Құрылғыларды жөндеу және жанарту бойынша шығындардың бухгалтерлік есебі

Кіріспе

1. ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ ЖАНАРТУ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАРДЫҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕБІ
1.1. Халықаралық стандарттаудың мәні, маңызы және ерекшеліктері
1.2 Халықаралық стандарттарға сәйкес құрылғыларды жіктеу және бағалау
1.3 Құрылғылар, оларды жіктеу және бағалау
1.4 Құрылғыларды қозғалысының есебі
1.5 Құрылғыларды жаңарту

2 ШАРУАШЫЛЫҚТЫҢ СИПАТТАМАСЫ, ЕСЕП САЯСАТЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК.
2.1. Шаруашылықтың технико. экономикалық сипаттамасы
2.2. Есеп саясаты
2.3 Құрылғылардың тиімді пайдалануын талдау
2.4 Құрылғылардың амортизациясы мен тозу есебі

3. ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ ЖАНАРТУ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАРДЫҢ БУХГАЛТЕРЛІК АУДИТІ.
3.1. Құрылғыларды жөндеу және жанарту бойынша шығындар есебінің аудитінің мақсаты және міндеті
3.2. Құрылғыларға аудит жүргізу тәртібі

Қорытынды.

Қолданылған әдебиеттер тізімі.
Қазақстан Республикасы кәсіпорындары «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» заңына сәйкес 2012 жылдың 28 ақпаннан бастап қаржылық есеп берулердің халықаралық стандарттарына көшті.
Сондықтан да бүгінгі таңда Қазақстан Республикғасы қаржылық есеп берулерінің бухгалтерлік есеп жүйелерін халықаралық стандарттарға көшіру ең көкейтесті проблема болып табылады. Бұл бағытта елімізде үлкен жұмыстар атқарылып жатыр.
ҚЕХС –ке көшу Қазақстан Республикасы үшін аса маңызды, өйткені ол елдің әлемдік ақпарат кеңістігіне шығуын қамтамасыз етеді, халықаралық капитал рыногымен уақытылы қарым-қатынас жасауға (байланысқа шығуға), шетелдік инвестицияны тартуға мүмкіндік тудырады.
Нарықтық экономика жағдайында бухгалтерлік есептің рөлі мен мәні артуда.
Бухгалтерлік есеп экономикалық білім жүйесіндегі негізгі пәндердің бірі, әрі ол шаруашылық жүргізуші кез-келген субъект қызметінде жетекші орын алады. Бухгалтерлік есептің мәліметтері негізінде бүкіл шаруашылық субъектінің қызметінің іс-әрекеттері сипатталып, оның табысы мен шығыны есепке алынады, қаржылық жағдайы ашып көрсетіледі, Құрылғыларды тиімді пайдалануын, Құрылғылардың есебін және тозуын есептейді.
Бухгалтерлік есеп ауқымында алған терең теориялық білімі арқылы экономикалық талдау мен Құрылғылардың есебін жүргіземіз, ол Қазақстан Республикасының азаматтық құқықтары және заңнамаларды есепке ала отырып, әр түрлі экономикалық шешімдер қабылдап, ұйымның келешектегі қызметін жоспарлай білуі тиіс.
Ұйымның шаруашылық іс-әрекетін белгілеу бойынша пайдалану мақсатымен алынған Құрылғыларды құрамына көрсетіледі.
Құрылғыларды жөндеу және жанарту бойынша шығындар есебі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жөніндегі қаулысымен бекітілген 2-ҰҚЕС-ның 16 - «Құрылғыларды есебі» бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес іске асырылады.
Мақсаттық белгілеуіне және орындалатын іс-қызмет аясына байланысты, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Ұлттық бухгалтерлік есеп бойынша қаулысымен бекітілген қаржы-шаруашылық қызметтің бухгалтерлік есебі шоттарының Бас жоспарына сәйкес Құрылғыларды топтар бойынша мақсатты белгілеу мен орындалатын іс-қызмет аясына байланысты жіктеледі.
Диплом жұмысының мақсаты: ұйымда Құрылғылардың құрылымын, өзгерісін және жағдайын, олардың есебін білуге ерекше көңіл бөлінеді. Себебі, бұлар қоғамның ұзақ мерзімді активінің үлес салмағының көп бөлігін алады.
1 ҚР Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы 2012 жылғы 28 ақпандағы №234-III Заңы
2 ҚР 20.11.1998 жылғы №304-1 «Аудиторлық қызмет туралы» Заңы (15.01.01 жылғы өзгерістерімен толықтыруларымен қоса)
3 ҚР ҚМ «Есептілікті дайындау және ұсынудың тұжырымдамалық негіздемесін бекіту туралы» 29.10.2007 жылғы № 542 бұйрығы.
4 Бухгалтерлік есеп стандарттары
5 ХҚЕС бойынша шоттар жоспары. Қаржылық есептіліктің нысандары ҚР Қаржы министрінің 2010 жылғы 22 желтоқсан № 426 бұйрығы
6 Андросов А.М., Викулова Е.В., Бухгалтерский учет. – М.: Андросов, 2006г.
7 Артеменко В.Г., Белленир М.В. Финансовый анализ. – М.: Издательство «ДИС», НГАЭиУ, 2006.
8 Аудит / под ред. В.И. Подольского. – М.:ЮНИТИ,2006
9 Ержанов М.С. Теория и практика аудита. – Алматы: Галым, 1994.
10 Ефимова О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия (практическое пособие) – Бизнес – школа, 2006.
11 Ковалева О.В., Константинова Ю.П. Аудит. Организация аудиторской деятельности. Методика проведения аудиторской проверки.- М.: ПРИОР, 2005.
12 Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии. Алматы: Центраудит – Казахстан, 2007
13 Библиотека бухгалтера и предпринимателя №4 (153) апрель 2008 год «Исчисление среднего заработка для оплаты отпускных».
14 Бюллетень бухгалтера № 47 ноябрь 2011 статья «Первые шаги в мир МСФО».
15 Кеулимжаев К.К. Корреспонденция счетов хозяйственных операций по генеральному плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности субъектов, Алматы, БИКО, 2005г.
16 Кеулимжаев К.К. "Финансовый учет на предприятии" Алматы, Экономика 2008
17 Кеулімжаев Қ.К. «Бухгалтерлік есеп теориясы және негіздері» Оқулық. Алматы Экономика 2011
18 Радастовец В.К., Даулетбеков А.Д. «Бухгалтерский учет на предприятии» – Алматы, 1994г.
19 Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии: Издание 2-ое дополненное и переработанное - Алматы: Центраудит- Казахстан., 2007г.
20 Радостовец В.К., Даулетбеков А.Д., Тайгашинова К.Т. «Финансовый учет на предприятии», г.Алматы, 1999г.
21 Радостовец В.В., Шмидт О.И. «Теория и отраслевые особенности бухгалтерского учета» г. Алматы. Независимая аудиторская компания «Цент аудит - Казахстан», 2005.
22 Радостовец В.К. «Финансовый и управленческий учет» – г.Алматы: НАК «Центраудит», 1997г.
23 Савин А.А., Сотникова Л.В.; Под ред. проф. В.И. Подольского – Н: Аудит, ЮНИТИ, 1997г.
24 Сатубалдин С.С. «Азиатский кризис: причины и уроки» – г. Алматы 2005г.
25 Сейдахметова Ф.С. Бухгалтерская отчетность, ее виды и назначение. Изд. «LEM» 2006, 46с.
26 Система бухгалтерского учета в РК, 2007г. Тулешова Г.К., монография
27 Дюсембаев К.Ш. «Анализ финансового положения предприятий. «Экономика». 1998. – 294с.
28 Дюсембаев К.Ш. «Аудит и анализ в системе управления» – г. Алматы, 1998г.
29 Ержанов М.С., Ержанова А.М. Основы бухгалтерского учета и новая корреспонденция счетов (с 1 января 2008 г.) Алматы, 2008. Аудиторская фирма «Ержанова и К».
30 Тайгашынова К.Т. «Логистикалық шығындар есебі» Алматы, Экономика. 2011
        
        Мазмұны
Кіріспе
1. Құрылғыларды жөндеу және жанарту бойынша ... ... ... стандарттаудың мәні, маңызы және ерекшеліктері
1.2 Халықаралық стандарттарға сәйкес құрылғыларды жіктеу және ... ... ... ... және ... ... ... есебі
1.5 Құрылғыларды жаңарту
2 Шаруашылықтың сипаттамасы, есеп ... және ... ... ... ... экономикалық сипаттамасы
2.2. Есеп саясаты
2.3 Құрылғылардың ... ... ... ... ... мен тозу ... Құрылғыларды жөндеу және жанарту бойынша шығындардың ... ... ... және ... ... ... ... аудитінің
мақсаты және міндеті
3.2. Құрылғыларға аудит жүргізу тәртібі
Қорытынды.
Қолданылған әдебиеттер тізімі.
Кіріспе
Қазақстан Республикасы кәсіпорындары «Бухгалтерлік есеп және ... ... ... ... 2012 ... 28 ... бастап қаржылық
есеп берулердің халықаралық стандарттарына көшті.
Сондықтан да бүгінгі таңда Қазақстан Республикғасы ... ... ... есеп ... ... ... көшіру
ең көкейтесті проблема ... ... Бұл ... ... ... ... ... –ке көшу Қазақстан Республикасы үшін аса маңызды, ... ... ... ... ... шығуын қамтамасыз етеді, халықаралық
капитал рыногымен ... ... ... (байланысқа шығуға),
шетелдік инвестицияны тартуға мүмкіндік тудырады.
Нарықтық экономика жағдайында бухгалтерлік есептің рөлі мен мәні
артуда.
Бухгалтерлік есеп ... ... ... ... ... әрі ол ... жүргізуші кез-келген субъект қызметінде жетекші
орын алады. Бухгалтерлік есептің мәліметтері ... ... ... ... ... ... оның ... мен шығыны
есепке алынады, қаржылық жағдайы ашып көрсетіледі, ... ... ... ... және ... ... есеп ауқымында алған терең теориялық білімі ... ... мен ... ... жүргіземіз, ол Қазақстан
Республикасының азаматтық құқықтары және заңнамаларды есепке ала отырып,
әр түрлі экономикалық шешімдер қабылдап, ұйымның ... ... ... ... ... ... белгілеу бойынша пайдалану мақсатымен
алынған Құрылғыларды құрамына көрсетіледі.
Құрылғыларды жөндеу және жанарту ... ... ... ... ... есеп ... ... бекітілген 2-ҰҚЕС-
ның 16 - «Құрылғыларды есебі» бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес іске
асырылады.
Мақсаттық белгілеуіне және ... ... ... байланысты,
сонымен қатар Қазақстан Республикасы Ұлттық бухгалтерлік есеп ... ... ... ... ... ... Бас жоспарына сәйкес Құрылғыларды ... ... ... мен ... ... аясына байланысты жіктеледі.
Диплом жұмысының мақсаты: ұйымда Құрылғылардың құрылымын, өзгерісін
және жағдайын, олардың ... ... ... ... ... Себебі, бұлар
қоғамның ұзақ мерзімді активінің үлес салмағының көп бөлігін алады.
Құрылғыларды кез-келген өндірістің маңызды факторларының бірі ... ... ... мен тиімді пайдалануы қоғамның шаруашылық
қызметінің нәтижелеріне тікелей әсер етеді.
Осы мақсатқа ... ... ... ... Құрылғыларды жіктеп бағалау;
• Құрылғыларды қозғалысының есебін жүргізу;
• Құрылғылардың ... ... ... ... ... ... мен қамтамасыз етілуін талдау;
• Құрылғылардың тиімді пайдалануын талдау;
Алға қойылған міндеттерді шешу үшін "САК - ... ... ... ... ... ... есеп мәліметтері, сондай – ақ
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп ... ... ... ... ... ... пайдаланылды.
Диплом жұмысының құрылымы: кіріспеден, үш тараудан және қорытындылар
мен ұсыныстардан тұрады.
1 Құрылғыларды ... және ... ... ... ... есебі
1.1. Халықаралық стандарттаудың мәні, маңызы және ерекшеліктері
Стандарттар деген сөз ... ... ... ... үлгі деген
мағынан береді. ... ... ... ... ... ... ... болады. Біріншіден, ол – ... ... ... мен ережелер, екіншіден, әр түрлі принциптер ... ... ... ... Бұл ... ... ... ресімделген ережелерінің кешені (нормалар, үлгілер) белгіленген
терминологияға, әдістерге, белгіленген деректі ... ... ... ... ... ... ... стандарттау термині дегеніміз есепті жүргізу ... ... ... ... ... бекітілген
процедуралардың жиынтығын қолдану.
Халықаралық бухгалтерлік стандарттардың пайда ... ең ... ... ... ... интеграция, әлемдік экономиканың өзара ... ... және ... әрі ... ... жан-жақты
қажеттілігі;
2) трансұлттық корпорациялардың , интеграцияланған ... , ... ... және әр ... елдердің
капиталдарының өзара кірігуі;
3) әлемдік өндіргіш күштердің жаппай, жаһандық және интернационалдық
деңгейге дейін дамуы;
4) жетекші елдердің валюталарының ... ... ... ... еуропалық валюталардың енгізілуі;
5) әлеуметтік, экономикалық, қаржылық ... ... ... ... және ... үрдістерді басқаруда
біріздендіру және стандарттау сияқты ортақ тәсілдемелердің қажеттілігі;
6) ұлттық қағидалар мен ережелер шеңберінде қалудың ... ... ... ... ... ... ұлттық нормаларымен
сәйкес есептілікті жүргізу үшін едәуір қаржыларды жұмсамай-ақ дұрыс
шешімдерді ... үшін ... ... ... ... ... ... ерекшелігі есептік мәселелерді шешуге қатысты
тәсілдемелердің көп варианттылығы. ... ... ... ... ... есептеудің, запастардың, инвестициялардың есебін
жүргізудің балама әдістерін пайдалану мүмкіндігі қарастырылады. ... ... ҚЕХС әр ... ... әсіресе АҚШ-тағы есепті енгізу
тәжірибесінің ықпалында тұрады.
Айтылғанға байланысты, халықаралық стандарттар ... ... ... ... ... отырып, оның әрекет етуінің
жеткілікті кең салаларын қамти ... ... да ... ... оларды қолдану кәсіпорынға өте кең қолданылатын жалпы қабылданған
нұсқаларын таңдауына мүмкіндік береді.
ҚЕХС-ын сәйкес қалыптасатын ... және ... ... мен ... бар, ... біз ... 1-кестеде
топтастырдық.
1-кесте - ҚЕХС –ның артықшылықтары мен кемшіліктері
|Артықшылықтары ... ... ... ... |Стандарттың жалпылама сипаттары; |
|тартуға арналған мүмкіндіктерін ... ... ... ... |
|кеңейту; ... ... ... |
|Негізделген шешімдерді пайдаланушының|Нақты жағдайларға қатысты нақты ... ... ... ... ... ... және ... |әр түрлі ... даму ... ... ... айырмашылықтар; |
|Уақыт пен басқа шығындарды, соның ... ... ... |
|ішінде материалдық шығындарды ... ... ... ережелер |
|қысқарту; |мен ... ... ... ... және ... есеп ... ... |
|республика экономикасының тұрақты |бейімдеу қажеттілігі және жекелеген ... ... ... ... ... ... үлкен көлемде |
|мен маңыздылығын арттыруға қабілетті |болуы; ... ... ... ... мен ... және өкілеттіктерін |машықтарының жеткіліксіздігі, |
|кеңейту; ... ... ... ... ... ... ... ... және ... ... ... ... ... арқылы басқа |кейбір терминологияны түсінудің |
|елдермен ынтымақтастықты ... ... ... салыстырмалы қаржылық |жекелеген пәндер бойынша ... ... ... әр ... жүйенің |
|түрлі елдер экономикаларының бірігуі;|сәйкессіздігі. ... ... ... | ... есеп пен ... ... | ... ... ... ... яғни ... базаның негізі
ретіндегі ҚЕХС-ын бухгалтерлік есептің отандық жүйесіне ... ... ... ... ... азайту және әр түрлі пайдаланушылар
шешімдерді қабылдау үшін ... ... ... ... жүйені стандарттау – бұл әр түрлі елдердегі есеп жүйесін
зерттеу, жіктеу және топтастыру және де есеп пен ... ... ... ... ... әрбір елде есептің өзіндік ұлттық
жүйесі қабылданған, ол ... ... ... ... бағытталған.
1.2 Халықаралық стандарттарға сәйкес құрылғыларды
жіктеу және бағалау
Есеп ... бұл ... ... ... ... құрылғыларға апаруға критерилерін анықтап алу ... ... ... ... ... да ... бөлімдерінің
бірі болып табылады және ол халықаралық қаржылық есептіліктің ... ... ... 16 ХҚЕС ... ... өндірістік қызметте қолданылса да 16 ХҚЕС бойынша есебі
жүргізілмейді: орманды жерлер және ... ... ... ... ... да ... ... қазбалар мен басқа да осыған
ұқсас орны толтырылмайтын табиғи ... ... ... және ... ... ... «Құрылғылар» ХҚЕС сәйкес, құрылғыларға, бір мерзімнен ... ... ... өндіріс немесе тауарлармен қызметтерді жеткізу үшін, басқа
компанияларға жалға беру үшін немесе әкімшілік мақсатта қолданатын ... Ол үшін ... ... ... ретінде бухгалтердің тануы
жеткіліксіз.
Негізгі құрал тану ... ... ... баланс қосу үшін
есепке қабылдауды білдіреді.
Құрылғылардың объект актив ретінде тану бір ... екі ... ... (16 ХҚЕС ... құралдар – материалдық активтер олар:
А) компания немесе тауарлы – материалдық қорларды жабдықтау және қызмет
атқару үшін, ... ... ... беру үшін ... әкімшілік мақсаттар
үшін қолданылатын;
Ә) әрбір кезеңнен астам уақыт ішінде қолданылуды болжайды.
Негізгі ... ... үшін ... ... ... ... компания активтік пайдалану болжанып, күтілетін (есептік) кезең;
Ә) компания активті ... ... ... ... ... ... ... пайдаланудың экономикалық пайдасын ... ... ... актив ретінде мынандай жағдайларда ... деп ... ... болса:
А) компания активке байланысты болашақ экономикалық пайда алады ... ... ... ... ... құны ... ... дегеніміз – ұзақ уақыт бойы (бір жылдан астам) материалды
өндіріс саласында да, өндірістік емес салада да ... ... ... іс ... ... материалдық активтер ұлттық комиссиясы.
2-ҰҚЕС-ның 16 - «Құрылғылар» бөлімінде құрылғыларға ... ...... ... қолдануға немесе әкімшілік мақсаттар үшін немесе ... ... ... үшін ... және ... көрсетулерді
жеткізуге арналған;
2) күтілетіндей, бір жылдан артық қолданылатын материалдық активтер».
Ұсынылған анықтамалардан үш негізгі белгі айырықшаланады:
1) материалдық ... ... ... ... ... ... мақсатты сипатының қолданылуы
(сату үшін арналмаған);
3) қолданылуының ұзақ мерзімі (кем дегенде бір айналымнан артық).
2-ҰҚЕС - ның 1 - ... 3 – ... 1 – ... ... ...
бұл өткен оқиғалар нәтижесінде болашақ ... алу ... ... жеке ... ... ... ... стандарттар принциптеріне сәйкес кәсіпорын активтермен
байланысты болашақ ... ... ... ... ... ... ... жағдайда Құрылғылардың объектісі ... ... ... ұқсастық бойынша, болашақ экономикалық пайда
алу ұйымның:
1) активке байланысты игілік алатынына;
2) өз ... ... ... ... ... ... актив экономикалық пайда әкелмейтін болса, онда оны сатып алуға
кеткен шығындар есепті кезең ... ... ... ... және 2-ҰҚЕС – нда активті қолданудан болашақ
экономикалық пайда алу міндеттеленеді, сондықтан 6 – ... ҚБЕС ... ... ... тану ... ... айырмашылық болып осы жағдай табылады.
Материалдық активтерді Құрылғыларды деп ... ... ... ... ... шарт болып табылады. 6 «Құрылғыларды есебі» БЕС мен 16
«Құрылғылар» ҚЕБХС – на ... ... ... ... ... ... құн ... өзіндік құнмен – активті немесе ғимаратты алуға
сол сәтінде берілген, басқа өтелген әділ ... ... ... ... немесе оның баламасының сомасы;
• Ағымдағы құнмен белгілі бір күнде қолданыста жүрген нарықтық баға
бойынша ... ... ... ... құнымен (әділ бағаның) – мәмілеге дайын және ... ... ... ... ... операциялар кезінде активті
ауыстыруға болатын сома;
• Жойылу құны – шыққан ... ... ... ... ... ... алатын деп үміттенетін таза сома ... ... ... ... көзделетін бағасы;
• Амортизациялық құнмен – жойылу құнын алып тастағандағы ... ... есеп ... ... ... сома мен ... өзіндік құны;
• Баланстық құнмен – жинақталған тозу және баға түсуден ... ... алып ... ... ... ... мойындалатын
сома. Баға түсуден болатын залал – ... ... құны оның ... ... артқан сома.
Құрылғыларды бастапқы құнына келтіру мақсатымен шаруашылық жүргізуші
субъект ... ... ... іс ... ... ... есепте қайта бағалау сомасы Құрылғылардың 2- ҰҚЕС-ның 16 -
«Құрылғылар» ... ... ... шоты ... ... ... ... және қатар бір мезгілде 5320 «Құрылғыларды ... ... ... ... ... 54 ... ... бойынша көрсетілді.
Осы қатынас хатқа сәйкес, жазу мерзімі аса көп емес, ...... тозу ... бар негізгі құрал ... ... ... ... ... ету ... байланысты
индексті көшендету әдістемесі қолданылады. Бухгалтерлік есеп мәліметтері
бойынша тозу дәрежесі бар негізгі Құрылғыларды ң ... ... ... ... 1 графасынан 30% - кем, 31-50% тозу дәрежесі ... 51- ден 64% - іне ... тозу ... 3 ... 65- тен ... ке ... тозу дәрежесі – 4 графадан, 80- нен жоғары тозу дәрежесі 5
графадан.
1.3 Құрылғылар, оларды жіктеу және бағалау
Неізгі құралдар – ... ... ... компания немесе тауарлы – материалдық қорларды жабдықтау және қызмет
атқару ... ... ... ... беру үшін ... ... мақсаттар
үшін қолданылатын;
Ә) әрбір кезеңнен астам уақыт ішінде қолданылуды болжайды.
Негізгі қаражаттың объектілері үшін ... ... ... ... компания активтік пайдалану болжанып, күтілетін (есептік) кезең;
Ә) компания активті ... ... ... бұйымның саны.
Басқаша айтсақ, Құрылғыларды пайдаланудың экономикалық ... ... ... объектісі актив ... ... ... ... деп ... ... болса:
А) компания активке байланысты болашақ экономикалық пайда алады ... ... ... активтің өзіндік құны сенімді бағаланса.
Құрылғыларды дегеніміз – ұзақ уақыт бойы (бір жылдан астам) материалды
өндіріс саласында да, ... емес ... да ... ... ... іс ... ететін материалдық активтер ұлттық комиссиясы.
Құрылғыларды есебі Қазақстан Республикасының бухгалтер есеп ... ж. 13 ... ... бекітілген 2-ҰҚЕС-ның 16 - «Құрылғыларды
есебі» бухгалтерлік есеп ... ... іске ... ... және ... іс – ... аясына байланысты,
сонымен қатар Қазақстан Республикасы Ұлттық бухгалтерлік есеп бойынша 1996
ж. 18 қарашадағы № 6 қаулысымен ... ...... ... ... шоттарының Бас жоспарына сәйкес негізгі құрамдар
мынандай топтар ... ... ... мен ... іс – қызмет
аясына байланысты жіктеледі.
1. Жер – ... ... ... ... ... саны мен ... ... – еңбек етуге, тұруға, халыққа әлеуметтік – ... ... және ... ... ... ... ... үшін
белгіленген архитектуралық – құрылыс объектілері. Әрбір жеке тұрған үй
түгендеу объектісі ... ... ...... ...... емес (зат ... және т.б.) өзгеруіне байланысты емес міндетті іс – ... ... ... өндіріс процесін жүзеге асыруға арналған
инженерлік – ... ... ... мен ... - ... ... егер ол басқа мүліктік
объектінің бөлігі болмаса, құрамындағы тетік, ...... ...... мүліктік объект болып табылады.
Құрылғылардың бұл тобы 5 ... ... Күш ... ... мен ... – жылу және электр қуатын
өндіретін машина – генераторлар; әр түрлі энергияны ... ... ... ... ...... және өзі жүретін шассилер, бу двигательдері, трубиналар,
электр двигательдері және т.б.);
• Жұмыс машиналары мен ...... ... ... ...... механикалық, термиялық және химиялық әсер ету ... ... ... мен ... ...... ... станоктар, ағаш тілетін рамалар, насостар,
электромоторлар, экскаваторлар, грейдерлер (жол ... ... және ... ... және ... ...... (приборлар, құрылғылар мен
керек – жарақтар, лабороториялық жабдықтар) - өндірістік процестерді
өлшеу, реттеу үшін ...... ... мен ...... ... ... су өлшеуіштер ... ... ...... түзету мен автоматтандыруға арналған
машиналар, құрылғы, керек – жарақтар, құрал – ... ... ... ... ... Басқа да машиналар мен жабдықтар – машиналар, аппараттар және басқа
жабдық (телефон станцияларының, радио тораптарының жабдықтары, ... ... ... ... – электр, механикалық және жылу энергиясы
(электр беру желісі, тұрба құбыры) ... ... ...... ... тасуға арналған (теміржол, су,
әуе автомобиль көлігі, арба көлігі) тасымал құралдары.
7. Басқа да құрылғылар:
• Аспап – қол ... ... және ... ... ағаш және т.б. өңдеуге арналған, машинаға бекітілген
керек – жарақтар ... ... ... ... нығайтылған –
электр қол бұрғылар, бояу сыр пульттары, вибраторлар, қысқыштар):
• Өндіріс мүлік пен ... ...... - өндірістік операцияларды
орындау немесе жеңілдету үшін қызмет етуге арналған заттар – жұмыс
үстелдері, ... ... ... ... ағаш ... үстелі);
• Шаруашылық мүлкі – кеңселік және шаруашылық мүлік (үстелдер, шкафтар,
кілемдер және т.б.);
• Жұмыс малы және ... мал. ... малы – ... ... түйе және ... ... ... Өсімтал мал – ірі қара мал, тұқымдық айғырлар және
тұқымдық бие; тұқымдық нар мен аруана, бұғы, ... ... ... ... шошқа, ешкі, саулық және қошқар. Мүліктік ... ... ... ... Көпжылдық көшет егістері – қолдан егілген, жасына қарамайтын көпжылдық
егістер (жеміс – жидек беретін, жүзімдік, көпжылдық ... ... ... (өсімдіктен) жасалған қоршау, қаша, танапты
қорғайтын егістер). Жас ... ... ... ... беру ... ұшар ... түйісуі);
• Жерді (ғимаратсыз) жақсарту жөніндегі күрделі ...... ... ... бетін көркейту жөніндегі мүліктік
сипаттағы шығындар (жер учаскесін жоспарлап, жүйелеу, алаңды ... ... ... ... тастан тазарту);
• Басқа да Құрылғыларды – кітапхана ... ... ... ... ... ... бар Құрылғыларды алынған сәтінен ... ... ... ... ... қойылады (жұмыс жасамайды) – уақытша қолданылмайды;
• Қоймада тұрады (қорда) – жөнделген, жоқтатылған, апат жағдайында қолда
ныстағы Құрылғыларды ... үшін қор ... ... берілген немесе алынған – басқа ұйым тапсырған немесе басқа
ұйымнан алынған жал ... ... ... ... активтерді Құрылғыларды деп танитын тұста бағалауға ... ... шарт ... ... 6 ... есебі» БЕС мен 16
«Құрылғылар» ҚЕБХС – на ... ... ... бойынша бағаланады:
• Бастапқы құн немесе өзіндік құнмен – активті немесе ... ... ... берілген, басқа өтелген әділ бағаның ... ... ... немесе оның баламасының сомасы;
• Ағымдағы құнмен белгілі бір күнде қолданыста жүрген ... ... ... қаражаттық құны;
• Өткізу құнымен (әділ бағаның) – мәмілеге дайын және ... ... ... арасында жасалған операциялар ... ... ... ... ... құны – ... ... тастап пайдаланылған мерзім соңында
субъект актив алатын деп үміттенетін таза сома ... ... ... ... көзделетін бағасы;
• Амортизациялық құнмен – жойылу құнын алып тастағандағы өзіндік құнның
орнына есеп беруде көрсетілген басқа сома мен активтің өзіндік ... ... ... – жинақталған тозу және баға түсуден жинақталған
залал сомасын алып тастағанда бухгалтер ... ... ... Баға ... болатын залал – активтің баланстық құны оның орнын
толтыратын құннан артқан сома.
Құрылғыларды ... ... ... ... ... ... ... кейбір кезде іс ... ... ... ... ... ... ... Құрылғылардың 2-ҰҚЕС-ның 16-
«Құрылғылар» бөлімшесінің тиісті баланстық шоты ... ... ... ... және ... бір ... 5320 «Құрылғыларды қайта
бағалаудан ... ... ... капитал». Осы қатынас ... жазу ... аса көп ... ... – ақ ... тозу дәрежесі бар
негізгі құрал объектілерінің бастапқы индекстерін ... ... ету ... ... ... ... ... Бухгалтерлік есеп мәліметтері бойынша тозу
дәрежесі бар негізгі ... ң ... ... ... ... 1 ... 30% - кем, 31-50% тозу ... 2 графадан, 51-
ден 64% - іне дейінгі тозу дәрежесі 3 графадан, 65- тен 79% - ке ... ... – 4 ... 80- нен ... тозу ... 5 ... Құрылғыларды қозғалысының есебі
Субъектінің шаруашылық іс - әрекетінде белгілеу бойынша пайдалану
мақсатымен алынған ... ... ... Алып – сату
мақсатымен алынған негізгі қорлар – тауарлық – ... ... ал ... өзі ... үшін ... ұзақ уақытқа қаржы
салу мақсатымен алынатын ... ... ... ретінде
көрсетіледі. Құрылғыларды есептеу үшін 2-ҰҚЕС-ның 16 - ... ... шоты ... ... ... ... алу пайдаланудың
нормативтік мерзі көрсетіледі. Құрылғыларды ...... ... ... ... ... ету ... қолданудан экономикалық пайда алу көзделетін кезең
нормативті ... ... ... ... нормаларға сәйкес
Құрылғылардың ... ... ... және ... ... (пайдалы
қызметі мерзімі біткен соң, күтілген шығыны істен ... соң ... ... ... ... болатын қалдықтар, қосалқы
бөлшектердің болжанатын ... өз ... ... ...... (ауыстыру) актісі негізінде
бухгалтерия да мүліктік карточка ашылып, Құрылғылардың таңдамалы есебі
жүргізіледі. Құрылғылардың ... ... ... ... ... ... реттік нөмір беріледі. Нөмірлеу әдетте реттік – сериялық
жүйе бойынша жасалады. Мысалы, үй үшін 0001-ден 0299 дейінгі ... ... үшін ... ... ... және т.б. нөмірлер бөлінеді.
Мүліктік нөмір Құрылғыларды қабылдау – тапсыру ... ... ол ... ... ... бойы ... сақталады, ал істен
шыққанда қайта түскен объектіге ұзақ уақыт бойы (бес ... ... ... мүлік карточкалары әрбір жіктеуші топ бойынша бір
данада жүргізілетін ... ... ... түгендеу
карточкаларының тізімдемелерінде» тіркеледі. Істен ... ... ... «Архив» картотекасы бөліміне қояды.
Құрылғыларды тұрғызу, салу ... алу ... ... нақты болған
қажетті шығындар, соның ішінде сатып алынғанда өтелмеген салықтар ... ... ... мен жаңа ... алу ... ... ҚҚС,
сатып алу келісімшартты жасаған кезде төленетін мемлекеттік баж ... т.б.), ... ... ... ... құрылыс кезінде берілген
кредит үшін проценттер, белгілеуі бойынша қолдану үшін жұмыс істейтін
жағдайға келтіруге тікелей ... ... да кез ... ... ... баға бойынша кіріске алу сәтінде негізгі ... ... ... алынады.
Жер учаскесінің бастапқы құнына шотта көрсетілген сатып алу бағасы,
жылжымайтын мүлік бойынша агенттерге ... ... ... алу ... ... ... ... заңгерлердің қызметіне төлеу, мұндайда
туындайтын салықтар мен алымдар, жерді мақсатты пайдалану үшін дайындауға
кететін ... ... бұзу ... ... ... ... ... шығарып, шегеріп, ескі үйлерді бұзу, тазалау, тегістеу
және т.б.) кіреді; сатып алынған жабдықтың бастапқы құнына алу ... ... ... ... ... ... сақтандыру, монтаж,
пайдалануға берілетін жабдықтың жорамдылығын тексеру мақсатымен сынақ
өткізу кіреді, үйлер мен ғимараттарды салғанда ... ... ... шығындар: материалдар, еңбекті төлеу, қосымша шығындардың
тиісті үлесі, архитекторлардың, заңгерлердің қызметіне ... ... ... ... ... құрылысқа берілетін кредиттер
бойынша проценттер, құрылысқа рұқсат алу үшін шығатын шығындар.
Қажетті болып саналмайтын шығындар (тасымал кезінде ... ... ... ... ... ... жабдықты бүлдіру салдарынан
жасалған жөндеу және т.б.) ... ... ... ал ... ... ... ескеріледі.
Негізгі құрал объектілерінің бастапқы құны былайша белгіленеді:
|Шаруашылық операциялаңрыны мазмұны | ... | ... | Сома ... ... ... | | | ... ... есебіне негізгі | |5010 ... | ... ... |5020 ... |1 000 000 ... ... келісілген |«Төленбеген |салымдар мен | ... ... ... ... ... | |
| | | | ... жарияланған жарғы капиталы | | | ... | | | ... ... салымы ... |5020 | |
| ... ... |600 000 |
| | ... | ... өзі ... ... |2412-2416 |4110 |324 000 ... ... ... ... ... | ... ...... ... ... | ... | ... | ... | ... заңды немесе жеке тұлғалардан |2412-2416 |6280 |127 800 ... ... ... ... ... ... | |
|эксперттік жолмен немесе | ... | ... ... | ... | ... ... ... | ... ... | ... ... ақшалай |2412-2416 |4110 |300 000 ... ... ... ... ... | ... ... ... тең | ... | ... ... құны ... | ... | ... ... ... | | | ... ... ... ... ... ... тәртіппен
тоқтатылып қойылады. Баланста саналатын Құрылғыларды тәртібін ... ... ... ... ... ... басшысы
белгілейді және бекітеді.
Құрылғылардың істен шығуы.
Негізгі ... ... ... ... ... ... есептен шығарылады:
• Физикалық немесе сапалық тозу;
• Шаруашылық қызметінде пайдаланылмайтын объектілерді өткізуде;
• Басқа субъектілерге құрылғыларды жарғы ... ... ... ... заңды немесе жеке тұлғаларға өтеусіз беру,
• Объектілерде ұзақ мерзімді (қаржыландыратын) жалға беру;
• Кем шығу, ... апат және ... ... ... ... ... беру ... шешім шаруашылық
жүргізуші субъектіге қатысушылардың жалпы жиналысында қабылданады.
Құрылғылардың жарамсыздығын, ... ... ... ... еместігін және тиімсіздігін анықтау үшін, сондай – ақ есептен
шығаруға ... ... ... үшін субъект басшысының бұйрығы
бойынша тұрақты жұмыс істейтін комиссиялар құрылады.
Комиссия объектіні ... ... ... ... себептерін
белгілейді, мерзімінен бұрын істен шығаруға ... ... ... ... ... және ... ... құндылықтарды
бағалайды. Есептен шығаруды «Құрылғыларды есептен шығару актісі» және
«Автотранспорттық құралдарды есептен ... ... екі ... ... тек ұйым ... ... ... кейін ғана
кіріседі.
"САК - комбинат Продоформление" Ашық Акционерлік Қоғамында ... ... ... ... мынандай бухгалтерлік жазбалармен
көрсетіледі:
Құрылғыларды өткізу
|Шаруашылық | ... | ... ... ... | | | ... | | | ... |7400 ... |800,0 ... құны ... |«Құрылғылар» | |
| ... ... | | ... ... ... |2412-2416 |200,0 ... ... ... | |
| ... | | ... ... ҚҚС |1210 ... |6100 «Істен шыққан |1500,0 ... сыз ... шот – ... ... ... | ... | ... табыс» | ... | | | ... ... |1210 ... |3130 ... |300,0 |
| ... ... | | ... шот ... |1050 ... |1210 «Алуға |1800,0 ... ... ... ... ... шоттар» | |
|берешегі өтелді |1040 ... | | |
| ... ... 1010| | |
| ... ... – | | |
| |қол ... ... | | |
| ... | | ... ... есептен |5400 «Жиынтық кіріс|7410 «Құрылғылардың|800,0 |
|шығарылды: ... ... ... ... ... ...... ... | ... ... | | | ... ...... ... ... ... ... азайтуға |істен шығуынан ... ... |
| ... ... | | ... ... ... (физикалық немесе сапалық тозу бойынша)
істен шығуы
|Шаруашылық операциялардың | ... | ... | Сома ... | | | ... құнға |7420 «Құрылғылардың|2411-2417 |70,0 |
| ... ... ... | |
| ... шығындар» | | ... ... тозу ... ... |180,0 ... ... ... | |
| ... | | ... ... |7420 ... |
|монтажын бөлшектегені үшін|істен шығуынан ... өтеу ... ... ... ... ... ... айырысулар» | |
|Еңбекті өтеу ... |7420 ... ... |3,6 ... ... ... ... |салық» | |
| ... ... | | ... ... |7420 ... «Төленуге |3,4 ... ... ... ... ... ... | ... үшін |болған шығындар» | | ... шоты | | | ... | | | ... ... |1310, 1360 |6210 ... |1,6 ... ... |«Материалдар» |істен шығуынан» | ... ... ... | | ... ... ... | | | ... ... кірістер мен | | | ... ... ... |5410 ... ... ... |99,7 |
|есебінен есептен ... ... ... | ... | ... ... | ... ... ... | |5400 ... ... | ... ... | ... ... |1,6 ... ... тарату | | | ... ... | | | ... шыққан объектілерді |5320 «Құрылғыларды |5400 «Бөлінбеген |2,0 |
|қайта бағалау сомасына ... ... ... ... | |
| ... ... ... ... | |
| ... | | ... өтеусіз беру
|Шаруашылық | ... | ... | ... ... | | | ... | | | ... ... |2412-2417 |800,0 ... ... ... бойынша |«Құрылғылар» | ... құны ... | | ... ... ... ... |200,0 ... ... ... ... | |
| ... | | ... беру ... |3150, «Әлеуметтік |15,0 |
|шығындары ... ... ... ... ... 3310 | ... ... |«Төленуге тиісті | |
| | ... | ... ... |7210 «Жалпы және |3130 «ҚҚС» |120,0 ... ... ... | | ... ҚҚС | | | ... (15%) | | | ... ... | |7410 ... | ... жиынтық |5400 «Жиынтық кіріс |істен шығуы бойынша | ... ... ... ... ... |935,0 ... ... | |7210 ... және | ... | ... шығындары»| |
Құрылғыларды ішкі ауыстыру
|Бір цехтан (құрылымдық ... ... |500,0 ... екіншісіне |«Құрылғылар» |«Құрылғылар» | ... ... | | | ... ... апат ... (сақтандыру жағдайында)істен шығуы
|Шаруашылық операциялардың | Дебет ... | Сома ... | | | ... тозу ... ... |2412-2417 |20,0 |
| ... ... | |
| ... | | ... ... |3050 ... |2412-2417 |80,0 ... ... ... ... | ... өтеу ... |1040 ... |3050 «Кепілді |70,0 |
| ... ... ... | ... ... сомасына |7210 «Жалпы және |3050 «Кепілді |10,0 |
| ... ... | ... кем ... ... | ... ... | Сома ... | | | ... ... |2810 «Кем ... |2411-2417 |700,0 ... ... ... |«Құрылғылар» | |
| ... | | ... ... тозу ... ... |300,0 ... ... ... | |
| ... | | ... шығу ... адамның |1254 «Материалдық |334 «Кем шығулар,|700,0 |
|есебіне жатқызылады: ... өтеу ... ... | |
|* ... құнға |есеп айырысулар» ... | |
| | ... | |
|* кем ... ... |1254 «Материалдық |3520 «Алдағы |50,0 |
|нарықтық және баланстық ... өтеу ... ... кірістері» | |
|құны арасындағы айырмаға ... ... | | |
|* кем ... өтеуге қарай|1040 «Ағымдық |1254 «Материалдық|750,0 |
| ... ... ... өтеу | |
| ... ... есеп | |
| ... ... |айырысулар» | |
| ... | | |
|* ... ... кезеңге |4420 «Алдағы кезең |6160 |50,0 ... ... ... | |
| | ... ... | |
| | ... ... | |
|Егер ... ... |7210 ... және |2180 «Кем |700,0 ... сот ... алуға |әкімшілік шығындар»|шығулар, | ... ... | ... | |
| | ... | |
| | ... | ... ... және ... ... ... тозу, апат, стихиялық
апат, пайдаланудың нормативті шарттарының бұзылуы, сондай-ақ құрылысқа,
кеңеюге, ... ... және тағы ... ... ... ... ... құрал – жабдықтарды кәсіпорын балансынан есептен шығарылады.
Құрылғылардың ... оның ... ... ... ... ... экономикалық тиімсіздігін субъект басшысы, бас
бухгалтер, қызмет ... ... ... ... жұмыс істейтін
комиссия айқындайды.
Кәсіпорында тұрақты жұмыс істейтін комиссия ... ... ... ... ... ... есептен шығару себептерін және
бұған кінәлі жауапкершілікке тартылатын адамдарды ... ... ... ... ... ... ... шығару жөніндегі
тұрақты жұмыс істейтін комиссияның қызмет нәтижесі болып негізгі құрал-
жабдықтарды ... ... ... ... оның негізінде бухгалтерияда
тиісті бухгалтерлік жазбалар жасалады. Актіде объектінің бастапқы бағасы,
бухгалтерлік есеп ... ... тозу ... объектіні бөлшектегенде
алынған материалдық құндылықтарды құнын, тарату бойынша ... ... ... мен ... жалпы қорытындысы бағасын
көрсетер.
Стихиялық апат пен апат ... ... ... ... ... актіге құзырлы органның ... апат ... не ... ... мен ... ... ... туралы
актінің көшірмесі тіркелуі тиіс. Материалдық құндылықтарды сатудан түскен
сома, сондай-ақ бөлшектеуден немесе түскен ... ... ... ... алынады. Сатудан түскен қаржы шаруашылық
жүргізілетін субъектінің қарауында қалады.
Негізгі құрал ... ... беру ... ... ... ... ... жалпы жиналысында қабылданады.
2 Шаруашылықтың сипаттамасы, есеп саясаты және Құрылғыларды туралы түсінік.
2.1. Шаруашылықтың технико- экономикалық сипаттамасы
"САК - комбинат Продоформление" Ашық ... ... 1994 жылы ... ... ... ... субъект ретінде тіркелген.
Акционерлік Қоғамның жарғысы 1994 жылдың 27-ші мамырында мемлекеттік
мүлікті басқару жөніндегі Алматы қалалық территориялық ... ... ... ... ... ... Әділет басқармасы 1997 жылдың
17-ші қыркүйегінде бекіткен ... ... ... №13360-1910-АО
күәлігінің негізінде "Комбинат продоформление" Акционерлік Қоғамы "САК -
комбинат ... ... ... ауыстырылған. Акционерлік
Қоғам заңды тұлға ... ... және ол өз ... ... ... өзінің жарғысына сәйкес жүргізеді.
Акционерлік Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық-
даралық негізінде жүзеге ... ... ... ... жеке ... ... есеп айрысу және өзге де шоттары, орысша және қазақша
аталуы ... мөрі бар. ... ... ... мақсаты - пайда
тауып, оны Акционерлердің мүддесінде, өндірісті ... ... және ... ... ... ... жағдайын жақсартуға
пайдалану. Қоғам этикеткалық орамдық, кітаптық, газеттік-журналдық,
бланкілік, жарнамалық және өзге де ... өнім ... ... және жеке саудамен, кәсіпорындарға, ұйымдарға, жеке тұлғаларға
қызмет көрсетумен және Қазақстан Республикасының заңдарымен тиім салынбаған
қызмет ... ... ... ... қатысушылары "Financial
Management Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жарғылық ... ... "САК - ... ... акционерлік қоғамының жұмысшылар ұжымы
-- жарғылық қордың - ... ие. ... ... барлық
қатысушылары акционерлік қоғамнан ... ... ... ... акционерлік қоғамның Жарғысына сәйкес құқтар мен міндеттерге ие
болады. Нарықты ... ... көшу ... ... ... аудит қызметінің алатын орны және қажеттілігі артуда.
"САК комбинат Продоформление" Ашық Акционерлік қоғамының бухгалтерлік
есебінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік ... ... ... типтік және типтік унифициалданған құжаттар қолданылады.
Кәсіпорындағы есеп толығымен компьютерлендірілген. Машинограммалардың
көпшілігі журнал-ордерлік қағида бойынша ... ... ... ... ... есебіне оперативтік-
бухгалтерлік әдіс қолданады. Өндіріске кеткен ... ... ... бойынша жүргізіледі.Қаржы шаруашылық қызмет туралы есеп беру Қазақстан
Республикасының бухгалтерлік есеп ... №3 ... "САК - ... ... ... Қоғамының қаржы
шаруашылық қызметін талдап көрстеу үшін оның ... ... ... ... ... ... Мұндағы коэфициенттер
келесідей есептелінеді:
1. Актив ... = ... ... ... ... құны ... өткізуден түскен табыс
2. Қор сиымдылығы = ... ... ... құны ... ... ... табыс
3. Қор қайтарымдылығы = ... ... ... ... ... орташа
жылдық құны
4. Сату рентабельділігі = Таза ... / ... ... ... ... Активтердің рентабельділігі = Таза табыс / активтердің жалпы ... * 100 ...... ... ... ... ... қызметінің
негізгі көрсеткіштері
|№ |Көрсеткіштер |2011 жыл |2012 жыл ... |
| | | | ... |% |
|1 ... ... ... ... |+ 37999469 |- |
| ... табыс (мың.тг) | | | | |
|2 ... ... құны ... ... |+ 36863566 |- |
| |(мың.тг) | | | | |
|3 ... ... ... |8398,8 ... |+ 11434623 |- |
|4 ... шығындар |43795,8 |58680207 |+ 58636412 |- |
| ... | | | | |
|5 ... ... |23667, 1 ... ... |- |
| ... ... (мың.тг) | | | | |
|6 ... ... ... |23667,1 ... ... |- |
|7 ... құралдардың |134 |1081 |+ 947 ... ... ... құны | | | | |
| ... | | | | |
|8 ... ... |3125 |+ 3080 ... ... | | | | |
|9 |Қор ... |0,14 |0,23 |0,09 |1,64 |
| ... | | | | ... ... |0,30 |0,001 |0,699 ... ... | | | | ... |0,19 |0,098 | | |
| ... (рет) | | | | ... табыстылығы |0,0006 |0,004 |0,0034 |6,4 |
| ... % | | | | ... |0,0004 |0,005 |0,0046 |12,5 |
| ... | | | | |
| ... % | | | | ... ... қаржы шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есеп
беруден және баланстан алынды. Есептеулерге келсек, онда олар ... ... ... ... Кестеден көріп отырганымыздай
2012 жылы ұйымда қызмет көрсету, сату көлемі ... ... ... жоқ. Сату ... ... ... ... өнімнің өзіндік құны ... Яғни 2011 жылы 291463,4 тг. ... 2012 жылы ... тг.
болған.
2012 жылы сатудан түскен табыс 382993311 тг. ... ... ... ... ... Ал, кезеңдік шығындар мөлшері тым көбейіп, яғни
58680207 тг. соған байланысты ұйым ... ... аз ... ... ... ... мен ... өзіндік құны тым жогарылаған. Мұнда
кестеде көріп отырғанымыздай активтер ... ... ... табу ... де ... бірақ соған қарай шырындар мөлшері де көп.
Сондықтан ұйым корпоративтік табыс салығын төлемейді. Өйткені салық
салынғанға дейінгі табыс мөлшері ... тг.). ... ... ... қызметі туралы есептемеде 2011 жылы сатудан түскен табыстың
мөлшері 382993311 тг. болса 2009 жылы 299862,2 тг. яғни ... ... ( ... тг.) болды. Мұнда көріп отырранымыздай өткен жылмен салыстырранда
сату ... ( + 37999469 тг.) ... Ал, ... ... құны ( ... тг.) көбейді. Енді, менің ойымша ұйымның банкроттыққа ұшырау
себебі негізсіз шығындардың көбеюінен болып отыр. ... ... ... ... үлесі артып отыр.
Ұйымның есепті жылғы, яғни 2011 жылғы бухгалтерлік балансынан көріп
отырғанымыздай ... ... ... өтелмеген. Және де өткен
жылға қарағанда керісінше жоғарылаған. Мысалы, ... ... ... 2010 жылы 3491636 тг. ... 2011 жылы 12766806 тг. жоғарылаған.
Бөлінбеген пайда 2011 жылы (-48424407 тг.) ал, 2012 ... тг.) ... Ал, ... ... ... ... дәрежеде активтердің ұйымды пайдаланылуына байланысты болып келеді.
¥йым қаражаты оның ішкі және сыртқы ... ... ... ... алу) қажеттіліктеріне пайдаланылуы мүмкін. Сондай-ақ осы ... ... ... де атап ... ... ... дегеніміз - бұл ұйым өзінің шұғыл міндеттемелері бойынша дер
кезінде төлем жасау мүмкіншілігін айтады. Яғни, ұйымның төлем ... ... ... ... және міндеттемелерін өз қаржысымен өтеу
дегенді білдіреді. Енді, осы ұйымның табысының болмауын сипаттайтын ... ... есеп ... ... ақша ... ... яғни 2011 жылы
79448 тг. , 2012 жылы 25273 тг. болғандығын көруге болады. Сондай-ақ ... ... ... бар ... және ... ... тиімді
баға саясатының жоқтығы, төлем дәрменсіздігін ... Ол ... ... ... ... үшін ... ... дефицитін" кеміту
қажет және айналым қаржыларының айналымдылығын арттыру арқылы ұйымның
іскерлік белсенділігің де ... ... ... ... ... қай ... болмасын, әсіресе ... ... есеп ... ... міндетті түрде болады. Яғни ұйымның ең
негізгі ақпарат көзі ... ... Біз одан ... табыс көзін,
қызметін, есебінің жүргізілу әдістерін тағы да ... ... ... - ... Продоформление” ААҚ-ың есеп саясаты 14-тараудан
тұрады. Онда ... ... ... ... ... Оны біз
дипломдық жұмыстың 1.2. Ұйымның техника-экономикалық ... ... ... Яғни онда ... ... ... ... ашылған және
бекітілген уақыты көрсетіледі және де заңды аталуы, қызмет түрі, өндіретін
өнім түрі, өнім ... ... ... ... ... ... ... құқықтары мен міндеттері келтірілген.
2-тарау ұйымның есеп саясатының жалпы ережелері жазылады.
3-тарау Қаржылық инвестициялар. Мұнда ... ... ... ... ... болады. АҚ тиісті заңдылықтарға сәйкес
жарғылық капиталға үлестерін акция ретінде салады. Сондай-ақ ... ... ... және ... да ... ... алады және табыс табу
мақсатында оларды қор биржаларында қайта сатады. Басқа ... ... ... сақтайды.
4-тарау. Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау (жұмыстың, ... ... ... ... ... ... ... ие. Әр цехта өндірістік шығындар
қойылған номенклатура бойынша негізгі және ... ... ... шығындар баптары бойынша есептеледі. Өндірістік шығындардың
жиынтық есебі №10 журнал-ордерде және ... да ... ... өндірістік шығындар экономикалық элементтері бойынша жазылады. Ал
шығығындар және өнім өндіру ... ... ... ... әр ... ... жүргізіледі. Аяқталмаған өндіріс есебіне әр айдың
соңында инвентаризация жүргізіліп отырады. Инвентаризациялау мәліметтері
өндірілген ... ... ... ... да ... тигізеді. Жалпы
өндірістік шығындар ай сайын өндірістік есеп шоттарында есептеліп, бөліп
таратылады. Яғни, Типтік шоттар ... ... ... ... 8000 - ... ... бөлімше шоттары (8000-8040), 8020 - “Өзіндік
өндірістің жартылай фабрикаттары” ... ... ... 8030 –
“Көмекші өндіріс” бөлімше шоттары (8030-8040), 8040 – ... ... ... ... өнімнің өзіндік құнына енбейтін жалпы өндіріс
шығындары ай сайын 7200 – “Жалпы және әкімшілік шығындар” ... ... ... ... ... бар өнімдер және ... ... құны 8010 – ... ... шотында бөліп есептелінеді.
Шығындар ... ... ... ... әдіс ... ... өзгеруі яғни ауытқулар сомасы жедел анықталып отырады.
1 – бөлімде өнімді өндіру және оны сату қарастырылған.
Өндірістегі дайын өнім есебі 1320 – ... ... ... ... Онда өнім ... ... құны бойынша есептеледі. Дайын өнімнің
бухгалтериядағы және қоймадағы есебі жедел-бухгалтерлік (сальдолық) әдіспен
жүргізіледі. ... ... және сату ... ... ... 7100 –
“Тауарды (жұмыс, қызмет) сату бойынша ...... ... ... де бұл ... ... есепті кезеңнің соңында 5410 – “Жиынтық табыс”
шотымен есептен шығарылады. Құрылғыларды сату және есептен ... ... ... емес ... сату және ... шығару 7410 – “Материалдық
емес активтерді сату бойынша шығындар”, 7420 – “Құрылғыларды сату ... ... ... ... ... ... 1330 ... кіріс етілген құны бойынша есептеледі. Дайын ... ... ... ... ... есеп ... ... жүргізіледі. Кейбір
жағдайларда бартерлік жолмен жүргізіледі.
6-тарауда Құрылғыларды мен ... емес ... есеп ... ... Онда ... ... олардың инвентарлық
жазбаларында есептеліп, инвентарлық тізім жасалынады. ... ... үшін ... ... ... ... ... жылына 1 рет (1 желтоқсан), ... ... үшін 3 ... – 1 рет ... ... ... құнымен инвентарлық карточкаларда ... ... ... ... ... ... есептеудің жедел әдісттері ... АҚ ... ... Құрылғылардың салық ... ... ... ... ... жөндеуді бөледі. МЕА сатып
алу құнымен бағаланса, интеллектуалды ... егер ... ... ... ... ... онда тәуелсіз аудитордың ... ... ... ... нормативті мерзіміне байланысты
есептелінеді.
7- тарау. Ақша-қаражат салымдарының есеп саясаты.
ҒТП-ң жаңа ... алу ... АҚ ұзақ ... несиелер мен қаржылық
инвестицияларды тартуды көздеп отыр. Инвестициялар есебі Типтік шоттар
кестесінің 3000 – ... деп ... ... ... ... ... ... есеп саясаты жазылған.
Тауарлы-материалдық құндылықтардың есебі қоймаларда ... ... ... ... ... есеп ... есепті
бухгалтерлік әдіс қолданады (сальдолық). (Сандық есепті бухгалтерия
жүргізбейді.)
Тауарлы-материалдық құныдылықтар келесідей ... ... ... ... - әр ... ... материалдар мен шикізаттар – орташа өзіндік құнымен;
- сатып алынған жартылай фабрикаттар – ... ... ... ... ... ... ... өнімдері мен тығыз-отын – соңғы сатып алынған өзіндік құнымен
(ЛИФО әдісі);
- тауарлы-материалдық құндылықтардың ... ... ... де ... ... ... ... нормаланады: есептен шығару тікелей ... ... ... ... ... ... бағалау қойылған реттен жүргізіледі.
9- тарау. Ақша қаражатының есеп саясаты.
АҚ өзіне ... ... ... есеп ... ... және ... ие болады. 1010 –“Кассадағы ұлттық ... ... ... ... кәсіпорынның ақша қаражатының қозғалысы есептеледі.
1020 –“Ұлттық валюта түріндегі ағымдағы, корреспонденттік ... ... есеп ... ... ... есеп ... өз ... есепті жүргізуді жалпыға бірдей қатаң белгіленген
нормативті актілерге жалпымемлекеттік есеп саясатына сүйенеді. АҚ ... ... және ... емес ... 63 – бюджетпен есеп
айырысу шотында жүргізіледі.
11-тарау. Қаржылық нәтижелерді талдау пайданы, қорларды, заимдардың
есеп ... ... ... ... ... ораналастыруға акционерлердің
жалпы жиналысы шешеді. Арнайы қорлардың қаражаттарын шығындау, сол ұйымның
т±жырымдалѓан жүйесімен сәйкес жүзеге ... ... ең ... ... – табысты салымдарға салу және өндірісті дамыту. Банктен
кредит алу мен заимдар алу тек қана АҚ-ң ... ... ... ... ... ... –тарау. Салық салу мен салық есебінің есеп саясатын жүргізу.
АҚ өз қызметінің барысында ... және ... ... ... ... ... ... талаптарға сай келуі керек. АҚ
табыстар мен шығындардың барлық ... ... ... есеп
регистрлеріне сүйене отырып ұйымдастырады. АҚ ... есеп пен ... ... ... ... ... ... жалпы ұйымдастыру, есепші қызметкерлердің мамандығын
жоғарылату мен дайындаудың есеп саясаты.
Өз ... ... АҚ ... ... ... ... ... мамандырылған және типтік жекеленген құжаттарды
қолданады. Кәсіпорындардағы есеп жүргізу – компьютерленген. ... ... ... жасалған. АҚ тауарлы-
материалдық құндылықтарды есептейтін ... ... ... кететін шығындар есебі нормативті әдіске сәйкес ... ... ... 3 жылда – 1 рет өтеді,
немесе өндірістік қажеттілік туса, не ... ... ... ... ... ... ... Ішкі және сыртқы бақылауды қамтамасыз ету есеп саясаты.
Өтіп жатқан ... ... ... ... ішкі бақылау –
бас бухгалтермен бухгалтерия аппаратына ... ... ішкі ... ... ... ал Бақылау Кеңесімен тығыз байланыста
болады. Сыртқы аудит “К-AUDIT” ЖШС ... ... ... ... ... ... асырылады. Аудиторлар 7 жылдай АҚ-ң ... ... ... Ішкі және ... бақылауды жүргізу жоспары осы
АҚ-ң тұжырымдамасымен болады. АҚ-ң есеп ... 4 ... ... ... бір-біріне тең. Бірінші дана – аудандық салық инспекциясы ... дана – ... ... етуші үшін; Үшінші дана –
“Financial Management Group” ЖШС құрылтайшысы үшін; Төртінші дана - ...... ... үшін. Кез келген кәсіпорынның нарықтық
жағдайдағы ең маңызды мақсаты - өз ... ... ... ету. Бұл мақсатқа жетудің күрделі жолы, бүран ... ... ... қана ... ... ... пайда табуды тұрақтандыру, ал бұған
жету оңай мәселе ... ... егер де ... ... ... ... сүйенсе және қажетті ... ... ... ... ... ... орай ... негзгі міндеттеріне
жататындар:
- жоғары сапалы өнімдер өндіру, оларды ... ... ... және ... бар
өндірістік мүмкіншіліктеріне, сүраныстарына сай қызмет көрсету;
- өзара ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның бет алысының стратегиясы мен тактикасын ... ... ... ... ... ... ... ғылыми-техникалық жетістіктер мен озық тәжірибені, еңбекті ұйымдастыру
және басқаларды өндіріске ... ... ... ... ... ... олардың сыныптамаларының өсуін
және еңбектерінің үлкен маңыздылығы, олардың ... ... ... ... ... саяси-психологиялық ахуалды жақсарту;
- кәсіпорынның шығарған ... ... ... ... ... ... атағын қолдау;
- баға саясатын икемді жүргізу және басқа да функцияларды іске асыру.
Қорыта айтқанда, ең маңыздысы, ... ... ... ... іске ... және ... қойған мақсаттарына жетуге
бағытталғаны жөн. Қайбір кәсіпорын болмасын өзінен-өзі тіршілік ... ол ... ... ... байланысты, бірінші жарынан -
өндіріс факторы рыногы, екінші жағынан - өткізу ... ... ... ... ... жеке ... ... шаруашылық құрылымдарымен
қатынасатын рынокпен зерделеуте тиіс. Сонымен ол шаруашылық процесін жалпы
және де жеке кәсіпорынның мүддесі ретінде ... ... ... ... және ... ... ... Микроэкономика
бұл сала, кәсіпорындар, отбасылар, яғни жекелеген экономикалық құбылыстарды
қамтитын экономикалық ғылымның бір бөлігі. Осы салалардағы тауарлар және
қаржы ... ... ... ... мен ... ... ... Ал макроэкономика әр елдің ұлттық экономикасы.
Акционерлік қоғамның қызметінің мақсаты пайда тауып оны Акционерлердің
мүддесіде, өндірісті ... ... ... және қоғамға қарайтын
ұйымдардың әлеуметтік жагдайын жақсартута пайдалану. Қоғам ... ... ... ... ... және өзге ... өнім өндіріп өткізумен, көтерме және жеке ... ... жеке ... ... көрсетумен және Қазақстан
Республикасының заңдарымен тиім салынбаған қызмет түрімен айналысады.
2.3 Құрылғылардың тиімді ... ... ... ... ... ... жалпы сомасының негізгі
үлес салмағын ... ... ... ... техникалық деңгейіне,
пайдалануына қоғам қызметінің соңғы нәтижелері байланысты болады, яғни өнім
шығару, өнімнің ... ... ... рентабельділік, қаржылық жағдайының
тұрақтылығы байланысты болады.
Құрылғыларды ... ... ... үшін ... ... қор ... ( ... өнім құнының негізгі өндірістік қордың
орташа жылдық құнына қатысады ), қор сыйымдылығы ( қор ... ... ), ... ( табыстың орташа жылдық негізгі өндірістік
қордың құнына қатынасы ) және құрылғыларда үнемдеу ... = ОПФ1 – ОПФ0 х 1 ... ОПФ0 және ОПР – ... ... қордың базисті және ... ... ... ... ВП - өнім ... ... ... орташа жылдық құнын есептеу кезінде меншікті Құрылғыларды да
есептеледі және оған ... ... ... сақтауда тұрған қорлар
енгізіледі.
Жеке көрсеткіштер машиналардың, жабдықтардың, ... ... ... ... ... үшін ... барысында келтірілген көрсеткіштердің өзгерісі, олардың деңгейі
бойынша жоспардың орындалуы қарастырылады және шаруашылықтар ... ... ... көзі ... ... ... акционерлік қоғамның
бизнес жоспары, техникалық даму ... ... ... ... ... ... қозғалысы туралы есеп, өндіріс
қуатының ... ... ... ... ... ... жөндеу және жанарту бойынша ... ... ... ... ... ... және ... қордың тиімді пайдаланудың ең негізгі көрсеткіші қор
рентабельділігі болып табылады. Оның ... қор ... ғана ... ... өнім ... де ... Олардың байланысын
былай көрсетуге болады.
Rопф = П = ВП х П = ... ... ОПФ ... = П = РП х П = ... ОПФ ... R опф - ... өндірістік қордың рентабельділігі,
П - өнім өткізуден түскен табыс,
ОПФ – негізгі өндірістік қордың орташа жылдық ... – және РП – ... ... және ... ... – қор ... Rрп - өндірілген немесе өткізілген ... ... ... ... ... ... өндірістік
қордың нақты рентабельділік деңгейі жоспарлыға ... 0,005 ... Оның қор ... мен өнім ... ... ... ... үшін абсалютті айырмашылық тәсілін қолдануға болады.
Қор қайтарымы деңгейінің өзгерісіне бірнеше факторлар әсер ... ... ... анықтайтын факторлар № 3.1. сызба-нұсқада
келтірілген.
3.5-кесте
Негізгі қорларды тиімді пайдалануын талдау үшін бастапқы ақпараттар
|№ |Көрсеткіштер |2011 ж |2012 ж ... |
| 1|2 |3 |4 |5 |
| ... ... ... ( ВП ) мың| | | |
| ... |30500 |31414,5 |+ 914,5 |
| ... ... ... ... | | | |
| |мың ... |31000 |31414,5 |+ 414,5 |
| ... ... ... мың | | | |
| ... | | | |
| |- ... ... қор ( |88500 |89907,9 |+ 1407,96 |
| |ОПФ ) |15800 ... |+ 421,51 |
| |- ... ... ( ОПФ ) |543,7 |561,68 |+ 17,98 |
| |- ... ... ( Ц ) | | | |
| ... ... ... | | | |
| |- ... ... ... ( УД ) |0,17 |0,18 |+ 0,01 |
| 5|Қор ... ( R ), % | 0,146 |0,154 |+ 0,008 |
| ... ... ( R ), %| 0,425 |0,441 |+ 0,016 |
| 7|Қор ... ... | | | |
| |- ... өндірістік қор ( ФО|0,345 |0,349 |+0,004 |
| |) |1,930 |1,936 |+0,006 |
| |- ... ... ( ФО ) | | | |
|8 ... ... ... | | | |
| ... ... (К) |170 |173 |+3 |
|9 |Жыл ... жабдықтардың |1088 |1107,2 |+19,2 |
| ... (Т), мың ... | | | |
| ... ... ... | | | |
| ... | | | |
| ... (Т) |1619,2 |1612,8 |-6,4 |
| ... (СМ) |253 |252 |-1 |
| |-күн (Д) |253 |252 |-1 ... ... ... ... | | | |
| ... (Ксм) |1,5 |1,4 |-1 ... ... ... ... (П) |8 |7 |-0,1 ... ... 1 ... | | | |
| ... ... ... |0,50 |0,51 |+0,01 ... 3.5. ... ... отырғанымыздай «Құмкөл көлік қызмет» жабық
акционерлік қоғамында 2008 жылы 761950 мың ... ... өнім ... ... алғанда 924144 мың теңге болып, 229661 мың теңгеге артық өнім
өндірілді. Осыған байланысты өнім өткізуден ... ... де 520546 ... артып отыр.
Негізгі өндірістік қордың орташа жылдық құны 2008 жылы 1799816 ... ... ... ... орташа жылдық құны да, жабдық бірлігі ... және 29809 мың ... ... ... қор мен оның ... ... құнының жоғарлауына
байланысты қордың актив бөлігінің үлес ... 0,11 ... ... отыр.
Сол сияқты қор рентабельділігі 0,005 пайызға және өнім ... ... ... өнім ... мен ... ... қордың орташа жылдық
құнының жоғарлауына байланысты негізгі өндірістік қор қайтарымы ... ал оның ... ... 0,021 ... ... ... технологиялық жабдық көлемі артық шықты. Ал жыл ішінде
барлық жабдықтың ... 19,2 мың ... ... ... ... Оның
ішінде жабдық бірлігі 6,4 сағатқа, яғни 1 күнге жоспардан қалып отыр.
Жабдық ... ... ... 0,1 ... және ... ... 1 ... кеміді. Ал өнімнің 1 машина – сағаттағы ... ... ... ... қайтарымы шығарылған нормативтік таза өнімнің көлемінің немесе
жалпы өнім ... ... ... ... ... құны бойынша
есептен шығарған орташа жылдық құнына қатынасы ретінде анықталады. Ол ... ... ... ... ... ... ... арасындағы
объективтік және субъективтік факторлардың ықпалымен ... ... ... ... ... ... актив бөлігінің үлес
салмағының өзгерісі және актив бөлігі ... ... ... ... ... ... істеп тұрған жабдық ... ... ... жұмыс уақытының ( ұзақтығының ) өзгерісінен және жабдық
бірлігі жұмысының орташа сағаттық қайтарымының өзгерісінен тұрады.
Қор рентабельділігінің өзгерісі:
- негізгі ... ... қор ... есебінен:
∆Rопф = ФOхRвпил = (0,503-0,490)х0,425 =,006%;
- өнім өндірісінің рентабельділігі ... = ... ... ... қор ... әсер ... бірінші деңгейдегі
негізгі өндірістік қордың ... ... ... ... ... ... және қордың актив бөлігінің қор қайтарымының өзгерісі жатады.
ФО=УД²xФО²
№ 3.6. кесте мәліметтері бойынша абсолютті ... ... ... ... ... ... ... актив бөлігінің қор қайтарымы (технологиялық жабдықтың) оның ... ... мен ... ... ... ... үшін ... факторлық үлгіні пайдаланамыз:
ФО²=КхТхЧВ
ОПФ²
Жабдықтың қор қайтарымының факторлық үлгісін кеңейту үшін жабдық
бірлігінің жұмыс уақытын ... ... күні ... ( Д ), ... ( Ксм ) және сменнің ұзақтығына ( П ) ... ... ... ... құны оның көлемі ( К ) мен
салыстырмалы бағасы ( Ц ) бірлігінің ... ... ... ... хПхЧВ=ДПКсмхПхЧВ
КхЦ ... қор ... ... әсер ... факторларды есептеуді
тізбектік ауыстыру әдісімен орындауға болады:
ФО²пл=ДплхКсмплхПплхЧВпл=253х1,5х8х0,5=2,792 теңге,
Цпл ... ... ... ... ... ... үшін ... жоспарлы орташа жылдық құнының орнына нақтысын алу ... ... ... болған жағдайда құрылымы есебінен ғана ... ... ... ... ... қор ... деңгейі 0,089
теңгеге төмендеді ( 2,703 – 2,792 ).
Келесі кезекте жабдықтың нақты құрылымы және ... ... ... ... қор қайтарымы қандай болатынын қалыптастыру керек:
ФО²уел2=ДфхКсмплхПплхЧВпл=252х1,5х8х0,5=2,692 теңге;
Цф
561,68
Қор қайтарымының 0,011 теңгеге төмендеуі жабдықтың жоспардан тыс ... ... ... ... ( әрбір бірлікке орташа алғанда 5 ... ... ... 2,692 – 2,703 ... қайтарымының үшінші шартты көрсеткіші оның нақты құрылымы, өтелген
күннің нақты көлемі, ауысымның нақты коэффициенті және басқа ... ... ... ... ... ... ... ... ... есебінен оның қор
қайтарымы 0,179 теңгеге ... ( 2,513 – 2,692 ... ... ... шартты көрсеткішін есептеу кезінде орташа
сағаттық өндіріс ... ғана ... ... ... 2,198 ... нақты ұзақтығы жоспарлыдан 1 сағатқа төмен ... ... ... ... де ... ал қор ... ... төмендеді ( 2,189 – 2,51 ).
Жабдықтың нақты өндірісі кезінде қор қайтарымы ... ... ... ... ... ... жоспарлыдан 0,044 теңгеге жоғары ( 2,242 –2,198).
Бұл факторлардың негізгі өндірістік қордың қор қайтарымына қалай әсер
еткенін білу үшін ... ... ... ... қордың жалпы
сомадағы қордың актив бөлігінің нақты үлес салмағына көбейтуіміз керек:
∆?Охі =? ФОхі ª х УДф ... ... ... қор ... ... ... ... есебінен - 0,089 х 0,60 = ... ... ... ... қалу ... - 0,011 х 0,60 = -0,0066
- ... ... ... - 0,179 х 0,60 = ... ішкі ... ... қалу есебінен - 0,324 х 0,60 = -0,1944
- ... ... ... ... + 0,044 х 0,60 = + ... - ... ... ... ... ... ... ... қор қайтарымы
деңгейіне әсерін есептеу үшін жабдықтардың ауыстыруға ... ... ... өнім өндірісінің көлемі қалай ... ... Осы ... ... ауыстырғаннан кейінгі кезеңдегі ескі және
жаңа ... өнім ... ... ... ... ... ... нақты орташа жылдық құнына бөлеміз:
∆?Oнª = (?Ті х ЧВні-?Ті х ЧВсі ) ? ... = ...... = 6500 ... 0,174 ... Ті – і-ші ... іске ... уақыттан есепті кезең соңына
соңына дейінгі жұмыс уақыты;
ЧВн және ЧВс- і-ші ... ... ... ... ... ... өнім өндірісі.
Осыған ұқсас әдіспен қор қайтарымы мен өнім өндірісінің көлемінің
өзгерісі анықталады:
∆?Oнтпª = (?Ті х ЧВн - ?Ті х ЧВс) ... (22700 х 0,56 – 22700 х ... 37445,47 = 3405 ? ... ... ... ... өндірістік қордың қор қайтарымы деңгейіне
әсері і-ші фактор есебінен жабдықтың қор қайтарымының өсімін қордың ... ... үлес ... ... ... анықталады. Өнім өндірісінің
көлемі қалай өзгеретінін білу үшін әрбір фактор есебінен негізгі өндірістік
қордың нақты орташа жылдық ... ... ал ... ... орташа жылдық құнының өзгерісін негізгі өндірістік қордың ... ... ... ... ... ... № 3.6
кестеде келтірілген.
3.6-кесте
Қор қайтарымын факторлық талдаудың нәтижелері
|Фактор |Қор ... ... |
| ... ... |
| | ... |
| | |мың ... |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... ... |қор | |
| ... | | ... ... | ... ... қордың |+209,07х0,49=+102,44 ... ... құны ... ... актив бөлігінің үлесі |-0,0126х62409,07=-786,354 ... ... ... | ... | ... |-0,0134 х ... |
| ... | ... ... ... ... ... ... |
|3.2.2. Толық күнді тұрып |-0,179х0,60=-0,1074х62409,07=-6702,734 ... ... ... ... ... |+0,044х0,60=+0,0264х62409,07=+1647,599 |
|3.2.4. Ішкі смендік ... | ... | ... ... ... ... | |
| ... |-0,559 -0,3354 х |
| ... ... ... | ... ... ауыстыру |+0,174х0,60=+0,104х62409,07=+6515,507 |
|3.2.5.2. ҒТП шараларын енгізу |+0,091х0,60=+0,054х62409,07=+3407,535 ... ... ... ... ... |+0,044 +0,0264 |
| ... ... ... ... қор қайтарымының деңгейі мен өнім
өндірісі көлеміне қордың актив бөлігі ... ... ... жабдық
үлесінің жоғарлауы және техниканың жоспардан тыс толық күнді және ... ... ... кері ... ... ... Келесі талдау барысында бұл
тұрып қалудың себебін анықтау керек және оларды ... ... ... ... ... тыс тұрып қалуын азайту есебінен қоғамның өнім
шығару көлемі 19246,95 мың теңгеге ( 411,899 + 6702,734 + ... ... ... деңгейіне қор қайтарымы өзгерісі факторларының
әсері і-ші ... ... қор ... абсалютті өсімін өнім
рентабельділігінің жоспарлы деңгейіне көбейту арқылы анықтаймыз ( № ... ... ... факторлық талдау нәтижелері
|Факторлар |Қор ... ... |Қор |
| ... | ... ... |і-ің |
| | | ... ... деңгей | | | ... ... ... | | | ... |-0,0008 ... ... ... ... ... | | ... |-0,0126 ... ... ... |-0,0134 ... ... ... ... | | | ... ... |-0,0534 ... |-0,027 ... күн ... | | | ... |-0,0066 ... |-0,0028 ... ... |-0,1074 |-0,1074х0,425 |-0,0456 ... ... ... | | ... |-0,1944 ... |-0,0826 ... ... | | | ... |+0,0264 ... |-0,1425 ... |-0,3354 ... |-0,1425 ... деңгей | | | ... | | | ... |+0,1044 ... ... ... ... | | | ... |+0,0546 ... |+0,0203 ... | | | ... |-0,1326 ... |-0,0563 ... |+0,0254 ... ... |
Осы есептеу негізінде негізгі өндірістік қордың рентабельділік деңгейін
жоғарлатудың ... ... ... ... Жабдықтың
жоспардан тыс толық күнді және ішкі смендік тұрып қалуын тыс және ... ... ... ... ... есебінен қоғамға негізгі
қордың рентабельділігін 0,13 ... ( 0,0028 + 0,0456 + 0,0826 ) ... ... ... ... мен тозу ... – тозуды қызмет ету мерзімі бойы ... ... ... бөлу ... ... ... құн ... – бастапқы құн мен ... ... ... ... болатын қосалқы бөлшектердің, ... ... ... ... ... арасындағы айырма.
Амортизациялық аударымдар ... ... ... және ... есепті
мерзім үшін шығын есебінде танылады.
Мөлшер – амортизациялық аударымдардың Құрылғылардың ... ... ... жылдық сомасының қатынасы.
Құрылғыларды бойынша есептеу қайтадан пайдплануға берілгендеріне
байланысты, ал істен шыққандары бойынша – бұл ... құны ... ... ... өзіндік құнына толықтай көщіріліп,
берілген ... ... ... ... ... алғашқы күндерінде доғарылады.
Қайта құру мен техникалық қайта жарақтану ... олар ... және ... ...... ... ... жағдайда
амортизацияны есептеу жүргізілмейді.
Жалға алынған негізгі құрал – жабдықтар бойынша ... жал ... ... және шарт ... ... ... беруші
немесе жалға алушы атқарады.
6 БЕС пен 16 ҚЕБХС «Құрылғылар» сәйкес амортизацияны ... ... ... ... ... (тура сызықты) тәсілмен есептен шығару тәсілі – объект
құны ай сайын тең сомамен есептен ... 95760 ... ... қызмет мерзімі 5 жыл, болжанатын
жойылу құны 1850.
Амортизацияны тура сызықты тәсілмен есептеу ... ... ... |Бастапқы |Жойылу құны ... құн ... ... |құн | | ... |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
|1 | | | | ... |95 760 |18782 |18782 |76978 ... |95 760 |18782 |18782 + 18782 ... ... |95 760 |18782 |37561 + 18782 = |39414 |
| | | |56345 | ... |95 760 |18782 |56345 + 18782 ... ... |95 760 |18782 |75128 +18782 = ... ... ... жетістіктер енгізу түзету мен негізгі
құрал жабдықтарды жнңартуға қызығушылықты арттыру үшін қаржылық жағдай
жасау мақсатымен ... ... ... ... (кумулятивті
тәсіл) сомасы бойынша құнды есептен шығару, кемітілген қалдық тәсілдерін
қолдана алады.
Сандар сомасы ... ... ... ... ... шығару
тәсілі есептік коэффициентті табудан тұрады. Коэффициент ... ... ... ... ... ал алым ... ету
мерзімінің соңына дейін қалған жыл соңына тең болады.
Амортизация сомасы кейінгі жылдарға қарағанда пайдалануға ... ... ... ... ... есептеу бойынша есеп
кумулятивті тәсілмен: 95760 ... ... ... ету ... 5жыл,
болжанатын жойылу құны 1850.
|Есепті |Бастапқы құн|Жойылу құны |Амортиза-циялық құны |Кумулят сан ... | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... |95760 |31303 |31303 |64457 ... |95760 |25043 |30303 + 25043 = 56346 |39414 ... |95760 |19782 |56346 + 18782 = 75128 |20632 ... |95760 |12521 |75128 +12521 = 87640 |8111 ... |95760 |6261 |87640 + 6261 = 93910 |1850 ... кемігіш қалдық тәсілімен есептеу бойынша есеп:
Бұл тәсілде амортизация сомасы объектіні бірінші жыл ... ... және ... төмендейді.
Кемігіш қалдық тәсілінде амортизацияны есептеу ... ... ... жасалады.
Түзу сызықты тәсілде амортизация мөлшері екі есе ... ... ... құны ... ... ... қалдық құнды кеміту, үшін қажетті шамамен амортизация ... ... жыл ... – 95760 ... қызмет ету мерзімі 5 жыл, болжанатын жойылу
құны 1850, тура ... ... ... ... 20%, кемігіш қалдық
тәсілінде екі есе (40%) өсіріледі.
|Есепті |Бастапқы ... ... ... ... ... | ... |ялық құн | ... % ... |95760 |40 |38304 |38304 |57456 ... |57456 |40 |22982,4 ... |34474 ... |34474 |40 |13789,6 ... |20684 |
|2011 |20684 |40 |8274 ... |12410 ... |12410 | |10560 ... |1850 ... ... ... үшін ... үш тәсілмен есептелген
компьтердің жылдық амортизациясы сомасын кіргіземіз.
Әр түрлі тәсілмен есептелген амортизация қорытындыларын салыстыру:
|Есепті ... тура ... ... |Сан ... бойынша |
|кезең |(біркелкі) тәсілмен ... ... ... ... |
| ... ... | ... тәсіл) |
|2008 |18782 |38304 |31303 ... |18782 |22982,4 |25043 ... |18782 |13789,6 |18782 ... |18782 |8274 |12521 ... |18782 |10560 |62661 ... ... ... ... ... көлеміне
пропорциональды есептеу) амортизация ... ... ... ... ... бір ... оны есептеу барысында ешқандай роль
атқармайтынына негізделген.
Бұл тәсілді пайдалану ... ... ... не ... ... қызметіндегі өзгерістермен шектелген жағдайда қолдануға
болады.
Амортизацияны әр ... ... ... ... салыстырғанда,
қаралған тәсілдер кәсіпорын ... ... ... ... ... ... ... амортизация саласына кемуіне немесе артуына мүмкіндік
беретінін айқын аңғартты.
Пайдалануға алғаш берілген кесімді ... ... ... алғашқы салықтық кезеңінде амортизациялық аударымдар кесімді
белгіленген активтер мәліметтерін кемінде үш жыл жиынтық жылдық ... ... ... ... ... қос ... бойынша
атқарылады.
Құрылғыларды объектілерінің салықтық есебі ... жыл ... ... ... үшін ... ... ... жүргізіледі.
Құрылғылардың әр түрлеріне сан ... ... ... ... ... амортизацияны есептеу тәсілдерін есеп саясаты ... және бір ... ... ... ... ... - ... Продоформление" Ашық Акционерлік Қоғамында Құрылғылардың
есебі үшін ... ... ... бар 2420 ... ... ... шоттары қолданылады:
2421 «Үйлер мен ғимараттардың тозуы»
2422 «Машиналардың, жабдықтардың, беріліс құрылғыларының тозуы»
2425 «Транспорт құралдарының ... ... да ... тозуы»
Жоғарыда көрсетілген шоттардың әрқайсысына қосалқы шоттар ашуға
болады:
1. Меншікті ... ... Ұзақ ... ... ... ... ... амортизацияланған Құрылғыларды бойынша тозу ... ... 7400 ... шығындар» бөлімшесіне өндірістік
шоттары, 7410 «Құрылғылардың тозуы мен материалдық емес ... ... ... ... ... мен ... емес активтердің
амортизациясы» дебеті.
2421-2429 кредиті.
Жалпы шаруашылық мақсаттағы және ... ... ... 7210 «Жалпы және ... ... ... есептегенде:
7210 дебеті, 2421-2429 кредиті.
Өткізілетін орындарда тауарларды сақтауға арналған ... ... ... (жұмысты, көрсетілген қызметті) өткізу бойынша шығындар»
шотында Құрылғылардың тозуы көрсетіледі.
Тозуды есептегенде:
7110 дебеті 2421-2429 кредиті.
2.4 ... ... ... ... ... пайдалану барысында біртіндеп тозады, тозған бөлшектерін
жөндеуді немесе толығымен, иә ... ... ... ... ... ... Сондықтан Құрылғыларды оъектілеріне, пайдалы
қолданылатын барлық мерзімі ішінде кейінгі күрделі ... және ... ... 6 ... есебі» бухгалтерлік есеп стандарттарына
және оған әдістемелік ұсыныстарға сәйкес құрылғыларға кейінгі күрделі қаржы
жұмсау пайдалы қызмет ету ... ... ... қолданудан түскен
болашақ экономикалық тиімділікті ұлғайтқан ... ... ... Кейінгі барлық шығындар жасалған кезеңдегі шығындар деп танылуы
тиіс.
Негізгі құрал объектілеріне ... 16 ... атты ... ... халықаралық стандарттарына сәйкес ... ... ... ... оның ... бастапқы есептелген нормативтен
жоғарылатып, арттырса ғана актив ... ... ... ... ұлғайтуға және Құрылғылардың бастапқы ... ... ... мыналар:
1. негізгі құрал ... ... ... мерзімін
ұлғайтатын, оның қуаттылығын арттырып, жетілдіру;
2. ... ... ... жақсарту үшін машина тетіктерін,
детальдарын ... ... ... ... шығынды едәуір қысқартуды қамтамасыз
ететін жаңа өндірістік процестерді енгізу.
Объектінің техникалық жағдайын сақтау мен ұстау мақсатымен ... ... мен ... ... шығындар бастапқы құнды
ұлғайтады, олардың пайда болу сәтіндегі ... ... ... ... ... ... алғаннан кейін шығындарды есептеу тәртібі
бастапқы бағалауда ескерілген жағдайларға және ... ... ... ... ме деп ... ... Республикасының «Салықтар және басқа бюджетке міндетті
төлемдер туралы» Кодексінің 113б. 2 тармағына сәйкес ... ... ... ... арналған нақты іс жүзіндегі ... ... тобы ... салықтық жылдың соңында топшаның баланс
құнының белгіленген проценті шегінде жылдық жиынтық табыстан ... ... ... ... ... ... іс жүзіндегі сома
Құрылғылардың тиісті салықтық ... ... ... ... ... табыстан шегерілуге тиісті Құрылғыларды ... ... ай ... ... ... ... топтың құндық балансына
қосылуға тиісті соманы ... үшін ... салу ... ... ... ... ... қолданылады.
2010 жылдың 1.01 бастап Құрылғылардың әрбір тобы бойынша негізгі
құрал-жабдықтардың нақты ... ... ... ... кезең
соңында топтың баланстық құнынан мынадай мөлшерде шегеріледі:
|Топ № |Топ атауы ... |
| | ... № |
|I ... ... |15 |
|I I ... ... |15 |
|I I I ... қондырғылары |15 ... |Күш ... мен ... |25 |
|V ... ... мен ... |25 |
|V I ... да ... мен ... |25 |
|V I I ... көлік |25 |
|V I I ... ... шет ... ... мен |20 |
|I ... ... ... ... | ... ... ... кірмеген кесімді берілген активтер |15 ... салу ... үшін ... ... шығатын шығындар
есебінің тізімдемесі» қолданылады.
Салық салынатын табыстан ... ... ... ... ... заңды тұлға «Құрылғыларды жөндеу мен амортизацияға аударымдар
тізімдемесін» жүргізеді.
Құрылғыларды ... ... ... ... құн ... ... және бюджетке міндетті басқа төлемдер туралы» Кодекстің 235 б.
1т.сәйкес қосылған құн салығы атап көрсетілген шот – ... ... ... ... төленуге тиісті салық сомасы да
есепке жатқызылуы ... ... ... ... ... ... қолданса, онда жөндеу шығындары
есепті кезең соңындағы топшаның құндық балансына белгіленеді.
Республикалық және ... ... ... ... ақша есебінен
жасалатын жөндеу шығындары ұстап қалуға жатқызылмайды және топшаның құндық
балансын ұлғайтпайды.
Егер кесімді белгіленген ... ... ... салу ... ... жүргізілсе, топша құндық балансының белгіленген 5 ... ... ... ... шығын жұмсалған тиісті Құрылғылардың
құнын өсіруге жатқызылады.
Ұйымдастыру – техникалық белгілері, жөндеу жұмыстарының сипаты, олардың
қауырттығы ... ... және ... ... ... айқындайды.
Ағымдағы жөндеу Құрылғыларды дұрыс және жұмысқа жарамды жағдайда ... ... ... ... ... ... және жоспар
бойынша кезекті жөндеуге, бояуға, қабырғаларды ... және т.б. ... ... қамтамасыз ету мақсатымен жабдық ... ... ... ... ... ... -ала қарастырылған мерзімде
өткізіледі. Жөндеу жұмыстары Құрылғыларды ... ... ... ... ... жерде жөндеу бригадаларының күшімен атқарылады.
Жөнделетін объектілерді бөлшектеу барлық тозған ... ... ... ... ... ... ауыстыру жасалынатын жөндеу
түрлері күрделі ... деп ... ... мен ... ... үшін
– бұл мерзімділігі бір жылдан асатын, агрегаттарды ... ... ... детальдар мен тетіктерді ауыстыру немесе қалпына келтіру,
агрегаттарды құрастыру, реттеу және түзеу жасалатын ... ... үшін ... ... ... ... ... 20-дан 50 мың км.-
ге дейінгі машина жүрісінен соң жүргізіледі. Үйлер мен ғимараттар үшін ... ... ... детальдарды алмастыру немесе ... ... ... ... олардан гөрі берік және
тиімділеріне ауыстыру жасайтын жөндеу.
Күрделі жөндеу өткізу үшін негіздеме болып ... ... ... ... ... ... ... жөндеу мерзімдері,
Құрылғылардың осы объектісі үшін орындалу ... ... ... ... детальдер, тетіктер, жөндеудің сметалық құны көрсетіледі. Ақаулар
тізімдемесін ... ... ... жоспарлауды және Құрылғыларды
жөндеуге беру кезегін белгілеуді жеңілдетеді.
Ақаулар тізімдемесі негізінде күрделі жөндеу ... ... ... ... ... ... техникалық шарттарын, жұмыс сы және
т.б. тіркейді. Наряд-тапсырыстың бір ... ... ... ... ... бас ... ... қалады. Субъектінің жөндеу
цехтарында әрбір жөнделетін объектіге көп ... ... ... ... ... ... жинақтайды.
Ағымдағы жөндеуге кеткен шығындарды субъект өндіріс ... ... ... ... ... ... субъектінің өз күшімен, басқа жақтағы ұйымды таратып
және аралас әдіс-амалмен жасалуы мүмкін.
Егер жөндеу қосалқы ... ... ... яғни ... ... шығындар 8030 «Қосалқы өндіріс» бөлімшесінің шотында жиналады,
мұндайда мынадай жазбалар ... ... ... ... | ... | |
| ... | | ... |
|1 |Құрылғыларды жөндеуге |8010 ... |58000 |
| ... ... ... ... | |
|2 ... ... |«Қызметкерлердің |3430«Қызметкерлермен| |
| |есептелді ... ... ... өтеу ... |
| | | ... ... |42005 |
|3 ... (әлеуметтік |923 «Еңбекті |3150 «Әлеуметтік | |
| ... ... ... ... |6328 |
| | ... | | |
|4 |Ай ... ... | | | |
| ... жұмыстарының | | | |
| ... ... үшін | | | |
| ... ... ... | | |
| ... көшіріледі: | | | |
| |а) ... ... |8030 ... |1310 ... |58000 |
| | ... | | |
| |ә) ... өтеу бойынша |8030 «Қосалқы |922 «Қызметкерлердің| |
| ... ... ... өтеу» |42005 |
| |б) ақша аудару |8030 ... |923 ... ... |
| | ... ... ... |6328 |
|5 ... ... ... | | | |
| ... өндіріс | | | |
| ... бір ... | | |
| ... ... | | | |
| |а) бір ... қосалқы |924 «Қосалқы |8040 «Қосымша | |
| ... ... ... ... |21000 |
| ... шығындар сомасына|қосымша | | |
| | ... | | |
| |ә) ... ... |8030 ... |8040 ... |21000 |
| ... ... көрсетуі|өндіріс» |шығындар» | |
| |б) ... ... үшін |8030 ... |8020 «Меншікті |7000 |
| ... ... ... ... ... | |
| ... ... | ... | |
| ... | | | ... жұмыстары біткен соң объектілер «Жөнделген, қайта құрылған ... ... ... ... актісі» тапсырыс
берушілерге беріледі.
Егер жөндеу жыл бойы бір қалыпты болмай ... онда ... ... өнімнің өзіндік құнына әсерін ... ... ... ... ... ... ... үшін жыл ішінде резерв
жасау ... Бұл үшін ... ... субъект жөндеу қорын құрады және
ай сайын шығарылған шығын сомасына қарамастан, ... ... ... ... ... 1/12 мөлшерінде ақша аударады.
|№ |Шаруашылық | ... | ... | |
| ... ... | | ... |
|1 ... қорын құрғанда |7210 «Жалпы және |4240 «Басқа да» |70000 |
| | ... ... | |
| | ... 7110 ... » | |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... ... | |
| | | ... | |
|2 ... ... |4240 ... да» |4110 ... |53 ... |келісім-шарттық құнына |субшот |тиіс шоттар» | |
| ... шоты ... » | | |
| ... ... арналған | | |
| | ... ... | | |
| | ... | | |
|3 ... құн салығы |1420 «Өтелетін |4110 ... |8010 |
| ... (16%) ... құн ... ... | |
| | ... | | |
|4 ... құн салығы |3130 «Қосылған құн|1420 «Өтелетін |8010 |
| ... ... ... ... құн | |
| | | ... | |
|5 ... ... |3310 ... |1040 ... |61944 |
| ... ... |шоттағы ақша» | |
|6 ... ... ... іс |7210 ... және |3440 ... да» | |
| ... ... шығын|әкімшілік |қосалқы шот | |
| ... ... онда ... 7110 ... | |
| |жыл ... ... ... ... ... ... |«Құрылғыларды |жөндеуге арналған|) |
| ... ... 2930 ... ... | |
| | ... ... | |
|7 ... ... қоры |2930 ... |1310-1317 | |
| ... және ... 2400 ... | |
| |қозғалмайтын ... |3310 ... | |
| ... жөндеу |жөндеу», 7440 ... ... | |
| ... тыс ... және |3350 |56000 |
| ... ... |әкімшілік ... | |
| ... ... ... 7110 ... өтеу | |
| | ... өткізу|бойынша есеп | |
| | ... ... 3150| |
| | | ... | |
| | | ... | ... ... ... құрастырмалы детальдарға, қосалқы
бөлшектерге, тетіктерге, құрылғыларға жұмсалатын ... ... және ... қалыптасады. Олар бухгалтерлік ... ... ... шығындарына ұқсас көрсетіледі.
Құрылғыларды түгендеу олардың ... ... мен ... бар
екендігін анықтау мақсатымен "САК - комбинат ... ... ... ... 16 - ... ... бухгалтерлік
есеп стандарттарына сәйкес жүргізіледі.
Түгендеу басталмас бұрын техникалық ... ... ... ... жоқ ... ... алу ... рәсімдеу қажет. Субъект құрған
коммисия міндетті түрде объектіге байқап қарайды және ... ... ... толық атауын, белгіленген міндетін,
мүліктік ... және ... ... және ... ... ... ... объектілер табылғанда, сондай-ақ бухгалтерлік есеп
регистрін оларды сипаттайтын мәліметтер жоқ болса, дұрыс ... ... ... және ... ... ... ... сол ... ... дұрыс мәліметтермен
техникалық көрсеткіштерді енгізуге тиісті.
Егер коммисия күрделі сипатта жасалған ... ... ... ... ... ... ... есепте көрсетпесе, тиісті
құжаттар бойынша объектінің баланстық құнын арттыруды ... ... ... ... және ... ... ... жайлы мәліметтер
келтіруі керек. Коммисия бір уақытта кінәлі адамдарды әрі сол және ... ... ... ... есеп регистрінде
көрсетпеу себептерін анықтауға тиіс.
Түгендеу сәтінде кәсіпорындағы сыртқары жерде тұрған ... ... ... түгенделеді.
Пайдалануға жарамсыз және қалпына келтірілмейтін ... ... ... ... ... бір ... жалға алынған және жауапты
сақталуда тұрған Құрылғыларды да тексеріледі. Бұл объектілер ... ... ... ... ... бұл объектілерді жалға алу
немесе жауапты ... ... ... ... ... белгіленген мәліметтерден басқа кәсіпорынның атауы,
жал немесе сақтау мерзімі көрсетіледі. Түгендеу ... бір ... ... ... ... ... үшін ... есеп мәліметтерінен
ауытқу табылған объектілерді де қоса жазған «Құрылғыларды ... с ... ... ... ... ... кем ... артық шығу фактілерін
анықтағанда материалға жауапты адамдардан ... ... ... жинайды. Баланс есебінен шығарылған, жаңа түгендеу карточкалары
жазылады: карточкалар «Архив» картотекасы бөліміне орналастырылады.
Түгендеу коммисиясының хаттамасын ... ... ... ... 10 ... кем емес ... ... Қорытындылары
түгендеу біткен айдың есебінде көрсетілуі тиіс.
III тарау. Құрылғыларды жөндеу және ... ... ... ... ... ... және жанарту бойынша шығындар есебінің ... және ... өз ... ... асыру үшін еңбек құралдары болуы керек,
олар бухгалтерлік есепте ... деп ... ... ... есептеледі.
Құрылғыларды аудиторлық тексерудің программасына қосылған сұрақтары
өте кең, бірақ олар келесі соманы ... ... ... ... ... ... құрылғылардың бар екендігі мен сақталуы; құрылғылардың
классификацияларының дұрыстығын тексеру; қайта бағаланған ... ... ... ... ... алу ... ... құрылғылардың жөнделуі; жалға алынған және ... ... ... ... өндірістің салық құқығына
сәйкес құрылғыларды сатып алу және ... ... ... ... құрылғылардың техникалық жағдайына анализ жасау.
Осы және басқа да сұрақтар аудиттің мақсаты болуы тиіс.
Құрылғылардың аудитін ... ... ... ... ... ойымызша, өндіріске келген жағдайда ... ... ... есеп саясатымен құрылғыларды есептеуін ұйымдастыру
бөлімінде, оның алдыңғы периодпен салыстырғандағы өзгерістерімен ... ... ... ... уақытын және оның нәтижелерін білуі
тиіс: құрылғыларды соңғы қайта ... ... ... тиіс:
құрылғыларды жалға алудың келісім шарттарымен жеке және ... ... ... ... ... ... ... сәйкес олардың белгілі материалдарға жауап беретін
адамның қолдануын жүргізуіне көз ... ... ... ... сақталуына жауап беретін тұлғалар туралы
және жұмыстан шыққан материады жауапты тұлғалар ... ... ... ... жатқан нормативтік құжаттармен құрылғылардың есебін
жүргізу тәртібін анықтайтын, құрылғыларды есептеудің ... ... ... анықтауы қакжет.
Осы жол арқылы ақпаратты жинауы тексерудің ... ... ... ... туралы жалпы көрініс береді және
тексеру кезінде маңызды ... ... ... анықтауға көмектеседі.
Аудитордың басты міндеті болып құрылғылардың орнында екеніне бақылау
болып ... ... Ол үшін ... ... бұйрығымен
құрылғылардың сақталуына материалдық жауапты тұлғаларды бекітуін; сол
тұлғалармен материалдық жауап беру ... ... ... ... ... ... бар ... сақталуын бақылаудың қалай
ұйымдастырылғандығын тексерумен шектелмейді, Оларды сақтауды қамтамасыз
етуге ... ... ... да ... ... Ол үшін:
шаруашылықтың басшылығының бұйрығымен құрылғылардың сақталуына ... ... ... ... ... ... олардың толық материалды жауапкершілігі туралы
жазбаша шарт жасалғандығын; құрылғылардың сақталуына тексеру жүргізетін
тұрақты ... ... ... ... ... ... қаржылық есеп жасаудың ... ... ... ... ... ... және оны қарау мерзімінің
сақталғандығын; ... кем ... ... ... ... ... ... кінәлі ... ... ... шаралары
қолданылғандығын анықтауға міндетті.
Аудитор жоғарыда аталған ... ... ... ... ... ... және пайдалану есебінің аудитінің бағдарламаларын
жасауға тиісті. Бағдарламада тексерілетін мәселелер, ... ... ... ... және тексеру мерзімі анықталуы тиіс.
3.2.Құрылғыларға аудит жүргізу тәртібі.
Құрылғылар дегеніміз — материалдық және материалдық ... ... ... ... ретінде ұзақ мерзімге (бір жылдан жоғары)
қасиетін, қалпын жоймай сақтап пайдаланылатын материалдық активтер.
Құрылғылар субъектінің материалды-техникалық жарақтану ... ... ... ... ... бағыттарды іске
асыруда маңызды рөл ... ... ... ... алу ... ерекшеліктерінен оның аудитінің мақсаты туындайды. Яғни аудитінің
мақсаты - құрылғылардың сақталу орындары ... ішкі және ... ... ... ... ету ... енгізілген
өзгерістерінің дер кезінде бухгалтерлік есепте дұрыс көрсетілгендігін және
оларды қорытынды есептегі мәліметтерімен сәйкестігін ... ... ... ... ... ... ... жету үшін тексеруді талап ... ... ... ... ... ... есепке алу және пайдалану есебінің аудитінің басты
міндеті:
- ... ... ... ... және ... ... етілгендігін;
- еңбек құралдарының ... ... ... жіктелуі, меншіктік қатынасы және өндіріс үрдісіне қатысу сипаты
бойынша топталғандығын;
- есепте құрылғылардың дұрыс ... ... ... кіріс және шығыс операцияларының дұрыс
көрсетіліп құжатталғандығын;
- есепте құрылғыларға ... және ... ... ... ... ... және ... пайдаланылғанын;
- бухгалтерлік есеп пен ... ... ... ... ... және олардың ... ... ... ... ... ... табылады.
Аудитордың міндеті қолда бар құрылғылардың сақталуын бақылаудың
қалай ұйымдастырылғандығын тексерумен ... ... ... етуге байланысты атқарылған іс-шараларды да тексеруге міндетті.
Ол ... ... ... ... ... ... беретін материалды жауапкершілікті тұлғаның ... ... ... ... ... ... ... шарт жасалғандығын; құрылғылардың сақталуына тексеру жүргізетін
тұрақты ... ... ... ... тағайындалғандығын; жылдық
қорытынды қаржылық есеп жасаудың алдында ... ... ... ... құжатталғандығын және оны қарау мерзімінің
сақталғандығын; ... кем ... ... ... фактілер орын
алған жағдайда ... ... ... ... ... анықтауға міндетті.
Аудитор жоғарыда аталған басты міндеттерді тиянақты орындау ... ... және ... ... ... бағдарламаларын
жасауға тиісті. Бағдарламада тексерілетін мәселелер, жоспарланған аудиттің
іс-әрекеттері, ақпарат көздері және тексеру мерзімі анықталуы тиіс. ... ... ... жасаған бағдарламаларына сүйене отырып,
құрылғылардың сақталу және пайдалану ... ... ... ... ... баланстың көрсеткіштерінің, бас кітап, есеп регистрларындағы
және машинажазбалардағы ... ... ... ... ... аналитикалық және синтетикалық есебінің
дұрыс жүргізілгендігін тексеруді;
- негізгі ... ... ... ... және ... бақылаудың қамтамасыз етілгендігін тексеруді;
- құрылғылардың ішкі және сыртқы ... ... ... ... ... ... ... тексеруді;
- құрылғыларды бағалау және сыртқы қозғалыстарының ... ... ... құралдарды кіріске алу және ... ... ... тексеруді;
- құрылғыларға тозу есептеу және амортизациялану операцияларының
дұрыстығын тексеруді;
- құрылғыларды жөндеуге (күрделі ағымдағы) ... ... және ... ... есеп ... дұрыс көрсетіліп
таратылғандығын тексеруді;
- құрылғылардың техникалық жағдайын және ... ... ... ... ... және ... ... есептеу
операцияларының дұрыстығын тексеруді.
Құрылғыларды, аудитордың бағдарлама көрсетіп отырғандай, алдымен
олардың ... ... ... ... үшін 12 ... 13
«Құрылғылардың тозуы» бөлімшелерінің құрамына енген ... ... Бас ... ... есеп регистр-ларындағы,
машинажазбалардағы көрсетілген мәліметгермен және аналитикалық ... ... ... ... синтетикалық есеп
шоттарындағы мәліметтерімен сәйкестігін анықтау ... ... ... ... және ... ... ... айналым-дары сәйкес келуі
керек. Мәліметтерінде ауытқулар кездескен жағдайда, себебін анықтау үшін
субъектіге ... ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік есеп жүргізуге, оның
күшіндегі нормативтік-құқықтық актілерге сәйкестігін ... ... ... есеп ... ... ... ... бағдарламада құралған әрбір тармақтардың ауқымын кеңейтіп,
қаралатын мөселелерді ... ... және ішкі ... ұйымдастырылу
дөрежесін тексеру үшін өзінің іс-тәжірибесіне сүйене ... тест ... ... ... шаруашылықтың басшыларынан, мамандарынан және басқа
да мүдделі ... ... ... анық ... жауап алу үшін
сауатты және түсінікті жасалуы ... Тест ... ішкі ... ... ... ... ақпараттар алу үшін өте тиімді әдіс қана емес,
сонымен ... ... ... және ... қаншалықты
хабарлылығын анықтауға мүмкіндік беретін бірден-бір құнды материал болып
табылады. Оған дәлел - ... ... ... ... және
бақылау парақтарында (беттерінде) келтірілген аудиттің іс-әрекетінің
дәйектілігін сақтай отырып талдап, ... есеп және ... есеп ... тест ... ... ... ... анықтап, ішкі бақылау жүйесіне баға беру болып
табылады.
Аудитор құрылғылар нысандарының топталып ... ... ... ... ... көз жеткізуге міндетті:
- құрылғыларды кіріске алу есеп акт ... ... ... ... ... ... ... және кімдердің
жауап беретіндігіне;
- негізгі құралдар нысандарының ... ... ... есеп ... ... ... құралдар нысандары сәйкес белгілеріне ... ... ... ... мен ... ... негізінде
топтаудың жүзеге асырылғандығына.
Аудитордың басты мақсаты - құрылғылар нысандарының пайдалану
мақсатына, сипатына, ... ... ... қатынасына, болмыстық
құрамдарына қарай дұрыс ... ... ... ... ... ... ... қысқаша тоқталатын болсақ:
1. Өндіріске пайдалану мақсаты бойынша құрылғылар екі топқа
бөлінеді:
а) өндірістік мақсаттағы құрылғылар;
б) ... емес ... ... Өз ... ... ... кұралдар пайдалану бағыттарына қарай ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік есеп шоттарының
типтік жоспарында көрсетілген тәртіп бойынша топталады.
3. Меншіктік қатынасына қарай меншіктегі және ... ... ... ... қарай да пайдаланудағы, пайдалануда жоқ
(нақты қолда бар, пайдаланылмай ... ... ... ... ... ... үш ... бөлінеді.
5. Болмыстық құрамдарына қарай құрылғылар мүліктік және мүліктік
емес болып екі топқа бөлінеді.
Болмыстық ... ... ... ... ... ... ... топқа жатқызады (үйлер, ... ... Ал ... нысаны жоқ санауға келмейтін күрделі шығындарды мүліктік
емес топқа жатқызады ... ... ... ... ... ... қарсы жерді гипстеу, әктеу т.с.с. шығындар).
Аудитор құрылғылардың топталып, сыныпталу тәртібіне сәйкестігімен
танысқаннан кейін, олардың бағалану тәртібіне назар ... ... ... бағалануын тексеруді жүзеге асырып, табысты аяқтау үшін мына
мәселеге мұқият назар аударып анықтап алуға ... ... ... ... ... сәтінде келіп түсу
көздеріне қарай дұрыс бағаланғандығын;
- жеке ... ... ... ... ... екі ... шарт ... құрылтайшыларының шаруашылықтың жарғылық капиталына қосқан
үлестері, кіріске алынып, ... ... ... ... ... ... ... жүргізу төртібінің сақталғандығын;
- құрылғылар нысандарын ұзақ мерзімге жалға ... алу ... ... ... жалға беруге және алуға жасалған шартта нысанның
құны көрсетілгендігін;
- құрылғылар нысандарының бастапқы (ағымдағы) құнына, жәй ... ... ... ... ... ... жою ... қайта
құрастырудың салдарынан ... ... ... ету ... ... ... ... нысандарының нарықтық құны туралы арнайы
мамандандырылған ұйымдардың ... ... ... ... ... нысандарын дайындап шығаруды және ... ... ... ... және баға ... ... жарияланған анықтама материалдарының бар екендігін.
Материалдық активтерді сатып алған кезде, есепке алғанда, олардың
пайдалану ... ... ... зор. ... ... пайдалану
максатына қарай кіріске алған кезде олар ... ... ... немесе қаржы инвестициялар құрамында көрсетілуі ықтимал.
Мысалы: Шаруашылықтың қызметіндегі қажеттігі бойынша пайдалану
мақсатында сатып алынған ... ... ... ... ал ... әрі ... сатып табыс табу көзделген жағдайда комбайнды тауарлардың
құрамында көрсетеді. Шаруашылықтың өзі пайдалану үшін ... ұзақ ... ... ... ... алған жер учаскілері мен ғимараттар қаржылық
инвестициялар түрінде көрсетіледі.
Сондықтан құрылғыларды ... ... ... ... ... ... ... бағалаудың маңызы зор.
Шаруашылықтың балансында көрсетілген құрылғылар кіріске есепке
алынған сәтінен бастап, олардың тұрақты пайдалануда ... ... ... ... ... ... ... тәртіппен сақтаулы тұруы
немесе жалға берілуі мүмкін.
Бухгалтерлік есепте ... ... құны ... ... алу
сәтінде көрсетіліп, оған құрылғыларды салу немесе сатып алуға кеткен барлық
қажетті шығындар, оның ішінде сатып алған ... ... ... мен ... (үйлер мен жеңіл автомобильдерді сатып алған ... ҚҚС, ... ... ... ... жасау кезінде төленген
мемлекеттік баж және т.б.), ... ... ... пайдалануға қосу
жөніндегі шығындар, қүрылыс кезінде берілген несие үшін ... ... ... сай ... үшін ... жағдайына келтірумен тікелей
байланысты кез келген басқа да ... ... ... ... орнату кезінде болған ақауларды жөндеуге ... ... ... ... ... ... ... ретінде есепке алынады.
Аудитор ... ... ... құнының анықталу тәртібімен
танысқаннан кейін, олардың қалыптасу ... ... ... құнының
құжаттарындағы нақты шығындар көлемінде анықталғандығына назар аударуға
тиісті.
Құрылғылар нысандарының бастапқы құны:
- құрылтайшылар ... ... өз ... ... ... келісілген құны ... ... ... ... ... өзі дайындаған
немесе ... ... ... бойынша ақы төлеп сатып алған кезде;
- ... ... ... жеке тұлғалардан сатып алынған нысандар
сараптау жолымен немесе қабылдау-өткізу актісінің мәліметтері бойынша ... ... ... операциялары нәтижесінде алынған ... ... ... ... құны ... ... алынып, қосымша алынған
(төленген) ақша ... ... ... ... ... ... мақсатқа пайдалануға арналған және сол мезгілде
ағымдағы құны бірдей ... ... де, ... әр ... мақсаттағы
ағымдағы құны әр түрлі активтер де жатады.
Ұқсас емес активтерді мысалы автокөлікті, үйге айырбастаған кезде
алынған актив берілген ... ... құны ... ақша қаражаты түрінде
алынған немесе берілген сома есепке алына отырып көрсетіледі.
Аудитор бастапқы құнға өзгеріс енгізуге қандай ... ... ... және оның ... ... тиіс:
- қосымша күрделі салымдар жасау немесе құрылғылардың жәй-күйіне
әсер ... ... ... ... ... қайта құрастырудың
нәтижесінде нысанның пайдалы қызмет ету мерзімін өзгерткен (ұзартса немесе
қысқартса) жағдайда;
- үкіметтің ... ... ... ... ... жүргізіліп, ағымдағы құнының белгілі бір ... ... ... ... нарықтық баға бойынша анықталғандығын;
- негізгі құрал-жабдықтардың баланстық құнының бастапқы немесе
ағымдағы ... ... ... ... шегеріліп
көрсетілгендігін;
- өткізу (сату) құнының жақсы ... ... ... ... тараптардың арасындағы негізгі құрал-жабдықтарды айырбастауға
болатын келісілген құны ретінде алынғандығын;
- ... ... - ... ... шығару кезінде күтіліп
отырған шығындарды шегеріп ... ... ... ... аяқ
шенінде негізгі құрал-жабдықтарды жою ... ... ... ... ... және басқа да қалдық ... ... ... құны ... ... тозу құнының - негізгі құралдардың бастапқы және ... ... ... ... ... ... ... құны есептеліп өндіріске немесе айналымға жатқызылған
шығындары ретінде анықталғандығын;
- ... ... ... - ... өнімге, орындалған
жұмысқа жөне көрсетілген қызметке әлі ... ... ... ... ... ... ... нысанының пайдалану
мерзімі ұлғайған ... ... өсе ... ... ... шегерілгендігін анықтауы тиіс.
Құрылғыларды жаңартып, толықтырып ескіргендігін және шаруашылыққа
қажет емес пайдаланылмай тұрғандарын дер кезінде шығысқа ... ... зор. ... ... алу және ... ... операцияларының
талапқа сай дұрыс ұйымдастырылуы ... ... ... ... береді. Құрылғылардың есебінің, олардьщ кіріске алыну тәртібінің
сақталғандығын растайтын маңызды ... ... ... ... ... анықтап алуға міндетті:
- шаруашылықтың басшысының құрылғылар нысандарын қабылдап,
кіріске алуды жүзеге асыратын тұрақты ... ... ... құру туралы
бұйрығының, өкімінің шығарылғандығын;
- қабылдау комиссиясының құрамының кәсіби талапқа сай ... ... ... дер ... сапалы толтырылып,
техникалық құжаттарының (төл құжат, тұтастық ведомостары ж.б. ... ... ... субъектінің басшысының бекіткендігін;
- қабылданған нысандарға мүліктік карточкалары ашылып, ... ... ... ... ... ... ... және пайдалану
орындары бойынша материалды жауапкершілікті тұлғаларға бекітіліп беріліп,
олармен шарт жасалғандығын;
- ... ... ... нысандарының жұмсалған қаржы
көздеріне сәйкес бағаланғандығын.
Аудитор шаруашылықтың басшысының ... ... ... ... жүзеге асыратын тұрақты жұмыс істейтін комиссия құру туралы
бұйрығымен және ... ... ... ... кейін,
құрылғылардың кіріске алыну көздерін анықтау тиіс. Сондай-ақ, ... ... ... ... ... жаңартып және
толықтырып отыру көздеріне аудит ... ... ... ... аударуы тиіс:
- күрделі қаржы салымына (жаңа ғимараттар, құрылымдар мен ... ... ... жаңа ... ... алу және оны орнату);
- заңды және жеке тұлғалардан жаңа және бұрын пайдалануда болған
негізгі ... ... ... алу ... ... ... ... (бартерлік) жолымен
алынған құрылғыларға;
- заңды және жеке тұлғалардан төлем ақысыз тегін алынған жаңа жөне
бұрын пайдалануда болған құрылғыларға;
- құрылтайшыларының ... ... ... ... ретінде
алынған құрылғыларға;
- түгендеу кезінде анықталған есепте жоқ (артық) құрылғыларға;
- ұзақ ... ... алу ... ... ... ... түсу ... қарай дер кезінде кіріске алу
құжаттары толтырылып тіркелгендігіне көз ... ... ... ... ... ... ... бұйрығымен немесе өкімімен тағайындалган тұрақты жұмыс істейтін
комиссияның құрамының түгелдей қатысып, оның құрамына әр түрлі саланың ... мен ... ... ... ... өкілдерінің,
техникалық қауіпсіздендіру мамандарының бухгалтерлердің ж.б. ... ... ... ... ... қабылдау комиссиясының қатысуымен
қабылдау-өткізу актісі (ү. НК-1) толтырылып, құжатқа ... ... - ... алу ... көздері, шығарылған немесе салынған жылы,
пайдалануға берілген күні, ... ... ... оның ... сәйкестігі, бастапқы құны мен есептелген тозу ... ... ... және ... ... ... жазылғандығы анықталады. Толық толтырылған қабылдау-өткізу
актісі, ... ... (төл ... тұтастық ведомосты ж.б. арнайы
құжаттары) тіркеліп, ... ... ... ... кейін
бухгалтерияға беріледі. Осы құжаттардың ... ... ... ... ... ... жауапкершілікті
тұлғалары бекітіліп, әрбір нысанға мүліктік ... ... ... ... ... ... мүліктік карточкалар көшірмелерінің жасалып
және мүліктік карточкаларын тіркейтін ... ... және ... ... ... бухгалтерлік есеп шоттарына таратылып
жазылғандығын анықтап, кіріске алынған негізгі ... ... ... төл ... ... анықтау қажет.
Аудитор нақты қолда бар ... ... ... ... аналитикалық есебіне назар аударады. Яғни, әрбір
құрылғылар ... ... ... оның тұрған
орнының, бастапқы құнын жүргізілген қайта бағалаудың нәтижелерін көрсетіп
ашылатын мүліктік карточкаларының дұрыс толтырылғандығын және дер ... ... ... ... ... ... барысында олардың құнына, пайдалы қызмет
ету ... ... әсер ... ... ... ... көрсетіледі. Мүліктік карточкалардағы көрсетілген мәліметтер
бастапқы құжаттарындағы мәліметтерімен ... ... ... ... және ... ... ... салыстыра
отырып, құрылғылардың пайдалану және тұрған орындары бойынша ... ... ... ... ... ... Аудитор
шаруашылықтың қабылдаған есепті ... ... ... есеп пен ... есеп ... қабысуын, есеп
мәліметтерін өңдеу ... ... ... ... ... ... және ... бірыңғай типтік үлгідегі
бастапқы есеп құжаттарында жазылып ... ... ... ... ... ... тәртіпке сәйкес
толтырылғандығын, құжатты рәсімдеуге қатысқан жауапкершілікті тұлғаларының
қойған қолдарының түпнұсқалығын тексеруге ... ... ... мен
анықталған тәртіп түзу факторларына сілтеме ... ... ... тиіс. Қажет болған жағдайда, аудитордың қарама-
қарсы тексеру ... ... ... құқы бар. ... ... ... дер кезінде дұрыс толтырылып рәсімделгеніне назар
аударуы қажет. Өйткені кейбір субъектілерде бұған онша мән ... ... ... ... ... мерзімін кешіктіру фактылары кездесіп қалады.
Кіріске алынған құрылғыларды, оларды топтау принциптерін ... ... есеп ... ... ... 1 ... тыс
активтер» тарауының 12 ... ... ... ... таратып жазады. Бұл шоттар ... ... ... ... ... ... алынған құрылғылар, пайдалануда болған және
болмағандығына қарай құны анықталып көрсетіледі. Яғни, ... есеп ... ... тәртібі оларды қандай күйде ... және ... ... де ... ... ... қаржы салымы үдемелі және
құрылғылар ... ... ... ... ... білдіреді.
Яғни, құрылғыларды салуға, сатып алуға және дайындауға жұмсалған шығындарды
күрделі қаржы салымы деп ... ... ... ... ... ... қаржы көзінің салымдарының игерілуін және өзіндік құнын анықтау
тәртіптерін назардан тыс қалдырмауы тиіс. ... ... ... бақылау
және анықгап жинақтау үшін бухгалтсрлік есеп шоттарының типтік жос-парында
126 «Аяқталмаған құрылыс» шоты ... Бұл ... ... ... ... ғимараттарды және қүрылғыларды салу, жабдықтарды және
сметаларды қүрастыру, күрделі қүрылыс смета-қаржылық есептер (қүрылыстың
мердігерлік ... ... ... ... асыруына қарамастан) бойынша,
сондай-ақ, құрылысқа бөлінген несиенің пайыздары, құрылысты салуға және
құрылғыларды сатып алуға нысандардың ... ... ... және ... ... және өндірістік жабдықтар бойынша (шеберханалар,
тәжірибе жүргізетін қондырғы мен лабороториялық ... ... ... ... ететін, салынып жатқан күрделі қаржы салымдар
нысандарына ... ... ... шаруашылықта өсіріліп жатқан жөне
негізгі табынға өткізілетін өнім беретін малдар мен күш ... ... ... ... ... және ... басынан соңына дейін үстемеленген жиынтығымен
көрсетіледі. Жобалау-іздестіру жүмыстарының шығындары осы жұмыстарды
орындаған ... және ... да ... ... сомада көрсетіледі. Егер
жобалау-іздестірілу жүмыстарының шығындары бірнеше салынып ... ... ... ... ... онда ... нысандардың
сметалық құнына таратады. Құрылғыларды ... ... ... істеу қабілетіне жеткізуге қарай малдарды төл, көп ... ... ... ... ... ... ... қабылдау актісінің
негізінде құрылғылар құрамын кіріске алады. Бұндай ... ... ... ... 12 «Құрылғылар» бөлімшесінің сәйкес шоттарын
дебеттеп, 126 «Аяқталмаған құрылыс» шотын ... ... ... ... аудиторлық тексеру жүргізген кезде құрылғылардың мүліктік
құнын қалыптастыратын және олардың құнын ұлғайтпайтын шығындарының есебінің
жеке-жеке жүргізілгендігіне ... ... ... ... құнын
ұлғайтпайтын шығындары-ның 126 «Аяқталмаған құрылыс» шотының кредитінен ... және ... ... ... ... ... құрамын
анықтауға тиісті.
Құрылғылардың құнын үлғайтпайтын ... ... ... ... ... ... ... үшін пайдаланатын
кадрларының дайындау шығындары; болашақтағы сипаттағы геологиялық барлау,
іздестіру басқа да салынып жатқан ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі жоқ шығындар; егер салынып
біткен құрылыс ... ... ... ... ... ... ... нысанын салуға үлес ретінде берілген қаржылар; құрылысты
салуға жер участкісін бөлген кезде жойылуға тиісті құнын ... ... ... мен екпелерге байланысты шығындар; құрылыстың ... ... ... ... шығындар: Қазақстан Республикасының
Ұлттық банкі бекіткен банк несиелеріне ... ... ... ... ... ... жағдайлардың әсерінен құрылысы
бітпеген ... және ... ... ... ... ... оларды жоюға әкеліп соққан); құрылысты доғару, тоқтату шығындары;
құрылысы тоқтаған нысандарды күзету, бұзу, жою ... ... ... ... ... ... ... төлеу, үстемелер мен
тұрақсыздықтар және басқа да шығындары.
Құрылыс монтаждау жүмыстары мердігерлік және шаруашылық әдіспен
жүзеге ... ... ... ... ... ... мен ... құрылыс-монтаждау жүмыстарының шығындарының есебімен шоттарының
корреспонденцияларының дұрыстығын тексеру ... ... ... ... ... тұлғалардан сатып алған кезде шаруашылық
операцияларының бухгалтерлік ... ... ... ... ... ... жеке ... сатып алу
операцияларына ерекше назар аударуға міндетті. Мұндай ... ... төл ... ... ... сатып алу-сату шарттарын
толтыру арқылы ... ... ... оның жеке ... құрылғыларды сатып
алғанда, оған төленген сомадан бекітілген тәртіп ... ... ... ... ... ... (үй, ... автокөлік, автотұрақ, және басқа да
мүліктерді сатып алғанда). Кәсіпорын келісім-шарттағы сома және ұсталған
салық ... ... ... сатушының аты-жөнін, оның тұрақты тұратын
мекен-жайын ... ... ... Егер жеке ... кәсіпкер ретінде
тіркелсе, онда құрылғыларды сатып алған кезде одан табыс салық ... ... ... ... ... ... кіріске
алынғандығын, тасымалдау құралдарына есептелген салықтың ... ... дер ... ... және ... ... салыққа төленген
соманың ендірілгендігін тексеруге ... Егер ... ... ... онда жасалған келісім-шартқа жауапты тұлғаларынан жазбаша
түсініктеме алып, қарама-қарсы тексеру жүргізу қажет.
Шаруашылықтың ... ... ... ... тасымалдау
құралдарына төленген ... ... ... дер ... көз ... ... пайдалану барысында біртіндеп тозады, сондықтан
оларды пайдалы қызмет ету ... ... ... ... ... төмендетпей ұстап түру үшін, техникалық ... ... ... ... және ... жөндеуден өткізіп тұру
керек.
Аудитор құрылғылардың техникалық ... ... ... ... жөндеуге қойылып, жөндеу жұмыстарының ... және ... ... ... ... ... дұрыс көрсетіліп, өнімнің (жұмыс қызмет) өзіндік құнына
ендірілгендігіне баса назар аударып, анықтауға міндетті:
- есеп ... ... ... құралдарды күрделі
жөндеуден өткізу әдістері және шығындарын қаржыландыру көздерін;
- ... ... ... ... нысандарының ақаулары
анықталып, ақау ведомостының толтырылғандығын;
- ақау ... ... ... ... ... смета-техникалық құжаттарының жасалғандығын;
- шаруашылықтың басшысының, комиссияның нысандардың техникалық
жағдайын қарап шығып жасаған актісін, ақау ... ... ... ... ... күрделі жөндеудің қандай әдіспен
жүзеге асырылғандығын;
- құрылғылар нысандарын ... ... ... ... ... ... ... жөндеу мерзімі мен сметаның сақталғандығын;
- жөндеу жұмыстарына есептелген еңбек ақы, ... ... ... артып кетпегендігін;
- жеке жөндеу жұмыстарының нарядтарына, жөндеуге материалдарды
босату накладнойларына, шектеп жұмсау карталарына және ... ... ... ... ... ішкі ... және ... орындалған жөндеу
(жұмыстарына қарама-қарсы ... ... ... ... ... ... ... бақылау жасалғандығын;
- күрделі жөндеуден ... ... ... қабылдау
комиссиясы жүзеге асырып, қабылдау актісінің жасалғандығын;
- күрделі ... ... ... тозу ... ... ... мердігерлік әдіспен жөндеуден ... ... ... бір ... ... тоқтаусыз жұмыс
істейтіндігі туралы кепілдік берілгендігін.
Жөндеу, ұйымдастыру - техникалық ... ... ... ... болып бөлінеді.
Күрделі жөндеу деп нысанның түгелдей тозу ... ... ... жеке ... ... ... ... айтамыз. Күрделі жөндеу кезінде нысанды пайдалану процесінде
анықталған ... ... ... ... шығу ... ... ақаулары қалпына келтіріледі.
Ағымдағы жөндеу кезінде тез тозатын тетіктерін, бөліктерін
алмастыруды, кейбір бөліктеріне ... ... ... ... ... ... ... майларын алмастырады, істен шыққан
ж.т.б. тетіктерін алмастыруды жүзеге асырады.
Аудитор құрылғыларды жөндеуге жұмсаған ... ... оны ... ... ... құжаттарына мүқият
бақылау жүргізуі керек. Сметаның дұрыс жасалғандығына және оның нақтылығына
ерекше назар аударуы қажет. ... ... ... ... ... біткеннен кейін жасайды, демек нақты жұмсалған шығынды смета
құнына теңестіреді. ... мен ... ... ... ... ... төрағасы бекіткен нысанды техникалық қарап шығу актісінің
немесе ақау-ведомостының негізінде смета жасалады.
Күрделі жөндеуді екі әдіс бойынша жүзеге ... ... ... ... жөндеумен арнайы айналысатын субъектілер
(автокөлік, компьютерлерді жөндеу зауыттары, құрылыс-жөндеу ... ... өте озық әрі ... жағынан тиімді медігерлік әдіс,
Мердігерлік әдісте жөндеу жүмыстарының барлығын мердігер орындайды, ал
кәсіпорын ... ... ... ... негізінде орындалған
жүмысқа қабылдау жүргізіп, оны қабылдау актісі ... ... ... ... ... ... ... жөндеуді тексерген
кезде мердігерлік шарттың қолда барлығын, ... ... ... ... ... асып ... анықтау қажет. Тексеру нысаны
671 ... ... ... ... ... ... жүргізген
ұйымдармен есеп айырысуы болып табылады. Шаруашылық әдісі құрылғылар
нысандарына жөндеуді өз ... және ... өз ... ... ... әдіспен жүзеге асырған құрылғыларды жөндеу
жұмыстарының қымбаттау ... ... үшін ... ... ... баптары бойынша тексеру қажет. Құрылғыларды жөндеу
операцияларын тексерген ... ... ... ... материалдардың,
қосалқы бөлшектердің құнын (нәтижесінде ұрланған) жоғарылату ... ... ... ... жол ... көз ... жұмыстарына жұмсалған материалдардың нормаларының жөне еңбек ақы
төлеу сомаларының асып ... ... ... ... жұмыстарының
операцияларының тиімділігі және зандылығы бастапқы ... ... ... ... жұмыстарға жасалған нарядтарын, материалды
құндылықтарды босату накладнойлары мен шектеп ... ... ... ... ... тексеру арқылы анықтайды. Орындалған
жұмысқа заңсыз ... ... ... мен ... ... ... ... қарама-қарсы салыстыруды өзара ... ... ... ... және ... ... ... салуды, орындалған жөндеу жүмыстарына түгендеу жүргізуді,
мердігерлерге жазбаша ... ... ... ... ... ... ... тексерудің орны ерекше болуға тиісті.
Бұл жерде бастапқы құжаттарының және машина мен жабдықтардың жұмысы ... ... ... мәліметтер бойынша техникалық ақаудың және
нормадан жоғары ағымдағы ... ... ... неше ... ... қажет. Жөндеуге қойылудың жиілігін ... ... ... ... негізгі құралға жөндеу жүргізуге жұмсалған
шығындарының ... ... ... қажет. Бұндай жағдайда
шаруашылыққа жұмсалған шығындарының негізгі кұралдарды жөндеудің ... ... ... ... ... өз ... ... қабылдауға қүқық
белгілегендігін ескере отырып, клиенттің есеп саясатын ... ... Олар ... мен кейбір нысандарды алмастыруды, толық және моральдық
тозған жабдықтарды тиімсіз ... ... ... ... ... ... жоспарлы ірі жөндеу жүргізу үшін өнімнің өзіндік құнына
нсгізгі құралдарды жөндеуге байланысты шығындарын бірдей ... ... ... жөндеу (резервтік) қорын құруы мүмкін.
Аудитор бәрінен бұрын, шаруашылықта осы сұрақ жөнінде қапдай
есеп саясаты ... ... ... ... шаруашылықтар,
жоғарыда айтылғандай, алдағы жылдың есеп саясатын қабылдағанда, ай ... ... ... ... ... шығындарының көлемінде шығысқа
шығарылу тәртібін анықтайды.
Кейбір шаруашылықта жөндеу қорын құрып (жөндеудің ... ... ... ... ... ... ... орындалған жөндеу жұмыстарының
шығындары құрылған жөндеу қорының есебінен шығысқа шығарылады.
Бірінші жағдайда, шаруашылық жөндеу шығындарының барлығын ... ... ... ... ... ... шығындарына тікелей
жатқызуға міндетті.
Екінші жағдайда, шаруашылықтың өзінің балансында көрсетілген
құрылғылардың ... ... ... өз ... жөндеу қорына бөлу
нормасын жасайды. Бұл ... ... ... ... негізінде
құрылғылар нысандарын жөндеу жұмыстарын жүзеге асыру үшін ай ... ... ... ... ... болу көлемінің қаншалықты негізді екеніне
(экономикалық есептеулермен расталған) көз ... ... ... ... бөлу көлемі жеке-жеке болуы да ... ... ... бекітілген болуы да мүмкін. Егер аудитордың көзқарасы ... ... ... ... ... ... ... жоғарылатып, салық
алынатын табысты төмендетуге әкеліп соғуы мүмкін деген жағдайда, оны атап
көрсетуі ... ... ... қорына бірыңғай нормамен бөлінген кезде,
жалпы баланста ғимараттар мен құрылғылардың құны едөуір болса, онда ... ... ... бөлу ... ... анықтауы қажет (олар ұзақ
уақыт бойы өзгермеуі керек).
Нысандардың (ғимараттар, құрылғылар, тасымалдау құралдары,
машиналар және ... ... ... әр ... ... ... ... жеткіліксіз. Басқа жағынан алып қарасақ, әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... мен жабдықтар
ерекшеліктері жөндеу қорына бөлу нормасыньщ жоғары болуын талап етеді.
Аудитор ... ... бөлу ... ... ... және ... ай ... бөлу кезінде
сақталғандығына көз жеткізіп, шаруашылықтың қабылдаған есеп ... ... ... ... ... ... ол ... жағдайда
себебін және қаржылық нәтижеге ... ... ... ... әдістеріне байланысты шығындары ... ... ... ... ... ... жүмыстарының мердігерлік
және шаруашылық әдіспен ... ... ... есеп шоттарында,
қаржылық операцияларының көрсетілуін тексеруге міндетті. Жөндеу жұмыстарын
шаруашылық әдіспен ... ... ... негізгі кұралдар нысандарының
жөндеу шығындарының есебі екі нұсқада жүргізіледі. Бірінші нұсқа негізінде
барлық шығындар ... ... ... 92 ... ... ... жинақталады.
Екінші нұсқада барлық қозғалмайтын нысандарға жұмсалған жөндеу
шығындары есептелген жөндеу ... ... ... шығысқа шығарылады.
Жөндеу қоры құрылмайтын шаруашылықтарға құрылғылар нысандарын
техникалық күту ағымдағы жөндеудің, нақты ... ... ... бойынша өндіріс шығындарының немесе айналым шығындарының
шоттарына тікелей апарады ... ... ... ақы ... ... әр ... себептермен белгіленгсн тәртіп
бойынша шаруашылықтың ... ... ... отырылады. № 6
«Бухгалтерлік есеп стандартында» БЕС негізгі құрал-жабдықтар шаруашылықтың
балансынан ... ... ... - ... беру ... есептен
шығарылады деп көрсетілген.
Құрылғылар нысандары шаруашылықтың бухгалтерлік балансынан
табиғи және моральдық тозудың, ... ... ... ... ... ... жарғылық капиталға салым түрінде
берудің, басқа да заңды және жеке ... ... ... ... ... ... ... берудің, зілзала апаттарының және т.б.
нәтижесінде есептен шығарылады. ... ... ... ... нысандарына аудиторлық тексеру жүргізген кезінде аудитор мына
мәселелерді анықтауға міндетті:
- есептеген шығысқа ... ... ... ... ... ... ... актісі, комиссияның қорытындысы)
дер кезінде дұрыс )толтырылып жасалғандығын;
- ... ... ... ... ... ... ... басшысының құрылғыларға шығысқа шығаруға
жасаған комиссияның қорытындысы мен актісін бекіткендігін;
- ... ... ... ... ... негізгі құралдар нысандарының жоғалудың, ... және ... да ... ... ... бұрын шығысқа
шығарылуына жол берген материалды ... ... ... әр ... ... ... шығарылған құрылғылар
нысандарының нәтижесін (табыс, зиян);
- шығысқа шығарылған ... ... ... есептеуді тоқтату тәртібінің сақталғандығын;
- құрылғыларды шығысқа шығару актілерінің мәліметтерінің есеп
регистрларына ... ... ... ... ... үшін ... ... құрылғылар операцияларының
тәртіптерінің сақталғандығын;
Толық ескіріп, тозығы жетіп басқа да себептермен ... ... ... ... ... ... есептеп шығару
белгіленген тәртіппен жүргізіледі. Құрылғыларды ... ... ... ... немесе зиян сату құны мен ... ... ... ... ... сату немесе басқадай шығысқа
шығаруға байланысты ... ... ... ... ... ... нысандарының шығысқа
шығарылу себептерінің операцияларының ... және ... ... ... құрылғыларды жою тәртібін, нысандарды жоюдан алынған
қосалқы бөлшектерді, ... және ... да ... ... ... ... міндетті. Құрылғыларды шығысқа шығару операцияларының
зандылығы және тиімділігі бастапқы құжаттарын (шығысқа ... ... ... ... ... ... ж.т.б.), аналитикалық
және синтетикалық есеп мәліметтерін ... ... ... журнал-ордер № 12, Бас кітап) тексеру арқылы анықталады.
Аудитор ғимараттарды, құрылғыларды, ... ... ... ... да ... шығысқа шығарған бүкіл актілерімен
танысуы қажет. ... ... бұл ... ... ... ... ... тәртібінің сақталуына, комиссияның
корытындысының, комиссия мүшелерінің және актіні бекіткен шаруашылықтың
төрағасының ... ... ... ... ... ... 12 «Құрылғылар» бөлімшесінің шоттарының ... ... ... себебіне қарамастан, бастапқы құны бойынша
құрылғыларды ... ... ... ... ... қажет.
Әр түрлі себептермен шығысқа шығарылған құрылғыларға ... ... ... дүрыстығын қадағалау жолымен анықтау
қажет.
Құрылғыларды аудиторлық тексеруді құрылғылардың қозғалыстарын
және техникалық жағдайын ... ... ... ... ... ... коэффициенттерін) және олардың тиімді
пайдаланылғандығын талдаумен аяқтау қажет.
Құрылғылардың ... ... ... қор ... ... табылады. Аудитор бұл көрсеткіштердің
зерттелгендігін, қор қайтымдылығын жоғарылатуға ... ... ... және оның ... асырылғандығын тексеруі тиіс. Сондай-ақ, аудитор
негізі құралдарды пайдаланудың тәртібін бұзушылыққа және ... ... ... ... үшін ... алынған шаруашылық мүліктерін
және басқа да ... ... ... ... жеке ... ... ... орын алмағандығын анықтауға ... ... ... ... ... ... тұлғалардан төлем ақы
алынғандығын анықтау керек.
Аудитор құрылғылардың белсенді бөлігін пайдаланудың тиімділігін
экстенсивті жолмен де, интенсивті (екпінді) жолмен де ... ... ... ерекше назар аударуға міндетті. Оларды сипаттайтын экстенсивті
және ... ... ... ... ... Экстенсивті жүктеу
коэффициенті, яғни жабдықты уақытына қарай формула бойынша анықтайды:
Кэ=
Бүнда Кэ - экстенсивті пайдалану коэффициенті.
Тн — жабдықтың белгілі бір ... ... ... ... он күндікте ж.т.б.)
Тк/р — күнтізбедегі немесе режимдегі белгілі бір кезеңдегі
(алмасу, он күндік ж.т.б.) ... ... ... ... ... жабдықты жүктеу
бірлігінің ... ... ... төл ... өнім ... ... ретінде анықталады.
Кн =
Бұнда Кн - жабдықты интенсивті (екпінді) жүктеу коэффициенті;
Но - нақты шығарылған өнім;
Тк - төл ... өнім ... ... ... қүрылымын және негізгі қорлардың пайдалану
тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштеріне талдау ... ... ... жасап, кездескен кемшіліктерді және ... ... ... ... жою және қор қайтымдылығын жоғарылатудың
резервтерін пайдалану бойынша ұсыныстар береді.
Түгендеу процесі - ... ... ... ... ... заңдарға және ішкі жоспарланған кестеге
сәйкес жылдың соңына ... ... ... есеп ... ... түрде атқарылатын шаралар.
Түгендеудің негізгі мақсаты нақты қолда бар құрылғылардың нақты
санын анықтап, ... ... ... ағымдағы құны бойынша көрсету болып
табылады.
Құрылғыларды есепті жылдың соңында ғана түгендейді деген үзілді-
кесілді ойдан ... ... жөн. ... ... ... ... ... жыл ішінде оқтын-оқтын, кейбіреулеріне тоқсан
сайын түгендеу жүргізіліп отырылады. Сондай-ақ, материалды жауапкершілікті
тұлғалары ... ... де ... ... Түгендеу шаруашылықтың
басшысының бұйрығымен ... ... ... ... жүзеге
асырылады.
Аудитор құрылғыларды түгендеудің материалдарымен ... ... ... ... мына ... ... ... түгендеу комиссиясының субъектінің басшысының бұйрығымен
құрылып, тұрақты жұмыс істелгендігін;
- негізгі құрал-жабдықтардың нақты ... және ... ... ... жазылған «Негізгі құрал - жабдықтардың мүліктік
түгендеу тізімі» жасалып, оның сақталғандығын;
- ... ... ... ... ... жасалғандығын;
- түгендеудің нәтижесінің салыстыру ... ... ... ... ... немесе ауытқуларын;
- түгендеу кезінде есеп ... ... ... ... мен ... ... кеткен
кемшіліктерге байланысты қолданылған шараларды;
- түгендеудің ... ... ... ... талдап бекіткеннен кейін субъектінің бухгалтериясына өткізгендігін;
- жүргізілген ... ... ... ... ... ... құны бойынша көрсетілгендігін;
Субъектінің өз ішінде жүргізілген түгендеу ... ... ... ... ... басшысына
түгендеу жүргізуді және түгендеу комиссиясын ... ... ... нәтижесінде шартта көрсетілген аудиторлық тексеру ... ... Ол ... субъектінің басшысын ... ... ... ... ... комиссиясын құру туралы субъектінің
басшысының бұйрығы шыққаннан ... ғана ... ... ... ... ... ... Түгендеу әдістері құрылғылардың
санына тікелей байланысты. Егер ... саны онша көп ... ... ... ... жүргізуге міндетті. Егер құрылғылардың
саны көп болған жағдайда, онда оларды ... және ... ... ... ... ... ... толтырған түгендеу көшірмелерінің сапасына ерекше назар
аударуға тиісті. Кейде нысандар ... ... ... ... ... ... ... жылдардың материалдарынан сол күйінде
көшіріле салады да, түгендеу үстіртін, қалай болса ... ... ... ... ... ... ... жүргізу
барысында істен шығып, жарамсыз болып ... ... ... ... жоқ, ... ... тиісті, субъектіге қажеті жоқ, бірақ
сатылмай тұрған нысандарды анықтап, түгендеудің материалдарына ... ... ... шығысқа шығаруға жататын нысандарға жеке түгендеу
көшірмелерін толтырып, аналитикалық есеп ... ... ... мәліметтерді салыстырып түгендеудің нәтижесінің
толықтығын анықтайды. Түгендеудің қорытынды материалдарымен танысып, оған
талдау ... ... ... ... сапасын жақсарту туралы
ұсыныс, пікірлер айтылып, қорытынды жасалады.
Қорытындылар мен ұсыныстар
Бухгалтерлік есеп қазіргі ... ... ... ... ... қаржы шаруашылық жайлы ақпараттарын тіркеудегі,
өңдеудегі және сақтаудағы негізгі экономикалық жүйе болып ... ... ... ... ... бухгалтерлік есепті ұйымдастыруда өте ... ... ... жұмысы «Құрылғылардың есебін ұйымдастыру және оны
талдау» тақырыбында ... ... ... ... ... есепті қайта
қалыптпстыру процесі халықаралық тәжірибеге бағдарламамен белсенді ... ... ... жаңа экономикалық жүйенің қалыптасуымен,
екіншіден, Қазақстан Республикасының әлемдік ... ... ... ... позициясынан бухгалтерлік есеп ... ... ... ... ... ... ... жұмысты қорытындылай отырып, бірқатар ұсыныстар айтуға
болады. Жалпы мен ... ... ... ... ... қоғамының экономикалық жағдайына, оның техникалық-экономикалық
көрсеткіштеріне тоқталып, негізінен онда жүргізілетін Құрылғыларды жөндеу
және ... ... ... ... ... қарастырдым.
Кез-келген кәсіпорын Құрылғыларды сәйкесті ... ... ... Осыған орай орталық қызметі бойынша ... ... ... ... талдау жасалынады.
Ұйымның Құрылғыларды есебін қарастыру барысында мынадай ... ... ... ... ... ... операциялары барысындағы Құрылғыларды
қозғалысының есебі 12 «Негізгі құрал-жабдықтар» деп ... ... ... ... ... есеп ... стандартқа сай
ұйымдастырылады.
- Ұйымда бухгалтерлік есеп стандарттар мен бухгалтерлік есеп ... ... ... ... кездеседі. Ұйымда жүргізіліп жатқан
операциялар алғашқы құжаттармен өз уақытында ... ... ... туындауына жағдай жасайды.
- Ұйымның негізгі өндірістік қорларды ... ... ... тиімділігін арттыру қажет.
- Қор қайтарымы деңгейінің өзгеруіне біршама факторлар әсерін
тигізеді.
- Ұйымда қор ... ... ... ... ... ... Қоғамда өнім мен қор ... ... ... ... ... ... жабдықты іске қосу, оны ауыстыру және
модернизациялау, толық күнді және ішкі ... ... ... азайту, оны
интенсивті пайдалану, ғылыми – техникалық прогресс шараларын енгізу қажет;
- Қор қайтарымын жоғарлату және өнім ... ... ... шығару керек;
- Ағымды және перспективалы резервтерді анықтау кезінде факторлық
көрсеткіштердің жоспарлы деңгейінің орнына ... ... ... ... ... ... ҚР Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы 2012 жылғы ... ... ... ҚР 20.11.1998 жылғы №304-1 ... ... ... ... ... өзгерістерімен толықтыруларымен қоса)
3. ҚР ҚМ «Есептілікті дайындау және ұсынудың тұжырымдамалық негіздемесін
бекіту туралы» ... ... № 542 ... ... есеп стандарттары
5. ХҚЕС бойынша шоттар жоспары. Қаржылық есептіліктің нысандары ҚР Қаржы
министрінің 2010 жылғы 22 ... № 426 ... ... А.М., ... Е.В., Бухгалтерский учет. – М.: Андросов,
2006г.
7. Артеменко В.Г., Белленир М.В. ... ... – М.: ... НГАЭиУ, 2006.
8. Аудит / под ред. В.И. Подольского. – М.:ЮНИТИ,2006
9. Ержанов М.С. Теория и практика аудита. – ... ... ... Ефимова О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия
(практическое пособие) – Бизнес – школа, 2006.
11. Ковалева О.В., Константинова Ю.П. Аудит. Организация аудиторской
деятельности. ... ... ... ... М.: ... Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на
предприятии. Алматы: Центраудит – Казахстан, 2007
13. Библиотека ... и ... №4 (153) ... 2008 ... ... ... для оплаты отпускных».
14. Бюллетень бухгалтера № 47 ноябрь 2011 статья ... шаги в мир ... ... К.К. ... ... ... операций по
генеральному плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности субъектов, Алматы, ... ... ... К.К. "Финансовый учет на предприятии" Алматы, Экономика
2008
17. Кеулімжаев Қ.К. «Бухгалтерлік есеп теориясы және негіздері» ... ... ... ... В.К., ... А.Д. «Бухгалтерский учет на предприятии»
– Алматы, 1994г.
19. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет ... ... 2-ое ... и переработанное - Алматы:
Центраудит- ... ... ... В.К., Даулетбеков А.Д., Тайгашинова К.Т. «Финансовый ... ... ... ... Радостовец В.В., Шмидт О.И. ... и ... ... учета» г. Алматы. Независимая аудиторская компания
«Цент аудит - Казахстан», 2005.
22. ... В.К. ... и ... ...... НАК
«Центраудит», 1997г.
23. Савин А.А., Сотникова Л.В.; Под ред. проф. В.И. ...... ... ... ... С.С. «Азиатский кризис: причины и уроки» – г. Алматы 2005г.
25. Сейдахметова Ф.С. ... ... ее виды и ... «LEM» 2006, ... ... ... учета в РК, 2007г. Тулешова Г.К., монография
27. Дюсембаев К.Ш. «Анализ финансового положения предприятий. «Экономика».
1998. – 294с.
28. Дюсембаев К.Ш. «Аудит и ... в ... ... – г. ... ... М.С., ... А.М. Основы бухгалтерского учета и новая
корреспонденция счетов (с 1 ... 2008 г.) ... 2008. ... ... и ... ... К.Т. «Логистикалық шығындар есебі» Алматы, Экономика. 2011
2009-2012 жылғы кезеңдік басылымдар:
1. Налогоплательщик
2. Бизнес-класс
3. Бухгалтерский учет и аудит
4. Бухгалтер бюллетені

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 73 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Дағдарыстан шығу кілті14 бет
Автокөлік жолдары60 бет
Қазақстан Республикасының автожол саласы жайында15 бет
"Қайсар Сүт" ЖШС-де өнімді жаңарту және оның тиімділігі24 бет
: автомобиль жолдарының жабындарын қалпына келтіру және жөндеу машиналары мен жабдықтары3 бет
Cisco IOS операциондық жүйесін коммутаторда жаңарту4 бет
«Атамекен ЖШС» ЗАВ – 20 механикаландырылған астық токтағы технологиялық машиналарға техникалық қызмет көрсету түрі және жөндеуді ұйымдастыра отырып машиналардың заңдық талапарына сәйкес жобалау57 бет
«Бек-сервис» ЖШС жылжымалы құрамына ТҚК мен жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және басқару37 бет
«компания «жол жөндеуші» ЖШС туралы жалпы түсінік35 бет
«Операциялық күшейткіштерін зерттеу» зертханалық стендін жөндеу және монтаждау»21 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь