Құлсары мұнай-кен орнында көлбеу бағыттағы ұңғаны игеру

Аннотация (реферат) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Мазмұны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1 Геологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2 Техникалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.1 Кен орнындағы ұңғыны бұрғылаудың
техникасы мен технологиясының күйін талдау ... ... ... ...
2.2 Қиындатылған аймақпен оның
түрлерін айқындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Шаю сұйығының түрі мен қасиеті ... ... ... ... ... ... ...
2.4 Тау жынысы қимасының
физико.механикалық қасиеттерін талдау ... ... ... ... ... ...
2.5 Бұрғылану бойынша ұңғының геологиялық
қимасын аралыққа бөлу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.6 Қашау түрін және оның шаю түйінін таңдау ... ... ... ...
2.7 Бұрғылау тәсілін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.8 Бұрғылау тізбегін жинақтауды негіздеу ... ... ... ... ... .
2.9 Бұрғылау режимін жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.9.1 Тау жынысын бұзушы құралдар параметірлерін есептеу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9.2 Шаю сұйығының шығынын жобалау ... ... ... ... ... .
2.10 Бұрғылау тізбегін қатаңдыққа есептеу ... ... ... ... ... ...
2.11Ұңғы кескінін жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.12 Ілмектегі жүктемені есептеу. Бұрғылау
қондырғысын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.13Геологиялық.техникалық нарядты құру ... ... ... ... ... .
2.14 Апаттар мен қиындықтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.15 Ұңғы кескінін жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.16 Жеке тапсырма ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3. Автоматика және БӨП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. Тіршілік қауііпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5. Эканомикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
6. Бизнес.жоспарлау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
7. Жер қойнауын және табиғатты қорғау ... ... ... ... ... ... ... ...
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Түйіндеме(орыс,қазақ және шет тіліндегі қысқаша қорытынды) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Тіркемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Спецификациялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Ұңғыны бұрғылауда қолмен атқарылатын штангілі ұрылмалы әдіске көше бастады, бұл әдіс суды алу үшін ғана ертеден бері қолданып келе жатқан болатын.
Темір штангі еркін құламалы құрылғының көмегімен (ұрылмалы-штангілі) орындалатын бұрғылау әдісі әсіресе Азербайджанның мұнай кеңінде кеңінен қолданыла бастады. Кейін техниканың одан әрі дамуына байланысты бұл әдіс механикалық әдісіне көшіп көптеген істерді жеңілдете түсті.
Бұл дипломдық жобада Құлсары мұнай кенорнын БУ2000ГУ бұрғылау қондырғысымен игеру қарастырылған.
Құлсары мұнай кенорны қазіргі Атырау қаласынан 160 км қашықтықта орналасқан және ондағы мұнайдың бар екені 1934 жылы ашылған 1911 жылдан бастап өңделуде, 1933 жылдан бастап гравиметриялық түсірулер жүргізіліп, құрамдық картировкалау бұрғылаулар жасалған. 1961 жылы барлау аяқталған
Бұл дипломдық жобаның мақсаты Құлсары мұнай кенорнының геологиялық жағдайына барлау жасап, талдап ол жерде ұңғыма бұрғылау жобасын ұсыну және қажетті бұрғылау жабдықтарын таңдап оларды негіздеу. Жобаланатын ұңғыма конструкциясы мен профильін таңдау болып саналады.
Қазақстан Республикасының территориясында 01.01.90 жылдың мәліметтеріне сүйенсек 153 кенорын ашылған, оның ішінде 80 мұнайкенорны, 24 газмұнайкенорны, 4 мұнайгазкенорны, 21 мұнайгазконденсат, 5 газконденсат және 19 газ кенорындары ашылған.
Қазақстанда мұнай қорлары бойынша Батыс Қазақстан блысы бірінші орында, ал газ және конденсат қорлары бойынша Батыс Қазақстаноблысы Орал Қаласы бірінші орынды алады.
Ең ірі, өңделуге дайын көмірсутекті шикізаттардың қоры Каспий еңісінің кунгурге дейінгі тұз қабаты астындағы палеозойға байланысты. Сонымен қатар қазіргі кездегі мұнай өнімін өндірудің негізгі көлемі Оңтүстік Маңғыстау мұнайгаз өңірінің кенорындарымен қамтамасыз етілуде.
Геолого-гидрогеологиялық түсірулер ұсақ картировкалық және гидрогеологиялық скважиналарды бұрғылауға ұластырылды.
Осы аймақтық зерттеулердің нәтижелері жарияланған және қор жұмыстары қатарында, сондай-ақ мұнай-газдылық перспективаларының карталарында, оларға берілген түсіндіру хаттарында бейнеленген. Бұл жұмыстар арқылы тайызды палегондық және неогендік тартағандық шөгінділердің метолого-стратиграфиялық құрамы, көкжиектер, тайыздық және біршама жас шөгінділерге ұштастырылған су сақтағыш көлбеулер зертелінген, мезозойттық парозойттық және ежелгі кешендердің аудандары салуға қатысатын аймақтық құрылымдарының мәселелері жарыққа шығарылған.
Қазақстан Республикасы аймағында шөгінді бассейндер тобы дамыған, олар өзінің геологиялық, стратиграфиялық құрылысы бойынша ерекшеленеді.
Республикамыздың батыс аймақтарында шөгінді бассейндерге Каспий өңірінің мезозой-кайназой және жоғары палеозойдың құатты платформалары жатады.
1. Нұрсұлтанов Ғ.М. Скважинаны бұрғылау және мұнай өңдеу негіздері, Алматы.Қаз.ҰТУ 1994.
2. Середа Н.Г. Основы нефтяного и газового дела. Недра М. 1980.
3. Середа Н.Г. Бурение нефтяных и годовых скважин недра. М. 1988.
4. Муравьев И.М. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождение . Недра. М. 1965.
5. Аминов А.Д. и другие капитальный ремонт нефтяных и газовых скважин. Недра М. 1975.
6. Гиматудинов Ш.К. Разработка и эксплуатация нефтяных газовых и зогоконденсатных месторождения недра. М. 1988.
7. Амелин И.Д. Эксплуатация и технология разработки нефтяных и газовых месторождения М.Недра. 1978.
8. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. – М.: Недра, 2003
9. Вадецкий Ю.В. Геология, разведка, бурение и добыча нефти. М.: Недра, 2004.
10. Мавлютов Л.Р., Алексеев Д.А., Вдовин К.И. и др. Технология бурения глубоких скважин. Учебн. пособие для вузов. - М.: Недра, 1982. - 287 с.
11. Абрамсон М.Г., Байдак Б.В., Зарецкий B.C. и др. Справочник по механическим свойствам горных повод нефтяных и газовых месторождений. - M.: Недра, 1984. - 207 с.: ил.
12. Методика выбора рациональных типов и конструкции шарошечных долот для эффективного разбуривания нефтяных и газовых месторождений. - М.: изд. ВНИИБТ, 1974.
13. Единые нормы времени на бурение скважины на нефть, газ и другие полезные ископаемые. - М.: Недра, 1987.
14. Калинин А.Г., Левицкий А.З., Мессер А.Г., Соловьев Н.В. Практическое руководство по технологии бурения скважин на жидкие и газообразные полезные ископаемые. – M.: Недра, 2001.
15. Булатов А.И., Проселков Ю.М., Шаманов С.А. Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин: Учеб, для вузов. - М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 2003. - 1007 с.
16. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. – М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 2001 г.
17. Калинин А.Г., Левицкий А.З., Никитин Б.А.Технология бурения разведочных скважин на нефть и газ: Учеб. для вузов. - М.: Недра, 1998. – 1000 с.
18. Шамшев Ф.А., Кудряшов Б.Б., Яковлев A.M. и др. Технология и техника разведочного бурения (учебник).З-е издание. - М.: Недра, 1983. – 560с.
19. Воздвиженский Б.И., Волков С.А. Колонковое бурение (учебное посо¬бие)- М.: Недра, 1982
20. Технология бурения глубоких скважин. Под редакцией Мавлютина Р.М – М.: Недра, 1982.
21. Элияшевский И.В.и др. Типовые задачи и расчеты в бурении. – М.: Недра, 1982.
22. Трубы нефтяного сортамента. Справочник. Под редакцией А. Е. Сарояна. – М.: Недра, 1987.
23. Середа Н.Г., Соловьев Е.М. Бурение нефтяных и газовых скважин- М.: Недра, 1988.
24. Булатов А.И., Аветисов А.Г., Справочник инженера по бурению. Т.1и 2. М.: Недра, 1985.
25. СТ РК 1256-2004 (ИСО 10405-2000,. NEQ). Промышленность нефтяная и газовая. Буровые растворы. Лабораторные испытания.
26. СТ РК 1258-1-2004 (ИСО 10426-1-2000 NEQ). Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и материалы для цементирования скважины. Часть 1. Технические условия.
27. СТ РК 1259-2004 (ИСО 10428-1993, NEQ). Промышленность нефтяная и газовая. Насосные штанги (укороченные, насосные шланги, полированные штоки глубинного насоса, муфты и переводники). Технические условия.
28. СТ РК 1260-2004 (ИСО 10431-1993, NEQ) Промышленность нефтяная и газовая. Насосные установки. Технические условия.
29. СТ РК 1260-2004 (ИСО 10431-1993, NEQ). Нефтяная и газовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование, подъемное оборудование.
30. Ескендиров М.З., Волненко А.А. Методические указания по дипломному проектированию для студентов специальности 200240 «Бурение нефтяных и газовых скважин» Шымкент-2007-35стр.
31. РК Президенті Указы 28. 01. 1998 жыл № 3834 “О мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года”.
32. Казахстан Республикасының Заңы «О государственной поддержке инновационной деятельности». 23.03.2006г
33. РК Президенті Указы 17май 2003 жыл № 1096 «О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы».
34. Уткин Э.А. «Бизнес-план». Ассоциация авторов и издателей «Тандем», Изд-во ЭКМОС, 1998.
35. Попов В.М. , Ляпунов С.И. «Бизнес-планирование» .– М.: Финансы и статистика , 2000.
36. Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. Практикум и разработка бизнес-плана и финансовому анализу предприятия: Уч. Пособие – Москва: Финансы и статистика , 2005.
37. Румянцева Е.Е. Самоучитель по разработке бизнес-проектов. Учебное пособие, Москва., 2005.
38. Как разработать бизнес-план.- Люксембург; Служба Тасис. Офис
официальных издании Европейского сообщества. – май, 1998.
39. Абчук В. «Основы предпринимательства»: М., Вита-пресс, 1995г.
40. Парамонов В.В. «Экономика Казахстана»: Алматы, Ғылым, 2000г.
        
        Аннотация
М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университетінің
тапсырмасы бойынша ... ... ... бағыттағы ұңғаны игеру"
тақырыбы бойнша орындалған дипломдық жобада кенорынның ... ... ... ... ... ... ... ұсынылды. Қажетті есептелердің нәтижесінде ... ... ... ... ... қоршаған ортаны қорғау,
автоматтандыру, экономикалық бөлімдерде ... ... ... ... негізгі мақсаты мұнай және газ ... ... ... мен тәсілдері, жабдықты жөндеу жолдары,
еңбек және ... ... ... ... қоршаған ортаны
қорғау, технико-экономикалық бөлімдері қарастырылды. Студенттің оқу-зерттеу
жұмысы бойынша, негізгі қондырғыны есептеу қарастырылды.
Дипломдық ... ... ... 135 бет-А4 бетінен,
8қағаз-А1 графикалық бөлімнен тұрады.
Есептеу түсіндірме жазбасы қажетті сүреттер, кестелер және ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ... …………………………………………………………..
1 Геологиялық бөлім …………………………………………..
2 Техникалық бөлім ………………………………………….
2.1 Кен орнындағы ұңғыны бұрғылаудың
техникасы мен технологиясының ... ... ... ... ... ... айқындау ……………………………….……………
2.3 Шаю сұйығының түрі мен қасиеті ……………………….
2.4 Тау ... ... ... талдау ……………………
2.5 Бұрғылану бойынша ұңғының геологиялық
қимасын аралыққа бөлу ... ... ... және оның шаю ... ... ... ... тәсілін таңдау ………………………………….
2.8 Бұрғылау тізбегін жинақтауды негіздеу …………………
2.9 Бұрғылау режимін жобалау ……………………………..
2.9.1 Тау жынысын ... ... ... ... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ... Шаю ... ... ... ... Бұрғылау тізбегін қатаңдыққа есептеу …………………...
2.11Ұңғы кескінін жобалау …………………………………..
2.12 Ілмектегі ... ... ... ... ... ... құру………………...
2.14 ... ... Ұңғы ... ... ... Жеке ... …………………………………………..
3. Автоматика және БӨП…………………………………….
4. ... ... ... Жер ... және ... және шет тіліндегі қысқаша
қорытынды)..........................................................
..................
Әдебиеттер..........................................................
....................
Тіркемелер..........................................................
....................
Спецификациялар.....................................................
............
КІРІСПЕ
Ұңғыны ... ... ... ... ... ... ... бұл әдіс суды алу үшін ғана ... бері ... келе ... ... ... ... құрылғының көмегімен (ұрылмалы-
штангілі) орындалатын бұрғылау әдісі әсіресе ... ... ... ... ... ... ... одан әрі дамуына байланысты бұл
әдіс механикалық әдісіне көшіп көптеген ... ... ... ... ... ... ... кенорнын БУ2000ГУ бұрғылау
қондырғысымен ... ... ... ... ... ... ... 160 км қашықтықта
орналасқан және ондағы мұнайдың бар екені 1934 жылы ашылған 1911 ... ... 1933 ... ... гравиметриялық түсірулер жүргізіліп,
құрамдық картировкалау бұрғылаулар жасалған. 1961 жылы барлау аяқталған
Бұл дипломдық жобаның мақсаты Құлсары ... ... ... ... ... ... ол ... ұңғыма бұрғылау жобасын ұсыну және
қажетті бұрғылау жабдықтарын таңдап оларды негіздеу. Жобаланатын ... мен ... ... ... саналады.
1. Геологиялық бӨлім
Қазақстан Республикасының территориясында 01.01.90 ... ... 153 ... ... оның ішінде 80 мұнайкенорны, 24
газмұнайкенорны, 4 мұнайгазкенорны, 21 ... 5 ... 19 газ ... ... ... ... бойынша Батыс Қазақстан блысы ... ал газ және ... ... ... ... Қазақстаноблысы Орал
Қаласы бірінші орынды алады.
Ең ірі, өңделуге дайын көмірсутекті шикізаттардың қоры Каспий еңісінің
кунгурге ... тұз ... ... ... ... ... ... кездегі мұнай өнімін өндірудің негізгі көлемі Оңтүстік Маңғыстау
мұнайгаз өңірінің кенорындарымен ... ... ... ұсақ ... ... ... бұрғылауға ұластырылды.
Осы аймақтық зерттеулердің нәтижелері жарияланған және қор ... ... ... ... ... оларға
берілген түсіндіру хаттарында бейнеленген. Бұл жұмыстар арқылы тайызды
палегондық және ... ... ... ... ... ... тайыздық және біршама жас шөгінділерге
ұштастырылған су сақтағыш көлбеулер зертелінген, мезозойттық парозойттық
және ежелгі ... ... ... ... ... құрылымдарының
мәселелері жарыққа шығарылған.
Қазақстан Республикасы аймағында шөгінді бассейндер тобы дамыған, олар
өзінің геологиялық, стратиграфиялық құрылысы бойынша ерекшеленеді.
Республикамыздың батыс ... ... ... ... мезозой-кайназой және жоғары палеозойдың құатты платформалары
жатады.
Ойыс жоғары ... ... ... бағаланды,
негізінен Каспий ағысының ... ... ... жоғары палезой
қатынастары бойынша.
Қазіргі таңда Каспий өңірі, Маңғыстау-Үстірт, Шу-Сарысу және ... ... ... ... ... ... ... және
Арал аймағында ізденіс жұмыстары жүргізілуде.
Дәлелденген мұнайгаз қабатының стратиграфиялық ... ... орта және ... ... ... ... орта, жоғары карбон;
төменгі, жоары пермь; ... юра, бор, ... және ... ... ... ... 30 – 300 м тереңдікте алты мұнай
қабаттары бөлінген: Ю-І, Ю-ІІ, Ю-ІІІ, Ю-ІХ, Ю-Х және Ю-ХІ ... ... 8 – 135 м; суға ... ... 95 – 336 м
белгілеулерінде жүргізіледі. Кенорындар қабаттық, экрандалған тектоникалық.
Қабаттар терригенді ... ... ... кеуекті.
Мұнайқаныққан қалыңдық 2,4 – 26,7 м. Коллекторлардың ашық ... 24 ... %, ... 0,128 – 4,76 мкм2, ... ... 0,64 ... мұнайдың алғашқы дебиттары 1,7 – 132,6 м3/тәул. Бастапқы қабат ... МПа, ... 19 – 27 ... ... 847 – 887 кг/м3. мұнай аз күкіртті (0,2 – 0,22 %), ... (7 %), ... ... 0,2 – 2,07 ... газ құрамы, %: метан 77,1 – 93,8, этан 7,15, пропан 0,4 – 5,1 ,
пентан 0,3, азот 0,7-4,4, ... газ 3 – ... ... түрі ... ... 1,116 – 1,146 ... минералдануы 170,4 – 249 г/л.
Кенорын соңғы дайындау стадиясында.
Жұмыс жүргізілетін ... ... ... ... Эмбі ... ... қаласынан оңтүстік-
шығысқа қарай 160 км қашықтықта ... 1934 ж. ... ... ... ... ... түсірумен және құрылымдық карталық бұрғылаумен
дайындалған. 1911 ж. бастап қолданылуда. Жақын елді ... ... ... станциясы (60 км) және Атырау қаласы, облыстың ... (160 ... км ... ... ... ... аудан рельефтің абсолют белгілері плюс 70-80 м болатын құм,
су жүйесі жоқ жазықтық. ... ... күрт ... ... ... және мерзімдік тербелулері өте жиі. ... ... +30-+35 0С, ... ... ... -25—30 ... шашын сирек кездеседі, негізінен ол қысқы көктемгі мерзімде ... орын ... қар ... ... Оңтүстік –шығыс бағыттан тұрақты
жел соғу тән ... қыс ... ... ... ... жел ... Жұмыс
ауданы шөлді аймаққа кіреді. Ауданда су артериялары жоқ, құдықтардың сирек
тізбектері бар. ... ... ету көзі ... ойпатты
жазықтықта бұрғыланған, жоғарғы таязды артизандық болып табылады, судың
өздігінен құйылуын ... ... ... ... ауыз ... ... су ... 80-100 м тереңдікте орнатылады. Тікелей ... ... ... 110 м-ге ... бедердің белгісімен жазықтықты
құрайды.
Жануарлар әлемі ... қоян және т.б.) және ... ... үшін ... ... ... ету ... жоқ, олар ДВС-ке автономиялық
электростанцияларымен қамтамасыз етіледі. Осы станциялар жылумен ... көзі де ... ... ... ... желілерінің байланысы да
жоқ. Тұрақты байланыс рация бойынша қамтамасыз етіледі.
Жол тораптары тек беті ... ... ... ... ... ... және жылдың тек құрғақ кезеңінде жүріп-тұру үшін ғана
жарамды. Вахтаны көшіру ... ... ... ... ... ... литолого-стратиграфиялық сиппаттамасы
Ауданның құрылысында демезозой іргетасының ... ... және ... ... кешендері кездеседі.
Бор жүйесі –К
Құлсары алаңындағы бор ... ... ... ... орналасады және төменгі және жоғарғы бөліктермен
құралған.
К1 төменгі бөлім
Неоком және апт-альб бөлінген. Неоком – ... ... ... ... ... ... бөлінген.
К1пс2 – төменгі неоком
Оның төменгі бөлігінде төменгі неоком горизонты бөлінген (К1а)
Оның негізі гравелит және алевролиттерден құралған. Горизонттың ... ... ... ... ... қызыл түсті топырақ құрайды ... ... ... ... ... ... ... түсті топырақ құрайды, олардың
арасында ... ... құм ... кездеседі. Құаты 220-250 м.
Неоком қабатының жалпы тереңдігі 250-275 м. құрайды.
Апт-альб-(К1а-аl)
Бұл жастағы жер қыртысы ... ... ... ... орналасқан қара-сұр және сұр құмдар, ... ... және ... ... Бұл ярустың тереңдік ... 400 ... ... ... қабаты мүшеленіп бөлінбеген және ұңғымалардың қималарында
сұр-түсті, ала, қоңыр және сұр құм және ... ... ... 140-180м.
К2-жоғарғы бөлім
К2t-sn турон сенон ярусының шөгінділерінен тұрады және ол төменгі
бөлігінде сұр, жасыл-сұр саздан, жоғары ... ала ... ... ... ... ... ... Шөгінділердің қалыңдығы
380м.
Кайназой тобы
Палеоген жүйесінің шөгінділері дат-палеоценге жататын ... ... ... ... саз қабатынан түзілген, ал ... ... ... ... оларды Құлсары алаңында
эрозиямен ... ... ... ... ... қабаты жоғарғы бордың
артезиан бассейнінің үстіне орналасқан аймақтық флюдотірек ... ... ... ... жүйенің шөгінділері барлық жерде тегіс кездеседі және қалыңдығы
25м ... ... ... 8 – 135 м; суға ... ... 95 – 336 м
белгілеулерінде жүргізіледі. Кенорындар қабаттық, экрандалған тектоникалық.
Қабаттар терригенді шөгінділермен ... ... ... ... 2,4 – 26,7 м. ... ашық ... 24 –
30,9 %, өткізгіштігі 0,128 – 4,76 мкм2, ... ... 0,64 ... ... ... ... 1,7 – 132,6 м3/тәул. Бастапқы қабат қысымы
14,4-33,6 МПа, температура 19 – 27 0С.
Мұнай тығыздығы 847 – 887 кг/м3. ... аз ... (0,2 – 0,22 %), ... (7 %), ... ... 0,2 – 2,07 %.
Ілеспе газ құрамы, %: метан 77,1 – 93,8, этан 7,15, пропан 0,4 – 5,1 ,
пентан 0,3, азот 0,7-4,4, ... газ 3 – ... ... түрі ... тығыздығы 1,116 – 1,146 г/см3
және минералдануы 170,4 – 249 г/л.
Кенорын ... ... ... ... үш мұнай кеніші анықталған:
I-кеніш. Горизонттың өнімділігі №1 ұңғыманы тексеру ... ... ... №1 ... 7,2 ден №7 ... ... ... жалпы тиімді қалыңдығы №1 ұңғымада 6,1м-ден 5,6м-ге
дейін ... ... ... ... ... №1 ... ... №7
ұңғымада 2,6м-ге дейін өзгереді. Құмдылық коэффициентінің өзгеру шегі ... ... №7 ... ... ... ... ... есеппен 0,765
құрайды, мүшелену коэффициенті №1 ұңғымада 2- ден №7 ұңғымада 3-ке ... ... ... 2,5 ... Горизонт біріңғай мұнай қатпарынан
құралған. 5 мм штуцер арқылы ... ... 14,28 м3/ ... ... ... 1149 м ... мұнайға қаныққан коллектордың табаны мен су қабатының
жамылтқы беті арасында орнатылған. Жүргізілген ВНК –ны ... ... ... 11,5 м. ... ... ... 1,27 км2. ... типіне
байланысты қатпарлы, стратиграфиялық экрандалған, күмбезді.
II-ші кеніш. Горизонттың өнімділігі №8, 12 ұңғымаларды тексеру ... ... ... №14 ... 10,0м ден №12 ... ... Горизонттың жалпы тиімді қалыңдығы №15 ұңғымада 6,9м-дан
№12 ұңғымада 9м-ге дейін өзгереді. ... ... ... ... ... ... №12 ... 9м-ге дейін өзгереді. Құмдылық
коэффициентінің ... шегі №1 ... ... №7 ... ... ... орташа есеппен 0,61 құрайды, мүшелену коэффициенті №8 ұңғымада 1-
ден №15,17 ... 5-ке ... ... орташа есеппен 3,4 құрайды.
Горизонт біріңғай мұнай ... ... 5 мм ... ... ... 43 м3/ ... құрайды (№8 ұңғыма, интервал 1215-1223 м), 90 ... ... 5 мм ... ... ... (№12 ұңғыма, интервал 1214-1224
м). ВНК минус 1145,5 м ... №8 ... ... ... ... ... ВНК –ны ескере отырып, кеніштің ... 13,9 ... ... ... 1,83 км2. Кеніш типіне байланысты қатпарлы,
стратиграфиялық экрандалған, күмбезді.
III-ші кеніш. ... ... №13, 16 ... тексеру
арқылы дәлелденген. Горизонттың қалыңдығы №16 ұңғымада 13,0м ден №13
ұңғымада ... ... ... жалпы тиімді қалыңдығы №13 ... №16 ... ... ... ... ... қаныққан тиімді
қалыңдық №16 ... ... №13 ... ... ... ... ... өзгеру шегі №13 ұңғымада 0,54-тен №16 ұңғымада 0,6-
ге дейін өзгереді, орташа есеппен 0,57 құрайды, мүшелену коэффициенті ... 1- ден №16 ... 3-ке ... ... ... ... 2
құрайды.. Горизонт біріңғай мұнай қатпарынан құралған. 5 мм штуцер арқылы
мұнайдың дебиті 103 м3/ ... ... (№13 ... ... ... ... м3/ ... дейін 5 мм штуцер арқылы құрайды (№16 ұңғыма, интервал 1210-
1216 м). ВНК минус 1138,6,5 м ... №16 ... ... ... ... ... ВНК –ны ескере отырып, кеніштің биіктігі 18,5
м. мұнай қабатының ... 6,4 км2. ... ... байланысты қатпарлы,
стратиграфиялық экрандалған, күмбезді.
2. Суқабаты
Жер асты суларының ... ... ... ... ... ... аймақ бөлінген: жоғарғы, орта және төменгі.
Седиментогенді ... ... ... ... аймағында
неоком және юраның суқабатты ... ... ... сулары, жалпы
алғанда хлорнатрий типті ерітінділерден тұрады. Арысқұм горизонтының ... (М-I ... ... ... ... ... шамасы
32,95г/л (№4 ұңғыма). Судың кермектігі жоғары. Кермектіліктің жалпы шамасы
100 мг-экв/л-ге дейін жетеді. ... РН ... ... – 0,85 ке ... H2 SiO3 ... -9 мг/л. ... ... сулар тегеурінді. Су қабатының коллекторларының
сүзгіштік қасиеттері жоғары. Кеніштің жұмыс ... ... ... гидрохимиялық аймақ апт-альбтік су қабаты кешенінен тұрады және
сулардың минералдану ... ... ... ... тұщы ... ... құрамнан жоғары минералданған хлоридті –натрилі-калцилі
құрамға дейін.
Сулардың ... ... ... ... аймағы
жоғарғы борлы су қабаты кешенінен палеогеннің сулы ... және ... ... тұрады. Бұл аймақтың жер асты ... ... ... ... бор мен ... ширек жасты шөгінділері
ашылады.
Ширек жастағы шөгінділер құмдардан, саздан, құмдақтармен саздақтардан,
негізінен ... ... ... саз ... ... ... ... көрсеткіштері бірінші нормативтік топқа жатады.
Жыныстары сулы, сулары тегурінді. Жер асты суларының ... 88-120 м ... Бұл қима ... ... ... ... жатады.
1. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 Құлсары кенорнындағы бұрғылау техникасымен технологиясының жағдайына
талдау жасау
Өнімді горизонтты ашқанға дейін бұрғылау бригадасының ... ерте ... болу ... ... алу ... ... және ... тексереді. Егер ондай құбылыс орын алса қабылдау және
құю ыдыстарына деңгей өлшегіштерді орнатады.
850м тереңдікке жеткен кезде ашық ... ... ... ... ЕТП-ның 1-14 пунктіндегі ереже бойынша бұрғылау орнында келесілер
болуы ... ... ... ... көлемі 48 м3 болуы
керек;
Қосымша ерітіндінің коөлемі 30,1м3 болуы керек;
Бұрғылау ... ... осы ... ... болуы керек.
Мұнай-газ ерте пайда болған кезде РД-39-2-803-82-ге сәйкес флюид
ағындарының көлемін шектеу керек. Бұл кезде мүмкін ... ... ... ... ... м3, ал көтеру –түсіру операциялары кезінде
-1,0 м3 құрайды. Ұңғымаға бұрғылау тізбегін әрбір көтеру кезінде ... ... тұру ... d127мм ... үшін ... 8 ... ... ал АБҚ
әрбір свеча сайын құйып тұру керек. Көтеру түсіру операциялары кезінде
қосымша ... ... ... және ығыстырылған ерітінді көлемін
бақылап отыру керек.
Кейбір қиындықтардың алдын алу үшін ... ... ... сәйкес,
900м тереңдіктен кейін көтеру түсіру операцияларының жылдамдығын азайту
керек: ... ... ... ал ... ... ... ... отырып 2 м/с жылдамдықпен орындау керек.
Шегендеу құбырларының ұңғыма сағасындағы ... ... ... үшін
ППВШ (ТУ39-01-321-77) аудармаларын қолданады.
Өнімді горизонтты ашқан кезде бұрғылау орнында екі шарлы крандарды
орналастыру керек. Оның бірі ... ... мен ... ... ... ... ... ретінде болады.
2.2 Қиындатылған аймақпен оның түрлерін айқындау.
Ұңғыма сағасынан 250м ... ... ... ... ... сіңіру құбылысы байқалады. Ең қарқынды
максималь сіңіру ... 10 м3 ... ... ... Бұрғылау
ерітіндісінің циркуляциялануының тоқтауы болмаған.
Ұңғыманың қабырғаларының опырылып құлауы 1850 м ... ... және ... ... 200м ден 260м ... ... ... ... қауіпті аймақтар байқалған. Осы аралықта
тығыздығы 1,22г/см2 сазды бұрғылау ерітіндісін пайдаланған кезде сальниктер
түзілу құбылысы байқалған. ... ... 2 ... ... ... ... ... бөлімде 260-310м аралық интервалында керн алу
операциясы орындалады. Кернді алу параметрлері: ... ... ... өтімділігі 8м. Кернді алу қашықтығы 50м.
2.3 Шаю сұйығының түрі мен қасиеттері
Бұрғылау сұйығының параметрлерімен өңдеу рецептурасы «Оңтүстік мұнай
газ» АҚ ... ... және ... ... ... ... бұрғылау сұйығының тығыздығы бастапқы
геологиялық мәліметтерге байланысты таңдалды. Бұрғылау сұйығының ... ... ... ... керек:
0-10 м ур=10х0,1(1,1.....1,15)=1,1…..1,15 г/см3
10-100 ур=10х0,1(1,1.....1,15)=1,1…..1,15 г/см3
100-310 ур=10х0,105(1,05.....1,1)=1,1…..1,14 г/см3
Интервалдар үшін ... ... ... ... ... ... ... мәндерін қабылдаймыз
0-100 м ... ... м ... ... ... интервал үшін, өтімділіктің максималь жылдамдығын ... ... ... құрамы төмен ерітінді қабылданады (РНСТФ).
РНСТФ-ны дайындау үшін тығыздығы 1,05-1,06 г/см3 , қатты ... ... ... ... ... сазды ұнтағы қолданылады. Стабилизатор
реагенті ретінде ПУЩР сұйықтығы қолданылады. Бұрғылау сұйығының жабысқақтық
қасиетін азайту үшін ... ... ... ... тұндыру мақсатында,
цемент стаканын бұрғылаған кезде, ерітіндіні кальций содасымен өңдейді.
Ерітіндіні шламдар мен , ... ... ... ... ... м ... интевалды бұрғылаған кезде, ұңғыма оқпанының тұрақтылығын сақтау
мақсатында, қабырғалардың опырылуын және сусып құлауларының алдын алу үшін
ерітіндіні ПУЩР және КМЦ мен ... ... ... ... сода мен ... ... түрі мен ... 2.4 кестеде келтірілген.
2.4.1кесте- Бұрғылау сұйығының түрлері мен параметрлері
|Ерітінд|Интервал,м |Бұрғылау ерітіндісінің параметрлері ... | | ... | | |
| ... |төмен, |
| ... ... |
| | ... номерлері ... |
| | | ... |
| | | ... | | |к |
| | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
| | | | | |
| | | | ... ... , м |
| | | | ... | |
| | | | ... тор| |
| | | | ... ... |
| | | | |3-2+ ... | |
| | | | ... | |
| | | | | ... , |Аяқталуы, |
| | | | | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... ... |1 ... | |0 |1850 ... | | ... | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... тор |ВС ... |2 |ТУ26-02-557-73 |1 |0 |1850 ... ... |ПГ-45 |1 ... |2 |0 |1850 ... ... |ИГ-45 |2 | |3 |0 |1850 ... ... |1 ... | |0 |1850 ... Тау ... ... ... ... талдау
Мұнай мен газ кенорындарын негізінен, шөгінді тау жыныстары құрайды.
Олар үлкен екі топқа бөлінеді: қалдықтық және ... ... Саз ... ... тау ... ... қаралады. Шөгінді тау жыныстарының
ішінде кристалдық тау жыныстарының үлесі 25%, ... тау ... ал саз ... тау ... үлесі-54%.
Ұңғы оқпаны айналасындағы тау жыныстарының ... ... ... ... ... ... төрт ... сұйығы бұрғыланған тау жыныстарының түйіршіктерімен ... ... ... бұрғылау сұйығы дисперсиялық ортасы және дисперсиялық ... ... ... ... ... тек дисперсиялық ортасы (су сияқты) ену
мүмкіндігі бар;
- ене алмайтын сұйықтар.
Құрамындағы ... ... ... тау ... төрт ... ... бөлінеді:
-ірі қалдықты тау жыныстары, мұнай газ кенорындарында ірі қалдықты тау
жыныстары сирек кездеседі;
-құмдақ тау жыныстары,минерал түйіршіктерінің құрамына қарай ... ... ... ... ... тау ... сары ... цементтелген
алевролитті тау жыныстары да жиі кездеседі;
-саз балшықты тау жыныстары-саз балшықтар, ... саз ... ... ... ... халцедонмен цементтелген сондықтан
беріктігі жоғары.
Жыныстардың ең басты ... ... ... ... ... тығыздығы келтірілген (кг/м3):
Құмдақтар-2400-3200
Алевролиттер -2400-3004
Аргилиттер -2630-2860
Мергелдер -2370-2920
Әк тастар- ... ... ... ... ... механикалық қасиеттеріне серпімділік, созымталдық,
тұтқырлық, беріктік қасиеттері жатады
2.5.1 кесте- Ұңғыма қимасы бойынша тау ... ... ... ... |
| |м ... |өте жұмсақ, бос тау жыныстары жұмсақ және тұтқыр саз ... |
| ... ... әк ... ... ... бос ... ... тау жыныстары құмдақ және |
| ... ... ... және ... ... тау ... аралас бор, тас тұзы |
| |ангидрит аралас, саз саз балшүық сланецтері ... ... ... ... ... ... ... тау жыныстары|
| |аралас құм-саз балшық сланецтері, құмдақ кездесетін шымыр саз |
| ... ... ... және ... ... орташа тау жыныстары, |
| ... саз ... саз ... ... ... ... әк |
| ... ... ... ... ... ... құмды сланецтер |
|СТ ... ... ... ... тау жыныстары, гипс |
| |аралас құмдақ, әк ... ... ... ... әк тастар, доломиттер, доломиттелінген әк тастар ... ... ... тау ... ... ... ұсақ кристалды әк |
| ... мен ... ... ... әк ... ... |Түрпілі қатты, берік тау жыныстары қабаттары аралас ... ... ... ұсақ кристалды әк тастар ... |өте ... ... ... ... ... ... конструкциясы қашау пісіріліп қосылған үш
секциядан, ... ... ... ... ... ... ... Шарошка беттерінде тау жыныстарын бұзушы жасақтар
(тістер) орналасады. Жуу сұйықтары өту үшін ... ... ... үш ... бар. ... ... тізбегіне ұзартылған құлыптық
бұранда арқылы жалғанады. Шарошка подшипниктері кейбір қашауларда жуу
сұйығымен ... ... ... ... ... май ... қашаулар шығарылады. Бұл қашауларда май шарошка подшипниктеріне
лубрикатордағы сауыттан қашау аяғы мен цапфадағы каналдар арқылы ... ... ... жуу ... ... ... ... қашау
Кесте 2.7.1- Қашаулар санын есептеу
|Бұрғыл |Нормативтік |норм. |Үш шарошкалы қашау ... ... ... |
|ау интерва|текшеге |текше №| | ... ... ... | | | ... |
| ... | | | |
| |ң атуы | | | | |
| | | ... ... ... |
| | | | |м ... ... | | | ... ... |Бұрғылау |
| | | | | ... тс ... ... |
| | | | | | ... ... л/с |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|0 |100 ... ... |1 ... |90-100 |60 ... |400 |-!!!- |-!!!- |2 |10-12 |70-80 |30 ... |1250 |-!!!- |-!!!- |3 |6-8 |70-80 |6-8 ... |1850 ... ... |-!!!- |4 |5-6 |60-70 |6-8 ... ... ... жинақтауды негіздеу
Аралық 0-150 м;
Бастапқы мәліметтер: Бұрғылау тәсілі – ... ... Дд = 394 ... түсірілетін жүктеме - 60 кН;
Шығын – 0,055 м3/с;
Шаю сұйығының тығыздығы – 1100 ... ... ... – 80 ... ... бұрғылау құбырлары) есептеу
, м (2.8)
мұндағы, Q – ... ... ... – 1м АБҚ салмағы. 0-150 м аралықты ... үшін ... = 0,203м; = 0.1м ... ... ... ... болса,
м (2.9)
= 36 м деп қабылдаймыз.
АБҚ салмағы
кН (2.10)
Шектік жүктеме (гидравликалық жүктемені ... ... (28 ... [2]) (2.11)
Құбырлардың бұрандалы қосылыстарын бұрап шығарудағы айналу моменті АБҚ-
203 үшін 37-45 кН*м аралықта ... [2]. АБҚ ... ... ... ... 273 ... тең АБҚ таңдаған дұрыс болады,
себебі, шарт бойынша: диаметрі 295,3 жоғары ... үшін ... ... ... ... ... орай ... қабылданған
құбыр диаметрін = 203 мм деп қабылдырамыз.
Осьтік шектік жүктеме келесі теңдіктен анықталады:
(2.14)
Гидромониторсыз қашау 394С үшін ... ... де ... ... > 60кН, ... ... деформацияны шектеу мақсатында ... ... ... ... ... ... ... базасындағы бұрғылау құбырлары, сонымен қатар Нұралы
алаңындағы ... ... ... ... бойынша келесідей
бұрғылау құбырларын таңдаймыз: диаметрлері ТБПВ – 127 мм, δ = 10 мм, ... ... ЗШ ... ию ... анықтаймыз:
, МПА (2.16)
мұндағы: Е – серпімділік модулі, Н/см2 (Е = 2 * 106 н/см2);
J – құбыр қимасының осьтік инерция моменті, см4; ... δ = ... үшін J = 632,4 ... – иілу ... см; , ... – ұңғы ... см; Дскв = 39,4 см
Дз – құлып диаметрі, см; Дз = 17 см ...... жік ... құбырдың қауіпті қимасында,
бұранданың негізгі жазықтығындағы кедергі моменті, см3;
, cм3 (2.17)
Дшұс – шығыңқы ... ... ... ...... ұштың ішкі диаметрі, см;
Wизг =100 см3
L – жартылай толқын ұзындығы, м.
АБҚ үстіндегі қима үшін ... ... ... ... ... м (2.18)
ω – тізбектің бұрыштық айналу жылдамдығы, ... – 1 см ... ... кг/см [2] бойынша q = 34 кг/м = 0,34 кг/см;
J - см4.
Олай болса,
, м ... ... ... ... ... қоя ... ию кернеуін
анықтаймыз:
МПа (2.20)
Тұрақты ию кернеуін анықтаймыз:
МПа (2.21)
Төзімділікке беріктік қор ... ... ... анықтаймыз:
(2.22)
мұндағы - төзімділік шегі (атмосферада), МПа; = 140 МПа
[2].
Коэффициент
(2.23)
Беріктік тобы Д болатын ... үшін σ-1 = 310 МПа ... ... теңдіктен анықталады:
(2.24)
σв = 650 МПа үшін ψσ – 0,1 болады [2].
Төзімділікке беріктік қор коэффициенті
Төзімділікке беріктік қор коэффициенті болу ... ... ... ... ... үшін ... мм, қабырға қалыңдығы 10мм,
болаттың беріктік тобы «Д» болатын бұрғылау құбырын таңдаймыз.
Бұл құбырлар үшін (24 кесте, [2]) шектік ... ... ол ... 1,4 МН, ... ... q ═ 0,00054 МН, ... өту каналының ауданы Fк ═
89,8 см2.
Онда күрделі бұрғылау шарты үшін мүмкін созу жүктемесі:
МН (2.30)
мұндағы, п – ... ... ... үшін ... қор
коэффтциенті
п ═ 1,35
127 мм құбырдың ... ... ... ... тобы «Д», ... 10мм) ... - мүмкін созу жүктемесі, МН;
к – инерция күштері мен ерітінді қозғалысына ... ... ... (1,15 тең деп ... ... ... ... АБҚ салмағы, МН,
МН; МН; (2.31)
- сәйкесіншебұрғылау ерітіндісінің және ... ... ... Рт – қашаудағы және турбобурдағы қысым өзгеруі, алдыңғы
есептеулерден Па; ... ... ... – 900м
АБҚ ұзындығы – 90м
Турбобур ұзындығы – 17м
Бұрғылау құбырларының қажет ұзындығы lбқ ═ 900 – 90 - 17 ═ 793 ... ... ... ... ... ... БТТК ... қажетті саны
|БТТК |Технологиялық |Жұмыстардың |Өту ... ... ... ... ... | ... |
|қысқаша |түрі ... м | ... дана ... | | | | ... типтік| | | | ... | | | | |
| | ... ... ... ... | |
| | | | |м ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... М-ЦВ|бұрғылау |10 |30 |225 ... |
| | | | | ... | ... ... |30 |100 |150 |-!!!- |0,5 ... ... |100 |400 |150 |-!!!- |2,0 ... Т-ЦВ ... |400 |800 |100 |-!!!- |4,0 ... Т-ЦВ ... |800 |1200 |50 |-!!!- |8,0 ... ... шығару |1200 |1240 |8 |-!!!- |5,0 ... Т-ЦВ ... |1240 |1850 |25 |-!!!- |0,4 ... ... ұңғыны бұрғылауға арналған бұрғы тізбегінің төменгі
бөлігінің компоновкасы (БТТК)
|БТТК элементтері (бұрғылау құбырларына дейін) ... ... ... бойынша|Типтік |Ұңғыма ... ... ... ... ... ... |
|диаметрі |номері |өлшемдері, |түбінен | ... м ... т |
| | ... |қондырғыға | | | |
| | | ... | | | |
| | | ... м | | | |
| | | | ... ... сазды|2,3 |2,6 |2,4 ... | | | ... ПУЩР |1,4 |1,6 |1,4 ... ... |- |- |0,6 ... ... | | | ... |0,1 |0,1 |0,1 ... ... | | | ... | | |0,1 ... ... қордағы ерітінді көлемі
d=219 мм аралық тізбекті түсіргеннен кейін, өнімдік ... ... ... ... ... ... ... қоры дайындалады:
Vқор= 0,785 (0,20362х400+0,1462х1,2х850)=30,1 м3 (2.48)
Одан басқа бұрғылау ... ... ... ... ерітінді
дайындау үшін сазды ұнтақ пен реагенттердің қоры болуы қажет.
2.10.2.2 кесте
|Аталуы |1 м3 ... ... |30,1 м3 ... |
| ... ... ... ... шығыны ... ... ... |0,05 |1,5 ... ПУЩР |0,03 |0,9 ... ... |0,012 |0,4 ... ... сода |0,002 |0,1 ... Каустикалық сода |0,001 |0,03 ... ... ... ... ... ... ... п жабдықтың қалыпты жұмыс істеу шартынан
және бұрғылау тізбегінің апаттсыз жұмыс ... ... ... ... ... Сонымен қатар, ол тістің тау ... ... ... ... керек: 5-7 сек, ол келесі теңдікпен анықталады:
(2.49)
мұндағы, dш – шарошка диаметрі, мм;
z – шарошканың шеткі ұштарындағы тістердің саны.
(2.50)
Есептеулерде келесі [6] ... ... = 6–8 мсек ... ... ... = 5-7 мсек ... жыныс үшін;
τ = 3-6 мсек созылмалы жыныс үшін.
Олай болса,
айн/мин
Бұрғылау тізбегінің беріктігі және бұрғылау жабдығының мүмкіндіктері
шартынан п = 80-100 ... деп ... ... ... ... ... ... түрі мен санын
есептеу.
Жуу ерітіндісінің көлемімен ... ... ... ... ... ... ... максималды өнімділігін
анықтау.
(2.51)
Формулаға кіретін әріптердің мәні төменде келтірілген.
N=1040 л.с; =0,675; γсе=1,15 гс/см3
А= ам+аубтlу+ад
ам= 340*10-5 ... ... ... ... ... ... (42 ... кестесі) 83,6 л/с
өнімділікті алуға болады, егер екі ... ... 185 мм ... ... ... ... поршеннің екеулік қадамыминутына ... ... ... а=0,85 болғанда. Сораптардағы мүмкін қысым 82
кгс/см2.
Сораптардың 83,6 л/с ... ... ... ... ... ... ... мәні төменде келтірілген
N=1040 л.с; =0,675; γсе=1,15 гс/см3 ... (17 ... ... ... (18 ... ... = 10м – бұрғылау құбырының ұзындығы, м;
акп=2,9*10-8 (16 қосымша кестесінен), сәйкесінше
В= (610*10-3+2,2/10+2,9*10-3)*10-5=833,6*10-8
Бұрғылау тереңдігін арттыру үшін ... ... ... ... ... және ... ... төмендету керек. Екеулік
жүрістердің санын минутына 60 деп ... ... 42 ... ... ... өнімділігі Q = 77,2 л/с. Сонда .
L = 200 деп ... ... ... әрі ... ... ... ... гс/см3 және қашау диаметрі өзгереді. Жаңа шарттар үшін Qмах ... ... ... ... қосымшалар кестесіне сәйкес F= 172;
А= (340+2,2*100+ 414)*10-5= ... ... а3 ... ; акп =35*10-8
сәйкесінше
В= 610*10-8+(2,2*10-5/10)35*10-5=865*10-8
L = 200 деп мынаны аламыз
Бұрғыланған жыныстардың бөлшектерін шығаруға сораптың минималды
өнімділігін анықтаймыз.
Формулаға енетін әріпиердің мәні ... ... ... ... = 295мм D = ... 1,1м/с деп алып мынаны табамыз.
Сораптардың іс жүзіндегі өнімділігі Q былай болуы керек.
Qмах > Q > Qміп
У8-4 сорабының ... ... 64,2 л/с ... ... ... қос ... ... 50 тең болғанда диаметрі 185 мм
втулка қою арқылы алуға болады.
Сораптың 64,2 л/с ... ... ... ... ... ... ... үшін диаметрі 170мм втулка қабылдаймыз.
42 қосымшаның кестесіне сәйкес поршеннің екеулік қадамының ... ... екі ... ... 33 – 53 л/с ... мүмкін қысым 95
кгс/см2. Онда
L=2100 деп аламыз, себебі бұдан кейін сазды ерітіндінің меншікті салмағы,
қашау диаметрі, УБТ және ... ... ... шарттар үшін Qmax анықтаймыз.
А= ам+аубтlу+ад
ам= 340*10-5 (21 қосымша кестесі) аубт= 8,0*10-5
F=10 см2 (3 ... ... (17 ... ... ... (18 қосымша кестесі);
ак.п.=250*10-8 (16 қосымша кестесі)
В= (1820*10-3+11,3/10+520*10-3)10-5=3470*10-8
L = 2100 деп мынаны аламыз
Бұрғыланған тау жыныстарын сыртқа шығару үшін ... ... ... мынаған тең.
Dд = 0,190мм D = 0,114мм;
= 1,1м/с қоя отырып анықтаймыз.
Qmax=0.785*10-3(0.1902-0.1142)1.1=20л/с
Сораптардың іс жүзіндегі ... ... ... керек.
Qmax > Q>Qmin
У8 – 4 сорабыны4 сипаттамасына сәйкес 32,6 л/с ... ... ... 150мм ... ... ... ... 40және берілу коэффициенті
0,85 болғанда мүмкін. Сонымен қатар мүмкін қысым 125 кгс/см2.
Жаңа талаптар ... ... ... ... ... м деп ... ... нәтижесін кестеге ендіреміз.
2.11.1-Кесте
|Бұрғылау |Втулка |Сораптардағы|Поршеннің 1|Сораптар |Сазды ... ... ... |мин қос ... ... | ... ... |л/с ... |
| | ... ... | ... |
| | | | | ... |
|0 – 56 |185 |82 |65 |83,6 |1,15 ... – 200 |185 |82 |60 |77,2 |1,15 ... – 360 |185 |82 |50 |64,2 |1,25 ... – 1850 |170 |95 |50 |53,8 |1,25 ... ... ... ... есептеу
Тау жыныстарының қарқынды бұзылуы үшін гидромониторлық эффектті
төмендетпей сорап қуатын ... ... үшін ... ... ... ... ... қолданумен роторлық бұрғылау тәсілінде
бұрғылау сораптарының балансын ... ... ... ... ... - шаю сұйығымен циркуляциялық жүйе аққан кездегі қысым шығыны
қашаудағы қысым шығынын ескерусіз:
Па ...... ... ... ... ... ... м2 (2.58)
Бұл жерден саптама диаметрі
м (2.59)
Қашау саптамасынан шаю ... ағу ... ... теңдеуден
анықталады:
м/с (2.60)
м/с < 80м/с болғандықтан, қажетті гидромониторлық әсер
байқалмайды, ... аз ... үшін (900 м) ... мұндай жылдамдығын
таңдауға болады.
Сұйықтың берілген шығынындағы шектік тереңдікті келесі ... ... Q үшін ... ... екілік жүрісінің саны келесі
теңдеуден анықталады:
екілік жүріс/мин
Өзге аралықтарды есептеу ... ... ... ... Бұрғылау бағаналарын қатаңдыққа есептеу
Статикалық беріктікке есептеу
Құбыр диаметрін анықтаймыз (ТБПВ-127, δ = 10 мм «Д»): м , ... ... ... (2.62)
мұндағы К – инерция күшімен кедергінің ерітінді ... ... ... (1,5 тең деп ...... ... құбыр салмағы, мН
QАБК – ауырлатылған бұрғылау құбырының ... ... ... = ... мН ТБПВ-127 δ = 10 мм бұрғылау құбырының 1м салмағы.
Алдыңғы есептеуден QАБК = 0,0693 мН
ρ – шаю сұйығының ... ...... ... ... кг/м3; болат үшін ρм = 7850 кг/м3;
Р0 – қашаудағы қысымның өзгеруі
(2.64)
аД – ... ... ... ... – қашау саңылауының жалпы қимасы, м2;
Q – шаю сұйығының шығыны, м3/с;
(2.65)
Кірердегі саптаманы цилиндрлік безендіру үшін μ = 0,66, f0 = 21 ... м2 (3 ... ... ... ...... өту ... ауданы, м2
м2
м
Fкұб – құбыр қимасының ауданы, м2; Fкұб = 36,7*10-4 м2 (2 кесте [2]).
Барлық табылған мәндерді орындарына қоя ... созу ... ... анықтаймыз:
, н/см2
мұндағы, Wбур – бұрғылау тізбегіне бұрау кезіндегі кедергі моменті,
см3
, см3 ... Д, d – ... ... ... ... және ... ... – бұрғылау тізбегіне берілетін бұрау моменті, Н*см
(2.69)
NВ – бұрғылау тізбегін айналдыруға шығындалатын қуат, кВт;
, ...... ... ...... құбырының сыртқы диаметрі, м
п – бұрғылау тізбегінің айналу жиілігі, рад/с
Дд – қашау ... ...... ... тығыздығы, г/см3
к Вт
Nд – қашауды айналдыруға шығындалған қуат, ... кВт ...... ... коэффициенті, жұмсақ жыныстар үшін с = 7,8;
РД – қашауға түсірілетін жүктеме, мН; РД = 0,06 мН
кВт
Олай болса,
Н*см
Табылған мәндерді орына қоя ... ... ... үшін ... ... анықтаймыз:
н/см2 = 1 МПа
Қалыпты және жанасу кернеулерінің бірдей әсер етуі кезіндегі ... ... ... ... ... σт – аққыштық шегі, «Д» маркалы болат үшін σт = 380 МПа
Яғни, беріктік қоры жеткілікті.
2.11 ... ... ... ... ... ... ... кезде өнеркәсіптерде кеңінен
қолданылады. Жабдықтардың үнемі жетілдіріліп отырылуынан ... ... ... және мұнай, конденсат, газды өндіруді қамтамасыз ететін
үнемді тәсіл болып табылады. ... ... ... ... негізінен төменде келтірілген артықшылықтармен шартталған:
- салыстырмалы көп емес қаныққан мұнай қуатында сулану конусының
түзілуін бақылау;
- жіңішке/тығыз коллекторларда өнімділікткі арттыру;
- өңдеуге ... ... ... ... ... қойылатын негізгі талаптар
Қазіргі уақытта ІІІ объекттен өндірілеін мұнайды арттыру үшін көлденең
ұңғыларды бұрғылау жоспарланып ... ІІІ ... аса ... ... ... да ұңғының көлденең оқпанын ... ... және де ІІ ... ... да ... ... қамтамасыз
етуге болады. Ал бұл судың және де ... ... ... ... өндірудің азаюының алдын алуға мүмкіндік береді.
Өңдеулер нәтижесінде ІІІ ... ... ... ... ... салыстырғанда анағұрлым жақсы нәтиже береді.
Симуляциялық үлгіге сәйкес жаңа ұңғылардағы көлденең ... 400-600 м кем ... ... Ірі ... байқалмағандықтан
көлденең бұрғылау міндеті өткізгіштігі бірқалыпты өзгеретін ... ... ұңғы ... ... ... ... ... Тік
оқпаннан ауытқу немесе қисықтың басталу нүктесі бойынша шектеулер болмайды.
Екі жағдайда да көлденең ұңғының ... ... ашық ... екі ... белгілі:
- тік бөлікті 215,9мм (81/2) қашаумен аяқтайды. Қисықтың жиналу
бөлігінде ІІ объектті оқшаулау үшін 7// ... ... ... ... ... мм ... ... тік бөлік 7// шегендеу тізбегімен жабылған. Қисықтың жинақталу
бөлігін және көлденең бөлікті ... мм ... ... ... ... ... 127-114 мм ... жабады.
Жоғарыда келтірілгендер коллектор туралы ұғымға сәйкес келеді және
ұңғы бағытына қойылатын ... жаңа ... ... ... өзгеріп
отырады. Қарашығанақ кен орнындағы көлденең ... ... ... ... ... ... бағытталған ... кері ... ... ... бағыттар
Жобадаға көлденең ұңғыларға «J» типті бағыт ұсынылады. Жалпы тік
тереңдігі 5100м және ... ... ... 50/30 м ... жинақталу нүктесінің басталуы 4756 м ... ... ... 400-600м болады. Көлденең тереңдеу операциясы үшін
қисықтықтың ... ... ... және ... ... сол ... қалады, бірақ көлденең бөліктің ұзындығы 7//
хвостовик цементтелген ұңғылар үшін ... ... ... қарқындылығы 50/30 м келесі түсініктер бойынша
таңдалған:
- бағытталған бұрғылау үшін ... ... ... ... ... ... кезінде аса көп бұру моментімен
үйкелу күштерін ... жер ... ... ... тыс ию ... түсірмейді;
- қайта аяқталу мәселелерін тудырмайды.
Қажет болған жағдайда ... ... ... ... 90/30 м ... ... ... Тұздардан төмен аралықта
қисықтықтың жиналуының басталу нүктесінің орнын өзгерте отырып ... ... ... ... ... қол жеткізуге болады.
Айналу моменті мен гидравликаны талдау жаңа ұңғылардағы ұзындығы 400-
600м көлденең бөліктерді көлденең бұрғылау және аяқтауға арналған ... ... ... ... ... ... ... оқпанының жоғарғы бөлігінің азимутының және көлбеулік бұрышының өзгеру
қарқындылығына ... ... ... ... бұл ... тік ... ... 7// шегендеу тізбегімен жер бетіне ... ... үшін ... ... ... ... ... жыныстарда бағытталған ... ... ... ... ... ... ұңғы траекториясы
бұрғылау шартынан және ұңғы оқпанының жоғарғы бөлігінің күйіне тәуелді
болады. Жобалық ... ... ұңғы ... ... ... алу ... оқпандарының кеңістіктік координаттары туралы мәліметтерге ие ... ал олар ... ... – бағытты жобалауға дейін ... ... ... ... Ілмектегі жүктемені есептеу. Бұрғылау
қондырғысын таңдау
Бұрғылау қондырғысын таңдаған кезде келесі шарттар ескерілді:
- шегендеу ... ... ... ... ... ... 1,15 есе кем болуы керек;
-БД125/3000 бұрғылау жабдығының 4х5 жабдықталу кезіндегі ... ... яғни ... пайдалану (эксплуатациялық)
тізбектің салмағы-30 тонна. Бұрғылау тізбегінің максималь массасы ілмектегі
мүмкін болған жүктемеден 1,67 есе кем болуы керек немесе ... 0,6 ... 16293-82 №1 ... яғни ... ... ... масса 25
тоннаға тең.
Сонымен, тізбектердің (шегендеу және бұрғылау) максималь массалары
мүмкін болған шамалардан ... ... ... ... бұрғылау
қондырғысы жобалық бұрғылау шарттарына сәйкес.
БД125/3000 бұрғылау қондырғысы келесі негізгі ... ... ... ... ... мұнарасы бұрғылау тізбектерін және шегендеу құбырларын ... ... ... кезінде бұрғылау тізбегін ұстап тұру үшін,
сонымен қатар бұрғылау ... таль ... ... ... ... ... ... жабдықтарды орнату үшін қолданылады. Бұрғылау
мұнаралары жүк көтерімділігіне, биіктігіне және конструкциясына ... ... ... ... ... бұрғылау қондырғыларына келесі тәсілде
жасалады: А-тәрізді ВМ, ... ВМП және төрт ... ВУ. ... 3200/200 және 5000/320 ... ... қондырғыларында
қолданылады. П-тәрізді мұнара 5000/320 классты ... ... ... ... ... 6500/400 және 8000/500 ... ... қойма, қозғалтқыщтар мен жүктелетін шығыр механизмдерін
жабуға арналған. Оны мұнараға ... ... ... ... қарсы
орнатылады. Редукторлы қоймалардың өлшемдері орнату тәсілімен анықталады.
Сорапты қоймасы бұрғылау сорабы мен ... ... ... арналған
оны мұнарадан бөлек немесе шамды редукторлы мұнараның қоймасына орнатылады.
Редукторлы және ... ... ... мен ... нақты жағдайларға
байланысты тақтаймен, гафрировандалған ... ... ... ... немесе полиэтиленген пленкалармен тігіледі. Кейбір
бұрғылауларды орнатуды ... ... және ... ... ... ... ... шегендеу және бұрғылау құбырларының орнықтылығын және
тағы ... ... ... саймандарды, материалдарды және ... оның ... орын ... ... ... ... және ... болады. Қабылдау көпірлерінің биіктігі ... рама ... ... ... ... ... ені
1,5...2м. ал ұзындығы 18м.
Бұрғылау шығырлары.
Бұрғы шығыры бұрғылау құбырлары тізбегін көтеріп түсіру, ұстап тұру,
бұрғылау ... ... ... ... және ... құбырларын түсіру үшін
қолданылады. Кейбір ... ... ... ... ... ... ... ашу, ауыр жүктерді сүйреп тарту және де ... ... ... ... Шығыр бұрғы қондырғысының ең
негізгі агрегаттарының бірі. Бұрғы шығырларына ... ... ... ... ... ... күш ... шығырға
көтерілсе, түсіру кезінде керсінше шығырдың тежегіш тесіктері барлық бос
энергияны жылуға айналдыруда. Таль ... ... ... ... дұрыс
пайдалану үшін шығыр әртүрлі жылдамдықпен жұмыс істеуі қажет. Бұрғы ... ... ... 1,2,3 ... ... ... ... арасындағы
кинематикалық байланыс шығыр берілістер ... іске ... ... шынжыр берілістен басқа таль арқанын орау үшін барабан тежегіш
және электр тежегіш білігін муфта орналастырылады.
Бұрғы шығыры екі ... ... ... ... тежегіштер
Таспалы тежегіштер құбыр тізбектерін көтеріп ұстау, ... ... ... ... ... кезінде қашауды жіберіп отыру қызметтерін
атқарады. Ал электірлі тежегіш ... және ... ... ... ... үшін қолданылады. Шығыр барабанын толық тоқтату
таспалы тежегішпен іске асырылады.
Ұршықтар. Таль жүйесінің ... ... ... үшін ... ... ... ... айналдыруды 2-ден жуу сұйығын өткізуді
қамтамасыз етеді.
2.15.3-сурет. Ұршық
Ұршықтардың конструкциясы негізінен бірдей ... ... ... ... ... ... бөлігі көтеру ілмегіне ілінсе, айналатын бөлігі бұрғылау
тізбегіне жалғасады.
Таль жүйесі. Бұрғы қондырғыларын таль ... ... ... ... ... ... ... қозғалысына айналдыру
және таль ... ... ... салмақты жеңілдету қызметтерін
атқарады. ... ... мен ... шкиві арқылы белгілі ретпен болат
арқан ... бір ұшы ... етіп ... Таль ... ... ... ... подшипник тіректері қондырылған тұрық
түрінде ... ... ... таль блогының екі түрі болады. ... таль ... ... еспелі болат арқандар қолданылады.
Еспелер ... ... ... ... ... Еспелердегі алты сабын 19-
дан 37-ге дейін ... ... ... үшін ... ... ... марганецті қолданылады.
Айқастыра өру тәсілінде сымдар ескеріле бір ... оң және сол ... ... тез тозудан сақтау үшін еспелердің сыртқв ... ... ... ал ішкі ... сымдар диаметрі арқанды иілімді ... етіп ... ... ... ... ... ... Оны көтеру, түсуру
операциялары үшін, бұрғылау колонкасын және бұрғылау колонкаларын салмақты
көтеріп тұру үшін қолданады. Кронблоктардың ... ... бір ... ... Онда ... ... бірнеше арқанды шкивтер киілген.
Кронблок пісірмелі рамадан тұрады, оған жеңілдетуге және кілттерді ... ... мен ... ... ... Негізгі шкивтер қорғаныш
қаптамамен жабылады.
2.15.4-сурет. Кронблок
Кронблок ... ... ... кронблокты бөренелердің үстінде
орналасып болттармен бекітіледі. У3-130-2 кронблоктары 130т. Жүктеме ... ... ... ... ... ... үш бойлай және екі
қиғаш балкалары бар пісірілген болат рамасынан 1 тұрады. Бойлай ... 4 бар ... екі ... ... ... ... ... әрқайсысы қозғалмайтын остен 5 және ... ... ... 3 ... ... 3 ... Бұл
подшипниктерді майлау ості бойлай орналасқан бұрғыланған тесіктер арқылы
арнаулы шприц арқылы жүргізіледі. Май ... ... ... ... ... ... ... ступицаларын төсемдер мен жене бойлай
қалпақшалар мен ... ... ... шығып кетпеуін алдын алу үшін
және қауіпсіз жұмыс істеу үшін әр шкивтердің ... ... ... ... төменгі жағына жеңілдету мақсатында арнайы ілгішке
қосымша дөңгелекше бекітіледі.
Роторлар – бұрғылау тібегіне бұрғылау кезінде ... ... ... кезінде оны ұстап тұру үшін қолданылады. Ротор тігінен
ілінген ... ... ... ... ... ... ... Ротор станинасы бұрғылау, көтеріп-түсіру жұмыстары барысында
барлық салмақты қабылдап ... ... ... ... сыртқы шетінде шынжырлы дөңгелек немесе кардан
білігінің жақты муфтасы ... ... ... ... тербелмелі
подшипникте айналады. Бұрғы қашауын ашқанда және ... ... ... ... ... ... ... тиекпен немесе
тоқтатқыш механизммен жабдықталады.
Геологиялық-техникалық нарядты құру
Бұрғылау ... ... ... барлау
Бурғылау жабдығы____________
Жобалық ... ... ... ... ... ... ...... ... ... _______ м/ст. ... ... ... ... ... | ... | ... | ... | | |
| ... ... ... ... |
| |ия | ... |
| |Рпл |Ргр |1,0 |1,2 |1,4 |1,6 |1,8 |2,0 |
| | ... |Аяғы | | | | ... ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|1 ... |0 |10 |490 ... |1 |1 |0 |10 ... шайылудан |
| |/d2996х10м/ | | | ... | | | | ... ... |
| | | | | | | | | | ... ... | | | | | | | | | ... ... | | | | | | | | | ... |
|2 ... |0 |400 |393,7 ... |1 |1 |0 |400 ... ... |
| |/ ... | | | ... | | | | ... бойынша |
| ... «Д» ОТТМ | | | | | | | | |жер асты тұщы |
| | | | | | | | | | ... ... |
| | | | | | | | | | | |
|3 ... |1850 |146,0 ... |1 |1 |0 |1850 | ... ... |
| |колонна | | | ... | | | | ... ... |
| ... | | | | | | | | ... біріктіру. |
| |d127х7,5мм | | | | | | | | ... ... ... «Д» ... | | | | | | | ... ... | | | | | | | | | ... |
Кесте ... ... ... ... ... ... ... ... мм ... ... м |
| | | ... ... ... ... |
| | ... ... ... |Аяғы |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... |299 |0 |10 |0 |10 ... |219 |0 |400 |0 |400 ... ... ... |127 |0 |1850 |0 |1850 |
| | |0 | | | |
| | | | | | ... Жеке ... Әдеби патенттік шолу.
Негізгі объектіні қабылдау тұжырымдамасы (СӨЗЖ)
БУ ... ... ... ... қабілетті топтық дизель-гидравликалық жетекті
БУ2000ДГУ бұрғылау қондырғысы эксплуатациялық және барлау ұңғыларын 2500 м
дейінгі тереңдікке ... ... ... Қондырғы әртүрлі географиялық
жағдайларда мұнай және газ ұңғыларын бұрғылайды (орналасу категориясы ... ... І). ... ... және ... ... жетегін қашықтан басқару қарастырылған, бұл бір жұмыс режимінен
екіншісіне тез өтуге мүмкіндік ... ... ... қосымша жұмыстарды
орындау үшін және мұнараны ... үшін ... ... бар. ... ... ... ... пневмоажыратқыш;
автоматтандырылған бұрғылау кілті ... ... ... жүк ... 3 тс ... қосымша шығыр; жүк
көтергіштігі 2 тс болатын ... ... жүк ... 1 тс болатын
таль жүйесі; бұрғылау кезінде түпке автоматты ... ... ... ТЭП-45-VІ қосымша тежегіш. Қондырғы ұсақ және ірі ... ... тез ... қосылыстарын
қолданғандықтан, бұрғылау сораптарымен коммуникациядан жоғары қысым
желілері элементтерін ... тез ... ... күйде ірі
блоктармен ауыр жүк таситын көліктерде, ұсақ блоктармен ... ... ... күйінде – универсал транспортта, сонымен
қатар тік ... ... ... ... ... ... ... – 1600-2500 м;
Ілмектегі мүмкін жүктеме – 1600 кН;
Негізгі механизмдер жетегінің жалпы ... ... – 1760 ... ... ... – 500 кВт;
Таль жүйесінің ең үлкен жабдықталуы – 4х5;
Таль арқанынынң диаметрі – 28 мм;
Таль жүйесінің ... ... ... түбі бойынша) – 900 мм;
Көтеру агрегатының жетекші білігіндегі қуат – 550 ... ... ... айналымның беріліс саны – 4;
Шегендеу тізбектерін ажыратқан кезде және апаттарды жоюда ілмектің
көтеру жылдамдығы – 0,20 ... ... ... ... орнатылған қозғалыс жылдамдығы –
1,6 м/с;
ТЭП 45-VІ тежегішімен құралды беру (түсіру) жылдамдығы – 0,5 – 2,5
м/с;
Негізгі ... ... саны – ... 6031-81 ... үш ... бұрғылау сорабы – НБТ-600;
Бұрғылау сорабы жетегінің қуаты – 600 ... ... ең ... қысым (манифольдта) – 25 МПа;
Екілік жүріс саны пх = 135 және Р = 11,3 МПа ... ... ... сораптың ең үлкен көлемдік берілісі – 0,0836 ... ... ... ... – 560 мм;
Ротордың жетекші білігіндегі қуат – 180 кВт;
Ротор столына мүмкін статикалық жүктеме – 2500 кН;
Ротор ... ... ... – 30 ... ... жұмысшы айналу жиілігінің диапазоны – 0,97-3,9 с-1;
Ротор столына берілетін айналым саны – 4;
Айналу жиілігі 12,5 с-1; компрессор станциясының өнімділігі – ... 0,15 ... ... ең ... ... – 0,85 ... сораптарының компенсаторларын толтыруға жоғары қысымды
компрессордағы ең үлкен ауа қысымы – 15 ... жүйе ... ... жалпы көлемі – 90 м3;
Мұнара А-тәрізді, секциялық, құбырлы төрт жақты ... ... ... – 42,2 ... ... ұзындығы – 25 немесе 27 м;
Тірек биіктігі (бұрғылау еденінің белгісі) – 5,5 ... ... ... – 4,4 ... ... салмағы – 348,6 т.
Ұршықтар
Ұршықты бұрғылау құбырларының тізбектерін ... ... ... ... тік ... ... түтігі арқылы бұрғылау
құбырларына сұйықты ... ... ... ететін беріліс
механизмдерінің түйініне жатқызуға болады. оның басты атқаратын қызметі –
бұрғылау құбырлары тізбегінің салмағынан ... ... ... ... бұрғылау қондырғысының ең маңызды түйіндерінің бірі ... ... оған ... 500 т дейін жететін айналмалы ... ... ... да ... ... ... ... бөлшектерге жоғары сенімділік талаптары қойылады. Ұңғыны
бұрғылаудың үнемі өсіп ... ... ... тізбегі салмағының
өсуі, және шаю сұйығы қысымының 40,0 МПа ... ... ... ... ... талаптарына сай және қызмет көрсетумен жөндеуге ыңғайлы
ұрршықты жасау қажеттілігін анықтайды.
ОМЗ ... ... ... ... және бекіту процесінде мүмкін
болатын ілмектегі (элеватордағы) жүктеме бойынша топтастырылады. ГОСТ 17293-
71 ұршықтаврдың үш жүк ... ... ......... – 320......................................320
УВ – 450......................................450
Сонымен қатар, жеке тапсырыс берушілер үшін жүккөтерілімділігі 175,
250 т ... ... ... ... шаю сұйығының келесі қысымдарына есептелген – 25, 32 және
40 МПа.
УВ – 250 ұршығы (3.1.16 ... екі ... ... ... көтеру
құрылғысымен (ілмек немесе автоматтандырылған элеватор) ... және ... ... ... ... ... ... айналатын. Айналмайтын бөлшектер: ұршық корпусы 3, ... ... 5 және ... 6. ... бөлшектер: ұршық бағаны 2 және өткел 2.
Ұршық корпусы кронштейнді болат қуыс ... ... ... Онда ... 5 ... ... 12 үшін ... корпусымен жанасатын
көлденең саңылаулар орындалған. Ұршық корпусының ... ... ... ... ... ... ... орнатылған кезде оның көтеру
құрылғысымен қосылысуы үшін ыңғайлы ... ... ... ... табу
Өнер табу тау өнеркәсібіне оның ішінде ұршыққа қатысты.
Өнер табу мақсаты – ... ... мен ұзақ ...... ... ... көрінісі келтірілген; 2 – суретте
тегеурінді құбырдың май ыдысымен тығыздау түйінінің көлденең қимасы; 3 ... ... ... түйінінің бөлгіш сақинасы келтірілген.
Ұршық корпустан 1, бағаннан 2, қақпақтан 3 тегеурінді ... ... ... 5 және ... 6 тығыздау құрылғыларынан, май ыдысынан 7 тұрады.
Май ыдысы төменгі тығыздау құрылығысының тегеурінді құбырдың көлденең осіне
концентрлі корпусында төменгі ... ... ... ... ... бірге корпуста майға 9 арналған сақина пішімді қуыс 8 орындалған.
Ыдыстағы 7 бөлгіш элемент поршень 10 ... ... ... ... беру ... ішкі бетімен 11 және төменгі ... ... ... мен ... ... 2 арасында түзілген каналдар 12 және 13 арқылы
тегеурінді құбырмен жалғастырылған. Тегеурінді ... 4 ... ... ... ... құбыр ұзындығының жартысынан кем емес қашықтыққа
орнатылған кемінде екі ... 14 және 15 ... ... ... ... ... ... тығыздау манжетінің 16 үйкелісу
белдігінің биіктігінен кем ... Онда ... ... ... 17-19 ... ... Тегеурінді құбырдағы 4 рисктер 14 және
15 бір-бірінен ең болмағанда ... ... ... 16
арасындағы қашықтыққа тең аралыққа алшақтатылған. Бұл тегеурінді ... бір ... ... ... ... ... 4 ... жұмысшы
үйкелісу бетін қолдануға мүмкіндік береді. тегеурінді ... ... ... ... ... ... ... сырға 22
түріндегі жалғастырушы элементпен өзара байланысқан болтпен 21 стопорлық
қамыт 20 ... бөлу ... 19 ... ... ... ... элементі
корпусымен бағанның шеттерімен түзілген каналда дөңестерді орналастыру үшін
корона ... етіп ... 12 және 13 ... құбыр бетінен жұмысшы сұйықтың қысыммен
поршень 10 астына берілуін қамтамасыз ... ал ... ... ... 4 бетінде бұрғылау ерітіндісінің поршень астына баған қуысына 1
гайкада ... ... ... 23 және 24 ... ... ... қамтамасыз
етеді. Бұл сұйықтың қыс ауасында мұздап қатып қалуының ... ... ... 5 және 6 ... ... ... ... ... 26-31 ... ... майды
құю үшін тығынмен 32 жабылатын саңылау орындалған. Поршень 10 ... және 34 ... ... 8 ... беру үшін ... 4 ... ... манжеттері арасында бөлу сақинасында 17 ... ... ... оның бір ... ... 36 ... тығыздау түйінінің жоғарғы айналмайтын бөлігі беру құбырынан
37, гайкадан 38, ... ... 39, ... ... 40, ... 41, тарту болттары 21 арқылы қамытпен 20 шарнирлі байланысқан
сырғадан 22 ... ... ... 2 ... ... тығыздағыш
құрылғысының 6 ыдысымен өзара байланысы аралық гайка 25 және гайка ... ... ... істеу принципі келесідей.
Ұршықты ұңғыны бұрғылаудан алдын таль жүйесінің ... ... ... ұңғы осімен бір осьте орнатады. ... ... ... ... (квадрат штанга) жалғастырады. Оның төменгі ұшын ... ... бар ... ... жалғастырады. Ұршықтың беру құбырын
37 бұрғылау сорабының айдау желісінің тік бағанымен бұрғылау түтігі арқылы
жалғастырады. Ұңғыны ... ... ... сораптарымен қысыммен
айдалатын жұмысшы сұйықты (бұрғылау ерітіндісі) бұрғылау түтігі және ... 37 ... ... ... ... ал ... қуысы, квадраттық
штанга және бұрғылау тізбегі арқылы ұңғы ... ... ... ... ... қондырғысыынң роторы бұрғылау тізбегімен және қашаумен
квадрат ... ... және ... ... ... 2 ... арқылы 40 МПа қысыммен айдалатын бұрғылау ... ... 13 және 12 ... ... 10 астына беріліп оны қысады. ... ... 8 ... 9 ... ... 35 ... тығыздау манжеттеріне 16
және үйкелу ... ... 9 ... ... әсерінен және оның өзгеруінен поршеньге әсер ете
отырып оны төменге ығысиырады. ... ... ... ... ... соң және ұршық ішінде қысым атмосфералыққа дейін төмендеген кезде
тығыздау манжеттеріне 16 ... ... ... ... түрде
тоқтатылады. Бұрғылау ерітіндісінің қалдықтары поршень астынан каналдар 12
және 13 арқылы ұршық ... 11 ... ... 23 және 31 ... ... бұл қыс ... ... ... ... тығыздау
құрылғысының корпусында жинақталып, қатып қалу мүмкіндігінің алдын алады.
Тегеурінді құбырдың ... ... ... бет тозған соң үйкелу
бетін ... Оны ... ... тегеурінді құбырды қамыттан
босатады, содан соң тік бағытта жылжытады, мысалы, ... ... ... ... бір ... ... ... тегеурінді құбырды
жоғарғы жағынан болт ... ... ... ... аймағында
тегеурінді құбырмен тығыздағыш манжеттің үйкелісу беттерін майлайды.
Өнер табу формуласы
1 Корпустан, корпусқа орнатылған бағаннан, корпуста бөлгіш ... ... ... ... және жоғарғы тығыздағыш түйіндер
арқылыберу құбырымен және бағанмен ... ... ... ... ... оның ... ұзақ ... арттыру
мақсатында, ұршық тегеуріндіқұбыр осіне концентрлі орналасқан, төменгі
тығыздау элементін қамтитын, бөлгіш ... май ... ... ... ... ... сыртқы бетімен және оның ішкі бетімен радиал
каналдар арқылы жалғастырылу мүмкіндігімен орындалған.
2 Ұршық ерекшелігі, ... ... ... ... ... ... ерекшелігі, бағанның жоғарғы беті воронка тәрізді пішімді ... ... ... ... ... ... ... бөлгіш сақинасы
төменгі тығыздау элементінің корпусы мен баған арасында түзілген ... ... үшін ... ... етіп жасалған.
5 Ұршық ерекшелігі, бекіткіш қамыт жоғарғы ... ... ... орындалған жалғастырушы элемент арқылы жалғасқан.
2.17.1 сурет- Вертлюг
Тау жыныстарын бұзушы аспаптар негізгі атқаратын міндеттеріне қарай үш
топка бөлінеді:
1) скважина түбін тұтастай бұрғылауға ... ... ... ... айналдыра бұрғылап, тау жыныстары үлгісінен керн ... ... ... ... ... ... аспаптар, найза тәрізді қашаулар, ... ... жөне ... топ ... ... тау ... ... өзгешеліктеріне қарай төрт шағын топқа бөледі: кесіп-уатушы (PC), қажап-
кесуші (ИР), үгіп-уатушы және үгу арқылы әсер етуші.
Кесіп-уатушы, қажап-кесуші аспаптар түрлерінің ... ... ... ... ... ... жасалады. Үгіп-уату арқылы
әсер етуші ... ... ... ... түрінде
орналастырылған.
Бірінші, екінші және үшінш топ аспаптары мұнай және газ скважиналарын
бұрғылауда кеңінен қолданылады.
Бұл ... ... ... ... тау ... лық қасиеттеріне, ең алдымен қаттылығына байланысты. Әр ... тау ... ... ... ... ... ... жъшыстарыньщ штампылык каттылығы бойынша категориясы 1, 2, 3, 4, 5, ... 8, 9, 10, 11, ... тобы ... ... түрі М С Т К ... және ... ... әсер ... ... ... мен ... жерлері.
Кесу-жару арқылы әсер етуші кашаулар (PC) екі түрде (М, МС) жасалады. Олар
жұмсақ және бос байланысқан тay жыныстарын бұрғылауға ... ... әсер ... ... да (ИР) екі ... (МСЗ, С) ... Бұл
кашаулар түрпілі жұмсақ және қаттылығы оргаша тау жыныстарын ... ... ... ... қалақ түрінде (PC) және кесетін
жиектері бар ирек тісті етіп жасалады. Мұны қалақшалы қашаулар деп аталады.
PC кашауларын кос ... (2Л) ... ... 161,1 мм-ге дейін он төрт
өлшемде және үш қалақты диаметрі ... 469,9 ... ... ... ... ... корпустан 3, қалақтардан 1 (қос қалақты тұтас
құйылған да, үш қалақты қашау пісіріліп ... және ішкі қуыс 4 пен ... 2 ... ... ... жуу ... тұрады. Қашау корпусының
жоғарғы шеті бұрғылау құбырларымен жалғастыратын бұрандамен бітеді.
Төзімдігін арттыру үшін қалақтар қатты қорытпамен ұстатылады ... ... ... ойық ... М ... қашауларда бұл ойықтар
түйіршікті релитпен толтырылады.
2.17.2 - ... Үш ... ... МС ... ... ... ... 5 пісіріліп ұстатылады. Содан
кейін қалақтардың алдыңғы қырлары ВК8-В маркалы болаттан ... ... ... 6 ... ... үстінен релитті балқытып құю
арқылы ұстатылады (ІІ-4 сурет).
Алмас кашаулары
Алмас - полиморфты ... ... ... ... ... пішінді. Кристалдар массасы 3000 каратка дейін (1 карат -
0,2 г), өлшемдері әр түрлі. ... ... ... ... да
тығыздығы және қаттылығы өте жоғары. Алмастың микрокаттылығы кварцтікінен -
10, катты қорытпанікінен - 6 есе артық. Юнг модулі - 88*10 Мпа, яғни ... — екі, ал ... - төрт есе ... Осы ... оның ... сырғаңау кезіндегі төзімділігі өте жоғары болады.
Алмас зергерлік және техникалық болып ... ... ... ... тек ... ... ... Ол борт, баллас және
карбонда болып үш топқа бөлінеді.
Бұрғы кашауларында негізінен тек борт тобының ... ... ... ... ... алмастарды отырғызғаңда әр түрлі
тәсілдер қолданылады. ... ... ... ... ... кең ... - ... Алмас қашаулар.
Бұл тәсіл бойынша алмас түйіршіліктерін белгілі схема ... ... ... ... ... ... ... шихта (мысалы 90-95%
вольфрам карбиді және 10-15% ... ... де, ... ... ... ... қолданылады. Содан кейін қорғаушы бортада (сутек пешінде)
1300 градус температураға ... ... ... ... ашу үшін
қашаудың жұмыстық бетін құм ағынымен оңдейді. Алмас түйіршіктері матрицадан
оның ... ... ... ... ... алмас түйіршіктері
матрицаның тек үстіңгі бетіне орналастырылады. Түйіршік ... 2-3 ... ... 3-тен 12-ге ... ... ... алмастар қолданылады. ұсақ
түйіршіктер қолданылған жағдайда (бір каратта 1000 ... ... ... үстіңгі қатпарына терендігі. 5-6 мм. етіп орналастырады (олар
осы қатпарды ... ... ... ... ... ... ... леп атайды.
Алмас қашау (ІІ-5, а-сурет) жалғастырушы бұранда ойылған ... ... ... ... қатты қорытпа матрицадан 2 тұрады. Корпус пен
матрица шихтаны пісіру кезінде қосылады. ... ... ... жуу ... ... ... ... секторлар түрінде
дайындалған. Жуу каналдары шиыршықгы (И-5,а-сурет) және радиалды (ІІ-5,б-
сурет) етіліп ... ... газ ... ... негізінен шарошкалы қашаулар
қодданылады. Олар шарошка санына қарай бір, екі, үш, төрт және ... ... ... ... ... қашаулар тау жыныстарьшың
механикалық және түрлік қасиеттеріне байланысты он үш ... ... ... 20692-75 ... ... ... ... қашаулар диаметрі 46
мм. ден 508 мм-ге дейінгі олшемде шығарылады.
Үш шарошкалы ... ... ... ... (конструкциялары) Ш
суретте көрсетілген. Қашау пісіріліп қосылған үш секциядан 3, секция аяғына
5 подшипниктер 6 ... ... ... 4 тұрады. Шарошка
беттерінде тау жыныстарын бұзушы жасақтар ... ... ... Жуу ... өту үшін ... ... ... үш
тесігі 2 бар. Қашау бұрғылау тізбегіне ұзартылған құлыптық бұранда 1 ... ... ... ... қашауларда жуу сүйығымен майланады
(11-6, б-сурте). Бұл ... май ... ... лубрикатордағы
сауыттан 8 қашау аяғы мен цапфадағы каналдар арқылы келеді. ... ... ... жуу ... ... ... ... қашауларының диаметрлері 46 мм-ден 508 мм-ге
дейінгі 39 түрі шығарылады. Бұл қашаулар ертеректе шығарылған кашаулардан
нақтылы ... ... ... өлшемдері және дайындау дәлдігімен
ерекшеле-неді.
ТАБЛИЦА Үш ... ... ... ... ... ... ескі нормал және осы кездегі МЕСТ бойынша диаметрлері
көрсетілген:
ОН26-02-128-69 161 190 214 243 ... 161,5 190,5 215,9 244,5 269,9 ... ... ... ... қашаулары шифрына мынадай мәліметтер
жазылады;
1) ... ... саны ... түрі: бір шарошкалы (1), ... (II), үш ... ... ... ... Шарошка жасақтарының дайындалуы бойынша (мысалы М, МЗ, С, 4) ... ... ... ... ... жуу ... оргасында (И),
гидромониторлы (Г), үрлеу каналдары ортасында (Щ, ... ... ... ... Үш ... ... - шарошка тіректері ашық гидромониторлары;
б - шарошка тіректері бекітілген;
А-А - сұғымдама орнатылған жуу ... ... ... ... ерекшеліктері: тербеліс
подшипниктері (В түрлі тірек), ... ... ... ... ... түрі Н), ... ... басқаларының бәрі
сырғанау подшипниктері (тірек түрі А). Егер ... ... ... У әрпі ... ... ... ... төмендегідей жазылады: 111215, 9С-ГН, МЕСТ
20692-75, Т-ЦВ МЕСТ 20692-75.
Колонкалық ... ... ... ... тау ... үлгісін (керн) алу
мақсатымен жүргізіледі. Алынған керн кен орнын құраушы тау жыныстарының
құрамын, ... және ... ... зерттеу, геологаялық
құрылымын, мұнай және газ қорын анықтау, игеру ... ... ... Сондықтан да алынған керн сапасын көтеру ... ... ... ... ... ... керн диаметрі, жуу
сүйығымен шайылу және ластану дәрежесі, ... ... ... және басқа да зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін керн диаметрі 60 ... кем ... ... ... жуу ... шайылуы және ластануы тау
жыныстарьшың жөне ... ... ... ... ... тұтастығы (бұзылмауы) тау жыныстарының механикалық жөне
басқа қасиеттерін анықгау тәжірибелерін жүргізуде ең басты шарттардың бірі.
Керн ... ... ... оның ... ... ... арта түседі.
Керн материалдарының түтасіығын сактау үшін оны бұрғылау жөне көтеру
кезінде ... ... ... ... ... ... схемасы және колонкалы қашаулардың негізгі схемалары ІІ-ба
суретте көрсетілген. Барлық колонкалы қашаулар тау ... ... ... ... ... ... жөне ... кабылдау, сақтау, жұлу, көтеру
қызметін атқаратын колонкалық снарядтан (керн қабылдауыш құрылғы) тұрады.
Кернді сағаға шығару үшін ... ... ... ... ... (ІІ-6А сурет) бұрғы ұшынан және бұрғы ұшына 1 оюмен
жалғанған қалонкалы жасақтардан 4 ... ... ... ... алу үшін ... ұшы ... және ... қорытпалардан жасалады.
Шарошканың бұрғы ұшы скважина түбінің ортасындағы жыныстар
бұзылмайтындай ... ... керн 2 ... ... ... жыныстардан керн алу үшін қолданатын бұрғы ұшы төрт-алты және керек
болса ... ... ... жасалады.
Бұрғы ұшындағы алмас және қатты қорытпа элементгері тау ... ... ... ... қатар шарошканың жан жағындағы жыныстарды
да бұзып отырады.
Бұрғылау ... деп ... ... әсер ... ... ... олар бұрғылау пультінен бұрғылаушы
тарапынан өзгертіліп отыруы мүмкін.
Бұрғылау режимінің параметрлеріне ... ... ... ... G, ... ... жылдамдығы n, бұрғылау агентінің көлемдік шығыны
Q, ұңғыма түбіне берілетін бұрғылау агентінің сапасы. ... ... ... γсе , ... Т, құм ... П, ... ... θ, субергіштік.
әрбір бұрғылау режиміне белгілі бір сандық және сапалық көрсеткіштер
сәйкес ... ... ... ... ретінде біріншіден
механикалық өту жылдамдығы υ м, екіншіден жыныс бұзушы ... ... ол ... h м ... ... ... сапалық
көрсеткіштері ретінде ұңғы түбінің берілген бағытынан ауытуын және кернді
шығару ... ... ... көрсеткіштер жоғары технико – экономикалық мәнге
ие, себебі ұңғы оқпанының ауытқуы өте аз ... ие ... ... және кейбір
жағдайларда керн алмайда бұрғылана береді.
Бұрғылау ... ... ... ... (технологиялық,
рационалды, күшейтілген, жылдамдатылғған, ... ... ... ... ... үш ... ... қарауға болады.
Оптималды (тиімді) бұрғылау режимі – ... ... ... гармониялық үйлесімді, ол максималды қуатта өтудің максималды
механикалық жылдамдығын қамтамасыз ... ... ... ... бұрғылау режимінің параметрлеріне шек қоймайды.
Шектеулі бұрғылау режимі – ... ... ... таңдау
шектеулі болған кезде максималды механикалық өту жылдамдығын қамтамасыз
ететін бұрғылау ... ... ... ... қозғалтқыш
қуаты жеткіліксіз, АБҚ қысқа болуынан жоғары остік ... ... ... ... ... ... және ... бұрғылау режимі – бұл арнайы технологиялық тапсырмаларды шешу
мақсатымен қолданылатын бұрғылау режимі параметрлерінің ... ... тек ... ... шеше ... Мысалы ұңғыманы берілген
бағытта жасанды қисайту, ұңғыма бағытын түзету, керн алу, ... ... ... сандық көрсеткіштері екінші орынға түседі.
Біздің елімізде турбиналы бұрғылау әдісі кең таралған, одан ... және аз ғана ... ... ... ... ... ... ауа немесе газ және күріш пен
күнбағыс шилухасы, ағаш ұнтақтары, былғары бөлшектері, цемент, ... ... ... ... ... ... ... турбиналы бұрғылауды
қолдануға болмайды, себебі оның ... ... ... ... Бұл ... негізінен роторлық әдісті қолданады. Көлбеу
бағытталған ұңғымаларды бұрғылағанда ... ... ... ... ... ... ... кезде электробурларды қолдану
тиімсіз. Жоғары температура және сұйықтықта мұнай немесе мұнай ... ... ... кері әсер ... Бірақ турбобурда шарлы
тіректер қолдану бұл кемшіліктің алдын алады.
Электробурмен ... ... ... ... ... да көп керн алу ... болған жағдайда электробур қолданылмайды.
Роторлық және турбиналық ... ... ... бір ... ... ал ... ... роторлы
әдісті қолданған жөн.
Кейде турбиналы әдіспен бірге колонннаны ... ... ... ... ... ... болады және колоннаның
ұсталып қалуы төмендейді.
Сөйтіп әрбір бұрғылау әдісі ... бір ... ... ... ие: ... ... белгілі бір әдістер қолдануға
жарамайды, бірнеше әдісті қолдану жиі кездеседі және ... ... ... ... қиын болады. Сонда бұрғылау режимін таңдауға оның негізгі
көрсеткіші 1 м минималды ... құны ... ... ... тізбегіне бұрғылау кезінде айналым беру, ал көтеріп
түсіру кезінде оны ұстап тұру үшін ... ... ... ... ... ... ... білігінен айналым беретін
редуктор. Ротор станциясы ... ...... ... ... ... қабылдап тұғырға береді. Станинаның ішкі қуысы май ваннасы
сияқты. Ротор білігінің сыртқы шетінде ... ... ... ... ... муфтасы орналасуы мүмкін. Ротор столы тербелмелі
подшипниктермен айналады.бұрғы ... ... және ... тізбегін
тұрбобұрғы реактивтік моментінің әсерінен сақтандырудап рпотор тиекпен
немесе ... ... ... конструкцияларының техникалық ... ... ... Р – 560 ... ... ... ... 11 арналған ойығы бар және ... ... тіке ... ... 3 ... ... ішінде тісті шар ... ... ... 14 ... негізгі тіректік шар тәрізді
подшипник 2 отырғызылған.
Станинамен ротор столының май ваннасын, жуу ... ... ... ... ... бар. Ротор столы дискасының қапталында
тоқтату ... ... 15 ... тіке ойығы бар. Ротор
станинасына ротордың ... ... май ... ... ... ... отырғызылған. Ротор станинасының астына ротор столын центрлеуші
және жоғары бағытталған тіке ... ... ... ... 5
орнатылған. Подшипник 5 ротор столының төменгі ... ... 7 ... 8 ... Фланец 8 төменгі шар тәрізді тірекке май ваннасын
құру үшін тіке цилиндрлі ... ... ... жуу ... ... үшін оның астына, ротор столына
болтпен ұытатылған шытырман сақина 4 орналастырылған. ... ... ... ... ... ... ... столымен бірге айналатын
шойын қалқанмен жабылады. Бұл саңылауды жуу сұйығының кіруінен ... ... ... болттармен ұстатылған ротор қақпағы 1 орналасқан.
Жетек білігіне тісті берілістің конусты шестерниясы 10 ... ... ... екі ... ... 12, қарама – қарсы жағынан
стаканға 11 орнатылған подшипникке 13 ... ... 11 ... ... қақпақпен, ал шарикті подшипник ... ... ... ... 12 мен 13 ... қуыс олардың май ваннасы ... ... ... ... 15 ... тоқтатылады. Беекіткіш стакан 17
ішімен қозғалатын төлкеге 18 ... ... ... ... ... ойығына кіріп тұратын пластинкалы тұтқа пісіріліп жалғанады.
Пластинкалардың бірінде бекіткіш орнгын ... ... ... ... ... ... 1800 бұрып, стакан 17 ойығына түсіріп, бекіткіш ... ... ... немесе ашуға болады. Тоқтатқыш төменгі жағынан, оны
қажетті бағытта ұстап тұратын серіппеге 16 жалғанады. ... ... ... пневматикалық сына ұстаушы көтеретін, ... ... ... ... ... ... кіретін шаршы ойық жасалған.
Лебедка арқылы қозғалтқыштан роторға айналым берген жағдайда,
ротордың айналу ... ... ... ... ... ... ... ауыстыру арқылы өзгертеді.
| | | | | | ... |Р - 450 |Р – 560 – Ш8 |Р - 560 |У7 - 760 |УР – 760 ... ... ... |750 |2500 |3200 |4000 |4000 ... ... салмақ кН | | | | | |
| |147 |257 |367,5 |367,5 |367,5 ... ... ... қуат кВт | | | | | ... ... ең ... |450 |560 |560 |760 |760 ... ... | | | | | ... мм: | | | | | ... |2115 |2310 |2310 |2620 |1840 ... |1775 |1356 |1625 |1880 |8200 ... |765 |765 |750 |800 |8500 ... кг |2828 |4000 |5800 |10700 |8500 ... ... екі ... бар: ... және забойлы қозғалтқышты.
Роторлы бұрғылау кезінде қашаудың айналуы трансмиссия жүйесі арқылы күштік
қондырғымен байланысқан ... ... ... ... ... бұрғылау
құбыр бағанасы арқылы жүзеге асады.
Роторлы бұрғылау кезінде құбырдың максималды айналу моменті қашаудың
айналуына жыныстың кедергі ... ... ... және ... құбырдың үйкелу кедергісі, айналу тербелісінің ... ... ... ... ... ... ... беру және қашауға жүктеме әртүрлі күштердің әсеріне сыналады.
Бұрғылау бағанасының жоғарғы бөлігі өз ... ... ... ... ... ... құлауы әсерінен созылмалы түрде болса, ал төменгі
бөлігі забой реакциясын қабылдап сығылмалы күйде болады.
Бұрғылау процесі, бұрғылау құбырлары ... ұңғы ... ... және ... ... тұру ... жүргізіледі. Осы жағдайларда бұрғылау
аспаптарының салмағы бірнеше жүз килоньютонға жетеді. Тәл ... ... ... және ... қуатын азайту үшін, мұнара , бұрғы
лебедкасы , тәл ... ... ... асапаптары қолданылады.(5.1-
сурет). Тәл жүйесі кронблок (тәл жүйесінің қозғалмайтын бөлігі), тәл ... ... ... ... ... және тәл арқандарынан тұрады.
Бұрғы мұнарасы бұрғылау құбырлары мен шегендеу ... ... ... және ... ... ... қатар тәл жүйесін, бұрғылау
құбырларын орналастыру үшін қолданылады.
Бұрғы мұнаралары биіктігі, жүк ... мен ... ... ... ... қарай бұрғы мұнаралары екі түрге
бөлінеді: мачталы және башен тәрізді. Башен тәрізді ... ... ... ... ... ... аяғында тіректер тақтасы бар, сол тақта арқылы
мұнара, іргетасқа бекітіледі. Мұнара аяқтарының жоғарғы шетіне ... үшін ... орын ... ... құбырлары «свечасының»
ұзындығына қарай мұнараны айналдыра балкон ... ... ... ... онда ... ... жұмыс атқарады. Ол ұңғыдан
көтерілген свечаларды саусақтан өткізіп орналастырады, ал ... ... одан ... ... ... көтерілуі үшін, мұнараға сүйеніші бар саты орнатылған.
Әр саты мұнараның сырт жағынан ... ... Әр саты он ... ... ... басына кронблокты көтеріп ... ... ... ... ... орнатылады.
Башенді бұрғы мұнараларын монтаждау тәсілінің ең көп тараған ...... ... ... ... Бұл ... бойынша монтажды бастар
алдында, мұнара іргесіне көтергіш орнатылады. Алдымен жерде жоғарғы секция
белдеуі жиналып, оған ... ... ... ... ... және оның
астындағы алаң құрастырылып, содан кейін құрастырылған белдеуге жұмсақ,
салпыншаққа мұнара ... ... ... асылып қойылады.
Жиналған белдеуді көтергіш траверс құбырына қамыт ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы секцияны жинауды жалғастырады:
мұнара аяқтарының элементтері қамыт арқылы жоғарғы ... ... ... ... ... қиғаш тартпасын бекітеді. Жиналған секцияны
еденге қойылған бөрене төсенішке ... ... ... ... ... ... секция белдеулерінің элементтері ... ... ... ... де, секцияны белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... алаң, балкон,
баспа саусақтар мұнараны жинау кезінде қатар жүргізіледі.
Плашкалы превенторлар.
Плашкалы превенторлардың ... ... ... ... ... ... болып келеді. Плашкалы превенторлардың
техникалық сипаттамалары келтірілген. Олардың ішінен ППГ-230х320 Бр ... Бр ... ОП-2Г ... ... ... ... ... мұнай –газатқылауынансақтандыру мақсатында ұңғц
сағсаын саңылаусыздандыру үшін ... ... ... ... тізбегі қозғалмайтын болады.
Превентор тұрықтан 2, оның ішінде жылжитын плашкалардан және цилиндрлі
қақпақтардан 1,6 тұрады. Превентор плашкалары корпустан 3, ... ... және ... ... ... ... ... штоктың Г- тәрізді ойығына салынып,
превентор корпусына отырғызылады. Жинақ құрамында екі ... ... ... ... екі ... қайрылмалы қақпақтармен ... ... ... ... 2 ... 5 ... ... превентор конструкциясы бұрғылау аспабы ұңғы ... ... да, ... ... ... ... береді. Плашкалар
гидравликалық цилиндр 7 поршені ... ал ... ... 11 ... ... жабылған превенторды ашу үшін төлкені 12 тірелгенше бұрай
отырып ... ашу ... ... ... превенторды гидроберіліс көмегімен
ашады. Превентор плашкаларының құысы бу ... 15 ... ... ... ... 8 мен қақпақ 6 және гидроцилиндр 7 резеңке
сақиналармен 4,9,13,14 тығыздалынады.
Превентор қондырғыларының ... ... ... ... технологиялық
Операцияларды іскеасыруға мүмкіндік береді
1) ұңғы ішінен газ және сұйықтарды апаттық немесе жұмысшы бұрмалар ... ... ... ... ... ... қабатқа кері қысым түсіру арқылы, бұрғылау ... ... ... ұңғы ... ... кеңістігіне бұрғы сорабы немесе ... ... ... ... ... ... ... және МП2-80х700 екі түрі шығарылады.
Бұлармен ОП2Г-230х320және ОП2Г-230х500 ... ... ... ... ... ... ... түрі: қолменбасқарылытын және гидравликалық
берілісті негізгі ысырмадан, превентор крестовигіне орналасатын реттелінгіш
шуцерлардан, соғу ... ... ... ұңғы ... кері ... ... үшін қолданылады. Соғу
камерасы манифольдтан шығатын сұйық ағынын басқару қызметін атқарады.
Првентор қондырылған екі түрлі гидравикалық ... ... ... ГУП100Бр-2) жинақталады.
Гидравикалық басқару тетігі, превенторларды дистанционды басқару
қцзметін атқарады. Дистанционды басқару бір-біріне өзара теңгерілген екі
пультпен (негізгі және ... іске ... ... ... ... ... ұңғыға түсіріп цемнттегеннен кейін, ең жауапты
операциялрдың бірі, ұңғы ... ... ... ... ... әртүрлі тізбек басымен іліп юайланыстырады. Ол сонымен қатар,
Құбыр аралық кеңістіктерді саңылаусыздандыру қызметін ... ... ұңғы ... ... түр-өлшемдерінесәйкес
шығарылады;
1) шегендеу тізбектер ... ... мм және ... қысымы 7,5;
12,5 МПа екі тізбекті ұңғы ... ... ... ... ... 273х168 және 299х168 мм ... қысымы
12,5МПа екі тізбекті ұңғы конструкциясы үшін;
3) шегендеу тізбектер диаметрі 377х273х168, 426х273х168, 426х299х168 ... ... 12,5 жіне 30 МПа үш ... ұңғы ... ... 5000м бес ... тізбегін іліп байланыстырушы тізбек
басының конструкциясы көрсетілген. Төменде ... ... ... ... басының қысымдары келтірілген.
Ізденіс жөніндегі анықтама(үзінді).
Патенттік ізденіс жүргізуде тапсырма(номер, күні) Тақырып шифры
Сатының ... ... ... және ... ... ... ... кесте-Ізденіс келесі материалдар бойынша жүргізілген.
|Ізденіс зат ... ... ... ... | | ... және |жүргізілге|кациялық |қоры бойынша ізденіс|Ғылыми-техникалық |Патентік құжаттар, ... ...... ... ... ... ... бюлетеннің |
|бөлшектері) | | |н қоры ... қоры ... күні ... ... құжаттарының |
| | | |ТПФ, ... ... ... ... |журналдары аталуы |
| | | | ... ... ... қаралу шегі |
| | | | ... ... ... ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ... |Е 21 В |ОҚО ҒТК |----- ... ... |
| | |33/12 | | ... |
| | | | | ... ... ... |Е21 В |ОҚО ҒТК | ... ... |
| | |33/12 | | ... |
| | | | | ... №10 ... ... |Е 21 В |ОҚО ҒТК | ... ... |
| | |21/05 | | ... |
| | | | | ... № 7 ... ... ... және ... талдау.
| | | | | | ... ... ... |Техника |Жаңа ... ... ... ... |
|жататын техникалық |шешімдердің ... ... ... ... ... ... ... ... ... және ... және оның |(болжанған жңалықтар |номері, күні. |
| ... ... ... ... ... | |
| | ... | ... | |
| | ... | ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
| ... ... ... ... |Авторлық куәлік СССР |972042 |
| ... ... ... ... кл.Е 21 ... |
| ... ... |герметикалығын және |В21/02, 1981 | |
| ... ... ... ... | | |
| ... ... ... қамтамасыз | | |
| ... ... ... | | |
| ... және ... | | | |
| ... выступы |тьірек | | | |
| |бар ... ... | | | |
| ... ... ... ... | | | |
| ... |тұратын острый| | | |
| ... ... бар | | | |
| ... ... | | | |
| ... |конуспен | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... | | | | |
| ... сол | | | | |
| |жақ ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... | | | | |
| ... және| | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... бөліп| | | | |
| ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | ... ... шток ... ... ... куәлік СССР|972042 |
|қосылыстарының |түріндегі ... ... ... кл. Е21 ... ... ... |оқпаннан, |тәрізді |бағанасы қапталған, |В33/12 1983 | |
| ... бар ... ... ... | | |
| ... ... кіру|тығыздағыш элементтің | | |
| ... ... ... ... | | |
| ... ... ... |шлипсылардың қатаң | | |
| ... ... ... ... | | |
| ... |орналасқан |бағананың берік | | |
| ... ... ... | | |
| ... |жұдырықшамен | | | |
| ... ... | | | |
| ... бар| | | |
| |, ... ... ... | | | |
| ... ... |бет ... | | |
| ... көзімен |гильзадан | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... | | | | |
| | | | | | ... ... ... ... ... ... құжаттардың|Техникалық шешімнің |Техникалық шешім. ... ... ... ... ... ... жатқан мәселенің |Қолдану мүмкіндігі |қолдану мүмкіндігі | ... ел, ... және ... |бар объект немесе |немесе оның | ... ... | ... құрастыру |қолданудан бас тарту | ... ... | ... ... | ... ... | ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... 1222818, кл. ... ... ... қолданып |Мұнайгаз өндіру ... ... 1986 ... ішкі және ... ... |өндірісінде ... |
| ... ... сол жақ |түйінімен |скважиналы ... ... ... ... ... ... |сенімділігі артты. |
| ... ... ... ... | | |
| ... ... |тексергіш және | | |
| ... ... ... ... ... ... | |
| ... ... ... ... | |
| ... шлицті байланыс |түсіру. ... | | |
| ... ... ... ... | | |
| ... қозғалмалы |әсерінен остік | | |
| ... және ... ... жүктеме | | |
| ... ... ... Бұл ... | | |
| ... ... ... және | | |
| ... ... ... ... | | |
| ... ... ... ... | | |
| ... ... ... ... және | | |
| ... ... ... |цангалы төлке | | |
| ... ... ... орналасып, | | |
| | ... ... | | |
| | ... ... ... | | |
| | ... скважинаның | | |
| | ... ... | | |
| | ... ... | | |
| | ... | | ... ... және ... кешенін басқару
Бұрғылау процесін автоматтандыру мәселесі ақпараттық ... ... ... ол ... және ... ... ұңғы ... жақындатылған датчиктерден тұрады. Сонымен қатар,
оған оның түрлену беріліс ... ... ... және ... ... үшін бағдарламалық өңдеулер және ... ... ... ... үшін, ал автоматтық режимдеорпындау
құрылғыларының жетегіне басқару әрекеттерін ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін геонавигацияялық кешен аппаратурасы
жылжымалы геофизиялық зертханаларда орнатылады.
Геонавигнациялыфқ кешен ... ... 2 ... бұрғылау
құбырлары 1 ... ... ... көзімен 4 түптік
телеметриялық жүйеден 3, сорап ... 6, ... 5 ... ... 5
қабылдау ыдысымен 7 жалғасқан. Ыдыста бұрғылау ерітіндісінің деңгей датчигі
орнатылған. ... 5 ... ... 8 қысым датчигі 10, шығын 11,
тығыздық 12, гаөдық қосылулар датчиктері орантылған.
Айдау желісінде 8, ... ... ... ... 14 ... 15 ... құрылғысы 16 қосылған, оның ... ... ... ... ... 17 ... ... түрлендірпгіш кешен 18
қосылған. Шығыр 19 шығыр жетегінен 20 тұрады. Шығңырда 19 бұрғылау ... 21 ... ... ... ... 22 ... арқанда 23 орнатылған. Бұрғылау құбырларынынң тізбегі 1 ... ... ... 24 ... ... 26 ... үшін ... жетегінен 25
тұрады.
Бұрғылау құбырлары тізбегінің 1 ... ... ... ... ... датчигі 30, айналу моментінің датчигі 31, гидротурбина
айналымдарының ... 32 ... ... 34 және ... тасымалдағышы
33 түптік телеметрия жүйесінің корпусында 3 орнатылған.
Байланыстың гидравликалық каналдары ... ... беру ... 43 ... ... ... орнатылуы мүмкін. Компьютер
шығысына монитор 35, принтер 36 пульты 38, модем 39 ... ... ... желісі арқылы қашықтықтағы компьютер модемі 40 шығысы 17 ... 41 ... Оған өз ... ... ... 6, ... жетегі 20,
ротор жетегі 25, превентор жетегі 28 және басқару клапаны 14 қосылған.
Компьютер геонавигациялық кешеннің 45 ... ... ... ... Оған ... жүйе ... датчикпен 47 ақпаратты өңдеу бағдарламасы, барлық сұрақтар
бойынша ұңғы ... ... ... ... ... бір ... ... (жеке немесе топтық жоба), эксперттік жүйе, ... ... ... 48, ... ... ... ... кіреді.
Түрлендіру кешені 18 ... саны ... ... АЦП ... 58, ... 59, ... ... 60 және
қоректендіру блогынан тұрады. Инклинометриялық параметрлер инклинометр
блогынан 34 және ... ... ... ... ... 30 ... ... 31, электромагнитті сигнал түрінде берілетін модуль 33
көмегімен гидротурбина 32 айналымымен антеннаға 15 ... Одан ... ... 16 және ... 17 ... онда ... 35
және бұрғылаушы пультына 38, қажет болған жағдайда принтерге 36 ... 35 ... ... ... ... және ... ... – геофизикке (технологқа) беріледі, ал бұрғылаушы пультында 38
бұл ақпараттың бір бөлігі ... және ... ... ... датчиктер 4 ақпараттарын өңдеу бағдарламасы датчиктерден
алынған ақпараттарды ... 2.18.1 ... ... ... ұңғы ... ... кіретін қабылдау құрылғысы, байланыстық
гидравликалық канал пульсаторы, электрондық аппаратураның телеметриялық
жүйесінің корпустық ... ... ... ... түрде, соңынан визуализация үшін
кесте, график және монитор 35 экранында ... ... ... ... ... ... ... алынған мәліметтерді есептеп
береді (мысалы, траекториядан ауытқулар). ... ... ... ... 48 жасау бағдарламасы бұрғылау ... ... ... ... ... күрделендірілген логикалық және
математикалық түрлендірулері жүргізіледі.
Басқару ... 49 ... ... ... жүйесінің орындау
органдарына береді. оған сорап жетегі 6, шығыр жетегі 18, ротор ... ... ... жетегі 28 жатады. Апаттық жағдайларда дыбыстық және жарықтың
алдын алу сигналдары қарастырылған.
Ұсынылып отырған ... ... ... 6, шығыр жетегіне 18, ротор
жетегіне 25 және превентор жетегіне 28 әсер ету ... ... ... ... ... ... ... басқару әрекеттері не
әрқайсысы жеке-жеке, не кезкелген үйлесімде бірге қолданыла алады.
Компьютермен 17 түптік телеметриялық жүйе 3 ... кері ... ... 14 әсер ету және ... ... ... ... жіберу арқылы жүзеге асырылады. Мұндай байланыс, мысалы үшін
қоректендіру ... іске қосу және ... ... ... өлшеу кешенінің
жұмыс тәртібін өзгерту үшін, ... ... және ... өзгерту үшін
қолданыла алады.
Егер бұрғылау ерітіндісінің гидравликалық импульсын ... ... онда ... ... ақпараты түптік технологиялық
датчиктерден байланыстың гидравликалық каналы ... ... ... ... одан ары ... ... мен 18 ... беріле алады. Шығын 11,
тығыздық 12 датчиктерінен және түрлендіру кешені 18 арқылы келетін ... ... ... ... ... 17 беріледі.
Қысым датчигіне 10 байланыстың гидравликалық каналы бойынша түптен
алынған мәліметтер өңделеді. Бұл нәтиженің дұрыстығын бақылау үшін ... ... ... ... жылдамдығына бұрғылау
ерітіндісі сипаттамасының әсерін ескеру үшін ... ... ... ... ... ... компьютерге берілуін қамтамасыз етеді.
Ақпараттық-технологиялық геонавигациялық кешен
Ақпараттық технологиялық геонавигациялық кешен ... ... жүйе ... ... төменгі жағының жинақталуының
кеңістіктік бағытын анықтау үшін, сонымен ... ... ... ... ... ... ... арналған.
Телеметриялық жүйе келесі реттілікпен ... ... Шаю ... ... ... іске қосады, ұңғы құралының электрондық блогын
қоректендіретін электрэнергиясы өндіріледі. ... ... ... ... ол ... шартына тәуелді және сәйкес модульдердің
болуына қарай электромагниттік немесе ... ... ... ... Жер ... сигнал бұрғы қондырғысынан 30-50 метр
қашықтықта орнатылған антеннамен немесе ... ... ... ... ... ... ... қабылданған
сигнал кодталып, өңдеу үшін компьютерге енгізіледі. ... ... 50-1 Гц, ... 180-240 В ... ток ... ... қуат 20 Вт ... Сезгіштігі 10 мкВ төмен емес. Қабылдау
құрылғысы компьютермен RS232 ... ... ... Компьютерде
орнатылған телеметриялық жүйенің бағдарламалық жабдықталуы ПЭВМ және УСО
арасындағы ақпарат алмасуын қамтамасыз етеді.
Телеметриялық жүйенің ұңғылық ... ... ... тұрады, және
сыртқы диаметрі 108, 172, 195 мм болады. Телеметриялық жүйенің корпустық
бөлшектері ... ... ... ... ... ... ... әрекеттік мүмкіндіктері оған ... ... ... ал олар өз ... ... ... Ұңғы ... базалық жинақталуы түптегі ауытқыштың бағытын,
сонымен қатар азимут бетіндегі үздіксіз үздіксіз ... ... ... жоқ ... ... ... ... процесінде
ұңғының зениттік бұрышын қамтамасыз ... ... ... ... ... байланыс каналдары арқылы тасымалдау
үшін қолданылады. Ақпараттың гидравликалық байланыс каналы арқылы ... ... ... ... ... ... ... бірақ ақпаратты беру жылдамдығы төмен. Бұрыштық параметрлерді ... ... ... ... жүргізіледі. Бұл
кезде ЗТС электрондық компонеттердің ... ... ... ... ... техникалық сипаттамалары кестеде
келтірілген.
Жања кєсіпорындарды жобалаѓанда немесе салѓанда жєне істеп т±рѓан
кєсіпорындарын ... ... ... жєне ... саласында мына
сияќты ережелер басшылыќќа алынады:
1) Б‰кіл м±най (пайдалану ... ... газ жєне ... ... объектісіне жатпайды. Оларда жергілікті автоматиканыњ аз деген
ќ±ралдары ќолданылады: апат режимін тоќтау ‰шін баќылау мен ... ... ... ... ‰шін іске ќосуда, буфеердегі жєне
с±йыќ шыѓаратын желістьегі ќысымды ... ... ... ... ... ... жєне т.б.
Сирек пайдаланылатын скважиналар жергілікті ќ±рылым беретін ... ... ... ќысымныњ ш±ѓыл жоѓары немесе ш±ѓыл тµмен µзгерісі
кезінде с±йыќ шыѓаратын желісті жауып тастайтын бµлгіштермен жабдыќталѓан.
Тербегіш-станокты скважиналар ... ... ... оны ... ... жєне ... т‰рде іске ќосу ќ±ралдарымен ... ... ... ... ... ... ... электр сорабы
бар скважиналар ќозѓауыш-кабель айыру кедергісін жергілікті баќылайтын
аспаппен жєне автоматты т‰рде µздігінен іске ќосу ... ... ... ... ауыр ќол ... ... ... саны азаяды, ењбек µнімділігі артады. Адам организмініњ
шектеулі м‰мкіндіктері (шаршау, ќоршаѓан ортаны µзгерісініе реакциясыныњ
тµмендігі) ... одан єрі ... ... ... ¤ндірісті
автоматтандыру мен адам ењбегі азаяып, ал технологиялыќ прцестерді басќару
автоматтандырылѓан ќондырѓыларѓа, ... ... ... ... ... кµрсеткіштерін шыѓарылатын µнімніњ санын,
сапасын арттырады, µзіндік ќ±нын тµмендетеді, ењбек µнісмділігін арттырады.
Автоматты ќондырѓыларды ... ... ... ... ... ... ... азаюын; шикізат жєне энергия шыѓыныныњ азаюын, жабдыќтардыњ
ж±мыс істеу мерзімініњ ... ... ... ... ... ... – б±л процестердіњќалыпты єдісін автматты
ќондырѓылардыњ иелігімен автоматтандыруды ќамтамасыз ету ѓана емес ... ... жєне ... ... ... ... аќпараттарды жµндеу ‰шін іске асыру немесе тоќтатуды автоматтыќ
реттеу болып табылады.
МБУ б±рѓылау ќондырѓысыныњ электрќозѓалтќышыныњ типін тањдау
Б±л ... ... ... ... ... ... ондаѓы артыќ ж‰ктеме ќабілеттілігін жєне берілісті орындаудыњ
шарттарын тексеру
Алѓашќы мєліметтер ... ... жєне ... ... ... ... ... арќылы тањдаймыз
(2.19.1)
(2.19.2)
Кесте 2.19.1 МТН 512-6 ... ... ... ... ... ... параметрлері |Кµрсеткіштердіњ мєндері |
|1 |2 ... ... |55 кВт ... ... пН |970 ... ... тогы І1 |99А ... ќуат ... |0,76 ... |89% ... тогы І2 |86 А ... ... U2 |340 В ... момент |1630 Нм ... ... |4,10 кг/м2 ... U |380 В ... |50 Гц ... ±заќтыѓы ПВст |40% ... ... ... ... жєне ... ... элктрќозѓалтќыш келесі шартты ќанаѓаттандыру керек:
М‰мкіндік ж‰ктеменіњ бірінші шарты
(2.19.3)
м±ндаѓы: ... ... ... ... ... ... ... айналу жиілігі, айн/мин;
(2.19.4)
М±ндаѓы: Рс- ж‰кті кµтергендегі статикалыќ ќуаты, кВт
NН – электрќозѓатќыш білігініњ айналу жиілігі айн/мин;
(2.19.5)
Бірінші шарт ... ... ... ... ... - ... жіберілу моменті, Нм
-жіберілудегі ќозѓалтќыштыњ максималды моменті, Нм;
-ќозѓалтќыштыњ минималды моменті, Нм;
- ќозѓалтќыштыњ ... ... ... шарт ... ... ... ‰шінші шарты:
(2.19.7)
(2.19.8)
(2.19.9)
Үшінші шарт орындалды.
Қозғалтқышты пусктың жұмыс істеу шартымен тексереміз.
(2.19.10)
Мұндағы - ... ... және ... ... ... сызықтық
удеу, м/с2
Көтеру механизмі үшін ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... µту ... 200мм.Шартты |-2 ГОСТ143 2-76 | |
| ... 1,6 МПа; ... І; ... | | |
| ... 12х17, ... | | |
| ... ... ќ.ПО | | |
| ... | | |
|1 ... газы ... |92 ... бір |
| ... | ... |
|2 |Ауа компрессорлары 900-31-4 |98 ... |
|3 ... бар ... |108 | |
| ... НК типті | | ... ... ... ... ... ... ... вентиляторлар матадан жасалған үстеме арқылы жалғанады;
– вентиляторлар дірілді өшіретін жүйе арқылы қосылады;
– компрессорлар мен сораптың БӨҚ құрылғылары ... бір ... ... ... Жұмыс орнында алғашқы көмек
көрсететін ... ... ... ... ... бөлмелерінде сонымен
қатар тамақ жейтін бөлме киім ауыстыратын, жуынатын бөлмелер болады, олар
ішкі жағынан біркелкі жарықтандырылады.
Жұмысшыларға ... ... ... ... ... ... ... киім, көзілдірік және аяқ киім беріледі.
Арнайы киімі және аяқ киімі жоқ ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істейтін жұмысшыларда газ
тұтқыш болуы қажет.
Желдеткіштер. Желдеткіштер бөлмелерге таза ауа беру үшін және ... ... лас ... ... ... үшін ... ... құрылғысы, оның ішінде апаттық, ауа алмасу еселігі
сенімді және тиімді желдетуді қамтамасыз ... ... ... ... жабдықтан жанғыш өнімдерді бірден дүркін шығарылуы кезінде
желдетудің барлық түрлері қарастырылған.
Жалпы алмасу және апаттық сору ... ... ... шығару
құрылғысы тиімді таралуды қамтамасыз етеді және кәсіпорын территориясында
жарылыс қауіпті қоспалардың таралуына жол ... ... ... ... көру үшін ... барысында
желдеткіштерде ауа тазаланады, сонымен қатар қозғалтқыштарды тексеріп көру
үшін тексеру барысында ... ауа ... ... ... ... көру үшін ... ... келтірілген және бөлме
ішін терезені ашып желдету арқылы тазалап отырады.
Жұмыс орнында және ... ... ... ... – бір ... ... шарттарының элементі болады. Дұрыс жарықтандыру барысында
еңбек өнімділігі жоғарылайды, қауіпсіздік шаралары ... ... ... гигиеналық тұсынан қарағанда толық көру
қабілетіне барынша жоғары жағдай жасайды.
Операторлық пунктте ... ... ... ...... арқылы іске асырылады ол сыртқы қабырғада және жанына қатысты
болады. Операторлық бөлменің көру ... ... ... ... ... ... – бұл жоғары дәлдікті, ең кіші обьектінің айқындалу
көлемі 0,3 - 0,5 ... ... ... ... әлсіз немесе жеткіліксіз
бөлмелерде, сондай – ақ тәуліктің жарық болмайтын ... ... ... ... ... ...... бетке қуаттары бірдей, біртипті жарықтандырғыш бірқалыпты орналасады,
жұмыс орындарында бұдан басқа қосымша жергілікті әр құралға орналасқан
жарықтандыру ... ... ... көзі ... ... НГ-24
шамдары, қуаттылығы әрқайсысының 60 Вт және саны 10-ға жуық ... ... ... ... ... ... ... СПБ типті
жарықтандыру шамдары қолданады, бұлар потенциялды жұмыс орындарында
орналастырылады ... ... және ... ... ... ... ... ол қалыпты жұмыс
жарығының өшіп қалғанында қолдануға арналған. Мұның негізі адамдардың жұмыс
алаңынан қауіпсіз шығуына және ашық ... ... ... ... ... ... қауіпті және зиян өндіріс факторларынан ұжымдық қорғау
құралдары.
Термиялық крекинг ... ... ... ... қорғаныс құралдары қолданылады:
– жабдықтың қауіпсіз жұмысын сипаттайтын ... ... ... ... автоматтандырылуы қарастырылған;
– негізгі технологиялық жабдық ашық алаңда орнатылған, ол оның ... ... ... ... ... ... ... электржабдықтарының жеке топтарын қашықтықтан
істен шығару қарастырылған;
– ғимаратпен сыртқы аппаратураларды жұмыстық жарықтандыру үшін ВЗГ ... және ... ... ... ... ... дыбыстық және жарықтық электрлік сигнализация
технологиялық параметрлер туралы хабарлап тұрады;
– желдеткіш ... шуды ... үшін ... ... ... ... өнімдерін айдайтын барлық сораптар ашық ауа ... ... және ... ... ... ... қосылыстары арқылы
ағуын азайту мақсатында барлық сораптарда дөңбекті нығыздағыштар
қолданылады;
– сақтандыру клапандарынан ... ... ... ... ... бұл
атмосфераны ластаудан сақтайды.
Қол жұмысынан арылу үшін автоматтандырылған жүйе қарастырылған. Жүйе
автоматтандырылған, ... ... ... қол жұмысы керек, сондықтан жүйе
механизациясы 88% құрайды.
Жеке бас қорғаныс құралдары.
Сұйық ... ... ... ... ... ... ... бақытсыз жағдайлардың алдын алу үшін, технологиялық
режим бұзылған жағдайда, жабдықтың, арматуралардың БӨҚ істеншыққан жағдайда
қондырғының бүкіл қызмет көрсетуші ... ГОСТ ... ... ... ... ... құралдарымен қамтамасыз етіледі. Оған
мақтамадан жасалған арнайы киімдер (көртеше, шалбар), аяқ ... ... ... ... ... галоштар, «6КФ» маркалы сүзгілеуші
газ қағарлар, қорғаныс каскалары кіреді. Қондырғының барлық жұмысшыларына
зиянды заттар әсерін ... үшін сүт ... ... құру ... және ... ... техникалық
қауіпсіздіктер.
1. Барлық өндірістік жайлар таза және ұқыпты болуы тиіс.
2. Өндірістік жайларда түрлі мұнай өнімдерін, батпақты, ағаш үгінділерін,
жоңқаларды ... ... ... ... ... ... ... қажеттілікке байланысты жүргізіледі,
бірақ ауысымына бір рет ... ... ... шаң сүрткіштермен сүртілуі
керек.
Мұнай өнімдерін еден жууға қолдануға тыйым салынады.
4. Өндірістік жайлардың едендері тегіс және ... ... ... ... ... ... еңіс ... тиіс.
5. Құбырлардың ыстық бетіне кептіру үшін киімдерді ... ... ... бір ... ... ... ... салынады.
6. Өндірістік жайларда өндіріс ... ... емес ... мен
материалдарды сақтауға тыйым салынады.
7. Қолданылған ... ... ... бар ... металл жәшіктерге
салу керек және күнделікті өртке қауіпсіз жерлерге ... ... ... Жарылысқа қауіпті жайлардың ішінде сүрткіш ... ... ... ... ... ... өндірістік және көмекші жайлар, қондырғылар, құрылыстар ... өрт ... ... ... ... ... ... өрт сөндіру құралдарымен және өрт инвентарларымен қамтамасыз
етілуі тиіс.
10. Өрт пайда болған жағдайда әрбір жұмысшы ... жою ... ... етуі ... ... автоматиканың және сақтандырғыш құрылғылардың жай-күйін
қарау және тексеру ... ... ... ... жүргізілуі керек:
11.1. Жабдықтардың, противогаздардың, бусөндіргіштердің күйі ... ... және ... ... алдында жүйедегі су мен будың
тиісті қысымының болуын тексеруді ... ... ... ... ... алдында желдеткіш қондырғылары әрекетінің түзіктігін
тексеру мен сырттай қарауды – ... ... ... ауысым бастығы
жүргізеді.
11.3. Айына бір рет ... су ... ... ... ысырмаларды, қосымша ыдыстарды, насос құрылғыларын және
т.б.), көбікпен сөндіру қондырғыларының түзіктігін ... мен ... ... ... ... ... ... арнайы бөлінген тұлғалар
жүргізеді.
11.4. БӨП күйін тексеру және ... ... бір рет ... ... құрылғыларын – БӨП қызметінің қызметкерлері ... ... ... ... тіркеледі.
12. Өндірістік жайларға кіре берісте жарылыс ... мен ... ... ... жазулар болуы тиіс. Жайлар мен сыртқы
қондырғылардың жарылысқа қауіпсіздік ... ... ... анықтайды.
Егер жобада ол қарастырылмаған болса, онда әкімшілік ПУЭ басшылыққа ала
отырып, жарылысқа қауіпсіздік класын өзі ... ... ... мен ... қауіпті жерлердің барлығында
тиісті сақтандыру жазбалары ілініп тұруы тиіс.
14. Зауыттағы ... ... ... ... ... алғашқы медициналық
көмек көрсету үшін дәрі-дәрмектері бар дәрі қобдишасымен қамтамасыз етілуі
керек.
15. ... ... ... ... ... ... ... салынады.
16.Тамақтану мен сүт ішу арнайы бөлінген жайда жүргізілуі керек. ... ... ... ... алып ... тыйым салынады.
6. Электр қауіпсіздігі.
Электр қауіпсіздігі мына талаптарға сай болуы ... ... ... ... мен эксплуатация кезінде
“электроқұрылғы ережелері техникалық эксплуатациялау ережесі” бойынша
іске асырылады.
2. ұңғымадағы әр ... ... ... ... ... тапсырма, электроқұрылғы және желі торап
сызбалары
в) ұңғымадағы электр қамтамасыздандырудың бір ... ... ... ... ... мен ... көрсету ережелері
д) ережерге сай қызметтік ережелер
е) жерлендіру схемалары
ж) электр жабдықтарын сынау хаттамалары, ... ... ... жеке ... ашып ... ... контурлар мерзімді
бақылаудың актілері
з) жабық жұмыстарға актілер болу керек.
3. Жаңадан келген немесе басқа эксплуатациялық жұмысқа ауысқан жұмысшының
өздігінен жұмыс істеп ... ... ... ... ... өту ... ... түскенді құтқару, жасанды тыныс және алғашқы
көмек беруді үйренуі тиіс. Үйренушілер өздіктерінен ешқандай шешім
қабылдай алмайды. Бұл ... ... ... білу ... соң ... жұмыс істеуге жібереді.
4. Сыртқы металды бөліктер электр құрылғыларда қол тиетін жерлерде ток
болуы мүмкін, ол бекітіліп ... ... Әр ... ... ... ... ие ... шарт. Жерлендіруші өткізгіштер ПУЭ
сәйкес болуы тиіс.
5. Жерлендірудің магистральды сызығы, жерлендіру жолдары және олардың
біріккен жерлерін ... ... ... ... ... болуы тиіс.
6. Қосқыштармен желілердің тұтқаларында, қосқыштар мен ажыратушыларда
және қосу құрылғысында жөңдеу жұмыстары ... ... осы ... тұлғамен іске асырылады, онда “қосуға болмайды-адамдар жұмыс
істеп жатыр” деген ... ... болу ... ... ... және ... процесінде диэлектрлік сұйық
қабаттарының бір-бірімен үйкелісуі нәтижесінде ... ... ... ... ... бөліктері арасындағы ұшқындық
разрядтың пайда болу мүмкіндерінен болады. Ұшқынды разряд газ қоспаларының
тұтануына ықпалын тигізіп, ... ... ... ... ... электр тогының адам денесіне өтуі ауру және ... ... Адам ... ... ... тогының жинақталуынан сақтау үшін
мақтамадан ... ... ... ... ... электр
зарядының қондырғы жабдығында ... ... ... алу ... байланыс құралдарын жерге тұйықтау қарастырылған.
Статикалық электр заряды жинақталуының ... ... ... ... ... ... тогынан болатын қауіпті шамалардың және найзағайдың
пайда болуының алдын алу үшін ... ... ... ... қорғалған. Қондырғының қалыпты жұмысы ... ... ... ... ... ... бір рет олардың құралдық
тексерілуін жүргізу керек. Қызмет көрсетуші жұмысшылардың адам ... ... ... ... үшін келесі ... ... ... ... жабдықтарының ток жүретін барлық металл
бөліктері жерлендірілуі керек;
... ... ток ... ... ... жолдармен
төселеді;
– жерлендіру контурын орындау үшін жолақтық 4*40, 4*25 болаты және
дөңгелек Ø12мм 1=5 м болаттар қолданылады;
– жерлендіру ... ... ... ... ... ... қарсы іс-шаралар.
Алдын –ала гидротазалаумен жүретін каталитикалық ... ... және ... қауіпті өндіріс болып табылады .
Өртті және ... ... ... ... ... ... . Бұл өнімдер мыналар ... ... ... және ... ... , ... , мұнайдың бензинді
фракцияларының , риформинг катализатының ... және газ ... ... . ... ... не олардың ... ... ... ... ... ... түзе ... .
Зауыттарда қауіпсіздік техникасынан және еңбекті қорғаудың
мынадай негізгі шаралары қолданылады .
1. ... ... ... ауаны өндіріп шығарып тұратын вентиляция
орнатылады . Егер ... ... ... ... улы ... шектен тыс көп болғанда , осындай қауіпті жағдайды сигнал
беріп білдіретін , арнайы приборлар қойылады .
2. ... ... ... ... ... ... ... қояды немесе ... ... ... ... ... ... .
3. Жөндеу кезінде қатерлі жағдайды болдырмау үшін тұрақты және
ауыспалы механизмдер орнатылады : ... ... кран ... ,
колонна аппараттарына кран –укосиндер , жылу ... ... ... ... .
4. ... ... және жалпы зауыт шаруашылықтарына тұрақты
және ауыспалы өрт сөндіру құралдары орналастырылады .
Өндірістік процестердің автоматтандырылуы, жаңа техниканың
прогрессивті ... тек ... және ... маңызды ғана емес
сонымен қатар, өндірістегі қауіпсіздік шараларға да маңызы зор. өндірісті
автоматтандыру үшін ... ... ... ... орналастырылады. өрт сөндіргіштер өрт сатысына, түріне
байланысты ... және ... ... ... ... өрттің үш сатысы белгіленген:
– бірінші, тұрақты емес, төмен температуралы;
– екінші, жану кезінде ... ... ... және ... ... үшінші, жану алаңы ... ... ... ... кез ... отты бастапқы сатысында өшіру керек. өртті өшіру
қол астынтындағы өрт сөндіргіш құралдары, ... ... ... ... ... ... ... өрт сөндіру
құралдарымен жабдықталған. өндірістік ғимараттрдың бөлмелердің және сыртқы
қондырғыладың ... ... ... және өрт ... ... ... сөндірудің тәсілдерімен қажетті құралдары.
Қондырғыда өрт пен тұтанулардың сөндіру үшін өрт ... ... ... №1 және №2 ... өрт ... ... жүйесі, монтаждау жолдары бойымен салынған
өртке қарсы су құбырғылары, ұнтақ және ... өрт ... ... ... ... ... жер бетіндегі аз өртті сөндіруге
арналған киіздер.
Өрт сөндіру құралдары су мен көпіршік сақтауға арналған сораптар ... ... ... қондырғы территориясына дейін Ду=400мм
сақиналы құбыр ... одан ... іске қосу ... ... ... ... ... шығарылады.
Өрт сөндіру құралдары 23 өрт секцияларынан тұрады. әрбір секцияның
іске қосылуы келесі ғимараттрда ... ... ... асырылады:
– РТП-1 және КПУ-2 жеке ғимараттарында;
– КПУ-1 компрессорлық жеке ... РТП-2 және КПУ-3 жеке ... КПУ-4 ... ... ... ... іске қосылу автоматты түрде датчиктер іске ... ... ... ... ... ... үшін 12 НДС-260
маркалы 3 сорап ... ... ... ... ... ... жағдайында жұмысшыларды және мамандарды қорғау
шаралары қарастырылған.
ТҚ (тіршілік қауіпсіздігі) – соғыс және бейбіт жағдайларда ... ... ... ... қорғайтын, сонымен қатар табиғат
апаттары мен катастрофалар жағдайында құтқару мен ... ... ... құрайтын мемлекеттің қорғаныс бөлімі.
Бұл жерде жұмысшылар мен мамандардың қорғаныс орны ... ... цехы ... ... ... жер асты ... ... территориясында орналасқан. Негізгі құрылыстар
бір адамға 0,5м2 алаңда 1,5м3 көлемде соғылған. Мұндай бөлмелер 1300 адамға
есептелінген. Бөлме ... ... ... ... 2,2м ... ішінде (0,45*0,45) отыратын және (0,5*1,8) жататын орындарымен
жабдықталған. ... ... ені 1,8м. ... Мазутты
вакуум айдау қондырғысының жұмысшылары соғыс жағдайында, үлкен ... ... ... кезінде РМЦ территориясындағы қорғаныс
бөлмелерінде қорғануларына болады.
Агрегаттар және технологиялық процесс ... ... ... ... үшін арнайы жабдықталған, жабық, пульттары бар ... 24 ... ... бір санитарлы бригада және екі ... ... ... ... ... авариялар, табиғат апаттары, катастрофа қауіпі төнгенде:
– Егер техникалық құрылғылар істен шыққан болса, бір адам ... ... беру ... ... бойы ... ... мен ... кезекші топ ұйымдастыру
қажет;
– Радияциялық және химиялық бақылау паосттарын дайындау ... ... өрт ... ... ... ... керек;
– Жинақылықты тексеру керек;
– Индивидуальды және медициналық қорғау құралдарын бөлу керек.
Объекттің сенімділігін ... ... ... ... ... қауіп факторларының екінші рет қайталанбауына, өрт ... ... ... емес ... және ... жұмысына көңіл бөлу керек.
Апаттың болу мүмкіндігін немесе болуын аудан немесе облыстық азаматтық
қорғаныс ... ... ... ... ал ... ЖШС ... бөлімі хабарлайды.
Ірі өндірістік апат болған жағдайда:
– мөлшер өлшеу бақылауын енгізу керек;
– басшы үшін индивидуалды топ;
– басқа жұмысшылар мен мамандар үшін ... мен ... ... ... ... ... Эвакуация
кезіндегі медициналық көмек санитарлы постар мен пукттар арқылы іске асады.
Өдірісітік бөлмелеріндегі ауа ортасының метрологиялық жағдайлары.
Өндірістік ... ... ... ... және ... қозғалу жылдамдығымен сипатталады. Сонымен қатар
технологиялық ... мен ... ... беттерінен жылу
бөлінумен сипатталады. Метеорологиялық факторлар еңбек шартының ең маңызжы
санитарлық-гигиеналық сипаттамасы ... ... ... көңіл-күйі мен
жұмыс қабілеттілігіне, өнімділігі мен жұмыс қауіпсіздігіне әсерін тигізеді.
Өндірісітік ғимараттардың жұмысшы ... ... ... ... ... ... ... (СН 245-71)
анықталады. Ауаның қозғалу жылдамдығы, температурасы, ... ... ... салқын және өткіншек кезеңіндегі нормалармен
орнатылады.
Метеорологиялық жағдайларды түзу үшін ... ... ... үлкен көңіл бөлінеді. Көп мөлшерде жылу бөлінетін
аппараттар (пештер, қыздырғыштар, бу ... ... ... ... ашық ... ... жеке ... бөлмелерде
орнатылады.
9. Есептеу бөлімі
Нөлден есептеу
Номиналь кернеуі 200 В және ... тогы 10 А ... ... ... күштік жинамадан электжабдығын қоректендіру үшін болат құбыр
ішінен өткізілетін АЛП маркалы сым пайдаланылады. ... ... ... мм деп таңдаймыз. Тұтынушы қоректендіргіш магистральдің үшінші
телімініе жалғанған.
Магистральдің бірінші телімі АВРЕ ... ... ... бар алюминий
талсым қимасы (3*50+1*25) ... ... ... ... ... ұзындығы - 0,25 км. Телім Iном=100 А тогына қосарланған
тарамдағышы бар
Екінші ... ... 0,075 км АВРЕ ... мм ... ... ... жүргізілген. Телім 80 А тогына А 3134 автоматты
ажыратқышпен ... ... ... ... 6 кВ және ... В ... ... типті трансформаторынан қоректенеді.
Алғашқы екі телімде нөлдену магистралі қоректендіргіш кабельдің төртінші
талсымымен орындалған, ал үшінші телімде – болат ... 1. ... ... ......... қосалқы станциясы
РП – тарату орны
СП – күштік орын.
Қорғаныс үшін ПР-2 сақтандырғышы қолданылады. Сақтандырғыш тогы:
мұнда Кқ – қосу коэффициент = ... ... мәні ... ... типіне байланысты
қабылданады:
1. Егер қорғаныс тек қана электромагниттік ... бар ... іске ... яғни ... ... іске ... онда ... аралығында алынады
2. Егер қорғаныс балқымалы сақтандырғышпен іске асырылса, олардың күйіп
кету уақыты ток өлшеміне ... ... ... азаяды), онда өшіруді
тездету мақсатында К і3 деп қабылданады.
3. Егер ... ... кері ... ... бар өшіру автоматтарымен
қорғалса, онда Кі3.
Стандартты сақтандырғышты таңдаймыз 15 А-ге.
Сұлбада 200 м-ден астам магистраль телімі ... ... ... ... кедергісінің мәні 10 Ом-нан аспау қажет.
Нөлденуді есептік тексеру
Трансформатор кедергісінің есептік мәнін анықтаймыз:
Телімдердің әрбірі үшін фазалық сымның белсенді кедергісін есептейміз:
мұнда l – сым ...... ... - ... меншікті кедергісі (алюминий үшін (=0,028 0м*мм2/км).
Үш телім үшін фазалық сымдардың кеедергісін есептейміз:
Ом
Ом
Ом
RФ1=0,14 Ом; ... Ом; RФ3= 0,336 ... ... ... белсенді кедергісі: RФе =О, 56 Ом;
Температуралық түзетуді ескере фазалық сымның ... ... ... ... ... қызуын Т=55(С тең деп аламыз.
Ом
мұнда град – алюминий кедергісінің температуралық коэффициенті.
Нөлдік ... ... ... ... ... ... ... (=1,8 Ом/км
Ом
Осылайша, магистраль нөлденуінің қосынды кедергісі тең:
RM3 å =RM3 1+RМЗ 2+RM3 3=0,544 Oм
Сыртқы индуктивті кедергілерді анықтаймыз. Фазалық сым үшін:
Х'Ф= Х'ФМ - ХФL ... ... ... Х'М3 М - ХМ3 L ... Х'М3 и Х'ФМ – индуктивті кедергі;
ХМ3 и ХФ1 - өзіндік индукцияның ... ... ... сым және нөлдену магистралінің өзара ... ... ... мына ... ... анықталады:
Х'ФМ = Х'М3 М =0145 lg(dФМ3),
мұнда d – фазалық және нөлдік сым ... ... (1 и 2 үшін d=15 ... үшін d=9.5 ... ... ... lg15=0,17 Ом
Х’ФМ3=Х’М3М=0,145 lg9,5=0,142 Ом
Барлық телімдердегі кедергілер қосындысы:
Х’ФМ =Х’М3М =3*0,145=0,482 Ом
Сыртқы индуктивті кедергілер мына формула бойынша анықталады
XФL = X'L* L , где X'L - ... ... ... ... ... ...
X'L2 = 0,068*0,075=0,005 Oм
X'L3 = 0,03*0,03=0,0009 Oм
Фазалық сымның қосынды сыртқы индуктивтік кедергісі:
ХФL=0,029 Oм
XM3L1 =0,068*0,25=0,017 ... ... ... ... ... ... ... индуктивтік кедергісі:
XM3L=0,024 Oм
Қосынды сыртқы индуктивтік кедергісі:
ХФ'=0,435-0,0314=0,453 Ом
ХМ3'=0,435-0,0244=0,458 Ом
Ішкі индуктивтік кедергіні анықтаймыз:
ХФ"1-2= XM3"1-2=0,057*0,075=0,001 Ом
ХФ"3=0,0157*0,03=0,0005 Oм
Фазалфқ сымның және нөлдену магистралінің толық ... ... ... КЗ ... мына ... ... ... =220/(0,78+0,79)=132 А
Есептелген өлшемдерді мүмкін болатынмен салыстырамыз: IКЗ=132>12 А
Сонымен қатар, мына шарт ... ... ZM3 < 2 * ... ... ... БӨЛІМ
Бұрғылау жұмысын жүргізу үшін шығындар сметасын ... жоба ... ... ... ... ... қосындысы
сметаны анықтайды. Сметаны жасау нәтижесінде сметалы бағаны және скважина
құрылысының өзіндік құнын анықтайды.
Скважинаның құрылысының сметасын құру үшін ... ... ... ... транспорттық тарифтар, жабдықтар мен
материалдардың бірыңғай бағасы
Жобалық ... мен ... ... ... ... сметалық өзіндік құны дегеніміз техникалық
жобаның сметалық ... мен ... ... ... ... ... ... құн скважина құрылысына қажетті капиталдық үлес қосындысынан
көрінеді. Осы сметалы құн ... ... ... мен ... ... ... шарт орнайды. Сметалы құн сметалық өзіндік
құн мен жобалық ... ... ... төрт негізгі бөлімнен және бөлек шығындар статьясынан тұрады.
Оларға:
- Скважинаның құрылысының дайындау ... ... ... ... ... ... және ... Бұрғылау және бекіту
- Өнімділікке скважинаны сынау
Бөлек шығындарға жататындар:
- Кәсіптік-геофизикалық шығындар
- Қысқы уақыттағы жұмыс өндірісінің резерві
- Үстеме ... ... ... ... ... ... ... және басқа да жұмыстар.
Сметаға қажет жоба мәліметтері:
Бұрғылау мақсаты: мұнай және газ ... ... ... ... ... түрі: ДВС
Скважина категориясы: екінші
Жобалы горизонт: ... ... ... ... 2755,1 м/ст. ... циклінің ұзақтылығы: 34,13, соның ішінде:
А) ... ... ... ала ... 1,7 ... бұрғылау және бекіту: 19,55 тәулік
В) 1-ші объектті сынау: 11,88 тәулік
Скважина ... ...... – 10м
Б) кондуктор – 324мм – 60м
В) аралық бағана – 244мм – 600м
Г) эксплуатациялық бағана – 146мм – ... Бір ... ... есептеу
4.1.Қондырғыға және жабдық монтажына қажет шығындар
Кесте 4.1
|а) |Подъезді жол ғимаратын және алаңын ... ... ... |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... подъезді| | |
| |жол ... және ... ... |320562 |317980 |
| ... ... және | | |
| ... ... ... |42243 |40560 |
| ... ... |186905 |183796 |
| ... ... ... |34152 |32268 |
| ... | | ... | |583862 | ... ... ... және бұрғылау | | |
| ... ... ... ... | | |
| ... құрылысы және бұрғылау | | |
| ... ... |860852 |858354 |
| ... және ... |355795 |353227 |
| ... ... | | |
| | | | |
| | |766109 |764112 |
| ... ... | ... |
| |-скважинаны бекіту |8496545 |8189488 |
| ... ... ... ... ... ... ... | | |
| ... ... ... ... | | |
| ... ... |204181 |190937 |
| ... жұмыстар |1924765 |1777766 |
| |Қыс ... ... ... |68006 |67569 |
| ... |219692 |2036272 |
| ... ... ... |
ІІ. Үстеме шығындар
(40 % В пунктінен) –878781
Капиталды шығындар (жобалау) –814509
(40% в пунктінен)
ІІІ. ... ... ... ... отын шығыны
(4.1)
мұндағы:
4.1.2Майлағыш материал шығыны
(4.2)
мұндағы:
4.1.4.Амортизациялық шығындар
теңге
теңге
Барлық эксплуатациялық шығындар 5537374.5
К1=13019656/10849713.3=1.2жыл
ІV.Уралмаш 125БРД бұрғылау ... ... ... анықтау
4.1.5 Жаңа техниканы қолданғандағы жылдық экономикалық тиімділікті есептеу
(4.4)
Мұндағы: , - өнім ... ... ...... үлес ... нормативті коэффициенті Е=0,15
К – күрделі шығындардың меншікті үлесі
- жаңа техниканы енгізгеннен ... өнім ... ... ... ... ... аталуы ... ... ... | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |
|1 ... тереңдігі, м |1850 |1850 |
|2 ... ... ... ... |
|3 ... ... ... |
|4 ... ... ... ... |
|5 ... ... сағ. |510 |390 |
|6 ... ... ... |940 |815,8 |
|7 ... ... жалпы |1115 |915 |
| ... сағ | | |
|8 ... ... ... |9,3 |10 |
| ... скважина саны | | |
|9 ... ... ... ... |7099,8 |7037,7 |
| |тг/м | | ... ... ... ... тг |5537376,5 |5537374,0 ... ... ... ... | |10200 ... ... ... өтелу мерзімі, | |1,3 |
| |жыл | | |
| | |15000 |18000 |
| | |12 |12 |
| | |133 |150 ... ... ... жағдайда мұнай өнімдерінің қажеттілігі мен мұнай
өндірісінің техникалық ... ... үшін сала ... ... ... ету, прогрессивті кен орындарын барынша
дамыту талаптары қойылуда.
Мұнай ... ... ... ... ... техникалық
прогресс қарқынының өсуі және оның жетістіктерін өндіріске ендіру ... ... ... негізгі қызмет – «Кулсары» кен орынын
бұрғылау қондырғысымен ... ... ... ... ... мұнай өңдеу зауыттарына ары
қарай өндеу үшін жіберіледі.
Жобаланып отырған бизнес ... ... ... өндірілетін өнім
сапасы мен өндірілу көлемін екі есе ұлғайтып, нарықтық бәсекелестікке алға
шығуды ... ... ... жету үшін 22878079 ... ... қажет.
Ол қаражат төмендегі мақсаттарға ... ... ... ... мен ... жалақыларына, шикізаттар мен
қажетті материалдарға және қосымша шығындарға жұмсалады.
Жобаны жүзеге асыруға алынған 1,1 жылда ... ... ... ... шолу ... ... ... нәтижесінде скважинаның өзіндік құны
кеміді.
Бұл жұмысшылардың әл-ауқатының және Республиканың экономикасының
дамуына ... ... ... ... виды ... ... ... ... ... ... фонд, тенге: |86 408 000,00 ... ... ... 487512 ЮКО, ... |
| |р-н, ст ... ... простых именных акций: |77 767 ... ... ... |8 641 ... | ... стоимость акции, тенге: |1 000,00 ... ... ... ... ... эмиссии: |нет ... ... ... ... |27 ... 1997 ... |
|Номер в ... ... ... ... ... на ... KASE: |03 мая 2000 года ... допуска ценных бумаг: |второй ... код REUTERS: |ONGZ.KZ ... қала ... ... Эмбі ... Атырау облысы. Атыраудан 270км
жерде орналасқан
«Оңтүстікмұнайгаз» тарихы Талдықорған облысының Коктал поселкесінің
жанындағы Шығыс Іле қиылысына орналасқан № 1 бұрғылау ... ... Ол сол ... ... ... ... Қазақстанның
геология басқармасына беріледі.1960жылы Оңтүстікмұнай барлау тобы Оңтүстік
Қазақстанның Толеби ауданындағы Тогуз ... ... ... ... ... деген жаңа атқа ие болады.
1983 жылдың декабрь айында терең бұрғылау басталады да № ... ... ... ... жылы ... ... кезінде Оңтүстік Қазақстан Мұнай барлау
экспедициясының базсында Оңтүстік Мұнайгаз ААҚ –ның негізі
қаланады.
Оңтүстік Қазақстан Мұнайгаз ААҚ-ның негізгі қызметі ... және ... ... және ... ... басқа
жөндеу және скважиналарды іздестіру, жаңа прграммлардың негізін қалау.
Оңтүстік Қазақстан Мұнайгаз ААҚ-ы ... ... ... қамтамасыз етілген. Олардын түрлері: БУТД-80,
ТД-125 және ТД-160, БУ-2000-125, Ресей шығарған ДГУ-2500, 3000,
Уралмаш шығарған, терең скважиналарды бұрғылауға ... 125- Д, ... БУ-75, БРД, ... ... ... ... ... скважиналарды бұрғылауға арналған УРБ-3 АМ жне БА-15
қондырғылары.
Оңтүстік ... ... ... ... ... ... ... 1,6 млн шаршы метр таулы аймақтар игерген, 20мұнай мен газ
кенорындарын ашқан.
Технико-экономикалық көрсеткіштер
|позиция|Көрсеткіштер аталуы ... ... |
| | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |
|1 ... ... м |1850 |1850 |
|2 ... ... ... ... |
|3 ... ... ... |
|4 |Бұрғылау әдісі ... ... |
|5 ... ... сағ. | 580 | 180 |
|6 ... ... ... | 986,9| 910 |
|7 ... ... ... | | |
| ... сағ |1460,0 |890,0 ... ... ... ... өз ... кәсіпорыны
бар.
4. 1.4Өндірістік жоспар
Белгіленген мерзімді қатаң тәртіпте сақтай отырып, техникалық
қауіпсіздіктерге сай скважиналарды жоғары сапада өткізу. Өнеркәсіптің
арықарата дамуына жоғары ... ... ... және ... ... қанағаттандыру, пайда мен рентабельділікті
жоғарылатуға ықпал етеді және Оңтүстік Мұнайгаз ААҚ – ның ... ... ... жол ... және ... ... үшін ... шығындар - 746255
теңге
Мұнараның құрылысы және бұрғылау жабдығының монтаж ... ... ... ... ... ... ... шығындар
-195027 теңге.
Мұнай мен газдың ең тиімді өнімдер ретінде өндіріс пен химия саласында
қолданыс көлемінің өсуі, бұрғылау жұмыстарына жауапкершілікті арттыруды
талап етеді.
Мұнай газ ... ... ... бұрғы қондырғыларының түрлері,
бұрғылау процесіне тікелей қатысты аспаптар мен ... өте ... ... ... болып келеді. Мұнай мен газды өндіріп алғаннан соң мұнай
өндіру ... ары ... ... ... Өндірілетін өнімнің
нарықтағы үлесі өте зор. Себебі бензинді автокөліктердің және осы бензинмен
жұмыс істейтін ... саны ... ... бұл өнімге деген
сұраныс артады.
Бұрғылау скважиналарын жетілдіру үшін 1,1 жылға несие алынды.
Шикізат алынған соң ары қарай ... ... Бір ... ... есептеу
Қондырғыға және жабдық монтажына қажет шығындар
|а) |Подъезді жол ғимаратын және ... ... ... ... |
| ... ... ... ішінде: |тұрған | |
| ... ... |368752 |
| ... жол ғимаратын және | | |
| ... ... | | |
| ... линиясының және |58248 |56446 |
| ... ... | | |
| ... | | |
| ... ... |285544 |281364 |
| ... ... тенге |46575 |39693 |
| ... |777489 |746255 ... ... ... және | | |
| ... жабдығының монтажы, | | |
| ... ... | | |
| ... ... және |1000789 |980836 |
| ... ... ... | | |
| ... және ... |335352 |324794 |
| ... ... |849566 |834464 |
| ... ... |4021871 |225195 |
| ... ... |8384956 ... |
| ... ... ... ... ... ... | | |
| ... ... ... | | |
| ... ішінде: | | |
| ... ... |445215 | |
| ... жұмыстар |4069853 |190659 |
| |Қыс ... ... |59523 |4368 |
| ... | | |
| ... |4574591 |195027 |
| ... ... ... |
ІІ. Үстеме шығындар:
(40% в пунктінен) 4954884
Капиталды шығындар 25927998 ... ... ... ... ... мен газдың ең тиімді өнімдері ретінде өндіріс пен химия саласында
қолданыс көлемінің өсуі, бұрғылау ... ... ... ... газ ... бұрғылауда қолданылатын бұрғы қондырғыларының түрлері,
бұрғылау процесіне тікелей қатысты аспаптар мен механизмдер өте күрделі
және алуан ... ... ... ... мен ... ... ... соң мұнай
өндіру зауыттарына ары қарай өндеуге жібереміз. Өндірілетін өнімнің
нарықтағы үлесі өте зор. Себебі бензинді автокөліктердің және осы бензинмен
жұмыс істейтін ... саны ... ... бұл ... ... артады.
Оңтүстік Мұнайгаз ААҚ берік қаржылық жағдайда және басқа ірі мұнай
компанияларымен қарым – қатынаста. Олар: ЗАО ... ... ... ... ... ТОО СП ... СП «КАМ», ЗАО «НК»,
«КОР», «Айдан Мунай», ПМ «Лукас» тағы басқалар.
Бұрғылау скважиналарын жетілдіру үшін 1,1 жылға несие алынды.
Шикізат алынып болған соң ары ... ... ... ... ... Мұнайгаз ААҚ істейтін басқарушы топ мүшелері:
Президенті - Рахимжан А.К. 33жаста;
бұрғылау мастері - Алмас Арбапа;
бұрғылаушы – Бағлан ... - ... ... ... Саят ...... ... бөлімшесінің бастығы – Нелля Данилова;
бас энергетик Мейрман Жиенқұлов.
«ДОССОР» кен орнында жұмыс істейтін қызметкерлер мен жұмысшылар:
1.Цех мастері - жалақысы: қазір - 75000 ... ... – 90000 ... - жалақысы: қазір - 50000 теңге, болашақта – 60000 теңге
3.Дизелист - жалақысы: қазір – 45000 теңге, болашақта – 52000 ... ... ... |Жобаға дейін |Жобадан кейін |
|1 |Цех мастері |1 |75000 |90000 |
|2 ... ... |10 |50000 |60000 |
|3 ... ... |6 |40000 |50000 |
|4 ... |8 |45000 |52000 ... ... ... дайындау барысында қысқа мерзімде қойылған мақсат бұрғылау
қондырғысымен кен орнын игеру болып табылады.
Оңтүстік Қазақстан Мұнайгаз ... ... ... жоғарыда атап өткендей
мұнай және газ скважиналарын іздестіру - барлау және ... ... ... ... және ... іздестіру, жаңа
прграммалардың негізін қалау.
Болашақтағы мақсат бойынша нарықтық бәселестікте алға шығу үшін осы
бұрғылау қондырғысындағы барлық құрал-жабдықтар мен құрылғылардың
тиімділігін арттыру ... ... ... ... |Жобаланғаннан |
| | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |
|1 ... ... м |1850 |1850 |
|2 ... ... ... ... |
|3 |Жетегі ... ... |
|4 ... ... ... ... |
|5 ... уақыты, сағ. |580 |180 |
|6 ... ... ... | 986,9 | 910 |
|7 ... ... ... | 1460,0 | 890,0 |
| ... сағ | | |
|8 ... ... ... | 9,6 | 12,6 |
| ... ... саны | | |
|9 ... ... ... ... | 19205 | 16946,7 |
| |тг/м | | ... |Скважинаның өзіндік құны, тг | ... | ... ... ... ... тиімділік |- ... ... ... ... ... ... |- |1,1 |
| |жыл | | ... Жұмыстардың орындалу тізбесі
Жоспарлау мен құрастырудың соңы: 01.07.07.
Кажетті материалдарға тапсырыс беру: 10.05.07.
Басталу уақыты: 10.07.07.
Алғашқы тапсырыстарды алу: 10.04.07.
4.1.9 Жобаның тәуекелділігін (сезімталдылығын) ... ... ... ... ... дамуда, бұл оның жоғары сұраныста
екенін білдіреді. Сондықтан ... ... ... ... тек ... ... Қазақстандық мұнай компаниялары шет ел инвесторларымен
жұмыс жасайды. Шет ел компанияларының ... мен ... ... ... ашып, өндірістің өркендеуіне мүмкіндік тууда. Елімізге мұндай
мүмкішілікке жету инвесициялық саясаттың
ыңғайлылығы мен инвесторларға жәрдемдік жағдайдың жасалынуында.
Жасалынып отырған бизнес-жоспар ... ... ... ... ... қаншалықты шынайы екендігі дәлелденеді, осы жобаның
тиімділігін іске асыру көзделінеді. Бизнес-жоспар бойынша табылатын таза
пайда ... ... ... ... қызметіне нарықтағы сұраныс өте
жоғары деңгейде, бұл төменгі деңгейдегі тәуекелділікпен үлкен табыс табуға
алып келеді.
|НЕСИЕ |1 АЙДА ... ... ... | АЙ |
| ... ... | | ... |3000000 |2000000 |2300000 |1 ... |3000000 |2000000 |2300000 |2 ... |3000000 |2000000 |2300000 |3 ... |3000000 |2000000 |2300000 |4 ... |3000000 |2000000 |2300000 |5 ... |3000000 |2000000 |2300000 |6 ... |3000000 |2000000 |2300000 |7 ... |3000000 |2000000 |2300000 |8 ... |3000000 |2000000 |2300000 |9 ... |3000000 |2000000 |2300000 |10 ... |3000000 |2000000 |2300000 |11 ... |3000000 |2000000 |2300000 |12 ... |3000000 |2000000 |2300000 |13 ... |3900000 ... |29900000 | ... ... ... ... ... Университетінің
тапсырмасы бойынша „Доссор мұнай кенорнын БУ2000 ... ... ... ... ... ... кенорынның толық геологиялық
жағдайына талдау жасалып оның жер ... ... Осы ... ... жағдайына байланысты ұңғыма бұрғылаудың технологиясы
ұсынылып жабдықтар қабылданды. әдеби патенттік шолу арқылы берілген жеке
тапсырма ... ... ... ... ... экономикалық
есептеулер нәтижесінде енгізілген ... ... ... ... қоршаған ортаға әсері зерттеліп, талдау ... ... ... ... ... ... және ... өлшеу құралдары таңдалды.
Бұл жобаның негізгі мақсаты мұнай және газ ... ... ... мен ... жабдықты жөндеу жолдары,
еңбек және тіршілік қауіпсіздігі, азаматтық қорғаныс, қоршаған ... ... ... ... ... ... бойынша, негізгі қондырғыны есептеу қарастырылды.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Нұрсұлтанов Ғ.М. ... ... және ... ... ... ... Середа Н.Г. Основы нефтяного и газового дела. Недра М. 1980.
3. Середа Н.Г. ... ... и ... ... ... ... ... И.М. Разработка и ... ... . ... М. ... Аминов А.Д. и другие капитальный ремонт нефтяных и газовых
скважин. Недра М. 1975.
6. Гиматудинов Ш.К. ... и ... ... ... ... ... ... М. 1988.
7. Амелин И.Д. Эксплуатация и технология разработки нефтяных и
газовых месторождения М.Недра. 1978.
8. Вадецкий Ю.В. ... ... и ... ... – М.:
Недра, 2003
9. Вадецкий Ю.В. Геология, разведка, бурение и добыча нефти. М.:
Недра, 2004.
10. Мавлютов Л.Р., ... Д.А., ... К.И. и др. ... ... ... ... пособие для вузов. - М.:
Недра, 1982. - 287 с.
11. Абрамсон М.Г., Байдак Б.В., Зарецкий B.C. и др. ... ... ... ... ... ... и газовых
месторождений. - M.: Недра, 1984. - 207 с.: ил.
12. Методика выбора рациональных типов и конструкции шарошечных
долот для ... ... ... и ... - М.: изд. ... ... Единые нормы времени на бурение скважины на нефть, газ и
другие полезные ископаемые. - М.: ... ... ... А.Г., ... А.З., ... А.Г., Соловьев Н.В.
Практическое руководство по технологии бурения скважин на
жидкие и газообразные полезные ископаемые. – M.: ... ... А.И., ... Ю.М., ... С.А. Техника и
технология бурения нефтяных и газовых скважин: Учеб, для
вузов. - М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 2003. - 1007 ... ... Ю.М., ... А.И., ... Ю.М. ... ... и ... скважин. – М.: ООО "Недра-
Бизнесцентр", 2001 г.
17. Калинин А.Г., Левицкий А.З., Никитин Б.А.Технология бурения
разведочных скважин на ... и газ: ... для ... - ... 1998. – 1000 ... Шамшев Ф.А., Кудряшов Б.Б., Яковлев A.M. и др. ... ... ... бурения (учебник).З-е издание. - М.:
Недра, 1983. – 560с.
19. Воздвиженский Б.И., ... С.А. ... ... ... М.: ... ... ... бурения глубоких скважин. Под редакцией Мавлютина
Р.М – М.: Недра, 1982.
21. Элияшевский И.В.и др. Типовые задачи и расчеты в ... ... ... ... Трубы нефтяного сортамента. Справочник. Под редакцией А. Е.
Сарояна. – М.: Недра, 1987.
23. Середа Н.Г., ... Е.М. ... ... и ... ... Недра, 1988.
24. Булатов А.И., Аветисов А.Г., Справочник инженера по ... 2. М.: ... ... СТ РК ... (ИСО ... NEQ). Промышленность
нефтяная и газовая. Буровые растворы. Лабораторные испытания.
26. СТ РК ... (ИСО ... NEQ). ... и ... ... и материалы для цементирования
скважины. Часть 1. Технические условия.
27. СТ РК ... (ИСО ... NEQ). ... и ... ... ... (укороченные, насосные
шланги, полированные штоки глубинного насоса, муфты и
переводники). ... ... СТ РК ... (ИСО ... NEQ) ... ... ... Насосные установки. Технические условия.
29. СТ РК 1260-2004 (ИСО 10431-1993, NEQ). Нефтяная и газовая
промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование,
подъемное оборудование.
30. Ескендиров М.З., ... А.А. ... ... ... ... для ... ... 200240
«Бурение нефтяных и газовых скважин» Шымкент-2007-35стр.
31. РК Президенті Указы 28. 01. 1998 жыл № 3834 “О ... по ... ... ... до 2030 ... Казахстан Республикасының Заңы «О государственной поддержке
инновационной деятельности». 23.03.2006г
33. РК Президенті Указы 17май 2003 жыл № 1096 «О ... ... ... Республики Казахстан на 2003-2015 годы».
34. Уткин Э.А. «Бизнес-план». Ассоциация авторов и ... ... ... ... ... ... В.М. , ... С.И. «Бизнес-планирование» .– М.: Финансы и
статистика , 2000.
36. Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. Практикум и разработка бизнес-плана и
финансовому ... ... Уч. ...... ... и ... ... Румянцева Е.Е. Самоучитель по разработке бизнес-проектов. Учебное
пособие, Москва., 2005.
38. Как разработать бизнес-план.- Люксембург; Служба Тасис. Офис
официальных ... ... ... – май, ... 9. ... В. «Основы предпринимательства»: М., Вита-пресс,
1995г.
40. Парамонов В.В. «Экономика Казахстана»: Алматы, Ғылым, 2000г.
РЕЗЮМЕ
Дипломный проект на тему «Разработка месторождения Доссор ... ... ... ... позволит значительно
сократить сроки монтажа и демонтажа буровых работ, а ... ... ... ... на ... сред и ... ... производства.
Түйін
Бұл дипломдық жобаның тақырыбы «
Бұл ... ... ... ... ... мен
демонтаждау мерзімдерін қысқартуға, қоршаған ортаға тигізетін зиянды
азайтуға және өндірістьің экономикалық ... ... ... theme of the diploma project is ... of drain-lifting operations. Given elaboration of mobile
bore device will allow to shorten the time of mounting and ... ... works, and also to reduce negative ... on ... and ... economical indices of productions.
-----------------------

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 125 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұнай және газ4 бет
Солтүстік Қарамұрын кен орны106 бет
Кәсіпорынның маркетинг қызметін басқарудың теориялық негізі76 бет
1. М.Қалтаевтың шығармашылық мұрасы 2. Ағартушы-демократтық бағыттағы ақын-жазушылар»15 бет
«Жұмыс орнында ауаға бөлінетін зиянды заттар. олардан сақтану әдістері»14 бет
«Мұнай кенорынды игеруге және пайдалануға салынған ақша қаражаттарының тиімділігін талдау»8 бет
«Құлсары» 110/35/10 кВ қосалқы станциясын қайта құру73 бет
Абай Құнанбаевтың діни-ағартушылық бағыттағы туындылары74 бет
Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау67 бет
Арысқұм кен орнының м-іі кешенін механикалық әдіспен игеру және жабдықтарды таңдау82 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь