"Қазақстан" қонақ үйінде маркетингті ұйымдастыру


Кіріспе , 3
1 ЖШС "Бұрған" Қазақстан қонақ үйінің сипаттамасы 4
2. "Қазақстан" қонақ үйінің нарықтық мүмкіндіктерін талдау 14
3 .Қонақ үй клиенттерін орналастыруды жэне оларға қызмет көрсетуді
ұйымдастырудың жетілдіру бағыттары 21
3.1 "Қазақстан" қонақ үйінде маркетингті ұйымдастыру 21
3.2 "Қазақстан" қонақ үйін басқаруды жэне үйымдастыруды жетілдіру...25
Қорытынды 28
Қолданылған эдебиеттер 29
Қонақжайлық индустриясы - қонақтарды қарсы алып, оларға қызмет көрсетумен байланысты қызмет нарығандығы кэсіпкерлік қызмет. Бұл түсінікке қоғамдық тамақтандыру орындары, демалу жэне көңіл көтеру парктері, қонақ үйлер жатады.
Қонақжайлық, немесе қонақ үйлік жэне мейрамханалық бизнес саласы -бүл «алтын жұмыртқа туатын тауық» деп аталатын бизнес аясы. бүл қонақжайлық саласының туризмнің базасы жэненегізгі факторы болып саналатындықтан ( сондай-ақ халықаралық туризмде) түсіыдіріледі.
В. И. Дальдің айтуы бойынша, қонақ үй - бұл түрғын аула немесе қызмет көрсетушісі бар үй, келушілерге арналған бөлмелермен жэне тамақтандырумен. Қонақ үй шаруашылығы ретінде орналасумен байланысты қызметтерді көрсететін шаруашылық іс-эрекет түсіндіріледі. Түтынушулардың талап-тілектерінің үлғаюымен байланысты қонақ үй қызметтері кешенді түрде дамыды, яғни тамақтандыру қызметімен жэне ішімдіктерді сатумен қонақ үй көрсететін қызмет аясы кеңейтілді.
Қонақ үй (қонақ үй кешені) - бұл адамдарға қажетті мөлшерде жиһазбен қамтамасыз етілген бөлмелерде орналастыру қызметін үсынатын іс-эрекетпен байланысты кэсіпкерлік қызмет ретінде қолданылатын бір немесе бірнеше қонақ үйлік қызмет көрсететін архитектуралық ғимарат. Демек, қонақ үй шаруашылығының болмысы болып халықтың керекті жиһазбен қамтылған уақытша түру алаңына деген қажеттіліктерін қанағаттандыру, сондай-ақ қосалқы түру қызметтерін көрсету.
Біздің мақсатымыз жинаған білімімізді іс-тэжірибе жүзінде шыңдау. Оқу әдістемелік эдебиеттердегі тұжырымдамалыр, ережелер мен теориялардың нақты өндіріс үрдісіндегі қолданысын бағалау, бақылау.
Міндеті - қонақ үй кешенінің экономикалық іс-эрекетін, баға саясатын, кадрлық саясатын, жұмыс принциптерін қарастыру.
Жүмыстың зерттеу обьектісі - «Бұрған» жеке кәсіпкерлігінің «Қазақстан» қонақ үйі, оның өндіріс үрдісі, басқару ерекшелігі.«Қазақстан» қонақ үй кешенінің қүрамына қоғамдық тамақтандыру орны, бар, ойын-сауық орны кіреді."Қазақстан" қонақ үйі, Алматы қаласының орталығында орналасқан республикалық дэрежедегі жоғары классты мейманхана (1978 жылы, архитекторлар : Ю.Г. Ратушный, Л.Л Ухоботов, инженерлер: Ә. Тәтіғұлов, А.К. Деев, Н.Л. Матвеец ) достық даңғылының бойында орналасқан зэулім ғимарат айналысындағы қоғамдық қүрылыстармен жарасымдылық тапқан. Қонақ үй ғимаратында үнемі әрекеттегі сейсмостанция орнатылған. Қонақ үйдің аралық станциясының күші 2520 ква, кабельдік өткізгіштер жүйесі 396 км-ді, су жүргізетін қүбыр үзындығы - 8,3км, өрт болдырмайтын құбыр ұзындығы -3,2 км-ді құрайды . Ғимараттың ішінде сегіз жылдам , екі жүк таситын автоматты-топтық режимде лифт жүмыс Істейді, Ғимарат бойынша жұмыстар "Казминтяжстрой" министрлігі, генподрядчик - трест "Алма-Атастрой", "Главалма-Атастрой" кешенінің бас инженері - Краснянский В.Р басқарылуымен атқарылды.
Смета бойынша қүны 13 миллион 400 мың рубль, ғимараттың құрылыс көлемі -157500 метр куб, ғимаратты салу уақыты-3,5 жыл, жер астындағы ауданы -23560 шаршы метр.жер астындағы бөлікте инженерлік-техникалық қызметтер орналасқан: сантехникалық құрылыс жэне жөндеу, энергетика, байланыс жэне автоматика қызметі, кондиционерлеу жэне желдету қызметі.
1000 орындық мейманхана ғимаратының жиырма бес қабатьшың жиырма бір қабаты (бір, екі, үш бөлмелі ) қонақжай бөлмелерінен, төменгі екі қабаты қоғамдық қызмет көрсету жайларынан тұрады. Төменгі қабаттарда қонақтарды тіркеу, оларға түрмыстық, техникалық қызмет көрсету (почта, телеграф,жинақ кассалары, медициналық жэрдем, жолаушылар кассасы, "Интурист"бюросы) бөлімдері орналасқан. Жылына 266 мың адамға қызмет көрсете алады. Жиналыстар , семинарлар тағы басқа өткізуге арналған қосымша орындары , 116 орындық мәслихат залы , бизнес-орталық, жазғы кафе, банкет залы , үлттық асхана, іскерлік кездесулер өткізуге арналған кең холл, вестибюль мен әр қабатта арнайы жабдықталған мүйістер бар. Ғимараттың оңтүстік павильонында төрт банкет залы бар мейрамхана орналасқан.
Жасыл банкет залы-жүз адамға қызмет көрсетуге арналған.
Қызыл банкет залы - сексен адамға қызмет көрсетуге арналған.
1. Архипов В.Е. Принципы эффективного менеджмента и маркетинга.М:2004г.
2. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность историческая и современная практика предпринимательство, менеджмент. Москва, 2006ж
3. Бурменко Т.Д. Сфера услуг: экономика, Москва,КНОРУС 2007ж
4. Экономика туризма. Квартальнов В.А. Финансы и статистика. 2001.
5. Дуйсен Г.М. Основы формирования и развития индустрии туризма в Казахстане. Алматы,2002.
6. Папирян Г.А. Менеджмент в индустр. Гостепреимства : Отели и рестор. М. Экономика 2000
7. Раева Р.А. Организация управления гостиничным бизнесом. Дис. Канд. Эк. Наук 08.00.05 Каз ГАУ А. 1997г.
8. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.:Дело,1997
9. Рахметов Б.А. Персоналды басқару: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2005
10. Шеденов Ө. К. Жалпы экономикалық теория. Ақтөбе, 2001ж
11. Теоретическая экономика. Политэкономия. Учебник для вузов. Под ред. Журавлевой Г.П. М. Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998г.
12. Мамыров Н.Қ., Тілеужанова М.Ә. Макроэкономика: Оқулық.- Алматы:Экономика , 2003
13. Гостиничный и туристический бизнес. Под ред проф Чудновского А.Д. – М., 1999
14. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. Пособие. – 2-е изд. – Мн:2001В.Крымова Экономикалық теория. А., 2003
15. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Учебник. - М.: Инфра-М.,1997.
16. Травкин В.В., Дятлов В.А.Основы кадрового менеджмента. –М.: Дело, 1995.
17. Т.И. Есполов, Ж.Ж. Сулейменов. Менеджмент – Алматы, 2003
18. Веснин В.Р. основы менеджмента – М: Триада ЛТД, 1996
19. Мақсат –елімізді бәсекелестікке қабілетті 50 мемлекеттің қатарына қосу.,2-наурыз2006ж. Назарбаев Н.Ә
20. Э. Нурсеитов Особенности национального учета и МСФО,2004г
21. Дамыған қаржылық есеп. Оқулық.- Алматы: Экономика,2005.-320 бет. Төлешова Г.Қ
22. «Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве». А.Д. Чудновский, М.А. Жукова
23. Учебник «Гостиничный и туристический бизнес».
24. «Таңшолпан» қонақ үйінің қаржылық жылдық есебі(2008)
25. «Таңшолпан» қонақ үйінің қаржылық есебі(2009)
26. «Таңшолпан» қонақ үйінің бухгалтерлік баланысы(2009)
27. Р. А. Браймер «Основы управления в индустрий гостеприимство».
28. О. П. Ефимова, Н. А. Ефимова «Экономика гостинец и ресторанов».
29. В. Я. Хрипач «Экономика предриятия».
30. Ж. С. Рахимбекова «Международный гостиничный бизнес».
31. Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме.М-СПБ,2007
32. Жүнісов Б, Мәмбетов Ұ, Байжомартов Ү. "Нарықтық экономика негіздері", Алматы, 1994, 160-170 беттер.
33. Ердавлетов С.Р. "География туризма Казахстана", Алматы, Гылым, 1992, 192 бет.
34. Реалии и возможности туристского рынка Казахстана // Деловой мир – Астана, 2000, №5, 28-29 беттер.
35. Кулибаев А., Адасбаев Е., Данышпанов Б., Дуйсенгалиев Т. Туризм на Шелковом пути как фактор устойчивого развития. // Транзитная экономика, 2000, №4, 48-53 беттер.

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасындағы қонақ үй бизнесінің дамуын талдау39 бет
Қонақ үй бизнесін басқару89 бет
Қонақ үй маркетингі және қонақтарға қызмет көрсетуді ұйымдастыру92 бет
Бұқарамен байланыс65 бет
Қазақстан Республикасының қонақ үй саласындағы қарым қатынас маркетингтік іс – әрекетін және оның даму мәселелерiн зерттеу83 бет
Қонақжайлылық индустриясы және осы салада маркетингтің бүгінгі даму деңгейі46 бет
Балалар үйіндегі тәрбиеленушілердің эмоционалды-ерікті аумағының психологиялық ерекшеліктері58 бет
Жетім балалардың тұлғалық әлеуметтенуінің педагогикалық шарттары22 бет
Жетім балалардың тұлғалық әлеуметтенуінің педагогикалық шарттары30 бет
Жетім балалардың тұлғалық әлеуметтенуінің педагогикалық шарттары туралы32 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь