Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногы мен өмірді сақтандыру

Кіріспе 5
2 Бөлім Қазақстан Республикасының сақтандыру рыногы мен өмірді сақтандырудың даму жағдайын талдау 22
2.1 Қазақстан Республикасы сақтандыру рыногының қазіргі жағдайы 22
2.2 Жеке басты сақтандырудың жекелеген түрлеріне сипаттама 31
2.3 Жеке басты сақтандырудың қаржылық жағдайын талдау
("БТА" сақтандыру компаниясының мысалында) 39
3 Бөлім Қазақстан Республикасындағы жеке басты сақтандыруды жетілдіру жолдары 51
Қорытынды 56
Қолданылған әдебиеттер тізімі 58
Сақтандыру - сақтандыру ұйымының өз активтері есебінен жүзеге асыратын, сақтандыру төлемін төлеу арқылы сақтандыру шартымен анықталған сақтандыру жағдайы немесе басқа да жағдай туындағанда жеке және заңды тұлғалардың заңды қызығушылықтарын мүліктік қорғау бойынша қатынастардың кешенін білдіреді.
Жеке сақтандыру бойынша сақтандыру обьектілері материалдық емес игіліктер - өмір, денсаулық, еңбекке қабілеттік және азаматтардың жеке тұлғасымен байланысты басқа да қызығушылықтары.
Әлемде тек екі нәрсе бар - өлім және салықтар. Салықтар осы және басқа түрінде әрқашан да болды, сәйкесінше өмірді сақтандыру да алғашқылардың бірі болып қалыптасып, үнемі дамып, өзінің қазіргі нысанын қабылдап отыр.
Сақтандырудың негізінде сақтандыру шарты жатыр. Сақтандыру шарты -бұл сақтандырушы мен сақтанушы арасындағы келісім, оның негізінде сақтандырушы сақтандыру жағдайы туындаған кезде сақтанушыға (немесе пайда иеленушіге) осы оқиғаның нәтижесінде пайда болған зиянның орнын толтыруға немесе сақтандыру сомасын төлеуге міндеттенеді, ал сақтанушы, өз кезегінде, белгіленген мерзімде сақтандыру төлемдерін төлеуге міндетті болады.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, егер мемлекет сақтандырушы компаниялармен бірлесіп жұмыс жасаса, тиімді құрылған сақтандыру ісі экономиканың дамуына және әлеуметтік проблемаларды шешуге әсерін тигізеді.
Дипломдық жұмыстың мақсаты сақтандыру, соның ішінде жеке сақтандыру түсінігін зерттеу, жеке сақтандырудың дамуының шетелдік тәжірибесін және Қазақстан Республикасы сақтандыру нарығының қазіргі заманғы жағдайын зерттеу болып табылады.
Мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу қажет:
- «сақтандыру», «сақтандыру қатынастары» және «жеке сақтандыру» түсініктерінің теориялық ерекшеліктерін негіздеу;
- жеке сақтандырудың қалыптасуы және даму кезеңдерін анықтау;
- жеке сақтандыруды сипаттайтын ерекшеліктерін ашу;
- жеке сақтандырудың шетелдік тәжірибесін оқу және талдау;
- республикадағы өмірді сақтандырудың қолданылып жүрген механизмін зерттеу;
- Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығын кешенді талдау;
- Республикадағы жеке сақтандырудың даму жолдарын анықтау.
Зерттеудің объектісі - Қазақстан Республикасының жеке сақтандыру нарығы болып табылады.
Зерттеудің пәні - өмірді сақтандырудағы сақтандыру қорын қалыптастыру және пайдалану бойынша ұйымдық-экономикалык қатынастар болып табылады.
1. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. Алматы, 2001 ж.
2. Қазақстан Республикасының "Сақтандыру қызметі туралы" 18.12.2000 ж.
3. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі. Алматы.//Жеті жарғы, 2000 ж.
4. «Страховое дело». Б.Ю. Сербиновский, В.Н. Гарькуша, Ростов-на-Дону, 2000 ж.
5. Сухоруков А.Б. «Современное состояние и развитие страхового дела в России». Журнал «Финансы». №3, 2004 ж.
6. Маянлаева Г.И. Организация страхового дела в Республике Казахстан. Алматы: 2000 ж.
7. Основы страхования.Учебное пособие /С.К.Казанцев. Екатеринбург: изд. ИПК УГТУ.-1998 ж-Збет.
8. Лукинов «Функционирование единого страхового рынка ЕС». Журнал «Страховое ревю», №6, 2004 ж.
9. Зернов «Государственное регулирование страхового рынка в США». Журнал «Страховое дело», №5, 2002 ж.
10. Ю.С.Фишер, Р. Дорнбуш, Р.Шмалензи. Экономика. Пер.с анг. -М: "Дело", 1997 ж.
11. И.Сплетухов А.Б. «Механизм регулирование страхового рынка». Журнал «Страховое ревю». №2, 2002 ж.
12. Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын қадағалау агенттігінің мәліметі//Журнал "РЦБ" №1, 2007 ж.
13. Зубец А.Н. Страховой маркетинг. Москва, 1998 ж.
14. 3убец А.Н., Зернов А.А. «Управление деятельностью страховой компании» Москва, 1999 ж.
15. Жуйриков К.К. и др. Страхование: теория, практика и зарубежный опыт. - Алматы: 2000 ж.
16. Гостенко Л.Н. Страхование: учебное пособие. -Алматы: 2003 ж.
17. «Страхование от А до Я». Под ред., Корчевской Л.И., и Трубиной К.Е. Москва: 1996 ж.
18. Страховое дело: учебник // Под. ред. проф. Рейтмана Л.И. - М.:
1992 ж.
19. "БТА" сақтандыру компаниясының жылдық есебі 2008 ж.
20. 2004-2006 жылдарға арналған Қазакстан Республикасының сақтандыру рыногын дамыту Бағдарламасы. №729, 01.07.2004 ж.
21. Силласте Г. Единый страховой рынок СНГ: реальности и перспективы, социологический анализ. // Страховое ревю. №12, 2003 ж.
22. www.afn.kz
23. www.google.kz
24. Уманов Б.Г. Страховой рынок Республики Казахстан: проблемы и перспективы // Специальный выпуск журнала «Рынок ценных бумаг Казахстана».- 2004. –С.54-55.
25. Global Non-Life Insurance in a Time of Capacity Shortage // Swiss Re. Sigma.- 2002.- №4. –С.24.
26. Will Insurers Chash? // Time. 21.10.2002. –С.3.
27. Выступление Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. на III Конгрессе финансистов // III Конгресс финансистов Казахстана (специальный выпуск).- 2003. апрель. –С.8.
28. ҚРҰБ статистикалық бюллетені, 2008.- № 9. –С.18.
29. Постановление Правительства Республики Казахстан «О Программе развития страхового рынка Республики Казахстан на 2004-2006 годы» от 1 июля 2004 года № 729.
30. Нурмуханбетов Е. Пути и возможности использования в Казахстане опыта зарубежных стран в области пенсионного страхования // Рынок ценных бумаг Казахстана.- 2003.- №2. –С.26-33.
31. Кричевский Н.А., Волжанин Д.А. Проблемы и перспективы развития страховой инвестиционной деятельности // Финансы.- 2004.- №11. –С.50-53.
32. www.afn.kz. Сақтандыру компанияларының қаржы-экономикалық көрсеткіштері.
33.
34. Узбаканова Л. Финансовые аспекты деятельности страховых организаций // Транзитная экономика.- 2003.- №5. –С.96-99.
35. Global Financial Stability Report. International Monetary Fund. September 2003. –С.4.
36. Жуйриков К.К., Раимов С.Р. Корпоративные финансы, Учебник. – Алматы: Алматинская академия экономики и статистики, 2004. – С.120-125.
37. Постановление Правительства Республики Казахстан «О Программе развития страхового рынка Республики Казахстан на 2007-2009 годы» от 1 июля 2004 года № 729.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе 5
2 Бөлім ... ... ... ... мен ... даму ... ... 22
2.1 Қазақстан Республикасы сақтандыру рыногының қазіргі жағдайы 22
2.2 Жеке басты сақтандырудың жекелеген түрлеріне сипаттама ... Жеке ... ... ... ... ... Ошибка!
Закладка не ... ... ... ... 39
3 Бөлім Қазақстан Республикасындағы жеке басты сақтандыруды жетілдіру
жолдары ... ... ... ... ... - сақтандыру ұйымының өз активтері есебінен жүзеге асыратын,
сақтандыру төлемін төлеу ... ... ... ... ... немесе басқа да жағдай туындағанда жеке және заңды ... ... ... ... бойынша қатынастардың кешенін
білдіреді.
Жеке сақтандыру бойынша сақтандыру обьектілері материалдық емес игіліктер
- ... ... ... ... және ... жеке тұлғасымен
байланысты басқа да қызығушылықтары.
Әлемде тек екі нәрсе бар - өлім және салықтар. Салықтар осы және ... ... да ... ... өмірді сақтандыру да алғашқылардың
бірі болып қалыптасып, үнемі дамып, ... ... ... ... ... ... сақтандыру шарты жатыр. Сақтандыру шарты -бұл
сақтандырушы мен сақтанушы арасындағы келісім, оның негізінде ... ... ... кезде сақтанушыға (немесе пайда иеленушіге)
осы оқиғаның нәтижесінде ... ... ... ... ... немесе
сақтандыру сомасын төлеуге ... ал ... өз ... ... ... төлемдерін төлеуге міндетті болады.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, егер мемлекет ... ... ... ... ... ... ... ісі экономиканың дамуына
және әлеуметтік проблемаларды шешуге әсерін тигізеді.
Дипломдық жұмыстың мақсаты ... ... ... жеке ... ... жеке ... ... шетелдік тәжірибесін және
Қазақстан Республикасы сақтандыру нарығының қазіргі ... ... ... ... жету үшін ... ... шешу қажет:
- «сақтандыру», «сақтандыру қатынастары» және «жеке сақтандыру»
түсініктерінің теориялық ерекшеліктерін негіздеу;
- жеке ... ... және даму ... ... жеке сақтандыруды сипаттайтын ерекшеліктерін ашу;
- жеке сақтандырудың шетелдік тәжірибесін оқу және талдау;
- республикадағы өмірді сақтандырудың қолданылып ... ... ... ... ... ... ... талдау;
- Республикадағы жеке сақтандырудың даму жолдарын анықтау.
Зерттеудің объектісі - Қазақстан ... жеке ... ... табылады.
Зерттеудің пәні - өмірді сақтандырудағы сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Диплом жұмысының теориялық-әдістемелік негізі - сақтандыру ... ... және ... ... ... ҚР ... актілері, статистикалық ақпараттар және қаржы рыногы мен қаржы
ұйымдарын ... және ... ... ... ... болып
табылады.
Қазақстан Республикасында сақтандыру нарығына деген қызығушылық ... жеке ... ... ... ... ... сақтандырудың
басқа да салаларының ішінде бірінші орынды иеленбейді. Жеке ... ... ... алғышарттар қалыптасуда.Қазақстан Республикасында
сақтандыруды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асуда, заң ... ... Одан ... жеке ... дамуына сақтандыру
компаниялары белсенді түрде қатысуда. Оны АҚ ... ... ... медициналық сақтандыру бағдарламасынан көруге болады.
Бірақ, жеке сақтандырудың жемісті дамуына қажет заң ... ... ... ... ... ... ... керек.
Дипломдық жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен және қортындыдан тұрады. Бірінші
бөлімде, сақтандырудың, оның ... жеке ... ... жеке ... экономикалық мәні және оның қалыптасуының
шетелдік тәжірибесі қарастырылады. Екінші ... - АҚ ... ... ... ... ... бағдарламасының мысалындағы
жеке сақтандырудың тәжірибесі. Үшінші бөлімде, өмірді сақтандырудың
жетілдіру ... ... ... ... ... сақтандыру рыногы мен өмірді
сақтандырудың даму жағдайын талдау
2.1 ... ... ... нарығының қазіргі жағдайы
Ұлттық сақтандыру нарығының бастапқы қалыптасу кезеңі Қазақстанның дербес
ел ретінде қалыптасуының күрделі ... ... ... ... ... сақтандыру ұйымдары сақтандыру бойынша өзінің кәсіпкерлік
қызметін жүзеге асыруда біршама тәжірибе жинақтады.
Заң ... ... ... ... ... ... ... жан
басына шаққандағы табыстың өсумен, валюталық ... ... ... ... ... экономикалық дамуы сақтандыру
рыногының дамуына әсер етті. Бұны мына суретте көрсетілген мәліметпен
дәлелдеуге болады.
Сурет 2 – ... ... ... ... 3 - сақтандыру ұйымдарының санының өзгерісі*
2009 жылдың 1 ... ... ... ... Республикасының
сақтандыру нарығында 44 лицензияланған сақтандыру ұйымдары (оның ішінде: 8
- ... ... ... 12 ... ... 56 ... ... жүзеге асырды. [10]
4 Кесте – Сақтандыру секторының ... ... |2005 |2006 |2007 |2008 ... |жыл. |жыл. |жыл. | | ... ... саны, барлығы |36 |37 |40 |41 |44 ... ... ... |6 |4 |6 | | ... ... ... |2 |3 |5 |7 |8 ... брокерлері |8 |12 |12 |13 |12 ... саны |27 |30 |33 |44 |56 ... бар ... ... саны |34 |36 |36 | | ... – Қаржы нарығы мен каржы ұйымдарын кадағалау агентігінің мәлімет ... ... 1 ... ... ... ... күнге 32 сақтандыру ұйымы
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру ... АҚ- ның ... ... ... көріп отырғанымыздай, сақтандыру ұйымдарының жылдан
жылға өсіп отыр. Бұл фактор сақтандыру ұйымдарының ... және ... ... қызмет атқара алатынын дәлелдейді. Оны жұмыс істеп жатқан
сақтандыру ұйымдарының берген есептік ... ... ... ... ... нарығы және қаржы ұйымдарын ... ... ... ... ... ... ... – Сақтандыру сыйақылары мен төлемдері (млн.тенге)
| |2005 |2006 |2007 жыл |2008ж. |2009 |
| |
5 ... ... ... ... жеке ... ... ... ... ... 2005 - 2007 ... аралығында, сақтандыру
сыйақылары мен төлемдерінің көлемінің өсуі сақталуда. 2007 жылғы сақтандыру
сыйақыларының жалпы көлемі 2006 ... ... ... өсті ... млн. ... құрады, 2006 жылы бұл көрсеткіш 67123,1 млн. ... 2005 ... ... 1,6 есе ... Ал, осы ... жүргізілетін формаларына мән ... онда 2007 ... ... ... ... ... сәйкесінше міндетті
сақтандыруда - 14,9%, ерікті түрде жеке ... - 10,7%, ... ... ... - 74,4% ... ... түрде жеке сақтандыру - сыйақы
түсімдерінің 42,6%) (5489,3 млн.тн.) жазатайым жағдайдан (оқыс ... ... 28,6% (3691,1 ... ауру ... ... 19,9% (2558,4 ... - өмірді сақтандыру бойынша, 8,9% (1144,4
млн.тн.) - ... ... ... Бұл, ... ... ... жеке ... әлі толық қанды дамымауын көрсетеді. Мұны
былай түсінуге болады, яғни ... ... ... ... және ... табыс көздерінің аздығымен сипатталады.
Сақтандыру төлемдерінің жиынтық көлемі 2007 жылы ... ... ... 14092,2 ... тең ... Ол 2006 жылмен
салыстырғанда 30,8% артқан. Оның ішінде, 2007 ... ... ... 2006 ... ... ... сәйкесінше ерікті мүліктік
сақтандыру бойынша сақтандыру төлемдерінің ... ... - 23,3% ... ... жетті, ал жеке сақтандыру ... 20,0% ... ... ... ... ... көлемі 49,5%-ке өсті,
ішінде автокөлік иелерінің азаматтық-құқықтық ... ... 56,4% (2804,4 ... 70,5% (1419,4 ... ... ауру
жағдайына байланысты, 48,2% (3424,5 млн.тн.) - басқа да ... ... ... ... ... құрап отыр. Ерікті түрде ... - 70,5% (1419,4 ... ... ауру ... ... (293,8 ... - ... жағдайларды сақтандыру бойынша және 7,8%
(156,3 млн.тн.) - өмірді сақтандыру бойынша төленді. Ал енді ... ... ... ... ... жыл ... сақтандыру
ұйымдарының тікелей сақтандыру шарттары бойынша қабылдаған сақтандыру
сыйлықақыларының ... ... ... жылдың осыған ұқсас кезеңінде
жиналған көлемінен 9,4 %-ға азайып, 133,5 ... ... ... ... ... сақтандыру сыйлықақыларының көлемі өткен жылдың осындай
көрсеткішінен 52,5 %-ға өсіп, ерікті жеке сақтандыру бойынша ұлғаю 16,6 ... ... ... ... бойынша кему – 24,1%-ды құрады. ... ... ... ... (ең ... ... мен тұрғын
үйге) берудің міндетті ... ... ... табылатын банктік
сақтандыруды қысқару үрдісі, ... ... ... ... бойынша
сыйлықақылар көлемінің төмендеуі (өмірді ... ... ... ... ... ... отыр. 2008 жылы
жасалған сақтандыру төлемдерінің жалпы көлемі өткен жылдағы ... ... 13,6 % ... 55,9 ... теңге болды. Бұл ретте,
қайта сақтандыру ... ... ... ... өтеу ... ... үлесі 12,9 % (7,2 млрд. теңге) болып отыр. ... 1 ... ... ... ... сыныптары бойынша жасалған
сақтандыру төлемдерін қарастырған кезде ... айта ... ... ... – көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін сақтандыру бойынша 46,2 % (4,2 ... ... ... ... ... ... өмірі мен денсаулығына
келтірілген зиян үшін жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
сақтандыру бойынша төлемдер31,9 % (2,9 ... ... ... шаруашылығын
сақтандыру бойынша 19,8 % жəне басқалар бойынша - 2,1 % болды;
ерікті жеке сақтандыруда – сақтандыру төлемдерінің 74,4 % (6,1 ... ... ... ... ... жағдайлардан сақтандыру бойынша –
12,2 %, аннуитеттік сақтандыру бойынша – 9,8 % (0,8 ... ... ... ... бойынша - 3,7 % (0,3 млрд. теңге) болды;
ерікті мүліктік сақтандыруда – 87,6 % (33,9 млрд. теңге) басқа да ... ... ... ... көлігін сақтандыру бойынша – 5,9
% (2,3 млрд. теңге), мүлікті сақтандыру (автомобильді, əуе, ... ... жəне ... ... ... ... – 2,6 %, басқалар
бойынша – 3,9 % болды.[12]
Сурет 4 – сақтандыру сыйақылары мен төлемдері*
6 Кесте – ... ... ... ... ... ... жыл |2006 жыл |2007 жыл |2008 жыл |2009 жыл ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | ... | | | | | ... | | | | | |
| ... сақтандыру" ... ... 2007 ... сыйақылардың көлемі 3702,7 млн.тн. құрап, ... ... 2,6 ece ... ... сақтандыру" саласы ... ... ... ... есепті кезеңде 3,1% құраған, ал бұл
көрсеткіш 1 қаңтар 2006 жылы 2,1% ие болған.
"Жалпы сақтандыру" ... сала ... 2007 жылы ... ... 116563,2 ... ... яғни 2006 жылмен ... ... 5 - ... сақтандыру"саласы бойынша сақтандыру
сыйақысының құрылымы*
Есепті кезеңге, сақтандыру (қайта сақтандыру) ... ... ... ... үшін ... ... корлары 45749,5 млн. тенгеге
жетті. Бұл көрсеткіш 2006 жылдағы көрсеткіштен 2,2 есе ... ... ... ... ... қайта сақтандыру үлесі 21843,2
млн.тн. құраған.
Енді, біз сақтандыру ұйымдарының тікелей қаржылық жағдайын ... ... ... ... оны ... ... мәліметіне көз жүгіртсек, 2007 жылы 1 қаңтарына ... ... ... 135489,7 ... ... Бұл 2006 ... 84,7% ... көрсетеді. Сонымен қатар, 2007 жылы 1 қаңтарына
сақтандыру ұйымдарының міндеттемелер сомасы 55289,0 млн.тн. ... ... ... 96,9% ... ... ... 2009 ... 1 қаңтардағы жағдай бойынша
"өмірді сақтандыру" саласында жиналған сақтандыру сыйақыларының
көлемі 5,8 ... ... ... бұл ... жылдың осындай күніне қарағанда
23,9 %-ға көп. Жиынтық сыйлықақылардағы "өмірді сақтандыру" саласы бойынша
жиналған сақтандыру ... ... ... ... 2008 жылғы 1
қаңтардағы 3,2 %-ға қарсы 4,3 % болды.
"Жалпы ... ... ... ... саласы бойынша 2008 жыл
ішінде жиналған ... ... ... 127,7 млрд. теңге болды,
бұл 2008 жылғы осындай кезеңге қарағанда 10,5 % -ға ... ... ... 2- ... ... 6 - «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру
сыйақысының құрылымы*
7 Кесте – Сақтандыру ұйымдарының активтері
(млн.тн)
|Активтер |2005 жыл |2006 жыл |2007 жыл |2008 |2009 |
| ... жылы 1 ... ... компанияларының жиынтық меншікті
капиталының мөлшері 80200,7 млн.тн. болды. Бұл өткен жылдан 77,2% жоғары.
Сақтандыру ұйымдары активтерінің жиынтық ... 2009 ... 1 ... ... ... болды, бұл 2008 жылғы 1 қаңтардағы осындай ... %-ға ... ... 1 ... ... бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының міндеттемелер сомасы 102,9 ... ... ... бұл былтырғы
жылдың осыған ұқсас күніне қарағанда 5,8 %-ға көп. Есепті күнде ... ... ... ... ... жəне ... ... бойынша қабылданған міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету ... ... ... ... 86,3 млрд. теңге болды, бұл
2008 жылғы 1 ... ... ... көлемінен 0,1 %-ға аз.
8 Кесте – ... ... ... ... |2006 жыл |2007 |2008 |2009 жыл|
| | | |жыл |жыл | ... ... |44094,7 |73346,3 ... | | |7 |4 | ... |14506,6 |28086,5 ... | | | |6 | |
8 ... ... ... ... |8150,7 |21010,5 ... ... де ... |6355,9 |7076,0 |9539,5 ... |
|Меншікті капитал (баланстық) |29588,1 |45259,8 |80200,7|130622,|166847,0|
| | | | |8 | ...... ... мен ... ... қадагалау агентгігінін мәліметі|
2009 жылғы 1 ақпандағы жағдай ... ... ... ... жиынтық мөлшері 166 847,0 млн. теңге болды.
"Жалпы сақтандыру" саласында резидент еместердің ... ... ... жарғылық капиталы, осы саладағы ... ... ... 7,4% ... Ал ... ... саласында резидент
еместердің қатысуымен қызмет ... ... жоқ. ... күнде
сақтандыру қызыметтерінің сапасы төмен болып отыр, ал ... ... ... ... ... минималды шығындармен тартуды
қарастыратын сақтандырудың міндетті түрлерімен шектеледі. Жеке сақтандыру
ерікті сақтандырудың түрі ... оның ... көп ... Ірі ... ... отандық сақтандыру компанияларының қаржылық мүмкіндіктері
қанағаттанарлықсыз, ... ... ... ... жоғарлату және олардың ірілендіру сұрақтарын шешу ... ... ... ... сегменттерін реформалау тәжірибесі
көрсеткендей, ... ... ... ... ... ... шеше
алмайды және халықаралық стандарттарға жетуде шектеулі ... ... ... мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды алуға үйренген
тұрғындардың ... ... ... болу ... бар, ... ... қажетті кызығушылықты ... ... ... ... ... ... ... сақтандыру арқылы
шектеу, Бұл проблеманың шешілуіне әсер етеді. [14;Б.115]
Түрғындарды мемлекеттік емес ... ... ... ... ... құралы бала отырып, азаматтардың ... және ... ... ... ... ... жоқ.
Өмірді сақтандыру бойынша дамыған идустрия болмай (өмірді және ... ... ... мен аннуитеттер жүйесі арқылы ... ... ... өмір бойы зейнетақы төлемдерімен
қамтамасыз етуге ... ... ... отырған зейнетақылық
қамтамасыз ету реформаларының толық қайтарымы ... ... ... ... ... ... ... көзқарасы да
әсер етеді. Мысалы, сақтандыру шартымен қарастырылған ... ... ... ... ұзақ ... жинақтаушы сақтандыру
бойынша сақтандыру жарналарынан алынатын жеке ... үшін ... ... ... ... ... тетігі қолданылмайды. Жеке жинақтаушы
сақтандыру келісімі бойынша сақтандыру ... ... ... ... ... ... жинақтаушы зейнетақы қорларына
қарағанда, жиынтық жылдық табысқа қосылады және оған ... ... ... ... ... компанияларының басты проблемалары
компаниялардың темен капитализациялануы, жеке толык сақтандырудың ... ... ... мен ұзақ ... ... Капитализация
деңгейі темен болу себепті компаниялар көптеген ірі мүліктік ... ... сол ... ... ... ауып ... мемлекеттік емес әлеуметтік көмекпен қамтамасыз етудің бірден-бір
көзі бола тұра, қоғамды әлі ... ... ... мен ... ... ... алмайды. 2005ж. 1 қаңтарына ... екі ... ... мен ... Life" ... ... ... сақтандыру индустриясының дамуынсыз, мемлекетімізде жүріп жатқан
зейнеттік қамтамасыз ету ... ... ... ... деп ... ... ... бір себебі, потенциалды тұлынушының
өзіне қатысты сақтандыру оқиғасының болатынын толық сезіне ... ... ... ... ... ... тағы бір себеп,
ол квалификациясы жоғары мамандардың тапшылығы. ... ... ... ... әсер ете ... ал ол өз кезегінде ұзақ мерзімді
өмірді сақтандырудың ... ... ... ... ... тәжірибе
көрсеткендей, өмірді сақтандыру сыйақыны жинау мен жоғары даму жағынан
алдағы қатарды алады. ... АҚШ -та ... ... 60% - ... ... ... дамуына тағы бір кері әсер етуші фактор -
демографиялық. Өзі аз халықтың, тек 20-30% ғана активті ... (еті ... ... ... алғанда өмірді сақтандыруда халықтың өте аз ... ... ... ... қызмет атқарушы компаниялар
нормативтерге сай болу үшін ... ... ақша ... тартуға
мәжбүр, себебі меншікті капиталдың жеткіліксіздігі туындайды. Осы себепті,
көптеген инвесторлар бұл ... түрі ... ... ... ... ... ... каржы ұйымдары мен қаржы нарығын бақылау
мен реттеу агенттігінің ойынша ұзақ мерзімді ... ... ... ... халықтың сенімін дамыту. Екіншіден, ұзақ
мерзімді сақтандыру экономиканың болашақ ... ... ... ... қызметтерінің сапасы томен деңгейде, ал олардың
сыныптары кей сақтандыру ұйымдарында тек міндетті ... ... ... аз ... мен күш ... ... тартуға тырысады.
Қайта сақтандыру саласында сақтандыру индустриясы шетел нарықтарына
бағытталған. 2004 жылы жиынтық қайта ... ... ... ... ... ... ... үлесі 42,8% құрады. Ал қайта
сақтандыру бойынша ... ... ... тек 4% ғана құрады.
Қазақстан Республикасының ... ... ... мен
проблемаларының талдауын қорытындылай ... ... ... бола ... да, дамып келе жатқанын байқаймыз. Параграфта,
қарастырылған соңғы үш ... ... ... ... өсуі байқалады. Негізгі көрсеткіштерге жиынтық активтердің
көлемі, меншікті капитал, ... ... ... ... ... ... қатынасы жатады. Болжамдар бойынша, сақтандыру
сыйақылары 2007 жылы 3-3,5 есе ... ... ... ... ... ... әлеуметтік
қорғау мен әлеуметтік қамсыздандыруды ... ... Ал ... басқа да санаттарына өз әл-ауқатын ... ету ... ... соның ішінде сақтандыру арқылы.
Оны ескере отырып, өмірді, еңбекке қабілеттілікті және ... ... ... және сақтандырудың басқа да әлеуметтік
маңызды түрлерін дамыту ... ... ... ... етіп ... ... зейнетақы жүйесі өмірді сақтандыру бойынша
сақтандыру индустриясының сенімді қызымет ... ... ... Ал ол өз
кезегінде зейнетақы жасына жеткен тұлғаларды ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуді қарастырады.
Алдымен, сақтандыру ұйымдары арқылы әлеуметтік өтемақылардың жекелеген
түрлерін ... ... ... ету механизімін анықтау керек және
мүгедектіктен, асыраушысының өлімінен, жұмыссыздықтан міндетті ... ... ... ... және ... ... ... асырудың тәртібі мен шартын көрсететін міндетті
сақтандыру бойынша заңның қабылдануын жылдамдату қажет.
Өмір бойы ... ... ... ететін аннуитеттерді алу үшін
азаматтардың өздерінің зейнетақы жинақтарын пайдалану барысында ... ... ... ... мен ... ... ... әрекет ету тәртібін заңмен анықтау керек.
Қазақстанда әлеуметтік және экономикалық ... өте ... ... ... барлық жағдайлар жасалуда.
2.2 Жеке басты сақтандырудың жекелеген түрлеріне сипаттама
Жеке сақтандырудың барлық ... ... ... ... ... мақсатының басым бағыттарының бірі "өмірді ... ... ... аннуитеттік сақтандыру ... ... ... маңызды түрлерін қарқынды дамыту бойынша,
соның ішінде оның кейбір түрлерін ... ... ... ... ... ... болып табылады". Азаматтардың
материалды емес ... ... ... ... ... ... жеке ... мынадай түрлері анықталған:
1. Өмірді сақтандыру;
2. Аннуитеттік сақтандыру;
3. Жазатайым жағдайдан және аурудан ... ... ... сақтандыруды жүргізудің шартары келесі суретте бейнеленген.
Cурет 7 - Өмірді сақтандыру шартының түрлері*
Жеке сақтандырудың түрлерін карастырайық:
Өмірді сақтандыру. ... ... ... ... адам ... ... ... барлық түрлері жатқызылады. Өмірді
сақтандыруда жинақтаушы және ... ... ... ... шарты бір жылдан төмен емес мерзімге жасалынады. Мысалы,
сақтандырудың мұндай ... ... ... өлім ... сақтандыру дейін
өмір сүру бойынша аралас сақтандыру жатады. Біздің заңдарға сәйкес ол
толығымен ... ... ... ... ... ... ... бойынша сақтандыру жауапкершілігі сақтандыру сомасын мынадай
жағдайларда төлеуді қарастырады: сақтанушының ... ... ... өмір ... және ... ... жағдайында. [18;Б.98]
Сақтандыру сомасы. Сақтандыру сомасы әдетте 10000 теңгеге еселенген
шексіз сомада орнатылады (мысалы: 100000,110000,120000 теңге);
Жасына ... ... ... ... ... ... сақтанушы сақтандыру сомасын алушы ретінде қарастырылады (ол ... ... ... табылады);
Сақтанушы кайтыс болған жағдайда заңнамаға сәйкес сақтандыру сомасын оның
мұрагерлері алуына болады.
Сақтандыру мерзімі. ... ... ... ... ... 3, 5, 10, 15, 20 жыл. ... сақтандыру мерзімі сақтанушының
белгілі бір жасқа жету шеңберінен аса алмайды (мысалға, сақтанушы 55 жаста
болса, ол үшін ... ... 75 ... ... ... ... мерзімі әдетте алғашқы (немесе бір жолғы) сақтандыру ... ... ... 1-ші ... ... және ... ... жылдан кейін сол айдың 1-ші күні бітеді. Алайда
сақтандыру келісімі өз ... ... ... бір ... ... ... күннен бастап енеді. [17;Б.301]
Сақтандыру тарифі. Сақтандыру жарналарын төлеу. Сақтандыру ... ... 100 ... ... Оның ... ... тура пропорционалды, ал сақтандыру мерзіміне кері пропорционалды
болып келеді.
Айлық сақтандыру жарнасы (төлемі) ... ... ... ... ... көбейту арқылы есептеледі.
Сақтандыру жарналары келісімде көрсетілген уақыттарда төленеді - ай
сайын, квартал ... ... ... ... ... бірден қолма-қол
немесе крлма-қолсыз формада төленеді.
Сақтандырудыц басқа да шарттары. ... ... ... төленбеген
жағдайда келісім шарттарына сәйкес сақтандыру келісімі дереу немесе белгілі
бір мерзімнен кейін (мысалға, үш айдан кейін) токтатылады.
Тоқтатылған келісім ... өтеу және ... ... ... ... ... мерзіміне сақтандыру мерзімін ұзарту арқылы қайта қалпына
келтірілуі мүмкін. Егер тоқтатылған ... ... ... ... ... ... алу сомасы төленеді (сатып алу сомасы аталған
келісім бойынша есептелген және жинақталған жарналардың ... ... ... ... ... ... ... төлеу
бойынша) және сақтанушы міндеттемелері (сақтандыру жарналарын ... ... ... тең ... ... ... ... әдістеме бойынша есептеледі. Мысал: Сақтандыру келісімі 5 ... ... ... ... ... 100000 теңгені
құрайды. Сақтандыру жарнасы ай сайынғы 1600 теңгеге тең. Бес жыл ішінде
сақтанушы 96000 ... ... (1600х 12x5) ... ... ... айдан
кейін сақтанушы жарналар төлеуді тоқтатты, ... 32000 ... ... ал 64000 ... ... ... ... Бұл жағдайда сатып
алу сомасы 36000 теңгені ... ... ... етіп ... ... ... ... мөлшері
сақтанушының өтініші бойынша көбеюі немесе азаюы мүмкін.
Бұл жағдайда, әйкесінше, сақтандыру жарналары да ... ... әр ... мерзімге бір немесе бірнеше сақтандырушымен бірнеше
сақтандыру келісімдерін жасай алады.
Сақтандыру келісімінде сақтанушының мүддесі үшін ... ... ... ... ... ... ... сақтанушыға
пайызсыз несиелер беру, бонустар төлеу, сақтандыру ... ... ... ... және ... ... анықталатын сақтандыру жауапкершілігінің көлемі
келесі сақтандыру жағдайларын қарастырады.
Сақтандыру мерзімінің аяқталуына дейін өмір сүрумен байланысты.
Мұнда жауапкершіліктің ... ... ... төленетін сақтандыру
жағдайы сақтанушының сақтандыру шартының іске асуының соңғы күніне дейін
өмір сүруі ... ... Өмір сүру ... ... сақтандыру шарты
күшінде болуы керек, яғни ... ... ... ... Оған ... өмір сүру жағдайы бойынша сақтандыру сомасын алу ... ... ... соң ... күні іске асырылады.
Сақтанушыныц өлімі жағдайына байпанысты.
Бұл сақтандыру жағдайының туындауы сақтанушының өлімі жағдайында оның
тірі кезінде белгілеген ... ... ... ... ... ... ... келісілген басқа кез-келген себептер болу мүмкін. ... ... ... барысында сақтандырушы сақтанушы тұлғаның
денсаулық жағдайын нақты ... үшін оны ... ... ие.(ҚР АК,
8336., п.2 (ерекше бөлім)).
Қайтыс болу ... ... ... ... ... шет ... таралған. Сақтандыру келісімдері ұзақ мерзімдерге (20, 25 ... одан да ұзақ ... ... 85 ... ... жасалады. Бұл
сақтанушыларға төмен мөлшерлерде сақтандыру жарналарын ... ... ірі ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Қайтыс болу жағдайын сақтандыру ең алдымен жерлеуге кеткен шығындарды өтеу
және асыраушысынаң ... ... ... жағдайын қолдау
мәселелерін қарастырады. Сақтандыру ... ... ... және
денсаулығына қарай, сондай-ақ оның қаза болу себептеріне қарай ... ... ... ... ... кайтыс болуы қылмыс
жасаумен немесе оның мүрагерлерінің қастандық жасауымен байланысты болса,
онда сақтандыру сомасы ... ... ... ... бар: ... сақтандыру, балаларды
некеге отырғызылуынан сақтандыру, яғни адам өміріндегі түрлі өзгерістерді
сақтандыру жүзеге асырылады.
Балаларды сақтандыру. Сақтанушылар мен ... ... ... ... ата-анасы немесе туыстары, ал сақтандырылған
тұлға ретінде - балалар қарастырылады. Келісім әрекет етіп ... ... ... ... қарастырылады. Жаңадан туылған сәбилерден
бастап 15 жасқа ... ... ... ... ... қабылданады. [19;Б.28]
Сақтандыру жағдайлары:
– сақтандырылған баланың (сәбидің) сақтандыру мерзімінің соңына дейін өмір
сүруі;
– қолайсыз (апатты) ... ... ... ... айрылуы;
– сақтандырылған баланың қайтыс болуы.
Сақтандыру жағдайы орын алған жағдайда ... ... ... ... ... ... немесе оның өзіне төленуі мүмкін.
Сақтандыру мерзімі. Сақтандыру мерзімі сақтандырылған баланың (сәбидің)
18 жасқа жетуімен шектеледі, яғни сақтандыру мерзімінің ең аз ... - ... ал ең ұзақ ... - 18 жыл.
Сақтандырудың басқа да шарттары. Сақтандыру келісімін жасау процедурасы,
сақтандыру сомаларының мөлшерін анықтау ... ... ... және ... ... ... келісімнің тоқтатылуы және қайта қалпына
келтірілуі, сақтандыру сомасының көбеюі (азаюы) және ... да ... ... ... ... сәйкес келеді.
Денсаулықтан және еңбек қабілетінен айрылуды сақтандыру.
Қолайсыз жағдайларды жеке ... ... мен ... ... мен ... - бір ... болып табылады. Сондыктан
сақтандырушы тек өзін ғана сақтандырыла алады.
Сақтанушының ... ... ... және ... ... ... қоюы мүмкін.
Сақтандыру жағдайлары
Травматикалық жарақаттардың, кездейсоқ уланудың, қолайсыз жағдайларға
жатататын ... ... ... ... ... ... ... аталған себептерге байланысты тұлғаның қайтыс болуы. Дем алу
органдарына сыртқы ... ... ... суға бату, суықта үсіп қалу
нәтижелерінде қаза болу ... ... ... ... және оны ... Сақтандыру сомасының мөлшері
сақтанушы мен сақтандырушының өзара ... ... ... ... ... ... айрылуына байланысты сақтандыру
сомасы (сақтандыру төлемі) сақтанушыға (ол өзі сақтандырылған ... ... ... ... қаза болған жағдайда сақтандыру сомасы
заңнамаға ... оның ... ... ... ... ... ... 5 жылға дейінгі
мерзімге жасауға мүмкіндік ... ... бір ... ... ... ... ... сақтандыру сыйақысын төлеген күннен бастап
өз күшіне енеді. Сонымен бірге сақтандыру мерзімі ... ... ... қайта жасалатын болса, онда жаңа келісім алдыңғы келісімнің ... ... ... ... ... ... ... Сақтандыру сыйакысын төлеу тәртібі. Сақтандыру
тарифі сақтанушының кәсібінің немесе айналысатын жұмысының ... ... ... яғни ... құру негізіне өндірістік
тәуекел критериі қойылған. Сақтандыру сыйақысы ... ... ... ... және оны 100-ге бөлу ... есептеледі.
Сақтандыру сыйақысы әдетте бір жолғы жарна түрінде төленеді. Алайда, ол ... ... ... ... ... ... ... ұзартуы мүмкін.
Егер сақтандыру мерзімі ішінде сақтанушы өзінің кәсібін немесе қызметін
ауыстырса, онда сақтандыру ... ... ... жатпайды.
Денсаулықты және еңбек қабілетін сақтандырудың басқа түрлері. Қолайсыз
жағдайлардан жағдайлардан балаларды және ... ... ... ... және ... ... ал ... балалар мен оқушылар қарастырылады.
Балаларды сақтандыру бойынша жас ... 1 ... 16 ... ... ... ал оқушыларды сақтандыру бойынша жас шеңбері ... оқу ... ... ... ... ... ... олардың жасына қарай
орнатылады, ал оқушыларды ... ... ... ... ... жұмыс істейтін жұмысшылар мен кызметкерлерді ... ... ... сақтандыру. Сақтанушылар ретінде денсаулық
үшін қауіпті және зиянды еңбек жағдайлары бар ... мен ... ... қарастырылады. Кәсіпорындар мен ұйымдар сақтандыратын
жұмысшылардың ... ... ... кіреді: кәсіпорындар мен ұйымдардағы
өрт сөндірушілер ерікті жеке ... ... өрт ... ... ... және ... ... ұшқыштар құрамы; тау және газ
апаттарына ... ... банк ... жаңа техниканы
сынақтан өткізушілер; жүргізушілер; ... және ... ... ... және ... Жұмысшылардың аталған категорияларын
сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... орындаумен, спорт жарыстарына қатысуымен байланысты тәуекелдері
сақтандырылады. Нақты сақтандыру ... ... ... ... және ... арасында жасалатын келісімде
көрсетіледі.
Сақтандыру келісімі сақтанушының өтініші бойынша әдетте 1 жылға жасалады.
Мұнда ... ... ... ... немесе сақтандырылатын
тұлғалардың фамилияларының тізімі көрсетіледі. Бір сақтандырылған тұлғаға
келетін орташа сақтандыру ... ... әр ... ... ... ал сақтандыру тарифінің мөлшері ... ... ... ... ... сақтандыру келісімінің күшіне енуі,
әрекет ету мезімі қолайсыз (апатты) жағдайлардан жеке сақтандыру шарттарына
сәйкес ... ... ... жағдайынан сақтандыру:
– сақтанушылар ретінде сәбидің ата-анасы немесе асыраушысы ғана
қарастырыла алады
– сәби ұрланған жағдайда сақтанушыға сәбиді ... ... ... алу ... ... ... төленеді, алайда бұл
төлем сақтандыру сомасынан аспайды.
Аннуитеттік сақтандыру. Жеке сақтандырудың бұл түрі ... ... ... ... ... мерзімде тұрақты табыс төлеуге
міндеттенеді. Өтемақылар қоры ... ... ... ... ... ... тарифтік мөлшерлемелер сақтандырудың басқа да
түрлерімен салыстырғанда ... ... ... ... ... ... жарнасы төленген соң бірден немесе келісілген мерзім
өткеннен кейін төленуіне байланысты өмір бойы немесе уақытша, тез ... ... ... ... ... оның мұрагерлеріне
төленген жарналардың бір бөлігінің ... ... ... ... ... ... ... шарты бір уақытта немесе
кейінге қалдырылып төленеді. Сақтандырудың Бұл түрі табысты екі ... ... ... ... Рентаны сақтандыру аралас
сақтандырудың бөлігі бола алады, мысалы, еңбекке қабілеттілігін жоғалту,
өлім ... және тағы ... ... ... ... ... ... емес, акцияларға орналастыру болуы мүмкін. Рентаның
бір бөлігі инвестициаланған құнды қағаздардың экелетін ... мен ... ... ... ... ... сақтандыру жеке және ... ... ... ... түрлері өмір бойғы рентаны
сақтандыру және зейнетақыны сақтандыруболып ... ... ... ... жеке ... ... ... әлеуметтік
маңызға ие және ... ... ... ... қорғауды
қамтамасыз етудің маңызды құралы ... ... Бұл ... ... ... ... ... етуді және міндетті
әлеуметтік сақтандыруды толықтырып отырады.
Сақтанушылар ретінде кәсіпорындар, ұйымдар, жеке ... ... ... - жеке ... ... Сақтанушылар
мерзім сайын (мысалға, ай сайын, квартал сайын) сақтандыру ... ... ... ... ал ... тұлғалар
аннуитеттік төлемдерді алып отырады.
Ренталарды сақтандыру. ... ... ... Rente ... қызметпен байланысты емесе табыс) Батыс Еуропа елдерінде ... ... ... Бұл ... бойынша сақтандырушы
сақтандырылған тұлғаға белгілі бір мерзімдерде (мысалға, ай сайын) ... ... ... өз міндетіне алады. Төлемдер үшін арналған ... ... ... ... сақтандырудың келесідей түрлері болуы мүмкін: түрақты ... ... ... ... ... ... ... бір мерзімнен
кейін төленуіне байланысты - ... және ... ... және ... ... ... ... болуы жағдайында төленген
жарналардың бөлігі оның мүрагерлеріне қайтарылу формасына қарай: ... ... ... келісімі бір жолғы немесе мерзімі ұзартылған
формада төленуі ... ... ... бір ... ... ... өте
жиі кезедеседі. Ренталарды сақтандыру кейде табыстарды екі ... одан ... ... ... ... ... жанұяның отағасына және оның
асырауындағы жандарға). Сондай-ақ, жесір қалған жұбайына ғана ... ... ... де ... Бір ... ... ... және жауапкершілікті сақтандырудың басқа да түрлері
қоса қарастырылуы мүмкін.
Практика жүзінде ренталар қолма-қол ... ... ... ... жағдайлары да қолданылады. Ренталар және ... алып ... ... ... ... ... да мүмкін.
Зейнетацыны сақтандыру. Ренталарды сақтандыру шет елдерде ... ... ... ... Зейнетақыны сақтандыру топтық
немесе жеке түрде жүргізілуі мүмкін, алайда практикада топтық сақтандыру
формасы кеңінен ... ... мен ... ... ... ... өздерінің еңбек қызметін тоқтатқаннан кейін
жалдамалы жұмысшыларды сақтандыру ... ... ... етуді
ұйымдастырады. Жеке формада зейнетақыны сақтандыру келісімін негізінен ірі
мөлшерде табысы бар ... ғана ... ... Республикасында «Зейнетақылық қамтамасыз ету туралы» Заңға
сәйкес, Жинақтаушы зейнетақы қорының (ЖЗҚ) ... ... ... ЖЗҚ-
нан сақтандыру ұйымына ауыстыра алады және әрі қарай зейнетақы жарналарын
осы ... ... ... ... Өз ... сақтандыру ұйымы
сақтанушыға (яғни ... ЖЗҚ ... ... бір ... ... жеткенде Заң жүзінде бекітілген минималды зейнетақыдан кем емес
мөлшерде аннуитет төлеп отыруга ... ... ... сақтандырудың бірқатар дербес
түрлерінің (еңбек қабілетінен айрылу, ... ... ... ... ... кешені болып табылады. Табыстарды сақтандыру
арқылы ... ... ... қол ... ... жағдайын
қорғау мәселесі өз шешімін табады.
Сақтандыру тәуекелі ретінде ... ... ... ... азаматтың өзінің әдеттегі табысының жоғалуы немесе төмендеуі
қарастырылады.[22]
Жазатайым жағдайдан және ... ... ... сақтандыру сақтанушының денсаулығын жоғалтуы және
өлімі ... ... ... ... бағытталады. Жазатайым жағдайдан
сақтандыру өмірді сақтандыру қағидаларына ... Ең ... ... мерзімінде сақтанушылардың ... ... ... ... ... ... ... шектеу.
Мұндай шектеу сақтандыру тарифтерінің жеткіліктілігін қамтамасыз етеді,
сонымен бірге ... ... ... әлуметтік сақтандыруға
қосымша ретінде дамытуға әсер етеді. Жекеше жазатайым жағдайдан сақтандыру
ең көп тараған түрі ... ... ... ... шарты бойынша сақтандыру жауапкершілігінің
көлеміне кездейсоқ оқиғалар әкелетін залалдар қосылады. Мұнда кез-келген
кездейсоқ оқиға емес, ... ... ... ... ... деп ... ... есепке алынады. Әр ... ... ... ... ... ... еңбек қабілетсіздігін сақтандыру. Бұл сақтандыру әр түрлі
аурулардың және ... ... ... еңбекке қабілетсіз болған
жағдайларда, ал кейде ауыр ... ... ... ... ... ... ... Сақтандыру сомасы және сақтандыру төлемі
тиісті мерзімнің ұзақтығы әдетте уақытша еңбек қабілетсіздігіне байланысты
жәрдемақы төлеу ... ... ... ... ... ... сақтандыру - егер сақтанушыға кездейсоқ оқиға ... ... ... ... ... ... сақтандырушының жүзеге
асыратын медициналық шығындарын төлеп беруі.
Сақтандырушының төлейтін медициналық ... ... ... ... ... ... аспайды.
Мединалық сақтандырудың мәні. Медициналық сақтандыру кез-келген
себептерге, соның ішінде ... ... да, ... ... ... болып табылады. Бұл сақтандырудың объектісі ретінде
медициналық көмек көрсетуге (емдеуге) ... ... мен ... белгілі бір деңгейі қарастырылады. Сақтандыру есебінен
өтелетін медициналық қызметтер ... ... ... ... ... әдетте, ақысыз медициналық қызметтер ... ... ... ... ... мен ... ... Сақтанушылар болып
кесіпорындар, ... жеке ... ... ... тек ... ... табылады.
Сақтандыру сомасы. Медициналық сақтандыру объектісі бір науқас тұлғаға
келетін орташа салмақталған ... ... ... табылатындықтан,
сақтандыру сомасының мөлшері аталған орташа салмақталған құлға және бір
науқасты емдеудің орташа ұзақтығына қарай ... ... ... сақтандыруда сақтандыру жағдайы
ретінде сақтандырылған тұлғаның келісімде көрсетілген медициналық ... ... ... көмек сұрап келу жағдайлары қарастырылады.
Алайда, ауруға себеп болған кез-келген жағдай ... ... орын алуы ... мен іс сапардагыларды медициналық сақтандыру. Туристерді және іс
сапардағы жұмысшыларды сақтандыру ассистанс (латынның assistance ... ... ... ... жүргізіледі. Қажет болған жағдайда турист ... ... ... ... полисінде көрсетілген сервистік мекемемен
хабарласуы жеткілікті. Сақтандырылған тұлға ... ... ... ... ... ... ... медициналық қызметтердің тұтас
кешенін қамтамасыз етеді: медикаменттердің және ... ... ... ... немесе қайтыс болған жағдайда отанына жеткізіп
беру шығындарын ... Шет елге ... ... Бұл ... ... табылады, өйткені сақтандыру полисінсіз шет елдерге ... ... Жеке ... ... қаржылық жағдайын талдау
("БТА" сақтандыру компаниясының мысалында)
"БТА" сақтандыру компаниясы 1998 жылы Қазақстан Республикасының ең ... бірі – АҚ "БТА ... ... ... ... нысаны - ашық акционерлік қоғам
болып құрылған. ... ... Resmi group ... тобы, "Тұран - Әлем" банкі, ЖШС "Әсер". Компанияның жарғылық
капиталы 200 млн. теңгені құрайды және 100% ақша ... ... ... ... ... ... қажетті резервтерді
жинақтауға мүмкіндік береді, меншік капиталының тұрақты өсіп отырған көлемі
және ... ... ... пен ... менеджмент "БТА" сақтандыру
компаниясына Қазақстан Республикасындағы ірі ... ... ... ... Жинақталған сақтандыру сыйақыларының көлемі
бойынша "БТА"сақтандыру компаниясы үш жетекші қазақстандық компаниялардың
құрамына кіреді. Компанияның Қазақстан ... ... саны - ... ... ... аса ... ... клиенттері 2000-ға жуық заңды тұлғалар мен 100000-нан аса жеке
тұлғалардан тұрады. Бұл компанияда ... ... ірі ... ... сақтанады. Компанияның ... ... 15-ші ... ... 25 өнімдерден тұрады. ... ... ... ... ... саны он ... кезде "БТА" сақтандыру компаниясында 200-ге жуық қызметкерлер
бар. Мамандарға қойылатын негізгі ... ... ... ... ... ... жасай алуы, компания біліктілікті арттыруға жоғары ... 8 - ... ... ... нарығындағы жиналған
сақтандыру сыйақылары бойынша «БТА» сақтандыру компаниясының үлесі*
Жоғарыдағы ... ... ... ... онда ... сақтандыру нарығындағы жиналған сақтандыру сыйақылары бойынша
«БТА» сақтандыру компаниясының үлесі жылдан жылға артуда. Бұл процесс ... ... ... динамикалық дамуын сипаттайды. 2007
жылдағы көрсеткішке мән ... ... ... ... 39 ... ... 3 ... иеленіп, «БТА»
сақтандыру компаниясы 13,8% үлесін алады. [25]
2008 жылдағы көрсеткіш бойынша, сақтандыруды ... ... ... ... ... 4 ... ... «БТА» сақтандыру
компаниясы 7,42% үлесін алады.[26]
Сурет 9 - «БТА» ... ... ... ... – 2006 жыл; 2 – 2007 жыл; 3 – 2008 жыл;
Диаграммадан көріп отырғанымыздай, «БТА» ... ... түсу ... арту ... ... компаниясы лицензиясымен ... ... ... ... ... ... ... және аурудан сақтандыру (ерікті);
- Медициналық сақтандыру (ерікті);
- Құрлық көлік құралдарын сақтандыру (ерікті);
- Әуе көлігін ... ... Су ... ... ... ... ... (ерікті);
- Басқа мүлік түрлерін сақтандыру (ерікті);
- Қаржылық тәуекелді сақтандыру (ерікті);
- Көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін сақтандыру (ерікті);
- Тасымалдаушының азаматтық ... ... ... Басқа да азаматтық жауапкершілік түрлерін сақтандыру (ерікті);
- Қайта сақтандыру;
- Көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін сақтандыру (міндетті);
"БТА" сақтандыру компаниясының клиентері 2006 жылы ... ... ... ... ... ... Кесте – Сақтандыру түрлері бойынша түсімдер үлесі
|Сақтандыру түрлері |2006 жыл |2007 жыл |2008 жыл |
| ... ... ... ... ... ... ... көрсетеді.
Кестеден және диаграммадан ерікті жеке сақтандырудан түскен түсімдер
ерікті ... ... ... сақтандыру түсімдеріне қарағанда
бірінші орында тұрғанын көруге болады. Сөйтіп, ... жеке ... ... өсіп ... көреміз.[27]
Сурет 10 - Сақтандыру түрлері ... ... ... компаниясы жеке сақтандырудың келесі түрлерін ұсынады: жазатайым
жағдайдан сақтандыру, ерікті медициналық сақтандыру, ... ... ... ... ... ... - "БТА" ... жеке сақтандыру портфеліндегі сақтандыру
түрлерінің үлесі
(%)
|Сыныптар ... (%) ... ... ... |32 ... ... ... |24 ... ... ... ... |31 ... ... |13 ... |100 ... - "БТА" ... ... ... ... 2008ж. ... сақтандыру компаниясы "Забота" жобасы шеңберінде медициналық
сақтандырудың бірнеше бағдарламаларын ... ... ... ... ... ауруды үйде қарау, жедел медициналық көмек
көрсетуден бастап ... және ... ... ... ... қызмет көрсетулерді қамтиды.[28]
Сурет 11 - "БТА" сақтандыру компаниясының жеке сақтандыру
портфеліндегі түрлерінің үлесі*
Қазақстан Республикасының заңына сәйкес "БТА" ... ... ... шарт жасасу ретін және ... ... ... ... ... ерікті медициналық сақтандырудың
ережелері әзірленген. Енді біз, "БТА ... ... ... ... ... ... ... сақтандыру сомасын
төлеудегі сақтандыру шартын жасасу тәртібін қарастырайық
Сақтандыру объектісі Қазақстан Республикасының заңына қайшы келмейтін
оқиға ... ... ... ... ... ... ... материалдык шығындармен байланысты мүліктік мүдделер ... ... ... және ... ... мерзімде
жасалады және сақтандыру сыйақысын төлеудің нақты күнімен бірге ... ... ... азаюына байланысты сақтандыру сыйақысының мөлшері
және сақтандырушының жауапкершілігі төмендейді.
11 Кесте – Сақтандыру мерзімі және сақтандыру сыйақысының мөлшері
|Сақтандыру ... ... ... процент |
|2 айға ... |30% |
|3 |40% |
|4 |50% |
|5 |60% |
|6 |70% |
|7 |75% |
|8 |80% |
|9 |85% ... |90% ... |95% ... |100% ... - "БТА Забота" сақтандыру компаниясының ережесіне сәйкес ... ... ... ... сәйкес сақтанушының толық ақша
қаражат есебінен немесе сақтанушының белгілі үлестегі ақша қаражаты ... жеке ... ... ... мүмкін.[29]
Шарттың әрекет ету мерзімінде шығысталмаған сыйақылар қайтарылмайды. ... ... ... ... ... Кесте – Сақтандырылатындарға төленетін шығыстар
|Медициналық ... |RED |WHITE |BLUE |SILVER |GOLD ... ... |Card |Card |Card |Card |Card ... ... ... |* |* |* |* |* ... Терапевтік қызметтер ... ... ... |* |* |* |* |* ... ... | |* |* |* |* ... ғы ... бойынша | |50 |75 |200 |350 ... ... ... | |* |* |* |* ... ғы ... ... | | |100 |200 |350 ... ... ... |* |* |* |* |* ... ... | | | | |* ... ... ... ... көрсетінді бойынша |* |* |* |* |* ... ... | |* |* |* |* ... ... ... | | |* |* |* ... ... | | | | |* ... ... ... ... ... |* |* |* |* |* ... ... | |* |* |* |* ... ... ... | | |* |* |* ... қызмет | | | | |* ... ... ... ... ... ... бойынша |* |* |* |* |* ... ... | | | |* |* ... ... бойынша | | | |* |* ... ... | | | | |* ... ... ... көрсетінді бойынша |* |* |* |* |* ... ... | | | |* |* ... ... бойынша | | | |* |* ... ... | | | | |* ...... ... бойынша толық өтеу ... ... - ... ... көрсетілген
медициналық қызмет көрсету шығындары мөлшерінде медициналық ұйымға төлейтін
ақысы. Егер ... ... ... ... ... ... ... қарастырылмаған болса, сақтандырушы ... ... ... ... құқы бар.
Сақтандырушы клиникалық базаларында уақытында, білікті, адекватты
медициналық қызмет көрсетуді және ... ... ... ... ... ... сәйкес басқа медициналық
ұйымдардың емдік-диагностикалық көмегіне деген шығындардың орнын толтыруды
кепілдейді.
Шұғыл медициналық ... ... ... ... ... ... манипуляциялар, сонымен ... ... және ... ... ... ... ескерілген шарттарға ... ... ... ... ... жеке және заңды тұлғалармен
(меншік формасына тәуелсіз) ерікті медициналық ... ... ... шарт бойынша медициналық кызмет көрсетулер мен медициналық
ұйымдарды ... ... ... ... ... медициналык
сақтандыру бағдарламасы көлемінде медициналық қызмет көрсетумен қамтамасыз
етуді кепілдейді. [30]
Егер сақтандырушымен бірдей медициналық қызмет ... ... ... ... ... деңгейінде (жоғары сапалы медициналық технмка,
жаңа медициналық технология, жоғары біліктілік ... ... ... ... ... ... шартқа отырса, сақтандыру шартында
әр түрлі медициналық ұйымдармен қамтамасыз етілетін бірдей медициналык
қызмет көрсетулер ... ... ... ... ... ... бойынша дифференциалданып, сақтанушының ... ... ... шартында жүзеге асырылады.
"БТА Забота" сақтандыру ... ... ... келесі бағдарламасын әзірлеген:
13 Кесте
1. RED Card ... ... ... шегі |
| |1000 ... өтеу |
| ... ... Card (single) құны |35 |44,39 ... Card (family) кұны, әрбір |25 ... ... |+5 ... ... ... ... үшін |мүшесі үшін) ... ... |
2. WHITE Card ... ... |Жауапкершілік шегі |
| |1200 ... өтеу ... |
| | | ... ... |
| ... ... Card (single) құны |80 |105 |50 ... Card (family) |+15 ... |+20 |50 ... ... |
|құны, эрбір жанұя мүшесі |жанүя мүшесі |(эрбір жанүя |мүшелеріне) ... ... ... ... | |
13 ... ... BLUE Card багдарламасы
|Багдарламаның аталуы | |Жауапкершілік шегі | |
| |1800 ... ... ... | | ... лимит|бойынша |
| | | | ... |
| | | ... | ... Card (single) құны |149 |182 |100 |75 ... Card (family) |+20 |+25 |100 |75 ... әрбір жанұя мүшесі|(эрбір |(әрбір | ... ... ... ... | ... |
| ... |мүшесі | ... ... ... | | |
4. SILVER Card ... ... |Жауапкершілік шегі |
| ... өтеу ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... | |
| ... ... Card (single) құны|667 |200 |200 ... Card (family) |+100 |200 |200 ... ... ... ... мүшесі |(әрбір жанүя |(әрбір жанұя ... ... ... ... |мүшесі үшін) |мүшелеріне) |
|5. GOLD Card багдарламасы | | |
| | | ... ... ... шегі |
| ... өтеу ... ... |
| | ... |бойынша лимит |
| | ... | |
| ... ... Card (single) құны |797 |350 |350 ... Card (family) |+120 ... |350 ... |350 (барлық ... ... ... ... |жанүя |жанұя ... ... ... үшін) |мүшесі үшін) |мүшелеріне) ... "БТА ... ... ... ... ... ... ретінде ерікті медициналық сақтандыру бағдарламасының қалай жұмыс
істейтінін қарастырайық.[31]
Иванов Иван ... (әрі ... ... ол өзі ... ... ... компаниясымен ерікті медициналық сақтандыру шартына
отырғысы келеді.
Бағдарламаға сәйкес сақтандырылушы жасы 65-ке дейін болуы тиіс. Сақтанушы
- 47 ... ... шарт ... ... ... ВИЧ ... Ісіктері, соның ішінде онкогематологиялығы жоқ;
- 1 және 2 топтағы мүгедек емес;
- Госпиталданған емес.
Бұл жайында сақтанушымен табыс етілген медициналық ... ... 1 жыл ... ... отырғысы келеді. Red card (single) ерікті
медициналық сақтандыру бағдарламасы тандалды.
Бұл бағдарлама бойынша сақтандыру оқиғасы сақтандырылушының №1 қосымшаға
сәйкес сақтандырылушының медициналық ... ... ... ... жеке ... ... ... профилактикалық, емдік басқа
да көмек алу ... ... ... ... ... медициналық
ұйымға медициналық қызымет көрсетуді ... ету ... ... ... 1 жыл мерзім ішінде қолданылады.
Шартқа отыру мезетіндегі сақтандырылушының ... ... ... ... жоқ, ... ... бойынша толық
өтеледі.
Сөйтіп, сақтандырылушының медициналық қызмет көрсетулердің келесі түрлері
бойынша шығыстары өтеледі:
1. Жедел ... ... ... ... Терапевтік қызметтер (птүғыл көрсеткіштер бойынша);
3. Лабораториялық зеріттеулер (шүғыл көрсеткіштер бойынша);
4. Инструменталды әдістемелер (шұғыл көрсеткіштер бойынша);
5. Хирургиялық қызмет көрсетулер ... ... ... ... ... ... ... медициналық көмек өмірге қауіп төнгенде және ... ... ... ... ... медициналық қызмет көрсетумен қамтамасыз
етуді білдіреді:
- Ауру симптомдары, травмалар, жоғары психикалық стресстер;
- Жоғары дене температурасы (38оС жоғары);
- Естен ... ... ... ... ... Қансырау.
Егер сақтандыру шартында мына жағдайлар ... онда ... ... ... ... Протездеу;
- Мүше және ұлпалар трансплантациясы;
- Пластикалық хирургия, косметологиялық ... ... ... ... ... аномалияларын, келбет кемшіліктерін
кетірумен байланысты);
- Кәсіптік аурулар, өткір сәулеленулер;
- Қоршаған адамдарға ... ... ... ... ... тобы (Бұл топ ... ... Қазақстан Республикасының
"Халық денсаулығын қорғау" Заңы ... ... ... ... ... ... күюі және ... болу мына жағдайлармен
болса:
- Алкогольді, нашақорды немесе токсикалық улану ... ... ... ... ... ... жоқ сақтандырылушының көлік
құралын жүргізу, сонымен қатар ... ... жоқ ... ... ... беру нәтижесінде;
- Өзін-өзі өлтіру немесе сақтандыру ... ... ... әрекеттер нәтижесінде;
- Сақтандырылушының ... ... ... ... ... нәтижесінде.
- Еркіндігі сот шешімі ... ... ... ... органмен шектелген сақтандырылушыға медициналық
қызмет көрсету;
- Медициналық емес ... ... ... ... card ... ... ... мерзіміндегі сақтандыру
сыйақысының көлемі 6880,45 (алты мың сегіз жүз ... ... 45 ... ... ... ... желісіне қосылудың кілті -
пластикалық карточка. Сақтандыру оқиғасы пайда болған жағдайда сақтанушыға
карточкада көрсетілген ... ... ... ... ... тек қана "БТА" ... компаниясының медициналық желісінен
қызмет көрсетумен қамсыздандырылады. "БТА" сақтандыру ... ... ... ережелеріне сәйкес Red card бағдарламасы бойынша
медициналық қызмет жақын емдік ұйымдарда ... ... ... ... ... ... ... шұғыл сипаттағы қызметтер көрсетіледі.
Сақтандырылушының Қазақстан Республикасының "БТА" ... ... жоқ ... ... ... ... ... жағдайда
медициналық ұйымды таңдау және медициналық қызмет ... ... өтеу ... жеке ... ... "БТА" ... ... емдік ұйымдардан қызмет
көрсету алғысы келсе (медициналық желі менеджерлерінің ... ... ... ... өтеу 70% ... ... асырылады. Бұл
жағдайда "БТА" сақтандыру компаниясының ... ... ... ... ... үшін жауапкершілікте болмайды.
"Толық өтеу" жауапкершілік шегіндегі медициналық шыгыстар 1 жыл ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етіп, медициналық қызмет ... алу ... ... ... ... ... ... жоғалту жағдайында олардың
көшірмесін алу үшін жедел хабарлауға міндетті, қайта жоғалту ... ... құны ... ... отырғанда сақтандырылушы медициналық ұйымдар
дәрігерлерін ... ... ... ... "БТА" ... медициналық желісі алдындағы құпиялық міндеттерден босатады.
Медициналық желі сақтандырылушының жанүлсы, аурулары ... ... ... ... ... Бұл ақпараттың жариялануына Қазақстан
Республикасының заңына сәйкес ерекше жағдайларда жол беріледі.
"БТА" сақтандыру ... ... ... сақтандыру
бағдарламасын талдау, оны әзірлеу барысында шетел ... ... ... ... ... ... ... көрсетеді.
Бірақ әлеуметтік сақтандыру бағдарламасының жоқ болуы әлі күнге дейін
халықтың тек ... ... ... ... ... білдіреді. Батыстық тәжірибе бойынша дәл әлеуметтік сақтандыру
мемлекеттің халық жайындағы қамын ... бұл ... ... ... ... ... бөлім Қазақстан Республикасындағы жеке басты сақтандыруды жетілдіру
жолдары
Қазақстан Республикасында өмірді сақтандыру біршама ... ... ... ... өсуімен сипатталатын демографиялық жағдай, зейнетақымен
қамсыздандыруда жинақтаушы жүйеге өту, азаматтармен өз зейнетақы ... ... ... және жеке ... ... ... ... зейнетақының камсыздандыру жүйесіне сақтандыру
компанияларының белсенді енуін ... ... ... ... бірі ... дамыды. Оның төмендегідей
кезеңдерін атап өтуге болады:
- Қайтыс болғандарды жерлеуге ... ... ... ... ... Анықталған жасқа дейін өмір сүру жағдайын сақтандыру;
- Аннуитет механизімінің құрылуы;
- Жасты ... ... ... ... жағдайдан және аурудан сақтандырудың дамуы;
- Қазіргі кезеңдегі сақтандыру түрлерінің пайда ... күні ... ... ... ... ... ... табылады.
Жеке сақтандыру - экономиканың өсуіне ... ... ... дәстүрлі және тұрақты көзі ... ... ... маңызды сферасы.
Қазіргі кездегі ұлттық сақтандыру жүйесін құру сақтандыру қызметтері
нарығының жаңа сапалы деңгейге сатылы ... ... және ... ... ... ... жеке сақтандыруды дамытудағы ынталандыру
жоспарындағы басымдылықтар өмірді ... ... ... ... ... ... ... қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 18.12.00 жылғы 126-
11 Заңымен халықаралык қағидалар мен стандарттарға сай сақтандыру ... және ... ... ... ... деңгейін көтеру,
сақтандыру рыноктыгының тиімді инфрақұрылымын ... оның ... ... ... ету, ... ... ... бойынша шараларды күшейтуге негіз болды."Сақтандыру және сақтандыру
қызметі мәселелері жөніндегі Қазақстан ... ... заң күші ... өзгірістер мен толықтырулар енгізу" Қазақстан ... 2000 ... 18 ... ... 128-И ... мен ... ұйымдастырудың жаңа үлгісін Қазақстанда енгізуге құқықтық негіз
қаланды. Атап айтқанда, бірқатар заң күші бар ... ... ... ... қызметтері мен өкілеттілігін кеңейтуді
қарастыратын, сақтандыру (қайта ... ... ... лицензиялау,
қайта ұйымдастыру және оның қызметін тоқтату, ... ... ... және ... ... ... ... шарттары
мен негіздері, сақтандыру құпиясына қатысты мағлүмат алу ... ... ... ... ... мен ... ... міндетті төлемдер туралы" ... ... ... мен ... ... ... "Қазақстан
Республикасының 2002 жылдың 23 қаңтарынан бастап 147-П Заңымен республикада
сақтандырушыларға салық салуға қатысты жаңа ... ... ... ... Республикасының жаңа Салық кодексінде" жалғасын тапты.
Республикамызда сақтандыру және сақтандыру ... ... ... ... ... ... мыналар болып табылады:
- ұлттық сақтандыру нарығының сенімділігін қамтамасыз ету,
сақтандыру және ... ... ... ... кезекте,
оларды капиталдандыру, қаржылық түрақтандыру және төлем
қабілеттілік деңгейіне) талаптарды ... ... ... және оны кадағалаудың халықаралық стандарттарын енгізу;
- ... ... ... ... ... және ... ... бар міндетті сақтандыруға
жатқызып жедел дамыту бойынша шараларды жүзеге асыру;
- Үкіметпен бірге сақтандырудың міндетті түрі ... ... ... нақтылау, оларға қажетті заңды базаларды
қалыптастыру;
- ... ... ... жәгне сақтық қадагалау мәселелері
бойынша нормативтік құқықтық базаны әрі қарай жетілдіру;
- сақтандыру рыногының кәсіби (сақтандыру ... ... ... және ... қатысушыларын жұмыстарын белсенді
ету, сақтандыру нарығында көрсетілетін негізгі және ... ... ... ... ... мен ... сақтандырудың халықаралық схемаларына
сақтандыру нарығын интеграциялау.
- мөлшері бойынша салыстырмалы ірі және ... ... ... ... ... алу және ... тең
бәсекелестікті қамтамасыз ету мақсатында сақтандыру ұйымдарының
халықаралық стандарттарға өту ... ... ... ... ... жөнінде сақтандыру ұйымдарының нарығы
үлесі төмен, ал жинақтық және ұзақ ... ... ... ... ... түрлер дамыған. Жаңа
сақтандыру ... 2003 жылы ... ... ... ірі ... ... ... мен атақты
шетел сақтандыру ұйымдарын тартуға мүмкіндік берді.
- халықтың және коммерциялық ұйымдардың сақтандыру мэдениетін
көтеру ... ... ... ... ... ... шешудің басқа мүмкін жолдараның бірі өмірді ұзақ мерзімді
сақтандыруды жүзеге ... ... ... үшін ... ... ... анықтау, өмірді сақтандыру нарығында сәйкес сақтандыру қызметі
деңгейіне талаптарды ... жаңа ... ... мен оларды
тұтынушыға жылжыту тәсілдерін пайдалану, ... ... ... ... ескеріп) осы салада едәуір тәжірибесі бар ... ... ... сақтандыру ұйымдарын кіргізу болып табылады.
Қоғамда мемлекеттік емес әлеуметтік көмекпен қамтамасыз етудің бірден-бір
көзі бола тұра, ... әлі ... ... ... мен ... ... қанағаттандыра алмайды. 2005 жылы 1 қаңтарына
Қазақстанда тек екі компания, ... мен ... Life" ... ... ... ... таңда бұл сферада бес сақтандыру
компаниясы жеке сақтандыру қызметімен айналысады.
Өмірді сақтандыру индустриясының дамуынсыз, ... ... ... ... ету ... ... ... болады деп айта
алмаймыз.
Өмірді сақтандырудың дамымауының бір ... ... ... ... ... ... ... толық сезіне алмау. Кей
сақтандырушылардың айтуынша өмірді сақтандырудың дамымауына тағы бір себеп,
ол біліктілігі ... ... ... ... ... халықтың
табысының өсуіне әсер ете алады, ал ол өз кезегінде ұзақ ... ... ... себепші болады. Дүние жүзілік тәжірибе көрсеткендей,
өмірді ... ... ... мен ... даму ... ... ... Мысалға, АҚШ -та жиналатын сыйақылардың 60% - "өмірді сақтандыру"
саласында. Өмірді сақтандырудың дамуына тағы бір кері әсер ... ... ... Өзі аз ... тек 20-30% ғана ... ... (еті тірі).
Осы фактор, жинап алғанда өмірді сақтандыруда ... өте аз ... ... сақтандыру бойынша қызмет ... ... сай болу үшін ... ... ақша ... тартуға
мэжбүр, себебі меншікті капиталдың жеткіліксіздігі туындайды. Осы себепті,
көптеген инвесторлар бұл сақтандыру түрі ... ... ... ... Қазақстан республикасының қаржы ұйымдары мен қаржы нарығын бақылау
мен реттеу агенттігінің ойынша ұзақ ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді сақтандыру экономиканың
болашақ дамуымен тығыз байланысты.
Жеке сақтандырудың дамуының перспективасы ... ... ... табу ... шешуге көмектесетін ұзақ мерзімді
инвестициялық ресурстардың көзі болып табылатын қосымша ... ... ... Жеке сақтандырудың дамыған рыногінің болуы бюджеттің шығыс
бөлігінің күш-салмағын (жүктеме) ... ... ... ... ... ... шығындарын азайтады. Сөйтіп,
мемлекет ... ... ... ... ... мүмкіндігін алады.
Сонымен қатар, жеке ... ... ... ең бір ғылымды қажет
ететін салалары ретінде жаңа ... ... ... ... экеп соғады.
Әлеуметтік және сақтандыру салаларындағы жүргізіліп жатқан реформалар,
сонымен ... ... ... ... ... жеке ... дамуының негізін қалайды. Жеке сақтандыру саласындағы
мәселелерді шешу үшін, ... ... ... үшін 2004-2006
жылдарға арналған сақтандыру рыногының даму бағдарламасы мынадай бағыттарды
қарастырады[32;Б.67]:
- аннуитеттерді беру саласындағы сақтандыру ... ... ... және ... ... ... сақтандыру, соның
ішінде жаңа сақтандыру өнімдерінің пайда болуын ... ... ... ... ... түрлері мен
салаларын ... ... ... ... ... ... айналысатын ұйымдарда жинақтардың
сақталынуын қамтамасыз ету;
- ұзақ мерзімді (жинақтау) сақтандыруды ... ... ... ... ... өмірді сақтандырумен айналысатын ұйымдарды институтционалдандыру
үшін жағдай туғызу;
- өмірді сақтандырумен ... ... ұзақ ... ... ету ... кеңейту.
Бүгінгі күні Қазакстан Республикасының өмірді сақтандыру нарығы ТМД
мемлекеттерінен тыс дамыған елдерде байқалатын деңгейден ... ... ... ... ... ... ... қаржы
нарықтарының тұрақсыздығынан, жоғары деңгейлі салық салудан, ... ... ... ... және ... ... ... нәтижесінде сақтандырушылар клиенттерді олардың
ақша ... ұзақ ... ... ... ... өзгерте алмайды.
Осыған сәйкес сақтандыру қызметінің заңын және реттеу принциптерін өзгерту
керек.
Сақтандыру компаниялары өмірді сақтандыру сегментін дамыту және ... ... ... ... сақтандыру бойынша резервтерді құру
реті жөнінде шешімдер қабылдау қарастырылуда, мұның маңызы - осы ... ... ... ... ... ... тексеруші органдардан қосымша қысымды бәсеңдетеді.
Сақтандырудың, негізінен өмірді сақтандырудың дамуына кері әсер ететін
негізгі ... бірі - ... ... ... ... болатын уақытша бос қаражаттардың болмауы.Қазіргі
кездегі сақтандыру қызметтеріне медициналық ... ... ... ... туристерді, көлік иелерінің азаматтық
жауапкершілігін, балалар өмірін сақтандыру жатады.[33]
Эксперттердің ойы бойынша ... ... және ... ... бойынша тура шетел бәсекелестіктерінен сақтану ... ... ... ... ... ... құндылықты білдіреді.
Өмірді сақтандыру экономиканың өсуіне ықпал ететін, ... ... ... кезі ... ... ... сферасы.
Сонымен қатар өмірді сақтандырудың міндетті формасын ... ... - ... жоғары халық топтарын қорғап, төтенше
жағдайлардан жарақаттанғандарға төленетін ... ... ... ... ... коса алғанда өмірді ұзақ мерзімді сақтандыруды
дамыту үшін ынталандыруды құру, сақтанушыларға кепіл жүйесін құрумен және
шарт ... ... ... ... ... ... алумен
байланысты болу керек.
Сақтандырушылардың қаржы түрақтылығына деген нормативтік ... қана ... бір ... бір ... ... зейнетақыны,
мүлік түрлерін сақтандыруға шек қою жолымен сақтандыру ... ... ... Осы мақсаттарга жету үшін сақтандыру
қызметтерінің адекватты ... ... ұйым ... ... ... ... жүзеге асыруы тиіс.
Өмірді сақтандыруды жетілдірудің тағы бір әдісі - жазатайым жағдайлардан,
аурудан сақтандыру, ... ... ... ... ... шаралар эзірлеу. Сақтандырудың көрсетілген түрлері ұйымның
кәсіпкерлеріне үсынылатын "әлеуметтік ... ... ... ... Медициналық ерікті сақтандырудың әрі қарайғы дамуы, біріншіден осы
сақтандыру түрін жүзеге асыру ерекшелігін ... ... ... ... ... ... ... салык салу
ерекшеліктерін және медициналық ... ... ... ... ... ... ... перспективалық дамуы - өндірісте жазатайым оқиғалардан
міндетті сақтандыруды қоса ... ... ... ... ... үшін сақтандыру ұйымдарын тарту.
Сонымен, өмірді сақтандыруды жетілдірудің жолдары көп: заңдарды
жетілдіруден ... ... ... жаңа ... ... ... ... жалғыз мақсат - ... ... ... ... ... жоғарлату. Бұл өз кезегінде
қоғамның, экономиканың өсуіне әкеледі.
Қорытынды
Сақтандыру қатынастарының, ... ... ... зеріттеп
олардың Қазақстан Республикасындағы дамуын білгеннен кейін келесілерді
анықтауға ... - ... ... ... ... мүдделерінің
болумен, сақтандыру объектілерінің түрлілігімен , сақтандыру қоиғаларының
кең шеңберімен, ... да ... ... ... ... жеке ... тура ... мынадай:
"Жеке сақтандыру - индивидумге немесе оның жанүясына оның ... ... ... ... ... ақша ... кепілдеуші ақша
формасындағы қайта бөлушілік қатынастар".
Жеке сақтандырудың экономикалық мазмыны келесі функциялардан көрінеді:
1. Инвестициялық функциясы, яғни ... ... ... ... ... ... қаржыландырылады.
2. Алдын-алушылық функциясы, яғни ... ... ... бір ... есебінен сақтандыру тәуекелін
төмендету бойынша шаралар қаржыландырылады.
3. Жинақтық функциясы. Өмірді ... ... ... ... аса ... себебі сақтандыру шарты
бойынша белгілі сақтандыру сомасы жинақталады.
Сонымен қатар, жеке сақтандыру тек экономиканы ғана ... ... ... ... қатынастар шеңберінде белсенді елдерде сақтандыру аса
тұрақты және белсенді дамушы халық шаруашылық сала болып табылады.
Жеке ... ... ... пен ... ... тыгыз байланысты орнату заң базасы және мсақтандырушыларды
мемлекттік бақылау бойынша ерекше шараларды ... ... ... кездегі сақтандыру компаниялар санының қысқаруына ... ... ... заң және ... ... Қазақстан
Республикасында сақтандыруды дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге
асыру, сақтандырудың Қазақстан ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасында сақтандыру компанияларының жеке
сақтандыру дамуының жоғары мүддесін көрсетіп отыр.
Жеке сақтандыру ... ... ... ... келесі бағыттар
бойынша дамуда:
1. Өмірді сақтандыру;
2. Аннуитетік сақтандыру;
3. Жазатайым жағдайдан және ... ... ... ... ... ... Банкінің мәліметтері бойынша жеке
сақтандыру бойынша сақтандыру төлемдерінің ... ... ... және
жазатайым жағдайдан , аурудан сақтандыру үлесіне тиіп отыр ... ... жеке ... ... түрлері дамып отыр,
мұндай қортынды негізінде Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ерікті медициналық ... ... ... жеке ... ... ... ... жазатайым жағдайдан сақтандыруды анықтайды, Бұл өзкезегінде
сақтанушының сақтандыру жағдайы ... ... ... ... ... кететін материалдық шығындармен байланысты екенін анықтайды.
Жеке сақтандыру шарты сақтандыру сомаларын алушы сақтандыру ... ... ... ... азамат болып табылады.
Сақтандыру сомасын алушының өлімі жағдайында, оның құқығы мұрагерлеріне
беріледі. Жеке сақтандыру ... ... ... ... онда
сақтандырылушы тұлғаның осы келісімі жөнінде жазбаша куә ... ... ... ... ... ... негізгі шарты жағымсыз ... ... ... ... ... күні Қазақстан Республикасында өмірді сақтандыру АҚШ,
Финляндия, Канада, Европа мемлекеттерімен салыстырғанда аса дамымаган.
Жеке ... ... ... үшін ... шаралар:
1. Заңның және сақтандыру қызметін реттеу принциптерін өзгерту;
2. Өмірді сақтандыру бойынша резервтер құру;
3. Сақтандыру ұйымдарының мамандандыруларын;
4. Міндетті жеке ... ... ... ... коса ... ұзақ ... өмірді сақтандыруды дамыту
стимулдарын құру;
6. Кепілдік жүйесін құру және ... ... ... дамытуға ықпал ететін басқа да шаралар.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. Алматы, 2001 ж.
2. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... Азаматтық Кодексі. Алматы.//Жеті
жарғы, 2000 ж.
4. «Страховое дело». Б.Ю. Сербиновский, В.Н. Гарькуша, ... 2000 ... ... А.Б. ... ... и ... страхового дела
в России». Журнал «Финансы». №3, 2004 ж.
6. Маянлаева Г.И. ... ... дела в ... ... 2000 ... Основы страхования.Учебное пособие /С.К.Казанцев. Екатеринбург:
изд. ИПК УГТУ.-1998 ж-Збет.
8. ... ... ... страхового рынка ЕС». Журнал
«Страховое ревю», №6, 2004 ж.
9. Зернов «Государственное регулирование страхового рынка в ... ... ... №5, 2002 ж.
10. Ю.С.Фишер, Р. Дорнбуш, Р.Шмалензи. Экономика. Пер.с анг. ... 1997 ... ... А.Б. «Механизм регулирование страхового рынка».
Журнал «Страховое ревю». №2, 2002 ж.
12. ... ... мен ... ұйымдарын қадағалау агенттігінің
мәліметі//Журнал "РЦБ" №1, 2007 ... ... А.Н. ... ... ... 1998 ж.
14. 3убец А.Н., Зернов А.А. «Управление деятельностью страховой
компании» Москва, 1999 ... ... К.К. и др. ... ... ... и ... - ... 2000 ж.
16. Гостенко Л.Н. Страхование: учебное пособие. -Алматы: 2003 ж.
17. «Страхование от А до Я». Под ред., ... Л.И., и ... ... 1996 ... ... ... ... // Под. ред. проф. Рейтмана Л.И. - М.:
1992 ж.
19. "БТА" сақтандыру компаниясының жылдық есебі 2008 ж.
20. 2004-2006 жылдарға ... ... ... ... ... ... №729, ... ж.
21. Силласте Г. Единый страховой ... СНГ: ... ... ... ... // Страховое ревю. №12,
2003 ж.
22. www.afn.kz
23. www.google.kz
24. Уманов Б.Г. Страховой ... ... ... проблемы и
перспективы // Специальный выпуск журнала «Рынок ... ... 2004. ... Global Non-Life Insurance in a Time of Capacity Shortage ... Re. Sigma.- 2002.- №4. ... Will Insurers Chash? // Time. ... ... ... ... Республики Казахстан Назарбаева Н.А. на
III Конгрессе финансистов // III Конгресс финансистов Казахстана
(специальный выпуск).- 2003. апрель. –С.8.
28. ҚРҰБ статистикалық ... 2008.- № 9. ... ... Правительства Республики Казахстан «О Программе
развития страхового рынка ... ... на ... от 1 июля 2004 года № ... Нурмуханбетов Е. Пути и возможности использования в Казахстане
опыта зарубежных стран в области ... ... ... ценных бумаг Казахстана.- 2003.- №2. –С.26-33.
31. Кричевский Н.А., Волжанин Д.А. Проблемы и перспективы ... ... ... // ... 2004.- №11.
–С.50-53.
32. www.afn.kz. Сақтандыру компанияларының қаржы-экономикалық
көрсеткіштері.
33.
34. Узбаканова Л. ... ... ... ... // ... ... 2003.- №5. ... Global Financial Stability Report. International Monetary Fund.
September 2003. ... ... К.К., ... С.Р. Корпоративные финансы, Учебник. –
Алматы: Алматинская академия экономики и ... 2004. ... ... Правительства Республики Казахстан «О ... ... ... ... ... на ... от 1 июля 2004 года № 729.
** Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын қадағалау агенттігінік ... ... мен ... ... кадағалау агентігінің мәлімет
* Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын қадағалау агенттігінің мәліметі
* Қаржы ... мен ... ... ... ... ... А.Н., Зернов А.А. «Управление деятельностью страховой ... 1999 ... ... ... ... ... ... 2008 ж.
* "БТА" сақтандыру компаниясынын жылдык есебі 2008ж.
*"БТА" сақтандыру компаниясынын жылдык есебі 2008 ж.
*"БТА" сақтандыру компаниясының жылдық есебі 2008 ж.
-----------------------
2004
2005
2006
Өмірді
мерзімді ... ... ... ... ... сақтандыру
шарттары
Өмірді
аралас сақтандыру
"БТА"
сақтандыру компаниясы
ҚР сақтандыру нарығы

Пән: Сақтандыру
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 41 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Еліміздегі сақтандыру түрлерінің жүзеге асуы28 бет
Сақтандыру, соның ішінде жеке сақтандыру түсінігін зерттеу56 бет
Сақтандырудың экономикалық және әлеуметтік негіздері37 бет
Сақтандырудың экономикалық және әлеуметтік негіздері туралы25 бет
Өмірді сақтандыру88 бет
Сақтандыру және рыноктық экономикадағы қаржының өзекті проблемалары102 бет
Сақтандыру рыногы44 бет
Сақтандыру рыногының теориялық негіздері24 бет
Сақтық рыногы12 бет
Қазақстан Республикасының сақтық рыногы:оның жай-күйін талдау және даму перспективалары22 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь