Нарықтық қатынастар жағдайындағы жұмыссыздық мәселесін шешу технологиясы

КІРІСПЕ
1. ЖҰМЫССЫЗДЫҚТЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1. Нарықтық қатынастар жағдайындағы жұмыссыздық әлеуметтік жұмыстың объектісі ретінде
1.2. Еңбек нарығы мен жұмыссыздықтың қалыптасуының ғылыми негіздері
1.3. Жұмыссыздық пен халықты жұмыспен қамту мәселелерінің Қазақстандағы ерекшеліктері
2. НАРЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЖҰМЫССЫЗДЫҚ МӘСЕЛЕСІН ШЕШУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
2.1. Жұмыссыздық мәселесін шешудің технологиясы
2.2. Нарық жағдайында жұмыссыздық мәселесін шешудің шетелдік тәжірибесі
2.3. Нарық жағдайындағы Қазақстан Республикасндағы жұмыссыздықты шешудегі мемлекеттік саясаттың рөлі
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Тақырыптың өзектілігі: Жедел өмір қарқыны және экономика мен қоғамның дамуындағы нарықтық үлгіге ұмтылыс еліміздің еңбек нарығындағы күтілмес реакцияға алып келді. Жоспарлы экономикадан нарықтық үлгіге ауысқан барлық мемлекеттер сияқты Қазақстанның еңбек нарығы дамығын Батыс экономикасына тән реттеуші шаралар ықпалымен құрылды. Соған сәйкес нарықтық қатынастар жағдайында әлеуметтік-экономикалық мәселелердің бірі жұмыссыздық мәселесі туындады.
Қазақстандағы жұмыссыздық мәселесі қазіргі нарықтық қатынастар кезіндегі ең негізгі және маңызды мәселе болып табылады. Себебі нағыз әлеуметтік-экономикалық, этникалық мәселе бұл – жұмыссыздық. Яғни, адамдар жұмыссыздыққа ұшырап өз қажеттіліктерін қанағаттандыра алмау себебінен әрқилы әлеуметтік те, экономикалық та және тағы да басқа мәселелерге тап болады. Ал бұл отбасының дамуын, отбасы жалпы қоғамның бір бөлігі болғандықтан, қоғамның дамуын, ол өз кезегінде Қазақстан қоғамының дамуын тежейді.
Нарықтық қытынастырға өту тек қана жұмыссыздық мәселесін ғана туындатып қоймады, ол сонымен бірге, қазақстандық экономиканың қайта құруының құрылымымен байланысты мәселелерді және жаңа еңбек қатынастарының пайда болуын туындатты. Қорытындысында мекемелерден жұмысшыларды шығарды және ол онсыз да саны көп жұмыссыздардың қатарына жұмыссыздар қосты. Соның салдарынан біздің елде, ондаған және жүздеген мың адамдар көшеге тастап тастаған секілді болып қалды. Алайда нақты мәліметтерге байланысты елімізде жұмыссыздардың төртінші бөлігі ғана тіркелген жұмыссыздар болап табылады.
Жұмыссыздық тек жұмыс орнының болмауы ғана емес, ол сонымен бірге адамдарға үлкен әсерін тигізетін әлеуметтік мәселе. Бұл адамдардың экономикалық, әлеуметтік және психологиялық жағдайларына да әсерін тигізетін құбылыс. Психологтардың айтуынша жұмыссыздық адамдардың орташа өмір сүру көрсеткішіне әсер етеді, ол сонымен қатар адамдардың денсаулығына, теріс мінез-құлықтардың пайда болуына әсерін тигізетінін айтады. Сол себепті де жұмыссыздықпен күресу нарықтық қатынастар кезеңінде басты міселе болуда.
Соңғы жылдары экономиканың тұрақтануы арқасында әлеуметтік мәселелерге тұтастай бет бұру мүмкіндігі туды. Адам потенциалын дамытуға керекті барлық жағдай жасалып, әлеуметтік жағынан қолдау көрсету сияқты міндеттер саясатымыздың басты бағытына айналуда. Солардың бірі нарықтық қатынастар жағдайындағы жұмыссыздық мәселесін шешу болап табылады. Осыған байланысты еңбек пен жұмыссыздықты шешудегі мемлекеттік саясат, яғни халықты жұмыспен қамту саясаты жүзеге асырылуда.
Халықты жұмыспен қамту мәселесін шешу үдерісінде бұрынғы КСРО- ның көптеген мемлекеттері бірдей қиындықтарға кездесті. Жаңа экономикалық қатынастардың қалыптасуы, қоғамды демократияландыру халықты жұмыспен қамту саласындағы қызметті жаңаша реттеуді талап етті. Мемлекеттердің жаңа басшылығының алдында жұмыссыздық деңгейінің өсу проблемасы тұрды. Алғашқы кезде жұмыссыздық экономиканың дамуына оң әсерін тигізді: өндірісте қысқарған адамдардың орнына білікті және жауапкершілікті еңбеккерлер келді, өндіріс өнімділігі артты. Сонымен бірге жұмыссыздықтың теріс салдары да өсті, қылмыстың өсуі, мемлекеттік бюджеттен түрлі әлеуметтік төлемдер ретінде кетіп жатқан қаржының қомақты бөлігін жоғалту және т.б.
КІТАПТАР МЕН МОНОГРАФИЯЛАР:
4. Қазақ энциклопедиясы, 4 том.
5. Биекенов К., Садырова М. Әлеуметтанудың түсіндірме сөздігі. — Алматы: Сөздік-Словарь, 2007. — 344 бет.
6. Шеденов Ө.Қ., Сағындықов Е.Н., Жүнісов Б.А., Байжомартов Ү.С., Комягин Б.И. Жалпы экономикалық теория.Ақтөбе, 2004.
7. Сарсенбаева Р.Б., Социология гендера: учебное пособие. Алматы, 2007
8. Шеденова Н.У., Социальные проблемы женского труда в условиях рыночных отношений – Алматы, Ғылым, 1998, 160 с.
9. Самуэльсон П.А., Стратегия занятости / Труд в Казахстане. – 2002г. - №5. – с.4-6
10. Ашимбаев Т.А. Экономический потенциал и
эффективность его использования -- А.: 1990, 360 с,
11. Маршалл А.А., Принципы экономической науки. М.: Пргресс, Т.1. – 213с., 353с., Т.2 – 18
12. М.С.Әженов, М.С.Садырава., Кедейлік социологиясы. Оқу құралы. Алматы: Қазақ университеті, 2004 ж.
13. Абдирайымова Г.С., Жастар социологиясы. Оқу құралы. Алматы: «Жібек жолы» БУ, 2008-256б
14. Нурбекова Ж.А., Предпринимательство в современном казахстанском обществе. Алматы: Қазақ Университеті, 2005-254с.
15. Экономика : учебник / под ред.проф.А.С.Булатова. - 4-е изд.,перераб.и доп. - М. : Экономистъ, 2006, Гл. 14.
16. Архипов А.И., «Экономика», М:Проспект, 2-е издание, 2005 -840 с.
17. Бреев Б.Д., «Безработица в современной России», М:Наука, 2-е издание,2006. – 269 с.
18. Булатов А.С., «Экономика», М:Экономистъ, 3-е издание, 2005-896 с
19. Бункина М.К., Семенов В.А.. «Макроэкономика.» 3-е издание, М.: Дело и Сервис, 2000 .- 436 с.
20. Николаева И.П. ,Казнахмедова И.П. , «Экономическая теория», М: Юнити, 3-е издание, 2005. – 543 с.
21. Заславский И.К. новый парадигме рынка труда. – Вопросы экономики. 1998. №2. С. 83-91
22. Экономика переходного периода. Под. Ред. Радаев В.В., Бузгалина Л.В. издательство МГУ. 1995.-410 с.]
МЕРЗІМДІ БАСЫЛЫМДАР:
23. Маслова И., Барананкова Т., Кубишин Е. Рынлк труда занятость и заработная плата // Экономист. М.,1993, №11-.- 69-74с.
24. Серков А.Ф. экономические проблемы рыночных отношений в сельском хозяйстве. // АПК: экономика и управление., 1991 г., №10
25. Садықбекова А.И. «Жұмыспен қамту».// Аль-Пари. 2006 ж.- №5-6 53-55 бет
26. Росновская Е.О. «О безработице в Казахстане». // Комсом.правда 2006-15-22 август 7 бет
27. Жатканбаев Е.Б., Мухтарова К.С. Безработица как
фактор снижения уровня жизни наеления //Вестник
КазГУ,А. 1999, №1, С. 27-95.
28. Байболова А., «Халықты жұмыспен қамту» // Саясат-2005. №4.
29. Нысанбаев С.Н. Состояние рынка труда в РК. // Вестник
КазГУ, №6, А.: 1997.С.97.
30. Жатканбаев Е.Б., Мухтарова К.С. Безработица как
фактор снижения уровня жизни наеления //Вестник
КазГУ,А. 1999, №1, С. 27-95.
31. Бейсенов С.Д. Рыночные отношения — путь к эффективной
занятости. //Соц. Труд. -- А: 1990, №12. С 61-65.
32. Котлер А. Теоретические проблемы занятости остаются
актуальными. - М.: 1995// Человек и Труд - № 5
НОРМАТИВТІК- ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР:
33. Назарбаев Н.Ә. «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» - Қазақстан Республикасының Президентінің халыққа жолдауы, 2 наурыз 2007ж.
34. Қазақстан Республикасының статистикалық мәліметтері 2003 – 2007жж
35. Қазақстан Республикасының «Халықты жұмыспен қамту» туралы №149 Заңы, 2001 жылғы 23 қаңтар.
36. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан-2030. Барлық Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы: Ел Призидентінің Қазақстан халқына жолдауы. – Алматы: Білім, 1997, -176 б
37. Сборник нормативных актов к Закону Казахской ССР «О занятости населения». Алма-Ата. 1992.- 206 с.
38. Закон «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин иженщин», №223-IV, 8 декабря 2009 года
39. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 – 2009 жылдарға арналған бағдарламасы
40. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдауы «Дағдарыстан жаңару мен дамуға»- 2009 жыл

ИНТЕРНЕТ – СІЛТЕМЕЛЕР:
41. http://www.gumer.info ҚР статистикалық мәліметтер 2008-2010
42. http://socioline.ru
43. http://www.egemen.kz «Жол картасы» бағдарламасы
44. http://tumba.kz Дипломмен ауылға
45. http://www.setbook.kz
46. http://www.testent.ru Экономикалық цикл. Жұмыссыздық пен инфляции
47. http://slovari.yandex.ru
48. http://www.stat.kz Социально-экономическое развитие Республики Казахстан
ДИССЕРТАЦИЯЛАР МЕН АФТОРЕФЕРАТТАР
49. Қайырбеков Б.О., Еңбек нарығын реттеуді және халықты жұмыспен қамтуды жетілдіру жолдары, Тараз, 2009.
50. Нүркенов А.Н. Биліктің бөліну концепциясы. Алматы, 2004
51. Тәжікенова С.Қ. еңбек рыногы мен халықты жұмыспен қамтудың қалыптасуы және дамуы. Астана, 2002.
52. Апиев Қ.С. жастары жұмыспен қамту жүйесін басқаруды жетілдіру жолдары. Алматы, 2008.
        
        Нарықтық қатынастар жағдайындағы жұмыссыздық міселесін шешу технологиясы.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
* ЖҰМЫССЫЗДЫҚТЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
+ Нарықтық қатынастар жағдайындағы жұмыссыздық әлеуметтік жұмыстың объектісі ретінде
+ Еңбек ... мен ... ... ғылыми негіздері
+ Жұмыссыздық пен халықты жұмыспен қамту ... ... ...
* ... ... ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЖҰМЫССЫЗДЫҚ МӘСЕЛЕСІН ШЕШУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
+ ... ... ... ... ... жағдайында жұмыссыздық мәселесін шешудің шетелдік тәжірибесі
+ Нарық жағдайындағы Қазақстан Республикасндағы жұмыссыздықты шешудегі мемлекеттік саясаттың рөлі
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі: ... өмір ... және ... мен ... ... ... ... ұмтылыс еліміздің еңбек нарығындағы күтілмес реакцияға алып келді. Жоспарлы экономикадан нарықтық үлгіге ауысқан барлық мемлекеттер сияқты ... ... ... ... Батыс экономикасына тән реттеуші шаралар ықпалымен құрылды. Соған сәйкес нарықтық қатынастар ... ... ... бірі ... ... ...
Қазақстандағы жұмыссыздық мәселесі қазіргі нарықтық қатынастар кезіндегі ең негізгі және маңызды ... ... ... ... ... ... ... мәселе бұл - жұмыссыздық. Яғни, адамдар жұмыссыздыққа ұшырап өз қажеттіліктерін қанағаттандыра алмау себебінен ... ... те, ... та және тағы да ... ... тап ... Ал бұл отбасының дамуын, отбасы жалпы қоғамның бір бөлігі болғандықтан, қоғамның дамуын, ол өз кезегінде Қазақстан қоғамының дамуын тежейді.
Нарықтық ... өту тек қана ... ... ғана ... ... ол сонымен бірге, қазақстандық экономиканың қайта құруының құрылымымен ... ... және жаңа ... қатынастарының пайда болуын туындатты. Қорытындысында мекемелерден жұмысшыларды шығарды және ол онсыз да саны көп жұмыссыздардың қатарына жұмыссыздар қосты. Соның ... ... ... ... және ... мың адамдар көшеге тастап тастаған секілді болып қалды. Алайда нақты мәліметтерге байланысты елімізде жұмыссыздардың ... ... ғана ... жұмыссыздар болап табылады.
Жұмыссыздық тек жұмыс орнының болмауы ғана емес, ол сонымен бірге адамдарға үлкен әсерін тигізетін әлеуметтік мәселе. Бұл ... ... ... және ... жағдайларына да әсерін тигізетін құбылыс. Психологтардың айтуынша жұмыссыздық адамдардың орташа өмір сүру көрсеткішіне әсер етеді, ол сонымен қатар адамдардың денсаулығына, ... ... ... ... әсерін тигізетінін айтады. Сол себепті де жұмыссыздықпен күресу нарықтық қатынастар кезеңінде басты міселе болуда.
Соңғы жылдары экономиканың тұрақтануы арқасында әлеуметтік ... ... бет бұру ... ... Адам потенциалын дамытуға керекті барлық жағдай жасалып, әлеуметтік жағынан қолдау көрсету сияқты міндеттер саясатымыздың басты бағытына айналуда. ... бірі ... ... ... ... мәселесін шешу болап табылады. Осыған байланысты еңбек пен жұмыссыздықты ... ... ... яғни ... ... ... саясаты жүзеге асырылуда.
Халықты жұмыспен қамту мәселесін шешу үдерісінде ... ... ның ... ... ... қиындықтарға кездесті. Жаңа экономикалық қатынастардың қалыптасуы, қоғамды демократияландыру халықты жұмыспен қамту саласындағы қызметті жаңаша реттеуді талап ... ... жаңа ... ... жұмыссыздық деңгейінің өсу проблемасы тұрды. Алғашқы кезде жұмыссыздық экономиканың дамуына оң әсерін тигізді: өндірісте қысқарған адамдардың орнына білікті және жауапкершілікті ... ... ... өнімділігі артты. Сонымен бірге жұмыссыздықтың теріс салдары да өсті, қылмыстың өсуі, мемлекеттік бюджеттен түрлі әлеуметтік төлемдер ретінде кетіп жатқан қаржының ... ... ... және т.б. ... да ... ... қысқартып оны дамыған рыноктық экономикалық елдердің деңгейіне жеткізу қажеттілігі туындады. Ол үшін ... ... ... ... ... саясатты жетілдіру керек.
Соған сәйкес нарықтық қатынастар жағдайындағы жұмыссыздық мәселесін зерттеу және оны шешу ... ... ... ... ең ... ... ... нысаны (объектісі). Нарықтық қатынастар жағдайындағы жұмыссыздық
Зерттеу пәні: жұмыссыздық мәселесі, оның пайда болу себептері және ... шешу ... ... жұмыстың мақсаты: нарықтық қатынастар жағдайындағы жұмыссыздықтың мәні мен мазмұнын ашу, оның пайда болу ... мен ... ... ... шешу ... мен технологиясын қарастыру болып табылады. Сонымен бірге, жұмыссыздықтың Казақстан Республикасындағы ... мен оны ... шет ... ... және ... ... ... қамтуға байланысты саясатының ерекшеліктеріне тоқталу болып табылады.
Бітіру жұмыстың міндеттері: алға қойған мақсатқа сәйкес төмендегідей міндеттерді шешу ... ... ... ... ... , , , ... мән ... , оның түсініктері мен қоғамда алатын орнын, құрылымын нақтылау;
* әлеуметтік-экономикалық категория ... ... ... ... ашу;
* Қазақстанның еңбек нарығында қалыптасқан процестерге талдау жасау;
* Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздық пен жұмыспен қамтудың салыстырмалы түрде ерекшелігін анықтап, оған ... ... ... ... ... жұмыссыздықты шешу технологияларын көрсету;
* нарық жағдайында жұмыссыздық мәселесін шешудің шетелдік тәжірибесінің ерекшеліктеріне тоқталу;
* нарық жағдайындағы жұмыссыздықты шешудегі Қазақстан Республикасының ... ... ... анықтау
Дипломдық жұмыстың теориялық негізі: нарықтық қатынастар жағдайындағы еңбек нарығы мен жұмыссыздықтың ... ... ... Қазақстан Республикасының еңбек нарығы, жұмыссыздық және жұмыспен қамтудың ерекшелігіне негізделген.
Дипломды жұмыстың тәжірибелік негізі: нарықтық қатынастар ... ... шешу ... мен ... Республикасындағы еңбек пен жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік саясатының жүзеге асырылуына негізделген.
Бітіру жұмысының құрылымы. Жұмыстың ... ... ... ... екі ... қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Және де глоссарий, мазмұны мен қосымша бөлімдерден құралған.
* ... ... ... ... НАРЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЖҰМЫССЫЗДЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ
Жұмыссыздық - елдегі еңбекке қабілетті тұрғындардың бір бөлігі өзіне пайдалы еңбекпен ... ... таба ... ... ... ... ... анықтау барысында жұмыссыздықтың деңгейін анықтау үшін мынадай формула құрастыруға болады:
Жұмыссыздық деңгейі = жұмыссыздар/жұмыс күші * 100% ... ... ... ... ... мен ... ... (мысалы, көп мемлекеттерде еңбек биржасының статистикасы қолданылады) сәйкес санайды, ал ... күші ... ... ... ... бір ... мемлекеттің халық санының жалпы көрсеткішінің айырмашылығы ретінде анықталынады:
* еңбек ету ... ... ... ... ... тұлғалар (түрмелерде, психиатриялық
* еңбек күшінің құрамынан шыққандар (зейнеткерлер, мүгедектер және т.б.)
Жұмыссыздық деңгейінің ... ... ... ие. ... ... ... ... оның әртүрлі түрлерін қарау керек, яғни оның мемлекеттік экономикасына да әлеуметтік климатына да әсерін ... ... [18]. ... ... тоқталар болсақ, жұмыссыздықтың туындауына байланысты себептерді түсіндіретін әлеуметтік-экономикалық концепциялар өте көп. ... ... ... болсақ:
Жұмыссыздықты неоклассикалық бағыт былай қарастырады, яғни ... - ол ... ... өте жоғары талаптар қойып, өз еркімен бас тартқан уақытша ... деп ... Бұл ... жақтастары Дж. Перри және Р. Холл еңбек нарығын басқа нарықтар секілді уақытша тепе-теңдік базасында жұмыс жасайды деп ... яғни ... ... ... ... ... ал бұл ... жалақы болып табылады. Олардың пікірі бойынша, жалақының көмегі арқылы жұмыс күшіне деген сұраныс пен ұсыныс реттеледі және нарықтық тепе-теңдік бір ... ... Егер де ... жұмыскерлердің сұранысы арқылы белгілі бір тепе-теңдік қойылымнан жоғарыласа, онда ... ... ... ... ... ... ... Бұл дегеніміз, еңбек нарығында жұмыс іздеушілердің саны жұмысы барлардың санынан көбейеді, яғни ... ... ... [14]. ... күштің әсерінен болған бәсекелестік жағдайындағы кез-келген тауар нарығында сұранысқа деген ұсыныстың жоғарлауы бағаның тепе-теңдік қалыпқа дейін төмендеуіне алып келеді. ... ... ... неоклассикалық концепцияда кез-келген тауар нарығы секілді қызмет атқаратын болғандықтан, осы нарықтағы еңбекке деген сұраныстың ... ... ... тепе-теңдік жағдайына дейін төмендетеді. Жалақының төмендеуінің қорытындысында, бір жағынан, жұмыс ... ... ... ... азайтса, екінші жағынан, жұмысқа алуды азайтудың себебінен жұмыс күшіне деген кәсіпкерлердің сұранысы жоғарылайды ... ... ... ... ... байланысты болады: жалақы жоғары болған сайын, нарықта өз еңбегін ұсынушылар саны көбейеді, ал егер де жалақы төмен болса, ... ... саны ... Солайша, жалақының көлемі еңбек нарығындағы толық жұмысбастылық барысында қалыпты тепе-теңдіктің болуын ... ... [18]. ... ... ... ... ... туындауына негіз болатын негізгі себептердің бірі. Жалақының төмендеуіне байланысты адамдар жұмыссыздық пен жұмысбастылықтың арасында жұмыссыздықтың ... ... ... ... ... болса ол тек өз қалауынан болған жұмыссыздық. Егер де ... ... ... ... ... болса, онда нарықтағы бәсекелестік механизмі бұзылады. Осыдан келіп неоклассикалық кезеңнің ... ... ... ... ... ... жолы еңбек нарығындағы бәсекелестік пен тұрақыты жалақыға қол жеткізу [3].
Маршал жұмыскерлердің білім деңгейін арттыру, білікті жұмыскерлерге ... ... ... оның ... күші ... ... ... арттыратынын айтты.Ұзаққа созылған дағдарыс классикалық экономикалық теория тұжырымын жоққа шығарды. Ол жаппай жұмыссыздыққа бастаған ұзақ ... ... ... ... ... ... ... теориясында жаңа көзқарастарды дәлелдеуді талап етті. Осыған байланысты Д. Кейнстің деген ... ... ... ... мәселесі деген атқа ие болды. Бірақ оның теориясында нарықтық экономикада толық жұмыспен қамтумен қамтамасыз ететін өздігінен ... ... ... жоқ. Сондай ақ, ол баға мен жалақының икемділігі, сондай ақ , толық жұмыспен қамтуды ... ... ... ... ... ... ... ставкаларының ауытқуы туралы жұмыспен қамтудың классикалық теорияларын жоққа шығарды. Кейнстің пікірінше жұмыспен қамту ... ... ... ... мен ... ... құралатын эффективті сұраныс динамикасымен анықталады. Оның іліміне сай айналымдағы ақша санын ұлғайту өндірісті кеңейтуді және тауар ұсынысын ... ... ... ақ, ... ... қамтылуын өсіруге және әскери шығындарды көбейтуге мүмкіндік береді [8].
Кейнстік бағыт жұмыс ... ... яғни ... ... бір ... ... ... және ол өзгертуге келмейді деген бағытқа сүйенеді. Ал еңбек нарығы әрдайым ... ... ... ... Дж.М. ... ... жұмыссыздықтың сипаттамсы жайындағы неоклассикалық теорияға сын айтты. Кейнстік концепцияда ... ... ... ... ... сипатқа емес міндеттілік сипатқа ие болады деп тұжырымдалады. Ол жалақының төмендеуі жұмысбастылықтың өсуіне алып келуі мүмкін екенін теріске ... ... ... ... ... ол күдіктенді. Дж. Кейнстың пікірінше, мемлекет жұмыссыздыққа белсенді ... ... ... ... ... арқылы қарсы тұру кажет деп есептеді, яғни ол қорытысында жұмыс күшіне деген сұраныстың жоғарлауына және соған сәйкес жұмыссыздықтың жойылуына ... ... [16]. ... ... ... ... ... алып келеді, ол сонымен қоса дағдарысты құбылыстар мен ... да ... ... ... ... жұмысбастылықтың мөлшері тиімді сұраныспен тығыз байланысты, ал толық емес жұмыс бастылықтың болуы яғни жұмыссыздықтың болуы тауарларға сұраныстың төмендеуіне алып ... Ол ... ... ... 3-4 ... жаңа технологиялардың әсерінен және теріс сипаттағы экономика мен оның қалптасу құрылымына байланысты жұмыссыз болады деп ... ... ... ... ... ... барысында неоклассиктердің теориясын мойындамай мынадай тұжырымға келеді, яғни нарықтық экономикаға сай ... ... ... ... шығатынын айтады.
Кейнстік концепцияда еңбек нарығы тек қана толық ... ... ... ол ... ... ... да ... Бұл былайша түсіндіріледі: Кейнстің пайымдауыншы, классиктердің пікірі бойынша еңбек ұсынысы жалақының нақты деңгейіне емес, номиналды жалақының мөлшеріне байланысты болады. Сәйкесінше егер баға ... ... ... жалақы төмендейді, алайда жұмысшылар оған қарамастан жұмыс жасауын тоқтатпайды. Кәсіпкерлердің нарығындағы ... ... ... ... ... болып табылады. Ол бағның өзгеруіне байланысты өзгереді:егер де баға көтерілген болса жұмысшылар аз ... және ... ... ... ала ... немесе керісінше.
Қорытындысында Кейнс мынадай тоқтауға келеді: жұмысбастылықтың мөлшерінің жоғары болуы ... ... ... Ал ол ... ... ... ... еңбекке деген сұраныс еңбектің бағасымен анықталмайды, ол тауарлар мен ... ... ... ... ... ... Егер де қоғамда тиімді сұраныс жеткіліксіз болса, яғни ол ... ... ... ... ол ... өсуіне байланысты құлайды, онда жұмысбастылық белгілі бір ... ... ... деңгейінен төмен тепе-теңдік деңгейіне келеді [16].
Кейнстік концепцияда екі негізгі қорытынды береді: біріншіден, еңбек ... ... ... ... ... ... емес, егер де ол төмендесе бәрібір неоклассиктер айтқандай жұмыссыздықтың көлемінің ... алып ... еді. Ол ... түсіндіріледі, яғни бағаның төмендеуі капитал иелерінің болашақ пайдасының төмендеуіне алып келеді. Екіншіден: қоғамдағы жұмысбастылық деңгейін көтеру үшін мемлекеттің ... ... ... ... ... ... толық жұмысбастылық барысында бағаны ұстап тұру мүмкін емес. Жұмыссыздыққа қарсы дәрі - мемлекеттің саясаты ... ... ... ... мен сұраныстың бірегейлігін өзгерте отырып, бірегей сұраныс пен жұмыссыздыққа әсер ете алады [49].
Жұмыссыздық адамның ... ... ... және елді ... ... ... ... байланысты. Мысалы, социологиялық зерттеулердің нәтижесі көрсеткендей, жастардың жұмыссыз қалу мүмкіндігі 14 пайыз болса, орта жастағылардың ... қалу ... 8,7 ... ... ... ... ... адамдарда жұмыссыздық деңгейі төменірек.
Жұмыспен қамту теориясының келесі бір түрі неоклассикалық теорияның жаңа бағыты - монетаризмнің негізін ... ... М. ... ... Ол баға ... түрде тұрақты болғанда ғана жұмыспен қамтудың жоғары деңгейіне қол жеткізуге болатындығын айтты. Сондай ақ, М. Фридман: , - ... ... ... ... ... ... табиғи деңгейінде еңбек нарығындағы ұзақ және тұрақты тепе-теңдігіне қол жеткізуге болады. Ал бұл ... ... ... ... ... ... ... деңгейі өспелі болып келеді және еңбек нарығындағы жұмыс күшінің сұранысы мен ұсынысының ... ... ... ... ... ұзақ ... жасалған кез келген әрекет нәтижесіз болады, ал қысқа ... ... ... ... ... ... ... күткендегіден жоғары болады. Демек, жұмыссыздық деңгейі табиғи деңгеймен теңескен кезде мемлекет еңбек нарығына араласпауы тиіс.
Жұмыспен қамту теориясының қалыптасуына аса зор үлес ... ... бірі - К. ... ... іліміндегі маркстік теория қосымша құн теориясы, капиталдың органикалық құрылымының өсім теориясы және халық туралы заң ... ... ... ... зерттеуіндегі маңызды қағида - капитал құрылысы және оның жинақталу барысында басынан кешетін өзгерістері. Тұрақты капиталдың айнымалы капиталға қатынасын ол ... ... ... деп ... Мұнда құрылыс өзгеріссіз қалатын болса, еңбекке деген сұраныс ... ... ... ұлғаяды. Олай болса, өндіріс және жұмыспен қамту өсімімен қатар жалақы да өсуі мүмкін. Бірақ нарықтық капиталистік шаруашылық өсіміне қарай ... ... ... өседі. Ең әуелі бұл өсім қосылған құн ықпалына негізделеді. Артық қосылған құн алуға ... ... ... ... ... тауарлардың жеке құны қоғамдық құннан төмен болуын көздейді. Ал ол үшін тұрақты капитал шығындарын техникалық жағынан жетілдіру және ұлғайту қажет. ... ... ... ... ... ... күшіне сұраныс салыстырмалы түрде төмендейді, жұмыспен қамтылғандар саны барлық капитал мен барлық қоғамдық өндірістің ... ... баяу ... ... ... К. ... өндірістің капиталистік тәсіліне тән халықтар заңын қалыптастырады, ол мынадай: . Бұл ... ... ... ... ... оны ... ... күшімен тұрақты қамтамасыз етуде аса маңызды болып табылады [11].
Сонымен қарастырылған теориялық сұрақтар еңбек нарығы мен ... ... ... ... ... ... ... деңгейде еңбек нарығындағы жағдайды жақсартудың негізгі бағыттарын жасауға мүмкіндік ... ... ... ... ... әр ... пікірлер айтады. Мысалы А. Э. Котляр өз еңбегінде: > - деп атап көрсеткен.
Классикалық ... ... ... А. Смит ... қамту жөнініде : - , дейді [20].
А.Смиттің ілімін жалғастырушы Д. Рикардо еңбектің өзі мен еңбекақы тауар болып табылады және өз ... ... ... ... да, оның ... ауытқиды деген. Құбылмалы реттеушінің әсерінен (елдің халқының қозғалысынан) еңбекақының ең аз мөлшері мен оңтайлы еңбек ... ... ... ... ... А. Маршалдың:

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 56 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Отбасылық қатынстар ұғымы9 бет
"Банк Центркредит" АҚ-ы мысалының негізінде проблемалық несиелерді талдау және оларды ҚР-да шешу жолдары73 бет
''Дәстүрлі мәдениеттегі кикілжің жағдайларды шешу тәсілдерін психологиялық талдау”56 бет
Excel жүйесінің көмегімен аналитикалық геометрия есептерін шешу12 бет
MS Access программасының программалық құралдарын қолдана отырып тауарлардың қоймалық есебін автоматтандыру есебін шешу52 бет
n-ші ретті, коэффициенттері айнымалы біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулерді жалпыланған Абель формуласын пайдаланып шешу36 бет
«Девиантты мінез – құлқы бар балаларды анықтау және оқыту проблемаларын шешудің болашақ даму жолдары»9 бет
«Фредгольм интеграл-дифференциалдық теңдеу үшін екі нүктелі шектік есепті шешудің жуық әдісі»47 бет
Адамзаттың келелі мәселелерін шешудегі мемлекеттің функциясы178 бет
Азық - түлік проблемасын тұжырымдылық бағдарлама арқылы шешу және оны жүзеге асыру42 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь