Коммерциялық банктің инвестициялық талдауы (БТА тәжірибесі)

Кіріспе

І .тарау Коммерциялық банктің инвестициялық операциялық теориялық негіздері

1.1 Инвестиция түсінігі және инвестициялық операциялық экономикалық мәні.
1.2 Инвестициялық жіктелуі
1.3 Шетел тәжірибесі, ЕДБ.ң инвестициялық қызметі

ІІ. тарау Коммерциялық банктің инвестициялық талдау (БТА тәжірибесі)

2.1 Коммерциялық банк бағалы қағаздармен операциялық бағалау
2.2 «БТА» банктің инвестициялық қызметін талдау 2006.2007.2008 ж.
2.3 «БТА» инвестициялық кіріс пен шығысы, инвестициялық пайда көздері.

Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі.
Жұмыс тақырыбының өзектілігі. 1998ж.бастап Қазақстан экономикасында қалыпты экономикалық өсу көрініс алып отыр. Бұндай жағдайдың көрініс табуына жоспарлық - әкімшілдік жүйенінің түрленуі, экономикаға келесі нарықтық механизмдердің енуі: еркін бағалар, меншікті мемлекет иелігінен алу, экономиканы демонополияландыру, бәсекелестіктің дамуы, сыртқы экономикалық әрекеттің ырықтануы, банктік – қаржылық жүйенің реформалануы, қор нарығының пайда болуы және инвестициялық әрекеттің жоғарылауы күшті әсерін тигізді.
Тәуелсіздіктің бірінші кезеңінен бастап шетелдік инвестицияларды тартуға қолайлы жағдайлар туғызылады. 1993-2006 ж.ж. аралығында ел экономикасына шетел инвестицияларының 46 млрд. долл. астам көлемі тартылған. Жан басына шаққандағы ТШИ көлемі бойынша Қазақстан ТМД елдерінің ішінде жоғарғы орындарға ие.
Дегемен, шетел инвестицияларын экономикаға тарту мәселесі әлі де өзекті. Бұған себепші келесі факторлар: Біріншіден, экономикалық жүйені реформалау кезеңінде ішкі қаржылық ресурстар азайып кетіп, экономика салалары өзінің өндірістік аппаратын жаңарта алмады. Екіншіден, өңдеуші саладағы инвестиция көлемі әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті өнім шығаруға жеткіліксіз.
Инвесторлардың көзқарастары экономиканың нақты қажеттеріне сай еместігінен инвестициялардың жеткіліксіздігі орын алып отыр. Өнеркәсіптің еркін қаржылары күнделікті қажеттіліктерге жұмсалып отыр. Сонымен қатар, коммерциялық банктер әлі де экономиканың нақты секторын қаржыландыру көзі болмай отыр.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, экономикалық өсу шетел капиталының әсерінен болады. Бірақ, шетел инвесторлары үшін шикізат өндіруші салалар, әсіресе, мұнай-газ салалары басымды болып отыр. Осындай жағдайда экономиканың қалыпты және қарқынды дамуы қолайлы инвестициялық саясатқа тәуелді. Экономикалық дамудың, құрылымдық қайта құруды ұтымды жүзеге асырудың, әлемдік нарықта бәсекелестік позицияларды бекітудің қажетті шарты болып инвестициялық ресурстар табылады. Оңтүстік-Шығыс Азияның “жаңа индустриалды елдері” экономикалық феноменінің пайда болуы, қазіргі заманғы ғылыми негіздегі салалардың кең бағытта дамуға көшуі бұл елдер экономикасындағы инвестицияның қарқындап өсуінің арқасында мүмкін болды.
Сондықтан мемлекет шетел инвестицияларын тартудың бағыттарының басымдылығын белгілеу керек. Шетел инвестициялары Қазақстан экономикасының бәсеке қабілеттілігін жоғарылататын факторға айналуы қажет. Шетелдік инвестицияларды мемлекеттік реттеу күшейген сайын Қазақстан шын мәнінде әлемдегі ең бәсекеге қабілетті 50 ел қатарына кіреді. Оған дәлел 2005 жылдың 18-ақпандағы Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. Онда еліміздің 1990- жылдардың басындағы экономикалық ахуалынан неден басталғаны туралы айтылады. Қазақстанның ішкі өнімінің екі есе ұлғаюына, нарықтық экономиканың құрылуына инвестицияның тигізген әсері мол болды.
1. «Инвестиция туралы» ҚР Заңы
2.Назарбаев Н.А. Новое время - новая экономика // Казахстан и современный мир.-2005.-№ 1.- с. 234-259
3. Назарбаев Н.А. Новое время - новая экономика// Мысль.-2005.-№ 1.- с. 2-21
4.Назарбаев Н.А. Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира: Послание Президента народу Казахстана от 1 марта 2006г. // Страна и мир.-2006.-5 марта
5.Назарбаев Н.А. Казахстан -2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента страны народу Казахстана.
6.Назарбаев Н.А. К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации! Послание Президента народу Казахстана от 19 марта 2004г.// Казахстанская правда.- 2004.-2 марта.
7.Арыстанбаева А.А. Анализ эффективности привлечения иностранных инвестиций в Республике Казахстан // Банки Казахстана.- 2005.- № 9.- с. 27-31
8.Арыстанбеков К. Экономическая политика Казахстана в условиях высокого уровня иностранных инвестиций// Вопросы экономики.- 2004.-№ 8.- с. 110-119
9.Абсалямова Н. Инвестиционный рычаг экономики будущего // Казахстанская правда.- 2005.- 13 мая, с. 13
10.Акбаев В.Т. Необходимость государственного управления инвестициями в условиях рыночных отношений // Вестник КазГУ. Серия экономика.- 2003.- № 6.- с. 9-15
11.Абдрахманова Г. Инвестиционные риски // высшая школа Казахстана .- 2004.- № 3.- с. 231-238
12.Аринова Д.Ш. «Оценка инвестиционной деятельности
в минерально-сырьевом комп¬лексе РК», Современность, информационный мир и моло¬дежь: тезисы докладов в международной научно-практичес¬кой конференции. Часть.1-Караганда 2001г.
13.Арыстанбеков К. Экономическая политика Казахстана в условиях высокого уровня иностранных инвестиций // Аль- Пари.- 2004.-№ 4.- с. 17-28
14.Альжанова Ф.Г. Организация и регулирование инвестиционной деятельности в условиях формирования рыночных отношений // Автореферат диссертации на соискание кандидата экономических наук - Алматы, 1999.- 27 с.
15.Альмереков Н.А. Налогообложение иностранного капитала в Казахстане : теория и практика // Автореферат диссертации на соискание кандидата экономических наук .- Алматы, 2004 .- 26 с.
16. Бочаров Р.В. Финансов - кредитные методы регулирования рынка инвестиций.- М.: Финансы и статистика. 1999.- с. 7.
17.Бурцев В.В. Факторы финансовой безопасности России// Менеджмент в России и за рубежом. 2001. № 1,с. 23.
18.Брандт Б.Ф. Иностранные капиталы. Их влияние на экономическое развитие страны. Ч.1.СПб.:Тип. Киршбаума, 1998.С.87-88.
19.Бабаева Б. эффективность привлечения инвестиций как основная задача инвестиционной политики государства // Саясат .- 2004.- № 8.- с. 34-36
20.Бижанова Д. Прямые иностранные инвестиции в республике Казахстан: вопросы эффективности // Саясат - . 2004.- № 5.- СС. 27-30
21.Бижанова Д. Современные тенденции и перспективы развития инвестиционного процесса в Республике Казахстан// Саясат.- 2003.- № 12.- с. 4-9
22.Ви А. Международный рынок инвестиций // Труд в Казахстане .- 20055.- № 12.- с. 36-37
23.В Казахстане создана благоприятная среда для местных и международных инвесторов // Вестник налоговой службы Республики Казахстан.-2005.- № 7.- с. 2-5
24.Губайдулина Ф. Прямые иностранные инвестиции: деятельность ТНК и глобализация // Мировая экономика и международные отношения.- 2003.- № 1.- с. 50-56
25.Донских А. Русла для иностранных инвестиций // Казахстанская правда .- 2004.- 10 марта.- с. 2
26.Джумахметова А. Правовое понятие инвестиций, его виды и состав // Экономика и право Казахстана .- 2005.- № 14.- с. 52-54
27.Донских А. Настроенные на успех и прибыль // Казахстанская правда .- 2004.- 27 января.- с. 2
28.Елемисов С. Современное состояние иностранных инвестиций в экономике Казахстана// Финансы и кредиты.- 2003.- № 1.-с. 50-56
29. Ерғалиев Ж. «Қазақстан экономикалық , әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында»// Жас Алаш-2004 жылы, қыркүйек-3 бет.
30.Жарилкаганова М.У. экономическая природа инвестиций как объекта управления // Билим.- 2006.- № 1.- с. 128-132
31. Жангереев Б. Шетелдік кәсіпорындар еңбек заңын орындап жатыр ма ?» //Жас Алаш – 2003 жылы, қазан- 1 бет.
32.Зарубина В.Р. Финансовая оуенка предприятия в инвестиционном анализе // Аль- Пари.- 2003.- № 3-4.-с. 119-123
33.Иганина Л.Л. Инвестиции: учебное пособие- М.: Экономист , 2003.- 478 с.
34.Искаков Н.А. К вопросу о политике привлечения иностранного капитала в социальную сферу// Казахстан- Спектр. 2002.№ 4. с. 49]
35Ибраев А. «Инвестиции в Казахстане, анализ динамики и структуры капитальных вложе¬ний в отечественную экономи¬ку», Деловой мир №2 (32) 2004.
36.Кокеева С.Е. «Проблема эффективного использования иностранных инвестиций в нефтегазовом строительстве Западного Казахстана", Материалы международной научной конференции, посвященной 10-летию университета Туран, 27 Сентября 2002.насть 1-Алматы,ун-т Туран, 2002
37.Кэмпбелл Р.Макконел. Стэнди Л.Брю. Эконимикс.Т.2.- М.: Республика. 1992.-с. 388.
38. Кошечкин С. Концепция риска инвестиционного проекта // Финансы и кредиты.-2005.-№ 7.- с.14-20
39.Куроенкеева Г.Т. теоретические аспекты национальной политики привлечения иностранных инвестиций // Вестник КазНУ. Серия экономика.- 2002.- № 5.- с. 23-27
40.Кучукова Н. Инвестиции для будущего // Казахстанская правда .- 2004.- 6 января.- с. 2.
41.Ливенцев Н.Н. и др. Международное движение капитала (инвестиционная политика зарубежных стран): Учебник.- М.: Экономист, 2004-с. 368
42.Макинтайр Р.Дж. Прямые иностранные инвестиции и малое предпринимательство в рамках экономической политики// Проблемы теории и практики управления .- 2004.-№ 4.- с. 71-75
43.Молдабекова А. Инвестиции и пути повышения их эффективности // Финансы и кредиты.- 2006.- № 2.- с. 19-22
44.Муфтигалиева А. Инвестиционная активность как главный индикатор состояния реальной экономики // Евразийское сообщество .- 2004.- № 1.- с. 103-108
45.Муфтиганиева А.А. Государственное регулирование как фактор оживления инвестиционной активности предприятия // Аль- пари.- 2005.-№ 3 .-с.80-85
46.Орлова Е.Р. Инвестиции: курс лекций: М.: Омега-Л, 2006.-с.207
47.Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Анализ и оценка эффективности привлечения и государственной поддержки прямых инвестиций в приоритетных секторах экономики в 1997-2002 годах«
48.Панзабекова А. Государственное регулирование иностранного капитала: мировой опыт и Казахстан// Евразийское сообщество .- 2004.-№ 3 .- с. 40-44
49.Самуэльсон П.Т.1.-М.:НПО, «Алюл» ВНИНСИ,1992,с. 204.).
50. Сәдуақасов А. «Экономикалық дамудың кепілі - инвестициясы» //Заң газеті-2003 жылы, ақпан -2 бет.
51. Сүлейменов Б. «Қазақстанның мұнай –газ саласындағы шетел инвесторлары »//Заң газеті-2004 жылы, қаңтар-5 бет.
52.Сембеков Е. Об отдельных вопросах совершенствования инвестиционного проектирования в Казахстане // Финансы и кредиты .- 2004.- № 2.- с. 37-40
53.Сулейменов Д. Вопросы регулирования инвестиционного процесса // Транзитная
        
        Жоспар
Кіріспе
І –тарау Коммерциялық банктің инвестициялық операциялық теориялық негіздері
1.1 Инвестиция түсінігі және ... ... ... ... ... жіктелуі
1.3 Шетел тәжірибесі, ЕДБ-ң инвестициялық қызметі
ІІ- тарау Коммерциялық банктің инвестициялық талдау (БТА тәжірибесі)
2.1 ... банк ... ... ... ... ... ... инвестициялық қызметін талдау 2006-2007-2008 ж.
2.3 «БТА» инвестициялық ... пен ... ... ... ... ... тізімі.
Кіріспе
Жұмыс тақырыбының өзектілігі. 1998ж.бастап Қазақстан экономикасында
қалыпты экономикалық өсу көрініс алып ... ... ... ... ... - ... ... түрленуі, экономикаға келесі
нарықтық механизмдердің енуі: ... ... ... ... ... ... демонополияландыру, бәсекелестіктің дамуы, ... ... ... ...... ... ... нарығының пайда болуы және инвестициялық әрекеттің жоғарылауы күшті
әсерін ... ... ... ... шетелдік инвестицияларды
тартуға қолайлы жағдайлар туғызылады. 1993-2006 ж.ж. ... ... ... инвестицияларының 46 млрд. ... ... ... Жан басына шаққандағы ТШИ көлемі бойынша Қазақстан ТМД елдерінің
ішінде жоғарғы орындарға ... ... ... экономикаға тарту мәселесі әлі ... ... ... ... ... Біріншіден, экономикалық жүйені
реформалау кезеңінде ішкі қаржылық ресурстар азайып ... ... ... ... ... жаңарта алмады. Екіншіден, өңдеуші
саладағы инвестиция көлемі әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті өнім шығаруға
жеткіліксіз.
Инвесторлардың ... ... ... ... ... инвестициялардың жеткіліксіздігі орын алып отыр. Өнеркәсіптің
еркін қаржылары ... ... ... ... Сонымен қатар,
коммерциялық банктер әлі де экономиканың нақты секторын қаржыландыру көзі
болмай отыр.
Әлемдік тәжірибе ... ... өсу ... капиталының
әсерінен болады. Бірақ, шетел инвесторлары үшін шикізат ... ... ... ... ... ... отыр. Осындай ... ... және ... ... қолайлы инвестициялық саясатқа
тәуелді. Экономикалық ... ... ... ... ... ... ... нарықта бәсекелестік позицияларды бекітудің қажетті шарты
болып инвестициялық ресурстар ... ... ... “жаңа
индустриалды елдері” экономикалық феноменінің пайда болуы, қазіргі заманғы
ғылыми ... ... кең ... дамуға көшуі бұл ... ... ... ... арқасында мүмкін болды.
Сондықтан мемлекет шетел инвестицияларын ... ... ... ... ... ... Қазақстан экономикасының
бәсеке қабілеттілігін жоғарылататын факторға айналуы ... ... ... реттеу күшейген сайын Қазақстан шын мәнінде
әлемдегі ең бәсекеге қабілетті 50 ел ... ... Оған ... 2005
жылдың 18-ақпандағы Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан ... ... ... 1990- жылдардың басындағы экономикалық ахуалынан неден
басталғаны туралы айтылады. Қазақстанның ішкі ... екі есе ... ... құрылуына инвестицияның тигізген әсері мол болды.
Жолдауда « Экономикаға 30 миллиард АҚШ ... ... ... ... Бұл ... Қазақстанның тұрақты, тиімді әрі сенімді
әріптес екенін барша инвесторларға көрсетеді» деп айтылуы инвесторлармен
қатар еліміздің ... даму ... ... әлем Қазақстанға өз
қаржысын салғысы келетінін көрсетеді. Өйткені инвестиция дегеніміз ... және ... ... ... ... және ... да ... жұмсау болып табылады, яғни қаржы үнемі ... ... ... ... да бір табыс түсетін жұмысты немесе іске жұмсалынуы тиіс.
Қазақстан экономикасына ... ... ... қазіргі
беталысы мен заңдылықтары отандық ... ... мен ... емес және оның ... ... ... ... дамуына әкеліп
соқпайды. Экономиканы инвестицияландыру теориясының ... ... ... пайдалануды жандандыру мәселелері,
инвестицияландырудың ... ... ... әлі де ... ... ... ... зерттеудің теориялық,
тәжірибелік маңызы және бұл бағыттың толықтай зерттелмегендігі ... ... ... ... ... Осыған байланысты жұмыстың келесі
мақсаты мен міндеттері анықталды.
Диплом жұмысының мақсаты: ... ... ... және оның ... талдау. Мысалыға Банк Туран Алем алынған.
Диплом жұмысының міндеттері:
-шетел инвестицияларын тартудың қажеттілігін ... ... мәні мен ... ... ... бағалы қағаздардың операциялық бағалау.
-БТА банктің инвестициялық қызметін талдау;
Диплом жұмысының ... ... ... ... үш ... ... ... тізімінен тұрады.
І –тарау Коммерциялық банктің инвестициялық операциялық теориялық негіздері
1.1 Инвестиция түсінігі және инвестициялық операциялық экономикалық мәні.
“Инвестиция” немістің ... ... сөзі және бұл ... ... мақсатында ұзақ мерзімге салынған капитал мөлшерін көрсетеді.
Батыс елдері ... ... ... ... процесін былай
түсінген: кез келген қаржыны ... ... ... ... ... ... ... акция, облигация, жинақ серификаттары, сақтық және
зейнеткерлік қорға және басқаларға жұмсалған ... да ... ... ... өнеркәсіп кәсіпорынының көптеген пайдасы, ірі
банктердің еркін ақшалай қоры, тұрғындардың жинаған ... ... ... яғни ... ... ... Одан ... алып тасталынады. Тұтынуға кетпеген барлық ресурстар –
жинақталған ... ... Олар ... ... жаңа кәсіпорынды
салуға, жол құрылысына, денсаулық сақтау, оқу-ағарту, мәдени объектілеріне
бағытталады, яғни капиталдың қорлануына жұмсалады. ... ... ... ... ... томында қарастырады, онда капиталдың қорлануының
мәні мен механизмін ашады, ол өз ... оның ... ... және ... ... ... ағылшын экономисі Дж. Кейнс өзінің “Енбекпен ... және ... ... теориясы” (“1936 ж.) еңбегінде қарастырды, онда
инвестицияны өндіріске жан бітіретін және тиімді сұранымның басты ... ... ... өсуі ... ... ... өндіріске
қосымша жұмыскерлерді тартуға ықпал етеді, яғни жұмыссыздықты жояды.
Инвестицияның ... ... үшін ... қол жеткен нәтижелермен
салыстыру керек. Күрделі қаржының тікелей нәтижесі болып негізгі қорды іске
қосу болады. Ал, ... ... ... ұлттық табыстың өсуі болмақ.
Инвестиция тиімділігінің артуы дегенміз ең аз ... ... бір ... ... инвестицияның жеке үлесінің азаюында қоғам үшін
қажетті арттыруға былай қол жеткізіледі:
- инвестицияның техникалық құрылымен жақсарту, бүл ... ... жеке ... ... ... ... жасап тұрған кәсіпорында техникалық қаруландыру мен
реконструкциялауға және жаңа ... ... ... қаржының
жеке үлесінің артуы;
- жаңа объектілерін салу мерзімін қысқарту.
Инвестиция тиімділігін ... ... ... ... прогрес болып
табылады. Жаңа техниканы ендіру оны экономикалық тиімділігін анықтау
қажеттілігін ... және оның ... ... ... мына ... айқындылмақ: машина, станоктың қуаты мен
өнімділігі, ондағы ... дәл ... және т.б. ... ... ... ... еңбек кауіпсіздігі, қызмет жасаудың ыңғайлығы,
енбек тиімділігін арттыру және оны ... ... ... ... деп
қаражаттарды ұзақ мерзімге белгілі бір салаға пайда табу ... ... ... ... ... делдал ретінде қатысады. Банктер
өздерінің инвестициялық қызметінде тиімді инвестициялық саясат жасай отырып
жүзеге асырады. ... ... ... ... портфелін
басқару бойынша стратегияны құру және іске асыру ... ... ... ... банк ... ... қамтамасыз
етубағытында портфельді және тура инвестициялардың ... ... ... ... ... ... банктың басқармасымен
жасалады. Инвестициялық ... ... ... бірі – ...... портфелін, соның ішінде инвестициялық ... ... мен ... жасау болып табылады. Инвестициялық
портфель бұл – банктің заңды тұлғалардың, басқа банктердің және ... ... ... ... ... портфельдің
оңтайлы критерийлердің - бұл операциялардың ... мен ... ... ... ... ... ... әр түрлі
бағыттары және принциптері қолданады. Көп таралған принциптердің қатарына
бағалы қағаздарды өтеудің «баспалдықтылық» принципін жатқызуға ... ... ... ... бағалы қағаздардан түскен қаражаттарды максималды
өтеу мерзімі бар ... ... ... инвестициялау. Банктердің белгілі
бір мерзімге пайда табу мақсатында ... ... ... ... ... қарастырылады.
Батыс елдердің бір қатарында қазіргі несие жүйесінде ... ... ... ... ... ... инвестициялық банктердің
пайда болып, басқа банктерден бөлінуіне еңбек бөлінісі және несие аясындағы
мамандану әкелді.
Инвестициялық банктердің ... ... – ұзақ ... ... ... және оны ... ... акциялады,
облигацияларды және орналастыру арқылы, ... ... ... ... ... ірі ... корпорация әдетте өзінің инвестициялық банкісімен жұмыс
істейді және сол банктің қызметін пайдаланады.
Қазіргі инвестициялық банктердің екі түрі ... ... ... ... инвестициялық банктер
❑ Екінші типті инвестициялық банктер.
Мұндағы бірінші ... ... ... тек ... ... және ... ... Ал екінші типті инвестициялық банктерге
келетін болсақ, оларұзақ ... ... ... ... ... ... және ... елдерге негізінен осы
атап кеткен екінші типті инвеситициялық банктер тән.
1.2 Инвестициялық ... ... ... құрылымы банкті ... және оның ... ... мен әр ... қызметтерінің
құрылымына бөлінеді.
Басқару органы пайда алу мақсатында коммерциялық ... ... ... ... қамтамасыз етеді. Банктің құрылтайшылары
басқару органына тікелей қатысады.
Акционерлік коммерциялық банктің ең жоғарғы ... ... ... ... табылады.
Акционерлердің жалпы жиналысы жылына бір рет ... ... ... ... ... ... банктің жарғысына өзгерістер енгізу;
▪ банктің жарғылық капиталын ... ... ... сайлау;
▪ банктің жылдық есебін бекіту;
▪ банктің табысын бөлу;
▪ банктің құрылымдық немесе еншілес бөлімшелерінқұру және тарату.
Екінші ... ... ... ... кеңесі болып табылады. Банктің
бақылау кеңесі банк қызметіне бақылау ... ... ... мынадай
міндеттерді атқарады:
▪ нормативтік актілерді бекітеді;
▪ Басқарма немесе Басқарма төрағасының ... ... ... ... ... органы - бұл басқарма (банк кеңесі). Басқарма (банк кеңесі)
– атқарушы немесе өкілетті орган, яғни ол ... ... ... құралады және олардың мүдделерін қорғайды.
Басқарманың міндеттеріне мыналар жатады:
▪ банктің стратегиялық мақсатын анықтау;
▪ банктің саясаттарын жасау;
▪ жетекшілік қызметке кадрлар таңдау;
... және ... ... ... ... ... ... бірінші жетекшісі болып табылады және ол ... ... ... асырады. Банк төрағасына мынадай міндеттер
жүктеледі:
▪ банктің қызметіне қатысты барлық ... ... ... және ... ... ... мемлекеттік және басқа да органдарда, басқа банктерде,
оның ішінде, шетелдік ... банк ... ... ... ... өкілеттілікті жүзеге асыру;
▪ банктің мүлкіне және қаражаттарына ие болу;
▪ банктің штаттық жұмысшыларының саны мен құрылымын бекіту;
... ... ... ... ... ... (контрактілер) жасасу.
Ревизиялық комиссия банк қызметіне қаржылық есептің дұрыстығы жағынан
бақылау жасаушы орган болып ... ... – бұл ... ... ... ... ... комитет мынадай міндеттерді орындайды:
▪ несие алуға берген ... ... және ... ... беру туралы қорытындысын қарайды;
▪ несие беру немесе одан бас ... ... ... ... ... ... ... несиелеу формаларын анықтайды;
▪ несие сомасы мен мерзімін анықтап, пайыз мөлшерлемесін бекітеді;
▪ несиені қайтаруды қамтамасыз ету тәсілдеріне ... ... ... ... ... ... ... желі);
▪ берілген несиелерге мониторинг жүргізу тәртібін бекітеді;
▪ банктің несиелік стратегиясын жасайды;
▪ несиелеу бойынша бөлімшеердің жұмысын ... ... ... ... ... қол ... ... тіреку кітабын жүргізеді.
Қызмет бөліміне: кадр бөлімі, заң бөлімі, күзет ... ... ... және ... ... ... қаржыны басқару жүйесіндегі маңызды салалардың
бірі инвестициялық қызмет болып табылады. Банктік ... ... ... ... және ... жұмсалады.
Инвестициялық қызметтің негізгі мақсаты, түптеп келгенде, ... ... ... ... қол ... болып табылады. Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес инвестиция дегеніміз – бұл табыс ... ... ... ... ... ақша ... ... мүліктер, мүліктік құқықтар, басқа да құқықтар болып
табылады.
Инвестициялар банктердің тұрақты дамуын қамтамасыз етеді және ... ... ... ... және материалдық ресурстарды жинақтау арқылы өздерінің кәсіпкерлік
қызметін кеңейту;
бизнестің жаңа ... ... ... өз ... әртараптандыру.
Кәсіпорындар инвестициялық салымдарды әр түрлі нысандарда жүзеге асыра
алады, өйткені инвестициялау объектілері де ... ... ... ... ... 1.1- ... ... жіктеу белгісі ретінде инвестициялау объектілері қарастырылады.
Бұл белгісі бойынша инвестициялар нақты (тікелей) және ... ... ... (тікелей) инвестициялар дегеніміз – бұл ... алу ... ... және ... көрсетумен тікелей байланысты нақты
активтерге ... ақша ... Бұл ... ... ... ... ... болып табылады. Нақты инвестициялар негізгі
құралдарды қайта құру, кәсіпорындағаы өндірісті ... ... ... ... жаңаландыру арқылы жүзеге асады.
Қаржылық (қоржындық) инвестициялар – бұл табыс алу ... ... ... ... ... ... алу. Бұл ... қағаздар
қоржынын қалыптастыруға бағытталған ақша салымдары болып табылады.
Инвестицияларды жіктеудің келесі белгісі – ... ... ... ... ... ... ... және ұзақ мерзімді
болып жіктеледі.
Қысқа мерзімді инвестициялар – бұл бір ... ... ... ақша ... ... қаржылық инвестициялар қысқа мерзімді
болып келеді.
Ұзақ ... ... деп бір ... артық мерзімдер ішінде
қалыпты табыс көзін қамтамасыз ететін жобаларды жүзеге ... ... ... ... Ұзақ ... ... ... түріне
кәсіпорынның негізгі құралдарын, өндіріс барысын ... ... ... жатқызуға болады.
Банктік инвестиция барысына қатысу сипатына қарай тікелей
және тікелей емес инвестициялар болады. ... ... ... ... салу объектілерін таңдауда тікелей қатысуын
түсінуге болады (өзге ... ... ... ... ... түрлеріне капитал салу). Тікелей емес инвестициялар барысында
инвестициялау объектілерін ... ... ... дәнекершілер
(брокерлік-дилерлік компаниялар) немесе инвестициялық қорлар қатыса
алады.
Инвестицияланатын қаражаттардың меншік белгісіне қарай жеке ... ... ... ... ... Жеке ... тұлғалар мен мемлекеттік меншік нысанындағы емес кәсіпорындардың
капитал салымдарын сипаттайды. Мемлекеттік ...... ... ... бюджеттің және мемлекеттік бюджеттен
тыс қорлардың капитал салымдары болып табылады.
2.1 Коммерциялық банк бағалы қағаздармен операциялық бағалау
Қазiргi ... ... ... ... ... ... ... Одағы заңдарының негiзiнде 90-шы жылдардың басынан бастап
пайда бола ... Елде ... ... ... ... қалыптасуы үшiн
оның құрамдас бөлiктерi болуы қажет. Олар:
• Сұраныс пен ұсыныс;
• Делдалдар мен басқа ... ... ... яғни ... банктер, қор биржалары,
инвестициялық институттар және т.б.
• Нарықты реттейтiн және өзiн-өзi реттейтiн жүйе.
Нарықтың осы құрамдас ... ... ... ... құрылып болды.
Бұл жөнiнде елiмiзде экономикалық жүйенi реформалауды ... ... ... ... ... ... ... БҚН-ның негiзгi субъектiлерi – акционерлiк қоғамдардың
құрылуын тездетуде шешушi роль атқарады.
Дегенмен, Қазақстан ... ... ... ... ... ... емес. БҚН-ның даму деңгейi көп жағдайда халықтың әл-ауқатына
байланысты. Себебi БҚ-ға сұраныс халықтың тұрмысын ... ... ... өсуi – ... БҚН ... ... шарты.
Елiмiздегi БҚН-ның құрылымы және БҚ-дың өтiмдiсi қандай деген сұраққа
келесiдей ... ... ... ... ... ... БҚ-дың ең көлемдiсi
және ең өтiмдiсi мемлекеттiк қарыз ... ... МҚМ ... оған қатысушыларға байланысты:
Бiрiншiден, мемлекеттiк бағалы қағаздардың эмитентi – Қаржы Министрлiгi;
Екiншiден, Ұлттық банк – оның ... ... ... агентi
(уәкiлi), сонымен бiрге мемлекеттiк бағалы қағаздарының дилерi. Дегенмен,
бағалы қағаздар нарығына бұл ... ... ... ... мен ... айналымға түсiру шартарын анықтаушылар. Мемлекеттiк
бағалы қағаздар:
• мемлекеттiк қазыналық векселдер;
• мемлекеттiк қазыналық облигациялар;
• Қазақстан Ұлттық банкiнiң ... ... ... ... ... қазыналық векселдер мен ... ... iшкi ... ... ... ... ... мақсатында Қаржы Министiрлiгi шығарады. Ал ... ... банк ... ... ... қамтамасыз ететiн қаржы қорын
толтыру мақсатында ұлттық банк ... ... ... ... ... мемлекеттiк кәсiпорындарды жекеменшiктендiруге
пайданалынды, ал оның көптеген мөлшерi жеке адамдар қолында осы күнге дейiн
сақталуда. Кәсiп орындар банкротқа ... ... ... ... ... ... купондарының орнына ... ... ... әлi ... ... түсiре қойған жоқ.
Мемлекеттiк БҚ-дар келесi мақсаттар үшiн шығарылады: ағымдық бюджет
тапшылығын қаржыландыру, бұрын орын ... ... ... толтыру,
коммерциялық бланкiлер мен басқа да инвесторларды ликвидтiк, резервтiк
активтерiмен қамтамасыз ету, әлеуметтiк ... бар ... ... ... ... ... атқаратын мақсаттық бағдарламаларды
қаржыландыру.
Қазiргi кезеңде әлемнiң барлық елдерiнiң, ... ... ... ... ... ... ... кiрiстерден
асып кету мәселесi тұр. Мұнда бюджет толтырудың негiзгi ...... және ... ... ... ... ресурстарды қарызға алу.
Қазақстанның бюджетi қаржыландырудың ... ... ... – iшкi ... мемлекеттiк БҚ-ры (МБҚ) шығару және олардың
арасына жайғастыру ... бос ... ... ... бiрiншiден, айналымда
ақша массасы көлемi ұлғаймалы, екiншiден, инвесторлардың бос ... ... да ... ... ақша ... ... ... 94-шi жылдан берi заңды және жеке тұлғаларға арналған
мемлекеттiк ... ... (МҚМ) ... ... инвесторлар
белсендi түрде сатып алуда. Осы ... ... МҚМ ... тиiмдiлiгiн
көрсеттi. Өйткенi, МҚМ-дi сатып алу бағасы (олар жеңiлдiкпен сатылады) және
тиiсiнше сол бойынша кiрiстiлiгi аукциондық негiзде ... ... ... ... ... ... ... бiрi – коммерциялық
банктер мен басқа да ... бос ... ... ... ... ... ету.
Қазақстан үкiметiнiң жүргiзiп отырған экономикалық реформалаоры және
ұлттық банкiнiң инфляция қарқынын төмендету шараларын ... ... ... ... ... алу саясатын жүргiзуде де және МҚМ нарығын
олардың айналым мерзiмi бойынша ... ... осы ... ... ... бередi.
ҚР-сы үкiметi мемлекеттiк iшкi жинақ заем бағдарламасын жүзеге асыру
мақсатында республикалық бюджеттiң ағымдық ... ... ... ... ... (ҰЖО) ... iске асты.
ҰЖО-ның ерекшелiгi кiрiстiң проценттiк мөлшерлемесi құбылмалы және ... ... ... мерзiмдерiндегi МҚМ-дiң кiрiсiне байланысты тағайындалады.
ҰЖО-ның тағы бiр ерекшелiгi – оның ... ... ... ... ... кезде инвесторлар кез-келген уақытта өздерiнiң
облигацияларын кез-келген заңды және жеке ... ... баға ... ... және өзiнiң кепiлдiк кiрiсiн алуына болады.
БҚН реттеу ... ең ... ... ... ...... ... заңды мүдделерi мен құқығын сақтауды қамтамасыз
ету. Бағалы қағаздар нарығында қызмет атқаратын қаржы инстуттарының ... мен ... ... ... ... ... органдар болып бағалы қағаздар жөнiдегi ұлттық
комисия (БҚЖҰК), Қаржы Министрлiгi, Ұлттық ... ... ... жөнiндегi
Мемелекеттiк комитет комитет саналады. Осы БҚН реттейтiн мемлекеттiк
органдардың ең негiзгiсi – ... ... ... ... ... 1995 ... қаңтарында анықталып, сол жылғы сәуiрдiң 21-дегi
Республика ... ... ... және қор биржасы туралы»
жарлығына сәйкес оның құқықтық статусы, қызметi және өкiлеттiгi ... оның ... және төрт ... ... ... Олар
республика заңдарымен мiндеттелген жауапкершiлiкпен толық өкiлеттiлiктi
атқарады. ... ... мен оның ... ... ... жыл ... республика президентi бекiтедi. Комиссияның тұрақты қызметiн
қамтамасыз ету үшiн оның атқрушы аппараты ... ... ... ... нарығын мемлекеттiк реттеу екi түрлi
жолмен жүргiзiледi: мемлекеттiк органдар уәкiлi қатысумен тiкелей ... ... ... ... ... ... араласу. БҚН өзiмен бiрге
барлық ұйымдасқан механизмдердi ... ... пен ... ... ... пен ... қа ... товар шығарады, ал айырмашылығы
ор биржасының товары бұл ... ... Қ-да 1991 жылы үш қор ... яғни:
Алматы, Қазақ және Қостанай биржалары болды. 1994 жылы ... ... ... қор ... ... ... Орталық Азия қор биржасы
(ОАҚБ) құрылды. ҚР-сы заң актiлерi бойынша биржа мүшелерi жеке немесе ... бола ... ... төрт категорияға жiктеуге болады. Бiрiншi категория
бұл компаниялар, негiзгi БҚ-мен операция жүргiзедi. Компания деректерi ҚР-
сы бойынша тiркеледi. ... ... ... кәсiпорындардан тұрады,
бұлар БҚН-на делдалдық мақсатта құрылады. үшiншi категория ҚР-да ... ... ... ... ... ... Төртiншi категория
шетелдiк компаниялардан тұрады, яғни шетелде ... және ... ... ... реттеудiң қажеттiгiн әлемдiк тәжiрибеде көрсетiп бердi.
Ол әр елдегi ... ... ... ... ... ... формалары мен әдiстерiнiң ортақ үлгiсiн жасайды.
Қазақстанда ендi ... қор ... ... жеткiлiксiз жағдайда
реттелуде. Оған қол жеткiзу үшiн ... ... ... және ... ... қамтамасыз ететiн заңдылықтарды тез арада одан әрi ... Қор ... ... бақылау жасаумен қатар оған қатысушылардың iс-
әрекеттерiн реттейтiн бiртектес ереже ... оның ... ... ... ... ... Қазақстанда екi қор биржасы, яғни
Қазақстан банкаралық валюта қор ... (KASE) және ... Азия ... жұмыс iстейдi.
Қазiргi кезде республикада БҚН қалыптасып, даму шағында. Оның даму
жолында ... ... ... Бюджеттiң кемшiлiгiн толтыру
мақсатында мемлекет бұрынғыдай ақша ... ... оның ... ... қағаздар, мысалы мемлекеттiк қысқа мерзiмдi вексельдi
шығаруда. Алайда БҚН-ның дамуы жолында ... ... ... ... ... ... көп.
Экономикалық мәселелерге:
• Нарықты реттейтiн механизмнiң жоқтығы;
• БҚН дамытатын бiрыңғай көзқарас жүйесiнiң жоқтығы;
• Заңдардың мүлтiксiз орындалмауы;
• Салымдарды тiркеу жүйесiнiң жоқтығы.
... ... ... ... ... ... өсу ... төмендiгi.
Ал, әлеуметтiк-психологиялық мәселелерге БҚН-да маман кадрлардың
аздығы мен халықтың инвестициялық белсендiлiгiнiң төмен деңгейлiгi ... ... ... ... ... Ұлттық Комиссияның осы
iспен шұғылдануғы рұқсат берген оқу ... ... ... ... ... комиссия төрағасының жарлығына ... ... ... үйлестiрiп отырады. Аттестациялық
комиссияның құрамына ... ... бiр ... оның ... ... мүшелерi және қатшысы болып, БҚН реттейтiн Бас басқарманың ... ... ... ... ... ... мамандық туралы бiрiншi
санатта куәлiк алған 5000-дай адам ... ... ... ... алды.
Бағалы қағаздар рыногының құқықтық ережелермен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... тиiмдi және мағыналы
болуы үшiн белгiлi-бiр ... ... ... ... және сол ... ... мүддесi мен халық керегiн қанағаттандырып, ... бет ... ... ... ... заңдарына сай
келуi. Қазiргi кезде Қ-ның мемлекеттiк заңдарына мемлекетiмiздiң егемендiк
алғаннан бергi ... ... ... жарлықтары және үкiметтiң
қаулылары, ... ... ... ... ... ... құқықтық
актiлерi жатады. Бағалы қағаздар рыногының құқықтық ... ... ... ... қарыз мiндеттемелерiнiң айналысы (яғни оларды сату
және сатып алу) және белгiлi-бiр ұйымдық-құқықтық түрде құрылған шаруашылық
субъектiлерiн ... мен ... ... ... ... ... ... көрсетiлетiн бағалы қағаздар рыногының негiзгi
идеологиясы келесiдей қағидалардан тұрады:
• Әрбiр потенциалды ... үшiн ... ... ... барлық
түрлерi бойынша толық және тура ақпараттардың болуы.
• Бағалы қағаздар рыногының қатысушыларының (инвестициялық фирмалардың, қор
биржалары және тауар ... қор ... ... фирмалар)
бiлiктiлiгi деңгейiнiң жоғары болуы.
Заңдар қатары, Президенттiк Жарлықтар және нормативтi-құқықтық актiлер
бағалы ... ... ... ... ... ... Негiзгi заңдар
«Бағалы қағаздар туралы» және «Акционерлiк қоғамдар туралы» ҚР-ның Заңдары
болып табылады.
Қазақстанда ендi қалыптасқан қор ... ... ... жағдайда
реттелуде. Оған қол жеткiзу үшiн инвесторлардың мүддесiн қорғайтын және
БҚН-ның тұрақтылығын қамтамасыз ететiн ... тез ... одан ... ... Қор ... ... бақылау жасаумен қатар оған
қатысушылардың iс-әрекеттерiн реттейтiн бiртектес ереже шығарып, оның
орындалуын қатаң ... ... ... кезде Қазақстанда екi қор
биржасы, яғни Қазақстан банкаралық валюта қор биржасы (KASE) және ... қор ... ... ... БҚН ... даму ... Оның даму жолында алғашқы
iс-шаралар жүргiзiлуде. Бюджеттiң кемшiлiгiн толтыру ... ... ақша ... ... оның орнына мемлекеттiк бағалы
қағаздар, мысалы мемлекеттiк қысқа ... ... ... ... ... ... жолында шешуiн талап ететiн экономикалық және ... ... ... ... ... Нарықты реттейтiн механизмнiң жоқтығы;
• Бағалы қағаздар рыногын дамытатын бiрыңғай экономикалық жүйенiң ендi
қалыптасып келе ... ... ... ... ... тiркеу жүйесiнiң жоқтығы.
• БҚН-ның материалды-техникалық негiзiнiң аздығы
• Нарық инфрақұрылымы өсу ... ... ... ... ... инвестициялардың негiзiнен өндiрiстiң шикiзат
саласына салынуы;
Бүгінде ҚР-ның екінші деңгейлі банктері инвестициялық ... ... ... ... ... бағалы қағаздарға жұмсап
отыр. Себебі, мемлекеттік бағалы қағаздарға салынған активтер, ... яғни ... ... ... ... ... активтерін тез
арада қолма-қол ақшаға айналдыра алады. Екіншіден, олардан алатын табыс
төмен болғанымен оның ... ... ... немесе жоқ деп те атасақ
болады.
Сонымен қатар бүгінде коммерциялық банктердің ... бір ... ... ... ... да орналастыруы дамып келе ... ... ... ... ... ... ... Облигациялар;
• Депозиттік және жинақ сертификаттары;
• Ипотекалық куәліктер;
• Депозитарлық қолхаттар.
Осылардың ішінде бүгінгі таңда инвестициялық операциялардың негізгі
бөлігі ... мен ... ... ... ... белгілі.
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкiнiң 2008 жылғы 1 сәуiрiндегi
деректерi бойынша мемлекеттiк құнды ... ... ... ... ... ... ... (53919 млн. теңге), МЕҚҚАМ-6 (1452
млн.теңге), МЕҚҚАМ-12 (2937 млн.теңге), МЕОҚАМ-84 (997 млн. ... ... (13404 ... ... шығарылды және экономика салаларында
орналастырылды. ... ... ... ... ... ... 5,04%, 4,95%, 5,11%, 5,88% және 6,19% ... айналыста жүрген қысқа мерзiмдiк 3 және 6 айлық МЕККАМ-дар
айналыстан шығарылды, ... ... ... өткен 2005 жылғы желтоқсан
айында толық өтедi. Нәтижесiнде бағалы қағаздар ... ... ... ... ... ... МЕКАМ-дар (айналыс мерзiмi 2 айдан 10 айға
дейiн) жалпы ... ... орта ... ... ... ... ... 10 жылға дейiн) – 89,6%-ын және орта ... ... ... 3 ... 7 ... ...... құрады.
Жыл соңындағы қор нарығының акцияларының сыйымдылығы 2 622,4 млн.долл.
эквивалентке жеттi, өткен жылдан 577,6 ... өстi. ... ... ... қолданыстағы шығарылымдары бар акционерлік
қоғамдар саны 2008 ... 1 ... 2008 ... 1 ... ұқсас
көрсеткішпен салыстырғанда 25-ке азайып 2389 болды. Бүгінде бағалы ... 62 ... 18 ... 11 ... ... зейнетақы
активтерін инвестициялық басқаруды ... ... 10 ұйым ... ... ... 21 ұйым ... ... отыр. Тамыз айында
47 акция шығарылымы, 2 ... ... ... ... құны ... теңге болатын 2 облигация шығарылымы, жалпы көлемі 17 млрд. теңге
болатын 5 облигация шығарылымы ... ... ... тіркелді және
38 акциялар шығарылымының күші жойылды. 1 тамыздағы жағдай ... ... ... ... және ... ... құны 554,9 млрд.
теңге болатын 138 мемлекеттік емес ... ... ... ... емес ... ... шығару 2008 жылдың 4-ші кварталында
1144,9 млрд. теңгені құрады, оның 527,2 ... ... ... ... Ал ... мемлекеттік емес жалпы көлемі 0,8%-ды (8,9 млрд.
теңге) құрап отыр.
Қазақстан ... ... 2007 ... 8 ... ... ... ... Республикасының мемлекеттiк қазынашылық
мiндеттемелерiн шығарудың, ... ... ... ... және өтеудiң ережесiне сәйкес, 2008 жылғы 1 ... ... ... мынадай түрлерi және айналыс мерзiмдерi
белгiленген. ... ... ... үш, ... тоғыз және он екi айлық қысқа мерзiмдi
қазынащылдық мiндеттемелер (МЕККАМ);
• Айналыс мерзiмi бiр жылдан ... ... бес ... ... ... ... мiндеттемелер (МЕОКАМ);
• Айналыс мерзiмi бес жылдам астам ұзақ мерзiмдi қазынашылық ... ... ... бiр ... ... және ... бес жылға дейiнгi орташа
мерзiмдi индекстелген қазынашылдық мiндеттемелер (МОИКАМ);
• Айналыс мерзiмi бес жылдам астам ұзақ мерзiмдi ... ... ... ... ... ... ... шығарылымдары бар
акционерлік қоғамдар саны 2008 жылғы 1 тамызда 2008 жылғы 1 ... ... ... 25-ке ... 2389 болды.
1 тамыздағы жағдай бойынша 2619 қолданыстағы акциялар шығарылымы және
жиынтық номиналдық құны 554,9 ... ... ... 138 мемлекеттік емес
қолданыстағы облигациялар шығарылымы ... ... 2008 жылы ... ... ... ... бағалы қағаздар
рыногына кәсіби қатысушылардың мәселелері ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік тіркеу, акцияларды
орналастыру және акциялар шығарылымын жою қорытындылары туралы ... ... ... туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4
шілдедегі №217 қаулысына өзгерістер енгізу туралы;
• «Акционерлік қоғамның аффиилирленген тұлғалары ... ... ... ... ... ... ... қызмет ережесін бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы қаржы рыногын және ... ... ... мен
қадағалау агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 27 ... ... ... мен өзгерістер енгізу туралы;
• «Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару қызметін жүзеге асыру
ережесін бекіту ... ... 2008 ... ... ... муниципалдық мемлекеттiк
бағалы қағаздарды есепке алғанда мемлекеттiк ... ... ... ... ... ... ... рыногында 442 млрд. теңге болып, ағымдағы
жылдың өткен айындағы деректермен салыстырғанда 10,2%-ға өстi.
Елiмiздегi бағалы қағаздардың қолданыстағы түрiне байланысты құрылымын
келесi ... көре ... | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | ... – Елiмiздегi бағлы қағаздардың қолданыстағы үлес салмағы
1991 жылы 11 маусымда “Қазақ ССР-нiң бағалы қағаздар ... және ... ... Заң қабылданды. Содан кейiн елiмiзде алғашқы акционерлiк
қоғам КТК (Коммерцеский телевизионный ... ... Ол өз ... ... ... ... ... iске асырып отырды. Осы жылы елiмiзде бағалы
қағаздар рыногында алғашқы маманданған – ... мен ... ... Сондай-ақ Алматыда қор биржасы құрылып, өзiнiң ... ... ... ... ... ... қағаздар рыногының барометрi болып табылатын қор ... 1991 жылы ... ... ... ... ... ... мен бiрге құрыла бастады. Ең ... ... ... ... Қазақстандық және Қостанай қор биржалары құрылды. Бiрақ
елiмiзде ... ... қор ... ... ... ... себебi
биржа – екiншi деңгейлiк рынок ретiнде бағалы қағаздар сату мен ... ... ... Ал ол үшiн ... ... ... ... есебiнде қалыптасуы керек едi. Сондықтан 1992 жылы
мемлекеттiк меншiктегi кәсiпорындар мен ... ... ... ... ... қабылданды. Осыдан бастап елiмiзде жекелеген
кәсiпорындар мен акционерлiк қоғамдар құрылып, бағалы қағаздар ... ... ... жылы ... ... және ... қор ... бiрiгiп,
нәтижесiнде Орталық Азия қор биржасы (ОАҚБ) құрылды және олардың ең алғашқы
саудасы 1995 жылы 19 ... өттi. 1995 жылы осы қор ... ... ... ... ... ... ашылды. Қазақстан
құқықтық Заңнамалары бойынша қор биржасын құруда оның минималды жарғылық
капиталы 10 мың ... ... кем ... ... Елiмiздегi қор
биржасы KASE коммерциялық емес ұйым болып табылады. Оның басқадай ... ... ... ... ... мақсаты бағалы қағаздардың тиiмдi және толық
рыноктық қолайлы жағдайда сатып ... және ... жеке ... ... ұзақ ... ... ... қағаздармен
алуын қамтамасыз ету, инвесторлар қызығушылығын тудыру, клиентер мен ... ... мен ... ... табылады.
Негiзiнен көптеген елдердiң қор биржаларының құрылымы және ... ... ... ... ... Бiздiң елiмiздегi Қазақстандық қор
биржасы KASE-нiң келесiдей ... ... атап ... ... ... ... сату және ... алу биржалық операциясына қолайлы
жағдайды қалыптастыру;
• Бағалы қағаздар ... және ... ... ... ... ... ... рыногына қатысушылардың арасындағы қатынастарды
құқықтық жағынан қамтамасыз ету;
• Экономиканың iшкi және сыртқы ... ... және ... ... үлес ... ... ... Ағымдағы бағалы қағаздардың барлығының құнын және олар туралы жалпы
ақпаратпен бағалы қағаздар ... ... ... етiп ... Қор ... ... ... ақпараттық және консултативтiк
қызметтерi.
• Қор рыногына ... ... ... көтеру және олардың
қызметтерiнiң әлемдiк стандарттарға өтуiн қадағалау.
Биржаның негізін ... ... ... ... ... ... ету ... табылады. Қор биржасы бағалы қағаздар
рыногының субъектісіне ... ... ... ... және оған ... биржалық сауда ережелерін бұзған немесе ... ... ... ... ... ... ... қолданып отырады.
Биржаны басқару органының ең негiзгiсi барлық акционерлердiң жиналысы
болып табылады. Бұл жалпы жиналыста ... ... ... ... ... пайданы қалай бөлу керектiгiн, ... ... ... ... биржа жарлықтарына және т.б. құжаттарды өзгерткенде
немесе толықтырулар енгiзгенде, биржаның жылдық ... ... ... ... ... осы ... ... жиналысы арқылы
шешiледi.
Елiмiзде 1996 жылы 6 ақпанда ... мен ... ... жылы KASE және AFINEX қор ... ... ... қайта жеке-
жеке құрылды. Осылайша осы кезден бастап елiмiздiң бағалы қағаздар рыногы
дамудың жылдың қорытындылары ... ... қор ... KASE–де
экономиканың барлық секеторларындағы ... ... 58,8 ... ... ... бұл 7,9 ... теңгеге жеттi. Бұл дегенiмiз Қазақстан
ЖIӨ-нен 205% асып кеттi. Оның бiрден-бiр себебi ... ... ... ... ... ... ... бұл ұлттық
экономика дамуына өз тиiмдiлiгiн алып келедi. Бұл шаманы 2003 ... ... ... ... ... ... ... Бұл шама елiмiз қор биржасының тарихындағы ең iрi операциялар көлемi
болып ... 2008 жылы ... ... мемлекеттiк емес бағалы қағаздармен
225 операция жүргiзiлдi. Оның жалпы көлемi 23,3 млрд. теңгенi құрады. Оның
құрамы барлық операциялардың 2,9% ... ... 2008 ... ... ... айналымы құрылымын келесі
2-ші кестеден көре аламыз.
Кесте 2
2008 жылғы KASE-нiң ... ... ... ... ... |2007 жыл |2006 жыл |2007 ... 2006 ... |
| | | ... ... |
| | | ... % ... валюталары |9449,5 |6413,4 |+3036,0 |+47,3 |
| |16,1% |19,0% | | ... ... ... |0,118 |2458,7 |-2458,6 |-100,0 |
| |0,0002% |7,3% | | ... бағалы |5558,6 |2378,0 |+3180,6 |+133,8 ... | | | | |
| |9,4% |7,0% | | ... емес |1830,0 |1025,2 |+804,8 |+78,5 ... ... | | | | |
| |3,1% |3,0% | | ... (МБҚ, ... |42012,0 |21523,6 ... |+95,2 ... | | | | |
| |71,4% |63,7% | | ... |0,274 |0 |+0,27 |х |
| |0,0005% |0% | | ... |0 |0,096 |-0,096 |-100,0 |
| |0 |0,0003% | | ... |58850,4 |33799,1 ... |+74,1 |
| |100% |100% | | ... ... ... 2008 ... ... бойынша даму
қорытындысына талдау жасайтын болсақ: барлық ... ... ... ... ... ... 2007 жылғы осы мерзіммен салыстырғанда 1,69 есе
доллармен және 1,58 есе теңгемен өсу байқалды.
Мемлекеттік бағалы қағаздардың алғашқы рыногы бойынша ... банк ... ... ... ... ... ... шығару көлемі 176,6 млрд.
теңгені (наурыз айында бұл көрсеткіш 103,2 ... ... ... жылы ... МБҚ ... ... ... 47,9 млрд.
теңгені құрайтын 232 мәміле жасалды. Бұл жалпы ... ... ... Жалпы қор айналымының көлемі 2008 жылы сәуір айында ... оның ... ... инфляцияның қарқыны өсуіне байланысты
сұраныстың ... ... ... ... қағаздар айналысының құрылымы 2008 жылы ... алып ... ... ... ... ... ... құрамы 10,4% болды. Оның көлемi
18,5 млн. доллар.
• Сату және сатып алу секторында 89,6%, ... 160,6 млн. ... оның 2007 ... желтоқсан айымен салыстырғандағы өзгерiсiн келесi
суреттен көре аламыз.
Еліміздегі мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатудағы басты қатысып
отырған алғашқы 10 ... ... 3-ші ... көре ... жылы ... ... ... бағалы қағаздың басты
операторлары
|Компаниялар |Компаниялар ... ... | ... % |
|1 |АО ... ... Алем” |33,7 |
|2 |АО ... Asset ... |12,5 |
|3 |АО ... ... |7,8 |
|4 |АО ... ... Банка Казахстана” |6,2 |
|5 |АО ... ... |5,7 |
|6 |АО “RG ... |4,8 |
|7 |АО ... ... |3,6 |
|8 |АО ... “ABN AMRO Asset ... |3,3 |
|9 |АО ... банк” |3,2 ... |ЗАО “ДБ “ABN AMRO БАНК ... |2,3 ... Республикасында рынотық қатынастардың дамуы мен ... ... ... шаруашылық жүргiзудiң жаңа нысандары
пайда болады. Олар: серiктестiктер, акционерлiк қоғамдар және жеке ... ... ... ... Ал осы нарықтың әрбiр субъектiлерiнiң
арасында еркiн қаржы айналымын бағалы қағаздар рыногы жүзеге ... ... ... ... ... ... байланыста болады.
Қазақстанның «Ипотекалық компаниясы» 2000 жылы №469 үкімет қаулысымен
20 желтоқсанда құрылды. Қазір бұл ұлттық компания өз ... ... ... ... бұл ... ... келесі шаруашылық қызмет етуші
субъектілерді жатқызуға болады:
• ААҚ «Альянс Банк»;
• «Астана-Финанс»;
• «АТФ ... ... «БТА – ... ... ... ... болып табылады.
Қолданылған әдебиеттер
1. «Инвестиция туралы» ҚР Заңы
2.Назарбаев Н.А. Новое время - новая ... // ... ... ... 1.- с. ... ... Н.А. ... время - новая экономика// Мысль.-2005.-№
1.- с. 2-21
4.Назарбаев Н.А. Стратегия ... ... в ... 50
наиболее конкурентоспособных стран мира: Послание Президента ... от 1 ... 2006г. // ... и мир.-2006.-5 марта
5.Назарбаев Н.А. ... -2030. ... ... ... ... всех ... ... Президента страны
народу Казахстана.
6.Назарбаев Н.А. К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной
экономике, конкурентоспособной нации! Послание ... ... от 19 ... ... Казахстанская правда.- 2004.-2
марта.
7.Арыстанбаева А.А. ... ... ... иностранных
инвестиций в Республике Казахстан // Банки Казахстана.- 2005.- № ... ... К. ... ... Казахстана в условиях
высокого уровня иностранных инвестиций// Вопросы ... ... с. ... Н. ... рычаг экономики будущего //
Казахстанская ... 2005.- 13 мая, с. ... В.Т. ... ... ... в ... рыночных отношений // Вестник КазГУ. ... 2003.- № 6.- с. ... Г. ... ... // ... ... ... 2004.- № 3.- с. 231-238
12.Аринова Д.Ш. «Оценка ... ... ... ... РК», ... информационный мир и
молодежь: тезисы докладов в международной научно-практической конференции.
Часть.1-Караганда 2001г.
13.Арыстанбеков К. ... ... ... в ... ... ... инвестиций // Аль- Пари.- 2004.-№ 4.- с. 17-
28
14.Альжанова Ф.Г. ... и ... ... в ... ... рыночных отношений //
Автореферат ... на ... ... ... - ... 1999.- 27 ... Н.А. ... иностранного капитала в
Казахстане : теория и ... // ... ... на
соискание кандидата экономических наук .- ... 2004 .- 26 ... ... Р.В. Финансов - кредитные методы регулирования рынка
инвестиций.- М.: Финансы и статистика. 1999.- с. ... В.В. ... ... ... ... Менеджмент
в России и за рубежом. 2001. № 1,с. ... Б.Ф. ... ... Их влияние на ... ... ... ... ... Б. ... привлечения инвестиций как основная
задача инвестиционной ... ... // ... .- 2004.- № 8.- ... Д. ... ... ... в республике
Казахстан: ... ... // ... - . 2004.- № 5.- СС. ... Д. ... ... и ... развития
инвестиционного процесса в Республике Казахстан// Саясат.- 2003.- № 12.-
с. 4-9
22.Ви А. ... ... ... // Труд в Казахстане .-
20055.- № 12.- с. 36-37
23.В Казахстане создана ... ... для ... ... инвесторов // Вестник налоговой службы ... № 7.- с. ... Ф. ... ... инвестиции: деятельность ТНК
и ... // ... ... и ... ... ... 1.- с. 50-56
25.Донских А. Русла для иностранных инвестиций // ... .- 2004.- 10 ... с. ... А. ... ... ... его виды и ... Экономика и право Казахстана .- 2005.- № 14.- с. ... А. ... на ... и ... ... ... .- 2004.- 27 ... с. 2
28.Елемисов С. Современное состояние иностранных инвестиций в
экономике ... ... и ... 2003.- № 1.-с. ... ... Ж. ... экономикалық , әлеуметтік және саяси
жедел жаңару жолында»// Жас ... ... ... ... М.У. ... природа ... ... ... // ... 2006.- № 1.- с. ... ... Б. ... кәсіпорындар еңбек заңын орындап жатыр ма ?»
//Жас Алаш – 2003 ... ... 1 ... В.Р. ... ... ... в инвестиционном
анализе // Аль- Пари.- 2003.- № 3-4.-с. 119-123
33.Иганина Л.Л. ... ... ... М.: ... , ... ... Н.А. К ... о политике привлечения иностранного
капитала в ... ... ... ... 2002.№ 4. с. ... А. ... в Казахстане, анализ динамики и структуры
капитальных вложений в отечественную экономику», ... мир №2 (32) ... С.Е. ... ... ... иностранных
инвестиций в нефтегазовом строительстве ... ... ... ... ... посвященной 10-летию университета Туран,
27 Сентября 2002.насть 1-Алматы,ун-т Туран, 2002
37.Кэмпбелл Р.Макконел. Стэнди Л.Брю. Эконимикс.Т.2.- М.: ... ... ... С. ... ... ... проекта //
Финансы и кредиты.-2005.-№ 7.- ... Г.Т. ... ... национальной политики
привлечения иностранных инвестиций // Вестник ... ... ... № 5.- с. ... Н. ... для ... // ... правда .-
2004.- 6 января.- с. 2.
41.Ливенцев Н.Н. и др. ... ... ... ... ... стран): Учебник.- М.: Экономист,
2004-с. 368
42.Макинтайр Р.Дж. Прямые ... ... и ... в ... ... политики// Проблемы
теории и практики управления .- ... 4.- с. ... А. ... и пути ... их эффективности
// ... и ... 2006.- № 2.- с. ... А. ... ... как ... ... реальной экономики // Евразийское сообщество ... № 1.- с. ... А.А. ... ... как ... ... ... предприятия // Аль- пари.- 2005.-
№ 3 .-с.80-85
46.Орлова Е.Р. ... курс ... М.: ... ... о научно-исследовательской работе по теме «Анализ и оценка
эффективности привлечения и государственной поддержки ... ... ... ... экономики в 1997-2002 годах«
48.Панзабекова А. Государственное регулирование ... ... опыт и ... ... ... .- ... .- с. ... П.Т.1.-М.:НПО, «Алюл» ВНИНСИ,1992,с. 204.).
50. Сәдуақасов А. «Экономикалық дамудың кепілі - ... ... ... ... -2 ... Сүлейменов Б. «Қазақстанның мұнай –газ саласындағы шетел
инвесторлары »//Заң газеті-2004 жылы, қаңтар-5 ... Е. Об ... ... ... проектирования в Казахстане // Финансы и кредиты .-
2004.- № 2.- с. ... Д. ... ... ... ... ... ақша салымдары
Инвестициялық қызметтің объектілері
Ғылыми-техникалық өнімдер
Құнды қағаздар
Мүліктік құқықтар
Басқа да меншік объектілері
Интеллектуалдық (ғылыми) меншік құқықтары
Жаңадан жасалатын негізгі құралдар
Инвестициялық қызметтің ...

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Коммерциялық банктің инвестициялық операциялық теориялық негіздері5 бет
Коммерциялық банктердегі несие саясатына талдау жүргізу (АҚ «БТА» банк тәжірибесінде)65 бет
Коммерциялық банктің лизингтік қызметі, оның инвестициялық тәжірибесі формаларының бірі ретінде86 бет
Бухгалтерлік есеп пен аудиттің жалпы құрастырылу принципі19 бет
Экономикалық қаржыны басқару9 бет
«БТА Банкі» АҚ-ғы ұйымды басқарудың әдістері мен тәсілдері17 бет
«Семей былғары-мех комбинаты» ЖШС-дегі өндірістік шығындардың аудиті және талдауы66 бет
Айналым капиталының (қаражатының) мәні, құрылымы, айналысы, қалыптастыру көздері және талдауы23 бет
Акционерлік капитал есебі және талдауы71 бет
АҚ «БТА» банктердің қаржылық нәтижесін талдау85 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь