құрылымды құруға бел буды. (ҚКФ) ... ... соң, ... ... ... ... бірлестігіне
ауыстырылды.
Қазақстан кәсіпкерлерінің форумы құрамына кіретін кәсіпорындардың
саны – 120.484, ... ... ... ... ... ... әр бір аймағында облыстық филиалдары құрылған.
«Қазақстан Республикасының сауда-өнеркәсіптік палата ... ... ... ... ... ... ... сауда-
өнеркәсіптік палата Одағы тіркелді. Оның мүшелері 10 ... ... ... сауда-өнеркәсіптік Одағының Жарғысында шағын кәсіпкерлікті
қолдау басты ... бірі ... ... ... ... ... рынок жөнінде мәліметтер мен ақпаратты
берумен айналысады.
Тез арада ... мән жайы ... ... ... ... ... ... жемқорлықпен күрес туралы» заңдары
бойынша қателер ... ... ... қ. ... тексерулері барысында Қостанай қ. ҚР АШМ аймақтық басқарма
заңсыздықтарды жою бойынша ... ... ... ... ... прокуратура органы мен кәсіпкерлер бірлестіктерінің біргелескен
сәтті істерінің бірі. Ол бірлестіктер беделінің қаншалықты жоғарылағанының
дәлелі.
Сонымен қатар, ... ... ... ... ... ... ... атқарушы билік жанындағы
сараптамалық кеңестердің, комиссиялардың, әртүрлі комитетермен жұмыс ... ... ... ... жайт, мемқұрылымдармен сұхбатты жүргізу нәтижелері өз
жемісін беруде. Кәсіпкерлердің жолданымдарына назар аударулардың жоғарылауы
және қатынастардағы бюрократиялық шектеулердің кемігендігін ... ... ... ... ... айту әлі ... алда әлі жұмыс көп.
Дегенмен, алға жылжушылық көрінуде, ертеңгі күнге деген сенім нығайуда.
2.3 ... ... ... ... және шетел
ұйымдарының орны
Халықаралық және ... ... ... ... ... ... өз ... қосып келеді. Қомақты
қаржы қаражаты мен интелекті ресурстар осы ... ... ... ... ... жұмсалуда.
Халықаралық ұйымдардың бағдарламалары ұзақ мерзімді, ... ... ... Басты кезекте кәсіпкерліктің дамуына қолдау жасайтын
толыққанды инфрақұрылымды құру, ақпаратты және ... ... ... қайта даярлау және тематикалық ... ... ... ... күні ҚР ... 150 жуық аккредиттелген шетелдік
және халықаралық ұйымдар қызмет етуде. Олар ... және ... ... ... ... ... және ... институттарына сонымен бірге ресурсты шағын және орта ... Бұл ... ... ... өте кең және ... тұрғындар қабатымен қызмет атқаратын қоғамдық бірлестіктерге
қолдау және фундаментальді және ғылыми – зерттеулер саласында ... ... ... бір ... ... ... шешу, шағын
және орта бизнестің дамуына қолдау және т.б. көрсетеді.
Қазақстан Республикасында өз қызметінің нәтижелері ... ... ... және ... ... ... (ЖДЕБ);
-Халықаралық даму бойынша АҚШ Агенттігі (USAID);
-«Еуразия» қоры;
-Әлемдік банк;
-Техникалық қарым-қатынас бойынша Германдық қоғам (gtz);
-Тәуелсіз мемлекеттерге ... ... ... ... ... (ТМТҚЕКБ).
Жаңғырту және Дамыту Еуропалық банкі – 1991 жылы ... ... ... ұйым ... ... Оның ... рөлі – Орталық
және Шығыс Еуропа елдеріне және Тәуелсіз ... ... ... ... экономикасынан нарықтық экономикаға өтуге көмек
беру.
Қазіргі таңда банк шағын және орта бизнесті ... ... ... ... банк қарызының үш түрін беруге мүмкіндік бар:
а) экпресс-микронесиелеу; б) кішінесиелеу; в) шағын несиелеу.
Халықаралық даму бойынша АҚШ ...... ... 1961 жылы ... Джон. Ф. Кеннедимен құрылды. USAID штаб-
пәтері Вашингтонда орналасқан, USAID миссиялары әртүрлі елдерде бар. ... ... USAID, ... ... аренадағы мүдделерін қорғау және
дамытуға қолдау жасау мақсатында басқа елдерге көмек көрсету ... іске ... ... және ... ... ... жоба
(TFI); кәсіпкерлікті дамыту бойынша жоба (EDP); ... ... ... ... іске ... ... ... негізделген мемлекеттік
және құқықтық құрылымның тиімді дамуын, кәсіпкерлік саланы реттеу бойынша
мемлекеттік секторды ... ... ... ... арқылы бизнес-орта дамуына қолдау жасауды қарастырады.
Еуразия қоры – USAID халықаралық ... ... АҚШ ... ... 1993 жылы құрылды. Оның ... ... ... ... он екі Жаңа Тәуелсіз Мемлекеттерде ... ... ... Бұл ... ... ... ЖТМ ұйымдарының талаптарына жауап беретін
шағын гранттар бағдарламасы.
Кәсіпкерлікті дамыту орталықтары (КДО) ЮСАИД бағдарламасының ... ... ... КДО -да ... ... үшін ... ... және шетелд мамандары алынады.
КДО техникалық көмегі:
• бизнес консалтинг қызметтері; аймақтық сауданы дамыту;
• бизнес тренингтер; бухгалтерлік есеп реформасы; сапаны басқару;
• бизнес – ... ... ... қызмет реформасы.
• жобаларды қаржыландырумен байланысты кедергеілерді жою;
Ұйым мүшелерін бағалау және ... ... ... және орта ... ... үшін жалпы ортаны жақсарту;
• бизнес үшін ортаны насиғаттауда ұйымның мүдделенуі;
• демократиялық басқару;
... үшін ... ... ... ... және ... қаржылық тұрақтылықты қолдау мүмкіндігі және қабілеті;
• нақты нәтижелерді белгілі бір мерзімде жету қабілеті;
• географиялық жағдайлы білім мекемелерімен серіктестік ... ... Қор өз ... басқармайды, ол ізденушілермен
дайындалған және ұсынылған жобаларды қаражаттандырады. Уақытқа ... ... ... үлкен бағдарламаларға әкімгерлік етеді және
бастамашысы болады. ... ... Қор ... үш ... Жеке ... ... (бағдарлама жеке кәсіпкерлердің санын ұлғайтуға
және кәсіпкерлікті шұғыл дамытуға бағытталған);
- Мемлекеттік басқару және жергілікті өзін - өзі ... ... ... ... ... және ... ... жауапты
орган биліктерінің тиімді жолдарын құруға бағытталған);
- ... ... ... ... саяси және экономикалық
шешімдерді қабылдау процессіне қатысуын мақсат етеді).
Еуразия Қоры ... ... ... ... ... ... бағытталған бағдарламаларға, тұрақты қаржы
механизмін дамытуға, қолайлы құқықтық ортаны қалыптастыруға жағдай ... ... ... ... ... ... ... назар
аударады және басқа аймақтардағы ұйымдармен ... және ... ... ... ... ... Владивостокта, Ереванда, Киевте,
Москвада, Саратовта, Ташкенте, Тбилисиде өз бөлімшелері бар. Әрбір аймақтық
бөлімшелер өз ... үшін ... ... іске ... және
ұсынылған грант бағдарламаларын құруға жауап береді. Қордың Вашингтондағы
бас ... ... ... және ... жоспарлауды жүзеге асырады,
сонымен қатар ЖТМ ... ... ... іске асырушы шетел
ұйымдарына гранттарды береді.
Еуразия Қоры өз ... ... ... жыл ... 20 ... жуық 1000 ... ... береді. Қордың аймақтық өкілеттігі
жергілікті ұйымдарға гранттарды беру туралы ... өз ... ... Бұл орташа есеппен алғандағы 20 мың долларға
теңестірілген гранттар Қор, ... ... ... ... ... 80 %
құрайды./8/
Қор, көптеген гранттарды «ашық есік» негізінде береді. Гранттарға
берілген ... ... ... ... ... беру мерзімі
шектеусіз. Қор, өтініштерді қабылдау және ... ... ... ... Оның ... бір ... ... жобалар қаржыландырылады. Өткізілмек байқаулар туралы ақпараттарды
Қордың аймақтық өкілеттіктерінен алуға болады.
Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... – бұл ... және ... дамыған мемлекет
дәрежесіне жетуге және ТМД мен Монғолия елдеріне ... ... ... ... беру үшін ... құрылған 1989 жылдан бастап жұмыс жасаушы
Еуропалық одақ ... ... ... ... ... ... бір ... іспеттес.
Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Еуропалық Комиссия арасындағы
байланыстың бекемедігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін, екі ... ... іске ... ... жұмыстарға қол жеткізу үшін Қазақстанда
Байланыстырушы Ұлттық Байланыстырушы басқаратын Тасис бюросы жұмыс істейді.
Байланыстырушы бюроның барлық ... ... ... ... ұсыныстарды бағалау және жинау, барлық деңгейдегі жобаларды
іске асыру бойынша ... ... ... ... ... бар
Ұлттық Директор басшылығымен өткізіледі.
Тасис – ТМД елдеріне техникалық көмек беру үшін ... ... ... ... бірі ... ... Техникалық көмек,
тәжірибемен алмасуды жеделдету, жаңа технологиялармен ... ... ... ... қатар тығыз әріптестік қарым-қатынастыр
орнату мақсатында ноу-хоуды беру үшін ... ... ... ... көрсетудің негізгі мақсаты – ... ... ... ... ... ... Қазақстан үшін бұл көмекке қосымша басыңқы
бағыттардың нақты құрылымын көрсетті:
- адам ресурстарын дамыту және ... ... ... ... жеке саланың дамуы және мемлекеттік кәсіпорындарды қайта құру;
- тамақ өнімдерін бөліп тарату және ... ... ... жүйесін құру және
ауылшаруашылық;
- инфрақұрылымның, энергетиканың, телекоммуникациялық жүйелердің, көліктің
дамуы;
- қоршаған ортаны қорғау мен яддролық ... ... ... ... ... саласын дамыту және қолдау.
Кәсіпкерлерді оқыту бойынша халықаралық ... ... ... ... және ... бағдарламаларын құру және енгізу;
- мамандандырылған консультациялық қызметтерді дамыту;
- ... ... ... және ... тәжірибесіне этикалық
нормаларды енгізу;
- шағын кәсіпкерлік үшән ақпараттық қорды дамыту.
2.4 Кәсіпкерлікті дамытудың жанама ... ... ... ... ... ... ... субьектілерін
қолдаумен айналыспайды дегенмен, жанама түрде ... ... ... әсер ... ... ... ішінен екі негізгі топты ерекше
айтып өтуге болады:
- банктік операциялардың жеке түрін іске ... ... ... ... ... емес ... ... компаниялар.
Қаржы-несиелік және инвестициялық қолдау жүйесі, шағын
кәсіпкерлікті дамытуда ... ... ие. Сол ... Қазақстандағы шыған
бизнес субьектілерін несиелеу процессі кезінде ... ... ... ... екінші дәрежелі банктер;
- несиелеу серіктестіктері;
- шағыннесиелік ұйымдар;
- лизингті компаниялар.
ҚР Ұлттық Банкінің мәліметтері бойынша 2004 жылдың 1 ... 35 ... ... банктер, 52 несиелік серіктестіктер, 41
банктік операциялардың жеке түрін ... ... ... ... ... түрде несиелеуге үлес қосқан ... ... ... ... ... ... Центр Кредит Банкі,
Алматылық Сауда-Қаржы банкі, Темірбанк банктерін айту қажет.
«ТұранӘлем» Банк ҚАҚ ... ең көне ... ... ... 1925 жылдан басталады. Бүгінде банк акционерлері құрамының ішінде
қазақстандық құралтайшылармен ... ... ... ... ... Қайта жаңғырту және Дамыту ... ... ... ... ... DEG ... инвестициялық компаниясы. lFC
Халықаралық қаржы корпорациясы, Дамытудың Голланд Банкі.
Банк, Қазақстандағы басты ... ... бірі ... ... қызметтердің толық тізімін бере алады. Оның ... ... банк ... мен қаржы сатуды өткізу, шағын және
орта кәсіпкерлік субьектілері мен жеке ... ... ... ... ... ... ... жұмыс жасау.
Қазіргі таңда ТұранӘлемБанкі негізгі құралдарды алу үшін ... ... ... үшін ... ... ... ... ішінде:
- Несиелер, шағын және орта бизнес үшін несие линиялары мен лимиттер;
- Овердрафт – қарсы төлемдер негізінде ... ЖДЕБ ... ... және орта ... ... ... ЖДЕБ бағдарламасы бойынша несиелер;
- KFW линиясы бойынша шағын және орта бизнесті несиелеу;
- Asian Development Bank ... ... ... ... және орта ... Экспортты – Несиелеу Агенттіктерінің сақтандыруы негізінде қаржыландыру
және Экспортты-импортты Банктер кепілдігі.
Сонымен қатар, ... ... ... ... есебінен бірге
қаржыландыру құжатты аккредитивті ұсыну бойынша операциялар орындалады.
«Казкоммерцбанк» ҚАҚ 1990 жылы ... ... ... заңды және
жеке тұлғаларға қызмет көрсететін Қазақстанның ең үлкен жеке ... ... ... ... ... және ... ... бойынша несиелер
мен қарыздарды беру және депозиттерді қабылдау болып табылады.
Банк кәсіпкерлікті қолдау бойынша мынадай қаржы ... ... және орта ... ... ... ... ... үшін экспресс-несиелер.
Сонымен қатар, Казкоммерцбанк жеті банк құрамында «Несиелік бюро
және несиелік тарихты құру туралы» ... ... ... ... бюро құрылтайшысы болды. Несиелік бюро қарыз ... ... ... ... және ... және бұл ... ... ... ... ... ... да халыққа несие ретінде
қызмет көрсететін қаржылық және қаржылық емес ұйымдарға)
Шағыннесиелеу (микронесиелеу) – кәсіпкерлік ынтаны дамытуға, ... ... ... ... ... белсенді бөлігін өзін-
өзі қамтамасыз етуге бағытталған несиелеудің бір үлгісі. ... ... ... бір ... ол ... дамыту үшін жағдай жасауға және
неғұрлым аз ... ... ... ... ... соңғы мақсаты белгілі бір аймақта кедейлік деңгейін
төмендеті болып табылады.
Шағыннесие ұйымы – ... ... ... ... аспайтын
көлемдегі шағын несиелерді ұсыну бойынша қызметті ... ... ... және ... ... өз ... қарыз алушыларға өздерінің қауіп-қатерлерін төмендету үшін шағын
бизнесті жүргізу ... ... және ... ... ... статистикалық көрсеткіштің мәліметі бойынша 2005 жылдың
1 ... ... ... саны 177 ... құрайды, олардың
ішінде белсенді түрде жұмыс жасаушы 40,7% (72 бірлік), уақытша ... (18 ... бір ұйым ... ... қалғандары жетілу кезеңінде
Екінші дәрежелі банктерден шағыннесие ұйымдарының ... ... ... мемлекет тарапынан қатаң бақылаулардың жоқтығы;
- шағыннесиелеу қызметі лизензияланбайды;
- шағыннесиелеу бағдарламасындағы кеңесті-оқытушы элементтерінің бірі;
- қарыз алушылардың өзара ... ... ... ... ... құралдарын мақсатты қолдану бағытталған:
• пайдасы тамен азаматтарға өзіндік айнылысуын ... ... ... ... үшін ... жасау.
ҚР мемлекеттік статистикалық тізілімінде 2003 жылдың жағдайында 72
микронесиеленген ұйымдар тіркелген. Олардың ішінен тек қана 5 ... ... ... және 7 ... ұйым – ауылдық жерлерде
тіркелген.
Микроқаржыландыруды жүзеге асыратын ұйымдар қатарына жатады:
• «ҒӨҰ ... ... ... ... ... ... қор» ҚҚ;
• «Азиялық несие қоры» ҚҚ;
• «Қазақстанның ... ... ... ... ... ... ... заңды тұлғалар бірлестігі;
• «Мөлдір» жалғыз басты аналар ... ... ... ... ...... ... және микро- және шағын кәсіпкерлікті дамыту ... ... ... үшін  тиімді құрал болғандығы
дәлелденген.     
Микроқаржыландыру деп ... ... ... ... жоқ ... және ... ... сондай-ақ кедей адамдарға
олардың өмір сүру деңгейін жақсарту, еңбекпен  (өзін-өзі) қамтамасыз ... ... ... ... қаржылық қызметтер (микрокредит беру,
микросақтандыру, микрожинақтау және т.б.) қатарын беру түсініледі.
  ... ... ... ... ... ... (мемлекеттік коммерциялық  емес мекеме, коммерциялық емес қор,
өзара кредит ... ... және т.б.) және ... ... ... және ... ... айқындалады. Кедейшілікпен және
жұмыссыздықпен күрес стратегиясы 1998-2000 жылдары микрокредит  енгізуге
және шағын және орта бизнесті дамытуға  негізделді.
  ... ... ... ... ... ... ... (26.03.2003 ж.№296, өзгерістер 29.09.2003
ж.№992) елде микрокредит берудің қолданысты жүйесін құру ... беру ... ... ... мен бағыттары айқындалатын
болады:    
а) ... ... ... ҚР Заңын қабылдау;
б) микрокредит беру схемаларының барынша  орталықсыздандырылуын ... ... ... ... ... үшін ... жағдайлар
жасау;    
г) микрокредиттік ресурстарды ұсыну нарығында ... пен ... ... ... ... ... берудің  негізгі  мақсатты топтарын айқындау;    
е) ауыл әйелдеріне өз бизнесін ұйымдастыруға қолдау көрсету бойынша шаралар
қабылдау, сондай-ақ халықтың осал ... ... ... ... ... көп ... ... және басқаларға  мемлекеттік гранттар мен 
кредиттерді басымдықты беруге ... ... ... ... ... микрокредиттік ұйымдардың қызметтерін
біздің республиканың кез келген  азаматы, бизнес ... ... кез ... жеке ... ... тұлға пайдалана алады.  Микрокредиттік
ұйымдар беретін кредиттің ... ... 1,0 млн. ... (1000 ... ... ... - АЕК) 8,7 млн. ... дейін (8000 АЕК) 
ұлғайтылды. Бұл  Қазақстанда өзіндік ... ашу ... ... ... жақын шамамен  70000 АҚШ долларын құрайды.  (Мысалы: шаштараз немесе
дүкен ашу үшін ... ... ... ... бір бөлмелі пәтер  сатып
алу, шамамен 50 000 АҚШ доллары тұрады, бұл 6,3 млн. ... ... ... қайта жабдықтауға 1,0 млн.теңге және жабдық, маңдайша және  ... ...... 1,4 млн. теңге қажет болады).    
Мемлекеттің тұрақты қолдауының ... Қор ... күні ... ... ... ... мемлекеттік институтына айналды.
Қор шағын кәсіпкерлік секторын арзан, орташа және ұзақ мерзімді  ... ... ... ... ... әлемдік тәжірибеде 
сынамаланған мынадай қаржылық қызметтерді ұсынады: жобалық ... ... ... ... ... ... кредиттерін
кепілдендіру, франчайзинг, ... ... ... ... ... ... ... банктермен тең қаржыландыру.     
  Қор, ... ... ... ... үш ... ... дамытуға қол жеткізілетін Қазақстанда миркокредит ... ... ... іске ... ... ... ... Үкіметінің 2005 жылғы 22 тамыздағы
№ 862 қаулысымен бекітілген «Шағын ... ... ... акционерлік
қоғамын дамытудың 2005-2006 жылдарға ... ... ... ... ... екі ... бойынша  жүргізіледі:    
-    Микрокредиттік ұйымдарды «ШКДҚ» АҚ-тың үлестік  қатысуымен  құру және
оларды ресурстық  қолдау;   
«Шағын кәсіпкерлікті дамыту ... ... ... әрі - ... үлестік
қатысумен бағдарламаны іске асыру шеңберінде 30 микрокредиттік ұйым (бұдан
әрі - МКҰ) құрылды. Қор ... ... МКҰ ... ... ... 98,9 млн. теңгені  құрады. Оның ішінде 2006 жылы ... ... МКҰ ... ... ... мөлшері 18 
млн. теңге 9 МКҰ құрылды (олардың 7 МКҰ 14,0 млн. теңге сомасына  ...  
- ... ... ұйымдарға кредит беру.
Қазақстанда микрокредит беру  секторын  ... ... Қор ... ... 4 183,76 млн. ... 129 ... ... оның ішінде 2006 жылы              70 жоба  жалпы ... ... 08 млн. ... ... 6 %).   ... жылы 1 қаңтарда СА деректері ... ... ... ұйымдар (МКҰ) құрылған. Олардың дамуы үшін ... ... ... ... ... ... ... табыс табу деңгейін арттыру және  кредиттік ресурстарға 
әлеуетті жоғары  сұраныстың болуы.  
Екінші деңгейдегі банктер ... ... ... ... ... ... ... әкімшілік шығыстар кезінде пайздар  бірнеше
есе өсуі мүмкін, мысалы 2 000 000, 0 теңге және 200 000,0 ... ... 20 000,0 ... ретінде аламыз. 2 000 000,0-нан бұл 1 %.  200 ... – 10%) ... ... ... істеуге аз барады, осыған байланысты МКҰ
ауылдық жерлердегі  кредиттік мекемелердің функцияларын өзіне ... ... және орта ... ... ол – кез келген ... ... ... ... ... ... ... және орта бизнесті қалыптастыру мен дамыту экономиканы ... ... ... ... Атап ... салалық және өңірлік монополизм
жойылады, рынокта тауарлар мен ... ... жаңа ... ... ... ... жетістіктері өмірге енгізіледі, қоғам
тұрақтылығының кепілі болып ... орта тап ... ... және орта ... ... мың ... үшін ... сипатқа ие
болып, нарық экономикасының қажетті элементіне айналады.
Шағын және орта бизнесті дамыту мемлекеттен ішкі ... ... ... ... ... ... және Орталық Еуропа елдерінде шағын
және орта кәсіпорындарға тиесілі ІЖӨ үлесінің ... ... ... ... мен ... ... ... жеңілдіктер арқылы қол
жеткізілді. Оның сыртында көптеген басқа да ... ... ... ... заңдарға өзгертулер енгізген кезде ол өзгерістердің шағын және
орта кәсіпкерлікке қалай әсер ететіні туралы қорытынды жасау міндетті ... ... де ... және орта ... дамыту мемлекеттік
саясаттың басым бағыттарының бірі болып табылады. Ел басшылығы ол ... ... ... ... одан әрі ... және ... ... жақсы түсінеді. Атап айтқанда, ... ... ... әлемдегі жаңа Қазақстан” атты Қазақстан ... ... 28 ... ... ... және орта бизнеске қолдау
көрсетудің жүйелі ... ... ... ... ... одан ... ... көңіл бөлінген.
Елде қазірдің өзінде шағын және орта бизнесті дамыту үшін негіз
қалыптасқанын ... ... ... ... ... ... жылдан жылға өсіп келеді. Мәселен, соңғы 5 жылда олардың саны 2 есе
артты. Жұмыс ... ... ... шаруашылық субъектілері құрылымындағы
олардың үлесінің 91,4 пайыз құрауы да осыны нақты ... ... ... 106 ... жуық шағын және орта бизнес ... ... ... және орта ... өндірген өнімдер мен қызметтер елдің ІЖӨ
құрылымында қазірдің өзінде 30 ... ... ... ... күні кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің
нарық экономикасының толыққанды қатысушысы ретінде өз қызметтерін ... ... ... ... етіп отыр. Шағын және орта
кәсіпорындармен жұмыс істетуді ... ... ... ... және орта ... ... қолдау көрсетуді жүзеге асыратын арнаулы
Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту қоры ... ... ... жүргізуде.
Кәсіпкерлікке қолдау көрсету үшін бес мемлекеттік бағдарлама
қабылданып, жүзеге асырылуда. Кәсіпкерлікті дамыту үшін ... ... және ... ... арадағы іс-қимылдарының жаңа моделін құруға
бағытталған “Жеке кәсіпкерлік туралы” Қазақстан Республикасының Заңы
қабылданды. ... ... ... ... ... ... заңдық деңгейде қарастырылды. Оның
сыртында, сыбайлас ... ... ... және ... ... жақсарту
жөнінен үлкен жұмыстар атқарылды. Мәселен, осылайша сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес, шағын және орта бизнесті ... ... ... ... ... ... заңына түзетулер енгізілді.
Бизнесті құру жолындағы көптеген бюрократтық ... ... ... Соңғы жылдардың өзінде ғана лицензияланатын 350-ге тарта
сан-алуан қызмет түрлері қысқартылды. Кейбір лицензияларды беру ісі ... ... ... ... оңайлатылды.
Мемлекетке елдегі шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуды одан ... үшін алда ... ... ... тура ... ... заң ... бастамалар арқылы және қазірде ... ... ... шеңберінде шағын және орта кәсіпкерліктің ... ... ... ... қол ... сол арқылы
мемлекеттің экономикалық және саяси тұрақтылығының берік іргетасы – орта
тапты нығайту ... ... ... жылдары қабылданған кешенді шаралардың
нәтижесінде Қазақстанда орта тап қоғамның жақсы қалыптасқан, экономикалық
және саяси белсенді тобына ... деп ... ... ... ... шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту бұдан былай да
біздің ... ... бірі ... қала ... ... ... шағын және орта бизнестің өндіріс көлеміндегі үлес ... ... ... асып ... ... ... ... бар. Бұл ірі өнеркәсіп
кәсіпорындары аутсорсинг арқылы ұсақ ... ... ... ... ... ... ... өндіріс көлемінің артуы
арқасында мүмкін болмақ.
Олай болса мемлекеттің шағын және орта кәсіпкерлікті ... ... ... ... болашақтың өзінде-ақ өз жемісін
беретініне нық сеніммен қарауға болады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... ... ... Под ред. ... М.Ю. – М.: ВЕК, -
1996.
2. .“Бизнесті қалай ... ... ... ... қолдау қоры. Алматы, 2005
3.“Жеке кәсіпкерлік туралы заң//2006.07.07
4.http://64.233.183.104/search?q=cache:i_QhtsUTu1EJ:www.western.kz/page.php%
3Fpage_id%3D367%26lang%3D3+%D0%BA%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D1%80%
D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%82%D1%83+%D2%9A%D0
%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&hl=ru&ct=clnk&cd=5&gl=kz&ie=UT
F-8&inlang=ru
5.Кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымы” әдістемелік құрал 2005 (ҚР ... ... ... ... ... ... ... іс үстінде//Қорғауға және
қолдауға ие бизнес
http://64.233.183.104/search?q=cache:cjlbTjqPNTcJ:www.egemen.kz/%3Fact%3Drea
darticle%26id%3D5053+%D0%BA%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BB%
D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%82%D1%83+%D2%9A%D0%B0%D0
%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&hl=ru&ct=clnk&cd=4&gl=kz&ie=UTF-
8&inlang=ruhttp://64.233.183.104/search?q=cache:i_QhtsUTu1EJ:www.western.kz/
page.php%3Fpage_id%3D367%26lang%3D3+%D0%BA%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%
B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%82%D1%83+
%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&hl=ru&ct=clnk&cd=5&gl
=kz&ie=UTF-8&inlang=ru
7.ҚР Президенті жанындағы Кәсіпкерлер ... ... ... ... рыночной экономики: предпринимательскии
аспект” ОФ БИС Алматы 2000
11.“Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс ... ... ... ... ... ... ... 2005
12.“Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан” ҚР Президентінің ... ... ... ... С.Н., Қожамқұлова Ж.Т. Коммерциялық кәсіпкерлік негіздері: Оқу
құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2004. – 138 бет.
14.Буянов В.П. Управление ... ... ... В.П., Кирсанов К.А.,
Михайлов Л.А. – М.: Экзамен, 2002. – 384с.
15.Тэрпаш Л.Н. Риски в экономике: Учеб. Пособие для вузов/ Под. ред. ... В. А. – М.: ... 2003. – ... ... ... для вузов/ Под. ред. ... ... – М.: ... 1999. – ... ... ... ... Казахстана на
мировом рынке. Материалы ... ... ... проводимой в
рамках 60-ой научной конференции студентов и молодых ... ... им. ... на ... ... и ... ... и инновации»/Под редакцией
Е.Б. Жатканбаева, Г.А. Садыхановой. - Алматы, 2005. - ... ... ... 2006жыл.
19.Курс предпринимательства: Учебник для вузов/ В.Я. Горфинкель, В.А.
Швандер, Е.М. Купряков и др.; Под. ред. ... В.Я. ... ... ... – М.: ... ЮНИТИ, - 1997. – 296б.
20.И.Т. Балабанов. Риск – менеджмент: Учебник для вузов. – М.: «Финансы и
статистика», 1996. – ... ... ... для ... Под ред. ... В.Я.Горфинкеля,
проф. В.А. Швандера. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ... 2004. ... ... В.К. ... и ... учет на ... ... НАК «Центраудит», 1997.
ҚОСЫМША
Шағын және орта бизнес дамуына қолғабыс жасау инфрақұрылым обьектілерінің
мекен-жайлары
|№ б/б ... ... |
|4 ... ... қ., ... көш, 111 т.|
| ... ... АҚ |(3272) ... ф. (3272) |
| | ... |
|5 ... ... ... қ. Абай даңғ. 26-А, т. |
| |АҚ |(3272) ... ф. (3272) |
| | ... ... |
|6 ... ... ... ... |
| ... ... |т. (3272) ... ... |
| |АҚ |ф. (3272) ... ... ... даму |Астана қ. Республика даңғ.32, |
| ... |т. (3172) ... ... |
| | |ф. (3172) ... ... б/б ... ... |
|8 ... |  |
| ... |
| ... ... | ... ... қалалық |Алматы, Б. Бұлқышев көш, 4Е |
| ... |т. (3272) ... ф. |
| | |(3272) ... 32-28-90 |
|  | ... ... ... ... |
| ... |т. (3172) ... |
| | ... |
| | |ф. (3172) 32-84-88 ... ... ҚМК ... қ. М. ... көш. |
| | |95 |
| | |т. (3232) ... ф. |
| | |(3232) 24-46-52 ... ... ... қ. ... көш. 73 |
| ... |т. (3252) ... ф. |
| | |(3252) 51-20-03 ... емес ұйымдар |
|1 ... ... ... қ. Чернышевский көш. |
| ... мен |43, т/ф. (3132) 50-40-90 |
| ... ... | |
| |ҚБ | |
|2 ... |Алматы қ. Абай даңғ. 1, 519 |
| ... |бөл. т. (3272) ... ф. |
| ... ЗТБ |(3272) ... |
| | ... |
|4 ... ... қ. Абай даңғ.42/44, |
| ... ... |1002 ... т. (3272) |
| ... ... 93-54-68, ф. |
| ... |(3272) ... ... ... ... қ. Жамбыл көш, 111 |
| ... |т. (3272) ... ... ... ҚБ | ... б/б ... ... ... ... ... ... ҚАҚ ... Абай көш. 68/74 |
| | |т. (3272) ... 50-57-61, |
| | |ф. (3272) ... |
| | ... ... ... ... ... көш, 299, |
| | |т. (3272) ... |
| | |ф. (3272) ... |
| | ... ... ... ... ... көш. 111, |
| | |т. (3272) ... ... |
| | |ф. (3272) 79-35-62 ... ... |Алматы, Желтоқсан көш. 173/183 |
| | |т. (3272) ... ... |
| | |ф. (3272) 60-73-10 ... ... ... ... көш, 96/77, |
| | |т/ф. (3272) 58-46-30 ... |«Халық-Лизинг» ... ... көш, 97 |
| | |т/ф. (3272) ... |
| | ... ... ... ... Төле би көш. 143-А, |
| | |т. (3272) ... |
| | |ф. (3172) 58-04-46 ... б/б ... ... ... ұйымдар  |
|1 |(USAID) ... ... ... би көш. 41, |
| ... ... АҚШ |т. (3272) ... ... |
| |Агенттігі |ф. (3272) ... ... |
| | ... |
|2 |(ASIAN ... |Астана, Абай даңғ.144, |
| |BANK) ... Даму |т. (3172) ... ... |
| ... |ф. (3172) 39-10-87 |
|6 |(WORLD BANK) ... ... ... ... ... ... |т. (3172) ... 58-03-42 |
| | ... ... би көш. 41-А, |
| | |т. (3272) ... ф. (3272) |
| | ... ... |(GTZ) ... ... ... ... ... 3, |
| |қарым-қатынас |9, т. (3272) ... |
| ... ... ... |
| ... |ф. (3272) ... www.gtz.de |
|8 ... ... ... Самал шағын ауданы, 12,|
| ... ... |т. (3172) ... 58-02-01 |
| ... ... ... би көш., 41а, 4 |
| | ... т. (3272) ... |
| | ... ф. (3272) ... |
| | ... ... АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БИЗНЕС ФАКУЛЬТЕТІ
МАКРО-МИКРОЭКОНОМИКА КАФЕДРАСЫ
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
ҚАЗАҚСТАНДА КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ ДАМЫТУДЫҢ ... курс ... ... ... ... Досумова
Алматы 2007
-----------------------
Мақсаттары, стратегиялық жоспарлары
Жүргізу миссиясы
«Шағын кәсіпкерлікті қолдау қоры» ЖАҚ
«Инжиниринг және ... ... ... инновациялық қоры»АҚ
«Қазақстанның инвестициялық қоры»АҚ
Облыс, қала,әкімшілік аппараты
Кәсіпкерлікті дамыту департаменті
ОРТАЛЫҚ АТҚАРУШЫ ... ... ... және ... ... (Басқару)
«Қазақстанның даму банкі» АҚ
Саясатты іске асыру.
Мем.бақғдарламаларды іске асыру
ОШК зерттеу
Жұмыстарды ... ... ... қор
Несиелерді сақтандыру
ҒЗЗКЖ және инновациялар, зерттеулерді жетілдіру
«Маркетингті – сараптамалық зерттеулер орталығы» ҚАҚ
«Экспорттық несиелерді сақтандыру және Мемлекеттік сақтандыру
Корпрациясы»ҚАҚ
кредитов и инвестиций»ҚАҚ
Президент
Президент ... ... ... және сауда министрлігі (ИСМ)
ҮКІМЕТ
Мемлекеттік саясат
Мемлекеттік бағдарламалар
Инвестицияларды тарту бойынша шаралар
Жұмыстарды бақылаубот
Мақсаттары, стратегиялық ... ... ... ... ... және бюджетті жоспарлау бөлімі немесе экономика және қаржы
бөлімі
Шағын және орта бизнес мәселелері бойынша комиссия
ШОК топтық мүдделері, ұсыныстар
ШОК ... ... іске ... іске ... ... ... ұсыныстар
Мемлекеттік атқарушы билік
Мемлкетік емес ұйым
Қауымдастықтар, одақтар, бірлік
Қоғамдық қорлар, қоғамдық бірлестіктер
Орталық атқарушы органдар
Жергілікті атқарушы органдар
Аймақтық атқарушы органдар
Кәсіпкерлер
заңдар, нормативті құжаттар, дамыту ... және ... ... ... заңды жетілдіру бойынша ұсыныстар, ШОК
топтық мүдделері.
Сұхбат
Сұхбат
Сұхбат

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 43 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпкерлік29 бет
Кәсіпкерлік іс-әрекет66 бет
Кәсіпкерлік және кәсіпкерлік қызмет58 бет
Кәсіпкерлік және кәсіпкерлік қызметтің теориялық негіздері51 бет
Кәсіпкерлік түсінігі және кәсіпкерлікті мемлекеттік басқару31 бет
Кәсіпкерлік қызметке салық салу мәселелері62 бет
Кәсіпкерлік қызметтің дамуының экономикалық мазмұны28 бет
Кәсіпкерлік құқық пәнінен дәрістер128 бет
Кәсіпкерлік – кәсіпкерлік бизнестің неғұрлым жекеше жағдайы5 бет
Кәсіпкерлік. Дәрістер жинағы56 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь