Маркетинг- өнімнің бәсеке қабілеттігіне жетудің кешенді жүйесі

Кіріспе 5

1 Кәсіпорынның маркетингтік қызметін жетілдіру арқылы өнімнің бәсеке

қабілетін көтерудің теориялық аспектілері. 7

1.1 Өнімнің бәсеке қабілеттілігін көтеруде маркетингтің алатын орны және

оны бағалау параметрлері. 7

1.2 Кәсіпорындардың тауар қозғалысындағы маркетингтің қызметі. 20

1.3 Өнімнің бәсеке қабілеттілігін жетілдіру жолдары. 22

2 "Адал Агроөнеркәсіптік компания" ашық акционерлік қоғамның қызметіне баға беру. 34

2.1 "Адал Агроөнеркәсіптік компания" ашық акционерлік қоғамының өндірістік.шаруашылық қызметіне сипаттама. 34

2.2 Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілетін көтеру шараларын талдау. 42

3 "Адал" ААҚ АӨК.те сүт өнімдерінің бәсекелік қабілетін арттыру механизмін қалыптастыру жолдары 60

3.1 Сүт өнімдерінің сапасын арттыру . бәсекеге қабілетті өнім өндірудің негізі
60
3.2 Бәсекеге қабілетті өнімді шығарудың тиімді тетігі . кәсіпорынның маркетингтік жүйесін жетілдіру 70

Қорытынды 80

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 83
Маркетингтің тәжірибелік қолданылуы мемлекет бейнесі мен оның экономикасы, бәсекелестік жағдайы, салт-дәстүрі, халықтың тұтыну мөлшері және басқа да көптеген факторларына қарай ұлттық ерекшелігі болады. Осыған байланысты маркетингтің қалыптасуы және даму ерекшеліктерін республика аумағының экономикалық жағдайында салалық сипатта зерттеу маңызды мәселе. Рынокқа көшу - өзінше мақсат емес, яғни экономиканың тиімділігін көтеру және адамдардың өмір деңгейін, әл-ауқатын жақсарту. Рыноктың тиімді әрекет етуі үшін дамыған рыноктың инфрақұрылым (коммерциялық банктер, сақтандыру компаниялар, биржалар, аудиторлық ұйымдар) қажет болып, рыноктық қатынастардың қуатты катализаторы ретінде оның дамуы бастама сипатта болуы тиіс.
Қазақстан Республикасында меншіктік қатынастар мен толықтай халық шаруашылығы құрылымын қайта құру процесінде жүріп жатқан өзгерістер, өндірушінің еркіндігі және нарықтық ортаны игеру шарттарында кәсіпорынды басқару маркетинг концепциясы нарықта кәсіпорынның белсенді шабуылдық саясатының стратегиясы мен тактикасы болып, шаруашылық іскерлік нәтижелеріне әсер ететін өндірістік ресурстардың барлық түрлерін пайдаланудың тиімділік құралы ретінде қызмет етеді.
Қазақстанның қазіргі шаруашылық жағдайын дамыған елдерге тән рыноктық экономика моделіне қарай өтуі кезеңінде экономиканың жаңа құрылымын қалыптастыру үрдістері, ескі шаруашылық байланыстардың үзілуі және жаңа рыноктық қатынастардың құрылуымен байланысты әр түрлі меншік формасындағы шаруашылық субъектілердің жаңа экономикалық қатынастары пайда болады. Маркетинг, оның даму деңгейлерімен мен сипатты ерекшеліктері осы қатынастар, жалпы экономика және жекелей ішкі жүйелерінің даму деңгейлерімен тығыз байланысты болады. Біздің көзқарасымызша еліміздің кәсіпорындарында маркетингті дамытудың маңызды екі бағыты бар: фирманың ішкі жоспарлау негізі ретінде маркетингтік жоспарлау, кәсіпорынның инвестициялық проектілерінде көрініс алатын жаңа нарықтар мен жаңа өнімдерді игеруге байланысты маркетинг орны.
Дипломдық жұмыстың негізгі мақсатына кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруда маркетингтік қызметті кешенді жүргізу жүйесін құру жолдарын анықтау болып саналады. Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу көзделді:
кәсіпорын өнімінің бәсеке қабілетін анықтаудың теориялық аспектілерін қарастыру;
өнімнің бәсеке қабілетін көтеруде маркетингтік шаралар кешенін қалыптастыру;
“Адал” ААҚ АӨК –да өнімнің бәсеке қабілетін көтеру қызметін талдау;
кәсіпорынның технико-экономикалық көрсеткіштерін талдау;
сүт өнімдерінің сапасын көтеру жұмыстарын талдау;
кәсіпорынға өнімнің бәсеке қабілетін көтерудегі маркетингтік шаралар кешенін ұсыну.
1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов, Москва, Политиздат, 1962, Б.253.
2. Ricardo D. The Principles of Political Economy and Taxation. London, Dent J.M., 1955, Б.5.
3. Милль Дж.С. Принципы экономической науки. Москва, Политиздат, 1953, Б.352.
4. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Под ред. Энгельс Ф. Т.3, Москва, Политиздат, 1978, Б.197.
5. Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия // МЭ и МО, 1989, № 12, Б.6-13.
6. Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ. Под ред. и предисловием Щеткина В.Д., Москва, Международные отношения, 1955, 896 б.
7. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое пособие. Москва, 1998, 384 б.
8. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. Москва, Новости, 2000, 256 б.
9. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. Учебное пособие. Москва, ИНФРА-М, 2000, 312 б.
10. Кныш М.И. Конкурентные стратегии. Учебное пособие. СПб., 2000, 284 б.
11. Каренов Р.С. Терминология рыночной экономики и бизнеса. Алматы, Ғылым, 1994, Б.148.
12. Турсумбаев Б.М., Петренко И.Я., Исмуратов С.Б. Основы организации бизнеса. Учебник. Челябинск, Южно-Уральское кн. издательство, 1995, Б.345-351.
13. Қалиев Г.Ә., Темірұлы Е. Нарықтық экономиканың анықтамалығы. Алматы. "Бастау" ғылыми-баспа орталығы, 1993, 316 б.
14. Қазақстан Республикасының "Бәсеке және монополистік қызметті шектеу туралы" Заңы // Егемен Қазақстан, 2001, 27 қаңтар.
15. Ваксманн А.А. и др. Терминология системы разработки и постановки продукции на производстве. Справочник. Москва, Изд-во стандартов, 1985, Б.56.
16. Моисеева Н.К., Анискина Ю.Г. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. Москва, Политиздат, 1993, 221 б.
17. Татьянченко М.А., Литвиненко А.Н. Методологические вопросы оценки экономических аспектов конкурентоспособности товара машинотехнической продукции. БИКИ, 1981, Приложение №1, Б.36-69.
18. Трубилин А. Конкурентоспособность – главный фактор эффективности производства // АПК: управление, экономика, 2002, №12, Б.39-47.
19. Шувалов А.И. Некоторые аспекты оценки конкурентоспособности изделий. Обновление продукции и конкурентоспособность. Москва, Знание, 1991, Б.44-46.
20. Сергеев И.В. Экономика предприятия. Издание 2-е, пер.и доп. Москва, Финансы и статистика, 2000, 304 б.
21. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. Москва, Внешторгиздат. 1990, Б.35.
22. Горбашко Е.А. Обеспечение конкурентоспособности промышленной продукции. Учебное пособие. СПб., Изд-во Санкт-Петербургского Университета экономики и финансов, 1994, 178 б.
23. Маштабей В.Я., Желудкова Л.А. и др. Пути повышения конкурентоспособности экспортной продукции. Киев, Наукова думка, 1988, 264 б.
24. Тихонов Р.М. Конкурентоспособность промышленной продукции. Москва, Изд-во стандартов, 1985, 176 б.
25. Белый Е., Барашков С. Конкурентоспособность и качество продукции: два уровня управления // Маркетинг, 2002, №4, Б.29-33.
26. Мамыров Н.К., Саханова А.Н и др. Государство и бизнес. Менеджмент государственного сектора. Книга 3. Учебник. Алматы, Экономика, 2002, 736 б.
27. Ахметжанов С.Б. Конкурентоспособность пищевой промышленности Казахстана: теория, проблемы и механизм обеспечения. Отв.ред.докт.экон.наук. проф. Кенжегузин М.Б. Алматы, 2001, 291 б.
28. Нурмаганбетов К.Р. Регулирование производственно-хозяйственной деятельности предприятий в условиях конкурентного рынка. Автореферат дис. докт.экон.наук Алматы, 1997, 44 б.
29. Азгельдов Г.Г. Конкурентоспособность и квалиметрия // Электронная техника (экономика и системы управления, серия 9), Вып.4. (77), 1990, Б.6-11.
30. Сухачев Ю.А., Серов Г.В. Оценка конкурентоспособности продукта. Москва, 1992, 33 б.
31. Ахмадалиев Т.М. Управление конкурентоспособностью промышленной продукции. СПб., Изд-во СПбУЭ, 1994, 168 б.
32.Porter M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors. N.Y. Free Press, 1980, XX, 396 б.
33. Иванов Ю.Б. Системы факторов конкурентоспособности предприятия. Уфа, УНЦ РАН, 1995, 32 б.
34. Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. Москва, Изд-во стандартов, 1991, 128 б.
35. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Фориула успеха: маркетинг. Москва, Международные отношения, 1991, 416 б.
36. Бобровников Г.Н., Клебанов А.И. Прогнозирование управления техническим уровнем и качеством продукции. Москва, Изд-во стандартов, 1984, 232 б.
37. Бобровников Г.Н. Создание конкурентоспособной промышленной продукции. Москва, АНХСССР, 1988, 157 б.
38. Нечаев С.Ю., Дехтярева В.К., Лобанов В.В. Конкурентоспособность и технический уровень тракторов на капиталистическом рынке. Москва, ЦНИИТЭИ тракторсельхозмаш, 1987, Б.44.
39. Синько В. Конкуренция и конкурентоспособность: основные понятия // Стандарты и качество, 2000, №4, Б.54-59.
40. Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Сескерин В.Д. Маркетинг. Выбор лучшего решения. Москва, Экономика, 1993, 224 б.
41. Дерманов В.К. Япония и США: проблемы торговой конкуренции. Москва. Международные отношения, 1985, 192 б.
42. Electronic Business, 1999, VI, №6, Б.38-44.
43. Осипов Ю.М. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес. "Ассоциация Гуманитарное знание", МП "Тритон", 1992, Б.29.
44. Шкардун В.Д., Стерхова С.А. Комплексный метод оценки конкурентоспособности нового товара // Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 2001, №4, Б.15-25.
45. Юрашев В. Количественные показатели контроля конкурентоспособности торговой марки // Маркетинг, 2002, №6, Б.55-58.
46. Гончарова Н.П., Перерва П.Г. Маркетинг инновационного процесса. Киев, Национальная Академия Наук Украины, Вира-Р, 1998, 264 б.
47. Чкалова О. Оценка конкурентной среды торговых предприятий // Маркетинг, 2002, №4, Б.35-44.
48. Дуданова И.И. Подходы к оценке конкурентоспособности товарной продукции на региональных продовольственных рынках // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 1998, №12, Б.23-27.
49. Есентугелова А. Стратегия безопасного экономического развития Казахстана в условиях глобализации // Аль-Пари, 2002, №1, Б.3-7.
50. Что представляет собой ISO // Менеджмент качества, 2003, №1, Б.44-45.
        
        «Маркетинг- өнімнің бәсеке қабілеттігіне жетудің кешенді жүйесі» тақырыбына
жазылған
Жоспар
Кіріспе
5
1 Кәсіпорынның маркетингтік қызметін жетілдіру арқылы өнімнің бәсеке
қабілетін көтерудің ... ... ... ... ... ... ... алатын орны және
оны бағалау параметрлері.
7
1.2 Кәсіпорындардың тауар қозғалысындағы маркетингтің қызметі.
20
1.3 Өнімнің бәсеке қабілеттілігін жетілдіру жолдары.
22
2 "Адал Агроөнеркәсіптік ... ашық ... ... қызметіне баға
беру.
34
2.1 "Адал Агроөнеркәсіптік компания" ашық акционерлік қоғамының өндірістік-
шаруашылық қызметіне сипаттама.
34
2.2 Кәсіпорын өнімінің бәсекеге қабілетін көтеру шараларын ... ... ААҚ ... сүт ... ... қабілетін арттыру механизмін
қалыптастыру жолдары
60
3.1 Сүт өнімдерінің сапасын арттыру - бәсекеге қабілетті өнім өндірудің
негізі
60
3.2 Бәсекеге қабілетті өнімді шығарудың ... ...... ... ... әдебиеттер тізімі
83
Кіріспе
Маркетингтің тәжірибелік қолданылуы мемлекет бейнесі мен ... ... ... ... халықтың тұтыну мөлшері
және басқа да көптеген факторларына қарай ұлттық ... ... ... маркетингтің қалыптасуы және даму ерекшеліктерін ... ... ... ... ... ... маңызды мәселе.
Рынокқа көшу - өзінше мақсат емес, яғни ... ... ... адамдардың өмір деңгейін, әл-ауқатын жақсарту. Рыноктың тиімді әрекет
етуі үшін дамыған рыноктың ... ... ... сақтандыру
компаниялар, биржалар, аудиторлық ұйымдар) ... ... ... ... ... ретінде оның дамуы бастама сипатта болуы
тиіс.
Қазақстан Республикасында ... ... мен ... ... ... қайта құру процесінде жүріп жатқан ... ... және ... ... игеру шарттарында кәсіпорынды
басқару маркетинг ... ... ... белсенді шабуылдық
саясатының стратегиясы мен тактикасы ... ... ... әсер ... ... ... барлық түрлерін
пайдаланудың тиімділік құралы ретінде қызмет ... ... ... жағдайын дамыған елдерге тән рыноктық
экономика ... ... өтуі ... ... жаңа ... ... ескі ... байланыстардың үзілуі және жаңа
рыноктық қатынастардың ... ... әр ... меншік формасындағы
шаруашылық субъектілердің жаңа экономикалық ... ... ... оның даму ... мен ... ерекшеліктері осы
қатынастар, жалпы ... және ... ішкі ... ... ... ... ... Біздің көзқарасымызша еліміздің
кәсіпорындарында маркетингті дамытудың маңызды екі бағыты бар: фирманың
ішкі ... ... ... ... жоспарлау, кәсіпорынның
инвестициялық проектілерінде ... ... жаңа ... мен ... ... байланысты маркетинг орны.
Дипломдық жұмыстың негізгі мақсатына кәсіпорын ... ... ... ... ... кешенді жүргізу жүйесін құру
жолдарын анықтау болып саналады. Осы мақсатқа жету үшін ... ... ... ... бәсеке қабілетін анықтаудың теориялық аспектілерін
қарастыру;
өнімнің бәсеке қабілетін көтеруде маркетингтік ... ... ААҚ АӨК –да ... ... ... көтеру қызметін талдау;
кәсіпорынның технико-экономикалық көрсеткіштерін талдау;
сүт өнімдерінің сапасын көтеру жұмыстарын талдау;
кәсіпорынға өнімнің бәсеке қабілетін көтерудегі ... ... ... ... маркетингтік қызметін жетілдіру арқылы өнімнің бәсеке
қабілетін көтерудің теориялық аспектілері
1.1 Өнімнің ... ... ... маркетингтің алатын орны және оны
бағалау параметрлері
Маркетинг – бұл нарықты жан-жақты ... ... ... мен ... қанағаттандыру жолымен бәсекелестік
қабілеттілігін арттыру арқылы ... ... ... тұжырымдама және
біріккен қызмет. Бұл анықтама маркетингтің екі жақтылығын бөліп көрсетеді,
ол екі маңызды аспектілерден – ... және ... ... ... ... – ол бұл ... қазіргі нарықтық
жағдайында фирманың маркетингтік қызметін ұйымдастыру және оның бәсекеге
қабілеттілігін жоғарылату үшін ... ... ... ... ретінде маркетинг қатаң бәсекелестік күрестен, ... ... ... және ... ... ... жаңаруынан
туындаған. Осының нәтижесінде өндірушілер ... ... ... ... ... ... және оны ... айналысады.
Тұжырымдама маркетингінің қарастыратын сұрақтарының бірі - өнімнің
бәсеке қабілетіне жету мүмкіндіктері, оны бағалау әдіс ... ... ...... нарық талабына, яғни оның
сапалық, ... ... ... және ... ... тұтынушылар талабына сай келуін бейнелейтін ... Кез ... ... бір ... ... ... ... ғана
анықталады және ол салыстырмалы көрсеткіш болып табылады.
Өнімнің сапасына және ... ... ... ... барлық
фирмалар көп көңіл бөледі. Бұл мәселелерге әр елдің экономикалық және
әлеуметтік өміріне ... ... сапа және ... ... ұғым ... әр ... тауарлар мен қызметтерді өңдеу, ... ... ... ... ... болады.
Тауардың бәсекеге деген қабілеттілігі ... ... ... ... ... көрсететін маңызды факторы болады. Тауарға
көзқарас, яғни ... ... ... ... қоғамның даму дәрежесіне
және оның әлеуметтік статусына тікелей байланысты. Мысалы, дамушы елдердегі
төлем қабілетінің ... мен ... ... ... ... ... бағасына назар аударады, сапасына онша мән бере қоймайды.
Соған орай ол ... ... ... ... болса да, арзан тауарды мол
өндіруге бағыт ұстайды. Ал сұраныстан сатып алу қабілеті ... ... ... ... ... ... ... тауардың сапасы
қызықтырып, бағасы онша мәнді бола қоймайды. Соған байланысты шығыны ... да, ... ... ... ... ... тиімді етеді.
Тауар маркетингтік түсінік бойынша, тұтынушылардың барлық ... ... ... және сол ... ... ... жеткізе алатын,
оған қоса, қажет кезінде ... ... ... ... да, ... ... мүмкіндігі бар аса маңызды экономикалық
категория. ... ... ... бір ... басқа тауарлармен
салыстырғанда ерекше қасиетімен бағаланып, тауар бәсекесінде ... да ... ... ... ... болуына өзіндік қасиеті ғана емес, сондай-ақ
оны түрлендіру, эстетикалық ... ... ... бейімдеу,
тауар сатылғаннан кейінгі қызмет көрсетуді жақсарту және бәсекелестердің
осал жақтарын есепке ала ... ... ... ... ... ... ұтымды пайдалана білуге үлкен көмегін тигізеді.
Тауардың бәсекеде жеңіске жетуі оның ... мен ... өнім ... ... ... және
қолдану қасиеттеріне байланысты болады. Ал соңғы кездері, әсіресе, тауардың
айналадағы ортаға зиянсыздығына, кейбір ... ... ... пен ... ... және ... да ... баса назар аударылады. Бұған қоса, шетке шығарылатын тауарлар
міндетті стандарттық сапаға сәйкес келуі тиіс.
Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін ... оның сату ... ... ... ... Яғни, нарықты және ақырғы тұтынушылардың сұранысын
зерттеудің сапасы, тауарды нарыққа жеткізу мен оны ... ... ... және ... ... ... есепке алуға байланысты
жүргізілетін жұмыстың тиімділік дәрежесі, баға ... ... ... ... ... ... мен ... қозғалу бағыттарын белгілеу
кезінде тауардың бәсекелік артықшылығы мен кемшіліктерін анықтау.
Біздің елімізде көптеген шетелдегідей тауар ... ... ... ... ... жоқ. ... ... сарапшылары бәсекеге қабілеттілік белгілеріне өнімнің
жаңашылдық ... ... ... ... жағдайды, өткізу
жүйелерін жатқызады. Ал, ағылшын экономистері бәсекеге ... ... ... құны және ... арқылы анықтайды.
Өнімнің бағасы, дизайны және ... ... ... ... ... ... ғана өнім ... қабілетті деп есептеледі.
Бәсекеге қабілеттілікті: тауар, компания, өнім ... және ... ... ... ... ... бойынша бәсекеге қабілеттілікті бүкіләлемдік экономикалық форум
(Женева), ... ... ... ... бойынша Еуропалық форум
(Женева) бағалайды. Елдердің ... ... ... үшін ... ... және ... сала ... сондай-ақ 100
критерий бойынша халықаралық ... ... ... ... ... қабілеттілігін өткізу көлемінің шамамен 60%-ын құрайтын
жетекші кәсіпорындар анықтайды.
Бәсекеге қабілеттілік ... ... ... ... ... және кең ... қолданылатын түсінік. Ол кең шамада ... және оның ... тек ... ... ... ғана ... ... ұқсас тауар ретінде ... ... ... ... ... талғамына сәйкес келетін және бәсекелестерде де
өндірілетін келешегі зор тауарлар таңдалып ... ... ... ... және ... ... ... күрделі жұмыс.
Бірінші кезеңде – бәсекеге қабілеттілік мақсаты белгіленеді. Нақты
жағдайларға ... бұл ... ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілік көрсеткішін анықтау, оның деңгейін
көтеру үшін ... ... ... ... – тауарға қойылатын талаптар сатып ... мен ... ... әр ... ... ... ... Бәсекеге қабілеттілікті бағалаудың барлық көрсеткіштерін
нормативті, техникалық, экономикалық деп үш топқа бөлуге ... ... ... ... ... параметрлері
анықталады. Бәрінен бұрын тауардың патенттік тазалығы бағаланады. Содан
кейін ... мен ... ... ... ... ... Жоқ дегенде 1 нормативтік көрсеткіш белгіленген талапқа ... ... ... ... ... ... ары қарай
жүргізілмейді. Бәсекеге ... ... ... бағалау
үшін 1 немесе 0-ге тең индексі ... ... ... ... нормативтерге және шарттарға сай келсе, индекс 1-ге, ал
сәйкес келмесе 0-ге тең болуы ... Егер ... ... 0-ге тең ... онда ... ... те 0-ге тең болады. ... ... ... жоқ ... ... ... (Jнп) ... жалпы топтық көрсеткіш Jнп әр
көрсеткіштердің (qі) туындысын ... = П пgі І = ... ... ... ... ... ... параметр
бірлігі шамасының (Теі) сондай эталон параметр ... ... ... сыйымдылығы, өнімділігі, жанар-жағармай шығындары
бойынша салыстыру арқылы көрсетуге болады:
Теі = tнi/tэі · 100 %
Tнi - талданып ... ... ... і –ші ... шамасы.
Тэі – ұқсас немесе эталон тауардың і-ші параметр шамасы.
Техникалық параметр бойынша (Jтп) топтық көрсеткішті белгілеу үшін әр
параметрдің ... ... ... ... (Lі) ... ... = Σ Теі ∙ ... – бәсекеге қабілеттілік бағаланатын техникалық параметр саны.
Параметрлердің 3-ші тобына экономикалық ... (Jэп) ... ... ... ... (Цп) мен ... ... ұқсас тауардың тұтыну
бағасын салыстыру қажет.
Jэп = Цпі/ Цпэ
Тауардың тұтыну бағасы сату нарық бағасы мен ... ... ... ... және экономикалық параметрлер бойынша топтық
көрсеткіштер (индекстер) негізінде талданып ... ... ... (Кк) немесе бәсекеге қабілеттілік көрсеткіші есептелінеді:
Кк = Jнп · ...... ... ... ... ... ... бәсекеге
қабілеттілігі жөнінде шешім қабылданады. Кк1 болғанда осы тауарды өндіру және
нарыққа шығару жөнінде ... ... ал Кк

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 59 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
ЖШС «МАРТ» «АЛТЫН» сауда белгісімен мысалында өнімнің бәсекеге қабілеттігін талдау42 бет
Өсімдік майларын өңдеуші кәсіпорындардың міндеттерін жан-жақты сараптай отырып, олардың өнімдерінің бәсекелік қабілеттерін арттыру тетіктерін негіздеу және оларды қолдану бойынша нақты ұсыныстар жасау29 бет
Маркетингтік зерттеулер жүргізу әдістері7 бет
Менеджмент, менеджмент проблемалары4 бет
"Өнімнің өзіндік құнын талдау."4 бет
«Кәсіпорында шикізатты кешенді пайдалдану мен қалдықсыз технологияларды қолданудың экономикалық тиімділігі»32 бет
«Металдың әртүрлі иондарын анықтауда кешенді қосылыстарды пайдаланып қышқылдық-негіздік титрлеуді қолданудың мүмкіндіктерін оқыту»7 бет
«Қой шаруашылығындағы шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауды жетілдіру» (Алматы облысының мәліметтері негізінде)147 бет
Аграрлық өнеркәсіптік кешенді мемлекеттік реттеу90 бет
Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы20 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь