Оқу-әдістемелік кешен «Корпоративтік қаржы»


Алғы сөз
Глоссарий
1. Сағаттарды бөлу құрылымы
2. Дәрістер мазмұны
3. Тәжірибелік сағаттар мазмұны
4. СӨЖ .ді орындау мен өткізу кестесі
5. Пән бойынша СОӨЖ.ді орындау кестесі
6. Ұсынылған әдебиеттер тізімі
7. Аралық бақылау сұрақтарының тізімі
8. Аралық бақылау кестесі
9. Баға қою саясаты
“Корпоративтi қаржы” курсының мазмұны - меншiктi қаржы ресурстарының пайда болуы, қаржыландырудың сыртқы көздерiн тарту, оларды бөлу мен пайдалануда сонымен қатар өндiрiстiк негiзгi қорлармен айналым қаражаттарының қалыптасуымен өнiмдi (жұмыстар мен қызмет көрсету) процессiнде пайда болатын ақшалай қатынастар.
“Корпоративтi қаржы” курсының пәнi материалдық өндiрiс саласында ақша қорлары мен қорлануды қалыптастыру, бөлу және пайдаланумен байланысты экономикалық ақша қатынастары болып табылады.
Кәсiпорынның қаржылық қызметi екi бағыттағы факторлар әсерiмен қалыптасады: Фирманың iшкi және сыртқы бизнес ортасы қатынастарынан. Сондықтан, нарық қатынастарындағы корпорация деңгейiнiң қаржылық қатынастар жүйесiн басқарудағы қажеттi құрал, қаржылық жағдай деңгейiне әсер ететiн жалпы факторлар ара қатынастарын нақты түсiну болып табылады. Ол үшiн шаруашылықтың жоғары тиiмдiлiгiне жету мақсатында қаржы тұтқаларын дұрыс пайдалану қажет. Серiктестермен арақатынастарының сипаттамасын және преспективаларын ескеру өте маңызды. (Жабдықтаушы және тұтынушы корпорацияларынан тыс акционерлермен, кредиторлармен, қор биржаларымен, салық және сақтандыру ұйымдарымен.)
“Корпоративтi қаржы” курсының мәселесi – Корпорациялар қаржысын ұйымдастырудың теориялық және тәжiрбиелiк негiздерiн зерттеу мен қаржылық тұрақтылықта, пайданы оптимализациялауға жету мақсатында тиiмдi басқару болып табылады.
“Корпоративтi қаржы” пәнiн оқу нәтижесiнде студент мына жетiстiкке жету керек:
- нарық қатынастарында корпорация қаржылық қатынастарының теориясы мен тәжiрбиесiне ие болу керек, сонымен қатар, түрлi меншiктiк және шаруашылық нысандағы кәсiпорындар қаржысын ұйымдастыру ерекшелiктерiн игеру јажет;
- корпорацияның қаржылық жағдайын бағалап, қаржылық жоспар мен болжамдар құруы керек;
- экономиканың тұрақсыздығында корпорацияның қызмет ететiн түрлi салаларында дұрыс қаржылық шешiмдер қабылдау қабiлетiне ие болу керек;
1. О налогах и других обязательных платежах в бюджет/Указ президента РК, имеющий силу закона.- Алматы, 2007, - 101с.
2. Закон РК от январь 2003 г. “Об инвестициях”
3. Закон РК “О рынке ценных бумаг” от 5.03.1997 г.
4. Закон РК « О регистрации сделок с ценными бумагами в РК» от 5.03.1997 г.
5. Закон РК «О валютном регулировании» от 24.12.1996 г.
6. Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22.04.1998 г. № 220-I.
7. Закон РК«Об акционерных обществах» от 10.01.2003г.
8. Указ Президента РК, имеющий силу Закона «О производственном кооперативе» от 5.10.1995 г. № 2486.
9. Указ Президента РК, имеющий силу Закона «О хозяйственных товариществах» от 2.05.1995 г. № 2255.
10. Закон РК «О финансовом лизинге» от 5.07.2000г.
11. Закон РК «О банкротстве» от 21.01.1997г.
12. Закон РК “О вексельном обращении в РК” от 24 апреля 1995 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными Указом Президента, имеющим силу Закона от 21 декабря 1995, № 2703 и Законом РК от 31 декабря 1996 г., № 61-1) / Бюллетень бухгалтера №4 (146), январь 1997 г.- 238 с
13. Гражданский кодекс РК по состоянию законодательства на 14.02.06 г.
14. .Назарбаев Н. «Казахстан 2030»: Послание Президента страны народу Казахстана. – Алматы:, 1997. – с.135
15. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира». Астана 1.03.06 года
16. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. «Новый Казахстан в новом мире». Астана 28.02.07г.
17. Закон РК «О республиканском бюджете на 2007 год» №194 от 08.12.06г
18. Бюджетный Кодекс РК. Астана, 24 апреля 2004 года № 548-11
19. Мельников В.Д. Основы финансов: Учебник. Алматы: ТОО «Издательство LEM»2005. -560 с.
20. Раимов Корпоративные финансы Алматы Издательство «Статистика»2004
21. Ермекбаева Б.Ж., Купешова Б.К. Курс лекций Корпоративные финансы. Уч. Пособие. Алматы: Изд-во Казак университети, 2006 г.
22. Дюсембаева К.Ш. “Анализ финансового положения предприятия” Уч. пособие. Алматы: Экономика 2005
23. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы СПб Изд-во Питер-2004 г. 591 стр.
24. Дж. К. Ван Хорн.Основы управления финансами. М.:Финасы и статистика.- 2005.-800с.
25. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов 2-е издание., Изд-во Олимп-Бизнес, 2004г., 1008 стр.
26. Пайк Л. Нил Б.Корпоративные финансы и инвестирование: Перевод с английского. СПб Изд-во Питер, 2006
27. Медовников Д.и др. Выбор способа и источника финансирования инновационного проекта. Изд. «ДС ЭКСПРЕСС», 2005
28. Моляков Д.С. Теория финансов предприятий.Учебное пособие. Изд. Финансы и статистика, 2004г.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге




ҚазаҚстан РеспубликАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МинистрЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БИЗНЕС ФАКУЛЬТЕТІ

ҚАРЖЫ кафедраСЫ

Экономика және бизнес факултетінің Ғылыми кеңесінің
мәжілісінде Бекітілді
протокол
№------ ---- --------------2008ж.
Декан ---
-----------------Мухамедиев Б.М.
--------
-------------------2008ж.

Оқу-әдістемелік кешен

Корпоративтік қаржы

Кредит саны-3
Сағаттар саны- 135 сағат
Дәрістер- 30 сағат
Тәжірибелік сағаттар-15 сағат
СОӨЖ-20 сағат
СӨЖ-70 сағат

Алматы, 2008 г.

Мазмұны

Алғы сөз

Глоссарий

Сағаттарды бөлу құрылымы

1. Дәрістер мазмұны

2. Тәжірибелік сағаттар мазмұны
3. СӨЖ –ді орындау мен өткізу кестесі
4. Пән бойынша СОӨЖ-ді орындау кестесі
5. Ұсынылған әдебиеттер тізімі
6. Аралық бақылау сұрақтарының тізімі
7. Аралық бақылау кестесі
8. Баға қою саясаты

Алғы сөз

“Корпоративтi қаржы” курсының мазмұны - меншiктi қаржы ресурстарының
пайда болуы, қаржыландырудың сыртқы көздерiн тарту, оларды бөлу мен
пайдалануда сонымен қатар өндiрiстiк негiзгi қорлармен айналым
қаражаттарының қалыптасуымен өнiмдi (жұмыстар мен қызмет көрсету)
процессiнде пайда болатын ақшалай қатынастар.
“Корпоративтi қаржы” курсының пәнi материалдық өндiрiс саласында ақша
қорлары мен қорлануды қалыптастыру, бөлу және пайдаланумен байланысты
экономикалық ақша қатынастары болып табылады.
Кәсiпорынның қаржылық қызметi екi бағыттағы факторлар әсерiмен
қалыптасады: Фирманың iшкi және сыртқы бизнес ортасы қатынастарынан.
Сондықтан, нарық қатынастарындағы корпорация деңгейiнiң қаржылық қатынастар
жүйесiн басқарудағы қажеттi құрал, қаржылық жағдай деңгейiне әсер ететiн
жалпы факторлар ара қатынастарын нақты түсiну болып табылады. Ол үшiн
шаруашылықтың жоғары тиiмдiлiгiне жету мақсатында қаржы тұтқаларын дұрыс
пайдалану қажет. Серiктестермен арақатынастарының сипаттамасын және
преспективаларын ескеру өте маңызды. (Жабдықтаушы және тұтынушы
корпорацияларынан тыс акционерлермен, кредиторлармен, қор биржаларымен,
салық және сақтандыру ұйымдарымен.)
“Корпоративтi қаржы” курсының мәселесi – Корпорациялар қаржысын
ұйымдастырудың теориялық және тәжiрбиелiк негiздерiн зерттеу мен қаржылық
тұрақтылықта, пайданы оптимализациялауға жету мақсатында тиiмдi басқару
болып табылады.
“Корпоративтi қаржы” пәнiн оқу нәтижесiнде студент мына жетiстiкке
жету керек:
- нарық қатынастарында корпорация қаржылық қатынастарының теориясы мен
тәжiрбиесiне ие болу керек, сонымен қатар, түрлi меншiктiк және шаруашылық
нысандағы кәсiпорындар қаржысын ұйымдастыру ерекшелiктерiн игеру јажет;
- корпорацияның қаржылық жағдайын бағалап, қаржылық жоспар мен
болжамдар құруы керек;
- экономиканың тұрақсыздығында корпорацияның қызмет ететiн түрлi
салаларында дұрыс қаржылық шешiмдер қабылдау қабiлетiне ие болу керек;

Глоссарий

Амортизация - тозудың ақшалай құны.
Айналым қаражаттары – бір өндірістік цикл ұзақтығында немесе 1 жыл ішінде
ақша қаражаттарына айналатын активтер.
Банкроттылық – қарыз болған субьектінің сотпен таңылған төлем
қабілетсіздігі және ол оны таратудың негізі.
Бизнесті бағалау - иесіне пайда табуды қамтамасыз ететін мүлікті комплекс
ретіндегі компанияның бағасын анықтау. Бизнес бағасын анықтау үрдісінде
компанияның барлық активтерінің бағасы есептеледі. Жылжымайтын мүлік,
машиналар және өндірістік құрал-жабдықтар, қаржылық салымдар және
материалды емес активтер.
Жарғылық қор - өз қызметін бастау үшін акционерлік қоғамдар және басқа да
заңды тұлғалар бөліп шығаратын капитал мөлшері. Оның мөлшері шартпенен және
жарғымен белгіленеді. Жарғылық қоры акцияларын сату, жеке салымдар,
мемлекеттік қосылымдар және де басқа ноу-хау, патенттер, лицензиялар және
басқа да жолмен құрылады. Жарғылық капитал негізгі және айналымдағы қаржы
салымдар бағасынан тұрады.
Инвестиция - капиталды барлық нысаны бойынша болашақ кезеңде өсіру мақсатын
және табыс алумен байланысты салу.
Инвестициялық қызмет – пайда табу мақсатында немесе басқа да пайдалы
нәтижеге жету үшін инвестицияларды салу мен тәжіребиелік іс-әрекет жасау.
Қаржылық инвестициялар – басқа заңды тұлғалардың бағалы қағаздарына немесе
ұзақ мерзімді міндеттемелеріне салым жасау, сатып алып сатуға арналмаған
мүлікке инвестициялау.
Қаржыларды жоспарлау кірістер мен шығыстар баланстарын басқару, түрлі
қайнар көздерден келетін қаржылық ресурстардың түсу жоспары арқылы, сонымен
қатар заттарды қолдануды реттеу арқылы жүзеге асады.
Негізгі қорлар - өндіріс процесінде ұзақ мерзім аралығында қатысатын және
натуралды заттық санын сақтай алатын, сондай-ақ өзінің құнын дайын өнімге
біртіндеп аударатын өндірістік материалды заттық құндылықтардың жиынтығы.
Өзіндік құн - шығынның ақшалай көрсеткіші. Өзіндік құн маңызды экономикалық
категория және сапалы көрсеткіш, өйткені ол кәсіпорының пайдаланудағы
барлық қаражаттардың деңгейін сипаттайды (тұрақты және өзгермелі капиталды
пайдалану).
Стратегиялық жоспар маңызды көрсеткіштерді, кеңейтілген қайта өндірісті
үрдістері мен прапорцияларын анықтап, мақсатты қойылымдардың жүзеге асуының
және инвестициялық стратегиялардың, күтілітін жинақтардың басты түрі болып
табылады. Ол кәсіпорынның стратегиялық құпиясын құрайды.
Табыс есепті кездегі активтердің көбеюі немесе міндеттердің азаюы.
Таза айналым капиталы – ағымдағы активпен ағымдағы міндеттемелердің
айырмашылығы.
Тозу - физикалық және моральдық сипаттамаларын жоғалту процесі.
Шығындар ақшалай түрде белгіленген мақсатта пайдаланып, өзіндік құнға
айырбасталып, пайдаланған қаражаттар көлемін сипаттайды.

Сағаттарды бөлу құрылымы

№ Тақырыптың аты ДәрістСеминаСӨЖ СОӨЖ
пп ер р
1 Корпорацияның қаржысы:ұйымдастыру 2 1 2 5
негiзi және қаржылық ортасы, оның
мәнi
2 Қаржы- несие шешiмдерiн қабылдаудағы 4 2 1 5
қаржы- экономикалық есептеудiң
математикалық негiздерi.
3 Корпорацияның негiзгi капиталы 4 2 2 5
4 Корпорацияның айналым капиталы 4 2 2 5
5 Өнiмдi өндiрiп өткiзу шығындары және 2 1 1 5
басқа да корпорация шығыстары
6 Корпорация табысының қалыптасуы мен 2 1 2 5
бөлiнуi
7 Корпорацияның меншiк капиталы 2 1 1 5
8 Корпорацияны қарыз көздерiнен 2 1 2 5
қаржыландыру
9 Корпорация капиталының құны мен 2 1 2 5
құрылымы
10 Қаржылық есеп беру-корпорацияның 2 1 2 5
қаржылық жағдайының негiзi
11 Корпорацияның қаржылық жоспары 2 1 2 5
12 Корпорацияның қаржылық жағдайсыздығы 2 1 1 5
Барлығы 30 15 20 70

1. Дәрістер мазмұны

1 Тақырып. Корпорациялар қаржысы: Ұйымдастыру негiздерi және олардың
қаржы ортасының мазмұны.
Корпорациялар қаржысы Қаржы жүйесінің құрамдас бөлігі болғандықтан,
қаржының атқаратын функцияларын атқарады, яғни бөлу және бақлау
функцияларын.
Корпорациялар қаржысын ұйымдастыру принциптеріне мыналар жатады:
1. жоспарлау;
2. қарыз және меншік түрлеріне бөлу;
3. шаруашылық есеп принципі, өзін-өзі қаржыландыру, өзін-өзі өтеу принципі;
4. резервтерді құру;
5. қаржыларды пайдалануды талдау мен бақылау.
Корпорациялар қаржысының функцияларына мыналар жатады: ұдайы өндіріс,
бөлу және бақылау
Ұдайы өндіріс функциясы арқылы айналыс стадияларында материалдық,
еңбек және қаржы ресурстарының құндық көрсеткішнің баланстылығы қамтамасыз
етіледі.
Бөлу функциясы арқылы кәсіпорынның табыстарын бөлу кезектігі,
кәсіпорынды дамытудағы белгілі бағытта бөлу пропорциялары қамтамассыз
етіледі.
Бақылау функциясы көмегімен теңге арқылы нақты ақша айналымы, ақша
қаражаттары қорларының қалыптасуы қамтамассыз етіледі.
Корпорацияларда функционалдық департаментализация мен дивизиондық
департаментализация бақылау нысаны ретінде қолданылады.
Корпорациялардың бақылау функциясы мына бағыттарда жүзеге асырылады:
қорларға мезгілінде аударымдар жасау, ақшалай қорлар құрылымын сақтау,
қаражаттарды мақсаттар бойынша жұмсау, түсімнің түсуін, пайда мен
рентабелдік деңгейлерін бақылау.

2 Тақырып. Қаржы - несие шешiмдерiн қабылдаудағы қаржы – экономикалық
есептеудiң математикалық негiздерi.
Корпорациялар қаржы шаруашылық қызметінің жүру барысында
инвесторлармен, банктермен және т.б. қаржылық институттармен қаржылық
қатынасқа кіреді. Осындай жағдайда жобаның бүгінгі құны мен немесе
жинақталу сомасын анықтауда қажеттілік туындайды.
Жай проценттер формуласы:
I = P*i*t
Мұндағы:
I-салым бойынша сый-ақы сомасы немесе пайыздар сомасы. (ақшалай мөлшерде)
P-салым сомасы (инвестициялардын капитал немесе ақшаның бүгінгі құны)
t-қаражаттарды салу кезеңі
i-пайыздық мөлшерлеме.

i және t- көрсеткіштері өзара тығыз байланысты. Егер келісім шартта
пайыздық мөлшерлеме жылдық болып қарастырылса, онда қаражаттарды салу
кезеңі есептеулерде жылдық болып қарастырылады. Егер пайыздық мөлшерлеме
тоқсандық болып қарастырылса, онда t мерзімі бойынша сйкесінше тоқсандық
болып есептеу барысында қолданылады және сол сияқты т.б.
Жинақталған сома формуласы:
S = P+ I
немесе S = P*(1+i*t)

Кейбір жағдайларда ақшаның бүгінгі құнын анықтауда қажеттілік туындайды.
Яғни, белгілі мерзімнен кейін қажетті сомаға ие болу үшін бүгінгі күні
қанша қаражат салуға тиісті осы жағдайда мына формуланы қолданамыз:
P= S 1+i*t
Күрделі пайыздар бойынша жинақталған сома.
S = P*(1+i)n

Жоғарыда аталған формула бойынша ақшаның бүгінгі құнын анықтаймыз.
Р = S (1+i)n

Кейбір қаржылық контрактілерде жыл ішінде пайыздар бірнеше рет есептелуі
қарастырылады.Бұл жағдайда мына формула қолданылады.
S = P*(1+ im)n*m
m-жыл ішіндегі төлемнің жасалу саны.

3 Тақырып. Корпорацияның негiзгi капиталы.
Негізгі капиталдың синонимдері бар: негізгі қорлар,негізгі құралдар
Негізгі қорлар - өндіріс процесінде ұзақ мерзім аралығында қатысатын
және натуралды заттық санын сақтай алатын, сондай-ақ өзінің құнын дайын
өнімге біртіндеп аударатын өндірістік материалды заттық құндылықтардың
жиынтығы.
Есепке алуда негізгі қорлар ақшалай нысанда негізгі құралдар болып
алынады.Негізгі құралдар былай сыныпталады:

Негізгі құралдар


Құрамы бойынша Бағытталуы бойынша Меншіктігіне
(түрлері) байланысты


1.Жер 1.өндірістік-өнеркәсіпті 1.меншікті
2.Ғимараттар к 2.ұзақ мерзімге
3.Машина мен 2.өндірістен тыс жалданған
құрылғылар
4.көлік
құралдары
5.алып беру
құрылғылары

Тозу - физикалық және моральдық сипаттамаларын жоғалту процесі.
Физикалық тозу - сыртқы факторлардың әсері мен пайдаланудың нәтижесінен
болатын тозу түрі.
Моральдық тозу - заманға сай ғылым мен техниканың дамуына сәйкес болмауы.
Амортизация - тозудың ақшалай құны.
Амортизацияны есептеу ушін мына әдістер қолданады:
1.Тура жолды )құнды бір қалыпты көшіру)
а) Амортизацияның шекті нормаларын пайдалану арқылы.
Шекті нормалар-салық кодексінің 110 бабында қарастырылған.Амортизацияны
осы әдіс бойынша есептеу үшін кодексте қарастырылған топтар бойынша орта
жылдық құн есептелінеді.

Сср = С1+С2-С3

C2 = Cвв * км 1,2

С3 = Свыв * (12-км) 12

i - топ бойынша негізгі құрал.
Сср – топ бойынша негізгі құралдардың орта жылдық құны.
С1 – жыл басындағы негізгі құралдардың орта жылдық құны.
С2 –жыл боый пайдалануға енгізілген негізгі құралдардың орта жылдық құны.

С3 –пайдаланудан шығарылған негізгі құралдардың орта жылдық құны.
Свв – пайдалануға енгізілген негізгі қорлардың құны.
Свыв –пайдаланудан шығарылған негізгі қорлар құны.
КМ –амортизациялаудың айлар саны.

б) Қызмет ету мерзімі арқылы.
(А = ПС – ЛС

2. Өндірістік әдіс (жасалған жұмыс көлеміне құнды пропорционалды есептеп
шығару).
3.Жедел әдіс.
а)кумулятивтік әдіс
б) Қалдықтардың кему әдісі.

4 Тақырып. Корпорацияның айналым капиталы.
Айналым қаражаттары – бір өндірістік цикл ұзақтығында немесе 1 жыл
ішінде ақша қаражаттарына айналатын активтер.
Таза айналым капиталы – ағымдағы активпен ағымдағы міндеттемелердің
айырмашылығы.
Тікелей жоспарлары бойынша айналым қаражаттары мөлшерлі және мөлшерсіз
болып бөлінеді.
Мөлшерлі айналым қаражаттары - өндірістік цикл мен өнімді өндіру
процесінің үздіксіздігін қамтамасыздандыруда қажетті минималды материалдық
өндірісті запастарды қалыптастыруға қажетті ақша қаражаттары.
Қаржыландыру көздері бойынша айналым қаражаттары
- меншікті,
- қарыз,
- тартылған қаражаттары болып табылады.
Егер жоспарлы қажеттілік кәсіпорынның меншік қаражаттарынан жоғары
болса, онда меншік қаражаттарының жетіспеушілігі туындайды. Бұл жетіспейтін
меншік уақытша және қарыз қаражаттар есебінен толықтырылады.
Егер айырмашылық керісінше болса, онда меншік айналым қаражаттарына
артықшылық туындайды және бұл сома айналым меншік қаражаттар өсімін
қаржыландыру көзі болып табылады.
Айналым қаражаттарында қажеттілікті анықтау
Айналым қаражаттарында қажеттілікті анықтау кәсіпорынның меншікті
айналым қаражаттарын нормалау процессінде, яғни айналым қаражаттар
нормативін анықтауда жүзеге асырылады. Айналым қаражаттарын нормалау ұзақ
мерзім бойы қолданылатын айналым қаражаттар нормалары мен жыл сайынғы
(тоқсандық) нормативтерін есептеу.
Жеке және жиынтық нормативтері бар. Жиынтық нормативі- ол кәсіпорынның
сәйкесті жоспарлы кезеңдегі айналым қаражаттарының жалпы жиынтығы. Жеке
норматив- ол өндірістік-материалдық қорлардың (шикізат, негізгі
материалдар, отын бойынша) жеке баптары бойынша айналым қаражаттар мөлшері.
1. Шикізат, материалдар және соған ұқсас құндылықтар бойынша Норматив
мына формуламен анықталады
Н =З*Д
Мұнда З – Шикізат, материалдар және соған ұқсас құндылықтардың бір күндік
шығыны.
Д – кундермен белгіленген қорлар нормасы.
Күнге шаққандағы қорлар нормасы мына элементтерден тұрады: төленген
шикізаттың жолда жүру уақыты(транспорттық қор), жеткізілген шикізатты
түсіруге, қабылдауға және қоймаға жіберуге қажетті уақыт, шикізаттың
қоймада ағымдағы қоймалық қор ретінде болу уақыты, шикізаттың өндіріске
дайындалған уақыты (техникалық қор), шикізаттың қоймада сақталу қоры
ретінде болатын уақыты.
2. Аяқталмаған өндіріс нормативі.

айналым қаражаттар нормасы
өндірістік цикл ұзақтығы, күн
шығындар өсімі коэффициенті
аяқталмаған өндіріс нормативі
IV тоқсанда өндірілген өнім құны
3. Болашақ кезең шығыстарының нормативі.

жоспарлы кезең басындағы болашақ кезең шығыстарының қалдықтары
жоспарлы кезеңде өндірілетін болашақ кезең шыгыстары
жоспарлы кезеңде, жоспарлы жыл шығындарына қосылатын болашақ кезең
шығыстары
4.Дайын өнім нормативі,
Дайын өнім нормативін анықтау үшін сәйкес жоспарланған тоқсандағы
өзіндік құн бойынша тауарлы өнімнің бір күндік шығуын, көбейтеміз дайын
өнім босалқы қорындағы күндермен есептелген айналым қаражаттар нормасына
Н= В*Н
Айналым қаражаттарын қаржыландыру мен өсім көздері
Жаңадан құрылған кәсіпорындарда жарғы капиталы, акционерлік капитал,
ұзақ және қысқа мерзімді банк несиелері, орталықтандырылған және басқа да
көздер қаржыландыруда қолданылады.
Қызмет етіп жүрген кәсіпорындарда: меншік қаражаттары (пайда,
амортизация), кредиторлық борыштар өсімі кәсіпорын айналысында әрқашан
болады, айдан айға көшетін еңбек ақы бойынша борыштар, болашақ шығыстарды
жабу резервтері, бюджет пен бюджеттен тыс қорлардың алдындағы минималды
борыштар, қорлану қорының көшпелі қалдықтары т.б.
Таңдауына қарай, ағымдағы активтердің өзгермелі бөлігін толықтыру
көздері 4 моделмен сипатталады: консервативті, кіршіксіз, агрессивті,
компромиссті

5 Тақырып. Өнiмдi өндiрiп өткiзу шығындары мен корпорацияның басқа да
шығыстары.
Шығындар ақшалай түрде белгіленген мақсатта пайдаланып, өзіндік құнға
айырбасталып, пайдаланған қаражаттар көлемін сипаттайды. Өзіндік құн -
шығынның ақшалай көрсеткіші. Өзіндік құн маңызды экономикалық категория
және сапалы көрсеткіш, өйткені ол кәсіпорының пайдаланудағы барлық
қаражаттардың деңгейін сипаттайды (тұрақты және өзгермелі капиталды
пайдалану).
Шығындарды жоспаралудың нормативтік әдісі Әдістің мазмұны: - әр
ресурстың түрлері бойынша жоспарлы шығыстар сомасы тағ-н нормалар мен
нормативтер негізінде және жоспарлы өндіріс көлемімен анықталады.
Жоспаралауды жүргізу калькуляциялау және толық мөлшерде мына кезекпен
жүргізіледі:
1. Өндіріске қажетті шығынның жиынының бюджеті анықталады. Мұнда
экономикалық элементтердің әр түрі бойынша барлық тікелей шығындар, кешенді
шығындар,көмекші цехтар бойынша сметалық шығындар, сметалар (басқа
өндірістің көрсеткен қызметтер шегеріледі).
2. Өзіндік құннның жоспарлы калькуляциясы 1 дана өнімге шаққандағы
тікелей шығындардың жоспарлы көлеміне қарай есептелінген.
3. 1 дана өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы, тауарлық өнімнің
жоспарлы өзіндік құны сендіру мен сату жоспары табиғи түрде тауарлы өнімді
1 тг шаққандағы шығындар.
3р = 01 + TП – O2 + C
Мұнда: 3р - өнімді өндіріп, өткізуге кеткен жоспарлы шығындар;
өн. өз. қ.б. О1 – жоспарлы жал басындағы өткізілмеген өнім қалдықтары
ТП – жоспарлы жылы өндірілген өнім көлемі
О2 – жоспарлы жыл соңындағы өткізілген өнім қалдықтары (өн.өз.қ.б.)
С - өндірістен тыс шығыстар
Кейбір шығындары үнемдеу арқылы шығындарды төмендету формулалары
Эз = (3m - ) * T
Эа = (3а - ) * Т
Эм = (3м – 3м* нр 100)
Эз – еңбек өнімінің өсуі есебінен өзіндік құнды төмендететін үнем
Зm - бір дана өнімге немесе бір тг – ге шаққандағы дайын өнімдегі
еңбек ақы және әлеуметтік салық бойынша шығындар.
Р3 – жоспарлы жылдағы 1 жұмысшыға шаққандағы орта жылдық еңбекақы,
базалық жылдың орта жылдық еңбекақысына %-н.
Рв – жоспарлы жылдың базалық жылға %-к қатынастары 1 жұмысшыға
шаққандағы орта жылдық өнім шығаруы.
Т – жоспарлы жылдағы натуралды және кәсіпорынның көтерме бағасындағы
тауарлы өнімнің шығу көлемі.
Эа – өндірістік қорларды тиімді пайдалану есебінен өзіндік құнның
төмендетілген үнем.
За – базалық жылы тауарлы өнімді 1тг шақ-ы немесе бұйымның 1дғы
өзіндік құнының есебіндегі амортизация.
Ра – жоспарлы немесе базалық кезеңдегі амортизациялық саналардың
қатынасы.
Рф – жоспарлы және базалық кезеңдегі қор қай-у проценттік қаты.
Эм – шикізат, мат-р, отындар және т.б. шығыстардың нормаларының
төмендеуі есебінен өзіндік құны бойынша үнем.
Зм – 1 тг-ге шаққандағы немесе бұйымның әр дана-ғы мат-қ шығындар,
қолдағы шығындар нормасына сәйкес.
Нр – шикізат, мат-р, отын және т.б. шығыс-р бойынша норма.

6 Тақырып. Корпорация табысының қалыптасуы мен бөлiнуi.
Табыс есепті кездегі активтердің көбеюі немесе міндеттердің азаюы.
Негізгі және негізгі емес қызметтен түскен табыстар жиынтық табысты
құрайды.
Кәсіпорындар пайдасын жоспарлаудың негізгі әдістеріне мыналарды
жатқызады:
Тікелей әдіс
Талдау әдісі:
а) базалық рентабелдік дәрежесі бойынша;
б) өткізілген немесе өндірілген өнімнің 1 теңгеге шаққан шығын деңгейі
бойынша.
Кешенді әдіс - 1-ші және 2-ші әдістерін қамтиді.
Нормативтік әдіс (бюджеттеу жүйесін енгізу негізі болып табылады).
Факторлық әдіс
6. Экономико-математикалық әдіс
Тікелей әдіс – өндірілген өнімнің ассортименті бойынша жеке түрлерге
бөлек есептеледі.
Есептеуде мына көрсеткіштер қолданылады:
1) Сату көлемі
2) Шығындар
Осы екі көрсеткіштің айырмасы пайданы білдіреді. Бұл әдіс өнім саны
көп емес кәсіпорындарда қолданылады.
Прп = Пнп + П – Пкп.
Прп – жоспарлы жылы өнімді өткізуден түскен пайда.
Пнп – жоспарлы жыл бойындағы қалдықтардағы пайда.
Пп – жоспарлы жылы өндрілген өнімнен түсетін пайда.
Пкп – жоспарлы жыл соңындағы өнім қалдықтарындағы пайда.
2) Есеп талдау әдісі
Бұл әдіс бойынша пайданы жоспарлау екі жолмен жүргізіледі:
1) Базалық рентабельдік деңгейі бойынша.
2) өнімді өндіруге жұмсалған шығындар деңгейі бойынша.
Бірінші жол бойыша пайданы жоспарлау мынадай кезекпен есептеледі.
1) Деректі есептелінетін мәліметтер бойынша түзетулер жасалып, базалық
пайда анықталады..
2) Ағымдағы жылы өткізілген өндірістік өнімнің базалық
рентабельдігінің %-і анықталады.
- пайдалану өзіндік құнға қатынасымен немесе пайданың өткізу көлеміне
қатынасымен анықталады.
3) өндірілген немесе өткізілген өнімнің жоспарлы көлемі ақшалай түрде
анықталады.
4) Базалық рентабельдікті ескере, өткізуден түсетін пайданы есептейді
(сату көлемі х рентабельдік-ң базалық процесі).
5) пайдалану анықталатын көлемін тікелей әдіспен есепелген пайданың
мөлшеріне қарап түзетулер енгізеді.
Бұл әдіс салыстырмалы өнім шығаратын кәсіпорындарда қолданылады.
Салыстырмалы өнім дегеніміз – алдыңғы жылы өндірілген өнімді шығарғанда
салыстыруға болады деген сөз.
2-жолмен өндірілген өнімге жұмсалған шығындардың жоғары әдіске ұқсас
есептеледі. Мұнда базалық рентабельділіктің орнына базалық шығындар
қолданылады.
Пайда мына факторларды ескеру арқылы түзетіледі:
1. Ассортименттің өзгерісі
2. Сапаның өзгеруі
3. Бағаның өзгеруі

7 Тақырып. Корпорацияның меншiк капиталы
Корпорацияның қаржылық негізін оның меншікті капиталы құрайды.Ол мына
элементтерден қалыптасады:
• Жарғылық капитал;
• Акционерлік қоғам алып сату үшін немесе жою үшін иелерінен сатып
алған меншік акциялары(пайлары);
• Резервтік капитал;
• Қосымша капитал;
• Бөлінбеген пайда(орны толтырылмаған залал);
• Мақсатты қаржыландыру.
Жарғылық қор - өз қызметін бастау үшін акционерлік қоғамдар және басқа
да заңды тұлғалар бөліп шығаратын капитал мөлшері. Оның мөлшері шартпенен
және жарғымен белгіленеді. Жарғылық қоры акцияларын сату, жеке салымдар,
мемлекеттік қосылымдар және де басқа ноу-хау, патенттер, лицензиялар және
басқа да жолмен құрылады. Жарғылық капитал негізгі және айналымдағы қаржы
салымдар бағасынан тұрады. Жарғылық қордың құқықтық реттелуіне ерекше мән
беріледі, яғни оның негізгі функцияларын ескере тұратын болсақ. Жарғылық
қордың бірінші функциясының мазмұны, қоғам құрылған сәтте оның сауда-
өндірістік қызметі үшін құрылатын материалдық базасын құрайтын төленетін
меншік. Екінші функциясы кепілдік беру. Акционерлік қоғам кредиторлар
алдында өзі иеленетін мүлік шегінде жауап береді. Аталған мақсаттарға жету
үшін заң үкімдері қызмет етеді, яғни пайданы акционерлер арасында бөлінуіне
жол беретін, тек егер қоғам мүліктің бағасы акционерлік капиталдың
жарғысындағы белгіленген мөлшерінен асқан кезінде ғана жол беретіндей.
Дивиденд баланстық (таза) пайда ретінде бөлінуге жатады. Ол қоғамның актив
пен қарыз міндеттемелер арасындағы айырмашылығы болып табылады (акционерлік
капиталын санамағанда). Сондай-ақ, жарғылық қордың үшінші функциясы, ол
арқылы акционерлік қоғамның акционердің әр қайсысының бөлігі белгіленеді.
Акционерлік қоғамның жарғылық қоры – мөлшері акционерлік қоғамның
жарғысында бекітілген және де акционерлермен иеленген акционерлік қоғамның
номиналды бағасынан тұратын капитал. Оның мөлшері акционерлік қоғамдар
туралы заңда бекітілген мөлшерінен аз болмауы тиіс.

8 Тақырып. Корпорацияны қарыз көздерiнен қаржыландыру
Инвестиция - капиталды барлық нысаны бойынша болашақ кезеңде өсіру
мақсатын және табыс алумен байланысты салу.
Инвестицияларды сыныптау бағытына қарай мыналарға бөледі:
1) Салу объектісі бойынша: нақты және қаржылық
2) Инвестициялық процеске қатысу сипаты бойынша: тікелей және тікелей
емес.
3) Инвестициялау кезеніне байланысты: қысқа және ұзақ мерзімді.
4) Инвестицияланған капиталдың меншіктік және мемлекеттік нысаны.
5) Инвестициялардың аймақтық орналасуына байланысты: ұлттық және
шетелдік.
Нақты инвестициялар мына нысанда орындалады:
1.реконструкция;
2.жаңа құрылыс;
3.модернизация;
4.материалды емес активтерге инновациялық инвестициялау;
5.материалды айналым қаражаттарының запас өнімін инвестициялау;
Қаржылық инвестициялар – басқа заңды тұлғалардың бағалы қағаздарына
немесе ұзақ мерзімді міндеттемелеріне салым жасау, сатып алып сатуға
арналмаған мүлікке инвестициялау.
Инвестициялық қызмет – пайда табу мақсатында немесе басқа да пайдалы
нәтижеге жету үшін инвестицияларды салу мен тәжіребиелік іс-әрекет жасау.
Инвестициялық қызмет субъектілері: жеке және заңды тұлғалар.
Күрделі салым түріндегі инвестициялық қызметтің субъектілері:
инвесторлар, тапсырыс берушілер, подрядчиктер, күрделі салым объектілерін
пайдаланатындар.
Күрделі салым объектілері: меншік, мемлекеттік меншіктегі жаңадан
салынған немесе модернизацияланған мүлік.
Инвестициялау критерийлері.
Қаражаттарды өндіріске бағалы қағаздарға және т.б. салу мына кезде қолайлы:
1. салым бойынша пайда банк депозитіне салғаннан гөрі жоғары.
2. инвестиция тиімділігі инфляция деңгейінен жоғары.
3. уақыт факторын ескере жоба риента белділігі ұқсас жобаларға
қарағанда жоғары.
4. кәсіпорынның активті рентабелділігі жобаны орындағаннан кейін
өседі және қарыз-қаражаттары бойынша орташа есептік ставкасынан
жоғары.
5. кәсіпорын стратегиялық жоспарына қарастырған жоба.

9 Тақырып. Корпорация капиталының құрамы мен құрлымы.
Кәсіпорындар мүліктік кешен ретінде мына мақсаттарға бағаланады:
• сату-сатып алу
• кепілге несие алу
• бухгалтерлік есеп мақсаттарында (қайта бағалау)
• жарғы капиталға үлес жасау
• реструктуризация және кәсіпорынды жою т.б.
Бағалау әдісі таңдау көп уақытта берілген уақытта кәсіпорын қандай
жағдайда және оның даму үрдістерінің жағдайына байланысты.
Қаржылық тандаудың негізінде бағалаушы кәсіпорының берілген уақыттағы
жағдайы туралы ой тұжырымдар жасап, маңызды көрсеткіштерді өзгеру себебін
талдап, өндірістік және кәсіпкерлік іс әрекетті кемелдендіру жөнінде,
сонымен қатар оны қаржыландырудың құрылымының өзгеруі жөнінде бірқатар
шаралар қолдана алады.
Қаржылық есептіліктің маңызы негізінен бағалаушыларға нақты
кәсіпорынның ағымдағы жағдайы туралы маманданған пікірлер шығаруға
көмектесетіні болып табылады. Қаржылық талдаудың нәтижесі табысты көзқарас
шегінде ерекше маңызға ие.
Бизнесті бағалау - иесіне пайда табуды қамтамасыз ететін мүлікті
комплекс ретіндегі компанияның бағасын анықтау. Бизнес бағасын анықтау
үрдісінде компанияның барлық активтерінің бағасы есептеледі. Жылжымайтын
мүлік, машиналар және өндірістік құрал-жабдықтар, қаржылық салымдар және
материалды емес активтер. Сонымен қатар компания жұмысың әсерлілігі, оның
өткендігі, қазіргі жағдайдағы және болашақтағы кірістері, даму үрдістері
және нақты нарықтағы бәсекелестік орта бөлек есептеледі.
Осындай құрылымдық көзқарастың нәтижесінде бизнестің нақты бағасы және
оның кіріс әкелу қабілеттілігі анықталады.
Бизнес дамуының болашақтағы даму үрдісі мен жағдайына байланысты
компанияның бағасын есептеу келесі көзқарастарды қолдануға негізделуі
мүмкін:
- Мүліктік көзқарас
- Кірісті көзқарас
- Салыстырмалы көзқарас

10 Тақырып. Корпорацияларда қаржылық жоспарлау
Қаржыларды жоспарлау кірістер мен шығыстар баланстарын басқару, түрлі
қайнар көздерден келетін қаржылық ресурстардың түсу жоспары арқылы, сонымен
қатар заттарды қолдануды реттеу арқылы жүзеге асады.
Ағымдағы және стратегиялық қаржылық жоспар үшін қаржылық қызмет
келесі міндеттерді атқарады:
- Жоспарлаудың обьектісін және түрін анықтау;
- Жоспарланатын мақсатты, ақша қорларының құрылымын реттеп, оларға
кіріс пен басқада қаржылық ресурстардың аударылым реттін анықтау;
- Қаржылық жоспарлар құрудың реттін анықтау;
Стратегиялық жоспар маңызды көрсеткіштерді, кеңейтілген қайта
өндірісті үрдістері мен прапорцияларын анықтап, мақсатты қойылымдардың
жүзеге асуының және инвестициялық стратегиялардың, күтілітін жинақтардың
басты түрі болып табылады. Ол кәсіпорынның стратегиялық құпиясын құрайды.
Ағымдағы қаржылық жоспарлау перспективті жоспарлардың негізінде
оларды нақтылыу және детальдау жолымен жасалады.
Салымдардың әр түрінің қаржыландыру көзімен байланыс жасалыныды. Бұл
үшін әдетте, ақша қорларының құрылу жұмсалу сметалары қолданылады. Бұл
құжаттар маңызды іс шараларды қаржыландыру жолын бақылау үшін, қорларды
толықтырудың оптимальды көздерін таңдау үшін және өз ресурстар салымдарының
құрылымы үшін өте қажет.
Қаржылық жоспарлау кезінде салымның әр түрінің немесе аударымдардың
қаржыландыру көзімен нақты байланысы жүзеге асады. Бұл үшін қаржылық
жоспарға тексеретін (шахматты) кесте құрылады. Онда тігінен қаржылық және
оларға теңдестірілген ресурстардың қолдану бағыттары көрсетілсе, көлденен –
қаржыландыру көздері яғни қаржылық және оларға теңдестірілген ресурстар.
Аталған кесте қаржылық ресурстарда қолданудың мақсатты сипаты анықтаумен
қатар кірістер мен шығыстарды баптар бойынша теңдестіріп, ақша қаражаты
қорларының резервтерін құруға мүмкіндік береді.
11 Тақырып. Қаржылық есеп беру – корпорация қаржылық жағдайының
негiзi.
Кәсіпорынды қаржылық талдаудың бірінші кезегінде берілген
кәсіпорынның орташа көрсеткіштері өткен уақыт аралығындағы көрсеткіштермен
салыстырылыды, сонымен қатар бәсекелестер кәсіпорынның көрсеткіштеріде
ескеріледі.
Талдау үрдісінде қаржылық коэффиценттері қолданылыды.
Қаржылық коэффициент – бір бухгалтерлік көрсеткіштің басқасына
қатынысы.
Әр түрлі коэффиценттке талдау және интерпритациялау бөлек алынған
талдау сипаттамаларына қарағанда фирманың қаржылық жағдайы туралы толық
түсінік береді.
Барлық қаржылық коэффиценттерді төрт топқа бөлуге болады;
қайтарымдылық коэффиценті, заемдық капиталдың үлесі, табыстылық және несие
берудегі пайыздық қамсыздандыруы. Фирманың қаржылық жағдайын анықтауда
бірғана көрсеткіш бізге толық ақпарат бере алмайды. Бұл барлық
көрсеткіштерге комплекстік түрде талдаудан кейін ғана мүмкін болады.
Төлем қабілеттілік – бұл кәсіпорынның уақытында және толығымен
өзінің төлемдік міндеттерін орындай алу қабілеттілігі. Бұлар сауда несие
және басқада ақшалай сипаттағы операциялардан туындайды.
Қайтарымдылық – кәсіпорын активтерінің ақша қаражаттарына өз
міндеттемелерін төлеу айналу мүмкіндігі, сонымен қатар қолдағы ақшалай
және тез жүзеге асырылатын активтер.
Талдау жүргізүді жеңілдету үшін баланс баптарының құрамдары
біріктірілген қажетті аналитикалық кескін түріндегі баланс-нетто
қолданылыды.

12 Тақырып. Корпорацияның қаржылық жағдайсыздығы.
Банкроттылық – қарыз болған субьектінің сотпен таңылған төлем
қабілетсіздігі және ол оны таратудың негізі.
Жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлғалардың
қабілетсіздігі, тұлғалардың қабілетсіздігі – бұл кредиторлардың ақшалық
міндеттерін қанағаттандыра алмау, еңбекке төлем төлеудегі оның ішінде еңбек
келісім шарты бойынша жұмыс істейтіндерге еңбекақы төлеуге қабілетсіздігі,
бюджеттке және бюджеттік емес қорларға міндетті төлемдерді төлеудегі
қабілетсіздігі.
Банкроттықты тану:
1. Банкроттықты тану еркін және міндетті түрде жүргізілуі мүмкін.
2. Банкроттықты еркін түрде тану қарыз болған субьектінің сотқа арызы
негізінде жүргізіледі.
3. Банкроттықты міндетті түрде тану кредитордың сотқа берген арызы
негізінде, егер ол заң актілері басқа тұлғалармен қарастырылған болса
жүргізіледі.
Банкроттық бойынша жүргізілетін реабилитациялық процедура.
Төлем қабілеттілігінен айырылған қарыздарға оның төлем
қабілеттілігін қалпына келтіруге бағытталған, заңға қайшы келмейтін шаралар
қолданылуы мүмкін.
Аталған шаралар реабилитациялық процедура шегінде жүзеге асырылады.
Орындалу уақыты және тәртібі банкроттық туралы заңмен анықталады.
Заңды тұлғаның жұмысының тоқтатылуы:
1. Соттың заңды тұлғаны банкрот деп тануы оның жойылуына әкеліп
соғады.
2. Банкрот – кәсіпорынның жұмысының тоқтатылуы мемлекеттік тіркеуден
шеттетілген уақыттан басталады.

3.Тәжірибелік сабағының жоспары

1 Тақырып. Корпорациялар қаржысы: Ұйымдастыру негiздерi және олардың
қаржы ортасының мазмұны.
1.Корпорациял қаржысын ұйымдастыру қағидаттары, мен қызметтері
2. Корпорацияның қаржы механизмі
3. Түрлі кәсіпкерлік шаруашылық нысандағы кәсіпорындар қаржысын
ұйымдастыру ерекшеліктері.
4. Өндірістиімділігін жоғарлатудағы корпорациялар қаржысының ролі.
5. Корпорациялардың қаржы қызмет орындарының мәселелері

2 Тақырып. Қаржы - несие шешiмдерiн қабылдаудағы қаржы – экономикалық
есептеудiң математикалық негiздерi.
1. Ақшаның уақытша құндылығы туралы түсiнiк. Капиталдың нақты және
болашақтағы құны. Дисконттау және компаундтау
2. Жай және күрделi пайыздар. Жай есептік ставка
3. Ссудалық пайыздардың күрделі ставкалары. Күрделi есептік ставка.
4. Есеп шығару.
Есеп №1.
200 000 тенге 1,5 жылға салынған. Пайыз мөлшерлемесі:
а) жылдық 12 %;
б) жарты жылдық 6 %;
в) тоқсандық 3 %;
г) айлық 1 % .
Жинақталған сома мен пайыздар сомасын тап
Есеп №2.
100 000 тг. 7 айға жылдық 9% бойынша салынған. Жинақталған соманы тап
Задача №3.
5 жылдан кейін $3000 ие болу үшін жылдық 7 % -бойынша бүгінгі күні қанша
ақша салу қажет.

Задача №4.
Күрделі пайыз бойынша100 000 тенге 2 жылға жылдық 12 % салынған.

3 Тақырып. Корпорацияның негiзгi капиталы.
1. Амортизация, оның негізгі капиталда жаңартудағы орыны. Есеп шығару.
2. Материалдық емес активтер оларды сатып алу мен амортизациялау көздері
Есеп №1.
Компьютер клубының ғимаратының жыл басындағы құны 5 млн тенге, компьютерлер
құны – 2 млн. тг. Жоспарлы жылы пайдалануға тамыз айында 1,2 млн тенгеге
компьютерлер енгізіледі. Пайдаланудан компьютерлер мына кезде шығартылады –
шілдеде 200 мың тг., тамызда 500 мың тенгеге.
Есеп №2.
Бастапқы құн 5000 мың теңге, жойылу құны 500 мың теңге. Қызмет ету мерзімі
10жыл. Амортизацияны анықтаңыз.
Есеп №3.
Фотосалон құрылғысының бастапқы құны 650000 теңге, жойылу құны 50000 теңге.
Құрылғы 24500 сағат бойы жұмыс істей алады, осы уақытта 3 млн.сурет басып
шығара алады. Есеп беру құжаттарына сай құрылғы есеп жылы 2500 сағатта
70000 сурет басып шығарды.
Есеп №4.
Кумулятивтік әдіс бойынша амортизацияны тап. ПС = 20000тг., ЛС = 2000тг.,
қызмет ету мерзімі = 5 жыл.

4 Тақырып. Корпорацияның айналым капиталы.
1. Корпорацияның айналым капиталының экономикалық мәнi және ұйымдастыру
қағидалары. Айналым капиталының жiктелуi
2. Айналым капиталында Корпорацияның қажеттiлiгiн анықтау. Тапсырмаларды
шешу
3. Айналым капиталын қалыптастырудағы қаржыландыру көздерi. Тапсырмаларды
шешу

Есеп №1. Меншік айналым қаражаттар нормативін анықтау

Баптар Айналым
қаражаттар нормасы
1.Шикізат және негізгі материалдар 1400
2.Көмекші материалдар 98
3.Отын
2
4.Жөндеуге қосалқы бөлшектер 167
5.Ыдыс
180
6.Аяқталмаған өндіріс 761
7.Болашақ кезең шығыстары 32
8.Дайын өнім
800
Барлығы:

Жыл басына норматив ?

Жыл соңына меншік айналым қаражаттар нормативін анықтауға запас нормасы мен
мәліметтері

Баптар
1.Шикізат және материалдар, күндер 4 1403,4
2. Көмекші материалдар 9
58,6
3. Отын, күндер 10
2,5
4. Жөндеуге қосалқы бөлшектер, % 2 170,34
5. Ыдыс, мың. тг. 10
190
6. Аяқталмаған өндіріс, күндер 2 867,8
7. Болашақ кезең шығыстары, мың тг. 8 59.0
8. Дайын өнім, күндер 2
874,7
Жыл соңындағы норматив= 26793.4

Өсім -?

5 Тақырып. Өнiмдi өндiрiп өткiзу шығындары мен корпорацияның басқа да
шығыстары.
1. Корпорация шығыстарының жалпы сипаттамасы. Кәсiпорынның ақша
шығыстарының жiктелуi
2. Өндiрiске және өнiмдi өткiзуге, жұмыс пен қызмет көрсетуге кететiн
шығыстарды жоспарлау. Өндiрiске және өнiмдi өткiзуге, жұмыс пен
қызмет көрсетуге шығыстардың сметасын құру.
3. Тапсырмаларды шешу

Есеп №1. Өндірістік шығындар сметасы

Шығындар
Жыл бойы Соның ішінде 4 тоқсан
1. Шикізат және материалдар
116308 31894
2. Көмекші материалдар
2090 592
3. Отын
61 21
4. Энергия
3360 1182
5. Амортизация
10500 3130
6. Еңбек ақысы (аударымдарды ескере) 9170
2540
7. Басқада шығыстар
1220 313
8. Өндірістік шығындар жиынтығы*
9. Өндірістен тыс шоттарға көшірілген 898
225
10. Жалпы өнім шығындары*
11. Аяқталмаған өндіріс қалдықтары
бойынша өзіндік құнның өзгерісі -1300
-400
12. Өндірістік өзіндік құн*
13. Сату шығындары (тұрақты) 2265
606
14. Тауарлы өнімнің толық өзіндік құны
15. Тауарлы өнім, кәсіпорынның
Көтерме сауда бағасы бойынша 149800
40950
16. Тауарлы өнімді 1 теңгеге шаққандағы шығындар*

Есеп №2

Көрсеткіштер
Сома
1. Жоспарлы жыл басындағы өткізілмеген өнім қалдықтары
а) өнірістік өз.құн бойынша
4300
б) кәсіпорынның
Көтерме сауда бағасы бойынша
7500
2. Жоспарлы жыл соңында өткізілмеген өнім қалдықтары
12

6 ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
«Қаржы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен
Геология оқу - әдістемелік кешен
Геоморфология оқу - әдістемелік кешен
Оқу-әдістемелік кешен
«Жарнама психологиясы» (оқу-әдістемелік кешен)
Студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен
“Мектеп педагогикасы” оқу-әдістемелік кешен
Пәннің оқу - әдістемелік кешені "қаржы"
Корпоративтік қаржы ұғымы
“Менеджмент” пәні бойынша оқу - әдістемелік кешен
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь