Минералды жемдердің құс өнімділігіне әсері

Кіріспе
1 Әдебиетке шолу
2 Өзіндік зерттеу
2.1 «Шымкент .құс » жауапкершілігі шектеулі
серіктестікке қысқыша сипаттама
2.2 Негізгі бөлім
2.2.1 Зерттеу зерзаты мен әдістемесі
2.2.2 Жемдік әктің құрамындағы элементтерді анықтау
2.2.3 Жемдік әктің құрамындағы қоспалардың құрамын зерттеу
2.2.4 Жемдік әктің әсерін өндірістік негізде бақылау
2.3 Экономикалық тиімділік
2.4 Бизнес . жоспарлау
2.5 Тіршілік қауіпсіздігі
2.6 Экология және қоршаған ортаны қорғау
Қорытынды
Өндіріске ұсыныс
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауыда «Ең жақсы жоспар – уақыт талабына бейімделе алатын жоспар. Біз де заманның беталысына қарай межелерімізді белгілеп, жоспарларымызды жөндеп отырамыз. Біздің мақсатымыз – елі бақытты, жері гүлденген қасиетті Отанымыз Қазақстанды «Мәңгілік Ел» ету! Әлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылып, бай да қуатты елдермен иық түйістіру». Осы мақсатты орындау жолында құс шаруашылығының өз орны бар. Себебі, құс шаруашылығы ауыл шаруашылығының ең алдыңғы қатардағы салаларының бірі. Бұл Қазақстандағы үрдіс емес, бұл бұл бүкіл дүние жүзіндегі үрдіс. Халықты асық – түлікпен қамтамасыз етудегі өз үлесін сүмбелі түрде қосатын шаруашылық. Адамзатқа маңызды азық-түліктік өнімдері — ет және жұмыртқа, қауырсын, мамық және органикалық тыңайтқын беретін сала құс шаруашылығы деп аталады. Осындай жоғары сапалы өнім беретін тауық, үйрек, қаз, күркетауық тәрізді елімізде кең тараған құстарды өсіретін шаруашылықтар, мал шаруашылығының дамыған шаруашылықтарының бірі болып табылады. Қазір республикамызда құс шаруашылығы жүйесінде алпыстан аса құс фабрикасы кәсіпорын жұмыс істейді. Тағамдық азық-түлікте тауық жұмыртқасы жоғары бағаланатыны мәлім. Аулада «қыт-қыттап», аяғымен жер тарпып, жемін іздейтін асыранды тауықтың арғы тегі — жабайы банкив тауығы екенін бұдан бұрын баяндалды. Жабайы тауықты адамның қолға үйреткеніне де 4 жарым мыңнан астам жыл өтті, қазір тауықтар бастапқы тегінен мүлде өзгеріп, көп жұмыртқалайды, салмағы да ауыр, мінез-қылығында, түр-түсінде де өзгерістер өте көп. Адам-дар қолдан сұрыптау арқылы тауықтардың сан алуан асыл тұқымдарын шығарды. Мысалы орыстың ақ тауығы және летторн тауығы бір жылда 200—240 жұмыртқа береді, тіпті 300 жұмыртқа сый-лайтын да кездері болады. Казіргі кросстар орта есеппен 300-330 дана жұмыртқа береді. Ал, кохинхин деп аталатын асыл тұқымның қоразы 5 кг, мекиені 4,5 кг тартады, бұл — етті тауықтар қол-тұқымы, жылына 130—150 жұмыртқадан артық бере алмайды. Нью-гемпшир, род-айланд, орловтық тауықтардың қоразы 4,5 кг, мекиені 3 кг тартады да бір жылда 160—200 жұмыртқа береді.
Дипломдық жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Құс шаруашылығында өндірілетін өнімдердің өзіндік құнының орта есеппен жетпіс пайызын жемге жұмсалатын шығын құрайды. Сол себепті, құрама жем компонентерінің әр бірінің бағасы жұмыртқаның немесе құс етінің бағасына әсері жоғары. Құс шаруашылығының қарқынды дамуын тежейтін факторлардың бірі – жеткілікті мөлшерде жем қорының болмауы, оның ішінде минералдық жемнің тапшылығы.
1 Таңатаров А.Б, Әлпейісов Ш.Ә., Дабжанова С.Т. Құс шаруашылығы. -Алматы:2005.-312б.
2 Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б. Птицеводство.-М.: Колос,2004. - 407с.
3 Онегов А.П., Краюшкин П.П. Зоогигиена .-Москва:Колос, 1952.- 415с.
4 Агапова 3., Лавреньев В., Иванов А. Оценка поведения племенных петухов//Птицеводство. — 1992. — № 9. — С. 8—10.
5 С. Венжик, Я. Дохи и др. Актуальные вопросы прикладной генетики в животноводстве //А. Анкер, — М.: Колос, 1982. — 280 с.
6 Аралов А. В. Мясное и любительское голубеводство. — Сергиев Посад, 1999.- 204 с.
7 Благова В. О птицеводстве — на научной сессии РАСХН//Птицеводство. — 2001.-№5.-с. 2-5.
8 Боголюбский С. И. Селекция сельскохозяйственной птицы. — М.: Агропромиздат, 1991. —285 с.
9 А. Р., Сурай П. Ф., Ионов И. А., Сахатцкий Н. И. Витамины в питании животных. Харьков: Оригинал, 1993. —423 с.
10 Меркурьева Е. К., Абрамова 3. В., Бакай А. В., Кочиш И. И.Генетика./ —
М.: Агропромиздат, 1991. —446 с.
11 Горбачева Н. Породы кур и их содержание в приусадебном хозяйстве. — М.:Искусство и мода, 1993. — 143 с.
12 Горюнов Н. А. Разведение и выращивание уток. — М.: Россельхозиздат,
1985. -53 с.
13 Давтян А. Д. Воспроизводство и искусственное осеменение сельскохозяй¬
ственной птицы. — Сергиев Посад, 1999. — 239 с.
14 Дымков А. Б., Мальцев А. Б., Спиридонов И. П. Рекомендации по работе с
птицей кросса «Сибиряк» селекции Западно-Сибирской зональной станции по птицеводству. — Омск, 1997. — 118 с.
15 Елизаров Е. С, Егорова А. В., Шахнова Л. В. Племенная работа с мясными
курами. — Сергиев Посад, 2000. — 192 с.
16 Захаров И. А. Генетические карты высших организмов. —Л.: Наука, 1979.
17 Киселев Л. Ю., Фатеев В. Н. Породы, линии и кроссы сельскохозяйствен¬
ной птицы. — М.: Колос, 1983. — 160 с.
18 Коваленко В. П. Электронные помощники селекционера. — Киев: Уро
жай, 1976.-88 с.
19 Коган 3. М. Признаки экстерьера и интерьера у кур (генетика и хозий
ственное значение). — Новосибирск: Наука, 1979. — 295 с.
20 Конференция по птицеводству/Под ред. Н. В. Пигарева и Т. А. Столли
ра. — Зеленоград, 1999.— 178 с.
21 Кочиш И. И. Селекция в птицеводстве. — М.: Колос, 1992. — 272 с.
22 Кочиш И. И. Куры. - М.: Колос, 1992. — 16 с.
23 Кочиш И. И. Какая несушка перспективнее?//Птицеводство. — 1999. -
№ 4. - С. 24-25.
24 Кривопишин И. П. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы//Мето-
дические рекомендации. — Сергиев Посад, 1997. — 32 с.
25 Марков Ю. Я. Российские конкурсные испытания бройлеров//Птицеиод
ство. - 1994. - № 2. - С. 2-5.
26 Опыт работы бройлерной производственной системы «Смена»/Тучем
ский Л. И., Безов Б А., Сладкова. И — Сергиев Посад. — 1УУ6, 1УУ/, 1998, 1999, 2000 г.
27 Орлов М. В., Силин Э. К. Разведение кур. — М.: Колос, 1981. — 268 с.
28 Орлов М. В. Биологический контроль в инкубации. — М.: Россельхозиздат,1987. - 223 с.
29Османян А. К., Бакаева Л. Н., Борисова Е. Ш. Технологические параметры выращивания в клетках крупных бройлеров для глубокой переработки тушек//Известия ТСХА. - 1994. - Вып. 2. — С. 137.
30 Пенионжкевич Э. Э., Злочевская К. В., Шахнова Л. В. Разведение и пле¬
менное дело в птицеводстве. — М.: Агропромиздат, 1989. — 255 с.
31 Петраш М. От слов —к конкретным делам//Птицеводство. — 2001. —
№ 5. - С. 45-49.
32 Племенная работа с птицей родительских стад бройлеров/Е. С. Елизаров,А. В. Егорова, Л. В. Шахнова, В. А. Манукян. — Сергиев Посад, 2001. — 43 с.
33 Поляничкин А. А. Популяционная генетика в птицеводстве/Под ред.
С. И. Боголюбского. — М.: Колос, 1980. — 271 с.
34 Программа работы с аутосексным четырехлинейным кроссом «Родонит»/
Методические рекомендации. — Свердловск, 1996. — 29 с.
35 Промышленное птицеводство/Ф. Ф. Алексеев, М. А. Асриян, Н. Б. Бель-
ченко и др.; Сост. В. И. Фисинин, Г. А. Тардатьян. — М.: Агропромиздат, 1991. —544 с.
36 Рекомендации по кормлению сельскохозяйственной птицы. — Сергиев
Посад, 2000. — 67 с.
37 Рекомендации по работе с кроссом «Хайсекс Браун» (Хайсекс коричне¬
вый). — М.: Колос. — 78 с.
38 Руководство по работе с курами мясного кросса «Смена-2». — Сергиев По¬сад, 1996.— 65 с.
39 Руководство по работе с птицей кросса мясных кур «Конкурент-2». — Сер¬
гиев Посад, 1999. — 43 с.
40 Слепухин В. В. Мясные куры в клетках. — Краснодар: КГАУ, 2000. — 247 с.
41 Сметнев С. И. Птицеводство. — Изд. 6-е, перераб. и доп. — М.: Колос,
1978.- 304 с.
42 Смирнов Б. В., Смирнов СБ. 150 советов птицеводам. — Краснодар:
КГАУ, 2001.-143 с.
43 Смирнов С. Б. Разведение птицы в домашнем и фермерском хозяйстве. —
Краснодар: КГАУ, 1997. —180 с.
44 Третьяков Н. П., Бессарабов Б. Ф. Переработка продуктов птицеводства. —
М.: Агропромиздат, 1985. —287 с.
45. ретьяков Н. П., Бессарабов Б. Ф., Крок Г. С. Инкубация с основами эмб¬
риологии. — М.: Агропромиздат, 1990. — 192 с.
46 Тучемский Л. И. Технология выращивания высокопродуктивных цыплят-
бройлеров. — Сергиев Посад, 1999. — 203 с.
47 Фатеев В. Н. Совершенствование технологии производства мяса бройле-
ров/Сб. науч. трудов. РГАЗУ — агропромышленному комплексу. — М.: РГАЗУ,2000. —С. 178-179.
48 Фисинин В. И., Столляр Т. А., Коноплева В. И. Применение ресурсосбере¬
гающей технологии в производстве мяса птицы. ВНИИТЭИСХ, 1987. — 52с.
49 Фисинин В. И., Столляр Т. А. Производство бройлеров. — М.: Агропро¬
миздат, 1989.— 183 с.
50 Фисинин В. И. Птицеводство на рубеже нового столетия //Птицевод¬
ство. - 1999. - № 2. - С. 4-8.
51 Фисинин В. И. Перспективы развития птицеводства//Экономика. —
2000. - № 5. - С. 67-73.
52 Штеле А. Л. Повышение качества продуктов птицеводства. — М.: Россельхозиздат, 1979.— 189 с.
53 Санталов В.И.Черешня Л.В. Маркетинг: новый подход к сбыту продукции//Птицевод¬ство. - 1999. - № 5.- С. 6-8.
54 Ковалева.Н.Г. Настольная книга долгожителя // Феникс, 2004-320с.
55 Филиппова И.А. Кальций-ионы здоровья.-СПб:ИД, Весь,2001-128с.
56 Третьякова Н.Г.,Бессарабов Б.В. Переработка продуктов птицеводства.-М.:Агропромиздат, 1985.-287с.
57 Штеле А.Л. Повышение качества продуктов птицеводства.-Россельхозиздат, 1979-189с.
58 Секрет идеальной фигуры. Энциклопедия здоровья.2005.-№6-С.2.
59 Бородихин И. Птицы Алма-Аты / Бородихин И. - Алма-Ата : Наука, 1968.-121 с
60 Винокуров А.А. Редкие и исчезающие животные. Птицы : Справ. пособие / А. А. Винокуров. - М. : Высш. шк., 1992. - 446 с
61. Acamovic, T. Commercial application of enzyme technology for poultry production // Poultry Sc. – 2001. – Vol. 57.-№3.-P. 225-243.
62. Ambrosen, T. and Petersen V.E. The influence of protein level in the diet on cannibalism and quality of plumage of layers // Poultry Sc. – 1997. – Vol. 76.- №4.-P. 559-563.
63. Baker, D.H., Han, Y. Ideal Protein and amino acid requirements of broiler chicks. // Proc. Degussa Technical Symp. & California Nutr. Conf., Fresno, May 12/13, 1994. – P. 21–24.
64. Balnave, D., Brake J. Re-evaluation of the classical dietary arginine: lysine interaction for modern poultry diets: a review // Poultry Sc. – 2002. – Vol. 58.-№3.- P. 257-291
65. Bedford, M. R., Morgan A. J. The use of enzymes in poultry diets // World's poultry Science journal. – 1996.-Vol.52.-№1.-P. 61-68.
66. Bentley J. S. Vegetable diets and commercial turkey nutrition / The options // Zootecnica Intern. – 2002. – N7/8. – P. 40 – 43.
67. Carre, B., Mignon-Grasteau S. and Juin H. Breeding for effi-ciency and adaptation to feed in poultry // Poultry Sc. – 2008. – Vol. 64.-№3.-P. 377-391.
68. Chost, M. Enzymes for the feed industry past, present and future // World’ s poultry science journal. – 2006. – vol.62. – P. 5-12.
69. Coen, H.M. Smits and Geofrey Annison. Non-starch plant polysaccharides in broiler nutrition – towards a physiologically valid approach to their determination // World's Poultry Science Journal. – 1996.-Vol.52.-№2.-P. 203-223.
70. А Manual of Zoology For the Use of Students. Printed in the United Kingdom by Lightning Source UK LTD. – 2007. -673 p.
71. Management and Welfare of Farm Animals. Ufaw f arm handbook. – Edited by R. Ewbank. F. Kim-Madslein. C.B. Hart. , UK,-1999.- 308 p.
72. The Ethology of Domestic Animals.-Edited by P. Jensen.-UK.-2002.-219 p.
73. Practical Poultry Keeping.- David Bland.-The Croowood Press.-2003.-156 p.
74. Colin G. Scanes, George Brant, M.E. Ensminger. Poultry Science
.-UK.-2004.-372 p.

75. De Lange, L., Rombouts C. and Oude Elferink G. Practical application and advantages of using total digestible amino acids and undigestible crude protein to formulate broiler diets // Poultry Sc. – 2003. – Vol. 59.-№4.-P. 447-458. 107
76. Farrell, D.J. Matching poultry production with available feed resources: issues and constraints // Poultry Sc. – 2005. – Vol. 61.-№2.-P. 298-308.
        
        Ф.7.04.-08
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Махамбет ... ... құс ... ... ... ...
Шымкент, 2016
Ф.7.04-09
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ ... ... ... ... ... ... Мал шаруашылығы өнімдерінің технологиясы

Кафедра меңгерушісі
__________а.ш.ғ.к., Теңлібаева А.С
„_____"________2016 ж.
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы:
Мамандығы 5В080200-
_______________________________________________________________
Орындаған ... ... ... ... Х.Т. ... ... -10 ... ... ... ЖӘНЕ ... АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
жоғары мектебі
кафедрасы
Мамандығы 5В080200-


кафедра ... ... ... ... ... ... А П С Ы Р М А №
Студент ... ... ... тақырыбы:_________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Университет бойынша ______. 201__ж.№ ___с бекітілген бұйрық
Жұмысты аяқтау мерзімі ___________________________________________
Жұмысты орындауға берілген мәліметтер:________________________________ ____________________________________________________________________
Дипломдық жұмысты орындауға қатысты ... ... ЖОБА ... ... Т.А.Ә қолы
1
2
3
1
Аналитикалық бөлім
2
Технологиялық бөлім
3
Экономика
4
Бизнес-жоспар
5
Тіршілік қауіпсіздігі
6
Қоршаған ортаны қорғау
Ұсынылатын ... ... ... күні ___________________2015ж.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жетекшісі _______________________________
(қолы) Т.А.Ә.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... күн
Тапсырма
орындалған күн
Кеңесші қолы
1
Кіріспе
5
2
Аналитикалық бөлім
3
Технологиялық бөлім
4
Экономика
5
Бизнес-жоспар
6
Тіршілік қауіпсіздігі
7
Қоршаған ортаны қорғау
8
Қорытынды
9
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Барлығы
100
Дипломдық жұмыстың жетекшісі ... ... ... ... ... ... ...
(қолы, күні)
*Норма бақылау ... ... ... ... ... бақылаушы ең соңынан, барлық кеңес берушілерден кейін ғана қол қояды.
Аннотация
Дипломдық жұмыс 5В080200 - мамандығы бойынша > тақырыбына студент Махамбет ... ... ... ... ... аға ... Дауренбеков Х.
Дипломдық жұмыстың қорғау уақыты 2016 жылдың мамыр айы.
тақырыбы бойынша жазылған бұл дипломдық жұмыста бүгінгі таңдағы ... ... бірі ... ... ... ... құрамындағы минералдық жем топтамасына жататын жемдік әк туралы айтылған.
Негізгі бөлімінде құрама жемнің ... ... ... ... ... құрам бөліктерін анықтадық . Құрам бөліктері анықталғаннан кейін, жемдік әктің құс өнімділігіне әсерін зерттедік. Зерттеулеріміздің нәтижелерін нақтылау мақсатында ... ... ... ... жемдік әктің құс өнімділігі оң әсер бергенін дәлелдеп, біз зерттеген жерден алынған жемдік әкті ... ... ... ... қосу болады деген тұжырым жасадық.
Тіршілік қауіпсіздігі бөлімінде, ЖШС-дағы санитарлы-гигиеналық сипаттамасы, жұмысшының ... ... ету ... ... мен ... ... туралы айтылған.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімінде, шаруашылықтан шыққан қалдықтардың қоршаған ортаға тигізетін зияны және оларды залалсыздандыру амалдарын қарастырдық.
Зерттеу нәтижесі ... ... ... ... ... қосу ... құс өнімдерінің тағамдық құндылығын арттыруға өз үлесімізді қостық деген пікірдеміз, диплом соңында ... мен ... ... ... шолу
* Өзіндік зерттеу
+ жауапкершілігі шектеулі
серіктестікке қысқыша сипаттама
2.2 ... ... ... ... зерзаты мен әдістемесі
2.2.2 Жемдік әктің құрамындағы элементтерді анықтау
2.2.3 Жемдік әктің құрамындағы қоспалардың құрамын зерттеу
2.2.4 ... ... ... өндірістік негізде бақылау
2.3 Экономикалық ... ... - ... ... ... ... және ... ортаны қорғау
Қорытынды
Өндіріске ұсыныс
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Қазақстан Республикасының Президенті - ... ... ... ... ... . Осы ... орындау жолында құс шаруашылығының өз орны бар. Себебі, құс шаруашылығы ауыл ... ең ... ... ... ... Бұл Қазақстандағы үрдіс емес, бұл бұл бүкіл дүние жүзіндегі үрдіс. Халықты асық - түлікпен қамтамасыз етудегі өз үлесін ... ... ... ... ... ... ... өнімдері -- ет және жұмыртқа, қауырсын, мамық және органикалық тыңайтқын беретін сала құс ... деп ... ... ... сапалы өнім беретін тауық, үйрек, қаз, күркетауық тәрізді елімізде кең тараған құстарды өсіретін шаруашылықтар, мал шаруашылығының ... ... бірі ... ... ... ... құс шаруашылығы жүйесінде алпыстан аса құс фабрикасы кәсіпорын жұмыс істейді. Тағамдық азық-түлікте тауық жұмыртқасы жоғары ... ... ... , ... жер ... ... іздейтін асыранды тауықтың арғы тегі -- жабайы банкив тауығы екенін бұдан бұрын баяндалды. Жабайы тауықты адамның қолға үйреткеніне де 4 ... ... ... жыл өтті, қазір тауықтар бастапқы тегінен мүлде өзгеріп, көп жұмыртқалайды, салмағы да ауыр, мінез-қылығында, түр-түсінде де өзгерістер өте көп. ... ... ... арқылы тауықтардың сан алуан асыл тұқымдарын шығарды. Мысалы орыстың ақ ... және ... ... бір ... 200 -- 240 ... ... тіпті 300 жұмыртқа сый-лайтын да кездері болады. Казіргі кросстар орта есеппен 300-330 дана жұмыртқа береді. Ал, кохинхин деп аталатын асыл ... ... 5 кг, ... 4,5 кг ... бұл -- етті ... ... ... 130 -- 150 жұмыртқадан артық бере алмайды. Нью-гемпшир, род-айланд, орловтық тауықтардың ... 4,5 кг, ... 3 кг ... да бір ... 160 -- 200 ... ... ... жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Құс шаруашылығында өндірілетін өнімдердің өзіндік құнының орта есеппен жетпіс пайызын ... ... ... ... Сол себепті, құрама жем компонентерінің әр бірінің бағасы жұмыртқаның немесе құс ... ... ... ... Құс ... қарқынды дамуын тежейтін факторлардың бірі - жеткілікті мөлшерде жем ... ... оның ... ... ... ... ... жұмыстың ғылыми жаңалығы. Минералдық жемнің сапасы, құрамы және бағасы ... және құс ... ... ... және сапасына тікелей әсер етеді. Сол себепті минералдық жем көздерін іздеу, олардың құрам ... ... ... зиян ... ... бар жоғын анықтау, барлығы дұрыс болған жағдайда, минералды жемдердің жаңа көздерін өндіріске қолдану бүгінгі таңдағы ... және ... ... ... ... ... құрылысы және көлемі. Дипломдық жұмыс бетке компьютерлік мәтінмен терілген, ... және ... ... ... жұмыс кіріспе, әдебиеттік шолу, зерттеу зерзаты мен әдістемесі, зерттеу нәтижелері, қорытынды және өндіріске ұсыныстардан тұрады. Пайдаланылған ... саны ... ... ... біз Түлкібас ауданындағы минералдық жемнің көзі бола алатын бірнеше жерден алынған жемдік әктің түрлеріне назар аударып, мүмкіншілігіміз болғанша ол ... ... ... ... әктерді зерттедік. Осы жағдайларды ескере келе диплом ... ... ... мақсаттар қойылды:
1. Оңтүстік Қазақстан облысы, Түлкібас ауданында орналасқан жемдік әк көздерінің құрам ... ...
2. ... ... ... әк ... құс өнімділігіне әсерін анықтау.
1 ... ... ... ... құрама жемнің құрам бөліктері
Құс азығын шығу тегі мен түрі, физикалық жағдайы, ... ... ... ... ... мен ... ... құс түлігіне қоректілік құнарлылығы мен жұғымдылығын анықтайтын қасиеттеріне қарай топтастырып, жіктейді. Құстарға арналған азықтар ... ... қуат ... шикі ... минералды заттар мен витаминдер мөлшері бойынша бағаланады. ... ... ... тек шикі ... ... ғана ... ... бірге оның құрамдас бөліктері, яғни алмастырылмайтын амин қышқылдарының мөлшері ... да ... Құс ... бірге төмендегідей алмастырылмайтын аминқышқылдарын алуы тиіс: лизин, метионин, триптофан, аргинин, гистидин, треонин, феналаланин, валин, ... ... ... ... ... заттар мен витаминдердің зор мәні бар. Құс рациондары калций, фосфор, натрий, хлор ... ... ... ... ... ... азық қоспасының 100г есебімен қоректік заттарды нормалаған ... ... ... заттарға деген талабы милиграммен және пайызбен білдіріледі.
Қазіргі уақытта құс үшін ... ... ... А, Е, К, В, Д3 тобындағы витаминдерден - тиамин, ... ... және ... ... холин, биотин мен В витамині. Рационға кіретін азық құрамындағы А витаминнің немесе ... ... ... ... ... ... ... құстың тек бірқалыпты тіршілігін ғана емес, ... ... оның ... ... ... ... ... нормаларға сәйкес рационға қосады. Сонымен бірге құс ... ... ... әсер ... ферменттер, кейбір аурулардың алдын-ала ... ... ... ... ... жағдайының бетін қайтаратын транвилизаторлар, ... ... ... ... ... микроқосымшалар мелассасымен немесе ... ... ... ... ... бір мөлшерде құс ... ... ... деп ... ... ... Қазіргі уақытта құрама жем өндіру кеңінен дамыған, олардың рецептерін ... ... ... ... ... ... немесе түйіршіктелген түрінде дайындалады[1,2,9,20,22,61,67].
Құстарды құрғақ ... ... ... ... ... ... ... автоматты азықтандырғыштарды қолдануға мүмкіндік береді, мұның өзі еңбек шығынын едәуір ... ... ... ... ... ... жоғары сапалы коцентратты азықтармен, микроэлементтермен, витаминді препараттармен және ... ... ... ... ... ету қажет. Құрама жем күніне бір рет ... 2-4 ... бір рет ... ... ... және ... ... жеммен азықтандыру қоректік заттарды, микроэлементтер мен витаминдерді, жақсы пайдалануға, ... ... ... азық ... ... игі ... етеді. Құрғақ құрама жеммен және дәнмен азықтандыру ... ... ... ... ... ... ... бірге протеин, минералды заттар мен витаминдер мөлшері молайтылған құрама жем ... ... ... ... бөлігінде олар жетіспейді. Құс қоректенуін ... ... үшін азық ... ... ... мен ... арасында қорытылып, алмасу барысында орын ... ... ... ескеру қажет. Олардың бірі қосындылар мен ... ... ... ... ... яғни ... ... әсерін күшейтетін синергистік, екіншілер, керісінше бір-бірінің қорытылып, ... ... ... ... әсерін әлсірететін антогонистік сипатта өтетінін жан-жақты ескереді. Құсқақажетті құрама жем жалпы төрт ... ... жем ... ... ... ... ... дақылдар жатады, екінші топқа ақуызды жемдер жатады. Олар шығу ... ... ... ... ... ... ... табылады. Үшінші топтамаға минералды жемдер жатады. Бұл жемдердің құрамында ақуыз және ауыспалы энергия болмағанымен құс ... ... ... ... сонымен қатар жұмыртқа кауызның қалыптасуына қажетті кальцийдың нағыз қоры. Төртінші топқа табиғи белсенді заттар - ... ... - ... және т.б. ... ... Осы топтамалардың ішінде минералдық топтамаға ерекше назар ...
1.2 ... ... ... ... ... ... мен құстардың өмірінде басты роль атқарады. Олар дәрумендер секілді құс ... ... ... ионы ... ... ... онсы олар зат алмасу процесінде биохимиялық процестер баяулап және реттей алмай ... ... ... ас ... ... ... ... сіңуіне, нерв импульстарын нейрондарға таралуына, бұлшық ет тканінде және әлсізденген организмге көмектеседі, ол ... қоса ... ... ... ... ... және ... реакцияларға, гармондардың биологиялық функциясының толығуына қатысады.
Академик А.Е. Ферсманның тұжырымы бойынша кальций . Дүниежүзіндегі ... ... ... ... ... кездеседі, және де көбінесе бикарбонат түрінде болады. Кальций бикарбонаты биогенді түрде әк тасына айналады, әрине тірі ... ... ... ... және де ... карапайым организмдер мықты панцирлер мен раковиналар құрып, өздерінің егелері өлген соң су түбіне түсіп, ... мен бор ... ... оқымыстысы Дж Барба дәлелі бойынша сүтте кездесетін кальций май клеткасының дамуын тежейді. ... ... ... ... ... ... яғни, кальцийге бай тағам диета сақтаудың бірден - бір көзі болып табылады. Сүт, ірімшік және ... да сүт ... ... қолдану семіруден сақтайды[35,42, 43,64].
Гарвард университетінің дәрігерлерінің айтуы бойынша; кальцийге бай тағамдар бүйректе тас пайда болуынан сақтауды сонымен ... оның ... ... ... ... ... бұрын медицина ғылымында бүйректе тас пайда болуынан сақтау үшін кальций көп тағамдарды аз қолдану керек дейтін. Күнділікті ... ... ... ... бүйрегінде тастың пайда болуы 35% төмен, сүт тағамдарын қолданбайтындарға қарағанда - дейді зерттеушілер[58].
Американдық оқымыстылар Отто Варбург және Карл ... ... ... ... рак ауруының жазылуына себепкер болуы мүмкін. Бұл олар үшін ... ... ... ... олар 3-ші және 4-ші ... рак ауруларының қанын биохимиялық анализ жасап, ағзаға рак ... ... ... ... кальцийдің жетпейтіндігіне көз жеткізді[55].
Оқымыстылардың соңғы зерттеулері бойынша кальцийдің ... 150 ауру ... ... ... ... ... пен тіс ... кездеседі. Кальцийдің қалған бөлігі қанда және басқа ұлпаларда кездеседі.Қарапайым үй құсы ... ... іс ... қауашағы 94% кальций карбонатынан тұрады, кальций карбонаты борға қарағанда ағзада 100% - ке ... ... ... кальций карбонаты фосформен байланысып кальций фосфатын түзеді, ол тіс пен сүйектің құрылысына жұмсалады[54,55, 58].
Кальций ионының кішілігі соншалықты, олар адам ... ... ... ... ... ... ... қоректік элементтер тізбегін қалдырады.
Кальций клетка аралық мембрананы қатайтады, вирустар, радионуклеоидтар ене алмайтындай етеді, яғни бүкіл организмге ... күш ... ... болады. Емдеушілер тауық жұмыртқасының қауашағын, мүмкін, бірінші тауық бірінші рет жұмыртқалағаннан бастап емге ... ... ... А.О. ... ... көңіл аударар болсақ, жабайы түлкі тауықханаға кіргенде, тауықты жеп - қоя ... оның ... ... да тазалап жеп кояды. Биолог аңғарғандай, жұмыртқа қауашағы өте ... ... ... ... ... ...
Медиктерді XX - ғасырдың ортасынан бастап жұмыртқа қауашағының қасиеттері ... ... ... рет ... ... ... ... венгрия химиктері мен медиктері зерттеген болатын және олар нәтижесіне таңқалды[24,27,35,56,57,63].
Жұмыртқа қауашағының қасиеттері польша натуралистері мен орыс емшілерін де ... ... емші ... ... ... ... . ... зерттеулері бойынша . Қандай қауашақ ем үшін қажет?
Нидерлаңд оқымыстыларының айтуынша,тауық жұмыртқасының қауашағының микроэлементтер ... өте ... ... ... -- ... ... ... Үйрек пен қаздың жұмыртқасының қауашағын қолданбаған жөн өйткені, олар жиі инфекциялы болады. Бірақ олар ... ... өте ... көңіл аударатын жер, суда кездесетін кальций ионды түрде болады, яғни ол организмде тез сіңеді. Сонымен ... суды ... яғни суды ... ... ... ... зиянды микроағзалардан тазартады[35,52,55,65].
Кальцийлі су жұмыртқа қауашағаның ұнтағына қарағанда жақсы сіңеді. Организм кальцийді жақсы сіңіру үшін, жұмыртқа қауашағының ... ... ... ... ... ... ... жүреді, көмірқышқыл газы бөлініп жаңа тұз пайда ... - ... ... Міне осы ... ... организм керемет сіңіреді. Кальцийлі су мен кермек суды шатастыруға болмайды. Кальцийлі су - бұл тез ... ... ... ... ... ... ... кальций тұздарын организм сіңірмейді.
Кальцийлі суды тағамға қосқанда трапевтикалық белсенділігін байқатады, сонымен бірге бактериалды қатер жоқ екендігіне көз ... ... ... жақтарын байқамадық[54]. Әсіресе кальцийлі су жас балаларға қажет, өйткені олардың сүйік ұлпаларының дамуы кезінде кальцийді көп ... ... ... берілген мәліметтерге қарап қауашақ терапиясы ересек адамдарға да қажет екендігін білдік, омыртқа ауруларын, тіске құрт ... және ... ... ... - алу үшін ... - бір себепкер. Сонымен қатар, кальций әсерінен топырақ құнарланып, бау - бақша өнімінің жоғарлауына септігін тигізеді[35,57,58,66,71]. ... ... ... ... ... ... құрайды, бірқатар маңызды ферменттердің қызметін күшейтеді, организмде иондық ... ... ... ... ет және ... тамырлары жүйелерінде болатын процестерге ықпал етеді. Ересек адамдарға ... 800 ... жуық ... ... ... де ... (120 мг/%) және сүт ... (мәселен, ірімшікте 1000 мг/пайызға жуық) көп болады. Барлық қажет кальцийдің 4/5 бөлігіне жуығын сүт өнімдері канағаттандырады. Әдетте тамақтық кальцийдің 10-40 ... ... ... тектес кейбір өнімдерде кальцийдіц сіңірілуін азайтатын заттар болады. Мұндай заттардың қатарына бұршақ ... ... ... ... пен ... ... ... жатады. Бұл қышқылдардың кальциймен өзара әрекеті нәтижесінде кальцийдің ерімейтін фитаттары мен ... ... және ... ... ... ... де, кальцийдің сіңірілуі қиындайды (ең болмағанда уақытша қиындайды [1,9,35,72,74,76].
Фосфор -- ... ... ... сүйек тканінің құрамына кіретін аса маңызды элемент. Бұған қоса фосфор қосындыларының энергия алмасуға қатысуы өте маңызды ... ... мен ... ... ... ... ... бұлардың басқа түрге айналуы бұлшық ет және ақыл-ой қызметіне, организмнің ... ... адам үшін ... 1200 миллиграмм фосфор керек. Көріп отырғанымыздай, фосфор балықта (250 мг/%), ... (200 мг/%) және етте (180 мг/ %) ... көп ... ... үрме бұршақта (540 мг/%), ас бұршақта (330 мг/%), ... ... ... ... (320 -- 350) мг/%) одан да көп. ... оның мөлшері 500 -- 600 мг/%. Фосфордың негізгі мөлшерін адам сүт пен наннан алады[5,15,16,70,72,73].
Әдетте фосфордың 50 -- 90 ... ... ... ... ... ... ... азырақ сіңіріледі. Өйткені бұлардағы фосфор сіңірілуі қиын фитин кышқылы түрінде болады). Дұрыс ... үшін ... ... ... ғана ... оның ... ... да маңызды. Ересектер үшін кальций мен фосфордың 1:1,5-ға тең ара ... ең ... ара ... деп ... ... тым көп болса, сүйектегі кальцийдің азаюы мүмкін, ал ... тым көп ... ... тас ... -- ... ... жүйке тканінің жұмысын реттеуге, көміртектер алмасуына және энергетикалық алмасуға ... ... ... бар ... ... үшін ... магний мөлшері -- күніне 400 миллиграмм. Бұл норманың жартысына жуығы нанмен және жарма тағамдарымен қанағаттандырылады. Нанда 85 -- 90 мг/%, сұлы ... -- 116 мг/%, арпа ... -- 96 мг/%, ... -- 107/%, үрме ... -- 103 мг/% магний болады. Басқа тамақтардан 170 -- 230 мг/% ... ... ... ... ... Магний сүтте (13 мг/%), сүзбеде (23 мг/%) және көкөністің көпшілігінде (10 -- 40 мг/%) аз болады. ... ... ... организмнің магнийге деген қажеті әдетте толық етеледі. Кейбір маңызды процестерде магний кальцийдің антагонисі болып шығады. Магнийдің тым көп ... ... ... ... Кальций мен магнийдің ең дұрыс ара қатынасы 1:0,7, тамақ өнімдерін әдеттегідей іріктей білгенде бұл ара қатынасты жасау қиын емес[35,49,51,57,66,67].
Натрий -- ... және ... ... ... ... бар ... канның кажетті буферлігін жасауға, қан қысымын реттеуге, су алмасуын реттеуге (натрийдің иондары ткань колоидтерінің ... ... ... өзі ... су ... ас қорытатын ферменттерді активтендіруге, жүйке және бұлшық ет талшықтарын реттеуге қатысады.
Тамақ өнімдерінде натрийдің табиғи мөлшері онша көп емес -- 15 -- 80 мг/%. ... ... ... 6,8 ... ... ... Бірақ әдетте ересек адам күніне 4 -- 6 грамм натрий тұтынады, соның ішінде 2,4 грамға жуығын наннан және 1-3 ... ... ... ас ... ... ... ... мөлшерін (80 процентінен астамын) организм ас тұзы салынып дайындалатын тамақпен алады. Ас тұзының ... ... ... NаСІ) 39 ... ... мен 61 ... хлор ... ескерген жөн[8,24,35,55,68,69,71].
Ертедегі адамдардың тамаққа тұз қоспағаны белгілі. Ас тұзы тамаққа әуелде тек тамақтың дәмін татыту үшін, ал одан ... ... ... ... үшін соңғы 1 -- 2 мың жылдан бері ғана пайдаланыла бастады. ... ... ... және ... ... ... күні бүгінге дейін тұзсыз-ақ күн көріп келеді.
Натрийді адам көп қажет ете ... -- ... 1 ... ғана керек. Ол ас тұзын қоспай-ақ әдеттегі диетамен қанағаттандырылады (күніне 0,8 грамм). Осының өзінде натрийді шамадан тыс тұтыну мен гипертонияның ... ... ... бары ... суды ... қалу ... де ... мөлшеріне байланысты көрінеді. Сондықтан ас тұзын, шамадан көп пайдалану бүйрекке (несеп түзілген кезде бүйрек ... ... көп ... ... және ... ... түсіреді. Осының салдарынан адамнын аяғы мен беті ісінеді. Міне, осы себептен бүйрегі мен жүрегі ауыратындар ... ... күрт ... ... ... ... тұзды тамақты пайдалануды шектеу керек. Абзалы адамдардың көпшілігі үшін күніне 4 грамм натрий мүлдем ... яғни 0,8 ... ... ... коса, 3,2 грамға дейін (яғни 8 грамдай тұз) пайдаланута ... ... -- ... ... бар ішкі ... ... ... қышқылдық-сілтілік тепе-теңдігін реттейді. Ол жүйке импульстерін жеткізуге катысады, бірқатар ... ... ... ... ... тым көп ... қолайсыз әрекетіне қарсы қорғаныш қасиеті бар және ол қан қысымын дұрыстайды.
Осы себепті кейбір елдерде ас, ... ... ... ... ... ... ... несептің бөлініп шығуын күшейте алады.
Тамақ өнімдерінің көпшілігінде калий 150 -- 570 мг/% аралығында болады. Ол ... ... ғана ... көп, мысалы, бұршақта -- 870, үрме бұршақта -- 1100 мг/%. Калий картопта (570 мг/%), алма мен ... (250 ... ... ... адамға күн сайын 2500 -- 5000 миллиграмм калий керек, мұның өзі әдеттегі ... ... ... ... ... ал ... ... елімізде біршама көп тұтынылады.
Хлор -- асқазан ... ... ... ... қатысатын өмірлік маңызы бар элемент. Ол бірқатар ферменттерді күшейтеді.
Хлордың тамақ өнімдеріндегі ... ... 2-160 мг % ... ... Ас тұзы қосылмаған рационда 1,6 грамға жуық хлор болар еді. Оның негізгі мөлшерін (90 ... ... ... ... ас ... ... ...
Адамға күніне 2 грамға жуық хлор қажет, ол кұрамында 7 -- 10 грамм хлор бар ... ... ... артығымен қанағаттандырылады, оның ішінде 3,7 грамын біз наннан және 1,5 -- 4,6 грамын тамаққа ас тұзын салу ... ... ...
Күкірт -- өмірлік маңызы бар ... оның ... ... ең ... ... ол ... бар амин ... (метионин және цистин ) түрінде белоктардың құрамына, сондай-ақ кейбір гормондар мен витаминдердің құрамына да кіреді. ... ... ... ... ... ... ... шамалас болады, сондықтан ол өсімдік өнімдерінен гөрі мал өнімдерінде көп. Адамға керекті күкірт ... ... 1 ... ... әдеттегі тәуліктік рационмен қанағаттандырылады. Бұл макроэлементтер минералдық ... ... ... Құс ... ... зат алмасу процестеріне қатысады.
+ Құсқа арналған құрама жемнің минералдық бөліктері
Минералдық қосындылар. Бұл табиғи шикізаттан ... ... ... мал ... ... ... заттар көзі ретінде қолданылады. Оларға ас тұзы, азықтық бор, азықтық әк, ұлу ... ... ұны, ... ... және ... натрийлық фосфаттар, қызыл топырақ, микроэлементер тұздары мен көп компонентері минералдық брикеттер, түйіршіктер жатады. ... ... ... ... ... ... қажетті минералдардың арасында ас тұзының алатын орны ерекше, сондықтан барлық құс шаруашылығы мекемелерінде ас тұзын міндетті түрде ... ... ... ... құс шаруашылығы мекемелерінде барлық дерлік құстарға құрама жем мөлшерінің 0,4 пайызын береді. Ас ... ... ... ... хлор және ... ... ... фосфаттар - 30 пайызға жуық кальций мен 1,5 пайыз фосфор болады. Оны құсты ... ... үшін ... ұнын ... ... ... дайындайды да, кальций мен фосфордың көзі ... ... ... ... да ... ... де болады. Үш кальций фосфатты құрама жемді кальций және фосформен теңестіру үшін қолданады. ... ... ... Бұл ... ... ... фосфор сүйектің минералдануына оңтайлы әсер етеді. Фосфаттардың ерігіштігі - фосфор элементінің азғаға дару қасиетін ... ... Үш ... ... ... ... ... ериді. Үш кальций фосфатта кальциймен фосфордың ара қатнасы оңтайлы теңестірілген, нақ құстың ағзадағы қатнасындай 2: 1. Құрамы Cа :30-34%, Р2 О5: ... ... ... үлу қабыршағының құрамында қырық пайызға дейін жеңіл ... ... ... Ол ... құс ... қалыптасуына , жұмыртқа қауышығының мықты болуына септігін ... Құс ... ... ... теңіз үлу қабыпшағы минералды жемдердің ең оңтайлы қорытылатын деген ұғым қалыптасқан, сол себепті бұл минералдық жем компонетіне сұраныс әр ... ... бор. ... ... ... ... ... 37% кальций, 0,18 % фосфор, 0,5 % калий, 0,3 % натрий, 5 % ... және тағы ... ... бар. Суда ... ақ ... ... ұнтақ. Жемдік әк кальцийдің қайнар көздерінің бірі. Кальций жүрек- қан ... ... ... ... ... ... әсер етеді, ағзадағы осмостық қысымды бір қалыпты ұстайды. Кальций жүйке импульсының берілуіне септігін ... ... ... кешеннің қалыптасуына әсер етіп бұлшық еттерінің жиырылуының бастауы болады, инсулинмен бірге глюкозаның торшаға кіруін ... ... ... ... ... еттің тонусын демейді, остеопорозбен остеомаляцияның алдын алады, қимыл - ... ... ... ... ... ... ... бұл әсіресе жас құстарға өте маңызды. Кальций көптеген ферменттердің құрамына кіріп, ... ... ... ... ... қатар ол құстардың резистенттігін жоғарлатады. Торша аралық сүйек затында кальций ... көп, ... ... ( ... - ... ... қаттылығын және икемділігін қамтамасыз етеді. Кальций темірдің алмасуына оң әсер ете ... ... ... ... ... әк - доломит, әк тәрізді карбонатты тау тастарын ұнтақтау ... ... ... және ... ... ... жемдік қоспа. Жемдік әктің құрамында кальций элементі көп, су ерітінділері ... ... ... ... Жемдік әк мүлдем зиянсыз, себебі оның құрамында ... ... және ауыр ... ... ... таза өнім. Құрамында кальций көп болғандықтан, жүрек- қан ... ... ... жұмыс істеуіне, қанның ұюына жақсы әсер етеді. Сонымен қатар ағзадағы ... ... бір ... ... Кальций жүйке импульсының берілуіне септігін тигізеді, актинді- миозинді кешеннің қалыптасуына әсер етіп бұлшық еттерінің ... ... ... инсулинмен бірге глюкозаның торшаға кіруін белсендіреді. Кальций сүйекті қалыптастырады, бұлшық еттің тонусын демейді, остеопорозбен остеомаляцияның алдын алады, қимыл - ... ... ... ... ... ... жасайды, бұл әсіресе жас құстарға өте маңызды. Кальций көптеген ферменттердің құрамына кіріп, ағзадағы биохимиялық реакцияларды ... ... ... ол ... ... жоғарлатады. Торша аралық сүйек затында кальций тұздары көп, ақуыздармен бірге ( коллаген - ... ... ... және икемділігін қамтамасыз етеді. Кальций темірдің алмасуына оң әсер ете ... ... ... ағзадан шығарады. Жемдік әкті дұрыс қолданғанда, құстардың күндік салмақ қосуы артады, ет өнімдерінің сапасы және көлемі ... ... ... ... ... ... түседі. Жемдік әктің малдарға және құстарға беру ... ... ... ... ... әкті ... және ... беру мөлшері
Балапандар, мекиендер ( 10 басқа)
жасы (апта)
1 - 17
17 - ... - ... ... мөлшері, г
30
50
80
90 - 100
10 басқа бір күндік беру мөлшері, г
балапандар
Сақа құстар
Бөдене
25 - 30 ( 6 ... ... - ... - 35 (6 айға ... - ... - 35 ( 6 айға ... - 50
Күрке тауықтар
40 - 45 ( 4 айға дейін)
60 - 70
Мысыр тауықтары
25 - 30 ( 4 айға ... - 70
1 ... бір ... беру ... г
Сиырлар
15 - 50 ( 1 жылға дейін)
50 - 100 ( 1,5 ... ... - 30 ( 2 ... ... - ... және ешкілер
3 - 7 (1 жасқа дейін)
10 - 15
Шошқалар
10 - 40 ( 6 айға дейін)
50 - 70
Минералдық ... ... ... және ... ... және құс ... ... құрамына және сапасына тікелей әсер етеді. Сол себепті минералдық жем көздерін іздеу, олардың құрам бөліктерін анықтау, құсқа зиян ... ... бар ... ... ... ... ... жағдайда, оларды дайындау бүгінгі таңдағы актуалді және кезек күттірмес мәселелердің бірі. Осы дипломдық жұмыста біз Түлкібас ауданындағы минералдық ... көзі бола ... ... ... ... ... ... түрлеріне назар аударып, мүмкіншілігіміз болғанша ол минералдық қөздерден алған жемдік ... ... Осы ... ... келе ... жүмысында алдымызға мынадай мақсаттар қойылды:
1. Оңтүстік ... ... ... ... ... ... әк көздерінің құрам бөліктерін зерттеу;
2. Жаңадан анықталған жемдік әк көздерінің құс өнімділігіне әсерін анықтау.
2 ... ...
2.1 ... ... серіктестікке
қысқыша сипаттама
> ЖШС Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Кызыл жар ... ... ... ... негізгі өнімі товарлы құс жұмыртқасын өндіру, сонымен қатар құс етін де ... Құс ... ... ... ... жаңа және ... технологиялы қондырғылармен жұмыс істейді. Қазақстан нарығына жақсы сапалы құс өнімдерін ұсынуда. Автоматты түрде жұмыртқа өндіру жүйесі ... және ет ... ... ... сай ... ... ... қатар тиімді бағадағы сапалы өніммен тұрғындарды қамтамасыз ету үшін жаңа ... бар. Құс ... ... ... ... ... сәйкестендірілген.
Бүгінгі күнде жұмыртқа өнімдерінің көптеген түрлерінен астамын және құс ... ... ... ... түрін шығарады. Шымкент қаласы мен облыстың бірқатар мекемелерін жұмыртқамен және құс ... ... ... ... ... ... ... санаторийлер, балабақшалар, ауруханалар, балалар үйлері, облыстағы дүкендердің біразын құс өнімдерімен қамтамасыз етеді. Кәсіпорын әлі де құс ... ... ... ... ... ... өнімдер сертификатталған және ҚРСТ және ТШ нормаларына сәйкес келеді. Кәсіпорындарда жергілікті тұрғындардың ішінен 600 ... ... ... ... ... ... заңға сәйкес жақсы жағдайлармен қамтамасыз етілген. Кәсіпорында еңбек қорғау бойынша қызмет құрылған. Өндірісте қауіпсіздік шарттарын қамтамасыз ету бойынша ... ... ... мен жұмыскерлері өздерінің жұмыстағы шығармашылық табыстары, олардың ұйымшылдығы мен ... ... ... ... көп ... ... отыр.
Кәсіпорын жұмыскерлері Қазақстандық менеджмент, маркетинг және заң негіздерін жақсы біледі және ірі Қазақстандық фермалардың менеджерлері және ... ... ... ... бар.
> ЖШС ... пен ... ... үшін жұмыс істейтін, Қазақстанның нарық экономикасының дамуына үлкен үлес қосқан отандық өндірушілердің бірден-бірі болып табылады. Шымкент құс ... - ... құс ... ... ... жұмыртқасын өндіру және сату жөніндегі заманауи озық кәсіпорын. Ол 1964 жылғы ... ... құс ... негізінде құрылған. Бүгінгі күні сан тілімен айтатын болсақ, Шымкент құс жауапкершілігі серіктестігі германиялық ... және ... ... ... ... 500 000 ... ... иелік ететін, ең жоғарғы еңбек өнімділігі күніне 440 000 ... ... және ... 90-97% ... ... ... отыр.
Бұл мекеменің негізгі бәсекелестік артықшылықтары - құс фабрикасының Оңтүстік Қазақстан облысының экологиялық таза ... ... ... аса ірі ... ... дайын өнім алу үшін ең үздік жем пайдалану, әлемге аты ... және ... ... өтілі 40 жылдан асқан тәжірибелі және үздік мамандарды тарту, тек ... ... және ... ... ғана ... сондай-ақ еуропалық басқару тәжірибесі болып табылады.
Шымкент құс ... ... 14 құс ... және ... ... арналған 21 құс қорадан тұрады. Өсіру үшін ... ең ... ... ... ... ... тауыққа жататын Хайсекс браун айқасымы пайдаланылады.
Мүліктік кешенге құс балапандарын өсіруге арналған жалпы қуаттылығы 340 000 бас ... ... 14 ... және ... ... 500 000 бас ... ... мекиен тауықтарды ұстауға арналған 21 корпус қамтылады. Құс фабрикасы үздіксіз тіршілік үдерісін қамтамасыз етуге қажетті механизмдермен және машиналармен толық жабдықталған. Штат ... ... ... қызметкерлерден жасақталған. Шамамен 600 адам жұмысқа қамтылды, соның арқасында 420 отбасы тұрақты әрі жоғары жалақы алатын болды. ... ... ... ... ... және ... ету үшін ... жағдайлардың барлығы олар үшін жасалған. Сонымен бірге ЖШС адал салық төлеуші болып табылады, бұл аудандық әкімдіктің ... оң ... ... атап ... ЖШС ... құс брендімен өз қызметін 2000 жылғы ақпанда бастады. Өткен жыл ішінде сатылымдар географиясы біршама ... ... біз ... ... және ... ... ... облысын, Тараз, Байқоңыр және Қызылорда ... ... ... ... ... ... ... уақытқа арнаған жоспары - бүкіл Қазақстан көлемін бәсекеге қабілетті және ... ... ... ету, одан әрі ... ... ... ... де экспорттау болып табылады. Дилерлердің, ең бастысы тұтынушылардың сөзіне жүгінсек, ЖШС тауық жұмыртқасының ... ... ... ... бірі болып табылады. Бұл жерде дәмдік сапасы, химиялық талдаулары, сары уыз түсі, қабықтың қалыңдығы және сыртқы түрі секілді критерийлер ... Ал бұл ең ... ... және одан әрі жұмыс істеу үшін керемет ынталандыру болып табылатыны сөзсіз.
> мекемесінің ... ... қала және ... тұрғындарын сапалы, экологиялық тұрғыдан алғанда таза және құнды диеталық жұмыртқалармен қамтамасыз ету болып ... ... ... ... ... мен ... ... сапасы, құрамы және бағасы жұмыртқаның және құс еттің бағасына, құрамына және сапасына тікелей әсер етеді. Сол ... ... жем ... ... ... ... бөліктерін анықтау, құсқа зиян келтіретін қоспалар бар жоғын анықтау, барлығы дұрыс болған жағдайда, оларды дайындау бүгінгі таңдағы актуалді және ... ... ... ... Осы ... ... біз ... ауданындағы минералдық жемнің көзі бола алатын бірнеше жерден алынған жемдік әктің түрлеріне назар аударып, мүмкіншілігіміз болғанша ол ... ... ... ... ... зерттедік. Осы жағдайларды ескере келе диплом жүмысында алдымызға мынадай мақсаттар қойылды:
1. Оңтүстік Қазақстан облысы, Түлкібас ауданында ... ... әк ... ... бөліктерін зерттеу;
2. Жаңадан анықталған жемдік әк көздерінің құс өнімділігіне әсерін анықтау.
Минералдық азықтардың ішінде ең дүрысы азықтық ұлу қабыршағы, ... бұл ... ... арғы тегі тірі ... болған. Құс ағзасында қорыту деңгейі басқа минералдық заттармен салыстырғанда анағұрлым жоғары. Бірақ соңғы кезде экологиялық жағдайларға байланысты, Каспий теңізінде ... ұлу ... ... ... ... ... ... минералды қоспаларды құс азығында қолдану кезек күттірмес мәселе болып отыр. Сондықтан назарларыңызға ұсынып ... ... ... Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданында өндірілетін азықтық әктің ... ... ... ауыр ... ... және оны құс азығында қандай мөлшерде қолдану жайлы болады. Сонымен қатар, жемдік әктің табиғи қайнар көздерінің салыстырмалы ... ... ... ... ... ... ... жұмысқа байланысты зерттеулерімізді Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданыда орналасқан , жауапкершілігі шектелген серіктестік мекемесінде ... Ол ... ... асыл тұқымды Хайсекс браун кроссының мекиендермен торша батареяларында жүргіздік.
Зерттеулер жүргізілетін және бақылау топтарының қоршаған ортасының ... ... құс ... ... және ... ... институтының 2009 жылы шыққан нұсқауларымен талаптарына сәйкес болды (температура, ылғалдылық, жарық тәртіптемесі, құстарды ... ... ... ... құрама жеммен жемделді. Ол құрама жемнің сапасы Бүкілресейлік құс шаруашылығы технологиялық және ғылыми зерттеу институтының 2009 жылы шыққан нұсқауларына сәйкес ... ... ... ... ... ... үшін ... зерттеу жұмыстарын бірнеше тәжірибе жасау арқылы жүргіздік. Бірінші тәжірибемізде Оңтүстік Қазақстан ... ... ... ... үш ... ... ... әктің құрамындағы минералдарды анықтауға бағыттадық. Бұлай жасағанымыздың себебі жемдік әктің ... ... ... кері әсер ... заттар болуы мүмкін, сонымен қатар олар құс жұмыртқалағыштығына кері әсер етуі әбден мүмкін.
Бірінші тәжірибе
Бірінші тәжірибеде ... ... ... ... ... ... елді ... үш жерінен алынған жемдік әктің құрамындағы минералдарды анықтауға бағыттадық. Ол минералдарды анықтау > Инженерлік бейіндегі ... ... ... ... ... ... Осы ... жұмыстың негізін құраған ғылыми ақпараттарын алуға көмектескен лаборотория мамандары Ноғаев Ж. және зертхана ... ... ... ... ... ... А. А. айтар алғысымыз шексіз. Зерттеу барысында Түлкібас ауданының әр жерінен алынған ... ... ... ... анықталды: магний, алюминий, кремний, кальций, темір және осы элементтердің жемдік әк ... ... ... ... ... жүргізу үшін тәжірибе нобайы - кестеде көрсетілген.
2 - кесте. Үлгінің ... ... ... ... ... үлгісідегі Mg, Al, Si, Ca, Fe.
2 ... ... Mg, Al, Si, Ca, ... ... ... Mg, Al, Si, Ca, ... ... үлгісідегі Mg, Al, Si, Ca, Fe.
Екінші тәжірибеде Оңтүстік Қазақстан облысы, Түлкібас ауданында ... елді ... үш ... ... жемдік әктің құрамындағы минералдар таза күйінде болмайды. Негізінен, басқа элементтермен байланысып, аталған ... ... ... Сол ... осы ... бірінші тәжірибеде анықталған элементтердің қоспаларын анықтадық. Бұл тәжірибені жасауға, қоспалардың мөлшерін ... ... ... ... ... лаборатория және осы мекеменің қызметкерлері.
3- кесте. Үлгінің құрамындағы метелдармен оттегінің қоспалары
Топ
Жемдік әктің қоры элементтердің ... ... ... ... ... Mg, Al, Si, Ca, Fe қоспалары
2
Тәжірибе үлгісідегі Mg, Al, Si, Ca, Fe ... ... ... Mg, Al, Si, Ca, Fe ... ... ... Mg, Al, Si, Ca, Fe ... тәжірибеде Оңтүстік Қазақстан облысы, Түлкібас ауданында орналасқан елді мекендерінің үш жерінен алынған жемдік әктің ... ... ... ... ... орналасқан мекемесінде мекиендердің өнімділік көрсеткіштеріне әсерін зерттедік. Бұл зерттеулерді жасауға бізге аталған мекеменің зоотехникалық лабороторияның қызметкерлері ... ... ... нәтижелерін сараптама жасауға өз мүмкіншіліктері болғанша жағдай жасады. Бұл зерттеулерде жоғарыда атап ... ... ... және ... ... ... ортасының жағдайы Бүкілресейлік құс шаруашылығы технологиялық және ғылыми зерттеу институтының нұсқауларымен талаптарына сәйкес болды ... ... ... ... ... ... тығыздығы). Мекиендер толыққанды теңестірілген құрама жеммен жемделді. Ол құрама жемнің сапасы Бүкілресейлік құс ... ... және ... ... ... ... ... жасалынған.
4 - кесте. Әртүрлі жерлерден алынған жемдік әк қосылған құрама жеммен ... ... ... анықтау
Топ
Жемдеу ерекшеліктері
1 топ
Барлық қоректік заттармен теңестірілген толыққанды құрама жем мекемеде қолданып жүрген ... әк ... ... ... ... ... толыққанды құрама жем жемдік әктің жаңа үлгісі қосылған
Үш тәжірибенің қорытындыларын негіздеу мақсатында және ол қорытындылардың дұрыстығын ... ... ... ... ... ... ... Өндірістік тәжірибенің нобайы жоғарыдағы жүргізілген үшінші тәжірибелердің бағытына сәйкес болды, ... тек ... ... ... ... болды, себебі ғылыми тәжірибелерді жасаудағы және олардың нәтинелерінің айғақтығын осылай тексерген дұрыс.
5-кесте. ... ... ... ... ... ... өндірістік тәжірибеде екі топтағы құстардың өнімділік көрсекіштері анықталды:
* Құс басының ... ... ... ... ... ... ... Мезгілсіз сойылған құс басы
* Құс басының шығыны
* Жем шығыны
Өндірістік тәжірибенің нәтижесі бойынша осы дипломдық жұмыс жазылды және өндірісте қолдануға болатын ... ... ... әктің құрамындағы элементтерді анықтау
Минералды элементтер адам, жануарлар және құстар ... ... ... ... атқарады. Олар дәрумендер секілді құс организміне қажетті. Металдардың ионы ферменттердің құрамына кіреді, онсы олар зат алмасу процесінде биохимиялық ... ... және ... ... ... Минералды заттар ас қорыту процесіне, қоректік заттардың сіңуіне, нерв ... ... ... бұлшық ет тканінде және әлсізденген организмге көмектеседі, ол сонымен қоса клеткада болып жатқан барлық катабиотикалық және анабиотикалық реакцияларға, гармондардың ... ... ... ... ... ... ішінде ең дүрысы азықтық ұлу қабыршағы, себебі бұл минералдық жемнің арғы тегі тірі ағзалар болған. Құс ағзасында қорыту деңгейі ... ... ... ... анағұрлым жоғары. Бірақ соңғы кезде экологиялық жағдайларға байланысты, ... ... ... ұлу ... ... ... ... байланысты жергілікті минералды қоспаларды құс азығында қолдану кезек күттірмес мәселе болып отыр. Сондықтан назарларыңызға ұсынып ... ... ... Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданында өндірілетін азықтық әктің химиялық құрамы, ... ауыр ... ... және оны құс ... ... ... қолдану жайлы болады. Сонымен қатар, жемдік әктің табиғи қайнар көздерінің салыстырмалы түрде құрам бөліктеріне сипаттама беріледі.
Бірінші ... ... ... ... ... ... ... елді мекендерінің үш жерінен алынған жемдік әктің құрамындағы минералдарды анықтауға ... Ол ... ... > Инженерлік бейіндегі аймақтық сынақ зертханасының заманауи қондырғылармен жүргізілді. Зерттеу барысында Түлкібас ауданының әр жерінен алынған минерал құрамынғы ... ... ... ... алюминий, кремний, кальций, темір. ... ... ... сараптамадан өткізудің алдында магний, алюминий, кремний, кальций және темір элементтерінің адам және құс ... ... ... ... шолу ... жөн санадық, білгеніміз еске түсіргеніміз артық болмас деген ойдамыз.
Магний -- жасуша ішінде жинақталатын катион. Ол митохондрияларда шоғырланады, ... ... ... ... ... ... да, қуат алмасуын, ДНК синтезін жандандырады, актин мен миозинді жалғастыратын ... ... ... ... ... ... еттің жиырылуын қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Магний гликолиз процесін реттейтін көптеген ферменттік ... ... ... ... кереғары болып табылады. Қан құрамында магний мөлшері өссе, нерв жүйесінің қозғыштығы төмендеп, нерв ... ... ... ... ... ... ...
Құс ағзаның құрамындағы микроэлементтің бірі - алюминий, деменмен ғалымдар бұл элементтің ағзадағы қызметі туралы ... ... ... ... белгілі болғандай алюминий сүйек, дәнекер және эпителиальдық ұлпалардың өсуіне және дамуына ықпал етеді. Ағзаның орнына келуіне және кеміген ағзаның ... әсер ... ... ферменттердің және ас қорыту бездерінің қызметтерін белсендіреді. Ағзаның әр түрлі ... әр ... ... ... ... ... сүйекте және мида көп жиналады.
Кремний элементі мөлшері жағынан жануарлар ағзасында он бесінші орнында, ... бұл ... ... ... дамыған ағзалардың өте маңызды элементтер қатарына кіргізген. Академик В.И. Вернадский 1935 жылы > деп ... ... ... ... ... ірі ... М. Г. Воронкова және Н.Г. ... ... ... , ... ... ... ... және физиологиялық процесстерге қатысады: клеткалық мембраналардың өзгеруінен дәнекер, шеміршек және сүйек ... ... ... ... ... өз ықпалымен араласады. Кремний элементі қозғалыс шеміршегінің, эпителий және дәнекер ұлпаларының беріктік, бекемділік қасиеттеріне ұлғаюына тікелей қатысады. ... ... ... ... ете ... сүйектің қалыптасуына Д дәруменсіз де белсене ... Бұл ... ... ... үшін өте ... ... аталған үлпалардың эпидермистерінің қабығаларына сіңіп, олардың беріктігінің және икемділігінің жоғарғы болуына әсер етеді. Жүрекке, тіске, сүйекке, шашқа, ... оң әсер ... ... ... жетіспесе, кальций, магний және басқа да көптеген элементтер қорытылмайды. Кремний ағзадағы ақыздың синтезіне де араласып, оң әсер етеді. ... ... ... майдың жиналуына кері әсер етіп, қан тамырларының икемділігіне және қауыдарының ... ... ... ... ... қасиеті кремнийге тікелей байланысты. Кремний мидың және мишықтың жұмыс істеу қабілетіне де әсер етеді. Шульс атты ... ... ... ... дәнекер ұлпасының құрылыс материалы және олардың өсуінің ынталандырушысы болып табылады.
Гемфри Дэви бұл элементті ... ... ... жасаған кезінде ашты. Вольтов столбі ғалымының қолында ғажайыптар жасап жатты. Тоң мен ұрылған ақ тас ғалымдардың қолына деген ... ... ... Бұл туралы мәлімет ғалымдар әлемінде үлкен қызығушылық көрсетті. Антуан Лоран Лавуазье деген кітабында (1789) әк тасты ... ... ... ... ... тиістірді.
Расында, ал, бұл сұрақта ғалымдардың көзқарасы әлі өзгереді, егерде ғылыми өмірде бөлшектеу әдісін табылса деген. Дегендей химияның ұлы ... ... тура ... ... ... - деген латын сөзінен ... орыс ... ... ... - деген білдіреді.
Таза күйінде кальций қатты және ... ... ... ол тотықтандырылады, ал кішкене қыздырса қызыл от болып жанады. Кальций ыстық судан құрып қыспақтап шығарады. Ол ... азот ... ... ... ... ал қыздырса оксидтерден металл құрады.
Кальций атомының сыртқы қабықшасында ядромен қос ... екі ... ... бар. Сол себептен табиғатта кальцийді таза күйінде табылмайды. ... ... ... ... ... жиі кездеседі.
Табиғатта кальций карбонаты, кальций сульфаты және кальций фосфаты ... ... ... ... ... және бор мен әк ... құрамына кіреді. Әк тастың қоры 40 млн км2 алаңға созылған. Жалпы алғанда кальций сыбағасына жер қабығының 3,25 % ... ... ... ... ... болып келеді. Әлемде кальцийдің тұздары еріген суат жоқ. Өзендер мен көлшіктер кальций бикарбонатын мұхиттар мен теңіздерге құяды. ... ... ... ... ... әкке айналады. Кальций бикарбонаты әкке тірі жәндіктердің жәрдемімен биогендік жолменде ... ... ... ... . ... ... суларда кальций тұзының ерітіндісі кездеседі және де көбінесе бикарбонат түрінде болады. Кальций ... ... 150 ... ... ... ... кальцийді профилактикалық түрде қабылдаудың өзі организмді ауруды болдырмауға мүмкіндік береді.
Адамның бүкіл организміндегі ... ... ... 1 г ... ... 70 кг ... ... негізгі мөлшері сүйек пен тісте гироксиапатит 3Са(РО) · Са (ОН) және фторапатит 3Са (РО) · СаF ... ... ... ... 99 ... ... болады. Қалған кальций қан құрамында және басқа да ткандерге ион түрінде жағдайына байланысты болады. Қан ... 8,5-12 мг % және ... 7,5-13,9 мг % ... ... ... ... ... стронцийдің және фосфордың алмасуымен тығыз байланысты.
Орта есеппен ересек адамға тәулігіне 1 г ... ... ал ... ... ... отыруына 0,5 г ғана кальций кетеді. Өйткені кальций организмде 50 пайызы ғана сіңеді. Жетіліп келе жатқан организмге, жүкті әйелдерге және ... ... ... ... мөлшері тәулігіне 1,4-2 г-ға дейін. Өмір бойы кальцийдің организмге керекті мөлшері тұрақты болмайды, әр кезде әртүрлі болып өзгеріп отырады. ... ... ... және ... ... керек.
Кальцийді қолдану барысында, - деген сұрақ туу ... Оның ... өте ... Археологтардың зерттеулерінде кроманьиондықтардың сүйектерінен бізге жақсы таныс остепороз және тұздардың жиналуы сияқты ... ... ... олардың мұндай кереметтіктерін тас ғасырында сүйектердің белсенді бұзылуы болмаған деп болжаған. Негізінде олай болмаған. ... олар оның ... ... ... Кроманьиондықтар тамақты шикілей жеген және олар сүйек ауруларын, яғни артроза, радикулит және остепорозбен ауырған емес екен. Олар көкөніс пен ... от ... ... ... болып табылады. Басты мәселе мынада, органикалық кальцийді жылумен өңдегенде бірден неорганикалық түрге ауысып, тәжірибе жүзінде организмге сіңу қабілеттілігінен айырылады. Ал ... ... ... ... түрде өсімдік тамырларынан, көк шөптерден, көкөністерден және өсімдіктердің ұрықтарынан алған.
Тамақтың ... және оның ... ... ... және ... ... ұзақтығына әсер ететін негізгі факторлардың бірі. Шамамен 5-10 жылда адам торшалары толық ауысып отырады, соған байланысты көптеген аурулар зат ... ... ... жүрмегендігінен болады. Сондықтан да оңды және қанымды тамақтануымызды дұрыс ұйымдасыруымыз біздің ... ... және ... ... ... бола ... де, күнделікті тағамда кальций жеткілікті, бірақ адамзаттың кальций жетіспеушілігінен ауыратын аурулары жылдан-жылға көбейіп ... Осы ... ... негізгі себептерінің бірі, тағамдардың құрамындағы кальций элементі жоғары температура әсерінен ағзаға қиындау қорытылатын ... ... Адам ... ... ... ... элементінің қорытылуы қиындай түседі, ағзадағы кальцийдің мөлшері азайып, остеопороз ауруы ден ала береді[11,19].
Темір -- ... ... ... ... ... ... ... бар элемент. Тамақ өнімдеріндегі темірдің мөлшері 70 -- 4000 мкг/% аралығында болады. Темір, әсіресе, ... ... және ... дақылдарда көп (6000 -- 20000 мкг %). ... ... ... ұнынан пісірілген ақ нанда темір біршама аз (900 мкг %). Темір -- ... ... ... ферменттері -- пероксидаза, каталаза мен биологиялық ... ... ... ... ... ... на ... Денеде темір бауырда, көк бауырда, ішектің кілегейлі қабығында ферритин (темірдің гидрат тотығы мен белоктардың қосылысы) түрінде кездеседі. ... ... ... (темірлі пигмент, гемоглобиннің ыдырау өнімі) түрінде де кездеседі. Темірдің бір ... ... ... ... атты қосылыс түзеді. Осы қосылыс түрінде темір организмде тасымалданады. Организмде темір жетіспесе ... ... ... қан ... ... ... ... күніне 14 миллиграмм темір қажет, мұның өзі әдеттегі рацион арқылы артығымен қанағаттандырылады. Алайда тамаққа ұлпа ұннан пісірілген ақ нан ... ... оның ... ... аз болатындықтан, қала тұрғындарында темірдің жетіспеушілігі жиі байқалады. Бұл ... ... мен ... көп дәнді дақылдар өнімдерінің темірмен қосылып, ери қоймайтын тұздар түзетінін, сөйтіп организмнің темірді сіңіруін кемітетінін ескеру керек. ... ет ... 30 ... жуық темір сіңірілсе, дәнді дақылдардан 10 пайызы ғана сіңіріледі, Кермек заттармен қосылып ыдырай қоймайтын комплекс кұрайтын болғандықтан, шай да ... ... ... ... ... ... элементтер
Үлгі
Жемдік әктің қоры
1
Б үлгісідегі Mg 0.26%, Al 0.21%, Si 0.45%, Ca 66.0%, Fe %0.11.
2
Т ... Mg 0,27%, Al 0,18%, Si 0,40%, Ca 66,46%, Fe 0,10%.
3
Т ... Mg 0,60%, Al 0,83%, Si 1,62%, Ca 61,82%, Fe ...
Т ... Mg 0,47%, Al 1,18%, Si 2,34%, Ca 59,81%, Fe 0,75%.
Жоғарыдағы кестедегі, әр жерден алынған жемдік әктің құрамындағы элементтердің ... ... ... ... ... ... ... тексерілген үлгілерде бақылау үлгісіне қарағанда әр түрлі мөлшерде жоғары ... атап ... ... ... 0,01 ... үшінші үлгіде 0,33 бірлікке, ал төртінші үлгіде 0,21 бірлікке жоғары ... Бұл ... ... барлық тәжірибе үлгісіндегі аталған элементтің мөлшері бақылау ... ... ... ... екінші үлгідегі магний бар болғаны 0,01 бірлікке ғана жоғары болды. Тексеру үлгілеріндегі алюминий ... ... ... мөлшерімен салыстырғанда әр түрлі болды. Екінші үлгідегі алюминий мөлшері бақылау үлгісіне қарағанда 0,03 бірлікке кем, ... ... осы ... ... 0,62 ... жоғары болған. Төртінші үлгігідегі аталған элементтің мөлшері 0,97 бірлікке жоғары. Яғни, бұл элементтің мөлшері ... ... кем, ал ... және төртінші үлгіде жоғары болды. Кремний элементі кәзіргі кездегі мәліметтерге қарағанда, биологиялық маңызы өте жоғары, ... ... ... Біздің тәжірибелеріміздегі кремний элементінің өзгерісі мынадай болды. ... ... ... ... ... үлгісіндегі пайыздан 0,05 бірлікке төмен болды. Үшінші үлгідегі кремний мөлшері пайыз есебіндегі көрсеткіші бақылау тобындағы көрсеткішпен салыстырғанда 1,17 бірлікке жоғары ... Ал, ... ... ... ... 2,34 ... ... бақылау үлгісіндегі пайыз есебіндегі көрсеткішпен салыстырғанда 1,89 бірлікке жоғары болды. Аталған элемент бойынша, екінші үлгідегі және үшінші үлгідегі ... ... бір- ... ... болды. Жұмыртқа бағытында құс шаруашылығындағы кальций элементінің атқаратын ролі өте жоғары. Жұмыртқа қауызының тоқсан пайыздан астамы ... ... ... Сол ... ... бағытындағы құстарды жемдегенде минералдық жем құрамындағы кальцийдің маңызы зор. Біздің тәжірибелеріміздегі кальцийдің мөлшері басқа ... ... ... ... ... Атап ... ... үлгідегі кальцийдің мөлшері 66,46 пайыз болды. Бұл бақылау тобындағы кальцийге қарағанда 0,46 пайыздық бірлікке жоғары. Үшінші үлгідегі ... ... ... ... ... ... 4,18 пайыздық бірлігіне кем болды. Төртінші үлгідегі кальцийдің мөлшері бақылау үлгісіндегі кальцийдің мөлшерінен 6,19 пайыздық бірлікке кем. ... ... ... ... ... ең ... кальцийдің екінші үлгінің құрамындағы болды. Темірдің де ағзада ... зор ... ... Ең ... ... ағзаның барлық торшаларына қажетті оттегіні жеткізіп, көміртегін алып кетеді. Біздің тәжірибеміздегі үлгілерде темірдің мөлшері бақылау ... ... ... темірдің мөлшері сәйкес келеді. Ал, үшінші және төртінші үлгілердегі темірдің мөлшері 0,44 және 0,65 ... ... ... ... Аталған тәжірибедегі барлық элементтердің мөлшерін салыстырғанда екінші үлгідегі элементтер бақылау үлгісіндегі элементтерге сәйкес болып, жұмыртқа ... ... ... ... ... әкті ... болады деген тұжырым жасап, аталған үлгілердегі осы элементердің қоспаларын екінші тәжірибеде тексеру туралы шешім қабылдадық.
2.2.3 ... ... ... қоспалардың құрамын зерттеу
Екінші тәжірибеде Оңтүстік Қазақстан облысы, Түлкібас ... ... елді ... үш ... ... ... ... құрамындағы минералдар таза күйінде болмайды. Олар басқа элементтермен ... ... ... ... ... Сол ... осы ... бірінші тәжірибеде анықталған элементтердің қоспаларын анықтадық. Бұл тәжірибені жасауға, қоспалардың мөлшерін анықтауға көмектестескен жоғарыда ... ... ... және осы ... қызметкерлері.
7- кесте. Үлгінің құрамындағы элементтер қоспалары
Топ
Жемдік әктің қорындағы элементтер қоспасы, % есебінде
1
Б үлгісідегі Mg 2,03; Al 0,93; Si 1,10; Ca 93,9; Fe ...
Т ... Mg 0,45; Al 0,34; Si 0,86; Ca 92,98; Fe ...
Т ... Mg 0,99; Al 1,57; Si 3,47; Ca 86,49; Fe 0,77
4
Т үлгісідегі Mg 0,78 ; Al 2,23; Si 5,01; Ca 83,67; Fe 1,07 ... ... әр ... ... ... ... ... элементтердің қоспаларының мөлшеріне назар аударайық. Магний қоспасының мөлшері ... ... ... ... ... үлгісіне қарағанда әр түрлі мөлшерде кем болған, атап айтқанда екінші үлгіде 1,58 бірлікке, үшінші үлгіде 1,04 бірлікке, ал төртінші үлгіде 1,25 ... ... ... Бұл ... бойынша барлық тәжірибе үлгісіндегі аталған элемент қоспасының мөлшері бақылау үлгісінен кем болды, дегенмен екінші үлгідегі магний бар ... 1,58 ... кем ... Тексеру үлгілеріндегі алюминий қоспасының мөлшері бақылау ... ... ... әр ... ... ... ... алюминий мөлшері бақылау үлгісіне қарағанда 0,59 бірлікке кем, үшінші үлгідегі осы ... ... 0,64 ... ... ... Төртінші үлгігідегі аталған элемент қоспасының мөлшері 1,30 бірлікке жоғары. Яғни, бұл элемент қоспасының мөлшері ... ... кем, ал ... және ... ... жоғары болды. Кремний элементі кәзіргі кездегі мәліметтерге қарағанда, биологиялық маңызы өте жоғары, алайда толық дәлелденбеген. Біздің ... ... ... өзгерісі мынадай болды. Екінші үлгідегі кремний қоспасының мөлшері бақылау үлгісіндегі ... 0,24 ... ... ... ... ... ... қоспасының мөлшері пайыз есебіндегі көрсеткіші бақылау тобындағы көрсеткішпен салыстырғанда 2,37 бірлікке жоғары болды. Ал, ... ... ... ... ... 5,01 ... ... бақылау үлгісіндегі пайыз есебіндегі көрсеткішпен салыстырғанда 3,91 бірлікке жоғары болды. Аталған элемент бойынша, үшінші үлгідегі және төртінші үлгідегі кремний қоспасының ... ... ... салыстырғанда жоғары болды. Жұмыртқа бағытында құс шаруашылығындағы кальций элементінің атқаратын ролі өте жоғары. ... ... ... ... ... ... тұздарынан тұрады. Сол себепті, жұмыртқа бағытындағы құстарды жемдегенде минералдық жем құрамындағы ... ... зор. ... ... кальцийдің мөлшері басқа элементтерге қарағанда анағырлым жоғары болды. Атап айтқанда, екінші үлгідегі кальций қоспасының ... 92,98 ... ... Бұл ... ... ... қоспасына қарағанда 0,92 пайыздық бірлікке жоғары. ... ... ... қоспасының мөлшері бақылау үлгісіндегі кальций қоспасына қарағанда 7,41 пайыздық бірлігіне кем ... ... ... ... қоспасы мөлшері бақылау үлгісіндегі кальций қоспасының мөлшерінен 10,23 пайыздық бірлікке кем. Үлгілердегі кальцийдің мөлшерін сараптамадан ... ең ... ... ... ... ... ... Темірдің де ағзада орасан зор қызмет атқарады. Ең негізгі қызметі ағзаның барлық торшаларына қажетті оттегіні ... ... алып ... ... тәжірибеміздегі үлгілерде темір қоспасы мөлшері бақылау үлгісіне қарағанда біршама ауытқулар болды. Ал, үшінші үлгілердегі темір қоспасының ... 0,17 ... ... бақылау үлгісіне қарағанда кем болды. Ал, ... ... ... ... ... 0,13 пайыздық бірлікке бақылау үлгісінің темір қоспасына қарағанда жоғары болды.Аталған тәжірибедегі барлық элементтердің қоспасының ... ... ... ... ... ... мөлшері салыстырмалы түрде бақылау үлгісіндегі элемент қоспаларына сәйкес болып, жұмыртқа бағытындағы құстарға екінші үлгідегі жемдік әкті қолдану ... ... ... ... аталған үлгілердегі осы элементердің қоспаларын екінші тәжірибеде тексеру туралы шешім қабылдадық .
Үшінші тәжірибеде Оңтүстік Қазақстан ... ... ... орналасқан елді мекендерінің үш жерінен алынған жемдік әктің Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданыда орналасқан ... ... ... ... ... ... Бұл зерттеулерді жасауға бізге аталған мекеменің зоотехникалық лабороторияның қызметкерлері көмектесіп, алынған зерттеу нәтижелерін сараптама жасауға өз мүмкіншіліктері болғанша ... ... Бұл ... ... атап ... ... ... және бақылау топтарының қоршаған ортасының жағдайы ... құс ... ... және ... ... ... нұсқауларымен талаптарына сәйкес болды (температура, ылғалдылық, жарық тәртіптемесі, құстарды отырғызу тығыздығы). Мекиендер толыққанды теңестірілген құрама жеммен жемделді. Ол ... ... ... Бүкілресейлік құс шаруашылығы технологиялық және ғылыми зерттеу институтының нұсқауларына сәйкес жасалынған.
8 - кесте. ... ... ... ... әк ... ... ... жемделген мекиендердің өнімділігін анықтау
Топ
Жемдеу ерекшеліктері
1 топ
Барлық қоректік ... ... ... ... жем мекемеде қолданып жүрген жемдік әк қосылған
2 топ
Барлық қоректік заттармен теңестірілген толыққанды құрама жем ... ... жаңа ... ... тәжірибедегі зоотехникалық көрсеткіштері кестеде көрсетілген.
9 -кесте. 55 күндік тәжірибе мерзіміндегі мекиендердің зоотехникалық көрсетіштері
Көрсеткіш
Топ
1 бақылау
2 тәжірибе
Құс басы, бас.
70
70
Мекиендер ... ... ... ... тірі ... ... соңындағы мекиендердің тірі салмағы, г
1760
1762
Тәжірибе барысындағы 1 бас мекиеннің жұмыртқалығыштығы, дана.
62,0
62,7
% бақылау тобына қарағанда
100,0
101,0
Жұмыртқалағыштығы, %
90,0
91,0
Тәжірибе барысындағы орта жұмыртқа салмағы, г
64,1
64,2
% ... ... ... ... ... ... салмағы, кг
3,974
4,025
% бақылау тобына қарағанда
100,0
101,3
Бір бас құстың 1 күнде ... ... ... г
116,2
116,3
% бақылау тобына қарағанда
100,0
100,1
10 дан жұмыртқаға шаққандағы жем шығыны, кг
1,31
1,30
% бақылау тобына ... 1 кг ... жем ... бақылау тобына қарағанда
100,0
99,0
Осы тәжірибе барысында мекиендердің шығыны аз болды, сол себепті құс басының сақталуы 98,6 пайыз ... Ал, ... тірі ... ... ... айтарлықтай өзгерістер болғанмағандықтан, бұл көрсеткіш бойынша сараптама жүргізбедік. Мекиендердің тірі салмақтары негізінен біркелкі ... осы ... ... ... ... жүргізген уақытта тәжірибе жүргізген топтың мекиендеріінің бір басқа шаққанда 62,7 дана жұмыртқа берді, ... ... ... ... ... 0,7 ... көп жұмыртқа берді. Жаңадан қолданылған жемдік әк мекиендердің жұмыртқалағыштық ... аз ғана әсер ... ... ... ... тобындағы мекиендермен салыстырғанда 0,1 пайызға жоғары болды. Сонымен ... жаңа ... әк ... ... ... ... ... орта салмағы 64,2 г болып, бақылау тобындағы мекиендердің жұмыртқаларының орта ... 0,1 % ... ... ... тәжірибе тобындағы мекиендердің жұмыртқалағыштығы аз ғана жоғары болуы есебіне жалпы ... ... ... ... салмағы 4,025 кг, бақылау тобындағы жұмыртқалар 3,974 кг ... ... ... ... ... жаңа жемдік әк 10 жұмыртқаға шаққанда жем ... 0,1 % ... ... оң ... ... Сонымен қатар, бұл көрсеткішті алынған жұмыртқалардың 1 килограммына есептесек 1,0 % кем болды, бақылау тобындағы көрсеткіштерге қарағанда. ... және ... ... ... ... ... ... келгенде, айтарлықтай өзгерістер болған жоқ, сондықтан мекемеде қолданып жүрген жемдік әкпен жаңа жемдік әк қорынан алынған сапа жағынан ... бір ... жоқ ... осы ... ... тұр. Жемдік әктердің негізгі айырмашылықтары бағасында болып тұр.
2.2.4 Жемдік әктің әсерін өндірістік негізде бақылау
Үш тәжірибенің қорытындыларын ... ... және ол ... ... ... ... ... мекемеде өндірістік тәжірибе жасадық. Өндірістік тәжірибенің нобайы жоғарыдағы жүргізілген ... ... ... ... ... ... тек ... мекиендердің басының санында болды, себебі ғылыми тәжірибелерді жасаудағы және ... ... ... ... тексерген дұрыс.
10-кесте. Өндірістік тексеру схемасы
Топтар
Құстың
басының
саны
Бақылау тобы
25300
Тәжірибе тобы
25400
Бұл ... ... екі ... ... өнімділік көрсекіштері анықталды:
1.Құс басының өзгеруі
* Мекиендердің жұмыртқалағыштығы
* Жалпы алынған ... ... ... ... құс басы
5. Құс басының шығыны
Өндірістік тәжірибеде Оңтүстік Қазақстан ... ... ... орналасқан елді мекендерінен жаңа жемдік әк қорынан алынған жемдік ... ... ... ... ... ауданыда орналасқан мекемесінде мекиендердің өнімділік көрсеткіштеріне әсерін сол мекемеде қолданылатын жемдік әкпен салыстырмалы түрде ... Бұл ... ... ... ... ... зоотехникалық лабороторияның қызметкерлері көмектесіп, алынған зерттеу нәтижелерін сараптама жасауға өз мүмкіншіліктері болғанша жағдай жасады. Бұл зерттеулерде ... атап ... ... ... және бақылау топтарының қоршаған ортасының жағдайы Бүкілресейлік құс шаруашылығы технологиялық және ғылыми зерттеу институтының нұсқауларымен ... ... ... ... ... ... ... құстарды отырғызу тығыздығы). Мекиендер толыққанды теңестірілген құрама жеммен ... Ол ... ... ... ... құс шаруашылығы технологиялық және ғылыми зерттеу институтының нұсқауларына сәйкес жасалынған. Өндірістік тәжірибені жүргізу үшін мекеменің мамандарымен келісе ... құс ... екі ... жүргіздік.
11- кесте. Бақылау тобындағы мекиендер ... ... ...
Жасы
Құстың
бастапқы
саны
Лажсыздан
сойылғаны
Шығын
Құстың
ай
соңын
дағы
саны
Орташа
құс
басы
Өнім
ді
лігі
Жалпы
өнім
%
бас
%
бас
5-6
25300
1,5
380
0,5
126
24794
25047
17
425790
6-7
24794
1,5
372
0,5
124
24298
24546
24
589100
7-8
24298
1,4
340
0,5
121
23837
24067
27
649800
8-9
23837
1,4
333
0,4
95
23409
23623
28
661440
9-10
23409
1,4
327
0,4
94
22988
23198
27
626340
10-11
22988
1,3
298
0,4
92
22598
22793
27
615410
11-12
22598
1,3
293
0,4
90
22215
22406
26
582550
12-13
22215
1,4
311
0,5
111
21793
22004
26
572100
13-14
21793
1,4
305
0,5
108
21380
21586
25
539650
14-15
21380
1,4
299
0,3
64
21017
21198
25
529950
15-16
21017
1,2
252
0,4
84
20681
20849
24
500370
16-17
20681
0,5
103
0,3
62
20516
20598
24
494350
Барлығы
15,7
3613
5,1
1171
300
6786850
Бақылау тобында жүргізілген құсханада құсқа минералдық қоспа ретінде жауапкершілігі шектеулі ... ... ... > жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өндіретін жемдік әкті қолдандық.
* ... ... ... мекиендер орналасқан құсхана №16
Құстың
Жасы
Құстың
Бастап
қы
саны
Лажсыздан
сойылғаны
Шығын
Құстың
ай
соңын
дағы
саны
Орта
ша
құс
басы
Өнім
ді
лігі
Жалпы
өнім
%
бас
%
бас
5-6
25400
1,6
406
0,6
152
24842
25121
16
401930
6-7
24842
1,6
397
0,6
149
24296
24569
25
614220
7-8
24296
1,5
364
0,5
121
23811
24053
27
649430
8-9
23811
1,2
285
0,5
119
23407
23609
28
661050
9-10
23407
1,2
280
0,5
117
23010
23208
27
626610
10-11
23010
1,3
299
0,4
92
22619
22814
27
615970
11-12
22619
1,3
294
0,4
90
22235
22427
26
583100
12-13
22235
1,3
289
0,4
88
21858
22046
26
573190
13-14
21858
1,3
284
0,4
87
21487
21672
25
541800
14-15
21487
1,4
300
0,5
107
21080
21283
25
532070
15-16
21080
1,4
295
0,3
63
20722
20901
24
501620
16-17
20722
0,5
103
0,1
20
20599
20660
24
495840
Барлығы
15,6
3596
5,1
1205
300
6799830
Тәжірибе жүргізілген құсханада құсқа минералдық ... ... ... ... ... ... жерден алынған жемдік әкті қолдандық. Тәжірибе және бақылау тобындағы құс басының өзгеру барысы осы құстың стандарттық ... ... ... ... ... 15,6% және 15,7% ... Құс щығынының мөлшері тәжірибе тобында 1205 бас, ал ... ... 1171 бас ... Бұл ... ... болған себебі отырғызылған құс басының аздығынан болды. Тәжірибе және бақылау ... ... ... ... әр ... шаққанда 300 дана болды. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Тәжірибе тобындағы және бақылау тобындағы ... ... ... ... сараптамадан өткізсек, екі топтың көрсеткіштерінде үлкен айырмашылық байқалмады. Сол себепті, жемдік әктің жаңа қорынан алынған минералдық жем түрін өндірісте қолдануға ... ... ... ... Жаңа ... ... жемдік әктің бағасы 2000 тенге тоннасына, бұл > жауапкершілігі шектеулі ... ... ... ... бағасынан 800 тенге төмен. > жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің бір жылдық жемдік әкке деген қажеттілігі 2000 ... ... бір ... 2000 х 800 ... = 1600000 тенге үнемделеді. Құс ... ... әкке ... мекеме қаражатының отыз пайыздан астам үнемделеді.
2.3 Экономикалық тиімділігі
Бұл ... ... ... ... әктің құс шаруашылығында қолдануы туралы жұмыстар жүргізілді.
ЖШС құс етін және ... таза ... ... ... ... ... кезде фабрикада 2015 жылғы мәлімет бойынша жалпы құс саны 74%, ал ет ... 26% ... ... ... ... ... кестеде көрсетіліп отыр.
Біз цехтың ғимартының 4000000 теңгеге сатып алдық.Бір жылдағы оның амортизациясын ( 8 % ) ... құны 320000 ... ... ...
І . Күрделі шығындар
13 - кесте. Құс фермасы қондырғыларының құны және амортизациялық бөлінулер кестесі

Қондырғылар
Дың ... ... ... ...
және электро
техникалық
жұмыстар құны
Смета
лық
құны,
теңге
Амортизация
лық
бөлінулер
Коэц.
ескер.
айлық
Жалпы
құны
%
Жалпы
құны,
теңге
Нор
ма ,
%
Сомма
сы,
теңге
1
Дробилка
2
300000
600000
40
240000
840000
8
167200
2
Жем майдалағыш
2
40000
80000
40
32000
112000
8
8960
2
Дозатор
2
30000
60000
40
24000
84000
8
6720
3
Жем араластырғыш ... ... ... ... ... - ...
1
800000
800000
40
320000
1120000
8
89600
6
Инкубатор
1
1000000
1000000
40
400000
1400000
8
112000
7
КБУ - батарея
1
800500
800500
40
320200
1120700
8
89656
8
Трактор
1
5000000
5000000
40
2000000
7000000
8
560000
9
Қауырсын тазалағы ш
1
50000
50000
40
20000
70000
8
5600
10
Транспортир
1
100000
100000
40
40000
140000
8
11200
11
Норе
1
50000
50000
40
20000
70000
8
5600
Барлығы
1087870
0
108085
6
14 -кесте. Күрделі шығындардың салыстырмалы сметасы

Статьялардың аталуы
Күрделі шығындар,теңге
1
Өндірістік мақсаттағы обьектілер
а)
Ғимараттар мен ... ... - ... мен ... негізгі қорлар
1400856
2
Көлемнен тыс күрделі шығындар (10 % негізгі қорлар )
140085,6 ... ... құн ы ... ... жұмыс уақытының балансы
* ( күндер бойынша )

Уақыт шығындардың аталуы
Үзіліссіз өндіріс
8 сағаттық жұмыс сменасы
1
Календарлық уақыт
425
2
Демалыс ... саны ... ... ... ... жұмысшыға жалпы жұмыс күндер саны
319
16 -кесте. Құс фермасындағы жұмысшылар санын есептеу

Мамандықтың
аталуы
Маман
ның
раз
ряды
Жұмыс
шы
саны
Смена
саны ... ... ... ... ... ... ... қоймасындағы
оператор
ІІ
2
1
2
3
ЗИЛ жүргізушісі
ІІ
2
1
2
4
КБН батареларының
слесарь-оператор
ІІ
2
1
2
5
Инкубатор
операторы
ІІІ
1
1
1
6
КБУ батареяларының
слесарь-оператор
ІІІ
2
1
2
7
Құс сою бөлімінің
Жұмысшысы
ІІ
1
1
1
8
Дробилкашы
ІІ
2
1
1
9
Транспортирші
ІІІ
1
1
1
10
Нореші
ІІ
1
1
1
Атқарушы топ
жұмысшыларының
барлығы :
15
ІІ
Көмекші жұмысшылар :
1
Вакцинатор
ІІІ
1
1
1
2
Лаборант
ІІІ
1
1
1
Көмекші жұмыс
шылардың
барлығы
2
Ферма бойынша
барлық
жұмысшылар
17
17-кесте. Құс фермасы басшыларының және ... ... ақы ... есептеу

Қызметкер мен
Категорияла
рының
атауы
Адам саны
Аудандық
коэф.
ескергендегі
айлық
оклад, теңге
Оклад
бойынша ... ... ... ... ... ... ...
1
20000
280000
30
6000
286000
4
КБН батар.
слесарь ... ... ... ... Құс ... ... ... шикізаттар мен материалдардың
құны

Калькуляция баптары
Өлшем бірлігі
Бір өлшемнің
бағасы, теңге
Бір күндік
өнімнің
өлшем бірлігі
Жылдық өнімге кеткен шығындар
Барлығы
Мың теңге
І
Шикізат материалдары
1
Дәнді ... ... ... азық ... ... ... ... т
Барлығы
25762500
Қызметкерлер
мен жұмысшы
лардың еңбек
ақысынан 21%
әлеуметтік
салық
1760301,9
Барлығы
27522801,9
19 -кесте. Шаруашылық жобасының жалпы сметасы

Статьялардың аталуы
Күрделі шығындар, теңге
1
Өндірістік мақсаттағы обьектілер
а)
Ғимараттар мен ... ... ... ... ... мен қондырғылар
1080856 теңге
2
Құс фермасы басшысы,қызметкерлері мен жұмысшылардың еңбек ақы ... ... ... ... ... ... мен
Материалдардың құны
27522801,9 теңге
Барлық негізгі қорлар
37306047,9 теңге
4
Көлемнен тыс күрделі шығындар (10% негізгі қорлардан)
3730604,79 теңге
Ферманың толық құны
41036652,69 теңге
Ферма жобасы бойынша өндірістік қуат ... ... ... ... = К · Н · Тэф ... = 1*1*240=240
240*15000=3600000
41036652,69
Өз.құн= -------------------------- = 13 т
3600000
П= ( Цдог.- Спр. )* V ... ( 15 - 13 ... ... = ... ... + ... = -------------------- *100%= 16,5 %
41036652,69
П
Е = ------------
К
7200000
Е = ------------------=0,17
41036652,69
К
Токуп = ... = ... 6 ... ... жоспарлау
Аннотация
Бизнес - жоспар тақырыбы: Жұмыртқа өндірісінің бизнес жоспары.
Мекен - ... ... ... облысы, Сайрам ауданы. ЖШС
Телефон: 54-70-76;
Кіммен жасалған: .
Бизнес сферасы: қызмет көрсету.
Қызметтің негізгі түрлері: Құс өсіру жұмыстарын жүргізіп, алынған ... ... ... ... ... ... жыл.
Бизнес - жоспар қандай мерзімге есептеліп жасалған: 4 жыл көлемінде.
Түйін
Мал шаруашылығы, соның ішінде құс шаруашылығы, Қазақстанда ауыл ... ... ... ... ... ет ресурсында оның алатын орны ерекше. Қазіргі таңда әлемде 200-ге жуық ел жұмыртқа өндіру ... ... ... алға ... ... ... ... тұтынатын өнімдерді өндіретін жеңіл өнеркәсіп салаларына қажетті шикізатпен қамтамасыз етіп, сапасын жақсарта ... ... ... ... ... ... ауыл ... маңызды саласының бірі құс шаруашылығы болып табылады. Құстан өндірілетін негізгі ... ... ет ... ... ... ... экономика жағдайында құстан тек жұмыртқа өнімін ғана алу тиімсіз. ... ... ... ... ... ... ... жатқан етті бағыттағы балапандардың етін мол алу үшін әр ... ... ... ... ... мол ет ... ... балапан тұқымын шығару.
Бұл қызмет түрі жекеменшік құс шаруашылығына және құс өсіретін жергілікті тұрғындарға арналған. ... ... ... ... ... үшін ... ... ерекше көңіл аудардым: алдымен құстардың аналық және аталық өнімділік қасиеттеріне қарай таңдау, содан кейін мамандардың, жұмысшылар саны мен ... ... ... ... ... ... болу ... Бұл шарт әр түрлі кросс түріне жататын мекиендер мен әтештерді таңдап алу, будандастыру, мол ет өнімдерін беретін ... алу және тағы с.с. ... ... ... үзіліссіз жүргізуді қамтамасыз етеді.
ЖШС-нің құс өсіру ерекшелігі. Бұл жоспарды жүзеге асыру үшін 400000 теңге ... ... Ол ... мед. ... алу ... будандастыру жұмыстарына алынған ет өнімін тексеру жұмыстары үшін ... ... ... 4 ... ... қайтарылады.
Кәсіпорын сипаттамасы
Бұл құс фабрикасы Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы, Жаңаталап елді ... ... 1963 жылы ... ... ... құс жұмыртқасы мен құс етін өндіру негізінде құрылды. Құс фабрикасы орталықтан 9 км қашықтықта орналасқан. Оңтүстік ... ... ... бір ... ... құс фабрикасы болып табылады. Кәсіпорынды құруға 20000000 теңге жұмсалған. Бұл қаржы жобаны жобалауға, құс азық алуға ... ... ... ... бизнесімнің күшті жақтары құстардың өнімділігі бойынша будандастыруға тиімді әдістер қолданылады. ... ... ... ... ... көмегімен өз бағасына алынады.
Менеджмент
1. Биснесте жұмыс істейтін қызметкерлер туралы мәлімет:
Қызметкердің аты-жөні: Бекжанов Қ.А.
Жасы: 35-те
Мекен- жайы: ... ... ... ... ... ... би 16 Телефон: 55-29-69 Оның бизнес орны: меңгеруші
Жалақысы: қазір 28000 теңге, болашақта 35000 теңге
Жұмыс істеу тәжірибесі: 10 жыл
Қызметкердің аты-жөні: Жанмұратов ... ... ... ... ... ... ... ауданы, Жібек-жолы 54
Телефон: 55-29-69
Оның бизнестегі орны: ветеринар дәрігер;
Жалақысы: қазір 23000 теңге, болашақта 30000 теңге
Жұмыс істеу тәжірибесі: 19 ... ... ... ... белгілі дәрежеде атқаруына қарай жылына бір рет жолдамамен демалыс орындарына жіберемін.
Егер табыстың көлемі ... ... саны ... ... ал егер ... көлемі азайса, қызметкерлердің саны қысқарады.
Өнімнің сипаттамасы
Жұмыртқа - бағыттағы балапандарды алу мақсатында мекиен мен ... ... алу, ... ... ... жұмысшылардың саны мен жұмысқа қажетті құрал жабдықтардың мөлшерінің жеткілікті болуы. Алдымен аналығы мен аталығын таңдап алу, ... ... ... тағы с.с. ... ... ... ... жоспары
Етті бағыттағы балапандарды өсіру кезінде мол ет ... ... ... ... етті ... жаңа ... тұқымын шығару тәсілдерін жетілдіру жұмыстарын жүргізу, құс шаруашылығы өнімдерін өндіретін кез- келген шаруашылыққа қажет.
Жобаға қажет ... ... ... 200000. ... ... 3 жыл ішінде қайтарылады. Несие Тұран Әлем Банктен несие түрінде 12%- бен алынады. 1 айда төленетін кредит 5575 ... ... ... балапандарды зерттеуге байланысты көрсететін қызмет ақысы:
жұмыртқа өнімін мол беретін балапандарды таңдап алу, яғни ... 75 ... Жаңа ... ... ... шығару- 160 теңге.
Препараттар бағасы құрамындағы белсенді заттарға байланысты 100-200 теңгеге дейін ... ... ... ... ... ... бағасы бойынша будандастыру жұмыстарына кететін препараттардың өзіндік бағасы және жол қаражаты қоса есептелінеді. Қызмет көрсету жұмысын жарнама арқылы ұсынамын.
Өндірістік ... ... ... ... бағасы- 10000 теңге
Дәрі- дірмек алуға- 2900 теңге
Препараттар алуға- 13000 теңге жұмсалады.
Бір айда кететін энергияның, газдың, судың ... 1 кв = 7,73 ... 100кв- 773 ... 1 кв= 48,10 ... 10кв- 481 теңге
Газ: 1 кв= 14,47 теңге; 28 кв- 405 теңге
Бір жылға кететін энергия, газдың, судың құны:
Энергия: 773 * 12= 9276 ... ... 405 * 12 = 4860 ... 481 * 12 = 5572 ... ... Персонал құрылымы және персоналға кететін шығындардың түрлері

Жұмысшының қызметі
Жұмысшының міндеттері
Айлығы
1
Меңгеруші
ЖШС басқарушы.
25000
2
Ветеринар дәрігері
Құсты будандастыру және аурудың алдын алу жұмыстарын ... ... ... ... ( 2адам)
Құралдардың, бөлменің тазалығын қамтамасыз етеді
17000
5
Жүргізуші
Шаруа қожалықтарына ветеринарды т. Б. Тасымалдау және т.б.
15000
Барлығы 6 адам
116000
Ұйымдастыру жоспары ... ... ауыл ... ... ... ... ... енгізе отырып, жоғары дәрежеде қызметті ұйымдастыру.
Шаруашылықтың негізгі бөлімі сызба- нұсқа түріне көрсетілген.
1-сызбанұсқа
1943100189230Меңгеруші
00 ... ... Мал ... ... ... ... ... 11430005956300036576005689600020574002270125Жүргізуші
00 ... ... ... іске асыру үшін 400000 теңге көлемінде алынды, оның пайыздық көлемі 12%. Жобаның ... өтеу ... 3 ... ... ... будандастыруын зерттеу үшін алынған мал саны-20 20*75=1500теңге
мол ... өнім ... ... ... типін анықтау үшін алынған балапан саны - 25
25*70=1750теңге
жұмыртқа тұқымын шығару үшін алынған балапан саны- 30
30 * 83 = 2490 ... ... ... ... ... үшін ... ... * 64 = 2304 теңге
жұмыртқа бағытындағы балапандарды шығару үшін алынған балапан саны- 8
8 * 90 = 720 ... ... ... ... ... үшін - 100 балапан алынды.
21-кесте. Бағалау кестесі
Көрсеткіштер
Өткен мерзімді бағалау
Болашақты бағалау
Табыс
192000теңге
250000 ... ... ... ... ... ... ... және айналмалы қүралдардың құны
36200 теңге
45625 теңге
Орташа күндік пайда
5200 теңге
12140 теңге
22 -кесте. Несие қайтару кестесі
Жалпы қаражат
Қарызды қайтару(теңге)
Айлар
Банк сый ... ... - 400000 ... 3 ... ... сый ақысы -12%
Барлық қайтарым соммасы -479998 теңгені құрайды.
Жұмыстың орындау тізбесі
Жобаны бекіту: 01.04.2016 ж
Жоспарлау мен зерттеуді аяқтау: 2016 ... ... ... ... 2-ші жұлдызында басталды.
Материалдарға тапсырыс беру аптаның 1-ші жұлдызында басталады.
Өнімді шығаруды бастау жобаны аяқтағаннан бастап ... ... ...
Құрылыс негізінде материалдардың қымбаттауы.Жоспарланған жоба өзін-өзі ақтай ... ... - ... ... байланысты жетпей қалуын сақтандыру.Бұл сақтандыру әкімшілік мен мемлекет теорияларын келісім-шарт жасау арқылы сақтандырылады.
Бюджет ... ... ... банк ... ... ... арқылы нарықтық бағадан төмен алуды ұйымдастыру. Инфляцияға байланысты қаржының 10-12% ... жеп ... ... ... - бұл еңбек процесінде адамның қауіпсіздігін, денсаулығы мен жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ететін заң ... және оған ... ... - ... ... ұйымдастырушылық тазалық шаралар мен құралдардың жүйесі.
Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясатының бірден бір негізгісі, еңбекті қауіпсіз ұйымдастыру ... ... - ... ... санитарлық және ұйымдастырушылық жүйесі болып табылады. Ол негізінен еңбектің ... ... ... ... ... ж ... ... еңбекті қорғау саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді және еңбек қызметі барысындағы жұмысшылардың өмірі мен ... ... ... ... ... бағытталған және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принцптерін ... ... ... күресудің кешенді бағытының бірі мүмкін шектік тастандылар мөлшерін тастауға міндетті болып табылады.
Ол үшін барлық мекемелер мен ұйымдардың өз әрекеттерінің нәтижесінде ... ... ... МШТ ... ... құжаттарды өңдеуі қажет.
МШТ мөлшерін енгізу кезінде нақты гидрометеорологиялық сипаттамасын, сондай-ақ нормативтік құжаттар жобаланған нысананың орналасқан аймағындағы зиянды заттар концентрациясының барын ... алу ... ... құжаттарды енгізу атмосфераға тасталған зиянды заттарды бақылауды жүргізі және бұзуын ... ... ... > ... ... ... ... шаралар санитарлық гигиеналық тәжірибе өткізетін және жинау мен айналысатын денсаулық сақтау саласы.
Санитарлық талап негізінде жасалған ... пен ... ... келесідегідей еңбек гигиенасы талабын орнатады:
* Ауылшаруашылық ... ... және ... санитарлық - гигиеналық норма тәртіпті сақтау.
* Жұмыс орнының микроклиматы санитарлық нормаға сай болуы керек(температура, ауа қозғалысының жылдамдығы, ылғалдылық).
* Ауадағы ... ... ... ... стандартқа орнатқандеңгейге сәйкес болуы тиіс.
* Жұмыс орнындағы шұғыл деңгейі санитарлық талапқа сай рұқсатетілген шуылдан 80 дб ... ... ... ... жағымсыз әсерге ұшырағандар міндетті алдын-ала және периодты медициналық тексеруден өтеді.
* Барлық зертханалар бірінші медициналық ... ... ... ... ... ... тиіс.
* Жарықтандыру коэффициенттінің мәні және жұмыс үстінің жасандыжарықталуы СН и Е ... сай ... ... ... ... ... ... Мем-эпидқадағалау орталығының аймақтық санитарлық дәрілерменжұмысының денсаулығы туралы анализ ... ... ... ... киім ... ... міндетті.
Өндірістік жарың түсіру. Жарық түсіру жүйесіне жөндеу мен дұрыс есептеу өндірістік жарақаттың төмендеуіне, көру ағзасы жұмысына бірқалыпты жағдай жасау, ағзаның ... ... ... ... ... ... роль ... шарты сандық көне сапалық көрсеткіштерімен сипатталады, оған қатыстылар:
* жарық ағымы;
* жарық төндіру;
* жарық күші;
* жарықтық;
* спералды құрал;
* үнемі ... ... мен ... 245-71 санитарлық нормаға сәйкес барлық уақыт адам келетін өндірістер орнында табиғи ... ... ... Шыны ... ... ... ... ластанудан жергілікті жағдайға байланысты құрастырылған график бойынша жүргізіледі. Жарық ойықтары жабдықпен, дайын өнім немесе т.с.с. жабылып қалмауы тиіс. Табиғи жарықтың және ... ... және ... сондай-ақ салалық тәртіпке сәйкес болуы тиіс.
Электрлік жарық бірнеше жүйе мен түрге бөлінеді. Кейбір орындарда жарықтандыруға немесе жекелей ... ... ... жарықтандыруға жергілікті жарық алдында қолданылады.
Шырақ түрі қоршаған орта шартына, тұрақтылығы мен жарық бөліну талабы бойынша таңдалынады. Шаң ... және ... орта ... ашық ... лампалы шырақ қолданылады. Бұл шырақты дымқыл орындарда да қолдануға болады. Жеке кіріс өткізгіш ... ... ... ... ... қаупі жоқ орындарда қорқалынған немесе шаң өтпейтін қолданылады. ... ... ... ... микроклиматы бұл осы орынның ішкі орта климаты, мұнда мал ағзасына әсер ... ... ... ... және ауа қозғалысының жылдамдығы сондай-ақ қоршаған үстінің температурасы ... ... ... мен ... ... немесе суықтық) ағзада өмірлік әрекет айтарлықтай өзгереді, ақырында жануарлардың жалпылай ауруының жоғарылауына, еңбек өнімділігінің төмендеуіне экеледі.
Әртүрлі ... ... ... жұмыстың түрлі ауыртаалығы жағдайында ағза функциясының тұрақтылығының терморегуляция көмегімен қамтамасыз етеді. Ағзаның терморегуляциясы дененің ... ... ... ... физиологиялық процесс. Сауын сиыр ағзасының жылы күйдегі көрсеткіші болып дене температурасы болып ... ... ... ... ... ... ... деп аталады.
Төменгі температура әсері кезінде жасуша өмірлік процесінің езілуі болады, бірақ өлуіне әкелмейді. Жасуша ... ... ... ... оның өмір ... ... алмасу процесі соншалықты көп езіледі (-19 кезінде алмасу процесі толық тоқтайды. Ал, -10°С ... ... ... ... әртүрлі болады, қалыпты жағдайда (суықтың ұзақ әсері, жел, жоғарғы ылғалдылық, қимылдамай ... зиян ... ... ... ... - ... әлсіреуі, т.с.с.) 3-7 температура кезінде салқындау болады. Әсіресе суыққа ұшырайтындар саусақтар, алақан, құлақ, мұрын, табан.
Көмек көрсету ... ... суық ... ... тез ... жол ... себебі жылы ауа жылы заттың денеге тиуі, жылы су жоятындай әсер етеді. Зиян шегушіні жылы орынға кіргізер ... үсіп ... ... жылу ... ... ... жүн және т.б.) қою керек. Таңғыш тек қана терінің бозарған жерін ... ... ... ... ... ... алмауы керек. Қарсы жағдайда қан айналымы бұзылмаған дене аумағының жылуы таңғыш астындағы үсіп қалған жерге тарап ... ... ... ... бұл ... өсуіне себеп болады.
Жылу өткізбейтін таңғышты қойғаннан кейін үсіп қалған саусақ, аяқ, қолды қимылдатпау ... ... ... ... өте ... Бұл үшін мынаны қолдануға болады, сондай-ақ әйтеуір материал: қатты, ... ... ... ... үсіп ... ... таңғышты ыстық сезіліп сезгіштік қалпына келгенше тұруы керек.
Дененің ... ... ... үшін және қанайналымды жақсартуға зиян шегушіге тәтті ыстық шай беру ... ... ... ... да ... ... электр энергияны қолданусыз жұмыс істеуінің өзін елестету қиын. Еліміздегі ауылшаруашылығының қарқынды дамуы, өндіріске жаңа техника, автоматизация ендіру технологиялық ... ... ... энергиясын тұтынуға үлкен қажеттілік тудырады.
Оны кең көлемде адамдардың да ... ... ... ... ... кең көлемде танылуға қажеттілік тудырады, бұл ережелерді сақтамау өртке, адам өліміне бұзылуға әкеледі. ... ... ... аппарат жабдықты эксплуатациялау кезінде тек қана оны пайдалана білумен қатар, электр тогымен зияншыл қаупі жайлы элементарлы түсінікке ие болу ... ... ... ... ... ... пайда болуынан, жарылыс пен апат, конструкция монтаж, электр жабдығын жөндеу мен ұстау, электроаппаратуралар, электрқондырғылар мен электр өткізгіш ... (ПУЭ) және (ПТБ) ... ... ... ... ... орындалуы тағайындалуы мен конструкциясы бойынша өте әртүрлі және ... ... ... ... ... ... толықтай рұқсат етеді.
Жабдықтың ток жүрмейтін бөліктеріне жақындау жерге қатысы бойынша кернеудің болуына байланысты немесе басқа заттың изоляция нәтижесінде ауыр жағдайға ... ... ... қатар ток жүруші бөлікке жақындауда.
Бұның болмауы үшін, электр қондырғыларының ток жүрмейтін ... ... ... ... жүргізіледі.
Электр қондырғыларының апатсыз жұмыс істеуі, сондай-ақ электр жарақат жағдайы көбінесе басшылықтың квалификациясы мен қызмет ... ... және ... ... ... ... жұмысты ұйымдастыруға тәуелді. Осы мақсатта әр өнеркәсіпте арнайы дайындалған электротехникалық ... ... ... ... ... ... эксплуатациялық күйіне жауап беруші тұлға тағайындалуы тиіс.
2.5.3 Жеке қорғану құралы және алғашқы көмек көрсету шаралары
өндірістік кооперативіндегі жұмыс ... ... газ, пар, шаң ... ... ... ... ... және жергілікті аспирацияны қолдану әрқашан ауа ортаны толықтай тазарта алмайды. Тыныс алуға қауіпті рұқсат етілген нормадан асатын концентрациялар бөлшектеніп зиянды ... ... ... Бұл ... жеңіл фильтрлеуші индивидуалды қорғау респираторды қолдануға ұсынады.
Өзінің тағайындалуы бойынша ... үш ... ... ... олар ... ... газға қарсы және басқа да газдардан қорғайды.
Қазіргі уақытта ФПП - 15, ФПП - 70 ... ... ... ... көлемде қолдану қолдау тапты. Бұл мата емес материалдар, арнайы ... ... ... полимерлі шайыр негізінде алынған таматтан тұрады. Бұл талшықтар электростактикалық зариядқа ие, бұл ... ... ... ... жоғарылатады.
Шаңға, буға қарсы распираторға келесілер жатады: ШБ - 1 модельді респиратор, бұл ... үш ... ... ... , , . ... ... 5, 40, 200 есе рұқсат етілген шектен асатын концентрация кезінде 1 мкм кем емес ... ... ... дисперациялық аэрозольдан қорғайтын респиратор екенін көрсетеді. Дөрекі өндірістік шаңнан қорғану үшін бұл респиратордың қай-қайсысының болсын қолдануға болады, бірақ 200 ... көп ... ... ... концентрациядан аспайтын шаңдануда. респираторы эксплуатациялық қасиет пен ... ... емес ... тән. Олар ... ... ... ... ұсынылады.
Көзді қорғау құралдары. Өнеркәсіпте көздің зақымдануы және оның салдары ... ... - ... ... ... және ... әсер етуші жаңқадан айтарлықтай зақымдануға, жекелей немесе толықтай көруден ... ... ... механикалық зақымдануы әдетте қатты бөлшектерден болады (жаңқадан, үккіш шаңнан, шыны сынықтарынан). Механикалық зақымдану қатарына сондай-ақ балқытылған металл шашырандысынан көздің ... ... ... температуралы қыздырылған сұйық, ыстық бумен, газбен күйіп қалу жатады.
ЖШС-інде көздің жоғарыда көрсетілген және ... да ... ... ... ... жеке ... ... шара қабылдау және еңбек шартын жалпы сауықтыру жолын ескертуге болады. Көздің жеке қорғаныс құралына бірінші кезекте көз қорғайтын ашық және ... типі ... ... ... ... және бет ... жабушы, қолда және бас киімді қалқан, арнайы ... ... ... түрде болуы тиіс.
2.5.4 Өрт қауіпсіздігі
Ауылшаруашылық өндірісті от қауіптілігі ... ... болу ... ... ... құруда үлкен рөл атқарады, әсіресе жобалау сатысында. Категориясына байланысты, ғимарат конструкциясына, өртке қарсылығы, ... ... ... ... және ... ... ... ғимарат пен құрылыстың отқа төзімділік талабына анықталады. сәйкес өндірістің жарылыс қауіпті класына байланысты электр ... ... ... ... ... ... және ... арнайы талаптар анықталады.
Өрт сөндіру профилактикалық жұмысы негізгі міндеті болып, (іс-шаралар кешені) өнеркэсіптің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін кешенді іс-шаралар өткізу ... ... Бұл ... шешімі өрттің пайда болу себептерін жою жолымен шешіледі, сондай-ақ өрт шыққан жағдайдағы ... ... ... үнемді құралдар енгізу. Өнеркәсіпте өрт қауіпсіздігі шараларының орындалуы тәртібінің жауапкершілігі жетекшіге (директор және орынбасары) жүктеледі. Өндірістік зертханада, ... ... ... ... ... бойынша өрт қауіпсіздігіне жауапты тұлға сайланады (зертхана меңгерушісі, қойма меңгерушісі).
Электр тогынан ... ... ... ... ... ... электрлі қондырғының жүктелуі, ауыспалы қарсылық және шоқтану.
Қысқа тұйықталудың себебі ток көзін жэне кабель ... ... ... ескіру мен әртүрлі изоляцияның механикалық зақымдануынан болады, әртүрлі сымның жіктелуі электрлі қондырғының қызуына, ... ... ... төмендеуіне және оның жануына әкеп соғады. Үлкен өтуге қарсылығы изоляцияның диэлектрлі құүрамын бұзады және жануын ... Олар ... ... ... ... ... ... жәнеде өзара нашар байланысқандықтан туындайды. Шоқтану, қосқыш, сақтандырғыш сымдарын ажырату мезетінде туындайды.
Шоқтану, өртке қауіпті шаңы бар бөлмелерге үлкен қауіп тудырады.
Электр ... ... ... ... алу электр көздері тасмалдау ережесінің талаптарына және ТҚ ережесіне сай келуі қажет.
Әр кәсіпорын мен мекемеде электр жабдықтарды тасмалдауға, ... ... жэне ... ... өрт ... қамтамасыз ететін жауапты тағайындалуы керек.
Олардың міндеттеріне жататындар:
* қазіргі заманғы профилактикалық қарулар жүргізу;
* құрылғыларды таңдау мен ... ... ... ... ... ауытқуын сақтандыратын аппараттар жағдайынжүйелі бақылау;
* өрт сөндіру құралдарының болуын қадағалау;
* өрт ... ... ... ету ... ... нұсқаушымен оқыту жүйесін ұйымдастыру.
Барлық қондырғылар өртке қауіпсіз болуы қажет, оларды өртке экеп ... ... ... ету жэне қорғау қажет.
Электр қыздыру құралдарын қолдану сол мақсат үшін арнайы жабдықталған орында рұқсат етіледі.
Электр қондырғылар ережесіне сәйкес ... ... ... ... және үй төбесінің үстінен өткізуіне тыйым салынады.
Жарықтандыру электр жүйесін ... ... ... және ... ... қоспай қарастыру қажет.
Сонымен қатар өрттің себебі рұқсат етілмеген ... ... ... ... Мас ... ... ... келіп қауіпсіздік техникасының нормаларын сақтамағаннан да болады.
Өрт сөндіргіш заттар. Бұл сөндіру аймағына енгеннен кейін процесін тоқтататын зат. Өрт сөндіру тәжірибесінде ... ... ... ... өрт ... ... келесідегідей болып табылады: су, құм, көпіршік, жоғарғы ... ... ... ... ... газдар және басқалар, осылардың негізінде ОП, ОХП және басқалары сияқты типтес өрт сөндіргіштері құрылған.
Өрт қауіпсіздік шаралары:
* қажетті бірнеше шығу ... ... ... құм ... ... өрт ... хабар беру;
Берілген жобаланушы зертхана өрт қауіпсіздігі жағынан В дәрежесіне ... ... және ... ... ... Кіріспе
Қазіргі кезде адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасы ерекше маңызға ие болып отыр. Жер ... ... ... ... өсуі жэне ... ... ... дамуы табиғи ресурстарды пайдалануды еселеп арттырып, адамның табиғатқа эсерінің көлемін өсіре түсуде.
20-ғасырдың екінші жартысында қоғам мен табиғаттың өзара қарым-қатынасында жаңа ... ... ... ... ... нәтижесінде жасалынған табиғатқа әсер етудің ұлан-ғайыр мүмкіндіктері мен құралдары және адам баласының өсіп отырған ... ... ... ... ... ... ... бара-бар мөлшерде пайдалануға алып келеді.
Тамақ өнеркәсібінің кәсіпорындары өте көп ... ... өзен мен ... ... ... өңдейді.
Қазақстанда тамақ өнеркәсібі 200 жуық етпен өндірілетін тамақ өнімдерінің түрлерін, шығаратын көптеген салаларға бөлінеді.
Тамақ өнеркәсібінің кәсіпорындарды қатты, сұйық және ... ... ... ... ... тастауына байланысты ластаушы көздің бірі болып саналады. Атмосфераға зиянды заттар шығаратын көздерге технологиялық пештер, буып-түйетін аппараттар, сепраторлар, нейтрализаторлар, ... ... ... ... ... ет өңдейтін өндірістер, ритін кофе мен цикорий дайындайтын зауыттар, дэн жарғыш ... мен ... ... ... ... ... бұл ... миллиондаған текше метр суды қолданып, оның 70-80% көлемін ластаған түрде қоршаған ортаға қайта жіберіп отырады. Бұлардың құрамындағы зиянды ... ... ... ... ... ... сулардың құрамында көбіне кездесетін заттар ас тұзы, жууға, дезаксациялауға қолданылатын қосылыстар, ... ... ... шикізат пен жем қалдықтары.
Тамақ өнеркәсібінің атмосфералық ауданы ластауға қосатын үлесі көп болмағанымен, ертітінді ... ... ... ... ... ... зияндылығы бар екені анық.
Ауыл шаруашылығы, оның ішінде мал шаруашылығы негізгі салаларының бірі ... ... Ол ... ... ... өнім ... ... етеді.
Таза, адам денсауылығына зиянды әсерін тигізбейтін өнім алу үшін бірнеше талаптарды сақтауы қажет. Ол ... ҚР ... ... ... жеке ... тұлғалар, аумақты мал шаруашылығы қора жайларын, сондай-ақ жемшөп, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты сақтауға жэне өңдеуге арналған ғимараттарды ... ... мен ... сәйкес ұстауға, қоршаған ортаның ластануына жол бермеуге міндетті.
Ауылшаруашылық малдарына арналған қора жайлар салу үшін барлық ветеринариялық-зоологиялық талаптарға және экологиялық ... сай ... және ... ... ... 500 метр ... кем болмауы керек.
Зоотехниялық ветеринариялық нормативтер бойынша қора жайдың ішінде ауа қозғалатын (вентиляция) әр түрлі денсаулыққа зиян ... ... ... т.б. зиян газдарды сыртқа шығару үшін арнайы тесіктер қарастырылуы керек. Сонымен қатар шарушылықтағы өсірілетін малдар арнайы жұқпалы ауруларға ... ... ... ... біз ... ... орналасқан Өндірістік Кооперативі шаруа қожалығындағы ... ... сол ... ... ... ... ... Есептеу бөлімі
Сайрам ауданындағы > ЖШС құстарды азықтандыру бөлімінен шығатын қатты қалдықтардан қоршаған ортаға ... ... ... = q · зт · ... ... қатты қалдықты тастау, орналастыру үшін төлемақы, 1 тоннаға 770 т (2015 ж).
Q - 3 (Оңтүстік Қазақстан үшін);
Мт - ... ... ...
У = 3 · 770 · 8,7 = 20097 ... ... ... ... қатты қалдықтардың тигізетін шығыны 20097 тг/жылына құрайды.
2.6.3 ... ... ... ... ... ұстайтын шаруашылықтар мен фермалар ауылдық жерлердегі, топырақтың, су қоймаларының және қоршаған ортаның ластануына себеп болатын аса ірі ... көзі ... ... Ал оның ... мен ауқымы жағынан оларды іс өндіріс орындары - ... ет ... мен ... ... Осы ... ескеріп, қоршаған ортаға кері әсерін тигізбеуі үшін ... ... ... тиіс.
* Құс кешендері мен фермаларды оқшаулап және қорғау үшін ... салу ... елді ... ... обьектілер мен жолдардың ара қашықтығын ескерген жөн.
* Әр-бір құс қораларында микроклиматты сақтау үшін ... ... ... ... отыру, мал қиларын уақтылы шығарып түру, қора ішін тазалап және сақтық шараларын жасап отыру ... ... ... ауаның шаңданып, ... және ... ... ... ... ... мал ... аралығына, аймақтар арасында ағаштар өсірілуі керек.
* Ауаны механикалық эдіспен тазарту микроклиматтың параметріне айтарлықтай әсер етеді. Бұл ... қора ... шаң мен ... ... ауа ... ... түсуі үшін, сүзбелер мен сүзбелі қондырғылар жасалуы керек.
* Ферма ... қора ішін таза ... үшін және ... ... ... болу ретінде айына бір рет санитарлық күнін белгілеген жөн.
* Жаздың күні қора ішіне дератизация, дезинфекция, дезинсекция жүргізу керек.
2.6.4 ... ... құс ... ... ... оның ішінде топыраққа тигізетін кері әсері аз көлемде болса да бар. Бірақ келешекте шаруа қожалықтың қоршаған ортаға тигізетін кері әсері ... тыс ... ... үшін ... ... ... ... нысанаға алынуы керек. Құсты аурудан сақтаудың бірден-бір жолы-санитариялық гигиеналық ережелерді ... ... ... ... ... өз ... дезинфекция, дератизация, дезинсекция, шараларын дер кезінде жүргізу. Қожалықтың және оның аумағының зиянды заттармен ластануына жол бермеу, малдарды жұқпалы індет ... ... ... шараларды ұйымдастыру қоршаған ортаға зиян алып келмеудің ... ... ... екі ... астам мемлекет бар. Олардың барлық дерлігі ауыл шаруашылығымен айланысады, себебі бұл бағыт мемлекеттің ... ... ... ... ... ауыл шаруашылығының Қазақстанда алатын орны ерекше. Құс ... ... ... дүниеде серпінді және қарқынды дамып келе жатқан мал шаруашылығы бір саласы. ... ... ... ... және ... ... ... қатарлы фирмалар мен бетке ұстар кәсіпорындардың жинаған тәжірибесі дәлелдегендей құс шаруашылығы дұрыс ұйымдастырылса кез келген көлемдегі құс өнімінің өндірісі ... ... Құс еті мен ... ... жыл он екі ай бір ... деңгейде жыл маусымын елемей ұйымдастыруға болады және оларды өндіруге жемнің, еңбектің және ... ... ... басқа мал өнімдерінің өндірісіне қарағанда аз мөлшерде жұмсалады. Минералдық жемнің сапасы, құрамы және ... ... және құс ... бағасына, құрамына және сапасына тікелей әсер етеді. Сол себепті ... жем ... ... ... ... ... ... құсқа зиян келтіретін қоспалар бар жоғын анықтау, барлығы дұрыс болған жағдайда, минералды жемдердің жаңа көздерін өндіріске қолдану ... ... ... және ... ... ... бірі. Біз осы дипломдық жұмысымызда ... ... және ... ... өнімділік көрсеткіштерді салыстырмалы түрде сараптамадан өткізсек, екі топтың көрсеткіштерінде үлкен айырмашылық байқалмады. Сол себепті, жемдік әктің жаңа қорынан ... ... жем ... ... қолдануға болады деген тұжырым жасаймыз. Жаңа жерден алынған жемдік ... ... 2000 ... ... бұл > ... шектеулі серіктестігі өндіретін жемдік әктің бағасынан 800 тенге төмен. > жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің бір ... ... әкке ... ... 2000 ... Демек, бір жылда 2000 х 800 тенге = 1600000 ... ... Құс ... ... әкке ... мекеме қаражатының отыз пайыздан астам үнемделеді.
Өндіріске ұсыныс
Біздің диплом жұмысымыздың нәтижесіне байланысты, ... ... ... құрамы және бағасы жұмыртқаның және құс еттің бағасына, құрамына және сапасына ... әсер ... Сол ... минералдық жем көздерін іздеу, олардың құрам бөліктерін анықтау, құсқа зиян келтіретін қоспалар бар жоғын анықтау, барлығы ... ... ... ... ... жаңа көздерін өндіріске қолдану бүгінгі таңдағы актуалді және кезек күттірмес мәселелердің бірі болғандықтан, сонымен қатар жаңа ... ... ... ... ... ... ... жұмыртқа өндірісінің тиімділігін арттыру мақсатында жемдік әктің жаңа ... ... ... жем ... ... қолдануға болады деген тұжырым жасаймыз.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1 Таңатаров А.Б, Әлпейісов Ш.Ә., Дабжанова С.Т. Құс шаруашылығы. -Алматы:2005.-312б.
2 ... И.И., ... М.Г., ... С.Б. ... ... - 407с.
3 ... А.П., ... П.П. ... ... 1952.- ... ... 3., ... В., Иванов А. Оценка поведения племенных петухов//Птицеводство. -- 1992. -- № 9. -- С. 8 -- ... С. ... Я. Дохи и др. ... ... прикладной генетики в животноводстве //А. Анкер, -- М.: ... 1982. -- 280 ... ... А. В. ... и ... голубеводство. -- Сергиев Посад, 1999.- 204 с.
7 ... В. О ... -- на ... ... ... -- ... ... Боголюбский С. И. Селекция сельскохозяйственной птицы. -- М.: ... 1991. -- 285 ... А. Р., ... П. Ф., ... И. А., ... Н. И. Витамины в ... ... ... Оригинал, 1993. -- 423 с.
10 Меркурьева Е. К., ... 3. В., ... А. В., ... И. И.Генетика./ -- М.: Агропромиздат, 1991. -- 446 ... ... Н. ... кур и их содержание в приусадебном хозяйстве. -- ... и ... 1993. -- 143 ... ... Н. А. ... и выращивание уток. -- М.: Россельхозиздат,1985. -53 с.
13 Давтян А. Д. Воспроизводство и искусственное осеменение сельскохозяй - ственной ... -- ... ... 1999. -- 239 с.
14 Дымков А. Б., Мальцев А. Б., ... И. П. ... по ... ... ... ... Западно-Сибирской зональной станции по птицеводству. -- Омск, 1997. -- 118 ... ... Е. С, ... А. В., ... Л. В. ... ... с ... -- Сергиев Посад, 2000. -- 192 с.
16 Захаров И. А. ... ... ... ... -- Л.: ... 1979.
17 Киселев Л. Ю., Фатеев В. Н. Породы, линии и кроссы сельскохозяйствен - ной птицы. -- М.: ... 1983. -- 160 ... ... В. П. ... ... ... -- Киев: Урожай, 1976.-88 с.
19 Коган 3. М. Признаки экстерьера и интерьера у кур ... и ... ... -- ... ... 1979. -- 295 ... Конференция по птицеводству/Под ред. Н. В. Пигарева и Т. А. Столлира. -- ... 1999. -- 178 ... ... И. И. ... в ... -- М.: Колос, 1992. -- 272 с.
22 Кочиш И. И. ... - М.: ... 1992. -- 16 ... ... И. И. ... ... перспективнее?//Птицеводство. -- 1999. - № 4. - С. 24-25.
24 Кривопишин И. П. ... яиц ... ... ... -- Сергиев Посад, 1997. -- 32 с.
25 Марков Ю. Я. Российские ... ... ... - 1994. - № 2. - С. ... Опыт ... ... ... системы /Тучем
ский Л. И., Безов Б А., Сладкова. И -- Сергиев Посад. -- 1УУ6, 1УУ/, 1998, 1999, 2000 ... ... М. В., ... Э. К. Разведение кур. -- М.: ... 1981. -- 268 ... ... М. В. ... контроль в инкубации. -- М.: Россельхозиздат,1987. - 223 с.
29Османян А. К., Бакаева Л. Н., ... Е. Ш. ... ... выращивания в клетках крупных бройлеров для глубокой переработки тушек//Известия ТСХА. - 1994. - Вып. 2. -- С. ... ... Э. Э., ... К. В., ... Л. В. ... и пле - ... дело в ... -- М.: Агропромиздат, 1989. -- 255 ... ... М. От слов -- к ... ... -- 2001. -- № 5. - С. ... ... ... с птицей родительских стад бройлеров/Е. С. Елизаров,А. В. Егорова, Л. В. Шахнова, В. А. Манукян. -- Сергиев ... 2001. -- 43 ... ... А. А. ... ... в ... ред.С. И. Боголюбского. -- М.: Колос, 1980. -- 271 ... ... ... с аутосексным четырехлинейным кроссом /Методические рекомендации. -- ... 1996. -- 29 ... ... ... Ф. Алексеев, М. А. Асриян, Н. Б. Бель-ченко и др.; Сост. В. И. Фисинин, Г. А. ... -- М.: ... 1991. -- 544 ... Рекомендации по кормлению сельскохозяйственной птицы. -- СергиевПосад, 2000. -- 67 с.
37 Рекомендации по работе с ... ... ... - вый). -- М.: ... -- 78 ... Руководство по работе с курами мясного кросса . -- Сергиев По - сад, 1996. -- 65 ... ... по ... с ... ... мясных кур . -- Сер - гиев Посад, 1999. -- 43 ... ... В. В. ... куры в ... -- ... КГАУ, 2000. -- 247 с.
41 Сметнев С. И. Птицеводство. -- Изд. 6-е, перераб. и доп. -- М.: ... 304 ... ... Б. В., ... СБ. 150 ... ... -- Краснодар:КГАУ, 2001.-143 с.
43 Смирнов С. Б. Разведение птицы в домашнем и фермерском хозяйстве. -- ... ... 1997. -- 180 ... Третьяков Н. П., Бессарабов Б. Ф. Переработка продуктов птицеводства. -- М.: ... 1985. -- 287 ... ... Н. П., ... Б. Ф., Крок Г. С. ... с основами эмб - риологии. -- М.: Агропромиздат, 1990. -- 192 с.
46 Тучемский Л. И. ... ... ... цыплят-бройлеров. -- Сергиев Посад, 1999. -- 203 с.
47 Фатеев В. Н. Совершенствование технологии производства мяса ... ... ... ... -- ... ... -- М.: ... -- С. 178-179.
48 Фисинин В. И., Столляр Т. А., Коноплева В. И. ... ... - ... технологии в производстве мяса птицы. ВНИИТЭИСХ, 1987. -- ... ... В. И., ... Т. А. ... бройлеров. -- М.: Агропро - миздат, 1989. -- 183 ... ... В. И. ... на ... нового столетия //Птицевод - ство. - 1999. - № 2. - С. ... ... В. И. ... развития птицеводства//Экономика. -- 2000. - № 5. - С. 67-73.
52 Штеле А. Л. ... ... ... птицеводства. -- М.: Россельхозиздат, 1979. -- 189 ... ... ... Л.В. ... ... подход к сбыту продукции//Птицевод - ство. - 1999. - № 5.- С. ... ... ... ... ... // ... 2004-320с.
55 Филиппова И.А. Кальций-ионы здоровья.-СПб:ИД, Весь,2001-128с.
56 Третьякова Н.Г.,Бессарабов Б.В. Переработка продуктов птицеводства.-М.:Агропромиздат, 1985.-287с.
57 Штеле А.Л. Повышение качества продуктов птицеводства.-Россельхозиздат, ... ... ... ... ... здоровья.2005.-№6-С.2.
59 Бородихин И. Птицы Алма-Аты / Бородихин И. - Алма-Ата : Наука, ... ... ... А.А. ... и ... животные. Птицы : Справ. пособие / А. А. Винокуров. - М. : ... шк., 1992. - 446 ... ... T. ... application of enzyme technology for poultry production // Poultry Sc. - 2001. - Vol. ... 225-243.
62. ... T. and Petersen V.E. The ... of protein level in the diet on cannibalism and quality of plumage of layers // Poultry Sc. - 1997. - Vol. 76.- №4.-P. 559-563.
63. Baker, D.H., Han, Y. Ideal Protein and amino acid ... of broiler chicks. // Proc. Degussa ... Symp. & ... Nutr. Conf., Fresno, May 12/13, 1994. - P. 21 - ... Balnave, D., Brake J. ... of the classical dietary arginine: lysine interaction for modern poultry diets: a review // Poultry Sc. - 2002. - Vol. ... P. 257-291
65. Bedford, M. R., Morgan A. J. The use of enzymes in poultry diets // World's poultry Science journal. - ... 61-68.
66. Bentley J. S. ... diets and commercial turkey nutrition / The options // Zootecnica Intern. - 2002. - N7/8. - P. 40 - ... Carre, B., ... S. and Juin H. Breeding for ... and ... to feed in poultry // Poultry Sc. - 2008. - Vol. ... 377-391.
68. Chost, M. Enzymes for the feed industry past, present and future // World' s poultry science journal. - 2006. - vol.62. - P. 5-12.
69. Coen, H.M. Smits and Geofrey Annison. ... plant ... in broiler nutrition - towards a physiologically valid approach to their ... // World's Poultry Science Journal. - ... 203-223.
70. А Manual of Zoology For the Use of ... Printed in the United Kingdom by ... Source UK LTD. - 2007. -673 ... ... and Welfare of Farm Animals. Ufaw f arm handbook. - Edited by R. Ewbank. F. ... C.B. Hart. , ... 308 ... The Ethology of Domestic ... by P. ... ... Practical Poultry Keeping.- David Bland.-The Croowood Press.-2003.-156 p.
74. Colin G. Scanes, George Brant, M.E. Ensminger. Poultry ... ... De Lange, L., Rombouts C. and Oude Elferink G. ... ... and ... of using total digestible amino acids and undigestible crude protein to ... broiler diets // Poultry Sc. - 2003. - Vol. ... 447-458. 107
76. Farrell, D.J. Matching poultry ... with available feed resources: issues and constraints // Poultry Sc. - 2005. - Vol. ... 298-308.

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 59 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
« ОХ Заречное » шарттарында аналық ұядан алынған қара –ала тұқымдарының өнімділік сапасының салыстырмалы көрсеткіштері53 бет
«Бек+» ЖШС шарттарындағы әр түрлі ізге жататын сиырлардың сүт өнімділігі49 бет
Құстардың экологиясы3 бет
«Алекс» ЖШС ыдысқа құю бөліміне сапа менеджмент жүйесін әзірлеу және енгізу негізінде сапаны басқару процесін жетілдіру70 бет
«Тамақ өнімдерінің және шикізаттың сапасын бақылау және бағалау» Дәннің биохимиялық бағасы5 бет
Адам тағамының құрамы. органикалық және минералды компоненттер7 бет
Адамның тірек-қимыл жүйесі қызметінің ерекшеліктері8 бет
Азот тыңайтқышы және оның классификациясы8 бет
Азот тыңайтқышы және оның классификациясы. Нитрат аммоний өндірісі3 бет
Алматы облысы Үшарал ауылының кәдімгі боз топырағында өсірілген қант қызылшасының ауыспалы егіс дақылдарын тыңайту24 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь