Мұнай тотықтырушы ашытқылар

КІРІСПЕ 3
1 ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ 5
1.1 Мұнай тотықтырушы ашытқылардың түрлері және олардың таралуы 5
1.2 Мұнайды ыдыратушы штамдарды қолдану тиімділігі 10
1.3 Мұнаймен ластанған топырақты тазалауда биопрепараттарды қолдану 12
2 ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ МЕН МАТЕРИАЛДАР 14
2.1 Зерттеу нысандары 14
2.2 Қоректік орталар 14
2.3 Мұнай көмірсутектері 14
3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ТАЛДАУ 16
3.1 Ашытқы штамадарының мұнай тотықтыру белсенділігін анықтау 16
3.2 Ашытқылардың мұнай көмірсутектерінде өсуі 22
ҚОРЫТЫНДЫ 25
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 26
Мұнай - күрделі қосылыстардан тұрады, алкандар (парафиндер немесе ациклді қаныққан көмірсутектер), цикландар (нафтендер) және арендер (ароматикалық көмірсутектер) әр түрлі молекулалы салмақтағы, сонымен қатар оттекті, күкіртті және азотты көмірсутектер. Мұнай мен мұнай өнімдері ең үлкен деңгейдегі қоршаған ортаны ластаушылар болып саналады. Қазіргі мұнай өндірісінің қарқындылығына байланысты жылына 50 миллион тоннаға жақын мұнай мен мұнай өнімдері қоршаған ортаға түсіп, оны ластайды. Сондықтан, экожүйенің көп мөлшерде мұнай және мұнай өнімдерімен ластануы әлемдік деңгейдегі проблемалардың бірі болып отыр. Ал ластанған ортаның қайта құрылу процесі зерттеушілердің айтуы бойынша 10-25 жылдан көп уақыт жүреді яғни, кең ауқымда ластанған табиғи экожүйелердің өздігінен қайта қалпына келуі өте ұзақ уақытқа созылатын процесс [1].
Табиғатта мұнай ластануынан тазарту табиғи көмірсутегін тотықтырушы микроорганизмдер арқылы іске асырылады. Ластанған экожүйені тазалаудың ең негізгі, дұрыс жолы - микробиологиялық жол болып есептелінеді. Микробиологиялық әдістер негізінде деструктор микроорганизмдерінің ферменттік белсенділігіне сүйене отырып жасалынады. Өйткені, олар мұнайдағы көмірсутегін энергия көзі ретінде және де көміртегінің көзі ретінде пайдаланады. Осы бағыттағы жұмыстар мен ізденістердің барысында белсенді түрде көмірсутегін тотықтырушы микроорганизмдер, түрлі ашытқы культуралары бөлініп алынады, осының нәтижесінде жаңа препаратар мұнаймен ластанған орталар (суды, топырақты) тазарту үшін қолданылады.
Мұнайды қазу және өндіру кезінде топырақ қабаты мен әртүрлі табиғи экожүйелер ластанады. Сонымен қатар, аталған мәселе ауыр техникалармен мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдауда, қажетті іс-шараларды бұзу салдарынан да болып отырады. Топырақтың кез-келген мұнай өнімдерімен және олардың құрамындағы көмірсутектік заттармен ластануы биологиялық қауымдастықтардың тіршілік ету ортасына кері әсерін тигізеді [2].
Қоршаған ортаға төгілген мұнай экологиялық қауіпті зат болып есептелінеді (жерге, суға). Бастапқы бүкіл өмірлік процестердің өтуіне өзгерістер енгізеді яғни, жердің мұнаймен ластануына және судың тыныс алу белсенділігін төмендетеді және микробты өздігінен тазалануын белгілі бір жеке микроорганизмдер тобының қатынасын өзгертеді, азотфикация, нитрификация процестерін күйзелтіп, целлюлозаны бүлдіреді, тамыр қалыптасуын және өсімдіктердің органикалық қалдықтарын азайтады.
Мысалы, мұнай өнімі төгілген жерге (қоңыр дақ) көптеген жылдар бойы шөп өспейді. Мұнай және мұнай өнімдері табиғи жағдайда көптеген жылдар бойы толығымен ыдырайды, осы уақыт ішінде табиғатқа көптеген зиян келеді [3].
1. Шигаева М. Х., Мукашева Т.Д., Сыдыкбекова Р.К., Бержанова Р.Ж., Исабекова М.К., Алтаева А.С.,Моор К., Петухов А. Абилова С. Микрофлора почв, различной степенью нефтезагрязнения месторождений Теренозек // Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экологии и природопользования в Казахстане и сопредельных территориях» 25-26 мая 2006 г. – С. 191
2. Сыдықбекова Р.Қ., Мұқашева Т.Д., Шығаева М.Х., Ли И.Г., Исабекова М.К. Монокультуралардың деструктивті белсенділігін, мұнай көмірсутектерінің жоғары деңгейімен ластанған топырақта бағалау // Биотехнология. Теория және практика. - 2006. - № 4. Б. 44-49.
3. Мукашева Т.Д., Шигаева М.Х., Сыдыкбекова Р.К., Бержанова Р.Ж. Исследования деструктивной активности культуральной жидкости нефтеокисляющих микроорганизмов и оценка их нефтеотмывающих свойств // Биотехнология. Теория и практика. - 2006. - № 4. – С. 76-81.
4. Бержанова Р.Ж., Сыдыкбекова Р.К., Бурляева Н.А., Ульченков Н.А. Утилизация сырой нефти микроорганизмами, выделенных из нефтезагрязненных почв // Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти М.А. Айтхожина «Актуальные вопросы современной биологии и биотехнологии». - Алматы, 2002. - С. 167-168.
5. Бержанова Р.Ж., Мукашева Т.Д., Шигаева М.Х. Влияние длительного хранения на нефтеокисляющие свойства дрожжевых организмов // Биотехнология. Теория и практика. - 2003. - № 4. - С.86-91.
6. ержанова Р.Ж. Мұнай өнімдерімен қаттты ластанаған мұнай тотықтырушы ашытқы организмдері. 59-я научная Республиканская конференция молодых ученых и студентов. Актуальные вопросы современной биологии и биотехнологии. Казахский национальный университет имени аль-Фараби. 2005 г. 20-22 апреля, - С.20-22.
7. игаева М.Х., Мукашева Т.Д., Сыдыкбекова Р.К., Бержанова Р.Ж. Разработка лабораторного регламента по использованию новых штаммов-деструкторов для биоремедиации нефтезагрязненных почв // Новости науки Казахстана. - 2004. - № 2. - С. 205 – 209.
8. Мукашева Т.Д., Шигаева М.Х., Бержанова Р. Ж., Сыдыкбекова Р.К. Новые штаммы нефтеокисляющих микроорганизмов, пригодные для биоремедиации сильнозагрязненных почв // 2 международный конгресс "Биотехнология - состояние и перспективы развития". – Москва, 2003. - С 369 - 370. Заявка № 2004/1052.1 РК; МПК С 02 F 3/34. Штамм нефтеокисляющих дрожжей Trichosporon sp. Р20СО2, используемый для очистки почвы от нефти и нефтепродуктов / Шигаева М.Х., Мукашева Т.Д., Бержанова Р.Ж. – Заключение о выдаче предпатента на изобретение от. 21. 12. 2004.
9. Шигаева М. Х., Мукашева Т.Д., Сыдыкбекова Р.К., Бержанова Р.Ж., Исабекова М.К., Алтаева А.С.,Моор К., Петухов А. Абилова С. Микрофлора почв, различной степенью нефтезагрязнения месторождений Теренозек // Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экологии и природопользования в Казахстане и сопредельных территориях» 25-26 мая 2006 г. – С. 191
10. Жубанова А.А., Заядан Б.К., Кайырманова Г.К., Ерназарова А.К. Угловодородоокисляющие бактерии-спутники цианобактерий, выделенных из водных экосистем. Вестник КазНУ, Серия биологическая. № 1 (38) 2008.С.27-30
11. Жубанова А.А., Баубекова А.С., Мусаева Ж.К. Проблема загрязнения почв Жетыбайского месторождения нефтяными экотоксикантами //Мат. международного конгресса « Рациональная природа пользования и экологическая безопасность: опыт и инноваций » Петрозаводск 2009 – 54 с.
12. Жубанова А.А., Джусупова Д.Б., Баубекова А.С. Биоремидиация нефтерагрязненных экосистем на основе углеводородокисляющих микрооргпнизмов рода Pseudomonas// Мат. международной научно-практической конференций «Биоразнообразие и устойчивое развитие природы и общества», 2009 год. С. 123.
13. Бержанова Р.Ж., Мукашева Т.Д. Рост нефтеокисляющих дрожжей на нефтепродуктах // Вестник КазНУ. Серия экологическая. - 2004. - № 1 (14). - С. 57-60.
14. Бержанова Р.Ж Эмульгирующая активность нефтеокисляющих дрожжей // IV Международная научная практическая конференция молодых ученых и студентов, посвященная 70–летию Казахского национального университета имени аль-Фараби «Актуальные вопросы современной биологии и биотехнологии». - Алматы, 2004. - С. 89-90.
15. Шигаева М.Х., Мукашева Т.Д., Бержанова Р.Ж. Прямое и медиированное взаимодействие дрожжевых организмов с нефтью и нефтепродуктами // Международная научно-практическая конференция «Перспективы устойчивого развития экосистем Прикаспийского региона». - Алматы, 2004. - С.59 - 60.
16. Мукашева Т.Д., Шигаева М.Х., Бержанова Р. Ж., Сыдыкбекова Р.К. Новые штаммы нефтеокисляющих микроорганизмов, пригодные для биоремедиации сильнозагрязненных почв // 2 международный конгресс "Биотехнология - состояние и перспективы развития". – Москва, 2003. - С 369 - Kang H., Hwang S.Y., Kim Y.M., Kim E., Kim Y.S., Shultleworth K.L., Zyestra G.J. Degradation of phenantherena and naphthalene by a Burkhodederia species strain // Can. J. Microbiol. – 2003. - Vol. 49, № 2. - P. 139-144.
17. Evans W.C. Oxidation of phenol and benzoic acid by some soil bacteria // Biochemical J. - 1947. - № 41. - P. 373-382.
18. Dutton P.L., Evans W.C. The metabolism of aromatic compounds by Rhodopseudomonas palustris // Biochemical J. - 1969. - № 113. - P. 525-536.
19. Шигаева М.Х., Мукашева Т.Д., Бержанова Р.Ж. Исабекова М.А. Углеводородокисляющая активность дрожжей, выделенных из почв загрязненных нефтью и нефтепродуктами // Материалы международной научной конференции «Актуальные проблемы науки и образования» - Алматы, 2005. - С. 386-390.
20. Шигаева М.Х., Мукашева Т.Д., Бержанова Р.Ж.,Сыдыкбекова Р.К. Получение Ассоциации нефтеокисляющих микроорганизмов методом продленного культивирования // IV Московский международный конгресс "Биотехнология: состояние и перспективы развития", - Москва, 2006.
21. Предпатент РК № 54115 Способ очистки почвы от нефти и нефтепродуктов / Шигаева М.Х., Мукашева Т.Д., Сыдыкбекова Р.К., Бержанова Р.Ж. 2006/0977.1
22. Мукашева Т.Д., Шигаева М.Х., Сыдыкбекова Р.К., Бержанова Р.Ж. Исследования деструктивной активности культуральной жидкости нефтеокисляющих микроорганизмов и оценка их нефтеотмывающих свойств // Биотехнология. Теория и практика. - 2006. - № 4. – С. 76-81. 22.
23. Лакин Г.Ф. Биологическая статистика. – Минск: Высшая школа, 1990. – 230 с.
24. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. – М.: Химия, 1984. – С. 448-450.
25. Грищенков В.Г., Гаязов Р.Р., Токарев В.Г., Кочетков В.В., Филонов А.Е., Боронин А.М. Бактериальные штаммы – деструкторы топочного мазута: характер деградации в лабораторных условиях // Прикл. биохимия и микробиология. - 1997. - Т. 33, № 4. - С. 423-427.
26. Коронелли Т.В. Поглощение углеводородного субстрата бактериями // Успехи микробиологии. – 1983. - Т. 3, № 4. – С. 309-318.
27. Foster J.M. Hydrocarbons as substrates for microorganism // Microbiol and soil. – 1962. - Vol. 23, № 3. – P. 241 – 245.
28. Плотникова Е.Г., Алтынцева О.В., Кошелева И.А., Пунтус А.Е., Филонов А.Е., Гавриш Е.Ю., Демаков В.А., Боронин А.М. Бактерии – деструкторы полициклических ароматических углеводородов, выделенные из почв и донных отложений района солеразработок // Микробиология. – 2001. - Т. 70, № 3. – С. 61 – 69.
29. Cerniglia C.E. Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons // Biodegradation. - 1992. - Vol. 3, № 3. – P. 351 – 358.
30. Boucher M., Blanchet D., Vandecasteelem J. Degradation of the polycyclic aromatic hydrocarbons by pure strains and by defined strain associations inhibition phenomena and cometabolism // Appl. Microbial. Biotechnol. – 1995. - Vol. 95, № 43. – P. 156 – 164. Егоров О.И., Чигаркин О.А., Баймуканов А.С. Нефтегазовый комплекс Казахстана: проблемы развития и эффективного функционирования. - Алматы, C. 2003. - 536.
31. Киреева Н.А. Микроскопические грибы – биодеструкторы нефтяных углеводородов в почве. Ботанические исследования на Урале // Информационные материалы. - Свердловск, 1990. - С. 41 - 42.
32. Киреева Н.А. Микроскопические грибы и актиномицеты в почвах, загрязненных нефтью. Ботанические исследования на Урале // Информационные материалы. - Свердловск, 1990. – С. 56 - 57.
33. Fedorak Р.М., Semple К.М., Westlake D.W.S. Oi1 degrading capabilities of yeast and fungi isolated from coastal marine environments // Сan J. Microbial. - 1984. - Vol. 30, №3. - Р. 565-571.
34. Ягафарова Г.Г., Гатауллина Э.М., Барахнина В.Б., Ягафаров И.Р., Сафаров А.Х. Новый нефтеокисляющий микромицет Fusariuт sp. // Прикладная биохимия и микробиология. - 2001. - Т. 37, №2. - С.77 -79.
35. Миронова Р.И., Носкова В.П., Расулова Г.Е., Холоденко В.П. Биодеградация и биосорбция плавающей нефти природными микромицетами // Биотехнология. -1996. - Т.7. - С.44-48.
36. Rio Е.С., Escobat Е., Wong J. Chemical stimulation of microbial degradation of petroleum in marine оn spiles // 5 th Int Symp. Microb. Ecol. (JSМE 5) Kyoto, Aug. 27 - Sept. - Kyoto, 1990. – Р. 210 - 211.
37. Суржко Л.Ф., Финкелштейн З.И., Баскунов Б.П., Янкевич В.И., Головлева Л.А. Утилизация нефти в почве микробными клетками // Микробиология -1995. - Т.64, №3. - С. 393-398.
38. Пат. №2007372 РФ. Способ очистки воды и почвы от загрязнения нефтью и нефтепродуктами / Биттеева М.Б., Цеблыкин И.Н., Изюмскии В.П., Бирюков В.В., Мурзаков Б.Г. - Опубл. 15.02.94; Бюл. №3.
39. Пат. №2053205 РФ. Биопрепарат для очистки почвы и воды от нефти и нефтепродуктов / Белонин М.Д., Рогохина Е.А., Свечина Р.М., Хотянович А.В., Орлова Н.А. - Опубл. 27.01.96; Бюл. № 6.
40. Стабникова Е.В., Селезнева М.В., Дульгеров А.Н., Иванов. Применение биопрепарата «Лестан» для очистки почвы от углеводородов нефти // Прикладная биохимия и микробиология. - 1996. - Т.32, №2. - С. 212 - 218.
41. Пат. №2014286 РФ. Способ очистки воды и почвы от нефтепродуктов / Биттеева М.Б., Мурзаков Б.Г., Морщакова Г.Н., Хамроев О.Ж., Капотина Л., Левандовская Ю Б., Демидова Е.И., Поспелов М.Е. - Опубл.15. 06. 94; Бюл. № 11.
42. Андерсон Р.К. Биотехнологические методы ликвидации загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами. - М.: ВИНИИОЭНГ, 1993.С. 25.
43. Янкевич М.И., Хадеева В.В., Яненко А.С. Технология очистки нетезагрязненных территорий с помощью биопрепаратов // Тезисы докл. 3 Междунар. конф. «Освоение севера и проблемы рекультивации». - Саратов, 1996. - С. 237 - 238.
44. Давидов Е.Р., Сокопов Ю.И., Демонова Н.Ф., Гололобов А.Д. Утилизация 3 метилгексадекана дрожжами Caпdida guillerтoпdii // Прикладная биохимия и микробиология. -1981. - Т.17, №.4. – С.523 - 526.
        
        Мазмұны
| |КІРІСПЕ |3 |
|1 ... ШОЛУ |5 ... ... ... ... ... және ... таралуы |5 |
|1.2 |Мұнайды ыдыратушы штамдарды қолдану тиімділігі |10 ... ... ... топырақты тазалауда биопрепараттарды қолдану |12 |
|2 |ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ МЕН МАТЕРИАЛДАР |14 ... ... ... |14 ... |Қоректік орталар |14 ... ... ... |14 |
|3 ... ... ЖӘНЕ ТАЛДАУ |16 ... ... ... ... ... белсенділігін анықтау |16 |
|3.2 |Ашытқылардың ... ... өсуі |22 |
| ... | 25 |
| ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ |26 |
| | | ... - ... ... ... алкандар (парафиндер немесе
ациклді қаныққан көмірсутектер), цикландар (нафтендер) және ... ... әр ... ... ... сонымен қатар
оттекті, күкіртті және азотты көмірсутектер. Мұнай мен ... ... ... ... ... ортаны ластаушылар болып саналады. Қазіргі мұнай
өндірісінің қарқындылығына байланысты жылына 50 миллион тоннаға жақын ... ... ... ... ... ... оны ... Сондықтан,
экожүйенің көп мөлшерде мұнай және мұнай өнімдерімен ластануы ... ... бірі ... ... Ал ... ... қайта
құрылу процесі зерттеушілердің айтуы бойынша 10-25 жылдан көп ... ... кең ... ... ... экожүйелердің өздігінен қайта қалпына
келуі өте ұзақ уақытқа созылатын процесс [1].
Табиғатта мұнай ластануынан тазарту табиғи ... ... ... іске ... ... ... ... ең
негізгі, дұрыс жолы - микробиологиялық жол ... ... ... ... ... микроорганизмдерінің
ферменттік белсенділігіне сүйене отырып ... ... олар ... ... көзі ретінде және де көміртегінің көзі ... Осы ... ... мен ... ... ... ... тотықтырушы микроорганизмдер, түрлі ашытқы культуралары
бөлініп алынады, осының нәтижесінде жаңа препаратар ... ... ... ... тазарту үшін қолданылады.
Мұнайды қазу және өндіру кезінде топырақ ... мен ... ... ... Сонымен қатар, аталған мәселе ауыр ... және ... ... ... қажетті іс-шараларды бұзу
салдарынан да болып отырады. Топырақтың кез-келген ... ... ... ... ... заттармен ластануы биологиялық
қауымдастықтардың тіршілік ету ... кері ... ... ... ... төгілген мұнай экологиялық ... зат ... ... суға). Бастапқы бүкіл өмірлік процестердің өтуіне
өзгерістер енгізеді яғни, ... ... ... және судың тыныс алу
белсенділігін төмендетеді және микробты ... ... ... ... ... ... ... өзгертеді, азотфикация,
нитрификация ... ... ... ... тамыр
қалыптасуын және өсімдіктердің органикалық қалдықтарын ... ... ... төгілген жерге (қоңыр дақ) көптеген жылдар бойы шөп
өспейді. Мұнай және мұнай өнімдері табиғи жағдайда ... ... ... ... осы ... ... табиғатқа көптеген зиян келеді [3].
1. ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ
1. Мұнай тотықтырушы ашытқылардың түрлері және олардың таралуы
Ашытқы организмдерінің табиғатта кең ... ... ... ... мөлшері топырақтан таралған біраз бөлігі өзен және теңіз
суларынан ... ... ... ... ... ... гүлінің,
ұрығының микрофлораларының құрамынан үнемі кездесіп отырады.
Ашытқыларға деген қызығушылықтың пайда болуынан бастап, өз ... шет ... ... әр ... ... ... культуралардың
көмірсуды пайдалану мүмкіндігіне кең көлемде зерттеу ... ... ... ... олардың назары әр түрлі микроорганизмдердің
сарқылмайтын қайнар көзі ... ... ... ... Логикалық
ойлаудың негізінде топырақтағы мұнай өнімдерінде көмірсутегін пайдаланушы
ашытқылар бар ... ... деп ... ... ... яғни ол ... және ... өнімдерімен ластанған аймақтарына жүргізген
өңдеулерінен кейін осындай болжам ... Бұл ... ... ... ... ... ... өскендігін
көрсетеді [5].
Шетелдік зерттеушілер табиғи микрофлораның құрамында үнемі көмірсуларды
пайдалануға қабілетті ашытқы организмдерінің үнемі кездесіп отыратындығын
ашып ... Бұл ... көп ... бензин колонкалары жақын
аймақтардағы мұнай өндірілетін аудандардың топырағынан бөлініп алынды.
Бұдан да ... бұл ... ... ... ... өнімдерінде,
мұнайды сақтауға арналған резервуарларда, мұнай тазартушы белсенді тұнба
өндірістерінде болатыны анықталынды [6].
Ашытқылар далалық және бақшалық ... ... ... ... ... ... және көлдердің суларынан, ... ... ... ... ... ... ... алынған. Такеда
және тағы да басқалардың анықтамалары бойынша көмірсутегін пайдаланушы
ашытқылар, кейбір ... жоқ ... ... ... ... ... ... кездеседі [7].
Cryptococcaceae ашытқы туысының (Лодер және Креген ван Рий ... ... ... ... ... ... Candida ... кең көлемде пайдаланатындығы ... ... ... ... ... ... Candida ... толық
зерттелінген, олардың саны мыңдап саналады. Айта кететін болсақ, ... жиі ... ... ... ... ... ... C.scottii, C.rugosa [8].
Candida туысынанда басқа көмірсутегін пайдаланушы ашытқылар да
анықталынды, ... ... ... және ... Олардың да
көптеген түрлері анықталынды, олар: T.сolliculosa, T.dattila, T.famata,
T.sace, ... ... ... Cryptococcaceae
тұқымдасының көмірсутектерде өсе алатын бірнеше штамдары табылды (1 кесте).
Кесте 1
Әр түрлі ... елді ... ... ... ... ашытқылар
|Алыну жағдайы |Зерттелініп |Бөліну алдындағы |Бөлініп алынған |
| ... ... ... көзі ... саны |
| ... | | ... |1 ... |5 ... |1 ... |6 ... ... |4 ... |13 |
| |4 ... |11 ... қосылған |12 ... |65 |
| |12 ... |45 ... тозаңы |5 ... |12 |
| |5 ... |18 ... |8 ... |8 ... ... ... бұл ... ... және жеке
штам туысы Brettanomyces және Cryptococcus ашытқы туыстары белгіленді.
Ашытқы ... ... және ... және де ... зерттемелік
штамдар Pitisporum, Trigonopsis көмірсутекті ортасында әлсіз өсті ... ... ... жиналған тәжірибелі материалдар қоры
бактериялардың, ... зең ... зат ... ... ... Бұл ... амин ... кетоглутар қышқылын,
пирожүзім қышқылын және басқа ... ... ... ... ... көмірсутектерінен синтездеуге қабілетті.
Көмірсутек тотықтырушы ашытқылардың қышқылдарды биосинтездеуі ... аз. ... ... ... ... ... алуы ... авторлық дәлелдемелермен айтылып кеткен [10].
АҚШ патентінде гидроксилизацияланған май қышқылдарын ... ... мен ... бар ... ... ... болатын тәсіл ұсынылған.
Финогенова басқа авторлармен бірге Candida ... ... ... ... ... ... Олар минералды ортада көмірсутекпен бірге В1
(тиамин ) дәруменінің қосылуынсыз ... ... ... 32,5 - 92,5% ... және пирожүзім қышқылын жинайды. Тиаминді қосу ... және ... ... ... ... ... ... және басқалардың тәжірибесінде Manilia murmaniae ашытқысын өлшегенде
ортада май ... және ... ал ... ... ... ... органикалық қышқылдар алынған [11].
Француздың патентінде ... ... ... қышқылы бар
ашытқыларды алу тәсілі сипатталған. Тиазин, акридин көмегімен авторлар
көмірсутекті ... ... ... ашытқы мутанттарын C.tropicalis
және C.lipolytica алынған; C4 тен C21 дейінгі мутанттардан көп ... ... ... Соңғы уақыттағы кең таралған ... ... ... ортада өсіру. Негізгі жұмыс бағыты СССР-де ... ... ... ... ... ... ... өндірістік алу болып
табылады. Өзіміздің елдің мамандарының ... елде ... ... ... тазаланған сұйық парафинді мұнай негізінде өндіру
болып табылады [12].
Ашытқылардың бағалы қасиеттерінің бірі тек тіке көміртек атомды тізбегі
көмірсутекте ғана даму ... ... ... ... ... даму болып табылады. Құрамында әр түрлі ... бар ... ... ... ... бұл ортадан қалыпты
құрылымды көмірсутектерді алады, ал қалған көмірсутектерді ... және ... ... ... ... бойынша
ашытқыларды мұнай фракцияларында өсіру арқылы н-парафиндерді толық қолдануы
мүмкіндігі туады, соның ... ... ... қату ... ... ... ... ағзаларды мұнай фракцияларында белокты
өнімдерді ғана ... ... ... ... жақсартуға болады [13].
СССР тәжірибе орталықтарында белсенді көмірсулар тұтынушы ашытқы
дақылдары бағалы ... ... мен ... және түрлі көмірсутектегі
субстраттарды өндірістік жолмен белокты концентратпен төмен суыйтын ... алу ... ... ... Юста, Имелика т.б зерттеуі
бойынша көмірсутектерде өсетін ашытқылардың энергия көзі мұнай ... ... ... ... болатыны анықталған[14].
Ары қарай Штурм және Розанова ашытқылардың ... ... ... өнімдерінде өсетіні анықталынған (лигроин, керосин, майлы дистиллят)
сонымен қатар, озокерит құрамды парафиндері де ... ... ... және Филозя ашытқыларды тазаланбаған мұнай фракцияларында өсірген
[15].
Кейінгі жылдардың ... ... ... ... ... ... ... ашытқылар тазаланған сұйық мұнай парафинінде
дизельді отында жіпшелі дестиллятта, керосинде ... ... ... ... шикізатты таңдау ашытқы ағзаларының ферментативті
мүмкіндіктеріне қарай таңдалады. Жоғарыда айтылғандай ашытқылар белсенді
түрде ... ... ... көміртек атомдары 10-нан 24 атомға
дейін болады. Әртүрлі ... ... ... ... ... ... парафинді қоспаларды бағалауда ... ... ... ... ... ... ... H-парафиндер биомасса
жиналуының негізгі көрсеткіші болғандықтан, н-парафиндерді зерттеу ең басты
орынға қойылады. Бұл ... ... ... ... ... кіреді. Мұнайдың әр түрлі ... ... ... ... ... рөл ... Оны Такеда басқалар ... ... (2 ... 2
Мұнайдың әртүрлі фракциялары
|Фракцияның қайнау температурасы, |Биомасса коцентрациясы, мг ... ... ... 1 дка ... ... |278 ... |392 ... |548 ... |636 ... |1198 ... |1408 ... |1445 ... |1478 ... |1496 ... ... ... ... ... ... ... 250-
360 шегінде қайнайтын дақылдар болып табылады. ... ... ... ... ... оның ... ... әсер ететін
құрамындағы қосылыстарын зерттеу қажет, мысалы ароматтық, изопарафинді,
нафтенді көмірсутектер ... ... ... ... және ... өнімдерін төмен қату
температурасында мұнай фракциясын алу, бұлар кең температуралы ... ... және тар ... іске асады, құрамында 3 тен 4,5% ... ... саны 10 нан кем ... ... ... ... ауыр және жеңіл
майлау майлары, жіпшелі мұнай дистиляттары, 240-360 °С ... және 200-360 °С ... ... орталар.
Белокты заттарды синтездеуге арналған көмірсулы субстраттар түрлі
көмірсутекті ... мен ... Бұл ... ... сұрыптауды
қажет етеді [17].
Ашытқылар дақылына, көмірсутекті субстратта өсіруімен қатар бірқатар
талаптар ... ... ... ... липидтер және бірқатар
заттарды өндірумен қатар оның ... ... ... тұтынуы немесе
мұнай фракцияларынан жоғары экономиялық ... ... ... ... өнімдерін төмендету температурасында тұтыну жатады.
Сұйық парафиндерге қарағанда мұнай фракциясы микроағзаларға ... ... ... ... ... құрылымды парафиндермен қатар,
изопарафиндер, ... ... ... ... ... микроағзаларға қолайсыз жағдай туғызады. Соған байланысты
Комагаттың, Шеда және ... ... ... ... яғни ... ... штамдар дами бермейді, мысалы, керосинде. Авторлардың
ойынша микроағзаларға кері әсер ... ... ... ... ішінде де мұнай фракцияларында өскенімен практикалық мақсатқа
сай жылдамдықпен өсе алмайды. Иерусалимский және ... ... ... ... ... мен ... ... микроағзалардың
өсу сипаты келтірілген [18].
Көптеген зерттеулер нәтижесінде тазартылған сұйық парафиндерде де,
мұнай фракцияларындада өсуге ... ... Candida және ... жатады.
Шыгаева М.Х., Мукашева Т.Д. зерттеулерінде сұйық парафинде және мұнай
фракцияларында өсетін ашытқылар жеңіл ... түзу ... ... ... ... Бұдан шығатын мәлімет қызықтылығы –
биомасса түзілуінің заңдылығы және клеткалық қоспадан түрлі ... ... ... ... үздіксіз сұйық парафинде
және түрлі мұнай фракцияларында өсіргенде н-алкандардан алғандай ... ... ... ... [19]. ... фракциясында 70-100% н-
парафин және 85-103% н-парафин салмағынан ... ... ... ... ашытқыларды өсіру бірқатар функция талабы болып
саналады, ... ... ... біз тек оның ... ... тоқталады (3 кесте).
Кесте 3
Ашытқылардың көмірсутектерде өсуі
|Зерттелген штамдар саны |өсу жылдамдығы м, |4-1 |
| ... ... ... ... |
| |Candida ... ... | |
|4 ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... |
|3 ... ... |
|3 ... ... |
|3 ... |0,04-0,09 ... мен ... ... ... мұнай парафиндерінде
өсетін штамдар әртүрлі биомасса шығынын береді. Осындай нәтижеге Жданникова
т.б. ... ... ... ... ... ... мұнай
фракцияларынан н-алкандарды пайдалану кинетикасын Миллер және Джонсон,
Достален, Шунн және т.б ... Ал н- ... ... ... ... ... ... және Фукуи зерттеген. Ашытқыларды ... ... және ... ... Мунк және т.б көміртекті тізбекті
ұзындықты ... ... ... ... ... ... ... C.lipolytica н-алкандарды қолдану ... Мунк т.б ... ... ... ... ... ... н-
алкан С10-С14, С15-С17 алканға қарағанда жоғары жылдамдықпен қолданылады;
С18-С25 алкандары ... ... ... газойлден жоғары жылдамдықпен
жоғалады. Бұл мәліметтер Харатьян т.б., ... және ... ... ... келеді [20].
Н-алкандардың қолдану жылдамдығы туралы басқа пікірді Миллер ... ... ... ... C.lipolytica және C.intermedia ашытқылары
н –парафиндерді додеканнан (C12) бастап ... (C32) ... ... ... ... нонадеканнан (C19) бастап
тетракозанға (C42) ... ... ... ... ... бұл тұжырым
барлық фракцияларға сәйкес емес. Егер тәжірибе басында болған ... н- ... ... болсақ, 4 фракцияның 2-інде C12-ден
C14дейін көмірсутектер саны ... ... ... ... бұл ... ... пентанозин (C25) гептакозаннан (C27) қатты ерекшеленеді.
Сондықтан Миллер мен ... ... ... ... ... ... ... [21].
Досталек, Мунк ... ... ... ... ... жеке топтарының абсолютті концентрациясына байланысты;
газойлдегі алкандардың ... ... ... ... ... ... төмен температурада суына жоғары молекулалы салмақты
алкандардың ... ... ... таңдаудың маңызы, себебі, қандай да
бір алкандарды әр түрлі дақылдардың қолдану дәрежесі ... ... ... микроорганизмдермен депарафинациясы сонымен бірге белокты
биомассасын алу үшін ... кең ... ... ... ... қажет. Бұл бағыттағы жұмыстар негізінен
сәйкес ... бар ... ... ... ... Кейбір
зерттеулер бойынша көмірсутектерді қолдану спектрін кеңейту үшін ашытқы
штамы бар аралас дақыл ... ... ... ... ... ... ... тиімділігі
Зерттеу үшін топырақты контейнерлерді қолданды. Тәжірибе ... әр ... (В-1, В-2) 2 %-ке ... ... ... ... топырақтың В-1 вариантын мұнайды пайдаланушы ... NF ... 1 х 10 ... ... ... суспензиямен толықтырды.
Үшінші бақылаушы вариант (К) ... ... ... пен
биодеструктор салды. Барлық тәжірибе варианттары мен ... ... және 50-60 % ... 25 күнге қалдырды, содан кейін
осыларға қияр мен бұршақ тұқымын еккен. Тәжірибе 3 ... ... ... ... үшін 2 ай ... бақыланды [21].
Құрамында мұнай араласқан топыраққа егілген тұқым өсімін алдын - ала
Yarronia ... NF 5-1 ... ... суспензиясына қайта өңдегенде
(В-1) және бақылаушы тұқым вариантында (К) 98 және 100 % ... ... ... ... ... енгізілмеген құрамында мүнай бар
топырақта өсімдік тұқымының ... 20 % ... ... ... ... 10-12 күннен кейін өліп қалған. Қалған өсімдіктер нашар болған.
Олардың бойлары ... ... ... ... В-1 ... ... гүлдену стадиясы ... ... ... ... Yarronia lipolytica NF 5-(В-1) клетка штамының
суспензиясымен алдын - ала ... ... ... ... ... ... негізінде тиімді өңдеу жүргізілмеген топыраққа қарағанда
анағұрлым өсімдік өсімі үшін тиімді деп айта ... ... ... ...... ... өсе алатын табиғи
Сибири субстратынан 100-ден аса мезофильді және психротолерантты штамдар
бөлініп алынды.
Оларға ... ... ... ... ... 4-6 және 22-24
градус аралығында инкубациялады. Алынған штамдар – Yarronia, Artrobacter,
Bacillus, ... ... ... ... ... тағы басқа туыс өкілдеріне ұқсас мұнай деструкторлар болды. ... ... ... әр ... ... ... ... мүмкіндігін
арттырды. Штам коллекциясының ерекше айтарлықтай жағдайы өсу қабілеттілігі
мен мұнай өнімдерін төмен ... ... ... ... Осы
штамдармен қатар әр түрлі мұнай кен ... NF5-1 ... ... ... Бұл ... анықталынып отырған мұнай үлгілерін түгел
пайдаланғандығы және белсенді эмульгирлегендігі анықталынды [23].
Microlog жүйесінің (“Biolog”, США) және ДНК ... ... NC B1 Вlast ... көмегімен NF5-1 ашытқы штамы Yarronia
lipolytica түрі екендігі анықталынды.
Зерттеу нәтижелері көрсеткендей Pseudomonas sp. KL-1 және ... NF5-1 ... ... ... ... ... - жоғарғы
биоэмульгирлеуші және мұнай тотықтырушы ... ... ... ... ... ... ие.
Сонымен, жүргізілген жұмыстар нәтижесінде әр түрлі мұнай ... ... ... ... ... ... ... бағаланылды. Биотехнологиялық өндіріс үшін өте ... ... ... ... ... sp. KL-1, Yarronia
lipolytica NF5-1 Candida sp. Nb-2, ... sp. Ja 285p ... sp. Ja 269p және ... да культуралар табылды. Бұл штаммдар да
психротолерантты және тұзға тұрақты (5-10 %-ке дейін NaCl). Бұл ... ... ... ... ... қолдануға болады деп
айтуға мүмкіндік береді [24].
1.3 ... ... ... ... ... ... жылдардағы мұнаймен ластанған ... ... ... ... жұмыстардың нәтижелеріне қарайтын болсақ, осы негізде
қолданылып отырған ... және ... ... ол ... толық қалпына келтіре алмайды екен. Сондықтанда ... ... ... топырақты тазалау технологиясына, негізгі
көміртегі тотықтырушы микроорганизмдер ... ... ... ... ... ... жұмыстарын лабораториялық және далалық жағдайда орманның ... ауыр ... ... ... ... ... ... тұзсыздандырылған, құрғатылған мұнайдың әртүрлі концентрациясымен
жүргізген.
Ластанған уақыттан бір апта өткен соң, зерттеліп отырған топырақтың бір
бөлігін - ... ... ... ... - ... ал ... өңделмеген қалпында қалдырды. Нәтиже таза
топырақ алынды.
Деворойл препаратының құрамына ... ... ... ... ... және ... ... Yarroniaның бір түрі кіреді. Ең
негізгі ... ... ... ... ... ... ... бар және басқа микроорганизмдердің ыдырауы үшін мұнай
көмірсутегінің тиімділігін жоғарылататын бактерия тұқымдасы ... ... ... ... ... ... (tm) “ПЕТРО ТРИТ”
(санитарлы эпидемологиялық қорытынды № 77. 99. 02. 515. Д001102. .03. 05
ден 11. 03. 2005) ... ... ... биологиялық деструкторы
болып табылады, ол ... ... ... пен суды ... ... ... ... компоненттері болып
көмірсутектотықтырушы ... ... ... ... ... 40¹¹-не тең.
Колония құраушы бірліктер (4x10¹² КТБ/гр) 1 ... - ... ... ... ... ... - минералды азот, калий,
фосфор тұздары, ол ... ... ... бұл ... ... ... таза ... қорлы
тасушы. Биопрепараттық биоценозы микрофлораның 5 бөлімімен берілген, олар
Ресей топырағында ... ... ... ... ... ... ... өзгермеген, сұрыптаулы жақсартылған, сапрофитті
аэробты және анаэробты факультативті микроорганизмдер [27].
Препарат биоценозы құрғақ ... ... ... ... экологиялық
қорлы ортасында сақталған. Биопрепарат сыртқы көрінісінде біртекті құрғақ
сарыдан қоңыр-сары түске дейін, иісі - тыңайтылған топырақ ... ... ... қорыту критериясынан қарағанда
биопрепаратпен өңдеудің алғашқы 14-30 тәулігінде мұнайлы ластаушылардың ... ... 30 - 60 ... - 85%, 60 - 90 ... - ... ... ... су бетіндегі жұқа мұнай және бензинді қабатты
бірден жоюға арналған. Бұл үшін жылы (+20 +30 ... сулы ... ... ... ... Терең жабық не әлсіз ағатын су қоймаларды,
түбіндегі шөгіндіні тазалау үшін 5-20 грамды ... метр суға ... Сан Пин ... ... іске ... ... суларды
қорғау сатылы түрде 1 жыл мезгілде жүргізіледі [28].
Бақылаушы табиғат қорғаушы ұйымның жүргізген жұмыстары мен ... ... 2002ж. ... ... мазутсақтаушы ААҚ “ЦКТИ”
территориясынан алынған мазутпен ... ... ... ... ... ... көпжылдық технологияның әсерінен, мазуттың
тамшылап төгілуінен топырақтың беткі қабаты жоғарғы дәрежеде ластанған.
Ластанған ... 635 кв.м ... ... ... ... – 30 - ... ... бастапқы қалпына келтіру үшін ... ... және таза жаңа ... алу ... ... ... үшін басқа да іс-шаралар жасалынды. ... ... ... ... ыдыратушы биопрепаратпен өңдеген кезде, 2 айдан кейін
топырақтағы мазуттың дәрежесі 80 - 90% - ке ... ... ... Бұл ... ... ... ерекшелігі қиын ыдырайтын заттар
мен ауыр көмірсутектердің эффективті тазалануы болды. Мазутты дақтар мен
мұнай өнімдерінің иісі ... ... ... ... ластанған өнеркәсіп алаңына өңдеуден кейін қысқа шыдамды
өсімдіктерді отырғызғанда, күтім ... ... ... ... ... ... қорғаушы ұйымның жүргізген жұмыстарының
негізінде, ластанудан тазартылған таза ... ... ... нәтижеге қол
жеткізі. 2003 ж. ААҚ “ЦКТИ” 2000 м² ... ... ... ... келісімге қол қойды. Екінші объект – Криши станциясының Октябрлық
темір ... ... ... ... теміржол желісінің жанынан
қазылған дренажды ор ... Оның ... ... мұнай өнімдерінің қабаты
60 см-ге дейін жеткен. Лас ... және ... ... ми батпақ болып
жиналуынан ол жердің экосистемасына үлкен зиян келген “Эколайн” ортдағы
суға төгілген мұнай ... ... 50,3 ... 0,16 ... ... ... тапты [30].
2. ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ МЕН МАТЕРИАЛДАРЫ
Зерттеу объектісі: Бұл ... ... ... топырағынан бөлініп
алынған ашытқы штамдары. Бұл ашытқылар мына туысқа ... ... ... finnicum 7CКР
Trichosporon capitatum 7СА
Топырақ. Теңіз кен орнынан алынған, түрі құмдауыт саз аралас топырақ.
2.1 Қоректік орталар
Сабуро қоректік ортасы – ... ... ... ... ... күйінде
шығарылады (HIMEDIA). 0,5 атмосферада 30 минут залалсыздандырады, ... 7,2 ... ... Диана) қоректік ортасы - КН2РО4 – 1,0 г/л, MgSO4
- 0,2 г/л, N2NPO4 – 1,0 г/л, NH4NO3 – 1,0 г/л, CaCl2 – 0,02 г/л, FeSO4 ... г/л , ... – 1,0 ... ... 30 минут залалсыздайды.
Химиялық қоспалар:
Теңіз мұнайы - жеңіл (тығыздығы 817,0 кг/м^3),күкірті аз(күкірті 0,3 %),
парафині аз (парафині 2,2 %), аз ... ... ... ... ... ... аз ( тұтқырлығы 20º С-де 3,29 мм/С).
Жағар май, двигательдер мен ... ... ... ... ... ... ... Депарафинизациялау кезінде
алынады.
Мазут – мұнайдан бензин мен керосинді айырып алғаннан кейінгі ... ... ... ... ... оның 60 - 80 % ... ... 0,88 - ... майы – ... немесе оның қалдығы мазуттан тас көмір шайырын айыру
кезінде алынады, қоймалжың келген, ашық ... ... ... ... 0,60 - 0,75 ... ... ... – алкен, бензол ... ... 1 ... ... Химиялық формуласы – с7н8. Молекулалық массасы – ... ... ... ... тез ... сұйық (“реахим” россия).
Ксилол – алкен, 1 ядролы ароматты көмірсутек, бензол ... ... - ... ... массасы - 106,16. Ароматты иісі бар,
жылдам жанатын, түссіз сұйық (“реахим” россия).
Бензол – 1 ... ... ... ... ... ... ... с6н6. Молекулалық массасы – 78,11(“реахим” россия) октан – ... ... ... ... ... қышқылы, пирокатехин, фталел қышқылы – фенантрен ыдырауының
аралық өнімі болып табылады (“реахим” россия).
Дифенил ... - ... ... жалғасқан 2-ядролы ароматты
көмірсутек. Химиялық формуласы – с6н5с6н5. Молекулалық ...... ... ... - бензол ядроларымен жалғасқан 2-ядролы ароматты
көмірсутек. Хмиялық формуласы – с10н6(сн3)2. Молекулалық массасы – ... ... ... ... ... - бензол ядроларымен жалғасқан 2-ядролы ароматты көмірсутек.
Химиялық формуласы – с10н8. ... ... – 128,2. ... тән исі ... ... уытты, ауадағы 20 г/м3 (“реахим” россия).
Антрацен - бензол ядроларымен жалғасқан, 3-ядролы ароматты көмірсутек.
Химиялық ... - ... ... массасы – 178,24. түссіз немесе
көгілдір, көгілдір-күлгін флуоресценциялы сары кристаллдар ... - ... ... жалғасқан 3-ядролы ароматты көмірсутек.
Химиялық формуласы - с14н10. Молекулалық массасы – 178,24. ... ... ... ... ... (дифениленоксид) - фуран сақинасы бар 2 ... ... ... ... ... гетероциклді өнімі. Бес
мүшелі сақинасында оттегінің атомы бар. Химиялық ...... ... 168,2 ... ... ... дифениламин) - 2 бензол сақиналарымен жалғасқан
пиррол сақиналары бар гетероциклді ароматты қосылыс. 5-мүшелік ... ... бар. ... ... - с12н8nh. Молекулалық массасы – 167,2.
Дифенилалланин айналымында, фиотизинді cu әсерімен күкіртсіздендіру кезінде
алынады (“sigma” ... ... ... ... белсенділігін анықтау. Зерттеліп отырған
культуралардың жоғарғы концентрациялы шикі мұнайда өсу қабілеті, 100 ... ... ... ... бар ... ... колбаларға бір
күндік культураларды енгізу арқылы анықталды. Көміртегінің жалғыз көзі ... ... ... ... қосылды.
Көмірсутек тотықтырғыш қаблеттілігін сандық көрсеткішін сұйық минералды
ортада мұнайдың қалған мөлшері және мұнай өнімдерін гривиметриялық әдісімен
10 ... ... ... ... ... ... ... мұнай өнімінің қалдықтары хлороформмен бөлгіш ... (50мл орта 15ил ... ... ... ... ... отырып қосады. Хлороформды экстракты роторлы булағышқа 3 сағат бойы
булайды. ... ... ... ... ... шкафта тұрақты
салмаққа жеткенше кептіріп «Adventurer» (USA) маркалы электронды ... ... және ... ... қолдану мөлшерін мына формула бойынша
анықтайды [36].
A = (a1 – a2) / a1 * 100%
A – ... ... ... ... енгізілген мұнай мөлшері
a2- қалған мұнай мөлшері
Ашытқылардың полициклді ароматты көмірсутектерде өсу сипатын зерттеу.
Ашытқылардың ... жеке ... өсу ... ... ... ... қатты көмірсутектер: антрацен, ... ... ... ... дифенил, диметилнафталин, нафталин, сонымен
бірге бірқатар сұйық ароматты көмірсутектер о-ксилол, бензол, толуол, октан
қосылған минеральді ... ... ... өсіру арқылы анықтадық.
Мұнайдың жеке қатты көмірсутектерін 0,5 мг/л ... ... ... Ал, ... ... ... ... өсіру үшін,
Петри табақшасының бетіне ... ... ... ... ... ... ... 3 мл тамызамыз. Бақылау ретінде глюкозаны
пайдаландық. Өсіру мерзімі 7-10 күн [37].
Мұнай құрамы өте ... ... ... Оның құрамына кіретін
көмірсутектердің негізгі кластарына ... ... ... ... жатады. Бұл көмірсутектердің сандық және ... ... ... ... ... полициклді ароматты
көмірсутектер фракциялары топырақ микрофлорасына өте қатты уытты әсер
ететіндігі белгілі. ... ... ... ароматты көмірсутектерді
сіңіретін микроорганизмдерге сұрыптау жүргізу үшін ең ... ... жеке ... өсу ... ... ... жеке ... өсу
қабілетін анықтау үшін оларды әртүрлі ... ... ... ... салицил қышқылы, антрацен, фенантрен, ... ... ... ... ... бірге, сұйық
ароматты көмірсутектер о-ксилол, бензол, толуол, октан қосылған минеральді
қоректік ортада өсірдік ... ... ... ... шикі мұнайда кездесуі және
мұнайдың ұландыру деңгейі оның химиялық құрамы, оның ішінде ұшатын ароматты
көмірсутектен ... ... ... ... ... өсу ... ... Алынған мәліметтерден байқалғаны
ароматты субстрат көміртегі көзі ... ... ... ... ... ... ... шикі мұнайдың ароматты
фракциясының тұрақты қосылыстарына жатады. Осындай полициклді ... ... ... ... ... ... ... микроорганизмдердің ароматты көмірсутектерді
пайдалану спектрі ... ... ... болғанын атап көрсетуге
болады. Полициклді ароматты көмірсутектерінің ішінде едәуір ... ... ... ... ... ... ... қосылыс - карбозол, фуран сақинасы бар ароматты көмірсутек -
дибензофурен, диметил 1,5 нафталин және ... ... Ал, үш ... одан ... бензол сақиналары бар полиароматты көмірсутектер, өздерінің
гомологтарына қарағанда ... ... ... [39].
3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ТАЛДАУ
3.1 Ашытқы штамдарының ... ... ... ... ... ашытқы саңырауқұлақтарының көмірсутегін ... көп ... ... ол мұнаймен ластанған экосистемаларды
тазалауда микробты препараттарды дайындаумен байланысты. Соның нәтижесінде
мұнай тотықтырушы ашытқы ... ... ... ... ... болу ... Сондықтан да зерттеулерімізді ашытқы
саңырауқұлақтарының мұнайдың токсинды әсеріне, жоғарғы ... болу ... ... дұрыс жүргізілмеуінен яғни мұнай мен мұнай
өнімдерін тасымалдауда және сақтауда қоршаған ортаның көптеген заттарының
бұзылуына алып ... ... ... бірінші орында топырақ қабатын айтуға
болады. Сондықтанда, мұнаймен ластанған ... ... ... ... мен ... ... мүмкіндіктерінің зерттелу
нәтижелері қолданбалы экологияның негізгі бағыттаушысы болып табылады [40].
Мұнаймен ластанған топырақты тазалауда ... ... ... ашытқы
саңырауқұлақтардың түрлерін пайдаланып отыр. ... ... ... жатады: Candida, Torulopsis, ... ... Олар ... және мұнай көмірсутектерін
энергия көзі ретінде қолданады.
Зерттеу объектісі ретінде Trichosporon terrestre СМ7, ... 7CКР, ... ... 7СА ... ... ашытқы
саңырауқұлақтары болды. Олар Теңіз мұнаймен ластанған топырақтан 2006 жылы
бөлініп ... ең ... 2006 жылы ... алынған ашытқы
саңырауқұлақтарының мұнай көмірсутектерінде өсу белгісінің тұрақтылығын
зерттеу. Бұл ашытқылардың тек қана ... ...... ... ... ... қасиеттері анықталған. Мұнай
тотықтыру белсенділігін анықтау үшін ... ... ... ... ... ... Теңіз мұнайы қосылған минералді қоректік
ортада ашытқылардың өсу қабілеттерін зерттедік. ... ... ... ... ... бар ... өсудің әртүрлі
қабілеттіліктерін көрсетті. Мұнай тотықтыру қасиетін сапалық және сандық
әдіс бойынша ... ... ... ашытқылар мұнай қабықшасының ... ... ... ... түске өзгерткені байқалды. Кейбір культуралар
мұнай қабықшасын өзгеріске түсіргенде, майда ... ірі ... ... сирек болса да, мұнайды ... ... ... Зерттеу
нәтижесінде барлық микроорганизмдер құрамында көміртегі және ... ... 7 % ... ... бар қоректік ортада өте жақсы өсу белгісін
көрсетті. Қоректік ортаға ... және ... көзі ... ... ... қостық. Мұнай көмірсутектері ретінде 7 % ... және 3 % ... ... ... ... 220 ... 30 0С 7 тәулік бойы өсірдік, содан мұнайды ... ... ... бойынша барлық зерттелген ашытқы культуралары Теңіз
мұнайы қосылған қоректік ортада ... өсу ... ... ... ... finnicum 7СКР 7 % ... ... бар қоректік ортада 7
тәулік ішінде мұнайды белсеңді ... ... ... ... – 12,9 % ... ... ал екі ... олар да мұнайды жақсы пайдаланды, қалдық
мұнайдың мөлшері Trichosporon terrestre СМ7 17,5 % ± 0,15 және ... 7СА - 18,9 % ± 0,91 ... ... вариантта мұнайдың қалдық
мөлшері 80% құрады (1 сурет).
1 сурет. Мұнай тотықтырушы ашытқы ... % ... ... ... мөлшері
Мұнай және мұнай өнімдері әртүрлі химиялық қосылыстары бар, көп
компонентті, күрделі қоршаған ортаны ... ... ... ... ... ... ... азаятын болса, ал оның ... ... ... баяу ... ... ... ... сіңе береді. Осыған байланысты біз келесі зерттеу
жұмысымызда мұнай өнімдеріне қарағанда баяу ... ... ... ауыр ... бірі ... ... ... пайдалану
қабілеттіліктерін тексердік.
Мұнай және мұнай өнімдерінің биодеградациясында негізгі рөлді ... ... ... ... Әртүрлі мұнай
көмірсутектерін деструкциялауға қабілетті 20-дан ... ... ... ... ... биодеструкциясының күрделігі олардың көп
компонеттілігіне және оларды құрайтын заттардың әртүрлілігіне байланысты
болады. Әдебиет мәліметтеріне ... ... ... ... ... ... және мотор майды ... ... ... ... Осыған байланысты деградацияға
әртүрлі қабілеттілігі бар ... ... ... ... ... биопрепараттарды жасауда жетістікті ... ... ... ... мазут тотықтыру белсенділігін анықтау үшін ашытқы
саңырауқұлақтарын сұйық минералды қоректік ортада өсірдік. ... ... және ... көзі ... 3% мазутты пайдаландық. Культураларды
шайқағышта 220 айн./мин, температура 30 0С 7 ... бойы ... ... ... ... ... ... культуралары мазутты пайдалану қаситеттері бойынша
ерекшеленді (сурет 2). Бақылау вариантымен саластырғанда 93,1% ±1,1 – ... ... ... finnicum 7СКР - 21,9 % ± 0,12 ... тәулік ішінде пайдаланды, Trichosporon terrestre СМ7 - 22,7% ± 0,1, ал
Trichosporon capitatum 7СА - 23,2 % ± 0,58 ... Бұл ... ... ... пайдалану қасиетімен ерекшеленді. Мазуттың
құрамы мұнаймен салыстырғанда өте күрделі, мазуттың құрамында қатты смолалы
заттар 70 % ... ... ... олар ... 7 тәулік ішінде жақсы
пайдаланды.
2 сурет. ... ... ... ... % ... ... мөлшері
Келесі зерттеулерімізде ашытқы культураларының ... ... ... анықтадық. Ол үшін ашытқы саңырауқұлақтарын ... ... ... ... және энергия көзі ретінде мұнай
өнімдерін пайдаландық 7 % бензинді және 7 % ... ... ... ... 220 айн./мин, температура 30 0С 7 тәулік бойы
өсірдік, содан мұнай өнімдерінің ... ... ... біз ... ... екі ... өнімдерін алдық бензин
және мотор майы. Бензинді алған себебіміз – ... ... ... ... көп. Ал ... майында – асфальтенді,
смолалы заттар көп. Алған нәтижелерді бақылау ... ... ... ... ... ... өнімдерін биодеструкциялаған.
Бензинің қалдық мөлшері 20 % тең. Ал қалған үш ... ... ... қалдық мөлшері 20,9±0,98 % тең болды. Сонда,
культуралар 7 ... ... ... ... 70% ... ... (4
кесте).
Кесте 4
Мұнай өнімдерінің қалдық мөлшері; %
|Ашытқы ... ... 7 % ... | |
| ... |7 ... ... |7 тәулік |
| ... ... ... ... майының |
| |бастапқы ... ... ... ... |
| ... ... ... | ... | | | | ... СМ7 ... |21,2±1,3 |89,9±1,3 |40,9 ±0,95 ... | | | | ... СКР ... ... ... ... |
|Trichosporon | | | | ... 7СА ... ... ... ... |
|Бақылау ... ... ... ... |
Мотор майын бастапқы мөлшерімен салыстырғанда ... ... 49 ... ... 7 ... ... майының қалдық мөлшері 40 % құрады.
Әдебиеттер мәліметтерімен салыстырғада 7 тәулік ... ... ... ... көп деп саналады.
Мұнай тотықытыру мөлшері Trichosporon capitatum 7СА 18,5 ± ... 10 ... ... ... ... ... СМ7 ... finnicum7 СКР 5% мотор майының қолданылуы 18,9 ± ... ... 7СА 15,3 ± ... ... нәтижелерден тексерілген штамдар бензин және мотор майын
зарарсыздандыруға қаблетті. Микроорганизмдер үшін ... ... ең ... және қол жетпесі мазут. Сонымен 3% мазуты Trichosporon
finnicum 7СКР, Trichosporon terrestre СМ7, ... ... ... 11,4 ± 0,79% - 12,7 ± 0,85% ... Егер ... қиын ... компоненттер смола және асфальтен 40% - ке
жететінін ... ... ... ... ... бар қоректік ортада
өзгерістер байқалған.
Ашытқы саңырауқұлақтары ... ... СМ7, ... 7СКР, ... ... 7СА ... ... бар сұйық
ортада өсуін мазутты қабықша ... ... - ... ... ... ... колба қабырғасы біршама тазарғаны көрінді.
Бақылау вариантымен мазут орта ... ... 2,5 мм ... ... ... ... бүйір беті қорек ортадан жоғары біркелкі мазутпен
жабынды.
Нитроцелюллоздың фильтр әдісімен штамдардың мазутты ыдырату жолмен ... ... ... ... ... ... бағалаған. Осындай
зоналардың пайда болуы микроорганизмдердің өсу ... ... осы ... ... ... ... ... әкелді
және өтпелі жарықта ақшыл тартып көрінеді [42].
Мазут деструктивті белсенділік «Нитроцеллюлозды фильтрлеу» әдісімен
зерттелді. ... ... ... сай ... ... культураларды
егіп, кейін мазут сіңірілген фильтрмен жауып, шпательмен басып ... ... ... 28°C ... ... ... ... белсенділігін микроорганизмдер колониялардың ... ... түсі ... ... байқадық.
Ағару аймағының көлемі бойынша ... ... ... ... ... СМ7, ... finnicum 7 ... capitatum 7СА штамдары. Ағару зоналары 7- тәулікте байқалды
және ағару зонасы 5мм ... ... ... ... ... ... ... әдіспен сәйкес келеді.
Сонымен, 3 ашытқы культурасы Trichosporon ... СМ7, ... 7 СКР, ... capitatum 7СА 3% 5% және 7%. Теңіз мұнайды
жеңіл мұнай ... ... ... майы мен және ауыр ... ... тотықтыруға қаблетті [43].
3.2 Ашытқылардың мұнай көмірсутектерінде өсуі
Алынған мәліметтерден анықтасақ аралық ... ... ... ... ... ... көрінді. Барлық штамдардың жоғары
интенсивті өсуі, өсу субстраты болып табылды.
Бір штам Trichosporon capitatum 7СА ... ... ... ... ... ПАУ ... монометильді және көмірсутектің
алкилирлі ... ... ... уландыру әсері.
Антраценді және дибензофуранда барлық ... өсуі ... ... ... ... ... культуралардың өсуі ... ... ... ... барлық ашытқы штамдары Trichosporon
finnicum 7СКР, Trichosporon capitatum 7СА, ... ... ... көзі ... ... ... ... ортада өте жақсы өсу
мүмкіншіліктерін ... ... ... ашытқылар полициклді ароматты
көмірсутектердің ішінде дифенил, салицил қышқылы ... ... ... ... өсу қабілеттілігін көрсетті. Ашытқы штамдарының
ішінен тек нафталині бар қоректік ... ... ... 7СА ... өсу ... ерекшеленген. Ашытқылардың кейбір полиароматты
көмірсутектерде әлсіз өсуінің негізгі себептерінің бірі ... ... ... ерігіштігімен қарастыруға болады фенантреннің еру жылдамдығы
олардың ... ... ... ... ... ... ... Микроорганизмдердің
кейбіреулерінің өсу жылдамдығы полиароматты көмірсутектердің ... ... ... ... ... ... ... түзеді.
Жүргізілген зерттеу жұмысының нәтижесінде, мұнайдың гетероциклді
қосылыстары ашытқылар үшін ... ... ... ... ... пирокатехин және фталь қышқылы барлық ашытқылардың өсуін ... ... ... және ... қосылған қоректік ортада
аштықы штамдары ... finnicum 7СКР, ... ... ... ... СМ7 ... өсу ... ерекшеленген (5 кесте).
5 кесте
Қатты ароматты көмірсутектегі ашытқы культурасының өсуі
| | ... ... | |
| ... ... ... |
| ... СМ7 |finnicum 7СКР |capitatum 7СА ... |+++ |+++ |+++ ... |+++ |+++ |+++ ... |++ |++ |++ ... |++ |++ |++ ... |++ |++ |++ ... |++ |++ |+++ ... ... |+++ |+++ |+++ ... |++ |++ |++ ... |- |- |- ... ... |- |- |- ... – «+++» ... өсу; «++» ... өсу; «+» баяу өсу;«-» өсудің
болмауы.
Алынған зерттеу мәліметтері ашытқы штамдары үшін ... ... ... ... ... 2 ... ароматты көмірсутек
дифенил, салицил қышқылы екендігін көрсетті.
О-ксилол, толуол және ... бар ... ... ... ашытқылар
жақсы өскен. Ал, бензол қосылған қоректік ортада барлық ашытқы баяу өскен.
Ароматты көмірсутекте бензолды 1 ... ... ... жылдам өсті. Trichosporon capitatum 7СА культурасының өсуі жақсы
және Trichosporon ... СМ7 ... өсуі ... О - ... штамы
(Trichosporon finnicum7 СКР , Trichosporon capitatum 7СА ) ... ... ... terrestre СМ7 біреуінің өсуі жақсы ... ... ... ... штамдары жақсы өсуін көрсетті (6
кесте).
6 кесте
Сұйық ароматты көмірсутекті ортадағы ашытқының өсуі
|Ашытқылар |о - ... ... ... ... |
|Trichosporon | ++ | + | ++ | ++ ... СМ7 | | | | ... | | | | ... СКР |++ |+ |++ |++ ... | | | | ... 7СА |++ |+ |++ |++ ... – «+++» ... өсу; «++» жақсы өсу; «+» баяу өсу; «-»
өсудің болмауы.
Сонымен қатар, ... ... ... көзі ... ... ... ... бензол және толуол қосылған қоректік
ортада өзара өсу ... ... ... ... айтуға болады. Ароматты табиғатта
жоғарғы өсу субстраты мұнайтотықтырушы ... ... ... ... ... ... және октан болып табылды.
Мұнай, мұнайтотықтырушы ашытқылардың морфологиясын Cабуро қоректік
ортасында 30 ... ... ... ... ... ... өсуі бойынша
бір-бірінен ерекшеленеді. Trichosporon finnicum 7СКР - ... ... ... беті жылтыр, дөңес. Trichosporon capitatum 7СА - сары ... ... беті ... дөңес, Trichosporon terrestre СМ7 - түсі крем
түстес, беті кедір - ... ... ... тегіс. 10 тәулікте
диаметрі 7 см ... ... finnicum ... capitatum 7СА
Trichosporon terrestre СМ7
2. сурет. Cабуро қоректік ортасында өскен « Алып » ... ... ... алу ... таныса отырып
жүргізілген зерттеу бағытын анықтауға болады, яғни тағамдық емес шикізатта
белоктың өндірістік биосинтезінің ... ... Бұл ... ... ... ... тотықтырушы ашытқылар 7% Теңіз мұнайы қоректік ортада жақсы
өсу қабілетін көрсетті. Мұнайдың қалдық мөлшері 12,9 ± 1,2 % құрады
2. ... ... ... ... бензинді мазутты және мотор майын
белсенді тотықтыру қабілетімен ерекшеленді, тотықтыру белсенділігі
23,2 ± 0,58 % - тен 40,9 ± 0,95 % ... ... ... ... ... ... ... finnicum 7CКР, Trichosporon capitatum 7СА ароматты
көмірсутектердің ішінен дифенил, салицил қышқылында қарқынды өсумен
ерекшеленді.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. ... М. Х., ... Т.Д., ... Р.К., Бержанова Р.Ж.,
Исабекова М.К., Алтаева А.С.,Моор К., Петухов А. Абилова С. ... ... ... ... ... Теренозек //
Материалы Международной ... ... ... ... и ... в ... и сопредельных
территориях» 25-26 мая 2006 г. – С. 191
2. ... Р.Қ., ... Т.Д., ... М.Х., Ли И.Г., ... ... ... белсенділігін, мұнай көмірсутектерінің
жоғары деңгейімен ластанған топырақта бағалау // ... ... ... - 2006. - № 4. Б. ... ... Т.Д., ... М.Х., ... Р.К., Бержанова Р.Ж.
Исследования деструктивной активности ... ... ... и ... их ... свойств //
Биотехнология. Теория и практика. - 2006. - № 4. – С. ... ... Р.Ж., ... Р.К., ... Н.А., ... ... ... нефти микроорганизмами, выделенных из нефтезагрязненных
почв // Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти
М.А. ... ... ... ... биологии и биотехнологии».
- Алматы, 2002. - С. 167-168.
5. Бержанова Р.Ж., Мукашева Т.Д., Шигаева М.Х. Влияние длительного ... ... ... ... организмов // Биотехнология. Теория
и практика. - 2003. - № 4. - С.86-91.
6. ержанова Р.Ж. Мұнай өнімдерімен қаттты ... ... ... ... 59-я ... Республиканская конференция молодых
ученых и студентов. ... ... ... ... ... ... ... университет имени аль-Фараби. 2005
г. 20-22 апреля, - С.20-22.
7. игаева М.Х., Мукашева Т.Д., Сыдыкбекова Р.К., ... Р.Ж. ... ... по ... ... штаммов-деструкторов для
биоремедиации нефтезагрязненных почв // Новости науки Казахстана. - ... № 2. - С. 205 – ... ... Т.Д., ... М.Х., ... Р. Ж., ... Р.К. Новые
штаммы нефтеокисляющих микроорганизмов, ... для ... почв // 2 ... конгресс "Биотехнология -
состояние и перспективы развития". – Москва, 2003. - С 369 - 370. Заявка
№ 2004/1052.1 РК; МПК С 02 F 3/34. ... ... ... sp. ... используемый для очистки почвы от ... ... / ... М.Х., ... Т.Д., ... Р.Ж. – Заключение
о выдаче предпатента на изобретение от. 21. 12. 2004.
9. Шигаева М. Х., ... Т.Д., ... Р.К., ... ... М.К., ... ... К., ... А. Абилова С. Микрофлора
почв, различной ... ... ... ... ... Международной научно-практической конференции ... ... и ... в ... и сопредельных
территориях» 25-26 мая 2006 г. – С. ... ... А.А., ... Б.К., Кайырманова Г.К., Ерназарова А.К.
Угловодородоокисляющие ... ... ... из
водных экосистем. Вестник КазНУ, Серия биологическая. № 1 (38) 2008.С.27-
30
11. Жубанова А.А., ... А.С., ... Ж.К. ... ... ... ... нефтяными экотоксикантами ... ... « ... ... ... и
экологическая безопасность: опыт и инноваций » Петрозаводск 2009 – 54 с.
12. Жубанова А.А., ... Д.Б., ... А.С. ... ... на ... ... рода Pseudomonas// Мат. международной научно-практической
конференций «Биоразнообразие и ... ... ... и ... год. С. ... Бержанова Р.Ж., Мукашева Т.Д. Рост ... ... ... // ... ... ... экологическая. - 2004. - № 1 (14).
- С. 57-60.
14. Бержанова Р.Ж Эмульгирующая активность нефтеокисляющих ... // ... ... ... ... ... ученых и
студентов, посвященная 70–летию Казахского национального университета
имени ... ... ... ... ... ... - Алматы, 2004. - С. 89-90.
15. Шигаева М.Х., ... Т.Д., ... Р.Ж. ... и ... ... ... с ... и нефтепродуктами //
Международная научно-практическая конференция «Перспективы устойчивого
развития экосистем ... ... - ... 2004. - С.59 - ... Мукашева Т.Д., Шигаева М.Х., Бержанова Р. Ж., ... Р.К. ... ... микроорганизмов, пригодные для биоремедиации
сильнозагрязненных почв // 2 ... ... ... ... и перспективы развития". – Москва, 2003. - С 369 - Kang H.,
Hwang S.Y., Kim Y.M., Kim E., Kim Y.S., ... K.L., Zyestra ... of ... and ... by a ... species
strain // Can. J. Microbiol. – 2003. - Vol. 49, № 2. - P. ... Evans W.C. ... of phenol and benzoic acid by some soil ... ... J. - 1947. - № 41. - P. ... Dutton P.L., Evans W.C. The ... of aromatic compounds by
Rhodopseudomonas palustris // Biochemical J. - 1969. - № 113. - P. ... ... М.Х., ... Т.Д., ... Р.Ж. Исабекова М.А.
Углеводородокисляющая активность ... ... из почв ... и ... // ... ... научной конференции
«Актуальные проблемы науки и образования» - Алматы, 2005. - С. ... ... М.Х., ... Т.Д., Бержанова Р.Ж.,Сыдыкбекова Р.К. Получение
ассоциации нефтеокисляющих микроорганизмов ... ... // IV ... ... конгресс "Биотехнология:
состояние и перспективы развития", - Москва, ... ... РК № 54115 ... ... ... от ... и ... /
Шигаева М.Х., Мукашева Т.Д., Сыдыкбекова Р.К., Бержанова Р.Ж. 2006/0977.1
22. Мукашева Т.Д., ... М.Х., ... Р.К., ... ... ... активности культуральной жидкости
нефтеокисляющих микроорганизмов и ... их ... ... ... ... и ... - 2006. - № 4. – С. 76-81. 22.
23. ... Г.Ф. ... ...... ... школа, 1990. – 230
с.
24. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. ... ... 1984. – С. ... Грищенков В.Г., Гаязов Р.Р., Токарев В.Г., Кочетков В.В., Филонов А.Е.,
Боронин А.М. Бактериальные штаммы – ... ... ... деградации в лабораторных условиях // Прикл. ... ... - 1997. - Т. 33, № 4. - С. ... Коронелли Т.В. Поглощение углеводородного субстрата бактериями //
Успехи микробиологии. – 1983. - Т. 3, № 4. – С. ... Foster J.M. ... as ... for ... // ... soil. – 1962. - Vol. 23, № 3. – P. 241 – ... ... Е.Г., Алтынцева О.В., Кошелева И.А., Пунтус А.Е., Филонов
А.Е., Гавриш Е.Ю., ... В.А., ... А.М. ...... ароматических углеводородов, выделенные из почв и донных
отложений района солеразработок // Микробиология. – 2001. - Т. 70, № 3. ... 61 – ... ... C.E. Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons //
Biodegradation. - 1992. - Vol. 3, № 3. – P. 351 – ... Boucher M., Blanchet D., ... J. ... of ... aromatic ... by pure strains and by defined ... inhibition phenomena and cometabolism // Appl. ... – 1995. - Vol. 95, № 43. – P. 156 – 164. ... ... О.А., ... А.С. ... ... Казахстана: проблемы
развития и эффективного функционирования. - Алматы, C. 2003. - ... ... Н.А. ... грибы – биодеструкторы нефтяных
углеводородов в ... ... ... на ... ... ... - Свердловск, 1990. - С. 41 - 42.
32. Киреева Н.А. Микроскопические грибы и ... в ... ... Ботанические исследования на Урале // Информационные
материалы. - ... 1990. – С. 56 - ... Fedorak Р.М., Semple К.М., Westlake D.W.S. Oi1 ... capabilities
of yeast and fungi isolated from coastal marine environments // Сan J.
Microbial. - 1984. - Vol. 30, №3. - Р. ... ... Г.Г., ... Э.М., ... В.Б., ... И.Р., ... ... нефтеокисляющий микромицет Fusariuт sp. // Прикладная биохимия
и микробиология. - 2001. - Т. 37, №2. - С.77 ... ... Р.И., ... В.П., ... Г.Е., Холоденко В.П.
Биодеградация и биосорбция плавающей нефти природными ... ... -1996. - Т.7. - ... Rio Е.С., Escobat Е., Wong J. Chemical ... of ... of ... in marine оn spiles // 5 th Int Symp. ... (JSМE 5) Kyoto, Aug. 27 - Sept. - Kyoto, 1990. – Р. 210 - ... ... Л.Ф., ... З.И., ... Б.П., ... В.И., ... Утилизация нефти в почве микробными клетками // Микробиология -1995.
- Т.64, №3. - С. ... Пат. ... РФ. ... очистки воды и почвы от загрязнения нефтью и
нефтепродуктами / Биттеева М.Б., Цеблыкин И.Н., Изюмскии В.П., ... ... Б.Г. - ... ... Бюл. ... Пат. №2053205 РФ. Биопрепарат для очистки почвы и воды от ... ... / ... М.Д., ... Е.А., ... Р.М., Хотянович
А.В., Орлова Н.А. - ... ... Бюл. № ... ... Е.В., ... М.В., ... А.Н., ... Применение
биопрепарата «Лестан» для очистки почвы от углеводородов нефти //
Прикладная биохимия и ... - 1996. - Т.32, №2. - С. 212 - ... Пат. ... РФ. ... ... воды и ... от нефтепродуктов /
Биттеева М.Б., Мурзаков Б.Г., Морщакова Г.Н., Хамроев О.Ж., Капотина ... Ю Б., ... Е.И., ... М.Е. - ... 06. 94; ... 11.
42. Андерсон Р.К. Биотехнологические методы ликвидации загрязнения почв
нефтью и нефтепродуктами. - М.: ... 1993.С. ... ... М.И., Хадеева В.В., ... А.С. ... ... ... с ... биопрепаратов // Тезисы докл. 3
Междунар. конф. «Освоение ... и ... ... - ... - С. 237 - ... Давидов Е.Р., Сокопов Ю.И., Демонова Н.Ф., Гололобов А.Д. ... ... ... Caпdida ... // Прикладная биохимия и
микробиология. -1981. - Т.17, №.4. – С.523 - 526.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Атырау облысының мұнаймен ластанған топырақтарын мұнай тотықтырушы микроорганизмдер көмегімен тазалау30 бет
Мұнаймен ластанған топырақты тазалауға қолданылатын көмірсутек тотықтырушы бактериялардың негізгі қасиеттерін бағалау61 бет
Мұнаймен ластанған топырақты зерттеу әдістері19 бет
Ұзақ уақыт сақталған коллекциялық штамдардың деструктивті белсенділігін анықтау47 бет
Топырақтағы мұнай өнімдерінің биодеградациясына биосурфактанттардың әсері9 бет
Антиоксидантты ферменттер және ДНҚ-ның тотығу арқылы зақымдануы21 бет
Атырау облысы топырағынан бөлініп алынған көмірсутегін тотықтырушы микроорганизмдерді зерттеу52 бет
Жаңа мұнайтотықтырушы микроорганизмдер композициясының дақылдау жағдайларын таңдау27 бет
Микробиологиялық тәсілмен мұнай өндіру технологиясы74 бет
Құмкөл мұнайын ыдырататын микроорганизмдердің табиғи ассоциациясын жасау23 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь