Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамның қалыптасуы мен дамуы

Жоспар

І Кіріспе

ІІ Негізгі бөлім

1. Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамның қалыптасуы мен дамуы
2. Азаматтық қоғам ұғымы, оның құрылымы мен функциялары
3. Тұжырымдаманың мақсаты мен міндеттері
4. Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғамның
перспективалық көрінісі
5. Азаматтық қоғамды дамытудың негізгі принциптері мен құқықтық негіздері
6. Азаматтық қоғам институттары қызметінің құқықтық негізін жетілдіру
7. Мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам институттарының ынтымақтастық құралдарын нығайту
8. Халықтың жоғары саяси, құқықтық және азаматтық мәдениеті үшін жағдайлар жасау
9. Еңбек қатынастарын жетілдіру
10. Әлеуметтік саясатты жаңғырту
11. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру
12. Саяси жүйенің ұғымы
13. Саяси жүйенің құрылымы
14. Саяси жүйенің жіктелуі

ІІІ Қорытынды

IV Пайдаланылған әдебиеттер.
Кіріспе

Адами әлеуетті, азаматтардың іскерлігін жандандыру, азаматтық қоғамды одан әрі қалыптастыру негізінде ғана Қазақстанды өмір сүру сапасының стандарттары жоғары, қазіргі заманғы, серпінді мемлекет ретінде дамытуға болады.
Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды дамытудың 2006 – 2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы (бұдан әрі – Тұжырымдама) Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы ел халқына Жолдауында белгіленген Демократиялық реформалардың жалпыұлттық бағдарламасына және Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіру стратегиясына сәйкес әзірленді.
Бұл Тұжырымдамада қазіргі кезеңде Қазақстанда азаматтық қоғамды дамытудың негізгі үрдістері талданады, сондай-ақ азаматтық қоғамды дамытудың алдағы жылдарға арналған жолдары мен нақты тетіктері баяндалған.
Тұжырымдама азаматтық қоғам институттарын дамытудың негізгі бағыттары мен азаматтық бастамаларды іске асыру мүмкіндіктерін айқындайды. Ол азаматтық институттардың жұмыс істеуі үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған мақсатты бағдарламалар, заңнамалық және басқа нормативтік құқықтық актілер әзірлеу үшін негіз болады.
Пайдаланылған әдебиеттер.

1. Азаматтық құқық. І том. Жоғарғы оқу орындарына арналған оқулық /академиялқ курс/ Өңделген және толықтырылған 2-басылым/жауапты редактор:М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин —Алматы: 2003 ж.
2. ҚР Азамттық кодексі (жалпы бөлім), 1994 жыл, 27 желтоқсан (өзгерт. мен толықтырулар). —Алматы: Жеті Жарғы 2004ж.
3. ҚР Азаматтық кодексі (ерекше бөлім), 1999 жыл, 1 шілде. —Алматы: Жеті Жарғы 2004ж.
4. Право и собственность Монография. /Под.ред. М.К. Сулейменова.-Алматы:Жеті Жарғы,2001
5. Тугинский Б.И., Сафулин Д.Н. Правовая экономика проблемы становления. М., 2002
6. “Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы”. 1998 жыл, 22 сәуір (өзгерт. мен толықт.)
7. ҚР “Өндірістік кооперативтер туралы” Заңы. 2001 ж.
8. Ә.Ерали, Жерге меншік құқығының негіздері.-Алматы,1996,18бет
9. Гражданское право Учебник ч.1./под.ред. Ю.К Толстого А.Г Сергеева,-М,;ТЕИС,1996-552с
10. К.Маркс, Ф Энгельс Сочинение 2-е издательство Т46.ч1 с23-24
11. ҚР “Мемлекеттік кәсіпорындар туралы”. Президентінің заңды күші бар Жарлығы. 1995 жыл, 23 желтоқсан. (өзгерт. мен толықт.)
12. ҚР “Жеке кәсіпкерлік туралы” Заңы 19 маусым 1997 ж.
13. Тулеуғалиев Ғ.И. Азаматтық құқық. —Алматы: 2001 жыл
14. ҚР “Тұрғын үй қатынастары туралы” заңы 16 сәуір 1997 ж.
15. ҚР “Жер кодексі” 20 шілде 2003 ж.
16. Гражданское права РК/под.ред. Тулеугалиева Г.И., Мауленова К.С.-Алматы 2001
17. Соколовский К.И. Собственность в гражданском праве. Учебно-практическое пособие. —М.: Дело, 1999 г.
18. Джусупов А.Т. Право собственности и иные вещные права. —Алматы: Жеті жарғы. 1996
19. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. —Москва: 1991 г.
20. Римское частное право. Учебник /Под.ред проф. И.Б.Новицкого и С.Перетерского. —М.Юрист, 1994
21. Жанайдаров И.У. Проблемы реализации права государственной собственности. —Алматы: Қазақстан, 1994
22. Сулейменов М.К. Развитие института права собственности в законодательстве Казахстана. Научные труды. Әділет, 2000
23. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. —М., 1995г.
24. Бибиков А.Н. Правовые проблемы реализации государственной собственности. —Иванова, 2002г.
25. Сулейменов М.К. Коментарий к Закону РК “О собственности”, Бизнес и права в Казахстане, 2001г.
26. Витрянский В.Г., Суханов Е.А. Защита права собственноти. —М., 2002
27. З.О.Ашитов, Б.З.Ашитов «Егемен Қазақстанның құқы» А., 1997
28. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі А., 2002
29. А.Ибраева, Г.Әлібаева Қ.Айтқожин «Қазақстан Конституциясы, Қазақстан Республикасының Парламенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі» А., 2006
30. Ғ.Сапарғалиев «Қазақстан Республикасының құқығы» А., 2004
31. Н.Р.Күнқожаев «Адам және қоғам» А., 1997
32. Н.Дулатбеков және т.б. «Мемлекет және құқық негіздері» А., 2001
33. Ғ.Маймақов «Қазақстан Республикасының саяси-құқықтық тарихы»
А., 2000
34. Д.А.Булгаков, А.Ж.Истаев «Мемлекет және құқықтық жалпы тарихы» А., 2000
35. Ө.Қ.Қопабаев «Шетелдердің Конституциялық құқығы» А., 1998
36. Ғ.Сапарғалиева «Қазақстан мемлекеті мен құқығының негіздері»
А., 1994
37. С.С.Алексеев «Теория права» М., 1993
38. А.Қ.Мұхтарова «Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы» А., 1999
39. Австрийская Рсспублика; Конституция и законодательные акты. М: Прогресс, 1986 г.
40. Испания: Конституция и законодательные акты). М.;Прогесс, 1998.
41. Италия: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1998.
42. Кокституции 16 стран мира. Алматы: Жеті-жарғы. 1995.
43. Конституция Российской Федерации. М.:Юридическая литература. 1993.
44. Китайская Народная Республика: Конституция и законодательные акты. М.:Прогресс, 1999,
45. Современные зарубежные конституции. М.: Юрид.лит. 1997.
46. США: Коиституция и законодательные акты. / Пер, с англ. Сост. В.И. Лафитский; Под.ред. О.А.Жидкова. М.. 1993.
47. Французская Республика: Конституция и законодательные акты. М.:Прогресс, 1998.
48. ФРГ: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1991.
49. Абельдинов А.К., Копабаев О.К. Конституционкое право зарубежных стран. Алматы: «Жеті жарғы». 1997.
50. Алексеев СС Теория права. М.: Юридическая литература. 1993.
51. Арановский К.В. Государственное право зарубежных
52. стран. М.. 1998.
53. Барнашев А.М. Теория разделения властей: становление применение. Томск. Издво ТОМД ун-та. 1988.
54. Баренбойм II.Д. Три тысячи лет доктрины разделении властей. Суд Сьютера. М. 1996.
Башиев Ж.М. Судебная зашита конституции. Алматы: Жеті жарғы. 1994
        
        Жоспар
І Кіріспе
ІІ Негізгі бөлім
1. Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамның қалыптасуы мен дамуы
2. Азаматтық ... ... оның ... мен функциялары
3. Тұжырымдаманың мақсаты мен міндеттері
4. Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғамның
перспективалық көрінісі
5. Азаматтық қоғамды дамытудың негізгі принциптері мен құқықтық
негіздері
6. ... ... ... қызметінің құқықтық негізін жетілдіру
7. Мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам институттарының
ынтымақтастық құралдарын нығайту
8. Халықтың жоғары саяси, құқықтық және азаматтық мәдениеті үшін
жағдайлар ... ... ... ... ... ... ... Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру
12. Саяси жүйенің ұғымы
13. Саяси жүйенің құрылымы
14. Саяси ... ... ... Пайдаланылған әдебиеттер.
Кіріспе
Адами әлеуетті, азаматтардың іскерлігін ... ... ... әрі ... ... ғана ... өмір сүру ... жоғары, қазіргі заманғы, серпінді мемлекет ретінде дамытуға
болады.
Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды дамытудың 2006 – ... ... ... ... әрі – ... ... ... 2006 жылғы 1 наурыздағы ел халқына Жолдауында
белгіленген Демократиялық реформалардың жалпыұлттық бағдарламасына ... ... ... ... ... елу елдің қатарына кіру
стратегиясына сәйкес әзірленді.
Бұл Тұжырымдамада қазіргі кезеңде Қазақстанда азаматтық қоғамды дамытудың
негізгі үрдістері ... ... ... ... ... алдағы
жылдарға арналған жолдары мен нақты тетіктері баяндалған.
Тұжырымдама азаматтық қоғам институттарын дамытудың негізгі бағыттары мен
азаматтық бастамаларды іске асыру ... ... Ол ... ... ... үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған
мақсатты ... ... және ... ... ... ... үшін ... болады.
1. Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамның қалыптасуы мен дамуы
1980 жылдардың аяғы мен 1990 жылдардың басында басталған экономикалық,
әлеуметтік және ... ... ... ... түрлі әлеуметтік
топтардың құқықтары мен мүдделерін ... үшін ... ... ... алғашқылардың бірі болып экономиканың мемлекеттік ... ... ... білдірген тәуелсіз кәсіподақтар пайда
бола бастады. Бұқаралық ақпарат құралдары, қоғамдық және діни бірлестіктер,
саяси ... ... ... ... ...... қоғамдық
қозғалысы азаматтық сана-сезімнің анағұрлым жарқын көрінісі болды, ол өз
алдына ядролық полигондарды жабу ... ... ... ... мен оның ... белгілі бір дәрежеде
дамытуға мемлекеттің осы процесс үшін тиісті саяси, құқықтық және өзге ... ... ... ... ... ... жылғы 27 маусымда «Қазақ ССР-індегі қоғамдық бірлестіктер туралы»
Қазақ ССР-інің Заңы ... елде ... ... ... ... партиялары,
Қазақстанның социал-демократиялық партиясы (ҚСДП), Қазақстанның ... ... ... ... ... ... славян
қозғалысы және «Азат» Қазақстанның азаматтық қозғалысы, ... ... ... ... Алматы-Хельсин тобы, «Бірлік» қозғалысы, «Әділет»
тарихи-ағарту қоғамы, ... ... ... және ... ... жылдардың басында Әлеуметтік қорғау коалициясы құрылды, оның аясына
қоғамдық өткір проблемаларды талқылау, оларды шоғырланған негізде шешудің
тетіктерін іздестіру ... ... ... бірлескен жұмыс үшін 28 ... ... ... ... ... желтоқсанда Қазақстан Республикасының Президенті әлеуметтік-
экономикалық және еңбек қатынастары саласындағы әлеуметтік ... ... ... комиссия құру туралы қаулыға қол қойды, бұл
сындарлы үшжақты қатынастарды дамытуға және әлеуметтік серіктестік жүйесін
құрудың ... ... мен ... құрылуы мен жұмыс істеуі және, тиісінше,
елдің партиялық жүйесінің одан әрі ... үшін ... өріс ... ... ... ... ... мен 1996 жылы ... ... ... ... және ... ... ... қабылдануы ықпал етті. Бұдан басқа, Қазақстан халықтары
Ассамблеясына біріккен ұлттық мәдени ... ... дами ... ... елде ... ... қамтамасыз етуге мүмкіндік
беретін іргетасқа айналды.
1990 жылдың аяғы ... ... ... кәсібиленуімен
ерекшеленді, мұның өзі олардың қоғамдық проблемалардың, қажеттіліктер мен
мұқтаждықтардың түрлі ауқымын шешу ... ... ... ... берді.
Бұқаралық ақпарат құралдарының, (бұдан әрі - БАҚ) баспа кәсіпорындарының
мемлекет иелігінен шығу, сондай ақ ... ... ... ... жүйесінен мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізуге арналған
мемлекеттік тапсырысқа көшу ... ... ... ... ... болды.
1998 жылғы 7 қазанда ел ... ... ... ... ... ... ... тізімдер бойынша сайлау
енгізуді көздейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізуі ... ... ... ... 1998 ... желтоқсаннан бастап 1999 жылғы
тамызды қоса алғанда, ... ... ... ... ... ... партиясы (ҚРХП), «Азамат» демократиялық партиясы,
Қазақстанның аграрлық партиясы (ҚАП), «Отан» республикалық саяси партиясы,
Қазақстан әйелдерінің ... ... ... ... ... ... партиясы құрылды. Парламентте партиялық фракциялар
пайда ... жылы іс ... ... өңірлерде «ҮЕҰ ақпарат орталықтары» ашылды,
олардың басты міндеті өңірлік үкіметтік емес ... ... ... оларға консультативтік көмек, ақпараттық және әдістемелік қолдау
көрсету болды.
2000 жылғы қазанда Қазақстан ... ... ... де ... ... қоғамға» атты Қазақстан халқына ... ... ... ... іске ... рөлі ... артып келе жатқан
үкіметтік емес ұйымдарды дамыту үшін жағдайлар жасау ... ... ... ... Азаматтық қоғам ұғымы, оның құрылымы мен функциялары
Азаматтық қоғам – онда болып жатқан ... мен ... ... ... тұлғасы мен субъектісі ретінде өз қажеттіліктерінің, мүдделері
мен құндылықтарының барлық жүйесімен бірге адам болып табылатын қоғам. Бұл
ұғым ... ... ... пен оның ... ... өмір ... ... экономикалық, мәдени, ұлттық, діни, отбасылық және басқа
қатынастардың барлық жиынтығын білдіреді, жеке ... ... ... ... ... бір сатысында ғана азаматтық болады
және елдің экономикалық, саяси дамуына, ... ... ... ... өсу шамасына қарай қалыптасады.
Елде азаматтық қоғамды қалыптастыру және демократияны дамыту ... ... ... ... неғұрлым дамыған болса, мемлекет ... ... ... ... алғышарттары меншіктің алуан түрлі нысаны
кезінде азаматтарда экономикалық дербестіктің пайда ... мен ... ... ... ... болып табылады.
Құқықтық мемлекет және демократия азаматтық қоғамның саяси ... ... ... ... жеке тұлғаның барлық құқықтары ... ... ету, ... ... ... ... ... жағдайын құру мақсатында оны дамыту үшін қажет.
Азаматтық қоғамның экономикалық негізін, тең ... мен ... ... ... ... ... нысандарының
әралуандылығы мен дара меншік иелерінің ... ... ... өмір сүруінің басты базалық шарттарының бірі тәуелсіз БАҚ
арқылы қамтамасыз етілетін жариялылық болып ... ... ... ... институттары мен мемлекет ортақ
жүйеде ... ... ... ... ... ретінде жұмыс істейді. Билік
пен азаматтық қоғам арасындағы қатынастар көпшілік келісім ... ал ... ... ... қол жеткізуге бағытталады.
Демократиялық мемлекеттің ... ... ... ... ... ... бір ... олар басқа мемлекеттік
институттармен бірге болашақты құру жауапкершілігін ... ... ... ... жүйе ... ғана ... ... қоғам арасындағы қатынастар көпшілік келісім негізінде
қалыптасатын ең ... даму ... ... ... қоғамдағы
демократиялық рәсімдер билік қызметінің сапасын бұқаралық ... ... ... ... үшін билікке ықпал ету тетіктеріне негізделеді.
Демократиялық, зайырлы, құқықтық және ... ... ... жағынан әртүрлі азаматтар мен заңды тұлғалардың бірлестіктері
(партиялар, ҮЕҰ, БАҚ, одақтар, қауымдастықтар, бастамашылық топтары ... адам мен ... ... байланысты жүзеге асыратын және
соңғысының билікті бір ... ... ... ... ... қоғамды
жан-жақты дамыту үшін қажетті жағдай жасау болып табылады.
Азаматтық қоғамның міндеті – жеке адам мен ... ... ... ... ... мақсаты қоғамның әр мүшесінің мүдделерін қорғау, оның
мүдделерін билік пен ... ... ... ... қызметін қоғамдық
бақылау әрі оның ішкі және сыртқы саясатын қалыптастыру болып табылады.
Азаматтық ... ... ... партиялар, жергілікті
қоғамдастықтар, кәсіптік одақтар, діни ... ... ... ... ... мен ... ... ақпарат құралдары, сондай-
ақ қоғам үшін түрлі ... пен ... ... кең ... ... ... ... түрін жүзеге асыратын мемлекеттік емес қорлар,
коммерциялық емес мекемелер, заңды ... ... ... ... ... ... ... да ұйымдар мен бастамашыл топтар
түрінде құрылған мемлекеттік емес ... ... ... ... мен ... Тұжырымдаманың мақсаты адам құқықтары мен адами өлшем саласындағы
халықаралық ... мен ... ... ... ... азаматтық қоғам институттарын жан-жақты дамыту ... ... және ... тең құқылы серіктестігі үшін
заңнамалық, әлеуметтік-экономикалық және ұйымдастыру-әдістемелік базаны
одан әрі жетілдіру болып табылады.
Алға ... ... қол ... үшін ... ... бес ... қажет:
адам, оның құқықтары мен бостандықтары басты құндылық ... ... ... ... және әлеуметтік мемлекет құру;
үкіметтік емес ұйымдар, бизнес-сектор және мемлекет ... ... ... әрі ... ... ... ... жобаларына бизнес-сектордың қатысуы үшін экономикалық ынталандырулар
әзірлеу, қайырымдылық пен ... ... ... ... ... ... үшін ... құқықтық база
қалыптастыру;
өмір сүру сапасының жоғарғы стандарттарына қол ... ... ... ... бай және ... ... кірістерінің
арасындағы айырмашылықты қысқарту.
4. Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғамның перспективалық көрінісі
Тұжырымданың мақсаты мен міндеттерін іске асыру:
адам құқықтары мен ... ... ... ... ... ... ... үшін қолайлы жағдайлар
жасауды;
құқықтары мен бостандықтарын адамның қоғам алдындағы жауапкершілігімен
үйлестіруді;
қоғамның мемлекеттік билік қызметін ... ... ... асыруды.
Билік органдары мен азаматтық қоғам ұйымдары ... ... ... ... мәдениетін қалыптастыруды;
әлеуметтік қамсыздандырудың тиімді жүйесін құруды;
қоғам мен билік мүдделерін келісімі жүйесін қалыптастыруды қамтамасыз
ететін азаматтық қоғам ... ... ... ... ... нәтижесінде елде демократиялық мемлекеттің басты
принципі – азаматтық ... ... ... ... адам ... ету жан-жақты іске асырылады.
Кәсіпкерлік, шағын және орта бизнес азаматтық қоғамның экономикалық
негізін, ал ... ... оның ... ... ... және ... қоғам институттары халықтың бай және кедей
жіктері кірістерінің арасындағы айырмашылықты қысқарту, адам мен ... ... ... қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылықты қамтамасыз
етеді.
Мемлекеттік билік басты басымдықтан - қоғамға қызмет етуден шыға ... ... ... ... сөз, діни ... ... азаматтардың бірігуге, әділ сотқа, таза да ашық ... ... ... ... ... ... қоғам институттарының мақсаттары бойынша ... құру және ... үшін ... ... түрде қамтамасыз етеді.
Кәсіби-бейінді негізде азаматтық қоғам институттарымен ... ... үшін ... шарт ... ... бағдарламаларды, республикалық
және жергілікті бюджеттерді қалыптастыру жеке адам мен қоғам қажеттіліктері
негізінде және ... ... ... ... ... ... ... стандарттар деңгейіне жетеді.
Экономикалық өсу қызметкерлердің еңбекақысын ... ... ... ... ... ... мен кәсіподақтардың әлеуметтік серіктестігі
еңбек және әлеуметтік-экономикалық салалардағы мүдделерді келісудің тиімді
тетігіне айналады.
Азаматтық қоғамның экономикалық ... ... ... және ... ... айтарлықтай өседі.
Азаматтық қоғам институттары мемлекеттік органдардың ... ... ... бар ... жүзеге асырады, мониторинг жүргізіп, түрлі
әлеуметтік-экономикалық проблемалар бойынша қоғамдық ... ... ... партиялардың ролі ... ... ... ... партияларды мемлекеттік қолдауды ұлғайту,
Қазақстан Республикасының Парламентіндегі және ... ... ... күшейту ықпал ететін болады.
Мемлекет пен азаматтық қоғам ... өмір сүру ... ... стандарттарына қол жеткізу және адам құқықтарын қорғауды қамтамасыз
ету мақсатында халыққа мемлекеттік ... ... ... ... шектелулі адамдар әлеуметтік ... ... ... мен ... ... база жасау негізінде өздерінің
азаматтық құқықтарын іске ... үшін ... ... ... ... ағартудың және тиімді келіссөздер жүргізу мен жанжалдардың
алдын алу мен ... шешу ... ... ... ... ... ... қатар қоғамдық, тұлғааралық жанжалдар мен ... ... ... ... ... ... пен ... ескере отырып құрылған мүдделерді келісудің (үйлестірудің) тұтас
жүйесі әрекет етеді.
Бұқаралық ақпарат құралдары ел ... ... ... ... мүдделер мен құндылықтарды қорғауға бағдарланады.
5. Азаматтық қоғамды дамытудың негізгі принциптері мен құқықтық негіздері
Азаматтық қоғамды одан әрі дамыту мынадай принциптерге ... мен ... ... ... мен ... сақтау;
эволюциялылық және кезеңділік;
қоғамдық өмір салаларында, ең алдымен ... ... ... ... ... ... ... қайта құрулармен бірге
бағдарланушылық;
заңның үстемділігі, барлығының бөле жармастан заң ... ... ... басқаруға және басқа да қоғамдық пайдалы міндеттерді
шешуге Қазақстан Республикасының азаматтары мен ... ... ... ... ... ... қатысуы үшін тең
мүмкіндіктерді қамтамасыз ... ... ... ... ... пен қоғамның үндесу мен ынтымақтастық мәдениетіне бейіндігі.
Азаматтардың бірлестіктері мен олардың құрылымдық бөлімшелерінің ешқайсы
да көпшілік билікпен ... ... ... ... ... мүддесін қорғай алмайды.
Осы Тұжырымдаманы әзірлеу мен іске асыру үшін мыналар құқықтық негіз
болып табылады: ... ... ... Азаматтық және
саяси құқықтар туралы халықаралық пакт (1966 жылғы 16 желтоқсанда жасалған,
Қазақстан Республикасы 2005 ... 28 ... ... ... және ... кіру ... ... туралы»
Халықаралық еңбек ұйымның № 87 конвенциясы (1948 ... 9 ... ... ... 1999 ... 30 ... ... Республикасы Президентінің 1997 жылғы
10 қазандағы ««Қазақстан – 2030. Барлық қазақстандықтардың ... ... және ... ... атты Қазақстан халқына
Жолдауы; Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму ... ... ... 2001 ... 4 ... № 735 Жарлығымен
бекітілген), ... ... ... ... ... (Қазақстан Республикасы Президентінің
1996 жылғы 23 мамырдағы № 2995 ... ... ... ... ... тұжырымдамасы (Қазақстан Республикасы
Президентінің 2002 жылғы 23 қыркүйектегі № 949 ... ... ... үкіметтік емес ұйымдарын мемлекеттік ... ... ... ... 2002 ... ... № 949 қаулысымен мақұлданған).
Тұжырымдаманы іске асыру жолдары мен тетіктері
Тұжырымдаманы іске асырудың негізгі тетіктері мыналар болып табылады:
Қазақстан Республикасы қол ... ... ... мен ... ... ... заңнаманы жетілдіру және үйлестіру;
мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам ... ... ... және ... ... ... тиімді іске асыру
үшін қолайлы жағдайлар жасау;
халықтың жоғары саяси, құқықтық және азаматтық мәдениеті үшін жағдайлар
жасау;
Қазақстан ... ... және ... ... ... кеңейту арқылы олардың ролін күшейту, партиялық
фракциялардың құқықтарын кеңейту;
адам құқықтарын қорғаудағы азаматтық қоғам институтарының ролін арттыру;
БАҚ қызметін реттейтін ... ... ... ... ... заңнаманы халықаралық стандарттарға
сәйкес жетілдіру;
еңбек қатынастарын жетілдіру;
әлеуметтік саясатты жаңғырту;
бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру;
азаматтық қоғамның басқа институттарын дамыту;
азаматтық қоғам институттарының халықаралық ынтымақтастығын ... ... ... ... ... құқықтық негізін жетілдіру
Алдағы 2011 жылға дейінгі кезеңде азаматтық қоғам институттары ... ... ... ... ... жетілдіру жөнінде шаралар
қабылдау қажет. Мыналарды:
коммерциялық емес секторға салық салу мәселелерін;
үкіметтік емес ұйымдардың әлеуметтік жұмысын;
қайырымдылық қызмет пен меценаттықты;
коммерциялық емес ... ... мен ... ... ... ... қамтамасыз етуді және жалпыұлттық құқық ... ... ... ... нормалар мен тетіктерді
жақсарту маңызды.
Тұтастай алғанда, алда азаматтардың конституциялық ... ... оның ... мәдениет, білім беру, экология, ... ... ... ... ... ... теңдік,
тұрғын үй саясаты, жергілікті өзін-өзі басқару ... ... ... ... ету бөлігінде қазақстандық заңнаманы жетілдіру
бойынша талдау жасап, жұмыс жүргізу ... ... ... мен ... ережелерін ұлттық
заңнамаға имплементациялау жөніндегі жұмысты жеделдету, ... ... ... ... ... мен ... қосылу
жөніндегі жұмысты жалғастыру қажет.
Осы бағыт шеңберінде заң ... ... ... ... өкілдері мен тәуелсіз сарапшылар тартылатын болады.
Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің жанындағы ... ... ... ... оны заң ... процесінде
азаматтық институттардың мүдделерін ... ... ... ... ... ... ... органдар мен азаматтық қоғам институттарының ынтымақтастық
құралдарын нығайту
Мемлекеттік органдар мен азаматтық институттар ынтымақтастығын нығайту
үшін:
мемлекет пен ... ... ... ... ... ... шешу және өзара іс-қимыл мен серіктестік басымдықтарын
айқындау жолдарын ... үшін ... ... ... ... ... ... форумдарды тұрақты негізде өткізу;
заң шығарушылық жұмысы, мемлекеттік, салалық (секторалдық) және ... ... ... қатысу жөніндегі қоғамдық кеңестер,
консультативтік-кеңесші ... ... ... ... ... тұрақты қолданыстағы тетіктерін ... және ... ... ... ... ... ... тыңдаулар өткізу
практикасын енгізу;
мемлекеттік билік органдарының ... және ... ... мен ... ... бюджет процесінің ашықтығы мен
мөлдірігіне байланысты қабылдайтын шешімдерін ... ... ... ... және практикаға енгізу, ... осы ... ... әдістемелік база құру;
азаматтық қоғам институттарының даму бағдарламаларын іске асыру
мониторингі мен ... ... ... ... ететін
ұлттық ақпараттық-талдамалық желі құруға және оны ... ... ... ... ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар
енгізу;
азаматтық институттардың сектораралық өзара іс-қимылының ... ... мен ... ... ... ... анықтау,
байқап көру және енгізу, мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзі басқару
органдары үшін азаматтық қоғам институттарымен ... ... ... ... ... ... тұжырымдау;
азаматтық қоғам институттарымен жұмыс және қоғаммен байланыс үшін елдің
мемлекеттік жоғары оқу ... ... ... ... курстарын
енгізу мәселесін пысықтау;
орталық және жергілікті мемлекеттік органдарда ... ... ... ... құру ... ... еңбек ұйымының стандарттарына сәйкес ... ... және ... органдары арасындағы мүдделерді келісудің негізгі
тетігі ретінде еңбек ... ... ... ... ... ... ... тапсырысты тиімді іске асыру үшін ұйымдық, саяси
және ... ... ... ... айрықша көңіл бөлу қажет, ... ... мен ... институттардың өзара іс-қимылы мен
ынтымақтастық жүйесін дамытуға мүмкіндік береді.
Принциптік тұрғыдан орталық және ... ... ... ... ... ең ... әлеуметтік блоктың тетігін
тарату қажет. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа арналған бюджет шығыстарын
кезең-кезеңімен ұлғайту көзделген ... ... ... іске ... қолайлы жағдай жасау үшін
сонымен қатар республикалық және өңірлік деңгейлерде:
серіктестік ... ... ... мен ... ... ... қаржылық-шарттық қатынастарды дәйекті дамыту;
мақсатты топтар мен қызмет көрсетулерді алушылар үшін тиісті ... ... ... ... ... мен ... бағалау негізінде ҮЕҰ-дың қатысуымен мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс қалыптастыру;
азаматтық ... мен ... ... ... ... ... ... қалыптастыру және орналастыру процесінің
ашықтығын қамтамасыз ететін қазіргі заманғы құралдарын практикаға енгізу;
азаматтардың әлеуметтік ... ... ... ... ... мен ... ... және іске асыру;
түрлі әлеуметтік мәнді салалардағы ұлттық және ... ... ... ... ... мен іске асыру жөніндегі алдыңғы қатарлы
шетелдік тәжірибені зерделеу және елде енгізу.
8. Халықтың жоғары ... ... және ... ... ... жасау
Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясына сәйкес әрбір адам ... ... ... ... ... ... және
саяси құқықтарды пайдалануға мүмкіндігі болған жағдайларда ғана жеке ... қол ... ... ... ... институттарының жұмысы арқылы адамның құқықтық ... ... ... тұрған жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін енгізу және
азаматтардың жалпыұлттық проблемаларды шешуге ... ... ... ... ... ... ... рәміздерге
деген құрметті қалыптастыру;
жалпы орта, кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарында құқық
негіздерін оқыту практикасын жетілдіру;
қазақстандық ... адам ... мен ... ... етуде
құқық қорғау ҮЕҰ-ның рөлін көтеру;
құқықтық жүйені одан әрі ырықтандыру;
қылмыстық-атқару жүйесін ... елде ... ... ... ынталандыруға бағытталған жобалар тұжырымдауға құқық қорғау ҮЕҰ-ын
тарту;
халықтың әлеуметтік әлжуаз жіктерінің құқықтарын ... ету ... ... ... ... ... енгізу, мүгедектердің,
әйелдер мен жастардың құқықтарын ... ... ... ... ... ... ... түрде тарту;
адам құқықтары және әрбір адам мен тұтас қоғам үшін олардың ... ... ... ... ... ... хабардар болуының
жоғарғы деңгейіне қол жеткізу жөнінде тиісті мемлекеттік органдар мен
азаматтық ... ... ... ақпараттық және ағартушылық
науқандарын іске ... ... тыс шешу ... дауларды келіссөздер, аралық,
келістіру соттары, делдалдық институттары арқылы ... ... ... ... ... теңдікті дамыту және нығайту, қоғамдық санадағы әйелдер мен
ерлер құқықтарына қатысты ... ... ... ... Еңбек қатынастарын жетілдіру
Еңбек қатынастарын жетілдіру үшін:
қызметкерлер мен жұмыс берушілер мүдделерінің теңгерімін қамтамасыз ету
мақсатында еңбек заңнамасын ... ... ... ... ... қорғауды қамтамасыз етуде кәсіподақтардың рөлі
мен орнын арттыру;
ықтимал жанжалдар мен еңбек дауларының алдын алу мақсатында меншік ... ... ... ... өзара іс-қимыл;
еңбек қатынастарын реттеу ауыртпалығының орталығын кәсіпорындар деңгейіне
ауыстыру;
жұмыс берушілер мен ... ... ... ... ... тиімді келіссөздер процесін қамтамасыз ету тетіктерін енгізу;
қызметкерлердің мүдделерін, қажеттіліктерін қанағаттандыру және өнеркәсіп
орталықтарындағы өткір әлеуметтік және ... ... ... кәсіподақтардың үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жүйесін
жолға қою талап етіледі.
10. ... ... ... пен ... ... ... ... әлеуметтік мемлекет құру,
елдің экономикалық басып оза ... ... және ... ... ... ... ... саясаттың тиімділігін арттыру болып
табылады.
Азаматтардың Конституцияда кепілдік ... ... іске ... қамтамасыз ететін мемлекеттік нормалар мен
нормативтер белгілеуге бейімделген және ... бір ... ... ... ... ... үшін ... қызмет
атқаратын өмір сүру сапасының ұлттық стандартын әзірлеу және ... ... ... ... ... ... тиіс: еңбекақы төлеу,
зейнетақымен қамсыздандыру, әлеуметтік сақтандыру және халыққа әлеуметтік
қызмет көрсету, медициналық қызмет ... ... ... ... білім
беру қызметтерінің стандарты, ... ... ... ... ... және ... ... стандарттары, экологиялық
мәдениет стандарттары, халықты тұрғын үймен, коммуналдық және тұрмыстық
қызметтермен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... республиканың экономикасындағы оң үрдістер базасында Қазақстанның өмір
сүру сапасының ... ... ... ... ... ... ... елдері арасында неғұрлым жоғарғы етудің
және Қазақстан ... ... ... ... қабілетті елу
елдің қатарына кіруін қамтамасыз етуге толық мүмкіндік ... ... ... ... ... субсидиарлық принципті
енгізудің маңызы зор, бұл адам, отбасы, адамдар тобы, ... ... шыға ... ... төменнен жоғарыға қарай шешуді
білдіреді. Бұл үшін ... ... ... ... ... ... кеңінен тарту үшін жағдай жасау ... бұл өз ... ... ... ... қысқартуға және мемлекеттің
әлеуметтік саладағы жұмысының тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Сонымен ... ... ... ... ... және ... институтты дамытуға қабілетті аумақтық ҮЕҰ-дарды ... ... ... ... ... ... жауапкершілігін арттыру
Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін ынталандыру – әлеуметтік мәңді
жобаларды дамыту және қоса қаржыландыру, лайықты еңбекақыны ... ... ... және оның ... ... ... ету, жалдамалы
қызметкерлерді әлеуметтік қолдауды жүзеге асыру үшін жағдай ... жол. Бұл ... ... ... ... ... және ... құндылықтарын нығайтуға
апаратын жол.
Кәсіпкерлер үшін әлеуметтік жауапкершілікті арттыру мәселелерінде олардың
қызметі үшін қолайлы, әлеуметтік ... орта ... ... дәлел болуға тиіс. Қоғамдағы әлеуметтік-саяси тұрақтылық –
бизнестің ... ... ... ... корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі
жаһандық шартының принциптерін енгізу және ... пен ... ... ... және ... пен ... тиімді өзара іс-
қимылы үшін заңнамалық база құрған мақсатқа сай келеді.
Қазақстан Республикасында азаматтық қоғам институттарын дамыту
2001 жылға ... ... ... ... саяси партиялар, кәсіптік
одақтар, діни бірлестіктер, бұқаралық ақпарат құралдары сияқты аса маңызды
институттарын одан әрі дамыту жөнінде ... ... ... ... болады. Қазақстанның тұрақты экономикалық өсуге ... осы ... ... үшін ... ... ... және заңнамалық жағдайлар жасау мүмкіндігін
береді.
Үкіметтік емес ұйымдар сегментінде мемлекеттік әлеуметтік ... ... ... мен оның ... қамтамасыз ету, оны іске
асыру тетігі мен ... ... ... ... ... мен ... айқындауға қатысуы мәселелерін көздеу қажет.
Алда халықаралық стандарттарды ... ... ... ... мәртебесі туралы мәселелені шешу, оның ішінде тіркеу
тәртібін ... тұр. ... ... ... мен ірі ... ҮЕҰ
жобаларын қаржыландыруға ынталандыратын нормативтік құқықтық база жасаудың
маңызы зор. Мемлекет пен ... ... ... ... тұтастай
тереңдету, әсіресе өңірлер мен ауылдық ... ҮЕҰ ... ... ... және ... ... ... қажет.
Саяси партиялардың алдында міндеттердің сапалы жаңа дейгейі тұр.
Олардың қоғамдық-саяси өмірдегі және мемлекеттік ... ... келе ... ескере отырып, әсіресе олардың өкілеттіктерін кеңейту,
мемлекеттік тіркеу процесін оңайлату, ... ... ... ... ... мен ... ... қосылу және басқаларын заңнамалық
реттеу ... ... ... ... ... жетілдіру қажет.
Кәсіптік одақтар мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатын әзірлеуге
және іске асыруға белсене қатысуға ... Бұл үшін ... ... ... ... ... Республикасы ратификациялаған
халықаралық конвенцияларын ескере отырып ... ... ... ... ... мен ... еңбекшілер құқықтарын қорғаудың пәрменді
тетігіне айналуына, ал ... ... ... ... қарамастан,
барлық кәсіпорындарда сақталуына және қажет болған жағдайда кәсіподақтардың
өз құқықтарын наразылық нысанында іске асыра алуына қол ... ... ... ... ... ... теледидар мен радионың,
газеттер мен журналдардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін экономикалық
ынталандыруды көздейтін тиімді ... ... ... ... ... ... ... шеңберінде бюджет қаражатын орналастырудың
ашықтығын қамтамасыз ... ... сала үшін ... ... мен ... құқықтық қорғалу деңгейін арттыруға, ақпарат алуға
құқықтың сақталу ахуалын жақсартуға байланысты мәселелер ... ... ... бөлігінде құқыққа қайшы іс-әрекет жасау үшін ... жол ... ... бұдан әрі де қажетті жағдайлар жасау
қажет. Алда діни ... ... ... және ... алдын алуға, жастардың, әсіресе ... діни ... ... ... ... ... ... өз қатарына отандастарды
мәжбүрлеп тартып, күш қолдану және ... ... ... ... ... ... ... қызметінің жолын ... ... және ... ... ... ... керек.
Осылардың бәрін ескере отырып, мемлекет азаматтық қоғам институттарымен
өзара іс-қимылда елде азаматтық қоғамды дамыту үшін қолайлы ... және ... ... ... ... одан әрі шаралар қабылдауы
қажет.
БАҚ қызметін реттейтін заңнама ... ... ... оның ... мемлекеттік тапсырыс арқылы мемлекеттік қолдау
кеңейтіледі.
Халықаралық стандарттарға сәйкес діни бірлестіктердің қызметін ... ... ... және ... ... ... мемлекет тарапынан
қолдау өріс алады.
Қазақстан халықтары Ассамблеясының рөлі нығайтылады. Этносаралық
қатынастар, ... ... және ... ... мемлекеттік саясатты
қалыптастыру мен іске асыруда ұлттық-мәдени бірлестіктердің (орталықтардың)
қатысуының нысаны мен ... ... ... ... ... ... қолдау кеңейтіледі.
Жергілікті өзін-өзі басқаруды жүйелі және кезең-кезеңімен дамытуға баса
назар аударылатын болады. ... пен оның ... ... өзін-
өзі басқару институттарымен өзара іс-қимыл практикасы кеңейтіледі.
Олардың өзіндік ерекшеліктері ескеріле ... осы ... ... басым бағыттары, тетіктері мен нақты құралдары тиісті нормативтік
құқықтық актілерде жеке қаралады.
Азаматтық қоғам институттарының халықаралық
ынтымақтастығын дамыту
Соңғы он жылдық ... ... ... елдердің азаматтық қоғам институттары
арасындағы ынтымақтастықтың тұрақты үрдісі қалыптасты. Оның ... ... адам ... ... экономикалық және әлеуметтік даму,
кедейлікті еңсеру, қоршаған ортаны қорғау, білім беру, ғылым, ... ... және ... ... ... ... салаларында
уақыттың қыр көрсетулеріне ден қоюдың тиімді тетіктерін тұжырымдау болып
табылады. Іс қимылдардың бірлескен ... мен ... ... асырылады.
Осы саладағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту үшін:
қазақстандық азаматтық қоғам институттарын халықаралық қоғамдастыққа
кіріктіруді жалғастыру, бұл қоғамдық дамудың ... ... ... бейімделу және елді әлемге белсенді таныстыру үшін шетелдік
тәжірибені зерделеуге мүмкіндік береді;
Қазақстанда әлеуметтік-экономикалық ... ... ... ... іске асыруға бағдарланған өңірлік үкіметтік емес ұйымдар
кұруды көтермелеу қажет.
12. Саяси жүйе
"Жүйе" ұғымын XX ... ... ... ... ... енгізген
неміс биологы Л. Фон Борталанфи (1901— 1972). Ол бұл ... ... ... ... ... ... үшін пайдаланды. Ғалым жүйеге өзара
байланыста болатын элементтердің ... ... ... қарады. Жүйенің
бір элементі өзгеріске ұшыраса, барлық тұтастық өзгереді. Жүйе ... және ... ішкі ... ... ... ... дамиды.
Кейін жүйелік тәсіл қоғамдық ғылымдарда пайдаланыла бастады.
Социологияда қоғамды ... ... ... Т. ... Ол ... өзара
байланыста болатыи 4 жүйеліктен (экономикалық, саяси, ... ... ... ... ... әрқайсысы белгілі бір қызметті атқарады,
іштен және сырттан түсетін талаптарға құлақ асып, ... ... ... ... ... өмір ... ... етеді.
"Кірістің" 2 түрі бар: талап және қолдау. ... ... ... ... ... ... мен қаржының, қоғамдық қордың
әділетті, дұрыс ... ... ... ... ... ... ... үндеуі деуге болады. Ол қоғамда белгілі бір қажеттіліктің,
мұқтаждықтың бар екендігін білдіреді және әр ... ... ... еңбек-
ақыны көтеру, жұмыс күнін қысқарту, әлеуметгік салаға ... ... алу ... ... ... құқықтары мен еркіндігін қорғау
және т.б. Мұндай талаптар көбейіп, оларға билік органдары назар аудармаса,
саяси жүйе әлсірейді.
Қолдау ... ... ... жүйеге ниеттестігін, адалдығын, саяси
институтгарға сенетіндігін білдіреді. Ол үстемдік етіп отырған саяси жүйені
күшейтеді. Қолдауға, мысалы, салықты дер кезінде ... ... ... ... ... ... белсене қатысу, қабылданған
шешімдерді, заңдарды уақытында бұлжытпай орындау және т.б. ... ... ... ... талаптарға саяси жүйе қандай типке
жатуына байланысты әртүрлі қарайды. Мысалы, антидемократиялық, тоталитарлық
саяси жүйе ... ... ... ... наразылық
ретінде қарайды. Сондықтан олардың әділдігіне сенімсіздік білдіріп, әр
түрлі ... ... ... ... жүйе ... мұқтаждығына, тілек-талаптарына жауап
беруді, оларды мүмкіншілігінше қанағаттандыруды өз ... ... ...... жүйе ... ... Онда саяси жүйе түскен талап-
тілектерге сәйкес саяси шешімдер қабылдайды, оларды жүзеге асыру ... Оны ... ... ... деп ... болады.
Мысалы, шығысқа қабылданып жатқан заңдарды, атқарушы биліктің қаулыларын,
соттардың шешімдерін және т.б. жатқызуға ... ... жүйе ... ... ... хабарламаларды қарастырып, оларды нақтылы шешімдерге
айналдырады. Олар жаңа талаптарды тудыруы ... ... ... ... әрдайым бір-біріне әсер өтіп отырады. ... ... бұл ... қабылданған шешімдердің дұрыстығын тексеру, оларды ... жою, ... ... үшін үлкен маңызы бар. Кері байланыстың
бұрын тағайындалған бағыттан бас ... ... ... ... жаңа ... оған жету ... тандауға да мәні зор.
Егер билік басындағылар қоғам мүшелерінің талаптарын тындамаса, оның
шешімдері қолдау таппайды. Егер талаптар ... тыс көп ... ... пен ... ... дер кезінде өзара үйлестіріліп отырса,
саяси жүйе ... ... ... ... идеяларын Г. Алмонд одан әрі дамытты. XX ғ. 50-60 ... ... ... ... Африка, Латын Америкасы елдері
егемендігін алып жана даму ... ... ... ... ... ... қабылдады. Алайда ол келеңсіз зардаптарға ... Д. ... ... Батыс елдерінің саяси институттары бөтен әлеуметтік-экономикалық
және ... ... ... көптеген қызметтерін ойдағы-дай атқара
алмады. Ең алдымен қоғамның тұрақты ... қол ... ... ... негізінде салыстырмалы зерттеулер дами бастады. Оған Д. Истон
басшылық етті.
Ол саяси ... ... мен ... ... ... ... ... Олар үкіметтік институттар арқылы ғана емес, басқа да саяси ... ... ... да ... ... Бұл құрылымдарды талдағанда ол 2
деңгейді-институционалдық және бағдарлық — баса ... ... ... және мемлекеттік емес институттарды зерттеуге
көңіл ... ... ... ... ... ... құрылымды зерделеді.
Құрылым деп Д. Истои өзара байланысты рөлдер жиынтығын түсінді.
Саяси жүйенің өзіндік ... де бар. Д. ... меи Г. ... ... ... ... төрт ... көрсетеді: 1) топтар мен жеке ... ... ... ... ... 2) өзімің қызмет
етуіне қажетті экономикалық және басқа қорларды табуға байланысты ... 3) ... ... ... ... (озаттық) белгілерді
және т.с.с. бөлу және қайта бөлу ... 4) ... ... ... ... берерлік, өзгерген жағдайларға бейімдеушілік
мүмкіндігі. Үндістан саясатшысы П. Шарон бұл төртеуіне бесіншісін — ... ... ... өзін-өзі реттеу мүмкіндігін қосады. Осының бәрі,
сайып келгенде, үстемдік етіп ... ... ... ... ... ... ... қызмет етуін қамтамасыз етуі керек.
Саяси жүйе төмендегідей қызметтерді атқарады:
1. Белгілі бір әлеуметтік топтың ... ... ... ... ... ету. Ол биліктің тәртіпке келтірілген, ... ... яғни ... ... ... ол ... жалпыға міндетті зандар шығарады. Сол арқылы қоғамда тәртіп
орнайды. Егер оны бұзушылар болса, оларға тиісті шара ... ... жүйе ... ... ... ... ... топтар
немесе көпшілік халықтың мақсат-мүддесіне сәйкес адамдардың ... әр ... ... басқарады. Ол әлеуметтік институттар
қызметінің мақсаттарын ... ... ... ... орындаудын
саяси жобаларын жасайды.
3. Саяси жүйе қоғамда жинақтаушылық, топтастырушылық қызметті атқарады. Ол
ортақ ... ... мен ... ... ... ... таптар, жіктердің белгілі бір бірлестігін қамтамасыз
етеді.
4. ... ... ... ... ... дамуына қажетті саяси
жағдай жасау. ... ... жүйе ... ... ... ... ... бекітеді, қаржы жүйесін реттейді, салық ... ... оның ... ішкі және ... ... ... Мысалы, ұйымдасқан ... ... ... ... ... және ... қоғамның саяси жүйесі деп билік жүргізіп, қоғамда тұрақтылық
пен тәртіпті ... ... ... топтар, таптар, ұлттар,
мемлекеттер арасындағы саяси ... ... ... ... ... ... ... Бұл жүйе саяси деп аталады. Себебі
мемлекеттік істер алға ... ... ... ... ... ... ... жете зерттелген шаралар, саяси бағыт арқылы жүзеге
асырады. Сонымен қатар оны жүйе ... ... оған ... ... ... ... ету үшін басқалармен бәсекеге түсетін, ... ... ... ... емес ... ұйымдар да кіреді. Бұл
саяси қатынастардың күрделі көрінісі жүйелілікті, ... ... ... жүйеніц кұрылымы
Зерттеушілер саяси жүйенің мынадай ... төрт ... ... ... ... 2) саяси қатынастар; 3) саяси ережелер;
4) саяси мәдениет. Соларға ... ... ... ... ... ... мемлекет, саяси партиялар,
кәсіподақтар, кооперативтік, жастар, әйелдер,т.б. ұйымдар мен бірлестіктер
жатады. Бұл ... бәрі ... ... ... ... кәсіби, жас
мөлшеріне қарай және т.с.с. байланысты пайда ... ... ... ... ... үшін ... ішіндегі ең негізгісі — мемлекет. Ол қоғамда белгілі бір
тәртіпті орнатады, оны басқарады, ... және ... ... Ол үшін мемлекеттің арнайы аппараты, еріксіз көндіретін күштеу,
зорлау органдары (әскер, сот, полиция, милиция және т.т.) ... ... ол ... ... ... ... Мемлекет қоғам
атынан оның ішкі және сыртқы саясатын атқара алады.
Мемлекеттік емес ... ... ... ... ... ... үлкен рөл атқаратындар — саяси партиялар. Олар мемлекеттік билікті
жүзеге асыруға, ... ... ... мен ... ... ... сана мен мәдениетті қалыптастыруға ат салысады.
Қоғамның ең бұқаралық ұйымына кәсіптік одақтар жатады. Олардың ықпалы
әр елде әр түрлі. Біздің ... олар ... ... ... ... ... ... Еңбекшілердің заңды талаптарын
қорғайды, ... ... ... ... ... ... денсаулығын
сақтауға, мәдени-тұрмыстық қажетін өтеуге қамқорлық жасайды. Тұрғын үйлерді
бөлу, бала бақшасына орналастыру, ... ... ... демалысын
ұйымдастыру жұмыстарын басқарады. Қазір оның ықпалы төмендеп кетті.
Қоғамның саяси жүйесіне діни ... да ... ... рөлі, әсіресе,
феодалдық қоғамда зор болды. Ол кезде олар ... ... де ... ... ... олар ... ... қатар өздерінің заң
шығарушы, атқарушы, сот билігін де ... ... ... ең озбыры
католик шіркеуінің XIII ғасырда ... ... ... ... ... ... ұйымы — инквизиция еді. Олар 5 ... жуық ... ... ... ... ... отқа ... жіберді. Капитализм кезінде дін
орындарының әсері әлдеқайда бәсендеді, ... ... ... ... жоқ. ... Кеңестер Одағы кезінде олар қатты ... ... ... жағдай өзгерді. Қайткен ... де ... ... ... бар ... санаспауға болмайды.
Жоғарыда көрсетілген ұйымдардың ішінде мемлекет пен саяси партиялардың
саяси жүйегетікелей қатынасы бар. Кәсіподақтар мен ... ... ... ... ... ... қатарына жастар одағын,
еңбек ұжымдарын, ... ... ... ... қатар биліктен
алшақ, дегенмен, белгілі бір жағдайларда оған ықпал да ... ... ... ... жазушылар, суретшілер, композиторлар одағы, ғылыми-техникалық
қоғамдар, көптеген ерікті, спорт, мәдени және т.б. ұйымдар жатады.
Қоғамдық жүйенің ... ... ... ... құрайды. Оған
таптардың, этникалық бірлестіктердің, тұлғалар мен қоғамның, ... ... ... ... ... Олардың басқа (экономикалық,
ұлттық, діни, ... және ... ... ... мұнда
олардың саяси және мемлекеттік билікке қатынасы көрініс береді.
Саяси жүйенің үшінші бөлігі болып ... ... ... Олар ... ... бірлесіп әрекет етуін қамтамасыз
етеді және саяси жүйенің ережелік негізін ... ... ... ең
маңыздысына Конституция және соған сүйснетін заңдар мен басқа нормативтік
актілер жатады.
Оларға белгіленген тәртіпті бұзғаны үшін ... ... ... ... ... ... ... атқару үшін қоғамдық ұйымдар
жасаған және солардың ішіндегі қатынастарды реттеуге ... ... ... зор. Оларға ең алдымен сол ұйымдардың жарғылық ережелері жатады.
Саяси жүйенің төртінші белгісі — саяси ... Ол ... сана мен ... ... көзқарастарда, идеяларда, ... ... ... шешімдерде, саяси ережелерге қатынаста
көрініс табады. ... ... ... ... ... іс-
әрекетіие және олардың ұйымдарына ететін әсерінен білінеді. ... ... және ... саяси жүйе және оның элементтеріне, саяси қыз-
меткерлер, басқару аппаратының ... ... ... ... және ... ... және т.б. ықпал етуіпен де
байқалады.
Саяси жүйенің көрсетілген бұл төрт бөлігі үздіксіз дамып отырады. Олар
өздеріне тән ... ... ... ... ... бір ... ... атқарады. Олар бір-бірімен тығыз байланыста болады.
Саяси жүйенің басты қызметі — қазына, байлықты болу саласына ... ... ... бөлінбеуі ел ішінде әр түрлі әлеуметтік топтар
арасында алакөздік, дау-дамай тудыруы ... ... жүйе оған ... қиюластырып, келістіріп, шиеленістерді өршітпей, ... ... ғана өз ... ... ... Саяси жүйе қоғамдық
өмірдің барлық салаларының дамуына бағыт беріп, ықпал ... ... ... ... мақсатын айқындайды. Мақсатына байланысты саясат
экономикалық, әлеуметтік, мәдени, ұлттық, ішкі және сыртқы болып бөлінеді.
Әдетте, мақсаттарды ... ... ... ... ... ... ... саяси бағыты мемлекеттің еріксіз мәжбүр ететін
күштеріне (әскер, ... ... ... міндетті мемлекеттік жарлық
сипатын алады. Мемлекеттік басқару органдары ... ... ... ... ... ... әсер ... негізгі тетікке
айналады.
Біз осыған дейін бір мемлекеттің ішіндегі саяси жүйе туралы сөз еттік.
Сонымен қатар саяси жүйе ... ... ... ... ... ... т.б.), екі ... ("Шығыс пен Батыс" қатынастары) болуы да мүмкін.
14. Саяси жүйенің жіктелуі
Саяси жүйенің жіктелуі жөнінде ғалымдар арасында ортақ пікір жоқ. ... ... әр ... ... әр ... ... ... пайдаланады.
Мысалы, марксизм формациялық көзқарасты басшылыққа алып (өндіріс ... ... ... ... өзгешеліктеріне қарай) оны ... ... және ... ... жүйе деп ... У. ... және т.б. "экономикалық өсу сатысы" деген тұжырымдаманы алға
тартады. ... ... ... даму ... ... бес ... ... дәстурлі қоғам; 2) өтпелі қоғам; 3) алға басу (жылжу) қоғамы; ... және 5) ... ... ... ... ... ... қауымдық, рулық және феодалдық қоғамның бір бөлігін,
екінші сатыға өндірістік революцияны, ... 70-80 ... ... 2000 ... ... капитализмді жатқызады.
Бұлайша сатыға бөлудін өлшемі ретінде техникалық даму ... ... ... ... ... ... олар ... жүйені оның саяси тәртібіне (режиміне) қарай тоталитарлық,
авторитарлық, демократиялық деп бөледі. Мұнда ... ... ... және қоғам арасындағы өзара іс-әрекеттің сипаты мен ... ... ... саяси жүйеде жеке адам мен қоғам толығымен билікке
бағынады. Мемлекет қоғамдық өмірдің барлық саласын ... ... ... ... ... ... ... жеке адам немесе адамдар тобы
шексіз билікке ие ... ... ... ... ... ... шамалы келеді. Мемлекеттің сайланбалы органдары,
азаматтардың құқықтары мен еркіндіктері ... ... ... ... биік ... билік жұмысын қоғам бақылауға алады. Онда
биліктің өкілдік органдарын жалпыға бірдей сайлау ... ... ... саяси құқықтар мен еркіндіктер беріледі, елде заңдылық билейді.
Француз саясаттанушысы Ж. Блондель саяси жүйені басқарудың мазмұны мен
түрлеріне сай оны 5 ... ... 1) ... ... Ол ... ... ... меншікке иелік етуі, жекешілдік,
еркіндік ... ... ... ... ... ... Ол әлеуметтік игілікті тең бөлуге бағдар ұсатайды;
3) дәстүрлі саяси жүйе. Ол ат ... ... ... және ... ... ... 4) дамып келе жатқан елдерде қалыптаса
бастаған саяси ... Онда ... ... ... ... ... ... Онда әлеуметтік және
экономикалық теңсіздік сақталады, ... ... ... ... ... ... арасында саяси мәдениеттің жағдайына қарай,
құндылықтар жүйесінің негізінде саяси ... ... ... 4 ... ... ағылшын-америкалық, құрылықтық-еуропалық, индустрияланбаған
немесе жарым-жартылай индустрияланған, тоталитарлық
Саяси жүйенің ағылшын-америкалық түрі ... ... ... ... ... Бұл елдерде мемлекеттің
алдына қойған саяси ... және оңай ... ... мен ... халықтың бәрі қолдайды. Ол мәдениет еркіндік, қауіпсіздік,
тиімді есепқорлық, ... ... ... либералдық құндылықтарға
негізделеді. Билік тармақталған, ол толығымен жүзеге асады. Мұндай ... және ... ... ... Оған ... ... Австралия,
Канаданы жатқызуға болады.
Құрылыктық (континеиталдық) — еуропалыксаяси жүйенің саяси ... ... ... ... Онда ескі мәдениеттің жұрнақтары мен
жана мәдениет астарласып ... ... оның ... ... ... ... ... негізі бар. Сондықтан олар өзара
келісім тауып, жымдасып жатады.
Индустрияланбаған немесе жарым-жартылай индустрияланған саяси ... ... тән. Онда ... ... ... ... ... шоғырланған. Құрылықтық-еуропалық саяси жүйемен
салыстырғанда онда ортақ негіз жоқ. Заң шығарушы, ... сот ... ... Олар бірінің ісіне бірі араласа береді. Бұл елдерде
авторитарлық тәртіп, күшке ... бой ... ... ... ... ... көптеген елдері жатады.
Тоталитарлық жүйеде саяси мәдениеттің таптық сипаты бар. ... ол ... ... Оның ... қоғамның барлық мүшелері
мойындайды. Бірақ оны еріксіз жасайды. Билеуші партия саяси жүйенің барлық
элементтерінің іс-әрекетіне бақылау жасайды.
Саяси жүйені ... тағы ... да ... бар. Ол ... ... ... тапсырысты тиімді іске асыру үшін ұйымдық, саяси
және құқықтық жағдайларды қамтамасыз етуге айрықша көңіл бөлу ... ... ... мен ... институттардың өзара іс-қимылы мен
ынтымақтастық жүйесін дамытуға мүмкіндік ... ... ... және ... ... органдарға
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың, ең алдымен әлеуметтік блоктың тетігін
тарату қажет. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа ... ... ... ... ... жөн.
Тәуелсіздік жылдары жинақталған ресурстық әлеумет, бюджет мүмкіндіктері
мен республиканың экономикасындағы оң үрдістер базасында Қазақстанның ... ... ... ... барлық көрсеткіштерін ... ... ... ... ... ... ... етудің
және Қазақстан Республикасының әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу
елдің қатарына ... ... ... ... ... ... қоғамның саяси жүйесі деп билік жүргізіп, қоғамда ... ... ... ететін, әлеуметтік топтар, ... ... ... саяси өзара қатынастарды реттейтін ұйымдар мен
мекемелердің жиынтығын айтады. Бұл жүйе ... деп ... ... ... алға қойған мақсатгы, амал-әдістерді, оларға жету
жолдарын ... ... жете ... шаралар, саяси бағыт арқылы жүзеге
асырады. Сонымен қатар оны жүйе дейді. Өйткені оған ... ... ... ... ету үшін ... ... ... одақтарға
кіретін, мәмілеге келетін мемлекеттік емес көптеген ұйымдар да кіреді. Бұл
саяси қатынастардың күрделі ... ... ... ... ... Азаматтық құқық. І том. Жоғарғы оқу орындарына арналған ... ... ... және ... 2-басылым/жауапты
редактор:М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин —Алматы: 2003 ж.
2. ҚР Азамттық ... ... ... 1994 жыл, 27 желтоқсан (өзгерт. мен
толықтырулар). —Алматы: Жеті Жарғы 2004ж.
3. ҚР ... ... ... ... 1999 жыл, 1 шілде. —Алматы: Жеті
Жарғы 2004ж.
4. Право и ... ... ... М.К. ... ... ... Б.И., Сафулин Д.Н. Правовая экономика ... ... ... ... ... және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер
туралы”. 1998 жыл, 22 сәуір (өзгерт. мен толықт.)
7. ҚР “Өндірістік кооперативтер туралы” Заңы. 2001 ... ... ... ... ... негіздері.-Алматы,1996,18бет
9. Гражданское право Учебник ч.1./под.ред. Ю.К Толстого А.Г ... ... Ф ... Сочинение 2-е издательство Т46.ч1 с23-24
11. ҚР “Мемлекеттік кәсіпорындар ... ... ... күші ... 1995 жыл, 23 желтоқсан. (өзгерт. мен толықт.)
12. ҚР “Жеке кәсіпкерлік туралы” Заңы 19 ... 1997 ... ... Ғ.И. ... ... ... 2001 жыл
14. ҚР “Тұрғын үй қатынастары туралы” заңы 16 сәуір 1997 ж.
15. ҚР “Жер кодексі” 20 шілде 2003 ж.
16. ... ... ... ... Г.И., ... ... ... К.И. Собственность в гражданском праве. Учебно-практическое
пособие. —М.: Дело, 1999 г.
18. Джусупов А.Т. Право ... и иные ... ... ... Жеті
жарғы. 1996
19. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. —Москва: 1991 г.
20. Римское частное право. ... ... ... И.Б.Новицкого и
С.Перетерского. —М.Юрист, 1994
21. ... И.У. ... ... ... ... ... ... 1994
22. Сулейменов М.К. Развитие института ... ... ... ... ... ... Әділет, 2000
23. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. —М., 1995г.
24. Бибиков А.Н. ... ... ... ... ... ... ... М.К. Коментарий к Закону РК “О собственности”, Бизнес и
права в Казахстане, 2001г.
26. Витрянский В.Г., ... Е.А. ... ... ... —М., 2002
27. З.О.Ашитов, Б.З.Ашитов «Егемен Қазақстанның құқы» А., 1997
28. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының ... ... ... ... Қ.Айтқожин «Қазақстан Конституциясы, Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... А., 2006
30. Ғ.Сапарғалиев «Қазақстан Республикасының құқығы» А., 2004
31. Н.Р.Күнқожаев «Адам және қоғам» А., 1997
32. ... және т.б. ... және ... ... А., ... ... ... Республикасының саяси-құқықтық тарихы»
А., 2000
34. Д.А.Булгаков, А.Ж.Истаев «Мемлекет және құқықтық жалпы тарихы» А., 2000
35. Ө.Қ.Қопабаев «Шетелдердің Конституциялық құқығы» А., ... ... ... ... мен ... негіздері»
А., 1994
37. С.С.Алексеев «Теория права» М., 1993
38. А.Қ.Мұхтарова «Шетелдердің мемлекет және құқық ... А., ... ... ... ... и ... ... М:
Прогресс, 1986 г.
40. Испания: Конституция и законодательные акты). М.;Прогесс, 1998.
41. Италия: Конституция и законодательные ... М.: ... ... ... 16 ... мира. Алматы: Жеті-жарғы. 1995.
43. Конституция Российской Федерации. М.:Юридическая литература. 1993.
44. ... ... ... ... и ... акты.
М.:Прогресс, 1999,
45. Современные зарубежные конституции. М.: Юрид.лит. 1997.
46. США: Коиституция и ... ... / Пер, с ... ... ... Под.ред. О.А.Жидкова. М.. 1993.
47. Французская Республика: Конституция и законодательные акты.
М.:Прогресс, 1998.
48. ФРГ: ... и ... ... М.: ... 1991.
49. Абельдинов А.К., Копабаев О.К. Конституционкое право зарубежных ... ... ... ... ... СС ... ... М.: Юридическая литература. 1993.
51. Арановский К.В. Государственное право зарубежных
52. стран. М.. ... ... А.М. ... ... властей: становление применение. Томск.
Издво ТОМД ун-та. 1988.
54. Баренбойм II.Д. Три тысячи лет доктрины разделении ... ... М. ... ... Ж.М. ... ... конституции. Алматы: Жеті жарғы. 1994.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Азаматтық қоғамның қалыптасуының теориялық кезеңдері33 бет
Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамның қалыптасуы8 бет
Тақырлардың қалыптасуының физикалық-географиялық жағдайлары102 бет
Қазақстан Республикасындағы қаржы нарығының қалыптасуы,және қызмет атқару механизмдері48 бет
«Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдеудің нысаны»76 бет
Азаматтық іс жүргізу құқығы туралы ақпарат46 бет
Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, әдісі, жүйесі139 бет
Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдеу76 бет
Азаматтық іс жүргізудегі сот ісін жүргізу ерекшеліктері69 бет
Азаматтық іс-жүргізу25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь