Өзен кен орнында 1400 м тереңдікке бұрғыланатын пайдалану ұңғымасын жобалау


КІРІСПЕ
1 ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Геологиялық сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2 Өзен кен орнының географиялық және экономикалық жағдайлары ... ... ..
1.3 Кен орынның геологиялық зерттелуінің тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.4 Кен орынның стратиграфиясы және литологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.5 Тектоника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.6 Мұнай.газдылығы және оның преспективасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.7 Сусымалығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.7.1 Қабат суларының физика.химиялық қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.8 Ұңғыманы қазу кезінде қауіптілік жағдайы болуы мүмкін аймақтар ... ... ...
1.9 Керн алу аралығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.10 Преспективалы қабаттарды ашу және сынау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.10.1 Қабаттарды сынаудың тәсілдері мен аралықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.10.2 Өнімді қабаттарды ашу әдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.11 Ұңғымадағы геофизикалық зерттеулер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 ТЕХНИКА ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Ұңғыма құрылысын жобалау және дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2.1 Қашаулар мен шегендеуші тізбектердің диаметрін таңдау ... ... ... ... ... ... .
2.3 Бұрғы тізбегінің құрылымын жобалау, бұрғы құбырлар тізбегін
беріктікке есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3.1 Пайдалану тізбегінің орнын бұрғылау үшін бұрғылау тізбегін
таңдау және есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4 Ұңғыманы жуу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.4.1 Жуу сұйығының түрін таңдау және оның параметрлерін әр тереңдік
аралықтары үшін тағайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.4.2 Жуу сұйығының барлық түрі саздың, химиялық реагенттердің,
ауырлатқыштың және тағы басқа материалдардың шығындарын
анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.4.3 Жуу сұйығын дайындау, химиялық өңдеу үшін және ұңғыма сағасына
саңылаусыздыққа орнатылатын жабдықтарды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4.4 Ұңғыманы жуудың гидравликалық есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5 Бұрғылау қондырғысын таңдау (бұрғылау жабдықтары мен мұнара) ... ... ...
2.6 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6.1 Қашаулардың түр.өлшемін, моделін және олардың көрсеткіштерін,
өндіріс статикалық мәліметтері бойынша жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.6.2 Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары үшін
жуу сұйығының шығынын жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.6.3 Қашаудың өстік салмағын және оның айналу жиілігін жобалау ... ... ... ...
2.6.4 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.7 Ұңғымаларды бекіту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7.1 Шегендеуші құбырлар тізбектерін жобалау және оларды
беріктікке есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7.2 Аралық және пайдалану құбырлар тізбегінің төменгі құрамалары ... ... ...
2.7.3 Шегендеуші құбырлар тізбегін түсіруге дайындық жұмыстары
және оларды түсіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.7.4 Шегендеуші құбырлар тізбегін дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.7.5 Ұңғыма оқпанын дайындау жұмыстары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7.6 Бұрғылау жабдықтарымен қондырғыларын дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.7.7 Шегендеу құбырларының тізбегін ұңғымаға түсіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.7.8 Цементтеу тәсілін таңдау және тізбектерді цементтеуге есептеу ... ... ... ...
2.7.9 Цементтеудің гидравликалық есептеуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.8. Ұңғымаларды игеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.8.1 Өнімді қабаттарды ашу және өнімділікке байқау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.8.2 Мұнайлы қабаттарды байқау әдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.8.3 Ұңғыманы ондағы сұйықтан жеңілдету түрімен алмастыру арқылы
игеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.8.4 Ұңғыманы ауа айдау арқылы игеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.8.5 Қабаттарды ашу және байқау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.9 Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 АРНАЙЫ БӨЛІМ
3.1 Жуу сұйықтарын үш сатылы тазарту жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
4.1 Ұңғыма құрылысы кезінде жұмыстарды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.2 Ұңғыма құрылысының уақытын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.3 Ұңғыманы бұрғылау және бекітудегі бағалаудың негізгі техника
экономикалық көрсеткіштерін жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.4 Ұңғыма құрылысына смета жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
5.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.2 Қорғаныс шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2.1 Жалпылама шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2.2 Өндірістік санитария ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2.2.1 Жалпылама шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.2.2.2 Өндірістік шағын климат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.2.3 Техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.2.4 Электр қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2.5 Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Өзен мұнай және газ кен орны, Маңғыстау облысында, Жаңаөзен қаласынан 12 шақырым оңтүстігінде және Ақтау қаласынан 150 шақырым оңтүстік-шығысында орналасқан.
Алғаш рет 1936-1941 жыдары геолог С. Н. Алексейчик Маңғыстау облысының геологиялық картасын тұрғызып, 1100 м және одан да төмен тереңдікте жатқан тау жыныстарында мұнайдың бар екені жөнінде айтып және ол жердің мұнай-газдылық болашағының жеткілікті болуының мүмкіндігін болжады.
1957-1961 жылдары маңғыстаудың өндірістік мұнай-газдылығы жөніндегі мәселелер шешілді. Бұл мақсатта ВНИГРИ мұнайды іздеу және барлауға үш аудан ұсынды.
1961 жылдың желтоқсан айында Өзен кен орнына алғаш рет №1 ұңғымасын бұрғылап, 1240-1261 м аралығында мұнай фантаны ашылды. Бұл ұңғымадағы горизонттың өндірістік бағалануы 1962 жылы сәуірде үш режимде сынау мен берілді. 1963 жылы наурыздың басында осы горизонттағы 2 және 22 ұңғымалардан мұнай фонтандары атқылады және осы жылы Өзен кен орнының алғаш рет мұнай қоры есептелді. 1970 жылы мұнайлы көлбеулерге ыстық су айдала бастады.
Өзен кен орнында өнер-кәсіптік игеруді жеделдету мақсатында КСРО үкіметінің 1963 жылғы жетінші қыркүйектегі қаулысымен Шевченко (қазіргі Ақтау) қаласында «Маңғышлақ нефть» бірлестігі құрылды да, Өзен экспедициясы соның құрамына енді.
Бұл дипломдық жобада Өзен кен орнында 1400 м тереңдікке бұрғыланатын пайдалану ұңғымасын жобалаймыз.
Өзен кен орнында бұрын бұрғыланған ұңғымаларға қарағанда жобаланушы ұңғыманың құрылысын жүргізудегі қол жеткізген техникалық-экономикалық көрсеткіштерін осы дипломдық жобада қарастырамыз.
1. Аманкулов А.С. “Проектирование конструкций скважин и выбор буровых установок” Алма-ата: КазПТИ-1979г.
2. Аманкулов Ә.С., Қараулов Ж.Қ. “Дипломдық жобаға арналған әдістемелік нұсқаулар” (09.09.-мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау мамандығы студенттеріне арналған) – Алматы: ҚазҰТУ-1994ж.
3. Аманкулов Ә.С. “Пайдалану құбыр тізбегінің есептеу әдістемесі”. Алматы: КазПТИ-1993ж.
4. Аманкулов Ә.С. “Ұңғымаларды аяқтау”
Курстық және дипломдық жобалауға арналған әдістемелік нұсқау. Алматы: КазПТИ-1993ж.
5. “Инженер по бурению” Под редакцией Булатова А.И. и Аветисева
Н; Недра-1985г.
6. “Справочник по креплению нефтяных и газовых скважин” Под редакцией проф.Булатова Н; Недра-1981г.
7. Элияшевский И.В., Строжский М.Н. “Типовые задачи и расчет в бурений” М; Недра-1981г.
8. Полов Т.Е. и др. “Охрана окружающей среды на предприятиях нефтянной и газовой промышленности” М; Недра-1980г.
9. Табатаев М.Г., Клвтуленко П.И., Исмаилов А. “Гидравлический расчет промывки скважин с примелешием ЭВМ” Алма-Ата КазПТИ-1989г.
10. Калабаев Х.А. “Методическое руководства по составлению экономической части дипломного проекта” Алма-Ата КазПТИ-1980г.
11. “Кәсіпорын стандарты” Оқу жұмыстары СТП-164-08-98 Алматы: КазНТУ 1998ж.

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 157 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Солтүстік Қарамұрын кен орны106 бет
Арал тағдыры – ел тағыдыры3 бет
Азжылдық, көпжылдық арамшөптер және олардың өкілдеріне сипаттама11 бет
ОҚО, Сайрам ауданы, Жаңаталап ауылы жағдайында сүрлемдік жүгеріден жоғарғы өнім алудың технологиясын жасау20 бет
Тетікті өңдеудін технологиялық бірізділігін жобалау14 бет
Хирургиялық ауруларды емдеуде новокаин блокадасын қолдану жайлы мәлімет4 бет
Қуаңшылық аймақтардың малазықтық өсімдіктері4 бет
«Жұмыс орнында ауаға бөлінетін зиянды заттар. олардан сақтану әдістері»14 бет
Ащысай кен орнындағы тереңдігі 1250 м пайдалану ұңғымасын бұрғылау жобасы51 бет
Жаңа педагогикалық технологияның жоғарғы оқу орнында оқыту25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь