Кәсіпорындарда инвестицияны тиімді пайдалану саясаты

Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

І.Инвестицияның териялық негізі.
1.1.Инвестиция туралы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1.2.Инвестиция және олардың қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.3Инвестицияылық процесс.әлеуметтік жүйе ретінде ... ... ... ... ... .9

ІІ.Кәсіпорындарда инвестицияны тиімді пайдалану саясаты
2.1 Инвестицияылық қорларды: тиімді пайдалану жолдары ... ... ... ... ... .12
2.2 Инвестицияның тиімді бағалау метрологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16

ІІІ. Кәсіпорында инвестициялық қызметінде мемлекттің ролі.
3.1 Инвестицияылық қызметті мемлекеттік реттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
3.2Мұнайгаз кешенін инвестициялаудың негізгі бағыттары ... ... ... ... ... .27

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33

Әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35
Кіріспе.

Инвестиция — экономиканы дамудың тұрақты және жоғарғы қарқынын қалыптастыруды, ғылыми-техникалық прогресстің жетістіктерін енгізуді, инфрақұлымды дамытуды көздейтін басты фактор.
Инвестицияны дамытуда кәсіпорындарды қаржыландыратын және ұзақ мерзімге несие беретін мамандандырылған инвестициялық банктер мен акционерлік қоғамдардың акцияларынан құрылған инвестициялық қорлар ерекше роль атқарады. Сөйтіп, қорлар экономиканың неғұрлым пайдалы салалары мен кәсіпорындарына капиталдың құйылуына жағдай жасайды.
Қаржылық инвестициялар инвесторлар үшін ішкі және сыртқы инвестициялар жағдайында белгілі бір тәуекелділікпен байланысты болатынын ескерген жөн. Бұл тәуекедщлік басшылардың біліктілігімен және олардың епті әрекеттерімен, есеп пен бақылау жұмысын ұйымдастыруымен, валютаның бағамдық пайыз мөлшерлемесінің өзгерістерімен, орта мерзімді және қысқа мерзімді несиелерді тартудың қиындылыктарымен және т.б. осы сияқты мәселелерімен байланысты болып келеді. Сонымен қатар, табиғат зілзалаларымен және саяси тәуекелділіктерімен байланысты болатынын ескерген абзал. Қаржылық инвестициялар техникалық-экономикалық есептеулер жасалған соң және сол инвестицияланатын объектіні қажетті зерделеуден өткізгеннен кейін барып, жүзеге асырылады . Қазіргі кезде бүған банк құрылымдары да, шетелдік инвесторлар да барып отырған жоқ. Ауыл шаруашылы-ғына инвестиция бөлудің өз ерекшеліктері болуы тиіс. Инвесторлар салықтардың барлық түрінен босатылғаны жөн.
Өнеркәсіп және ауыл шаруашылық тау-арлары арасындағы ара қатынасты жөнге келтіру керек. Өйткені, өнеркәсіп тұрғысынан ауыл шаруашылығының қаналып отырғанын байқау қиын емес. Ауылға ала-рылатын өнеркесіп тауарларының бағасы іс жүзінде бақылаусыз өсу үстінде, ал ауыл шаруашылық өнімдерінің бағасы халықтың сатып алу қабілетіне қарай шектеле түсуде.
1.1Инвестиция туралы түсінік
Инвестициялар деп өнеркәсіптің, құрылыстың, ауыл шаруашылығының және экономиканың басқа да салаларының кәсіпорындарына капитал түрінде салынып, жұмсалатын шығындардың жиынтығын айтамыз. Инвестициялық қызметгің мақсаты — түпкі нәтижесінде кәсіпкерліктен табыс немесе процент алу болып табылады.
Инвестицияның көзі болып жаңадан қалыптасқан (құрылған) құн немесе таза табыстың жинакталған бөлігі саналады. Кәсіпкерлер (кәсіпорындар) оны өзініңтабысының (таратылған) қаражаттарының есебінен жұмылдырады. Негізгі капиталды жаңартуға арналған инвестиция көзі болып кәсіпорынның меншігінде қалған табысы саналады. Бағалы қағаздардың көп түрлілігі инвестицияны жіктеудің көптеген критерийлерін алдын ала айқындайды.
Қаржылық инвестиция өзінің пайдалану мерзіміне қарай, қысқа және ұзақ мерзімді болып бөлінеді.
Инвестиция өзінің арналымы немесе алынған мақсаты бойынша: қаржылық және нақты болып бөлінеді.
Нақты инвестициялар — бүл кәсіпорынның негізгі капиталын және материалдық-ендірістік қорын өсіруге салынатын салымдар.
Қаржылық инвестициялар — бұл субъектінің табыс алу мақсатында пайдаланатын активі (мысалға, пайыздар, роялтилер, дивидендтер және жалға ақысы), инвестицияланған капиталдың өсімі немесе алынатын басқа да олжалар (мысалға, коммерциялық мәміленің нәтижесі). Сондай-ақ, қаржылық инвестицияға пайдаланбай тұрған жылжымайтын мүліктер де жатады. Қаржылық инвестицияның бір түрі болып бағалы (құнды) қағаздар да саналады. Барлық бағалы (құнды) қағаздар екі топқа бөлінеді — ақшалай және күрделі (капиталды) болып. Ақшалай бағалы қағаздарды алған кезде ақшалай қарыздарды алғандағыдай етіп рәсімделеді. Бұл борыштықбағалы қағаздар. Оларға: вексельдер, депозиттер және жинақ сертификаттар және т.б. жатады. Осы бағалы қағаздар бойынша табыс бір мәртелік сипатқа ие болады және олар езінің номиналдық (атаулы) құнынан төмен бағаға сатып алудың есебінен қалыптасады. Ақшалай бағалы қағаздар, әдетге, қысқа мерзімге (бір жылдан аспайтын уақытқа) беріледі.
Капиталды бағалы қағаздар кәсіпорынды дамыту үшін, оның капиталын (қорын) қүрастыру немесе үлғайту мақсатында шығарылады.
Бағалы қағаздар қүқығы бойынша кімге жататындығы туралы белгілерін куәландыру үшін олар былайша бөлінеді:
— бғгалы қағазды ұсынушыға — құқықтарын орындау үшін, бірақ олардың иелерін теңестіруді (идентификациялауды) талап етпейді, ұтаушылардың атына
тіркеу жасалынбайды. Ұсынушы бағалы қағазды куәландыратын құқығын басқа адамға қарапайым жолымен қолына береді.атаулы бағалы қағаздар — белгілі бір адамның атына жазылады. Бағалы қағаздарда куәландырылған құқықтары ондағы қойылған талапты жеңілдету үшін белгіленген тәртіппен басқа тұлғаға беріледі. Атаулы бағалы қағаздар бойынша құқық беретін адам соған сәйкес келетін талаптардың орындалуы емес, ондағы тиесілі талаптың заңды еместігіне жауап береді.
— ордерлік бағалы қағаз — ол ең алғашында иемденушінің атына немесе оныңбұйрығы бойынша жазылады. Бұл онда көрсетілген құқықтар қағазға түсірілген тәртіпке байланысты ауыспалылығын сақтайтыңдай етіп - индоссаментке жазып береді. Индоссамент өзінде құқықтың болғанына ғана емес, сонымен бірге, оның жүзеге асуына да жауап береді. Бағалы қағаздардан алынатын табысқа қатысты оларды борыштық және инвестициялық етіп бөлуге болады.
Борыштық бағалы қағаздар пайыздарды (проценттерді) төлеуді және негізгі қарыздың негізгі сомасын графикке сәйкес жабуды эмитент өз міндетіне алады. Бүл кімнің эмитенті екендігіне қарамастан, оған барлық облигациялар, векселдер жатады.
Инвестщиялық багалы қағаздар эмитент активтерінің бір бөлігін иемденуге құқық береді, оларға эмитенттердің барлық типтеріндегі акциялары тұтастай жатады.
Бағалы қағаздар эмитенттік сипаты бойынша: мемлекеттік (Үкімет пен Ұлттық Банктің борышкерлік міндеттемелері), муниципалдық (жергілікті атқару органдарының борышкерлік міндеттемелері) және корпоративтік (шаруашылық жүргізуші субъектілердің жарғылықкапиталын қалыптастыру немесе қаржылық-шаруашылық қызметін жүргізу үшін қажет қаражатты тарту мақсатымен қолданыстағы заңға сәйкес шығарылатын) болып бөлінеді.
Мәмілеге байланысты шығарылатын бағалы қағаздар: фондық (акциялар, облигациялар) және саудалық (коммерциялық векселдер, чектер, коносаменттер, кепілдік міндеттемелер, т.б.) болып бөлінді.
Фондылық бағалы қағаздар көптеп шығарылуымен (эмиссиясымен) ерекшеленеді және олар қор биржаларында айналысқа түседі.
Саудалық бағалы қағаздар коммерциялық бағытқа ие: олар негізінен сауда операциялары бойынша есеп айырысуға және тауарларды орын алмастыру процесіне қызмет көрсетуге арналған.
ӘДЕБИЕТТЕР.
1.Назарбаев Н.А. Рынок и социально-экономикческое развитие. — М.: Экономика, 1994. — 495 с.
3.абденов О. Экономическая политика переходного периода на рубеже XXI века. — А.: Казахстан. 1997. — 368 с.
4.Кенжегузин М. Необходимый экономический рост: предпосылки, факторы, модели, темпы. // Азия-ЭиЖ. - 1997. №47.
5. Клилюва Т.В., Жидимбетова Р.Б. Социальные последствия экономических трансформаций странах СНГ. В кн.: Интеграция Казахстана и мирокую экономику.Проблемы и перспективы. Алматы, 1999. С.140.
6. Реформиронание экономики Казахстана: Проблемы и их решения. Алматы, 1997.
7.Банки и банковские операции в России / Под ред. Лапидуса М.Х. - М., 1996.
8.Банковское дело / Под ред. Колесникова В.И. — М., 1995.
9.Банковское дело: стратегическое руководство / Под ред
Платонова В., Хиггниса М. — М.: Консалтбанкир, 1998.
10.Банки и банковские операции / Под ред. Жукова Е.Ф. — М.,1997.
11.Екінші деңгейдегі банктердің несиелік саясаты.-Аль-Пари,2004,N6.
12.«ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы» ҚР заңы.30.03. 1995.
13.2002 жылы 3 маусымдағы Ұлттық банк Басқармасының № 213 қаулысымен бекітілген «Екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциялық нормативтер туралы» ереже.
14..«ҚР ұлттық банкі туралы» ҚР заңы. 30.03. 1995.
        
        Жоспар
Кіріспе.....................................................................
.............................3
І.Инвестицияның териялық негізі.
1.1.Инвестиция ... және ... ... жүйе ... инвестицияны тиімді пайдалану саясаты
2.1 Инвестицияылық ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық қызметінде мемлекттің ролі.
3.1 ... ... ... ... ... ... — экономиканы дамудың ... және ... ... ... ... ... ... дамытуды көздейтін басты фактор.
Инвестицияны дамытуда кәсіпорындарды қаржыландыратын және ұзақ мерзімге
несие беретін мамандандырылған ... ... мен ... ... ... ... қорлар ерекше роль
атқарады. Сөйтіп, қорлар экономиканың неғұрлым пайдалы ... ... ... ... ... ... ... инвесторлар үшін ішкі және сыртқы инвестициялар
жағдайында белгілі бір ... ... ... ... жөн.
Бұл тәуекедщлік басшылардың біліктілігімен және олардың епті әрекеттерімен,
есеп пен бақылау ... ... ... ... ... өзгерістерімен, орта мерзімді және қысқа ... ... ... және т.б. осы ... мәселелерімен
байланысты болып келеді. Сонымен қатар, табиғат зілзалаларымен және ... ... ... ... абзал. Қаржылық
инвестициялар техникалық-экономикалық есептеулер жасалған соң және ... ... ... ... өткізгеннен кейін барып,
жүзеге асырылады . ... ... ... банк ... да, ... да барып отырған жоқ. Ауыл шаруашылы-ғына инвестиция бөлудің өз
ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... жөн.
Өнеркәсіп және ауыл шаруашылық тау-арлары арасындағы ара ... ... ... ... ... ... ауыл ... қаналып
отырғанын байқау қиын емес. Ауылға ала-рылатын өнеркесіп тауарларының
бағасы іс жүзінде бақылаусыз өсу ... ал ауыл ... ... ... ... алу ... қарай шектеле түсуде.
1.1Инвестиция туралы түсінік
Инвестициялар деп өнеркәсіптің, құрылыстың, ауыл шаруашылығының және
экономиканың ... да ... ... ... ... салынып,
жұмсалатын шығындардың жиынтығын айтамыз. Инвестициялық қызметгің мақсаты —
түпкі ... ... ... немесе процент алу болып табылады.
Инвестицияның көзі болып жаңадан қалыптасқан (құрылған) құн немесе ... ... ... ... ... ... оны
өзініңтабысының (таратылған) қаражаттарының есебінен жұмылдырады. Негізгі
капиталды жаңартуға арналған инвестиция көзі болып кәсіпорынның меншігінде
қалған ... ... ... ... көп ... ... ... критерийлерін алдын ала айқындайды.
Қаржылық инвестиция өзінің пайдалану мерзіміне қарай, қысқа және ұзақ
мерзімді ... ... ... ... ... алынған мақсаты бойынша: қаржылық және
нақты ... ... ... — бүл кәсіпорынның негізгі капиталын және материалдық-
ендірістік ... ... ... ... ... — бұл ... табыс алу мақсатында пайдаланатын
активі (мысалға, пайыздар, роялтилер, дивидендтер және жалға ... ... ... ... ... ... да ... коммерциялық мәміленің нәтижесі). Сондай-ақ, ... ... ... ... мүліктер де жатады. Қаржылық
инвестицияның бір түрі болып бағалы (құнды) қағаздар да ... ... ... ... екі ... ... — ақшалай және күрделі
(капиталды) ... ... ... ... алған кезде ақшалай қарыздарды
алғандағыдай етіп рәсімделеді. Бұл ... ... ... ... және ... ... және т.б. ... Осы
бағалы қағаздар бойынша табыс бір мәртелік сипатқа ие болады және олар
езінің ... ... ... ... ... ... ... есебінен
қалыптасады. Ақшалай бағалы қағаздар, әдетге, қысқа мерзімге (бір ... ... ... ... ... ... ... үшін, оның капиталын (қорын)
қүрастыру немесе үлғайту мақсатында шығарылады.
Бағалы қағаздар қүқығы бойынша кімге ... ... ... үшін олар былайша бөлінеді:
— бғгалы қағазды ұсынушыға — құқықтарын орындау үшін, бірақ олардың иелерін
теңестіруді (идентификациялауды) талап етпейді, ... ... ... ... ... қағазды куәландыратын құқығын басқа
адамға қарапайым жолымен қолына береді.атаулы бағалы қағаздар — белгілі бір
адамның атына жазылады. ... ... ... ... ... ... жеңілдету үшін белгіленген тәртіппен басқа тұлғаға
беріледі. Атаулы бағалы қағаздар бойынша ... ... адам ... ... ... ... емес, ондағы тиесілі талаптың заңды
еместігіне жауап береді.
ордерлік бағалы қағаз — ол ең ... ... ... ... ... жазылады. Бұл онда көрсетілген құқықтар ... ... ... ауыспалылығын сақтайтыңдай етіп -
индоссаментке жазып береді. Индоссамент өзінде ... ... ... ... ... оның ... ... да жауап береді. Бағалы қағаздардан
алынатын табысқа қатысты оларды ... және ... етіп ... ... қағаздар пайыздарды (проценттерді) төлеуді және негізгі
қарыздың негізгі сомасын графикке сәйкес жабуды эмитент өз ... ... ... эмитенті екендігіне қарамастан, оған барлық облигациялар,
векселдер жатады.
Инвестщиялық багалы қағаздар ... ... бір ... иемденуге
құқық береді, оларға эмитенттердің барлық типтеріндегі акциялары тұтастай
жатады.
Бағалы қағаздар эмитенттік сипаты бойынша: мемлекеттік (Үкімет пен ... ... ... ... ... ... борышкерлік міндеттемелері) және корпоративтік ... ... ... ... ... ... ... жүргізу үшін қажет қаражатты ... ... ... ... ... ... ... байланысты шығарылатын бағалы ... ... ... және ... ... векселдер, чектер, коносаменттер,
кепілдік міндеттемелер, т.б.) болып бөлінді.
Фондылық бағалы қағаздар көптеп шығарылуымен (эмиссиясымен) ... олар қор ... ... ... ... қағаздар коммерциялық бағытқа ие: олар негізінен сауда
операциялары бойынша есеп ... және ... орын ... ... ... ... және олардың қызметі
Нарықтағы айналыс ерекшеліктеріне байланысты ... ... ... және нарықтық емес (айналыстағы емес) етіп бөлу мүмкін.
Нарықта болатын бағалы ... ... ... ... емес ... ... ... рет еркін сатылуы және сатып алынуы мүмкін. Олар
сатылғаннан кейін эмитентке мерзімінен бүрын үсынылмайды.
Нарықтық емес бағалы қағаздар бір ... ... ... еркін көше алмайды,
яғни екінші рет айналысқа түспейді. Бұндай бағалы қағаздар қатарына ... ... ... ... шарт ... онда оларды тек эмитенттің
өзі ғана сатып алады. Сондай-ақ айналысы шектеулі ... ... ... ... ... белгілі бір типтерді
қалыптастырады. Келесі типтерін бөліп көрсету қабылданған: бірінші тип ... ... ... тип — ... ... бірінші типінің мақсаты өсімді көбіне диввдентгер мен процентгер
алу есебінен емес, бағалы қағаздардың бағамдық (курстық) өсімінің ... ... ... Бұл ... салымның басым бөлігін акция кұрайды.
Күтілетін ... ... және ... ара ... ... өсімнің ортасынан, тағы да баска қоржынныңтүрлерін, ... ... ... және ... ... ... көрсетуге
болады. Агрессивті өсім қоржынддры ... ... ... Бұл ... ... тәуекелділікпен байланысгы екенін көрсетеді,
бірақ эмитент-кәсіпорындардың қолайлы дамуы кезінде ол үлкен табыс әкелуі
мүмкін. Қоржынның бұл ... ... тез ... жас ... көрсетілуі мүмкін. Консервативтік қоржынның ... ... ... ... және ... компаниялардың акциясынан тұрады, бұндай
қоржынның тәуекелділігі де аса үжен болмайды. Қоржынның ... ... ... да, консервативті қоржынға да тән ... ... Оның ... ... ... қоса даму
үстіндегі жас кәсіпорындардың дд акциялары ... ... ... ... табысқа және тәуекелдің орташа деңгейін үстауына қолайлы ... ... типі ... мен ... ... ... ... табылады. Қоржынның бұл типі тәуекел кезінде алдын ала жоспарланған
табыстың деңгейін ... ... және онда ... ... ... ... Қоржындардың аталған типін инвестициялау объектілері ретінде
сенімділігі жоғары бағалы қағаздар алынады. Оның құрамына енетін қорлардың
инструменттеріне ... ... ... ... ... және
облигациялар болып бөлінеді. Конверттелетін (айырбасталынатын) қоржындар:
айрықша акциялардан және облигацияларынан тұрады. ... ... ... ... ... ... нарық коньюктурасы мүмкіндік беретін
болса, онда оларға жай акциялардын, өзі де, ... ... ... ... ... ... инвестициясы тек тәуекелділік төмен болған кезінде
ғана табыспен қамтамасыз етіледі.
Ақша нарығының қоржындары ... ... ... ... Оның ... ... ... пен тез сатылатын активтер кіреді.
Егер де үлттық валюта өзінің төмендеу бағамын ... онда ол ... ... ... ... салынған капитал нольдік тәуекелділік
кезінде өз өсімін сақтайды. Облигациялар қоржындары облигациялардың
есебінен ... және ... ... кезінде орташа табыс
әкеледі.
Қоржындардың өсуіне қоржынға енген қүрылымдардың өзгерісі мен бағамдары
әсет ... ... ... ... және қүрылымға ие.
Қоржын қызмет етуінің уақытына байланысты мерзімі шектелген және ... ... ... шектелген қоржын тек табыс табуға талпыныс жасап қана ... ала ... ... ... ... ... алуды көздейді. Ал
мерзімі шектелмеген қоржынның уақыты шектеліп белгіленбейді.
Мүмкіндігінше толықтырылатын, қайтарып алынатын және ... ... ... Толықтырылатын қоржындар, бастапқы салынған ... ... ... ... ... ... есебінен өсуі
(толықтырылуы) мүмкін. Қайтарып алынатын қоржындар ... ... бір ... ... ... жол береді. Тұрақты қоржындарда
бастапқы салынған қаражатгар қоржынның барлық кезең бойына ... ... Осы ... ғана нарықгық қарым-қатынастар жағдайындағы тәуекелділіктер
төмендеуі мүмкін.
Қазақстан Республикасының зандары ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық жобаларды
жүзеге асырудың тиімділігіне бағытталған жеңілдіктер мен ... ... ... ... ... жаңа ... ... техниканы және ноу-хауды енгізу; ішкі нарықты жоғары ... ... және ... ... ... отандықтауар өнддрушілерді
мемлекеттік қолдау және ынталандыру; экспортқа бағытталған және импортты ал
мастыру шы ... ... ... Республикасының шикізат көздерін
тиімді және кешенді пайдалану; қазіргі заманғы менеджмент пен ... ... жаңа ... ... ... жергілікті мамандардың
үздіксіз оқу ... ... ... ... деңгейін көтеру; өндірістің
жедел дамуын қамтамасыз ету; ... ... ... ... ... ... ... көтеруде және оны одан әрі дамытуда
шетелдік инвесторлардың атқарар ролі зор. ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметтің объектілеріне инвесторлар салып
отырған мүліктік құндылықтар және оған қоса ... ... ... ... ... да кіреді.
Шетелдік инвестициялар Қазақстан Республикасының занды тұлғаларының жарлық
капиталына қатыса отырып, ондағы қабылданатын шешімдерге өз ... ... ... ... ... заңға қайшы келмейтін кез келген ... ... ... ... ... және ... шетелдік филиалдарын
ашуға, мүліктік құқын сатып алуға, қарыз, несие беруге т.б. қызметтермен
шұғылдануына болады.
Шетелдік ... ... ... ... ... өз қалаулары
бойынша пайдалануға қүқылы, Қазақстан аймағында қайта ... ... ... және ... да ... ... яғни Қазақстан Республикасының
зандарында тыйым салынбаған кез келген қызметпен айналысуына болады.
1.3 Инвестицияылық процесс-әлеуметтік жүйе ретінде
Қазіргі кезеңде Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан ... ... ... ... алғы ... айналып,
еліміздсгі реформаларды табысты іске асырудыц басты себебі қойлып отыр.
Мемлекеттің даму деңгейі ... ... ... шығынның колемімен
аыықталады. Қоғамның салауаттылығы, оның кеңейтілген ұдайы өпдіріске
мүмкіншілігі, ... ... ... ... ... еңбекақысына
тікелей байланысты. Соіідықтаы да Қазақстан дамуының стратегиялык бағыты -
экономикалық ... жеке ... ... ... ... топтардың мүдделерін жетілдірумен ... ... ... ... ... калыптастыру. Ал, әлеуметтік тұрғыдан
тиімді нарықтық шаруашылықтың мәні ... ... ... ... ... табиғи өсуіне жағдай жасауында.
Транзиттік қоғамда әлеуметтік ... ... ... мен ... ара ... тереңдей беретінін білеміз. Қазақстанда да
реформалаудың алғашқы кезеңдерінде өтпелі ... тон ... өрши ... ... кедейлер санының күрт артып, 1990 жылғы 30%-
дан 1997 жылы 89%-ға ... ... ... ... адам ... ... Қазақстаиның 43-орыннан 100-орынға түсіп кетуі, т.б.
Қазақстанның имтеллектуалдық және рухани потенциалының қалыптасу ... ... ... жүйесі туралы қазіргі заманның талабына сай жалпы
ұлттық жоспар қабылдап, әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... білім жүйесінс мүмкіншілік беретін
экономикалық - ұйымдастыру ... ... - ... ... ... ... Бұл мәселеде бюджеттің әлеуметтік салаға үлесін көтеріп ... ... тыс ... ... жетілдіру қажет. Осы
орайда инвестицияыың орны ... ... ... ... бұл ... бойынша нақты жоспарлары болып, олар ... ... ... ... ... ... ... өлеуметтік бағыттағы бюджетті ... ... ... орны ... . ... ... ішкі ... (ЖҰӨ) жылдық осімі
ипвестицияның көлеміне байланысты да, ал әлеуметтік-экономикалық дамудың
негізгі өлшемі жалпы ішкі өнім ... ... ... ішкі өнімге кіретін негізгі капиталдағы иивестицияның үлесі
2001 жылы 24,4% қүрады, ал бұл керсеткіш 2000 жылы 19,9% ... ... 2000 жылы 2600 ... ... ал 2001 жылы бүл ... 3300 ... ал оның ... 753 млрд. тенге болды .
Мұндай оңтайлы процссті одан әрі ... үшін ... ... ... ... инвестициялық процестің даму стратегиясыи жасау
қажет. Ең бастысы, бұл стратегия алдымен салаға инвестиция ... ... ... ... Қайтарым мем ерекшеленуі керек.
Инвестициялық іс-әрекет әлеуметтік факторларды ескере отырып реттелінбесе
онда ол жалпы ... ... ... ... ... ... ... да экономиканы, соның ішінде иивестицияны әлеуметтік
тұрғыдан талдап, соның негізінде әлеумегтік және экономикалық ... ... ... ... ғана ... және ... құтылуға болады. Мысалы, табыс, кіріс, экономикалық тәускел
деңгейі дегеи тек қана экопомикалык факторларды ескеретін ірі иивестициялық
капиталы бар ... ... ... өзі де өнімді артық өндіру дағдарысына
ұшырауы мүмкін. Мысал ретінде Оңтүстік Кореядағы жағдайды келтіруге болады.
Сонымен, ... ... ... ... ... ... ... процесс ретінде қарастыру керек. Инвеститшялық іс-әрекет талдау
оның тиімділігіне экономикалық факторлардан кем ... ... ... мүмкіп емес.
Нарықтық экономикада жоба тек қана ... ... ... ғана ... ол қай ... кім ... және қалай аяқтаяады деген
мәселелерді жұмыстардың жоспары болып табылады. ... ... ... ... мақсатқа сай нақты анықталғаи, завды құжатгарға негізделген
пайдаланылатып ... ... ... ... ... методикалық ұсыпыстарда инвсстициялық жобалар тиімділігінің мынадай
көрсеткіштері берілген:жобаны іске асыру барысындағы ... ... ... қамтитын коммерциялық тиімділік көрсеткіштері;мемлекетке ... ... ... ... бюджеттік,тиімді көрсеткіштері;
инвсстицияық жобаға қатынасулардың қаражат ... тыс ... ... ... ... ... бұл ... әлеуметтік тиімділік көрсеткіштері|
белінбеген, тек ... ... бір ... ... да ... ... сай экоиомикалық шаралардың
әлеуметтік көрсеткіштер жүйесін қалыптастыру қажет сияқты. .
Жобапың ... ... ... ... ... адам ... жағдайға, стандартқа әлеуметтік пормаларға сай болуы.
Иивестшщялық жобада көрсетілген мынадай ... ... ... жағдай жасалуы, оларды сапалы тамақ өнімдерімен,
әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... сапалуға тиіс.Жобаның әлеуметтік нәтижелсрінін негізгі
түрі мыналар:
- ... ... ... ... ... ... ... қажетті тауарлармен энергая,
тамақ т.б. қамтамасыз ету жағдайының жақсаруы;тұрғындар мен ... ... ... бос ... ... тек қана ... категория емес. Олар атқаратын
міндетердің әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... шешуге негіз бола алады:
- кеңейтілген ұдайы өндіріс салаларында;
- Ғылыми ... ... ... ... өнімдердің
бәсекелесу қабілтін қалыптастыруға;- ... ... бар ... ... ... ... құрамын өзгертуге;
депсаулық, мәдениет, оқу, білім салаларын дамытып, т.б. әлеуметтік
мәселслерді ... ... ... ортаны қорғауга;
қорғаныс өнеркәсібни оңайландыруға және т.б.
Әрине, экономикалық және ... ... таза ... ... ... де олардың нақты қырларын айқындаи, ерекшелеп иәтижелерін
қадағалап ... ... ... ғана ... процесс әлеуметтік-
экономикалық саланың құрамдас бөлігі ретінде өз міндеттерін ... ... ... ... ... ... қорларды: тиімді пайдалану жолдары
Қазіргі кезде аграрлық рынок ... ... ол ... ... ... ... шараларынсыз енуде. Республикаға азық-түлік
өнімдерін тасымалдау өсіп келеді. Ет ... ... 2,1 есе, сары май ... ... ... тасу 3,3 есе ... Ет ... тұтынуда импорттың
үлесі 1,4 тен 10 процентке дейін, сүт — 0,2 ... 60 ... ... майы — 25 проценттен 66 процентке дейін өсті.
Республикамызда тамақ өнімдері жетіспейтінін пайдаланып, Батыс ... ... ... ... ... арзан бағалы азық-
түлік қорларын әкелуде. ... ... ... ... ... өз
елімізде жеткілікті көлемде өндірілетін өнімдерді (астық, мақта, жүн,
қаракөл, ет, т.б.) ... ... ... ... беру ... ... отырған өнімдерді сыртқа шығаруға тосқауыл қойған жөн. Ең бастысы,
елімізде ... ... бар ... ... ... ... өнімдерін шеттен тасымалдауымыз орынсыз. Осының салдарынан, бір
жағынан, экономика ақсап отырса, екінші жағынан еңбек ... ... ... ... ... қай саласы да қаржысыз дамымайды. Оны табу, ... ... ... душар етуде. Ел экономикасын дамытуда
ішкі қаржының маңызды екені ... ... ол ... ... отыр.
Осыған баиланысты шетел қаржыларын тарту басты мақсатқа айналуда. Осы
тұрғыдан ... ... да ... ... ... шетелдік
инвестицияларды пайдалану жолдары тұрақты әңгімеге айнала бастады. Бұл
орынды да. ... ... ... ... ... «рақмет» айтқанымыз
үшін келіп жатқан жоқ. Оны ... үшін ... ... ... ... ... болып отырмыз. Оның мөлшері жыл сайын өсіп
келеді. Келесі жылы сыртқы қарызды төлеуге 1 млрд. ... ... ... ... ... ... жылдары біздің борышымыз 1,2-1,3 млрд.
доллар ... ... ... (1 ... 1999) ол 7,5 млрд. долларға жетіп отыр.
Жыл сайын шетел капиталын пайдаланғанымыз үшін салық өсе ... ... ... ... ... үшін ... ... орындары, шаруашылық
салалары өз жұмыстарын жандандыруы керек. Осы тұрғыдан қарағанда шетел
капиталын ... ... ... ... ... ... Осыны ескере
отырып, еліміздің ішкі резервтері қандай, енді ... ... ... ... ... бойынша, ішкі инвестициялық қорды құруға барлық халық
қатысатын, олар мемлекеттік ... ... ... ... ... мемлекетке беретін. Бұл ... ... ... ... ... көпшілігі тығырыққа тіреліп отырғанда олардан қаржы бөлуді
сұрау да — қиын ... ... өте көп ... ... ... бар.
Шамамен, оның мөлшері 1-3 млрд. доллар болады. Олардың жиналған ... ... де ... ... Осы ... алғанда коммерсанттары
өз қаржыларының біраз бөліггн ... жөн. Ол ... ... ... ... ... тиіс еді.
Амал не, осы бағытта жүзеге асып жатқан жұмыс жоқтың қасы, жеке меншіктегі
капиталдың өндіріске құйылуына, оның ... жол ... ... ... ... бағаны көтеру жолымен табыс табуға ұмтылуда, өз ... ... ... негізгі өндірістік қорларын ... ... ... ауыл шаруашылығында, металлургияда, отын
өнеркәсібінде, жеңіл өнеркәсіпте негізгі қорлар шамадан тыс ... ... ... үшін ... жыл ... болады. Өнеркөсіп орындарын уақытша
басқаруға алған ... ... ... осы ... ... ... жоқ. Егер жеке меншік капиталы да, ... ... да ... қорларын жаңартуға жұмсалмаса, олар одан ері ескіре берсе, қандай
техникалық прогресті, алға жылжуды күтуге ... ... ... ... ... қондырылған құралсаймандардың пайдалану коэффициенті I
есе, жеңіл өнеркөсіпте — 6 есе төмендеген.
Негізгі қорлардың жаңармауының ... ... бар: ... ... ... ... ал олардың өндіріоте пайдалану дәрежесі төмен, 100
машинадан есептегенде орта есеппен 47-сі толықтай тоқтап тұр, 24 ... ... 37 ... тек қана 25 ... ... Сол ... ауыл
шаруашылығында да көптеген өндірістік ғимараттар қаңырап бос түр ... ... тағы ... да ... ... жоқ ... пайдалануда.
Бүгінгі инвестициялық саясат шетел инвестициясын көбірек тартуға
бағытталған. Көп ... ... ... ... ... ... капиталын өндіріспк саланы дамытуға жұмылдыру жөнінен
мемлекеттік ... ... ... ауыл ... ... ... тиіс? Тауарларды таза валютаға сатып алу арқылы, олар
көптеген шетелдердің экономикасын дамытуға, ... ... ... ... ... тигізіп отыр. Ал ... ... ... ... тек қана ... ... адам жүмыс істейді.
Мысалы, жуық арада «Самал» ықшам ауданындағы «Бутя» ... ... ... ... ... орталығында небері 500 жұмыс орны бар.
Ал оны түрғызуға 60 млн. АҚШ доллары шығындалды. Егер осы ... ... ... ... ... онда ... тауарлар шығарылар еді,
олар алыпсатумен емес, өнімді еңбекпен шұғылданар ... өзі ... ... орын алып ... ... ... шығуға мүмкіндік
туғызар еді.
Елімізде өндірістік саланы дамытудың тағы бір ... ... ... сапалылығы. Медициналық тексерулер (тамақтану ғылыми-зерттеу
институтының материалдары) ... ... ... ... ... ... ... өзінің сапасы жағынан отандық тауарлардан ... ... екі ... ... айта кету керек: біріншіден — ... ... ... алу өз ... ... прогрестің
төмендеуіне әкеліп соқтырады, нашар да болса, шетел технологиясын алу ... ... ... ... ... ... үшін ... госактіні
келтірейік: КазПТИ қызметкерлерімен (жетекшісі ... ... ... ... ... ... бар ... дайындалғанды. Бұл
жаңалыққа Швециядан патент алынған. Оның көмегімен бұрғылау жүмысының қүнын
20 ... ... ... ... ол ... ... отыр. Оның себебі,
біздің республикамызда ескі болса да шетел технологиясына мән беріледі де
отандық ... ... ... жол ашылмайды. ... ... ... жарамды отандық тауар мен
технологияға көңіл ... ... ... Ал екіншіден, отандық машина
жасауды ... деп ... ... ... көбірек
пайдалансақ, бірнеше жылға шетелдіктерден артта қалып қоямыз. ... ... ... ... ... ескере отырып, өз
республикал.Аызда өңдіруге тіпті ... жоқ ... ... ... емес технологияны сырттан алдырған орынды. Бұл тұрғыдан алғанда,
еліміздің ... ... ... жөн. Жоғарыдағы мақсаттарды
жүзеге асыру үшін республикамызда қаржылық саясатты тәртіпке келтіру керек.
Ол үшін бюджеттің табыс ... ... ... жақсартып, шығынды өз
табысымызбен жабатын дережеге ... ... Осы ... ... орындарынан салықтың өз уақытымен толықтай түсуінде көп мәселе
жатыр. ... ірі ... оның ... ... ... ... ... табыс бөлігін негізінен толтырушылар болуы
керек қой.
2.2 Инвестицияның тиімді ... ... ... ... көшу ... ... процесс
барысын және инвестиция тиімділігін жоғарылатудың негізгі ... ... Атап кету ... ... теория инвестициясының зерттеу объектісі
қаржылай инвестиция ... ... ... ... ... тек нақты
капитал жұмсау инвестициясымен айналысып келеді. Ғылыми ортада талданатын
мәселелер тобында мән берілетіні ... ... ... ... ... Пікірге атақты ғалымдар атсалысқан, мысалы,
Т. Хачатуров, У. Баймүратов, А. ... ... ... тәсілі
негізінде ка-питал жұмсаудың экономикалы тиімділігін бағалау мәселесіне А.
Анчишкин, В. Немчи-нов, Д. Львов, В. Логинов, В. ... және ... да көп ... қосты. Капитал жұмсауды бөлу жоспарлау әдісімен
болған 70-жылдардың аяғында экономикалық ... ... үшін ... ... ... ...... ша-
уашылығында жаңа техниканы экономикалық ... ... ... ... тиімділігін бағалау кезінде кең таратылуды
келтірілген шығын ... ... ... ... ... ... тиімділігімен салыстыру әдістемесі. Осы
әдістемеге сәйкес жылдық ... ... ең ... ... ... капитал жұмсауға дейін және оны жүзеге асырғаннан
кейінгі айырмасы ретінде анықталады.Қарастырылған капитал жүмсаудың ... ... ... ... ... ... ... алынған
бағалау пайдаланылған. Осы ... ... ... ... тиімділігінің сыны тиімділіктің капитал жүмсауға қатынасы
болып табылады. Капиталдық ... ... ... ... ... ... және салыстырмалы есептері
орындалады:Капитал жүмсаудың ... ... ... .
Б — ... ... баға ... жылдық өнім шығаруы;
Ұ — жылдық өнім шығарудың өзіндік қүны;
К — құрылатын объектікің сметалық құны ... ... ... ... ... п — ... ... капитал жүмсау нормативтен тиімділіктің есептеу мәнін арттыру
жағдайы кезінде ... ... ... ... ... үшін ... экономикалық тиімділік
көрсеткіштері есептелінді:
1. Келтірілген шығын минимумы: Ш = Ұ + Ен * К = ...... ... ... шығындар;
Ү — вариант бойынша ағымдағы шығындар (езіндік құн);
Ен — ... ... ... ... ... ...... бойынша капитал жұмсау.
2. Қосымша капитал жұмсаудың тиімділік ... ... ... және Ұ2 — ... ... бойынша өзіндік құн;
К} және К2 — салыстырылатын вариант бойынша ... ... ... ... ... ... ... қосымша капитал жұмсаудың өтеушілік мерзімі
аз, ал қосымша капитал жұмсау коэффициенті ... ... ... тиімді деп саналады. Капитал жүмсаудың кеңестік бағалау варианты
дисконтерлеу процедурасын ... және бұл үшін ... ... ... қарастырды:
В = 1/(1+Ен.п.)',онда:
В - келтіру коэффициенті; і - ... ... - ... ... ... мысалға келтіру нормативі.
Біріншіден, мысалға келтіру нормативі жоғарыдағы шешіммен жоспарланады және
бар-лық ... ... үшін ... ... Екіншіден, оның мәні
болмайды, себебі, барлық құралдар мемлекет меншігінде. ... ... ... ... ... есептерді шешу үшін және бір-
бірінен тәуелсіз болуына арналған.
Әдетте, әдістемелік жоспар айырмашылығы шаруашылық қызметінің ... ... ... ... ... ... нә-тижелерге әкеледі.
Қарастырылатын әдістеме мүмкіншіліктері шаруашылық жүйесімен шектелген,
олар ... ... ... ... жоқ. ... ... ... асыру кезіндегі оларды ре-сурстық қамтамасыз
ету, құндық бағалау, инфляцияның ықпалы, белгісіздік қауіп-қатері есепке
алынбаған. ... ... ... бағасымен инвестиция тиімділігі көп
жағдайларда дүниежүзілік тәжірибеде өңделген ... ... ... ... инвестициялық шешім қабылдау кезінде жүзеге
асырылады. Халықаралық тәжірибеде кең таратылудың ІШШО ... ... ... даму ... бойынша өнделіп енген және оның
электрондық версиясы - КОМФАР (СОМҒАК) ... ... ... ... ... әдістемесі
бағалы. Осы күйде инвециялық шешімнің алға жылжу процесі төрт ... ... ... ... ... ... нұсқасы;
техникалық-экономикалық негіздеуді
дайындау;
инвестициялық шешім қабылдаумен қорытындысын шығару.
Жобаны өндеу кезінде осы кезендерге басты көңіл ... яғни ... және ... болуы, бірінші кезекте, маркетингтік, техникалық,
қаржылай, экономикалық зерттеулер мен ... ... ... қабылдау үшін техникалық-экономикалық ... ... ... ... керек.
Ұ. Баймұратов әдістемесі ақшалай қара-жаттың келіп түсуі мен қайтуының
жоспар-ланатын көлемін ... ... ... инвестициялық шешімінің қаржылай бағалау құрылымын үш
кезеңге бөлуге ... - ... ... және ... ... түсім бағаланады;
кезең — күтілетін түсімнің инвестициялық ... ... ... ... ... ... негізделініп, капитал құнына
сәйкес келетіні анықталады;
3 ...... ... ... ... ... отырып, ңақты күнінде ағымдағы қүнға әкеледі.
Күтілінетін ақшалай түсім ... ... ... ... ... ... ... инвестициядан түскен ағымдағы құн шығыннан жоғары ... ... ... ... үшін негіз болады.
UNIDO Сонымен қатар әдістемеде өтпелі кезең экономикасы үшін ... ... ... мен ішкі ... ... ... ... сүрақтары берілген, әдістемесі және басқа ... шет ... ... ... ... ... ... экологиялық, экономикалық-әлеуметтік нәтижелерінің құндық
бағалары есепке алынбайды.
Сонымен қатар шет ел ... ... ... ... ... ... оған қатысы бар шығын есептеріне үсыныс
бермейді.
1994 жылы бірқатар ғылыми институт қызметкерлерімен инвестициялық ... ... және ... ... үшін ... ... нүсқалау дайындалған болатын.
Ұсыныстар нарықтық экономикаға көшу ... ... ... ... ... отандық әдістемелік тәсілдер тәжірибесі
пайдаланылған. "Ғылыми-техникалық прогресті жеделде-туге ... ... ... баға беру ... методикалық нұсқаулар"
(авторлар ұжымының редакциясы), сонымен бірге дүниежүзілік тәжірибеде
белсенді ... ... ... ... ең ... өнім тасқынын, ресурстар және ақшалай қаражатты
үлгілендіру; нарық анамеді нәтижесінің есебі, ... ... ... ... қоршаған ортаға ықпалы.
Жоғарыда көрсетілген ұсыныстардың мәні, біріншіден, ... ... ... ... ... ... есептеп қана қоймай,
отандық экономикада туындаған ... ... ... олар ... ... ... әр инвестициялық
жобаға қатысушылар үшін арналған. үшіншіден, өнім бағдарламасын пайдалануға
негізделген жобаға әр ... ... ... жүйе ... ... есепке алады:
коммерциялық тиімділік көрсеткіші, жобаны жүзеге ... ... ... алады;
бюджеттік тиімділік көрсеткіші, федералдық, аймақтық немесе жергілікті
бюджет үшін,қаржылай дағдарысты ... ... ... ... ... жіберетін және шектен
шығатын тікілей ... ... ... ... ... ... ... байланысты шығын және нәтижені
есепке алады.
Инвестициялық жоба тиімділігін бағалау ... әр ... ... ... процедурасы көмегімен нақты уақыт ... ... ... ... ... нәтиже мен тиімділікті әкелу үшін,инвестор үшін
қажетті ... ... ... ... - ... ... (Е)
пайдаланады.
Осылардын әрқайсысын пайдалану үшін ... ... ... ... ... ... сүрақ оны пайдаланумен шешіледі және ... ... ... ... ... ... инвестициялау жөніндегі шешім барлық сындар мәнін есепке
ала отырып қабылдануы керек.
Инвестиция ... ... ... ... ... ... ... атап өту керек, жеке меншік формасының ... ... ... ... ... ... ... көптеген
параметрлерде қазіргі жағдайда қолайсыз.
Сондықтан осының бәрі жоспарланатын инвестиция бюджетін ... ... ... ... етеді, ол қабылданатын инвестициялық шешімнің сапасын
арттыруға және инвестициялық ресурстарды үйлесімді пайдалануға әкеледі.
Инвестиция барлық қоғамда да экономиканы нығайтудың ... ... ... оны ... пайдалану жолдарын анықтау жене қосымша көздерін ... ... даму ... ... міндет. Оны шешу үшін
еспубликамызда ғылыми турғыдан ... ... ... ... Ол ... ... әртүрлі салаларында пайда ... ұзақ ... ... ... жасауға бағытталғаны жөн.
Біріншіден, инвестициялық ... ... ... үшін күрделі қаржыны тиімді
пайдалануды, қоғамдық өндірісте тепе-теңдікті қамтамасыз етудің жолдарын
дүрыс ... ... ... ... Егер ... ... дұрыс шелсе,
ербір шығыңдалған теңгеге келетін үлттық табыстың ... ... ... Екіншіден, инвестициялық саясаттың негізді болуы үшін күрделі
қаржыны пайдалану, оны ... ... ... ... ... жене ол енімдерді пайдаланатын салалар арасында ғылыми негізделген
арақатынас ... ... ... ... даму ... байланысты өзгеріп
түрады. Ол сонымен қатар, өндірістің техникалық дәрежесіне де ... ... ... ... жаңа ... ... тұрғызудан
гөрі оларды техникалық жағынан қайта жарақтандыруға, ... ... ... ... ... салаға жұмсалатын ин-вестицияның
ара салмағын өсіре беру ... ... ... көшу кезеңінде
инвестициялық саясат машина ... ... ... ... тұтыну
бұйымдарын көбірек өндіруге, сұранысты отандық тауарлар ... ... ... ... ... жетілдіре беру керек. Оның
жетілдіруі экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз ... ... ... дамыту өнімді өсіруге мүмкіндік береді- Сондықтан да
инвестицияны сауда-саттықтан гөрі өндірістік салаға молырақ ... ... Алда ... қиын ... ... ... жолы — отандық
өндірісті дамыту. Егер ауыр ... ... ... ... ... ... және ... өнеркәсіпті дамытуды жолға қою — кезекті
міндетіміз.
Өткен жылы сәуірдің 27-де Республика Президенті Н.Назарбаевтың шағын жвне
орта кәсіпкерлікпен ... ... осы ... ... ... Бұл бағытты дамыту аса мол ... ... ... ... ... ... белгілі. Ол шетелдерден келіп
жатыр. ... өз ... ... ... Жыл сайын 1,3 млрд.
доллар шетел инвестициясын пайдаланамыз. Оларды өсіммен қайтару мемлекетке
оңаи емес. Бұл салада ... ... ... ... көп. ... ... ... аса көңіл бөлген, қор рыногын жандандырған
жөн. Инвестиция иемденуші еңбектен өндіруші ... ... ... ... ... саны ... Қазір олардың саны 300 мыңнан асып отыр,
арнайы есепке алынбағандарын қосқандаТ" ... ... ... көп.
1998 жылы 1997 жылмен салыстырғанда жұмыссыздар саны 16,2 процентке өскен.
Оның себебі, жұмыс істеуге не ... не ... жоқ, ... ... ... ... Қазір 6 мыңнан астам өндіріс орны шығынмен ... 500 ... ... ... түр.
Егіншілікте де жағдай мәз емес. Астық өндіру 26 млн. тоннадан 15,9 млн.
тоннаға дейін азайды. Көп ... ... ... өзі ... ... ... ... Республиканың 3-4 млн. тожа ... ... ... ... бар. ... ... дүниежүзілік баға төмен
болғандықтан, оны шетке шығарудан түсетін пайда шамалы. Бұл да ... ... ... ... үш ... ... ... мал басының саны алты есеге (5,9) жуық азайған. Оның ішінде
ірі қара — 4,8 есе, қой мен ешкі — 6,4 есе, ... — 3,5 есе, түйе — ^ ... ... ... ауыл ... ... ... мен өңдеу көлемінің
азаюы амалсыз азық-түлік импортын қажет етті. Осы қиындықтарға ... ... ... бөлу ... ... ... ... саясаттың ролі.
3.1 Инвестицияылық саясатты қызметті мемлекет ... ... ... ... кызметті мемлекетгік ретгеу
мәселелерін сөз ету барысында мынадай ... ... ... жөн. ... ... ... ... ұзаққа созылған ауыр дағдарысты басынан
кешіріп отыр. Бұл, әрине, экономикадағы қалыптасқан ... ... ... ... кдлыпты жұмыс ырғағынан жаңылып,
құлдырауына тікелей қатысты. Сайып келгенде, бүгінгі тандағы ... ... ... ... жұмыс істеуіне қажетті
инвестицялық ... ... ... отырған тоқырау ретінде
сипаттауға болады. Ел экономикасының көптеген саласын, әсіресе, ... ... ... ... ... қатынастардьщ орнығып, ырғақгы
жұмыс жүргізуіне өте үлкен кедергі келтіріп отыр. Және де бұл бір жыл, ... ... ... ... ... ... ... салынатын күрделі
қаржының ұдайы қысқаруына әкеліп соғуда.
Біздің ойымызша қалыптасқан мұндай жағдайдан шығу ... ең ... ... жете ... ... мемлекетгік инвестициялық саясатты айқындап
алу керек. Бұл саясат инвестициялық ... ... ... тетіктерін
күшейтіп, сыртқы және ішкі инвестиция көздерін кешенді түрде пайдалануға
бағьпталғаны жөн.
Осы мәселелерді ... ... ... ... ... бір ... ... келіп отыр. Өтпелі кезенде мемлекеттің
экономикаға араласуын (реттеуін) тежеудің орнына, оны ... да ... түсу ... ... Тек мемлекет кана өзінің реттеуші ... ... және ішкі ... ... ... ... ... алады. ;
Рас, бұл орайда үкіметіміз қол кусырып қарап отырған жоқ. Осы ... ... ... ... ... ... инвестициясының ел
экономикасының әртүрлі саласына ... ... ... ... ... ... жасалды, занды база қалыптастыруға айрықша
көніл белінді. Ішкі инвестищія кездерінің шектеулі ... ... ... ... сол бір кезенде күрделі қаржының қуатгы кезі — ... иек ... ... де емес еді. Әйтсе де, сырттан тартылған
инвестициялардан күткендегідей көп ... бола ... ... ... ... сол ... ... қала берді. Аталмыш инвестициялау
моделінің неліктен нәтижесіз болғандығы жайында алдығы мақаламызда егжей-
тегжейлі талданып өткендіктен, бұл ыңғайда оған ... ... ... ... шетел инвестициясын тартып, оны ел ... ... ... ... ... ... ... жеріне жеткізілмеді.
Бұдан шетел капиталын пайдаланудың ... ... ... ... ... ... ... Бұл бағытта, біз жоғарыда атап
көрсеткеніміздей, шетел ... көп ... ... оны ... баса ... ... ... еді.
Ендігі мақсат — Қазақстанның қазіргі жағдайында өз ішкі мүмкіндіктерімізді
сарқа пайдалану, яғни отандық іскерлердің жеке қаржыларын ... ... ... ... Экономиканың бар саласын түгелге жуық қамтыған терең
дағдарыстан шығуда ішкі инвестиция шешуші рөл атқармақ. Мұны ел ... та ... деп баса ... ... ... позитивті рөл атқаруы мүмкін. Бірақ өмірлік
тәжірибе тек шетелдік ... ғана арқа ... ... ... ... дәлелдеп отыр. Бұдан шығудың басты жолы өз ... ... ... ету болмақ. Өз инвесторларымыз бен кәсіпкерлерімізге назар
аударып, кім жұмыс істейді, өндірісті дамытуға ... ... ... ... керек».
Біздің ойымызша, ішкі инвестицияға айрықша ден қойдырған бірнеше факторлар
бар. Біріншіден, Оңтүстік-Шығыс Азия, ... және ... ... қаржы дағдарысының салдарынан шикізатқа деген ... ... ... ... қоса ... ... ... сенімсіздігі де
күшейді. Бұрынғыдай емес, енді дамушы елдерге құйатын ... ... ... бөлу ... Бұл ... ... да өз ... тигізбей
қоймады. Шикізатқа деген ... ... ... тек өндірістің
құлдырауына ғана ... етіп ... ... ... ... ... салына-тын инвестиция көлемін де қыскартты.
Екіншіден, әлемдік тәжірибе халыкдралық капитал ... ... ... бір ... жинақ қаражат сомасы мен шеттен тартылған
инвестиция келемі арасында өзара ... ... бар ... ... ... ... елдің жинақ каражаты көлемінің аздығы сырткы инвестиция
ағысын тежейтін фактор ... ... Бұл ... ... ... да орын алып отыр. Соңдықтан шетел инвестациясы ... ... ... ... ішкі ... кездерін қалыптастыру және ... ... ... жолға түсірген.
Ашығын айтсақ, қазіргі жағдайда бюджет экономиканың нақты секторларын
инвестициялауға ... ... ... ... ... нысаналы
инвестициялық мақсатқа жұмсатпауда, екіншіден, ішкі инвестицияның негізгі
көзі болып табылатын құнды қағаздар қор ... ... ... ... ... ... ... шамадан тыс ұлғайтып, корпоративті
қағаздар рыногының дамуын шектеп отыр. Мұндай жағдайда бюджет қаражатының
ішкі инвестицияның кезі бола ... ... ... ... бұрын
инвестиция үшін қатаң әрі нақты бюджет жүйесі керек. Егер бюджет тепе-
тендігін ... қол ... онда ... және ішкі ... ... тартуға мол мүмкіндік ашылған болар еді. Тап ... ... ішкі ... ... бірі ...... қорлары жайында дд айтуға болады. Экономикалық реформалар ... ... ... ... ... ... көзі ... болды.
1990 жылы жалпы қорлану көлемі жағынан оның ... — 41,2 ... ... инфляция қарқынының және негізгі қорды уақтылы ... ... оның 1997 ... ... қордағы үлес салмағы жалпы
қорлану қөлемі бойынша 5,5 процентке дейін ... Яғни ішкі ... ... өз ... жайды. Кәсіпорынның табысы қорлану қызметін
атқарудан қалды. Қазіргі кезде кәсіпорындардың ... ... ... ... ... табыстарының дені салық төлеуге, одан қалғаны айналым
қорын толтыруға әзер-әзер жетуде. Сол себепті қазіргі ... ... ... ... ... қоры да ішкі инвестиция көзі бола алмайды.
Халықаралық және отандық ... ... ... ... ... халқының қолында 1,5-2,0 млрд. доллар көлеміңде қаржы бар. ... ХВК, АДБ, ... және ... да ... ... ... беретін
қомақты инвестиция көлемінен біршама артық. Сондықтан аталмыш қаржының тек
бір бөлігін ғана ... ... ... ... ... инвестициялық
жағдайда едәуір жақсарта түсер еді.
Мемлекет экономиканы реформалау кезінде халықгық қаражаты ... ... бір ... және К» секілді алаяқтардың қолына
толайымыменен бере салғаны ... ... ... біраз бөлігі
тақырға отырып, сенімдерінен айрылды. Сонддй-ақ халықтың кеңістік кезенде
құраған ... да ... ... құнсызданып кетті. Мұңдай
келеңсіздіктер 90-жылдардың үстінде тіпті ... ... ... ... ... қаражаттары ақша ауыеып, ұлттық теңге енгізілген кезде
тиын болып қалды. Мемлекет оны ескеріп, ақша салынған кездегі бастапқы ... ... ... ... бас тартгы. Бір сөзбен айтқанда,
халықтық сақтық кассаларыңдағы каржысы бармақ басты, көз ... ... кім ... қолында кепі. Мұның бәрі халықтың мемлекетке
деген сеніміне нұқсан келтірді.
Біздің ... ... ... ... ... ... үшін, олардың банк жүйесіне деген сенімін ... ... ... банк ... ... ставкасын көтеріп, сонымен бір ... ... ... ... беретін экономкасалық
механизмді орнықтырған жөн.
Сондай-ақ ... ... бос ақша ... қор ... ... ... да ... болады, Мысалы, құнды қағаздарды
сатып алу). Тағы да қайталап айтатын мәселе, халықтың банк жүйесіне ... ... ... ... пен ... ... ... қалыптастырудың да маңызы зор болмақ. Бұлай
болмайынша, халықгық банктерге жаппай салым салуы ... ... ... ... ... ... жүйелі жолға қойылған жағдайда
ғана халықтық инвестициялық белсенділігі артып, қаржы-кредиттік ... ... деп ... толық болады.
Экономикалық реформалар қарқынды жүргізілген 90-жылдардың үстінде ішкі
инвестиция көздері формаларының едәуір өзгергендігі ... Бұл, ең ... ... ... бюджет есебінен инвестациялаудан, каржы-
кредитгік рынок, банк ... ... және ... жеке
инвестицияларды тартудан түскен ... ... ... ... ... ... ... біздің ойымызша, экономикалық
дағдарыс дендеп алған қазіргі кезенде ішкі ... ... ... ... ... ... ... қор рыногы;
әртүрлі қорлардың (зейнетақы, инвестициялық, сақтандыру, т.б.) ресурстары;
коммерциялық банктердің кредитгері;
отандық инвесторлардың жеке капигалы.
Міне, Үкіметтің ... ... ... ... тетіктері —
бюджеттік-кредитгік және қаржы-салыктық ... ... ... және ... ... отырып тартуға тиіс ішкі инвестицияның
қуатты көздері осы. Ал, үкімет бұған дейін бізде ішкі ... ... деп ашық ... ... ... іштен және сырттан алынған қарыздармен
бюджет тапшылығын қаржыландырумен ғана шектедді.
3.2Мұнайгаз кешенін инвестициялаудың негізгі бағыттары.
Инвестициялық саясат елдің ... ... ... ... бола
отырып, оның ... ... ... Шетел
инвестицияларын тарту мынандай мақсаттарға жетудің негізгі шарты:
мұнай ... кері ... ... ... оны ... мен ... қатарлы технологияға көшіру;
мұнайгаз кешеліиің мекемелерінің өндірістік және әлеуметтік имфрақұрылымын
дамыту ... ... ... мен ... ... экспорттаудал валюталық түсімдерді дамытуды
қамтамасыз сту.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... коммерциялық несиелер,
халықаралық қаржылық ұйымдардын несиелері түрінде 15,6 млрд. АҚШ доллары
тартылған. Осы ... ... ... ... 40%~дан астамы
мұнайгаз кешенше тиесілі. Тек 1999 жьшы ... ... ... ... 1,03 ... АҚШ ... құраған. Мұнай кен ... ... ... бойынша тікелей инвестициялардың жалпы көлемі -
32,3 млрд. АҚШ ... ... ... барлаумен байланысты
жобалар бойынша -8,2 млрд. АҚШ долларын құрап отыр. Шетел ... ... ... кезеңі (1992-1993 ж.ж) сауда-делдалдық
қызметтерге ... ... ... бар ... көсіпорындардың
құрылуымен сипатталады. Екінші кезеңде ... ж.ж) ... ... ... инвесторларының Қазақстан экономикасының
маңызды салаларына енуіие жол ашылды. Үшінші кезенде (1995-2000) ... ... ірі ... ... ... ... асырылуда.
Мұнай өңдеу саласының мекемелерінің жекешелеңдіру процесі зауыттардың
үзіліссіз ... ... ... ... ... ... және
әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыру бойынша шараларды жүзеге асыруға
бағытталған болатын.
Бірақ, ... ... ... ... ... шарттардың бұзылуынан
инвестор мен мемлекет арасындағы келіспеушіліктердін туындауы көрінеді.
Шетелдік компаниялар ... тағы бір ... ... ... есеп ... ... ... қызметінс бақылау орнату
мүмкін емес.
1997 жылғы Павлодарлық мұнай өңдеу зауытын
американдық мұнай компаниясының басқаруына беру барысындағы
келіспеушілік қоғамның назарын аударды, ... ... ... ... ... ұлттық мұнай компаниясының
уставтық капріталына ... ... ... ... барысында басталған болатын.
Барлық үш мұнай өңдеу зауыттары ауыр "жекешелендіру" ... ... ... ... ... мемлекеттік акция пакетін (53,1%)
басқару бойынша келісім бұзылды. Атырау ... ... ... "Эссскс
Рефинери'1 компаниясымен келісімі ұзақка созылмады.
1998 жылы Атырау МӨЗ мемлекеттік "акция ... ... ҰМК ... ... Осы ... дейін "Тэльф А.Г"
(Швейцария) компаниясы (зауыттың 18,3% акциясьін иеленуші) 25,5%
сңбек коллективінің ... ... ... ... ... ... Бір жыл бұрын мүлік бойынша мемлекеттік комитеті
"Тэльф А.Г." компаниясының АМӨЗ 12,3% акция пакетін ... ... ... ... Тельф А.Г. компаниясы
шетелдік несиелеу шарасын ... ... өзі ... жол ... ... ... барысында Атырау МӨЗ-ң 100% ... ... ҰМК ... ... ... ... АҚШ иеленді, Казақстан
Республикасына тікелей шетел инвестицияларының жалпы ... ... ... ... Қазақстан Республикасының минералдық-
шикізаттық кешенінде байқалады. Қазақстан Республикасының экология және
табиғи Министрлігінің ... ... ... 1997 жылы ... ... 1,3 ... ... 3 млрд. АҚШ долларын құраған. Және
шетелдік қабатты қолданушылар арқылы ... ... ... ... 5 есе артып, 2 млрд. АҚШ долларын
құраған. Инвестицияны минералдық ... түрі ... ... ... ... - 65%, ... ... - 34%. Кемірсутектік
шикізатты барлау мен өндіруге 1 ... АҚІН ... ... ... бойынша қаржылық құралдардың жоғарғы көлемі көмір мен мыс (52%
немесе 487, 475 млн. АҚШ ... ... ... (17% ... 300 млн. ... ... (12% немесе 200 млн. АҚШ ... ... ... ... ... ... ... 952
лицензия берілді, соның ішіндс өндіруге - 520, барлау мен өндіруге -
256, барлауға - 154 лицензия берілген. ... ... ... ... 191 ... ... ... ішінде қатты
пайдалы қазбалар бойынша - 95, комірсутектік ... - 44, ... ... ... ... ... біріккен
кәсіпорындар, материалдық ... ... мен ... ... құрылысын жүзеге ... ... ... 23,3 ... ... шетел инвестициялары
шығындалды,
Инвестициялар бойынша Агенствоның мәліметтеріие сүйенсек, ... ... ... ... көлемі - 2003 жылы 12 млрд. АҚШ
долларынан аеқан, тек 1999 жылы елге 1,5 млрд. АҚШ доллары ... ... ... ... инвестициялардың құрылымы мыңандай: Қазақстан
Республикасындағы минералдық-шикізаттық кешеннің үлесі - 65%, ... ... ... - 82, барлау және барлаулық-өндірушілік ... ... ... ... ... ... секторына тартылған несиелік
құралдардың барлығы геологиялық-барлау мен өндіру сферасына бағытталған, ал
мұнай өңдеу мәселелері әлі ... ... ... ... ... ... керосинге, дизелдік отын мен мазутқа тапшылық мұнай
өнімдерінің нарығында бағаның көтерілуіне әкеліп соқтыруда.
Осындай ... ... ... ... ... ... және Шымкснт
зауыттарындағы каталитикалық крекинг қондырғысының құрылысын аяқтау керек,
осы жобаларды ... ... ... ... ... ... ... тікелей
байланысты; екіншіден, Атырау МӨЗ реконструкциялау; үшіншіден, жергілікті
көмірсутектік шикізатты өңдеуге бағытталған жаңа ... салу ... ... ... ... жылы желтоқсанда үкімет Атырау МӨЗ реконструкциялау ... ... ... және ... МӨЗ (ХОП) ... крекинг кешенінің
құрылысы туралы хабарлады.
Осындай шаралар мұнай өңдеу объектілерінің өндірістік қуатын ... өзі ... ... мұнайгаз кешенінің даму стратегиясын ... ... ... ... ... ... шикізаттың экономикалық
және экологиялық мәселелерін ескере отырып, ұзақ мерзімдік перспективада
мұнайгаз өндеу және мұнай химияның даму ... ... ... ... ... ... ... салынған
капиталдың жоғарғы үлесінің біріккен кәсіпорындарға (48,4), ... мен ... - 20%, жске ... - 13,2% ... ... ... ... органдарының, отандық
мекемелердін жетекшілерінің, ... ... ... оң ... 1999-2003 жылдардағы экономиканың мемлекеттік секторына шетелдік
инвестицияның ағымының жоғарғы деңгейін атап өту керек. Олардың көлемі ... ... 2003 жылы 10% ... ... ... ... 16%
құраған.
1998-2003 жылдар бойынша шетелдік иивестицияның үлестік салмағының артуы
Алматы, ... ... ... Павлодар, Оңтүстік Қазақстан
облыстарында байқалып отыр. ... ... ... салу мүнайгаз
секторының объектілері шоғырланған облыстарда байқалады: Қызылорда - ... -64%, ... - ... иивесторлар тау-кен өндірісіне (38%), өндеу өнеркөсібінс (20%),
тасымалдау мсн байланыс секторына (25%) шығындалған, ауыл ... ... ... ... жыл ... ... ақпарлар шетелдік инвестициялардың
негізінсн Маңғыстау (82%) мен Ақтөбе (94%) ... шикі ... ... ... ... ... ... құрылысына шығындалғанын
көрсетеді. Батыс Қазақстан облысындағы мұнайды өндеу бойынша объектілердің
құрылысына ... ... ... шетел инвестициялары есебінен Ақтөбе, Атырау. Батыс
Қазақстан, Маңғыстау ... шикі ... мен ... ... ... қондырғылар сатып алынып, геологиялык-іздестірушілік және барлау
жұмыстар кешені жүзеге асырылды.
Шетел инвестицияларын пайдаланудан экономикалық тиімдік сұрақтарын ... ... ... ... да ... керек.
Энергетикалық шаруашылықтардың объектері-отындық электростанциялары,
дизельдік-энергетикалық қондырғьшар. ... ... ... ... ... ... тәуелді. Сол себепті, ... ... ... ... ... ... қаржылық-өндірістік қызметін
сипаттаушы қажет ақпарлар келтірілген.
Отындық-энергетикалық кешендегі ... ... ... жетекші
компания - "Трактебель" (Бельгия) ... ... ... Біздің
еліміздің экономикасына салған ишзестициясының көлемі 1 ... ... ... ... ... ... ... қандай
категориясының Қазақстан экономикасына инвестиция салуға әзір екенін
бейнелейді. ... ... ... ... ... ... салуды Қазақстандық табиғи ресурстар ірі
трансұлттық корпорациялар. Олар ... ... ... ... ... ... ... мен оның ішкі нарығына өнудің басты
жолы ретінде түсінеді: Мұндай ... ... ... " ... ... ... "Бритиш Газ", "Эльф Акитен",
"Эксон", "Мобил" ... ... ... - ... энд Гембл",
тамақ өнеркөсібінде - "Кока-кола", "Филип Моррис", қаржылық бизнесте - "АБН-
АМРО" мекемелері жатады;
Қазақстан экономикасыиа тартылған жеке ... тез ... мен ... ... байланысты орташа және шағын шетел ... ... ... ... ... ... жағдай -
Қазақстандық көмір, энергетикалык, ... ... ... ... ... ұзақ ... ... бағдарламаларды
жүзеге асыру қажеттілігі мен төмен пайдалылық деңгейі.
Отандық жонс шетелдік инвесторлардан анкета жинау жолымен ... ... ... ... ... мониторинг мынандай деңгейлерді
тағайындап берді: тұтынушылық тауарлар өндірісі, мұнай жөне газ ... ... ... ... мсн ... ... Қанағаттанарлық
жағымды жобаларға құрылыс, пайдалы ... ... ... ... мен ... ... жатады. Төмен деңгейлі жобаларға
өндірістік және ... ... ... ... жәнс
мұнайхимия өнеркесіптері жатады.
Қазақстан Республикасына инвестиция салуға қызығушылыққа ... ... ... жоне ... ... ... ... болып отыр.
Шетелдік инвсстицияларды мұнай өндеу өнеркәсібінде пайдалануды талдау
барысында, саланың тартымдылық ... және ... ... ... орташа разрядқа жататыны анықталды, сондықтан шетел
инвесторлары осы бағытта инвестициялау шараларын ... ... ... ... ... шетелдік инвесторлары ... ... ... ... ... ... ... тозуы, өндірілетін өнімнің төмен сапасы, ... ... ... ... ... ... ақша ... нақты секторларға бағыттауды екі түрлі
тәсілмен: қара рыногы және банк кредиті арқылы іске ... ... ... банк ... ішкі ... ... көзі ... Алайда, осы көзді тиімді пайдалану үшін, біздің ойымызша, мемлекетгік
реттеу шараларының бірқатарын шұғыл қолданбаса ... ... ... ... отырған қазіргі жағдай осыны қажет етеді. Банктер акща
рыноктарын ... ... ... ... ... ... Бұл ... де. Өйткені олардың өңдіріске салған каражатының
қайтарымдылығына ешқандай кепіддік жоқ. ... олар ... ... ... Олар үшін ... салудың ең тиімді көзі — мемлекетгік
қазыналық міңдеттеме арқылы бюджет тапшылығын ... ... ... ... қайтарымсыздығына кредитке қойылған жоғары ... да ... бар. ... ... ... ... үшін ... проценттік ставкасын төмендеткен жоқ, ал оны іске асыру
қаржылық жүйеде түрақтылық болғанда ғана мүмкін ... ... ... ... шығу ... банктердің кредитін де
белсеңді түрде ... ... Ал ... ... ... үш ... аса мерзімге берілетін орта және ұзақ мерзімді
кредит бөлуін ынталандыруда олардың мүндай әрекеттен ... ... ... ... оң ... тагізеді.
Сонымен бірге коммерциялық банк пен Ұлттық банк арасындағы экономиканың
нақты секторларына кредит бөлу ... ... ... ... ... инвестициялық келісімшарт түріңде рәсімдеген
тиімді. Коммерциялық банктердің кредитке қоятын процентгік ... ... ... шегіне орайластырылып тағайындалуын
қамтамасыз ... ... ... ... жөн. Бұл елде ... дұрыс жұмыс істеуіне мүмкіндік ашады.
Отандық инвесторларды да ынталандырудың Әртүрлі жолдарын ойластыру ... ... ... ... ... ... бизнесмендерміздің саны
саусақпен санарлықтай десе де болады. ... ... ... ... жеке ... офистерін салуға, сауда
кәсіпорындарының құрылысын жүргізуге салуда. Енді ... ... ... қор ... ... соңыра шетел банктеріндегі
есепшотгарда сақтауда. Біздінше, отаңдық инвесторлардың ... үшін ... ... ... алу ... пен ... мемлекеттік қорғауды күшейту;
отандық инвесторларға салықтың және кедендік салада шетел инвесторларымен
бірдей ... ... ... ... тез ... инвестициялық жобаларға ... бөлу ... ... ... келе айтарымыз өтпелі кезең ... ... ... және ... ... тек ... нақты
секторларын инвестициялауды икемді,әрі белсенді жүргізілген мемлекеттік
реттеу негізінде жүзеге асыра ... ... ... Н.А. Рынок и социально-экономикческое развитие. — М.:
Экономика, 1994. — 495 ... О. ... ... ... ... на ... XXI века.
— А.: Казахстан. 1997. — 368 с.
4.Кенжегузин М. Необходимый экономический рост: ... ... ... // Азия-ЭиЖ. - 1997. №47.
5. Клилюва Т.В., ... Р.Б. ... ... ... ... СНГ. В кн.: ... Казахстана и
мирокую экономику.Проблемы и перспективы. Алматы, 1999. С.140.
6. ... ... ... ... и их ... ... и ... операции в России / Под ред. Лапидуса М.Х. - М., 1996.
8.Банковское дело / Под ред. Колесникова В.И. — М., 1995.
9.Банковское ... ... ... / Под ... В., Хиггниса М. — М.: Консалтбанкир, 1998.
10.Банки и банковские ... / Под ред. ... Е.Ф. — ... ... ... несиелік саясаты.-Аль-Пари,2004,N6.
12.«ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы» ҚР ... ... жылы 3 ... Ұлттық банк Басқармасының № 213 қаулысымен
бекітілген «Екінші деңгейдегі банктерге арналған ... ... ... ... банкі туралы» ҚР заңы. 30.03. 1995.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Автономды және индуцирлі инвестицияның теориялық негіздері. Кәсіпорынның инвестициялық портфелінің тиімділігін талдау35 бет
Кәсіпорынынң инвестициялық қызметінің тиімділігі25 бет
Қазақстан кәсіпорындарындағы инновациялық даму стратегиясы және «Атырау - нан» ЖШС-нің инновациялық-инвестициялық жоба капитал салымдары мен экономикалық тиімділігін анықтау64 бет
Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу93 бет
Қр-ның экономикалық өсіміне экспортты-импорттық операциялардың әсері туралы90 бет
Басшылық ету тәсілдері3 бет
Жұмысшылардың қосымша еңбекақылары6 бет
Капитал айналымы18 бет
Полиграфиялық кәсіпорынды жобалау технологиясы9 бет
«Лизинг- инвестицияның қысқа мерзімді қаржыландырудың әдісі ретінде»22 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь