Қызылорда облысының халқы

І.Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2

ІІ.Негізгі бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

2.1. Қызылорда облысындағы халық саны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5

2.2. Қызылорда облысы халқының ұдайы өсіп.өнуі ... ... ... ... ... ... 11

2.2.1. Халықтың тууы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11

2.2.2. Халықтың өлім.жітімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14

2.2.3. Табиғи өсім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22

2.3. Қызылорда облысы халқының құрамы мен
жыныстық .жастық құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24

2.4. Қызылорда облысындағы халықтың өмір ұзақтығы ... ... ... ... 32

2.5. Қызылорда облысындағы көші.қон ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33

2.6. Қызылорда облысындағы халықтың орналасуы ... ... ... ... ... ...38


ІІІ.Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .39

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42

Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44
Бұл жұмыс Қызылорда облысының халықтар географиясына арналған.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстан Республикасындағы тәуелсіздік алғаннан бергі күрделі толғандыратын мәселелердің бірі-демография мәселесі.Себебі, егеменді еліміздің тарихи-әлеуметтік, саяси-экономикалық және мәдени даму жолдары ең алдымен өз халқының өсіп-өну серпіні және әлеуметтік құрамындағы күрделі өзгерістерге байланысты. Республика территориясындағы экологиялық дағдарыс аймағына кіретін Қызылорда облысындағы демографиялық үрдістердің қалыптасу мен даму заңдылықтарын зерттеу соңғы уақытта өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Бүгінде нарық қарым- қатынастарына көшу, әлеуметтік мақсаттар мен ұлттық экономикалық даму мүдделеріне бағыттану сияқты құбылыстар демографиялық даму тенденциясы сияқты өзекті мәселені жүйелі түрде зерттеуді қажет етеді.
Бұл жұмыста Қызылорда облысы территориясындағы демографиялық үрдістерді (халықтың ұдайы өсіп-өнуі, ұрпақтың алмасуы, халықтың өсу қарқыны және сипаты, өсім мен өлім деңгейі, халықтың көші-қон үрдістері, жыныстық, жастық, жанұя құрылымы және т.б.) халықтар географиясы жете зерттейді.
Жұмыстың мақсаты мен міндеттері.
Бұл жұмыстың мақсаты Қызылорда облысындағы халықтар географиясы қарастыратын демографиялық үрдістерді анықтау, өзіндік ерекшеліктерін, қалыптасу мен дамудың негізгі заңдылықтарын анықтау болып табылады.
Осы мақсатқа сәйкес, Қызылорда облысындағы халықтар географиясының міндеттері анықталды:
- қоғам дамуының жалпы заңдарын танып білуге мүмкіндік беретін халықтың ұдайы өсіп-өнуін, оның табиғатпен өзара әрекеттестігін, халықтың орналасуының беталыстары мен заңдылықтарын зерттеу;
- көптеген практикалық міндеттерді орындау: халықты есепке алу, еңбек ресурсының балансын жасау,қызмет көрсету мекемелері мен балалар мекемелерін салуды жоспарлау, көші-қон проьлемасын шешу;
- жергілікті ерекшеліктерді ескере отырып, облыстағы халық географиясының әдістемелік принциптерін негіздеу;
- облыстың демографиялық ахуалын жақсартуға бағытталған ұсыныстар мен практикалық іс-шаралар жүйесін дайындау;
Зерттеу объектісі. Қазақстан Республикасы Қызылорда облысының халқы

Жұмыстың ғылыми жаңалығы мен теориялық мәнділігі
- Зерттеудің теориялық негізі кеңестік және Қазақстандық демографиялық ғылымның негізгі бағыттары өкілдерінің және халықтар географиясы ғалымдардың еңбектері болып табылады.
Қазіргі ғаламдық проблемалардың бірі- демографиялық проблема. Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) ғаламдық проблемаларының ішінде бұл үшінші орынды алады.
Территорияның халқын географиялық тұрғыда «халықтар географиясы» зерттейді.
1.Абдреева Ш.Т. Региональные особенности и проблемы расселения населения (на примере Южного Казахстана): Автореферат дисс...канд. геогр. наук. Алматы, 2007
2.Ауезова З.Т. Қазақстан Республикасының нарықтық экономикаға өтуіне байланысты елді- мекендерде қоныстану жүйесі өзгерісінің экономикалық- географиялық проблемалары:г.ғ.к... дисс. Авторефераты.Алматы,2004
3. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира /общий обзор/. Учебник.М., 2001.
4. Ауыл (село) дамуның мониторингі.(статистикалық анықтамалық)Қаңтар-желтоқсан.2005жыл. /Қызылорда облысының статистика басқармасы/ Қызылорда, 2005
5. Брук С.И. Население мира.Этнодемографический справочник.М., 1986
6.Демографический статежегодник Казахстана,1999.Статистический сборник /Агенство РК по статистике/ Алматы, 2000
7. Жумасултанов Т.Ж., Ибраев А.Т. Населения Казахстана с древнейших времен до наших дней. Алматы,2000
8. Копылов В.А. География населения. Учебное пособие.М.,1999
9. Қазақстан және оның өңірлері. Қ.Р.Статистика агенттігі. Алматы,2006
10.Қазақстандағы халықтың тұрмыс деңгейі. Қ.Р.Статистика агенттігі. Алматы,2006
11. Қазақстан тәуелсіздік жылдарында.2006 Қ.Р.Статистика агенттігі. Алматы, 2006
12. Қазақстан өңірлерінің демографиялық жылнамалығы. /Қ.Р.Статистика агенттігі/ Алматы,2006
13. Қызылорда облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы.01/2007. /Қызылорда облысы статистика басқармасы/ Қызылорда,2007
14. Қазақстан Ұлттық энциклопедиясы Алматы: Қазақ энциклопедиясы.2003. 5,6-томдар
15. Қазақстан Республикасының 1999 жылғы халық санағының талдамалы есебі./Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі/ Алматы,2005
16.Қазақстан Республикасының халқы жынысы мен жасы бойынша. Қазақстан Республикасындағы 1999 жылғы халық санағының қорытындылары. /Қ.Р. Статистика агенттігі/ Алматы,2001
17.Нүсіпова Г.Н. халықтар географиясы:Оқу құралы. Алматы. Қазақ университеті. 2005
18.Нюсупова Г.Н. Экономика-географические аспекты жизнеспособности населения региона (на примере Кызылординской области) :дисс.канд. геогр. наук. Алматы,2000
19. Население Казахстана.Итоги переписи населения.1999. Алматы,2000
20.Региональный статистический ежегодник Казахстана./Комитет по статистике и анализу/ Алматы , 2005
21.Состояние здоровья населения и систем здравоохранения Республики Казахстан за 1991-2000 годы. (Статистический сборник) /Агенство РК по делам здравоохранения/ Астан, 2001
22. Статистический ежегодник 2006. /Агенство РК. по статистике/ Алматы, 2006
23. Токмагамбетова Р.Ю. Закономерности формирования и развития развития эколого-демографических процессов Казахстанского Приаралья. Дисс. канд.геогр. наук. Алматы,2001
24. Шувалов Е.Л. География населения. М., Просвещение. 1985
25. Численность и размещение населения в Р.К. Итоги переписи населения 1999г в Р.К. Том 1. Алматы, 2000
26. Энциклопедия стран мира. Москва., Экономика. 2004
27. Ягельский А. География населения. М., Прогресс,1980.
        
        МАЗМҰНЫ
І.Кіріспе...................................................................
.....................................2
ІІ.Негізгі
бөлім.......................................................................
.....................5
2.1. Қызылорда облысындағы халық
саны..........................................5
2.2. Қызылорда облысы халқының ұдайы өсіп-өнуі….....................11
2.2.1. ... ... ... ... ... ... халқының құрамы мен
жыныстық -жастық
құрылымы.....................................................24
2.4. Қызылорда облысындағы халықтың өмір ұзақтығы................32
2.5. Қызылорда облысындағы көші-
қон..............................................33
2.6. Қызылорда облысындағы халықтың орналасуы.......................38
ІІІ.Қорытынды
............................................................................
.............39
Пайдаланылған
әдебиеттер..................................................................
..42
Қосымша.....................................................................
...............................44
Бұл ... ... ... ... ... ... ... өзектілігі. Қазақстан Республикасындағы тәуелсіздік
алғаннан ... ... ... ... бірі-демография
мәселесі.Себебі, егеменді еліміздің тарихи-әлеуметтік, саяси-экономикалық
және мәдени даму жолдары ең алдымен өз ... ... ... ... ... күрделі өзгерістерге ... ... ... ... ... ... Қызылорда
облысындағы демографиялық үрдістердің қалыптасу мен даму заңдылықтарын
зерттеу соңғы уақытта өзекті ... ... ... отыр. Бүгінде
нарық қарым- қатынастарына көшу, ... ... мен ... даму ... ... ... құбылыстар демографиялық
даму тенденциясы сияқты өзекті мәселені жүйелі түрде зерттеуді ... ... ... ... облысы территориясындағы демографиялық
үрдістерді (халықтың ұдайы ... ... ... ... өсу
қарқыны және сипаты, өсім мен өлім деңгейі, ... ... ... жастық, жанұя құрылымы және т.б.) ... ... ... ... мен ... ... ... Қызылорда облысындағы халықтар географиясы
қарастыратын демографиялық ... ... ... ... мен ... ... ... анықтау болып табылады.
Осы мақсатқа сәйкес, Қызылорда облысындағы ... ... ... ... ... ... ... танып білуге мүмкіндік беретін халықтың
ұдайы өсіп-өнуін, оның табиғатпен өзара ... ... ... мен ... ... көптеген практикалық міндеттерді орындау: халықты есепке алу, ... ... ... ... ... мен балалар
мекемелерін салуды жоспарлау, көші-қон проьлемасын шешу;
- жергілікті ерекшеліктерді ескере ... ... ... ... ... ... облыстың демографиялық ахуалын жақсартуға бағытталған ұсыныстар мен
практикалық іс-шаралар жүйесін дайындау;
Зерттеу объектісі. Қазақстан Республикасы Қызылорда облысының ... ... ... мен ... ... Зерттеудің теориялық негізі кеңестік және Қазақстандық демографиялық
ғылымның негізгі ... ... және ... ... ... ... ... ғаламдық проблемалардың бірі- ... ... ... ... (БҰҰ) ... проблемаларының ішінде бұл үшінші
орынды алады.
Территорияның халқын ... ... ... ... Халықтар географиясы халық санының өсуін, құрамын, орналасуын
және ерекшеліктерін ... ... ... зерттеумен айналысқан
шетелдік ғалымдардың еңбектері орыс тілінде басылып шықты. Оларға ... ... ( ... «Қалалар географиясы», «Қала дамуының
серпіні»; Б.Дж.Гарнердің, ... ... ... және ... ... үлгі»), француз авторларының ( ... ... ... ... жөніндегі очерктер») еңбектері жатады.
Халықтар мен мекендердің географиясы ... ... ... ... ... ... бірі болып табылды.
Халықтар географиясын зерттеумен айналысқан орыс ғалымдарының
ішінен «Ресей империясы қалаларының гидрографиялық- статистикалық ... және ... ... ... (1848) атты ... жазған
К.И.Арсеньевті; 1897 жылғы Ресей халқының ... ... ... ... бес ... ... сөздіктің»
басылуын басқарған П.П.Семенов Тян-Шанскийді(1855); ХХ ғасырдың бас кезінде
«Табиғат ... мен ... ... ... Жер ... ... жазған А.И.Воейковты (1906), «Европалық Ресейдің қаласы
мен деревнясы» атты ... ... ... (1910) ... ... халқының тығыздығы» атты бірінші ірі масштабты картаны
атап өтуге болады. ( МаксаковскийВ.П. ... ... ... вузов.-М.:Экопрос,1997)
Кеңес дәуірінде халықтар географиясына елеулі ... ... ... В.В. ... ... Г.М.Лаппо(қалалар мен агломерациялар),Б.М.Хорев (қоныстану
жүйесі), В.П. ... ... ... және басқалар да
қосты.
Қазақстанда халықтар географиясы жөніндегі зерттеу жасаған
ғалымдарға: ... ... ... ... Ұ.М.Ысқақов
(«қалалар,қоныстану проблемалары»), Г.Д.Москвина ... ... ... ... А.Н.Алексеенко («тарихи демография») және
т.б. жатады.
Қызылорда облысындағы халықтар географиясы қарастыратын
демографиялық ... ... ... ... ... ... Арал ... экологиялық-
демографиялық процестерінің қалыптасуы мен даму заңдылықтары» (2001) ... ... ... ... ... ... деңгейі
ескеріле отырылып ландшафттық аудандастыру негізінде ... ... даму ... талдау мен бағалау жасалды.
Р.Ю.Тоқмағамбетова ... ... ... ... ... ... процестерді картографиялау әдісі Қызылорда облысының арнаулы
карталар сериясында іске асты, бұл демографиялық ... әсер ... ... ... ... ... берді. Зерттеу нәтижесінде
алынған қорытындылар экологиялық-демографиялық процестерді реттеуге және
басқаруға бағытталған ұсыныстар мен іс-шаралар жүйесіне ... ... ... ... өмір сүру бейімдігін бағалаудың
экономикалық- географиялық аспектілері (Қызылорда облысы ... ... ... жұмысында Қызылорда облысындағы қазіргі демографиялық
жағдайына, оның ... ... ... өну ... ... ... ... өсіміне, ұдай өсіп-өну процестеріне әсер ... ... ... ... ... ... ... өмір сүру
бейімдігінің экономикалық-географиялық алғышарттары, оны бағалау мен мен
басқарудың проблемаларына жете көңіл ... ... ... Ш.Т. ... ... ... қоныстану
ерекшеліктері мен проблемалары (Оңтүстік Қазақстан мысалында)» (2007) ... ... ... ірі ... ... ... кіретін
Қызылорда облысындағы қоныстану проблемалары мен ... ... ... ... ... және оның халық мекендеуіне
көрсететін әсері бағаланған және ... ... ... ... Аймақтың
халқы мен оның мекендеуінің зерттелуі жалпы ғылыми және арнайы әдістер
жүйесі арқылы жүзеге ... ... ... ... ... ... зерттеуді жүргізу үрдісі барысында ... ... бар ... алынды:
- 1989-2006 жж. аралығындағы Қызылорда облысының халықтар ... ... ... ... ... ... ... даму беталысының ерекшеліктерін
анықтау;
- Нарықтық қатынас жағдайындағы халықтар географиясы өзгерісінің едәуір
ықтимал жолдарын болжамдау әзірленеді;
Жұмыста ... ... ... ... салыстырмалы-талдау әдісі, бағалау әдісі және
т.б.
Курс жұмысы кіріспеден, негізгі бөлімнен: 6 ... ... ... халық саны
Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан бергі 16 жыл ... ... ... ... және ... ... ... ахуалына да өзіндік ықпал жасады. ... ... ... ... ... ... ... кемуі.
Республикадағы депопуляциялану ел тұрғындарының демографиялық
құрылымындағы ерекшеліктерге байланысты болды.Дәлірек айтқанда, ... ... ... ... ... өсім көрсеткіштерінің
төмендеуіне тікелей байланысты. Қала тұрғындарының жақын және алыс ... ... ... орай ... ... ... қалаға қарай үдере
көшуіне байланысты үлкен ішкі ... ... Тек ... ... қалып, онда қалған жұрттың көпшілігін қарт адамдар құрайтын деңгейге
жетті. Халықтың жастық құрылымында қарт адамдардың ... ... кері ... ... ... 1-қаңтарындағы жағдай бойынша ... ... ... 10194 ... ... саны ... ... республика ТМД елдері
арасында Ресей Федерациясы, Украина және ... ... 4-ші ... бойынша 2-ші орында (Ресей Федерациясынан кейін) тұр. Оған қоса,
Қазақстан әлемдегі халық ең аз қоныстанған ... бірі ... ... ... ... ... халық тығыздығы 1 км2 жерге 5,6 адамды
құрады.
1-кесте. 1990-2006 жж.аралығындағы халық санының өзгеруі
|жылдар ... ... ... ... % шаққанда |
| |халық ... | |
| |мың адам | | |
| | ... ... |қалалық |Ауылдық |
|1990 |16298,0 |9300,8 |6997,2 |57,0 |43,0 ... |16358,2 |9366,9 |6991,3 |57,3 |42,7 ... |16451,7 |9404,0 |7047,7 |57,2 |42,8 ... |16426,5 |9343,2 |7083,3 |56,9 |43,1 ... |16334,9 |9162,6 |7172,3 |56,1 |43,9 ... |15956,7 |8884,4 |7072,3 |55,7 |44,3 ... |15675,8 |8730,3 |6945,5 |55,6 |44,3 ... |15480,6 |8635,2 |6845,4 |55,7 |44,2 ... |15188,2 |8499,4 |6688,8 |55,9 |44,1 ... |14957,8 |8368,8 |6589,0 |56,0 |44,0 ... |14896,1 |8322,2 |6573,9 |55,9 |44,1 ... |14841,9 |8283,3 |6558,7 |56,0 |44,0 ... |14820,9 |8348,9 |6472,0 |56,3 |43,7 ... |14944,4 |8472,3 |6472,1 |56,7 |43,3 ... |14953,9 |8503,7 |6450,2 |56,9 |43,1 ... |15074,7 |8614,6 |6460,1 |57,0 |43,0 ... |15219,2 |8696,5 |6522,7 |57,0 |43,0 ... ... аралығындағы еліміздегі халық санына тоқталсақ,
1989 жылғы санақ бойынша ... саны 16199,1 мың ... ... санақ
бойынша 14953,1 мың адамды, ал 2005 жылы 15219,3 мың ... ... ... басынан басталған көші-қондық теріс сальдо ... ... ... ... 1989 жылғы халық санымен салыстырғанда 2005 жылы
республикадағы халық саны 979,8 мың ... ... Ал 1999 ... ... тұрғындардың саны 2005ж 266,9 мың адамға көбейген.
1999 ж. халық санағы бойынша қала халқы саны 8 млн 373 мың ... ... 6 млн 579 мың ... ... 2005ж ресми статистикалық мәліметтер бойынша Қазақстандықтардың 8696,5
мыңы(57,1%) - қалаларда, 6522,8 ... ... ... ... 2005ж қала халқы санының артқандығын, керісінше, ауыл
халқы санының кемігендігін байқаймыз. Бұған туу деңгейінің төмендеп ... ... ... ... ... санының табиғи өсімінен асатын
көші-қонның айтарлықтай жағымсыз айырымының нәтижесінде халық санының
төмендеу беталысы ... ... 2002 ... бастап қана халық санының туу
өсімінің, ... ... ... ... ... арту байқалды.
1-сурет 1990-2006жж.Қазақстан Республикасындағы халық саны
(жыл ... мың ... ... ... халықтың ұдайы өсіп-өнуінің жалпы
көрсеткіштері де ... 2005 ж ... туу ... 278977 ... 1990 ж 362081 бала туылған).1000 адамға шаққандағы туудың
жалпы коэффициенті 2005ж 18,42-ні құрады. Бұл ... 1990ж -22,1 ... ... ... еді. Өлім ... 1990 ж ... 147416 ... ал 2005 ж 157121 ... ... Бұл әлі де ... өлім ... ... ... 1990ж ... халқының табиғи өсімінің ... 1000 ... ... ... тең ... 2005ж ... тең
болды.Яғни 1990-2005 жж аралығында 6,25-ке кеміді.
2-кесте. Қазақстан ... ... ... ... ... (мың ... |Жыл ... |Табиғи |Көші-қон|Жыл аяғындағы|Бір |
| ... ... ... ... ... ... |
| |жалпы саны | | | ... саны ... |
| | | | | | ... ... |16298,0 |60,2 |233,5 |-173,3 |16358,2 |0,4 ... |16358,2 |93,5 |218,9 |-125,4 |16451,7 |0,6 ... |15956,7 |-280,9 |107,4 |-388,3 |15675,8 |-1,8 ... |14901,6 |-36,0 |72,3 |-108,3 |14865,6 |-0,2 ... |15074,8 |144,5 |121,8 |22,7 |15219,3 |1,0 |
* ... ... ... ҚР ... ... 253-бет
Республикадағы халықтың табиғи өсу көрсеткіштеріндегі теріс нәтижелерге
қарамастан, Қызылорда облысында халық санының өсуі байқалады.
Қызылорда облысы- Қазақстанның оңтүстігіндегі әкімшілік-аумақтық
бөлік. Жер ... 226,0 мың км2 ... ... 8,3%-н ... ... адам ... Облыс құрамында 7 әкімшілік ... 3 ... ... ... ... ... ... республикаға тән жалпы заңдылықтар мен тенденциялар
байқалды. Облыс халқының саны 346,0 мыңнан 596,2 мың адамға (2 ... ... ... есебінен өсті. (2-кесте,2-сурет) Ал, 1999жылдан бастап бұл
көрсеткіш төмендей бастады. Облыс халқының жалпы саны ... 18,6 ... ... ... ... өсу ... ... 1960-2005жж облыс халқының саны (жыл басына; мың адам)*
|Жылдар |Барлығы ... ... ... халқы |
|1960 |346,0 |167,5 |178,5 ... |491,4 |268,2 |223,2 ... |577,8 |366,5 |211,3 ... |623,2 |402,3 |220,9 |
| |580,1 |349,0 |231,1 ... | | | ... |586,3 |353,5 |232,8 ... |594,0 |360,1 |233,9 ... |597,4 |362,3 |235,1 ... |605,0 |365,3 |239,7 ... |605,9 |362,9 |243,0 ... |605,4 |360,6 |244,8 ... |609,2 |362,9 |246,3 ... |614,9 |366,6 |248,3 ... |596,2 |361,0 |235,2 ... |599,7 |360,3 |239,4 ... |600,9 |359,4 |241,5 ... |603,8 |360,5 |243,2 ... |607,4 |362,3 |245,1 ... |612,0 |364,2 |247,8 ... |618,2 |368,1 |250,1 ... ... ... Нацстатагенство.1998г. 12-
бет
Численность и размещение населения в РК.Том 1Итоги ... ... ... ... 2000. ... жылғы мәлімет Байқоңыр қаласынсыз келтірілген.
2-сурет. 1960--2005жж. аралығындағы облыс халқының саны
(жыл басына; мың адам)
1999ж халық санағы ... ... ... саны 598526 ... ... 361538-қалада, 236988-ауылдық жерлерде тұратынын
көрсетті.[25,10] Ал 2006ж мәліметтер бойынша ... ... ... мың ... ... ... ... халқы, 252,9 мыңы- ауыл
халқы.Қалалықтардың үлесіне 59,5%,ауылдықтар үлесіне 40,5% тиесілі.[13,28]
2-суреттен 1999 ... бері ... ... ... ... 598,6 ... 618,2 мың адамға көбейгендігін және аз болса да ... ... ... ... ... ... ... динамикасын төмендегі 4-кестеден көруге болады.
4-кесте. 1999-2006 жж. Қызылорда облысы аудандарының халық саны
(жыл басына; мың ... |1989 |1999 |2000 |2001 ... |37,6 |37,1 |35,8 |38,3 ... |23,4 |29,0 |25,8 |32,7 ... |23,9 |30,9 |33,3 |26,9 ... |25,1 |31,0 |30,9 |31,3 ... |22,1 |31,1 |30,1 |32,6 ... |21,5 |31,2 |31,1 |31,3 ... |20,4 |31,5 |31,1 |32,1 ... |19,1 |30,3 |29,0 |32,3 ... |18,7 |28,9 |27,7 |30,6 ... |17,2 |25,7 |24,7 |27,2 ... |15,9 |23,7 |22,9 |24,7 ... |14,7 |22,1 |22,2 |22,0 ... |14,2 |22,0 |21,9 |22,2 ... |14,57 |21,70 |21,28 |22,34 ... |14,92 |21,23 |20,58 |22,21 ... |14,91 |20,41 |19,97 |21,07 ... |15,29 |20,13 |20,50 |19,59 ... |16,63 |20,62 |21,50 |19,32 ... |18,19 |22,83 |23,79 |21,42 ... |18,42 |22,59 |24,18 |20,26 |
* ... ежегодник Казахстана. Алматы.,Нацстатагенство.1998. 28-
бет
Қазақстанның демографиялық жылнамалығы. Алматы.,2004. 94-95 беттер
Қазақстанның демографиялық жылнамалығы. ... ... ... ... және Қызылорда облысындағы халықтың туу
коэффициенті (1000 адамға)
1999 жылғы халық санағы Қызылорда облысында ... саны ... ... ... ... 2006 ж 2480 ... ... 15076
адамды құрады.[13,28] (Ал 2005ж 13897 бала ... ... ... ... туу ... 2005ж ... 2006 ... өсті.[13,28]
Қызылорда облысының жекелеген аудандары бойынша ... ... 1999 ж ... арасында Жаңақорған ауданында (26,2%),
ауылдық ... ... ... ... (25,6%) ... ... өндірісі аумағының артуы және ... ... ... ... ... 1999ж ең төменгі туу ... ... ... ... (17,8%), ал ... жерлер арсында Қызылорда
қаласы әкімшілігінде(17,3%) байқалды. ... ... ... туу
коэффициенті республикалық орташа көрсеткіштен жоғары ... ... ... ... ... ... және Қазалы
аудандарында туудың жоғарылауы ... ал ... ... ... ... ... дейін),Қармақшы ауданында (21,12-ден 20,76-ға
дейін) байқалған.[13,28]
Бұдан облыс халқының туу көрсеткіші экологиялық қолайсыз ... ... ... көреміз. Экологиялық қолайсыз жағдай ең алдымен
ауыл халқына әсер етті. Ауыл халқының туу коэффициенті ... ... ... ... ... ... қала ... туу коэффициенті
2000-2005жж аралығында 20,58-ден 24,18-ге дейін артты.[10,122] 1000 адамға
шаққандағы туу коэффициенті бойынша Қызылорда облысы 2005 ж ... ... ... Оңтүстік Қазақстан, Атырау облыстарынан
кейінгі)[12,211]
2.2.2. ... ... туу ... ... де ... ... ... бірге,
бала туу сияқты өлім-жітімнің де мөлшері ... ... ... ... Халықтың әл- ауқаты мен денсаулығының күн ... ... ... ... ... ... аз болады және керісінше.
Көптеген нарықтық экономикаға көшуші мемелекеттердің демографиялық
әлеуетіндегі ... ... ... ... ... артуы
болып табылады.Біздің республиканың демографиялық әлеуеті өлім-жітімнің
жоғарылауына байланысты нашарлап кетті. 1989 ... ... ... ... ... саны 126,4 мың ... көрсетті.Бұл көрсеткіш 1995ж
168,7 мың адамға дейін ... 1000 ... ... өлім ... ... 10,7%-ге дейін өсті.[7,97-98] Тек 1995 жылдың маусымынан бастап,
республикада өлім-жітім деңгейінің ... ... ... ... ... саны 1995 ... ... 8,5 мың адамға, ал 1000
адамға шаққандағы ... ... ... 1999ж ... ... азайды, содан кейін көбею және
азаю жағына қарай азғантай ауытқулармен 2006 ж 10,4%-ге ... ... ... ... ... қан ... ... жағдайлар, уланулар мен жарақаттар,жаңа ... ... ... және ас ... ... ... ... және
паразиттік сырқаттар бар.
Нәрестелер шетінеуінің деңгейі (1 жасқа дейінгі) жалпы республика
бойынша 1000 жаңа туған балаға 1991ж 27,4 ... 2005 жылы 15,1 ... ... 1 ... ... ... ... себептері құрылымында
перинатальді кезең ішінде пайда болған ахуалдардан, туа біткен ... ... алу ... ... болған өлім-жітімнің үлес
салмағы басым, оларға өлген нәрестелердің 80%-нан астамы келеді.
Қызылорда облысында 1995 ... бері өлім ... ... 1999 жылғы облыстағы өлім-жітім деңгейі ... ... ... ... ... ... Территориялық бөліністе
1999ж ең жоғары өлім коэффициенті ... ... ... ... ... ... 8,2%, ең төменгі көрсеткіш Жаңақорған
ауданында 5,7% болды. 1999ж қала ... өлім ... ауыл ... жоғары болды және 8,1%-ді құрады. Бұған себеп ... ... ең ... ауыз ... ... сапасының қала
халқына айтарлықтай әсері етуі болып табылады.
6-кесте. Қазақстан Республикасы және ... ... ... ... коэффициенті (1000 адамға)
|Жылдар ... ... ... ... |
| ... |облысы |облысы, қала |облысы,ауыл |
|1990 |7,8 |7,4 |7,7 |7 ... |8,2 |7,7 |8,1 |7,1 ... |8,3 |7,7 |7,9 |7,3 ... |9,4 |8,2 |8,5 |7,7 ... |9,8 |8,1 |8,6 |7,3 ... |10,5 |8,6 |9,3 |7,6 ... |10,4 |8,4 |9,1 |7,2 ... |10,1 |7,8 |8,4 |6,9 ... |9,8 |7,6 |8,4 |6,4 ... |9,87 |7,44 |8,14 |6,38 ... |10,06 |7,45 |8,22 |6,30 ... |9,95 |7,39 |8,19 |6,20 ... |10,05 |7,58 |8,38 |6,39 ... |10,41 |7,48 |8,26 |6,31 ... |10,14 |7,07 |7,97 |5,74 ... |10,37 |7,58 |8,62 |6,04 ... ... жылнамалығы. Алматы.1999. 28-бет
Қазақстанның демографиялық жылнамалығы. Алматы. 2004. 94-бет
Қазақстанның демографиялық жылнамалығы. Алматы. 2006.211-бет
1999ж. Қызылорда облыстық статистика басқармасының материалдары
6-сурет. Қазақстан Республикасы және ... ... ... ... ... (1000 ... облыс бойынша өлім көрсеткіші 4829 адамды құрап, 2005 ... ... бұл ... 202 ... ... жалпы өлім коэффициенті әрбір
1000 тұрғынға шаққанда 7,52-ден ... ... ... көрсеткішінің
жоғары деңгейі Қызылорда қаласында (8,67), ал ең ... ... ... ... ... облыстағы халық өлімінің негізгі себептері ішінде
ең үлкен меншікті салмаққа қан ... ... ... ... ... ... өлгендер санының ішінде жазатайым оқиға, улану мен жарақат
алуға 12,1%, қатерлі ісік ... 12,1%, ... ... ... ... алу жолдарының ауруларына 5,4% тиесілі.
7-сурет. 2006ж. Қызылорда облысындағы ... өлім ... ... ... ... ... алу ... ауруларынан,инфекциялық және
паразитарлық аурулардан өлгендердің үлес салмағы республикалық ... 1,5-2 есе асып ... және ... ... ... ... болды.[21,58] Ал 2005ж осы екі өлім ... ... ... ... ... түсті.
Қызылорда облысы халқының 2005 жылғы өлім ... жас ... де ... және ... ... ... ... 25-44 жас аралығындағы
адамдар,ас қорыту органдары ауруларынан 45-64 жас ... ... ... ... және тыныс органдары ауруларынан 65-тен жоғары жастағы
адамдар көз жұмған екен.[12,368] Сонымен бірге, еңбек жасындағы еркектердің
өлім-жітім ... ... ... жоғары болып келеді, бұл
жұмыстағы жарақаттанумен,алкоголизммен және темекі тартумен, ал ... ... ... ... облысындағы жекелеген өлім себептеріне
байланысты өлім- ... ... ... ... |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 ... оның ішінде: |744,37 |745,41 |739,23|757,65|747,63|707,20|757,70|
|Жұқпалы және |58,12 |50,74 |37,81 |37,85 |34,01 |30,83 |33,16 ... ... | | | | | | | ... ... |46,06 |37,72 |24,99 |27,22 |26,91 |25,91 |25,20 ... | | | | | | | ... |93,80 |97,81 |99,61 |96,95 |98,57 |99,05 |91,69 ... ... ... |315,23 |317,29 |336,30|349,61|368,37|329,14|359,26|
|ауруларынан | | | | | | | ... ... |86,76 |84,79 |77,29 |70,72 |65,71 |49,20 |51,37 ... | | | | | | | ... ... ... |25,63 |25,87 |30,48 |26,89 |26,42 |26,08 |21,30 |
|ауруларынан | | | | | | | ... ... |15,74 |10,85 |10,49 |9,46 |8,92 |7,71 |7,32 ... | | | | | | | ... ... |83,75 |95,14 |88,28 |100,10|84,04 |97,09 |85,83 |
|уланулардан және | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... ... ... ... агенттігі.2006.122-б
Қазіргі уақытта облыста өлім- жітім біршама ... ... ... әлі де ... өлім-жітім төмендеуінің барлық мүмкіндіктері
орын алып отыр. Атап айтқанда, ... ... ... және тууды
арттыру аса маңызды проблемалар болуына қарамастан, қазіргі уақытта өлімнің
төмендеуі сенімсіз болуда. Бүгінде өкпе(туберкулез) және ... ... ... ... жағдайларды жақсартумен байланысты.
Өкінішке орай, тыныс алу органдары, қан ... ... ... ... ... арасында өлудің өсу үрдісі байқалуда.
8-сурет. 1999,2002,2005 жж. Қызылорда ... ... ... ... өлім ... динамикасы (1000 адамға)
Қазақстандағы ең маңызды проблемалардың бірі – сәбилер ... ... ... ... жасқа дейінгі сәбилердің өлімі) Егер
Жапонияда бұл көрсеткіш 1000 жаңа ... ... ... ... 5% ... ... 2-3 есе ... Қазақстанда 3-6 есе көп
-20,7%.(1990ж бұл көрсеткіш 26%-ден жоғары ... ... 1 ... ... сәбилер өлімі көрсеткіштерінің
төмендеу тенденциясы байқалуда.
9-сурет. 1980-2005 жж. Қазақстан ... ... ... ... (1000 адамға)
Сәбилер шетінеуінің деңгейі (1 жасқа дейінгі) ... ... 1980ж ... 1990ж ... ... 1991ж 27,4 баладан 2005ж 15,1
балаға дейін азайды. 1 жасқа дейінгі балалар өлімі себептерінің құрылымында
перинатальді ... ... ... болған ахуалдардан,туа біткен ауытқулардан
және тыныс органдары ауруларынан болған өлім-жітімнің үлес ... ... ... ... ... ... ... жылдарда нәрестелік өлім көрсеткішінің төмендеуі
байқалғанымен, бірқатар облыстарда ол ... ... ... ... де ... ... Ең ... көрсеткіш 1998ж Қызылорда
облысында байқалды. Осыдан бері нәрестелер өлімі облыста әлі де сол ... ... ... ... нәрестелер өлімі коэффициенті
(1000 туғанға)
| |1990 |1999 |2000 |2001 ... |93 |4,26 |219 |157,59 ... ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... туа ... |26 |1,19 |36 |25,90 ... | | | | ... |8 |0,37 |9 |6,48 ... | | | ... ... | | | | ... ... |102 |4,67 |37 |26,62 ... | | | | ... ... |1 |0,05 |1 |0,72 ... | | | | ... | | | | ... ... |119 |22 |15,89 ... | | | | ... | | | | ... ... ... ... ... Қызылорда облысы
нәрестелік өлім көрсеткіші бойынша 1-орынға шықты.Облыстың ... ... ... (15,15) 1,5 ... ... болды.[12,349]
Сонымен бірге, нәрестелік өлім ауылдық жерлердің ... ... ... ... отыр, яғни 2000ж 18,17-ден 2005ж 21,94-ке артқан.
Облыс 5-жасқа дейінгі балалар өлімі көрсеткіші ... ... ... ... Бұл ... 1000 ... ... көрсетті. Ал осы жылдағы республикалық орташа көрсеткіш 18,83-ті
құраған еді. ... мен ... ... ... себептеріне
перинатальдық кезеңде қалыптасқан жағдайды, қолайсыз экологиялық жағдайлар
туғызған ... ... ... ... ... ... туғанға
дейінгі және туғаннан кейінгі көрсетілетін ... ... ... ... жағдайдың қолайсыздығы аналар өлімінің өсуіне себеп болды.
Соңғы 2005ж аналар өлімі көрсеткіші 100 000 тірі туғандарға ... ... Бұл ... ... ... (40,5)
2 есеге жуық артық.[12,346]Бұны төмендегі ... ... ... ... ... ... ... бойынша аналар
өлімінің коэффициенті (100 000 тірі туғандарға)
|жылдар |Қазақстан ... ... ... |
|1991 |67,2 |30,6 ... |76,8 |41,7 |
| 1993 |62,8 |29,9 ... |69,3 |25,1 ... |77,3 |35,8 ... |69,4 |31,1 ... |76,9 |39,5 ... |77,5 |45,4 ... |65,3 |45,9 ... |60,9 |47,4 ... |48,6 |84,5 ... |50,5 |33,3 ... |42,1 |57,0 ... |36,9 |58,7 ... |40,5 |79,1 |
* ... ... ... здоровья населения и систем здравоохранения РК 1991- 2001гг.
30-бет
Қазақстан Республикасындағы халықтың тұрмыс деңгейі.А.,2006. 123-бет
11-сурет. 1991-2005 жж.Қазақстан ... және ... ... өлімі коэффициенті (100 000 тірі туғандарға)
Әр жыл ... ... ... ... ... бүйрек ауруларымен,
жүрек-қантамыр жүйесі ауруларымен ауыратындардың саны ... ... ... ... ... ... ... көмектің аздығымен байланысты. Соңғы уақытта
әсіресе,Арал аймағындағы аналар өлімі жоғары ... ... ... ... ... ... тастаудан, әртүрлі ішкі органдар ауруларынан
және жатырдан тыс жүктіліктен өлген әйелдердің саны артқан.
2.2.3. Халықтың табиғи өсімі
Халықтың табиғи өсімі-халықтың ... ... ... ... ... санының өзгеруіне,бірінші кезекте, халықтың туу және
өлім-жітім деңгейі өзгеруінің әсерінен қалыптасатын табиғи өсім әсер етеді.
1991-2005 жж. ішінде ... ... ... ... ... ... мың адамды,соның ішінде қалалық мекендерде 572,7 мың адамды(33,9%),
ауылдық жерде 1115 мың адамды ... 2005ж. ел ... ... 1000 тұрғынға 8 адамды, соның ішінде қалалық мекендерде 7,3 ... ... 9,0 ... ... облысындағы халық өсімінің негізгі көзі- жоғары табиғи өсім
болды. 1970 жылға дейін облыс халқы ... өсім ... де, ... бірге,
механикалық өсім есебінен де көбейді. 1970 жылдан бастап ... ... ... ... ... және ... ... қарағанда өте жоғары
болды. Табиғи өсімнің төмендеуі халықтың жалпы өсімінің қарқынын азайтып
жіберді. 1990-1999 жж. ... ... өсім 13,8 мың ... 8,3 ... ... халқының саны 596,2 мың адамға дейін қысқарды. Бұны ... ... ... және ... босқындардың миграциялық
ағынының көбеюімен түсіндіруге болады.
11-кесте. Қызылорда облысы халқының табиғи өсу коэффициенті
(1000 ... ... ... ... ... ... ... халқы |
| ... | | | ... |14,3 |23,7 |- |- ... |6,7 |17,6 |- |- ... |4,70 |14,26 |13,15 |15,96 ... |4,86 |13,78 |12,36 |15,91 ... |4,96 |13,02 |11,78 |14,87 ... |5,24 |12,55 |12,12 |13,20 ... |6,22 |13,14 |13,24 |13,01 ... |8,05 |15,76 |15,82 |15,68 ... |8,05 |15,01 |15,56 |14,22 ... Республикасындағы халықтың тұрмыс деңгейі.А.,2006 122-бет
12 -сурет.Қазақстан Республикасы және Қызылорда облысындағы халықтың ... ... ... ... ... ... ... табиғи өсімі жоғары
болды. ... ... ... өсім республикадағы жоғары
көрсеткіштердің бірі болып ... ... ... ... ... 2005ж ... табиғи өсім коэффициенті 1000 адамға
шаққанда 15,01-ді, ал ... ... ... ... құраған
еді.[12,213]
2.3.Қызылорда облысы халқының құрамы мен жыныстық-жастық құрылымы
1991жылы Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... ... этностық топтар тарихи
Отанына оралу мүмкіндігі ... ... ... басқа
елдеріндегідей,Қазақстанда да халықтың санында және құрылымында айтарлықтай
өзгерістер болды. Республикадағы ... ... ... ... ... мен ұлыстар бар. Оның ішінде 7 ұлт ең көп болып табылады: қазақтар,
орыстар, украиндар,өзбектер, ... ... ... ... ... халықтың жалпы санынан 95% келеді.[11,255]1989-1999 жж. аралығында
қазақтар санының абсолюттік өсуі ... ұлты 1468,1 мың ... ... ... ... ... астамын құрады.(53,4%-
ын) Сондай-ақ, күрд(29,1%-ға), дүнген (23,3%-ға), ұйғыр (15,9%-ға), ... ... саны да ... Оның ... орыс ұлты ... ... мың ... (26,1%-ға) кеміді, немістер 593,5 мың (62,7%), украиндар
328,6 мың (37,5%), татарлар 71,7 мың (22,4%), белорусьтер 66 мың ... ... ... Республикасындағы жекелеген ұлттар бойынша халықтың
саны.(жыл басына)
| |мың адам ... ... ... ... |
| |2001 ж |2006 ж |2001 ж |2006ж |мың адам |% ... |14865,6 |15219,3 |100 |100 |353,7 |2,4 ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... |8167,9 |8913,3 |54,9 |58,6 |745,4 |9,1 ... |4294,3 |3979,3 |28,9 |26,1 |-315,0 |-7,3 ... |511,7 |448,8 |3,4 |2,9 |-62,9 |-12,3 ... |385,8 |428,9 |2,6 |2,8 |43,1 |11,2 ... |241,4 |229,6 |1,6 |1,5 |-11,8 |-4,9 ... |299,4 |222,7 |2,0 |1,5 |-76,7 |-25,6 ... |215,0 |229,8 |1,4 |1,5 |14,8 |6,9 ... |750,1 |766,9 |5,0 |5,0 |16,8 |2,2 ... | | | | | | |
* ... тәуелсіздік жылдарында 2006. ҚР статистика агенттігі. 253-
бет
13-сурет. 1999-2005 жылдардағы қазақтар санының серпіні (мың адам)
Қала мен ауыл ... ... ... саралану өте айқын білінеді. Қала
халқының ең жоғарғы үлесін орыс және татар ұлттарының өкілдері (77%), ал ең
азын ... ... ... құрады. Ауыл тұрғындарының үлес ... ... ... астамын қазақтар жартысынан астамын және ... бір ... азын ... Ауыл ... ... қазақтардың басым
көпшілігі Батыс Қазақстан (82,0%),Атырау (98,2%), Қызылорда (98,7%) және
Маңғыстау (99,7%) ... ... ал ... ең аз саны Солтүстік
Қазақстан облысында (36,1%) келеді.
13-кесте 2000-2006жж аралығындағы Қызылорда облысы халқының ұлттық құрамы
(жыл ... ... |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 ... | | | | | | | ... |598526 |599738 |600972 |603804 |607491 |612048 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... |565151 |568154 |570684 |574186 |578430 |583535 ... |16416 |15179 |14370 |14019 |13660 |13254 |12967 ... |8772 |8542 |8319 |8199 |8091 |7970 |7901 ... |2256 |2158 |2065 |1982 |1947 |1905 |1868 ... |954 |974 |976 |995 |1006 |1022 |1042 ... |949 |884 |842 |853 |859 |877 |886 ... |753 |757 |760 |755 |749 |750 |750 ... |786 |730 |688 |629 |618 |606 |572 ... |186 |185 |182 |181 |185 |187 |182 ... |201 |195 |188 |183 |175 |180 |178 ... |336 |285 |264 |220 |195 |190 |178 ... |213 |198 |181 |178 |178 |171 |158 ... |183 |181 |174 |170 |164 |160 |155 ... |200 |181 |166 |159 |144 |141 |145 ... |124 |124 |123 |117 |117 |116 |116 ... |117 |116 |118 |114 |110 |109 |107 ... |84 |87 |88 |100 |99 |101 |106 ... |106 |101 |94 |90 |90 |91 |90 ... |112 |105 |99 |94 |93 |89 |84 ... |73 |70 |71 |73 |78 |84 |83 ... |98 |95 |91 |85 |81 |78 |71 ... |80 |76 |75 |70 |68 |69 |71 ... |24 |25 |25 |32 |33 |34 |45 ... |23 |23 |21 |22 |23 |25 |25 ... ... |329 |313 |308 |298 |298 |304 |301 ... ... демографиялық жылнамалығы.Алматы,2006.27-бет
14- сурет.Қызылорда облысындағы қазақтар санының өсу динамикасы (жыл
басына; ... ... ... ... ... ... ... адам)
Қызылорда облысында қазақтар санының жылдан-жылға артуы, мәселен,
2000ж 565151 адамнан 2006ж 590168 ... ... ... ... ... және облыстан қазақ емес ұлттардың көшуіне байланысты. Сондай-ақ
қазақтардың алыс (Қытай, Моңғолия, Иран) және таяу ( ... ... ... елге ... да әсер ... Қазақтар санының
өсуімен бірге облыста басқа ұлттардың санының азаюы байқалуда. Оған себеп,
басқа ұлт өкілдерінің өз Отандарына ... ... ... ... ... ... саны ... жж. аралығында 3449 адамға азайып
кетті.[12,27]
Әлеуметтік-экономикалық ... ... ... ... ... ... ... құрамы еңбек ресурстарын, мектепке
дейінгі ... мен ... ... ... ... жағынан қамтамасыз ету үшін қажетті қаражаттарды анықтау
мақсатында) ... ... үшін ең ... ... ... ... ... халықтың өсіп-өнуіне тұрғындардың жастық, жыныстық құрылымы
тікелей әсер ... ... ... жас болса және жыныстар арасындағы
үйлесімділік қолайлы болса, соғұрлым өніп-өсу қарқынды жүреді. ... ... ... айтарлықтай әсер етеді: бұл жағдайда ... ... ... ... ... қай ... бағыт алмасын,
еркектер көбірек болады.Осыған байланысты қала мен ауыл ... ... ... ... бойынша халық құрылымы, ... ... ... экономикалық факторлардың әсерінен қалыптасады. Гендерлік
аспектіде Қазақстанда әйел жынысы ... ... ... ... ... ... бойынша санақ аралық кезеңде ер
адамдардың саны ... ... 7201,8 мың ... ... ... ... ... тиісінше, 7,2%-ға азайып, 7751,3 мың адамды ... 2006 ... 1 ... ... ... ... саны 7324,8 мың
адамды,(48,1%), ... саны 7894,5 мың ... ... Санақ аралық
кезеңде әйелдер санының еркектер санынан көптігі сақталды. 1989 жылы әр
1000 әйелге 939 ... ... 1999ж 929 ... ал 2006 ж 928 еркек
арақатынасы қалыптасты.(14-кесте) [15,20]
14-кесте Қазақстан Республикасындағы жынысы бойынша халық саны ( ... мың ... ... ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... |7846,7 |8352,4 |939 ... |7912,2 |8446,0 |937 ... |7705,9 |8250,8 |934 ... |7201,8 |7751,3 |929 ... |7177,5 |7724,1 |928 ... |7256,9 |7817,8 |928 ... |7324,9 |7894,5 |928 |
* ... ... жылдарында 2006.ҚР.стат.агенттігі.254-бет
* Қазақстан Республикасының 1999ж халық санағының талдамалы есебі.А,2005.
26-бет
Қызылорда облысындағы халықтың жыныс бойынша ... ... ... ... ... облысындағы жынысы бойынша халық саны
(жыл басына , адам)
|жылдар ... ... ... ... ... |574464 |283834 |297546 ... |596215 |290630 |298669 ... |598526 |298741 |299785 ... |599738 |298979 |300759 ... |600972 |299327 |301645 ... |603804 |300657 |303147 ... |607491 |302446 |305045 ... |612048 |304807 |307241 ... |618249 |307912 |310337 ... ... ... ... еркектер мен әйелдердің үлесі
Бұл кесте мен суреттен Қызылорда облысындағы халықтың ... ... ... ... ... ... ер адамдардың
саны 6796 адамға, әйелдердің саны 1123 адамға ... Одан ... ... ... халық санының өсуімен бірге, ерлердің ... де ... ... еркектердің үлес салмағы 49,9%-ды, әйелдер ... 2006ж. ер ... саны 1999 ... 290630 ... 307912 адамға
дейін артты,ал әйелдердің саны 1999 жылғы 298669 адамнан 2006 ж. ... ... Осы ... әр 1000 ... ... ... ... төмендегі 15-кестеден көруге болады.
16-кестеҚызылорда облысындағы еркектер саны (1000 әйелге шаққанда)
|жылдар ... ... ... |ауыл халқы |
|1989 |977 |938 |1038 ... |996 |959 |1057 ... |997 |959 |1057 ... |994 |956 |1055 ... |992 |954 |1053 ... |992 |954 |1051 ... |991 |954 |1049 ... |992 |955 |1049 ... |992 |956 |1048 ... ... 1000 ... шаққандағы
еркектер саны
17- суреттен Қызылорда облысында 1989 жылдан бері әйелдер санының
еркектер ... ... ... жерлерде сақталуда. 1989 ж. 1000 әйелге
977 еркектен келсе, 1999 ж. 996, 2006ж 992 ... ... ... ... жерлеріндегі ер адамдардың үлесі ... ... ... 1989ж 1000 ... ... ... саны 1038, ... 2006ж 1048 еркекті құраған көрсеткіш әлі де сол күйінде қалып отыр.
[12,163]
1990-2005 жылдары елдегі халықтың жас бойынша ... ... ... ... ... ... 65 ... және одан асқан
халықтың үлесі 6,7%-ға дейін өскен. Сөйтіп, халықтың жасына ... ... ... ... қартаю алдында, яғни егде және ... өсуі ... ... ... ... екі түрі
бар: «төменнен қартаю» бұл туудың төмендеуінің нәтижесі болып табылады және
«жоғарыдан қартаю», бұл алдағы ... ... ... өсуі, туудың
қысқаруымен қатар жасы үлкен адамдар өлімінің ... ... ... ... ... 0 ... 15 ... дейінгі 4276,2 мың балалар
мен жасөспірімдер (28,6%), 15-тен 59 жасқа дейінгі 9071,5 мың адам(60,7%)
және 1605,4 мың (10,7%) егде ... ... ... Санақ аралық кезең
ішінде балалар мен жасөспірімдер саны ... 15-59 ... ... 4,8%-
ға төмендеді.Егде адамдар саны ... ... ... ... ... ... ... яғни адам
қартайғанға дейін өмір сүрмейді, туудың төмендігіне және өмір ... ... ... ... елімізде қартаю процесі
«төменнен» бастап жүреді.
2006 жылдың 1 ... ... ... ... жас ... ... ... қалыптасты: 15 жасқа дейінгі балалар-3680,6 мың адамды(24,2%),
15 жастан 65 жасқа дейінгі тұлғалар саны 10344,7 мың ... (68%), 65 ... ... ... ... саны 1194 мың ... (7,8%) ... халқының жалпы санындағы жастардың үлесі (16-29жыл), төрттен бір
бөлігінің сәл астамын құрады. (25,8% немесе 3927,6 мың ... ... ... ... ... болмауы, әйелдің бала
тууға қабілетті кезеңі және қарт-жас топтарында қалыптаса бастайды. 55-59
жастардан бастап ... үлес ... ... үлес ... ... 65-69 ... – 1,5 есе, 75-79 жаста- 2,1 есе, 85 ... ... ... 3,6 есе. ... ... ... себебі-
ерлермен салыстырғанда әйелдердің өлім-жітімі төмен болуында, ... ... ... ... ... ... да ... халқының
жас құрамына ұқсас болып келеді. Республикада 1990-2005 жылдар аралығында
болған өзгерістер әсері облыс ... да ... ... ... қорытындысы
бойынша 0 жастан 15 жасқа дейінгі балалар мен ... ... ... 15-59 ... 58,1%-ын, ал егде адамдар 6,4%-ын құрады. Ал
2006 жылдың басында барлық халықтың саны 618249 адам ... 0-15 ... ... мен ... саны 194834 адамды, 15-65 жастағылар
415016 адамды, 65 жастағы және одан асқандар 28890 ... ... ... ... ... жас бойынша халқының саны
(жыл басына)
|жас |1999 |2000 |2001 |
| | ... ... | ... |68,1 |63,2 |72,7 |9,5 ... |67,6 |62,6 |72,4 |9,8 ... |63,5 |58,0 |69,4 |11,4 ... |65,5 |60,2 |71,1 |10,9 ... |65,9 |60,3 |71,8 |11,5 ... ... және Қызылорда облысы ... ... ... ... |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 ... |65,66 |65,50 |65,80 |66,00 |65,83 |66,18 |65,91 ... |65,41 |65,57 |65,78 |65,61 |66,25 |67,01 |66,03 ... |64,30 |64,39 |64,46 |64,50 |65,40 |66,14 |64,78 ... |67,53 |67,74 |68,20 |67,66 |67,94 |69,18 |68,71 ... |60,62 |60,15 |60,50 |60,70 |60,45 |60,62 |60,30 ... |70,88 |71,13 |71,32 |71,52 |71,46 |72,00 |71,77 ... |62,23 |61,76 |61,67 |61,53 |62,43 |62,76 |61,43 ... әйел |68,92 |69,91 |69,92 |69,88 |70,50 |71,54 |71,05 ... ... ... ... бб
*Қазақстан өңірлерінің демографиялық жылнамалығы.2006 220-221 беттер
18-сурет. Қазақстан Республикасы және Қызылорда облысы бойынша еркектер
мен әйелдердің туғандағы өмірінің күтілетін ... ... ... ... ... ... (лат.migration-«қоныс аудару»)- тұрғылықты
орындарын тұрақты және уақытша ... ... ... ... ... әртүрлі түрлерге ... ... ... ... ... және ... ... ағындарының бағыттары бойынша ішкі және ... ... ... ... ... ... шекараларда қиылысады және
континентаралық және ... ... ... ... шекарасынан шығып кету), иммиграция(кіру) және
реэмиграция(Отанға оралу) болып ... ... бір ... ... ... ... арасындағы орын ауыстыру.Қаланың ішіндегі
орын ауыстырулар көші-қон болып есептелмейді.[17,33]
Қазіргі ... ... ... үрдісті көрсетеді. Олар
өндіргіш күштердің даму деңгейімен және олардың таралуын қамтамасыз етеді.
Мамандар «тұрғындардың жылжу ... ... ... ... ... ... ... Сонымен бірге, көші-қон нәтижесі қарама-қайшы болуы
мүмкін.Себебі, қоныс аударушылардың жаппай ... ... ... ... ... ... тыс қысым түсуіне әкеледі.
1990-шы жылдар ... ... ... ... ... басқа
көптеген республикаларындағыдай,Қазақстанда көші-қон үрдістері күшейді.
Бұл көбіне бөлек этностық топтардың тарихи Отанына ... ... ... республика халқының көші-қонға байланысты кемуі ең ... 400 мың ... ... ... ... ... ... шаққанда) -25 адамды құрады.1995 жылдан бастап Қазақстанда
жағымды қозғалыстар басталды, елден тыс ... ... ... ... ... салдарынан ғасыр соңында 1000 адамға
шаққанда -6 ... ... ... көші-қонының теріс сальдосы қысқарды.
1991-2005жж. ішінде халықаралық көші-қон бойынша республикаға 1126,7 мың
адам ... ... мың адам ... ... Осы ... ... халықтың
көші-қонының теріс сальдосы 2083,1 мың адамды құрады. Негізгі ... ТМД ... мен ... Украина және Орталық Азия
елдері арасында,ТМД-дан тыс ... ... ... мен ... ... ... халықтың республикалық көші-қон көлемі
4400,9 мың адамды құрады.Осы кезең ішінде ел ... ... ... ... ... осы ... шамасы
1991 жылғы 431,3 мың адамнан 2005ж 298,6 мың адамға ... яғни 1,4 ... ... ... ... ... басым рөл
экономикалық факторларға беріледі. Халықтың ... ... ... және одан тыс ... ... ... жаңа орын ... болжайды.
Көші-қон легін қалыптастыруда әлеуметтік-экономикалық жағдайлардың
анықтаушы ... бар. ... ... ... ... ... дамыған өңірлерінде және қалаларда
байқалады.Республикада туғаннан ... ... ... ... ... ... халықтың ең көп үлес салмағы Қызылорда (95,9%), ... ... ... ... ... ... төмен жинақылығы жұмыстың жоқтығымен қосылып, жергілікті өңірлік
еңбек рыноктарының тұйықтығын тудырады. Бұл ... ... ... және ... ... әсер етеді.Қоғамның шетқақпа
бөлігін жасырын көшіп келгендер, босқындар, мәжбүр болып ... ... т.б. ... ... ... ... ... арналған Көші-
қон саясатының бағдарламасын және оны жүзеге асыру бойынша ... ... ... мемлекеттік тәуелсіздік алған сәттен бастап
республикашға түрлі шетел мемлекеттерінен 122 мың ... ... ... ... ... саны тұрақты өсуде, егер ... ... ... ... 500 ... берілген болса, 2003 ж. 10
мың, 2005ж. 15 мың болды және 2006ж. тағы 15 мың жанұяға квота берілді.
70-ші ... ... ... облысынан кетушілер саны
көбейді.1970-1999 жж. аралығында халықтың көші-қондық ... ... ... ... ... ... ... келушілер
ағыны әлсіз болды. 1970 жылдан бастапоблыстағы көші-қон сальдосы ... ... ... 1994ж ... ... саны ... ... 12694
адамға көп болды. 1994 жылдан бері көші-қон ... ... ... ... 1989ж. ең көп кетушілер саны тіркелді.Ол -25200 адамды құрады,
бірақ халықтың көп келуінің ... ... ... -6900 адамды
құрады.
20-кесте.Қызылорда облысындағы халық ... ... |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 ... |4733 |4319 |6690 |6310 |4828 |6919 |6927 ... |11775 |10898 |11420 |10586 |9882 |9954 |10525 ... |-7042 |-6579 |-4730 |-4276 |-5054 |-3035 |-3598 ... | | | | | | | ... ... ... жылнамалығы.А.,2006. 503-б
* Қызылорда облысының әлеуметтік- экономикалық дамуы.Қызылорда.2007 28-бет
19-сурет. Қызлорда облысындағы халық көші-қоны
1999 жылдан бері облыстағы халық ... ... ... кеткендер
саны артуда. Соған сәйкес көші-қон айырымы теріс мәнге ие болуда.1970-1995
жж. ... ... ... ... көп ... мына факторлармен
түсіндіруге болады. Арал аймағының экологиялық жағдайының нашарлауы,жұмыс
орындарының жабылуы, ... ... ... жаңа ... ... жаңа түрі ... мигранттардың шығуына әкелді.
21-кесте Қызылорда облысы бойынша халықаралық көші-қон (адам)
|1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 | ... |338 ... |593 |728 |945 |2374 |1198 | ... |1787 |1982 |1511 |1350 ... |530 |524 | ... ... |-1449 |-1629 |-1231 |-757 |2 |367 |1844
|674 | |
1999ж. көші-қондық өсім -2631 ... ... 6365 ... және 3734 адам ... Барлық көші-қондық өсімде сыртқы көші-қонға
47%, ал республикалық(облысаралық және ... ... 53% ... ... өсім 1999ж. ... барлық түрлері бойынша теріс
мәнге ие болды. [23,100]
1999ж. ... ... ... ... ... келушілер ағыны
Қызылорда қаласында байқалды. Қызылорда қаласында миграциялық өсім -532
адамға ... ... ... ... ... орташа көші-қон
қарқындылығы -4,63%-ге жетті. Ал 2005ж. облысқа келгендер саны ... 4733 ... ... саны 9954 ... 11775 ... 2005ж. ... айырымы -3035 адамды құрады.Халықаралықкөші-қонда
2005ж. Қызылорда облысында ... 2374 ... ... 530 ... ... айырымы 1844 адам болды.[12,504]
20-сурет. Қызылорда облысындағы халықаралық көші-қон (адам)
Көші-қон халықтың жас және ... ... да әсер ... және
жалықтың қартаюына әкеледі.Себебі, мигранттардың көбіеңбекке ... ... ... ... бірге, қалаларға еркектерге қарағанда
әйелдер көп келеді, бұл қаладағы әйелдер санының артуына ... ... ... ... халықтың ұлттық құрамына да өзгерістер енгізеді.
1989-1999жж. аралығында қазақтардың саны 87,8%-дан 94,7%-ға дейін өсті. ... ... орыс ... ... болды.
Халықтың тұрақты тұрмауының негізгі себептеріне ... ... ... ... ... табылады.
Экономикалық және әлеуметтік көзқарас ... ... ... ... ... ... және құрылымын анықтау маңызды. Себебі,
бұл сұрақтарды зерттеу көші-қон деңгейі мен ... ... ... ... ... ... байланысты қалыптастыру үшін қажет.
2.6. ХАЛЫҚТЫҢ ОРНАЛАСУ ТЫҒЫЗДЫҒЫ
Халықтың тығыздығы табиғи орта мен ... ... ... ... ... халық тығыз орналасса, табиғи ортаға әсер де, ластану
деңгейі де соғұрлым жоғары ... ... ... ... ... ... ... кері әсер етеді.
Халық тығыздығының ... ... ... ... ... туу, ... ажырасулар, халықтың қартаюы,
және т.б.
Қазақстан халық сирек қоныстанған елге жатады. Оның ... ... 1 ... 5,4 ... ... Тұрғындар үшін табиғат жағдайы
неғұрлым қолайлы өңірлер Оңтүстік ... ... ... ... ... тығыздығы 1 км2-ге 16,9;6,9 және 7 адамнан келеді. Халық ең
аз қоныстанған аудандар ... ... және ... ... ... ең көп ... ... Маңғыстау, Павлодар, Қызылорда,
Атырау, Ақтөбе,Қостанай жатады. [14,5-т,277]
Қызылорда облысындағы халық тығыздығының өзгерістер тенденциясына
талдауды г.ғ.к. ... ... Ол ... ... ... ... процестерінің қалыптасуы мен даму
заңдылықтары» атты кандидаттық диссертациясында Қызылорда облысындағы 1959-
1999жж. аралығындағы 40 ... ... ... ... 1 км2 ... 1,4
адамнан 2,6 адамға дейін өскендігін ... ... ... ... ... 1км2 жерге 3 адамнан келді. 1999ж. облыстың территориялық
бөлінісінде Жаңақорған және ... ... ... ... 1 км2 ... 4,1 және 3 ... ... Қалған аудандарда
халықтың тығыздығы облыстық орташа көрсеткіштен төмен ... ... ... ... ... Біртекті
қоныстанбау-бұл тарихи қалыптасқан процестер нәтижесі болып табылады.
Халықтың қазіргі орналасуына әсер ... 3 ... ... ... фактор қоршаған ортаның рөлі . Бұл фактор ... ... ... ... ... Осы ... Арал ... дағдарыс
аймағының қалыптасуына әсер етті.
2-ші фактор өнеркәсіптің орналасуы.
3-ші фактор халықаралық сауданың өсуі
Қызылорда облысындағы ... ... ... халық тығыз
орналасқан аймақ пен адам қоныстанбаған территориялардың ... ... ... ... ... ... тарихи үрдісі
елді-мекендердің көпшілігі темір жол магистралі бойында және Сырдария өзені
алабында орналасқанын көрсетеді. ... ... ... ... ... бағытында
шекаралары бар.
Бұл жұмыста халық тығыздығын ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіш 1999ж 1км2 жерге
17,5 адамнан келеді. Ең тығыз қоныстанған аудан- Шиелі ауданы (1 км2 жерге
22,3 адамнан), ең аз ... ... ... ... (1км2 ... 6,4
адамнан) болды.
Статистикалық және картографиялық материалдарды талдау негізінде
Р.Ю.Тоқмағамбетова облыстағы ... ... ... ... Қалалық қоныстану құрылымында ... ... ... ... қалалар қатарына жатқызған. Аудандық басқарудағы
қалалар Арал және Жаңақазалы кіші ... ... ... ... ... халықтың орналасу тығыздығы 2000 жылдың
басында 1км2 жерге 2,6 адамнан, 2001ж. 2,7 адамға дейін ... бұл ... ... ... ... ... ... халықтар географиясы облыстың демографиялық
жағдайына, соның ішінде туу, ... ... өсім ... ... ... және халықтардың орналасуына талдау жасады.
Зерттеу жұмысы нәтижесінде ... ... ... ... ... ... процестерге жүйелі талдау
облыстағы ... саны ... ... тенденциясын анықтауға мүмкіндік
берді. Облыстағы халық саны 1960-2005 жж. аралығында 346,0 мың ... мың ... ... ... ... ... ... қала халқы 372,0 мың адамды, ауыль халқы 252,9 мың ... ... ... ... халықтың 59,5%, ауылдықтар үлесіне
40,5% ... ... ... ... ... ... Шығыс Қазақстан және Қостанай сияқты облыстарымен салыстырғанда,
халық санының аз да ... ... ... келе ... ... ... ... өсімінің негізгі көзі- жоғары табиғи өсім ... ... өсім ... ... ... 2 есе
жоғары. (2005 ж. облыстық көрсеткіш 15,01, республикалық көрсеткіш 8,05)
2. Сонымен ... ... ... ... ... ... ... өсу қарқынының төмендеуі байқалды. ... ... 1990ж. ... 2005 ж. 15,01-ге дейін, ал республикадағы
төмендеу 1990ж 14,3- тен 2005 ж ... ... ... ... ... ... бойынша туудың ең жоғары көрсеткіштеріне ие.
1959-2005жж аралығында Қызлорда облысындағы туудың жалпы ... ... 22,59- ға ... ... дәл осы ... ... ... 18,42 –ге дейін төмендеген еді. 2006ж. ... ең ... ... ... (26,88), ең ... ... Қармақшы
ауданында (20,76) байқалды. 1000 адамға шаққандағы туу коэффициенті
бойынша Қызылорда облысы 2005 ж. ... 4- ... ... ... ... ... облыстарынан кейінгі)
4. Қызылорда облысында 1995 жылдан бері өлім ... ... 1999ж ... өлім коэффициенті республикалық орташа
көрсеткіштен төмен болып, 7,6- ны ... ... ... ... ... жж. ... халықтың өлім-жітім коэффициенті біршама
тұрақталған. (7,44-7,58 ... ... ... ... ауыл ... қала ... өлім деңгейі жоғары болуда, бұл ең алдымен ауыз су
сапасының төмендігіне байланысты болып отыр. Өлім көрсеткішінің ең ... 2005ж ... ... (8,67), ең ... деңгейі Жалағаш
ауданында (6,09) ... ... ... облыстағы халық өлімінің
негізгі себептері ішінде ең үлкен ... ... қан ... ... (48,6) ие ... ... Жалпы өлгендер санының ішінде жазатайым
оқиға, улану мен жарақат алуға 12,1%, ... ісік ... 12,1 ... ... ауруларына 14,0 %, тыныс алу жолдарының ауруларына
5,4%тиесілі. ... ... ... ... ... ... ... салыстырғанда жоғары және қалалықтарға тиесілі болып
келеді.
1 ... ... ... ... ең ... көрсеткіші 1998ж
Қызылорда облысында байқалды. Осыдан бері нәрестелер ... ... әлі ... ... деңгейде қалуда. 1990-2005жж. аралығында ... ... ...... дейін төмендеді. Бірақ республикалық орташа
көрсеткіштен 2 есеге жуық артық. (1990-2005жж. ... ... ... 15,1) 1 жасқа дейінгі сәбилердің 77,5 %-дан ... ... ... ... және ... кезеңде пайда болатын жағдайлар
салдарынан шетінейді. 2005ж. республиканың басқа облыстарымен салыстырғанда
Қызылорда облысы нәрестелік өлім ... ... ... ... ... (23,89) республикалық көрсеткіштен (15,15) 1,5 есеге артық.
Сонымен ... ... өлім ... ... ... жоғары.
Облыс 5 жасқа дейінгі балалар өлімі көрсеткіші бойынша ... ... ... Бұл көрсеткіш 1000 туғандарға шаққанда 29,07-ні
көрсетті. (республикалық ... 18,83) ... ... ... ... ... ... туғызған бірқатар ауруларды
және туғанға дейінгі және туғаннан кейінгі ... ... ... ... болады.
Аналар өлімі көрсеткіші Қызылорда облысында 2005ж. 100000 ... ... 79,1- ді ... Бұл ... ... (40,5) 2 есеге жуық артық. ... ... ... ... ... ... байқалса, ал облыста керісінше, өсу
тенденциясы байқалуда. Мәселен, ... жж. ... ... дан ... ... облыстық көрсеткіш 47,4- тен 79,1-ге артқан.
5. Қызылорда облысы халқының этникалық құрамында қазақтардың саны ... ... 96% ... ... ... облысында қазақтар санының
жылдан жылға артуы олардың табиғи өсімінің нәтижесі және облыстан қазақ
емес ... ... ... ... ... облыста басқа ұлт
өкілдерінің өз отандарына ... ... ... саны ... құрылым бойынша облыста ерлерге қарағанда әйелдердің үлес ... 1000 ... ... ... саны ... ... 977-
ден 992-ге дейін артқан. Қала және ауыл халқы арсындағы еркектер ... ... ... ... Қала ... қарағанда ауыл халқында
1000 әйелге шаққандағы еркектердің саны ... ... 2005ж. ... 1048 ер ... ... ... ... санының көптігі
қалалық жерлерде сақталуда. Қызылорда облысы ... ... ... ... құрамға ұқсас болып келеді. Халық санында 15-65 жастағылардың
саны көп.
6. Қызылорда облысындағы халықтың кеүтілетін өмір ... ... 2,5 ... төмендеп кеткен еді. Бұл көрсеткіштің жоғарылауы 1999
жылдан басталды.1999ж. 65,41 жастан 2005ж. 66,03 ... ... ... Ал
қала мен ауыл халқының КӨғы ... ... бар. ... ... 2005ж. 64,78 ... ауыл халқының көрсеткіші 68,71 жасты
көрсетті. Қызылорда облысындағы еркектер мен ... ... жасы ... еркектерде 27,6 жасты, әйелдерде 28,4 жасты көрсетті. Облыстағы
еркектер мен әйелдердің орташа жас ... ... ... жас
көрсеткішінен біпшама төмен.
7. Қызылорда облысында 1970жылдардан бастап кетушілер саны көбейді. Көші-
қон сальдосы теріс ... Ең ... ... 1994 ... ... саны келгендер санынан 12694 адамға көп болды.
1999 жылдан бері облыстағы халық көші-қонында келгендер санынан ... ... ... ... ... ... ... мәнге ие болуда. Облыстағы
халықаралық көші- қонда 2003 жылдан бастап қана көші-қон айырымы оң ... ... ... облысында халықтың кетуінің және тұрақтамауының
негізігі себептеріне әлеуметтік-экономикалық, ... ... ... ... ... облысының бір ерекшелігі бұл ... ... ... ... болып табылады. Яғни, халық тығыз
орналасқан аймақтардың адам тұрмайтын ... ... ... Қоныстану құрылымында елді-мекендердің көпшілігі ... ... ... және ... ... ... орналасқан. Барлық
аудандардың солтүстіктен оңтүстікке ... ... ... ... ... ... халықтың орналасу тығыздығы
2000 жылдың басында 1 км 2 жерге 2,6 адамнан 2001ж. 207 ... ... бұл ... осы ... ... сақталды. Территориялық бөліністе
облыстағы халық ең ... ... ... ... ауданы, ең аз
қоныстанған аймақ – Арал ауданы болды.
Курстық ... ... ... Қызылорда облысындағы
халықтың демографиялық жағдайы тұрғындар санының ұдайы қарқынды өсуімен,
қалада ... ... ... ... ... ұлттық құрамның
өзгерісімен және халық тығыздығының төмен болумен сипатталады. Халықтың
ұдайы өсіп-өну ... де ... ... Туу деңгейі жоғарылады,
өлім көрсеткіші тұрақты шамаға жетті, сәйкесінше табиғи өсім де ... ... ... Ш.Т. ... ... и ... расселения населения
(на примере Южного Казахстана): Автореферат дисс...канд. геогр. наук.
Алматы, ... З.Т. ... ... нарықтық экономикаға өтуіне
байланысты елді- ... ... ... ... ... проблемалары:г.ғ.к... дисс. Авторефераты.Алматы,2004
3. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира /общий
обзор/. Учебник.М., 2001.
4. Ауыл (село) ... ... ... ... облысының статистика басқармасы/ Қызылорда,
2005
5. Брук С.И. Население мира.Этнодемографический справочник.М., 1986
6.Демографический статежегодник Казахстана,1999.Статистический ... РК по ... ... ... ... Т.Ж., Ибраев А.Т. Населения Казахстана с древнейших ... ... ... Алматы,2000
8. Копылов В.А. География населения. Учебное пособие.М.,1999
9. Қазақстан және оның ... ... ... ... ... ... деңгейі. Қ.Р.Статистика агенттігі.
Алматы,2006
11. Қазақстан тәуелсіздік ... ... ... ... ... өңірлерінің демографиялық жылнамалығы. /Қ.Р.Статистика
агенттігі/ Алматы,2006
13. Қызылорда облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы.01/2007. ... ... ... ... ... ... энциклопедиясы Алматы: Қазақ энциклопедиясы.2003. 5,6-
томдар
15. Қазақстан Республикасының 1999 жылғы халық санағының ... ... ... ... ... Республикасының халқы жынысы мен жасы бойынша. ... 1999 ... ... ... ... ... ... Алматы,2001
17.Нүсіпова Г.Н. халықтар ... ... ... Қазақ
университеті. 2005
18.Нюсупова Г.Н. Экономика-географические аспекты жизнеспособности
населения региона (на ... ... ... :дисс.канд. геогр.
наук. Алматы,2000
19. Население Казахстана.Итоги переписи населения.1999. Алматы,2000
20.Региональный статистический ежегодник Казахстана./Комитет по ... ... ... , ... здоровья населения и систем ... ... за ... ... (Статистический сборник) /Агенство РК по делам
здравоохранения/ Астан, 2001
22. Статистический ежегодник 2006. /Агенство РК. по ... ... ... Р.Ю. Закономерности формирования и развития развития
эколого-демографических процессов ... ... ... ... ... Шувалов Е.Л. География населения. М., Просвещение. 1985
25. Численность и размещение ... в Р.К. ... ... ... в Р.К. Том 1. ... ... ... стран мира. Москва., Экономика. 2004
27. Ягельский А. География населения. М., Прогресс,1980.
Қысқаша әдіснамалық ... ... ... ... ... және оның ... аумақ
көлемін сипаттайтын статистикалық көрсеткіш, шаршы километрмен
өлшенеді.
2. Халықтың тығыздық ... ... ... ... ... қатынасымен
есептелген.
3. Халық саны санақ кезінде анықталады. Санақ аралығындағы кезеңде санақ
деректеріне және халық ... ... ... ... ... саны мен жас-жыныс құрамы туралы деректерді есептеу арқылы
алады. Халық саны қала және ауыл ... ... ... Қала ... ... ... тұратын адамдар жатады. Қалалық
мекендерге заң актілерімен қала (республикалық, облыстық және аудандық
маңызы бар) және кент ... ... ... ... Ауыл ... ауылдық мекендерде тұратын адамдар жатады. Қалалық болып
сыныпталмаған елді мекендер ауылдық болып саналады.
6. ... ... ... ... кезеңде тірі туғандар мен өлгендер
санының арасындағы айырмашылығына тең. Табиғи өсім оң ... ... егер ... саны ... ... асып ... ... кері
жағдайда – теріс. (табиғи азаю)
7. Халықтың көші-қон өсімі- белгілі бір кезеңде осы ... ... мен ... ... санының арасындағы айырмашылығына тең. Көші-
қон оң шамада (егер ... саны ... ... көп ... ... ... ... келгендер саны кеткендер санынан аз болса)
8. Халықтың жалпы өсімі- табиғи өсім мен көші-қон ... ... ... ... Жасы мен ... ... ... құрылымының көрсеткіштері-
халықтың маңызды сипаттамасы болып саналады.
10. Туудың жалпы коэффициенті- бала туу ... ... ... ... ... көрсеткіш. Жыл бойына тірі
туғандардың жалпы санының халықтың жылдық орташа санына қатынасын
көрсетеді.Әдетте 1000 ... ... ... Өлімнің жалпы коэффициенті – халықтың өлімінің көбеюін
анықтайтын көрсеткіш. Жыл бойына өлгендердің жалпы ... ... ... санына қатынасын көрсетеді. Әдетте 1000
адамға шаққанда есептеледі.
12. Табиғи өсім ... – туу мен ... ... коэффициенттері-
нің айырмашылығы ретінде алынады.
13. Халықтың туғандағы өмірінің күтілетін ұзақтығы- туған ұрпақтың
бір адамының осы ұрпақтың бүкіл ... ... ... ... осы ... есептелген жылдардағыдай сақталғанда
өмір
сүретін орташа жас саны.
14. Репродуктивті кезең (жас)- әйелдің бала тууға қабілетті жасы. Шартты
түрде 15-49 жас ... ... ... ... ... коэффициенттері күнтізбелік жылда белгілі бір
жаста өлгендер ... сол ... ... ... ... санына
қатынасымен есептеледі.
16. Нәрестелік өлім коэффициенттері- 1 жасқа дейінгі балалар өлімінің
деңгейін анықтайтын ... 1 ... ... ... саны ... ... ... есептеледі.
17. Өлу себептері бойынша өлім коэффициенттері- ағымдағы бағалау
бойынша халықтың жылдық орташа санында өлу себептері көрсетілген
өлгендер санына қатынасы ... ... ... Өлу себептері бойынша нәрестелік өлім ... ... ... ... ... коэффициенттері сияқты есептеп
шығарылады, 10000 туғандарға шаққанда есептеледі.
-----------------------

Пән: Социология, Демография
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Коммерциялық банктердің жеке тұлғаларды несиелеу ерекшеліктері48 бет
Тілдің аумақтық өзгешеліктері (диалектілер, шет тілдің нұсқалары)8 бет
Қызылорда облысы халқының әлеуметтік-демографиялық жағдайының өзекті мәселелері77 бет
«Қазақстан барысы» жарысының елімізде өткізудің Қазақстандағы маңызы23 бет
Арал проблемасы6 бет
Арал теңізі мен Сырдария өзен мəселелерін шешу жолдары9 бет
Арал өңiрiнiң проблемалары14 бет
Арал өңiрiнiң проблемаларын кешендi шешу жөнiндегi 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламаны бекiту туралы17 бет
Арал өңірінде табиғи-шаруашылық кешенді экологиялық орнықты дамытудың ғылыми негізі32 бет
Ауыл аумақтарының мәселелерін шешу жолдары және дамыту88 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь