Оқу-әдістемелік кешен «Корпоративтік қаржы»

Алғы сөз
Глоссарий
1. Сағаттарды бөлу құрылымы
2. Дәрістер мазмұны
3. Тәжірибелік сағаттар мазмұны
4. СӨЖ .ді орындау мен өткізу кестесі
5. Пән бойынша СОӨЖ.ді орындау кестесі
6. Ұсынылған әдебиеттер тізімі
7. Аралық бақылау сұрақтарының тізімі
8. Аралық бақылау кестесі
9. Баға қою саясаты
“Корпоративтi қаржы” курсының мазмұны - меншiктi қаржы ресурстарының пайда болуы, қаржыландырудың сыртқы көздерiн тарту, оларды бөлу мен пайдалануда сонымен қатар өндiрiстiк негiзгi қорлармен айналым қаражаттарының қалыптасуымен өнiмдi (жұмыстар мен қызмет көрсету) процессiнде пайда болатын ақшалай қатынастар.
“Корпоративтi қаржы” курсының пәнi материалдық өндiрiс саласында ақша қорлары мен қорлануды қалыптастыру, бөлу және пайдаланумен байланысты экономикалық ақша қатынастары болып табылады.
Кәсiпорынның қаржылық қызметi екi бағыттағы факторлар әсерiмен қалыптасады: Фирманың iшкi және сыртқы бизнес ортасы қатынастарынан. Сондықтан, нарық қатынастарындағы корпорация деңгейiнiң қаржылық қатынастар жүйесiн басқарудағы қажеттi құрал, қаржылық жағдай деңгейiне әсер ететiн жалпы факторлар ара қатынастарын нақты түсiну болып табылады. Ол үшiн шаруашылықтың жоғары тиiмдiлiгiне жету мақсатында қаржы тұтқаларын дұрыс пайдалану қажет. Серiктестермен арақатынастарының сипаттамасын және преспективаларын ескеру өте маңызды. (Жабдықтаушы және тұтынушы корпорацияларынан тыс акционерлермен, кредиторлармен, қор биржаларымен, салық және сақтандыру ұйымдарымен.)
“Корпоративтi қаржы” курсының мәселесi – Корпорациялар қаржысын ұйымдастырудың теориялық және тәжiрбиелiк негiздерiн зерттеу мен қаржылық тұрақтылықта, пайданы оптимализациялауға жету мақсатында тиiмдi басқару болып табылады.
“Корпоративтi қаржы” пәнiн оқу нәтижесiнде студент мына жетiстiкке жету керек:
- нарық қатынастарында корпорация қаржылық қатынастарының теориясы мен тәжiрбиесiне ие болу керек, сонымен қатар, түрлi меншiктiк және шаруашылық нысандағы кәсiпорындар қаржысын ұйымдастыру ерекшелiктерiн игеру јажет;
- корпорацияның қаржылық жағдайын бағалап, қаржылық жоспар мен болжамдар құруы керек;
- экономиканың тұрақсыздығында корпорацияның қызмет ететiн түрлi салаларында дұрыс қаржылық шешiмдер қабылдау қабiлетiне ие болу керек;
1. О налогах и других обязательных платежах в бюджет/Указ президента РК, имеющий силу закона.- Алматы, 2007, - 101с.
2. Закон РК от январь 2003 г. “Об инвестициях”
3. Закон РК “О рынке ценных бумаг” от 5.03.1997 г.
4. Закон РК « О регистрации сделок с ценными бумагами в РК» от 5.03.1997 г.
5. Закон РК «О валютном регулировании» от 24.12.1996 г.
6. Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22.04.1998 г. № 220-I.
7. Закон РК«Об акционерных обществах» от 10.01.2003г.
8. Указ Президента РК, имеющий силу Закона «О производственном кооперативе» от 5.10.1995 г. № 2486.
9. Указ Президента РК, имеющий силу Закона «О хозяйственных товариществах» от 2.05.1995 г. № 2255.
10. Закон РК «О финансовом лизинге» от 5.07.2000г.
11. Закон РК «О банкротстве» от 21.01.1997г.
12. Закон РК “О вексельном обращении в РК” от 24 апреля 1995 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными Указом Президента, имеющим силу Закона от 21 декабря 1995, № 2703 и Законом РК от 31 декабря 1996 г., № 61-1) / Бюллетень бухгалтера №4 (146), январь 1997 г.- 238 с
13. Гражданский кодекс РК по состоянию законодательства на 14.02.06 г.
14. .Назарбаев Н. «Казахстан 2030»: Послание Президента страны народу Казахстана. – Алматы:, 1997. – с.135
15. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира». Астана 1.03.06 года
16. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. «Новый Казахстан в новом мире». Астана 28.02.07г.
17. Закон РК «О республиканском бюджете на 2007 год» №194 от 08.12.06г
18. Бюджетный Кодекс РК. Астана, 24 апреля 2004 года № 548-11
19. Мельников В.Д. Основы финансов: Учебник. Алматы: ТОО «Издательство LEM»2005. -560 с.
20. Раимов Корпоративные финансы Алматы Издательство «Статистика»2004
21. Ермекбаева Б.Ж., Купешова Б.К. Курс лекций Корпоративные финансы. Уч. Пособие. Алматы: Изд-во Казак университети, 2006 г.
22. Дюсембаева К.Ш. “Анализ финансового положения предприятия” Уч. пособие. Алматы: Экономика 2005
23. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы СПб Изд-во Питер-2004 г. 591 стр.
24. Дж. К. Ван Хорн.Основы управления финансами. М.:Финасы и статистика.- 2005.-800с.
25. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов 2-е издание., Изд-во Олимп-Бизнес, 2004г., 1008 стр.
26. Пайк Л. Нил Б.Корпоративные финансы и инвестирование: Перевод с английского. СПб Изд-во Питер, 2006
27. Медовников Д.и др. Выбор способа и источника финансирования инновационного проекта. Изд. «ДС ЭКСПРЕСС», 2005
28. Моляков Д.С. Теория финансов предприятий.Учебное пособие. Изд. Финансы и статистика, 2004г.
        
        ҚазаҚстан РеспубликАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МинистрЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
«ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БИЗНЕС» ФАКУЛЬТЕТІ
«ҚАРЖЫ» кафедраСЫ
«Экономика және бизнес» факултетінің Ғылыми ... ... «----» ... ---
-----------------Мухамедиев Б.М.
«--------
» -------------------2008ж.
Оқу-әдістемелік кешен
«Корпоративтік қаржы»
Кредит саны-3
Сағаттар саны- 135 сағат
Дәрістер- 30 сағат
Тәжірибелік сағаттар-15 сағат
СОӨЖ-20 ... ... 2008 ... ... бөлу ... ... ... ... сағаттар мазмұны
3. СӨЖ –ді орындау мен өткізу ... Пән ... ... ... ... Ұсынылған әдебиеттер тізімі
6. Аралық бақылау сұрақтарының тізімі
7. Аралық бақылау кестесі
8. Баға қою саясаты
Алғы сөз
“Корпоративтi қаржы” курсының мазмұны - ... ... ... болуы, қаржыландырудың сыртқы көздерiн ... ... бөлу ... ... қатар өндiрiстiк негiзгi ... ... ... ... ... мен ... ... пайда болатын ақшалай қатынастар.
“Корпоративтi қаржы” курсының пәнi материалдық өндiрiс саласында ақша
қорлары мен ... ... бөлу және ... байланысты
экономикалық ақша қатынастары болып табылады.
Кәсiпорынның қаржылық қызметi екi бағыттағы факторлар әсерiмен
қалыптасады: ... iшкi және ... ... ортасы қатынастарынан.
Сондықтан, нарық қатынастарындағы корпорация деңгейiнiң қаржылық қатынастар
жүйесiн басқарудағы қажеттi құрал, ... ... ... әсер ... ... ара қатынастарын нақты түсiну болып табылады. Ол үшiн
шаруашылықтың ... ... жету ... ... тұтқаларын дұрыс
пайдалану қажет. Серiктестермен арақатынастарының сипаттамасын ... ... өте ... ... және ... тыс акционерлермен, кредиторлармен, қор биржаларымен,
салық және сақтандыру ұйымдарымен.)
“Корпоративтi қаржы” курсының мәселесi – ... ... ... және ... ... ... мен қаржылық
тұрақтылықта, пайданы оптимализациялауға жету мақсатында тиiмдi басқару
болып ... ... ... оқу ... студент мына жетiстiкке
жету керек:
- нарық қатынастарында корпорация қаржылық қатынастарының теориясы мен
тәжiрбиесiне ие болу керек, сонымен қатар, ... ... және ... ... ... ұйымдастыру ерекшелiктерiн игеру јажет;
- корпорацияның қаржылық жағдайын бағалап, қаржылық ... ... ... ... ... ... корпорацияның қызмет ететiн түрлi
салаларында дұрыс қаржылық ... ... ... ие болу ... - ... ... ... қаражаттары – бір өндірістік цикл ұзақтығында немесе 1 жыл ішінде
ақша қаражаттарына айналатын активтер.
Банкроттылық – ... ... ... ... ... төлем
қабілетсіздігі және ол оны таратудың негізі.
Бизнесті бағалау - иесіне пайда ... ... ... мүлікті комплекс
ретіндегі компанияның бағасын анықтау. Бизнес бағасын ... ... ... ... ... ... ... мүлік,
машиналар және өндірістік ... ... ... ... емес активтер.
Жарғылық қор - өз қызметін бастау үшін акционерлік қоғамдар және ... ... ... ... ... капитал мөлшері. Оның мөлшері шартпенен және
жарғымен белгіленеді. Жарғылық қоры акцияларын сату, жеке ... ... және де ... ноу-хау, патенттер, лицензиялар және
басқа да жолмен құрылады. Жарғылық капитал ... және ... ... ... ... - ... барлық нысаны бойынша болашақ кезеңде өсіру мақсатын
және табыс алумен байланысты салу.
Инвестициялық қызмет – пайда табу ... ... ... да ... жету үшін инвестицияларды салу мен тәжіребиелік іс-әрекет жасау.
Қаржылық инвестициялар – ... ... ... ... ... немесе
ұзақ мерзімді міндеттемелеріне салым жасау, сатып алып сатуға ... ... ... ... мен ... ... ... түрлі
қайнар көздерден келетін қаржылық ресурстардың түсу жоспары арқылы, сонымен
қатар ... ... ... ... ... асады.
Негізгі қорлар - өндіріс процесінде ұзақ мерзім аралығында қатысатын және
натуралды заттық санын сақтай алатын, сондай-ақ өзінің ... ... ... ... өндірістік материалды заттық құндылықтардың жиынтығы.
Өзіндік құн - шығынның ақшалай көрсеткіші. Өзіндік құн маңызды экономикалық
категория және сапалы ... ... ол ... ... қаражаттардың деңгейін сипаттайды (тұрақты және өзгермелі ... ... ... ... кеңейтілген қайта өндірісті
үрдістері мен прапорцияларын анықтап, мақсатты қойылымдардың жүзеге асуының
және инвестициялық стратегиялардың, ... ... ... түрі ... Ол кәсіпорынның стратегиялық құпиясын құрайды.
Табыс есепті кездегі активтердің көбеюі немесе міндеттердің ... ... ...... активпен ағымдағы міндеттемелердің
айырмашылығы.
Тозу - физикалық және ... ... ... ... ... түрде белгіленген мақсатта пайдаланып, ... ... ... ... ... сипаттайды.
Сағаттарды бөлу құрылымы
|№ |Тақырыптың аты ... ... ... | |ер |р | | |
|1 ... ... |2 |1 |2 |5 |
| ... және ... ортасы, оның | | | | |
| |мәнi | | | | |
|2 ... ... ... ... |4 |2 |1 |5 |
| ... ... есептеудiң | | | | |
| ... ... | | | | |
|3 ... ... ... |4 |2 |2 |5 |
|4 ... ... ... |4 |2 |2 |5 |
|5 ... ... өткiзу шығындары және |2 |1 |1 |5 |
| ... да ... ... | | | | |
|6 ... ... ... мен |2 |1 |2 |5 |
| ... | | | | |
|7 ... ... ... |2 |1 |1 |5 |
|8 ... ... ... |2 |1 |2 |5 |
| ... | | | | |
|9 ... ... құны мен |2 |1 |2 |5 |
| ... | | | | ... ... есеп ... |2 |1 |2 |5 |
| ... ... ... | | | | ... ... қаржылық жоспары |2 |1 |2 |5 ... ... ... ... |2 |1 |1 |5 |
| ... |30 |15 |20 |70 |
1. ... ... Тақырып. Корпорациялар қаржысы: Ұйымдастыру негiздерi және олардың
қаржы ортасының мазмұны.
Корпорациялар қаржысы Қаржы жүйесінің құрамдас ... ... ... ... ... яғни бөлу және ... ... ұйымдастыру принциптеріне мыналар жатады:
1. жоспарлау;
2. қарыз және меншік түрлеріне бөлу;
3. шаруашылық есеп ... ... ... ... өтеу ... ... ... қаржыларды пайдалануды талдау мен бақылау.
Корпорациялар қаржысының функцияларына мыналар жатады: ұдайы ... және ... ... ... ... айналыс стадияларында материалдық,
еңбек және қаржы ресурстарының құндық көрсеткішнің баланстылығы қамтамасыз
етіледі.
Бөлу ... ... ... ... бөлу ... дамытудағы белгілі бағытта бөлу ... ... ... ... теңге арқылы нақты ақша айналымы, ақша
қаражаттары қорларының ... ... ... ... ... мен ... ... нысаны ретінде қолданылады.
Корпорациялардың бақылау функциясы мына бағыттарда жүзеге асырылады:
қорларға ... ... ... ... ... құрылымын сақтау,
қаражаттарды мақсаттар бойынша жұмсау, түсімнің ... ... ... деңгейлерін бақылау.
2 Тақырып. Қаржы - несие шешiмдерiн қабылдаудағы қаржы – экономикалық
есептеудiң математикалық негiздерi.
Корпорациялар қаржы шаруашылық қызметінің жүру барысында
инвесторлармен, ... және т.б. ... ... қаржылық
қатынасқа кіреді. Осындай жағдайда жобаның ... құны мен ... ... ... ... ... проценттер формуласы:
I = P*i*t
Мұндағы:
I-салым бойынша сый-ақы сомасы немесе пайыздар сомасы. ... ... ... ... ... немесе ақшаның бүгінгі құны)
t-қаражаттарды салу кезеңі
i-пайыздық мөлшерлеме.
i және t- ... ... ... байланысты. Егер келісім шартта
пайыздық мөлшерлеме жылдық ... ... онда ... ... ... ... болып қарастырылады. Егер пайыздық ... ... ... онда t мерзімі бойынша сйкесінше тоқсандық
болып есептеу барысында қолданылады және сол ... ... сома ... = P+ I
немесе S = ... ... ... ... құнын анықтауда қажеттілік ... ... ... ... ... сомаға ие болу үшін бүгінгі күні
қанша қаражат салуға тиісті осы ... мына ... ... S / 1+i*t
Күрделі пайыздар бойынша жинақталған сома.
S = P*(1+i)n
Жоғарыда аталған формула бойынша ақшаның бүгінгі ... ... = S / ... ... контрактілерде жыл ішінде пайыздар бірнеше рет есептелуі
қарастырылады.Бұл жағдайда мына формула қолданылады.
S = P*(1+ ... ... ... ... ... Тақырып. Корпорацияның негiзгi капиталы.
Негізгі капиталдың синонимдері бар: негізгі қорлар,негізгі құралдар
Негізгі қорлар - өндіріс процесінде ұзақ мерзім ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ өзінің құнын дайын
өнімге біртіндеп аударатын өндірістік материалды ... ... ... ... қорлар ақшалай нысанда негізгі құралдар ... ... ... ... | ... ... | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | ... ... ... ... ... ... | | | ... |
| | | | | |
| | | | | ... | ... ... ... | |к | ... ... ... мен | |2.өндірістен тыс | |жалданған ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... беру | | | | ... | | | | ... - физикалық және моральдық сипаттамаларын жоғалту процесі.
Физикалық тозу - сыртқы ... ... мен ... ... тозу ... тозу - заманға сай ғылым мен техниканың дамуына сәйкес болмауы.
Амортизация - тозудың ақшалай құны.
Амортизацияны есептеу ушін мына әдістер қолданады:
1.Тура ... ... бір ... ... ... шекті нормаларын пайдалану арқылы.
Шекті нормалар-салық кодексінің 110 ... ... әдіс ... ... үшін кодексте қарастырылған топтар бойынша орта
жылдық құн есептелінеді.
Сср = С1+С2-С3
C2 = Cвв * км /1,2
С3 = Свыв * (12-км) / 12
i - топ ... ... ... – топ ... ... құралдардың орта жылдық құны.
С1 – жыл басындағы негізгі құралдардың орта жылдық құны.
С2 –жыл боый ... ... ... ... орта ... ... –пайдаланудан шығарылған негізгі құралдардың орта жылдық құны.
Свв – пайдалануға енгізілген негізгі қорлардың ... ... ... ... ... ... ... айлар саны.
б) Қызмет ету мерзімі арқылы.
(А = ПС – ... ... әдіс ... ... ... құнды пропорционалды есептеп
шығару).
3.Жедел әдіс.
а)кумулятивтік әдіс
б) Қалдықтардың кему әдісі.
4 Тақырып. Корпорацияның айналым капиталы.
Айналым қаражаттары – бір ... цикл ... ... 1 ... ақша ... айналатын активтер.
Таза айналым капиталы – ағымдағы ... ... ... ... ... ... ... мөлшерлі және мөлшерсіз
болып бөлінеді.
Мөлшерлі айналым қаражаттары - өндірістік цикл мен өнімді ... ... ... ... ... ... запастарды қалыптастыруға қажетті ақша қаражаттары.
Қаржыландыру көздері бойынша айналым қаражаттары
- меншікті,
- қарыз,
- тартылған қаражаттары болып табылады.
Егер жоспарлы қажеттілік ... ... ... ... онда ... ... ... туындайды. Бұл жетіспейтін
меншік уақытша және қарыз қаражаттар ... ... ... ... ... онда меншік айналым қаражаттарына
артықшылық туындайды және бұл сома ... ... ... ... көзі ... ... қаражаттарында қажеттілікті анықтау
Айналым қаражаттарында қажеттілікті анықтау кәсіпорынның меншікті
айналым қаражаттарын нормалау ... яғни ... ... анықтауда жүзеге асырылады. Айналым қаражаттарын нормалау ұзақ
мерзім бойы ... ... ... ... мен жыл ... ... есептеу.
Жеке және жиынтық нормативтері бар. Жиынтық нормативі- ол кәсіпорынның
сәйкесті жоспарлы кезеңдегі айналым қаражаттарының жалпы ... ... ол ... ... (шикізат, негізгі
материалдар, отын бойынша) жеке баптары ... ... ... ... ... ... және соған ұқсас құндылықтар бойынша Норматив
мына формуламен анықталады
Н =З*Д
Мұнда З – ... ... және ... ұқсас құндылықтардың бір күндік
шығыны.
Д – кундермен белгіленген қорлар нормасы.
Күнге шаққандағы қорлар нормасы мына элементтерден тұрады: ... ... жүру ... қор), жеткізілген шикізатты
түсіруге, ... және ... ... ... ... ... ... қоймалық қор ретінде болу уақыты, шикізаттың өндіріске
дайындалған уақыты (техникалық қор), шикізаттың ... ... ... ... ... ... өндіріс нормативі.
айналым қаражаттар нормасы
өндірістік цикл ұзақтығы, күн
шығындар өсімі коэффициенті
аяқталмаған өндіріс нормативі
IV тоқсанда өндірілген өнім ... ... ... ... ... ... ... болашақ кезең шығыстарының қалдықтары
жоспарлы кезеңде өндірілетін болашақ ... ... ... ... жыл ... ... болашақ кезең
шығыстары
4.Дайын өнім нормативі,
Дайын өнім нормативін анықтау үшін сәйкес жоспарланған тоқсандағы
өзіндік құн ... ... ... бір ... шығуын, көбейтеміз дайын
өнім босалқы қорындағы күндермен есептелген айналым қаражаттар нормасына
Н= В*Н
Айналым қаражаттарын қаржыландыру мен өсім көздері
Жаңадан ... ... ... ... ... ... және ... мерзімді банк несиелері, орталықтандырылған және басқа да
көздер қаржыландыруда қолданылады.
Қызмет етіп ... ... ... ... ... кредиторлық борыштар өсімі кәсіпорын айналысында әрқашан
болады, айдан айға көшетін еңбек ақы ... ... ... ... ... бюджет пен бюджеттен тыс қорлардың ... ... ... ... ... ... т.б.
Таңдауына қарай, ағымдағы активтердің өзгермелі ... ... 4 ... ... ... ... ... Тақырып. Өнiмдi өндiрiп өткiзу шығындары мен корпорацияның басқа да
шығыстары.
Шығындар ақшалай түрде белгіленген мақсатта ... ... ... ... ... көлемін сипаттайды. Өзіндік құн -
шығынның ақшалай көрсеткіші. Өзіндік құн маңызды ... ... ... ... ... ол ... пайдаланудағы барлық
қаражаттардың деңгейін сипаттайды (тұрақты және ... ... ... ... ... ... ... - әр
ресурстың түрлері бойынша жоспарлы шығыстар сомасы тағ-н ... ... ... және жоспарлы өндіріс көлемімен анықталады.
Жоспаралауды жүргізу калькуляциялау және толық мөлшерде мына кезекпен
жүргізіледі:
1. Өндіріске қажетті шығынның жиынының ... ... ... ... әр түрі ... ... ... шығындар, кешенді
шығындар,көмекші цехтар бойынша ... ... ... ... ... ... ... Өзіндік құннның жоспарлы калькуляциясы 1 дана ... ... ... ... көлеміне қарай есептелінген.
3. 1 дана өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы, тауарлық өнімнің
жоспарлы өзіндік құны ... мен сату ... ... ... ... ... тг ... шығындар.
3р = 01 + TП – O2 + C
Мұнда: 3р - ... ... ... ... жоспарлы шығындар;
өн. өз. қ.б. О1 – жоспарлы жал басындағы өткізілмеген өнім қалдықтары
ТП – жоспарлы жылы ... өнім ...... жыл ... ... өнім ... (өн.өз.қ.б.)
С - өндірістен тыс шығыстар
Кейбір шығындары үнемдеу арқылы шығындарды төмендету формулалары
Эз = (3m - ) * T
Эа = (3а - ) * ... = (3м – 3м* нр / ...... ... өсуі есебінен өзіндік құнды төмендететін үнем
Зm - бір дана өнімге немесе бір тг – ге ... ... ... ақы және ... ... ... ... – жоспарлы жылдағы 1 жұмысшыға шаққандағы орта жылдық еңбекақы,
базалық жылдың орта ... ... ...... ... ... жылға %-к қатынастары 1 ... орта ... өнім ...... ... ... және кәсіпорынның көтерме бағасындағы
тауарлы өнімнің шығу көлемі.
Эа – өндірістік қорларды ... ... ... өзіндік құнның
төмендетілген үнем.
За – базалық жылы тауарлы өнімді 1тг шақ-ы немесе бұйымның ... ... ... ... – жоспарлы немесе базалық кезеңдегі амортизациялық ...... және ... кезеңдегі қор қай-у проценттік қат/ы.
Эм – шикізат, мат-р, отындар және т.б. ... ... ... өзіндік құны бойынша үнем.
Зм – 1 тг-ге шаққандағы немесе бұйымның әр дана-ғы мат-қ шығындар,
қолдағы ... ... ... – шикізат, мат-р, отын және т.б. шығыс-р бойынша норма.
6 Тақырып. Корпорация табысының қалыптасуы мен бөлiнуi.
Табыс есепті кездегі активтердің ... ... ... ... және ... емес ... ... табыстар жиынтық табысты
құрайды.
Кәсіпорындар ... ... ... әдістеріне мыналарды
жатқызады:
Тікелей әдіс
Талдау әдісі:
а) базалық рентабелдік дәрежесі бойынша;
б) өткізілген ... ... ... 1 теңгеге шаққан шығын деңгейі
бойынша.
Кешенді әдіс - 1-ші және 2-ші әдістерін қамтиді.
Нормативтік әдіс (бюджеттеу жүйесін ... ... ... ... ... ... ... әдіс – өндірілген өнімнің ассортименті бойынша жеке ... ... мына ... қолданылады:
1) Сату көлемі
2) Шығындар
Осы екі көрсеткіштің айырмасы пайданы білдіреді. Бұл әдіс өнім ... емес ... ... = Пнп + П – ... – жоспарлы жылы өнімді өткізуден түскен пайда.
Пнп – жоспарлы жыл бойындағы қалдықтардағы пайда.
Пп – жоспарлы жылы өндрілген өнімнен түсетін пайда.
Пкп – ... жыл ... өнім ... ... Есеп ... ... әдіс бойынша пайданы жоспарлау екі жолмен жүргізіледі:
1) Базалық ... ... ... ... ... жұмсалған шығындар деңгейі бойынша.
Бірінші жол бойыша пайданы жоспарлау ... ... ... ... ... ... бойынша түзетулер жасалып, базалық
пайда анықталады..
2) Ағымдағы жылы өткізілген өндірістік ... ... %-і ... пайдалану өзіндік құнға қатынасымен немесе пайданың өткізу көлеміне
қатынасымен анықталады.
3) өндірілген ... ... ... ... көлемі ақшалай түрде
анықталады.
4) Базалық рентабельдікті ескере, өткізуден түсетін ... ... ... х рентабельдік-ң базалық процесі).
5) пайдалану анықталатын көлемін тікелей ... ... ... ... ... ... әдіс салыстырмалы өнім шығаратын кәсіпорындарда қолданылады.
Салыстырмалы өнім ...... жылы ... өнімді шығарғанда
салыстыруға болады деген сөз.
2-жолмен өндірілген өнімге жұмсалған шығындардың жоғары ... ... ... ... ... орнына базалық шығындар
қолданылады.
Пайда мына факторларды ескеру арқылы түзетіледі:
1. Ассортименттің ... ... ... Бағаның өзгеруі
7 Тақырып. Корпорацияның меншiк капиталы
Корпорацияның қаржылық негізін оның меншікті капиталы құрайды.Ол мына
элементтерден қалыптасады:
• Жарғылық ... ... ... алып сату үшін ... жою үшін ... сатып
алған меншік акциялары(пайлары);
• Резервтік капитал;
• Қосымша капитал;
• Бөлінбеген пайда(орны толтырылмаған ... ... ... қор - өз қызметін бастау үшін акционерлік қоғамдар және ... ... ... ... ... ... ... Оның мөлшері шартпенен
және жарғымен белгіленеді. Жарғылық қоры акцияларын ... жеке ... ... және де ... ... ... лицензиялар және
басқа да жолмен құрылады. Жарғылық капитал негізгі және айналымдағы қаржы
салымдар бағасынан тұрады. Жарғылық ... ... ... ерекше мән
беріледі, яғни оның негізгі функцияларын ескере ... ... ... ... ... ... қоғам құрылған сәтте оның ... ... үшін ... ... ... құрайтын төленетін
меншік. Екінші функциясы кепілдік ... ... ... ... өзі иеленетін мүлік шегінде жауап береді. Аталған мақсаттарға жету
үшін заң ... ... ... яғни ... ... ... бөлінуіне
жол беретін, тек егер қоғам ... ... ... ... ... мөлшерінен асқан кезінде ғана жол беретіндей.
Дивиденд ... ... ... ретінде бөлінуге жатады. Ол қоғамның актив
пен қарыз міндеттемелер ... ... ... ... ... ... Сондай-ақ, жарғылық қордың үшінші функциясы, ... ... ... акционердің әр қайсысының бөлігі белгіленеді.
Акционерлік қоғамның жарғылық қоры – ... ... ... ... және де акционерлермен иеленген акционерлік қоғамның
номиналды бағасынан ... ... Оның ... ... ... ... ... мөлшерінен аз болмауы тиіс.
8 Тақырып. Корпорацияны қарыз көздерiнен ... - ... ... нысаны бойынша болашақ кезеңде өсіру
мақсатын және табыс алумен байланысты салу.
Инвестицияларды сыныптау бағытына қарай мыналарға бөледі:
1) Салу объектісі ... ... және ... ... процеске қатысу сипаты бойынша: тікелей және тікелей
емес.
3) Инвестициялау кезеніне ... ... және ұзақ ... Инвестицияланған капиталдың меншіктік және мемлекеттік нысаны.
5) Инвестициялардың аймақтық орналасуына ... ... ... ... мына нысанда орындалады:
1.реконструкция;
2.жаңа құрылыс;
3.модернизация;
4.материалды емес активтерге инновациялық инвестициялау;
5.материалды айналым қаражаттарының запас өнімін ... ...... ... ... ... қағаздарына
немесе ұзақ мерзімді міндеттемелеріне салым ... ... алып ... ... ... қызмет – пайда табу мақсатында немесе басқа да пайдалы
нәтижеге жету үшін инвестицияларды салу мен ... ... ... ... ... жеке және ... ... салым түріндегі инвестициялық ... ... ... ... ... ... салым объектілерін
пайдаланатындар.
Күрделі салым объектілері: ... ... ... ... ... ... ... критерийлері.
Қаражаттарды өндіріске бағалы қағаздарға және т.б. салу мына кезде қолайлы:
1. салым ... ... банк ... ... гөрі жоғары.
2. инвестиция тиімділігі инфляция деңгейінен жоғары.
3. уақыт факторын ескере жоба ... ... ... ... ... кәсіпорынның активті рентабелділігі жобаны орындағаннан ... және ... ... ... ... ставкасынан
жоғары.
5. кәсіпорын стратегиялық жоспарына қарастырған жоба.
9 Тақырып. Корпорация капиталының құрамы мен құрлымы.
Кәсіпорындар мүліктік кешен ... мына ... ... ... алу
• кепілге несие алу
• бухгалтерлік есеп мақсаттарында (қайта бағалау)
• жарғы капиталға үлес ... ... және ... жою ... ... ... көп уақытта берілген уақытта кәсіпорын қандай
жағдайда және оның даму үрдістерінің жағдайына ... ... ... ... ... берілген уақыттағы
жағдайы туралы ой тұжырымдар жасап, маңызды көрсеткіштерді ... ... ... және ... іс әрекетті кемелдендіру жөнінде,
сонымен қатар оны ... ... ... ... ... қолдана алады.
Қаржылық есептіліктің маңызы ... ... ... ... ... ... маманданған пікірлер шығаруға
көмектесетіні болып табылады. Қаржылық талдаудың нәтижесі табысты көзқарас
шегінде ерекше маңызға ... ... - ... ... ... ... ... мүлікті
комплекс ретіндегі компанияның бағасын анықтау. Бизнес ... ... ... ... активтерінің бағасы есептеледі. Жылжымайтын
мүлік, машиналар және ... ... ... ... және
материалды емес активтер. Сонымен қатар компания жұмысың әсерлілігі, оның
өткендігі, қазіргі жағдайдағы және болашақтағы ... даму ... ... ... ... орта бөлек есептеледі.
Осындай құрылымдық көзқарастың нәтижесінде бизнестің ... ... ... ... ... қабілеттілігі анықталады.
Бизнес дамуының болашақтағы даму үрдісі мен жағдайына байланысты
компанияның бағасын ... ... ... ... ... ... ... Кірісті көзқарас
- Салыстырмалы көзқарас
10 Тақырып. Корпорацияларда ... ... ... ... мен ... ... басқару, түрлі
қайнар көздерден келетін қаржылық ресурстардың түсу жоспары арқылы, сонымен
қатар заттарды қолдануды реттеу арқылы жүзеге асады.
Ағымдағы және стратегиялық ... ... үшін ... ... ... ... Жоспарлаудың обьектісін және түрін анықтау;
- Жоспарланатын мақсатты, ақша қорларының ... ... ... пен ... ... ресурстардың аударылым реттін анықтау;
- Қаржылық жоспарлар құрудың реттін анықтау;
Стратегиялық жоспар ... ... ... ... ... мен прапорцияларын анықтап, мақсатты қойылымдардың
жүзеге асуының және инвестициялық ... ... ... түрі ... ... Ол ... ... құпиясын құрайды.
Ағымдағы қаржылық жоспарлау перспективті жоспарлардың ... ... және ... ... ... әр ... ... көзімен байланыс жасалыныды. Бұл
үшін әдетте, ақша қорларының құрылу жұмсалу ... ... ... ... іс ... ... жолын бақылау үшін, қорларды
толықтырудың ... ... ... үшін және өз ... ... үшін өте ... жоспарлау кезінде салымның әр түрінің немесе аударымдардың
қаржыландыру көзімен ... ... ... ... Бұл үшін ... ... (шахматты) кесте құрылады. Онда тігінен қаржылық және
оларға теңдестірілген ресурстардың қолдану бағыттары көрсетілсе, көлденен –
қаржыландыру көздері яғни ... және ... ... ... ... ... ресурстарда қолданудың мақсатты сипаты ... ... мен ... ... ... ... ақша ... резервтерін құруға мүмкіндік береді.
11 Тақырып. Қаржылық есеп беру – корпорация қаржылық ... ... ... ... ... берілген
кәсіпорынның орташа көрсеткіштері өткен уақыт аралығындағы ... ... ... ... ... көрсеткіштеріде
ескеріледі.
Талдау үрдісінде қаржылық коэффиценттері қолданылыды.
Қаржылық коэффициент – бір ... ... ... ... ... талдау және интерпритациялау бөлек алынған
талдау ... ... ... ... ... туралы толық
түсінік береді.
Барлық қаржылық коэффиценттерді төрт топқа бөлуге ... ... ... ... ... ... және ... пайыздық қамсыздандыруы. Фирманың қаржылық жағдайын ... ... ... ... ақпарат бере алмайды. Бұл барлық
көрсеткіштерге комплекстік түрде талдаудан кейін ғана ... ... ... – бұл ... уақытында және толығымен
өзінің төлемдік міндеттерін орындай алу қабілеттілігі. Бұлар сауда несие
және басқада ... ... ... ... – кәсіпорын активтерінің ақша қаражаттарына өз
міндеттемелерін төлеу айналу мүмкіндігі, ... ... ... ... тез ... ... ... жүргізүді жеңілдету үшін баланс баптарының құрамдары
біріктірілген қажетті аналитикалық ... ... ... ... Корпорацияның қаржылық жағдайсыздығы.
Банкроттылық – ... ... ... ... таңылған төлем
қабілетсіздігі және ол оны таратудың негізі.
Жеке ... ... ... ... тұлғалардың қабілетсіздігі – бұл кредиторлардың ақшалық
міндеттерін қанағаттандыра алмау, еңбекке төлем төлеудегі оның ішінде ... ... ... жұмыс істейтіндерге еңбекақы төлеуге қабілетсіздігі,
бюджеттке және бюджеттік емес қорларға міндетті төлемдерді ... ... ... тану ... және міндетті түрде жүргізілуі мүмкін.
2. Банкроттықты еркін түрде тану ... ... ... ... ... жүргізіледі.
3. Банкроттықты міндетті түрде тану ... ... ... арызы
негізінде, егер ол заң актілері басқа тұлғалармен қарастырылған болса
жүргізіледі.
Банкроттық бойынша жүргізілетін реабилитациялық ... ... ... ... оның ... ... ... бағытталған, заңға қайшы келмейтін шаралар
қолданылуы мүмкін.
Аталған шаралар реабилитациялық процедура шегінде жүзеге ... ... және ... «банкроттық туралы заңмен» анықталады.
Заңды тұлғаның жұмысының тоқтатылуы:
1. Соттың ... ... ... деп ... оның жойылуына әкеліп
соғады.
2. Банкрот – кәсіпорынның жұмысының тоқтатылуы мемлекеттік тіркеуден
шеттетілген уақыттан басталады.
3.Тәжірибелік ... ... ... ... ... ... негiздерi және олардың
қаржы ортасының мазмұны.
1.Корпорациял қаржысын ұйымдастыру қағидаттары, мен қызметтері
2. Корпорацияның қаржы механизмі
3. Түрлі кәсіпкерлік шаруашылық ... ... ... ерекшеліктері.
4. Өндірістиімділігін жоғарлатудағы корпорациялар қаржысының ролі.
5. Корпорациялардың қаржы ... ... ... Тақырып. Қаржы - несие шешiмдерiн қабылдаудағы қаржы – экономикалық
есептеудiң математикалық негiздерi.
1. ... ... ... ... ... Капиталдың нақты және
болашақтағы құны. Дисконттау және компаундтау
2. Жай және күрделi пайыздар. Жай есептік ... ... ... ... ставкалары. Күрделi есептік ставка.
4. Есеп шығару.
Есеп №1.
200 000 тенге 1,5 жылға салынған. Пайыз ... ... 12 ... ... жылдық 6 %;
в) тоқсандық 3 %;
г) айлық 1 % ... сома мен ... ... тап
Есеп №2.
100 000 тг. 7 айға жылдық 9% бойынша салынған. Жинақталған соманы тап
Задача ... ... ... $3000 ие болу үшін ... 7 % ... бүгінгі күні қанша
ақша салу қажет.
Задача №4.
Күрделі пайыз бойынша100 000 тенге 2 жылға жылдық 12 % ... ... ... ... ... ... оның негізгі капиталда жаңартудағы орыны. Есеп шығару.
2. Материалдық емес ... ... ... алу мен ... көздері
Есеп №1.
Компьютер клубының ғимаратының жыл басындағы құны 5 млн тенге, ... – 2 млн. тг. ... жылы ... ... ... 1,2 млн ... енгізіледі. Пайдаланудан компьютерлер мына кезде шығартылады ... 200 мың тг., ... 500 мың ... ... құн 5000 мың ... ... құны 500 мың ... Қызмет ету мерзімі
10жыл. Амортизацияны анықтаңыз.
Есеп №3.
Фотосалон құрылғысының бастапқы құны 650000 теңге, жойылу құны 50000 теңге.
Құрылғы 24500 ... бойы ... ... алады, осы уақытта 3 млн.сурет ... ... Есеп беру ... сай ... есеп жылы 2500 ... ... ... шығарды.
Есеп №4.
Кумулятивтік әдіс бойынша амортизацияны тап. ПС = 20000тг., ЛС = 2000тг.,
қызмет ету ... = 5 ... ... Корпорацияның айналым капиталы.
1. Корпорацияның айналым капиталының экономикалық мәнi және ұйымдастыру
қағидалары. ... ... ... ... ... ... ... анықтау. Тапсырмаларды
шешу
3. Айналым капиталын қалыптастырудағы қаржыландыру көздерi. Тапсырмаларды
шешу
Есеп №1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... және негізгі материалдар 1400 ... ... 98 ... |
|2 ... ... бөлшектер 167 ... ... ... ... 761 ... ... ... 32 ... өнім ... ... ... ... ... ?
Жыл соңына меншік айналым қаражаттар нормативін анықтауға запас нормасы мен
мәліметтері
| ... ... және ... ... 4 1403,4 ... Көмекші материалдар 9 ... ... ... ... 10 ... ... ... ... ... % 2 170,34 ... ... мың. тг. 10 ... ... ... ... күндер 2 ... ... ... ... мың тг. 8 59.0 ... ... ... ... 2 ... ... ... ... 26793.4 ... -?
5 Тақырып. Өнiмдi өндiрiп өткiзу шығындары мен корпорацияның басқа да
шығыстары.
1. Корпорация шығыстарының жалпы сипаттамасы. ... ... ... ... және ... ... жұмыс пен қызмет көрсетуге кететiн
шығыстарды жоспарлау. Өндiрiске және өнiмдi ... ... ... көрсетуге шығыстардың сметасын құру.
3. Тапсырмаларды шешу
Есеп №1. Өндірістік шығындар сметасы
|Шығындар ... бойы ... ... 4 ... ... ... және материалдар ... 31894 ... ... ... ... 592 ... Отын ... 21 ... ... ... 1182 ... ... ... 3130 ... Еңбек ақысы (аударымдарды ескере) 9170 ... ... ... ... ... 313 ... ... ... ... ... Өндірістен тыс шоттарға көшірілген 898 ... ... ... өнім шығындары* ... ... ... ... ... ... ... өзгерісі -1300 ... ... ... ... құн* ... Сату ... ... 2265 ... ... ... ... ... ... құны ... Тауарлы өнім, кәсіпорынның ... ... ... ... 149800 ... ... Тауарлы өнімді 1 теңгеге шаққандағы шығындар* ... ... ... ... ... жыл ... өткізілмеген өнім қалдықтары ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның ... ... ... бойынша ... ... ... жыл ... ... өнім ... ... |
6 ... ... ... қалыптасуы мен бөлiнуi.
1. Корпорация табысы, Пайдасының экономикалық мәнi және ... ... ... ... оның ... мен ... Өнiмдi өткiзуден түскен табысты жоспарлау, жоспар бойынша жұмыс және
қызмет көрсетудi және өткiзу көлемiн ... ... ... Оның өсу ... Корпорацияда қалған таза табыстың маңызы.
7 Тақырып. Корпорацияның меншiк капиталы
1. ... ... ... ... ролi
2. Корпорацияның меншiктi капиталы, оның құрамы мен құрылымы
3. Жарғылық капитал – корпорацияның меншiктi қаражатының негiзгi ... ... ... ... ... қорларды, компанияның эмиссиялық қызметiнiң және
т.б.қайта бағалаудың нәтижесi ретiнде
5. Арнайы мақсаттағы ... ... ... ... ... және ... олардың қалыптастыру көздерi және оларды пайдалану бағыттары
Есеп №1. Қорлану қорын есептеу
| Көрсеткіштер ... жыл ... |
| А. ... ... ... аударымдар ... ... ... ... ... ... ... түсім ... ... ... |
| Б. ... ... ... ұзақ ... ... жабу ... ... ... ... ... ... айналым қаражаттарының өсімін қаржыландыру ... ... ... ... б/ша % ... ... ...... ... залалдарын жабу ... ... ... ... ... ... ... ... ... мекемелерін ұстау шығындары ... ... ... ... алу ... |
|0 ... қағаздар бойынша дивидендтер толеу |
|0 ... ... ... |
8 ... Корпорацияны қарыз көздерiнен қаржыландыру
1. Компанияларды қаржыландырудың ұзақ ... ... ... ... ... ... Компанияларды қаржыландырудың ұзақ мерзiмдi қарыздың ... ұзақ ... ... ... ... ипотикалық несие,
мемлекеттiк және жеке ... ... және пай ... капитал. Есептердi шығару
3. Компанияның эмиссиялық қызметi ... ... ... әр ... ... ... бағалау: акция
облигациялар
9 Тақырып. Корпорация капиталының құрамы мен құрлымы.
1. Капитал құрылымы және баға ... ... құн ... iшкi, ... ... өтімді, инвестициялық.
3. Капитал құнын бағалау әдiстерi.
4. Компания капиталының ... мен ... ... ... ... ... құнының теориялық мәнi
Тақырып 10. Корпорацияларда қаржылық жоспарлау
1. Стратегиялық, ағымдағы оперативтiк ... ... ... ... мен ... ... ... құру, қарау және бекiту
тәртiбi.
2. Табыстар мен ... ... мен зиян ... ... ... ... мен шығындардың шахматтық балансы, оның құрылысы мен маңызы.
Есеп №1.
Табыстар мен шығындардың балансы (қаржылық жоспар)
|Баланс ... мен ... ... ... ... мен қаражаттар түсімі |
|1 ҚҚС 26041,6 |
|2 ... ... ... басқада ... ... ... ... |
|3 Ішкі ... ... -1730 |
|4 ... мүлікті сатудан табыс |
|5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42 |
|7 ... ... ... ... ... ... ... ... 20 |
|8 ... ... ... ... ... ... ... ... мен ... ... ... Шығыстар мен қаражаттарды аудару |
|1 ... ... 8300 |
|2 ... ... ... капиталының өсімі |
|3 ... ... ... ... 69077,3 |
|4 ... қаржы резервтеріне аударымдар 5565,75 |
|5 ... ... ... 69015,3 |
|6 ... ... ... 42299,7 |
|7 ... ұзақ ... ... жабу 800 |
|8 ... шығыстар |
|9 ... ... мен ... ... ... табыстардан асуы ... ... асуы |
| ... ... ... |
| А. ... ... |
|1 ҚҚС |
|2 Жер ... 1180 |
|3 ... ... 380 |
|4 ... ... 2230 |
|5 КТС |
|6 ... ... төлемдер 670 ... ... ... |
| Б. ... ассигнованиялар |
|1 ... ... |
|2 ... ... ... |
|3 ... шығыстар ... ... ... ... ... ... асуы ... ... ... асуы ... ... ... ... және бюджет ассигнованиялары |
|ШЫҒЫСТАР ЖИЫНТЫҒЫ |
11 ... ... ... ... ... мен қаржылық
тұрақтылыққа жету жолдары.
1. Корпорацияның қаржылық стратегиясы. Қаржылық тұрақтылыққа жету жолдары
мен қаржылық стратегия мәселелері.
2. Компания туралы ... ... ... ... ... қаржылық жағдайсыздығы.
1. Тұрақсыздық туралы ҚР заңының нормативтiк әдiстемелiк қамтамасыз
етiлуiнің негiзi.
1. ... ... ... ... ... ... жою.
2. Қайта ұйымдастыру процедураларын жүргізу түрлері мен
тәртіптері: байқау,реабилитация, санация.
3. ... ... ... ... алу ... ... жұмыстары
СӨЖ тапсырмаларын орындап тапсыру кестесі
|№№ |Дәріс тақырыбы |Тақырып бойынша ... ... ... ... ... ... | ... орындау |методикалық ұсыныстар |жүргізу |мерзімі ... |
| | ... | ... ... | ... |Корпорациялар |Шаруашылық ... ... ... ... | |0,5 |
| ... ... ... ... жасау|қою |1-2 | |
| ... ... | | | | |
| ... және ... | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... ... | | | | | ... |Қаржы - несие ... б/ша жеке ... ... ... ... |2 |0,5 |
| ... ... ... ... ... ... | | |
| ... ... | | | | | |
| |– ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | ... ... ... ... ... ... |Есеп шығару |3-4 |0,5 |
| ... ... ... ... | | | | |
| | ... ... | | | | |
| | ... ... | | | | ... ... ... ... ... |Жазбаша |5-6 |0,5 |
| ... ... ... по теме |через механизм ... | | |
| | | ... ... | | ... ... өндiрiп |Өнімді өндіріп өткізу |Бухгалтерлік есеп ... ... |0,5 |
| ... ... ... ... |стандарттарын | | | |
| |мен ... ... ... ... | | | |
| ... да ... Определение | | | | |
| | ... ... | | | | |
| | ... 1 ... | | | | |
| | ... ... | | | | |
| | ... | | | | ... ... ... ... мен |СБУ№5 және Қ.Р-ның ... ... |8-9 |0,5 |
| ... ... қаржыландыру |Салық кодексі | | | |
| ... мен ... | | | | |
| ... | | | | | ... |Корпорацияның |Тест тапсырмаларымен ... ... тест ... ... |10 |0,5 |
| ... ... ... ... ... құрастыру|беру | | ... ... ... ... ... |Тақырып бойынша ... ... |11 |0,5 |
| ... ... табу ... құрастырып | | | |
| ... | ... | | | ... ... ... ... ... б/ша заңнамалық|Жазбаша жұмыс|12 |0,5 |
| ... ... ... ... ... танысу |жасау | | |
| |мен ... | | | | | ... ... ... ... |Қаржылық жоспар құру |Қаржылық |13 |0,5 |
| ... ... ... жоспарын |методикасы ... құру | | |
| | ... | | | | ... ... есеп беру ... мен ... ... |есеп шығару |14 |0,5 |
| |– ... ... ... ... есеп ... | | | |
| ... жағдайының|методикасының | | | | |
| ... ... | | | | ... ... ... ... ... танысып |Эссе |15 |0,5 |
| ... ... ... ... | | | |
| ... ... | | | | |
| | |2. ... | | | | |
| | ... алу | | | | |
5. ... ... ... мазмұны мен орындау кестесі
|№ пп| ... ... ... ... ... ... ... |Баға |
| |Тақырып |тапсырма мазмұны ... ... ... ... |баллы|
| | | | ... ... ... | | |
| | | | ... | | | | ... |Корпорациялар |ҚазРесп заңдары ... ... | | |3 |0,5 |
| ... ... |ар ... ... |Кесте |1-2 | | |
| ... ... ... ... ... ... ... б/ша| | | |
| ... және ... ... |талқылау |конспект | | | |
| ... ... ... ... |ҚР заңдары| | | | | |
| ... ... ... | | | | | | |
| ... |жасау | | | | | | ... ... - ... ... ... шығару |Ситуацияляқ|2 |6 |0,5 |
| ... ... ... | ... құру | | | |
| ... |Жай ... ... | | | | | |
| ...... пайыздар | | | | | | |
| ... ... | | | | | | |
| ... |көбейтінді | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | ... ... ... ... |Салық |Амортизация |Есеп |3-4 |6 |0,5 |
| ... ... ... ... көңіл |шығару | | | |
| | ... емес | ... | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | ... | | | | | | ... ... ... б/ша жеке |Негізгі |Нормалау ... |5-6 |4 |0,5 |
| ... ... ... ... ... беру | | | |
| | | ... | | | | | ... ... ... ... 7 ... б/ша ... |7-8 |4 |0,5 |
| ... ... ... | ... ... |«Өнімді | | | |
| |мен |құн ... | | ... | | | |
| ... ... ... 1 | | ... | | | |
| ... да ... ... | | ... | | |
| ... ... табу | | |ң ... | | | ... ... ... ҚР-да |СБУ №5 |Табысты ... ... |3 |0,5 |
| ... ... |ҚР Салық |қалыптастырып бөлу | | | | |
| ... мен |ЖЖТ; ... ... | | | | |
| ... ... | ... | | | | ... ... ... ... ... |Ауызша |10 |3 |0,5 |
| ... ... ... ... ... беру | | | |
| | ... капиталының |к актілер |танысу | | | | |
| | ... | | | | | | ... ... |1.Кредиттер |Негізгі |Методологиямен ... |11 |3 |0,5 |
| ... ... ... есеп ... | | | |
| ... |3.Зайемдар. | | | | | | ... ... ... ... ... ... бағалау |Жазбаша |12 |4 |0,5 |
| ... ... ... | | | | |
| ... мен | |к ... ... | | | | |
| ... | | | | | | | ... ... ... ... |Негізгі |Қаржы жоспарын құру|К/о қаржы |13 |3 |0,5 |
| ... ... ... ... |жоспарын | | | |
| ... |2. ... | | ... | | | |
| | |3. ... ... | | | | | | ... |Қаржылық есеп |Өтімділік пен төлем |Негізгі |Әдістемелерді |Есеп шығару|14 |4 |0,5 |
| ...... ... есеп | | | | |
| ... ... ... ... | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | ... |Корпорацияның | «Банкроттық |Банкроттық|Әдістемелерді ... ... |2 |0,5 |
| ... ... ... ... есеп | | | | |
| ... |конспектілеу |ң заңы ... | | | | |
6. ... ... ... ... ... ... |
| | | ... |
|1 ... ... қаржысы: ұйымдастыру |7-8 апта |
| ... ... және ... ... ... | |
| | ... | |
| | ... - несие шешiмдерiн қабылдаудағы | |
| | ...... ... | |
| | ... ... | |
| | ... ... капиталы | |
| | ... ... ... | |
|2 ... |7 ... ... ... мен |14-15 апта|
| ... ... | |
| | ... ... ... | |
| | ... ... ... | |
| | ... | |
| | ... ... ... мен құрлымы| |
| | ... ... ... | |
| | ... есеп беру – ... қаржылық | |
| | ... ... | |
| | ... ... жағдайсыздығы. | |
7. Аралық бақылау сұрақтары
1. Корпоративтік қаржының ... мен ... ... ... ... ... ... қалыптасуы мен негізгі белгілері.
4. Корпоративтік қаржыны ұйымдастыру қағидалары.
5. Корпорациялар қаржысын ... ... ... ... ... ұйымдастыру.
7. Корпорациялардың қаржылық қызметтерінің міндеттері.
8. Корпорациялардың қаржылық қызметтері және олардың функциялары.
9. Корпорациялардың қаржылық ресурстары.
10. Корпорациялардың ішкі ... және ... ... ... ... ... тыс ... сипаттамасы.
12. Корпорациялардың айналымнан тыс активтерінің экономикалық табиғаты,
құрамы және ... ... ... ... ... ... тиімділігі.
14. Негізгі қолдарды ұдайы өндірудің, техникалық қайта ... ... ... ... және оның ... ... ... рөлі.
16. Амортизациялық аударымдарды есептеу әдістерінің сипаттамасы.
17. Материалдық емес ... ... ... мен ... ... ... қызметін жүзеге асырудың сипаттамасы.
19. Инвестициялық қызметті қаржыландыру көздерінің сипаттамасы.
20. Қазақстандағы инвестициялаудың негізгі қаржылық көздерінің ... ... ... ... оларды жоспарлау мен қаржыландыру.
22. Корпорациялардың қаржылық инвестициялары және оларды қаржыландыру
көздері.
23. ... ... ... құрылысындағы ішкі ресурстардың
мобилизациясы көрсеткішінің сипаттамасы.
24. ... ... ... ... ... ... аударымдарды жоспарлау және пайдалану.
26. Айналымнан тыс активтердің қандай ... ... ... және неліктен.
27. Негізгі қорлардың ұдайы өндірісін қаржыландыру көздері және оларды
қаржыландыру тәсілдері.
28. Корпорациялардың айналым ... ... ... ... ... ... құрамы, құрылымы және арналымы.
30. Айналыс сферасындағы айналым ... ... мен ... ... ... ... қаражаттарына қажеттілікті анықтау
қажеттілігі.
32. Корпорациялардың айналым қаражаттарын нормалаудың мазмұны мен ... ... ... ... ... ... әдістерінің мазмұны мен
қолданылу аясы.
34. Аяқталмаған өндірістегі айналым қаражаттарын нормалау қалай жүзеге
асырылады және оны ... ... ... айналым қаражаттарының жиынтық нормативін анықтау.
36. Айналым қаражаттары нормативінің өсімін анықтаудың ... мен ... оның ... ... ... айқындап беріңіз.
37. Меншікті айналым қаражаттарының жетіспеушілігі, оны есептеу ... ... ... ... ... толтыру көздері.
38. Айналым қаражаттарын қалыптастыру ... және ... ... ... ... ... пайдалану көрсеткіштері. Сипаттамасы.
40. Корпорацияның айналым ... ... ... ... ... ... ... арттырудағы айналым құралдарының
айналымдылығын жеделдетудің мәні.
42. Меншік айналым құралдарын шикізат, негізгі материалдар және ... т.б. ... ... ... ... және ... ... мен өткізу бойынша шығындардың
сыныптамасы.
44. Материалды шығындар құрамының сипаттамасы.
45. Еңбекақы мен одан ... ... ... ... ... сипаттамасы.
46. «Үстеме шығындар» тобының шығындары. Сипаттамасы.
47. «Негізгі қорлар амортизациясы» тобының шығындары.
48. «Жалпы және әкімшілік шығындар» тобы ... ... ... ... өткізу және пайыздар бойынша шығыстар
тобы шығындарының сипаттамасы.
50. Өнімді өндіру мен өткізу шығындарын жоспарлау реті.
51. Өнімді ... мен ... ... ... ... ... пен қызметтің өзіндік құнын төмендету жолдары мен
резерві.
53. Өнімді, жұсыс пен қызметті өндіру мен ... ... ... ... ... пен ... ... түсетін табыстардың экономикалық
мәні мен мазмұны.
55. Өткізумен түскен ақшалай түсім көлемі мен корпорация пайдасына бағаның
әсері.
56. Табыс – ... ... ... ресурстарының негізгі көзі.
57. Корпорацияның өткізуден тыс ... мен ... ... ... бүгінгі күнгі сатысындағы табыстың рөлі.
59. Корпорацияның жоспарлы табысын есептеу мен жоспарлау әдістері.
60. ...... ... ... ... көрсеткіші ретінде.
61. Салық салудың шынайы жүйесі жағдайында табысты пайдалану бөлінісі.
62. «Таза табыс» табысының құрамы мен оның ... ... үшін ... ... ... мен ... ... әдістері.
64. Корпорациялардың бюджетке төлейтін жанама салықтарының сипаттамасы.
65. Корпорациялардың табысынан ... ... ... ... Банкроттық мәні және негігзі сатылары мен оны іске асыру ... ... ... құрылымын белгілеу әдістемесінің
сипаттамасы мен корпорацияның төлем қабілетсіздігін анықтау.
68. Төлем қабілеттілігі жоқ корпорацияға қатысты негізгі ... құру ... ... ... ... сауықтыру бағытының (жоспар) сипаттамасы.
70. Корпорациялардағы қаржылық жоспарлау мәні мен ... ... ... ... ... ... мақсаттары
мен міндеттері.
72. Қаржылық жоспарларды құру реті, олардың сипаттамасы.
73. Қаржылық жоспарға тексеру кестесін құру қажеттілігі мен ... ... ... мен оның ... ... корпорациялар табысын ұлғайту факторлары.
76. Инвестициялау үрдісін бюджеттік қардыландыру. Сипаттамасы.
77. Жоспарлы ... ... ... ... үшін ... ... ... өндірістік қорлардың орта жылдық ... ... ... ... пен ... өткізуден түсетін табыс көлеміне әсер
ететін факторлар.
79. Шикізат, негізгі ... және т.б. ... ... ... ... күнмен есептелген қор нормасына қандай элементтер
кіреді.
80. Корпорация табысын тікелей есептеу ... ... ... ... ... ... мен ... балансын құруда қандай құжаттарды
дайындау қажет.
82. ... ... ... мәні мен мазмұны.
83. Корпорация пассивтері мен қаржылық тұрақтылығының анализі.
84. ... мен ... ... ... ... мен ... қалыптасу көздері.
86. Баланс өтімділігінің анализі.
87. Корпорацияның қаржылық қорытындылары анализінің мазмұны.
88. ... және ... ... айналым коэффициенттерінің
қалыпты қатынасына сипаттама беріңіз.
89. Рентабельділік коэффициенттерінің экономикалық мағынасын түсіндіріңіз.
90. Қаржылық коэффициенттері нормативтік ... ... ... ... ... қабілеттілігін бағалау үшін пайдаланылатын
қаржылық коэффициенттер сипаттамасы.
92. Корпорацияның қаржылық стратегиясы.
93. ... ... ... ... АҚ ... ... ... АҚ бағалы қағаздарының түрлері мен олардың айналыс реті.
96. АҚ жарғылық капиталын қалыптастыру және оны толықтыру көздері.
97. АҚ ... ... мен бөлу ... АҚ ... ресурстары, ақша қорлары мен резервтері.
99. АҚ бағалы қағаздары бойынша ... ... ... ... ... құру мен ... нысандары.
101. Кредитормен есеп айырысқаннан кейінгі АҚ қорларын бөлу реті.
102. Ақшаның уақытша құндылығы. Капиталдың шынайы және болашақтағы ... мен ... ... ... құны. Дисконттау коэффициенті.
104. Жай және күрделі пайыздар.
105. Ақша ағымын есептеудегі ... ... ... функциялары.
106. Корпорация қызметіндегі меншік капиталының рөлі.
107. Корпорацияның меншік капиталы. Оның құрамы мен құрылымы.
108. ... ... ... ... ... ұзақ ... тартылған көздері.
110. Корпорацяины қаржыландырудың қысқа мерзімді көздері.
111. Капитал бағасы.
112. Компания капиталы құнының түрлері.
113. Компания ... құны мен ... ... ... ... ... туралы ақпаратты қаржыландыру көздері.
115. Компанияның қаржылық жағдайын анықтайтын ... ... және ... қатынасы.
116. Корпорацияның әр түрлі қызмет түрлерінен түсетін ақша қаражаттарының
ағымы.
117. Қаржылық ауқаттылық факторларының ... ... ... ... әдістері.
119. Қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен қағидалары.
120. Стратегиялық, ағымды және жедел қаржылық жоспар.
121. ... ... ... ... ... құру ... жүзеге асыру түрлері мен реті.
Әр жеке билетте студентке "Корпоративтік ... ... ... ... ... ... ұсынылған .
8.Ұсынылған әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиет
1. О налогах и ... ... ... в ... ... РК,
имеющий силу закона.- Алматы, 2007, - 101с.
2. Закон РК от январь 2003 г. “Об инвестициях”
3. Закон РК “О ... ... ... от ... ... ... РК « О ... сделок с ценными бумагами в РК» от ... ... ... РК «О ... ... от 24.12.1996 г.
6. Закон РК «О ... с ... и ... от ... г. № ... Закон РК«Об акционерных обществах» от 10.01.2003г.
8. Указ Президента РК, имеющий силу Закона «О производственном кооперативе»
от 5.10.1995 г. № 2486.
9. Указ ... РК, ... силу ... «О хозяйственных товариществах»
от 2.05.1995 г. № 2255.
10. Закон РК «О финансовом лизинге» от 5.07.2000г.
11. Закон РК «О ... от ... ... РК “О ... ... в РК” от 24 ... 1995 г. ... и дополнениями, внесенными Указом Президента, имеющим силу
Закона от 21 декабря 1995, № 2703 и ... РК от 31 ... 1996 г., ... / ... бухгалтера №4 (146), январь 1997 г.- 238 с
13. Гражданский кодекс РК по состоянию законодательства на 14.02.06 г.
14. .Назарбаев Н. ... 2030»: ... ... ... ...... 1997. – ... Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева «Стратегия
вхождения Казахстана в число 50-ти ... ... ... ... 1.03.06 ... Послание Президента ... ... ... ... ... ... в новом мире». Астана 28.02.07г.
17. Закон РК «О республиканском бюджете на 2007 год» №194 от ... ... ... РК. ... 24 ... 2004 года № ... ... В.Д. Основы финансов: Учебник. Алматы: ТОО «Издательство
LEM»2005. -560 с.
20. Раимов ... ... ... ... ... ... Б.Ж., Купешова Б.К. Курс лекций Корпоративные ... ... ... ... Казак университети, 2006 г.
22. Дюсембаева К.Ш. “Анализ финансового положения предприятия” Уч. ... ... ... ... В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы СПб Изд-во Питер-2004
г. 591 стр.
24. Дж. К. Ван ... ... ... ... и ... ... Р., ... С. Принципы корпоративных финансов 2-е издание., Изд-
во Олимп-Бизнес, 2004г., 1008 стр.
26. Пайк Л. Нил ... ... и ... ... ... СПб ... Питер, 2006
27. Медовников Д.и др. Выбор способа и источника ... ... Изд. «ДС ... ... ... Д.С. ... финансов предприятий.Учебное пособие. Изд. Финансы
и статистика, 2004г.
Қосымша
Оқулықтар мен оқу ... ... С.Д. ... ... ... ... пособие. Изд-во
BHV-Санкт-Петербург 2005
2. Румянцева Е.Е. Финансы организаций: ... ... ... Изд. ... ... ... А.В., Бухвалов В.В., Идельсон А.В Финансовые вычисления
для профессионалов. Изд-во BHV-Санкт-Петербург 2005
4. Кочетыгов А.А. Финансовая математика. Изд. ... ... ... В.В. ... В.А. Курс ... ... Изд. ... статистика» 2005.
6. Попова Р.Г. Самонова И.Н. Доброседова И.И.Финансы предприятий.
Изд. Питер, 2005
7. ... М.Г. ... ... М,ИНФРА-М 2003
8. Колчина Н.В. и др. Финансы организаций (предприятий) Изд.ЮНИТИ,
2004г.
9. Жилкина А.Н. Управление финансами. Финансовый ... ... ... Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Финансы ... ... ... ... В.М., ... Р.А. ... ... Изд. Финансы и
статистика,2005
12. Ковалев В.В.Управление ... ... ... ... ... В.В. ... ... Изд. Омега-Л, 2006г.
14. Нешитой А.С.Финансовый практикум. Изд. «Издательский дом Дашков и
К», ... ... П.Н. ... ... Изд. ... дом ... ... 2006г.
16. Шеремет А.Д. Ионова А.Ф.Финансы предприятий: менеджмент и анализ
Изд ИНФРА –М, 2006
17. Фирсова А.А. Финансы предприятий Изд. ... ... ... ... С.В. ... ... ... и практика Изд.
«Книжный мир» 2005
19. Рудык Н.Б. Структура капитала корпораций: теория и ... ... ... Семенов В.М. Набиев Р.А. Финансы строительных ... и ... ... А.В. ... по финансам организаций (предприятий).
Изд. «Проспект»,2006
22. Карпов А.Е СТО процентов практического ... ... ... Хоуп ДЖ., ... Ф. ... ... каким мы его не знаем.
Управление за рамками бюджетов: ... с ... Изд. М. ... ... В.Е. ... В.В. Внутрифирменное бюджетирование
Настольная книга по постановке финансового ... . ... и ... ... ... Б. ... Б. ... финансовых планов.Методы и
ошибки. Изд. «Вершина» 2006г.
26. Гибсон Р.К. Формирование инвестиционного ... ... ... Перевод с англ. Изд. М. Альпина, 2005
27. Баффетт ... об ... ... ... и
управлении компаниями: Перев. С англ. Изд. М. Альпина, 2006
28. Щербаков В.А. Приходько Е.А. Краткосрочная финансовая ... ... ... ... Д.А. и др. ... по ... ... Изд. «Кно-Рус-2006
30. Попков В.П., Семенов В.П. Организация и ... ... ... ... ... Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление,
портфель инвестиций.Изд. . «Издательский дом ... и К», ... ... А. ... ... и ... планирование и
оценка проектов Изд-во «Ось-89»
33. Фицжеральд Р. Управление финансами ... для ... по ... ... и принятию решений Изд-во
«Питер» 2005
34. Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. ... ... ... Изд. ... ... ... ... агенства «Kazakhstan Today»
(http://www.kz-today.kz)
36. Источники ... ... ... http://www.khabar.kz/
37. Официальный сайт Министерства Финансов РК ... ... ... сайт ... ... РК. www/ kase. ... Официальный сайт Национального банка РК www.nationalbank.kz.
Мезгілдік басылымдар:
1. Купешова Б.К.Вопросы финансового ... в ... ... ... ... ... 22-23 мая 2002г.- Алматы: Казак
Университет1,2002
2. ... Б.К. ... ... в ... ... формирования ИХС// Вестник КазЭУ им. Т.Рыскулова.№5 2003г
3. Купешова Б.К. Интеграционные процессы в ... ... ... ... ... ... ... Журнал
«Каржы-каражат» N5 2003г.стр.56-61
4. Купешова Б.К. Смешанное финансирование в интегрированных хозяйственных
структурах// Журнал «Каржы-каражат» статья №5 2004, стр ... ... ... ... в социально-предпринимательской
корпорации// Материалы Международной конференции 2007г
6. Научно-практический журнал ... и ... ... ... - ... Казахстанская правда - http://www.kazpravda.kz
9. “Деловая неделя” - http://www.dn.kz
10. “Время” - http://www.time.kz
11. ... ... - ... ... ... - ... ... - http://www.caravan.kz
14. “Панорама” - http://www.panorama.kz
15. “Форпост” - http://www.forpost.kz
16. “Экспресс К” - ... ... - ... «Комсомольская правда Казахстан» - http://www.kp.kz
19. «Айќап» - http://www.ayqap.kz
20. «Дала мен Ќала» - http://www.dmk.kz
21. «Новое поколение» - ... Gazetakz - ... ... ... - ... ... и Мир - ... «Аргументы и факты»- http://www.aif.kz
26. «Континент» - http://www.continent.kz
27. Ежемесячный ... ... ... ... Журнал "Бухгалтер и налоги" - http://www.bin.kz
9.Баға қою саясаты
|№ |Бақылау |1 Аралық бақылау | |2 ... ... ... |
| ... | | | ... ... |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 | | ... |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |7 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |8 | |2 ... |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |3,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 ... |0,5 |0,5 |4 | |3 ... |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |3,5 ... |0,25 |0,25 |0,25 |0,25 |0,25 |0,25 |2 | |4 ... ... |1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |10,5 |1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |1,5 |1,5 ... |12 | |5 |Аралық бақылау | | | | | | | |5,5 | | | | | | | | |4 | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | |30 | ... қатысудың жалпы бағасы бағалау түрлерінің кедесідей құрылымынан
құралады: жоғарыда аталған түрлерге сәйкес ... ... ... ... ... сабақтарға қатысу. Курс саясаты студент бакалаврдың
пәндерді және ... ... ... ... ... ... ... сабақ түрлеріне белсенді қатысу;
2) зерттеліп жатқан мәселелерге шығармашылық көзқарас;
3) ойлаудың аналитикалық қабілетін дамыту;
4) қалыптасқан ... ... ... ... ... ... ... студенттерді объективті
бағыттау;
5) қазіргі заман талабына сай ғылыми және қолданбалы әдістер мен
әдістемелерді ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорында корпоративтік мәдениетті қалыптастырудың теориялық-әдістемелік аспектілері15 бет
CISCO 5500 series қондырғысының негізінде есептеуіш желілердің құрылымы60 бет
Бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына Қазақстанның кіру мәселесі33 бет
Корпорацияның қаржылық стратегиясының мәні мен мазмұны9 бет
Электронды үкіметті құру мемлекеттік бағдарламаның жүзеге асырылу нәтижелері6 бет
«корпоративтік табыс салығы және Қазақстан Республикасында компаниялар қызметіне оның әсері (ауезов ауданының салық басқармасы мысалында)»85 бет
Іскерлік этика құндылықтары мен қағидалары13 бет
Іскерлік этиканың құндылығы, қағидаттары және нормалары10 бет
Ақпаратты қорғаудың аппараттық құралдардың белгіленуі және сипаттамалары29 бет
Банк көрсететін қызметтер14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь