Өзен кен орнында 1400 м тереңдікке бұрғыланатын пайдалану ұңғымасын жобалау

КІРІСПЕ
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Геологиялық сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2 Өзен кен орнының географиялық және экономикалық жағдайлары ... ... ..
1.3 Кен орынның геологиялық зерттелуінің тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.4 Кен орынның стратиграфиясы және литологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.5 Тектоника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.6 Мұнай.газдылығы және оның преспективасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.7 Сусымалығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.7.1 Қабат суларының физика.химиялық қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.8 Ұңғыманы қазу кезінде қауіптілік жағдайы болуы мүмкін аймақтар ... ... ...
1.9 Керн алу аралығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.10 Преспективалы қабаттарды ашу және сынау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.10.1 Қабаттарды сынаудың тәсілдері мен аралықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.10.2 Өнімді қабаттарды ашу әдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.11 Ұңғымадағы геофизикалық зерттеулер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 ТЕХНИКА ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Ұңғыма құрылысын жобалау және дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2.1 Қашаулар мен шегендеуші тізбектердің диаметрін таңдау ... ... ... ... ... ... .
2.3 Бұрғы тізбегінің құрылымын жобалау, бұрғы құбырлар тізбегін
беріктікке есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3.1 Пайдалану тізбегінің орнын бұрғылау үшін бұрғылау тізбегін
таңдау және есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4 Ұңғыманы жуу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.4.1 Жуу сұйығының түрін таңдау және оның параметрлерін әр тереңдік
аралықтары үшін тағайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.4.2 Жуу сұйығының барлық түрі саздың, химиялық реагенттердің,
ауырлатқыштың және тағы басқа материалдардың шығындарын
анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.4.3 Жуу сұйығын дайындау, химиялық өңдеу үшін және ұңғыма сағасына
саңылаусыздыққа орнатылатын жабдықтарды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4.4 Ұңғыманы жуудың гидравликалық есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5 Бұрғылау қондырғысын таңдау (бұрғылау жабдықтары мен мұнара) ... ... ...
2.6 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6.1 Қашаулардың түр.өлшемін, моделін және олардың көрсеткіштерін,
өндіріс статикалық мәліметтері бойынша жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.6.2 Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары үшін
жуу сұйығының шығынын жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.6.3 Қашаудың өстік салмағын және оның айналу жиілігін жобалау ... ... ... ...
2.6.4 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.7 Ұңғымаларды бекіту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7.1 Шегендеуші құбырлар тізбектерін жобалау және оларды
беріктікке есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7.2 Аралық және пайдалану құбырлар тізбегінің төменгі құрамалары ... ... ...
2.7.3 Шегендеуші құбырлар тізбегін түсіруге дайындық жұмыстары
және оларды түсіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.7.4 Шегендеуші құбырлар тізбегін дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.7.5 Ұңғыма оқпанын дайындау жұмыстары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7.6 Бұрғылау жабдықтарымен қондырғыларын дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.7.7 Шегендеу құбырларының тізбегін ұңғымаға түсіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.7.8 Цементтеу тәсілін таңдау және тізбектерді цементтеуге есептеу ... ... ... ...
2.7.9 Цементтеудің гидравликалық есептеуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.8. Ұңғымаларды игеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.8.1 Өнімді қабаттарды ашу және өнімділікке байқау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.8.2 Мұнайлы қабаттарды байқау әдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.8.3 Ұңғыманы ондағы сұйықтан жеңілдету түрімен алмастыру арқылы
игеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.8.4 Ұңғыманы ауа айдау арқылы игеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.8.5 Қабаттарды ашу және байқау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.9 Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 АРНАЙЫ БӨЛІМ
3.1 Жуу сұйықтарын үш сатылы тазарту жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
4.1 Ұңғыма құрылысы кезінде жұмыстарды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.2 Ұңғыма құрылысының уақытын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.3 Ұңғыманы бұрғылау және бекітудегі бағалаудың негізгі техника
экономикалық көрсеткіштерін жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.4 Ұңғыма құрылысына смета жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
5.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.2 Қорғаныс шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2.1 Жалпылама шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2.2 Өндірістік санитария ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2.2.1 Жалпылама шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.2.2.2 Өндірістік шағын климат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.2.3 Техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.2.4 Электр қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2.5 Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Өзен мұнай және газ кен орны, Маңғыстау облысында, Жаңаөзен қаласынан 12 шақырым оңтүстігінде және Ақтау қаласынан 150 шақырым оңтүстік-шығысында орналасқан.
Алғаш рет 1936-1941 жыдары геолог С. Н. Алексейчик Маңғыстау облысының геологиялық картасын тұрғызып, 1100 м және одан да төмен тереңдікте жатқан тау жыныстарында мұнайдың бар екені жөнінде айтып және ол жердің мұнай-газдылық болашағының жеткілікті болуының мүмкіндігін болжады.
1957-1961 жылдары маңғыстаудың өндірістік мұнай-газдылығы жөніндегі мәселелер шешілді. Бұл мақсатта ВНИГРИ мұнайды іздеу және барлауға үш аудан ұсынды.
1961 жылдың желтоқсан айында Өзен кен орнына алғаш рет №1 ұңғымасын бұрғылап, 1240-1261 м аралығында мұнай фантаны ашылды. Бұл ұңғымадағы горизонттың өндірістік бағалануы 1962 жылы сәуірде үш режимде сынау мен берілді. 1963 жылы наурыздың басында осы горизонттағы 2 және 22 ұңғымалардан мұнай фонтандары атқылады және осы жылы Өзен кен орнының алғаш рет мұнай қоры есептелді. 1970 жылы мұнайлы көлбеулерге ыстық су айдала бастады.
Өзен кен орнында өнер-кәсіптік игеруді жеделдету мақсатында КСРО үкіметінің 1963 жылғы жетінші қыркүйектегі қаулысымен Шевченко (қазіргі Ақтау) қаласында «Маңғышлақ нефть» бірлестігі құрылды да, Өзен экспедициясы соның құрамына енді.
Бұл дипломдық жобада Өзен кен орнында 1400 м тереңдікке бұрғыланатын пайдалану ұңғымасын жобалаймыз.
Өзен кен орнында бұрын бұрғыланған ұңғымаларға қарағанда жобаланушы ұңғыманың құрылысын жүргізудегі қол жеткізген техникалық-экономикалық көрсеткіштерін осы дипломдық жобада қарастырамыз.
1. Аманкулов А.С. “Проектирование конструкций скважин и выбор буровых установок” Алма-ата: КазПТИ-1979г.
2. Аманкулов Ә.С., Қараулов Ж.Қ. “Дипломдық жобаға арналған әдістемелік нұсқаулар” (09.09.-мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау мамандығы студенттеріне арналған) – Алматы: ҚазҰТУ-1994ж.
3. Аманкулов Ә.С. “Пайдалану құбыр тізбегінің есептеу әдістемесі”. Алматы: КазПТИ-1993ж.
4. Аманкулов Ә.С. “Ұңғымаларды аяқтау”
Курстық және дипломдық жобалауға арналған әдістемелік нұсқау. Алматы: КазПТИ-1993ж.
5. “Инженер по бурению” Под редакцией Булатова А.И. и Аветисева
Н; Недра-1985г.
6. “Справочник по креплению нефтяных и газовых скважин” Под редакцией проф.Булатова Н; Недра-1981г.
7. Элияшевский И.В., Строжский М.Н. “Типовые задачи и расчет в бурений” М; Недра-1981г.
8. Полов Т.Е. и др. “Охрана окружающей среды на предприятиях нефтянной и газовой промышленности” М; Недра-1980г.
9. Табатаев М.Г., Клвтуленко П.И., Исмаилов А. “Гидравлический расчет промывки скважин с примелешием ЭВМ” Алма-Ата КазПТИ-1989г.
10. Калабаев Х.А. “Методическое руководства по составлению экономической части дипломного проекта” Алма-Ата КазПТИ-1980г.
11. “Кәсіпорын стандарты” Оқу жұмыстары СТП-164-08-98 Алматы: КазНТУ 1998ж.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АҢДАТПА
Өзекті сөздер: ... ... ... құрылма, қысым
градиенті, қанығу қысымы.
Дипломдық жобада Өзен кен орнында 1400м пайдалану ұңғымасын шиеленісті
геологиялық жағдайда роторлы тәсілмен бұрғылау мәселесі қаралады.
Оның қойнауында ... ... ... ... және газ кездеседі.
Жобада, бұрғылау тәсілі, қашаудың оптимальдық түрі мен бұрғылау тәртібі,
сондай-ақ бұрғылау ... ... мен түрі кен ... ерекше
геологиялық жағдайына сай таңдалынып алынған.
Жобада сондай-ақ ұңғыма ... ... ... ... ... ... ... және қоршаған ортаны
қорғау шаралары қарастырылады.
АННОТАЦИЯ
Ключевые слова: ... ... ... ... давления,
насыщения.
В дипломном проекте рассматриваются вопросы проводки эксплуатационной
скважины глубиной 1400м в сложных геологических условиях ... ... ... ... Узень.
В его недрах встречаются нефть и газ с ... ... В ... ... способ бурения, оптимальные типы долот, а
также вид и ... ... ... с ... ... ... месторождения.
В проекте также рассматриваются резервы повышения ... ... ... скважин, меропрития по улучшению
условий труда и охраны окружающей среды.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Геологиялық
сипаттама...................................................................
...................
1.2 Өзен кен ... ... және ... ... Кен ... ... зерттелуінің
тарихы..............................................
1.4 Кен ... ... ... Мұнай-газдылығы және ... ... ... ... ... қазу кезінде ... ... ... ... Керн ... ... қабаттарды ашу ... ... ... тәсілдері ... ... ... ... ... ... ТЕХНИКА ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 ... ... ... ... ... құрылысын ... ... ... мен ... ... ... ... ... құрылымын жобалау, бұрғы құбырлар тізбегін
беріктікке
есептеу.....................................................................
...........................
2.3.1 Пайдалану тізбегінің орнын бұрғылау үшін бұрғылау тізбегін
таңдау және
есептеу.....................................................................
...................
2.4 Ұңғыманы
жуу.........................................................................
............................
2.4.1 Жуу сұйығының түрін ... және оның ... әр ... ... Жуу сұйығының барлық түрі саздың, химиялық реагенттердің,
ауырлатқыштың және тағы басқа материалдардың шығындарын
анықтау.....................................................................
........................................
2.4.3 Жуу сұйығын ... ... ... үшін және ... ... ... ... Ұңғыманы жуудың гидравликалық
есебі.......................................................
2.5 Бұрғылау қондырғысын таңдау (бұрғылау жабдықтары мен мұнара)...........
2.6 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін
жобалау....................................................
2.6.1 ... ... ... және олардың көрсеткіштерін,
өндіріс статикалық мәліметтері бойынша
жобалау.....................................
2.6.2 Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары үшін
жуу ... ... ... өстік салмағын және оның айналу жиілігін
жобалау................
2.6.4 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін
бақылау.................................................
2.7 Ұңғымаларды
бекіту......................................................................
.....................
2.7.1 Шегендеуші құбырлар тізбектерін жобалау және ... ... және ... ... ... ... ... құбырлар тізбегін түсіруге дайындық жұмыстары
және ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... құбырларының ... ... ... ... ... және ... цементтеуге
есептеу...............
2.7.9 Цементтеудің гидравликалық
есептеуі..........................................................
2.8. Ұңғымаларды
игеру.......................................................................
....................
2.8.1 Өнімді қабаттарды ашу және өнімділікке
байқау.........................................
2.8.2 Мұнайлы қабаттарды байқау
әдісі..................................................................
2.8.3 Ұңғыманы ондағы сұйықтан жеңілдету түрімен ... ... ... ауа ... ... ... ... ашу және
байқау......................................................................
....
2.9 ... ... ... ... Жуу ... үш сатылы ... ... ... ... ... ... ... Ұңғыма құрылысының уақытын
анықтау.........................................................
4.3 Ұңғыманы бұрғылау және бекітудегі бағалаудың негізгі техника
экономикалық көрсеткіштерін
жобалау............................................................
4.4 Ұңғыма құрылысына смета
жасау.....................................................................
5 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
5.1 Қауіпті және зиянды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Өрт
қауіпсіздігі................................................................
.................................
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Өзен мұнай және газ кен орны, Маңғыстау облысында, Жаңаөзен қаласынан
12 шақырым оңтүстігінде және Ақтау ... 150 ... ... рет ... ... ... С. Н. ... Маңғыстау облысының
геологиялық картасын тұрғызып, 1100 м және одан да төмен тереңдікте жатқан
тау жыныстарында ... бар ... ... ... және ол ... ... болашағының жеткілікті болуының мүмкіндігін болжады.
1957-1961 жылдары маңғыстаудың өндірістік мұнай-газдылығы жөніндегі
мәселелер ... Бұл ... ... ... іздеу және барлауға үш аудан
ұсынды.
1961 жылдың желтоқсан айында Өзен кен орнына алғаш рет №1 ұңғымасын
бұрғылап, 1240-1261 м ... ... ... ... Бұл ... өндірістік бағалануы 1962 жылы сәуірде үш ... ... ... 1963 жылы ... ... осы горизонттағы 2 және ... ... ... ... және осы жылы Өзен кен орнының алғаш
рет мұнай қоры есептелді. 1970 жылы ... ... ... су ... кен орнында өнер-кәсіптік игеруді жеделдету мақсатында КСРО
үкіметінің 1963 жылғы жетінші ... ... ... ... ... ... нефть» бірлестігі құрылды да, Өзен экспедициясы
соның құрамына енді.
Бұл дипломдық жобада Өзен кен ... 1400 м ... ... ... ... кен ... бұрын бұрғыланған ұңғымаларға қарағанда жобаланушы
ұңғыманың құрылысын ... қол ... ... осы дипломдық жобада қарастырамыз.
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ
БӨЛІМ
1.1 Геологиялық сипаттама
Өзен кен орны өзен-переклинінің солтүстік-батыс жалғасы. Антиклинді
өзен құрылымының жалпы ... ... ... екі күмбез ерекшеленеді.
Кен орны қимасында, юра жүйесінде, 1250-2250 м тереңдікте ... он ... ... ... ... ... ұлғайған сайын күмбездер
әлдеқайда контурасты – құрылымдық ерекшеленген бола ... ... ені ... ... ... ... тарыла береді. Айталық,
шығыста - Өзен кен орны мен ... ... ... ені ХІII ... ... ... бойынша 4,5 км батыста минимальды ені 1 км.
Өзен көтерілімін ең алғаш 1960 ж ... ...... ... анықталған. Бұрғылау мәліметтері арқылы туран
ярусының табаны бойынша құрылымдық карта жасалды.
ХІII, XIV, ХХІII ... ... ... ... кен ... ... созылып жатыр. Шығыс және батыс күмбездері арасында
мұнайға қанығу қалыңдығының бір ... ... ... байқалады. Басқа
горизонттарда сулы зоналармен бөлінген автономды шоғырлар байқалады. Су
мұнай жапсарының тереңдігі бір ... ... ... және ... біршама айырмашылыққа ие.
Батыс күмбезінің батыс переклинінде мұнайға қаныққан қабат 1262 м
тереңдікте жатыр.
Мұнай шоғырлары өлшемдерінің ені ... да, ... ... да сан
түрлі жүздеген метрден километрге дейін және одан да асады.
Өнімді коллекторлар майда түйіршікті, әртекті, полимикті құмтастар ... ... ... горизонттар көп қабатты. Горизонттардағы
қабаттар саны 4-5-тен 10-12 ... ... ... ... саз
қабаттары, мұнайға, газға, суға қаныққан құмтастар және ... ... ... Өзен кен ... географиялық және
экономикалық жағдайлары
Өзен кен орны Маңғыстау түбегінің ... ... деп ... ... дала ... орналасқан.
Әкімшілік жағынан кен орын ... ... ... құрамына
кіреді. Ең жақын елді мекендер: солтүстік жағынан Беке-Башқұрт ауданынан
жіңішке Қызылсай аймағы мен ... ... ... Өзен, Қарамандыбас
құрылымдары мен қосылады, ал кен орнынан ... ... 8-15 ... және ... ... ... тұр.
Орографиялық жағынан оңтүстік Маңғыстау ауданы теңіз жағына, оңтүстік
батысқа қарай сәл ... және ... ... ... ... ... солтүстігінде +260м және оңтүстігінде +24м. Ауданның
орталық және оңтүстік бөлігінде үлкен ... бар, ... ... ... ... ... ... абсолюттік белгісі –132м.
Аудан рельефі өте күрделі құрылысымен ... ... ... ... ... үстірт алады. Үстірттің абсолютті белгілері
солтүстігінде +260м және оңтүстігінде +200м. Өзен ... 500км ... ... түбі жыралармен кескінделген.
Кен орнындағы ұңғыманың орны кен орнын игерудің жобасымен анықталған.
Ұңғыма құрылысының аумағында жер бетіндегі, жер ... ... ... ... ... ... ... жердің аз өнімді, шөлейтті
және оңтүстік аймаққа жатады. Орографиялық ... ... ... бар ... ... ... ... Жер рельефі: әлсіз төбелі ойпат және
жер ... ... 24-25м ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ұзақтығы ... ... ... ... ең жоғарғы жылдамдығы 28 ... ... ... ... қабатындағы қар қалыңдығы ... ... ... ... ... ... ... топырағы мен өсімдіктерінің сипатына қарай
шөлді ... ... ... шөл ... ... су көзі
жетіспеушілігінен және өсімдік жабынының маусымдылығынан пайдаланылмайды.
Аудан климаты күрт континентальды, ... ... ... ... құрғақ жазымен және салыстырмалы суық қысымен
сипатталады. Жазда максималды ... +45С, ... ... ... ... ... ... Қыста қары аз, ... ... және ... ... мезгілінде келеді және қардан
жаңбыр көп жауады.
Жаңа Өзен қаласына ауыз су ... ... ... ұңғымалардан 70 км су өткізгіш құбырларымен
тасымалданады. Техникалық сумен ... ету ... ... асты ... арқылы іске асырылады.
Кен орнында өндірілген мұнай Атырау қаласына және одан ары ... ... газ ... ... ... зауытына және сондай-ақ Ақтау
қаласының пластмасса зауытына түседі.
1.3 Кен орынның геологиялық зерттелуінің тарихы
Маңғыстауды зерттеу ... ... ... басталған. Маңғыстау
мұнайының алғашқы белгілерін ... ... ... ... мен
құдықтарының ауданында А. А. Насибьянц тапқан.
Өзен көтерілуі ... ... С. Н. ... ... зерттеулерінде анықталған.
Маңғыстауда 1941-1945 жылдары арасында геологиялық зерттеулер
жүргізілмеген. 1950 жылы ВНИГРИ Б. Ф. ... Н. Н. ... және ... ... ... ... ірі кешенді геологиялық-
геофизикалық экспедиция ұйымдастырылды. Бұл коллектив ауданды ... үлес ... 1951 жылы ... бас ... Н. А. ... ... геологиясы мен мұнайлылығы бойынша кең мәлімет ... ... ... ... және ... ... ... атап көрсетілді.
1951 жылы Қазақстан нефтеразведка ... ... ... К. Н. Тулин, бас геологы А. П. Черняева Маңғыстау
түбегіне бұрғышылар партиясын бағыттады, олар ... ... ... бұрғылау жұмыстарын жүргізе бастады.
1957-1961 жылдары Маңғыстаудың өндірістік мұнай-газдылығы жөніндегі
мәселелер шешілді. Бұл ... ... ... ... және ... үш ... ... құрылымын бұрғылаудың нәтижесі болмады, Төбешік алаңында
мұнай кен орны ... ... ... ... ... ... және ... болып шықты, Ал Жетібай және Өзен құрылымдары аумағында мұнай-газ
кен ... ... 1961 жылы ... ... ... №1 ұңғыманы сынағанда 10мм штуцерден тәуліктік шығымы 80м
фонтан алынды. Горизонттың ... ... 1962 жылы ... ... ... ... 1963 жылы ... басында осы горизонттағы екі
және жиырма екінші ұңғымалардан мұнай фонтандары анықталды.
Өзен кен орнында өнер-кәсіптік игеруді ... ... ... 1963 жылы ... қаулысымен Шевченко (қазіргі Ақтау)
қаласында, «Маңғышлақ нефть» ... ... да, Өзен ... ... ... жылы ... Өзен кен ... игерудің бас схемасын жасады және ол
Миннефтепром комиссиясы мен бекітілді. Онда мынадай жағдайлар қарастырылды:
- Кен ... ... ... ... қабат қысымы мен
температурасын көтеріп ұстау;
- Төрт пайдалану обьектілерін бөліп алу:
І ...... ІІ ...
ХV+ХVІгоризонттар
ІІІ обьект – ХVІІ горизонт ІV ...... ... Негізгі пайдалану объектілері (І және ІІ) бойынша кен ... ... 4 км ... ... Барлық объектілерді бір уақытта және блоктармен игеруге қосу;
- ІІІ объектіні ... ... су ... ... ... ІV объектіні қабат қысымын көтерусіз, аралас режимде игеру;
Бірақ кен ... су ... ... ... ... ... 2,5 жыл бойы ешбір әсер етусіз, ... ... су ... ... кен ... ... өнімді горизонттары бойынша әсер етудің
қолданылудағы жүйесінің тиімділігінен ұңғымалар шығымы төмендей берді.
Негізгі алаңдар мен ... ... ... соң ... ... де және ... өнімінің улануы қарқындады.
1974 жылы жасалған игеру жобасында келесі жағдайлар ... ... ... жеке ... ... ... ... Өнімді горизонттар ені 2 км блоктарға айдау ұңғымалары қатарларымен
бөлінеді;
- Жаңа ұңғымалар әрбір горизонтқа жеке бұрғыланады;
- Ыстық су айдаудың ... ... ... және кен ... ... ... толығымен ыстық суға көшіру ұйғарылды;
Өнімді горизонттарда мұнайды алу ... ... ... ... ... ... көрсетті. Күрделі жағдайларда тек блоктық су айдау
жеткіліксіз болғандықтан кейін сатылық-термалдық су ... ... ... ... технологиялар қолданылды. Бұл технологиялар кен орнын игерудің
тиімділігін арттыруға жәрдемдесті. Қазіргі ... ... су ... ... ... суды ... көп ... шығатын
болғандықтан ыстық су айдаудың циклдік әдісі игерілген, яғни өнімді қабатқа
берілген көлемде ... ... су, ... ... су ... ... су ... қабаттың жабыны мен табаны қыздырылады. Бұл жағдайда салқын су
қабаттың қызған жабыны мен табанынан келетін жылу арқылы ... ал ... су ... ыстық су қабатқа қарай ысырылады.
1.4 Кен орынның стратиграфиясы және литологиясы
Құрылым жағынан Өзен кен орны Жетібай-Өзен тектоникалық сатысы шегінде
орналасқан. Өзен ... ... ...... ...
солтүстік-батысқа бағыт алған сызықты созылған антиклинал қатпар болып
саналады. Неоком табаны бойынша оның ... 900 м ... ... өс бойынша 12,5 км және қысқа өс бойынша 3,5 км. ... өсі ... ... ... және шығыс.
Көтерілім амплитудасы неоком шөгінділерінде 75 м, юра ... м ... және ... ... ... береді. Өзен қатпарында басқа
қатпарлар сияқты переклиндерден ассимметриясы тән. Батыс ... ... ... ... ... және ... ауданы құрылымдық жағынан Өзен кен орнының жалғасы болғандықтан,
бұл жерде ... ... ... 1.2 – ... ... кен орнында терең барлау бұрғылаумен қалыңдығы шамамен 3600 м
шөгінді мезозойлық жыныстардың қабаты ашылған, оның құрылымында ... ... ... ... және ... ... орын алады.
Олардың былай белгіленуі ұңғыма үлгі тастарын зерттегенде алынған
палеонтологиялық мәліметтерге және ... ... ... ... ... негізделген. Бөлімдер, ярустар, және төменгі
ярустар ... ... ... ... ... ... ... кезде микрофаунамен тағы басқа зерттеулер арқасында қолда
бар стратиграфиялық үлгілерді өзгертуге және анықтауға мүмкіндік туып отыр.
Өзен кен ... ... юра және ... бор шөгінділерімен
байланысты. Кен орнының геологиялық қимасында бор және юра ... ХХVІ ... ... ... горизонттар (жоғары дан төмен қарай) жасы бор газды, ХІІІ-ХVІІІ
горизонттар - жоғарғы және орта юра - кен ... ... ... жеке күмбездерде төменгі юраның ХІХ-ХХІV горизонттары мұнай-газды.
Пермь-трияс (РТ) шөгінділері Өзен кен орнының ең көне жыныстары болып
табылады.
Пермь-трияс жүйесі (РТ)
Жоғарғы ... ... ... ... бар ... құмтастар мен юра
сланецтермен көрінеді. Төменгі трияс шөгінділері қоңыр ... ... ... ... орын ... ... жыныстары құмтастар мен қышқылды туфтар ... ... ... ... ... ... ... бір тұтас едәуір
біртекті тобын құрайды.
Юра жүйесі (J)
Юра жүйесі шөгінділері ... кен ... ... ... олар ... ... ... мен толық сипатталады. Бұл
жүйе: төменгі, ... ... ... ... ... ... ... юра бөлігі, құмтастардан, алевролиттер мен саздың
араласуынан тұрады. Құмтастар сұр және ақшыл сұр ... ұсақ және ... Ірі ... ... ... тас түйіршіктері қоспасы мен
бірге сиректе болса кездеседі. Кейде құмтастар ақшыл сұр ... ... ... ... мен ... цементті сазды немесе сазды-кремнийлі
саздардың түсі сұр және күңгірт, ... ... Олар ... ... ... көмір тектес затпен байланысқан. Құмтастар, алевролиттер мен саздардың
алмасуы негізінен қиғаш қабатталады. Төменгі юраның жабынында сазды бүйрек
тәрізді ... ... оның ... ... ... ... ұшыраған.
Төменгі юра қимасында ХХІV-ХХV екі өнімді горизонт айқындалған.
Ортаңғы бөлім (J)
Оңтүстік Маңғыстаудың орта юра шөгінділері ... ... ... ... орта ... ... стратиграфиялық мүшелеу, өнімді
горизонттарда олардың корреляциясын айқындау мен ... ... ... ... қалыңдығы 200-220 м. Бұл бөлімде аолен, байос, және ... ... ... ... ... негізінен морт сынғыш, құмды-галькалы жыныстардан
құралған. ... ... сұр және ... ... ... құмтастар
басым, олардың арасында орта және ірі түйіршіктілері мен жайылған. Кейде
соңғылары гравелиттер мен алмасады. Аолен ... мен ... ... ... ... ... және ... түрлі болады.
Біршама көп жұқа қабаттар түрінде құмтастар мен гравелиттер арасында ұсақ
галькалы ... да ... ... әдетте сұр, қарасұр, кейде
қоңыр түсті, тығыз аргилитке ұқсас.
Аолен мен байосс ... ... ... ХХІІ ... ... ярусы (Jв)
Байосс шөгінділері ең көп және барлық жерде тараған. Байосс ... ... ... ... қабатшалары бар. Алевролиттер мен
саздардан құралған. Байосс ярусы қимасының ... ... ... ... жыныстар, жоғарғы бөлігінде құмтасты жыныстар басым. Зерттеулер
кешені бойынша байосс ярусының шөгінділері екі полярусқа бөлінеді.
Төменгі ... ... ... ярустың шөгінділерінің жалпы қалыңдығы әртүрлі және
саздар, құмтастар мен ... ... ... ... ... ... Құмтастар мен алевролиттердің түсі негізінен сұр және
ақшыл сұр, кейде қоңыр және сары да ... ... ... ... жыныстары да кездеседі. Саздар көбінесе қарасұр, тіпті
қара, кейде ... ... кен ... ... ... ... ... горизонттар орналасқан.
Жоғарғы байосс (в)
Жоғарғы байосс ... саз ... бар ... ... қабаттардан тұрады. Құмтастар сұр, қоңыр-сұр, ... және ... ... ... шартты түрде ХV горизонттың табаны мен
өтеді.
Бат ярусы (вt)
Бат ... ... ... ... ... пачкалармен және
бөлінген сазды-аргилитті қабатшалармен қабаттасқан. Қима ... ... ... ... ... ... ярусының тілмесіндегі жекелеген кластармен пачкалардың төзімділігі
әртүрлі, бірақ байосс пен салыстырғанда нығыздырақ, себебі мұнда ... ... ... ... Тілменің бұл бөлігінде литологиялық
ығысулар жоққа тән.
Жоғарғы бөлім (J)
Жоғарғы юра ... ... ... ... оксфорд және
кембридж ярустары мен ерекшеленеді. Жоғарғы юра бөлімі ... ... мен ... қалдықтарынан құралған. Жоғарғы Юраның жалпы
қалыңдығы 100-200 м.
Келловей ярусы (Jк)
Құмтастар, алевролиттер мен кейде әктастар ... ... ... ... ... кездеседі. Келловей ярусының саздары сұр, қарасұр,
күлдейсұр, кейде жасыл және ... ... ... мен ... түсі
сұр, жасылсұр, кейде қарасұр және қоңыр.
Құмтастар ... ұсақ ... көп. ... ... ... ... бөлігі мен ХІІІ горизонт орналасқан.
Оксфорд-кембридж шөгінділері (Jо +км)
Юра ... ... ... ... аолен-келловей кешені ... ... ... ... жабын ретінде көрінеді. Ол ... ... ... ... ... ... ... алевролиттер мен
әктастар жұқа қабатшалар түрінде кездеседі.
Бор ... ... ... ... ... юра ... шайылған бетінде
орналасады. Литологиялық белгілері бойынша бор шөгінділері үш ... ... ... ... ... терригенді (альб-
сеноман) және жоғарғы карбонат (турандот) және де ... ... ... Төменгі бөлікке ХІІ горизонт, ал ортаңғы және жоғарғы
бөліктерге І-ІІ-ІІІ-ІV-V-VІ-VІІ-VІІІ-ІХ-Х және ХІ ... ... ... ... қалыңдығы 1000м.
Неоком-валанжин ярусы (кnv)
Валанжин ярусының жынысы күкіртті, Өзен структурасы ... мел және юра ... ... ... ... ... ... бөлігінде көбінесе құмтас-алевролитті жыныстар
бар. Құмтастар жасылдау-сұр, майда дәнді, сазбалшық-карбонатты цементпен
цементтелінеді, немесе кей кездерде қатты ... ... ... ... ... ... ... минерологиялық құрамында кварц,
шпат, хлорит бар. Бұлар жеңіл ... ал ... ... ... ... ... Тек қана бор ... көп жыныстар бар, олар
кедергі көрсетеді.
Готерив ярусы (кng)
Готерив ярусының төменгі бөлігінің ... ұсақ сулы ... ... ... және жасыл-cұр мергель қабаттарынан
тұратын сазбен көрсетілген. Саз қиманың төменгі және ортаңғы ... ... ... ХІІ ... байланысты. Жалпы қалыңдығы 25-50 м.
Баррем ярусы (кal)
Көбінесе сазбалшықты жынысты болып ... ... ... болады. Баррем ярусының жыныстары сұрлы-жасыл және
қызыл-қоңырлау болып келеді. Жалпы ... 50-75 ... ... (кal2)
Апт ярусы баррем ярусының үстінде жатады. Апт ... ... және құм ... ... оның ... ... мен ... Галька мен гравий жергілікті карбонатты жыныстармен және ... ... ... ... құралған жақын саз.
Сазды әктас емес, кей жерлер әлсіз әктасты онда ... және ... ұсақ ... бар. Апттың жоғарғы жартысында саздарда
ашықтау алевролиттер және ұсақ ... ... ... ... 340-360 м-ге ... және одан да ... ярусы (кal3)
Альб жыныстарында бір қалыпсыз саз және алевролиттер және саздар тең
арақатынаста. Құмтастар мен ... ... және ... ... ұсақ ... ... ... сазды және карбонатты цементпен
цементтелген. Жалпы қалыңдығы 110-150 м.
Сеноман ярусы (ксm)
Сеноман ярусы ... ... ... сипатталады.
Құмдақтары жасыл-сұр, ұсақ дәнді. Жалпы алғанда сеноман ... Өзен ... ... тән, бірақта оның мәнінде олардың әр
ұңғымада мәні әртүрлі болады. Жалпы қалыңдығы 120 м-ге дейін.
Сантон ярусы (кs+t)
Сантон ярусының ... ... ... ... ал ... мықты плита, цементтелген фосфоритті құмдақ. Жалпы қалыңдығы ... ... ... ... ... қабатының жоғарғы жағында орналасқан. Оның
литологиялық ... ... ... және ... ... және органогенді известняктің сынақта кеңінен кездесуі болып
табылады.
Кайнозой тобы ... ... ... және ... ... орын алған. Палеоген
шөгінділеріне мергель-әктас жыныстары мен саздардың бірқалыпты қабаты
жатады. ... ... ... және ... ... мен ... жүйесі (Р)
Палеоген шөгінділеріне эоцен және олигоцен ... ... ... саз ... ... ... және ... түрінде. Олигоцен
бөлімі сұр және ақшыл сұр түстес ... бір ... ... ... ... 150-170 ... ... (N)
Неоген шөгінділері тортон және сармат ярустарының шөгінділері түрінде
кездеседі. ... ... ... ... ... мен ... кіреді. Сармат ярусы да әктастар, мергелдер мен ... ... жүйе ... ... ... ... құмдар, саздар көрінеді.
1.5 Тектоника
Өзен антиклинальді қатпарын бірінші рет С. Н. ... ... ... ... ... зерттеулер, құрылымдық іздеу және
терең барлау бұрғылауларының нәтижесінде Өзен ... ... ... шегі ... мен ... ... құрастырылған профильдік және
құрылымдық карталардың анализі Өзен антиклиналі ... ... ... ... ... ... айқындады.
Оңтүстік Маңғыстау жүйесінің солтүстік ... ... ... баспалдағының шектерінде қазіргі уақытта біршама
құрылымдар шығырлары айқындалған, олар мен мұнай және газ кен ... ... ... Өзен, Теңге, Жетібай, Қарамандыбас, Тасболат,
Оңтүстік ... ... ... ... кіреді.
Солтүстігінде Өзен құрылымы оңтүстік-шығыс антиклиналь аймағымен
шектеседі, олардың арасында жіңішке Қызылсай ойысы жатыр, солтүстік ... ... ... 3, ... ... оңтүстікке қарағанда
біршама толқынды қосылыспен сипатталады.
Жыныстардың құлау бұрышы 5- 6 болатын ... ... да ... ... ... Теңге көтерілуінен бөлінеді. ... ... Өзен ... ... емес белес арқылы Қарамандыбас
құрылымымен жалғасады. Ауданның шығыс бөлігінде, Түнқарақшы ойпатының шығыс
шегінде Өзен ... күрт ... Өзен кен орны ірі ... жатады,
Оның өлшемдері: 939 км. Қатпар пішіні симметриялы емес. Оның күмбезі
шығысқа ығысқан, ... ... ... ... ... ... периклиналге қарағанда қысқа. Оңтүстік қанат шамалы тіктеу,
мұнда ХІV горизонттың жабыны бойынша құлау бұрышы 6-8. Қатпардың
солтүстік ... ... ... Солтүстік қанаттың батыс жартысында ХІІ
горизонттың жабыны бойынша құлау ... 1-3, ... ... ... кеніштері бар күмбездер ерекшеленеді: Солтүстік-батыс және
парсымұрын.
Өлшемдері үлкен емес парсымұрын күмбезі Өзен ... ... ... ХVІІІ горизонттың ... ... ... 10 метрге жетеді және ... 1385 м ... ... ... ... 2,90,9 км. Солтүстік-батыс күмбезі өзен құрылымының
солтүстік қанатын күрделендіреді, 1380 м изогипс бойынша көтерілу өлшемдері
3,52 км, амплитудасы 12 ... ... де ... ... ... ... бөлігінен басқа жағы төмендеген, өте жайпақ, қатты созылған. Өзен
қатпарының периклиналдық ... ... ХІІІ ... ... 1700 ... ерекшеленеді, келесі изогипстер Өзен және Қарамандыбас
қатпарларын №58 ұңғыма ауданында ... ... ... тұтас көтерілімге
біріктіріледі. Шығыс периклиналь ендік бағытта созылған, мұнда ... ... ... ... ... ... Мұнай-газдылығы және оның преспективасы
2000 жылы Өзен кен ... 3606100 ... ... өндірілді. Мұнай-газ
өнімдерінің горизонттар бойынша бөлінуі 1.3, 1.4 – кестелерде келтірілген.
1980 жылдарда құсмұрын, солтүстік-батыс және парсымұрын күмбездерінің
өнімді горизонттары ... ... Бұл ... ... өндіруіне
сәйкес 4,66 және 58% өсуіне әсер етті. ХІІІ-ХІV горизонттардан мұнай мен
сұйықтың басым бөлігі өндірілді. ... ... ... барлық кен орны
өнімінің 64%-ін құрайды. Кен орнында горизонттар бойынша бір ... ... ... ... ... ... 3,1-5,4 ... бойынша 6,7-15,8 т/тәулік; ХІІІ-ХІV горизонттар айдау ұңғымалары
қатарларымен 64 жеке ... ... ... ... бір ... бір-бірімен бастапқы баланстық игерілген қорларымен және өнімді
қабаттарының қасиеттерімен, бұрғылау дәрежесімен ерекшеленеді. ... мен ... ... ... ... кен ... мұнай негізінен
механикалық тәсілмен (97%) өндіріледі; терең сорапты және газлифт.
Газлифт ұңғымаларының қоры барлық өндіру қорының ... ... ... ... ... ... 16,6%, ал ... өндіру 24%,
бұл газлифт ұңғымаларындағы мұнай мен ... ... ... ... 90%-ін құрайтын терең сорапты ұңғымалар шығымынан 3-3,5 ... ... кен ... ... ... газ типіне жатады, тереңдеген сайын
этан көбейеді. Газды горизонттарда негізінен азот, ... ... ... бар ... ... газы ... Газ тығыздығы 0,562-0,622
кг/м шамасында, алаң бойынша қабат коллекторлардың таралуы ... ... ... ... және ... ... ... анықталған.
Өзен кен орнының өнімді шөгінділері коллекторлардың ерекше түріне,
қасиеттерінің өзінділігімен ... ... ... коллекторларға
жатады. Бұл коллекторлардың осы түрге ... ... ... фактор
жыныстар құрамында энергетикалық өзгерулерге ұшырайтын химиялық және
механикалық ... ... ... көп ... Егер ... кварц шамамен 95%-ті құраса, ал өзен кен орнының полимиктикалық
коллекторларында кварц құрамы 30% шамасында; жыныстарда кварц ... ... ... ... саналады. Негізінен қаңқа фракциясын бекітуге,
тығыздауға және цементтеуге кететін ... ... көп ... ... ... Нәтижесінде жеке үлгілерде кеуектілік
шамасы 30%-ке жетеді. Өткізгіштің салыстырмалы төмен ... ... ... ... да кішкене қуыстардың көптігімен түсіндіріледі.
Төменде геофизикалық мәліметтермен анықталған ... ... m, ... ... ... ... ... Өзен кен орны ... негізгі сипаты. Бұл
шаманы толық анықтау үшін кәсіпшілік-геофизикалық материалдар қолданылады.
Өткен ... ... ... ... ... ... ... өткізгіштік коэффициенті мен бұл қабаттардың геофизикалық
параметрлері арасында біршама тығыз ... ... бар ... ... жеке ... мен ... ... көрсеткіштері мен
байланысы көрсетілді. Табылған өткізгіштік шамалары бөліктерді, ... және ... ... ... пайдаланылды. Мәліметтерді
әрі қарай қолдану ыңғайлы болу үшін және ... ... үшін ... жайлы барлық мәліметтер перфокарталарға
түсіріледі, кейін ЭВМ-да арнайы қарастырылған бағдарлама ... ... ... ... ... ... бұдақ бойынша анықталады. Бөліктер мен
горизонттар бойынша есептеу нәтижелері төменде көрсетілген.
Горизонттар ... мкм ... саны ... ... ... 0,290 ... 0,167 ... 0,207 ... 0,76 ... ... ... бойынша өткізгіштік шамасы 0,76-0,290 мкм. Өткізгіштің
орташа шамасының ауытқулары әрбір горизонтқа сипатты. Сондай-ақ ... ... ... ... ... орташа арифметикалық шамасы
берілген. Бұл мәліметтерді қарастырсақ, горизонттар мен бөліктердің мұнайлы
қалыңдықтарының әртүрлі екенін көреміз, ХІІІ ... ең аз ... ... ... ... ... заңдылық бар: ұсақ
түйіршікті құмтастар, алевролиттер, саздар, әктастардың жұқа ... ... ... ... анық ... ... ... м-ге жететін барынша сұрыпталған орта және ірі түйіршікті құмтастар
аймақтары ерекшеленеді. Бұл ... ... ені 200-700 м жұқа ... Біртекті құмтастар үшін өткізгіштік жоғары 0,2-1,2 мкмшамасы
мен қабат коллекторлардың қалыңдығы 10-51 м-ден 0,5-1,6 м-ге күрт ... ... ... болуымен байланысты горизонттың негізгі
бөлігімен нашар гидродинамикалық байланыс сипаты. Сондықтан коллекторлардың
өндірілген және ... ... ... ... талдау үшін барлық
нақты материалдар алғаш рет тұтас горизонттардағы ... ... ... ... ... ... үшін ... өңделді. Бұдан басқа ұңғымалар
бойынша коллекторлар түрлерінің таралу ерекшеліктері мен ішкі және сыртқы
мұнайлылық нұсқасын дәл ... ... ... ... ... ... юраның байосс ярусының жоғарғы
бөлігіне жататын шөгінділер ... ... ... ... қалыңдығы 40-
50 м. Мұнайға қаныққан орташа тиімді қалыңдық 18 м. ... ... ... көп ... ... кешені болып табылады. Күрделі болуы
қабаттардың литологиялық қасиеттерінің өзгергіштігіне байланысты.
ХVІІІ горизонт ... ... және саз ... ... ... мұнайларының қасиеттері аномальдық ойпатқа ие:
- мұнайда парафин (29%) мен асфальтенді-шайырлы заттардың (20%) көп болуы;
- мұнайдың парафинмен қанығу ... ... ... ... ... ... ... газбен қанығу қысымы мен бастапқы қабат
қысымының ... ... ... ... ... ... қатаю температурасы +30С;
Қабат мұнайының орташа көрсеткіштері төменде көрсетілген:
Көрсеткіштер
ХV горизонт
Мұнайдың газбен қанығу қысымы, мПа ... ... м/м ... ... Па.с ... ... мен қанығу температурасы, С ... ... жылы Өзен кен ... қимасында терең бұрғылау нәтижесінде
ашылған ... ... ... ... ... ... қабат анықталған: бор және юра. Олардың ... 100 м ... мен ... құралған қалқан бар. Жобаланған
ұңғыма бойынша қабаттың сусымалығы 1.5 – кестеде келтірілген.
Юра кешенінің сусымалығы
Юра шөгінділерінде екі сулы ... ... ... ярусы, ортаңғы
және төменгі юрадан тұратын терригендік пен карбонаттық жоғарғы юра.
Терригендік сулы кешен
Жалпы қалыңдығы 800-1000 м терриген және ... ... ... Юра ... сулы ... ... минералдылығы 127-152
мг/л, хлор құрамы ... ... ... ... 140-180 ... ... 400-500 ... йод құрамы 38 ... ... ... 2-3 ... Өзен кен ... юра ... үшін
алюминий құрамы біршама жоғары 60-70 мг.экв/л, бұл сулар ... ... сулы ... ... ... қалыңдығынан бөлектенген және литологиялық жағынан
құмтас қабатшалары бар әктастардан құралған. Бұл шөгінділердің сулары ... ... да, жеке ... ... ... да терригендік
сулардан ерекшеленеді. Жалпы минералдылық ... мг/л ... ... 2-3 мг.экв/л су сульфатнатрий түріне жатады.
Бор кешенінің сусымалығы
Бор қабаты 700-800 м ... ... ... Бор ... ... шөгінділерінде екі сулы кешен байқалады:
неоком және альб-сеноман, олардың бір-бірінен ... ... ... ... ... ... ... қызмет етеді. Неоком суларының ... ... г/л, суда бром ... 45 мг/л, ... құрамы 10
мг/л, сульфаттар құрамы 5-10 мг/л. Су хлоркальцийлік түрге жатады.
Альб-Сеноман сулы кешенінің қабаттық сулары неоком суларына қарағанда
жақсы ... Бұл ... ... ... минералдылығы 11,32-14,71
мг/л, сульфаттар құрамы 40-50 ... және ... ... ... азаяды. Йод құрамы 1-3 мг/л, алюминий шамасымен 10 ... ... ... ... ... ... суларының физика-химиялық қасиеттері
Өзен кен орнының қабат сулары химиялық құрамы бойынша екі ... ... топ - бор, ... топ - юра ... ... ... сулары негізінен сульфат-натрийлік түрге жатады
және миниралдылығы 10 ... ... ... юра горизонттарының қабат сулары құрамы ... ... ... ... 130-170 г/л ... ... Сулар сульфатсыз, бромның өнеркәсіптік құрамы 500 мг/л,
йод құрамы 20 мг/л және тағы ... ... ... бар. ... газ ... 0,5-0,9 ... аспайды және тек мұнай-газ
кеніштері нұсқалары маңында, сондай-ақ терең жатқан горизонттар суларында
ол 1,0-1,2 м/м-қа жетеді.
Суда ... газ ... 80-90 %-ті ... 4-8 %-ті ... 3,2-13 %-ті ... 0,5-7,3 %-ті ... газы, күкіртсутек
газы жоқ.
Қабат суларының орташа тығыздығы 1081 кг/м (ХІІІ горизонт),
1105 кг/м (ХХІV ... ... ... ... ... ... 1098 ... қысымы 11,4 МПа және температурасы 62С, минералдылығы
140 мг/л, су үшін ... ... ... ... 0,6 МПа с,
көлемдік коэффициенті – 1,015 м, ... ...... Ұңғыманы қазу кезінде қауіптілік жағдайы болуы мүмкін аймақтар
Ұңғыманы қазу кезінде қауіптілік жағдайы болуы мүмкін аймақтар жобалық
ұңғымаларды ... ... ... ... ... ... сенон-турон, сеноман, альб, неоком, келловей шөгінділерінде жуу
сұйығының жұтылуы болуы ... ... ... ... жұтылу
анамальді төмен қабат қысымдарының әсерінен болуы мүмкін.
Сеноман, альб және ... ... ... репрессиядан жоғары
репрессия беру салдарынан болуы ... ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін.
Апт, баррем, готерив шөгінділерін ашу кезінде барлық ... ... ... ... ... ... құлаудың салдарынан бұл
аралықтарда ұңғыма оқпанының ұлғаюы білінеді.
Келловей және бат ... ашу ... ... ... Жұтылу кезінде қабатқа репрессияны төмендету және де ұсталып қалуды
тойтару кезінде мұнай ванналарын жасау негізгі себептер ... ... ... ... ұсталып қалу негізінен ұңғыма
оқпанының кішіреюінен болады. Қабыршақ құрау негізінен ... ... бат ... ... ... ... ... да бордың ісінуі
білінеді.
1.9 Керн алу аралығы
Керн алу қорды есептеу мен игеру жобаларын ... ең ... және ... ... ... ... ... алу мақсатында жасалады, сонымен қатар керн ... ... ... ... ... ... ... үшін арналған.
Өзен кен орнында керн алу үшін роторлық бұрғылауда колонкалық
қашаулар ... ... ... ... ... ... ... колонкалық қашаулармен 40-90 % шегінде. Кернді алу ... ... ... геологиялық мақсатқа байланысты болады. Өзен ... ... аз ... ... ... (ХVІІІ горизонт),
керн алуды тек ХІХ горизонттан бастау ... ... керн ... анықтауда, кен орнын қиятын профильдер бойынша қарастырылып
отырған горизонттардан керн толығымен алынуы керек. Сонымен қатар керн ... жеке ... ... және ... ... ... ... керн тау жынысының әрбір кесіндісін, әрбір ... ... және ... ... ... кернді зерттеу әдістерін пайдалана
отырып төмендегілерді анықтау керек:
1. Мұнай және газ ... ... Тау ... ... мінездемесін және олардың стратиграфиялық
негізін.
3. Тау жыныстарының коллекторлық қасиеттерін.
4. Тау жыныстарының құрылымдық ерекшеліктері мен ... ... ... ... ... ашу және сынау
1.10.1 Қабаттарды сынаудың тәсілдері мен аралықтары
Өнімді қабаттарды ашу және ... ... ... ең ... ... ... Өнімді қабатты ашудың сапасы ұңғымадағы мұнай және
газ ағынын алуға, дебит мөлшеріне, ұңғыманы игеру ұзақтығына, ал ... ... ... ... ашқанда жұмыстардың қауіпсіздігіне әсер
етеді. Қазіргі қолданылып жүрген геофизикалық зерттеулер өнімді ... ... ... ... ... бере ... өнімді
қабаттарды сынаудың мақсаты, тексерілетін қабаттардағы мұнай және газдың
құрамын анықтау ... ... Өзен кен ... ... ... ... ... жүргізілмейді.
1.10.2 Өнімді қабаттарды ашу әдісі
Мұнай-газ горизонттарын ашу сапалы саз ... ... ... ... зерттеулер және ... ... ... ... ... ... қалыңдықтары,
физикалық қасиеттері мен ... ... ... ... ... ... ... қабаттың барлық қалыңдығын ... ... ... ... ... ... ... кейін тізбек
тиянағы арқылы цементтелінеді. Цементтеу, цементті сағаға дейін ... ... ... ... ... ... ... кейін әр қабат
тұсынан перфорация жасалып, барлық объектілер толығымен ашылады. Бұл әдіс
кеуектердің бітелуін болдырмайды және ... ... ... және газдың
ұңғымаға қозғалысының жағдайын ... Ол ... ... талаптарын
қанағаттандырады.
1. Ашық атқылау (фонтандау) мүмкіндігін тойтарады.
2. Тау жыныстарының табиғи фильтрациялық көрсеткіштерін сақтайды.
3. Ұңғыманы сусыз ұзақ ... ... ... және ... ағуын едәуір жеңілдетеді.
Ұңғымадағы қабаттардың жоғары қысымы болады, сондықтан оны ... ... ... саз ... ... ... жүзеге
асырылады.
Жобалаудағы ұңғымада ПК-103-10 типті ... ... ... ... қабаттарға түсіп тұрған қысымды кеміту
үшін ұңғыма ... ... ... ... Ұңғыманы
перфорациалағаннан кейін фонтандық арматураны орнатады және мұнай ағынын
қозғау үшін ұңғымаға ауа ... ... ... ... ... ... процесінде төменгі бөлікке ... ... ... ... ... ... тілмесін талдауда, тілмені корреляциялауда,
геологиялық профиль тұрғызуда, құрылымдық ... ... ... бөлу
және коллекторларды бөлуде, коллекторлардың қалыңдығын және ... ... ... ... ... ... ... қатар
ұңғыманың техникалық жағдайын бақылау және талдауда қолданылады.
Жүргізілген зерттеулер жиынтығы:
1. Стандартты электрлік каратаж екі ... ... ... ... ... ... және табан градиент зондпен м2АО (л=2,25м).
Стандартты зондтармен зерттеулер тереңдік масштабы 1:500 және 1:200 бойынша
бүкіл ұңғыма ... ... ...... ... өзгеруін өлшеу екі ... 1:500 және 1:200 ... ... ... ... ... Жазу
масштабы 2,5-10 мм/см-ге дейін. Тіркеу жылдамдығы 1200-200 м/сағ.
3. БКЗ – ... ... ... ... ... ... ... зондтармен жүргізіледі. Қисық кедергілер 1-20 см/см масштабта
жазылады, тереңдік масштабы 1:200, жазу жылдамдығы ... ... ... – екі ... ... ... тереңдік масштабы 1:200 және жазу масштабы 0,2-0,5
мм/см-ге дейін, тіркеу ... ... ... ... ... ... ... тереңдік масштабы 1:200 және 1:500
шегенделген ұңғымалармен ... ашық ... ... ГК және ... тіркеу жылдамдығын ДРСТ аппаратурасымен 700-750 м/сағ және
НГГК-60-62 аппаратурасымен 300-320 м/сағ.
Ұңғыманың техникалық жағдайын таңдау үшін ... ... ... ... ... ... және ... каратажды өлшеулер
жүргізіледі. Тереңдік масштабы 1:200, ... ... ... ... ... БК диаграммасының жазу масштабы 20 ... ... жазу ... 36 ...... ... ... кескіні
|Жатыс ... ... ... ... ... ... | ... ... ... |
| | | ... ... м ... ... |Бұрыш |Азимут | |
|0 – 70 ... |N |3- | |1,32 |
| | | |4 | | ... – 80 ... |P |3- | |1,32 |
| | | |4 | | ... – 90 |дат |Kd |3- | |1,02 |
| | | |4 | | ... – 190 ... |Ksn+t |3- | |1,34 |
| | | |4 | | ... – 280 ... |Kcm |3- | |1,35 |
| | | |4 | | ... – 850 ... |Kal |3- | |1,43 |
| | | |4 | | ... – 915 |апт |Kap |3- | |1,42 |
| | | |4 | | ... – 980 ... |Knc |3- | |1,44 |
| | | |4 | | ... – 1085 ... |Jcl |3- | |1,42 |
| | | |4 | | ... – 1150 ... |Jbt |3- | |1,24 |
| | | |4 | | ... – 1370 |бат |Jbt |4- | |1,10 |
| | | |5 | | ... – 1400 |байосс |Jbj |4- | |1,10 |
| | | |5 | | ...... ... ... ... ... |Тау ... |Тау жынысының ... ... ... ... ... ... |м | ... ... ... минералдық қүрамы және т.б.) ... | | | ... | | | |
| | ... ... | |
| | ... ... | ... |0 -70 |Әктас |40 ... ... ... ... ... ... бар |
| | ... |35 ...... ... Акшыл-сұрғылт жасылтым түсті |
| | |Саз |25 ...... ... ... кезектесіп отыратын ақ, |
| | | | ... және ... ... ... |70 – 80 ... |45 |Ақ, ... ... әксаздар. Көбіне ақ түсті, сұрғылт, қызғылт, |
| | ... |25 ... ... ... ... ... құмтастар. |
| | |Саз |30 | ... |80 – 90 ... |70 ... және ... ... ... және |
| | |Саз |20 ...... ... |
| | ... |10 | ... – 190 |Бор |65 |Ақ бор, ... ... сұр, ... саздар. ... | ... |25 | |
| | |Саз |25 | |
| | ... |10 | ... |190 – ... |70 ... сазды-карбонатты, карбонатты цементпен цементтелінген |
| | ... |10 ... ... ... ... ... емес |
| | |Саз |20 ... ... |280 – ... |80 |Сұр және қою сұр, ... ... Ұсақ түйіршікті саз цементімен |
| | ... |10 ... ... сұр, ... ... ... |
| | |Саз |10 | ... |850 – 915|Саз |65 |Қою сұр, ... ... ... Саз ... ... | ... |35 ... ... орта және ... түйіршікті сұр құмтастар. |
|Неоком |915 – 980|Құмтас |55 ... ... ұсақ ... ... ... ... |
| | ... |25 |цементтелінген жасылтымсұр ... ... ... |
| | |Саз |20 ... ... ... ие ... ... ... |
| | | | ... ... |980 – |Саз |60 ... ... карбонатты сұр әксаздар. |
| |1085 ... |40 | ... |1085 – |Саз |60 |Сұр ... саз, ... ... және сұр ... |
| |1150 ... |30 ... ... ... ... |
| | ... |10 | ... |1150 – ... |60 ... және құмайттасты орташа қаттылықты саздар. Құмайттасты сұр|
| |1370 ... |20 ... ... |
| | |Саз |20 | ... |1370 – |Құмтас |40 ... мен ... қою сұр және ... ... ұсақ |
| |1400 ... |40 ... ... қаттылыққа ие, сазды кейде кремнийлі-сазды |
| | |Саз |20 ... ... ... ... ... ... – кесте Мұнайлылық
|Стратиграфиялық индекс |Аралығы ... түрі ... | | |
| |min ... |max ... | ... |80 |7 |1335 – 1347 ... |80 |7 |1360 – 1400 ...... ... ... ... |Объект |Объекттің |Забойдағы ... үшін ... ... саны ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |айдау ұңғымасын |
| ... | ... ... |(иә, жоқ)| ... ... |
| ... | ... ашық ... | | ... ... |
| | | ... ... | | | |
| | | ... құбыр | | | | |
| | | | | | | | ... |II |1365 – 1385 ... ... |Иә |3 – 5 ... суға |
| | | | | | | ... |
| | | | | | | ... |
| | | | | | | ... ... |
| | | | | | | ... |
| | | | | | | ... |
| | | | | | | ... ... |
| | | | | | | ... ... |
| | | | | | | ... |
| | | | | | | ... ... |I |1325 – 1350 ... | | |3 – 5 | ...... Сынау кезіндегі перфорациялық жұмыстар
|Стратиграфиялық индексі ... орта ... ... ... КС (2 зонд 50 м ... |1 : 500 |200 – 1400 ... КС (2 ... |1 : 200 |200 – 1400 ... БК, МК, МЗ, РК |1 : 500 |950 – 1400 ... – НГК (50 м ... |1 : 500 |350 – 1400 ... (кондуктор асты) |1 : 500 |0 – 200 ... СГДТ (50 м ... |1 : 500 |50 – 950 ... ... құбар асты) |1 : 200 |900 – 1400 ... ... ГК (50 м ... |1 : 200 |950 – 1400 ...... ... қимасының қысымы мен температурасы
|Стратиграфиялық |Аралығы |Қысым ... ... ... ... | | | ... ... | | | ... |
| | | | |°С |
| | ... ... |Тау ... |Тау ... | |
| | ... ... ... |кгс/см2 | |
| | | | ... | | |
|N |0 – 70 |0,053 – ... – |0,185 – 0,0185 |0 – 0,0247 |15 |
| | | |0,0100 | | | |
|P |70 – 80 |- |0,0100 – |0,185 – 0,0185 |0,0247 – 0,0247 |15 |
| | | |0,0100 | | | ... |80 – 90 |- |0,0100 – |0,185 – 0,0185 |0,0247 – 0,0245 |16 |
| | | |0,0100 | | | ... |90 – 190 |0,0041 – |0,0100 – |0,185 – 0,0155 |0,0245 – 0,0233 |27 |
| | |0,0096 |0,0100 | | | ... |190 – 280 |0,0096 – |0,0100 – |0,155 – 0,0155 |0,0233 – 0,0208 |28 |
| | |0,0100 |0,0100 | | | ... |280 – 850 |0,0100 – |0,0100 – |0,155 – 0,0155 |0,0208 – 0,0196 |45 |
| | |0,0101 |0,0101 | | | ... |850 – 915 |0,0101 – |0,0101 – |0,155 – 0,0155 |0,0196 – 0,0197 |47 |
| | |0,0102 |0,0105 | | | ... |915 – 980 |0,0102 – |0,0105 – |0,155 – 0,0155 |0,0197 – 0,0198 |50 |
| | |0,0106 |0,0105 | | | ... |980 – 1085 |- |0,0105 – |0,155 – 0,0170 |0,0198 – 0,0202 |54 |
| | | |0,0105 | | | ... |1085 – 1150 |0,0102 – |0,0105 – |0,170 – 0,0170 |0,0202 – 0,0203 |57 |
| | |0,0104 |0,0120 | | | ... |1150 – 1370 |0,0104 – |0,0120 – |0,170 – 0,0170 |0,0203 – 0,0204 |64 |
| | |0,0104 |0,0120 | | | ... |1370 - 1400 |0,0105 – |0,0120 – |0,170 – 0,0170 |0,0204 – 0,0204 |66 |
| | |0,0105 |0,0120 | | | ... ЖӘНЕ ... ... ... ... таңдау және дәлелдеу
Бұрғылау тәсілінің бір түрін қолдану туралы шешім қабылдау, ұңғыманы
жобалау мен ары қарай қазу технологиясының ... ... ... ... Бұл ... ... ... көптеген төмендегідей: әртүрлі бұрғылау
тәсіліндегі өнімділіктің бір метрінің құны, ... ... ... ... ... тау жыныстарының физика-
механикалық қасиеттері, ... ... ... бұрғылау тәртібі,
гидравликалық бағдарламаны, бұрғылау аспабын, бұрғылау қондырғысының түрін
және ұңғыманы ... ... ... ... ... қабылдауға әсер етеді.
Жаңа кен орындарында бірінші ұңғымаларды бұрғылауда бұрғылау тәсілін,
көршілес геологиялық жағдайлары ұқсас, бұрғылау нәтижелері бойынша ... ... сол ... ... ... және ... ... бойынша анықтауға болады. Қазіргі кезде бұрғылау тәсілін таңдау
тәртібі түпкілікті толық жетілдірілді деп ... ... ... негізгі
ережелер жетілдіріп қолдануға ұсынылды. Біздің елімізде мұнай және ... ... ... ... түптік қозғалтқыш және
электробурмен бұрғылаудың үш түрі қолданылады. ... екі түрі ... ... ... ... ... ... және де берілген
алаңда турбобурды жөндеуші базаның ... ... ала ... ... ... ... тиімді екеніне көз жеткізуге болады.
2.2 Ұңғыма құрылмасын жобалау және дәлелдеу
Ұңғыма ...... ... ... ... факторы болып табылады.
Ұңғыма ұзақ мерзімдік капиталды құрылым болып саналады. Сондықтан оның
құрылымы мықты болуы тиіс. ... ... ... жобалы тереңдікке жету
мүмкіндігі, басқа да бұрғылау процесі кезіндегі ... ... кен ... ... ... кезеңіндегі жобаланған пайдалану
режимінің іске ... ... ... ... және ... ... ... сақтау мүмкіншіліктеріне байланысты болады. Осы
талаптарға қоса ұңғыма құрылымы үнемді болуы тиіс.
Ұңғыма құрылымын таңдау үшін ... ... ... әсер етеді:
ұңғыманың қолданылуы, оның жобалық тереңдігі, кен орнының ... ... және ол ... біздің біліміміздің дәрежесі,
тұрақты тау жынысы, қабаттық ... ... ... ... ... ... тереңдіктегі өзгеру күйлері, қабаттық сұйықтардың
құрамы, ұңғыма ... ... ... мен ... ... даму ... ... және пайдалану кезеңіндегі
температура тәртібі (режимі), пайдаланудың түрі мен ... ... ... ... және тағы ... да осындай жағдайлар.
Ұңғыма құрылмасы бұрғылау жылдамдығына, жабдықтар мен аспаптарды
таңдауға, ... ... ... ... және ... ... ... ұңғыманы қазудағы барлық техникалық-экономикалық
көрсеткіштеріне тікелей әсер етеді. Сондықтан ұңғыма құрылымын мейлінше
қарапайымдыландыру мен ... ... ... ... ... ... ... факторы болып табылады.
Ұңғыма құрылымын, ұңғыма бұрғыланатын ауданның ... ... ... Бұл жағдайларда негізінен ... ... аса ... ... ... ... ... сұйығының жұтылуы, жоғары тегеурінді қабатының білінуі).
Ұңғыма құрылмасын жобалау үшін ең алдымен бұрғылау шартына ... ... ... Егер көршілес екі аралықтың ... ... одан ... ... ... ... ... болса,
онда бұл екі аралық бұрғылау шартына сиыспайды деп ... ... ... бастамай тұрып одан жоғары орналасқан аралықты шегендеу
құбырларымен ... ... ... ... ұңғыма құрылмасын жобалаудың кең тараған екі түрлі
тәсілі бар:
Бірінші тәсілде: қабаттық ... (Рқ), ... ... (Рж) ... ... ... ... қысымының градиенті төмендегі формула бойынша анықталады:
(2.1)
Мұндағы: - қабат қысымы, МПа;
- қаралатын тереңдік, ... ... ... төмендегі формула бойынша анықталады:
(2.2)
Ұңғыма ... ... ... ... ... бойынша
анықталады:
(2.3)
Мұндағы: - резервтік коэффициент;
- қабат ... ... ... ... төмендегі формула бойынша анықтаймыз:
(2.4)
Мұндағы:- еркін түсу үдеуі, м/с2.
Екінші тәсілде: жобаланған ... ... ... ... ... ... () және қабат қысымының аномальдық коэффициенті
() мен жұтылу қысымының () ... ... ... ... ... ... ұңғыманы жобалауды екінші тәсіл арқылы жүргіземіз. Ол
үшін жоғарғылардың мәндерін есептейміз.
Қабаттық қысымның аномальдық коэффициентін төмендегі ... ... - ... ... ... тұщы ... тығыздығы, кг/м3
- еркін түсу үдеуі, м/с2
- аралықтың тереңдігі, м.
Мұнда қабаттық ... () ... ... оны ... ... табамыз:
МПа
(2.6)
Мұндағы: - бұрғылау ертіндісінің тығыздығы, кг/м3;
- резервтік коэффициент, тереңдікке
байланысты ... ... ... ... ... ... ... үшін (0 - 100м)
2-ші аралық үшін (100 – ... ... үшін (290 – ... ... үшін (1090 – ... ... үшін (1150 – ... тереңдікке байланысты жұту ... (Кж) ... ... ... ... ... ... үшін (0 – 100м)
2-ші аралық үшін (100 – ... ... үшін (290 ... ... үшін (1090 – ... аралық үшін (1150 –1400м)
Қабырғалардың опырылуынан, бұрғылау аспабын қысып қалудан, жұтылудың
алдын алуға ... және де ... ... болатын басқа да
шиеленістерді болдырмау мақсатында бұрғылау ертіндісінің ... ... ... ... ... - ... алынған жуу сұйығының тығыздығы, кг/м3;
– аномальды коэффициент;
– резевтік коэффициент.
1-ші аралық үшін
2-ші аралық ... ... ... ... ... ... ... Есептелінген нәтижелер, коэффициенттер мәндері
| | | | | ... | | | | |
|0 – 100м |0,96 |0,98 |1,47 ... – 290м |2,99 |1,05 |1,52 ... – 1090м |11,46 |1,07 |1,53 ... – 1150м |12,29 |1,09 |1,55 ... – 1400м |16,20 |1,18 |1,61 ... | | | ... м| | | |
| | | | |
| | | |0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 |
| | | |324 245 168 |
| |0,96 |1,24 | |
| | | | |
| | | | ... |2,99 |3,72 ... |
| | | | ... | | | |
| | | | |
| | | | ... | | | ... | | | |
| | | | |
| | | | ... | | | |
| | | | |
| |11,46 |14,12 | ... | | | |
| | | | |
| | | |Ка ... | | | |
| | | | Кж ... |
| | | | ... | | | |
| |12,29 |15,00 | |
| | | | ... | | | |
| |16,20 |18,96 | |
| | | | ... | | | |
| | | | |
| | | | ... | | | |
| | | | ... | | | ... | | | ... | | | |
| | | | ... | | | |
| | | | ... | | | |
| | | | |
| | | | ... | | | |
| | | ... мм ... ... ... ... бойынша үш шегендеу ... ... ... 50м, ... 600м, ... 1400м ... ... Кондуктор
50м тереңдікке түсіріледі. Бұл тізбек жоғарғы ... ... ... ... ... ... ұңғыма сағасын айналым жүйесімен
жалғастырады.
Пайдалану тізбегі 1400м, мұнай және газ, су ... ... ... ... ... ... ... үшін сенімді канал жасайды.
Ұңғыма құрылғысындағы шегендеу ... ... ... ... мм 245 ... ... ... м
1400 м
2.2-сурет Шегендеу тізбектерінің түсірілу тереңдіктері
2.2.1 Қашаулар мен шегендеуші тізбектердің
диаметрін таңдау
Ұңғыма құрылмасының диаметриалық өлшемдерін ... ... ... ... ... ... Мұнай газ ұңғымалары ... ... ... қабат сұйықтары мұнай, газ дебитінің мөлшері
бойынша анықталады. Жобалық ұңғыма дебиті бастапқы кезде тәулігіне 12-17 ... ... ... [1] ... ... 168 мм шегендеу құбырын таңдап
аламыз. Пайдалану тізбегін бұрғылауға арналған қашау ... Дm- ... ... ... ... ... ... муфтасы мен ұңғыма қабырғасы ... ... 168 мм ... ... үшін ... ... мм
МЕСТ 20692-75 бойынша диаметрі 215,9 мм қашауды таңдап ... ішкі ... ... – қашау мен тізбек қабырғасындағы саңылау мөлшері, (В=35мм)
Дкон=Дқ+2+2
(2.11)
Дкон=215,9+2*10+2,77=238,67мм
МЕСТ 20692-75 ... ... ... ... 295,3 мм деп қабылдаймыз.
2.3. Бұрғылау тізбегінің құрылымын жобалау, бұрғылау құбырларын беріктікке
есептеу
2.3.1. Пайдалану ... ... ... үшін ... және ... ... Ұңғы тереңдігі: L=1400м
2. Ұңғы құрылысы:
а) кондуктор диаметрі 245 мм
түсіру тереңдігі 600 м
б) пайдалану тізбегі, диаметрі 168,3 мм
түсіру тереңдігі 1400 ... ... 215,9 ... ... ... ... n=90айн/мин
4. Қашау тесіктеріндегі кедергі қысым
5. Бұрғылау сұйығының тығыздығы
6. ... ... ... ...
7. Тау ... ...... Бұрғылау шарты – шиеленіскен.
1 Ауырлатылған бұрғылау құбырын есептеу
4.4[1] немесе 2.1[2] ... ... ... ... ... үшін
диаметрі 159мм АБҚ аламыз. Бұл құбырлар ... ... ... ... үшін ... ... қаттылықты қанағаттандырады.
(2.2 кесте [2] қараңыз).
Демек АБҚ бір өлшемді диаметрден құралады. ... ... ... анықтау.
(2.12)
- қашауға түсірілетін салмақ, Н
- АБҚ-ың 1м салмағы, Н
Ауырлатылған бұрғылау құбырының салмағын ... - АБҚ ... Н
- АБҚ ... ... ... ... АБҚ-на аралық тіректер қою қажет.
Аралық тіректер санын анықтау.
(2.14)
(2.15)
Мұндағы: - АБҚ-ның қашау үстіндегі салмағы, Н
- тіректер ... ... ... ... ... ... ... =15-25м
2 Бұрғылау құбырлары тізбегін есептеу
2.1 БҚ тізбегін төзімділікке есептеу
Төмендегі секция үшін ф127х 9 “D” ТБВК-құбырын алып (МЕСТ-631-75)
бейтарап қима үшін (Z=0) ... ... ... ... - ... ... ... МПа, 3,4 кесте [2]
- беріктік шегі (уақытша қарсыласу) 7 қосымша [2]
- тұрақты иілу ... ... ... иілу ... ... ... қорының шектік коэффиценті.
Айнымалы иілу кернеуінің амплитудасы төмендегі формуламен анықталады.
(2.17)
- құбыр қимасының өстік момент инерциясы, м4, 1 ... ... ... ... ... ... ... диаметрі, м
– кеуектілік коэффиценті =1,1/1,2
– бұрғылау құбырлары құрылысының диаметрі, м
– қауіпті қимадағы қарсыласудың өстік моменті, м3,1 қосымша,
[1.2]
– иілген ... ... ... ... ... ... ротор айналымының бұрыштық жылдамдығы, м/с2
- бұрғылау құбырының 1 метрінің массасы, кг/м 1 қосымша [1.2]
Тұрақты иілу кернеуін анықтау.
МПа
(2.20)
3 ... ... ... ... беріктікке есептеу
3.1 Бұрғылау құбырын сыртқы қысымға тексеру
(2.21)
- ... ... ... қоры (БҚ)
– шектік беріктік қоры
3.2 Төмендегі ... ... үшін ... ... ... анықтау
(2.22)
– максимал созушы салмақ, Н
- БҚ қимасының ауданы, 1 ... [1.2], ... БҚ ... ...... ... ... ұзындығы, м.
(2.23)
БҚ-ның бір метрінің салмағы, 1 қосымша [1.2]
3.3 Жанама кернеудің мәнін анықтау
- БҚ тізбегіне берілетін айналдыру моменті.
- БҚ ... ... ... ... БҚ тізбегінің бос айналуына жұмсалатын қуат, кВт
; ... - БҚ ... ... Тау ... ... жұмсалатын қуат, кВт.
- БҚ диаметрі, м.
- бұрғылау сұйығының меншікті салмағы, Н/м3
С - тау жыныстарының қаттылығын ... ... тау ... үшін С=7,8, ... орташа тау жыныстары үшін
С≈6,9, қатты тау жыныстары үшін ... ... ... ... ... кН
(2.26)
БҚ тізбегіне созу кернеуі мен жанама кернеулердің ортақ әсер еткендегі
беріктік коэффицентін анықтау:
(2.27)
жеткілікті
-ағу шегі, мПа
= ... ... ... ... ... тізбегін ұңғы ішіне сынаны ұстағыштарымен түсіру кезіндегі ... ... ... ... ... ... ... салмақ, Н. 10
қосымша [1.2]
-құбырды қапсыру коэффиценті (С=0,7)
2.4 Ұңғыманы жуу
2.4.1 Жуу сұйығының ... ... және оның ... әр ... үшін ... жуу технологиялық процесі ұңғыманы бұрғылау барысы кезіндегі
ең маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Оған бірнеше ... ... ... ... ... ... қасиеттерін
реттеу және бұрғылау ерітіндісінің айналымын қалыпқа ... ... ... бұрғылау кезіндегі барлық шығынның 30 %-ке жуығы бұрғылау
ерітіндісіне байланысты. Бұл бұрғылау сұйығының жаңа ... ... ... ... әртүрлі реагенттер қосу ... ... ... ... сонымен қатар керекті технологиялық
қасиеттерін қалыптастыру керек.
Жуу сұйығының түрін таңдап алу ... ... ... ... ... жағдайына байланысты анықталады. Ұңғыманы ... жуу ... ... ... ... аймақтарына
қабаттық қысымды ескере отырып реттейді. Техника-экономикалық ... ... ... ... әсер ... компонент
құрамдары тығыздығы, тұтқырлығы, статикалық ығысу кернеуі, басқа да
бұрғылау ... ... ... табылады.
Алаңда бұрғылау тәжіребиесі көрсеткеніндей бұрғылау сұйығының ең
тиімді көрсеткіштері ... м ... ... ... ... ... ... фазасы
аз сазды ерітіндісі қолданылады. Техникалық су тығыздығы 1160 кг/м3.
Ерітіндінің ... және ... ... үшін ПУЩР мен, ... ... үшін кальцийлендірілген содамен, жабысқақтығын төмендету
үшін графитпен өңделеді.
600-1400 м аралығында қатты фазасы аз ... ... ... ... ... тұрақтандырғыш ретінде КМЦ,
жабысқақтығын төмендетуге мұнай қолданылады. Субергіштік және ... үшін ПУЩР мен; ... ... ... үшін ... өңдейді.
Тығыздықты таңдау
Қашау оптимальды жұмыс істеуі үшін ерітіндінің тығыздығы минимальды
болуы керек. ... біз ... ... ... ... ... мұнай-газ білінуін болдырмайтындай етіп ... ... ... ... ... қанағаттандыру қажет:
(2.29)
(2.30)
Бұрғылау ерітіндісінің тығыздығын келесі формуладан анықтаймыз:
(2.31)
Кондуктор орнын ... ... ... ... ... ... 1070 кг/м3 деп ... Ерітіндінің (2.30) және
(2.31) шартты орындап қанағаттандыратындығын тексереміз.
0,96*1061070*9,81*1001,46*106
0,96*1061,051,46*106
(2.30) шарт орындалады.
0,96*1061070*9,81*1001,24*106
0,96*1061,051,24*106
(2.31) шарт орындалады.
Кондукторға бұрғылау ерітіндісінің ... 1070 кг/м3 ... ... ... ... ... ... бұрғылау
ерітіндісінің тығыздығын 1160 кг/м3 деп қабылдаймыз.
6,2*106 1160*9,81*600 10,67*106
6,2*106 6,82 10,67*106
(2.30) шарт орындалады.
6,2*1061160*9,81*6009,07*106
6,2*1066,829,07*106
(2.31) шарт орындалады.
Аралық тізбекте ... ... ... 1160 кг/м3 ... ... ... біріктірілген қысымдар графигінен 1200
кг/м3 деп аламыз.
15,68*1061200*9,81*140025,84*106
15,68*10616,4625,84*106
(2.30) шарт орындалады.
15,68*1061200*9,81*140021,96*106
15,68*10616,4621,96*106
(2.31) шарт орындалады.
Статикалық ығысу кернеуі
Бұрғылау ерітіндісінің тиксотропиялық қасиеттеріне 1 ... ... ... ... ... ығысу кернеуі жатады.
Статикалық ығысу кернеуін тәжірибеден алынған ... ... м ... ... тұтқырлық
Тұтқырлықтың дәрежесі төмен болуы қажет. Тұтқырлығының төмендеуіне
байланысты бұрғылауда оңды ... ... ... ... ... сақиналы кеңістікте шығын азаяды. Ащысай алаңын бұрғылау
тәжірибесінен ең жоғарғы ... ... 3035 сек ... ... алынған нақты мәліметтерді пайдалана отырып
тұтқырлықты 3035сек деп ... ... ... ... ... ... ... ұстау қажет.
Пластикалық тұтқырлықты келесі формуладан анықтауға болады:
(2.32)
Аралық тізбекті бұрғылауда ... ... ... ... есептейміз:
Динамикалық ығысу кернеуі
Динамикалық ығысу кернеуін келесі формуладан анықтаймыз:
(2.33)
Техникалық тізбек орнын бұрғылауда ... ... ... ... бұрғылауда динамикалық ығысу кернеуі:
2.3-кесте Бұрғылау ерітіндісінің технологиялық көрсеткіштері
|Тереңдік,м |600 |1400 ... кг/м3 |1160 |1200 ... ДПа |1050 |1043 ... см3 |5-7 |4-6 ... мин ... | | ... ... мм |1 |1 ... тұтқырлық,сек |3035 |3540 ... ... Па с |0,016 |0,017 ... ... ... |2,86 |3,2 ... |78 |78 ... ... % |1-0,5 |0,5-1 ... Жуу ... ... түрі үшін ... судың,
химиялық реагенттердің, ауырлатқыштың және тағы
басқа материалдардың шығындарын анықтау
Ұңғыманы бұрғылауға қажетті бұрғылау ерітіндісінің көлемін ... ... ... ыдыстарының көлемі, 90 м3, ... 30 м3 бір ... ... науа ... ... ... ұңғыманы механикалық бұрғылауға қажетті ерітінді көлемі, м3
-сандық, ... ... ... ... ... көлемі, м3
Ұңғыманы механикалық бұрғылауға қажетті бұрғылау ерітіндісінің
көлемі:
(2.35)
Мұндағы: ... ... ... ... ... ескере отырып бұрғылау ерітіндісінің 1м ... ... =0,09 ... ... ... формуламен анықталады:
(2.36)
Мұндағы: - ұңғыма аралығының диаметрі, м.
- ұңғыма аралығының тереңдігі, м.
Аралық тізбек орнын ... ... ... ерітіндісінің көлемі:
=0,785*0,29532*600=41,07 м3
0,09*600=54 м3
=30+5+54+1,5*41,07=150,6 м3
Пайдалану тізбегінің орнын бұрғылауға қажетті бұрғылау ерітіндісінің
көлемін анықтаймыз:
=0,785*(0,29532*600+0,21592*1400)=92,29 м3
0,09*1400=126 м3
=90+5+126+1,5*92,29=359,43 м3
Бұрғылау ерітіндісін ... саз, су, ... ... және басқа да материалдар шығынын есептеуге келесі формулаларды
қолданамыз:
(2.37)
Мұндағы: - бұрғылау ... ... 1м3 ... кететін шығыны, кг/м3.
(2.38)
Мұндағы: -1м бұрғылауға кететін бұрғылау ерітіндісі
компонентінің ... ... ... ... ... ... ПУЩР, кальцинирленген сода және
графитпен өңделген саз ... ... ... ... су, ... және реагенттер мөлшерін анықтаймыз.
Су 900 кг/м3
150,6*900=135540кг.
ПУЩР 30кг/м3
150,6*30=4518кг.
Кальцилендірілген сода ... ... 12 ... ... құбырлар тізбегінің орнын бұрғылауда қажетті компоненттер
мөлшерін анықтаймыз:
Су 826 ... ... сода ... ... 12 кг/м3
359,43*12=4313,16 кг.
Мұнай 80 ... ... ... ... енгіземіз.
2.4-кесте Бұрғылау ерітіндісі және оны ... ... ... ... ... ... |Норма ... ... ... ... |лар ... мен |
| ... ... | ... |
| | ... м3/м | |компоненттерінің|
| | ... | ... м3, кг |
| | ... | | ... ... су |900 ... |
| ... ... | | |
| ... |2 | |301,2 |
| ... |30 | |4518 |
| | |12 | |1807,2 ... ... су |826 ... |
| |КМЦ |12 | |4313,16 |
| ... |30 | |10783 |
| ... ... | | |
| ... |2 | |718,86 |
| | |80 | |28754,4 ... Жуу сұйығын дайындау, химиялық өңдеу үшін және ұңғыма сағасына
саңылаусыздыққа орнатылатын жабдықтарды таңдау
Бұрғылау ерітіндісін дайындау ұңғыманы жуу ... ... ... ... ... ... үшін келесі жабдықтарды
қолданамыз:
Ерітінді дайындау ... ... ... гидроэжекторлы
араластырғыш, гидравликалық диспергатор, ... ... ... араластырғыштар, поршенді насос. БПР тұтас тасымалданатын
рамадан ... ... екі ... ... ... ... екі жағы да ... тығыздалып бекітілген.
Бұрғылау ерітіндісі келесідей дайындалады:
Саз ерітіндісін дайындау үшін ... ... су ... камерасында еру басталады, араластыратын ұнтақты
бірқалыпты ... БПР ... ... ... да ... ... ... қысқаша техникалық көрсеткіштері:
Өнімділігі,м3/сағ:
- ерітінді дайындау кезінде ... ... ... ... ... ... саны 2;
- ... ... ... тұтынатын қуат,кВт ... ... ... ... ... ... кг ... ... ... механикалық араластырғыш (сазараластырғыш)
көмегімен дайындалады.
Г2П2-4 сазараластырғышының техникалық сипаттамасы
- сыйымдылығы, м3 4;
- ... ... 2;
- ... ... ... ... ... ... ... кВт ... ... ... ... ... кг ... ... ... ... ... ... дайындалады.
Ерітіндіні дайындап барлық қажет материалдарды араластырады. 40-55 минуттан
кейін ерітінді қасиетін тексереді. Ерітінді ... ... ... ... ... ... ... люк арқылы қабылдау
резервуарына береміз. Кейін қажетінше цикл ... ... ... ... сазараластырғышқа ерітінді деңгейіндей етіп
ағу ... ... ... ... люк ... реагент
төгеді, төменнен су беріледі. Жоғарғы ағу құбыры арқылы дайын ерітінді науа
жүйесіне үзіліссіз ... ... ... ... ... ... бар: ... ерітіндіні айдау үшін уақыт кетпейді,
үзіліссіз жұмыс ... ... ... ... үш есе ... ... химиялық реагенттермен, әсіресе сілтілі және
қышқылды реагенттермен ... ... ... ... ... ... ... киіп жұмыс істеу қажет.
Бұрғылау ерітіндісін ... тау ... ... ... тау ... оның ... ... кері әсерін тигізеді. Одан басқа ерітіндідегі ... ... ... ... бұрғылау сораптары және тағы басқа
қондырғылар жұмыстарын нашарлатады. Осыған байланысты бұрғылау ерітіндісін
тазалауға аса ... бөлу ... ... шламнан тазартуда әр-түрлі механикалық
қондырғылар: дірілдеуіш елек, ... шлам ... ... қолданылады. Айналым жүйесінде осы аталған механикалық
қондырғылар қатаң ... ... ... ... айналымы келесі
технологиялық тізбекке сай болуы тиіс: ұңғыма–газ сепаратор, ... ... ... ... ... елек), дегазатор, ұсақ бөлшектерді
айыру блогы (құм және лай ... ... фаза ... ... ... сепараторы, ұңғыма.
Бұрғылау ерітіндісін шламнан дірілдегіш електер арқылы тазалау-
механикалық процесс. Тазалау шамасы тор тесіктерінің ... ... ... ... ... сипаттамасы:
өткізу шамасы:
Тор өлшемі 0,160,16 мм, 0,028 м3 ... ... 15 мм, 0,06 ... 1 ... ... бөлігінің өлшемі, м:
Ұзындығы ... ... ... бұрышы ... ... ... ... онда қатты бөлшектер ортадан
тепкіш күш әсерінен бөлінеді. Бөлінетін бөлшектер өлшемдері гидроциклон
өлшеміне, ... ... беру ... ... ... құм ... қысқаша техникалық сипаттамасы:
- ... ... ... ... ... бөлшектің ең кіші өлшемі, мм ... ... саны 4;
- ... ... ... ... қуаты, кВт ... ... ... мм ... салмағы,кг ... ... ... саны ... ... мм:
- гидроциклондікі ... ... ... ... ... өлшемдері, мм ... ... ... газ ... ... ағып шығуын
тойтарып шығуы тиіс. Ұңғыма сағасын герметизациялау үшін ... ... ... ... Олар ... ... кезінде
ұңғыманы басқару үшін және оларды жоюдағы ... ... ... және кері ... ... іске ... т.б. ... қондырғы, превенторлар (қыстырмалы, айналмалы) ... ... ... ... Превенторлық қондырғыны орналастыру
мұнай-газдың атқылау кезінде және ... ... ... ... арқылы
ұңғыманы басқару үшін арналған. Монифольдтің екі жолы бар, жұмыстық және
апаттық. ... ... ... ... ... ... арналған,
ал апаттық режим жұмыстық режимінің істемеу жағдайында қолданылады. Электр
энергиясының жоқ уақытында және гидравликалық аккумулятордың ... ... ... ... ... ұңғыма үшін ПУГ-230320 және ОПП-350210
превенторларын қабылдаймыз. Олар сағалық ... ... ... ... ... ... ООК -
3146350 тізбектік қақпақшасын тағайындаймыз.
2.4.4 Ұңғыманы жуудың гидравликалық есебі
Бұрғылау кезінде ұңғыманы тиімді жуу үшін ... ... ... ... ... процесі параметрлерін реттеу номенклатурасы шектелген: бұрғылау
ерітіндісі көрсеткіштері, бұрғылау сораптарының өнімділігі, гидромониторлы
қашау сұғындамаларының диаметрі мен ... ... ... м ... ... ... ... мм ... диаметрі, мм ... ... мм ... диаметрі,мм ... ... ... ... ... кг/м3 ... ... диаметрі, мм ... тау ... жер ... ... ... қажетті
бұрғылау сұйығының тұтыну мөлшерін төмендегі формула бойынша анықтаймыз:
(2.39)
Мұндағы: - ... ... ... ... ... диаметрі, м;
-сақиналы кеңістіктегі бұрғылау сұйығының көтерілу жылдамдығы,
Айналым жүйесіндегі ерітіндінің ағу жылдамдығын анықтаймыз:
Сақиналы ... ... ... - ... ішкі ... ... ішіндегі қысым кедергілері
Хедстрем, Рейнольдс критикалық санын, ... ... ... ... ... –хедстрем саны.
;
(2.43)
Мұндағы: -бұрғылау ерітіндісінің динамикалық тұтқырлығы, Па;
- пластикалық тұтқырлық, МПа c
- бұрғылау ... ... ... құбыр диаметрі, м.
;
(2.44)
Рейнольдс санын анықтаймыз:
;
(2.45)
Құбырлардағы гидравликалық кедергі коэффициентін ... ... ... ... ішіндегі гидравликалық қысым
кедергілерін анықтаймыз:
; ... ағыс ... - ... ұзындығы, м.
-өлшемсіз коэффициент, Сен-Венан Илюмин санына байланысты
15 – суреттен аламыз. :
;
(2.49)
Сақиналы кеңістіктегі ... ... ... ... санын анықтаймыз:
; ... ... ... ... ... ... ... сақиналы кеңістіктегі ағыс жылдамдығының
гидравликалық қысым кедергісі:
; ... ... ... ... ... ... ... кедергілері:
;
(2.57)
Мұндағы: - бұрғылау құлыптарының саны;
- бұрғылау құлыптарының кедергі коэффициенті.
;
(2.58)
Сақиналы кеңістіктің бұрғылау құлыптарымен тарылған ... ... ... ... - ... ... бұрғылау құлыптарымен тарылу
кедергі коэффициенті.
;
(2.60) Жер үсті ... ... ... :
; ... ... ... элементтерінің кедергі
коэффициенті.
Қашау сұғындамаларындағы қысым ... ... ... ... ... есептейміз:
; ... - ... ... ... ... ең ... қысым, Па;
- бұрғылау құбырларындағы, АБҚ- дағы ... ... ... Па;
- сақиналы кеңістіктегі гидравликалық кедергілер, Па.
; ... ... ... ... - ... ... ... сұғындама диаметрі:
;
(2.65)
Қашау сұғындамаларынан ағып шығатын сұйық жылдамдығы:
;
(2.66)
Сорап поршендерінің қос ... ... ... - ... ... саны;
- поршен жүріс ұзындығы, м;
- сорап толтыру коэффициенті;
- сорап саны;
- сорап цилиндрінің ... ... ... ... ... ... ... тұтыну мөлшері:
0,785*(0,21592-0,1272)*0,6=14,4 л/с.
Мұндай тұтыну мөлшерін 130мм төлке қойып У8-6МА2 сорабымен аламыз.
0,9; 18,9л/с. 0,9*18,9=17л/с.
Бұрғылау құбырларындағы ... ... ағу ... турбулентті.
Рейнольдс санын анықтаймыз:
Гидравликалық кедергі коэффициенті:
Құбыр ішіндегі гидравликалық кедергіні анықтайды:
Ауырлатылған бұрғылау құбырларындағы қысым кедергілері:
ағыс режимі турбулентті.
Рейнольдс санын анықтаймыз:
Құбырлардағы гидравликалық кедергі коэффициентін ... ... ... ... есептейміз:
Бұрғылау құбырлары мен сақиналы кеңістіктегі қысым кедергілері:
Сақиналы ... ... ағу ... ... ... санын анықтаймыз:
режим ламинарлы.
Рейнольдс санын анықтаймыз:
Сақиналы кеңістіктегі гидравликалық кедергі коэффициентін анықтаймыз:
Режим ламинарлы болғандықтан, ... ... ... ... есептейміз:
Сен-Венан-Илюшин санын анықтаймыз:
15-суреттен екенін анықтаймыз:
АБҚ мен ұңғыма қабырғасы арасындағы сақиналы кеңістіктегі ... ... ... ... ағу ... ... Рейнольдс сандарын анықтаймыз:
ағыс режимі ламинарлы.
Рейнольдс санын анықтаймыз:
Сақиналы кеңістікке гидравликалық кедергі коэффициентін анықтаймыз:
.
Ағыс режимі ламинарлы болғандықтан гидравликалық ... ... ... ... ... ... қысым кедергілерін анықтаймыз:
.
Сақиналы кеңестіктің бұрғылау ... ... ... қысым кедергісі:
1,04
Жер үсті жабдықтарындағы гидравликалық қысым кедергісі:
Сұғындамадағы қысым артуын анықтаймыз:
0,8*25-(0,603+0,398)-(0,274+0,643+0,029)-0,230
анықтаймыз: 0,125*60/0,2159=34,7. Кестеден
Онда:
18,3мПа
қабылдаймыз.
Сұғындамалардың көлденең қимасының ауданы:
.
Гидромониторлы сұғындама диаметрі:
Қашау сұғындамаларынан ... ағып шығу ... ... қос ... ... ... ... кезіндегі қысым кедергілерін анықтаймыз.
Алғашқы берілгендер:
Қажетті сорап өнімділігі:
Мұндай жуу ерітіндісінің тұтыну мөлшерін 140мм ... ... ... ... ... ... ... кедергісі:
Құбырлардағы критикалық ағу жылдамдығын, Хедстрем және критикалық
Рейнольдс санын анықтаймыз:
ағыс режимі турболентті.
Рейнольдс санын ... ... ... ... ... ішіндегі гидравликалық қысым кедергілерін анықтаймыз:
АБҚ – дағы қысым кедергілері:
АБҚ – дағы критикалық ағу ... ... ... ... ... ... турбулентті.
Рейнольдс санын анықтаймыз:
Бұрғылау құбырларындағы гидравликалық қысым кедергілерін анықтаймыз:
АБҚ құбырларындағы гидравликалық қысым кедергілерін анықтаймыз:
Бұрғылау құбырлары мен ... ... ... ... ... ... кеңістіктегі критикалық ағу ... ... ... ... ... ... ... санын анықтаймыз:
Гидравликалық кедергі коэффициентін анықтаймыз:
Режим ламинарлы болғандықтан сақиналы кеңістіктегі Гидравликалық қысым
кедергілерін төмендегідей есептейміз:
Сен-Венан-Илюшин санын анықтаймыз:
АБҚ-ы сақиналы ... ... ... ... критикалық ағу жылдамдығын, Хедстрем, критикалық
Рейнольдс санын анықтаймыз:
- ағыс режимі ламинарлы.
Рейнольдс санын анықтаймыз:
Сақиналы кеңестіктегі гидравликалық ... ... ... ламинарлы болғандықтан сақиналы кеңестіктегі гидравликалық
қысым кедергілерін төменгідей есептейді:
Сен-Венан-Илюшин санын ... ... ... ... ... ... құлыптарымен тарылған жерлеріндегі
қысым кедергісі:
Жер үсті жабдықтарының гидравликалық қысым кедергілері.
Сұғындамаларындағы қысым артуын анықтаймыз:
Кестеден кВт. ... ... ... ... ... ... ... диаметрі:
Қашау сұғындамаларынан сұйықтың ағып шығу жылдамдығы:
Сорап поршенінің қос жүріс саны:
жүріс/мин.
2.5 Бұрғылау қондырғысын ... ... әр ... ... ... өзі ... түрлі параметрлермен сипатталады, ... жүк ... ... ... және тағы басқа).
Бұл параметрлерді негізгі ... деп ... ... ... параметрлерінің ішіндегі ең бастысы, ... ол ... ... ... тәуелді емес. Ұңғыманы құру
кезінде бұрғылау қондырғысының жүк көтергіштігі, берілген ... ... ... ... ... үшін ... мүмкіндігін
анықтайды. Сонымен қатар ілмектегі максимальды және номинальды ұзақ ... ... ... қабылданатын (шегендеу) құбырларының ең ауыр салмағына
сәйкес келетін ілмектегі күшті номинальды жүк ... деп ... ... ... ... ... ... қондырғысының
шыдамдылығын және көтергіш бөліктегі тіректер мен түйіндерді есептеу үшін
қажет.
Бұрғылау қондырғысының көтергіш ... ... ... ... алатын максимальды жүк ... ... ... ... ... және жиі ... ... немесе шегендеуші
құбырлар тізбегін түсіру кезінде бұрғылау қондырғысы ... ... жүк ... деп ... Максимальды жүк көтергіштік
ілмектегі шектік мүмкін күшті анықтайды және ... ... ... ... мен ... ... беріктікке есептеу
кезінде алғашқы салмақ болып табылады.
Бұрғылау қондырғысын таңдау үшін мынадай мәліметтер қажет:
- ұңғыманың тереңдігі,
- аралық ... ... ... пайдалану тізбегінің салмағы,
- бұрғылау құбырлар тізбегінің салмағы.
Мұнараны таңдау екі негізгеі көрсеткіштерге қарай таңдалынып алынады.
Беріктігіне және көтергіштігіне қарай.
Мұнараға түсетін жүктемені мына ... ... таль ... ... бөлігіне түсетін жүктеме,
ілмекке түсетін жүктеме, мН.
арқанның қозғалмайтын бөлігіне түсетін жүктеме, мН.
кронблокқа түсетін жүктеме, мН.
Ілмектегі күш ... ... ... ... ... ... ... тең.
Тізбекке әсер ететін басқа күштерді және ұсталып ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... күшті ескеретін
коэффициент, .
бұрғылау тізбегінің ұсталып қалуда ... ... ... ... ... және ... сұйығының тығыздығы.
1м бұрғылау құбырының және АБҚ құбырының салмағы.
бұрғылау құбырлары мен АБҚ ... ... ... ... бөлігіне түсетін жүктеме, көтергіш
ілмектің және таль арқанының салмағына тең.
(2.71)
Тізбекті ... ... ... ... шегіндегі тартылуды
төмендегі формула арқылы анықтауға болады:
(2.72)
(2.73)
Мұндағы: таль жүйесінің жұмыс тарамдарының саны.
(2.74) ... ... ... қоры ... ... күші, диаметрі 28мм арқан үшін:
таль жүйесінің пайдалы әсер коэффициенті.Таль ... ... ... қозғалмайтын ұшындағы созылуды төмендегі формула бойынша
анықталады:
(2.75)
онда: ... ... ... деп қабылдаймыз.
Мұнараның биіктігін анықтаймыз:
Мұнараның биіктігі шамның ... ... ... ... анықталады:
(2.76)
Мұнараның биіктігін 37м деп қабылдаймыз. Есептеу нәтижелері бойынша
МБУ-125 бұрғылау қондырғысын таңдап аламыз.
МБУ-125 бұрғылау қондырғысының ... ... ... ... тереңдігі, м ... ... түрі ... ілмекке түсірілетін шектік күш, кН ... ... ... ... қуат, кВт ... таль ... ... 45
- ... ... ... ... м/с
максималь ... ... ... сорабының түрі ... ... ... саны 4
- ... түрі ... ротор столының айналу жылдамдығы айн/мин
максималь ... ... ... ... ... ... ... әсер ететін параметрлерді бұрғылау тәртібі
деп атайды. Оны бұрғышы басқару пультында өзгерте алады. Бұрғылау ... ... ... ... ... салмақ;
- Қашаудың айналу жылдамдығы;
- Жуу сұйығының тұтыну ... ... ... ... бір ... бұрғылау көрсеткіштері
сәйкес келеді.
Бұрғылаудың сандық көрсеткіштеріне:
Біріншіден өтімділіктің механикалық ... ... ... ... ... ... тозу қарқындылығы жатады.
Бұрғылаудың сапалы көрсеткіштеріне ұңғыма оқпанының берілген бағыттан
ауытқу дәрежесі, керн алудың проценттік көрсеткіші жатады.
Бұрғылау ... үш түрі ... ... ... ... - бұл қашауға керекті қуатпен өтімділіктің
максимал механикалық ... ... ... ... ... ... – бұл ... қондырғысының жасақталу
көрсеткішін қамтамасыз етеді.
3. Арнайы ... ... ... біркелкі бұрғыланатын
аралықтарға бөлу
Жобаланған ұңғыма қимасын біркелкі бұрғыланатын аралықтарға бөлу ... ... ... ... ... ... ұңғымалардан алынған
мәліметтер мен материалдар қолданылады. Ал ұңғыма жобалаушы ... мен ... ... ... ... ауданның мәліметтері
мен материалдарын қолдануға болады. Олар сол ұңғымаларды қазуға ... ... ... ... ... түрін өткен жолы. h, м ;
б) Механикалық қазу жылдамдығы.
в) Mеханикалық бұрғылау уақыты.
Ұңғыма ... ... ... ... ... екі тәсілі
бар:
1. Графиктік тәсіл. Бұл ... ... ... ... ... ... ... ал ордината өсіне қашау ... ... ... ... Электронды есептегіш машинасы ... ... ... ... ... ... ... бұрғыланатын аралықтарға бөлу
|Арал|Ұңғымалар саны ... ... ... | |ған ... |ған ... |
| | ... м; |қалың-дығы, м; |
| |1 |2 |3 |
| |0,95 |0,99 | |0,95 |0,99 |
|2 |8,0 |40,03 |14 |0,17 |0,23 |
|3 |1,48 |3,39 |15 |0,16 |0,22 |
|4 |0,77 |1,44 |16 |0,15 |0,20 |
|5 |0,53 |0,88 |17 |0,14 |0,19 |
|6 |0,41 |0,64 |18 |0,14 |0,19 |
|7 |0,34 |0,52 |19 |0,13 |0,16 |
|8 |0,29 |0,43 |20 |0,12 |0,17 |
|9 |0,25 |0,37 |21 |0,10 |0,16 ... |0,23 |0,33 |22 |0,09 |0,15 ... |0,21 |0,33 |23 |0,08 |0,14 ... |0,19 |0,28 |24 |0,08 |0,13 ... |0,18 |0,25 | | | ... ... механикалық жылдамдығының сенім аралығына кірмейтін
мәндері болса. Оларды түрлендіру қатарынан алып тастап екінші ... ... ... Есептеуді тұрақты қатар алғанша қайталау
қажет.
Алынған тұрақты қатар бойынша бұрғылаудың механикалық ... ... ... ... ... ... мәнін анықтаймыз:
немесе
(2.78)
Бұрғы қашаулараның санын төмендегі формуламен анықтаймыз.
(2.79)
Мұндағы: ... ... ... ... ... механикалық бұрғылау уақытын анықтаймыз.
(2.80)
І – аралық 0-200м
Бұл аралықты барлық 6 ұңғыма бойынша ІІІ-393,7 СГВ ... ... ... өсуі ... рет-ретімен
тұрғызамыз:
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
| |6,5 |6,6 |6,9 |7,2 |7,4 |8,3 ... ... ... ... мәнін анықтаймыз:
Түрлендіру құлашын анықтаймыз:
Сенім аралығының шектерін анықтағанда ... ... =0,95 ... ... ... шек
Сенім аралығының шегіне 6 қашаудың мәні кірмейді. Бұл ... ... алып ... ... ... |1 |2 |3 |4 |5 |
| |6,5 |6,6 |6,9 |7,2 |7,4 ... бұрғылау жылдамдығының орташа мәнін қайтадан анықтаймыз:
Түрлендіру құрамы төмендегідей:
Сенім аралығының шектері:
Механикалық бұрғылау ... ... ... ... тура ... тұр. Енді ... әрі ... жалғастырамыз.
Алынған тұрақты қатар бойынша бұрғылаудың механикалық уақытының орташа
мәнін анықтаймыз:
Бұрғы қашауды өтімділігінің орташа мәнін анықтаймыз:
Бұл жерде -ді х-деп аламыз
Бұрғы ... ... ...
қашау
Жалпы механикалық бұрғылау уақытын анықтаймыз:
II аралық 200-750 м.
Енді ІІІ-295,3 МГВ маркалы ... ... |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
| |15,8 |15,8 |15,8 |16,9 |17,3 |19 |
; ; ... ... ... ... шегіне U6 мәні кірмейді, бұл кемудің мәнін қатардан
алып тастап есептеуді қайталаймыз:
| |1 |2 |3 |4 |5 |
| |15,8 |15,8 |15,8 |16,9 |17,3 |
; ; ... ... ... да U5 – мәні ... ... ... ... бұл көшудің, мәнін
қатардан алып тастап есептеуді қайталаймыз:
| |1 |2 |3 |4 |
| |15,8 |15,8 |15,8 |16,9 ... ; ... ... ... ... ... аралықта III-215,9 СГВ және III-215,9 МГВ қашаулары қолданылады.
Алдымен СГВ маркалы қашауға есептейміз.
| |1 |2 |3 |4 |5 |
| |20 |20 |23,1 |28,1 |31 |
; ; ... ... ... ... ... ... ... оны қатардан алып тастап
есепті қайталаймыз:
| |1 |2 |3 |4 |
| |20 |20 |23,1 |28,1 |
; ; ... ... ... ... МГВ ... ... ... |1 |2 |3 |
| |6,6 |6,8 |6,9 |
; ; ... ... ... - ... ... ... аралықта III – шарошкалы СГВ маркалы диаметрі 215,9 мм қашау
қолданылған.
|[pic|1 |2 |3 |4 |5 |
|] | | | | | ... |6,3 |6,8 |6,9 |8,8 |9,8 |
; ; ... ... ... |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
| |4 |4,5 |4,8 |5,2 |5,3 |5,4 |5,3 |
; ; ... ... ... |1 |2 |3 |4 |
| |4,5 |4,8 |5,2 |5,3 |
; ; ... ... ... ... ... ... аралықта III шарошкалы МГВ маркалы диаметрі 215,9 мм ... |1 |2 |3 |4 |5 |
| |3,5 |3,9 |4 |4 |4 |
; ; ... ... ... |1 |2 |3 |
| | | |4 |
| |3,9 |4 |4 |
| | | |4 |
; ; ... ... ... аралықтарда есептелінген мәндерді 2.7-кестеге енгіземіз.
2.7-кесте Есептелінген мәндер
|Біркелкі |Қашау ... ... ... ... ... ... мен |саны | ... ... | | |
| | | |Vм |Hop |Tмех |Tж ... |III-393,7 СГВ |1 |6,92 |10,03 |1,45 |1,45 |
| | | | | | | ... ... МГВ |1 |16,07 |189,6 |11,8 |11,8 |
| | | | | | | ... ... МГВ |2 |6,78 |124,1 |18,3 |36,6 |
| | | | | | | |
| ... СГВ |2 |22,8 |296,4 |13 |26 |
| | | | | | | ... ... СГВ |4 |4,95 |66,8 |13,5 |55,2 |
| | | | | | | ... ... МГВ |3 |3,97 |47,4 |12,15 |36,45 ... ... ... ... әр ... аралықтары үшін жуу
сұйығының шығынын жобалау
Бұрғылау сұйығының тұтыну мөлшерінің минимальды мәнін анықтаймыз.
(2.81)
Мұндағы: -қашау диаметрі,м;
-бұрғылау құбырлары диаметрі,м;
VCK-бұрғылау ерітіндісінің ... ... ... ... ... ... мөлшерінің максимальды мәнін анықтаймыз.
(2.82)
Бұрғылау сұйығының минимальды және максимальды ... әр ... ... сорабына қажетті төлке диаметрін анықтаймыз.
0-100м аралығы:
Төлке диаметрін 200мм деп аламыз.
100-600м аралығы:.
Төлке ... 180 ... ... диаметрін 160мм деп қабылдаймыз.
Жуу режимін және қашау сұғындамаларынан бұрғылау ерітіндісінің ағу
жылдамдығын есептейміз.
Гидромониторлы ... ... ... ... жуу ... екі ... бар: ағыстың максимальды кинетикалық энергиясын
қолдану, ... ... ... ... максимальды ағыс күшін қолданамыз.
Бірінші әдісті қолданғанда жуу ерітіндісінің шығынын анықтаймыз:
(2.83)
Мұндағы: сораптың гидравликалық қуаты, м3/с;
жер үсті жабдықтарындағы ... ... ... ... ... кедергі коэффиценті
гидромониторлы қашауларда 0,95 тең.
сұғындама қимасының ауданы, ... ... ... ... шектік бұрғылау тереңдігі:
(2.86)
Кондуктор үшін жуу режимін есептейміз, аралық тізбек үшін есептеуді
бірінші әдіс бойынша есептейміз.
Біздің аралыққа жеткілікті.
Пайдалану ... үшін де ... ... жүргіземіз.
Біздің аралыққа жеткілікті.
2.6.3 Қашауға өстік салмақпен және оның айналу
жиілігін жобалау
Роторлық бұрғылау тәсілінде тау ... ... ... ... салмақтың минимальды мәнін анықтаймыз.
(2.87)
Мұндағы: ұңғыма түбінің жағдайын ескеретін коэффициент.
тау жынысының ... ... ... ... ... ... бастапқы түйісу ауданы,м2.
(2.88)
Мұндағы: қашау диаметрі, м.
шарошка тістерінің бастапқы мұқалуы,
ұңғыма түбін жабу коэффиценті.
(2.89)
Мұндағы: шарошка ... ... ... 2.5 кесте [3],м.
Роторлық бұрғылау тәсілінде қашауға түсірілетін өстік салмақтың
тиімді мәні төмендегідей саналады:
0-100м ... ... жабу ... ... тістерінің ұңғыма түбіндегі бастапқы түйісу ауданы:
Минимальды өстік салмақ:
100-600м аралық.
Ұңғыма ... жабу ... ... ұңғыма түбіндегі бастапқы түйісу ауданы:
Минимальды өстік салмақ.
600-1400м аралығы.
Ұңғыма түбін жабу коэффициенті:
Шарошка тістерінің ұңғыма түбіндегі бастапқы түйісу ауданы:
Минимальды өстік салмақ.
Қашаудың ... ... (n) оның ... ... жиілігінен аспауы
қажет және бұрғы ... ... ... ... ... бұрғылау
құбырлары тізбегінің апатсыз жұмыс істеуіне байланысты. Сонымен қатар қашау
тістерінің тау жыныстарымен түйісу ... ... ... ... ... ... тістерінің тау жынысымен түйісу уақыты,2,2 кесте[3].
шарошкалардың шеткі шірлеріндегі тістер саны 2,5 кесте[3].
0-100м аралық. айн/ ... ... ... аралық. айн/мин.
Қашаудың айналу жылдамдығын ... ... ... ... ... ... ... ескере отырып қабылдаймыз.
0-600м аралығында айн/мин жұмсақ, ... тау ... ... алу ... ... ... деп қабылдаймыз.
2.7 Ұңғымаларды бекіту
Ұңғымаларды бекіту – оның құрылысын жүргізудегі ең ... ... ... ... және де ... бір-бірінен ұзақ мерзімде
оқшаулауға, ұңғыма қабырғасын бекітуге арналған.
Ұңғыманы бекіту процесі ... ... ... Осы операцияларды
атқаруға кеткен шығынды мейлінше ... ... ... оның ... ... ... ... керек.
Менің жобалаушы ұңғыманы бекіту үшін төмендегідей шегендеуші құбырлары
түсірілуі ... ... 245мм, ... ... ... ... 168 мм. Ол ... ... ... яғни 1400 м ... С-75 ... тобындағы құбырларымен
жабдықталады.
2.7.1 Шегендеуші құбырлар ... ... және ... ... керекті есептеулерді жүргізгеннен соң, яғни біріккен графикті
тұрғызып оның ... ... ... ... ... ... жобаланушы ұңғыманың құрылымы, диаметрі 168 мм, пайдалану тізбегінен,
диаметрі 245 мм кондуктордан құралатындығы белгілі ... ... ... үшін ... жүргіземіз.
Шегендеуші құбырлар тізбегіне сипаты мен өлшемі әр түрлі күштер әсер
етеді. Олар мыналар:
1. ... ... ... ... ... ... ... күштер;
4. Ұңғыма қабырғасына үйкеліс күші арқылы болатын өстік салмақ;
5. Артық қысымдар мен цементтеу және ... ... ... ... ... ... Сыртқы және ішкі артық қысымдар.
Пайдалану құбырлары тізбегін есептеу.
Пайдалану тізбегінің оған әсер ететін ең жоғарғы ішкі және ... ... ... беріктігін есептейміз.
Қабаттардың өнімділігін арттыру үшін ұңғыманың ... ... ... оны ... кезінде, құбырдың ішіндегі қысымның мәні
жоғары болады. Ал ұңғыманы пайдалану аяқталған кезде, ... ... ... ... ... ... үшін ... есептеу схемасын таңдап
аламыз.
Мұнай ұңғымасы үшін 168 мм ... ... ... жағдайларды
ескеріп есептейміз.
Есептеу үшін берілген мәндер
Тереңдігі L=1400м; құбыр диаметрі dc =168 ; Н-500м құбыр түбіндегі
сұйық деңгейі; h=0 ... ... ... ... дейінгі арақашықтық;
Рқ=16,2 МПа - қабат қысымы;
Тығыздықтар, кг/м3;
=1840 кг/м3 - цемент ертіндісінің тығыздығы (тізбек сыртындағы).
=1200 кг/м3 - тізбек сыртындағы бұрғылау ... ... кг/м3 - ... ... (сынау сұйығының) тығыздығы;
=850 кг/м3 - құбыр тізбегі ішіндегі (игеру кезінде) сұйықтың
тығыздығы)
К=0,25 – ... ... ... қысымның азаюын ескертетін
коэффицент.
Шешуі: h=0 ... ... ... ... ... ... ... Ұңғыманың пайдалануға кірісу кезінде формула бойынша:
(2.91)
болады, егер болса
Z=0 кезінде
Z=L кезінде
AB ... ... ... ... ... ... ... ...
Z=L
СD ... ... қысымдар эпюлерін тұрғызу
а) Цеметтелмеген аймақтар үшін пайдалануды бастау мезетіндегі сыртқы
қысым:
кезінде ...
б) ... ... ... МПа
АВ эпюрін тұрғызамыз
а) Цементтелмеген алқаптар үшін пайдалануды, аяқтау кезінде сыртқы
қысым ... ... (2.91) Z=0, ... ... ... үшін ... аяқтау кезіндегі сыртқы
қысым (2.92) формула бойынша мұндағы, =7,5МПа (2.93) ... ... ... ... ... ... ... эпюрлерін тұрғызу
а) Цементтелмеген алқаптар үшін
, ... ... ... ... ... бөлшектер үшін
Z=L; ... ... ... ... ... ... тұрғызу
Z=0
(2.99)
Ұңғыма сағасындағы қысымды анықтаймыз:
(2.100)
Z=L ... ... ... А(0; 4,5) 0 А(0; ... С(500; ... ... ... 7,5) В(1400; ... ... МПа ... 10 15
5 10 ... Ішкі ... эпюрі ... ... ... ... А(0; 0)
0 А(0; ... В(500; ... ... -7,35) ... ... 10 ... -5 5 ... Ішкі ... қысым эпюрі ... ... ... ... ... ... ... нүктелердегі құбыр тізбегін саңылаусыздыққа (бір мезгілде
пакерсіз) сынау кезінде ішкі артық қысымдарды ... ... ... ... ... ... ... ашық кезде пайда болу уақытындағы
минимальді ішкі қысым бойынша туындаймыз, ал ішкі ... ... ... пакерсіз саңылаусыздыққа санауды тексеру үшін.
Сағадағы қысым
а) Z=0
168мм пайдалану құбырлар тізбегіне және ... ... ... ... ... үшін ... есептейміз:
Max
(2.102)
632-80 МЕСТ бойынша бұл қысымға “D” зеріктік тобындағы /қалыңдығы
S=7мм құбырларды ... ... ... ... ... есептеуден бастаймыз
мН, q=248H;
.м;
(2.103)
- шегендеуші құбырлар тізбегінің таңдалған секциясы үшін ... ... [7] ...... ... мн. Біз ... секцияны таңдаймыз, онда Q=0.
- шегендеу құбырлар ... ... ... ... 4.8-кесте [7] бойынша.
- 4.13-кесте [7] бойынша таңдаймыз.
м.
Оның салмағы:
Бізге 1=1400м жеткілікті.
мН;
Ішкі артық қысымға беріктік қор ... ... ... МПа;
(2.104)
шарт орындалды.
Секцияны сыртқы артық қысымға формула бойынша тексереміз.
шарт орындалды. ... қор ... ... күшке келесі формула бойынша
табамыз:
(2.106)
шарт орындалды.
Барлық шарттар орындалғандықтан пайдаланушы ... ... ... деп қабылданады, dc=168мм, беріктік тобы “D” және S=7мм.
Осыған ұқсас формуламен кондуктор және ... да ... ... құбырлар тізбегінің сипаттамалары
|Құбыр |Диаметрі |Берікт|S |Орнату аралығы |Секция ... |
| |мм |ік |мм | ... м |мН. |
| | ... | | | | |
| | | | ... ... | | ... |D |7 |0 |1400 |1400 |0,347 ... | | | | | | | ... ... және пайдалану құбырлар тізбегінің
төменгі құрылмалары
Шегендеу құбырлар тізбегінің төменгі құрылмалары деп, оның түсіру және
цементтеу ... ... ... ... ... нақты құрылғылар
жиынтығымен жабдықталуын айтамыз. ... да ... ... ... ... ... ... орындалуы талап болып
саналады.
Шегендеу тізбектерінің төменгі құрылмаларына, сұғындамалы және кері
қақпалы әр ... ... ... кесте құбырлары, центраторлар,
қырғыштар, турбулизаторлар кіреді.
Менің ... ... ... ... ... ... төмендегілер кіреді.
ТУ-39-196-76 бойынша даярланған тиянақтың үстінде 10-20м ... ... кері ... ... шегендеу тізбегімен бекіту кезінде
қолданады. Ол тізбек сыртындағы тампонат немесе ... ... ... ... ... ... Көрсетілген бұйымның түр
тұрықтың қақпанын үшінші тобына ... ЦКОД ... кері ... ... тізбегін түсіруді (запорный) бітегіш ... ... ... ... түрі мен ... ЦКОД-168-1; салмағы 25кг; жұмыстың қысымы
15 МПа; шар диаметрі 76мм.
“СТОП” тірек (упорное) сақинасын ТУ-26-02-245-70 бойынша сапалығы ... сай ... сұр ... ... ұңғыны цементтеу кезінде тампонаж ертіндісін басып айдауды
тоқтатудың нақты белігісін алу үшін ... Оны ... ... ... 10-30м ... орнатады.
Центраторлар шегендеу тізбегінің ұңғыма оқпаны ішінде дұрыс орналасуын
және ... ... ... ... мақсатында қолданылады. Олар
шегендеу тізбегін түсіруде ... және де ... ... ... ... ... жоғарылатады.
Менің құрылымына ЦПР (центратор ... ... ... кіреді. Бұл центраторларды диаметрі ... ... ... 146, 168 мм ... ... үшін даярлайды.
Центратордың өлшемі мен түрлері: ЦПР 168/215; салмағы 7,5кг артық
емес; ұзындығы 680мм; диаметрі 285мм; пружиналық ... ... саны ... ... ... 9кН;
Қырғыштарды шегендеу тізбегіне ұңғыма оқпанының қабырғасындағы саз
қабығын бұзу үшін және ... ... ... сақинасының беріктігін
арттыру үшін қолданады.
Кигізбелі түрдегі СК қырғышы тапшықты сынапармен жабдықталған тұрықтан
тұрады. ... әр бір ... ... және ... ... ... цементтеу кезінде тампонаж ертіндісінің ағынын тізбек
сыртындағы ... ... ЦТ ... ... ... орналастырамыз. Турбулизаторларды ұңғыма оқпанының қабырғасының
кеңейген тұстарына бір-бірінен 3м ... ... ... ... ... ... және ТУ-29-01-08-284-77 бойынша
даярланады.
Барлық жоғарыда айтылған элеметтер жобалаушы ... ... ... ... ... ... ... тізбегін түсіруге дайындық жұмыстары және
оларды түсіру
Шегендеуші құбырлар тізбегін түсіру ұңғыманы ... ... ең көп ... ... ... және ұзақ процестерінің бірі.
Шегендеуші тізбектерді түсірер ... ... ... ... ... Шегендеуші құбырлар тізбегін дайындау
Шегендеуші құбырлар ұңғымаға түсіруге дайындауды құбыр базасында
немесе бұрғалау ... ... ... Ұңғыма қондырғысының
базасына жеткізілген құбырлардың бәрінде олардың стандарттық ... ... ... ... және ... болуы қажет.
Шегендеуші құбырларды арнайы жабдықталған көліктермен тасу қажет. Ұңғыманы
бекіту арналған барлық құбырлар ... ... ... ... ... сыртқы бетінде майысулар, жырықтар және де басқа ақаулар болмауы
жөн. Құбырлардың бұрандалары және пісірілуге ... ... ... ... ... ... ішін ішкі диаметрінен 3мм кіші диаметрдегі
үлгілеме (шаблон) мен ... ... ... ... құбырларды
жарақсыз деп тауып түсірілуші шегендеу ... ... ... МЕСТ 632-64 бойынша дайындалған шегендеу құбырлары кейбір
кездерде сенімді саңылаусыздықты ... ... оны ... және де қалыпты шегендеу құбырларын қалыпты бұрау үшін майлағыштар
қолданған дұрыс. ... ... ... ... ... және Р-416 ... ... қолданамыз. Олар түптік
температура 100˚С дейін болғанда қолданылады. Олар ТМД ... ... ... ... ... бірдей.
2.7.5 Ұңғыма оқпанын дайындау жұмыстары
Шегендеу құбырлар ... ... ... ... ... ету үшін ... оқпанды кеңейтіп (проработка) калибрлейді.
Ережеге сай (проработка) соңғы аралықты қолдануға бұрғыланған ... ... ... жабдықтармен жүргізіледі.
Ұңғының (проработка) қашаудың ... ... ... етіп алып және сол ... ... ... бұрғылау
ертіндісінің ағын жылдамдығындай етіп жүргізуіміз керек.
Өздігінен жаңа оқпанның қазылуын болдырмау ... ... ... ... ... істеуін болдырмауымыз қажет. Проработка кезінде
шламның /қоқыстың/ шығуы ұлғайған жағдайда бұрғылау ... ... ... шламнан толық тазарғанша жүргізбеуіміз қажет. ... ... ... ... ... ... ... ұңғыма оқпанын
(проработ) бұрғылаймыз.
Проработкадан соң ұңғыма оқпанын қатаңдығы шегендеу ... ... ... ... ... жақын бұрғылау
тізбегінің жабдықтарымен калибрлейміз. ... ... ... ... мен тіреулерді жояды да және оны берілген тереңдікке
толық түсіруді қамтамасыз етеді.
2.7.6 Бұрғылау жабдықтарымен ... ... ... ... ... ... ... бұрғылау
жабдықтарының техникалық жағдайы тексерілуі қажет. Мұнараның ... Оның ... ... ... ... Күш ... жұмыс күйін бақылауымыз ... ... ... ... ... ... жұмыс жасайтындары ғана алып келінуі
тиіс.
2.7.7 Шегендеу құбырларының тізбегін ұңғымаға түсіру
Тізбектің төменгі бөлігін ережеге сай ... ... ... ... ... ... сақинасымен жабдықтайды. Егер қолданылатын
клапан оның жұмысын атқара алмаса.
Сапалы цементтеу үшін ... ... ... және
турбулизаторлармен жабдықтау қажет.
Тізбекті түсіру ... қай ... ... ... ... ... ... жазып алу керек.
Шегендеуші құбырларды ротор үстінде бұранда арқылы жалғайды да
пісіру ... ... ... ... ... сақинасын
жалғау алдында бұрап алып тастайды. Құбырдың бұрандалық шеттерін машиналық
немесе қол кілттерімен ... да ... ... ... ... үшін айналдыра пісіріп дәнекерлейді.
Әрбір түсіруге дайындалғын ... ... ... ... ... ... ... соң құбырдың ниппелдік шетінде
бұралған сақтандырғыш сақинасымен ұңғымаға алып ... ... ... соң ... ... ... тексереміз. Егерде аздаған
жапырылу болса, онда оны үшбұрышты ... егеп ... ... ... соң ... үгінділерді алып тастаймыз да, бұранданы оның
саңлаусыздығын арттыратын және бұралу ... ... ... құбырдың бұранда бөлегі муфтаға бір қалыпта енгізіледі де,
ілулі тұрған оны центрлейді. Ол үшін ... ... ... ... ... құбырды ұшымен муфтаға кіргізгеннен соң сол ілулі ... ... ... соң ... айналдыра отырып толық бұралып болғанша
төмен түсіру керек.
Құбырдың бұрандалы қосылысын, монтомердің айналдыру моменті ... ... ... ... ... ... өлшемі құбырдың қабырғасының ... ... ... ... ... ... және де
қоршаған ортаның температурасына байланысты болады.
Шегендеуші құбырларды түсіру ... ... ... ... ... ... ... салмаққа есептеген сынаны ... ... ... ... ... тізбегін түсіру кезінде бұрғылау ертіндісін
ұңғымадан ығыстырылып шығуын қадағалап ... ... Егер ... немесе
тізбек сыртындағы бұрғылау ертіндісінің деңгейі төмендеген жағдайда, оны
қалпына келтіргенше бұрғылау ертіндісімен ... ... ... ұңғыма түбіне тіреп, ілусіз қалдыруға мүлдем
болмайды.
Шегендеуші құбырлар тізбегін ... ... соң ... көрсеткіштерін берілген қалыпқа келгенше жуу керек. Содан соң
түсірілген шегендеуші құбырлар тізбегінің ... ... ... ... ... ... ... тізбек ілулі қалпында тұрып және цементтеу
кезінде әрлі-берлі қозғалтуға ... ... ... ... ... тәсілін таңдау және тізбектерді цеметтеуге есептеу
Біздің жобалаушы ұңғымамызда цементтеу ... ... үшін ... ... нақты бекіту жағдайын ... ... ... ... Ең ... ... ... ескеріп, сол
цементтеуге қолданылатын тампонаж материялын таңдаймыз. Біздің жобаланушы
ұңғымамыздың түптік температурасы 60˚С ... ... ... ... жатады. Соған байланысты осы ұңғымаларда ... ... ... ... ... ертіндісін аламыз. МЕСТ 1580-
87 бойынша алынған портланд цементті таңдап алынады. Ұңғыны ... ... ... ... маңызды шара болып табылады. Цементтеу
операциясында жіберілген қате, оның алдында ... ... ... қана ... тіпті ұңғыманы әрі қарай пайдалануға болмайтын
жағдайға әкеліп соғады. Сондықтан цементтеу тәсілін дұрыс таңдау ... ... ... ... ауданда, яғни “Өзен мұнай” ... ... ... басқармасының инженерлі-техникалық
мамандарының бір сатылы цементтеуде жинақтығын үлкен тәжірибесін ... ... және ... ... ... жобаланушы ұңғыманы цементтеуді бір
сатылы тәсілде жүргіземіз.
Яғни сатылы цементтеу тәсілін таңдап ... ... ... ... 1840кг/м3.
2.7.9 Цементтеудің гидравликалық есептеуі
Шегендеуші құбырлар тізбегін түгел жіберіп бір сатылы ... ... ... ... ... болады.
1)
2) TT≤ min[P0], [P1 ]
3) Р2 ≤ ... Ртүб ≤ ... ... - ... ... тізбегі мен бұрғылау тізбегінің
массалары.
[Gб.қ.] - ... ... жүк ... - ... ... жинау және түсіруге қажет уақыт.
[Т] - ұңғы оқпанының шегендеу құбырын түсірмей тұрған кездегі ... ... ... ... сағ.
[Р0] - түсірілетін шегендеуші құбырлар үшін ішкі шектеу қысымы, мПа.
P1[P1]-цементтеу қақпақшаларындағы есепті және мүмкін қысым, мПа.
P2[P2]-цементтеу агрегаттары ... ... және ... ... - ұңғы түбіндегі есепті және мүмкін қысымдар.
Осы шарттардың орындалуын тексереміз.
1) Gшқ + Gбт< [Gб.қ.];
МБУ-125 ... ... =1400*35 = 0,49 ... > 0,49 шарт ... ... ... < 48 шарт орындалды.
[Т] - ұңғы оқпанының ... ... ... тұрған кездегі
жуусыз тұра алатын шектік уақыты, caғ.
[Т] =30 сағат.
3) ... ... ... ] мПа ... - ... ... кезіндегі сораптың беру күші.
Q= Qmin =(3÷6) 10-3 м3/с.
dc, di ... ... ішкі және ... ... болған кезде.
Р1=1*9,81[1400(1840-1200)]+0,3=9,08 мПа
[Р0]6,5д=29,6 мПа. 9,08 < 29,6 ... мПа. 9,08 < 30 ... ... ... үшін тізбектік ұшын таңдап алу.
Коэффициент n2=1,5
n2*Р1=1,5*9,08=13,62
(2.109)
Рм- мнифольд қысым шығындары.
Р2[Р2]- цементтеу агрегаттары сораптарындағы есепте және мүмкін ... ... ... = Р1 + Рм ... ... ... процесінің соңындағы ұңғы түбіндегі қысымды анықтаймыз.
Ртүб = g *cosx* ... ... - ... ... ... ... ... қысым
кедергісі
Ргдс = Ргд/(1+ мПа
(2.113)
Ртүб=9,81*0,006(195,9*870+1400*1840+1200*1585)+0,635*106=33,89 мПа.
33,89 < 37 шарт орындалды.
Басып айдау кезіндегі бітегіш ерітіндінің орташа берілуі төмендегідей
анықталады.
Qбa= г ... ... ... =0,025 ... ... ... айдаудың бастапқы кезіңдегі цементтеу
агрегаттары ... ... ... ... ... ... мПа
(2.116)
Рсқ= g*cosx*( бe * Hцe ... ... =26,7 ... түбіндегі қысым.
Ртүб= g*cosx*(Hцe + бe * Qбa) ... = ... =16,41 ... ұзақтығы цемент ерітіндісін ... және ... ... ... Айдау процесінің ұзақтығы.
ta= ... - ... ... ... ... ... ... = min ... деп ... Gc -СНМ ... ... (Gc -20 т).
Qце ... ta = =13,13 ... ... ... ұзақтығы.
ta = = = 19,4 ... ... ... + tбa + tце + ... tце ... ... жұмсалатын уақыт, мин (tце =10-15
мин).
t0 - орталандырғыш ыдысты пайдалануға кететін уақыт мин (t0=20 ...... ... ... ... ... ... = ==2,1 nснм = ... ... ... саны.
nца=2* nснм =2*3=6 ... суды ... ЦА ... = ... ... басу ... ... етуге қажет ЦА
санын қуаттары ... ... = ... ... ... ... ... барысында қажетті максимальді қуат, кВт N-нің ... ... ... ... ... = Р2* ... ... ... бас ... ... м3/с, ... ... бұл ... Р2 мәні ... ... ... ... сәйкес; Pg=0,3 мПа.
Р1=9,08 мПа Р2=9,82 мПа; ... ... ... ... ... ... nца3= ... 6 ЦА және 3 СМН қажет.
2.8 Ұңғымаларды игеру
2.8.1 Өнімді қабаттарды ашу және байқау
Өнімді қабаттарды ашу мен ... ... ... ... ... және қорытынды кезеңі болып саналады.
Өнімді қабаттарды ашу сапасына ұңғымада ... мен газ ... ... өлшемдері ұңғыманы жөндеусіз пайдаланудың ... ... ... ... ... ... өнімді қабаттарды ашуда жұмыс жүргізу
қауіпсіздігі тікелей байланысты болады.
Өнімді қабаттарды байқаудың мақсаты іс ... ... ... ... бір ... ... толық мүмкіндігін
бере алмайтындықтан, байқаушы қабаттың мұнай немесе газ ... ... ... ... ашу әдісі жобаланушы ұңғымада қабатты толық ашу
әдісін пайдалану тізбегін цементтеп ... соң ... ... ... ... соң тізбекті перфорациялаймыз. Бұл әдіс кеуектерді ластануды
болдырмайды және мұнайдың өнімді қабаттан ұңғымаға ... ... ... ... Бұл ... ... ... ашудағы мынадай негізгі
талаптарға жауап береді:
1. Ашық бұрқырамалау ... ... ... Ұңғыма түбі маңындағы тау жыныстарының табиға ... ... ... ... ... ... ... арттырады және
мұнайдың ұңғы түбіне ағып келуін максималды жеңілдетеді.
Жобаланушы ұңғыманың өнімді қабатын ... ... ие ... ашуды ұңғыманы саз ертіндісімен жуып отырып жүргізу керек. Мұнайлы
қабат пен шегендеуші ... ... және ... ... ... ... ... арқылы тесіктер теседі. Біздің жобаланушы
ұңғымамыз үшін ПК-103-10 түріндегі кумулятивтік перфораторды қолданамыз.
Перфорациялау процесі кезінде қысымға ... ... ... ... ертінідісімен толтырамыз. Ұңғыманы перфорациялағаннан соң бұрқырама
(фонтан) арматурасын орнатамыз да, ұңғыманы ... ... ... ... ... Мұнайлы қабаттарды байқау әдісі
Қабат жағдайына қарай оны ашу мен ағын ... ... әр ... ... ... ... төмендегідей әдістері бар:
1. Ұңғыма оқпанындағы саз ертіндісін сумен, ал қажет болған жағдайды
суды мұнаймен алмастыру.
2. Компрессор арқылы ... ... ... ... ... ... сұйықтық салмағын аэроциялау арқылы төмендету, яғни бір
уақытта ұңғымаға сумен немесе мұнаймен бірге сығымдалған ауаны айдау.
2.8.3 Ұңғыманы ондағы ... ... ... ... ... саз ... толтырылған болғандықтан ағынды шақыру және
ұңғыма түбін тазарту үшін оны сумен алмастырамыз.
Бұл үшін ұңғымаға сорапты-компрессорлы құбырды ... ... ... ... ... ... ... ұңғымаға су айдаймыз.
Соның әсерінен саз ертіндісі су мен ұңғыма бетіне ығыстырылып шығарылады.
Егерде сумен жуғаннан соң мұнай ... ... онда ... жолмен
оны мұнаймен алмастырамыз. Егерде мұнайда қанағаттандырарлық нәтиже ... ... ауа ... ... ауа ... ... игеру
Ұңғымаға сорапты – компрессорлы құбырды түсіреді де сағаға ... ... ... соң құбыр сыртындағы кеңістікке сығымдалған ауа
айдайды. Ауаның ... ... ... ... ... ... – комрессорлық құбырдың ішіне енеді. Одан әрі қарай ... ... ашу және ... ... ... да, оның тығыздығы азайғандықтан сұйық
құбырдан шыға бастайды. Сұйық шыққаннан соң ... ... ... ... де, ... ... ұңғымаға келе бастайды. Ауаны айдауды ұңғыма
сұйықтың ... ... ... ... тоқтатпайды.
2.9 Қоршаған ортаны қорғау
Қазақстан Республикасының конституциясына сай: «Өмірге мен ... ... әрі ... етіп, қоршаған ортаны қорғаушы мемлекетіміз
мақсат ұстанады. Өмірге және адам ... ... ... ... фактілерді қызметтес адамдарды заңға байланысты жауап тартылады» ... Біз яғни ... ... тұрғыны Конституцияға ... ... және ... ... сақ ... қарауға міндеттенеміз.
Ұңғыма құрамында қоршаған ортаға зиян келтіретін басты заттар:
-бұрғылау және бітегіш ертінділер;
-бұрғылау бұралқы сулар мен қалдықтар;
-минералданған қабат сулары;
-ұңғыманы сипау ... ... ... жұмыс кезінде жанған жағармай қалдығы;
-химиялық реагенттер мен ... ... ... ауырлату және
даярлау үшін қолданылған материалдар;
-майлайтын жанармай материалдары;
-күнделікті тұрмыс бұралқы сулар мен қатты тұрмыс қалдықтары;
Көрсетілген кірлеткіштердің табиғат қойнауына түсу ... ... ... ... ... ... қоймасының
гидроизоляциясының болмауы немесе түбінің және ... ... ... ... ... ... және де
шектелмеген көлемде су жиынтығының су қоймаларына немесе рельефті жерге
төгілуінен жер ... мен ... ... ... ... ... барысында мұнайдың төгілуі, құбырлардың қалдық
қоймасының нәтижесінде ... ... мен ... да қалдықтардың төгілуі және
өңделген майлардың төгілуі кезінде кірлеткіштердің жер қойнауы мен грунт
суларына енуі;
-цементтеу сапасыздығынан және ... ... ... ... ... нәтижесіндегі мұнай мен минералданған сулардың жер
суларына ағып кетуі.
Кірлеткіш көздерінен шыққан қауіпті заттар табиғи бір ... ... ... бірте-бірте барлық табиғи орталарға таралады. Осыған орай
техникалық бұйымдар мен ұңғы ... ... ... ... және ... табиғат қорғау бірлестіктерін табиғат орталарын
кірлететін заттардың ... ... ... оны ... ... ... керек.
Қоршаған ортаның кірленуінің алдын алу үшін ұңғыма құрылымында келесі
шаралар іске асырылу керек:
-бұрғылау ертінділерін тесіксіз жерлерде ... ... ... ... жер ... және ... ... жабдықталған жерлерде жүргізу;
-қолданған бұрғылау ертіндісін, хмиялық реагенттерді, өндірістік
бұралқы ... ашық су ... ... ... ... етілмейді;
-бұрғылау бұралқы суларды су жіберетін ортамен бұрғылау алаңында
қазылған қалдық ... ... ... ... ... ... тыс ... сақталады, ал тұрғылықты жердің кеңеюі кезінде көміледі,
өйткені олар табиғи ... еріп ... ... ... қабат флюиді мен толтырылып ... кері ... ... ... ... түбі мен ... жабылған қоймаға аударылады;
-бұрғылау құрылысы біткеннен кейін қондырғыларды бұзып әкетіледі, ал
шығарылған фундаменттер мен якордардың орын ... ... ... ... жинағаннан кейін жер бөлігін бұрғылау
ұңғымасына қарай аударылу жүргізіледі де, ... жер ... ... ... ... бұрғылау құбырлар
тізбегінде қажетті жерге
орнату мәліметтері
|АБҚ құбырының ... ... ... ... ... ... кезіндегі ОГМ-мен арақашықтығы, м |
|сыртқы диаметрі, |мм ... | ... | ... ... | |
| | |кН | |
| | | | | | | |
| | | ... |80мин ... ... |
| | | |
| | | ... | ... ... немесе |
|жұмыстар | ... ... ... |
| |3 ... ... |
| | | ... жұмыстар | | |
| | |ЕНВ ... ... 1995 ... және бекіту| ... ... ... |
| |2 ... ... ... |
| | ... М: 1997 ж. |
|I ... сынау | | |
| |19 | ... ... | | ... ... | | |
| | | |
| |6,3 ... ... |
| | | |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... |
| |30,3 | ... Ұңғыманы бұрғылау және бекітудегі бағалаудың негізгі техника
экономикалық көрсеткіштерін жобалау
Негізгі техника – экономикалық көрсеткіштерге ... ... ... ... ... ... бұрғылаудың коммерциялық жылдамдығы, Vк
- бұрғылаудың техниклық жылдамдығы, Vm
- рейстік ... ... ... ... ... ...
- қашаудың орташа өтімділігі, һм
- ұңғыманы бұрғылаудың және бекітудің ... ай ... ... ... ... ... ... жұмысшыларының еңбек өнімділігі, rб
- ұңғыманы бұрғылаудың және бекітудің жалпы бағасы, Рбр
Айтылған көрсеткіштерді есептеу
1. ... ... ... ... ... ... ... ұзақтығы, күн.
м/cm.ай
2. Коммерциялық жылдамдығы:
м/cm.ай
(4.2)
Мұндағы: бір станок айдағы шартты сағат саны,
бұрғылаудың нормативті ұзақтығы (бекітудің), сағ.
м/cm.ай
3. Техниклық жылдамдығы:
(4.3)
Мұндағы: жөндету жұмыстарының ... ... ... ... тау ... ... механикалық уақыты, сағ,
аспап ұзартуға кеткен уақыт, сағ,
КТО уақыты, ... ... ... ... ... өтімділігі:
м
(4.6)
Мұндағы: n – ұңғыны бұрғылаудағы қажетті қашау саны
м
7. Бұрғылаудың және бекітудің ұзақтығы:
ст.*ай
(4.7)
ст.*ай
күн
(4.8)
күн
8. ... ... ... ... ... ... - ... бұрғылау мен бекітуде қолданылатын бұрғы
станоктарының саны,
бір станокты қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... жұмысшылары үшін адам.
9. Еңбек өнімділігі:
м/адам ... ... ... бағасы:
Ұңғыны бұрғылаудың жалпы бағасын анықтау үшін ... ... және ... ... ... істейтін жұмысшылар санын ескеру
қажет. Бұрғылаудың жалпы бағасы төмендегі формула бойынша анықталады:
(4.11)
Мұндағы: -бригаданың күндізгі ... ... ... жұмысшылардың бір ай ішіндегі шығу саны,
күндізгі жұмысшылардың ... ... ... жұмысшылардың жалпы графиктік ставкасы, бұрғы құнының
категориясына байланысты және төмендегі үлгі бойынша табылады.
(4.13)
Мұндағы: cәйкесінше вахта ... ... ... жұмысшылардың жалпы сағаттық ставкасы;
Бұрғы шеберінің сағаттың тарифтік ставкасы:
(4.14)
Мұндағы: бұрғы шеберінің қызметтік жалақысы,
үзіліссіз өндіріс үшін орташа ... ... ... ... ... ... жасау
Ұңғыма тұрғызуға кететін шығынды анықтау смета ... ... ... ... ... ... шығынды анықтаймыз. Смета төрт
бөлімнен тұрады.
I бөлім – ұңғыманы ... ... ... ...... ... жабдықтарды тұрғызу, жабдықтарды
монтаждау мен демонтаждау;
III ...... ... және ... бөлім – ұңғыманы өнімділікке сынау;
Осы бөлімдердегі шығындардан басқа ... ... ... ... – геофизикалық жұмыстарға жұмсалатын шығын, қыс мерзімінде
жұмыстар жүргізетін резерв, ... ... ... ... шығын, лабораториялық жұмыстар шығыны, жобалық-сметалық құжат
жасау, қосымша шығындар.
Жоғарыда ... ... ... ... ... ... құнды
аламыз, яғни ұңғыма құрылысының сметалық құнын ... 4 ... ... 6 ... ... ... ... есепте (бұрғылауға дайындық жұмыстары) бірінші бөлімі
бойынша шығындар ... ... ... және газ ... ... ... ... нұсқауы,
3. Бұрғылаудың және бекітудің нормативтік ұзақтығы,
4. Құрылыстың жұмыстарға элементтік сметалық ... ... ... және ... құрылыстың жұмыстар жинағы,
6. Нактыамладтық шығындар.
4.2-кесте Өзен кен ... ... 1400м ... ... негізгі
техника – экономикалық көрсеткіштері
|Көрсеткіштер аттары ... ... ... ... ... ... |м |1400 ... ... ... |тәулік |30,3 ... ... ... мен бекітуге |тәулік |19 ... ... | | |
|- ... |м/ст ай |1386 |
|- ... |м/ст ай |1384 |
|- ... |м/ст ай |1657 |
|- ... ... |5,1 |
|- ... ... |3,5 ... ... |м/қ |107,7 ... ... ... саны |адам |32 ... ... ... ... |65,6 ... ... ... |теңге ... ... ... ... құны ... ... |
4.3-кесте Өзен кен орныны бойынша жобаның біріккен сметалық есебі
|Сметалық ... ... ... ... баға ... ең ... ... негізгі|
|есептеу | ... ... ... ... | | | |
| | ... ... |Тікелей |Жұмысшылар дың |
| | | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... | | | |
| ... ... дайындық жұмыстар |778691 |778113 | |
| ... ... |528900 |527698 | |
| ... өткізгішқұбырлардың беріліс | | | |
| ... |116283 |116283 | |
| ... ... ... жүйелерін, игеру| | | |
| ... ... |30935 |30935 | |
| |5. ... ... ... |1454809 |1453029 | |
| |6. ... ... |286030 |286030 | ... ... | | | |
| ... ... және ... |2902408 |2888408 | |
| ... ... қондырғыларын монтаждау және | | | |
| ... |443118 |443118 | |
| ... және ... |868091 |868091 | |
| ... және ... |142200 |133238 | |
| ... ... ... ... |2678695 |2678695 | |
| ... сынау қондырғыларын монтаждауға | | | |
| ... |410308 |410308 | |
| ... ... ... демонтаждау | | | |
| ... ... |535665 |535665 | |
| |15. ... ... ... |84100 |82093 | |
| | |8060572 |8039617 | ... жалғасы
|1 |2 |3 |4 |
| | | |5 ... ... | | | |
| ... ... ... ... | ... |17.Ұңғыманы бекіту ... ... | |
| ... тасымалдау ... ... | |
| ... ... қорытынды ... ... | ... ... ... ... есептеу) | | | |
| ... ... ... ... |2131417 |2131417 | |
| ... ... ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... ... құны |535858 |535858 | |
| ... ... қорытынды |2667275 |2667275 | ... тама ... | | | |
| ... жұмыстар |888294 |888294 | ... ... | | | |
| ... ... ... құрылысы кезінде | | | |
| ... ... ... |1645200 |1640233 | |
| ... ... ... | | | ... |VІІ-тарау | | | ... ... (16,7 %) |7459550 |7349972 | |
|5 ... ... ... | | | ... | | | | ... жалғасы
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... қор) | | | ... ... ... ... |4109796 | |
| ... ... ... (8 %) | | | |
| ... тарау бойынша барлығы | | | |
| |31. ... ... ... ... | | | |
| ... |5992100 |5992100 | |
| ... ... да жұмыстар және шығындар) | | | ... ... ... бөлу |21400 |19456 | ... |33.Жер учаскелерін уақытша пайдалануда болған | | | |
| ... ... ... ... |462769 |462769 | ... |34.Жұмысты істеу сипаты |298500 |295080 | |
| ... ... |73770 |73770 | |
| ... |1549169 |1549169 | ... |37.Қосымша төлем |2400242 |2400242 | |
| ... ... |63869 |63869 | |
| ... ... ... | | | |
| ... | | | ... |40.Вахталарды автотранспортпен тасымалдау |90320 |87420 | ... ... ... |140605 |140605 | ... ... ... ... |939504 |939504 | |
| ... ортаны қорғау қорғау |2313360 |2753232 | |
| ... ... ... |8793380 |8785116 | ... ... |2 |3 |4 |5 ... |45.І-ІХ тараулар бойынша қорытынды | | | ... |46. ... ... мен І-ІХ ... бойынша | | | |
| ... | | | |
| ... ... ... | | | |
| ... ... |118038 |118038 | |
| ... ... ... ... | | | |
| ... жұмыстармен шығындарға | | | |
| ... ... |3342813 |3342813 | |
| ... ... ... ... ... | | | ... ... ... жолдық фондқа 1% бөлу |804511 |804511 | ... ... ... ... 5% | | | ... ... ... |4022555 |4022555 | ... ... ақы фондына жұмыс бастылық фондына 2% | | | ... ... |1609022 |1609022 | ... заңы ... ақы ... ... ... | | | |
| ... ... 6% бөлу |4827066 |4827066 | |
| ... ... есептеу бойынша барлығы |92799810 ... | |
| ... ... | | | ... ... ... ... пачканың нөмірі |Бұрғы|Метр|Қашаулардың |
| | |лау |лер ... мен ... | ... ... | |қ- |, м | |
| | ... | | ... ... жүктеуші |Сыртқы |Ішкі | | |Плиталар |Балкалар | ... ... ... ... ... ... ... |
0,5
0,25 | |
ҚОРЫТЫНДЫ
Бұл дипломдық жобаны жасауда, мен негізгі бес бөлімді құрастырдым:
- Геологиялық бөлім;
- Техникалық-технологиялық бөлім;
- Арнайы бөлім;
- Экономикалық ... ... ... және ... ортаны ластанудан сақтау бөлімі;
Бірінші геологиялық бөлімді суреттеуде берілген ауданның яғни Өзен ... ... ... юра ... ... табылатыны көрсетіледі. Сонымен
бірге осы бөлімде перспективалық қабатты ашу және байқау әдістерін ... ... деп ... дипломдық жобаның екінші бөлімін жазу кезінде,
дипломдық жобаның негізі болып ... ... ... ... Мен бұл ... ... ... ерітіндісінің РТК мен ГТН-
да көрсетілген көрсеткіштерімен, роторлық тәсілде бұрғылауды ұсынамын.
Тиімді ... ... ... ... ... ... МЕСТ ... алынған құбырлардан құрастырылды. Шегендеу тізбегі мен пайдалану
тізбегін сағаға дейін цементтеуді ұсындым. ... ... бұл ... мен
цементтеу техникасын байланыстыру үлгісін ұсындым. Бұрғылау ерітіндісінің
көрсеткіштерін, ұңғыма ... ... ... ... және ... да
жобадағы есептеулерді бірден-бір тиімді және рационалды деп есептеймін.
Еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау бөлімін бүгінгі ... және ... ... тиіс сұрақ деп санаймын. Өйткені ... ... ... ... және ... үшін ... белсенді жүргізілуде.
Бұрғылау жұмыстарын ұңғыма құрылысы аяқталғаннан кейін ... ... ... жарамды болатындай қылып жүргізуді үйренуіміз
керек.
Жобаның соңғы бөлімінде, мен ... ... ... ... ... ... ... ТІЗІМІ
1. Аманкулов А.С. “Проектирование конструкций скважин и ... ... ... ... ... Ә.С., Қараулов Ж.Қ. “Дипломдық жобаға арналған әдістемелік
нұсқаулар” ... және газ ... ... ... ... – Алматы: ҚазҰТУ-1994ж.
3. Аманкулов Ә.С. “Пайдалану құбыр ... ... ... ... Аманкулов Ә.С. “Ұңғымаларды аяқтау”
Курстық және дипломдық жобалауға арналған әдістемелік ... ... ... по ... Под ... Булатова А.И. и Аветисева
Н; Недра-1985г.
6. “Справочник по креплению нефтяных и газовых скважин” Под редакцией
проф.Булатова Н; ... ... И.В., ... М.Н. “Типовые задачи и расчет в бурений”
М; Недра-1981г.
8. Полов Т.Е. и др. ... ... ... на ... нефтянной и
газовой промышленности” М; Недра-1980г.
9. Табатаев М.Г., Клвтуленко П.И., Исмаилов А. ... ... ... с примелешием ЭВМ” Алма-Ата КазПТИ-1989г.
10. Калабаев Х.А. “Методическое руководства по составлению экономической
части дипломного проекта” Алма-Ата КазПТИ-1980г.
11. ... ... Оқу ... ... ... КазНТУ
1998ж.
-----------------------
Майысуға
Ішкі қысымға
(Методичкадан аламыз – К.С.Исрайлов; Алматы 2000)
L=1400
Н=500
2
4
1
3

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 157 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Солтүстік Қарамұрын кен орны106 бет
Арал тағдыры – ел тағыдыры3 бет
Азжылдық, көпжылдық арамшөптер және олардың өкілдеріне сипаттама11 бет
ОҚО, Сайрам ауданы, Жаңаталап ауылы жағдайында сүрлемдік жүгеріден жоғарғы өнім алудың технологиясын жасау20 бет
Тетікті өңдеудін технологиялық бірізділігін жобалау14 бет
Хирургиялық ауруларды емдеуде новокаин блокадасын қолдану жайлы мәлімет4 бет
Қуаңшылық аймақтардың малазықтық өсімдіктері4 бет
«Жұмыс орнында ауаға бөлінетін зиянды заттар. олардан сақтану әдістері»14 бет
Ащысай кен орнындағы тереңдігі 1250 м пайдалану ұңғымасын бұрғылау жобасы51 бет
Жаңа педагогикалық технологияның жоғарғы оқу орнында оқыту25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь