Казақ өлкесі мен тарихын зерттеу барысында тарихи мәліметтердің жинақталуы мен сипаты


1861 жылғы реформадан кейінгі Ресейдің әлеуметтік-экономикалық дамуы тез қарқынмен алға басты және сондықтан күн тәртібіне отарлық шет аймақтардың байлықтарын игеру, олардың ресурстарын зерделеу мен зерттеу мәселелері қойылды. Мұнда орыс географиялық қоғамына едәуір мән берілді. 60-жылдардың өзінде-ақ оның Орынбор бөлімін ашу туралы қойылды. Орынбор генерал-губернаторы бөлім ашудың практикалық пайдасын көздей отырып, 1867 жылдың басында ішкі істер министріне былай деп жазды: «Мысалы, көп жерлерден белгілері табылса да, тас көмір кен орындарының болуы белгісіз, дала өңіріндегі егіншіліктің, демек, отырықшылықтың жағдайлары мен көлемінің мүмкіндіктері белгісіз. Оның бір жағында мәселелер және өте елеулі мәселелер туындап отыр, оларды шешу кезінде өлкені егжей-тегжейлі ғылыми зерттеудің кемшіліктері сөзсіз дерлік қателерге ұшырады» /8/.
Елдің шығыс аудандарын, бірінші кезекте Сібір мен Қазақстанды игеруден кейін Батыс Сібір бөлімі ашылды. Омбыда Батыс Сібір деп аталатын бөлім ашу туралы өтінішті орталық қоғамға Дала өлкесінің генерал-губернаторы Н.Г. Казнаков жазды. Ол 1877 жылғы 30 шілдеде сол кезге дейін-ақ Омбыда болған Императорлық орыс географиялық қоғамының кейбір толық мүшелеріне өзінің арнайы Батыс Сібір бөлімін құру туралы өтініш жасағанын хабарлады. Бүл өтініш «аса жоғары мәртебелінің назарына ілініп», бөлімге жыл сайын 2 мың сом алып отыруға рүқсат етілді /9/. Кейіннен бөлім туралы ереже бекітіліп, ол өзінің ғылыми жұмысын бастады.
XIX ғасырдың аяғында орыс географиялық қоғамының Түркістан бөлімі ашылды. 1895 жылдың аяғында Түркістан генерал - губернаторы А.Б. Вребский императорлық орыс географиялық қоғамының алдында оның Түркістан бөлімін ашу туралы өтініш жасады. Сөйтіп бұл бөлім 1896 жылғы 20-мамырда ашылды.
XIX ғасырдың аяғында қоғамның көптеген көрнекті өкілдеріне жергілікті жерлердегі бөлімдердің де кең-байтақ Қазақстан кеңістігін зерттеу жөнінде алға қойылған міндеттерді атқара алмай отырғаны белгілі болып, күн тәртібіне бөлімдер құрамында бөлімшелер ашу туралы мәселе қойылды. Батыс Сібір бөлімі Семей бөлімшесінің ашылуы осылайша дайындалды. Өлкені зерттеу ісіне қосқан үлесі, сондай-ақ, өзінің ғылыми-практикалық жұмысы бойынша ол Қазақстанның шығысындағы аса ірі ғылыми мекемеге айналды. Бұған, біріншіден айдауда жүрген зиялылардың көптеп шоғырлануы ықпал етті, екіншіден, Семейдің өлкедегі ірі экономикалық және мәдени орталыққа айналуы себеп болды.

Пән: Қазақстан тарихы
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде қызмет ету — патриотизм мен
интернационализм мектебі

Қоғамымызды түбегейлі кайта күру, елді әлеуметтік-экономикалык токыраудан
шығарудың ірі аукымды, күрделі міндеттерін шеше отырып, Қазақстан
Республика-сының басшылыры жаңа уакыт адамын, оның идеялык-адамгершілік
келбетін калыптастыруға ерекше мөн береді. Идеологияльщ жүмыс жөніндегі
республикалық мөслихатта президент Н.Ө.Назарбаев экономикалык реформалар
халық жаппай қолдайтын белгілі бір идеяльщ түғырсыз іске аспайтыньш атап
көрсетті. "Қоғамның идеялык түтастығы — Қазакстан дамуының шарты" деген
еңбегінде өз ойын жал-ғастыра отырып, мемлекет басшысы былай деп атап
көрсет-ті: "Белгіленген шептерді алу куатты саяси, интеллектуал-дык, және
рухани колдауды талап етеді". Бізге тек экономикалык, үйымдык, кадрлық
ерлеуді қамтамасыз етіп какэ. қоймай, қоғамды нығайтатын орта калыптастыру
керек.
Қоғамның топтасуының бағыттарының бірі — қазаі--стандық патриотизмге
төрбиелеу идеясы болуы тиіс. Шынайы патриотизмді калыптастыру — жеке
түлғаның нык саяси түрғыда өзін-өзі накты айқындау деген сөз. Оны мемлекет
туына, елтаңбасына, өнүранына күрметпен қарауға, заңға бағыну, үкіметті
сыйлауға төрбиелеуден бастау керек. Әрбір адам бала жасынан: "Ңазакстан —
менің Отаным, ол мен үшін жауапты болғаны сияқты, мен де ол үшін
жауаптымын" деген қарапайым ойды меңгеруі керек.
Республика жастарын Отан корғаушы ретінде жауын-герлік жөне адамгершілік
жағынан жан-жакты төрбие-леуде, елдің тағдыры, жас егеменді мемлекеттің
кауіпсіздігі алдында жоғары жауапкершілік сезімін калыптастыруда әскери
кызметтің орны зор.
Армия жасөспірімдердің азаматтық калыптасуын аяқтайды десе де болады,
жас, өрі орнықпаған мінезін шыңдайды, үйымшылдьщка, төртіпке үйретеді.
Жастарды төрбиелеудің мемлекеттік жүйесінің қүрамды бөлігі бола отырып,
Қарулы Күштер — жастар үшін өмір мектебі болып есептеледі. Әскери кызметтің
үйымшылдык рухы, оның коғамдык күрылымы, тәрбиелеу процесінің кешенді
сипаты жауынгерлердің саяси шынығуын, ерлігін, жоғгры моральдык-
адамгершілік касиеттерге ие болып, oeiv и шеберлік, патриоттык пен
интернационалистік қасиеттерді кальштастырудың тікелей ортасы болып
табылады.
Әскери кызметте өскери шынығудан өткен жастардың бейбіт еңбекте де
ездерін оте жаксы жағынан көрсететінін көптеген мысалдар дәлелдеуде.
Өскери еңбек үрдісі барысында басшылык, белгілеген ел бағытын жүзеге
асыра отырып, жауынгер өз міндетін терең сезіяеді, өз еліндегі реформаларды
іске асыруда ғана емес, ТМД-ның өзге елдеріндегі өзгерістерге катысты да ез
орнын коре біледі. Бүның өзі жауынгерге Отанының тағдырына интернационалдьщ
жауапкершілік, Достастык мемлекеттеріндегі бейбітшілік пен демократия
сезімін, шетел халыктары алдындағы озінің интернационалдык борышын сезінуге
ыкпал етеді.
Өскери кызмет барысында, озінің патриоттык және интернационалдык борышын
орындау барысында идея-ларды белсенді түрде саналы кабылдап кана коймайды,
оны терең түсінеді, акылымен де, жүрегімен де кабылдайды, сөйтіп, жеке
көзкарасына, мінез-күлық принципіне айналдырып, накты коғамдьщ-пайдалы
істерде керсетеді.
Патриотизм — адамдардың өз Отанына деген сүйіс-пеншілігі мен адалдығын
корсететін сезім. Ол адамның өз Отанын күшті де айбынды етіп, гүлдендіруге
үмтылуымен сипатталады, капдай да бір қастандык өрекеттерден Отанын
қорғауға дайын болуын білдіреді. Патриотизм сезімі — ез халкьшың
өлеуметтік, мәдени жеңістері үшін мақтану, оның жауынгерлік және еңбек
дәстүрлеріне үкыптылықпен қарау. Патриотизм, сондай-ак туған жерге, ата-
бабасы жат кап жерге күштарлық сиякты терең перзенттік махаббатты да
білдіреді.
Патриотизмнің адамгершілік сипаты — керек уақытта адамның өзіне "керек"
деп бүйрық беріп, ауыр сын сәтінде "істей алмаймын" дегенді жеңе білуі.
Патриотизмнің мәнін түсшдіргенде, өркашан оның негізінде хальщтың оз
Отанына деген махаббаты мен адалдығы жатканын үмытпау керек.
Қазіргі жағдайда республиканың әр азаматының Отанның кауіпсіздігі,
Қазақстан халкының бақыты мен гүлденуі оның ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қазақ гуманитаристикасы және ұлт тарихын зерттеу
Шәкәрім шығармаларының тарихи сипаты мен адамгершілік үлгісі
Қазақ тілінің тарихи лексикологиясы: проблемалары мен міндеттері
Мәліметтердің өзара байланысы мен информациялық қарым-қатынасы.
Педагогиканың тарихи-қоғамдық сипаты
Қазақ тілі тарихын зерттеудің әдістері
Адам санасының қоғамдық – тарихи сипаты
Бірінші дүниежүзілік соғыстың тарихын зерттеу
Баласағұн қаласының тарихын теориялық-методологиялық тұрғыда зерттеу
Зеренді өлкесі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь