"Қазақстан" қонақ үйінде маркетингті ұйымдастыру

Кіріспе , 3
1 ЖШС "Бұрған" Қазақстан қонақ үйінің сипаттамасы 4
2. "Қазақстан" қонақ үйінің нарықтық мүмкіндіктерін талдау 14
3 .Қонақ үй клиенттерін орналастыруды жэне оларға қызмет көрсетуді
ұйымдастырудың жетілдіру бағыттары 21
3.1 "Қазақстан" қонақ үйінде маркетингті ұйымдастыру 21
3.2 "Қазақстан" қонақ үйін басқаруды жэне үйымдастыруды жетілдіру...25
Қорытынды 28
Қолданылған эдебиеттер 29
Қонақжайлық индустриясы - қонақтарды қарсы алып, оларға қызмет көрсетумен байланысты қызмет нарығандығы кэсіпкерлік қызмет. Бұл түсінікке қоғамдық тамақтандыру орындары, демалу жэне көңіл көтеру парктері, қонақ үйлер жатады.
Қонақжайлық, немесе қонақ үйлік жэне мейрамханалық бизнес саласы -бүл «алтын жұмыртқа туатын тауық» деп аталатын бизнес аясы. бүл қонақжайлық саласының туризмнің базасы жэненегізгі факторы болып саналатындықтан ( сондай-ақ халықаралық туризмде) түсіыдіріледі.
В. И. Дальдің айтуы бойынша, қонақ үй - бұл түрғын аула немесе қызмет көрсетушісі бар үй, келушілерге арналған бөлмелермен жэне тамақтандырумен. Қонақ үй шаруашылығы ретінде орналасумен байланысты қызметтерді көрсететін шаруашылық іс-эрекет түсіндіріледі. Түтынушулардың талап-тілектерінің үлғаюымен байланысты қонақ үй қызметтері кешенді түрде дамыды, яғни тамақтандыру қызметімен жэне ішімдіктерді сатумен қонақ үй көрсететін қызмет аясы кеңейтілді.
Қонақ үй (қонақ үй кешені) - бұл адамдарға қажетті мөлшерде жиһазбен қамтамасыз етілген бөлмелерде орналастыру қызметін үсынатын іс-эрекетпен байланысты кэсіпкерлік қызмет ретінде қолданылатын бір немесе бірнеше қонақ үйлік қызмет көрсететін архитектуралық ғимарат. Демек, қонақ үй шаруашылығының болмысы болып халықтың керекті жиһазбен қамтылған уақытша түру алаңына деген қажеттіліктерін қанағаттандыру, сондай-ақ қосалқы түру қызметтерін көрсету.
Біздің мақсатымыз жинаған білімімізді іс-тэжірибе жүзінде шыңдау. Оқу әдістемелік эдебиеттердегі тұжырымдамалыр, ережелер мен теориялардың нақты өндіріс үрдісіндегі қолданысын бағалау, бақылау.
Міндеті - қонақ үй кешенінің экономикалық іс-эрекетін, баға саясатын, кадрлық саясатын, жұмыс принциптерін қарастыру.
Жүмыстың зерттеу обьектісі - «Бұрған» жеке кәсіпкерлігінің «Қазақстан» қонақ үйі, оның өндіріс үрдісі, басқару ерекшелігі.«Қазақстан» қонақ үй кешенінің қүрамына қоғамдық тамақтандыру орны, бар, ойын-сауық орны кіреді."Қазақстан" қонақ үйі, Алматы қаласының орталығында орналасқан республикалық дэрежедегі жоғары классты мейманхана (1978 жылы, архитекторлар : Ю.Г. Ратушный, Л.Л Ухоботов, инженерлер: Ә. Тәтіғұлов, А.К. Деев, Н.Л. Матвеец ) достық даңғылының бойында орналасқан зэулім ғимарат айналысындағы қоғамдық қүрылыстармен жарасымдылық тапқан. Қонақ үй ғимаратында үнемі әрекеттегі сейсмостанция орнатылған. Қонақ үйдің аралық станциясының күші 2520 ква, кабельдік өткізгіштер жүйесі 396 км-ді, су жүргізетін қүбыр үзындығы - 8,3км, өрт болдырмайтын құбыр ұзындығы -3,2 км-ді құрайды . Ғимараттың ішінде сегіз жылдам , екі жүк таситын автоматты-топтық режимде лифт жүмыс Істейді, Ғимарат бойынша жұмыстар "Казминтяжстрой" министрлігі, генподрядчик - трест "Алма-Атастрой", "Главалма-Атастрой" кешенінің бас инженері - Краснянский В.Р басқарылуымен атқарылды.
Смета бойынша қүны 13 миллион 400 мың рубль, ғимараттың құрылыс көлемі -157500 метр куб, ғимаратты салу уақыты-3,5 жыл, жер астындағы ауданы -23560 шаршы метр.жер астындағы бөлікте инженерлік-техникалық қызметтер орналасқан: сантехникалық құрылыс жэне жөндеу, энергетика, байланыс жэне автоматика қызметі, кондиционерлеу жэне желдету қызметі.
1000 орындық мейманхана ғимаратының жиырма бес қабатьшың жиырма бір қабаты (бір, екі, үш бөлмелі ) қонақжай бөлмелерінен, төменгі екі қабаты қоғамдық қызмет көрсету жайларынан тұрады. Төменгі қабаттарда қонақтарды тіркеу, оларға түрмыстық, техникалық қызмет көрсету (почта, телеграф,жинақ кассалары, медициналық жэрдем, жолаушылар кассасы, "Интурист"бюросы) бөлімдері орналасқан. Жылына 266 мың адамға қызмет көрсете алады. Жиналыстар , семинарлар тағы басқа өткізуге арналған қосымша орындары , 116 орындық мәслихат залы , бизнес-орталық, жазғы кафе, банкет залы , үлттық асхана, іскерлік кездесулер өткізуге арналған кең холл, вестибюль мен әр қабатта арнайы жабдықталған мүйістер бар. Ғимараттың оңтүстік павильонында төрт банкет залы бар мейрамхана орналасқан.
Жасыл банкет залы-жүз адамға қызмет көрсетуге арналған.
Қызыл банкет залы - сексен адамға қызмет көрсетуге арналған.
1. Архипов В.Е. Принципы эффективного менеджмента и маркетинга.М:2004г.
2. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность историческая и современная практика предпринимательство, менеджмент. Москва, 2006ж
3. Бурменко Т.Д. Сфера услуг: экономика, Москва,КНОРУС 2007ж
4. Экономика туризма. Квартальнов В.А. Финансы и статистика. 2001.
5. Дуйсен Г.М. Основы формирования и развития индустрии туризма в Казахстане. Алматы,2002.
6. Папирян Г.А. Менеджмент в индустр. Гостепреимства : Отели и рестор. М. Экономика 2000
7. Раева Р.А. Организация управления гостиничным бизнесом. Дис. Канд. Эк. Наук 08.00.05 Каз ГАУ А. 1997г.
8. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.:Дело,1997
9. Рахметов Б.А. Персоналды басқару: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2005
10. Шеденов Ө. К. Жалпы экономикалық теория. Ақтөбе, 2001ж
11. Теоретическая экономика. Политэкономия. Учебник для вузов. Под ред. Журавлевой Г.П. М. Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998г.
12. Мамыров Н.Қ., Тілеужанова М.Ә. Макроэкономика: Оқулық.- Алматы:Экономика , 2003
13. Гостиничный и туристический бизнес. Под ред проф Чудновского А.Д. – М., 1999
14. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. Пособие. – 2-е изд. – Мн:2001В.Крымова Экономикалық теория. А., 2003
15. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Учебник. - М.: Инфра-М.,1997.
16. Травкин В.В., Дятлов В.А.Основы кадрового менеджмента. –М.: Дело, 1995.
17. Т.И. Есполов, Ж.Ж. Сулейменов. Менеджмент – Алматы, 2003
18. Веснин В.Р. основы менеджмента – М: Триада ЛТД, 1996
19. Мақсат –елімізді бәсекелестікке қабілетті 50 мемлекеттің қатарына қосу.,2-наурыз2006ж. Назарбаев Н.Ә
20. Э. Нурсеитов Особенности национального учета и МСФО,2004г
21. Дамыған қаржылық есеп. Оқулық.- Алматы: Экономика,2005.-320 бет. Төлешова Г.Қ
22. «Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве». А.Д. Чудновский, М.А. Жукова
23. Учебник «Гостиничный и туристический бизнес».
24. «Таңшолпан» қонақ үйінің қаржылық жылдық есебі(2008)
25. «Таңшолпан» қонақ үйінің қаржылық есебі(2009)
26. «Таңшолпан» қонақ үйінің бухгалтерлік баланысы(2009)
27. Р. А. Браймер «Основы управления в индустрий гостеприимство».
28. О. П. Ефимова, Н. А. Ефимова «Экономика гостинец и ресторанов».
29. В. Я. Хрипач «Экономика предриятия».
30. Ж. С. Рахимбекова «Международный гостиничный бизнес».
31. Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме.М-СПБ,2007
32. Жүнісов Б, Мәмбетов Ұ, Байжомартов Ү. "Нарықтық экономика негіздері", Алматы, 1994, 160-170 беттер.
33. Ердавлетов С.Р. "География туризма Казахстана", Алматы, Гылым, 1992, 192 бет.
34. Реалии и возможности туристского рынка Казахстана // Деловой мир – Астана, 2000, №5, 28-29 беттер.
35. Кулибаев А., Адасбаев Е., Данышпанов Б., Дуйсенгалиев Т. Туризм на Шелковом пути как фактор устойчивого развития. // Транзитная экономика, 2000, №4, 48-53 беттер.
        
        1. Архипов В.Е. Принципы эффективного менеджмента и маркетинга.М:2004г.
2. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность историческая и ... ... ... ... ... Бурменко Т.Д. Сфера услуг: экономика, Москва,КНОРУС 2007ж
4. Экономика туризма. Квартальнов В.А. Финансы и статистика. 2001.
5. Дуйсен Г.М. ... ... и ... индустрии туризма в
Казахстане. ... ... Г.А. ... в ... ... : ... и ... М.
Экономика 2000
7. Раева Р.А. Организация управления гостиничным бизнесом. Дис. Канд. Эк.
Наук 08.00.05 Каз ГАУ А. ... ... М.Х., ... М., ... Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. ... ... Б.А. ... ... Оқу ...... ... 2005
10. Шеденов Ө. К. Жалпы экономикалық теория. ... ... ... ... ... Учебник для вузов. Под ... Г.П. М. ... и ... ... ... ... Н.Қ., Тілеужанова М.Ә. Макроэкономика: ... , ... ... и туристический бизнес. Под ред проф Чудновского А.Д. – М.,
1999
14. Кабушкин Н.И., ... Г.А. ... ... и ... ... – 2-е изд. – ... Экономикалық теория. А., 2003
15. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Учебник. - М.: Инфра-
М.,1997.
16. Травкин В.В., ... ... ... менеджмента. –М.: Дело, 1995.
17. Т.И. Есполов, Ж.Ж. Сулейменов. Менеджмент – Алматы, 2003
18. Веснин В.Р. ... ... – М: ... ЛТД, 1996
19. Мақсат –елімізді бәсекелестікке қабілетті 50 ... ... ... Н.Ә
20. Э. Нурсеитов Особенности национального учета и МСФО,2004г
21. Дамыған қаржылық есеп. ... ... ... бет.
Төлешова Г.Қ
22. «Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве». А.Д. Чудновский, М.А.
Жукова
23. Учебник «Гостиничный и ... ... ... қонақ үйінің қаржылық жылдық есебі(2008)
25. «Таңшолпан» қонақ үйінің қаржылық есебі(2009)
26. «Таңшолпан» қонақ үйінің ... ... Р. А. ... ... управления в индустрий гостеприимство».
28. О. П. Ефимова, Н. А. Ефимова «Экономика гостинец и ресторанов».
29. В. Я. ... ... ... Ж. С. ... ... ... бизнес».
31. Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме.М-СПБ,2007
32. Жүнісов Б, Мәмбетов Ұ, Байжомартов Ү. "Нарықтық экономика ... 1994, 160-170 ... ... С.Р. "География туризма Казахстана", Алматы, Гылым, 1992,
192 ... ... и ... туристского рынка Казахстана // Деловой мир –
Астана, 2000, №5, 28-29 беттер.
35. Кулибаев А., Адасбаев Е., ... Б., ... Т. ... ... пути как ... ... развития. // Транзитная экономика,
2000, №4, 48-53 ... , 3
1 ЖШС ... ... ... ... ... 4
2. "Қазақстан" қонақ үйінің нарықтық мүмкіндіктерін талдау 14
3 ... үй ... ... жэне ... ... ... ... бағыттары 21
1. "Қазақстан" қонақ үйінде маркетингті ұйымдастыру 21
2. "Қазақстан" қонақ үйін басқаруды жэне ... ... ... ... ... индустриясы - қонақтарды қарсы алып, оларға қызмет көрсетумен
байланысты қызмет нарығандығы кэсіпкерлік қызмет. Бұл түсінікке қоғамдық
тамақтандыру орындары, демалу жэне көңіл ... ... ... ... ... ... үйлік жэне мейрамханалық бизнес саласы -бүл
«алтын жұмыртқа туатын тауық» деп аталатын бизнес аясы. бүл қонақжайлық
саласының ... ... ... ... болып саналатындықтан (
сондай-ақ халықаралық туризмде) түсіыдіріледі.
В. И. Дальдің айтуы бойынша, қонақ үй - бұл түрғын аула ... ... бар үй, ... ... ... жэне ... үй ... ретінде орналасумен байланысты қызметтерді көрсететін
шаруашылық іс-эрекет түсіндіріледі. Түтынушулардың ... ... ... үй қызметтері кешенді түрде дамыды, яғни
тамақтандыру қызметімен жэне ішімдіктерді сатумен қонақ үй көрсететін
қызмет аясы ... үй ... үй ... - бұл ... ... ... ... етілген бөлмелерде орналастыру қызметін үсынатын іс-эрекетпен
байланысты кэсіпкерлік қызмет ретінде қолданылатын бір немесе бірнеше қонақ
үйлік қызмет көрсететін архитектуралық ғимарат. Демек, қонақ ... ... ... халықтың керекті жиһазбен қамтылған уақытша
түру алаңына деген қажеттіліктерін қанағаттандыру, ... ... ... ... ... ... білімімізді іс-тэжірибе жүзінде шыңдау. Оқу
әдістемелік эдебиеттердегі тұжырымдамалыр, ережелер мен теориялардың нақты
өндіріс үрдісіндегі қолданысын бағалау, бақылау.
Міндеті - ... үй ... ... ... баға ... ... ... принциптерін қарастыру.
Жүмыстың зерттеу обьектісі - «Бұрған» жеке кәсіпкерлігінің «Қазақстан»
қонақ үйі, оның өндіріс үрдісі, басқару ерекшелігі.«Қазақстан» қонақ үй
кешенінің қүрамына ... ... ... бар, ... ... ... үйі, ... қаласының орталығында орналасқан
республикалық дэрежедегі жоғары классты мейманхана (1978 жылы,
архитекторлар : Ю.Г. ... Л.Л ... ... Ә. ... ... Н.Л. ... ) достық даңғылының бойында орналасқан зэулім ғимарат
айналысындағы қоғамдық қүрылыстармен жарасымдылық тапқан. ... ... ... ... ... ... Қонақ үйдің аралық
станциясының күші 2520 ква, кабельдік өткізгіштер жүйесі 396 км-ді, су
жүргізетін қүбыр үзындығы - 8,3км, өрт болдырмайтын құбыр ... -3,2 ... ... . ... ... ... ... , екі жүк таситын автоматты-
топтық режимде лифт жүмыс Істейді, Ғимарат бойынша жұмыстар
"Казминтяжстрой" министрлігі, генподрядчик - ... ... ... бас инженері - Краснянский В.Р басқарылуымен
атқарылды.
Смета бойынша қүны 13 ... 400 мың ... ... ... ... метр куб, ғимаратты салу уақыты-3,5 жыл, жер астындағы ауданы
-23560 шаршы метр.жер астындағы бөлікте инженерлік-техникалық қызметтер
орналасқан: сантехникалық құрылыс жэне ... ... ... ... қызметі, кондиционерлеу жэне желдету қызметі.
1000 орындық мейманхана ғимаратының жиырма бес қабатьшың ... бір ... екі, үш ... ) қонақжай бөлмелерінен, төменгі екі қабаты қоғамдық
қызмет көрсету жайларынан тұрады. Төменгі қабаттарда қонақтарды ... ... ... ... ... ... телеграф,жинақ
кассалары, медициналық жэрдем, жолаушылар кассасы, "Интурист"бюросы)
бөлімдері орналасқан. ... 266 мың ... ... ... ... , семинарлар тағы басқа өткізуге арналған қосымша орындары , 116
орындық мәслихат залы , ... ... ... ... залы , ... ... ... өткізуге арналған кең холл, вестибюль мен әр
қабатта арнайы жабдықталған ... бар. ... ... павильонында
төрт банкет залы бар мейрамхана орналасқан.
Жасыл банкет залы-жүз адамға қызмет ... ... ... залы - ... адамға қызмет көрсетуге арналған.
Шетелдерге арналған зал-қырық жеті адамға қызмет ... ... ... киіз үй - он бес ... ... ... ... киіз үй-жиырма бес адамға қызмет көрсетуге арналған.
Ең жоғары қабатта тау мен қала ... ... ... ... ... ... . ... қонақ үйі еліміздегі жер сілкіну қаупі бар
аймақта орналасқан, сейсмикалық жағынан берік, биіктігі - 102 метр ... ... Оның ... ... ... метр ... эллипс пішіндес,
қызмет көрсету блогы бар тұғырбеттік бөлімнің өлшемдері 76,0x82,0 метр,
меймандар бөлмелеріне күн сэулесінің жақсы түсуі (инсоляция), жылдың ыстық
маусымындағы желдің қолайлы ... ... ... ... ... ... үйлестірілген. Балкондардың қоршаулары,
ғимараттың шет жақтары жэне алдыңғы беттерінің саңылаусыз
бөлшектері ғимаратқа монументтік сипат беретін ақ үлутаспен қапталған.
Орталық павильонның негізгі бөлігі-көлденең ... ... ... ... темірбетонды өзек. Ғимараттың негізгі қоршау
қүрылымдары жеңіл аспалы панельдерден қүралған. Ішкі-сыртқы эрлеуіне
мэрмәр, аллюминий, сэндік ... ... ... материалдары-
ұлутас, гранит пайдаланылған. Мейманхана кешенінің барлық сэндік
эшекейлерінде жергілікті үлттық ... ... ... аса күрделі де көлемді қүрылыс сырт қарағанға жеңіл, еңселі
тұрпатқа ие ... ... ... ... ... жарықтары эсем
ғимараттың айшықты тэжі іспетті. Қабырға және вестибюль едені украиндік
қара габролабродит плиталарымен ... ... мен ... жиһаз, ағаш панельдері, есіктер, терезе рамалары Германияда,
есіктердегі ... ... ... Финляндияда жасалынған
Қонақ үй кэсіпорынының құрылымы қонақ үйдің категориясымен, нөмірлік
қорының мөлшерімен, оның ... ... ... ... және
тағы басқа факторлармен анықталады. Ол эрбір қызметкерге жүктелген
өкілеттіктер, міндеттермен анықталады. Бірақ қонақ үй ... ... ... ... өйткені ол қызметтерсіз кез-
келген қонақ үй өзінің функцияларын толық көлемде ... ... ... ... ... ... табылады:
-нөмірлік қорды басқару қызметі;
-экімшілік қызмет;
-қоғамдық тамақтандыру қызметі;
-коммерциялық қызмет;
-инженерлік-техникалық қызмет;
-қосымша және ... ... ... ... ... ... қабілетті болуы үшін қарапайым
жэне икемді болуы керек. Ол келесідей болуы керек:
-басқару деңгейінің шағын саны;
- білікті мамандармен топтасқан шағын ... ... ... ... жэне қызметтерді өндіру.
Қонақ үйдің ұйымдық ... ... ... қонақ үйдің
табыстылығын қамтамасыз етуде маңызды орынға ие болады. ... ... ... ... ... үй қызметкері жете түсініп, оны^
іске асыруда барлық күшін жұмылдыруы керек
Бас экономист-бас бухгалтер
Қаржы жэне ... ... ОРЫН ... ... қызметі
Кір жуатын цех
Орталық склады
Қауіпсіздік жэне төтенше жағдай қызметі
Шаруаіплық - эксплуатационды қызметі
Қарсы алу, орналастыру ... жэне ... ... ... мен ... ... инженер
Техникалық
эксплуатациялау
бөлімі
КИП энерго күші жэне автоматика
Вентиляция жэне су қызметі
Механикалық жэне жөндеу бөлмесі
Эксплуатационды -жөндеу учаскесі
Байланыс жэне радиотелекомуни кация қызметі
Қызмет көрсету жэне лифттерді ... ... ... ... ... ұйымдық қүрылымы
Қонақ үйдің барлық қүрылымын үш тармаққа бөліп қарастыруға болады
:қаржылық, қызмет көрсетуші және шаруашылық. Қаржы бөлімі бас экономист-бас
бухгалтерден жэне ... жэне ... ... ... ... ... қызмет көрсетумен тікелей байланыста болатын
бөлімшелер кіреді. Осы сегментке гараж, кір жуатын орын, шаруашылық-
эксплуатационды цехі, қарсы алу мен ... ... ... ... ... қызмет көрсету қызметі кіреді. Бүл бөлімнің
Осы сегментке гараж және кір жуу қызметі кіреді.
1сурет – ... ... ... ұйымдық құрылымы
қызметіне брондауда пайда болған сүрақтарды шешу, қонақтарды қабылдау,
тіркеу, орналастыру, нөмірлердің ішіндегі керекті санитарлық-гигиеналық
нормаларды сақтау жэне де қоғамдық тамақтанумен байланысты ... ... ... бөлім бас инженермен басқарылып, техникалық
қызмет көрсетулерді, ғимараттың ағымды жөндеуін, ... ... ... ... ... етеді.
Нөмірлік қорды басқару қызметі нөмірді эксплуатациялау менеджерінен,
қабылдау жэне орналастыру қызметінің ауысып істейтін сегіз жүмысшысынан,
алпыс төрт үй сыпырушыларынан, төрт портьеден ... ... он ... ... ... бір директордан, бір бас экономист, бас бухгалтерден, бір
бас инженерден, бір ... ... ... ... беретін менеджерден,
төрт бас менеджерден тұрады. Қоғамдық тамақтану қызметі бір метрдотелден,
бір шеф-повардан, жиырма даяршылардан, сегіз барменнен қүралады.
Қарсы алу жэне орналастыру ... ... ... ... ... бөлу жэне қонақ үйдегі бос орынды есепке алу ;
- қонақты қарсы алу жэне оның келуі барысында ... іске ... ... ... ... жэне ... ... келмей түрып қабылдау қызметі брондауға өтінімді алып, осы ... ... ... ... ... ... ... Карта көмегімен
қонақ үйдегі бос орындарды есепке алу жүргізіледі. Қабылдау бөлімінің
қызметкері ең ... ... ... ... амандасуы керек,
ізеттілікпен оның мүмкін талаптары жайлы сұрап, қонақ үйде тұратындарға
арналған анкетаны толтыруға көмектесуі керек.Қонақүйде тұратындарға
арналған анкетадакөрсетіледі: ... ... ... ... ... Анкетаны толтырғаннан кейін қонаққа кілт, визиттік карточка
тапсырылады. Қабылдау бөлімінің қызметкері қонақты нөмірге дейін шығарып
салып , қайтадан жұмыс орньша келеді.
Есептесу ... ... ... оның атына шот ашады. Әдетте, клиент қонақ
үйдің түрлі бөлімдерінің қызметін пайдаланады. Ол үшін визиттік карточканы
немесе комната ... айту ... ... ... ... ... ... мәліметті есеп айырысу бөліміне береді, олар өз кезегінде
сол мәліметті ... ... жэне ... ... ... ... ... айырысу бөлімі онымен есептесіп, қонақ үйдің барлық бөлімдерін оның
кететіні жайлы ақпараттандырады.
Қабылдау жэне орналастыру бөлімінің операторларының жұмысы маңызды болып
табылады. Ол ... ... жэне ... ... ... ... ... етеді. Операторлар міндетті түрде телефон эңгімелерін
жүргізу ережелерін, қонақ үй бөлімдерінің орналасуын, қонақ үйдің барлық
қызметкерлерінің ... ... ... керек.
Телефон қоңырауын қабылдауда оператор мыналарға жауапты:
- жабдықты жақсы білуі керек, телефон аппаратының жұмысын жэне техникалық
мүмкіндіктерін;
- сыпайы, ашық ... ... ... ... сөз ... жэне ... ... түрады. Мысалы: "Қазақстан" қонақ үйі - "Қайырлы күн!";
- ... ... ... ... ... ... ... білу;
- барлық сұрақтарға жауап беріп, клиентті керекті нөмірге немесе ... ... ... ... ... ... кезінде мынадай эрекеттер орындалуы тиіс:
■ звондаушыны бірнеше ... ... оны ... ... ... ... ... керекті нөмірді тізімнен немесе қонақ үй анықтама кітабынан табу;
... ... ... ... қалу ... қоңыраудың болғаны жайлы
ақпараттандырып , байланысты орнатуы керек;
... ... қалу ... ... оның ... ... көңілінің ... ... ... ... ... ... жайлы ақпараттандырып,
звондаушының басқа қандай тілектері барлығын сүрау керек.
Қаржы және талдау бөлімі қонақ үйдің табыстылығын ... ету ... ... жэне ... жоспарлау сұрақтарымен, негізгі
мақсатқа жету үшін шаруашылық жэне ... ... ... талдаумен
айналысады.
Маркетинг және жабдықтау бөлімі маркетингтік кешеннің жүмыс істеуін
қамтамасыз етеді. Бүл ... ... ... ... үй ... ... ... қамтамасызету ;
- нақты жэне ... ... ... ... ... ... ... жұмыстың ортақтығын сезіну. Шаруашылық-эксплуатационды бөлім нөмірлік
қор туралы хабардар
болатын қонақ үй ... ең ... ... Бүл ... бастығы
қонақ үйдің тұрғын жэне қызмет жайларын тазалықта жэне реттілікте ұстайтын
персонал жұмысына жауапты. Түрғын жайларға-нөмірлер, коридор, фойе, барлық
қоғамдық дэретханалар жатады. ... ... ... ... қызмет
көрсету аймақтары жэне олардың арасындағы өтімдер жатады.
Қауіпсіздік қызметі қонақтардың жеке қауіпсіздігін жэне ... ... ... береді. Қызметкер заң бойынша керекті сақтық шараларын
жүргізіге міндетті. ... ... ... ... де басқа жеке түлғаға бағытталған қылмыстардан сақтау керек. Олар
қонақтардың қонақ үйде түруы кезінде ... ... ... үйдің қауіпсіздік қызметІ келесі мәселелермен айналысады:
- төтенше жағдайларды елеуге байланысты процедураларды эзірлеу;
- қонақ бөлмелерінің ... ... ... ... ... ... қонақ үй ғимаратына кіру мүмкіндігін бақылау;
- күзет сигналдау жүиесі;
- телемонитор көмегімен бақылау жүйесі;
- ... ... ... жэне ... ... қүрамына мейрамханалар, кафелер, барлар
кіреді. Бүл бөлімнің бастығы ... ... ... құрастырады, керекті
бастапқы өкілдерге тапсырыс береді, участок бойанша қызмет көрсететін
персоналды бөлу, дайын өнім жэне қызмет ... ... ... ... ... бірг ... ... тэртібін сақтауы керек.
Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнында ең басты рөлді меню алады. Бір сауда
орыны таңғы ас, түскі аспен қамтамасыз етсе, басқасы, ... ... ... жэне ... тағам таңдау кеңдігімен қамтамасыз ететін
кешкі асты ұйымдастырады. Басқа жайлар банкет өткізу үшін қолданылуы
мүмкін. Банкетті ұйымдастыру кезінде ... осы ... ... ... ... ... ... барысында оның уақыты мен қызмет
көрсету сипаты алдын-ала анықталады.
Буфеттік немесе ... ... етуі ... ... ... қамтамасыз
етуімен пайымдалады. Алкоголь сусындарын дайындау, эдетте, қонақтың
қатысуымен жүзеге асырылады.
Қонақ үйдің техникалық-эксплуатациялау бөлімі күрделі жүйелерді ... ... ... жэне оның ... ... ... береді. Қонақ үй
экімшілігі қонақтардың нөмірлердегі құрал-жабдықтарды қалай пайдалатындығын
бақылай алмайды, құрал-жабдықтардың үздіксіз жүмыс істеуіне осы ... ... ... жэне байланысты жұмыс істеу қалпында үстап түру үшін бұл
бөлімнің негізгі ... ... ... суды ... ... ... ... жүйелерін эксплуатациялау;
• электр жүйелерін эксплуатациялау;
• мұздатқыш жүйелерін эксплуатациялау;
• компьютерлік жүйелерді эксплуатациялау;
... ... ... ... маңызы үлкен аспектіге кадрлар жоспарлануы жэне қызметшілерді
басқару жатады. Қызметшілер - "Қазақстан" қонақ үйінда компанияның ... ... ... ... соған сәйкес , қызметшілер^І ... ... ... ... атқарады жэне де кәсіпорында
менеджмент стилінің дамуына эсер ... ... үй ... ... ... байланысқа түсіп, автоматты түрде
кәсіпорынның негізгі мақсаттарына жету процесіне ... ал ... ... тек ... шедерлігіне ғана емес, саналылығына ... ... ... ... ... ... алуда қызметшілердің ықыластығы мен сыпайлылығы да аз орын алмайды.
Алматы қаласы қонақ үйлерінің көбінде қызметшілерді басқаруға көпкөңіл
бөлінбейді, персоналды ... ... ... қарастырады.Қонақ үй
шаруашылығында мүндай көзқарас дүрыс емес, адамдар ең аз дегенде
кэсіпорынның бір бөлігі ретінде қарастырылуы ... ... ... үзақ ... ... бизнестің басты
стратегиясы ретінде адам ресурстарын тиімді пайдалануды арттыру бағытына
қарай қайта бағдарланады.
Қызмет көрсету саласында елеулі қиыншылықтарының бірі- кадрлардың
ағымдылығы, ... үй ... ... ... білімді,
тэжірибелі, түрақты персоналдың болуы міндетті. «Қазақстан» қонақ үйінде
персоналды басқару мамандары кадрлар ... ... ... ... ... ... ... жұмыстан кету себебін анықтау;
- қызметкерлердің жұмыстан ... ... ... ... ... ... ... қабылдаудың тиімді процедураларын әзірлеу;
- мансапты дамытудағы, ... ... ... ... ... ... ... жэне қарт жұмысшыларына жэрдем ... ... ... ... жалақы мөлшерін сақтау.
Қонақ үй басқарушылары мен персоналы өз жұмыстарына сэйкес ... ... ... Турцияда квалификацияларын жоғарылатады, мейрамхана
персоналы Голландия мемлекетінен арнайы шақырылған мамандарымен үйретіліп
оқытылған, ... ... тілі мен ... ... еркін меңгеруге
арналған курстар болып тұрады Қонақ үй менеджерлері нің жүмысы
тұтынушыларға бағытталған.
Қонақ үйдің эрбір штат бірлігіне арналған функционалдық міндеттерді атқару
үшің ... ... ... Жүмысшылар категориясына арнап
еңбекті қорғау жэне қауіпсіздік нүсқаулары эзірленген.Нүсқаулармен
таныстыру жүмысқа қабылдау алдында жэне эр тоқсан сайын жұмыс орнында
айтылады. Әрбір персонал категориясына ... ... ... ... сапа стандарттары эзірленген. Еңбекке ақы төлеу-„ жүйесі тарифтік
мөлшермен, ставкамен жэне де ай сайынғы эр жүмысшының--еңбекке қатысу
коэффициенті арқылы беріледі.Жыл сайын персонал ... ... ... Ол ... арасындағы өзара міндеттерді анықтайды.Осы
шартпен үжымның элеуметтік сұрақтары да ... ... үй ... ... қолданылады.
Енді "Қазақстан" қонақ үйінің экономикалық қызметіне талдау жасайық. Қонақ
үй қаржылық ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін оның басты мақсаттары мыналар:қонақтардың
қауіпсіздігін, комфортабельді тұруын қамтамасыз ету.
10
Толу деңгейін жоғарылату, төрт ... ... ... стандартына
сэйкес келу. Қонақ үйдің қаржы-экономикалық ... ... ... ... көрсетілген. 2 кесте - "Қазақстан" қонақ үйінің негізгі
экономикалық көрсеткіштері
|Көрсеткіштер |Өлшем ... |
| ... |2006 |2007 |2008 ... |мың ... |231751,9 |293898,0 ... ... ... | | | | ... | | | | ... ... | | | | ... | ... ... ... ... | | | | ... | |46583,5 |52045,7 |49794,7 ... | | | | ... да | |58051,9 |59010,9 |51817,6 ... | | | | ... ... |мың ... ... |228289,5 ... ... ... | | | | ... | | | | ... ... | | | | ... ... | |21800,0 |15818,8 |14721,9 ... жэне | | | | ... | | | | ... кеткен| |92418,2 |98548,4 ... ... | | | | ... | |9395,3 |5437,9 |9531,3 ... | | | | ... | | | | ... | |36201,2 |36477,9 |40538,6 ... |мың тенге |12743,7 |65608,5 |63280,6 ... ... |мың ... |8920,6 |42925,9 |44296,4 ... |% |5,5 |22,3 |20,1 ... | | | | ... |% |24,5 |23 |20,4 ... | | | | ... ... |28644 |27492 |25631 ... | | | | ... саны ... |13958 |14531 |13969 ... ... ... |16315 |16316 |17601 ... табыс | | | | ... саны ... |306 |308 |291 ... 2008 ... жалпы табысы 2007 жылмен салыстырғанда 2,2 %-ке
үлғайғанын, бірақ та рентабельділік деңгейінің ... ... ... ... көрсеткіштердің төмендеуі де көрінеді: кәсіпорында
жұмысшылар саны 5,6%-ке кеміді, бірақ та еңбекақы қоры жэне еңбектің
өндіріс ... ... ... ... жүмыстың тиімді істелмегені көрініп тұр жэне әр
жүмысшыға сэйкесінше ауыртпалықтың өсуі артқан, бірақ кеткен жұмысшылардың
жалақылары ... тең ... ... ... аз ... , толу
коэффициенті де 11,4%-ке азайды.
Қонақ үйдің бос нөмірлері тұрып қалды, ал бізге орналастыру қызметінің
сақталмайтындығы ... ... бос ... ... үй ... ... жоқ. ... қонақтардың басқа қонақ үйлерді
таңцап алғанының көрсеткіші. Қызметтерді сату шығыны 6,7%-ке
көбейді, ... ... ... ... ... сапасын жоғарылату мақсатын
көре аламыз.
"Қазақстан" қонақ ... баға ... ... ... ... 3 ... - "Қазақстан" Қонақ үйінің бага керсеткіштері
|Нөмірлер категориясы ... саны ... ... ... ... (1-ші категориялы) |14 |20000 ... 1 ... ... (1-ші ... |247 |30000 ... ... | | ... 1 ... ... (1-ші ... кең|38 |30000 ... | | ... ... нөмір (жоғары категориялы, |93 |50000 ... ... ... | | ... бөлмелі нөмір (жоғары категориялы |7 |60000 ... | | ... ... ... ... ас "Ашық буфет" жэне қосымша қүн салығы кіреді
(ҚҚС). Кестеден көріп отырғанымыздай "Қазақстан" қонақ үйінде бір бөлмелі
нөмірлер саны ... ... ... ... ... ... ... мақсаттағы
туристерге бағыттылығымен түсіндіріледі.Қонақ үйдегі ең арзан нөмір-20000,
ең қымбат нөмір -бООООтенге түрады. Нөмірлердің құнь£ қандай екеніне
қарамастан , олардың эрқайсысы ванна бөлмесімен, ... ... ... ... ... жұмсақ жиһазбен жабдықталған. Барлық
нөмірлерге Коот-8егуісе тэулік бойы қызмет көрсетеді.
"Қазақстан" қонақ үйі негізгі қызметтерден ... ... ... ... үсынады:
- авиакассалар;
- массаж;
- дэріхана;
12
- медициналық көмек;
- ... ... ... ... ... бойы ... істейтін бар-холл;
- конференциялар,семинарлар ... ... 60,120 ... ... ... ... айырбас орны;
- автокөлік қызметтері;
- шаштараз ... ... ... кір жуу ... үй ... ... ... бірі болып
нөмірлердің жүктемесі болып ... Ол ... ... ... 4 ... - 2008 ... "Қазақстан" қонақ үйінің
жүктемесі
|Айы ... ... ... % |
| ... саны ... ... |толуы | |
| | | ... | | ... |3636 |117 |354 |95 |33 ... |3401 |121 |346 |103 |35 ... |3587 |116 |334 |98 |35 ... |4598 |153 |329 |132 |47 ... |4415 |142 |327 |117 |44 ... |4130 |138 |329 |116 |42 ... |3608 |116 |327 |92 |36 ... |5337 |172 |327 |132 |53 ... |5376 |179 |339 |148 |55 ... |5400 |181 |329 |150 |55 ... |3200 |115 |350 |102 |32 ... |3170 |110 |350 |103 |31 ... ... ... ... нөмірлердің толуы жыл мерзіміне
байланысты., яғни маусымдық сипатта. 2008 жылы ең максималды ... ... ... ... айларына сәйкес келеді - 55%.Бүл айларда
іскерлік белседіліктің артуы байқалады.Ең төмен толу коэффициетті қыс
айлаарында байқалады - 31-33%.Бүл іскерлік ... ... ... ... ... нарықтық мүмкіндіктерін талдау
Бүгінгі таңда Қонақ үйдің жұмыс істеуі қиындап кетті. Қонақ үй нарығында
өмір сүру үшін ... орын ... ... бірі ... ... үй
қызметтерінің құнын көтеру резервінің таусылуы, яғни Қазақстанда жоғарғы
классты отельдердің қызметіне бағалар қалыптасып ... Тек қана ... ... түзету енгізіліп отырады. Сонымен бірге шығындардың көлемі
өсуде: коммуналды қызметтерді төлеу және салықтар (бірінші кезекте ... ... ... ... қонақ үй шығындарының өсуін ішкі қор
арқылы жабуға тырысады, бірақ ол бүгінгі таңда жоқ десе де болады. Бұған
қарамастан қайта қүру мен ... ... ... жүмсау жалғасуда.
Өйткені, оңсыз материалдық базаның табиғи тозу процесі орын алады
,қызметтің сапасы төмендейді. Қонақ үй кешенін оның категориясына сәйкес
үстап түру ... ... ... ... ... ... тура келеді.
1991 жылға дейін кешеннің жүктеме коэффициенті 100%-ке жақын ... ... ... көрсетеді.
Әлемдік тәжірибеге сэйкес туризм сферасы ірі жарнама берушілердің бірі
болып табылады. Шетел қонақ үйлерінің тәжірибесінде өздерінің қызметінен
түскен табыстың 5-6 %-ін олар ... ... үй ... ... ... негізгі қүралдарының
бірі болып табылатын жарнаманың келесідей ерекшеліктері бар:
1. Байланыс дабылы әлуетті ... ... үй ... жеке келіп
түспейді, ол түрлі делдалдардың көмегімен (бұқаралық ақпарат қүралдары,
каталогтар, афишалар) жетеді.
2. Біржақты бағыттылығы. Жарнама тек қана ... ... ... ... Кері ... ... ... клиенттің
түпкілікті мінез-қүлқы нысанында көрінеді.
3. Әсерді анықтау тұрғысынан тұрлаусыздығы. Жарнама қызметіндегі кері
байланыс ... ... ... болады.
4. Қоғамдық сипаты. Қонақ үй жарнамасы берілетін ... ... ... ... ... молықтырылғандығы. Қонақ үй қызметтерінің дәстүрлі
қызметтерден ерекшелігі олардың материалдық формасының, түрақты сапасының
болмауы, сондықтан жарнаманың ақпараттылығы жэне ... ^ ... ... ... дамыту қажет.
6. Сендіру қабілеттілігі. Қонақ үй қызметтерінің ерекшелігі түтынушыларға
әсер етуді қамтамасыз ететін көзбен көруге арналған қүралдарды пайдалану
қажеттілігі.
"Қазақстан" қонақ үйінде ... көп ... ... Оның ... ... совет заманынан келе жатқан беделінің арқасында болуы
керек.Бірақ қазіргі нарықтық жағдайда кэсіпорынның нарықтық стратегиясын
қалыптастыруда жарнамаға ерекше көңіл бөлу керек.
Қонақ үйлер мен ... ... ... бөлігі болғандықтан,
туризмнің қозғалтқышы болып жарнама болып табылады Қазіргікезеңде Алматыда
қонақ ... өте көп. ... ... ... ... ... ... Оңтүстік
астанадағы қадір- қасиетті қонақ үйлер өздерін халықаралық туристік нарықта
таныту ... Ол үшін ... ... ... ... ... ... жоспарларды пайдалансақ, елдің туризміне тиімді болатын оңды имидж
экеледі.
| ... |Бос ... жэне ... және |
| | | ... ... |
| | ... |Соның |Барлығы |Соның |
| | | ... аң | ... |
| | | ... ... | ... |
| | | ... | | ... |119 |42 |13 |77 | ... |71 |28 |3 |43 | ... |11 | | |11 | ... |8 | | |8 | ... |7 |6 | |1 | ... |11 | | |11 | ... |8 | | |8 | ... |7 |6 | |1 | ... |29 |29 | | | ... |1 |1 | |0 | ... |2 | | |2 | ... |50 |9 |3 |41 | ... |29 | | |29 | ... |7 | | |7 | ... |8 |2 | |6 | ... |322 |70 |20 |245 | ... |57 | | |57 | ... |792 |117 |32 |639 | ... |1 | | |1 | ... |69 |5 | |64 | ... |42 |10 | |32 | ... |50 | | |50 | ... |2 | | |2 | ... |53 |5 | |48 | ... |179 | | |179 | ... |6 |2 | |4 | ... |4 | | |4 | ... |57 | | |57 | ... |41 |6 |2 |35 | ... |48 |3 | |45 | ... |107 |15 | |92 | ... |179 |33 |4 |146 | ... |86 |18 |5 |68 | ... |6 | | |6 | ... |9 | | |9 | ... |1160 |11 | |1113 |38 ... |161 |118 |36 |7 | ... |15 |10 |5 | | ... |16 |5 |10 |1 | ... |72 |52 |16 | |4 ... |56 |37 |16 |1 | ... ... |49 |34 |14 |1 | ... |11 |6 |5 | | ... |61 |32 |19 |10 | ... |14 |10 |4 | | ... |226 |164 |59 |2 |1 ... |125 |112 |9 |4 | ... |91 |36 |37 |17 |1 ... |17 |4 |13 | | ... |77 |33 |40 |4 | ... |74 |38 |29 |7 | ... |887 |678 |201 |8 | ... |63 |44 |17 |2 | ... |3461 |2497 |841 |118 |5 |
|5 ... - ... ... ... ... ... күшті жақтары (8ХУОТ — |
|талдау) | ... ... ... |
| |1 |2 |3 |4 |5 ... ... | | | | | ... ... жүктелімі | | |+ | | ... ... | | | |+ | ... ... ... | | |+ | | ... | | | | | ... | | | |+ | ... ... | | | | | ... заманғы | | |+ | | ... ... ... | | | | | ... ... ... | | |+ | | ... | | | | | ... | | | | | ... ... ... | |+ | | | ... ... ... престижі | |+ | | | ... Баға ... | | |+ | | ... етілуі | | | | |+ ... | | | | | |
|1 ... ... | | | |+ | ... саны | | | | |+ ... ... ... | |+ | | | ... ... ... ... қолданылды:
5 - саладағы жетекші жағдай, 4 - орташа деңгейден жоғары, 3 - орташа
деңгей, 2 - орташа ... ... 1 - ... ... талдаудан көріп отырғанымыздай жетекші орындарды қонақ үйдің ақпаратпен
қамтамасыз етілуі жэне персоналдың оңтайлы саны алады. Қалған көрсеткіштер
бойынша орташа деңгейді жэне ... ... ... алады.
Енді "Қазақстан" қонақ үйінің түтынушыларына талдау жасап көрейік ... ... ... "Қазақстан" қонақ үйінің түгынушылары
көбінесе шетел азаматтары. Келушілердің келу мақсаты іскерлік жэне кэсіптік
мақсатта екені көрініп түр. Демалыс жэне ... ... ... ... қасы десе де ... ... ... "Қазақстан" қонақ үйі
нарықтың бизнес сегментіне бағытталғандығы көрініп тұр.
Нарықтық жағдайда кез-келген кэсіпорынның ... сол ... ... ... ... қанағаттандыру қабілетіне байланысты.
Сондықтан тұтынушылардың қажеттіліктерін анықтау мақсатында сауал-сұрақ
түріндегі интервьюді пайдаландық. Сұралынған 100 адамның ... 6 ... ... ... ... ... ... ... ... орны ... азаматтары |80 ... |
| | ... ... ... ... |20 ... |
| | ... ... нысаны төмендегі түрде болады:
Қонақ үй қонақтарына арналған сауал-сұрақ
Аты: --------------------------------------------------------------------
Мекен-жайы:__________________________________________
Біздің қалаға жету үшін ... ... ... ... ... ... үшақ, автобус, поезд)
Келу мақсатыңыз—?---------------------------------------------------
(бизнес, транзит,спорт, танымдық мақсаттар,демалыс тағы басқа) Топтық
саяхат жасайсыз ба? ... жоқ) ... ... үйді ... ... ... жері ... көрсету сапасы жоғары,нөмірлердің бағасы
төмен,беделі,нөмірлердің материалдық-техникалық жабдықталуының жоғары
деңгейі, басқа себеп)
Қонақ үйде тұру ұзақтығы__________________________ ... ... ... ... ... ... ... бойынша, ... ... ... ... ... ... сіз ... қонақ үйде болдыңыз ба?_____________________
(иә, жоқ)
Қонақ үңде сіздің ойыңызша ... ... ... ... ? ... ... жоғары) БІздің қонақ үйге енді тағы келесіз
бе ?
Жылына қанша рет ... ... ... жоқ,ойланып көремін)
Қонақ үйде қызмет көрсету сапасын жоғарылату мақсатында сіздің ұсынысыңыз
---------------------------------------------------------------------------
Сауал-сұрақ нэтижесінде қонақтардың басым бөлігі шетел азаматтары ... олар ... ... ... ... ... анықталды. Сүралынған
адамдардың "Қазақстан"қонақ үйін таңдау себебі оның қала ... жэне ... ... ... ... ... ... клиенттердің
басым ... ... ... ... ... ... түрлерінің аздығын
қонақ үйдің кемшіліктері ретінде атап өтті. Әсіресе, адамның ... ... ... ... ... бассейннің, фитнес
орталықтарының жоқтығы оларды қынжылтады. Сонымен бірге демалыс күндері
танымдық, ... ... ... ... ... үшін өте ... ... атап өтті
Түтынушылардың бейіні бойынша талдау жасап көрейік (7 кесте).
|7 кесте - Тұтынушылардың бейіні |
| ... тобы |
| |А |Б |В |
| |ҚР ... ... жэне ... ... |
| | ... | |
| | ... | ... ... | | | ... |18-60 |18-60 |18-60 ... ... ... ... |
|Жанұя жағдайы ... ... ... |
| ... ... ... ... |жалғыз бастылар |
|Табысы ($) |200-1000 ... ... ... жасы |1 ... 20-30 |1 ... 20-30 |1 ... 20-30 |
| ... ... ... ... ... дейін |
|Меншікті ... үйі ... үйі ... үйі |
|үйі/ жалға алынған| | | ... саны ... |1/2 |1/2 ... | | | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... |дэреже ... ... | | | ... алу орны ... үйде |Қонақ үйде ... үйде ... ... ... ... |Буклеттерді ... ... ... ... жіберу |аэропортта тарату |
|Қызметке |Оң ... |Оң ... |Оң ... ... ... | | | |
* - ҚР ... ... мәліметтері бойынша
"Қазақстан' қонақ үйІнің түтынушыларының бейінін зерттеген кезде 18-60 жас
аралығындағы, табысы 200-1000$-ды қүрайтын, жоғары білімді адамдар екенін
көреміз.
Алматы қаласында Қонақ үй ... ... ... ... ... ... ... үсыііатыи қызметтерінің
артықшылықтары:
- алматы ... ... ... үйдің тиімді
орналасуы.
- барлық ... евро ... ... ... ішкі ... ... ... тегін қорғалатын автотүрақтың бар болуы.
- өмір сүрудің қүнына таңғы ас кіреді.
- қонақ үй өзінің ... ... ... ... ... кез- келген уақытында тіркеу .
- нөмірлерді брондау мүмкіндігі. Зерттеу барысында анықталған
кемшіліктер:
о ... ... ... аз ... ... залы , ... ... жэне көңіл көтеруге
байланысты қосымша қызметтердің аз болуы; о ... ... ... ... қарамастан, нөмірлердің толу ... ... ... ... ... о ... үйде маркетингтік қызмет
дүрыс үйымдастырылған. ... ... үй ... ... және оларға қызмет көрсетуді
ұйымдастырудың жетілдіру бағыттары
3.2 ... ... ... ... үйымдастыру
Қазіргі кезде ерекше орынды нарықтық қатынастарды басқарудың теориялық жэне
практикалық аспектілері алады, соның ... ... ... нарықты басқаруда
маркетинг алады.
Фирманың бүкіл қызметі, жаңа өнім мен ... ... ... ... қызметтер мен тауарларға бағаны белгілеу жэне оларды
нарыққа жылжыту, соңғы тұтынушылармен үзақ байланыс орнату маркетинг
заңдарына бағынады.
Нарықта өмір сүру және ... ... өсуі - ... ... ... бағыттары болып табылады.
"Қазақстан қонақ үйінде маркетинг бөлімі жұмыс істейді ,бірақ ... оның ... ... жасау барысында мынадай кемшіліктер
анықталды:
бэсекелестерге қарағанда нөмірлер ... ... ... ... ... қызмет көрсету
сапасының төмен деңгейі;
қосымша қызметтердің аздығы, ... ... ... ... ... ... ... мақсаттарда арнайы ... ... ... ... мен ... болмауы; қызмет
көрсету мерзімінің ұзақтығы.
Қонақ үйдің бүгінгі таңда негізгі клиенттері-шетел азаматтары. ... ... ... мүмкіндігі-қызмет көрсетудің лайықты
деңгейі және қызметтің эр ... " ... ... ... ... кемшіліктері:
- маркетинг қызметінде қызметкерлерінің арасында міндеттер мен
жауапкершіліктің нақты шекарасы көрсетілмеген;
- ... ... ... үйымдастыруда маркетинг қызметінің
2 өкілеттігінІң төмендігі;
- маркетинг бөлімінің қызметкерлерінің басым бөлігінің мамандандырылған
кэсіптік дайындығының жоқтығы;
- нарықтық ... ... ... ... ... ... соның
ішінде бэсекелестер жэне баға бойынша;
- қызмет көрсетудің сапасын жоғарылатуды бақылау жүмыстары атқарылмайды; ■
- ұтынушылардың қызмет көрсетудің сапасын жоғарылату жайындағы ... ... ... ... ... ... ... бағыттарда болуы
керек:
- қонақтарға комфортабельді нөмірлерді үсыну;
- қонақтарға барлар мен мейрамханаларда қызмет көрсету;
- фитнес-центр, сауна ,спорт залы, бассейн, тренажер залының қызметтерін
ұсыну;
- ... ... ... ... байланыс түрлері, интернет,
электрондық пошта.
Кез-келген компания үшін жаңа клиенттерді тарту жэне ескі ... ... өте ... Жаңа ... ... ... бір ... үстап қалуға
қарағанда 6 есе көп қаражат жүмсалады, сондықтан бар клиенттермен жүмыс
істеу (қызмет көрсетуті жақсарту, жаңа қызметтерді ұсыну, икемді баға
саясатын ... ... ... үйінің басым бағыты болуы керек.
Маркетингтік қызметті ойдағыдай іске асыру үшін қонақ үйде түрақты
клиенттер ... ... ... ... ... Онда ... жайлы қажетті
ақпараттар көрсетілуі керек: оның тұру орны, туған күні, брондау көзі
(қонақ үйге ... келу ... ... ... агенттік тағы басқа),
келу мақсаты, ақы төлеу шарттары. Сонымен бірге қонақтың қалаулары тіркелуі
керек: нөмір түрі, этаж, ... ... ... ... ... қашықтығы.
Бұл деректер базасына қонақтың мінезі жайлы ақпараттар да кіруі керек.
Жанжалдық жағдайлардан аулақ болу үшін қонақ үй персоналы қонақтың бүрынғы
келулері жайлы ... ... яғни ... ... ... көңіл аударады.
Маркетинг қызметінің жұмысы қонақ үйдің шаруашылық қызметінің Қазақстанда
болып жатқан экономикалық жағдайлардың өзгеруіне икемді бейімделуіне
бағытталуы керек жэне экономикалық, өндірістік-техникалық, өткізу, ... ... ... кіргізуі керек.
Маркетинг цызметінің негізгі багыттары келесідей болуы керек:
- қонақ үйдің жүктемесіне талдау жасау, негізгі жэне ... ... ... ... ... ... стратегияларын талдау жэне
өткізуді ынталандыру эдістерін, кэсіпорынның элсіз жэне күшті жақтарын
анықтау;
- қонақ үйдің қызметін өткізудің қысқа, орташа, ұзақ ... ... және ... ... ... ... сегментін таңдап, оларға бағытталған
стратегияны әзірлеу;
- фирмалық стильдің элементтерін құруда үсыныстарды ... ... ... жэне ... ... рэсімдеуде оларды дұрыс пайдалану;
- тиімді жарнама қүралдарын пайдалану арқылы жарнама жэне паблик рилейшнз
шараларының ... ... , ... ... ... талдау;
22
- тұтынушы санасында қонақ үй туралы оң ... жэне ... ... ... ... ... келесі мамандар жүмыс істеуі керек : сату жұмыстары
жүмыстары бойынша сату менеджері , жоспар жүргізу маманы , қоғаммен
байланыс ... ... , ... ... менеджер, сапаны басқарушы.
Үлестіру каналдарын ынталандыру мақсатында туристік агенттіктерге арнайы
шегерім жүйесі эзірленуі керек . Шегерім мөлшері маусым мерзіміне ... ... ... ... ... ... ... берік байланыс орнатуда жетістіктерге жету үшін үш тэсілдің
бірін қолдану керек . Біріншіден, тұтынушымен қарым- қатынас орнатуда
қосымша қаржы тиімділігін қамту ... . ... ... ... ... да қаржылық ынталандырмалар сияқты бағдарламалардың артықшылықтары
болғанымен , оларды бәсекелестердің тез арада қолдануы мүмкін. Сондықтан
фирманың ұсыныстарын саралауға ... ... ... ... бірге элеуметтік жеңілдіктерді қолдану . Компания
персоналы эрбір түтынушының қажеттіліктері мен талаптарын зерттеу арқылы
элеуметтік ... ... , сол ... өзінің тауарлары мен қызметтерін
даралайды және дербестендіреді. Осындай жолмен олар ... ... ... үлкен сегментінің бөлігі немесе көпшіліктің
бір бөлігі. Клиенттерге жеке ... ... ... ... ... ... ... қатар қүрылымдық
байланыстардың болуын қарастырады. Мысалы, авиалиниялар туристік
агенттіктерге маршруттарды брондаудың ... ... ... . ... ... ... болатын арнайы телефон линияларының
болуымен түсіндіріледі.
Бүтінгі таңда қызмет көрсетудің сапасы қонақ үй бизнесін ұйымдастырудағы
маңызды қызмет бөлігі ... ... ... ... ... ... басқару -белгіленген стандарттарға сапаның сэйкес келетінін
бақылайтын үйымның қызметі.
"Қазақстан" қонақ ... ... ... ... жоғарылатуда келесідей
жұмыстар атқарылуы керек:
1. Персоналды іріктеу және оқыту. ... ... ... ... ... ие ... ... үй әкімшілігі эрқашан персоналдың қажетті
білімі мен біліктілігінің ... ... ... ... үй ... ... қызметтің мазмүнын жеткізу үшін , коммуникацияның
жоғары деңгейімен ерекшеленуі керек. ... ... ... ... ... ... ... факторы болып табылады.Сонымен
клиенттермен тікелей байланыс орнататын қызметкерлерге лауазымдық
міндеттердің шегінен шығатын өкілеттікті беру қажет, ол өз ... ... ... тез ... ... шешуіне көмектесуі
керек.
23
2. Персоналды қолдау жэне сыйақылар беру.Қонақ үйде ішкі маркетинг
жүргізілуі керек жэне қызмет көрсетудің жоғары ... үшін ... жэне ... ... ... ... ... басшылары эрдайым
қызметкерлердің өзінің жұмысымен қанағаттану дэрежесін тексеріп отыруы
қажет.
Қонақ үйде корпоративтік рухты нығайту , ынталандыруды жоғарылату үшін
келесідей шаралар орындалуы қажет:
... ... ... ... ... ойын зерттеу;
• біліктілікті жоғарылату мақсатында семинарлар өткізу;
• шараларды жоспарлау мен өткізуде қызметкерлерді қатыстыру;
... ... ... ... ... ... қызметкерлерді оқыту, қайта оқыту ақысын бөліп төлеу;
• үздік қызметкерлердің шетелде сынақ мерзімін өткізу.
З.Қонақ үйде сапаны ... жэне ... ... ... ... қонақ үй әкімшілігі ұсынатын қызмет процедураларының
тізімін
әзірлейді.
4.Еңбек өнімділігін бақылау жүйесі.Қонақ үй ... ... ... ... ... ... ... керек:
• персоналдың кәсіптік дайындығын жоғарылату;
... көп ... ... ... ... ... көрсетуде адам ... ... ... ... ... ... ... көрсетуге ниеттендіру (мейрамханадағы
шведтік стол).
5.Клиенттердің шығындары мен үсыныстарын талдау жүйесі арқылы ... ... ... ... ... клиенттерді зерттеу,
өзінің ұсынатын қызмет сапасын бәсекелестердің қызмет сапасымен салыстыру.
Жалпы алғанда маркетингтік қызметті жетілдіру бағыттары келесідей болуы
керек:
• қызмет сапасын ... ... ... ... ... ... қызметкерлерін
өкілеттікпен қамтамасыз ету жэне біліктілігін жоғарылату.
¥сынылған бағдарламаларды ендіру кэсіпорынның беделін қалыптастырып , ^
нығайтуға, сату көлемін ріғайтуға жэне ... үй ... ... бэсекегё
жарамдылығын жоғарылатуға көмегін тигізеді.
24
3.2 "Қазақстан" қонақ үйін басқаруды және үйымдастыруды жетілдіру
2006 жылы 18 қаңтарда "Қазақстан " қонақ үйін сату үшін ... ... ... ... ... ... алды.Қонақ үйдің басшылығы ауысқанымен, оның
үйымдық қүрылымы өзгеріссіз қалды.Қонақ үйдегі ... ... саны -он ... саны -екі жүз жиырма бес адам. Дэл қазіргі уақытта қонақ үйде
көптеген өзгерістер болып жатыр:менеджмент бөлімі ашылды, маркетинг жэне ... ... ... ... жарнама көлемі үлғаюда , нөмірлерді қайта қүру
жүмыстары жүргізілуде, түрік мейрамханасы салынуда, үсынылатын қызмет ... ... ... ... ... үй бизнесінде көптеген
мэселелер өзгерді.Қонақ үй бизнесінің өзінде алдыңғы жоспарға табыс,
өтелімділік, пайда, сервис, клиенттерді тарту,ресурстардың минималды санын
пайдалану арқылы алға қойған ... шешу ... ... ... жағдайларда қонақ үй бизнесінде аса маңызды орынды менеджмент және оның
сапасы алады.Тек қана тиімді менеджменттің қаржыны басқаруда, персоналды
басқаруда, бюджетті ... ... ... ... үйымдастыруда ,жаңа формалар мен эдістерді эзірлеуде жетістіктерге
жетуге мүмкіндігі бар.
Менеджмент фирма деңгейінде ресурстардың тапшылығы ... ... ... ... , ... шығындармен жоғары түпкілікті
нәтижелерге қол жеткізу қажеттілігіне бағытталған.
Ғылыми басқарудың маңызды қүраушысы ... іске ... ... ... ... бағалау болып табылады. Бірінші
жағдайда кері байланыс орнатылады, соның ... ... ... жетістіктері туралы айтуға және оның жүйесін жетілдіруге болады.Екінші
жағдайда бағалау қабылданатын шаралардың пәрменділігіне көз жеткізуге
немесе шешім жобасына түзетулер енгізу қажеттілігіне ... ... ... ... ... ... баламалы таңдау басқару шешімдерінің
жэне олардың шараларының экономикалық ... ... ... ... ... ... елдерде қолданылатын негізгі
нәтижелерді бағалаудың түрлі деңгейлерін көрсету қажеттілігі туып отыр:
Г
1. Фирма қызметінің тиімділігін жэне өндіріс ... ... ... ... ... ... нысаналылық, еңбектің
өнімділігі,ұйымның жоспарларын іске асыру болуы мүмкін.
2. Өнім және ... ... ... ... ... көрсету
деңгейі, өнім сапасы, сатылған тауарлар мен қызметтер болуы мүмкін.
3. Түтынушылардың сұранымын ... ... ... ... ... алға ... ... жұмыстарын басқару, ол мақсаттарды анықтауда басқару функцияларын,
жоспарлауды, бақылауды жүзеге асыруды қарастырады.
25
Жыл сайын қол жеткізілген негізгі ... ... ... ... ... Ол бюджетте қүрал- жабдыққа,еңбек ресурстарына досымша
тартылатын материалды жэне материалды емес сипаттағы ресурстарға нақты
қажеттіліктер анықталады.Бұл жерде бақылау тек қана түпкілікті жэне ... ... қана ... ... шара жоспарына сэйкес орындау
деңгейіне де қатысты.
Нарық шаруашылығы жүйесінде субьектілердің үтымды мінез-қүлқы қонақ үй
бизнесіндегі менеджменттің мэнді сипаттамаларын ашуда өте
маңызды.Кәсіпорьшдарды басқару меншік ... ... ... ... ие ... ... ... фактор ретінде -үтымды
экономикалық мінез-құлық табылады.
Әрбір қонақ үйде қонақ үйлік менеджментімен ескерілген бағалау критерийлері
түрлі ... ... ... практика жүзінде үдемелі және озық
шетел тэжірибелері қолданылады.Менеджментке деген көзқарастың өзгешелігіне
қарамастан табыс алу ... ... жэне оның ... ... ... қонақ үйлер жағынан ешқандай қарсылық
тудырмайды.
Қазіргі қонақ үй бизнесінде оң нәтижелерге жету үшін менеджмент рөлін
елеулі түрде күшейтуді ... ... Бүл ... ... ... ... қаржы ресурстарын басқарудың тиімділігін жүзеге асыратын қаржы
менеджменті, кэсіпорын қызметкерлерінің мақсаттарын бағыттайтын,
жандандыратын, реттейтін фирманың ішіндегі басқару ... ... ... ... ... ... соңғы
кездері экономикада микроэкономика сыртқы ортаны қалыптастыру мен түзету
прогресстеріне әсер етудің демократиялық мүмкіндіктеріне ие болады. Әдетте
, мұндай мүмкіндік көзделген мақсатқа жету үшін ... ... ... ... ... ... ... өзара іс- қимыл жасаудағы проблемаларын
мойындай отырып,кэсіпорынның ішкі нысаналылығын ... ... ... ... ... ие ... оны ... басқару өнері
деп те атайды.
Кез- келген бизнесте адам факторы маңызды ... ие ... ... , ... ... иемденіп, бірақ осы ресурстарды
ұтымды пайдаланатын адамдардың бірігуінсіз, түрақты нэтижелерге жету ... ... ... ... үй ... қүнының
өсуі , бэсекелестік күрестің өршелене түсуіне байланысты фирманың эрбір
жүмысшысының жауапкершілігіне қажеттілік туады, яғни ұйымның жүмыстарына ,
алға ... ... ... қызметкерлердің қатысуы .Сондықтан дамыған
елдерде басқару өнерІ жоғары бағаланады.
Қазіргі нарықта жұмыс істеу үшін менеджерге практикалық дағды мен
біліммен ... ... ... ... ... ... жағдайларына экспресс -анализ жасау жэне бизнес
жоспарды қалыптастыру;
• Міндеттерді тұжырымдау жэне оларды бағынушыларына жеткізу;
• Шешімдер қабылдау жэне олар үшін ... алу ... ... ... ... оны ... ... Іскерлік келіссөздер жүргізу;
• Ынталандырудың түрлі ... ... ... ... ... ... сөзбен айтқанда қонақ үй бизнесінің тиімді және табысты дамуы үшін
менеджменттің рөлі өте маңызды.
Сонымен кез- келген кэсіпорынның ... - ... ... ... ... пайда алу. Қазіргі нарықтық жағдайда, яғни бэсекелестіктің
өржелене түсуінде фирмалардың өмір сүруі күрделене түседі. ... ... алу үшін ... ... ... дүрыс тадцалып,
маркетинг қызметі өзінің функцияларын дүрыс орындап , яғни қызмет
көрсетудің сапасын жоғарылатуға, өткізу каналдарының тиімділігіне
бағытталуы керек , сонымен бірге кез- ... ... ... ... ... ... ... үй шаруашылығында
шығындарды минималдауға көмектесетін жолдығңбірі -интернетті қолдану.
Батыс Европа мен АҚШ мемлекеттерінде туристік қызметтерді Интернет
көмегімен сату әйгілі. Мысалы, Лондон ... ... ... ... 2002 жылы ... ... ... қызметтердің жиынтық айналымы бір миллиард фунт стерлингке өседі.
Электрондық сату ... ... ... ... ... , ол ... ... немесе қонақ
үйдің жобалары жайлы толық ақпаратты фото ... ... ... ... ... , сонымен
бірге ... ... ... шектелмеген позиция санынан тұратын прайс- парақ ретінде
жасауға блады;
... ... ... жэне ... ... ... бар ... қүрылымдар мен түлғаларға ақпараттың қол жететіндігі;
• интернетке тэулік бойы кіру ... ... ... ... ... түрде ауысу мүмкіндігі, ол
шығындарды үнемдеуге мүмкіндік береді;
^
... ... ... қызметтер тізімін қара# шығып
, фирмаға өтінімді электрондық ... ... ... ... ... ... статистикасы.
Жоғарыда аталып ... ... ... ... ... ... үйін бэсекеге қабілеттілігін жоғарылата түседі.
27
-----------------------
Room-service қызметі
Барлар
Ресторандар
Холлдағы ресторандар мен ... ... және ... ... ... және ... ... қызметі
Байланыс және радиотелекомуникация қызметі
Бас экономист-бас бухгалтер
Қаржы және талдау бөлімі
Бас инженер
Техникалық эксплуатациялау бөлімі
КИП энерго күші және автоматика
Вентиляция және су ... ... және ... ... жуатын цех
Қауіпсіздік және төтенше жағдай қызметі
Орталық склады
Шаруашлық – эксплуатационды қызметі
Қарсы алу, орналастыру ... және ... ... ОРЫН БАСҚАРУШЫ
Room-service қызметі
Барлар
Ресторандар
Холлдағы ресторандар мен барлар
Ресторан
Асхана
Эксплуатационды-жөндеу учаскесі
Механикалық және жөндеу ... ... және ... ... ... және радиотелекомуникация қызметі
Бас экономист-бас бухгалтер
Қаржы және талдау бөлімі
Бас инженер
Техникалық эксплуатациялау бөлімі
КИП энерго күші және автоматика
Вентиляция және су ... ... және ... ... ... ... және төтенше жағдай қызметі
Орталық склады
Шаруашлық – эксплуатационды қызметі
Қарсы алу, орналастыру қызметі
Азық-түлік және ... ...

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Сервис саласындағы кәсіпорынның менеджмент ерекшеліктері»63 бет
Қонақ үй бизнесін басқару89 бет
Қонақ үй маркетингі және қонақтарға қызмет көрсетуді ұйымдастыру92 бет
Бұқарамен байланыс65 бет
Қазақстан Республикасының қонақ үй саласындағы қарым қатынас маркетингтік іс – әрекетін және оның даму мәселелерiн зерттеу83 бет
Қонақжайлылық индустриясы және осы салада маркетингтің бүгінгі даму деңгейі46 бет
Балалар үйіндегі тәрбиеленушілердің эмоционалды-ерікті аумағының психологиялық ерекшеліктері58 бет
Жетім балалардың тұлғалық әлеуметтенуінің педагогикалық шарттары22 бет
Жетім балалардың тұлғалық әлеуметтенуінің педагогикалық шарттары30 бет
Жетім балалардың тұлғалық әлеуметтенуінің педагогикалық шарттары туралы32 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь