Құстарды теңіз тұздарымен байытылған құрама жеммен жемдеу ерекшеліктері

Кіріспе 9
1 Әдебиетке шолу 11
2 Өзіндік зерттеу 20
2.1 «Шымкент .құс » жауапкершілігі шектеулі
серіктестікке қысқыша сипаттама 20
2.2 Негізгі бөлім 23
2.2.1 Зерттеу зерзаты мен әдістемесі 23
2.2.2 Теңіз тұзының құрамындағы ауыр металдарды
зертханалық тәсілдермен анықтау 28
2.2.3 Теңіз тұзының құс өнімділігіне әсерін зерттеу 29
2.2.4 Теңіз тұзының әсерін өндірістік негізде бақылау 33
2.3 Экономикалық тиімділік 37
2.4 Бизнес . жоспарлау 47
2.5 Тіршілік қауіпсіздігі 58
2.6 Экология және қоршаған ортаны қорғау 65
Қорытынды 72
Өндіріске ұсыныс 73
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 74
Тақырыптың өзектілігі. Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауыда «Ең жақсы жоспар – уақыт талабына бейімделе алатын жоспар. Біз де заманның беталысына қарай межелерімізді белгілеп, жоспарларымызды жөндеп отырамыз. Біздің мақсатымыз – елі бақытты, жері гүлденген қасиетті Отанымыз Қазақстанды «Мәңгілік Ел» ету! Әлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылып, бай да қуатты елдермен иық түйістіру» Сол даму жолында экологиялық таза және биологиялық тұрғыдан алғанда толыққанды өнім өндіру проблемасы адам қоғамының алдында тұрған ең басты мәселелердің бірі деуге болады. Сол себепті, Қазақстанның ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру және өңдеу өндірістері экономиканың басты бір кешені болып табылады. Ол тұтынушыларды сапалы тағам өнімдерімен қамтамасыздандыруды жүзеге асырады. Біздің елімізде бұл сала жақсы дамығанымен бұрыңғы кездерде топырақтың, судың, жемнің экологиялық жағдайына үлкен көңіл бөлінбеген. Соның нәтижесінде өндірілетін құс шаруашылығының өнімдерінің сапасы да төмендеген.
Дипломдық жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Ауыл шаруашылығы дамыған елдерінің мамандарының біліктілігі, халыққа арналған және жалпы тағам өндіруге қажетті таза экологиялық таза, биологиялық тұрғыдан алғанда толыққанды құс шаруашылығы өнімдерін алуға мүмкіншілік бар екендігін көрсетеді. Құс жұмыртқасының сапасының жақсы болуы бірінші кезекте құс берілетін құрама жемнің сапасына және сол арнайы жемді өндіретін өндірістің барлық сатыларындағы мамандардың біліктілігіне тікелей байланысты. Сапалы өнімді алу жұмыртқа өндірудің құрама жемнің барлық компонентеріне тікелей байланысты. Товарлық жұмыртқаның тағамдық құндылығы оның құрамындағы макро және микроэлементтерге де тікелей байланысты. Товарлық жұмыртқаның құрамындағы жоғарыда аталған элементтердің мөлшері неғұрлым толыққанды болса, соғұрлым ол жұмыртқаның тағамдық сапасы жоғары болады. Тағамдық сапасы жоғары болғандықтан жұмыртқаның бағасы да жоғары болады. Құс шаруашылығында ас тұзын күнделікті қолданады, бірақ ас тұзының құрамында натрий, хлор және йод қана болады. Құс шаруашылығы мекемелерінде минералдық құндылығы жоғары теңіз тұзы қолданбайды.
1. Птицеводство. Учебник. - М.: 2004.-407 с.
2. Құс шаруашылығы. А.Б. Танатаров ж/е баскалар. Учебник. - А., 2004-312 б
3. Ә.Байжұманұлы, К.Бекболатұлы. Мал шаруашылығы сөздігі. Алматы-2011
4. Фисинин В.И. Мясное птицеводство.-СПб.: 2007.-416б.
5. Бессарабов Б.Ф. Незаразные болезни птиц: Учебное пособие для вузов.-М.: КолосС,2007
6. Бессарабов Б.Ф.и др. Болезни птиц.-Учебное пособие.- СПб.- 2007.-448б
7. Лимаренко А.А.и др. Болезни сельскохозяйственных птиц.-СПб.-2005.-448б.
8. Бессарабов Б.Ф. Инкубация яиц с основами эмбриологии с/х птицы. –Уч.пособие.-М.: КолосС.-2006.
9. Кочиш И.И.и др. Птицеводство.-Учебник.- М.-КолосС.-2007.-414б
10. Кочиш И.И.и др.Фермерское птицеводство.-Учебное пособие.-М., КолосС, 2007.-103с
11. Агеев. В. Н. және тағы басқалар: Құстардың азықтандыру. Колос 1992ж
12. Корюкина Д.А. Өндірістік құс шаруашылығы Колос. Москва 1988ж
13. Божко.П.Е. Өндірістік негізде жұмыртқа және ет өндіру. Москва, Колос 1985ж.
14. Гоцелюк И. Чебаков В. Тауықтарды тор-клеткадла құстаудың, экономикалық тиімділігі. Журнал Птицеводство № 6 1992
15. Догадаев А. Н., Старчиков Н.И. Тауықтардағы торда ұстаудың технологиясы Москва Колос 1995
16. Догадаев А. Н., Старчиков Н.И., Варакино Р.И. Жұмыртқа бағыттағы тауықтардың кросстары. Москва, Колос 1988ж
17. Корюкина К.А. Өндірістік құс шаруашылығының экономикасы. Москва, Колос 1993ж
18. Конвинко Д.А "Алатау 1" кросының жұмыстары. Алматы
19. Миан Л.К Қайнар 1988ж Тауықтың жасына қарай жұмыртқаның қасиеттерінің өзгеруі. ВАСХНЦЛ 1986
20. Орлов. М.В Инкубация оқулық Москва 1980ж
21. Петров.С.Р. Ыстық ауаның құс өнімділігіне қарсы әсері. Птицеводство журналы № 7 1992
22. Пенножкевич Э.Э., Злочевская К.В., Шахпова Л.В. Розведение и племенное дело в птицеводстве. Москва, Колос 1992
23. Фокина З. В. Тауықтарды тор клеткада ұстау. Москва, Колос 1996ж
24. Бессарабов Б.Ф. Болезни певчих и декоративных птиц.-М.: КолосС- 2006.-136c
25.Наумов С.Ю. Золотая книга фермера.-Ростов на Д.-2006.-512с
26. Зоотехния негіздері. Оқулық. Шекенов Е., Казыханов P., Бекқожин A. Астана, Фолиант, 2008
27. Мал шаруашылығы. Оқулық Омарқожаұлы Н.
28. Птицы Казахстана. Ковшарь А., 2006
29. Қазақстан құстары. Оқу кадралы . -А-А: КазНАУ, 2008
30. Птицы. Иллюстрирован энциклопедия. Подробное описание 9300 птиц. М.. 2006
31. Практикум по болезням птиц. Бессарабов. М. 2007
32. Анатомия птиц. (учебное пособие, к лабораторным занятиям) Сатиева К. Р. Алматы: 2007, 75с
33. Малофеев В.И. Технология безотходного производства в птицеводстве. Москва Агропромиздат 1986г 5-90 с.
34. Птицеводство.- с/х журнал №7,9,10,117-2008
35. Птицефабрика .-с/х журнал №1-11-2007, № 1,2,3,5,67-2008
36. Птицы и птицепродуктов.- с/х журнал № 4,5
37. Комбикорм .-с/х журнал № 5,6,7,8 2007, № 5,6,7 2008
38. Шертаев Е.Т. «Тіршілік қауіпсіздігі» оқу құралы Шымкент:
39. Егемен Қазақстан №132-135(247/10) 22 мамыр 2007 жыл «Қазақстан Республикасының Кодексі».
40. В.И.Кузьмин «Охрана труда и противопожарная защита» Москва, Легпромбытиздат, 1991.310 бет.
41. Маханов Б.Б,. Сатаев М.И., Сатаева Л.М. «Тіршілік Қауіпсіздігі» 2004 жыл - 205 бет
42. Малина В.П., Юшина Е.А. Влияние железа на здоровье человека и качество консервированных продуктов. -Пищевая промышленность. -М., 1997, С 38-39
43. Методическое указание по выполнению прктических занятии по птицоводство.- Шымкент 2007, 30 бет
44. Актуальные вопросы птицеводства в условиях многоукладной экономики Республики Казахстан : Научные труды. - Алматы : КАЗгос ИНТИ, 2001. - 188 с
45. Гальперина Г.А. Гуси, утки, индейки : практическое руководство / Г. А. Гальперина. - М. : Вече, 2005. - 192 с. - ("Полезные советы фермеру")
46. Гудин В.А. Физиология и этология сельско- хозяйственных птиц : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Ветеринария", "Зоология" / В. А. Гудин, В. Ф. Лысов, В. И. Максимов. - СПб. : Лань, 2010. - 336 с. :
47. Кочиш И.И. Фермерское птицеводство : Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Зоотехния" и "Ветеринария"; Рекомендовано Мин. с/х РФ / И. И. Кочиш, Б. В. Смирнов, С. Б. Смирнов. - М. : КолосС, 2007. - 103 с. [12] л. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студ. вузов)
48. Мясное птицеводство : Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Зоотехния"; Допущено Мин. с/х / Под общ. ред. В.И. Фисинина. - СПб. : Лань, 2006. - 416 с. : ил. (+ вклейка 8с.). - (Учебники для вузов. Специальная литература)
49. Приусадебное животноводство и птицеводство. - Ростов н/Д : Феникс, 2001. - 384 с. - (Подворье)
50. Ромашин М.С.Организация технического обслуживания и ремонта машин и оборудования в птицеводстве / М. С. Ромашин. - М. : Росагропромиздат, 1989. - 254 с
51. Промышленное птицеводство / В.Н. Агеев, Ф.Ф. Алексеев, М.А. Асриян и др.; Сост. В.И. Фисинин, Г.А. Тардатьян – М.: Агропромиздат, 1985. – 479 с.
52. Харчук Ю.
Справочник современного фермера: птицеводство, животноводство, коневодство / Ю. Харчук . - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 256 с. : ил. - (Подворье)
53. Птицеводство. Учебник. / И.И Кочиш, М.Г. Петраш, С.Б. Смир- нов – М.: Колос, 2003. – 407 с.
54. Основы зоотехнии : Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Ветеринарная медицина"; Допущено МО Республики Беларусь / В. И. Шляхтунов [и др.] ; Под ред. В.И. Шляхтунова. - Минск : "Техноперспектива", 2006. - 323 с
55. Технология полуфабрикатов из мяса птицы[Текст]. - М. : Колос, 2002. - 200 с
56. Рахыпбеков Т.К. Роль гигиенических факторов экологическине благополучного города в совершенствовании системы управления здравохранением. Автореферат канд.диссерт. Алматы, 1996.
57. Зипер А.Ф. Справочник зоотехника / А. Ф. Зипер. - М. : АСТ, 2007. - 446 с. - (Практическое пособие)
58. Епимахова Е.Э. Практическое руководство по производству и переработке : Учебное пособие для специалистов АПК, фермеров, преподавателей вузов и сузов, студ. и уч-ся / Е. Э. Епимахова, С. В. Лутовинов, Н. Ю. Сарбатова ; ФГОУ ВПО, Ставропольский гос. аграрный ун-т . - М. : Колос, 2008. - 52 с
59. Бессарабов Б.Ф. Болезни птиц : Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Ветеринария"; Рекомендовано УМО вузов РФ / Б. Ф. Бессарабов, И. И. Мельникова, Н. К. Сушакова, С. Ю. Садчиков. - СПб. : Лань, 2007. - 448 с. : ил. + вклейка (16 с.). - (Учебники для вузов. Специальная литература)
60. Болезни сельско- хозяйственных птиц: Справочник : учебное пособие для студ. с/х вузов; Допущено М-вом с/х РФ / сост. А.А. Лимаренко, И.С. Дубров, А.А. Таймасуков, С.Н. Забашта. - СПб. : Лань, 2005. - 448 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
61. Бёме Р.Л. Определитель птиц России / Р. Л. Бёме, И. Р. Бёме, А. А. Кузнецов. - М. : Фолио, 2008. - 301 с. : ил.
62. Бессарабов Б.Ф. Болезни певчих и декоративных птиц : Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Ветеринария" и "Зоотехния"; Допущено Мин. с/х РФ / Б. Ф. Бессарабов ; Международная Ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 136 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студ. вузов)
63. Ягминине И. Б., Климашауски В. П., Валушене В. Т. Накопление тяжелых металлов в экосистеме Северной части Курского залива// Сб.докладов. Клайпед. соверщ. -Вильнюс, 1998. -С. 37-41
64. Божбанов А.Ж. Практикум по зоологии : учебное пособие / А. Ж. Божбанов, С. М. Махмутов, Б. Ж. Божбанов ; МОН РК; Казахский национальный педагогический ун-т им. Абая. - Шымкент : "Нўрлы-Бейне", 2010. - 144 с
65. Бородихин И. Птицы Алма-Аты / Бородихин И. - Алма-Ата : Наука, 1968.-121 с
66. Брем А.Птицы : В 2-х томах / А. Брем. - М. : АСТ. – 1999 Т.1. - 688 с. - (Сер."Жизнь животных")
67. www.rusnauka.com
68. www.agrorinok.ru
69. www. edu.semgu.kz
70. www.araltuz.kz
71. А Manual of Zoology For the Use of Students. Printed in the United Kingdom by Lightning Source UK LTD. – 2007. -673 p.
73. Management and Welfare of Farm Animals. Ufaw f arm handbook. – Edited by R. Ewbank. F. Kim-Madslein. C.B. Hart. , UK,-1999.- 308 p.
74. The Ethology of Domestic Animals.-Edited by P. Jensen.-UK.-2002.-219 p.
75. Practical Poultry Keeping.- David Bland.-The Croowood Press.-2003.-156 p.
76. Colin G. Scanes, George Brant, M.E. Ensminger. Poultry Science
.-UK.-2004.-372 p.
77. Acamovic, T. Commercial application of enzyme technology for poultry production // Poultry Sc. – 2001. – Vol. 57.-№3.-P. 225-243.
78. Ambrosen, T. and Petersen V.E. The influence of protein level in the diet on cannibalism and quality of plumage of layers // Poultry Sc. – 1997. – Vol. 76.- №4.-P. 559-563.
79. Baker, D.H., Han, Y. Ideal Protein and amino acid requirements of broiler chicks. // Proc. Degussa Technical Symp. & California Nutr. Conf., Fresno, May 12/13, 1994. – P. 21–24.
80. Balnave, D., Brake J. Re-evaluation of the classical dietary arginine: lysine interaction for modern poultry diets: a review // Poultry Sc. – 2002. – Vol. 58.-№3.- P. 257-291
81. Bedford, M. R., Morgan A. J. The use of enzymes in poultry diets // World's poultry Science journal. – 1996.-Vol.52.-№1.-P. 61-68.
82. Bentley J. S. Vegetable diets and commercial turkey nutrition / The options // Zootecnica Intern. – 2002. – N7/8. – P. 40 – 43.
83. Carre, B., Mignon-Grasteau S. and Juin H. Breeding for effi-ciency and adaptation to feed in poultry // Poultry Sc. – 2008. – Vol. 64.-№3.-P. 377-391.
84. Chost, M. Enzymes for the feed industry past, present and future // World’ s poultry science journal. – 2006. – vol.62. – P. 5-12.
85. Coen, H.M. Smits and Geofrey Annison. Non-starch plant polysaccharides in broiler nutrition – towards a physiologically valid approach to their determination // World's Poultry Science Journal. – 1996.-Vol.52.-№2.-P. 203-223.
86. De Lange, L., Rombouts C. and Oude Elferink G. Practical application and advantages of using total digestible amino acids and undigestible crude protein to formulate broiler diets // Poultry Sc. – 2003. – Vol. 59.-№4.-P. 447-458. 107
87. Farrell, D.J. Matching poultry production with available feed resources: issues and constraints // Poultry Sc. – 2005. – Vol. 61.-№2.-P. 298-308.
        
        Ф.7.04.-08
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Басымбекова Т
Құстарды теңіз ... ... ... ... ... ерекшеліктері
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Мамандығы 5В080200-
Шымкент, 2016
Ф.7.04-09
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ... ... ... ... ...
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
КАФЕДРА Мал шаруашылығы өнімдерінің технологиясы

Кафедра меңгерушісі
__________а.ш.ғ.к., Теңлібаева А.С
„_____"________2016 ... ... ... ... ... ... Т
Ғылыми жетекшісі,
а.ш.ғ.к. ... Х.Т. ... ... -10 ... ... ... ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
... ... ... ... ... ...
________А.С. Теңлібаева
__________2016 ж.
Дипломдық жұмысты орындауға
Т А П С Ы Р М А №
Студент ___________________________________________________________
(Тегі, аты-жөні,) ... ... ... ______. 201__ж.№ ___с бекітілген бұйрық
Жұмысты аяқтау мерзімі ___________________________________________
Жұмысты орындауға берілген мәліметтер:________________________________ ____________________________________________________________________
Дипломдық жұмысты орындауға ... ... ... ЖОБА ... МАЗМҰНЫ

Бөлімдер
Кеңесші Т.А.Ә қолы
1
2
3
1
Аналитикалық бөлім
2
Технологиялық бөлім
3
Экономика
4
Бизнес-жоспар
5
Тіршілік қауіпсіздігі
6
Қоршаған ... ... ... ... берілген күні ___________________2015ж.
Дипломдық ... ... ... ... ... ... ... алған студент ___________________________________
(қолы) (Т.А.Ә.) ... ... ... ... ... ... күн
Тапсырма
орындалған күн
Кеңесші қолы
1
Кіріспе
5
2
Аналитикалық бөлім
3
Технологиялық бөлім
4
Экономика
5
Бизнес-жоспар
6
Тіршілік қауіпсіздігі
7
Қоршаған ... ... ... тізімі
Барлығы
100
Дипломдық жұмыстың жетекшісі ________________________________
(қолы, күні) ... ... ... ... ... ... ... бақылау ... ... ... ... Норма бақылаушы ең соңынан, барлық кеңес берушілерден кейін ғана қол қояды.
Аннотация
Дипломдық ... ... - ... бойынша тақырыбына студент Басымбекова Толғанай орындады, жетекшілік еткен а.ш.ғ.к., аға оқытушы Дауренбеков Х.
Дипломдық жұмыстың қорғау уақыты 2016 жылдың ... ... ... ... ... бұл ... ... бүгінгі таңдағы өзекті мәселердің бірі болып саналатын өндірілген құс өнімдердің ... ... ... ... ... ... ас тұзының орнына теңіз тұзын қосу арқылы жоғарлату туралы айтылған.
Негізгі бөлімінде құс өнімдерінің тағамдық құндылығын арттыруға бағытталған теңіз ... ... адам және құс ... зиян ... мүмкін ауыр металдардың мөлшерін анықтадық. Олардың ... ... ... ... ... ... құс ... әсерін зерттедік. Сонымен қатар, құс өнімділігіне әсерін ... ... ... ... ... ... ... қосу болады деген тұжырым жасадық.
Тіршілік қауіпсіздігі бөлімінде, ЖШС-дағы санитарлы-гигиеналық сипаттамасы, ... ... ... ету ... ... мен алғашқы көмек туралы айтылған.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімінде, шаруашылықтан шыққан қалдықтардың қоршаған ортаға тигізетін зияны және оларды залалсыздандыру амалдарын қарастырдық.
Зерттеу ... ... ... ... құрама жемге қосу арқылы құс өнімдерінің тағамдық құндылығын арттыруға өз ... ... ... пікірдеміз, диплом соңында қорытынды мен ұсыныстар берілген.
Белгілер мен қысқартылған мәндер
Дипломдық жұмыста төмендегідей қысқартылған сөздер, ... ... мен ... ... - килограмм
см - сантиметр
м - метр
сағ - ... - ... ... - ...
% - ... - ... - интернационалдық бірлік
мг - миллиграмм
КБН-клеткалы батарея түрі
ЦКБ - жуу қондырғысы
БФУ-30 - ... ... ... ... - ... жару ... - ... спирт
л - литр
М - 4 - ... ... - ... негізгі өнім бағасы (тенге)
Р-15 - ата-аналық клеткалы батарея
БГО - клеткалық батарея
КБУ - ... ... - ... ... - ... ... ... 9
* ... шолу 11
* ... ... 20
+ ... ... ... қысқыша сипаттама ... ... ... ... Зерттеу зерзаты мен әдістемесі ... ... ... ... ауыр металдарды
зертханалық тәсілдермен анықтау ... ... ... құс ... әсерін зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - ... ... Тіршілік қауіпсіздігі ... ... және ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... өзектілігі. Қазақстан Республикасының Президенті - Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауыда Сол даму ... ... таза және ... ... алғанда толыққанды өнім өндіру проблемасы адам ... ... ... ең ... мәселелердің бірі деуге болады. Сол себепті, Қазақстанның ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру және өңдеу өндірістері экономиканың басты бір кешені ... ... Ол ... ... ... өнімдерімен қамтамасыздандыруды жүзеге асырады. Біздің елімізде бұл сала жақсы дамығанымен ... ... ... ... жемнің экологиялық жағдайына үлкен көңіл бөлінбеген. Соның нәтижесінде өндірілетін құс шаруашылығының өнімдерінің ... да ... ... ... мен ... Ауыл ... дамыған елдерінің мамандарының біліктілігі, халыққа арналған және жалпы тағам өндіруге қажетті таза экологиялық ... ... ... ... ... құс ... ... алуға мүмкіншілік бар екендігін көрсетеді. Құс жұмыртқасының сапасының жақсы болуы бірінші кезекте құс берілетін құрама жемнің сапасына және сол ... ... ... өндірістің барлық сатыларындағы мамандардың біліктілігіне тікелей байланысты. Сапалы өнімді алу жұмыртқа өндірудің ... ... ... ... ... байланысты. Товарлық жұмыртқаның тағамдық құндылығы оның құрамындағы макро және микроэлементтерге де тікелей байланысты. ... ... ... ... ... элементтердің мөлшері неғұрлым толыққанды болса, соғұрлым ол жұмыртқаның тағамдық сапасы жоғары болады. Тағамдық сапасы ... ... ... ... да ... ... Құс ... ас тұзын күнделікті қолданады, бірақ ас тұзының ... ... хлор және йод қана ... Құс ... ... ... құндылығы жоғары теңіз тұзы қолданбайды.
Осы жағдайларды ескере келе, диплом жұмысымызда алдымызға ... ... ... ... ... құрамындағы ағзаға зиянды ауыр металдардың мөлшерін анықтау.
* > ЖШС құс ... ... ... әсерін зерттеу.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы. Дамыған шет ... ... ... ... үшін ... таза ... өндіре бастады. Оған шикізат химиялық заттарды пайдаланбай өндірген щаруашылықтардан алынады. Көптеген құс шаруашылығ мекемелерінде арнайы қасиеттері бар ... ... ... және құс ... ... ... ... өңдіре бастады. Құс шаруашылығында ас тұзын күнделікті қолданады, бірақ ас тұзының құрамында натрий, хлор және йод қана ... Құс ... ... ... ... жоғары теңіз тұзы қолданбайды. Біз өзіміздің дипломдық жұмысымызда құстарға арналған құрама жемнің құрамына құс шаруашылығында алғаш рет ас ... ... ... ... қолдандық.
Жұмыстың құрылысы және көлемі. Дипломдық жұмыс 79 бетке компьютерлік мәтінмен терілген, ... және ... ... ... ... ... ... шолу, зерттеу зерзаты мен әдістемесі, зерттеу нәтижелері, қорытынды және өндіріске ... ... ... ... саны 87, оның 17-і алыс шет ел ... ... табылады.
1 Әдебиеттік шолу
+ Құс жұмыртқасы өндірісінің қазіргі даму ... құс ... ... ... бес ... ... өндірісі үлкен даму қарқынында болып жатыр. Ауыл шаруашылық министрлігінің мәліметтері бойынша, бүгінгі таңда Қазақстанда 59 құс ... ... ... тұр, оның отыз үші жұмыртқа өндіру бағытындағы фабрика, ал 21 птицефабрика бройлер етін ... Бес ... ... ... қатар құс етін де өндіреді. Құс етін өндіру жылдан жылға өсіп ... ... 2013 жылы 136000 ... ... ал 2014 жылы 158000 тонна құс еті өндірілді. Жоспарланған меже ... 2020 жылы ... ... 300000 ... ... құс еті өндіріліп, шет елден құс етін әкелу доғарланады. Құс жұмыртқасы 2013 жылы 2010 ... ... бес ... жоғарлап, өндірісі 3,9 млрд - қа жетті.Ал, 2014 жылы 4 ... тан ... ... ... Меже ... 2020 жылы 5 млрд ... ... Бүгінгі уақытта Қазақстан өзін - өзі товарлық жұмыртқамен толық қамтамасыз етеді. Қазақстан бойынша құс басының ... ... ... ...
1 - кесте. Қазақстандағы құс басының 2010-2015 жылдардағы саны, мың бас
Құстың түрі
Жылдар
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Тауық
Жұм. бағ.
20368
20500
21000
21500
22000
22140
Ет бағ.
13579
13500
13650
13700
13850
14760
Үйрек
225
1100
1700
2070
2400
3150
Қазы
117
730
1000
1550
2000
2250
Күрке тауық
110
350
665
1000
1500
1800
Мысыр тауығы
-
50
200
270
330
350
Бөдене
240
300
320
330
340
460
Түйеқұс
1
10
25
50
80
90
Барлығы
34640
36540
38560
40470
42500
45000
Жоғарыдағы кестеге көз ... ... ... бес жылдың көлемінде, барлық құстардың басы көбейген. Дүние ... ... құс ... ... ... ... еті және ... тауық еті аса қарқынды дамып өркендеп келе жатыр. Біздің елімізде де тауықтың жұмыртқа бағытындағы құс соңғы бес жылда 1 млрд жеті жүз ... екі млн ... ... 8,9 пайызға артқан. Ал, етті бағыттағы құс басы да миллиард аса басқа көбейіп, орта есеппен тоғыз пайызға ... ... ... басы тауықтарға қарағанда анағұрлым жоғары болып, пайыздап емес ... ... ... жүзінде жыл сайын тауық жұмыртқасын өндіру екі пайыздан үш пайызға шейін ... ... ... тауық жұмыртқасын көп өндіретін мемлекеттердің 2013 жылы өндірген жұмыртқаның сандары көрсетілген[26,27,28,33,34,35,36,45].
.
2 - кесте. Дүние ... 2013 жыл ... ... ... өндірілген, млрд дана
Қытай
473
США
90
Индия
58
Мексика
47
Япония
42
Россия
41,3
Бразилия
38
Индонезия
24
Украина
16
Франция
15
Қазақстан
3,8
Барлығы
1375
Екінші кестедегі мәліметтерге назар аударсақ, дүние ... ... ... ең көп ... ел ... ... ... 2013 жылы 473 млрд дана ... ... Ол ... ... ... ... ... бар болғаны қырық млрд қана жұмыртқа өндірген, яғни ... ... отыз ... ... ... ... көбейткен. Себебі, жұмыртқа дүние жүзіндегі биологиялық тұрғыдан алғанда ең құнды жануар тектес ақуыздың қайнар ... ... - ... ... ... келе ... ... бірден бір түрі. Тарихи деректерге қарағанда адам әуелі етпен жұмыртқамен қоректенуді үйренген. Келе-келе біздің ата-бабаларымыз жұмыртқаны рәсуә етпей сақтау ... да ... ... ... ... өте ... ... Олай дейтініміз, организмге оның құрамдас бөлігінің 97-98 пайызы сіңеді. Жұмыртқа, сондай-ақ, амин қышқылдарының, макро және микроэлементтердің, дәрумендердің таптырмайтын көзі ... - ... ... азық-түлік тең келмейтін аса бағалы тағамдық өнім. Олай болатын реті де бар. ... ... ... ... ... де, өнеркәсіп орындары өңдеп шығаратын өнімдер ... де жей ... ... тағы бір ... түрлі азық-түлікпен керемет үндесіп, адам тағамының биологиялық құндылығын көтереді. Өйткені жұмыртқа ... ... ... заттардың көлемін арттырып қана қоймайды, сонымен ... май, ... ... минералды тұздар, тағы басқалармен бірлесе, үндесе отырып, жоғарыда ... ... ... ... организмге сіңімділігін жақсартады [53,58,71,77,87].
Жұмыртқа адам баласы үшін қаншалықты қажет екенін бәрімізге ... ... да ... ... мен қасиетін, санитарлық сапасын жақсартуға бүгінгі таңдағы халықтың талап тілегіне сай келетіндей етіп ... ... ... ... ... ... шаруашылықтар құрамында майы, белогы, дәрумендері және минералдары ... ... ... ... ... Жұмыртқаның биологиялық құндылығы бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің бірі [47,55,58,73,78,83].
+ Құс шаруашылығында ... ас ... ... ... ... адам тұзды ең алдымен тамақтың басты кұрамы ретінде өзі мен үй жануарлары үшін қолданады. Бірақ аз ғана ... ... көне ... ... дәм ... үшін, тұздау үшін, ет пен балықты консервілеу мен сақтау үшін және де ... илеу үшін ... ... Осы ... ... мәдениет пен өркениеттің маңызды құрамы ететін көптеген пайдалы қасиеттер бар. - деп бір ... ... Осы ... ... мен мәнін біле отырып, біз күнделікті өмірде мынадай сөйлемше қолданамыз: , , , . Түрлі мәдениеттерде тұз бас иетін ... ... ... немесе тазалықтың, ақкөңілділіктің, қонақжайлылықтың, өткір тілділіктің, даналықтың символы болып келеді[51,70].
Көптеген ... ... тұз ... мен ... аз емес рөл ойнаған. Жүздеген жылдар бұрын кейбір халықтар оны ... ... ... ал ... ... тұз үшін ... есептескен. Көптеген елдерде тұзды сату мемлекеттік монополия болып табылады. Дәл тұзға деген салық Ұлы Француз ... да ... ... ... ... Гандидің Англияға қарсы қозғалысының туындауына (азаматтық бас имеу) түрткі болды, бұл нәтижесінде Үндістанның тәуелсіздік алуына себеп болды. Орыс тарихынан ... ... ... алмайтын салық орнатумен байланысты туралы айтпай кету мүмкін емес.
Ас тұз минералды ... зат ... ... Ас тұзы ... ... ... ... дейін 3-4 мың жыл бұрын жүзеге асырылғандығының куәсі бар. Тұзы судан буландырады (әйгілі Эльтон және Баскунчак көлдері), жер қойнауынан, ... ... ... ... ... ... әлемдік геологиялық қорлары айтарлықтай бітпейді.
Испанияда, Германияда, Австриядан үлкен тұз кендері белгілі. Сол немесе басқа ... ... ... елі ... да бір ... өндірісін жүргізеді. Қазіргі таңда тұздың әлемдік өндірісі АҚШ Геологиялық қызметінің бағалауы бойынша ... ... 193 ... ... және ... ... 100 ... елдерде жүргізіледі.
Елдің деңгейді әлемдегі ең үлкен тұздың өндірісін АҚШ жүзеге асырады. ... олар ... ... ... ... ... ... қажеттіліктерін толығымен қанағаттандыра алмайды және сыртқы нарықтан хлорлы натрийді ауқымды көлемде сатып алуға мәжбүрлі. Тұздың ең қымбат түрі жоғары сапалы ... тұз ... ... ол ... және ... ... ... есеге қымбат. Тұз еріткіштері - тұздың ең арзан түрі және өнеркәсіпте сондай-ақ жолдардағы ... ... ... ... ... тұз ретінде қолданылады. Қазіргі таңда ас тұзының ... құны ... үшін 15 ш.б. ... ... тұз қымбат тауар болған. Ломоносов сол кездері Абиссинияда тұздың төрт кішкентай кесегі үшін құлды сатып алуға болады деп ... ... ... ... тұз ... ... оны ... үнемдейтін, онымен мақтанатын: үстелде тұздың болуы молшылық пен саулықтың белгісі болды. Тұзды апат жағдайына сақтады және ақшаның орнына онымен төлеген. ... ... және "salary" ... ... "жалақы", "айлықты" білдіреді, - "тұз" сөзінен шыққан.Тұздың арқасында ұлттық ... мен ... ... ... - ... "тұз ... және тас тұзы мен ... қоймалардың орналасқан жері үшін соғыстарды еске алыңыз.Тұздың құндылығы адамның өмірінде тұздың ... ... ... ... ... ... және ... шығарды. "Алтынсыз өмір сүруге болады, ал тұзсыз мүмкін емес " мысалдың өзі қандай! [69].
Құс ағзасында ас тұзының атқаратын ролі орасан. Құс ... ... ... кез ... ... ... ас ... әсерінен немесе ықпалымен жүзеге асады. Сол себепті, құсты азықтандыруда ас тұзының атқаратын қызметі ереулі ... құс ... ас ... ... қолданады.
+ Теңіз тұзының құрамындағы минералдарға сипаттама
Су молекуласының химиялық қосылыстар тұрғысынан екі ... ... бар ... атомы бірі болып табылады. Күнделікті өмірде біз әдетте дерлік ешқандай қоспалар, онда тұщы су айналысады. Мұхитына толтырады ... ... ... су емес, күшті тұзды ерітінді емес. Теңіз су Әрбір килограмм әр ... ... ... 35 ... ... Академик Виноградов айтуынша, мұхиттар суларында барлық белгілі химиялық элементтер кездеседі. Әрине, теңіз суында ... ... ... және ... ... ... Ажыраған аниондар мен катиондары емес. Су литр ең тұзы (27,2 грамм) болып табылады. Теңіз су, сондықтан тұзды Бұл ... ... ... хлориді (3,8 грамм) және теңіз суын ащы дәмі ... ... ... (1,7 ... Оған өте көп ... ... (1,3 грамм) және кальций сульфаты (бірнеше грамм аз) қамтиды. Билейтін, осы ... ... ... еріген заттардың 99,5 пайызы болып табылады. Осылайша, барлық басқа элементтердің үлесі тек 0,5 пайызға ие. ... ... ... ... ... суларында тұз жалпы сомасы 4,8 x 1016 тонна шын мәнінде ... мәні ... ... ... және ... ... үшін оларды ескере отырып, теңіз суының құрамы әсер етпейді, ол осы ... ... ... ... ... болады. Адамдар ұзақ теңіз тұз булану арқылы алды. Атап айтқанда, тұз ... ... ... таяз ... ... ... тропикалық елдерде теңіз тұз табаларды дамыту. Тұз концентрациясы басқа ... ... ... ... ол ... ... арқылы тұндыру отыр. тұндыру кристалдар деп аталатын ... ... ... ... ... ... және өнім ащы дәм бере ... қалдық магний тұздарды алып тастауға тұщы сумен жуылады. Осы әдіс әр ... ... ... үшін ... тұз өндіріледі. Енді теңіз адамзат қажетті тұз шамамен төрттен бір ... ... ... үш тұз шахталарында алынған. Көп жағдайларда, тасты тұз ежелгі теңіз жағалау шөгінділердің байланысты. Ол ... тұз одан әрі ... тұз ... ... ... ... сондай-ақ кез келген басқа да пайдалы қазбалар, көп немесе аз тез таусылады ұмтылмаған, деп айтуға толық ... бар. Тұз ... ... және натрий және хлор ақтан алуға.
Теңіз суы құрамындағы еріген заттардың тізімінде ... ... ... ... жәндіктер Ресей Дүниежүзілік, магний тұздары болып табылады. Бұл металл кеңінен жеңіл және мықты қорытпалар қолданылады. Ол, ... ... өсіп ... ие. ... минералдар саны (мысалы, доломит) бір бөлігі болып табылады, ал оның салдарынан тау-кен өндіру өнеркәсібінде түзетілген ... Оның ... ... метр ... 1,3 келі ... Бүгін, өнер теңіз су дамуы арқасында, магний үшін ең ... көзі ... ... тиіс. байланысты дұшпандық Германия қолында негізгі кен аудандары фактісі магний жаңа көздерін іздеуге бірінші, содан кейін ... ... ... ... мен ... ... Ол теңіз тікелей осы құнды стратегиялық шикізат өнеркәсіп өндірісін бастағанын, ... ... ... ... ... ол ... ... кеннен өндірілетін әлдеқайда арзан металл теңіз алынған магний құнын төмендету мүмкіндік берді. Ол үшін қажеттілік төмендеді, ал ... ... тек 26 цент - 1914, ... ... ... 1 кг 10 $ тұр, және 1943 жылы болды. Технология әк жауын ерімейтін ... оның ... ... ... ... ... бастап магний өндіретін. 1826 жылы жас француз ... А. Balyar ... ... ... мүдделі болды. Saltworks аналық тұздық бір рет теру, А. Balyar ол ... хлор ... ... және ... сұйықтық қызыл-сары түсті және иісі сатып алды, деп табу үшін таң болды. Бұл жаңа химиялық элемент бромды (атауы дегенді ... грек сөзі , ... ... Бром кеңінен (жайландырмауға құралы ретінде тұздар түрінде), (жарыққа сезімтал материалдар bromoserebryanyh өндірісінде) суреттер мен мұнай саласында медицинада пайдаланылады. Dvubromisty этилен, оның ... ... ... ... бензин қосылады тетраэтил қорғасын, (деп аталатын арттыру) ... ... ... табылады. Теңіз суын бром салыстырмалы түрде шағын ... - 65 ... ... ... ... бұл ... басқа да көздер алынуы мүмкін емес, ол минерал кез ... орын жоқ. ... су өте аз ... болса да, тіпті алтын бар - текше метріне тек 0,00001 граммнан. Металл Shine әрқашан авантюристов әртүрлі көз ... ... ... ... ... ... алды. да алтын Германия қалаған. Неміс химиктер еріген тұздар түрінде мұхиттар, алтын шамамен 10 млн ... деп ... және оның көзі ең ... ... есік - ... немесе неміс теңізінің. Тіпті теңізде Екінші дүниежүзілік соғыс алдында алтын Германия қалаған. Неміс химиктер еріген тұздар түрінде мұхиттар, алтын ... 10 млн ... деп ... және оның көзі ең сөзбе келесі есік - Солтүстік, ... ... ... ... теңізге шығуға тырысып, және сәтсіз бірінші аяқталды кезде, ғалымдар химиялық емес пайдалана отырып, екінші жағынан, бұл ... ... ... жоғалтады, және биологиялық процестер емес. көптеген теңіз организмдер, оның ағзадағы теңіз әлі толық қол жетімді тұлғаның ... ... ... ... қабілеті бар бұл факт. Осылайша, теңіз, оның концентрациясы қарағанда мың есе көп балық қан ... ... ... ... ... - - ... ... - мырыш, қалайы, қорғасын, жөке және балдырлар йод Кейбір ұлулар сіздің дене мыс, теңіз медузаларды жинақталады. Ол мүлдем тиімсіз, ... ... ... гало алу ғана ... ... ... өте тиімді емес - теңіз тікелей йод үзінді. Биологтар Plymouth ... ... ... ... ... дене ... ... Брызгает (төменгі Хордалылар) бір түрі, зерттеу өте сирек элементі ... ... - ... Тек ... ... ... Bay су ... бар екендігі анықталды. Жинау немесе жасанды асыл тұқымды мал дискілер, сіз ең теңіз суы құрамындағы ізі шоғырлануы ... ... ... дайындау, реттеуге болады. Теңіз суының химиялық құрамы туралы айта ... ол ... азот және ... ... қалуы қажет. 30, 17 және 0,1 грамм тиісінше - теңіз су әр тоннасына осы заттардың өте аз қамтиды. Өсімдіктер мен ... ... ... мен ... ... ... компонент ретінде енгізілген Алайда, олар өте маңызды рөл атқарады. Теңіз организмдер әдетте көміртек жоқ тапшылығын ... бұл ... ... ... және өсу азот және ... тұздарының жетіспеушілігі шектеледі жиі болып табылады. Фитопланктона қарқынды көктемгі өршуі ... үшін ең кіші шаян ... тірі ... ... азық-түлік береді. Бірақ бұл жерде біраз уақыт және ... ... ... ... алады. Олардың толтырылған емес, барлық мұхит кеңістік, тіпті күн жеткілікті жылу және ... ... ... азот және ... ... ... және өмір сөне ... эксперименттер фитопланктон қайтадан көбейту бастайды, өйткені теңіз, бұл қоректік заттар (яғни өмір ... тұз ... ... тиіс ... көрсетті. теңіз суы құрамындағы тұздардың пайыздық және әрқашан бірдей болып табылады. тек сол биогенді тұз - олар ... ... ... ... ... ... суға келеді, және әр түрлі теңіз организмдердің (олардың өлім мен ыдырау кейін) органының бір бөлігі бола отырып, іс ... ... ... Ақыр ... ... ... А Е Ферсман аталды басқа компонент бар, . Бұл, әрине, су өзі. ... ... ... су өте ... ... адам ... жетпейтін болды. Ерітілген тұздар ауыз немесе басқа да практикалық пайдалану үшін бұл ... ... ... Өмір ... су көзі ... астында болды, дегенмен өте жиі, матростар, теңізде ашқарақтық жұмады болды. Әрине, теңіз суы тұщы су алу әдісін, булануға бірақ мұндай ... өте ... ... ... және отын ірі соманы талап ете алады. Тиімдірек және оны сақтауға және олармен жүк тасымалдары ... ... XX ... ... ... ... тұщы су ... Индустрия және өсіп келе жатқан халықтың тұтыну күрт өсуі, оның қорларының төмендеуіне әкеп соқты, және халықтың көз, оның ... су ... ... ... ... оның ... қату ... негізделген қуатты тұщыландыруға жабдықталған әрбір дерлік ірі кеме. Әрбір, әрине, сіздің үй тоңазытқышта мұз ... ... ... ... және өнеркәсіптік қосымшалар тұщы су алады. Оның тұщы су жоқ көздері бар жағалауында күні, ... ... ... келтіріледі. Мұндай су пайдалану, мысалы, Кариб теңізіндегі Кюрасао ... ... ... ... су ... және өнеркәсіптік кәсіпорындарында, ол өз тұщыту жоқ, жабдықтау кемелер шақырады. ... суын ... ... үшін ... атом ... және біз ... Болашақта тұщы су жоқ болады өзендер мен көлдердің ... көзі және ... ... жоқ болып табылады[ 3,25,34, 53,70].
Құстыды азықтандыру мөлшері, азықтандыру нормасы - мал түрі, жасы, жынысы, тұқымы мен өнімдік бағыты, тірілей салмағы мен ... ... ... ... ... ... Азықтандыру нормасы мал тіршілігін сақтап, өнім өндіруге (жұмыс атқаруға) қажет энергия мен қоректік заттардың организм ... ... ... ... Азықтандыру нормасы негізгі көрсеткіштеріне азық өлшемі, қорытылатын протеин, ас тұзы, кальций, фосфор, ... ... ... ... ... нормасы көрсеткіштері бұған қоса жалпы протеин мен ауыспайтын аминқышқылдары, макро-және микроэлементтер мен негізгі витаминдер (А, Д, Е) ... ... құс ... ... ... ... [3].
Ас тұзы диссоциялауынан пайда болатын натрий мен хлор иондары организмдегі су алмасуын реттеуіне қатысатындықтан бүкіл зат алмасуына, оның ... ... құс ... гомеостазын негіздендіруші болып табылатын денедегі жылу алмасуына ықпал етеді. 96% натрий хлоридінің тұратын азықтық ас ... ... ... күкірт қосынлары болады.
Натрий хлоридімен қатар құс азығындағы калий жетіспеушілігін толықтыруға калий хлорийді қолданады. Құрамында 25 % ... 47 % ... бар, түсі мен дәмі ас ... ... суда ... ... хлорлы калий ұнтағын көбіне торай жеміне қосады.
Ас тұзынан кейінгі құстың қажетсінетің маңызды азықтық минералдық қосындыларына сүйек ... ... ... мен фосфор қосындылары жатады[3,9,12,26,37,46,79,80].
Калций мен фосфор, содан кейін магний ... ... тез ... ... ... ... ... қатар қанның ұюына, дене жылуның алмасуына, т.б зат алмасуының маңызды үрдістеріне қатысады. Құсқа қажетті минералдардың арасында ас тұзының алатын орны ... ... ... құс шаруашылығы мекемелерінде ас тұзын міндетті түрде қолданады. Қолдану мөлшері көптеген құс шаруашылығы мекемелерінде барлық дерлік құстарға ... жем ... 0,4 ... береді. Ас тұзның құрамы негізінен натрий, хлор және ... ... ... осы үш ... сипаттама беруді жөн көрдік[1,2,53,71,76,80].
Сапалы өнімді алу жұмыртқа өндірудің құрама жемнің барлық компонентеріне тікелей ... ... ... ... құндылығы оның құрамындағы макро және микроэлементтерге де ... ... ... ... ... жоғарыда аталған элементтердің мөлшері неғұрлым толыққанды болса, соғұрлым ол жұмыртқаның тағамдық сапасы жоғары ... ... ... ... ... жұмыртқаның бағасы да жоғары болады. Құс ... ас ... ... қолданады, бірақ ас тұзының құрамында натрий, хлор және йод қана ... Құс ... ... ... ... ... теңіз тұзы қолданбайды.
Осы жағдайларды ескере келе, диплом жұмысымызда алдымызға мынадай мақсаттар қойылды:
* ... ... ... ... ... ауыр ... ... анықтау.
* > ЖШС құс жұмыртқаларына теңіз тұзының әсерін зерттеу.
2. ... ... ... ... серіктестікке қысқыша сипаттама
> ЖШС Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Кызыл жар ауылды мекенінде орналасқан. Шаруашылықтың негізгі ... ... құс ... ... сонымен қатар құс етін де өндіреді. Құс ... ... ... ... жаңа және ... ... қондырғылармен жұмыс істейді. Қазақстан нарығына жақсы сапалы құс өнімдерін ұсынуда. Автоматты түрде ... ... ... ... және ет ... технологиясы талаптарға сай толықтай сақталады. Сонымен қатар тиімді бағадағы сапалы өніммен тұрғындарды ... ету үшін жаңа ... бар. Құс ... ... халықаралық халал стандарттарға сәйкестендірілген.
Бүгінгі күнде жұмыртқа өнімдерінің көптеген түрлерінен астамын және құс етінен дайындалатын өнімдердің ... ... ... ... ... мен ... ... мекемелерін жұмыртқамен және құс етімен қамтамасыз етеді, сонымен қатар демалыс орындары санаторийлер, балабақшалар, ... ... ... ... ... ... құс өнімдерімен қамтамасыз етеді. Кәсіпорын әлі де құс өнімдерінің ... ... ... ... ... ... ... және ҚРСТ және ТШ нормаларына сәйкес келеді. Кәсіпорындарда жергілікті тұрғындардың ішінен 600 адамдай жұмыс істейді. Жұмыскерлер еңбек ... ... ... ... жағдайлармен қамтамасыз етілген. Кәсіпорында еңбек қорғау бойынша қызмет құрылған. Өндірісте қауіпсіздік шарттарын қамтамасыз ету бойынша шаралар әзірленген.
> ... мен ... ... жұмыстағы шығармашылық табыстары, олардың ұйымшылдығы мен жоғары кәсіптілігі ұжымның бірігуіне көп септігін тигізіп отыр.
Кәсіпорын жұмыскерлері ... ... ... және заң ... жақсы біледі және ірі Қазақстандық фермалардың менеджерлері және маркетологтарымен ... ... ... бар.
> ЖШС ... пен ... ... үшін ... істейтін, Қазақстанның нарық экономикасының дамуына үлкен үлес қосқан отандық өндірушілердің бірден-бірі болып табылады. Шымкент құс ... - ... құс ... ... ... жұмыртқасын өндіру және сату жөніндегі заманауи озық кәсіпорын. Ол 1964 жылғы қыркүйекте Коммуним құс фермасы негізінде құрылған. Бүгінгі күні сан ... ... ... ... құс ... ... ... Ломанн және голландиялық Хайсекс браун тұқымды 500 000 мекиен тауығына иелік ... ең ... ... ... күніне 440 000 жұмыртқаны құрайтын және өнімділігі 90-97% ... ... ... отыр.
Бұл мекеменің негізгі бәсекелестік артықшылықтары - құс фабрикасының Оңтүстік Қазақстан облысының экологиялық таза ... ... ... аса ірі аумағы, тамаша дайын өнім алу үшін ең үздік жем пайдалану, әлемге аты әйгілі және өндірістік еңбек ... 40 ... ... ... және ... ... тарту, тек жоғары технологиялы және үздік құрал-жабдықты ғана пайдалану, ... ... ... ... ... табылады.
Шымкент құс балапандарға арналған 14 құс қорадан және мекиен тауықтарға ... 21 құс ... ... ... үшін ... ең ... жоғары, барынша тиімді мекиен тауыққа жататын Хайсекс браун қроссы ... ... ... құс ... ... ... жалпы қуаттылығы 340 000 бас құсты құрайтын 14 корпус және жалпы ... 500 000 бас ... ... мекиен тауықтарды ұстауға арналған 21 корпус қамтылады. Құс ... ... ... ... қамтамасыз етуге қажетті механизмдермен және машиналармен толық жабдықталған. Штат ... ... ... ... ... ... 600 адам жұмысқа қамтылды, соның арқасында 420 отбасы тұрақты әрі жоғары жалақы алатын ... ... ... ... ... ... және еңбек ету үшін қажетті жағдайлардың барлығы олар үшін жасалған. Сонымен бірге ЖШС адал салық төлеуші ... ... бұл ... ... ... оң ... тигізуде.
Жоғарыда атап өткеніміздей, ЖШС Шымкент құс ... өз ... 2000 ... ... бастады. Өткен жыл ішінде сатылымдар географиясы біршама ұлғайды. Бүгін біз Шымкент қаласын және бүкіл Оңтүстік ... ... ... Байқоңыр және Қызылорда қалаларын қамтып отырмыз. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жақын уақытқа арнаған жоспары - ... ... ... бәсекеге қабілетті және сапалы өніммен қамтамасыз ету, одан әрі Республика аумағынан тысқары жерлерге де экспорттау болып ... ... ең ... ... ... ... ЖШС ... жұмыртқасының сапасы бойынша еліміздегі үздіктердің бірі болып табылады. Бұл жерде дәмдік сапасы, химиялық талдаулары, сары уыз түсі, қабықтың қалыңдығы және ... түрі ... ... ... Ал бұл ең ... ... және одан әрі жұмыс істеу үшін керемет ынталандыру болып табылатыны сөзсіз.
> ... ... ... қала және ... тұрғындарын сапалы, экологиялық тұрғыдан алғанда таза және құнды диеталық жұмыртқалармен қамтамасыз ету болып табылады.
2.2 ... ... ... ... мен ... ... алу жұмыртқа өндірудің құрама жемнің барлық компонентеріне тікелей байланысты. Товарлық ... ... ... оның ... ... және ... де ... байланысты. Товарлық жұмыртқаның құрамындағы жоғарыда аталған элементтердің мөлшері неғұрлым толыққанды болса, соғұрлым ол ... ... ... ... ... ... сапасы жоғары болғандықтан жұмыртқаның бағасы да жоғары ... Құс ... ас ... ... ... ... ас тұзының құрамында натрий, хлор және йод қана болады. Құс шаруашылығы мекемелерінде ... ... ... ... тұзы ...
Осы жағдайларды ескере келе, диплом жұмысымызда алдымызға мынадай мақсаттар қойылды:
* Теңіз тұзының құрамындағы ағзаға зиянды ауыр ... ... ... > ЖШС құс ... ... тұз ... зерттеу.
Біз өзіміздің дипломдық жұмысқа байланысты зерттеулерімізді Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданыда орналасқан , жауапкершілігі шектелген ... ... ... Ол зерттеулерді заманауи асыл тұқымды Хайсекс браун ... ... ... ... ... жүргізілетін және бақылау топтарының қоршаған ортасының жағдайы Бүкілресейлік құс шаруашылығы технологиялық және ғылыми зерттеу институтының 2009 жылы шыққан ... ... ... болды (температура, ылғалдылық, жарық тәртіптемесі, құстарды отырғызу тығыздығы).
Мекиендер толыққанды теңестірілген құрама жеммен жемделді. Ол ... ... ... ... құс ... ... және ... зерттеу институтының 2009 жылы шыққан нұсқауларына сәйкес ... ... ... ... мақсаттарымызды орындау үшін ғылыми зерттеу жұмыстарын бірнеше тәжірибе жасау ... ... ... ... ... ... ... минералдарды анықтауға бағыттадық. Бұлай жасағанымыздың себебі теңіз тұзының құрамында құстың денсаулығына кері әсер ететін заттар болуы мүмкін, сонымен қатар олар құс ... кері әсер етуі ... ... ... құс ... зиян тигізетін ауыр металлдардың мөлшерін анықтау.
3-кесте. Бірінші тәжірибенің схемасы

Тексеру тәсілі
Тексерілген микроэлементтер
1
Спектральдық
тәсіл
Hg (Сынап)
2
Спектральдық
тәсіл
Cd (Кадмий)
3
Спектральдық
тәсіл
Pb (Қорғасын)
4
Спектральдық
тәсіл
Cu (Мыс)
5
Спектральдық
тәсіл
Zn (Мырыш)
6
Спектральдық
тәсіл
As (Мышьяк)
7
Спектральдық
тәсіл
Al ... ... ... кезде барлық табиғи орталарда бақыланып отырған ластаушы химиялық заттардың негізгілерінің бірі - ауыр ... Ауыр ... - ... ... ... (7,874 ... артық болатын түсті металдар тобы. Оларға мырыш, қорғасын, қалайы,марганец, висмут, мыс, сынап, ... ... ... ... ... ... бауыр, буын сияқты мүшелерде жинақталып, адам денсаулығына үлкен қауіп төндіреді. Көптеген ауыр ... ... ... ... ... ... никель улы заттардың қатарына жатады. Олар тағам, су, ауа арқылы организмге түскенде ыдырамайды, керісінше, тірі организмдерде жинақталып, ұзақ уақыт бойы ... ... және ... у ... әсер ... ... ауыр металдардың қоршаған ортадағы мөлшері белгіленген шамадан аспауы керек [67].
Соңғы кездерде экожүйелердіың өздігінен тазаруы, тіпті оларға ауыр металдардың түсуі тоқталған ... де ... ... оның ... осы ... ... ... жиналған және оның тұрақты компонентерінде фиксацияланған металдар мөлшерінің шамадан тыс көптігінде ... ... ... ... ... ... өсімдіктерде антропогенді ластануға жоғары сезімталдық пайда болады. Жоңышқа өсімдігіне құрамында мырыш пен кадмий бар ерітіндімен әсер еткенде өсуі баяулап, ... ... мен ... ... некроз пайда болған. Ауыр металдардың организмге енуі ... ... кең ... ... ... Бір металл клетканы бірнеше жерден зақымдай алады. Мысалы, Cd ДНҚ ... ... ... ... ДНҚ ... тежеуге қабілетті, ал Pb ДНҚ репликациясы ферменттерінің синтезін бұзады, ДНҚ-ның құрылымын өзгертеді. ... ... ... ДНҚ конформациясын өзгертеді және ДНҚ мен РНҚ синтезін стимуляциялайды.
Металлургия кен орыны мен оның маңайындағы топырақтың құрамындағы анықталған ауыр металдар ... ... ... болатындығы, негізгі шөлейт өсімдіктері құрамындағы ауыр металдардың мөлшері кеніштен қашықтаған сайын азаятындығы ... ... ... ... ... ... изен, сексеуіл, бидайық ағзаларында ауыр металдар, әсіресе кадмий өте жоғары дәрежеде жинақталады екен.
Ауыр металл қосылыстары адам ағзасы үшін улы ... ... ... олар ... ... қосылып, биокатализаторлардың және басқа да биологиялық белсенді ақуыздық заттардың қалыпты жұмысын бұзады. Ауыр металдар өздерінің уландырғыш қасиетін кез келген ... ... ... Олар өкпе мен ... ... ... тұз түрінде тозаң боп түсіп, тыныс алу мүшелерін тітіркендіреді. Ауыр металдардың тұздары ересек ... және ... ... тері ... өтуі ... ... адам ағзасының белгілі бір мүшесінде жинақталады. Ағзаға түскен кадмий иондары ақуыз молекулаларының карбоксильді, аминді және сульфагидрильді (COOH, -NH2, -SH) ... ... ... ... ... бауырда, асқазан асты және қалқанша бездерінде шоғырланады. Кадмий теріге әсер ету арқылы дерматиттер мен экземалар сияқты ... ... ... туғызады. Түрлі мүшелерде жинақталатын кадмийдің тас түзілуіне әсер ететін қасиеті бар. Оның улы ... ... ... ... ... ... ... сөйлеу қабілеті тежеліп, тез шаршағыш болады, ақыл-ойының дамуы тоқтап, ауыз қуысындағы тістері тісжегіге ... ... ... қатар, асқорыту ферменттерінің белсенділігін тежейді, ұлпалар мен қанның катализдік ... ... ... алмасуына да кері әсер етеді. Мырыштың ерігіш қосылыстары шамадан тыс артқанда ас қорыту жолдарының қызметі нашарлайды.
Металл иондары жанды жүйе ... ... ... ... табылады, өйткені олар металлорганикалық қосылыстар түрінде тотығу-тотықсыздану реакцияларында, жүйке импульстарына қатысты процестерінде катализатордың рөлін атқарады, сонымен қатар оттегінің өкпе ... ... ... қамтамасыз етеді (Fe гемоглобинді кешені), энергияның химиялық аккумуляторы деп аталатын АТФ күрделі молекулаларының түзілуі кезінде электрондардың бір ... ... ... бағытталған қозғалысына және зат алмасу процестеріне де (метаболизмге) қатысады [53].
Металдардың улылығын ... ... ... бірі - ... ... ... ... Мысалы, қорғасын-мырыш өндірістерінен бөлінетін қорғасын мен мырыштың сульфаттары мен хлоридтері биосферада оңай ... ... тірі ... ... ... ... ... жеткілікті нормадан артуы немесе төмендеуі сияқты ауытқулардың болуы жасушалардың жетілуін бұзады, ол өз кезегінде ағзаның бірқатар функцияларының өзгеруіне әкеліп ... ... ... ... ... және ... мөлшерінің кемуі ауыр зардаптарға әкеледі [42]. Мыс пен кобальттың жетіспеуі қанның түзілу барысына қатысатын, құрамында кобальт және мыс ... ... ... тежелуі салдарынан адам шектен тыс азады, анемияның ауыр түрі дамиді. Қанның құрамындағы мырыш қосылыстарының катализаторлық қасиеттері әсерінен гидрокарбонаттардың ыдырауы ... ... ... ... газының бөлінуі жүзеге асады, яғни адам тыныс ... [53,63]. ... ... саласында кеңінен қолданылатын химиялық заттар, оның ішінде ауыр металдар өсімдік пен малдан алынатын тамақ өнімдерінде сақталу ... адам ... ... ... төндіреді.
Ауыр металдардың 80%-ы микроэлементтердің қатарына жатады. Микроэлементтердің ауыз су мен тағам өнімдерінде жетіспеуі зат алмасудың бұзылуына, ... ... ... ... ... ... Ал, ауыр металдардың өсімдіктер мен жануарларда артық мөлшерде жинақталуы олардың ағзасында ... ... үшін ... ... ... төндіреді. Бұл, ауыр металдардың суда, топырақта қалыпты мөлшерде болу қажеттілігін талап етеді. Себебі, қоректік тізбек арқылы ... ... және адам ... түседі де, оларға кері әсер етеді. Өндіріс қалдықтарының қоршаған орта нысандарына түсуін, жинақталуы мен миграциялану заңдылықтарын ... ... ... дұрыс бағалауға мүмкіндік береді [53,64,80].
Ауыр металдар, жоғарыда ... ... ... кері әсер өтуі әбден мүмкін. Сонымен қатар, құс жұмыртқасы арқылы жұмыртқаны ... ... да зиян ... ... Сол ... ... ... құрамындағы ауыр металдар мөлшерін анықтауға бағытталған тәжірибелерімізді жүргіздік.
Басты мақсатымызды орындау үшін екінші тәжірибемізді ... ... ... үшін мекиендерді екі топқа бөліп, оларды екі түрлі рационмен жемдедік. Тәжірибелік топтағы және бақылау тобындағы мекиендерді толыққанды теңестірілген ... ... ... Айырмашылығы тек құсқа қажетті тұздарында болды. Тәжірибелік топтағы құстарға тұздың көзі ретінде теңіз тұзын ... ал ... ... құстарға ас тұзын бердік. Тұздарды құрама жемге қосу мөлшері 0,4 пайыз болды, екі ... Бұл ... ... ... ... ... - кесте. Әртүрлі тұздар қосылған құрама жеммен жемделген мекиендер
Топ
Жемдеу ерекшеліктері
1 топ
Барлық қоректік заттармен теңестірілген толыққанды құрама жем ас тұзы ... ... ... ... ... ... құрама жем теңіз тұзы қосылған
Біз өзіміздің дипломдық жұмысқа байланысты зерттеулеріміздің нәтижелерін ... үшін ... ... облысы, Сайрам ауданыда орналасқан , жауапкершілігі шектелген ... ... ... ... ... Ол зерттеулерді заманауи асыл тұқымды Хайсекс браун кроссының мекиендермен торша батареяларында жүргіздік. Бұл тексерулерді қатар орналасқан екі құсханада жүзеге асырдық.
Тексерулер ... ... ... және ... ... ... ... жағдайы Бүкілресейлік құс шаруашылығы технологиялық және ғылыми зерттеу институтының нұсқауларымен талаптарына сәйкес ... ... ... ... тәртіптемесі, құстарды отырғызу тығыздығы).
Мекиендер толыққанды теңестірілген құрама жеммен жемделді. Ол құрама жемнің сапасы Бүкілресейлік құс шаруашылығы технологиялық және ... ... ... ... ... ... ... және екінші тәжірибелердің нәтижелерін тексеру мақсатында өндірістік тексеру ... ... ... схема бойынша жүргіздік
5-кесте. Өндірістік тексеру схемасы
Топтар
Бақылау және тәжірибе тобындағы құстың
басының ... ... ... ... ... екі топтағы құстардың өнімділік көрсекіштері анықталды:
* Құс басының өзгеруі
* Мекиендердің жұмыртқалағыштығы
* ... ... ... ... ... ... құс ... Құс басының шығыны
* Жем шығыны
Өндірістік тәжірибенің нәтижесі бойынша осы дипломдық ... ... және ... ... болатын ұсыныстар жасалынды.
o Теңіз тұзының құрамындағы ауыр металдарды зертханалық тәсілдермен анықтау .
Ауыр металдар көптеген ферменттер құрамына кіріп биологиялық ... ... ... Ауыр ... 80%-ы микроэлементтердің қатарына жатады. Микроэлементтердің ауыз су мен тағам өнімдерінде жетіспеуі зат алмасудың бұзылуына, нәтижесінде ... ... ... ... ... Ал, ауыр металдардың өсімдіктер мен жануарларда артық мөлшерде жинақталуы олардың ... ... ... үшін ... ... ... ... тобы көбіне түсінігімен сәйкес келеді. элементтердің экзогендік, жоғары концентрациясына термині жарамайды. Бұл, ауыр металдардың суда, ... және ... ... ... ... қалыпты мөлшерде болу қажеттілігін талап етеді. Себебі, қоректік тізбек арқылы таралып, адам ағзасына ... де, ... кері әсер ... Сол ... аыр металдардың мөлшері межелденген, мөлшерден асып кетпеу мақсатында құстарға берілетін теңіз тұзының құрамындағы ауыр ... ... ... ... ... ... сапалық зертханасында анықтадық. Тәжірибе нәтижелері келесі кестеде көрсетілген.
6-кесте. Теңіз тұзының құрамындағы ауыр ... ... ... ... ... ... (кадмий)
байқалмады
3
Спектральдық
тәсіл
Pb (қорғасын)
0,005
4
Спектральдық
тәсіл
Cu (Мыс)
0,0008
5
Спектральдық
тәсіл
Zn (Мырыш)
0,002
6
Спектральдық
тәсіл
As (Мышьяк)
байқалмады
7
Спектральдық
тәсіл
Al (Алюминий)
0,006
8
Спектральдық
тәсіл
Ni (Никель)
0,001
9
Спектральдық
тәсіл
Cr (Хром)
байқалмады
Тексерілген сынап, кадмий, қорғасын, мыс, мырыш, мышьяк, алюминий, никель, хром ағзаға зиян ... ... ... жоқ. ... теңіз тұзын құс жеміне қосуға болады деген ... ... Ал ... құсқа берілетін көп жылдардан бері қолданып келе жатқан ас тұзының мөлшеріне сәйкес болғаны дұрыс деген пікірдеміз.
o ... ... құс ... ... зерттеу
Теңіз тұзы - бұл тұзды, негізінен теңіз суын буландыру арқылы алады. Бұл ... жай ас ... ... айырмашылығы оның құрамындағы әр түрлі минералдардың көптігінде. Американың ... ... бірі ... ... тұжырымы бойынша көптеген аурулардың басты себебі минералдардың жетіспеушілігінен басталады. Ол ғалымның ... ... ... ағзаға дару деңгейі минералдардың байланыс жағдайында болуына тікелей байланысты. ... > ... ... дару ... жоғары болады. Себебі, оның құрамындағы минералдар айналысындағы органикалық я болмаса неорганикалық заттармен тікелей байланыста болады. Теңіз тұзының құрамында көптеген ... ... ... ... ... ... ... екінші тәжірибені жүргіздік.
Мекиендердің тәжірибедегі зоотехникалық көрсеткіштері 5 кестеде көрсетілген.
7 -кесте. 60 күндік тәжірибе мерзіміндегі мекиендердің зоотехникалық көрсетіштері
Көрсеткіш
Топ
1 бақылау
2 ... ... ... ... ... басындағы мекиендердің тірі салмағы, г
1815+-14,2
1837+-14,9
Тәжірибе соңындағы мекиендердің тірі салмағы, г
1860+-15,8
1862+-11,7
Тәжірибе барысындағы 1 бас мекиеннің ... ... ... ... ... ... ... орта жұмыртқа салмағы, г
65,14+-0,57
65,47+-0,52
% бақылау тобына қарағанда
100,0
100,5
Бір мекиеннен алынған жұмыртқа салмағы, кг
3,388
3,496
% бақылау тобына қарағанда
100,0
103,2
Бір бас құстың 1 күнде ... ... ... ... ... ... ... дан жұмыртқаға шаққандағы жем шығыны, кг
1,33
1,33
% бақылау тобына қарағанда
100,0
98,5
Жұмыртқаның 1 кг ... жем ... ... ... ... ... барысында мекиендердің шығыны болмады, сол себепті құс басының сақталуы жүз пайыз болды. Ал, ... тірі ... ... ... ... ... болғанмағандықтан, бұл көрсеткіш бойынша сараптама жүргізбедік. Мекиендердің тірі салмақтары негізінен біркелкі болып, осы кросстың стандарттарына ... ... ... уақытта тәжірибе жүргізген топтың мекиендеріінің бір басқа шаққанда 53,4 дана ... ... ... ... ... ... ... 2,7 пайызға көп жұмыртқа берді. Теңіз тұзы мекиендердің жұмыртқалағыштық қасиетіне әсер етіп, ... ... ... ... ... ... 2,3 ... жоғары болды. Сонымен қатар, теңіз тұзы қосылып жемделген мекиендерден алынған жұмыртқалардың орта самағы 65,47 г ... ... ... ... ... орта салмағынан 0,5 % жоғары болды. Демек, тәжірибе тобындағы мекиендердің жұмыртқалағыштығы жоғары болуы есебіне жалпы мекиендерден алынған ... ... ... ... ... ... 3,496 кг артық болып, ол топпен салыстырғанда 3,2 % жоғары болды.
Теңестірілген толыққанды ... ... ... ... тұзы 10 ... ... жем шығынын 1,5 % төмендеуіне оң әсерін тигізді. Сонымен қатар, бұл көрсеткішті алынған жұмыртқалардың 1 килограммына есептесек 2,4 % кем ... ... ... ... ... ... жұмыртқалардың морфологиялық көрсеткіштері 5 кестеде көсетілген.
8 - ... ... ... ... ... бақылау
2 тәжірибе
Жұмыртқа салмағы
61,07
61,19
Жұмыртқа тығыздығы
1,077
1,078
Ақуыздың биіктігі, мм
7,01
7,19
Ақуыздың диаметрі, см
8,08
8,07
Ақуыз массасы, ... уыз ... ... уыз ... ... уыз массасы, г
17,51
17,57
%
28,70
30,40
Қауыз массасы, г
4,56
4,57
%
7,47
8,15
Жұмыртқа қауызының ... ... ... ... ... , ... қауызының қалыңдығы, мм
0,29
0,31
Жұмыртқа ақуызының индексі, %
6,17
7,02
Жұмыртқа сары уызының ... ... ... ... ... ... жұмыртқалағышынан кейінгі экономикалық маңызы бар көрсеткіш. Бұл көрсеткіштердің мәні инкубациялық ... ... ... бағаланады.
Біздің зерттеулерімізде ақуызбен сары уыздың массалары тәжірибелік топтада және бақылау топтада айтарлықтай айырмашылығы болмады.
Жұмыртқа қауызының ... ... ... ... ... 20 мкм ... демек бұл көрсеткіш теңіз тұзының жұмыртқа қауызына оң әсер бергенін көрсетіп тұр.
Тәжірибе ... ... ... ... ... ... 0,31 мм болды, аталған көрсеткіш 10,7 % көп ... ... ... қауызының қалыңдығымен салыстырғанда. Демек, құсты жемдеуге ас тұзының орнына теңіз тұзы қосылған ... ... ... және де басқа да элементтердің қауыздың қалыптасуына оң әсерін тигізетінін көрсетіп ... ... және ... ... ... ... ... - кесте. Тәжірибенің басындағы жұмыртқалардың химиялық және дәрумендік ... (% , ... ... шаққанда)
Көрсеткіш
Топ
1 бақылау
2 тәжірибе
Шикі протеин
46,25
46,23
Күл
3,22
3,23
Сары уыздағы А дәрумені, мкг/г
7,86
7,98
Сары уыздағы В дәрумені, мкг/г
4,61
4,62
Ақуыздағы В дәрумені, мкг/г
3,50
3,60
Сары уыздағы Е дәрумені, ... ... ... жұмыртқаның құрамындағы шикі протеин, күлдік элементтердің мөлшері, ... және ... ... ... және бақылау тобындағы мекиендерден алынған жұмыртқалардың құрамында бір - біріне ұқсас болды.
Тәжірибе соңындағы жұмыртқа құрамының көрсеткіштері 10 кестеде ... - ... ... ... ... (% , ... затқа шаққанда)
Көрсеткіштер
Топ
1 бақылау
2 тәжірибе
Шикі протеин
47,26
47,82
Күл
3,47
3,77
Сары уыздағы А дәрумені, ... ... Е ... ... ... В ... ... В дәрумені, мкг/г
3,77
4,35
Кальций
0,231
0,249
Фосфор
0,740
0,890
Каротиноидтар мкг/г
12,90
13,15
Тәжірибе соңындағы көрсеткіштерге сараптама жүргізейік. ... ... ... алынған жұмыртқаның құрамындағы шикі протеин, күлдің құрамындағы элементтер, дәрумендер және каротиноидтар біршама ... ... ... ... ... ... болған себебі біздің пікірімізше теңіз тұзының құрамындағы әр түрлі элементтердің көптігінде деп ... ... Әр ... ... ... оң ... ... теңіз тұзы қосылған мекиендер біршама көптеу өнім беріп және ... ... ... ... ... ... болды.
o Теңіз тұзының әсерін өндірістік негізде бақылау
Теңіз тұзы - бұл ... ... ... суын ... арқылы алады. Бұл тұздың жай ас тұзынан негізгі айырмашылығы оның құрамындағы әр түрлі минералдардың ... ... ... ... бірі ... ... тұжырымы бойынша көптеген аурулардың басты себебі минералдардың жетіспеушілігінен басталады. Ол ғалымның тұжырымы ... ... ... дару деңгейі минералдардың байланыс жағдайында болуына тікелей байланысты. Ондай > минералдардың ... дару ... ... ... Себебі, оның құрамындағы минералдар айналысындағы органикалық я болмаса неорганикалық заттармен тікелей байланыста болады.
Теңіз тұзының құрамында біршама мөлшерде табиғи йод ... ... ... ... бір ... ... ... қарағанда табиғи теңіз тұзының құрамында орта есеппен 0,7 мг\кг нан кем емес йод болған. Арнайы йодталған ас тұздарының құрамында ... ... 40+-15 ... ... ... тұзының дәмі ас тұзының дәмімен салыстырғанда онда білінбейді. Теңіз тұзын адамдардың қолданғанына 4000 астам жыл болған. Теңіз тұзын ... ... ... ... ... ... Италия, ал азияда Қытай, Индия және Япония. Дүние жүзінде теңіз суларынан 6 млн астам тонна теңіз тұзын өндіреді.
Әлемдік ... ... ... тепе-теңдік жағдайында сақталып тұрған кейбір химиялық элементтердің адам ағзасында ... ... ... және ағза үшін ... бар ... мөлшерінің кеміп кетуі байқалуда. Химиялық элементтердің барлығы да тиісті мөлшерден артық болса немесе ... ... адам ... кері әсер ... анықталған. ://ansya.ru/.Әр түрлі организмдер жасушасының өзіне тән өзгешеліктері болғанымен, олар құрамындағы химиялық элементтер сипаты жағынан ұқсас келеді. Жалпы ... ... ... ... 70- тен аса ... ... тірі организмдерде олардың 24 тұрақты түрде ұшырасады. Осы жерде айта кету керек, минералдар құрылымдық қызметтерімен қатар көптеген ферменттердің құрамында кофакторлық ... ... ... ... деңгейде жұмыс істеуіне өз ықпалын тигізеді. Мысалы магний 300 астам ... ... ... ... ... ал ... ... астам ферменттік жүйенің жұмысына араласады. Сонымен қатар, бір мезгілде бірнеше ферменттің ... ... ... ... ... ондай элементтердің жетіспеушілігі байқалса, ферменттер әрекет ететін ағзаның қызмет істеу қабілетіне зақым келуізаңды құбылыс. http://xn--c1atere.xn--p1ai/upload/files/Tutelian.pdf
Өндірістік ... ... ... облысы, Сайрам ауданыда орналасқан мекемесінде мекиендердің өнімділік көрсеткіштеріне әсерін сол мекемеде ... ас ... ... ... мекиендердің өнімділігіне салыстырмалы түрде зерттедік. Бұл зерттеулерді жасауға бізге аталған мекеменің зоотехникалық лабороторияның ... ... ... ... нәтижелерін сараптама жасауға өз мүмкіншіліктері болғанша жағдай ... Бұл ... ... атап өткендей тәжірибе жүргізілетін және бақылау топтарының қоршаған ортасының жағдайы Бүкілресейлік құс шаруашылығы технологиялық және ғылыми зерттеу институтының ... ... ... ... ... ылғалдылық, жарық тәртіптемесі, құстарды отырғызу тығыздығы). Мекиендер толыққанды теңестірілген құрама жеммен жемделді. Ол құрама жемнің сапасы Бүкілресейлік құс шаруашылығы ... және ... ... ... ... ... ... Өндірістік тәжірибені жүргізу үшін мекеменің мамандарымен келісе отырып құс ... екі ... ...
11-кесте. Бақылау тобындағы мекиендер орналасқан құсхана ... ... ... ... жүргізілген құсханада құсқа арналған құрама ... ... ... ... ... ... ас тұзын қолдандық.
*
*
*
*
*
*
*
*
12-кесте. Тәжірибе ... ... ... ... ...
Жасы
Құстың
Бастап
қы
саны
Лажсыздан
сойылғаны
Шығын
Құстың
ай
соңын
дағы
саны
Орта
ша
құс
басы
Өнім
ді
лігі
Жалпы
өнім
%
бас
%
бас
5-6
9700
1,6
155
0,6
58
9487
9594
16
153500
6-7
9487
1,6
152
0,6
57
9278
9382
22
206400
7-8
9278
1,5
139
0,5
46
9093
9185
24
220440
8-9
9093
1,2
109
0,5
45
8939
9016
27
243430
9-10
8939
1,2
107
0,5
45
8787
8863
27
239300
10-11
8787
1,3
114
0,4
35
8638
8712
28
243930
11-12
8638
1,3
112
0,4
35
8491
8565
28
239820
12-13
8491
1,3
110
0,4
34
8347
8419
27
227310
13-14
8347
1,3
108
0,4
33
8206
8276
26
215170
14-15
8206
1,4
115
0,5
42
8049
8127
26
211300
15-16
8049
1,4
112
0,3
24
7913
7981
24
191540
16-17
7913
0,5
40
0,1
8
7865
7889
22
173550
Барлығы
15,6
1373
5,2
462
295
2565690
Тәжірибе жүргізілген құсханада құсқа тұз ретінде жаңадан өндірісте қолданып ... ... ... ... ... және бақылау тобындағы құс басының өзгеру барысы осы құстың стандарттық мөлшерлеріне сәйкес ... ... ... 15,6% және 15,7% ... Құс ... ... тәжірибе тобында 1373 бас, ал бақылау тобында 1409 бас болды. Бұл көрсеткіштің аздау болған ... ... құс ... ... ... ... және ... тобындағы мекиендердің жылдық жұмыртқалағыштығы әр мекиенге шаққанда 295 дана болды. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Тәжірибе тобындағы және ... ... ... ... ... ... сараптамадан өткізсек, екі топтың көрсеткіштерінде үлкен айырмашылық байқалмады. Сол ... ... ... ... ... ас ... орнына майдаланған теңіз тұзын өндірісте қолдануға болады деген тұжырым жасаймыз. Теңіз тұзының бағасы 35000 ... ... бұл > ... ... серіктестігінде қолданатын ас тұзының бағасымен бүгінгі таңда бірдей, ал берер пайдасы жоғары. Себебі теңіз тұзы қосылған құрама жемнен алынған ... ... ... жай ас тұзы қосылып жемделген құстардан алынған жұмыртқасының сапасынан жоғары. > жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің бір жылдық ас ... ... ... 80 ...
+ ... ... дипломдық жұмыста құс азығындағы құрғақ ашытқыны қолдану тиімділігі туралы жұмыстар жүргізілді.
ЖШС құс етін және ... таза ... ... ... ... ... кезде фабрикада 2015 жылғы мәлімет бойынша жалпы құс саны 74%, ал ет ... 26% ... ... ... ... төмендегі кестеде көрсетіліп отыр.
Біз цехтың ғимартының 3000000 теңгеге сатып алдық.Бір жылдағы оның амортизациясын ( 8 % ) ... құны 240000 ... ... ... ... ... Құс ... қондырғыларының құны және амортизациялық бөлінулер кестесі

Қондырғылар
Дың атауы
Қондыр-ң
бірлік саны
Жабдық
құны
Санитарлық-
техникалық
және ... ... ...
құны,
теңге
Нор
ма ,
%
Сомма
сы,
теңге
1
Жем
майдалағыш
2
50000
100000
40
40000
140000
8
11200
2
Дозатор
2
30000
60000
40
24000
84000
8
6720
3
Жем
араластырғыш
2
55000
110000
40
44000
154000
8
12320
4
Жем таситын ... ... ... - ... ... ... - батарея
1
800500
800500
40
320200
1120700
8
89656
8
Трактор
1
8000000
8000000
40
3200000
11200000
8
896000
9
Қауырсын
тазалағыш
1
50000
50000
40
20000
70000
8
5600
10
Барлығы
12
1669500
133509
6
14-кесте. Күрделі шығындардың салыстырмалы сметасы

Статьялардың аталуы
Күрделі шығындар,
теңге
1
Өндірістік мақсаттағы обьектілер
а)
Ғимараттар мен ... ... - ... мен ... ... қорлар
1575096
2
Көлемнен тыс күрделі шығындар (10 % негізгі қорлар ... ... ... құн ы ... Бір ... ... ... балансы ( күндер бойынша )

Уақыт шығындардың аталуы
Үзіліссіз ... ... ... ... уақыт
365
2
Демалыс күндер саны
98
3
Жұмыс уақытының номиналды ... ... ... жұмыс күндер саны
267
16-кесте. Құс фермасындағы жұмысшылар санын есептеу

Мамандықтың
аталуы
Маман
ның
раз
ряды
Жұмыс
шы
саны
Смена
саны
Тәулікте
келу
саны
І
Жұмысшылар ... ... ... ... қоймасындағы
оператор
ІІ
2
1
2
3
ЗИЛ жүргізушісі
ІІ
1
1
2
4
КБН батареларының
слесарь-оператор
ІІ
2
1
2
5
Инкубатор
операторы
ІІІ
1
1
1
6
КБУ батареяларының
слесарь-оператор
ІІІ
2
1
2
7
Құс сою бөлімінің
жұмысшысы
ІІ
1
1
1
Атқарушы топ
жұмысшыларының
барлығы :
10
ІІ
Көмекші жұмысшылар :
1
Вакцинатор
ІІІ
1
1
1
2
Лаборант
ІІІ
1
1
1
Көмекші жұмыс
шылардың
барлығы
2
Ферма бойынша
барлық ... Құс ... ... және жұмысшыларының еңбек ақы қорын
есептеу ... мен ... ... ... ... :
1
Кәсіпорын
Бас шысы
1
100000
1200000
40
40000
1240000
ІІ
Мамандар
1
Бас
бухгалтер
1
60000
720000
40
24000
744000
2
Зав.лабор
1
48000
576000
40
19200
595200
3
Зоотехник
1
45000
540000
40
18000
558000
4
Ветеринар.
Врач
1
40000
480000
40
16000
496000
Барлық
басшылар
мен
мамандар
5
3633200
ІІІ
Жұмысшылар
1
Трактор
жүргізуші
1
20000
240000
30
6000
246000
2
Құс
қоймасында
ғы оператор
2
48000
376000
30
14400
590400
3
ЗИЛ
жүргізушісі
1
20000
240000
30
6000
246000
4
КБН батар.
слесарь ... ... ... Құс ... ... ... шикізаттар мен материалдардың
құны

Калькуляция баптары
Өлшем бірлігі
Бір өлшемнің
бағасы, теңге
Бір күндік
өнімнің
өлшем ... ... ... ... ... ... ... т
2
Ақуыз
жемдер
кг
50
240
87600
4380000 т
3
Минералды азық ... ... ... материалдары
1
Жанар май
л
60
30
8040
482400 т
2
Вет.дәрі-дәрмектер
кг
2000
0,12
321,6
643200 т
Барлығы
17287800
Қызметкерлер
мен жұмысшы
лардың еңбек
ақысынан 21%
әлеуметтік
салық
645848,7
Барлығы
17933648,7
19-кесте. ... ... ... сметасы

Статьялардың аталуы
Күрделі шығындар, теңге
1
Өндірістік мақсаттағы обьектілер
а)
Ғимараттар мен құрылыс үйлер
240000 теңге ... мен ... ... ... ... мен ... ... ақы қоры
6708670 теңге
3
Құс фермасына қажетті барлық шикізаттар мен
Материалдардың құны
17933648,7 теңге
Барлық негізгі қорлар
26217414,7 теңге
4
Көлемнен тыс күрделі шығындар (10% ... ... ... ... ... ... ... бойынша өндірістік қуат есебі келесі формуламен анықталады:
ӨҚ = К · Н · ... = ... ... = 12 ... ... ... ... өнімнің өзіндік құнын.Одан шыққан сомманы шығарылатын өнім көлеміне көбейтеміз.
П= ( Цдог.- Спр. )* V прод.
П= ( 14 - 12 ... ... ... ... ... ... ... қорлармен айналым құралдардың құнына қатынасы ретінде анықталады.
П
Р = ----------------- *100%
Фо + Он
4800000
Р = -------------------- *100%= 16,6%
28839156,17
Капитал ... ... ... ... ... ... көлемінің жылдық қатынасына ретінде анықталады.
П
Е = ------------
К
4800000
Е = ... ... өтеу ... ... ... ... цех бойынша капитал салымдарының көлемінің жылдық пайда суммасына қатынасы ретінде анықталады.
К
Токуп = ------------
П
28839156,17
Токуп = ... 6 ... ... ... ... ... Құс азығындағы құрғақ ашытқыны қолдану тиімділігіның жоспары.
Кәсіпорын аты: ЖШС
Мекен - жайы: Сайрам ауданы, ... ... ... ... ... ... ... және құс етін өндіру саласы
Қызметтің негізгі түрлері: Теңіз тұзын ... ... ... ... қасиеттерін жоғарлату.
Басталу мерзімі: 18.01.2015
Бизнес - ... ... ... ... ... ... қаласы, Сайрам ауданы, Жаңа-талап ауылында орналасқан. Негізгі құрылған жылы 1963 ж ... ... ... даму ... ... ... және құс етін өндіру болып табылады. Дайын ... ... ... беру транспорт түрі - газель.
Жоспар ... ... ... ... ... арнайы дайындалған құрғақ ашытқыны пайдалана отырып, тауықтардың жұмыртқалағыштығын ... ... ... ... мақсатқа жету үшін құнды витаминдердің барлық түрін пайдаланып, құрғақ ашытқы ... ең ... ... - осы дайындалған құрғақ ашытқыны барлық құс шаруашылықтарында, сонымен қатар шет мемлекеттердегі құс шаруашылықтарында пайдалану.
Сіздің өніміңізді сату немесе ... ... ... ... ... болатын тұтынушылар: сіздің өніміңізді сататын сауда кәсіпорындары; делдалдар ... ... ... ... ... сататын супермаркеттер болып табылады,
Алға қойған мақсатқа жету үшін 18 567 345 тенге ... ... ... ... азық ( ... ашытқы ) дайындауға керекті виттаминдерді барлық түрін алуға 2 145 000.
Аппараттар мен құрал жабдықтарға 7 673 ... ... 6 478 ... ... 256 ... жарықтандыру мен жылу беруге 699 457.
Басқа шығындар 1 314 518.
Мүмкін инвесторлар және олардың алдындағы сіздің міндеттемелеріңіз? Алынған қаражатты ... ... ... ... жоғарлытып, ивесторларың сенімін ақтау.
Басқа елдердің ауыл шаруашылықтарнда ашытқыны қайта қолданып жатыр.Мысалы Франция және АҚШ 90 - 95 ... ... ... ... азықтарға қайта өңдейді.Оның құрамында кепкен протеин жеңіл қорытылатын көміртегі, дәрумендер, микро және макроэлементтер бар.
Кепкен азықты ... ... ... және ... ... азық ... қолданылады.Болмаса шаруашылықтармен сатып алынып бидай ... ... ... ... ... ірі қара мал басына жем ретінде қолданылады.Жоғары энергетикалық құндылығы және құрамындағы пртеиннің бар ... , оны ерте ... ... ... кепкен азық - түлікті қолданылуы бидай фуражын ... ... ... кепкен ашытқы жоғары ақуызды азық құрамында өсу факторын барын байқалмайтын тыс қосымша азық уызды және жеңіл қорытылатын көміртегі ретінде қолдануы ... ... ... ... құны, теңге
Пайда ,мың теңге
Тиімділік
Жетілдіруге
дейін
Жетілдірген
нен кейін
Жетілдіруге
дейін.
Жетілдірген
нен кейін
Жетілдіруге
дейін
Жетілдір
геннен
кейін
51275,4
51099,8
675234,3
1021520,66
35,7
42,5
Бұл құс ... ... ОҚО ... ... ... елді мекенінде құрылды.Бұған негіз болған 1963 жылы ... ... ... ... ... бойынша құс жұмыртқасын және құс етін көбейту мақсатында құрылған.
... ... ... 500 адам ... ... ... ... негізгі өнімдер: құс жұмыртқасы мен ет өндіру.
Фабриканың жылдық ... 1 250 000 дана ... және ... ет ... ... құрылған.
Азықтандыруға қажетті барлық технологиялар, құрал - ... ... және ... ... ... ... 1988ж бастап шұжық цехы мен жылдам мұздататын агрегаттарды фирмасынан әкеліне бастады.
1996-1997ж.ж бастап фабрикасы ... ... және ... ... ... ... ... алынды. Сомен қоса компаниясынан витаминдер мен ақуызға бай премикстерді ала ... алып ... ... 20га.
21-кесте. Жетекшілердің, мамандардың еңбек ақы қоры
Лауазымы
Сметалық бірлік саны
Айлық оклады
Жылдық еңбек ақы қоры,теңге
1.Бөлім
бастығы
2.Зоотехник
1
1
55000
1014520
Барлығы
32000
639696
1654216
22-кесте. Жобаланушы ... - ... ... ... ... жобалық қуат
Дана/ж.жұмыртқа
т /жыл, ет
1 250 000
3 550
Өзіндік құн ... ... өнім ... ... ... ... ... саны
адам
500
Бір жұмыскердің еңбек өнімділігі
теңге/адам
1750
Бір жұмыскердің орташа
жылдық жалақысы
теңге/адам
436,13
Өнім бірлігінің өзіндік құны
тенге
14-340
Шартты жылдық үнемдеу
теңге
1997425
Шығындардың орын ... ... ... ... - ... ... ... негізгі өнім ретінде жұмыртқа мен құс еті, құрама жем болғандықтан халық тамақ ретінде көп пайдаланады. Өйткені ... ... құс еті адам ... 97 ... ... ... ... өте бағалы азық. Оның құрамында адам организміне керекті барлық заттар бар. Атап айтқанда: ақуыз, ... ... - ... ... ... және т.б. ... жоспар бойынша 86млн дана жұмыртқа. 454 тонна құс етін ... ... ... ... ... ... тек қана азық ретінде ғана емес касметикада, макарон өндіру орындарында кеңінен қолданылады. Құс еті өте бағалы және диеталық азық ... ... Жыл ... құс етін ... 15 ... дейін өсіру көзделген. Қазіргі кезде фабрикасының өнімдерін Оңтүстік өңірде ғана емес Жамбыл, Қызыл-орда, Маңғыстау облыстарындакеңінен таралған. Фабриканың ... ... - ... таза өнім шығару. Жақсы өнім алу үшін ең бастысы құсты азықтандыру. Фабрикада азықтың құрамына қосылатын премикстерді Германиядан әкеледі. Бұл премикстің ... ... ... ... ... макро - микроэлементтердің барлық түрі қосылған. Сол ... ... ... және ... азықтандыру қажет.
Маркетинг жоспары
Фабрикадан жұмыртқа мен ет өнімдермен халық сұранысын толық қамтамасыз ету. Халық сұранысын жоғарылатып соған сәйкес ... тең ... ... керек. Болашақта құс еті мен жұмыртқаны өндіру технологияларын қарқынды ... ... ... ... өнім алу үшін ... ... ... азықтандыру керек, азық шығынын едәуір мөлшерде төмендету болып табылады. Осы мақсатта біз жемді өзімізде дайындап, ал оған қосылатын арнайы құрғақ ... ... ... ... гөрі Ресейден әкелген бізге тиімді. Азықты құстарға жеткізіп беруді механикаландыру, электр жарығын аз пайдаланылатын техникаларды пайдалану. Құстардың ... ... ... ... ... ... ... таңдап алу. Құс клеткаларын пайдалану мерзімін ұзартатын клеткалық батареяларды пайдалану. Құстарды инфекцияға шалдықпаун, санитарлық - ... ... ... қатар құарма жемді тасымалдайтын көлік түрлерін тиімді пайдалану. ... ... ... ... ... Бұл ... ... басқару жүйесін дайындап, оны өндіріске енгізудегі ең басты талап.
23-кесте. Өнім бағасы
Өндіруші
Өнім түрлері:
Құны :
Шымкент құс фабрикасы
Жұмыртқа
14 тенге /дана
Құс ... ... ... тенге/кг
Өндірістік жоспар
Ғимараттар : 1.Ата-аналық бөлім; 2.Инкубация бөлімі; 3.Толықтырғыш бөлім; 4. Өндірістік бөлім; 5. Құрама жем ... ... ... 7. Құс сою ... ... - жабдықтар: 1.Құрама жемді тасымалдайтын шағын бункерлер. 2. Инкубатор: 3. КБР-1; 4. БГО -140; 5. ... ... ... ... ... кеткен шығындар
Шағын баптарының аталуы
Соммасы, теңге
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
Жабдық,құрылғы,ғимарат амортизациясы.
Жабдықты пайдалануға және оны күтуге ... ... ... істеу бойынша қосымша және негізгі жалақысы.
б) әлеуметтік салық (2 бап ... ... мен ... ... шығындар (1,2,3, бу соммасынан 10-15).
Басшылар мен мамандар жалақысы.
Әлеуметтік салық (4 бап ... мен ... ... ... жылу беру ... ... - тұрмыстық қажетті су.
Ғймараттар мен құралдарды ағымды жөндеу.
Еңбекті қорғау боиынша шығындар.
Басқада шығындар .
Барлығы.
836527,54.
679117,021.
115368.
524973,5
454186,8.
1654216
256120.
44532,2.
654925,32.
5200,68.
247312,6.
415412,8.
2872156,3.
8760048,761
Ұйымдастырушылық жоспар
Негізгі ... ... ... Бас ... ... ... жетекшісі.
* Жетекші көмекшісі.
* Жұмысшылар
* Құсшылар
* Құсшы көмекшісі
* Ветеринарлар
Кәсіпорын бөлімшелерінің ара - қатынасы тығыз ... ... олар бір - ... жұмыс істей алмайды.
Бас зоотехниктің көмегінсіз азық мөлшері, азық ... ... ... ... мен ... өлшенбейді. Ветеринардың өзі мөлшерлеп, құнарлы азығы мен жем - ... ... ... ... ... еңбек ақы қоры
Жұмысшылардың мамандығы
Тариф
тік
разряд
Р
Сағат.
тариф.
ставка.
Негізгі
қор.
теңге
Жылдық ... Бас ... ... жетекші.
3) Жетекші көмекшісі.
4) Құсшы.
5) Құсшы көмекшісі.
5
4
4
5
4
5
10
4
4
3
110
100
91
100
91
2 127584
1652142
2365248
1439484
1563311
5282878
2481296
4874295,7
1853761,3
1944774,7
Барлығы
16 437 ... ... ... ... ... төмендегідей болып келеді:
* Ғимаратты салуға кеткен шығын + техникалық құрал - жабдықтардысатып алуға ... ... + ... және де ... ... ... мына ... 10 414 264 теңгені құрайды.
* Шикізатты сатып алуға кеткен шығын 2 145 000 теңге.
* Қызметкерлерге ... ... ... қоры 1654216 ... ... ... ... қорына кеткен шығын16 437 ... ... ... ... ... ... қосқанда 18 567 345 теңгені құрайды. Өндірістік ... ... ... көрсеткіштерді анықтаймыз:
26-кесте. Қаржылық жоспар
Көрсеткіштер
өткен мерзімді бағалау
Болшақты бағалау
Табыс
28 821 673
31 492 ... ... 254 ... 925 ... пайда
8 109 328
10 780 029
Негізгі және айнымалы
құралдардың шығыны
10 414 246
12 712 856
Орташа күндік пайда
261600
416935
27-кесте. Несие ... ... ... (тг)
Пайыз мөлшері
(%)
Қайтару мерзімі
(жыл)
Жалпы
қайтарылатын
қаражат (тг)
18120000
22
3
30079200 т ... ... ... тізбесі
Орындалатын жұмыстар тізімі
Жұмыстың орындалу мерзімі
Жобаны құрылтайдандыру
18.01.2015ж
Сауда өкілеттіліктерінің қызмет етуін бастауы
17.06.2015ж
Дилерлердің жұмысының басталуы
26.06.2015ж
Өндіріске қажетті материалдарды ... ... ... ... ... ... сату мен заказ алу
09.09.2015ж
Бірінші шоттарды төлеу
13.11.2015ж
Жобаның тәуекелділігін талдау
Сатылған өнім үшін төлемақысының кешігу уақыты өнім ... ... ... - ала ... ... тұрып, тәуекелге келеді. Көрші шаруашылықтармен өнімге - өнімді бартер жасауға болады. ... ... ... ғана емес шет ... құс ... ... ... - саттық келісім шартын жасасу керек. Қазіргі кезде тәуекелге бармай бизнес жасау оңай ... Сол ... ... ... ... және ... жасау керек. Тәуекелді төмендету үшін инвесторлардың сенімділігін жоғарылататын іс-шараларды жасау. Ол үшін өндірілген өнім ... сай болу ... ... - ... ... ... жетпей қалуын сақтандыру.Бұл сақтандыру әкімшілік пен мемлекет теори я ларын ... - шарт ... ... ... ... берілетін қаражатты банк арқы лы сақ танд ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру.Инфляцияға байлан ысты қаржының 10-12 пайызын инфляци я жеп қойды.Кез - ... ... ... н ... ... ... ым ... алыну керек. Сол заттың сапасын ескере тура және де құс фабрикаларынан шығатын ... ... ... ... және де ... тұтын ушыл арға жоғары бағм ен сату керек.
2.5 Тіршілік қауіпсіздігі
2.5.1 Потенциалды қауіпті және ... ... ... ... ... ... ... және еңбекті қорғау туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы ... және ... ... ... ... ... ... тұрады.
Егер Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шартта осы заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықарлық шарттың ережелері қолданылады. Құс шаруашылығында бас ... , ... бас ... ... ... бас ... құрылысқа - құрылысщы инженер, электрге - бас электрик жауапты.Құсты бағып-күтуге жіберілген ... ... ... нұсқаулар беріліп, оларды сәтсіздік болған жағдайда алғашқы медициналық көмек беру ережелерімен таныстырып отырады, жұмысшы немесе қызметкер жұмысқа алынған ... ... - ақ ... қауіпсіздік ережелерімен таныстырылады. Бас зоотехник құстарды күтуге қабылданған, сонымен бірге құс шаруашылығында қолданылатын азықтандырғыш машиналарды ... ... ... ... ... баріледі. Егер сәтсіздік болса, онда бас инжинер сол саланың басқа мамандармен бірге сол жерге қайтадан нұсқаулар береді. Шарушылық басшылары бақытсыздықты ... ... ... ... ... ... жояды, қайтадан нұсқаулар береді. Қауіпсіздік ережесіне сәйкес құс ... ... ... ... ... ... ... қайта қарайды. Жалпы еңбекті қорғау жұмыстарын орындау шараларына негізінен ... ... ... үшін ... көк ... кезде бақытсыздық жағдайын болдырмау үшін жолдарға, кіре берістерге құм сеуіп, майлар үнемі жуылып, кептіріліп отырады. Жұмысшылар қоқыс шығаратын кезде ... ... киюі ... ... ... ... міндет - жұмысқа жаңадан келгедерді, ауылшаруашылық орындарында құстарды күтуде, химиялық ұлы заттармен қалай жұмыс жасау принципі ... ... ... ережелерімен таныстырады.
2.5.2 Жұмысты жүргізгенде қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған шешімдер
Құс фабрикаларында қазіргі уақытта механикаландырылған жабдықтардың (ресейлік және шетелдік) комплексі бар. Бұл ... ... және ... ... беретін құрал,түбі көтермелі ұя және механизм күші мен жұмыртқа жинағыш аспап, құс қонақтайтын сымдар, ұяларды және құс ... ... ашып ... ... қондырғылар, құс саңғырығын жинайтын механизмдер, өндірістік процестерді автоматты жолмен басқаратын ... бар ... ... ісі ... Құс ... ... ... бір орталықтан келетін ыстық сумен, ыстық бумен, ауамен және электр ... ... ... ... ... ... ... жылытқыш қосымша қолданылады, ал соңғы уақытты индрақызыл сәулелі қондырғылар қолданылады. Балапандарды торларда ... - ... ... ... ... желдеткіштер ұштастырылған ауамен жылыту жолын қолданады. Балапандарды торларда бағып - күтетін қораларда механикаландырылған ағынды желдеткіштер ... ... ... ... ... ... қораларында таза ауаны механикалық жолмен беріп тұратын табиғи және жасанды желдеткіш болу алдын - ала ... ... ... ... ... - ... қораларға, инкубатордағы құс саятын цехтарға, сондай - ақ құс ... ... ... қораларға орналастырылады. Қазіргі уақытта күтіп - бағумен, азықтандырудың әдістерін және жаңа техника дамыған жетістіктерін пайдалану ... ... құс саны көп ... ... ... ... тауықтан жылына 280 - 290 жұмыртқа, 50 - 60 күндік еттік балапандардың салмағы 1800 - 2000 ... ... ... ... Шаруашылықтарда осы механикаландырылған технологияның арқасында қазіргі таңда бізге ... ... ... Құс ... мен құс ... ... сою мен ... негізінен механикаландырылған жүйелерде жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта біздің елімізде фабрикалары мен құс комбинаттары үшін тауықтар мен балапандарды өңдеуге ... ... ... автоматты жүйелер, ішек - қарындарын жаруға және ұшаны салқындатуға арналған жабдықты қоса есептегенде құстың барлық түрін ... ... ... жүйелер шығарылады. Құсты өңдеудің тасқынды - механикаландырылған жүйесі құсты союдан, ұшаны тоңазытуға дейінгі бірегей толассыз технологиялық ... ... ... = Б / Б+В х ... - ... адам ... - қол жұмыс адам саны
10 - бір күндік жұмыс уақыты (сағат)
Б = 540 x 10 = 5400 ... = 60 x 10 = 600 ... = Б / Б+В х 100% = 5400 / 5400+600 = ... қораларының жобаларында құсқа қажетті микроклимат жасау,еңбекті коп керек ететін процестерді механикаландыру көзделеді. ... ... ... оларды жүзеге асыру прогресті әрі тиімді жүргізілу керек. Белгілі бір фермаға арналған ... ... ... ... ... ... сай келу ... ескеру керек. Балапан өсірілетін құс қоралардың типі ... ... ... ... ... түрлеріне, құстарды орналастыру мөлшеріне қарай және құрылыстың тиісті алаңдарының мөлшеріне ... ... ... ... бөледі, бұларға қанша құс орналасуы өсірілетін құстардың жасы мен түріне байланысты болады. ... ... үшін құс ... ... ... күн шуақ ... қоршаулы алаң жасалады. Асыл тұқымды тауық өсіретін ... ... 45-60 күн ... ... күн шуақ ... ... ... 0,5м\2 есебімен жасалады, ал туғанына 28 күн болған 2м\2 есебімен, ересек тауыққа 3м\2 есебімен жасалады. Құстардың серуен алаңына колетка ... ... ... ... ағаш ... арнаулы қалдықтар пайдаланылады. Тауықтарға арналған алаңдар торлы қоршаумен қоршалады, оның ... ... ... ал ... ... үшін 2,2-2,5м, қаздар мен балапандары үшін 0,8-1м, үйректер мен олардың балапандары үшін 0,5-0,6м ло балапандарға етип жасалады.Күн шуақтағы қоршаулы ... ... ... ... құс қора ... ... ... жолдары болады.
Құс өсіретін қора жайлардың лайықты түрін құсты бағып-күтуге қабылданған жерге байланысты шаруашылықтың көлемімен ... ... ... ... және жергілікті жердің жағдайларына қарай таңдап алынады.
Құс өсіретін қораларды арнаулы типтік жоба бойынша салады. Құстарды бағып - күту ... ... ... мынадай типтермен салынуы мүмкін: балапандардың есеюіне қарай еденде еркін жүріп тұруы үшін секцияларға бөлінген құс қоралар құстарды ... ... - ... цех, жаз ... ... - күту үшін ... ... тұрақты үйшіктер және балапандарда күннің суық кезінде өсіру үшін ауа - ... ... ... ... ... Құс өсіретін қора жайлардың лайықты түрін құсты бағып - күтуге қабылданған жерге байланыстй, шаруашылықтың ... мен ... ... ... - ақ ... және ... ... жағдайларына қарай таңдап алынады.
2.5.3 Жеке басты қорғау құралдары мен біріншілік көмек
Құс шаруашылығында қора - ... ... ... салынуының санитариялық - гигиена жағынан үлкен маңызы бар.
Құс ... таза ... ... ... ... ... ... және жасанды желдеткіш болу алдын - ала көзделеді. Желдеткіш ... ... ... ... құстың тірідей салмағының 1 кг - на балапандар үшін 1,2 - 1,5м3, болуы тиіс, ал ... ... - 5м3, ет үшін ... ... - 5м3 ... ... - 1,5 2 м3 көлемде болуы керек. Құс қоралары ... ... ... ... ... яғни ... ... кере тартылған матадан ауа кіріп тұрады, мұнда өкпе жел болмауы тиіс.
Құстардың денсаулығы мен өнімділігі көп жағдайда төсеніштің құрамы мен ... ... ... ... ... ағаш ... ... сабан тағы басқа материалдар пайдаланылады. Төсеніш қора ... ... - ... ... ... құстың астынан сыз өткізбейді. Тері ауруынан және жарақаттандырудан сақтандырады. ... ... ... ... ... ... ... құс қауырсынын ластамайды, жұмсақ болады. Қора ішіндегі ауа ылғалдылығы мен температура төсеніш жағдайына байланысты. Мысалы: дымқыл, көгерген төсеніштер ... ... ... тыныс жолдары ауруларына себепкер болып гельминт жұмыртқалары мен ... ... ... ... ... ... және ... - санитариялық шаралар жиынтығы зооантропонозды аурулардан сақтауды, еңбек өнімділігін жоғарылатуды, және жоғарғы сапалы өнім алуды ... ету ... ... ... құс организміне әсері температураның, ауаның ылғалдылығымен оның қозғалу жылдамдығының, сондай - ақ ондағы техникалық қоспалардың ықпалы арқылы ... ... ... ауа күрт ... ... ... , бұл ... өнімділігі мен өсімталдығын төмендетеді. Құс қораларында қолайлы ... болу ... ... ауа ... оның ... ... шапшаңдығының, ауа құрамының зоогигиеналық нормативке сай келуінің, сондай - ақ қораларды ... ... бағу ... ... ... техникалық нормаларда көзделген басқада жағдайлардың болуын қамтамасыз ету ... ... ... ... ... 16 - 18 оС салыстырмалы ылғалдылығы 60 70 пайыз ... ... Бұл ... құс қорасының ауа температурасы 4 о С - тан төмен болмауы керек, ал ... ысып ... ... Қазіргі кезде ауадағы шаңды азайту мақсатында және зарарсыздандыру үшін әрі оның ... ... ... тиімді тәсілдер қолданылады. Олар: ауа сүзгіштерін қолдану, ионизациялау, қысқа толқынды УК радиацияны қолдану, химиялық зарарсыздандыру. Ауаны зарарсыздандыру үшін ... ... ... ... резерцин, тиатиленгликоль сүт және янтарлық қышқылдар. Құс фермаларында сонымен қатар құс азығының саласына мал дәрігерінің ... ... азық ... ... ... көру ... кез - келген мал дәрігерлік лабораторияда санитариялық - гигиеналық және ... - ... ... ... ... асырылады. Құс шаруашылығындағы жұмысшылар арнайы санитариялық киімдермен қамтамасыз етіледі. Арнайы киім бұл жұмысшыларды физикалық, химиялық, биологиялық факторлардың әсерімен қорғайтын құрал. ... ... ... ... ... ... етік резеңке шұлықтар жатады. Құс фермасындағы ұяның едені санитарлық - гигиеналық талаптарға сай таза ұсталынуы қажет. Құс ... ауа ... ... ... ... газының көлемімен бағалайды. Құс қорада бұл газдың көп болуы себебінен басқа малдардай ... да ... алу ... ... керісінше құстарда тыныс алу жиілігі кеміп, кейбір ... ... ... соғады. Сол себепті санитариялық ережелерге сай құс қораларының аусы таза болуын қамтамасыз ету керек.
2.5.4 Зертханада ... ... ... жалпы іс - шаралар жүргізу
Құс өсіретін ... жыл ... ... қоры 150 млн ... ... ... 70-75% жетеді. Мұның өзі оны тек қордан шығару проблемасы ғана емес, сонымен бірге ауа басейніне, су қоймаларын, жарамды ... ... ... ... пробламасында тұрады. Құс саңғырығы молынан шоғырландырылатын және шапшаң әрекет ететін тыңайтқыш. Оның химиялық құрамы төмендегідей ... ... ... 34,5-48,3, күл14-40, шикі май 2,9-4,5, шикі клечатка 14-25 , АЭЗ ... ... орта ... ... 175-189 г ... етті ... ... күрке тауықтар 430г, үйректер 423г, қаздар 594г, 1-4 апталық мерзімдігі жұмыртқалайтын тауық балапандары 24г, 5-9 паталық мерзімдегілер 97г, 10-22 апталық ... 176г ... ... шығарады.Көптеген құс фабрикаларында құс қорасындағы саңғырық көлденең транспортердің жәрдемімен құс қорасының жолына ... ... ... ... ... ... самосвалдарға немесе трактор арбасына телуді де көң сақтау қоймаларына апарып төгеді немесе далаға шашып тастайды. Саңғырық сыйымдылығы 750-5000 ... ... ... ... ... бір ... сақтайды.
2.5.5 Зертханадағы өртке қарсы іс - шаралар
Өрт кезіндегі тәртіп. Адамдарды көп қабатты үйлерден эвакуацйяық ... ... - ... , өрт ... дер ... шақырылмауына көп байланысты болады. Сол сияқты, адамдардың жанып жатқан ғимараттан тез шығарудың да маңызы зор.
Адамдарды құтқаруға ... ... Өрт ... ... ... оны ... әрекет ету қажет, ал егер адамдарға тікелей қауіп төнсе, оларды көшіруге қимыл ... ... Егер өрт ... ... ғимаратта басталса, онда өрттің орнына, көлеміне қарамастан адамдарды жедел эвакуяция жасаған жөн. Бірінші кезекте балаларды құтқаруға әрекет жасаған жөн, ... ... ... ... төсектің, столдың астына, шкафтың ішіне, көрпеге тығылады, ... ... ... де ... ... ... ... тастағандықтан заттарды шығаруда, адамдарды құтқаруда, отты сөндірудеайтарлықтай қиындық туғызады. Сондықтан заттардың, жан - ... ... ... ... жасауға әрекететуге қам жасау керек. Өрт сөндіру машиналарының жүріс - тұрысына кесірін тигізбеуі үшін, оттан шығарылған заттар, ... ... ... ... ... ... Өрт ... құралдары, онымен жұмыс істеу ережелеріъ. Өрттің ... ... ... оттегінің, ауаның заттардың тұтануына қажетті температура беретін жылу импулсі керек. Ал оны ... ... осы ... заттарды салқындату немесе отқа керек оттегі мен бауаның жолын кесу қажет. Сондықтан осы мақсатқа өрт сөндіргіш құралдар арналған. Олар ...
* ... ... ... және су түрін пайдаланатын құралдар;
* химиялық және ауа механикалық көбіктер;
* инеттік газдар ( ... азот және т. ... ... құрғақ заттар( мысалы құм) хлорлы металл түріндегі арнайы диюстер.
* өрт сөндіргіш балондар;
* арнйы құрал жадықтар ( ... ... ... жатады.
өрт
14014454826000-13417554826000 қауіпсіздігі
3048000139700022098001397000
өрт кезіндегі
тәртіп
Адамдарды құтқпруға
әрекет жасау
өрт сөндіру және ... ... шығу ... ... эвакуациялық
әдістер. Тез
арада өрт сөндірушілерді шақыру керек. Адамдарды жанып жатқан ғимараттан тез шығару керек.
Адамдарға
тікелей қауіп
төнсе, оларды
көшіруге қимыл
жасау ... ... ... ... ... ... ... Оттан шығарылған
заттар, бюұйым
дар алысырақ
жерлерге
жинақталуы тиіс.
Қажетті заттар
ды салқындату
немесе отқа
керек оттегі мен
ауаның жолын
кесу керек. Осы ... ... ... ағын және ... ... ... ... құм,
арнайы құрал жабдықтар.
Электр
желілерін
дұрыс
пайдаланбау,
ғимарат
төңірегінде
шылым шегу,
өртенген
қоқыстарды
дұрыстап ... ... ... ... ... ... ... байланысты құрама жемге шөп ұнын, фосфат, ұш сатылы премиксті витамин ... СК-10 ... ... ... ... ... белгіленген кестеге байланысты жүргізіледі, оның құрамы мен қоспасы тексеріледі.Әтештерді де осындай құрама жеммен ... ... өнім мол болу үшін ... ... ... ... әтештердің пайдалану мерзімі ұзарып, алынатын ұрықтың сапасы жоғарлайды. Жас тауықтардың 91-150 ... ... ... ... орай 5-10 % жем ... ... ... құс репродукторы құрама жемді құрама жем зауытынан алады.Ло құрама жемді бөлінетін қораларда бірқалыпты квартал және ай ... ... ... ... ... ... құрама жем тексеруден өтіп, жиырма минут ішінде азықтағы тұз мөлшері өлшеніп, қоймаға қабылданады. Онда ... көп ... ... ... ... жем ... астау мен су құйылатын таза болады. Құс қоралары тұрақты жинап алатын, немесе бөлшектеп алатын етіп құс ... ... ... Тұрақты құс қонақтайтын ағаштың асынан қарап түрінде немесе терең ... ... ... ... ... ... құстар қонақтайтын ағаштың биіктігі еденнен 60 - 80см, балапандар үшін 50 см аспауы керек. Қазіргі уақытта өнеркәсіп құс ... ... ... ... жабдықтардың комплексі бар. Тері паразиттері қауырсын және мамық жеушілер жабыспау үшін ... ... күл - құм ... қолданылады. Оның көлемі ересек құстар үшін 0,7 х 0,2 х 1м ... әрі 180-800 ... бір ... ... Құс ... құс ... ұялар салу көзделіп, олар 10-12 тауыққа бір ұядан есептеліп салынады. Құстарды торда бағып - ... ... ... жеке ... жйне қосалқы бөліктері болады. Топтасқан және жеке-жеке торларға бөлінген залдар ... ... ... ... ... ... жұмыртқаның негізгі массасын торда ұстау арқылы алады. Тауық қораларының жарықтандырылуыда тауықтардың өнімділігіне айтарлықтай әсер етеді. ... ... үшін ... сәулелі жарықты қолдану тиімді, сонымен қатар ол тауықтардың бірін-бірі шұқып тастауын болдырмайды.Ал көк жарық ... ... ... ... болады, сондықтанда оны тауықтар ұстау үшін қолданылмайды. Тауық қорасындағы төсеніштің жағдайын үнемі қадағалап отыру ... Ол үшін ... ағаш ... ... ... ... ... шіріген төсеніштерді қолдануға болмайды. Құс қораларында табиғи ... ... ... ... пайдалану қажет, ал терезелері жоқ қораларда тек күнделікті ... ... ... ... қызу ... ... қолданылады, Секцияларды жем салатын оттықпен, су беретін науамен жеткілікті етіп жабдықтайды. Сонымен қатар мұндай балапандарды еденге төсеніш ... ... ... деп ... ... жастағы құстарды бағып - күтетін қораларда және олардың ... ... ... жарық болуы тиіс. Терезелерді қораның алдыңғы жағынан шығарып, еденнен 30-40 см ... ... ... ... ... сол ... ... жарықты толық түсіріп тұратындай болуы шарт Мүмкіндігінше ... ... ... тор ... тиіс.
2.5.7 Өндіріске арналған ұсыныстар
Электр пайдалану өте ыңғайлы. Бірақ оларды орнатқанда және пайдаланғанда ... ... ... ... ... ... зұлымдық ерекшелігі - ол көзге көрінбейді, әрі иісі мен түсі жоқ. ... тогы ... ... адам ... тогы ... ... жанасқан мезетте зақымдайды. Электр тогымен зақымдалмау үшін келесі қауіпсіздік ережелерін есте ұстаңыз:
* техникалық қорғау құралдарында айқас тұйықтауларды болдырмас үшін ... ... ... ... ... ... ... розеткаларды, сөндіргіштерді, лампалық патрондарды, құралдар мен шырақтарды токка қосулы тұрғанда ауыстыруға, жөндеуге болмайды, бұл жұмыстар құралдардың ажыратқыш тұтқалары тоқтан ... ... ғана ... ... ... ... қосу ... міндетті түрде сақтаңыз. Бірінші электр сымы құралға қосылады, содан кейін ғана желіге жалғанады.
* Ақаулы электр құрылғыларын, электр ... ... ... ... ... ... сонымен бірге қолдан істелінген электр құрылғыларын пайдаланбаңыз.
Біріншілей көмек көрсету әдістері - тез ... ... ток ... ... 1000 В ... ... ... үшін кебу таяқты, тақтайды және т.б. кебу заттарды пайдалану керек. Ток әсерінен ажыратқаннан ... ... ... дейінгі көмек көрсетілуі қажет:
* егер зақымдалушы есін жоғалтса, онда оны ... ... ... ... ... ... дәрігер келгенше үзбей тынысы мен тамырының соғысын қадағалап, тыныштықта ұстау қажет.
* егер тұрақты тамыр соғысы мен тыныс алуы сақталып, ... адам ... ... оны төсенішке түзу және ыңғайлы жатқызып, белдігі мен киімін ағытып, таза ауа келуі мен толық тыныштығын қамтамасыз ету, ... - ақ ... ... ... ... егер ... алушының демалысы нашарласа, онда оған жүрекке жанама уқалау мен жасанды дем беру ... ... ... және ... ... қорғау
2.6.1 Кіріспе
Қазақстанның тәуелсіздік алған жылдары білім мен ерекше жаңа мемлекеттік экологиялық қауіпсіздікті ... ... ... ... ... ... және ... қолдануды басқару - Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғау саласында атқарушы органдардың жақсы үйымдастыруы мен дамыған аймақтар жүйесін құрайтын ... ... ... ... ... ... ... мен қоршаған ортаны қорғау саласында мемлекет саясатын құрамдастыру мен артынша жүзеге асыруды қамтамасыз ... ... он жыл ... ... ... жоғары техногенді жүктердің шикізат жүйесі қоршаған ортада ... ... ... ... жағдайлар бірден жақсара қоймады және ол бұрынғыша табиғи жүйенің деградациясымен сипатталады, қоғамның өмір сүруі үшін қажетті қоршаған ... ... ... тұру ... ... биосфераның тұрақсыздануын болдырады.
Қазақстанның экологиялық қауіпсіздігінің проблемалары әлемдік, ұлттық және ... ... ... мәні мен ... ... ... не дәстүрлі экологиялық проблемаларға жататындар: экологиялық зардап ... ... ... ... су асты ... ... қарқынды меңгеруге байланысты қиыншылықта, тарихи ластанулар, әскери-ғарыштық полигонның әсері мен сынақ комплекстерінің әсері.
Қашықтық экологиялық проблемаларға жататындар: ауа кеңістігінің ластануы, ... ... ... ... ... ... өндірістік және түрмыстық қалдықтармен ластану.
Урбанизацияның дамуы, өндірістік обьектілердің өсуі және ... ... ... үнемі өсіп отыруы атмосфераға газ және шаңмен ластанумен жүреді. Бұл ... орта ... және ... ... (әсіресе жоғары дамыған өндірістік елдерде) бұзылуына әкеліп соғады. Өсімдіктер жақсы адаптациялық қабілетке ие болғанымен, олар ауаның жекелеген компоненттерінің өте ... ... өте ... мөлшеріне өте сезімтал болады. Атмосферада көмірқышқыл газының концентрациясының 1 ... % өсуі ... зат ... процестерін бүзады, бұл олардың өсуі мен өнімділігін ... ... ... ең көп ... ... ауыл және ... шаруашылығы. Өндірістік объектілердің маңындағы өсімдіктердің зақымдану көлемі мен интенсивтілігі үнемі артуда. Ластанған ауадан көп мөлшерде зардап шегуі ... мен газ ... ... зонада байқалады. Өсімдіктер ауадағы токсинді заттардың өте аз мөлшерінің өзін теріс сезінеді. Токсинді ... әсер ету ... мен ... ... ... функциялардың бұзылуы жүреді. Мұнда ауыл шаруашылық және бақша культураларының өнімділігі төмендейді, азықтық өсімдіктердің сапасы нашарлайды, бүл ... ... әсер ... ... ... ... де.
Табиғи жайылым біздің елімізде өте көп жерді алып жатыр. Қазақстан жерінде соңғы мәліметтер ... 186,2 ... ... жайылым бар, оның 83,7 % ауыл шаруашылығына пайдалануға жарамды. Осы табиғи ... ... ... ... ... алты ай ал ... ... 7-8 айға дейін көтерілді. Малдан алынған өнімдердің өзіндік құны қолда ... ... ... 1,5-2 ... ... ... ... ұйымдастыруды зерттеу нәтижелері малды шағын отарлап бағу жүйесі жайылымдарды тиімді пайдалану, көп еңбек жұмсалатын процестерді кешенді түрде механикаландыру талабына сай ... ... ... Ал егерде қой шаруашылық кешендерін механикаландырса онда біз ... ... ... едік. Мәселен, қаракөл шаруашылығын өнеркәсіптік жолмен жүргізу үшін машиналар жүйесі жасалынған. Олар мыналар:
- қора ... ... ... азық пен ... ... таратуға арналған машиналар мен жабдықтаржинағы;
- қойларды суаруға арналған ... ... ... ... тазалығын сақтайтын жабдықтар жинағы;
- мал тұратын орындарды тазалау мен дезинфекцияны сақтауға арналғанмашиналар мен жабдықтар;
- мал сапасын сақтау, қырқу, зооветеринарлық ... үшін ... ... сауу мен ... ... ... өнімдерін алдын-алаөндейтін жабдықтар жинағы.
Ауа райының құрғақшылығы мен жер қыртысының эрозияға ұшырау қаупі бар жағдайда жайылымдарды жадаушылыққа ұшырату көптеген алаңқайларда пайдалы ... ... ... малдың жеуіне жарамсыз улы өсімдіктердің көптеп шығуына жол береді.
өсімдіктердің азаюынан, құмның жылжуына байланысты жайылымдардың шөлге ... ... ... ... ... ... жолдарының бірі - табиғи жайылымдарды суару арқылы жақсарту, қоршаған екпе жайылымдар жасау және жайылымдарды аустырып ... ... ... ... пайдалану болып табылады.
Жаңа қоғам орнатушы Қазақстан азаматтары сан алуан міндеттерді шешумен бірге, табиғатты аялау, қоршаған ... ... ... Бұл үшін ... ... ... мен техника салаларындағы жетістіктер әбден жеткілікті. Соларды ... ... ... өз ... ... асырылып отыруы қажет.
Қоршаған орта температурасының жоғарлауына байланысты ... ... ... ... ал су ... арта ... егер өз температурасы қоршаған орта температурасынан жоғары болса онда суды ... ... ... ... ... мен ... ... азықтармен қоректендіргенде олар шамамен мынадай мөлшерде су қабылдайды: 1-30 ... ... ... 0,1, 31-60 ... 0,15л. Ауа ... 25°С- дан ... ... қүстың суды түтынуы артып, шырынды азықтармен қоректендірген кезде азая түседі. ... күс ... ... эр ... ... ішуге және шаруашылық мүқтажына жүмсалатын су шығынының бағдарлы мөлшері мынадай: тауықтарға - 1,0л. Шымкент қүс ... ... мен ... ... қүс ... бар. ... ... жинаудан бастап, орауға дейінгі технологиялық процестер толық механикаландырылған. Күтімнің клеткалық түрі қүс жағдайын қадағалауды жеңілдетеді. ... ... ... ... сою ... жіберіледі. Үрғашы балапандар осы мерзімде мал дэрігерлік өңдеуден, оның ішінде белсенді иммунизациялаудан ... ... қүс ... қүс ... ... ... схемаларды жасаған кезде озат қүс өсіру тэжірибесі мен ғылыми деректердің негізінде анықталған нормативтер ... ... қүс ... клеткада күтілетін мекиендер цехы - ең басты болып табылады, сондықтан жоспарлау содан басталады. Технологиялық графиктің жоспарланатын ... ... - ... ... ... ... беріледі 9-17 апталық мерзімдегі балапандар тобы. Әр топ бойынша ай сайын жэне қүстың жасы, өнімділігі, ... мен ... ... ескеріле отырып, жыл бойына жоспарланған күтімнің барлық кезеңіндегі өндірілген өнім есептелінеді, ал ... ... ... қүс ... ... өнім анықталады.
Соңғы жылдары Шымкент қүс фабрикасында көп этажды күс ... ... ... ... қүс қоралары қүс павильондарымен салыстырғанда қүрылыс алаңы 55-60 пайыз ықшамдауға мүмкіндік беріп, ... ... 12,5 ... ... ... жер ... 6 есе азайтып, территория алаңын 4-4,5 есе кемітеді, жолдардың үзындығы 3 есе, территорияны қорғауды 2 есе қысқартады. ... ... ... құны 4,3-4,5 есе ... Осы ... ... ... батареялардан қолмен жиналадыда, содан соң жәшіктермен контейнерлерге салынып, жұмыртқа қоймасына жөнелтіледі.Бірқатар құсфабрикаларында клеткалы батареялардағы жұмыртқаларды жинау ... ... ... ... ... ... және оларды жәшіктерге салып бірінші этажда орналасқан жинау столына элеватормен тасымалдайды. Саңгырық әр қабаттағы бір қырғышты ... ... ... ... ... қабаттағы шұқырға екінші қабаттан түсіреді. Саңғырықты түсіру аралығы 30 м. Соңғы жылдары еліміздің құс ... ... төрт ... 1-134 ... батареясы қолданылып жүр. Ол жекелеген секциялардан тұрады. Олар кұс ... ... ... ұзындығы эр түрлі батареялар қатарын құрайды секциялардың өлшемдері мынадай, мм: биіктігі 400, тереңдігі 500. Әр ... 40 ... бар, ... эрқайсысына 4-5 бас құсқа арналған.
2.6.2 Құс фабрикасының экологиялық ... орта ... ... ... ... ... ... төмендейді, ал су іпгуі арта түседі, егер өз температурасы қоршаған орта ... ... ... онда суды ... ... ... ... балапандар мен тауықтарды қүрғақ азықтармен қоректендіргенде олар шамамен мынадай мөлшерде су қабылдайды: 1-30 күнге дейінгі балапандар 0,1, 31-60 ... 0,15л. Ауа ... 25°С- дан ... ... ... суды түтынуы артып, шырынды азықтармен қоректендірген кезде азая түседі. ... күс ... ... эр ... ... ... және шаруашылық мүқтажына жүмсалатын су шығынының бағдарлы ... ... ... - 1,0л. ... қүс ... цехтар мен блоктан түратын қүс қоралары бар. Оларда жүмыртқаларды жинаудан бастап, орауға дейінгі технологиялық процестер толық механикаландырылған. Күтімнің клеткалық түрі қүс ... ... ... ... ... ... ... сою цехына жіберіледі. Үрғашы балапандар осы мерзімде мал дэрігерлік өңдеуден, оның ішінде белсенді иммунизациялаудан өтеді. Шымкент қүс фабрикасында, қүс өсіретін ... ... ... ... ... озат қүс өсіру тэжірибесі мен ғылыми деректердің ... ... ... ... ... қүс фабрикасындағы клеткада күтілетін мекиендер цехы - ең басты ... ... ... ... содан басталады. Технологиялық графиктің жоспарланатын негізгі өлшемі - келеткада күтілер\тін мекиендер ... ... 9-17 ... мерзімдегі балапандар тобы. Әр топ бойынша ай сайын жэне қүстың жасы, өнімділігі, сақталуы мен ... ... ... ... жыл ... жоспарланған күтімнің барлық кезеңіндегі өндірілген өнім есептелінеді, ал барлық топтар бойынша қүс фабрикасында өндірілетін өнім анықталады.
Соңғы ... ... қүс ... көп ... күс ... салынып, пайдалануда Мүндай қүс қоралары қүс павильондарымен салыстырғанда қүрылыс алаңы 55-60 пайыз ықшамдауға мүмкіндік беріп, жалпы қүнын 12,5 ... ... ... жер ... 6 есе ... ... алаңын 4-4,5 есе кемітеді, жолдардың үзындығы 3 есе, территорияны қорғауды 2 есе ... ... ... ... құны 4,3-4,5 есе қысқартады. Осы фабриада ... ... ... қолмен жиналады да , содан соң жэшіктер менконтейнерлерге салынып, жұмыртқа қоймасына жөнелтіледі. Бірқатар құсфабрикаларында клеткалы батареялардағы жұмыртқаларды ... ... ... батареялардан қолмен жинап және оларды жэшіктерге салып бірінші этажда орналасқан жинау столына элеватормен тасымалдайды. Саңгырық әр ... бір ... ... ... ... ... бірінші қабаттағы шұқырға екінші қабаттан түсіреді. Саңғырықты түсіру аралығы 30 м. Соңғы ... ... құс ... ... төрт ... 1-134 ... батареясы қолданылып жүр. Ол жекелеген секциялардан тұрады. Олар кұс қорасының ұзындығына байланысты ұзындығы эр түрлі ... ... ... ... өлшемдері мынадай, мм: биіктігі 400, тереңдігі 500. Әр секцияда 40 клетка бар, олардың ... 4-5 бас ... ... ... ... ... ... іс- шаралар
"Шымкент құс„ фабрикасы ОҚО Сайрам ауданы, Жаңаталап елді мекенінде шоғырланған. Бұл фабрикада қоршаған ... ... ... көп ... ... жерді қорғау, суды қорғау, ауаны қорғау. Жерді қорғау негізінен фабриканың айналасын қоқыстан тазарту. Зиянды заттарды арнайы қазылған шұңқырларға ... ... ... ... ... ... жағылып жіберіледі. Тауықтарды жойатын газондарды алдын-ала тексеріп тазалайды. Фабрикадағы тауықтарды суаратын арнайы бұлақтар, өзендер, үнемі тексеріледі. Құдықтардан су тартатын шелектермен ... ... ... ... Су ... құс қылдарының түспеуі жэне былғанбауы қадағаланады. "Шымкент құс„ фабрикасынан алынатын өнімдер экологиялықалық жағынан таза ... үшін жэне ... ... ету ... ... табиғатты қорғаудың зор маңызы бар. Техникалық прогрестің дамуына байланысты қоршаған ортаның экологиясына мемлекеттер алаңдаушылық білдіруде. "Шымкент қүс„ фабрикасынан таза өнім алу үшін ... ... ... ең ... іс ... ... ... қүс„ фабрикасында өте көп мөлшерде құс саңғырығы бөлінеді. Бөлінген ... ... ... ... ... Қүс ... биогаз негізінде өте бағалы энергия көзін өндіреді. Биогаз негізінен булану ... ... Құс ... ... ... ретінде өте кең пайдаланылады. "Шымкент құс„ фабрикасынан ... құс ... сырт ... ... ... егін егілетін жерлерге техникамен себіледі. Құс саңғырығы молынан шоғырландырылған жэне шапшаң эрекет ететін тыңайтқыш. Оның химиялық құрамы төмендегідей, пайыз : ... ... ... күл 14-40, шикі май 2,9-4,5, шикі ... 14-25, АЭЗ ... ... ... 750-5000 тонналық жартылай бетондалғанпхұңқырларда оларды бір жылдай сақтайды. Саңғырықтың қоректік заттарысырабын төмендету үшін оны шым тезекпен, ... ағаш ... ... ылғал тартатын басқадай компоненттерменкомпостырленген абзал. Саңғырықтық 3-4 бөлігіне толықтырғыш бір бөлігіғана салынады. Жаңа саңғырық ... мен арам ... ... үшінтыңайтқыш ретінде пайдаланылады. Шым-көңді компостырлар даладаарнайы алаңдарда, қүс шаруашылығы кешендерінде жэне шымтезекалаңдарында дайындалады. Компостырлеу орны қүс ... ... ... ... ... ... ... сіңіру мерзімі мен нормаларына, сондай - ақ транспортқүралдарымен қамтамассыз етілуіне байланысты. Ол үшін ... ... 30-40 см ... ... жеткізіледі де, оныңүстіне шымтезектің үш бөлігіне саңғырықтың бір бөлігі жайып татайды.Саңғырық штабелінің жоғарғы қабаты ... ... ... ... және калий тұзымен байытылады. Қыс айындакомцостырленген кезде штабель бір күннің ішінде жиылған саңғырық қатыпқалмас үшін ... ... ... ... ... Салыстырмалыылғалдылық 86 пайыздан астам сүйық саңғырықтан далада шымтезектісұйық ... ... ... орта түсындатереңдігі 50-60 см -лік көлбеу канава қазылып, оған сүйық саңғырықтықүяды да, штабельдің үстіне шымтезекпен жауып тастайды. Содан соңбульдозермен немесе ... ... ... ... ... жылдың жылы кезеңінде бір ай, салқын кезеңінде екіай болады.Саңғырықты кептірудің технологиялық ... мына ... ... ... қондырғыға шикізат жеткізу, оны жинағыш бункерге тиеу, кептіргіш камерадағы үлестеу мен термиялық ... ... ... ... құс саңғырығы мен түіршіктер дайындау, дайын өнімді қоймаға жөнелту.Қүрғақ саңғырықтың ылғалдылығы 12-14 пайыз. Кұстың құрғақ саңғырығын егер ло ... ... ... ... ... ... да болады. Саңғырық құрғақ қоймаларда сақталады.
Қоршаған ортаны жасалынатын шараларға қора-қопсыларының қорғаныс қасиеттерін күшейту мақсатында қабырғаны ... ... 40-50 см ... терезеге дейін жететьін топырақ үйіп, қоршау керек. Қыштан салынған қора ... ... ... -20°с ... ... ... ... болуы 3,5 тәулік, ал жаз мезгілінде +20 с температурада бір тәулікке дейін барады. ... ... ... ... қора ... эр 2 сағ ... желдетіп түру қажет. Тауықтарды бактериялық заттардан қорғау үшін бірінші кезекте профилактикалық егу жұмыстары жүргізіледі. ... ... ... егу тауықтарды түрлі ауруларға қарсы тұра алатын имунитетін жоғарылатады. Осылайша қоршаған ортаға зиян келтіретін заттардың ... ... ... ... ... ... бөлімі
Ауыл шаруашылығында топыраққа тасталынатын қатты заттардан болатын экологиялық шығынды келесі формуламен анықтаймыз:
З = g * Зт* Мт
Мұнда: g - жер ... ... ... ... (ОҚО ... 3 ... - ... тасталынатын 1 тонна ластаушы заттардан болатын ... 770 ... ... - ... ... ... ...
Егерде қоршаған ортаға тасталынатын қатты заттардың (ластағыш) массасы 1,2 тоннаны (бір маусымда) ... ... онда ... ... ... тең ...
З = 3 * 770 * 1,2 = 2772 ... шаруашылығынан қоршаған ортаға тигізілетін зияндылық аз деп ... ... ... ... ... ... және қарқынды дамып келе жатқан мал шаруашылығы бір саласы. ... ... ... ... және дүние жүзілік алдыңғы қатарлы фирмалар мен бетке ұстар кәсіпорындардың жинаған тәжірибесі дәлелдегендей құс шаруашылығы дұрыс ұйымдастырылса кез ... ... құс ... өндірісі табысты болады. Құс еті мен жұмыртқасының өндірісін жыл он екі ай бір қалыпты ... жыл ... ... ұйымдастыруға болады және оларды өндіруге жемнің, еңбектің және әртүрлі басқа шығындар ... мал ... ... ... аз мөлшерде жұмсалады. Мал шаруашылығының ... құс ... ... орны ... ал ... өте зор. Келешек 10- 20 жылдың ішінде құс ... ... ... ... ... ... бар. Егерде өнімді өндірудің жаңа технологиялары жасалса бұл салада біздің ойымша ... ... ... бұл ... ... ... мақсаты өнімнің экологиялық көрсеткіштерін жақсартуға негізделеді. Ал тұтынушылық қасиетін жоғарылату үшін ... ... ... ... түрін және сақтау кезінде тұрақтылығы сияқты көрсеткіштерге үлкен көңіл бөлінеді. Құс фабрикаларында бұрын қолданбаған теңіз тұзын ... ... қосу ... құс өнімдерінің құндылығын жоғарлаттық. Тәжірибе тобындағы және бақылау тобындағы өнімділік көрсеткіштерді салыстырмалы түрде сараптамадан өткізсек, екі топтың көрсеткіштерінде үлкен айырмашылық ... Сол ... ... ... құрама жемге ас тұзының орнына майдаланған теңіз ... ... ... ... ... тұжырым жасаймыз. Теңіз тұзының бағасы 35000 ... ... бұл > ... шектеулі серіктестігінде қолданатын ас тұзының бағасымен бүгінгі таңда бірдей, ал берер пайдасы жоғары. Себебі ... тұзы ... ... ... ... өнімнің сапалық қасиеттері жай ас тұзы қосылып жемделген құстардан ... ... ... ... > ... шектеулі серіктестіктің бір жылдық ас ... ... ... 80 ... ... бір ... бүгүнгі күндегі негізгі міндеттерінің бірі шығарылатын өнімнің ... ... ... үшін ... ... ... ... түрлерін шығаруға үлкен көңіл бөлінеді. Сол себепті біз өзіміздің дипломдық жұмысымызда құс фабрикаларында бұрын қолданбаған теңіз тұзын құрама жемге қосу ... құс ... ... ... көңіл бөлдік. Тәжірибе тобындағы және бақылау тобындағы ... ... ... ... ... ... екі топтың көрсеткіштерінде үлкен айырмашылық байқалмады. Теңіз тұзының ... 35000 ... ... бұл > ... ... серіктестігінде қолданатын ас тұзының бағасымен бүгінгі таңда бірдей, ал берер пайдасы жоғары. Себебі теңіз тұзы қосылған ... ... ... ... ... ... жай ас тұзы қосылып жемделген құстардан алынған жұмыртқасының сапасынан жоғары. Сол себепті, мекиендерге арналған құрама жемге ас тұзының ... ... ... ... ... қолдануға болады деген тұжырым жасап, оны өндірісте қолдануға болады деп ұсыныс айтамыз.
Пайдаланылған ... ... ... ... - М.: ... ... Құс ... А.Б. Танатаров ж/е баскалар. Учебник. - А., 2004-312 б
3. Ә.Байжұманұлы, К.Бекболатұлы. Мал шаруашылығы сөздігі. Алматы-2011
4. Фисинин В.И. Мясное птицеводство.-СПб.: ... ... Б.Ф. ... ... ... ... пособие для вузов.-М.: КолосС,2007
6. Бессарабов Б.Ф.и др. Болезни птиц.-Учебное пособие.- СПб.- 2007.-448б
7. Лимаренко А.А.и др. Болезни сельскохозяйственных ... ... Б.Ф. ... яиц с ... ... с/х ... - Уч.пособие.-М.: КолосС.-2006.
9. Кочиш И.И.и др. ... ... ... И.И.и ... птицеводство.-Учебное пособие.-М., КолосС, 2007.-103с
11. Агеев. В. Н. және тағы ... ... ... ... ... Корюкина Д.А. Өндірістік құс шаруашылығы Колос. Москва 1988ж
13. Божко.П.Е. Өндірістік негізде жұмыртқа және ет ... ... ... ... ... И. Чебаков В. Тауықтарды тор-клеткадла құстаудың, экономикалық тиімділігі. Журнал Птицеводство № 6 ... ... А. Н., ... Н.И. Тауықтардағы торда ұстаудың технологиясы Москва Колос ... ... А. Н., ... Н.И., ... Р.И. ... бағыттағы тауықтардың кросстары. Москва, Колос 1988ж
17. Корюкина К.А. Өндірістік құс шаруашылығының экономикасы. Москва, Колос 1993ж
18. Конвинко Д.А ... 1" ... ... ... Миан Л.К ... 1988ж Тауықтың жасына қарай жұмыртқаның қасиеттерінің өзгеруі. ВАСХНЦЛ 1986
20. Орлов. М.В Инкубация оқулық Москва 1980ж
21. Петров.С.Р. Ыстық ауаның құс ... ... ... ... ... № 7 ... Пенножкевич Э.Э., Злочевская К.В., Шахпова Л.В. Розведение и племенное дело в ... ... ... ... ... З. В. ... тор ... ұстау. Москва, Колос 1996ж
24. Бессарабов Б.Ф. Болезни певчих и декоративных птиц.-М.: КолосС- 2006.-136c
25.Наумов С.Ю. Золотая книга фермера.-Ростов на ... ... ... ... ... Е., Казыханов P., Бекқожин A. Астана, Фолиант, 2008
27. Мал шаруашылығы. Оқулық Омарқожаұлы Н.
28. ... ... ... А., 2006
29. Қазақстан құстары. Оқу кадралы . -А-А: КазНАУ, 2008
30. Птицы. Иллюстрирован энциклопедия. Подробное описание 9300 ... М.. ... ... по ... ... ... М. 2007
32. Анатомия птиц. (учебное пособие, к лабораторным занятиям) Сатиева К. Р. ... 2007, ... ... В.И. ... безотходного производства в птицеводстве. Москва Агропромиздат 1986г 5-90 с.
34. Птицеводство.- с/х журнал №7,9,10,117-2008
35. Птицефабрика .-с/х ... ...... ... и ... с/х журнал № 4,5
37. Комбикорм .-с/х журнал № 5,6,7,8 2007, № 5,6,7 2008
38. Шертаев Е.Т. оқу ... ... ... ... №132-135(247/10) 22 мамыр 2007 жыл .
40. В.И.Кузьмин Москва, Легпромбытиздат, 1991.310 бет.
41. Маханов Б.Б,. Сатаев М.И., Сатаева Л.М. 2004 жыл - 205 ... ... В.П., ... Е.А. ... ... на ... человека и качество консервированных продуктов. -Пищевая промышленность. -М., 1997, С ... ... ... по выполнению прктических занятии по птицоводство.- Шымкент 2007, 30 бет
44. ... ... ... в ... ... экономики Республики Казахстан : Научные труды. - Алматы : КАЗгос ИНТИ, 2001. - 188 ... ... Г.А. ... ... ... : ... ... / Г. А. Гальперина. - М. : Вече, 2005. - 192 с. - ("Полезные советы фермеру")
46. ... В.А. ... и ... ... ... птиц : ... для ... вузов, обучающихся по спец. "Ветеринария", "Зоология" / В. А. ... В. Ф. ... В. И. ... - СПб. : Лань, 2010. - 336 с. :
47. Кочиш И.И. Фермерское птицеводство : Учебное пособие для ... ... ... по ... "Зоотехния" и "Ветеринария"; Рекомендовано Мин. с/х РФ / И. И. ... Б. В. ... С. Б. ... - М. : ... 2007. - 103 с. [12] л. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студ. вузов)
48. Мясное птицеводство : ... ... для ... вузов, обуч. по спец. "Зоотехния"; Допущено Мин. с/х / Под общ. ред. В.И. ... - СПб. : ... 2006. - 416 с. : ил. (+ ... 8с.). - ... для ... ... ... Приусадебное животноводство и птицеводство. - Ростов н/Д : Феникс, 2001. - 384 с. - ... ... ... ... ... и ... машин и оборудования в птицеводстве / М. С. Ромашин. - М. : Росагропромиздат, 1989. - 254 ... ... ... / В.Н. Агеев, Ф.Ф. Алексеев, М.А. Асриян и др.; ... В.И. ... Г.А. ... - М.: ... 1985. - 479 с.
52. Харчук Ю.
Справочник современного фермера: птицеводство, животноводство, ... / Ю. ... . - ... н/Д : Феникс, 2007. - 256 с. : ил. - (Подворье)
53. Птицеводство. ... / И.И ... М.Г. ... С.Б. ... нов - М.: ... 2003. - 407 ... Основы зоотехнии : Учебное пособие для студ. ... ... по ... ... ... Допущено МО Республики Беларусь / В. И. Шляхтунов [и др.] ; Под ред. В.И. Шляхтунова. - ... : ... 2006. - 323 ... Технология полуфабрикатов из мяса птицы[Текст]. - М. : Колос, 2002. - 200 с
56. Рахыпбеков Т.К. Роль ... ... ... ... ... в совершенствовании системы управления здравохранением. Автореферат канд.диссерт. ... ... ... А.Ф. Справочник зоотехника / А. Ф. Зипер. - М. : АСТ, 2007. - 446 с. - ... ... ... Е.Э. Практическое руководство по производству и переработке : Учебное пособие для специалистов АПК, фермеров, преподавателей вузов и сузов, ... и ... / Е. Э. ... С. В. ... Н. Ю. ... ; ФГОУ ВПО, Ставропольский гос. аграрный ун-т . - М. : Колос, 2008. - 52 ... ... Б.Ф. ... птиц : ... ... для студ. вузов, обуч. по спец. "Ветеринария"; Рекомендовано УМО вузов РФ / Б. Ф. Бессарабов, И. И. Мельникова, Н. К. ... С. Ю. ... - СПб. : ... 2007. - 448 с. : ил. + ... (16 с.). - ... для ... Специальная литература)
60. Болезни сельско- хозяйственных птиц: Справочник : учебное пособие для ... с/х ... ... ... с/х РФ / ... А.А. ... И.С. Дубров, А.А. Таймасуков, С.Н. Забашта. - СПб. : Лань, 2005. - 448 с. - (Учебники для вузов. Специальная ... Бёме Р.Л. ... птиц ... / Р. Л. ... И. Р. ... А. А. ... - М. : Фолио, 2008. - 301 с. : ил.
62. Бессарабов Б.Ф. Болезни певчих и декоративных птиц : ... ... для ... ... ... по спец. "Ветеринария" и "Зоотехния"; Допущено Мин. с/х РФ / Б. Ф. ... ; ... ... ... - М. : ... 2006. - 136 с. : ил. - ... и ... пособия для студ. вузов)
63. Ягминине И. Б., Климашауски В. П., Валушене В. Т. Накопление тяжелых металлов в экосистеме Северной ... ... ... ... ... соверщ. -Вильнюс, 1998. -С. 37-41
64. Божбанов А.Ж. Практикум по зоологии : учебное пособие / А. Ж. Божбанов, С. М. Махмутов, Б. Ж. ... ; МОН РК; ... ... ... ун-т им. ... - ... : "Нўрлы-Бейне", 2010. - 144 с
65. Бородихин И. Птицы Алма-Аты / ... И. - ... : ... ... ... Брем А.Птицы : В 2-х томах / А. ... - М. : АСТ. - 1999 Т.1. - 688 с. - ... ... ... ... www. edu.semgu.kz
70. www.araltuz.kz
71. А Manual of Zoology For the Use of ... Printed in the United Kingdom by ... Source UK LTD. - 2007. -673 ... ... and Welfare of Farm Animals. Ufaw f arm ... - Edited by R. Ewbank. F. ... C.B. Hart. , ... 308 ... The Ethology of Domestic ... by P. ... ... Practical Poultry Keeping.- David Bland.-The Croowood ... ... Colin G. Scanes, George Brant, M.E. ... Poultry ... ... ... T. Commercial application of enzyme technology for poultry ... // Poultry Sc. - 2001. - Vol. ... 225-243.
78. ... T. and Petersen V.E. The ... of protein level in the diet on ... and quality of plumage of layers // Poultry Sc. - 1997. - Vol. 76.- №4.-P. 559-563.
79. Baker, D.H., Han, Y. Ideal Protein and amino acid ... of broiler chicks. // Proc. Degussa Technical Symp. & ... Nutr. Conf., Fresno, May 12/13, 1994. - P. 21 - ... Balnave, D., Brake J. ... of the ... dietary arginine: lysine interaction for modern poultry diets: a review // Poultry Sc. - 2002. - Vol. ... P. 257-291
81. Bedford, M. R., Morgan A. J. The use of enzymes in poultry diets // World's poultry Science journal. - ... 61-68.
82. Bentley J. S. ... diets and ... turkey ... / The options // ... Intern. - 2002. - N7/8. - P. 40 - 43.
83. Carre, B., ... S. and Juin H. Breeding for ... and ... to feed in poultry // Poultry Sc. - 2008. - Vol. ... 377-391.
84. Chost, M. Enzymes for the feed industry past, present and future // World' s poultry science journal. - 2006. - vol.62. - P. 5-12.
85. Coen, H.M. Smits and Geofrey Annison. ... plant polysaccharides in broiler nutrition - towards a ... valid approach to their ... // World's Poultry Science Journal. - ... 203-223.
86. De Lange, L., Rombouts C. and Oude Elferink G. ... ... and ... of using total ... amino acids and undigestible crude protein to formulate broiler diets // Poultry Sc. - 2003. - Vol. ... 447-458. 107
87. Farrell, D.J. Matching poultry ... with ... feed resources: issues and constraints // Poultry Sc. - 2005. - Vol. ... 298-308.

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Биотехниялық шаралар3 бет
Оттегімен емдеу3 бет
Қос және байытылған суперфосфаттар6 бет
"Теңізшевройл" біріккен кәсіпорнының қәзіргі даму жағдайлары23 бет
1930 ж. Америка құрама штаттарындағы экономикалық дағдарыстың ерекшеліктері19 бет
«Ақтау теңіз порты» АЭА-ның даму концепциясы19 бет
«ТеңізҚұрылыс» ЖШС-нің маркетингтік қызметін талдау52 бет
Авариялық-құтқару қызметi мен құрамаларының мiндеттерi4 бет
Америка Құрама Штаттары9 бет
Америка Құрама Штаттары (АҚШ)6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь