Ароматты нитроқосылыстар


Жалпы әрекет ету механизмі
Ароматты С – нитроқосылыстар және кейбір N-қосылыстар, бірінші кезекте нитрозаанилиндер және нитрозофенолдар, 90-1200С температурада және одан жоғары шарттарда қаныққан эластомерлермен жеңіл әрекеттеседі. Ароматты нитроқосылыстардың ең бірбен бір активті өкілдерінің бірі п-нитрозобензол болып табылады. 0,5-1,0 пайыз мөлшерде п-нитрозобензолды енгізу кезінде ТК вулкандалуы және басқа эластомерлердің вулкандалуы араластыру процесінің өзінде басталады. Мононитрозобензол әртүрлі полиолефиндерге жеңіл қосыла алады.
Ертеректе нитрозоқосчылыстардың олефиндерге қосылуы тотығу-тотықсыздандыру реакциялары көзқарасынан қарастырылған:
Тотықсыздандырушылар қатысында түзілетін гидроксиламин қайтадан бастапқы нитробензолға өтеді.
Эластомерлер арасында түзілетін N – нитробайланыс термиялық гидролитикалық ыдырай отырып NO бөліп және резонансты – тұрақтандырушы нитрооксильды NO-Ph-NCH3 типті радикал түзеді.
Түзілетін радикал атомды Н эластолмерлі композициядан бөле отырып полимерлі радикалдарды түзеді және гидроксиламинді аралық қосылыстарға түұрленеді, олар изомерлену арқылы нитрозоанилин түзеді. Полимерлі радикалдар өзара әрекеттесе отырып, вулканизат түзеді, ал активті орталықтармен әрекеттескен кезде техникалық көміртегінің бетінде каучук – көміртегілі гель түзеді:
Сонымен бірмезгілде нитрозоанилиннің эластомерге (қос байланысты миграциялау арқылы және сут егінің екі атомын бөліп жіберу арқылы) қосылуы жүруі мүмкін, бұл жағдайда нитрозотоптар ыдырап және активті орталықпен техникалық көміртегі бетінде әрекеттеседі:
Ауада эластомер қатысынсыз қыздырған кезде нитрозотоп нитротопқа тотықсызданады.
417 жұмыстарда, нитрозоанилиндердің, жеке алып қарайтын болсақ, п – нитрозодифениламиндердің эластомерлерге қосылуы келесі реакциялардан тұрады:
Олай болса, барлық қарастырылған схемамалар үшін еркін және қосылған (белгіленген) гидроксиламиннің түзілуі және эластомердің

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге


Ароматты нитроқосылыстар
Жалпы әрекет ету механизмі
Ароматты С – нитроқосылыстар және кейбір N-қосылыстар, бірінші
кезекте нитрозаанилиндер және нитрозофенолдар, 90-1200С температурада және
одан жоғары шарттарда қаныққан эластомерлермен жеңіл әрекеттеседі. Ароматты
нитроқосылыстардың ең бірбен бір активті өкілдерінің бірі п-нитрозобензол
болып табылады. 0,5-1,0 пайыз мөлшерде п-нитрозобензолды енгізу кезінде ТК
вулкандалуы және басқа эластомерлердің вулкандалуы араластыру процесінің
өзінде басталады. Мононитрозобензол әртүрлі полиолефиндерге жеңіл қосыла
алады.
Ертеректе нитрозоқосчылыстардың олефиндерге қосылуы тотығу-
тотықсыздандыру реакциялары көзқарасынан қарастырылған:
Тотықсыздандырушылар қатысында түзілетін гидроксиламин қайтадан
бастапқы нитробензолға өтеді.
Эластомерлер арасында түзілетін N – нитробайланыс термиялық
гидролитикалық ыдырай отырып NO бөліп және резонансты – тұрақтандырушы
нитрооксильды NO-Ph-NCH3 типті радикал түзеді.
Түзілетін радикал атомды Н эластолмерлі композициядан бөле отырып
полимерлі радикалдарды түзеді және гидроксиламинді аралық қосылыстарға
түұрленеді, олар изомерлену арқылы нитрозоанилин түзеді. Полимерлі
радикалдар өзара әрекеттесе отырып, вулканизат түзеді, ал активті
орталықтармен әрекеттескен кезде техникалық көміртегінің бетінде каучук –
көміртегілі гель түзеді:
Сонымен бірмезгілде нитрозоанилиннің эластомерге (қос байланысты
миграциялау арқылы және сут егінің екі атомын бөліп жіберу арқылы) қосылуы
жүруі мүмкін, бұл жағдайда нитрозотоптар ыдырап және активті орталықпен
техникалық көміртегі бетінде әрекеттеседі:
Ауада эластомер қатысынсыз қыздырған кезде нитрозотоп нитротопқа
тотықсызданады.
417 жұмыстарда, нитрозоанилиндердің, жеке алып қарайтын болсақ, п –
нитрозодифениламиндердің эластомерлерге қосылуы келесі реакциялардан
тұрады:
Олай болса, барлық қарастырылған схемамалар үшін еркін және қосылған
(белгіленген) гидроксиламиннің түзілуі және эластомердің бірмезгілде тігілу
процесінің өтуі және оның техникалық көміртегі бөлшектеріне қосылу
процесінің өтуі ортақ болып табылады.
Аталған реакциялардың жылдамдықтарының қатынастары эластомерлердің
құрылысына, нитрозоқосылыс құрылысына, толықтырғыш типіне, сонымен қатар
процесті жүргізу шарттарына байланысты болады (температураға, жылдамдыққа
және т.б.). жеке алып қарастыратын болсақ, эластомердің қанықпағандығының
артуы N,4-динитрозо – N – метианилин қосылу жылдамдығының артуына алып
келеді. Полиизопрен және полибутадиенмен әрекеттесу жылдамдықтары бұл
жағдайда бірдей болады.
ISAF Техникалық көміртегі қатысында нитроксильді радикалдардың түзілу
конецентрациясының төмендеуі графитті күйемен салыстырғанда едә»уір жылдам
өтеді. п – Нитрозоанилин осыған ұқсас реакциялар бойынша сутегі атомы
қозғалғыш болып келетін басқа да полимерлермен қосыла алады, мысалы
полиамидпен. Электронакцепторлы орынбасарлар ароматты нитроқосылыс
ядросында қосылу процесін жеңілдетеді.
Көміртекті толықтырғыш бөлшектері, эластомерге енгізіле отырып,
араластырудың қарапайым әдістерінде вулкандаудың ерте сатыларының өзінде
агрегатталады. Соның нәтижесінде резинаның меншікті электрлік кедергісі
вулкандаудың бастапқы кезеңдерінде төмендейді. Эластомердің активті
орталықтармен химиялық байланыстар түзуі техникалық көміртегі бетінде
араластыру және вулкандау процесінде бөлшектерінің агрегатталуын
төмендетеді, басқаша айтқанда дисперсияланудың жақсаруына әрекет етеді.
Соның нәтижесінде нитрозоқосылыстармене модификацияланған резиналардың
электркедергілері күрт өседі және вулкандалу кезінде төмендейді.
Аталып өткен толықтырылған модификацияланған резиналар құрылымындағы
ерекшеліктер резинаның бірқатар химиялық және механикалық қасиеттерінің
өзгеруіне алып келеді, және мұнда келесілер орын алады: каучук –
көміртегілі егль мөлшері артады; вулкандалмаған резина қоспаларының
серпімді –эластикалық қасиеттері жоғарылайды (когезиялық беріктігі өседі);
қоспалардың алдын ала вулкандауға тұрақтылығы төмендейді; қаттылық және
резинаның кіші деформациялардағы серпімділік модульі төмендейді және 100-
150 пайыздан жоғары деформациялардағы кернеуі артады; резинаны бұзу үшін
қажетті жұмыс көлемі артады; химиялық релаксация төмендеп және резинаның
ыршуы төмендейді; эластикалылығы артып және гистерезистік жоғалымдар
төмендейді; тозуға төзімділігі артады.
Аталған өзгерістердің орын алу дәрежесі нақты шарттарға байланысты
болады. Мысал ретінде 7.1 кестеде модификатордың техникалық көміртегі
типіне байланысты бутил каучук негізіндегі резинаның кейбір қасиеттеріне
әсері келтірілген.
Атап өтетін жағдай белгілі бір нитроқосылыстың әрекет ету спецификасын
бағалау үшін қандай процесс басым екендігін – эластомерлердің тігілуі
немесе оның толықтырғышпен бірге промоторлануы (толықтырғыштың
дисперсиялануының бірмезгілде жақұсаруы арқылы қосылуы және оның
агломерациялануының төмендеуі) анықтап алу жеткілікті болып табылады.
Өкінішке орай, тікелей бағалау әдістері әлі күнге жоқ, сондықтан жанама
әдістерге жүгінуге тура келеді. Жеке алып қарағанда, эластомерлердің
көлденең тігілуінің дәрежесінің артуы қаттылықты ешқашан төмендетпейді.
Резиналарды нитроқосылыстармен модификациялау көптеген оқымыстылармен
көп жылдары бойы зерттелді. Нәтижесінде әртүрлі ондаған өнімдер синтезделіп
және резина қоспасы үшін әрекет сипаттары суреттелді. Бірақ олардың
көпшілігі уытты (мысалы, п – нитрозобензол және т.б.), және кейбірі қымбат
және тапшы шикізаттар негізінде алынатын болып шықты. Сондықтан келесі
өнімдер ғана өндірістік қолдануға ие болды:
Кесте 7.1 Қанықпағандығы 1,6 пайыз (301 типі) бутил каучугі
негізіндегі, Phone-Poulen фирмасының промолторы 127 енгізілген және
техникалық көміртегінің әртүрімен толықтырыған резинаның қасиеттері
|Көрсеткіштер |Техникалық |Промотордың мөлшері |
| |көміртегінің | |
| |типі | |
| | |0,0 |0,5 |1,0 |
|Муни бойынша тұтқырлы, ш.б. |SRF |79 |85 |95 |
| |HAF |86 |89 |88 |
| |EPC |82 |84 |86 |
| |РT |64 |72 |84 |
|300% ұзру кезіндегі кернеуі, |SRF |6,2 |9,1 |11,8 |
|МПа |HAF |9,4 |10,8 |12,2 |
| |EPC |7,0 |8,7 |9,2 |
| |РT |3,0 |5,5 |7,0 |
|Үзілуге қарсылығы, МПа |SRF |8,2 |10,7 |12,5 |
| |HAF |15,1 |16,0 |16,5 |
| |EPC |16,4 |16,6 |16,0 |
| |РT |3,0 |6,0 |7,0 |
|Қаттылығы, ш.б. |SRF |61 |54 |54 |
| |HAF |66 |64 |62 |
| |EPC |63 |59 ... жалғасыҰқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Нитроқосылыстар53 бет
Нитроқосылыстар изомериясы, номенклатурасы17 бет
Ароматты қатары бар нитроқосылысты жарылғыш заттың (ЖЗ) көмір кенішіндегі метанға қауіпті аудандарының өртке қауіптілігін төмендету37 бет
«Этилбензолды нитрлеу процесін зерттеу»48 бет
Амин қышқылдары3 бет
Антисептиалық және дезинфекциялаушы заттар24 бет
Ароматты көмірсутектер13 бет
Карбон қышқылдары және олардың туындылары7 бет
Полистирол40 бет
Ароматты Альденит19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь