Авторлық құқықты реттеу


КІРІСПЕ
І.Тарау. Интеллектуалдық меншік үғымы.
§1. Интеллектуалдық меншік объектілері.
ІІ.Тарау. Авторлық қүқық үғымы.
§1. Авторлық қүқық объектілерінің үғымы және
нысандары.
§2. Авторлық қүқықтың субъектілері.
§3. Автордың мүліктік емес және мүліктік қүқықтары.
ПІ.Тарау. Авторлық қүқықты қорғау.
§1. Авторлық қүқықты қорғаудың тәсілдері.
§2. Қазақстан авторларының қүқығын Іпетелдерде қорғау.
Қорытынды.
Азаматтық қүқық объектілерінің ішіндегі мүліктік және мүліктік емес рухани игіліктермен қатар азаматтық кодекстің 125-бабы интелектуалдық әрекеттердің нәтижесінде ретінде жиналуы. Интелектуалдық иеншік үғымы өзінің түп тамырымен 19-ғасырдың аяғына кетеді. Сол кездерде интелектуалдық меншік үғымы және оны қүрайтын негізгі институттар белгілі болды. Оларға авторлық қүқықпен реттелетін әдеби меншіктер және өнеркәсіптік меншіктер жатқызылды. Бірақ интелектуалдық меншік үғымын аталған екі иниститут ғана қүрып қоймайды. Көптеген интелектуалдық әрекеттердің нәтижесі қүқықтық қорғаумен қамтамасыз етілген,бірақ авторлық және патентік қүқық шегінен тыс қорғалады. Оларға қызметтік және комерциялық қүпиялар целекциялық жетістіктер және тағы басқалар. Сол себептен де интелектуалдық меншік үғымы көлемі жағынан әдеби меншікпен өнеркәсіптік меншіктен әлдеқайда кең үғым болып табылады.Интелектуалдықменшік объектілерін пайдалануға және қорғауға туатын қатынастар азаматтық қүқық саласының пәніне кіреді.Сондықтан да азаматтық кодекстің интелектуалдық әрекеттер нәтижесін реттелуге бағытталған нормаларының жиынтығы азаматтық қүқық саласының ерекше салалық бөлімін қүрайды,және ондай саллық бөлім интелектуалдық меншік қүқығы болып толығымен аталады. Интелектуалдық меншік объектілерінің үқсастығына байланысты оларда белгілі бір институттарға бөлуге болады. Олардың өзара тығыз байланыстарына және көптеген үқсастықтарына қарамастан әрбір институттары тек өздеріне тән ерекшеліктерімен,ал кей жағдайларда қағидалармен толтырылады. Сол себептенде менің бітіру жүмысымда интелектуалдық меншіктің негізгі институты болып табылатын авторлық қүқыққа көңіл бөлінген. Авторлық қүқықпен ғылыми, әдеби және өнер туындыларын пайдалнуға байланысты қалыптасатын қатынастар реттеледі. Авторлық қүқықтың негізгі қызметттерін екі түрге бөлуге болады. Біріншіден авторлық қүқық ғылыми,әдеби және өнер туындыларын жасаушылардың әрекетін туындырып отыру тиіс. Бүл мақсатта авторлық қүқық творчестволық нәтижелерді қорғады және олардыңқүқықтық мойындауды қамтамасыз етіп отыруы шарт. Екіншіден авторлық қүқықтың негізгі қызметі ретінде туындыларды қоғам мүддесі үшін пайдалану жағдайларын қалыптастыру алынады.
1. Право Интеллектуальной собственности Россиской Федераций. Сергеев. М. 1996 г.
2. Гражданское право. Часть 3. Сергеев. М. 1997 г.
3. Интеллектуальная собственность. Основные материалы. Новосибирск. 1994 г.
4. Международные право. Учебное пособие. Алматы.1996 г.
5. Дозорцев В.А. Исключительные право и их развитие. В сб. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Москва. 1994 г.
6. Каудыров Т.Е. Интеллектуальная собственность в международно-правовых отношениях. В уч. пособии Международное частное право. Алматы. 1996 г.
7. Сутулов. Авторское право. Москава. 1972 г.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік үлттық
университеті
Экономика және қүқық институты Азаматтық және кәсіптік қүқық кафедрасы
БІТІРУ ЖҮМЫСЫ
Тақырыбы: Авторлық қүқықты реттеу.
Орындаған сырттай
оқу бөлімінің
5-ші курс студенті:

Динанов Н.К.
Ғылыми жетекші:

Дусипов Е.Ш.
Жүмыс қорғауға жіберілді ' лЪ

1999 жыл
Кафедра меңгерушісі
З.Ғ.Д. профессор

-AIL- I

Бектүрғанов Ә.Е.

АЛМАТЫ
1999 жыл

Жоспары

КІРІСПЕ
І-Тарау. Интеллектуалдық меншік үғымы.
§1. Интеллектуалдық меншік объектілері.
ІІ-Тарау. Авторлық қүқық үғымы.
§1. Авторлық қүқық объектілерінің үғымы және
нысандары.
§2. Авторлық қүқықтың субъектілері.
§3. Автордың мүліктік емес және мүліктік қүқықтары.
ПІ-Тарау. Авторлық қүқықты қорғау.
§1. Авторлық қүқықты қорғаудың тәсілдері.
§2. Қазақстан авторларының қүқығын Іпетелдерде
қорғау.
Қорытынды.

Қазақстан республикасының Авторлық құқық тақырыбына
жазылған.
Реферат

Бүл тақырыптың өзекті болуы мынада: Қазақстан Республикасының қүқық
жүйесі үшін интеллектуалдық меншік үғымы жаңа үғым болып табылады.
Интеллектуадцық меншік және қүқықтық қорғау үғымдарына байланысты теориялық
және практикалық мәселелер шоғыры толық зерттелмеген. Оның күрделілігі
көзқарастардың қарама-қайшылық дамуы, меншік иесі рольінің нарықтық жүйе
механизімінде жоғары қойылуы бүл тақырыпты өзекті етеді. Бүл жүмыстың
мақсаты жоғарыда айтылған мәселелерді зерттеуге, үлттық заңның дамуын қажет
ететін жәйіттерді дүрыс қорғауға бағытталған. Жүмыстың бірінші тарауы
интелектуалдық меншік жүиесі мен үғымының теориялық мәселелерін,оның меншік
қүқы инститындағы орнын көрсетеді. Сонымен қатар материалдық емес
объектілер қатарына жатқызылатын мәселер қаралады. Жүмыстың екінші тарауы
интелекуалдық меншіктің негізгі институттарының бірі болатын авторлық
қүқыққа арналган.Бүл жерде шығарма жасауын пайда болатын қүқықтардың
табиғаты мен маңызы,авторлық қүқық субъектілерінің статусы және басқада
жағдайлар көрсетілді. Жүмыстың үшінші тарауында авторлық қүқықтардың
қорғалу тәсілдері және азаматтық қүқықтық жауавпкершілікке көңіл бөлінді.

Кіріспе.

Азаматтық қүқық объектілерінің ішіндегі мүліктік және мүліктік емес
рухани игіліктермен қатар азаматтық кодекстің 125-бабы интелектуалдық
әрекеттердің нәтижесінде ретінде жиналуы. Интелектуалдық иеншік үғымы
өзінің түп тамырымен 19-ғасырдың аяғына кетеді. Сол кездерде интелектуалдық
меншік үғымы және оны қүрайтын негізгі институттар белгілі болды. Оларға
авторлық қүқықпен реттелетін әдеби меншіктер және өнеркәсіптік меншіктер
жатқызылды. Бірақ интелектуалдық меншік үғымын аталған екі
иниститут ғана қүрып қоймайды. Көптеген интелектуалдық әрекеттердің
нәтижесі қүқықтық қорғаумен қамтамасыз етілген,бірақ авторлық және патентік
қүқық шегінен тыс қорғалады. Оларға қызметтік және комерциялық қүпиялар
целекциялық жетістіктер және тағы басқалар. Сол себептен де интелектуалдық
меншік үғымы көлемі жағынан әдеби меншікпен өнеркәсіптік меншіктен
әлдеқайда кең үғым болып табылады.Интелектуалдықменшік объектілерін
пайдалануға және қорғауға туатын қатынастар азаматтық қүқық саласының
пәніне кіреді.Сондықтан да азаматтық кодекстің интелектуалдық әрекеттер
нәтижесін реттелуге бағытталған нормаларының жиынтығы азаматтық қүқық
саласының ерекше салалық бөлімін қүрайды,және ондай саллық бөлім
интелектуалдық меншік қүқығы болып толығымен аталады. Интелектуалдық меншік
объектілерінің үқсастығына байланысты оларда белгілі бір институттарға
бөлуге болады. Олардың өзара тығыз байланыстарына және көптеген
үқсастықтарына қарамастан әрбір институттары тек өздеріне тән
ерекшеліктерімен,ал кей жағдайларда қағидалармен толтырылады. Сол
себептенде менің бітіру жүмысымда интелектуалдық меншіктің негізгі
институты болып табылатын авторлық қүқыққа көңіл бөлінген. Авторлық
қүқықпен ғылыми, әдеби және өнер туындыларын пайдалнуға байланысты
қалыптасатын қатынастар реттеледі. Авторлық қүқықтың негізгі қызметттерін
екі түрге бөлуге болады. Біріншіден авторлық қүқық ғылыми,әдеби және өнер
туындыларын жасаушылардың әрекетін туындырып отыру тиіс. Бүл мақсатта
авторлық қүқық творчестволық нәтижелерді қорғады және олардыңқүқықтық
мойындауды қамтамасыз етіп отыруы шарт. Екіншіден авторлық қүқықтың негізгі
қызметі ретінде туындыларды қоғам мүддесі үшін пайдалану жағдайларын
қалыптастыру алынады.

І-Тарау. Интеллектуалдық меншік үғымы.

§1. Интеллектуалдық меншік объектілері.

Интеллектуалдық меншік үғымы халықаралық қүқық, сонымен қатар
Қазақстанның үлттық қүқық нормаларында қамтылған. Оған Қазақстан
Республикасының Азаматтық кодексіннің (жалпы бөлім) 14,59,115,119,175,176
баптары арналған.
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодекісінің 115-ші бабына сай
азаматтық қүқықтың объектілеріне мүліктік және өзіндік мүліктік емес
қүқықтары мен игіліктер жатады. Мүліктік игіліктер мен қүқыққа (мүлікке)
мыналар жатады; заттар, ақша, қүнды қағаздар, қызмет, мүліктік қүқықтар
және басқа да мүліктер. Осы көрсетілген заттар мен қүқықтар қатарына бір
тізімде шығармашылық, интеллектуалдық қызметтің жемісі, фирмалық атаулар,
таварлық белгілер және бүйымды дараландырудың өзгеде қүралдары жатады. Осы
көрсетілген үғым интеллектуалдық меншікң терминінің мазмүнын ашып
көрсетеді.
Мүлікті ары қарай даралық Қазақстан Республикасының Азаматтық
кодексінің 117 бабына сай бөлінеді. Қозғалмайтын мүлікке мыналар жатады:
үйлер, ғимараттар, көп жылдық екпелер және жермен тығыз байланысты өзге де
мүлік, орнын ауыстыру олардың мақсатына сыйыспайтын шығын жүмсамайтынша
мүмкін болмайтын объектілер, әуе және теңіз кемелері, ғарыш объектілері
жатады. Қозғалмайтын мүлікке енбейтін мүліктер қозғалатын мүліктер қатарына
жатады. Сөйтіп біз интеллектуалдық меншік объектілерінің тағыда бір қырынан
мазмүнын ашып көреміз - бүл қозғалатын мүліктер.
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 125-ші бабына сай
азаматтық немесе занды түлғаның интеллктуалдық қызметінің нәтижелеріне және
оларға теңестірілген заңцы түлғаны дараландыру қүралдарына, және немесе
қызметінің өнімдеріне (фирмалық атау, тауар белгісі, қызмет көрсету белгісі
және т.б.) ерекше қүқығы танылады.
Сонымен бірге Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 14-ші
бабында көрсетілген қүқық қаблеттіліктің мазмүнының негізгі қүрамдас бөлігі
ретінде азаматтың өнер табыстарға, ғылым, әдебиет және өнер шығармаларына,
интеллектуалдық қызметтің өзгеде туындыларына интеллектуалдық меншік
қүқығына ие болуы көрсетілген.
Бүл қүқықтың нақты болуына дәлел, интеллктуалдық меншік объектілерінің
азаматтық қүқықтың қалыптасқан объектілермен қатар айналымға түсе алуын
көреміз. 1993 жылы 6-шы ақпаннан бастап Қазақстан Республикасы (ВОИС)
интеллектуалдық меншіктің бүкіл әлемдік үйымға кіруге декларация қабылдап
кірді. Бүл Қазақстан Республикасының бүкіл әлемдік интеграцияға үмтылуын
көрсетеді.
Жалпы интеллектуалдық меншік объектілерінің маңызын дүрыс
түсіну үшін оның қарапайым мүлік, яғни мүліктің қүқық объектілерінің
айырмашылығына тоқталу керек. Бүл ерекшелік мүліктің меншік иесінің
қүқықтары (Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 188-ші бабы) мен
интеллектуалдық меншік қүқығы субъектілермен салыстырғанда жақсы көрінеді.
Мүліктің меншік иесіне иелену, пайдалану және билік ету қүқығы жатады.
Ал интеллектуалдық меншік объектілеріне бүл қүқықтар арнайы мазмүнға ие
болады. Егер мүлікті меншік иесі немесе өкілді азаматтар ғана пайдаланса,
ал материалдық күйдегі, яғни интеллектуалдық меншік объектілерін
миллиондаған шексіз топтың пайдалану мүмкіндігі бар.
Сонымен қатар бүл айырмашылық иелену қүқындада бар. Интеллектуалдық
меншіктің объектісіне катнасты бүл қүқықтың мәнісі тіптен жойылады — бір
адамның идеяға жалғыз өзі монополия жасап үстап отыруға мүмкін емес. Егер
ол идея айтылса немесе материалдық күйге түссе ол шексіз топқа тиесілі
болады.
Интеллектуалдық меншікке билік жүргізу айырмашылығы
меншік (мүлік) иесі затты бере отырып орнына ақша немесе басқа затты алып
оған деген биліктен толық айырылада. Ал интеллектуалдық меншік объектісін
бір түлғаға бере отырып, оны иеленуші өзінде осы меншік объектісін сондай
көлемде басқада түлғаларға бере алады және бүл объектіні жеке пайдалану
қүқында қалдырады.
Интеллектуалдық меншік объектілерінің мынадай ерекшеліктерін ескеріп
өту қажет: олардың виндикацияға жатпауы, яғни басқа біреудің заңсыз
иелігінен нақты түрде талап ету; объектіні жаңадан немесе бірнеше рет
пайдалануы үшін қайтадан жасаудың қажеттігінің жоқтығы; заттарға тән
амортизация, қүрамының жойылуын ескеру деген үғымдардың болмауы. Міне бірақ
осы соңғы жағдай барлық елдердің зандарында еителлектуалдық меншік қүқының
мерзімді шегінің болуын талап етеді. Мысалы: біздің Республикада авторлық
қүқықтың мерзім етуі автордың өмір сүруі және автор қайтыс болған соң 50
жыл көрсетілген.
Сонымен қатар бір айта кететін нәрсе интеллектуалдық меншік

қүқының объектілерінің аумақтық маңыздылығында
Интеллектуалдық меншік қүқы тек осы объекті пайда болған елде ғана
мойындалады. Ал басқа мемлекеттерде бүл қүқық қорғалмайды. Сондықтан олар
үшінші тараптар мен шексіз пайдаланыла береді. Интеллектуалдық меншік
объектілері тек халықтардың келісімдерімен немесе екі жақты шарттармен,
немесе көпжақта конвенциялармен қорғалады.
Интеллектуалдық меншік объектілері әртүрлі негізде бөлуге болады.
Әдебиеттерде интеллектуалдық меншік объектілерін мынадай түрлерге бөледі:
авторлық қүқықпен қорғалатын шығармалар;
өндірістік меншңк объектілері;
Өндірістік меншік объектілеріне мыналар жатады;
өнертабыс;
өндірістік үлгі;
- пайдалы модель;
- тауарлардың шығу жерінің атауы және т.б.

ІІ-тарау. Авторлық қүқықтық объектілері.

§1. Авторлық қүқық объектілерінің үғымы және нысандары.

Қазақстан Республикасының Авторлық қүқық және сабақтас қүқықтар туралы
заңы шығарма деген үғымның нақты анықтамасын келтірмеген. Бірақ осы заңның
6-шы бабына сай авторлық қүқық мақсатына, мазмүны мен маңызына, сондай-ақ
берілу әдісі мен нысанына қарамастан, шығармашылық еңбектің нәтижесі болып
табылатын ғылым, әдебиет және өнер туындыларына кодданылады.
Міне осы анықтамаларға тоқтала отырып заң әдебиеттерінде шығарманы
материаддық емес үғым және шығарманың заттық күйге енген түрі деп бөлген.
Өйткені шығарманы алып жүруші материалдың күйімен байланысты үзіліссіз
болады. Мысалы: суретшінің жеке салған суретке деген еңбегінің нәтижесі.
Бірақ шығарма болып шығармашылық еңбектің нәтижесі болып табылатын ойды
айтамыз. Кез-келген шығарма авторлық қүқық нормаларымен корғалмайды, тек
заңмен талап етілген нысандары бар шығармалар қорғалады.
Авторлық қүық объектісіне тоқтала өтсек: шығарманың шығармашылық
мазмүны және оның объективті түрге ие болуы. Мазмүн бүл жерде жаңа түрде
болуы деп түсініледі; шығарманың объективті нысаны мен қайталануы;
шығарма авторлық қүқықтың объектісіболып тек белгілі-бір объективті
форма түрінде енген жағдайда танылады.
Шығарманың объективті формаға енуі, оның қайталану мүмкіндігімен тығыз
байланысты. Қазақстан Республикасының Авторлық қүық сабақтас қүқықтар
туралы заңының 6-шы бабына сай авторлық қүқық мақсатына, мазмүны мен
маңызына қарамастан барлық шығармаларға қолданылады делінген. Бүл авторлық
қүқытың жоғары дәрежедегі өнер туындылары мен төменгі дәрежедегі туындылар
бірдей тең көлемде қорғалады дегенді білдіреді.
Авторлық қүқықтың пайда болуы және жүзеге асуы үшін туындыны тіркеу,
өзге де арнайы рәсімдеу немесе әлдебір шарттылықтың орындалуы талап
етілмейді.
Авторлық қүқықты қорңау белгісі тәртібі.Қазаүстан Республикалық
Авторлық қүқық және сабақтас қүқықтар туралы заңның 9-шы бабының 1-ші
пунктінде келтірілген. Ол үш элементтен түрады: — қоршауға алынған латынша
С әріпі с;
- айрықша авторлық қүқықтар иесінің есімі (атауы);
- туындының алғаш жарияланған жылы.
Қазақстан Республикасының Авторлық қүқық және сабақтас қүқықтар туралы
заңына 7-ші бабына сай мыналар авторлық қүқық объектілері болып табылады.
Әдеби туындылар. Әдеби туындылар бүл жерде қандай да бір сөз түрінде
болуы деп түсіндіріледі. Әдеби туындылар ауызша, жазбаша сонымен қатар
үшінші тараптардың қабылдауы мүмкін болатын түрде болуын қамтиды. Оған
қағазда тіркелуі, таспада болуы және үн таспада болуы немесе көпшілік
алдында жария түрде орындалуы, лекциялар, баяндамалар, және басқада ауызша
сөз сөйлеп шығуы. Бірақ Қазақстан Республика заңында бүл әдеби шығармалар
объект ретінде көрсетілгенімен заң мазмүна қорғауға жатады деген үғым
жатады. Бірақ бүлауызша түрде айтылған шығармаларға қорғауды беру көптеген
қиындыққа келтіреді. Өзінің авторлық қүқық қорғауды талап етуші осы
қүқықтың бүзылу фактісін дәледдеу қажет.
Хаттар, күнделіктер, тіркемелер. Бүл шығармаларда занды авторлық қүқық
объектісі ретінде көрсетілгенімен заң мазмүнына қорғауға ілінеді. Өйткені
бүл объектілерді авторлық қүқықпен қорғау Қазақстан Республикасы
Конституциясының 18-бабына сай жүзеге асырылады.
1) Әркімнің жеке өміріне, өзінің және отбасының
қүпиясына қол сүғылуына, абройы мен ар намысының қорғалуына қүқығы бар.
2) Әркім өзінің жеке салымдары мен жинағы
қаражатының, жазысқан, хаттарының, телефон арқылы сөйлескен
сөздерінің, почта, телеграф арқылы басқа жолдармен алысқан
хабарлардың қүпиялығының сақталуына қүқы бар.1
Қаз.Рес. конституциясы, 18-бап
Бүл жеке қүжаттардың қүпиялылығы оның қүндылығына қарамастан қорғауға
жатады. Интервью, дискуссия және редакциядағы хаттар. Бүл объектілерге
авторлық қүқық пен қорғау кезеңінде белгілі бір шығармашылық еңбектің
нәтижесі бар деп саналады.
Аудармалар әдеби шығармалардың жеке түріне шығарманың басқа тілге
аударуға жатады. Бүл жеке объектіні Қазақстан Республикасының авторлық
қүқық және сабақтас қүқық туралы заңның 12-ші бабында көрсетілген.
Аудармашылар шығарманы аудару кезінде өзінің шығармашылық еңбекгінің
нәтижесінде жаңа аударманы дүниеге келтіреді.
Электрондық есептеу машинага арналған бағдарламалар. Казіргі кезеңде
ТМД-ды елдерінде барлық әлем елдері секілді электронды есептеу машина
бағдарламалары товар өнім ретінде маңызды роль атқарып отыр. Өйткені
электронды есептеу машина бағдарламалары авторлық қүқықпен қорғалатын
объектілерге тән белгілердің барлығына жауап береді, яғни творчествалық
еңбегінің нәтижесі және объективті түрде болады. Сондықтан электронды
есептеу машина бағдарламалары авторлық қүқықпен қорғалады.
Драмалық туындылар. Авторлық қүқықтың объектісі болып драмалық
туындылардың барлық жанрлық түріндегі, саханалық тәсілдегі және объективтік
көрсетілген түрлері болып табылады.
Сценарий туындылары. Авторлық объектілеріне мына сценарилер
жатады: фильм, балеттік спектаклдер және т.б. Қойылатын туындының түріне
байланысты сценарилерде әр-түрлі болады. Мысалы: кино сценариі драматурлық
туындыға жатады.
Дыбыс бейне жазу туындылары. Бүл туындылар көп көлемді қамтиды (кино,
теле, бейне фильмдер, диа фильмдер және басқа кино теле туындылар). Дыбыс
бейне жазу туындылары әр-түрлі өнерді органикалық бір көркемдік түрге
біріктіру болып табылады.
Қолданбалы өнер туындылары.
Мүсіндеме, кескіндеме, графика және бейнелеу өнерінің басқада
туындылары. Бүл объектінің ерекшелігі бейнелеу өнерінің туындылары
материалдық объектімен ажыратылмас байланыстылығында. Өйткені олар жалғыз
ғана болуы мүмкін, сондықтан картинаға меншік қүқығы және осы туындыға
авторлық қүқықты шектеу өте қажет болып табылады.
Сәулет, қала қүрлысы және бау- саябақ өнері туындылары. Бүл жерде
авторлық қүқықпен ғимараттар жобасының көркемдік жағы қорғалады.
Хореграфия және понтамима туындылары. Бүл туындыларға объект ретінде
қойылатын талап туынды қандай-да бір объективті түрде болуы ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Авторлық құқықтарды қорғау
Авторлық құқық субъектілері, түрлері
Авторлық шартты рәсімдеу
Авторлық құқық
Авторлық құқық туындының тағайындалуы
Авторлық және сабақтас құқық
Авторлық құқық туралы
Құқықты қорғау органдары
Авторлық құқық жайлы
Құқықты әлеуметтану тұрғысынан түсіну
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь