"Прокуратура органдарының жүйесі, құрылымы және оларды ұйымдастыру."

КІРІСПЕ 3

1 ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ, ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

5
1.1 ҚР прокуратура органдары жүйесінің ұғымы 5
1.2 ҚР прокуратура органдарының жүйесі 13

2 ПРОКУРАТУРАНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚАҒИДАТТАРЫ ЖӘНЕ ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ

19
2.1 Прокуратураны ұйымдастырудың және қызметтік қағидаттары
19
2.2 Қазақстан Республикасының Конституциясы және прокуратура органдарына қатысты мәселелер
2.3 Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексі және прокуратура органдары қызметтерінің құқықтық негіздері

3 ПРОКУРОРДЫҢ АЛДЫН.АЛА ТЕРГЕУ АМАЛДАРЫН ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕГІ ӨКІЛЕТТІГІ
3.1 Ұсталған адамдарды қамау орындарында, алдын.ала тергеу орындарында, сотпен тағайындалған жазалар мен өзге де күштеу түріндегі шараларды орындау барысында заңдардың орындалуына қадағалау жүргізудегі прокурордың өкілеттілігі
3.2 Тергеу, анықтау және жедел іздестіру қызметіне прокурордың қадағалау жүргізу мәселелері
3.3 Кәмелетке толмағандардың істері бойынша прокурорлық қадағалау жүргізу.

4 ПРОКУРАТУРА МЕН АЛДЫН АЛА ТЕРГЕУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚАРЫМ.ҚАТЫНАСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ
4.1 Қылмыстық істі қысқарту мен алдын . ала тергеуді тоқтату кезіндегі прокурордың өкілеттілігі мәселелері
4.2 Алдын.ала тергеу кезінде тергеушiлер мен анықтама органдарының өзара қатынастары

ҚОРЫТЫНДЫ 58

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Диплом жұмысының жалпы сипаттамасы. Диплом жұмысы Қазақстан Республикасының мемлекеттік-құқықтық жүйесіндегі прокуратура органдарының орны мен рөлін, мақсаттары мен функционалдық қызметін, оның бағыттарын, біртұтас мемлекеттік билік кеңістігіндегі осы органға тиесілі тепе-теңдік пен тежемелік тетіктерін ашуға бағытталған.
Зерттеудің өзектілігі. Құқықтық мемлекет пен демократиялық қоғамды құру жөніндегі Елбасы Н.Назарбаевтың Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіру стратегиясында айтып өткендей «Азаматтардың Конституция мен еліміздің заңдарын орындауын қамтамасыз ету – құқық қорғау органдарының міндеті» болып табылады. (Қазақстан Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы – 2006 ж. 1 наурыз) [1].
Сондықтан, заң шығарушының Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің баптарында жазаны атқарушы органдар әкімшілігінің заңдардың сақталуын қадағалауды Бас прокурор мен оған бағынышты прокурорларға жүктеуі кездейсоқ емес [2, 98 б.].
Бұл тақырыптың өзектілігі қылмыспен күрес жүргізуді мемлекеттің арнайы органдары – сот, прокуратура, Ішкі істер министрлігі, Қаржы полициясы, Ұлттық қауіпсздік комитеті жүзеге асырады, алдын – ала тергеуді прокурорлық қадағалау мәселесінде заңдылықты болдырмау жақтарын анықтау болып табылады. Заңнамаларда алдын – ала тергеуді тоқтату түсінігі жоқ, сол себептен ғылымда жалпы осы мәселенің маңызды болуын талап етеді. Соңғы жылдардағы әлеуметтік – саяси және экономикалық өзгерістер заңдары батыл түрде өзгертіп, Конституциядағы көрсетілген құндылықтарға негізделіп жасауды толап етуде.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 8- бабында қылмыстық іс жүргізудің міндеттері айқындалады, яғни қылмыстарды тез және толық ашу, оларды жасаған адамдарды әшкерелеу және қылмыстық жауапқа тарту, әділ сот талқылауы және қылмыстық заңды дұрыс қолану, осыған сәйкес прокурор алдын-ала тергеу сатысында өз өкілеттігі шеңберінде заңның қадағалауын, тергеу әрекеттерінің дұрыс жүргізілуін қадағалайды.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы бұл диплом жұмысында прокуратура органдарының жұйесі олардың қылмыстық іс жүргізу барысындағы орны кешенді түрде жүйелі зерттелініп отыр.
Елдің құқық қорғау жүйесіндегі орталық орган сөзсіз прокуратура екені анық. Оның негізгі функциясы - қадағалау қызметінің тиімділігін арттыру қажет. Құқық қорғау қызметіне қатысты оны үйлестіру функциясының да тиімділігін арттыру, әрине оны құқықтық реттеуді қоса іске асыру бүгінгі күннің талабы- делінді Құқықтық саясаттың тұжырымдамасында.
Конституциялық деңгейде прокуратураның заңдылықты жоғары қадағалайтын орган екені айқындалып, оның қылмыстық қудалауды заңмен белгіленген жағдайда, тәртіпте және шекте жүзеге асыруы белгіленді.
1 Қазақстан Республикасының Конституциясы. - Алматы, 2009. – 40 б.
2 Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі. - Алматы, 2007.
3 Прокурорский надзор//под.ред. В.И.Басков М., 1996г.
4 Журсимбаев С.К. Прокурорский надзор в Казахстане. - Алматы, 2004. - 304 с.
5 Рябцев В.П. Прокурорский надзор: Курс лекции. - М.: Норма, 2006.
- 288 с.
6 Альдекеев А.А. История становления и развития органов прокуратуры Республики Казахстан. - Алматы: Қазақ университеті, 2002. - 120 с.
7 «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының 1995 ж. 21 желтоқсандағы №2709 Заңы // «Заң» базасы - Қазақстан Республикасының электрондық жүйеленген нормативтік құқықтық актілерінің жиынтығы.
8 Ласкина Н.В. Прокурорский надзор. - М.: Юстиции форм, 2006. – 224 с.
9 Бахтыбаев И.Ж. Законность как неотъемлемое условие становления демократического правового государства и роль прокуратуры в ее обеспечении // Заң және заман. - 2007. - №5 (87). - С. 7-12.
10 Тусупбеков Р.Т. На страже законности: прокуратура была и остается правозащитным органом // Закон и время. - 2002. - № 3. - С. 3-10.
11 Шарипов Ш.М. Прокуратура қамтамасыз ететін заңдылықтың жаңа парадигмасы // 10 лет УПК РК: состояние, проблемы и перспективы развития: Материалы круглого стола. ҚазҰУ-нің хабаршысы. Заң сериясы. - Алматы.
- 2008. - №2 (46). – Б. 16-18.
12 Ибраева А.С. Теория государства и права: учебное пособие. 2-е изд. с доп. и изм. - Алматы: Жеті жарғы, 2006. - 424 с.
13 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекции / Г.В. Атаманчук. - 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2006. - 584 с.
14 Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: учебник для юридических ВУЗов и факультетов / под.ред. К.Ф. Гуценко. - М.: Зерцало, 2007. - 440 с.
15 Бахтыбаев И.Ж. Координаторская функция прокуратуры Республики Казахстан // Заңгер. - 2001. - № 2. - С. 31-35.
16 Шарипов Ш.М. Сот пен прокуратураның арасында қылмыстық қудалауды шектеу мәселелері // Конституционно-правовые и организационные проблемы реализации политических реформ в условиях модернизации казахстанского общества: матер. науч.-теорет. конф. - Алматы: КазГЮУ, 2007. - 492 с.
17 Берензон А.Д., Мелкумов В.Г. Работа прокурора по общему надзору. - М., 1974. - 271 с.
18 Нарикбаев М.С., Утибаев Г.К., Алиев М.М., Прокурорский надзор в Республике Казахстан: учебное пособие. - Алматы: КазГЮУ, 2002. - 384 с.
19 Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор: учебник. Изд. 3-е., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2001. - 352 с.
20 Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Общая часть: Академический курс / под.ред. Б.Х.Толеубековой. - Алматы: Жеті жарғы, 2005. - Книга 1. - 424 с.
21 Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекции. - М.: Норма, 2006. - 288 с.
22 Проблемы эффективности прокурорского надзора / под ред.
К.Ф. Скворцова. - М.: Юридическая литература, 1977. - 160 с.
23 Звирбуль В.К. Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности. (Научные основы). - М.: Юридическая литература, 1971. - 167 с.
24 Бегалиев К. Меры борьбы с перступностью несовершеннолетних. Правовые и организационные основы деятельности органов прокуратуры в борьбе с правонарушениями несовершеннолетних. - Алма-Ата: Казахстан, 1975. - 208 с. 25 Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Общая часть: Академический курс / под. ред. Толеубековой. Книга вторая. - Алматы: Жеті жарғы, 2005. - 432 с.
26 Шифман М.Л. Прокурор в уголовном процессе. - М.: Госюриздат, 1948. - 175 с.
27 Жогин Н.В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел. - М.: Юридическая литература, 1968. - 264 с
28 Уголовный процесс: учебное пособие для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред.
А.В. Ендольцевой, И.И. Сидорука. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. - 431 с.
29 Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс: учебник. - М.: Изд-во Эксмо, 2006. - 832 с.
30 Рустамов Х.У. Уголовный процесс. Формы: учебное пособие для ВУЗов. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. - 304 с.
31 Уголовный процесс: учебник для ВУЗов / под ред. Б.Б. Булагова, А.М. Баранова. - М.: Высшее образование, 2008. - 591 с.
32 Советский уголовный процесс / под ред. Алексеева Н.С., Бастыркина А.И., Даева В.Г. и др. - Л.: Издательство Ленинградского Университета, 1989.
- 472 с.
33 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса.– М., 1968. - Т.I. - 470 с.
34 Шарипов Ш.М. Заңды бұзушылыққа қарсы прокурорлық тиімді құралдар // Участие Республики Казахстан в международном сообществе: международные и политико-правовые аспекты: Мат. респуб. науч.-практ. конф., посвящ. 70-лет со дня рождения и 45-лет науч.-пед. и общ.-полит. Деятельности акад. НАН РК, доктора юридических наук, профессора
С.Н. Сабикенова. – Алматы: L PRIDE, 2009. - 313 с.
35 Утибаев Г.К. Представительство интересов государства в суде: учебное пособие. - Алматы: КазГЮУ, 2004. - 204 с.
        
        МАЗМҰНЫ
|Кіріспе |3 |
| | |
|1 ... ... ... ... ЖӘНЕ ... | |
|ҰЙЫМДАСТЫРУ |5 ... ҚР ... ... ... ... |5 ... ҚР прокуратура органдарының жүйесі |13 |
| | |
|2 ... ... ... ... ЖӘНЕ | ... ... ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ | |
| |19 ... ... ... және ... қағидаттары | |
| |19 ... ... ... ... және прокуратура | ... ... ... |29 ... Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексі және | |
|прокуратура органдары ... ... ... |30 |
| | |
|3 ... ... ТЕРГЕУ АМАЛДАРЫН ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕГІ | ... |33 ... ... адамдарды қамау орындарында, алдын-ала тергеу | ... ... ... ... мен өзге де күштеу | ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... |32 ... ... ... және жедел іздестіру қызметіне прокурордың | ... ... ... |33 ... ... толмағандардың істері бойынша прокурорлық | ... ... |36 |
| | |
|4 ... МЕН ... АЛА ... ... ... | |
|МӘСЕЛЕЛЕРІ |40 ... ... істі ... мен ... – ала ... ... |40 |
|кезіндегі прокурордың өкілеттілігі мәселелері | ... ... ... ... ... мен ... |40 ... ... ... | |
| |51 ... |58 |
| | ... ... ... |60 ... ... ... ... Диплом жұмысы Қазақстан
Республикасының мемлекеттік-құқықтық жүйесіндегі прокуратура органдарының
орны мен рөлін, ... мен ... ... оның ... ... билік кеңістігіндегі осы органға тиесілі тепе-теңдік
пен тежемелік тетіктерін ашуға бағытталған.
Зерттеудің өзектілігі. ... ... пен ... ... ... ... ... Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша
қабілетті елу елдің ... кіру ... ... өткендей
«Азаматтардың Конституция мен еліміздің заңдарын орындауын қамтамасыз ету –
құқық қорғау органдарының міндеті» ... ... ... ... ... ... ... – 2006 ж. 1 наурыз) [1].
Сондықтан, заң шығарушының ... ... ... іс ... баптарында жазаны атқарушы органдар ... ... ... Бас ... мен оған ... ... ... емес [2, 98 б.].
Бұл тақырыптың өзектілігі қылмыспен күрес жүргізуді мемлекеттің арнайы
органдары – сот, ... Ішкі ... ... ... ... қауіпсздік комитеті жүзеге асырады, алдын – ала тергеуді прокурорлық
қадағалау мәселесінде заңдылықты болдырмау ... ... ... ... ... – ала ... тоқтату түсінігі жоқ, сол себептен
ғылымда жалпы осы мәселенің маңызды болуын талап ... ... ...... және ... ... ... батыл түрде
өзгертіп, Конституциядағы көрсетілген құндылықтарға негізделіп жасауды
толап ... ... ... іс ... ... 8- бабында
қылмыстық іс жүргізудің міндеттері айқындалады, яғни ... тез ... ашу, ... ... ... әшкерелеу және қылмыстық жауапқа тарту,
әділ сот ... және ... ... ... қолану, осыған сәйкес
прокурор алдын-ала тергеу сатысында өз ... ... ... ... ... ... ... қадағалайды.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы бұл ... ... ... ... ... ... іс ... барысындағы орны кешенді
түрде жүйелі зерттелініп ... ... ... ... орталық орган сөзсіз прокуратура екені
анық. Оның негізгі функциясы - ... ... ... ... ... қорғау қызметіне қатысты оны үйлестіру функциясының да
тиімділігін арттыру, әрине оны ... ... қоса іске ... ... ... делінді Құқықтық саясаттың тұжырымдамасында.
Конституциялық деңгейде прокуратураның заңдылықты жоғары қадағалайтын
орган ... ... оның ... ... заңмен белгіленген
жағдайда, тәртіпте және шекте жүзеге асыруы ... ... ... оның ... 21 мамыр 2007 жылғы ... ... Ата ... ... ... көзделген реттерде ғана және тек қана соттың ... және ... ... ... ... адамға шағымдану
құқығы беріледі. Соттың санкциясынсыз адамды жетпіс екі сағаттан аспайтын
мерзімге ұстауға болады» - ... жаңа ... сай, ... ... ... ... ... автордың негізгі мақсаты мен ... ... ... ... қызметінің негізгі бағыттарын
анықтау жатады. Қылмыстық істер бойынша алдын-ала ... ... ... жағдайлар туындайды, соған байланысты тергеу барысын жалғастыру
мүмкін ... ол ... ... ... ... құқық нормалары
қолданылады.
Көзделген мақсатқа қол жеткізу үшін:
- Прокуратураның конституциялық-құқықтық табиғатын жүйелі ... ... оның ... ... ... ... орны мен мәртебесін
айқындауды;
- Демократиялық, құқықтық мемлекетте заңдылықтың үстемдігін ... ... ... ... ... ... ... дәйектеуді міндет етіп қойдық.
Тақырыптың зерттелу деңгейі. ... ... ... ... ... оның ... мен оның ... дамыту жолдары
мен бағыттарына, тиімділігін арттыруға еңбектерін келесі ... ... ... М.М. ... А.А. Альдекеев, И.Ж. Бахтыбаев, К.А. Бегалиев,
Қ.Ә. Беков, Т.Қ. Биятов, Е.Г. Джакишев, С.К. Жүрсімбаев, М.Ч. Қоғамов, ... Т.С. ... С.С. ... Н.В. ... М.С. ... Г.Х.
Насыров, М.О. Нукенов, К.И. Нұржаубаева, А.Д. Оспанов, А.А. Рзаев, ... Р.Т. ... А.Ж. ... А.К. ... К.Х. ... ... еңбектері прокурорлық қадағалаудың бүгінгі күнгі ... ... ... база ... ... жұмысының объектісі мен пәні. Зерттеудің объектісі болып
прокуратураны ұйымдастыру мен қызметін атқаруы ... яғни ... ... ... ... ... қатынастар табылады. Ал,
зерттеу пәніне прокуратура мен ... ... ... ... мен ... ... прокуратура туралы және
прокурорлық қадағалау мен қылмыстық іс жүргізу жөніндегі ... ... ... ... осы ... ... ... шетелдік
тәжірибесі жатады.
Диплом жұмысының құрылымы мен көлемі. Диплом ... ... ... ... ... ... негізделген, өзара үндес.
Жұмыста: кіріспе, он ... ... 4 ... ... ... ... ... Жұмыстың жалпы көлемі мұндай
ізденістерге қойылатын талаптарға сай келеді.
1 ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ, ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
1.1 ҚР ... ... ... ... ... іске ... бөлімшелер мен лауазымды адамдар
прокурорлық қадағалау ... бір ... ... ... ... жүйесі және прокурорлық қадағалау органдарының
жүйесі деген әртүрлі ұғымдар бар. Соңғысы - прокуратура органдары ... ... тек ... ... ғана емес, сондай-ақ
қылмыстық қудалау, құқық қорғау органдарының ... ... ... ... ... және т.б. ... ... жүйесі туралы мәселелерді қарастыра отырып,
жүйе деп өзара байланысты және тұтас ... ... ... ... атап ету ... Осыған байланысты прокуратура
органдарының жүйесі тек оның органдарын құрайтын жиынтық ғана ... ... ... ... ... ... қарым-қатынасы, олардың ұйымдастыру
байланыстары мен басқару қатынастары деп түсінуіміз керек.
Прокуратура органдарының жүйесі ... ... ... ... ... теңестірілген прокуратуралардан, сондай-ақ ҚР Бас прокуратурасы
сияқты звенолар мен ... ... оның ... ... ... мен басқару сатысын ажырата білу керек. Осы
жағдайда прокуратура органдарының басқару құрылымы негізінде үш ... ... ... ... ... міндеттерінің ... ... ... құрылымның функциональдық ... ... ... ... ... ... бір ... бір түрінде мамандандырылған органдар, бөлімшелер, ... ... ... ... арнаулы объектілермен немесе прокурорлық
қадағалаудың жеке салалары шегінде анықталатын прокурорлық қадағалауды іске
асыратын ... ... ... және ... прокуратуралар жатады [3, 142
б.].
Функциональдық құрылымын құрайтын элементтерден басқа аудан және Кала
прокурорларының ... және аға ... ... ... ... және басқармалардың аға прокурорлары, Қызметтің
негізгі бір ... ... ... және ... Қазақстан Республикасы
Бас прокуратурасының ... мен ... ... мен аға көмекшілері.
Бірбағытты басшыларға аудандардың, қалалардың прокурорлары, облыс
прокурорлары, мамандандырылған ... ... ҚР ... және ... орынбасарлары жатады. Функционалдық басшыларға облыс
прокурорларының көмекшілері және аға көмекшілері, сондай-ақ ... Бас ... ... мен аға ... ... басқару құрылымына белгілі ерекшеліктерді
басқарма (департамент) және ... ... мен аға ... ... ... және облыс прокурорларының қызметтері енгізеді. ... олар тек ... ... ... бір ... ... мамандар болып табылады және содан соң ғана олар еңбек етіп ... ... ... ... ... функцияларын орындайды.
Екінші ұйымдастыру-басқару байланыстарына реординация (қайта тәртіпке
келтіру) қағидаттары негізіндегі байланыстар жатады. ... ... ... оның ... және жеке ... ... ... реттеуге және бұзуға және прокуратура ... ... ... әсер ... қызметтерінің ішкі міндеттері мен
мақсаттары, талап етушіліктері мен мүдделері болады. ... ... ... мен ... ... ... ... туындауын сипаттайтын кері әрекеттер болуы мүмкін. Нақты
шешім қабылдаудың бастамашысы төменгі тұрған прокурор болған ... ... ... ... болады. Жанама түрде бұл заңда белгіленген
олардың ... ... ... бойынша төменгі тұрған
прокуратуралар өкілеттіліктерінің ... ... ... ... ... ... немесе бөлімшелерге бейресми басқару
құрылымдары қатты әсер ... ... [4, 64 ... ... ... ... ұйымдастыру құрылымдарында
қолданылатын байланыстардың үшінші түрі "субъект-субъект", "объект-объект"
түріндегі байланыс. Байланыстың бұл түрі ... ... ... үйлестіру қағидаттары немесе әрекет етуілеріне негізделген.
Мұндай байланыс оның ... ... ... ... ету ... органдары жүйесінің жеке бөлімдерінің өзара әрекеттерін
қамтамасыз етеді. Осындай әрекет етуге негізгі ... ... ... ... болып табылады. Олардың өздері прокуратура органдарының
бір-біріне бағынышты емес бөлімшелері немесе жеке ... ... ... жасауларына, прокуратура органдары жүйесінің
алдына қойылған міндеттерді ... ... осы ... ... ... ... бағынышты
емес лауазымды адамдардың арасындағы, ... және ... ... ... ... ішкі бөлімдері мен
басқармаларының (департаменттерінің), ... ... ... аппаратының арасындағы өзара қарым-қатынастар жасалады.
Заңдардың, Қазақстан Республикасы Президенті, Жарлықтарының, өзге де
нормативтік-құқықтық актілердің дәл әрі ... ... ... ... ... актілерін шығару арқылы ... ... ... екі ... ... ... қадағалау актілері: наразылық, қаулы, ұйғарым, өтініш,
санкция, нұсқау, ... ... ... ... ... және оның ... мәселелерін реттейтін
актілер бұйрықтар, нұсқаулар, өкімдер, ережелер, нұсқаулықтар
құрайды.
Прокурор Қазақстан Республикасының ... ... ... Президентінің актілеріне қайшы келетін нормативтік және өзге де
құқықтық актілерге, мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың ... ... ... ... оны шығарған органға немесе жоғары тұрған органға беріледі.
Лауазымды адамның заңсыз шешімдері мен іс-әрекеттеріне ... ... ... ... ... тиісті орган немесе лауазымды адам 10 күнде
қаралуға тиіс. Орган ... ... адам ... ... ... ... хабарлауға міндетті.
Наразылықта прокурор заңсыз ... ... ... ... ... және заңдарға сәйкес келтіруді, сондай-ақ лауазымды адамның
заңсыз әрекеттерін тоқтатуды және бұзылған құқықты қалпына келтіруді ... ... ... ... немесе іс-әрекеттің орындалуын
наразылық бойынша ... ... ... ... ... ... ... наразылық олардың қолданылуын тоқтатпайды.
Прокурор өз құзыреті шегінде мынандай жағдайларда ұсыныс енгізеді:
1. заңдылықты бұзуды болдырмау туралы;
2. қылмыс жасауға және басқа ... ... ... ... себептер мен
жағдайларды жою туралы;
3. ҚР-сы Конституциясына сәйкес қол сұғылмау құқығы бар адамдарды ... ... ... ... ... салынбаған басқа да жағдайларда [4, 97 б.].
Ұсынысты лауазымды адам немесе орган заңдылықтың бұзылуын, сондай-ақ
оларға, ... ... ... мен ... жою туралы шараларды міндетті
түрде қабылдай отырып, бір айда ... ... ... ... ... құқылы. Ұсынысты қараудың
нәтижелері және қолданылған ... ... ... ... ... сипатына қарай прокурор қылмыстық іс қозғау, тәртіптік іс
жүргізу ... ... ... ... туралы іс жүргізу жөнінде қаулы
шығарады.
Прокурор заңның қолданылуына тексеру жүргізу туралы, ... ... ... ... ... ... салу туралы,тыйым салу, шектеу
сипатындағы шараларды жою немесе алып тастау ... ... ... ... ... талабын мәжбүрлеп орындату туралы, жеткізу (күштеп
әкелу) туралы, сондай-ақ заңда көзделген басқа да реттерде қаулы ... ... ... ... ... лауазымды адам заңмен
белгіленген мерзімде, ал ... ... ... ... ... мерзімде міндетті түрде орындауға тиіс. ... ... ... ... ... ... Республикасының прокуратура органдарының жүйесін Бас
прокуратура облыс прокуратуралары, ... ... бар ... ... ... ... және басқа да арнайы прокуратуралар құрайды [5,
115 б.].
Арнайы прокуратураларды ұйымдастыру мен ... ... ... ... ... ... ... қажеттілігінен туындаған.
Арнайы прокуратуралардың органдары жалпы республикалық прокурорлық
жүйенің ажырамас элементі болып табылады.
Қазіргі кезде қызмет ... ... ... екі ... ... көліктік прокуратуралар (өз саласында прокурорлық қызметтің
барлық түрлерін жүргізеді).
2. табиғатты ... ... ... ... етуі ... қатынастардың
спецификалық салаларында аумақтық қағиданың жүзеге асырылуының негізгі
нысаны болып табылады.
Арнайы ... ... ... ... ... алмайды.
Әскери, көліктік және табиғатты қорғау прокуратураларын құру құқықтық
қатынастың спецификалық салаларындағы үнемі ... ... ... құру жүйелілік қағидасына сәйкес қызмет ... ... олар ... ... ... жүйесін құрайды.
Әскери прокуратураны Бас әскери прокуратура басқарады ол ҚР-сы Бас
прокуратурасының ... ... ... табылады.
Әскери прокуратураның органдары ҚР-сы Қарулы күштерінің қағидаларына
сәйкес құрылады. Бас ... ... ... ... ... ... қызметінің әскери ... ... ... ... ... органдарын ҚР-сы Бас
прокурорының орынбасары Бас әскери прокурор басқарады.
Әскери прокуратураның ... және ... ... Бас прокуроры
белгілейді.
Бас әскери прокурор Бас прокурордың ұсынысымен қызметіне тағайындалады
және ... (5 ... ... Әскери прокурор жоғары тұрған
прокурорға және Бас прокурорға бағынышты болады.
Әскери прокуратураның құзыреті ... ... ... ... ... (әскери бөлімдер, әскери мекемелер, әскери-оқу орындары,
қорғаныс министрлігінің бөлімдері, республикалық шекара).
Әскери бөлімдер ... ... ... ... ... Әскери бөлімдер прокуратурасының органдары арнайы режимдегі
объектілерде жасалған ... ... ... ... қарайды.
Табиғат қорғау прокуратуралары ... ... ... ... ... орындай алмағанда құрылады. Табиғат қорғау
прокуратураларды облыс прокуратуралардың негізінде құрылады және ... ... ... мен ... ... ... заңдардың нақты ... ... ... ... ... ... ... құрайды.
Прокурорлық қадағалау пәнінің жүйесі: жалпы және ерекше бөлімнен
тұрады. Жалпы ... ... ... жүйесі, құрылымы,
прокуратура органдарының қалыптасу ... ... ... ... ... прокурорлардың қадағалау және басқа салалардағы
өкілеттіктері, мақсаттары мен ... ... ... біркелкі орындалуын қадағалау прокуратура органдарының
негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Прокуратура осы ... ... ... ... заңдылықты нығай тудағы негізгі мақсаты мынада:
1. ағымдағы ... одан әрі ... мен ... ... ... және құқықтық заңдылықтың сақталуына кепілдік беруді
нығайту.
3. сот, прокуратура, ішкі істер мен ... ... ... нығайту бойынша шаралар қабылдау.
4. қылмыстылық пен басқа да құқық ... ... ... ... ... ... ... қалыптасуы мен заңдылықтың
нығаюына ықпалын тигізеді.
Прокуратура ұғымы ... ... ... ... алдын-аламын
деген сөзінен шыққан [6, 14 б.].
Прокуратура органдарының мақсаттары ҚР-ң «Прокуратура туралы» заңында
нақтыланған. Прокуратура органдарының негізгі мақсаты:
заңның жоғарылығын ... ... ... ... мен ... ... мен ... қорғау;
қоғам мен мемлекеттің мүддесін қорғау.
Жалпы қадағалау ... ... ... ... ... ... ... ҚР-ң Конституциясы мен басқа да
заңдарына, ҚР-ң ... ... ... ... ... тергеу органдарының заңдарды орындауын қадағалау саласындағы
мақсат:
1. әрбір қылмыс тез және толық ашылу қажет
2. қылмыс жасаған ... ... ... ... ... қылмыс жасады деп күдікті адамдарды ұстау заңда көзделген негіздерде
және тәріппен ... ... ... ... және негізсіз қылмыстық жауаптылыққа тартылуға немесе
құқықтарын шектеуге жол ... ... ... ... ... сот ... бостандығынан
айырылмайды.
6. қылмыстық істердің заңда көрсетілген тәртіппен қозғалуы қажет [7].
Соттардың қылмыстық істерді қарауда ... ... ... ҚР-ң Бас прокуроры мен оның орынбасарларының ... ... ... бар: барлық сот инстанцияларында қылмыстық істердің жан-
жақты, толық, объективті және уақытылы ... ... ... ... ... ... кәсіби айыптау қызметін ... іс ... ... ... үкім ... үкімдердің уақтылы және
дұрыс орындалуы.
Үкімдердің орындалуы сатысында прокурорлардың мақсаты мынандай:
сотталғандарды ... ... ... ... қадағалау;
сотталғандардың жазаны өтеу кезінде режимнің талаптары мен ... ... ... ... ... құқықтық актілердің
негізділігі мен ... ... ету, ... ... құқытары мен міндеттерін сақтау, сотталғандарды уақтылы
жәненегізімен жазаны өтеуден босату.
Азаматтық іс ... ... ... ... ... іс бойынша зерттеуді жан-жақты, толық және ... ... ... ... ету ... табылады.
Прокуратура қызметін ұйымдастырудың қағидалары мынадай:
1. Прокуратура органдарының бірлігі-ҚР-ң Бас прокуратурасы және ... ... ... ... құрайды.
2. ҚР-ң прокуратурасы өз қызметін басқа мемлекеттік органдар мен ... ... ... мен ... да ... бірлестіктерге
тәуелсіз түрде жүргізеді.
3. Прокуратура органдарының қызметіне заңнан тыс жағдайда ... ... ... ... ... ... органдар, ұйымдар, ... мен ... ... ... [8, 212 б.].
Прокуратура органдарының жүйесін Бас прокуратура облыстық ... ... ... ... ... ... ... прокуратура құрайды.
ҚР-ң Бас прокуратурасын Бас прокурор басқарады.
Бас прокурордың бірінші орынбасарымен орынбасалары болады.
Бас прокуратураның құрылымы мен оның ... ... ... ... ... ... прокуратура органдарының қызметінің негізгі бағыттарын
координациясын қамтамасыз етеді.
2. республикадағы заңдардың орындалуын заңдылықтың сақталуын қадағалау
практикасына анализ жүргізеді.
3. ... ... ... үшін ... ... ... ... органдарының қадағалау жүргізудегі заңдарды
сақтауын бақылайды.
5. республиканың басқа құқық қорғау ... ... ... ... жоғарлатумен айналысады.
7. норма шығарушылық қызметке қатысады.
8. халықаралық ... ... ... ... Бас ... құзыреті:
1) Республика аумағында заңдар мен Президент жарлықтарының орындалуына
қадағалау жүргізеді, төменгі ... ... ... ... ... ... келетін құқықтық актілерге наразылық
білдіреді, наразылықты сол актіні қабылдаған органға және лауазымды
тұлғаларға ... Бас ... ... сот ... ... болып табылады.
4) ҚР-сы прокуратурасының қызметі мен ұйымдастырылуы ... ... ... ... мен ... қабылдайды. Олар
прокуратура органдарының барлық қызметкерлеріне міндетті болады.
Бас прокурор өз құзыреті шегінде ... ... ... ... ... мен ... іздестіру қызметі бойынша заң
нормаларының қолданылуы туралы;
2. құқытық ... ... ... ... ... ... мен ... есепке алу мәселелері бойынша;
3. прокуратура органдарын ... ... ... және ... ... құрылымын, құрылымдық бөлімдердің
құқықтары мен міндеттерін анықтайды.
Облыс прокуратурасы
1. ... ... ... келісімімен Бас прокурор
тағайындаған прокурор ... Ол 5 ... ... Облыс прокурорлары мен оған теңестірілген прокурорлардың бірінші
орынбасарлары мен орынбасарлары, аға ... мен ... және оған ... прокуратуралардың басқармалары мен
бөлімдері болады. Басқарма және бөлім басшылары аға ... ... аға ... мен прокурорлар қызметі бекітіледі.
Облыс прокурорлары мен ... ... ... ... ... ... ... қадағалауды қамтамасыз етуге
байланысты қызметке басшылық етеді. Олар бұйрық, нұсқау, өкімдер шығарады.
Қалалық және ... ... ҚР-ң Бас ... ... ... ... аға көмекшілері мен көмекшілері болады.
Қалалық және аудандық прокуратураларда бөлімдер ... ... ... ... (алқалылық)
Алқалар (коллегиялар) Бас прокуратура мен облыс прокуратураларында
құрылады.
Алқалар мәжілістерінде ... ... ... ... қаралады.
Алқаның шешімі оның мүшелерінің көпшілік дауыс ... ... ... ... ... ... асырылады және прокуратура органдарының
қызметкерлеріне міндетті болып келеді.
Алқа жұмысының регламенті мен алқа ... ... ҚР-ң ... ... ... мен ... ... адам мен
азаматтың құқықтары мен ... ... ету ... ... ҚР ... Жарлықтары мен басқа да нормативті-
құқықтық ... ... ... ... ... ... ... бағыттары мынадай:
1.Констиуция, заңдар мен Президент актілерінің бұзылған нормаларын
анықтау және қалпына келтіру бойынша шаралар қолдану.
2. Жедел-іздестіру ... ... және ... ... ... ... ... заңдылығына қадағалау жүргізу.
3.Сотта мемлекеттің мүддесін білдіреді.
4. Конституция мен Республика заңдарына қарама-қайшы ... ... ... да ... актілерге наразылық білдіреді.
5. заңда белгіленген тәртіп және ... ... ... ... құқықтық статистиканы қалыптастырады. Мұндағы негізі
мақсат статистикалық ақпараттың ... және ... ... ету [8, 99 ... ... етуі ... органдар мен лауазымды тұлғалар
міндетті:
1. коммерциялық, банктік құпияны сақтай ... ... ... ... ... ... ... және қорытынды беруге мамандар беруге;
3. прокурорлардың қадағалау қызметін және олардың қауіпсіздігін
қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... ... тапсырыстары анықтау және тергеу
органдарына міндетті болып келеді.
Талап етілетін ... ... ... ... ... талаптарға сәйкес беріледі.
Прокурорлар өз құзыреті шегігде ... ... ... ... кіруге құқылы. Ол органдардың басшылары тексеру
бойынша прокурорларды тез арада қабылдауға міндетті.
Лауазымды ... мен ... ... ... еткен мерзімінде
түсінік беру үшін келуге міндетті. ... ... ... ... қол ... ... телефонграмма, телеграмма немесе
басқа да байланыс құралдары арқылы берілуі мүмкін.
Прокурордың заңды ... ... ... ... келмеу ҚР-сы
заңдарымен қарастырылған жауапкершілікке ... ... өз ... қаулыны орындмаушыларға оны мәжбүрлетіп орындатуға құқылы.
Прокурор өз ... ... ... және олар ... ... ... органдары адам мен азаматтың, заңды тұлға құқықтары мен
мүдделерін бұзатын кемшіліктерді жоюға шаралар қолданады.
Егер тұлға ... ... ... ... ... ... ... алмаса, онда прокурор ол құқықты жүзеге асыруды
қамтамасыз етуге ... [9, 10 ... ... адам мен ... ... мен ... тұлға менмемлекеттің мүдделерін ... ... ... ... ... ... тарту бойынша шаралар
қолданады. Прокуратура ... ... ... ... ... ... ... прокурор азамат мүддесі үшін ол ақпаратты жариялауға
құқылы.
Прокурордың әрекеті мен актілеріне жоғарғы тұрған прокурорға ... ... ... Сот немесе жоғары тұрған прокурор арыз ... ... ... ... ... ... ... тоқтатылуы
мүмкін. Жоғары тұрған прокурор азаматтардың және заңды тұлғалардың шағымы
немесе өз ұсынысы ... ... ... ... ... ... алуға құқылы.
Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарына, заңды тұлғалар мен
мемлекеттің мүддесінің сақталуына қадағалау жүргізу саласындағы прокурорлық
қадағалаудың ... ... адам мен ... ... мен ... ... ... сәйкес қамтамасыз ету.
Жедел-іздестіру қызметіне қадағалау жүргізудің мәні- жедел-іздестіру
қызметі кезінде, іздестіру іс-шараларын жүргізу кезінде адам мен ... мен ... ... ... ... және ... ... қадағалаудың мәні-ешкімнің заңсыз және негізсіз
қылмыстық жауаптылыққа тартылуға немесе құқықтарын шектеуге жол ... ... ... ... ... мәні- әкімшілік
құқық бұзушылық туралызаңдардың дәлме-дәл және ... ... ету. ... іс ... заңдылығына қадағалау жүргізкдің
мәні - жазаны өтеу және ... ... ... бас ... құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау.
1.2 ҚР прокуратура органдарының жүйесі
Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының біртұтас жүйесін Бас
прокуратура, ... ... ... ... ... ... прокуратуралары, ауданаралық, аудандық, қалалық және
оларға теңестірілген әскери және басқа мамандандырылған прокуратуралар
құрайды.
Қазақстан ... ... ... ... жоғарғы
бөлігі болып табылады және барлық прокуратура органдарына және оның
мекемелеріне ... ... Бас ... ... ... ... Республикасы Бас прокуроры басқарады. Оның
Қазақстан ... Бас ... ... ... Қазақстан
Республикасы Президенті қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын
бірінші орынбасары мен ... ... Бас ... ... ... Бас ... және ... бірінші орынбасары және
орынбасарлары (лауазымына қарай), Қазақстан ... Бас ... ... ... ... ... ... құрамда Алқалар
ұйымдастырылады. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құрылымын ... ... ... бастықтар басшылық ететін департаменттер,
басқармалар және бөлімдер құрайды. Қазақстан Республикасы Бас прокурордың
ерекше ... ... ... мен ... ... Қазақстан
Республикасы Бас Прокуроры орынбасарларының да көмекшілері болады [7].
Депратаменттерде, басқармаларда және ... аға ... ... ... көзделген.
Әрбір бөлімшелерде прокурорлық қадағалау бағыттарының анықталған
заңдары есебімен ... ... ... ... ... және орындайды.
Бас басқару құқығында Қазақстан Республикасы Бас ... ... ... Бас ... ... ... Бас әскери прокурор басқаратын Бас әскери прокуратура кіреді.
"Прокуратура туралы" Қазақстан ... ... 12 ... ... Бас ... ... ... органдарының іс-қимылдарын олардың қызметінің
негізгі бағыттары бойынша үйлестірілуі мен орайластырылуын ... ... ... ... ... ... талдау жасайды;
прокурорлық қадағалауды жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді;
Республика ... ... ... ... ... ... ... пен құқық тәртібін қамтамасыз етуде жедел-іздестіру қызметін,
анықтауды және тергеуді жүзеге ... ... да ... ... қорғау
органдарымен өзара іс-қимыл ... және ... ... ... ... арттыруды ұйымдастырады және жүргізеді;
норма шығарушылық қызметіне қатысады;
халықаралық ынтымақтастық саласында прокуратура органдарының атынан ... ... Бас ... ... Бас прокуроры Қазақстан Республикасы прокуратура
органдарының барлық жүйесін және мекемелеріне және Қазақстан Республикасы
Бас прокуратурасына ... ... ... ... Бас ... прокуратура органдарының қызметіне
басшылық жасайды және олардың жұмысына бақылау ... іске ... ... мен ... ... ... түрде
орындау үшін ҚР прокуратура жүйесі қызметтерінің ұйымдастыру ... ... ... ... және ... қамтамасыз
етілуін іске асырудағы тәртібін ... ... ... ... нұсқауларды шығарады. Қазақстан Республикасы Бас
прокуроры ... ... ... және ... ақы ... қоры ... Республикасы прокуратуралар ... мен ... ... мен ... ... Республикасы Бас прокуроры департаменттер, басқармалар және
бөлімдер бастықтарын және олардың ... ... ... ерекше тапсырмалары бойынша көмекшілерді және ... аға ... және ... ... мен
бөлімдердің прокурорларын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
Қазақстан Республикасы прокуратурасы жүйесінің барлық буындарының
прокурорларын да ҚР Бас ... ... ... ... Бас ... ... ... Заңға сәйкес
прокуратура органдарына жүктелген міндеттердің орындалуына жауап береді.
Жыл ... ҚР ... ... ... ... құқықтық тәртіп
туралы, оларды нығайту бойынша атқарылған жұмыстар туралы баяндайды.
Қазақстан Республикасы Бас прокуроры ... ... ... ... ... ... болмаған жағдайда оның міндеттерін бірінші
орынбасары орындайды. Егер ол да ... ... ... ... ... ҚР Бас прокурорының міндеттерін орындау мүмкін болмағанда, ... ... ... ... аумақтық құрылымдар мен аумақтық бөлінулерге
сәйкес құрылған. ... ... ... ... облыс атуымен аталатын
прокуратуралар бар. Бұдан басқа, облыс прокуратуралары ... ... мен ... қаласы прокуратуралары, мамандандырылған прокуратуралар
жұмыс істейді.
Облыс прокуратурасы мен оған теңестірілген ... ... ... ... ... ... Бас прокуроры
тағайындаған прокурор басқарады. Облыс прокурорларының ... Бас ... ... ... ... ... болады.
Облыс прокуратуралары мен оған теңестірілген прокуратуралардың өз
құрылымдарында ... ... өз ... ... ... және т.б.) ... ... заңдарды орындауын
қадағалауды және калалардың, аудандардың және Қазақстан Республикасы
әкімшілік-аумақтық өзге де ... ... ... іске ... мен ... болады.
Аумақтық прокуратуралардың төменгі звенолары қалалық және аудандық
прокуратуралар болып табылады. ... ... ... екі ... ... ... және облысқа бағынышты қала
прокуратураларына тарайтын ауданаралық ... ... ... ... ... ... прокурорларының ұсынымдары бойынша
5 жыл мерзімге Қазақстан Республикасы Бас ... ... [10, ... мен қалалар прокуратураларындағы жұмыстары аса көп ... ... аға ... мен ... ... прокурор (қалалық)
Аудандық және қалалық прокуратураларды, оларға теңестірілген әскери
және өзге де ... ... ... прокурорлар
басқарады. ҚР Бас прокуроры оларды қызметке тағайындайды және ... Олар ... ... Бас прокурорына және жоғарғы
прокурорларға бағынышты және есеп береді. Олардың ... ... ... ... ... жасау, олардың барлық
бағыттарын қадағалауды іске ... және ... және ... ... ... қатысу жатады. Аудандық бөлінудегі қалалардың прокурорлары
аудандық және оларға теңестірілген прокуратуралардың қызметтеріне басшылық
жасайды, ... ... ... өз ... ... штаттық құрамын өзгерту туралы, кадрлық өзгерістер туралы
ұсыныстар енгізеді.
Кез келген ... ... өз ... ... өз еркі ... босатылуы мүмкін: қызметтен кетуге байланысты; ... ... ... ... жағдайы бойынша; міндеттерін орындай
алмауына байланысты; аттестация нәтижесі бойынша; сот укімімен ... ... ... ... ... кезде; Енбек туралы ҚР заңында
кезделген басқа негіздер бойынша [11, 17 ... ... ... ... (төмір жол, су, әуе
көліктерінде), табиғатты ... және ... ... Ішкі істер
министрлігінің қылмыстық-атқарушы жүйесінің (колония және түрме) түзету
мекемелерінде заңдардың орындалуын ... ... ... көлік және табиғатты қорғау ... ... ... прокуратураларға теңестірілген болып бөлінеді. ... ... ... ... тиісті жоғарғы
прокуратуралардың бағыныштылығында болады. ... ... ... ... ... ... құқығында:
Оңтүстік-Шығыс, Орталық және Батыс Қазақстан аймақтық көлік прокуратуралары
жұмыс істейді.
Әскери прокуратура құрамын Бас ... ... ... ... гарнизондар прокуратуралары, қала және ... ... ... және ... ... ... ... төміржол басқармасының құрылымына және көліктер
жүйесіне сәйкес, сондай-ақ көліктегі ... ... ... мен
басқармалар) ішкі істер құрылымы есебінен ... ... Бас ... ... көліктік прокурорларға Көлік және
коммуникациялар министрлігінің ... ... жол" РМК", ... жолы" (автожол қызметтерін қоспағанда), өзен флотының қызметінде ... ... ... ... ұйымдарда, мекемелерде, сондай-ақ
Қазақстан Республикасы Кеден комитеті оның және органдарында заңдардың
орындалуына қадағалау ... ... ... ... заңдылықтардың орындалуын
қадағалауды күшейту мақсатында құрылғаа Облыста прокуратура құқығында бір
ғана - Каспий ... ... ... бар. Оның құрамына ауданаралық
құқықтардағы әрбіреуі Каспий ... ... ... ... ... ... іске асыратын ... ... ... Дегенменде, бұл прокуратура таратылды.
Әскери бөлім ... ҚҰР ... ... ... ... қалалық және аудандық прокуратуралар ... ... ... ... ... ... прокурорларына Қазақстан
Республикасы Бас прокурор арқылы заңдардың орындалуына қадағалауды іске
асыруға ... ... ... министрліктер мен ведомстволарға өтініш
жасау құқығы берілген.
Әскери ... ... ... ... ... ... ... Оларды әскери бөлім прокуратуралар қызметін бақылау
және ұйымдасқан басшылықты іске асыратын Бас прокуратураның ішкі ... ... ... және ... ... жөніндегі Бас
прокурордың аға көмекшісінің ұсынымы ... ҚР Бас ... ... ... ... ... қадағалау жөніндегі
прокуратуралар қылмыстық-атқару ... ... және ... ... ... ... әкімшілігі
қызметінде заңдылықты ... іске ... Осы ... құзыреттері әртүрлі өзара шекаралас облыстардың
аумақтарында орналасқан ... ... ... ... ... ... ... қадағалау жөніндегі прокурорлар
аумағында мамандандырылған прокуратуралар ... сол ... ... ... ... ... қызметке тағайындайды және қызметтен
босатады. 2000 жылғы 13 қарашадағы № 1706 "Мемлекеттік қызметкерлерді ... ... ... ... іске ... ... прокуратура
органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін және біліктілігін ... ... ... Бас ... ... ... кәсіби шеберлігін жетілдіру және біліктілігін
арттыру женіндегі жұмыстарды ... ... ең ... бірі ... ... етеді. Білімдерін үнемі жаңартып отыру
жүргізіліп отырған реформалардың тиімділігінің және прокуратура органдары
қызметкерлерінің лауазымды ... ... ... ең ... болып табылады.
Прокуратура органдары басшылары бес жылда бір рет ... ... ... ... белгіледі. Ал қалған қызметкерлер – үш жылда бір
рет.
2 ПРОКУРАТУРАНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ... ... ЖӘНЕ ... ... ... НЕГІЗДЕРІ
2.1 Прокуратураны ұйымдастырудың және қызметтік қағидаттары
Прокуратураның ұйымдастырудың және қызметінің ... - бұл ... ... ... ... оған ... ... аса маңызды ерекшеліктері мен кепқырлы белгілерін анықтайтын
ережелер [14, 245 ... ... ... әлем ... ... ... қандай
да бір негізгі мән жайларын қамтиды. Прокуратураға қатысты қайта құрудың
және қызметінің қағидаттары ... ... ... және
басқа заңдарда бекітілген прокуратураның саяси және ... ... ... ... мен ... ... құралдардың мазмұны мен сипаттарын және мемлекетте
заңдардың орындалуына қадағалауды іске асыратын ... ... ... ... прокуратура органдарын өзге мемлекеттік
органдардақ оның ішнде құқық ... ... ... ... мен сапаларын камтиды.
Заңмен белгіленген қағидаттарды сақтау ... ... дәл әрі ... орындалуына қадағалауды іске асырау бойынша оның
алдында тұрған міндеттерді нәтижелі орындауына ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы
Конституциясының негізделген, заң бұзушылықты кім жасағанына қарамастан,
ойдағыдай жою үшін ... ... ... бере ... тәуелсіз
мемлекеттік органдардың рангысына прокуратура органдарын көтеретін ережелер
жатады.
Қағидаттарды ... ... ... ... ... ... ... нақты салаларында қадағалауды іске асыра отырып, прокурор
мынадай сот әділдігінің қағидаттарын тәуелсіздік ... ... ... және ... тек ... ... ... қорғалу құқығы,
кінәсіздік презумпциясы, бәсекелестік, жариялық, ауызекілік және процестің
өзінділік, сот құрамының тұрақтылығы және т.б. Егер ... ... ... ол сот ... қатысушылардың құқықтары мен
заңды мүдделерін қорғаушы, заңды сақтаушы ретінде қызметтік ... ... 34 ... ... ... жоғары прокурорларға және Қазақстан Республикасының
Бас прокурорына бағынатын ... мен ... ... ... ... ... ... сондай-ақ
жергілікті және ведомстволық ықпал етулерге ... ... дәл ... ... ... іске ... кім ... қарамастан
заң бұзушылықтарды анықтау және уақытылы жоюға, мемлекеттің оның билік ... ... ... ... мен ... мүдделерін қалпына
келтіруге, кінәлі адамдарды заңда белгіленген жауаптылыққа ... ... ... ... басқару органдарымен, басқа мемлекеттік
органдармен өзара іс-қимыл жасайды, заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайту
ісінде азаматтарға беделді ... ... ... ... пен ... ... ... және оларды
нығайту бойынша шараларды туралы Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... тек ... ... Бас прокурорына ғана
бағына отырып, жергілікті ... мен ... ... ... ... іске асырады.
Прокуратура органдарын ұйымдастырудың және қызметінің қағидаттарына
қатысты аса маңызды ... ... ... туралы" Қазақстан
Республикасы Заңында қамтылған. Заңда прокуратура органдары азаматтардың
құқықтары мен бостандықтарын қорғау, ... ... ... ... ... ... ... деңгейде жариялы іс-қимыл
жасайды деп атап ... ... ... ... ... қағидаттар тұрады:
прокуратура органдарында саяси ... ... ... мен ... жол ... ... өз ... саяси партиялар
мен жалпы қоғамдық қозғалыстардың шешімдерімен байланысты емес.
"Прокуратура туралы" ... ... ... ... шегінде прокурорлар оқытушылық, ғылыми және шығармашылық
қызметтерден ... ... ... ... айналысуға құқықсыз
екендігі туралы ереже шығарылған.
Қазақстан Республикасы Конституциясында, ... ... ... ... ... ... прокуратура органдарын ұйымдастыру
тәртібін ғана емес, сондай-ақ белгілеу бойынша ... ... де заң ... ... реттейді [16, 61 б.].
Заңдарда бекітілген прокуратура органдарын ұйымдастырудың ... ... ... міндетті сипат алады, яғни прокурорларға ғана
емес, сондай-ақ мемлекеттік ... және ... ... ... партиялар
мен қоғамдық қозғалыстарға, лауазымды адамдарға қойылатын талаптың мәні,
прокурорлар іске асыратын ... ... ... ... ... ... сақталуына қадағалауды прокурорлар іске асыруда және
азаматтар үшін де міндетті.
Прокуратура ... ... және ... ... ... ... Республикасы Заңының 3-бабында ... ... ... ... тәуелсіз, жариялық және заңдылық
қағидаттары бөлінеді [17, 43 б.].
Тәуелсіз прокуратура ... мәні ... ... өз
қызметінде тәуелсіздігі және оған жүктелген ... ... ... және оған ... ... Бас ... нұсқаулықтары мен
бұйрықтарын басшылыққа алуынан тұрады. Прокурор қандай болмасын, ... ... қол ... ... ... мен ... іске асыру қағидаттары
мемлекеттік және саяси маңызға ие, яғни осы қағидаттарды ... ... ... ... қойылған міндеттер мен мақсаттарға жете
алады. Осы қағидатты іске ... оны ... ... ... ... ... ... заңмен белгіленген бағынышты жүйесін және
прокурорлардың бағыныстылығы қамтамасыз етеді.
Прокуратура ... ... ... ... құқық қорғау органдары ретінде қоғамнан, азаматтардан
оқшауланбаған өз ... іске ... ... ... ... ... ... мен бостандықтарын, мемлекеттік мүдделерін
қорғау туралы Қазақстан ... ... ... ... ... ... ету ... әрекет етеді деп көрсетілген.
1. Прокурорлық қадағалау актілері.
2. Прокуратураны ұйымдастыру және оның ... ... ... ... ережелері мен нұсқаулықтары.
Заң бұзушылықты, заң бұзушылықты тудыратын мән-жайларды және кінәлі
адамдарды анықтай ... ... ... жою және ... ... ... кінәлі адамдарды заңда белгіленген жауаптылыққа тарту
үшін ... ... ... ... ... қадағалауды реттейтін
заңдарда прокурорлардың өзгеше өкілеттіліктері, яғни заң ... ... ... ... мен ... көзделген.
Прокурорлық қадағалаудың теориясы мен практикасында мұндай
өкілеттіліктерді ... ... ... ... ... ... құқықтық құрал деп атайды.
Реттеу құралы өзінің ішкі ... ... ... ... ... ... ... және прокуратура қызметінің
учаскелері үшін ортақ және жеке қадағалаудың және қызмет ... ... ... ... ... ... ортақ құралдары қатарына заң
бұзушылықты жою туралы ұсынымдарға енгізілген, заң актілеріне ... ... ... Реттеудің өзгеше құралдарына қорытынды ... ... ... ... ... ... [18, 167 ... құралы прокурорлық қадағалаудың, жазбаша немесе ауызша актілері,
олардың ішінде наразылықтар, қаулыларымен іске ... Заң ... ... ... ... үшін ... жазбаша түрде көрсетуді
белгілемейді.
Прокурорлық қадағалаудың актілері - бұл өкілеттіліктерін іске ... тек қана ... ... ... ... ... белгілі, прокурор қадағалауды іске асыратын ... ... ... ... ... яғни ... орындалуына
қадағалауды ол іске асыратын органдарға өкім беруге құқықсыз. ... ... ... ... заң ... жою және кінәлі
адамдарды жауаптылыққа тарту ... ... ... ... өтініш
жасай алады.
Прокурорлық қадағалау актілері - белгілі ... (заң ... өзге ... және лауазымды адамдарға арналған жеке актілер.
Прокурорлық қадағалау актісі басқа органның, лауазымды адамның белгіленген
заң түрінде ол ... ... оны ... ... ... қолдануға және
оны енгізген прокурорға ... ... ... қадағалау
актілерін дұрыс жасау, заңда бекітілген прокурорлардың өкілеттіліктерін
және олардың ... ... дәл әрі ... ... - заңдардың
орындалуына қадағалаудың әрекет етуінің бөлінбес шарттары.
Заңның 18-бабында құқықтық актілері белгіленген.
1. Прокуратураның құқықтық актілерінің жүйесі:
- ... ... ... ... ... ... өтініш,
санкция, нұсқау, ұсыным, заңға түсіндірме;
- прокуратураны ұйымдастыру және оның қызмет мәселелерін реттейтін
актілер: бұйрықтар, нұсқаулар, өкімдер, ережелер, ... ... ... мен ... ... ... ... Наразылық "Прокуратура туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 19-
бабына сәйкес:
- Прокурор ... ... және ... ... ... ... ... және өзге де құқықтық актілерге,
мемлекеттік ... мен ... ... ... мен ... ... жасайды;
- Наразылық оны шығарған органға немесе жоғары тұрған органға беріледі.
Лауазымды адамның заңсыз шешімдері мен іс-әрекеттеріне наразылық ... ... ... ... ... ... орган немесе лауазымды адам
наразылықтың қаралатын күні туралы прокурорға хабарлауға ... ... ... мерзімі заңдарда белгіленеді;
- Наразылықта прокурор заңсыз актінің күшін жоюды не оны ... ... ... ... ... лауазымды адамның заңсыз
әрекеттерін тоқтатуды және бұзылған құқықты қалпына келтіруді талап
етеді;
- ... ... ... ... не ... ... бойынша шешім қабылданғанға дейін тоқтата тұруға хақылы.
Заңдарға жасалған наразылық ... ... ... ... ... ... " Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабына
сәйкес:
- Заңның бұзылу сипатына қарай прокурор қылмыстық іс қозғау, тәртіптік
іс жүргізу туралы әкімшілік ... ... ... іс ... женінде
қаулы шығарады.
- Прокурор заңның қолданылуына тексеріс ... ... ... ... алдырып тастау, тұмшалау салу туралы, тыйым ... ... жою ... алып ... ... тоқтата тұру
туралы, прокурордың талабын мәжбүрлеп орындату туралы, ... ... ... ... ... ... ... реттерде қаулы
шығарады.
- Прокурордың қаулысын ... ... ... ... адам ... мерзімде, ал мұндай мерзім болмаған жағдайда, прокурор
белгіленген мерзімінде міндетті ... ... ... Қаулының
орындалу нәтижелері туралы прокурорға дереу ... ... ... мерзімдерінде орындамау Қазақстан Республикасы
заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.
3. Санкция "Прокуратура туралы" ... ... ... ... ... ... жазбаша түрде:
- қылмыс жасады деп сөзік келтірген ... айып ... ... ... ... іс жүргізу заңдарында көзделген жағдайларда тінтуге;
- айып ... ... ... ... үшін медициналық мекемеге
орналастыруға;
- Конституциямен және заңмен қорғалатын хат жазысу, телефонмен сөйлесу,
телеграф хабарлары мен пошта ... ... ... тұрғын
үйге қол сұғылмау құқығына қатысты жедел-іздестіру шаралары мен тергеу
әрекетін жүргізуге;
- шетелдіктерді әкімшілік тәртіппен аластау үшін ұстауға;
- бейне-аудиотехниканы немесе өзге де ... ... ... ... сөздерді жасырын тыңдау мен жазып алуға, телефондар және
басқа да сөйлеу құрылғылары арқылы жүргізілетін сөйлесуді тыңдау мен ... ... ... мен ... ... адамдарының (Қазақстан
Республикасы Ұлттық банкінің лауазымды ... ... ... бар ... кол ... жеке және ... ... банктердегі ақшасы мен басқа мүлкіне
тыйым салумен жеке және заңды тұлғалардың банк (корреспонденттіктен басқа)
шоттарындағы ... ... ... ... ... Республикасының аумағында қылмыс жасаған және тергеуден
жасырынып жүрген адамға қатысты халықаралық іздестіру жариялауға;
- тікелей ... ... езге де ... міндетті.
- Көрсетілген іс-әрекеттерді жасауға санкция беруді немесе оны
беруден бас тартуды ... ... ... ... болған материалдарды
зерделегеннен кейін лауазымды адамның қаулысына қарар түрінде немесе өзге
жазбаша ... ... төрт ... ішінде ресімдейді.
- Адамның және азаматтың бостандық құқықтарын шектеуі мүмкін жедел-
іздестіру және езге мәселелері жөніндегі ведомстволық ... ... ... ... береді.
Конституцияның көрсетілген нормасына сәйкес "заңда көрсетілген ... және тек ... ... ... ... ... ... ұстауға болады, тұтқындалған адамға сотқа шағымдану ... ... ... ... ... екі ... ... ғана ұстауға болады". ... ... ... ... ... қамауға алудан басқа жеке бас бостандығы құқығының ... емес ... тура ... Баяндалғандарға сәйкес 2 сөз
санкция да талқынануға тиіс [31, 37 б.].
Соттық ... ... ... ... ... ... ... Кодексі анықтауларды қоса отырып, тікелей 16-баптың 2-тармағындағы
контекстегі осы сөзін ... ... ... ... ... ... 36-бабына сәйкес санкция бұл прокурордың, ... ... іс ... ... қылмыстық ізге түсу органы қабылдаған іс
жүргізу шешімін бекіту актісі.
Прокуратура органдарын ... және ... ... жеке ... мен ... бойынша жалпы сипаттағы Бас
прокурордың бұйрықтары прокуратура органдарында Прокуратура ... ... өзге ... шын ... ... ... ... нормалар мен
ережелердің жиынтығынан тұрады.
Бұйрықтар заңға қайшы ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру қатынастарының жеке аспектілері реттеледі. ... ... ... ... ... ... олардың
өкілеттіліктерін шектеу критериясымен ... ... ... ... Бас ... ... штат саны мен ... ақы қорын
төлеу шегінде Бас прокуратураның штаттары мен ... ... ... және ... ... ... өз ... шегінде
ұқсас құқықтарға ие болады.
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құрылымына департаменттер
(мысалға, соттарда ... ... ... заңдылығына қадағалау
департаменті), департамент құрамындағы басқармалар (мысалға, анықтау және
алдын ала ... ... ... ... құрамындағы Қазақстан
Республикасы ІІМ, Қазақстан Республикасы ӘМ КУИС, Қазақстан Республикасы
ТЖА органдарында ... және ... ... ... дербес
басқармалар (мысалға, құжаттамалық қамтамасыз ету және ... ... ... ... ... департамент және басқарма
құрамындағы бөлімдер, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... Сондай-ақ өзге де нормалардан
тұрады.
Сонымен Қазақстан Республикасы Бас прокурорының "Азаматтық ... сот ... ... ... ... ... 2
бұйрығымен осы ... ... ... ... ... анықталады.
4. Нұсқау. "Прокуратура туралы " Қазақстан Республикасы Заңының 22-
бабына сәйкес:
1.Прокурор:
қылмыстық істерді қозғау мен ... ... ... анықтама және
тергеу органдарына;
жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдарға;
заңмен белгіленген өзге де жағдайларда нұсқау ... ... Бас ... ... ... ... және
тергеу мәселелері женіндегі нормативтік сипаттағы нұсқауын барлық тергеу
және анықтама органдары, жедел-іздестіру қызметін ... ... ... ... ... Республикасы Бас прокурордың № 4/20 02.05.2002 жылғы
"тапсырмалар мен ... ... және ... ... ... Өтініш. "Прокуратуратуралы" ... ... ... сәйкес:
Прокурор заңға сәйкес бұзылған құқықтарды қалпына келтіру және мемлекеттің,
жеке және заңды тұлғалардың мүдделерін ... үшін ... ... ... ... ... актілері қабылданбаған немесе олар заңда ... ... ... ... органдар мен лауазымды адамдардың
іс-әрекеттері мен актілерін жарамсыз деп тану ... ... ... ... туралы сотқа өтініш беруге құқылы. Прокурор наразылық
келтірілген актінің ... ... сот ... ... өз ... ... құқылы.
Сотқа берілген прокурорлық қадағалау актілерінің қабылданбауына ... ... ... ... сот ... ... тәртіппен
қарайды.
4. Прокурордың өтінішіне мемлекеттік баж бен өзге де ... ... ... ... ... Заңының 24-
бабына сәйкес:
Заң бұзушылықты жою ... ... ... ... ... және ... бұзуға жол берген органға немесе лауазымды адамға, не жіберілген ... ... ... ... ... ... ... жіберілді деп
белгілейді. Егер заңды бұзу ашық ... ... ... және азаматтын
құқықтары мен бостандықтарына, сондай-ақ заңды тұлғалардың, қоғам мен
мемлекеттің заңмен ... ... ... зиян ... мүмкін
болған және ол дереу ... ... ... ... ... нормативтік құқықтық актілерге енгізуге болмайды.
1. Ұйғарымда ... ... мен ... Президенті
актілерінің бұзылған нормалары көрсетіліп, құқық бұзушылықтың сипаты мен
заң ... жою ... ... ... ... ұсыныстар болуға тиіс.
2. Ұйғарым прокурор белгіленген мерзімде міндетті ... ... ... ... ... ... хабарланады. Прокурордың
ұйғарымын орындамау ... ... ... көзделген
жауаптылыққа әкеп соғады.
Ұйғарымға жоғары тұрған прокурорға не сотқа шағым берілуі ... ... ... оның орындалуын тоқтата тұрмайды.
5. Жоғары тұрған прокурор ... сот ... ... ... ... ... ... тоқтата тұруға болады.
7. Ұсыныс. "Прокуратуратуралы"ҚР Заңының 25- бабына сәйкес:
1. Прокурор өз құзыреті шегінде заң бұзушылықтарды, ... ... ... мен мән ... ... міндетті шаралар қабылдау үшін
ұсыныс енгізеді:
заңдылықты бұзуды болдырмау ... ... және ... ... ... ... еткен себептер мен
жағдайларды жою туралы;
Қазақстан Республикасының ... ... қол ... ... бар
адамдарды одан айыру мәселелері бойынша;
заңда белгіленген өзге жағдайларда ұсыныс енгізеді.
2. Ұсынысты лауазымды адам немесе орган заңдылықтың бұзылуын, ... ... ... ... ... мен ... жою ... шараларды
міндетті түрде қабылдай отырып, бір ай ... ... ... ... ... ... хақылы. Ұсынысты қараудың нәтижелері ... ... ... ... ... ... ... "Прокура туратуралы"ҚРЗаңының 26-бабына сәйкес:
1. Органның немесе лауазымды адамның не азаматтың заңдарды ... ... ... ... оларды дұрыс қолданбауға әкеліп соғатын
жеткілікті негіздер бар деп ... ... ... ... мазмұнын, ал
қажет болған жағдайда ... ... үшін ... жауапкершілікті
түсіндіреді.
2. Құқықтық актінің жобасы ... ... ... ... ... қабылдайтын органға немесе лауазымды адамға заңның ... ... ... ... ... ... ... туралы "ҚР Заңының 26-1-бабына сәйкес:
Прокурордың қаулылары мен ұйғарымдарын өз еркімен орындамаған ... ... ... ... қоспағанда, прокурордың талаптарын мәжбүрлеп
орындату туралы қаулы шығаруға және оны орындау үшін ... ... ... ... ... ... ... тиісті қаулысын алған бойда оны
орындауға дереу шаралар қолдануға ... ... ... ... беру үшін ... ... бас тартқан жағдайда, прокурор ондай адамды прокуратура органдарына
жеткізу (күштеп әкелу) туралы қаулы шығаруға құқылы, оны ... төрт ... ішкі ... ... ... ... қадағалау актілерін жариялау.
"Прокуратура туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабында былай
делінген: өз қызметінің жариялылығын ... ету үшін ... ... және ... ... және ... ... өзге
де құқықтарын, заңды тұлғалар мен мемлекеттің мүдделерін бұзған ... ... ... ... ... мен шешімдеріне прокурорлық
қадағалау актілерін бұқаралық ... ... ... ... [19, ... және ... ... заңдарымен берілген
өкілеттіліктерін іске асыру мақсатында Бас прокурор ... ... ... бұйрыктар, нұсқаулар, нұсқаулықтар мен басқа актілерді
шығарады.
Прокуратура органдарын ұйымдастыру және ... ... жеке ... мен ... ... ... сипаттағы Бас
прокурордың бұйрықтары прокуратура органдарында Прокуратура туралы Заңның
және езге заңдардың шын ... ... ... ... ... ... ... тұрады.
Бұйрықтар заңға қайшы келмеу керек. Онда, әдетте, прокурорлық жүйедегі
ішкі ... ... жеке ... ... ... қызметінің тәртібі әртүрлі мәселелер бойынша ... ... ... ... ... ... ... Бас прокуроры бөлген штат саны мен еңбек ақы қорын
төлеу ... Бас ... ... мен ... белгілейді. Облыс
прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар өз ... ... ... ие ... [20, 223 б.].
Нұсқаулықтар нормативтік нысанда баяндалатын ұсынымдар ... ... ... ... Олар әдетте, прокуратура
органдары қызметінің ұйымдастыру, ... ... ... ... реттейтін ережелер мен түсіндірмелерден тұрады.
Олар, әдетте заңда міндетті түрде реттелмеген осы ... ... ... ... қамтамасыз ететін салаларға
жатады (іс жүргізу, статистикалық есеп беру, заттай айғақтарды, қызметтік
қару-жарақтарды сақтау тәртібі ... және т.б.). " ... ... ... ... бекітілген "прокуратура органдарын кетеру үшін
кадр резервтерімен жұмыс істеу женіндегі нұсқаулық" [7].
Әрбір құрылымдық бөлімшелердің қызметін ұйымдастыру және ... ... және оның ... ... нақты бөлімшелер туралы ережемен
бекітіледі.
Ережеде мынадай мәселелердің шеңбері анықталады: бөлімшеге жүктелген
міндеттер; оларға берілетін ... ... ... ... ... (ақпараттар алу, өзара іс-қимыл, төменгі тұрған
органдарға Қатысты басқару функцияларын шектеу, әсіресе олардың қызметі ... ... ... ... ... ... ... (әдетте, бұл жергілікті және зоналық қағидаттар); бөлімше
бастығының, оның құрамына ... ... ... ... ... ... туралы ереже тиісті прокурор оны қарағаннан және
бекіткеннен кейін күшіне енеді.
Төменгі тұрған ... ... ... ... ... жіберу жолымен - прокуратура қызметінің әртүрлі мәселелерінің
үлгісімен іске асырылады. Олар ... мен ... ... ... ... ... директивалығымен ерекшеленеді.
Әдетте, осы актілер тек жұмысты ... ... ... ондағы ережелерді, тұжырымдарды, ұсынымдарды қолдануын
міндеттейтін тиісті ... ... ... ғана ... ... ... практикасын бір бағыт бойынша немесе
олардың қызметтерінің бірқатар бағыттары ... ... ... ... немесе өзге де функцияларды іске асыру деп ... және де ... мен ... ... ... оны жинау әдістерімен
терең және әртүрлі аспектілі тұжырымдар жүргізілетін кезеңнің ұзақтылығымен
ерекшеленеді.
Шолуға ... ... ... ... ... хаттарды
дайындау қажеттілігі прокурорлардың, тергеушілердің жұмыс практикасы үшін
өзінің жаңалығымен, үлгі ... ... ... ... бір
фактіден туындауы мүмкін. Осымен қатар, оның ... ... ... ... ... сол және өзге де ... ... функциональдық қызметі процесіне түзету әсерін көрсетуге
бағытталған (мысалға, қылмыстардың жаңа тәсілмен жасалуы немесе ... ... ... ... және ... жеке ... ... білдіретін қызметтік құжаттың ең
маңызды бір түрі ретінде қарау керек. Олар ... ... ... ... және ... актілерінен ерекшеленеді және дербес, іс ... ... Осы ... ... ... ... және олардың құрылу
тәртібінің, құрылымы мен мазмұнының жалпы ... ... ... ... ... кіріспе, сипаттау және қаулы ету (жобалайтық директивалық)
бөлімдерінен тұрады [21, 82 ... ... осы ... анық сипатталған, ал қалғандарында жай
ғана белгіленеді. Олардағы ақпараттық әлеуметтік қатынас және ... ... осы ... шешу ... ... мен ... Кез ... жағдайда актілер заңның, Қазақстан Республикасы Бас
прокурорының бұйрықтары мен нұсқауларының талаптарына сәйкес келуге тиіс.
2.2 ... ... ... және ... қатысты мәселелер
Қазақстан Республикасының Конститутцияға сәйкес өзін демократиялық
және құқықтық мемлекет деп ... ... ... және оның негізінде қабылданған заңына сәйкес ... ... ... ... тармақтарының
біреуінде ... ... ... осы ... ... ... мазмұнын анықтап барді. Олардың
біреуі ұстамшылдық және қарама ... , ... ... ... болуы, адам құқытарының бөлінбеу және басқа
жүйелерін ... ... ... заң, ... және сот
тармақтарына бөлу қағидаттары болып табылады.
Негізгі заңның 83-бабына сәйкес:
1. ... ... ... республикасының аумағында
заңдардың, Қазақстан Республикасының Президенті ... ... ... ... ... ... дәл әрі ... жедел іздестіру қызметінің, ... мен ... және ... іс жүргізудің ... ... ... ... ... кез ... бұзылуын анықтау
мен жоюю жөнінде ... ... ... республика
Конституциясы және ... ... ... ... мен ... да
құқықтық актілерге наразылық білдіреді. Прокуратура ... ... ... ... ... ... жағдайда, тәртіпте
және шекте қылмыстық ... ... ... ... ... ... ... жоғары тұрған
прокурорларға және Республика Бас ... ... ... ... жүйе құрайды. Ол өз өкілеттілігін ... ... ... ... жүзеге асырады
және Республика Президентіне ғана есеп ... ... Бас ... өз ... мерзімі ішінде
тұтқынға ... ... ... оған сот ... ... ... ... қылмыс үстінде ұсталған ... ... ... реттерді қоспағанда, Сенаттың келісімінсіз қылмыстық
жауаптылыққа тартуға ... Бас ... ... мерзімі
бес жыл.
4. Республика прокуратурасының ... ... ... ... заңмен реттеледі. Парламент Сенатының келісімімен
республиканың Бас ... ... ... және қызметтен
босатылады.
2.3 Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексі және
прокуратура ... ... ... ... ... ҚІЖК ... сәйкес «Прокурор ... ... ... ... ... ... тергеудің
және сот шешеімдерінің заңдылығын ... ... ... ... ... ... ... іске асыратын
лауазымды адам»[22, 25 б].
Проркуратура қылмыстық істі ... ... ... ... кіре ... ... қадағалаудың
функционалдық бағытттарына қатысты бір ... ... ... ... бұзушыларға жаза ... оның ... ... анықтауға, заң бұзушылықты ... ... ... ... ... белгіленген жауаптылыққа ... ... ... ... органдары қылмыстық
қудалауды іске асырады, істі ... ... ... ... іске ... Прокурордың осы функциялары ... ... ... ... іске асыру сондай-ақ
қадағалау ... ... жету ... ... ... прокурорлардың қылмыстың белгілерін анықтай ... ... ... шын ... , яғни ... ... ... өкілеттігі процестің сатысына және оны ... ... ... ... ... ... ... өзгеріп
отырады.
Прокурордың құқықтық мәртебесі өз ... іске ... ... ... ... ... ... тығыз
байланысты. Осындай міндеттердің ... ... істі ... ... және объективті тергеу және қарау
үшін ... ... ... ... ... жеке және ... құқықтарының қорғалуын қамтамасыз
ету;
- әрбір жасалған қылмыстың заңды және әділ ... ... ... ... ... ... ... байланысты
қылмыстық қудулаудың мақсатына жету,
- ... ... ... мен ... ... ... ... және жеке мүдделерін сот қорғауын
қамтамасыз ету.
«Прокуратура ... ... ... ... 38, 46-
баптарына сәйкес прокурор:
1) анықтама мен ... ... ... үшін ... ... ... жедел-іздестіру қызметінің, анықтаманың,
тергеудің барысы ... ... ... мен ... ... ... немесе әзірленіп жатқан қылмыстар туралы өтініштер ... ... ... шешкенде заңдылықтың сақталуын
тексереді;
3) қамауда ұстауға және ... ... ... ... қажет болған жағдайларда қылмыстық іс қозғайды, ... ... ... ... ... ... береді;
5) тергеушілер мен ... ... ... ... ... ... егер анықтама мен тергеу барысында процеске қатысушылар мен
басқа да ... ... ... ... ... жол берілсе, кінәлі адамдардың жауапкершілігі ... ... ... мен ... ... болмаған, сондай-ақ тергеу мен
анықтама барысында ... жол ... ... ... ... істерді қосымша тергеуге қайтарады,
8) ... мен ... ... ... ... ... ... қарау үшін сотқа жібереді;
9) қылмыстардың толық ашылуын ... ету ... ... талап етеді;
10) анықтама жүргізуші ... ... ... мен ... басшыларының әрекеттері мен шешімдеріне ... ... ... шарасы ретінде ... алу ... ... ... ... ... ... тәртібі мен шартының
сақталуын тексереді. ... ... ... ... және ... жасырынып жүрген адамға ... ... ... санкция береді;
12) заңмен белгіленген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
3 ... ... ... ... ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕГІ ӨКІЛЕТТІГІ
3.1 Ұсталған адамдарды қамау орындарында, алдын-ала ... ... ... ... мен өзге де ... ... шараларды орындау
барысында заңдардың орындалуына қадағалау ... ... ... прокурор қадағалау жүргізеді:
1. сотпен тағайындалған жазалар мен өзге де күштеу ... ... ... ... орындалуына;
2. сотталғандарға бекітілген тәртіп пен шарттарды орындауға ... мен ... ... бас ... ... ... ... жазаны орындау заңдылығына;
4. сот шешімдерінің орындалуының заңдылығына.
Прокуратура органдарының ... ... ... ... негізгі бағыттары:
- атқарушылық өндіріс кезінде азаматтардың конституциялық құқықтары мен
бостандықтарына қадағалау жүргізу;
- ... ... мен ... ... ... атқару өндірісі
заңнамасын нақты және біркелкі орындалуына қадағалау жүргізу;
- лауазымды тұлғалар мен ... ... ... ... шағым бойынша сот актілерінің заңдылығына қадағалау
жүргізу.
Қадағалауды жүзеге асырудағы прокурордың өкілеттілігі:
1. адам құқығы ... ... ... мен ... ... мен
мүддесі туралы Конституция, ҚР-ң заңдары мен халықаралық шарттарының
дәлме-дәл орындалуын талап ету;
2. ... ... ... мен мүдделерін қорғаумен байланысты
және прокурордың талап арызы бойынша ... ... ... ... бас ... ... ... мен басқа да мәжбүрлеу сипатындағы
жазаларды орындау мекемелеріне кез-келген уақытта тексеру мақсатымен
бару;
4. ... ... ... сотталғандардан және мәжбүрлеу
сипатындағы шаралардағы тұлғалардан жаап алу,
5. жоғарыда ... ... ... ... ... құжаттарды алдыруға;
6. өзінің қаулысы арқылы заңсыз бас ... ... ... мәжбүрлеу
шараларын жүргізетін мекемелердегі тұлғаларды тез арада босату;
7. өзінің қаулысы арқылы бас бостандығынан айыру мекемелерінде жазасын
өтеп ... ... ... ... ... ... және
изоляторлар, камералардан неме,се карцерден босатуға прокурордың құқығы
бар;
8. заңда көрсетілген тәртіппен, жазаны орындаушы мекеме ... ... ... ... мен ... да ... ... салу бойынша атқару
өндірісі органдарының актілерін санкциялауға ... ... ... және ... ... қызметіне прокурордың
қадағалау жүргізу мәселелері
Тергеу және анықтау қызметіне қадағалау жүргізуді «Тергеу және анықтау
қызметінің заңдылығына қадағалау жүргізуді ... ... ... Ол Бас ... 2006 жылғы 4 қаңтардағы №1 ... ... ... ... өз құзыреті шегінде құқық қорғау және
бақылау функцияларын, қылмыстық қудалау және құқық қорғау ... ... ... ... ... және анықтау органдары қызметінің ... ... ... бағыттары:
1. қылмыстық іс жүргізудегі адам мен ... ... мен ... ... ... ... пен құқықтық тәртіпті нығайтуда, қылмыстылықпен күресте
құқық ... ... ... ... ... ... ... мәліметтерді, шағымдарды қабылдау тіркеу
және қарау кезіндегі заңдылықтың сақталуына қадағалау жүргізу;
4. ... мен ... ... ... ... ... жүргізу;
5. қылмыстың ұйымдасқан нысандарымен күреске бағытталған заңнаманың
қолданылуына қадағалау жүргізу;
6. алдын-ала ... кісі ... ... ... ... қадағалау жүргізу,
7. есірткі және психотроптық ... ... ... күреске
бағытталған заңнаманың қолданылуына қадағалау жүргізу;
8. сыбайлас жемқорлықпен күреске бағытталған заңнаманың қолданылуына
қадағалау жүргізу;
9. ... ... ... ... ... қадағалау жүргізу [4].
ҚР-ң Бас прокуратурасының функцияларын нақты ажырату ... ... ... мақсатында тергеу және анықтау қызметіне
заңдылықтың сақталуын қадағалау келесі тәртіппен ... Бас ... ... және ... ... ... департаменті. Бұл департамент ҚР ... ... ... ... және ... ... ... тұлғаларына және судьяларға ... ... ... ... Бас әскери прокуратура ҚР-сы Қарулы күштерінде ... ... ... контракт бойынша әскери ... өтеп ... ... ... ... қылмыстық қудалау жүргізуші органдар
қызметіне қадағалау жүргізеді.
Прокурордың ... және ... ... ... ... ... өкілеттігі:
1. анықтау мен тергеу органдарынан тексеріс үшін қылмыстық істерді
жасалған қылмыстар жедел-іздестіру қызметінің, анықтаудың, ... ... ... ... мен өзге ... ... ... ұстауға және қамауға алуға санкция береді;
3. қажет ... ... іс ... ... істерге тергеу
жүргізу жөнінде жазбаша нұсқаулар береді.
4. тергеушілер мен анықтама жүргізуші ... ... ... ... егер анықтау мен тергеу барысында процеске қатысушылар мен басқа да
азаматтардың құқықтарының бұзылуына тергеудің заңсыз ... ... ... ... ... ... ... қояды;
6. тергеу мен анықтау толық болмағанда, сондай-ақ тергеу мен анықтау
барысында ... ... жол ... ... ... ... ... қосымша тергеуге қайтарауы немесе оны
толық көлемінде не ... ... ... ... ... мен ... ... келіп түскен қылмыстық істерді келіп
түскен қылмыстық істерді түптеп қарау үшін сотқа жібереді.
8. қажет болған ... ... ... мен ... ... ... ... органдарда заңды бұзушылықты ... ... ... ... ету ... ... талап етеді;
9. анықтама жүргізуші адамның, тергеушінің анықтау мен ... ... ... мен ... ... шағымдарды
қарайды;
10. Бұлтпартпау шарасы ретінде қамауға алуға шешім жасалған адамдарды
қамауда ұстаудың заңдарда белгіленген тіртібі мен ... ... ҚР-ң ... ... ... және ... ... жүрген
адамға қатысты халықаралық іздестіру жариялауға санкция береді.
Прокурордың өз құзыреті ... ... ... ... беріледі
және ол анықтама мен тергеу жүргізетін адам үшін міндетті.
Жедел-іздестіру қызметі - азаматтардың өмірін, денсаулығын, құқықтарын
бостандықтары мен ... ... ... ... ... мен
халықаралық ұйымдардың арнаулы қызметтерінің қылмыстық қол сұғуынан, барлау-
бүлдіру әрекетінен қоғам мен ... ... ... ... ... ... берілген мемлекеттік органдар өз құзыреті
шегінде ҚР-ң ... ... ... ... ... ... да заңдарына сәйкес жүзеге асыратын жария және ... ... ... және ... шараларының ғылыми негізделген жүйесі.
Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру ... ... ... ... және ... ... мен ... сақталуы
сондай-ақ жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыруға өкілетті органдар мен
лауазымды адамдардың актілерімен іс-әрекеттерінің заңдылығы осы ... ... мәні ... табылады.
Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдар:
1.Ішкі істер органдары;
2.Ұлттық қауіпсіздік органдары;
3.Қорғаныс министрлігінің әскери барлау органдары;
4.Қаржы полициясының органдары;
5. ҚР-сы Президентінің күзет қызметі
6.Әділет министрлігінің ... ... ... ... қызметінің міндеттері
- азаматтардың өмірін, денсаулығын, құқықтарын бостандықтары мен ... және ... ... ... қол сұғулардан қорғау;
- қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және оның
экономикалық әлеуетті мен ... ... ... жәрдемдесу;
- қылмыстарды анықтау, алдын-алу, болдырмау және ашу;
- жауап алу, тергеу және сот ... ... ... ... ... ... кеткен азаматтарды және заңмен
көзделген реттерде басқа да адамдарды іздестіру ... ... ... шет ... және ... ... ... қызметтерінің
алдын-алу және болдырмау;
- Қазақстан Республикасы Президентінің және басқа күзетілуге тиіс
адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ... ... ... ... ... ету;
- мемлекеттік және заңмен қорғалатын өзге де құпия ... ... ету; ... ... ... ... мен ұйымдарға жәремдесу;
- бас бостандығынан айыру орындарында қылмыстық-атқару заңдарымен
белгіленген режимді ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігін
қамтамасыз ету [4].
Жедел іздестіру қызметінде заңдылықты қамтамасыз етуде прокурордың
өкілеттілігі:
1.Жедел іздестіру қызметінің ... ... ... жатқан
істерін, жедел іздестіру қызметінің барысы туралы материалдарды, құжаттар
мен басқа да қажетті мәліметтерді алады.
2. жедел-іздестіру ... ... ... ... ... жедел-
іздестіру шараларын өткізу заңдылығын тексереді;
3. жедел-іздемтіру қызметін жүзеге ... ... ... іс-әрекеттері мен шешімдеріне жасалған шағымдар мен өтініштерді
қарайды;
4.Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдар шығарған ... ... ... мен ... ... ... заңдарға және Республика Презимдентінің актілеріне ... ... ... ... ... жасайды;
5. Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырған кезде заңның адамның және
азаматтың құқықтары мен ... ... ... ... ... ... ... тоқтатады;
6. Жедел-іздестіру шараларын жүзеге асырған кезде құқыққа қарсы
әрекеттерге жол ... ... ... қылмыстық және тәртіптік іс
қозғау туралы қаулы шығарады;
7. Жедел-әздестіру қызметінің заңдылығына қадағалауды жүзеге асырған
кезде заңды бұзудың ... ... ... ... қадағалаудың
Заңда көзделген өзге де актілерін шығарады;
8. заңсыз ұсталған ... ... ... ... кезде жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдар
басшыларынан заң бұзушылықты жою мақсатында өздеріне бағынысты органдарда
тексеру жүргізуді ... ... ... белгіленген жағдайларда жедел-іздестіру ... ... ... ... толмағандардың істері бойынша прокурорлық қадағалау
жүргізу
Қылмыспен күресудің нақты тәсілі жоқ екені және оны ... ... ... ... ... белгілі.
Әрбір мемлекеттің және оның ... ... ... ... ... ... нәтижелі күресу және оның деңгейін
мүмкіндігінше төмендету болып табылады.
Оңтүстік Қазақстан ... ... ... ... ... фактор болып тұрғаны белгілі. ... ... ... бар ... 50%-ын ... ... сөз.
Облыс прокуратурасы орын алған ... ... ... ... ... ... ... салдары және қылмысқа әсер етудің
тиісті деңгейде қалыптасқан тәсілдері мен ... ... ... ... келді. Себебі, облыстағы мемлекеттік және құқық қорғау
органдарының, қоғамдық ұйымдардың әрекеттері ... ... ... ... ... ... прокуратура органдарының күш жігері
кәмелетке толмағандармен жасалған құқық бұзушылықпен, қылмыстың ... ... ... ... жылы ... ... ... толмағандардың қылмысымен
күрес мәселесіне арналған 3 ... ... ... ... мақсат-кәмелетке
толмағандардың істері бойынша прокурорлық ... ... ... [23, 128 ... толмағандардың заңды бұзу фактілерін алдын алуда кәмелетке
толмағандар ... ... ... (инспекцияның) ролі үлкен .
Комиссияның шығарған шешімдеріне ... ... ... ... толмағандардың істері бойынша прокурорлық қадағалаудың
мәні ІІО-дағы кәмелетке толмағандармен жұмыс жүргізетін инспекциямен тығыз
байланысты жұмыс жүргізу.
Прокурорлар ... ... ... мен ... ... ... қорғау тәсілдері (құралдары) заңды бұзу фактілерін анықтау
және жоюға бағытталған ... ... ... ... ... ... істері бойынша дәлелдеуге жататын мән-жайларды
алдын-ала тергеу және сот талқылауын жүргізу кезінде анықтауға тиісті:
1. кәмелетке толмағанның жасы ... ... айы, ... ... ... ... мен тәрбие жағдайы;
3. интеллектуалдық, ерік-жігерінің және психикалық даму ... ... ... мен ... ... толмағандарға ересек адамдар мен басқа да кәмелетке
толмағандардың ықпалы.
Сезікті, ... ... ... ... ... қылмыстық
сот ісін жүргізудің барлық кезеңдерінде сақталуы тиіс.
Ересектермен бірге қылмыс жасауға қатысқан кәмелетке толмағанға қатысты
іс алдын-ала тергеу сатысында жеке іс ... ... ... ... жеке іс ... бөлу ... жағдайын жан-
жақты және объективті зерттеу үшін айтарлықтай кедергі жасауы мүмкін
болатын ... ... ... ... ... айыпталушының
қолданылады.
Кәмелетке болмаған сезікті, айыпталушы тергеушіге немесе сотқа оның ... ... ... заңды өкілдері, арқылы олар болмаған жағдайда қорғаншы
және қамқоршы органдар арқылы шақырылады.
Арнаулы ... ... ... ... ұсталатын кәмелетке
толмаған ол ... ... ... ... ... ... айыпталушыдан сезіктіден жауп алу қорғаушысының,
заңды өкілінің ал қажет болған жғдайда психоогтың, педагогтың ... ... ... ... ... ... ал ... алу
аяқталғаннан кейін-хаттамамен танысуға және айғақтар жазбасының дұрыстығы
мен ... ... ... ... ... ... ... туралы істер бойынша қорғаушының
қатысуы міндетті [24, 67 б.].
Кәмелетке толмағандрдың қылмыстары туралы істер ... ... ... ... ... немесе айыпталушы ретінде алғашқы
жауп алынған кезден бастап, ал айыпталғанға дейін ұсталған не ... ... ... ... ... кәмелетке толмаған сезікті айыпталушы ... ... ... ... ... ... тергеуші, прокурор, сот ісі бойынша
қорғаушының қатысуын қамтмасыз етуі тиіс. Сезікті ... ... ... ... ... ... ... сезіктіге, айыпталушыға қатысты бұлтартпау шараларын
қолдану туралы мәселені шешу кезінде әрбір ... ... ... ... кісі ... беру ... таңдау мүмкіндігі
талқылануы тиісті.
Бұлтартпау шарасы ретінде қамау, сондай-ақ ұстау кәмелетке толмағанға
ауыр ... аса ауыр ... ... ... ғана ерекше жағдайларда
қолданылуы мүмкін.
Кәмелетке толмағанды ... ... ... ... ... 6 айдан аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін.Кәмелетке толмағандар
бөлек ұсталады.
Тұтқындау, қамау немесе қамауда ұстау мерзімін ұзарту туралы ... ... ... оның ... да ... өкілдері, ал олар
болмаған жағдайда ... ... ... хабардар етіледі.
Кәмелетке толмағанға үкім шығару кезінде бас ... ... жоқ ... ... жаза ... ... ... босату туралы
мәселені талқылауға міндетті.
Бас бостандығынан айыруға байланысы жоқ шартты ... жаза ... ... ... ... ... ... беру мекемесіне
орналастыру не тәрбиелік ... ... ... ... ... сот бұл ... ... мемлекеттік органға хабарлайды
және оған сотталушының мінез-құлқына бақылау жасауды жүзеге ... бұзу ... ... ең ... ... ... ... болып табылады. Кәмелетке толмағандардың
қылмыстылығымен күресті дұрыс және нақты ұйымдастыру өзекті ... ... ... ... ... ... оларды
қылмыстық жаупкершілікке тарту ерекшеліктері:
1. кәмелетке толмағандардың істері ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету;
2. кәмелетке толмаған кіші-гірім немесе қоғамға қауіптілігі ... ... ... прокурор оған қоғамдық ықпал ету шараларын қолдануға
талап етеді;
3. Прокурор қылмыстық ... ... ... және негізділігін
тексереді.
4. кәмелетке толмағандардың істері бойынша өндіріс жүргізгенде прокурор
ҚІЖК-де көрсетілген мән-жайларды ескеруі ... ... ... ретінде қамауға алу тек ерекше жағдайларда ғана
қолданылады.
6. прокурор кәмелетке ... ... ... ... прокурор айыпталушыны сотқа беру негізділігін қадағалайды.
4 ПРОКУРАТУРА МЕН АЛДЫН-АЛА ТЕРГЕУ ... ... ... істі ... мен ... – ала ... тоқтату кезіндегі
прокурордың өкілеттілігі мәселелері
Айыпталушы ретiнде ... ... ... ... ... ... бойынша iс қозғау айыпты адамның бiр мезгiлде табылуымен үнемi
бiрдей ұласа ... ... банк ... ... ... жасалғаны iшкi
iстер органдарына қылмыскерлер бой тасалап үлгергеннен кейiн мәлiм ... ... ... ... дәлелдер қылмыстық жаза қолданылатын әрекет
белгiлерiнiң бар екенiн дәлелдейдi. Егер барлық ықтимал ... ... ... ... ... табылмаса, ал одан әрi тергеу ... жаңа ... ... ... онда iс ...... анықталғанға дейiн тоқтата тұрған жөн.
Айыпталушының тергеуден немесе соттан жасырынып қалуы, не оның тұрақты
жерiнiң басқа себептермен анықталмауы. ... ... ... ... тандалуы мүмкiн. Адамның жай - күйiн, ... ... ... ... ... ... ... жолын кесу шарасын қолданбауға
болады. ... ... ... ... таңдап алынған шарасы айыпталушының
бостандығын шектеумен байланысты болмауы мүмкiн. Егер бұл ... ... мен ... ... қалған болса, ал iс бойынша одан әрi
iс-жүргiзу оның қатысуынсыз мүмкiн болмаса, онда iс ... ... ... ... тоқтатыла тұрады [25, 13 б.].
2.Айыпталушыны қылмыстық iзге түсу ... ... не оны ... ... ... туралы мәселенiң шешiлуiне байланысты
айыпталушының iске қатысуының нақты ... ... ... Конституциясына сәйкес қылмыстық iзге түсуден иммунитетi
бар адамдар: Қазақстан Республикасының Президентi ... тағу және ... ... шешiм Мәжiлiс депутаттарының дауыс беруi жолымен шешiлуi
мүмкiн; айыптаудың ... ... ... ... Республикасы
Парламетiнiң депутаты өз өкiлеттiгiнiң мерзiмi iшiнде (оны ... ... ... ... үстiнде ұсталған немесе ауыр қылмыс
жасаған реттердi қоспағанда, iстi ... ... ... Кеңестiң
Төрағасы мен мүшелерi өздерiнiң өкiлеттiгi мерзiмi iшiнде (оларды қылмыстық
жауапқа, қылмыс үстiнде ұсталған ... ауыр ... ... ... ... келiсiмiмен тартуға болады); ... ... ... ... ... ұсталған немесе ауыр қылмыс жасаған
реттердi қоспағанда, ... ... Сот ... ... Қазақстан Республикасы Президентiнiң келiсiмiмен не ... ғана ... ... Республиканың Бас Прокуроры (қылмыстық
жауапқа Сенаттың келiсiмiмен тартылады); сондай-ақ шет ... ... ... ... ... туралы мәселе түрлi мерзiмдерде шешiледi, сол
мерзiмдердiң бiтуi iс ... ... ... ықпал етедi. Осыған
байланысты иммунитетi бар адам болмаған жағдайларда жүзеге асыруға болатын
барлық iс-әрекеттер жасалғаннан ... iстi ... ... ... ... ... тұрған жөн [26, 118 б.].
Айыпталушының заңда көзделген тәртiппен куәландырылған ... ... ... өзге де ауыр науқасы. Аталған жағдайларда
қылмыстық iстi тоқтата тұру емдеудегi ... ... ... ... ... сарқа пайдалануды қажет ... ... ... созылатынының белгiсiз болуы iс жүргiзу мерзiмдерiнiң сақталуына
терiс әсер етуi ... ...... осы ... бойынша тоқтата
тұру жүктелген мiндеттердiң орындалуын талап етудiң процеске ... ... ... ... ... ... [27, 97 б.].
Айыпталушының Қазақстан Республикасынан тыс жерлерден табу. Iстiң
жүргiзiлуiн осы негiз бойынша тоқтату ... ... ... ... ...... ... жүзеге асырылады. Барлық iс жүргiзу
мумкiндiктерi бiткен ...... ... ... ... осы ... ... тыс жердегi адамды шақыртып алу шаралары қолданылады.
Шақыртып алу қылмыстық ... ... ... ... ... ... белгiлi бiр тапсырмамен жiберген (мысалы, iскерлiк iс-сапар) органның
басшысы атына жолдаған өтiнiш ... ... ... ... ... ... ... шарасы тандап алынған болса, онда Қазақстан
қатысушысы ... ... ... жүрген халықаралық келiсiмдер
негiзiнде, қылмыстық процестi жүргiзушi органның ... жеке ... ... ... ... ... шығарылып, бұлтартпау шарасы туралы
қаулы шығарған органға мәжбүрлеп жеткiзiлуi мүмкiн [28, 270 ... сол ... iсте ... тиiстi занды немесе адам ... ... ... ... мен ... ... ... де нормативтiк құқықтық актiнi конституциялық емес деп тануды ... ... ... Кеңесiне өтiнiш жасауы. Қазақстан
Республикасы Конституциясының ... ... ... ... мәнi бойынша өз шешiмiн шығаратын ең ұзақ ... ... ... ... ... күннен бастап бiр ай. Осыны негiзге
алғанда, осы негiз бойынша iс тоқтатыла ... ... бiр ... ... ...... iстiң одан әрi жүргiзiлуiне уақытша бөгет жасайтын
тежеусiз күштiң орын алуы. Тежеусiз күш деп сол ... ... ... ... ... ... танылады (табиғат апаты, қоғамдық
құбылыстар, мысалы: су тасқыны, жер ... ... ... және ... процестi жүргiзушi органның шақыруы бойынша келуге, iс жүргiзу
әрекеттерiне қатысуға мүмкiндiк болмауы өкiлеттi ... ... ... үшiн ... ... iс жүргiзушiлiк жауапкершiлiктi алып
тастайды. Сонымен бiрге тергеу мен сот ... ... ... ... ... ... одан әрi жүргiзудiң мүмкiн болмауы сот iсiн
жүргiзу мақсаттарына жетуге ... ... ... байланысты бұл негiз
бойынша iстi тоқтата тұру процеске ... ... ... ... келтiрместен сақтауға мүмкiндiк бередi [29, 227 б.].
Iстi ... тұру ... ... ... ... жүзеге асырылады. Iстi
iшiнара тоқтату iс бойынша екi және одан көп айыпталушы өтетiн жағдайларда
орын алады, бұл жағдайда iстi ... ...... ... ... ... процестiң одан әрi жалғастырылуына бөгет болмауға тиiс [30,
77 б.].
Iстi тоқтата тұру үшiн заң негiзi қылмыстық процестi жүргiзушi адамның
қаулысы ... ... Iстi ... да ... ... ... ол iстi тоқтата тұру қажет болмай қалғанда, тоқтата тұру ... ... ... (мысалы, айыпталушыны iздеу, айыпталушы ретiнде
тартылуға ... ... ... тежеусiз күштi жою және т.т.) шешiлгенде
қабылданады. Iстi тоқтата тұру туралы қаулының көшiрмесi жиырма төрт ... ... ... [31, 81 ... ... iс бойынша мерзiмнiң ескiруi жағдайында ол
қысқартылады.
Қылмыстық iстi ...... ... ... iзге түсу ... ... ... аяқталғаны туралы шешiмi. Қылмыстық iстi қысқарту тек
заңда көзделген негiздер бойынша жүзеге асырылады, ол негiздер ... ... ... ... iзге ... ... жағдайлар;
ҚIЖК-тiң 38-бабына сәйкес қылмыстық iзге түсудi жүзеге асырмауға
мүмкiндiк ... ... iстi ... ... ... тергеушiнiң, анықтаушының, прокурордың қаулысы болып табылады, оның
көшiрмесi жиырма терт ... ... ... ... ... ... ... сезiктiге, айыпталушыға iстi қысқарту негiздерi,
соңдай-ақ олардың занда көзделген ... ... iстiң ... ... ... түсiндiрiледi. Қылмыстық iстiң жалғастырылуына
негiздердiң пайда ... ... iстiң ... бұзу ... ... ... етедi. Iстi жалғастыру қылмыстық жауаптылыққа тарту
мерзiмiнiң ескiруi шегiнде жүзеге ... iстi ... ... ... жаңғырту туралы шешiмнiң қабылдануы зандылыққа прокурорлық
қадағалаудың нысаны болып табылады. Iс ... ... ... ... жағдайларда прокурор өз қаулысымен аталған шешiмдердiң күшiн
жоюға және iстi одан әрi ... ... iстi ... ... ... күшi ... ... қатысушылардың құқықтарын сақтау жөнiнде
iс жүргiзушiлiк ... ... ... ... Iстiң ... ... ... туралы мүдделi адамдар: сезiктi, айыпталушы,
қорғаушы, жәбiрленушi, оның өкiлi, ... ... ... жауапкер
немесе олардың өкiлдерi, өз өтiнiштерi бойынша iс қозғалған жеке және ... ... ... Аталған адамдар iстi қысқарту немесе қайта жаңғырту
туралы шешiммен келiспеген жағдайда олар белгiленген ... оған ... ... ... ... ... көзделген iс жүргiзу
мерзiмдерi қылмыстың шапшаң және толық ашылуын, ... ... әдiл ... қамтамасыз етуге, яғни қылмыстық сот iсiн жүргiзу
мiндеттерiн әрбiр ...... ең ... ... бiрақ оны тергеу
мен шешудiң жан-жақтылығына, толықтығына және ... ... ... ... Iс жүргiзу мерзiмдерi деп В.Т.Томин мен
Р. X. Якупов сот iсiн ... ... ... тез ... ету әдiстерiнiң бiрi, сондай-ақ кең мағынасында алғанда ...... ... ... ... үшiн белгiленген уақыт деп
түсiнедi. Кейiнiрек бұл ... Р. X. ... ... ... ңІылмыстық
iс жүргiзу мерзiмдерi қылмыстық iс жүргiзу қызметiнiң белгiлi бiр қарқында
жүргiзiлуiн реттейтiн, қылмыстық сот iсiн жүргiзу мiндеттерiнiң ... ... ... ... ... ... Ұйымдастыру құралы
ретiнде мерзiм процеске барлық ... ... ... ... ... сөзбҮйдаға қарсы күресудiң құралы болып табылады. Iс ... ... ... және дәл ... ... мен заң ... практикасында
қылмыстық iстер бойынша iстердiң тез ... ... ... бiрi деп ... ... [32, 76 ... ... мерзiмдерiн осылашпа бiр мағыналы, шын мәнiнде дұрыс түсiну
қылмыстық iс жүргiзу заңында тұжырымдалған қылмыстық сот iсiн ... ... Атап ... ҚIЖК-тiң 8-бабында қылмыстық сот
iсiн жүргiзу мiндеттерiнiң бiрi ретiнде ... тез және ... ... ... ... iс жүргiзу мерзiмдерiнiң мәнiн мынаған
саяды:
-сот iсiнiң тез ... ... ету ... iсiнiң белгiлi бiр қарқынмен жүргiзiлуiн реттеудiң ұйымдық құралы.
Жоғарыда баяндалған ережелер ...... ... ... ... да ... iс жүргiзу әрекеттерiн орындау уақытын
шектейтiн iс ... ... бiр түрi деп ... ... Бұл айқындама М. М. Выдряның пiкiрiмен үйлеседi, ол iс жүргiзушiлiк
кепiлдiктерiнiң жалпы ... ... ... келiп, былай деп жазды: Жалпы
мемлекеттiк тұрғыдан алғанда iс жүргiзушiлiк кепiлдiктерiн сот төрелiгiнiң
қалыпты жүзеге асырылуын ... ... ... ... деп санауға
боладың [21, 157 б.].
Қолданылып жүрген ...... ... ... ... ... мерзiмдерi туралы жалпы норма жоқ екенiн дәлелдейдi. ... ... ... ... ... (54-бап), өткiзiп алынған мерзiмдi
қалпына келтiру туралы (45,56-баптар), iс жүргiзу мерзiмдерiн сақтау туралы
(55-бап), iс ... ... ... алудың құқықтық зардаптары туралы
(56-бап), қамауға алудың мерзiмдерi мен ... ... ... ... ... - ала ... мерзiмi туралы (196-бап), үкiмге шағымдану
мерзiмдерi туралы (399-бап) және т.б. дербес нормалар бар. ... ... ... ... ... ... регламенттеудiң жекелеген
элементтерi бар. Жалпы мен ... ... ... ... мәнi, орны және ... ... және ... бұзудың
қүқықтық зардаптарының қате түсiндiрiлуi мүмкiн. Соңғысы зандылықты ... ... ... ... ... кассациялық шағымды
берiлген он тәулiктiк мерзiмдi бұза отырып ... ... оның ... ... және ... ... сот ... үкiмнiң күшiн жою және оны
өзгерту үшiн тiптi нақты негiздер бар ... ... ... ... ... ... Нақ сондықтан iс жүргiзушiлiк
мерзiмдердi кепiлдiктер түрiне жатқызу оларға қылмыстық сот iсiн ... ... ... ету ... ... ... мән ... жүргiзушiлiк мерзiмдерiнiң қос ұдайылық табиғатына назар аударған Ю. ... пен ... ... осы ... тұрғысынан маңызды. Атап
айтқанда, олар былай деп жазды: ... ... да ...... ... асыру немесе iс жүргiзу шешiмдерiн қабылдау мерзiмдерiн,
сот iсiн жүргiзудiң жекелеген сатыларының мерзiмдерiн ... бiр ... ...... ... ... болып табылады, ал екiншi
жағынан, процеске ... ... ... ... ...... ... шараларының, сондай-ақ жалпы iс
бойынша iс жүргiзудiң ... ... ... ... ... ... ... (айыптау қорытындысымен, үкiммен, сот отырысының
хаттамасымен) танысу үшiн қатысушыларға берiлуге тиiс ... ең ... ... [22, 69 ... қолданбалы жай-жапсарлармен қатар iс жүргiзу мерзiмдерiнiң
жалпы мақсатын белгiлеудiң маңызы зор. Iс ... ...... ... ... iс жүргiзу мiндеттерiмен ... ... ... ғана ... ... ... ... мерзiмiмен
өзара байланыста шешуге бағытталған бiр түрi.
Егер жалпы ... ... заң ... ҚIЖК ... ол ... ... ... уақыттан заң тәртiбiмен күшi жойылғанға дейiн
белгiленетiн ... оның ... ... ... ... ... күшiн жоймаған жалпы Кодекс шегiнде белгiлеген. ҚIЖК қолданылатын уақыт
... ... ... ... оның ... ... қолданылатын
уақыт — сол категорияның жеке, қолданбалы көрiнiсi.
Сонымен, занда iс жүргiзу ... ... ... да ...... дер ... орындалуын қамтамасыз
ету. Мысалы, ҚIЖК-тiң 183-бабында прокурордың, ... ... ... ... ... жатқан кез - келген қылмыс туралы
арызды немесе хабарды қабылдауға және солар ... ... ... ... көзделген. Заң осы бөлiгiнде қылмыс туралы әрбiр хабарды
және арызды ... ... ... ... қарауын қамтамасыз ету
мақсатын көздейдi. Одан соң 184-бапта арыздар мен хабарлар қаралуға ... ... ... ... ... Бұл жердегi мақсат ... ... ... мен ... дер ... қаралуын қамтамасыз
ету.
Iс жүргiзу мерзiмдерiнiң негiзгi маңызы мынада, олар:
а) процеске қатысушылардың заңды құқықтары мен мүдделерiнiң сақталуын;
ә) сот iсiнiң тез ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
ететiн iс жүргiзушiлiк ерекше кепiлдiктер бередi;
Қылмыстық процесте жүйелеу функциясын орындауға бағытталған ... ... ... iсiнiң жүргiзiлуiне белгiлi бiр қарқын беретiн ұйымдық
құрал болып табылады.
... ... ... сот iсiн ... белгiлi бiр
уақыттың бәрiнiң бiрдей iс ... ... бола ... ...... ... өзге ... оқшаулайтын негiзгi
белгiлерге мыналар жатады:
lс жүргiзу мерзiңдерiн белгiлi бiр ... ... ... ... ... ... ... бөлiнген он тәулiктiк мерзiмнiң
өтiп кетуi соттың үкiмдi жүзеге асыруына ... ... ... ... ... ... бастап он тәулiк өткенге дейiн айыпталушыға
айып ... ... ... ... ... ... ... әкелiп
соғады) дербес заң фактiсi немесе күрделi заң құрамы элементтерiнiң бiрi
ретiңдең тану мүмкiндiгi. Iс жүргiзу ... ... факт ... тануға
себеп болатын құқықтық жағдай — iс жүргiзу қатынастарына ... ... ... мен ... ... болуы немесе доғарылуы
түрiндегi қүқықтық салдарлардың басталуы;
Заңмен белгiленген мерзiмдердi сақтау ... (ол ... сот iсiн ... ... ... бұзу деп бағаланады),
қажет болған ... ... ... ... ... мен қалпына келтiрудiң ерекше тәртiбi;
Тергелiп жатқан қылмыстық iстiң категориясына байланысты мерзiмдердi
заңмен саралау.
... ... ... ... ... бөлiнедi. Түрлi
авторлар түрлi сараптама бередi, бiрақ бiрқатар сараптама негiздерi бiр-
бiрiмен үйлеседi. Осы жағдайға ... ...... мерзiмдерiнiң мына
түрлерге бөлiнуiн мүмкiн деп санаймыз:
1. Қылмыстық iс ... ... ... ... ... бойынша мерзiмдер мына түрлерге бөлiнедi: а) мерзiм-кез; ә) мерзiм-
кезең.
Мерзiм-кез әрдайым iс жүргiзу мерзiмдерi белгiленбеген ... ... ... ... ... ... бұл ... iс жүргiзiлетiн
уақытты көрсететiн ерекше терминология бойынша белгiлеуге ... ... ... мыналар ңкезң (мысалы, ҚIЖК-тiң 70-бабына сәйкес,
қорғаушы айып тағылған кезден бастап iске қатысуға жiберiледiң немесе ... ... ... ... алғашқы жауап алудың алдындағы кезден бастап
қорғаушымен жолыға аладың); кез ... сәтң ... ... ... ... ... ңсот сотталушыға нақтылау сұрақтарын жауап алудың кез келген
сәтiнде қоюы мүмкiнң); ңдереуң ... ... ... ... ... ... бұлтартпау шарасын қолданған кезден ... ... ... айып ... ... ... дереу
тоқтатыладың деп белгiленген; ҚIЖК-тiң 150-бабының 6-бөлiгi ... ... ... ... беруден бас тарту туралы белгiсi бар
қаулы тергеушiге, анықтаушыға, ... ... ... ... ... ... кiдiрiссiз терминi өзiнiң мәнi жағынан дереу
терминiне ... ... ... ... ... ... бұлтартпау
шарасы ретiнде қамауға алуды тандау туралы қаулы материалдары прокуратураға
түскен кезден ... алты ... ... ... ... ... тез ... терминiнiң мәнi соған ... ... ... 216-
бабының 2-бөлiгi бойынша қорғаушының қатысуын тез арада қамтамасыз ету
мүмкiн болмаған жағдайда тергеушi оның ... ... ... ... ... қамауға алынғаннан кейiнгi жиырма төрт ... ... ... ... ... ... ... (мысалы, ҚІЖК-тiң 203-
бабының 1-бөлiгi бойынша тергеу iс-әрекетiнiң хаттамасы тергеу iс-әрекетiн
жүргiзу барысында немесе ол аяқталғаннан кейiн бiрден ... ... ... ... алдында (мысалы, ҚIЖК -тiң 203-бабының 4-бөлiгi бойынша
тергеу iс-әрекетiнiң хаттамасында ғылыми-техникалық ... ... бұл ... ... ... ... ... адамдардың
хабардар етiлгенi көрсетiлуге тиiс); әлдебiр iс-әрекеттен ... ... -тiң ... ... ... ... зерттеудiң үлгiлерi сол
адамнан, бiрақ аталған iздер қалдырылуы мүмкiн жағдайлар туралы одан куә
(жәбiрленушi) ретiнде жауап ... ... ғана ... ... әлдебiр iс-
әрекетпен бiр мезгiлде (мысалы, ҚIЖК -тiң 206-бабының ... ... ... айып тағылған күн туралы хабарлайды және сонымен бiр
мезгiлде оған ... ... ... ...... кейiн (мысалы, ҚIЖК-тiң 213-бабының 4-бөлiгi бойынша еркiн
баяндау аяқталғаннан кейiн жауап алынып отырған ... ай); ... ... мәнi ... кейiн терминiне жақын (мысалы, ҚIЖК -тiң
362-бабының 1-бөлiгi бойынша төрағалық етушi дәлелдемелердi ... ... iске ... ... ... ... ... әлдебiр iс-әрекетке дейiн (мысалы, ҚIЖК -тiң 214-бабының 1-
бөлiгi бойынша тергеушi бiр iс бойынша шақырылған ... ... алу ... ... ... сөйлеспейтiндей шаралар қолданады); уақыт
шеңберлерi нақты жағдайда негiзге ала отырып белгiленетiн қандай да ... ... ... ... ... ... ҚIЖК -тiң ... 3-бөлiгi бойынша тергеушi уақытында келе ... ... ... ... арыз ... хабар келiп түскен анықтау органының
лауазымы жағынан жоғары қызметкерi жүргiзедi); кешiктiрмей (мысалы, ҚIЖК-
тiң ... ... ... ... ... ... бұл шараға қажеттiлiк жойылған кезде ... ... ... кез ... жағдайда тергеу аяқталғаннан кейiн кешiктiрмей
жояды); анықгалғаннан кейiн (мысалы, ҚIЖК -тiң ... ... ... етушi тараптарға iс үшiн мәнi бар барлық мән-жайлар анықталғаннан
кейiн сарапшыға жазбаша түрде сұрақ берудi ұсынады).
Мерзiм-кезеңдердi мынадай ... ... ... ... ... ... күнi ... ҚIЖК-тiң 209-бабының 2-бөлiгi бойынша айдап
әкелiнген ... айып ... ... күнi ... күндiзгi
уақытта, бiр күн iшiнде (мысалы, ҚIЖК -тiң 212-бабының ... ... алу ... ... ... жағдайлардан басқасында күндiзгi
уақытта жүргiзiледi; ҚIЖК -нiң 212-бабының ... ... ... ... күн ... ... ұзақтығы сегiз сағаттан аспауға тиiс; белгiлi бiр
уақыттан аспайтын мерзiмде (мысалы, ҚIЖК -тiң 134-бабының 1-бөлiгi ... ... ... ... ... ... ала ... органына
әкелгеннен кейiн үш сағаттан аспайтын ... ... ... ... ... ... бiр ... iшiнде (мысалы, ҚIЖК -тiң 136-бабының
2-бөлiгi бойынша ұсталу кезiнен бастап жетпiс екi ... ... ... ... іс ... ... белгiленген тәртiппен қамауға ... ... ... тандалуға тиiс немесе ол ... ... бiр ... ... ... ҚIЖК -тiң 222-бабының 13-бөлiгi бойынша
тұрғын үйдi тексеру тергеушiнiң қаулысы бойынша жүргiзiлуi мүмкiн, ... оның ... ... ... үшiн жүргiзiлген тексеру туралы бiр тәулiк
мерзiмде прокурорға хабарланады); белгiлi бiр тәулiктерден кешiктiрiлмей
(мысалы, ҚIЖК -тiң ... ... ... ... ... ... қолданылған кезден бастап он ... ... ... ... бiр сағаттарда (мысалы, ҚIЖК -тiң 212-бабының 3-
бөлiгi ... ... ... ... ... ... бiр сағат үзiлiстен
кейiн жалғастыруға жол ... ... бiр ... ... ... ... ... 5-бөлiгi бойынша қамауға алу мерзiмi қылмыстық заңда
көзделген бас бостандығынан айырудың ең ... ... ... ... бiр ... ... ... (мысалы, ҚIЖК -тiң 196-бабының 1-
бөлiгi бойынша қылмыстық iстер жөнiндегi алдын - ала тергеу қылмыстық iс
қозғалған күннен ... екi ай ... ... ... тиiс) ... өз тарапынан:
а) белгiсiз мерзiмдерге;
ә) ұзақтығы белгiлi мерзiмдерге бөлiнедi.
Белгiсiз мерзiмдер, әдетге, сот iсiн жүргiзудiң қандай да болсын ... ... ... әлдебiр кезеңiн көрсетедi. Мерзiмдердiң ең ерте және
ең кеш шектерi ... ... ... ... ... ... созылатынымен айқындалады. Мәселен, ҚIЖК -тiң 121-бабына
сәйкес заттай дәлелдемелер үкiм немесе iстi тоқтату туралы ... ... ... дейiнң iсте қалады, бұл жағдайда ең ерте ... ...... ... ... ... келетiнi, ал ең
жоғары мерзiм үкiм заңды күшiне енген уақытпен ... iстi ... ... ... белгiлi мерзiмдерге (немесе белгiлi мерзiмдер) мерзiм-
кезеңдер шегiнде ... ... ... ... ... ... дәл атап көрсетiлуi тән: сағат, тәулiк, апта, ай, жыл.
2. Мерзiм белгiлеу әдiсiмен ... ... ...... мынадай түрлерге бөлiнедi: а) заңмен белгiленген; ә) сот iсiн
жүргiзушi өкiлеттi адам белгiлеген.
Заңмен белгiленген мерзiмдер заң нұсқамаларын ... ... ... құқықтық жағдайына қарамастан ... ... ... ... Мәселен, ҚIЖК -тiң 184-бабына сәйкес қылмыс ... арыз ... ... ... ... анықтау органы ол түскен күннен бастап
жиырма төрт сағаттан кешiктiрмей шешiм ... ... ... ... қосымша мәлiметтер алу, құжаттарды немесе өзге материалдарды талап
ету, сондай-ақ өзге де iс-әрекеттер жүргiзу үшiн бұл ... он ... ал ... ... — бiр айға дейiн ұзартылуы мүмкiн, ол туралы
жиырма төрт сағаттың iшiнде прокурорға хабарлануға тиiс [28, 88 ... адам ... ... ... ... ... белгiленген
мерзiмдер секiлдi, шектеусiз емес. Бұл жағдайда ... ... ... шешiмдi қабылдауға өкiлеттi адам құқылы. Мысалы, ҚIЖК-тiң
153-бабында аудандық ... ... ... мен ... ... ... ... ұзартудың түрлi қүқықтары
көзделген: үш айға ... алты айға ... ... өзi ... ... ... мерзiмнен аса алмайтынын, бiрақ ең жоғары мерзiм шегiнде ... кез ... ... ... ... ... Iс жүргiзушiлiк кепiлдiктер жасалуына байланысты ... ... ... ... ... а) сот ... тез ... ә) процеске қатысушылар құқықтары мен заңды ... ... б) ... ... ... жүзеге
асырылатынының кепiлi.
Сот iсiнiң тез жүргiзiлуiнiң кепiлдiктерi ретiндегi мерзiмдер жалпы iс
жүргiзушiлiк ... бар ... ... ... Оларға мына
мерзiмдер жатады: қылмыстық iс ... ... ... шешу ... ... ... ... ең төмен мерзiм — ... төрт ... ең ... — бiр ай; ... және ... - ала ... мерзiмi (ҚIЖК -тiң 196,
285-бабы); iстi апелляциялық сатыларда қарау мерзiмi (ҚIЖК -тiң 399-бабы)
және т.т.
Процесске ... ... мен ... ... ... ... мерзiмдер, әдетте, адамның, сот iсiн ... ... ... ... бiр ... қатысты iс жүргiзу
әрекеттерiн орындауға бағдарланған. Бұл ... ... ... және ... алу (ҚIЖК -тiң ... ... айыптау қорытындысының
көшiрмесiн табыс ету (ҚIЖК -тiң ... ... ... ... (ҚIЖК -тiң 399-бабы) мерзiмдерi мен т.б. мерзiмдер ... ... ... ... ... ... ... қылмыстық процестi жүргiзуге өкiлеттi органдар мен ... ... ... үшiн ... жағдайлар жасау ... Бұл ... ... ... ... ... мерзiмiн ұзартуы
туралы прокурордың хабардар ету (ҚIЖК-тiң 285-бабы); қылмыстық iс қозғау,
iстi iс жүргiзуге қабылдау, анықтауды ... тұру ... ... ... ... ... ... ҚІIЖК-тiң 188, 50, 51-баптары)
сияқты және басқа мерзiмдер бар.
Iс жүргiзу ... ... ... одан әрi ... негiздердiң бәрiн түгел қамтымайтынын айта кету керек. Одан әрi
саралау iс жүргiзу мерзiмдерiнiң қылмыстық ... орны мен ... ... ... мен ұғыну үшiн алғы шарттар жасау үшiн қажет.
Iс жүргiзу ... ... мен ... ... ... ҚIЖК -тiң 56-
бабында регламенттелген. Жалпы ереже бойынша дәлелдi себептермен өткiзiп
алынған мерзiм ... ... ... ... ... ... ... iс жүргiзiп отырған судьяның қаулысымен
қалпына келтiрiлуi мүмкiн. Дәлелдi ... жеңу ... ... ... емес ... болуы мүмкiн, мысалы, ауыр ... ... ... ... және т.т. Осы ... орай егер ... немесе өзге құжат
мерзiм өткенге дейiн почтамен, жеделхатпен, ал қамаудағы адамдар үшiн — бас
бостандығынан айыру орыңдарының әкiмшiлiгi ... ... ... ... ... деп саналмайтыны туралы заң ережесiнiң зор ... ... ... ... ... штемпелi бойынша анықтауға болады [33,
73 б.].
Кейбiр iс жүргiзу ... ... ... көзделген мерзiмдер
ұзартылуы мүмкiн. өзарту негiздерi ҚIЖК-те жеткiлiктi түрде ... ... ... ... ... ала ... адамға
қамауға алу шарасын қолданудың) шұғылдығын дәлелдер ... ... ... ... ... ... ерекшелiгi — қылмыстық
процестi жүргiзушi адамдар өкiлеттiктерiнiң тандап ... ... ... алу шарасының қолданылуын аудандық, қалалық прокурор, оларға
теңестiрiлген әскери және өзге ... үш айға ... ... алады.
Мерзiмдi алты айға дейiн ұзартуға облыс прокуроры, оған ... мен ... ... ... (ҚIЖК -тiң 153-бабы).
Мерзiмнiң ұзартылуы қаулымен ресiмделедi. Бұл жағдайда қаулы алдын -
ала ... ... ... ... ... қабылданады.
Алдын ала тергеуде қылмыстық іс жүргізу мерзімін өткізіп алу.
Iс жүргiзу мерзiмдерiнiң мәңдiлiгi оларды өткiзiп ... ... ... құқықтық салдарлардың сипатынан айқын көрiнедi.
Сот iсiнiң шапшаң жүргiзiлуiнiң кепiлi ретiңде мерзiмнiң өтiп кетуiнiң
мынадай зардаптары ... ... ... ... ...... маңызының жойылуы мүмкiн.
Мәселен, ҚIЖК-тiң 399-бабында апелляциялық шағым жасау мен сот ... ... он ... мерзiмi көзделген. Шағым жасау мен
наразылық бiлдiру ... ... ... нәтижесi, мысалы, заңсыз
үкiмнiң күшiн жою және iстi жаңадан ... ... ... ... ... ... ... мерзiмнiң өтiп кетуi адамның үкiмге шағым жасау, ал
прокурордың—оған наразылық бiлдiру құқығынан айырылуын бiлдiредi.
2. Iске ... ... ... ... үшiн ... ... ... мүмкiн.
Мысалы, ҚIЖК -тiң 184-бабында қылмыс туралы арыздар мен хабарларды қарау
үшiн көзделген мерзiмдердiң өткiзiлiп алынуы ... ... ... ... ... ... ... бередi
(ҚIЖК 185-бап, 2-бөлiк).
3. Мерзiмнiң өткiзiлiп алынуы өзге iс ... ... ... үшiн ... ... Мысалы, жасырынып қалған айыпталушыны алдын - ала ... ... ... ... табу ... ... тергеушiнiң iс бойынша iс
жүргiзудi тоқтата тұруы мүмкiн (ҚIЖК -тiң 50-бабы).
Белгiленген мерзiмдердi бұзушыларға iс жүргiзушiлiк ықпал ету шараларын
қолдану үшiн ... ... ... ... ... сотта iстiң қаралуы
кезiнде белгiленген анықтау мен тергеу мерзiмдерiнiң дәлелсiз ... ... ... органы басшысының атына жеке қаулы жiберу құқығын бередi (ҚIЖК
-тiң 59-бабы) [2, 142 ... ... ... мен ... ... ... ... мерзiмдердiң өтiп кетуiнiң салдары бiршама өзгеше болады.
1. өз ... мен ... ... адамның iс жүргiзудегi жағдайы
мерзiмнiң өткiзiлiп алынуы салдарынан дереу өзгеруi мүмкiн. Ол ... ... ... ... ... ... 8-бөлiгiне сәйкес прокурор
айыпталушының қамауға алу мерзiмiн ұзартуға рұқсат бередi немесе өтiнiштi
қанағаттандырудан бас ... Егер ол ... ... ... ... аяқталғаннан кейiн дереу босатылуға ... Егер ... ... аяқталғанда айыпталушының одан әрi қамауда ұстау жөнiндегi шешiм
келiп ... ... ... орны ... ... оны өзiнiң
қаулысымен қамаудан босатады (ҚIЖК-тiң 153-бабының 9-бөлiгi).
1.Мерзiмнiң өткiзiп алынуы өкiлеттi орган тарапынан тәртiп ... ... ... ету ... ... ... соғуы мүмкiн.
Мысалы, ҚIЖК-тiң 158-бабына сәйкес сезiктi, айыпталушы, сондай-ақ куә мен
жәбiрленушi шақыру бойынша ... ... ... ... ... ... әкелуге) ұшыратылуы мүмкiн.
Пәрмендi прокурорлық қадағалаудың ... ... ... ... ... өткiзiп алынуының ерекше iс жүргiзушiлiк-құқықтық
салдарлары болуы ... ... ... мәнi ... ... ... ету шараларын қолдануы ретiндегi сол ... ... ... ... ... қатысушылардың құқықтары
мен занды мүдделерiне кепiлдiк беруге ... ... ... ұқсастығы көп.
2.Белгiленген iс жүргiзу мерзiмдерiнiң аяқталуы iс жүргiзу
әрекеттерiнiң жарамсыз, занды күшi жоқ деп танылуына ... ... ...... ... ... айырылады және олардағы
мәлiметтердi дәлелдеу мақсатында пайдалануға болмайды.
1. Өткiзiлiп алынған мерзiмдi қалпына ... ... ... ... ... орындалуы өткiзiлiп алынған мерзiмдi қалпына келтiру
туралы ... ... ... ... ... ... ... мерзiмдi қалпына ... ... ... бас ... ... ... ... жағдайда ол шешiмге
реттелетiн құқық қатынастарының әрбiр бөлiгi үшiн белгiленген тәртiппен
шағым жасауға, наразылық бiлдiруге ... ... ... ... ... мен анықтама органдарының
өзара қатынастары
Қылмыстық iс ... ... ...... ... ... басталады, оны жүргiзу барысында ... ... ... Ол үшiн заң шығарушы алдын-ала тергеудi және ... ... ... асыратын органдарға бiр уақытта тергеу әрекеттерi
мен жедел iздестiру ... ... ... бередi. Тергеу әрекеттерiн
жедел iздестiру шараларымен толықтыру-қылмыстың жайының, ... мен ... ... ... ... ... үшiн, келтiрiлген
залалдың қатерiн, қылмысты жасауға итермелеген жағдайларды ... және ... үшiн ... ... процессуалдық нысандарына жататындар: 1)
тергеушiнiң анықтау органына ... және ... ... ... ... беруi;
2) анықтау органының тергеушiге кейбiр тергеу әрекеттерiн жүргiзуде
қолқабыс тигiзуi;
3) анықтау ... ... ... дейiнгi тергеушiге
өткiзiлген iстер бойынша жедел – ... ... ... ... хабарландыру қағазын жiберуi.
Тергеушiнiң анықтау органына iздестiру және тергеу әрекеттерiн жүргiзу
туралы тапсырма беруi ... ... ... жүргiзу кезiндегi олардың
өзара қатынастарының аса ... ... ... ... табылады.
Сондықтан да анықтау органының тергеу мүдделерi үшiн жедел-iздестiру
мүмкiндiктерiн барынша ... ең ... ... ... өзi
болып саналады.
“Жедел-iздестiру қызметi туралы” ҚР заңына сәйкес жедел-iздестiру
шараларын жүргiзу негiздерiне жататындар:
1) қозғалған ... iстiң бар ...... ... тiкелей
шешу мүддесiнде жедел-iздестiру әрекеттерiн жүргiзудiң негiзi;
2) жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыратын органдарға белгiлi ... ... ... немесе жасалғанн құқыққа қарсы iс-
әрекеттердiң белгiлерi туралы. Сонымен бiрге, оны ... ... ... туралы (қылмыстық iстi қозғау туралы мәселенi шешу үшiн ... ... ... ... ... экономикасы мен экологиялық қауiпсiздiгiне қауiп-
қатер туғызатын жайлар және әрекеттер туралы;
б) анықтау, тергеу және сот ... ... ... ... ... тұлғалар туралы;
в) iз-түссiз жоғалған тұлғалар ... және ... ... осы ... 2 топқа бөлуге болады:
1) қылмыстық мәселелердi тiкелей шешуге бағытталған;
2) қылмыстық мәселелердi жанама шешуге бағытталған.
Тергеу тәжiрибесiне қылмыстық ... ... ... әртүрлi нұсқалары кездеседi. Айта кетсек, тергеушi мен жедел
қызметкердiң өзара қатынасы ... ... ... жүргiзу барысында
жиналған материалдарды беру сәтiннен ... ... ... ... ... ... ... жедел-iздестiру жолымен
құжаттандырылып, олардың толық әшкерленуiне дейiнбередi.
Жедел-iздестiру iсiнде айқынсыз қылмысты жасаған күдiктi ... және ... ... ... ... ... Ол үшiн ... жиналған мәлiметер негiзiнде қылмыстық iс бойынша тергеудi жүзеге
асыратыны тергеушiмен келiсiлген iс ... ... ... ... ... ашу ... тергеу-жедел шаралар жоспары қосылады. Одан кейiн
барлық құжаттар жедел қызметкердiң тiкелей бастығымен келiстiрiлiп, осындай
iстi ... ... ... құқығы бар бастығы баяндалады. Соңғысы оған
ұсынылған материалдарды қарап, сараптайды, ... ... ... ... ... ... мен алғы ... жоспарын бекiтедi немесе бекiтпейдi.
“ҚР ұлттық қауiпсiздiк ... ... ... ... ҚР-ның
мемлекеттiк, әскери, экономикалық немесе экологиялық қауiпсiздiгiне қауiп-
қатер тудыратын жайлар және ... ... ... табу ... Бiрақ бұл мәлiметтер iшкi iстер органдарының жедел бөлiмдерiмен
барлау-iздеу жұмыстарын жүзеге ... ... да, өз ... ... объектiлерге жедел қызмет көрсету кезiнде де, ... ... ... ... ... ... ... сәйкес бұл мәлiметтер
тиiстi бөлiмдерiне берiлуi қажет.
Әдетiнше, жедел бөлiмнiң қызметкерлерi ... ... ... ... ... ... мен фактiлер туралы
ақпарат алып оны ... ... ол аз ... ... ... ... ... күмән туғызуы, оның тұлға тарапынан бұрмалануы мүмкiн
(қиялдап, арам ниетпен). Қорытындысында жедел қызметкер ... ... ... түзу ... жоқ ... ғана қалады, яғни кәсiби
жедел қызметкер ескеретiн, ... ... ... анық және ... ... ... ... Осыған байланысты жедел қызметкерге
келiп түсетiн ... ... ... табылуына қарай қайта тексерiледi,
сонымен бiрге бiр ғана ... ... ... ... үшiн ... ... қатынасы белгiленедi. Ол үшiн мыналар қажет: а)
тексерiлетiн тұлғаның қызметi iс-жүзiнде ... ... ... ... ... салынуын анықтау; ә) күдiктi ... ... ... деп ... және ол ... ... ... саралануы
мүмкiндiгiн белгiлеу; б) алғашқы мәлiметтердi растап ... ... ... ... алғы ... ... мәселенi дұрыс шешу үшiн қажет ... ... ... ... ... де ... жазылуына, тұлғалар мен фактiлердiң қоғамдық қауiптiлiгiне,
сонымен бiрге жұмыстың қажеттi көлемiне байланысты жедел қызметкер ... ... ... шараларының түрлерiн анықтайды.
Жалпы ереже бойынша алдын-ала жедел тексерудi жүзеге асыратын жедел
қызметкер ... ... ... ... мiндеттi, сонымен бiрге тиiстi
жедел-қызметiн құжаттарда жүргiзiлген немесе ... ... ... ... Осы ... барысында алынған бұл құжаттар
мен басқа да жоспарлар алдын-ала жедел тексеру ... ... ... ... iсi ... ... ... байкотпен
аяқтайды, онда ол тексеру мақсатына жете алғандығын (қылмыстың алды алынды,
қылмыс құрақталды немесе ашылды) жасырынған қылмыскердiң ұстағандығы немесе
iз-түссiз ... ... ... ... да ... шешiлгендiгi көрсетiледi. Егер мақсат орындалса және ... ... ... ... iстi ... бойынша рұқсат
алынса, онда сол бастықтың жазбаша нұсқауы бойынша ол ... ... ... ... ... ... ... объектiлерiнiң
құқыққа қарсы құқығының алдын-алу, сонымен бiрге қылмыстық ниеттердi,
қылмысқа ... ... ... үшiн пайдаланушы аяқталуы мүмкiн.
Құқық бұзудың нақты ... бар ... ... ... арқылы кiнәлiлердi жауапқа тарту үшiн де пайдалануға ... ... ... ... ... ... ... да қылмыстар бойынша тергеу жүргiзуде ... ... ... ... нысаны болып табылады. БҮл нысанның
мүмкiндiктерi мыналармен анықталады:
1) тапсырмалардың өз шектерiмен;
2) тергеушiнiң өндiрiсiнде жатқан ... ... ... ...... заңында тапсырмалардың шетерi туралы ... жоқ. ... ... ... қылмыстар бойынша тергеу
жүргiзу барысында мүмкiндiктердi аса ұтымды ... үшiн өз ...... ... ... амалдарын тiкелей орындайды, ал ... ... ... ... ... асырумен ғана айналысады.
Өзара қатынас қажет болған жағдайда, тергеушiдегi iстер бойынша тергеу
амалдарын жүргiзу үшiн анықтау органның қызметкерлерiн ... ... ... тартудың арқасында тергеу амалдарын жүргiзудiң жылдамдығы және
жеделдiгi қамтамасыз ... ол ... ... ... және ... ... ... көлемiн белгiлеу мақсатында дәлелдемелердi
жинау ... жол ... ... сөз. ... ... айта кету керек,
тергеушiнiң өндiруiнде жатқан iстер бойынша тергеу ... ... ... жеткiлiксiз негiздерде анықтау органдарының қызметкерлерiмен
орындалады. Мұндай тәжiрибенi ... ... ... өйткенi сол немесе
басқа тергеу амалдарын жүргiзу туралы тапсырмалар ... ... ... ... жұмысынан айналыспау үшiн ғана бередi. Мұндай
тәжiрибенi ... ... ... ... ... тек терiс
пайдаланушылық десек қателеспек едiк. Жедел қызметкерлердiң мұндай
тапсырмаларды ... ... ... ... ... ... ... тергеушiлер жедел қызметкерлерге сол немесе басқа тергеу
амалдарын жүргiзудеi тактикалық ой-пiкiрлермен тапсыратыны аз ... ... ... ... ... ... ... өздерi
белсендiлiк танытатын, таза тез және тиiстi санада орындайтыны тән сипат.
Анықтау органдарына ... ... ... ... ... ... деп олардың iздерiнiң прооцессуалдық өкiлеттерiн
пайдалану шектерiн де ... ... ... ... алдын-ала тергеуге
танысуға анықтау органдарының да ұтымды тартуға қол жеткiзуге ... ... ... ... ... да қызметкерлердi орындауға зиян
келтiрмейдi.
Тергеу амалдарына қатысты айтар болсақ, оларды жүргiзу үшiн ... ... ... жатқан iстермен шешiлетiн мәселелердiң нақты
жағдайларына қатысты тапсыра алады. Тәжiрибеде бұлардың үлес салмағы едәуiр
жоғары. Айта ... ... ... алу анықтау органдарының
қызметкелерiмен зерттелген ... ... ... 76% ... жауап алу – 42,3% бойынша, тiнту – 17,2% бойынша ... ... ... ... да ... ... ... амалдарын
жүгiзу барысында тергеу амалдарын тез арада жүргiзу қажеттiлiгi туындайды
және сонымен бiрге тергеушiмен тез арада ... ... одан ... ... ... ... [34, 113 б.].
Осындай жағдайда анықтау органының қызметкелерi тапсырманың ... ... ... ... бiрақ оған баланысты тергеу
амалдарын жүргiзуге құқылы ма ... ... жоқ ... ... ... ұғыну қиын емес. Мәселен,
тергеушiнiң пәтер ұрлығымен айыпталушының қылмысқа ... ... ... ... ... жедел қызметкерлер олардың бiреуi
ұрланғанда өткiзу ... ... ... тұлғаны ұстау және оны тiнту
қажеттiгi күмән туғызбайды. Ал, егер олар тергеушiмен байланыс орнату ... одан ... ... алу үшiн мүмкiндiктер iздей бастаса, онда осы
уақыт арасында қылмыскер ... ... ... ... ... сонымен байланысты сол
немесе басқа тергеу амалдарын жүргiзудiң себептерi туралы жедел қызметкер
анықтау органының басшысы ... ... ... ... ... өз ... ол саты бойынша орындалған тапсырмаларға қатысты
барлық материалдармен бiрге ... ... Осы ... қана ... ... ... [35, 83 ... келе, тергеушi анықтау органына өзiнiң ерекше құзiретiне
жататын тергеу амалдарын жүргiзудi тапсыра алмайды. ... ... ... ... анықтау органына тапсыруға құқылы. Анықтау органының
қызметкерi – ... ... ... – өз құзiретi шеңберiнде
тапсырмада көрсетiлмеген, ... ... ... ... ... жасауға
құқылы. Егер тергеушiмен тез арада байланысты орната алмаса және ... ... ала ... ... ... ... ... жеке тергеу амалдарын жүргiзуге қолғабыс
етуi – бұл тергеушiнiң өзiмен орындалатын процессуалдық ... ... ... ... ... ... мұндай көмек көрсету
қажеттiгi оған жалғыз өзiне шынымен аталған тергеу амалын ... ... ... ... ... ... ... органының тергеушiге қолғабыс ету
мыналардан көрiнiс табады:
1) жеке тергеу амалдарын ойдағыдай жүргiзу шараларын қамсыздандыру;
2) тергеушiмен жүргiзiлген жеке ... ... ... ... ... жеке тергеу амалдарын жүргiзуге қатысу үшiн ... ... ... ... ... ... жеке ... амалдарын тиiстi орындау
үшiн қажеттi ғылыми және техникалық құралдарын ұсынылуы;
5) тергеушiге жеке тергеу амалдарын жүгiзу мүмкiндiгiн қамтамасыз ... ... ... ... шараларын қолданылуы;
6) жеке тергеу жолдарын жүргiзудiң тиiмдiлiгiн арттыруға бағытталған
жедел-iздестiру шараларын өткiзу.
Аталған нысандардың әрқайсысын жеке-жеке қарайық:
1) Тергеушiмен тергеу ... ... ... шарттарын қамтамасыз
ету бойынша шараларды анықтау органының ... ... ... бұл ... ... оқиға болған жердi аудандық анықтау органдарының қоршауы және
түзетуi. ... ... ... ... келгенге дейiн
туындайды, ал мұндай қолғабыс тигiзудiң дер ... ... ... табылуы және алуы үшiн және iс үшiн маңызды ... ... үшiн ... жағдайларды туындатады. Полиция
қызметкерлерi тарапынан оқиға болған жердi ... және ... ... ... ... ... дәлелдемелердiң жоғалуына немесе
жоқ болуына әкелiп соғар.
- Тiнту жүгiзiлетiн тұрғын үйдi, ғимаратты немесе басқа жайды қоршау.
БҮл шаралар тұлғаның тiнту ... ... ... ... кедергi
жасауға, сонымен бiрге тәркiленетiн объектiлердi мүдделi тұлғалардың
жасырын алып шығуға, құрту мүмкiндiктерiнiң алдын-алуға бағытталған.
Осындай қолғабыс тигiзу туралы талаппен ... ... ... ... және ... кезiнде өтiнiш жасайды.
- Абақтыдағы айыптыны тергеу экспериментiн жүгiзу жолымен оның
мәлiметтерiн тексеру мақсатында ... ... ... ... ... ... оның ... басқа да тергеу амалдарын жүргiзу
базасында алып жүру және т.б.
2. Тергеушiмен жеке ... ... ... жедел қызметкердiң
тiкелей қатысуы. ҚР-ның Қылмыстық iс жүргiзу ... ... ... ... ... тiкелей қатысуы үшiн анықтау ... ... ... ... тiкелей нұсқаулар жоқ. Сол немесе басқа
тергеу амалдарын жүргiзуге қатыса отырып, анықтау органының ... осы ... ... ... ... ... ... сол немесе
басқа тергеу амалын жүргiзуге анықтау органы қызметкерлерiнiң қаншалықты
белсендi ... ... ... ... тергеушiнiң атынан
толтырылуы керек.
3. Жеке тергеу амалдарын жүргiзуге қатысу үшiн ... ... ... үшiн ... ... ... ... Мұндай мамандар
ретiнде көбiнесе сарапшы-қылмыскер танушылар танылады. ... ... ... ... ... жердi тексерудi жүргiзу кезiнде пайдалы.
Тергеушiнiң ... ... ... ... бiлгенмен, маман-
қылмыскертанушы қашанда iс-бойынша дәлелдеме бола ... ... ... ... ... ... және алу ... ғылыми-техниканың
құралдарын аса тиiмдi қолдана алады Одан басқа, ... ... ... болған орынды жете зерттеп, жазу үшiн қажет уақыты едәуiр
үнемдейдi.
Қолғабыс көрсету ... ... ... орын жол ... ... Олар жол-көлiк оқиғасы iстерi бойынша оқиға ... ... әр кез ... ... ... ... жеке ... амалдарын тиiстi орындау үшiн
қажеттi ғылыми және техниканың құралдарын ұсынуы. Тәжiрибеде ғылыми ... ... ... Тәжiрибеде ғылыми және техникалық құралдар
жеке тергеу амалдарын жүргiзу барысында ... ... ... ... ... ... оларды тергеушiнiң де тiкелей
пайдаланатын кездерi ... ... ол ... ... сол немесе басқа iздестiру құралдарын беру туралы өтiнiштер
жасайы, әсiресе тергеушiлер жинақтау ... ... ... ... ... Сол ... басқа тергеу амалын жүргiзу үшiн
тергеушiге шаруашылық мақсаттағы заттар мен құралдар (күрек, қайла ... ... ... қалуы мүмкiн. Мұндай жағдайда анықтау ... ... ... ... ... Тергеушiге жеке тергеу амалдарын жүргiзу мүмкiндiгiн қамтамасыз ету
мақсатында ... ... ... ... ... ... осы ... аса кең тараған нысаны болып айыптыны және ... ... ... келмеген жағдайда ерiксiз түрде алып келу
саналады Ол анықтау органының қызметкерлерiнен ... ... және ... ... ... конституциялық деңгейде бекіте отырып, ... ... ... ... ... заң» ... ... Осылайша, прокуратураның және оның жоғары қадағалауының
мәртебесін конституциялық ... ... ... ... ... ... билік органдарының арасындағы орнын бұдан да ... ... ... «Прокуратура туралы» заңға қатысты өзгерістер мен
прогрессивті толықтыруларды енгізуге бағытталған ... ... ... болғанын атап өткен жөн:
– Концептуалдық деңгейдегі жетістіктердің бірі - ... ... ... ... мен ... ... арналған тараудың пайда болуында азаматтардың
құқықтары мен ... ... ... ... ... ... қызметін бағалайтын
критерийі болуы тиіс. Сондықтан, осы мақсаттарға қол ... ... ... ... мен ... ... қорғау
аясына әкеліп, осы бағыттағы потенциалын, әуелі ... ... ... де ... азаматтар мен топтардың
(мүгедектердің, зейнеткерлердің, ... ... ... ... болуы, солардың
пайдалары үшін сотқа талаптық арыз беруі өте қажет.
Конституциялық Кеңес пен сот ... ... ... ... ... ... ... мен Президент актілеріне
қайшы келетін заңдар мен құқықтық актілерге наразылық ... ... ... әрі ... жоя ... ... ... дамытудың концепциясы сот тәуелсіздігін
нығайтумен үндес екендігі анық. Алайда, сот ... ... ... ... қорғау жүйесін, соның ішінде
прокуратурамен әсіресе тығыз байланыссыз әрі ... ... ... ... ... мен соттың өзара әрекеті-орта кәсіби мақсат заңдылық пен
құқық қорғау қызметінің тиімділігін ... ... ... ... ... ... ... функциясын неғұрлым күшейту арқылы,
яғни қылмыстық істердің ... ... мен олар ... ... ... ... көп көңіл қоюды ұсынатын пікірлердің залалы
заңдылық пен тұлғаның құқықтарын қорғау қызметін шет ... ... ... ... келтірері сөзсіз. Прокурор айыпты қолдауы арқылы
процестің жарыспалылығын қамтамасыз етеді-деген көзқарастан бас тартатын
кез ... ... ... іс жүргізудің сайыскерлігін қадағалауы тиіс.
Прокуратура қызметін ұйымдастырудың маңызды элементтерінің ... ... ... мен рационалдығын өсіретін жоспарлау болып табылады.
Алайда, ... ... ... ... ... ... кемшілігіне келсек, жоспар ... ... ... ... ... әр кез ... ... Жоғары тұрған
прокуратуралар төменгілерінен түрлі тапсырмаларды беру құқығын пайдаланып,
соңғыларының ... тыс ... ... ... ... ... ... тиімділік жөнінде айтуға болмайды, өйткені:
Біріншіден, жоспардан тыс тапсырманың атқару мерзімі әр кез ... оның ... ... ... ... қамтамасыз ету
формалдық сипатымен сапасыз болары анық.
Екіншіден, жоспардан тыс тапсырманың ... ... ... сай келмеуіне байланысты жасалып ,қадағалау мақсаттарын
іске асыруға тиісті бағыттарын шет қалдырады.
Үшіншіден, жоспардан тыс тапсырмаларды бәрібір атқару ... ... ... ... ... әрі ... ... байланысты
олардың да атқарылу сапасына кері әсер етеді.
Осы аталған барлық мәселелер дипломдық жұмыста өз шешімін тапқан.
Қолданылған әдебиеттер ... ... ... Конституциясы. - Алматы, 2009. – 40 б.
2 Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі. - ... ... ... ... М., ... ... С.К. Прокурорский надзор в Казахстане. - Алматы, 2004. ... ... ... В.П. ... надзор: Курс лекции. - М.: Норма, 2006.
- 288 с.
6 Альдекеев А.А. История становления и развития ... ... ... - ... ... университеті, 2002. - 120 с.
7 «Прокуратура туралы» ... ... 1995 ж. ... №2709 Заңы // ... ... - Қазақстан Республикасының
электрондық жүйеленген нормативтік құқықтық актілерінің жиынтығы.
8 Ласкина Н.В. Прокурорский надзор. - М.: Юстиции форм, 2006. – 224 ... ... И.Ж. ... как ... ... становления
демократического правового государства и роль прокуратуры в ее обеспечении
// Заң және ... - 2007. - №5 (87). - С. ... ... Р.Т. На ... ... прокуратура была и остается
правозащитным органом // Закон и ... - 2002. - № 3. - С. ... ... Ш.М. ... ... ететін заңдылықтың жаңа
парадигмасы // 10 лет УПК РК: состояние, проблемы и ... ... ... стола. ҚазҰУ-нің хабаршысы. Заң сериясы. - Алматы.
- 2008. - №2 (46). – Б. 16-18.
12 Ибраева А.С. Теория государства и ... ... ... 2-е изд. ... и изм. - Алматы: Жеті жарғы, 2006. - 424 с.
13 Атаманчук Г.В. Теория государственного ... курс ... ... ... - 4-е изд., ... - М.: ... 2006. - 584 с.
14 Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: учебник для
юридических ВУЗов и ... / ... К.Ф. ... - М.: ... - 440 ... ... И.Ж. Координаторская функция прокуратуры ... // ... - 2001. - № 2. - С. ... Шарипов Ш.М. Сот пен прокуратураның арасында қылмыстық қудалауды
шектеу мәселелері // Конституционно-правовые и ... ... ... реформ в условиях модернизации казахстанского
общества: матер. науч.-теорет. конф. - Алматы: КазГЮУ, 2007. - 492 ... ... А.Д., ... В.Г. Работа прокурора по общему надзору. -
М., 1974. - 271 с.
18 Нарикбаев М.С., Утибаев Г.К., Алиев М.М., ... ... ... ... учебное пособие. - Алматы: КазГЮУ, 2002. - 384 с.
19 Винокуров Ю.Е. Прокурорский ... ... Изд. 3-е., ... ... - М.: ... 2001. - 352 ... Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Общая часть:
Академический курс / ... ... - ... Жеті ... ... ... 1. - 424 ... Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекции. - М.: ... 2006. ... ... Проблемы эффективности прокурорского надзора / под ред.
К.Ф. Скворцова. - М.: ... ... 1977. - 160 ... ... В.К. ... прокуратуры по предупреждению
преступности. (Научные основы). - М.: Юридическая литература, 1971. - ... ... К. Меры ... с ... ... ... ... основы деятельности органов прокуратуры в борьбе с
правонарушениями ... - ... ... 1975. - 208 ... ... право Республики Казахстан. Общая ... курс / под. ред. ... ... вторая. - Алматы: Жеті
жарғы, 2005. - 432 с.
26 ... М.Л. ... в ... ... - М.: Госюриздат, 1948. -
175 с.
27 Жогин Н.В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием
уголовных дел. - М.: ... ... 1968. - 264 ... ... ... ... ... для студентов ВУЗов, обучающихся
по специальности «Юриспруденция» / под ред.
А.В. Ендольцевой, И.И. Сидорука. - 3-е изд., ... и доп. - М.: ... ... и ... 2009. - 431 с.
29 Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс: учебник.
- М.: Изд-во Эксмо, 2006. - 832 ... ... Х.У. ... процесс. Формы: учебное пособие для ВУЗов. -
М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. - 304 с.
31 Уголовный ... ... для ... / под ред. Б.Б. ... ... - М.: ... образование, 2008. - 591 с.
32 Советский уголовный процесс / под ред. ... Н.С., ... ... В.Г. и др. - Л.: ... ... ... 472 с.
33 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса.– М., 1968. -
Т.I. - 470 ... ... Ш.М. ... бұзушылыққа қарсы прокурорлық тиімді құралдар //
Участие Республики Казахстан в международном сообществе: международные ... ... Мат. ... ... конф., посвящ. 70-лет
со дня рождения и 45-лет ... и ... ... ... ... ... юридических наук, профессора
С.Н. Сабикенова. – Алматы: L PRIDE, 2009. - 313 с.
35 Утибаев Г.К. ... ... ... в ... учебное
пособие. - Алматы: КазГЮУ, 2004. - 204 с.
Нормативтік – ... ... ... Республикасының Конституциясы 30.08.95ж. Алматы, 2007.
2. ҚР-ы Президентінің ... ... ...... ... ... ... басты
мақсаты”. Егемен қазақстан. № 26 . 7 ... 2008 ... ... Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева ... ... на ... ... рывка вперед в своем развитии».
Казахстанская правда от 02.03.2006 г.
4. Указ ... РК № 80 от 30 ... 2006 г. “О ... ... по
реализации стратегии Казахстана до 2030 г”.
5. «Концепция правовой политики Республики Казахстан», ... ... РК от 20 ... 2002 ... № 949 ... Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. – Алматы, 2006.
7. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі. - Алматы, 2007.
8. ... ... сот ... ... мәртебесі туралы Қазақстан ... ...... 2007.
9. Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 1 қыркүйектегі ... ... ... ... ... ... ... /
Егемен Қазақстан. - 2000.
10. Алматы қалалық ... ... ... 2004 ... 12 ... арналған статистикалық мәліметі.
11. Комментарий к Конституционному закону Республики Казахстан ... ... и ... ... ... ... ... 2003.
12. Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 ... ... ... ... ... әлеуметтік және саяси жедел
жаңару жолында» / Заң газеті. - ... ... ... ... түсініктеме. Алматы. - Жеті
Жарғы. - ... ... ... туралы мемлекеттік бағдарлама» / Егемен Қазақстан.
1994.
15. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі. ... ... мен ... ... Р.Н. ... ... прокуратура органдары.
–Алматы: Дәнекер, 2000.
2 Нәлібаев А. ... ... ... ... құқығы.
Алматы: Дәнекер, 2000.
3 Алиев М.М. Прокурорский надзор РК. Оқу әдістемелік материалдары.
Жеті ... ... ... Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор. 3-і басылым. М., 2005.
5 Келдібаев М.Х., Огородников А.А. Прокурорский надзор. Оқулық. ... ... ... М.С., ... Ғ.Қ., ... М.М.. Қазақстан Республикасындағы
прокурорлық қадағалау. Астана, 2005 ж.
7 Прокурорский надзор//под.ред. В.И.Басков М., 1996г.
8 Бегалиев К.А. Прокурорский надзор за ... ... ... 2005 г.
9 Ибрагимов Х.Ю. Правоохранительные органы. Оқу әдістемелік құрал.
... ... ... ... Ю.И. ... мемлекеттер Достастығы елдерінің құқық
қорғау ... ... іс ... ... ... ... ... М., 2005, №1.
11 Бекбергенов Н.А. Правоохранительная система в РК. ... ... А.П. ... сроки в стадиях возбуждения уголовного
дела и предварительного расследования. М., ... ... ... қылмыстық iс жүргiзу құқығы. Жалпы бөлiм.
Б.Х.Төлеубекова. Алматы. Жетi Жарғы 2000ж.
14 Ташибаев І.Г. Қылмыстық iс жүргiзу. Қарағанда 1997 ж.
15 ... Л.М. ... ... ... ... г.
16 А.Жакишев. Криминалистикалык тактика. Алматы. 2001 ж.
17 Гинсбург А.Я. Криминалистическая тактика и методика ... ... ... ... ... ... В.Т., Якупов Р.Х., Дунин В.А. Процесуальные документы, ... ... ... в ... судопроизводстве. Омск, 1973.С. 19.
19 Якупов Р.Х. Уголовно-процессуальные сроки в досудебных ... 1979. С.6-7.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 75 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Прокуратура органдарының жүйесі, құрылымы және оларды ұйымдастыру15 бет
Прокуратура органдарының экологиялық қызметiнiң құқықтық реттелуiнің жалпы сипаттамасы26 бет
Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының қызметін ұйымдастыру16 бет
Қазақстан Республикасындағы прокуратура органдарының жеке тұлғалардың құқықтық мәртебесін қамтамасыз етудегі рөлі48 бет
Қазақстан Республикасындағы прокуратура органдарының қылмыстық-процесуалдық қызметінің теориялық проблемалары257 бет
ҚР прокуратура органдарының конституциялық құқық негіздері24 бет
Еліміздегі прокурорлық қызметті ұйымдастыруды тиiмділеуде прокурордың құқықтық жағдайын анықтау67 бет
Жамбыл облысы прокуратурасында өндірістік тәжірибеден өту24 бет
Нотариат туралы 1997 ж. 14 шiлдедегі № 155-1 Қазақстан Республикасының Заңы38 бет
Педагогтар ұжымындағы құндылықтар жүйесі7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь