Құбылмалы бахтақ шаруашылығы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

1. ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.1. Құбылмалы бахтақтың систематикасы және таралуы ... ... ... ... ... . 5
1.2. Құылмалы бақтахтың биологиялық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... .. 6
1.2.1. Көбеюі және дамуы, өсуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
1.2.2. Тұқымдылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.2.3. Қоректенуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10

2. МАТЕРИАЛ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
2.1. Зерттеу жүргізілген ауданның сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
2.2. Құбылмалы бахтақ шаруашылығындағы өндірістік процестер.
дің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
3. НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 27
3.1. Түрген шаруашылығында өсірілген құбылмалы бахтақ шабақтары.
ның биологиялық талдауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
3.2. Түрген шаруашылығында өсірілген бір жастық құбылмалы бахтақ.
тың биологиялық талдауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 28
3.3Түрген бахтақ шаруашылығында өсірілген құбылмалы бахтақ балығы.
на жүргізілген биологиялық және морфологиялық талдау нәтижелері ... .. 29

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 34

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
Тауарлы аквакультураның Қазақстанда дамуының негізгі талабы: құнды балықтарды қолдан өсіру биотехникасын жасау, бассейіндік немесе шарбақтық әдіспен балық өсіруге көшу. Аз ауданды пайдаланып, неғұрлым көбірек өнім алуға тырысу, сонда ғана құнды балықтарды өсіру арқылы олардан пайда көруге болады.
Құбылмалы бахтақ Salmo gairdneri балығы Қазақстанда Шелек өзенінің жоғарғы бассейніне, төменгі және ортаңғы Көлсай көлдеріне және Қайыңды су қоймаларына жерсіндірілген. Ал жасанды жағдайда Алматы облысында орналасқан Түрген бахтақ шаруашылығында уылдырықтан тауарлы балыққа дейін өсіріледі [1].
Құбылмалы бахтақтың басқа балықтармен салыстырғандағы ерекшелігі -етінің дәмділігінде және жоғары технологиялық, пластикалық қасиеттерінде. Себебі осы объекті индустриялық технологиямен өсіруге өте төзімді, жоғарғы тығыздықпен отырғызып өсіру кезінде өсу қарқыны өзгермейді, жоғары қарқынды болып қалады. Тағы да айта кететін бір ерекшелік - бұл бахтақ балықтарының жасанды азықтармен қоректенуге өте жақсы бейімделгені. Сондай-ақ, индустриялық жағдайда, құбылмалы бахтақ қалыпты дамып, жақсы сапалы жыныс өнімдерін береді [2].
Зерттеу жұмысымның мақсаты: Түрген бахтақ шаруашылығында өсірілетін құбылмалы бахтақ балығына морфологиялық және биологиялық сипаттама беру.
Құбылмалы бахтақтың түпкілікті таралуы батыс Европа. Бірақ оның барлық аудандарында емес тек үлкен өзендерінде ғана кездеседі. Біздің елде бахтақтың таралу аймағы шектеулі, яғни тек кейбір жерлерде ғана кездеседі. Ол солтүстік Ресейде Балтық теңізінің бассейінінде, Вольныски губерниясында және Қырым, Кавказ өзендерінде таралған. Ақ және мұзды теңізге құятын Солтүстік Ресей өзендерінде және Сібірде бахтақ балығы мүлдем кездеспейді. Олар орталық Азияда Амудария өзенінің жоғарғы ағысында кездесуі мүмкін. Ресейде бахтақтың таралуының шектелуі олардың салқын, таулы өзендерде таралуымен сипатталады.
Қазақстанға құбылмалы бахтақ 1964 жылы сәуір айында алып келінді, содан кейін 1965 және 1966 жылдары Чехословакиядан 200 мың дана ұрықтанған уылдырқтарды алып келді. Уылдырықтар ҚАЗМУ-нің қызметкерлерінің көмегімен Шелек өзенінің Бартоғай су қоймасында инкубацияланды. Кейіннен уылдырықтар әртүрлі шаруашылықтарға, соның ішінде Түрген бахтақ шаруашылығына да таратылды.
Оңтүстік – Шығыс Қазақстанның табиғи суқоймаларына құбылмалы бахтақты 1965 жылдан бастап қоныстандыра бастады. Бұл мақсатта Шелек өзеннің жоғары бассейіндері Төменгі және Ортаңғы Көлсай көлдері және Қайыңды суқоймаларын таңдап алды. Құбылмалы бахтақ балықтарын бұл су қоймаларға 3 рет алып келіп жіберді:
1) 1965ж. тамыз айында Төменгі Көлсай көліне – Чехословакиялық партияның уылдырықтарының 2 айлық шабақтарының 3 мың данасын ;
2) 1969 ж. маусым айында Ортаңғы Көлсай және Төменгі Көлсайға 5 мың шабақтарды;
3) 1970ж. шілде айында Түрген шаруашылығынан Қайыңды көліне 5 мың шабақтарды жіберді.
Құбылмалы бахтақ Қазақстандағы аталған су қоймаларға жерсініп, ондағы табиғатқа жақсы бейімделді, тек Қайыңды көлінде ғана бахтақтың көбеюіне қолайлы жағдай болмады [1].
1. Рыбы Казахстана 5 том. Алматы; 1982. - С. 56 - 118.
2. Кислев Я.Е. Рыбы наших вод. М.: 1984. - С. 249 - 255.
3. Бәйімбетов. Ә.А., Темірхан С.Р. Қазақстаның балықтәрізділері және балықтарының орысша – қазақша анықтауышы, Алматы; 1999. – Б. 53 -56.
4. Рыболовство и рыбоводство. 2000. №2. - С. 10 - 13.
5. Иванов А.И. Рыбоводство в естественных водоемах. 1991. – С 136 - 138.
6. Власов., Привезенцов Ю.А. Рыбоводства. М.: 2004. – С. 456 - 460.
7. Кауфман Э.С. Эмбриология рыб. –М.: Агропромиздат. 1990. – С. 272 – 280.
8. Павлов А.В. Лососевые (биология развития и воспроизводство). - М.: Изд-во МГУ. 1989. – С 216 – 220.
9. Канидьев А.Н., Канидьева Т.А. Особенности пищеварения и личинок рыб в аквакультуре//Сб.тр.ВНИИПРХ. Актуальные вопросы пресновод.аквакультуры. М.: 2000. - Вып. 75. - С. 160 - 164.
10. Привезенцев Ю.А. Интенсивное прудовые рыбоводство. М.В.О. Агропромиздат. 1991. - С. 15 - 23.
11. Боровик Е.А. Радужная форель.- Минск: Науки и техника. 1969. - С. 154 – 159.
12. Биологические основы рационального кормления рыб. Вишер. рх. сб. науч. трудов. М.: 1980. - С. 8-25.
13. Остроумова И.Н. Биологические основы кормления рыб. –С.-Пб.: ИП “Комплекс”, 2001.- С. 372 – 385.
14. Комбикорма для рыб//Е.А. Гамыгин, В.Я.Скляров, В.И. Турецкий, В.Я. Лысенко. - М.: Агропромиздат - 1982.- С. 168 – 172.
15. Остроумова И.Н. Выращивание личинок, сеголетков и двухлетков радужной форели на сухих гранулированных кормах//Тр. ГосНИОРХ.-1974. Т.9. - С. 42-53.
16. Правдин. И.Ф. Руководство по изучению рыб. М,; Пищевая промышленность, 1966. – С. 376 -379.
17. Пономерва Е.Н., Пономарев С.В. Комбинированное выращмивание двух форм форели - комплоопс и радужной форели // Вести. Астрахан. техн.ин-та рыб.пром - сти и хоз-ва Астрахань. 1993.-№1. - С. 8 - 88.
18. Козлов В.И., Абрамович Л.С. Справочник рыбовода. М.: 1992. - С. 102 -103.
19. Титарев Е.Ф. Рекомендации по разведению радужной форели в районах с резко континентальным климатом. М.: 1977. – С. 64 – 68.
20. Шаблина А.А., Остраумова И.Н. Князева Л.М. Г.И. Дьякова. Цень Л.Н. Использование гранулированных кормов в фореловодстве. М.: Пищ.пром 1979. – С. 212 - 215.
21.Рыбохозяиственное использование внутренних водоемов. Опыт племенной работы с лососевым. М.: 1977. - С. 3 - 40.
22. Багров А.М. Календарь ВНИИПРХ, факты, события//Избранные труды ВНИИПРХ. 2002. - Т.1 - 2. - С. 3 - 19.
23. Белоусов А.Н. Проблемы искусственного воспроизводства рыбных ресурсов// Искусственное воспроизводство и охрана ценных видов рыб: Материалы Всерос.совещ., Южно - Сахалинск, 2000. М.: Изд-во ООО “Экономика и информатика”. 2001. - С. 8 - 10.
24. Белоусов А.Н. Эффективность искусственного воспроизводства рыбных ресурсов// Искусственное воспроизводство и охрана ценных видов рыб: Материалы Всерос.совещ., Южно – Сахалинск. 2000. М.: Изд-во ООО “Экономика и информатика”. 2001. - С. 8 - 10.
        
        РЕФЕРАТ
Бітіру жұмысы 40 беттен тұрады, оның құрамына 5 кесте, 1 диограмма,
1 график, 5 сурет және 24 ... ... ... ... ... ... морфологиялық анализ, құбылмалы
бахтақ, инкубация, ... ... ... ... объектісі: Түрген бахтақ шаруашылығында ... ... бір ... бахтақ (Salmo gairdneri) балықтары алынды.
Бітіру жұмыстың мақсаты: Түрген бахтақ шаруашылығында өсірілетін
құбылмалы бахтақ балығына морфологиялық және ... ... ... ... ... жұмысы штангенциркуль, сызғыш,
электрондық таразы, скальпель, қайшы, инені пайдалана отыра жүргізілді.
МАЗМҰНЫ
бет
КІРІСПЕ ... ... ... ... Құбылмалы бахтақтың систематикасы және таралуы---------------------
5
1.2. Құылмалы бақтахтың биологиялық сипаттамасы--------------------------
6
1.2.1. Көбеюі және дамуы, өсуі-------------------------------------------
----------- 7
1.2.2. ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... Зерттеу жүргізілген ауданның сипаттамасы-------------------------------
---- 17
2.2. Құбылмалы бахтақ ... ... ... ... 17
3. НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУЛАР------------------------------------- 27
3.1. Түрген ... ... ... ... шабақтары-
ның биологиялық талдауы ----------------------------------------------------
-------- 27
3.2. Түрген шаруашылығында өсірілген бір жастық ... ... ... ... ... ... ... өсірілген құбылмалы бахтақ балығы-
на жүргізілген биологиялық және морфологиялық талдау нәтижелері------ 29
ҚОРЫТЫНДЫ------------------------------------------------------------------
-------- 34
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ --------------------------------------- 35
КІРІСПЕ
Тауарлы аквакультураның ... ... ... ... ... ... өсіру биотехникасын жасау, бассейіндік немесе шарбақтық
әдіспен балық өсіруге көшу. Аз ауданды ... ... ... ... ... сонда ғана құнды балықтарды өсіру арқылы олардан пайда көруге
болады.
Құбылмалы бахтақ Salmo gairdneri балығы Қазақстанда ... ... ... ... және ... ... ... және Қайыңды су
қоймаларына жерсіндірілген. Ал жасанды жағдайда Алматы облысында орналасқан
Түрген ... ... ... ... ... дейін өсіріледі
[1].
Құбылмалы бахтақтың басқа балықтармен салыстырғандағы ... ... және ... ... ... қасиеттерінде.
Себебі осы объекті индустриялық технологиямен өсіруге өте ... ... ... өсіру кезінде өсу қарқыны өзгермейді, жоғары қарқынды
болып қалады. Тағы да айта ... бір ... - бұл ... ... ... ... өте ... бейімделгені. Сондай-ақ,
индустриялық жағдайда, құбылмалы ... ... ... ... ... ... береді [2].
Зерттеу жұмысымның мақсаты: Түрген бахтақ шаруашылығында өсірілетін
құбылмалы бахтақ балығына морфологиялық және биологиялық ... ... ... ... Құбылмалы бахтақтың систематикасы және таралуы
Тип: Chordata - Хордалылар
Тип тармағы: Vertebrata ...... (Бас ... ... - ... үсті: Pisces - Балықтар
Класс: Ostichthyes – Сүйекті балықтар
Класс тармағы: ...... ... ...... ... - Албырттар
Туыс: Salmo Linne - Албырт
Түр: Salmo gairdneri ...... ... [3].
Таралуы. Құбылмалы бахтақтың табиғи ареалы Солтүстік Американың ... ... ... ... ... су ... Бұл балық
табиғи ареалынан ең бірінші рет 1874 ж. С. ... ... ... ... ... алып ... ... уақытта бұл балық барлық
континенттердің суқоймаларында таралған [3].
Құбылмалы бахтақтың түпкілікті таралуы батыс Европа. Бірақ оның ... емес тек ... ... ғана ... ... ... таралу аймағы шектеулі, яғни тек кейбір жерлерде ғана кездеседі.
Ол солтүстік Ресейде Балтық ... ... ... ... ... Кавказ өзендерінде таралған. Ақ және мұзды ... ... ... өзендерінде және Сібірде бахтақ балығы мүлдем кездеспейді.
Олар орталық Азияда ... ... ... ағысында кездесуі мүмкін.
Ресейде бахтақтың таралуының шектелуі ... ... ... ... ... құбылмалы бахтақ 1964 жылы сәуір айында алып келінді, содан
кейін 1965 және 1966 жылдары ... 200 мың дана ... алып ... ... ... ... ... өзенінің Бартоғай су қоймасында инкубацияланды. Кейіннен уылдырықтар
әртүрлі шаруашылықтарға, ... ... ... бахтақ шаруашылығына да
таратылды.
Оңтүстік – Шығыс Қазақстанның табиғи суқоймаларына ... ... ... бастап қоныстандыра бастады. Бұл мақсатта Шелек ... ... ... және ... Көлсай көлдері және Қайыңды суқоймаларын
таңдап алды. Құбылмалы бахтақ балықтарын бұл су қоймаларға 3 рет алып ... 1965ж. ... ... Төменгі Көлсай көліне – Чехословакиялық партияның
уылдырықтарының 2 айлық шабақтарының 3 мың данасын ;
2) 1969 ж. ... ... ... Көлсай және Төменгі Көлсайға 5 мың
шабақтарды;
3) 1970ж. ... ... ... шаруашылығынан Қайыңды көліне 5 ... ... ... Қазақстандағы аталған су қоймаларға жерсініп, ондағы
табиғатқа жақсы бейімделді, тек Қайыңды көлінде ғана ... ... ... ... ... ... бахтақтың биологиялық сипаттамасы
Құбылмалы бахтақ – салқын сулы шаруашылықтың негізгі өсіру объектісі
болып ... ... ... денесінде қара дақтары болады. Бұндай
дақтар балықтың арқасында көп және өмірінің екінші жылында екі ... ... ... ... ... Әсіресе, аталық балықтардың өрістеу
кезеңінде айқын білінеді.
Құбылмалы бахтақтың уылдырық шашу ... ... ... айында
басталады, ал дернәсілдердің шығуы сәуір айында басталады. Құбылмалы бахтақ
өзен бахтағына қарағанда қоршаған ортаға онша ... ... ... бұл ... ... ... құрамына өте сезімтал болып келеді.
Олардың қалыпты өмір сүруіне судағы оттегінің көлемі (О2) 10-12 мл/л ... ... өсу ... 16-18 ºС ... ... ... ... тиімді сіңіріп, өсу қарқыны жоғары
болады. Жазғы шабақтарының m=10-20г болса, өсірудің екіші жылында ... ал ... ... ... салмағы 300-900 г-ға дейін жете алады. Олардың
ауруларға төзімділігі де ... ... ... ... ... ... саналатын себебі де осыған байланысты.
Құбылмалы бахтақтың абсолюттік тұқымдылығы орташа есеппен 1500
уылдырыққа ... ... ... ... ... Олардың жыныстық жетілу
жасы үшінші жылдан басталады.
Құбылмалы ... ... ... ... жағындағы 2 қатар
орналасқан қабыршақтарының саны – 115 - 180, D – 10 - 13, А-8-12, ... 16-22, ... ... ... ... 55-66,
орташа 62-65, жақтары және таңдай сүйектері ... ... ... ... жоқ. ... ірі, ... және
аралық популяциялары болады. Қабыршақтарының саны белгілі бір жағдайларда
тіршілік ... ... биік ... ... тіршілік ететін
формаларында қабыршақтарының саны көп болады. ... сай, ... ... ... ... болып келеді.
Salmo gairdneri-дің хромосомаларының саны ... 2 - ... 14 - ... ... саны 104 - ке ... ... түсі ... қарағанда өзенде күңгірт түсті болып
келеді. Көл балықтарының ... ... ... ... ... жетілген және
жетілмеген дараларды ажыратуға болады. Жыныстық жетілмеген аталық және
аналықтардың түсі өте ашық ... ... ... ... айқын көрініп
тұрады. Жүзгіш қанаттарының түсі жабық сары түсті. ... ... ... ... ... ... көп ... Өрістеуге дайын
аналықтар мен аталықтардың түсі ашық және қаралау болып келеді, әсіресе
аталықтарында-құбылмалы сызықтары ... ... ... ... түсті
болады, аналықтарында желбезек қақпағы янтарьлы – жабық – сары, құрсағы
күміс ... ... ... ... ... және ... бахтақ табиғи ареалының суқоймасында жыныстық жетілуі 1-5
жылда, негізінде 3 жылда толады. ... ... ... ... 1-2 жыл ерте ... Өзенде жыныстық жетілген балықтардың
ұзындығы 13,0 см жетеді, ал көлдерде ол ірі ... ... ... гонадасына гистологиялық зерттеу нәтижесінде, өмірінің
бірінші жылының аяғында ... ... ... бездері II
стадияға жеткен [5].
Құбылмалы бахтақ-уылдырықтарын бір ... ... - ... ... ... 3-4 рет уылдырығын шашады. Бахтақтың көбею мерізімі
әртүрлі су қоймаларда әртүрлі және ... су ... ... Мысалы, Калифорнияда жабайы құбылмалы бахтақ уылдырықтарын
ақпаннан, маусымға дейін ... ... ... ... су қоймаларда,
уылдырық шашу шілдеге дейін созылады [4].
Төменгі Көлсай көліндегі балықтардың кейінгі генерациялары 2-ші жылдың
аяғында ... ... ... Көлсай және Қайыңды көлдерінде бахтақтың
аналығы кейінгі генерацияға қарағанда ... ... бір ... болады
[6].
Құбылмалы бахтақ уылдырықтарын бір уақытта шашатын балыққа ... 3 - 4 рет ... ... көбею мерізімі әртүрлі ... ... және ... су ... ... ... жабайы құбылмалы бахтақ уылдырықтарын ақпаннан, маусымға дейін
шашады; жоғары ... ... су ... ... шашу ... созылады [7].
Құбылмалы бахтақтың кейінгі генерациясы өмірінде 3-4 рет ... ... 2 рет ... Бахтақтың жаппай уылдырық шашу уақыты
келтірілген су қоймаларда судың орташа жылдық температурасымен анықталады –
қыс айларында су температурасы жоғары ... ... шашу ... ... ... өзенінің жағалауындағы тәжірибелік тоған шаруашылығында,
бахтақтың 1966 жылы бірінші кейінгі партияларының ... ... ... ... ... ал жаппай уылдырық шашуы ақпан айының басында
басталады. Шелек өзенінің ортаңғы ... ... ... ... ... ... көлдерінде бахтақтың жаппай уылдырық шашуы әртүрлі жылдарда
наурыз, сәуір ... ... ... ... ... айларының басына келеді.
Бахтақтың уылдырық шашатын жерге жиналуы, су температурасы таңғы ... ... емес ... ... ... және жергілікті генерацияларында, аналықтарына
қарағанда ... ... ... ұзақ ... ... бұл әсіресе
Төменгі Көлсай көліндегі 2 ... ... ... өте ... 1969 және 1970жылы “өрістегіш” аналықтар ...... бұл ... ... ... аз ... қараша – желтоқсан айларында,
ал негізгі массалары ақпан - ... ... ... ... ... ... қыркүйек – қазан айларында 6,1-7,8 байқалады,
қаңтар – ақпан ... ... ... 0,3-0,6 аталықтар
кездескен.
Төменгі Көлсай ... ... шашу ... ... ... ... қарым-қатынас 1:1-ге қатынасына жақын болды.
Бахтақ балығының бұл ... ... ... ... құяр ... 1 ... ... өзенінде тіршілік ететін бахтақ балығы уылдырық шашу үшін, ағынмен
жоғары көтеріледі, Шелек өзенінен олар өзеннің ... ... ... ... ... ... ұясы, өзеннің құм, тасты
құмдары көтерілген жерлерде кездескен. Мұндай жерлердегі ұяларды су шайып
кетеді. Бұл ... су ... ... ... ... ... 20-25см және ағысқа қарай шығыңқы. Пішіні жағынан ... ... ... жағы ... шашатын төмпекке өтеді, шұңқырдың түбінде 2-3
ірі тастар жатады. Төмпек майда ... ... оның ... ... ... Уылдырықтар төмпешіктің бірнеше бөліктеріне 12-25см
тереңдікке көміліп қалады. Ұяда ... 600-ге ... және одан да көп ... ... Төмпешіктің ұзындығы 0,3-1м [1].
Шелек өзенінің ... ... ... ... ... Ол ... төмпектің ұзындығы 40-130см, ені 40-70см.
Ұяның өзі тереңірек төмпекпен қатар орналасқан, ол жер сумен ... ... ... ... ... ... ол ... және ірі құмдармен себілген.Ұяны аналық балық 2-3 күннің ішінде
салады, сонымен ... олар ... ... да ұя сала ... 1-2мин уақыттан
кейін аналық бүйірлеп жатады және құйрығымен топырақты лақтыра бастайды.
Аталық осы уақытта ... ... ... ... де, біраз уақыттан кейін
аналыққа жақындайды. ... шашу ... ... ... ... ... ... арқылы балықтардың даму процессі бойы
олардың өсу жылдамдығы, газ алмасу қарқындылығы және ... да ... ... ... Зерттеушілер балықтардың өсіу кезінде олардың
сыртықы орта факторларына сезімталдығы өте жоғары болады ... ал ... ... ... ... критикалық кезең теориясы” деп
аталады. Кауфман З.С. айтуы бойынша [7], балықтардың ... ... ... ғана ... ... ... өсу қарқынын
төмендетеді, нуклейндік алмасуы төмендейді, регенеративтік қабілеті және
белоктың ... ... ... ... ... да
төмендейді. Бірақ осы кезеңде олардың тыныс алуы ... ... ... кезеңі организмнің дамуының маңызды сатыларымен, жеке
органдарының түзілуімен, клеткадағы ... құру ... ... ... ... [8].
Дамып келе жатқан жұмыртқа клеткасына әртүрлі факторлардың әсері
(жоғары ... ... ... ... және ... ... ... үнемі зақымдануына әкелмейтіндігі экспериментальді ... ... ... бұл ... ... маңызды әсерін
тигізбейді, ал басқа ... ... ... ... ... ... ұрықтың дұрыс дамуына жол бермейді де балықтарды
ұсқынсыздыққа ұшыратады [9].
Т.А. Детлаф және А.С. ... ... ... ... ... ... ... кезеңінің бар екенін дәлелдеді, бірақ бұл
кезеңдер жоғары дифференцирленген кезеңмен ерекшеленеді[10].
Критикалық кезеңде балықтардың тыныс алуы ... ... ... ... алуының қарқындалуы көздерінің пигментация
кезеңінен басталады. Бұл тәжірибені Л.П. Рыжков ... [9]. Осы ... ... толтырылады, сары уыз қалтасы сорылып,, шеміршекті қаңқаның
түзілуі басталады.
И.В. Шаронов севан бахтағының шабақтарының ... ... ... ... ... кезінде олардың тыныс алу ... ... ... ... 20-шы, 50-ші күні ... ... газ ... айтарлықтай артуы ұрықтан дернәсілдің шығар кезеңінде,
белсенді ... ... ... және 70-ші, 100-130-шы тәуіліктерде
байқалды. Газ алмасу жылдамдығының барлық өзгерістерін, автор, ... ... ... байланыстырады. Е.А. Боровик [10], құбылмалы
бахтақтың тыныс алу қарқындылығы ерте онтогенезде байқалғандығын ... ... ... ... ... су температурасы 7-9º С
болғанда 38-40 ... ... ... табиғи суқоймалардағы кейінгі генерациялардың
максимальді жасы 5-6 жыл. Жергілікті генерациялардың негізгі ... ... ... 3 ... ... 4 ... өте аз кездеседі.
Шелек өзені бассейнінің суқоймаларында бахтақтың ұзындыққа өсуі ... ... ... генерацияда әртүрлі болып келеді. Ортаңғы Көлсай
көліндегі бахтақ балықтары қарқынды ұзындыққа өсуімен ерекшеленеді, ... ... ... өсуі өте ... ... келеді. Төменгі Көлсай
көліндегі бахтақ балықтары өте жоғары тез ... ... бұл ... ... үшін өте ... ... особътарының қоңдылығы, кейінге қарағанда бірте-
бірте төмендейді. Төменгі Көлсай ... ... ... 1-ші ... ... ... ... аз ғана өзгереді. Фультон бойынша
– 1,21-1,45, Кларк бойынша 1,01-1,24 [11].
1.2.2. Тұқымдылығы
Құбылмалы бахтақтың тұқымдылығы кең көлемде өзгеріп ... Ол ... ... ... ... ... ... Көлсай көліндегі
салмағы 1900-6100, жасы 4,4+ жастағы аналықтың абсолюттік тұқымдылығы 2990-
5677 ... ал ... 5600г ... 11120 ... ... 1,2-2,07 ... ... Көлсай өзенініндегі бірінші рет пісіп-
жетілген аналықта өзіндік тұқымдылығы 1450-2016 уылдырықты ... ... ... Ортаңғы Көлсай көліндегі 3+ жастағы, дене салмағы 1050-
2320г аналықтың кейіегі генерациясының абсолютті ... ... ... ... – 2.95-4,2 уылдырықты құрады [12].
Жергілікті генерацияда аналықтың тұқымдылығы төмендейді. Төменгі Көлсай
көліндегі бірінші рет уылдырық ... ... 1,2 және 3-ші ... ... тұқымдылығы орташа есеппен 2080, 1688, 2020
уылдырықты, жастары 4,3 және 3 ... ... ... ... 677, ... 572,5г, ... тұқымдылығы 4,22, 4,9 және 4,95 уылдырықты құрады
[9].
1.2.3. Қоректенуі
Құбылмалы бахтақтың табиғи ареалының суқоймаларындағы негізгі қоректік
объектілері су ... ... ... ... , ... ... болып табылады.
Құбылмалы бахтақ жемтігінің көлеміне байланысты, 30-40см ... ... ... ол аз ... ... де ... D.
Borgeson-ның ойы бойынша құбылмалы бахтақ қөлде, ... ... ... және ... ... типі ... эврифагтарға жатқызуға болады
[13].
Шелек су қоймасында құбылмалы бахтақ жерсіндірудің бірінші жылында
қорек спектрінің кеңдігімен ... ... ... ... ... суқоймаларындапғы құбылмалы бахтақ қорегіне
185 қоректік компонентті пайдаланады; олар құрттар, моллюскалар, планктонды
шаянтәрізділер, бүйірмен жүзушілер, су насекомдары, құрлық омыртқасыздары,
балықтар, ... және ... ... Барлық суқоймаларда бахтақ
балығы олигохеттерді ... ... ... ғана ... ... ... ғана қоректенеді.
Шелек өзеніндегі құбылмалы бахтақ балығының ішегінде кездескен
компаненттер
1 кесте
| ... ... ... ... ... ... | | | | | |
| | | ... |45-48 |38-43 ... |11-13 |7-9 ... |15-20 |25-30 |
| ... |2-3 |3-5 ... ... |10-12 |10-15 ... ... |4-4,5 |4-4,5 ... ... түрде және паста түрінде пайдаланады.
Түйіршіктелген азық құрамына ... және ... ұны, ... өнімдерінің
қалдығы, шпрот трізді азықтық құрамына айтылған өнімдердің басқа ... ... ... жаңадан ауланған балықтарды және ... ... ... ... ... ... қатар
витаминдер болуы керек. Дәрумендерді қолдануға ... болу ... ... түрінде дайындайды, оның құрамына ұн немесе дәнді
дақылдардың ұны жеңіл тотықтырылған заттармен ... аз ... ... ... азықтармен қоректендіру.
Бахтақтың әртүрлі жастағы топтары үшін құрғақ түйіршіктелген азық, арнайы
комбикорымды өндірістерде ... ... ... 2 ... Старттық және өнімдік. Өнімдік қоректермен тұқымдық және ... ... ... ... ... сапасының
мықтылығымен, алмасу энергиясының және витаминдердің көп ... ... ... ... ал ... ...... түрінде
дайындайды. Түйіршіктің және крупаның көлемі өсірілетін ... ... ... ... Старттық қоректі салмағы 5г-ға дейінгі шабақтарға
пайдаланады [14].
Құбылмалы бахтақты арнайы анықталған ... ... ... ... Балықтың көлеміне, жасына, судың температурасына және
азықтың қуаттылығына қарай қажет ... ... тура ... ... қажет
бахтақтың салмағы 5г шабақтарына температура 2-20С кезінде қуаттылығы 3 мың
ккал/кг старттық азықты ... ... ал ... ... дейін, қуаттылығын 2,5-2,6 мың ккал/кг өнімдік азықты РГМ-5В және
РГМ-8В қолданады.
Құрғақ түйіршіктелген ... ... ... механикалық
азықтаратқыштардың көмегімен, аздаған порциямен судың бетіне шашу жолымен
таратуға ... ... ... ... ... ... ... майда болса, соғұрлым оларды жиі азықтандырады.
Пастатәрізді азықтармен қоректендіру. Отандық балық ... сиыр ... ... ... маңызы жоқ балықтардан жасалған
паста тәрізді қоректі пайдаланады. Рационның ... ... және ... ... ... ұны, ... ... азықтық ашытқылар, қан
ұны, теңізшаян тәрізділердің, моллюскалардың және балдырдың ұны, ... ... ... т.б. ... ... ... ұны, бидай ұны, азықтық ... тор көзі 1мм ... ... жұмсақ сиырдың көкбауырмен
қоректендіреді.
Дернәсіл сатысының дамуы аяқталғанда паста ... ... ... ... тәрізді азықтармен қоректендіру ұзақтығы күніне 3-4
рет[15].
2. МАТЕРИАЛ ЖӘНЕ ... ... ... ауданның қысқаша сипаттамасы
Түрген бахтақ өсіру шаруашылығының сипаттамасы. Алматы облысында ... ... ... ... алып ... орны 2,4 га құрайды, соның
ішінде жайылым аудандары 1,5 га, шабақ ... ... – 0,7 га, ... (асыл тұқымды жұмыстарға арналған) – 0,2 га жерді алып жатыр.
Шаруашылыққа су тау ... - ... ... және ... ... ... ... таза су беру үшін алдымен келіп түсетін суды
арнайы тұндыратын тоғандарда тұндыртып алады. ... ... азық ... цехы, және сыйымдылығы 60 т болатын тоңазытқышы ... ... ... ... және басқа көмекші
құралдармен жабдықталған.
Шаруашылықтың ... өнім беру ... 50 т ... ... ... ... – 250 г. ... қазіргі таңда өзіне ... ... ... ... ... ... ... сапасы өте жоғары,
протейнге бай азықтар. Шаруашылықта құбылмалы бахтақтың отырғызу материалын
және ... ... ... ... ... ... ... да ұйымдастырылған.
Шаруашылықтың негізгі уылдырық алу кезеңі қаңтардың ортасынан -ақпан
айларының соңына ... ... ... ... ... қаласындағы супер
маркеттерге және ішкі базарға шығарып сатады.
Балықтарды ... ... ... мөлшері мен мөлшері
олардың жас ерекшеліктеріне байланысты өзгеріп отырады.
2.2. Өндірістік процестердің ... ... ... және ... ... балықтардың
табындары аналықтарының жасы 4-6, салмағы 800-3000 г және аналықтарының
жасы 3-5, ... 500-1500 г ... ... ... және ... ... 3:1, ... тұқымдық балықтардың санына шаққанда
аналықтарының резерві 50 пайыз, аталық ... 10 ... ... ... ... уылдырықтан бастайды. Тұқымдық балықтардың жайылымын 150-
600 м2 аудандағы тоғанда ... ... орта ... 1,2 ... 2 м, су ... 1 м ... ... Құбылмалы бахтақ балығын
өзеннің ағысы аз ... ... ... ... балықтарды отырғызу
тығыздығы суқойманың сипаттамасына, жағдайына және қоректік базасына
байланысты. Қалыпты ... ... 2-3 ... 30 дана ... 100 м2,
салмағы 1-2 мг 100 дана ... 100 м2 ... ... ... және ... балықтардың суқоймадағы оптимальды температурасы 12-
16 0С, судағы еріген ... ... 9-11 мг/л ... тиіс. Ремонттық
шабақтардың мерзім бойынша өсімі 500 г, 4-5 жастағы ... ... ... 6-7 ... 400 г кем ... ... дейін тұқымдық балықтарды күту негізі оларды уақытымен
қоректендіруде, су температурасын қадағалауда ... ... ... 2-3
апта қалғанда тұқымдық балықтармен ремонттық балықтарды жынысына қарай
бассейндерге ... ... ... ... ... тығыздығы
ауытқиды.
Су алмасуы, мин ... ... ... 30-35
12. 40-45
Ремонттық группаларды отырғызу тығыздығы 50 пайызға дейін жоғарлауы мүмкін.
Судың температурасы 100 С ... ... ... ... ... 1 рет, егер жыныс өнімдері жаппай жетілу жүрсе 2 рет тексеру
керек. Аналықтарды 3 ... ... жеке ... ... ... жетілгендер,
жынысқа жетілуге жақын балықтарды, жынысқа жетілуі кеш балықтарды. Жыныстық
жетілген ... сол күні ... ... ... Жыныстық жетілуге
жақын балықтардын 3-5 тәуліктен кейін уылдырық алады. Жыныстық жетілуі кеш
балықтардан 6-10 тәуліктен кейін уылдырық алуға ... ... ... ... Олар ... ерте 0,5-1 ай бұрын жетіледі. Аталықтың
саны аналықтың санының 3/1 бөлігіне ... келу ... ... ... және жұп ... Тұқымдық балықтарды
іріктеуде ең алдымен сыртқы көрсеткіштеріне зер салу керек: дене формасына,
бұлшық еттерінің жетілуіне, бас көлеміне және ... ... ... ... ... ... ... жетілген болуы тиіс. Дененің құйрық бөліміне
көңіл бөлу керек. Ол етті болуы тиіс. Қанаттары жақсы ... ... ... ... ... алып ... ... қарай тұқымдық
балықтарды таңдау, жыныс материалдарының жетілуіне және ұрықтануда маңызы
зор. Жақсы жыныс ... 4-6 ... ... ... ... ... аталықтардың 3-5 жастағы балықтары береді. Ең бірінші ... ... ... және кәрі ... уылдырық шашуындағы айырмашылығы
олардың уылдырықтарынан шыққан дернәсілдерінің өміршеңдігінде.
Әр жастағы балықтардың топтарына олардың жыныс өнімдерінде ... ... ... ... жетіліп кеткен немесе жетілмеген
уылдырықтарды пайдалануға болмайды.
Жақсы сапалы шәуеттің түсі ақ, қою ... ... ... бір аталықтарды бірнеше рет пайдаланады. ... ... 4-6 ... ... ... ... 5-8 % шәует болады.
Асыл тұқымдық табындарды қалыптастыру жаппай сұрыптау жолымен жүреді,
оны екі этапта ... бір ... және екі ... ... ... ... кейін өсіруде 20-50 % балықтарды алып қалады. Асыл тұқымды
балықтарды сұрыптауда алғашқы жылы ... ... ... ... ... ... қатаң сұрыптау жүргізеді. Ол кезде 5-10 % балықтарды
қалдырады.
Уылдырық жинау және уылдырық алу. ... ... ... және шәуетті сығу арқылы алады. Жыныс өнімдерін жинауда тұқымдық
балықтарға тыныштату сұйықтығын салады. Бұл ... ... ... Оны 1:10000-1:500000 концентрациясында қолданады. Оның балыққа әсер
етуі су температурасына және судың химиялық ... ... ... ... ... ... ... 1 мл хинальдинді 10-20 мл этильді
спиртке немесе ацетонға ерітеді және 4-5 ... ... ... ... осы ... салып қояды. Сосын оларды сұйықтықтан шығарып,
таза сумен ... ... ... ... ... сол қолмен құйрық
бөлімінен ұстайды. Бахтақ балығының басы сығу барысында құйрық бөлімінен
жоғары ... ... ... таза ... ыдысқы жыныс өнімдерін сығады. Бір
елегенге 5-8 аналық балықтарының уылдырығын жинайды. Жиналған ... ... ... ... сығу мен оларды араластыру арасы 10-
15 мин-тан аспауы керек. Уылдырықпен шәуетті жәймен араластыру керек, сосын
су ... ... ... ... 10-15 ... ... кейін уылдырықты
араластыру кезінде пайда болған сұйықтықтан шәйіп тастайды. Уылдырықтарды
тазалап болғаннан кейін сол ... 2-3 ... ... аз ... ... ... Бұл ... ісіну процессі жүреді. Уылдырықтың ісінуі жарығы аз және
тыныш жерде өтуі керек.
Уылдырықтың инкубациясы. Уылдырықтың инкубациясы арнайы ... ... ... және ... жүру ... ... 2 группаға бөледі: горизонтальды және вертикальды.
Горизонтальды аппаратта рамкадағы уылдырықтар ... ... ал ... ... ... вертикальды орналасады. Бахтақ
шаруашылығында лотокты аппараттар және ... ... ... ропшинский аппараттарын қолдану тиімді. Горизонтальды
аппаратты қолдану 1м2 45-60 мың ... ... ... ... ... ... Вейса, ИВТМ және ИМ
типтері бар. Вертикальды аппараты үнемді 1м2 ... ... 600 ... ... ... ... ... инкубациялық рамкаға 1-1,5
қатпарлармен салады. Инкубацияға жібермес бұрын уылдырықтың ішіндегі өлген
уылдырықтардын тазалайды. Уылдырықтарды өлген уылдырықтан ... үшін ... тұз ... ... Сол ... ... ... бетіне шығып,
тірі уылдырықтар түбіне шөгеді.
Инкубация аппараттарына таза суық су ... ... ... ... ... ... Уылдырық инкубациясы өтетін температура
диопозоны кең ... ... ... ... 6-100С. Судағы еріген
оттегінің құрамы 7мг/л төмен болмауы ... ... ... ... су ... ... ... оттегінің құрамын қадағалау керек. Уылдырық
және бос эмбриондар ... ... ... ... ... ... ... қояды. Уылдырықтарды инкубациялық аппараттарға салғаннан кейін
олардың шәуеттермен ұрықтанғанына көз ... ... ... ... ... ұрық ... ... бастап байқауға болады.
Бірақ балық шаруашылығындағы практикада ... ... ... ... ... жүрегінің соғуы және денесінің соңғы бөліктерінің ... ... ... ... 5 % уксус қышқылына 7 г ас ... ... ... Бұл ... ... қабықшасы түссізденеді,
ұрықтанған уылдырықтардың ұрық денесінде қаралау сызық ... ... ... ... алу үшін уылдырықтарды аппараттарға салғаннан
кейін профилактикалық өңдеуден өткізу керек.
Бос эмбриондарды ... ... ... ... ... эмбриондардың шығуы аппараттарада немесе бассейндер
мен латоктарға ауыстыру кезінде жүреді. ... шығу ... ... ... 120С, ал ... ... ... су температурасын 140С ұстау
керек. Бұл температурада сарыуыз қапшығының тез сорылуына және тез ... ... ... ... зор. Бос ... ... немесе тік
бұрышты, төрт бұрышты бассейндерде ұстайды.
Бос эмбриондарды отырғызу тығыздығы су деңгейі 0,1м 10 мың дана/м2 тең
келеді. ... ... ... ... ... ... 12-14 0С ... құрамы 7 мг/л боған кезде, су шығыны 1 мың
эмбрионға 0,7-0,9 л/мин сәйкес келуі керек. Су температурасының ... су ... да ... ... ... ... мен бассейндердің
бетін жауып қою керек.
Дернәсілдерді және шабақтарды өсіру. Дернәсілдерге сырттай қарағанда
50% дейін сарыуыз қапшығы ... жүзе ... ... ... ... ... ... қоректі ұйымдастыру керек.
Оптимальды су температурасы 14-180С, оттегі ... 7 мг/л ... ... тығыздығы қалпынша, бірақ су деңгейін 0,2 м көтеру керек. ... ... ... тек ... жабу керек, бұл дернәсілдердің су
келіп отырған ортаға қарай ... ... ... себебі су түсіп
отырған жерде ... ... ... ... ... жерлермен салыстырғанда
көп мөлшерде. Ал дернәсілдер оттегіге өте сезімтал болады.
Дернәсілдерді өсіру ... ... ... және ... ... газды режиміне, қоректендіру процесстеріне қатаң қарау
керек.
Шабақтарды өсіру. Сарыуызы біткеннен ... ... ... ... ... және өсуі ... ... су температурасы 14-180С, судағы оттегінің құрамы
7 мг/л кем болмауы керек. Отырғызу ... дене ... ... 1 ... 10 мың ... , су деңгейі 0,4 м. Су шығынын 1 мың ... ... ... ... керек .
Салмағы 1-ден 3-4 г дейінгі шабақтарды өсіргенде отырғызу тығыздығы 3
мың дана/м2 0,4 су ... ... Су ... 1 ... 8-13 ... ... ... аяғына қарай 1 кг балыққа 2,3-3,5 л/мин
төмендейді. Температураға байланысты су ... ... ... ... ... ... ... керек.
Бассейндердің тазалығын, температурасын және ... ... ... ... шабақтарды өсіру. Бахтақ шабақтарын 1 г-нан кем емес
размеріне қарай іріктеп, ... ... ... және ... ... ... 6-30 м2 дейін ауытқиды. Қабырғасы тік
бұрышты бассейндер 1:4, 1:8, тереңдігі 1 м ... ... ... 6 м, төрт ... ... ... 1:1,2:2 м. ... 500 м2 кем емес, қабырғасы 1:4, 1:8, тереңдігі 1,5 м ... ... және ... осы ... шабақтарды тоғандардағы судың
оптимальды температурасы 14-180С, судағы еріген оттегінің ... 7 ... ... ... 20 г ... ... бассейндердің отырғызу тығыздығы
1,5 мың дана/м2 тең. Су шығыны 35-50 л/мин, 1 мың дана ... ... осы ... шабақтарды өсіру кезінде, бассейндерде болмайтын
бірнеше факторларға көңіл бөлу ... ... ... ... су шығыны және отырғызу тығыздығы төмен. Егер тоғандағы ... ... 2-3 рет ... онда ... тығыздығын азайту керек.
Салмағы 20 г болатын осы жылғы шабақтарды ... ... ... (су ... 0,8 ... ... ... тығыздығы,
дана/м2
30. 600
31. 400
60.
300
90.
200
120.
150
180.
100
Салмағы 20 г жоғары осы жылғы шабақтар үшін отырғызу тығыздығын 15%
төмендету керек. Бахтақ осы ... ... ... ... өзен,
көлдерде, су қоймаларда орналастыруға болады. ... және ... ... кезінде мына мәселелерге көңіл бөлу керек: су ... ... ... ... ... судағы оттегі көлемі 7 мг/л кем болмауы, рН-6,5-
7,5, ... 10 мг О2/л ... ... ... ... ... су
өсімдіктері болмауы керек.
Шабақтардың өсуін бақылау үшін 2 апта сайын оларды өлшеп тұрады.
осы жылғы шабақтарды өсіру кезінде, ... ... ... ... 2-3 рет осы жылғы шабақтарды іріктеп отырады. ... мен, ... және ... ... ... міндетті.
Мезгіліне 2-3 рет су өсімдіктерінен тазалап отырады. ... ... ... ... ... ... 120-150 тәулік болған
кезде олардың салмағы 20 г аз болмауы тиіс. Осы уақыт аралығында ... және ... ... ... 30 пайыздан аспауы тиіс.
Бір жылдық балықтарды өсіру. Қазан және қараша айларында тоған және
бассейндегі ... ... ... ... тазалайды, жуады қыста
өсіретін тоғандарға отырғызатын ... ... ... ... мөлшеріне байланысты топтарға бөледі,
антипаразиттік өңдеулерден өткізіп тоғандар мен қыстық өсіруге отырғызады.
Қыстық ... ... ... ... ... ... су температурасы 2-30С-та 2 г бахтақты отырғызу тығыздығы осы
жылғы шабақтарды отырғызу деңгейінде қалады. Салмағы 20 г ... ... ... су ... 0,8 м-де, 500 ... сәйкес келеді. Салмағы
20 г жоғары бахтақ ... ... ... су беру қарқындылығына
байланысты келесі көлемдерге сәйкес келеді:
Су айналымы, мин ... ... ... ... ... ... ... 100
180. 75
Шарбақтағы су температурасы 2-30С жоғарлаған жағдайда отырғызу
тығыздығы шабақ салмағына байланысты келесі көлемдерге сәйкес келеді:
Шабақ салмағы, г ... ... ... ... ... ... температурасы 2-30С жоғары кезде бахтақ балығын ... ... үшін ... 1 рет ... ... Су ... ... дейін төмендегенде бассейннің немесе шарбақтың бетін мұз ... ... ... ... балықшылар бассейндердің тазалығын
қадағалауы тиіс. ... ... ... ... ... ... ... соңына қарай бір жылдық балықтардың салмағы 30-
40 г, электростанциялардың жылы суын ... ... 50-150 г ... ... 10 ... аспауы керек.
Тауарлы бахтақ өсіру. Тауарлы бахтақ балығын бассейндермен, тоғандарда
және шарбақтарда өсіреді. Тік бұрышты және төрт ... ... ... Тік ... ... ... ... 10-30 м2,
қабырғасы 1:4,1:6, тереңдігі 1 м су деңгейі 0,8 м ... ... ... ... ... ... 5-15 м2, биіктігі 1м болуы ... ... ... 14-180 С, ... ... 7 мг/л. ... бассейн, шарбақ және тоғандар қалыпты нормаларға сәйкес тазаланып,
залалсыздандырылуы керек. ... ... ... ... өтіп, мөлшеріне байланысты топтарға бөлінеді. Бассейндерде
тауарлы бахтақ ... ... ... салмағы және өліміне ... ... ... ... Су ... 0,8 м ... ... 300-350 дана/м3 сәйкес келуі тиіс. Су ... ... су ... ... ... керек. Тоғандарда тауарлы балық
өсіруде бассейндермен салыстырғанда отырғызу ... ... ... ... бахтақ балығын өсіруде екі сатылы өсіруге әдісіне ... ... ... 100 г ... 100 г ... Сағатына 2-3 рет су
айналымындағы жағдайда бахтақ отырғызу 250 ... ... тең ... ... ... зерттеу материалы ретінде Түрген бахтақ шаруашылығында
өсірілген құбылмалы бахтақтың шабақтары –30 дана және 5 дана бір ... ... ... 2006 жылы күз айында жиналған.
Балықтарды зерттеуге ... ... ... ... ... ... ... талдаудың сипаттамасы:
Q,г – балықтың толық салмағы;
q,г – балықтың кіші салмағы;
L,см - балықтың толық ұзындығы;
L,см - құйрық қанатсыз денесінің ұзындығы;
F – ... ... ... ... күз ... анықтайды. Бұл көрсеткішті ... ... ... ... ... Фультон бойынша, балықтардың жалпы
дене массасы арқылы, ал ... ... ... ... ... ... дене массасы арқылы, анықтау. Қоңдылықты білудің маңызы – бұл
балықтардың қыс мерзіміне ... және ... ... ... білуге болады, неғұрлым осы көрсеткіш жоғары болса, балық
қыстау кезінде соғырлым шығынға аз ұшырайды.
Қоңдылық коэффициенті мына ... ... ... = ... = ...... қанатына дейінгі ұзындығы;
Q – денесінің салмағы;
q – ішкі мүшелерін алғандағы ... ... ... ... ... жалпы дене массасы
( Q, г );
Cl – ... ... ... ... ішкі органдар
дене массасы ( q ).
Зерттеу барысында шабақтарға және бір жастағы балықтарға биологиялық
талдау жасалып, оның ... ... ... ... ... биологиясын талдауға Правдиннің биоанализ әдістемесі
пайдаланылды [16].
Биоанализ әдісі ... ... ... ... кіргізеді:
1. Алынған орны. Су қойманы көрсету (өзен, тоған, көл, теңіз немесе теңіз
бөлігі), балық ауланған жерді.
2. ... ... ... айы, ... ... және ... аты – жөні,
фамилиясы. Балықтың тұрғылықты жердегі аты. Ғылыми атын (латыншасын), қарап
отырған объктінің балықтар системасында анық анықталған ... ғана ... L – ... ... ... ... ... ұзындығы. Тұмсығынан
бастап құйрық қанатының ең ұзын жеріне дейінгі өлшем;
4. 1 – дене ... ... ... ... ... ... негізіне
дейін, яғни қанатынсыз ұзындығы;
5. Балық салмағы ( г немесе кг ). ... ... ... ішкі ... ... ... ... ( Q – жалпы салмағы ), сонымен қатар ішкі
құрылысынсыз салмағы ( q – ішкі ... ... ... анықтау – барлық балықтарды зерттеуде міндетті түрде. Аталықтары
♂ белгіленсе, ...... Егер ... жас және ... ... анықтай алмаса, онда сәйкес ... juv деп ... ... ), жас ... ... ... анализ:
Пластикалық және өлшенетін белгілері бойынша жұмыс жасадық.
Балықтардың ... ... ... ... уақытта, оның өлшемді
көрсеткіші штангенциркуль арқылы жүзеге асырылады
Жұмысқа керекті белгілері келесі кезек бойынша:
.
L – денесінің толық ұзындығы.
l – ... ... ... ...... ... – посдорсальды арақашықтығы.
Lca – А қанатының соңынан құйрық қанатының басталған ... ...... ...... ...... арақашықтық.
lc - басының ұзындығы.
ao – тұмсығының ұзындығы.
o – көзінің диометрі.
ap – көзінің артынан желбезек қақпағының соңына дейінгі арақашықтық.
lmx - ... ... ... – төменгі жағының ұзындығы.
io - екі ... ...... ... басының биіктігі.
hZa – көзінің артынан басының биіктігі
H – ... ең биік ...... ең ... ... – арқа ... ... – арқа қанатының биіктігі.
lA – аналь қанатының ұзындығы.
hA – аналь қанатының биіктігі.
IP – кеуде қанатының ...... ... ... - үстіңгі құйрық қабақшасының ұзындығы.
lcm – құйрық қабақшасының ортасы.
lci – астыңғы құйрық қабақшасының ... - ... ... ... ...... ... үстіңгі қабыршақтар саны.
под - бүйір сызығының астыңғы қабыршақтар саны.
llca - құйрық қалақшаларының басталатын жеріндегі қабыршақтар саны.
D – арқа ... ... ...... қанатының сәулелер саны.
P – кеуде қанатының сәулелер саны
V – құрсақ қанатының сәулелер ... – 1 – ші ... ... ... ... – омыртқасының саны.
Q - денесінің толық салмағы.
q – денесінің іш ... ...... - ...... тмақ ... - ... саны [16].
3. НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУЛАР
3.1 Түрген шаруашылығында өсірілген құбылмалы ... ... ... ... ... ... ... зерттелген балықтардың көрсеткіштері
келесі кестеде сипатталады.
|Р/С |L,см |l,см |Q,г |F |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 |4,8 |4,2 |1,1 |1,5 |
|2 |4,7 |4,1 |1,3 |1,9 |
|3 |4,7 |4,1 |1,3 |1,9 |
|4 |4,7 |4,1 |1,2 |1,7 |
|5 |4,7 |4,0 |1,2 |1,9 |
|6 |4,7 |4,1 |1,1 |1,6 |
|7 |4,6 |4,0 |1,2 |1,7 |
|8 |4,6 |3,9 |1 |1,7 |
|9 |4,6 |4,0 |1 |1,6 ... |4,6 |4,0 |1 |1,6 ... |4,5 |4,3 |1 |1,2 ... |4,5 |3,9 |1 |1,7 ... |4,5 |3,9 |1 |1,7 ... |4,5 |3,9 |1 |1,7 ... |4,5 |3,9 |0,9 |1,5 ... |4,4 |3,8 |1 |1,8 ... |4,4 |3,9 |0,9 |1,5 ... |4,4 |3,9 |1 |1,7 ... |4,4 |3,8 |1 |1,8 ... |4,4 |3,8 |0,8 |1,4 ... |4,4 |3,8 |0,9 |1,6 ... |4,4 |3,8 |0,9 |1,6 ... |4,3 |3,7 |0,8 |1,6 ... |4,3 |3,7 |0,8 |1,6 ... |4,3 |3,6 |0,7 |1,6 ... |4,3 |3,6 |0,8 |1,7 ... |L,см |l,см |Q,г |F |
|1 |2 |3 |4 |5 ... |4,3 |3,6 |0,7 |1,5 ... |4,2 |3,6 |0,7 |1,5 ... |4,2 |3,5 |0,7 |1,6 ... |2,7 |2,3 |0,1 |0,82 ... | 4,42 | 3,8 | 0,97| 1,6 ... | 4,8 |4,2 |1,3 | 1,9 ... | 4,2 |2,3 |0,1 | 0,82 ... ... ... өсірілген 1- жастық балықтардың биологиялық
талдауы
кесте 4
|Р/С |L,см |l,см |Q,г |q,г |F |
|1 |14,2 |12,5 |47,8 |37 |2,44 |
|2 |14,3 |12,3 |39,9 |33 |2,14 |
|3 |13,6 |11,9 |38,1 |31,2 |2,26 |
|4 |13,0 |11,3 |35,4 |27,1 |2,45 |
|5 |10,8 |9,6 |21 |15,8 |1,67 ... |131,8 |115,2 |36,44 |28,8 |2,19 ... | 143 |125 |47,8 |31,2 | 2,44 ... | 108 |96 |21 |15,8 | 1,67 ... барысында Түрген бахтақ шаруашылығында өсірілген 30 шабақ
және 5 бір ... ... ... ... жасалып, оның нәтижелері
бойынша олардың қоңдылық ... ... ... ... ... ... ... көзідерінде
берілген мәліметтермен салыстыра отырып қарастырылды. Талдау барысында
негізінен балықтардың қоңдылығына көбірек ... ... ... ... ... ... балықтардың қоңдылығы әдебиет көздерінде
берілген мәліметтермен сәйкес келіп отырды.
Сонымен талдау нәтижесін қорыта ... ... ... бахтақ
шаруашылығында өсіріліп жатқан балықтардың қоңдылығы ... ... Яғни ... ... ... ... ... етіліп отыр
деп айтуға болады. Зерттелген шабақтардың ең ... ...... ... – 0,82 болды. Ал бір жастағы балықтардың максимальды
қоңдылығы – 2,44, ... ... – 1,67 ... дене ... – 230 ... дене ... – 200 ... дене ұзындығы – 2216 мм
Максимальды дене салмағы – 250 мг
Минимальды дене ... – 170 ... дене ... – 199 мг
Салмағы бойынша алынған нәтижелер арқылы график тұрғызылды (график -
1). Ал дене ... ... ... ... ... ... – 1).
Осы жүргізілген зерттеулер нәтижесінде дене ұзындығы бойынша L
= 215 -219 мм ... ... жиі ... (5 ... ал L = 200 ... мм ұзындықтағы балықтар сирек кездесті (1 ... ... ... Q
=190 - 199 мг салмақтағы балықтар жиі ... (6 ... ал Q =180 - ... ... сирек (1 дана) балық кездесті.
Түрген бахтақ шаруашылығында өсірілген құбылмалы ... ... ... және ... ... ... әдебиет
көздерімен салыстыра отырып бақлау жүргізгенде алынған ... ... ... келді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Бітіру жұмысын қорытындылайтын болсам, Түрген бахтақ шаруашылығынан
ауланған 30 шабақ және 5 бір ... ... ... ... ... ... оның нәтижелері бойынша балықтардың қоңдылық коэффициенті
есептелді.
Биологиялық талдау нәтижесінен алынған мәліметтер әдебиет көзідерінде
берілген мәліметтермен салыстыра ... ... ... ... ... ... көбірек көңіл бөлінді.
Зерттелген шабақтардың ең максимальды қоңдылығы – 1,9, минимальды
қоңдылығы – 0,82 болды. Ал бір ... ... ... қоңдылығы –
2,44, минимальды қоңдылығы – 1,67 болды.
Салмағы бойынша алынған нәтижелер арқылы график тұрғызылды (график ... Ал дене ... ... алынған нәтижелер диаграммаға түсірілді
(диограмма – 1).
Осы жүргізілген зерттеулер ... дене ... ... L
= 215 -219 мм ұзындықтағы балықтар жиі кездесті (5 дана), ал L = 200 ... мм ... ... ... ... (1 ... Салмағы бойынша Q
=190 - 199 мг ... ... жиі ... (6 дана), ал Q =180 - 189
мг салмақта сирек (1 дана) ... ... ... ... ... ... ... балығына
жүргізілген биологиялық және морфологиялық талдау барысында әдебиет
көздерімен ... ... ... ... ... нәтижелер
бекітілген нормативке сәйкес келді.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Рыбы Казахстана 5 том. Алматы; 1982. - С. 56 - ... ... Я.Е. Рыбы ... вод. М.: 1984. - С. 249 - ... ... Ә.А., ... С.Р. Қазақстаның балықтәрізділері және
балықтарының орысша – қазақша анықтауышы, Алматы; 1999. – Б. 53 ... ... и ... 2000. №2. - С. 10 - ... Иванов А.И. Рыбоводство в естественных водоемах. 1991. – С 136 - 138.
6. Власов., Привезенцов Ю.А. Рыбоводства. М.: 2004. – С. 456 - ... ... Э.С. ... рыб. –М.: ... 1990. – С. 272 ... Павлов А.В. Лососевые (биология развития и воспроизводство). - М.: Изд-
во МГУ. 1989. – С 216 – 220.
9. ... А.Н., ... Т.А. ... ... и ... рыб ... ... вопросы пресновод.аквакультуры.
М.: 2000. - Вып. 75. - С. 160 - ... ... Ю.А. ... ... ... М.В.О.
Агропромиздат. 1991. - С. 15 - 23.
11. Боровик Е.А. Радужная форель.- Минск: Науки и ... 1969. - ...... ... ... ... кормления рыб. Вишер. рх. сб. науч.
трудов. М.: 1980. - С. ... ... И.Н. ... основы кормления рыб. –С.-Пб.: ИП
“Комплекс”, 2001.- С. 372 – ... ... для ... ... В.Я.Скляров, В.И. Турецкий, В.Я.
Лысенко. - М.: Агропромиздат - 1982.- С. 168 – ... ... И.Н. ... ... ... и ... радужной
форели на сухих гранулированных кормах//Тр. ГосНИОРХ.-1974. Т.9. - С. ... ... И.Ф. ... по изучению рыб. М,; Пищевая промышленность,
1966. – С. 376 -379.
17. Пономерва Е.Н., ... С.В. ... ... двух ... - ... и радужной форели // Вести. Астрахан. техн.ин-та
рыб.пром - сти и хоз-ва ... ... - С. 8 - ... ... В.И., ... Л.С. Справочник рыбовода. М.: 1992. - С. 102
-103.
19. Титарев Е.Ф. ... по ... ... ... в ... ... континентальным климатом. М.: 1977. – С. 64 – 68.
20. Шаблина А.А., Остраумова И.Н. Князева Л.М. Г.И. Дьякова. Цень ... ... ... в ... М.: ... 1979.
– С. 212 - 215.
21.Рыбохозяиственное использование внутренних водоемов. Опыт ... с ... М.: 1977. - С. 3 - ... Багров А.М. Календарь ВНИИПРХ, факты, события//Избранные труды ... - Т.1 - 2. - С. 3 - ... ... А.Н. ... искусственного воспроизводства рыбных ресурсов//
Искусственное воспроизводство и охрана ценных видов рыб: ... Южно - ... 2000. М.: ... ООО “Экономика и
информатика”. 2001. - С. 8 - 10.
24. Белоусов А.Н. ... ... ... ... ... ... и охрана ценных видов рыб:
Материалы Всерос.совещ., Южно – Сахалинск. 2000. М.: ... ... и ... 2001. - С. 8 - ... жұмысында Түрген бахтақ шаруашылығында ... ... ... ... ... ... биологиялық,
морфологиялық талдау жасалынды.
РЕЗЮМЕ
Выпускная работа посвящена изучению биологии и морфологии ... ... в ... ... форелевого хозяйства. В ходе
работы были изучены биологическая и ... ... и ... ... ...

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тауарлық балық шаруашылығы6 бет
Құбылмалы қалып5 бет
1993 ж акша реформасы35 бет
NGN желісі туралы мәліметтер22 бет
Абайдын Махаббат лирикасы жайында22 бет
Абайдың махаббат лирикасы21 бет
Адам және жануарлар психикасының ерекшеліктері31 бет
Аддиктивті жүріс-тұрыспен психологиялық жұмыс туралы4 бет
Ақш саяси партиясы тарихы5 бет
Байқоңыр космодромы және оның Қазақстан биосферасына әсері9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь