«Ғылыми зерттеулердің методологиясы» пәнінен дәрістердің қысқаша курсы

1 Тақырып. Ғылыми зерттеулердің жалпы негіздері
2.Тақырып. Ғылыми зерттеу кезеңдері
3 Тақырып. Ғылыми зерттеудің методологикалық негіздері
4 Тақырып. Бағыт таңдау және ғылыми зерттеу тақырыбын негіздеу
5 Тақырып. Ғылыми зерттеу жобасын жасау
6 Тақырып. Ғылыми хабарды табу, жетілдіру және топтау
7 Тақырып. Ғылыми зерттеу мақсаттарын белгілеу
8 Тақырып . Категориалды аппараттың талдауы
9 Тақырып. Практикалық материалдың талдауы
10 Тақырып. Ғылыми зерттеуде статистикалық материалды қолдану
11 Тақырып. Схемалар, графиктер, суреттер, кестелер құрау
12 Тақырып. Үлгі құрау
13 Тақырып. Ғылыми зерттеуді аңықтау және көркемдеу
Қолданылған әдебиет тізімі
1 Тақырып. Ғылыми зерттеулердің жалпы негіздері
Ғылым қоғамдық сананың формасы ретінде. Ғылымның құрылымы. Ғылымның қызметі
Ғылыми методология. Ғылыми методологияның деңгейлері
Теория. Теориялық қызметтің кезеңдері. Теорияның қызметі. Теорияның құрылымы. Тәжірибе

1. Ғылым қоғамдық сананың формасы ретінде. Ғылымның құрылымы. Ғылымның қызметі
Ғылым – бұл қоғамдық сананың формасы. Ғылымның негізгі компоненті – теориялық. Ол белсенді – ізденуші сипатта болады.
Ғылым – бұл объективті шындықты қайта құру мен танып білудің құралдары мен әдістері.
Ғылым оқиғаларды алдын ала болжау арқылы адамдардың мақсатты қызметінің негізін құруға мүмкіндік беретін, әруақытта ақиқаттың объективті мәнді байланыстардың танымдық тәжірибесіне сүйеніп дамып отыратын жүйелік білімнің негізгі формасы.
Ғылымның құрылымы:
- теориялар (фактілер, құбылыстар және үрдістер жөніндегі ғылыми мәліметтерді жүйелеу);
- заңдар (көлемді ғылыми білімді анағұрлым ықшамды формада мазмұндау);
- ғылыми фактілер (ғылыми қорытынды, жалпылау, заңдар үшін негізгі материал).
Ғылымның қызметтері
Жалпы қызметі – адамдардың іс-әрекеті мақсатты және тиімді болуы. Ол басқа қызметтерді қарастырады:
1. танымдық (объективті әлем заңдарын танып білу);
2. мәдени-тәрбиелік (ғылым жалпы адами мәдениетті дамыту мен тұлғаны тәрбиелеу факторы ретінде);
3. әрекетті тәжірибелік (ғылым адамның қалыптасуы, табиғат пен қоғамның қайта құруларының тікелей күші ретінде).
Ғылымның даму процессінің логикасы:
- ғылыми мәселенің қойылуы (қайшылықтарды анықтау);
- ғылыми фактілерді өңдеу мен жалпылау;
- гипотеза құру және ғылыми мәселелерді нақтылау;
- бақылауды, эксперименттерді, нақты зерттеулерді алынатын ғылыми нәтижелерін сәйкес рәсімдеу арқылы ұйымдастыру;
- алынған мәліметтердің анализі мен синтезі;
- анықталған тәуелділікті, үдерісті, заңдылықты, заңдар мен принциптерді негіздеу;
- ғылыми нәтижелер жөнінде ақпарат беру;
- алынған ғылыми мәліметтер мен нәтижелерді тәжірибеде тексеру.
2. Ғылыми методология. Ғылыми методология деңгейлері
Ғылыми методология кез келген ғылымның қалыптасу негізі мен дамуының бастапқы базалық принциптерін қамтиды.
Ғылыми методология (грек.тілінен Methodos - зерттеу, танып білу жолы және logos – сөз, ұғым, ілім) – бұл зерттеушінің өзіндік ұстанымын көрсететін анағұрлым жалпы дүниетанымдық жағдайлары мен принциптерінің жиынтығы, сонымен қатар зерттелетін құбылыстар мен объективті шындықтың таным әдістерін ғылыми негіздеу.
Басқаша, методология – ғылым сферасында теориялық және практикалық қызметті құру мен ұйымдастырудың принциптері, әдістері мен ережелер жүйесі.
1 Тулегенова Г.С. Биология трансплантированных опухолей. -Алматы: Наука, 2003. - 216 с.
2 Ефимов М.Л., Аскарова Г.С. Суточные биологические ритмы и злокачественный рост //Усп. совр. биологии. - 2003. - Т. 103, № 2. - С. 255-270.
3 Пат. 72931 СССР. Способ переработки сырья /Иванов М.И., Малдыбаев Н.К.; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. - 2 с: ил.
4 А.С. 386018. СССР. Способ извлечения металлов. /А.Г. Акатаев, Б.И. Петров; оггубл 17.05.81, Бюл. № 15. -2с: ил.
5 Георгиева Р.С. Изменения в системе свертывания крови у больных злокачественными опухолями //Вопросы экспер. и клин, онкол.: сб. науч. тр. Института онкологии и радиологии,- Алматы, 2004. - С.214-217.
6 Баженов Л.Г., Кулинская Л.Л., Сорочинская И.Н. Сезонные изменения содержания иммуноглобулинов в крови клинически здоровых лиц. //Тезисы докл. III Всес. конф. по хронобиол. и хрономед. - Ташкент, 1990.-320 с.
7 Садыков Л.П., Березовская И.В. Сезонные изменения показателей свертывания крови у крыс и кроликов. /Институт ветеринарии. -М.,1989. - 210с. - Деп. в ВИНИТИ 13.09.89, № 5853 - В 89.
8 Изучение кинетики и химизма процессов: отчет о НИР /ИМиО АН Каз ССР. - Алматы, 1985. - 240 с. - Инв. № 81047478.
9 Омарова Г.П. Экспериментальная терапия саркомы Т-1 в зависимости от ее митотической активности: автореф. ... канд. биол. наук:.04.03.04. -М.:МГУ, 2004. -16 с.
10 Vachaspati Т., Videnkin A. Evolution of cosmic nets //Phys. Rev.-2003. - Vol. 46, № 2. - P. 1133-1140.
11 Паустовский К.Г. Золотая роза //Соч.: В 7 т. - М, 1984. - Т. 3. -С.287-528.
12 ГОСТ Р 51771 - 2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования. - Введ. 2002-01-01. - М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2001. - IV, 27с: ил.
        
        «ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ МЕТОДОЛОГИЯСЫ» ПӘНІНЕН ДӘРІСТЕРДІҢ ҚЫСҚАША КУРСЫ.
1 Тақырып. Ғылыми зерттеулердің ... ... ... ... ... ... ... құрылымы. Ғылымның қызметі
Ғылыми методология. Ғылыми методологияның деңгейлері
Теория. Теориялық қызметтің ... ... ... ... ... ... ... сананың формасы ретінде. Ғылымның құрылымы. Ғылымның
қызметі
Ғылым – бұл ... ... ... ... негізгі компоненті –
теориялық. Ол белсенді – ... ... ... – бұл ... ... ... құру мен танып білудің құралдары мен
әдістері.
Ғылым оқиғаларды алдын ала болжау арқылы адамдардың мақсатты ... ... ... ... ... ақиқаттың объективті мәнді
байланыстардың танымдық тәжірибесіне сүйеніп ... ... ... ... ... ... теориялар (фактілер, құбылыстар және ... ... ... ... ... ... ... білімді анағұрлым ықшамды формада мазмұндау);
- ғылыми фактілер (ғылыми қорытынды, жалпылау, заңдар үшін ... ... ...... іс-әрекеті мақсатты және тиімді болуы. Ол басқа
қызметтерді қарастырады:
1. танымдық ... әлем ... ... ... ... (ғылым жалпы адами мәдениетті дамыту мен ... ... ... ... тәжірибелік (ғылым адамның қалыптасуы, табиғат пен қоғамның
қайта құруларының тікелей күші ретінде).
Ғылымның даму ... ... ... мәселенің қойылуы (қайшылықтарды анықтау);
- ғылыми фактілерді өңдеу мен жалпылау;
- гипотеза құру және ғылыми мәселелерді нақтылау;
- бақылауды, эксперименттерді, нақты ... ... ... ... ... арқылы ұйымдастыру;
- алынған мәліметтердің анализі мен синтезі;
- анықталған ... ... ... заңдар мен
принциптерді негіздеу;
- ғылыми ... ... ... ... ... ғылыми мәліметтер мен нәтижелерді тәжірибеде тексеру.
2. Ғылыми методология. Ғылыми ... ... ... кез ... ... ... негізі мен дамуының
бастапқы базалық принциптерін қамтиды.
Ғылыми ... ... Methodos - ... ... білу жолы ... – сөз, ... ілім) – бұл зерттеушінің өзіндік ұстанымын көрсететін
анағұрлым жалпы дүниетанымдық ... мен ... ... қатар зерттелетін құбылыстар мен объективті ... ... ... негіздеу.
Басқаша, методология – ғылым сферасында теориялық және практикалық қызметті
құру мен ұйымдастырудың принциптері, әдістері мен ережелер жүйесі.
Ғылыми методология ... ... Оның ... ... ... ... категориялары, принциптері құрайды;
- дүниетанымдық. Оның негізінде ғылыми ... ... ... Оның ... ... ... ... мен
принциптері құрайды;
- логико-гносеологиялық. Ол өзінің құрамына психология мен педагогиканы
ғылым ретіндегі даму ... ... ... ... және ... ... ғылыми
әдістері жөніндегі ілімді қамтиды.
3. Теория. Теориялық қызметтің кезеңдері. Теория қызметтері. ...... ... ... бір пән ... ... мен
генезисі жөніндегі жинақталған, өзарабайланысты және ғылыми негізделген
әруақытта дамып отыратын ілім ... ... ... ... Жинақталған ғылыми фактілермен, барлық кездейсоқ, ... ... ... шартымен анықталған үрдістерді
салыстырумен байланысты, сонымен қатар гипотезалар(ғылыми ... ... ... пен ... ... ... ... процестері мен формалары.
Екінші кезең. Бірыңғай пайымдау, ... ... мен ... жүйесін құру, немесе ғылыми білімнің нақты жүйесі.
Теория қызметтері:
- синтездеуші (білімді жүйелеу);
- методологиялық;
- түсіндіруші;
- ... ... ... ... бастапқы идея – кез келген тұжырымдаманың негізгі, бастапқы ... ... ... ...... мен ... арасындағы объективті, мәнді,
тұрақты және қайталанатын байланыстар;
- ұғымдар – білімді көрсету формасы;
- ... ...... ... ... нақты және тұрақты
бекіген нәтижелері;
- ...... ... ... ... ... оның методологиясы, теория нақты практиканың, объективті шындықтың,
эмпирикалық мәліметтің, адамдардың ғылыми ойлану және жалпыланған ... ... ... ... ...... көзі, таным үрдісінің негізі, ... ... ... ... зерттеу кезеңдері
Ғылыми зерттеу. Ғылыми зерттеугеп талаптар. Ғылыми зерттеудің негізгі
кезеңдері
Ғылыми мәселе. Зерттеу заты
Гипотеза. ... ... ... ... Ғылыми зерттеу. Ғылыми зерттеу талаптары. Ғылыми зерттеудің негізгі
кезеңдері
Ғылыми ... ... ... ... жатады және олар ... ... ... ... ...... мәселелерінің құрылу мен қалыптасуына негіз
болатын мақсаттарға жетуге бағытталған процесс.
2. Ғылыми-зерттеулілік іс жүйелі характерлі болып, ... ... ... ... ... ... зерттеуде болған фактілер мен құбылысты, шығарылған
қорытындылардың ғылыми дәлелделуін, зерттеу нәтижелерін қатаң реттеу
демек.
Ғылыми зерттеу – бұл ... ... және ... ... мен ... және адамға пайдалы нәтижелерін ... ... үшін ... зерттелуіне бағытталған іскерлік. Оның
объекті боларақ материалды немесе идеалды жүйе саналады. Ал заты – ... оның ... ... ... даму ... және т.б.
Ғылыми зерттеу жұмыстарын өткізу кезеңдері:
1. Дайындалу: ... ... оны ... ... ... гипотезаны
бедгілеу, мақсаттарды белгілеу, олардың жобасы немесе бағдарламасын
әзірлеу, ... ... ... Теоретикалық және эмпирикалық ... ... ... ... ... деректерді және қор материалдарын зерделеу,
теоретикалық және эмпирикалық ... ... ... ... ... ... жаңа ... фактілерді түсіндіру, қорытындылар
мен практикалық мінездеме мен ұсыныстарды дәлелдеу және қалыптастыру.
3. Жазбашамен жұмыс ... оны ... ... ... ... ішкі ... құрамын), басқа тақырыпты белгілеу, ... ... ... ... ... ... оны тексеру,
мақаланы көркемдеу. Және де пайдаланылған әдебиет парағын көркемдеу.
4. Ғылыми зерттеу нәтижелерін еңгізу.
2. ... ... ... ... мәселе – бұл ғылым практикасы мен ... ... үлес ... ... ... ... бір ... байланысты сұрақтардың
бірігімі. Оны белгілеуден шынайылық ғылыми іздену басталады, өйткені ... ... және ... деңгейлерінің арасындағы басты
байланыстыру звеносы болып табылады. ... ... ... – тек қана
құбылыстар мен заттарды ғана емес, сонымен қатар ... ... ... ... диалектикалық бірлікте байланыстыратын
нақтылықтын бөлігі. Зерттеу заты – ... ... ол ... ... Оның ... зерттеушімен белгіленеді: болған құбылыс
немесе мәселе процессі, белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... мәселелері. Зерттеу әдісі
Гипотеза – ғылыми зерттеудегі ғылыми көріпкелдік формасы.
Гипотеза – ... ... ... мен ... ... ... ... логикалық дәлелденген болжауы. Бұл
жаңа білім алу ... ... ... мен ... ... ... ... – бұл зерттеудің жобаланған соңғы нәтижелері.
Зерттеу мәселелері – жасалуы зерттеу мақсаттарын ... ... ... жеке ... ... ... ... әдісі – бұл шындықта болған процесстер мен құбылыстар ... Әдіс ... – бұл ... ... мен ... Және ... ... Тақырып. Ғылыми зерттеудің методологикалық негіздері
Теоретикалық талдау. Талдау. Синтез. Салыстыру. Абстрагирлеу. ... ... ... ... әдісі ретінде. Бақылау нәтижелерін ... ... ... Эксперименттің мәні және әдістемесі.
Эксперимент түрлері.
Сұрастыру ғылыми зерттеу әдісі ... ... ... ... ... ... және статистикалық әдістер.
1. Теоретикалық талдау – ол ... ... ... ... мен ... ... және терең түсіну, ойлану
процессі. Ол келесі логикалық операциялар арқылы жасалады:
- талдау – ойша ... ... ... ... құбылыстарды бөліп,
содан кейін оның структурлық элементтерін, байланыстары мен ... ... ... – ойша ... ... құбылыспен бірге қойып, бұл бүтінді
талдау кезінде болған байланыстар мен қатынастар негізінде қарастыру;
- салыстыру – ойша ... ... ... ... олардың
қасиеттері мен қатынастары арасындағы ұқсастықты және ... ... ... ... – ойша ... бір ... құбылысты немесе процессті
басқалардан бөліп, оны «таза қалыпта» зерттеу;
- нақтылау – абстрактті ұғымдардан және ... ... ... құбылыстар, заттарға ауысу;
- жалпылау – белгілі бір ұғымдар, түсініктер, категориялар мен ... ... ... мен құбылыстарға тән ұқсас қатынастар ... ... ... – ойша ... мен ... ең үнемді үлгілерін
қалыптастыру. Оларды түрлі жағдайда зерттеу.
2. Бақылау ғылыми зерттеу ... ...... бір ... ... әрекеттерін, процесстерді,
қатынастарын алдын ала қабылдау.
Содан нәтижелердің ғылыми ... ... ... бақылау күнделікте болатын
фактілер мен құбылыстардан ерекшелігі ... ... және ... ... Және ... ... талдау.
Бақылау нәтижелерінің бағалануы үшін критерий жүйесі:
1. Толық емес критерий жүйесі – ол соңғы альтернативті ... ... ... ... ... ... ... құбылыстарды баллмен бағалауға жол
береді.
3. Дисконтинуалды (байланыссыз, үзілген) ... ... ... жоқ, ... ... ... кезеңдері жүйесіне ауысады. Онда
әр кезең баллмен ... Қиын ... және ... ... ... сай сипаттамалардың деңгей критерийлері (цифрлі көрсеткіштермен
олар шкалдандырумен толықтырылады).
Бақылау түрлері:
- қосылуда болған бақылауда зерттеуші ... ... ... де
бола алады;
- орталықты – белгілі бір адамдар арқылы берілген тапсырма немесе зерттеуші
бағдарламасы арқылы өткізіледі;
- монографиялық – ... ... ... үшін қарымқатынастарын белгілеу
мақсатында байланысты құбылыстар мен ... ... ... ... жалпылайды;
- бүтін (үздіксіз) бақылау – ... бір ... ... ... мен ... аспектілерін тіркейді;
- таңдамалы (дискретті) – белгілі ... ... ... ... ... ... ашық – ... объекті өзінің бақылауда болғанын біледі;
- жабық – адам ... ... топ ... ... ... ... Эксперименттің мәні мен әдістемесі. Эксперимент түрлері
Эксперимент – ... ала біле ... ... ... ... ... ... жағдайларын өзгерту(варьирование). Эксперимент
жаңа теоретикалық ... ... ... қосу ... ... факторды, элементті, жүйені, ортаны, жағдайлардын
әрекеттерін қатаң топтастырады. Ол ... ... ... ... пайдалылығынын нақты есебін ... ... ... ... ... ... ... көмектеседі және де зерттеліп жатқан құбылыс,
процесстін мінездемесін тереңдетіп, объективті және ... ... ... ... ... ... және практикаға ... ... ... ... жол береді.
Эксперимент түрлері:
- кең (көптеген объектілерді, зерттелудегі мәселенің жанжағын қамтиды) және
тар (зерттелуде ... ... ... ... жандарынын ең аз саны);
- ұзақ және қысқамерзімді;
- жай ... ... ... бір ғана ... ... ... (2-3 варианттардан таңдау);
- табиғилық және лабораторлы;
- констатирлі (болмыш шарттарда пайда болған құбылыс ерекшеліктерін ... және ... ... ... ... ... ... зерттеу әдісі ретінде. Сұрастыру түрлерінің. Интервью-
әңгіме. Анкеталау. Тестілеу
Сұрастыру көптеген адамдарды қамтып, көптеген сұрақтарға ... ... ... ... және ... іштей және сырттай;
- жеке және топты;
- ашық (сербес) (сұрақтарға ... кез ... ... ... және ... ... ... қарастырылған);
- ауызша және жазбаша.
Ауызша сұрастырудың түрлерінің арасында ең кең ... ... ... ... жазбаша түрлер арасында – анкеталар мен тестілер.
Интервью – әңгіме – ауызша, іштей сұрастыру деген. Ол түрлендірілген ... ( ... қою ... және ... жауап тіркеу стандарттары) және
түрлендірілмеген (қосымша сұрақтар қоюға мүмкіндік ... – бұл ... ... бар, ол ... ... ортақ зерттеу
мәселесімен логикалық байланыста болған ... ... ... жазбаша
сұрастыру.
Тестілеу негізінде тесттер жатыр (ағылшыншадан test – ... ... және ... ... ... кең қолданылуы экономикалық талдаудың негізгі даму
бағыты болып есептеледі. Математикалық әдістердің қолданымы:
1) Кәсіпорын ісінің түрлі талаптары арасындағы көптеген қарымқатынастарын
есепке ... ... ... ... ... жақындау;
2) Экономикалық талдау арқылы шешілетін экономикалық процесстердің сан
мінездемесін көрсететін ...... ... ... ... ... үшін ... хабарландыру беретін және оны
сақтаудың техникалық құралдардың болуы.
Математикалық талдау әдістері көп және ол ... ... ... ... ... үшін ... ... хабарлау базасы болуы
шарт. Ол статистикалық бақылау арқылы құрауды ( әлеуметтік-экономикалы
құбылыстар мен ... ... ... және ... ... талап
етеді.
4 Тақырып. Бағыт таңдау және ғылыми зерттеу тақырыбын негіздеу
Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау. Ғылыми зерттеу тақырыбынын актуалдығы
Тақырыптың ... ... ... ... ... ... аңықтау
Ғылыми зерттеудің жергілікті ұлттық экономикаға бағытталудың керектігін
1. Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау. Ғылыми зерттеу тақырыбының ... ... ... ... ... немесе ғылыми мәселеге жатады.
Ғылыми ... деп ... ... ... ... ... ... немесе
бірқатар ғылымдары болған ғылым саналады.
Мысалы, ... ... ... ... ... ... ... ғылымдар). Оның ішінде арнайы
экономикалық ... ... ... ... ... ... ... бухгартерлік есеп, халықаралық экономика қатынастары,
қаржы т.б.
Ғылыми ... – ол қиын ... және ... ... ... салалы, салааралы және глобалды бола алады.
Ғылыми зерттеу тақырыбы мәселенің негізгі бөлігі.
Зерттеу нәтижесінде тақырып бойынша мәселенің бөлігін ... ... ... ... мен ... комплксті мәселелері мемлекеттің
дерективті құжаттарында қарастырылады. Зерттеу ... ... ... ... ... зерттеудің жағдайын және әлеуметтік маңыздылығы,
өндіріс талаптары жағдайын зерттеу нәтижесінде болады.
Ғылыми зерттеу мәселесі және тақырыбын таңдау ... ... ... ... ... ... қалыптасады және нәтижесі белгілі
болып, ... ... ... ... ... болуға тийс
/үнемлі, тез шешуді талап ететін/, ғылыми жаңалығы болуын талап ... ... үлес ... және халықшаруашылығына экономикалы тийімді болуы
керек.
Тақырып таңдауға жергілікті және шетел әдебиеті үлкен үлес қосатыны аңық.
2. Тақырыптың технико-экономикалық ... ... ... ... жасалғандығының деңгейін аңықтау
Тақырыптың технико-экономикалық негізделуі (ТЭН) – бұл негізгі жоба ... Тек ол ... ... әрі қарай тақырыпты жобалау және қаржыландыру
жасалады.
ТЭН-де мыналар көрсетіледі:
Оның не үшін ... ... ... ... шолу ... ... ... жасалған зерттеулердің не деңгейге жеткені және алынған
нәтижелер туралы айтылады, бір сала ... ... үшін ... ... және ... зерттеудің мақсаттары мен
стадиялары, есептері, әдістері, зерттеу немен аяқталатындығы; ... ... ... ... ... ... ... үшін ғылыми зерттеу бағыттарының маңыздылығы
Зерттеу тақырыбын таңдауда ғылыми мәселелерден ... ... ... ... ... көбі ... ісшілердің хабарландырылусыздығымен
байланысты. Соңдықтан кейде бұрыннан ... ... ... ... ... шығады. Ол бос уақыт , еңбек және қаржы зиянына әкеліп
соғады.
Соңдықтан мананы біліп алу ... ... бұл ... ... ... өткізілді ме;
2. Зерттеу нәтижелерің еңгізетін қандай халықшаруашылық әсеріне әкеледі;
3. Нақты осы тақырыпты қарастыру қажет пе.
5 Тақырып. Ғылыми зерттеу ... ... ... ... актуалдығы. Мәселенің қарастырылу деңгейі.
Ғылыми ... ... ... ... ... ... Диссертациялық
зерттеудің теоретикалық және методологикалық негізі.
Ғылыми жаңалық. Қорғауға шығарылатын деректер. Жұмыстың ... ... және ... нәтижелерінің жасалуы. Зерттеу
нәтижелерін мақала ретінде шығару. Диссертацияның көлемі мен ... ... ... ... ... ... ... практикалық бөлігі.
Әлм тәжірибесі мен жергілікті практика
Үшінші тарау. Жақсартудың жолдары мен әдістері, эффективті үлгі, критерий
және көрсеткіштер. Ортақ ... сөз. ... мен ... ... 10 пайызын құрайды. Оны бір қарастырылған пункттен басқаға
ауыстыра отырып стандарттарға сәйкес жазу ... ... ... ... жетілдендіру дәрежесі. Ғылыми зерттеу мақсаты. Зерттеу
заты. Зерттеу объекті. Диссертациялық зерттеудің ... ... ... ... ... ... Қорғауға шығарылған
тараптар. Жұмыстың ғылыми-практикалық қажеттілігі. Зерттеу нәтижелерін
жасау және апробация. Зерттеу ... ... ... ... мен ... таңдалған тақырыптың актуалдығын аңықтаудан басталады (тез шешімді
қалайтын қажеттілікті).
Тақырыпты жетілдіру ... ... ... ... бағыт, мектеп, түрлі авторлардың үлесін айта кету керек.
Сонымен қатар тақарап ... «ақ ... мен ... ... ... ... ... мақсаттары қалыптастырылады, зерттеу заты және объект
мақсатымен ... ... ... ... ... ... логикалы тізбектелген, мақсат
субординация принципі бойынша жасалу керек.
Жұмыста әдістеме және әдістер қолдану туралы айта ... онда ... ... ... ол ... ... керектігін дәлелдеу қажет.
Ғылыми жаңалық. Қорғауға шығарылған тараптар. Ғылыми жаңалыққа диссертант
алынған жаңа теоретикалық ... ... ... ... жаңалық
элементтері бар нәтижелерді қосады. Мұнда ұғымды аңықтау, зерттеу өткізудің
жаңа әдістемесі, ... ... ... автор ұсынған
принциптер болуы мүмкін. Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... жаңалықта автор көрсеткен жаңа тараптар
шығарылады.
«Жұмыстың ғылыми-практикалық қажеттілігі» бөлімінде диссертация нәтижелерін
тәжірибеде қолдану бағыттары белгіленеді: экономикалық саясат өткізу ... ... ... ... ... оқу ... және ... нәтижелерін жасау» бөлімінде ... ... ... конференцияларда қарастырылғаны туралы айтылады.
Және де ізденуші қандай еңгізу актін ... ... ... ... ... ... ... туралы айтылады: қанша
монография, мақала, олардың көлемі.
Кіріспе ... ... ... мен ... ... ... өтеді.
2. Бірінші тарау. Жұмыстың теоретикалық бөлімі
Диссертацияның негізгі бөлімі үш тараудан құралады. Оның әрқайсысы тағы ... ... ... ... әр ... элементінің көлемі басқа
элементтермен дұрыс пропорцияда болуы қажет.
Бірінші ... ... ... ... Ең ... ... ... оның теоретикалық қайнақтары көрсетіледі, содан кейін оны
шешу үшін ... ... ... ... ... әдістеме
ұқсастығы бойынша топталады, жұмыс авторы жағынан бағаланады. Содан ... ... және оны ... өз көзқарасы көрсетіледі.
Олар дәлелденеді және жергілікті мен шетел қайнақтарына байланыстыра отырып
теоретикалық пікірлендіріледі.
3.Екінші тарау. Жұмыстың ... ... Әлем ... мен ... тарауда бұл мәселе туралы әлем практикасы қарастырылады, автор
жағынан қойылған мақсатты шешу үшін ... ... мен ... ... кейін Қазақстан Заңы, ҚР Парламентінің бұйрығы және
басқа заңды актілер талданады. Экономика, ... жеке ... ... ... Кемшіліктер белгіленіп, нәтижелер
талданады.
4.Үшінші тарау. Жетілдіру жолдары мен ... ... ... ... ... орта ... ... авторлық үлгі мен мәселенің даму концепциясы ұсынылады. Оның
тиімділігі талқыланады. ... ... ... ... ... ... бұрынғы екі тараудан шығарылған ұсыныстар дәлелденеді.
4. Қорытынды
Қорытынды жұмыстың ең аз көлемін құрайды (мәтіннің тек 5%). ... ол ... ... ... табылады, өйткені қорытындыда студенттің ... ... ... ... ... ... ... логикалық тізбек арқылы аралық нәтижелер мен
тұжырымдарды қою ... ... ... ... ... ... ... шығару қажет, оны ары қарай зерттеу перспективаларяын көрсету
керек.
Материал қорытындысындағы негізгі қорытындыларды нөмірленген тезис арқылы
көрсеткен ... ... ... ... ... және логикалы негізделген болуы
тиіс.
6 Тақырып. Ғылыми хабарды ... ... және ... оқып білу
Ғылыми хабар іздеп, табу
Іс жазуларын жүргізу
Ғылыми әдебиет оқу
1. Кітап оқып білу
Кітап оқи ... ... ... ... дифференциалды жақындау жатыр.
Бір кітапты тігу, басқасын оқу, үшіншісін ... ... ... ... үшін кітапты таңдау ең әуелі тақырыпқа байланысты. ... ... кең ... ... ... аз болады; неғұрлым тақырып ... ... ... ... ... ... Ғылыми хабардың көп жиналуын
қамтамасыз ететін кітаптардан бастау ... ... ... кең ... ... оригиналды жетілдіруі барларға көшеді.
Кітаптын шыққан жылына үнем беру керек. Алғанда ең соңғы жылдары ... алу ... адым – ... ... ... ... бар ... мен соң
сөздерді оқу. Содан кейін тараулармен танысып өтсе, кітапты толық оқу ... ... ... тараулар немесе парақтарын ғана оқи салған да жетерлікті ме
белгілі болады.
2. Ғылыми хабарлар іздеп, жинау
Көбінесе жазбаша жұмыс ... ... ... каталогы
қолданылады – жүйелі қайнақтар жинағы: алфавитті, ... ... ... ... ... ... қарап шығу керек. Оларды кітапхана каталогында
табуға болады ( ҚР Заңы, ҚР ұйғарымы, ҚР Президентінің ... ... ... және журналдар (Казахстанская правда, Егеменді Қазақстан,
Официальная газета және тағы басқа). Олардан ... ... ... жазып алу.
Содан кейін тақырып бойынша үлкен монографиялар мен ... ... ... кезең – тематикалық периодикалық басыламдар мен танысу. Экономика
саласында бұл ... ... ... ... экономический
журнал», «МЭиМО», «Аль-Пари», «Саясат» баспалары және т.б. ... ... ... и ... Қазақстан сияқты ресми
газеттерден алуға болады.
Ұқсас тақырып бойынша докторлық және кандидаттық ... ... да ... ... ... ... ... пен дублированиядан сақтануға ... ... үшін ... ... ... ... ... статистикалық жинақтар алуы керек.
3. Іс жазбаларын жүргізу
Оқыған нәрсені жазып алу – ... ... ... қайнақтардағы
хабарды жөндеудің эффективті әдісі: оқылған нәрсені тез ұғу сенімі артады,
егер кейбір жерлерін ... ... ... ... жоба – ... ... жазбаша жұмыстың каркасы, ол материалды тізбекпен
жазуды белгілейді;
- жазу – мәтіннің кішкене фрагменттері;
- тезистер – ... ... ... ... ... ... ... аннотация – ортақ түсінік беретін хабар қайнағынын негізгі ... ... ... – қорытындылар негізінде алынған қайнақтын негізгі мазмұнын
қысқаша бағалау;
- конспект – қайнақ ... ... ең ... ... ... қосатын
мәтіннің мазмұнының қиын жазылуы және де ... ... мен ... ... ... ... әдебиетті оқып білу
Кез келген ғылыми кітапты оқу онымен танысудан басталады. Бұл танысу ... ... ... – ол ғылыми кітапты тез қарап шығып одан ортақ бір
ой пікір келістіру. Екінші – оның негізінде мазмұның ... үшін ... ... ... ... таңысуда көмекті кейбір негізгі мәтінде бар
сұрастыру элементтері атқара алады. Ол кітапта болған ... ... мен ... сөз. ... оқу өте қажет. Онда зерттеу затынын бүтін
мінездемесі бар және оның ... ... ... ... ... ... тақырыптың актуалдығы көрсетіледі және материал қайнақтары туралы
хабарландырылады, сонымен қатар зерттеудің мақсаттары қалыптасады.
Ғылыми әдебиетті оқып ... ... ... ... ... ... өте ... ғылыми хабарды жазбаша түрде тіркеу, бланк толтыру, анкетаға
толтыру қажет.
7 ... ... ... ... ... мақсатын аңықтау
Мақсатқа жету үшін міндеттер белгілеу
1. Зерттеу мақсаттарын аңықтау
Зерттеу мақсаты – ол жобаланған, көптеген ғылыми зерттеу білім ... ... және ... мәні бар ... ... Ол ... ... қағидаларды безендіру емес, жаңа қарымқатынастар мен
байланыстарды ... ... ... ... ... ... ұйымына,
әдісіне, және басқа структурлы компоненттеріне ... ... ... ... ... қиын қарамақайшылықтарындағы зерттеушіге
жол көрсететін ышық, доминант, парадигма ретінде болады.
Ғылыми зерттеу мақсаты оның ... мен ... ... ... тиіс ... ... мәні неде деген сұраққа жауап беруі ... Және ... ... оны жан жақты көрсету үшін керек деректерді ... ... ... ... ... ... негізгі бостықты
шығарып тастауға көмектеседі және сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... қойылысы
Зерттеу міндеттері - зерттеудің ортақ мақсатына ... ... ... аспекттерін оқып білудегі нақты бағыттар. Міндеттер екі
түрлі болады: эмпирикалық және теоретикалық.
Эмпирикалық міндеттерге: зерттеу заты, оның ... және ... ... ... ... ... ... классификациялау,
тенденция заңдылық, принциптер ретінде ... ... ... мен ... жағдайларды оқып білу; ғылыми фактілер мен байланыстардың
толық ... ... ... ... ... ... үлгі
шындығынын эмпирикалық тексерілуі; болжанылған гипотетикалық процесстер
мен ... ... ... ... мақсаттарды шешу жатады.
Теоретикалық міндеттерге: шынайылықта болған фактілерді түсіндіруге ерік
беретін нақты ... ... ... қарымқатынас, процесстерді оқыяп
білу мен айқындау; білінген фактілер, тенденция, процесс, ... ... іс ... ... түсіндіретін жаңа гипотезаларды
құрау; эмпирикалық оны ... ерік ... ... ... ... диссертацияда бес – алты зерттеу мақсаттары ... ... ... ... ... ... өте ... Оның басқа
құбылыстармен ... оның ... ... ... ... ... жетекшілікті қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... қарымқатынаста және үздіксіз
бағыныштылықты. Сонымн қатар әр ... ... ... ... ... ... ... мақсатымен диалектикалық бірыңғайлықта.
8 Тақырып . Категориалды аппараттың талдауы
Ұғым талдау әдістемесі
Ұғым талдау стадиясы
1. Ұғым талдау әдістемесі
Ұғым талдау ... ... ... ... ... ең оңай ... белгіленеді
(авторға нұсқау болуы қажет);
- белгілі бір компонеттердің белгілемесінде ең жиі ... ... ... ... немесе басқа ғалымның іс кезінде қолданылатын ұғымды
алады;
- өз ... ... ... ол ... ... ұғымды толықтырып,
түзетеді және бұл ұғымның жаңа вариантын ұсына алады.
2. Ұғым талдау стадиясы
Бірінші стадия. Зерттеу затын ... ... ... ... ... Нәтижеде зерттеу тақырыбы бойынша библиография мен ұғым сөздігі
жасалады.
Екінші стадия. Негізгі ... ... ... ... ... және ұғым ... |Ұғым мәні |Оның негізгі |Бұл ... ... | ... ... |
| | | | | ... ... ... ... негізгі және бастапқы ұғым
арқылы құрау.
|№ |Автор мен ... ... |
| ... | |
| | ... |Бір |Бір |Бір ... |
| | |нас ... |біріне |біріне |бағалау | |
| | | ... ... | | |
| | | | ... | | | |
|1 ... Н.П.|- |+ |+ |- |- | |
| |1972 | | | | | | |
|2 ... А.П. |+ |+ |- |+ |+ | |
| |1981 | | | | | | |
|3 ... А.Д. |+ |- |+ |+ |+ | |
| |1993 | | | | | | ... бұл ... автор талдаған элементтері арқылы ұғым мазмұнының
оптималды көлемін ... ... ... қатар ұғым мазмұнының даму
динамикасын құрауға болады.
9 Тақырып. Практикалық материалдың талдауы
Шетел практикасын талдау
Жергілікті ... ... ... ... ... қолдану
1. Шетел практикасын талдау
Жергілікті практикаға алдыңғы қатарлы ... ... ... еңгізу
әдетте дамыған халықтардың осындай тәжірибесін оқуды көздейді. Бұл дұрыс,
өйткені совет кезеңінін нарық қатынастарының ұқсастығы ... ... ... үшін ... шығу ... ... болмайды.
Сондықтан олардың негізгі қайнағы ғылыми журналдар мен ... ... ... үшін мынандай журналдарды қолдануға болады: ... ... ... ... және тығы ... ... жыл ... шығатын статистикалық жинақтардан топтап
жинауға болады.
2. Жергілікті практиканы талдау
Ең қолайлысы, ол практикалық материалдарды ҚР сала және ... ... ... ол үшін ... ... ... туралы өнеркәсіппен
келісім-шартқа отыруы керек. ... ... ... ... есептерды
қолдануға болады, бухгалтерлік баланс, кәсіпорын уставы, жобасы мен жұмыс
стратегиясын.
Үлкен көмекті ҚР Президентінің ... ... мен ... ел басы сөздері,
министрлердің сөздері, статистикалыяқ жинақтар, ... ... және ... материалдарды «Казахстанская правда» және ... ... ... ... ... ... ... шетел тәжірибесін қолдану
Шетел тәжірибесі мен жергілікті практиканы талдау нәтижесінде ізденуші ... ... ... ... зерттеу бағыттар бойынша ұсыныс пен
рекомендациялар жасайды. Ұсыныстар есеп негізінде ... ... ... қатар, ізденуші бұл шетел тәжірибесін Қазақстан ... мен ... ... ... және ... ... ... қажет.
10 Тақырып. Ғылыми зерттеуде статистикалық материалды қолдану
Кәсіпорындарда ақпарат жинау
Ақпарат талдау
Ресми статистикалық деректерді қолдану
1. Кәсіпорындарда ақпарат жинау
Экономика туралы ... ... үшін ... ... бойынша
кәсіпорын жұмысын зерттеу керек. Объект ретінде үш-төрт кәсіпорын алынады.
Ақпарат қайнағы болп кәсіпорын ісі туралы ... ... мен ... және ... басқа бөлімдерінің есептері алынады. Сонымен
қатар белгілі бір ... ... ... ... ... алу
қажет. Мысалы, өткінші мерзім – 1992-2000 жылдары, 2000-2008 жылдары немесе
2008 жылда басталған ... және тағы ... ... ... ... кезінде тиімділік көрсеткіштері, зерттеу бағытына қарай
кәсіпорын ... өсуі мен ... ... ... ... ... әсер ететін факторлар қарастырылып, ары қарайғы ... және ... ... ... ... ... ... қолдану
Ресми ститистика қайнағы болып түрлі ... ... ... сан ... Жыл сайынғы статистикалық жинақ және тағы
басқалар).
11 Тақырып. ... ... ... кестелер құрау
Схема, график, сурет құрау ұғымы және әдісі
Кесте құрау ұғымы мен ... ... мен ... ... ... ұғымы мен әдістері
Схема – ол белгілі бір белгі арқылы берілетін және бір ... зат, ... ... ... ... көлемін қолданбай-ақ берілетін және
олардың негізгі ... ... ... сурет.
Кез келген техникалық объектті көрсететін схема ол зерттеудегі болған
объекттің ең ... ... ... арналған
абстрагтталған өнім.
Сызу – иллюстрацияның негізгі ... ... ... нәтижелерін мөлшердің шартты бейнеленуі мен оларды
геометрикалық ... ... ... ... ... ... ретінде, басқаша
айтқанда, график ретінде көрсетуге болады.
Грфиктер ... үшін де, ... ... ... ... де ... ... көрсету формасы ретінде басқа формаларға қарағанда
ерекшеліктері ... Олар ... ... ... ... көрсетеді, соның
ішінде визуалды бақылай алынбайтындарды да;
2) Бір мөлшердің өзгеру мінездемесі ... ... ... ... ... ... бұл өте ... Әсіресе процессте негізгі
көңіл бөлуді талап ететін критикалық түрлері болса;
3) Кей кездері параметрикалық сызықтын ... ... ... ... ... ... схемалар, компьютерлік
шығарылымдар, диаграммалар, фотосуреттер) диссертацияда бірінші рет айтылып
тұрған немесе келесі парақта ... ... ... ... ... компьютерде әзірленген де бола алады. ... ... ... болу ... ... ... ... диаграммалар, схемалар,
иллюстрациялар конструкторлық құжаттаманың ортақ жүйесінің мемлекеттік
стандарттар талабына сәйкес ... ... ... ... ... да ... ... диаграммалар,
схемалар жасауға болады.
А4 форматынан аз көлемде фотосуреттер ... ақ ... ... ... ... араб санымен нөмірлеу қажет. Егер бір сурет
болса, онда ол "Сурет 1" , "Сурет" сөзі және оның ... жол ... ... ... де ... ... Бұл жағдайда
иллюстрация нөмірі бөлік нөмірі мен нүктемен бөлінген ... ... ... ... ... ... иллюстрациялардын атауы және қосымша деректері болады (сурет
астындағы мәтін). "Сурет" сөзі және оның ... ... ... ... ... ... ... 1 – Құрал детальдары.
Ә қосымшаның иллюстрациясың араб санымен бөлек нөмірлеу керек. ... ... ... ... ... ... ... А.З
Иллюстрациялар В қосымшасына сәйкес көркемделеді.
Иллюстрацияларға нұсқау жасағанда ... жазу ... «.. ... 2-ге ... ... ... нөмірленгенде «...сурет 1.2-ге сәйкес» деп.
2. Кесте құрау ұғымы мен әдістері
Кестені ... ... және ... салыстыру ыңғайлығы үшін
қолданады. Кесте атауы оның мазмұның ашатындай және ... да ... ... ... ... ... сол жағында орналастыру қажет, бір жолда және
сызықтан кейін нөмірімен бірге.
Кестенің жартысын ... ... ... ... ... ... бөлігінің
үстінде ғана көрсетеді. Кестені шектейтін астыңғы сызықты сызбайды.
Кестені диссертацияда бірінші рет ... ... ... бетте айтылған
мәтінне кейін орналастырады.
Барлық кестелерде диссертацияға нұсқау болу керек. Нұсқауда "кесте" ... оның ... ... қажет. Көп жолды кестені басқа ... ... ... ... ... ... ... «Кесте»
сөзі мен оның нөмірін кестенің бірінші ... ... сол ... ... ... Басқа бөлімдерінің үстінде «Жалғасы» деп жазылып, кесте нөмірі
көрсетіледі. Мысалы: ... 1-дің ... ... ... ... атауын тк бірінші бөлімінің үстінде жазады.
Көп бағаны болған кестені бөліктерге ... бір ... бір ... ... ... ... бетке көшпей-ақ. Егер кестенің жол мен
бағаныя бір парақтын форматынан асып кетсе, онда бірінші жағдайда кестенің
әр ... ... ... жағы қайталанады.
Егер кестенің бағанының түрлі жолдарындағы қайталанатын мәтін бір ... онда оны ... ... ... тырнақшағы алуға болады. Егер екі
және одан көп сөзден құралса, онда бірінші қайталанудан соң оны « ... ... ... тырнақша қояды. Қайталанатын сандар, белгілер,
математикалық және химикалық символдар ... ... ... ... ... бір ... цифрлі немесе басқа мағлұматтар көрсетілмесе, онда
сызықша қойылады. Цифрлі материал кесте түрінде ... ... ... ... көрсетілген.
Кесте______________—_______________
нөмір кесте ... | | | ... ... |
| | | | |
| | | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | | |
| | | | | ... |
| | | | | | |
| | | | | ... ... |
| | ... Бағандар (колонкалар)
(атаулар бағандары)
Сурет 1
Қосымша кестеден ... араб ... ... ... ... бөлік
шегінде де нөмірлеуге болады. Бұл жағдайда кесте нөмірі мен ... ... Әр ... кестесінің бөлігі араб санымен нөмірлеу мен
қосымша белгісін сан алдына қоса отырыяп жазылады. Егер ... бір ... онда ол ... 1» деп ... ал ол қосымша В-де тұрса «Кесте
В.1»делінеді.
Кестенің ... мен жол ... ... санда үлкен әріппен, ал баған
тақырыпшалары – егер олар ... бір ... ... – кіші ... Егер тек өзіне тән мәні болса үлкен әріппен жазылады. ... және ... ... ... ... қойылмайды.
Солда, оңда және астындағы кестелер әдетте сызықтармен шеттеледі. Кестеде
мәтінде болған шрифттің көлемінен кіші ... ... ... ... және ... ... пен ... диагонал сызықпен
бөлуге болмайды.
Егер олардың жоқ болуы кестені ... ... ... ... ... горизонталды және вертикалды сызықтармен бөлу
керек емес.
Баған ... ... ... ... ... ... Керек болса баған
аталуын перпендикуляр түрінде орналастырады. ... басы ... ... ... ... ... қажет. Диссертацияда кесте көркемдеуінің
мысалы Г қосымшасында көрсетілген.
12 Тақырып. Үлгі құрау
Үлгі ұғымыя
Үлгі түрлері
Үлгі құрау
Үлгі ... ... Үлгі ...... процесстердің ең жақсы үлгілерін түрлі жағдайларда ойша
құру. ...... ... ... үшін ... объектті қайта жаңғырту
немесе оның басқа объектіге ... ... ... Ғылыми үлгілер
материалды емес. Олар құбылыс, процесс, жүйе ... ... ... теоретикалы құралады.
Сонда бірінші зерттеу объектінің негізгі компонент, элемент, ... ... ... ... ... ... осы құбылыс,
процесстердің бірқатар элементтерін, мінездеме мен ... ... ой ... ... ... ... үлгі – ... турасы емес, ол абстрактты схема. Үлгі – абстракция, бірақ ... ... оның ... ... ... ... Үлгі – ... оқып білуге арналған оңай формалды баяндау.
2.Үлгі түрлері
Үлгі ... ... ... ... ... ... ... қосымша саласымен, үлгінің тереңдігімен.
Үлгі сипатталуымен материалды және өте оңдыға бөлінеді. ... ... ... ... ... ... ... көрсететін
үлгі негізінде жасалады. Материалды үлгілеменің бір түрі ... оңды ... ... ... ... ... өте оңды,
ойша аналогияға негізделген.
Өте оңды үлгілеменің бір түрі болып бір ... ... ... ... үлгі ... көрсетілетін белгі үлгілемесі таңылады.
Белгі үлгілемесінің маңызды түрі – математика және ... ... ... ... ... ... ... – бұл графиктер,
логикалыяқ арақатынастар, теңсіздіктер, ... ... ... ... ... басқа түрі – интуивті үлгілеу. Онда нақты белгіленген
жүйе белгісі қолданылмайды.
Экономикада ... ... ... ... болған
объекттін ерекшеліктеріне жататын, үлгілеу мақсаты мен қолдаңылған
инструментарийға ... ... ... ... бөлуге болады: макро- и
микроэкономикалы, теоретикалы және қолданбалы, оптимизацияланған ... ... және ... ... ... біртұтас, бір бірімен үлкен материалды
және қаржылық көрсеткіштерін байланыстыра отырып ... ... ... ... ... және оның ... нұсқауынан
қорытынды дедукциясының пайдалы элементтерін шығарады. Қолданбалы үлгілер
экономикалыяқ объекттің жұмыс жасау ... ... ... ... үшін ... ... ... береді.
Бірдей үлгілер экономиканың жағдайын, барлық оны бұл жағдайдан шығаруға
негізделген күштер нөлге тең болғандығын белгілейді.
Статикалық үлгілерде ... ... ... бір ... ... ... үлгілерде уақытта айнымал арақатынасы бар, олар
экономикадағы күштер мен арақатынастарды ... Үлгі ... ... ... ... ... бірнеше кезеңнен тұрады.
Бірінші кезең мәселенің қойылуына арналады. Әдетте зерттеу ... ... ... тұр. ... ... ... бір ... Экономикалық процесс зерттеуінің бірінші кезеңінің мақсаты –
экономико-математикалық әдістердің ... ... ... ... ... ... бар ... арасын табу.
Сонымен қатар бар болған үлгілерді пайдалануға болады. Немесе ондай үлгі
жоқ деп айтуға. Егер жоқ ... онда ... ... өз ... ... ... ... алдында тұрған мәселені тұжырымдағаннан кейін,
келесі кезеңге көшуге болады – зерттеуде болған ... ... ... құрап, оны идентификациялауға.
Бұл кезең зерттеу объектісіне сәйкес ... ... ... және ... ... ... керек үлгіні таңдап алу.
Үшінші кезең– үлгіні зерттеу кезеңі. Ол үшін алдын ала мәселені шешу ... ... ... және экономикалық жүйемен басқару вчарианттарын
таңдап алу керек.
4. Үлгі тиімділігінің талдауы
Экономикалық ... ... ... әдістері бар. Олардың бірі – үлгі
талдауының сапалы болуы, оның қасиеттерін аңықтау. Сапалы талдау ... ... ... ... зерттеуді тк оңай үлгілеуде өткізуге болады.
Үлгі талдауы кезінде оптимизация әдісі бар. ... тек бір ... ... да ... ... ... ... алмайды: үлгі тіпті үлкен
немесе қазіргі заман оптимизациясының әдістеріне қарай қиын ... ... ... үлгілерді талдау үшін имитациялы жақындау
кең қолданылады. Оның негізінде оптимизациялық жақындаумен ... ... өтіп ... ... ... ... зерттеудегі
объекттін даму критериясын ерте бермей-ақ қойса болады. Оның орнына ... ... ... ... ала ... Әр вариант үшін
жүйе траекториясын құруға ... Бұл ... ... ... ... ... ... оқылатын басқару варианттарының
мәселелері пайда болады. Көптік негізіндегі ... жүйе ... ... үшін ... Жүйе үшін ... жүйені басқару арқылы
басты нүктеден тез ... ... ... жиын деп ... ... ... зерттеуді аңықтау және көркемдеу
Қорытынды мен ұсыныстарды тұжырымдау
Зерттеуді көркемдеу
1. Қорытындылар мен ... ... ... аяқтау – оны орындаушыға диссертациянын мазмұнында ... ... ... ... ... мыналарға бөледі:
Кіріспе бөлімі, бейнелеу бөлігі, ұсыныс пен қорытындылар. Кіріспе ... ... ... ... мен ... ... ... істелген жұмыстың негізгі нәтижелері қысқаша беріледі.
Қорытындылар мен ұсыныстар зерттеудің мәнінен ... ... ... ... ... Зерттеу көлемі ғылыми жұмыстын негізгі
мәтінінің 5-7 пайызынан аспауы керек.
Қорытынды мәтініндегі негізгі қорытындыларын ... ... ... ... ... ... ... қысқа және логикалы кіршіксіз
болуға тиіс.
2. Зерттеуді көркемдеу
Диссертация көлемі, әдетте, мыналардан аспауы ... 150 бет - ... ... ... 300 бет - ... ... ... ғылымдары бойынша диссертация көлемі 25 пайыздан көп бола алады.
Қосымшалар бұл диссертация көлеміне қосылмайды.
Диссертацияның структурлы элементтері болып:
- ... ... ... нормативті нұсқаулар;
- аңықтаулар;
- белгілер мен қысқартулар;
- ... ... ... ... ... ... ... есептеледі.
Титул парағы диссертацияның бірінші парағы және құжатты өңдеу мен іздеу
үшін қажет ақпарат қайнағы болп табылады.
Титул ... ... ... ... ... ... ... ұжым атауы;
- универсалды ондық классификация индексі (УДК);
- шектеу грифы (керек болғанда);
- Диссертанттын аты-жөні;
- Жұмыстың аталуы;
- мамандық шифры мен аталуы ( ... ... ... ... бар ... ... дәреже;
- ғылыми жетекшінің аты-жөні;
- жері мен уақыты
Титул парағын диссертацияның ортақ ... ... ... Бірақ титул
парағынын нөмірі онда койылмайды. Екі ... одан ... ... ... ... кезде әр бөлікте өз ... ... ... керек.
Бірінші титул парағына сәйкес басқа бөліктегі ... ... ... парағы А қосымшасына сәйкес көркемделеді.
Титул парағында ізденушінің қара сиямен қолы қойылады.
Диссертация мазмұны
Диссертация мазмұнында кіріспе, ... және ... ... ... ... бар болса олардың да атаулары), қорытынды,
қолданылған әдебиет, қосымша атаулары мен нөмірлері көрсетіледі.
Екі немесе көп ... ... ... дайындау кезінде олардын
әрқайсысында өз мазмұны болуы қажет.
Бірінші бөлімінде бөлімдедін нөмірі көрсетілген барлық диссертацияның
мазмұны ... ... ... ... тек осы ... ... ... соңғы бөлімдердің мазмұны орнына тек оның аталуын көрсетуге болады.
Нормативті нұсқаулар
«Нормативті ... ... ... ... ... ... ... тізбені құрайды. Нұсқаулы стандарттардың тізбесі мына
сөздерден ... « Осы ... ... ... ... ... ... мен олардың атауларының ... ... өсу ... еңгізіледі.
Аңықтаулар
«Аңықтау» структурлы элемент диссертацияда қолданылған терминдерді нақтылау
үшін немесе аңықтау үшін қолданылады. Аңықтауыш ... ... ... « Осы диссертацияда сәйкес аңықтауыштары бар ... ... мен ... мен ... структурлы элементінде диссертацияда
қолданылған белгілеулер мен қысқартулардың ... бар. Олар ... ... ... ... ... ... бойынша, керек
болса керекті түсініктемелермен.
Аңықтауыш, белгілеулер мен қысқартуларды бір структурлы ... мен ... ... келтіруге болады.
Кіріспе
Кіріспеде ғылыми немесе ғылыми технологиялық мәселенің қазіргі замандағы
жағдайының бағалануы тақырыпты ... үшін ... бен ... осы
ғылыми зерттеу жұмысының керектігін дәлелдеу, жобаланған ғылыми ... ... ... ... ... зерттеулер және олардан
қорытындылар, диссертациянын метрологикалық қамтамасяыз етуі ... ... ... ... мен ... көрсетілуі керек, сонымен
қатар бұл жұмыстың ... ... ... жұмыстарымен байланысы да
көрсетілуі қажет. Сонымен қатар зерттеу мақсаты, объекті, заты, ... ... ... орны, олардың орны, қорғауға шығарылатын
қосымшалардың методологикалық базасыян көрсету жатады.
Негізгі бөлім
Негізгі диссертация бөлімінде мәні мен ... ... ... Және ... ... ... бөлім мыналардан құралады:
- ғылыми зерттеу жұмысын өткізу әдістемесінің бейнеленуі, мәселені шешу
әдістері мен ... ... ... ... ... тұратын зерттеу
бағытын таңдау.;
- теоретикалық және эксперименталдық зерттеу ... Оның ... ... ... аңықтау, зерттеу әдістері, есеп әдістері,
эксперименталды жұмыстарды өткізу керектігін ... ... ... принципі, оның сипаттамасы
- зерттеу нәтижелерін қорытып, бағалау. Оның ... ... ... бойынша қойылған мақсаттар мен ұсыныстарды шешудің толықтығын
бағалау, алынған ... ... ... және ... ... және ... ... нәтижлерімен салыстыру.
Қорытынды
Қорытындыда:
- диссертацияның зерттеу нәтижелері бойынша қысқа қорытындылар;
- ... ... ... толықтығы;
- нақты қолданылған нәтижелер бойынша ұсыныстар мен деректер жасау;
- еңгізудің технико*-экономикалық тиімділігін бағалау;
- осы саладағы ең ... ... ... ... ... ... ... әдебиет тізімі
Диссертация жазғанда қолданылған қайнақтар туралы деректер осяы тізімде
болуы керек.
Тізім Б қосымшасына сәйкес ... ... ... белгілі бір себептермен еңгізілмейтін
диссертацияға ... ... ... ... ... ... ... дәлелдеулер, формула мен есептер;
- көмекші цифрлі мағлұматтар кестесі;
- ... ... ... өткізгендегі қолданылған құрал жабдықтар туралы түсініктеме;
- диссертация жұмысын жасау кезінде жасалған ЭВМ арқылы ... ... мен ... ... ... ... мн интсрукциясы;
- көмекші ретінде болатын фотосуреттер;
- диссертациялық жұмыстын немесе оның бөлігінін ғылыми техникалық кеңесте
қаралуының протоколы;
- ... ... ... еңгізу актілері және тағы басқа.
Қосымшаны 6.12-ге сәйкес көркемдеу қажет.
Диссертацияны көркемдеу ережелері
Ортақ талаптар
Диссертациялық жұмыстың мәтінінің парақтары және ... ... мен ... А4 ... ... ... тиіс. Диссертация
кезкелген жазу машитнкасында, компьютер арқылы және принтермен ақ ... бір ғана ... бір ... ... ... шығарылады. Шрифт –
әдеттегідей, 14 кегльмен.
Диссертация мәтінін келесі размерлерді ... ... басу ... оң ... 10 мм, үсті - 20 мм, сол - 30 мм және асты - 20мм.
Белгілі бір ... ... ... ... аудара отырыяп оларды
басқа шрифтпен жазуға болады, компьютерлік мүмкіндіктерді пайдалана отырып.
Диссертацияның орындалу әдісіне қарамай, оны ... ... алу ... ... ... басылған мәтіннің сапасы, иллюстрацияларды, кестелерді
көркемдеу және тағы басқа.
Диссертацияны жазғанда барлық диссертациядағы ... ... ... ... нақты, сызықтары жайылып кетпеген әріптер, ... ... ... тиіс.
Диссертация дайындау процессінде жіберілген қателер, графикалық қателер ... ... және сол қате ... жерде қара қаламмен немесе тушьпен
жазбаша түзелтіледі. Немесе ... ... ... ... ... ... ... тиіс.
Диссертацияға түзелтулер еңгізгеннен кейін диссертация микрофильмирование
талаптарына сай келу керек.
Диссертациядағы адамның аты*-жөні, кәсіпорын ... өнім ... ... ... түпнұсқа тілінде келтіріледі.
Атаулар мен кәсіпорын атауларын диссертация тіліне транслитерлеуге рұқсат
етіледі. Тек түпнұсқа атын қосып көрсету қажет.
Диссертация ... ... ... ... ... ... ... «Белгілеулер мен қорытындылар», «Кіріспе»,
«Қорытынды», «Қолданылған ... ... ... структурлы
элементтерінің тақырыптары болып есептеледі.
Диссертацияның негізгі бөлігін бөлім, бөлімше, пункттер бөлуге тиіс.
Пункттер керек болса тағы кіші ... ... ... мәтінің
пункттерге бөлгенде оның әр пункті толықтандырылған ... ... аса ... аудару қажет.
Бөлім, бөлімшелерде атаулар болу керек. Пункттер әдетте атаусыз болады.
Атаулар бөлім, ... ... ... да ... ... ... пункттердін атауларын азат жолдан бастап үлкен әріппен
жазып, нүкте қоймайды. Және де оның астын ... ... атау екі ... ... оларды нүктемен бөледі.
Диссертациянын парақтарын нөмірлеу
Диссертациянын парақтарын араб санымн нөмірлейді. Парақтың нөмірін беттін
астынғы жағының ортасына ... ... ... да ... ... ... ... титул парағында парақ нөмірін ... ... ... болған
иллюстрация мен кестелерді де ортақ парақ нөмірлеуіне еңгізіледі. Формат ... ... ... бір бет деп ... бөлімше, пункттерді нөмірлеу
Диссертацияның бөлімдері барлық жұмыс бойы ... ... ... ... азат ... үлкен әріппен.
Бөлімшелер әр бөлім шегінде нөмірленеді.
Бөлімше нөмірі бөлім және бөлімшенің, нүктемен бөлінген нөмірінен құралады.
Бөлімше нөмірінің сонында ... ... ... ... ... ... ... пункттерден құрастырыла алады.
Егер диссертацияда бөлімшелер жоқ болса, онда ... ... ... болуы қажет және пункт нөмірі нүктемен бөлінген бөлім және пункт
нөмірінен ... ... ... ... ... ... ... мөлшерлері мен типтері
1.1
1.2 > Диссертацияның бірінші бөлімінің пункттерінің нөмірленуі
1.3
2 Техникалық талаптар
2.1
2.2 > ... ... ... ... ... ... бөлімшелер болса, онда пункттер нөмірленуі бөлімше
шегінде болып, пункт ... ... ... пункт нөмірінен құралады.
Сонымен бірге нүктемен бөлінеді:
3 Сынақ әдістері
3.1 Аппараттар, материалдар және ... > ... ... ... ... бөлімшесінің пункттерін
нөмірлеу
3.1.3
3.2 Сынаққа дайындық
3.2.1
3.2.2 > Диссертацияның үшінші бөлімінің екінші бөлімшесінің пункттерін
нөмірлеу
3.2.3
Егер бөлім ... ... онда ... ... бөлімше бір пункттен тұрса, онда пункт нөмірленбейді.
Егер мәтін тек ... ... онда олар ... ... ... ... нөмірленеді.
Пункттер де подпункттерге бөліне алады. Онда нөмірлеу әр пункттің шегінде
жасалады. Мысалы: 4.2. 1.1, 4.2.1.2 және ... мен ... ... ... да көрсетіле алады. Әр ... ... ... ... ... мәтінінде аударуға сілтеме жасалады,
әріп ... ... соң ... (тек ё, з, и, о, ч, ь, ы, ъ ... ... ... ... үшін араб сандарын қою керек. Одан ... ал ... азат ... ... ... ... жұмыс екі және одан көп бөліктен құралса, оның әр
бөлігінде өз реттік саны болуға ... ... ... араб ... ... парағында қояды. Сонымен бірге
диссертациялыяқ жұмыстың түрін көрсетеді.
Мысалы, «2 Бөлім».
Диссертацияның әр структурлы элементін жаңа ... ... ... және ... кіретін қосымшаларының ... ... ... болу ... ... жаңа азат ... ... үлкен әріппен жазып, астын сызбау
керек.
Ескертуді, егер диссертацияда ... ... ... графикалық материал
мазмұнына түсініктеме, деректер болса келтіріледі. Ескертуде талаптар жоқ.
Ескертуді сол ескерту ... ... ... ... мәтінінен
немесе кестеден кейін орналастыру қажет. Егер ескерту біреу ғана болса,
онда "Ескерту" ... ... ... ... ... ... ... Бір ескертуді нөмірлемейді. Бірқатар ескертулерді реті бойынша
араб сандарымен нөмірлеп, ... ... ... ... ... ... ... көрсететін сызықтын үстінде орналастырады.
Мысалы
Ескерту – Жол жазуларын баспау.
Бір қатар ескертулер араб сандарымен рет ретпен нөмірленеді.
Мысалы
Ескерту
1 ... ... ... ... ... мен ... мен ... ... ... ... бөліп шығарады. Әр формула
мен теңдеудін үстінде немесе астында бір бос жол ... ... ... бір жолға сыймаса, онда ол теңдік белгісімен (=) немесе қосу
белгісімен (+), алу (-), ... (\), бөлу (:), ... ... белгілермен белгіленіп басқа параққа көшіріледі.
Басқа парақтын басында белгі қайта жазылады. Формуланы ... ... ... «*» ... ... ... мен символдар мәнін түсіндіруді формуланың астында
келтіреді. ... ... ... ... ... оң ... жақшаға алып жазу керек.
Мысалы
Л=а:Ъ,
(1)
В=с:е.
(2)
Бір формуланы - (1) деп белгілейді
Қосымшаларда болған формулалар әр қосымша шегінде ... араб ... ... Әр қосымша белгісінің саныныяң алдына қою керек.
Мысалы формула (В. ... ... ... нұсқауды жақша ішінде береді.
Мысалы -... (1) формуласында.
Бөлім шегінде де ... ... ... Бұл жағдайда формула нөмірі
нүктемен бөлінген бөлім және формуланың ... ... ... ... ... ... ... формулалардағы сияқты.
Нұсқаулар
Диссертацияда осы инструкцияға, стандарт, техникалық жағдай немесе ... ... ... ... ... бір ... олар ... сәйкес болады және құжатты пайдалануда қиындық туғызбайды. Бүтін
құжатқа немесе оның ... мен ... ... ... болады.
Бөлімшелер, пункттер, кестелер және иллюстрацияларға сілтеме жасалмайды.
Осы инструкцияның бөлімше, пункт, кесте мен ... ғана ... мен ... ... жағдайларға сілтеме жасалғанда олардың
белгілеуін ғана көрсетеді. Сонымен ... егер ... ... ... туралы толық мәлімет берілсе, онда олардың бекітілген
уақытын үстіде ... ... ... ... ... ... ... көрсетеді.
Бір қайнаққа бірнеше қайтара сілтеме жасалса, төртбұрыш жақшаларда қайнақ
реттеу нөмірінен басқа сәйкес парақ беті қойылады.
Аңықтау, белгілеу, ... ... ... ... тізімі.
Тізім бағаны ретінде жасалады. Сол ... ... ... ... ... симводар, терминдер берілсе, оң жағында – олардың
детальдыя шифр түсініктемесі беріледі.
Қолданылған әдебиет тізімі
Қайнақтар туралы деректерді қайнаққа ... ... ... ... нүктесіз араб сандарымен нөмірлеп, азат жол шегінуінен бастайды.
Қосымша
Қосымша диссертацияныяң жалғасуы ретінде оның келесі ... ... ... ... ... мәтінінде барлық қосымшаларға сілтеме болуы қажет. Қосымшаларды
сілтеме ретінде ... ... ... Әр ... ... ... ... жағыныяң ортасында «Қосымша» сөзін ... ... ... атау ... ... Оны ... қарсы симметрикалы орналастырып,
үлкен әріппен жаңа ... ... ... орыс ... ... ... А ... бастап, Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, ... ... ... әрептермен.
«Қосымша» сөзінен кейін оның ретін белгілейтін әріп келеді.
Қосымшаны латын алфавитінің ... ... де ... I, ... басқа.
Егер орыс немесе латын алфавитінің әріптерінің бәрін толық қолданып ... ... араб ... белгілейді.
Әр қосымшаның мәтіні, керек болса, бөлім, бөлімше, пункттерге бөлінеді.
Нөмір алдында қосымша ... ... ... ... ... ... парақ нөмірлемесі болуы керек.
- Барлық диссертациялар үшін және қазақша – орыс ... ... ... ... қазақ тілінде жазулған диссертациялар
үшін. Резюме көлемі — әр ... екі ... ... 14 ... 2005 ж.
№ 377 бұйрығына
Диссертацияның титул парағы
______________________________________________
(диссертация орындалған ... ... ... АТЫ-ЖӨНІ
Диссертация тақырыбы
Мамандықтың шифры мен аталуы
(ғылыми еңбеккерлердің мамандық Номенклатурасына сай беріледі)
________________ ғылымдарының докторы (кандидаты)
ғылыми дәрежесін іздену үшін ... ... ... ... ... әдебиет тізімі
1 Тулегенова Г.С. Биология трансплантированных опухолей. -Алматы: Наука,
2003. - 216 с.
2 Ефимов М.Л., ... Г.С. ... ... ... и ... ... ... биологии. - 2003. - Т. 103, № 2. - С. 255-270.
3 Пат. 72931 ... ... ... ... ... М.И., ... ... 30.03.83, Бюл. № 12. - 2 с: ил.
4 А.С. 386018. СССР. Способ извлечения ... /А.Г. ... ... ... 17.05.81, Бюл. № 15. -2с: ил.
5 Георгиева Р.С. Изменения в ... ... ... у ... ... ... ... и клин, онкол.: сб. науч. тр.
Института онкологии и радиологии,- Алматы, 2004. - ... ... Л.Г., ... Л.Л., ... И.Н. ... ... иммуноглобулинов в крови клинически здоровых лиц. //Тезисы докл.
III Всес. конф. по хронобиол. и хрономед. - Ташкент, ... ... ... Л.П., ... И.В. ... ... ... крови у крыс и кроликов. /Институт ветеринарии.
-М.,1989. - 210с. - Деп. в ... ... № 5853 - В ... ... кинетики и химизма процессов: отчет о НИР /ИМиО АН Каз ССР. -
Алматы, 1985. - 240 с. - Инв. № ... ... Г.П. ... ... ... Т-1 в
зависимости от ее митотической ... ... ... ... ... ... 2004. -16 ... Vachaspati Т., Videnkin A. Evolution of cosmic nets //Phys. Rev.-2003.
- Vol. 46, № 2. - P. 1133-1140.
11 ... К.Г. ... роза ... В 7 т. - М, 1984. - Т. 3. ... ГОСТ Р 51771 - 2001. ... радиоэлектронная бытовая. Входные и
выходные параметры и типы ... ... ... ... ... - М.: ... ... Изд-во
стандартов, 2001. - IV, 27с: ил.
ҚОСЫМША В
Суретті бейнелеу мысалы
07 10 13 16 19 22 01 ... ... - ... ... содержания лейкоцитов. Обозначения кривых: контроль
(1); 2-3 сутки ... ... (2); 3-7 ... ... (3); II - коэффициент
суточной периодичности (а); показатель суточной адаптивности (б): А ... ... Б - ... ... В - ... ... Г -
сильная адаптация к смене дня и ... 1 - ... ... ... крови
ҚОСЫМША Г
Кестені толтыру мысалы
Кесте 1 - Распределение КСП отдельных клеток лейкоцитарной формулы
|Типы | ... |ЛСП, 7 день ... | | |
| ... ... ... ... ... |0,93 |0,87 |0,91 |1,09 ... |1,30 |2,46 |0,75 |1,46 ... |1,07 |1,54 |0,79 |1,14 ... |1,01 |1,03 |1,04 |0,93 |

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Интерактивтік әдістерді қолданып оқыту41 бет
Мектепте алгебралық және геометриялық материалдарды қабылдау мен меңгеру ерекшеліктері19 бет
Биологиядан зертханалық жұмыстарды өткізу әдістемесі20 бет
Информатикадан сыныптан тыс жұмыстар әдістемесі4 бет
Логикалық амалдар3 бет
Сұрақ кітапшасы 3804 нұсқа 8 сынып12 бет
"Автомобильдердің электротехникалық және электрондық жабдықтары" -курсы мазмұны және әдістемесі51 бет
"Полиграфиядағы дизайн" элективтік курсын оқытудың әдістемелік негіздері61 бет
"Фиолософия" дәрістер курсы36 бет
10 сынып бағдарламасындағы элементтер химиясы курсы бойынша табиғатқа әсері бар деген негізгі тақырыптар бөліп алып, осы элементтердің адам ағзасымен, қоршаған ортамен байланысты экологиялық, химиялық және табиғатты қорғау ұғымдарының проблемалары негізінде бағдарламалар дайындау58 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь