Банктік маркетингтің теориясы және оның маңыздылығы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 БАНКТІК МАРКЕТИНГТІҢ ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.1 Банктік маркетинг теориясы және оның даму эволюциясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2 Банктік маркетингтік қызметтерді ұйымдастырудың негізгі элементтері мен тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
1.3 Банктік маркетингтің әлеуметтік . экономикалық мәні және оның концепциясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15

2 ҚАРЖЫ НАРЫҒЫНДАҒЫ «НҰРБАНК» АҚ МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
2.1 «Нұрбанк» АҚ ның эволюциялық дамуына маркетингтік сипаттама ... ... ... 19
2.2 «Нұрбанк» АҚ ның жалпы шығындарымен табыстарын, активтері мен пассивтерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26
2.3 «Нұрбанк» АҚ ның маркетингтік қызметін жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... 29

3 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕ МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ БАҒЫТТАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..38
3.1 «Нұрбанк» АҚ.ның маркетингтік қызмет көрсетуінің басты бағыттары ... 38
3.2 «Нұрбанк» коммерциялық банктің қызметтерін салыстырмалы талдауы ... 51
3.3 Факторинг коммерциялық банктердің маркетингтік қызметін жетілдірудегі ең тиімді бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..56

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .64

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..66
Дипломдық жұмыстың өзектілігі қазіргі уақытта Қазақстан банк жүйесіндегі жағдайы әлемдік дағдарыстың әсерімен жаңаша бағытта дамып жетілуі маңызды. Ел экономикасын дамытуда коммерциялық банктердің экономикаға тигізетін әсері өте жоғары. Олар нарық жүйесін дамыта отырып, елдің әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсартуда маңызды орынды алады.
Коммерциялық банктердегі маркетинг бүкіл банктің дамуына, оның болашақтағы табысытылығы мен тиімді қызмет атқаруына жол ашады.
Дамыған елдерде банктік маркетингті шаруашылықтың тиімділігін көтеруде, сондай ақ қоғамның дамуында маңызды факторларға жатқызады.
Шетел банктердің тәжірибесіне қарасақ, банк қызметінің алға басуын қамтамасыз ететін стратегиялық бағдарламалармен қатар, олардың менеджменттік, маркетингілік белсенділігінің дәрежелерін жеке дара қарауымыз керек. «Маркетинг» түсінігі нарық, яғни нарықта шаруашылық субъектілерінің дамуындағы негізгі де тиімді бағыттары. Осыған байланысты банктік маркетинг деген сөз, банктің және оның ұжымының қызметтерінің нарықта және ұйымдастырылуы деуге болады.
Қазақстан Республикасындағы банк секторының дамуы қаржы жүйесінің ең табысты және тұрақты элементтерінің бірі болып табылады. Біздің банк жүйеміз ТМД елдерінің ішінен алдыңғы қатарлы деп саналып, Ресейдің банк жүйесінен кейбір көрсеткіштері мен жетілу жолдары арқылы көп уақыт бойы алда тұрды. Сондықтан банк маркетингінің мәселелерін ашып көрсетуіміз қазіргі уақытта өзекті болып саналады.
Банк маркетингі нарықтың ерекше стержені ретінде тек дамыған нарықтық экономика жағдайында ғана пайда болады. Банк операцияларының өркениетті елдерде қабылданған деңгейге дейін жетуі келесі қызметтердің болуымен сипатталады:
- бағалы қағаздармен,
- несиелік карточкалармен,
- валютамен жүргізілетін операциялар,
- басқа банктер мен коммерциялық құрылымдардың акцияларын тарату мен үнемдеуге көмектесу,
- клиенттерге олардың қаражаттарын рационалды түрде салуға, инвестициялық жобаны бағалауға көмектесу,
- лизинг,
- факторинг басқа да қызметтер.
Нарықтық экономика несиелік мекемелер арасындағы қаржылық нарықтағы нақты бәсекеге негізделген, кәсіпорындарды мемлекеттік қаржыландыруға көшетін, инфляцияға әкелетін, нақты инвестициялық жобалар мен бизнес – жоспарларды нарықтық механизммен несиелендіру, жаңа тауар массасын құруға көзделген банк маркетингі арқылы жүріп отырады.
1991 жылы Қазақстанның алдында тарихи өзгерістер болды. Еліміз нарықтық экономикалық қайта құрулар жолында халық бірлігіне, әлеуметтік әділеттілігін және қоғамның барлық күштерінің бірігуінің қағидаларына негізделген тәуелсіз, егеменді мемлекет құруға бет алды. Бұл баламасы жоқ, революциялық қадам болды: социалистік әкімшіл - әміршіл басқару негізінде экономикаға пара – пар жаңа шаруашылық жүйесін құру.
1. Закон РК «О банковской деятельности»
2. "Положение об экономических нормативах" (28.03.2004г., пр.№ 7);
3. "Положение о предоставлении права банкам второго уровня на открытие корреспондентских счетов друг у друга" (28.03.2004г., пр.№ 7);
4. "Положение о классификации ссудного портфеля и порядке формирования резервов (провизии) для покрытия убытков от кредитной деятельности банками второго уровня Республики Казахстан" (20.07.2005г., постановление N76);
5. "Инструкция о порядке предоставления банками Республики Казахстан данных для расчета пруденциальных (экономических) нормативов" (20.07.2005г., постановление N 95);
6. Банковское дело: стра¬тегическое руководство. -М.: Консалтбанкир, 2003. -432 с.
7. Банковское дело. /Под ред. Лаврушина О. И./. М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр. 2002.
8. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. М., 2002.
9. Долан Эдвин Дж. Деньги, банки и денежно-кредитная политика.-Санкт-Петербург, 1999.
10. Долан Эдвин Дж., Лидсней Дэйвид Е. Рынок. Микроэкономическая модель.-М.,2005.
11. Ефимова Л.Г. Банковское право. М.: БЕК, 2007.
12. Захаров B.C. Банковская система и ее роль в стабилизации экономики // Деньги и кредит. 2001. № 3. С.З.
13. Турысова К.Т., Есентугелов А. Экономические реформы, состояние экономики, пути и перспективы экономического развития. - Алматы.2001.
14. Назарбаев Н.А. Концепия внешней политики требует адаптации к совре-менным условиям. «Казах¬станская правда», 3 октяб¬ря 2005г.
15. О положении в стра¬не и об основных направле¬ниях внутренней и внешней политики на 2007 год. Еже¬годное послание Президен¬та республики народу Ка¬захстана. «Казахстанская правда», 4 сентября 2006г.
16. Лидеры и аутсайде¬ры. Экспресс-оценка финан¬сового состояния казах-станских банков. Деловое обозрение «Республика», № 44 (76) 15 ноября 2006г.
17. Консультативное письмо Базельского комите¬та по банковскому регулированию (Базель, апрель 2002г.)
18. Журнал «Банки Ка¬захстана», №№ 1,2,3 2003г., №№ 1-10 2004г., №№ 1-6 2005г, №№ 3-7 2008г.
19. Саханова А.Н. Исследо¬вание и развитие кейс-ме¬тода. Алматы: Экономика, 2007.-74с.
20. Банки Казахстана № 1.2007
21. Банки Казахстана № 4.2008
22. Альфа Навигатор. Корпоративный журнал НурБанк. Спец. выпуск. «БОР» 2008.
23. Нацбанк РК. Банковская система за 10 лет независимости Казахстана. Алматы: Деловая литература и образование, 2000.
24. Конакбаев Б.Ж., Нуркенова Б.С. Банковский маркетинг на современном этапе.// Экономическое обозрение НБ РК.- 2001 - №2.
25. Сейткасымов Г. С. Банковское дело. – Алматы: Экономика, Каржы
Каражат, 1998
26. Данько Т.П. Управление маркетингом. - Москва: ИНФРА, 1997.
27. Тулембаева А. Маркетинг в банковской системе Казахстана.// АльПари-2007-№2
28. Гайдунько Д. Банковский маркетинг в современных российских условиях.// Банковские технологии. - 2007 - № 11.
29. Банки Казахстана. - 2008 - №10, с. 25.
30. Банки Казахстана. - 2005 - №5, с. 24.
31. Банки Казахстана.- 2005 - №12, с. 57.
32. Стоянова Е. С. // Финансовый менеджмент: теория и практика. Москва. 2008
33. Уткин Э. А.// Банковский маркетинг. Москва. ИК «Инфра-М».1995
34. «Финансы и кредит» под редакцией А.А. Адамбековой, Л.П. Корниловой. Алматы.2005
35. Копбаева Г.П., Ергенбекова Н.С. Стратегическое планирование в банке: основные аспекты.//Банки Казахстана -2003. -№3, с. 28
36. Сайт: www.swot-analysis.ru
37. Ф. Котлер. Основы маркетинга. Москва. «Бизнес-книга», ноябрь 1995
38. Майкл Портер «Конкуренция». ИД «Вильямс». Москва. 2001
39. Краткий статистический ежегодник Казахстана. 2008.
40. Варьяш И.Ю. Банковская социология. Экспертные оценки в банковском деле. Москва: Альфа, 1999
41. Нацбанк РК. Статистический бюллетень. - 2008. - №3.
42. Джоэл Джей Дэвис. Исследование в рекламной деятельности: теория и практика. Москва: ИД «Вильяме», 2003
43. Афанасьев И. Мониторинг банковской рекламы.//Advertising/ - 2004 -№1
44. Том Хопкинс. Искусство торговать. Москва, 2000
45. Баранов П.А. Особенности рекламы в коммерческих банках.// Финансы и кредит. - 2006.- №10-11.
46. Абдильманова Ш.Р. Некоторые аспекты формирования имиджа банков в Казахстане./ Банки Казахстана - 2000 -№ 1-2.
47. Абдильманова Ш.Р. Влияние рекламы на формирование имиджа банков в Казахстане.// АльПари - 2000 - № 5
48. Закон "О Национальном банке РК" Указ Президента Республики Казахстан от 30 марта 1995 года № 2155 (имеющий силу закона).
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.................................................3
1 БАНКТІК ... ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... Банктік ... ... және оның ... ... ... қызметтерді ұйымдастырудың негізгі элементтері мен
тәсілдері...................................................................
.......................................................10
1.3 Банктік маркетингтің әлеуметтік – экономикалық мәні және ... ... ... ... АҚ ... ... ТАЛДАУДЫҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ...............................................19
2.1 «Нұрбанк» АҚ ның эволюциялық дамуына маркетингтік
сипаттама............19
2.2 «Нұрбанк» АҚ ның жалпы шығындарымен табыстарын, активтері мен
пассивтерін
талдау......................................................................
...............................26
2.3 ... АҚ ның ... ... ... ... ... МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ
БАҒЫТТАРЫ..............................................................38
3.1 «Нұрбанк» АҚ-ның маркетингтік қызмет көрсетуінің басты
бағыттары....38
3.2 ... ... ... ... ... талдауы....51
3.3 Факторинг коммерциялық банктердің маркетингтік қызметін жетілдірудегі
ең тиімді
бағыттары...................................................................
...............................56
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
......................................64
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... ... ... ... ... жағдайы әлемдік дағдарыстың әсерімен жаңаша бағытта дамып
жетілуі маңызды. Ел ... ... ... ... тигізетін әсері өте жоғары. Олар нарық жүйесін дамыта отырып,
елдің әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсартуда маңызды орынды алады.
Коммерциялық ... ... ... ... ... ... ... мен тиімді қызмет атқаруына жол ашады.
Дамыған елдерде банктік ... ... ... ... ақ ... ... ... факторларға жатқызады.
Шетел банктердің тәжірибесіне қарасақ, банк қызметінің алға ... ... ... ... қатар, олардың
менеджменттік, маркетингілік ... ... жеке ... ... ... ... ... яғни нарықта шаруашылық
субъектілерінің дамуындағы негізгі де ... ... ... ... маркетинг деген сөз, банктің және оның ұжымының қызметтерінің
нарықта және ... ... ... ... банк ... ... қаржы жүйесінің ең
табысты және тұрақты элементтерінің бірі ... ... ... ... ТМД елдерінің ішінен алдыңғы қатарлы деп саналып, Ресейдің ... ... ... мен ... ... арқылы көп уақыт бойы
алда тұрды. Сондықтан банк маркетингінің мәселелерін ашып ... ... ... ... ... маркетингі нарықтың ерекше стержені ретінде тек дамыған нарықтық
экономика жағдайында ғана ... ... Банк ... ... қабылданған деңгейге дейін жетуі келесі ... ... ... ... ... ... валютамен жүргізілетін операциялар,
- басқа банктер мен ... ... ... ... ... көмектесу,
- клиенттерге олардың қаражаттарын рационалды түрде ... ... ... ... ... факторинг басқа да қызметтер.
Нарықтық экономика несиелік мекемелер ... ... ... ... негізделген, кәсіпорындарды мемлекеттік қаржыландыруға
көшетін, инфляцияға әкелетін, ... ... ... мен ... ... ... механизммен несиелендіру, жаңа тауар массасын құруға
көзделген банк маркетингі арқылы жүріп отырады.
1991 жылы Қазақстанның ... ... ... болды. Еліміз
нарықтық экономикалық қайта құрулар жолында халық бірлігіне, әлеуметтік
әділеттілігін және ... ... ... бірігуінің қағидаларына
негізделген тәуелсіз, егеменді мемлекет құруға бет алды. Бұл баламасы жоқ,
революциялық қадам ... ... ... - ... ... ... пара – пар жаңа ... жүйесін құру.
20 жыл ішінде егеменді Қазақстан терең экономикалық ... ... ... ... өмір сүру ... ... ... барлық
қызметтер мен тауарлар ... күрт ... ... ... басынан кешірді.
Қазір бүкіл әлем жұртшылығы экономикалық дағдарыстың қиындықтарын
бастан өткеруде.
Жаһандық дағдарыс дауылы ... ... де ... ... салқыны бізді де айналып өткен жоқ. Оқтын-оқтын айналып соғатын әр
деңгейдегі ... ... ... дейін де төтеп беріп келді.
Тәуелсіздік шежіресін парақтасақ, күйреген кеңестер империясының
орнына жаңа мемлекет құру ... ... ... жоқ. ... ... ... қалпына келтіру, оны жаңаша даму жолына түсіру – тақыр
жерден тау тұрғызғанмен бірдей еді. Ел ... ол ... да ... ... ... соңында Шығыс Азияда басталған ... ... ... тағы бір ... ... ... Дер кезінде
қабылданған дұрыс шешім, ұтымды іс-қимылдың арқасында ... одан да ... өте ... ... ... сындарлы жылдар мен күрделі кезеңдерде
лайықты ... ... ... ... түсті. Ел дамуының жаңа
бағыттарын айқындап, ... алға ... ... Сол сияқты қазіргі
әлемдік дағдарыс та өткінші ... ... ... ... ... ... ұлы ... деп, сабыр сақтап, ынтымақ-бірлігін бекіте түскен.
Қиындықтарды бірлесіп жеңіп отырған.
Мемлекет дағдарыстың алдын алудың барлық шараларын жасауда. ... ... ... қаражат қазір отандық экономиканың кідіріссіз жұмыс
істеуіне қызмет ете бастады. Әлеуметтік ... ... ... Олай ... бұл ... да ... ... өтетініміз айдай
анық. Дағдарыстар өтеді, кетеді. Ал ... ... ұлт ... ... ... ... мәңгі қалады. Алдымызда бізді үлкен белес
күтіп тұр. Ол – ... ... ... жылдығы. Дүние дамуымен
есептегенде жиырма жыл деген көп те емес шығар. Бірақ біз үшін ... ... бір ... ... Олай ... ...... жылдармен өлшенетін арман-аңсарының жүзеге асқан ақиқаты. Сол
себепті тәуелсіздіктің әрбір жылының ... үшін мәні ... ... ... ... түскен қандай да бір сынаққа қарамастан еліміз
тәуелсіздігімізді нығайту жолындағы жасампаз істерімізді жалғастыра бермек.
Барша ... ... ... ... ... біз
алмайтын асу, біз жеңбейтін кедергі болмайды.
«Бүгінгі таңда көптеген қиыншылықтар артта ... деп ... да ... ... ... мақсаты – банк маркетингінің түсінігін қарастыру,
шетел ... банк ... ... ... анықтап,
тәжірибесін үйрену, «НұрБанкі» АҚ мысалында банк ... ... ... ... ... болып:
- Банктік маркетингінің теориялық негізі және мәні, маңызы;
- Банк ... ... ... ... ... ... ... банктердегі маркетингтік қызметтердің бағыттары;
- «НұрБанкі» АҚ-ның маркетингті қызметтерінің ерекшеліктері;
- «НұрБанкі» ... ... ... ... Банк ... ... шетелдік жолдары;
- Банк маркетингті жетілдірудің Қазақстандық жолдары;
- ... ... ... ... банк ... ... ... банк менеджментінің жағдайын көрсетеді.
Дипломдық жұмыстың зерттеу ... - «II ... ... ... ... ... АҚ мысалында.
Сондықтан дипломдық жұмыстың жаңалығы ретінде қазіргі әлемдік дағдарыс
кезеңінде Банк маркетингінің Қазақстанда қалыптасуындағы ... ... ... ... төрт мега ... ... тұралап бір орында тұрып
қалуы және кішігірім ... ... ... ... ... ... құрылымы кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан және
қолданылған әдеби оқулықтардан тұрады:
Бірінші бөлімде банк ... ... ... және оның
ерекшеліктері, банк қызметтерін нарықта ... ... ... ... ... маркетингтің бағыттары
қарастырылды.
Екінші бөлімде «НұрБанкі» АҚ-ның маркетингтік қызметтерін талдаудан,
«НұрБанкі» АҚ-ның ... ... ... ... ... басқару қызметтерін талдаудан және Қазақстан Банктерінің
әлемдік қаржы дағдарысы кезеңіндегі рейтингтері туралы баяндалады.
Үшінші бөлімде банк маркетингінің Қазақстанда даму ... ... ... жолдары, Банк маркетингін жетілдірудің Қазақстандық жолдары,
Әлемдік қаржы дағдарыстарының Қазақстан банк жүйесіне ... мен ... ... ... ... банк ... ... ұсыныстар бар.
Жұмыстың тақырыбы жоғарғы оқу студенттеріне арналған оқулықтар мен
ғылыми әдебиеттерде қарастырылу дәрежесі кең. Осы ... ... ... ... ... Конституциясы, Қазақстан Републикасының
банктердің қызметін реттейтін Заңдар, және ... ... ... ... ... ... ... реттеу Заңы,
Қазақстан Республикасы Президенттің Жарлықтары, Ұлттық Банктің Қаулылары,
Ережелері, АӨҚО, оқу әдебиеттері пайдаланды.
1 ... ... ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... Банктік маркетинг теориясы және оның даму эволюциясы
Маркетингтің пайда болу тарихы көне замандарда жатыр. ... ... ... ... ... мен ... ақшалай-тауарлық
қатынастың қалыптасуы мен дамуының алғашқы кезінде пайда болды. Тауарлар
жарнамасы туралы мәліметті Шумердің, ... ... ... ... тарихи құжаттарынан кездестіруге болады.
Мәселен, 1650 жылы «Минуи» сауда фирмасының бір қызметкері ... ... ... ... ... Бұл дүкенде алғаш рет әр түрлі
тауарлардың сұранысы мен ұсынысы, өтімді ... ... ... ақпараттарды топтастыру, сатып алушының тауарды қайтып ... ... ... ... ... ... ... кепілдікті мерзімнің болуы,
жарнама секілді бірқатар маркетингтің негізгі принциптері пайдаланылды.
Экономиканың, социологияның және басқарудың ... ... ... ... ... маркетингтің теориялық негіздерін американдық Сайрес
Маккормик (1809-1884 жж.) жасады. Тарихта ол алғашқы комбайнды ... ... Тек ... білімі болса да, ол нарықты зерделеу және
талдау, баға ... мен ... ... ... ... ... мен
оларды таңдау секілді казіргі заманғы маркетингтің ... ... ... бәрі ... ... фирмасының өркендеуіне әкелді.
XX ғасырдың 20-30-жылдарында маркетингке ... ... ... болды. Ағылшын экономисі Еджеми Маккарти маркетинг
мазмұнын түсіндіріп беруге арналған үлгіні ... Бұл үлгі - ... бага ... ... (рlасе) пайда (profit) - негізгі ... ... «4-Р» ... ие болды.
Маркетинг кәсіпкерлік қызметтің түрі ретінде өнеркәсіпте 50-ші жылдары
кеңінен тарағаны ... Банк ... ол 60-шы ... банк ... ... ... әрі белгілі бір қызмет көрсетулерге деген қажеттіліктерді
қанағаттандыратын сала ретінде әйгілеген ... ... ... ... ... маркетингтің маңыздылығын бағалаған банктер өздерін
және өз ... ... ... Бұл ... ... ... ... пайда болды.
Кейінгі 80-ші жылдар банк маркетингісінің коммерциялық банктерді
басқарудың тұтас жүйесі ретінде ресімделеуімен ... ... ... маркетингтің әдістері мен тәсілдерін пайдаланып жүр.
Маркетинг дегеніміз не және оның банк саласына енуіне не ... ... ... ... маркетинг анықтамасы кеңінен
тараған.
Маркетинг-бұл тауарлар мен қызмет көрсетулердің ағынын өндірушіден
тұтынушыға бағыттайтын ... ... ... Ол тек ... және
нақты тұтынушыға қажетті өнімдерді өндіруге әрі өткізуге бағдарланады.
АҚШ-та маркетингке жұмсалатын шығын ... ... ... ... 60%-ін ... Бұл бүгінгі күнгі жағдайдағы ... ... ... ... тек аса қажет жағдайда ғана мұндай
шығыс шығаратынын ескеруіміз керек: ол (өндірущі) нарықтан өз орнын ... ... ... ... ... ... ... күшейген банк жүйесіндегі бәсекелестік стратегиялық
жоспарлаудың және маркетинг ... ... ... ... күшеюіне әлем экономикасындағы белгілі бір тенденцияның
дамуы себеп болды. Оның ... Банк ... ... ... аса ... ... мен дамуы банктердің көп ұлтты сипатқа ие болуына, ... ... ... ... Бұл өз ... әлі ... дейін
ұлттық аяда қалған көптеген проблемаларға интернационалдық сипат берді.
2. Барлық ... ... ... болып табылатын көптеген банктік емес
мекемелер пайда болып, дамыды.
3. Банк ... ... ... дамуы). Банк көрсететін
қызмет спектрі ұлғайды әрі ақшалай қаражатты ... ... ... ... ... емес ... ... Ақпараттық технологияның және коммуникация құралдарының осы ... ... ... ... ... институттардың аймақтық
және ұлттық қызметін кеңейтті.
5. Банк ... өз ... ... банктер мен банктік емес
институттар арасында қаражат тарту және ... беру ... ... ... ... ... ... бәсекелестік өнеркәсіптегі
бәсекелестікке қарағанда кешірек (кейін) пайда ... да, банк ... ... мен ... ... ... басқа салаларға
тән кіру барьерінің (мысалы, патенттік қорғау) ... әр ... ... ... ... байланысты банктік қызмет көрсету нарығында
бағалық ... ... ... ... ... ... бір ... аса алмауы да өз әсерін тигізбей ... Егер ... ... ... ... ... ... ала алмай қалады. Бірінші
планға банк өнімінің ... ... және оны ... ... шығарылады.
Әрине, бұл тек банктік қызмет көрсету нарығының және ондағы банк
маркетингісін белсенді ... ... ... ... даму заңдылығы ғана.
Осы тенденциялардың дамуы нәтижесінде қаржылық қызмет көрсетулер мен
өнімдер бүкіл әлемде ... ... ... ... ... ... өз араларында және басқа ... ... ... ... ... күшейді. Бәсекелестіктің күшеюі банктердің
пайдасын кемітті. Банктер нарықтағы өз позициясын сақтап ... үшін ... ... жаулап алуы үшін өздері жүргізіп ... ... ... ... ... ... және ... орай қатердің көбісін өз
мойындарына алуға мәжбүр. Қатердің көбеюі де коммерциялық банк ... өз ... ... Осыған байланысты банктер ... ... жаңа ... ... ... ... клиент үшін
күресуге ұмтылады.
Әрине, банктер маркетингтің көптеген ... ... ... ... маркетингтің негізгі мақсаты, міндеттері,
әдістері және ... ... ... ... ... барлық шаруашылық
жүргізуші субъектілерде бірдей, яғни, бір-біріне ұқсас, сәйкес ... ... банк ... яғни банк орындайтын кез келген операция
мен кез келген ... ... ... ... ... ... Осы ... ерекшеліктерді ескере отырып, банк ... ... ... — бұл ... ... қажеттіліктерін ескере
отырып, банк өнімдерінің ең тиімді әрі пайдалы нарықтарын іздестіруге ... ... ... түрі.
Пайданы тұрақты түрде өсіріп отыру, клиентураны тарту, өз ... ... ... ... ... алу кез ... банктің мақсаты
болып табылады. Бүгінгі таңда банктің ... ... мен әр ... ... ... ... Банктің барлық персоналы ... ... ... ... ... саласындағы маркетинг несие ресурстарының нарығын зерделеуге,
клиенттің қаржылық ... ... және осы ... (негізде) банкке салым
ақшаны тартудың ... ... ... сондай-ақ, жаңа
клиенттерді тартуға, банктің қызмет көрсету салаларын ... ... ... қамтамасыз етуге бағытталады.
Банк саласында салымшылардың санын арттыруды ғана көздемейтін, сонымен
бірге қызмет көрсетудің ... ... ... ... ... ... ... (интегрированный маркетинг) басымдыққа ие болып
келеді. Банк ... ... ... ... мынада:
Коммерциялық банктер салымшылардың қаражатын тартуға ғана мүдделі ... ... олар ... ... әр ... кәсіпорындарды және т.б.
несиелеу арқылы ... ... да ... танытады. Бұл
маркетингті коммерциялық банктердің салымшылармен қатынасында және несие
салымында кешенді түрде дамытудың қажеттілігін ... Бұл екі ... әр ... ... - банкке клиентті салымшы ретінде тарту;
- екіншісі - банк үшін ресурстарды ең тиімді ... ... ... ... ... ... ... есебінде бірыңғай мақсатты жүзеге асыруға -
табысты және шаруашылықтағы уақытша босаған ... ... ... ... ... - бұл ... ... терең әрі жан-жақты
талдауды, басшыдан бастап төменгі буынға дейінгі барлық банк бөлімшелерінің
белсенді жұмысын ... ... ... ... мен философиясы.
Банктер ең алдымен өз өніміне ... ... ... бағдарлануы керек. Сол себепті де ... ... ... ... банк ... ... ... отыратын
талғамдарын және олардың қандай қызмет түріне ... ... ... Әр ... ... ... ... көрсетудің нақты формасын
анықтап, әрбір ... ... ... білу ... ... қызметін жүзеге асыруға қажетті жалпы
принциптері мынадай:
1. ... ... ... - ... банк жұмыскерлерінің қозғалыстағы еңбек
мотивіне қол жеткізу.
2. Маркетинг - бұл кешенді міндеті бар жүйе (жоспарлау талдау, ... ... ... ... кезеңге де, алдағы кезеңге де және бір-бірімен
өзара ... ... ... ... іс ... ... негізіне қабылданған маркетингілік
шешімдерді тұрақты түрде бақылау жатады.
5. Маркетингтің сәтті ... ... ... ... және ... ... ... олардың біліктілігін арттырып отыруға
байланысты.
6. Маркетингті ұжымда қолайлы психологиялық ... ... ... ... ... ... маркетингісінің негізгі мақсаттары:
1. Сұранысты тудыру әрі ынталандыру.
2. Жұмыс жоспарларын және ... ... ... ... қызметтің ауқымын ұлғайту.
4. Банк табысын барынша арттыру және нарықтық үлесті көбейту.
Әлеуметтік фактордың рөлі артқан бүгінгі ... ... ... ... ойын және ... ... бар ... саясатты
нақты техникалық тәсілдермен ұштастыратын құрал ... ... ... негізінде «Барлығы клиент үшін» дейтін принцип
жатыр. Банк клиенттің ... ... ... ... ... ең ... - клиент пайдасы, содан кейін - банк мүддесі. Клиентке
бағдарлану - жетістікке жеткізетін басты ... ... ... ... ... нарығында орын алып жататын ұдайы өзгерістер жағдайында ... ... ... ... ... ... ... кұрылымы және сапасы бойынша клиенттің
талап-тілегін барынша қанағаттандыру арқылы онымен ... ... ... коммерциялық, ұйымдастырушылық және әлеуметтік проблемаларын
олардың кешенінде және өзара байланыстырып шешу.
4. Несиегерлермен әрі ... ... және банк ... ... ... ... ... өтімділігін қамтамасыз ету.
Бұл міндеттер сәтті шешімін табатын болса ... ... даму ... ... ... ... қызметтерді ұйымдастырудың негізгі элементтері мен
тәсілдері
Маркетингілік қызметті ұйымдастырудың негізгі элементтері:
1. Нарықтың жағдайын және оның даму келешегін ... ... ... ... мен ... ... сатып алушының әлеуетті сұранысын
жедел әрі шынайы ... ... жаңа ... жасау бойынша ғылыми-зерттеу ... ... ... ... ... ... тиісті қызмет көрсету өндірісін ұйымдастыру.
3. Өндірісті және қаржыландыруды үйлестіру әрі жоспарлау.
4. Өнімді өткізудің және ... ... ... құру әрі ... ... ... ... ұлғайту шараларының ... ... ... ... ... ... әрі ... құрамдық элементтері мен әр түрлі ... ... түрі ... ... ... клиенттермен тіл табысу;
- акционерлерге дивидендтерді және пайдалы қызметті қамтамасыз ету;
- өзге несиелік және ... емес ... ... ... ... ... ... клиенттерге артықшылықтар тудыру;
- банк жұмыскерін қызмет көрсетулерді өткізуге материалдық тұрғыдан мүдделі
етіп қою.
Клиентпен тіл ... ... банк ... ... ... бәсең маркетингке айналады. Белсенді банк маркетингісі мыналарды:
- тікелей маркетингті, ... ... ... және ... ... ... халықтың арасында, оның ішінде, ... ... ... клиентпен жеке тіл табысуды, оның қажеттілігін зерделеуді, оның
ішінде, оның қажетгілігін банк жұмысының процесінде зерделеуді;
- жекелеген ... ... ... үшін банк ... ... ... клубты білдіретін «фокус-групп» құруды қамтиды.
Бәсең маркетинг — банктің қызметі мен жағдайы, оның ... ... ... баспасөзде жариялануы. Нарықтағы өз орнын нығайтқысы
келетін банктер ... осы екі ... ... ... ... банк іс-тәжірибесінде, әсіресе клиентке дербес қызмет
көрсетуге айрықша көңіл бөлінеді. Тікелей маркетинг ... ... бұл ... зор, ... ... ... көрсетілетін
қызмет туралы толық ақпарат беріп қана қоймай, оны дереу әрекетке ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетуге
айрықша көңіл бөлінеді. Бұл маркетинг ... ... үшін ... тудыруға бағытталған, өйткені буклеттерді және басқа да
жарнамалық ... ... ... телебағдарламаларға
хабарламаларды қосу үшін ... ... ... ... ... ... ... кеңірек тоқталу қажет. Ол клиентпен жеке қатынасқа
құрылған ... ... ... ... факторы болып табылады. «Фокус-
топ» клиенттің талап-тілегін анықтауға бағытталған әрі ... ... ... ... ... ... топтың назары бір тақырыпқа ауады және
шоғырланады. ... ... 8—10 ... ... ... ... ... жағдайда топқа банк сарапшысы кіреді. Пікірталасты
төреші басқарады. Ол ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін.
Төреші топқа банк қызметінің жаңа өнімі бойынша іскерлік ... ... ... ... зерттеудің нәтижесін қамтитын, талқылауға
арналған негізгі материалдарды береді. «Фокус-топ», мысалы, жаңа ... ... ... қалай анықтауды, оны зерделеудің әдістерін, жаңа
өнімді ұсынудың қаншалықты мақсатқа лайықты болатынын, оны ... ... ... тәсілін, оған клиентураның қалай қарайтынын
жэне т.б. талқылайды. Проблемаларды талқылау бойынша пірікталастың нәтижесі
оны ... ... ... ... ... ... мамандардың одан ары
жұмыстарын жалғастыруына қажетті ... ... ... ... ... ... ... жатады.
Банк жұмысы туралы қоғамның пікірін білу үшін «имидж ревизиясы» немесе
оны тұтынушының ... ... ... ... ... көпшілікке
сауалнама жүргізу арқылы және сегментті ... ... ... ... ... ... алынады. «Имидж ревизиясының» басты мақсаты
-жарнамаға кеткен шығыстардың ақталғанын немесе ақталмағанын анықтау.
Коммерциялық ... өз ... ... ... жаңа ... ... ... жағдай тудыру бойынша бағдарламаның қаншалықты
сәтті ... ... ... ... жалпылама көрсеткіштер
пайдаланылады. Ең алдымен, бұл дербес банк бөлімшесінің ... ... ... ... ... ... мұндай орталық сатуды
дамыту бойынша өзіндік бағдарламаларын әзірлейді. Маркетингілік бағалау
істелінген жұмысты аяқтайды.
Банк ... ... ... Нарықты тануға қажетті ақпараттарды алу (жинау);
- Тауарларды зерделеу және оның ... ... ... ... ... ... ... Ақпаратты алу (жинау)
мақсатына коммерциялық банктің нақты (игерілген) әрі әлеуетті ... оның ... мен ... ... ... ... Нарық
сипаттамасы үшін банкке тиесілі жалпы ... оның ... ... ... ... және жекелеген қызмет көрсету түрлері нарығының үлесі
анықталады әрі коммерциялық банк нарығы өзге де бәсекелесуші бір ... ... ... ... ... ... ... оның сегментациясының маңызы зор.
Банктік қызмет көрсету нарығын және оның әлеуетті ... үшін ... ... және ... секілді өнеркәсіп
маркетингісінің дәстүрлі тәсілдерін пайдаланады.
Тұрпаттандыру тұтынушылардың тобын әлеуметтік сипаттамаларына ... ... және ... ... бойынша
анықтауды ұйғарады. Тұрпаттандырудың құралы ретінде сараланған табыс және
тұтыну ... ... ... зерттеуі пайдаланылады.
Нарықтық сегменттеу нарықты тұтынушалар ... ... де, ... өзіндік ерекшелігімен де сипатталатын жекелеген
учаскілерге бөлуді ұйғарады .
Сегменттеудегі мақсат — жекелеген тұтынушы ... ... ... ... ... ... Банктер нарықты сегменттерге бөлу арқылы
көрсетілетін қызметке қатысты ұсынысты ... және ... ... ... әрі ұзақ ... ... ... әзірлеуге
мүмкіндік алады.
Банктер нарықты екі принцип бойынша сегменттейді:
- өнімдікке (несиелік қызмет көрсету нарығы, операциялық ... ... ... ... ... ... сенімгерлікпен қызмет көрсету
нарығы);
- ... ... ... ... ... корпорациялар,
үкіметтік нарық, сенімгерлікпен қызмет көрсету бөлімінің клиенттері).
Нарықтың жекелеген сегментін бөліп алудың мағынасы: банк өзінің күш-
жігерін ... ... ... ... бір сегментке ғана бағдарланады.
Тұрпаты бір қызмет ... ... бар әрі ... ақысын
төлеуге дайын клиент топтары, әдетте, нарық сегменті, деп аталады. Банктер
нарықты ... ... ... ... ... нарық сегменті айтарлықтай нақты кескінге ие болуы керек;
- әр түрлі сегмент туралы жиналған ақпарат ... ... әрі ... ... ... ... ... банкке біршама пайда әкелетіндей болуы қажет;
- іріктелген сегменттерде банктің қызмет көрсетулерді ... ... және ... ... және т.б.
Нарықты сегменттеу - банктік қызмет көрсетудің үлкен іс-тәжірибесін
және білімін ... ... ... әрі ... ... бар ... ... - қандай да бір тұтынушылардың ... ... ... ... қана ... сонымен бірге, банктің осы қызмет ... ... ... қоя ... ... мен ... ... табу.
Нарықты сегментгеу банктік қызмет көрсетулерді жылжыту ісінде ешқандай
нәтиже бермейтін тұтынушылар ... ... ... ... ... ... керек.
Сегменттеу - бір жолғы емес, тұрақты процесс, өйткені ... ... және ... ... ... ... ... жиыны өзгеріп отырады.
Маркетологтар әдетте сегменттеуді жүзеге ... ... ... ... ... бөліп көрсетеді.
Нарықты сегменттеудің негізіне банктік ... ... ... ... инвестициялық, басқадайлары), клиентуралық белгі
(заңды және жеке тұлғалар, корпорация, ... ... ... ... ... ... және ... (бағыттық) сегменттеулер де пайдаланылады.
Кәсіпорын нарығын сегменттеу барысында кәсіпорынның ауқымы, қызмет
саласы, онда ... ... ... ... ... ... ... сипаты (бастапқы немесе қайталама) ескеріледі.
Географиялық сегменттеудің бірлігі ретінде елдер, ... ... ... ... ... ықшам аудандары алға шығады.
Банк ең алдымен жуық нарықты ... ... ... мен жеке ... нарығын зерделеуде қолданылады.
Демографиялық сегменттеу жеке тұлғалар нарығымен байланысты. Бұл
сегменттеу ... ... ... (жер ... ... ... еркін кәсіп иелеріне,
дәрігерлерге, сәулетшілерге заңгерлерге және жеке ... ... өзге ... ... ... ететін жоғары және орта буын ... ... ... ... ... жағдайына, табысына, білім
деңгейіне қарай ... ... Банк ... ... ... ... ... да, олармен салым ақшаны барынша көп тарту үшін, несиені ұтымды
орналастыру үшін және т.б. үшін ... ... ... кұнды қағаздар нарығын дамытуда маңызы
зор, өйткені, бұл жағдайдағы коммерциялық банктің ... ... ... ... жеке ... банк ... белгілі бір
қызметке катысты мінез-құлқын ескереді. Ол ... жеке ... ... ... тәуелді болады. Бұл арада тұрақты ... әр ... ... топтарын біріктіреді.
Мінез-құлықтың сегменттеу банк клиентінің досьесін - банк арқылы өткен
шот пен ... ... ... ... жүзеге асырылады. Халықты
француздық банктер мінез-құлқы бойынша былайша жіктейді:
- Бүгінгі күнмен өмір сүретін, яғни ... ... ... ... ... ... ... мінез кұлықтарында бәсеңдік танытатын, ... ... ... ... ... Оқиға ортасында жүруді қалайтындар.
Нарық жағдайы туралы ақпараттарды зерделеудің негізінде коммерциялық
банктер өз стратегиясын жасайды. Бұл стратегиялар әр ... ... ... ... ... өзінің ескі клиенттеріне сату;
- ену (кіру) стратегиясы (бұрынғы қызметтерді жаңа клиентке ескі ... даму ... ... қызметтерді жаңа нарықта сату);
- жаңа қызметтерді өткізу стратегиясы (жаңа қызметтерді игерілген ескі
нарықта сату),
- ... ... ... ... ... ... ... сату). Бұл стратегия тұрпаты банк үшін ең тәуекелдік деңгейі жоғары
тұрпат болып ... ... ... ... ... (тауарды зерделеу және
оның бағасын анықтау (тауар - баға)) көрсетілетін қызметтердің ... ... ... ... ... Бағаны анықтау үшін көрсетілетін банк
қызметінің түріне қарай өзіндік ерекшелігі бар олардың нарықтағы қалыптасу
заңдылығын білу керек.
Маркетингтің ... ... ... ... ... ... ... өткізудің шарттарын зерделеуге бағдарланады. Оның
қатарына банктің бөлімдері мен филиалдарын орналастыру туралы дұрыс шешім
қабылдау, ... ... ... ... ... ішкі ... міндеттері және т.б. жатады.
Банктің маркетинг стратегиясы, нарықтағы жетістік, маркетингтің ... ... ... ... ... ... күш-жігерін нақты
үйлестіруге, мақсаттар мен міндеттерді дәл белгілеуге және жетістіктерді
бағалаудың ең ... ... ... ... беретін стратегиялық
жоспардың сапасымен анықталады.
Маркетинг стратегиясы кез келген банк үшін стратегиялық ... ... ... ... ... ... стратегияны әзірлеудегі
нақты жұмысының негізгі кезеңдері қандай?
Бұл саладағы жоспарлау банктің күшті және ... ... банк ... ... 3-5 жыл ... ... ... қолайлы және жағымсыз
факторларды детальды түрде талдай алатын экономикалық болжау ... ... ... басталады. Бұл арада банк жұмыс істейтін
орта мен жағдай ... ... ... ... және ... ықтимал ықпалы, банк зандарының ... ... және ... ... қарастырылады.
Сонымен катар соңғы 2-3 жыл ... банк ... ... ... операциялардың өскен ... ... ... ... ... ... төленген дивңдендтердің
мөлшері, жұмыскерлердің саны мен кәсіби дайындық деңгейі және өзге ... ... ... ... ... ... 3-5 жылдан кейін қайталануы мүмкін ағымдағы ахуал мен
банктің жағдайыи сипаттайтын құжаттың негізін құрайды.
Стратегиялық ... ... ... топ ... ағымдағы
жағдайынан алға қойылған мақсатына жылжудың желісін қалыптастырады. Банк
басқармасының қарауына және ... ... ... ... ... мен оның көрініс табуы жыл сайынғы нақты сандық
көрсеткіштерде түрленіп отырады.
Маркетинг стратегиясын банк ... ... ... арқылы қол
жеткізудің ең жақсы жолы ретінде анықтауға болады. Маркетинг стратегиясының
сәтті ... асуы ... ... ... ... ... ... банк бизнесінің, маркетингтің жаңа формаларын
әзірлеумен айналысатын стратегиялық тұрғыдан дамытудың арнайы тобын құру;
- стратегиялық жобаларды жүзеге асырушы ... ... ... ... ... ... ... банк басшылығын иландыру, яғни
стратегиялық жоспарда ... ... ... ... ... ... көтеру;
- банктің стратегиялық жоспарын әзірлеу және жүзеге асыру
қызметіне барлық деңгейдегі ... ... ... ... ... ... ... барысы туралы, яғни
қалайша орындалып жатқаны жөнінде оған жауапты ... ... ... ... ұйымдастыру;
- нақты бақылау жүйесін қалыптастыру.
1.3 Банктік маркетингтің әлеуметтік – экономикалық мәні және ... ... ... ... деп ... ... ... ол керекті заттарды тауып сатып алды, фирманы мемлекет ... ... ... ... ... іс ... ... материалдар мен
өндіріс құрал-жабдықтарды жинап алды, ... ... ... ... ... ... ... Міне осы жерде оны ойда жоқ сәтсіздік күтеді:
тауарға рынокта сұраныс болмады. Кәсіпкер ... ... ... ... да ... оның ... назар аудармайды. Ешкім оны сатып
алмайды. Осыдан сұрақ туады: бұның себебі ... ... ... ... ... оның бағасына сәйкес емес ... ... ... ... ... ... рынок соған ұқсас өтімді тауарларға толы шығар? Ал
немесе ... ... ... бұрыннан білетін фирмалардан алғысы
келетін шығар? ... Себептер өте көп болуы мүмкін. Бірақ бір ... ... ... ... ... мүлдем бейхабар екендігі.
"Маркетинг" термині ағылшынша "mагкеt" (рынок) сөзінен шыққан және
дәлме-дәл мағынасы ... ... ... ... ... ... мәні одан өте кең де, өте ... Сондықтан мұның көптеген
(2 мыңнан ... ... бар. ... ... ... ... олардың өзара жүйелік жақындығы
арқылы маркетингтің бірнеше аспектілерін қарастырайық.
1. Банктік маркетинг - экономикалық үрдіс
Қаржы нарығында экономикада жеке ... және ... ... ... ... ... өзара алмасуы
барысында қол жетеді. Оның жүзеге асуы үшін келесі шарттар орындалуы қажет:
- құндылықтарға ... ие және ол ... ... ... және ... тұлғалардың) нарықта болуы;
- олардың әрқайсысы ымыралы коммерциялық шешімдер іздеуге ... ... өз ... орындай алатын қабілеті болуы тиіс;
- экономикалық үрдістегі барлық қатысушылардың іс-әрекеті мен ... өз ... ... бірі ... ... ... ... қабылдамауға еркіндігі) болуы тиіс.
Бұл тұрғыдан алғанда, негізінде банктік ... ... ... ... бағытталған қызметті кім шығарғанын (өндіруші банк), кімге
арналғанын (тұтынушы клиентке), белгілерге және осыған ... ... ... ... ... ... деп айтуға болады.
Банктік маркетинг экономикалық үрдіс ... ... ... мен
тұтынушы арасындағы күрделі, көпжақты байланысты қамтамасыз ... ... ... ... ... нәтижелілікке бағыттауы тиіс. Осы
аспектіде банктік ... ... ... ... ... қатысушылардың арасында тек қызмет қана ... ... ... ... ... оны ... ... болып табылады. Бұл аса
күрделі, қоғамда зор маңызды орын алатын іс. Өндірушілердің өзі тек ұсынушы
және сатушы ғана емес. ... ... ол ... ... ... ... ... жасайды. Өйткені біркелкі қызмет көрсетуші өзіне қажет
банктік өнімдерді неғұрлым көп ... ... ... ... ... сол ... ол ... өнімдерге деген оның қажеті мен сұранысы
өседі. Осының өзі бұл ... ... ... көп қырлы мән-
мазмұнын ... ... ... ... ... ... капиталдың жекелеген
формалары және оны көптеген қолдану сатыларының ішіндегі ең маңыздысы
банктік ... ... өзі даму ... мақсатына жету жолында
бірсыпыра қызмет атқарады. ... ... ең ... ...... ... банктің дайындығын, өнімнің шығарылуын, қаржы-
экономикалық жағдайының қамтамасыз етілуін тек ... ... ... ... ... Ең алғашында банктік маркетинг шаруашылық
қызметінің көп тармағының бірі және теңдестік ... ... ал ... ... ... қызметі ретінде қарастырылды. Дәл осы соңғы
көзқарас интегралданған банктік маркетингтің негізін ... ... ... ... ... ... толық жұмыс
түрлері тізімін беру өте қиын. Сонымен бірге, банктің мынадай ... ... ... ... шек келтірмейді:
- қандай банктік тауарларды нарыққа ұсыну керек (жаңа өнімді жобалау, ескі
өнімді жаңарту, немесе оның шығуын тоқтату, т.б. ... ... ... ... ... ... (тұтынушыларды зерттеу)
- қашан және кандай шарттарды (баға, шығын, сапа, ... ... ... ... т.б. с.с.) ... тауарға қою керек
- банктік тауардың тұтынушыға қандай арнамен жетуі ... ... ... ... ... ... т.б. ... маркетинг - бизнестің концепциясы Банктік тауардың өмірге
келуін ... ... ... Ал ... айқындайтын да, оны
қалыптастыратын да банктік ... ... ... ... ... маркетинг қазіргі бизнестің концепциясы ретінде зерттеу, ... және ... ... ... Ол әртүрлі шешімдердің әр дәрежеде
қолданылуын қамтамасыз етеді. ... ... ... ... жан-жақты жұмыстарын нарық жағдайында алдын ала реттеу және әлуетті
түтынушылардың мұқтаждығы мен қажеттіліктерін нақтылы ... ... ... ... ... есепке алынып отырады. "шығарылған
банктік тауарды сатудың орнына, сатылатын қызметтерді өндіріңіз", "Тауарды
емес клиентті ... ... - 6үл ... ... ... саласындағы белгілі маман Ф.Котлер мынадай анықтама берді:
Маркетинг - айырбас арқылы ... пен ... ... адам ... түрі. Бір жағынан мұндай қызмет нарықты жан-
жақты, ... ... ... ... ... және
талғамдарын табуға, оларға қызметті бейімдеуге бағытталған. ... ... ... ... ... өткізу үшін нарықты және қажеттілікті
қалыптастыруға бағытталған нысаналы және белсенді іс-әрекеттерді ... ... ... ... ... ... ... бір-бірімен тығыз байланыстыру, бір-бірін табуға көмектесу болып
табылады.
Жоғарыда айтылғанның бәрін тұжырымдасақ, банктік маркетинг қызметіне
төменгілер жатады:
- ... ... ... ... ... ... тұтынушыға керекті және қажеттілігін қанағаттандыратын банктік тауар
шығару;
- ... ... ... ... ... қолайлы және өнімге
пайданы жеткілікті деңгейде қамтамасыз ететін баға қою;
- өндірген банктік тауарды ... ең ... және ... ... анықтау;
- қаржы нарығына, сұранысты ... және ... ... әсер ету ... ... ... ... қызметтерінің әрқайсысының бағыттары, олардың
құндылығы және ... тек ... ... ... қолданса өседі.
Бұл жағдайда банктік маркетинг концепциясы қалыптасады және оның ... ... ... ... ... ... табыс
банктың тек қана қаржы мүмкіндіктерін ғана емес, сонымен қатар маркетингті
дұрыс қолдануын да дәлелдейді. Өйткені банктік маркетинг:
- ... ... ... ... ... ... шешімдерін дәйекті бағыттау
үшін тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру жолдары мен ... ... ... ... ... ерекше тәсілдер арқылы бәсекелестерге
қарағанда басымдылық алуын қамтамасыз етеді;
- нарық әдісі ретінде өндірушілер мен тұтынушылардың ... ... ... ... НАРЫҒЫНДАҒЫ «НҰРБАНК» АҚ МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУДЫҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
2.1 «Нұрбанк» АҚ ның эволюциялық дамуына сипаттама
«Нурбанк» Ақ 1992 жылдың 3 тамызында Атырау ... ... ... жылы ... ... ... ... негізі қаланды.
Қысқа мерзім аралығында «Нурбанк» АҚ кішкентай ғана ... ... ... ... шықты және Қазақстанның алдыңғы бірінші
ондық санатындағы банктер қатарына нық орнатылды.
Қазіргі уақытта «Нурбанк» АҚ 8-ші ... ... Және ... ... ... ... сектордағы банктің қызмет көрсетуге
ерікті. Халықаралық рейтингтік агенствалар, аудиторлар және шетел ... банк ... ... және ... ... қоса,
автоматизация деңгейін әрқашан бағалап тұрады.
Банк Қазақстанның барлық түпкірлерімен қоса аймақтарында ... ... ... 15 ... және 26 ... ... көрсету орталықтарын
ашты.
Өзінің клиенттерінің қолайлылығын жақсартуға байланысты банк әрқашан
өзіндік инфрақұрылымын жаңалап отырады.
Сондай-ақ Банк ... ... ... мен ... тұрады:
1. Директорлар Кеңесі
2. «Нурбанк» АҚ 5 және одан да ... ... ... ... ... «Нурбанк» АҚ 01 қаңтар 2008 жылға көрсетілген кіріс және ... ... ... АҚ ... ... қызметінің жобалауын басқару - өтімділік, рентабельдік сияқты
негізгі принциптерді қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... негізгі бағыттарын көрсететін
3 негізгі бөлімше бар:
1. Банктің комерциялық қызметінің ... ... және ... ... Осы ... ... атқарады:
- банкті басқаруда нақты мақсаттарды ... үшін ... ... актілерін жасау;
«Нұрбанк» АҚ-ның көрсететін қызмет түрлері.
«Нұрбанктің» Ақтау қаласындағы филиалы Ақтау қаласы, Бизнес орталығы
мекен жайында орналасқан.
Кесте 1 - ... АҚ 01 ... 2008 ... ... ... ... ... млн. теңге
|Статиялар аты ... ... ... ... | | ... ... |9 416 40 ... ... ... ... |
|Кредиттік бөлімдердегі мұқтаждық ... |444 319 ... ... | | ... мұқтаждықтары ... ... ... ... ... ... ... |
|Бағалы қағаздардың қарыздарының шығарылымы |4 131 972 |2 648 321 |
|Таза пайыздық кіріс ... ... ... ... ... ... ... |784 352 |
|Құнсызданған активтерден кейінгі таза пайыздық |3 673 038 |4 944 183 |
|кіріске есептелген ... | | ... мен ... ... ... |2 331 941 |1 495 700 |
|Жинақтау мен комиссиялық түріндегі шығыс ... ... ... мен ... түріндегі пайда ... ... ... ... бағалы қағаздардың кірісі |53 020 |37 151 ... |413 ... ... ... ... |21 405 ... ... | | ... ... |- |22 628 ... түскен кіріс ... ... ... кеткен шығыс |49 679 ... ... ... ... |38 245 ... ... емес кірістер ... ... ... және ... ... ... |1 699 199 |
|Амортизация және износ ... ... ... ... ... ... да салықтар ... |187 55 ... ... шығыстар ... ... ... да ... |4 380 |8 159 ... ... емес шығыстар ... ... ... ... ... кіріс ... ... ... ... ... ... ... |167 453 |
|Бір жылдық кіріс ... ... ... қатысты: | | ... ... ... ... ... бөлік |31 289 |55 682 ... ... ... |1 799 |3 904 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... филиалы Ақтау қаласы, Бизнес орталығы
мекен жайында орналасқан.
«Нұрбанк» АҚ-ның көрсететін қызмет түрлері.
«Нұрбанктің» Ақтау қаласындағы филиалы Ақтау қаласы, ... ... ... орналасқан.
Кесте 2 - «Нұрбанк» АҚ-ның көрсеткіштерінің рейтингтер
|Moody’s ... & Poor’s ... ... ... ... |
| ... | | |
| | | ... ... ... |Moody’s В1 ... ...... | ... | ... ... ... В1 |Қысқа |С ... | ... | |
| | ... | ... ... |Е+ ... ... |
|рейтингі | | | ... ... | | ... Standard & Poor’s және ... ... ... |
|мәліметтері ... ... ... ... ... ... ... қоры
АҚ «ДО АҚ «Нурбанк» «Нурполис»
АҚ « ООИУПА Нур –траст»
АҚ « ДО АҚ ... «Money ... « ... компания «Нур инвест»
Банкті басқарудың ұйымдастыру құрылымы.
Сурет 1. «Нұрбанк» АҚ-ның басқару құрылымы
Ақтау қаласындағы ... ... ... ... ... ... ... басқаруында. Директордың қол астында:
«Нұрбанк» ... ... бас ... және ... беру ... ... Олардың қол астында өз алдына маманданған бөлімдер кіреді.
Сурет 2. Банк қызметінің жобалауын басқару
Ақтау қаласындағы «Нұрбанк» АҚ қаржылық – ... ... ... ... Банк ... ... туралы жағдайы негізінде
транзитті табыс және ағымдық счет арқылы қабылданған шығыс ... ... ... ... ... АҚ ... ... кіретін бітпеген баланс, домалақ мөр, бөрыштық штамп және ... ... ... ... негізгі қызметі – банктің қызметтерді көрсету. Банктік қызмет
нарығында 10 жыл ... ... өзін ... ... ... көрсететін
тұрақты, сенімді банк ретінде көрсетті.
Банк клиенттері болып жеке және ... ... және де ... мен ұйымдар.
«Нұрбанк» келесі қызмет түрлерін көрсетеді:
- Несиелеу;
- Депозиттер;
- Ақша аударымдары
- ... ... ... ... ... несиелеу есептеледі. Несиелік
операцияларды ... ... ... ... ... несие операциялар
түріне байланысты секторларға бөлінеді:
- Тұтынушылық несие ... Кіші және орта ... ... ЕҚДБ ... ... несиелеу бөлімі.
Тұтынушылық несие бөлімі
Несиелердің барлық түрлері ... ... ... және ... Және ... пайдалануға ғана беріледі. ... ... ... несие сомасының 25% айыппұл төленеді.)
Кесте 3 - Нұрбанктегі автонесиелерді ұсыну бағдарламасы
|Автонесиелерді|Стандартты ... ... ... ... ... ... ... (қалқымалы|
|бағдарламасы | ... ... ... ) ... сомасы |Сатып алынатын |Сатып алатын автокөлік|Қамтамасыз |
| ... ... ... 70% ... ... |
| |85% ... | ... |
| | | ... жоқ ... ... АҚШ |Теңге, АҚШ доллары ... |
| ... | | ... |5 ... ... |5 ... ... (Қытай, |7 жыл |
|мерзімі ... ТМД, ... ел ... | |
| ... ... ... ... | |
| ... 7 ... ... ... ЕО ел) | |
| ... (АҚШ, | | |
| ... ЕО ел) | | ... ... ... алынатын |Автоколік құынан 30% |Жоқ |
| ... ... | | |
| |15% | | ... өтеу ... |Аннуитетік төлемдерден|стандартты, |
| ... ... | |
| ... | | ... |Салон арқылы |Салон арқылы сатып |Несие алушының ... ... ... ... жаңа |немесе оның |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... заты ... заты ... |
| | | ... ... | | ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... ... |Нарықтық құнынан |Жоқ ... ... ... заты | |
| ... заты | | ... ... ... ... |Мерзімінен бұрын |
|шарттары ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... | ... |
| ... | | ... ... АҚ – ның ... ... ... бойынша несиелеу секторында несие төлеудің ... ... ... ... бұл ... ... табысы қарастырылады,
оған кәсіпкерлік қызметтен не жалақыдан түсетін табыс кіреді.
Кесте 4 - Шағын және орта ... ... ... ... ... бизнес рост ... ... 5 000- 50 000$ ... ... 50 001- ... ... ... USD, EURO, KZT |Несиелеу валютасы: USD, EURO, KZT ... ... ... 84 ... несиелеу мерзімі: 84 |
|дейін ... ... ... ... толықтыру үшін: 36 |Айналым капиталын толықтыру үшін: 36 |
|айға дейін ... ... ... ... жылдық 16% ... ... ... 15% ... «Нұрбанк» АҚ – ның мәліметтерінен ... ... ... келесі әдіспен есептеледі:
- отбасының тұтастай табысы есептеледі;
- ... ... ... ... ... шығындар алып тасталынады;
Кесте 5 - Несиелеудің шарттары
|Несиелер беріледі |- Заңды ... |
| |- Жеке ... |
| |- ... ... ... жеке ... ... |- Несие ... |- ... ... |
| |- ... |
| |- ... |
| |- ... |
| |- ... ... заттың |- Жылжымалы және жылжымайтын мүлік ... |- ... |
| |- ... құқықтар |
| |- ... және жеке ... ... мен |
| ... |
| |- ... ... мүлік ... ... ... тұлғалар мен жеке |Заңды тұлғалар үшін ... ... ... үшін жеке ... ... |
| ... СТН, ... ... |
| ... тіркеу |басшысы мен құрылтайшылардың|
| |тур ... ... ... ... ... |
| ... құжаттар |мүлігіне құжаттар ... ... АҚ – ның ... ... АҚ ның ... операциялары Банк үшін клиенттердің
мүддесіне қамқорлық жасау бәрінен ... тұр. ... ... істеудің
негізі ұстанымына: Жылдамдылық біліктілік, ұзақ мерзімді ынтымақтастық
жатады. Осы ұстаным әрбір ... жеке ... ... ... ... ... ... қызмет құқығын жүзеге асыруды анықтайды. Нұрбанк
депозиттерге ақшалай салымдарды ... ... ... ... ... ... таңдай алады. Салымшылар депозитке ақша салғанда
мынандай құқықтар мен міндеттемелерді иемденеді.
Салымшылардың құқықтары:
- Ақшаны сақтауға, келісім шарт бойынша ... ... ... ... және
оның үстіне қосылған сыйақыны алуға құқылы
- Жинақтаушы шотына кез келген көлемде ақша ... ... ... ... ... ... ... сыйақы түрінде есептелген ақшаны
алуға ... ... шоты ... анықтамаларды алуға құқылы
- Банктің салым бойынша есептелген сыйақыны ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес, өз салымдары мен есептелген
сыйақы сомасын үшінші тұлғаға қолданылуына рұқсат ... ... ... ... ... қатаң сақтау
- Бес Банктік күн ішінде банкке өзгертулер жөнінде (мекен жайы, ... ... және т.б.), ... және ... ... ... түрде
ұсыну.
Банктің құқықтары мен міндеттемелері
Банк құқылы:
- Банк ... ... ... және ... емес ... кез ... ... алуға құқылы
- Банктің ресурстарға деген қажеттіліктеріне және ... ... ... ... ... ... ... құқылы
- Банктің басқарушы органдарының шешімдерінің негізінде салымды қабылдаудың
шарттарын ... ... ... ... ... ... ... Салымшыны ескере отырып, келісімді бұзуға, құқылы
- Салымдардың жаңа түрлерін ашуға және дамытуға құқылы
Банктің міндеттемелері:
- Келісімнің шарттарын ... ... ... ... сәйкес салымдар бойынша сыйақыны ... ... ... ... мерзімі аяқталғаннан кейін салымның ақшасын ... ... ... ставкасының өзгеруі және салымдарды қабылдаудың
шарттары өзгеретіндігі жөнінде он банктік күн ... ... ... ... ... ... және салымдарды қабылдаудың шарттары
өзгеретіндігі жөнінде он банктік күн ішінде хабарлау.
- Салымшы өз инициативасы бойынша ... ... ... банк ... ... сыйақы сомасы мен салым ақшасын қайтаруға міндетті.
- Салымның құпиясын сақтауға міндетті.
Кесте 6 - Банк ... ... ... мен көлемдері
|Сома ... ... ... Банк ... тез ... және қайтарымдылық негізінде қабылдайды.
- Қазақстан Республикасының резидент және резидент емес ... ... ... ... ... ... ... екі жақ қол қойғаннан кейін енеді.
- Келісімде салым сомасы ... ... және ... ... көрсетіледі.
- Келісім шарт екі жақтың келісімі бойынша толықтырылуы ұзартылуы ... ... ... ... және шетел валютасында қабылданады.
Банктік салымдар 15 күннен 1 жылға дейін
Депозит Нұр- ... ... ... 100 мың ... 1000 USD, 5000 ... ... ... %)
2.2 «Нұрбанк» АҚ ның жалпы шығындарымен табыстарын, активтері ... ... ... - ... табу ... ... ... түрлі
активтер бойынша орналастырылған қаражаттары
Баланстың пассиві - олар өз қарауына әр түрлі салымдарды тартып басқа
банктерден несие алып, ... ... ... шығарып және сол сияқты
операцияларды тартып қаражат жүргізеді. ... ... ... өзінің бағалы қағаздарын шығару банк аралық неиселер алып, міне
осыларды жатқызамыз.
Яғни банктің қаржылық ... білу үшін ... ... ... ... ... қайтарылуына нық кепілдік беруден басқа, банктің
несие стратегиасы есеп берілетін ... ... ... ... екі ... жүзеге асырылды: ірі бизнес кәсіпорындарына және тұтыну тауарлары
мен қызметтерін жүзеге ... ... орта және ... ... несие беру. Алайда 2007 жылғы несие беру жұмысының басты
міндеттерінің бірі несие ... ... ... ... ... ... несие беру мерзімі мен ұсынылған қамтамасыз ету
түрлері бойынша ... ... ... ... ... ... ... Бұл міндет несие өтінімдерін алдын ала ... ... ... мен ... ... кешенді талдау, несие беру мерзімі бойынша
қарыз алушының қаржылық жағдайының ... ... ... ... ... ... ... ала анықтау және оларды өтеу
бойынша ... ... ... сонымен қатар несие берудің әр
кезеңінде
Сурет 3. Қарыз қоржынының ... %
1. ... ... - ... ... - ... Жылм ... - 68%
Нұрбанк Акционерлік Қоғамының активі алдыңғы жылы 2007 – 2006 жылмен
салыстырғанда 2008 жылы ... млн ... ... 2007 жылы ... ... млн ... өсуі ссудалық портфельдің және ... ... ... ... ... ... бойынша банктен
берілген заемдардың ... 2006 ... ... ... ... ... Яғни бұндай құрылым бір жағынан банктің кіріс көрсеткішін
қамтамассыз етеді.
Екінші жағынан ... ... ... ... және ... ... міндетін орындауға деген талабын тұрақты ... ... ... ... банктің барлық міндеттемелері 2007
жылы 331.524.391 мың ... ... Яғни 2006 ... ... мың теңгеге өскен. Оның ішінде ҚР ... ... ... ... ... жылы ... мың теңгеге өскен. Ал
несие мекемелеріндегі ... 2007 жылы ... мың ... ... 2006 жылмен салыстырғанда 44.880.669 мың теңгеге өскен. ... ... 2006 ... ... 47.935.027. мың теңгеге
өскен. Яғни 2007 жылы 116.685.855 мың ... ... ... ішінде ең
көп қолданылған құралдар несие мекемелеріндегі құралдар. Ал ... ... ... 29.594. мың ... ... 6 - ... актив және пассив құрылымы
|Баланс баптары |2007ж ... |2006ж ... ... |
| | |% | |% ... ... | | | | | ... қаражаттары және |33049949 |9.20 ... |8.07 |19 002 068 ... ... | | | | | ... ... |4264255 |1.19 |2389710 |1.37 |1874 545 ... активтер |26379619 |7.35 |8650301 |4.97 ... ... БҚ ... |9.19 ... |15.36 ... |
|Негізгі құралдар |5240414 |1.46 |3316174 |1.90 |1924240 ... ... |3537255 |0.98 |156257 |0.08 |3380998 ... | | | | | ... салықтық |385621 |0.11 |180294 |0.10 |205332 ... | | | | | ... ... |4761137 |1.32 |2016365 |1.16 |2744772 ... ... ... |100 ... |100 ... |
|Міндеттемелер | | | | | ... және ... |9260442 |2.79 |3340948 |2.14 |5919494 ... | | | | | ... ... |11668185 |35.19 |68746828 |44.14 |47935027 |
|Сақтандыру бойынша |4217523 |1.27 |515510 |0.33 |3702013 ... | | | | | ... ... ... |5.36 |259695 |0.16 |17519779 |
|Басқада ... ... |0.45 |4564758 |0,18 ... |
|Барлық міндеттемелер ... |100 ... |100 ... ... капитал | | | | | ... ... |1604578 |60.26 ... |70.80 |3729239 ... ... |14679 |12.34 |1900000 |10.45 |1500000 ... |684921 |2.49 |465325 |2.56 |219596 ... ... |6427584 |23.33 |2742003 |15.08 |3685581 ... меншікті капитал |27544552 |100 |18179989 |100 |9364562 ... ... ... |- |173901896 |- |156145120 |
|меншікті ... | | | | | ... ... АҚ – ның ... ... 2007 жылы 283.270 мың теңгені құрады. Және басқа да ... жылы ... мың ... ... Яғни 2006 жылмен салыстырғанда
693.203. мың теңгеге өскен. Яғни бұл ... ... де өсуі ... ... банктің сенімді түрде жоғарылауына мүмкіндік беруде.
Яғни банк аралық заемдардың көлемінің ұлғаюына үлкен мүмкіндік беруде. ... ... ... бұл ... ... ... сапасын және
са,нын өзгертуге мүмкіншілік берді.
2007 жылы ... АҚ ... ... ... несиелеу
операциялар бойынша бірден бір лидер болып келуде.
Құрамына республиканың ... ... ... ірі сауда және
өнеркәсіп кәсіпорындары кіретін заңды тұлғаларға несие беру ... ... ... ... ... ... ... нақты секторына
қаржылық көмек көрсету, өнеркәсіптік, құрылыс сауда, ... ... ... ... қаржыландыру несие беру саясатының басымдылығы ... ... ... банк ... ... қызмет түрлерін ұдайы
пайдаланатын сенімді әрі пайдалы ... ... ... тұрақты
ортасын қалыптастыру болып табылады.
2.3 «Нұрбанк» АҚ ның маркетингтік қызметін жетілдіру жолдары
Қазақстанның екінші деңгейлі банктерінің бірі ... орта ... ... ... банк тарихына тоқталып өтейік.
1992 жылы 24 сәуірде Атырау облыстық әкімшілігінің қолдау көрсетуімен
аймақ ... ... ... ету ... ... ... ... құрылды. Банктік операцияларды жүргізу лицензиясын Банк
1992 жылы 3 тамызда алды. 1995 жылы 14 ... ... ... ... ... Жалпы жиналысы оны «Нұрбанк» Ашық
акционерлік қоғам түріне өзгертіп, оның жарғылық капиталын 20 млрд. ... млн. ... ... ... ... ... ... 1997 жылы Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі шетелдегі банктің корреспонденттік шоттары
арқылы халықаралық заңды ұйымдармен есеп ... мен ... ... ... ... ... ... қоса есептегенде,
клиенттерге кең ауқымды банктік қызметтер көрсету үшін Банкке Бас лицензия
берді. Банк осы кезден ... ... ... ... ... ... 2003 жылдың басында Банк 10 филиал және ... ... ... 11 ... ... (ЕКБ) ашты/29/.
Банк миссиясы – «біз ... ... ... ... ... барлық қаржылық қажеттіліктерін, оларға ең жақсы сервис
ұсыну арқылы қанағаттандырамыз».
Банктегі маркетинг кешенін талдайық - ... ... ... өткізу.
Бірінші, банк ұсынатын өнімдер тізімі:
1) шот ашу, жүргізу, жабу;
2) аударымдар;
3) кассалық операциялар;
4) құжатталған операциялар-импортты, ... ... ... ... ... ... ... шетел валютасын айырбасы;
6) салымдар;
7) валюталық бақлау;
Кесте 7 - «Нұрбанк» АҚ-ының жетістіктері
| ... ... ... ... ... қаржышылар Қауымдастығының мүшесі |
| ... ... ... ... қор ... ... ... қатысушы |
| ... ... ... |Банкке «Қазақстандық жеке тұлғалардың салымдарын (сақтандыру) |
|ақпан |кепілдендіру қоры» ЖАҚ-ының оған ... ... |
| ... ... ... ... қатысушы құқығында VISA International Халықаралық төлем ... ... ... ... ... Express Co. ... оның төлемдік карточкаларын|
| |тарату туралы маркетингілік (агенттік) келісім жасалды. ... ... ... ... беру ... жүзеге асыруда |
| ... ... ... ... ... деген |
| ... ие ... ... ... ... синдикаты «Нұрбанк» сауданы қаржыландыру |
|ақпан |мақсатында 15 млн. АҚШ ... ... ... ... |
|2002ж |«Нұрбанк» ... ... ... индекстелген ... ... 1,5 ... ... (шамамен 10 млн. АҚШ доллары)|
| ... ... ... ҚР Ұлттық Банкінде тіркелді. |
|2002ж |«Нұрбанк» АҚҚ-ының ... ... ... ... ... ... қор ... листингісінен өтті және «А» |
| ... ... ... ... енгізілді. ... ... ... ... ... ... «Нұрбанк» |
|желтоқсан |ААҚ-ына Е± қаржылық тұрақтылық рейтингін, сол ... ВаЗ |
| ... ... ... банк ... ұзақ ... |
| |және қысқа мерзімдік рейтингілерін берді. Барлық рейтингілер |
| ... - ... ... ... ... ... банктер синдикаты 2002 жылы |
|сәуір ... ... ... ... «Нұрбанк» ААҚ-ына |
| |берген қарыз мерзімін ұзартты. Қарыз ... 18 млн. АҚШ |
| ... ... ... ... ... ... ... ... агенттігі «Нұрбанк» |
| ... Е± ... ... рейтингін, сол сияқты ВаЗ |
| ... ... ... банк ... ұзақ мерзімдік |
| ... ... ... рейтингілерін берді. Moody’s Investors |
| |Service» рейтингілік агенттігі ... ... Е± ... |
| ... рейтингін, сол сияқты ВаЗ шетелдік валюта түріндегі|
| ... ... ұзақ ... және ... ... |
| ... ... ... ж |«Нұрбанк» АҚ-ы Исламдық банкинг жүйесі бойынша ... және ... ... 50 млн. ... көлемінде несие көздерін жеңәлдетілген |
| ... ... бере ... ... ... ... ... бюллетенінен |
8) ... ... ... ... ... ЖАҚ ... жылжымайтын тұрғын үй мүлігін сатып алуға, Жылжымайтын тұрғын үй
дүние-мүлігін сатып алуға, Шұғыл мұқтажға кредит беру, ... ... ... ... ХТТ ... ... кредит беру);
9) компьютерлі-модемдік байланыс орнату;
10) мемлекеттік бағалы қағаздар нарығындағы операциялар;
11) чектермен операциялар;
12) ... ... ... ... тізімі ұзын емес және әмбебаптығымен
ерекшеленбейді. Бағалары туралы айтсақ ... ... ... ... ... ... бағалармен салыстырайық. Сейфтік
операцияларға бір күнге ұяшық көлеміне қарай:
- шағын А – 109 ... ... А - ... ... А – 264 ... 1-5 күнге шағын А – 570,
- орташа А – 1305,
- ... А ... 1 айға ... А - 2758,
- орташа А - 4804,
- үлкен А – ... 12 айға ... А – ... ... А - ... үлкен А – 77500.
Ал БЦК-да келесідей болып келеді:
- шағын А: 1 күнге – 225, 1 ай - 2560, 12 ай – ... ... А – 260, 3200, ... үлкен А – 450, 6400, 56000.
Интернет – банкинг қызметіне абоненттік төлем Нұрбанкте – ... ...... ... Нұрбанкте -0,2 пайыз min – 100 доллар, max – 800доллар;
- БЦК – 0,2 ... – min -16000 ... max – ... ... ала ... ... – 50 доллар,
- БЦК – 4000 теңге.
Аккредитив талаптарына өзгерістер енгізу (әр өзгеріс ... ... – 50 ... БЦК – 9500 теңге.
Құжаттардағы сәйкессіздіктер үшін өтем (әр құжатта):
- Нұрбанкте – 50 доллар,
- БЦК – 5000 ... ... ... ... 1,3 – 2 ... бар, яғни ... ... ... банктерден өте
ерекшеленбейді. Қазір банк телеарналардан ... және ... ... жарнамаларын жүргізуде, радиода ... ... ... ... ... қатар газеттерде де
жарнамалар басылады, полиграфиялық өнімдер басылуда (лифлеттер, ... ... КТК ... депозит ашу жарнамасы көрсетіліп
жатыр және осыған байланысты банк келесі ынталандыру шарасын ... ... ... ... әр адам бірден өтетін ұтыс ойнына бірден
қатыса алады, әркім сыйлық ұтып ала ... Банк ... ... ... мейірімділік саясат жүргізеді, яғни жетім балаларға, балалар үйіне,
интернаттарға, ҰОС ... ... ... қаржылық көмек
көрсетеді. Қызметтерді өткізуге келетін болсақ ... қала ... аз ... екеу ... және есеп ... ... да аз ... Сондықтан банкке жай қарапайым халықтың қолы оңай жете қоймайды.
Банктің ... ... ... ... ашық ... банкке
халықтың сенімділігі аз болады. Сондықтан Банк тез арады желілерін көбейтуі
қажет. Біз банкте 4P ... ... ... Енді банктің SWOT-анализін
қарастырайық.
SWOT-анализ.
Мықты жақтары – ... және ... ... ... ... ... ... табыс қатынасының көрсеткіші үлкен. Бұл ... ... ... ... ... ... бойынша табыстылық
және орта эффективтілік деңгейі жоғары, алда тек ККБ және ... ...... ... ... Алматыда желілердің
шектеулі бөлінуі. Корпоротивтік бизнес және ... ... ... ... сатуларды дамыту үшін біріккен банкингті ұсынудың
болмауы. ... ... ... көп ... ... қарыздар мен
депозиттер. Ұсынылатын өнімдердің шамалы саралануы. Тұтынушыларды түсінудің
шектеулігі. Бас банктің бэк-офисті және филиалдарды басқаруға ... ... Осал ... ... ... банк табыстылығында
көрсетілмейді. АТФ банк жарнамаға аз шығындармен ... ...... ... ... ... ... пластикалық карточкалар. Корпоротивті бизнес және шағын-орта
бизнес – барлық клиенттерге ... ... ... сатылымдарды дамыту. Үшінші
тарапқа қызмет көрсету (жеке марка, бэк-офис ... ... мен ... ... – бәсекелестер келесі ... ... ... ... ... бизнес, риск менеджмент, HR саясаты,
маркетинг (АТФ Банк, БТА, ККБ). ... ... ... ... ... модельіне тезірек жетті (АТФ ... ... ... құрылымды өзгертусіз қиылыс сатуларды дамыту үшін
бөлімшелердің ... ... ... ... емес. Клиенттер
лояльділігіне аз көңіл бөлінеді.
Талдаудан көріп отырғанымыздай банктің осал жақтары өте көп. ... ... ... ... жөн ... отырмаын. Біріншіден,
корпоротивтік мәдениеттің қажеттілігін толық түсіну. Алдымен түсіністік
банк ішінде болу қажет. Егер ... ... олар ... дұрыс
байланыс жасай алмайды. Ол үшін банк ішінде қызметкерлер бір-бірінін тану
үшін корпоротивтік ... ... ... банк ... ... мықтылау қажет, банк басқармасы өз қызметкерлерімен тікелей
байланысқа шығуы жөн, ... ... ... ... ... ... деңгейіне байланыссыз қарым – қатынастары түзеу болу
керек. Екіншіден, ... ... ... ... жоқ ... ... аз. ... қазір кез келген банк ... ... жоқ, сол ... ... кеңес беру қызметін ұсынуды кеңейту,
пластикалық карточкалар түрлерін көбейту. Банктің есеп айырсу орындары ... яғни ... ... қолы ... сол сияқты банкоматтар желілерін
көбейту, карточкаларға байланысты ... ... ... ... жеке
менеджер арқылы клиенттермен тығыз байланыс орнату, тұтынушыларды зерттеу,
қажеттіліктерін танып ... Банк ... ... тіке ... бөлімдермен жиі қатынасқа түсуі. Мысалы, БТА-да банк басқармасы ай
сайын анонимді ... ... ... ... ... қатынас жасау тәсілін, мейірімділігін т.с.с. қасиеттерін.
Себебі бэк-офис бұл ... ... ... ... ... ... сол ... кері кетуге тырысады. Үшіншіден, банк ... ... ... ... адамдарды шақыру керек, мәтінді оқушы адамның
даусы бірден назар аударатындай ... болу ... ... ... ... маркетингтің осал болуын көрсетеді. Банк халыққа ашық ... ... ... жиі ... ... ... өз қызметін жариялауы
керек, банк брэндін тұтынушыға танымал етуге ... ... ... ... ... ... орта ... стратегиясы
байланыс тұрғысынан Республиканың бес ең маңызды аудандарда жеке және заңды
тұлғаларға біріккен банктік қызметтерді ұсыну арқылы ... банк ... ... ... ... аз ғана ... ұсыну арқылы, бес негізгі
аудандардан басқа жерлерде Банк банктік сектордың көш ... ... ... ... ... ... мақсаттары басқа
бәсекелестерден ерекше болады:
- Банк ... жеке ... ... ... ...
олар клиенттердің жыл сайынғы аудитін жүргізеді, және банктің ... ... ... ... ... ... ең ... пакетін даярлайды.
- Банк клиенттермен қатынас жасауды жеңілдетеді – жеке ... ... ... ... ортақ бір байланыс ... Жеке ... ... қай бөлімнің қызметін тұтынбақ
болса да, қызметті алудың қай ... ... да ... ... Банк клиенттерге қызмет көрсету сапасы бойынша нақты ...... ... ... ... арқылы.
Банк басқармасының ойынша әмбебап банкинг нарығы бәсекелестерге толы.
Сонымен қатар ... ... емес ... ... ... үлкен көлемін ұсыну үшін қажет инвестициялар көлеміне қатынасы
бойынша төмен. Әмбебап банк болу үшін ... ... база және ... брэнд қажет. Ал банк ода осылардың бірі жоқ ... ... ... ойы ... капиталды әмбебап банк болуға емес, банктік
өнімдердің негізгі бағыттарын дамыту үшін жұмсау қажет.
Қысқа мерзімде банк алдына келесі ... қоюы ... ... ... ... ... ... және шығыстарды тиімдендіру үшін
жаңа ұйымдық ... ... ... ... және ... ... ... Клиенттерді толық тусінуді қалыптастыру.
Бизнес процестер:
- Бизнес процестерді оптимизациялауды бастау.
- ... ... ... ... және ... ... басқару
үшін штатты оқыту және аккретидивтеу.
- Қажетті рекрутингтің бағыттарын анықтау.
- Өскен ... ... үшін ... жаңа ... және ... түсіну:
- Жаңа клиенттерді сегменттеу және оларға жарамды қызметтер мен
өнімдерді дайындау үшін нарықты зерттеу.
- Клиенттерді ... ... ... үшін және ... ... жүргізу. Жыл сайын жүргізілетін аудит клиентке бағытталған
өнім дайындауға мүмкіндік береді.
Жаңа өнімдерді дайындау:
- Бар ... ... ... ... ұсынылатын өнімдерді
жетілдіру және жаңа өнімдер ... ... ... ... ... ... алға шығу. Жаңа өнімерді тестілеу.
Сату мақсатты көлемдерін белгілеу.
- Клиенттерге кеңес беруді ...... ... ... ... ... ... оқыту қажеттілігін
анықтау. Нарықта жайғасу – ... ... ... ... ... ... ... клиенттерді
түсіну т.б.) жеткізу арқылы банк ... ... ... ... ғана емес, әркімде танымдылығына жету қажет.
Банк клиенттерін сыртқы саудалық ... мен ... орта және ... ... ... және ел ... Корпоротивтік клиенттердің үлесі 45 пайыз, жеке тұлғалар – ... орта және ... ... – 25 пайыз. Стратегиялық басымдық:
корпоротивтік және жеке ... ... ... ... және ... ірі ... компаниялары, шағын бизнес өкілдері, БАҚ
т.б./30/.
Енді банктің маркетинг ... шолу ... ... ... 2003 жылы ... ... ... банктік маркетинг ұғымы
Қазақстанда 1992 жылдан бастап еңгізілсе де, ... ... ... жақында ғана түсінген. Мысалы, ЦентрКредит Банкінде маркетинг
бөлімі осы ... ... ... ... құрамында болған, жеке бөлім болып
осы жылы ғана ... ... ... ... басқармасының шығындары
банктің барлық шығындарынан 7,5 ... ... 4 млн. ... ... ... басқармасы тікелей Банк басқармасы председателіне
бағынады. ... ... ... Ғ-да ... ... ... ... кездегі және қазіргі бөлім құрылымдары
көрсетілген:
Кесте 8 - ... ... ... ... ... ... (адам) |
|Маркетинг басқармасы |
|1 ... ... |1 ... ... |
|2 ... ... |1 |
|3 |Бас ... |1 ... ... |
|4 ... ... |1 |
|5 |Бас ... |1 ... ... |
|6 ... бастығы |1 |
|7 |Бас ... |1 |
|8 ... ... |1 ... ... ... мерзімдік бюллетенінен ... ... ... алдымен маркетинг басқармасында не
бары сегіз маман болған, ал қазір ... он ... ... Бұл ... ... ... ... белгісі. Бірақ бұл құрылымда
да бір жетіспеушілік бар.
Маркетинг басқармасының миссиясы – шығармашылық идеяларды ... ... ... болу (идеялар генераторы болу).Маркетинг басқармасы
(МБ) жұмысының ... ...... ... сай Банк ... ету. Бұл ... жету үшін МБ ... мәселелерді шешеді:
1. банкке корпоротивтік стратегиялық жоспарлау жасау;
2. филиалдарға бизнес-жоспарлау жасау;
3. жаңа өнімдер дайындау, соның ішінде өнім пакеттері;
4. сату ... ... ... ... up-selling т.б.);
5. өнімдерді жылжыту және жарнама;
6. мониторинг және сатуларды талдау;
7. қызмет көрсету ... ... ... стратегиясы – белгіленген сату көлемдерін
жүзеге асыру үшін филиалдарға ... ... ... Ол шарттарға
келесілер кіреді:
1. филиалдар бизнес-жоспары;
2. жаңа өнімдер;
3. сату әдістері;
4. ... ... ... ... ... ... жарнама;
6. ақпараттық қамтамасыздандыру және сатуларды талдау;
7. қызмет көрсету сапасын бір деңгейде ұстау және оны бақылау.
Кесте 9 - Маркетинг ... ... ... ... ... ... басқармасы |
|1 ... ... |1 |
|2 ... ... ... |1 ... ... бөлімі |
|3 ... ... |1 |
|4 |Бас ... |1 |
|5 ... маман |1 ... ... ... |
|6 |Бас ... |1 |
|7 |Бас ... |1 |
|8 |Бас ... |1 |
|9 |Бас ... |1 ... ... ... |1 ... ... ... ... ... |1 ... |Бас ... |1 ... |Негізгі маман |1 ... ... ... ... ... ... |1 ... |Бас ... |1 ... ... ... |1 ... ... ... |1 ... |Аға ... |1 ... ... ... ... ... ... ... асыру әдістері мен принциптері:
- нарықты жүйелі талдау негізінде жоспар бойынша жұмыс жасау;
- клиентке бағытталған стандарттар/талаптарды ... ... ... жақсы өнімдер дайындау.
Product-manager институтын еңгізу (брэнд менеджер немесе өнім
менеджері);
- ерекше ... және ... ... ... акциялар;
- банк филиалдарымен тығыз байланыс жасау;
- қызмет көрсету сапасын бақылаудың әр түрлі әдістері.
Маркетинг басқармасы ... ... сай әр ... ... ... ... клиенттер мен бәсекелестерді талдау;
2) болжамдар және индикативті жоспарлар;
3) стратегиялық жоспарлау;
4) филиалдарға бизнес жоспарлау;
5) филиалдар желісін ... ... ... ... бөлімі:
1) жаңа өнімдерді дайындау және презентациялау;
2) сату әдістерін дайындау;
3) жаңа өнімді еңгізу жоспарын жасау, қосымша Д-да келтірілген;
4) ... өнім ... ... ... бөлімі: жарнама және өнімдерді жылжыту, қоғаммен байланыс.
Сатуларды талдау бөлімі:
1) сатуларды талдау және ... ... ... ... ету және бақылау;
3) филиалдардың өміршендігін қамтамасыздандыру/31/.
Жалпы Маркетинг басқармасының бөлімдерінің өзара ...... Ол ... ... ... басқармасы
6 6
o
1
1
2 5 3
4
Сурет 4 - ... ... ... ... қарым-қатынасы
1. нарық туралы ақпарат (жаңа өнімдер, беталыстар).
2. жылжытуға жаңа өнімдер.
3. жаңа өнімдердің ... ... ... ... ... тиімділігі аспектінде сатулар туралы ақпарат.
5. стратегиялық жоспарды ... ... ... ... жаңа ... туралы мәліметтер.
3 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕ МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ БАҒЫТТАРЫ
3.1 «Нұрбанк» АҚ-ның маркетингтік қызмет көрсетуінің басты бағыттары
Банктің негізгі акционерлерінің арасында ірі ... ... ... ... ... саласындағы кәсіпорындар, сыртқы сауда
фирмалары, баспа ісі және ... ... ... ... ... бар. Банк ... бірқатар ірі сауда компаниялармен және
экспорт-импорт мәмілелерін ... ... ... ... ... және орта ... ... байланыстылықта болып
маркетингтік қызметтерімен танылған. Ел тұрғындарының банкке ... ... ... ... ... ... бойынша несие портфелінің
құрылымы экономиканың тамақ өнеркәсібі, көтерме және бөлшектік сауда-
саттық, ... және газ ... ... ... тарату, көмір өндіру, көлік
және телекоммуникациялар, құрылыс, баспа және типографиялық іс ... ... ... ... ... Нұрбанктің негізгі
акционерлерінің қатарына ірі отандық мұнай өндіруші компаниялар, тамақ
өнеркәсібі кәсіпорындары, сыртқы сауда ... ... ... ... ... ... саласында қызмет атқаратын компаниялар кіреді.Аймақ
экономикасының дамуына көмектесу үшін Атырау облыстық ... 1992 ж. 24 ... ... ... Коммерциялық Банкінің
негізі қаланды. 1992 ж. 3 ... ... ... жүргізуге Лицензия
алынды. 1995 ж. 14 ақпан айында «Нұрбанк» ... ... ... ... ... ... ашық ... акционерлік қоғамы
деп атауын өзгерту және жарғылық капиталын 20 ... ... (40 ... ... ... ... шешім қабылдады. 1997 ж. 1 қаңтарда
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... банк
қызметтерінің кең спектрін көрсетуге, оның ішінде шетелде ... шоты ... ... тұлғалардың халықаралық есеп айырысуына
және азаматтардың ақшалай аударымдар жіберуіне Бас ... ... ... филиалдар желісін қалыптастырды. Бүгінгі күні банк желісінде
республикамыздың барлық ... ... 15 ... және 200 ... ... ... Мәскеуде тұрақты әрекет ететін ... ... 1998 ж. 10 ... Банк ҚР Үкіметінің ауыл шаруашылығын бес жыл
бойы ... ... даму ... ... ауыл ... секторына
арнаған заемін алуға өткізген тендерінің ... ... 1999 ж. ... ... ААҚ Қазақстан қаржышылар қауымдастығының мүшесі болды.
1999 ж. 1қаңтарда Банк ... қор ... ... ... ... ... 2000 ж. ақпанда Банкке қатысқандығын
растайтын «Қазақстанның жеке ... ... ... ... ЖАҚ ... ... 2000 ж. сәуірде Банк қатысушы құқықтарында
VISA International ... ... ... ... 2000 ж. ... ААҚ SWIFT ... ... мүшесіне айналды және осы
компанияның ауқымды ... желі ... ... ... ... ... ... ие болды. «Нұрбанк» ААҚ ... ... ірі ... ... 41 млн. АҚШ ... ... ААҚ ... заем беруге қатысты. 2000 ж. 1қаңтарда
American Express Co. ... ... ... тарату туралы
маркетингтік (агенттік) келісім жасалды. 2001 ж. 1 ... ... ... ... беру ... ... асыру бойынша «Қазақстан
Ипотекалық Компаниясы» ЖАҚ әріптесі ... ие ... Банк ... Co. Компаниясының жол чектерін сату жөнінде келісім жасады. 2002 ж.
22 қаңтарда «Нұрбанк» ААҚ ... ... ... ... ... & Poor's ... B-/Stable/C деңгейдегі депозиттік
сертификаттары рейтингі берілді. 2002 ж. 22 ... ҚР ... ... ... ... ... 10 млн. АҚШ ... сомасына «Нұрбанк» ААҚ атаулы
купонды индекстелген облигацияларының бірінші шығарылымын тіркеді. 2002 ж.
мамырда «Вестерн Юнион ДП ... КЕҰ ЖШҚ ... Western ... ... ... жүйесі арқылы азаматтардың ақша аударымдарын
орындау туралы агенттік келісімге қол қойылды. 2002 ж. 5 ... ААҚ ... ... ... ... Қазақстан қор
биржасының листингінен өтті және олар «А» ... ... ... қосып
саналды. 2002 ж. 28 қазанда Шетелдік банктердің синдикаты «Нұрбанкке» сауда-
саттықты ... ... 15 млн. АҚШ ... ... заем берді.
2002 ж. 3 желтоқсанда "Moody's Investors Service" рейтингтік ... ААҚ Е+ ... ... ... ... ВаЗ ... банк ... ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді
рейтингтерін берді. Барлық рейтингтер болжамы – ... 2003 ж. 17 ... ... ... ... ... 2002ж. 28 қазанда сауда-саттықты
қаржыландыру мақсатында "Нұрбанк" ААҚ берген заемінің мерзімін ұзартты.
Заем сомасы 18 млн. АҚШ ... ... ... 2003 ж. ... ... VISA CEMEA директорлар Кеңесінің кезекті ... ... ... ... ... жоғарылатылды. Нұрбанк
VISA INTERNATIONAL халықаралық төлем жүйесінде Принципиалдық ... ... Member ) ... қол ... ... ... ... Осы мәртебе VISA төлем жүйесінде қабылданатын ... ... ... дауыс беру ... ие ... VISA ... банк ... ең ... ... ... табылады. 2003 ж. 1
қаңтарда Нұрбанкке «Euromoney» беделді халықаралық басылымының нұсқасы
бойынша ... ең ... ... ... ... осы ... алған берік ұстанымдарымызды растайды. 2004 ж. 30 ... ... ... ... ... бірі ... өкілдігі ашылды.
Соңғы екі жыл ішінде ресей рыногына шыққан бесінші қазақстандық ... ... ... Банк ... 2 ... аса теңгеге (15,3 млн. долл.) ұлғайтылды.
2004 ж. 15 тамыз - 25 ... ... VISA NURBAN К. ... бар және ... ... үшін прецедентсіз акция өткізді.
«Нұрбанк» АҚ Visa International ... ... EMV ... Visa ... ... ... ... Банк бұған өте қысқа мерзімде
– 4 айдың ішінде қол ... ... күні Visa ... ... үшін ... ... ету құралдары жөнделген және жуырда
«Нұрбанк» ... жаңа ... ... қорғалған Visa карточкаларына
ие бола ... 2004 ж. 06 ... ... ... «Нұрбанк»,
«Казкоммерцбанк», «Банк ЦентрКредит», «Еуразиялық банк» сияқты елдің ірі
қаржы институттарының басшылары елдің саяси ... мен ... ... ... ... жұмыс істегісі келетіндігі туралы ... ... ... ... ... ... туралы айтылған. 2004 ж. 07 желтоқсанда «Нұрбанк» Жамбыл
облысының Байзақ ауданында ... ... жаңа ... ... ... Жаңа ... жұмысқа 220 адам тартылады.
Болашақтағы ... ...... 30 млн. дана ... 2004ж ... Moody ' s ... Service ... рейтингтік агенттігі
қазақстандық банк - Нұрбанк рейтингтерінің өзгеру болжамын арттырды. «ВаЗ»
шетел валютасындағы міндеттемелер бойынша ұзақ ... ... және ... ... ... ... болжамы «тұрақтыдан» «оңға»
дейін жоғарылатылды. Нұрбанк өтімділік пен несие портфелінің сапасы жағынан
Қазақстандағы ең ... ... ... ал жеке ... капиталының
абсолютті көлемі бойынша жетінші банк деп танылды. 2005 ж. 29 ... & Poor's ... ... ... өткен аптада «Нұрбанк»
АҚ шығарған $150 млн. сомадағы басым қамтамасыз ... ... «В-» ... ... ... ... беру туралы
жариялады. Нұрбанк рейтингтері (шетел валютасындағы міндеттемелері ... ... ... міндеттемелері бойынша: ВВВ/Тұрақты/А-
3). 2005 ж. 29 сәуірде «Нұрбанк» «екінші бестіктегі» банктердің ... ... 9,125% ... АҚШ ... мөлшерленесі бойынша $150 млн.
еуробондтар орнықтырды, енді қорландыру базасының ... ... ... ие. Үш ... ... 9,125% ... ... 2005 ж. 09 мамырда Жеңістің 60 ... ... ... 25 ... ... пенсионный» депозиттерін
ұсынды. 2005 ж. 11 мамырда АҚШ ауыл ... ... ... ... 13,7 ... доллар көлемінде Нұрбанкке кредиттік
линия ашу туралы ресми жариялады. Осы ... банк ... ... ... агроөнеркәсіптік өнімдерін импорттау үшін отандық
кәсіпкерлерге беретін болды. Кредиттік линия GSM-102 және GSM-103 ... ... ... ... ... ... пен ... Эксимбанкі арасындағы кредиттік линия шегінде Нұрбанк 5 ... ... ... ... ... ... ... машиналарын және оңтүстік корея өндірісінің басқа да тауарларын
иеленуге бір ... бес ... ... заем ... Яғни бұл ... ірі
өндірістік компаниялярға, сондай-ақ шағын және орта бизнес ... ... ... қойылымы 12 пайыздан көп емес. 2005 ж. 13 мамырда
«Нұрбанк» $ 65 млн. синдикатталған заем ... ... ... 2005 ж. 22
шілдеде Standard & Poor's ... ... ... АҚ ... ұстанымдарының жақсаруын, диверсификациясы мен бизнесінің
өсуін ... ала ... «В-» ... «В» дейін контрагенттің ұзақ мерзімді
рейтингтері мен ... ... ... Нұрбанк рейтингтері
бойынша болжам «Тұрақты» болып қалады. 2005 ж. 28 маусым Fujitsu Siemens
computers ... Smartcom ... ... ... ... модернизациялау жөніндегі жобаны аяқтады. Алғаш рет
қазақстандық ... Fujitsu Siemens ... ... PRIMEPOWER
класс қиындықты жоғары санатты сервері пайдалануға енгізілді. Банк
стратегиясның ... ... ... стратегиялық мақсаттары болып
халықаралық деңгейде ... банк ісін ... ... ... ... ... кешенді банк қызметін көрсету ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерліктің объектілерін несиелеу көлемінің өсуі,ірі өндірістік
кәсіпорындардың және сыртқы сауда компаниялардың ... ... банк ... ... ... ААҚ 2006 ... ... ұзақ
және орта мерзімді негізгі стратегиялық мақсаттарды анықтады :
- ... ... ... ... ... ... ... сақтау және
нығайту;
- Банк акционерлері үшін банк құнының өсуі;
- Отандық және ... ... ... ... ... және
алынатын табыстардың капитализациясы есебінен өзіндік капиталды көбейту;
- Банк клиенттерінің қажеттіліктерін анықтау негізінде депозит және ... банк ... ... есе өсіру;елдің экономикалық дамыған және
перспективты аймақтарда банк өнімдерін ... ... және ... ... АҚ ... қалалық Филиалының құрылымы:
1)БЭК-ОФИС: Клиенттерге қызмет көрсету бойынша бэк-офис:
- Депозиттік операцияларды, төлем карточкаларымен болатын ... ... ... ... шоттарынан төлем және аударым секторы;
- Валюталық операцияларды жүргізу секторы.
Бухгалтерлік есеп, есептілік және әрі қарай бақылау ... ... есеп және ... ... Әрі ... ... ... МИДЛ-ОФИС:
- Жалпы бөлім;
- Ақпараттық технологиялар бөлімі;
- Несиелік әкімшілік бөлімі;
- Қауіпсіздік қызмет болімі;
- Заңгерлік сектор;
- Есептік-Кассалық Бөлім .
3) ... Кіші және орта ... ... ... ... ... көрсету болімі;
- Несиелеу (розничное)
- Банк қызметтерін сату секоры.
- Банк қызметінің негізгі түрлері.
1) Есеп – кассалық қызмет көрсету
"Нұрбанк" АҚ өз ... ... ... ... ... еместерге Қазақстан Республикасының заңнамасының шегінде шоттар
бойынша барлық қызмет түрлерін ... ... ... жүргізілетін операциялар:
- Сейфтік қызметтер
- Электрондық клиент
- Аударымдар
- Кассалақ ... ... ... ... ... ... шоттарымен жасалатын операциялар.
Сіз банк шотынан келесі операция түрлерін атқара аласыз:
- ... және ... ... есеп ... операцияларын;
- қолма-қол емес шетел валютасын конверсиялау (сатып алу/сату);
- қолма-қол ақшамен ... ... ... ... аудару және
ағымдағы шоттан беру).
Осы операцияларды жүргізу үшін қажетті шарт – Банкте шоттың болуы.
Заңды тұлғалар үшін ... банк ... ... АҚ Клиентке теңгемен және шетел валютасымен ағымдағы ... ... ... ... банк ... Банк пен ... арасында
банк шоты шартын немесе банк салымы шартын жасаған ... ... ... ашу ... ... шот ... ... және құжаттардың қажетті
пакетін берген кезде басталады. Банк шоттарын ашу және жүргізу жөніндегі
қызметтер
Клиентке банк ... ... әр ... жүргізу
мүмкіндігін береді:
- қолма-қол емес есептесу;
- ұлттық валютада және шетел ... ... емес ... ... ақша аудару және ағымдағы шоттан ақша беру);
- шетел валютасын ... ... ... Сейфтік қызметтер
Сейфтік депозитарий – өркениетті қауіпсіздік. Нұрбанктің сейфтік
депозитариінде ... ... ... ... ... ... ... кодталған құлып, жеке ұяшық.
- қауіпсіз: сейф кілті клиетте ... бұл ... ... ... мүмкін: ұяшық жалының оңтайлы құны. Сейфтің ішіндегісі – клиенттің жеке
құпияңыз.
Нұрбанктің сейфтік ... ... ... ... ... ... қолайлы болу үшін құндылықтардың әртүрлі
сақтау мерзімдері және үш түрлі: шағын, ... және ... ... ... ... ... болғанда нұсқау беріп, қажетті ... ... ... ... ... – бұл ... де ыңғайлы әрі
сенімді. Өз құндылықтарыңызды сақтау үшін ең ... орын ... ... ... ... ... ... жасау кезіндегі сенімді әріптес. Ірі мәміле жасап
жатырсыз және оны ... ... келе ме? Бұл үшін ... ... етіп, ықтимал алаяқтықты болдырмай, купюралардың
түпнұсқалығын тексеру керек, тіпті жай ғана уақыт пен жүйкені сақтау керек.
Қарапайым ... - ... ... ... ... ... құпиялылығы мен қауіпсіздігіне кепілдік береді. Сіз сейфтік
депозитарийді ... ... ... ... ... мәміле жасау кезінде, т.б. жағдайларда қолма-қол ақшамен
төлеу үшін пайдалана аласыз.
«Нұрбанк» АҚ ... ... ... қауіпсіздік: қолма-қол ақша Банк аумағында беріледі.
- сенімділік: ұяшықта ақшаның сақталатындығына қам жемесе де болады.
- сенушілік: Банкте ақша ... түп ... ... ... ... ... құжаттар, зергерлік бұйымдар, өзіңіз үшін
құнды заттар сақтай аласыз.
3. Электрондық клиент.
«Нұрбанк» АҚ ... ... ... ... ... емес түрде төлем жүргізуге мүмкіндік ... ... ... ... алуды ұсынады.
Өз клиенттерімізге дәстүрлі банк қызметтерінің алдында бірнеше
басымдылықтарға ие ... ... ... ... ... ... әрі
қолайлы тәсілін ұсынамыз.
- Ақпарат беру: клиенттердің шоттарының жай-күйі туралы және басқа қаржы
ақпаратын ... ... ... ... ақпараттың негізінде жылдам шешім қабылдап, шынайы уақыт
шарттарында есеп айырысу мүмкіндігі;
- Қолайлылық: офистен шықпай-ақ төлем ... ... ... ... ... уақытын тиімді пайдалану, көлік шығындарын
азайту;
- Жоғары қауіпсіздік: ... ... ... ... ... ... ... банк қызметтер кешені ... ... және ... ... ... мен аударымдар;
- Зейнетақы қорына төлемдер;
- Шетел валютасын конверсиялау (сатып алу/сату);
- Қызметкерлердің еңбекақысын жеке және карточкалық шоттарға аудару;
- Шоттың ... ... ... ... алу ... ... ... бір
күнгі операциялар, әрбір операция бойынша үзінді жазбалар);
- Валюта бағамдары туралы және басқа қаржы-анықтамалық ақпарат алу.
«Банк-Клиент» қызметтерін ... үшін ... ... ... ... ... болуы;
- Компьютерлік-модем байланысын пайдаланып, банк қызметтерін көрсету ... ... ... ... жұмыс орны - «Клиенттің жұмыс орнының» болуы.
Автоматтандырылған жұмыс орны - «Клиенттің жұмыс ... ... ... ие болу ... - жеке ... модем, еркін телефон
байланыс жолы ... жеке ... ... ... ... ... және пайдалану құны белгіленген тарифтерге сәйкес жүзеге асырылады.
4. Аударымдар.
Есеп айырысу операциялары.
Банк теңгемен және шетел ... ... есеп ... ... ... ... ... сәйкес клиенттердің ағымдағы шоттарына келіп түсетін
қаражаттарды аудару;
- Шот иегерінің нұсқауы бойынша тауарлар, ... ... ... жұмыстар мен қызметтер үшін қаражаттар аудару;
- Төлемдер ... ... ... аудару;
- Жинақтаушы Зейнетақы Қорларына төлемдер.
Төлемді орындау ұзақтығы (валюталандыру күні):
- Банк шегінде - "күнбе-күн"
- Банктан тыс - 1 ... 3 ... ... ... ... ... Төлемдер бойынша комиссия Банктің белгіленген тарифтеріне сәйкес алынады.
Төлемдердің қажетті шарттары:
- Банкте шоттың болуы;
- Төлем құжатының болуы (төлем тапсырымдары, валютаны ... ... ... ... ... мен ... еместерінің арасында
валюталық төлемдерді жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының
валюталық ... ... ... ... беру ... Кассалық операциялар.
Заңды тұлғалар үшін кассалық операцияларды жүргізу.
«Нұрбанк» АҚ шаруашылық қызметінен болған кірістері мен ... ... өз ... ... ... ... ... Банк
кассасында қолма-қол ақшалар қайта саналып, қапталып ... ... ... ... қолма-қол ақшаларды теңгемен және шетел
валютасымен беру қызметін ... ... банк ... ... ... ... ... айырбастау, қолма-қол
ақшаларды ірілеу, чек ... ... ... ... ... ... тарифтерге сәйкес жүзеге асырылады.
6. Шетел валютасы конверсиясы.
«Нұрбанк» АҚ конверсиялау бойынша – ... емес ... ... ... сату ... ұсынады. Банк АҚШ долларымен, ... ... ... да ... ... ... операциялар
жүргізеді. Қолма-қол шетел валютасын сату немесе сатып алу ... ... ... ... ... ... емес ... сату
немесе сатып алу клиент операциялық бөлімге валютаны сатып алуға немесе
сатуға ... ... ... ... ... ... және ... болады:
- Шұғыл конверсиялау кезінде клиент конверсиялау және ... ... ... ... ... Алдын-ала конверсиялау кезінде клиент конверсиялау және ... ... ... бір күн бұрын өтінім беруді қарастырады.
- Конверсиялау операциялары бойынша комиссиялық сыйақы ... ... ... ... Несиелеу.
Клиенттерге несиелеудің барлық түрлері ұсынылады:
1. айналымдағы қаражаттарды толтыру үшін несииелеу;
2. инвестициялық мақсаттар үшін ... ... ... ... мен ... шығару;
4. Айналымдағы қаражаттарды толтыру үшін несиелеу (қысқа мерзімді
қарыздар);
- Валюта: KZT, USD, EUR.
- Мерзімі: 1 ... ... ... ... USD, EUR - 15% ... KZT - 19% ... ... мәні: компанияның айналымдағы капиталын толтыру, шикізат пен
материалдарды иелену.
- Өтеу: негізгі қарыз – теңдей тоқсандық/жарты жылдық ... % - ... ... ету: клиенттің қалауымен (жылжымалы және жылжымайтын мүлік,
шоттарға ақша ... ... ... ... ... ... – алдын-ала, қосымша талқылануға
тиіс.
2. Шағын және орта бизнесті кредиттеу.
"Нұрбанк" АҚ кредиттік саясатының басым бағыттарының бірі ... ... ... ... ... ... және кеңейту болып табылады.
Қазіргі кезде "Нұрбанк" АҚ шағын және орта ... ... ... ... ... Несиелеу мерзімі 1 айдан 10 жылға дейін (кредит мақсатына қарай)
- Несие сомасы 100 АҚШ ... және одан да ... ... ... АҚШ доллары, теңге, еуро
- Қамтамасыз ету ретінде жылжымайтын мүлік, автокөлік, ТМҚ, үйлестірілген
-кепіл, үшінші тұлғалардың кепілдіктері қабылданады.
- Несиені өтеу ... ... ... бизнес ерекшеліктеріне сәйкес жеке-
жеке анықталады
- Несиелер ... ... ... ... ... және ... ... "Нұрбанк" АҚ шағын және орта бизнесті ... ... ... халықаралық қаржы институттарымен ... ... ... ... ұйымдарымен бірге жобаларды жүзеге асыру ... ең ... ... ... ... ... "Нұрбанк" АҚ республикалық және жергілікті мәндегі несие ресурстарын
бөлуші ... ... ... ... ... АҚ ... ... қаржыландырады. Біз өндірісті
кеңейту жөніндегі жобаларды немесе «нөлден» бастап жүзеге ... ... ... ... ... ... ... меншікті салмақ ... ... ... мән ... көрсетеді. Қазіргі уақытта біз экономиканың
келесі салаларында жобаларды қаржыландырудамыз:
- құрылыс индустриясында;
- мұнай-газ секторында;
- ауыл шаруашылығында;
- кен өндіру өнеркәсібінде;
- телекоммуникациялық салада;
- ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету және көңіл көтеру саласында;
- металл өңдеу;
- баспа ... ... ... ... теледидар;
- алкогольді өнімдер өндірісінде;
- жолаушы және жүк тасымалдары;
- қонақ үй ... ... ағаш ... ... инвестициялық жоба қайталанбас болып табылады, сондай-ақ
еліміздің экономикасы үшін өте ... оның ... және ... Егер ... болашағы бар жобаларыңыз болса, Сізбен бірге
қызмет атқаруға ... да ... ... ... саласындағы
мамандарымыздың бүкіл тәжірибесі мен білімі Сіздің ... Бір ғана ... шарт бар – ... ... ... Кредит алу
үшін "Нұрбанк" АҚ өз қалаңыздағы жақын өкілдігінің кредиттік сарапшыларына
барып, ... ... ... ... Импорт – экспортты қаржыландыру.
«Нұрбанк» АҚ сыртқы сауда тәуекелдерін ең төменгі мөлшерге ... ... ... ... ... ... ... тәсілдері,
егжей-тегжейлі сараптамасы, банктің экспорт/импорт келісім-шарттарының
төлем талаптарын құрылымдауы, клиенттердің сауда ... ... ... ... ... АҚ ... сыртқы сауданы қысқа мерзімді қаржыландыру
мақсатында 250 миллион АҚШ доллары жалпы сомасына 65-тен астам ірі ... ... ... ашылған. Халықаралық есептесу жүргізу
кезінде банк сыртқы ... ... және банк ... ... ... қамтамасыз ету саласында банк өнімдерінің
келесі спектрін пайдаланады:
- ... ... ... кепілдіктер.
Сауда-саттықты қысқа мерзімді қаржыландыру құралдары (720 ... ... ... ... ... аккредитив;
- банктік акцепт;
- «Нұрбанкпен» авальданған жай вексель
Шетелдік Экспорт-импорттық агенттіктердің (ЭИА) ... ... ... ... ұзақ мерзімді қаржыландыру (3 жылдан 7 жылға
дейінгі мерзімге) .
Экспорт алды қаржыландыру.
Банк ... үшін ... ... ... кеңесші ретінде әрекет ету.
Осы рольде банк келесілерді жүзеге асырады:
- әзірлеу – ... ... ... бірге – жалпы қаржыландыру
схемасын (кредитті алу және өтеу механизмі);
- банк клиенті және ... ... үшін ... ... ипорттық келісім-шарт бойынша және кредиттік құжатнаманы әзірлеу бойынша
келіссөздерге қолдау көрсету;
- клиенттің банктік қосалқы шығындарын аз шамаға азайтуға ... ... ... ... ... әзірлеу;
- заем қаражаттарын беретін ... ... ... ... қаржыландыруды ұйымдастыратын компанияларды іздеу, қызметінің заңдылығына
талдау жасау, соның ішінде ақша ... ... ... мен кредиттеу
схемаларын тексеру.
Нұрбанк АҚ артықшылықтары:
- қолайлы ... ... және жеке ... ... пен ... қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қаржыландырудың
тиімді схемелары жөнінде кеңес беру және ... ... және алыс ... ... ... банктермен қалыптастырылған
корреспонденттік қатынастар және сауда қаржыландыруға ... ... ... ... ... мен ... есепке ала отырып, жекеше
қарау;
- алдыңғы қатарлы банктермен және әлемнің қаржы институттарымен мойындалған
сенімді ... ... ... ... ... ... өткен және шетелдік
орталықтарда және банк қызметкерлерін ... ... ... ... ... семинарлар мен тренингтерге қатысқан
білікті мамандар.
3. Депозиттер.
«Максимум ... - ... ... орта және ірі ... ... ... ... бойынша Салымның енгізілген ең төменгі
сомасының ... ... ... ... градациясы
қарастырылған.
«Максимум Корпоративный» - Еркін ақшаны ұзақ мерзімге орнықтыру үшін
арналған, салым сомасын ... ... алу ... ... ... ... ... алу мүмкіндігі.
«Максимум Универсальный» - Толықтыруға және төмендетілмейтін қалдық
шегінде жарым-жартылай алуға арналған әмбебап депозит.
«Максимум Капитал» - Депозит ... орта және ірі ... ... бағытталған. Салым бойынша ... ... ең ... мөлшеріне қарай ... ... ... ... ... ... ... осы депозит
шағын, орта және ірі айналымдары бар клиенттерге ... ... ... ... ең ... ... мөлшеріне қарай ... ... ... ... Корпоративный» - Еркін ақшаны ұзақ мерзімге орнықтыру үшін
арналған, салым сомасын мерзімінен бұрын алу ... ... ... ... ... алу мүмкіндігі.
«Максимум Корпоративный» салымының ерекшелейтін өзгешелігі: жақын
арада жұмсау қажеттілігі болмаған ... ... ... ... ... болған жағдайда сақталу мерзіміне қарай сыйақының жоғары мөлшерленесі
бойынша ... ... ... ... Облигациялар
2) Акциялар
3) Қазақстандық эмиттенттердің корпоративтік облигациялары
4) Қазақстандық эмитенттердің акциялары
MONEY EXPERTS АҚ Нұрбанк АҚ ... ... ... қағаздар
рыногында қызмет атқару болып табылатын брокерлік ... ... ... және ... қызметтен басқа MONEY EXPERTS эмитенттердің бағалы
қағаздар консалтингі мен андеррайтинг ... ... ... банк ... ... EXPERTS ... бірнеше бағыттарын дамытады:
1. Брокер-дилерлік операциялар
2. Андеррайтинг
3. Қаржы консалтингі
4. Активтерді сенімді басқару
Кесте 10 - «Нұрбанк» АҚ-ның делдалдық қызметтері
|Брокерлік қызмет және|Клиенттердің бағалы ... ... ... ... ... өтінімдерін орындау. Жеке меншік қаржы |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... кешені |
|Қаржылық консалтинг |Міндеттемелерді қайта құрылымдау мәселелерін ... ... және ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... кешені ... ... ... ... салалары мен |
| ... ... ... және ... ... ... нәтижелерін бағалау). ... ... ... ... ... ... ... екі бағыты әзірше тұрақты сұранысқа ие емес, ... ... ... ... ... осы ... жалпы сатылымдарында қомақты үлеске ие ... ... ... ... мен зерттеулер бизнестің негізгі түрлеріне қосымша
жүргізілетін болады және MONEY EXPERTS ... ... бір ... табылады.
5) Төлем карточкаларымен жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулар.
Карта түрлері. Нұрбанк ... жеке және ... ... Visa ... ... ... ... және қызмет
көрсету жөніндегі қызметтер көрсетеді. Банк Visa ... ... ... ұстынды мүшесі болып табылады. Банк алғашқы пластикалық
картасын 2000 жылы ... ... American Express ... ... бере ... Банк ... сауда желісінде өз жабдығымызда тауарлар
мен қызметтердің қолма-қол емес төлемі үшін ... ... ... қабылдауды ұсынады. Эквайринг немесе пластикалық карталарды
қабылдау ...... және ... ... ... ... және ... фирмаларға пластикалық карточкаларды тауарлар мен
қызметтер төлемі ретінде қабылдауға ... ... ... ... ... кәсіпорын үшін эквайрингтің артықшылықтары:
- банктік карта ұстаушыларын тарту есебінен клиенттік база кеңейеді;
- Клиенттерге алуан ... ... ... ... ... ... ... Есептесу қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі;
- Сауда айналымы ұлғаяды: карта ... ... ақша ... сондықтан жоспарланбаған сатып алуларды шешу оңай;
- Статистика ...... ... есептесуге мүмкіндік
беретін арнайы жабдықты орнатқанда сатып ... ... 30-40% ... Қолма-қол ақша қаражаттары инкассациясына шығындар қысқарады;
- Қолма-қол ақша қабылдаумен байланысты тәуекелдер азаяды.
- Тауарлар ... ... ... ... және ... ... ... артады.
Кесте 11 - «Нұрбанк» АҚ-ның төлем карточкаларының түрлері
|Visa Electron ... және POS – ... ... ақша ... ... ... әлем бойынша POS – терминалмен жабдықталған сауда нүктелерінде сатып |
|алуларды төлеуге ... ... ең ... ... ... емес ... ... шетелге сапарға шыққанда және күнделікті өмірде |
|көмектеседі. ... Classic ... ... ... ... ... кредит алуға, банкоматтарда |
|және POS – терминалдарда қолма-қол ақша алуға, сауда нүктелерінде және ... ... ... ... автомобильді жалға алуға, қонақ үйді |
|броньдауға, т.б. мүмкіндік беретін кең таралған карточка түрі. Әйгілі ... ... Visa ... бар ... ... ... көрсетіледі.|
|Visa Gold ... ...... ... ... ... ... сауда нүктелерінде және интернетте сатып алуларды төлеуге, ... ... ... ... үйді ... т.б. мүмкіндік береді. |
|Gold карточкалары өз ұстаушыларына мүмкіндігінше мол ... және ... ... ... ... дүниежүзінде оларға VIP – клиенттер санаты|
|бойынша қызмет көрсетіледі. Беделді пластикалық карточкалар. Gold ... ... ... мен ... ... ... Gold ... |
|Classic карточкасынан банк көрсететін қосымша қызметтерімен ерекшеленеді. |
|Visa Business ... ... ... ... өнім. Карта компанияның сенімді ... үшін ... ... ... шығындарын, іс-сапар, |
|бизнес-сапар кезіндегі шығындарды төлеуге, автомобильді жалдауға, қонақ |
|үйді броньдауға, т.б. ... ... Business ... ... ... шетелдегі кез келген компания қызметкерлерінің өклдік және іс-сапар |
|шығындарын қолма-қол емес түрде төлеу кезіндегі таптырмайтын құрал. |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... қызметтерінің артықшылықтары:
- Барлық қажетті жабдықтар (POS-терминалдар және импринтерлер) ... ... үшін ... ... Ақша ... қысқа мерзім ішінде ұйымның есеп ... ... ... және ... ... ... беру;
- Ұйымыңыздың қызметкерлері карта ұстаушыларына қызмет ... ... ... ... рәсімдеу ережелеріне тегін үйретіледі;
- Операцияларды рәсімдеу кезінде қиындықтар туындаған жағдайда шұғыл кеңес
береді.
Банк сауда-сервистік кәсіпорындарға тауарлар мен қызметтердің төлеміне
карталарды ... үшін ... ... ... ... ... бойынша арнайы төлем чектерін) рәсімдеуге арналған
механикалық құрылғылы импринтер.
- POS-терминалды - процессингтік орталыққа шынайы уақыт ... ... ... ... ... VISA Electron карталарының
есебінен төлемге ... ... ... ... ... ... ... және жасалған операциялар бойынша
қаражаттар өтем мерзімін ... ... ... ... коммерциялық банктің қызметеріне салыстырмалы талдауы.
Банктің активтік операциялары
2005 жылы банктің активтері 283,7%-ға өсті, ал өсу ... ... ... банктер арасында көшбасшыларының бірі болды. Мұндай өсу
банктің ... ... ... ... ... асты. 2004 жылғы
көрсеткіштермен салыстырғанда Банк ... ... ... басқа
банктердегі депозиттер үлесін параллельді төмендету кезіндегі бағалы
қағаздардың үлесі мен ... ... ... Бұл ... ... ... ... пайдасы төмен активтерді қағаздар мен несиелер
сияқты басқа пайдасы жоғары активтерге ... ... ... ... ... мен ... ... жылдың соңындағы деректер бойынша ҰБ-гі касса (шетел валютасын
қоса есептегенде) және қаражат мөлшері 2.161.344 мың теңгені ... ... ... салыстырғанда ҚРҰБ-гі касса мен қаражат мөлшері 8,7%-
ға төмендеді. ... ... ... мөлшері қажетті өтімділік деңгейін
қамтамасыз етті: ал 8,7%-ға ... ... ... ... ... ... болды.
Есепті кезеңде шетел қаражатын сату операцияларының көлемі 1,5 ... ... ... 3,1%-дан 3,2%-ға жоғарылады
Пайдалы қағаздар және акцияларға салымдар
Пайдалы қағаздар портфелі ҰБ қайта қаржыландыруға қабылдайтын ... ... ... ... ... ... 2004 жылмен салыстырғанда
бағалы қағаздан портфелінің көлемі 33,8 есе өсіп, 10139 ... ... ... ... ... ... мен қаржы мөлшері
Басқа банктерге берген қаржы мөлшері, ... оның ... ... ... шоттарындағы қалдықтар 2005жылдың аяғында
2283337 мың ... ... ... ... 8,3% ... жылы банктің корреспонденттік жүйесін кеңейту ары ... ... ... ... ... ... ... корреспонденттік
банктер жүйесі бар, олар арқылы Банк әлемнің кез-келген нүктесінде ... ... ... ... келесі ірі трансұлттық банктер бар:
ABN AMRO BANK N.Y., USA; Bankers Trust Company, New York, USA; ... ... Holland; ING ... Vienna Branch, ... Bank AG, ... Germany; Commerzbank AG, Frankfurt/Main,
Germany; Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main, Germany; CCF, Paris, ... ... ... ... ... Банк, Мәскеу, Ресей.
Батыс банктерінің сенім артуы мен ... ... Dresdner ... Bank және тағы ... ірі ... ... және кепілдік
операцияларды жүргізуге несиелік байланыстар орнатылғанынан көрінеді.
2005жылы банк ... ... ... қазақстандық банктер мен
бірқатар халықаралық банктер берген синдицияланған жалпы көлемі 41 млн.АҚШ
долларын құрайтын ... ... ... ... ... мен 2005 ... ... корпоративті клиенттер қажеттіліктерін
қанағаттандырғаны жылдың соңында құжаттық жіне ... ... 35 млн. АҚШ ... жоғарылатуға мүмкіндік берді.
Несиелік операциялар.
«Нұрбанк» АҚҚ-ның 2005 жылғы несиелік саясаты ... ... ... ... және ... ... Банктің корпоративті және ... ... ... ... ... ... ... пайдалылығын жоғарылатып орналастыруын қамтамасыз ету;
- Банктік несие портфелінің сапасын жоғарылату;
- несие үрдісінің ұйымдастырылуын дамыту, ... ... ... ... және ... қызметтерінің сапасын жоғарылату.
Есепті жылда Банктің қор базасының айтарлықтай өсуі ... ... ... ... ... ... ... бойынша
несиелердің жалпы көлемі осы жылы 9,8 млрд, теңге болды. Бұл алдыңғы жылмен
салыстырғанда (3,7 ... 2,6 есе көп. ... ... ... ... 7,3 есе өсіп, жылдың соңында 6,2 млрд,теңге (40млн.АҚШ долларынан
көп) болды. Мұның бәрі Банк жүргізген несие ... ... ... ... ... ... куәландырады. Корпоративті
клиенттерді несиелеуден басқа, Банк ... зор ... бірі ... ... көп ... ... Кіші кәсіпкерлерге берілген несиелер
2,5 млрд.теңге немесе барлық берілген несиелердің 25% ... ... кіші ... ... ... көлемі 1 млрд.теңге немесе жалпы
несие портфелінің көлемінің 16% құрайды. 2005 жылы 2004 ... ... ... ... кеңейту жалғасты. Есепті жылдың аяғында Банк
берген кепілдіктер көлемі 503,6 млн.теңге болды. Бұл 2004 жылдан ... есе ... 2005 жылы ... 690,3 ... ... ... жылда несиелер бойынша (валюталық, теңгелік) пайда ... Бұл ... ... ... ... 18 %-дан ... сондай-ақ жұмылдырылған депозиттердің ... ... ... және ... ... ... орташа мөлшерлемелердің бір-бірінен аса айырмашылығы жоқ, себебі
Банктің теңгелей ... ... ... ... интервалда
бекітілген. Заңды тұлғаларға берілген ... ... ... ... мөлшерлемелер жылдық 16% құрады, ал валюта несиелері бойынша
14,6% ... Жеке ... ... ... ... ... ... 15,1%, валюта несиелері бойынша 23,2% құрайды. Ұлттық
экономика салалары бойынша ... ... ... ... Банк экономика салалары бойынша несие ... ... ... ... ... жеке сала ... ... портфелінің жалпы көлемінің 20% ғана құрды. Саудаға
берілген несиелер үлесі алдыңғы жылмен салыстырғанда ... ... ... ... ... ... ... керісінше өсті. Қаражаттың
айтарлықтай көлемі экономиканың болашағы зор салаларына құйылды, ... ... ... тамақ өнеркәсібі, баспа жұмысы, көлік және
коммуникациялар.
Валюталар бойынша ... ... ... және ұзақ ... ... ... ... несиелердің негізгі
бөлігі валюталық тәуекелді шектеу ... ... ... ... валютасы немесе теңгеде беріледі. Теңгеде ... ... ... ... ... ... ал олардың көптеген
бөлігі Атырау облысының кіші кәсіпкерлер субъектілеріне ... ... ... ... ... жылда Банк ұлттық валютада және
АҚШ ... ... ... арасында теңдесуді сақтай алды. АҚШ
долларында берілген ... ... 35,6% ... ... бойынша несие портфелінің құрылысы
2005 жылы қысқа мерзімді несиелеумен қатар, орта және ұзақ мерзімді
несиелеуге де көп ... ... ... ... ... ... салаларында өндірістің даму қарқыны жоғарылады, қаржы
нарығының дамуы және тағы ... ... ... ... әсер ... ... орта және ұзақ ... несиелердің
есепті жылдағы меншікті салмағы 29,3%-дан 52,6%-ға дейін өсті.
2005 жылы ... ... ... ... ... Олар банкпен базнестік айтарлықтай көлемін ұстанып, клиенттер
шоттары бойынша қалдықтардың ... ... ... қамтамасыз
етті. Негізінен клиенттердің нақты мәмілелері несиеленді. Бұл ... ... ... және ... бойынша клиенттің нақты шаруашылық
операциясы мен байланысуын, орындалған мәмілелер бойынша ақшалай пайда мен
клиенттің банк алдындағы ... ... ... ... ету ... бойынша несиелеу портфелінің құрылысы
Банк несие портфелінің қамтамасыз етілу мәселесіне консервативті
қарайды. Негізінен қамтамасыз ету ... ... ... ... және ... ... жатады. Олардың бағасы несие мөлшерінен біршама
жоғары болуы тиіс. Несие жұмыстарының мүмкін ... жабу ... ... жылы ... несие портфелінің 4,5% құраса, 2005 жылы 3,1% құрады. Бұл
көрсеткіш несие портфелінің сапасының жоғарылағанын ... ... ... ... ... саласындағы көрсетілетін қызметтерді
кеңейтуге және несиелік салымдарға пайыздық ... ... ... Бұл Банкке өзінің клиенттерінің ... ... ... ... ... ... ... сызбанұсқасын дамытуға бағытталған жұмысы ... ... ... ... ... ... ... біздің өмірімізге жыл сайын терең енуде. Қазіргі
таңда ешқандай қаржы ... ... ... өңдеусіз, сыртқы
елдермен байланыса алмайды, әлемдік, республикалық, аймақтық электронды
төлем ... ... ... ... ... ... және тағы ... мекемелерінде үрдістерді автоматтаудың рөлі айтарлықтай өсуде, оларға
бұрынғыдан қарағанда, барған сайын жоғары талаптар ... ... даму ... ... бір ...... ... өңдеу
және тасымалдаудың программалық-техникалық құралдармен қамтамасыз етілуі.
Даму қарқындылығын жоғарылата отырып, «Нұрбанк» ААҚ-ы 2005 жылы өзінің
ақпараттық техникалық платформасын күшейте ... ... ... ... құрал-жабдықтарын жаңартты. Compaq, Cisco, Alkatel
сияқты әлемдік өндірушілердің техникалары орнатылды. Негізі қаланған сәттен
бастап, Банк ... ... ... ... ... ... жыл да ... тыс қалмады. Қазақстанның ірі
телекоммуникациялық қызмет көрсетуші мекемелерімен (Astel, Katelko) ... ... ... байланыс жүйесі орнатылды. Жұмыстар ... ... ... Банк ... мен Бас офис ... ... қамтамасыз етілуде. Енді Банк түрлі қаржы операцияларын үлкен
жылдамдықпен ... ... Банк ... ... ... арналған
халықаралық стандарттарға көшуге көп назар аударады. ... ... IB ... ... жүйе ... еді. 2005 жылы ... ... қатар өзі
де әзірлеген ақпараттық модульдер де ... ... ... Банк
S.W.I.F.T. жүйесіне қосылған, онымен Банк бүкіл дүниежүзінің корреспондент-
банктерімен есептер алмасады.
Ақпараттық жүйесінің ... ... ... ... ... ... шынайылылығын және қауіпсіздік деңгейін
жоғарылатты. 2005 жылы Банктің ... ... ... ... ... ... аударылды. Бұған қор серверін іске қосу, жаңа жүйелік
Novell 5.1. операциялық жүйені енгізу жұмыстары да ... ... ... ... ... әзірленіп, компакт-дискілерде және ... ... ... жазу қондырғылары алынып іске қосылды. ... ... ... сақталады. сыртқы әсерлерден қорғану үшін
Банктің корпоративті жүйесі қауіпсіздікдеңгейі өте ... ... ... ... ... ... ... дамуының нәтижесінде банктік
операциялар толық автоматтандырылды, ал бұл ... ... ... арзан және жылдам түрде іске асыруға мүмкіндік береді.
2005 жылғы Банк жұмысының нәтижелері
Табыстар.
2006 жылы 1 қаңтардағы көрсеткішетр ... ... ... табысы
2.617 млн.теңге болды. Бұл алдыңғы жылдан 1,8 есе көп. ... ... ... ... ... ... 46,9% ... Табыс құрамында
негізгі табыс классикалық банк қызметінен түседі. Мысалы, заңды және жеке
тұлғаларға ... ... ... табыс 428,2 млн.теңге, яғни барлық табыстың
16,4% құрайды. ... ... Банк ... ... және
жұмылдыруға бағытталған динамикалық несие саясатын жүргізуде. Марапат алуға
қатысты емес пайда үлесі Банктің барлық пайдасының 53,1% ... ... ... ... ... үлес – ... операциялардан түскен
пайда 44,4 немесе 616,9 млн.теңге ... ... ... 36,3% ... таза ... 2005 жылы 744,5 млн.теңге құрады, ол 2004 ... ... ... жоғары. Есепті жылы Банктің өзінің
капиталының өсуі 203,4% болып, 2858,8 ... ... ... өсу Банк ... даму барысында өзінің капиталының жеткілікті
болуына көп назар аударатынын көрсетеді. 2005 жылы өз ... өсуі ... ... бұл таза ... 2,2 есе көтерді. 2004жылғы ... ... ... ... (ROA) 120 ... 2,4% ... Бұл екінші жартыжылдықта Банк активтерінің
белсенді өсуі мен активтерді орналастыру ... ... ... жылы 1 ... ... ... Банктің шығыны
1.872.3млн.теңге болды. Марапат төлеуге қатысты емес ... ... ... Шығындар құрылымының негізгі бөлігін Банктің
комиссиялық ... ...... ... ... ... 21,2%. Дилингтік операциялар бойынша шығындар 295,2млн.теңге,
яғни барлық шығынның 15,7%. 2004 жылы 66,0 ... ... ... ... жылы 98,0 ... өсті.
Банк қарқынды дамуда, ... ... ... ... ... ... ... және Банктің ақпараттық
жүйесін дамытуға бағытталған шығындар көлемі де өсуде. Банк ... ... ... орнын толтырып, қаражатты ... ... ... ... 2005 жылы ... ... Факторинг коммерциялық банктердің маркетингтік қызметін жетілдірудегі
ең тиімді бағыттары
Коммерциялық банктердің ең көп тараған делдалдық қызметінің бір ... ... ... ... кезде АҚШ – та ... ... ... ... ... Батыс Еуропада қолданылды. Әсіресе коммерциялық
банктер факторингті ... 25-30 жыл ... ... ... ... ... ... 80 жылдардың ортасында Батыс ... ... ... ... кезеңінде кеңірек таралды. 90 – шы
жылдардың басында ... ... мен ... 3,6 есе ... ... ... ... мынадай: Еуропа – 56%, Америка –
30%, Азия және Тынық мұхит жағалауындағы елдер – 13%, ...... ... ... – бұл ұсақ және орта компаниялар үшін
қаржыландыру көзіне сілтейтін ... ... ... ... сатушылардың сатып алушыларға сатылған тауары үшін
уақытын кешіктіріп төлеуге беретін тауар формасындағы және ашық шот ... ... ... ... ... клиенттің айналым капиталын несиелеумен ұштасатын, сауда –
комиссиондық ... бір ... Бұл ... ... ... шотын 90% - ға дейін төлеу шартымен сатып алады.
Факторинг – бұл ... ... ... ... ... сатып алуды білдіреді.
Факторингтің мақсаты – кез келген несиелік операциялардың ... ... ... ... ... ... Нарық экономикасы дамыған
елдерде төлемдердің сақталу мерзімдеріне басты көңіл аударылады. Ендеше
факторинг компаниялар мен ... ... ... ... мен ... алушылар арасындағы қатынастардағы тәуекелдер мен
төлемдер мерзімдеріне байланысты мәселелерді шешуге бағытталады.
Фактор сөзі ағылшын тілінен “factor” , аударғанда “маклер, ... ... ... ... жағынан алғанда – бұл делдалдық
операция.
Факторинг – жабдықтаушы – клиенттің жабдықтаған тауары мен ... үшін ... ... ... ... ... байланысты
комиссиондық – делдалдық операция.
Банк төленбеген төлем талабының иесі ретінде, борышқордың ... ... де ... ... ... ... тәуекелге
барады.
Нарық экономикасы дамыған елдердегі факторингтік компаниялардың көбіне
еншілес фирмалары ірі банктермен ... ... ... ... үш ... қатысады:
1. Факторингтік компания (банктің факторинг бөлімі) - өздерінің
клиенттерінен шот – фактураны ... ... ... ... ... ... ... несие беруші) – ... ... – шарт ... ... ... сауда
фирмасы.
3. Кәсіпорын (қарыз алушы) – тауарды ... ... ... ... жүзеге асырылу негізіне факторинг туралы
келісім – шарт жатады. Онда факторинг операциясының төмендегідей ... ... ... ... ... факторинг операциясы бойынша сомадан төлейтін ... өтеу ... ... ... келісім - шартын бұзу жағдайлары және тараптардың
ойлары бойынша ... да ... ... онда ... өздеріне алған міндеттемелерін орындай
алмаған жағдайлардағы жауапкершіліктері де қарастырылады. Ондай ... ... ... бірі жауап беруге тиіс. Факторинг бөлімі өзіне
алған міндеттемесін ... ... ... оны ... банк ... ... ... Шетел іс – ... ... және ... үшін сондай – ақ келешекте өндіріс көлемі өсетін, алайда
дебиторлардың төлемдерінің уақытысында түспеуінен ... ... ... ... ... үшін ... айрықша тиімді болатындығы
көрсетіп береді.
Факторингтік операциясының негізінде ... ... үшін ...... банктің сатып алуы және жеткізушінің банкке өнімді сатып
алушыдан төлемді талап ету құқығын ... етуі ... ... ... операция, сонымен бірге, жеткізушінің сатуын несиелеу немесе
жеткізушіге факторингтік несиені беру деп аталады.
Сурет 6. ... ... ... екі түрі болады:
- ауқымды (конвенционды), шектеулі (конфедиенциалды). Тарихта оның
ауқымды түрі ... ... ... Қазіргі жағдайда бұл ... ... ... және ... ... есеп
айырысу, несиені сақтандыру және т.б. ... ... ... ... ... ... ... Клиенттің
мұндағы қызметі тек қана өндіру болып табылады. Бұл жүйе клиент –
кәсіпорынға өндіріс пен өнімдерді сату ... ... мәні ... ... бұл түрі ... ... несиені білдіреді.
- Соңғы жылдары ... ... те ... ... ... факторинг бірнеше ... ... ақша ... құқығын беру, қарызды төлеу және т.б.
Шектеулі факторинг клиент – жабдықтаушы үшін ... ... ... ... сипаттаса, ал клиент – сатып алушы ... ... ... Факторинг операцияларын жасағаны үшін
клиенттер банкке келісім – шартта ... ... ... ... ... ... жағынан несие үшін төлейтін пайызды
білдіреді.
Факторингтің бірегей құқытық негізін құру үшін 1988 жылы Халықаралық
факторинг туралы конвенция ... ... ... ... ... ... шарт ... берілгендердің кемінде екеуін қамтуға тиіс:
- Аванс және несие беру ... ... ... ... ... ... жабдықтаушының шоттарын бухгалтерлік жағынан
өңдеу;
- Борышқорлардан ақшалай қаражат алу;
- ... ... ... төлем қабілетсіздігі жағдайынан
қорғау.
Факторинг мәмілесін жүзеге асырудан бұрын толық талдау ... ... ... ... кейін факторинг компания немесе
банктік фактор бөлімі 1-2 апта ... ... ... және ... зерттейді. Егерде кәсіпорын факторинг компаниясы немесе банктік
фактор бөлімінің ... бола ... ... ол ... компаниясына
сатып алушыға жіберілетін барлық шот – фактураны тапсырады. Әрбір құжат
бойынша клиент төлеуге келісім ... ... ... ... ... ... фактурамен таныса отырып, сатып алушының төлем қабілетін анықтайды. Бұған
2-3 күн мерзім уақыт қажет етіледі. Факторинг компаниясы ... ... ... ... ... ... төлей алады.
Әлемдік тәжірибеде факторинг қызметінің құны мынадай екі элементтен
тұрады: оған ... ... оған ... мерзімнен бұрын төлеу
барысында алынатын комиссия және пайыз. Комиссия шот – ... ... ... ... 1,5 – 2,5 %) деңгейінде белгіленеді. Мәміленің
көлеміне қарай комиссия сомасы да өсіп ... ... ... бойынша
несие үшін төленетін пайыз мөлшерлемесі ақша нарығындағы мөлшерлемеден 1-2
пайыздай жоғары болып келеді.
Факторингтік қызмет көрсетудің негізгі мақсаты – ... ... ... және оның пайдасына тиесілі төлемдерді алу. Бұл
қызметті фактор клиентке ... де ... де ... ... ... компанияның клиенті шаруашылық
келісімшартына сәйкес ... (30 ... 120 ... дейін) клиенттің
пайдасына төлемді алу мақсатында өнімді жөнелтіп, компания ... ... ... ... ... Қаржыландырумен шотты инкассациялау
жағдайында факторингтік ... ... ... ... ... ... - ін ... төлеу шартыарқылы фактура – шотты сатып ... яғни ... ... ... ... ... тауардың резевтік 10-
20% - і клиентке төленбейді, сатып алушыдан оған өнімнің сапасына, бағасына
байланысты сақтық үшін жеке ... ... ... көрсетулер жұмыс істейтін кәсіпорындардың
қажеттіліктерін толықөией ... ... бұл ... төлем мерзімі
ұзартылған сатуды факторинг арқылы жедел төленетін сатуға ... ... және ... өз ... ... ... – шотты дисконттағаны үшін факторингтік ... ... ... ... ... ( ... ... үшін;
2. факторингтік несие бойынша процентті. Ол ... ... ... ... ... өнім үшін ... ... түсу мерзіміне
дейін алынады. Бұл процент әдетте есептік мөлшерлемеден 1 – 2 ... ... ... факторингісі екі түрде болуы мүмкін: ашық және
жабық.
Ашық факторинг – бұл ... ... ... ... ... табыс еткені жөнінде төлеушіге хабардар ететін факторингтік ... ... ... – ол ... ... сатуды несиелеуге арналған
қаражаттың жасырын көзі ретінде қызмет ... ... ... ...... факторингтік компанияның оған фактура –
шотты табыс еткенінен хабары болмайды. Бұл жағдайда төлеуші ... ... ... соң ол ... ... ... оның тиісті бөлігін
несиені өтеу үшін факторингтік компанияға ... ... ... ... ... ... келісім бойынша қаржыландыру
факторингісі ... кері ... ... яғни ... ... сатып
алушының төленбеген шотын факторингтік фирмаға несиені өтеуді талап ... алу ... ... ... ... ... кері ... сирек қолданылады әрі факторингтік фирмалар төлемсіздіктің
бүкіл қатерін әдетте өз ... ... ... ... ... ... клиенттің негізгі
қаржы – шаруашылық қызметімен және есеп ... ... ... ... ... ... ... берешектердің толық бухгалтерлік есебін жүргізеді;
- есеп айырысуларды ұйымдастыру, ... ... ... ... ... алу және т.б. ... ... кеңес береді;
- өткізу нарығы, тауарлардың бағасы, келешектегі алушылардың төлем қабілеті
және т.б. жөнінде ... ... ... жеткізу, қоймада сақтау, сақтандыру, жарнамалау және өзге де
қызметтерді ұсынады.
Бұл жағдайда факториг клиентке ... ... ... ... жүйесіне айналады. Клиент тек өндірістік функцияны ғана орындаса
жетіп жатыр. Факторингтің мұндай ... ... ... ... ... ... ... бұл өнімді өндіру және өткізу бойынша
шығынды кемітуге мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... ... ... қаупі орын алады, өйткені, ...... өз ... ... ... ... хабардар болуына,
фактордың ықпалы мен бақылауынан клиенттің шыға ... әкеп ... ... мен ... арасындағы өзара ... ... ... ... ... ... мен жауапкершілігін
анықтайтын келісімшарт жатады. Ішінара алатын болсақ, онда ... ... ... мөлшері және осы несиенің проценттік мөлшерлемесі,
комиссиялық – делдалдық ... ... ... түрі ... комиссиялық
сыйақының шамасы, өзара міндеттемелерді орындаудың кепілдемесі және олар
орындалмаған жағдайда ... ... ... ... ... сондай – ақ тараптардың қалауына сәйкес өзге ... ... ... ... ... ... Сол себепті де
факторинілік компания клиентпен келісімшартқа отырмастан бұрын оның төлем
қабілеттілігіне көз ... ... оның ... ... ... берешегінің құрамы иен ұзақтығы,
- шығарылатын өнімдерді өткізудің мүмкіндігі,
- өткізу нарығының коньюктурасы,
- келешектегі клиенттің ... ... ... тобы ... төлем қабілеті секілді көрсеткіштерді талдауы керек.
Бұл үшін баспасөздегі ақпарат, өз ... ... ... ... өтей ... ... ... материалдар,
клиенттің бухгалтерлік есеп берулері және өзге де ... ... ... ... ... ... шешілген жағдайда
екі аптаның ішінде қарастырылуы керек. Клиент пен ... ... ... келісімшартта шекті сома қарастырылады. Бұл сома
бойынша клиентке факторингілік несие ... ... ... ... ... ... үшін клиент факторингілік фирмаға өзіндегі
сатып ... ... ... ... ... керек.
Факторингілік қызмет көретудің келісімшарты әдетте кем ... 1 ... ... ... – келісімшарт және ақылы негізде
кәсіпорын үшін ... мен ... ... есеп ... ... ... ... несиелік – есеп айырысу операцияларын
орындау.
Бүгінгі таңда факторингілік бөлім өз ... ... ... түрлерін ұсына алады:
1. жабдықтаушы кәсіпорыннан факторингпен мәліметтері ... ала ... бір ... ... ... ... ... тобынан тауарлық
операциялар бойынша төлемді алудың құқығын ... алу ... мен ... ... ... ... сатып алу;
2. жабдықтаушы кәсіпорыннан жөнелтілген тауарлар мен көрсетілген қызметтер
бойынша сатып алушы мерзімінде төлемеген дебиторлық берешекті ... ... ... ... ... дебиторлық берешекті сатып
алу);
3. өз клиенттеріннен вексельді сатып алу.
Бөлім бірінші топтың қызметі ... ... ... ... оның төлеушіге қойған төлем талап – тапсырмасының ... ... оны ... күні төлеуге кепілдеме береі. Жабдықтаушы өз
кезегінде факторингке сатып алушыдан оның ... ... ... ... алудың құқығын береді.
Жабдықтаушының төлем талап – ... ... ... ... ... уақтылы түспеу қатерін жоятын оның ... ... ... ... қабілеттілігіне тәуелді болып қалдан
сақтайтын факторингтік ... оған ... ... ... ... ... қаражатты бірден алатын факторинг клиенті өз кезегінде
өзінің ... ... ееп ... мүмкіндігіне ие болады. Бұл
жылдам есеп айырысуға ықпалын тигізеді әрі шаруашылықтағы ... ... ... ... ... бойынша мерзімі
кешіктірілген дебиторлық берешекті сатып алу барысында ол ... ... ... ... берешекті белгілі бір шарттармен төлейді.
Мысалы, төлемді ең көп дегенде 3 ... ... ... кешіктірмегенде
төлеуші банктен оның әлі несиеленетіндігі және оның ... ... жоқ ... ... ... ... ... мерзімі кешіктірілген дебиторлық берешекті табыс
етуі бойынша операцияның қатер деңгейі жоғары болады. Бұл ... ... әлі ... ... тауар бойынша берешекті сатып
алғандағысына қарағанда деңгейі 1,5-2 есеге дейін комиссиялық ... ... ... ... ... ... формасының дамуына байланысты факторинг
кәсіпорындарға жаңа қызмет түін көрсете бастады, ол – жабдықтаушыдан ... ... ... ... ... операция жабдықтаушыны вексельмен тауарды
жөнелтуін, қарызгердің векселі бойынша мерзімін бір мезгілде сақтау ... ... ... ... ... ... ... есебі үшін факторинг клиентпен жасқан келісімшарт бойынша
вексель валютасы мен факторингтен ... ... ... ... ... ... білдіретін комиссиялық сыйақыны өндіріп алады.
Осылармен қатар факторингтің негізгі қызметімен комиссиялық негізде
біржолғы операция тәртібі арқылы өз ... әр ... ... ... ... ... ... жабдықтаушыларымен және сатып алушыларымен
есеп айырысуын жетілдіру, қаржылық ресурстардың тиімді пайдалануын арттыру,
қаржылық жағдайды жақсарту мәселелері бойынша және өзге де ... ... ... ... және бір ... ... беру;
- заңды тұрғыдан қызмет көрсту (іскерлік ағдайдағы қағаздар мен қаржы несие
мәселелері жөніндегі құжаттарды әзірлеуге көмек көрсету);
- ... ... ... ... тауарлардың, дебиторлық
берешектің есебін бухгалтерлік есеп берулерді жасауда және төлемдік өзара
қарым – ... ... іс – ... ... осы ... ... ... 7. Коммерциялық банктердің факторингтік операциялары
Факторингтік операциялардың төмендегілер бойынша жасалмайтынын ескеру
қажет:
- жеке тұлғалардың қарыздық міндеттемелері бойынша;
- бюджеттік мекемелердің қоятын талаптары ... ... ... ... ... ... ... қабілетінсіз деп
танылған кәсіпорындар мен ... ... ... ... филиалдары немесе бөлімшелерінің міндеттемелері бойынша;
Факторинг негізінен жабдықтаушы мен ... ... ... ... ... ол ... ... жағдайына, сондай –
ақ оның сатып алушыларының төлем қабылетіне үздіксіз бақылауды ... ... ... ... ... ... ... жаңа көкжиектер ашылды, яғни маркетингтік қызметтерді ... ... ... ... сипатталады.
Экономикадағы және қоғамдағы нарық қатынастарының дамуы, банктердің
экономикалық ... ... ... ... ... ... орынға
әкімшілік-басқарудың орнына экономикалық әдістер: ... ... ... Экономикаға деген банк ықпалы ... ... ... ... ... ... ... банктерге тән сипаттардың бірі
әмбебаптық үрдісі, банк ... іс ... ... да ... ... ... қол ... алатындай «қаржылық супермаркетке» айналу
болып ... ... ... ... қалыптасуының нақты-тарихи
жағдайында, коммерциялық банктер қызметінің тиімділігін ... ... даму және ... әрі ... өмір сүру мүмкіндігінің
көрінісі. Сонымен қатар, нарық қатынастарының дамуы мен ... ... әр банк үшін ... пен ... ... ... ... шағында, күн тәртібіне өзінің арнайыланған
текшесін немесе қызметінің оңтайлы аумағын ... ... ... ... банктер туралы сөз қозғағанда, олардың несие
жүйесінің өзге де буындары тәрізді, үнемі ... ... баса ... ... ... операция формалары, бәсекелестік әдістері,
бақылау және басқару жүйесі өзгеріп отырады.
Соңғы жылдары ... жаңа ... ... кеңінен қолдаудың,
электронды терминал пайда болуының және ... банк ... ... ... банк саласындағы бәсекелестік ... ... өзге де ... ... ... ... ... мен
ақша рыногының өзара қорлары, банктерге тән ... ... ... алады) өсуіне байланысты күшейді.
Қомақты меншікті капиталға ие бола тұра коммерциялық банктер өз
әлеуетінде ірі ... ... ... Яғни, жалпы халық
шаруашылығының ... ... ... ете алады, құрылымдық қайта құруға
араласады, тіпті экономиканың көптеген ... ... ... ... ... және капитал қалыптастырудың акционерлік-
құқықтық мәртебесін кең ауқымда иелене отырып, коммерциялық банктер ... ... ... және де өз ... көптеген холдингтер,
еншілес фирмалар мен кәсіпорындар ашу ... ... ... ... ... қатысудың түрлі формаларын дамытады.
Банктерге шынайы ... рөл ... ... ... ... коммерциялық банктің дәрежесін рынок тұрғысынан дұрыс түсіну
болып табылады және ол үшін ... осы ... ... ... ... ... ... қалыптастыру қажет. Мұндай кешенде аса
маңызды орынға ... ... ... ие ... ... Оларды комерциялық
банктер нақты ойластырылған және негізделген даму ... ... ... ... ала ... ... жасауға тиіс.
Менің ойымша, нарық экономикасындағы ... ... ... ... ... ... ... олардың әр қайсысы
өзінің орнын табуы керек. Сондай-ақ, өзара әрекет жасаудың қарама-қайшылық
процесінде ... ... ... мен ... ... шешуде, олардың коммерциялық және әлеуметтік тиімділігін көтеру
үшін қолдағы барлық құралдарды пайдалану қажет.
Қазақстан Республикасы ... ... ... арналған
бағдарламасында ақша рыногының жағдайына ықпал етуді әрі ... ... ... қабылдау, ақша-несиелік саясаттың түрлі құралдары бойынша
мөлшерлемені ... ... ... ... ... қаржы рыногындағы
сыйақы мөлшерлемесін реттеудің, сонымен қатар банктердің артық өтімділігін
тазартудың негізгі құралдары Ұлттық банктегі екінші ... ... ... ... және ... ... қала ... ағымды және капиталдық операциялар бойынша толық еркін
айналымдылығы жағдайында валюталық және ... ... ... ... ... түседі, сондай-ақ, сыртқы экономикалық оперциялар
бойынша ақпараттық базаны жетілдіру жөніндегі жұмыстар жалғасады.
Жоғары ... ... ... АҚ- ның осы ... ... ... бекігеніне көзіміз жетеді. Тәжірибе жүзінде банктің
құрылымын, ... ... ... ... қалай жүзеге асатынын
көрініп тұр. Банк жүйесі нарықтық экономика жүйелері ішіндегі ең бір дұрыс
қалыптасқан жүйе ... ... ... ... ... бірден-бір
құрылым екеніне тағы бір рет көз ... ... АҚ ... оң
көрсеткіштерге жете беретінін айтсақ артық болмас. ... ... ... экономикалық өсуге қол жеткізу алдыға мақсат етіп отыр. Сонымен
қатар банк ... ... ... ... ... таңда
бет алмай жұмыс істеп, алдыға ... ... ... ... АҚ «ДО ... «Нурполис» компаниясының жұмысы ерекше жоғары ... ... ... ... әр түрге бөлінген, мысалы «Атамекен»
зейнетақы қоры, аты ... ... өз ... бас ... ... ... Ал ЖШС ... компания «Нур инвест» жүк көліктерін, құрал
жабдықтарды клиенттерді ... ... ұзақ ... ... ... ... ... байланысты «Нұрбанк» АҚ болашақта
жоғары сатыдан көрінетініне тағы бір рет көз жеткіздік.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Закон РК «О ... ... ... об ... нормативах" (28.03.2004г., пр.№ 7);
3. "Положение о предоставлении права банкам второго уровня на открытие
корреспондентских счетов друг у ... ... пр.№ ... ... о ... ... портфеля и порядке формирования
резервов (провизии) для ... ... от ... ... ... ... ... Казахстан" (20.07.2005г.,
постановление N76);
5. "Инструкция о порядке предоставления банками Республики Казахстан данных
для ... ... ... ... ... N ... Банковское дело: стратегическое руководство. -М.: Консалтбанкир, 2003.
-432 с.
7. Банковское дело. /Под ред. ... О. И./. М.: ... и ... ... 2002.
8. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. М., 2002.
9. Долан Эдвин Дж. ... ... и ... ... ... ... ... Дж., Лидсней Дэйвид Е. Рынок. Микроэкономическая модель.-
М.,2005.
11. Ефимова Л.Г. Банковское право. М.: БЕК, ... ... B.C. ... система и ее роль в стабилизации экономики //
Деньги и кредит. 2001. № 3. С.З.
13. ... К.Т., ... А. ... реформы, состояние
экономики, пути и ... ... ... - ... ... Н.А. Концепия внешней политики требует адаптации ... ... ... ... 3 октября 2005г.
15. О положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней
политики на 2007 год. ... ... ... ... ... ... ... 4 сентября 2006г.
16. Лидеры и аутсайдеры. ... ... ... ... ... ... ... № 44 (76) 15
ноября 2006г.
17. Консультативное ... ... ... по ... (Базель, апрель 2002г.)
18. Журнал «Банки Казахстана», №№ 1,2,3 2003г., №№ 1-10 2004г., №№ ... №№ 3-7 ... ... А.Н. ... и ... ... ... Экономика,
2007.-74с.
20. Банки Казахстана № 1.2007
21. Банки Казахстана № 4.2008
22. Альфа Навигатор. Корпоративный журнал ... ... ... ... Нацбанк РК. Банковская система за 10 лет ... ... ... ... и образование, 2000.
24. Конакбаев Б.Ж., Нуркенова Б.С. Банковский маркетинг на современном
этапе.// Экономическое обозрение НБ РК.- 2001 - ... ... Г. С. ... дело. – Алматы: Экономика, Каржы
Каражат, 1998
26. Данько Т.П. Управление маркетингом. - Москва: ИНФРА, 1997.
27. Тулембаева А. ... в ... ... ... ... ... Д. ... маркетинг в современных российских условиях.//
Банковские технологии. - 2007 - № ... ... ... - 2008 - №10, с. ... Банки Казахстана. - 2005 - №5, с. 24.
31. Банки Казахстана.- 2005 - №12, с. ... ... Е. С. // ... ... теория и практика. Москва.
2008
33. Уткин Э. А.// Банковский маркетинг. Москва. ИК «Инфра-М».1995
34. «Финансы и кредит» под ... А.А. ... Л.П. ... ... Г.П., ... Н.С. Стратегическое планирование в банке:
основные аспекты.//Банки Казахстана -2003. -№3, с. ... ... ... Ф. ... ... ... ... «Бизнес-книга», ноябрь 1995
38. Майкл Портер «Конкуренция». ИД ... ... ... Краткий статистический ежегодник Казахстана. 2008.
40. Варьяш И.Ю. ... ... ... ... в ... ... Альфа, 1999
41. Нацбанк РК. Статистический бюллетень. - 2008. - №3.
42. Джоэл Джей Дэвис. ... в ... ... теория и
практика. Москва: ИД «Вильяме», 2003
43. Афанасьев И. Мониторинг банковской рекламы.//Advertising/ - 2004 ... Том ... ... ... ... ... Баранов П.А. Особенности рекламы в коммерческих банках.// Финансы и
кредит. - 2006.- №10-11.
46. Абдильманова Ш.Р. Некоторые аспекты формирования ... ... ... ... ... - 2000 -№ ... ... Ш.Р. Влияние рекламы на формирование имиджа банков в
Казахстане.// АльПари - 2000 - № 5
48. ...... ... РК" Указ ... ... Казахстан
от 30 марта 1995 года № 2155 (имеющий силу закона).
-----------------------
Басқарма
Банк төрағасы
Бөлім басшысы
Банк қызметінің жобалауын
Маркетингті басқару бөлімі
Несие ... ... ... ... ... ... бөлімі
Бухгалтерия
Ревизиялық бөлім
Валюталық бөлім
Есепті кассалық қызмет көрсетуші
Стратегиялық басқару бөлімі
Жаңа өнімдер бөлімі
Жарнама бөлімі
Сатуларды ... ... ... ... төлеу
Төлем құжаттарын сатып алу
Төлем қабілетін талдау
жабдықтаушы
Тауарды жабдықтау
Сатып алушы
Жабдықтаушының есебін ұйымдастыру
Несиелік ... ... ... ... ... ... ... операциялыр
Қарыз бойынша қарыздарды алдын ала төлеу
Қарызды инкассациялау
Ашық және жабық факторинг
Ішкі аядағы операциялар
Ақшалай талаптарды төлеу

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 76 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Өндірістің тиімділік әдістемесінің негіздері. ұсыныстың теориясы29 бет
Банктік маркетингтің теориялық аспектілері. Қазақстандағы банк маркетингісі10 бет
«DreamPro» компаниясының даму стратегиясы93 бет
«ТеңізҚұрылыс» ЖШС-нің маркетингтік қызметін талдау52 бет
Ішкі маркетингтік ақпарат жүйесі26 бет
Алматы қаласындағы метро құрылысы30 бет
Ақпарат11 бет
Ақпараттық технологиялар мен қызметтер сферасындағы маркетингтің дамуы 6 бет
Біріккен маркетингтік коммуникация жүйесі37 бет
Банк жүйесіндегі маркетинг45 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь