Қылмыстық құқықтағы қылмыстардың көптігі

КІРІСПЕ 3

1 ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ КӨПТІГІ 5
1.1 Қылмыстардың көптігінің түсінігі 5
1.2 Қылмыстардың көптігі және жеке қылмыстардың ара қатынасы 9
2 ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ КӨПТІГІНІҢ НЫСАНДАРЫ 15
2.1 Қылмыстарды бірнеше рет жасау 15
2.2 Қылмыстардың жиынтығы 20
2.3 Қылмыстардың қайталануы 31

ҚОРЫТЫНДЫ 42

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 50
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Дипломдық жұмыс қылмыстық құқықтағы қылмыстардың көптігінің мәселелеріне арналған.
1995 жылы тамыз айының 30-жұлдызында референдум жолымен қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясы тәуелсіз, егемен мемлекеттің конституциясының дамуының жаңа кезеңіне жол ашқан акт болып табылды. Конституцияның 1–бабына сәйкес «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады және оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі мен құқықтары, бостандықтарын құрметтеп қорғайды» [1]. Әрине, егемендік пен тәуелсіздікті іс–жүзінде толықтай тиянақты орнату процесі оңайлыққа түспей отыр. Республикамызда болып жатқан өзгерістер, күндегі апталық жаңалықтар, ауқымды кең тараған процестер, белгілі өскелең талап – талғамға сай өмір сүруге ынталандырып отыр. Осы жоғарыда айтқан мақсатқа жету үшін халықтың әл-ауқатын, жағдайын көтеруді, адамды өндіріске материалдық қызығушылық арқылы тартуды әр республика өз даму процесінде халықты құқықтық тұрғыдан қолдап қамтамасыз етуді басты бағдар етіп қойды. Қоғамдық қатынастарды реттеуші құралдардың бірі – заң саласы. Осы үлкен негізгі саланың өзекті бір арнасы – қылмыстық заң бұл тұрғыдан алғанда көп іс – қимылды талап етеді.
Қазақ КСР-нің 1959 жылы қабылданған Қылмыстық кодексінің нормалары өмірімізде орнын алған саяси, әлеуметтік, экономикалық өзгерістерге сай келмегендіктен, 1997 жылы шілде айының 16 – жұлдызында Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі қабылданып, ол 1998 жылы қаңтар айының 1 – жұлдызынан бастап заңды күшіне енді. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев “Жоғарғы заңды қорғауды қамтамасыз ете отырып, заңды сыйлайтын азаматтарды қылмыстан қорғауға жеке мән берілсін және заңға қарама қайшы іс-әрекет жасайтындарға билік пен заңның ең қатаң түрі қолданылсын”, – деп атап өтті [2, 3]. Сол себептен, қазіргі кезеңде негізінен республиканың мемлекеттік және қоғамдық өмірінің және заң бұзушылықпен күресті күшейтуге қоғамымыздың әр жүйесінің құқықтары мен бостандықтарына қол сұғушылықтың алдын алуға басты назар аударылуда. Осыған сәйкес, қылмыстық құқықтық шаралар өздерінің алдына қойған мақсаттарын заң қорғау органдарының қатаң заңға сәйкес қызмет әрекеттері арқылы жүзеге асырулары керек. Қазіргі кездегі қылмыстық заңды тереңірек білу үшін, қылмыстардың көптігі барысында дұрыс саралауды жүзеге асыту үшін қылмыстарды бірнеше рет жасау, қылмыстардың жиынтығы және қылмыстардың қайталануын дұрыс зерделеу қажет.
1998 жылы күшіне енген Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінде көптік қылмыстар 11, 12, 13 баптардың нормаларында көрініс тапқан [3].
Қылмыстық құқық ғылымында көптік қылмыстарға қатысты бірқатар еңбектердің болуына қарамастан, сот-тергеу тәжірибесі заң нормаларына терең және толық көлемдегі түсінікті талап етеді.
1 Казақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995ж./Юрист, 2009. - 44 б.
2 Қазақстан-2030. Өркендеу, қауіпсіздік және қазақстандықтардың әлауқатын жақсарту: Ел Басының Қазақстан халқына Жолдауы. – Алматы: 1997. – 93 б.
3 Казақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі 16 шілде 1997ж./Юрист, 2009. - 168 б.
4 А.М.Яковлев. Совокупность преступлений. Москва: Гос. Юрид. Изда-во, 1960. – 120 с.
5 Г.Г.Криволапов. Множественность преступлений по советскому уголовному праву. Москва: Академия МВД СССР, 1974. – 32 с.
6 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Под ред. Б.В.Здравомыслова. Москва: Юристъ, 1996. – 512 с.
7 Ю.А.Красиков. Множественность преступлений. Москва, 1988. – 96 с.
8 Е.А.Фролов, Р.Р.Галиакбаров. Множественность преступных деяний как институт советского уголовного права. Сверловск: «Уральский рабочий», 1976. – 20 с.
9 Советское уголовное право. Общая часть. М., 1974г. стр. 249-250.
10 Б.А.Куринов. Научные основы квалификции преступлений. Москва: Издательство МГУ, 1976. – 233 с.
11 В.П.Малков. Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному праву. Издательство Казанского университета, 1982. – 176 с.
12 Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім. Оқулық – Алматы: Жеті жарғы, 2001. – 352 б.
13 Маликова Ш.Б. Қылмыстық құқық теориясындағы қылмыстардың көптігі ұғымының кейбір сұрақтары //Материалы Международной научно-практической конференции «Реализация уголовной ответственности: история, современность и песпективы».31 марта-1 апреля 2005 г. – Алматы, 2005.
14 Малков В.П. Совокупность преступлений – Издательство Казанского университета, 19974г. – 308с.
15 Кузнецова Н.Ф. Значение преступных последствий для уголовной ответственности. – Москва: , 1958г. – 111 с.
16 Уголовное право. Общая часть / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. – Москва: ИНФРА М – НОРМА, 1998. – 516 с.
17 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР (1924-1986) – Москва: , 1987г. – 715 с.
18 Кригер Г.А. Квалификация хищения социалистического имущества – Москва: Государственное юридическое издательство, 1971г. – 125 с.
19 Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР по уголовным делам – Москва: , 1995г. – 819 с.
20 Маликова Ш.Б. Қылмыстық құқықтағы қылмыстарды бірнеше рет жасау мен жеке қылмыстардың ара қатынасының кейбір мәселелері// Казахстанский журнал международного права №3. – Алматы, 2008.
21 Кругликов Л.Л., Савинов В.Н. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, влияние на квалификацию преступлений – Ярославль, 1989г. – 153 с.
22 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть – Москва: Издательство БЕК, 1996. – 560 с.
23 Каиыржанов Е.И. Уголовное право. (Общая часть) – Алматы: Арда, 2006. – 248 с.
24 «Қылмыстардың бірнеше рет жасалуын және жиынтығын саралау туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 11 Нормативтік қаулысы / Юрист, 2009
25 Кругликов Л.Л., Савинов В.Н. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, влияние на квалификацию преступлений – Ярославль, 1989г.
26 Блум М.И. Понятие и призанки совокупности преступления. В сб.: Вопросы уголовного права и процесса. Рига, 1969. – 111-118 сс.
27 Стручков Н.А. Назначение наказания при совокупности преступлений. М., Госюриздат. 1957. – 165 с.
28 Ткешелиадзе Г.Т. Ответственность при совокупности преступлений по советскому уголовному праву. Автореф. канд. дисс., Тбилиси, 1961. – 34 с.
29 Уголовное право. Общая часть / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. – Москва: ИНФРА М – НОРМА, 2001. – 516 с.
30 Рогов И.И. Множественность преступлений // Уголовное право. Общая часть – Алматы: «Қазақ университеті», 2005. – 146-155 с.
31 Уголовное право. Общая часть. М., 2004г. С. 67
32 Г.Ф.Поленов. Уголовное право. Общая часть. Алматы, 2001г. С. 24
33 Ильмалиев Ж.Б. К вопросу о повышении роли посткриминального контроля в предупреждении рецидивной преступности//к 10-летию Уголовного, уголовно-исполнительных кодексов РК. Сборник Международной конференции. Алматы, 2007г. С.129-132
34 «Соттардың қылмыстардың қайталануы туралы заңдарды қолдануы туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2007 жылғы 25 желтоқсандағы № 8 Нормативтік қаулысы / Юрист, 2009.
34 «Қылмыстық жаза тағайындаған кезде соттардың заңдылықты сақтауы туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 1999 жылғы 30 сәуірдегі № 1 нормативтік қаулысы / Юрист, 2009.
35 «Бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарға түзеу мекемелерінің түрлерін тағайындау жөніндегі сот тәжірибесі туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 23 маусымдағы № 7 нормативтік қаулысы / Юрист, 2009.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
3
1 ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ КӨПТІГІ ... ... ... ... ... ... және жеке қылмыстардың ара ... ... ... ... ... ... ... рет ... ... ... ... ... ... ... ... ... Дипломдық жұмыс қылмыстық құқықтағы
қылмыстардың көптігінің мәселелеріне арналған.
1995 жылы ... ... ... ... ... ... ... Конституциясы тәуелсіз, егемен мемлекеттің
конституциясының дамуының жаңа ... жол ... акт ... табылды.
Конституцияның 1–бабына сәйкес «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық,
зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады және оның ... ... адам және ... ... мен ... бостандықтарын
құрметтеп қорғайды» [1]. Әрине, егемендік пен тәуелсіздікті іс–жүзінде
толықтай тиянақты ... ... ... ... отыр. Республикамызда
болып жатқан өзгерістер, күндегі апталық жаңалықтар, ауқымды кең ... ... ... ...... сай өмір ... ынталандырып
отыр. Осы жоғарыда айтқан мақсатқа жету үшін халықтың әл-ауқатын, жағдайын
көтеруді, адамды өндіріске ... ... ... ... ... өз даму процесінде халықты құқықтық тұрғыдан қолдап қамтамасыз
етуді басты бағдар етіп қойды. Қоғамдық қатынастарды ... ... – заң ... Осы ... ... саланың өзекті бір арнасы – қылмыстық
заң бұл тұрғыдан алғанда көп іс – ... ... ... КСР-нің 1959 жылы қабылданған Қылмыстық кодексінің нормалары
өмірімізде орнын алған ... ... ... ... ... 1997 жылы ... ... 16 – жұлдызында ... ... ... ... ол 1998 жылы ... айының 1
– жұлдызынан бастап заңды күшіне енді. Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаев ... ... ... қамтамасыз ете отырып, ... ... ... ... жеке мән ... және заңға
қарама қайшы іс-әрекет жасайтындарға билік пен ... ең ... ... – деп атап өтті [2, 3]. Сол ... ... ... ... ... және ... өмірінің және заң
бұзушылықпен күресті күшейтуге қоғамымыздың әр ... ... ... қол ... ... ... ... назар аударылуда. Осыған
сәйкес, қылмыстық құқықтық шаралар өздерінің алдына қойған мақсаттарын заң
қорғау органдарының қатаң ... ... ... ... ... ... ... Қазіргі кездегі қылмыстық ... ... білу ... көптігі барысында дұрыс саралауды ... ... ... ... рет ... ... жиынтығы және қылмыстардың
қайталануын дұрыс зерделеу қажет.
1998 жылы күшіне енген Қазақстан Республикасының Қылмыстық ... ... 11, 12, 13 ... нормаларында көрініс тапқан [3].
Қылмыстық құқық ғылымында көптік ... ... ... ... ... сот-тергеу тәжірибесі заң нормаларына терең
және толық көлемдегі түсінікті талап етеді.
Осыған орай, қылмыстардың көптігі мәселесін ... ... ... ... ... ... ... бәсекелестігінен
ажырату қазіргі таңда өзекті деп айта аламыз.
Диплом жұмысының мақсаты және міндеттері. Диплом жұмысының ... ... ... ... ... ... ... түрде
зерттеу.
Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу қажет:
- қылмыстық ... ... ... ... және ... белгілерді анықтау;
- қылмыстардың көптігінің нысандарын талдау және негіздеу;
- қылмыстардың көптігінің нысандарының ара ... ... ...... ... ... қылмыстық-
құқықтық нормаларды қолдану аясында қалыптасқан қоғамдық қатынастар болып
табылады.
Зерттеу пәні – ... ... ... ... ... нақты нормалары болып табылады.
Зерттеудің ғылыми-әдістемелік негіздері.
Дипломдық жұмыстың ғылыми-әдістемелік ... ... ... ... жеке ... ... Оның ... талдау, индукция, дедукция,
ұқсастық, салыстыру, жүйелі-құрылымдық, нақты ... ... ... ... ... ... әдіс және ... жұмысының тәжірибелік маңызы. Диплом жұмысында қылмыстық құқық
теориясындағы қылмыстардың ... ... ... талдауға ұмтылыс
жасалынған.
Жұмыстың құрылымы: кіріспе, екі тараудан, бес бөлімшеден, қорытынды мен
пайдаланылған әдебиеттер тізімінен ... ... ... ... КӨПТІГІ
1. Қылмыстардың көптігінің түсінігі
Бiр ғана тұлғаның бiрнеше рет қылмысқа баруы - қоғам үшiн аса қауiптi
болып ... ... ... ... ... қоғамдық
қатынастарға тиетiн зиян объективтi түрде анағүрлым арта түседi. Екiншiден,
бiр тұлғаның жасаған қылмыстары ... ... ... ... зиян келетiн қоғамдық қатынастардың қатарының өзі де кеңейе түсуi
мүмкiн. Бір ... бiр ғана ... ... ... ... өзі ... қылмыскердiң бойында тұрақты түрде қоғамға қарсы бағыт қалыптасқандығын
дәлелдейдi. Мұның өзі жағдайдың тең ... ... бұл ... ... ... ... қолданылуын талап етедi.
Бір адамның екі немесе одан да көп қылмыстық іс - ... ... ... саралаумен, кінәлінің жауаптылығын дараландырумен, сондай –
ақ жеке күрделі қылмыстарды қылмыстардың көптігінен ажырату ... ... ... ... қылмыстық жауапқа тартылуының ескiру мерзiмi өтпеген немесе
соттылығы ... не ... ... ... қылмыстық жауапқа
тартылу заңға сәйкес тоқтатылмаған екi не одан да көп ... ... ... ... көптігі деп танылады. Қазiргi қылмыстық
заңдар бойынша қылмыстардың көптігінiң төмендегiдей түрлерi ... ... ... ... жасалуы;
2) қылмыстардың жиынтығы;
3) қылмыстың қайталануы.
Қылмыстардың көптігінiң өзіне тән белгiсi бiр тұлғаның кемiнде ... яғни ... ... ... ... бар әрекеттер (немесе
жиынтықталған бiр әрекет) ... Ал ... ... ... ... тәртiп бұзушылық, сол сияқты, ҚК-тiң ... ... ... ... әрекетсiздiк қылмыстың көптігіне жатпайды.
Қылмыстық жауаптылықтың ескiру мерзiмi өтiп ... ... ... (алынып тасталған) заң бұзушылықтар да ... ... Бұл ... ... ... рет ... ... ҚК-тiң 11-
бабының 3-бөлiгiнде айтылған.
Сонымен қатар, қылмыстық-құқықтық салдар жоққа шығарылған әрекеттер де
қылмыстардың көптігіне жатпайды. Ол жағдайлар, атап ... ... ... ... ... ... ... шегiнен асуына (ҚК-тiң 66-
бабы), жәбiрленушiмен ... ... ... ... ... ... ... негiзiнде (ҚК-тiң 76-бабының 2-бөлiгi) немесе ҚК-
тiң Ерекше бөлiмiнде көрсетiлген жағдайларға орай (125, 165, 231, 233, ... ... ... ... ... қылмыс жасаған тұлғаның
қылмыстық жауаптылықтан босатылуы немесе ... ... ... ... ... ... теориясымен қарастырылған
да, қылмыстық заңнамада берілмеген.
А.М.Яковлевтің пікірі бойынша, ... ... ... ... ... қылмыстардың рецидиві және ... ... ... ... [4, 5 б.]. ... қылмыстардың
көптігінің ұғымын, оның белгілерін көрсету арқылы, яғни, «қылмыстардың
көптігі әрқайсысы ... ... ... ... ... ... екі ... одан да көп қылмыстық жазаланатын іс-қимылдарды жасауы»
деп берген [5, 6 б.]. ... ... ... ... алдыңғы
сотталғандығына қарамастан, адамның сот ... ... ... ... одан да көп қылмыстарды жасауын түсінеді [6, 285 б.]. Берілген
анықтамалар қарастырылатын ... тән ... ... – бір ... екі ... да көп ... жасауын ғана көрсетеді. Бұл белгі қылмыстардың
көптігінің ... ... ... болып табылады. Ю.А.Красиков ... ... ... ... ... бір ... бірнеше іс-
қимылдар арқылы бірнеше қылмыс құрамдарын жасауы»,- деп анықтаған [7, ... ... және ... ... ... ... ... заңмен қарастырылған бір адамның мінез-құлқындағы бірнеше құқық
бұзушылықтардың үйлесуі» [8, 8 б.]. ... ... ... ... ... ... тартылғанға дейінгі әртүрлі қылмыс
құрамдарының белгілері бар, ... ... ... ... ... ... емес, бір қылмыс құрамының белгілерін құрайтын ... ... ... ... ... үшін сотталғаннан кейін
кез келген басқа қылмысты жасауы» [9, 249 ... ... ... ... кейбір белгілер Б.А.Куриновтың
анықтамасында көрініс тапқан, яғни, қылмыстардың көптігі – адамның соттылық
жойылмаған және қылмыстық қудалаудың ... ... екі ... одан ... ... ... қамтиды [10, 159 б.].
В.П.Малков қылмыстардың көптігінің кең ... ... ... – егер де ... ... ... ... қылмыстық-құқықтық нәтижелер жойылмаған және қылмыстық істі қозғау
үшін процессуалдық кедергілер жоқ жағдайларда адамның бір ... ... ... ... тартылғанға дейін, немесе алдыңғы
қылмысы үшін сотталғаннан кейін, қайта қылмыс жасауын жатқызамыз» [11, ... ... ... ... ... болады.
- бір адамның екі немесе одан да көп қылмыстарды жасауы. Егер де, кінәлімен
жасалынған екі іс-қимылдың біреуі ... ... ... ... яғни ... ... ... қылық, маңызы шамалы іс-
әрекет болса қылмыстардың көптігі болмайды.
- қылмыстардың көптігі ... ... ... құрамдарының белгілерін
құрайтын, қылмыстық іс-қимылдардан тұрады. Қылмыстық іс-қимылдың дербестігі
оның объективтік және субъективтік белгілерінің ... ... ... – жеке ... ... ... белгілі бір қылмыс құрамының
болуын бідіреді. Бұл ... ... ... юридикалық белгілері
бойынша бір-біріне ... ... де, ... ... ... байланысты бір-бірінен ажыратылады. Қылмыстардың ... ... ... да, ... ... ... ... немесе
оқталу арқылы да түзіледі. Бұл жерде қылмыстардың көптігі ретінде тану үшін
бірінші аяқталған қылмыс, одан кейін ... ... ... ... яғни ... ... жасау кезектілігінің маңызы жоқ.
Қылмыстардың көптігі ретінде тек орындаушының ... ғана ... ... ... әрекеттерін де тани аламыз.
Айталық, қылмыстардың көптігі, егер ұрлықтың бір эпизодында кінәлі тікелей
орындаушы, ал ...... ... да ... қылмыстардың көптігіне енетін әрбір қылмыстардың қылмыстық-құқықтық
нәтижелері ... ... яғни ... ... жауаптылыққа тарту
мүмкіндіктерінің болуы немесе заңмен бекітілген тәртіпте соттылық алынбауы
немесе жойылмауы қажет [12, 53 б.].
Қылмыстардың ... ... ... және қылмыскердің жоғары
қоғамға қауіптілігінің, кінәлінің бойына ... ... ... ... ... ... бір ... ұстанымдардың заңи көрінісі
болып табылғандықтан, аталынған ... ... ... ... ... ұғым ретінде қылмыстардың көптігінің де болмауын
білдіреді. Сондықтан да, ... ... ... ... іс-
қимылдардың біреуіне байланысты қылмыстық-құқықтық нәтижелерді жоятын мән-
жайлар болған жағдайда болмайды.
Заңға сәйкес бұл ... ... ... жатқызылады:
1. Шын жүректен өкінуіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату;
2. Жәбірленушімен ... ... ... ... ... өзгеруіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату;
4. Ескіру мерзімінің өтуіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату;
5. Рақымшылық актісінің негізінде қылмыстық ... ... ҚР ҚК 77, 86 ... ... соттылықтың жойылуы және алынып
тасталуы;
7. ҚР ҚК Ерекше бөлімінің баптарында көрсетілген мән-жайларға сәйкес
қылмыстық ... ... (ҚР ҚК 125, 165, 231, 233, 234, ... 252, 259, 312, 326, 352, 363, 364, 372, 373, 375, 376, ... 381 бб. ... ... ... заңи салдарларды тудырады:
1. Заңи біртектес және әртектес қылмыстарды жасау кейбір ... (ҚР ҚК 175, 176, 177 б.б.) ... аса ... (ҚР ҚК
175, 177, 179 баптарының 3 бөлімдері) қылмыс құрамдарының белгілері
болып табылады. Қылмыстық кодексте қылмыстрдың ... ... ... аса ... белгісі ретінде бұрынғы соттылық
қана танылған. ... та, ... өз ... ... ... ... ... кінәлінің тұлғасын сипаттайды.
Ал жаза болса, адамның қасиетіне байланысты емес, қылмыс үшін
тағайындалады.
Қылмыстардың ... ... ... ... ... белгілері ретінде қарастырылады:
а) тек ұқсас қылмыстарды жасау ... ҚР ҚК 103 б. 3 б. ... 121 б. 2 б. «г» ... ... ұқсас, сондай-ақ бір объектілік және әртүрлі объектілік
қылмыстарды жасау ... – ҚК 175 б. 3 ... ... ... ... ... қылмыс құрамының
ауырлататын белгісі ретінде көрінеді:
а) тек заңи ұқсас қылмыстарды жасау барысында – ҚР ҚК 117 б. ... заңи ... ... ... ... ... – ҚР ҚК 103 б. ... «к» тармақшасы, 104 б. 2 б. «ж» тармақшасы;
2. Қылмысты саралауды ... ... ... бір адамды өлтіру
ҚР ҚК 96 б. 1 б. сараланса, осы ниет арқылы екі адамды өлтіру ҚР ҚК
96 б. 2 б. «а» ... ... ... ... ... ... ... топтамадан
көрінеді:
а) ҚР ҚК-нің 52, 54, 59 баптарының негізіндеқылмыстарды бірнеше ... және ... ... ... ... ... алғаш рет
жасаған адамға қарағанда, қатаң немесе ұзақ мерзімдегі жаза тағайындалуы
қажет;
ә) ҚР ... 58 б. ... ... ... бойынша жаза
тағайындау барысында жазаны толығымен ... ... қосу ... ... алады;
б) ҚР ҚК-нің 60 б. сәйкес, жазаны өтеу барысында, сондай-ақ ... ... ... сынақ мерзімі кезеңінде, жазадан ... ... ... ... және жазаны орындауды кейінге қалдыру ... ... үшін жаза ... жазаның берілген түрінің шегінде
толығымен немесе ішінара қосу қағидасы ғана ... Бас ... ... ... жазаны тағайындау барысында түзеу
мекемесінің түріне әсер етеді. Бұрын, бас ... ... ... ... адамдарға қатаң режимдегі, кейбір
жағдайларда ерекше режимдегі түзеу колониясы тағайындалады (ҚР ҚК ... ... ... ... ... да ... қылмыстарды жасағаннан
кейін ғана жасалына алады – ҚР ҚК 358 б [13, ... бір ... екі ... ... қылмыс істеуі, оның қоғамға
қауіптілігінің ... ... ... ... ... қоғамға
қауіптілік деңгейі құқықпен қорғалатын ... бір ... ... ... ... ... байқалады. Басқа жағдайларда қылмысты ... ... ... ... ... ... тұрады.
Қылмыстардың көптігі - жалпыланған қылмыстық құқықтық түсінік және ол
ҚР-ң қылмыстық заңнамасында берілмегенмен де, ... ... ... ... ... ... бір ... екі немесе одан да көп қылмыс жасауы;
2) бірінен соң бірі ретімен ... ... әр ... ... қылмыстық құқықтың салдардың қалуы.
Бірінші белгі – қылмыстардың ... ең ... ... ... ... ... егер де ... (екі) әрекеттің біреуі кінәлі
оларды жасаған кезде қылмыс болып саналмаса.
Бір адамның екі немесе одан да көп қылмыс ... яғни ... ... жеке ... ... ... Бірнеше қылмысты жасауды біз көптіік деп
санаймыз. Мысалы, кінәлі екі жай қылмыс ... ... ... ... ... бойынша заңды түрде ұқсас немесе ұқсас емес болады.
Заңды түрде ұқсас деп ... ... және ... ... бірдей қылмыстарды айтамыз.
Ал заңды түрде біртектес қылмыстарды көбінесе ерекше белгілері бойынша
ажыратады, бірақ олар ... ... ... ... (бап,
пункт, бөлік).
Заңи біртектес емес деп мына ... ... ... Олар ... белгілері жақын және қылмыстық нормалардың әрқайсысында көрсетілген
(бап, бөлік, пункт).
Осы қылмыстардың сәйкес ... ... ... ... ... және ... байланысты қылмыстық заң әр ... ... ... ие ... көптілігінің екінші белгісі - рет-ретімен екі немесе одан
да көп қылмыс жасауын айтамыз. Ретімен ... бұл ... ... ... ... Яғни әр ... ... белгілі уақыттың болуы.
Уақыттың үзілуі созылмалы болмауы керек, бірақ бұл ... бір ... ... ... ... ... ... - әр қылмыстан кейін келтірген ... ... ... яғни ... ... тек қылмыстар немесе
кінәлінің әрекетіне нақты жаза ... ... ... ... ... бұл бір ... ... ретімен жасалған
кінәлінің әрекетін айтуға болады.
1.2 Қылмыстардың көптігі және жеке қылмыстардың ара қатынасы
Жеке ... ... ҚР ҚК 9б. 1б. ... ... жеке ... ... заңмен жазалау қатерімен тиым салынған, қоғамға қауіпті іс-әрекет
түсіндіріледі. Бірақ та, ... ... заң ... заң ... құру
барысында бірнеше қылмыстық іс-әрекеттерді біріктіріп, бір қылмыс ... ... ... ... ауырлататын белгілерді
белгілейді. Яғни, жеке қылмыстарды жасауға қылмысты істеу ... ... ... ... ... ие ... ... қоғамға қауіпті іс-әрекет
көмектеседі.
Осы айтылғандардың негізінде жеке қылмыстарды екі топқа ... ... ... ... бір ... ... бір ... және бір нәтижені туындатын қылмыстар ... ... ... бұл ... жеке ... жай қылмыстар деп аталынады да,
қылмыстардың ... ... ... ... ... қылмыстарға өзінің табиғаты немесе заңда көрсетілінуіне
байланысты, екі немесе одан да көп объектілері бар, ... ... іс ... ... ... ... ... туындататын қылмыстар
жатады. Қылмыстық заңда бұндай ... аз ... ... да ... ... ажырату мәселелері теория тұрғысынан да, ... ... ... да ... ... ... ... негізі ретінде ғалымдар қылмыс құрамдарының
сипатталу әдісінен қылмыстық іс - әрекеттің немесе нәтиженің ... ... ... ... ... толық жіктелінуін В.П.Малков берген [14, 16 б.].
Күрделі жеке ... ... ... ... ... ... ... әрекеттермен жасалатын қылмыстар;
- балама нәтижелерді туындатқан қылмыстар;
- жалғаспалы қылмыстар;
- созылмалы қылмыстар;
- қайталанған әрекеттермен жасалынатын қылмыстар;
- екі әрекет ... ... ... ... ... бар ... ... Құрамдас қылмыстардың ең ұтымды ... ... ... ... алып ... әрқайсысы дербес жай
қылмысты білдіретін, екі ... одан да көп ... ... [15, 117 б.]. ... ... ... құрамдас
қылмыстардың келесі түрлерін ажыратады: 1) заңда көрсетілінуіне байланысты
құрамдас ... 2) ... ... ... ... ... топтағы, яғни әртектес қоғамға қауіпті іс-әрекеттерден тұратын
қылмыстарға, мысалы, өкімет өкіліне не болмаса ... ... ... ... ... ... ... тәртіпті бұзуды тойтаратын
басқа да адамдарға қарсылық көрсетумен байланысты жасалған бұзақылық
жатады.
Екінші топтағы ... ... ауыр ... ... әдісі немесе
сатысы болып табылатын, қоғамға аса қауіпті емес қылмыс, дербес іс-әрекет
сипатын ... да, ... ... ... ... ... теориясында бұл қылмыстардың сіңірілуі деп аталынады. Мысалы, тұрғын-
жайға заңсыз кіру арқылы жасалынған ұрлық, егер де ұрлық ... ... ... [16, 114 ... ... қылмыстардың көптігінен басты айырмашылығы,
кінәлі жасалынған екі іс-әрекетті де қамтитын, қылмыстық заңның бір ... бір ... үшін ... ... қылмыстарға балама әрекетер арқылы ... ... ... ... мынада: баптың диспозициясында көрсетілген
әрекеттің (әрекетсіздіктің) кез ... ... ... ... болуын
тануға жеткілікті болып табылады. Мысалы, ҚК 259б. 2б. бір қылмыс ... ... ... заттарды немесе жүйкеге әсер ететін ... ... алу, ... ... сақтау, сондай-ақ заңсыз
дайындау, қайта ... ... ... ... бір ... бірнеше
әрекеттерді жасаудан бастап аяқталған деп танылады. Егер субъект ҚК ... екі ... ... ... ... да, ... ... немесе жүйкеге әсер ететін заттарды заңсыз алып, ... ... ... жаңа қылмыс жасаған деп есептелмейді.
Балама нәтижелермен қылмыстар да жеке қылмыстардың қатарына ... ... ... ауыр зиян ... ҚК 103б. 1б. ... ... бірнеше зардаптарды – көруден, естуден, сөйлеуден, қандай де
болмасын мүшеден айырылуды ... ... ... ... ... түсінігі КСРО Жоғарғы сот
пленумының 1929ж. 4 ... ... және ... ... және ... ... шарттары туралы» қаулысында берілген
[17, 478 б.]. Осы ... ... ... ... ... ... және ... бойынша жеке қылмысты құрайтын ұқсас қылмыстық іс
- әрекеттерден тұратын қылмыстар.
Егер де, тұлға кезектілікпен бір ... ... ... тұншықтырса,
уландырса, атса, ол ұқсас емес, біртектес әрекеттер жасайды. Жалғаспалы
қылмыстардың және қыллмыстарды бірнеше рет ... ... ... ... ... ҚК ... бір ... белгілеріне сәйкес келетін, бірнеше ұқсас
немесе біртектес әрекеттер жасалады.
Бірақ та, жалғаспалы қылмыстар, қылмыстарды бірнеше рет ... ... ішкі ... ... ... аралықтардың
болмауымен, кінәлінің бірыңғай ойымен сипатталынады. Егер де, ... рет ... ... ... әр ... ... ... пайда болған
қасақаналық оймен әрекет етсе, ... ... ... ұқсас немесе
біртектес әрекеттер бір қасақаналық оймен ... ... ... ... ... ... ... ысырап ету (ҚК 176б.), жалғаспалы қылмыс
бола алады, ... ... ... егер кассир, автокөлік алу үшін ірі
сомаға ие болу мақсатымен, оған ... ... ақша ... ... емес,
біртіндеп, аз уақыт аралықтарында иемденуді ... ... ... ... ... қылмыстық жауаптылықты туындата алады. Бірақ та,
ортақ қасақаналық оймен ... бұл ... ... жиынтығында,
қоғамға қауіптіліктің жоғары дәрежесімен сипатталынады. Барлық зпизод
бойынша келтірілген зиянның бір мөлшерін есепке алу өз ... ... ... аса ... түрі - ірі ... белгісі бойынша (ҚК
176б. 3б.) жауаптылыққа тартуға ... ... Осы ...... ... деп ... ... жауаптылық ҚК 176б. 2б. «б»т.
бойынша бірнеше рет иемденіп алу үшін туындайтын еді. Заң ... ... ... ... ... бір ... егер бапта
ауырлататын белгі ретінде көрсетілген болса, ... ... ... ... ... ... ... деген пікір орын алған [18, 217
б.].
Кейбір қылмыстардың объективтік ... ... ... ... ... ... ... бөліп қарастыруға мүмкіндік
береді. Созылмалы қылмысты ... ... ... ... ... ... жаза қатерімен қылмыстық заңмен жүктелген ... бір ... ... орындамаумен сипатталынады [19, 5 б.]. Бұндай
қылмыстар белгілі бір ... ... ... ... ... да, ұзақ уақыт аралығы ... ... ... ... ... ... бас ... айыру (ҚК 126б.),
балаларын немесе еңбеккке жарамсыз ата-анасын ұстауға қаражат ... ... (ҚК 136б.), ... ... ... ... ... қызмет орнын немесе бөлімді өз бетімен тастап кету (ҚК 372б.) және
т.б. келтіреміз ... ... ... ... ... жасау кезінен бастап
(мысалы, қызмет орнын немесе бөлімді өз бетімен тастап кету (ҚК 372б.) ... ... ... ... ... ... кезден, не болмаса
қылмыстық әрекетсіздік актісінен бастап (мысалы, ... ... ... ... ... ... әдіс арқылы өтеуден жалтару (ҚК 374б.)) – шақыру
орнына немесе басқа белгіленген жерге дәлелсіз ... ... ... да, ... ... ... құрамын құрайды.
Созылмалы қылмыстар кінәлінің өзінің қылмысты тоқтатауға бағытталған
әрекеттері арқылы (мысалы, кінәсін ... ... ... ... ... ... кедергі келтіретін оқиғаның болуы нәтижесінде ... ... ... ... ... қылмыстың мазмұнын құрайтын
міндеттің жойылуымен (мысалы, баланың немесе еңбекке жарамсыз ... ... сот ... ... оларды ұстауға қаражаттарды төлеу
міндеті жойылады) аяқталады. Созылмалы қылмыс оны жүзеге асыру ұзақтығына
тәуелсіз ... бір ... ... ... ... ... ... рет жасаудан айырмашылығы:
егер, қылмыстарды бірнеше рет жасау ... ... ... ... ... ... ... қылмыс нақты
қылмыс құрамын үздіксіз жүзеге асырумен сипатталынады. Созылмалы ... бір ... ... ... басталса да, бірақ та
соңынан бұл қылмыстың объективтік жағы кінәлінің ... ... ... ... ... ... жалтару – ҚК 195б.),
немесе оның мінез-құлқымен шартталған (қызмет орнын ... ... ... тастап кету – ҚК 372б.) нақты ... ... ... ... ... ... ... заңда
көрсетілінген негізінде әрекеттердің қайталануы жататын кейбір қылмыстар
жеке қылмыстар ... ... ... ... ... ... ... емес, әкімшілік, тәртіптік немесе қоғамға жат қылық ... Тек ... ... яғни ... ... үшін ... ... кейін қайтадан жасалуы Қылмыстық кодекстің ... ... ... ... Мысалы, ҚР ҚК 199б., тауарлық белгіні
заңсыз пайдалану үшін ... ... ... ... ... рет ... жағдайда ғана туындайды.
Екі әрекет арқылы жасалынатын қылмыстар. Бұл ... екі ... да, тек ... ... ... ғана ... ... деп
танылады. Бұл қылмыстарға мысал ретінде, алыпсатарлықты ... ... 168б.), ... ... тек бір әрекетті жасау – ... ғана ... ... ... деп тану үшін екі ... болуы қажет.
Ауырлататын белгілері бар қылмыстар. Бұл күрделі жеке қылмыстар ретінде
осы қылмыстың жай құрамына тән ... ... ... ... жаңа сапа ... қоғамға қауіптілік дәрежесін жоғарылату немесе
төмендетуіне байланысты кінәлінің ... заңи ... ... белгілерге ие қоғамға қауіпті іс-әрекеттер түсіндіріледі [21, 13
б.]. Ауырлататын белгілері бар ... екі ... ... ... қосымша ауыр зардаптардың болуыман сипатталынатын қылмыстар;
- кінәнің екі нысанымен жасалынатын қылмыстар.
Бірінші топтың мысалы ретінде, әдетте ҚК 111б. 3б. ... ауыр зиян ... ... ... ... ... ... топтың мысалы ретінде – ҚК 188б. 3б. (бөтеннің мүлкін ... ... ... ... ... ... ... ҚК 246б. 2б.
(жарылыс қаупі ... ... ... ... бар ... ... бұзу), ҚК 296б. 2б. (жол қозғалысы ережелерін бұзу, абайсыздықта
адам өліміне әкеліп соқтырса) және т.б. келтіреміз.
Бірақ та, бұл ... ... ... ауыр зардаптары бар топтағы
қылмыстардың ... ... ... Дәл осы ... ҚК ... заң ... арқылы кінәнің екі нысанымен жасалынатын қылмыстардың
қатарына жатқызылған да, бір жеке қылмыс ретінде қарастырылған.
Сонымен, қылмыстардың көптігін жекелеген қылмыстан, яғни ... ... ... ... ... әрекеттен ажырата бiлу керек. Егер де
жасалған қылмыс қарапайым құрамның белгiлерiнен тұратын қылмысты қылықтың
бiр ғана ... ... ... ... ... түрiн қылмыстардың
көптігінен ажыратып алу, әдетте, қиынға соқпайды.
Алайда, сот ... ... ... ... ... ... өте ұқсас болып келетiн жағдайлары да ұшырасады. Бұл
күрделi (құрамдас), созылмалы, жалғаспалы қылмыстар жасағанда орын алады.
Жеке ... ... өзі ... ... ... ... алатын, алайда iшкi түтастығына қарай бiр қылмыс ретiнде қарастырылушы
екi немесе бiрнеше ... ... ... ... ... деп танылады.
Мүндай қылмыстардың ең кең тараған түрi ретiнде бөтен ... ... ... ... не ... ... ... табылатын
күш қолдану арқылы қол жеткiзетiн қарақшылықты мысалға алуға болады.
Жекелеген күрделi қылмыстардың қатарына екi ... ... ... ... де ... қылмыстар жатады. ҚК-тiң 202-бабында
төмендегiдей балама әрекеттерден тұруы мүмкiн бiр ғана ... ... ... ... ... ... жобасын оның жалған ақпараттардан
тұратынын бiле тұра бекiту, ... ... ... қағаздарды шығару
жөнiндегi есептiң жалған екендiгiн бiле тұра, оны бекiту. Кiнәлi адам осы
әрекеттердiң тек ... ... да, ... ... да оның iсi, ... бiр ... ... деп есептеледi.
Белгiлi бiр қылмысты әрекет ... ... ... асырып отыру
созылмалы қылмыс болып табылады. Атап айтқанда, ол заңмен ... ... ... ... кiнәлiнiң мойнына артқан мiндеттердiң ... ... ... ... тiрелетiн әрекет немесе әрекетсiздiк.
Айталық, П өзiнiң ұлын асырауға қажеттi, сот шешiмi арқылы белгiленген
қаржыны төлеуден бiр ... жыл бойы ... бас ... Бұл ... ол ... ... орнын сегiз рет өзгертiп, бiр қаладан екiншi
қалаға көшумен болды. Қылмысты ... ... ... ... ... iсi ... ... жатпайды, ол созылмалы жалғыз
ғана қылмыс болып табылады.
Созылмалы қылмыстар қатарына, сонымен қатар, ... ... ... ... берешектi өтеуден әдейi жалтару (ҚК-тiң 195-бабы), шетел
валютасындағы қаражатты шетелден қайтармау (ҚК-тiң 213-бабы) және ... ... ... сәйкес жалғаспалы қылмыс ортақ ниетпен
және ... ... ... ... ... ... әрекеттер
қатарынан тұрады. Әдетте, жалғаспалы қылмыстар әрекеттерден туындайды,
бiрақ әрекетсiздiктен де тұруы ... ... ... - ... ... ... ... жалғаспалы қылмысты құраушы
әрекеттердiң әрқайсысы жеке алғанда дербес қылмыс болуы да, ... ... ... ... ... жауаптылықпен байланысты немесе тiптi
ешқандай заң жауаптылығына байланыссыз). Алайда, ... ... ... ... әрқайсысы заң тұрғысынан өз алдына жеке сараланбауы
тиiс, себебi, ол жалғаспалы ... ... ... ... ... ... ғана. Мысал ретiнде жалғаспалы ұрлықты алуға болады. Егер кiнәлi деп
табылған адам қоймадағы азық-түлiктi белгiлi бiр уақыт ... ... алып ... ... ... оның әрекеттерiнде қылмыстың көптігі
болмайды. Бұл орайда, қылмыскердiң әр кезде ... ... ... ... жоқ. әр жолғы ұрланған мүлiк мөлшерi әртүрлі болып
келтiрiлген ... бiр жолы ... ... бiр жолы ... ... ... жатпайтын және ҚК-тiң 9-бабының 2-бөлiгiне ... ... ... ... де бұл ... - ... деп ... бiрге тұтынушыларды алдау (ҚК-тiң 223-бабы), ұрып-соғу (ҚК-тiң
106-бабы), азаптау (ҚК-тiң 107-бабы) және басқа да қылмыстар жалғаспалы
қылмыстар ... жиi ... ... ... НЫСАНДАРЫ
2.1 Қылмыстарды бірнеше рет жасау
Қылмыстардың бiрнеше рет жасалуы дегеннiң мағынасына тереңiрек үңiлер
болсақ, ол бiр ... екi ... одан да көп ... ... ... үшiн тұлғаның сотталғандығы немесе сотталмағандығы ескерiлмейдi.
Теория жүзiнде де, тәжірибе жүзiнде де қылмысты бiрнеше рет ... ... ... жалпы және арнайы.
Қылмыстардың қайталануының кез-келген түрi, оның ... ... мен ... ... ... ... рет қайталану
деп табылады. Жалпы бiрнеше рет қайталану қылмыстардың ... ... ... жаза тағайындау кезiнде сот бұл ... ... ... ... ... мүмкiн (ҚК-тiң 54-бабының 1-бөлiгiнiң
«А» тармағы).
Кiнәлi тұлғаның ұқсас немесе бiртектес екi немесе одан да көп ... ... ... рет ... деп ... ҚК-тiң 11-бабының 1-
бөлiгiнде дәл осындай бiрнеше рет жасалу туралы айтылған: «Осы ... ... ... бiр ... ... ... бөлiгiнде көзделген екi
немесе одан да көп әрекеттi жасау - ... ... реет ... ... ... ... ... айырмашылықтары болғанымен, бiрдей
қылмыс құрамының белгiлерiнен тұратын ... ... ... ... ... [22, 64 б.].
Мысалы, бiр тұлғаның кiсi өлтiру қылмысын екi рет ... ... ... ... орны және ... да ... ... түрғысынан
өзара айырмашылығы болуы мүмкiн, бiрақ бұл ... ... ... ... ... бойынша ұқсас (бiрдей) болып келедi.
ҚК-тiң Ерекше бөлiмiнiң бiрқатар ... ... ... ... ... орын алуы ... ... болып табылады (ҚК-
тiң 96-бабының 2-бөлiгiнiң «А» тармағы; 120-бабының 2-бөлiгi және т.б.).
Заңмен тiкелей қарастырылған жағдайларда бiртектес ... ... ... ... ескерiледi. Белгiлi бiр объектiге немесе соған ұқсас
объектiге ... ... ... ... түрi бiрдей және басқа да
объективтiк және субъективтi ұқсас белгiлерден тұратын қылмыстар ... ... ... т.б.) бiртектес қылмыстар деп танылады. Бiртектес
қылмыстарды есепке алу мүмкiндiгi ҚК-тiң 175-бабына қатысты 3-ескертуде
тiкелей қарастырылған, атап ... онда ... ... «Осы ... 181-баптарындағы бiрнеше рет жасалған қылмыс деп осы бапта, ... ... 248, 255, ... ... бiр ... одан да ... кейiн жасалған қылмыс танылады». Осыған орай, бөтеннiң ... ... ... ... де ... ... ғана емес, сонымен қатар,
кiнәлi тұлға жоғарыда аталған қылмыстардың бiрiн бұрын жасаған жағдайда да
бiрнеше рет ... деп ... ... рет ... ... ... ... сотты болған қылмыстарымен
қатар, оның қылмыстық жауаптылыққа әлi тартылмаған әрекеттерiн де ... ... ... ... деп ... кiнәлi тұлғаның бұл
қылмыстардың орындаушысы немесе оған бiрлесiп қатысушы болуына қарамастан,
бұл ... ... рет ... деп ... рет ... заң тұрғысынан ... мәнi ... ... ... ҚК-тiң 54-бабының 1-бөлiгiнiң «А»
тармағына сәйкес сот оны жауаптылық пен жазаны ауырлататын жағдай ... ... ... 11-бабының 5-бөлiгiне орай
«Қылмыстардың әлденеше рет жасалуы осы Кодексте неғұрлым ... ... ... ... ... ... ... адамның жасаған қылмысы
осы Кодекстiң ... ... ... ... ... ... үшiн
жазалауды көздейтiн бабының тиiстi бөлiгi бойынша айқындалады ... ... ... ... 11 ... ... ... мәрте жасалуы деп бір немесе заңда арнайы көрсетілген
реттерде әртүрлі баптарда ... ... ... рет ... ... немесе одан да көп қылмыс жасау кезінде, яғни олар әр ... ... бұны ... ... жасалды деп тек қана ... ... ... ... ... бұл істелген қылмыстар үшін, оны істеген адам қылмыстық
жауаптылықтан және ... ... ... ... ... ... осы қылмыстары үшін сотталғандықтан арылса немесе сотталғандығы
жойылса қылмыс бірнеше мәрте жасалды деп ... Сол ... ... де ... рет ... қылмыс болып табылмайды.
Қылмысты бірнеше рет жасау ҚК Ерекше бөлімінің белгілі бір ... ... ... бір ... ... бірнеше қылмыстарды белгілі
бір адамның ... ... ... бір адам ... ... ... көзделген екi немесе одан да көп қылмыс жасаған ... ... ... ... ... бұл ... қылмыстық
заңда (мысалы, ҚК 175-бабының ескертпесінде) арнайы көрсетiлген жағдайларда
да бiрнеше рет ... деп ... ... ... бірнеше рет жасалуының саралаушы белгісі қылмыстар ... ... ... ... және егер ҚК ... ... осы ... дербес саралаушы белгісі ретінде
көрсетілмеген жағдайда бұрын жасалған қылмыстар үшін соттылық жағдайын да
қамтиды. ... ... рет ... ... ... ... ... толмаған жаста жасаған қылмыстар үшін бұрынғы алынбаған ... ... ... ... ... ... рет жасалуын анықтау кезінде адамның заңмен
белгіленген тәртіп бойынша ... ... ... қылмыстары
немесе солар үшін қылмыстық жауаптылықтың ескіру ... ... ... рет жасау қылмыстық-құқықтық нормада саралаушы белгі
ретінде көрсетілсе, онда ... бір ... ... ... ... ... жасауы осы қылмысты бірнеше рет ... үшін ... ҚК ... бабы ... бөлігі) бойынша тұтастай саралауға жатады
[23].
      Әр түрлі ... ... ... ҚК ... бір ... ... ... қаралған бірнеше қылмыстар жасалған кезде бұл әрекеттер
тек баптың неғұрлым қатаң жаза ... және ... ... ... ... ... ғана ... саралауға жатады. Мұндай жағдайларда
қылмыстық заңның осы ... өзге ... ... ... ... қылмыстың саралаушы белгілері тағылуға жатады және
үкімде көрсетілуі тиіс.
      Бірнеше рет ... ... ҚК ... ... ... өзге де саралаушы белгілері анықталған бір әрекет те ... ... ... ... жасау кезінде оған қатысты ҚК 175-
бабының екінші бөлігінде ... ... рет ... ... ... және осы ... ... бөлігінде көрсетілген басқа да саралаушы
белгілер ... онда ... ... ... ... ... Бұл ... қылмыстық заңның осы нормасының өзге
бөліктерінде көрсетілген әрекеттерге қатысты анықталған қылмыстың ... ... ... жатады және үкімде көрсетілуі тиіс. Егер
бұрынғы алынбаған немесе жойылмаған соттылықтар ... ... ... екі және одан да көп ... ... жасау деген белгісі бойынша
саралау үшін негіз болса, қылмыстың бірнеше рет жасалуы көрсетілмейді.
Қылмыстардың бірнеше рет жасалуын ... ... ... ... ... бір ... ... бірыңғай нысанымен және біріктірілген
ортақ мақсатпен, материалдық құрамымен және келтірілген ... ... ... ... ... мен ... ... екі және одан да көп ... ... ... ... рет ... құрамайды. Мұндай жағдайларда барлық
жасалған әрекеттерді тұтастай жалғаспалы ... ... ... осы ... үшін жауаптылық көздейтін ҚК бір бабы немесе бабының ... ... ... Егер ... ... ... қылмыстық заңға осы әрекет ... ... ... ... өзгерістер енгізілсе және қылмыс
көріністерінің ең болмағанда біреуі заңның жаңа редакциясы күшіне ... ... онда ... қылмыстың барлық көріністері жаңа заң
бойынша тұтастай бір қылмыс ретінде саралауға жатады.
      Жалғаспалы қылмыс кезеңінде ... бір адам ... ... ... ... ҚК ... диспозициясы қамтымайтын белгілері бар
басқа қылмыс жасаған жағдайда ... ... ... ... төлеуден әдейi жалтару кезеңінде ұрлық жасау), оның әрекеттері
жалғаспалы қылмыс үшін жауаптылық ... ... ... және ... үшін ... көздейтін ҚК бабымен қылмыстардың жиынтығы бойынша
саралауға жатады.
Екінші рет және одан кейін де қылмыс жасау ... жеке ... ... оның ... ... қарсы бағыттылығын көрсетеді.
Сонымен бірге, екінші және одан ... ... ... рет ... ... ... үшін ... қауіпті, өйткені олар жәбірленушілердің ... зиян ... және т.б. Бұл ... ... келе, заң шығарушы
қылмыстың бірнеше рет жасалуын қылмысты ... ... ... рет ... ... ... болып егер ол заңда
қарастырылған болса, біртектес қылмыстар ... ... ... ... ... ... ... озбырлық жасайтын, бірдей кінә нысанымен
және ұқсас уәждармен жасалған қылмыстарды жатқызу қажет ... ... ... ... ... рет ... ҚК-те неғұрлым қатаң
жазаға әкелетін жағдай ретінде қарастырылған жағдайда, тұлғаның жасаған
қылмыстары бірнеше рет ... ... үшін жаза ... ҚК ... ... тиісті бөлігі бойынша сараланады.
Қылмыстардың жүйелілігі қылмыстық заңның бірқатар баптарының саралау
белгісі ретінде ... ... ... ... өз сипаты бойынша бірдей болып
табылатын кемінде үш қылмысты ... ... ... ... ... ... ... ерекше, жүйеліліктің сапалық өзінділігі кінәлінің қылмыстық
іс-әрекеттері ... ... ... ... оның ... мінез-
құлқының белгілі бір желісі (жүйесі) болып табылатындығында жатыр.
Осылайша, жүйелілік дегеніміз – ... ... ... бір желісін сипаттайтын бірдей қылмыстарды, егер олардың ешбіреуі
үшін ол ... ... үш рет ... одан ... жасауы.
Қылмысты кәсіп ретінде жасау дегеніміз – кінәлі үшін тіршілік ету
құралдарының негізгі ... ... көзі ... ... ... ... ... жасалатын жүйелі қылмыстық қызмет.
Бірнеше рет қылмыс жасаудың қылмыстық-құқықтық салдары келесіде
жатыр:
- ол жаза тағайындау ... ... ... жағдай болып
табылады (54-б., 1-бөл., «а» т.);
- қылмысты саралауға әсер етеді (120б. 2-бөл. «г» т., 121 б. 2-бөл. «г» ... ... ... 175,176, 177, 178, 179, 180, 181 бб.);
- қылмыстық жауапкершіліктен босату мүмкіндігін болғызбайды;
- жаза тағайындаудың ерекше, ... ... ... ... ... қылмыстық жауапкершілікке тартылудың мерзімнің өтуін тоқтатады (69-б., 4-
б.);
- шартты ... ... ... ... талап етеді (64-б., 4,5 бб.).
Қылмыстық заңды дұрыс қолдану азаматтарды ... ... мен ... ... ... ... ... сәйкес әділ жаза
тағайындауды қамтамасыз етеді. Сондықтан белгілі бір адам бірнеше қылмыс
жасаған ... ... ... ... қолдану үшін қажетті мән-жайларды
анықтаған және ... ... ... ... ... бірнеше рет жасалуының, қылмыстардың ... және ... ... бар ... Республикасы Қылмыстық кодексінің
ережелерін ескеріп, саралаған ... ... рет ... ... ... бір бабында
немесе бабының белгілі бір бөлігінде қаралған бірнеше қылмыстарды белгілі
бір адамның жасауын көздейді. ... бір адам ... ... ... ... екі ... одан да көп ... жасаған жағдайда,
жасалған әрекет ҚК 11-бабының екінші бөлігіне сәйкес бұл ... ... ... ... ... арнайы көрсетілген жағдайларда
да бірнеше рет жасау деп танылуы мүмкін.
Қылмыстардың бірнеше рет жасалуының саралаушы белгісі ... ... ... ... ... және егер ҚК ... ... осы қылмыстың дербес саралаушы белгісі ретінде
көрсетілмеген жағдайда бұрын жасалған қылмыстар үшін соттылық ... ... ... ... рет ... ... ... саралау кезінде
кәмелетке толмаған жаста жасаған қылмыстар үшін ... ... ... соттылықтар ескерілмейді [25].
Қылмыстардың бірнеше рет жасалуын анықтау ... ... ... тәртіп бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылған қылмыстары
немесе солар үшін қылмыстық жауаптылықтың ... ... ... ... рет ... қылмыстық-құқықтық нормада саралаушы белгі
ретінде көрсетілсе, онда белгілі бір адамның бірнеше ұқсас немесе біртектес
қылмыстар ... осы ... ... рет ... үшін ... ҚК ... бабы (бабының бөлігі) бойынша тұтастай саралауға
жатады.
Әр түрлі саралаушы ... ... ҚК ... бір ... әр ... ... ... қылмыстар жасалған кезде бұл әрекеттер тек
баптың неғұрлым қатаң жаза белгілейтін және барлық ... ... ... ... ғана ... ... ... Мұндай жағдайларда
қылмыстық заңның осы бабының өзге бөліктерінде көрсетілген ... ... ... ... ... ... ... және
үкімде көрсетілуі тиіс.
Бірнеше рет жасалуымен қатар, ҚК бабының басқа бөліктерінде көрсетілген
өзге де саралаушы белгілері ... бір ... те ... ... ... ... ... кезінде оған қатысты ҚК 175-бабының екінші
бөлігінде көрсетілген бірнеше рет жасау деген ... ... және ... ... бөлігінде көрсетілген басқа да саралаушы белгілер анықталса,
онда әрекет ҚК 175-бабының үшінші бөлігі бойынша  саралауға жатады). ... ... ... осы ... өзге ... көрсетілген
әрекеттерге қатысты анықталған қылмыстың басқа саралаушы белгілері тағылуға
жатады және ... ... ... Егер ... ... ... ... әрекетті осындай қылмыс үшін екі және одан да ... ... ... ... ... ... ... үшін негіз болса,
қылмыстың бірнеше рет жасалуы көрсетілмейді.
2.2 Қылмыстардың жиынтығы
Егер адам ҚК-ң әр ... ... ал жеке ... ... ... екі немесе одан да көп қылмыстарды істесе, оның ... үшін ... ... ... ... ... ... қылмыстық
жауаптылықтан босатылмаса, онда оның іс-әрекетінде қылмыстың жиынтығы бар
деп танылады. ... ... ... ... түрде істелген іс-әрекетте екі
немесе одан да қылмыстың құрамы болады.
Егер де бір әрекет жалпы және арнайы бөлімінің ... сай ... ... жиынтығы болмайды және қылмыстық жауаптылыққа тұлға ерекше
бөлімге сай ... ... ... және нақты болып екіге бөлінеді.
Қылмыстың идеалдық жиынтығы деп кінәлінің бір ... ... ... әр ... ... ... бөліктері бойынша
сараланатын екі немесе одан да көп қылмыстардың істелуін айтамыз.
Ал қылмыстың нақты жиынтығы деп ... әр ... ... ... заңның әр түрлі бабына жататын қылмыстарды жасауын айтамыз.
Егер ... ... бір ... үшін ... адам ... немесе
қылмыстық заңмен көзделген негіздер бойынша жауаптылықтан босатылса, онда
осы қылмыстар ... ... кіре ... Бұл ... жаза
тағайындау кезінде ескерілуі мүмкін. Адамның бұрынғы алынбаған және
жойылмаған ... жаңа ... ... белгілерінің (бірнеше рет
жасалуы, бұрын екі және одан да көп ... ... ... ... ... ... ... қылмыстардың біріне қылмыстың бірнеше рет жасалуын көздейтін
бір баптың (баптың бөлігінің) күші қолданылатын, ал ... ... ... ... күші қолданылатын бірнеше қылмыстарды жасауын да
қылмыстардың жиынтығы ретінде ... ... ... ... ... рет ... құрайтын бірнеше әрекетті ҚК бабының бұл қылмыстардың
осы саралаушы белгісін көздейтін ... ... ал ... үшін ҚК ... жауаптылық көзделген басқа әрекеттер - ҚК тиісті баптары бойынша
саралануы қажет.
Қылмыстардың жиынтығы кезінде кінәлі адам ҚК 12-бабына ... ... ... үшін ҚК ... бабы ... ... ... бойынша қылмыстық
жауаптылыққа тартылады. Бұл сот дәлелденді деп ... ... ... ҚК ... бабы (бабының бөлігі) бойынша дербес саралауға жататынын
білдіреді.
Барлық жасалған ... ... ... ... жаза ... ҚК
баптарының біреуінің диспозициясымен қамтылған жағдайларда ғана ... ҚК бір бабы ... ... жиынтығына кіретін әрекеттердің ... ... ету ... ... ... жағдайда істің барлық мән-жайларын
мұқият зерттеп, қылмыстардың жасалу ретін, ... ... ... анықтап, сондай-ақ қылмыстық заң нормаларының әрқайсысының
диспозициясын талдап және салыстырып, ҚК бір ... ... ... ... ... ... кіретін басқа бір қылмыс үшін
жауаптылық көздейтін басқа ... ... ... ... Бұл орайда, қылмыстың белгілері деп, объект ... ... ... ... ... ... түсіну қажет.
Қылмыс құрамын құрайтын белгілердің қылмыстың саралаушы ... ... ... ... ең ... бiреуiнiң болмауы
әрекетті қылмыс деп тануға мүмкіндік бермейтіндігінде, ал ... ... ... ... осы ... ... үшін
қатаңдығы төменірек жауаптылық көздейтін заң нормасы бойынша саралауға
негіз болады (жай ... ... бір бабы ... бөлігі) бойынша саралауға жататын
жалғаспалы қылмыстан қылмыстардың идеалды жиынтығының ара-жігін ашу кезінде
қол сұғушылық жасалған объектілердің бір ... ... ... көзделгенін және осы ... ... ... ... қажет, сондай-ақ жасалған әрекеттердің әрқайсысының
субъективтік жағының қалай сипатталатынын ескеріледі.
Бір бапта көрсетілген объект басқа бапта ... ... ... табылмаған жағдайда ҚК әр түрлі баптарында көрсетілген ... ... ... қол ... ... ... жасалған қол
сұғу үшін жауаптылық көздейтін ҚК тиісті баптары ... ... ... ... ... деп ... Қол сұғу нысаны бойынша
өзара ерекшеленетін әрекеттер де осылай ... ... ... белгілі бір адам ерекше ... бар ... ... ... ұрлаған кезде бірінші әрекет ҚК 180-бабы бойынша, басқа әрекет - ҚК
басқа да тиісті бабы бойынша саралауға жатады).
ҚК бірнеше ... ... ... әрекетті саралау кезінде
(жалпы және арнайы нормалардың бәсекелестігі) қылмыстардың ... және ... ҚК ... ... ... ... тиісті арнайы
норма бойынша саралауға жатады.
Келтірілген әр ... ... ... ... ... ... заңның бір нормасымен көзделмесе және әр ... ... ... ... болса да, әрекетті де әрбір қылмыс ... ... ҚК ... баптары бойынша қылмыстардың ... ... ... ... құрамды жасағаны үшін ... ҚК ... ... ... ... ... адам ... аса қатыгездік) және сонымен қатар осы әрекетті жеңілдететін ... ... ... жан ... жағдайында) саралау үшін негіз болып
табылатын басқа да белгілер анықталған кезде ... ... ... ... ... осы ... ... үшін қатаңдығы төменірек
жауаптылықты көздейтін ҚК бабы бойынша саралауға ... ... ... ... аса ... адам ... ҚК ... бойынша ғана
саралауға жатады).
Белгілі бір қылмысты жасағаны үшін ... ... ... ... саралаушы белгілер ҚК бірнеше баптарында көзделген жағдайларда,
әрекет қатаңдығы ... ... ... ҚК бабы ... саралауға
жатады. (Мысалы, қажетті қорғаныс шегінен тыс және жан ... ... ... ҚК ... бойынша саралауға жатады).
Белгілі бір адам жасаған, жиынтыққа кіретін ... ... жағы ... ... ... ал ... ... жағы абайсыздықпен сипатталса (мысалы, бір адамды қасақана
өлтіру және басқа адамды ... ... алу), онда ... ... ... ... жағы және ... зардаптары
бойынша бір-бірімен сәйкес келгеннің өзінде әрбір әрекет ҚК ... ... ... ... үшін ... ... тиісті баптары
бойынша саралануды қажет етеді [26].
Егер жиынтыққа кіретін қылмыстардың бірін тек ... ... ал ... қылмыстарды - өзге адамдардың жасауы мүмкін екендігі заңда
көрсетілсе, онда мұндай қылмыстар осы қылмыстар үшін жауаптылық ... ... ... бойынша жеке саралануы тиіс.
Егер қылмыс субъектісі қылмыстардың бірін жасау кезінде орындаушы, ... ... ... ... - ... ... не көмектесуші
болса, жиынтықты құрайтын қылмыстар да осылай саралауға жатады. Мұндай
жағдайларда ұйымдастырушы, арандатушы ... ... ... ... ... адамның әрекеттерін саралау кезінде ... ... үшін ... ... ҚК ... бөлімінің тиісті
бабын қолдану қажет, ал адамның орындаушы ретіндегі әрекетін ҚК тиісті ... ... ... ... ... бірі ... қылмысты жасаудың құралы немесе
тәсілі болып табылса және қылмыстардың екеуінің де белгілері қылмыстық
заңның ... ... ... ... онда жасалған әрекет
неғұрлым ауыр ... үшін ... ... ҚК бір бабы ... ... жатады. Бұл орайда, қатаңдығы төменірек қылмыс үшін ... бап ... ... ... ... емес. (Мысалы, контрабанда
жасау кезінде қызмет бабын асыра пайдалану ҚК 250-бабының екінші ... ... ... ғана ... ... қылмыстың басқа қылмыспен ұштасуы қылмыстардың өзара байланыстығын,
бір қылмыстың ... ... ... ... ... ... кінәлі адам қылмыстардың әрқайсысын орындауға (арасында уақыт
өткізіп немесе өткізбей) бағытталған әрекеттерді жасайды [27].
Қылмыстардың нақты жиынтығы ... ... ... ... қылмыс
кінәлінің бірнеше әрекеттерімен жасалғанда), сондай-ақ олардың ... ... (бір ... не ... ҚК екі және одан да ... көзделген қылмыстардың белгілері болғанда), ҚК 12-бабына сәйкес,
әрбір ... ҚК ... бабы ... ... ... әкеп ... кіретін біртектес емес қылмыстарды кінәлі бірнеше сабақтас
әрекеттер арқылы жасаса және олардың біріншісінің жасалуы екінші ... ... ... ... ... ... белгісі бойынша саралау
үшін негіз болып табылса (мысалы, алдымен жәбірленушіге қатысты қарақшылық,
қорқытып алушылық, бандитизм, зорлау, ... ... ... ... ... оны өлтіру), әрбір қылмыс ҚК тиісті бабы бойынша дербес
саралауға жатады.
Бірінші қылмыс (мысалы, адам ... одан ... ... ... ... ... жеңілдету мақсатында жасалса не кінәлі бірінші
қылмысты (мысалы, зорлау) жасағаннан ... осы ... ... ... қылмыс (мысалы, адам өлтіру) жасаса, жиынтықты құрайтын қылмыстар
осылай сараланады.
Егер іс бойынша қолдануға ... ... ... ... ... ... келе, жасалған қылмыстардың әрқайсысының барлық
белгілерін толық қамтыса және ... ... ... ... ... көздесе, онда жасалған әрекет тұтастай алғанда осы
саралаушы белгілері бар ... ауыр ... ... үшін ... ҚК тиісті бабы бойынша саралауға ... ... ... ... және бұл ... ... ауыр зиян келтіру).
Адам аяқталған қылмыстарды және қылмыс жасаудың белгілі бір сатысында
соңына дейін жеткізілмей ... ... ... ... ... бір бап ... саралануы мүмкін емес. ... ... ... ҚК ... тиісті бөлігі және ҚК ... ... ... ... ... ал аяқталған қылмыс - осы ... ... ... ҚК бабы ... ... ... жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, қылмыстық заңды қолдану
кезінде қылмыстардың жиынтығы нақты және идеалды жиынтық болып ... ... ... ... жиынтығы белгілі бір адамның
әрқайсысында ҚК Ерекше бөлімінің әр ... ... ... ... ... ... бар екі және одан да көп ... әрекеттерді жасауынан құралады. ... ... ... бір ... ҚК екі және одан да көп ... немесе
баптарының бөліктерінде көзделген кем дегенде екі әр ... ... ... ... және барлық жасалған әрекет тұтастай алғанда
қылмыстық заңның осы нормаларының бірде бірімен толық қамтылмайды.
Қылмыстардың ... ... ... ... бір түрі ... табылады
да, басқа да көптік қылмыстардың нысандары сияқты бір ... әр ... ... ... ... ... ... қылмыстық заңның әр түрлі баптары мен бөліктеріне сәйкес
келеді. Қылмыстардың нақты жиынтығына кінәлінің ... ... ... ... ... да, ... ... ретінде тану үшін істелген
қылмыстардың заңмен қудалану мерзімдері өтіп кетпеуі ... ... ... ... да ... ... ... деп жасамағанда және басқа кезде толық аяқтап ... ... ... Бұл ... бәрі бір ... ... ... жеке - жеке бөліп, заңның әр түрлі баптарымен қарастыру ... ... ... қылмыстарды басында жалғыз, ... ... ... ол ... қоғамға қауіптілігін дұрыс анықтау керек.
Қылмыстық құқық теориясы айтылған ... ... ... ... Қылмыстың жиынтығының екі түрі болады:
1). Бір-бірімен байланысқан қылмыстардың жиынтығы.
2). Бір адаммен қайталанып істелген әр түрлі қылмыстар.
Қылмыстардың жиынтығын жеке, күрделі қылмыстардан ... ... ... ... ... ... Қылмыстардың жиынтығы барысында бір қылмыстың келесі қылмыстың
істеліуіне жағдай туғызуы. Мысалы мылтық немесе суық ... ... ... ... жасау.
2. Басқа қылмыс жасау үшін біреуінің екіншісін істеуге көмектесуі
есептеледі. Мысалы: үкіметтің ... ... ... ұрлау жатады.
3. Бір қылмыс екінші қылмысты ... ... ... ... ... тұтынушыларды алдау, жол ережесін ... ... жол ... ... жерде тастап қашып кету, бұзақылық
жасап ... ... ... ... адамдарына қарсылық көрсетіп олардың
өміріне қауіп төндіру.
4. Қылмыстардың нақты жиынтығына басқа қылмыстың ... ... ... орны ... ... ... ... зорлап, оның құнды заттарын
ұрлап алу. Көлікті ... ... ... оның ... ... ... кету.
5. Қылмысты істеудің ниеттері бір, бірақ әр түрлі ... ... ... ... ... ... бөтеннің мүлкін ұрлап алады [14].
Иделды қылмыстардың жиынтығы деген ұғым қылмыстық заңның 12 бабының 2
бөлімінде берілген. Қылмыстық құқық ... мен сот – ... ... ... ... деп - ... қылмысының заңның бірнеше
баптарына сәйкес келген кезін айтады.
Қылмыстың нақты жиынтығы қылмыскердің бірнеше ... ... ... ... Қылмыстың нақты жиынтығын түсіну үшін оны ... ... Бір ... ... ... жиынтығы.
2). Әр түрлі обьектілі қылмыстың нақты жиынтығы.
Бір обьектілі қылмыстар тек бір ... ғана ... Әр ... ... жиынтығы сот-тергеу тәжірибесінде кең тараған.
Бірнеше обьектілерге қылмыс жасалған уақытта біз оны әр ... ... ... деп ... ... айтылғандарды қорытындылау келе, адамның қылмыстық
заңның әр ... ... ал жеке ... баптардың бөлігінде
көрсетілген екі немесе одан да көп қылмыстарды ... оның ... ... ... ... ... белгіленген негіздер бойынша қылмыстық
жауаптылықтан босатылмаса, онда оның іс-әрекетінде қылмыстың жиынтығы бар
деп танылады. ... ... ... ... ... ... ... екі
немесе одан да көп қылмыстың құрамы болады.
Егер де бір әрекет жалпы және арнайы ... ... сай ... қылмыстың жиынтығы болмайды және ... ... ... ... ... бөліміне сәйкес тартылады.
Қылмыстардың жиынтығы идеалдық және нақты болып екіге бөлінеді.
Қылмыстың идеалдық жиынтығы деп ... бір ... ... ... әр түрлі баптары, тармақшалары, бөліктері бойынша
сараланатын екі немесе одан да көп ... ... ... ... ... ... деп ... әр түрлі іс-әрекеті арқылы
қылмыстық заңның әр түрлі бабына жататын қылмыстарды ... ... ... ... бір қылмыстар үшін кінәлі адам сотталса немесе
қылмыстық заңмен көзделген негіздер бойынша жауаптылықтан ... ... ... ... ... кіре алмайды. Бұл жағдай жаза
тағайындау кезінде ескерілуі ... ... ... алынбаған және
жойылмаған соттылықтары жаңа қылмыстың саралаушы белгілерінің (бірнеше ... ... екі және одан да көп ... ... ... ... ... болып табылады.
Адамның қылмыстардың біріне қылмыстың бірнеше рет жасалуын көздейтін
бір баптың (баптың бөлігінің) күші қолданылатын, ал ... ... ... ... күші ... ... қылмыстарды жасауын да
қылмыстардың жиынтығы ретінде саралаған дұрыс. Мұндай жағдайларда қылмыстың
бірнеше рет жасалуын құрайтын ... ... ҚК ... бұл ... ... белгісін көздейтін бөлігі бойынша, ал жасалғаны үшін ҚК ... ... ... ... ... - ҚК тиісті баптары бойынша
саралануы қажет.
Қылмыстардың жиынтығы кезінде кінәлі адам ҚК 12-бабына ... ... ... үшін ҚК ... бабы немесе бабының бөлігі бойынша қылмыстық
жауаптылыққа тартылады. Бұл сот дәлелденді деп таныған әрбір ... ҚК ... бабы ... ... ... дербес саралауға жататынын
білдіреді [24].
Барлық жасалған қылмыстардың белгілері неғұрлым қатаң жаза көздейтін ҚК
баптарының біреуінің диспозициясымен қамтылған ... ғана ... ҚК бір бабы ... ... ... ... ... дұрыс саралануын
қамтамасыз ету мақсатында әрбір нақты жағдайда істің барлық мән-жайларын
мұқият зерттеп, қылмыстардың ... ... ... мақсатын, кінәнің
нысанасын анықтап, сондай-ақ қылмыстық заң ... ... ... және салыстырып, ҚК бір бабында жауаптылық көзделген
бір ... ... ... ... басқа бір қылмыс үшін
жауаптылық көздейтін басқа баптың диспозициясын ... ... Бұл ... ... ... деп, ... объективтік
жағын, субъект субъективтік жағын құрайтын белгілерді түсіну қажет.
Қылмыс құрамын құрайтын белгілердің қылмыстың саралаушы белгілерінен
ерекшелігі қылмыс ... ... ең ... ... ... ... деп ... мүмкіндік бермейтіндігінде, ал қылмыстың
саралаушы ... ... ... осы ... ... үшін
қатаңдығы төменірек жауаптылық көздейтін заң нормасы бойынша ... ... (жай ... ... бір бабы ... ... бойынша саралауға жататын
жалғаспалы қылмыстан қылмыстардың идеалды жиынтығының ... ашу ... ... ... ... бір немесе бірнеше қылмыстық-құқықтық
нормаларда көзделгенін және осы қылмыстың нәтижесінде ... ... ... сондай-ақ жасалған әрекеттердің әрқайсысының
субъективтік жағының қалай ... ... ... ... ... басқа бапта көрсетілген объектінің бөлігі
болып табылмаған жағдайда ҚК әр түрлі баптарында ... ... ... ... қол ... ... ... жасалған қол
сұғу үшін жауаптылық көздейтін ҚК ... ... ... ... ... саралаған дұрыс деп ойлаймыз. Қол сұғу нысаны ... ... ... де осылай саралануға ... ... ... бір адам ... құндылығы бар заттармен қатар басқа
мүлікті ұрлаған кезде бірінші әрекет ҚК 180-бабы бойынша, ... ... - ... да ... бабы ... ... ... бірнеше баптарында объектісі көрсетілген әрекетті саралау кезінде
(жалпы және ... ... ... ... ... және ... ҚК ... үшінші бөлігіне сәйкес тиісті арнайы
норма бойынша ... ... әр ... ... ... ... ... жататын
қылмыстық заңның бір нормасымен көзделмесе және әр ... ... ... ... ... да, ... де ... қылмыс үшін
жауаптылық белгілеген ҚК тиісті баптары бойынша қылмыстардың жиынтығы
ретінде ... ... ... ... ... үшін ... ҚК бабында көрсетілген қылмыстың белгілері (мысалы, адам өлтіру
кезіндегі аса ... және ... ... осы ... жеңілдететін мән-
жайлар бойынша (мысалы, жан күйзелісі жағдайында) саралау үшін негіз болып
табылатын басқа да белгілер анықталған ... ... ... ... жағдайларда әрекет осы қылмысты жасағаны үшін қатаңдығы ... ... ҚК бабы ... ... ... (мысалы, жан
күйзелісі жағдайында аса қатыгездікпен адам ... ҚК ... ... ... ... бір ... ... үшін қылмыстық жауаптылықты жеңілдететін
әр түрлі саралаушы белгілер ҚК бірнеше баптарында көзделген жағдайларда,
әрекет қатаңдығы төменірек жауаптылықты ... ҚК бабы ... ... ... қажетті қорғаныс шегінен тыс және жан күйзелісі жағдайында
адам өлтіру ҚК 99-бабы бойынша саралауға жатады).
Белгілі бір адам ... ... ... ... біреуінің
субъективтік жағы кінәнің ... ... ал ... ... жағы ... ... ... бір адамды қасақана
өлтіру және ... ... ... ... алу), онда жасалған
қылмыстар тіпті ... ... жағы және ... ... бір-бірімен сәйкес келгеннің өзінде, әрбір әрекет ҚК қасақана және
абайсыздықпен жасалған қылмыс үшін ... ... ... ... ... ... етеді [28].
Егер жиынтыққа кіретін қылмыстардың бірін тек ... ... ал ... ... - өзге ... ... мүмкін екендігі заңда
көрсетілсе, онда мұндай қылмыстар осы қылмыстар үшін жауаптылық көздейтін
ҚК тиісті баптары бойынша жеке саралануы ... ... ... ... ... жасау кезінде орындаушы, ал
басқа қылмыстарды жасау кезінде - ұйымдастырушы, арандатушы не ... ... ... ... да осылай саралауға жатады. Мұндай
жағдайларда ұйымдастырушы, арандатушы немесе көмектесуші ретінде қылмысты
жасауға ... ... ... ... ... ... қылмыс үшін жауаптылықты көздейтін ҚК Ерекше бөлімінің тиісті
бабын ... ... ал ... орындаушы ретіндегі әрекетін ҚК тиісті бабы
бойынша дербес сараланады.
Егер жасалған қылмыстардың бірі басқа қылмысты жасаудың құралы ... ... ... және ... екеуінің де белгілері қылмыстық
заңның тиісті нормасының диспозициясында көрсетілсе, онда жасалған әрекет
неғұрлым ауыр қылмыс үшін ... ... ҚК бір бабы ... ... ... Бұл ... ... төменірек қылмыс үшін жауаптылықты
көздейтін бап бойынша қосымша саралау ... ... ... ... ... ... ... асыра пайдалану ҚК 250-бабының екінші бөлігінің
б) тармағы бойынша ғана саралауға жатады).
Бір қылмыстың басқа қылмыспен ұштасуы қылмыстардың өзара ... ... ... ... ... ұласуын білдіреді. Мұндай
жағдайларда ... адам ... ... ... ... уақыт
өткізіп немесе өткізбей) бағытталған әрекеттерді жасайды.
Қылмыстардың нақты жиынтығы ... ... ... ... ... бірнеше әрекеттерімен жасалғанда), сондай-ақ олардың анық
жиынтығы кезінде (бір ... не ... ҚК екі және одан да ... ... ... ... ... ҚК 12-бабына сәйкес,
әрбір қылмысты ҚК тиісті бабы бойынша ... ... әкеп ... ... біртектес емес қылмыстарды кінәлі бірнеше сабақтас
әрекеттер арқылы жасаса және ... ... ... ... ... ... ұштасып жасалуы деген саралаушы белгісі бойынша саралау
үшін негіз болып табылса (мысалы, ... ... ... қарақшылық,
қорқытып алушылық, бандитизм, зорлау, нәпсiқұмарлық сипаттағы әрекеттер
жасау, содан кейін оны ... ... ... ҚК ... бабы ... ... ... қылмыс (мысалы, адам өлтіру) одан ... ... ... ... ... жеңілдету мақсатында жасалса не кінәлі бірінші
қылмысты (мысалы, зорлау) жасағаннан кейін осы қылмысты ... ... ... (мысалы, адам өлтіру) жасаса, ... ... ... ... іс ... ... жататын қылмыстық заңның нормасы, қылмыстар
жиынтығын көрсете ... ... ... әрқайсысының барлық
белгілерін ... ... және ... әрқайсысынан қоғамдық қауіпті
зардаптардың келтірілуін көздесе, онда жасалған ... ... ... ... белгілері бар неғұрлым ауыр қылмысты жасағаны үшін жауаптылықты
көздейтін ҚК тиісті бабы ... ... ... ... ... ... және бұл ... денсаулыққа ауыр зиян келтіру).
Адам аяқталған қылмыстарды және қылмыс жасаудың белгілі бір сатысында
соңына дейін жеткізілмей ... ... ... ... ... бір бап ... саралануы мүмкін емес. ... ... ... ҚК ... тиісті бөлігі және ҚК Ерекше бөлімінің
бабы (бабының бөлігі) ... ал ... ... - осы ... ... ... ҚК бабы ... саралауға жатады.
ҚК-тiң 12-бабының 1-бөлiгiнде айтылғандай «Осы ... ... ... ... ... ... адам ... бiрде-
бiреуi үшiн сотталмаған немесе заңмен белгiленген негiздер бойынша
қылмыстық ... ... екi ... одан да көп әрекеттердi
жасау қылмыстардың жиынтығы деп ... ... ... ... жасалған әрекеттердiң белгiлерi ҚК-тiң бiр бабының немесе бабының бiр
бөлiгiнiң неғұрлым қатаң жаза қолдануды көздейтiн нормасымен ... ... ... ... үшiн ҚК-тiң тиiстi бабы немесе бабының бөлiгi
бойынша қылмыстық ... ... ... кiнәлi тұлғаның жасаған қоғамдық қауiптi әрекеттерiнң
жиынтығы кезiнде, қылмыстың екi ... одан да көп ... орын ... де ескерiлетiн жай кiнәлiнiң жасаған iстерi ҚК-тiң Ерекше бөлiмiнiң
түрлі баптарында немесе бiр бабының әр ... ... мен ... ... ... сай ... керек. Тұлғаның бiртектес
әрекеттер жасауы, ол әрекеттердiң кейбiреулерi аяқталған қылмыс, қалғандары
қылмыс жасауға ... ... ... бiрлесiп қатысу сияқты болып
сараланса да - ... ... ... ... ... кiретiн
iстердiң ешқайсысы үшiн тұлға бұрын сотталмаған жағдайда ғана қылмыстар
жиынтығы орын алады. Ал бұдан өзге ... ол ... ... ... ... ... жасалуы немесе қайталануы болады. Iс жүзiнде,
субъектiнiң қылығында қылмыстың көптігінiң ... ... атап ... ... ... ... мен ... қылмыстардың жиынтығы мен
қайталануы бiрден байқалатындығы жиi ... ... ... әрқайсысының заңды салдары дербес туындайды. Бұдан басқа,
жиынтықтың құрамына енетiн ... ... ... ... ... тартылудың ескiру мерзiмiнiң өтiп кетпеуi, осы
қылмыстардың бiреуi ... ... ... заң жүзiнде
тағайындалған ... ... ... ... болуы қажет.
Қылмыстар жиынтығының екi түрi болады: идеалды және нақты.
Кiнәлi тұлға өзінiң бiр ғана әрекетi арқылы, қылмыстық заңның ... ... ... екi ... одан да көп қылмыс жасаған жағдайда
идеалды жиынтық орын алады. Қылмыстар жиынтығының бұл түрi ... ... ... ... ... ... ... үшiн кiнәлiнiң
жасаған iсiнiң бiр-ақ рет орын алуының немесе ол iстiң әжептәуiр ұзақ ... ... ... еш ... ... iшiндегi адамды өлтiру мақсатымен сол үйдi өртеп жiберу идеалды
жиынтықтың айқын, нақты ... Бұл ... ... ... ... бiрден екi
қылмыс, яғни мүлiктi қасақана жою немесе бұлдiру (ҚК-тiң 187-бабының 2-
бөлiгi), әрi кiсi өлтiру ... ... ... ... Бұл жерде, кiнәлi
адамның үйдiң iшiндегi кiсiнi өлтiру жөнiндегi ниетiнiң болу-болмауы iстiң
айқындаушысы болып табылады. Егер кiсi ... ... ниет ... бұл iс не ... ... ... бiр ғана ... ретiнде
сараланады, атап айтқанда: бөтен мүлiктi қасақана жою немесе ... адам ... ... ... ... ... ... өзінiң әр түрлі әрекеттерi арқылы қылмыстық заңның түрлі
баптарына (бiр баптың ... мен ... сай ... ... ... нақты жиынтық деп қарастырылады. Мысалы, адам алдымен ұрлық,
содан кейiн қарақшылық шабуыл жасайды.
Нақты жиынтықтың идеалды ... ... ... ... арасында уақыт үзiлiсiнiң болу-болмауында. Бұл үзiлiс тiптi
азғантай ғана болып, бiр қылмысқа ... ... ... ... ... жиынтығының идеалды және нақты болып бөлiнуiнiң теориялық
қана емес, практикалық тұрғыдан да маңызы зор.
Бiрiншiден, нақты жиынтықтың ... ... ... ... ... үшiн ... ... екенiн дәлелдейдi. Ал мұның өзі жаза
тағайындау кезiнде соттың неғүрлым қатаң шара қолдануына ... ... ... ... жасалуы екiншi қылмыс үшiн жаза тағайындау кезiнде
ауырлатушы жағдай ретiнде танылуы мүмкiн (ҚК-тiң 54-бабының 1-бөлiгiнiң «а»
тармағы).
Екiншiден, ... ... ... ... ... идеалды және
нақты жиынтық кезiнде әрқалай есептеледi.
Үшiншiден, ... ... ... көзделген жағдайларда бiрнеше мәрте
қайталаудың саралаушы белгiлерiн құрауы мүмкiн (ҚК-тiң 175-бабына қатысты 3-
ескерту). Ал ... ... ... бұл ... ... болмайды.
Қылмыстардың жиынтығын бiр қылмыстың ҚК-тiң Ерекше бөлiмiнiң бiрнеше
баптарымен бiрден қамтылатын кезiндегi нормалардың бәсекелестiгiнен ... ... ... салыстырғанда, нормалардың бәсекестiгі кезiнде бiр
ғана қылмыс жасалады және сот ҚК-тiң ... ... осы ... ... ғана ... алуы ... норманың жалпы және арнайы түрлерiнiң бәсекелестiгі кезiнде арнайы
норма қолданылуы тиiс. ҚК-тiң 12-бабының ... ... ... ... бiр және нақ сол әрекет осы Кодекстiң тиiстi баптарының жалпы және
арнаулы нормаларының ... ... ... қылмыстардың жиынтығы
болмайды және қылмыстық жауаптылық осы Кодекстiң Ерекше ... ... ... бабы бойынша туындайды». Мысалы, ... оның ... ... ... үшiн өлтiрудi ҚК-тiң қызметтiк iс-әрекетiн жүзеге
асыруына байланысты кiсi өлтiру үшiн жауаптылық ... ... ... «Б» ... ... емес, ҚК-тiң сот төрелiгiн немесе алдын-ала
тергеудi жүзеге асырушы адамдардың өмiрiне қол сұғу үшiн жаза ... ... ... ... ... ... ... бiрiншiге қатысты
арнайы болып табылады [29].
Егер де арнайы нормалардың өзара ... ... ... ... ... ... ... норма қолданылуы тиiс. Сараланған
және ерекше сараланған құрамдардан тұратын ... ... ... ... сараланған нормасынан тұратын норма қолданылуы тиiс.
Мысалы, ұйымдасқан топтың бiрнеше рет ... ... ... ... ... рет ... ... 175-баптың 2-бөлiгi мен осы
баптың ерекше саралаушы белгi ретiнде ... ... ... ... ... ... арқылы сараланбауы тиiс. Бұл ... ... ... ... ... сараланған құрамынан тұратын 3-
бөлiгi бойынша саралануы тиiс. Ал ... ... ... ... яғни әрi сараланған, әрi ерекше сараланған құрамдарды құрастырушы
белгiлердi қамтуы тиiс. Артықшылықты екi ... ... ... ... бар) артықшылығы басым құрамға жол бередi. Мысалы,
жан күйзелiсi жағдайында қажеттi қорғаныс шегiнен шығып, осының салдарынан,
өзіне шабуыл жасаған адамды ... ... ... бiрден екi бап
бойынша, яғни ҚК-тiң 98 және 99-бабы бойынша саралануға тиiс, ... ... ... ... және ... ... бар құрамдардан тұратын
нормалардың бәсекелестігi жеңілдетілген мән-жайлары бар ... ... ... ... ... ... пайда болған жан күйзелiсi
жағдайында, жәбiрленушiнiң заңға қарсы әрекеттерiне байланысты субъектi екi
адам ... оның ... ... ... «А» ... ... ҚК-тiң 98-бабының 2-бөлiгi бойынша саралануы тиiс.
Бөлшек пен бүтiннiң бәсекелестiгi кезiнде де ... ... (бiр ... ... ... ... ... белгiсi болып
табылған кезде). Әдеттегiдей мысал ретiнде, қарақшылықты айтуға болады (ҚК-
тiң 179-бабы). Шабуыл кезiнде жәбiрленушiнiң өмiрi не ... ... ... ... күш қолдану оның мiндеттi белгiлерiнiң бiрi болып
табылады. Егер де қарақшылық шабуыл жасау барысында кiнәлi ... ... ... оның ... ҚК-тiң осындай залал
тигiзгендiк үшiн жауаптылық қарастыратын баптарының ... ... ... ... Бұл жағдайда iстелгеннiң бәрiне неғұрлым толық
заңды саралаушы норма, яғни ҚК-тiң 179-бабы қолданылады.
Егер де, ... ... ... ... ... әрекет, бұл қылмыс
құрамының заң арқылы ... ... ... ... ... ... жеке қылмыс ретiнде танылып, iстелген әрекеттердiң барлығы ҚК-
тiң Ерекше бөлiмiнiң тиiстi баптарының жиынтығы бойынша сараланады. Мысалы,
сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi ... ... ... ... ... жолы
болып табылатын қызметтiк жалғандық жасау, ҚК-тiң 12-бабының 1-бөлiгiне
сәйкес ... ... ... ... үшiн ҚК-тiң тиiстi бабы немесе
бабының ... ... ... ... ... Қылмыстардың қайталануы
Қылмыстың қайталануының түсінігі ҚР ҚК 13-бабында беріледі. ... ... ... ... қылмыс үшін сотталған тұлғаның қасақана
қылмыс жасауы қылмыстың қайталануы деп ... ... ... көптігінің түрі ретінде кінәлі бұрын
жасалған қасақана қылмысы үшін ... ... жаңа ... ... Оның ... ... үшін сотталғандықтың
болуы – оны қылмыстың бірнеше рет ... ... ... ... қайталануының өзіне тән белгісі [30].
Қылмыстың қайталануының түрлеріне: ұқсас ... ... ... ... ... ... қайталануы жатады.
Сондай-ақ қылмыстық құқық теориясында жалпы, ... ... ... ... қайталануы деп бөлінеді.
Жалпы қылмыстың қайталануы дегеніміз - бұрын сотталған адамның кез
келген жаңа ... ... ... ... деп ... ... адамның жаңа ұқсас
немесе біртектес қылмысты жасауы ... ... ... ... ҚК ... ... сәйкес қылмыстардың қайталануы қауіпті деп:
а) тұлғаның ол үшін бас бостандығынан айрылуға сотталатын ... ... ... егер ... ол тұлға қасақана қылмыс жасағаны үшін екі рет
бас бостандығынан айрылған болса;
б) тұлғаның ауыр қылмыс ... ... егер ол ... ауыр ... ... ... ... 13-бабының 3-бөлігіне сәйкес аса қауіпті қылмыстың қайталануы
дегеніміз:
а) тұлғаның ол үшін бас бостандығынан ... ... ... ... егер ... бұл ... ауыр қылмыстары немесе орташа ауыр ... үшін бас ... ... кемінде үш рет сотталса;
б) тұлғаның ол үшін бас бостандығынан ... ... ауыр ... егер ... осы тұлға екі рет ауыр ... ... үшін ... ... ... немесе аса ауыр қылмысы үшін сотталған
болса;
в) тұлғаның аса ауыр ... ... егер ол ... ауыр немесе аса ауыр
қылмысы үшін сотталған болса.
Сонымен қатар, әдебиеттерде қылмыстың қайталануының қарапайым ... ... (көп рет ... түрлері анықталады [31, 67 б.].
Қарапайым (бір рет жасалған) қылмыстың қайталануы дегеніміз ... бір рет қана ... ... ... жасауы.
Күрделі (бірнеше рет жасалған) қылмыстың қайталануы деп бұрын екі ... одан ... ... ... ... ... танылады.
Қылмыстық құқықтық әдебиетте пенитенциарлық қылмыстың қайталануы да
ерекше ... оның мәні ... адам бас ... ... ... ... рет ... өтейтіндігінде жатыр [32, 24 б.].
Тұлғаның он сегіз жасқа дейін ... ... ... сондай-ақ қылмыстық заңменен белгіленген тәртіппен алынып
тасталған немесе жойылған сотталулар қылмыстың қайталануын тану ... ... ... ... ... ... негіздерде және
шектерде неғұрлым қатаң жазаға әкеледі.
Үкімде көрсетілген қылмыстың ... және жаза ... ... ... ... ... үшін ... және жойылмаған соттылығы
бар адамның жаңадан қасақана қылмыстар жасауы қылмыстың ... ... ... ... ... ... (бұдан әрі - ҚК) 13-
бабына сәйкес, қылмыстардың қайталануы, сонымен қатар ... және ... ... ... ... сот ... қылмыстық істі қарау
нәтижелері бойынша айыптау үкімін шығару ... сот ... ... ... бар ... ... қайталануының қылмыстық-құқықтық салдарына ... ... ... ол ... ... ... ... ауырлататын жағдай болып
табылады (54- б.1-бөл, «а» т.);
- қылмысты саралауға ықпал етеді;
- қылмыстық жауапкершіліктен босату ... ... ... тағайындаудың неғұрлым қатаң тәртібін көздейді (59-б.);
- айыптаушы үкімді орындаудың мерзімнің өтуін тоқтатады (75-б.);
- соттылықты ... және алып ... ... (77-б);
- жазаны өтеудің неғұрлым қатаң тәртібін талап етеді (48-б.);
- белгілі бір ... ... ... ... ... аса ... ... (13-б.).
Сонымен, қылмыстардың көптігінің нысаны ретінде жоғарыда айтылып
кеткендей бұрын сотталған адамның қайта қылмыс істеуі ... Бұл ... ... ... ... адам соттан және үкіметтен моральдық ... ... ... ... ... ... алған.
Қылмыстың қайталануы түсінігін анықтаудын үлкен тәжірибелік ... ... бар. Ол ... ... жаза тағайындауға, қылмыспен
күресуге, рецидивті қылмыстардың ... ... ... ... мүмкіндік
береді.
Рецидив - латын тілінің термині, ”қайталану” деген мағына ... ... ... ... бір ... қайтуы немесе бірдеңені қайталау деп
түсінік береді ... ең ... ... оның қайталануы болып есептеледі.
Қайталанған қылмыс алдында істелген ... ... ... одан өзгеше
болуы мүмкін. Рецидив болған ... оның ... ... ... ... ... жоқ [33].
Қылмыстың қайталануын таныған және оның түрін анықтаған кезде әрбір
сотталушылардың бұрынғы соттылықтарына ... ... ... ... Атап ... сотталушының қылмыс жасаған сәттегі жасын, бұрын
сотты болған ... ... сот ... ... ... ... үкім ... тағайындалған жазаның іс жүзінде өтелген-өтелмегенін,
үкім бойынша ... ... ... ... ... және ... адам неге ... қашан және қандай
негіздер бойынша жазаны ... ... ... соттылығы алынғанын
немесе жойылғанын анықтау орынды.
Қылмыстық заңның 13-бабының төртінші бөлігіне сәйкес, адамның 18 ... ... ... ... үшiн ... қылмыстың қайталануын тану
кезiнде ескерiлмейдi. Осыған байланысты, соттар адамның ... ... ... ... ... ... көрсетілген қылмыстарды
жасағанда кәмелетке толған-толмағанын анықтау үшін ... ... ... ... ... ... оның ... мәтінінде көрсетілгені дұрыс.
Қылмыстық кодекстің 77-бабының бірінші бөлігіне сәйкес, айыптау үкімі
заңды күшіне енген күннен бастап адамның ... бар деп ... ... ... ... күшіне енгенге дейін адам жаңа қылмыс жасаған
кезде оның бұрынғы үкім бойынша соттылығы ... ... ... үшін ... ... бөлігіне сәйкес, алынып тасталған
немесе ... ... ... ... ... ... ... қылмыстың қайталануы туралы мәселені шешкенде
бұрынғы ... ... ... ... ... ... және оның ... мерзімін ҚК 77-бабының талаптарына сәйкес
есептеу ... Бұл ... ... ... көрсетілген негіздер
бойынша айыптау үкімімен жазадан ... ... ... ... ... жоқ деп танылатындығы назарға алынуы тиіс (осы
үкіммен сотталушыға тағайындалған жазаны қолданудан босататын ... ... ... не үкім ... ... жаза ... іс бойынша қамауда болған уақытын қамтуына байланысты).
      Үкімді орындау барысында адам рақымшылық актісінің негізінде ... ... ... негіздер бойынша жазаны өтеуден босатылса, мұндай
адамның соттылығының жойылу ... ... ... сәйкес
есептеледі.
Қылмыстың рецидиві – латынша: recidivus – ... ... ... ... қайталануы түсінігі ҚР ҚК 13-бабында беріледі. Оған ... ... ... қылмыс үшін сотталған тұлғаның қасақана ... ... ... деп ... ... қылмыстың көптігінің түрі ретінде кінәлі ... ... ... үшін ... кейін жаңа қылмысты
жасайтындығымен сипатталады. Оның алдындағы қылмысы үшін сотталғандықтың
болуы – оны ... ... рет ... ... ... ... қайталануының өзіне тән белгісі.
Қылмыстың қайталануының түрлеріне: ұқсас қылмыстардың қайталануы;
біртекті қылмыстардың қайталануы; әртүрлі ... ... ... ... ... ... аса ... қылмыстың қайталануы деп
бөлінеді.
Жалпы қылмыстың қайталануы дегеніміз - ... ... ... ... жаңа ... жасауы.
Арнайы қылмыстың қайталануы деп бұрын сотталған адамның жаңа ұқсас
немесе біртекті қылмысты жасауы танылады.
Қауіпті қылмыстың қайталануының анықтамасы ҚК 13 б. 2 б. ... ... ... қайталануы қауіпті деп:
а) тұлғаның ол үшін бас бостандығынан айрылуға сотталатын қасақана ... ... егер ... ол тұлға қасақана қылмыс жасағаны үшін екі рет
бас бостандығынан айрылған болса;
б) тұлғаның ауыр ... ... ... егер ол ... ауыр қалмыс үшін
сотталған болса, танылады.
ҚК 13 б. 3б. сәйкес аса ... ... ... ... тұлғаның ол үшін бас бостандығынан айыруға сотталатын қасақана қылмысты
жасауы, егер бұрын бұл ... ауыр ... ... ... ауыр ... үшін бас ... айыруға кемінде үш рет сотталса;
б) тұлғаның ол үшін бас ... ... ... ауыр қылмыс
жасауы, егер бұрын осы тұлға екі рет ауыр ... ... үшін ... айыруға сотталса немесе аса ауыр ... үшін ... ... аса ауыр ... ... егер ол бұрын ауыр немесе аса ... үшін ... ... ... әдебиеттерде қылмыстың қайталануының қарапайым (бір
реттік), күрделі (көп рет жасалған) түрлері анықталады.
Қарапайым (бір рет жасалған) ... ... ... ... бір рет қана ... адамның қылмыс жасауы.
Күрделі (бірнеше рет жасалған) қылмыстың қайталануы деп бұрын екі рет
немесе одан артық сотталған адамның қылмыс жасауы ... ... ... ... қайталануы да ерекше
аталады, оның мәні сотталған адам бас ... ... ... кемінде
екінші рет жазасын өтейтіндігінде жатыр.
Тұлғаның он сегіз ... ... ... қылмыстары үшін
сотталғандықтары, сондай-ақ осы Кодекспен белгіленген тәртіппен алынып
тасталған немесе ... ... ... ... тану ... ... қайталануы Қылмыстық Кодеспен көзделген негіздерде және
шектерде ... ... ... әкеледі.
Қылмыстың қайталануының қылмыстық-құқықтық салдарына ... ... ... ол ... ... ... ... ауырлататын жағдай болып
табылады (54 б.1 б. «а» ... ... ... ... ... қылмыстық жауапкершіліктен босату мүмкіндігін болдырмайды;
- жазаны тағайындаудың неғұрлым қатаң тәртібін көздейді (59 б.);
- айыптаушы үкімді орындаудың мерзімнің өтуін ... (75 ... ... ... және алып ... тоқтатады (77 б);
- жазаны өтеудің неғұрлым қатаң тәртібін талап етеді (48 б.);
- белгілі бір ... ... ... ... ... аса ... таниды (13 б.).
Қылмыстың қайталануының түрлі ұғымдары бар: қылмыстық-құқықтық немесе
заңды (ресми), ... ... ... және пенитенциарлы
қайталану.
Қылмыстық-құқықтық қайталану заңды қайталану ұғымымен сәйкес ...... ... ... ... ... тұлғаның қастандықпен қылмыс
жасауы. Заңмен ерекше жауапкершілік бекітілгендер де ... ... ... ... ... бұрын жасаған қылмысы үшін соттылығы бар
тұлғаның қасақана қылмыс жасауы танылады.
2. Қылмыстың қайталануы қолданыстағы Кодексте қарастырылған ... ... ... ... ... ... қайталану – ертеде бас ... ... ... өтеген адамның қылмыс жасауы.
Фактілік қайталану ұғымымен сай келетін, криминологиялық қайталану –
қылмыстың кез-келген түрінің қайта ... яғни ... ... ... ... немесе қарапайым қайталану нысандарымен
ажыратылады.
- кез келген сипаттағы қылмыстың қайта жасалуы; ... ... ... ... ... негіздес немесе ұқсас қылмыстың қайта ... және аса ... ... ... ... бекітіледі: бұрын қасақаналықпен қылмыс жасағаны үшін
2 рет бас бостандығынан айрылған тұлға қылмыс жасаса қайталану деп ... бас ... ... жазасына тартылады, сонымен қатар ауыр қылмыс
жасаған ... ... ауыр ... үшін ... ... ... қауіпті
қайталану деп танылып, жоғарыда айтылған жазаларға тартылады. Бұрын ауыр
қылмысы үшін 3 не одан да көп рет ... ... ... ... ... бас ... айыру жазасына тартылған жағдайда, бұрын қасақана
жасаған ауыр қылмысы үшін 2 не одан да көп рет ... ... ... ауыр қылмыс жасаған жағдайда және бұрын ауыр және аса ауыр ... ... ... ... аса ауыр ... ... жағдайда қайталану аса
қауіпті деп танылады.
3. Бұрын жасалған қылмыс санына ... ... ... ... (бір ... ... ... (көп реттік) қайталану.
Қарапайым және күрделі қылмыстың қайталануының қатынасы тұрақты
тәуелділікпен сипатталады: ... рет ... ... үшінші рет
сотталғандарға қарағанда 2,5-3 есе көп, ... ... ... ... ... ... көп, тағы да сол сияқты.
Қылмыстарды біртектілігіне қарай ... және ... ... ... ... ... - әр ... қылмыстардың қайта жасалуы. Арнайы
қайталану біртекті немесе ұқсас қылмыстардың қайта жасалуымен сипатталады.
Қылмыстың қайта ... ... ... ... ... және егер қылмыс
жазасын өтегеннен кейін 3 жылдан соң жасалса, алыс ... ... - ... ... ... ... бiр түрi ... табылады.
ҚК-тiң 13-бабының 1-бөлiгiне сәйкес қылмыстардың қайталануы бұрын қасақана
қылмысы үшiн соттылығы бар ... ... ... жасауы ретiнде
түсiндiрiледi. ҚК-тiң осы бабының 4-бөлiгiнде 18 жасқа толмаған адамның
жасаған ... үшiн ... ... ... белгiленген тәртiп
бойынша алынып тасталған немесе жойылған соттылық қылмыстың ... ... ... ... ... ... ... үшiн қауiптiлiгiнiң жоғары екендiгiн бiлдiредi, себебi бұл оған
алғашқы қылмысы үшiн ... ... ... ... қайталануының орын алуы, кiнәлi қылмыстық жауаптылыққа тартылар
кезде мiндеттi түрде ескерiлуi ... ... ... ... ... оның ... ... тигiзбестен, жеке жауаптылықты анықтау мен ... ... ... ... ... ... ... бойынша жалпы қайталану жауаптылық пен жазаны ауырлататын жағдай
болып табылады). Егер де ... ... ... ... ... ... өтеу ... орын алса, жаза ҚК-тiң 60-бабымен үкiмдердiң жиынтығы
үшiн бекiтiлген ережелер бойынша тағайындалады. Егер бұрын ... ... ... бас ... ... ... ... болса, қайта жасаған
қылмыс үшiн бас бостандығынан айыру қатаң режимдегi ... ... бар ... ... ... ... ... қылмыс жасауы
арнайы қайталану болып танылады.
Арнайы қайталанудың заңды түрғыдан алғандағы мәнi ... ... ... ... ... ... ... ерекше саралаушы
жағдай болып табылады (ҚК-тiң 170-бабының 2-бөлiгi, 175-бабының 3-бөлiгi,
т.б.). Екiншiден, жалпы қайталану сияқты, арнайы ... да егер ол ... ... ... ... белгi ретiнде көрсетiлмесе, сот жауаптылық
пен жазаны ... ... ... ... Және де, ... де ... ... сотталушының бұрын жасаған қылмысы үшiн жазасын
өтеу кезiнде болса немесе ... ... үшiн ... бас ... ... ... ... болса арнайы қайталану да жалпы қайталану
сияқты салдарға әкелiп соқтырады.
Қоғамға қауiптiлiгiнiң деңгейi бойынша қайталану жай, ... және ... ... ... ... - бұл ... және аса қауiптi қайталанудың белгiлерiне
сәйкес келмейтiн қайталану.
ҚК-тiң 13-бабының 2-бөлiгiне сәйкес ... ... ... ... ... деп ... егер адам бұрын қасақана жасаған қылмысы үшiн екi рет ... ... ... ... осы адам ... ... қылымыс
үшiн бас бостандығынан айыруға сотталған жағдайда;
ә) егер адам ... ауыр ... ... үшiн сотталған болса, ол ауыр
қылмыс жасаған жағдайда.
Қылмыстың қайталануы ҚК-тiң 13-бабының 3-бөлiгiне сәйкес ... аса ... ... деп ... егер адам ... ауыр ... ... ауырлығы орташа қасақана қылмыс
жасағана үшiн кемiнде үш рет бас бостандығынан айыруға сотталған ... ... ... қылмысы үшiн бас бостандығынан айыруға сотталған жағдайда;
ә) егер адам бұрын ауыр ... ... үшiн екi рет бас ... сотталса немесе аса ауыр қылмыс жасағаны үшiн сотталған ... ... ... ауыр ... үшiн бас ... ... сотталған
жағдайда;
б) егер адам бұрын ауыр немесе аса ауыр ... ... үшiн ... ол аса ауыр ... ... ... ҚК 13-бабының төртінші бөлігіне сәйкес, адамның 18 жасқа толғанға
дейін жасаған қылмысы үшін ... ... ... тану кезінде
ескерілмейді. Осыған байланысты, соттар адамның бұрынғы ... ... ... ... ... ... ... кәмелетке толған-толмағанын анықтау үшін үкімнің қарар бөлігінде
ғана емес, сонымен қатар оның толық мәтінінде ... ... ... ... ... үкімі заңды күшіне енген
күннен бастап адамның соттылығы бар деп танылады, сондықтан бұрынғы ... ... ... ... адам жаңа ... жасаған кезде оның бұрынғы үкім
бойынша соттылығы қылмыстың қайталануының түрін анықтау үшін ескерілмейді.
ҚК 13-бабының төртінші бөлігіне сәйкес, алынып ... ... ... қылмыстың қайталануын анықтау үшін ... ... ... ... ... ... ... соттылықтардың жойылу
мерзімінің өткен-өтпегені есепке ... ... және оның ... ... ... ... ... ретте, ҚІЖК 375-бабының алтыншы тармағында көрсетілген негіздер
бойынша айыптау үкімімен ... ... ... ... ... ... жоқ деп ... назарға алынуы тиіс (осы
үкіммен сотталушыға тағайындалған жазаны қолданудан ... ... ... ... не үкім ... тағайындалған жаза мерзімінің
осы іс бойынша қамауда болған уақытын қамтуына байланысты).
Үкімді орындау барысында адам рақымшылық ... ... ... ... ... негіздер бойынша жазаны өтеуден босатылса, мұндай
адамның соттылығының жойылу мерзімі ҚК 77-бабының төртінші бөлігіне сәйкес
есептеледі.
ҚК 63-бабы қолданып, адам ... ... ... оған ... ... онда ... жойылу мерзімі сынақ мерзімі мен қосымша
жаза мерзімінің ұзақтығына және оның іс ... ... ... Бұл ретте шартты түрде сотталғанда сынақ мерзімі қосымша жаза
мерзімінен көп болса ... ... ... ... жаза ... тең
болса, онда соттылық сынақ мерзімі өткеннен ... ... а) ... ... ... Егер ... жаза мерзімі сынақ
мерзімінен көп болса, онда ... ... ... ... в) ... ... қосымша жаза мерзімі өтелгеннен кейін бір жыл
өткеннен ... ... бірі ... ... ал ... ... он ... жасқа
толғаннан кейін жасалған қылмыстардың жиынтығы бойынша сотталғанда әрбір
қылмыс үшін соттылықтың ... ... ... ... ... жаза өтелгеннен ... ... ... - ... басқасы - ҚК 77-бабының ережелері бойынша есептеледі.
Мұндай жағдайларда кәмелетке ... ... ... қылмыстар
жиынтығына кіретін соттылық есепке алынады.
Егер жаңа ... ... ... адамның кәмелетке (18 жасқа) толғаннан
кейін жасаған қылмысы үшін соттылығының жойылу мерзімі өтпеген ... осы ... ... ... тану кезінде назарға алынады.
Адамды түрлі ауырлықтағы бірнеше қылмыстарды ... үшін ... оның ... ... бірі ... ал ... - ... болса, қылмыстардың жиынтығы бойынша тағайындалған жазаны
өтегеннен кейін ... ... ... ... бөлігінің
тиісті тармақтары бойынша олардың әрқайсысы үшін жазаны іс ... ... ... ... отырып, әрбір қылмыс үшін ... ... ... сот ... бас ... ... жазасы
ҚК 71-бабына сәйкес басқа неғұрлым жеңіл жазамен ауыстырылған жағдайларда,
соттылықтың жойылу ... ... ... ... ... егер ... қосымша жазаны өтеуден босатылмаса, соттың үкімі бойынша тағайындалған
қосымша жазаны толық өтеген уақытынан бастап есептеледі. Бұл ретте, ... ... қай ... жататындығына байланысты бас
бостандығынан айыруға сотталғандар үшін соттылықтың жойылу ... ... ... ... ... ... ... негізінде немесе кешірім жасауға байланысты
соттылықтың алынуы ҚК 77-бабының жетінші бөлігіне сәйкес осы ... ... ... ... ... жояды.
Осыған байланысты, соттылық алынған кезде оның бұрынғы соттылықтарының
жойылу ... ... ... ... ... ... ... жойылу мерзімін есептеген кезде,
соттылығы рақымшылық бойынша немесе кешірім ... ... ... ... жасалуына байланысты үзілген мерзім есепке алынбайды.
Қазақстан Республикасында, сондай-ақ басқа мемлекеттерде де ... ... ... қылмыстың қайталануын тану туралы
мәселені шешу кезінде соттар ... ... ... ... ... заңдарын басшылыққа алулары керек.
Қылмыстардың қайталануын анықтағанда бұрынғы КСР Одағының және оның
құрамына енген ... ... ... ... ... ... ... және жойылмаған соттылықтар ескерілуге жатады.
Кәмелетке толмағанда жасалған қылмыстары үшін соттылығының негізінде
«қылмысты бірнеше рет ... ... екі және одан да көп рет ... қылмыс жасауы» деген саралау белгілері қате тағылған жағдайларда,
бұрынғы ... ... ... қаралатын іс бойынша қылмыстардың
санатын осы саралау белгілерін есепке алмай анықтау қажет.
Егер адамның Қаз КСР ҚК ... ... ... үшін ... ... ... бар ... онда бұл қылмыстардың санатын ... ҚК ... ... ... алып ... ... Бұл ... Қаз КСР ҚК 7-1-бабына сәйкес ауыр емес қылмыстар болғандықтан,
қылмыстардың қайталануын анықтағанда ... ... ... ... ... ... ... алынбайды, оларды қасақана немесе
абайсызда жасалған қылмыс ретінде тану ... ... және Қаз КСР ҚК ... ... ауыр ... деп, ал ... ... қылмыстарды аса ауыр қылмыстар деп есептеу керек.
Қаз КСР ... ... ... ауыр ... деп
танылғандықтан, қылмыстың қайталануын таныған ... ол ... аса ауыр ... ... қарамастан ауыр
қылмыс ретінде ескеру қажет.
Бұрынғы алынбаған және ... ... ... ... ҚК 5-бабының ережелерін ескеріп, қылмыстардың қайталануы
туралы ... ... ... заңның өзгеруіне сәйкес, жаңа іс
бойынша ... ... ... ... деп ... әрекеттер үшін
соттылықтары назарға алынбайды.
Жасаған қылмыстары үшін адамның алынбаған немесе жойылмаған соттылықтары
болып, қылмыстардың санаттары туралы ... заң ... ... ... қарай өзгергенде, қылмыстардың қайталануын тану кезінде үкім
шығарған сәттегі қылмыстың қай санатқа жататынын ескеру керек [34].
Егер сотталушы жасаған қылмысы үшін ... ол ... ... және
жойылмаған соттылығы болса, заңның өзгеруіне байланысты қылмыстар онша ауыр
емес қылмыстар ... ... ... ... санатын ҚК 5-
бабына сәйкес анықтап, жаңа заң ... ... ... ... ... ... қайталануын және оның түрін тану туралы ... ... ... бас бостандығынан айыруға сотталғандар қатарына жатқызу
кезінде «Қылмыстық жаза тағайындаған ... ... ... сақтауы
туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 1999 ... 30 ...... және «Бас ... ... адамдарға түзеу мекемелерінің түрлерін тағайындау жөніндегі ... ... ... ... ... Сотының 2006 жылғы 23
маусымдағы № 7 ... ... ... алу керек [35, 36].
Бұрын бірнеше қылмыс жасап, бір үкіммен сотталған немесе жаңадан бірнеше
қылмыс жасаған адамдардың әрекеттерінде қылмыстың ... тану ... ... қылмыстардың немесе үкімдердің жиынтығы ... ... ... емес, нақты қылмысты жасағаны үшін
тағайындалған жазаны ... алу ... оны ... үшін ... ... тиісті түрін анықтау үшін негіз болып табылады.
Абайсызда жасаған қылмысы үшін адамды бас бостандығынан айыруға соттап,
оған бас бостандығынан ... ... ... ... ... ... өзге жаза тағайындаған ... ... а) ... ... ... а) және б) ... ... қайталану түрін анықтағанда, аталған адам қасақана қылмыс үшін
сотталған немесе бас бостандығынан айыруға сотталған ретінде ... адам бір ... ... ... ... ... жиынтығы бойынша сотталған болса және жиынтыққа кіретін әрбір
қылмысы үшін бас бостандығынан ... ... ... жағдайда, онда ол
адамды жаңа қылмысты жасау кезінде соттылығы ... және ... үшін ... деп есептеу қажет.
ҚК 13-бабының бірінші бөлігіне сәйкес, сотталушының әрекетіндегі
қылмыстың қайталануын тану үшін бір ... екі ... ... ... ... үшін сот ... жаза түріне қарамастан, адамның
қасақана ... ... және ... ... ... жасағаны үшін
соттылығының болуы қажет. ҚК 13-бабы екінші бөлігінің а) тармағына және
үшінші бөлігінің а), б) ... ... ... ... ... ... аса ... деп тану үшін адам бұрынғы үкімдер бойынша,
сондай-ақ қаралып ... іс ... ... ... ... ... ... сотталған болуы керек. ҚК 13-бабы екінші бөлігінің б)
тармағы және ... ... в) ... ... ... қайталануын тану
бұрынғы үкімдер бойынша және қаралып отырған іс ... ... ... тағайындалған жазаға байланысты емес.
ҚК 13-бабы үшінші бөлігінің а) тармағын ... ... ... қасақана қылмыс жасап үш рет сотталғаны немесе қасақана ауыр
қылмыс жасап үш рет сотталғаны не ... ауыр ... ... ... ... ... ауырлықтағы қылмысқа жататын қасақана қылмыстар жасағаны
үшін үш рет сотталғаны - қылмыстың қайталануын аса ... деп тану ... ... ... ... б) ... ... бұрын аса ауыр қылмыс
жасағаны үшін бір рет соттылығының немесе ауыр қылмыс жасағаны үшін екі ... бар ... - ... қайталануын аса қауіпті деп тану үшін
жеткілікті болып табылады.
Бұрынғы немесе соңғы үкім бойынша сотталушыға ... жаза ... ... ... ... бойынша белгіленсе, онда
қылмыстың қайталануын тану кезінде бұл қылмыстар үшін ... үкім ... ... жиынтығы бойынша бір соттылық ретінде ескеріледі.
Бұрынғы үкімдер бойынша, сонымен қатар қаралып отырған іс ... ... тану үшін ... жасалу сатысы маңызды емес
(қылмыс аяғына дейін жасалғаны немесе оны жасауға ... орын ... ... ... тану үшін ... қылмысты орындаушы
екендігі немесе оның қылмысқа қатысуы басқа нысанда болғандығы, ол бұрынғы
үкім ... ... ... ... оны өтеу ... ішінде жаңа қылмыс
жасағаны, не заңда көзделген негіздер ... ... ... ... ... ... өтеген-өтемегені маңызды емес.
Қылмыстың қайталануының белгілі бір түрін тану үшін ... ... ... және жойылмаған соттылықтар заңда қарастырылған
жағдайларда жаңадан жасалған қылмыстарды «қылмыстың бірнеше ... ... ... ... адамның осыған ұқсас қылмыс жасауы» деген белгілер
бойынша саралаған кезде де ескеріледі. Мұндай ... ... ... ... ... үшін ... саралау кезінде
ескерілмейді және ... ... ... үшін жаза ... кезде
ҚК 59-бабының екінші бөлігінде көрсетілген ережелер қолданылмайды.
ҚОРЫТЫНДЫ
Жоғарыда баяндалғандар негізінде келесі қорытындыға ... Бiр ... ... рет қылмысқа баруы - ... үшiн аса ... ... Бiрiншiден, қылмыстық құқықтың қорғауындағы қоғамдық қатынастарға
тиетiн зиян объективтi түрде анағүрлым арта түседi. Екiншiден, бiр тұлғаның
жасаған қылмыстары ... ... ... ... ... ... ... қатынастардың қатарының өзі де кеңейе түсуi мүмкiн. Бір
тұлғаның бiр ғана ... ... ... ... өзі әдетте, бұл
қылмыскердiң бойында тұрақты ... ... ... ... ... ... өзі ... тең қарастырылуы барысында бұл тұлғаға
неғұрлым ... ... ... қолданылуын талап етедi. Сонымен
қатар, бiр ... ... ... жасауы, оның iстегендерiнiң дұрыс
саралануы мәселесiн де туындатады.
Тұлғаның қылмыстық жауапқа тартылуының ескiру ... ... ... ... не ... тасталмаған немесе қылмыстық жауапқа тартылу
заңға сәйкес тоқтатылмаған екi не одан да көп ... ... ... ... ... деп ... ... қылмыстық заңдар бойынша
қылмыстардың көптігінiң төмендегiдей түрлерi айқындалып, ажыратылады:
1) қылмыстың бiрнеше мәрте жасалуы;
2) қылмыстардың ... ... ... ... ... тән ... бiр ... кемiнде екi
қылмыс, яғни қылмыстардың дербес құрамының белгiлерi бар әрекеттер (немесе
жиынтықталған бiр әрекет) жасауы. Ал әкiмшiлiк құқық ... ... ... ... сол ... ҚК-тiң 9-бабының 2-бөлiгiнде
қарастырылған iс-әрекет немесе әрекетсiздiк қылмыстың көптігіне жатпайды.
Қылмыстық жауаптылықтың ... ... өтiп ... ... ... ... тасталған) заң бұзушылықтар да қылмыстың көптігіне
жатпайды. Бұл туралы ... ... ... ... қатысты ҚК-тiң 11-
бабының 3-бөлiгiнде айтылған.
Сонымен ... ... ... ... ... ... де
қылмыстардың көптігіне жатпайды. Ол жағдайлар, атап айтқанда ... ... ... ... ... ... шегiнен асуына (ҚК-тiң 66-
бабы), жәбiрленушiмен ... ... ... ... ... жасау актiсi негiзiнде (ҚК-тiң 76-бабының 2-бөлiгi) немесе ҚК-
тiң Ерекше бөлiмiнде ... ... орай (125, 165, 231, 233, ... ... ... ... ескертулер) қылмыс жасаған тұлғаның
қылмыстық жауаптылықтан босатылуы немесе ... ... ... ... ... яғни ... бiр ғана
құрамының белгiлерiнен тұратын әрекеттен ажырата бiлу керек. Егер ... ... ... ... ... ... ... қылықтың
бiр ғана көрiнiсi болса, әрине, жекелеген қылмыс ... ... ... алу, ... ... ... сот ... сырттай қарағанда жекелеген қылмыстардың
қылмыстың көптігіне өте ұқсас болып келетiн жағдайлары да ... ... ... ... ... ... жасағанда орын алады.
Жеке алғанда әрқайсысының өзі қылмыстың дербес құрамының белгiлерiнен
тұра алатын, алайда iшкi түтастығына ... бiр ... ... ... ... ... ... қүралатын қылмыстар күрделi (құрамдас)
қылмыстар деп танылады.
Мүндай қылмыстардың ең кең тараған түрi ... ... ... ... ... өмiрiне не денсаулығына қауiптi болып табылатын
күш қолдану арқылы қол жеткiзетiн қарақшылықты мысалға ... ... ... ... қатарына екi әрекеттен, соның iшiнде
балама әрекеттерден де ... ... ... ... ... ... әрекеттерден тұруы мүмкiн бiр ғана қылмыс туралы сөз
болады: құнды қағаздарды ... ... оның ... ... бiле тұра бекiту, сонымен бiрге, құнды ... ... ... жалған екендiгiн бiле тұра, оны бекiту. Кiнәлi адам осы
әрекеттердiң тек бiреуiн жасаса да, бiрнешеуiн жасаса да оның iсi, ... бiр ... ... деп ... бiр қылмысты әрекет құрамын үзбестен жүзеге асырып отыру
созылмалы қылмыс ... ... Атап ... ол ... ... ... ... отырып кiнәлiнiң мойнына артқан мiндеттердiң көп
уақыт бойына орындалмауына келiп тiрелетiн әрекет ... ... П ... ұлын ... ... сот ... ... белгiленген
қаржыны төлеуден бiр жарым жыл бойы қасақана бас тартты. Бұл ... ол ... ... орнын сегiз рет өзгертiп, бiр қаладан ... ... ... Қылмысты қылығының осыншама уақытқа созылғанына
қарамастан, П-ның iсi қылмыстың көптігіне ... ол ... ... қылмыс болып табылады.
Созылмалы қылмыстар қатарына, сонымен қатар, қашқындық (ҚК-тiң 373-
бабы), ... ... ... ... ... ... 195-бабы), шетел
валютасындағы қаражатты шетелден қайтармау (ҚК-тiң 213-бабы) және басқалар
жатады.
ҚК-тiң 11-бабының 1-бөлiгiне ... ... ... ортақ ниетпен
және мақсатпен қамтылып, тұтас алғанда, бiрдей ... ... ... ... ... ... ... туындайды,
бiрақ әрекетсiздiктен де тұруы мүмкiн (ҚК-тiң 315-бабындағы - қызметтегi
әрекетсiздiк). ... ... ... ... ... ... әрқайсысы жеке алғанда дербес қылмыс ... да, ... ... (әкiмшiлiк немесе тәртiптiк жауаптылықпен байланысты немесе ... заң ... ... ... ... жағдайда да,
мұндай әрекеттердiң әрқайсысы заң тұрғысынан өз ... жеке ... ... ол ... қылмыс болып табылатын тұтас әрекеттiң бiр
кезеңi ғана. Мысал ... ... ... ... ... Егер ... ... адам қоймадағы азық-түлiктi белгiлi бiр уақыт аралығында азғантай
мөлшерде алып шығып ұрлап отырса, оның әрекеттерiнде ... ... Бұл ... ... әр ... ... ... мүлкiнiң
мөлшерiнiң маңызы жоқ. әр жолғы ... ... ... ... ... ... бiр жолы айтарлықтай келесi бiр жолы елеусiз болғандықтан
қоғамдық қауiптiлiкке жатпайтын және ҚК-тiң ... ... ... ... ... күнде де бұл ұрлықтың - жалғаспалы деп ... ... ... алдау (ҚК-тiң 223-бабы), ұрып-соғу (ҚК-тiң
106-бабы), азаптау (ҚК-тiң ... және ... да ... ... ... жиi ... ... рет жасалуы дегеннiң мағынасына тереңiрек үңiлер
болсақ, ол бiр тұлғаның екi ... одан да көп ... ... ... үшiн ... сотталған-сотталмағандығы ескерiлмейдi.
Теория жүзiнде де, тәжірибе жүзiнде де қылмысты бiрнеше рет жасау екi
түрге бөлiнедi ... және ... ... кез-келген түрi, оның ... ... мен ... ... ... және бiрнеше рет
қайталану деп бөлінеді. Жалпы және ... рет ... ... ... ... бiрақ жаза тағайындау кезiнде сот бұл жағдайды
жауаптылықты ауырлататын мән-жай ретiнде ескеруi мүмкiн (ҚК-тiң ... «А» ... ... ... немесе бiртектес екi немесе одан да көп қылмыс
жасауы арнайы бiрнеше рет жасалу деп ... ... ... ... дәл ... ... рет ... туралы айтылған: «Осы Кодекстiң
Ерекше бөлiмiнiң ... бiр ... ... ... ... ... екi
немесе одан да көп әрекеттi жасау - қылмыстардың бiрнеше рет жасалуы деп
танылады».
Нақты ... ... ... ... ... бiрдей
қылмыс құрамының белгiлерiнен тұратын қылмыстар, ұқсас (бiрдей) қылмыстар
деп есептеледi.
Мысалы, бiр тұлғаның кiсi ... ... екi рет ... ... ... ... орны және басқа да нақты жағдайлары ... ... ... ... ... бұл ҚК-тiң 96-бабында қарастырылған
қылмыс құрамының белгiлерi бойынша ұқсас (бiрдей) болып келедi.
ҚК-тiң Ерекше бөлiмiнiң ... ... ... ... ... жасалуының орын алуы салаушы мән-жайлар болып табылады (ҚК-
тiң 96-бабының 2-бөлiгiнiң «А» тармағы; 120-бабының 2-бөлiгi және т.б.).
Заңмен тiкелей ... ... ... ... ... мәрте жасалуы ескерiледi. Белгiлi бiр объектiге немесе ... ... ... ... ... ... түрi бiрдей және басқа да
объективтiк және ... ... ... ... ... ... ... қарақшылық, т.б.) бiртектес қылмыстар деп танылады. Бiртектес
қылмыстарды есепке алу мүмкiндiгi ҚК-тiң 175-бабына ... ... ... атап ... онда былай делiнген: «Осы ... ... ... рет ... ... деп осы ... ... Кодекстiң 248, 255, 260-баптарында көзделген бiр немесе одан да ... ... ... ... ... ... ... бөтеннiң мүлкiн
ұрлау қылмысы, бұған дейiн де ... ... ғана ... ... ... ... жоғарыда аталған қылмыстардың бiрiн бұрын жасаған жағдайда да
бiрнеше рет жасалған деп танылатын болады.
Бiрнеше рет жасалу ұғымы, кiнәлi тұлғаның ... ... ... оның ... ... әлi тартылмаған әрекеттерiн де қамтиды.
Аяқталған немесе аяқталмаған қылмыс деп саралануына, кiнәлi тұлғаның ... ... ... оған ... ... болуына қарамастан,
бұл әрекеттер бiрнеше рет жасалған деп танылады.
Бiрнеше рет қайталанудың заң тұрғысынан ... мәнi ... ... ... ҚК-тiң 54-бабының 1-бөлiгiнiң «А»
тармағына сәйкес сот оны ... пен ... ... ... ... ... ... 11-бабының 5-бөлiгiне орай
«Қылмыстардың әлденеше рет жасалуы осы Кодексте неғұрлым қатаң жазаға ... ... ... көзделген жағдайларда адамның жасаған қылмысы
осы Кодекстiң Ерекше бөлiмiнiң қылмыстарды ... ... ... ... ... ... ... бөлiгi бойынша айқындалады ... ... ... ... «Осы ... ... ... баптарының бөлiктерiнде көзделген, адам солардың бiрде-
бiреуi үшiн сотталмаған немесе ... ... ... ... ... ... екi ... одан да көп әрекеттердi
жасау қылмыстардың жиынтығы деп танылады. Қылмыстардың жиынтығында адам,
егер ... ... ... ҚК-тiң бiр бабының немесе бабының бiр
бөлiгiнiң неғұрлым қатаң жаза ... ... ... ... ... ... қылмыс үшiн ҚК-тiң тиiстi бабы немесе бабының бөлiгi
бойынша қылмыстық жауапқа тартылады».
Басқаша айтқанда, кiнәлi тұлғаның ... ... ... ... кезiнде, қылмыстың екi немесе одан да көп құрамдары орын алады.
Және де ескерiлетiн жай кiнәлiнiң жасаған ... ... ... ... ... ... бiр бабының әр түрлі бөлiктерi мен тармақтарында
қарастырылған қылмыстардың белгiлерiне сай ... ... ... ... жасауы, ол әрекеттердiң кейбiреулерi аяқталған қылмыс, қалғандары
қылмыс жасауға даярлану, оқталу немесе ... ... ... ... да - ... ... болып табылады. Құрамына ... ... үшiн ... ... сотталмаған жағдайда ғана қылмыстар
жиынтығы орын алады. Ал бұдан өзге ... ол ... ... ... ... ... жасалуы немесе қайталануы болады. Iс жүзiнде,
субъектiнiң қылығында қылмыстың көптігінiң бiрнеше түрлерi, атап ... ... ... жасалуы мен жиынтығы, қылмыстардың жиынтығы мен
қайталануы бiрден байқалатындығы жиi ... ... ... әрқайсысының заңды салдары дербес туындайды. Бұдан ... ... ... ... ... жоғарыда айтылғанындай,
қылмыстық жауаптылыққа тартылудың ескiру мерзiмiнiң өтiп кетпеуi, ... ... ... ... ... заң жүзiнде
тағайындалған негiздер арқылы бұрын босатылмағандық болуы қажет.
Қылмыстар жиынтығының екi түрi ... ... және ... ... ... бiр ғана ... арқылы, қылмыстық заңның әртүрлі
баптары бойынша сараланатын екi немесе одан да көп қылмыс жасаған жағдайда
идеалды жиынтық орын ... ... ... бұл түрi ... ... ... ... қарастырылған. Идеалды жиынтық үшiн кiнәлiнiң
жасаған iсiнiң бiр-ақ рет орын алуының немесе ол iстiң әжептәуiр ұзақ ... ... ... еш ... ... iшiндегi адамды өлтiру мақсатымен сол үйдi өртеп жiберу идеалды
жиынтықтың айқын, ... ... Бұл ... ... ... ... бiрден екi
қылмыс, яғни мүлiктi қасақана жою немесе бұлдiру (ҚК-тiң 187-бабының ... әрi кiсi ... ... ... жасалып отыр. Бұл жерде, кiнәлi
адамның үйдiң iшiндегi кiсiнi өлтiру жөнiндегi ниетiнiң болу-болмауы iстiң
айқындаушысы ... ... Егер кiсi ... ... ниет болмаған
жағдайда, бұл iс не ... ... ... бiр ғана ... ... атап айтқанда: бөтен мүлiктi қасақана жою ... ... адам ... ... ... (ҚК-тiң 187-бабының 3-бөлiгi).
Тұлғаның өзінiң әр түрлі әрекеттерi арқылы қылмыстық заңның түрлі
баптарына (бiр ... ... мен ... сай ... ... жасауы нақты жиынтық деп қарастырылады. Мысалы, адам алдымен ... ... ... ... жасайды.
Нақты жиынтықтың идеалды жиынтықтан ... ... ... ... ... үзiлiсiнiң болу-болмауында. Бұл үзiлiс тiптi
азғантай ғана болып, бiр ... ... ... ... ... мүмкiн.
Қылмыстар жиынтығының идеалды және нақты болып бөлiнуiнiң теориялық
қана емес, практикалық тұрғыдан да маңызы зор.
Бiрiншiден, нақты ... ... ... қылмыс жасаған адамның
қоғам үшiн анағүрлым қауiптi екенiн дәлелдейдi. Ал ... өзі ... ... ... неғүрлым қатаң шара қолдануына әкелiп ... ... ... ... ... қылмыс үшiн жаза тағайындау кезiнде
ауырлатушы жағдай ретiнде танылуы мүмкiн (ҚК-тiң ... ... ... ... ... ... ... мерзiмi идеалды және
нақты жиынтық кезiнде әрқалай есептеледi.
Үшiншiден, нақты жиынтық заңмен көзделген жағдайларда бiрнеше ... ... ... құрауы мүмкiн (ҚК-тiң 175-бабына қатысты 3-
ескерту). Ал идеалды жиынтық кезiнде бұл жағдай ... ... ... бiр ... ҚК-тiң Ерекше бөлiмiнiң бiрнеше
баптарымен бiрден қамтылатын кезiндегi нормалардың бәсекелестiгiнен ажырата
бiлу керек. Жиынтықпен салыстырғанда, нормалар ... ... бiр ... ... және сот ... ... iшiнен осы ... ... ғана ... алуы ... ... ... және ... түрлерiнiң бәсекелестігi кезiнде арнайы
норма қолданылуы тиiс. ҚК-тiң 12-бабының 3-бөлiгiнде былай ... ... бiр және нақ сол ... осы Кодекстiң тиiстi баптарының жалпы және
арнаулы нормаларының белгiлерiне сәйкес келсе, ... ... және ... ... осы ... ... бөлiмiнiң арнаулы
норманы қамтитын бабы ... ... ... ... оның ... кедергi жасау үшiн өлтiрудi ҚК-тiң қызметтiк ... ... ... кiсi ... үшiн жауаптылық көзделген 96-бабының 2-
бөлiгiнiң «Б» тармағына сәйкес емес, ҚК-тiң сот төрелiгiн ... ... ... асырушы адамдардың өмiрiне қол сұғу үшiн жаза тағайындайтын
340-бабы бойынша ... ... ... ... ... ... қатысты
арнайы болып табылады.
Егер де арнайы нормалардың өзара бәсекелестігi туындаса, жазаның ... ... ... ... ... ... тиiс. ... ерекше сараланған құрамдардан тұратын нормалардың бәсекесi кезiнде,
қылмыстың ерекше ... ... ... норма қолданылуы тиiс.
Мысалы, ұйымдасқан топтың ... рет ... ... саралаушы белгi
ретiнде бiрнеше рет жасалуды қарастыратын ... ... мен ... ... ... ... ретiнде қылмысты ұйымдасқан топтың жасауын
қарастыратын 3-бөлiгiнiң жиынтығы арқылы сараланбауы тиiс. Бұл ... ... ... ... едәуiр сараланған құрамынан тұратын 3-
бөлiгi бойынша саралануы тиiс. Ал ... ... ... ... яғни әрi ... әрi ... ... құрамдарды құрастырушы
белгiлердi қамтуы тиiс. ... екi ... ... ... ... бар) ... басым құрамға жол бередi. Мысалы,
жан күйзелiсi жағдайында қажеттi қорғаныс шегiнен ... ... ... ... ... ... ... тұлғаның әрекеттерi бiрден екi ... яғни ... 98 және ... ... ... тиiс, себебi оның
жазалаушы шарасы жеңiлдеу.
Сараланған және жеңілдетілген мән-жайлары бар ... ... ... ... ... бар ... ... пайдасына шешiледi. Мысалы, кенет пайда болған жан күйзелiсi
жағдайында, жәбiрленушiнiң заңға қарсы әрекеттерiне байланысты ... ... ... оның ... ... ... «А» тармағы бойынша
емес, ҚК-тiң 98-бабының 2-бөлiгi бойынша саралануы тиiс.
Бөлшек пен бүтiннiң бәсекелестiгi кезiнде де ... ... (бiр ... әрекет басқа қылмыстың мiндеттi ... ... ... ... ... ... қарақшылықты айтуға болады (ҚК-
тiң 179-бабы). Шабуыл кезiнде жәбiрленушiнiң өмiрi не ... ... ... ... күш қолдану оның мiндеттi белгiлерiнiң бiрi ... Егер де ... ... ... ... кiнәлi жәбiрленушiнiң
денсаулығына залал келтiрсе, оның әрекеттерi ҚК-тiң ... ... үшiн ... ... ... жиынтығы арқылы
саралануды қажет етпейдi. Бұл ... ... ... ... ... ... ... яғни ҚК-тiң 179-бабы қолданылады.
Егер де, басқа қылмысты тәсiлi ... ... ... бұл қылмыс
құрамының заң ... ... ... белгiсi болып табылмаса,
мүндай әрекет жеке қылмыс ретiнде танылып, iстелген әрекеттердiң барлығы ҚК-
тiң Ерекше бөлiмiнiң тиiстi баптарының ... ... ... ... ... ... ... иеленiп алудың немесе ысырап етудiң жолы
болып табылатын қызметтiк жалғандық жасау, ҚК-тiң ... ... ... ... ... қылмысы үшiн ҚК-тiң тиiстi бабы немесе
бабының бөлiгi бойынша Қылмыстық ... ... - ... ... рет жасалуының бiр түрi болып табылады.
ҚК-тiң 13-бабының 1-бөлiгiне сәйкес қылмыстардың қайталануы бұрын қасақана
қылмысы үшiн ... бар ... ... қылмыс жасауы ретiнде
түсiндiрiледi. ҚК-тiң осы бабының 4-бөлiгiнде 18 ... ... ... ... үшiн ... ... ... белгiленген тәртiп
бойынша алынып тасталған немесе жойылған соттылық қылмыстың қайталануын
тану ... ... ... ... ... ... үшiн қауiптiлiгiнiң жоғары екендiгiн бiлдiредi, себебi бұл ... ... үшiн ... ... ... ... ... орын алуы, кiнәлi қылмыстық жауаптылыққа тартылар
кезде мiндеттi түрде ескерiлуi тиiс.
ҚР Жоғарғы Соты Пленумының 1994 ... 25 ... ... ... туралы қылмысты iстердi қарастыру тәжiрибесi туралы»
№1 қаулысында ... ... ... бұған дейiн тағайындалған және
шынмәнiнде өтелген жазалар, жазадан босатылу ... ... ... мұқият тексерiлуi керектiгi, сонымен қатар, сотталушының жеке
басы туралы басқа да ... ... бiлу ... атап көрсетiлдi.
Жасалатын қылмыстардың сипатына қарай қайталану жалпы және арнайы болып
бөлiнедi.
Жалпы ... ... ... бар ... ... жаңа ... Мысалы, алаяқтық үшiн сотталған тұлға бұзақылық жасауы мүмкiн.
Жалпы қайталанудың заңдылық тұрғысынан маңыздылығы оның қылмыстардың
саралануына ... ... жеке ... ... мен ... кезiнде ескерiлетiндiгi (ҚК-тiң 54-бабының 1-бөлiгiнiң «А»
тармағы бойынша ... ... ... пен ... ... ... ... Егер де қылмыстың қайталануы бұрынғы жасалған қылмыс үшiн
жазаны өтеу кезiнде орын алса, жаза ҚК-тiң ... ... ... ... ... ... тағайындалады. Егер бұрын жасалған қылмыс
үшiн сотталушы бас бостандығынан айыру жазасын ... ... ... ... үшiн бас ... ... ... режимдегi түзеу колониясына
тағайындалады.
Соттылығы бар тұлғаның ұқсас ... ... ... ... ... қайталану болып танылады.
Арнайы қайталанудың заңды тұрғыдан алғандағы мәнi мынада: ... ... ... ... ... ... ... саралаушы
жағдай болып табылады (ҚК-тiң 170-бабының 2-бөлiгi, 175-бабының 3-бөлiгi,
т.б.). Екiншiден, жалпы қайталану сияқты, арнайы қайталануды да егер ол ... ... ... саралаушы белгi ретiнде көрсетiлмесе, сот ... ... ... ... ... ... Және де, ... де арнайы қайталану сотталушының бұрын жасаған қылмысы үшiн жазасын
өтеу кезiнде болса немесе алғашқы қылмыс үшiн ... бас ... ... ... ... болса арнайы қайталану да жалпы ... ... ... ... ... ... ... қайталану қарапайым қауiптi
және аса қауiптi болып бөлiнедi.
Қарапайым қайталану бұл қауiптi және аса ... ... ... ... қайталану.
ҚК-тiң 13-бабының 2-бөлiгiне сәйкес қылмыстың қайталануы төмендегiдей
жағдайларда қауiптi қайталану деп ... егер адам ... ... жасаған қылмысы үшiн екi рет ... ... ... ... осы адам қасақана жасаған қылымыс
үшiн бас ... ... ... ... егер адам ... ауыр ... ... үшiн сотталған болса, ол ауыр
қылмыс жасаған жағдайда.
Қылмыстың қайталануы ҚК-тiң ... ... ... ... аса ... ... деп танылады:
а) егер адам бұрын ауыр қылмыс немесе ауырлығы орташа қасақана қылмыс
жасағана үшiн кемiнде үш рет бас ... ... ... ... ... ... қылмысы үшiн бас бостандығынан айыруға сотталған жағдайда;
ә) егер адам бұрын ауыр ... ... үшiн екi рет бас ... ... ... аса ауыр ... жасағаны үшiн сотталған болса, осы
адам жасаған ауыр қылмысы үшiн бас ... ... ... егер адам ... ауыр ... аса ауыр ... ... үшiн сотталған
болса, ол аса ауыр қылмыс жасаған жағдайда.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Казақстан ... ... 30 ... ... 2009. - ... Қазақстан-2030. Өркендеу, қауіпсіздік және қазақстандықтардың әлауқатын
жақсарту: Ел Басының Қазақстан халқына ...... 1997. – 93 ... ... ... Қылмыстық Кодексі 16 шілде 1997ж./Юрист, 2009.
- 168 б.
4 А.М.Яковлев. Совокупность преступлений. ... Гос. ... ... ... 120 ... ... ... преступлений по советскому уголовному
праву. Москва: Академия МВД СССР, 1974. – 32 с.
6 Уголовное ... ... ... ... ... / Под ... Москва: Юристъ, 1996. – 512 с.
7 Ю.А.Красиков. Множественность преступлений. Москва, 1988. – 96 ... ... ... ... ... ... как
институт советского уголовного права. Сверловск: «Уральский рабочий», 1976.
– 20 с.
9 Советское уголовное ... ... ... М., 1974г. стр. ... Б.А.Куринов. Научные основы ... ... ... МГУ, 1976. – 233 с.
11 В.П.Малков. Множественность преступлений и ее формы по ... ... ... ... университета, 1982. – 176 с.
12 Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы ... ...... Жеті ... – 352 ... Маликова Ш.Б. Қылмыстық ... ... ... ... ... ... //Материалы Международной научно-практической
конференции «Реализация уголовной ответственности: история, современность ... ... ... 2005 г. – ... ... Малков В.П. Совокупность преступлений – ... ... 19974г. – ... ... Н.Ф. ... преступных последствий для уголовной
ответственности. – Москва: , 1958г. – 111 ... ... ... ... ... / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова.
– Москва: ... М – ... 1998. – 516 ... ... ... Пленума Верховного Суда СССР (1924-1986) – Москва:
, 1987г. – 715 ... ... Г.А. ... ... ... ... – Москва:
Государственное юридическое издательство, 1971г. – 125 с.
19 Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР по ...... , 1995г. – 819 ... ... Ш.Б. Қылмыстық құқықтағы қылмыстарды бірнеше рет жасау мен ... ара ... ... ... Казахстанский журнал
международного права №3. – Алматы, 2008.
21 ... Л.Л., ... В.Н. ... ... ... ... на ... преступлений – Ярославль, 1989г. – 153 с.
22 Наумов А.В. Российское уголовное право. ... ...... БЕК, 1996. – 560 ... ... Е.И. Уголовное право. (Общая часть) – Алматы: Арда, 2006. ... ... ... бірнеше рет жасалуын және ... ... ... ... ... ... 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 11
Нормативтік қаулысы / ... ... ... Л.Л., ... В.Н. ... ... понятие,
виды, влияние на квалификацию преступлений – Ярославль, ... Блум М.И. ... и ... ... ... В сб.: Вопросы
уголовного права и процесса. Рига, 1969. – 111-118 ... ... Н.А. ... ... при ... ... ... 1957. – 165 с.
28 Ткешелиадзе Г.Т. Ответственность при совокупности ... ... ... ... ... ... дисс., Тбилиси, 1961. – 34 с.
29 Уголовное право. Общая часть / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. ... ... ... М – НОРМА, 2001. – 516 с.
30 Рогов И.И. Множественность преступлений // Уголовное право. ... ... ... «Қазақ университеті», 2005. – 146-155 с.
31 Уголовное право. Общая часть. М., 2004г. С. ... ... ... ... Общая часть. Алматы, 2001г. С. 24
33 Ильмалиев Ж.Б. К вопросу о повышении роли посткриминального ... ... ... ... 10-летию Уголовного, уголовно-
исполнительных ... РК. ... ... ... ... ... ... қылмыстардың қайталануы туралы заңдарды қолдануы туралы»
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2007 ... 25 ...... қаулысы / Юрист, 2009.
34 «Қылмыстық жаза тағайындаған ... ... ... ... ... Республикасы Жоғарғы Сотының 1999 жылғы 30 сәуірдегі № 1
нормативтік қаулысы / ... ... «Бас ... айыруға сотталған адамдарға түзеу мекемелерінің
түрлерін тағайындау жөніндегі сот тәжірибесі туралы» Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Сотының 2006 ... 23 ... № 7 ... / ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 67 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қылмысты саралаудың ұғымы, маңызы және қылмыстық құқықтағы орны37 бет
Диуани-хикмет” ескерткіші тілінің грамматикалық ерекшеліктері (тәуелдік, жіктік және көптік жалғауларының қолданылуы)122 бет
Жетібай кен орнында өз мәнінде игеру мен пайдаланудың көптеген әдістері қолданылып игеріледі66 бет
Зат есім. Көптік жалғау25 бет
Зат есімнің көптік категориясы6 бет
Косметикалық заттардың құрамындағы мұнай өнімдерінен тұратын көптеген химиялық заттар және жеке гигиена15 бет
Көптік жарақат жағдайында медициналық көмектің ерекшеліктері4 бет
Көптік қылмыстар72 бет
Көптік қылмыстар жайлы165 бет
Көптік қылмыстарды саралаудың теориялық мәселелері169 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь