Компьютерлік желідегі жарнама


1. Кіріспе
Туронімді жылжытудағы жарнаманын
ролі

2. Негізгі болім:

1. Компьютерлік желідегі жарнама

2. Интернет жарнамасынын артықшылықтары

3. Интернет жарнамасынын букіләлемдік жарнама бизнесінде алатын орны

3. Қорытынды
Қазіргі кезде турагенттер туронімді нарыққа жылжыту ушін турлі тәсілдерді пайдалануда. Туронімді нарыққа жылжытуда маркетинг коммуникациясынын ролі зор. Маркетинг коммуникациясы- тутынушыга ықпал ету мақсатында тауарлар мен қызметтерге суранысты қалыптастыру және ынталандыруга багытталган шаралар жуйесі. Маркетинг коммуникациясы 4 элементтен турады: жарнама, откізуді ынталандыру, жеке дербес сату және қогаммен байланыс. Енді туронімді нарыққа жылжытудагы жарнаманын ролін қарастырайық.
Жарнама қазіргі кезде маркетингтік коммуникациянын негізгі элементінін бірі болып саналады. Жарнаманын қогамдагы ролі оте манызды. Жарнама тауарлар мен қызметтерге тутынушылардын суранысын қалыптастыруга багытталган шаралардын бірі. Жарнама- болашақ сатып алушылардын назарына тауарлар мен қызметтер туралы манызды мәліметтерді жеткізу қызметін атқарады.
Қазіргі кезде жарнамалық хабарды таратушы қуралдардын бірнеше турі бар. Олар: баспасоз, баспа, теледидар, радио, сыртқы жарнама, интернет және т.б. болып келеді. Жарнама таратушы қуралдарды тандау букіл жарнамалық компаниянын табыстылыгын анықтайды. Сондықтан жарнама берушілер жарнама қуралын тандауга ерекше назарын аударады. Жарнаманын қуралын дурыс тандай білген жагдайда жарнаманын тиімділігі арта туседі. Әр жарнама беруші озінін коздеген мақсаттарына сай, озіне негурлым тиімдірек, пайдалыгы коп жарнама қуралын тандайды.Осыган байланысты рефератта жарнама таратудын негізгі қуралдарынын біріболып есептелетін интернет жарнамасы және интернеттегі жарнама бизнесі мәселесі қарастырылып отыр.

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар:

1. Кіріспе
Туронімді жылжытудагы жарнаманын
ролі

2. Негізгі болім:

1. Компьютерлік желідегі жарнама

2. Интернет жарнамасынын артықшылықтары

3. Интернет жарнамасынын букіләлемдік жарнама
бизнесінде алатын орны

3. Қорытынды

Кіріспе

Қазіргі кезде турагенттер туронімді нарыққа жылжыту ушін турлі
тәсілдерді пайдалануда. Туронімді нарыққа жылжытуда маркетинг
коммуникациясынын ролі зор. Маркетинг коммуникациясы- тутынушыга ықпал ету
мақсатында тауарлар мен қызметтерге суранысты қалыптастыру және
ынталандыруга багытталган шаралар жуйесі. Маркетинг коммуникациясы 4
элементтен турады: жарнама, откізуді ынталандыру, жеке дербес сату және
қогаммен байланыс. Енді туронімді нарыққа жылжытудагы жарнаманын ролін
қарастырайық.
Жарнама қазіргі кезде маркетингтік коммуникациянын негізгі элементінін
бірі болып саналады. Жарнаманын қогамдагы ролі оте манызды. Жарнама
тауарлар мен қызметтерге тутынушылардын суранысын қалыптастыруга
багытталган шаралардын бірі. Жарнама- болашақ сатып алушылардын назарына
тауарлар мен қызметтер туралы манызды мәліметтерді жеткізу қызметін
атқарады.
Қазіргі кезде жарнамалық хабарды таратушы қуралдардын бірнеше турі бар.
Олар: баспасоз, баспа, теледидар, радио, сыртқы жарнама, интернет және т.б.
болып келеді. Жарнама таратушы қуралдарды тандау букіл жарнамалық
компаниянын табыстылыгын анықтайды. Сондықтан жарнама берушілер жарнама
қуралын тандауга ерекше назарын аударады. Жарнаманын қуралын дурыс тандай
білген жагдайда жарнаманын тиімділігі арта туседі. Әр жарнама беруші озінін
коздеген мақсаттарына сай, озіне негурлым тиімдірек, пайдалыгы коп жарнама
қуралын тандайды.Осыган байланысты рефератта жарнама таратудын негізгі
қуралдарынын біріболып есептелетін интернет жарнамасы және интернеттегі
жарнама бизнесі мәселесі қарастырылып отыр.

Негізгі болім

1. Компьютерлік желідегі жарнама

Компьютерлік желідегі жарнама- ен жас жарнама типтерінін бірі.
Интернеттегі жарнама маркетингтік коммуникациянын тиімді қуралы болып
есептеледі. Тек 1994 жылдын ортасына қарай Nando. Net компаниясы желілерде
жарнамага арнап орын болу мақсатымен бірнеше Web- туйіндерді шыгарды.
Ал 1994 жылдын қазан айында ен бірінші американдық Интернет журнал Hot-
Wired жарыққа шықты. Онын шыгарушылары жарнама берушілерді іздей бастады,
және бір ай отпестен барлық электрондық жарнама аландары сатылып кетті.Ен
ірі жарнама берушілер болып IT&T және IBH болып табылды. Жарнамалық
ундеудін адресаттары компьютерлік технологиялар сферасындагы мамандар
болды. Осыдан кейін Интернеттегі жарнамага қаражаттарды жумсау колемі
геометриялық прогрессияда улгая бастады: 1995 жылы ол 10-15 млн доллар
қурады, ал 1997 жылы 100- 200 млн долларды қурады, ал 1998 жылы бул
корсеткіш 1,5 млрд. доллардан асып тусті. Бул корсеткіш 1999 жылы- 1,75;
2000 жылы – 4,88; 2001 жылы – 7,18; 2002 жылы – 10,97 млрд. долларды
қурады.
Окінішке орай, интернет жарнамасынын бул қарқынмен осуі негізінде АҚШ
және басқа экономикалық жагынан дамыган елдердін улесіне тиген.
Web- қолданушыларды болу 1999 жылдын басында мынандай корініске ие болды:
АҚШ- 62,8 млн, Батыс Европа- 41 млн, Азия- Тынық мухиты аймагы- 14,3 млн (
Жапонияны қоса алганда- 6,5 млн), Латын Америкасы- 4,8 млн. Осыган орай,
Веб- жуйелерді пайдаланушылардын жалпы саны 120 миллионнан асып тусті.
Алайда, Веб- сайттарды қолданушылар қатарында елеулі улесті ірі фирмалар
алатынын ескере кеткен жон. Осыган байланысты, Интернеттегі жарнама қазіргі
кезде бизнеске багыттылган коммуникациянын манызды қуралы ретінде атаққа
ие болды.
Интернет саласында жумыс атқаратын ен ірі Веб- операторлардын бірі,
NetGravity’ѕ компаниясынын басқарушыларынын бірі озінін қызметінін
міндеттерін былай тап корсетті: “ Егер сіз Веб- сайттын иесі болсаныз, біз
сізге жарнама ушін ақша алуга комектесеміз. Егер сіз- жарнамалық агенттік
болсаныз, біз сізге табысты жарнамалық науқанды откізуге комектесеміз. Егер
сіз- жарнама беруші болсаныз, біз сізге сол жарнама науқанынын тиімділігін
багалауга комектесеміз”.
Қазіргі кезде дуние жузінде интернетке қосылушылардын саны куннен кунге
артып келеді. Бугінгі кунде интернет жуйесіне қосылган адамдардын саны
дуние жузінде 1,5 млрд-тан асып отыр. Интернет жарнамасы пайдалы жақтары,
ягни жеделдігі қайталануы, таратылу ауқымына байланысты ақпарат таратудын
ен тиімді қуралына айналып отыр.
Интернет жарнамасынын негізгі тасушысы ретінде баннерлерді , Веб-
беттерді, электрондық почтаны, таратылу тізімдерін айтуга болады.
Баннерлер желідегі негізгі жарнама типтерінін бірі. Олар негізінен Веб-
беттерде, жарнамалық хабары бар, белгілі бір колемдегі ( әдетте, 40x400
пиксел) графикалық элементтер турінде орналастырылады.
World Wide Web ( букіләлемдік тор) жуйесі Интернет мультимедиялық
технологиясы ретінде пайда болып, дамып келеді. WWW жуйесінде ақпаратты
жеке озіндік серверде орналастырумен қатар, сервердін иесі белгілі бір
ақыга усынган кеністікті, орынды пайдалануга болады. Бундай орналастырудын
формасы Web - сайт болып табылады. Онын алгашқы беттері потенциалды
тутынушыларга ундеу қуралы ретінде қызмет атқарады. Ары қарай, ақпараттын
коммуникаторы усынатын электрондық турлері- вертуалды баспалар орнатылуы
мумкін.
Электрондық почта. Электрондық почта белгілі бір электронды алушылар
адрестері бойынша ақпараттарды жіберуші коммуникатор қызметін атқарады.
Таратылу тізімі желіде белгілі бір арнайы файлдардын болуымен
негізделеді. Бундай файлдерде нақтылы оздерін қызықтыратын сурақтары
бойынша ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жергілікті компьютерлік желідегі ақпараттық қорғау ұйымы
Жарнама
Маркетингтегі жарнама
Жарнама нарығы
Жарнама туралы мәлімет
Туризмдегі жарнама
Желідегі қателерді табу және дұрыстау алгоритмі
Жарнама қызметі
Жарнама туралы
Жарнама агенттігі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь