Электрондық кестенің көмегімен мектеп информатика курсы бойынша көпнұсқалы тестер жасау әдісі

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1. ОРТА МЕКТЕПТЕ ЖАЛПЫ ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ БІЛІМІН БАҚЫЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ ШОЛУ

1.1. Білімді бақылау және бағалаудың түрлері, әдістері мен формалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.2. Тест құрудың теориялық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
1.3. Информатикадан тест тапсырмаларын құру әдістері мен ерекшеліктері және оқушының білімін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23

2. КОМПЬЮТЕРДІҢ КӨМЕГІМЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІН БАҚЫЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

2.1. Білім бақылауда компьютерді пайдаланудың ерекшеліктері ... ... ... .36
2.2. Электрондық кестенің көмегімен информатика курсы бойынша көпнұсқалы тестер жасау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...40

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..48

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49

ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .51
Соңғы жылдарда біздің елімізде жоғары оқу орындарында, мектептерде студенттердің және оқушылардың білім деңгейін тексеріп, бақылауда кеңінен таралып жүрген әдіс – тест әдісі екендігі белгілі.
Бұл әдістің басқа бақылау әдістерінен артықшылығы мынада: оқушының белігі бір пәннен бағдарлама көлеміндегі білімін жүйелі, толық бағдарлауға мүмкіндік туады, негізгі ұғымдар мен тұжырымдар туралы қандай біліктілігінің бар екендігін аңғаруға болады. Оқушы тестегі әрбір жауапты бір – бірімен салыстыра отырып талдау жасайды, яғни белсенді ойлау процесі жүреді де, оқушының ойлау қабілетінің дамуына мүмкіндік туғызады.
Қазіргі кезде оқушылардың білімін бақылауда тестің тек жабық түрі ғана кеңінен қолдануда. Информатика курсы бойынша оқушылардың білімін бақылау барысында тестің жабық түрімен қатар басқа да түрлерін араластыра қолдану оқушылардың білім сапасын жан-жақты және толық тексеруге мүмкіндік береді, сонымен қатар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыра түседі.
Ал, тестілеу әдісінің кеңінен таралуына, тестілеу нәтижелерін мейлінше тез және сапалы түрді өңдеп шығаруға компьютерлердің үлкен септігі тиері сөзсіз. Сондықтан да, тестілеуде компьютерді қолдану біріншіден, уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді, қызметтік жаңалығына байланысты оқушылардың білімге деген ынтасы артады, сонымен қатар оқушылардың білім деңгейін сырттан бақылауды және олардың өзін-өзі бақылауын қамтамасыз ету мақсатында қолданылады.
Жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып түлектік жұмыстың мақсаты – электрондық кестенің көмегімен мектеп информатика курсы бойынша көпнұсқалы тестер жасау әдістеріне талдау жасау болып табалады.
Түлектік жұмыстың мақсатына сай мынадай міндеттер қойылады:
- оқушылардың білімін бақылау түрлері мен әдістеріне жалпы шолу жасау;
- тестің тапсырмаларын жасау әдістерімен танысу;
- мектеп информатика курсы бойынша көпнұсқалы тестер жасау;
- электрондық кестенің көмегімен көпнұсқалы тестер жасау әдісін көрсету.

Түлектік жұмыстың құрылымы. Түлектік жұмыс кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады.
1.Перовский Е.И. Проверка знаний учащихся в средней школе. – Автореф.дис....докт. пед.наук. – М., 1958, - 92 с.
2. Амоношвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников. М., 1984
3. Педагогика / Под.ред.Пидкасистого. – М.: РПА, 1995, 334 с.
4. Подласый И.П. Педагогика. – М.:Владос, 1996, 398 с.
5. Оноприенко Н.П. Проверка знаний, умений и навыков учащихся по физике в средней школе. М., 1988.
6. Ингенкамп К. Педагогичеккая диагностика: Пер. С нем. М.:Педагогика, 1991, 240с.
7. Гурьянов Е.В. Учет школьный успешности. Школьные тесты и стандарты.- М.:Работник просвещения, 1926, - 158 с.
8. Костюк Г.С. О зависимости результатов тестирования от формы теста.- В сб.: Тесты (теория и практика). Сб. 2/ Под. Ред.М.С. Бернштейна и др.- М.: 1928, с. 129-144.
9. Илина Т.А. Педагогика. Курс лекций. Учебное пособие для студ. Пед. ист-тов.- М.:Просвещение, 1984, 426 с.
10. Розенберг Н.М. Проблемы измерений в дидактике. – Киев. Вица школа, 1979.- 176 с.
11. Беспалько В.П. Программированное обучение (дидактичексие основы). – М.: Высшая школа, 1970. – 176 с.
12. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем. – Воронеж. Издательство Воронежского ун-та, 1977.- 300с.
13. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
14. В.П.Беспалько. Стандартизация образования основные идеи и понятия.
// Педагогика, 1993, №5, с. 15-25.
15. Сағымбаева А.Е. Білімді тексерудің тестілік әдістемесі,
// Информатика негіздері. №2. 2002. Б. 15-17.
16. Александров Г.Н. Психолого- педагогического обоснование возможностей альетрнативного принципа построения ответов. Доклад на Всесоюзной конференции по программированному обучению и применению технических средств. – Куйбышев, 1966. – 13 с.
17. Данилов И.А. О применении метода выбронных ответов для обучения и конроля. Материалы лекций, прочитанных на факультете программированного обучения в Политехническом музее в 1967 г. – М.: Знание, 1968. – 91 с.
18. Портнов М. Тест и протесты. // Педагогический вестник, 1995 г. №5(122), с.7.
19. Галкин Ю.И., Файнберг Н.Л. Элементы программированного обучения по курсу политической экономии. – М .: Изд – до МГУ, 1968.- 138 с.
20. Хубулашвили В.В. Дидактические возможности тестового контроля (Материалы лекций прочитанных в Политехническом музее на факультете программного обучения). – М7 : “Знание”, 1974.- 48 с.
21. Матушанский Г.У. Проектирование педагогических тестов для контроля знаний. //Информатика и образование. №6 –2000. с. 7 – 10
22. Сағымбаева А.Е., Бидайбеков Е.Ы. Тест құрудың бір критерийі // ИФМ. №5. 1997. – Б . 3 – 5 (Е.Ы. Бидайбековпен авторлық бірлестікте)
23. Квалификационные требования к учителю информатики.
Государственный образовательный стандарт. – Алматы . 1998, с. 162 – 181 .
24. Каймин В.А. Научные основы и методика преподования информатики. Псков. 1992. 159 с.
25. Даулеткулов А.Б. Олимпиады по информатике. – Алматы . 1999. – с. 214.
26. Сағымбаева А.Е., Нұрбекова Ж.К. Компьютер көмегімен білімді бағалау критерийлерін бір жүйеге келтіру. // “ХХІ ғасыр басындағы инженерлік ғылым” халықаралық ғылыми – практикалық конф. Материалдары. – Алматы, 2001. -* Б. 146.
27. Сағымбаева А.Е. Тестілеудің программасының көмегімен оқушылардың білімін бақылау. // Хабаршы. №2(6). 2002. – Б. 189 – 191.
28. Сағымбаева А.Е. Тестілеу программасына қойлатын талаптар. // “Білім беруді компьютерлендіру: проблемалары мен перспективасы” республикалық конф. Материалдары. – Алматы. 1998. – Б. 186 – 187.
29. Балықбаев Т.О. Педагогические и технологические основы формирования студенческого контигента. Монография док. Дисс., Алматы, 2001.
30. А.Я. Архангельский Программирование в Delphi 5. – М.: ЗАО “издательство БИНОМ”, 2000 г. 1027 с.
31. Р.Р. Конопка Создание оригинальных компонент в среде Delphi/ - Киев.: “ДиСофтЛтд”, 1966 г. – 511с.
32. Ж.К. Нурбекова Практикум решения задач на Delphi 5.0. Учебно – методическое пособие. Павлодар, 2001 г.
33. Е.К Балапанов, Б. Бөрібаев, А. Даулетқұлов Информатикадан 30 сабақ. Алматы, “Шартарап”, 1998 ж.
34. И. Семакин, Л. Залогова, С. Русаков, Л. Шестакова. Информатика. Базовый курс. Учебник 7 – 9 классы. – М., Лаборатория базовых знаний. 1999 г.
35. М.И. Ерецкий, Э.С. Пороцкий. Проверка знаний, умений и навыков. – М.: “Высшая школа”, 1978 г.
        
        Электрондық кестенің көмегімен мектеп информатика курсы бойынша көпнұсқалы
тестер жасау әдісі
Жетекші: п.ғ.к., доцент Сағымбаева А. Е.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.............................................3
1. ОРТА МЕКТЕПТЕ ЖАЛПЫ ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ БІЛІМІН БАҚЫЛАУ ... ... ... бақылау және бағалаудың түрлері, әдістері мен
формалары...............................................................
.........................................4
1.2. Тест құрудың теориялық
негіздері........................................................14
1.3. Информатикадан тест тапсырмаларын құру әдістері мен ... ... ... ... КӨМЕГІМЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІН БАҚЫЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1. Білім бақылауда компьютерді пайдаланудың
ерекшеліктері.............36
2.2. Электрондық кестенің көмегімен информатика курсы бойынша
көпнұсқалы тестер жасау әдістері
...............................................................40
ҚОРЫТЫНДЫ
............................................................................
......................48
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... ... ... оқу орындарында, мектептерде
студенттердің және оқушылардың білім деңгейін тексеріп, бақылауда кеңінен
таралып жүрген әдіс – тест ... ... ... ... ... бақылау әдістерінен артықшылығы мынада: оқушының
белігі бір пәннен бағдарлама көлеміндегі білімін жүйелі, толық ... ... ... ұғымдар мен тұжырымдар ... ... бар ... ... ... Оқушы тестегі әрбір жауапты
бір – бірімен салыстыра отырып талдау жасайды, яғни белсенді ... ... де, ... ойлау қабілетінің дамуына мүмкіндік туғызады.
Қазіргі кезде оқушылардың білімін бақылауда тестің тек жабық түрі ... ... ... ... ... оқушылардың білімін бақылау
барысында тестің жабық түрімен қатар басқа да түрлерін ... ... ... сапасын жан-жақты және толық тексеруге мүмкіндік береді,
сонымен қатар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыра түседі.
Ал, тестілеу ... ... ... тестілеу нәтижелерін мейлінше
тез және сапалы түрді өңдеп шығаруға компьютерлердің үлкен септігі ... ... да, ... ... ... біріншіден, уақытты
үнемдеуге мүмкіндік береді, қызметтік ... ... ... ... ... артады, сонымен қатар оқушылардың білім деңгейін
сырттан бақылауды және ... ... ... ... ... ... ... негізге ала отырып түлектік жұмыстың мақсаты –
электрондық кестенің көмегімен мектеп информатика курсы бойынша ... ... ... ... ... ... ... жұмыстың мақсатына сай мынадай міндеттер қойылады:
- оқушылардың білімін бақылау түрлері мен әдістеріне жалпы шолу жасау;
- тестің тапсырмаларын ... ... ... мектеп информатика курсы бойынша көпнұсқалы тестер жасау;
- электрондық кестенің көмегімен көпнұсқалы ... ... ... ... ... ... ... жұмыс кіріспеден, екі ... ... ... ... және ... ... ... БІЛІМІН БАҚЫЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
1.1. Білімді бақылау және бағалаудың түрлері, әдістері мен формалары
Оқыту процесінде оқушылардың білім, білік, дағдыларын ... ... және ... оның аса ... ... ... болып табылады.
Мұғалімнің сабақтар жүйесінде оны ... ... ... ... ... ... ... болуының оң кепілі. Ол үшін, мұғалім
оқушының оқу материалын меңгеру дәрежесін, сапасы мен көлемін үнемі анықтап
отыруы тиіс. Бұл ... ... ... ... ... білік,
дағдыларын есепке алу, бақылау және бағалаудың маңызы ... ... ... ... ... ... біліктілік пен дағдының
қалыптасу дәрежесі анықталады. Осы тұрғыда ... ... ... есепке алу
және бағалау мәселесіне теориялық және ... ... ... ... ... ... ... практикалық мәселелері
П. Горбунов, Е.С. Березняк, В.И. ... ... ... ... ... ... жекелеген әдістемелік мәселелері жайында
М.Р. Львов, Н.Н. ... ... және т.б. ... талдау
жасаған.
Осылардың негізінде қаралып отырған педагогикалық ... ... ... ... ... деп ... шығаруға
болмайды, себебі "есепке алу","бақылау","бағалауды" ұйымдастырудың мәні,
олардың оқу-тәрбие процесіндегі қызметі, ... мен ... ... ... ... "5" балдық жүйесі оқушылар
білімдерінің нақтылы дайындық дәрежесін барлық жағдайда дұрыс көрсетпейді.
Ондағы негізгі кемшілік, оның ... ... ішкі және ... ... ... ете алмауында, соның нәтижесінде оқыту процесінің
сапасын ... ... ... ... жүйесін дұрыс қолдана алмайды.
Жоғарыда айтылған тұжырымдамаға сүйене отыра, білім, білік пен ... ... алу, ... мен ... теориялық талдауы және
практикада қолдану тәжірибесі арасында әлі де болса қарама қайшылықтың ... ... ... ... жасау негізінде бұл
мәселенің қалыптасуы мен даму динамикасын бірнеше кезеңге ... ... ... үй ... беру, білімді және емтиханды бағалауды
оқыту процесі жүйесінде қарастырмайды, ... ... ... үлгерім
сапасына мұғалімнің бақылау жасау орнына "бригадалық- ... ... ... ... ... түрлері кең көлемде тартылды.
Ол бір жағдайда ... ... ... иесіздік, жауапкершілсіздікке
әкелсе, екінші жағдайда, оқу сапасының төмендеуіне кері ықпалын тигізді.
30 ... ... ... пен ... ... ... алуды бақылау
(Е.В.Гурьянов) және тәрбиелік қызметіне (П.Г. Ананьев) көптеп ... ... ... бұл ... ... отандық ғылым мен практика
тәжірибесін ... ... ... алынды. Онда білімді бақылау
(Е.И.Перовский), оқушыларды бақылау ... ... ... әрі ... әрі ... ... кейіннен оның дамыту қызметі
ойластырылды ( Н.Т. Дайри).
80 жылдардан бастап ... ... ... алу, ... және
бағалаудың мазмұны, амал-тәсілдері мен қызметінің дидактикалық-әдістемелік
негіздерін ... ... ... ... Оның ... дәлдігін көтеруге
бағытталған мәселелер, үлгерім нәтижесін есепке алуды қатаң және ... ... ... ... күні ... де өз ... ... бүгінгі таңда оқыту теориясында бақылау немесе бағаның
мәні, ... ... әлі де ... ... ... ... ... - кең көлемде бір нәрсені тексеру деген ... ... ... ... ... оқу әрекетіне басшылық жасау қызметін
атқарады, олардың творчестволық күші мен ... ... ... етеді.
Бағалау - оқытудың құрамдас бөлігі және қорытындылау ... ... ... ... сапасын, дәрежесін белгілеу. Оны оқушының ... ... ... ... міндеттерін оқушылардың қандай
дәрежеде меңгеруі, дайындық деңгейі мен дамуын, білімдерінің сапасын, білік
пен ... ... ... ... ... ... және ... бақылау оқу процесінің
құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. Көпшілік жағдайда бақылаудың
қорытындысынан ... оқу ... ... ... ... әдебиеттерінде оқушылар оқу материалын сабақта ... ... ... ... ... ... солай меңгереді деп
көрсетілген. Педагогика ғылымында бақылау мәселесінің әр ... ... ... жалпы дидактикалық мәселелері С.И. Архангельский,
В.П.Беспалько, В.И. Михеева, Б.П. Есипов, Т.И.Ильина, Н.М. Розенберг, Е.И.
Перовский, Л.С.Р ысс, Г.И. ... және тағы ... ... беру ... бақылау мәселесі ... ... ... ... бері орын алып ... ... тестік бақылау мәселелері Қазақстандық ғалымдар
Ғ.М.Мутанов, Е.Ө.Медеуов, Е.Ы.Бидайбеков, Т.О.Балықбаев, С.С.Джузбаев ... ... ... ... ... ... біліктілігін айқындау, өлшеу және
бағалау деген түсінікті білдіреді. Айқындау және өлшеу тексеру деп ... ... ... ... ... дер ... анықтауға
мүмкіндік беретін, оқушылардың оқу материалын меңгеру дәрежесі туралы
дәйекті ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Тексерудің мақсаты – оқушылардың білімді ... ... мен ... ғана ... сонымен қатар алған білімінің көлемін де ... ... ... ... жетістікті бағалауды және ... ... ... ... жеке ... қалыптасуы мен
дамуын қамтамасыз етуге болмайды. Бақылаудың психологиялық-педагогикалық
мәні – ... дер ... ... ... ... ... күшіне,
қабілетіне сенім білдіру, оқушыларды оқу тапсырмасын нәтижелі етіп орындау
үшін ынталандыру және іске ... ... ... мұғалім оқушыларға
ерекше көңіл бөліп, құрмет сезімін білдіруі керек. ... ... ... ... ... және оның баяндылығы бойынша оқу жұмысының
сапасы туралы толық мәлімет алу өте ... ... ... ролі мен ... орны ... ... ... сонымен қатар шетелдік мамандар еңбектерінен орын алды.
50-жылдардың ... ... ... ... жинақталған
тәжірибені қорытындылау негізінде оқушылардың ... ... ... ... ету аясын тұжырымдады, сонымен ... ... ... ... ... ... түрлерін сипаттады [1].
Зерттеулерде педагогикалық бақылаудың диагностикалық, үйретуші, дамытушы
және тәрбиелеуші сияқты негізгі міндеттері ... [2, 3, 4, ... ... ... ... ... және ... қызметтері
бөлініп көрсетілді. Оқушының білімін және ... ... ... ... ... ... бірі ... әрбір
қызметінің мәнін көп қырынан айқындау болып табылады.
Диагностикалық қызмет бүкіл бақылау мәселелері үшін ... және ... ... ... табылады. Оқушының үлгерімі – оқыту тиімділігінің
маңызды өлшемдерінің бірі. Оның нәтижесі оқытудың әртүрлі ... ... ... игеру барысын сынауға, сонымен бірге оқу ... ... ... ... мен ... ... ... береді.
Бақылаудың маңызды қызметтерінің бірі үйретушілік болып ... ... ... оқушылардың жаңа білім мен біліктілікті меңгеру және оларды
бақылау тапсырмалары арқылы жетілдіру ... ... деп ... ... ... өзі толықтыру, түзету, нақтылау жолдары арқылы
жүзеге ... ... ... ... ... оқушылар өткен
материалды ой түйінінен өткізіп, оның жеке бөліктерін тұтас біртұтас жүйеге
біріктіреді. Үйретушілік қызметінің рөлін бақылау ... ... ... қажет. Бұл ұғым мынадай құрамдас бөліктерден: бақылау барысында
жаңа ұғымдарды бөліп алу; басты және қосымша ... ... ... ... ... қосымша ақпарат алу; жаңа жағдайларда алған
білімді қолдана білу; ... ... ... ... ... ... пайдалану мүмкіншілігінен тұрады.
Бақылау барысында мұғалім оқушыдан дәлелдеуді, негіздеуді, дәйектеуді,
себеп-салдарлық байланыстарды ... ... ... жағдайда ғана дамытушы
қызмет көрінуі мүмкін. Бақылау оқушының ойлау қабілетін дамытады, өйткені
бақылаудың ... ... ... жұмыс істеу, қажетті білімді еске
түсіру және оны өңдеу қажет. Бұл ... ... ... қажет етеді.
Оқу сапасын бүтіндей жақсартуды бақылаудың қайталаушы және бекітуші
қызметтері қамтамасыз етеді. ... ... ... ... ... қайталауды бақылаудың жалпылаушы қызметі жүзеге асырады. Кері
байланысты ... және оны ... ... ... қызметі
қамтамасыз етеді.
Білім мен біліктілікті бақылау мәселесінің маңызды қырларының бірі оның
барлық қызметтерін табысты жүзеге ... ... ... ... мен
құралдар болып табылады. Ол үшін бақылаудың ... ... мен ... ... ... ... ... Р.М.Соколов және тағы басқа ... ... ... ... ... ... нақты (валидті) және
сенімді бақылау әдісі бола бермейтінін атап көрсетті.
Бағаның субъективтілігі, бақылау қорытындыларын ... ... ... ... нақты және пәрменді шешімдерді
қабылдаудың және оны жетілдіру ... табу ... ... ... педагогикалық бақылаудың байырғы әдістерінің жеткіліксіздігін
көрсетеді.
Тәжірибе білімді ... ... үш ... ... ... (фронтальді), топтап) және ... ... ... ... ... және ... ... сияқты төрт түрін ұсынады.
Бақылаудың әр түрі ... ... ... ... ... олар ... және ... процесінің құрамдас бөліктерімен тығыз байланысты
болады.
Алдын ала бақылау мұғалімді материалдың күрделілігінің ... ... ... ... ... ... ... деңгейіне диагностика
жасауға қызмет етеді және алдын ала табысты жоспарлау мен ... ... ... табылады.
Күнделікті бақылау оқыту процесінің оқушының оқу материалын меңгеру
дәрежесін анықтайтын табиғи бөлігі болып ... ... ... мынадай: 1) оқытылған материалды меңгеру көлемін, сапасы мен
тереңдігін анықтау; 2) ... бар ... ... және оларды жою
жолдарын белгілеу; 3) оқушының өз бетінше ... ... ... меңгеру
деңгейін анықтау және оларды жетілдіру жолдарын белгілеу; 4) ... ... ... ... ... мен ... оқу ... көрсеткіші аралық бақылау
болып табылады. Егер күнделікті бақылау меңгерудің бірінші деңгейін, ... ... ... бейімділігін барлау мақсатында өткізілетін болса,
тақырыптық бақылау алынған білімді меңгерудің беріктігін бірталай ... ... ... ... ... Тақырыптық бақылау пәннің
көлемді тарауларын, бөліктерін қамтиды, бақылау жалпылаудың жаңа, неғұрлым
жоғарғы дәрежесінде өткізіледі. Қорыта келгенде, ... ... ... ... ... қабылдауға және меңгеруге, оның ... ... ... ... береді, мұның өзі оқушы білімін
бір жүйеге ... ... ... ... ... алған білімдерінің мазмұнын сапалылығы,
тереңдігі және көлемі бойынша ... оны іс ... ... анықтауға қызмет етеді. Қорытынды бақылау ... ... ... ... ... ... ... дәрежеде
жүзеге асырады.
Оқушылардың білімін бақылау әртүрлі әдістермен, атап айтқанда, ауызша,
жазбаша, бағдарламалы және тестік бақылау түрінде іске ... ... ... ... ... сұрау, жаппай (фронтальді)
сұрау, көзбен шолып бақылау (ескерту, талқылау, баяндамалар), оқушылардың
өзара бақылауы, ... ... ... ... ... ... ... бақылаудың кең таралған
түрі бақылаудың ауызша түрі болып табылады. Ауызша ... түрі ... ... ... ... ... ... меңгергендігін қысқаша
бақылау ретінде өткізіледі. Қорытынды бақылау ... ... ... өткізіледі және жеке-даралық ... ... ... ... ... ауызша түрі маңызды роль атқарады. Соған қарамастан
ол ... аз ... түрі ... ... ... ... ... ұзақ
уақыт бойы оны қайтадан талдауға мүмкіндік беретін түрде бейнеленбей ... ... ... ... ... ... түрі ... сенімді және объективті емес. “Қарама қарсылық әсері”: ... ... ... ... ... ... ... берген кезде немесе
керісінше ... балл ... ... 3,84 (5 балдық шкалада)
береді. “Сөйлеу қарқынының әсері” – жылдам, баяу – 2,51-ден ... ... ... ... ... ... оның білімінің тереңдігін
және қабілетінің жоғарлығының белгісіндей көрінеді. Өткенді қайталау
мақсатында ... ... ... ... ... әр ... қиындық
дәрежесінде сұрақтар берілетіні, бұл ... ... ... қате ... ... ... есте ... Өткен материалды қайталау мақсатында өткізілетін мұндай бақылауларды
оқушының үлгерімін бақылауда қолдануға болмайды.
Емтихан алушыға бір күнде бірнеше ... ... ... ... “жауап кезектілігі әсерін” бақылау мүмкін емес. Сонымен, оқушының
үлгерімін бақылауда ауызша бақылау ... ... ... табылады.
Мұғалімдерді қарқынды түрде дайындамай және оқытпай тұрып, ауызша сұрау
бақылаудың объективті, нақты емес және сенімсіз бақылау түрі ... ... ... оқытуда ауызша сұрау үлкен роль атқарады, ол ... өз ойын ... ... мүмкіндік береді. Оқушы өз ойын сауатты
түрде айтып үйреніп, сонымен қатар ойлай ... де ... ... ... ... мәселесін көтергенде мыналарды ескеру керек: 1) ... ... ... айтылды ма; 2) оқулыққа не қосылды; 3) ... 4) ой ... ... ... ... 5) ... ... жауабының мынадай жобасын ұсынуға болады: 1) не ... ... 2) не ... ... 3) бұл ... алынады.
Бақылаудың жазбаша түріне бақылау жұмыстары, диктанттар, ... ... ... ... ... ... сынақ, емтихан жатады.
Білім беру жүйесінде емтихандық жазба жұмыстары ең жиі ... ... ... ... ... ... ... дәстүрлі
жазбаша білімді бақылаудың әділдігі, нақтылығы, сенімділігі жеткіліксіз
екені және ... ... ... пәнге өткен сайын баға ауқымында
айтарлықтай айырмашылықтар пайда ... ... ... жұмыстарының
әділдігі жеткіліксіз екенін көрсеткен зерттеулердің қорытындысын жалпылай
келе, барлық пән бойынша емтихан жұмысының бағасына ... әсер ... 1) ... ... ... түрі; 2) бағалаудың реті; 3) ... ... ... ақпараттың сипаты; 4) грамматикалық қателері; 5)
қолтаңба; 6) оқушыға көзқарас; 7) ... ... ... қатысты
бағалаудың салыстырмалы жүйесі. Жазба жұмыстарының сенімділігі ... ... де ... ... ... Баға қойғанда, мұғалім
сапаның абсолюттік ауқымына емес, сынып үлгеріміне бағдарланған жеке ... ... ... ... ... ... оның ... сапасы емес,
бүкіл сыныпқа қойылатын ... және ... ... ... бағалаушы
мұғалімге де тәуелді болады. К.Ингенкамп өзінің зерттеуінде [6] бір ... егер ол ... ... ... әр ... бағаланатынын, яғни пәннің
“қиындығы” оның мазмұнына тәуелді емес екендігін дәлелдейді.
Бақылаудың бағдарламалы түріне ... ... ... ... ... әр түрлі жоба-сызбалар жатады. Бағдарламалы
бақылау оқу ... ... ... ... ол оқушы мен мұғалім
арасындағы кері байланысты қамтамасыз ететін құрал ... ... ... бір ... ... ... ... күтпей, келесі тақырыпты
оқи алады, яғни оқыту саралап оқыту сипатына ие болды. ... ... ... жағдайда пәннің меңгерілмеген тақырыптарын қайта оқуға мүмкіндік
алады, оқыту қарқыны жекешелендіріледі. ... ... ... базаның жоқтығына байланысты бағдарламалы бақылау көп
таратылмаған.
Тестік ...... ... неғұрлым әділ бағалауға
мүмкіндік беретін, арнайы жасалған ғылыми-ұтымды процедура.
Педагогика ғылымы саласында білім, білік, ... ... ... кең ... ... ... Ю.К.Бабанский, Н.А.Сорокин
бақылауды күнделікті, оқтын-оқтын, қорытынды деген пікірлер айтады. Ал
Г.И.Щукина – ... ... ... ... және емтихан
деген көзқарастарын білдіреді. Е.А.Дмитриев – күнделікті, ... ... ... деген тұжырымға келген.
Профессорлар Ж.Б.Қоянбаев, Р.М.Қоянбаевтың “Педагогика” оқулығында ол
тақырыптық, тараулар бойынша, оқтын-оқтын және ... ... ... ... ... ... ... қолданылады және сабақ
барысында оқушылардың оқу-танымдық әрекетіне басшылық жасайды. Ол ішкі ... ... ... ... ... ... туғызады, соның
негізінде оқушылардың келесі оқу әрекетіне ықпал ... ... ... жалпы немесе жекелеген оқушылар жұмысына
жүйелі түрде бақылау жасау ... ... ... бұл ... ... ... үй тапсырмаларын өз бетінше ... ... мен ... ... ... ... олардың қызығушылығы және
жауапкершілдік сезімін ынталандыруда үлкен маңызға ие болады.
Тақырыптық бақылау – оқу ... ... ... ... ... ... және әрбір кезеңдері негізінде оқушылардың
білімді, іскерлікті, дағдыны ... ... ... ... ... ... кейбір басты мәселелерін өткен сабақтардағы оқу
материалдарымен ... ... ... ... ... оқушылардың есіне салады.
Қорытынды бақылау – барлық пәндер бойынша жыл аяғында ... ... ... және ... бойынша бақылау нәтижелері есепке
алынады. Оқушылардың жыл бойында алған теориялық және тәжірибелік ... ... ... ... ... ... және ... үлгерім бағалары болады. Емтихан мен жылдық үлгерім бағаларынан
педагогикалық кеңестің шешімі бойынша қорытынды бағалар ... ... ... ... ... ... мен мазмұны туралы кері
байланыс қамтамасыз етіледі. Бақылау әдістеріне ... ... ... бақылау әдістері жатады. Бұл әдістерге қарағанда бағдарламалап
бақылау әдістерінің өзіндік ... бар. Олар ... және ... ... ... бөлінеді.
Машинасыз бағдарламалап бақылау әдістері бойынша перфокарталар және
бақылау карталарын қолданып, ... ... және ... ... ... оқыту және білім беру мазмұны бөлімі бойынша
20-25 сұрақтар дайындап, ... ... 4 ... ... мазмұнын
жазады. Олардың ішінен бір сұраққа ғана ... ... ... Қалған
сұрақтар варианттары: дәл емес, толық емес немесе басқа тектес ұғымдарға
сәйкес келеді”.
Бақылаудың тағы бір ... ... ... ... түрі ... ... ... жұмысы, тесталық жұмыс, зертханалық-тәжірибелік
жұмыс, зачет, шығарма, диктант т.б.) немесе оқушылар әрекетінің түрі ... ... ... ... ... сұрағына жауап беру т.б.).
Білімді бақылау және бағалау ғылыми дәлелденген, ... ... ... ... ... жан-жақтылық, жүйелік, жеке-
даралық, дифференциалдық және тәрбиелік.
Әділдік, шындық (білім ... ... баға ... мен ... ... – бұл субъективтік факторларды болдырмауды көздейді.
Жүйелік, ...... ... тақырып бойынша оқушылар оқу
әрекетінің басқа буындарымен байланыстыра қаралып, оқыту процесінің барлық
кезеңдерінде бақылау ... ... ... ... бойынша оқыту
нәтижесін қорытындылау, тақырыптық ... ... ... балл қою
т.с.с.)
Жеке-дара қатынас – әрбір оқушының ерекшелігін бағалау (оның қабілеті,
бейімділігі, денсаулығы, оқу әрекеті т.б.) қарастырады.
Жан-жақтылықта – ... оқу ... ... бөлігін қамтиды,
оқушылардың теориялық білімдерін, интеллектуалдық және ... ... ... ... ... етеді.
Дифференциалдық қатынас – әрбір ... ... ... ... ... ... ... қасиетін ескеріп, соған
сәйкес бақылаудың әр ... ... мен ... ... ... талап етеді.
Жоғарыда айтылған талаптарды орындау, ең алдымен ... және ... ... ... алдында тұрған міндеттердің
орындалуын қамтамасыз етеді, бақылауда әр ... ... ... болмауына кепілдік жасайды.
Оқушылардың білім, білік және дағдыларын бақылау, бағалау педагогика
ғылымы мен практикасында белгілі бір ... ... ... ... Олар ... ауызша баяндау (әңгіме, жеке-дара, топтық, фронтальдық сұрақ).
– жазбаша бақылау (диктант, ... ... ... ... практикалық бақылау (лабораториялық жұмыстарын, ... ... ... ... ... ... ... (перфокарталар, бақылау
карталарын, дұрыс жауаптарды, диафильмдерді қолдану).
– өзін-өзі бақылау, ... ... ... ... ... өз ... ... соған сәйкес балл қою).
Оқыту процесінде бақылаудың фронтальдық, топтық және дербес формалары
қалыптасқан. Оның ...... ... дұрыс ұйымдастыруына
байланысты.
Фронтальдық (жаппай) бақылау жағдайында барлық оқушыларға сұрақтар
немесе мазмұны ... ... ... ... ... барысында
оқушылар арасында ынтымақтастық, жолдастық сезім пайда болады, бір-біріне
сұрақтар қойып, ... ... ... жұмыстарды өзара
тексеріп, іске асырады. Демек, бірігу ... ... ... ... бақылауда белгілі оқушылар тобы сабақ барысында мұғалімнен
тапсырмалар алып ... ... ... оқушылар түрлі себептерге
байланысты (сабақ жіберу, нашар үлгеру, ауыру т.б.), қосымша көмекті ... ... ... ... ... ... еске ... жөн.
Бақылаудың дербес формасы әрбір оқушының білімін, іскерлігін және
дағдысын терең, ... ... ... ... ... ... және ... оқыту барысында жақсы ... ... ... ... ... логикалық бірізділігі, олар өз
пікірлерін қалай ... ... ... ... осы ... аса
көңіл аудару керек.
Оқыту процесінде оқушылардың өзін-өзі бақылауы өте қажет. Өзін-өзі
бақылау, олардың оқу ... ... мен ... ... ... ... жайлы ақпарат алуын қамтамасыз етеді. Өзін-өзі тексеру
арқылы оқушылардың алған біліміне сенімі артады, орындаған жаттығу, есеп
шығару және ... ... ... ... ... есепке алу ғана емес, ол тәрбиелік құрал.
Сондықтан, оқушы білімін бағалауда немқұрайлылыққа салынуға болмайды.
Баға “балл” есебінде көрсетіледі. Келесі кезекте баға және оның ... ... ... ... кезде білім беру саласының барлық
құрылымында оқу-таным әрекетінің сапасын ... ... “5” ... қолданылады.
“5” бағасы – оқу ... ... дәл ... ... ... ... ... – оқу материалын толық біледі, бірақ болар-болмас кемшілігі
бар жауапқа қойылады;
“3” бағасы – ... ... ... ... ... ... білімінде кейбір
проблемалар еске алынбаған жауапқа қойылады;
“2” бағасы – оқушы жауабында қателер, білімінде елеулі кемшіліктер бар
жауапқа ... ...... оқу ... бойынша білімі жоқ, толып жатқан
өрескел қателер үшін қойылады.
Зачет (сынақ) – қорытынды бақылаудың айрықша түрі, ол ... бір ... ... бойынша атқарылған оқу жұмыстарының бүкіл өн бойында мұғалім
қолданған тексерудің барлық түрлерін ... ... ... Ол (1959 ... оқу ... ... бөлімдері және тақырыптардағы
білім, білік, дағдыларды жүйеге келтіру, тереңдету міндеттерін шешеді.
Емтихан – ... ... ... ... және бағалаудың
арнаулы формасы. Ол (1944 жылдан енгізілген) оқушылардың білімін жинақтауға
және бір ... ... ... оқу жылы ... ... ... ... сапасын арттыруға көмектеседі.
Емтихан мен жылдық үлгерім бағаларынан педагогикалық кеңестің шешімі
бойынша қорытынды ... ... Тест ... ... негіздері
80-90 жылдары зерттеушілер мен тәжірибелі оқытушылардың назары бұрынғы
Кеңес Одағында 20-30 жылдарда қолданылған және ... ... ... пайдаланылып жүрген тест әдісіне жұмылдырылды. Оған қызығушылық
бірнеше себептермен түсіндіріледі: 1) ... ... ... ... және ... ... ... өте қажет таңдау
біліктілігінің күшеюі; 2) жалпы оқу процесінде бақылауды әділеттендіруге
бағыт алу; 3) ... ... ... ... оқыту процесін
интенсивтендірудің әлемдік үлгісіне ұмтылу; 4) бақылаудың жиілігін ... оған ... ... ... ... ... білімін бақылауда алғашқы тест ... 1864 ... ... ... ... әдіс ретінде бірінші рет
американдық психолог Дж.Каттел ұсынған еді. Ол ... ... ... ... ... ... 1883 жылы ағылшын психологы Ф.Гальтон
жасаған болатын. Ф.Гальтон оны үш негізде тұжырымдады: 1) бірдей ... көп ... ... 2) нәтижелерін статистикалық түрде
өңдеу; 3) баға ... ... ... ... XIX-XX ... ... ... шапшаң дамуына
байланысты психологияда кеңінен қолдана бастады. “Тест” ұғымымен ... оны ... ... бір ... ... қасиетін,
бейімділігін сынайтын немесе тексеретін құрал деп білді.
ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында ... ... ... ... теориясының негіздері салынды. Психология үшін тың жаңа бұл
бағыттың пайда болуы қауырт ... ... шешу және ... ... ... ... ... қажеттігінен туған болатын. ХХ
ғасырдың басында тестілеуде екі ... ... ... ... ... педагогикалық тестер. Психологиялық тестерге ақыл-ойдың даму деңгейін
өлшейтін, парасаттық ... ... ... Педагогикалық
тестерге белгілі уақыт аралығындағы белгілі бір ... ... ... мен ... ... ... жатады.
Алғашқы стандартталған педагогикалық тестерді жасаған белгілі
американдық ... ... ... рет ... және
педагогикалық тестілеудің ХХ ғасырдағы дамуының бірнеше кезеңдерін ... ... ...... ... Бұл ... ... Бинэ
жасаған алғашқы психологиялық тестер пайда болды. Осы мезгілде әр түрлі
пәндерден педагогикалық ... ... ...... ... ... – Бекингем тестері және Р.Трондайктың жазу ... ... ...... ... қауырт өсу кезеңі, бұл кезде
мектеп пәндерінің барлығынан үлгерім тестері жасалды. Тест ... ... ... ... тестерден тестік жүйеге өту байқалды,
бұған Бинэ мен К. Спирменнің ... ... әсер ... елдерінде, әсіресе АҚШ-та мектептегі оқытуда Стен, Кортис, Монро,
Трондайк, Бекингем және т.б. тестері кеңінен қолданылады. Олардың ... ... ... ... ... оқу ... бақылауға арналған
тестер.
Кеңестік ғалымдар Т.И.Ильина, Г.Г.Маслов, П.Я.Гальперин, С.Г.Шаповалено
және басқалар АҚШ тестерінің негізін ... ... олар ... ... олар ... танымдық іс-әрекетін және оны
басқаруды ... деп ... ... ... ... ел
мектептерінде пайдалану мүмкін емес, өйткені С.Скиннер, С.Пресси, Н.Краудер
және тағы басқалар жасаған тестердің теориялық негіздері білімді меңгерудің
және ... мен ... ... ... ... және ... механикалық тұжырымдаманы бейнелейді; біздің
мектептердің оқу жоспарының құрылымы, ... ... мен ... ... ... болғандықтан да оларды қолдану мүмкін емес.
Кеңес Одағында тестерді құру мен қолдану 1925 жылдарда басталды. ... ... ... ... ... ... тест жасап
шығару үшін мектеп жұмыстарының әдістемесі институтының педагогикалық
бөлімінде ... ... ... ... 1926 ... ... ... сериясы жасалды, олардың негізіне мектеп ... ... және ... ... алынды.
Кеңестік психологтар мен педагогтар, атап айтқанда ... ... ... және басқалар тестілеуді қолдану
мен зерттеуде және тестің ... ... ... бойынша көп зерттеулер
жүргізді. Бұл бағытта Е.В.Гурьянов [7] және ... [8] ... ... ... ... ... есептеледі.
Бұл кезеңнің ерекше сипаты психология, социология және педагогикадағы
тестік зерттеулерді жүргізуде жалпы көзқарастың бірдей болуы еді. ... ... ... ... ... үлгісін жасаған С.М.
Василейский болды. Ол тест саласында теоретик, ... ... ... ... Оның ... ... және ... зерттеулер
теориясына кіріспе” деп аталған оқулығы (1927) тест құру әдістемесі бойынша
және тестілеу қорытындысын статистикалық ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Бұрынғы Кеңес Одағында 80-90 жылдары көптеген мамандар әртүрлі пәндер
бойынша оқушылар ... ... ... тестерін қолдану мәселесін
зерттеумен ... Оған ... үлес ... В.А.Корниниская,
Л.М.Панчашникова, З.И.Калмыкова, А.Е.Гуревич, А.Я.Шульман, В.И.Травинский,
В.А.Крутецкий, ... ... және т.б. ... Соңғы 10
жыл көлемінде Қазақстанда да оқушылардың білімін тексеріп, бағалауда тест
әдістері кеңінен қолдануда.
Тест – ... ... ... мен ... бақылаудың немесе
оқушы білімінің бір сапалық қасиеті бар-жоғын тексерудің ерекше түрі ... Көп ... ... ... ... және ... “Тест”
(ағылшынша Test – байқау, зерттеу, сынау) – психология мен ... ... ... және ... сонымен қатар
психофизиологиялық және өзіндік ... ... ... ... ... ... [7]. Осы ... бұл терминнің көптеген анықтамалары кездеседі.
Т.А.Ильина тестің мынадай анықтамасын ұсынады: “Тест – қысқа жауап беру
немесе берілгендерден дұрыс ... ... ... ... көп ... негізделген білімді әділ және бірыңғай тексеруді қамтамасыз ететін
оқушы білімі мен біліктілігін бақылаудың бір түрі” [9]. ... ... ... ... ... психология-педагогикалық негіздерін
және пәнді толық білмей жасалған ... көп ... ... деп атап өтті. Педагог ғалым В.П.Беспалько білім стандарты туралы
ой-тұжырымдамаларында оқушылардың игерген білім сапасын бақылау ... ... ... ... ... ... ... дәрежедегі іс
әрекетті орындауға арналған бақылау тапсырмаларын ... ... ... ... ... ... ... тест деп аталады”. Ал Н.М.Розенберг
тестің анықтамасын былайша тұжырымдаған: “Үлгерім тестісі – ... ... ... бір ... ... ... өлшеуге бағытталған
тапсырмалар жиынтығы” ... ... ... ... ... – оқу процесінің сапасын және ... ... ... ... ... ... және дайындық
деңгейін бақылау құралы”;
“Тест – жеке тұлғаның қызықтыратын қасиеттері мен ... ... ... әдісі”;
“Педагогикалық тест – оқу пәні бойынша білімді, ... және ... ... ... оның ... сапалы түрде
бағалауға мүмкіндік беретін белгілі мазмұны бар, қиындықтары үнемі артып
отыратын ұтымды фасетті тапсырмалар”.
“Тестік ...... бір ... ... ... ... бір
бөлігі, бақылау материалының техникалық және дидактикалық жағынан тиімді
бірлігі”.
“Тест түріндегі тапсырма – бұл ... ... ... ... ... ... қойылатын тапсырма: барлық сыналушылар үшін нұсқаулардың
бірдей болуы; нұсқаулардың ... ... мен ... ... тапсырманың – ақиқат немесе жалған, жауапқа қатысты логикалық
түрде тұжырымдалып ... ... ... ... орналасуы,
қысқалығы, фасеттілігі, жауаптың белгілі бір орнының болуы, ... ... ... еңбектерінде тестік тапсырмалардың ... жете ... [11, 12, 13]. Оның ... ... құру ... ... мен ... үлкен үлес қосты.
В.П.Беспалько тестік тапсырмаларды білімге қойылатын талаптарға сәйкес
деңгейлерге бөліп, тест классификациясын жасаған [14]. Ол ... ... ... танысу деңгейі, оқушы объектіні басқа
ұқсас ... ... ... ... ... ... ... тапсырмалар. Бұларға жататындар ерекшелігіне байланысты
ажыратуға берілетін ... ... ... ... сапасын
тексеру үшін төмендегідей тестер қолданылуы керек: альтернативті (тануға
бағытталған), таңдап алу (айырмашылыққа), ... ... ... ... оқу ... ... ... туралы ақпаратты зердеде сақтау немесе түсіну дәрежесінде
қабылдау әрекетімен сипатталады.
Бұған жататындар тапсырмаларда ... ... ... құрамды
бөліктерін орнына қоюға арналған, конструктивті ... есеп ... ... ... ... есептер жатады.
ІІІ-деңгейдегі тестер оқушылардың ... ... ... яғни ... ... ... іс жүзінде қолданып жаңа ақпарат
алуына бағытталған тапсырмалар.
ІV-деңгейдегі тестер ... ... ... олардың
жаңа ақпаратты қабылдауға ыңғайлы зерттеу мүмкіндігін ... ... ... ... – проблемалық тестер (1-сурет).
Тапсырманың түрін таңдап алу бақылайтын материалдың мазмұнына және
тестілеу мақсатына тәуелді ... ... бұл төрт түрі ... ... Тест тапсырмаларының әр түрлілігіне қарамастан оларға қойылатын
жалпы талаптарды бөліп көрсетуге ... ... ... ... көзіне дәлме-дәл сәйкес келуі.
Тапсырманың тұжырымдамасы жеткілікті ... ... ... ... яғни тіл және ... ... бейне және тапсырманың безендірілуі және оған жауап
сөзсіз бір мәнді, оқушыға түсінікті болу керек.
– таңдалған тестілеу ... ... ... әділ ... ... әрбір тапсырманың өзінің реттік
нөмірі болады;
– логикалық түрде айтылған тапсырма тұжырымдар, ... ... ... ... ... ... тапсырманың негізгі мәтіні жеті-сегіз сөзден аспауы және бірден
кем емес бағыңқы сөйлемнен тұруы қажет;
– өңделген тапсырмаға дұрыс жауап ... ... ... бір ... орындауға бір-екі минут ғана уақыт кетуі
керек.
Тестке қойылатын талаптарды анықтау негізгі мәселелердің бірі ... ... ... ... ... тест деп қарастыруға
болмайды, тест оқушы білімін нақты өлшеу құралы ретінде ... ... ... ... ... анықтау өзекті мәселелердің бірі екені
даусыз. Тестерге қойылатын негізгі талаптарға мыналарды жатқызуға болады:
– валидтілік (нақтылық) ... ... ... ... (жалпы түсініктілік);
– қолданудағы қарапайымдылық;
– бір мәнділік және сенімділік;
– болжау құндылығы [21].
Бақылау тапсырмаларының ... ... де ... ... өз мақсатына сай (тән) болуын ... ... ... пән бағдарламасына сәйкес келе ме? Тапсырма бүкіл пәнді немесе
оның тарауларын ... ма? ... ... ... ... ... ... материалды білу ықтималдығы жеткілікті ме?
Нақтылықтың 3 түрін бөліп алуға болады:
1) мазмұнды – тестің мазмұны пәндегі нақты ... ... ... ... ... ... қамти ма деген сұраққа
жауап береді.
2) ...... ... ... ... ... ... құрылған
тесті басқа бір тестпен тексеруді білдіреді.
3) концептуальді – тест ... ... ... тұжырымдамалардың
дұрыстығын дәлелдеу жолымен тағайындалады.
Тестің анықталғандығы (жалпы түсініктілік) – тест ... ... ... алынған қорытынды қойылған есепке сәйкес келуі ... ... ... ... ... ... түсініп алуын білдіреді.
Ал бақылау тапсырмасының сенімділік қасиеті деп, тестің дидактикалық
немесе психологиялық элементтерде, сол сияқты ... ... және ... біркелкі көрсеткішті сипаттау қабілеті, басқаша айтқанда, сол
көрсеткіш бір тапсырмамен, бірақ әр ... ... ... ... ... деп ... болады.
Жоғарыда тұжырымдалған сенімділік қасиеті кез келген өлшеу құралына
тән екендігін байқау қиын емес. Мысалы, өлшеу құралы ретінде ... ... егер кез ... ... ... әр ... бөліктерімен
өлшесек немесе бір өлшемді ұзындықты ... бір ... ... кейін
өлшесек, онда белгілі бір дәлдікке сәйкес бір ғана шаманы аламыз, яғни бұл
сызғыштың сенімділігін көрсетеді.
Ал енді ... ... ... ... ... ... ... кестесі класс оқушыларына толық оқытылса, онда ... ... тек тақ ... көбейтіндісін тексеруге тапсырмалар
беріп және басқа уақыттан кейін (мысалы 2 ... ... тағы да ... ... ... әр жолы ... алған бағаларының реті
бойынша (мысалы, тапсырманы табысты орындағандардан нашар ... ... ... онда әр ретте шамамен бірдей ... ... яғни бұл ... тапсырмасының сенімділік қасиетін көрсетеді.
Тапсырманың сенімді болып, нақтылық ... ... ... ... ... қасиеттері арасында тікелей байланыс болмайды. Мысалы,
оқушылардың көбейту ... ... ... ... тек қана ... көбейтіндісінен тұратын (мысалы, 2*2, 3*3, т.с.с.) ... онда ол ... ... ... ... ... ... легін жүргізгенде, оқушылардың көпшілігі бірдей бағалар
алады, осы тіркелген бағалар оқушылардың жалпы көбейту ... ... ... ала ма? ... жоқ. Егер бақылаудың мақсаты оқушылардың
көбейту ... ... ... тексеру болса, онда бірдей сандардан
құралған тапсырманың нақтылық қасиеті жеткіліксіз болады.
Сонымен тест деп ... ... ... ... ... қасиеттерін қанағаттандыратын, білім, іскерлік, дағдының,
сонымен қатар дидактикалық және психологиялық зерттеулерде ... ... ... ... ... ... жиынтығын айтамыз
[22].
Тестің қарапайымдылық талабын тесте тапсырманың айқын және тікелей
айтылуының қажеттілігімен түсіндіруге болады.
Тестің танымдық ... ... ... ... ... әр түрлі
сарапшылардың бірдей бағалау міндеттілігі деп түсіну керек [12].
Тестің нақтылығы статистикалық әдістермен ... ... ... ... нақтылығын көрсетеді. Егер корреляция коэффициенті 0,45–0,55-
ке дейін ... онда ... ... ... ал одан ... қанағаттандырарлықсыз болып табылады.
Сауатты түрде құрылған және мақұлдаған тестер ... ... ... ... ... ... сенімділігі оны орындау
қиындығына қатысты болады. Тестің қиындығы тест ... ... ... ... ... арқылы анықталады.
Тестің жеткілікті сенімділік және нақтылық ... тест ... ... тест деп ... ... және нақтылық қасиеттерінен басқа негізгі
сипаттамаларының бірі – тестің ұзындығы. Тест ұзындығы деп ... ... ... ... ... 2 түрі бар: ұзын тест, қысқа тест. ... 7–15 ... ... онда ... тест деп аталады, ал 500-ден аса
тапсырмалардан тұрса ұзын тест деп аталады. Егер тест өте ұзын ... ... ... мен ... ... ... ол тестің нақтылығы
мен сенімділігін кемітеді. Егер ... бір ... ... ... ... онда практика көрсеткендей тестің сұрақтарына оқушылардың жауап ... ... ... ... ... ұзындығына тәуелді болады.
Тестің нақтылығы “гомогенді тест” және “гетерогенді тест” ұғымымен
тікелей ... Егер тест бір ... ғана ... ... үшін ... ... сол пәнмен байланысты болса, онда ол гомогенді ... деп ... Ал ... ... ... ... ... түрде
тексеруге құрылған тестер гетерогенді (әркелкі) тестер деп аталады. Егер
әркелкі тестер бірнеше біркелкі тест топтарынан тұрса, онда олар ... ... ... ... табылады. Біркелкі тестер мен әркелкі тестер
мазмұндарына қойылатын талаптар да әр түрлі болып келеді.
Жоғарыда ... ... ... ... іске ... ... бақылауды
тиімді түрде қолдануды қамтамасыз етеді.
Білім бақылау тестеріне қойылатын ... ... ... оқу ... ... құрылуы және неғұрлым маңызды
тараулар мен тақырыптарды қамтуы тиіс.
2. Тестінің көлемі ... ... ... сай ... ... болады (үй тапсырмасын тексеруге арналған шағын
тестілер немесе одан ірі көлемді – ... ... ... ... ... ... Жалпы пән бойынша білім деңгейін ... ... ... ... ... ... яғни осы оқу
курсының басты "өзегіне" сүйенеді.
3. ... ... ... ... қажет (5-еуден кем емес, яғни,
біршама көп болуы тиіс).
4. ... ... ... ... тапсырмалар енеді, олардың әрқайсысы
дұрыс жауапқа – 1 балл, бұрыс ... – 0 балл ... ... тиіс.
Тестіде тапсырмалар неғұрлым көп болса, соғұрлым ... ... ... ... болады.
5. Тест сұрақтарына жауап қысқа, жинақы берілуі тиіс.
6. Тестіге төмендегідей материалдарды енгізуге болмайды:
а) ескірген;
ә) күрделі;
б) қарапайым немесе маңызды ... Тест ... екі ... ... болады:
а) абстрактілі, олар курстың негізгі ережелері мен пәнаралық байланысты
айқындайды;
ә) ... ... ... күрделілік дәрежесіндегі нақты материалдар
бойынша білімін айқындайды.
8. ... ... ... ... білімін бағалауда эксперттік
комиссия қабылдаған сапаны анықтау жүйесін қолдануға болады:
а) дұрыс жауаптар 75% ... ... ... ... немесе жоғары үлгерім;
ә) дұрыс жауаптар 50% –дан 75%- ға дейін болса- қанағаттанарлық;
б) дұрыс жауаптар 50%-дан аз ... ... ... төмен.
9. Тест сұрақтары анық, қысқа құрылып, оған біржақты жауап берілуі тиіс.
10. Тапсырманы құрғанда жалпыға бірдей ... ... ... мен ... ... ... құру кезеңдері:
1.Тестілеудің мақсаттарын анықтау.
2. Осы мақсаттарға сүйене отырып, бақылануға ... ... ... ... түрін және формасын таңдау.
4. Тестінің мазмұнын құру.
5. Тест тапсырмаларын орындауға қажетті ... ... Тест ... ... ... оларға түзетулер енгізу.
7. Тест нәтижелерін өңдеу (тестіде жіберілген қателерді есептеу, қателер
саны, ... ... ... орташа қатесі, қиындық дәрежесі және т.б.
көрсеткіштері).
8. Тестілеудің мөлшерлік ... ... ... ... ғылымы жоқ – "бұл да жақсы тоқаш пісіргендегі сияқты
шеберлікті қажет етеді", дегенмен Р.Торндайк пен Е. ... ... ... ... ... нұсқаулар бар:
1) тапсырмалар жеңіл оқылуы тиіс;
2) егер бұл үлгерім тестісі болса, онда ... ... ... мен ... құрылымын қайталамауға тиіс;
3) бір тапсырманың жауабы басқа тапсырмалардың жауаптарына байланысты
болмауы керек;
4) тапсырманың ... ... ... ... ... ықпал
жасамауы тиіс;
5) дұрыс жауаптардың біреуі ғана таңдалатын тестілерде ... ... ... ... кездейсоқ тәртіппен берілу керек;
6) тапсырма мәтіннің құрылуында екіжақты,"тұзақ"тәрізді мағына болмауы
керек;
7) балама түрдегі тестілерде дұрыс ... ... ... ... ... ... "барлығы", "әрқашан", "ешқашан" деп басталатын тапсырмалар
дұрыс ... ал ... ... деп ...... ... ... бос орынды толтыруды талап ететін ... ... ... көп бос орын ... ... болу керек;
10) тапсырмаларды дұрыс түсіну үшін түйінді, тірек сөздерді қолдану
керек;
11) құрылған тапсырмалар жиынтығының адамның ... ... ... ... және мәдени деңгейіне, қоршаған ... ... және т.с.с сай ... ... ... ... тексеріс тест тапсырмаларын дұрыс шешкендердің пайызына
қарап, оның қиындық дәрежесін ... ... Егер ... ... шешкен болса, онда тест өте жеңіл. Егер тапсырманы бәрі де шеше
алмаса, онда ол аса қиын ... ... алып ... ... ... (1968) ... ... құрастырылған тестілер – дұрыс
жауаптары 80-90 пайыздан артпайтын және 10-15 пайыздан кем емес ... ... тест ... құру ... мен ... ... білімін бағалау
Ақпараттық технологияны оқу саласында қазіргі заман оқушыларын, яғни
ақпараттық қоғамның болашақ мүшелерін ... ... ... ... ... ... беру нәтижелерінің жетістіктері
болып табылады.
Осы мақсатты іске ... үшін ... ... ... ... ... тиімді тәсілдерін анықтап алу қажет және ... ... ... шешу ... ... курсы мазмұнының ерекшелігіне сәйкес бақылау түрі мен
әдістемесін бөліп алу;
2) информатикадан білім ... ... іске ... үшін ... ... есепке алу және анықтау;
3) білім ... ... және жеке ... ... ... ... ету.
“Информатикадан жетістікке жету тестерін қолдану, ... ... ... ... оқыту әдістемесін, оқулықтарды және қолданбалы
программалар пакетін салыстыру сияқты әдістемелік мәселелерді ... ... ... ... ... нәтижелерін бағалау үшін тест
тапсырмаларын жасау және ... ... құру ... ... ... мен ... әдебиеттерді талдау
нәтижесі бойынша информатика пәнінен білім бақылаудың ... ... ... ... ... ... ... бақылауды іске
асырудың ерекшелігі, “Информатика” білім беру саласының әртүрлі аспектілері
болып табылады, олар:
– дүниетанымдық;
– компьютерді пайдаланушылар;
... және ... ... ... ... ... ... және
мамандандыру.
Мемлекеттік білім беру стандартына (7-11 ... ... ... курсының басы информатиканың дүниетанымдық және
компьютерді пайдаланушылар аспектісін қалыптастыруға арналған. Бұл ... мен ...... оқу ... ... ... өзіндік оқу-танымдық ... ... ... арналған.
Бағдарлы курс, оқушылардың сұранысына, қабілетіне және қызығушылығына
байланысты ... ... ... ... ... ... ... білім береді [23].
Информатика жаңа сала ретінде әртүрлі ақпараттық процестер ағыны және
оларды компьютердің көмегімен оқу, ... ... ... ... және басқару мәселелерін ... ... оның ... ... және ... ... анықтайтынын
айта кету керек.
Осыған байланысты дүниетанымдық аспекте бақылау тапсырмалары әр түрлі
білім саласынан нақты ... оқу ... ... ... ... ... ... және тағы басқа да негізгі ұғымдарды қалай
меңгеру деңгейін анықтауға мүмкіндік туғызатындай құрылуы қажет.
Мысалы:
1. Алгоритм ... ... Есеп ... ... ... ... шешу ... *Мақсатқа жету үшін орындалатын әрекеттерді дәл және
түсінікті сипаттау ... ... ... ... ... дейінгі жол.
E) бағдарлама.
2. Екінші буын ЭЕМ элементтік ... ... ... ... ... ... Интегралды сызба;
C) *Транзисторлар;
D) Микросызбалар;
E) Сызбалар.
Информатиканың компьютерді пайдаланушылар аспектісінде оқушылардың
білімін ... ... ... және ... ... жұмыс істеу дағдыларын анықтауды, сонымен қатар компьютердің
потенциальды мүмкіндіктерін ... ... ... ... ... және оны танымның жаңа құралы ретінде осы потенциалын ... ... ... ... ... ... ....... ... істеу үшін әмбебап құрылғы” қате пікірін
көрсетіңіз:
A) сандармен;
B) ақпаратпен;
C) символмен;
D) ... ... ... жүйе ... не?
А) дербес компьютерлердің негізгі құрылғыларының жиынтығы.
В) * дербес компьютер жұмысын басқаратын программалар ... ... ... жұмысын вирустан тазарту программасы.
D) дербес компьютерде орындалатын программалар жиынтығы.
E) дербес компьютерде ... ... ... ... оқушылардың өз бетінше жұмысымен қатар практикалық сабақта
компьютерде оқушылардың өзін-өзі бақылауын ұйымдастыруға ... ... ... ... ... ... әдістемесінің
маңызды элементінде оқушылардың білімін бақылау мен бағалау тікелей ... ... Оқу ... ... мен түсіну және оны меңгеру процесінде
меңгерілген білім ... ... ... ... ... ... өзгермейтініне қарай заңды болып табылады” [24, 64-б.].
Алгоритмдік және ... ... ... ... оқыту
процесінің сандық аспектісінен басқа сапалық аспектісін де ... ... ... және жете ... қамтуы қажет.
Бұл пән үшін сапалық аспект оқушылардың құрылымды-логикалық ойлауының
даму деңгейімен сипатталады. Осы деңгейді ... үшін ... ... ... ... дұрыстығының сандық бағасын қалыптастыру әдісіне
сәйкес жасақтау қажет.
Оқушылар есептің қойылымын анықтағаннан кейін өздерінің абстракты
берілгендерін бөліп ... ... ... берілгендер типіне сәйкес
сипаттау бөлігінің синтаксисі мен семантикасын және оларға мүмкін болатын
барлық операторларды беретін модульдер құрады. ... ... ... есептің нәтижесін бақылау мақсатында программаны дұрыс құрғандығын
бақылау үшін тест қолдану керек.
Программаны жазу кезінде ... ... ... басқа логикалық сәйкессіздік, яғни техникалық шектеулерге
жауап беретін енгізілетін берілгендерде есептің шешуі ... ... ... ... ақылға сыймайтындай болуы мүмкін” [25, 174-б.].
Информатиканың техникалық және мамандандырылған аспектісінде ... ... ... ... ... ... табылатын
информатиканың мамандандырылған саралау шеңберінде ... ... ... ... ... іске ... керек.
Қорыта келе, информатиканы оқыту процесінде білімді бақылауды тиімді
ұйымдастыру үшін, біріншіден, бақылау әдісін ... ... ... ... ... ... бақылау түрлерінің ерекшеліктерін ескеру
қажет, үшіншіден, информатика ... ... ... ... білім беру стандартында тұжырымдалған нормаға сәйкес білім
берудің ... ... және ... ... ... іске асыру
керек.
Оқу материалдары бойынша тексерілетін тапсырмалардың толымды
қасиеттері де ... ... ... ... ... ... деңгейіне қойылатын
талаптар тек қана оқу міндеттерін жан-жақты орындай алатын ... ... ... ... және ... технология
негізінде жасақталған “ізгіліктік заңдылықтарды” оқу процесінде қолдану
оқушының іс-әрекеті нәтижелерін бағалау мен ... жаңа ... ... әдіс ... ... ... ... оқу материалын
меңгертуді ең жоғарғы дәрежеде және қате жіберілсе бағалары төмендетіліп
оны жазалау ... ... Жаңа ... ... ... дайындықтың ең төменгі
деңгейі анықталып, бұл деңгейден жоғары білім көрсеткенде ... ... ... ... қолданылады. Жаңа әдіс оқушылардың оқуға
деген ынтасын арттырып, дайындықты қажетті деңгейге жеткізудің негізін
құрайды. ... ... ... деңгейіне жетудегі іс-әрекетін
бағалау үшін “есепке алынды” немесе “есепке алынбады” бағалары ... ... ... жетсе, онда “4” немесе “5” бағалары енгізіледі.
Қате ... ... ... ... алуды” қайта тапсыру екілік бағадан
“есепке алынбады” бағасының өзгешелігін анықтайды. Бұл жағдайда, бағаның
объективтілігі “бір” тақырып үшін ... ... ... ... үшін ... ... жол ... және баланың үздіксіз дамуына ... ... ... және деңгейлік тапсырмалармен қамтамасыз
етіледі. ... ... ... ... негізгі сапалық ... ... ... ... ... және т.б.) ... жету
анықталған.
Қазіргі кезде информатикадан жарияланған тестік тапсырмалар көбінесе
сапалы емес, талаптарды толығымен қанағаттандырмайды және ... орын ... ... ... ... ... ... жоқтығынан
әртүрлі жинақтардағы жайдан-жай құрылған тестерді қолданады;
... ... ... құру ... ... ... ... жағдайда оларды алдын ала талапты бағалау жүргізілмейді.
Оқушылардың іс-әрекетін бағалауды ... ... бір ... тест ... қарастырайық.
Тест сұрақтарын құру барысында ең маңызды мәселелердің бірі – ... ... алу. Оған бір ... ... беру оңай ... Тест ... кезде, алынған жауап оқушының білім деңгейі туралы ... ... оның ... ... ... таңдау ықтималдығының аздығын
ескеру қажет. Сондықтан да дұрыс жауапты ... ... ең ... ... ететіндей сұрақтар түрін таңдап алу қажет.
Тарихи тұрғыдан тапсырманың жабық түрі бірінші болып есептеледі, ... ... бір ... ... ... ал ... ... емес. Олар 20-
жылдың басында қолданыла бастады және тапсырманың жабық түрі деген атқа ие
болды. ... ... ... емес ... ... деп ... саны ... түрімен анықталады, ол бестен аспауы керек.
Егер білетін оқушылар оны дұрыс орындаса, ал ... қате ... ... тапсырма “жақсы жұмыс істейтін” деп есептеледі. Бірақ,
тапсырма орынды тұжырымдалған болуы үшін бұл шарт әлі ... ... ... ... ... ... кемшіліктері де бар. Оның
жетістіктеріне тестілеудің көп уақыт алмайтындығы, балл ... ... ... нашар сыналушылардың қиынырақ тест
тапсырмаларына жауапты ... ... ... оның ... ... ... білімін бақылауда тестік тапсырманың тек
жабық түрін қолданумен шектелмей, оның ... ... ... түрлерін де қолдануға болады. Білімді тексеруде тест тапсырмаларының
түрін тақырыпқа сәйкес анықтап, оның басқа ... ... ... ... ... арттырады. Енді көп нұсқалы тестерді
құру жолдарын қарастырайық.
Тапсырманың нұсқауы ... ... ... ... ... ... саны төрт ... бестен аспауы керек, осындай шектеу қою
жауапты кездейсоқ табу ықтималдығының сиректігі үшін жеткілікті болады.
Тапсырманың бес ... бар ... ... ... ... 1. ... саны ... қайталануды іске асыру үшін қандай
оператор қолданылады:
A) for i:=m1 to m2 do s;
B) * while b do s;
C) read(b1,..,bn);
D) for i:=m1 downto m2 do ... ... Z ... 3-ке ... үшін жазу ... ... Z+3:=Z;
C) *Z:=Z-3;
D) Z-3;
E) Z:=Z+3.
Ашық түрдегі тапсырма. Ашық ... ... ... ... жоқ ... және қойылған сызықтың орнын сан немесе формуламен
толықтырады. Тапсырма бір мәнді анық ... ... ... және екі ... беру ... етіп ... – Бақылау материалы үшін
маңызды болып табылатын термин кілтінің орнына қойылады. Бірінші ... ... ... ... ... ... құрастырушы қойылған
сұраққа жауап жазады. Содан кейін тест ... ... сол ... ... мөлшерде жауап жазады. Ары қарай айтылғандардан сөз кілті
немесе бір, екі сөз алынып тасталады да, ... ... ... қойылады.
Ашық түрдегі тапсырмалары үшін бір сөзден тұратын “Толықтыр” нұсқауын
қолдануға болады. Болжам болмағандықтан ашық ... ... ... ... ... Шындығында да, өзі ... ... ... ... ... дұрыс жауапты таңдап алу оңайырақ. Педагогтар
үшін ашық тапсырманың бұл қасиеті ерекше қызықтыратындай ... ... ... ашық түрдегі тапсырмалардың да кемшіліктері бар. ... ... ... ... ... синонимін жазып кетуі мүмкін
немесе қалып кеткен формуланың элементтерінің ретін өзгертіп алуы ... ... ... ... ... ... бағалауда, оқушы
жауабына талдау жасайтын, оны эталонды жауаппен салыстыратын, ... ... ... ... ашық ... ... мысал келтірейік:
1. Ақпаратты өлшеудің негізгі бірлігі ______________ .
2. Сізге белгілі енгізу құрылғысын атап ... ... .
3. ... өңдеу құрылғысы _______________ деп аталады.
Ашық түрдегі операциялық тапсырмаларға мысалдар:
1. a:=a*2 - командасын орындағаннан кейін айнымалылар a=8, b=-4 ... ... ... ... ... айнымалылардың мәні ... a:=5; b:=a*a; a:=b-a; b:=a+1 ... ... ... кейін
қорытындысы қандай болады?_____________ [15].
Тест тапсырмаларының үшінші түрі “сәйкестікті анықтау” ... ... ... ... ... мәні ... бір жиынның
элементерін екінші жиынның элементтерімен салыстыру. ... бір ... ... тек бір элементі ғана сәйкес келуі керек. Тапсырманың бұл
түріне мысал келтірейік.
1. Мысалы. Сәйкестікті анықта.
1. s:=0; for i:=1 to 5 do s:=s+i; a) ... p:=1; for i:=1 to 5 do p:=p*i; ... s:=0; for i:=1 to 5 do ... ... p:=1; for i:=1 to 5 do ... ... s:=0; for i:=5 downto 1 do s:=s+i; ... If- then- else а) цикл ... ... while-do ә) ... ... case-of б) ... көшу операторы
4. goto в) цикл ... ... ... г) ... операторы
Сәйкестік дұрыс қойылған жағдайда тапсырма дұрыс орындалған деп
есептеледі. ... ... ... сияқты бірінші жиын элементеріне
ұқсас екінші жиын элементтерін таңдап алуда ... ... Егер ... емес ... ... ... болса, онда тапсырманың
тиімділігі төмендейді. Әрбір артық ... ... ... ... белгіленеді және осы элементті дұрыс элемент ретінде таңдаған
оқушылардың үлесімен анықталады.
Мысалы, 8-сыныпта санау жүйесі тақырыбы ... ... ... ... ... түрін және сәйкестікті ... ... ... Ондық жүйедегі 27 саны екілік жүйеде қалай жазылады?
A) 11101;
B) *11011;
C) 11110;
D) 11001;
E) 10011.
Мысалы тестің ... ... түрі ... тек ... жүйедегі 27
саны ғана емес бірнеше сандарды ... ... ... ... 11101 1. 19
B) 11011 2. 25
C) 11110 3. ... 11001 4. ... 10011 5. ... ... ... ... анықта” түрі арқылы
оқушылардың бір тақырыптан бірнеше ұғымдарды ... ... ... ... ... ... 1. ... бүтін типті екі өлшемді массив 2. X: ... ... ... бір ... ... 3. X:[1..n, 1..n] ... ... типті айнымалы 4. X:[1..n] ... ... ... ... 5. X: ... ... тестің “дұрыс тізбек құру” түрі, және “ашық тест” арқылы да
жазу ыңғайсыз.
Мысалы тестің ... ... ... ... ... алгоритм,
программа құра білуін тексеруде қолданған тиімді.
Мысалы:
1. 1-ден 10-ға ... ... ... ... ... ... дұрыс тізбегін құр.
1) write (s)
2) begin
3) i:=1
4) s:=s+I
5) s:=0
6) repeat
7) i

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 48 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Sigil программасында Адам анатомиясынан электронды оқулық құрастыру56 бет
Ақшаның теориялық аспектілері және оның түрлері37 бет
Мемлекеттік мекеме бойынша есеп беру26 бет
Педагогикалық бақылау теориясы бойынша электрондық терминологиялық түсіндірмелік сөздік60 бет
Электронды құжаттар және мұрағаттар49 бет
Электрондық оқыту құралдарын жасаудың ақпараттық архитектурасы81 бет
Қазақ тілін халықаралық тәсілдер бойынша тестілеу ерекшеліктері43 бет
"Автомобильдердің электротехникалық және электрондық жабдықтары" -курсы мазмұны және әдістемесі51 бет
"Полиграфиядағы дизайн" элективтік курсын оқытудың әдістемелік негіздері61 бет
"Фиолософия" дәрістер курсы36 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь