Жобада ГНПС "Шымкент" жағдайында резервуар паркін автоматты басқару

КІРІСПЕ
1 ТЕХНОЛОГИЯЛЬІҚ БӨЛІМ
1.1 Мұнайдың физика.техникалық.және реологиялық қасиеттері ... ... ... ... .12
1.1.1. Мұнайдың физика.техникалык қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
1.1.2. Мұдайдьң реологиялық касиетгері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16
1.2. Мұнайды құбыр арқылы тасымалдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..17
1.2.1. Мұнай құбырларының жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17
1.2.2. Магистралдік құбырлардың негізгі кешендері мен жасақтары ... ... ... ..18
1.3 Мұнай айдаудың технологиялық сүлбесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
1.4. Мұнай және мұнай өнімдерінің жоғалуын классификациялау ... ... ... ... .26
1.5. Аса жоғары кысымдардан мұнай өткізгіштерді сақтау ... ... ... ... ... ... ... .32
2 АРНАЙЫ БӨЛІМ
2.1. Резервуар паркінің құрамы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
2.2. Резервуар паркінің обьект болып басқарылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
2.3 Негізгі технологиялық операциялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
2.4 Резервуардағы мұнай деңгейін өлшеу жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..39
2.4.1 Жүйенің структурасы мен мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..39
2.4.1.1 Жүйені құру мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39
2.4.1.2 Жүйе структурасы екі деңгелі болып табылады ... ... ... ... ... ... ... ... ...39
2.5 Қазіргі практикада жұмыс істеп тұрған резервуар паркінің мұнай айдауыш ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..39

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

3.1 АБЖ.ны енгізу мен өндіруге жұмсалагын шығыңдарды есегтгеу ... ... ... 41
3.1.1 Өндеушілф жалақысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..42
3.1.2 Кұрастыруға кеткен шығындарды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
3.1.3 Автомапы техникалык өнімдфдің есегггелуі кезіңдегі шығындар ... ... .43
3.2 Жылдық экономия мен экономикалық тиімділікті есептеу ... ... ... ... ... ... 44
3.2.1 АБЖ.ны пайдаланғаннан кейінгі эксплуатациялық шығьшдар ... ... ... ..45
3.2.2 Жылдық экономия ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..45
3.2.3 Жылдык экономикалық тиімділік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .46
3.2.4 Өтеумерзімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..46

4 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ БӨЛІМІ

4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларының анализі ... ... ... ... ... ... .. 48
4.2 Ұйымдастыру шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
4.3.Санитарлы . гигиеналық шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..50
4.4.Арнайы киіммен, аяқкиіммен қамтамасыз етіп, сақтандыру ... ... ... ... ... ..51
4.4.1. ЭЕМ машиналық залында өндірістік шуды төмендету шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .58
4.4.2. Метереологиялық шарттарды қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .51
4.4.3. Табиғи және жасанды жарықты ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52
4.5. Өртке қарсы шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53
4.5.1.Техникалық шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...54
4.6 Оператордың жұмыс орнын ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .54
4.6.1.Жарылыстарды болдырмау бойынша шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54
4.6.2. Табиғи және жасанды жарықтандыруды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... .55 4.6.3. Тұрмыс ғимараттарын қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .57
4.6.4.. Шудан корғану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...59
4.6.5.Электр қауіпсіздікпен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..60
4.6.6.Жерлендіруді есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..60
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі
Автоматизация автоматтандырылған басқару жүйесінің электронды есептегіш машинасымен пайдаланып қолдануды ұсынады.
Автоматизация жоғары өнімділікті алуға, экономикалы және социалдық тиімділік жеңісін көтеруге мүмкіндік береді.
Негізгі талаптар, яғни мұнайгазбен қамтамасыз ету жүйесімен көрсетілген сенімділікпен және тоқтамастан мұнайды тұтынушыға барлық технологиялық кешендерде қауіпсіздік және үнемді жұмыста жеткізуді талап етеді. Автоматизация жоғары деңгейде болғанда осы талаптар орындалуы мүмкін. Өндірістік объектісінің мұнай көлігі үлкен әртүрлілікпен және үлкен арақашықтықта сипатталады. Сонымен қатар олар бір-бірімен технологиялық байланыста және пайдалану үрдісінде бір-біріне әсер етеді. Мұндай құрылымды күрделі және бір уақытта бір-бірімен байланысты, жұмыс жүйесінде оларға операциялық басқару сенімділігін және жетілдірілген автоматика құрылғысын және есептегіш техникасын талап етеді.
Айдау станциясы – бұл күрделі инженерлік жасақтар кешені, айдайтын өнімі магистралдық құбырға жіктеледі. Жалпы осы тапсырмаларды магистралды сорап агрегаты, көмекші жасақтар кешенімен және автоматизация аспаптар көмегімен орындайды.
Жабдық құрамы, сондай-ақ автоматизация көлемі құбыр арқылы мұнай айдау тәсіліне байланысты. Мұнай айдау тәсілін үш түрге ажыратамыз: тізбекті, сорап станциясының бір резервуарынан кейінгісі, сораптан сорапқа қосылған резервуар. Барлық айдаудың үш тәсілі дипломдық жобаның технологиялық бөлімінде қарастырылған.
Магистралды мұнай құбырларында сораптық станция ортадан тепкіш сораптарымен жабдықталады. Айдаудың қайталанатын құбылысы 3-4 тізбектей қосылған сораппен қондырылады, ондағы біреуі сақталған қор.
Берілген дипломдық жобада тіректі сораптың автоматизация үлгісінің жұмысы игерілген, автоматизация құрылғысының спецификасы ұсынылған.
Сонымен қатар VISSIM қолданбалы бағдарламаның пакетінде динамикалық; бағдарламалау есебінің көмегімен сораптарға тиімді қысымның таратылуы өңделген және есептелінген.
        
        АНДАТПА
Берілген дипломдық жобада ГНПС "Шымкент" жағдайында резервуар паркін
автоматты ... ... ... паркін- қолданған кездегі оның сенімділігі және тиімді жақтары
қарастырылған.
Технологиялық бөлімде резервуар паркінің автоматты түрде жұмыс
жасайтын құрылғылардың, тәртіптерінің барлық түрі қарастырылған ... ... және ... ... ... бөлімде резервуар паркінің құрамы, оның обьект ретінде
басқарылыу, негізгі технологиялық операциялар, бүл жүйенің структурасы мен
мәні. Қазіргі кезеңдегі резервуар паркінің автоматты түрде ... ... ... ... ... ... ... ақпараттар
қарастырылады.
Экономикалық бөлім басқару жүйесінің экономикалық тиімділігі мен өтеу
мерзімін енгізеді.
Жобада еңбек қорғаумен байланысты ұйымдастыру шараларымен жүмысты
атқарушы адамдарды және ... ... ... ... қарастырылды.
АННОТАЦИЯ
В данном дипломном проекте рассмотрены вопросы автоматизированного
управления резервуарным парком в условиях ГНПС "Шымкент".
Рассматриваются все его ... и ... ... ... ... в промышленности.
В технологической части рассмотрены работа вспомогательных средств
автоматизации в автоматизированном режиме работы и рассмотрена ранее
существующая ... ... и ... ... ... ... ... разделы: весь состав резервуарного парка и
как обьект управления, основные технологические операции, ... ... ... В ... ... ... парк ... в
автоматическом режиме, рассматривается его оптимальное управление и
обеспечение информацией.
Экономической часть диплоного проекта содержит расчеты экономической
эффективности и сроки окупаемости системы ... ... ... организационные мероприятия и рассмотрены
безопасность рабочего состава и рабочего места.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 ТЕХНОЛОГИЯЛЬІҚ БӨЛІМ
1.1 Мұнайдың физика-техникалық-және реологиялық
қасиеттері.................12
1.1.1. Мұнайдың физика-техникалык
қасиеттері..............................................12
1.1.2. ... ... ... ... ... ... құбырларының жіктелуі
...............................................................17
1.2.2. Магистралдік құбырлардың негізгі кешендері мен
жасақтары..............18
1.3 Мұнай айдаудың технологиялық сүлбесі
.....................................................19
1.4. Мұнай және мұнай өнімдерінің жоғалуын классификациялау
.................26
1.5. Аса жоғары кысымдардан ... ... ... АРНАЙЫ БӨЛІМ
2.1. Резервуар паркінің
құрамы......................................................................
......34
2.2. Резервуар паркінің обьект болып
басқарылуы............................................35
2.3 Негізгі технологиялық
операциялар.............................................................38
2.4 Резервуардағы мұнай деңгейін өлшеу жүйесі
..........................................39
2.4.1 Жүйенің структурасы мен мәні
..............................................................39
2.4.1.1 ... құру ... Жүйе ... екі ... болып табылады
...................................39
2.5 Қазіргі практикада жұмыс істеп тұрған резервуар паркінің ... ... ... ... ... мен ... жұмсалагын шығыңдарды есегтгеу
............41
3.1.1 Өндеушілф
жалақысы....................................................................
..............42
3.1.2 Кұрастыруға кеткен шығындарды
есептеу................................................42
3.1.3 Автомапы ... ... ... ... ... экономия мен экономикалық тиімділікті
есептеу........................44
3.2.1 АБЖ-ны пайдаланғаннан кейінгі эксплуатациялық
шығьшдар..............45
3.2.2 ... ... ... ... ... ЕҢБЕК ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
4.1 Қауіпті және зиянды ... ... ... Ұйымдастыру шаралары
............................................................................
....49
4.3.Санитарлы - гигиеналық
шаралар..................................................................50
4.4.Арнайы киіммен, аяқкиіммен қамтамасыз етіп,
сақтандыру......................51
4.4.1. ЭЕМ машиналық залында өндірістік шуды төмендету шаралары
............................................................................
.....................................................58
4.4.2. Метереологиялық ... ... ... және ... ... ... ... қарсы шаралар
.......................................................................
............53
4.5.1.Техникалық шаралар
............................................................................
.......54
4.6 Оператордың жұмыс орнын ... ... ... ... Табиғи және жасанды жарықтандыруды ұйымдастыру
.........................55 4.6.3. ... ... ... ... қамтамасыз
ету......................................................60
4.6.6.Жерлендіруді
есептеу.....................................................................
.............60
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Автоматизация автоматтандырылған басқару жүйесінің ... ... ... ... ... жоғары өнімділікті алуға, экономикалы және социалдық
тиімділік ... ... ... ... талаптар, яғни мұнайгазбен қамтамасыз ету ... ... және ... ... ... ... кешендерде қауіпсіздік және үнемді жұмыста жеткізуді талап
етеді. Автоматизация жоғары деңгейде ... осы ... ... ... ... мұнай көлігі үлкен әртүрлілікпен және үлкен
арақашықтықта сипатталады. ... ... олар ... ... және ... ... бір-біріне әсер етеді. Мұндай құрылымды
күрделі және бір ... ... ... ... ... оларға
операциялық басқару сенімділігін және жетілдірілген автоматика ... ... ... талап етеді.
Айдау станциясы – бұл күрделі инженерлік жасақтар кешені, ... ... ... ... ... осы ... ... агрегаты, көмекші жасақтар кешенімен және ... ... ... ... ... автоматизация көлемі құбыр арқылы ... ... ... ... ... тәсілін үш түрге ажыратамыз:
тізбекті, сорап станциясының бір резервуарынан ... ... ... резервуар. Барлық айдаудың үш тәсілі дипломдық жобаның
технологиялық ... ... ... ... ... ... ортадан тепкіш
сораптарымен жабдықталады. Айдаудың қайталанатын құбылысы 3-4 тізбектей
қосылған сораппен қондырылады, ондағы ... ... ... ... ... тіректі сораптың автоматизация үлгісінің
жұмысы игерілген, автоматизация құрылғысының спецификасы ұсынылған.
Сонымен қатар VISSIM қолданбалы бағдарламаның пакетінде ... ... ... ... тиімді қысымның таратылуы
өңделген және ... ... ... ... ... – техникалық және реологиялық қасиеттері
2. Мұнайдың физика – техникалық қасиеттері
Мұнай – сұйық каустобиолиттер қатарына жататын табиғи шикізат.
Мұнай сарғылт, жасыл және ... ... ... қара ... ... ... тән иісі бар, ... сәуле жарығын шығаратын сұйқтық.
Мұнайды айдау мен сақтау техникасы, оның физика-техникалық қасиетіне
байланысты болады және мұнаймен ... ... ... және ... ... және ... Т өлшем
бірліктер қолданады. Мұнайдың салыстырмалы тығыздығы 0,7 мен 1,07 аралықта
болады.
Салыстырмалы тығыздық дегеніміз бірдей ... ... ... ... ...... абсолюттік бірлікпен берілген абсолюттік тығыздықты
мына формуламен анықтауға болады:
ρ= p293 – ξ(T – ... ... ρ, р293 Т және 293К- ... ... ...... қосылатын температуралық түзеу.
Мұнайдың тұтқырлығы температураға тәуелді болады. Есептеу жағдайларда
лабораториялық зерттеулердің нәтижесінде ... ... ... ... қажет. Тұтқырлы-теспература графигі болмаса, ... ... ... мына ... ... ... ... lg(ν + 0,8)= a + b lg T
Сурет 1. Мұнай тұтқырлығының v температураға Т ...... = ν *e ... = ... υ- Т ... ... ... тұтқырлық
коэффициенті;
υ-t * температурасында берілген кинематикалық тұтқырлық коэффициенті;
a, b, u, υ1, b1θ, υ2, u2, ... екі ... ... ... ... ... мәндерін келтірілген өрнектер арқылы анықтауға болады. Бұл жерде
Вальтер (ASTM) ең, ... ... ... табылады, бірақта ол өте күрделі
келеді. ... ... ... ... ... 1,2- ... ... Сыртқы ауа температурасында ... ... өте ... ... ... өндірісте қолдану үшін оны қыздыру
керек. Қыздыру процеске байланысты жылу ... ... үшін ... Ср ... жылу ... ... білу қажет.
λ - жылу өткізгіштік коэффициентін ... мына ... – 293 К ... ... ... ... бұл ... өрнек 10% дәлдікпен 273-475 К
температура аралығында әділетті болады. Мұнайдың меншікті жылу ... ... ... ... мен ... кездерінде тұрақты болады қысымда
болады. Ол мына ... 1,16:2,5 ... ... оны ... Ср = ... К) тең деп ... Нақты есептеулер жүргізгенде
Крег формуласын қолдануға болады:
Мұнаймен жұмыс істегенде қиындататын спецификалық ... бар. ... ... өртке қауіптілік, эелектірлену, булану қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... жатады, ауаның қалыпты
құрамында өзінен-өзі жануы мүмкін. Өрт көзі оңай ... ... ... ... Оның ... ... тез және өзінен-өзі жану ... жану ... - өте ... ... жағдайында) жанатын
заттың үстінгі қабатында газ немесе бу ... ... ... өте ... сондықтан өрт көзі қауіпті, бірақта жануға оның
қалыпты температурасы ... жоқ. Жану ... ... жану процессі қалыпты болады. Қызып өзінен-өзі жанғанда от және ... ... ... реакция жылдамдығы өседі де жану процессі
от жалынмен аяқталады.
Электрлену. Статикалық электрлену деп – ... ... ... ... біртекті емес заттардың бір-бірімен үйкеліс кезінде пайда болатын
жлектрлік зарядтар.
Мұнай, бензин, керосин, мұнай газдарының құбыр ... ... ... ... жол ... ... танкерлерге құйғанда
статикалық электр өлшену кездеседі. ... ... ... ... олар ... ... көп уақытта сақтап қалады.
Мұнай егер оңашаланған металл құбыр немесе құйылатын ыдыс ... алса ... ... ... ... ... болса, онда жану
мүмкін.
Құбыр мен объектінің түрлерінің статикалық электрленуді жинамау үшін
оларды ... ... ... Ашық ... ... ... ... жағдайда газ тәріздес түрге
айналып қоршаған ортаға тарайды. Мұндай жағдайда мұнайдың сапасы төмендейді
жалпы көлемі азаяды. Мұнай өнімдерінің булануы құрамындағы ... ... ... ... ... қысымы үлкен болса, онда мұнай өнімінің
булануының, ықтималдығы көп. Қаныққан будың қысымы мұнай өнімінің үстіңгі
қабатындағы температураға тәуелді ... ... ... қаныққан будың қысымы өседі.
Қаныққан будың қысымын тәжірибелі түрде анықтайтын ... ... ... анықтағанда бастапқы қайнау температурасы немесе
берілген температурадағы ... ... ... эмпирикалық формуласындағы
тәуелділігі арқылы анықтауға болады.
1.1.2. Мұнайдың реологиялық қасиеттері
Сұйықтың қасиеттеріне байланысты ағыстардың сипаттамасын реологиялық
деп ... ... ... ... ... үшін ең маңызды
реологиялық қасиеттері. Градиент жылдамдығынан құбырдың радиусымен сұйықтың
қатпарлы бетіндегі ... ... күші ... ... ... дәрежедегі парафин және ... ... үшін ... ... ... ... алынған судағы тәуелділікті
қолданамыз:
Көптеген сұйықтарда көрсетілген τ ... dv/dr ... μ ... Ньютондық деп аталады және олар үшін графикалық
көрсеткіш осы тәуелділікте бастапқа координаталар арқылы өтетін түзуді (3)
көрсетеді.
Жүргізілген көптеген ... ... ... жоғарғы парафинді
мұнайларда, салыстырмалытүрде ... емес ... ... ... Бұндай сұйықтарды Ньютондық емес деп атайды.
Парафинистік мұнай тәртібін қисық сызықты (2) деп бейнелеуге болады.
Кең диапазонда псевдопластик үшін ... ... ... ... ... жылжымалы жылдамдық мына түрде қолданылады:
мұндағы k, n – берілген сұйықтықтық үшін тұрақты коэффициенттер.
- жылжымалы жылдамдықтың өлшеусіз модулі.
N коэффициентін ағыс индексі деп, ал k – ... деп ... ... үшін n=1, k=μ және (1.9) ... ... ... ... кейде тиімділік тұтқырлығы деп аталады.
Псевдопластик сұйықтық үшін n

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 41 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Магистралды мұнай құбырларының сорапты станцияларын автоматты басқару жүйесін құру15 бет
Ағаш мұнаралар4 бет
Бағаналы жасушалар7 бет
Дофаминергиялық синапстан қозудың берілуіне әсер ететін заттар3 бет
Құрылыс аланың инженерлік дайындау технологиясы4 бет
12-қабатты және екі қабатты авто паркингті тұрғын үй комплексі47 бет
Delphi бағдарламасында Шымкент қалалық жол полициясының деректер қорын жобалау21 бет
«Цитрамон П» өндірісінің автоматты басқару жүйесі10 бет
«Шымкент май» ААҚ-ның басқару құрылымы21 бет
«Шымкент май» ақ еңбек ақы бойынша есеп айырысуды ұйымдастыру ерекшеліктері мен оны хқес -на сай жүргізу63 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь