Дипломатиялық құқық

1. Кіріспе


2. Негізгі бөлім

а) Дипломатиялық құқық ұғымы және қайнар көздері;

ә) Сыртқы қатынас органдары;

б) Дипломатиялық өкілдіктердің міндеттері,
артықшылықтары және имунитеттері;

в) Дипломатиялық, әкімшілік.техникалық және қызмет
көрсетуші персоналдарының негізгі иммунитеттері
мен артықшылықтары жүйесі.

г) Дипломатиялық қызмет персоналының
құқықтары, мiндеттерi және жауапкершілігі

3) Қорытынды

4) Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Барлық мемлекеттердегі орталық және шетелдердегі оргон түріндегі дипломатиялық аппараттардың (Сыртқы істер министрлігі елшіліктер миссиялар консулдықтар)дидипломаиялық қызметтердің негізгі жетекшісі және орындаушысы ретінде айтуға болады, оларда арнайы жасақталған және дайындалған дипломатиялық қадрлар тұрақты жұмыс істейді. Мұндай кадрлардың жұмыс жүйесі мемлекеттің дипломатиялық қызметін құрайды және ол мемлекеттік қызметтің маңызды бөлігі болып табылады. Дипломатиялық ақпарат – бұл мемлекеттік аппараттың бір бөлігі оның қызметінің бағыты мен мазмұны мемлекттің әлеуметтік-экономикалық саяси құрылымы мен айқындалады.
Дипломатиялық аппаратты жетілдіру дипломатиялық кадрларды іріктеу мен дайындауды жақсарту, дипломатияның ең озық тәжірибелерін зерттеу және пайдалану, оның ғылыми негіздерін дайындау және дамыту – халықаралық мәселеллерді бейбіт жолдармен шешу үшін және бейбітшілік пен бейбіт қатар өмір сүру саясатын нығайту үшін дипломатияна қолдануға мүдделі барлық мемлекеттердің алдына қойған маңызды міндеттері болып табылады.
Дипломатия – бұл мемлекеттің сыртқы саясатының халықаралық қызметінің құрамдас бір бөлігі. Сыртқы саясат дипломатияның мақсаттары смен міндетттерін айқындайды және сол арқылы іс жүзіндегі шаралар жиынтығын, сондайақ сыртқы саясатта қолданылатын нысандарды, құралдар мен әдістерді айқындайды.
Өркениетті әлемдегі дипломатиялық тәжірибелі тәуелсіз мемлекеттердің сыртқы саясаттағы мүдделерінде дипломатиялық қызметін дәстүрлі әдістерінің және жаңа нысандар мен әдіс тәсілдерін қолданылып келе жатқанын көрсетіп отыр. Дипломатиялық қатынас пен талқылаудың түрлі нысандары ерекше маңызға ие болуда. Оларға мемлекет басшыларының кездесуі, мемлекеттер арасында жүргізілетін жоғары деңгейдегі көпжақты келісссөздерді жатқызуға болады.
1. Алматинская декларация. Сборник документов под ред. К.Токаева. Алматы,1998. І том. С.103
2. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества . ред. Колегия Г.А.Рапота. Первый Экономический форум. Москва, 2003. С.95
3. Договор о создании Единого экономического пространства между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан. Сборник документов под ред. К.Токаева. Алматы, 1998. ІІ том. С.250
4. Заявления глав государств Республики Белорусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан об учереждении Евразийского экономического сообщества. Информационный бюллетень ЕврАзЭс №1. Сборник документов определяющих правовую основу деятельности ЕЭС. Алматы, 2001. С.5
5. Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств. Сборник документов под ред. К. Токаева. Алматы, 1998. І том. С.103
6. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Сборник документов под ред. К. Токаева. Алматы, 1998. І том. С. 99
7. Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Сборник документов под ред. К. Токаева. Алматы, 1998. ІІ том. С.278
8. Соглашение о Таможенном союзе (Республики Казахстан, Республики Белорусь и Российской Федерации). Сборник документов под ред. К. Токаева. Алматы, 1998. ІІ том. С.284
9. Соглашение о создании зоны свободной торговли. Сборник документов под ред. К. Токаева. Алматы, 1998. ІІ том. С.233
10. Устав Содружества Независимых Государств. Сборник документов под ред. К. Токаева. Алматы, 1998. І том. С.105

Мерзімдік басылымдар

11. Бектепов Б. Десять шагов к интеграции // Гудок, 1998, 23 май.
12. Вашанов В.А. экономическая эффективность интеграции // Вестник Содружества, спец.выпуск. 1998, декабрь. С.65
13. Иванов Ю.О. О международных сопоставлениях ВВП России и других стран СНГ// Вопросы Экономики.1998,№1.
14. Иннарбаев Е. Интегративные процессы на постсоветском пространстве в контексте Евразийской идеи // Евразийское сообщество. 1999, №3.
15. Исингарин Н. Выбор в пользу единения сравнивая интеграционные процессы стран ЕС и СНГ // Евразийское сообщество. 2000, №3 апрель.
16. Исингарин Н. Для становления нормального таможенного союза потребуется два-три года // Панорама. 1997, 29 май.
17. Назарбаева Д.Н. Взаимодействие стран членов СНГ и проблемы интеграции //Экономист.2001, №12.
18. Огневск В.В. СНГ на фоне геостратегической карты России// Саясат, 1996.

Арнайы әдебиеттер

19. Атаев Х.А. Торгово-экономические связи Ирана с Россией в XVІІІ-XІX в.в. Москва: Наука, 1981.
20. Барковский А.Н., Краснов Л.В., Рыбаков О.К. СНГ! На пути к экономическому союзу. Москва, 2000.
21. Гаврилов В. Интеграции в СНГ и национальные интересы. Москва, 1993.
22. Десять лет Независимости Казахстана: итоги и перспективы развития. Материалы международной научной конференции. Университет Кайнар. Алматы, 2001.
23. Евразийское пространство интеграционный потенциал и его реализации. Ответственный редактор Тажин М.М. Алматы, 1994.
24. Жукубович Т.С. СНГ и интересы России. Москва, 1997.
25. Исингарин Н. Проблемы интеграции в СНГ. Алматы, 1998.
26. Исингарин Н. Транспорт, магистраль экономической интеграции в СНГ. Алматы, 1998.
27. Исингарин Н. Казахстан и Содружество: проблемы экономической интеграции. Алматы, 2000.
28. Исингарин Н. 10 лет СНГ. Проблемы, поиски, решения. Алматы, 2001.
29. Кушкунбаев С. Центральная Азия на пути к интеграции: геополитика, этничность, безопастность. Алматы, 2002.
30. Козбеков У.О. Внешние экономические отношения государств в переходной период. Алматы, 1997.
31. Лаумулин М. Казахстан в современных международных отношениях: безопастность, геополитика. Алматы, 2000.
32. Мацнев Д. Интеграционная стратегия для стран СНГ. Москва, 1997.
33. Мансуров Т. Казахстан – Россия отношения в эпоху перемен 1991-2001. Москва, 2001.
34. Назарбаев Н.А На пороге XXІ века. Алматы, 1997.
35. Назарбаев Н.А. Евразийский союз идеи, практика, перспективы 1994-1997. Алматы, 1997.
36. Назарбаев Н.А. Стратегия трансформаций общества и возрождения Евразийской цивилизаций. Москва, 2000.
37. Назарбаев Н.А. 10 лет равные столетию. Алматы, 2001.
38. Назарбаев Н.А. Сындарлы он жыл. Алматы, 2003.
39. Назарбаева Д.Н. Взаимодействие стран – членов СНГ и проблемы интеграции. Алматы, 1998.
40. Назарбаева Д.Н. Содружесво Евразия. Москва, 2003.
41. Примбетов С. Центральная Азия: реалий и перспективы экономической интеграций. Москва, 2000.
42. Россия и Казахстан стратегии для будущего. Материал международной научно-практической конференции.Алматы, 1993.
43. Токаев К. Под стягом независимости: очерк о внешней политики Казахстана. Алматы, 1997.
44. Токаев к. Дипломатия Казахстана. Алматы, 2001.
45. Экономика разных скоростей под ред. Демина А.А. Л.,1996.
46. Хан Г.Б.,Суворов Л.С.,Рахманова Г.Б. Внешняя политика Республики Казахстан. Алматы, 2002.
47. Хазанов. А.М., Котляров В.С. Россия-СНГ-Азия. Москва, 1993.
48. Шишков Ю.В. Теория региональной капит. интеграции. 1978.
        
        Жоспар
1. Кіріспе
2. Негізгі бөлім
а) Дипломатиялық құқық ұғымы және қайнар көздері;
ә) ... ... ... ... ... міндеттері,
артықшылықтары және имунитеттері;
в) Дипломатиялық, әкімшілік-техникалық және қызмет
көрсетуші ... ... ... ... ... Дипломатиялық қызмет персоналының
құқықтары, мiндеттерi және жауапкершілігі
3) Қорытынды
4) ... ... ... мемлекеттердегі орталық және шетелдердегі оргон ... ... ... ... ... елшіліктер миссиялар
консулдықтар)дидипломаиялық қызметтердің негізгі жетекшісі және орындаушысы
ретінде ... ... ... арнайы жасақталған және дайындалған
дипломатиялық ... ... ... ... ... ... жұмыс жүйесі
мемлекеттің дипломатиялық қызметін құрайды және ол ... ... ... ... ... Дипломатиялық ақпарат – бұл ... бір ... оның ... ... мен ... мемлекттің
әлеуметтік-экономикалық саяси құрылымы мен айқындалады.
Дипломатиялық аппаратты жетілдіру дипломатиялық кадрларды іріктеу мен
дайындауды жақсарту, дипломатияның ең озық ... ... ... оның ... ... ... және дамыту – халықаралық
мәселеллерді бейбіт жолдармен шешу үшін және бейбітшілік пен ... ... сүру ... ... үшін ... қолдануға мүдделі барлық
мемлекеттердің алдына қойған маңызды міндеттері ... ... – бұл ... ... ... халықаралық қызметінің
құрамдас бір бөлігі. ... ... ... ... ... ... және сол ... іс жүзіндегі шаралар жиынтығын,
сондайақ сыртқы саясатта қолданылатын ... ... мен ... ... ... ... ... мемлекеттердің сыртқы
саясаттағы мүдделерінде дипломатиялық қызметін дәстүрлі ... ... ... мен әдіс тәсілдерін қолданылып келе жатқанын көрсетіп отыр.
Дипломатиялық қатынас пен ... ... ... ерекше маңызға ие
болуда. Оларға мемлекет басшыларының кездесуі, мемлекеттер ... ... ... ... келісссөздерді жатқызуға болады.
«Дипломатия» ұғымы грек сөзі diploma –екі бүктелген бет құжат ... ... ... ... ... сөз ... қолданылып отыр,яағни провинцияларға немесе ... ... ... бара ... ... ... белілетін ұсыныс немесе сенім
грамоталары.
Қен ... ... ... халықаралық құқық субектілерінің
өкілдіктері жөніндегі,бейбітшілік және ... ... өмір ... ... ... ... мен ... жолмен қорғау жөніндег ресми қызмет.Дипломатия-бұл ... ... ... ... ... шаралар,әдістер мен тәсілдер
көмегімен мемлекеттің сыртқы саяасатын жүзеге асырудың бірі құралы-болып
табылады.
Тар ... ... ... ... ... ... ... шеберлігі.Осындай шеберліктң қоғамның даму
заңдылықтарын білуге ... ... ... ... құқықты,жеке елдердің конституциялық құқықтарың
,шет тілдерді зертеп-білуге негізделетін айту керек.
Адамзат қоғамының даму ... ... ... ... онын ... құралының бірі-дипломатия әрқашан бірінші орында
келеді.Бір-бірімен жанжалдасып қалған мемлекеттердың,тұтастай халықтардың
тағдыры осындай мәселелердің ... ... ... ... ... қызмет нормативтік қамтамасыз етуге халықаралық
құқықтың басқа субектілеріне қатысты олардың жүзеге асу тәртіптеріне ... ... ... бойы осы ... ... ... заты бойынша
салыстырмалы түрде тұрақты және ... ... ... ... ... ... құқық халықаралақ құқық салалаларының ішіндегі
анағұрым жүйеленген және үдемелі ... ... ... ... ... салаларының бірі.Ол ең алдымен елшілік құқық
ретінде пайда болып,дамыған ... ... ... ... құқық
дипломатиялық құқыққа айналды.
Дипломатиялық құқық-бұл халықаралық қатынасқа қатысушы халықаралық
құқық субектілерінің еркін білдіретін қағидалар мен ... ... ... ... және қамтамасыз ету ... ... пен ... ... өмір ... және нығайту мақсатындағы
ресми органдарының ... мен ... ... ... ... ... ... қатынас құқығы деген
ұғым кездесіп қалады. ... ... ... ... ... ... жағдайлары объективті түрде осы саладағы халықаралық құқық
нормаларынның ... мен ... ... осы ... ... ... Дипломатиялық және консулдық өкілдіктерінің қызметін
ғана емес сонымен бірге сыртқы ... ішкі ... ... ... конференциядағы
делегатцияларының халықаралық жаныныдағы тұрақты бақылаушылар миссияның
қызметін реттеуге біртіндеп жол ... ... сол ... ғылыми
айналымға сыртқы қатынас құқығы деген кеңірек ұғымды енгізуді ... және салт ... ... құқықтың негізгі қайнар көздері
болып табылады. 1961 ж. ... ... ... Вена ... ... ... ... қайнар көздің бірі. Сонымен қатар,
дипломатиялық құқық мемлекеттердің ... ... ... сондайақ
халықаралық конференциялардағы өкілдіктердің құқықтық мәртебесін ретттейді.
Ол ең алдымен 1969 ж. ... ... ... ... ... ... ... халықаралық ұйымдармен қатынастары туралы
1975 ж. Вена конфенциясы.
Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуы және оны ... ... ... ... ғылыми-техникалық, мәдени және басқада
қатынастарын дамытты. ... ... ... ... ... ... қажетттілігі пайда ... ... ... ... ... ... ... азаматтар санының артуы дипломатиялық және консулдық қызметін
мазмұнына сипалық өзгерістер енгізді. 1993 ... ... ... ... ... ... ... стандартқа қосылды.
Дипломатиялық қатынас туралы 1961 ж. Вена конфенциясына және ... ... 1963 ж. Вена ... орай, Қазақстан республикасы
елшілік миссия немесе консулдық аймақ деңгейіндегі қатынастар орнатады.
Дипломатиялық ... біз ... ... ... Мәселен,
Қазақстан республикасының президентіне мемлекет ... (АҚШ, ... ) жеке ... ... ... ... ... сыртқы
істер министрлігінің біріккен ... ... ... ... ... ... қаттамалар (Монғолия,Франция,
Үндістан) ноталар алмасу ... ... ... ... ... ... ... қатынастар үшін консулдық конфенцияларға
қол қою(Рессей ... ... ... ... ... ... ... (Грузия республикасы, ТМД елдері) азаматтардың ... және ... ... ... ... ... Ислам республикасы) консулдық шарттар ( Украйна, Түркіменстан)
консулдық қатынастар орнатудың кең таралған түрлері.
Шетел мемлекеттерінің ... ... ... ... және консулдық қызметтердіұйымдастыру жөнінде өз заңдарын
қабылдауда сыртқы саяси ведомство-Сыртқы ... ... ... ... ... ... ... материалдарын
жасауда;Қазақстан Республикасы азаматтарының,шетел ... ... ... ... мен ... ... қатысты құжаттарды
Сыртқы істерминстірлігінің мекемелері арқылы сұрату ... ... ... ... ... алу ... ... азаматтарының
шетелде тұрғылықты тұруларына рұқсат беруді рәсімдеу туралы және т. Б.
Жөнінде арнайы нұсқаулық ... ... ... ... ... ... ... шарттарға сәйкес жүзеге асырылатын мемлекеттік органдардағы
азаматтардың кәсіби қызметі. ... ... ... ... тәртібі халықаралық стандартқа сай. ... ... ... ... бар, шет ... ... ... міндеттерді орындау үшін тиісті ... бар ... ... ... жақын болашақта, біз арнайы жоғары білім
және мемлекеттік тілді білу ... ... да қоса ... ... ... болуы уақыт талабы. Сыртқы істер минстрін тағайындау
тәртібі, дипломатиялық ... ... және ... ерекшеліктері,
дипломатиялық қызмет қызметкелерін қамтамасыз ету, кепілдік беру және
өтемақылар, құқықтар мен ... ... ... ... осы ... ерекше жағдайды қамтамасыз етеді.
Біздің мемлекетіміздің дипломатиялық және ... ... ... ... мен ... ұйымдағы өкілдіктер
қамтамасыз етеді; Қазақстанның БҰҰ қызметіне қатынасуы, мемлекет мүддесін
сыртқы саясаттағы түрлі ... ... ... ... мен ... ... мемлекеттің халықаралық бейбітшілікті, ұжымдық
және аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі әрекеттерін жүзеге асырды.
Дипломатиялық өкілдік орналасқан елдегі қызметін екі ел ... ... ... немесе үзілген жағдайда толық
тоқтатады. Халықаралық іс-тәжірбиеде басқадай нысан да ... ... екі ... біріккен жағдайда сыртқы саясатты біріккен үкімет
жүргізуі керек және ... ... ... ... ... өз жұмысын тоқтатуы тиіс.
Дипломатиялық агенттің қызметі дипломатиялық қатынас туралы Вена
Конвенциясының 43-бабына сәйкес тоқтатылады:
- егер ол ... бір ... ... және ... ... ... жағдайда;
- дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекет үкіметіне тіркеуші
мемлекет үкіметінің дипломатиялық ... ... ... ... дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекеттің дипломатиялық
агентті өкілдік қызметкері деп танудан бас ... ... өз ... ... өкіл ... болған
жағдайда тоқтатады. Дипломатиялық персоналдың ... ... ... ... ... ... өкіл ретінде уақытша отыра тұрады. Егер
қандай да бір мемлекет өмір сүруін тоқтатса да миссия өз жұмыын тоқтатады.
Дипломатиялық ... ... Вена ... ... ... мемлекет арасындағы дипломатиялық қатынас үзілген жағдайда, сондай-ақ
өкілдікті ... ... ... кері ... ... жағдайда:
1) дипломаиялық өкілдік орналасқан мемлекет қарулы жанжал жағдайында да
дипломатиялық өкілдікті оның мүлкімен және ... ... ... ... ... тіркеген мемлекет өз өкілдігінің ғимаратын мүлкімен және мұрағатымен
бірге дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекетке қолайлы болатын
қандайда біп ... ... ... сеніп тапсыруы мүмкін;
3) Тіркеген мемлекет өз мүддесін және өз ... ... ... ... ... қолайлы болатын қандай да
бір мемлекеттің өкілдігіне қорғауға ... ... ... даму ... ... мемлекеттеді ұлттық мүдделерін тиімді қорғау
формуласын іздеуге итермеледі. Неолибералистердің көзқарасы бойынша ... ... ... ... ... ... кедендік тәртіпттің қызмет
етуіне жағдай жасау және үшінші мемлекеттерге біртұтас әдіс, қатынас жасап
шығару.
Кедендік одақ 1957 жылы ... ... ... ... концепциясы болды.
1960 жылы өкілеттік қызмет формасына деген әдістердің ... ... ... ... ғалымдар арасында өкілеттік қызмет ... ... ... ... туды. Кейбір зерттеушілердің жаңа
бағытын шартты түрде “дирижистер” деп атады. Бұл ... ... ... үрдісін жүйелі түрде реттеу үшін ұлтүсті саяси-құқықтық
институттар немесе институттар ... ... ... Бұл ... өкілеттік қызмет барысындағы тек қана рыноктық бірлестіктері
ғана емес, сонымен қатар реттеуші ... мен ... ... Дәл осы ... ... ғалымы Б.Белаши өкілеттік қызметі
жүйелі бес түрін атап ... ... ... ... аймағы – мүше-мемлекеттер арасында мөлшерлік және сандық
шектеулер алынған;
2. ... одақ – ... ... ... елдермен саудада ортақ
өлшем енгізілген;
3. Ортақ нарық – саудаға шек қоюлармен ... ... ... мен ... күшінің) шек қоюлар алынып тасталынады;
4. Экономикалық одақ – тауар мен ... ... ... ... жою үшін ... ... ... белгілі
түрде сәйкестендірілумен толықтырылады;
5. Саяси одақ – толық экономикалық ... ... ... экономикалық
саясаттар толықтай жүйелінеді және ұлттық шеңберден шыққан билік
мекемелі құрылады.
Әлемдік өкілеттік ... ... даму ... өкілеттік қызмет
теориясының дирижистік бағытының 1966-1970 жылдарда күшеюіне жол ашты.
Бұл бағыттың көрнекті өкілдері – Р. ... ... ... ... ғалымы Г.Мюрдальдің айтуы бойынша ... ... ... ... концепциялары кедей және бай елдердің
дамуын бірдей қылуды көздейді, іс жүзінде поляризация одан ары ... Оның ... бұл ... ... ... ... сәйкес ол мемлекеттік реттеу рөлін және экономикалық координациясын,
әсіресе даму темпін және деңгейді біркелкі қылу үшін ... ... ... ... ... теоретикалық негізінде ... ... ... үш ірі бағытын анықтады. Бірінші тәсіл,
Батыс ... ... ... ... және ... ... ... сүйене отырып, осы ағымның жақтастары институцияланған
құрылым құру керектігін ... Осы ... 50 ... ... және
бірқатар еуропалық саясаткерлер жаңа концепцияны ұсынды, негізгі мәні әр
түрлі ... ... ... Осы ағым ... ... ... атқа ие болды. Биліктің федерациялық жүйесі бір жағынан тұрақтылықты
және ұлттық қауіпсіздіктің дамуын ... ете ... ... ие, ал
екінші жағынан әр ... ... ... ... ... ... және ұлтүсті органдардың саясаи және әкімшілік ұйымдардың
құзыретін шектеу.
Осы бағыттағы екінші тәсіл: ... ... ... ... ... ... ... және биліктің
бөлінісі идеясына негізделді. Мәні, аймақтық ... ... ... ... қайта құруға негізделген кезде ғана мүмкін. Бұл
ағымның жақтастары федеративтік ... ... ... ең ... ... АҚШ, Швейцария конфедерация қызметін ... ете ... ... құру ... мемлекеттердің басқарушы
элитасының шығуы ... ... бұл әдіс ... ... ... мүмкіндіктердің рөлін жарыққа шығарды, сонымен қатар ішкі
және сыртқы факторлардың да. ... келе ... ... ... жетіспеушілігі теорияның жаңалануын және федералдық өкілеттік
қызмет идеясының жүзеге асырылу үшін кең ... ... ... ... әлеуметтік өкілеттік қызметға арқа сүйей
отырып, саяси және ... ... ... өкілеттік қызмет
үрдісінің біртұтастығынан туындады. Осы ағымның көрнекті ... ... ... ... Бұл ағым бойынша федералистер сияқты бірден
секіру емес ... ... ... ... Федералистік үрдісі саяси
бірлестіктердің түрлі жақтарын ... ... ... ... ... ... принципі бірте бірте кеңейді. Олардың ойынша да
өкілеттік қызметі соңғы бекеті федеративтік ... ... ... ... ... ... ... Одақтың дамуында
біраз байқай аламыз. Қазіргі кездегі тәжірибе көрсетіп ... ... ... және ... ... ... құрылымдардың қайта
бөлінуі баяу жүреді. Тіпті кейбір жағдайларда ұлттық мемлекеттің өкілетінің
пайдасына бөлініп, кері ... ... ... теориялық кемшіліктерінің орнын ... ... айта ... ... ... ... кездегі
индустрияның, коммуникациялық ... ... ... жол ашады, ал бұл өз кезегінде функционалды интернационалды
ұйымдардың құрылуына себепші ... ... ... ... қызмет
мемлекет арасындағы қатынастарды реттейтін арнайы құрылымдарда қызмет
жасайды. Бұл ... ... ... ... және ... ... қызмет саласындағы тағы бір ірі ... ... Бұл ... негізін салушы американдық Карл Дойч. Ол
әлемдік қауымдастықты әр уақытта өзара әрекет (коммуникация) және ... ету ... ... және ... бару мүмкіншілігі және соған
мәжбүрлеу механизмі бар түрлі саяси топтардың жиынтығы ретінде қарастырады.
Өкілеттік қызмет үрдісінде негізгі ... ... ... ... және ... ... тиіс.
К.Дойч өкілеттік қызметі ең басты қозғаушы күші тек ұлттық ... ... ... ... ... қысым жасау топтары және басқа ішкі
саяси аренадағы ... ... деп ... Оның ... ... ішкі өкілеттік қызметлануы қауіпсіздік ... ... ғана бола ... ... ... осы ... жақтаушылары
өкілеттік қызметға әсер ететін екі факторды белгіледі:
❖ Біріншіден, ... өз ... ... ету керек. Мұнда
өкілеттік қызметланбаған топтар әр уақытта конфронтация күйінде болады.
... ... бір ... ... ... қол ... ... өкілеттік қызметланған қоғамдастық жағдайында барлық мүмкіншілікті
топтастыру.
Өкілеттік қызмет үрдіс әлемде, аймақтарда, мемлекеттерде әр түрлі
дамуда. ... ... ... ... де ... ... құру қажеттілігі, антикалық ... ... ... ... ... ... яғни ... өнімінің дамуы,
аймақтар арасындағы экономикалық ... Осы ... ... ... ... ... элинистік мемлекет Римнің ... алуы ... ... ... ... жол ашты. Жалпы өкілеттік
қызмет және дезөкілеттік қызмет экономикада, ... ... ... алып ... Егер де ... үңілсек, біз көптеген
мемлекеттердің, империялардың, державалардың ... ал ... ... ... Бұл ... біз өкілеттік қызмет
және дезөкілеттік қызмет деп айта аламыз, бірақ бұл ... ... ... қалу немесе жоқ болып кетуді білдірмейді. Бұл жерде үрдіс өз
шеңберінде қайталана бастайды, яғни бір ... ... әр ... ... Мемелкет әлеуметтік өкілеттік қызметі бір түрі ретінде
дүниеге келді. Әр түрлі халықтарды жаулау немесе ... ... ... ... бермеді. Осы жолмен құрылған біршама ұзақ уақыт өмір сүрсе ... ... ... ... ... және ... олардың ұлттық сана-сезімдерінің жетіліп, дамуы, бұл ... ... алып ... Осы ... біз КСРО-ны мысал ретінде
айтып кете ... Біз ... ... ... кіретін халықтар күштеп
осы құрылымға енгізілген. Бірақ уақыт өте келе бұл өз ... ... ... ... ... – қандай да болсын халық бір құрылымға
жоғарыдан күштеп емес өз қолдауымен кіру ... ... ... ... ... ... сонымен қатар Рим, Византия, Осман, Австро-Венгрия, Британия
империяларының тағдырын айтуға болады.
Өкілеттік қызмет бұл ... бір ... ... және ... ... қатысушылардың саны және өзара қатынасы күшейе түседі. Бір біріне
қатынасында ... ... ал ... қызмет болса, өкілеттік
қызметға қарама-қарсы, яғни қатысушылар саны ... ... ... тарау, құлдырау, жайылу, бөліну, оқшаулану үрдісі. Бірақ
дезөкілеттік ... әр ... ... жойылуды білдірмейді. Яғни кейбір
жағдайларда өкілеттік қызмет үрдісті тоқтатушы ... ... кері ... ... болуы мүмкін. Өкілеттік қызмет әр уақытта дезөкілеттік
қызмет үрдісімен байланысты, бұл оның ... ... ... ... ... ... ХХ ғасырдың екінші жартысында әлемнің түкпір-
түкпірінде дүниеге келе бастады. Қазірде дүние жүзінде 30-ға жуық өкілеттік
қызмет бірлестіктер бар. ... ... ең ... бірі 40жылдан
астам өкілеттік қызмет тарихы бар Еуропалық Одақ.
Бірнеше жыл ... ... ... ... жаңа ... ... ... (Солтүстік америкалық еркін сауда туралы келісім), мүшелері
АҚШ, Канада, Мексика.
Латын Америкасындағы МЕРКОСУР, құрамында Бразилия, ... ... ... ... Азиядағы АСЕАН.
Кейбір кедергілерге қарамастан. Батыс ... ... ... ... ірі ... жүзеге асыруда өзінің артықшылығын көрсетті. Осы
жағдайдан терең әсер ... ... әлем ... ... және ... мемлекетаралық өкілеттік қызмет жолында шешуге тырысты.
Азия мемлекеттері және үшінші әлемдегі ... ... ... барысында, қызмет ... ... ... ... ... Ал ... ... дәл осы уақытта сәттіліктерге қол
жеткізді. Бұл жерде алым ... тек ... ... ... ... Азия ... құрылуы сол аймақтағы ... орын ... ... ... ... бұл қақтығыс субаймақтық
топтың құрылуында бір бастама болды. Бұл халықаралық ұйымды 1967 ... ... ... ... Тайланд мемлекеттері құрылды. Бұл
ұйымның ... ... ... ... ... жағдай жасау. Кейін келе,
АСЕАН әлеуметтік-экономикалық және сыртқы саяси тұстарды қамти ... ... ... ... ... ... ... құруда көптеген
жетістіктерге қол жеткізді, сонымен қатар Азия-Тынық мұхит ... ... ... ... яғни ... пен ... ... болды. Қазіргі кезде Бруней мен Вьетнамның қосылумен бұл ұйымның
мүше саны ... ... ... өз ... 30 ... ... барысында
экономикалық сферадағы жетістіктері жоққа шақ. Сыртқы сауданың көп ... тыс ... ... ... яғни ... Жапония, АҚШ және
ЕО елдері. 1997 жылы Сингапурдағы ... ... ... ... мүше-мемлекеттер 2007 жылға дейін еркін сауда зонасын құруға
келісті.
Латын ... ірі ... ... ... ... МЕРКОСУР-
ды айтуға болады. 1991 жылы Бразили, ... ... ... ... ... ... бірлестік. Бұл мемлекеттердің тауар
айналымы 1991-1995 жылдар аралығында үш есе өекен. 1994 жылы жалпы ... ... Оның ... ... ... министрлері бар және тұрақты
атқарушы орган, ... ... ... және он ... ... Жалпы рынок тобы құрылды, МЕРКОСУР-ға ... ... қол ... де олар ... жылда өкілеттік қызмет үрдісті
дамытып, көптеген жетістіктерге жетеміз деген үмітте.
Қазіргі таңдағы ең дамыған және басқаларға үлгі ... ... ... Одақ туралы айтар болсақ, ең бірінші артықшылығы, жетістігі,
ол соғыстан кейінгі күйреген Еуропа ... ... ... ... ... ең ... шығарды. Бұл ұйымның тарихы 1950 жылы
Р.Шуманның Франция мен Германияның бүкіл көмір мен болат ... ... ... ... ... ... өзара сенім
деңгейін жоғарылату үшін орталықтанған басшылыққа ... ... ... ... қолдау тапты. Сөйтіп, 1951 жылы Еуропалық ... құру ... ... ... ... 6 елі қол ... ... Нидерланды, Люксембург, Италия, Франция, Германия. Одан ары бұл
бастама 1957 жылы Еуропалық ... ... ... 1973 жылы бұл ... Ұлыбритания, Ирландия, Дания, ал 1981
жылы Греция қосылып, құрамы кеңейе түсті. 1986 жылы ... ... жылы ... ... ... ... ... таңда көптеген
мемлекеттер осы ұйымға тартылуда. Ол ... ... ... бұл ... ... ... мойындайды. Осылайша бұл ұйым қазіргі
таңдағы ең дамыған теңдесі жоқ өкілеттік қызмет бірлестік.
Қазір ... әлем ... ... ... ... ... барлығы дерлік бір бірімен қабысуда. Адамзат басынан өткерген ... ... ... ... ... қарамастан, бір ібрімен тығыз
қатынаспен бірігуге ұмтылуда. Мұның айқын ... ... ... ... Еуропалық Одақ, Оңтүстік Америка мемлекеттерінің
бірлестігі, Азия ... ... ... ... бір бірі ... ... ... түрде саяси және экономикалық мәселелрді
шешуге тырысуда.
Кеңестер Одағының ыдырауы жаңа интеграуиялық ... ... ... ... біз бұл ... жоғарыда айтып кеткен өкілеттік қызмет және
дезөкілеттік қызмет мәселесін ... яғни ... ... ... ... ... ыдырау процесі жаңа өкілеттік қызметға бастама
болды. Міне, ... ... ... қызметі ерекшелігі де осында
жатыр, яғни бұл үрдіс ... ... ... аяқталмаған дезөкілеттік
қызмет үрдісімен тығыз байланысты.
Өкілеттік қызмет дезөкілеттік қызметсыз бола ... ... ... өкілеттік қызметсыз бола алмайды. Кез келген өкілеттік
қызметда дезөкілеттік қызмет үрдіс мәселесі ... Ең ... және ... ... ... пен ... түрлі мүддесімен
байланысты.
Сыртқы қатынас органдары
Сыртқы катынастарда мемлекет өзінің тәуелсіздігі арқылы халықаралык ... ие ... ... ... ... көрінеді. Сыртқы қатынас
органдары мемлекеттің шетелдегі өкілдігі ретінде болады және ... ... іске ... ... ... ... ... әрекеті ретінде қарастырылады және оған ... ... орай ... ... Кез келген мемлекеттің сырткы
қатынас органдары ішкі ... ... ... және ... ... бөлінеді.
Қазақстан Республикасындағы сыртқы қатынастың ішкі ... ... ... ... Республикасының Президенті, Қазақстан
Республикасының Парламенті, Үкімет басшысы және Үкімет, ... ... - ... сыртқы қатынасын тікелей жедел басқаратын орган.
Мемлекеттің шетелдік ... ... ... өз кезегінде тұрақты және
уақытша болып бөлінеді. Қазақстан Республикасындағы тұрақты сыртқы қатынас
органдарына Қазақстан дипломатиялык ... ... ... тіркелген
Қазақстан Республикасынын дипломатиялық өкілдіктері (елшіліктер мен
миссиялар); консулдық мекемелер, тұрақты ... ... ... ... ... ... жатады. Осы топқа сауда өкілдіктері
де жатқызылады. Қазақстан Республикасының шетелдердегі уақытша органдарына
түрлі миссиялар, ... ... ... мен бақылау
топтары, халыкаралық органдар сессияларының жұмысына қатысушы делегациялар
және олардың ұйымдары және т.б. жатқызылады.
Мемлекет басшысының ... - ... ... ... ... мен Үкімет басшысының өкілеттіктері
Қазақстан Республикасының Конституциясымен, тиісті ... ... Бұл ... конституциялық және әкімшілік құқықтарда егжей-
тегжейлі зерттелген.
Сытрткы iстер министрліri - Қазақстан Республикасының сыртқы ... ... ... ... асыруды және сыртқы қатынастар
саласындағы мемлекеттік басқаруды қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... өз ... Қазақстан Республикасының Президенті
мен Үкіметі басшылығымен жүзеге асырады. ... ... ... ... ... ... Премьер-министрі басшылык
жасайды. Өз қызметінде Министрлік Қазақстан Республикасының Конституциясын,
заңдарын, Сыртқы істер ... ... ... ... ... 2002 ... ... басқа да нормативтік - құқықтық актілерді
басшылыққа алады. Министрлік ... ... ... ... мен консулдық мекемелері, ... ... ... ... өкілдіктері, Министрліктің
Қазақстан Республикасы аумағындағы өкілдіктері мен өзінің ведомстволық
бағыныстағы ұйымдары кіреді.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... міндеттері
мыналар болып табылады:
Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының тұжырымдамасы мен ... ... және ... ... ... ... ... ұсыныстарды тапсыру;
Қазақстан Республикасының сыртқы саяси бағытын жүзеге асыру;
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысымен ... ... ... үшін ... Республикасының сыртқы саясат
стратегиясын жасау, Президенттің ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігін, аумақтық тұтастығын
және шекараларының мызғымастығын, оның басқа мемлекеттермен өзара ... және ... ... ... ... құралдар мен әдістермен қамтамасыз ету;
Шет елдерде Қазақстан Республикасы азаматтарының және заңды тұлғаларының
құқықтары мен мүдделерін қорғау;
Қазақстан ... ... ... ... ... ... халықаралык ұйымдармен қарым-қатынастарын жүзеге
асыру;
Шетелдік мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен қатынастарда ... ... ... ... бағытты жүргізуін қамтамасыз ету
мақсатында аткарушы өкіметтің басқа да ... ... ... ... ... ... өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес, Қазақстан Республиксының
шетелдік мемлекеттермен және ... ... ... ... ... тәртіпте Қазақстан Республикасының Президентіне және
Үкіметіне ұсыныстар мен ... ... және ... ... ... шарттар мен келісімдерді жасасу, бекіту, орындау,
қолданысын тоқтату және бұзу туралы ... ... және ... осы ... ... ... ... және
Үкіметінің қарауына енгізеді. Мұнан басқа, Министрліктің ... ... ... Қазақстан Республикасынын құқыктық іс-тәжірибесінде
халықаралық нормаларды жүзеге асыруға жәрдемдеседі, республика заңдарын
жетілдіру, ... ... ... халықаралық-құқықтық
міндеттемелеріне сәйкес келтіру жөніндегі ұсыныстарды даярлайды.
Министрлік Қазақстан ... ... ... ... оның ... мен ... қауіпсіздігін, құқықтык
тәртіпті қорғауды, айналадағы ортаны ... ... ету, ... ... мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен сауда-
экономикалық жәие қаржылық байланыстарын, ғылыми-техникалык, ... ... де ... ... мен кеңейту жөніндегі нақты іс-шараларды
әзірлеуге қатысады, халықаралық ... ... және ... ... ... ... Республикасының Біріккен ¥лттар
Ұйымы мүшесі, жалпы еуропалық және басқа да ... ... ... камтамасыз етеді, Қазақстан Республикасының Б¥¥, басқа
да ... ... ... ... ... қатысуын қамтамасыз етеді, халықаралық қауымдастықтың мүшесі
ретінде Қазақстан Республика-сының ғаламдық және ... ... ... рөлін арттыруға жәрдемдеседі, аштықпен және артта
қалушылықпен, халықаралық терроризммен, үйымдасқан ... ... ... ... ... сондай-ақ экологиялық жағдайы
нашар және техногендік апаттар аймақтарындағы салдарды жою жөніндегі
халықаралық ... ... ... Сыртқы істер министрлігі республиканың айналадағы
ортаны халықаралық қорғау және үжымдық пайдалану, Әлемдік ... ... ... ... зерттеу саласындағы мүдделерін қамтамасыз етеді,
Қазақстан Республикасының сыртқы және ішкі саясаты, елдің ... ... және ... ... ... ... шетелде таратуға
жәрдемдеседі, жоғары және үкіметтік деңгейлерде халықаралық алмасулардың
хаттамалық қамтамасыз етілуін, сондай-ақ ... және ... мен ... ... ... жүзеге асырады,
Қазакстан Республикасының парламентаралық байланыстарын жүзеге асыруға
жәрдемдеседі, шетелде тұрып ... ... ... ... ... ... Сырткы істер министрлігі Қазақстан
Республикасы ... және ... ... ... ... депозитарийі
болып табылады және Қазақстанның дипломатиялық қызметінің мұрағатын құрады
және ұстайды, республика аумағындағы шетелдік дипломатиялық және ... ... ... ... ... өз ... бойынша Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарымен,
өкілдік органдарымен, қоғамдық бірлестіктермен өзара іс-кимыл жасайды.
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ... ... ... ... және ... ... ... департаменті;
Сыртқы істер министрлігінің орталық аппаратын және оның ... ... ... ету ... ... ... (Б¥¥ және ... экономикалық ынтымақтастық
Басқармасы, Халықаралық кауіпсіздік Басқармасы)
Екінші департамент (Еуропа және Америка ... ... ... ... (Азия, Таяу Шығыс және Африка Басқармасы, Шарттық-
құқықтық басқарма).
Сыртқы істер министрлігінің шарттық-қүқықтық бөлімі мемлекеттің ... ... ... шарттардың мәтіндерімен жүмыс ... ол ... ... ... ... катысты мәселелер болуы
мүмкін. Сыртқы істер министрлігінің Мемлекеттік ... ... ... және өзге де шетелдік өкілдер келген елдерімен алғашқы байланысын
жасайтын бөлімше болып табылады. Бүл ... жаңа ... ... ... ... ... және ... елшілік жұмысын үйымдастыруға
жәрдемдеседі. Дипломатиялык өкілдік орналасқан мемлекетке келген елші
Сыртқы істер министрлігінің ... ... ... ... ... одан ... ... тапсырудың бекітілген тәртібін
сұрайды. Сенім грамотасы - бұл елші ... ... ... ... ... онын өкілдік сипатын және шетелдік
мемлекетте тіркеленіп куәландыруға берілетін құжат. Содан кейін ол ... ... ... оның ... ... ... үшін және оған
өзінің сенім грамоталарының көшірмелерін, сондай-ақ ... ... ... ... ... мәтінін беру үшін ресми кіреді.
Сенім грамотасына дипломатиялык өкілді тағайындаған мемлекет басшысы қол
қояды және ... ... ... ... ... Ол ... орналасқан мемлекет басшысына арналады және оған салтанатты
жағдайда тапсырылады. ... ... ... актісі елшінің өз
міндеттерін орындауға кірісу актісі болып ... ... ... ... мыналар жатады: мемлекеттің Негізгі заңынын тиісті
баптарына сілтеме жасау, осы ... ... ... ... ... сондай-ақ екі елдің де дипломатиялық өкілдер алмасуына тиісті
деңгейдегі дипломатиялық ... ... ... ... ... ... ... немесе өз үкіметінің атынан айтқанының бәріне
сену туралы өтініш.
Елші өз елі ... ... ... мемлекеттердің елшілерінің
бәріне арнайы ... ... оны ... ... ... ... бастайды. Дуайен - дипломатиялық ... ... ... ... ... деп ... ... басшысы.
Дуайен дипломатиялық корпустың атынан турлі шараларда сөз сөйлейді және
дипломатиялык корпус мәртебесіне қатысты ... ... ... орналасқан мемлекет пен дипломатиялык корпустың тиісті билік
өкілдерінің арасында өзіндік бір ... ... ... ... тіркелген дипломатиялык өкілдік басшылары ішінде ең ... бар ... ... ... ... түрде дуайен бола
алады. Егер дипломатиялык өкілдік басшыларының бірдей сыныбы болатын ... осы ... ... ... ... ... ... тұлға дуайен болып сайланады.
Сөйтіп, мемлекеттік хаттама басқармасы Сыртқы істер министрлігінің жедел
басқару ... ... ... ... басқарма өз жұмысын жүргізген
кезде мемлекеттің әрбір ... ... ... ... мен ... ескеріп отырады.
Мемлекет басшылары халықаралық қатынастарға қатысты барлык мәселелерді
әрдайым өзара тікелей талқылай алмайды. Соған ... олар өз ... ... ... ұстауга мәжбүр болады. Мұндай өкілдер
дипломатиялык агенттер деп аталады. Олардың ... ең ... ... мемлекеттің саясатын түсіндіру және өздері келген мемлекетте соны
мақұлдатуға қол жеткізуден тұрады. Сол арқылы екі мемлекет арасында ... ... ... катынас туралы 1961 ж. ... 1- ... ... дипломатиялык агент деп өкілдік басшысы
немесе өкілдіктің ... ... ... ... ... ... ... бірқатар айырмашылық ерекшеліктері
болады, ол -дипломатиялык сыныптар мен дәрежелер. Дипломатиялык дәреже бұл
-дипломатиялык қызметті өткеруге ... ... ... ... ... ... берілетін дипломаттың жеке дәрежесі болып табылады. Бүл
дәреже лауазымына, отставкаға кетуіне ... ... ... ... да
бір елдердің дәрежелері мен лауазымдық жағдайы сәйкес келуі де, сәйкес
келмеуі де, мүмкін ... ... және ... елші - бір ... де, ... да). ... ... Төтенше және Өкілетті
елші деген жоғары дәрежені сыртқы істер министрі, оның ... ... ... тұрақты өкілдері және басқалары
иеленеді. Дипломатиялык сыныптар ... ... ... ... ... ... ... ғана қатысты болады. Дипломатиялык
қатынас туралы 1961ж. Вена Конвенциясының 14- ... ... ... үш сыныпқа бөлінеді, атап айтқанда:
а) мемлекет басшылары жанында тіркелетін елшілер мен нунцилер
және тең дәрежедегі өкілдіктердің ... ... ... ... ... ... тіркелетін елшілер мен
интернунцийлер сыныптары;
с) сыртқы істер министрлері жанында тіркелетін ... ... ... ... ... ... түріндегі елшілердің
сыныптары жоғалып барады, 3 -сыныпты ... ... ... ... өте аз кездеседі. Олармен өзара шектелген саяси, экономикалық
және басқа да ... бар ... ... ... ол ... көзқарастарға
байланысты тиісті бір елдермен дипломатиялык қатынасты ... ... ... ... орын ... дәрежелер әрбір мемлекеттін ішкі құқығымен енгізіледі және
сыртқы істер министрлігі аясында шетел мемлекеттерімен ресми қатынастар
жасауды ... ... ... лауазымды адамдар үшін көзделеді.
Халықаралық дипломатиялык іс-тәжірибеде мынадай ... ... және ... ... сыныпты Төтенше және Өкілетті уәкіл;
Екінші сыныпты Төтенше және Өкілетті уәкіл;
Бірінші сыныпты кеңесші;
Екінші сыныпты кенесші;
Бірінші сыныпты біріншІ хатшы;
Екінші ... ... ... ... ... хатшы;
Екінші сыныпты екінші хатшы;
Үшінші хатшы;
Атташе.
Елшілікті Төтенше және Өкілетті елші, миссияны - уәкіл немесе ... ... ... ... ... ... ... айыра білу керек, ол
елші болмаған кезде елшілікті уақытша басқаруы мүмкін.
Елшілік және миссия - бүл дипломатиялык өкілдіктің екі түрі. Қазіргі ... ... ... ... ... дейін жоғарылату үрдісі
нығайып келеді. Жеке мемлекеттер арасындағы қатынастар тығыз, әрі достық
сипатта бола бастағанда дипломатиялық ... бір ... ... ... қайта құрылады. Мұндай ... ... ... ... ... ... ... білдіру үшін
өздерінің дипломатиялық өкілдіктерінің деңгейін жоғарылатуға және ... ... ... ал ... елшілер дәрежесіне көтеруге
шешім қабылдайды.
Қазақстан Республикасының Елшілігі сыртқы қатынастағы мемлекеттік
орган және ... ... ... ... оның жоғары
дипломатиялық өкілдігі болып табылады. Елшілік өз қызметінде ... ... 1961 ж. ... ... ... Республикасының
Конституциясын, Қазақстан зандарын, Қазақстан Республикасы Президентінің
Жарлықтарын, Қазақстан Республикасының қаулылары мен бұйрықтарын, сондай-ақ
Сыртқы істер министрлігінің ... ... мен ... ... ... басшысын тағайындау.
Тағайындау алдында дипломатиялық өкіл өкі ... ... ...... ... ... ... сөзінен
шыққан мақұлдау, келісу мағынасында) бір елдің ... ... ... бір адамды тағайындауға екінші бір елдің алдын – ала ... ... не үшін ... ... көпшілік таныған халықаралық іс-
тәжірибеге байланысты. Агреманды сұратпауға және оны ... ... ... ... ... ... бірде-бір үкіметөз
мемлекетінің сыртқы саясатына қарсы баспасөз бетінде немесе ауызша нысанда
жағымсыз ... ... өз ... ... ... ... ел ... өз елдеріне халықаралық қатынас іс-тәжірибесінде
объективті түрде және адал ниетпен қатысқан адамның келуіне ... ... Өкіл ... ... саясат ведомствосынан тиісті нұсқау алғаннан кейін
дипоматиялық орналасқан елдің ... ... ... барып, ауызша
нысанда осы елдегі өз лауазымынан кететінін және басқа кандидатураға
агреман ... ... ... ... Ауызша хабарламаға ауызша
сұратылатын адам туралы бар қажетті мәлімет қосымша тапсырылады. Хаықаралы
іс-тәжірибеде ... ... ... сурату жағдайлары да кездеседі.
Әдетте, бұл атымен жүргізетін саяси қызметті күмән туғызбайтын мемлекеттік
қайраткерлерге таралады. ... ... ... ... ... құпиялықты сақтауды талап етеді.
Агреман сұратуға жауап қандай да бір саяси түсініктерге байланысты
болмаса, қысқа мерзімде беріледі. Жауап беру ... – екі ел ... ... ... ... ... ... ережелері
бойынша сұратылған агреман туралы еске салуға немесе жауап беруді тездету
туралы өтінуге болмайды. Агреманды беру туралы ... ... ... яғни ... ... ... ... Агреман алған дипломатиялық
өкіл сол елдің қалаулы адамы болады, яғни persona grata. Егер ... ... ... ... болса, оны persona non grata деп ... ... бас ... ... ... Кету ... ... қойылған кез келген
дипломатиялық қызметкер persona non grata болып есептеледі.
Елші кеткенге ... ... ... министрлігінің тиісті бөлімі
дипломатиялық ... ... ... ал оның алдындағыға кері шақырып
алу грамоталарын дайындайды. Кері шақырып алу грамотасы – бұл дипломатиялық
өкілдің лауазымынакері шақырылатынын ... ... Ол ... тіркелген мемлекет басшысына арналады және дипломатиялық өкілді
тағайындаған мемлекет басшысының қолы ... және ... ... ... ... бекітіледі. Кері шақырып алу грамотасының
кіріспесінде дипломатиялық өкілді шақырып алу туралы ... ... ... ... ... өкіл қызметі мемлекеттер арасындағы
дипломатиялық қатынастарды дамытуға және қолдауға көмегін тигізер ... ... ... ... ... өкіл кеткеннен кейін,
осы өкіл тіркелген мемлекет басшысы дипломатиялық өкілді ... ... ... ... жібереді. Мұндай грамоталар
дипломатиялық жолдармен жонелтіледі. Жіберу грамоталарына қандай да ... ... ... қызметін тоқтату.
Дипломатиялық өкілдік орналасқан елдегі қызметін екі ел арасындағы
дипломатиялық ... ... ... ... ... ... ... іс-тәжірбиеде басқадай нысан да болуы мүмкін,
мысалы, екі мемлекет біріккен ... ... ... ... ... керек және біріккен ... ... ... дипломатиялық
өкілдіктермен өз жұмысын тоқтатуы тиіс.
Дипломатиялық агенттің қызметі ... ... ... ... 43-бабына сәйкес тоқтатылады:
- егер ол белгілі бір мерзімге ... және ... ... ... жағдайда;
- дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекет үкіметіне тіркеуші
мемлекет үкіметінің дипломатиялық ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттің дипломатиялық
агентті өкілдік қызметкері деп ... бас ... ... өз ... ... өкіл ... ... тоқтатады. Дипломатиялық персоналдың дәрежесі жоғарырақ ... ... ... ... өкіл ... ... ... тұрады. Егер
қандай да бір мемлекет өмір сүруін тоқтатса да миссия өз жұмыын тоқтатады.
Дипломатиялық қатынас ... Вена ... ... ... ... арасындағы дипломатиялық қатынас үзілген жағдайда, сондай-ақ
өкілдікті тұрақты немесе уақытша кері шақырып алған жағдайда:
4) дипломаиялық өкілдік ... ... ... ... жағдайында да
дипломатиялық өкілдікті оның мүлкімен және мұрағатымен бірге күзетуге
және құрметтеуге тиіс;
5) ... ... өз ... ... ... және мұрағатымен
бірге дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекетке қолайлы болатын
қандайда біп үшінші мемлекеттің күзетуіне сеніп тапсыруы мүмкін;
6) ... ... өз ... және өз азаматтарының мүдделерін
дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекетке қолайлы ... ... ... мемлекеттің өкілдігіне қорғауға сеніп тапсырылуы мүмкін.
Дипломатиялық, ... және ... ... ... ... мен ... ... дипломатиялық персоналдың иммунитеттері мен артықшылықтарын
анықтауда жеке басына қол ... ... және ... ... ... ... ... иммунитетті
шектеу мүмкіндігінің иммунитеттері басты мәселелер болып табылады.
Әкімшілік техникалық және ... ... ... ... иммунитеттері жөніндегі мәселелерді қарастырғанда персоналдар санатын
белгілеу қызметтік иммунитеттер проблемалары ... ... ... персоналдың жеке басына қол сұқпаушылық дипломатиялық құқық
теориясында да, іс ... де ... ... ... ... құқықтық іс тәжірибеде және доктринада ... ... ... жеке басының қол сұғылмаушылығы бұзылған жағдайда
жауапкершілігі ... үш ... ... ... ... әрекеттер қажетті қорғану тәртібінде дипломатқа қарсы істелсе.
-егер дипломат өз әрекеттерімен өзін –өзі қауіпне ... ... егер ... ... ... ... жерлерге барса).
-Дипломатқа озбырлық жасаған адам, оның ресми мәртебесі туралы білмесе.
Осыған байланысты ... ... ... ... ... ... ... қылмыс үстінде ұстау тәсілі
қолданылмайды. Мұндай позицияда қылмыс ... ... заңи ... ... ... мүмкін, өйткені екжақты қатнастарға зиян ... беру ... ... ... азаяды. Алайда мұндай позиция ... іске ... ... ... яғни ... ... ... даусыз
дәлелдемелер болған жағдайда ғана тиімді болады. Олай ... ... ... ... ... қайшы екендігін мойындауы
сияқты бағалауы мүмкін. Жеке адамдардың қол ... ... ... ету. ... жеке ... қол ... ... қорғауды
қамтамасыз етудегі мемлекеттің міндеттері көп жақты екі ... -1961ж. және 1973ж. ... ... ... ... ... ... болады: қол сұғушылықтың келтірілген залалды өтеу
және қарастырылып отырған ... ... ... жане ... ... ... тарту
мүмкіндігінің иммунитеттері. Дипломатиялық өкілдік қрналасқан мемлекеттің
қылмыстық, азаматтық және әкімшілік юрисдикциясын ... ... ... ... ... ... ... деген ой туғызбауы керек.
Егер тіркеуші мемлекеттің соты ... ... ... бұзушылықты қарауға
құзіретсізбін деп есептеген жағдайларда ... ... ... әрекет өкілдік орналасқан мемлекетте құқық бұзушылықдептанылған
мен, тіркеуші ... олай деп ... тағы бір ... мүмкін.
Дипломаттардың қылмыстық, азаматтық, әкімшілік құқық бұзушылығы үшін
жауапкершілігі туралы мәселелерді әмбебапты және тиімді шешу ... ... да, ... ... ... да ... айтылмаған. Бұл
мәселені іс жүзінде шешкен ... ... оны өз ... тартқаннан гөрі тіркеуші мемлекеттің кінәлі дипломаттың
иммунитеттерінен бас ... ... ... болғысы келеді. Кедендік
иммунитетті шектеу үрдісі. Кедендік имунитет үш негізгі ... ... ... ... ... ... ... және әкету; аталмыш заттардан
кедендік ... ... ... ереже бойынша дипломаттың жеке ... ... ... Бұл ... теориялық тұрғыдан шешу
дипломатиялық өкілдік орналасқан ... пен ... ... ... ... етеді. Бір жағынан алғанда,
дипломаттарды тексеруден босатуды ... ету ... ... ... ... ... ... жамылып алған қылмыскердің азаматтық
авиация қызметіне заңсыз қол сұғуын болдрау керек. Бұл ... ... ... ... халықаралық келісмдерде дипломаттың әуе кемелеріе баруының
арнайы рәсімін дайындау және бекіту ... ... ті. ... ... ... ... ... дипломатиялық өкілдік орналасқан
мемлекеттің сыртқы ... ... ... ... ... ... компаниясына хабарлауы дипломатты тексеруден босата алар еді.
Жеке резиденцияға ... тұру ... ... мен ... ... қол ... ... резиденцияларды
пайдалануын бір ерекшелігі ретінде, дипломаттардың онда тұру ... ... ... ... ... Оның ... ... қызметтерін орындау үшін кіруіне тыиым салу құқығы
жоқтығын білдіреді. Ал, дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекетің барлық
лауазымды ... ... ... ... ... ғана ... ... тұру еркіндігі дипломатиялық өкілдіктің қалыпты жұмыс істеуі
үшін үлкен маңызға ие, оның ... ... ... және ... кедергісіз орындауға мүмкіндік ... ... ... тұтастай алғанда шетелдік дипломаттардың жүріп тұру еркіндігін
мемлекетте қандай да бір төтенше жағдайлар туындаған ... ғана ... жол ... ... мен ... ... ... өкілдерінің ресми
мақсаттарға алуына, ашуына пайдалануына жол берілмейді және жеке адамдардың
қол сұғуынан қорғауды қамтамасыз ету ... Іс ... ... ... хат ... қол ... ... етуге байланысты
белгілі бір қиындықтар туындауы мүмкін, өйткені мұндай хат хабарлардың
сыртқы ... ... ... ... ... оның сипатын
анықтай алмайды.
Халықаралық құқық доктринасында тіркелмеген дипломаттардың мәртебесі туралы
мәселе аз ... ... ... ... ... ... аумағында болуының мынадай үш нұсқасы болуы мүмкін
1. ... елге бара ... ... ... мемлекет аумағынан транзиттік
кесіп өту;
2. Үшінші мемлекетке қызметтік ... ... жеке ... ... Форс ... мән ... ... үшінші мемлекет аумағында болу;
Мынадай мәселелерді анықтау назар аударуға тұрарлықтай: тіркелмеген
дипломаттарға барлық ... ... мен ... ... ... ... иммунитеттер мен артықшылықтар беріледі? Дипломатиялық
құқықтың келешекте жүйеленуі ... ... ... ... ... ... ... шешу керек. Шетелдік
дипломаттар қызмет орындарына бара ... ... ... ... ... аумағында транзиттік жағдайда ресми сипатта болса, онда
конвенцияға ... олар ... ... ... мемлекетте
берілетін барлық иммунитеттер мен артықшылықтарды пайдалануы тиіс.
Дипломатиялық өкілдік мәртебесінің ... ... ... қатынастардың іс тәжірибесі мен ... ... ішкі ... ... туралы мәселе талқылануда; дипломатиялық
өкілдік ғимаратында баспана беру және ... осы ... ... айқындалуда.
Халықаралық дәстүрде дипломатиялық өкілдіктер ішкі өмірлерін өз қалаулары
бойынша және өз елінің салт дәстүрлеріне сәйкес ... ... ... Осы ... сілтеме жасай отырып,
дипломатиялық өкілдіктің ішкі күзетін ... ... ... ... ... өкілдіктің ішкі күзетін ұйымдастыру бүгінгі таңда
кеңінен таралғанын айту керек және оған ... ... ... та
жасалып отырған жоқ.
Дипломатиялық іс тәжірибеде тіркеуші мемлекет пен ... ... ... арасында дипломатиялық өкілдіктің ішкі күзетін
ұйымдастыруды және оның ... ... екі ... келісім жасау сирек
болса да кезесіп тұратын құбылыс. Ішкі күзеттің дипломатиялық өкілдік
орналасқан ... ... ... қызметінің кейбір аспектілері
тіркеуші мемлекетпен дипломатиялық өкілдік орналасқан ... ... ... дау ... ... жиі ... ... мыналар
жатады:
Ішкі күзет құзыретінің шегі туралы мәселе, әсіресе мәжбірлі әрекеттерді
қолданған ... ... ... ... сақтау,алып жүру қолдану мәселелерін
реттелмеген.
Осындай мәселелерді қолданыстағы халықаралық ... ... ... ... ... ... мәселелерді қолданыстағы
зағдар нормасын қолдана отырып не болмаса ... ... ... ... және арнайы заң шығару арқылы шешеді. Ю. ... ... ... ... ... ... үшін ішкі күзетке
байланысты барлық мәселелерді шарттық жолмен шешуді ... ... ... ... ... ... мұнадай шартта мынадай ережелер болуы
мүмкін:
Ішкі күзетті құру мүмкіндігі;
Оның сандық құрамы;
Оның құзіретінің ... ... ... қызметкерлерінде қарудың болуы;
Ішкі күзеттің жергілікті құқық корғау органдары мен ынтымақтастығын
ұйымдастыру және ... ... ... ... ... ... институты бар.
Қазіргі ... ... ... деп ... ... ... адам дипломатиялық өкілді, консулдық мекеме ғимараттарында,
әскери кеме немесе әскери-әуе кемелелерінің бортында, ... ... ... ... баспана беруді айтамыз. Дипломатиялық баспана туралы
әмбебап келісімдер әзірге жоқ. ... ... ... ... ... ... сай ... жоққа шығарады- оны беру
дипломатиялық қызметтермен сәйкеспейтін мақсаттарға өкілдік ғимаратын
пайдалану ... ... ... ... беруге Латын Америкасы
елдерінің конвенцияларында бекітілген ... ... ... ... осы ... ... ... ғана рұқсат етіледі.
Қарастырылып отырған мәселеде АҚШ – тың қолданыстағы нұсқаулары ... ... ... ... тұрарлық. АҚШ өз іс-тәжірибиесінде
баспананың екі түрі болады дегенге ... ... ... ... елдерде ғана қолданыла алады, оны АҚШ ... өзі ... ... ... ол кез ... елде ... ... Америкалық іс-
тәжірибе үш шектеуден бекітілген.
Баспана, адамның өміріне ... ... ... немесе
биліктегілердің заңсыздықтарынан тікелей қауіп төнетін болса ғана береді;
Баспананы келешектегі қажеттілік үшін деп ... ала ... ... кінәсыз адам өмірін құтқару үшін ... ... ... ... ... ... Ұлыбритания мен Канада қолданылады.
Сонымен, қазіргі заманғы дипломатиялық іс- тәжірибеде елшілер мен олардың
қызметкерлердің құқықтық мәртебесән ... ... ... тәсілдері
барекенін көрдік.
Жоғарыда айтылған даулы мәселелердің барлығының тәуелсіз Қазақстан үшін
теориялық та, іс-тәжірибелік те маңызы бар. ... ... ... ... ... қызмет органдарының біртұтас жүиесі
туралы мәселе өте ... ... ... Бұл ... ... ... ... өкілдіктер ғана емес, сонымен бірге басқа да мемлекеттік оргындар
құрайды. Мәселен, сыртқы қатнастардың ... ... ... ... ... премьер-министрді, сауда өкілдіктерін
жатқызуға болады.
Дипломатиялық қызмет персоналының құқықтары мен мiндеттерi
Өзiнiң кәсiби функцияларын жүзеге асырған ... ... ... дипломатиялық қызмет органдарының қызметiн жақсарту жөнiнде ұсыныстар
енгiзуге;
2) шет елде болу кезеңiнде ... ... ... ... ... мен ... пайдалануға;
3) Қазақстан Республикасының азаматтарына Конституцияда және Қазақстан
Республикасының заң актiлерiнде кепiлдiк берiлген өзге де ... ... ... ... ... қызмет қызметкерлерi мемлекеттiң сыртқы ... ... ... ... ... ... ... жөнiнде, оны Қазақстан Республикасының халықаралық-
құқықтық мiндеттемелерiне сай ... ... ... ... де құқылы.
Дипломатиялық қызмет персоналы:
1) дипломатиялық қызмет атқаруға байланысты мiндеттердi адал орындауға;
2) ... ... ... ... мен ... ... ... құрайтын мәлiметтердi немесе заңмен қорғалатын
өзге де құпияны, дипломатиялық ... ... ... де, ... өзiнiң кәсiби деңгейiн, бiлiктiлiгiн, жалпы саяси ... ... және шет ... ... ... Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген өзге ... ... ... ... ... қызметте болуға байланысты шектеулер
Дипломатиялық қызмет персоналы үшiн Қазақстан Республикасының сыбайлас
жемқорлыққа ... ... ... және ... қызмет туралы заңдарында
көзделген шектеулер қолданылады.
Дипломатиялық қызмет персоналын көтермелеу
Қызмет бабындағы ... ... ... ... ... сапасы, бастамашылдығы, шығармашылық белсендiлiгi,
ұзақ әрi мiнсiз қызметi, ерекше маңызды және ... ... үшiн және ... ... да ... үшiн ... ... дипломаттық дәрежесiн мерзiмiнен бұрын өсiрумен;
2) бiржолғы ақшалай сыйақымен;
3) Сыртқы ... ... ... ... ... ... ведомстволық наградалармен;
4) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген көтермелеу шараларының
өзге де нысандарымен көтермеленуi мүмкiн.
Ерекше еңбек сiңiргенi үшiн дипломатиялық қызмет ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Дипломатиялық қызмет персоналының жауапкершiлiгi
Дипломатиялық қызмет персоналы өзiне жүктелген мiндеттердi бұзған
жағдайда, Қазақстан Республикасының заң ... ... ... болады.
Дипломатиялық қызмет персоналына мынадай тәртiптiк жазалар қолданылады:
1) ескерту;
2) сөгiс;
3) қатаң сөгiс;
4) дипломаттық дәреженi берудi бiр ... ... ... ... лауазымын немесе дипломаттық дәрежесiн төмендету;
6) дипломаттық дәрежесiнен айыру;
7) қызметке сәйкес еместiгi туралы ескерту;
8) жұмыстан босату.
Дипломатиялық қызметті қамтамасыз ету, ... ... ... ... мен өтемдер, оларды материалдық және әлеуметтік
жағынан қамтамасыз ету
Дипломатиялық қызметтi ... және ... ... ету
Дипломатиялық қызметтi және оның органдарын қаржылық жағынан қамтамасыз
ету бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
Дипломатиялық қызмет органдары консулдық ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Президентi
бекiтетiн Консулдық жарғыда ... ... ... ... консул аппаратының қызметін және соған байланысты iс-шараларды
қаржыландыру құрметтi консул бөлетiн қаражат ... ... ... ... ... ... ... үй-жайлармен,
байланыс құралдарымен және басқа да қажеттi мүлiкпен қамтамасыз етiледi.
Дипломатиялық қызмет органдарының Қазақстан Республикасының аумағы мен
шет елдегi жылжымайтын және өзге ... ... ... және ... ету ... Қазақстан Республикасының заң актiлерiне ... ... ... ... ... мен ... қызмет персоналы мен отбасы мүшелерiн материалдық және
әлеуметтiк ... ... ету ... ... ... ... ... сондай-ақ шет мемлекеттiң өзiндiк ерекшелiктерi
ескерiле отырып ... ... елде болу ... ... ... және ... мүшелерiне
қандай да болсын зиян келтiрмеуге тиiс.
Шет елдегi дипломатиялық қызмет персоналы мен отбасы мүшелерiне көмек
көрсету мен қорғауға ... ... шет ... мекеменiң жетекшiсi
орындайды.
Шет елдегi қызметi кезiнде дипломатиялық қызметтiң ... ... не оның ... мүшелерi ауырған, қайтыс болған, ... ... ... ... қызмет қызметкерiнiң немесе жұмыскерiнiң
және (немесе) оның отбасы мүшелерiнiң Қазақстан ... ... ... ... ... құқығы бар.
Дипломатиялық қызмет персоналы мен отбасы мүшелерi бюджет қаражаты
есебiнен ... ... ... берiлетiн көлемiмен қамтамасыз
етiледi.
Шет елдегi мекемеде жұмыс iстейтiн дипломатиялық қызмет ... ... ... ... ... жыл сайынғы ақылы демалыс берiлуiне
не отбасы мүшелерiнiң бiрi қайтыс ... ... ... көлiк
шығыстарының төленуiне құқығы бар.
Дипломатиялық қызмет персоналы өзiмен бiрге ... ... ... ... ... ... мән-жай және Қазақстан Республикасының
Yкiметi бекiтетiн нормативтер ескерiле отырып, шет елде тұрғын ... ... үйдi ... ... ... ... ... Республикасының
Үкiметi белгiлеген нормалардан асып кеткен ... ол ... ... ... ... № 320-III ҚР ... 5-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)
Шет елдегi жұмыс кезеңiнде дипломатиялық қызмет персоналының балаларына
бастауыш, негізгі орта және ... орта бiлiм беру ... ... ... тиiс.
Шет елдегi мекемеде әкiмшiлiк-техникалық бос қызмет орындары болған
жағдайда, шет елдегi ... ... ... отбасыларының
мүшелерiне уақытша жұмысқа тұру құқығы берiлуi мүмкiн.
Қарулы немесе азаматтық жанжалдар жағдайында не шет елдердегi мекемелер
мен олардың персоналының ... ... ... ... ... ... ... орналасқан жерлердегi төтенше жағдайлар кезiнде
Сыртқы iстер министрлiгi дипломатиялық ... ... мен ... ... ... ету және ... үшiн қажеттi шаралар
қолданады.
Дипломатиялық қызметтiң қызметкерiне немесе жұмыскерiне не оның ... шет елде болу ... ... ... мiндеттерiн не
солармен байланысты қызметтi атқару кезiнде келтiрiлген ... ... ... ... ... өтеледi.
Дипломатиялық қызметтiң қызметкерi немесе жұмыскерi шет елде ... ... ... не шет елде ... мiндеттерiн орындау
кезiнде алған жарақаттың салдарынан қызметтен босатылғаннан кейін бiр жыл
ішінде қаза ... ... ... қызметтiң қайтыс болған
қызметкерiнiң немесе жұмыскерiнiң отбасы ... оның ... ... ... ... ... ... лауазымдық айлықақысы
бойынша есептелетiн алпыс айлық ақшалай қаражаты ... ... ... ... ... немесе жұмыскерi шет елде қызметтiк
мiндеттерiн орындау кезiнде қаза ... ... қаза ... адамның
отбасының Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жағдайларда ... ... ... үй қорынан тұрғын үй алуға құқығы бар.
Дипломатиялық қызметтiң қызметкерiне немесе жұмыскерiне шет ... ... ... ... ... ... жаралану (контузия),
мертiгу, ауру салдарынан болған мүгедектiк белгiленген кезде, оған оның
Сыртқы iстер ... ... ... ... бойынша лауазымдық
айлықақысымен есептелген мөлшерде:
1) I топтағы мүгедекке - отыз айлық ақшалай қаражат;
2) II ... ... - он ... ... ... қаражат;
3) III топтағы мүгедекке - алты айлық ақшалай қаражат ... өтем ... ... ... немесе жұмыскерi шет елде қызметтiк
мiндеттерiн орындау ... ... әкеп ... ауыр мертiгу
(жарақат, жаралану, контузия) жағдайында, оған оның ... ... ... ... лауазымы бойынша есептелетiн - үш айлық
ақшалай қаражаты мөлшерiнде, жеңiл мертiгу жағдайында бiр ... ... ... бiржолғы өтем төленедi.
Егер дипломатиялық қызмет қызметкерiнiң немесе жұмыскерiнiң қаза табуы
(қайтыс болуы), жарақаттануы, ... ... ... ... ... байланысы жоқ жағдайларда ... ... ... аталған сома төленбейдi.
Жерлеуге жұмсалатын шығыстарды өтеу
Дипломатиялық қызметтiң шет елде ... ... ... ... ... жұмыскерiн жерлеу үшiн оның Сыртқы iстер министрлiгiнде
атқарған соңғы қызметi ... ... ... ... ... ... мөлшерiнде бiржолғы жәрдемақы төленедi.
Дипломатиялық қызметтiң қайтыс болған (қаза тапқан) ... ... ... ... ... жеткiзу және осыған
байланысты шығыстар бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
2007.15.05. № 253-III ҚР Заңымен 27-бап жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)
Дипломатиялық ... ... ... қатынастарын реттеу
Дипломатиялық қызмет персоналының еңбек қатынастары дипломатиялық қызмет
туралы заңда көзделген ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының мемлекеттік
қызмет туралы заңнамасымен реттеледі.
 Дипломатиялық қызмет персоналының еңбегiне ақы төлеу
Дипломатиялық қызмет ... ... ақы ... ... ... ... еңбекке ақы төлеудiң бiрыңғай ... ... ... ... ... персоналының еңбегiне ақы төлеу болатын
елiнiң саяси, әлеуметтiк-экономикалық және материалдық-тұрмыстық жағдайлары
ескерiле ... ... ... ... ақшалай төлемдер жасау
Дипломатиялық қызмет ... ... ... үшiн, ... бiлгенi үшiн, мемлекеттiк құпия болып табылатын мәліметтермен
жұмыс ... үшiн ... ... ... сондай-ақ Қазақстан
Республикасының Үкiметi ... ... ... ... ... сайынғы ақшалай өтем алуға құқығы бар. ... ... ... ... туралы ереженi ... ... ... сайынғы демалыстар
Дипломатиялық қызметтiң персоналына ұзақтығы отыз күнтiзбелiк күн жыл
сайынғы ақылы еңбек ... ... ... шет ... мекемелерде жұмыс iстейтiн
қызметкерiне немесе жұмыскерiне кезектi ... ... ... ... үшiн оның ... iстер министрлiгiнде атқарған соңғы ... ... ... екi ... ... ... ... персоналын зейнетақымен қамсыздандыру және
әлеуметтiк қорғау Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүргiзiледi.
ҚОРЫТЫНДЫ
Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан ... ... ... мен ... ... кепілдігін камтамасыз ететін
көпвекторлы сыртқы саяси бағыты бекіді. Көптеген мемлекеттердің ... және ... ие ... ... ... әлемдік
қауымдастықтың тең құқылы мүшесі болды. Екінші ... ... ... ... ... әлемдік құрылыстың өзгеруі, әлеуметтік-
дипломатиялық, саяси және мәдени даму саласында жаңа жаһандық кұбылыстардың
пайда болуы қазіргі қоғамды ... ... алып ... Жаһандану мен
аймақтанудың әлемдік үдерісі тұрғысында ТМД кеңістігіндегі интеграция бас
тарта алмайтын қажетті құбылыс болды.
Осы тұста Қазақстан үшін ... Азия ... мен ... ... ... ие. Халықтардың даму болашағын мақсат ... ... ... ... ... ... қажеттілік бола тұра
бұл бағыттағы қиыншылықтар мен қарама-қайшылықтарды ескермеуге болмайды.
Олардың ішінде ТМД елдерінің ... мен ... ... ... осы ... жүргізіліп жатқан реформалардың ... ... ... ... ... бұл ... көп жағдайда ТМД басшылары
көзқарастарының қиыспаушылығын атап өтуге болады. Сондықтан да бұрынғы
кеңестік ... ... жаңа ... ... ... ... ... жасады. 1991 жылы 21 желтоқсанда Алматы қаласына Н.Ә,
Назарбаевтың ұсынысымен жиналған бұрынғы ... 11 ... жаңа ... - ... ... ... негізін
қалаған қүжаттың бірі Декларацияға қол қойды. ҚР-ның Президенті ... ... ... ТМД-ға тең құқықты қатысуын ұсынды.
Тарихта және қазіргі кезенде болашағы зор экономика, әлеуметтік, саяси,
көп қырлы мәдениет ... ... ... пен ... ... және ... ... дәстүр мен тәжірибе алмасу -мемлекет
пен қоғамды байланыстыру үшін ... ... ... ... ... ... ... және Орталық Азия елдерімен қатынасының
геосаяси, дипломатиялық мэні өте ерекше және болашағы зор. ТМД ... ... ... табиғи аймағы. ТМД-ның жекелеген ... ... куш ... өзі бұл елдердің және Қазақстанның салмағын
халықаралық қатынастарда арттырады. Ал өзара дипломатиялық ... ... ... дипломатиялық дамуындағы маңызды фактор бола
алады.
XX ... 90 ... ... мен ... ТМД ұлы ... ... ... туындыған объективті
зардаптарды азайту ... ... ... жаңа ... ... жаңа тұрпаты ретінде қалыптасты. Өйткені, әр түрлі формадағы
дипломатиялық теңелу көптеген посткеңестік республикаларға қажет болды. Бұл
фактор ұзақ ... ... ... Сонымен қатар Еуропадан айырмашылығы,
бұнда бір жолды қайта жүрудің қажеттілігі жоқ, себебі ТМД ... ... ... саяси және мәдени кеңістік болды да бұл ... ... ... Іс ... ... ... республикалардың
саяси тәуелсіздігін сақтау жағдайында ... ... ... сәйкессіздік туралы болып отыр. Олардың арасындағы ... ... ... ... пен БЭК және ШЫҰ-ы шеңберінде
қалыптастыру да маңызды іс болды.
Тәуелсіз ... ... орай ТМД ... ... ... олардың егемендігіне қауіп төндіреді деген қорқынышы
сейілді. Үшінші елдің рыногына отын-шикізат экспортын одан әрі ... ... ... ... күшейту мүмкіндігі бірте-бірте күн
тәртібінен түсті. Әлемдік рыноктағы катаң ... және ТМД ... ... ... бәсекеге қабілетінің төмендігінен ТМД-дан
сыртқа шығатын дайын өнімдер экспортын ұлғайту әлеуеті шектеулі ... ... ТМД ... ... ... ... ... әсіресе
дайын бұйымдармен сауда-саттық маңызды болып қала берді. Технологиялық
еңбек бөлінісі және кеңестік кезеңнен мұраға ... ... ... ... ... ... ... инженерлік
дайындығының ортақ сипаты және т.б. өзара айырбасты ... үшін ... ... ... ... ... ... және
әскери бағыттағы өнеркәсіп, жеңіл, азық-түлік өндірісінің бөлігін қолдауға
мүмкіндік береді. ... ... ... деңгейіндегі нақты әр
түрлілік және Достастық елдеріндегі қалыптасқан шаруашылық механизмдерінің
сипаты қиын кедергілер ... ... ... ... көрсеткендей,
дамудағы үлкен айырмашылық (мысалы, Мексика мен АҚШ, ... ... жэне т.б.) ... ... ... ... кедергі
келтірмеді.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ
Деректемелер
1. Алматинская декларация. Сборник ... под ред. ... І том. ... Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества . ... ... ... ... ... Москва, 2003. С.95
3. Договор о создании Единого экономического ... ... ... ... ... и ... Сборник документов под ред. К.Токаева. Алматы, 1998. ІІ
том. С.250
4. Заявления глав ... ... ... ... ... Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан
об учереждении ... ... ... ... ... №1. Сборник документов определяющих правовую основу
деятельности ЕЭС. Алматы, 2001. С.5
5. Протокол к Соглашению о ... ... ... Государств.
Сборник документов под ред. К. Токаева. ... 1998. І том. ... ... о создании Содружества Независимых Государств. Сборник
документов под ред. К. Токаева. ... 1998. І том. С. ... ... о ... и ... в таможенных делах. Сборник
документов под ред. К. Токаева. Алматы, 1998. ІІ том. С.278
8. Соглашение о Таможенном ... ... ... ... и ... ... ... документов под ред. К.
Токаева. Алматы, 1998. ІІ том. С.284
9. Соглашение о создании зоны свободной торговли. Сборник ... ... К. ... ... 1998. ІІ том. ... ... Содружества Независимых Государств. Сборник документов под ред.
К. Токаева. Алматы, 1998. І том. С.105
Мерзімдік басылымдар
11. Бектепов Б. ... ... к ... // ... 1998, 23 ... ... В.А. экономическая эффективность интеграции // Вестник
Содружества, спец.выпуск. 1998, ... ... ... Ю.О. О международных сопоставлениях ВВП России и других стран
СНГ// Вопросы Экономики.1998,№1.
14. Иннарбаев Е. Интегративные процессы на ... ... ... Евразийской идеи // Евразийское сообщество. 1999, №3.
15. Исингарин Н. ... в ... ... ... интеграционные процессы
стран ЕС и СНГ // Евразийское сообщество. 2000, №3 апрель.
16. Исингарин Н. Для ... ... ... союза
потребуется два-три года // Панорама. 1997, 29 май.
17. ... Д.Н. ... ... ... СНГ и ... ... №12.
18. Огневск В.В. СНГ на фоне геостратегической карты России// Саясат,
1996.
Арнайы әдебиеттер
19. Атаев Х.А. ... ... ... с ... в XVІІІ-XІX
в.в. Москва: Наука, 1981.
20. ... А.Н., ... Л.В., ... О.К. СНГ! На пути ... ... Москва, 2000.
21. Гаврилов В. Интеграции в СНГ и национальные интересы. ... ... ... лет ... Казахстана: итоги и перспективы развития.
Материалы международной научной ... ... ... 2001.
23. Евразийское пространство интеграционный потенциал и его реализации.
Ответственный редактор Тажин М.М. Алматы, 1994.
24. Жукубович Т.С. СНГ и ... ... ... ... ... Н. Проблемы интеграции в СНГ. Алматы, 1998.
26. Исингарин Н. Транспорт, магистраль экономической интеграции в ... ... ... Н. ... и Содружество: проблемы экономической
интеграции. Алматы, 2000.
28. Исингарин Н. 10 лет СНГ. Проблемы, поиски, ... ... ... ... С. Центральная Азия на пути к интеграции: геополитика,
этничность, безопастность. Алматы, 2002.
30. Козбеков У.О. ... ... ... ... в переходной
период. Алматы, 1997.
31. Лаумулин М. Казахстан в ... ... ... ... ... 2000.
32. Мацнев Д. Интеграционная стратегия для стран СНГ. Москва, 1997.
33. Мансуров Т. Казахстан – Россия отношения в ... ... ... 2001.
34. Назарбаев Н.А На пороге XXІ века. Алматы, 1997.
35. Назарбаев Н.А. Евразийский союз идеи, практика, перспективы 1994-1997.
Алматы, 1997.
36. ... Н.А. ... ... ... и возрождения
Евразийской цивилизаций. Москва, 2000.
37. Назарбаев Н.А. 10 лет равные столетию. Алматы, 2001.
38. Назарбаев Н.А. ... он жыл. ... ... ... Д.Н. Взаимодействие стран – ... СНГ и ... ... ... Назарбаева Д.Н. Содружесво Евразия. Москва, 2003.
41. Примбетов С. Центральная Азия: реалий и ... ... ... ... ... и ... стратегии для будущего. Материал международной
научно-практической конференции.Алматы, 1993.
43. Токаев К. Под ... ... ... о ... ... Алматы, 1997.
44. Токаев к. Дипломатия Казахстана. Алматы, 2001.
45. Экономика разных скоростей под ред. Демина А.А. Л.,1996.
46. Хан Г.Б.,Суворов Л.С.,Рахманова Г.Б. ... ... ... Алматы, 2002.
47. Хазанов. А.М., Котляров В.С. Россия-СНГ-Азия. Москва, 1993.
48. Шишков Ю.В. Теория региональной капит. интеграции. 1978.
Интернет сайттары
49. www.vgmu.vіtebsk.net
50. ... ... ... ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 39 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
XVI-XVIII ғғ. Қазақ хандығы мен орыс мемлекеті арасындағы саяси, сауда-экономикалық, мәдени, дипломатиялық қарым-қатынас68 бет
«Дипломатиялық өкілділік» ұғымына анықтама7 бет
Дипломатиялық және консулдық құқық12 бет
Дипломатиялық келіссөздер рөлі54 бет
Дипломатиялық корпус - дипломаттардың тәуелсiз бiрлестiгi51 бет
Дипломатиялық терминдер70 бет
Дипломатиялық хат алмасу және дипломатиялық құжаттар4 бет
Дипломатиялық хаттамалар36 бет
Дипломатиялық қызмет33 бет
Дипломатиялық қызмет, дипломатиялық курьердің құқықтық мәртебесі26 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь