Қамауға алу – бұлтартпау шарасының бір түрі ретінде

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4

І тарау. Қылмыстық процестегі бұлтартпау шаралары
1.1. Бұлтартпау шараларының түсінігі, мәні және маңызы ... ... ... ... ... ...
1.2. Бұлтартпау шараларының қолдану негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ІІ тарау. Қылмыстық істер жүргізу барысында қамауға алу, бұлтартпау шараларының ерекшеліктері
2.1. Қамауға алу бұлтартпау шарасы: мәні және оны қолданудың процессуалдық тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2. Қамау бұлтартпау шарасын өзгертудің және жоюдың процессуалдық тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3. Бұлтартпау шарасын кейбір субьектілерге қолданар кезде ескерілетін мән.жайлар және оған прокурордың жүргізетін қадағалауы ... ... ... ... ... .

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қолданылған нормативтік.құқықтық актілер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Арнайы әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қазақстан Республикасы Конститутциясы¹ адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарының сақталуы мен заңды мүдделерінің қорғалуы заңның үстемдігі қамтамасыз етілетін мемлекеттік ғана мүмкін. Өз кезегінде мұндай мүмкіндік мемлекеттік механизмде биліктердің бөлінуі мен өзара іс-қимылын толық көлемінде істей алатын және осының ішінде сот билігінің де ерекше рөлі арқылы іске асырылады. Айтылған негіздерге байланысты тәуелсіз сот билігінің қалыптасуы мен дамуының өзектілігі өсуде. Әсіресе, сот билігін жүргізуші судьялардың дербестігін, олардың өз құзыреті шеңберінде шешім қабылдағанда ешбір ықпал кедергісіз, тәуелсіз болуын қамтамасыз етудің маңыздылығы орасан зор. Осы туралы Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің Қазақтан халқына Үндеуіне былай деп көрсеткен болатын «...тәуелсіз гүлденуші және саяси тұрақты Қазақстанды құру қажеттілігі, оған тән ұлттық, әлеуметтік әдеттілікті, бүкіл халықтың экономикалық жайлы жағдайын қарастырумен байланыстың.²
Қылмыс және қылмыстылықпен пәрменді күресу мәселелері егемнді,тәуелсіз мемлекетіміздің 1995 жылы 30 тамызда қабылдаған Конститутциясында да, сондай ақ Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар жарлықтарында, басқада заңдарында арнайы көрсетілген.
Құқықтық демократиялық мемлекет құруға бағытталған құқықтық реформа ептеп алға жылжуда. Бұл реформаның нәтижеге жетуі - әділдіктің негізгі қағидалары – сотта әділеттіліктің, заң және сот алдындағы азаматтардың теңдігі, кінәсіздік презумпциясының қаншалықты дәрежеде нығаюына байланысты.
Бұл бітіру жұмысында қозғалған мәселелер бұлтартпау шараларын қолдану үшін негіздер, бұлтартпау шараларының түрлері; бұлтартпау шараларын таңдау кезінде ескерілетін мән жайлар көрсетілген. Бұлтартпау шараларын қолдану тәртібі көрсетілген. Ал енді негізгі қаралған мәселе қамауға алу және үйде қамауда ұстау.³
Үйде қамауда ұстау сезіктіге, айыпталушыға қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасын таңдауға мүмкіндік беретін шарттар болған, бірақ адамды толықтай оқшалау қажет бола қоймайтын немесе жасы, денсаулық жағдайы және басқа да мән-жағдайлар ескеріле отырып, дұрыс емес деп ұйғарылған кезде ҚІЖК-тің 155-бабында көзделген тәртіппен прокурордың санкциясымен не соттың шешімі бойынша қолданылады.
Прокуратура органдарының қызметіндегі басты бағыттың бірі болып есептелетін қылмыспен күресудің табыстылығы - қылмыс туралы арыздар мен хабарламалардың уақытысына, тіркелуге және қамауда ұсталған адамдардың заңға сәйкес отырғандығын қадағалауға байланысты.
1. Н.Ә. Назарбаев. Қазақстан – 2030 Қазақстан Республикасы Президенті қазақстан халқына үндеуі. А. 1997ж.
2. Агыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім. А. 1998ж. Жеті жарғы.
3. Альдекеев А.А. На страже законности. А. 1971г.
4. Алексеев Н.С., Лукашевч В.З. Советский уголовный процесс. Л., 1989г.
5. Бегалиев К.А. Прокурорский надзор за законностью избрания меры пресечение по делам несовершеннолетних. ( Некоторые проблемы борьбы с преступностью) А. 1989г.
6. Беков К. Процессуальное положение подозреваемого на предварительном следствии. А. 2001г.
7. Башкатов Л.Н., Ветрова Г.М., Донценко А.Д., Шестаков В.И. Уголовный процесс. Учебник для вузов. М., 2000г.
8. Гинзбург А.Я., Левшиц Ю.Д. Меры пресечение и задержания в советском уголовном процессе. Учебное пособие для слушателей заочников. А. 1961г.
9. Гуткин И.М. Меры пресечения в советском уголовном процессе. Лекция. М., 1960г.
10. Гуткин И.М. Меры пресечения в советском уголовном процессе. М., 1963г.
11. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс. М., 1997г.
12. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс. Учебник для студентов юридических ВУЗов и факультетов. М., 1997г.
13. Давыдов П.М. Меры пресечения в советском уголовном процессе. Автореферат кандидатской дессертации. Л. 1953г.
14. Қазақстан Республикасының Прокуратурасы туралы нормативтік құқықтық актілер жинағы. А. Рауан, 1997ж.
15. Лившиц Ю.Д. Меры пресечения в советском уголовном процессе. М., 1964г.
16. Лившиц Ю.Д. Меры процессуального принуждение в уголовном судопроизводстве. М., 1964г.
17. Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право РФ. М., 1997г.
18. Михайлов В.А. Процессуальный порядок применение мер пресечения в уголовном судопризводстве. М., 1995г.
19. Михайлов В.А. Меры пресечения в Российском уголовном процессе. М., 1996г.
20. Новиков А.И., Рустамов А. Практикум по уголовно-процессуальному праву Республики Казхстан. А., Жеті жарғы, 2002ж.
21. Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно–процессуальные принуждения. М., 1985г.
22. Рыжаков А.П. Меры пресечения. М., 1997г.
23. Соловьев А., Гельфанд И. Задержание подозреваемого и применение меры пресечения. Киев, 1964г.
24. М.С. Строгович Курс советского уголовного процесса. М., 1958г.
25. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса.Т.І: Основные положения науки советского уголовного процесса. М., 1968г.
26. Толеубекова Б.Қ. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізуі құқығы. ( жалпы бөлім ) А. Жеті жарғы, 2000ж.
27. Фенин Л.И. Қылмыстық процесс. Харьков 1911г.
28. Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1951г.
29. Уголовный процесс. ( общая часть ). Учебник. М., 1997г.

1. Н.Ә. Назарбаев. Қазақстан – 2030 Қазақстан Республикасы Президенті қазақстан халқына үндеуі. А. 1997ж.
2. Агыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Жалпы бөлім. А. 1998ж. Жеті жарғы.
3. Альдекеев А.А. На страже законности. А. 1971г.
4. Алексеев Н.С., Лукашевч В.З. Советский уголовный процесс. Л., 1989г.
5. Бегалиев К.А. Прокурорский надзор за законностью избрания меры пресечение по делам несовершеннолетних. ( Некоторые проблемы борьбы с преступностью) А. 1989г.
6. Беков К. Процессуальное положение подозреваемого на предварительном следствии. А. 2001г.
7. Башкатов Л.Н., Ветрова Г.М., Донценко А.Д., Шестаков В.И. Уголовный процесс. Учебник для вузов. М., 2000г.
8. Гинзбург А.Я., Левшиц Ю.Д. Меры пресечение и задержания в советском уголовном процессе. Учебное пособие для слушателей заочников. А. 1961г.
9. Гуткин И.М. Меры пресечения в советском уголовном процессе. Лекция. М., 1960г.

Нормативтік актілер

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08.1995ж. ( 1998ж. өзгертулер мен толықтырулар ) Алматы, Жеті жарғы
2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі 13.12.1997ж. ( 1997ж. №23, 335б, 1998ж. №23, 116б. 2000ж. №3-4, 66б, 2001ж. № 6, 141б.)
3. Қазақстан Республикаысының Қылмыстық кодексі 16.07.1997ж. А. Жеті жарғы. ( өзгертулер мен толықтырулар)
4. Қазақстан Республикасының 30.03.1999ж. заңы « Сезіктілер мен айыпталушыларды қамауда ұстаудың тәртібі және жағдайы туралы.
5. Қазақстан Республикасының Президентінің 20.12.1995ж. Конституциялық заң күші бар Жарлығы « Қазақстан Республикасындағы сот және судьялардың мәртебесі туралы.
6. Қазақстан Республикасының Президентінің 29.12.1995ж. Конституциялық заң күші бар жарлығы « Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі туралы.
7. Құқықтық реформа туралы мемлекеттік бағдарлама 12.02.1994ж. / Каз. Правда , 29.03.1994ж.
        
        Реферат
Бітіру жұмысының тақырыбы: « Қамауға алу – бұлтартпау шарасының бір
түрі ретінде» тақырыбына жазылған бітіру жұмысы.
Жұмыс көлемі:
Пайдаланылған ... ... ... ... ... жазу ... ... Республикасының
Конституциясын, Қазақстан Республикасының ҚІЖК және ... ... ... ... және оқу құралдарын қолдандым.
Зерттеу обьектісі: бұлтартпау шарасының түсінігі, мәні және ... ... ... ... ... мен ... негіздері.
Жұмыс кіріспе, екі тарау және қорытынды бөлімдерінен тұрады.
Жоспар
Кіріспе.....................................................................
......................................... 4
І тарау. Қылмыстық процестегі бұлтартпау шаралары
1.1. ... ... ... мәні және
маңызы.......................
1.2. ... ... ... ... ... істер жүргізу барысында қамауға алу, бұлтартпау
шараларының ерекшеліктері
2.1. Қамауға алу ... ... мәні және оны ... ... ... ... шарасын өзгертудің және ... ... ... ... ... субьектілерге қолданар кезде ескерілетін
мән-жайлар және оған прокурордың жүргізетін қадағалауы.....................
Қорытынды
............................................................................
.......................
Қолданылған ... ... ... ... және ... ... ... адамның негізгі құқықтары мен
бостандықтарының сақталуы мен заңды мүдделерінің қорғалуы заңның үстемдігі
қамтамасыз етілетін мемлекеттік ғана мүмкін. Өз ... ... ... ... биліктердің бөлінуі мен өзара іс-қимылын толық
көлемінде істей алатын және осының ішінде сот ... де ... ... іске ... ... ... ... тәуелсіз сот
билігінің қалыптасуы мен дамуының өзектілігі ... ... сот ... ... ... олардың өз құзыреті шеңберінде ... ... ... ... тәуелсіз болуын қамтамасыз етудің
маңыздылығы орасан зор. Осы туралы ... ... ... ... ... халқына Үндеуіне былай деп көрсеткен болатын
«...тәуелсіз гүлденуші және ... ... ... құру ... тән ... ... әдеттілікті, бүкіл халықтың экономикалық жайлы
жағдайын қарастырумен байланыстың.²
Қылмыс және ... ... ... мәселелері
егемнді,тәуелсіз мемлекетіміздің 1995 жылы 30 ... ... да, ... ақ ... Республикасы Президентінің заң
күші бар жарлықтарында, басқада заңдарында арнайы ... ... ... ... ... ... реформа
ептеп алға жылжуда. Бұл реформаның нәтижеге жетуі - ... ...... ... заң және сот ... ... кінәсіздік презумпциясының қаншалықты дәрежеде нығаюына
байланысты.
Бұл бітіру ... ... ... ... шараларын
қолдану үшін негіздер, бұлтартпау шараларының түрлері; бұлтартпау шараларын
таңдау ... ... мән ... ... ... ... ... көрсетілген. Ал енді негізгі қаралған мәселе қамауға алу
және үйде ... ... ... ... ... ... ... алу түріндегі
бұлтартпау шарасын таңдауға мүмкіндік беретін шарттар болған, бірақ ... ... ... бола ... немесе жасы, денсаулық жағдайы және
басқа да мән-жағдайлар ескеріле отырып, дұрыс емес деп ... ... ... ... тәртіппен прокурордың санкциясымен не соттың
шешімі бойынша қолданылады.
Прокуратура органдарының қызметіндегі басты ... бірі ... ... ... ... - ... ... арыздар мен
хабарламалардың уақытысына, тіркелуге және қамауда ұсталған ... ... ... ... ... ҚР Конституциясы 30 тамыз 1995 ж., өзгерістер 7 ... ... ... Н.А. ... – 2030 ҚР ... ... ... Алматы – 1997ж.
Бұлтартпау шарасы – бұл мәжбүрлі ... әсер ... ... ... ал ... ... жағдайда сезіктіге қолданылатын және қылмыстық
істі жүзеге асыру мақсатында кедергі келтіретін теріс қылықты ... ... ... шара ( ... ... мән-жайларын анықтау, заңды
дұрыс қолдану, қылмсытық теріс қылық жасағандарды ... және ... ... ... жол бермеу ) .
Ал, З.Ф.Коврига былай түсінік ... ... ... ... ... ... бостандығын, процессуалдық міндеткерліктерін
орындау мүмкіндігін мәжбүр ету арқылы шектеу, - дейді.
М.А. ... ... ... береді, бұлтартпау шарасы мәжбүрлі түрде
және қылмыстық процесстің кез-келген стадиясында анықтама жүргізуші ... ... ... ... ... ... ... шарасының түсінігіне бірнеше анықтама берген.
Біздің ... ең ... ... ... берілген.
М.С.Строговичтікі:» Бұлтартпау шарасы дегеніміз – заңмен ... ... ... ... және оның мына ... ... ... Анықтама мен тергеуден, соттан бой тасалап қалмау;
– Іс ... ... ... ... жасуына;
– Қылмыс жасауын жалғастыра беруіне.»
Ал, ҚІЖК не келетін болсақ, айыпкер ... ... ... ... бой ... ... ... қылмыстық іс бойынша ақақатты
анықтауға кедергі жасайды немесе ... ... ... береді деп
шамалауға жеткілікті дәлелдер бар болса , сондай ақ үкімнің орындалуын
қамтамасыз ету үшін , ... ... ... , ... ... , ... айыпкер жөнінде мынадай бұлтартпау шарасының бірін
қолдануға құқығы бар:
– Ешқайда ... және өзін ... ... ... ... ... Жеке ... беру;
– әскери қызметшіні әскери бөлім командованиясының бақылауына беру;
– Кепіл болу;үйде қамауда ұстау;
– Қамауда ұстау;
Бұлтартпау ... ... ... интенсивті бостандықтарын
шектеуімен байланысты, ал нақтысы, ол жеке бостандығына ... ... ... ... ауыстыруға құқылы. Бұлтартпау шарасы заң негізіне
сай дұрыс мақсатта, ... ... ... ... ... жүзеге
асырылуы керек.
Қылмыстық іс жүргізу құқығы заң талаптарын ... ... ... ... ... ... ... мәжбүрлеу
шараларының қолдану мүмкіндігін қарастырады. Бұл ... ... ... және ... ... тапқан. Мәжбүрлеу шаралары ... ... ... ... ... бұзылған құқықтарды қалпына келтіруге,
сол сияқты қылмыстық процесске қатысушылардың және ... да ... сот ... ... ... ету ... жүзеге
асырылады. Олар азаматтық-құқықтық және қылмыстық процессуалдық сипатта
болады. Қылмыстық процесске ... ... әсер ... қолданылатын қылмыстық процессуалдық мәзбүрлеу шаралары ... ... ... ... басқа мемлекеттік
мәжбүрлеу шараларынан айырмашылығы: оның ылмыстық іс ... ... ... ие болы; уәкілетті органдармен өздерінің
құзыреттері шеғінде қолданылуы; іске ... ... ... ... мен ... ... заңдылығына, негізділігіне кепіл
бере отырып қолданылуы, өзінің ерекше ... мен ... ие ... процесте мәжбүрлеу шараларын қолдану азаматтардың жеке, мүліктік
және басқа да субъективтік құқықтарын шектесумен ұштасады.²
Мысал ретінде жеке бостандығын шектеу, тұрғын үйге қол ... ... ... ... ... ... мүлігіне тиым салып және
т.б. шектеу.
Қылмыстық-процессуалдық мәжбүрлеу шаралары өз сипаты ... ... ... ... әртүрлі мақсатты көздейді. Мысалы: Ч.М. ... ... ... ... мақсаттарын атап көрсетеді: 1.
Айыпталушы, ( сезіктітінің) ... ... бой ... ... жасау
( ұстау, бұлтартпау шаралары); 2. қылмыстың алдын-алу ... 3. ... ... ... байланысты (тінту, алу,
куәландару, айыпталушыны сараптамалық ... үшін ... ... 4. ... ... қамтамасыз ету мақсатындағылар (мүлікке
тиым салу)³.
Процессуалдық мәжбүрлеу шараларының түрлері:
1. сеіктіні ұстау;
2. бұлтартпау шаралары;
3. басқа да мәжбүрлеу шаралары.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¹ Михайлов В.А. ... ... ... мер пресечения в
уголовном судопроизводстве. М.,1995, с. 17
² Петрухин И. Л. ... ... и ... ... с.13-14
³ Гуткин И. М Меры пресечение в советском угловном процессе. М., 1963 , с.
3
Қылмыстық ізге түсу органдарымына ... бірі ... ... ... ... ... алады:
1). ол адам қылмыс жасау кезінде немесе тікелей жасағаннан кйін ұсталса;
2). қылмысты өз көзімен көрген адамдар, оның ... ... ... ... ол ... тура көрсетсе, не ол адам ҚР ҚІЖК 133-б. сәйкес
тәртіппен ұсталса (133 ... ... ... ... жасаған
адамдарды ұстауға құқығы бар, сол сияқты қарсылық көрсетілген
жағдайда ҚР ҚК 33б. ... дене ... ... ... да құралдар
қолдана алады);
3). Ол адамда немесе оның ... ... ... оның ... ... ... ... болса¹.
Қылмыстың анық іздері ретінде зттай дәлелдемелерді түсінеміз. Олар:
қару немесе басқа атыс құралдары, жалған құжаттар, ... ... ... ... ... болуы мүмкін ².
4). Жедел іздестру қызметінің заңға сәйкес алынған матриалдарында ол ... ... ... дайындап жатқан ауыр немесе аса ауыр қылмыс туралы
анық деректер ... ... ... қылмыс жасағанына сезіктенуіне негіз беретін өзге де ... ... ол адам ... ... ... не оның ... тұратын
жері болмаған және жеке басы анықталмаған жағдайда.
Қылмыстық процессуалдық мәжбүрлеу шараларының ... ... ие ... бір түрі ... ... Ол мәжбүрлеу
институтының бір құрамдас бөлігі бола ... ... ... ... ... ... дұрыс өткізу мақсатындағы қолданылатын құралы
болып табылады. Қылмыстық сот ісін жүргізу міндеттерін ... ... ... ... заға ... ... ... қолдануға байланысты болады.
Сонымен бұлтартпау шаралары – айыпталушы ( ... ... ... ... алдын-ала тергеуден немесе соттан бой тасалап кетпеуге, оның ... ... ... ... ... ... ... әрекеттерін
жалғастырады деп ойлауға негіздер болған ... ... ... ... ету үшін ... ... заңға сәйкес
қолданылатын, ... ... ... заңда белгіленген процесуалдық
мәжбүрлеу шараларының бір түрі.
Бұлтартпау шаралары басқа процессуалдық ... ... ... ... ... бар. ... олардың қолдану
мақсаты – айыпталушы іс жүргізуге келтіретін кедергілердің алдын-алу,
екіншіден, қолдану ... ... жеке ... ие ... ... немесе сезіктінің жеке бостандығын шектеу, сол сияқты бұлтартпау
шараласын таңдау кезіндегі мән-жайлар³.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¹Гуценк К. Ф. Уголовный процесс. М., 1997, с., ... ... А., ... И. ... подозреваемого и применение мер
пресечение. Киев 1964, ... ... К. Ф. ... ... 1997 с.,
Ал П. М. Давыдов ... ... ... ... ... ... ... кетпеу үшін, сол сияқты шындықты
анықтауға кедергі келтірмеу үшін, алдын-ала тергеу ... ... ... қолданатын мәжбүрлеу шаралары деп түсінік береді ¹.
Басқа да ерекшеленетін белгілерін М. С. ... ... ... ... – бұл ... шарасы емес, жаза тек сотпен ... ... ... ғана тән, ал бұл тек ... ғана қолданылады².
Жоғарыда айтылғандардың негізінде бұлтартпау шараларын жазадан
келесідей белгілер арқылы ажыратамыз:
1). Бұлтартпау шаралары ... ( ... ... сезіктіге )
қолданылады, ал жаза сот үкімімен ... деп ... ... Бұлтартпау шарасы алдын-ала тергеу органы, прокуратура және ... ал ... тек сот ... Жаза үкімімен тағайындалады, ал бұлтартпау ... ... ... ... ... ... ... айыпталушының
бас бостандығын щектеуден тұрады дедік. Бас ... ... тек ... ... ғана ... ... қатар басқа да бұлтартпау шараларын
қолданған кезде орын алады: ... ... және ... ... ұстау туралы
қолхат, жеке кепілдік, үйде қамауда ұстау т.б. Алайда ... ... ... ... сол ... шектеудің жүзеге асу тәілдері әр
оқиғада әр түрлі болып келеді.
Қылмыстық іс жүргізу ... ... ... ... ерекше
жағдайда сезіктіге қатыстыда қолданылуы мүмкін. ҚІЖК-нің 142-бабына сәйкес
« Сезіктіге қатысты бұлтартпау шараларын ... ... ... ... ... кезде және 141-бабында көзделген мән-жәйларды
ескере отырып қолданылуы мүмкін. Бұлтартпау шараларын және оның ... ... ... ... ... ... туралы мәселені
шешу кезінде ҚІЖК 139бабында ... ... ... ... ауырлығы, айыпталушының жеке басы, жасы, денсаулық ... ... ... ... ... жағдайы және басқа да жайлар
ескерілуі тиіс. Бұл ретте айыптау сезіктіге бұлтартпау ... ... ... 10 ... кешіктірілмей, ал егер сезікті адам ұсталып
кейін қамауға алынса, ұсталған кезден ... ... ... ... П. М . ... Меры пресечения в советском уголовном ... ... ... Л. 1953, с. 5
² М. С. ... Курс ... ... процессе. М. , 1958, с. 150
³ Гуценко К. Ф. Уголовный процесс. 1997, с. 166.
Бұлтатпау шараларын ... ... ... мен ... үшін заң ... қолданудың қатаң тәртібі орнатылған.
1). Заңда көрсетілген негіздер арқылы қолданылады (ҚІЖК-нің 139-бабы);
2). Бұлтартпау шарасын таңдауда белгілі мән-жайлардың ескерілуі ( ... ... шара ... және ... болу үшін ... ... ... және сот шара қолдану туралы қаулы ... ( ҚІЖК ... ... кетпеу және өзін-өзі дұрыс ұстау туралы қолхат, жеке
кепілдік беру және т. ... ... ... шараларын қолдану олардың заңды және негізді болу
үшін ... ... яғни ... алу ... ... прокурордың
санкциясының болуы ¹.
Сонымен ҚР ҚІЖК-нің 139-бабаында: «бұлтартпау шараларын ... атап ... ... ... алдын-ала тергеуден немесе соттан жасырынады;
2. Істі сотта объективті зерттеуге және талдауға бөгет жасайды;
3. ... ... ... ... деп ... жеткілікті
негіздер болған кезде, сондай-ақ;
4. Үкімнің орындалуын қамтасыз ету.
Жоғарыда атап кеткендей бұлтартпау шараларын ... ... ... ... ... ... Айыпталушыға бір мезгілде екі
және одан да көп бұлтартпау шараларын ... ... ... ... ... бұлтартпау шараларын қолдану туралы адамға, ол
сезікті немесе айыпталатын қылмыс пен ... ... ... ... ... қамтитын қаулы шығарады. Қаулының көшірмесі
шығарылған адамға тапсырылады және бір ... ... ... ... ... ... таңдау кезінде ескерілетін мән жайлар
туралы айтсақ, заңның 139-бабында көрсетілген мән ... ... ... ... айыпталушының жеке басы, оны жас мөлшері,
денсаулық жағдайы, немен шұғылданатындығы, мүліктік жағдайы, тұрақты
тұратын жерінің ... және ... ... есекрілуі тиіс.
Бұл мән-жайларды өздерінің ерекшеліктеріне ьайланысты негізгі,
басты және басқа да мән жайлар деп бөлеміз. Нгеізгі ... ... ... ... ... ... К.Ф. ... процесс. М., 1997, с.166.
тергеуден, соттан жалтаруы, іске қатысты шындықты ... ... ... ... ... және ... орындалуына
кедергі келтіруді жатқызамыз. Басқа да мән жайларға бұлтарпау шарасын
таңдауға көмектесетін мән жайларды жатқызамыз. ... ... жеке ... жас мөлшері және т.б.¹
Осы мән жайлар тиісті дәледемелермен бекітілгенде ... ... ... ... ... көрсетілген айыпталушының
(сезіктінің) тергеуден, соттан жалтару негізіне ... ... ... ... Ол ... ... ... орнынан өз еркімен
шығып кетуі немесе тұрақты жерінен кетіп қалуы ... ... ... ал ... ... ... ... деген негізге, ол адамның қылмыстық топпен қарым қатынасы
болса , ... ... ... ... ... ... ... іске қатысты шындықты ашуға кедергі келтіреді деген
негізгі ... , ... және ... дұрыс емес
жауап беруге ықпал жасаса, заттай дәлелдемелерді жоюға немесе өзгертуге
әрекет жасаса дәлелдеме болып табылады ².
Осылайша ҚІЖК-нің ... ... мән ... ... тиісті адамның денсаулығының нашарлығы, ... ... ... тұратын жерпі мен жұмысының болуы тергеуден жалтаруы ... ... ... мүмкіндік береді. Бұлтартпау шараларын
таңдауда бір маңызды нәрсе ол-шешімді таңдау құқығы, яғни ... ... ... құқық болып табылуы. Осыған орай тиісті өкілетті тұлға
бұлтартпау шарасын қолданбауға немесе қатаң түрін ... ... ... ... сәйкес келесідей бұлтартпау шараларының түрлері
көрсетілген:
1) ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау ... қол ... ... ... органның сезіктіден, ... ... ... соттың рұқсатынсыз тұрақты немесе
уақытша тұратын жерінен кетпеуге, белгіленген ... ... ... ... шақыруы бойынша келуге жазбаша міндеттемесін
алуынан тұрады.
2) жеке кепілдік беру-сенімге ие болған адамдардың олар сезіктінің ... өзін ... ... және ... қылмыстық процесті
жүргізуші органның шақыруы бойынша келетініне кепілдік беретіндігі
туралы жазбаша міндеттемесінен ... ... ... ... кем ... ... Ю.Д. Лившиц Меры пресечения в советском уголовном процессе. М., 1964, ... П.А. ... ... ... РФ. М., 1997, с. ... ... ... әскери бөлім командованиесін бақылауға беру-әскери
қызметшілер немесе оқу жиынына шақырылған әскери міндеттілер болып
табылатын сезіктілерді, айыпталушыларды ... ҚР ... ... ... әскерлерінің жарғыларында көзделгенжәне ол адамдардың ... мен ... ... процесті жүргізуші органның шақыруы
бойынша келуін қамтамасыз етуге тиісті шаралардың ... ... ... ... беру - ... қамқоршыларының,
қорғаншыларының немесе басқа да сенімге ие ... ... ... ... ... ... әкімшілігін қарауына беру,
аталған адамдардың біреуінің кәмелетке толмағаның тиісті мінез-құлқы
мен оның ... ... ... ... ... ... ... етуін қабылдайтын жазбаша міндеттеме қабылдауынан тұрады.
5) Кепіл-кепіл сезіктінің, айыпталушының өзі не асқа жеке ... ... ... депозитіне сезікті, айыпталушы ... ... ... сотқа олардың шақыруы бойынша келуі жөніндегі
міндеттерін орындауын қамтамасыз етуге ... ... ... Үйде ... ұстау-сезіктіге, айыпталушыға қамауға алу түріндегі
бұлтартпау шарасын ... ... ... шарттар болған, бірақ
адамды толыұтай оқшаулау қажет бола қоймайтын немесе ... ... ... ... және ... да ... ... отырып
дұрыс емес деп ұйғарылған кезде заңның150-бабына сәйкес прокурордың
санкциясымен не соттың шешімі бойынша қолданылады.
7) Қамауға алу бұлтартпау ... ... ... ... ... ... ... ғана заңның 150-бабында көрсетілген негіздерге
сәйкес қолданылатын бұлтартпау шарасының бір түрі.
Көбінесе бұлтартпау шаралары алдын-ала тергеу және басты сот ... ... ... ... ... ... адамға үкім
заңды күшіне енгенше, үкімнің орындалуын қамтамасыз ету үшін ... ... ... жеткілікті себептер және мақсаты болса,
яғни бұларға жету ... ... ... ... ... және ... шарасын қолдануы тек құқығы ғана емес, міндеттілігіне де жатуы
мүмкін.!
Бірнеше құқықтық шарттарды сақтай отырып ... ... ... ... бұлтартпау шарасы тек қылмыстық іс қозғалғаннан кейін ғана
қолданылуы мүмкін. Бұл адамға қол тигізбеу құқығына кепіл болады және ... ... ... да және ... да мәжбүр ету шараларын
қолданбауға кепіл болады.
Екіншіден, ... ... ... ... ... ... ... Егер қылмыстық кодекстің санкциясында бас ... ... ... ... онда ... шарасы ретінде қамауға алуды қолдануға
рұқсат етілмейді.
Үшіншіден, ... ... ... ... ... ... ... сезікті ретінде тарту.
Бұлтартпау шарасы жазалау ... ... ... ... 1) ... шарасы айыпкер, сезіктіге қолданылады, ... ... ... ... ... ... деп айып ... адамдарға
қолданылады, 2) бұлтартпау шарасының мақсаты ... ... ... ... ... ... тергеу органы мен сотқа кепіл
тұратын процессуалдық әрекетін қамтамасыз ету. Жазалау шарасы ... үшін ... ... арқылы, оны түзеу жолына қою және тәрбиелеу
мақсатын көздейді және ... жаңа ... ... ... 3)
жазалау шарасы тек үкім арқылы қолданылады, ал ... ... ... мен ... ... ... немесе соттың шешімі бойынша
тағайындалады; 4) бұлтартпау шарасы уақытша ғана болады және ол өзгертілуі
немесе тоқтатылуы мүмкін ... мен ... ... станциясында және
сотта іс қаралып жатқан кезде, ал үкім егер заңды және рәсімделген ... ... ... іс ... ... ... алу ... шараларын қолданудың
ерекшкліктері.
2.1. Қамауға алу бұлтартпау шарасы; мәні және оның
қолданылуының процессуалдық тәртібі
Қамау-бұлтартпау ... ... ең ауыр түрі ... ... ... адамның бас бостандығын айырумен тікелей байланысты. Оны
қолдану арқылы Конституциямызда ... ... жеке ... ... тиіспеушілік құқұықтарына қол сұғушылық пайда болады.
Айыптаушылар мен ... ... ... ... ... ... пен шарттарда жүргізіледі. Ол біріншіден, ҚІЖК- нің
негізінде және ҚР ... ж. ... мен ... ... тәртібі және жағдайы туралы арқылы реттеледі. Заңда;
айыпталушылар мен сезіктілердің ... ... ... ... орындары,
олардың ішкі тәртібі мен режимі, құықтары мен міндеттері, сол сияқты
қамауда ... ... ... , ... және өзге ... ... және қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары көрсетілген.
Осыған орай ... мен ... ... ... ... ... сол сияқты қамаудың заңдылығы мен негізділігін қадағалайтын
пркуратура органдарының құзіреттері айтылған.
Заңға сәйкес ... алу ... ... ... ... ... ... шешімі бойынша ғана және тек заңмен үш жылдан артық мерзімге! бас
бостандығына ... ... жаза ... ... ... айыпталушыға
(сезіктіге) қатысты қолданылады. Ерекше жағдайларда бұл бұлтартпау шарасы
заңмен үш жылдан ... емес ... бас ... ... ... ... ... туралы іс бойынша айыпталушыға ... ... ҚР-ң ... ... ... жері ... жеке басы ... бұрын таңдалған бұлтартпау шарасын бұзса;
4)ол қылмыстық қудалау органдарынан ... ... ... ... ... қолданылуы мүмкін.
Осылайша, қамауға алук бұлтартпау ... ... ... ... ... ... ... презумпциясы, азаматтардың
заң алдындағы теңдігі, ізгілік, жеке бастың ар ... мен ... ... ... ... нормаларына сәйкес жүзеге
асырылады.
Қамауға алу заңда ... ... ... ... қолдану белгілі бір дәлелдемелер қажет етеді¹.
Тергеуші, анықтаушы бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алуды ... ... ... ... таңдау туралы қаулы ... ... ... күзетпен ұстау қажеттігі туындаған себептер мен
негіздер баяндалуы тиіс. Қаулымен ... ... ... ... ... растайтын материалдар қоса баріледі. Бұлтартпау
шарасын таңдау жөніндегі қаулы үш ... ... ... ... ... ... Ол кез ... айыпталушыға түсінікті болатындай нақты
тілмен жазылуы керек. Кіріспе және сипаттаушы бөлім іс ... ... ... ... ... дейін бөлімнен тұрады. Бұл бөлім бұлтартпау
шараларын қолдану туралы ... ... ... ... бөлім болып
табылады. Егер бұлтартпау шарасы ... ... ... ... ... қаулы
сезіктіге, ұсталған адамға қатысты ҚІЖК- нің 132, 134-баптарына сәйкес
шығарылса, ... ... ... ... алты ... ... ... тиіс. Заңның 150-бабының 1 бабында көрсетілген
қылмыстарға қатысты қамауға алуды ... ... ... ... ... туралы қаулы үш данада жасалады: біреуі істе қалады,
екіншісі айыпталушыға беріледі, үшіншісі прокурордың қадағалау ... ал ... алу ... ... төрт данада жасалады, себебі басқа
жағдайда қамау мекемесіне жіберіледі. ... ... ... ... бөлімінде жазылады².
Сондықтан, бұл бұлтартпау шарасын таңдағанда мұқият түрде барлық мән-
жайлар ескерілуі ... ауыр және аса ауыр ... ... ... ... ... арқылы қылмыскерлерді қоғамнан тез арада
шеттетуге, істі ... ... ... ... ... ... ... ретінде қамауға алуды таңдау
туралы қаулы материалдары прокуратураға түскен ... ... алты ... ... ... ... жатады.Ал қамауға алуға санкция
беру мәселесіне келсек,санкция беру құқығы ҚР- ң Бас ... ... ... ... орынбасарларына, облыстық прокурорға,олардың
орынбасарларына, аудандық және ... ... , ... ... ... және ... ... құқығында әрекет ететін
әскери, ... және ... да ... ... ... жоқ ... анықтаушы, тергеуші 72 ... ... ... ... М.С. Курс ... уголовного процесса. Т. 1: Оснавные
положения науки советского уголовного процесса. М., 1968., с. ... ... Ю. Д. Мры ... в ... ... процессе. М., 1964, с
106
³ Лупинская П. А. Уголовно–процессуальное право РФ. М., 1997, с. ... орай ... ... прокуратурасы туралы ҚР
Президентінің 21 желтоқсан 1995 ж. заң күші бар ... ... ... ... ... ... ... Прокурор қамауға алуға
санкция мәселесін шешу ... ... алу үшін ... бар барлық
материалдармен танысуға және айыпталушыдан (сезіктіден) жеке жауап алуға
міндетті. Бұл ... ... ... мен ... ... басты кепіл
болып табылады.
Айыпталушыны (сезіктіні) қамауға алу туралы шешім ... ... ... ... ... ескеруі тиіс.
Бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алу айыпталушыларға ҚІЖК-нің 139-
бабына сәйкес қолданылады, 142-бабында ... ... ... алу ауыр ... ... сезікті тұлғаға қатысты оны айыптауға
дейін қолданылуы мүмкін. Бұл ... ... ... ... ... 10 ... ... берілуі тиіс, ал егер бұл
мерзімде айыптау жасалмаса шара күшін жояды.
Бұлтартпау ... ... ... алу тек ... ... қолданылуы мүмкін. Прокурор тергеушіні, анықтаушыны, егер ол істі
тергеу ... ... ... ... ... алады. Бұл ереже бұлтартпау
шарасы заңсыз қолдану, әсіресе заңсыз қамауға алу жағдайларына ... ... ... және ... шешімдеріне шағым
жасауға құқығы бар. Ол ауызша не жазбаша түрде прокурорға немесе сотқа
берілуі ... ... ... ... тергеуші не анықтаушы айыпталушыға
айыптау кезінде оның құқықтары мен ... ... ... ... ... ... ... қамауға алуды қолдану туралы санкция
береді немесе беруден бас тартады. ... ... ... ... ... және ... ... жатады.
Егер сотталушыға қатысты бұлтартпау шарасы ... ... ... туралы мәселе сотта туындаса, ол туралы шешімді тараптардың өтініші
бойынша немесе өз бастамасымен сот ... ол ... ... ... ... ... ... алу түрінде бұлтартпау шарасын қолдану
туралы өтінішті қанағаттандыруға жеткілікті негіздер болмаса, прокурор мен
сот неғұрлым жеңілірек бұлтартпау шарасын ... ... ... ... ... (сезіктіге) қолданылған қамауға алу түріндегі бұлтартпау
шарасын немесе үйде қамауда ұстауды кепілге алмастыруға құқылы.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¹ ҚР ... заң күші бар ... « ... Республикасының
прокуратурасы туралы» 21 желтоқсан 1995 ж., 39 –б.
Анықтаушы, тергеуші, прокурор айыпталушының ... ... ... ... ... хабарлауға мсіндетті. Тергеудің
алғашқы кезеңіндегі ... ... ету үшін ... іс жүзінде ұсталған кезден бастап 10 ... ... ... ... алу ... және ... болуы керек. Егер қамауға алудың
заңдылығына, негізділігіне күмән туатын болса, заңда ... ... ... ... ... сотқа қамауға алу ... ... ... оның ... ... ... ... да берілуі мүмкін.
Осыған орай қамауға алудың заңдылығы деп ... іс ... ... ... ... айтамыз, ал негізділік – қамауға
алуға ... ... ... ... Соттың тергеуі нәтижесінде ол
төмендегідей шешімдердің бірін қабылдайды.
1) қамауға алу бұлтартпау шарасын өзгерту және ... ... ... ;
2) ... ... ... ... қаулы шығарады².
Бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алу қолданылған сезіктілер мен
айыпталушылар тергеу ... ... ... ... ... ... ҚР-ң 30.03.1999 ж . //Сезіктілер мен айыпталушыларды қамауда
ұстау тәртібі мен жағдайы туралы ... ... ... ... ... – бұлтартпау шаралары ретінде қамауға алу қолданылған ... ... ... ... ... болып табылады.
Қамауға алынған сезіктіні, айыпталушыны тергеу изоляторына әкелу ... ... ... ... ... ... ... жағдайда, мұндай адамдар прокурордың қаулысы бойынша, сондай –ақ
прокурор, оның ... ... ... ... ... 30 тәулікке дейін уақытша ұстау изоляторында ... ... ... ... ...... жасалы деген сезік бойынша
ұсталғандарды күзетте ұстауға арналған арнаулы мекеме.
Қылмыстық іс ... ... ... ... тұлғаларға
қамау бұлтартпау шарасын қолданудың бөлек тәртібі ... Ол ... ... ... ... ҚР Парламентінің депутаттары,
Конституциялық кеңесінің төрағасы немесе мүшесі,судьялары, Бас прокурор
және дипломатиялық имунитеті бар ... ... және оның ... ... ... ... ... заң күші бар Жарлығының 32 бабына сәйкес
қамауға алуды қолдану үшін ҚР Бас ... ... ... негізінде
қолданады. Конгституциялық Кеңестің төрағасы
¹ Алексеев Н.С., Лукашевич В.З. Советский уголовный процесс. Л., 1989, с.
178
немесе мүшесіне \\ҚР –Конституциялы Кеңесі туралы ... заң күші бар ... 12 ... ... Бас ... ... ... қабылдағанда, ғана бұлтартпау шарасын
қолдануға болады. Судьяларға қатысты қамауға алу бұлтартпау шарасы ҚР –ғы
Соттар және Судьялар мәртебесі туралы ҚР ... ... ... бар ... ... : ... және Парламент Сенаты қамауға
алуға санкция береді.
Кәмелетке толмағандарға бұлтартпау шараларын қолдану ҚІЖК –ң 132,
150 баптарында көрсетілген негіздер болса, ауыр немесе аса ауыр ... ... ... ... жағдайларда қолданылуы мүмкін. Оларды ұстаудаң
мерзімін ұзарту алты айдан аспауы тиіс. Кәмелетке толмағандар негізінен
бөлек ұсталады.
Заң шығарушы ... ... ... ... нақты белгілеп берген.
Оның мерзімі екі айдан аспауы тиіс, ... ... ... ... тәртіпте ұзартылуы мүмкін. Егер 2 айға дейінгі мерзімде
аяқтау мүмкін болмаған жағдайда және негіз болмағанда бұл ... ... ... және ... ... әскери және өзге де
прокурорлар тергеушінің дәлелді өтініші бойынша 3
айға дейін, ал ... ... және ... теңестірілген прокурорлармен
олардың орынбасарлары тергеушінің аудандық, қалалық прокурорлар мен ... ... және өзге де ... ... ... ... 6 айға дейі ... мүмкін.
Қамауға алу мерзімін 6 айдан астам мерзімге ұзартуды тек ... ... орай ... ... ... ... прокуроры және
одлармен теңестірілген прокурорлар қолдаған дәлелді ... ... ... орынбасары, Бас әскери прокурор 9 айға дейін ұзарта алады.
Қамауға алу мерзімінің 9 ... ... ... ұзартуға облыстық
прокурордың және оған теңестірілген прокурордың дәлелді өтініші бойынша
ауыр ... аса ауыр ... ... айыпаталған адамдарға қатысты
ерекше жағдайда ҚР Бас прокуроры – 12 айға дейін рұқсат етіледі. ... 9 ... ... мерзімге ұзарту туралы мәселе ҚР Бас Прокуратураның
алқасында алдын ала қаралады.
Айыпталушыны ... ... ... өткен істі қайта тергеу
барысында қамауға алу ... ... ... ... ... ... ... сәттен 1 айда анықтайды. Айтылған мерзім ұзартылуы айыпталушының
істі ... ... ... уақыты есептенліп анықталады. (153 б. 6,7
бөлім).
Қамауға алу мерзімі ұзарту ... ... ... қалалық
прокурорға және олармен теңестірілген әскеи және өзге де ... ... және ... ... ... ... ... дейінгі жеті тәуліктен кешіктірілмей, ал ҚР Бас ... ... және Бас ... ... ... ... мерзімде Бас прокурор, оның ... және Бас ... ал ... келіп түскен кезлен бастап 5 т2ул3ктен ... ... ... прокурорлардың қарауына жатады.
Заңға сәйкес, істі тергеу барысында қамауда, қамауға алған күннен
бастап 1 жылға ... ... ... Бұл ... ақырғы мерзім болып
табылады. Ол өткеннен кейін бұлтартпау шарасы не өзгертіліп, ... ... ... тергеу жалғастырылуы мүмкін.
Қылмыстық істі жан-жақты, ... және ... ... барлық
болжамдарды қарастыру үлкен роль атқарады. Осы ... ... ... емес және бір жақты қаралуына әкеп соғады, сондықтан ... ... ... ... ... Б-ны ... айыбымен қамауға Р. алынған
куәгерлердің айтуы бойынша тергеуші Б. мен Р. арасында О. Үшін ... ... ... ... де О-ға ... Б-ң ... Р-ң
түнеген жерінен 30-метрдей жерде ... Осы ... ... Р-ды
айыпталушы ретінде шақырылуы үшін, ал прокурор оны қамауға алу үшін ... ... ... ... ... түрде жүрген алдын-ала тергеу, тек
сотта ғана оның толық еместігі анықталып, Р. ақталған еді.
Бұлтартпау шарасын қолдану ... ... ең ... ... баяндау
бөлімі болып табылады. Заңда айтылған, « тергеуші қаулыда блтартпау шарасын
қолданудың ... ... Ал ... алуды алып көрсек, мұнда тергеуші
бұлтартпау шарасын қолдану үшін оның ... ... ... ... тағылғанға дейін, қамауға алу туралы ерекше мұқияттылықпен баяндап
жазылуы тиіс.
Кейбір жадайда қаулыны дұрыс және ... ... ... ... ... ... ... алдын-ала баяндап қойған банкілерде тек
қана істің матералдарынан ... ... жаза ... Ал ... дайын және дұрыс емес мотивировка былай көрсетілген: « Іс
бойынша айыпкердің тұрақты ... жері ... ... мен ... ... кете алмайтын деген қауіпсіздік ескеріледі және тергеу
жүргізуге кедергі жоқ» - ... ... ... ... ... алдында, ҚІЖК-
ң тиісті баптарына сілтеу жүргізеді. Мұның қажет болу себебі қаулы заңға
сай болуы және ... ... ... ... ... ... ... тағайындаған бұлтартпау
шарасын баяндап береді. Мұнда тағы да айыпкердің ( ... ... ... ... Егер ... шарасы ретінде қамауға алуды қолданған
болса, онда ... ... оның қйда ... ... қатар жақын туыстарына хабарланады.
Заңға сүйене отырып қаулының ... ... ... ... қаулының қорытынды бөлімінде көрсетіледі.
Сонымен қатар, заңға сай айыпкердің өзіне де ... ... ... Заңның нақты мазмұнына қарай тергеуші
айыпкерге қаулыны оқып ... ал ... ... жағдайда қаулының мазмұнын
сөзен түсіндіріп береді. Содан кейін айыпкер қаулымен ... деп ... алу ... ... ... ... үш ... жазылады:
Бір данасы істің өзінде қалады, екіншісі- айыпкерге беріледі, ал үшіншісі-
прокурордың қадағалауында қалады.
Қамауға алу бұлтартпау шарасының ... төрт ... ... оның ... қамауға жіберілетін орынға беріледі. Қаулыың
көшірмелері қорытынды бөлімінде ... ... ... белгіленеді.
Айыпкер қаулының көшірмесін алдым деп сңына қол ... және ... ... ... ... ... ... түрлері қосымша
орналастыруды қажет етеді. Бұл жөнінде құжаттар ... ... ... ... оның ... ... өзі ... оның міндетін жүктейтін
адам жазады.
Бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алу заң бойынша екі ... ... бас ... ... ... көзделген қылмыс бойынша
айыпталушыға қолданылады, Ерекше жағдайларда екі ... аз ... ... ... ... ... қылмыс бойынша айыпталушыларға да
қолданылуы мүмкін. Егер ... ... ... ... ... жері ... оны жеке басы анықталмаса, ол бұрын қолданған
бұлтартпау шарасын бұзса, ... ... ... ... ... қамауға алынады.
Анықтаушы, тергеуші қамауға алу қажет деп тапқанда, ... ... ... ... ... ... айыпталушыны күзетпен ұстау
қажеттігі туралы себептер мен ... ... ... ... қоса ... ұсынылады. Қаулы материалдары
прокуратураға түскен кезден бастап алты ... ... ... ... ... ... алуға санкция бермес бұрын барлық материалдармен
танысуға және айыпталушыдан жеке жауап алуға ... ... алу ... ... ... ... айыпталушының заңды өкілдері қатыса
алады. Осыдан кейін прокурор қамауға алуға санкция береді ... ... бас ... ... ... ... бас ... шағымдануға
жатпайды. Прокурорға қайталап өтініш білдіру тек ... ... ... ... жаңа мән ... ... ... кезде мүмкін болады¹.
Егер сотталушыға қатысты қамауға алуды қолдану мәселесі сотта туындаса,
тараптардың өтініші бойынша немесе өз бастамаларымен сот ... ... ... ... ... ҚР ... іс ... кодексі. 18 тарау.
Қылмыстық процесті жүргізуші органдар бұлтартпау шарасы ретінде қамауға
алу қолданылатындығы ... ... ... ... ... ... құпиясын сақтау қажет болған жағдайда
хабарлау прокурордың ... ... ... ... он ... ... кешіктірілуі мүмкін¹.
Бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алу қолданылған айыпталушылар тергеу
изоляторында ұсталады.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¹ Еникеев З.Д. Меры пресечения по уголовном делам. – М., ... ... алу ... ... ... және ... ... ҚІЖК-ң 154-бабында келесідей ... ... ... немесе өзгерту анықтаушының, тергеушінің, ... ... ... ... ... не ... дәлелді қаулысы бойынша
жүргізіледі.
Бұлтартпау ... өз ... ... кейін немесе қажеттілік
болмаған кезде, сол сияқты істің мән-жайын туғызған ... ... ... ... ... Ал оны ... оны таңдаудың негізіне тікелей
тәуелді.
Заңға сәйкес ... ... ... тергеуші осы мәселеге қайта
келуі керек.
Алдын-ала тергеу кезінде таңдалған ... ... ... не ... онда бұл шара ... немесе тоқтатуға негіз болады.
Егер қамау секілді бұлтартпау шарасы қолданылып оның негізі ретінде
айыпталушының шындықты қалпына келтіруіне кедергі болса онда іс ... ... ... бұл ... ... ... ... болады.
Себебі айыпталушы тергеу қорытындысына өзгеріс енгізе алмайды¹.
Ерекше жағайларда ауыр қылмыс жасағаны жөніндегі сезікті ... және оған ... ... ... ... ... мүмкін .
Мұндай жағдайда айыптау 30 күн ... ... егер ... бұлтартпау шараларын қолдану жөніндегі проблемаларды сотың
шешуі ерекше маңызға ие болады.
Ол ҚІЖК-ң 299 ... ... ... ... ... бұлтартпау шараларымен келіспеген жағдайда қарастыралады. « Сот
практикасының анализі, - деп жазады Ф. ... - ... ... ... ... қарайтындығы дәлел болып табылады.
Судьяның келіспеушілігімен байланысты бұлтартпау шаралары
жөнінде өте аз кездеседі. Шын ... бұл ... ... ... берілуі кезінде сот шешіміне сәйкес болады.
Алыдн-ала тергеу ... яғни ... ... және
айыпталушы жөніндегі мағлұаттарға сәйкес бұлтартпау ... ... ... де осы сұрақты шешеді.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¹ Cоловьев А., Гельфранд И. Задержание подозреваемого и применение ... ... 1964, с. ... ... осы ... ... шараларына әлде қайда маңызды
көзқарастың крек екендігі айқын. Егер айыпталушы іс ... ... ... ... ... ... ... тоқтатылуы немесе
өзгертілуікерек.!
Сотқа беру сатысында бұлтартпау шарасына көзқарасты ... ... сот ... ... кейде біраз уақыт өтеді: мысалы,
қылмыстық іс ҚІЖК-ге сәйес ол максималды түрде 1 жылға тең ( ҚР ҚІЖК ... 2,3 ... т.т. ) ... орай ... ... ... алу таңдалған болса, сотқа беру сатысынан өтп, мүмкіндігінше қысқа
мерзімді қамтуы керек.
Отырыста қылмыстық іс ... ... ... ... ... Сот ... сатысында кейде бұлтартпау шарасындағы тоқтату мен
өзгерту бөлідері сияқты ... ... ҚР ҚІЖК 322 бабы ... ... « Сот ... сот қарауы кезінде сотталушыға байланысты
бұлтартпау шарасын таңдауға, өзгертуге және тоқтатуға құқылы.
Қорғаушы немесе ... ... ... ... ... ... сот ... дайындау бөліміндегі бұлтартпау шарасы
туралы сұрақтарды шешуге тура келеді. Негізінен, ол ... ... ... ... ... ... түрдегі бұлтартпау шарасын
сұрады.
Соттар ... ... ... ... ... ... ... бұлтартпау шарасын өзгерту туралы өтінішіне ресми ( формальды )
қатынасы ... Сот ... ... ... ... ... айыптық өзеруіне байланысты болуы мүмкін. Бұлтартпау
шарасы айыптың ... ... ... ... ... ... қатар
жұмсақ жағына өзгеруі мүмкін.
Егер сотталушы қамауда болса, онда ақтау үкімін жарияланғаннан ... ... ... ... ... бас ... ... емес жазаға оны соттау кезінде ол дереу түрде ... ( ҚР ҚІЖК 385 бабы ... ... ... ... ... ... дейін сотталушы осы іс
бойынша болып жарияланады және кез–келген бұлтартау шарасы тоқтатылуы тиіс.
Тұлғаның кінәсіз болып ... ... оны бас ... ... ... жаза ... қоса ... үкімін шығарған кезде ... ... ... ... ... таңдауға құқылы. Сот ... ... ... ... ... қолданудың жалпы негіздерімен
мақсаттарын ескеруі тиіс.
Сотталушының үкім шығарғаннан кейін жазадан жалтару мүмкіндігі тікелей
тағайындалған жазаның ... ... ... ... сол үшін
бұлтартпау шарасы туралы сұрақты талқылау кезінде осының бәрі ... ... ... ... ... дейін бұлтатпау шарасы туралы сұрақты
дұрыс шешуге ықпал ететін сотталушының жеке тұлғасын ... ... ... ... ... ... ... бұлтартпау шарасының әрекеті
үкімнің заңды күшіне енгеннен бастап тоқтатылады , яғни үкімнің ... ... ... ... ... ... ... мен алдын-ала тергеу ... ... ... өзгертуге байланысты кең құзірет прокурорға жатады. ... ... ... ... ... таңдауға қадағалау құзіреттілігіне
кіреді.
Бұлтартпау шарасын өзгерту туралы
Қ А У Л ... ... ... ... ... ... ... С.С. Жүсіпов Қазақстан
Республикасының ҚІЖК 281- бабының тәртібі бойынша айыптау қорытындысымен
түскен ... ... ... және ... ... ҚК 177- бабы 3- ... №20510 қылмыстық істі қарап
шығып, мынаны
А Н Ы Қ Т Д Ы ... ... В.И. ... және Т.Л. ... ұйымдасқан топпен 1998
жылдың қаңтар мен ақпан аралығында ұсынушыға ... ... чек ... ... ... ... ... банк филиалынан тақша
алған. Соңында олар қылмыстық топқа жасы толмаған С.А. Қадырбаевты тартқан.
Ұсынушыға арналған ... чек ... олар 350 мың ... ақша ... топ ... ... ... жасаған. Көрсетілген адамдардың
қылмысы істегі айғақтармен толық дәлелденген.
Алматы қалалық ішкі істер бөлімінің ... ... ... 2001 ... 10 ... ... ... қаласының
прокурорының санкциясымен К.К.Аманбаев, В.И.Жарков, Т.А.Сауытбаев және
С.А.Қадырбаев бұлтартпау шарасы ретінде – ... ... ... ... ісі ... айыпкер С.А.Қадырбаевтың алдын ала
тергеу жұмысында ... ... ... ашуға белсенді түрде
көмектескендігін, ұйымдасқан топта басты роль ... тек бір ... ... қылмысты жасы толмаған кезде жасағанын, ата анасыз
тәрбиеленгені, оқу орнынан ... ... ... ... ... ... Республикасы Президентінің заң
күші бар 1995 ... 21 ... « ... ... туралы Жарлығының 47- бабы 3 тармағының 3 тармақшасын және
Қазақстан Республикасының ҚІЖК ... ... ... А У Л Ы Е Т Е Д ... 1981 жылы 1 ... ... ... облысы, Орал қаласында
туған, сотталмаған, қамауға дейін Алматы ... ... ... 14- үй, ... тұрған, Қазақстан Республикасының ҚК 177-бабы 3-бөлігінің а және б
тармақтары бойынша айыпталған Қадырбаев Серік Әдіханұлына 1998 ... ... ... ... ... ... шарасы – қамау ешқандай кетпеу
және түзу ... ... ... ... Осы ... ... Алматы қаласында күзетіліп отырған
айыпкер С.Ә.Қадырбаевтың қамаудағы жерінің әкімшілік ... ... ... ... ... ... ... өзгерту туралы
Қ А У Л Ы
Алматы қаласы ... 23 ... ... ... заң ... ... ... ҚК 99-бабында қарастырылған қылмыс бойынша айыпталған
Г.И.Сидировтың ... ісі ... оның ... ... ... ... мынаны
А Н Ы Қ Т А Д Ы:
Алдын ала тергеу органдары Г.И.Сидировқа 2001 ... ... 14 ... ... ... ... мас ... тиісіп,
балағаттап, бірнеше рет темір арқанмен ұруға ұмтылған кезде аңшы мылтығымен
дәлдеп атып ... ... яғни ... ... қорғану шегінен
шығып, адам өлтіргені үшін айып таққан.
Г.И.Сидировтың бұрын ... ... ... ... ... ... ісі барлығын, үйленгенін
ескеріп, қалалық ішкі ... ... ... полиция капитаны
А.К.Баймуратовты 2001 жылдың 20 қаңтарында Г.И.Сидировқа бұлтартпау шарасы
ретінде ешқайда кетпеу және түзу ... ... ... ... ... ... ... айыпкер Г.И.Сидиров, бұрынғы ... ... ... ... ... ізге түсу органынан қашып
кеткен.
Баяндалғанның негізінде және Қазақстан Республикасының ҚК 150 және
154- баптарын жетекшілікке ... ... А У Л Ы Е Т Е Д І :
1. ... ... 1950 жылы 13 ... ... сотталмаған,
білімі орта, Энск қаласы, Семенов көшесі 30-үйде ... ... ҚК ... ... қылмыс жасады деп айыпталған Григорий
Иванович Сидировқа қатысты таңдап алынған ... ... ... ... түзу ... ... ... қолхат, қамау жасына ауыстырылып, ол туралы
оған ... Осы ... ... ... ішкі істер бөлімінің бастығына
орындалу үшін жіберілсін.
Алматы қаласының ... ... ... ... туралы
Қ А У Л Ы
Алматы қаласы 2001 ж. ... ... мен ... ақтау заңдылығын қадағалау бойынша
Алматы облысы прокурорының көмекшісі заң ... ... 1961 ... ... Талғар қаласында туған, бұрын ... ... түрі ... ... алынғанға дейін Алматы қаласы, Пушкин
көшесі, 10- үй, 13-пәтерде ... ... ... ... жеке ... ... ... мынаны
А Н ЫҚ Т А Д Ы :
Айыпкер С.Ы. Мұхамеджанов қылмыс ... ... ... ҚК ... 2-бөлігінің в тармағында қарастырылған
бұлтартпау шарасы – ... ... ... ... ... ... ішкі
істер басқармасының тергеу бөлімінің ... ... ... ... ... ... облысы ІІБ №1 тергеу изоляторында
қамауда отыр.Аталған ... ... ... ... заң кеңесшісі
К.М.Исаев санкция берген.
С.И.Мұхамеджановтың қамауда ұсталу мерзімі 2001 жылдың 27 тамызында
біткен.
Қамауда ұстап ... ... ... ... ішкі ... ... Т.С.Серіков Қазақстан Республикасының ҚІЖК 153-бабы 9-
бөлігін ... ... істі ... ... ... ... адамға,
сонымен қатар прокурорға ол туралы хабарламаған. Қала прокурорына айыпкер
С.Ы.Мұхамеджановтың қамау мерзімін ұзарту туралы ... ... ол № ... ... 2001 ... 27 ... ... заңсыз ұсталып отыр.
Баяндалғанның негізінде және Қазақстан Республикасының ҚІЖК ... ... мен 197- ... 1- ... 16 ... Қазақстан
Республикасы Президентінің заң күші бар, « Қазақстан ... ... ... 38- бабы 1 ... ішінен шығатын 11
тармақшасын жетекшілікке ала отырып:
Қ А У Л Ы Е Т Е Д І :
1. ... ... ҚІЖК  153- ... 1- ... ... ... аяқталуына байланысты 1961 жылы ... ... ... ... ... ... ... көшірмесі С.Ы.Мұхамеджанов қамауда жатқан жердің
әкімшілік жетекшісіне орындауға және ... ... ішкі ... ... тергеушісі С.С.Әміровке қылмыстық іс материалдарына тіркеліп
жіберілсін.
3. Қаулы қолхат арқылы айыпкер ... ... ... мен
азаматтарды ақтау заңдылығын
қадағалау бойынша Алматы облысы
прокурорының аға көмекшісі
заң ... ... ... ... ... ... ... кезде ескерілетін мән-
жайлар және оған прокурордың жүргізетін қадағалауы.
Бұлтартпау шарасы жасы ... ... ... ... жол
бермеу үшін, істің мән-жайын түпкілікті ашу, қылмыстық ... ... алу және ... ... ... ... ... әрекеті.
Кәмелетке толмағанды қамауға алу бұлтартпау шарасын қолданған кезде
мынаны ескеру қажет:
– Жасаған қылмыстың ... және оның ... ... ... ... болуының дәлелділігін;
– Кәмелетке толмаған айыпкердің тергеу мен соттан жасыруына мүмкіндігін;
– Кәмелетке толмағанның еркіндікте жүрген ... ... ... ... ... ... ... толмағанның әрі қарай қылмыстық әрекет жасау ... ... ... ... ... алу ... ... кезде формальды түрде
шешпеу керек. Бұл жағдайларда барлық себептер қарастырылады. Оның ... және ... ... ... ортасы және адамдық қасиеті ... ... тек ... алу ... ғана ... ... деген жағдайда
ғана қолданылады. Осындай уақытта кәмелетке толмаған айыпкердің жасы кіші
деп те ұстауға немесе ... ... ... деп те ... ... жастағыларға мынадай тәртіп қолданылады: ерекше жағдайда
бұлтартпау шарасы қылмыс жасады деп табылған сезікті адамға айып ... ... Бұл ... бұлтартпау шарасы қолданылғаннан бастап он
тәуләктен кешіктірілмей айып тағылуы керек. Егер осы уақыттың ішінде айып
тағылмаса ... ... ... ... ... ... ... оған қатысты бұлтартпау ... ... ... ... ... заң ... тергеуші
айыпкерге қаулыны оқып беріп, ал қажет болған жағдайда қаулының мазмұнын
түсіндіріп береді. ... ... ) ... ... ... ... ... дейді.
Кәмелетке толмаған айыпкерлер, олардың заңды өкілдері немесе ... ... ... шағымдануға құқығы бар. Заң ... ... және ... әр ... ... мүкіндік
береді. Шағым берудің өзінде жеңілдетілген тәртібі бе
лгіленген – ол аузша түрде немесе жазбаша ... ... ... ... ... арқылы беріледі.
Осы жалпы заңның көрсетуінен ... ... ... ... ) ... ... ... шағым беруге құқығы ... ... ... ... ... бұлтартпау шарасын тоқтату
немесе өзгерту үшін ... ... ... адам тек прокурордың
санкциясымен ғана жүзеге асырады.
Айыпкерді қамауға алу туралы мәселе ... ... ... ... ... ... ... алудың негізін тексеруге міндетті.
Кәмелетке толмаған айыпкерді қамауға алу ... ... ... ... ... бәрін қарап алу керек. Ол кәмелетке ... ... ... ... өзі ... ... оның ... жағдайымен және
тәрбиесімен танысуға міндетті. Прокурор әр уақытта кәмелетке толмаған
адамды ұстаған ... ... ... ... ... оны жасы ... ... ұстауын бақылап ұстауы тиіс. Прокурор айыпкерге қатысты
түрлі бұлтартпау шараларының бірін ... ... ... ... ... түрде берілуі тиіс және ол анықтама жүргізуші адам мен ... ... ... ... ауыратын адамдар қоғамға қауіпті әрекет жасаса және
өзіне енмесе басқаларға қауіп төндірсе, оларға тек ... ... ... ... ... ... ... бұлтартпау шарасының
мағынасы мен ... ... ... және олар оны ... ... ... уақытша айырылған кезінде қылмыс жасағанды немесе ... ... ... ... ... ... адамдарға қатысты бұлтартпау
шарасын қолданбау керек екендігі жөнінде тіке көрсетпейді. Қылмыстық іс
жүргізу кодексінің 507- ... ... ... ... айып ... ... айыпкерге бұлтартпау шарасын қолдану мімкін емес . Бірақ
ерекше жағдайларды ескере отырып бұлтартпау шарасын ... ... ... ... ... ... және айып тағылғанға ... Ал ... ... ... бұлтартпау шарасы ҚІЖК-ң 142-
бабына сәйкес қолданылуы мүмкін.
Тергеуші ... ... ... жасырынған адамға қатысты
бұлтатпау шарасы ретінде ... ... ... ... ... ... ... жүргізу кезінде немесе алдын ала тергеуде, сонымен
қатар іс уақытша тоқтатылған кезде де жариялануы мүмкін . Жедел іздестіру
жұмысына ... ... ... ... ... шарасын қолданудың субьектісі шетел азаматтары және азаматтығы
жоқ адамдар да болуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... ... шарасы ретінде
қамауға алу немесе қылмыстық іс қозғау сайланған және ... ... ... тек ... органдардың рұқсатымен ған
қолдануы мүмкін. Бұл категорияға депуттатар,судьялар, әскери адамдар және
оларға тең адамдар жатады.
Ерекше бір ... ... ... деп ... ... ... тұрып та бұлтартпау шарасын қолдануға болады. Мұндай ... ... ... ... бастап ең ұзақ дегенде он ... айып ... ... Егер осы ... ... айып ... шарасы тоқтатылады. Айып жарияланбай тұрып ақ қамауға алынған
адам ... ... ... ... әрекеті жөнінде шағым етуге,
түсініктер беруге және тілек қоюға құқылы ².
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
¹ ... К.А. ... ... за ... дел о ... – М., 1971г.
² ҚР ҚІЖК. 18-тарау.
Қорытынды
Құқықтық, демакратикалық мемлекет құруға бағытталған құқықтық ... алға ... Бұл ... ... жетуі әділдіктің негізгі
қағидалары алдын ала тергеу, прокуратура және сот органдарында заң және ... ... ... ... презумпциясын қаншалықты
нығаюына байланысты.
Бұл ... ... ... ... бір түрі – ... ... ... Аталмыш проблема әрдайым мемлекеттік органдардың, бүкіл
қоғам қауымының қызметінде орасан зор маңызы бар болып келді және осы күнге
дейін ... ... ... ... жұртшылыққа тәрбиелік әсері бар екені мәлім.
Әсіресе бұл бұлтартпау ... ... ... ... ... ... ... алушыларының қарауына беру, балалардың жабық мекемесі
әкімшілігінің қадағалауына беру. Егер, ... ... ... ... асырап алушысының қарауына баланы берген кезде, ол ... ... ... ... тәрбиелік жұмыс жүргізу керек.
Бас бостандығынан айыру мекемесінің ... ... ... мойындатқызуға құқығы жоқ және басқа қатысушыларды айтқызуға және
айыбын ... өзі ... Бұл ... ісі емес. Әсіресе бұл жұмысқа
басқа ... ... ... және ... ... ... әкімшілігі мен қарым қатынасы күмән тудырады. Бұл жағдайда
айыбын мойындап келуі ерікті түрде ... және кей ... ... ... ... ... алғызады.
Мұндай жағдайда тергеуші айыпкерді қайта тәрбиелеуге немесе бұл
міндеттілікті бостандықтан айыру мекемесіне ... хақы жоқ. Бұл ... ... ... ... ... деп ... болмайды. Егер ол
айыпты болса, онда сот процесі оның көзқарасына әсер ету ... ... ... барысында, яғни бас бостандығынан айыруға байланысты
емес шарасын қолданғанда айыпкер мен оған ... ... ... ... арасында фромальды емес қарым қатынас ... ... ... ... ... және ... ... мүмкін, түзелемін деп уәде
береді және т.б., ал оған сенім артқан ... бұл ... ... және оған қатысты түрлі тәрбиелеу шараларын қолданады.
Бірақ оларға айыпкерді ... ... ... ... ... олардың міедеттілігі тек ... ... ... қамтамасыз ету, ал айыпкерді қайта тәрбиелеуді заң көрсетпеген.¹
Қамау бұлтартпау шарасы ретінде ... ... ... заң ... ... жеке ... ар-намысы мен абыройын
құрметтеу қағидаларына сүйенеді.
Бітіру жұмысында бұлтартпау шараларының негізі, тәртібі зерттеледі,
қылмыстың әрекеттерін ... ... ... ... ... реформаларды жүзеге асыру мақсатында қолданылуға ... ... ... мен үйде ... ... ... ... теориялық және
тәжірибелік тұрғыда зерттелген.
Қазақстан Республикасының Конституциясының ... ... ... өзінің жеке бостандығына құқығы бар.
2. Заңда көзделген реттерде ғана тек ... ... ... ... алуға болады, ол адамның сотқа шағымдану құқығы
берілген.
Демек, азаматтардың қамауға алу, ... ... ... ... ... ... барлық мән-жайларды ескере отырып қана жол
берілуі тиіс.
Қорыта келгенде бұл жұмысты жазу арқылы қоғамдағы ... ... ... ... ... олардың құқықтарын заңсыз шектеуден
тыс, тек заңға сәйкес ... ... кету ... Петрухин И.А. Неприкосновенность личности и ... в ... М., ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08.1995ж. ( 1998ж. өзгертулер
мен толықтырулар ) Алматы, Жеті ... ... ... Қылмыстық іс жүргізу кодексі 13.12.1997ж. (
1997ж. №23, 335б, 1998ж. №23,  116б. 2000ж. №3-4, 66б, 2001ж. № ... ... ... Қылмыстық кодексі 16.07.1997ж. А. Жеті
жарғы. ( өзгертулер мен толықтырулар)
4. ... ... ... заңы « ... ... ... ұстаудың тәртібі және жағдайы туралы.
5. Қазақстан Республикасының Президентінің 20.12.1995ж. Конституциялық ... бар ... « ... ... сот және ... туралы.
6. Қазақстан Республикасының Президентінің 16.10.1995ж. Конституциялық заң
күші бар ... « ... ... ... және ... ... ... Қазақстан Республикасының Президентінің 29.12.1995ж. Конституциялық
заң күші бар ... « ... ... ... Кеңесі
туралы.
8. Қазақстан Республикасының Президентінің ... заң күші ... « ... ... ... ... ... реформа туралы мемлекеттік бағдарлама 12.02.1994ж. / ... , ... ... ... Н.Ә. ... ... – 2030 Қазақстан Республикасы Президенті
қазақстан халқына үндеуі. А. 1997ж.
2. Агыбаев А.Н. Қылмыстық ... ... ... А. 1998ж. Жеті ... ... А.А. На ... законности. А. 1971г.
4. Алексеев Н.С., Лукашевч В.З. Советский ... ... Л., ... ... К.А. ... ... за законностью избрания меры
пресечение по делам ... ( ... ... ... ... А. ... ... К. Процессуальное положение подозреваемого на предварительном
следствии. А. 2001г.
7. Башкатов Л.Н., Ветрова Г.М., ... А.Д., ... В.И. ... ... для ... М., 2000г.
8. Гинзбург А.Я., Левшиц Ю.Д. Меры пресечение и задержания в советском
уголовном ... ... ... для ... заочников. А. 1961г.
9. Гуткин И.М. Меры пресечения в ... ... ... ... ... ... И.М. Меры пресечения в советском уголовном процессе. М., 1963г.
11. Гуценко К.Ф. ... ... М., ... ... К.Ф. ... ... ... для студентов юридических ВУЗов
и факультетов. М., 1997г.
13. Давыдов П.М. Меры ... в ... ... ... ... дессертации. Л. 1953г.
14. Қазақстан Республикасының Прокуратурасы туралы нормативтік құқықтық
актілер жинағы. А. Рауан, 1997ж.
15. Лившиц Ю.Д. Меры ... в ... ... ... М., 1964г.
16. Лившиц Ю.Д. Меры процессуального принуждение в ... М., ... ... П.А. Уголовно-процессуальное право РФ. М., 1997г.
18. ... В.А. ... ... ... мер пресечения в
уголовном судопризводстве. М., 1995г.
19. Михайлов В.А. Меры пресечения в ... ... ... ... ... А.И., Рустамов А. Практикум по уголовно-процессуальному праву
Республики Казхстан. А., Жеті ... ... ... И.Л. ... личности и уголовно–процессуальные принуждения.
М., 1985г.
22. Рыжаков А.П. Меры пресечения. М., ... ... А., ... И. ... ... и применение меры
пресечения. Киев, 1964г.
24. М.С. Строгович Курс советского уголовного процесса. М., ... ... М.С. Курс ... уголовного процесса.Т.І: Основные
положения науки советского уголовного процесса. М., 1968г.
26. Толеубекова Б.Қ. ... ... ... іс ... ( ... ... ) А. Жеті ... 2000ж.
27. Фенин Л.И. Қылмыстық процесс. Харьков 1911г.
28. Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., ... ... ... ( общая часть ). Учебник. М., 1997г.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Н.Ә. Назарбаев. Қазақстан – 2030 ... ... ... халқына үндеуі. А. 1997ж.
2. Агыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. ... ... А. 1998ж. Жеті ... ... А.А. На страже законности. А. 1971г.
4. Алексеев Н.С., Лукашевч В.З. Советский уголовный процесс. Л., 1989г.
5. ... К.А. ... ... за ... ... ... по делам несовершеннолетних. ( Некоторые ... ... ... А. ... ... К. ... положение подозреваемого на предварительном
следствии. А. 2001г.
7. ... Л.Н., ... Г.М., ... А.Д., Шестаков В.И. Уголовный
процесс. ... для ... М., ... ... А.Я., ... Ю.Д. Меры ... и задержания в советском
уголовном процессе. Учебное пособие для ... ... А. ... ... И.М. Меры ... в ... уголовном процессе. Лекция. М.,
1960г.
Нормативтік актілер
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08.1995ж. ( 1998ж. өзгертулер
мен толықтырулар ) Алматы, Жеті жарғы
2. ... ... ... іс ... ... ... (
1997ж. №23, 335б, 1998ж. №23,  116б. 2000ж. №3-4, 66б, 2001ж. № ... ... ... ... ... ... А. Жеті
жарғы. ( өзгертулер мен толықтырулар)
4. ... ... ... заңы « Сезіктілер ... ... ... тәртібі және жағдайы туралы.
5. Қазақстан Республикасының Президентінің 20.12.1995ж. Конституциялық заң
күші бар Жарлығы « ... ... сот және ... туралы.
6. Қазақстан Республикасының Президентінің 29.12.1995ж. Конституциялық ... бар ... « ... ... ... ... ... Құқықтық реформа туралы мемлекеттік ... ... / ... , ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бұлтартпау шараларының жалпы сипаттамасы32 бет
Бұлтартпау шарасын қолданудың бір қатар мәселелері және оларды шешу жолдары48 бет
Бұлттартпау шарасының бір түрі ретінде қамауға алу58 бет
Аграрлық кәсіпкерлікті құқықтық реттеу52 бет
Ақпараттық менеджменттің әдістемелік және теориялық негіздері6 бет
Ақша айналысы және формалары31 бет
Бизнес этикасы4 бет
Зерттеу – ізденушілік жұмыстарын ақпараттық – коммуникативтік технология негізінде ұйымдастыру арқылы оқушыны оқушыны субъект ретінде дамыту6 бет
Кінәсіздік презумпциясы және алдын ала тергеудегі дәлелдеу міндеті125 бет
Лексикология6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь