Өндіріс көсіпорындарының реконструкциясы мен жаңадан құрылыс салыну кезіндегі санитарлық сактық қадағалау. Студенттердің өзіндік дайындығына арналған оқу-әдісгемелік құрал

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1. Құрылысқа жер участкесін таңдау мен бөлу кезеңіне
санитардык, сақтық қадағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
2. Өндірістік зерзаттарды жобалау кезеңіне санитарлық сақтық қадағалау. Жобаның жеке бөлімдеріне қойылатын
гигиеналық талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13
2.1. Жобаны талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
2.2. Жобаны санитарлық.гигиеналық сараптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
2.2.1. Бас және ситуациялық жоспарды сараптама ... ... ... ... ... ... ... ... .22
2.2.2. Жобаның архитекгура.құрылыс
бөлімін сараптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..28
2.2.3.Жобадағы санитарлық.түрмыстық
жабдықтарды сараптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36
2.2.4. Жобаның технологиялық
шешімін сараптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...38
2.2.5. Өндірісгік желдендіру мен кондиционерлену жобасьш
сараптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...42
2.2.6. Жылыту жобасын сараптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51
2.2.7. Өнлірістік қалдықтардың утилизация, канализация және сумен қамтамасыз ету жобасын сараптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .53
2.2.8.Жарықтандыру жобасьш сараптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..57
2.2.9.Жобаның "Жұмысшылардың және қызметкерлердің еңбегін ғылыми ұйымдастыру. Өндірісті басқару" бөлімін
сараптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...63
2.3.0. Қоршаған ортаны қорғау шараларынын жобасын сараптау ... ... 64
2.3.1.Жұмыс өндірісі мен құрылысты үйымдастыру жобасын сараптау ... 68
3.Зерзаттың қүрылысына, реконструкциясына және техникалық қайта жабдықталуына санитарлық сақтық қадағалау жүргізу ... ... ... ... ... ... ...72
4.Өндірісгік зерзат пен қүрылысты эсплуатадияға қабылдау кезіндегі санитарлық сақтық қадағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 75
5.Авторлық бақылау жүйесіне санитарлық сақтық
қадағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 80
6.Машиналардьщ жаңа үлгісін дайындау мен жобалауға, технологиялық процесс енгізуге санитарлық сақтық, қадағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .82
Әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .88
Санитарлық сақтық қадағалау (ССҚ) санитарлық дәрігердің жұмысының бір бөлігі болып табылады және ол Қазақстан Республикасының профилактикалық жұмысгарында өте тиімді де, негізгі қасиетке өзінше ие.
Санитарлық сақтық қадағалаудың іс-әрекетінің мазмұны 1995 жылдың 25.04.547 "Положением о государственной санитарной экспертизе в РК" анықталған.
Санитарлық сақтық қадағалаудың негізгі мәні жобалау, құрылыс және түрлі мақсатты өндірістік зерзаттарды эксплуатацияға кіргізу кезінде, жобалау нормаларын, мемлекеттік стандартты талдау кезінде, жаңа шикізаттардың техникалық жағдайында, жаңа технологиялық процесті, аспаптарды, құрал-жабдықтарды, жұмысшылардың денсаулығына зиянды әсер көрсететін химиялық заттарды кіргізу кезіңдегі күші бар гигиеналық нормалар мен санитарлық ережелердің сақталуын бақылау болып табылады.
Өндірістік кәсіпорындарда ұзақ мерзімді эксплуатация, қателесулер мен оларды жобалауда нормалардан ауытқулар болып тұратындықтан жұмысшылардың бірнеше ұрпақтарының денсаулық жағдайына және жақын орналасқан елді мекен тұрғындарына, сонымен қатар қоршаған табиғат ортасына қайтарылмайтын зияндылықтар алып келетін теріс әсерлер көрсетуі мүмкін. Сондықтан технико-экономикалық мәселелерді шешу кезінде, еңбекті қорғау мен еңбек етушілердің денсаулығын, қоршаған табиғат ортасын қорғаудың барлық шараларын қарастыру тиіс.
Санитарлық сақтық қадағалау жүргізу үшін санитарлық дәрігерге кәсіптік білім, әр түрлі өндірістік процесстердін технологиясын білу, еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасын және қолданылатын негізгі құрылыс, реконструкция жүмыстарын жүргізетін құжаттарды білу қажет.
"Положение о государственном санитарном надзоре в РК". Санитарлық сақтық қадағалауды санитарлық-эпидемиологиялық қызмет басқармаларының барлық деңгейінде, ауданның бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінен бастап Қазақстан Республикасыньщ бас мемлекеттік дәрігеріне дейін жүргізетіні қаралған. Өндірістік зерзаттардың құрылысы кезіндегі ССК, (өндірістік, ауылшаруа-шылық және т.б.) төрт негізгі кезеңді қамтиды;

1. Құрылысқа жер участкесін бөлу келісімі.
2. Жобалауды бақылау, жобалық құжаттарды талдау кезінде күші бар санитарлық-гигиеналық нормалар мен
ережелердің орындалуын санитарлық бақылау.
3. Салынып жатқан зерзатты құрылыс барысында санитарлық сақтық қадағалау.
4. Жаңа салынған және реконструкцияланған, пайдаланута
тапсырылған зерзаттарды санитарлық бақылау.
Жобалық құжаттарды қарау келесі тәртіппен тағайындалған:
1. Мемлекеттік санитарлық-эпидемологаялық қадағалау мекемелерімен өнеркәсіп құрылысының, ғимараттар мен салу жобалық-сметалық құжаттары міндетті түрде келісілуі тиіс.
Бұл құжаттар, сондай-ақ, типтік жоба, салынатын зерзаттын немесе жобалық ұйымдардың территориалдық орналасу принципі бойынша келісімге тапсырылады.
2. Өте ірі жөне манызды өнеркәсіптердің ғимараттар мен салу қүрылысының жобалық құжаттарын ҚР Денсаулық сақтау комитетінің бас санитарлық-эпидемиологиялық басқармасы жасайды.
3. Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау мекемелері жобаны талдауда, сонымен қатар өндірістік,
тұрмыстық және қоғамдық ғимараттар құрылысы кезінде таңдамалы бақылаулар жасайды.
1.С.В.Алексеев, В.Р.Устенко.Еңбек гигиенасы (оқулық) М., Медицина 1988ж.
2.Еңбек гигиенасы бойынша лабораториялық сабаққа жетікшілік В.Ф.Кириллов М.,Медицина 1993ж.
3. Коммуналды гагиена (оқулық) К.И.Акулова, К.А.Буштуева М., Медицина 1986.
4.Жалпы гигиена /оқулық/. Г.И.Румянцева, М.П.Воронцова. 1990ж.
5. Еңбек гигиенасы бойынша көмекші құрал. И.Ф.Измеров.
В-2-х томах Москва."Медицина" 1987ж.
6. Еңбек гигиенасы бойынша өндірістегі санитарлық ережелер мен нормалар ҚР санитарлық заңдары 22.08.94.Ж
бекітілген, 3-томды, Омск, 1995.Ж.
7.Өндірістік эргономия /С.Н.Горшков/ М. Медицина.1997ж.
8.Кәсіптік аурулар бойынша көмекші құрал. /Н.В.Измеров/ М.Медицина. 1983ж.2-том
9. Еңбек және демалыс тәртібін рационады жасаудың сала аралық ұсыныстары. М. ҒЗИ. еңбектің ,1973ж.
10. Ю.А.В.Рощин. Жанд типтегі өндірістік ғимараттардың гигиеналық сипаттамасы. М.1978.Ж.
11. .Жер беті суларын ластаудан қорғау бойынша санитарлық ережелер мен нормалар.сан ПиН 4630-88 М.,1988ж.
12.Механикалық тербелістер мәселерінің физиолого-гигиеналық аспекті {шу,ултрадыбыс, діріл) Методикалық нүсқау Қарағанды 1995ж.
ІЗ.Қаз ССР-дегі тау-кен және металлургия өндірістеріндегі жұмысшылардың еңбек гитиенасы және денсаулық жағдайы, Қарағаңды 1990ж.
14.СНиП 3.01.-85ж. Құрылыс әндірісін ұйымдастыру.
15.СНиП 3.01.-87ж. Құрылысы аяқталған зер заттарды пайдалануға қабылдау. Негізгі жұмыстары.
16.ҚР ірі өнеркәсіп салаларындағы еңбек гигиенасы. (оқу-әдістемелік құрал) Алматы. 1997ж.
        
        С.Ж. Аспендияров атындағы Қазақ Мемлекеттік Медицина  Университеті.
Еңбек гигиенасы курсы
Тоғызбаева Қарлығаш Қабдешқызы
Өндіріс көсіпорындарының реконструкциясы мен ... ... ... ... қадағалау
Студенттердің өзіндік дайындығына арналған оқу-әдісгемелік құрал.
Алматы-2009ж.
Рецензенттер: Гигиена және эпидемиология ғылыми орталығының балалар мен
жасөспірімдер ... ... ... ғылыми қызметкері, проф.
м.ғ.д. Е.Ж. Жарқынов.
Қазақ мемлекеттік медициналық академиясының жалпы ... ... ... денсаулық және денсаулық сақтау курсымен кафедрасының
меңгерушісі ... ... ... ... оқу ... медициналық профилактикалық
факультетінің студентеріне, сонымен қатар санитарлық дәрігерлер мен
профпатологтарға ... ... ... ... Байсеркин Б.С., Лукашев А.А., Алибекова Г.Н.,
Саттаров А.И., Меркер В.А., Ниязбекова Л.С., Сейдуанова Л.Б., ... ... Д.Д., ... А.К., ... А.Р., Нуршабеков А.Б.,
Абдразакова М.Ж., Айтамбаева Л.Н., Турғымбаева Л.(ст- 2к ОМ).
Оқу-әдістемелік құрал ... ... ... мәжілісінде
талқыланып, ұсынылды №6 хаттама, 19.06.2009ж.
Мазмүны
Кіріспе ... жер ... ... мен бөлу ... ... қадағалау
...........................................7
Өндірістік зерзаттарды жобалау кезеңіне санитарлық сақтық қадағалау.
Жобаның жеке бөлімдеріне қойылатын
гигиеналық талаптар ...........................................13
Жобаны талдау ... ... және ... ... ... ... санитарлық-түрмыстық
жабдықтарды
сараптау....................................................................
.........36
2.2.4. Жобаның технологиялық
шешімін
сараптау....................................................................
...............38
2.2.5. Өндірісгік желдендіру мен кондиционерлену жобасьш
сараптау....................................................................
...................................42
2.2.6. Жылыту жобасын сараптау
..........................................51
2.2.7. Өнлірістік қалдықтардың ... ... және ... ету ... ... ... ... және қызметкерлердің еңбегін ғылыми
ұйымдастыру. Өндірісті басқару" бөлімін
сараптау....................................................................
...................................63
2.3.0. Қоршаған ортаны қорғау шараларынын ... ... ... мен ... ... жобасын сараптау....68
3.Зерзаттың қүрылысына, реконструкциясына және техникалық қайта
жабдықталуына санитарлық сақтық қадағалау жүргізу
...........................72
4.Өндірісгік зерзат пен қүрылысты эсплуатадияға қабылдау кезіндегі
санитарлық сақтық қадағалау ........................................75
5.Авторлық ... ... ... ... ... жаңа ... дайындау мен жобалауға, технологиялық процесс
енгізуге санитарлық сақтық, қадағалау
.........................................82
Әдебиеттер .........................................88
Сабақтың жалпы мақсаты:
Сақтық ... ... ... ... жобалау бойынша құрылыс
кезеңінде және түрлі ... ... ... қабылдауда,
жобалау нормаларын талдау кезінде, жаңа технологиялық ... ... ... ... жүмысшылардың денсаулығына ... ... ... ... ... күші бар ... мен ... сақталуьн студенттерге практикалық дағдыландыруда
үйрету.
Жеке дидактикалық мақсаты.
1).Өндірісте санитарлық сақтық қадағалаудың ұйымдастырылуымен таныстыру;
2).Өндірісге ССҚ жүргізілуіне тәртіп ... ... ... ... ... жер ... ... жоба құжаттарын талдау,
құрылыс және саллынып біткен зерзатты эксплуатацияға ... ... іске ... ... ... ... ... негізінде қарайтын және күші бар нормативті техникалық
құжаттармен танысу (салалық стандарттар, шикізаттьң жаңа түріне, ... ыдыс және ... ... ... ... ... аспаптар мен жұмыс құрал-саймандарына техникалық жағдайлар).
Кіріспе
Санитарлық сақтық қадағалау (ССҚ) санитарлық дәрігердің жұмысының бір
бөлігі болып ... және ол ... ... ... өте тиімді де, негізгі қасиетке өзінше ие.
Санитарлық сақтық қадағалаудың ... ... 1995 ... ... о ... ... ... в РК"
анықталған.
Санитарлық сақтық қадағалаудың негізгі мәні жобалау, құрылыс және ... ... ... ... ... кезінде, жобалау
нормаларын, мемлекеттік стандартты талдау кезінде, жаңа шикізаттардың
техникалық жағдайында, жаңа ... ... ... құрал-
жабдықтарды, жұмысшылардың денсаулығына зиянды әсер көрсететін химиялық
заттарды кіргізу кезіңдегі күші бар ... ... мен ... сақталуын бақылау болып табылады.
Өндірістік кәсіпорындарда ұзақ мерзімді эксплуатация, ... ... ... ... ... болып тұратындықтан жұмысшылардың
бірнеше ұрпақтарының ... ... және ... ... елді мекен
тұрғындарына, сонымен қатар қоршаған табиғат ортасына ... алып ... ... ... ... мүмкін. Сондықтан технико-
экономикалық мәселелерді шешу кезінде, еңбекті қорғау мен еңбек етушілердің
денсаулығын, ... ... ... ... ... ... қарастыру
тиіс.
Санитарлық сақтық қадағалау жүргізу үшін санитарлық дәрігерге кәсіптік
білім, әр түрлі ... ... ... ... ... қауіпсіздік техникасын және қолданылатын ... ... ... жүргізетін құжаттарды білу қажет.
"Положение о государственном санитарном надзоре в РК". Санитарлық сақтық
қадағалауды санитарлық-эпидемиологиялық қызмет ... ... ... бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінен бастап
Қазақстан Республикасыньщ бас ... ... ... жүргізетіні
қаралған. Өндірістік зерзаттардың құрылысы кезіндегі ССК, ... және т.б.) төрт ... ... ... ... жер участкесін бөлу келісімі.
Жобалауды бақылау, жобалық құжаттарды талдау кезінде күші бар санитарлық-
гигиеналық нормалар ... ... ... ... ... зерзатты құрылыс барысында санитарлық сақтық қадағалау.
4. Жаңа салынған және реконструкцияланған, пайдаланута
тапсырылған ... ... ... құжаттарды қарау келесі тәртіппен тағайындалған:
1. Мемлекеттік ... ... ... құрылысының, ғимараттар мен салу ... ... ... ... ... ... сондай-ақ, типтік жоба, салынатын зерзаттын немесе жобалық
ұйымдардың территориалдық орналасу принципі бойынша келісімге ... Өте ірі жөне ... ... ... мен ... ... құжаттарын ҚР Денсаулық сақтау комитетінің бас
санитарлық-эпидемиологиялық басқармасы жасайды.
3. ... ... ... ... ... сонымен қатар өндірістік,
тұрмыстық және қоғамдық ғимараттар құрылысы кезінде ... ... ... қадағалауды іске асыру кезінде санитарлық дәрігер
келесі деректі құжаттарды басшылыкқа алуы тиіс:
1. ҚР Конституциясы ... ҚР Заңы ... ... ... ... ... (1997 ж. ... ҚР Заңы "О санитарно-эпидемиологической благополучии населения".
4. ҚР Заңы "О ... и ... ... ... ... кабинетінің қаулысы 22.05.1991 жыл N 318. "О
порядке экспертизы и ... ... ... ... Госкомиссии по приемке в эксплуатацию законченных строительством
объектов".
6. ҚР Заңы ... ... ... СНиП ... ... о ... ... разработки,
согласования и утверждения проектно-сметной ... ... ... ... ... СНиП ... "Организация строительного производства".
9. Санитарные нормы ... ... ... ... ... организации технологических ... ... ... к производственному
оборудованию.1.01.002.94.
СЭС немесе гигиеналық профильді Ғылыми зерттеу институтарының мамандары
гигиеналық сараптама жүргізгеннен кейін, қаралған жоба ... ... ... ... Бұл ... ... іске ... кезең больш табылады, себебі осы кеңесте СЭС-тің мамандарымен,
құрылыс салатын мекеме және ... ... ... мен ... ... ... ... материалдарды қарау мәселесі
жөнінде, ой ... ... ... мемлекеттік санитарлық-
эпидемиологиялық бақылау ... ... ... ... айқындала түседі. Санитарлық-техникалық кеңесте қабылданған
шешім, кеңес өтетін СЭС-тің бастығымен бекітіледі.
Санитарлық-техникалық ... ... ... ала ... ... ... дәрігері жоба бойынша қорытынды дайындап, оған СЭС бастығы қол
қойып, жобалау ұйымдарына тапсырылады.
Ұсынылып отырған әдістемелік құралда ... ... ... мен ... ... ... ... келтірілген. Бұдан басқа, басты
санитарлық-гигиеналық ... мен ... ... ... де берілген.
1. Құрылысқа жер участкесін таңдау мен бөлу кезеңіне санитарлык сақтық
қадағалау.
Құрылысқа жер участкесін ... мен бөлу ... ССҚ ... ... ... ... ... талаптардың қамтамасыз етілуі болып
табылады:
1. Санитарлық қорғаныс алабының (СКД) сақталу мүмкіндігі;
2. Суды ... ... ... ... ... Су көздерін, топырақты және атмосфералық ауаны арнайы технологиялық
процестерді есепке ала ... ... ... мен ... тастандылармен
ластанудан қорғау.
4. Жұмысшыларды мақсатты түрде жайластыру мен оларды жұмыс ... ... ... үшін ... және ... жер ... ... дәрігер алдын ала жоспарлау, алдыңғы жоба мен ... ... ... ... ала ... құжаттары мыналардан тұрады:
- халық шаруашылығының және өнеркәсіп салаларының даму және орналастыру
сызба нұсқасы;
- өндірістік күштердің экономикалық ... ... даму және ... нұсқасы;
- өндірістік күштердің даму және ... бас ... ... ... ... және қала құрылысының бас жоспары;
Алдыңғы жоба құжаттары:
- күрделі зерзаттардың технико-экономикалық негіздеулері
- кішігірім зерзаттардың және жеке ... ... ... есеп ... ... құжаттар үлкен ерекше зерзаттарға жоба және жұмыс қүжаттарынан,
ал жаппай типті қүрылыс зерзаттарына тек қана жұмыс жобасынан тұрады.
ТЭН өндіріс ... ... даму мен ... ... ... ... құрылысы мен жобасына тиісті шаруашылықты және мақсатты
материалдарды қарастыру керек. Жана ... ... ... ... ... ... Жаңа ... енгізу, модеринизация, ескі құрал жабдықтарды
ауыстыру және басқа да шаруаларды енгізу жолымен өндірістің ... ... ... жасап, онын қуаттылығын арттыруға аз
қаржымен, қысқа ... ... ... ... Негізгі өндірістің технологиялық ... ... мен ... бас ... ... ... ... алаңын кеңейтпей өнімнін шығуын көбейту мәселелерін, аз шығын
мен қысқа мерзімде шешуі;
Жерді рациональды ... мен ... ... ... ... ... ... шаралар мыналар:
- қамтамасыз ететін техникалық шаралар: қайта пайдаланылатын ... ету ... ... ... ... азайту немесе ағынсыз
жүйені пайдалану, атмосфераға зиянды тастандылардың шығуын азайту және
онымен ... ... ... ... ... ... байланысты көптеген
гигиеналық проблемаларды радикальды шешуді. ТЭН-ге жер участкесін тандау
мен бөлу кезінде ... ... ие ... және шамамен
бас жоспарлар мен басқа да құжаттар ұсынылады.
Өндірісnік кәсіпорынның құрылысына жер ... беру үшін ... оның ... міндетті түрде мемлекеттік санитарлық-
зпидемиологиялық қадағалау мекемелерінің өкілі кіреді. ... ... ... ... емес ... үшін 15 күн ... күрделі зерзат үшін
30 күн бұрын, ... ... ... СЭС- ке ... ... ... Алаңның орналасқан орны мен көлемі туралы мәліметтер, құрамына қоса
ситуациялық жоспар,гидро-геологиялық ... ... ... ... ... ... қысқаша сипаты мен оның қуаттылығы
көрсетілген мәліметтер.
2. Жергілікті еңбекпен, материалдық ресурстарды пайдалану мүмкіндігі.
3. ... тыс ... ... мен ... жаңа ... ... ... ортаны қорғау шаралары.
Ұсынылған материалдар құрамында, егер зерзат қолайлы ... ... ... жоба мен реконструкция жобасына арналған жобаға тапсырма болуы
тиіс. Сонымен қатар, құрылыс салатын мекеме өкілі ... ала ... ... хат, ... ... және ... ... тиіс.
Жер участкесін таңдау жэне бөлу кезеңіндегі санитарлық ... ... ... ... ... ... ... барлық материалдын ұсынылуын
белсенді түрде талап етуі керек.
2. Ұсынылған ... ... ... ... нормативтік-техникалық құжаттарды жинау.
4. Ұсынылған материалдарды қарау.
5. Бөлінген участкеге шығу.
6. ... ... жер ... ... ... ... 2 км-ден кем емес
СҚА көрсетілген белгілі масштабта тапсырылуы тиіс (өндіріс ... ... ... дегеніміз өндірістік кәсіпорынның зияндылық көзінен тұрғын зонаға
дейінгі территория.
Зиянды заттардың шығуы мен ... ... ... ... қатар атмосфераға шығатын зиянды тастандыларды тазарту шараларының
жүргізілуін еске ала отырып, өндірістік кәсіпорындарға ... 5 ... (СН ... ... кәсіпорынның класына байланысты тағайындалады:
I класс - 1000 м
II класс- 500 м
Ш класс- 300 ... - 100 м
V ... - 50 ... ... алабының көлемі келесі кәсіпорыңдарға белгіленеді:
а) атмосфералық ауаға зиянды және ұнамсыз иіс шығаратын және қоршаған
ортаны ... ... бар ... ... шу, ... ЭМӨ-ің т.б. факторлардың зиянды көздері бар мекемелер.
в) ЖЭС (жылу электр станциялары) ... және ... ... зиянды заттар шығарылатын өндірістер.
Санитарлық жіктелуі бойынша I және II классты ... ... ... ... ... ... өнеркәсібі жатады, олар ІОООм
және 500м қашықтықта ... ... зона ... III және IV ... ... өндірістерді жүк
айналымының келеміне байланысгы, сонымен қатар V ... ... ... ... ... ... бірақ та, темір жол, кіре
беріс жолдарды қажет ететін, мысалы, машина жасау, металл ... ... ... орналастыруға болады.
Өндіріс ауданында, тұрғын зона деңгейіне дейін өндірістік ... ... ... ШРЕД-ден жоғары шу туғызбайтын және
темір жол жолы кіре берісті (5-ші) класты зиянды өндірістерді ... ... ... тұрғын елді мекендерге жел жағынан
орналастырылмауы керек. СҚА ... үшін ... ... сүйене
отырып, 3 есеге дейін үлкейтуге болады.
СҚА-ның көлемі өндірістік кәсіпорын ... ... ... ... ... ... да болады.
СҚА-ның кеңдігін негіздеуге атмосфералық ауаның күтілетін ... ... ... заттары бар тұрғын жерді қоршаған атмосфералық
ауаның есептелінген ... ... ... ... ... тиіс.
Санитарлық қорғау алабы дүрыс ... ... ... ... ... газ, бу, ... ... болуы тиіс.
Өндірісnік өнеркәсіп құрылысына алаңды таңдау кезінде тікелей күн сәулесі
мен ... ... ... ... ... ... ... аудару керек, оларды нашар желдетілетін ойыстар мен
сайларға орналастыруға тиым ... ... ... тағы бір ... аударатын жай, ол жер батпақ болмауы
тиіс, атмосфералық сумен толып қалмаған болу керек.
Мүмкіндігінше рельеф тегіс, атмосфералық су жеңіл ағатындай ... ... емес ... ... ... жерді тегістеу жүмыстары жүргізілуі керек.
Жер асты судың ... ең ... ... ... подвалдан 0.5 метрден
кем болмауы керек. Кейде бұл шама салыстырмалы мағынаға ие және жер ... ... ... ... өзі участокты бөлуде келісімге теріс шешім
қабылдау үшін негіз болып ... ... ... жобаның құрылыс
белігінде гидроизоляция шараларын қарастыруына және ... ... ... ету ... ... бірге сумен қамтамасыз ету және
канализация сұрақтарын шешу қажет.
Құрылыс салатын мекеменің ... ... ... суды пайдалану туралы алдын ала есептеу анықтамасын
тапсыруы тиіс.
Өндірістік ... ... ... елді ... ... бойынша су
көздерін санитарлық қорғау талаптарын есептей отырып, өзен ағысы бойымен
төмен орналастырылады.
Атмосфералық ауаны ... ... ... ... ... ... жөн. ... беруші атмосфералық ауаның аймақтық ... ... ... суларды шығару жағдайы ... ... ... және ... ... етудің алдын ала есебі
туралы ... ... ... ... ... етілу және канализация толықтай іске асырылған
және қор болмаған жағдайда, санитарлық дәрігер, құрылыстың тиісті су ... ... ... етуді және канализация жүйесін кеңейтуді талап етуі
керек. Жоғарыда берілген материалдар санитарлық дәрігерге жер участкесін
бөлу ... ... ... ... ... 15 күн бұрын тапсырылуы
тиіс.
Бұдан соң, санитарлық дәрігер тапсырылған мәліметтердің толықтығына ... ... ... ... ... шығып көреді, жердің ситуациялық
жоспарға сәйкестігін көреді.
Мұнан кейін комиссия қорытынды береді, ол төрт бөлімнен ... ... ... ... ... ... мен ұсыныстар
4. Өзіндік қорытынды шешім: келісім немесе келіспеу.
Қорытынды екі апта ішінде жасалынып, ... ... ... ... жоба үшін (қорытынды) шешім екі жылға дейін ал, жеке жоба
үшін жобалау мен ... ... ... күші ... ... ... қоршаған ортаны қорғау шараларының
келісімі мен барлық коммуникацияларға қосылу келісімі ... ... ... ... ... ... тиіс. Қорытындыны толтыру үшін мәліметті жер
участкесін бөлу материалдары мен тиісті санитарлық нормалар мен ... ... ... ... ... ... құрылысы үшін бөлінетін жер участкесінің жарамдығы
анықталыналы. Егер ... ... ... ... үшін ... ... жазылады. Жер участогі санитарлық нормалар талабына ... ... ... ... ... ... қабылданады.
Жер участогын таңдау мен бөлу туралы қорытындының бір данасы СЭС-ның ... ... ... ... ... бақылау мекемелерінің
ұсыныстары жобалау ұйымдары үшін міндетті күшке ие, олар ... ... ... ... ... зерзатты кеңейту, не болмаса жаңарту, реконструкция жүргізу,
жаңа технология енгізу, жаңа ... ... ... ... үшін ... ... ... сол қалыпта келісім ретінде
жүргізілуі керек.
Осыдан соң әкімшілік ... жер ... беру ... ... ... осы ... ... және реконсгрукцияланатын
зерзаттарды ССҚ ... ... және ... ... ... ... ... қол қоя отырып, СЭС бас дәрігері немесе СЭС ... ... ... қорытындыға (ф.) сүйенуі тиіс. Ф. қорытынды
беру ... ... ... ... аулақ болуға, зерзаттың
бекітілуіне байланысты анықтауға болады.
2. Өндірістік зерзеттарды жобалау кезеңіне санитарлық сақтық ... жеке ... ... ... ... ... ... сақтық қадағалау оның негізгі ұтымды түрі
болып табылады.
СЭС-да ... ... ... ... ... ... қарау
гигиеналық кемшіліктер, санитарлық нормалар мен ережелерден ауытқуларды
болдырмауға, жаңа прогрессивті шешім кіргізуге, ... ... ... ... мүмкіндік береді. Болашақ зерзаттарда, күшке ие нормалар
мен ережелердің сақталуына ... ... ... басты
адамдар инженерлерге жүктеледі.
Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық бақылау ... ... ... сметалық құжаттар келесі жағдайда қарастырылады:
1. Жобалық қүжаттар күші бар санитарлық- гигиеналық нормалар, ережелер
мен инструкция талаптарынан ... жеке ... ... шешімде бекітілген санитарлық- гигиеналық ережелер мен нормалар жоқ
болғанда;
Тандамалы ... ... ... ... ... ... жобалық
құжаттар зерзат құрылысының территориалдық орналасу ... ... ... қадағалау органдарымен келісуге ұсынылады.
Типті жоба, санитарлық - гигиеналық ережелер мен ... ... ... ... да, ... ... ... негізі бойынша келісімге ұсынылады.
Барлық салынатын ... ... ... ... ... ... бір ай ... салынғалы жатқан құрылыс жөнінде
тиісті ... ... ... және ... санитарлық-
эпидемиологиялық қадағалау органдарының талаптары бойынша зерзат құрылысына
бақылау жүргізу үшін (жұмыс жобасын) уақытша пайдалануға бекітілген ... ... ... ... ... ... ... келісу, құрылыстың басталуына 15 күн қалғанға дейінгі мерзімде
ғана жүргізіледі, жекеленген жағдайларда 30 ... ... ... ... ... қадағалау органдарына
санитарлық сараптама жасауға жіберген кезде, жолдама ... ... ... ... ететін сұрақтар тізімі ... ... ... мен ... ... ... қандай норма және
ереже жобаның қайсы бөлімі екені көрсетіледі).
Жеке және типті жобалы құрылыс, реконструкция және өнеркәсіпті ... ... ... ... ... ... ие, ... та санитарлық нормалар мен ережелерден ауытқулары бар
болса немесе бекітілген нормалар мен ... жоқ ... ... ... бас ... куәландырылған тиісті қол хаты болуы тиіс.
Ірі ... мен ... ... ... ... ... ... (АЖБ) шешіледі. АЖБ-ның рұқсатынсыз
бірде-бір құрылыс жобасының таратылуы ... ... ... таңдау
Өнеркәсіпті жобалауға тапсырманы жобаға заказ беруші ... ... бас ... ... керек. Жобалауға тапсырмада ... ... аты, ... үшін ... ... ... кеңейту, реконструкция және басқалар), құрылыс орны, ... ... ... қуаттылығы, өнеркәсіптің жұмыс тәртібі,
қоршаған ортаны қорғауды және өндіріс қалдықтарын пайдаға асыруды талап
ету, ... ... ... жүйемен басқаруды талдау
қажеттілігі, ... және ... ... ... ... ... құрылыс мерзімі, жобалау кезеңдері және т.б.
Жобалауға тапсырмамен бірге заказ беруші жобалау мекемелеріне ... ... ... үшін ... жер ... ... актпен бірге өнеркәсіп
орналасқан жерлердің келісім материалы беріледі.
* әкімшілікпен жасалынған архитектуралық- жоспарлау тапсырмасы.
- ... ... ... ... пен ... және ... етілу көздеріне қосылуына техникалық жағдай тапсырылады.
таңдалған жер ... ... ... ... бар, участоктың
құрылыс паспортын; салынған құрылыс
туралы мәліметтер, жер асты және жер үсті ... ... ... ... мәліметтер беріледі.
ерте жүргізілген инженерлік ізденістер материалы.
тізімге алу материалдары, ... ... мен ... ... ... және жарамсыздық туралы әкімшіліктің шешімі мен бағаланған
акт тапсырылады.
Өнеркәсіп, ғимарат және орнату ... ... ... ... ТЭН (ТЭЕ) негізін, құрылыс үшін алаңды таңдау материалдары мен
жобалауға тапсырманың сәйкестілігін ... іске ... ... ... мен ... ... іске ... бір кезеңді - зерзат үшін, жинақ бағасының есебімен жұмыс жобасы
құрастырылады, егер құрылыс типтік және ... ... ... қолдану
бойынша жүргізілетін болса, сонымен қатар техникалық күрделі емес ... екі ... - ... ... есепті бағамен жоба және құрылыстың басқа
зерзаттары үшін оның ... ірі және ... ... сметалары мен
жұмыс құжаттары:
Жобалауды екі кезеңді жүргізу ірі және күрделі ... ... ... жаңа әлі меңгерілмеген өндіріс технологиясын пайдалану
жағдайы үшін, күрделі ... ... мен ... күрделі жағдайларында жіберіледі.
Жобада мынадай негізгі сұрақтар болуы тиіс:
- шикізат пен дайын өнім ... ... ... ... еңбектің өнімділігінің жоғарлығын қамтамасыз ... ... ... мен ... ... ... ... пайдалану;
- жер участогын рациональды пайдалану және бас ... ... ... ... ... үшін ... жасау, жұмысшыларға тұрғын
және тұрмысты қызмет көрсету;
- ғимарат пен ... ... ... ... ... ... қайта пайдаланылатын экономикалық жана жобамен жүргізілетін
зерзатты қарастыруда өнеркәсіп, ғимарат және ... ... ... ... ... ... ... түсініктеме қағаз, сызулар: ситуациялық жоспар,өнеркәсіпті
басқару схемасының ... ... және ... ... жер участкесінің жоспары.
б) құрылысты ұйымдастыру
в) сметалық құжат
г) жұмыс жоспарының паспорты
Өнеркәсіп қүрылысының, ғимаратының ... онын ... ... ... ... ... талданған келесі бөлімдерден түрады:
а) жалпы түсініктеме бөлім - мұнда ... үшін ... ... ... ... қоршаған ортаны қорғау шаралары туралы жобалық
мәліметтер (СН 202-81) болу керек.
Сызулар: ситуациялық және бас жоспар.
б) өндіріс технологиясының ... ... бар ... ... ... ... ... мұнда құрылыс және ғимарат бойынша архитектуралық -
құрылыстық шешім негіздері мен ... ... ... ... ... принципті шешімдер негіздері өндірістік шу мен дірілді
төмендету, жұмысшыларға тұрмыстық қызмет көрсету ... ... ... ... (СН-202-81).
Сызулар жоспар, кесінді, құрылыс пен ғимараттың фасады.
г) құрылысты ұйымдастыру
д) тұрғын азаматтық ... ... ... тағайындалған форма бойынша құрастырылған жоба ... ... ... ... ... сызуы
б) құрылыстың бағасы белгіленген смета
в) материалдармен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... және ғимараттың құрылыстық жұмысшы сызуының паспорты.
Жүргізілетін құрылыстың ауданының ерекшелігін ескере отырып, типті жобаны
құрылыстың нақтылы алаңында бекіту керек.
Ғимараттың және құрылыстың ... ... ... ... ... ... ... координатын, фундаменттің түсу тереңдігі
мен мөлшерін, қабат құрылысын, сумен қамтамасыз ету және канализация, жылу,
энергиямен ... ету т.б. ... ... сыртқы қабырға
қалыңдығын, жылу және желдету аспаптарын анықтау қажет.
Министерстволар мен ведомстволардың ... мен ... ... технологиялық процеске байланысты өзгерістер енгізуі мүмкін.
Жеке жобалар, өндірістер мен басқада жаңа ... ... ... ... ... ... ... пайдалануға,
өнеркәсіпте қазіргі талапқа сай еңбек жағдайын ... ... ... ... ... ... табиғи ресурстар мен жерді
рациональды пайдалануға, соның ішінде ауаны, суды, топырақтың ластануымен
күресудің санитарлық-қорғау ... ... ... ... жауап береді.
Жобалау мекемелері жобаның бас инженерін (ЖБИ) тағайындайды
Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау органдарының алдында
мынадай ... ... ... ... ... санитарлық нормалар мен
ережелермен таныстыру
б) жобалаудың барлық кезеңінде жобаны талдауда таңдамалы бақылау ... ... ... барлық кезеңдерінде сапалы бақылау жүргізу ... ... ... ... ... сараптау үшін гигиеналық профильді ҒЗИ, медициналық
университеттер мен академиялардың еңбек гигиенасы кафедраларына жіберу ... ... ... - 5 жыл, мұнан соң қайта ... және ... ... ... ... ... ережеге сай құрамына өнеркәсіп ... ... ... үшін ... ... ... зерзаттар мен
шаруалық, инженерлік, құрылыс және коммуникацияларды ... ... және ... ... ... өндірістік кәсіпорынды кеңейтуді орнықтыру
кезінде, 9 баллды жер сілкіністі аудандарда құрылыс пен ... ... ... ... ... алу қажет; көрсетілген
аудандардағы ... ... ... салу тек осы ... ... ... ТЭН ... бекітілген кездерде ғана рұқсат етіледі.
Санитарлық қадағалау бұл этапта ұсьнылған құжаттардың толықтығын
қараудан басталады.
Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық ... ... ... үшін ... салатын мекеме өкілінен мынадай материаллдрды алуы
тиіс:
1.Жобаны қараудан хат-тапсырма
2. Жоба
3. Әкімшіліктің жер участкесіи таңдау мен бөлу ... ... ... СЭС-ның оң шешімі болу керек.
4.Зерзаттың барлық инженерлік тораптарға қосылуының техникалық жағдайы
(рұқсаты)
5. Құрылысты ұйымдастыру жобасы
6. Құрылыстың календарлық ... ... ... ... ... санитарлық дәрігер мен
жобаның кураторы (жетекшісі) болып табылатын еңбек ... ... Ол бас ... мен ... ... ... еңбек пен
құрылысты ұйымдастыру және т.б. бөлімдерін қарайды.
Сумен жабдықтауға, ... ауа, ... ... ... ... ... зерзаттарына тиісті жобалық құжаттарды оқып қарау үшін
СЭС-тің арнайы мамандарына береді.
Айта кету керек, ... ... жоба ... ... ... ... ... берушіден жобаны жеке бөлімдеп қабылдауға
жол бермеу керек. Жоба бойынша қорытынды, барлық ... ... ... санитарлық-гигиеналық сараптама жүргізу ... ... ... басшылыққа алынады:
1. "Санитарные нормы проектирования производсгвенных ... ... ... ... организации технологических процессов и
гигаенические требования к производственному оборудованию" ... ... и ... санитарного надзора за
искусственным освещением на ... ... ... 1.01.004.-94
"Санитарно—гигиеничесжий контроль сисгем вантиляции производсгвенных
помещений" (методические рекомендации)
1.01.003.-94
СЭС-ның салалық мамандарының ... ... ... ... ... ... ... кеңесте, барлық қатысы бар
мекемелердің ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік санитарлық
эпидемиологиялық қадағалау органдарының басшысымен бекітіледі.
Санитарлық—техникалық кеңесте жоба ... ... ... ... қорытынды дайындайды, оған МСЭҚ органдарының басшысы қол
қойып, мөрмен расталынады және ... ... ... ... ... жағдайда жобалық құжаттар тиісті министерстволар мен ведомстволармен
сәйкес МСЭҚ ... ... ... ... ... ... қарау кезінде санитарлық дәрігер келесі негізгі
мәселелерді басшылыққа алуы ... ... ... мен ... ... тексеру, себебі жобалық
шешім жұмысшыларды қолайлы еңбек ... және ... ... ... ... ету ... заңдылықтардың бұзылыстарын анықтау және қаралған жобаның іске
асырылуына жіберу туралы сұрақтарды ... ... ... алып ... және ... өндірістердің басқа
да жобаларын оқу кезінде практикаға енгізу және ... ... ... ... біршама оптималды шешімдерді анықтап табу.
Санитарлық дәрігер жер участкесін бөлу ... ... қай ... ... және қуаттылығы қандай өндіріске берілгенін анықтау ... ... бөлу ... ... ... жоба ... тексеру керек. Зерзаттын қуаттылығы заказ берушінің тілегі
бойынша ғана үлкейтуте ... ... ... СЭС- пен ... ... ... паспорт пен түсініктеме қағазбен танысудан басталады.
1. Жалпы ... ... ... ... ... бастапқы мәліметтер, зерзаттың қысқаша
сипаты; оны орналастырудың қолайлы жақтарын ... ... ... мәліметі, наменкулатура, өнімнің технологиялық деңгейі ... және ... ... су, жылу қажеттілігі туралы мәліметтер, жылу
және электр энергиясы, табиғи ... ... ... және ... ету ... туралы, өнеркәсіп құрамы, қүрылыс, құрылыстың
кезектілігі, негізгі жұмыстар көлемі туралы, жобалық ... ... ... ... мен ... ... ... және ГОСТ-дын сақталуы туралы, аудан және құрылыс
алаңының қосымша сипаты, бас жоспар, алаң ішілік және ... ... мен ... ... тораптар мен коммуникация бойынша
шешімдер, жер участкесін қалпына келтіру бойынша ... ... ... ... ... ... қоршаған табиғат ортасын
қорғау бойынша қаралатын шаралар туралы ... ... ... бірге су
көздері, атмосфералық ауа және топырақтың табиғи ... ... ... ... ... ... пайдаланылмайтын заттардың
қалдықтары туралы мәліметтер, жобаланған ... мен ... ... ... ... беріледі.
Бұл бөлімде келесі негізгі сызулар ұсынылуы тиіс:
- Өндірістік кәсіпорын, ғимарат және құрылысты орналастырудың ситуациялық
жоспары, онда бар және ... ... ... және ... ... территория, атмосфералық тастандылармен, ағын және табиғи
суларды тазартудың жобаланған жабдықтары мен қондырғылары, бас ... ... ... ... ... реконструкцияланатын және жарамсыз
ғимараттар мен құрылыстар, тұрмыстық зерзаттар мен ... ... ... транспорттық коммуникация бойынша негізгі шешімдер кіреді.
Бұл кезде санитарлық дәрігер жұмысшылардың тізімдік құрамына көңіл ... (көп ... ... ... ... ... саны немесе
айырмашылық кезінде 1 ... ... одан да көп}, ... ... ... ... анықтау үшін керек.
2. Технологиялық шешім.
Мұнда өндіріс технологиясының қысқаша сипаттамасы және шешімді негіздеу,
технологиялық процесті автоматтандыру мен ... және ... ... және цех ... ... ... өндірістік жұмысшылар
санын негіздеу (өнеркәсіп бойынша толықтай және цех ... ... ... негізгі шешімдер қоршаған ортаны қорғау шаралары жүргізіледі.
Негізгі сызулар технологиялық процесс пен ... ... ... ... ... негізгі схемасы түрінде беріледі.
3. Құрылыс шешімдері.
Ғимарат пен құрылыс бойынша негізгі ... ... мен ... ... ... орнының жарықталуы бойынша негізделген
шешім, өндірістік шу және дірілді төмендету, жұмысшыларға ... ... ... ... ... ету, ... ... желдету
және ауаны кондиционерлеу бойынша негізгі шешімдер, типтік. және ... жоба ... ... сызу ... ... ғимарат пен құрылыс кесіндісі және фасад
болуы тиіс, типтік жоба ... ... ... ... жоба ... негізгі сызулар болуы керек.
4. Құрылыстың календарлық жоспары кезектілік пен мерзімді қамтуы тиіс.
жеке ... мен ... ... цикл бойынша жұмыстардың жүргізілуі
құрылыс-монтажды жұмыс.
өндеу жүмыстары
Тізілген мәліметтер санитарлық дәрігер үшін ... ... ... ... ... үшін ... Бас және ... жоспарды сараптау.
Бас және ситуациялық жоспарды санитарлық сараптау кезінде СНиП 11 ... ... ... ... ... ... алу қажет.
Бас жоспар сызуында (егер сол жерге байланысты ... ... ... ... ... жол және ... ... инженерлік торап), тұрғын
жерлер көрсетілген, өнеркәсіпті орналастырған ситуациялық жоспар ... ... ... болу ... ... ... ... өнеркәсіпті мүмкіндігінше кеңейту ... ... бұл ... ... болса)
- тұрмыстық жайластыру мен территорияны көгалдандыру.
Өндіріс зерзат территориясын функциональды зоналарға бөлу керек;
- өндіріс алды (қоршаудан тыс немесе ... ... ... зерзараттар;
Зиянды заттар пайдаланылатын зерзараттарда әкімшілік-шаруашылық және
көмекші ... ... және ... ... бөлектеу, оның мөлшері
шеберленген зона кеңдігінен аз ... ... ... ... ... ... кезіндегі
оның бас жоспарын шешу өндіріс торабы бас жоспарының сызба ... ... ... ... мен ... ... ... басқада зерзаттарды,
егер өндірістік ортаның бір кәсіпорнын зиянды факторлары еңбекшілерге
немесе ... ... мен ... ... ... ... болса, тұрғын елді мекенде рұқсат етілген мөлшерден
зиянды заттардың концентрациясының көбеюуіне ... ... бір ... ... қатар қорғау зонасы территориясында орналастырылуға рұқсат
етілмейді.
Бас жоспарды сараптау кезінде келесі сұрактарды анықтау кажет:
1. ... ... ... бе және ... бағытын есепке ала отырып,
жобамен ... ... ... жеке ... ... жауап береді ме?
Бұл бір цехтың зиянды тастандыларының ... ... ... ... ... ... маңызды, сонымен қатар ауа ... алып ... ... ауа ... алатын орынды таңдау үщін маңызды. Өндірістік
зерзаттар алаңын тұрғын территория мен ... дем алыс ... жел ... ... ... ... ... мен құрылыстарды өндіріс алаңында ауа ... ... ... ... орындарда орналастырған жөн және ауаны
кондиционерлеуде зиянды заттардың құрамы сыртқы ... ... ... ... үшін 30% ... ... ... де қандай да бір техникалық себептерге байланысты ... ... ... аз цехтарға қатынасы бойынша жел соғатын
жағынан орналастырылмаса онда цехта ... ... ... ... ... ... ... қабылдаған жөн.
2.Территорияның құрылысының тығыздығы санитарлық нормаға
сәйкес ... ме және ... ... даму ... есепке
алынған ба?
СНиІІ-ке сәйкес өндірістік зерзаттардың алаңы ... және ... ... үшін ... ... тиіс, оның ішінде шаң, ... және ... ... ... ... мен ... арналған қондырғыларды, сонымен қатар
өндірісті кеңейтуге ... ... мен ... дене шынықтыру құрал
жабдықтарымен жабдықтауға арналған территориялық қор болуы керек.
Ғимараттар арасындағы ... ... ... ... болу ... ... биіктігінен, алап аумағы кем болмау керек.
Егер жобада қор ретінде алынған территория көрсетілмесе, онда бүл зерзат
кеңейтілмейді және оның ... ... ... ... ... ... ... төл құжатында көрсетіледі).
3. Санитарлық-қорғау алабының мөлшері көрсетелген бе?
Барлық өндірістік зерзаттың СҚА ... ... оның ... өндірістік
зияндылықтардың жүктелуіне сәйкес анықталады. Мұнымен бірге СҚА минимальды
радиусы ... ... ... тастандыларының көзінен және барлық
тастандылардың жиынтық әсерін есепке алып анықтау тиіс.
Физикалық ... ... ... ... ... ... үшін СҚА мөлшері жүмыстың көрсетілген ... ... сай ... пайдаланылады.
Қоршаған ортада уақытша келісілген тастандылардың ... ... ... ... ... ... 5 жыл ... толық
қалыпқа келгенше қарап отыру керек, ал мүмкін болмаған жағдайда зерзатты
басқа кәсіпке немесе қаланың ... ... ... ... ... ... қандай мақсатта пайда-
ланылады, және оны көгалдандыру мен жабдықталуы жоспарланады ма?
СҚА-на зиянды тастандылардың мөлшері мен түсуін есепке ала ... ... ... ... өндірісі үшін пайдалануға болатындығы
СНиП-та тағайындалған. Бұл сұрақ агропром мекемелерімен ... ... ... ... ... жобасы бойынша көгалдандырылып,
жабдықталуы тиіс.Тұрғын территория жағынан 50м ... аз ... ... ... жолағын отырғызу қарастырылады ал. СҚА-ның кеңдігі ІООм
дейін ... ... аз ... ... ... ... ... зияндылығы аз класты өндірістік
тастанды шығаратын оның ... жеке ... бар және олар ... ... ... ... ... Бұдан басқа СҚА-да СН
1.01.001.-94 П.2.9. бойынша басқа да зерзаттарды орналастыруға болатындығы
келісілген (өрт ... ... ... ... ... ... ... емхана, электорстанциясы, артезиан құбыры, сумен ... ... ... ... және жеке ... үшін ... сол және ... отырған өнеркәсіпке қызмет көрсету мен ... ... ... ... демалыс сая жайын, балалар
мекемелерін, оқу орындарын, жалпы пайдаланылатын емдеу-профилактикалық және
сауықтыру мекемелерін орналастыруға ... ... ... ... өнеркәсіпті орналастыру
мүмкіндігінде ол жердің суаттары мен батпақтылығының сипаты есепке алынады
ма?
Су алу мен ... ... су ... және ... ... канализация қүрылысын орналастыру орындары көрсетілген бе
және олар ... ... ... ... ме?
Бас жоспарда жер үсті және жер асты коммуникация,
жылу торабы, газ құбыры және ... асты ... ... ... мәлімет
Аэроклиматтық сипатқа, тікелей күн сәулесінің түсу ... ... ... ... ... ... мен
түман түзілудің сиретіліп таратылуына көңіл бөлінген бе?
10. Өндірістік ғимараттар, құрылыстар, арасында және
күйдіргіш заттар мен жарылуға қауіпті ... ... ... ... ... сақталынған ба?
II және III үлгідегі ғимараттарды жобалау кезінде ішкі алаң кендігі
мұндай ғимараттарда 15 ... аз ... ... Шаңды заттардың ашық
қоймаларынан ... ... ... арақашықтық 20 м аз емес, ал
тұрмыстық және көмекші ... 25 ... аз ... ... Шу ... ... ... санитарлық
талапқа жауап береді ме және дыбысты жою ... ба? ... ... ... ... шығаратын және т.б. цехтарға қатынасы бойынша жел
жағында орналастыру)?
Шуды көп ... ... ... ... бір-екі жерде, басқа
орындардан және тұрғын территориясы шекарасынан қашық орналастырған жөн.
Территория бойынша транспорттық жолдарды
орналастыру кезінде ... ... ... есепке алынған ба
(автомобильдік, темір жол және т.б.) Адамдар үшін ... ... ... ... жүйесі бар ма?
Өнеркәсіп кәсіпорындарының транспорттық жолдары,
цехаралық жолдар, көлік үшін тұрақтар қатты жабынды
мен ... ... ... ... ... гимараттарынан
тұрмыстық бөлмелерге дейінгі қашықтық қандай?
Жеке түрған тұрмыстық бөлмеге дейін ол 300 м-ден көп ... ... ... есептелінген температурасы-20е' С және одан төмен болған кезде жеке
тұрған ... ... ... ... жылытылатын өткел арқылы
байланыстырылады.
14. Өнеркәсіп территориясының ... ба? ... ... жабу,
көгалдандыру және т.б.)?
Нормаға сәйкес участкенің көгалдандыру көлемі, мекеменін ... ... ... кем ... ... Алаңды көгалдандыру үшін ағаш-
бұта өсімдіктері отырғызылады, олар зиянды заттарға ... ... ... ауаға зиянды зат шығаратын мекеменің ... ... ... сызықпен көгалдандыруға болмайды, себебі олар
зиянды затты көп уақытқа ... ... және олар ... ... участоктың көлемін есептегенде ең көп санды сменадағы
әр жұмысшыға 3 м2 кем болмауы керек. Өндіріс үшін: ... саны 300 және ... адам ... ... 1 ... келетін болса көгалдандыру үшін,
құрылыстың тығыздығы есебінен азайтуға ... ... және ... бос ... ... алаң қатты жабындымен
жабылған болу керек. Басты кіріс ... ... ... жол ... оған ... ... жолы жағынан орналастырған жөн. ... саны ... ... ... егер ... 5 га болса,
онда екіден қақпа болуы тиіс. Бір-бірінен 1,5км ара қашықтықта орналасуын
қадағалау ... ... ... ... ені 1,5 м кем ... ... ... жүрсе, онда әрқайсы 1м-ден болу керек.
Кіретін пунктерде, санитарлық—тұрмыстық ... ... ... ... ... арақашықтық 800м-ден аспауы ... ... ... ... ішілік жолаушылар көлігін қарастырған жөн. Кіретін
пункт алдында және санитарлық-түрмыстық бөлмелер кірісінде, ... ... ... ең көп ... ... 1 ... 0,15 кв.м. ... қарастырылуы тиіс.
Өнеркәсіп территориясында дем алуға арналған, жабдықталған алаң
қарастырылуы керек, ол өнеркәсіп кәсіпорнына ... ... жел ... ... ... территориясында апат кезінде өрт сөндіру және ... ... ... ... ... және ... өзінің бүзылған
территориясын залалсыздандыратын заттарды орналастыру ... ... ... бас ... ... ... келесі
нұсқауларға көңіл аудару тиіс:
1. Ауылшаруашылығы өнеркәабі өндірістік ... ... көзі ... ... онда ол ... зияндылық классына сәйкес СҚА мен
түрғын жерлерден бөлек орналастырылуы тиіс. СҚА-да ауылшаруашылығы өнмінің
қоймасын, ... ... ... ... ... Минералды тыңайтқыштар мен пестицидтер қоймасын, құс, мал, жануарлар
фермасын, мал ... ... мен сүт, ет, ... ... басқа да ауылшаруащылығы зерзаттары мен ... ... ... жел ... орналастырылуы керек.
3. Қоймалар, элеваторлар мен ауылшаруашылығы өнімдерін сақтайтын қоймалар
деңес, ... ... ... ... жауын-шашын тез ағып кететін
жерлерде орналастырылған жөн. Бұл құрылыс ... және ... ... ... жел ... ал, ... ... фильтрация, малдардын
моласы мен үйінділері жел соғатын жағында орналастырған жөн.
4. Ауыл ... ... ... ... ... ... СҚА, жел соғу, су алу және ағын ... ... ... ... ... Жобаның архитектура-кұрылыс бөлімін сараптау.
Жобаның технологиялық бөлімімен аладын ала ... ... ... ... ... және қабылданған жобаның архитектуралық-
құрылыс шешімдерін бағалау мен қорғауға дайындау ... ... ... береді.
Жобаның бұл бөлімінде архитктуралық—құрылыс шешімі, жарықтандырумен
қамтамасыз ету және канализация, электро-жарылу және өрт ... ... ... ... сонымен қатар жұмысшыларды
тұрмыстық, санитарлық қызмет ... ... ... қысқаша мазмұны
беріледі.
Жобаның архитектуралық-құрылыс бөлімін санитарлық-гигиеналык сипаттау,
құрылыс материалдары мен ... ... ішкі ... және ... ... ... және ... орналастырылуы,
зерзатты сумен жабдықтау және канализация, табиғи жарықтандыру, жылыту,
өндірістік бөлмелерде ауаны желдету мен ... ... ... ... және ... қорытындыланады.
Сараптаудың негізгі мақсаты-жобаланған өндірістік бөлмелер, ... ... ... тән технологиялық процесстің, шығарылатын
зияндылықтардың және т.б. болатындығын ... алу, ... ... талаптарға жауап бере алады ма, соны анықтау.
Жобаның осы бөлігін ... ... ... СНиП:
"Строительная теплотехника", "Административные и бытовые ... и ... ... ... ... ... воздуха", "Производственные здания" сонымен қатар салалық
нормалар мен ережелерді басшылыққа алады.
Жобаның архитектуралық-құрылыс бөлімін гигиеналық сараптау кезінде ... ... беру ... ... ... мен ... ... нормаға сәйкес келеді ме?
(1 жұмысшыға бөлменің көлемі мен ауданы, еденнен төбеге ... ... мен ... ... ... шешімдері өндірісте
техникалық қамтамасыз ету реконструкциясын, өнімнің жаңа түріне ... ... ... ... ... ету ... бар ... норма бойынша өндіріс касіпорнының, жобалауда,
өндірістік бөлмелерде есеп ... 1 ... 4.5 ... аз ... ... 15 м3 ... аз емес алаң ... Әрбір тұрақты және тұрақсыз
жұмыс орнының алаңы 2,2 кв.м кем емес ... ... (1400 х 1600 мм). ... ... ... ... ... зоналары, өтетін жолдар,
өндірісті кейін кеңейтуге арналған алаңдардың қорлары кірмейді. Бір ... ... ... ... ... келденең жатқан
конструкциясына дейін) Зм аз болмауы тиіс, көп қабатты ғимараттың ... ... ... ... ... ... қабаттардың биіктігін
қоспағанда 3,3 м кем болмауы тиіс.
Бөлмелерде биіктігі еденнен жабындының шығып тұрған конструкциясының
төменгі ... ... 2,2 м кем ... ... ... ... ... анықтау керек:
Sқұрал.-жабдық+Sқабырға = S
Құрал-жабдықтардың бір-бірінен арақашықтыгы 7О-8Осм-ден кем болмауы
керек, құрал-жабдықтар мен қабырғаның арақашықтығы 50-60 ... кем ... (аз ғана ... ... 1.5 ... кем ... ... ғимараттың қабаттылығы мақсатқа сайтаңдалынған ба?
Айтарлықтай жылуы көп бөлмелерді, бір қабатты ғимараттың ... ... ... ... ... ... мен қабырғаның
конструктивті элементімен көп ... ... ... ... Үлкен көлемде ағынды ... ... ... ... ... бар құрал-жабдықтар тұратын бөлмені 1-ші қабатқа
орналастыру ... ... ... ... ... ... үйге рұқсат
етіледі, егер ол табиғи ауа ауысуын және жарықтануға кедергісін ... ... бу, газ және шаң ... ... ... ... бойы ... қажет.
3. Жұмыс атмосферасына 1-2 класс қауіптілігі бар зиянды заттар бөлінген
жағдайда, қандай ... ... ... ... 1-2 ... ... бар ... заттар бөлінеді деп
орналастырылған өндірісті жобалағанда, ... ... ... ... ... ... ... зоналарды орналастыру қарастырылады.
Әртүрлі 1-2 класс қаупі бар зиянды заттармен жүмыс ... ... бір ... ... токсикалық заттардың көп
компонентті қосылыстарынын ... және ... ... өндірістік
бөлмелерге бос күйінде таралуына кедергі жасайтын құрылыс ... ... ... ... ... изоляциямен қамтамасыз ету
керек.
4. Құрылыс объектісі белгіленген, сол ... ... ... жылу қорғаныстық қасиетінің сай келуі қарастырылған ба?
Осы сауалды түсіндіру үшін санитарлық дәрігер таблицамен танысуы қажет.
Онда ... және ... ... ... мәліметтер және
сонымен қатар күткен жылу берудің кедергілері РОТR (қабырғанын қалыңдығына
байланысты) беріледі. РОТR Алматының терезесі үшін 0,31 ... ... ... және ... ... үшін үш ... ... ал басқа жерлер үшін тек екі ... ... ... ... және ... ішкі ... ... санитарлық
нормаға сай келе ме? Ол ... ... ... ... ... ... мен ... сақтай ала ма?
Санитарлық дәрігер еденнің, төбенің қабырғаның ішкі ... ... ... анализ жасап және оқып үйрене білуі қажет. Қабырғаны,
төбені және басқа беттерді ... ... атап ... ... ішкі
құрылыстық конструкцияларда зиянды және агрессивті заттарды қолданатын
бөлшектерді ... ... онда ... болдырмайтын жүйені;
міндетті түрде тазалауды, ылғал және ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істейтін тұрақты жұмыс орындарында, от жағатын белмелердің
едендері ағаштан жасалған қалқамен немесе ... ... ... ... ... жылу ... коэфиценті 6 ккал/м.саг.град-тан аспауы
керек.
Әсер ету мүмкіндігі бар агрессивті сұйықтықтар ... ... және ... ... биологиялық активті заттар сияқты
зиянды ... үшін ... ... осы ... ... ... етіп және ... рұқсат етілмейтіндей, оңай тазалап,
залалсыздандыруын қарастыру қажет.
Көрсетілген ... ... ... үшін СНиП-тің талабына ... ... ... ... ... еденнің түрін таңдау, еденге ... ... ... ... (Ыстыққа тұрақтылық, химиялық тұрақтылық,
су және газ ... ... ... ... ... және
т.б.)
Мысалдар;
- грунттық едендерді (топырақ, ұсақ тас араласқан
кесектер) ыстық цехтарда және ... ... олар ... ... және ... ... болуы мүмкін;
- тас едендер шынжыр табанды транспорттардың қозғалуы мүмкін жайлар мен
қоймаларда қолданылады;
бетонды едендер-минералды ... мен ... ... ... ... бірақ жоғарғы температура мен қышқылдардың әсеріне қарсы тұрақсыз.
асфальтты еден (асфальт қоспасынан, битум, құм) ... ... ... тас және ... тас ... ... ... бірақ минералды май мен бензинге түрақты емес. Мұндай едендер
жоғары температурадағы жайларға ұсынылмайды. Қышқылға және ... ... ... құм және ... ... ... ... байланысты
қамтамасыз етіледі.
керамикалық едендер (клинкерден, кірігіштен және ... ... ... ... ... ... ... қышқылдардың
жоғары температурасының әсеріне түрақты болып келеді.
Керамикалық ... ... ... су ... ... ... оңай тазартылады. Оларды үлкен тазалықпен соққысыз ауырлықты ... ... ... едеңдер сирек қолданылады, тек қыздырылған заттарды қойған кезде
және осы уақытта тегіс қатты бет ... ... ... едендер, сирек қолданылады.
Олар шаңсыз және ауырлық соққысын көтереді. ... ... ... ... ... қолданылады.
6. Табиғи жолмен (аэрация) жылудың көп жиналуын болдырмау тиімділігі
бойынша сүрақтар шешілді ... ... ... желдетілу камерасы бар алаңдар бөлініп
берілуі қажет; антресолға, консолды тірегі ... ... ... ... ... камераға ауасында зиянды заттар
болмайтын сырттан немесе тамбурдан, коридордан кіру керек.
7. Өндірістік жай табиғи жарықпен қамтамасыз етіліп,
инсоляцияның, жылудын көп ... ... үшін ... ... ... ... ... гигиеналық бағалау үшін мынадай материалдар болуы
қажет; барлық жайлардың ... ... ... ... ... ... және ... аэрациялық фонарлар), табиғи жарықтану
коэффициентінің (ТЖК) ... ... мәні және ... ... құрама таблицасы.
Түсініктеме қағазында ғимаратты бағдарлауда алынған нарық бойынша оң
немесе теріс сәулеленудін тіке күн сәулесіне есебі (инсоляция) ... ... ... ... қалу ... ... ... ойығы жасыл көгалданумен, жайлардың өндірістік ... ... ... ... ... ... ... (бүйір, жоғары
немесе комбинирленген) терезе ойықтарын ... ... ... ... разрядты бағалау дәлелденуі қажет. Күннен қорғайтын қондырғылар
құрылыс-климаттық аудандарға ... ... ... ... территориясын аудандау және жарық ойықтарын ... ... ... терезелер және жарық ... ... мен ... ... оңай басқарылатын немесе
ашық ойықтар ... ... үшін ... ... ... сонымен
қатар арнайы алаңшалар және терезе, фонарь, жарық арматурасын тазалайтын
механизмдер, сол ... ... ... ... және ... ету ... ... деңгейі СНиП П-4—79 "Естественное и искуственное
освещение" ... сай ... Осы ... ... ала ... еске
түсіру қажет, бөлме үшін бүйрден түскен ... ... ... ... ... ... ... орта мәні болып табылады. ... ... ... және ... ... оқиғаларды ескермегенде,
техникалық себебі бойынша көрсеткіш қарама-қарсы болса табиғи жарықтандыру
болады.
Жоба ... ... ... ... экспертиза
жүргізгенде өндірістік жайлардың ішкі беті қалай боялынғаны ... ... және олар ... по ... ... ... производственных зданий промышленных предприятий" деген ... ... ... ... және ... түсті безендірілуін 0.4-тен
аспайтын, аз шағылысу коэфицентінің есебінен орындау керек.
8. Жарық аэрациясы және терезесіз ғимараттың жобасы СНиП-қа ... ... жане ... ... ... ... ... жарықталуы жеткіліксіз астыңғы
қабаттар мен жертөледегі, тұрақсыз жұмыс ... ... ... тек қана ... ... ... ... (ауаның ылғаллығын және температурасын жасанды реттеу, жоғары
дәрежедегі ... ... жзне т.б.), ... ... ... ... алаңшалары 200 м2-тан аспағанда. Көрсетілген жағдайларда
қарастырылады:
а) ... ... ... ... жарықты туғызу СНиП талабымен
салыстырғанда жарықталу деңгейін жоғарылату; жеке цехтар мен ... ... ... ... ... талап етпейтін ТЖК-ны коммунификациялар мен
жабдықтардың көлеңкеленбейтін есебінен ... ... ... (0.8 ... ... ... ... сәулелену қондырғылары;
в) жұмысшылар үшін аз уақыт дем алатын бөлмелерді
табиғи жарықтандырумен қамтамасыз етілген жүмыс
бөлмесінен ІООм ... ... ... (ТЖК 0.5Ж- тен кем ... ... ... ... қамтамасыз ету. Көп
мөлшерде жылу, токсикалық бу және газ бөлетін өндірісті табиғи ауа ... ... жоқ ... ... ... ... ... санитарлық-техникалық жабдықтарды ашық
алаңшаларға орналастырған жағдайда,
СНиП "Производственные здания промышленных предприятий", ... ... ... үшін және ... ... ... қарастыру қажет.
10. Жаңа және реконструкцияланған ғимараттар мен
қүрылымдарды жобалағанда мынадай шаралар ... ... ... қоршау
арқылы жұмыс зонасына суық және
жылудың көп түсуін ... ... Атап ... әйнекте, сонымен
қатар технологиялық көздерді, жылудан
қорғауды, экрандауды және т.б. шараларды қолдану жолдары.
11. Лазерлік сәулеленуден, электромагниттік ... ... ... ба? ... өріс ... мен радио
жиіліктегі диапозонда жұмыс істейтін орындар үшін өндірістік жайлардың
жоспарлық шешімі қарастырылады, ... ... ... ... туралы
және жеке жайларға, ағынды линияларға орналастыру енгізіледі. ... ... егер де ... ... жүмысшылардың жұмыс
орнындағы, қондырғының жұмысына және оларға қызмет керсету мен байланыссыз
болғаңда, ... ... ғана ... ... ... үшін
қарастырылады. Көрсетілген жағдайларды қарастыру мүшін болмаған жағдайда,
қондырғыларды жеке ... ... ... Бір жайға бірнеше қондырғыны
орналастырғанда, олардың орналасуынан ... ... ... ... ... ... сәулелену ШРЕК-тен асып кетуі
мүмкін. ЭМӨ-нің көздерімен жұмыс істеу үшін ... ... ... ... аландары мен көлемдерін жобалап, жоғарғы ... ... ... ... ... ... ... бұйымдардың шыға
берісінде орналасады. ... ... ... ... ... ... ... үшін ЭМӨ-нің деңгейін шектік ... ... ... ететін, сіңірілуі жақсы материалдармен жабу
қажет. Бағытталған сәулелену жағдайында жұтатын жабындыны қолдану, тек ... ... ... ғана ... ... ... ... норма, табиғи жарық пен жетіспеушілік компенсациясы бойынша
шаралар қарастырылуы қажет. Мүмкін ... ... ... конструкциясы арқылы көрші жайларға өтуіне шаралар жасалынуы қажет,
яғни жүмысшылардың сәулеленуін алып ... ... ... ету ... ... сәулелену категориялары үшін қолданылады.
Лазер қондырғылар үшін жайларды жобалағанда, лазерді эксплуатадияға алу,
орналастыру, санитарлық нормамен ... ... ... сай ... Шуға және ... ... ... сипаты бар шаралар қарастырылған
ба?
а) қуатты шу көздерін жоғары шу және ... ... ... ... ішкі ... ... ... материалдармен қаптау;
в) амортизатор, фундамент ... ... ... шу және дірілге қарсы жоспарлық шешімдер.
Жұмыс орындарына жақын шу, ... ... жәнө ... ... ... кезекті демалыс және профилактикалық процедураларды
өткізу үшін жайлар қарастырылуы қажет.
13. Плазмалық ... үшін ... ... ... ... ... ... орналастырылмаған алаңда бір жүмысшыға кем дегенде 10 м2 болу
керек, өндіріс ... ... ... төменгі нүктесінен 3,5 м болғанда;
қабырғасы мен төбесі ... ... ... істелуі кереқ жанудан
қорғайтын материалдан болғаны дұрыс;
- дыбыс жұтатын қорғанысы болмаса қаптайтын зат
биіктігі ... 2.7 ... кем ... ... Жобадағы санитарлық-тұрмыстық жабдықтарды сараптау.
1. Жобаның құрылыстық бөлімінде өндірістік ... ... ... ... ... керек, әкімшілік-конторлық, тұрмыстық, сауықтыру
пункті және т.б. Олар өндіріс ... ... ... жеке ... салынатын құрылысгар өңдіріс ... ... үшін ... мен ... ... ... керек. Жеке түрғын өндіріс
орындарының тұрмыстық бөлмелерін жоспарлағанда соңғылары өндіріс орындарын
жылуландыру өткізгішімен қосылуы ... ... ... ... бөлмелерге
қойылатын негізгі құрылыстық талаптар, мына құжаттарға сүйенеді: ... ... и ... ... СНиП ... "Административные и бытовые
здания". Санитарлық-тұрмыстық
бөлмелер қүрамы өндірістік процестің топтық жіктелуі ... ... ... киімдер мен дененің
арнайы ластану белгілері бойынша құралған(4топ).
Өндірістік топтардың ... ... ... киім ... ... (душ) және қол жуғыштар тобында, ал арнайы тұрмыстық ... ... ... тобында қарастырылады. Арнайы киім мен аяқ
киімнің шаңдануын шақыратын әртүрлі процестерде ... ... мен ... ... ... ... және радиоактивті
материалдардан, сонымен қатар тері арқылы қауіпті заттармен жүмыс істейтін
жерлерде, санитарлық-тұрмыстық бөлмелер ведомствалық ... ... ... ... ... жұмыс істейтін әйелдер, еркектер саны ... ... ... ... ... ... түрде практиканттардың
саны көрсетілуі
тшс.Тізім құрамы 50 жүмысшыдан асса, өндірістік процестің барлық топтарына
жалпы ілетін қондырғы орналастыруға ... ... ... ... жалпы және арнайы ... ... ... ... ... оның жобалық
қүжаттармен салыстыру керек. Үй немесе арнайы киімдер үшін ілгіш бөлмелер
мен шкафтардың немесе ілгіштердің саны көіде ... екі ... ... саны ... ... Душ, ... және ... тұрмыстық
қондырғыларды бір сменада жұмыс істейтіндер саны және
бір уақытта жүмыс аяқтайтын смена бөлімі бойынша ... ... ... кігімнщ ластануымен жүретін
өндірісгік процестің тобы үшін, арнайы немесе үй киімін
ілетін жер болуы керек.
Қосымша өндірістік алаңдарды шу, діріл және ... ... аз ... ... ... өйткені
зиянды заттар шығаратын жермен жүрмеу керек.
Арнайы киім ілетін жер, душ, жуьшатьш жер, ... ... ... ... жеке бас ... және ... ыстық сумен жуганда тез ... ... болу ... ... ... ... ... ылғалга түрақты бояумен боялуы ... ... ... ... ... ... ... жүмыс орнына жақын өндіріс ... ... ... ... бөлмелерді желдету СНиП
бойынша қарасгырылады.
Тамақтану пунктінің бар немесе жоқтығына міндетті түрде кеңіл аудару
керек. Жүмысшылар саны 200 ... көп ... ... ... ... ... ... істейтін
асхана болады; 200-ден кем болса тарататын
асхана орналасады, бір сменада 30 адам жұмыс істейтін болса, ... ... ... 10 адам ... киім ... ... ... болады.
Тамақтану пунктіндегі орын саны сменадағы төрт жұмысшыға 1 орын ... ... ... әлеуметтік, еңбектік реабилитацияның
және сауықтандыру ... ... ... қарастыру
керек.
-заводтың (цехтың) сауықтыру, қалпына келтіру комплекстері:
-әйелдердің жүктілік кезеңіндегі еңбек пен ... ... ... ... ... амбулаторлық орталықтары.
Сонымен қатар жобаланатын өнеркәсіпте жұмыс істеу ... және ... ... ... ... тренажерлық залдар, психологиялық
кабинеттер, аяқты гидромассаждау бөлмесі, ... ... ... алу
кабинеті және әйелдердін жеке бас гигиенасы бөлмесі СНиІІ 1.01.001-94. П.
9.5-9.13.5. Тізімде жұмысшылар саны 50-150 адам ... ... ... ... 150-300 ... м2 ... ... жүмысшылар саны 300-
ден көп болса, фельдшерлік-сауықтыру пункті болу керек. Кейбір жағдайда,
жеке тұрғын үйде ... ... ... ... ... ... т.б. ... қызметтер орналасады.
11. Көлемдік-жоспарлық шешімдер өндіріс орындарының құрамы және ... ... ... ... ... ... ... қызметкерлерімен бірлесіп
(МСЧЧ, ВТЭК, СЭС) аяқталады және жоспарлау ұйымына
зерзатты жоспарлаудың техникалық тапсырмасы (ТЗ) ретінде
береді. Жұмысшыларды ... ... ... ... ... ... және
таыақтану гигиенасының мамандарымен ақылдасқан дүрыс.
2.2.4. Жобаның технологиялық шешімін сараптау.
Жобаның бұл бөлімін қарастырғанда есте болу керек: СНиІІ 1.01.01-95 бойынша
жұмысшы жобасында ... мен ... жаңа ... ... жауап
бермейтін технологиялық процестер мен ... ... ... ... ... ... ... техникалық бөлігіне
сараптама жүргізгенде арнайы техника мен ... ... ... Еңбек жағдайының жақсаруын қамтамасыз ету, зиянды газ, бу, шаң, жылу
мен ылғалдылықтың ... шу, ... ... ... ... байланысты. Санитарлық-гигиеналық сараптамага, жобаның
технологиялық бөлімінің ... ... ... ... ... ... ... өнеркәсіптік. зияндыларды анықтау ... Оның ... ... ... технихалық, санитарлық-
техникалық, ұйымдастыру және т.б. шараларды енгізу.
Жобаның технологиялық шешімдерін қарастырғанда қолданылатын құжаттар:
1. "Санитарные ... ... ... ... ... ... технологических процессов и гигиенические
требования к оборудованию"
1.01.002-94.
"Санитарные правила организадии ... и ... ... к ... МЗ ... ... ССБТ, жекелеген өндірістік факторларға арналған ... мен ... ... ... ұсыныстар.
Өнеркәсіптердегі және қоршаған ортаны нормалау ... ... ... ... ... ... бөліміне сараптама
жүргізгенде келесі сұрақтарды шешу керек;
1. Өнеркәсіп технологиясьшың цехтарын ... және ... ... процестің ауырлығы. Автоматизацияланған және механизацияланған
жаңатехнологиялық процестер қарастырылған ба? ... ... ... ... жоғарылатудағы олардың маңызы.
2. Қолданылатын шикізат және ... ... ... ... мен
заттар, шығарылатын өнім. Өндірістік процестерде
олармен жанасуды гигиеналық бағалау. Өндірістік зиянды заттарды ... ... мен ... ... ... канцерогенді және тітіркендіргіш ... бар ... Бұл ... ... ... ... және тиеу жұмыстары ыңғайлы
болу керек, қоршаған ... ... ... және ... ... болуы керек.
3. Жұмысшылар құрамы негізгі және қосымша жұмысшылар, ИТР және ... ... ... ... тобы және цех ... ... ... кестесі және технико-экономикалық көрсеткіштері.
Саяитарлық-эпидемиологиялъіқ, гидрометеорологиялык және ... ... ... су ... ... ауа мен ... ... ағын
сулары мен атмосфераға
түсетін тастандылар туралы мәліметтер бар ма? Сыртқы ортаға ... ... және ... осы ... тиімділігі
туралы жобалық шешімдер бар ма?
6. ... ... мен ... ... ... процесінің графикалық схемасы, ... ... ... ... ... қамтамасыз ету, жылумен қамтамасыз
ету бар ма?
Дайын өнімді шикізатты ... ... ... ба, олар ... ... мен ... бе? ... ұнтақ материалдарды тасымалдауға арналған
жабық шнектер қолданыла ма?
Шаң түзілуі мен ... ... үшін ... ... шаралар
қарастырылған ба? (өндеудің құрғақ
әдістерін ылғалды әдістермен алмастыру, шаңның түзілуін шектейтін заттардың
агрегаттық ... ... ... ... ... ... және т.б.). ... ағынды тізбектер қолданыла ма? (1-2
қауіптілік класындағы заттардың шаңы кезінде). Өндірістік ... ... ... ... қарастырылған ба?
Улы заттардың бөлінуін болдырмауда технологиялық сипаттағы шаралар
қарастырылған ба? ... ... ... ... ... процестің үздіксіздігі
қарастырылады ма? Технологиялық процестердің ... ... ... ... улы ... сынама алғанда
қауіпсіздігі қарастырылған ба?
10. Конвекциялық, не сәулелік жылу бөлінуін шектеу шаралары қарастырылған
ба? Механикалық, автоматтандыру,
Аястанциондық ... ... ба? Жылу ... ... ... алып кету ... бар ма? (зоиттар,экрандар,завесгер және
т.б.). Жұмысшы зонасына қарайтын қондырғылардың беткейлік температурасы ... ... ... керек.
11. Өндірістік шу, вибрация, лазерлік.электромагниттік,
радиациялық сәулелерді төмендететін ... ... ... Ашық ... қондырғыларды орналастырғанда керекті ... ба? (жел ... ... ... және ... Жеке ... мен операция жолдарында автоматтандырылған
сигнализация қолданылған ба?
14. Жүмысшылардың ... және жеке бас ... ... ... ... және ... деңгейін бақылау қарастырылған
ба?
15. Технологиялық процеске қолданылатын жаңа жетілген,
химиялық өнімдерге гигиеналық норматив бекітілген бе?
17. Технолгиялық процестерді ... ... ... ... табылатын, жұмысшылардың организміне миккроорганизмдердің зиянды
әсерінің алдын алу шаралары қарастырылған ба? ... ... және ... ... ... ... ... жолы, ұзақтығы, кезеңдігі,опеацияның
ауырлығы, герметизациялау, еңбектің
зияндылығы және ... ... ... ... ... ... ауа алмасуын пайдалану және
т.б.).
І8.Техникалық эстетика және ... ... ... ... ... ... ... қарастырылған ба?
19. Жұмыс орындарының орналасуы, оның қондырғылары, ... ... ... ... және денсаулығының сақталуы
қамтамасыз етіле ме? Жұмыс орнын жобалағанда ... ... ... ... ... ... бе? Енбек операциялары оптимальды зонада және зона ... ... ... ... жобалағанда ауыр жұмысты, оның жоғары күштемесін,
монотондылығын болдырмау
қарастырылған ба? (ауыр операцияларды механикаландыру және ... ... ... ... ... өтеу мен дем ... ... және т.б.).
21. Су қоймаларының, топырақтың, ластануын сақтау шаралары қарастырылган
ба?(шаң аулау, хим.тазалау, үшқыш ... ... ... ... ... ... бөлімде шешу, ... ... ... ... ... сипаты мен қабатындағы ішкі
жұмыстар, тұрмыстық бөлмелердің құрылысы, құралы, саны және т.б.
2.2.5. ... ... мен ... ... ... коллективті қорғаудың санитарлық-техникалық қондырғысы. Сонымен
қатар ... ... ... ... бойынша 1-ші орыннын
біреуін алады. ... ... ... мына құжаттар арқылы
іске асырылады:
І.СНиП п.04.05.-86 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
2."Санитарно-гигаенический контроль ... ... ... ... ... ... нормы проектирования производственных объекгов" 1.01.001-
94. Өндірістік мекемелер мен құрылыстарды жылыту, желдету, ... ... ... ... ... және қосымша жөндеу жүмыстары
кезіндегі метеорологаялық жағдай немесе ауада зиянды заттардын ... ... ... ету ... ... ... ортаның сипатына
байланысты (бу,газ, аэрозоль бөлінуі) желдендіру ... ... ... шынайы, механикалық, шығаратын, әкелетін,
жергілікті және ... ... ... ... ... ... ... қадағалау
жүргізіледі:
-цехтарда, участоктарда, мекемелерде технологиялық процесс және ... ... ... ... ... жөнделген желдету жүйесін эксплуатацияға бергенде:
—реконструкцияланған жеделдету жүйесін эксплуатацияға бергенде:
-жаңа технологиялық процесс, жаңа технологиялық ... ... ... ... ... адам организміне зиянды әсер ететін жаңа
химиялық заттарды ... ... ... ... желдендіруге сақтық санитарлық қадағалау мына
түрде жүргізіледі:
- ... ... ... (техникалық жоба және сызба) таңдаған
схемалардың дұрыстығын және желдету ... ... ... ... ... жүргізгенде бақылау
-реконструкцияланған және эксплуатацияға берілетін желдету жүйесінің
санитарлық-гигиеналық ережелері мен ... сай ... ... құру және қабылдауға қатысу.
3. Өндірістік мекемелердің желдетілуі жөніндегі ... ... ... ... Ол ... ... және сызба нұсқадан
түрады. Ол
жеке немесе жаңа қүрылыстың комплексті жобаларының ... ... ... ... ... болу ... қолданылған қондырғымен технологиялық процеске қысқаша түсініктеме;
б) жеке өндірістік ... ... ... ... ... ... үшін технологиялық процестің барлық
этаптарындағы өндірістік ... және ... ... ... ... принципті шешімдері
д) жеке мекемелер бойынша әртүрлі ... ... алып ... ... ... ... Жылу күші және қысқалығы көрсетілуі керек.
е) ... ... ... ... алып кету көлемін есептеу,
негіздеу және оның ... ... ... ... арналған қондырғы сипаттамасы. оны
есептеу сипаты және тиімділігі
з) ауадағы тастамалар мен жиналу ... ... ... шығатын шумен күресу
к) жобаланған желдету жүйесін электр энергиясымен, сумен қамтамасыз ету.
Желдету жөніндегі графикалық материалдарда мыналар көрсетіледі: ... ... ... ... ... ... ететін, берілген желдету қондырғысының спецификасы жобаланып қойған,
желдету қондырғысының детальды түрі, ... ... ... ... ... қондырғылары көрсетілген бөлмелердің және жоспары бар
(камералар,ауа өткізгіштер, жергілікті ... т.б.) және ... ... керінісі.
4. Жобаға сараптама_жүргізгенде (желдету жөніндегі инженермен бірігіп)
еңбек гагиенасының дәрігерлері жобаның ... ... ... ... Негізгі есептеулерді тексеру керек және келесі схема бойынша
жобаға береді
а) жобада таңдап ... ... ... сипаттама және таңдаудың
дұрыстығын бағалау
б) алып келетін желдету жүйесінің сипаттамасы және баға беру
-алып ... ... ... жері және ... ... ... ... қыздыру, ылғалдандыру қондырғысы
-өндіріс орнында алып келетін ауаның саңлауларының орналасуы
-алып келетін ... ... ... мен ... келу ... ауа алмасуының жеткіліктігі
-өндіріс орнынын адамға арналған кубатурасы, ауаның куб, ... ... ... ... мен ... ... алып кету ... бағалау
-ауалық душ ағынының бағыты
-әкелетін ауаның температурасы
-ауа берілуінің жылдамдығы;
г) сормалы жүйені бағалау және сипаттау;
- ... ... ... ... ... мен бекітілуі;
- шоғырланатыи жабындының қондырғысы;
- жабынды саңылауындағы ... ... ... ауасын тазалау қондырғысы;
ауада бөлінетін тастамалардың жерінің сипаттамасы;
сормалы жүйеде ауа алмасуы;
д) жалпы желдету жүйесінің сипаттамасы мен ... ... ... мен ... ауаның жиналатын жерінің
қатынасы;
- бөлмедегі сормалы және алып кететін санылаулардын ... ауа ... ... және ... ... ... санының
қатынасы);
е) вентиляциялық жүйелерді жалпы санитарлық бағалау;
Еңбек ... ... ... ... ... ... өндіріс сипатын, желдету
бойынша құжаттарды, жоба бойынша кемшіліктер мен ... ... мен ... ... көрсетеді (константты бөлім), келісім
туралы шешім береді, немесе қарастырылған жобаларды ауытқулар болса келісім
бермейді.
Желдету ... ... ... мен ... ... ... қортындыланады:
салынып жатқан және реконсгрукцияланған құрылыстың
желдету жүйесін тексергенде еңбек гигиенасының ... ... ... жоба бойынша
қортындысымен танысуы керек. ... ... ... ... ... ... білу керек;
жобадан ауытқу болса, жоба авторларымен, МСӨҚ- мен ақылдасып, документті
түрде ... ... ... (жер ... ... каналдарының төсемі,
қабырғадағы желдетулер және т.б.)
акт түрінде арнайы журналдарға толтырылуы керек;
ауа өткігіштік қосылыстарында герметикалығы және төсемі болу ... ... ... ... ... және сенімді болу керек;
жалдету қондырғыларының барлық негізгі ... ... ... ыңғайлы
болу керек (аландар, текпешектер т.б.), ... ... ... ... жұмыстар және қарау үшін гермегикалық жабылатын
саңлаулары болу керек;
- ... ... ... үшін ... ... ... орналасу керек фиксацияланған
қондырғылар болу керек, көп физикалық күш түсірмей орындалуы қажет;
-желдету ... ... шуды ... ... ... ... ... ұшырайтын металдық элементтер боялып ... ... ... ... ... саны аз ... ... басқарылатын приборлар
мен қондырғылар орналастырылу
керек;
реконструкцияланған желдету қондырғылары электр ... жылу ... ... ... етілуі керек;
- желдету ... ... ... ... ... ... жүмыстармен біріккен түрде
болу керек; өйткені желдетудің дайындық мерзімі ... ... ... келу ... ... ... екі жақты акті де жазылады, ол екі дана ... МСЭҚ ... ... ... соғып жатқан зерзаттың әкімшілігі
үшін.
Санитарлық нормалар мен ережелерден ауытқуы болса типтік жобадан ... МСЭҚ ... іске ... онда ... ... ... ... протокол жазылады.
7. Монтаждық-тесу жұмысы біткен соң, желдету қондырғыларьш ... ... ... және жобаға жалпы сәйкестігін тексеру үшін.
Жаңадан жөнделген және ... ... ... ... оның ... ... журналы, жөндеу
журналы, эксплуатациясы бойынша инструкциясы болады, қосу жұмыстарының
эксплуатациясы кезінде, ... ... сан. ... ... ... ... ... сынақ өткізу туралы талап қоюға болады
(жүмыс ... ... ... ... ... ... ... ылғалдылықтың және қозғалыс жылдамдығының,
жылулық сәулеленудің интенсивтілігі, желдету қондырғысының ... ... ... ... реконструкцияланған желдету
қондырғыларын эксплуатацияға бергенде арнайы комиссиядан ... ... ... ... ... берілетін болса, онда ... ... ... ... зерттеу және бағалау, тек құрлыстық-монтаждық
жумыстар толығымен біткен соң жүргізіледі,
- технологиялық ... ... ... ... бойынша
қарастырылады, өндірістік қондырғыны ... ... ... істеу
керек, желдету жүйелері монтаждық ... өту ... және ... болу керек;
9. Желдету жүйелерін эксплуатацияға бергенде және қабылдаған құжаттарды
тексереді, қондырғыларды және
элементтерін қарайды, сырттан алып ... ... ... ... ... ... шыққан ауаны ластайтын тастаманы, алып кететін
саптамаларды,
газдық шаң ... ... ... және алып ... ... ... ... негізгі кезеңі - есептеу ... ... ... ... ... ... - ... температурасын есептеу көрсеткіштері.
ауаның қозгалысы жылдамдығының және ... ... ... келу ... ауа ... ... есептеу көрсеткіші;
зиянды заттармен күресу үшін құралатын ауа алмасуын ... және ... ... ... ... ... ... есептеу;
алып келетін ауаның нормасын, салыстырмалығын есептеу;
- желдету жүйелері мен ... ... ... ... егер 7-сағат бойы үздіксіз бұзылмай жұмыс
істесе, МСЭҚ ... ... деп ... ... ... және кондиционерлеу жүйесіне
(АЖКЖ) санитарлық-гигиеналық сараптама жүргізгенде
келесі ерекшеліктер болады;
- АЖКЖ-техникалық ... ... ... онда ... ... ... және ... бойынша ауаның таралуы жүреді;
- АЖКЖ-ны қолдануына байланысты жылу, суық генераторлары, вентилятор,
ауа өткізгіш және су ... су ... су ... ... ... ... тазартатын заттар, ионизаторлар, ауанын
озонаторы, автоматтандырылған бақылау және басқару заттары болады;
- ... ... ... ... ... ... ... үшін жасалған) жаңа техникалық, технологиялық ашық контакты ... ... ... ... ... ... ... типі болады.
11. Ауаны дайындау және жіберу бойынш кондиционерлер орталық және
жергілікті деп ... ... ... ... ... өндіріс орнынан тыс жерде
жүргізіліп, ауа өткізгіш арқылы таралады.
Жергілікті кондиционерлерде ауаны дайындау міндетті түрде ... ... ... ауа ... ... таза ... ... істейтін кондиционерді тік нүктелі
деп атайды. Санитарлық норма бойынша ауанын ... ... ... Тік емес ... ... ... ... схемасы
бойынша жүмыс істейді.
Кондиционерлеу жүйесінде рециркуляцияны қолдану жылдың
барлық мезгілінде болады, бірақ қатал санитарлық талаптар сақталуы керек.
12. Кондиционерлеуді ... ... ... ... ... ету үшін ... керек. Ауаны кондиционерлеуді қолдану керек;
а) 1 -ші класс-нормативтік құжаттардың ... ... ... ... ... ету ... 2-ші класс-шектелген оптималды және ... ... ... қамтамасыз ету үшін
в) 3-ші класс-егер желдетумен қамтамасыз етілмесе,
шектелген нормада метеорологаялық жағдайларды қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... көрсеткіштердің аралық жағдайларының метеорологиялық
жағынан қамтамасыз ету.
13. АЖКЖ-ны эксплуатацияға бергенде оның ... ... ... ... ... ... шаң, зиянды заттар жиналуы мүмкін,
шаңның физикалық және биологиялық қасиеттері өзгеруі ... ... ... ... ... ... дамуы мумкін және
антигендердің созылмалы ... ... ... ... ... аурушылдыққа әкеледі. АЖКЖ-ның мнкроорганизммен ластануының
алдын алу шаралары су айналымының жабық контурын ұзу ... ... ... түрін контактісіз түріне ауыстыру. Жобаға сараіггама
жүргізгенде АЖКЖ қондырғысының түрін таңдау керек. Кондиционерлер ауаньщ ... ... көзі ... керек. Мысалы: рециркуляция бүзылған кезде С02, майлы
аэрозольдердің бөлінуі және т.б. болады.
14. Желдету жобасына ... ... ... ... ... ауа алмасуының қысқалығын желдету үшін ауаның есептеуін анықтауға
болмайды, тек ... ала ... ... ... болса ғана
анықталады
б) егер ауаға бір уақытта бір бағытта әсер ... ... ... ... онда ... ... ауа алмасуын
есептеу ауаның көлемін жинақтау жолымен жүргізіледі.
в) егер ауаға бір ... ... ... әсер ... ... заттар әсер
ететін болса, онда жалпы желдетудің
ауа ... ... ... ... көп ... ... ... зат бойынша
анықтауға рұқсат етіледі.
г) өндірістік және әкмшілік-тұрмыстық бөлмелерге ... ... ... түсетін зиянды заттардың концентрациясы ШРЕК-н 0.3 есе
аспау керек жұмысшы зонасының ... ... ... ... ... ... ... мынадай болу
керек; газ бен буды алып кететін
шкаф көмегімен жойғанда 100 мг/м асып ... ... ... ... ШРЕК ІООмг/м^тең немесе аз болса 1 м/с
- жұмысшылардың қасындағы қондырғылар ... ... ... ... 1.5 м/с ... ... зонт ... бу мен газды құртқанда 0.5-1.25м/с
- ... ... ... ... түссе
рұқсат етеді, егер олардан жағымсыз иіс шықпаса немесе жұмысшы зонасында
зиянды ... ... 30 м/с ... алып кететін саңылаулар арқылы келетін ... ... ... 0.5-1 м/с ... ... ... ... берілсе көп бөлінуі мүмкін.
з) жылдың суық мезгілінде алып кететін ауа температурасы 4-тен 12-15°С
дейін тербеледі.
и) тұрақты ... ... ... ... кондиционерленген ауа
температурасы 22°С, салыстырмалы ылғалдылық 60% болу ... ... ... ... цех ... дем алатын бөлмесінің температурасы
20°С болу керек, жылы кезде 23°С.
к) жұмыс орнында ... ... ... ... ... 35 ... керек.
л) жылу көп бөлінетін цехтарда 23 Вт/м2 жылу ... ... ... ... 1 ... ... ... бөлмелерде ауаның сорылу жылдамдығы 1.5-тен 4 м/с болу
керек, ауа өткізгіштерде қозғалыс жылдамдығы 10-20 м/с болу ... ... жою үшін ... ... ... ... ... жоқ болса 0.15-0.25 м/с, ал ылғалдылықты құрту үшін 0.2-0.35 м/с.
о) ауа өткізгіштерде, шаң тұнып ... үшін ... 50-60° ... ... өндіріс орнынан шыққан ауа атмосфераға кем дегенде 0.5м. биіктікте
тасталады
р) ... ауа саны бір ... ... ... кем ... керек, бөлме
көлемі бір жүмысшыға 20м? болу керек. Шынайы желдетусіз ... бір ... ... 60м3 /сағ. болу ... Алып ... ауа мен алып ... ... белмешң бір реттік көлемінен аспау керек.
15. Қ.Р. оңтүстік ... ... ... ... желдетудің
барлық жүйесінде шашыратқыш камерасы болу
керек. Ол ауаны ылғалдандыру және салқындату үшін қажет.
16. Сыртқы және рециркуляцияланған ... ... ... үшін ... ... жүйесінде
ауалық душ жүйесінде
- ауаны тікелей жұмыс ... ... ... және
басты қорғайтын щиттер)
-сыртқы және рециркуляцияланған ауада шектік рұқсат етілген шаң ... және ... ... ... етсе, арнайы негізделген желдету
жүйесіне қосылады.
17. Жобаның құрылыс бөлімінде арнайы мастерлер бөлмесі, ... ... ... ... жүйесін бақылау және ... ... ... ... ... ... керек
2.2.6. Жылыту жобасын сараптау.
Мекемелерде, өндірістерде және адам 2 ... ұзақ ... ... ... негізгі және жөндеу көмекші жүмыстар кезінде;
технологиялық процесті қалыпты температурада ұстап тұру ... ... ... ішкі ауаны жылытатын, жылыту жүйесі арқылы жылуды беру жолымен
немесе бөлмелерді ... үшін ... ... ... ... ... ... өндірістік орындарда суық мезгілде және ауыспалы
мерзімде ішкі ауа ортасында тұрақты температураны сақтау, жылуды жіберу
жолы ... ... ... ... ... ... талаптарға сай
болу керек:
ішкі ортаның түтінмен, зиянды газдармен, ... ... көзі ... ... ... өндіріс орындарында ауаның температурасын
бақылау механизмі болу керек;
жұмыста шу болмауын қамтамасыз ету керек;
- ... ... ... ... тазалауға жеңіл болу
керек;
эстетика талаптарына сай болу керек;
өрт және жарылыс жағынан қауіпсіз болу ... ... бір ... ... ... 50м2 ... ... жұмыс
орнында керекті ауа температурасын ал ... тыс ... ... төмендетуді қамтамасыз ететін жылу жүйесін орналастыру
керек. Жобаның технологиялық процесіне талап бойынша жүмыс ... ... және ... ... жанасуы жүретін операцияларда (қатырылған
балық, етті ... ... ... ... ... ... Өндіріс
орнында шаң бөлетін, жылытатын приборлардың ... ... ... ... ... ... ... болу керек. Инфрақызыл сәулеленуі бар
сәулелік жылуды қолданғанда олардың жану өнімдері ... ... ... шығару керек.
Сулы жылыту жүйесінде жылыту элементтері бар конструкциялардың қыздыратын
беткейінін ... ... ... ... аспау (°С) керек:
-тұрақты жұмыс орнындағы едендер үшін - 26°С
адамдар уақытша болатын едендер үшін — ЗО°С
- өндіріс ... ... ... 2.8 м ... ... үшін - ... орнының биіктігі 2.8-3.0 аралығындағы төбелер үшін - ... ... ... 3.0-3.5 м ... төбелер үшін - 33 °С
-өндіріс орнының биіктігі 3.5-4 м аралығындағы ... ... ... ... биіктігі 4-6.0 м аралығындағы төбелер үшін - 38°С
Жылыту жобасына сараптама жүргізгенде мына сұрақтарға көңіл бөлу ... ... ... ... ... ... ... және 2
құбырлы) және жылу тасымалдаушы (су, бу, ауа) ... ... ... тасымалдаушының қандай параметрлері қарастырылады;
өндірістің ерекшеліктері жылытатын приборларды таңдағанда есте ... және ... ... алаңы жеткілікті ме?
әр бөлмедегі жобаланған температура микроклиматтық жағдайларға ... ... ... ... ... ... түтінмен, зиянды газдармен, шаңдарды тасымалдайтын
өнімдермен ластануына әсерін
тигізбейді ме?
-сыртқы метеорологкялық ... ... ... өндіріс
орындарында ауаның температурасын қадағалау қарастырылған ба?
жылыту жүйесі эстетика талаптарына сәйкес келе ме?
егер ауалық ... ... ... ол санитарлық нормаларға сәйкес
келе ме?
- цех ... ... ... ... ... орналасқан ба,
дарбазаларды ашқанда автоматты түрде қосылу ... ... ... ... қарастырылған ба жөне жоспарланған өндірістің қай
көзіне қосылады?
отынның орташа тәуліктік шығыны тонна/сағ;
түтін құбыры санитарлық талапқа сәйкес келе ... ... ... және оның ... ... ба?
2.2.7. Өндірістік калдықтардың утилизация, канализация және сумен
қамтамасыз етужобасын сараптау.
Жаңа және реконструкцияланған техникалық зерзаттарын құрылыс жүргізу және
жобалық құжаттар бойынша орналастырылды. Оның ... ол ... ... су ... ... туралы және ластануға қарсы шаралары туралы
мәліметтер болу керек. Жаңа қүрылысты және ... ... ... эксплуатацияға бергенде су қоймалары мен
су ағынына судың зиянды ... ... ... ... ... беруші құрылыс басталуынан 1 ай бұрын МСЭҚ органдарына хабарлау
керек және құрылысқа алаңды ... ... ... суды қорғау
шараларын іске асыру үшін жобаның ... ... ... ... ... Су ... ... және өндірістік қалдықтарды жою
жағдайында ССК ... ... ... ... барлық
этаптарында жүргізіледі (коммуналдық гигиена дәрігері және басқа ... ... ... және ... ... зерзаттарын жобалауда мына
мәліметтер болу керек:
су қолданушылар және олардың даму перспективасы;
өндірістік өртке қарсы және шаруашылық үшін қажетті су мөлшерін ... ... және ... ... ... баланстық схемасы;
сумен қамтамасыз ету көздерін қысқаша сипаттау олардың ... су мен ... ету ... суреттемесі, суды өңдеу және
тазалау ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етудщ непзп қондырғылары;
ағынды судың шығьшьш есептеуді анықтау және олардың сипаттамасы;
канализация схемасын ... және ... ... ағынды суды тазарту
әдістері;
канализадияның негізгі қондырғылары;
ішкі су құбыры мен канализациялық жүйесі жобасының ... ... ... ... ... ... ... келтіріледі:
Шаруашылық-ішетін суды, өңдірістік және ыстық сумен канализацияны жобалау
СНиП және СН бойынша негізделеді, әкімшілікпен келіседі және ... ... ... шаруашылық сумен ішпейтін шаруашылық суды қосуға рұқсат етілмейді.
Шаруашылық ауыз суын өндірістік қажеттіктер үшін пайдалануға болмайды, егер
осы сападағы су технология үшін ... ... және ... ... ... ... ауыз ... судың шығынының нормасы мекеменің ішкі су құбыры талаптарына
сай болу керек. Суды ... ... ... ... МСЭҚ ... ... жатқан және реконсгрукцияланған ... ... және кері ... қамтамасыз
етуді максимальды пайдалану.
Өнеркәсіптік ендірісгерді канализациялау тәртібі бойынша зиянды ... - ... және ... ... ... ... мен қарастырылады.
7. Ағынды сулардағы арнайы ингредиенттер, су пайдаланудың нормативті
көлемінен аспау ... ... ... ... ... 1-2 ... ... жинақтау принципі бойынша.
8. Беткейлік су қоймаларына ағынды суларды жібергенде зиянды заттардың
ШРЕК тастандылар жобасын және ... ... ... ... ... ... ... максималды төмендету
шаралары және ағынды сулардын авариялық тастандыларын болдырмау керек.
Егер ағынды ... ... ... химиялық ракциялар нәтижесінде зиянды
заттар түзілетін болса қосуға болмайды. Канализациялық торапқа улы ... ... ... ... тасталуына тиым салынады.
11. Ағынды суларды жіберу тек өндіріспк ... ... ... ... ... Су объектілеріне ағынды суды заласыздандыратью,
тазалайтын, оның ... ... ... ... бақылау
ұйымдастырылуы керек.
12. Жобада өндірістік қалдықтар туралы мәліметтер болу керек;
- өндірістің дамуына байланысгы ағынды сулардың сандық және ... ... ... және улылық қасиеттері;
- өндірістік қалдықтардың қорщаған ортаға әсерінің сипаты
- заласыздандыру, жою, көміп тастаудың технологиялық шешімдері;
- ... ... ... ... және ... ... өңдеу;
- қоршаған ортаны ластайтын объект нұсқауы және ... ... ... ... процесс болмаған ... ... улы ... ... ... ... керек және олар адам
организміне зиянды әсерін тигізбейді, қоршаған ортаның ластануын
төмендетеді.
14.Улы заттарды ... ... ... залалсыздаядыру, көміп тастау
тәсілдері арнайы санитарлық нормалар және қауіптілік класы бойынша іске
асырылады. Олар ... ... ... ... ... ... жүмыс істейтін жұмысшылардың қауіпсіздігін қадағалау арқылы
іске асады және олар МСЭҚ органдарымен келісіліп отыруы ... ... ... жою ... ... ... және көміп
тасталынады, ол құжатпен негізделеді.
16. Қатты қалдықтарды сақтауға болмайды, егер құрамында улы заттар ... ... ... ... ... болмайды.
17. Өндірістік улы қалдықтарды көму және зиянсыздандыру ... ... ... ... ... 3 ... әдіс ... іске асырылады.
Олар күйдіру, нейтралдау, көму.
18. ... көму үшін ... ... ... ... 4 кәсіптік класы бойынша мөлшері тур мәліметтер және оларды
көму ... ... ... ету, ... ... ... ... дәрігеркелесі сұрақтарға көңіл
аударуы керек:
а) сумен ... ету ... ... ... ГОСТ ... су"
талаптарына сай келе ме?
б) су көзі мен су құбыры ... ... ... ... бе? Барлық санитарлық талаптардың ГОСТ 2761-84, СНиП ... беті ... ... қорғау", СНиП 3.05.04.85."Канализаиялау
және сумен қамтамасыз етудің сыртқы торабы мен ... СНиП ... ... мен ... осы ... сай орындалуы қарастырылған ба?
в) шаруашылық-ішер су құбырларын ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету нормалары қанағатганарлық па?
мысалы; 20 ккал/м3 сағ жылу ... ... 1 ... ... ... 45л, ... 25л, 1 душ ... сағаттық судың шығыны 500 л/сағ, бір жуынғышқа-
180-200 л/саг.
д) ... ішер суды ... ... ... ... жауап бере ме?
е) ағынды сулар бар ма,олардың көлемі және ... ... ... ... ... ... өндірістік, шаруаіпылық ағынды сулардың жұтқыш құдықтары
мен скважиналарға түсуі жобаланған ба ... ... ... ... ... ... бірігіп құйылуына тыйым
салынады, себебі олар араласу нәтижесінде әр ... ... ... ... бар немесе ерімейтін қосылыстар түзетін химиялық реакциялар
құбырларды ластайды.
и) шаруашылық-ішер суы мен су ... ... ... ... ... бар ма (мекемелерді канализациялау әдетте
бөлек схема бойынша жобаланады, яғни ... өз ... ... жауын-шашын, тұрмыс торабының ағынды сулары жеке әкетіледі).
к) өндірістік ... ... ... саны ... ... утилизациялаудын мәліметтері бар ма?
Аяқталмаған зер затты, бекітілген жобадан ауытқуы бар немесе су ... ... ... ... ... ... регламенттері, сыналмаған қондырғылар мен механизмдерін
сынау және ... ... ... қабылдаута тыйым салынады.
2.2.8. Жарықтандыру жобасын сараптау
Жарықтандырудың сандық және сапалық сипаттамасын ... ... ... рационалды жағдай жасау үшін белгілі талаптар
қойылады.
Белгілі бір жұмыс процесін жүргізу үшін жүмыс бетінің ... ... ... ... 3 ... ... қолданылады:
- табиғи (оның көзі күн)
жасанды (жарықтың тек жасанды көзі ғана
қолданылғанда)
біріккен ... ... (бір ... ... және ... ... ... өзі үшке бөлінеді;
а) бүйір-сыртқы қабырғадағы терезелер арқылы
б) жоғарғы жабындыдағы жарық ... ... ... фонарлары мен терезелер арқылы.
Өндірістік бөлмелер үшін табиғи жарықтандырудың бір өзі ... ... ... ... ... және жасанды
жарықтандыру.
Жасанды жарықтандыру жалпы, жергілікті және аралас болып бөлінеді. Тек
жергілікті ... ... ... Жалпы жарықтандыру жүйесінде
шамдарды орналастырудың екі әдісін ажыратады, біркелкі және жергілікті.
Керекті ... ... ... ... ... ... бетінің және қарастырылатын детальдың жарықтану қасиетіне
жарықтандыру жүйесіне байланысты нормаланады. Нормалар жүмыстың көзбен
атқару ... ... ... ... ... орнының ең төменгі
жарықтану талабына қарай қарастырылады. Жарықтандырудың ... ... ... ... ... ... көрсететін гигиеналык, талаптар:
- көру алаңындағы жарықтықтың біркелқі ... және ... ... және ... ... шектеу;
- жарық ағымының тербелістерін шектеу.
Өндірістік бөлмелер мен ғимараттардағы табиғи және ... ... сол ... ... ... ... ... төмендегі құжаттарға сүйенеді:
- СНиП 11-4-79 "Табиғи және жасанды жарықтандыру"
- "Өндірістік зерзаттарды жобалаудың санитарлық ... ... ... мекемелердегі жасанды жарықтандыруға жүргізілетін сақтық
және күнделікті санитарлық бақылау,
N1.01.004/р-94;
- ... ... ... технологиялық қондырғылар мен
өндірістік бөлмелер ... ... ... ... ... салалық нормалары мен ережелері;
- табиғи және жасанды жарықтандыруды жобалау кезіндегі ... ... ... жоба ... негізгі нормативтік
құжаттарға сай екенін анықтау, жарықтандыру жүйесі мен ... ... ... ... тобы мен топшасына және жұмыс орнындағы
есептік жарықтануға баға беру.
Өндірістегі мекемелердегі ... ... ... қарастырғанда
келесі материалдар болуы тиіс:
- жарықтандыру қондырғыларының нүктесі көрсетілген барлық бөлмелердің
жоспары;
- ... ... ... ... ... ... ... және күрделі өндіріс зер заттарының жобасын қарастырғанда жобаланған
өндірістік мекеменің құрылыс, технологиялық және ... ... ... ... жобасының түсініктеме қағазында келесі материалдар болуы
керек:
- жұмыс бетімен детальдардың сипаттамасы;
- ... ... ... ... немесе боялуының сипаттамасы
және олардың детальдармен контрастылығы;
- ... ... ... мен ... ... коэффиценті;
- қондырғылардың сипаттамасы; тек ... ... ... крандардың және т.б. болуы;
- жұмыс бетінің ... ... ... ... ... алынған жарықтандыру жүйесі мен жарық көзі;
- жалпы жарықтандыру шамдарын орналастыру мен типі ... беті ... ілу ... ... ... ... ... жарықтандыру шамдарына жеңіл жету;
- жарықтандырғыш және күш ... ... ... және ... ... тоқтың қуаттылығы;
- авариялық және эвакуациялы жарықтандырудың болуы;
- қор коэффицентін дұрыс тандау.
Берілген бөлменің ... ... ... ... ... оның ... жарық көзі, арматура, жарықтану ... ... ... ... ... ... баға ... өндірістік бөлменің жарықтандыру жобасына қойылатын кейбір
тәртіптер келтіріледі:
1. адамдар тұрақты болатын ... ... ... ... ... жарықтануы жеткіліксіз жұмыс зоналарындағы табиғи жарықтандырудың
төмендеуін жасанды жарықтандырудың қондырғыларының автоматты ... ... ... ... орта дәлдікті жұмыс түрін атқарған кезде жұмыс
орнының ... 500лк; аз ... ... ... ... кездегі жұмыс
орнындағы жарықтану деңгейі 200 лк болуы керек;
4. жобаның құрылыс бөлігінде жарықтандырғыш
құралдарды жөндейтін, тазартатын қондырғылармен қамтамасыз етілген ... ... ... ... ... ... қоймалар, жарық
техникалық қондырғылар қоймасының болуы, жұмысқа ... ... ... ... және ... ... ... мен құралдардың болуы;
5. үздіксіз көз жұмысын, жоғары жарақаттылық ... бар, ... ... ... ... ... ... жарықтандыру жоқ
болған кезде немесе жеткіліксіз болса және жасөспірімдер ... ... оқу ... ... ... бір ... қазіргі кездегі мекемелерде жасанды жарықтандыруды ... ... көзі ... іске ... ал ... ... ... техникалық жағынан тиімсіздігінде және қолдану
мүмкіншілігі жоқ болғанда тағайындалады;
7. ... ... ... ерекшеліктеріне, бөлменің жарықтық
сипатына, архитектуралық-конструктивті ерекшеліктеріне, шамдардың ... ... ... ... ... қатысуы, ауа ортасына, өртке,
коррозиялық және ластаушы әсеріне қарай таңдауына баға беріледі;
8. жаңа қондырғылардан түсетін жарықтандыру деңгейі қор ... ... ... ... ... люминисцентті шамдарды қолдану кезінде техникалық ... ... ... ... ... ... ... қажет;
10. өндірістік бөлмелердің түстік өңделуі көз ... ... ішкі ... және ... ... қажеттілігіне
байланысгы гигиеналық талаптарды
ескере отырып іске ... ... ... бояу ... ... ... керек;
11. бөлмелердің түстік өңделуі және қондырғылар әрдайым жаңартылып
түрады: 4 ... 1 рет ... бояу ... ... ... көп ... бояу ... уақьгты екі есе қысқартылады;
12. шаң, ыс, күйе көп бөлінетін бөлмелердегі ... ... ... 2 рет, одан көп ... 4 рет; ... мен
төбелердін әктелініп, боялуы жылына 1 рет;
13. географиялық ... ... ... ... ... ... табиғи жарықтандыру жартылай немесе мүлдем жоқ, соған орай ... ... УК ... алу ... мекеменің жарықтандыру жобасына баға беру зер зат ... ... ... зер зат ... көз ... мен ... олардың сипаты, өндірістік қондырғылар,
технологиялық процестер туралы мәліметтер алынуы керек. Түсініктеме ... ... ... ... ... емес ... жоқ болса ол келісімге
берілмейді және қайта өндеуге жіберіледі.
Монтажды жұмыстар кезінде жобада қабылданған шешімдердін ауьггқуларын
болдырмау ... ... ... құру ... ... ... жобасы бойынша қорытынды келесі схема үлгісімен жүргізіледі;
А. Технологиялық процестің ... ... Көз ... ... мен сипатын анықтау (көру объектісінің
минимальды өлшемі, фон мен ... ... ... ашықтық
дәрежесі және оның ерекше жағдайы - түсті ажырату, қозғалмалы объектіні
анықтау және ... ... ... ... түрлері
2. Дәлдік дәрежесі бойынша жұмыс түрлері (ажырататын объектінң өлшеміне
байланысты).
3. Көз жұмысының ... ... ... жарық коэффицентінің
қажетті өлшемі.
4. Осы жұмысқа ... ... ... ... ... ... ... жарық ойығының қажетті ауданын
есептеу.
5. Өндірістік бөлмелер мен қондырғылардың ... ... ... ... ... ... баға беру.
Бөлмелердің боялуы мен терезелерді тазарту кезеңділігін дұрыс таңдау.
Г. Жасанды жарықтандыру.
Жарық көзін таңдау.
Жобада ұсынылған жарықтану жүйесіне баға ... ... ... ... сипаттама (конструктивті орындалуына
және жарық ағымының таралу
сипатына қарай).
Шамдардың ... ... және ... ... ... шектеу.
Шамдарды тазарту кезеңдігі
Жарықтану жүйесі, жарық кезі, зер зат пен контрасты, фоны, ... ... ... ең төменгі қажетті жарықтандыруды анықтау.
Жалпы жарықтандыру шамдарынан шығатын жарықты есептеу.
Жергілікті жарықтандырудың сипаттамасы:
а) конструктивті орындалуына қарай;
б) ... ... ... ... ... шам типі ... жарықтандыру деңгейін анықтау.
9. Авариялық немесе эвакуациялық ... ... ... мәліметтер сызбаларда келтірілген), жобаланған
жарықтандыруға баға беру және
есептеу.
Д. Қорытынды.
2.2.9. Жоба ... және ... ... ғылыми
ұйымдастыру. Өндірісті басқару" бөлімін сараптау
Жобаның бұл бөлімінің сараптамасы ... ... ... ... ... ... қарастырылады. Онда жұмыс орнындағы еңбек
жағдайы, еңбек процесінін құралы, жұмыс ... ... ... міндеті, өндірістік зиянды факторлар, олардың әсері жобаланған
мекеменің кәсіби топтарына тиюі ... ... мен ... ... ... ... ... көрсетілуі керек.
Жобаның осы бөлігін зерттеу ... ... ... ... негізделеді, және де жұмыс орнының рационализациясына,
жұмыс қозғалыстары мен ... ... ... демалыс және еңбек
режиміне, сонымен бірге түнгі және екінші смендегілерге де қатысы ... ... ... ... ... ... мен
саны анықталады. Сызбаларда жалпы структуралық басқару схемасы көрсетіледі.
Өндіріс мекемелерінің ... ... ... ету үшін ... құралдары қолданылады: заводішілік диспетчерлік және хабарламалы
телефонды байланыс, ... ... ... ... ЭВМ, ... ... тұруы және жұмысы туралы сигнализация және т.б.
Басқару қызметінің ... ... ... ... ... бағаны
санитарлық дәрігер N1.01.001.-94 "Өндірістік зерзаттарды жобалаудың
санитарлық ... ... ... ... Бұл ... ... ... керек:
1. Жұмыс орнының ... оның ... мен ... ... ... ... ... және жұмысқа
қабілеттілігінің жоғарылауын қамтамасыз етуі керек. Жұмыс ... ... ... ... және ... эргономика талаптары, техникалық эстетика және ... ... ... ... ... да зерзаттарда еңбек процесін жобалау кезінде
қарастырылатын сұрақтар:
- үлкен технологиялық ... ауыр ... ... ... ... ... ... әрекеті түрлерінің кезектесуін қолдану,
өндірістік операцияларды кезектестіру, рационалды ... және ... ... дайындық деңгейін жоғарылату;
- хабарламалардың берілу жиілігін және ... ... ... ... ... ... қиындылығын төмендету, жұмыс алгоритмін жетілдіру,
технологиялық процестердің бұзылу мүмкіншілігін азайту, рационалды ... ... ... ... ... ... түрлерінің қайталану санын шектеу,автоматизация және
механизацияны енгізу арқылы ... ... ... ... ... жұмыс қалпына байланысты еңбек ауырлығы мен күштенуінің
оптимальды және рұқсат етілген ... ... ... ... ... керек;
- еңбекті ұйымдастыруды, өндірісті және басқаруды жобалау кезінде еңбек
өнімділігінің жоғарылығын, жоғары еңбек қабілеттілігін, ... ... ... ... ... ... ... сақтауды қамтамасыз ету
талаптарын енгізу керек;
- екі және үш ... ... ... ... аяқталуы 24 сағ. кеш болмауы керек;
- күнделікті смена ... ... ... ... ... екі есе
ұзақ болуы керек (авария, кенет жағдайлардан басқа);
- сәйкес келетін жағдайларды қарастырып, еңбек жағдайын ... ... ... дене ... ... шараларын жүргізуі
керек.
2.3.0. Қоршаған ортаны қорғау шараларының жобасын сараптау
Құрылысқа бақылау, зер затты эксплуатацияға ... ... ... кезендерінде қоршаған ортаны қорғау шараларының сараптамасын ... іске ... ... ... арнайы бөлім бар "қоршаған ортаны қорғау", онда
атмосфералық ауаны, суды, топырақты қорғау шаралары көрсетілген.
Жобаның бұл бөлімінде ... ... ... ... ... ... болдырмау шешімдерін жасауға арналған
бастапқы мәліметтер; ... ... ... ... ... физико-географиялық және климаттық жағдайының қысқаша
сипаттамасы;
- ... ... ... ... заттардың фондық концентрациясы
туралы мәліметтер;
- тастамалар көзінің тізімі;
- тастамалардағы ластауыш заттардың аты, олардың зиянды ... ... ... ... ... ... оның ... мүмкін деген
авариялық тастамалар, жер бетіндегі концентрациясының есебінің нәтижесі,
уақытша келісілген және шектік ... ... ... ... ... ... ... ластайтын заттардың бөлінуі мен түзілуін болдырмау
туралы шешімді, қондырғыны таңдау, атмосфералық ауаны ... ... ... ... ... ... және алдыңғы қатарлы тәжірбиедегі тастамалардан
тазарту шешімдерін салыстыру;
- ауаны қорғау шараларын жақсартумен байланысты жұмыстар мен ... ... ... ... ... шу мен ... төмендету туралы шешім;
- жобаланған қондырғылар мен құралдарға және ... ... баға ... ... мекемелерді орналасгыру жөніндегі, ғимараттар мен құралдарды, олардың
санитарлық қорғаныс аймағы, ... ... дем алыс ... ... мен ... ... орналасуы туралы ауданның
ситуациялық ... ... ... ... ... көзінен түсуі, тастамаларды
тазарту қондырғыларының орналасуы көрсетілген бас жоспар;
- атмосфераның ауа райы ... ... ... және ... ... ... көздерін ластаудан қорғау
- мекемелер мен қондырғыларда қолданылатын табиғи су көзін сипаттайтын,
осымен айналысатын ... ... ... суды ... ... т.б. ) беретін мәліметтері;
- тұтынатын суды тазарту туралы шешімі;
- ... ... ... ету ... ... негіздеу;
- ағынды сулардың мөлшері туралы ... ... ... жеке ... ... өндіріс цехтары және бүкіл мекеме бойынша суды әкету және
тұтыну балансы;
- ағынды сулардың сипаттамасы;
зиянсыздандырылған элементтерді ... ... ... тазарту жөншдегі жобалық шешімдерді негіздеу;
- ағынды суларды уақытша келісілген және шектік рұқсат етілген келісімі
бойынша ағынды ... ... ... ... ... ... ... көзінің табиғи жағдайын сақтау, ... ... ... ... балық шаруашылығының суларын ластамау туралы шешім;
- ... ... суды ... және ... ... ... жобаланған
қондырғылар мен аталған шаралардың тиімділігіне баға беру;
- бұл шараларды орындауға жіберілетін қаржы туралы мәліметтер.
Топырақты қорғау
- жер ... ... ... оны ... ... ... және инженерлік тораптарының орналасуына байланысты тұтынуды
жобалау шешімдері;
- өңдірістегі қатты қалдықтар көлемі, оларды өңдеу және ... ... үшін ... ... сыртына ол қалдықтарды тасымалдау жөніндегі
мәліметтер;
- жер ... ... және ... ... ... олардың
қоректік ортасын сақтау жөніндегі шаралар туралы мәліметтер;
- жер қойнауы мен ... ... ... жер ... ... ... ... туралы мәліметтер;
- бұл жұмыстың сметалық құны туралы және ... ... баға ... ... ... ... туралы кейбір регламенттер ұсынылады:
1. Барлық өндіріс зерзаттарының жобалары қоршаған ортаны ... ... ... зер ... ... ... шаруашылық ауыз су көздері,
санитарлық қорғаныс зонасы мен ... ... және ... жоба ... берілуі керек.
3. Қалалық тазарту қондырғыларына түсетін ... ... ... ... ... ... себебі өндірістік лабораториялар мен бақылау
органдарының мүмкіншілігінде оларлы анықтау әдісі жоқ.
4. Әр ... ... ... ашық және жабық жүйедегі
техникалық сумен ... ету ... ... ... ... қолдану мүмкіншілігі жайлы сұрақтар МСЭҚ (мемлекеттік санитарлық-
эпидемиологиялык, қадағалау) органдарының ... ... ... сай ... ... өндірістік ағынды сулардың
тұндырғыштары және қалдықтарды сақтау қондырғылары жер асты ... ... ... ... және де ... ... жер беті су зер заттарын
ластау мүмкіншілігін шектейді. Сонымен қатар жер асты ... ... ... ... Су ... ... ... ағынды сулардың көлемін
комплекстік жоспарлауды өндірістік зер заттардың өндірістік түйіндері мен
ТПК МСЭҚ ... ... ... ... ... ... кезіндегі жер жұмыстарын жүргізгенде ... ... ... ... ... үшін ... ... регламенттер "Өндірістік қалдықтарды утилизациялау, канализациялау,
сумен қамтамасыз ету жобасының сараптамасы" бөлімінде келтірілген.
2.3.1. Жұмыс өндірісі мен құрылысты ұйымдастыру жобасын сараптау
Құрылысшылардың ... да ... ... ... ... қозғалғыштығымен, тұрақты жұмыс орындарының
жоқтығымен, қызмет сипатына ... ... ... ашық ... ... ... Ол құрылыс жұмысының тиімділігі және құрылысшылардың
еңбек жағдайын жақсарту туралы сұрактарды шешуде ... көз ... ... 1. ... ... технологиясына кіреді:
- ғимараттың жер асты бөлімінің құрылысы (нольдік цикл) жер, бұрғылау,
жару, дәнекерлеу, кессонды, тиеп-түсіру, тасымалдау жұмыстары;
- ... жер беті ... ... ... тас, бетон және темір
бетон, ағаш, антикоррозиялы, ... ... ... ... ... ... ... әйнектеу, түс қағаздарын жапсыру
жұмыстары.
2. Жобаның бұл ... ... ... қоршаған ортаны қорғау,
құрылысшыларды санитарлық-тұрмыстық бөлмелермен қамтамсыз ету және ... ... ... ... баға беру ... ... жоғарыда аталған құжаттардан басқа СНиП 3.01.01.-85 "Организация
строительного материала" қолданады.
3. Құрылысты ... ... ... ... ... ... ... затты қажетті сапамен ... іске қосу ... ... ... ... өндірісінің технологиясы мен құрылысты ұйымдастырудың алдын ала
өңделген шешімдері бойынша ғана әр зер заттың ... ... ... ... ... ... ... сақтау,
өндірістік санитария және қоршаған ортаны қорғау талаптарын қамтамасыз етуі
керек.
5. Құрылысты ұйымдастыру ... дер ... ... ... ... ... құрылыс ұйымдарының өндірістік базасын және
әлеуметгік-тұрмыстық
мақсаттағы бөлмелерді және коммуналды шаруашылықтағы бөлмелерді дайындау,
жобаланған ... мен ... ... қолдану мүмкіншілігін
құрылысқа қажетті көлемін ескеріп қарастырылуы керек.
6. Құрылыс жүмыстарының ... ... ... ... ... ... құрылыс машинасын, қондырғылар мен аз механизацняланған
құралдарды пайдалану нәтижесінде қол еңбегін ... ... ... ... құралдар, оның ішінде құрылыс-өңдеу машиналары,
қондырғылар, инструменттер орындалатын жұмыстың ... ... ... Құрылысшылардың еңбегін ұйымдастыру еңбектің түрлерін рационалды бөлу
мен кооперапиясына, әр түрлі квалификация және кәсіпте ... ... ... алдыңғы қатарлы әдістер мен еңбек қимылдарын
пайдалануға жұмыс орнын үйымдастыруды және еңбек жағдайын жақсартуға,
еңбекті қорғауға ... ... ... ... әкімшіліктін қажетті жеке басты қорғау
құралдарын берумен(арнайы киім, аяқ киім және т.б.), ... ... ... ... (қоршау, жарықтандыру, желдету,
қорғаныс қондырғылары мен жабдықтары және т.б.)
санитарлық-түрмыстық бөлмелер және ... ... ... ... ... дем алу ... жасалуы керек.
9. Жұмыс өндірісі жобасының құрамында көрсетіледі
- құрылыс қалдықтарын жинайтын қондырғы орны, құрылысшыларға ... ... ... су ішетін қондырғылар және дем
алу орындары, сонымен ... ... ... жұмыс атқаратын зоналар
СНиП 111-4-80 бойынша анықталатын техникалық қауіпсіздік шешімдері;
- қажетті жағдайда вахталы әдіспен орындалатын
жұмыстардағы ... ... ... ... ... пен дем алу ... ... орындары мен құрылыс алаңдарының уақытша су-жылу-энергиямен
және жарықпен ... ету ... ... ... ... ... ресурстардың жоғалуына кедергі
жасайтын, топырақты, атмосфераны, суды зиянды заттардан қорғайтын я немесе
тазартатын, жер ... ... ... ... ... мен жұмыстарын жетілдіру.
11. Қорғау, қорықтық, санитарлық зоналар мен ... ... ... жүргізу олар туралы арнайы ережелер мен ... ... ... ... ... ... ... жүргізу кезінде
ауаның шаңдануын және газдануды болдырмау, қалдықтарды жинау кезінде ... ... ... ... ... ... ... өндірістік және тұрмыстық ағынды сулар
өндіріс жұмыстарының ... ... ... бойынша тазартылып,
зиянсыздануы керек.
14. Сауықтыру шаралары индустриализация және механизация ... ... ауыр қол ... ... ... керек.
15. Қолайсыз метеорологиялық факторлардың әсерінін алдын алу үшін жұмыс
орындарын салқындаудан сақтау, арнайы бөлмелерде сыртқы киімсіз жылыну ... ... ... ... ... ... және ауа
қозғалысьшың шекті деңгейін ... ... ... оған ... ... беріледі немесе ашық ауадағы жұмысты тоқтату.
16. Ыстық климат жағдайында құрылысшыларға тәуліктің ыстық кезеңінде ... мен ... ... ... ұзартылалы және жұмысты таңертең мен
кешкі мерзімге ығыстырады, және су процедурасын қабылдауға ... ... ... сумен және ыстық тамақпен қамтамасыз ету. Су
ішетін құрылымдар жұмыс орнынан 75 м ... ... ... ... ... ... үшін құрылысжұмыстарын максимальды
механикаландыру, жүктітасымалдаудың шекті нормасын ... ... ... ... ... ... ... массасы әйелдер үшін
10 кг аспауы керек. Бір ... ... ... ... ... 7
тоннадан аспауы керек 3 км қашықтыққа.
18. Шан, мен токсикалық заттардың зиянды әсерлерін шектеу улы ... ... ... ... ... ... жолымен іске
асады, бояулар құрамын, пасталар мен клейлер, замазкалар дайындайтын
герметикалық ... және ... ... енгізу,
еріткіш түйіндерді тиімді желдетумен қамтамасыз ету. ... ... ... ... зиянды заттардың тікелей әсерін шектеу,
әртүрлі паста мен майларды, қорғаныс ... және ... ... ... іске ... Құрылыс алаңдарыңдағы электрлік жарықтандыру ССБТ
"Строительство. Нормы освещения при строительных площадок", ГОСТ 12.1.046-
85. Құрылыс жұмыстарындағы жасанды жарықтандыру екі түрлі ... және ... және де ... ... керек.
20. Құрылысшыларды санитарлық-тұрмыстық қамтамасыз ету құрылыс
өндірісінің ерекше жағдайларьш, ... және ... ... ... ... осы жүйелерді ұйымдастырудың жалпы принциптеріне
негізделеді. Құрылысшыларды санитарлық-тұрмыстық ... ету ... ... бар ... ... ... ... типтегі инвентарлы ғимараттар;
- қызмет ететін мекеме ... ... ... ... ... ... аланында бар және бұзылатын ғимараттар;
- құрылысшылардың санитарлық-түрмыстық қызметіне уақытша ... ... және ... ... ... ... ... қарқындылығы бар қазіргі құрылысты өндіріс
үшін унифицирленген зауыттың дайындаған инвентарлық ғимараттары ... ... ... ... ... шешімдерге
байланысты 3 типке бөлінеді:
- шашылып жиналатын, қарапайым бөлек және ... ... ... әрқайсысы гимараттың өзіндік және аяқталған көлемді
жоспарланған бөлігі болып табылады;
- контейнерлік, бір ... ... ... ... ... әрқайсысы ғимараттың тұтас немесе өзіндік
көлемді жоспарлы бөлігі болып ... ... ... ... бірақ тұрақты жүрмелі бөлігі
бар.
22. Құрылысшыларға медициналық қызмет ... ... ... ... ... ... ... емхана базасында ... ... ... ... ... ... амбулатория,
здравпункт, тіс емдеу кабинеттері көмек көрсетуі керек.
3. Зерзаттың кұрылысына, реконструкциясына және ... ... ... ... ... ... және реконструкция кезеңіндегі сақтық ... ... ... ... және ... бөлігі болып табылады.
Бұл стадияда Мемлекеттік Санитарлық Эпидемиологиялық Қадағалау ... ... ... ... ... жатқан зер заттың жобаға
сәйкестігін және санитарлық норма мен ережелердің ... ... ... ... қаражаттаудын басталуынан 30 күн бұрын жергіліктік СЭС-ға
салынатын зер зат жөнінде хабарлап, ... ... ... ... және ... ... нұсқаларды бақылау жүргізу үшін өткізу керек.
МСЭҚ органдары барлық салынып жатқан (реконструкцияланатын) зер заттардың
есебін 150-а формасы бойынша ... онда зер ... ... ... ... және ... ... ауытқығанын,
сонымен қатар барған кезде беріп кеткен ұсыныстарын бекітіп отырады және де
осы ұсыныстарын орындағаны ... де ... ... жатқан (реконструкцияланатын) зерзатты мына жұмыстар жүргізгенде
тексерген дүрыс:
- фундаментін құйғанда немесе 1-ші ... ... ... ғимараттың ішкі өңдеу жұмыстары басталғанда;
- ... және ... ... ... суды ... және ... ауаға тасталатын қалдықтарды
тазарту қондырғыларының құрылыс монтажды жұмыстары аяқталғанда.
МСЭҚ ... ... ... ... ... жағынан
маңыздылығына және құрылыс қарқындылығына байланысты ... ... олар ... ... ... ... ... 1 реттен кем емес, дайын болар алдындағы кезенде айына 1 рет
немесе ... ... ... бару және есеп ... ... ... ... жазылады.
Қажет уақытта тексерісті басқа маманды дәрігерлермен, авторлық
қадағалауды іске ... ... ... ... бірге өткізіледі.
Жобалаушылардың авторлық қадағалау жағдайларына сәйкес толтыратын авторлық
қадағалау журналымен танысу қажет.
Жобада күрделі құрылыс шешімдері, жаңа ... ... ... және жаңа ... процестерді қолданғанда авторлық
қадағалау қарастырылады.
Салынып жатқан немесе реконструкцияланатын зерзатты тексергенде 2
экземплярда акт ... ... ... ... ... ... СЭС ... сақталады.
Актіде келесі мәліметтер болуы керек:
- Құрылыстың жалпы жағдайы, құрылыстың және ... ... ... ... сондай-ақ санитарлық-
техникалық қондырғыларының жұмысының комплексгілігінің ... ... ... ... сәйкестігі.СЭС келісілген. Барлық
ауытқулар мен өзгерістердің себептері
жазылып көрсетілуі керек. ... ... ... ... ... ... бар ... және осы ауытқулардың
жұмысшыларға, халыққа және қоршаған ортаға ... ... ... ... үшін қандай шаралар жасалуы қажет екені;
- ... ... ... ... ... жағдайы (құрылыс жұмыстарын механизациялау,
еңбекті қорғау, ауыз суымен қамтамасыз ету, тамақтандыру);
- өндірістік мекеменің құрылысын жүзеге ... ... ... ... ... оның ... жауапты адамдардың фамилиясы, қызметі болуы
керек;
- мекеменің реконструкциясы кезінде ... ... ... ... әсер ету ... ... құрылыс графигінде санитарлык,-техникалық жүйелер мен
қондырғылардың (желдету,сумен қамтамасыз ету, канализация) мекеменің дайын
болуына немесе бөлек зер ... ... ... ... ... ... бөлу керек.
Қажет жағдайларда мекемелер мен құрылымдар ... ... ... зераттың мына бөлімдерін іске қосу қарастырылады: ... ... цех, ... бөлмелер, қоғамдық тамақтану,
денсаулық сақтау және т.б. ... ... Олар ... ... ... ... жалпы жарықтандыру қондырғыларының монтажы кезінде шамдар
арасындағы (светильниктер) оптимальды қарым-қатынас пен жұмысшы ... ... ... ... авариялық жарықтандырумен
қамтамасыз етілгеніне көніл бөліп ... ... ... құрылысының барысына бақылау жасаудың
маңызы бар (гардероб, душ, ... ... ... ... ... және т.б. ... ... (ауданнын, биіктігінщ, бөлме
құрамының азаюы, қажет ... жоқ ... және ... ... ... ... - бұл қателерді жою қажет.
Дайын болар кезеңінде (зерзатты сынамалы ... ... ... бағалау үшін зерттеулер жүргізу қажет немесе оны
салдырып жатқан мекеменің әкімшілігінің зерттеуді өткізуін талап ... ... ... жобадан ауытқыған болса санитарлық
дәрігер санитарлық нормалар мен ережелердің (белгіленген форма ... ... ... ... Құрылыс басқармасына жазбалы түрде
бұзылыстарды талаптарға сәйкес ... жою ... ... және ... құқы мен міндеттеріне сәйкес ... да ... ... ... ... тоқтатуға және қаражаттауды тоқтатуға дейін
барады, қажетті ... ... ... ... ... Өндірістік зерзат пен кұрылысты эксплуатацияға қабылдау кезіндегі
санитарлық сактық қадағалау.
Өндірістік немесе өндірістік емес зер ... ... не ... ... СНиП ... және ҚР министрлері мен ... ... ... ... ... ... өндіріс және басқа да зер заттар пайдалануға қабылданбайды,
егер:
- қауіпсіз еңбек ... ... ... ауа мен суды ... ... және олардың зиянды ... ... ... ... зиянды әсері бар, толық бітпеген, санитарлық-гигиеналық жағдайы мен
қауіпсіздігін нашарлататын болса.
Пайдалануға ... ... ... жүйелер, су қоймалары мен каналдары қаралған жобаның
шараларын жүргізгенге ... ол суға ... ... ... және топырақ эрозиясының алдын алады;
- суды реттеуші қондырғысы жоқ судағы бұрғылау скважиналары және т.б.
Өндірістік ... ... ... ауытқыса пайдалануға
жіберілмейді. Егер ... ... ... ... олар ... ... ... зерзатының және қондырғының қалыпты санитарлық-
гигиеналық, санитарлық-тұрмыстық және ... ... ... ... ... ... ... сынамасыз, сынақсыз және барлық
орнатылған қондырғы мен механизмдердін жұмысы ... ... ... ... ... үшін ... ... құны бар
ірі зер заттарға мемлекеттік қабылдау комиссиясы ... ал ... үшін ... ... ... ... МҚК алдында жұмыс
комиссиясы құрылады қабылдау үшін.
Заказ беруші ұйымның бастығының бұйрығына сәйкес құрылған жұмысшы
комиссиясының ... ... ... ... ... бас мердігер, субмердігерлік ұйымдар, пайдаланатын ұйым
өкілдері, бас жобалаушы, ... ... ... қадағалау
органдары, өртке қарсы ұйым, экология және биоресурстар министрлігінін
өкілдері, заказ беруші ... ... ... ... ... комиссиясы, бас мердігер зер заттың қабылдауға дайын
екендігін ... ... ... ... 5 күн аралығында құрылуы керек.
Оның жұмысының реті мен ұзақтығын заказ беруші бас ... ... ... құрамына жұмыс комиссиясына қатысқан жоғарыда
аталған ведомоствалардың бірінші жетекшілері кіреді. МҚК құрамы зер ... беру күні ... 3 ай ... ... ... МҚК тағайындаған органдар бекітеді.
Мемлекеттік қабылдау комиссиясына дейін зер затты пайдалануға қабылдауды
жұмысшы комиссиясы жүргізеді.
Жүмысшы қабылдау комиссиясынын құрылғаны жөнінде ... ... ... ... СЭС ... бас ... ... мамандарды (санитарлық-
гагиена бөлімінің меңгерушісі және еңбек гигиенасы, коммуналды гигиена,
тамақтану гигиенасы бөлімдері ... ... ... олар ... мемлекеттік қабылдау комиссиясының қабылдауына дайындайды.
Жоғарыда аталған ... ... ... ... ... ... болып табылады. Бас мердігердің жұмысшы комиссиясына
тапсыратын ... ... ... ... ... ұйымдардың тізімі,
орындаған жұмыстары мен жауапты адамдардың аты-жөні;
2. жобалау ұйымдары жасаған қабылдауға ... зер ... ... ... Көрсетілген жұмысшы сызбалар орындаушы құжат.
3. құрылыста қолданған детальдар мен конструкциялардың, материалдардың
сапасын көрсететін құжаттар, техникалық паспорттары, сертификаттары;
4. ... ... ... актілер және жеке жауапты
конструкцияларды аралық қабылдауы жөніндегі актілер;
5. ... ... ... ... ... және суық сумен
қамтамасыз етудің ішкі ... ... ... қамтамасыз ету,
жылыту және желдетуді, сумен ... ... ... ... ... ... актілері, жобаға сәйкес ... ... ... қабырғасының жер асты бөлігі арқылы
кіретін және шығатын жерлердің тығыздалуының орындалуының ... ішкі және ... ... ... мен ... ... ... актісі;
7. телефон, радио, геледидар, сигналдау мен автоматтау ... ... ... ... ... ... қадағалау және жұмыстарының орындау
журналы, құрылыс ... ... ... ... және ... ... ... жұмысшы комиссиялары анықтаған кемшіліктерді жою жөніндегі анықтама;
10. ... ... ... ... ... ... құрылымдар мен ғимараттарды қабылдау актілері;
11. көмекші өндіріске жататын ... ... ... және ... ғимараттарға жұмысшы комиссиясының
жазған актісі;
12.жобалық-сметалық құжаттар;
13. жер участогын бөлу жөніндегі құжаттар;
14. геологиялық ... ... ... ... ... паспорты;
16. жоба қорытындысында жазылған ескертулердің
орындалуы туралы мәлімет;
МСЭҚ органдарының өкілдері қабылдау комиссиясының ... ... ... ... ... конструкциясының алаңының, қосымша бөлмелердін және өндірісті
жоспарлау, технологиялық процесс бекітілген жобаға және күші бар ... ... ... зер ... ... ... ... санитарлық-
тұрмыстық бөлмелердің және ... саны мен ... ... ... ... желдетудің жұмысының фактілік түрінің есептік түріне сәйкестігі;
4. ... ... ... ... ... ... техникалық сынау материалдарын
тексеру керек; сулы
бүркеудің, жылу бөліну, термо ... ... ... және ... ... жұмыстарының тиімділігін тексеру
керек;
5. ағынды сулар мен атмосфералық ауаға шығаратын өңдірістік қалдықтарды
тазарту қондырғыларының тиімділігін ... ... ... ... бөлу керек;
6. мекеменің немесе оның жеке бөліктерінің пайдалануға берердегі электр
энергиясымен, жылумен, сумен, ... және т.б. ... ... ... сумен қамтамасыз ету құбырларын зарарсыздандыру мен
жууын жүргізгені туралы актілердің бар екенін тексеру;
8. ... ... ... ... жобаға, санитарлық нормалар
мен ережелерге сәйкестігін тексеру;
9. ... ... ... ұйымдастыру мен жабдықтаудың жобаға
сәйкестігін тексеру;
10. қондырғыларға комплексті және сынама өткізу кезеңінде заказ берушімен
жүргізілген ... және ... ... ... ... ... ... өндірістік факторлардың параметрлерін ... ... ... ... мен ... ... дейін жеткізуін
талап ету.
Жоғарыда келтірілген материалдардьщ анализ және ... ... ... ... ... ... ... қабылдауға негіз
болып табылады.
Егер жіберілетін зер ... ... ... норма мен
ережелердің күрделі ... ... онда бас ... ... оларды
жою жөнінде санитарлы предписание береді. Оны ... ... ... мен ... өкілдерімен келісіледі.
Жұмысшы қабылдау комиссиясының жұмысының негізінде аяқталған ... ... ... ... ... акт ... Актіге
қабылданатын зер затты пайдаланута дайындығы бойынша ... ... ... ... барлық мүшелері қол қояды.
СЭС өкілі актіге қол қоярда МСЭҚ ... ... ... ... бар ... мен ... табылған
жағдайда, олар ЖҚК-ның актісінде көрсетілуі керек. Бүл жағдайда актіге ... ... ... ... мүндай жағдайда заказ берушіге,
мердігерге, ведомстваларға актіге қол қоюға кедергі болып тұрған ЖҚК-ның
жұмысы ... ... ... ... ... материалдар
жібереді.
Мемлекеттік қабылдау комиссиясы ... ... зер ... ... мына ... ... олар ... дайын болса (кадрлармен, энергоресурстармен,
шикізатпен қамтамсыз етілсе және т.б.) олардағы кемшіліктер жойылып, жобада
керсетілгендей бекіткен қондырғыларда ... ... ... Бұл ... ... ... режиміндегі үздіксіз жұмысы 72 сағаттан аспауы
керек.
Мемлекеттік қабылдау комиссиясына негізінен бас санитарлық дәрігерлер
(олардын ... ... ... ... да ... да кіреді)
қатысады.
МҚҚ-сы ЖҚК-мен ... ... зер ... ... ... құжаттарды тексереді.Берілген құжаттардың ішінде СЭС-ның бас
дәрігерінің дайын зер затты пайдалану мүмкіндігі жөніндегі ... ... ... танысып болғаннан кейін тапсырылатын зер затты
қарауды бастайды.
МҚК-сы құрылысы аяқталған зер ... ... ... ... ... бас ... тек егер онда ... және тұрмыстық қауіпсіз
жағдай қамтамсыз етілсе, санитарлық нормалар мен ... ... ... ... жүзеге асырса ғана қол қояды. Қорытынды 150-в
формасы бойынша толтырылады. Кері ... МСЭҚ ... ... қол қоймайды. МҚК-нің актісіне берілген сұрақ бойынша СЭС-нің бас
дәрігерінің ерекше ойы ... ... қоса ... ... ... берушіге, мердігерге, МСЭҚ жоғары органына МҚК-нін
актісіне қол қойылу мүмкін еместігі жөнінде оперативті түрде ... ... ... ... ... тек ... ... орындалуы жөнінде мердігер хабарлағаннан кейін қатысады.
Құрылысы шет елдердің лицензиялары ... ... ... ... ... ... ... жөнделген қондырғыларға сәйкес
сынамалар мен сынауларды шетел фирмаларьшың өкілдерінің қатысуымен өткеннен
кейін зер затты пайдалануға ... СНиП ... ... ... ... МҚК мен зер ... қабылдау заказ берушілер мен ... ... ... ... ... ... (контрактымен
қаралған) протоколдарға қол қойғаннан кейін жүргізіледі.
МСЭҚ жұмысының негізгі бөлігі МҚК-ның ... ... ... зер ... ... ... ... табылады. Бұл
дирекциямен бекітілген кішігірім зер заттар жобасы, технологиялық ... ... ... ... және т.б. Мұндай зер
заттарда сонымен қатар ... ... ... ... ... ол ... үшін еңбек жағдайының қауіпсіздігі туралы
ойлауға мүмкіндік береді. Форма ... ... ... ... болса оларды жоюға және қайтадан зер затты ... ... ... кітапша болуы керек, онда пайдалануға тапсыратын ... ... ... ... бакылау жүйесіне санитарлық сақтық қадағалау
Сақтық санитарлық қадағалау тәжрибесінде МСЭҚ органдары ... ... ... ... ... сәйкес қолдану керек: ... ... об ... ... ... ... за
строительством предприятий, зданий и ... және СНиП ... о ... инженере проекта" Айтылған құжаттар ... және ... ... ... мен ... ... ... жобалаушы ұйымдардың және олардың ... ... ... және ... ... ұйымының авторлык. қадағалауы мыналарда жүргізіледі:
- мекемелердің, өндірісшс ғимарат пен құрылымдардың, ... мен су ... ... ... мен ... құрылысының жобасында күрделі құрылыстың шешімдері жана
құрылыстық ... мен ... ... технологиялық процестер
мен жаңа материалдарды және қондырғыларды қолдануды қарастырады.
- ҚР ... және ... ... ... зер ... ... ... табиғи жағдайларда, қолайсыз физико-геологиялық процестер мен
құбылыстарды қоса ... (су ... жер ... және т.б. және ... ... ... ... мекемелер, ғимараттар мен құрылымдар
құрылысына;
- жобалау ұйымдарының авторлық қадағалауы құрылыстың және ... зер ... ... ... кезеңі бойы жүзеге ... ... зер ... ... ... - ... ... да техникалық және технико-зкономикалық шешімдер ... ... ... ... ету үшін ... ... салынатын ғимарат пен ... ... ... арттыруын
қамтамсыз ету және оның сметалық қүнын сақтау үшін заказ ... ... ... ... ... ... ... үшін жүргізеді
(авторлық қадағалау).
Авторлық қадағалау жүргізетін жобалау ұйымдары авторлық, ... ... ... онда ... ... ... ауытқулар
(жобаның сметалық құжаттан ауытқуы) және ... ... ... ... ... мен ... нормалары мен ережелерінің
талаптары бұзылғаны тіркеледі және оларды жою мерзімдері тіркеледі.
Типті және қайта қолданылатын ... жеке жоба ... ... және ... ... авторлық қадағалау осы жобаны
қолданған жобалау ұйымымен іске асырылады.
Жобалау ұйымы бүйрық бойынша ... ... ... бас
инженеріне жүктейді, біріншіден - жобаның авторына, жобалауға қатысқан
басқа да үйымдардың бас мамандары және т.б. ... бас ... ... ... зер ... іске қосуда және
жобаның қуаттылығын ... ... ... ... ... ... ... және жобалық сметалық құжаттарды өңдеуді ұйымдастыру
үшін тағайындалады.
Жобаның бас инженері өзінің іс әрекетін заңдылықтарға, жобалаумен
байланысты ... ... мен ... ... ... ... нормативтік құжаттарына және ... ... мен ... ... ... ... ... Ол құрылыс үшін жер таңдау жүмыстарына, жобалаута
тапсырманы дайындау ... және ... ... ... ... ... қайта құру мен реконструкциялауына жобалық-сметалық
құжаттарды дайындау үшін инженерлік зерттеуді ұйымдастыру жұмыстарына
қатысады.
Осыдан ... МСЭҚ ... аса ... ... ... ... ... ауытқуы негізделіп жасалған жобалық-сметалық
құжаттарды мемлекеттік қадағалау органдары мен оларды ... ... ... бас ... жоба ... ... жазуларда ғимарат,
кәсіпорын және құрылымдардың құрылысындағы жобалық-сметалық құжаттар
нормаларға, ережелерге, ... мен ... ... ... жоғарыда тұрған ұйымдар мен ... ... ... ... ... ... ... жобаның бас инженерімен байланысты үзбейді, ... ... ... ... ... жүмыстарына қатысады, оларға
өзінің жобаға байланысгы ескерту мен ұсыныстарын ... және ... ... ... ... табылған санитарлық нормалар мен
ережелердің бұзылыстары бойынша қорытындысы мен куәлігін көрсетеді,
6. Машиналардың жаңа үлгісін дайындау мен ... ... ... ... ... ... дәуірі жаңа техника мен өндірістік технологияның құрылуымен және
кеңінен енгізілуімен бірге ... ... ... ... ... ... және жаңа ... шешімдерді келісушілік сатыларында,
нормативті-техникалық құжаттарды дайындауда (НТҚ), жаңа үлгілерді ... ... ... ... ... ... ... сараптау
және НТҚ-ды келістіру сатыларында болуы ... ... ... әсерлерді
болжауға мүмкіндік береді. ... ... ... жою ... шығынмен жоғары гигиеналық тиімділікке жетуге мүмкіндік
береді.
Гигиеналық сараптауды өткізудің заңды ... ... ... ... Конституциясы
2. ҚР-ның "Еңбекті қорғау туралы" заңы (1995)
3. ... ... ... ... туралы заңы (1997ж)
4. ҚР-дағы санитарлық-эпидемиологиялық қолайлылық туралы ... НТҚ ... ... ... ... ... Өндірістік зер заттарды жобалаудың санитарлық
нормалары мен ережелері СанПиН 1.01.001.94.
б) Технологиялық ... ... ... ... ... қондырғыларға қойылатын гигиеналық талаптар. 1.01.002-94.
Технологиялық процестерге қойылатын нақты талаптар салалық санитарлы
нормалар мен кейбір ... ... ... ережелерде керсетілген.
Машиналардың конструкциясы мен механизмдеріне ... ... ... :
- ... ... зауыдтық сынау кезеңінде;
- мемлекеттік сынау кезеңінде;
Әрбір сатыда жаңа машина ... ... ... ... ... негізделген қорытынды беріліп отыруы керек, ал дәлірек
жобаны ... ... ... ... ... дайындау
мүмкіндігі туралы қорытынды беріледі. Зауыдтық сынаудан кейін ... ... ... ... ... ... ... содан соң
машинаны сериялық өндіруге жіберу туралы қорытынды беріледі.
НТҚ-дың ... ... ... мен техникалық жағдай (ТЖ) және
т.б. түріне гигиеналық ... ... ... ... ... ... гигиена және еңбекті қорғау бойынша істегі
нормативтердің құрамындағы нормалар мен талаптардың ... және ... осы ... ... ... ... ... ортаны қорғау
талаптарын қамтамасыз ету;
- еңбек қауіпсіздігі саласындағы метеорологиялық ... ... ... ССҚ-дың бірінші сатысы болып МСЭҚ органдарының
техникалық тапсырманы (ТТ) жаңа өңдеуге дайындау болып табылады.Бүл ... ұйым ... ГОСТ ... сай ... ТТ ... таңдап алынған санитарлы- гигиеналық көрсеткіштердің ... ... ... ... Берілген құжаттарды сараптамалы
бағалауда дәрігер ... ... ... ... ... құрамы мен конструктивті құрылымына талаптар". Өнімнің құрама
бөлшектеріне ... ... ... және де ... ... ... шу, шаң т.б.) ... қорғауға көңіл бөлінеді;
2."Еңбек қауіпсіздігіне және табигатты ... ... ... ... ... ... жағдайын қамтамасыз ететін талаптардың
көлемі мен жеткіліктігін қарастырады, берілген зиянды ... ... ... ... ... сәйкестігін бағалайды;
3."Эстетикалық және эргономикалық талаптар". ... ... ... ... беру ... және т.б. ... ... болуы
мен жеткіліктігін зерттейді.
Екінші сатысы болып дәрігер - гигиенистің жаңа технологиялық процестерге,
жабдықтарға ... ... НТҚ ... ... қатысуы. ТЖ
келістіру үшін өңдеуші—ұйым келесі құжаттарды ұсынады:
а) тәжрибелік үлгіні ... ... ... ... ... пайдалануға инструкция;
б) келісілген және бекігілген ТТ
ТЖ-ды сараптауда дәрігер келесі пункттерді тексеруі ... ... және ... ... ... ... ... көрсеткіштермен негізделуі;
- ТТ-ның бөлімдеріне сәйкес ТЖ ... ... ... ... қамтамасыз ететін талаптардың сәйкестігі;
- "Қабылдау ережелері" бөлімінде бақыланатын ... ... ... ... мен ... ... жобалық шешім санитарлы-гигиеналық нормаларға ... жоба ... ... актісінде анықталған кемшіліктер мен
оларды жою туралы ұсыныстар көрсетіледі.
ТЖ әртүрлі зер заттарға қарастырылуы мен ... өз ... ... ... ... заттарға қаралуы кезінде (ТЖ.ТТ,
технологиялық регламент) дәрігер өнеркәсіпке канцерогенді және 1-ші, ... тобы ... ... ... әсерінен
қорғанатын шаралар болмағанына негізделіп олардың қолдануына тыйым салады.
Ерекше көңілді химиялық заттардың ... ... ... сақтау, қалдықтарды жою талаптарына, ұжымды және жеке ... ... бөлу ... ... НТҚ сараптау (машиналар, жабдықтар, аппараттар т.б.)
кезінде олардың тағайындалуына, қолдану жағдайы мен саласы ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін конструктивті шешімдер (операциялардың
механикаландыруы мен автоматтандырылуы, шу, ... ... ... ... ... ... ... және эстетикалық талаптар
енгізіледі.
Техниканың жана үлгілерін сынауға қатыса ... ... ... ... ... ... көзі мен параметрлерін анықтау
мақсаты түр. Бұл этапта дәрігер жұмысы ... ... ... ... ... ... яғни өзіндік қажетті әдебиетті тағайындау және оқу ,
алдағы гигиеналық зерттеу көлемін анықтау
- лабораториялық зерттеу ... ... ... ... ... ... ... өлшеу нәтижелерін санитарлық-гигиеналық қорытынды түрінде ... ... ... ... ... ... санитарлы нормаларға сәйкестігін,
және осы конструкцияның сериялы шығарылу мүмкіндігін ... ... ... ... ... ... ... жобасының келісілуі барысында іске асады.
Сәйкес жобалардың технологиялық шешімдер бөлімін қарастыру кезінде
дәрігер келесі шешімдерді бағалауы ... ... ... ... ... заманғы гигиеналық
талаптарға сәйкес ... (аз ... ... ... ... ... жүкті түсіру және тиеу ... ... ... ... ... ... және санитарлық ережелерді сақтауды
қамтамасыз етуге бағытталған шаралардың ... ... ... ... дірілді сөндіру, табиғи және жасанды
желдету, ... және т.б.) ... ... нәтижелігі
есептеулер мен нақтылануы керек;
- өндірістің соңғы және аралық өнімдері, қажетті
материалдарды тасымалдау, ... жәке ... ... қауіпсіздікті
талап ету, және де қауіпті және зиянды ... бар ... ... ... ... ... де қауіпсіздікті талап ету;
- өндірістің зиянды қалдықтарын заласыздандыру, алып тастау, жандыру
әдістеріне талаптар;
- ... ... ... ... ... ... ... өндірістік процестердің
ағымдылығы мен үздіксіздігі, жүмысшының дене қалпын ескере ... ... ... ЕҒҮ (НОТ) ... ... және ... ... дұрыс
қолдану, өндірістік қолайлы факторлардың әсерінен жүмысшыларды ұжымдық және
жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз ету;
Қондырғыларды өңдеуге ... ... (ТТ) ... ... ... қаралуға жататын
сұрактардың тізімі:
1. Протоколды белігі;
1.1. Қондырғының аты
1.2. ... ... ... ... ... ... ... тағайындалуы
2.2. Мүмкін болатын зиянды факторлар, олардың түзілу көздері
2.3. Ақпараттық ... мен ... ... ... ... ... ... мен қажет саны
2.4. ... ... ... ... түсу ... және одан қорғау бойынша конструктивті талаптар
2.5. ... ... ... сәйкес зиянды
факторлардың рұқсат егілген деңгейіне нұсқаулардың болуы;
2.6. Жұмыс орындарына, басқару органдарына
эргономикалық ... ... және ... ... ... ... жағадайларына нұсқаулардың болуы, ... және ... ... сәйкес қондырғыларды қолдану.
2.8. Техникалық ... ... ... гигиеналық
көрсеткіштердің негізделуін нақтылайтын құжаттардың сапасы мен толықтығы;
3. Қорытынды
3.1. Еңбектің қауіпсіздік жағдайын ... етуі ... ... ... ... ... көрсетілген санитарлық-гигиеналық
көрсеткіштердін негізделуі
3.3. Табылған кемшілікгер және оларды жоюдағы ұсыныстар
3.4. Техникалың ... ... ... ... ... ... процесте, машиналарда
санитарлы-гигиеналық және басқа да ... ... ... келісім берілмейді. Актіні келісіп, бекіту кезінде ... ... ... ... ... ... бекітілді".
Сынау актісіне қолды тек сынау этаптарында санитарлық қызметтің қоятын
барлық талаптары орындалғанда ғана қояды.
Жаңа технологиялық ... ... мен ... ... ... ... МСЭҚ ... жұмысын жоспарлау
үшін өндірістік мекемелердін, консгрукторлы бюро, жобалаушы ... ... ... ... жеке ... алу керек. Бұл мәліметтер
сонымен бірге жоспарлы күнделікті қадағалау кезінде де алынады.
Жана технологиялық процестер, қоңдырғылар, ... ... ССҚ ... ... түрде есепке алынады, барлық қорытындылар
СЭС-да тіркеліп, сақталуы ... ... ... гигиенасы (оқулық) М., Медицина 1988ж.
2.Еңбек гигиенасы бойынша лабораториялық ... ... ... ... ... ... (оқулық) К.И.Акулова, К.А.Буштуева М., Медицина
1986.
4.Жалпы гигиена /оқулық/. ... ... ... Еңбек гигиенасы бойынша көмекші құрал. И.Ф.Измеров.
В-2-х томах Москва."Медицина" 1987ж.
6. Еңбек гигиенасы ... ... ... ... мен
нормалар ҚР санитарлық заңдары 22.08.94.Ж
бекітілген, 3-томды, Омск, 1995.Ж.
7.Өндірістік эргономия /С.Н.Горшков/ М. ... ... ... ... ... ... ... Еңбек және демалыс тәртібін рационады жасаудың сала аралық ұсыныстары.
М. ҒЗИ. еңбектің ,1973ж.
10. Ю.А.В.Рощин. Жанд типтегі өндірістік ... ... ... .Жер беті ... ... ... ... санитарлық ережелер мен
нормалар.сан ПиН 4630-88 М.,1988ж.
12.Механикалық тербелістер мәселерінің физиолого-гигиеналық ... ... ... ... ... 1995ж.
ІЗ.Қаз ССР-дегі тау-кен және металлургия өндірістеріндегі жұмысшылардың
еңбек гитиенасы және денсаулық жағдайы, Қарағаңды 1990ж.
14.СНиП ... ... ... ... 3.01.-87ж. Құрылысы аяқталған зер заттарды пайдалануға қабылдау.
Негізгі жұмыстары.
16.ҚР ірі өнеркәсіп салаларындағы еңбек ... ... ... ... Бас жоспар деген не? (генплан)
а) 2 радисгудағы сәйкес территориядағы ендіріс ... ... ... ... ... ... ... шекарадағы
территорияның жоспары.
в) Өндіріс ғимаратының жоспары.
г) Сәйкес өндіріс территроиясы берілген өнеркәсіптің жоспары.
д) ... ... ... ... жоспары.
2. Ситуациялық жоспар дегеніміз не?
а) 2 км ... ... ... ... ... Өндіріс алаңының шекарасынан селитебті зонаның шекарасына дейінгі
территорияны жоспары.
в) Өндіріс ғимаратының жоспары
г) Сәйкес өндіріс ... бар ... ... ... корпустарының қабат бойынша жоспары.
3. Санитарлық-тұрмыстық бөлмелердің (душ, шешінетін жер) ... ... ... ... ... ... жалпы санына.
б) Аса зиянды жағдайда істейтін жұмысшылардың санына
в)Бір сменада ең көп жұмыс істейтін жұмысшылардың санына
г) Екі ... ... ... ... ... ... бойынша жұмысшылардың санына
4. Санитарлық сактық бақылау кезінде белгіленетін санитарлық ... ... неге ... осы ... жұмысшылардың тізімдер саны.
б) ең көп сменада істейтін жұмысшылардың санына,
в) мекеме класына байланысты.
г) мекеменің қала картасында орналасуына байланысты.
д) ... ... ... ... ... ... ... кай этапында жұмысшылардың денсаулығына қолайсыз әсер ететін
өндірістік факторларды ескерту туралы сұрактар шешіледі?
а) жер ... бөлу ... ... ... ... ... ... объектіні эксплуатацияға бергенде.
5. ССБ-дың барлық этаптарында.
6. Жобаның экспертизасы кезінде ... ... ... ... ... ... танысу, жобаның архитектуралық ... ... ... құжаттардың түгелдігін тексеру.
б) құжаттардың түгел екендігіне көз жеткізу, графиктік бөлімімен ... ... ... ... ... ... ... тексеру, жобаның графиктік
бөлігімен танысу, болашақ құрылыс ... ... ... қағазбен танысу,
қорытынды беру.
г) құжаттардын түгел екендігін тексеру, түсініктеме қағазбен танысу,
графикалық ... ... ... орнына шығу, жоба бойынша қорытынды
беру.
д) берілген құжаттардың түгелдігін ... ... ... ... ... ... жоба бойынша қорытынды беру.
7. Өндірістің бас жоспарын қараған кезде төмендегі сұрақтардың қайсысын
қарастырып- бақылауға болады:
а) ... ... ... ... СҚЗ ... мүмкіндігі
в) жақсы жабдықталу дәрежесі
г) бөлме ауданының жеткіліктілігі
д) ғимарат пен ... ... ... ССҚ-дың кай этапында табиғатты корғау шарасымен келісім жүргізіледі?
а) жер участкесін ... алу ... ... ... ... ... ... эксплуатацияға объектіні қабылдауға қатысуы кезінде
д) ССҚ-дың барлық кезеңінде
9. СҚЗ-ның ... ... неге ... ... ... ... санына байланысты
б) ең көп санды сменадағы ... ... ... ... ... байланысты
г) қала картасындағы өндірістің орналасу орнына байланысты
д) өндірістің автоматизациялану дәрежесіне байланысты
10. Күрделі емес жобаны ... ... ... стадиясы қалай аталады?
а) жоба
б) жұмысшы жобасы (рабочий проект)
в) жұмыс құжаты
г) ТЭЕ ... ТЭЖ ... СКЗ ... ... ... ... ... төңірегінің 2 км радиусы ара
қашықтығы
б) өндіріс ғимаратынан тазарту құрылысына дейінгі ара қашықтық
в) ... ... ... қоршауынан елді мекен зонасына
дейінгі ара қашықтық
г) негізгі өндірістік цехтардың арасындағы қашықтық
д) ... ... ... ... ... мен административтік
ғимараттар ара қашықтығы
12. Өндіріс өнеркәсібінің территориясы үшін ... салу ... ... ... СНиП "Ген. ... промышленных предприятии"
б) СНиП "производственная здания"
в) "СН 245-71" СН проектирования промышленных предприятий
г) СНиП "Админстративные и бытовые ... ГОСТ ... ... к ... ... ... Сызудағы нөлдік белгі нені көрсетеді?
а} жердің деңгейі
б) 1-ші қабаттың еденінің деңгейі
в) подвал жер төле еденінің ... ... ... ... 1-ші ... ... төменгі қырының деңгейі
14. Өндіріс кәсіпорнының ... % ... ... ... 15- тен аз
б) 15% -тен аз болмауы керек
в) 30%
г) 30%-тен аз болмауы тиіс
д) 45%-тен аз ... ... СЭС ... ... заказ беруші кұрылыс басталуына
дейін қанша уақыт бұрын хабар алып баруы қажет?
а) 7 күн ... 15 күн ... 1 ай ... б ай ... жыл ... ... ... жоғары орналасуына ғимарат подвалын ... ... ... пен ... ... рубериод салу
б) подвал еденіне құмды себумен жабдықтау
в) фундамант пен қабырға ... ... ... ... ... ... бояу.
г) фундамант пен қабырға арасына рубероид салу және подвал қабырғасын
битуммен өңдеу
д) ... ... ... ... ... ... бас ... қандай зоналар бөлінеді?
а) өндірістік, қоймалық, көмекші, елді мекен
б) ... ) ... ... ... ... ... қойма, шаруашылық, административтік-тұрмыстық, елді мекен
г) СҚЗ зонасы, өндірістік, қойма, көмекші
д) СҚЗ зонасы, елді ... ... ... Жер асты ... ... ... ... жұмыстары қалай жұргізіледі?
а) фундамент пен қабырғаның ... ... ... ... ... пен ... арасына рубероидтан прокладка салу подвал
қабырғасын ішкі және сыртқы жақтарынан битуммен өңдеу
в) дренаж жұмыстарын жүргізу
г) ... ... ... дүрыс
19. Мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамына кіретін мамандар:
а) ... ... ... ... ... ... жүргізетін мекеме бастығы
в) жобалау мекемесінің өкілі
г) СЭС бас дәрігері
д) әкімшіліктің өкілі
20. Қабылдау актісінде сан.дәрігердің қолы болмаса зерзат ... ... ... ... қабылдау комиссиясының төрағасының рұқсатымен
в) қабылданбайды
г) әкімішліктің рұқсатымен
д) жобалау ... ... ... Әрқабатты жоспар дегеніміз не?
а) ғимараттың еден деңгейіндегі көлденең кесігі
б) терезе деңгейінлегі көлденең кесігі
в) ... тік ... есік ... тік кесігі
д) о-дік деңгей
22. Салынатын кұрылысқа жер участкесін бөлу ... ... ... ... ... ... алабына
б) жер асты судың деңгейіне
в) желдің бағытына
г) ашық су көздеріне
д) архитектуралық құрылыс шешімдеріне
23. ... ... ... көрінісі қалай
белгіленеді?
а) алдыңғы фасад
б) артқы фасад
в) сол ... ... оң ... фасад
д) көлденең кесігі
24. Үрлемелі ауа кіретін тесіктің биіктігі ... ... әр ... жоспарынан
б) кесінділерден
в) түсініктеме қағаздан
г) үрлемелі желдету жүйесінің сызба нұсқасынан
д) бас жоспардан
25. Желдетудің жобасын қарастырғанда қандай мәселелер ... ... ... ... ... қажетті ауа алмасуына винтилятордың қуаттылығы
в) желдету жүйесінің дұрыс қолдануын
г) сормалы және үрлемелі шахталардын дұрыс ... ... ... ... жер ... таңдау және бөлу туралы шешім алу үшін СЭС
қандай құжаттар тапсырылады?
а) ... ... бас ... ... ... ... келісімі
д) сметалық құжат
27. Жүмыс комиссиясының кұрамына кім кіреді?
а) санитарлық дәрігер
б) жобалау мекемесінің ... ... ... ұйымынын өкілі
г) подрядчик
д) барлығы дұрыс
28. Түрмыстық бөлмелердің құрамын және алаңын анықтау кезінде қандай
документтер ... СНиП ... и ... ... СНиП ... здания"
в) Сан ПиН 1.01.001 - 94.
г) СНиП «Генеральные планы промышленных предприятий"
д) СНиП "Общественные ... и ... ... ... СҚЗ ... ... Алынған алаңның мүмкіншілігі болмаса
б) Есептеулерден кейін химиялық заттардың ШЖК (ПДК)-сы нормадан аспағаны
анықталса
в) ... ... ... ... болса
г) Тазарту қондырғылары қарастырылса
д) Егер өндірістің алаңы 5 га ... ... ... ... аныкгағанда қандай документті пайдаланады?
а) СНиП «Генеральные ... ... ... ... 1.01.001 - ... Гост ... санитарно-гигиенические требования к воздуху ... СНиП ... и ... здания"
д) СНиП "Производственные здания"
31. Сақтық санитарлық ... ... ... 5 га-дан көп болғанда ... ... ... саны ... біреу
б) екеу
в) үшеу
г) 4-тен аз ... ... ... Өндірістік объектіні эксплуатациялық қабылдауға санитарлық дәрігердің
қолы қойылусыз жіберуге бола ма?
а) ... ... ... ... ... жіберіледі
в) қабылдау комиссиясының рұқсат етуімен жіберіледі
г) аудандық ... ... ... ... ... егер қалған комиссия мүшелерінің қолы болса
33. Жобаның архитектура-кұрылыс бөлімін ... ... ... ... ... бакылауға болады?
а) бөлме ауданының жеткіліктілігі
б) жарық түсу жағына ғимаратты бағыттау
в) территорияны көгалдандыру проценті
г) ... ... ... жабдықтаушылық
34. СЭС-тің қарауы үшін сызудың қандай бояумен орындалуын ... сызу ... ... ... ... ... ... жарықтық копия
г) бояу қағаз (копировальная бумага) арқылы алынған көшірме
д) барлық орындалулар түрі
35. ССҚ-дың қай ... ... ... ... факторлардың әсерін алдын алу сұрақтарын
шешеді?
а) жер участкесін бөліп алу кезеңінде
б) ... ... ... салыну кезінде
г) эксплуатацияға объектіні кіргізу кезінде
д) ССҚ ... ... ... ... ауданы 1 жұмысшы басына шакқанда қанша болуы
қажет?
а) 1 м2 ... 2.0 ... 4.5 ... 7 ... 9 ... Санитарлық-техникалық жабдықталу саны неге байланысты болады?
а) СҚЗ ... ... ... ... ... саны мен ... ... жергілікті жердің климато географиялық ерекшелігіне байланысгы
г) өндірістің класына байланысты
д) өндірістік процесстің тобы мен ... ... ...

Пән: ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 75 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстанның әлем шаруашылығына енуі. Қазақстанда сыртқы экономикалық байланыстың қалыптасуы және дамуы26 бет
12 жылдық білім беру жүйесінде «қазақ әдебиеті» пәнін оқыту мәселелері5 бет
Банк қызметіндегі маркетинг75 бет
Банк өнімдерінің қызметтері және мәні мен мағынасы65 бет
География пәнін оқытуда ақпараттық техналогияны енгізу тәжерибием12 бет
Гидросфераның негізгі қасиеттері және оның экологиялық мәні4 бет
Дағдарыстан шығу кілті14 бет
Жанама салықтарды есептеу және төлеу механизмі және олардың бюджеттегі орны40 бет
Жанама салықтарды есептеу және төлеу механизміжәне олардың бюджеттегі орнын талдау (Алматы қаласы Медеу ауданы бойынша Салық Комитетінің мәліметтері негізінде)66 бет
Жанама салықтардың рөлін, маңыздылығын және әрекет етуші механизмін зерттеу және осының негізінде қазіргі Қазақстан экономикасындағы өзгерістер мен қалыптасқан жағдайға сәйкес оны әрі қарай жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстар105 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь