12 жылдық дамыту күні және білім беру бағдарындағы негізгі оқу бағдарламалары

Кіріспе
І тарау. 12 жылдық жалпы орта білім беруге көшудің негіздемесі
1.1. 12 жылдық жалпы орта білім берудің мақсаты мен күтілетін нәтижелері
1.2 Жалпы орта білім беру құрылымы
1.3 БІЛІМ беру мазмұнын жаңартудың негізгі бағыттары
1.4 12 жылдық білімге мұғалімдердің дайындығы
1.5 Бағдарламаның негізі
ІІ тарау. Білім беру процесін ұйымдастырудың
ерекшеліктері мен дамытушылығы
2.1 Педагогикалық кадрлар
2.2 Білім беру нәтижелерінен күтілетін
жетістіктерді бағалау жүйесі
2.3 12 жылдық білім беру жүйесін басқару
2.4 12 жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасын іске асыру жағдайлары
2.5 12 жылдық білім берудегі оқытудың ерекшеліктері
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер
Зерттеудің көкейкестілігі: Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында “Қазақстан-2030” стратегиясы¬ның негізгі қағидаларын жаңа кезеңде дамытатын міндеттерді көрсете келе: “Енді бір 10 жылдан кейін жаңа Қазақстанды жаңа әлемде таныту үшін біз жаңа уақыттың өктем талабына дер кезінде әрі лайықты үн қатуға тиіспіз”, — деп атап көрсетті. Тәуелсіз Қазақстанның “әлемдік өркениеттің бұйда ұстар тұсына қол жеткізуіне” барлығымыз бірдей ат салысуымыз қажет. Қашанда, қайбір елдің болмасын даму деңгейі ел білімі мен ғылымының дамуынан көрінеді. Елбасымыздың әр жылғы Жолдауында отандық білім беру жүйесіне баса назар аударып, стратегиялық басымдық ретінде қарастыруы да осыдан.
Қазақстанда білім берудің ұлттық үлгісі қалып¬тасу үстінде. Қол жеткізген біршама жетістіктеріміз де баршылық. “Тал бесіктен – жер бесікке дейін” деген біздің ұлттық филосо¬фия¬мыздың астарында үлкен мән-мағына, терең ой жатыр. Бұл – өмірлік білім қа¬ғи¬дасы. Оның бастау бұлағы, алтын тамыры – мектеп. Осы орайда орта білім беру жүйе¬сінде жасалып жатқан рефор¬малар атап айту¬ға тұрарлық. Дегенмен, ортаға салып, ойла¬сып пішер тұстарымыз да жоқ емес. Әлемдік білім қауым¬дас¬тығына нық басып ену үшін үздіксіз білім беру жүйесін қалыптастыру қажет.
Соның бірі жалпы білім беретін мектептердің 12 жылдыққа көшірілуі.
Эксперимент ретінде жүзеге асырылып жатқан бұл жүйе бойынша оқушының соңғы екі сыныпта оқитын физика, химия және т.б. пәндерден алған білімі келесі білім деңгей¬лерінің бағдарламаларында қайталанады. Сайып келгенде, бұл тиісті деңгейдегі депар¬таменттердің мемлекеттік білім стандартын жасауда екінші деңгейдің оқу бағдарламасын ескермеуінде жатыр. Сондықтан тиісті департаменттер әр деңгейде білім берудің бір¬із-ділігі мен сабақтастығын үйлестіру мәселесін ойлануы қажет. Кәсіптік және жоғары білім беру жүйесіндегі сабақтастықты қамтамасыз ету үшін мектеп бағдарлама¬ла¬рын қайта қарау қажеттілігі де осыдан келіп туындайды. Мұны құрамына орта, кәсіптік, жоғары білім беру жүйелерінің өкілдері енгізілген оқу жоспарын жасау жөніндегі респуб¬ли¬калық әдістемелік-үйлестірушілік орталық құру арқылы жүзеге асыруға болар еді.
Қазақстан Республикасындағы 12 жылдық орта жалпы білім беру Тұжырымдамасы (бұдан әрі — Тұжырымдама) - жалпы орта білім беру жүйесінің мақсаты, міндеттері, ұйымдастыру ұстанымдары мен бағыттары бейнелетін негізгі құжат болып табылады.
Бұл Тұжырымдама Қазақстан Республикасының «»Білім туралы»» Заңына; «»Қазақстан Республикасын 2010 жылға дейін дамытудың стратегиялық жоспарына»»; Қазақстан Республикасында білім беруді 2010 жылға дейін дамытудың мемлекеттік бағдарламасына; Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «»Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында»» атты жолдауына, Болоньдегі Еуропа елдері білім министрлерінін кеңесіне, ЮНЕСКО-ның уздіксіз білім беру туралы ұсыныстарына сәйкес әзірленді.
1.Он екі жылдық білім беруге көшу- Бастауыш мектеп.- 2001 №1 51.
2.Ізмүқанов М. 12 жылдық мерзіміне көшу туралы. Бастауыш мектеп. -2004 №1 62 б.
3.Кенеш Ә.С., Есенова М.И., Жадраева Л.У. Кіші жастағы оқушылармен жүргізілетін тәрбие жұмысының әдістемесі және оны ұйымдастыру. Әдістемелік құрал.- Астана: РҒПО 12 жылдық білім проблемалары, 2004.- 62 бет
4.Садыков Т.С., Әбілқасымова А.Е. 12 жылдық білім методологиясы. Оқу құралы - Алматы, 2004.- 138 бет
5.Кенеш А.С., Қалиев Ж.Н., Әбдірәсілова Л.Ә. Оқу тәрбие процесінде ұлттық - мәдени құндылықтарды пайдалану. Әдістемелік құрал.- Астана: 12 жылдық білім беру проблемалары РҒПО, 2004.- 45 бет
6.12 жылдық білім. Республикалық 12 жылдық білім беру проблемалары ғылыми - практикалық журнал. 2004 №1
7.Балғажина Н.Р., Сулейменова Ш.Ә. эксперименттік сынып оқушыларының оқу нәтижесін бақылау және бағалау.- Астана: 12 жылдық білім беру проблемалары республикалық ғылыми практикалық орталығы, 2004- 20 бет
8.Омарова Р С,Кудабейрдиев Т К, Сариев А. А .Особенности процесса обучения в условиях 12-летней школы Методическое пособие.-Алматы: Гылым,2ООЗ.-4Ос
9.Мониторинг образовательного процесса начальной школы.Методическое пособие. Астана:РНПЦ проблем 12-летнего образования ,2004.-97с.
10. Дидактические игры на уроках технологии и изобра- зрительного искусства (для детей шестилетнего возраста). Астана: РНПЦ проблем 12-летнего образования.-2ОО4.-38с.
11. Пустовалова Н. Реализация преемственных связей в формировании элементарных математических представлений у старших дошкольников в условиях перехода на 12-летнее Обучение.-2ОО4№2
12. Жадрина М. Поиск условий развития школьного образования в контексте_ перехода на 12-летний цикл обучения+ Творческая педагогика.- 2ОО2 №2
13. Мажикеев Т. Некоторые аспекты перевода организаций образования на 12-летнее обучение или Авторское видение основ 12-летнего образования. Творческая педагогика 2002 №2
14. Тургумбаева Ж.М.,Смагулова А.Т.,Тулебаева Х.Т.,Дюсенова У.А.,Оразбаева З.Е. «Особенности здоровье сберегающей технологии обучения младших школьников на уроках.» 2ОО2.-23с.
15. Методическое руководство диагностики состояния экспериментальной работы в классах с 12-летним обучением.-Астана: 2ОО4.52с.
16. Диагностика состояния Зкспериментальной работы в классах с 12-летним обучением.-Астана:РНПЦ проблем 12-летнего образования,2ООЗ.-23с.
17. .Есенова М.И.,Жадраева Л.У.,СуворинА Г.Е. Структурирование учебно- -методического комплекса по математике для учащихся и учителей начальных классов.Методическме рекомендации.Астана:РНПЦ проблем 12-летнего образования,2ООЗ,17с.
18. Развитие познавательной активности младших школьников в условиях 12-летнего образования. 2ОО4.-56с.
19. Садыков Т.С.,Абылкасимова А.Е. Методология 12-летнего образования. Учебное пособие. Алматы:НИЦ»Гылым»,2ООЗ.-164с.
20. Тургумбаева Ж.М.,Тулеубаева Х.Т.,Даниярова К.А., Адинаева К.К. «Организация и проведение поискового эксперимента на начальной ступени 12-летнего обучения.» Методические рекомендации. Астана:РНПЦ,2ОО2.-32с.
        
        Кіріспе
Зерттеудің көкейкестілігі: Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан
халқына Жолдауында “Қазақстан-2030” ... ... ... жаңа
кезеңде дамытатын міндеттерді көрсете келе: “Енді бір 10 ... ... ... жаңа ... ... үшін біз жаңа уақыттың өктем талабына ... әрі ... үн ... ... — деп атап ... Тәуелсіз
Қазақстанның “әлемдік өркениеттің бұйда ұстар тұсына қол ... ... ат ... ... Қашанда, қайбір елдің болмасын даму
деңгейі ел білімі мен ... ... ... Елбасымыздың әр жылғы
Жолдауында отандық білім беру ... баса ... ... ... ... қарастыруы да осыдан.
Қазақстанда білім берудің ұлттық үлгісі қалыптасу үстінде. Қол
жеткізген біршама ... де ... ... ... – жер ... ... ... ұлттық философиямыздың астарында үлкен мән-мағына,
терең ой жатыр. Бұл – өмірлік білім ... Оның ... ... алтын
тамыры – мектеп. Осы орайда орта білім беру жүйесінде ... ... атап ... тұрарлық. Дегенмен, ортаға салып, ойласып пішер
тұстарымыз да жоқ емес. ... ... ... нық ... ену үшін
үздіксіз білім беру жүйесін ... ... бірі ... ... беретін мектептердің 12 жылдыққа көшірілуі.
Эксперимент ретінде жүзеге асырылып жатқан бұл жүйе бойынша оқушының
соңғы екі сыныпта оқитын физика, химия және т.б. ... ... ... білім деңгейлерінің бағдарламаларында қайталанады. Сайып келгенде,
бұл тиісті деңгейдегі департаменттердің мемлекеттік білім ... ... ... оқу бағдарламасын ескермеуінде жатыр. ... ... әр ... ... ... бірізділігі мен
сабақтастығын үйлестіру мәселесін ойлануы қажет. Кәсіптік және жоғары білім
беру жүйесіндегі сабақтастықты ... ету үшін ... ... ... қажеттілігі де осыдан келіп туындайды. Мұны құрамына орта,
кәсіптік, жоғары білім беру ... ... ... оқу ... ... ... ... орталық құру
арқылы жүзеге асыруға болар еді.
Қазақстан Республикасындағы 12 ... орта ... ... беру
Тұжырымдамасы (бұдан әрі — Тұжырымдама) - жалпы орта білім беру жүйесінің
мақсаты, ... ... ... мен ... бейнелетін
негізгі құжат болып табылады.
Бұл Тұжырымдама Қазақстан Республикасының «»Білім туралы»» Заңына;
«»Қазақстан ... 2010 ... ... дамытудың стратегиялық
жоспарына»»; Қазақстан Республикасында білім ... 2010 ... ... ... ... ... Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың «»Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және ... ... ... атты ... ... ... елдері білім
министрлерінін кеңесіне, ЮНЕСКО-ның уздіксіз білім беру туралы ұсыныстарына
сәйкес ... ... ... дәуірінде өмір сүру үрдісін, ойлау мен
қарым-қатынасты түбегейлі өзгертетін ... ... ... ... ... интеллектісіне, әл-ауқаттылығына, оның икемділігіне,
жасампаздық іс-әрекетіне қол ... ... ... негізгі капиталы
бола бастады.
Қазақстан қоғамындағы ... ... ... ... бірі -
өзгермелі әлеуметтік және экономикалық ... өмір ... ... ғана
емес, айналасындағы шынайы өмірге белсенді ... ... ... ... ете алатын, бәсекеге қабілетті жеке ... ... ... ... ... жеке тұлғаға қойылатын мынадай талаптар
алдыңңы орынға шығады: креативтілік, белсенділік, төзімділік, әлеуметтілік
жауапкершілік, ой-өрісінің ... ... ... деңгейлі сауаттылық,
танымдық әрекетке қызығушылығының басымдығы.
Қазақстандық ... орта ... ... ... ... ... ... болып отырған әрбір оқу пәні бойынша білімі, білігі және
дағдысын алу ... ғана ... ... ... артық
ақпараттығы оқушының оқуға ынтасының ... және ... әкеп ... бітірушінің әлеуметтік және ... ... ... ... ... ... ... еркін енуіне дайындығын
қамтамасыз ететін жалпы орта ... ... ... ... ... ... ... отыр. Оқушыны тұлғалық дамыту
міндеттерін іске асырудағы, оның ... және ... ... ... ... білімінің рөлін күшейтудің маңызды
зор.
Тұжырымдаманың мақсаты - 12 ... ... ... ... жалпы орта білім беру жүйесін жаңарту жолдары мен дамыту
стратегиясын айқындау. Тұжырымдаманың ... ... ... ... беру ... ... ... мазмұнын
және оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың ерекшеліктерін ашып көрсету;
12 жылдық білім беруге ... ... ... ... ... ... ... анықтау;
Тұжырымдама төмендегі бөлімдерден тұрады:
Әлемдік үрдістер мен отандық тәжірибеге ... ... 12 ... ... ... беруге көшудің негіздемесі.
12 жылдық жалпы орта білім берудің мақсаты мен күтілетін нәтижелері.
Жалпы орта ... беру ... беру ... ... ... бағыттары.
Білім беру процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері.
Педагогикалық кадрлар.
Білім берудің ... ... ... жүйесі.
Жалпы орта білім беру жүйесін басқару.
9.12 жылдық жалпы білім беру ... іске ... ... мақсаты: 12 жылдық дамыту күні және білім беру ... оқу ... ... 1. Қазақстандағы 12 жылдық білім берудің қалыптасып дамуына
ықпал жасаған Н.Назарбаевтың « ... – 2030» ... ... 2. ... ... орта ... және жоғарғы оқу
орындарының қалыптасып, даму тарихнамасын анықтау;
Зерттеу әдістері: 12 жылдық білім беру бағдарламаларына талдау жасау
Зерттеудің ... ... ... негізгі бөлім І-ІІ тараулар,
қорытынды, әдебиеттер тізімі тұрады.
Зерттеу объектісі: 12 ... ... беру ... ... 12 ... оқу орындарынының қалыптасуы мен дамуы.
І тарау. 12 жылдық жалпы орта білім беруге көшудің негіздемесі
1.1. 12 ... ... орта ... берудің мақсаты мен күтілетін
нәтижелері
Білім беру жүйесіндегі өзгерістерге негізделген әлемдік дамудың негізгі
үрдістері ... ... ... ... ... ақпараттық қоғамға көшу, мәдениаралық өзара қатынас
ауқымының кеңеюі;
- халықаралық ынтымактастық нәтижесінде ... ... ... ... және ... ... қарқынды дамуы, бәсекелестіктің өсуі;
адам капиталы мәнінің артуы.
Осыған сәйкес дамыған елдердің ... беру ... ... ... ... ... беру философиясы мен әдіснамасының жаңаруы, білім беру мазмұнын
құру әдістерінің өзгеруі, білім беру мазмұнындағы жетілдірілген
моделдердің жасалуы, білім ... ... ... тәсілдерін іздестіру,
жаңа білім технологияларының енгізілуі және т.б.;
- ... ... ... ... ... оқушылардың танымдық
белсенділігі мен өзіндік ойлауын қамтамасыз ететін жаңа ... ... беру ... ... - терең және
белсенді кәсіби бағдар берудің ерте жастан ... ... ... ... ... денсаулық сақтау және экологиялық тәрбие беру рөлінің
күшейтілуі;
- білім ұйымдарының оқушыны әлеуметтендірудегі рөлінің ... ... орта ... ... мектеп соңғы жылдары өзінің
келбетін өзгертті. Білім беруді жаңарту жүйесін ... ... ... Олардың ішінде мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарының
әзірлену және енгізілуі, ... ... ... үш ... жоғары
білім моделінің енгізілуі, вариативті білім ... ... ... ... ... ... жөнінде жұмыстар басталды.
Бірақ қол жеткен жетістіктер адам капиталының дамуы мен орнықты
экономикалық ... ... ... ете ... ... беру ... даму ... кері ықпал ететін
мынадай фақторлар қалып отыр:
1. ... ... ... оқуға қызығушылығын төмендететін және
денсаулығына кері ықпал ететін ... ... ... ... беру ... ... мақсаттылықтың болмауы.
Білім берудің жеке тұлғаның ... ... ... нәтижелерге
бағдарлануы.
Оқу жетістіктерін бағалауда оқушыны қызықтырмайтын, шынайылықты қамтамасыз
етпейтін және қиындық тудыратын жағдайға ... ... ... ... ... азаматтық және адамгершілік қасиеттерінің
жеткілікті дамымауы, ... ... ... ... ... ... мен ... жоспарын сезіну деңгейінің төмендігі.
Қазақстан қоғамының қазіргі ... ... және ... әлемдік білім кеңістігіне кірігуі Қазақстан Республикасының ... ... ... ... атап ... орта білім мазмұны мен
құрылымын, ... ... ... және ... ... ... ... кезеңде 12 жылдық мектепке есептелген белгілі бір халықаралық
білім беру ... ... ... (1992 ж.) ... ... 12 жылдық білім беру
әлемдік білім кеңістігінде 136 елде ... ... ... ... ... АҚШ, ... Германия, Франция және т.б. ТМД ... ... ... ... Беларусь, Украина, Өзбекстан және Балтық елдері
тандады.
Қазақстаның 12 жылдық білім беруге ... ... ... жаңа ұлттық
моделін жобалаудың ... ... ... ... мүмкіндік
береді.
12 жылдық білім берудің басты ... және ... ... ... ... ... дайын,
өзгермелі даму үстіндегі ортада өмір ... ... ... қабілетті және
құзіретті, шығармашыл, білімді тұлғаны дамыту және қалыптастыру.
Білім берудің күтілетін нәтижелері белгіленген мақсатқа сәйкес ... ... ... ... ... Қүндылықты-бағдарлы кұзыреттілік — оқушының қоршаған ортаны бірдей
қабылдайтын қабілеті, жоғары әдептілік құндылыктар негізінде жасампаз қоғам
өмірінде өзінің рөлін таба білу ... ... мен ... ... өмірдегі түрлі жағдайларда шешім қабылдай білу ... ... Ең ... ... ... ... патриоты болу,
азаматтық, белсенділігін көрсету, саяси ... ... ... ... ... баға бере ... ... - жалпы адамзаттық мәдениет
жетістіктері негізіндегі іс-әрекет тәжірибесін және қоғамдағы дәстүрлер ... ... және ... ... ... ... құбылыстарды игеруге мүмкіндік беретін ... тани ... Адам мен ... ... ... ... Өзі ... мәдениеті мен әлемнің мәдени көптүрлігігін түсіну және
бағалауға мүмкіндік беретін ... ... ... ұйымдастыру
тәсілдерін игеру; рухани келісім мен толеранттылық идеяларына бейім болу
[1, 51 б].
3 .Когнитивтік ... - ... ... ... мен ... оқу-
танымдық процесін қамтамасыз ететін кешенді құзырлылық. Бұл құзырет өзінің
білімділік қызметін ұйымдастыра білуді, тиімді жоспарлай ... ... ... талаптары негізіндегі білімді игеруде ... ... ... ... ... дағдыларын игеруге
мүмкіндік беретін өзінің әрекетіне талдау және қорытынды ... ... ... - ... ... ... пен карым-
катынас тәсілдерін білуді, түрлі ... ... ... ... ... түрлі әлеуметтік рөлдерді орындауды, өмірдегі нақты
жағдайларда шешім қабылдау үшін байланыстың түрлі объектілерін қолдана ... ... тіл ... ... ... ... қатынаста шетел
тілінде қатынас дағдылары болуын қарастырады.
5. Ақпараттық-технологиялык құзыреттілік - ... ... ... ... ... ... таңдай білу, өзгерте білу, сақтай білу, білім
мен ақпаратты ақпараттық технологиялар мен ... ... ... ... ... білу және ... білігі.
6. Әлеуметтік өзара қарым-катынас құзыреттілігі - отбасылық, еңбек,
экономикалық, саяси қоғамдық қатынастар саласындағы ... ... ... ... мен ... ие ... ... құзырет әлеуметтік-қоғамдық жағдайларға нақты талдау жасай білуді,
шешім ... ... ... ... ... жеке ... және ... сәйкес ықпал ете білуді, кәсіби бағдарын саналы тандай ... ... ... ... Бұл ... отбасылық, еңбек,
экономикалық және саяси қоғамдық қатынастар саласындағы белсенді азаматтық-
қоғамдық қызмет білімі мен тәжірибесінің болуын ... ... ... ... талдау жасай білуді, түрлі ... яғни ... ... ... ... жоспарлаумен
салыстыра білуді, қызметін өзіндік қадір-қасиет сезімімен ұйымдастыра
білуді, ... ... мен ... ... ... жеке және ... пайдасына
сәйкес шешім қабылдауды және ықпал етуді қарастырады.
Аталған құзіретгіліктерді игеру оқушының жалпы орта ... ... ... ... ... игі ... ... жылдық мектепке енгізілген бейіналды және бейіндік дайындық оқушының
өз қабілеті мен ... ... ... өзін өзі ... ... ... ... саналы да жауапты таңдауына ... ... қол ... ... ... ... ... нәтижесі — қазіргі нарық жағдайы мен өзінің өмірлік
жолын ... ... ... икемділік таныта алатын, әлеуметтік
ортасында ... ... ... мен ... ... ... мектеп түлегі [2, 62 б].
.
1.2 Жалпы орта білім беру құрылымы
Жалпы орта ... беру ... ... ... беру ... талабын, мүмкіндігі мен қызығушылығын толық ескеруді, оқыту
сатылары бойынша оқу ... ... ... ... ... ... жасауды көздейді.
12 жылдық жалпы орта білім берудін құрылымдық-мазмұндық моделі
төмендегі ұстанымдар негізінде ... ... жас ... ескерілуімен;
күтілетін нәтижелердің жетістіктеріне бағыттылығы;
оқытудың сабақтастығы;
әрбір оқыту сатысының даралығы.
12 жылдық білім беру жағдайьшда мектепке дейінгі тәрбие мен білім ... ... ... ие ... отыр. 5 жастағы балаларды мектепалды даярлау
олардың психологиялық, педагогикалық, дене және ... ... ... ... ... оқытуға дайыңдау сапасьшың басты жағдайы
ретінде жүзеге асырылуы тиіс.
1-саты
Жалпы орта білім беру (1-4 сыныптар)
Оқуды ... жасы — 6 ... ... — 4 ... ... ... — оқушының өзін-өзі таныту мүмкіндігі мен
қоршаған ортасының шынайылылығы туралы білімді игерудегі даралығын ... ... және ... қалыптастыру, яғни оқытудың келесі сатыларына
қажетті танымдық қызығушылығын арттыру, кіші ... ... оқу ... қалыптастыруға ықпал ету.
Баланың тұлғалық қалыптасуын, оның ... ... ... ету. ... ... қажетті біліктер мен дағдыларды игеруге,
оқу, жазу, санау, шығармашылықпен ойлау элементтерінің, жеке гигиенасы мен
денсаулығын сақтау ... ... ... ететін оқу ... орта ... беру (5-10 ... үзақтығы - 6 жыл
2-сатының негізгі бағдары негізгі жалпы білім ... ... ... ... және ... ... мәдениетін, тұлғаның
біртұтас көзқарасын, ... ... ... ... өзін-өзі
ұйымдастыру тетіктерін, кәсіби және танымдық ой-пікірінің ... ... ... мен ғылыми таным әдістерін игеруіне, зерттеу
дағдысының ... ... ... оқу әрекетін ұйымдастыру.
Негізгі мектеп оқытуды бейіндік мектепте немесе кәсіптік бастауыш және
орта білім беру ... ... ... ... табылады.
Бұл сатының ерекшелігі оқушының үшініші сатыдағы бейіналды дайындықтың
мектеп қызметінің оқушының болашақ ... ... ... ... ... ... педагогикалық, психологиялық-педагогикалық, ақпараттық
және ұйымдастырушылық ... ... ... ... ... - ... орта білім беру (11-12 сыныптар)
Оқыту ұзақтығы - 2 ... орта ... ... соңғы кезеңі болып табылатын үшінші сатының
негізгі мақсаты ... ... мен ... бағдарланған жалпы орта
білім беру, оқушылардың болашақ кәсіби қызметіне саналы да жауапты таңдау
жасауына, жеке және өмірлік ... ... ... ... оқыту жаратылыстану-математикалық, әлеуметтік-гуманитарлық
және технологиялық бағыттар бойынша жүзеге ... ... ... мектептің педагогикалық әлеуетін,
білімдік ... ... ... ... ... ... ... анықталуы тиіс.
Бейіндік оқытуды іске ... ... ... ... мектептерде,
гимназияларда, лицейлерде, дарынды балаларға арналған мамандандырылған
мектептерде, мүмкіндігі ... ... ... ... ... асырылады.
Материалдық-техникалық жағдайын, кадрлық әлеуметі мен оқу-әдістемелік
қамтамасыз етуді ескере отырып, үшінші сатыдағы бейіндік оқыту төмендегі
ұйымдастыру ... ... ... бейінді мектеп - бір бейінді оқытуды іске асыру;
Көп бейінді мектеп - бірнеше бейінді оқытуды ұйымдастыру;
3.Жалпы білім ... ... ... ... ... арналған мамандандырылған мектептердегі бейінді
оқыту сыныптары.
4.Өңірлік ресурстық ... - ... және ... әлеуеті
жеткілікті, басқа мектептер бейіндік оқытуға пайдалана алатын ... ... беру ... Ресурстық орталықтар ЖОО, колледждер немесе білім беру
орталықтары жанынан ұйымдастырылуы мүмкін.
(Ауыл мектебі ... ... ... ... ... ... оқу-әдістемелік және кадрлық әлеуметін
кіріктіре алатын ауылда толыққанды база мен бейіндік оқытуды қамтамасыз ете
алатын, қуатты білім беру ұйымдарының ... ... және ... ... ... ЖОО, ... ... ашылған бейіндік мектептер мен ресурстық орталыктардың
базасында жүзеге асырылады.
Ауылдық жер жағдайында шалғай ауылдан келетін ... ... ... ... ... ... бейіндік оқытудың барлық түрі ұсынылған мектеп-
интернат;
интернат типіндегі пансионат - шағын комплектілі ауыл мектептерінен ... ... ... ... ... ... ... аудан
орталықтарындағы орта мектептерде жүзеге асырылады.
Бейіндік мектептің тиімділігінің негізгі көрсеткіштері ... ... ... өмірлік жолын жобалауда субъективті қатынасының ... ... ... ... ... қабілеті мен қажетіне сәйкес
қанағаттылығы [3, 62 ... ... беру ... ... ... ... беру ... жаңартудың негізгі бағыттары мыналар:
білім беру мазмұнын қоғамның ... ... ... беру мазмұнын ізгілендіруді, оның вариативтілігін қамтамасыз ету;
- өз бетімен білім алуға, оны практикада ... ... ... ... ... ... құзырлылық қалыптастыруға
ықпал ететін білім беру мазмұнымен қамтамасыз ету;
танымдық уәждемелерін калыптастыруға бағытталған білім беру ... беру ... ... ... тәсілмен тануына, өз бетімен ізденуіне
мақсатты және жүйелі тартуға бағдарлау;
білім мазмұнын ұлттық мәдениетті құрметтеуге, өзге мәдени бастамаларға ... ... ... және ... ... орта ... беру ... тәжрибесін ескере отырып, Қазақстан Республикасының білім
беру мазмұны құрамына 8 білім саласы ... «Тіл және ... ... ... ... «Өнер»,
«Дене шынықтыру», «Адамтану».
Білім беру саласының мазмұны Мемлекеттік базистік оқу жоспарларында
қарастырылған пәндер арқылы іске ... ... ... компонент (өзінің мазмұны мен ... ... ... ... беру ... талаптарына жауап
беретін оқу бағдарламасының жалпы міндетті бөлігі) және ... ... ... ... ... ... өздерінің қалауы және
таңдауы бойынша игерілетін оқу жоспарының вариативті бөлігі. Мұңда оқушының
өзіндік зерттеулік дағдыларын ... ... ... ... атты ... курсы беріледі), жоғары сатыға (11-12) ... ... ... ... тереңдетіліп оқытылатын, өзінің мазмұны
мен жүйесі бойынша бейінді білім стандарттарына жауап ... ... ... ... ... қосылады.
1.4 12 жылдық білімге мұғалімдердің дайындығы
12 жылдық мектеп оқулығын жазу және оның ... ... үшін ... ... ... өзінше жеке, көлемді, әрі аса маңызды ғылыми
проблема ... ... ... ... ... ... ... авторлары
мектебі ашылған болатын. Кейіннен оның жұмысы саябырсып қалды. ... ... ... және ... ... ... ... ашу қажет және оқулық сапасы мониторингі жүйесін жасау керек.
12 жылдық мектеп ұстаздарын дайындау, ол да өз ... аса ... ... ... бір оқу орны бұл ... әлі жүйелі кіріскен жоқ.
Концепция да жазылған жоқ. ... ... ... 12 ... ... сай мұғалім дайындау аса күрделі жұмыс. Себебі, ... 11 ... ... қарағанда көптеген жаңа талаптар ... ... оқу ... ... ... көптеген өзгерістерге ұшырайды
деген сөз.
12 жылдық білім беру жүйесіне көшу тұсында мұғалімнің кәсіптік жетілуі
мен дамуы тұрғысында көп ... ... ... ... ... ... ... жүрегі», - деп айтқанындай, барлық күш
мұғалімге түспек.Мұғалімнің шығармашылық жұмысында кәсіптік- шығармашылық
дамуы ... ... ... ... ... А.К.Ахметов және т.б. ғалымдар ... ... ... жөнінде көптеген еңбектер жазды.
А.К.Марковтың пікірі бойынша мұғалімнің кәсіптік зерттеушілік
позициясы өз кәсібін шығармашылық ... ... ... ... ... ... Жалпы кәсіптік жұмыста мұғалім үшін зерттеушілік
іскерліктер мен ... ... ... орын ... Ол кез ... әдіс-
тәсілді оқу- тәрбие процесінде кәсіби тұрғыдан жүзеге асырумен қатар әрбір
оқушыны, оның құрдастарымен, ата- ... ... ... ... ... педагогикалық- психологиялық тұрғыдан ... ... ... ... ... бар ... ғана оқу
процесінің барлық міндеттерін жан- жақтылықпен шеше отырып, өз ... ... ... алады. Егер мұғалім өз саласы бойынша пәндік
білімі жетік болса, педагогика мен ... ... ... әр ... ... дұрыс ұйымдастырып отырса, онда біртіндеп өзінің педагогикалық
шеберлігін кәсіби тұрғыдан шыңдай түседі.
Бүгінгі күн талабының мектеп реформасында 12 жылдық ... ... ... ... сол- 12 жылдық білім беру орталығы ғалымдарының
зерттеулері бойынша жаңа ... ... ... пен ... ... ... ... «Баланы оқуға қалай үйрету керек?»
«Ойлауға қалай үйрету керек?» «Қалай өз өмірінің менеджері ... ... ... ... ... ... ... беруге бағытталып
отыр.Осы сұрақтарға жауап беру үшін әрбір мұғалім ... ... ... ... Ол ... ... көруге болады. Сонымен ... ... ... қасиеттермен қоса педагогика, психология,
логика, лингвистика ғылымдарын жетік меңгерген ... ... ... ... әдістемені тәжірибеде қолдана білу қабілеті болуы керек.
Бізде орта мектептің жоғары сатысында, 12 ... ... ... бағдарлы және кәсіптік білім беру ... ... ... тұрғыдан бұл мәселе жан-жақты ойластырылып, тиесілі шешім
қабылданбай отыр. Бұл өте күрделі, әрі мол ... ... ... ... ... ... ... қоятын проблема емес. Бұл үшін де көлемді зерттеу
жұмыстарын жүргізу керек.
2005-2010 ... ... ... ... беру бағдарламасына
сәйкес, Қазақстанда орта білімнің 4 жылдық бастауыш, 6 жылдық орта және 2
жылдық толық орта ... беру ... ... ... ... ... Жапония, Германия, Франция, Ұлыбритания, Қытай елдерінің білім беру
жүйелері моделдерін алып қарайтын болсақ, бұл елдерде негізінен 6 ... ... ... ... 3 ... 4 ... орта ... және 3 жылдық бағдарлы
немесе кәсіптік білім беру моделі қабылданған. Орта білім берудің ... 6 ... ... баратын балалардың ... өсу ... ... ... 9 ... ... ... беруді аяқтауға болатындығы ойластырылып және соңғы 3 жылда заман
талабына сай ... ... ... ... 18 ... ... ... еркін араласуларына, яғни олардың ... ... ... өз ... ... ету мүмкіндіктеріне ие болуларына жағдай
жасау қажеттілігі ... ... ... ... ... өз білімдерін жалғастыруларына мүмкіндіктерінің ... ... Ал тек ... ... білім алғысы келетін жастарға,
сол ғылым бағыты бойынша соңғы 3 ... ... ... ... берілуі
керектігі ескеріліп, жүзеге асырылған.
Бізде қандай ғылыми-зерттеулер ... ... ... ... 4+6+2 ... ... және оның ... қалай дәлелденген?
Егер мұндай зерттеулер ... ... онда оны ... ... сол ... нәти­желерін жариялағаны дұрыс болар еді. Өйткені,
бұл бүкіл халықты ойландырып ... ... Ал ... бұл ... ... ... ... бар. Білім беру жүйесінің моделі
жалпы білім беру жүйесінің негізі екенін естен шығармағанымыз абзал.
Дүние жүзінің ... ... ... беру ... ... ... ... бір рет жүргізіліп тұрады. Бұл ... ... ... ... ... ... жұмыстар атқарылады, мол қаражат бөлінеді.
Мысалы, 1980 жыл­дары Германияда негізінен орта ... ... ... ... кезінде, 2000 эксперимент жүргізу үшін 1,4 млрд. марка
қаражат жұмсалған.
Елімізде жүргізіліп ... 12 ... ... көшу аса ... ... 12 ... ... мазмұны жасалғанда, білім берудің
басқа барлық саты­ларының, ... ... оқу ... ... ... ... да міндетті түрде өзгеріске ұшырайды. Бұл жұмысты атқару үшін
жүздеген ғылыми және ... беру ... ... ... ... ... жұмылдырылуы қа­жет. Сонымен бірге, бұл ... ... ... ... әкімдіктер мен білім басқармалары да қолдарында
білім саласына бөлінген қаражат ... ... ... ... ... де қоян-қолтық атқаратын жұмыстар да ... ... ... бір ... жүйелі түрде басқарылып, іске асырылған
жағдайда ғана реформа сапалы ... ... ... ... ... ... проблемалар жетерлік. Ойымызды
қорытындылай келе, айтар ұсынысымыз:
біріншіден, білім беру саласында атқарылатын ... ... ... ... 2009 жылы 2008 ... салыстырғанда, кем дегенде,
10 есе арттыру керек;
екіншіден, оқушыларға ... ... ... беру ... ... аса ... жобалар қатарына қосуды іске асыру
қажет;
үшіншіден, ... ... жеке ... ... ... ... іске ... ұлттық білім моделін және Қазақстан
Республикасының біртұтас білім саясатын жасау жұмыстарын бастау қажет. Бұл
құжаттарды дайында­ғанда ... ... ... және ... мәселелеріне ерекше көңіл бөлінуі керек;
төртіншіден, дамыған елдердің білім беру ... ... ... ... еліміздің білім беру жүйесінде тиімді пайдалану
мүмкіндіктерін ... ... ... ... мұндай жұмыстар жүргізу үшін
қомақты қаржы бөлінуі керек;
бесіншіден, еліміздің ... беру ... ... ... ғылыми-теориялық негізін және іске асыру жолдарын,
сонымен бірге, білім беру ... ... ... ... ... ... үшін ... жұмыстарын бастау қажет.
алтыншыдан, қазіргі уақытта өзгертулер мен толықтырулар енгізу үшін
қарасты­рылып жатқан заңға сай білім беру жүйесінің ... ... ... ... ... саясатын қалыптастыру және 12 жылдық мектептің,
жалпы білім ... ... ... ... ... ... ... беру мәселелерін кіргізу керек. Тіпті заң осы тұрғыдан
қайта қарастырылуы қажет. 12 жылдық мектеп моделіне орайластырылуы тиіс ... 12 ... орта ... беру жүйесінің моделін анықтау жөнінде
зерттеу жұмыстарын жүргізу, оның нәтижелері заң жүзінде бекітілуі керек.
Бүкіл дүниежүзі біздің Елбасымыздың ... ... мен ... ... ... Біз ... ... сөздердің барлығын мұқият тыңдап,
оның мәнін терең түсініп, қажетті ... ... оны ... ... [4, 132 ... ... негізі
Жұртқа белгілі, 2004 жылы 2005-2010 жылдарға арналған Қазақстан
Республика­сында білім ... ... ... ... Онда ... оқу ... 12 жылдық мектепке өту жоспарланған.
12 жылдық білім беруге сапалы өтуді қамтамасыз ету үшін 2005 жылы ... ... беру ... ... ... орталығы
(РНПЦ) құрылды. 12 жылдық мектептің білім стандартын жасау бұл орталықтың
бірінші кезектегі міндеті ... ... ... ... ... ... үш құжаттан тұрады:
- негізгі ережелер,
пәндік стандарттар,
- білім берудің оқу бағдарламалары.
Білім беру мазмұны ... ... ... білім стандарттарының
негізінде жасалған оқыту бағдарламаларымен анықталады.
Жалпы білім беруге арналған оқыту бағдарламалары типтік және ... ... ... ... ... ... ... бағдарламалары тиісті типтік оқыту бағдарламалары негізінде жасалады.
12 жылдық мектептің оқулықтары осы ... ... ... ... күннің шындығына келсек, осы кезге дейін 12 жылдық мектептің
білім стандартының негізгі ережесі жоқ.
Білім және ... ... жаңа ... ... 12 ... ... ... негізгі ережелерінің жобасын жетілдіру қажет
деген бірден-бір дұрыс шешім қабылдады.
Қазіргі уақытты 12 жылдық ... ... ... ... ... ... деген пікір айтылуда.
Мұнда біраз сұрақтар туындайды:
- егер 12 жылдық мектептің бастауыш сыныптарында 11 ... ... ... ... ... ... болса, онда қандай мектеп
реформасы жөнінде сөз айтуға ... ... ... ... үшін 12 жылдық мектеп стандарттарының негізгі
ере­желері жариялана ма?
- алдағы реформаның мемлекеттік маңызын қаперге ала отырып және ... ... үшін әлі де ... ... ... ... ... мойындай
отырып, 12 жылдық білім беруге көшудің мерзімін өзгертуге ... ... ... беру жүйесінің маңызды проблемаларының бірі – өскелең
ұрпақты тәр­биелеу. ... ... беру ...... ... ... ... жапон мектебі, бірінші кезекте, жапондықтардың
ұлттық рухын дәріптейді, өз тәрбиеленушілерінде адамгершіліктің тиісті
нормаларын қалыптастырады, ... ... ... ... ... сіңіріп, дамытады. Осы ... іске ... үшін ... оқу ... әртүрлі гуманитарлық пәндерді оқытуға көбірек
көңіл бөлінеді. Бұл пәндердің ... ... ... ... не өте аз ... кезде баспасөз бетінде Америка мен ... ... ... ... ... және ... ... Шығыс елдерінің
тәжірибесін зерттеп, оны пайдалану дұрыс болар еді” деген ой ... бұл ... ... беру ... ... ... етеді. Біздің
ойымызша, біздегі ұсынылып отырған стандарт бұл тұрғыдан әлі де болса
қайта ... ... оқу ... ... 1996 жылы ... ... ... мектептер
үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді дайындау мен басып шығару”
атты мақсатты кешенді бағдарлама қабылданған соң басталды. Бұл ... ... ... ... ... болды.
Кеңес одағы кезеңінде қазақ мектептері сабақтарды ... ... ... елімізде мектеп оқулықтарын жасау тәжірибесі болмады.
Осыған ... ... ... ... 11 ... ... барлық
оқулықтары дайындалды.
Оқулықтар жазудың күрделі іс екенін жақсы білген ірі ғалым, академик
А.Колмого­ров оқулық ... ... ... ұшақ жасау қиындығымен
салыстырған еді. Реактивті ұшақ жасау үшін ондаған институттар мен ... ... ... бәрімізге аян.
Осы уақыт ішінде Қазақстанда оқулық басып шығарудың әлемдік талаптарына
жауап беретін бір де бір оқулық жасалған жоқ. Жақсы оқулықсыз ... ... ... ... бұл ... ... 12 жылдық ... ... ... бөлек әңгімені талап етеді.
Білім сапасы туралы әңгіме қозғағанда, Ұлттық бірыңғай ... ... ... ... емес.
Кез келген білім реформасы – бұл әртүрлі позициялар мен элементтердің
қосындысы емес, ... ... және ... ... ... бірыңғайлығы.
ҰБТ-да бұл бірыңғайлық болған жоқ. Керісінше, әрқайсысы өзіне
басымдықты талап ... ... ... көзге ұрып тұрған қайшылығы
болды. ... өз ... ... мен ... ... ... себебі – оның
мазмұны стандарттың рөлін атқара бастауында болды (көптен бері ... Бұл ... ... ... ... төмендеуі мен терең тоқырауына
жол ашты. Арбаны аттың алдына қойып, ... ... шын ... ... ҰБТ-ны тапсыру құралына айналдырды. ҰБТ-ның идеологтарына ... ... ... ... ... әу ... ... болды.
Бақылау-өлшеу материалдарының (КИМ) зияндылығы анық еді. ... ... ... осы нашар да әлсіз тестерге аударылды.
ҰБТ-ның ережелеріне сәйкес мектепті бітірушілер үш ... 120 ... ... тиіс ... ... ... әр сұраққа жауап іздеуге 1,5
минөт берілді. Осы 1,5 минөтке есептелген уақытта кез ... ... ... ... ... бұл пәнді қаншалықты терең ... ... бола ма? ... сұрақ қоюдың өзі күлкілі сияқты. Осындай қарадүрсін
сұрақтар қойып, мектеп бітірушілердің тағдырларын шешуге бола ма? Тіпті ... ... ... ... балл ... ... қаласының кейбір
оқушыларының жылдық “үштік”, ал тоқсандық “екілік” бағалары болған.
Әрине ҰБТ-ны іске ... ... ... ... ... ... еді. ... бұл жасалмады. Әкімшілік ресурстың көмегімен қажетті
бағытта ... ... ... ... нәтиже керек болды.
ҰБТ-ны біздің елде ендіру осыдан он жыл бұрын басталса да, осы ... оны ... ... ... ... ... жоқ. Ал ғылыми
тестология бүгінге дейін ешкімге белгісіз, не педагогикалық жоғары оқу
орындарында, не университеттерде ... шет ... ... ... көрші Ресейде бірыңғай мемлекеттік
емтихан­дарды (ЕГЭ) жетілдіру үшін үлкен ... ... ... ... ... барлық тапсырмалардың 30%-ын ғана құрайды.
Ресей бақылау-өлшемдік материалдарының (КИМ) екінші бөлімінде ашық ... Ол ... ... ... ... ... ... сөзді (жауап)
жазу керек. Ресей КИМ-дерінің үшінші бөлігін жабық тест құрайды, басқаша
айтқанда, математикадан, ... ... ... ... ... ... ... пәндерден эссе, шығармалар жазу. ... ММУ ... ... ... оқу ... ... деп, оның ... негізінде абитуриенттерді қабылдаудан
бас тартты. ММУ ректоры, академик В.А.Садовничий­­дің айтуы бойынша, ЕГЭ
ресейлік білімді модернизациялаудың ... ... ... ... тұншықтырды.
Осы жылдың тамыз айында Ресей Федерация Кеңесінің ... ... ... білімін және жоо-ға түсуін бағалай алмайтын, пайдасы
жоқ құрал ретінде Бірыңғай мемлекеттік емтиханды қолданыстан алып ... ... сөзі ... ... білім жүйесі бүлдірілмей тұрғанда
ЕГЭ-ден бас тарту қажет. “Антикоррупциялық” аргумент те жұмыс істемеді”.
Федерация Кеңесінің спикері ЕГЭ-мен жасалған эксперимент өз ... өзін ... ашық ... ... Оқушылардың білімін
ЕГЭ-мен қалай болса ... тест ... ... ... ... ... етті.
Көріп отырғанымыздай, біздің ҰБТ-да қолданып жүрген тестер Ресей ЕГЭ-
сінде қол­данып жүрген ... ... ... қарадүрсін.
Осындай тестермен қаруланған жоғары сынып оқушылары 1998 ... ... ... ... тапсыратын пәндерді терең зерделеп оқымайтын ... ең ... ... ... ендіре отырып, соңғы сегіз жылда
балалардың барлық пәндерден іргелі білім ... ... ... ... ... ... ... көркем әдебиетті оқуды,
мәселенің мәнісіне үңілуді, ... ... ... ... өз ... ... негіздеуді қойды. Сонымен тестілеудің
бұл ... ... ... беру жүйесіне орны толмас нұқсан келтірді.
Реформалау үрдісінің тиімділігі білімді ... мен ... ... ... ... ... жүйесін басқару моделі мен
жоспарлау жүйесі көрсетіп отырғанындай, басқаруда шешімдер қабылдау ... ... ... ... және ... ... келісімі керек.
Мысалға, Германия жоғары білім жүйесінің маңызды мәселелерін талқылауда
ғылыми кеңес ... ... ... ... Ол федералдық үкімет пен
жергілікті үкімет өкілдерінен, жоо мен ... ... ... ... өкілдерінен тұрады. Ғылыми кеңестің міндеті
жоғары оқу орындары құрылымдары және ... ... ... ... жұмыстарын ұйымдастыру мен оған дұрыс бағыт беру туралы ұсыныстар
мен құнды пікірлерін беріп отыру. Жыл ... ... ... ... білім
жүйесінің қай объектісіне қанша күрделі қаржы салу керектігі жөнінде де өз
ұсыныстарын беріп отырады. Үкімет болса, бұл ... өз ... ... Білім және ғылым министрлігі жанынан кеңесші, ұсыныс беруші
және үй­лестіруші ... ... ... онда ... ... ... ... сапасына тек министрлік қана жауапты болмаған болар ... ... беру ... ... ... да ... ... бірге
қоғамдық ұйымдардың араласуын қамтамасыз етіп, оған жалпы ... ... арта ... ... ... ... ... институтының директоры Ж.Аллак бір
кезде былай деген: “Көп елдердің тәжірибесі көрсетіп отырғандай, ... ... ... ... ... тек ... жатқан жоқ, ол ақшаны үйіп-
төгіп шеше салуға болмайтын қиындықтарда жатқандығында”. Осы лауазымда оның
алдында болған көрнекті ... ... әрі ... қайраткері Ф.Кумбе
бұл ойды одан қатаңырақ түйіндей түсті: “Дағдарысты ... үшін ... әр ... ... ... ... ... идеялар, батылдық,
қайраттылық, іздену мен өзгерістерге ұмтылыс және өз ... өзі ... бере ... ... ... [6, 45 б ... ... Білім беру процесін ұйымдастырудың
ерекшеліктері мен дамытушылығы
2.1 Педагогикалық кадрлар
12 жылдық мектептегі білім беру процесінің ... ... ... ... беру ... ... және оқытудың репродуктивтілігі мен
шығармашылық технологиялары үйлесімді ... ... мен ... ... ... ... жылдық мектепте оқытуды ұйымдастыруда жалпы ... ... ... мәні бар ... принциптерге ие болады:
жеке тұлғаның жас және психофизиологиялық даму ерекшелігінің ескерілуі;
күтілген нәтижеге жетуге бағдарлығы;
ашыктығы;
интерактивтігі
Нәтижеге бағдарланған білім беру моделінде оқыту ... ... ... ... ... ... ... әр оқу процесі компоненттерінің
мақсаттарын шектеуді талап етуді мақсатты ұйымдастырылған ... ... ... ... ... беру ... ... және негізгі (ключевых) мақсаттарын ескере
отырып, оқу процесінің нақты мақсаттарын жобалау;
оқу ... оқу ... ... ... ... ... ... бағдарланған білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес
конструкциялау;
оку материалдарын даярлау және оқу ... ... ... ұйымдастыру;
оқу процесін жобалауға және іс жүзінде іске асыруда ақпараттық ортаның
әлеуетін пайдалану;
оқушының оқу ... ... ... ... ... озық ... ұйымдастыру үшін толыққанды жағдай жасау (дамудың
жақын зонасына жетуі); құзыреттілік түрінде жеке қол жеткізген ... ... ... ... ... және психологиялық жағымды орта
құру;
оқушының өзінің алған ... ... ... жеке ... мен ... өзін ... ... білімін көтеруге дайындығы бойынша білім алу
кеңістігін кеңейту мүмкіндіктерін қарастыру;
- ... ... ... ... ... жетуге бағытталған
оқытуды уақытында түзету;
Оқушы қызметінің мақсаты (үйрену):
- жеке ... беру ... қоя ... берілген мүмкіндікті қолдану
(оқу материалын игеру деңгейі, қарқыны);
әрекет ету әдістерін, тәсілдерін, біліктілігін оку мен ... ... ... ретінде игеру;
оқу жағдайларын шешуге немесе құзыреттіліктің пайда болуына арналған
жұмыстардың әдістері мен ... ... мен ... кіріктіру;
жалпы орта білім беретін мектептегі білім беру мазмұнын игеруге және ... жеке ... ... ... ... ақпараттық ортадағы
(оқулықтар, оқу-әдістемелік әдебиеттер, ... ... ... технологиялары, Интернет желісі т.б.) беріліген ... ... және ... ... ... басым міндеттердің
бірі. Әзірленетін оқулықтар мемлекеттік жалпыға ... ... ... ... тиіс және ... ... ... нәтижеге
бағдарланған білімді ескере отырып жүргізіледі.
Сабақты конструкциялауда кезек оқушының өзін-өзі таныту мақсаттарына,
оқу материалдарын моделдеуіне, ... ... ... ... ... ... формалары мен әдістеріне кезек беріледі.
12 жылдық мектептегі ... мен ... жеке ... ... ... дамытатын негізгі тәсілдердің бірі — әрекеттік тәсіл.
Әрекеттік тәсілге сәйкес адамның дамуы кезінде осы жас ... ... зор үлес ... ... ... ... мүмкіндігін дамытуға және есепке
алуға көзделген, әрекетті сабақтан тыс ... ... ... ... ... ... жеке білім алу
міндеттерін толығымен шешуге мүмкіндік ... ... ... ... ... 12 ... ... жана тәсіл болып табылады және
мектеп түлегінің өзгермелі ... ... ... мен ... ... қабілетінде пайда болатын оқушылардың сапалық кешенін дамытуды
көздейді.
Оқытудағы ... ... және ... ... ... ... беру ... ұйымдастыруда біртұтас
қарастырылатын денсаулық сақтаудың пәндік-кеңістік ортасын құрудың маңызы
зор.
Дәстүрлі қатынастармен қатар білім беру ... ... ... жалғасу циклдарының түрлі нұсқаларының мүмкіндігін қарастыратын
оқу-тәрбие процесінің топтама блокты жүйесі қолданылады: ... ... ... ... ... ... білім беру процесінде күтілетін нәтижеге сәйкес бақылау жасау
және түзету енгізуге мүмкіндігі болатын педагогтардың қызметі жеткізіледі.
Жаңа педагогикалық ... ... ... ... қызметімен
бірге үйлестіруші, кеңесші, оқушының шығармашылық белсенділігі мен ... ... ... ... көшіріледі.
Нәтижеге бағдарланған білім беру моделінде негізгі қызметті оқушының
оқыту кезеңдерінде оқушыны педагогикалық-психологиялық жағынан ... ... ... ... ... рөлі арта ... оқытудың міндеттерін табысты іске асыру үшін ұйымдар
жұмыс аптасының бес ... ... ... ... қолдануды
қарастырады. Сенбі - оқушының жеке ... ... ... ететін
сабақтарды ұйымдастыруға бағытталған дамыту күні болып табылады.
Оқытудың ұзақтығын тоқсандар (8 апта) мен ... ... ... ... ... ... игі ... етеді.
Мемлекеттік кадр саясатындағы маңызды мақсат қазақстандық сапалы
білімсіз ... ... ... ... ... ... дамуын қамтамасыз етуге қабілетті, интеллектуалдық және ... ... ... ... орта білім берудің жаңа жүйесіне көшу
психологиялық-педагогикалық кадрларды кәсіби даярлауды ... мен ... ... ... ... ... білім берудің жаңа жүйесіне көшу психологиялық-педагогикалық
кадрлардың ... ... ... ... мазмұны мсн
технологияларын ... ... ... бірі ... ... ... сәйкес басшының, мұғалімнің, ... ... ... ... болып табылады.
12 жылдық мектептің педагогы қалыптастырудың бірнеше қүзіретгілігін
игеруге міндетті:
Арнайы құзыреттілік — өзінің ... ... ... ... және ... ... дамуын одан әрі жобалай білетін қабілет;
Әлеуметтік құзыреттілік бірлескен кәсіптік қызметпен айналысу қабілеті
(ұжыммен, топпен), қызмет ету, ... ... ... ... қарым-
қатынас тәсілдерін қолдана білу.
Білім беру құзыреттілігі - білім беру қызметінде кәсіби білімді, білік
пен дағдыны, мақсат қоюшылықты ... ... ... және ... беру
қызметінде субъектілік пен креативтіліктің дамуына ынталылық, ... ... ... негіздерін қолдана білу қабілеті.
12 жылдық ... ... ... ... мен жеке
тұлғаның қалыптасуының түрлі жастағы мөлшеріне бағдарланған ағарту
жұмыстарына бағытталуға тиіс қызметіне зор көңіл бөлінеді. ... ... ... кеңес берудің, түзету мен түсіндірудің
қажетті әдістерін білуі тиіс [7, 20 ... ... беру ... ... ... ... беру ... нәтижеге бағдарланған оқу жетістіктерін бағалау
жеке оқушының, мұғалімнің, мектептің, өңірлік және ... ... ... беру ... ... барабар тәсілдерін қарастырады.
Мектептегі оқытудың нәтижелері әрбір оқушының оқудағы ... қол ... ... оның ... ... мен ... ... динамикасы жан-жақты және әділ бағалауды талап етеді.
Күтілетін нәтижеге жетуді бағалау жүйесін жетілдіру бағалаудың екі
жолын ... ... ... ... ... ... ... стандартын игеру деңгейі (сыртқы
нәтижелер);
- оқушының жеке түлғалық жетістіктері (ішкі нәтижелер).
Оқытудан күтілетін нәтижелер, игерген дағдылар, қалыптасқан ... ... ... беру дайындығы деңгейінің талаптарына оқушының оқу
жетістіктерін ... беру ... ... ... орта ... ... ... сатыларын
аяқтауы бойынша межелік және қорытынды емтихандар өткізумен;
мектептің әрбір сатысында аралық мемлекеттік бақылау жүргізу;
оқытудың 10, 12 жылын аяқтаған соң біртүтас ... ... ... ... масштаб та мониториңгті зерттеулер жүргізумен.
Әр оқушының мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының оқу нәтижелеріне
жету сәйкестігін бақылау мен бағалау мақсатындағы диогностикалық ... ... ... ... ... ... нәтижелерін сипаттайтын өлшеуіштерді таңдау;
оқушының әрекет нәтижелерін сандық және сапалық көрсеткіштерімен өлшеуге
арналған құралдарды әзірлеу;
тестік тапсырмалар, портфолио, ... ... ... ... ... ... жүргізілген сауалнама нәтижелері негізінде орындалған оқыту
нәтижелерін рейтингтік бағалаудың ғылыми негізделген әдістерін әзірлеу;
Оқушылардың нәтижелерін бағалау жетістіктері және ... ... ... ... ... ... ... деңгейлерде
қарастырылады.
Ұлттық Біртұтас емтихандар, Мемлекеттік Аралық бақылау, Мониторингтік
зерттеулер Қазақстан Республикасы Білім және ... ... ... және ... ... ... үшін ... беру
процесіне бақылау, мектепте басқару мен ... ... ... жету деңгейін ұлттық көлемде салыстыру, білім беру жүйесіндегі
туындаған үрдістерді ... ... 12 ... ... беру ... ... ... білім беру жүйесін тиімді басқару мен сапалы оқытуды
қамтамасыз ету үшін ... ... ... әлеуметтік
әріптестер мен мемлекеттік басқару органдарының қызметін нақты бөлу қажет.
Мектепті басқаруда білім берудің ... ... ... ... ... ету ... мәселе болып табылады. Жаңа жағдайда
сапалы білім беру ... ... ... саладағы қызметте проблемаларды
өз бетімен шешу мүмкіндігін қамтамасыз ететін олардың білімдіқ және ... деп ... ... қазақстандық жалпы орта білім беру ... ... ... келуі тиіс және қазіргі замандағы ... етуі ... ... беру ... ... ... ... болуы
тиіс:
1) есеп беру және басшылық, басқару, тиісті құжаттарды әзірлеу
жүйесін жетілдіру;
2) ... ... ... ... ... ... ... құзыреттілік тәсілдерге негізделген оқытудың
әдістемелік жүйесіне;
4) ... ... ... ... ... асыруға;
әр түрлі қажеттіліктермен бірге балалардың құқығын қаматамасыз ... ... ерте ... ... үшін ... мен ... ... жауапкершілігін арттыруға және оларды дамыту үшін білім
беру орталарын құру;
білім сапасын бағалаудың жаңа рейтингтік жүйесін енгізуге.
Білім беру ... ... беру ... өзін өзі ... ... ... жетекші технологияларды игеруі тиіс [8, 40 б].
.
2.4 12 жылдық жалпы орта ... беру ... іске ... ... ... орта ... беру Тұжырымдамасын іске асыру жолдары
мынадай:
1) 12 ... ... орта ... ... мемлекеттік (ұлттық) жалпыға
міндетті стандартын әзірлеу;
2) білім берудің пәңдік стандарттарының ... мен ... ... ... ... ... туралы» жаңа заң жобасын және
тиісті нормативтік-кұқықтық актілерді әзірлеу;
Күтілетін нәтижеге жетуді бағалаудың рейтингтік жүйесін әзірлеу;
Оқу-әдістемелік және материалдық-техникалық құралдармен қамтамасыз ... ... ... ... бейіндік оқытудың жаңа нысандарын,
құру;
Мұғалімдерді ... ... мен ... ... ... ... оқытуға бейімдеу;
12 жылдық оқытуға көшуді қаржылық және материалдық-техникалық қамтамасыз
ету.
Осы ... іске ... ... орындаушылар 12 жылдық білім
беру проблемаларының ... ... ... атындағы қазақ білім академиясы, Ұлттық білім беру сапасын
бағалау орталығы, Білім ... ... ... ... ... Білім беру мен ... ... ... орталығы, «Оқулық» республикалық орталығы, ... ... ... және ... ... ... республикалық институты, білім беруді басқару органдары мен оған
қарасты үйымдар болып анықталды.
2.5 12 ... ... ... ... ... Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаев «Жаңа әлемдегі жаңа
Қазақстан» атты жолдауының он жетінші бағығында: бүкіл ... ... ... ... ... ... беру ... көрсетуге қол
жеткізуіміз үшін оқытудың әр оқушының білімі мен қабілет ... ... ... ... ... ... - деп көрсетті.
Қоғам сұранысынан туындап отырған осындай талапқа сәйкес оқушының ой-
өрісін дамытып, алған ... өз ... жаңа ... ... ізденімпаз, шығармашыл тұлға қалыптастырудың бірден-бір жолы
12 жылдық білім беруге көшу ... ... ... ... ... жылы ... көрсетілген мақсаттарға негізделген 12 жылдық орта
білім берудің мемлекеттік стандарты ... ... ... көрді.12 жылдық
білім берудің ең негізі бастауыш буыннан басталады. Соның ішінде негізгі
орынды «Сауат ашу» мен ... оқу» ... ... ... осы
пәндерден берілетін білім мазмұны анықталды. Аталған стандартқа сәйкес
жасалған бағдарламаның ... ... және ... ... ... ... білімді меңгеріп қана қоймай, алған
білімді қажетіне қарай қолдану дағдылары мен біліктерін ... ... ... ... іске ... ... ашу мен сөйлеу әрекетінің
барлық түрлерін, тілдік ... ... мен ... қарым-қатынас мәдениетін тәрбиелеуде, оқытудың құралдары мен
әдістерін жаңартуды, жаңа технологияларды пайдалануды талап етеді.
12 ... ... ... оқу жүктемесін жеңілдетіп, оқушының бос уақытын
жеке қабілеті мен ізденушілігін тудыруға мүмкіндік жасау көзделеді. ... беру ... ... білім беруден тұлғалық-бағдарлық бағытқа
көшуінен ... ... ... ... ... рөлі ... беру,
біліктіліктер мен дағдыларды сіңіруде ғана емес, ... ... ... ... және ... жаңа технологиясын пайдалану жағына көңіл
бөлу керектігін көрсетеді.
Жеке тұлғаға бағдарланған білім беру жүйесінде оқушы ... ... ... ... ... ... мен мүмкіндіктері
ескеріліп, оның дамуына жағдай жасалады. Жеке тұлғаға бағдарланған ... ... өзін іс ... көрсетіп, пәндерді меңгеру барысында өзінің
жеке қасиеттерін дамытуға арналған белсенділік пен ынтымақтастық ... ... ... ... ... үрдісі әрбір оқушының өзінің
даму деңгейіне сәйкес оқу ... ... ... етуге мүмкіндік
береді. Мұғалім өзінің ... ... ... ... ... Жеке ... ... оқыту үрдісінде
мұғалім жетекші, 5 қуат беруші, жігерлендіруші рөл атқарады.
Жеке тұлғаға бағдарланған оқытудың басты мақсаттарының бірі - оқушылар
білімінің ... ... іске ... бір ... жүргізілуі, бұл
кезде әрбір оқушыға барлық оқу пәндерін меңгеруде өзіндік білім алу өрісін
жасау мүмкіндігі беріледі!
Білім берудің жеке ... ... ... ... ... ... төмендегідей біліктіліктерді талап етеді: мәселенің шешімін табуға
ынталану мен нәтижеге қол жеткізу біліктілігі; өздігінен мақсат қою мен ... ... ... коммуникативтік мәдениетіне ... Жеке ... ... ... ... мұғалімдерден
төмендегідей міндеттерді іске асыруын көздейді:
- әрбір пән бойынша сабақта тақырыптың мақсатын нақты қоюы;
әрбір пәннен оқушылардың меңгерілуіне ... ... мен ... ... ... басты міндеттерін шешуді, яғни оның әдістерін, рефлексия
тәсілдерін, өзінің ісәрекетін ... ... ... ... ... шығармашылық жұмыстарды ұйымдастыра
білуі.
Біздер құрастырған стандарт негізінде бастауыш білімнің бағдарламалары
жарық көрді. Сауат ашу әліппе мен оқу ... ... ... ашу ... ... оқу мен жазу дағдыларын қалыптастыру, байланыстырып
сөйлеу, сөздік қорын байыту, грамматикалық тұлғада жүйелі сөйлеуге ... ... ... ... грамматикалық мағлұматтарды
меңгерту, танымдылық шығармашылық қабілеттерін дамыту; ана тіліне деген
сүйіспеншілік, құрмет, ... ... ... адамгершілікке,
ізгілікке, отансүйгіштікке тәрбиелеу мақсаттарын көздеді.
Бағдарлама бойынша сауат ашу пәні үш ... ... ... ... ... - 24 ... әліппе кезеңі -90 сағат, әліппеден кейінгі кезең
- 78 ... ... ... ... ... сөз, ... және олардың шартты
белгілерімен танысады. Дауысты, дауыссыз дыбысқа байланысты грамматикалық
мате-риалдар талдау әдісімен берілді. Осы ... тіл ... ... жүзеге асырылады.
сөздік қорын дамыту;
байланыстырып сөйлеуге үйрету;
- грамматикалық ... ... ... ... сөйлеу мәдениетін қалыптастыру.
Әліппе кезеңінде дыбыспен, оның таңбасы әріппен, олардың сөздегі,
буындағы ... ... ... ... ... ... «Әліп би» яғни, қазақ балаларына арналған әліппесіндегі
буындап тұтас оқу, сөзден сөз туындату ... ... ... сөз ... ... ... сауатты оқуға, жазуға үйрету, сөзбен,
сөйлеммен жұмыс жүргізу мақсаты көзделді.
Әліппеден кейінгі ... ... ... пен ... ... ... сөз
түрлері, сөз мағынасы, сөйлем, сөйлем түрлері, сөйлемдегі сөздердің
байланысы практикалық жолмен ... ... ... туралы түсінік
беріледі. Әліппеден кейінгі кезеңде ... ... ... ... ... оқу материалдары мен грамматикалық
материалдар кіріктіріле қарастырылады.
Алты жасар баланың негізгі іс-әрекеті ойын екендігі ... ... ойын ... ... ... зат ... әрекет ету тұстары жүзеге
асырылды. Сондықтан алты жастағы балаға білім беру ... ... ... ... Белгілі педагог М.Жұмабаев: «Ойын -
бала үшін өмірлік тәжірибе. Ойын барысында бала өзін ... орта ... ... ... Ойын ... бала терең әсер алып, үлкен
белсенділік кәрсетіп, қисынды ... ... ... ... ... тілін
дамыту үшін де пайдалану керек», - деп бекер ай-тылмаған.
Сонымен қатарғалым С.А.Шмаковтың анықтауы бойынша ойын төрт ... ... ... ... ол ... белгілі бір нәтиже үшін емес, баланың
қанағаттануына байланысты.
ойынның мазмұнын сипаттайтын жағдайлар.
ойынның қарым-қатынас қызметін атқарып, тілін дамытудағы маңызы;
- ... ... ... ... ... яғни ... орын алуы
деген қағидаларға сүйендік.
Психологтардың зерттеулері ойын арқылы бала өздігінен жұмыс істеуге
үйренеді, ... ... ... сөздік қоры баийтындығын дәлелдеп ... ойын ... ... ... ... ойын ... айта білуге
үйрету - мұғалімнің басты парызына ... Ойын ... ... ... ... ... мен белсенділіктері артатындығы олардың
психологиялық, физиологиялық ерекшеліктерінің өзі, ... ойын ... ... ... ... да кіші мектеп оқушыларының ойлау және танымдық іс-әрекетін
жандандырудың, дербестігін дамытудың ... ... - ... ... ойындар екендігі ескерілді. Ойын оқушының ... ... іске ... ... ... ... ... іс-әрекет.
Бірінші сыныпта бала ойын іс-әрекеті үстінде қандайда білімді ... ал оқу ... ... ... ... ... кететінін аңғармай
қалады. Сонда ғана ойын және оқу іс-әрекеттері ... ... ... білік және дағдыны игеруге толық ықпал жасалады. Осы шарт орындалған
жағдайда дидактикалық ойын шын ... ... ... ... [9, 97 б].
Қорытынды
Қазіргі уақытта, біздің ойымызша, еліміздің ... беру ... ... ... сияқты. 12 жылдық ... өту – ... ... ... ... жағынан, бізге білім беру жүйесін әлемдік білім
кеңістігіне шығаруды қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... ... ... отыр. Сондықтан біз, 2008 жылы 12 жылдық мектепке
сапалы көшу ... алда ... ... беру ... ... ... қажетті шешім қабылдауды ұсынамыз.
Білімді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 12 жылдық білім
беруге өту 7 ... іске ... ... ... оқу ... 1 сынып, 2009-
2010 оқу жылында – 2, 5 және 11 сыныптар, т.т. өтуі керек. Бұл жұмыс 2014-
2015 оқу ... 12 ... ... ... 10 ... ... 12 ... білім беруге өтудің мерзімін 2010-2011 жылға ауыстырып,
оны аз уақытта – бар ... 4 ... ... оқу ... аяқтауды
ұсынамыз. Бұл – 12 жылдық білім беруге ... ... ... мемлекеттік
бағдарламасында көрсетілген мерзімнен 2 жыл кеш бастап, 1 жыл ... ... ... оқу жылында 12 жылдық оқуға 1, 5 және 9 сыныптар, ... ... 2, 6 және 10 ... ал ... оқу ... ... 4, 8
және 12 сыныптар өтетін болады.
Ұлы орыс ... ... ... ... ... салушы Константин
Дмитриевич Ушинский былай деген: “Педагогиканың кең табаны мен өте ... бар: ... ... ... дидактикасы том-том болуы мүмкін;
университетте ... оқу ... екі ... айтуға болады: “өз пәніңді
жақсы біл және оны анық түсіндір”. Осы ... ... ... ... “Білім беретін оқушылардың жасы неғұрлым кіші ... ... ... ... ... ... ... талап
етіледі. Және бұл талап оқушының жасына байланысты көбеймей, азаяды”.
Бұл педагогикалық аксиоманы біз ... ... ... ... және 12 ... мектепке өтуді жүзеге асыруда ескеруіміз керек.
12 жылдық ... ... ... жасағанда орта және жоғары
кәсіптік білім беру стандарттарының да онымен ... ... ... дұрыс, себебі жоғары сыныпта бейіндік оқыту іске ... мен ... оқу ... оқытылатын жалпы білім беретін пәндер
негізінен 12 жылдық мектепте оқытылатын ... ... біз осы ... ... оқу ... дамыған елдер деңгейінде бакалаврлар мен магистрлар
дайындайтын боламыз.
Қорыта айтқанда, Білім және ... ... ... отырғандай,
білім берудің жаңа мазмұнын жасау үшін ... ... ... ... ... ... екі жылдық білім беруге көшу- Бастауыш мектеп.- 2001 №1 ... М. 12 ... ... көшу ... Бастауыш мектеп. -2004
№1 62 б.
3.Кенеш Ә.С., ... М.И., ... Л.У. Кіші ... ... тәрбие жұмысының әдістемесі және оны ұйымдастыру.
Әдістемелік ... ... РҒПО 12 ... білім проблемалары, 2004.- 62
бет
4.Садыков Т.С., Әбілқасымова А.Е. 12 ... ... ... ... - ... 2004.- 138 ... А.С., ... Ж.Н., Әбдірәсілова Л.Ә. Оқу тәрбие процесінде
ұлттық - мәдени құндылықтарды пайдалану. ... ... ... ... білім беру проблемалары РҒПО, 2004.- 45 бет
6.12 жылдық білім. Республикалық 12 жылдық білім беру ... - ... ... 2004 №1
7.Балғажина Н.Р., Сулейменова Ш.Ә. эксперименттік сынып оқушыларының
оқу нәтижесін ... және ... ... 12 жылдық білім ... ... ... ... орталығы, 2004- 20 бет
8.Омарова Р С,Кудабейрдиев Т К, Сариев А. А .Особенности процесса
обучения в ... ... ... ... пособие.-Алматы:
Гылым,2ООЗ.-4Ос
9.Мониторинг образовательного процесса ... ... ... ... ... образования ,2004.-97с.
10. Дидактические игры на уроках технологии и изобра- ... (для ... ... возраста). Астана: РНПЦ проблем 12-
летнего образования.-2ОО4.-38с.
11. Пустовалова Н. ... ... ... в ... математических представлений у старших дошкольников в условиях
перехода на 12-летнее Обучение.-2ОО4№2
12. Жадрина М. ... ... ... ... в ... ... на 12-летний цикл обучения+
Творческая ... 2ОО2 ... ... Т. ... аспекты перевода организаций образования на
12-летнее обучение или Авторское видение ... ... ... ... 2002 №2
14. Тургумбаева Ж.М.,Смагулова А.Т.,Тулебаева Х.Т.,Дюсенова
У.А.,Оразбаева З.Е. ... ... ... ... ... ... на уроках.» 2ОО2.-23с.
15. ... ... ... ... работы в классах с 12-летним обучением.-Астана:
2ОО4.52с.
16. ... ... ... ... в ... с 12-
летним обучением.-Астана:РНПЦ проблем 12-летнего образования,2ООЗ.-23с.
17. .Есенова М.И.,Жадраева Л.У.,СуворинА Г.Е. ... ... ... по ... для ... и учителей
начальных классов.Методическме рекомендации.Астана:РНПЦ ... ... ... ... ... ... ... в
условиях 12-летнего образования. 2ОО4.-56с.
19. Садыков ... А.Е. ... ... Учебное пособие. Алматы:НИЦ»Гылым»,2ООЗ.-164с.
20. Тургумбаева Ж.М.,Тулеубаева Х.Т.,Даниярова К.А., ... ... и ... ... ... на ... ступени
12-летнего обучения.» Методические рекомендации. Астана:РНПЦ,2ОО2.-32с.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бағдарлы оқытуды ұйымдастырудың педагогикалық-психологиялық маңызы7 бет
Жылдық білім беру жүйесіндегі информатика рөлі8 бет
Қазақстан Республикасы саяси жүйесіндегі өзгерістер40 бет
«ҚР Білім саласындағы лицензиялар беру мәселелері»13 бет
Білім беруді ақпараттандыруда педагогикалық технология11 бет
Жаңа заманға сай геодезиялық аспаптар6 бет
Жоғарғы оқу орнындағы академиялық ұтқырлық және студенттік орын алмасу жағдайы мен мәселелері3 бет
Компьютердің келіп шығу тарихи және түрлері10 бет
Педагогикалық технологияның мәні мен мазмұны12 бет
Қазіргі кездегі оқу мекемелеріне сипаттама (гимназия, лицей, колледж)36 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь