Шаруашылық субъектілерінің қаржылық ресурстары

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1. ШАРУАШЫЛЫҚ СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ РЕСУРСТАРЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.1. Кәсіпорынның қаржылық ресурстарының мәні, түрлері және
құрылымдық ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.2. Қаржылық ресурстардың қалыптасу көздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10

2. ШАРУАШЫЛЫҚ СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ РЕСУРСТАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫН ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
2.1. «ҚазМұнайГаз . Консалтинг ЖШС ұйымдық . экономикалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
2.2. «ҚазМұнайГаз . Консалтинг қаржылық ресурстарының
өсу динамикасын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20
2.3. Қаржылық ресурстарды тиімді пайдалануды талдау және кәсіпорын қаржыларының қалыптасу мен пайдаланудың көкейкесті мәселелері ... ... ... ... 24

3. ҚАРЖЫЛЫҚ РЕСУРСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫ
ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..32
3.1. Қаржылық ресурстарды тиімді пайдалануды жоғарлатудың негізгі бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32
3.2. Қаржылық ресурстарды басқаруды жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ...35

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...39

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .41
Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізіп, экономикамыздың гүлденуіне байланысты көптеген жетістіктерге, өзгерістерге қол жеткіздік. Нарықтық экономикаға ауысу тәжірибесі ұлттық экономикалық жүйелердің күрделі қайта құрылуымен байланысты жүрді. Шаруашылық субъектілерінің орталықтандырылған жүйеден тәуелділігі экономикалық тұрғыдан негізсіз болды. Кәсіпорындар нарық талаптарына сәйкес дербестікке қол жеткізе бастады.
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанң халыққа Жолдауында: «Экономиканың тұрлаулы дамуын жай қамтамасыз етіп, ұстап тұру емес, оның өсуін басқаруң керектігін баса көрсетті /1, б.6/. Бұл осыған дейінгі ауыр да, қиын кезеңдерден Қазақстанның үлкен жеңіспен шыққандығын және осы қалыптан таймай, оны ары қарай қарқынды дамыту керектігін білдіретін сөздер. Өйткені, Қазақстанның қазіргі жағдайы Орталық Азия мен ТМД елдерінің арасында саяси тұрақты, экономикалық дамудағы көрсеткіштерді білдіріп тұр. Әлбетте, жетістікке жету салыстырмалы түрде алғанда оңай болғанымен, оны ұстап тұру және ары қарай дамыту өте қиын іс екені белгілі. Осы реттен қарағанда Елбасының саяси-экономикалық көзқарастары да осы жылғы жолдауда негізінен әлеуметтік секторға назар аударудан басталды.
Нарық жағдайында кәсіпорынның өміршеңдігінің кепілі мен жай-күйін орнықтылығының негізі оның өзінің қаржылық ресурстарын тиімді қалыптастыра білуінде. Яғни, ақша қаражатын еркін орын алмастыра отырып қолданып, тиімді пайдалану жолымен өнімді өндіру мен өткізудің үздіксіз процессін қамтамасыз ете алатындай етіп өзінің қаржы ресурстарын үйлесімді басқаруды білдіреді. Отандық талдау әдебиеттерінде қаржылық ресурстарды қалыптастыру ерекшеліктерін талдау мәселесі аз зерттелген, осы тұрғыдан келгенде зерттеу тақырыбының өзектілігі объективті. Ұлттық экономикалық жүйенің нарық жағдайындағы қаржылық ресурстарды тиімді қалыптастырудың ғылыми теориясы мен практикасы, нақты кәсіпорын мысалында («ҚазМұнайГаз - Консалтинг ЖШС).
Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері. Нарықтық экономикаға көшу жағдайында кәсіпорында қаржылық ресурстарды қалыптастыру ерекшеліктерін зерттеп бағалау болып табылады. Кәсіпорынның қаржылық ресурстарды қалыптастырудың жұмыстарын ұйымдастырудың әдістемелік базасы мен негізгі нышандарын айқындау курстық жұмыстың мақсаты және де осы тақырыпқа сәйкес бірнеше міндеттер алға қойылып отыр:
- кәсіпорынды қаржылық ресурстары мәселесінің ғылыми-теориялық негізін зерттеу және қаржылық ресурстарды басқару жағдайындағы кәсіпорындағы қаржылық ресурстарды тиімді қалыптастыруды талдау;
- шаруашылық субъектілерінің қаржылық ресурстарын қалыптастырудың шетелдік тәжірибесін қарастыру;
- нақты субъекті мысалында қаржылық ресурстарын қалыптастырудың талдау және кәсіпорындарды қаржылық ресурстарын қалыптастыруды басқару жұмыстарының басымдылықтары мен жетілдіру жолдарын қарастыру.
1. Назарбаев Н.Ә. «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанң Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. Ақиқат, 2007. №4.-7бет.
2. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолындаң. Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. 2010 ж.
3. Кеулімжаев Қ.К. Қаржылық есеп. Оқулық. Алматы 2006
4. Мейірбеков А.Қ., Әлімбетов Қ.Ә. «Кәсіпорын экономикасың Алматы: «Экономикаң баспасы, 2008
5. Балабанов И.Т. «Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?ң. - М.: Финансы и Статистика, 1994
6. Ворст И., Ревентлоу П. «Экономика фирмың изд. «Высшая школаң 1993
7. Кеулімжаев Қ.К, Әжібаев З.Н. Құдайбергенов Н.А. «Бухгалтерлік есеп принциптерің Алматы. «Экономиксң баспасы, 2008 ж.
8. Шеремет А.Д. Сайфуллин Р.С. «Финансы предприятииң М.: Инфра, 1999
9. Дюсембаев К.Ш., Егембердиева С.К., Дюсембаева З.К. «Аудит и анализ финансовой отчетностиң Адматы, «Қаржы-қаражатң 1998
10. Өсербайұлы С. «Корпоративтік қаржың Алматы, «Қазақ университетің 2010
11. Арзаева М.Ж. Малый и средний бизнес.// Банки Казахстана № 3, 2010
12. Дүйсенбаев К.Ш. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау. Оқу құралы. Алматы 2006ж
13. Нурсеит Н., Нурсеитова Р. «Текущее состояние развития и кредитования мадлого бизнесаң «Экономика и статистикаң №2, 2008
14. Бородина Е.И. «Финансы предприятийң учебное пособие. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 208с.
15. Крейнина М.Н. «Финансовый менеджментң учебное пособие. - М.: Издательство «Дело и Сервисң, 1998. - 304с.
16. Тургулова А.К. «Современные тенденции формирования собственного каптала на практике казахстанских компанийң «Вестник КазНУң Серия экономическая №2 (48) 2010 41-49
17. Бочаров В.В. Корпоративные финансы/ В.В. Бочаров, В.Е. Леонтьев. - СПб.: Питер, 2007. - 544 с
18. Гудушаури Г.В. Управление современным предприятием/ Г.В. Гудушаури, Б.Г. Литвак. - М.: ЭКСМОС, 1998. - 336 с
19. Аубакирова Г. Алгоритм реализации адаптивного подхода к управлению предприятием // Транзитная экономика. - 2006. - №: 1. - С.22-29
20. Ельбисинов С.Х. Финансовый менеджмент: электронный учебник.- Алматы: МОНРК, 2008
21. Есымханова З.К. «Проблемы формирования финансовых ресурсов предприятий» - /Статистика, учет и аудит/ 2009 г. №1.
22. Федулова С.Ф. « Управление финансовыми ресурсами и оценка эффективности их использования»-/ Финансы и кредит/-2010 г №36.
23. Финансовая отчетность ТОО «ҚазМұнайГаз-Консалтинг»
24. План развития ТОО «ҚазМұнайГаз-Консалтинг»
25. www.kase.kz
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ.....................................................................
...................................................3
Шаруашылық субъектілерінің қаржылық ресурстарының теориялық
негіздері.................................................................
.........................5
1 Кәсіпорынның қаржылық ресурстарының мәні, түрлері және
құрылымдық
ерекшеліктері...............................................................
....................5
1. Қаржылық ресурстардың қалыптасу
көздері..............................................10
ШАРУАШЫЛЫҚ СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ қаржылық ресурстарынЫҢ қалыптасуын талдау ЖӘНЕ
БАҒАЛАУ...................................................15
1. ...... ЖШС ...... ...... ... ресурстарының
өсу динамикасын
талдау......................................................................
................20
3. Қаржылық ресурстарды тиімді пайдалануды талдау және кәсіпорын
қаржыларының қалыптасу мен пайдаланудың көкейкесті
мәселелері................24
Қаржылық ресурстарды пайдалануды
жетілдіру
жолдары.....................................................................
.....................32
4 Қаржылық ресурстарды ... ... ... ... Қаржылық ресурстарды басқаруды жетілдіру
жолдары...........................35
Қорытынды...................................................................
........................................39
Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі.........................................................41
КІРІСПЕ
Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізіп, экономикамыздың гүлденуіне байланысты
көптеген жетістіктерге, өзгерістерге қол ... ... ... ... ... экономикалық жүйелердің күрделі қайта құрылуымен
байланысты жүрді. Шаруашылық субъектілерінің орталықтандырылған жүйеден
тәуелділігі ... ... ... ... Кәсіпорындар нарық
талаптарына сәйкес дербестікке қол ... ... ... Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2007 жылғы «Жаңа
әлемдегі жаңа Қазақстанң халыққа ... ... ... ... ... етіп, ұстап тұру емес, оның өсуін басқаруң керектігін баса
көрсетті /1, б.6/. Бұл ... ... ауыр да, қиын ... ... жеңіспен шыққандығын және осы қалыптан таймай, оны ары
қарай қарқынды дамыту ... ... ... ... ... ... Орталық Азия мен ТМД елдерінің арасында ... ... ... ... ... тұр. ... жетістікке жету
салыстырмалы түрде алғанда оңай болғанымен, оны ұстап тұру және ары ... өте қиын іс ... ... Осы ... ... Елбасының саяси-
экономикалық көзқарастары да осы ... ... ... ... ... ... басталды.
Нарық жағдайында кәсіпорынның өміршеңдігінің кепілі мен жай-күйін
орнықтылығының негізі оның өзінің қаржылық ресурстарын ... ... ... ақша ... ... орын ... отырып қолданып, тиімді
пайдалану жолымен өнімді өндіру мен өткізудің үздіксіз процессін қамтамасыз
ете алатындай етіп өзінің қаржы ресурстарын ... ... ... ... әдебиеттерінде қаржылық ресурстарды ... ... ... аз зерттелген, осы тұрғыдан келгенде зерттеу
тақырыбының өзектілігі объективті. Ұлттық экономикалық ... ... ... ... ... ... ... теориясы
мен практикасы, нақты кәсіпорын мысалында («ҚазМұнайГаз - Консалтинг ЖШС).
Зерттеу жұмысының мақсаты мен ... ... ... ... ... қаржылық ресурстарды қалыптастыру ерекшеліктерін
зерттеп бағалау болып табылады. ... ... ... ... ... әдістемелік базасы мен негізгі
нышандарын айқындау курстық жұмыстың мақсаты және де осы тақырыпқа ... ... алға ... ... ... қаржылық ресурстары мәселесінің ғылыми-теориялық негізін
зерттеу және қаржылық ... ... ... ... ... ... ... талдау;
- шаруашылық субъектілерінің қаржылық ... ... ... ... ... ... мысалында қаржылық ресурстарын қалыптастырудың талдау
және кәсіпорындарды қаржылық ресурстарын қалыптастыруды ... ... мен ... жолдарын қарастыру.
Зерттеу жұмысының объектісі ретінде барлық дерлік қазақстандық
кәсіпорындар ... ... ... консалтингтік қызмет көрсету
саласындағы компаниялардың бірі болып табылатын «ҚазМұнайГаз - Консалтинг
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Зерттеу ... ... ... ... ... жүргізген
курстықант пен оның ғылыми жетекшісін, өндірістік тәжірибеден өту ... ... ... зерттеліну дәрежесі. Кәсіпорындағы қаржылық ресурстарды тиімді
қалыптастыру мәселелері біздің тәжірибемізде нарықтық экономикаға ... ... ол ... ... ... ... ... тақырыптың зерттелу дәрежесін экономикалық ғылымның классикалық
өкілдерінің еңбектерінен бастап қазірге ... ... атай ... ... ... ғалымдар Ю. Бригхем, Ван Хорн Дж.К, ... ... ... ... М.Н.Голикова
жұмыстарында, отандық М.М. Мухамбеков, К.Ш. Дүйсенбаев, ... ... ... ... әдістемелік базасы. Зерттеу жұмысының даярлау барысында
экономикалық ғылымға танымал ғылыми әдістермен ... ... және ... ... әдебиеттерден, Үкімет пен министрлік-ведомостволық заңды-
нормативтік құжаттар, ... ... ... ... мен интернет желісінің материалдары пайдаланылды.
Курстық жұмыстың құрылымы. Зерттеу ... үш ... ... ... ... ... ... жұмыстар жазу тәртібіне сәйкес рәсімделген.
1. ШАРУАШЫЛЫҚ ... ... ... ... ... ... ... субъектілерінің қаржылық ресурстарына жалпы
сипаттама беріліп, құрылымы, қаржылық ресурстардың ... ... ... ... ... ... ... Кәсіпорынның қаржылық ресурстардың мәні, түрлері және
құрылымдық ерекшеліктері
Шаруашылық субъектілерінің қаржысы деп өнім ... ... ... сату ... ... ... қорланымдарды және қорларды
жасаумен, бөлумен және пайдаланумен байланысты экономикалық қатынастар.
«Ресурстарң термині француз тілінің «rescourceң ... ... ... қаражат. Ресурстар ақшалай қаражаттарды, құндылықтарды,
мүмкіндіктерді, қаражаттар мен ... ... ... ... ... ... ... – бұл оның ... ... ... ресурстар өндірісті дамытуға (өндірістік-
саудалық үдеріс), өндірістік емес саладағы объектілерді ... ... ... ... ... ... ... де қалуы мүмкін.
Өндірістік-саудалық үдерістің дамуына ... ... ... ... және басқа да еңбек заттарын, еңбек құралдарын, ... ... ... өзге де ... сатып алу) ақша нысанындағы капитал.
Сонымен, капитал – қаржылық ресурстардың бөлігі. Капитал – бұл ... және осы ... ... әкелетін ақша. Ақша айналымы
кәсіпкерлікке салу, қарызға беру және жалға беру ... ... ... ... – бұл ... алуға бағытталған ақша.
Капитал – шаруашылық субъектілерінің өзіндік жоғарлауына қолданылатын
байлық болып табылады. ... ... ... ... ... кезде ғана пайда әкеледі. Капиталдың ... ... (1) ... – Т – ...... ... ақша ... – тауар (өндірістке сатып алынған құралдар, жұмыс күші және де
өндірістің басқа да ... - ... ... құн ... тауарды сатудан түскен инвестормен
алынған ақша қаражаттары;
Д* - Д – ... ... ... ... - Т - ... ... түскен пайда;
Д – Т – тауарды сатып алуға кеткен инвестордың шығындары.
Келтірілген ... Д – Т – Д* ... ... ... ... (Д) ... жұмсалмайды, ол тек қана авансталады, кейін
айналым аяқталғаннан кейін ол ... ... ... ... ... әр ... айналымда болуы тиіс, жыл сайынғы айналым
көп болған сайын инвестордың ... ... да көп ... ... ... ... ... Капиталдың құрылымына негізгі
қорларға, материалдық емес активтерге, айналым қорларына, ... ... ақша ... ... Салым нысанына байланысты кәсіпкерлік
және ... ... ... ... ... – бұл ... және ... инвестиция арқылы
әртүрлі кәсіпорындарға салынған салым түріндегі капитал. Бұндай капиталдық
салым пайда табу және ... ... ... ... басқару
құқығына ие болу мақсатында салынады.
Несиелік капитал – бұл ақшалай капитал, яғни қайтарымдылық және ақылылық
талаптарға сәйкес берілетін несие. ... ... ... ... кәсіпорынға салынбайды, бұл басқа кәсіпкерге (инвесторға) пайыз
табу мақсатында уақытша беріледі. Несиелік капитал - бұл ... ал ... - ... ... ... ... несие – «арзан ақшаң, ал жоғары
пайызбен алынған несие – «қымбат ақшаң болып табылады. /5, ... ... ... ...... үдерісінде ұзақ уақыт бойы,
яғни бір ... ... ... ... ... ... ... көлемін
сақтай отырып, құнын шығарылған өнімге, орындалған жұмысқа, ... ... ... ... ... ... біртіндеп
ауыстырып отыратын еңбек құралдарын, яғни материалдық активтерді айтады.
Негізгі құралдардың өмірлік циклі келесі ... ... ... -
өндірістік үдерісте қатысу – кәсіпорын ішінде ауыстырылуы – жөндеу – ......... ... ... ... ... үдерісінде бірте-
бірте тоза бастайды, яғни өзінің бастапқы сапасын жоғалтады. Олар ... ... ... кейін пайдалануға жарамай қалады да, бұл құралдардың
орнына жаңа негізгі құралдар ... ... тура ... ... ... ... және ... тозу деп екіге бөледі.
Табиғи тозуы олардың материалдық жағынан тозуы болып табылады, яғни жұмыс
істеу ... ... мен ... жеке ... ... ... мен ... тозығы жетіп құлайтындай дәрежеге ... ... ... тозуы олардың көр уақыт бойы пайдаланғандығына
ғана байланысты емес, оған ... ... ... да ... жағдайлар әсер
еткендігінде байланысты. Яғни негізгі құралдардың табиғи ... ... ... ұзақ ... ... және оларға басқа да факторлардың
әсер етуі нәтижесінен болып табылады. Негізгі ... ... ... ... ... тозуы жетпей-ақ ... ... ... ... ... яғни активтердің ғылым мен техниканың дамуының
бүгінгі ... ... ... ... ... ... ... болады
(туындайды). /6, б.25/
Негізгі құралдар (үйлер мен ғимараттар, машиналар, ... ... ... ... ... ... ... бірте-бірте
тозуына байланысты құндарын, өздерінің көмегімен ... ... ... ... ... ... отырады. Бұл үдеріс
амортизация деп аталады. ... ... бір ... ... ... ... ... оны амортизациялық аударым деп атайды.
Амортизациялық аударым әрбір өнімнің ... ... ... ал өнім ... ... ... яғни ... құралдардың тозуына байланысты құнының
кемуі амортизациялық аударым жасау қайтарылады. ... ... ... ... ... ... амортизациялық қорда жинақталады.
Амортизациялық қор немесе өтелетін ақшалай қор әр ... ... ... ... ... ... бірқатар белгілі
сипаттамаларға байланысты анықталады, оларға: дайындалған өнім құнына
негізгі қорлардың ... ... ... құн мен ... ... қорлар құнының айналымы; дайын өнімдегі құнды бөлшектеп ұдайы
өндіру және ақшалай нысандағы ... ұзақ ... ... ... заттық – табиғи нысанда ... ... бұл өз ... ... ... ... ... туғызады.
Сурет 1. Негізгі қорлардың айналымы
Негізгі қорларды сатып ... ... ... қаражаттар негізгі
құралдар (негізгі капитал) деп аталынады. ... ... ... ... арқылы жүзеге асады. Мақсаттық бағытталуына байланысты
өндірістік үдерістегі рөлі мен орындалатын қызметтерінде ... ... ... сыныпталады.
Негізгі құралдарға – қозғалмайтын ... жер ... ... мен
ғимараттар, өткізгіш тетіктер, машиналар мен жабдықтар, өлшеуіш ... ... мен ... есептеуіш машиналар мен техникалары және
олардың бағдарламалық құралдары, көлік тасымалдау ... ... және ... ... өнім және ... малдары, көп
жылдық көшеттер, шаруашылықтың ішкі жолы, тағы да ... ... ... ... ... ... ... бір жылдан аспайтын өндіріс құралдары негізгі құралдардың қатарына
жатпайды. Сонымен қатар ... ... ... ... ... бұйымдар (тауарлар) болып саналатын жабдықтар мен
машиналар, күрделі ... ... ... монтаждауды (құрастыруды,
орнатуды) қажет ететін жабдықтар, жасалып ... ... ... ... ... ... ... мен жабдықтар, сондай-ақ құрылыс-
монтаж жұмысының өзіндік құнының құрамында ... ... ... ... ... ... кірмеген ғимараттар мен тетіктер,
сонымен ... жас ... яғни мал ... де ... ... ... өздерінің өндіріске қатысуына қарай өндірістік
және өндірістік емес болып екі топқа бөлінеді. Өндірістік негізгі құралдар
деп өндірісте ... ... яғни өнім ... орындарында пайдаланатын
негізгі құралдарды айтады. Оларға: өндіріске ... ... ... ... құрылыс машиналары, көлік тасымалдау құралдары, ... ... ... ... ... ... және тағы
басқалары жатады. Өндірістік емес негізгі ... ... ... ... салаларында пайдаланатын негізгі құралдар
жатады. Оларға тұрмыстық ... ... ... ... ... қамсыздандыру, білім беру және мәдениет салаларында
пайдаланатын негізгі құралдар және тағы да басқа ... ... ... ... ... мен ... түрлеріне қарай барлық негізгі
құралдар: өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, тасымалдау, ... ... ... және ... ... ... басқару органдары, әлеуметтік сақтандыру, ғылым және ... ... ... ... және тағы да басқа салалар бойынша топталады.
Материалдық емес активтер – белгілі бір нақтылы пішіні жоқ, ... ... бір ... құнға бағаланатын болғандықтан субъектіге үнемі, яғни ұзақ
уақыт бойы қосымша табыс (пайда) ... ... ... емес ... ... ... ... сатып
алған патенттері, лицензиялық сауда маркалары, тауар белгісі, жер қойнауы,
электронды ... ... ... ... ... пайдалану
құқығы, гудвилл яғни фирма бағасы, өнеркәсіп ... ... тағы да ... ... /7, ...... тілінің good wіll – фирманың беделі) екі мағынаны
білдіреді.
Біріншіден, ... – бұл ... ... ... ... ... материалдық емес активтер бағасының жинағы, болмашы капиталдың
ақшалай бағасы. болмашы капитал ... ... ... ... ... тәжірбиесін, тұрақты ... ... және ... ... қаржылық әлемдегі атақты,
өткізу қызметінің механизмін бағалау және тағы басқаларды қосады.
Екіншіден, гудвилл – өзі болмашы ... ... ... ... ... ... ... нақты бағасы арасындағы айырмашылықты көрсетеді.
Гудвилл – бұл теңестірілген активтер мен міндеттемелердің әділ құнына
сатып алушы үлесінің ... ... құны ... ... ... актив фирманың сату және баланстық құн арасындағы
айырмашылықты білдіреді.
Сатып ... ... ... ... бойы ... мен ... ... шаруашылық субъектінің беделін көтеру және табыс алуға, оның жоқ
кезіндегі табыстардан жоғарғы табыстар алуға жету үшін сатып ... ... ... ... Гудвилл өзін шаруашылық субъект сатылатын
кезде көрсетеді. Шаруашылық субъект сатылатын бағаның құрамына ... ... ... капитал құны, гудвилл кіруі мүмкін.
Пайдалану сипатына қарай материалдық емес активтер негізгі құралдарға
ұқсас. Олар ұзақ ... ... ... ... ... өте келе ... ... жоғалтады. Материалдық емес активтердің ... ... ... ... ... құнын анықтаудағы
қиындық, пайдаланудан түскен ... ... ... ... ... ... және оны жарғылық капиталға енгізгенде әлемдік
немесе ішкі нарыққа ... ... ... емес ... ... ... ... сатып алуға және бұл активтерді дайын жағдайға
келтіруге ... ... ... ... емес активтердің құны
тозуды есептей отырып өнімнің өзіндік құнына кіреді.
Қоғамдық еңбек ... бір ... ... еңбек өнімдері
басқа шаруашылық субъектілерінің еңбек (құрал) заттары болып ... ... және ... ... ... қамтамасыз ету
үшін әрбір шаруашылық субъектілерінде және олардың басқа ... ... ... ... ... мен ... қоры болуы қажет.
Еңбек заттарының қоры айналым қорларының заттық элементтерін көрсетеді
Олар екі ... ... ... ... әлі ... бірақ
шаруашылық субъектісінің қарауындағы, және өндірілгеннен кейін дайын өнімге
айналатын осы өндіріс ... ... ... ... ... заттары
қорларын құру үшін оларға белгілі бір мөлшерде ақша ... ... Бұл ... ... ... ... ... өндіреді. Бұл
бөліктердің әрбіреуін ақшалай қаражатпен аванстау әр түрлі жолдармен
әртүрлі уақытта ... ... ... ... бөлігін құру үшін
өндірістік қорларда затқа айналған ақша ... ... ... ... заттарын алуы бір мезгілде авансталады.
Аяқталмаған өндірісте ... ... ... ... ... бөлігі,
еңбек затының (шикізат) құны түгелімен, өндірістік үдерісте құрылған (еңбек
ақы мен оған ... ... ... ... ... ... мен ... бөлігі, көшірілуінен пайда болады. Ақырғысы өндіріске
деген ақша шығындары нысанын қабылдайды.
Қорыта келгенде, шаруашылық субъектілерінің қаржылық ...... ... ... ... Қаржылық ресурстар өндірісті дамытуға
(өндірістік-саудалық үдеріс), өндірістік емес саладағы объектілерді ұстауға
және дамытуға, тұтынуға ... ... ... ... де ... ... ресурстардың қалыптасу көздері
Қаржылық ресурстар бірқатар қайнар көздердің есебінен ... ... ... бойынша меншікті ақша қаражаттары және бөтен
қайнар көздерден тұрады.
Қаржылық ресурстардың қайнар ... ... мен ... ... А) ... ... пайдалар мен табыстардың біртұтас жүйесі қызмет
жасайды. Табыс – бұл есепті ... ... ... ... азаюы негізінде капиталдың көбеюін яғни экономикалық пайда
табуды айтамыз.
Мұндай табыстарға: дайын ... мен ... ... ... ... көрсетуден алынатын табыстар; дивиденттер, роялтилер және
пайыз түрінде алынатын және тағы да басқа табыстар жатады. /5,102б./
Осы аталған ... ... ... субъектісіне келіп түскен,
кіріс етілген және субъектінің ... ... мына ... ... – ала ... ... алынған табыстар; алынған
несиелердің және қарыздардың қайтарылуы;
Алынған табыстар шаруашылық субъектісі қызметінің түріне және ... ... ... ... ... ... ... емес қызметтен алынға табыстар
Субъектінің негізгі қызметтен алынған табыстары мен ... ... ... табыстарының қосындысы оның жиынтық табысын құрайды. Ал
бұл табыс сатылған өнімнен, көрсетілген қызметтен алынған ... ... ... құны ... бағаланады. Өткізу құны шаруашылық субъектісімен
активті сатып алушының немесе пайдаланушының ... ... ... мен табыстар жүйесінің құрамы өнімді өткізуден түскен пайдадан,
басқа да өткізуден түскен пайдадан, ... емес ... ... (осы ... бойынша шығындарды алып тастағанда), баланстық
(жалпы) пайдадан және таза пайдадан тұрады. ... ... ... ... және салық салынбайтын пайда болып ажыратылады. (Сурет 2.)
Нарықтық экономиканың ажырамас белгісі болып консолидацияланған пайданың
пайда ... ... ... – бас кәсіпорын мен ... ... ... және ... ... ... жинақтық пайдасы. Консолидацияланған бухгалтерлік есеп
белгілі бір ... және ... ... екі ... шаруашылық субъектілерінің есептерінің жинағын ... ... ... мақсатқа лайықтылықпен анықталады.
Кәсіпкерлерге бір ірі фирма ашқанның орнын заңи дербес ... ... ... ... ... ... тиімді, осы жағдайда салық
төлемдерінен үнемдеуге болады.
Кәсіпорындардың әрқайсысы жеке заңды тұлға болып табылады және өзінің
қаржылық есеп ... ... ... ... ... алғанда еншілес және
бас кәсіпорындардың арасындағы ерекше қатынастар мен байланыстарды ескере
отырып, олар ... ... ... ... ... ... деп аталатын жалпы есеп берушілікті жасайды.
Сурет 2. Шаруашылық субъектінің таза пайдасының құрылуы
Консолидацияланған есеп берушіліктерді жасаудағы негізгі мақсат – ... ... ... ... біріңғай шаруашылық ұйым ретінде көрсету.
Мұндай қаржылық есеп берушілік әкімшілікке де, ... да ... ... ... беру үшін бас ... ... де
қажет болады./8, б.43/
Өнімді өткізуден түскен түсім - қаржы – шаруашылық қызметінің нәтижесі
туралы ... ... құн ... ... және тағы ... ... салықтар
мен міндетті төлемдер, сондай-ақ қайтарылған тауарлардың құны, ... және баға ... ... ... көрсетіледі. Өнімді
өткізуден түскен түсім төлем шегіне ( қолма-қолсыз есеп ...... ... түскен ақша қаражаттарының банктегі есеп шоттарға түсуінен,
қолма-қол есеп айырысуда – қаражаттардың кассаға ... ... ... ... ... және де ... ... (тапсырушыға) есеп-айырысу
құжаттарын талап ету. Өнімді өткізуден түскен ... ... ... ... ... және шаруашылық жағдайына негізделіп
ұзақ мерзімге белгіленеді.
Тауар ... ... ... ... ... материалдық –
техникалық жабдықтану, дайындама) «өнімді өткізуден түскен ... мен ... ... ... ... Тауар айналымының мәні сату-сатып алу
тәртібі бойынша ақша табыстарының тауарға ... ... ... ... ... ... «түсімң ұғымының
орнына «жалпы табысң терминін қолданады. ... бұл осы ... ... Жалпы табыс экономикалық санат ретінде қайтадан құрылған
құнды білдіреді немесе шаруашылық субъекстінің таза табысын ... ... құны ... - ... ... ... ... ресурстар, шикізат, материалдар, отын, энергия, негізгі қорлар,
еңбек ... ... да ... өндіру мен өткізу шығындарының ақшалай
көрсеткіші болып табылады. Олардың орны өнімді ... ... ... ... әр ... ... тұрады.
Өнеркәсіптің барлық салаларында өнімді өндіру, өткізу шығындары келесідей
экономикалық элементтерге бөлінеді:
- материалдық ... ... ... ... ... ... ... тозу құнын есептеу шығындары;
- басқа да шығындар;
«Материалдарң ... ... ... ... ... ... кіретін негізгі материалдар. Олар ... ... ең ... ... бірі болып табылады. Бұл шығындар
бабына ... ... да ... ... ... сатып алынған материалдар. Бұл материалдар
қолайлы технологиялық процесті ... ету мен ... ... үшін,
шаруашылық және өндірістік қажеттіліктерді қарастыру мақсатында қолданылады
(құралдарға және ... ... ... ... да еңбек құралдарына
жүктемелер, бақылау жүргізу, жөндеу);
табиғи ... ... су ... ... ... ... шикізат ресурстарын барлауға, қорғауға, пайдалануға ... ... ... төлейтін төлемдер), мамандандырылған
ұйымдар тарапынан жүргізілетін жерді қайта ... ... ... ... ... ... ... қосымша жұмыстар
құрастыру;
орталық қорларға дейін қорларды жеткізуге байланысты басқа тұлғалардың
атқаратын тасымалдау ... ... ... ... ... қоймаға жеткізуге байланысты шығындар);
технологиялық мақсатқа жұмсалынатын отын. Ол кәсіпорынның ... ... ... ... ... де мүмкін;
Материалдық шығындардың құны, оларды сатып алу, үстеме баға (қосымша құн
салығын есептемегенде), делдалдық сыйақылар, ... және ... ... төленетін, тауарлық биржа қызметінің құнына,
брокерлік, кедендік баждарды, тасымал төлемдерін, ... және ... ... ... ... ... ... бағаға негізделеді.
Материалдық ресурстарды көлікпен және кәсіпорынның ... ... ... шығындар өндіріске кететін тиесілі
шығындар элементтеріне қосылуы тиіс.
Өнімнің ... ... ... материалдық шығындарының қатарынан
қайтарылмалы қалдықтардың құны алынып тасталынады.
Қайтарылмалы ... ...... пен ... ... ... жылу сақтаушы және басқа да материалдық ресурстардың дайын
өнімге ... ... ... ... толығымен немесе жарым –
жартылай жоғалтқан немесе тікелей бағыттарында қолданылмайтын қалдықтары
түсіндіріледі. ... ... ... ... ... басқа
қоймаларға, бөлімшелерге басқа өнім шығаруға толық құнды ... ... ... ... қалдықтары, сонымен қатар өнімнің
өзіндік құнын калькуляциялауда салалық әдістемелікте ... ... ... Олар ... ... қасиетін физикалық және
химиялық, жартылай немесе толық түрде ... ... ... ... ресурстің төмендетілген бағасы бойынша (мүмкін
пайдаланылатын баға), қалдықтар негізгі өндіріске жұмсалынатын болса, бірақ
қосымша өндіріс ... ... ... заттарды өндіруге
немесе тараптарға өткізу, көтеріңкілік шығындармен жүзеге асырылады.
бастапқы материалдық ресурстің толық бағасы ... ... ... ... ... ресурс ретінде өткізілетін болса.
«Еңбекақың шығындар бабында негізгі ... ... ... ... ... ... бір ... нәтижелерге жетуіне
байланысты сыйақылар, ынталандырушы және орнын толтыру төлемдері кіреді.
Сол сияқты, бұл бапқа ... ... ... және ... ... оны ... толтыру шығындары, бала көтеруіне байланысты
әйелдерге берілетін төлемдер, негізгі өндірісте жұмыс ... ... ... штатынан тыс тұлғалардың еңбекақысын төлеуге
байланысты шығындар кіреді.
Еңбекақы шығындарына мыналар ... ... ... ... үшін еңбекақы төлемдері. Ол субъектінің
еңбекақыны төлеу жүйесін таңдауына ... ... ... ... ... түрінде төленуі мүмкін;
- ынталандырушы сипатындағы төлемдер: өндірістік нәтижеле бойынша
сыйлықтар, жыл ... ... ... ... сыйақылар, тарифтік мөлшерлемелерге қосылатын ақшалай
қаражаттар;
- жұмыс тәртібіне және еңбек жағдайларына байланысты орын ... ... ... ... істегені үшін, қосымша жұмыс, көп
сменалық ... ... ... ... ... үшінде қызмет
көрсету көлемін кеңейткені және ... зиян ... ... жұмыс
істегені үшін төлем түрінде беріледі;
- заңдарда қарастырылған жұмыс ... ... ... төлемде;
- заңдарға сәйкес, бір ұйымда көп жыл жұмыс істеген ... ... ... мен ... ... ... ... қалған
уақытына төленетін төлемдер;
- еңбек қабілеттілігін уақытша жоғалтқан жұмысшыларға ... ... ... ... ... ... қорына және
әлеуметтік сақтандыруға төленетін төлемдер кіреді.
«Үстемең шығындары - ... ... және ... ... ... ... ... болып табылады. Әр цехтын ... ... ... ... ... ... қосылады. Бұл шығындардың ... олар ... ... ... яғни бұл бап ... ... барлық жиынтығынан тұрады;
- екі немесе одан да көп өнімді өндіру барысында бұл шығындар тікелей
өнімнің құнына ... ол ... өнім мен ... ... ... ... енгізіледі.
Жоғарыда айтылған шығындар баптарының жиынтығы өнімді өндіру, өткізу
шығындардың толық өзіндік ... ... ... ... негізгі қорларды толығымен қайта қалпына
келтірудегі амортизациялық аударымдардың сомасын қамтиды. Жалға беру шарты
бойынша жұмыс ... ... ... ... ... және де жалға берілген негізгі құралдардың амортизациялық
аударымдарын бейнелейді.
Сонымен қатар ... да ... ... ... ... ... және ... нормативтеріне сәйкес анықталатын
жөндеу қорына түсетін аударымдар.
Қаржылық ресурстардың қайнар көздері ... ... ... ... ... шаруашылық субъектісінің иелігіндегі әрдайым
тұратын несиелік берешек; құнды қағаздарды ... ... ... ... тұлғалардың және еңбек ұжымы мүшелерінің үлесі мен ... ... ... мен ... кепілдік куәліктері, сақтандыру
полистерін өткізуден түскен қаражаттар және басқа да ақшалай қаражаттардың
түсімдері (қайырымдылық, ... ... және тағы ... СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ қаржылық ресурстарынЫҢ қалыптасуын талдау
ЖӘНЕ БАҒАЛАУ («ҚазМұнайгаз - консалтинг ЖШС мысалында)
Бұл тарауда жұмыс зерттеу объектісімен тікелей ... ... ... ... оның ... құрылымдарына,
кәсіпорынның қаржылық ресурстарына талдау және ... ... ... ...... ЖШС ...... сипаттамасы
«ҚазМұнайГаз - Консалтинг ЖШС Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006
жылғы 6 ... №461 ... ... 100 ... ... ЖАҚ ... құрылған. Негізгі мақсаты мемлекет пен жер
қойнауын пайдаланушылар арасындағы ... ... ... ... және дайындау, соның ішінде өнім бөлімі келісімдерінде
мемлекеттің мүддесін ... үшін ... - ... ЖШҚ ... әрі - ... ... ... Қаржы министрлігіндегі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру
комитетінің 2006 жылғы 24 сәуірдегі №93 ... ... ... ... ... ... 2006 ... 4-ші мамырында
тіркелген. Негізгі қызметі Қазақстан Републикасының жергілікті және орталық
орындаушы органдарына және де ... ... және ... ... жеке ... және ... ... кеңес беру
қызметімен айналысу болып анықталған.
Қазақстан ... ... 2007 ... 28 ... №702
қаулысымен Қоғамның 100 ... ... ... ... және
жекешелендіру комитетінің 2007 жылғы 9 ... №160 ... ... Компаниясы АҚ-ң жарғылық капиталына берілді.
2008 жылдың 19 қарашасында «ҚазМұнайГазң АҚ-ң өкілі жалғыз акционердің
шешімімен «Нефтеконсалтингң ЖАҚ ... - ... АҚ ... ... ... 11 ... Қоғам Астана қаласының Әділет басқармасында
«ҚазМұнайГаз-Консалтинг АҚ болып қайта тіркелінеді. 2007 жылы «ҚазМұнайГазң
Ұлттық Компаниясы АҚ-ң ... ... ... ... ... ... ... құрылымы. Қазіргі уақытта Қоғамда тек орталық аппаратқа
кіретін өндірістік бөлімшелері ғана бар. Ұйымдастырушылық құрылымы Қоғам
қызметінің кеңеюіне ... дами ... жылы ... ... Респубикасы Энергетика және ... ... тек қана заңи ... ... ғана кеңес берді,
сондықтан оның құрылымында құқықтық блок қана болды.
2007 жылы қаржы-экономикалық блок ... ... ... бірі ... ... кеңес беру болып табылады.
2009 жылы Қоғамның қызметін ... мен ... ... ... оның ... жаңа ... және ... құрылды, ол 2010 жылы құрамына экономикалық талдау және
бюджеттеу секторын қосу ... ... және даму ... ... ... ... ... департаменттерден құрылған: құқықтық қызмет, қаржы-
экономикалық қызмет, инжинирингтік қызмет, болжау және даму, сонымен қатар
әкімшілік сектор және бухгалтерия.
Ұйымдастырушылық ... ... ... ... ... ... бұл ... иерархиялық типіне жатады. Ереже бойынша,
осындай құрылымды үлкен емес кәсіпорындар қолданады.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... отыр, яғни әртүрлі консалтингтік қызметтер көрсетуге мамандандырылған
бөлімшелерден тұрады. Негізі үш өндірістік бөлімшелердің болуы, клиенттерге
осы үш негізгі, яғни ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Сонымен қатар Қоғамның құрылымында жаңа
қызмет түрлерін іздеуге, жаңа ... жаңа ... ... қоса
инвестициялық және басқарушылық консалтинг ортасында қызмет ... ... ... 4. ... ЖШС ... құрылымы.
Қоғамдағы басқарушылық құрылымында материалдық және еңбектік ресурстарды
тиімді бөлу клиенттерге өз уақытылы және сапалы кеңестік қызмет көрсетуді
қамтамасыз ... ... тек қана ... бір ... ... ... ... Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар
министрлігі болатын) жұмыс істесе, 2009 жылы жаңа ... ... ҰКң АҚ мен оның ... ... ... ... ... да
компаниялар.
Қазір Қоғамның қызметін тұтынушылардың негізі топтарына төмендегі ұйымдар
кіреді:
- Қазақстан Республикасының министрліктері мен ... көзі – ... ... ... ҰКң АҚ мен оның ... ... ... – «ҚазМұнайГазң тобының бюджеті)
- коммерциялық компаниялар (қаржыландыру көзі – клиенттердің айналым
қаражаты.
Қаржылық көрсеткіштер. Кірістер. Қоғам кірістерінің ... мен ... ... ... ... көріп отырғанымыздай, кірістердің 100-ға пайызға жуығы негізгі
қызметтен яғни қызмет көрсетуден түскен кірістер .
Негізгі қызметтен түскен ... жыл ... ... көруге болады.
2009 жылдағы түсім алдыңғы жылмен салыстырғанда 63 ... ... ... ... ... емес қызметтен түскен түсім 2007 жылы 40 мың. ... ... жылы 9,2 ... ... 368 мың. ... ал 2009 жылы 20,3 ... өсіп
7477 мың. теңгені құраған.
Шығындар. Қызметтердің өзіндік құны. 2006-2007 жылдардағы есептік
саясатта қоғамның ... ... ... және ... ... есепке
алынды (кезең шығындары). Өткізілген қызметтердің өзіндік құны осы жылдары
нөлге тең болды (2006 жылы ... ... ... ... 1.
Өткізілген қызметтердің өзіндік құны
мың теңге
| |2008 ж |2009 ж ... ... ... мен ... |286 669 |281 854 ... ... ... | | ... құралдардың амортизациясы |97 |- ... емес ... ... |- |79 ... ... ... кеткен шығындар|38 900 |95 787 ... ... мен ... |9 233 |51 353 ... да ... |5 643 |33 898 ... ... ... ... құны |340 542 |462 971 ...... ЖШС ... қызметі туралы мәліметтерден)
Сондықтан қызметтердің өзіндік құнының талдауын тек қана 2008 ... ... ... Бұл ... ... ... көрсетілген.
Қоғамның басқа да шығындары, яғни іссапарлық шығындар, біліктілікті
даярлауға және жоғарлатуға байланысты шығындар, арендалық ... ... ... ... ... ... ... және
кеңсеге қажетті жабдықтар, негізгі қорларға және материалдық емес
активтерге ... ... ... ... ... әлеуметтік
бағдарламаларға кеткен шығындар 2008 жылы көрсетілген қызметтердің өзіндік
құнының 1,7 пайызын құрады, 2009 жылы ол 7,3 пайыз.
Кезең ... ... ... өзіне тек қана жалпы және ... ... ... ... жылы ... ...... қызметі шын мәнінде болған жоқ.
Басқару ... ... ... ... 9,36 млн. құрады.
Бюджетке төленетін салықтар мен төлемдер. Қоғаммен төленген салықтар мен
төлемдер келесі ... ... ... мен ... ... |2007 ж |2008 ж |2009 ж ... ... салығы |6996 |1 076 |20 689 ... ... ... |10 506 |40 709 |42 187 ... | | | ... ... ... |- |12 497 |25 227 ... құн ... |12 381 |17 267 |33 512 ... ... |4 259 |13 316 |14 808 ... салығы |15 |25 |143 ... да ... мен ... |10 490 |1 322 |- ... ... мен ... |- |884 |248 ... ... |44 647 |87 098 |136 814 ... - ... ЖШС қаржылық қызметі туралы мәліметтерден)
Мына кестеден корпоративтік табыс салығының ... ... ... 2009 жылы 2008 ... ... 19,2 есеге өсіп, 20689 мың.
теңгені құрады. ... ... 2008 жылы 13316 мың. ... көлемінде,
алдыңғы жылмен салыстырсақ 3 есеге өскен, 2009 жылы 11 ... ... құн ... 2008 жылы ... жылмен саыстырғанда 40 пайызға өсіп
17267 мың. теңгені құраса, 2009 жылы 1,9 есеге өсіп 33512 мың. ... ... ... ... Қоғам қызметінің кеңеюіне және
ұлғаюына байланысты бюджетке төленетін салықтар мен төлемдердің жыл сайынғы
тұрақты өсу ... ... ... 2008 жылғы өсім алдыңғы жылмен
салыстырғанда 95 пайызға, 2009 жылы 57 ... ... ... 2006 жылы ... ... ие болмай, 9,36 млн. ... ... ... сол ... ... лайықты шығын пайда болды.
Қоғамның 2007-2009 жылғы қаржылық нәтижелері көрсетілген. (Қосымша Б)
2007 жыл Қоғам үшін табысты болды, ... ... ... ... ... 2008 жыл ... ... қызметі табысы болды – негізгі ... ... 3,4 млн. ... ... Корпоративтік табыс салығы
шығындарын (1,1 млн. теңге) есептегеннен кейін ... таза ... ... ... ... еді, ... ... айырымға байланысты 6,5 млн. теңгені
құрап отырған, қаржылық нәтиже кері болып ... -4,2 млн. ... ... ... осы ... ... ... түскен табыс 368
млн. теңгені құраған, сол уақытта соған сәйкес шығындарда елеулі болса ... ... яғни 6833 мың. ... құрады, курстық айырым шығындары – 6772
мың теңге, негізгі құралдардың шығып кетуі - 61,2 мың теңге.
Қоғамның 2009 ... ... ... ... ... ... таза ... 44,3 млн. теңгені құрады, бұл алдыңғы жыдағы
шығындарды толығымен өтеуге мүмкіндік береді. Таза ... ... ... (49 ... ... ... ... (2008 жылмен
салысырғанда ... 63 ... ... асып ... ... қатар Қоғамның 2009 жылдағы негізгі емес қызметті 2008 ... ... ... ... ... Қоғамның негізгі қызметінің ерекшелігіне сүйене
отырсақ, күрделі салымдар, ... ... ... бен материалдық
емес активтерді сатып алуға бағытталған.
2007 жылы күрделі салымдар 1,6 млн. теңгені құрады, оның 99,2 ... ... ... ... ... ... компьютерлер,
оргтехника және жићаз), ал 0,8 пайызы материалдық емес активтерді сатып
алуға жұмсалынды.
(«ҚазМұнайГаз - ... ЖШС ... ... ... мәліметтерден)
Сурет 5. Күрделі салымдар
2008 жылы күрделі салымдар алдыңғы жылға қарағанда 11 пайызға ... ... млн. ... құрады. Оның 80,4 пайызы негізгі құралдарды, ал ... ... емес ... ... ... жұмсалынды.
Қоғам қызметтерінің кеңеюіне және қызметкерлер санының өсуіне байланысты
2009 жылы негізгі активтерге деген инвестиция алдыңғы ... ... ... ... яғни бұл ... 24,4 млн. ... құраған.
2. «ҚазМұнайГаз – Консалтинг қаржылық ресурстарының
өсу динамикасын ... ... ... ... ... және оның ... көбінесе
өзін-өзі қаржыландырумен, яғни меншікті капиталдың ... ... Тек ол ... жетпегенде ғана шеттен капитал тартылады. Бұл
кезде қиын болса да сырттан тартылған ... ... ... ... орын ... ... ... ұтымды қалыптасуы кәсіпорын үшін қажетті
шығындар көлемін және табыстарды қажетті ... ... ету ... ... кестеде «ҚазМұнайГаз-Консалтинг ЖШС қаржылық ресурстарының
қалыптасу көздерінің құрамы мен ... және ... ... ... ... ... талданып отырған кезеңде қаржылық ресурстардың
көздері кезең басында 147384 мың. ... ... ... 505743 ... ... ... яғни өсу қарқыны 343,1 пайызды құраған. Меншікті
көздердің өсу ... 1041,3 ... ... 2009 жылы -7811 мың. ... 2010 жылы 81334 мың. ... дейін өскен. Меншікті капиталдағы
жарғылық капитал көлемі 70 мың. ... 2010 жылы 41103 мың. ... ... кіріс -7881 мың. теңгеден 2010 жылы 40225 мың. теңгеге
ұлғайып, өсу қарқыны 510,4 пайызды құраған.
Ұзақ мерзімді ... ... ҰК" АҚ ... кіретін ұйымдар
арасындағы топ ішілік операциялар бойынша қарыз әсерінен ... ... бұл ... 315000 мың. теңгені құраған, яғни айналым ... үшін ... ... ... ... міндеттемелер кезең басында 155195 мың. теңгені құрап, кезең
аяғында 109409 мың. теңгені құраған, өсу қарқыны 70 ... ... ... ... қысқа мерзімді несие соның ішінде төлемге
шот және вексель әсерін тигізген, яғни 2009 жылы 96468 мың. ... ... 68283 мың. ... ... ... 14542 мың. теңгеден 37258 мың. теңгеге ұлғайған,
өсу қарқыны 256,2 пайыз. ... ҰК" АҚ ... ... ... топішілік операциялар бойынша қарыз 42022 мың. теңгеден 2049
мың. теңгеге ... өсу ... 4,9 ... ... Басқа кредиторлық
қарыздар 2163 мың. теңгеден, 1819 мың. ... ... ... ... ... есеп айырысу әсерінен, бұл көрсеткіш
1851 мың. теңгеден 134 мың. теңгеге төмендеген, өсу ... 7,2 ... 2009 жылы ... ... 109409 мың. ... құрап, 29
пайызға төмендеген. Компания алдында ... ҰК" АҚ ... ... ... ... ұзақ мерзімді кредиторлық қарыз пайда болды.
Кесте 5.
Қаржылық ресурстарының қалыптасу көздерінің құрамы мен ... ... ... ... |Өсу |
| | | ... ... |
| |мың. ... |мың. |үлес | | |
| ... ... ... ... | | |
|1. ... ... 384|100% |505 743|100 |358 359 |343,1% ... ... | | | | | | ... ... |  |  |  |  |  |  ... ... ... |-7 811 |-5,3% |81 334 |16,1% |89 145 |-1 |
| | | | | | |041,3% ... ... капитал |70 |0,0% |41 103 |8,1% |41 033 |58 |
| | | | | | |718,6% ... ... ... |-7 881 |-5,3% |40 225 |8,0% |48 106 |-510,4% ... ... |0 |0,0% |315 ... |315 000 |0,0% ... | | | | | | ... ... ҰК"|0 |0,0% |315000 |62,3% |315 000 |0,0% ... шоғырына кіретін | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... | | | | | ... ... | | | | | | ... Ағымдағы |155 ... |109 ... |-45 786 |70,5% ... | | | | | | ... ... ... |96 468 |65,5% |68 283 |13,5% |-28 185 |70,8% ... қарызы | | | | | | ... ... |  |  |  |  |  |  ... шот және |96 468 |65,5% |68 283 |13,5% |-28 185 |70,8% ... | | | | | | ... Бюджетпен |14 542 |9,9% |37 258 |7,4% |22 716 |256,2% ... | | | | | | ... ... ҰК"|42 022 |28,5% |2 049 |0,4% |-39 973 |4,9% ... шоғырына кіретін | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... | | | | | ... ... | | | | | | ... ... ... 163 |1,5% |1 819 |0,4% |-344 |84,1% ... және ... | | | | | | ... ... |  |  |  |  |  |  ... |1 851 |1,3% |134 |0,0% |-1 717 |7,2% ... ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... |311 |0,2% |1 685 |0,3% |1 374 |541,8% ... - ... ЖШС ... балансы бойынша талдау)
Қысқа мерзімдік несиелік қарыз 28185 мың. теңгеге төмендеп, 68283 ... ... ... ... ... ... ... АҚ «АБС Центрң – 0,162 млн. теңге ... ... ... АҚ «Техническая Сервисная Компанияң - 0,57 млн. теңге серверлерді
ақпараттық қызмет;
- АҚ ... - 30,06 млн. ... ... беру ... АҚ ... - 0,18 млн. теңге пошталық қызметтер;
- ЖК Абдыгалиева – 0,71 млн. ... ... ... ЖАҚ ... - 2,61 млн. ... шаруашылық тауарлар;
- «Bayphase Lіmіtedң компаниясы – 32,7 млн. теңге, Солтүстік Каспий жобасы
бойынша Қашаған кен орнындағы қорларды есептеу қызметі;
- ... ... ... – 2,8 млн. ... ... беру ... үшін;
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ шоғырына кіретін ... ... топ ... ... ... 2010 ... ... дерлік 18 есеге төмендеп,
2,07 млн. теңге құраған, соның ішінде «ҚазМұнайГаз - Сервисң ЖШС -1,08 ... ... ... ету, ААҚ ... - 0,36 млн. ... байланыс
қызметі үшін, «Казахтуркмунайң ЖШС - 0,63 млн. теңге есеп саясатын әзірлеу
қызметі ... да ... ... 9,9 ... ... 1,89 млн. ... ... ішінде, қызметкерлермен еңбекақы жөніндегі есеп айырысу 0,09
млн. теңге, ... ... ... аударымы бойынша қарыз – 1,44 млн.
теңге, басқалары – 0,36 млн. теңгені құрады.
Қаржылық ресурстар кәсіпорынның активтеріне ... ... ... ... ... ... және бұл ... құрылымынан пайда соммасының, кәсіпорынның рентабельділігінің
жоғарлауы осылардың ... ... бұл өз ... ... жағдайынығ жақсаруына әкеледі.
Активтердің өсуі ... ... ... ... ол осы ... ... оң нәтижесін сипаттайды. Алайда,
кәсіпорын мүлік құнының өсу себептерін талдағанда, ... ... ... ... ... ... ... айтарлықтай
ауытқуына әкеліп соқтыратын инфляция әсерін ... ... ... ... есепке алу тек негізгі құралдардың баланстық құнын
құру барысында жүргізіледі.
Активтердің құрылымы бірінші кезекте кәсіпорын ... ... ... сонымен қатар қайсы элементтер арқылы мобильділіктің қамтамасыз
етілуін, жоғарлауын, ... ... ... ... ... ... және ... қаржылық тұрақтылығы
көрсеткіштері тәуелді болады. Бұл ... ... ... деп ... ... жүйесіне үлкен әсер ... ... ... жағдайы туралы мәлімет олардың негізді
талдау жасауына тұғыр мүмкіндік береді және ... ... ... ... ... ... ... активтерінің құрылымы
мен динамикасы кестеде көрсетілген.
Активтердің құрылымы мен динамикасы кестесінен ... ... ... ... жылы 147384 мың. ... 505743 мың. теңгеге
артқандығын көруге болады. Бұл ... әрі ... ... оның ... оң ... ... ... құрамындағы
мобильді активтер басым бөлікті алып тұр. 2009 жылы ... ... ... активтер 98,8 пайызды құрады, ал 2010 жылы 94,95 ... ... ... ... ... 2009 жылы 80,13 ... ал 2010
жылы 74,5 пайызды құрап отыр, яғни бұл активтер ақшалар есебінен көбейген.
Сонымен қатар бұл ... ... ... күрт ... ... 794 мың. ... ... 2010 жылы 46012 мың. ... ... бұл ... өсуі ... ... ... себебінен. Басқа да дебиторлық қарыздар 1,6 есеге төмендеген.
Қысқа ... ... ... 2009 жылы 26532 мың. ... ... ... 102659 мың. ... өскен.
Қаржы көзқарасы жағынан бұл дебиторлық ... ... ... жақсарғандығын көрсетеді. Кәсіпорынның балансында ұзақ мерзімді
дебиторлық ... ... ... 2009 жылы 2679 мың. теңгеден, 2010 жылы 22529 мың.
теңгеге, яғни 953 ... ... ... активтер барлық мүліктер
ішінде 2009 жылы 1,84 пайызды құраса, 2010 жылы 5,05 ... ... ... ... үлес салмағы 2009 жылы 1,61 пайыз, ал 2010 4,3
пайыз.
Осыдан ... ... ... құралдардың есебінен жоғарлап
отырғанын көруге болады.
Сонымен иммобильді активтердің өсу қарқыны 952,93 пайыз, ал ... өсу ... 331,86 ... ... ... ... мен динамикасы
|Көрсеткіштер |01.01.2009 ... ... |
| | | ... ... |
| |мың. ... |мың. ... | | |
| ... |салмағы|теңге |салмағы| | ... ... ... |147 ... |100,00%|358 359 |343,15% |
| |384 | |743 | | | ... ... |  |  |  |  |  |  ... ... активтер |2 679 |1,82% |25 529|5,05% |22 850 |952,93% ... ... емес |309 |0,21% |5 156 |1,02% |4 847 ... | | | | | | ... ... ... |2 371 |1,61% |20 373|4,03% |18 002 |859,26% ... ... ... |480 |94,95% |335 512 |331,86% |
| | | |214 | | | ... ... |73 |0,05% |502 |0,10% |429 |687,67% ... | | | | | | ... ішінде |  |  |  |  |  |  ... ... |73 |0,05% |502 |0,10% |429 |687,67% ... Қысқа мерзімдік |26 ... |102 |20,30% |76 127 |386,93% ... ... | | |659 | | | ... ... ҰК" |  |  |41 ... |41 180 |0,00% |
|АҚ шоғырына кіретін | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... Болашақтағы кезең |  |  |131 |0,03% |131 |0,00% ... | | | | | | ... ... ... |794 |0,54% |46 012|9,10% |45 218 ... ... ... |25 ... |15 ... |-10 402 |59,59% |
|қарыздар | | | | | | ... ... |118 |80,13% |377 |74,55% |258 952 |319,27% |
| |100 | |052 | | | ... - ... ЖШС ... ... бойынша талдау)
Иммобильді активтердің өсуі кәсіпорын қызметінің кеңеюі мен қызметкерлер
санының өсуіне байланысты негізгі құралдар мен ... емес ... ... ... ... келе, қаржылық ресурстардың қалыптасуын талдау кезінде
кәсіпорындағы қаржылық ресурстар көздерінің ... ... ... ... ... көлемі жоғары. Активтердің құрылымына келсек,
иммобильді активтердің өсуін айта кету ... ... ... ... ... ... және кәсіпорын
қаржыларының қалыптасу мен пайдаланудың көкейкесті мәселелері
Нарықтық қатынастар жағдайында ... ... ... талдаудың
маңызы өте зор. Бұл ... ... ие ... ... меншік иелері, жұмысшылар, коммерциялық ... ... ... ... өндірістік, кәсіпкерлік қызметінің ... ... ... ... байланысты.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы - қаржылық ресурстардың; ... ... ... ... банк ... мен ... ... жабдықтаушыларға қарыздарын ... ... ... ... қорлардың уақытша бос
еркін ... ... ... мен ... ... ... ... жағдайларға
өтуімен байланысты оның қаржылық жағдайының ... ... ... болады.
Кәсіпорынның қаржылық ... оның ... ... және басқа қызмет түрлерін ... ... ... ... ... ... ... мен оларды
тиімді орналастыру мен ... ... ... ... ... қатынастарымен, төлемдік қабілеті
мен және ... ... ... ... ... төлемдерін жүргізіп отыру ... оның ... ... ... ... ... практикалық жұмысында жақсы жұмыс істейтін кәсіпорындарда
да қаржылық ресурстарды ... ... мен ... ... ... қиындықтар болуы мүмкін.
Сондықтан қаржылық қызметі қаржылық ... ... ... ... ... ... етуге, есептік және несиелік
тәртіп ... ... және ... ... тиімді
қатынасына әкетуге, кәсіпорынның - ... ... ... ... ... бағытталуы тиіс.
Сондықтан кәсіпорынның қаржылық жағдайы тек өндірістік - экономикалық
факторлар ... ғана ... ... оның ... ... ... өзара іс-әрекет жасау нәтижесі болып табылады.
Қаржылық ресурстарды ... ... ... ... оның өтімділігіне, төлем қабілеттілігіне, іскерлік
белсенділігіне және рентабельділігіне әсер етеді.
Кәсіпорынның ... ... және ... ... ең ... – ұзақ ... ... қызметінің тұрақтылығы ... Бұл ... мен ... ... ... баланс
құрылымымен байланысты.
Келесі кестеде кәсіпорынның абсолюттік шамада қаржылық ... ... бұл ... өтеу ... ... ... ... анықтауға және қаржылық тұрақтылық типін анықтауға
мүмкіндік береді.
Кесте ... ... ... ... |
| |09 |10 |і ... |
| | | | |% |
| | | | | ... ... айналым қаражаттары |-10,5 |55,8 |66,3 |-532 ... ... ... ... және |-10,5 |315,1 |325,5 |-3003 ... ... міндеттемелер | | | | ... ... мен ... |0,1 |0,5 |0,4 |689 ... Қорлар мен шығындардың қалыпты |0,1 |315,5 |315,4 |432788 ... ... | | | | ... ... айналым қаражаттарының |-10,6 |55,3 |65,9 |- ... ... | | | | ... ... ... қаражаттарының |-10,6 |314,6 |325,1 |- |
|және ұзақ ... ... | | | | ... ... | | | | ... Қорлар мен шығындардың қалыпты |0,0 |315,0 |315,0 |- ... ... ... артығы (кемі)| | | | ... - ... ЖШС ... ... бойынша талдау)
Есептіліктен кәсіпорынның меншікті айналым қаражаттары -10,5 мың теңгеден
2010 жылы 55,8 мың. теңгеге өскен. Меншікті ... ... ... 532 ... мен шығындар есепті кезеңде 0,4 мың. теңгеге өсіп, өсу ... ... ... мен ... ... ... көздері 315,4 мың. теңгеге
жоғарлаған, бұл ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ шоғырына ... ... ... топ
ішілік операциялар бойынша қарызы есебінен.
Кесте 8.
Қаржылық тұрақтылық типін анықтау көрсетілген.
|Қаржылық ... ара ... ж. ... ж. ... типі | | | ... ... |-10,5П2 А3 >П3 А 4 >П4 ... ... ... толық өтімділігін, кәсіпорынның
қаржылық тұрақтылығын және ... ... ... бар ... Баланс төмендегі кестеге сәйкес келсе өтімді болып саналады.
Кесте 11.
«ҚазМұнайГаз - Консалтинг ЖШС ... ... ... ... ... ара ... ... ... | | ... |118 |= |109 ... |27 |>= |0 |103 |>= |0 ... |0,1 |>= |0 |0,4 |

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 41 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шаруашылық субъектілерінің қаржылық ресурстарын қалыптастыру көздері86 бет
Қаржы ресурстарының қалыптасуымен оларды пайдалануды талдау73 бет
Енбек құқығы субъектілерінің түсінігі және түрлері8 бет
Еңбек құқығы субъектісі13 бет
Жеке кәсіпкерлік8 бет
Жеке кәсіпкерліктің құқықтық мәртебесі және жеке кәсіпкерлікті бақылау13 бет
Инвестициялар, олардың түрлері, қызметі және жүйесі14 бет
Кәсіпкерлік - құқықтық заң бойынша11 бет
Кәсіпкерлік құқық субьелтілері14 бет
Мемлекет нысаны және құрылым13 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь