Қазақстан тарихы библиографиясы

КІРІСПЕ
1.ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ БИБЛИОГРАФИЯСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ
1.1 Қазақстан тарихының ағымдағы библиографиясы
1.2 Қазақстан тарихының ретроспективтік ғылыми.көмекші библиографияның қазіргі жағдайы
1.3 Тарих саласындағы ұсыныс библиографиясының Отан тарихын насихаттаудағы рөлі
2 ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ОТАН ТАРИХЫНЫҢ БИБЛИОГРАФИЯСЫ (1991 . 2011ж.ж)
2.1 Қазақстан тарихының тақырыптық библиографиясының тәуелсіздік жылдарындағы даму беталысы
2.2 Тәуелсіздік жылдарындағы тарихи тұлғаларға арналған библиографиялық ресурстар
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қосымша
Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2012 жылдың 27 қаңтардағы Қазақстан халқына арналған «Әлеуметтік – Экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» жолдауында Қазақстан жолының жаңа кезеңін, – экономиканы нығайтудың, халықтың әл-ауқатын арттырудың жаңа міндеттерін, әлеуметтік-экономикалық жаңғыртудың түбегейлі мәселесін, онжылдықтардағы Қазақстан дамуының басты бағытын. Он бағыт бойынша міндеттер кешенін жүзеге асыру жәйлі баяндады.[1]
Елбасымыздың «Дағдарыстан жаңару мен дамуға» атты Қазақстан халқына жолдауында жаңаша инновациялық технологиялар саласындағы ақпараттық ресурстарды кеңінен пайдалану арқылы тығырықтан шығуға жол көрсетті. Тәуелсіздік алғаннан кейін қазақ қоғамы үлкен бір серпіліс үстінде өз тіліне, өз тарихына, өз әдебиетіне, мәдениетіне, салт-дәстүріне деген танымдық бетбұрыс жасады. Ел тарихына қатысты ашылмаған, немесе бұрмаланған деректерден мағлұмат алу, ақпарат көздері мен құжаттардағы қалтарыс қалған оқиғаларды, халқымыздың ұлт болып сақталуы мен мәдениетіміздің асыл мұраларын ұрпаққа жеткізу жолына өмірін арналған тұлғалар жайлы қазақ тілінде мәлімет іздеу, оқу, зерделеу қарқынды үрдіс алды.
Елбасының халқымыздың мәдени құндылықтарын анықтауға, жинақтауға бағытталған бастамасы «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасында да айқындалған. Бұл – әлем елдерінде теңдесі жоқ бағдарлама екенін дәлелденген, маңызды нәтижесін көрсеткен бағдарлама. Бұл бағдарламаның мақсаты – ұлттық мәдениетімізбен халқымыздың тарихи –мәдени мұрасын сақтап, оны жаңғырту болып табылады.
Тәуелсіздік жылдарындағы қоғамдық тұрақтылық пен «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы аясында ұлттық мәдениет саласында көптеген игі істер жүзеге асырылуда [2].
Ұлттық мәдениетіміздің ауқымды бір бөлігі - отандық библиографияның дамуы еліміздегі ғылыми – техникалық ақпараттар ағынының қарқынды дамуымен тығыз байланысты.
70 – жылдан астам тарихы бар Қазақстан Республикасы Ұлттық мемлекеттік Кітап палатасының, Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасының, Ғылым және білім министрлігі Орталық ғылыми кітапханасының ақпараттық кеңістікте ғылыми және ақпараттық –библиографиялық орталықтар ретіндегі қызметтері ұлттық библиографияның өз биігіне жетуіне қомақты үлестерін қосып келеді.
Қазақстан Республикасы Ұлттық мемлекеттік Кітап палатасының мемлекеттік библиографиялық көрсеткіштерді жүйелі түрде шығаруы Республика көлемінде барлық ғылым және білім салалары мен әртүрлі тілдерде жарық көрген баспа өнімдерін түгелдей мемлекеттік тіркеуге алып, үзбей жариялап отыруы, ұлттық библиографияның жан-жақты дамуына жол ашып, жалпы әмбебап және салалық түрлерінің ілгері дамуын қамтамасыз етуде.
1. Қазақстан Республикасының Президенті-Елбасы Н.Ә.Назарбаев«Әлеуметтік – экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» халыққа жолдауы.Астана қ. Алматы: Юрист,2012ж. 27 қаңтар,-16б
2. 2004-2006жж арналған «Мәдени –мұра» мемлекеттік бағдарламасы туралы ҚР Президентінің жарлығы: 2004жыл,13қаңтар.№1277//ҚрПрезиденті менҮкіметінің актілер жинағы.-2004.-№2.-4,-19б.
3. Акчалова М.А. Основные этапы развития и современное состояние общественно-политической библиографии в Казахстане. Канд.дисс.-М.,1977.-190с./Моск.гос.ин-т культуры/.
4. Акчалова М.А. Библиографический указатель в помощь ученым и специалистам по истории дореволюционного Казахстана // Информационно-библиографическое обслуживание ученых и специалистов Казахстана: Сб.науч.ст.-Алма-Ата, 1990-С.22-25.
5. Ақшалова М.А. Қазақстан тарихының библиографиясындағы ақтаңдақтар.//Проблемы возрождения и развития национальных культур в республиках Средней Азии и в Казахстане. Тезисы науч.практ.конф. 28-29 апртическая библиография в Казахстане на современном этапе// Сов.библиография.-1980.-№2.-С.37-46. 1992г. Шымкент, 1992-С.222-223.
6. Ақшалова М.А. «Қазақтар» энциклопедиясының библиографиялық томы: /Қазақстан даму институты мен Ұлттық кітапхана ұжымы бірлесіп шығарған «Қазақтар» энцикл. Библиографиялық томы туралы/ // Наука Казахстана.-1999.-1 қазан (№19-20).-10б.
7. Ақшал М.А. Қазақстанның тарих библиографиясының кейбір мәселелері (1991-2007 ж.ж.) // Кітапханатану. Мақалалар жинағы/ ҚР ҰК; 20-шы шығ.-Алматы, 2008.-245 б.-қаз. орыс тілдерінде.
8. Ақшалова М.А. Қазақстан тарихының жаңа библиографиялық көрсеткіші // Кітапхана әлемі, 2009, №2.-40-41 б.\
9. Рахимова А.К. Ұлттық библиография қызметтерініңбағыттары (1991-2011жж).Алматы: Ұлттық кітапхана,2011.-№4.50-55б
10. Бердигалиева Р.А. Будущее национальной библиографии Казахстана // 1994.№3.-С.12-13.
11. Бекмухамедов К. Развитие библиографии в Казахстане за годы Советской власти// Сов.библиография.-1978.-№1.-С.12-30.
12. Елеукенов Ш. Қазақстан әдебиетінің ата библиографы (Нарымбетов Ә.К.)// Кітапхана әлемі.-2003.-№4.10-11б.
13. Джарылгасова С.К. Вклад русских ученых в создание исторической библиографии Казахстана //Изв.АН КазССР. Серия общественных наук.-1974.-№4.-С.35-39.
14. Джарылгасова С.К. Некоторые вопросы исторической библиографии дореволюционного Казахстана// Изв.АН КазССР. Серия общественных наук.-1978.-№6.-С.29-33.
15. Джарылгасова С.К. Вклад русских ученых в создание исторической библиографии Казахстана //Изв.АН КазССР. Серия общественных наук.-1974.-№4.-С.35-39.
16. Жарылғасова С.К., В.И.Межовтың «Азия библиографиясындағы» қазақ авторлары // Проблемы зарождения и развития национальных культур в республиках Средней Азии и Казахстана: тез.докл.
17. Джарылгасова С.К. Публикации казахских авторов в библиографическом указателе Д.К.Зеленина // Материалы конференции, почвященной 60-летию ЦНБ. –Алматы, 1998.-С.66-69.
18. Джарылгасова С.К. Библиографическая информация о Казахстане в русской периодике (19век) //Библиотека, наука, образование: Партнерство в информационном обществе: Материалы юбилейной научно-практической конференции, посвященной 70-летию ЦНБ МОН РК Центральная научная библиотека.-Алматы, 2004.-С.143-152.
19. Қазақстан Ұлттық кітапханасы, ұлттық библиография бөлімі «М.О.Әуезов шығармашылығы» библиографиялық көрсеткіш. Алматы: Ұлттық кітапхана. 2010 ж. -36 б.
20. Қазақстан Ұлттық кітапханасы, ұлттық библиография бөлімі «Н.Ә.Назарбаев Қазақстан Республикасының тұғыш Президенті» библиографиялық көрсеткіш. Алматы: Ұлттық кітапхана. 2010 ж. -36 б.
21. Сарыбаев Ш. Ғылым библиографиядан басталады// Библиотека, наука, образование: партнерство в информационном обществе/ ЦНБ МОН РК.-Алматы, 2004.-с.22-23.Справочник библиографа. Под.ред.: В.А.Минкина, Н.А.Ванеев. Изд.2-е, испр. и доп.- СПб, 2002.-512б. («Библиотека сериясы»).
22. Смағұлова С.О. Тарих ғылымы саласындағы библиографияның маңыздылығы // Библиотека, наука, образование: Партнерство в информационном обществе: Материалы юбилейной научно-практической конференции, посвященной 70-летию ЦНБ МОН РК /Центральная научная библиотека.-Алматы, 2004.-С.135-142.
23. Тулешова М.С. Роль ретроспективной библиографии в развитии национальной библиографии // Кітапхана.-1994.-№3.-С.33-37.
24. Өр тұлғалы хас батыр. «Бауыржан Момышұлы» атты библиографиялық көрсеткіш. Алматы: Ұлттық кітапхана. 2010 ж. -66 б.

Қосымша

Дипломдық жұмысын зерттеуде қолданылған ақпараттық-библиографиялық ресурстар
1. Әбілдин Жабайхан Мүбәрәкұлы: Қазақстан ғалымдарының библиографиясына материалдар / Құраст. Л.Д.Әбенова, Д.Омарбекова.-Алматы: 2002.-199 бет.
2. Дәуірдің жарық жұлдызы: Халқымыздың көрнекті саяси-қайраткері М.Тынышбаевқа арналды. / Құраст. М.М.Бегманова. –Алматы: Орталық ғылыми кітапхана, 2001.-258 бет, суретті. «Ұлы тұлғалар» ғылыми-библиографиялық серия.
3. Дербісәлин Әнуар Жақсығалиұлы: Қазақстан ғалымдарының библиографиясына материалдар / Құраст.: Р.Әлмұханова, М.Бегманова.-Алматы: 2002.-59 бет. Орыс және қазақ тілдерінде.
4. Елім деп соққан ұлы жүрек: Халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері, ағартушы, публицист Міржақып Дулатұлына арналды. / Құраст. В.Қ.Күзембаева; ОҒК.-Алматы, 2002.-362б., суретті-«Ұлы тұлғалар» ғылыми-ғұмырнамалық сериясы.
5. История Казахстана. Дореволюционный период: Аннотированный библиографический указатель казахских, русских книг и рукописей, хранящихся в фондах ЦНБ МОН РК. 1 том/Сост.: Галиев В.З. и др. Гл.Ред. Абугалиева К.К.-Алматы, 2007.-452с.
6. История Казахстана. Дореволюционный период: Аннотированный библиографический указатель казахских, русских книг и рукописей, хранящихся в фондах ЦНБ МОН РК. 2 том/Сост.: Галиев В.З. и др. Гл.Ред. Абугалиева К.К.-Алматы, 2007.-544с.
7. Қайта оралған қаламгер: Халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері, ғалым, жазушы, Жүсіпбек Аймауытұлына арналады./ Құраст. В.Қ.Күзембаева.-Алматы: Орталық ғылыми кітапхана, 203.-279 бет.-«Ұлы тұлғалар» ғылыми- ғұмырнамалық сериясы. 62
8. Құрманғазы Сағырбайұлы /1818-1889/. Ұсыныстық библиографиялық көрсеткіш. ҚР Ұлттық кітапханасы.-Алматы, 2005.-92б.
9. Қазақстан тарихы (көне дәуірден ХХ ғасырдың бас кезіне дейін) Библиографиялық көрсеткіш. ҚР Ұлттық кітапхана. Құраст. М.Әбілова, О.Құспанова. –Алматы: Мектеп баспасы. 2008.344 бет.
10. Н. Назарбаев –Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті:Ретроспективтік библиографиялық көрсеткіш:2-томдық/Бас ред.Б.Ө.Жақып.Т.1.-736бет.-қазақ, ағылшын тілдерінде.
11. Н.Ә.Назарбаев: Библиографиялық көрсеткіш /Құраст.: К.К.Әбуғалиева, ОҒК директоры Л.Д.Әбенова: Алматы. Орталық ғылыми кітапхана, 2011.-1 т 448б.:суреттер. (5 томдық)
12. Н.Ә.Назарбаев: Библиографиялық көрсеткіш /Құраст.: К.К.Әбуғалиева, ОҒК директоры Л.Д.Әбенова: Алматы. Орталық ғылыми кітапхана, 2011.-2- т. 576 б.:суреттер.
13. Н.Ә.Назарбаев: Библиографиялық көрсеткіш /Құраст.: К.К.Әбуғалиева, ОҒК директоры Л.Д.Әбенова: Алматы. Орталық ғылыми кітапхана, 2011.-3 т 375б.:суреттер.
14. Н.Ә.Назарбаев: Библиографиялық көрсеткіш /Құраст.: К.К.Әбуғалиева, ОҒК директоры Л.Д.Әбенова: Алматы. Орталық ғылыми кітапхана, 2011.-4 т.448б.:суреттер.
15. Н.Ә.Назарбаев: Библиографиялық көрсеткіш /Құраст.: К.К.Әбуғалиева, ОҒК директоры Л.Д.Әбенова: Алматы. Орталық ғылыми кітапхана, 2011.-5 т 375б.:суреттер.
16. Сахара сұңқары: Мемлекет және қоғам қайраткері, жаңа заманғы қазақ
әдебиетінің көшбасшысы Сәкен Сейфуллинге арналады. / Құраст. Д.Ж.Омарбекова.-Алматы: 2004.-406б., суретті.- «Ұлы тұлғалар» ғылыми- ғұмырнамалық сериясы.
17. «Тұрар Рысқұлов». Библиографиялық көрсеткіш. Ғылыми редакторы: Б.Ж.Сүлейменов, редакторлары: Г.С.Джурабаева, К.С.Қыстаубаева, Құрастырушылар: С.С.Қойшыманова, А.Баймуратова. -Алматы: 1996.-35 б.
18. Шығыстың қос шынары – Яркие звезды Востока: М.Мәметова мен Ә.Молдағұлова арналған библиографиялық көрсеткіш/ ҚР Ұлттық кітапханасы; Алматы, 2005. -134б. –Қаз.орыс тілдерінде.
19. Ұлттың ұлы ұстазы: Халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері, ғалым ағартушы Ахмет Байтұрсыновқа арналды./ Құраст. В.Қ.Күзембаева.-Алматы: ОҒҚ, 2001.316 бет, суретті.-«Ұлы тұлғалар» ғылыми библиографиялық серия.
20. Махамбеттану: Библиографиялық көрсеткіш – Махамбетоведение: библиографический указатель / Құраст.: К.Аймұхамбетова, Ә.Нарымбетов, А.Нұрсеитова,-Алматы: Арыс, 2004.-286 б.
21. Амангелді: Өмірі мен ісі: 1926-1945 жылдардағы басылған материалдардың библиогр. Көрсеткіші/ Құраст. Н.Сәбитов. –Алматы: Ғылым, 1946.-40б.
22. Библиография по истории Казахстана: Аннот. Указ. Вып.1. Дореволюционный период. / Сост.: Е.И.Агеева, В.В.Андронников, Г.И.Семенов, Г.П.Царев, Н.В.Чечулина.-Алма-ата: Казгосиздат, 1964.-411с.
23. Царев Г.П. Национально-освободительное движение в Казахстане в 1916.: Указ.лит/ ГБ КазССР.-Алма-ата, 1941.-109с.
24. Библиография библиографии Казахстана: Указатель/Сост. Г.П.Царев.-алматы, 1982.-459с.
25. Қазақ библиографиясының библиографиясы: Библиографиялық көрсеткіш.-Алматы, 1986.-217 б.
26. История Казахстана: Библиография за 1961 год/ Сост. : Андроников В.В., Царев Г.П. // Ученные записки КазГУ. Сер. Ист..-1963.-Т.54.-С.217-227.
27. Библиография по историй Казакстана:Аннот.указ./Сост.Е.И.Абееева,Андронников,Г.И.Семенюк, Г.П.Царев,Н.В.Чечулин.-Алматы:Казгосиздат,1964.-Вып.1. Доревалюценный период.-441с
28. Андроников В.В,Царев Г.П История Казахстана с 1730-1917 гг. – библиогр. Указ. – Алматы 1947.-538 с.
        
        КІРІСПЕ
Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2012 жылдың 27 қаңтардағы Қазақстан халқына арналған жолдауында Қазақстан жолының жаңа ... - ... ... ... әл-ауқатын арттырудың жаңа міндеттерін, әлеуметтік-экономикалық жаңғыртудың түбегейлі мәселесін, онжылдықтардағы Қазақстан дамуының басты ... Он ... ... ... ... ... асыру жәйлі баяндады.[1]
Елбасымыздың атты Қазақстан халқына жолдауында жаңаша инновациялық технологиялар саласындағы ... ... ... пайдалану арқылы тығырықтан шығуға жол көрсетті. Тәуелсіздік алғаннан кейін қазақ қоғамы үлкен бір ... ... өз ... өз тарихына, өз әдебиетіне, мәдениетіне, салт-дәстүріне деген танымдық бетбұрыс ... Ел ... ... ... ... ... ... мағлұмат алу, ақпарат көздері мен құжаттардағы қалтарыс қалған оқиғаларды, халқымыздың ұлт болып сақталуы мен мәдениетіміздің асыл мұраларын ... ... ... ... ... ... ... қазақ тілінде мәлімет іздеу, оқу, зерделеу қарқынды үрдіс алды.
Елбасының халқымыздың мәдени ... ... ... ... ... мемлекеттік бағдарламасында да айқындалған. Бұл - әлем елдерінде теңдесі жоқ бағдарлама екенін дәлелденген, маңызды ... ... ... Бұл ... ... - ұлттық мәдениетімізбен халқымыздың тарихи - мәдени мұрасын сақтап, оны жаңғырту болып табылады.
Тәуелсіздік жылдарындағы қоғамдық тұрақтылық пен ... ... ... ... мәдениет саласында көптеген игі істер жүзеге асырылуда [2].
Ұлттық мәдениетіміздің ауқымды бір бөлігі - ... ... ... ... ғылыми - техникалық ақпараттар ағынының қарқынды ... ... ... - ... ... ... бар Қазақстан Республикасы Ұлттық мемлекеттік Кітап палатасының, Қазақстан ... ... ... ... және білім министрлігі Орталық ғылыми кітапханасының ақпараттық кеңістікте ғылыми және ... - ... ... ... ... ұлттық библиографияның өз биігіне жетуіне қомақты үлестерін қосып келеді.
Қазақстан Республикасы Ұлттық мемлекеттік Кітап палатасының мемлекеттік ... ... ... түрде шығаруы Республика көлемінде барлық ғылым және білім салалары мен әртүрлі тілдерде ... ... ... өнімдерін түгелдей мемлекеттік тіркеуге алып, үзбей жариялап ... ... ... ... дамуына жол ашып, жалпы әмбебап және салалық түрлерінің ... ... ... ... ... 20 ... астам жуық мерзім ішінде Қазақстан тарихына қатысты жарық көрген библиографиялық құралдар мен ақпараттық электрондық дерекқорлары ғалымдар мен зерттеушілерге, оқытушылар мен ... ... мен ... және ... ... қауымға қызмет көрсетіп келеді. Ұлттық сананы жетілдіру деңгейін көтеру үшін Қазақстаннан тыс ... ... ... ... ... елге жеткізу, мемлекеттік тілде қазақ жұртына жеткізу мәселесіне қозғау салу, қазақ халқының ұлттық рухын дамыту арқылы
тәуелсіздікті мәңгі сақтап қалу идеясына үлес қосу ... ... ... ... осы ... ... ... көрсету және оның іске асырылуына қозғау салу.
Зерттеу жұмысының өзектілігі
Елімізде библиографияның барлық түрлері мен салаларының әрі ... ... ... ... оның ... ... әр ... аспектісін жан-жақты зерттеуді алға қойып отыр. Республикамыздың библиография саласында жинақталған озық ... ... ... ... ғылыми айналымға ендіруде Қазақстан тарихының ақпараттық - библиографиялық ресурстарының жай-күйін қарастырудың ... зор ... ... ... күнге дейін республиканың тарих библиографиясы жөнінде, оның қалыптасуы мен қазіргі жағдайын жүйелі ... ... ... ... жоқ ... баса ... жөн. ... зерттелу деңгейі
Бүгінгі күнге дейін республикада тарих библиографиясы жөнінде, оның қалыптасып дамуы мен қазіргі жағдайын ... ... ... ... ... келгені мәлім. Осы орайда соңғы кезде жарияланған М.С.Сарыбаевтың [20], С.С.Ақашеваның мақалалары, ... ... ... ... әр жылдары жарық көрген еңбектері , ,
энциклопедиясының библиографиялық томы, , [3-8],С.О.Смағұлованың ,[22] ... , , ... Ж.К., мен ... С.К. ... еліміздегі тарих саласындағы библиографиялық ресурстарға шолумен қатар сараптама жасалынып, алдағы уақытта Қазақстан тарихы ғылымы саласындағы әлі де ... ... ... ... қажет екендігіне ерекше көңіл бөлінуі керектігі қарастырылған. Мұндай ғылыми мақалалардың тарих библиографиясын дамытуда зерттеушілер үшін маңызы зор екендігі айқын. ... ... ... ... ... ізденушілерге бағыт-бағдар беріп, библиографиялық ресурстармен қамтылған немесе жеткіліксіз қамтылған, тіптен мүлде қамтылмаған ғылым ... ... ... ... ... ... ... құралдар жүйесін қалыптастыруға, орын алған олқылықтарды жібермеуге, сапалы библиографиялық өнімдер ... ... ... ... ... ... ... мен міндеттері
Дипломдық жұмыстың мақсаты Республикамызда библиографиятану ғылым саласының қалыптасып дамуындағы салалық тарихи библиография ресурстарының жағдайын ... ... ... ... Осы ... жету үшін ... ... І-бөлімінде осы саладағы ақпараттық - библиографиялық ресурстарға ... ... ... ... ... ғылыми-көмекші және ұсыныс) қарастырылды.
Дипломдық жұмыстың ІІ - бөлімінде ... ... (1991 - ... ... ... толығырақ тоқталуымыз осы саладағы елеулі жетістіктерді ашып ... ... ... ... ... ... ... ресурстардың тарих ғылымын дамытудағы маңызын, мәнін ашып және олардың тарих библиографиясының тәжірибесіне қосқан үлестерін қарастырып, сол арқылы тарих ... ... ... ... ... ... Бұл жұмыстың библиография тарихы мен теориясын зерттеуші мамандарға, библиографтар мен ... ... үшін де ... зор ... ... ... деректемелік құжаттық көздері
Дипломдық жұмыстың тақырыбына тікелей қатысты ақпарат көзі ретінде ТМД және Отандық ғалымдар мен ... ... ... ... - ... және ... тәжірибелік еңбектері негізге алынып, тақырыпқа қатысты ақпараттық-библиографиялық және анықтамалық ресурстар кең түрде пайдаланылды.
Дипломдық жұмыс кіріспеден, 2 ... ... 5 ... ... , ... әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады.
Қосымшада диплом жұмысын ... ... ... ... ... ( ... ... берілген.
1.ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ БИБЛИОГРАФИЯСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ
1.1 Қазақстан тарихының ағымдағы библиографиясы
Уақыт талабына сай жыл сайын баспа шығарылымдары ақпарат ... ... ... ... басылымдарының тәуелсіздік жылдары жоғары шапшаңдылықпен шығуы, ақпарат санының көбеюі, адам мүмкіндіктеріне қарама-қайшылықтар туғызатыны мәлім. ... ... ... ... ... ... болу үшін оған ... көмекшілер керек. Ағымдағыақпарат көздерінің тізімдер, көрсеткіштер, әдебиеттер жайында шолулардың, ең басты ... бірі жаңа ... ... ... ... ... тұрақты түрде жеткізу болып табылады.
Ағымдағы библиография баспа шығармалары жайында ақпарат беріп, хабарлама және ұйымдастырушылық ... ... ... ... ... ... ... дараланып, сала-салаға бөлінуіне байланысты ағымдағы библиографияда библиографиятану ғылымның жеке бір саласына айналғаны мәлім.
Жалпы библиография атқаратын қоғамдық қызметіне қарай ... ... шолу ... және ... ... ... ал мазмұнына, тақырыбына қарай жалпы, салалық, өлкетану, әмбебап болып бөлінетіні ... ... ... ... оқырманның жасына, таным, біліктілігіне, дайындығына қарай кітап мұхитынан ... ... ... ... ... ... ғылымын зерттеуші ғалым маман.
Ағымдағы библиография - жалпы ... ... ... мен ... ... ... тармағын қамтитын, баспа
шығармаларын тіркеп әрі ... ... ... ... ... тармағы болып табылады.
Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы ... ... ... ірі ... және ... ақпараттық-библиографиялық орталығы болып табылады. ҚР Ұлттық кітапханасының қызметіндегі ... ... бірі ... ... ... ... табылады.
Ұлттық кітапхана әр түрлі типтегі мазмұндағы, тақырыптағы библиографиялық құралдар басып шығарудағы, сонымен бірге тарих библиографиясы саласындағыәдістемелік орталық. ... ... ... - ... пайдаланушыларға көп салалы ақпараттық - библиографиялық қызмет көрсетеді және ... ... ... ... ... ... ... ақпаратпен қамтамасыз етеді.
2004 жылы ҚР Ұлттық кітапханасында Ақпараттық ресурстардың орталығы құрылды. Осы орталықтың басты бағытының бірі - ... ... ... ... табылады.
ҚР Ұлттық кітапханасы Отан тарихы саласындағы ақпараттық - библиографиялық қызметтің ұйымдастырылуына ерекше ... ... ... белгілі.
Ғылыми жұмыста аса қажетті, құнды, талаптарға сай ... ... ... ... ... ҚР ... кітапханасынан жарық көреді десек артық атпағанымыз.
Соңғы жылдары кітапхана ағымдағы библиографиялық ақпарат көздерін шығаруғада өз үлесін қосып келеді. Тарих саласындағы ... ... ... ... - ... ... жаңа ... әдебиеттердің библиографиялық көрсеткіштерін дайындап басып шығару,
яғни, ағымдық библиографиялау жұмыстарын атқару. Сонымен бірге, ... ... ... құжаттар жайында ақпарат беру қызметін атқарады, тұтынушылардың өз ғылым, білім саласы бойынша құжаттар тасқынын бақылау және оның ... ... ... ... ... етеді. Осы функционалды-мақсатты, бағыт-бағдары мен байланысты ағымдағы библиография толық ... етуі мен ... шығу ... ... ету ... ... туралы жаңа әдебиеттер атты ағымдағы библиографиялық көрсеткіш тарихи әдебиеттер бірнеше тақырыпты бөлімдерде беріліп отырады. тақырыпты ... ... ... ... ... ... ... электронды библиографиялық ақпараттар қорының негізінде жасалады.
Басылымның негізгі - мақсаты Ұлттық кітапханаға келіп түскен мерзімді басылымдар мен жинақтардағы ... ... ... көпшілікоқырмандарды таныстыру.
Көрсеткіш тарих ғылымның барлық саласы бойынша жарияланған басылымдарды қамтиды. Материалдар Ұлттық кітапхананың ... ... ... даярланған рубрикаторға сай тақырыптарда жүйеленеді. Тақырып ішінде мәліметтер авторлардың және мақалалардың алфавиттік ретімен орналастырылады. Мазмұнына қарай бір немесе бірнеше ... ... ... бір ... ... ... ... жасалады.
Көрсеткіш қосымша көмекші авторлар, құрастырушылар, редактор және персоналдардың есімдер көрсеткіші, пәндік-географиялық және басылымдар аттары көрсеткіштерімен жабдықталған. Көрсеткіш көпшілік оқырмандарға, ... ... ... ... мен ... ... ... арналады. ... ... ... ... түсіп жатқан жаңа басылымдар жайлы оқырмандарға ақпарат беру - заман талабы. Кітапхананың 1999 ... ... ... ... негізінде құрылған орталығының шығаратын тобы 1998 жылдың мамыр айынан бастап жұмыс істейді. сериясы бойынша реферативтік журналдың тұңғыш ... 1998 ... ... ҚР кітапхана қызметкерлерінің съезі қарсаңында жарыққа шықты. ҚР Министрлер кабинетінің қаулысына сәйкес Қазақтың Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... қалыптастыру және ақпараттық материалдар шығару мақсатында техника, медицина, ауыл шаруашылығы, геология, экология ғылымдары бойынша реферативтік журналдар ... Ал ... және ... ... ... ... және одан тыс ... қазақстандық авторлардың әртүрлі ғылым салалары, практикасы және өндірістің ғылыми-техникалық бағыттары ... ... ... ... рефераттарын құрайтын реферативтік журнал шығару міндеті - Ұлттық кітапханаға жүктелеген. Бұл журнал Қазақтың ... ... ... ... ... ... ... журналдардың жүйесін құрайды және кітапхананың ғылыми деңгейін қамтамасыз етеді. Журнал қазір ... өз ... ... ... ... ... ... ғылымдар. Серия 6.- Алматы: ҚР Ұлттық кітапханасы.
Ғылымның қазіргі талабына сай оқырмандарының басым ... ... ... ... ... ... қазіргі заманның өзекті мәселелерін қамтитын жедел жұмыстар ауадай ... Бұл ... ... ... ... ... журнал жылына 6 рет екі сериядан қазақ және орыс тілінде шығарылады. Журналды ... ... ... ... ... Референттердің құрамында ғылым докторлары мен кандидаттары және ... ... ... ... ... ... ... авторларының еңбектері: монография, ғылыми еңбектер жинағы, мерзімді және жалғасты басылымдар, елімізде өтетін ғылыми-практикалық конференциялар мен симпозиумдарда қаралған мәселер іріктелініп ... ... ... ... ... орналасу тәртібі, рубрикатор бойынша, ғылыми-техникалық ақпараттық жүйелердің мемлекеттік стандартының талаптарына сай орындалуы ... ... ... ... Реферативтік журналы Қазақстандық авторлардың еліміз бен сырт жерде ... ... ... ... тіл ... ... өнер ... еңбектерінің рефераттары негізінде құрастырылатын ақпараттық жалғасты басылымның журналдық нұсқасы. Екі сериямен шығарылады: 6 - серия ; ... ... ... ... ... ... рефератттар қамтылып, библиографиялық жазбалар жүйелі түрде орналасады.
Рефераттар Мемлекетаралық ... ... ... және ... ... жіктеу бойынша реттелінеді. Рефераттық журналдағы әр жазбаның нөмірі рубриканың коды, ... ... ... ... ... ... ... саны бойынша таңбаланады. Мәселен, 03.03.06.015. жазбасы мынаны білдіреді: .
Журналдың құрылымында негізгі бөлімнен ... ... ... көрсеткіші, әдебиеттер тізімі және тараушалар мен тармақтардың атын көрсететін мазмұнынан ... ... ... ... ... ... қоғамдық ғылымдар тұтас қамтылып, философия, тарих, социология, мемлекет және құқық, саясат, экономика, ғылымтану, білім, педагогика, ақпараттану, дін т.б. салаларды жинақтайды.
Реферативтік ... ... - ... ... ... ... басқару органдарына және жалпы мамандарға, аспиранттарға, ... мен ... ... ... ... ... библиографиялық тізім. / ҚР Ұлттық кітапханасы.
библиографиялық көрсеткіші Қазақстан Республикасы ... ... ... ... мәлімет қорының (БД) негізінде шығарылады.
Тізімге кітапханаға келіп түскен қазақ тіліндегі кітаптар мен журнал мақалалары іріктелініп алынады. Бұл басылым оқырмандарды ... ... ... ... ... жаңа ... дер ... таныстырып отыруды мақсат тұтады.
Көрсеткіш 1968 жылдан бастап тұрақта түрде шығады. ... ... жүйе ... ... ... ... орай тақырыбы қажетінше толықтырылып отырады. Тақырыптық ішкі бөлімдер шығарма атауы мен автордың ... ... ... ... қажетінше толықтырылып, аннотациясы мен қосымша анықтамалық деректер беріледі. Мазмұнына қарай, бір немесе ... ... ... ... басылымдарға қосымша сілтеме жасалады.
Әрбір басылымның көмекші бөлімін автор, құрастырушы, редакторлар мен жеке тұлғалардың есімдер көрсеткіші және басылымдар ... ... ...
Қазақ, орыс бөліміндегі библиографиялық жазбалардың, реттік саны әрқайсысына жеке ... ... ... ... ... мен қалың оқырман көпшілікке арналады.
Бұл көрсеткіш Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасының (ҚР ҰК) компьютерлік мәлімет қоры негізінде ... ... ... ... жаңа ... орай ... және ... отырады.
Жоғарыда қаралған мәселелерді саралай келе кітапханада библиографиялық қызметті ұйымдастыру ... әлі де ... ... ... ... қазіргі кезеңге дейін ағымды, ғылыми-көмекші және ұсыныс библиографияның ... мен ... ... ... әліде жеткліксіз екенін осы зерттеу жұмысын жазу барысында назар аудардық.
Қазіргі кезеңде тарих ғылымының жан-жақты ... және оның ... ... ... ... түсуі осы саланың ғылыми ақпараттық жүйесін түпкілікті жақсартып, жетілдіре түсуді қажет етеді. Республикада ағымдық, ғылми-көмекші, ұсыныстық библиографияның дамуына библиографиялық ... да ... ... ... ... тарихының ретроспективтік ғылыми-көмекші библиографияның қазіргі жағдайы
Қазақстан республикасының тәуелсіздік алып, қазақ қоғамының рухани жаңғыру процесі еліміздің өткені мен бүгініне ... ... ... ... ... жаңа өмір ... сай зерделеуді қажет етеді. Еліміздің библиографиясының басты міндеттерінің бірі - ... ... ... ... мен ... ... ақпаратты іздеудегі уақытын үемдеуге, ғылыми зерттеулердің тиімділігі мен денгейін көтеруге, оқырмандарды белгілі тақырып ... тез ... дәл ... ... қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін ретроспективті библиографиялық құралдар лайыедау ... ... ... ... ... ... ... - елдің немесе ұлттық , құжаттың мүмкіндігінше ... ... алу ... ... зияткерлік мұрасын библиографиялық ақпарат түрінде сақтау және құжаттың ... ... қол ... ... ету. ... ... ... библиография бірінші кезектехалық жадынан сызылып тасталған қазақ зиялыларының алдыңғы қатардағы өкілдері мен тарихи ... ... ... дамуының барлық бағыттары бойынша өлкетану әдебиетін кеңінен насихаттау болды. Осы тұрғыда библиография қызметі атты ... ... ... сериясын дайындап шығарды. Серияның бірінші шығуы (1994) сталиндік ... ... ақын - ... ... А.Байтурсынов, М.Дулатов,
М.Жұмабаев, Ш.Құдайбердиевтің өмірі мен шығармашылықтарына арналды. Көрнекті мемлекет қайраткері Т.Рысқұловтың 100 жылдығына орай атты (1994) жеке ... ... ... ... ... екі бөлімнен тұрады: қайраткердің
еңбектері, жеке кітаптар, ... ж. ... ... ... ... ... ... сөздері, баяндамалары, хаттары: Т.Рысқұловтың жазған мақалаларына, рецензияларына пікірлер: өмірі мен қызметі туралы әдебиет. ... және ... ... ... ғылыми кітапханасы Қазақстан тарихының жаңа библиографиялық көрсеткішін шығарды. ... ... ... ... Қазақстан тарихынан 1917 жылға дейінгі кезеңді қамтитын Қазақстан тарихына қатысты Орталық ... ... ... ... келген кітаптар мен қолжазбалар жөнінде ақпарат беру, сол арқылы Отан тарихына байланысты бұрын-соңды жарық ... ... ... ... ... Осы ... ... жаңа көрсеткіш Қазақстанның төңкеріске дейінгі тарихын зерттеуде деректік құндылығы басым құжаттарды ғылыми айналымға ендіруге зор мүмкіндік туғызары анық.
Көрсеткіште берілген барлық ... ... ... даму ... ... ... принцип негізінде топтастырылып, 31 бөлімде жинақталған. Соның ішінде аса маңызды тақырыптар төңірегінде де қажетті ... ... ... ... қоғамының әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы; Білім мен мәдениеттің дамуы; Медицина; Ұйғыр, дүнген және басқа халықтардың ... ... ... ... төңкерісіне дейінгі Қазақстан тарихының тарихнамасы; Қазақстан тарихын зерттеушілердің өмірі мен ... ... ... ... ... көрсеткіштің ақпараттық
библиографиялық аясын кеңейте, арттыра түседі. Мұның өзі Қазақстан туралы жан-жақты, толық ақпарат алу үшін ... де, ... әдіс ... атап ... жөн. ... ... бөлімдерде баслымдардың екі тілде (қазақ, орыс) қатар және ... ... ... болған жағдайда олардың да көрсетіліп тыруы белгілі дәрежеде, ғалымдар мен мамандардың қай тақырыптың қаншалықты деңгейде зерттелгенін, ... ... ... ... ... ... болуы қажеттілігіне зер салып, пайдалануларына мүмкіндік туғызады.
Көрсеткіштің осындай тиімді жақтары тарих ... ... ... ... қолғабыс болары және көптеген еңбектердің, қолжазбалардың ғылыми айналымға түсуіне, сөйтіп Отан тарихының дамып жетілуіне зор үлес қосатыны анық.
Библиографиялық көрсеткіштің ... ... ... ... ... ... алғы сөзбен кіріспенің өз алдына жеке ақпарат көзі ретінде маңызды екенін атап өткен жөн.
1/ История ... ... ... ... ... ... книг и ... хранящихся в фондах ЦНБ МОН РК.
1 том/ Сост.Галиев В.В. д.и.н. и др. Гл. ред. ... К.К.- ... ... , 2007-452 с. 2 том/ ... Типография , 2007-544с.
Осындай республикаға танымал атақты ғалымдардың көлемді ретроспективті ғылыми көмекші библиографиялық көрсеткіштер құрастыруға қатысуы, олардың ... ... ... ... ал ... сапасының биік белеске көтерілуіне негіз болмақ.
Жалпы алғанда библиографиялық көрсеткіштің мазмұны бай , ... ... жеке ... ... оларда 5851 библиографиялық
сипаттама берілген. Библиографиялық сипаттамалар жалпы мемлекеттік стандарттарға, ... мен ... сай ... ... және бір ... жағы 2-ші ... соңындағы берілген көмекші ретіндегі көрсеткіші бөліміндегі сілтемелері өздерінің дәлдігімен көрсеткіштің анықтамалық сипатын арттырып тұр.
Қазақстан тарихнамасында тақырыбы өте ... ... ... бірі.Қоғамның өткені мен бүгінін объективті көзқараспен зерделей отырып, ұлттық кітапхана 2005 жылы қозғалысы тарих және қазіргі заман атты ... ... ... ... 1914 ... 2005 ... ... айына дейнгі Алаш қозғалысы тарихына қатысты әдебиеттерді қамтыды. 2008 жылы көне дәуірден ХХ ғасырдың бас кезіне дейін атты библиографиялық ... ... ... ... ... ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында Қазақстанда орын алған әлеуметтік-экономикалық, ... және ... ... нәтижесінде өмірге келді.
Алаш қозғалысы тарихы жүйелі түрде 20 ж. Бірінші жартысында зерттеле ... ... ... жалпы ұлт-азаттық қозғалыстар тарихын зерттеу ісінде большевиктік ұстанымда тұрды. Алаш-Орда, ұлттық саяси элитаның қызметі ... ... ... ... Алаш ... зерттеудегі түбірлі өзгерістер 1980-1990 жж. Болды. Қазақстан егемендігін алғаннан кейін, Алаш қозғалысы тарихын зерттеуде жаңа ... ... ... ... ... ... пайда болды.
Осының барлығы қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысы тарихында Алаш қозғалысының рөлі мен орнын объективті анықтауға және қазақ халқының ... және ... ... ... ... ... ... қалпына келтіруге мүмкіндік береді.
Қазақстан тарихы (көне дәуірден ХХ ғасырдың бас ... ... ... ... ҚР ... ... Құраст. М.Әбілова, О.Құспанова. - Алматы: Мектеп баспасы. 2008.344 бет.
Қазақстанның тарихы мен ... ... ... ... ал ... ... көмекші, библиографиялық оқу құралдарын басылымға дайындау орталықтың негізгі қызметі болып табылады. Қазақ және орыс ... ... ... ... төңкерісіне дейінгі Қазақстан тарихының мәселелеріне қатысты республикадағы жариялылық және ... ... ... ... ... үдерістері басталған. Көрсеткіш кітаптың, кітаптарда жарияланған мақалалардың, журналдың тізімінен ... ... ... ... ... ... тарихнама мен деректанудың мәселелері.
* Қазақстанның ежелгі тарихы.
* Түркі көшпелі өркениетінің тарихи мұрасы.
* Қазақ халқының этногенездік және этникалық ... ... ... және ... қалыптасу және даму мәселелері.
* Қазақстан және сыртқы әлем.
* Патшалық Ресейдің Қазақстанды отарлау саясаты.
* Қазақ халқының бостандықпен ... үшін ... Елді ... мен ... тарихы.
* Оқулықтар, оқу құралдары және анықтамалықтар.
* Шетел ... ... ХІх ... және ХХ ... ... ... ... және мәдени үдерістері.
* Отарлау кезеңіндегі әлеуметтік, экономикалық және ... ... ... ... 70 жыл ... орай 2010 атты екі томдық библиографиялық көрсеткіш қазақ, орыс және шет тілдерінде басылып шықты. Көрсеткіш ҚР Президенті ... ... ... 1993 ... ... ... ... көрген және тұрақты түрде толықтырып отыратын электронды мәліметтер қоры негізінде құрастырылды. Ондағы алғашқы мәлімет 1963 жылдан басталады. Басылымға ... ... мен ... ... жан - жақты көрсеттені 16 000-нан астам мәліметтер енгізідген. Сондай - ақ, көрсеткешке Президенттің әлеуметтік экономикалық саясаты, ... ... және ... форумдарға қатысуы мен сөйлеген сөздері туралы, Қазақстан аймақтарына ... ... ... көшіру және жаңа Астананың дамуы жайында ақпараттар енгізілген.
1998 жы ҚР ... ... ... жылы ... ... ... атап өтуге жауапты комиссиясының төрағасы Ә.Кекілбаев өзінің сөйлеген сөзінде - деп атап көрсетті.
Н.Ә.Назарбаев: Библиографиялық көрсеткіш /Құраст.: ... ОҒК ... ... ... ... ... кітапхана, 2011.-448б.:суреттер. (5 томдық)
Ұсынылып отырған көрсеткіш - сериясының жалғасы - Қазақстан ... ... ... ... ғылымының докторы, Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының академигі Н.Ә.Назарбаевқа арналған.
Библиографиялық көрсеткіш Н.Ә.Назарбаевтың өмірі мен қызметін сипаттайтын материалдардан, оның ... ... мен ... ... ... ... Көрсеткіштегі материалдар хронологиялық тәртіп бойынша, әр жылдың шегінде Әліпби бойынша орналасқан, жарияланған еңбектер алдымен ... ... одан ... орыс ... және шетел тілінде көрсетілген. Қосымша көрсеткіштер - ... ... ... ... ... ... еңбектердің хронологиялық көрсеткіштерінде орналасқан жұмыстардың реттік санына сәйкес берілген. Н.Ә.назарбаев туралы (ІI-V) ... ... ... ... ... одан кейін орыс және шетел тілдерінде жарияланған еңбектері беріліп отыр.
Нұсқаулықты құрастыруда Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... кітапханасы мен интернет ресурстары пайдаланылған.
Сонымен қатар, лингвоелтану ... ... ... атты ... ... ал ... ... баспасынан 2008 жылы дайындалған басылып шықты.
Ұлттық библиография қызметі атты ... ... ... ... ... ... және орыс ... 1942 жылдан 2010 жылға дейінгі аралықта жарияланған ... ... ... ... ... ... мен мақалалары) өмірі мен шығармашылығы жайлы
мәліметтерді қамтиды.Бөлімдер тақырыптарға жіктеліп, ішіндегі әдебиеттер алфавит бойынша орналыстырылған. Көрсеткішке ҚР Ұлттық кітапханасының ... 100-ге жуық ... 300-ге жуық ... ... ... ... ... мақалалары және өмірі мен шығармашылығы жайлы жазған 1300-ге жуық дерек енгізілген. Көрсеткіш ғылыми қызметкерлерге, ... ... ... мәдениет қызметкерлеріне, студенттерге және қалың оқырман қауымға арналған.
Көрсеткіш Алаш ... ... ... 1914 ... 2005 ... ... айына дейінгі әдебиеттерді қамтиды. Ол қазақ және орыс ... екі ... ... Әр ... өз ... жеке ... ... тақырыптарға жіктеліп, әдебиеттер алфавит бойынша орналыстырылған. Бөлімдердің тақырырыптық тараулары да әр ... ... ... ... ... ... 1.Алаш қозғалысы кеңес заманы тарихнамасында; 2.Алаш-тұңғыш ұлттық саяси ұйым; 3.Ұлттық-территориялық автономия құру ... ... ... және ... (бұл ... ... шығу тарихымен қатар газетінде жарияланған Алаш басшыларының кейбір мақалалары, жалпы қазақ съезіді, Алаш партиясы туралы мақалалар берілген); ... ... ... қоғамдық-саяси қызметі; 6.Алаш қозғалысы қазіргі заман тарихнамасында; 7.Алаш қозғалысы ... пен ... ... орыс тілі бөлімдері бар.
Оқырмандардың қажетті дерекнамалық ізденісін жеңілдету мақсатында, кейбір басылымдардың ... ... тік ... ... ... ... түсініктеме және соңына Алаш қозғалысы туралы нақты беттер көрсетілген. Әр тараудың соңында осы тарауға қатысты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ҚР ... кітапханасының мәліметтер қоры. Кітап қоры, анықтамалық-библиографиялық аппараты (каталогтар, картотекалар, анықтамалық-ақпараттық қор), ... ... ... басылымдары: Қазақстанның баспасөз шежіресі, мақалалар мен рецензиялар шежіресі, газет журнал мақалаларының шежіресі (1957-2004 жж.), ... ... ... ... ... ... ... ретінде ескертулер, авторлардың есімдер көрсеткіші, басылым аттары көрсеткіштерімен жабдықталған.
Библиографиялық көрсеткіш тарихшыларға, ... ... ... және ... ... арналған.
Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы атты библиографиялық көрсеткіш ежелгі дәуірден бастап Қазан төңкерісіне дейінгі ... ... ... ... 1985 ... 2006 ... ... айына дейінгі баспа бетінде жарық көрген әдебиеттерді қамтиды.
Басылым ҚазССР мемлекеттік А.С.Пушкин атындағы кітапханасы (қазіргі Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасы) 1979 жылы ... ... ... жалғасы болып табылады. Көрсеткішке кітаптар, кітап және журнал мақалалары, Қазақстан тарихы жөнінде жазылған ... ... ... диссертациялар енгізілді.
Көрсеткіштегі әдебиеттер тақырыптарға жіктеліп, алфавитпен орналыстырылған. Көрсеткіштің негізгі тақырыптары:
І.Әдіснама, тарихнама және деректану;
ІІ.Қазақстанның ежелгі және орта ... ... ... өркениетінің тарихи мұралары;
ІV.Қазақ халқының этногенездік және этникалық дамуы;
V.Қазақстан және сыртқы әлем.
VI.Патшалық Ресейдің Қазақстанды отарлау саясаты және ... ... ... ... ... ... ... билер, батырлар, қоғам қайраткерлері;
ІХ.Қазақстанның отарлық кезеңіндегі әлеуметтік-экономикалық және демографиялық даму жағдайы;
Х.Қазақстанның ХVIII ғ. басы мен ХХ ғ. ... ... және ... даму ... ... мен қалалық мекендердің тарихы;
ХІІ. Оқулықтар, оқу құралдары мен анықтамалар.
Жеке тұлғалар туралы ... ... ... ... ... хан, ... хан, ... хан, Кенесары хан, Төле би, Ағыбай батыр және т.б. библиографиялық ... ... ... ... ... кітапханасындағы мәліметтер қоры, анықтамалық библиографиялық аппараты, (каталог, картотека, анықтамалық ... ... ... Республикасы Ұлттық мемлекеттік кітап палатасының басылымдары: Қазақстанның баспасөз ... ... мен ... ... ... ... ... (1990-2006 жж.), Қазақстан кітаптарының жылнамасы пайдаланылды. Көрсеткіш ... ... ... есімдер және басылым аттарының көрсеткіштерімен жабдықталған.
Шығыстың қос шынары - Яркие звезды Востока: (М.Мәметова мен Ә.Молдағұловаға арналған библиографиялық ... ҚР ... ... 2005.- 134б. - Қаз.орыс тілдерінде.
Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы қазақ халқының батыр қыздары Мәншүк Мәметова мен Әлия Молдағұлованың өмірі мен ... ... ... ... ... ... материалдар 1944-2005 жылдардағы кезеңді қамтиды. Библиографиялық көрсеткіш екі негізгі тарауды құрайды: ... ... ... ... Әр ... қазақ және орыс тілдеріндегі бөлімдерден тұрады. 1-ші тарау төрт бөлімшеден құралған: ... ... ... ... ... ... сәті; 3.Мәншүк бейнесі әдебиет пен өнерде; 4.М.Мәметова ... алты ... ... ... ... ... материалдар. 2.Әлияның өшпес ерліктері; 3.Әлияның хаттары; 4.Ә.Молдағұлованы мәңгі есте сақтау; 5.Әлияның ... ... пен ... 6.Ә.Молдағұлованың мұражайлары.
Әр тарауда әдебиеттер алфавиттік тәртіппен орналасқан.
Көмекші құрал ретінде есімдер көрсеткіші, басылымдар аттарының көрсеткіші ... ... ... арналады.
Махамбеттану: библиографиялық көрсеткіш - Махамбетоведение: библиографический указатель./ ... ... ... ... Алматы: Арыс, 2004.-286 б.
Өтемісұлы - ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің аса көрнекті тұлғаларының бірі.
Өз дәуірінің аламан-тасыр уақиғаларына от-жалындай лапылдаған ... үн ... сары бала қара ... қамы үшін ат ... ... ... жалаугері, тұғырлы тарихи тұлға. Азаттық үшін айқасып,
теңдік үшін тебісіп өткен күрескер рухтың рәмізіндей жарқыраған оның ... ... ... ... азаматтық-саяси лирикаға жатады.
Махамбет 1803 жыл Батыс Қазақстан ... ... ... ... ... қарасты Бекетай құмында дүниеге келген. Оның әкесі дәулетті дөңгеленген, ортасына сыйлы кісі болған. Махамбет ... ... ... ... ... ... оқиды; ауыз әдебиеті үлгілерінен, әсіресе еділ-жайық өңіріне тән батырлық дастандар мен жорық жырауларының жыр-толғауларын құмарта жаттап, өзі де ... ... ... ерте ... ... келе ... орақ ... ақындығымен, қара қылды қақ жарар әділдігімен, қараның мұңын жоқтарда хан баласынан да ықпайтын қайсарлығымен даңқы ... ... ... ... жас та болса боларлық беделіне сүйенген Жәңгір оны жанын алып, ретінде ұстағысы келді. Аз ғана ... хан ... ... ... тең ... тура ... ... жолдастыққа жараған Махамбет ордабасы мен оның төрелігіндегілердің ел ... ... төзе ... озбыр әрекеттеріне қарсы шыға береді. Ақырында, төңірегінде жүріп елдің ... ... ... ... ... ... ... хан ордасынан біржола ат құйрығын кесіседі.
Бас араздықтан ... ... ... ... ... әлеуметтік қақтығыс пен саяси күрестер дүрбеліңене ұласады. Осылайша ол халық ... ... ... ... еріп, отаршылдық езгіге хан ордасының озбыр билігіне қарсы шыққан 1836-1938 жылдардағы көтерілістің жалаугер көсемдерінің біріне - ... ... ... Оның ... ... ... , т.б. ... өлеңдерінен аңғарылады. Қараның баласын хан ұлына теңгеріп, елді теңдікке, береке-бірлікке жеткізу қамымен тұтанған ұлт-азаттық
қозғалысының қаһармандарына дем беріп, қандай ... ... де ... қара ... табанды болуға үндейді.
Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы қорымен бірлесіп махамбеттану саласында тұңғыщ библиографиялық көрсеткішін ... ... ... және орыс ... 1908 жылдан 2003 жылдың қаңтар айына дейінгі баспа бетінде жарияланған әдебиеттер жинақталған. Көрсеткіштің бірінші ... ... ... ... жартысына орыс тіліндегі әдебиеттер енгізілді.
Көрсеткіштің қазақ тіліндегі әдебиеттері екі ... ... ... ... шығармалары, ІІ-бөлімге оның өмірі мен шығармашылығы жайындағы мағлұматтар енгізілді. Бөлімдер тақырыптарға жіктеліп, ішіндегі әдебиеттер алфавит ... ... ... ... ... ... ретінде М.Өтемісұлы шығармаларының, авторлардың, басылым аттарының алфавиттік көрсеткіштері берілген. Осы Махамбеттану библиографиялық көрсеткішінің алғы сөзінде жинақталған ... 2003 ... 1 ... дейін ескертілген. Бірақ, ҚР Ұлттық кітапханасының дерек қорынан алынған мәліметтер бойынша 2004 жылдың мерзімді басылымдары да ... ... ... ... ... ... ... бойынша Махамбетке қатысты ғылыми мақалалар толық қамтылғаны байқалады. Мәселен, Махамбеттің 200 жылдығының атап өтілуіне байланысты ҚазҰУ хабаршысы, филология сериясының 2003 №6 ... ... ... ... ... ... А.Хабиева, Л.Тұрғараева, А.Әділжан, А.Мамыров, А.Мәсімбаева, Ж.Нұртілеуова, М.Шойбеков, Г.Әметова, Ж.Оразова, Р.Ордабаеваның зерттеу мақалаларының көрсеткіште кірмей қалуы осы құралды ... ҚР ... ... ... ... ... мамандары және шығарушылар тарапынан жіберілген
шалағайлыққа жатады. Бұған қоса алғы сөзде айтылғандай көрсеткіш емес, бұған дейін Қазақ Ұлттық университеті мамандары ... ... ... пен тарихи ұлт-азаттық күрес туралы жинақтарда берілген библиографиялық сілтемелер ескерусіз қалған.
1.3 Тарих саласындағы ұсыныс библиографиясының Отан тарихын насихаттаудағы рөлі
Ұсыныстық ... ... - ... ... ... ... оқырман тобының талап-тілегіне қарай насихаттау, сол арқылы оқырмандарды тәрбиелеу болып табылады. Белгілі тақырып аясында кітаптар, газет-журнал ... ... ... ... ... ... - ... оқу, өз бетімен білім алу, тәрбие, ағарту, және өркениетке мүмкіндік туғызады. Өзіне тән әдістерінің көмегімен олар өз ... жаңа ... ... ... ... ... ... ұсынылған әдебиеттердің мазмұнын аша отырып, ол оқуға арналған шығармаларды ... оны ... ... Ұсыныстық библиографияның ең маңызды қызметінің бірі - жеке тұлғаның оқу ... ... Ол ... ... ... ... оқырмандардың мұқтаж тілектеріне де қызмет етеді. Ұсыныстық библиографияның негізгі қызметі - ... ... ... ... насихат жүргізуге көмек көрсету.
Ұзақ уақыттар бойы әдебиеттердің ... ... ... ... ... өздігінен білім алуда және тарих саласында насихаттаудың негізгі ... ... ... ... ... ... ... отырып, жаңа деңгейге көтерілді.
Бүгінгі күні ақпараттық және ағартушылық қызметтің ... ... ... әдебиеттердің ұсыныс библиографиясы жаңа қоғамда филология және библиография ғылымдарының ... ... ... өнер ... ... ... ... қажет етіп отыр. Бұл дегеніміз, мәдениеттің өзіндік феномені болып қалуға мүмкіндік алады.
Әдебиеттердің ұсыныс библиографиясының ... ... әр ... ... ... ... - ... көрсеткіштер, танымал библиографиялық анықтамалықтар мен энциклопедиялар, библиографиялық очерктер, кітап туралы әңгіме т.б.
Жоғарыда көрсетілген әдебиеттердің ұсыныстық библиографиясының түрлері ... ... ... көзқарасын дамытуға ерекше ықпал етеді. Оқырмандарға мұндай бағыт берудің негізгі мақсаты - олардың ... ... ... алу ... ... қана ... ... жаңа әдеби процессіндегі жаңалықтармен таныстыру немесе отандық әдебиетіміздің тарихын, даму барысымен ... ... ... ... ... ... бізді ұлы істерге ұмтылдырып отыр. Кешегінің қапысы мен қатесін дәл түзетіп, қоғамның басындағы халықтың бойындағы жасампаз рух пен тегеурінді ... ... іске ... ... та, әлеуметтік те процесті шұғыл жүзеге асыруды жүктеп отыр.
Сондықтан да бүгінгі заман талабына сай ұмыт болып бара ... ... ... ... еске ... ... ... адамдардың әсіресе жас ұрпақтың тарихи санасын дұрыс қалыптастыруда маңызы зор.
Қазақстан ... ... ... ... бөлімі ұсыныстық библиографиялық көрсеткіш.-Алматы: 1993ж.
Халықтың салт-дәстүрлері мен әдеп-ғұрыптары қоғамның рұхани, мәдени және адамгершілік ... ... ... ... Онда ... сан ғасырлық өмір тәжірибесі мен зердесі, адамзаттың жүріп өткен даму жолындағы күресі, жеңісі, ... ... мен ... ... да бүгінгі заман талабына сай ұмыт болып бара жатқан ... ... ... еске ... бойға сіңіру адамдардың
әсіресе жас ұрпақтың тарихи ... ... ... ... ... орай Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасының Ұлттық библиография ... ... ... , , ... ... ... ... көрсеткіш шығарды.
Бүгінгі атты ұсыныстың библиографиялық көрсеткіште Ұлттық кітапхана қорына түскен соңғы 3-5 жыл көлеміндегі ... мен ... ... ... құрастырылып, бірінші рет шығарылып отыр.
Көрсеткіш тұрмыс-салт дәстүрінің мағынасы мен ... ... ... ... ... берілді. Атап айтар болсаң , , , , , т.б. бөлімдерден тұрады.
Бұған қоса қосымша автордың ... ... мен ... тарихшыларға, мұғалімдерге, кітапхана қызметкерлеріне, студент-жастарға және жалпы ... ... ... ... ... /1818-1889/. Ұсыныстық библиографиялық көрсеткіш. ҚР Ұлттық кітапханасы.-Алматы,2005.-92б.
Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы қазақ халқының ұлы күйшісіне арнап библиографиялық серия аясында ұсыныстық ... ... ... ... ... өмірі мен шығармашылығы, күйлерінің шығу тарихы, күйшінің ұстаздары мен шәкірттері, күйшінің әдебиет пен өнердегі ... ... ... атты ... тұрады.
Ұлт тарихын ұлы тұлғаларымыз көзге елестету мүмкін емес. Тарихи тұлғалардың соңғы қуатты легі қатарына қазақ ... ұлы ... ... ... да жатады. Күйшінің бүкіл өмірі әлеуметтік әділетсіздік пен қанаушылыққа, зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жолында өтті. Алғашқы ... бірі - . ... , , , , т.б. ... ... бар. ... ... әуендік жанрдың лирика, халық тарихын баяндау, адамның табиғаттан, қоршаған ортадан алған әсері сияты арналары да ... орын ... Оның ... ... ... асыл ... ... күйшінің өмір жолы және шығармашылығымен танысқысы келетіндерге мына кітаптарды ұсынамыз.
Ә.Нысанбаевтың басқаруымен жарыққа шыққан жинағында күй атасының тұлғасын және оның ... ... ... ... зерттеулер мен әдеби-танымдық шығармалар енген.
А.Жұбановтың атты кітабы қазақ халық композиторларының өмірі мен шығармашылығына арналған очерктерден құралған.
Белгілі домбырашы, күй ... ... ... шәкірті М.Әбуғазымен бірлесіп құрастырған атты еңбегінде Құрманғазының осы кезге дейін белгілі барлық мұрасы топтастырылған.
Аталған көрсеткішті құрастыруда ҚР Ұлттық кітапханасының ... ... ... ... ... ... Ұлттық кітап палатасының басылымдары қаралды. Көрсеткішке 1938 жылдан 2005 жылдың желтоқсан айына дейінгі баспа бетінде жарық көрген әдебиеттер енгізілді.
Көрсеткіш соңында ... ... ... ... ... ... ... аттарының алфавиттік көрсеткіштері берілген.
Ұсыныстық библиографиялық көрсеткіш ғылыми қызметкерлерге, мамандарға, күйшінің шығармашылығын зерттеушілерге, ... және ... ... ... Ұсыныстық библиографиялық көрсеткіш // ҚР Ұлттық кітапханасы. - Алматы, 2006.-118б.
Қазақстанның халық жазушысы, қоғам қайраткері, Абай атындағы Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты ... ... ... жасқа толды. Ә.Әлімжанов әдеби, саяси және қоғамдық қызметі халықаралық деңгейде танылып, Қазақстанның егемендігінің қалыптасуына септігін ... ... ... ... ... ... тарих қойнауына және халық өмірінің күрделі тыныс - тіршілігіне тереңдей ене білуімен ... сан ... ... ... оны ... және ... ... кеңінен танымал етті. Қаламгердің , , , , , , , ... ... мен ... ... көп ... халқының рухани қазынасы қосылған, талай тілдерге аударылып, әлемнің көптеген елдерінде жарық көрді. Ол Дж.Неру, Агостию Нето атындағы, Азия-Африка ... ... ... ... сыйлықтарын иеленді.
Ұлттық кітапхана осы мерейтойға орай, Ә.Әлімжановтың еңбектері мен оның шығармашылығы туралы жазылған әдебиеттер ... ... ... ... ... және орыс ... 1953 жылдан 2000 жылдың бірінші жарты жылдығында жарияланған материалдарды
қамтитын екі бөлімнен тұрады: 1 - бөлімге Ә.Әлімжановтың ... 2 - ... оның ... мен ... жайындағы материалдар енгізілді. Бөлімдер соңында көмекші құрал ретінде Ә.Әлімжанов шығармаларының, ... ... ... ... көрсеткіштері берілген.
Көрсеткіш ғылыми қызметкерлерге, мамандарға, жазушының еңбегін зерттеуге, кітапханашыларға, мәдениет қызметкерлеріне және жазушының шығармашылығымен ... ... ... арналған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылы атап өтілетін және еске алынатын күндері. Ұсыныстық библиографиялық көрсеткіш./ ҚР Ұлттық кітапханасы. - Алматы, ... ... ... ... ... ... ... 1966 жылдан бастап жыл сайын ұсынылатын әдебиеттер көрсеткішін ... ... және орыс ... шығарады.
Әдебиеттерді насихаттауға және еліміздегі көрнекті оқиғаларды хабарлауда бұл ... ... орны ... ... Республикамыздың тарихындағы, экономикасы мен мәдениетіндегі көрнекті даталары алынады. Бұл даталар тізбесі жылдың әрбір айы ... ... ... және сол ... ... тәртіппен бөлініп беріледі. Қысқаша анықтама жазылып, әдебиеттер тізімі берілген даталар жұлдызшамен белгіленген.
Көрсеткіште юбилейлік ... ... ... ... ... Үкіметінің №1465, 1999 ж. 28 қыркүйектегі қаулысына сәйкес көрнекті даталар ғана ереже бойынша іріктеліп ... ... ... ... ... юбилейлік даталары, Қазақстан Республикасының ұлттық, мемлекеттік, кәсіптік және өзге де ... ... ... ... ... ... ... жаңа әдебиеттер, оның ішінде кітаптар, республикалық баспасөз беттеріндегі мақалалар ұсынылады.
Көрсеткіш кітапхана мен мәдени мекемелерге, бұқаралық ақпарат қызметкерлеріне және ... ... өтіп ... ... мен ... ... туралы материалдармен танысқысы келетін барша оқырмандарға арналады.
Көрсеткіш деген қосымша құралмен жабдықталған.
Қазақстан этностары. Этносы Казахстана: Библиографиялық көрсеткіш ҚР Ұлттық кітапханасы; ... ... ... орыс ... ... ... кітапханасы тарихи себептермен өзінің жаңа Отанын Қазақстанан тапқан халықтарға, ... ... мен ... ... ... этносаяси процестер мен ұлтаралық қатынастарға арналған атты библиографиялық көрсеткіш дайындап шығарды.
Библиографиялық көрсеткішті құрастыруда Қазақстан ... ... ... атты ... қоры мен ... ... анықтамалық-библиографиялық аппараты (каталогтар, картотекалар, анықтамалық-ақпараттық қор), Ұлттық кітап палатасының рецензиялар шежіресі, журнал мақалаларының шежіресі, Қазақстан кітаптарының ... ... ... ... ... есімдер, басылым аттары көрсеткіштерімен жабдықталған.
Библиографиялық көрсеткіш мамандарға, ғылыми қызметкерлерге, Қазақстан ұлт ... және ... ... ... ... ... 10 жыл. Библиографиялық көрсеткіш. - Алматы, 2001ж.
2001 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 10 жылдығына орай ... ... ... ... және ... орталығы осы көрсеткішті оқырман қауымға ұсынып отыр.
Басылымның бірінші ... ... ... ... ... орыс ... материалдар алынды. Көрсеткішке кітап қоры, каталогтар мен картотекалар, компьютерлік жинақ қорындағы жаңа ... ... ... тәуелсіз Қазақстанның жаңа мемлекеттік құрылымы, дамуы, саяси өмірі, экономикасы, ғылыми, мәдениеті, әдебиеті мен өнері ... ... ... ... ретінде алғы сөз, есімдердің алфавиттік көрсеткіші берілген. Ұсынылып отырған библиографиялық басылым кітапхана ... ... ... ... ... қауымға арналады.
2 ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ОТАН ТАРИХЫНЫҢ БИБЛИОГРАФИЯСЫ (1991 - 2011ж.ж)
2.1 Қазақстан ... ... ... ... ... даму ... - белгілі бір халықтың шежіресі, өмір сүру ... ... ... сол ... ... ... тас дәуірінің бейнесін тасқа қашалған жазулар айтып беретін болса, ... ... ... ... тарихшылардың кестелеп жазуымен, кескіндеп суреттеуімен бүгінгі ұрпаққа жетіп ... ... ... ... тұсы ... Ұлы Отан ... ... жазылған еңбектер мен осы тақырыпқа өзек еткен шығармаларды жинақтап көрсететін көрсеткіштерді атауға болады.
Кеңестік биліктің ұрандатқан бес жылдық жоспарлары ауыл шаруашылығы мен мал ... ... ... тың және ... ... ... және ... тақырыптар библиография тақырыбын кеңейте түсті. Дұрысы осы жылдары жарық көрген библиографиялық еңбектердің тізбегінен талаптарға сай орындалған көрсеткіштердің дайындалғаны да ешқандай дау ... ... ... ... ... кеңіп, халқымыздың тарихи тұлғалары, ардақты ұлдарының, ғалымдардың, мемлекет қайраткерлерінің өмірбаянын, тағлымын сөз ... ... ... өмірбаяндық көрсеткіштер түрінде дами бастады. Осыған орай Ш.Уалиханов, М.Әуезов, С.Мұқанов, С.Сейфуллин, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, І.Жансүгіров, М.Тынышбаев, Т.Рысқұлов, ... ... ... ... ... т.б. ... ... тұлғаларымыздың өмірі мен шығармашылығының библиографиялы
көрсеткіштері жарық көрді.Бүгінгі таңда елімізде библиографияға арқау болмаған ғылым мен білім саласы жоқ десек ... ... бәрі де ... ... ... ... ғылым салаларына тоқталмай, тек бір ғана тарих ғылымы саласындағы библиографияға сараптама жасасақ, бұл салада тәуелсіздік жылдары едәуір іргелі жұмыстардың ... ... ... библиографияның ауқымының жан-жақты кеңейгенін төмендегі жарық көрген библиографиялық көрсеткіштерден ... ... ... ... ... көпшілігі мемлекеттік және орыс тілдерінде жарық көрді, атап айтсақ: (2000), (2000), (2001), (2002),

Пән: Қазақстан тарихы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 73 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстанның өлкетану библиографиясының жалпы мәселелері38 бет
«Қазақстан Республикасындағы көркем әдебиет және әдебиеттану саласындағы ақпараттық ресурстар »61 бет
Библиографияның құрастырылу ережесі мен рәсімделуі3 бет
Библиографиялық ізденіс, түрлі каталогтармен жұмыс істеу4 бет
Библиографияның құрастырылу ережесі мен рәсімделуі жайлы12 бет
В.С. Библердің мәдениет диалогы мектебі идеясын жоо-да оқытудың тәжірибесіне енгізу13 бет
Дәлелді медицинаның екінші және үшінші этаптары.Интернетте және электронды мәліметтер базасынан ақпараттарды іздеу. Medline – медициналық ақпараттарды библиографиялық іздеу жүйесі. Баспаларды талдау және сын көзбен бағалау31 бет
Кітапхананың анықтамалық библиографиялық аппаратын ұйымдастыру25 бет
Педагогикалық әдіснама бойынша теориялық және практикалық материалдармен жұмыс.Библиографиялық көрсеткіш7 бет
Педагогикалық әдіснама бойынша теориялық және практикалық материалдармен жұмыс.библиографиялық көрсеткіш туралы6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь