«Қазақстан көлік жүйесіндегі темір жол көлігі»

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5

1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІН ДАМЫТУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК МАҢЫЗЫ ... 6
1.1 Қазақстан Республикасының әлеуметтік.экономикалық жағдайдағы теміжол саласының рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.2. Қазақстан темір жолдары ұлттық тораптарын .қалыптастыру ... ...20
1.3. Халықаралық темір жол маршруттарын дамыту ... ... ... ... ... ... ...23

2. ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІНІҢ ДАМУЫН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... 27
2.1 Халықаралық темiр жол маршруттарын экономикалық талдау ... ...27
2.2 Темір жол көлігінің персоналмен қамтылуын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
2.3 Темір жол жұмыс барысын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43

3. МАГИСТРАЛЬДІ ТЕМІР ЖОЛ ТОРАБЫН ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .58
3.1 Темір жол көлігінің мемлекеттік маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..58
3.2. Қазақстан темір жолындағы проблемалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... 64
3.3 Темір жол көлігі саласындағы шараларды 2007.2010 жылдар шегінде жүзеге асыру жоспарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .66

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 70

Қолданылған әдебиеттер көздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 73
Дипломдық жұмысымның тақырыбы «Қазақстан көлік жүйесіндегі темір жол көлігі». Бұл тақырып ұғымы айтарлықтай көп мағынаға ие, бірақ «жергілікті вагондар» терминімен тығыз байланысты. Қарастыратын нысанаға байланысты әр түрлі талданады:Стансаның жергілікті вагондары, жол бөлімшесінің жергілікті вагондары және т.б. «Жергілікті пойыздар» деген терминімен біріктірілген құрама, шығарылатын және берілетін пойыздардың құрамына енуімен торап бойынша қозғалады.Халықаралық еңбек бөлінісінде көлікке ерекше көңіл бөлінген, кез келген елдің әлемдік экономикаға кірігуінің тиімділігі мен мерзімдері, мүмкіндіктері көлік жұмысына тәуелді болады. Біздің өміріміздің кез келген саласына көліктің қатысы бар.Түптеп келгенде, көліктік іс- әрекеттер келісімдерді жүзеге асыру үдерісін бастайды және аяқтайды, өнімді тасымалдауға кететін шығындар тікелей тауардың құнына қосып есептеледі немесе оның құнына жанама түрде қосылады.
Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан 2030» стратегиясында шетел инвестициясының және ішкі жинақтардың жоғары деңгейіне ие ашық нарық экономикасына негізделген экономикалық даму басты басымдықтардың бірі деп белгіленген.
Дипломдық жұмыстың мақсаты-Қазақстан темір жолдарының инвестиция салу нысаны ретінде тартымдылығын көрсету.Теміржол тораптарындағы жергілікті жұмыс сандық және сапалық көрсеткіштермен қатар сипатталады. Теміржол торабының және оған кіретін телімдердің вагондары жергілікті жұмысты қамтамасыздандыратын, «жергілікті пойыздар» жалпы терминімен біріктірілген құрама, шығарылатын және берілетін пойыздарда торап ішімен жүреді.
Теміржол тораптары стансалардың саны, тораптық бірігулер мен өзара жақын орналасу сүлбелері және т.б. белгілері бойынша бөлінеді. Құрылымдық құрастыру бойынша ең күрделі екі жүз елу мың адамнан астам тұрғыны бар ірі қалаларға (облыстық орталықтарға) қызмет көрсететін теміржол тораптары болып саналады. Атап айтқанда тораптың жергілікті жұмысының 90%-ы осында орындалады. Айтылған жағдайдың дұрыс болу себебі, мұндай қалаларда мемлекеттің негізгі өнеркәсіптік өндірістері шоғырланған және халықтың басым бөлігі тұрады.
1. Алпысбаев С.А.Организация работ по обслуживанию пассажиров на железнодорожном транспорте, Алматы, 2005,211с.
2. Кобдиков М.А., Изтлеуова М.С., Бейсембаев Н.И. Пути совершенствования управления перевозочным процессом на железнодорожном транспорте Республики Казахстан, Алматы, 2005г. 154с.
3. Уразбеков А.К., Сарбаев С.Ш., Берикбаев Н.Д. Оптимизация вагонопотоков на железнодорожных сортировочных станциях. Алматы: Изд-во “Бастау”, 2001.-132с.
4. Кобдиков М.А., Амирова А.А., Башарова Г.С. Жолдың тасымалдау бөлімшелеріндегі жұмыстың техникалық мөлшерін өңдеу. Методическое указание., Алматы, 2005ж.
5. Башарова Г.С., Амирова А.А. Пойыз диспетчері мен бөлімше кезекшісінің жұмысы. Учебное пособие, Алматы, 2005ж. 51б.
6. Бекжанов З.С., Омарова Г.А., Асанова Ф.Д., Бердімбет А.М. “Көліктану негіздері”, Алматы, 2003-182 бет.
7. Кочнев және басқалар. “Организация движения на железнодорожном транспорте”, Мәскеу, 1987ж.-264бет.
8. Железные дороги. Общий курс. Под ред. Уздина. Мәскеу, 1991-435 бет.
9. Грунтов П.С. және басқалар. “Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок на железнодорожном транспорте”, Мәскеу 1994-100.
10. Сотников И.Б. “Эксплуатация железных дорог в примерах и задачах” Мәскеу 1990-315 бет.
Сотников И.Б. “Эксплуатация железных дорог в примерах и задачах” Мәскеу 1990-315 бет.
11. Мустапаева А.Д., Абзалиева Т.А. Методичесоке указание с заданием к выполнению курсовой работы на тему: “Разработка плана формирования поездов”, Алматы 2001-44 бет.
12. Бекжанов З.С. “Оформление и разработка графика движения поездов” Оқу құралы, Алматы 1998-150 бет.
13. Кокрекбаев К.Н., М.А. Кобдиков, А.В. Дмитренко, А.Д. Мустапаева Принципы обеспечения устойчивости пропуска поездов на магистральных железнодорожных линиях Казахстана, Алматы, 2005г.103с.
14. Бекжанов З.С. и др.Организация эксплуатационной работы отделения пеервозок. Учебное пособие. А., 2005, 95с.
15. Бекжанов З.С. и др. Разработка технических норм дороги и ее отделений. Учебное пособие. А., 2005г., 61 с.
16. Бекжанов З.С. и др.Организация работы сортировочной станции. Учебное пособие. А., 2003 г., 90 с.
17. Сметанин А.И. “Техническое нормирование эксплуатационной работы железных дорог”, Мәскеу 1984-312 бет.
18. Бекжанов З.С. “Организацция вагонопотоков и работы отделения перевозок” Оқу құралы, Алматы, 2001-87 бет.
19. Бекжанов З.С., Богданович С.В., “Организация работы отделения перевозок железной дороги” Оқу құралы, Алматы, 2001-51 бет.
20. Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном транспорте. Петров Ю.Д., М.В. Белкин., Москва « Транспорт» 2000 год
21. Экономика железнодорожного транспорта. Терешина Н.П., Москва «Транспорт» 2001 год
22. Теміржолтану негіздері. Бекжанов З., Алматы/ «Береке», 1995 год
23. Бабаджанян М.Г., Славина С.Э. Улучшение условий труда –важная задача НОТ. М., «Экономика»,1967
24. Бугров А. П., Чубаров Г.С. Отраслевые нормы труда. М., «Экономика» 1964
25. Коньков П.С., Донцов А. Я.., Юрченко И.Ф. Техническое нормирование труда на железнодорожном транспорте, М., «Транспорт», 1971
26. Кулагин Н. ., Дудаев П.И. Нормирование труда на железнодорожном транспорте. М., «Оборонгиз»,1967
27. Рябинов М.Г., Ильян М.М. Нормирование путевых работ и их технология. М. , « Транспорт»,1966
28. Косилов С.А. Пути и методы повышения работоспособности . «Социалистический труд», 1968 №1
29. Разработка и осуществление мероприятий по улучшению условий труда. «Экономическая газета», 1968, №39
30. Госкомтруда. Положение о порядке разработке нормативных материалов для нормирование труда. М., 1968
31. Методика разработки нормативов численности вспомогательных рабочих. М., НИИ труда 1965
32. Изучение затрат рабочего времени и разработка нормативных материалов по труду( методические рекомендации)М.,НИИ труда 1966
33. Основные методические положение по нормированию труда рабочих в народном хозяйстве. М., НИИ труда 1970
34. Методика определения экономической эффективность мероприятий НОТ. М., НИИ труда 1970
35. Методические указание по проверке нормативов и норм времени (выработки) в производственных условиях. Стеклография. М., ЦНИБ ЦЗТ МПС,1964
36. Методические указание поизучению затрат рабочего времени методам моментных наблюдений. М., « Транспорт» , 1966
37. Основные положения по техническому нормированию труда по железнодорожном транспорте. М., « Транспорт» , 1967
38. Методические указания по нормированию слесарных работ аналитиче-ски исследовательским и аналитически расчетным способами. М «Транспорт», 1970.
        
        Мазмұны
КІРІСПЕ.....................................................................
.........................5
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІН ДАМЫТУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ
ӘЛЕУМЕТТІК МАҢЫЗЫ....6
1.1 Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық жағдайдағы ... ... ... ... ұлттық тораптарын .қалыптастыру.......20
1.3. Халықаралық темір жол маршруттарын дамыту...........................23
2. ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІНІҢ ДАМУЫН ТАЛДАУ................................27
2.1 Халықаралық темiр жол ... ... ... ... жол ... ... қамтылуын
талдау............................................40
2.3 Темір жол жұмыс барысын
талдау................................................43
3. МАГИСТРАЛЬДІ ТЕМІР ЖОЛ ТОРАБЫН ДАМЫТУДЫҢ ... ... жол ... ... ... ... жолындағы
проблемалар....................................64
3.3 Темір жол көлігі саласындағы шараларды 2007-2010 жылдар шегінде жүзеге
асыру жоспарлары.....................................................66
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
.................70
Қолданылған әдебиеттер
көздері........................................................73
КІРІСПЕ
Дипломдық жұмысымның тақырыбы «Қазақстан көлік ... ... ... Бұл ... ұғымы айтарлықтай көп мағынаға ие, ... ... ... ... ... ... ... байланысты әр
түрлі талданады:Стансаның жергілікті вагондары, жол бөлімшесінің жергілікті
вагондары және т.б. «Жергілікті пойыздар» деген терминімен ... ... және ... ... ... енуімен торап
бойынша қозғалады.Халықаралық еңбек бөлінісінде ... ... ... кез ... ... ... ... кірігуінің тиімділігі мен
мерзімдері, мүмкіндіктері көлік жұмысына тәуелді болады. Біздің өміріміздің
кез келген ... ... ... ... ... ... іс-
әрекеттер келісімдерді жүзеге асыру үдерісін бастайды және аяқтайды, ... ... ... тікелей тауардың құнына қосып есептеледі
немесе оның құнына жанама түрде ... ... ... «Қазақстан 2030» стратегиясында
шетел инвестициясының және ішкі жинақтардың жоғары деңгейіне ие ашық ... ... ... даму ... ... бірі ... ... мақсаты-Қазақстан темір жолдарының инвестиция салу
нысаны ретінде тартымдылығын көрсету.Теміржол тораптарындағы ... ... және ... көрсеткіштермен қатар сипатталады. Теміржол
торабының және оған кіретін ... ... ... ... ... ... ... терминімен біріктірілген
құрама, шығарылатын және берілетін пойыздарда торап ішімен жүреді.
Теміржол тораптары стансалардың саны, ... ... мен ... ... ... және т.б. белгілері бойынша бөлінеді. Құрылымдық
құрастыру ... ең ... екі жүз елу мың ... ... тұрғыны бар ірі
қалаларға (облыстық орталықтарға) қызмет көрсететін теміржол ... ... Атап ... ... жергілікті жұмысының 90%-ы осында
орындалады. Айтылған жағдайдың дұрыс болу ... ... ... ... ... ... ... және халықтың
басым бөлігі тұрады.
Теміржол торабының анықтамасында оның ... ... ... жоқтығынан, әр нақты жағдайда теміржол торабы үшін біреу
немесе басқа ... ... деп ... ... темір
жол торабының стансалары арасында жүретін ... ... ... стансадан темір жол ... тыс ... ... ... ... пойыз шығарылатын болып
саналады.Теміржол торап ішінде және ... тыс ... ... ... ... ... ... санына сәйкес вагондар тобы бар)
вагондардан құралған пойыз құрама деп аталады.Келтірілген анықтамалар жалпы
салыстырмалы болып ... ... ... ... терминдердің нақты және терең талдауды талап ететін, жергілікті
пойыздардың жүрісінің әртүрлі құрылымдар мен ... ... ... ... ... темір жол көлігінің
теориялық маңыздылығын дағдылық тұрғыдан қарап, оның ... ... ... ... табылады.
Менің дипломдық жұмысым 3 бөлімнен тұрады.Оның бірінші бөлімінде әрине
Қазақстан көлік ... ... жол ... ... ... ... темір жол көлігіне талдау жасалған, үшінші бөліміне келетін
болсақ, Қазақстан көлік ... ... жол ... жетілдіру болып
табылады.
Сонымен бірге, су көлігіне қарағанда темір жолдарды ... ... ... ... және ... ... пен өнімді жаппай
тасымалдауға болады. Көлік инфрақұрылымының маңызды түрі ретінде темір ... даму ... ... ... өркендеуіне тікелей әсер
етеді,себебі тауардың соңғы бағасындағы көліктік құрам және дер кезінде
жеткізіп ... ... ету ... ... ... ... ... факторы болып табылады.Қазіргі уақытта
Қазақстанның көлік жүйесі біртұтас кешенді ... оған 116,2 мың км ... ... мың км ... ... ... жолдар;7,3 мың
км өнеркәсіп кәсіпорындарының ... ... ... газ және ... ... ... мыңдаған километр құбыр жолдары;4 мың км өзен
жолдары; мыңдаған темір жол ... ... ірі ... ... тиеу базалары, әуежайлар және т.б. кіреді.
Жүктердің қозғалысы кез келген елдің, кез келген ... ... ... ... ... иесі ... тасымалдауға бірқатар
талаптар ... ... ... ең ... ... ... сақталуы, келісілген уақытта жеткізуді қоса алғанда жеткізу
жылдамдығы және т.б. ... ... әуе, су және ... ... сондай-ақ
олардың кез ... ... ... ... арқылы
жүргізіледі.Тасымалдаудың осы түрлерінің әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері
бар.
Темір жол өзінің пайда болу және одан әрі дамуы ... ... ... ... ... ... ... ие
болды.Жүкжөнелтушілер мен жолаушыларды тасымалдардың ... ... мен ... ... төмен бағасы, жүктердің сақталуы және
тасымалдың ауа-райының ... ... ... асырылуы әрдайым
қызықтырады.
1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІН ДАМЫТУДЫҢ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК МАҢЫЗЫ
1.1 Қазақстан Республикасының ... ... ... саласының рөлі
Темір жолдар ең үлкен салалардың бipi болып табылады, активтердің кұны
бойынша oл елдің алғашқы үштігіне ... Оның ... ... ... ... темір жолдар қызметі тиімдглігінің маңызы ... ... ... аса ... рөл ... оның халық шаруашылық мәні
келесі нeгiзгi факторлармен ... ... ... ... зор болуы;
- Қазақстандағы жүктің ТМД-дегі орташа көрсеткіштеріне таяу тасымал
қашықтығы;
- ... ... ... қажет ететін өнімнің сипаты: көмір,
темір рудасы, мұнай ... ... ... және ... ... (астық, жүн, ет және т.б.);
- елдің көліктік-географиялық орналасуы
- Еуразия кұрлығының ортасында, Еуропа мен ... ... тез ... келе ... ... ... арасында орналасқан
еліміз арқылы үлкен транзит тасқыны етеді, бұл болашақта отандық темір жол
көлігіне ... ... ... әлеуетін тиімді ... ... ... ... ... ... үлкен кешен болып табылады,
оған 116,2 мың км қатты жабыны бар ... 14,4 мың км ... ... жолдар, 7,3 мың км өндңрістік кәсіпорындардың ... ... газ және ... ... ... ... мыңдаған километрлері, 4 мың км өзен жолдары, ... ... ... бiрнеше ipi порттар, кеметурактар, втпелi ... т.б. ... ... ... қабiлеттiлiгi, қозғалыс
реттiлiгi ,және автомобиль көлiгiне қарағанда тасымалдаудың өзiндiк кұнының
төмен болуы , ... ... ... ... ... жүктердi (мысалы,
көмiр, руда, металдар, астық, құрылыс материалдары сиякты ) орташа ,және
алыс ... ... ... ... түрiне айналдырады (темiр
ж,ол қартасын караңыз).Қазақстанның ... кipic ... ...... ... ... да құбыр инфрақұрылымының жеткiлiксiз дамуына
орай ... жол ... бас ... ... ... бойы ... барлық
түрлерiнiң арасында жүк және жолаушы айналымы бойынша алғашкы орында тұрған
темiр жол ... ... және ... жұмысына елдiң экономикалық
кеңiстiгiнiң бipлiri, мемлекеттiң бiртұтастығы, ... мен ... ... ... ... ... нeгiзгi түрлерiнiң тасымалдау
үдepiciндeгiүлeci көрсетiлген. ... ... ... ... онда ... дағдарыс кезiнде жүктердiң нeriзгi бeлiгi
автомобиль көлiгiмен тасымалданған, яғни, oл кезде нeгiзiнен ... ... ... Бұл жүктердiң қысқа қашықты жарға
тасымалданғаны анық байқалады, яғни, ... iшкi ... ... ... ... тораптарының бiршама жетiлмегендiгiне қарамастан,
құбыр арқылы тасымалданатын жүктер салмағын темiр жол ... ... ... Жүк айналымы бойынша салыстырғанда, ... ... ... ... ... да есептеледi) темiр жолдың үлеci ең
жоғары екендiгi көрiнедi.
Экономиканы қайта құру ... ... ... ... бағытына,
көлеміне және сапасына қатысты қойылатын талаптарды ғана емес, оны дамыту
мүмкіндігін де ... ... ... ... ... ... күшейеді. Қарқынды дамушы, тұракты қызмет ... ... ... ... жол ... құру ... экономикасын
тұрақтандыру мен көтерудің қажетті шарты ... ... ... ... 14 ... ... Әрине, облыс
орталықтарының міндетті түрде 6ip-бірімен және Астана станциясымен барынша
қысқа ... ... жол ... ие ... ... және басқа облыс
орталықтары ... ... ... жол ... ... ... жол ... ара қашықтықтың геодезиялық ара
қашықтыққа қатынасы) келтірілген. Кестеде келтірілген ... ... 11 ... ... ... ... ... Жезқазған,
Қарағанды, Көкшетау, Павлодар, Петропавл, Талдықорған, Шымкент қалалары)
Астанамен даму коэффициенті даму 2 болатын темір жол ... ... ... үшін ... Ақтөбе, Атырау, Қызылорда, Семей, Орал,
Өскемен қалалары) даму ... ... ... даму коэффициенті
облыс орталықтарының батыс топтарында байқалады: Орал (2,4), Актөбе ... (2,3), ... (2,3). Олар ... - Астана желісін салу
нәтижесінде Астанаға едәуір жақындауы мүмкін. ... ... бұл ... ... және ... ... арасындағы желінің ... ... 1,2-re ... ... ... ... жeлiciнің, даму коэффициенті де едәуір жоғары: Семей ... ... (2,4). ... ... - ... ... осы ... Астанаға дейінін жолды қысқартты.Оңтүстіктегі Қызылорда
облыс орталығы желісінің даму ... де ... (2,3). ... ... ... салынуы Қызылорда облыс орталығын Қазақстанның ... ... ... ... еді. ... қоғам дамуындағы көліктің
рөлі мен орнын белгілей отырып экономикалық теория оны жалпыға арналған
еңбек ... ... ... ... бірі ... ... ішіндегі жұмысшылар мен еңбек құралдарын тасымалдай отырып, көлік
технологиялық еңбек бөлінісінің нәтижесінде туындайтын байланыстарды жүзеге
асырады. Бұл функцияларды ішкі ... ... ... ... мен ... арасында әр түрлі өнім түрлерін тасымалдай
отырып, ... ... ... ... нәтижесінде пайда болған
байланыстарды іске асырады. Бұл ... ... ... бөлінісінің
тарихи үдерісінің барысында өндірістің дербес саласы болып бөлініп шыққан
айналым саласы көлігінің құзырына карайды. ... ... ... ... ... ... негізінен жалпы пайдаланымдағы көлік ... жол, ... ... ... әуе, сондай-ақ, арнаулы көлік (өткізгіш
кұбырлар, жоғары ... ... ... ... ... жол қатынасының тораптарымен касіпорындарды байланыстыратын
кіреберіс темір жолдар) атқарады.Көлік бір ... - ... ... яғни ... ... ... іске ... және тұрғын халыққа
қызмет көрсетуші, ал екінші жағынан - ол нарық субъектісі ... ... ... ... ... өз ... сатады. Мұндай қызметті
көліктің әрбір түрі әрқалай іске асыруы мүмкін және осының ... ... ... ... ... ... оны ... шаруашылығының
басқа салаларынан ерекшелендіретін кейбір өзгешеліктер тән.
Біріншіден, көлік жаңа ... өнім ... ... ... ... ... ... іспетті болып табылады.
Екіншіден, көлік өнімін, яғни жолаушы және жүк ... ... ... ... ... мүмкін емес. Оны жинақтап, қор жасау да
мүмкін емес.
Үшіншіден, көлік өнімінің құрамында шикізат ... Оның ... ... ... ... екі есе ... Өтелім, отын
және электр қуаты үшін ... ... ... ... пайдалану
шығындарының жартысына жуығын құрайды.
Төртіншіден, көлікті ... ... ... ... өнеркәсіп пен
ауыл шаруашылығын дамытуға ... ... ... ... ... ... жаңа зат ... тауар емес, керісінше көлік
өнеркәсібінің өндіріс үдерісінің өзі ... ... ... ... жұмысының тиімділігі мен сапасына ... ... ... ... ... ... ... оның нарықтық өніміне ғана емес,
сондай-ақ, ... ... ... ... ... де қойылады.
Қазіргі жағдайда көлік қатынастарының дамуы кез келген елдің өз өндіргіш
күштерінің өсуіне және оның сыртқы қатынастарына ... ... ... ... ... жеке ... үлес салмағы шығысеуропалық
елдерде: судағы қатынаста - 23%, ... - 64% және ... ... - 13%; ... ... ... ... - 62%, 27%, 11 %, ал
дамушы елдерде - 84%, 10%, 6%-га ... Жер шары ... 70%-ын ... ... ... ... инфрақұрылымның 5%-ын құрайтын әлсіз құрлықтық
көлік жүйесіне ие.Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің 2002 жылғы
мәліметі бойынша, барлық ... ... жүк ... ... ... ... - 56,9%-ды; өткізгіш құбырлардың ... - ... - ... әуе ... ... - 0,02%-ды және өзен жолдары
көлігінің үлесі - 0,02% -ды ... ... ... ... ... ерекшеліктермен сипатталады.
Темір жол көлігі:
- климат жағдайына, жыл мен тәулік уақытына қарамастан жүк ... ... ... ... ... және тасымалдау қабілеті;
- жүк ... ... ... ... ... ... жүктерді алыс және орта қашықтықка тасымалдаудағы
жоғары тиімділік. Темір жол құрылысына жүк және ... ... ... ... ғана ... ... ақша ... талап етіледі.
Автомобиль көлігі:
- темір жол көлігіне қарағанда жүкті ... ... ... ... ... ... ... алушының қоймасына дейін қайта тиеу
операцияларынсыз жеткізу мүмкіндігі;
- жүк тасымалдаудағы тұрақтылық пен ... ең ұсақ ... қоса ... жүктерді аз ... ... ... жол ... ... алыс емес ... мен ... кіші ағындарын игеру кезінде қаражатты аз талап
етеді.Автомобиль көлігінде жүк және ... ... ... кұны
темір жол көлігіне қарағанда жоғары болады.
Құбыр көлігі:
- табиғи-климаттық жағдайларға қарамастан тұрақты жұмыс режимі;
- жүк ... ... ... мен пайдаланудың қарапайымдылығы,
бұлжерде тасымалдау мен тиеу-түсіру ... ... ... ... ... ... мен автоматтандырудың жоғары
дәрежесіне байланысты еңбектің жоғары өнімділігі;
- ... және ... ... ... ... төменгі өзіндік құн;
- көліктің басқа түрлерімен салыстырғанда тасымалдау ... аз ... ... ... ... түрі емес - ол ... сұйық және газ тәрізді жүктер ғана айдалады.
Әуе көлігі:
- жолаушылар мен жүктерді жоғары жылдамдықпен және аз ... ... ... әуе көлігімен тасымалдаудың өзіндік құны ... ... бұл ... ... көп ... ... етуі, ауа
райына тауелділігі, тасымалданатын ... ... мен ... ... ... ... терең өзендердегі жоғары тасымал қабілеттілігі және тасымалдың,
әсіресе ... ... ... ... ... мұнай құятын кемелердегі
мұнай және т. б.) тасымалдаудың төменгі өзіндік құны;
- үлестік қаражаттардың жұмсалуы, ... мен отын ... ... ... кемшіліктеріне өзен ағысының негізгі жүк
ағындарына сәйкес келмеуі; жыл көлемінде жүк тасымалдаудың ... жол ... ... жүкті жеткізу жылдамдығының төмендігі;
сондай-ақ басқа көлік түрлеріне ... жүк ... ... ... көрсетілген көлік түрлері жүктер мен жолаушыларды
тасымалдау нарығында бір-біріне бәсекелестік жасайды. Мысалы, құбыр ... ... ... және мұнай өнімдерін тасымалдауда; темір жол және
автомобиль көліктері - көлемді ... ... ... ... ... үшін бәсекелестікке түседі.
Қазіргі жағдайдағы темір жол көлігінің міндеті аз шығындармен
жүктерді және жолаушыларды тасымалдауға деген ... ... ... ... орайда өз міндетін орындауын бағалаудағы маңызды өлшем тек ... кұны ғана ... ... ... ... берілген үш негізгі
көрсеткіштерден кұралатын сапасы да болады:
қозғалыстың қауіпсіздігі және ... ... ... ... ... ... теміржолшы үшін (мейлі ол жол қызметкері болсын, ... ... ... ... ... ең ... ... - қозғалыс
қауіпсіздігі екендігі белгілі.
Соңғы жеті жыл ішінде тәртіп бұзушылықтың саны 1671-ден ... онын ... ... саны ... 71-ге ... (1 - ... ... қауіпсіздігін бұзу жағдайы. Біздің даңғылдың қызметін
пайдаланушылар тарифтің қолайлы деңгейімен қатар, ... ... ... ... ... дәл болжау мумкіндігін алып отыр. Жүк
пойыздарының қозғалыс кестесі 99 % ... ал ... ... бұл
көрсеткіші 99,7% құрайды
Кесте 1 - Өнімнің бағасындағы көліктік құрам
| | | | | |
| ... ... ... |1т | |
| ... ... ... ... ... | ... ... ... |орташа | |АҚШ ... % ... ... | ... | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ... |АҚШ | | |
| | | ... | | ... |824 |565,71 |3,85 |25,97 |14,81 ... |1197 |4 285,62 |29,14 |206,00 |14,15 ... ... |493 |505,75 |3,44 |142,40 |2,42 ... | | | | | ... ... |1613 | | | | ... | | | | | ... | |2 325,26 |15,81 |313,00 |5,05 ... | | | | | ... | |2 325,26 |15,81 |405,00 |3,90 ... |2140 |2 325,26 |15,81 |1 ... ... |2140 |2 325,26 |15,81 |780,00 |2,03 ... жол ... өз ... сай болу ... мемлекет экогюмикасынын
дамуына тікелей ықпал етеді, себебі тауардың соңғы кұнындағы ... ... жэне ... ... жеткізуді қамтамасыз ету мүмкіндігі
отандық кәсіпо. рындардың бэсекелестік кабілетінің маңызды факторы ... ... ... ... ... тасымалдау
тарифтері ҚҚС есептемегендегі 2003 жылдың 1 тамызындағы жағдайы бойынша
есептелген). Ескерту: ... ... ҚР ... ... ... ... – 1 шв. франкі = 109,17теңге; 1 АҚШ долл = 147,05теңге
* World Factbook 2002 ... ... (2002 ж. ... ... ... әлеуметтік-экономикалык дамуы» ай сайын
шығатын ақпараттық-сараптамалық ... ... - ... ... мен ... инфрақұрылымдық даму жағынан Еуропа
елдері мен АҚШ-тан ... қоюы ... ... мен кұбырларды қоса
алғанда, басқа да көліктік-коммуникациялық салалар үшін де тән.
Көліктің басқа түрлері, әсіресе ұзаққа ... ... ... ... Ресей мен Қазақстанның Еуропа елдері мен Жапониядан 1
км. ... ... ... ... ... жағынан аз ғана қалып қоюы
қоғамның темір жолмен ... ... ... ... әлеуметтік
қажеттіліктерін көрсетеді
Компаниялардың жүк тасымалдарының көп бөлігі ... және ... ... ... ... төменде аталғандар қазақ темір жолының негізгі клиенттері
болып табылады:
- көмір тасымалдау бойынша: «Богатырь Аксес ... ЖШС ... ... 17,3%); «Еуразия энергетикалық корпорациясы» ААҚ (9,3%);
«Қазақмыс» корпорациясы ААҚ «Борлы» (4,3%); ... ... ... ЖАҚ (1,3%); ... ЖШС (1,1%); ... ... ... мұнай жүктерін тасымалдау ... ... ЖШС ... ААҚУСН (1,6%); «АНПЗ-Транс» ЖШС (1,3%); «Теңізшевройл» БК
(1,1%); «Павлодар мұнай ... ... ЖАҚ ... ... ... ... ... «ССГПО» ААҚ ... ЖШС (1,8%); «Дон КБК» ААҚ (1,5%); ... КБК» ... қара ... ... ... ... ААҚ (2,4%);' Ақсу
ферроқорытпа зауыты (0,5%); «Феррохром» ААҚ ... ... ... тасымалдау бойынша: «Қазақмыс» корпорациясы ... ... ААҚ ... ҰК» ЖАҚ ... ... ... ... 7 жылда 44% болған көмір құрайды, жүктердің 30%-ға
жуығын кен, мұнай және мұнай өнімдері ... Бұл ... ішкі ... ... ... ... ... болуда, оның үлесі 2002 жылғы
есеп беру мәліметтері ... ... ... ... көлемінің 77,7%-
ын құрайды.
Кесте 2 -Әлемнің дамыған елдеріндегі темір жол желісінің тығыздығы
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | |
| ... мың | ... ... жол | |
| ... ... |жолдардың|желілерінің |1 км темір |
| ... |Мың ... 1 ... |
| ... | ... ... ... ... |
| ... алу) | ... |тығыздығы, |
| | | |мың км ... м ... ... | 9 159,0| 280 | | 23,2 | 1 ... | |562,5 |212,4 | | ... | 9 ... |36,1 |3,9 |883,7 ... |83 ... |126,0 |1 892,1 ... |545,6 |59 ... |58,5 |1 873,5 ... |59 ... |70,0 |3 537,2 ... | | | | | ... |294,0 |57 ... |67,3 |2 914,9 ... |374,7 |126 |23,7 |63,3 |2 005,9 |
| | |974,6 | | | ... |16 995,8 |144 |87,2 |5,1 |1 662,6 |
| | |978,6 | | | ... |603,7 |48 396,5|22,5 |37,3 |2 151,0 ... 669,8 |14 |13,6 |5,5 |1 090,5 ... | |830,5** | | | ... ... ... темір жол
көлігінің рөлін сипаттайтын маңызды факторлардың бірі оның инфрақұрылымының
дамығандығы болып табылады (2-кесте).
Кесте 3 ... ... ... жол ... ... |1999ж |2000ж |2001ж |2002ж |
| ... ды, |
| |а|% |
| |с| |
| |ы| |
| |м| |
| |а| |
| |л| |
| |-| |
| |д| |
| |а| |
| |у| |
| |к| |
| |ө| |
| |л| |
| |е| |
| |м| |
| |і| |
| |,| |
| |м| |
| |ы| |
| |ң| |
| |т| |
| |.| ... ... км: | |13 597,1 ... ... ... | |4 706,1 ... телімдер | |3 813,8 ... ... ... ... | |9996,0 ... ұзындығы, км: басты жоддар | |18 400,0 ... және ... ... | |6 293,0 ... ... ... | |721 ... ... | |364 ... ... жабдықталған станциялар | | |
| | |40 ... ... ... ... | | |
| | |28 ... ... ... ... | | |
| | |6 ... ... бірл.: | |1 913,0 ... | |617,5 ... | |1241,5 ... | | |
| | |54 ... вагондарының паркі, бірл.: | |77 029 ... ашық ... | |28 334 ... вагондар | |13 263 ... | |10 275 ... | |10 399 ... | |I 177 ... | |13 581 ... ... ... | |2 094 ... ... ... адам | |100 262 ... 4- ... ... ... жол көлігінің техникалық
жабдықталуы
Келешекте жекелеген ... ... және ... ... қысқарту үшін жаңа Қызылорда — Жезқазған,
Жезқазган -Арқалық және ... - ... ... жол ... ... мүмкін. Қазақстанның темір жол желісі аумақтар бойынша
тасымалдаудың 12 ... ... ... ... ... Защита, Алматы, Жамбыл, Шымкент, Қызылорда, Ақтөбе, ... Бұл ... ... ... ... ... ... жүктер мен жылжымалы кұрамдардың сақталуын қамтамасыз ете
отырып, темір жол көлігінің пайдаланымдық жұмыстарын жедел ... ... ... ... жол желісінің пайдаланымдық ұзындығының ... ... ... ... 5- Қазақстанның даңғылдық желісінің пайдаланымдық ... ... ... км |
| | ... | ... ... | ... |1464,2 ... |1049,3 ... |1125,2 ... |749,7 ... Қазақстан |1334,8 ... |1034,6 ... ... |319,7 ... |1826,8 ... |762,8 ... |960,0 ... |698,5 ... |772,8 ... ... |695,2 ... Қазақстан |466,8 ... ... |320,6 ... |16,1 ... ... ... жол ... үлесі 5-6% құрайды. Соның ішінде,
республикадағы аса ірі кәсіпорын болған ... ... ... төлемдері
түрінде мемлекеттік бюджетке комақты кіріс кіргізеді (6-кесте) ... ... ... ... ... басқа түрлері тарапынан күшті
бәсекелестікті сезінуде, ал бұл ... ... ... және ... ... ... көрсетеді. Бұл жайт темір жол
компанияларын жүктерді темір жолға тарту үшін ... күш ... ... ... ... ... Американың HWTSL Ltd. консалтингтік
фирмасының зерттеулеріне сәйкес ... ... жол ... ... ... ... ... сұранысына ие емес (7-
кесте).Егерде өзіндік баға икемділігінің абсолюттік ... ... ... яғни ... ... ... ... көрсеткіштерінің пара-
пар өзгеруінен асып кетсе, онда сұраныс «бағадағы көрсеткіште икемді» ... ... ... икемсіз» сұраныс пара-пар қатынастағыға
қарағанда, бағаның өзгеруіне аз ықпал етеді, яғни икемділік 0-ден - ... ... ... ... ... кұралдарына сұраныс болып
табылатындықтан, олардың икемсіз болу беталысы бар.
Кесте 6 - ... ... ... ... | | | | | |
| |1997 ж. |1998 ж. |1999ж. |2000 ж. |2001 ж. ... ... | | | | | ... төлемдердің |21 974 |17 791 |21 501 |30 797 |26 607 ... млн. ... | | | | | ... | | | | | ... ... |24,7 |17,9 |24,5 |22,9 |14,4 ... үлесі,% | | | | | ... ... ... көзқарасы бойынша атқарылатын жол жүрістері бұған
қосылмайды, ал кейбір жүк тасымалдары модаларалық ... ... ... ... болғанымен де, сапаның айналымдылығы бағаға қарағанда
әсіресе контейнерлік тасымалдар нарығында көп ... ... атап ... жөн. ... ... ... бәсекелестік жалпы
дамушы елдерде өте ... ... бұл ... қызметтеріне
сұраныстардың біршама икемсіз болуына ықпал етеді, сондай болса да ... ... ... ... ... ... ... бір көлемде
өтеуі мүмкін.
Кесте 7- Жүктердің негізгі түрлері бойынша ҚТЖ үшін баға ... | | ... түрі ... түрі ... ... ... ... |Республика ішінде |0,01 |
| ... |1,86 |
| ... |0,04 |
| ... |0,37 ... ... ... |0,05 |
| ... |0,52 |
| ... |1,80 |
| ... |2,36 ... ... ... |0,71 |
| ... |-2,38 |
| ... |-1,86 |
| ... |-12,74 ... ... темір жолдары ұлттық тораптарын қалыптастыру
Қазақстан Республикасы әкімшілік жағынан 14 облысқа бөлінген. Әрине,
облыс орталықтарының міндетті түрде ... және ... ... қысқа өзара темір жол қатынастарына ие болғаны жөн.8-кестеде Астана
және басқа облыс орталықтары ... ... ... жол ... коэффициенттері (темір жол бойынша ара қашықтықтың геодезиялық ара
қашықтыққа қатынасы) келтірілген. Кестеде ... ... ... 11 ... орталығы (Алматы, Арқалық, Тараз, Жезқазған,
Қарағанды, ... ... ... ... Шымкент қалалары)
Астанамен даму коэффициенті Кдаму

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 49 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Достық» станциясы арқылы халықаралық көлік қызметінің болашақтағы даму жолдары5 бет
Алматы облысының көлік инфрақұрылымы мен коммуникациясының қазіргі жағдайы мен келешектегі даму жобалары мен олардың негізгі болашақ экономикалық, сондай-ақ саяси тенденцияларын анализдеу60 бет
Индустриялдық-инновациялық бағдарлама15 бет
Көлік инфрақұрылымы18 бет
Көлік түрлері. Теміржол көлігі.22 бет
Көлік түрлерінің өзара әрекеттесуі. Оқу құралы86 бет
Көліктегі қылмыстардың алдын алудың өзекті мәселелері63 бет
Көліктер түрі10 бет
Тасымалданатын мал өнімдері мен жануар тектес шикізаттарды тасымалдауға дайындау кезіндегі ветеринарлық – санитарлық бақылау30 бет
Тасымалдау шартының жалпы ережелері50 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь