Қазақстан Республикасының заңдары бойынша неке шартының теориялық маңызы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2
І Бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
Қазақстан Республикасының заңдары бойынша неке
шартының теориялық маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.1. Неке шартының тарихи даму кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2. Мұсылмандық құқық жүйесіндегі неке шарты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
1.3. Ағылшын . Американдық құқық жүйесіндегі неке шарты ... ... ... ... ..13
1.4. Неке шартының түсінігі мен отбасы құқығындағы орны ... ... ... ... ... .14
1.5. Қазіргі кездегі неке мен отбасын нығайтудағы дәстүрлік неке және отбасы заңдарының рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
1.6. Қазақстан Республикасының заңдары бойынша ерлі.зайыптылар мүлкінің құқықтық табиғаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
1.7. Ерлі.зайыптылардың әрқайсысының еңбек қызметінен алған табыстары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
1.8. Интеллектуалдық қызмет нәтижелерінен тапқан табыстары ... ... ... ...21
1.9. Ерлі.зайыптылар алатын зейнетақылар, жәрдемақылар, арнаулы нысаналы мақсаты жоқ өзге де ақшалай төлемдер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21
1.10. Ерлі.зайыптылар мүлкінің заңдық режимінің ерекшеліктері ... ... ... .22
1.11. Ерлі.зайыптылардың жеке меншіктері [45,16] ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
1.12. Ерлі.зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30
ІІ Бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...31
Неке шартының құқықтық реттелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
2.1. Неке шартын жасау тәртібі мен мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 31
2.2. Неке шарты бойынша ерлі.зайыптылардың жауапкершіліктері ... ... ..41
2.3. Неке шартын өзгерту және бұзу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..42
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...45
Схема ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .50
Бітіру жұмысын жазуға қолданылған әдебиеттер мен нормативтік актілер:..51
Арнайы әдебиеттер: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...51
Нормативтік актілер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .53
Қазақстан Республикасы егемендік пен тәуелсіздік алғалы бері – қоғам өмірінде экономикалық, әлеуметтік, құқықтық, саяси аймақтары түбірімен өзгеріске ұшырады. Қазақстанда неке және отбасы туралы мәселелер кең орын алуда. Отбасы – бұл қоғам өміріндегі аса маңызды, күрделі бөлшек. Отбасы көптеген қызықтарға толы, соның ішінде экономикалық, әлеуметтік, моральдық фактілермен ұштасып жатады. Олар мәңгі әлеуметтік мәселелерге айналады. Мысалы, балалардың жағдайы, ата-аналарынан айрылып қалған балалар, некені бұзу еркі, жастардың жыныстық қатынастары және т.б. Осы ауыр аспектілерді дұрыс шешу үшін адам өміріндегі отбасыға аса көңіл бөлген жөн.
Негізгі заң- Қазақстан Ресупбликасының Конституциясында қөоғамның отбасына қатысты мемлекеттің қорғалуында болады деген анықтама бар. Осы Конституциялық қағыда көптеген теориялық жоспарлар мәселесін шешуге көмектеседі. Жаңа реформалар қоғам өміріндегі әлеуметтік институттардың ішкі жағдайын өзгертуге тырысады. Неке- сызықша институты болып табылмайды. Президенттің Қазақстан Республикасының халқына мынандай жолдауы бар: «Қазақстан-2030» Мұнда барлық қазақстандықтардың әлеуметтік жағдайын көтеруге, халықты қорғауды, неке және отбасы институтын нығайтыу керек делінген. Жаңа неке және отбасы заңы қабылданғанға дейін отбасы заңдарында неке шарты санаулы баптармен ғана қарастырылған болатын. Неке шарты азаматтық құқықтағы шарттың бір түрі болып табылады.
Қазақстанда неке шартын жасау мүмкіндігі 1993 жылдың қазан айынан басталды. 17 желтоқсан 1998 жылғы Қазақстан Республикасының «Неке және отбасы туралы» заңында, «жұбайлардың мүлкінің шарттық режимі» бөлімінде қарастырылған. Қазақстан Ресупбликасының отбасы заңы неке шартын жұбайлардың мүліктік қатынастарын реттейтін шарт ретінде қарастырады, яғни неке шартының пәні жұбайлар арасындағы мүліктік қатынастар болып табылады және басқа отбасылық қатынастар неке шартымен реттелмейді. Неке шартын қабылдар кезде жүргізілген анкета бойынша бастапқы кезде наразылықтар болды.
Көптеген тұлғалар бұл некеге тұрған кезде жұбайлар арасывнда сенімсіздік тудырады, мүлік туралы дау болса шартсыз шешіледі деген секілді жауаптер берді. Бұрын неке шартын тек қана әр түрлі шетел арқылы білген болсақ қазіргі кезде бұл отбасы құқығының негізгі институттарының бірі ретінде толық құқықтық жағынан реттелген деп айтсақ қателеспейміз. Неке шартының мазмұнын жұбайлардың мүліктік құқықтарына меншікпен байланысты құқықтар мен міндеттер құрайды. Неке шарты арнайы субъективтік құраммен жасалады, яғни жұбайлар арасында. Жұбайлардың бірігіп тапқан мүлікіне шарттық қатынастарды бекіту ҚР азаматтық кодексінде қарастырылған. Отбасы нормалары бұл қатынастарды реттей отырып,
неке шартының құқықтық табиғатын; оның жасалу нысанын;
неке шартының мазмұнын;
неке шартының өзгертілуін;
тоқталыуын; жарамсыздық негіздерін қарастырады.
Арнайы әдебиеттер:
1. Антоколская М.В. Семейное право: Москва, 1999г. -5с.
2. Муратова М. Семейное право: Москва, 1998г.-16с.
3. Гусев С.С. Тульчинский Г.Л. Проблема понимании философии: Философия-гносеология, анализ – Москва, Политиздат, 1985.-192с.
4. Боботов С.В. Жигаев И.Ю. Введение в правовуюсистему США.- Москва Издательство Норма, 1997.-332с.
5. Гражданское право. Учебник часть3\ под редакции А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого Москва. Проспект, 1998.-592с.
6. Алексеев С.С. общая теория право. Том 1- 1982.-322с.
7. Гражданское и торговое право. Учебник под редакции Васильева Е.А. москва, международное отношение. 1993.-560с.
8. Дождев Д.В. Римское частное право\учебник для вузов Москва. Инфра-Норма, 1997.-684с.
9. Дождев Д.В. Римское частное право\учебник для вузов Москва. Инфра-Норма, 1997.-289с.
10. Ничаева А.М. Семейное право\курс лекции Москва, Юристь, 1998.-336 с.
11. Коркунов Н.М. Лекции по общей тоерии права\Сосква, 1950.-220 с.
12. Дождев Д.В. Римское частное право\ учебник для вузов Москва. Инфра-Норма, 1997.-286с.
13. Ф. Энгельс. Происходжнение семьи, частной собствености и государства. 1884.
14. Цатурова М.К. Русское право 16-18в. Москва, Юридическая литература 1991-112с.
15. Латкин В.Н. Учебник истории русского гражданского права. Период империи. 1909-513с.
16. Невалин К. История гражданских законов. 1851-456с.
17. Загоровский А.И. Курс семейного права-Одесса, 263с.
18. Н. Өсерұлы Жеті жарғы-Алматы, 1995-35 б.
19. Н. Өсерұлы Жеті жарғы-Алматы, 1995-36 б.
20. Функ Я.И. Брачный договор, Имущественые отношения супругов и их участие в хозяйтвенных обществах и товариществах: Москва: Амалфея,-2000-160с.
21. Мусульманская право. Учебник-Алматы, Данекер 1999-252с.
22. Мусульманская право. Учебник-Алматы, Данекер 1999-114с.
23. Давид Рене, Жоффре-Спионизи К. Основные правовые системы современности. Москва, Международные 1997-526с.
24. Хаммуда Абдалати. Взгляд на ислам\ Жемкова С.И.Новосибирск, 1995-241с.
25. Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения.Сант-Петербург 1849. Репринтное издание по заказу Советского общества мусульман. Москва, 1991-475с.
26. Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения.Сант-Петербург 1849. Репринтное издание по заказу Советского общества мусульман. Москва, 1991-141с.
27. Бачшев Ж. Общие принципы, исламского право, теория доказательств и системы наказания. Алматы, Жеті жарғы 1996-78с.
28. Сулейменов М.К. Басин Ю.Т. Гражданское право. Алматы, 2000-704с.
29. Брачный контракт, Максимович Л. Москва, 1997-27с
30. Қазақстан Республикасының Неке және Отбасы туралы Заңы Алматы, Дәнекер 2001-38б
31. ҚР Азаматтық кодекс, 2003-72б, Алматы, Юрист.
32. Гражданское и торговое право капиталистических государтств: Учебник под редакции Васильева Е.А. Москва, 1993.-517с.
33. Гражданское и торговое право капиталистических государтств: Учебник под редакции Васильева Е.А. Москва, 1993.-323с.
34. Кант И. Метафизика нравов-Москва, 1976-416с.
35. Иоффе О.С. Советское гражданское право\Курс лекции; Ленинград, 1965-347с.
36. Матвеев Г.К. Советское семейное право\Москва Юридическая литература, 1978-240с.
37. Антоколская М.В. Семейное право: Москва, 1996г. -366с.
38. ҚР Конституциясы. 1995ж. өзгертулер мен толықтырулар. 26 бап, 11б.
39. ҚР Азаматтық құқық. Тілеуғалиев Г.А. Алматы, 2001-50
40. Ничаева А.М. Семейное право\курс лекции Москва, Юристь, 1999.-37 с.
41. ҚР Азаматтық кодексі (жалпы бөлім) 2003.15.07.
42. Пчелинцева Л.М. Семейное право России\ учебник для вузов Москва, Издетелская группа Инфра-Норма, 1999.-65с.
43. Игнатенко А., Скрыпников Н. Брачный логовор. Законный режим имущество супругов. Коментарий к Семейному кодексу. М., 1997-105с.
44. Нечаева А.М. Споры о детях.- М., 1989г.-84с.
45. Семейное право. Юрист: Сборник нормативных актов Алматы-2004-16с.
46. Гражданское право. под редакции А.П.Сергеева, 1998.-592с
47. Антоколская М.В. Семейное право: Москва, 1996г. -93с
48. Оридорога М.Т. Брачное отношение. Киев. 1971-35с.
49. Ермұхамедова С.Р. Неке шартының мәні неде? Тураби 3\1998-15с.
50. Айтжан Б.Е. Семейное право. Учебно-справочное пособие Алматы: Юрист,2003-10с.
51. Игнатенко А., Брачный логовор. Законный режим имущество супругов.. М., 1997-27с.
Нормативтік актілер

52. ҚР неке және отбасы туралы заңы. 17.12.1998ж.
53. ҚР Азаматтық кодексі жалпы бөлім. 27.12.1994ж.
54. Закон РК от 13 декабря 2000г. О детскихдеревнях семейного типа и домах юношества.
55. ҚР Тұрғын үй қатынастары туралы Заңы. 16.04.1997.ж
56. ҚР кәсіпкерлік туралы Заңы. 19.06.1997.ж
57. ҚР шаруа(фермер) қожалығы туралы Заңы. 31.03.1998.ж
58. ҚР Мемлекеттік баж туралы Заңы. 31.12.1996.ж
59. ҚР Нотариат туралы Заңы. 16.06.1997.ж
60. Минская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.
61. Всеобщая декларация прав человека, принята и провозглашена революцией Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года.
62. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года
63. Правила о порядке регистрации актов гражданского состояния в РК, утвержденные постановлением Правительства РК от 22 мая 1999 года №620
64. Постоновление Пленума Верховного суда РК от 28 апреля 2000г. №5 О применении судам законадательства при рассмотрении дел о расторжении брака
65. Закон РК от 24 января 2001г.№152-2 О земле. Общая собственность супругов на земельный участок.
66. Инструкция о порядке совершения нотариальных действи в РК, утвержденная приказом Министра Юстиции РК от 28 июля 1998 года №539 (внесены изменения пиказами Министерства юстиции РК от 29.01.00г. №7; от 20.11.2000г.№527-к).
        
        Мазмұны
Кіріспе
............................................................................
.........................................2
І ... ... ... ... ... ... ... Неке ... ... даму ... ... құқық ... неке ... ...... ... ... неке шарты
..................13
1.4. Неке шартының ... мен ... ... орны
.....................14
1.5. Қазіргі кездегі неке мен отбасын нығайтудағы дәстүрлік неке және
отбасы ... ... ... ... ... бойынша ерлі-зайыптылар мүлкінің
құқықтық ... ... ... ... ... ... ... Интеллектуалдық қызмет нәтижелерінен тапқан табыстары
...............21
1.9. Ерлі-зайыптылар ... ... ... арнаулы
нысаналы мақсаты жоқ өзге де ... ... ... ... заңдық режимінің ерекшеліктері
.............22
1.11. ... жеке ... ... ... ... мүлкін ... ... ... ... ... Неке ... жасау тәртібі мен ... ... Неке ... ... ерлі-зайыптылардың жауапкершіліктері
..........41
2.3. Неке ... ... және ... ... ... ... әдебиеттер мен нормативтік актілер:..51
Арнайы
әдебиеттер:.................................................................
..........................51
Нормативтік ... ... ... пен тәуелсіздік алғалы бері – қоғам
өмірінде экономикалық, әлеуметтік, құқықтық, саяси ... ... ... Қазақстанда неке және отбасы туралы мәселелер кең ... ... – бұл ... ... аса маңызды, күрделі бөлшек. Отбасы
көптеген ... ... ... ішінде экономикалық, әлеуметтік, моральдық
фактілермен ұштасып жатады. Олар мәңгі әлеуметтік мәселелерге айналады.
Мысалы, балалардың жағдайы, ... ... ... ... ... ... жастардың жыныстық қатынастары және т.б. Осы ауыр аспектілерді
дұрыс шешу үшін адам ... ... аса ... ... ... заң- Қазақстан Ресупбликасының Конституциясында қөоғамның
отбасына қатысты мемлекеттің қорғалуында болады ... ... бар. ... ... ... ... жоспарлар мәселесін шешуге
көмектеседі. Жаңа реформалар қоғам өміріндегі әлеуметтік институттардың
ішкі ... ... ... ... ... ... болып табылмайды.
Президенттің Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік жағдайын
көтеруге, халықты қорғауды, неке және ... ... ... ... Жаңа неке және ... заңы ... ... отбасы заңдарында
неке шарты санаулы баптармен ғана ... ... Неке ... ... ... бір түрі ... ... неке шартын жасау мүмкіндігі 1993 жылдың ... ... 17 ... 1998 ... ... ... ... және
отбасы туралы» заңында, «жұбайлардың мүлкінің шарттық режимі» ... ... ... ... заңы неке ... ... ... реттейтін шарт ретінде қарастырады, яғни
неке шартының пәні жұбайлар ... ... ... ... ... басқа отбасылық қатынастар неке шартымен реттелмейді. Неке шартын
қабылдар кезде ... ... ... ... ... наразылықтар
болды.
Көптеген тұлғалар бұл некеге тұрған ... ... ... ... мүлік туралы дау болса шартсыз шешіледі деген секілді
жауаптер берді. Бұрын неке шартын тек қана әр ... ... ... ... ... ... бұл ... құқығының негізгі институттарының бірі
ретінде толық құқықтық жағынан реттелген деп айтсақ қателеспейміз. ... ... ... ... құқықтарына меншікпен байланысты
құқықтар мен міндеттер құрайды. Неке шарты арнайы ... ... яғни ... арасында. Жұбайлардың бірігіп тапқан мүлікіне
шарттық қатынастарды бекіту ҚР ... ... ... ... бұл ... ... отырып,
неке шартының құқықтық табиғатын; оның жасалу нысанын;
неке шартының мазмұнын;
неке шартының өзгертілуін;
тоқталыуын; жарамсыздық негіздерін қарастырады.
Неке шартына екі жақты мәмілелерге ... ... ... ... ... ережелер қолданылады. Неке ... ... ... ... ... ... ережелер
қолданылады. Неке шарты бізде жаңа институт болып ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасынынң Азаматтық
кодексіне сәйкес шарт дегеніміз екі немесе одан да көп ... ... мен ... ... немесе бекіту тоқтатуға ... ... ... неке ... ... да ... Неке
шартының жасалуы некемен байланысты. Жалпы неке мәселелері ... ... Ал, неке ... ... некеге тұрған
жұбайлармен анықталады.
Неке дегеніміз- ерлі-зайыптылар ... ... және ... ... ... отбасы құру мақсатымен заңдарда белгіленген
тәртіппен тараптардың ерікті және толық келісімі ... ... ... ... ... тең құқықтық одақ. Неке міндетті түрде азаматтық ... жазу ... ... ... тұру және неке ... ... ... шартының субъектілері жұбайлар болғандықтан неке шартын жасайтын
тұдлғалардың қабілеттілігі некеге тұру қабілеттілігмен ... ... ... неке ... ... ол ... немес
қорғанышыларының келісімінсіз неке шартын жасай алмайды. Неке жасағаннан
кейін кәмелеттік жасқа толмағанжұбай толық әрекет қабілеттілікке ие ... ... неке ... ... ... құқығында неке шартының да алатын орны зор. Шарттық қатынастар
дәлірек айтсақ, неке шарты көптеген елдерде бұрыннан қолданылып ... және ... ... ... ... ... ... адамдардың
келісімі немесе ерлі зайыптылырдың некедегі және ол бұзылған жағдайдағы
мүліктік ұқұқықтары мен ... ... ... неке шарты деп
танылады.
Неке шарты некеге тұрушылар немесе ерлі ... ... ... ... ... неке ... және неке бұзылған жағдайда ... ... ... ... тек екі жақтың ерікті келісімі арқылы жасалады. Неке шарты
жағдайында алғашқы пікір таластар болағн кезде, неке ... ... ... ... азыратуға ниет қоя отырып жасалады деген пікірлерде
болды. Бірақ қазіргі ... бұл ... ... ... ... ... мүліктік құқықтары мен міндеттері туралы дауылы
мәселені ... ... ... ... ... Және екіншіден, неке бұзылған
жағдайда ерлі зайыптылардың уақытын бекер алмай жұмысын жеңілдетуге негіз
болады. Ал, ... ерлі ... ... ... ... ... құқықтары мен міндеттері туралы ... ... ... неке ... ... қолда бар мүлкі
жөнінде де, болашақтағы мүлкі жөнінде де жасалу мүмкіндігі және т.б.
Бұл жолға ... неке ... ... ... деп ... болмайды,
өйткені территориялық әділет органын және нотариалдық палаталардың берген
мәліметеріне сүйенсек неке жасаушылардың саны біртіндеп өсуде.
Мысалы, 1998 жылы ... ... ... ең ... рет неке
шартын бір адам жасаған. Ал, 1999 жылы Қарағанды да, ... ... ... ... және ... ... 10 неке шартын
жасаған. 2000 жылы 40 неке ... ... ... ... Ақмола
облысынан-3, Қарағанды облысынан-8, Қостанайдан-2, Шығыс Қазақстаннан-15,
Баттыс Қазақстаннан-1, Жамбыл облысынан-1, Павлодар облысынан-5, Маңғыстау
облысынан-2, Сорлтүстік Қазақстаннан-2.
Практика ... неке ... ... ... ... ... оның
мазмұнын, құқықтық және құқықтық емес аспектілерін ... ... ... ... ... Неке және отбасы заңы диспозитивтік
нысанын енгізуі отбасы институтына басты талаптардың ьолуын ... ... неке және ... ... ерлі зайыптылардың жеке мүліктерін
модельдеумен, кейін бірге тұрғаннан ... ... ... ... ... Неке шарты практикада қолданылуына және
болашақта ... ... ... тұрғыдан анықтауына мүмкіншілік
тудырады:
▪ Комплекстік зерттеу мәселелірінң жоқтығы;
▪ Заңдар жүйесінің деңгейі толық өңделмеуінде;
▪ Отбасы ... ... ... ... жеке ... және оның ... неке ... ерекше
институттарының жүзеге асыру;
▪ Отбасы ... ... ... аса мәнді
сұрақтарды анализдеу, көбінесе неке шартындағы дау ... ... ... ... ... неке және ... ... мәселелеріне мынандай
ғалымдар өз үлестерін қосты: ... ... ... ... ... ... ... және т.б. Бірақ соңғы жылдары ... ... ... ... ... ... ... зерттеу пәні-неке шарты азаматтардың мүліктік меншік
құқығын жүзеге асыру әдісі ретінде және оны заңи ... ... ... ... ... қатысты құқықтық жариялау қағидасы мен қайнар
көздері, неке шарты субъектісі мен пәні, неке ... ... ... ... тоқталуы мен өзгертуі, неке шартындағы жауапкершілікпен мазмұны.
Неке шартының негізгі мақсаты-қоғам өмірінде неке шартының алатын орны
мен неке ... ... ... ... ... Алға ... ... асыру үшін келесі мәселелер қойылған:
▪ Неке шартының даму тарихын анализдеу, қазіргі ... ... ... мен неке шарт ... ... неке ... мәнін ашу;
▪ неке шартын жасау өзгерту, ... ... ... деп ... неке шартының субъектілерінің жағдайын анықтау;
▪ неке шарты бойынша азаматтардың ... ... ... ... неке ... ... ... анализдеу.
Зерттеу әдістемесі: диалекті-логикалық, нақты тарихи, тезникалық-заңи
салыстырмалы-құқықтық, жүйелі-құрылымдық, ... ... ... ... ... мен ... теоректиктар мен
цивилистердің басқа да ғылым саласындағы ғалымдардың еңбектері көп қызмет
жасады. Солардың ... атап ... ... М.В.Антакольская,
Ю.Г.Бассин, С.Н.Белякованың, О.С.Иоффе, Ю.К.Толстой, ... ... ... ... ... ... А.Е.Шаврин, Е.Я.Мутовиловкера, М.И.Кулагин,
Е.А.Суханов.
Ғылыми жұмыстың жаңалығы: Қазақстан ең ... рет ... ... неке шартының теориялық және комплекстік мәселелері туралы
болып отыр. Осыған байланысты ... ... ... ... ... ... ... сүйенсек неке мен неке шарт институттарын
ұқсатқан, бірақ қазіргі кезеңге байланысты неке мен неке шартын
Қазақстан Республикасының ... ... бір ... ... Неке ... ... пайда болды, яғни екі жақтың
келісімі қажет және де ... ... ... ... Неке ... – жеке өзінді азаматтық құқықтық шарт ... ... оның ... ... ... ... ... шарттарына сәйкес келмейді. Сонымен қатар, неке ... ... ... ... ... ала ... Неке ... келесі топтастырылған белгілермен сипатталады.
Конценсуалды өзара қайтарымды каузальды мерзімсіз қатысушылардың
пайдасына үлесті.
▪ Неке ...... ... шарт ... ... ... құруға, ерлі-зайыптыларының өзара құқықтары мен
міндеттерінің мазмұны, отбасы шығындарын алып жүруі, ерлі-
зайыптыларының бір-бірінің ... ... ... ... кездегі жеке мүліктік емес және мүліктік қатынастарда
анықтау туралы ... ... Неке ... жеке ... емес қатынастарды реттеуі, яғни
бізде құқықтық әдіспенен дұрыс қамтамасыз етілмеуі.
▪ Заңда міндетті ... ... ... ... ... және неке ... жасаушылардың нақты тұлға мен мерзімін
белгілеу.
▪ Неке және отбасы туралы заңына келесі жағдайларды ... Неке ... ... барысында өкілділікке жол берілмеуі.
2. Борышқор болып табылатын ерлі-зайыптылардың міндеттері
туралы несие берушіге яғни оның неке ... ... ... ... туралы мәлімет алуы тиіс.
Неке шапртында ... жеке ... емес ... ... ... сұрақтарды реттеуі мүмкін деп танылады.
Ерлі-зайыпталардың жеке немесе бірге тұруына мүмкіндеіктері, туыстары
мен бірге тұруына ерлі ... бір ... ... ... келісімдер,
профессионалдық жұмыс орны мен тәртіп режимін ... ... ... санымен тәрбие беру және оқыту туралы, баланы асырап алу ... ... ... неке ... пәні ретінде саналуы мүмкін.
І Бөлім
Қазақстан Республикасының заңдары бойынша неке ... ... Неке ... ... даму ... халық болып құрылмай тұрған сонау ежелгі дәуірлерінен – ақ неке
мен отбасына табиғи сұрыптау, тек пәктілігін ... ... – ошақ ... қызмет атқарған. Болса да, әр дәуірде отбасылық және неке
қатынастары ... ... ... ... ... ... дамып өзгеріп отырғаны хақ. Қоршаған ортаны адамдардың өздері
қалыптастырады. ... ... жуық ... ... жүйе белгілі. Ең
алғашқы адамзаттың ... ... ... біртіндеп жүзеге
асырылды. Адам әртүрлі шығармашылық әрекеттерді ... ... ... және ... ... ... көзқарас бойынша миф, өйткені отбасы –
табиғат пен мәдениеттің арасындағы компромисс. Адам ... мен ... "мен" бұл ... ... болып табылады.
К.Леви – стос былай деп жазады: "Біз ежелгі ... ... ... негізделмеуіміз керек". Неке шарты – ... ... ... табылмайды. Неке шарты әлеуметтік институт болып бірден пайда болған.
Кез келген институттың даму ... бар. Неке ... ... ... егер оның ... ... ... Отбасы институты ең алғаш салт-
дәстүр ретінде дамыса, кейіннен нормативтік тәртіп ретінде қалыптасты. Неке
– құқық квалификация ... ... ... ... ... Рим ... мынандай тәртіп енгізеді: "Әлеуметтік өмірде рим азаматтары үшін –
теңділік пен ... ең ... ... бірі ... ... Әділділік –
бұл тұрақтылық пен еріктіліктің ажырамайтын ... ... ... ... ... жақсы өмір сүруі, ешкімге зиян келтірмеу және
әркім өзінің құқығына ие. Бұл ... неке және ... ... ... көп деңгейде қолданылады. Неке шарты, біріншіден рим жеке ... деп ... ... нәтижесінде институт қалыптасты.
Екіншіден, рим жеке шартын – рационалдық, ... ... ие. ... ... ... рим жеке ... пайда болды.
Неке шарты – тек мүліктік қатынастарды ғана емес, сонымен қатар ерлі-
зайыптылардың мжалпы қатынастарын реттейді. Осының ... неке ... және ... шарттармен анықталады.римдегі отбасы –
патриархалдық ... ... ... ... яғни ... әйелі күйеуінің үйіне барады (pater familias). ...... ... ... ... ... (ата-аналар, отбасы мүшесі
б.т) және ретроспективтік ... ... (agnatio ... ... ... ... ... патриархалдық отбасынан бөлек. Осы екі
туыстық қатынастарынан – ... және ... ... ... "egenus-
species": кім агнат болып табылса, сол когнат, бірақ керісінше болмауы
керек. Неке бұл ... ... ... ... – ерікті
сондықтан заңи шарт болып табылады.
Некенің филологиялық термині ежелгі орыс ... ... ... ... ... (nuptial, matrimonium) – еркекпен әйелдің әлеуметтік негізінде
құрылған одақ, осы одақтан пайда болған балалардың құқықтық жағдайын ... ... ... мен мұрагерлік құқықтарын
анықтайды. Флейниц Е.А. пікірінше: рим отбасы тарихында екі некенің ... – олар әр ... ... ... асырылады және ерлі-зайыптылардың
мүліктік және жеке мүліктік емес қатынастары, анасының балаларына қатысты
жағдайлары әр ... ... ... ... "Сum manu" ... ... билік ету (қатаң түрі).
2-ші: "Sine manu" зайбының жұбайына қатысты ешқандай биліктің болмауы,
олардың арасында заңи ... ... М.Х. "сum manu" ... ең ... ... деп табалды
[5,592]. Қазіргі итальян романисі Ф.Серраро некенің ең маңызды элементі
"ерлі-зайыптылардың некеге ... ерік ... [6,322]. "Sine ... ... келісім негізінде жүзеге асырылады, заңи акті ... ... ... ... алып келуі. "Сum manu" некесінен ... ... еркі ... ... Ал "Sine manu" ... бір жақты арыз берумен
және айырылысудың себептері көрсетілмей ажырасуға құқық беріледі. Некеге
тұру алдында құда түсу ... - ... ... кезде құда түсу ... ... ... [7,560].
Құда түсу классикалық кезеңде қыз бен жігітке ... ... ... тұру үшін ... ... ... ... некеге берген анықтамасы: "Huptial sunt coniunctio ... ... omnis vitae divini et humani iuris ... ... - ... еркектің барлық өмірлерінің бірігуі, адам құқығының қосылуы) ... ... ... ... ... ... - ... ешқандай жеке
мүліктік құқығы болмаған оның жағдайы өзінің ... ... ... Ал "Sine manu" ... ... ... ... теңестіріледі. Мемлекет римнің жеке ... ... ... ерлі-зайыптылардың қатынастарына арласқан жоқ. Неке тараптардың
мүліктік құқықтарын анықтаған. Ер адам әйелінің қамқоршысы болды. ... ... ... ... ... ...... сақталуы мен
сақталмауына қарамастан, өздерінде қалды, мұны "dos" – деп атады. М.Х.
Хутыз ... ... ... анықтаған [11,220]:
1. міндеттемелік
2. заттық
3. некелік
Егер ерлі-зайыптылар ажырасқан жағдайда әркімнің мүлкі ... ... ... мен ... ... арнайы мүлікті ажырата білуі
керек болды, мысалы: сыйға тарту, мұрагерлік негізінде және т.б. 12 ... ... ... егер ... ... ... алып
келеген мүлкінді өзіңмен ... алып кет – ... "Res tuas ... ... арыз – бұл ... жеке талап және бұл ... ... ... ... ... рим құқығында некелесу кезінде неке
шарты болған. Егер зайыбы жұбайына зиян келтірсе, онда оған ... ... . ... ... ... – dos ... Егер некелесу жүзеге
асырылмаса, онда әйелдің жасауын қайтарып беруі тиіс, яғни ... ... ... ... ... ... сыйға берілген мүлікке зиян
келтірсе, онда мүлік зайыбының жағына өтеді.
Льюс Т.Морган ... үш ... ... ... ... ... ... – оған ең алғаш коммунизмді жатқызды.
2. Варварствалық – оған жануарларды үйрету, ауылшаруашылықты жатқызды.
3. Цивилизация – оған ... ... ... жеке ... ... және т.б
Некенің үш нысаны адамның үш түрлі кезеңіне қарай дамиды. Мысалы, жабайылық
кезеңі – топтасқан неке, варварлық екеуден ... ... ...
моногамия. Қосарласқан неке пайда болғанна бастап әйелді сатып алу ... ... ... ... ... жеке ... ... пайда
болды – құлдық, әкесінің билігінің әсер етуі, мұрагерлік институт негізінде
қалыптасты. Ф.Энгельс гректердің, ... ... ... ... ... ... – яғни, олардың некелері материалдық ... ... ... Ресейде неке отбасы қатынастарының
мәселелеріне совет өкіметі кездерінде ғалымдар ізденушілер аса көп ... ... яғни ... ... ... ... ... қалыптаса
берді. Ресей елінде христиан дінін қабылдағаннан кейін, православиялық
шіркеудің өкілеттігін ... яғни онда ... ... ... тек екі адам құру керек, өйткені ұрпақты ... үшін ... ... ... ... ... бір рет өмір бойы тұру ... неке - өте қиын болды, өйткені барлық талаптарды орындау ...... ... қыз бен ... ... алдын ала мүлікке
қатысты мәселелерді шешкен. Шырақшы некелесу кезінде неке кітабын ... ... ... міндетті түрде көрсетуі тиіс. Некеге тұру кезінде
міндетті түрде олардың жас мөлшері анықталынған, яғни ... үшін 15 ... қыз бала үшін 13 ... ... ... Шырақшылар кәрі адамдарды неке қиуы
дәстүрін жасамады. Патша 1-ші Петрдің бұйрығымен 80 ... ... ... деген бұйрық шығарады. Некеге тұрушылар арасында жас
мөлшеріне байланысты үлкен аралық болмауы ... ... ... мен және ... бар ... ... тйым салынған. Некеге 4-
ші рет тұруға болмайды делінген. Григорий Великий 1551 жылы ... ... ... 1-ші неке – ... 2-ші неке – ... 3-ші неке
– заңды қылмыс, 4-ші неке – таза емес, шошқа өмірі. Петрдің кезеңіне дейін
ерлі-зайыптылардың ... екі жақ ... ... неке ... деп
танылды[15,513]. Москвалық кезеңге дейін әйелдердің құқықтары ерікті болды,
яғни "эпоха ... ... ... ... Онда ... ... әйелдер
ешкіммен сөйлеспеген, тек өздерінің жақын туыстарымен ғана ... ... ... деп ... ... – күйеуі әйелін өлтіруіне құқығы
болған жоқ". әйелін өлтіргені үшін ... тек ... ... ... ал ... ... онда ... жерге көмді[16,456]. Ал рим ... ... ... ... жылы ... ... оның жеке меншігі болып саналды. Некеге тұру –
алып қашу нысанында жасалса, әйел объекті ретінде ... ал ...... алу ... жасалса,онда ол мүлкінің көлемі негізінде
шектелінді.
Кез келген қоғамның негізі – ... ... ... ... ең ... ... буыны деп саналып, оны ... ... өзі ... дей ... ... ... ... мақсаты- адамзат ұрпағының үздіксіз жалғасуын, болашақ ұрпақ болуын
қамтамасыз ету ... ... ... Ол ... ... ... некелесіп отау құруымен қамтамасыз етіледі. Ислам тарихында да
бұл жайт айқын айтылады. Адам ата мен хауа ... ... Әбіл мен ... мен ... таласып өлтіргені сөз болды. Сөйтіп, "Алғашқы
заманда қарындастары ағасының әйелі болған,мұнын өзі әдепсіздікке жатпайтын
еді"-деп, ... ... жаны бар. ... ... ұлына да, қызына да
бірдей қарап, оларды ешқашан аламаған. ... ... ұлын ... ... ... ... мән берген. "Он бесте отау иесі" деген қағиданы бетке
тұтып, өздері жақсы білетін, аралас-құралас жүрген текті де ... ... ... ... үйлендірген, қыздарын ұзатқан[17,263]. Қазақтар
құдалықты қыз бен жігіттің қосылуы деп емес екі отбасының, қала ... ... ... деп ... ... ... үшін ... ежелгі отбасылық дәстүрлі мен соған қатысты қағида – ережелері
халқында мағлұматтар ауыз әдебиетімізде молынан ұшырасады. ... ... қыз ... қыз алу, құда түсіп, қазақ некесінің ерекшеліктері,
қалың мал ... бата ... қыз алып ... ... ... пен ... бала
асырап алу және т.б. Қазақтар үлкен патриархал ... ... ... ... ... бері ... көшпелі мал шаруашылығымен
айналысқан ата-бабаларымыз бірнеше үйелмен ... ... ... бірге қонбаса, бірігіп еңбек етпесе күйзелген болар еді. Ата баласын
жасы үлкен, ақылы мен пайымы мол, ... ... ... басқарған. Бір
атадан тарап, өз алдында жеке отау құрған ұлдары мен немерелері барлық істі
сол ақсақалмен ақылдасып, оның айтқанын екі ... ... ... ата-баба аруағын ардақтаумен бірдей, бәрі үшін
қасиетті саналады. ... жеті ... ... қыз берісіп, қыз алыспаған.
Туыстардың некелесуіне тыйым салған, мұндай (экзогамиялық) заң ... ... тек ... ғана тән ... ... айтамыз.
Тәуке ханның "Жеті жарғысында" еркек 15, әйел 16 ... ... ... екені жазылған. әйелдің еркектен жасы сәл озып барып
тұрмысқа кештеу ... ... ... ... тіршілігінің бар тауқыметі әйел
затына түсетіні себепті болса керек. Қазақтардың ... ... ... әрі ... ... ... жатқанда құда түссе, кейде әлі ... ... да ... құда бола ... Неке ісін ... ал қыз бен ... ... асады. Қыз бен жігіттің ата-анасы құдаласуға
келісіп, оның белгісі ретінде үкі не ... ... ... ... ... басталады. Қыз әкесі келісімді бұзса, үкі мен сырғаны қайтарады
әрі айып ... ... ... заңы ... ... ... құдалары алдымен
құдалыққа барып, "құйрық бауыр жесіп", киіт киеді, мініс мінеді. Ең қыибаты
жігіт ... ... ... келу ... ... ... "ақ ... ағызылып, ақ бата жасалады". Құйрық бауыр жесісудің мәні ерекше. Бауыр
– күллі нәрсенің жақындығының атауы, туыс-жегжаттың белгісі, бір ... жеп, ... мың ... ... ... ... ... қалыңдықтың біреуі өлген жағдайда да құдалық бұзылмайды. Күйеуі өлсе,
қалықдық оның бойдақ бауырына тиеді бірге туған бауырлары жоқ ... ... ... Күйеудің әкесі ұлына қалың мал ... тиіс ... ... ... жасау беруге міндетті. Бұл негізінен
киім-кешек төсек орны, кілем киіз, ыдыс-аяқ, үй жабдықтары, киіз үй т.б, ... қыз ... ат пен ... ... түйе ғана ... Қалың мал мөлшері
мен жасау құралдардың әл-ауқатына қарай өзгеріп отырған. Қалың мал ... ... ... соң ғана жігіт қалыңдығымен некелесе алған.
2. Мұсылмандық құқық жүйесіндегі неке ... ... ... кең мағынада ислам жүесінің әлеуметтік
нормаларды реттеу және қазіргі құқық ... ... ... Мұсылман құқығы
Шығыс елдерінің дамуына үлкен әсерін ... Оның ... ... осы күнге дейін кең орын алуда. Мұсылмандық құқық пен ислам – бұл
религиоздық ... ...... ... әлемдік құқық мәдени ағымының
құқықтық жүйесі. Мұсылмандық құқық мемлекетке ... діни бар ... ... ... Сирия, Ливан, Иран, Ирак, Афганистан, Пәкістан, Египет,
Алжир, Судан, Кения, Камерун, Танзания, Иордания және т.б. ... ... ... ... әр ... – бірақ оның негізін ... ... ... ... ... оқуы бойынша шариат – адам өміріндегі
барлық құқық жүйесін қамтиды.
Шариат – ... ... ... бірі ... мен ... ... ... болып табылады. Келесі қағидасында – ... сай ... ... ... ... еркі ... ... асырылады. Шариат өзіне 3
түрлі алланың бұйрығын алады:
1. Жалпы құқықтар, исламның әлемдік көзқарастарын көрсетеді. ... ... ... пен бағыт береді.
2. Ереже – адамның ішкі жан ... ... ...... ... ... және ... шеңберде
адамдардың практикалық тәртібін белгілеу.
Фикс ғылымы 2 негізгі шеңберге бөледі:
1 түбір немесе негіз (усул – ... ... мен ... ... ... ... ... – позитивтік құқық) [21,130с]. Мұсылман
құқығының қайнар көзі – ... ... ... ... Иджа – ... келісім, оқытушы мен заңгерлердің шығарған
қағидалары[23,526с].
4 Кийяс – қайнар көзі, ... ... ой ... ... ... ... жүйелерінен өзінше ерекшелінеді; термины,
нормалары, құрылымы мен құрылысы ... ... ... ... үшін мұны ... ... деп түсінеді.
Мұсылмандар үшін адамның ішкі жан дүниесі дін бойынша ол ... ... ... ... ... үшін ең ... ... – отбасы болып
табылады. Неке және ... ... үшін ... ... ие. Неке – ... алла ... ... деп саналынады. Некеге тұру бұл
барлық талаптарды орындау, яғни белгілі бір ... ... ... ... ... және т.б [24,154с]. Исламда неке – бұл ... ... ... ... ... ... ... тиіс:
1 иджоба ве кабуль – жариялау, ерлі зайыптылардың өзара ... ... ... неке ... ... да, екі рукет намазын ерекше оқу.
3 неке ... ... ... – неке актісін құру керек және мехра
санын анықтау қажет.
Сиггэ – барлық ... ... ... және ... келісім
берілген соң, ауызша жарияланатын міндет болып ... - ... неке ... ... соң, күйеуінің мүлкінен
берілетін мүлік, яғни жасау ... ... неке – ... ең ... оқиға және күйеуі әйелінің барлық ауыртпалығын өз
мойнына ... ... ... ... мұсылман құқық жүйесінде неке және
неке шартының түсінігі ұқсас. Неке көбінесе жағдайда, екі ... ... ... әйел еркек үшін заңды болып табылады. Неке шартының
мақсаты – ұрпағын ... Неке ... ... ...... түрде
екі куәнің есі, ақылы толық және кәмелет жасқа толған болуы тиіс. Кейбір
жағдайда, мұсылмандар некелескен ... ... ... ... ... ... табылады. Сирия мен Иордания елдерінде мұсылмандық нормаларына
сәйкес – екі еркек немесе екі әйел куә болуы керек. Араб елінде ... ... ... тыс берілсе, белгіленген мерзім ішінде ол міндетті
түрде мемлекеттік тіркелуге тиіс және жазбаша ... ... ... ... ... неке ... ... тыс жасау қатаң тиым салынады. 1978 жылғы №
21 егер ер адам ... тыс неке ... ... онда оны сот 6 ... ... бас ... айырылады немесе 300-ден 1 мың ... ... ... Егер ер адам ... ... ... неке шартына отырса, онда
оған 3-тен 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Некеге тұру ... ... неке жасы ... ... ... ... ... Ливанда, Египетте 18 жасқа келсе некеге отыруына болады. Ал ... ... үшін 16 жас, ал ... үшін 15 жас ... міндет. Кейбір
елдерде неке жасы нақты жағдайлармен анықталады. ... ... ... ал ... 9 ... ... қатынастары толығымен дамысса, онда
міндетті түрде медициналық тексерулерден өтіп, некелесуіне құқық беріледі.
Сирия елінде сот екінші рет неке ... ... ... егер ер адам әйелін
толығымен қамтамасыз етсе. Ер адам өзінің екінші неке ... ... ... ... Араб ... ... ... заңы полигамия
болуына мүлдем қарсы. Араб елінде шариат бойынша мұсылман мен мұсылман
еместердің ... ... ... деп ... Араб ... бас ... онда сот ... бұзады және үйленуге тиым салады. Егер
неке шарты барлық талаптарды ... онда неке ... ... ... Араб ... неке ... жасасқаннан кейін, күйеуі некені төлеп
алуы (махра немесе вено), туралы ең ... ... ... ... ... ... неке шартын жасағанның нәтижесінде махра пайда болады.
Заңмен рұқсат берілген заттар мен бағалы заттар, немесе ақша ... ... Араб ... ... ... ... қоймады. Сириялық заң
бойынша махраның min немесе max ... ... ... толығымен немесе
жартылай төлеу шарт негізінде және неке ... ... ... ... ерлі-зайыптылардың арасында жыныстық қатынас болса, махра толығымен
төленуі тиіс. Егер заң бойынша неке шарты бұзылса және ... ... ... онда ... ... ... ... міндетті болып
табылады. Ал егер әйелінің кінәсінен неке бұзылса, онда махра төленбейді,
ал егер ... шарт ... ... ... ... болса, онда махра
толығымен қайтарылуы тиіс. Қағида бойынша махра көп ... ... ие ол ... ... ... ... ... отбасы құқығы неке шартын жасағаннан
кейін күйеуі міндетті түрде ... ... ... ... етуі тиіс.
Тұрғын үй барлық талаптарға сай болуы керек. Егерде күйеуінің екі ... ... онда ... екі үйге ... керек, яғни екі әйелі бір
үйде тұруына тиым салынады. Сонымен қатар, әйелі өздерінің балаларымен ғана
тұруы керек. ... ... ... ... етілмейдіж және ерекше
жағдай ретінде егер – ... ... ... ... ... бір үйде
тұруына рұқсат етіледі. Егер әйелі өз үйінде тұрып, күйеуі қай ... ... сол ... тұрады, әйелі оған ешқандай шектеу қоя ... ... ... кейін, күйеуі әйелі үшін жауапты болады. Яғни,
әйелінің тамғы, аяқ-киімі және барлық ... ... ... қамтамасыз
етуі тиісболып табылады. Египет заңы бойынша күйеуі әйеліне барлық жағдайды
жасауы керек. Бірақ көп жағдайда күйеуі әйелінің мүлкіне қарамастан, ... етуі ... Егер ... ... ... етуден немесе оны
толығымен қамтамасыз ете алмаса, онда сот күйеуінен қажетті соманы ... Көп ... егер ... ... ... онда ... оны ... тиіс, ал егер әйелі бағынса, онда қамтамасыз етуі ... ... ... ... ... ... байланыстыайтса, бірақ әйелі
көнбейтін болса, онда күйеуі қамтамасыз ету жауапкершілігінен босатылады.
Шиитік мазхабалар – ... ... ... ... ... ... ... мута. Сиггэ, Никах, Мютютэ – бұл уақытша ... ал Мута – ... ... ... [27,78]. ...... толғандар мен кәмелетке
толмағандардың арасында жасалатын неке шарты. Оның уақыт ету ...... ... 99 ... ... ... ... болады. Уақытша әйелдің
құқықтары мен міндеттері тұрақты әйелден ерекшеленеді, тяғни ... ... ... ... келеді. Сиггэ неке ... ... ... ... мұра ... Уақытша некеден туылған
балалар заңды деп ... және ... ... ... ... ... мен ... некенің ерекшелігі оның мерзімінде болып тұр.
Сиггэ неке шарты Араб елінде исламға дейін болған, бірақ мынандай: " ... ... Омар ... ... пікірлер қалыптасқан.
Бұл шарт мұсылмандар суниті араларында заңсыз деп танылады. Бірақ, Сиггэ
шарты ... ... ... заңды деп қарастырылған. Неке – ... ... ... ... жасалынады. Неке шарты – классикалық
шарт, тараптардың теңдігі негізінде жасалынатын шарт. Неке шартының ... ... ... ... және жеке ... ... мен ... болып табылады.
1.3. Ағылшын-американдық құқық жүйесіндегі неке шарты.
1066 жылы нормандар жаулап алғанға дейін, ағылшын саксондық ... ... ... ... көрсете келді. Ағылшын саксондық құқығы өзінің
ана тілінде жазылған және де рим ... ... ... Жалпы ағылшын
құқығы Великобританияның құқығы болып табылмайды. Дегенмен Англия елінде
қолданылады, ... ... ... ... Ирландия, Манша, Мэн
түбектері осылар ағылшындық құқық жүйесіне бағынбайды.
Ағылшын-саксондыққұқығының негізі қайнар көзі ... салт және ... ... яғни кең ... ... ... деп ... жаңа нормалар шығармаған. ... ... ... жүйесі
шарттарға аса көңіл бөлген.
"сontract"-"agreement"-келісім, шарт-деген ұғым ... ... ... 1677
жылғы заңына сәйкес "Art for the ... ... ... міндетті түрде 1 жылына АҚШ-ң 500 доллар мен жазбаша нысаны талап
етілді. [28,704с]. ағылшын-американдық құқықтық шартын ... деп ... ... ... мүліктік жауаптарға сай келетін болса. Осы бірыңғай
неке және отбасы туралы заңы ... ... 11 ... елі ... ... азаматтық некенің тіркелуін талапетсе, ал басқа елдер
муниципалдық ... ... ... ... ... ... ... роман-германдық құқық жүйесінен ағылшын-американдық
құқық жүйесінің ерекшелігі, оның саясатпен ғана ... яғни ... ... жеке ... ... болып отыр.
Ағылшын заңгері в.Блэкстонның ойынша: ... - әйел мен ... ... кейін бір тұлға болып саналады". Не ... не ... ... ... ұғымға нақты анықтама ...... ... құқықтары мен міндеттерінің бөлінуі
және бір отбасы болып тұруы. Консорциум – отбасындағы ... ... ... мәселе. Англияда ерлі-зайыптылар мүліктің бөлек
режиміне бағынады. Бөлек режим ең алғаш 1882 жылы ... және ол ... ... ... ... Осы ... қабылданбай тура,
әйелдің жеке мүлкі деген ұғым болған емес. Неке ... ... ең ... ... ... болды. Неке шартының негізгі мақсаты – ағылшын ақсүйек
әйелдерінің мүлкін үйленген кезде ... ... ... ... ... соң және ... ... мүліктері жеке болып есептелінді.
Келісім екі нысанда жүзеге асырылды:
1. Некеге дейін келісім (ante nuptial contracts. Prenuptial ... Неке ... ... ... Marital ... ... келісім – болашақ ерлі-зайыптылардың арасында жасалынды.
Некеге ... және неке ... ... ... ... сот ... деп танудың болдырмауы үшін келесі талаптарға сай болуы керек:
1. ... ... ... мен жеке меншік мүліктері туралы
толық хабар алуы керек.
2. Шартта тараптардың ... ... ... ... екі ... қол
қойылуы тиіс.
3. Тараптар келісім-шартта жазылған терминдер мен шарттарды толық
түсінуі тиіс.
4. Шарт екі жаққа да әділді болуы тиіс.
5. Шартта жазылған міндеттемелер анық ... ... екі ... да ... пен шартты оқу үшін уақыт берілуі керек.
Берілген келісім-шартта мынандай сұрақтар қамтуы тиіс:
- Егер біреуі қайтыс ... ... ... ... оның ... ... құқылы;
- Егер қайтыс болған тараптың еркінен тыс, өз құқығы ... ... ... ... болады.
- Тараптар ажырасқан кезде, қай мүлік бөлінуге жататындығын және ... ... ... екендігін анық білуі керек.
- Тараптардың біреуі ажырасқан кезде бөлінетін немесе ... ... бас ... ... ... Неке ... ... мен отбасы құқындағы орны.
Неке шарты қазіргі таңда бүкіл әлемде кең таралған шарттардың бірі
болып табылды. ... ... ... елдерінде, Канада мен Америкада кең
таралған. Бірақ ... ... неке ... әлі де болса ... ... ... ... ... ... ... келе жатқан заңдарымызды жаңартып, жаңа ... ... ... ... Жеке ... қатынастар адамдардың отбасы құрған
кезден бастап қалыптасады [29,27]. Мұндай құқықтық құрылымдар ... ... ... ... және жеке ... ... ... құқықпен қарастырылмағандықтан, өз
кезегінде әдеп-ғұрып нормаларымен реттелініп келеді.
Кеңес дәуірінде Қазақстанда ... ... ... ... ... нормаларында кейін пайда болған неке шарты біз үшін жаңа
үрдіс.
Қазақстан Республикасының "Неке және Отбасы ... ... 38- ... неке ... ...... ... адамдардың келісімі немесе
ерлі-зайыптылардың некедегі (немесе) ол ... ... ... мен ... ... келісім деп танылады [30,38с].
Яғни көріп отырғанымыздай, неке шарты ерлі-зайыптылырдың арасындағы
тек мүліктік қатынастарды ғана реттейді.
Неке ... ... ... ... таралмаса да жұбайлар арасында келең
алып келе жатқан өзгеріс. Бұған байланысты болып жатқан ... да аз ... ... үшін ... ... неке ... ажырасуды көздейтін
құбылыс деушілер де бар.
Бұрынғы ҚазССР-нің 1969 жылғы ... және ... ... ... ... ... барлығына бірдей анықталған.
Сондықтан кеңес дәуірі кезінде “неке шарты” деген ұғым болған ... ... ... режимі отбасы заңындағы жаңа пайда
болған институт ... ... Бұл ... ерлі-зайыптылардың неке
шартындағы мүліктік қатынастардың ... мен ... ... ... ... құқық береді. Неке шартын жасау Қазақстан
Републикасы ... ... ... ... кейін мүмкін болады.
Өйткені, осы АзаматтықКодексінің ... ... ... ... ... ... ... жинаған мүлкі, егер бұл мүлік ... ... ... ... не ... әрқайсысына тиесілі
немесе меншік құқығында тиісті бөліктерде ерлі-зайыптылардың әрқайсысына
тиесілі ... ... ... ... ... олардың меншігі болып
табылады [31,72]. Осының нәтижесінде ерлі-зайыптылар некеде тұру кезінде
жинаған мүлкіне еркін билік ... ... ... ... мүлікке қатысты ерлі-
зайыптылардың (мүліктік) қатынастарын ... ... ... ... және ... ... ... өздері белгілейтін
болады. Бірақ, неке және отбасы заңын қабылдағанға ... неке ... ... ... ... ... Кодексте көптеген негізгі жағдайлар
айтылмаған. Қазақстан Республикасы неке және отбасы заңының ... ... ... ... неке ... ... Бұл заң неке шартын ... ... ... ... және ... заңы 38-баптан 44-бапқа
дейін). Неке және отбасы заңының 38-бабына сәйкес некеге тұрушы адамдардың
келісі немесе ... ... және ... ол ... ... ... мен ... айқындайтын келісімі неке
шарты деп танылады. Неке ... ... ... ... - ... ... құқықтық режимін белгілеу және болашақ ... ... ... да ... ... ... ... табылады.
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 378-бабының ... ... ... одан да көп ... азаматтық құқықтары мен міндеттерін
белгілеу, өзгерту немесе тоқтату ... ... шарт деп ... да неке шарты Азаматтық кодексте ... ... ... ... ... ... ... қабілеттілігі олардың еркін ерік
білдіруі, шарт ... ... ... ... сақтау және т.б.
Бірақ та неке шартының басқа азаматтық құқықтық шарттарға қарағанда
өзгешіліктері бар. Неке ... ... оның ... ... ... уақытына байланысты шарттың пәніне және ... ... Неке ... ... ... бар, яғни 18 ... ... жасалуы керек. Бірақ неке және отбасы заңының 10-
бабының 2-тармағына сәйкес ... ... ... ... мемлекеттік
тіркеу орны бойынша азаматтық хал актілерін жазу органдары неке жасын екі
жылдан ... ... ... ... Яғни ... тұру кезінен бастап
кәмелетке толмаған ерлі-зайыптылар толық көлемде ... ... ие ... Ал бұл ... ... ... ... деген сөз.
Сол кезде практикада және өзге нормативтік құқықтық актілерде “неке шарты”-
"неке контрактісі" ... ... ... келген. Бұрынғы ҚазССР-нің
"Неке және Отбасы" туралы кодексінің күші жойылған ... де ... ... ... ... ... Қазіргі "Неке және Отбасы" заңы
"неке шарты" деген ұғымды қолданады. ҚазССР-нің "Неке және Отбасы" туралы
кодексінде 1993 жылы ... мен ... ... ... ретінде
"неке шарты" ұғымы ең алғаш рет пайда болды. Қазақстан ... ... ... ... заңм қызметкерлердің берген
мәліметтері бойынша биыл некеге отырғандар саны 102231; ... саны 40521; ал 1997 жылы ... ... саны 101555 ... осы жылы ажырасқандар саны 35886 болды, ал 1998 жылы некеге отырғандар
саны 95617 болса, ал осы жылы ... саны 35237 ... 1999 ... ... саны 86548 ... ал осы жылы ажырасқандар саны 26544
болса, 2000 жылы ... ... саны 89887 ... ал ... бұзғандар
саны 27174-ті құрайды. Осы алған мәлеметтер бойынша мынандай қорытынды
жысауға ... яғни ... ... мен ... ... саны 3 есе
кемігендігі туралы. Неке және отбасы заңы 1998 жылы 17-ші ... ... рет ... ... ... Неке ... шарт ретінде шетел
мемлекеттерінде көрініс тапты, Е.А. Васильевтің некеге қатысты шетелдегі үш
концептуалдық негізгі көз қарастарды айтады [32,517с]:
1 ... ... ... ... ... ... ... заңгері Жюллио де ла Мораньдер некеге ... ... ... ... ... ... Шершеневичтің пікірі Кантпен ортақтасады. Оның ойынша азаматтық
міндеттемемен некенің пайда болу ... – шарт ... ... ... ... ... ... болып табылмайды. О.С. Иоффеннің пікірінше
неке – бұл шарт емес, ол заңи ... ... ... ... [35,347с].
Г.К. Манвеевтің ойынша неке – бұл одақ ол шарт немесе мәміле емес, неке ... иен ... ... ... одақ ... саналады [36,240с]. заң
шығарушы "неке" терминінің екі түрлі мағынасын пайдаланады:
Бірінші мағынасы - ерлі – ... ... ... заңи факт ... ... мағынасы – некеге де тұрушылардың ерекше құқықтық мәртебесі
болып табылады.
А.В. Антокольская сенімді түрде дәлелдейді: ... ... – бұз ... ... бойынша азаматтық шарттардан ерекшелендейді және ол шарт
болып есептелінеді"-деген [37,366с].
А.А. Иванов былай дейді: "неке жасаудың құқықтық табиғатын анықтаудан ...... ... ... ... неке ... ... жария
қатынастары мен еңбек қатынастарында қолданылады".
Неке екі түрлі мағынада түсіндіріледі:
1-ші заңи келісім болса,
2-сі ерлі – ... ... ... ... ерлі – ... ... деген ұғыммен сәйкес
келе бермейді. Мысалы, нуер тайпасында (судан) әйел бала көтере алмаса,
онда ... ... ... ... оған ақы ... және ... заңының негізгі қағидалары:
- Неке әйел мен еркектің ... ... ... ерлі – ... құқықтары өзара тең;
- ерлі – зайыптылар арасындағы ... ... ... ... жол ... ... ішкі ... өзара келісім арқылы шешу;
- отбасы мүшелерінің жақсы өмір сүруіне ықпал жасау;
- отбасы мүшесіндегі еңбекке ... ... ... ... мен мүдделерін қорғау;
- отбасы мүшелеріне өздерінің құқықтарын жүзеге асыруы мен осы ... ... ... ... ... ... неке мен ... нығайтудағы дәстүрлік неке және
отбасы заңдарының рөлі.
Қазіргі қазақ отбасы мен неке құқықтарына келсек, біртұтас ... әрі сын ... ... ... жеткен. Сондықтан да, қазіргі
отбасы және некеге айтарлықтай өзгерістер жасамаса, бұл ... ... ... ... ... ... ... отырып жүргізбесек
болмайды. Кешегі кеңес дәуіріндегі ... ... ... ... ... ұлы өзгерістер мен қазіргі экономикалық және ... орай ... мен неке ... ... ... қайта қарау керек.
Сонда ғана қазақ халқының мәдени ... ... ... ... ... жаңа ... отбасылық, некелік қатынастарда өз сипатын алады.
Кеңес өкіметі аяғынан нық тұрмай жатып-ақ, ... мен ... ... мәне ... ... емес. Шығарылған деректер мен
заңдар әйелдерге еркіндік желеу етіп, бұрынғы әдет-ғұрып заң ... ... ... ... ... жол ашып ... Нәтижеде
ер мен әйел арасындығы қатынас шиеленіс кетті. Сөйтіп түт-сипатымен мазмұны
мүлдем жаңа кеңестік отбасы қалыптасты. Бұл ... ... ...... деп ... қалыптасқан әдет нормалары аясыз күрес
жүргізіп мал-мүлік, бала тәрбиесі секілді маңызды мәселелердің ... ... ... ... деп ... ... Он ... жасқа
толмағандардың үйленуіне салынған тыйымды кеңестік заңгерлер ... ... ... ... ... ... ... ата-аналар бұл
реттеуден зардаптар шегіп, бас бостандығынан айрылды. Кеңес өкіметі "Шолақ"
белсенділері жеңдерін түріп, бұл ... ... ... ... ... Еш нәрсенің байыбына бармай "еркіндікке" уланған қазақ әйелдері
шеңберден шығып кетті. ... ... ажын ... ... ... алу ... соғын тарты. Тіпті басқа діндегілерге үйлену, ... ... ... Әмеңгерлік заңға тыйым салды. Қалың мал төлеп, қалыңдық
айттыру ғұрыпына ... ... ... ... отбасының ажырасуы
жиіледі. Ата-анасымен ақылдаспай, еркісіз өзіміз деп ... ... ... ... ... деп қарағанмен, сүйіспеншіліктері
мығым болғандарына куәміз. өйткені кеңес өкіметі ... ... бойы ... ... ... ... тезінен өткеріп
ұрпақтарына қалдырған адамгершілікке, имандылыққа толы ... және ... ... ... алып ... Егеменді Қазақстан Республикасы
орнағалы, елімізде жағдай түбірі өзгерді.
Нағыз мемлекет боламыз десек, баланы ... ... ... ... Оны ... іздемей –ақ ата-бабаларымыз ұрпақтарына
қалдырған отбасы және неке ... ... ... Ұлттар достығының
лабораториясы етеміз деген желуімен Қазақстанға жан-жақтан келімсектерді
көбейтті. Көп халықтарды зорлап әкеп ... ... ... ... кешіріп отырмыз. Еліміз құқықтық демократиялық мемлекет құру
ниетінде болғандықтан амал ... ... Ол: ... ... ... ... Республикасының құқықтық өмірінің
тарихи қайнар көзі, ескеріп және кеңесіп отырар ... оның ... ... ... ... басқа көрсеткіш " деген З.Ж.Кенжалиевсөзінен
тұрады.
Қазақстан Республикасының Ата ... ... ... ... ... ... ... әдет-ғұрып, дәстүрге қашық болуы міндеттелген.
Қазіргі кезде қорықпастан ұлттық ... ... ... ... ... ... қарастыру әбестік емес. Халықтың
рухани дүниесіндегі сан ғасырлар бойы қалыптасқан сүйегіне сіңіп, ... ... ... ... ... ... ... халқының
отбасын нығайту деп ұққан жөн. Отбасы мықты ... ... ... дәуірлерде отбасының бұзылуы қоғамдағы келеңсіз құбылыс ретінде
қаралып, бұзылмау жағына мән ... ... ... ... ... ... Жақсы перзент – ата-ана қолындағы аманат деп
халқымыз айтады. Әрбір ата-ана ... ... адам ... екен ... Адамның
ең жақсы сипаты – басқа адамдармен қарым-қатынасы ... ішкі ... ... ... ... да, ... әдемі болады. Ажырасу жағынан қазақтар
әлем алдына шықты. Олардың біразы тұрақты неке құра ... ... ... ... неке және ... ... ... ажырасу жағы көңіл
толтырмайды. Адамдар ... үшін нек ... ... ... шапқан
жау жаман, қайтып келген қыз жаман" деп ажырасуды қолдамаған. Қазіргі заңда
ажырасу прцессін қиындатып, күрделендіру қажет. Бұл ... сот ... тер ... қажет. Ажырасамын деген жастардың ата-анасы мен ... алып ... ... ... ... ... Сонда ғана
отбасындағы ұрпақтар жан күйзеліске душар болмайды. Сонда ғана қоғам мен
мемлекет ... ... ... ... ... туылған бала некесіз ішіп
жеген тамақ арам. Сондықтан да «ақ баталы»,»ақ некелі» ... ... ... кірген үйден береке қашады. Адамгершілік, адалдық
принциптерін ескере отырып, ... екі ... ... ... қуанып , қайғысын бөлісітін мүмкіндік болса ажыраспайтын жақтарын
нықтай түскеніміз абзал. Неке және отбасы туралы заңды әлі де ... ... ... Республикасының заңдары бойынша ерлі-зайыптылар мүлкінің
құқықтық табиғаты.
Ерлі-зайыптылар арасында пайда болатын қатынастар күрделі әрі ... ... ... ... ... тұрған кезде көптеген әр ... ... ... ... ... ... жатпайды. Сонда да
кейбір қатынастар құқықтық реттелуге жатқызылады. ... ... ... ... ... да ... орынға ие болып отыр. ... ... ... жеке ... емес қатынастардан гөрі
жеңілірек реттеледі.
Ерлі-зайыптылар некеде тұрған кезінде де азаматтық құқық ... ... ... ... ... олар кез ... ... мен міндеттерді иелене алады. Соның бірі Қазақстан Республикасы
Конституциясының 26-шы ... ... ... ... ... ... ... түрде алған қандай да болсын мүлкін жеке
меншігінде ұстай алады. Меншікке, оның ішінде ... ... ... ... Осы ... ... кепілдікті бекітетін заңдардың
бірі болып Қазақстан республикасының азаматтық кодексі, неке және отбасы
туралы заңы, жеке ... ... заң ... Осы ... бірі болып
Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі, неке және отбасы туралы заңы,
жеке кәсіпкерлік туралы заң ... Осы ... ... қатынастар реттейді. Жалпы азаматтық құқық нормаларында мүлікті
екі топқа бөлінеді, яғни ... және ... ... ... ... болып мүлікке байланысты туындайтын қоғамдық қатынастар
табылады. "Мүлік "термині әр ... ... ... ... ... мүліктік құқықтар, мүліктің активін және ... ... ... ету. ... ... ... тұру ... жинаған мүлкін жатқызуға болады. Ал пассивке ерлі-зайыптылардың
ортақ міндеттемелерін жатқызуға болады. Мысалы: ... ... ... ... ... қайтару ерлі-зайыптылардың ортақ міндеті болып табылады.
Қозғалмайтын мүлікке азаматтық кодекстің 117-ші бабына сәйкес жер
учаскелері, ... ... көп ... ... және ... ... де мүлік, орнын ауыстыру олардың мақсатына сыйыспайтын шығын
жұмсалмайынша мүмкін болмайтын мүлік ... ... ... ... әуе және теңіз кемелері, ішкі суда жүзу кемелері, өзен-
теңіз жүзу ... ... ... де ... ... Ал ... ... жатпайтын мүлік, оның ішінде ақша
мен ... ... және ... мүліктер қозғалатын мүлік деп танылады.
Қозғалмайтын ... ... ... ... ... Ал ... құқықты тіркеу талап етілмейді (заң құжаттарында көрсетілгеннен
басқа реттерде).
Бағалы ... ... ... қатарына жатады. Белгіленген нысан
мен міндетті реквизиттерді сақтай ... ... ... тек ... ғана ... ... ... құқықтарды куәландыратын құжат
бағалы қағаз болып табылады. Бағалы қағаздардың түрлері: ... ... және т.б. ... ... ... ұсынбалы ордерлік, атаулы
болып бөлінеді.
Ұсынбалы ... ... ... ... ... ... ... болады. Ал ордерлік ... ... ... онда ... ... ... болады. Атаулы бағалы қағазбен
куәландырылатын құқықтар бағалы қағазды ұсынушыға тиесілі болады. ... ... ... ... ... бұл ... қағаз жарамсыз
деп танылады. Мысалы, белгілі бір азамат акция сатып алатын болса, бірақ
бұл акциялар мемлекеттік ... ... ол жай ғана ... ... ... оның ... ешқандай құқық берілмейді[39,50].
1.7. Ерлі-зайыптылардың әрқайсысының еңбек қызметінен алған ... ... ... ... ретінде ақша немесе басқа да түсімдерді
айтамыз. Мысалы: табиғи нысанда, яғни ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... ... шарт ... өздерінің міндеттерін атқару
барысында алған кірістерін айтамыз:
Ерлі-зайыптылардың кәсіпкерлік қызметтен алған табыстары.
Қазақстан Республикасы азаматтық кодексінің 10-шы ... ... ... кәсіпкерлік-меншік түрлеріне қарамастан азаматтар ... ... ... жұмысқа, қызметке сұранымды қанағаттандыру
арқылы пайда немесе жеке ... ... ... жеке меншікке не
мемлекеттік кәсіпорындарды шаруашылық басқару құқығына негізделген ынталы
қызметі болып табылады. Кәсіпкерлік қызмет ... ... оның ... және ... ... ... ... құрамы бойынша бұл тұлғалар екі топқа бөлінеді:
Заңды тұлға, азаматтар (жеке кәсіпкер ретінде тіркелген азаматтар).
Заңды тұлға құрмай-ақ ... ... ... шаруа-фермер
қожалығының басшысы шаруа қожалығын мемлекеттік тіркеген кезден бастап
кәсіпкер деп танылады.
1.8. Интеллектуалдық қызмет ... ... ... ... ... кодексінің 961-ші бабына сәйкес
интеллектуалдық меншік құқығының объектілеріне интеллектуалдық шығармашылық
қызметтің нәтижелері; азаматтық ... ... ... немесе қызмет көрсетулерді дараландыру құралдары ... ... ... ... ... ... әдебиет және
өнер туындылары; орындау фонограмма және хабар таратуды ұйымдастыру; өнер
табыс, пайдалы үлгілер, ... ... ... ... ... ... қызметтің басқа да нәтижелері
жатады.
Ал азаматтық ... ... ... ... ... ... ... құралдарына фирмалық атаулар, тауарлық
белгілер, тауарлар шығарылатын ... ... және т.б. ... ... нәтижелері заттарға қарағанда материалдық ... ... ... ... егер ... біреуі өлең жазса,
сол өлеңді жазған адам ... иесі ... ... ... ... ... ... бір адамға авторлық шарт бойынша бере алады. Яғни ерлі-
зайыптылардың интеллектуалдық қызмет нәтижелерінен тапқан ... ... ... ... ... сыйақы табылады.
1.9. Ерлі-зайыптылар алатын зейнетақылар, жәрдемақылар, арнаулы нысаналы
мақсаты жоқ өзге де ақшалай төлемдер.
Бұл ... ... ... ... ... ... Осы айтылған төлемдер де ерлі-зайыптылардың ортақ бірлескен
меншігі болып табылады. Бұл ... кім де кім ... ... ... екеуіне де тиесілі болады[40,37].
1.10. Ерлі-зайыптылар мүлкінің заңдық режимінің ерекшеліктері.
Қазақстан Республикасының "Неке және ... ... ... ... 8 ... ... ... заңмен бекітілген ортақ біріккен
үлестік немесе бөлек мүлік режимін таңдап алады. Ортақ ... ... неке ... пайда болған мүлікке қолданылады. Ерлі-зайыптылардың
ортақ мүлікке құқығы некеде тұрған ... ... ... ... ... жүзеге асырған немесе басқа да дәлелді ... ... ... жұбайға тиесілі болады. Сондай-ақ, мүлік кімнің атына
тіркелгеніне қарамастан ол ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкі ... ... ... ... ... тіркелген болса, бұл ... да ... бар ... ... ... олардың ортақ
меншігі ретінде өкілетті ерлі-зайыптылардың біреуі оны алған кезден бастап
танылады. Мысалы: ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... бұл ... ортақ меншігі болып табылады.
Яғни, белгілі бір затты ерлі-зайыптылардың біреуі сатып алатын болса,
екеуінің де бұл ... ... ... ... ... мүлкінің
құрамындағы тұрғын үйлердің де ... ... ... зор. Көп ... ... ... ... ғана атына алынады және
тіркеледі. Бірақ ерлі-зайыптылардың біреуінің атына тұрғын үйді ... ... ... ... бұл ... үйдің тек ерлі-зайыптылардың біреуіне
ғана тиесілі деп санауға болмайды. ... ... ... ... ... сатып алған немесе тегін алған мемлекеттік ... ... ... жай, егер ... ... ... өзгеше көзделмесе
жалдаушының және онымен бірге тұрақты ... ... ... ... ... ... ... азаматтық кодексінің 227-ші
бабы) [41,73].
Қазіргі кезде отбасы адамның еңбек және кәсіпкерлік қызметінің стимулы
ретінде де көрініс ... ... Әр адам ... ... ... осы ... ... ешқайда жоғалып кетпей, өз бала ... ... ... ... ... рухани ғана емес, сонымен бірге
материалдық қатынастар болып ... Олар ... ... ... отырып, екі топқа бөлінеді: азаматтық құқық субъектілері арасында
пайда болатын қатынастар және тек ... ... ... ... ... ... ... қатынастар.
Ерлі-зайыптылардың мүліктік қатынастары осы соңғы қатынастарға кіреді.
Осы бойынша ерлі-зайыптылардың мүліктік режимі ... ... ... және неке кезінде тапқан мүліктеріне олардың иелену, пайдалану
және билік ету ... ... ... ... ... ... Жоғарыда
көріп отырғанымыздай ерлі-зайыптылардың мүліктік режимінің екі түрі бар:
заңдық (ортақ) ... Бұл ... ... мүлкі толықтай ортақ
меншікте болады және неке бұзылғанда ... ... ... ... Бұл ... бойынша ерлі-зайыптылардың мүліктік қатынастары шарт
негізінде реттеледі.
Неке және отбасы ... ... 31- ші ... 1-ші тармағына сәйкес,
егер неке шартында өзгеше белгіленбесе, ерлі-зайыптылардың бірлескен ортақ
меншігінің режимі олардың мүлкінің заңды режимі болып ... ... ... болу ... болып-юридикалық факт болып
табылады, яғни АХАЖ органдарында некені тіркеу. Осы ... ... ... негіздерде ерлі-зайыптылардың некеде тұру кезінде тапқан
мүліктері яғни, ортақ бірлескен мүліктері ... ... Бұл ... ... ... ... ... қағаздар және тағы басқалар жатады. ... ... ... ... ... триадамен белгіленеді яғни,
өз мүлкіне иелену құқығы; өз мүлкін пайдалану құқығы; өз мүлкіне ... ... ... ... ... 188-ші ... сәйкес
меншік құқығы дегеніміз субъектінің заң құжаттары арқылы танылатын және
қорғалатын өзіне тиесілі мүлікті өз қалауы ... ... ... ... ... ... құқылы. Иелену құқығы дегеніміз мүлікті ... ... ... заң ... ... ету. Пайдалану құқығы
дегеніміз мүліктен оның пайдалы табиғи қасиеттерін алудың, сондай-ақ одан
пайда табудың заң жүзінде ... ... ... ету ... ... заң жүзіндегі тағдырын белгілеудің ... ... ... иесі өзіне тиесілі мүлікке қатысты өз ... ... кез ... ... ... ... бұл мүлікті басқа адамдардың меншігіне
беріп, ... ... өзі ... иесі бола ... ... ... пайдалану және оған билік ету жөніндегі өз өкілеттігін тапсыруға,
мүлікті кепілге беруге және оған ... да ... ... ... ... түрде билік етуге құқылы. Меншік ... өз ... ... ... ... мен ... ... және заңмен
қорғалатын мүдделерін бұзбауға ... ... ... ... шексіз.
Мүлікке меншік құқығы заңдарда көзделген негіздер бойынша ғана ... ... ... ... азаматтық кодексінің 209-шы
бабына сәйкес екі немесе бірнеше ... ... ... ... ортақ
меншік құқығымен тиесілі болады. Мүлік меншік иелерінің әрқайсының меншік
құқығындағы үлестері белгілене ... ... ... ... ... ... (бірлескен меншік) ортақ меншікте болуы мүмкін. ... ... неке және ... ... 32-ші ... сәйкес ерлі-
зайыптылар некеде тұрған кезде ... ... ... ... ортақ
меншігі болып табылады. Ерлі-зайыптылардың некеде тұрған кезде ... ... ... еңбек қызметінен кәсіпкерлік
қызметтен ... ... ... ... ... мүлкінен
түскен кірістер және санаткерлік қызмет нәтижелерінен тапқан табыстары олар
алған зейнетақылар, жәрдемақылар, сондай-ақ арнаулы нысаналы ... ... де ... ... (материалдық көмек сомалары ... ... өзге де ... ... еңбек қабілетін жоғалтуына және
басқаларына байланысты залалды ... ... ... жатады. Егер некеде
тұрған кезде ерлі-зайыптылардыңортақ мүлкінің есебінен сол мүліктің құнын
едәуір ... ... ... ... жөндеу, қайта жаңғырту, қайта
жабдықтау, және т.б) анықталса ... ... ... ... ... деп ... ... Сонымен қатар ерлі-зайыптылардың
ортақ кірістерінің есебінен сатып алынған ... және ... ... ... ... ... ... мекемелеріне немесе
өзге де коммерциялық ұйымдарға салынған капиталдағы үлестер және ... ... ... ... тапқан басқа да кез келегн мүлік ол ерлі-
зайыптылардың қайсысының атына сатып алынғанына не ақша қаражаттарын ... ... ... ... ... ортақ мүлкі
болып табылады.
Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлікке құқығы некеде ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырған немесе басқа
да дәлелді себептермен жеке кірісі болмаған жұбайға ... ... ... атына тіркелгеніне қарамастан ол ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... табысы олардың ортақ меншігі
ретінде өкілетті ерлі-зайыптылардың біреуі оны ... ... ... ... ... ... еңбек ақысын алса бұл қаражат
ерлі-зайыптылардың ортақ меншігі болып табылады. Яғни белгілі бір ... ... ... Ерлі-зайыптылардың мүлкінде тұрғын үйлерде үлкен
орын алады. Көп ... ... ... ерлі-зайыптылардың біреуінің ғана
атына алынады және тіркеледі. Бірақ ерлі-зайыптылардың ... ... үйді ... және ... ... ... бұл ... үйдің тек ерлі-
зайыптылардың біреуіне ғана тиесілі деп санауға ... ... ... ... сәйкес жалдаушы сатып алған немесе ... ... ... үй ... ... жай, егер ... арасындағы
шартта өзгеше көзделмесе жалдаушының және онымен бірге ... ... ... ... ... ... толмаған және уақытша тұрмайтын
мүшелерінің бірлескен ... ... ... ... мүлікке құқығы мүлікті сатып алу
кезінде берген ақшасының көлеміне қарамастан тең деп саналады. Яғни ... ... ... ... алу ... ақшаны көп беріп, ал
екіншісі аз беретін болса, олардың мүлікке құқықтары бірдей болады. ... ... ... дәлелді себептермен жұмыс жасамаса ауыратын болса,
жоғары оқу орнында оқитын ... үйде ... ... ... ... және тағы
басқа да себептермен табыс таппайтын болса, мүлікке құқықтары тең деп
саналады. ... ... ... ... 223-ші ... ... ... тұрғанға дейін тиесілі, сондай-ақ, олардың
некеде тұрған кезінде ... ... ... мұрагерлік тәртіппен алған
мүлкі олардың әрқайсысының меншігі болып табылады. Яғни бұл мүлікті бір
адам ғана ... ... ... және ... да ... ... жеке ... заттар (киім-кешек, аяқ-киім және т.б.)
некеде тұрған кезде ерлі-зайыптылардың ортақ қаражатына сатып ... ... ... ... деп ... Ерлі-зайыптылардың
бірінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік өз меншігіндегі мүлікке ... бұл ... ... кезінде ерлі-зайыптылардың біріне тиесілі
болатын ортақ мүлкіндегі өз ... ғана ... ... іс-жүзінде
тоқтатылуына байланысты бөлек тұрған кезде ... ... ... сот ... әрқайсысының меншігі деп тануы мүмкін тағы ... ... жай ... ... ... бұл ... ... Ерлі-зайыптылардың үлесі ортақ бірлескен меншіктегі мүлікті бөлу
кезінде ғана белгіленеді. Ал бұл өз кезегінде ортақ ... ... ... кодексте көзделген ортақ үлестік меншіктен отбасы және неке
заңында ерлі-зайыптылардың бірлескен ортақ меншігінің айырмашылығын айтып
кететін ... ... ... меншікте белгілі бір үлеске қатысушы тұлға
тек ортақ меншіктің белгілі бір бөлігіне, үлесіне ғана ... ал ... ... ... ... ерлі-зайыптылар бүкіл ортақ
меншікке құқықтары тең деп саналады. ... ... де ... ... ... ... ете ... ортақ мүлікті иелену, ьпайдалану және оған ... ... ... ... ... ... 220-шы бабын және
неке отбасы заңының 33-ші бабымен реттеледі. Ерлі-зайыптылар ортақ мүлікке
қатысты өздерінің меншік ... ... ... ... тең ... ... Неке және отбасы заңының 33-ші бабына сәйкес ... ... ... және оған ... ету ... ... ... жасасқан кезде екінші жұбайының келісімі керек болады.
Ал егер ерлі-зайыптылардың біреуі ... ... ... бұл ... сот ... ... болады. Ерлі-зайыптылардың біреуі
ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіне билік ету жөнінде жасасқан мәмілесін ... ... ... ... ... етіп, тек оның талап етуімен ғана
және басқа тараптың мәміле жөнінде білгендігі немесе осы ... ... ... күні ... білуі тиіс екендігі дәлелденген жағдайларда ... ... ... деп ... ... [42,65].
Ерлі-зайыптылардың біреуі жылжымайтын мүлікке билік ету жөнінде ... ... ... және ... ... ... ... ететін мәміле жасау үшін басқа жұбайдың нотариат куәландырған
келісімін алу ... ... ... ... ... ... алынбаған жұбайы осы мәміленің жасалғандығы туралы өзі білген
немесе білуге тиіс болған күннен ... өзі ... ... ... ... ... ... бір жыл ішінде мәмілені сот тәртібімен жарамсыз ... ... ... ... ... ... ... жұбайы зайыбының
келісімінсіз ортақ қаражат есебінен автокөлік алатын болса, зайыбы сотқа
құқығы бұзылғандығы туралы ... ... ... ... ... ... ... нотариалдық куәландыруға және ... ... ... ... ... ... ... куәландыруға
жатады: Ипотека туралы шарт, қозғалатын мүлікті кепілге салу шарты, рента
және т.б. Ал ... ... ... ... қозғалмайтын мүлікті сату
шарты, қозғалмайтын мүлікті сыйға тарту ... ... ... ... ... ... жалға беру шарты және т.б. жатады. Неке заңдарында
ерлі-зайыптылардың бір-бірімен мәміле жасасу құқығы ... ... ... ... ... құқық азаматтық құқық қабілеттілігіне және ... ие ... ... де бар. Олар ... ... қайшы
келмейтін мәмілелер жасасуға құқылы. Ал неке және отбасы заңының ... ... ... ... ... ... билік ету жөнінде жасасқан мәмілесін сот басқа жұбайдың келісімі
болмауын ... ... тек оның ... етуімен ғана және басқа тараптың мәміле
жасалғандығы жөнінде білгендігі немесе осы ... ... ... ... ... ... тиіс екендігі дәлелденген жағдайларда жарамсыз деп тануы
мүмкін. Сотпен мәмілені ... деп тану ... ... ... пайда
болады: Азаматтық кодекстің 157-ші бабының 3-ші ... ... ... деп ... ... ... ... екінші тарапқа мәміле
бойынша алынғанның бәрін қайтарып беруге, ал заттай ... беру ... ... ... ақшалай өтеуге міндетті. Мұндай мәміле ... ... ... деп ... тек өздеріне тиесілі жеке мүліктермен ғана ... ... ... жасауға құқылы [43,105]. Сондай-ақ, сотпен
хабар ошарсыз кетті деп жарияланса, ерлі-зайыптылардың біреуі келісімінсіз
мәмілелер жасасуға құқылы. ... ... ... бөлу ... тұрған кезінде жинаған мүлікке бірлескен меншік құқығының тоқтатылуы
болып табылады. Неке және ... ... 36-шы ... ... ерлі-
зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу ерлі-зайыптылардың кез-келгеннің талап етуі
бойынша неке кезеңінде де, ло ... ... де, ... ... ... ... ерлі-зайыптылардың біреуінің ... алу үшін ... ... ... бөлу ... ... мәлімдеуі жағдайында да жүргізілуі мүмкін. Жоғарыда айтылған
нормадан көріп ... ... ... мүлкін бөлуді талап
етуге ерлі-зайыптылардың өздерінің және біреуінің ... ... ... ... шарт ... борышқор болып өзінің атынан шарт
жасасқан тұлға табылады.
Ерлі-зайыптылардың ортақ мүкі ерлі-зайыптылар арасында олардың ... ... ... бөлу ... келісім-шарт нотариат арқылы
куәландырады. Жұбайлар арасында жасалған келісім арқылы ерікті түрде ерлі ... ... ... ... ... ... ... ал
басқа пропорцияда бөлінуі мүмкін. Бірақ үлестерінің ... ... ... ... ... келтірмеуі кере. Ал егер ерлі-
зайыптылар мүлікті бөлуге байланысты ортақ келісімге келе ... яғни ... ... ... ... ... ... Ерлі-зайыптылардың
ортақ мүлкін бөлу туралы талап арыздан алынатын мемлекеттік баждың көлемі
талаптың құнына шаққан пайызбен бөлінеді. ... ерлі – ... ... ... етуді соттан немесе судьядан сұрауы мүмкін. Судья
өз кезегінде талапты ... ету ... ... ... ... ... шаралардың түрлері әртүрлі. Мысалы, жауапкердегі ... ақша ... ... салу ... ... ... бір
әрекеттерді жасауға тыйым салу және ... ... ... бөлу ... сот ... талап
етуі бойынша ерлі-зайыптылардың әрқайсысына ... ... ... ... анықтайды. Егер ерлі-зайыптылардың біреуіне құны оған ... ... ... ... ... ... ... ақшалай немесе өзге де
өтемақы берілуі мүмкін. Ол мынандай жағдайларда белгілі болады: ерлі-
зайыптылардың ... ... ... ... ... ... табыс таппаған жағдайда немесе ерлі-зайыптылардың ортақ
мүлкін отбасы мүдделеріне зиян келетіндей жағдайда пайдаланса, ... ... ... ... ... ... есірткі заттарды пайдаланса,
азарттық ойындарды ойнаса. Ал кәмелетке толмаған толмаған ... ... үшін ... ... ... (киім-кешек, аяқ-киім,
мектеп және спотр жабдықтары, музыкалық аспаптар, балалар кітапханасы және
т.б.) бөлінуге жатпайды және ... ... ... ... ... ... ... есебінен ерлі-зайыптылар өздерінің
кәмелетке толмаған ортақ балаларының атына салған салымдары сол ... ... ... және ... ортақ мүлкін бөлген
кезде есепке алынбайды.
Ерлі-зайыптылардың неке кезіндегі ортақ ... ... ... ... ... мүкінің бөлінген бөлімі, сондай-ақ ерлі-зайыптылардың
одан кейінгі неке кезіндегі тапқан мүлкі олардың бірлескен мүлкін ... ... ... ... ... мүлкін бөлу туралы ерлі-
зайыптылар талабына талап арыз мерзімі ... 3 ... ... ... және ... ... ... 36-шы бабы). Ерлі-
зайыптылардың ... ... бөлу және осы ... үлестерін айқындау
кезінде, егер ерлі-зайыптылардың әрқайсысының үлесі тең деп ... ... ... ... ... бөлу кезінде үлестері анықтай ... ... келе ... бұл дау ... ... Жалпы ерлі-
зайыптылардың ортақ мүлкі тең ... ... ... кейбір жағдайда сот
үлестердің теңдік қағидасынан алшақтауы мүмкін. Неке және отбасы заңының 37-
ші ... 2-ші ... ... сот ... ... ... және ерлі-зайыптылардың біреуінің мүддесін негізге ала отырып
егер жұбайлардың біреуі дәлелсіз себептермен табыс таппаса ... ... ... мүлкін отбасы мүдделеріне залал келтіріп жұмсаса ... ... ... ... теңдігі негізін ескермеуге
құқылы. Бұл жерлегі кәмелетке толмаған ... ... ... ол ... тәрбиелеудің қалыпты жағдайын қамтамасыз ету
болып табылыды. Балалардың материалдық қажеттіліктері ... ... ... ... ... етіледі.
Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу кезінде ерлі-зайыптылардың ортақ
мүлкіндегі ½ ... және заң ... ... ... мұрагерлік мүлкіндегі
үлесіне құқылы болып табылады. Осы мұрагерлік мүлкіндегі үлесінің мөлшері
қайтыс ... ... ... ... ... ... ... 235-ші бабының 2-ші тармақшасына сәйкес азамат қайтыс
болған ретте оған тиесілі мүлікке меншік құқығы өсиетке немесе заңға ... ... ... ... ... Мұрагерлік кезінде заң бойынша 1-
ші болып жұбайымен бірге мына мұрагерлер болды: ... ... ... ... ... ... ... алушылар) және қайтыс
болғаннан кейін одантуылғпн бала. Заң бойынша мұрагерлер қатарына ... ... ... ата-аналар жатады. Ортақ мүліктегі өз үлесіне құқығын
рәсімдеу үшін (қайтыс болған тірі ... ... ... ... ... (мұра қалдырушының тұрғылықты жері бойынша) нотариусқа ... және ... ... ... ... меншік құқығы туралы
куәлік алуға құқылы. Тірі қалған ... ... ... ... ... ... ... мүліктің жартысын алады.
Ал өсиет бойынша мұрагерлікке ие болу тәртібі басқаша ... ... ... ... ... ... қалдырушының еркінде. Ерлі-зайыптылардың біреуі
тірі кезінде екіншісіне өзінің ... ... ... ... ... ... ... жұбайына қалдырып, ал қалған мүлікті баласына,
қызына ... ... ... айтқандай өсиетке мүлдем қалдырмау мүмкін
деп айтып кетті. ... егер ... ... ... ... ... (мүгедек, кәрі болса) ол толығымен мұрагерлік құқығынан
айырылмайды және өсиеттің мазмұнына ... ... ... бір ... тұру ... ... ... мүлік (ортақ мүлік, жеке
мүлік) өзіне тек заттармен мүліктік құқықтарды ғана емес, ... ... ... ... Үшінші жақтардың алдындағы ерлі-
зайыптылардың міндеттемелерін азаматтық құқық, еңбек және т.б. ... ... ... ... ... жеке ... болып табылады. Ерлі-зайыптылардың жеке ... деп ... ... жеке ... ... ... ... ой туғызады. Оларға: некенің мемлекеттік тіркеуге дейін
пайда болған міндеттемелерді, некені мемлекеттік ... ... ... ... тек жеке ... қажеттіліктерін
қанағаттандыруға байланысты пайда болған міндеттемелер, ... ... тұру ... ... ... ... ... (мұра
қалдырушының қарыздары), ерлі-зайыптылардың біреуінің басқа тұлғаларға зиян
келтіру салдарынан пайда болған міндеттемелер, ерлі-зайыптылардың біреуінің
өзінің балаларына ... ... ... қатысты алименттік
міндеттемелер, ... ... жеке ... тығыз байланысты басқа да
негіздер бойынша пайда болған міндеттемелер ... ... ... ... ... үшін ... үйді ... жер учаскесін
сатып алуға алған ... ... ... ... қайтарып беру ерлі-
зайыптылардың екеуінің де міндеті болып табылады. ... ... ... ерлі-зайыптылардың екеуі де табылады. Яғни, екеуі де ортақ
жауапты болады. Сондай-ақ олар кредиторлардың ... ... ... ... ... ... ... мүлікті қайтарып беру,
жұмысты орындау, және т.б.
Неке және ... ... 43-ші ... 1-ші ... сәйкес ерлі-
зайыптылардың біреуінің міндеттемелері бойынша ... алу тек ... ... ғана ... ... Жеке ... бойынша
жауапкершілікті міндеттемелік құқық қатынастарының субъектісі ... ... ... ... Бұл ... ... ... бір мәселе
кредитордың қарыздары өндіріп алу талабын қамтамасыз ету ... ... ... ... сот ... ... немесе оны пайдалануға
тыйым салуы мүмкін. Бірақ кейіннен бұл ... ... ... тиесілі
екендігін анықталса (мысалы: сыйға тарту фактісі анықталса) осы ... ... бұл ... ... ... бір бөлігін сотпен мүлік қамаудан
босатылуы мүмкін.
Борышкер – жұбайдың оған ... ... ... беру ... түрде жасалуы мүмкін. Бірақ егер мүлікті бөлу ... ...... ... ... деп ... онда ол (кредитор)
мұндай бөлуді сот тәптібімен даулауы мүмкін. ... ... ... ... ... табиғи түрде бөліп беру мүмкін болмайтын немесе ерлі-
зайыптылардың екіншісі бірлескен меншіктің қатысушысы ... ... ... жиі ... Мұндай жағдайда кредитор борышкер –
жұбайдың өз үлесін екінші жұбайға нарықтық ... ... ... және
сатудан алған қаражатты қарызды жабуға жұмсауды талап етуге құқылы.
Борышкер жұбайдың ... ... ... алған жағдайда кредитор ортақ
меншік құқығындағы борышкердің үлесін сот арқылы алуды ... етіп ... ... ... ... ... ... талап етруге құқылы.
Неке және отбасы заңының 43-ші бабының 2-ші ... ... ... алу
ерлі - зайыптылардың ортақ міндеттемелері бойынша, сондай-ақ сот ерлі
зайыптылардың біреуінің міндеттемелері бойынша ... бәрі ... ... анықтаса, ерлі - зайыптылардың ортақ мүлкінен
жасалады. Бұл жердегі отбасының қажеттеріне қаражат азық ... ... ... оны ... алуға, жалға алуға, медициналық жәрдем алуға,
қажетті әлеуметтік қөамсыздандырылуға баспананы ... ... ... ... және т.б. ... жалпы алғанда отбасының өмір сүру деңгейін көтеруге жұмасалады.
Ортақ міндеттемлере ерлі-зайыптылардың екеуі де жауапкершілікте болады ... ... ... ... ... ... ... мүлік
жеткіліксіз болған жағдайда ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... ... ... әрқайсысының
мүлкімен бірлесе отырып жауапты болады.
Борышкерлердің ортақ жауапкершілігі ... ... ... ... борынкерлерден сондай-ақ әрқайсысынан жеке-жеке талап ете
алады. Егер ерлі-зайыптылардың біреуінің мүлкі кредитордың ... ... ... ... ... ... мүлікті
екіншісінен талап етуге құқылы. Сонымен қатар кредитор ерлі-зайыптылардың
екеуі нің де жеке мүліктерінен өндіріп алуды ... ... ... ... соттың үкімімен ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкі ерлі зайыптылардың
біреуі ... ... ... ... есебінен сатып алынғаны немесе
көбейтілгені анықталса өндіріп алу ... ... ... ... оның бір ... ... ... норма ерлі-зайыптылардың біреуінің қылмыс ... ... және ... ... ... толтыру кезінде сотпен
қолданылады. Ерлі-зайыптылардың кәмелетке ... ... ... үшін ... ... ... ... белгіленеді. Қазақстан
Республикасы Азаматтық кодексінің 22 бабының 4 тармағына сәйкес 14 жастан
18 ... ... ... ... ... болады және өздерінің әркеттері
мен келтіңрілген зиян үшін осы кодекстің ережелері бойынша жауап береді
делінген.
1.11 ... жеке ... ... зайыптылардың жеке меншігі ретінде:
▪ ерлі-зайыптылардың некеге тұрмаған ... ... ... ерлі-зайыптыларға некелесу кезінде сыйға берілген мүліктері,
мұрагерлік немесе қайтарымсыз шарт негізінде пайда болған мүлік;
▪ ерлі-зайыптылардың жеке ... ... киім ... және т.б. Неке ... ... ортақ
есебінен алғанына қарамастан ерекше жағдайда жеке зат болып
табылады.
1.12 Ерлі-зайптылардың ортақ ... ... ... мүлкі- неке кезінде неке бұзхылған жағдайы
және несие беру үшін талап-арызы негізінде ... ... ... ... ... ерлі-зайыптылардың келісімі негізінде бөлінеді ... ... ... ... ... ... ... қатысты дау туындайтын болса, онда мүлікті бөлу әркетін сот тәртібі
негізінде жүзеге асырылады. Мүлікті бөлу кезінде сот ... ... қай ... ... ... ... алады. Егерде ерлі-
зайыптылардың біреуіне мүлік оның үлесінен артық берілсе онда ... ... ... да ... ... ... мүмкін. Кәмелетке
толмаған балараының мүлкі компенсациясыз берулу керек және бөлінбейді, яғни
бала кіммен тұрса, ... сол ... ... ... кәмелетке
толмағандардың атына салым салған болса, онда ол ... ... ... ... ... бірге бірлесіп тапқан таюыстары саналады. Неке
бұзылғаннан кейін мүлікке талап-ету мерзімі үш жыл. Ортақ мүлікті бөлу ерлі-
зайыптылар ... тең ... ... егер ... ... ... ... сот
теңдік қағидасын ескермеуі д мүмкін, яғни кәмелетке толмаған балалар ... ... мен ... болса немес ерлі-зайыптылардың біреуі себепсіз
кіріс көзін таппаса т.с.
II Бөлім
Неке шартының құқықтық реттелуі.
Неке шартын ... ... мен ... және ... ... 39 ... 1-ші ... сәйкес неке шарты
некеге тұруды мемлекеттік тіркеуге дейін де, неке ... ... да ... ... ... ... неке щартының жасалу жолдарын,
реттейтін қатынастардың маңызын, бұзылуы мен ... ... жөн ... Бұл келісім тараптардың теңдігіне негізделеді және
ерікті ... ... Егер ... ... ... ... ... шарт
жасалады деп танылады.
Шарт жасау әдісі екі кезеңнен тұрады:
1. оферт
2. акцепт
Азаматтық ... ... ... пәне ... мен заңдар,
нормативтік құқықтық актілер болып саналады. Жалпы ... заңы ... ... ... жағдайлар бар екенін көрсетпейді. Неке ... деп ... пәні ... ... ... неке ... ... үшін
ерлі-зайыптылардың келсімдері туралы шартта көрсетілуі ... ... ... ... режимін өзгертуі мүмкін. Сонымен қатар ... ... ... етуі ... ... егерде, ерлі
зайыптылардың біреуі неке шарты бойынша тұру ... ... ... ... ... өз еркілерін көрсетсе, онда бұл шарт елеулі ... Ескі заң ... шарт ... ... ... ... Шарт ... Шарт – жазбаша күрделі.
Тараптар арасында шарттың ... ... ... ... ... ... ... нысанда келісімге қол жеткен кезде шарт жасалды
деп есептелінеді. Шарттың мәні туралы ... ... ... ... ... шарттардың осы түрі үшін қажетті ережелер. Сондай-ақ бір
тараптың мәлімдеуі бойынша келісімге қол ... ... ... ережелер
елулі деп танылады.
Шарттың жазбаша нысаны нотариалды түрде куәландыруға жатады. Жазбаша
нотариалдық нысанның ауызша нысаннан ... ... ... орындауы тиіс.
Сонымен қатар міндетті түрде нотариустың немесе басқа өкілеттілігі бар
тұлғаның қолымен куәландырылуы тиіс. Бұл нысанда бөлу ... ... ... қарапайым, 2-жазбаша нотариалды күрделі. Міндетті түрде
ерлі зайыптылар бұрын неке шартын жасады ма немесе жасаған жоқ па ... ... ... ... ... қарама-қайшылық тудырмау үшін, бұл
көбінесе алимент ... ... ... Шарттың әрекеті- ерлі
зайыптылардың өзара келісімдері туралы қол қоюы ... ... ... де ... ... бір себептермен шартқа қол қоя алмаса, онда сол
азаматтың өтінішісімен басқа адамға қол ... ... ... ... ... ... мен нотариуспен куаландыруға жатады. Егер неке шарты
қозғалмайтын мүлікке қатысты болса, онда мемлекеттік тіркелуге жатады. Егер
жылжымайты. Мүлік ... ... ... ... ... онда жылжымайтын
мүлік тіркелуге жатады. Некеге тұруды ... ... ... ... ... ... тұру мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді. Ал
егер некеге тұру мемлекеттік тіркелмеген ... онда ... ... ... ... және ешқандай құқықтық салдары туындатпайды.
Неке шартының күшіне енуі деп шартта көрсетілген ерлі ... ... мен ... пайда болу сәтін айтамыз. Мысалы:
некеге тұруды ... ... ... ... неке шарты 2002 жылы 11
наурызда күшіне енеді делінген (мемлекеттік тіркелгеннен кейін). ... ... ... ерлі зайыптылардың мүліктік құқықтары мен міндеттемелері
пайда болады. Тағы бір ... ... ... 5 наурызда 1999 жылы
жасасып, шарт 2001 жылы 8 тамызда күшіне енеді деп көрсетілуі мүмкін.
Неке шарты жазбаша түрде ... және ... ... ... және отбасы заңының 39 бабының 2-ші тармағы).
Неке шартының жазбаша ... ... және ... куаландырмау
шарттың жарамсыздығына әкеліп соғады және ерлі зайыптылар арасында ешқандай
құқықтар мен міндеттерді туғызбайды. Неке ... ... ... ... ... ... деп ... оның пәні бағалануы тиіс.
Егерде ерлі ... ... пәні ... ... ... болып
табылатын болса, онда оның бағалау бағасы міндетті түрде ... ... ... ... ... неке ... заңға сәйкес болуын ғана
тексеріп қоймай және тараптарға мағынасы мен мәнін ... ... ... жазусыз болуы керек екендігін ескеру ... ... ... ... болашақта дау болмас үшін аты-жөндері толық
жазылуы керек.
Бұл тараптарды орындау ерлі ... үшін және ... ... ... ... табылады. Неке шартына міндетті түрде ерлі-зайыптылардың
екеуі де ... қоюы ... Неке ... өкіл ... ... ... шартын куәландыруға байланысты нотариалдық әрекет ... ... баж ... ... ғана ... ... Неке ... біруақытқа немесе мерзімі көрсетілмей жасалады.
Неке шарты белгілі мерзімге немесе ... ... ... мүмкін.
Ерлі-зайыптылардыңмүліктік және жеке мүліктік емес қатынастарда шетел
элементі бар болған ... ... ... және жеке мүліктік емес
қатынастарын коллизиондық ... ... Яғни қай ... ... сол ... ... реттелінеді. Ал егер бірге тұрған
жерлері болмаған кезде, онда соңғы бірге ... ... ... ... Егер ... ... ... болса, онда
Қазақстан Республикасының заңымен ... ... ... неке және
отбасы заңында: Егер ерлі-зайыптылардың азаматтығы жоқ болған ... ... ... онда ... ... еркі ... ... тіркелді сол мемлекеттің заңын қолдануға құқылы. Шетелдегі
Минстік ... ... ... ... ... ... ... осы заңмен анықтайды.
Егер ерлі-зайыптылар келіскен жақтың территориясында бірге тұрғылықты
жері болса, ал ... сол ... ... ... ал ... басқа елдің
келіскен территориясында тұрса, және екеуінде де бір азаматтықтары бар
болса, олардың ... және жеке ... емес ... ... ... болып табылса, солардың заңымен реттелінеді.
Егер ерлі-зайыптылар бірге тұрмаса және ... ... ... ... ... жоқ ... онда олардың мүліктік пен мүліктік емес
жеке қатынастары АҚШ елінің ... ... Егер ... әр
мемлекеттің азаматы болса, онда олардың мүліктік және жеке мұліктік емес
қатынастарын қай мемлекет ісін қараса, сол ... ... ... ... ... мүлкіне қатысты болса, онда
қозғалмайтын ... қай ... ... ... сол ... ... Неке шарты тек қана нысаннан тұрмайды, оның өзіндік мазмұны
бар. Неке шартының мазмұны – ол оның ... яғни ... ... ... жеке ... емес ... ... мүліктік қатынастары заңмен тез ... ... көп ... ... ... ... етеді.
1. егер мүліктік құқықтық қатынастар орындалмаса, онда мәжбүрлі
түрде жүзеге асырылады.
2. мүліктік ... ... ... өйткені ерлі-
зайыптылардың, мұрагерлердің, контрагенттердің, борышқорлардың
мүдделері қарастырылуы ... ... өмір бұл ... ... табылады.
Мүндай шаруашылықтың негізінде ерлі-зайыптылардың мүліктік қатынастары
екі топқа бөлінеді:
1. жай ... ... ... ... адамдардың
арасында пайда болатын қатынас.
2. Ерекше қатынастар, бұл тек қана ... ... ... ... ... болатын қатынас.
Неке шартының ең алғаш жағдайы ССР кезінде 1991 жылы пайда болды.
Содан кейін Неке және ... ... ... ... Неке және Отбасы
туралы заңы 1998 жылы пайда болды.
Неке шартының пәні ... ... ... болып табылады. Ал басқа отбасылық қатынастар неке ... Неке ... ... ... ... ... заңмен көздеоген бірлескен ортақ меншік режимін өзгертуге; ерлі-
зайыптылардың ... ... ... ... ... ... ... режимін белгілеуге құқылы. (Неке және отбасы заңының
40-бабының 1-ші тармағы).
Неке Ресей ғалымы ... ... ... неке ... негізгі элементі болып ерлі-зайыптылар мүлкіне ... ... ... ... ... режим ерлі-зайыптылар мүлкінің шарттық
режимі деп ... Егер неке ... ... ... ... ... ... меншігінің режимі олардың мүлкінің заңды
режимі болып табылады. ... ... ... ... ... болып табылатын мүлікті иелену, пайдалану және оған
билікету ... ... ... ... ... 224 және 225
баптарымен реттелінеді. Неке кезінде ... ... ... мүлік деп-ерлі
зайыптылардың еңбек қызметіндегі әр қайсысының кірістері, кәсіпкерлік
қызметтері, интеллектуалдық қызметінің ... ... ... жеке ... ... әрқайсысының зейнетақылары мен жәрдемақы,
арнайы мақсаты жоқ ақшалай қаражаттар болып табылады. Ерлі-зайыптылардың
жалпы мүлкі ... ... ... ... ... ... ... және
қозғалмайтын мүлік, бағалы қағаздар, пай, салымда, кредиттік ұйыммен
коммерциялық ... ... ... ... ... Ерлі-
зайыптылардың ортақ мүлкі көлемі мен мөлшеріне қарамастан тең ... ... ету мен ... үшін ... ... ... ... болып және нотариуспен куәландырылуға жатады. Ерлі-
зайыптылар ... ... ... тең ... ... Ерлі-
зайыптылар негіз ретінде ерлі-зайыптылар мүлкінің заңды режимін пайдалануы
мүмкін, яғни ... ... ... ... режимін қолданады.
Сондай-ақ тараптардың қалауы ... ... ... ерлі-зайыптылардың
әрқайсысының мүлкіне де қолданылуы мүмкін.
Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіне бірлескен меншік режимі ... және ... ... ... қолдану кезінде-шартымен
жариялануды талап етпейді. Сондықтан, неке шартымен ортақ бірлескен ... ... ... ... ... мүмкін. Мысалы, неке
шарты некеде тұру ... ... ... ... ... ал тек ... ғана ... мүмкін, немесе ортақ мүлікті бөлу кезінде ... ... тең ... ... ... және т.б. Неке шартымен
белгіленген ерлі-зайыптылардың үлестік меншік режимі азаматтық заңдарға
негізделеді. Бұл ... ... алу ... алу кезінде ерлі-зайыптылардың
әрқайсысының салған үлестерінің ... ... ... ... ... ... бойынша ерлі-зайыптылардың үлестік меншік режимі ортақ
мүлкінің бір бөлігі болып табылатын белгіленген заттарға ғана таралады. Бұл
жерде ... ... ... мүлікке осы режим қолданылатынын анықтау және
үлестік меншік ... ... ... ... ... ... бірі ... табылады.
Сондай-ақ неке шартымен ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... ... Әрқайсысының мүлкі дегеніміз ерлі-
зайыптылардың некеде тұру кезінде алған мүлкі олардың ... ... ... ... ерлі-зайыптылардың әрқайсысы осы мүлікке өз қалаулары
бойынша билік етуге, пайдалануға, қолдануға, сатуға және т.б. құқылы деген
сөз. Бұл режим ... ... ... және оның жеке ... ... ... ерлі-зайыптылардың бөлектелгенменшік режимі ... ... ... ... және тағы ... ... ... Ал, қалған мүлікке ерлі-зайыптылардың ортақ бірлескен
меншік режимі қолданыла береді. Сонымен, қолданылып жүрген ... ... ... ... ... үш ... қолдануға мүмкіндік
береді. Сондай-ақ ерлі-зайыптылар мүлкінің шарттық ... ... ... тұру ... ... мүлкіне емес, ал тек ... ғана ... Ал, неке ... көзделмеген мүлікке ерлі-
зайыптылардың ортақ бірлескен меншік режимі қолданылады. Бұл сауалдардың
барлығы ... ... және ... тек екі жақты
келісім арқылы ғана шешіледі. Шарттық режим ерлі-зайыптылардың қолда бар
мүлкіне де, ... ... де ... қолданылады.
Неке шартыда ерлі-зайыптылар өзара күтіп бағу жөніндегі өз ... ... ... ... қатысу әдістерін олардың
әрқайсысының отбаслық шығындарға ... ... ... неке бұзылған
жағдайда ерлі-зайыптылардың әрқайсысына берілетін мүлікті белгілеуге,
сондай-ақ неке ... ... ... ... ... де ... ережелерді енгізугеқұқылы.
Сондай-ақ ерлі-зайыптылар неке ... неке ... ... ... ... мүлік өтетіндігі туралы ... ... ... некеге тұру кезінде де некені бұзу
кезінде де бір-біріне материалдық ... ... ... ... мерзімдерін қарастыру мүмкін. Ерлі-зайыптылардың ... ... ... неке ... сәйкес әр түрлі болуы мүмкін. Ерлі-
зайыптылардың табысы қатарына ... ... ... және тиесілі ақшалай
және табиғи нысандағы қосымша сыйақылар жатады. Сондай-ақ табыс қатарына
заңды тұлға құрмай-ақ кәсіпкерлік ... ... ... ... ... Табыс сонымен қатар заңмен көзделген басқа да негіздер бойынша
алынады. Ерлі-зайыптылар өздерінің табыстарын бөлудің ... да ... ... ... бар. Сондай-ақ неке шартына тек ... ... ... ғана ... қана қоймай, сондай-ақ ерлі-
зайыптылардың әрқайсысының ... ... ... ... де ... Бұл ... тек ... қажеттіліктерін қанағаттандыруға
бағытталып қана ... оның ... жеке ... ... ... шығындар қатарына: тұрғын-үй, коммуналдық қызмет
көрсету ақы төлеу, электроэнергиясын, балаларды асырап және бағып күтуге,
телефонға, ... ... ... ... ... ... жағдайына байланысты құрал-сайманға кеткен ... ... ... ... ... туристік билет алуға кеткен
шығындар және сол сияқтыларды жатқызуға болады. Неке шартында осы ... ... ... қатысу дәрежесі белгіленеді.
Отбасын қамсыздандыруға кеткен шығын ерлі-зайыптылар арасында өзара келісім
арқылы әрқайсысына бөлініп ... ... ... бұл ... ... ... өзінің мойнына толық көлемде ... ... ... ... неке ... ... ... бөлуге байланысты
қатынастарды реттеулері мүмкін, яғни неке бұзылған жағдайда қандай мүлік
ерлі- зайыптылардың ... ... ... Ал, егер ... біреуіне оған тиесілі үлестен асатын мүлік берілсе, ... ... ... ... өзге де өтемақы берілуі керек.
Ерлі- зайыптылардың әрқайсысына берілетін мүліктің тізімі жіне онық
құны неке ... ... ... Ерлі- зайыптылар өздерінің қалауы
бойынша неке шартына ... ... ... ... ... де дәрежелерді қосуға құқылы. Мысалы, ерлі- зайыптылар неке шартында
тұрған үйдің меншік иесі болып ... ... ... ... ... тұру кезінде де, неке бұзылған ... де, ... ... тұрғын үйдегі мүлікті пайдалана ... ... ... Бұл жағдайжа неке бұзылуына байланысты меншік иесі болып
табылмайтын ерлі- зайыптылардың ... ... неке ... ... ... міндеті жүктеледі деп ерлі- зайыптылардың
арасында ... ... ... Неке ... қолданылу мерзімі
күндермен, айлармен, жылдармен есептелінеді.
Ал, егер ерлi-зайыптылардьң бiреуiне қөұны оған тиесiлi үлестен асатын
мүлiк берiлсе, бақа жұбайға ... ... ... езге де ... ... ... әрқайсысына бсрiлетiн мүлiктiң тiзiмi және ... неке ... ... ... ... өздерiнiң қалауы
бойынша құны неке шартына ерлi- зайыптылардың ... ... өзге де ... ... ... ... ... неке
шартында тұрғын үйдiң меншiк иесi ... ... ... ... ... тұру ... де, неке ... кезде де, ерлi-
зайыптылардың екiншiсi тұрғын үйдегі мүлiктi пайдалана ... ... ... Бұл ... неке ... байланысты меншiк иесi болып
табылмайтын ерлi-зайыптылардың ... ... неке ... ... ... ... ... деп ерлi-зайыптылардың арасында
келiсiлген болуы мүмкін. Неке шартының, ... ... ... ... ... ... болуға тиiс белгiлi бiр жағдаймен, оқиғамен
белгiленеді (ерлi-зайыптылардың белгiлi бiр жақа ... ... ... ... уaқыттың келуiне байланысты ерлi-зайыптылардың өзара
құқықтары мен міндеттері пайда ... ... ... ... ерлi-
зайыптылар неке шартында некені мемлекеттiк тіркеуден ... ... жыл бойы ... ... ... ... меншік режимi
қолданылады да, бұл мерзiм өткен соң ... ... ... ... ... ... ... деп көрсетулерi мүмкін. Мерзiмдер неке
шартында ерлi-зайыптылар ушiн мңцызды болып ... ... ... ... ... ... бойынша жұмыc iстеуге шетелге шығу,
жоғарғы бiлiм алу және т.б ). Мысалы, неке шартында ... ... ... аяқтағанша отбасылық шығындарды жұбайы өз ... ... ... ... Неке және ... заны ... 2-шi ... сәйкес
неке шартында көзделген құқықтар мен міндеттер белгiлi бiр жағдайлардың
туындамауына немесе туындамауына қарай қойылуй ... Неке ... ... ... мен ... ... (пайда болуы)
нсмесе туындауымен байланысты жағдайларды заңды факт ретiнле ... ... ... ... ... ... ... немесе туындамауы
ерлi-зайыптылардың еріктеріне байланысты болуы немесе байланысты болмауы
мүмкін. Мысалы, ерлi-зайыптылар неке шартына былай жазуы ... егер ... ... ... ... табылатын автокөлiк, ерлi-зайыптылардың,
opтақ, бiрлескен меншігіне өтеді деп, ... ... Неке ... ... зaңды және жүзеге ... ... ... ... ... бiр жағдайдың болуын әртүрлi болжанатын өмiрлiк ... ... ... ... ... ... ... біреуінің екіншісіне байланысты ... ... ... ... ... ... ... таппаса, ерлі-зайыптылардың екіншісі оған ... ... бас ... ... Неке шартымен ерлі-зайыптылар арасындағы
мүліктік қарым-қатынастардың әр түрлі жақтары реттелуі мүмкін, бірақ ... ... ... ... ... ... жеке ... мен
мүдделерін қорғауға және жүзеге асырылуға қажет кепілдіктің сақталуына
бағытталады. Неке және ... ... ... ... ... неке
шарты ерлі-зайыптылардың құқық қабілеттілігін және әрекет қабілеттілігін,
олардың өз құқықтарын қорғау үшін сотқа ... ... ... ... ... ... дегеніміз- азаматтың өз құқықтары мен
міндеттерін атқару қабілеттілігі ... ... ... ... барлығына тиесілі және ол азаматтың туылуымен ... ... ... ... ... ... мазмұны болып азаматтың
меншік құқығы негізінде мүлікке ие болуға, мүлікті мұрагер ретінде алуға
және оны өсиетке қалдыруға; ... ... ... және ... ... ... да ... айналысуға; заңды тұлғаларды және өзі
немесе басқа да азаматтар және заңды тұлғалармен бірлесіп ... ... ... мәмілелер жасасуға және міндеттемелерге қатысуға;
тұрғылықты жерді ... ... ... нәтижелерінің авторы
болуға; және басқа да мүліктік және жеке мүліктік емес ... ие ... бар ... ... 14 ... ... ... дегеніміз- азаматтың өзінің әрекеттерімен заңмен
берілген азаматтық құқықтарды және заңмен ... ... ... ... ... ... табылады. Толық әрекет қабілеттілік азамат он
сегіз жасқа толғанда пайда болады. Неке және отбасы ... ... ... ... жағдайда мемлекеттік тіркеу орны бойынша азаматтық хал
актілерінің жазу ... неке ... екі ... ... ... ... некеге тұру уақытынан бастап азамат толық әрекет
қабілеттілікке ие ... ... ... ... жағдайлардан басқа
ешкімнің құқық қабілеттілігі және әрекет қабілеттілігі шектелмейді. Мысалы,
ерлі-зайыптылардың ортақ мүлікті бөлуді ... ... ... ... ережесі жарамсыз болып табылады, ... ... мен ... ... ... ... Егер неке ... ерлі-
зайыптылардың өздерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға мүмкіндік
бермейтін жағдайлар көрсетілсе неке ... ... деп ... Өйткен,
Қазақстан Республикасы Конституциясының 13 бабының 1-ші тармағына сәйкес,
әркімнің ... ... ... танылуына құқығы бар және өзінің
құқықтары мен бостандықтарын қөажетті қорғаныста қоса ... ... ... ... ... ... хақылы. Неке шарты ерлі-зайыптылардың
мүліктік қатынастарын ғана реттейді. Өйткені, неке және отбасы заңы ... 3-ші ... ... неке ... ... ... емес жеке ... реттей алмайды делінген. Сондай-ақ неке
шарты отбасы заңдарының негізгі бастауларына ... ... ... ... ... ... егер ... біреуін қолайсыз
жағдайға қалдыратын мән-жайлар болған кезде, кімнің құқықтары ... ... ... ... ... неке шарты сотпен жарамсьrз деп танылады.
СоныменI қатар, неке шарты отбасы заңының 40-бабының 3-шi ... ... ... ... ... мен ... еңбекке
қабiлетсiз мұқтаж жұбайдың, асырау қаражатын алуға құқығын шектейтiн
жағдайды реттей ... ... ... неке ... ... ... ... емес қатынастарды реттей алмайды. Жеке мүлiктiк емес қатынастарды
реттей алмайды. Жеке ... емес ... пәні ... ... ... ... Оның ... өмір және денсаулық, жеке
тәуелсіздік, ар-намыс, іскерлік беделдігі, қадыр-қасиет, жеке өміріне ... жеке және ... ... ... ... тұру құқығы, тұрғылықты
жерді таңдау, авторлық құқық және т.б. жатады. Бұл игіліктерді ... ... және ... ... ... жоқ. ... жеке мүліктік емес қатынастар отбасы заңдарымен реттеледі. Неке
және отбасы заңы 29-бабының 4-ші ... ... ... өз қатынастарын өзара сыйластық және өзара көмек негізінде
құруға, ... ... ... ... өз ... өсіп – жетілуіне және олардың әл – ауқаты жағдайына қамқорлық
жасауға міндетті. Егер ерлi-зайыптылар бір - ... ... ... ... және ... арасында алимент төлеу туралы шарт жасалмаса,
ерлi-зайыптылардың біреуі отбасы заңдарында көрсетілген ... ... ... ... ... ... мұқтаж жұбай отбасы заңына сәйкес
алимент алуға ... адам ... ... ... ... алименттік
міндеттемелер туындайды. Бұл міндеттемелер неке және отбасы заңымен немесе
ерлі-зайыптылар арасындағы шартпен ... Неке ... екі ... бір түрі ... ... ... неке шарты мәміленің жалпы
талаптарына сай болуы керек. Неке ... ... ... ... ... келісімі арқылы жасалу керек. Зорлық – зомбылықпен, алдаумен,
қорқыту арқылы жасатылған неке ... ... ... ... ... ... деп ... мүліктік құқықтық қатынастары толығымен қазіргі ҚР «Неке
және Отбасы туралы» 17-ші ... 1998 жылы ... ... ... екі ... ... неке ... дейін және некеге тұрғаннан
кейін. Неке шарты некеге ... ... ... дейін де, неке
кезеңіндегі кез-келген уақытта жасалуы мүмкін. Некеге ... ... ... ... неке ... ... тұру мемлекеттік тіркеуге дейін
жасалған неке шарты некеге тұру мемлекеттік тіркелген күнінен бастап ... Неке ... ... ... ... және оны ... ... Неке шартының мәтіні анық жазылып, сандық көрсеткіштермен көрсетілген
мерзім немесе сан кем ... бір рек ... ... ... ... ... тұргылықты жері, мекен-жайы толық көрсетілуі ... қол ... ... ... ... ... бір ... мысалы
денсаулығының нашарлығынан жаза алмаса, сауатсыз болса, басқа адамдардың
қол қоюына ... ... Бұл ... ... ... ... шарты 2 жақты мәміле болып табылатындықтан 2 жақты ... ... ... ... Неке ... жұбайларды ортақ еркін білдіреді,
яғни тараптардың теңдігіне негізделеді, ал таратрадың қатарына ... ... ... ... білдірушілер жатады, яғни некеге тұрғаннан кейін
кез-келген уақытты және некеге тұрғанға дейін неке шартын жасасуға болады.
Неке шартын ... ... ... екі тараптың міндетті түрде келуі,
Неке туралы куәлік,
Тараптардың куәліктері (төл құжат)
Егер ... ... ... ... растайтын құжат.
Жеке нотариусқа неке шартын куәландыру сомасы немесе мемлекеттік салық
қазіргі кезеңге байланысты құрайды.
Егерде неке ... ... ... ... ... ... (мысалы,автомобиль,мүлік) және тіркеуді талап етсе, мұндай шарт
мемлекеттік тіркеуге жатқызылуы тиіс. Ерлі-зайыптылар неке ... ... ... ... меншік режимін өзгертуге,ерлі-зайыптылардың
барлық мүлкіне, оның жекеленген түрлеріне немесе әрқайсысының ... ... ... ... ... ... ... құқылы. Неке
шарты ерлі-зайыптылардйң қолда бар мүлкі жөнінде де, болашақтағы мүлкі
жөнінде ... ... Неке ... ... неке кезінде және
неке бұзылған ... ... ... ... ... ... алдын ала келіскен мәміле болып табылады.
ҚР «Неке және Отбасы» Заңы күшіне ... ... ... тұруға ниет
білдірушілер мен некеде тұрушылар арасында неке шартын жасасушылар саны ... ... ... ... ... неке ... ... саны арта
түскенімен, нақты саны белгісіз.
Жалпы мүліктік қатынастарды неке шартымен рәсімдеуге бірнеше себептер ... ... ... сенімсіздік білдірген жағдайда, яғни жұбайларының
біреуінің екінші жұбайына қатысты сезімі ... тек оның ... ... болуі,
▪ Кәсіпкер жан-ұясын қорғау мақсатында құқық қорғау органдарымен ... ... ... ... ... қақтығыстарды
болдырмауы. Мүлік мұндай жағдайда зайыбына жазылады, ал ер ... ... өз ... ... ... некені бұзу жағдайында орынсыз проблемаларды болдырмауы,
мәселені психологиялық ауруға шалдығуы. Мұндай әрекетті ... ... От ... ... мәртебесінің өзгеруі, яғни ерлі-зайыптылардың
әлеуметтік жағдайы көтерілсе, онда меншіктің ... ... енді не ... ... ... неке шарты дұрыс таралмағандығын
анықтап көрейік.
Біздің елімізде ... ... ... ... деп ... Ал
ажырасу мәселесіне келген кезде, ажырасу процесіндегі мүлікті бөлу мәселесі
бір қатар қиыншылықтарды тудырады. Шын мәнісінде, неке шартында қай ... ... ... болатындығын және ажырасқаннан кейін мүлік кімге
тиесілі болатындығын анықталады. Егер ... ... бөлу ... ... мүлікті жоғалтамын днп ойласа, онда олар оның алдын алуы мүмкін.
Қазақстанда ... ... ... неке ... ... ... кең
таралмаған. Атап айтатын болсақ:
1. заң некесіндегі жұбайлардың қатынастарын дәлме-дәл реттейді,
2. заңда жұбайлардың біреуі шарт ... ... ... неке ... ... жағдайын нашарлата алмайды деген ереже бар,
3. шарт нормасынан заң нормасы басым құқыққа ие,
4. неке шарты-жұбайлардың толық, тең ... ... ... ... ... пен әйел ... ... жарияланғанына қарамастан, іш
жүзінде әйел ер адаиға бағынышты болады,
жастардың ата-анасы неке шарты ... ... ... әсер етеді,
деп ойлайды. ҚР «Неке және Отбасы» Заңы қабылданғанға дейін, ... ... ... өмір ... ... ... ... олардың ойынша, жас
отбасыға бұл еш пайда келтірмейді, тек қана ұрыс-керістің ... ... деп ... ... ... бері ... ... дәстүрді сақтап келеді.
Ислам, христиан және өзге республикадағы басқа таралған діндер ... ... ... қатынастар мәселесін басқа заңдармен шешуді
дұрыс деп санамайды.
адамдар некеге тұру кезінде өздерінің мүлкі ... ... ... мен ... ... бағалы қағаздар, банктегі шоттар және т.б.)
болған жағдайда неке шартын жасасудың мәні бар.
көбінесе жастар арасында екеуінің біреуі шарт ... ниет ... ... ... оған сенімсіздік білдіреді, яғни жағымсыз ... ... ... ... күмән келтіреді.
Дегенмен, осы себептерге қарамастан неке шарты ... ... ... Неке ... ... ... ... керісінше, көп
жағдайда неке шартының сақталуына ықпал жасайды.
Кез-келген шарттың пәні – ... ... мен ... ... пәні тек ғана ... мүлікті құқықтары мен міндеттері.
Яғни, неке шартында мынандай ережелер болуы ... ... ... мен ... қабілеттілігінің шектелмеуі, олардың өз
құқықтарын қорғау үшін сотқа жүгіну ... ... ... ... ... ... ... қаражатын алуға құқығын ... ... ... ... біреуін қолайсыз жағдайға
қалдыратын немесе неке-отбасы заңдарының негізгі бастауларына қайшы ... да ... ... жеке ... емес ... реттеуі, балаға
қатысты жұбайлардың құқықтары мен міндеттері, отбасын құқу ... ... да ... ... ... ... ... жұбайының біреуінің
екінші жұбайынан алатын жәрдем ақысы, жұбайының, балаларының атына салынған
қаржылары, ... ... ... ... жеке ... мен міндеттері неке шартымен реттелмейді. Неке шарты мүліктік
бөліністі реттейді. Екі жақтың келісімі ... ... ... ... ... ... ... қатысты егер тараптың біреуінің
құқықтары бұзылған жағдайда, мұндай неке шартын заңсыз деп сотпен ... ... неке ... жеке ... қатынастары анықталмайды.
Мәселен, үй шаруашылығын жүргізуі, жұбайлардың өздерінің арасындағы жеке
қатынастары, ... ... ... ... баласын түнгі уақытта
кім ұйықтатып және оятуы.
Шарт жасаған кезде тараптар ажырасқан жағдайда, мүлік қалай бөлінеді ... ... өте ... ... ... неке шартына отырушылар заң
талаптарын мүлтіксіз орындай бермейді. Егер ... ... ... ... ... ... ... бағынады. Анықталған шарттың басталуына
немесе басталмауына байланысты неке шартында ... ... ... белгілі бір мерзімге шектелуі мүмкін. Мысалы егер кім ... ... сол ... ... төлейді.
Неке шартының пәні ретінде – жұбайлардың міндеттері мен және ... ... ... ... ... мынандай ескерту айтуға болады:
біреуінің қарызын екуі де төлеуге ... ... әр ... ... ... ... Неке шарты бойынша ерлі-зайыптылардың жауапкершіліктері
отбасы құқығы – жария құқықтық емес, жеке құқықтың ... ... ... ... қорғалады. Егер де субъективтік құқықтар
бұзылған жағдайда, онда ... ... ... ... ... деген
ұғымға: құқық бұзушылықтың алдын алу, қалпына келтіру және отбасылық ... ... ... ... неке ... ... ... сот өндірісі негізінде жүзеге
асырады. Азаматтардың құқықтарын қорғау әдісі – ... ... арыз ... ... ... Азаматтық іс бойынша іс жүргізу кезінде
азаматтық процеске қатысушы ... ар – ... ... немесе қадір –
қасиетін кемсітетін шешімдер мен ... тиым ... ... ісін ... ... мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың
заңсыз әрекеттерінен адамға ... ... зиян ... белгіленген
тәртіппен өтелуге тиіс.
Қорғау пәні – неке отбасы құқығының ... ... ... ... ол ... ... ... және даулауға
берілмейді.
Отбасы құқығында құқықты қорғау әдістемелері көрсетілген:
▪ құқықты тану;
▪ бұзылған құқықты қалпына келтіру;
▪ міндеттемені мәжбүрлі түде ... ... ... жарамсыз деп тану;
▪ құқық қатынастарының немесе тоқтатылуы.
Мысалы ата-ана құқығынан айыру, яғни мұнда ата-ананың ... ... ... ... ... ... және т.б.) ... шартында келесі қорғану шараларын қлоданылады:
Азамат өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі мүлікпен жауап береді, бұған
заң құжаттарына сәйкес ақы өндіріп ... ... ... ... (ҚР АҚ
20-ші бабы). Егер міндеттеменің орындалмағаны немесе тиісті жәрежеде
орындалмағаны үшін ... айып ... ... ... айып
төлеумен жабылмаған бөлігінде өтіледі. Заңдарда немесе шарттарда залалдарды
емес, айып төлеуді өндіріп алуға жол берілетін: залал толық ... ... тыс ... алуы ... ... ... ... бойынша айып
төлеу, не шығын өндіріп алуы мүмкін болатын ... ... ... неке ... ... болса, яғни жұбайы зайыбының міндеттемесіне
байланысты ... ... онда ... тұрақсыздық төлеуі
талап етуге құқығы бар. Мысалы, ерлі-зайыптылардың біреуі жарық ... ... ... ... ... ... ... алып төлеуі. Егер
де зайыбы жұбайына бағалы зат немесе мүлік сатып беремін деп, оны жүзеге
асырмаса, онда ол ... ... ... ... ... ... ретінде қарастырылады. Сонымен қатар, неке шартында материалдық пен
моральдық залалды өндіріп алуы ... Неке ... ... және ... және ... заңы ... 1-ші ... сәйкес неке шарты ерлі-
зайыптылардың келісімі бойынша ... ... ... ... ... Неке шартын өзгерту кезінде ерлі-зайыптылардың мүліктік құқықтары
мен міндеттері өзгертілген түрде ... ал неке ... бұзу ... ... құқықтары мен міндеттері ... ... ... немесе бұзу туралы келісім жазбаша нысанда жасалады және
нотариалдық түрде ... Неке ... ... бір ... ... ... Неке ... өзгерту ерлі-зайыптылардың өздерінің еркі болып
табылады.
Заңдармен неке шартын өзгерту немесе бұзу туралы белгілі бір ... ... ... жазбаша нысанда жасалуы керек; неке шартын өзгерту
туралы келісім неке шартына өзгертулер мен толықтырулар ... ... ... ... ... ... екеуі де қол қоюы ... ... ... неке ... ... мен толықтырулар
енгізудің күшіне ену уақыты және неке ... ... ... ... Неке және отбасы заңы 41-бабының 2-ші тармағына сәйкес ... ... ... етуі бойынша неке шарты Қазақстан
Республикасынынң азаматтық ... 421 ... 2 ... ... ... талабы бойынша шарт: екінші ... ... ... ... заң ... ... шартта көзделген өзге де реттерде тек
сот шешімімен өзгертілуі немесе бұзылуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... шарт ... өзгертілуіне
немесе бұзылуына дейін орындалған міндеттемені орындатуды ... ... жоқ. ... ... шарт ... ал ... ... шарт жасасу
кезінле үміт артуға құқығы болғанымен едәуір дәрежеде ... ... әкеп ... бұл ... ... ... ... деп танылады.
Шартты толық немессе ішінара орындаудан бір жақты бас ... ... бас ... заң ... немесес тараптардың келісімде жол
берілген кезде шарт ... ... ... ... болып
есептелінеді.
Қазақстан Республикасынынң азаматтық ... 403 ... ... ... ... ... ... бұзуға ұсыныстан 2 тараптан бас
тартуы ... ... не ... көрсетілген немесе заңдарда не шартта
белгіленген мерзімге, ал ол ондай мерзім болмакған кезде 30 күн ... ... ... ... неке шарты өзгерту немесе бұзу туралы
талапты мәлімдей алады. ... ... ... ... 401
бабының 2 тармағына сәйкес тарап шартты едәуір бұзған кезде шарт бұзылады
немесе өзгертіледі. Сот ... неке ... ... ... бұзу ... міндеттемелері шартты өзгернту немесе бұзу туралы соттың
шешімі заңды ... ... ... өзгертілген немесе бұзылған деп
есептелінеді. Неке және ... заңы 41 ... 3 ... сәйкес неке
шартында, неке тоқтатылғаннан кейін кезеңге арналып ... ... неке ... қолданылуы неке тоқталылған кезден бастап
тоқтылады. Неке және отбасы ... 22- ... 1-ші ... ... хал ... жазу ... ... неке азаматтық хал
актілерін жазу кітабына ... ... ... ... ал неке ... бұзылған жағдайларда соттың шешімі заңды күшіне енген
кезден ... ... ... осы ... ... неке ... да
тоқтатылады.
Неке шартын мына жағдайларда өзгертілуі және бұзылуы мүмкін:
▪ неке шарты ... ... ... кез-келген уақытта
өзгертілуі немесе бұзылуы мүмкін. Неке ... ... ... ... туралы келісім неке шартының өзі сияқты нысанда ... ... ... бір ... бас ... жол ... ерлі-зайыптылардың біреуінің талап етуі бойынша неке шарты Қазақстан
Республикасының Азаматтық кодексінде неке шартын өзгерту және ... ... ... мен ... ... соттың шешімімен
өзгертілуі немесе бұзылуы мүмкін;
▪ неке шартының қолданылуы неке тоқталған кезден бастап тоқтатылады.
Неке шарты жарамсыз деп ... егер ... ... мен ... ... егер ... ... қорғану құқықтарын шектелсе;
3. ерлі-зайыптылардың жеке мүліктік емес құқықтары мен міндеттері
реттелген болса;
4. балаға ... ... ... мен міндеттері
анықталған болса;
5. ауызша басқа да шарттар болса;
6. зайыбы мен жұбайының әрекет қабілеттілігі жоқ ... ... ... ... ... неке ... жарамсыз деп таниды. Егер:
1. шартың куәландыру нысанын сақтамаса;
2. неке шартына немесе ... ... ... ... неке шартын әрекет қабілеттілігі жоқ тұлға жасаса;
4. неке шартын жасау ... ... ... ... ... ... неке ... қорқыту немесе адастыру, алдау әсерімен жасаса.
Неке және отбасы туралы заңының 42-бабы 1-ші тармағы бойынша, Неке
шартын жарамсыз деп тану – Неке ... сот ... ... ... ... ... үшін көзделген негіздер
бойынша толық немесе ішінара деп тануы мүмкін. 2-ші ... ... ... ... ... ... өте ... жағдайда
қалдыратын болса, олардың бірінің талап етуі ... да сот ... ... ... ... жарамсыз деп тануы мүмкін.
Қорытынды
Қазақстан Республикасындағы неке шарт институтын зерттеу барысында
және оның гносеологиялық түбірі туралы мәліметтер ... ... ... ... ... Неке ... көп жылдық тарихи дамуы деп
есептейді. Тарихи қайнар көздерге қарағанда неке мен неке ... ... Адам ... неке ... ең ... рет ... ... нормативтік тәртіп ретінде дамуы қалыптасты. Неке – бұл ... ... ... және неке ... ... ... ... рим жеке құқығына негізделуімізге ... ... Неке ... мүліктік қатынастарына қатысты заңи факт болып
табылады. Мұндай заңи шарт жасау ерлі-зайыптылардың еркіне ... ... неке ... ... өйткені тараптардың еркі өздерінде болды.
Тарихи тұрғыда қазіргі заңдар бойынша цивилизациясы бар елдерде: ... неке шарт деп ... ... некелескен кейін ерлі-зайыптылардың бір-
біріне қатысты құқықтары мен ... ... ... тұру- неке
шарты ретінде қазақтардың қарапайым құқығында көрініс ... ... ... ... неке ... көптеген функцияларды жүзеге асырады.
Революцияға дейін қазақ ... неке ...... мен ... леп ... ... ... шарт қалыптасты. Қазақстандағы неке
шарты революцияға дейінгі ... ... ... ... ерлі-
зайыптылардың, олардың ата-аналары ... шарт ... шарт ... ... олар ... ... жағдайы мен рулық жағдайын
көтеру болып саналды. Шарт жасасудың процедурасы ... ... ... ... ... мал ... тиіс, содан шартқа отырушылардың өзара
келісі қажет, шарт ... ... ... яғни ... ... ... керек. Бірақ бұл талаптар қазіргі неке шартының талабына ... және неке ... деп ... ... ... неке жасау үшін ата-аналарының келісімі қажет, яғни ерлі-
зайыптылардың келісімін ескерген емес.
2) Қыз бен жігіт үшін шарт ... ... ... ... олар ... емес ... ... қарастырылды.
Шарт жасасқан кезде ерлі-зайыптылардың жеке мүліктік емес өзіндік
қатынастары қарастырылмады. Туыстар ... ... мал беру ... ... Неке ... ежелгі кезден өңделіа келген шарт және осның
нәтижесінде ерлі-зайыптылардың өзіндік құқықтары мен міндеттері ... және ... ... ие, неке отбасы қатынастарынң
реттеушісі болып табылды.
Отбасы бұл қоғамның ... ... ... ... ... некеге
отырушылардың өзара келісімі- бұл неке шартына ... ұғым деп ... ... неке екі ... ... Бұл ... ... факті) құқықлтық табиғаты азаматтық құқықтың
шарты болып танылады.
2) Ерлі-зайыптылардың ерекше құқықтық мәртебесі болып саналады.
Азаматтық құқықтық ... неке ... бұл ... ... ... ... ... Негізгі мен қосымша шарттың ерекшеліктері- қосымша
шарт негізгі шарттан пайда болады. Некенің негізінде неке ... ... ... неке ... ... тіркелген кезден бастап күшіне енеді.
Егер некені жарамсыз деп тапса, онда неке ... ... ... ал ... ... ... деп танылса, онда неке жарамсыз деп танылмайды. Яғни,
некені бұзу неке шартын бұзу деп қарастырылмайды. Неке ... ... ... ... ... шарты болып қарастырылады.
Неке шарты келесі белгілермен сипатталынады:
1. Неке ...... ... Неке ... құқықтық сипатқа ие.
3. Неке шарты арнайы мүліктік қатынастардың пайда болуына, ... ... Неке ... ... және ... ... ... шарты – бұл азаматтық құқық шарт боып табылады.
Неке шартының ... бұл ... ... яғни ... ... ... ... пәні мен мазмұны болып табылады.
Неке шартының комплекстік сипатын ... ... ... ... ... ... ерлі-зайыптылардың мүліктік құқықтық
режимін өзгертуге бағытталғандығы, сонымен ... ... ... етуінде.
Неке шартын классификациялдай кезінде қазақстандық заңдар
бойынша оны консенсулды, екі-жақты немесе ... ... ... ... пайдасына бағытталған шарты болып табылады.
Неке шартын азаматтық ... ... өзге ... ... аралас
түріне жатқызуға болмайды, өйткені азаматтық қатынастар тауар-ақша
сипатында болады. Неке шартының мақсатын кең тұрғыда қарау керек, ... ... ... ғана ... беру ... ... шартының өзіндік құқықтық табиғаты бойынша: азаматтық құқықтық
шарт және барлық талаптарға сай келеді.
Шарттың пәні-ерлі-зайытылардың мүліктік құқықтары мен ... ... ... ... ... ... ... мен міндеттер
жатады. Ерлі-зайыптылардың мүліктік құқытары мен міндеттері ... ... ... Неке ... ... құрамы қатаң
анықталған. Көптеген авторлардың пікірі бойынша фактілі некеде неке
шартын жасау мақсатына сай емес. Өйткені, фактілі ... ... тұру ... ... ... деп саналмайды. Сондықтан, фактілі ... ... ... ... ... Яғни ... ойымызша тек
ғана ортақ мүлікке қатысты болады, яғни оны неке ... ... ... кездегі өзекті мәселелердің бірі неке ... ... ... Неке ... жеке ... ие және ол тек ... ... арасында жасалатын шарт, сондықтан ... ... ... ... ... ... мазмұнын
жарияланатын норма өзгеру керек. ... неке ... ... мүліктік емес қатынастарын реттеуді шектеу артық болып
отыр. Неке шартына болашақ балалар (асырап алу, ... ... ... ... болады. Ерлі-зайыптылырдың жеке мүліктік
емес құқықтық қатынастарын неке шартымен реттеуге болады. Бірақ ол
мәжбірлеу ... ... ... Неке ... орындаудан бір жақты бас
тартуға жол берілмейді.
Жұбайлардың мүліктік қатынастары жеке қатынастарға ... ... ... ... ... ... ... етеді, себебі біріншіден, мүліктік құқықтар әр кезде де жүзеге
асырылуы мүмкін және мүліктік ... ... ... ... Сонымен қатар, үшінші тұлғалар, мұрагерлер,
несие беруші ... ... ... ... қатынастар құқықпен
реттеле бермейді. Қазіргі кезде жұбайларды меншігі туралы ... ... ... да ... ... жұбайлардың
біріккен меншігі бір ... ... ... де, ... де ... Неке ... ... құқықтық режимін
бекітуге, өзгертуге бағытталған шарттардың бір түрі.
Отбасы негізінде көптеген қоғамдық құрылымдар қалыптасады. Жалпы
отбасы екі бастауға ... ... және ... ... ... тұрғыдан
көрініс табады. Азаматтар некеге ... ... ... ғана көздеп қоймай, сондай-ақ отбасын өзара сыйластық және
көмек негізігде құру, отбасынынң ... мен ... ... ... ... өсіп жетілуіне және ... ... ... ... ... ... Бұл ... бастау
нәтижесінде жеке мүліктік емес мүліктік қатынастар қалыптасады. ... ... ... ... ... болады. Ерлі зайыптылар
арасындағы мүліктік қатнастар неке шартымен реттеледі. Егер ерлі-
зайыпталардың біреуі ... ... ... неке ... сот ... ... Сонымен қатар неке шартының реттеу мәне құқыққа
сай емес болуы мүмкін. Неке ... ... ... негізделуі мүмкін:
Біріншіден өзін-өзі сақтаудың инстинкті екіншіден тұрақты ... ... яғни ... бастамасында мүлікті және ... ... ... ... ... бұл субъектінің өзіне сенімді
болуына жоғарғы дәреже беруі.
Бітіру жұмысын жазу кезінде негізінен алынған қорытынды:
1-ден неке шарты ... ... ... және ... ... ... ... нотариалдық куәландырылуы тиіс.
3-ден неке шарты мүліктік қатынастарды реттейді.
Ерлі-зайыптылар неке шартын жасасқсн ... одан ... ... жете ... ... Неке ... ... ерлі-
зайыптылар кейін өкінбес үшін, неке шартын реттейтін отбасы және неке заңын
білуі қажет.
Жалпы неке шарты менің ойымша өмір ... сай ... ... ... ... үшін ... шарт ... табылады. Неке шартын міндетті
шарт ретінде, ... тұру ... ... туралы ережелер кіргізілуі тиіс
деп ойлаймын.
Сонымен неке шартын жасасу қажеттілігі ... ... бұл ... ... ... ... қалауы бойынша шешеді.
Кейбіреулері бұған ойланбастан келіседі, ал кей біреулері ... Неке ... ... ... ... әлеуметтік пен
жеке қатынастарды реттейді. Неке ... әйел мен ... ... тең ... ... ... неке ... жасайтын
болсаңыздар, неке шартының ережелерімен танысып, заңгерлермен кеңескен ... ... ... ... өзекті мәселелердің бірі болып табылады.
Бұл жұмыстың теориялық та, ... та ... өте зор. Оның ... ... ... неке шартын реттейтін арнайы ... ... Ал оның ... ... ... тұратын көптеген
азаматтар ұлттық салт-дәстүрді сақтай отырып неке шартын жасаспайды.
Неке шартының ең тиімді жағы - ... ... ... ... ... ... бар мәселені заңмен шешетіндігі.
Аты-жөні, мекен-жайы, ойдан шығарылғын. №1
Алматы қаласы, еекі мың ... ... он ... ... ... Саят ... ұлы мына ... бойынша тұрамын:
Алматы қаласы, Төле би көшесі 185 үй, 22 ... және ... ... мына ... ... ... Алматы қаласы, Наурызбай көшесі
23 үй, 56 пәтер.
Кейіннен тараптар деп аталады, олар төмендегі негіздер ... ... ... ... ... ... ... пәні – тараптардың мүліктік құқықтары ... ... ... ... ... ... Негізгі жағдайлар
1. Азамат Сағындықов С.Ш. неке шартын жасау барысында өзінің жеке
меншігіндегі ... ... ... ... қаласындағы ЖШС «Импульс» пен ЖШС «Легенда» 3\1 ... ... ... ... магазині, 1996 жылғы ... ... және өзге де ... қозғалмайтын
мүліктер.
2. Азаматша Сұлтанова А.С. неке шартын жасау барысында өзінің жеке
меншігіндегі ... ... ... Үш ... ... бар, ... Алматы қаласы, Наурызбай көшесі,
23 үй, 56 пәтер.
3. Жылжымайтын мүліктің кірісі, өндірістік объекті мен интеллекиуалдық
меншік объектілер неке ... ... ... ... ... ... ... болып саналды.
3. Тараптардың міндеттері.
1. Тараптар осы шарт ... яғни ... С.Ш. мен ... ... ... ... кезінде, егер екеуінің біреуі еңбекке қабілетсіз
болмаса немесе әрекет қабілеттілігі шектелсе, онда ... ... ... ... жағдаймен қамтамасыз етуіне міндеттеме
алады.
2. Шарт ... ... ... ... ... онда ... ... тәрбиелеуге құқықтары мен міндеттері тең болады.
3. некені бұзған жағдайда ерлі-зайыптылардың балаға ... ... ... сол ... ... ... ... ешқайсысына
артық құқық берілмейді.
4. Тараптардың әрқайсысы өзінің мүлкіне және кірістеріне ... ... ... ... Егер ... ... ... берілсе, онда
ерлі-зайыптылардың өзара келісімі негінде жүзеге асырылады. Ерлі-
зайыптылардың жалпы ... ... ... ... ... тиіс.
5. Некені бұзған жағдайда, тараптар бір-бірінің мүлкіне немесе кірісіне
үлес ... ... ... ... жазуға қолданылған әдебиеттер мен нормативтік актілер:
Арнайы әдебиеттер:
1. Антоколская М.В. Семейное ... ... 1999г. ... Муратова М. Семейное право: Москва, 1998г.-16с.
3. Гусев С.С. Тульчинский Г.Л. Проблема понимании философии: Философия-
гносеология, анализ – ... ... ... Боботов С.В. Жигаев И.Ю. Введение в ... США.- ... ... ... ... право. Учебник часть3\ под редакции А.П.Сергеева, Ю.К.
Толстого Москва. Проспект, 1998.-592с.
6. Алексеев С.С. ... ... ... Том 1- ... ... и ... ... Учебник под редакции Васильева Е.А.
москва, международное отношение. 1993.-560с.
8. Дождев Д.В. Римское частное право\учебник для ... ... ... ... ... Д.В. Римское частное право\учебник для вузов ... ... ... ... А.М. ... право\курс лекции Москва, Юристь, 1998.-336 с.
11. Коркунов Н.М. Лекции по общей тоерии права\Сосква, 1950.-220 с.
12. Дождев Д.В. ... ... ... ... для вузов Москва. Инфра-
Норма, 1997.-286с.
13. Ф. Энгельс. Происходжнение семьи, частной собствености и государства.
1884.
14. Цатурова М.К. Русское право 16-18в. ... ... ... ... В.Н. Учебник истории русского ... ... ... ... Невалин К. История гражданских законов. 1851-456с.
17. Загоровский А.И. Курс семейного ... ... Н. ... Жеті ... 1995-35 б.
19. Н. Өсерұлы Жеті жарғы-Алматы, 1995-36 б.
20. Функ Я.И. ... ... ... ... ... и их
участие в хозяйтвенных обществах и ... ... ... ... ... ... ... 1999-252с.
22. Мусульманская право. Учебник-Алматы, Данекер 1999-114с.
23. Давид Рене, Жоффре-Спионизи К. ... ... ... ... Международные 1997-526с.
24. Хаммуда Абдалати. Взгляд на ислам\ Жемкова С.И.Новосибирск, 1995-241с.
25. Торнау Н. ... ... ... ... ... издание по заказу Советского ... ... ... ... Н. ... ... ... законоведения.Сант-Петербург
1849. Репринтное издание по заказу ... ... ... ... ... Ж. ... ... исламского право, теория доказательств и
системы наказания. Алматы, Жеті жарғы 1996-78с.
28. Сулейменов М.К. Басин Ю.Т. Гражданское право. Алматы, ... ... ... ... Л. ... ... Қазақстан Республикасының Неке және Отбасы туралы Заңы Алматы, Дәнекер
2001-38б
31. ҚР Азаматтық кодекс, ... ... ... ... и ... ... капиталистических государтств: Учебник
под редакции Васильева Е.А. Москва, 1993.-517с.
33. ... и ... ... ... государтств: Учебник
под редакции Васильева Е.А. Москва, 1993.-323с.
34. Кант И. Метафизика нравов-Москва, 1976-416с.
35. Иоффе О.С. Советское ... ... ... ... ... Матвеев Г.К. Советское семейное право\Москва Юридическая литература,
1978-240с.
37. Антоколская М.В. Семейное право: Москва, 1996г. -366с.
38. ҚР Конституциясы. 1995ж. өзгертулер мен ... 26 бап, ... ҚР ... ... Тілеуғалиев Г.А. Алматы, 2001-50
40. Ничаева А.М. Семейное право\курс лекции Москва, Юристь, 1999.-37 с.
41. ҚР Азаматтық кодексі (жалпы ... ... ... Л.М. ... ... ... учебник для вузов ... ... ... ... ... А., ... Н. ... логовор. Законный режим имущество
супругов. Коментарий к Семейному кодексу. М., 1997-105с.
44. Нечаева А.М. ... о ... М., ... ... ... Юрист: Сборник нормативных актов Алматы-2004-16с.
46. Гражданское право. под редакции А.П.Сергеева, 1998.-592с
47. Антоколская М.В. ... ... ... 1996г. -93с
48. Оридорога М.Т. Брачное отношение. Киев. 1971-35с.
49. Ермұхамедова С.Р. Неке ... мәні ... ... 3\1998-15с.
50. Айтжан Б.Е. Семейное право. Учебно-справочное пособие Алматы:
Юрист,2003-10с.
51. Игнатенко А., ... ... ... ... имущество супругов.. М.,
1997-27с.
Нормативтік актілер
52. ҚР неке және отбасы туралы заңы. 17.12.1998ж.
53. ҚР Азаматтық кодексі ... ... ... ... РК от 13 ... 2000г. О детскихдеревнях семейного типа и домах
юношества.
55. ҚР Тұрғын үй қатынастары туралы Заңы. ... ҚР ... ... ... ... ҚР шаруа(фермер) қожалығы туралы Заңы. 31.03.1998.ж
58. ҚР Мемлекеттік баж ... ... ... ҚР ... ... ... 16.06.1997.ж
60. Минская Конвенция о правовой ... и ... ... ... ... и ... делам от 22 января 1993 года.
61. Всеобщая декларация прав человека, принята и провозглашена революцией
Ассамблеи ООН от 10 ... 1948 ... ... пакт о ... и политических правах 1966 года
63. Правила о порядке регистрации актов ... ... в ... ... ... РК от 22 мая 1999 года №620
64. Постоновление Пленума Верховного суда РК от 28 апреля 2000г. №5 ... ... ... при ... дел о ... ... РК от 24 ... 2001г.№152-2 О земле. Общая собственность
супругов на земельный участок.
66. ... о ... ... ... ... в ... ... Министра Юстиции РК от 28 июля 1998 года №539
(внесены изменения пиказами Министерства юстиции РК от 29.01.00г. ... ... ... ... ... ... ... ортақ бірлескен
меншігінің режимі болып табылады
Шарттық
Заңды
Ерлі-зайыптылар мүлкінің режимі
Ерлі-зайыптылармен
Неке шартына белгіленген мүліктің режимі
Ерлі-зайыптылар, ... ... ... ... тұру ... тапқан мүліктері)
Еңбекақы, жәрдемақы
Ерлі-зайыптылардың еңбек қызметінен, кәсіпкерләік қызметтен,
интеллектуалдық қызмет нәтижелерінен тапқан табыстары
Арнайы нысаналары мақсаты жоқ ақшалай ... және ... ... ... ... жарналар, салымдар
және т.б

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 55 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктік қызмет аясындағы банктік құқықтық қатынастардың кейбр теориялық мәселелері7 бет
Құқықтық қатынастардың түсінігі, белгілері және алғышарттары5 бет
Неке шартының мазмұны мен түсінігі 62 бет
Отбасы және неке құқығы12 бет
Қазақстан Республикасындағы және шетелдердегі неке шарты ұғымы және маңыздылығы7 бет
"Г. Мендель белгілерінің тұқымқуалаушылық заңдары."7 бет
19-20 басындағы қарақалпақтардың отбасылық некелік қарым-қатынастарына байланысты әдет-ғұрыптары мен салт дәстүрлері жүйесі44 бет
«жанұя» және «неке» ұғымдары4 бет
«Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы»6 бет
Азаматтық құқық бойынша мердігерлік шартының ұғымы, мазмұны және формасы59 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь