Контрабанда

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..2
1. Контрабанданың түсінігі, түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
1.1 Контрабанданың түсінігі және қоғамдық қауіптілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.2 Контрабанданың түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
2. Контрабандамен байланысты қылмыстың сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.1 Контрабандамен байланысты қылмыстың объектісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.2 Контрабандамен байланысты қылмыстың объективтік жағы ... ... ... ... ... ..37
2.3 Контрабандамен байланысты қылмыстың субъективтік жағы ... ... ... ... ... 44
2.4 Контрабандамен байланысты қылмыстың ауырлататын құрамдары ... ... ..51
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..57
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..59
Біздің еліміздің тарихында, әлеуметтік, экономикалық саясатында саяси контрабанда қаупі маңызды болып отыр. Қазақстан Республикасының мемлекеттік территориясының қалыптасуы, кедендік тәртіп пен бағалы заттарды тағы да басқа шекарадан өтуіне әсер етті.
Контрабанда басқа қоғамдық құбылыс сияқты экономикалық және әлеуметтік алғы шарттардан тұрады:
- Бұрынғы Кеңес Одағы мемлекетер шекарасының кеңдігі;
- Мемлекеттің сыртқы сауда монополдиясынан бас тартуы;
- Ішкі нарықтың тұрақсыздығы;
- ТМД елдері арасындағы мемлекет аралық кеден ісінің заң базасының дәрменсіздігі.
- Контрабандалық қылмысты тергеу ісінде құқықтық механизмнің болмауы.
- Билік және басқарушы органдардағы корупция және құқықты қорғаушы, бақылаушы органдардың қылмыстық топтармен байланысының қарқынды дамуы, оның ішінде контрабандамен байланысы;
Егерде кінәлі адам ұсталса, ҚР қылмыстық кодексінің 205-бабына сәйкес мемлекетке ерекше үлкен мөлшерде залал келсе, қосымша саралануы туралы белгілерді, біздің пікірімізше 209, 250-баптарға толықтырулар керек. Нәтижесінде экономикалық контрабандалық қылмыстар жауапкершіліктер күшейтіледі.
Контрабанда республикадағы көмекші экономикалық негіз болып табылады және криминалды кіріс көзі болып табылады және бұған елдің белгілі бір бөлігі қатысады.
Контрабандамен күресу жедел іздестіру және профилактикалық жұмыстар жүргізуді талап етеді. Контрабандаға қарсы құқық қорғау органдарының жұмысын күшейту керек. Бұлар мемлекеттік қазынаға қосымша ақша түсуіне мүмкіндік береді. Әзірше көлеңкелі экономика ғана байып отыр.
Қазақстандық контрабандалық шолу шет елдік ұжымдармен байланысын кеңейтті, бақылау жасалынатын тұрақтар қатары өсті. Нәтижесінде Бразилиядан Алматыға және Ресейдің басқада қалаларына героин мен какоин тасымалдау ісіне тосқауыл жасалынды.
Қазіргі кезде ТМД елдерінің аймақтық кеден қызметінің бірлестігі контрабандалық есірткі туралы ақпарат алмасу ісі бойынша орталықта Москва офистерімен және ТМД елдеріндегі офистермен табысты түрде жұмыс жасауда.Қазақстан ТМД елдерімен есірткіке бақылау жасау ісі бойынша халықаралық комитет құру жобасын жасауда.
Осылайша құқық қорғау органдары арасындағы байланыс контрабандамен және басқада қылмыс түрлерімен күрес жүргізуде оңтайлы нәтиже бермек.
Соңғы жылдары контрабандалық қылмыстың өскенін көреміз. Егер 1998 жылы құқық қорғау органдары мен 157 контрабандалық факт тіркелсе, ал экономикалық контрабандаға байланысты 1999 жылы 215 факт тіркелінді.
1. Абдиров Н.М. Борьба с наркобизнесом в современных условиях (уголовно-правовой аспект) // Проблемы совершенствования правоохранительной деятельности в Республике Казахстан в условия; перехода к рыночным отношениям: Мат-лы науч.теорет. -практ. конф, 9-10 декабря 1996 г. - Караганда: КВШ ГСК РК, 1996.
2. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім. Алматы, 2000.
3.Алиев Р.М. Совершенствование правоохранительной системы, осуществляющей борьбу с экономической п
реступностью // Научные труды Академии финансовой полиции. Вып. 2. А., 2001.
4. Антонян Ю.М. , Бородин С.В. Преступность и психические аномалии, Москва, 1987.
5. Дворкин А.И. , Сафин Р.М. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях. Научно-методическое пособие. Москва, Экзамен, - 2003
6. Байсаков К.Г. Общие подходы к организации расследования дел о конрабанде наркотических средств и психотропных веществ // Научные труды Академии финансовой полиции. Вып. 2. А., 2001.
7. Бабаян Э.Л. Некоторые проблемы контроля наркотических и лекарственных средств// Актуальные вопросы социальной психиатрии. М., 1979
8. Бабланов Т.К. Методололгические проблемы экономической безопасности стрны // Борьба с преспуностью в Казахстане: вопросы терии и практики. А., 1998.
9. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. Москва, 1963.
10. Васильев А.Н. Преступления против социалистической собственности. Москва, 1959.
11. Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными посягательствами. -Москва, - 1969.
12. Глистин В.К. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений: (объект и квалификация преступлений). Ленинград, 1979.
13. Ералин А.Н., Пименов А.В. О некоторых проблемах борьбы с контрабандой в Республике Казахстан // Научные труды Академии финансовой полиции. Вып. 2. А., 2001.
14. Жарықбаев Қ. Психология. Алматы, 1993.
15. Жұмағали А.Қ. Қылмыс заты мен құралы (қылмыстыққұқықтық аспектілері). З.ғ.к. ғыл. дәр. алу үшін дайындалған диссертация. А., 2001.
16. Дубинин Н.П. , Карпец И.И. , И.Н. Кудрявцев. Генетика, поведение, ответственность. М.- 1982
17. Закутский С.Г. Практика назначения наказания при совершении нескольких преступлений// Научные труды Ташкентского Государственного Университета. Вып. 26, Ташкент, - 1964.
18. Загородников Н.И. Понятие объекта преступления в советском уголовном праве. Труды ВЮА. Вып. 13. 1951.
19. Загородников Н.И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, - 1961.
20. Зеленский Ю.И. "Контрабанда – язва империализма" Москва, 1985
21. Зелинский А.Ф. Квалификация повторных преступлений. Волгоград, - 1976.
22. Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. Москва, 1972.
23. Иващенко А.Е. , Марченко А.И. Методология правового исследования насилия// Социально-правовые проблемы борьбы с насилие Москва, Омск, -1996.
Казахстанская правда – 1999- № 17
24. Каиржанов Е. Основные теоретические проблемы объекта уголовно-правовой охраны в СССР. Автореф. дисс. док. юр. наук. - Киев. - 1974
25. Каиржанов Е. Уголовное право Республики Казахстан. Алматы, 1998.
26. Канатов А.К. Предупреждение незаконного изготовления и обращения наркотиков. А., 2004.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (под ред. Ю.И.Скуратова и В.М.Лебедева). Москва, 1999
27. Коржанский Н.И.Объект и предмет уголовно-правовой охраны. Москва, 1980.
28. Курс Советского уголовного права. Т.2. В 6-ти т-х. Москва, 1970.
29. Курс советского уголовного права. В 5-ти т-х. Часть общая. Т. 1. Ленинград, 1968.
30. Мирошниченко Н.А. Уголовная ответсвенность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Автореф.дисс. на соис. уч. степени. кан. ю.н. Харьков, 1984
31. Михайлов М.П. Уголовная ответственность за кражу личного имущества и разбой. Москва, 1958
32. Назаренко Г.В. Эволюция понятия невменяемости// Государство и право, -1989.- № 4.
33. Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекции. Москва, 1996.
34. Никифоров Б.С. Объект преступления. М., 1960.
35. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М.- 1961.
36. Сарсеков Б.С. Контрабанда наркотиков в Казахстане: проблемы и пути их преодоления. А., 1998.
37. Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Харьков, 1988.
38. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. Москва, 1957.
39. Федоров М.И. Понятие объекта преступления по Советскому уголовному праву. В кн: Ученые записки Пермского университета. Т. Кн. 2. Перм. 1957. Вып. 4.
40. Феткулов Г.Х., Интыкбаеа М.К. Криминологическая характеристика осужденных за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и сбыт наркотических средств // Актуальные проблемы права // Сборник научных трудов молодых ученых, адъюнктов и соискателей. - Караганда:КВШ.ГСК.РК.1997. Вып. IV.
41. Философский словарь (Под ред. И.Т.Фролова). Москва, 1980.
42. Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления. Сбор. уч. труд. Свердловского юр-го института. Вып.10. Свердловск, 1969.
Уголовное право (Отв. ред. И.И.Рогов, М.А.Сарсембаев). Часть общая. Алматы, 1998.
43. Уголовное право. Часть Общая. Москва, 1948.
44. Хазиахметова Д.Р. Проблемы государственного конроля за отделным видо оружия, боеприпасов, врывчатых веществ и взрывных устроиств // ХХІ век: проблемы формирования правового, демократического, светского и социального государстыа в РК. Материалы международной научно-теоритической конференции. А., 2002.
45. Шнейдер М.А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву. М. - 1958.
46. Юридический энциклопедический словарь. М., 1984.
47. Юридическая газета. – 1997. – № 12
48. Юридическая газета – 1999 -№26
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
.................................................2
1. Контрабанданың түсінігі,
түрлері.....................................................................
4
1.1 Контрабанданың түсінігі және қоғамдық
қауіптілігі....................................4
1.2 Контрабанданың
түрлері.....................................................................
............12
2. Контрабандамен байланысты қылмыстың
сипаттамасы................................20
2.1 Контрабандамен байланысты қылмыстың
объектісі....................................20
2.2 Контрабандамен байланысты қылмыстың объективтік
жағы......................37
2.3 Контрабандамен байланысты қылмыстың ... ... ... қылмыстың ауырлататын құрамдары..........51
Қорытынды...................................................................
...........................................57
Қолданылған әдебиеттер
тізімі......................................................................
........59
Кіріспе
Біздің еліміздің тарихында, әлеуметтік, экономикалық саясатында саяси
контрабанда қаупі маңызды болып отыр. Қазақстан Республикасының мемлекеттік
территориясының ... ... ... пен ... ... тағы ... ... өтуіне әсер етті.
Контрабанда басқа қоғамдық құбылыс сияқты экономикалық және әлеуметтік ... ... ... ... ... мемлекетер шекарасының кеңдігі;
- Мемлекеттің сыртқы сауда монополдиясынан бас ... Ішкі ... ... ТМД ... ... ... ... кеден ісінің заң базасының
дәрменсіздігі.
- Контрабандалық қылмысты тергеу ... ... ... болмауы.
- Билік және басқарушы ... ... және ... ... органдардың қылмыстық топтармен байланысының қарқынды дамуы, оның
ішінде контрабандамен байланысы;
Егерде кінәлі адам ... ҚР ... ... ... ... ... ... мөлшерде залал келсе, қосымша саралануы туралы
белгілерді, ... ... 209, ... ... ... ... контрабандалық қылмыстар жауапкершіліктер
күшейтіледі.
Контрабанда республикадағы көмекші экономикалық негіз болып ... ... ... көзі ... ... және бұған елдің белгілі бір
бөлігі ... ... ... іздестіру және профилактикалық жұмыстар
жүргізуді талап ... ... ... құқық қорғау органдарының
жұмысын күшейту керек. ... ... ... қосымша ақша түсуіне
мүмкіндік береді. Әзірше көлеңкелі экономика ғана байып отыр.
Қазақстандық контрабандалық шолу шет ... ... ... ... ... тұрақтар қатары өсті. Нәтижесінде Бразилиядан Алматыға
және Ресейдің басқада қалаларына героин мен ... ... ... ... кезде ТМД елдерінің аймақтық кеден қызметінің бірлестігі
контрабандалық есірткі ... ... ... ісі ... ... ... және ТМД елдеріндегі офистермен табысты түрде ... ТМД ... ... ... ... ісі ... комитет құру жобасын жасауда.
Осылайша құқық қорғау органдары арасындағы ... және ... ... ... ... ... оңтайлы
нәтиже бермек.
Соңғы жылдары контрабандалық қылмыстың өскенін ... Егер 1998 ... ... ... мен 157 ... факт тіркелсе, ... ... ... 1999 жылы 215 факт ... ... кодексінде контрабандалық әрекеттер тек қана бір
ғана қылмыс ... ... ... Тек 1997 жылы ... 1998
жылдық 1 қаңтарынан бастап күшінде болған ... ... ... ... әрекеттерді екі дербес қылмыс құрамы
ретінде бөлді. Бұлайша бөлуге ... ... ... ... ... объектісінің, яғни зардап келтіретін ... ... ... ... ... ... қылмыс затттарын
пайдалануға, иеленуге т.б. заңды әрекеттер жасауға тым салынбаса да, кеден
бақылауынан ... ... ... ... ... баж ... қалады, сол себепті мемлекеттік бюджет қоры
толықпайды, демек экономикалық қызмет саласындағы қоғамдық қатнастар ... Егер де ... ... ... азаматтық айналыстан
алынған немесе айналысы шектелген заттар ... ... ... ... шегетін мемлекеттік экономикалық мүддесі емес ,қоғамдық қауіпсіздік.
Қорыта айтар болсақ, ҚР жаңа ҚК-сі контрабанданы екі ... ... бөлу ... дұрыс қадап жасап отыр.
Осыған орай, өзалдына дербес және ... бір ... жаңа ... ... ... зерттеу қажеттілігі туындайды.
Бұл мәселемен тікелей айналысқан авторлар қатарына К.Г.Байсаковты, А.Н.
Ералинді, ... Б.С. ... ... т.б. ... бұл ... ... ... да аталған тақырыптың
теориялық негізін құрай алатын ғалымдардың еңбектерін атап өтуге ... ... мына ... жатады: Ағыбаев А.Н., Антонян Ю.М. ,
Бородин С.В. Дворкин А.И. , ... Р.М., ... Э.Л., ... Т.К., Брайнин
Я.М., Васильев А.Н., Гаухман Л.Д., Глистин В.К., Карпец И.И
Диплом жұмысының объектісі : экономикалық ... ... ... ... ... ... ... нақты затын экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың
ішіндегі экономикалық контрабанда және қоғамдық ... ... ... айналыстан алынған немесе айналысы шектелген заттардың
контрабандасы құрайды.
Диплом жұмысының мақсаты: контрабандалық әрекеттің қылмыстық-құқықтық
сипаттамасын беру.
Осы мақсатты жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық қауіптілігін айқындау;
контрабанданың түрлеріне жеке – жеке тоқталу;
экономикалық контрабанда қылмысының құрамын сипаттау;
айналыстан алынған не айналысы шектелген контрабанда қылмысынына ... ... ... ... ... жетілдіруге қатысты жекелеген ұсыныстар
белдіру.
Жұмыстың ... ... екі ... ... ... ... ... Контрабанданың түсінігі, түрлері
1.1 Контрабанданың түсінігі және қоғамдық қауіптілігі
Контрабанда сөзі итальян тілінен аударғанда «contro» - ... ... ... ... ... ... шыққан. Сөзбе сөз алғанда контрабанда «үкімет
жарлығына қарсы» дегенді ... ... ... кез ... ... ... ... өзге де заттарды кеден шекарасынан алып өту.
Соңғы ... бұл ... ... және ... түрде болуына
байланысты өсуде және қоғам мүддесіне зор шығын әкеліп, ... ... шара әсер ... 1988 ж. ... ... ... 1 ... іс қозғалса, 1989 ж -12, 1991 ж- 21, 1993 ж- 40, ал 1995 ... 117 іс ... 1996 ж- 142 ... ... қарап контрабандалық қылмыстың
1997-2000 ж.ж қарқынды өсуін байқауға болады.
Бұл жағдайда ерекше теориялық және ... ... ... ... шаралар көрсетеді, өйткені олар біздің
еліміздегі шынайы құқықтық мемлекет ретіндегі экономикалық, әлеуметтік ... ... ... тығыз байланысты, қоғам мен жеке тұлғаның
мүддесін қорғайды, [1,115].
Кеден және басқа да органдардың толық ... ... ... ... шикізат өнімдері, металл түрлері шет ... ... ... ... ... және сапасыз азық-түлік түрлері
енгізілуде, ... ... ... ... құндылығы зор заттарды да сату
істеріде көптеп кездеседі. ... ... өсуі аса ірі ... ... ... ... тоналуымен салық төлеуден қашу ... ... ... істермен тығыз байланысты болуымен түсіндіруге
болады.
Контрабандамен байланысты қылмыстың құрылымы әр ... ... ... ... ірі ... авто көліктермен, теміржол вагондарымен,
транспорттық самолеттармен жүргізіледі және де ... ... ... ... айла ... ... өтіп ... аса қауіпті қылмыс түрі есірткілік және психотроптық
заттардың контрабандасы болып табылады. ҚР президенті Н.Ә Назарбаевтың ... ... жаңа 100 ... ... пен ... ... халыққа жолдауында ескергендей Қазақстан ірі есірткілік
тасымалдаудың ... тұр. ... ... орналасуының
қолайлығына байланысты халықаралық ... ... ... ... ... ... және ... маңыздылық дәрежесін ескере
отырып, нашақорлық пен ... ... ... ... ... атап ... жөн. ... ғана емес жалпы
қоғам мәселесінің ... ... ... ... Бүгінде Қазақстан
арқылы «Алтын жарты ай», «Алтын үшбұрыш» аймақтарынан Ресейге, Украинаға,
Балтық ... ... және ... ... көп мөлшерде опиум, героин,
канабис тасымалданады. Осылайша ... ... ... ... ...... және ... – батыс Азияда өндірілетін ... ... ... ... ... ... есірткіге
бақылау штаб квартирасы «Ауғаныстан айналасында қауіпсіздік белдеуін ... ... ... ... ... ... мен көршілес елдерге
есірткілік өнімдерді өткізбеуге қатаң ... ... ... ... Иран мен шекарасының бекінуіне байланысты ... ... ... ... ... ... ... қарай,
солтүстіктен батысқа қарай орталық ... ... ... ... қосып қозғалысын өзгертті. Қазақстанның бұл ... ... ... ... толастатар еді.
Ресей мен Қазақстан шекаралық облыстарындағы ресейлік ... т.б. ... ... ... ... топтардың
қылмыстық істерін тергеу ерекше қиындық туғызады. Географиялық ... ... ... тек ... ... оншақты облысымен
шекараласады. Бір ғана батыс Қазақтан ... ... ... ... және Саратов облыстары мен шекараласады. Темір ... оның ... 7 тас жол және 39 құм ... жол ... жолдарды
айтпағанда өтеді. Шекараның ұзындығы 1232,2 км құрайды, бұл ... ... мен ... ... іс ... қылмыстық элементтер үшін
оңтайлы болып табылады. Осыған байланысты құқық ... ... ... ... қауіпсіздікті қамтамасыз ету ... ... және ... байланыстардан еш кемсіз манызды.
Минстік конвенция жетекшілері Ресей құқық қорғау орган басшыларымен
кездесу ... ... ... қылмыстық тергеу шараларын
өткізу кезінде ... ... ... қарап, нәтижесінде 1998 жылы
ішкі істер басқармасы көлемінде Ресейдің 3 ... ... ... ... ... ... ... шарты жасалынды. Дәл осы жағдай
бірікккен «шекара» операциясын табысты өткізуге мүмкіндік берді, яғни ... 1998 ж 6 күн ... 213 ... ... 7 ұйымдасқан қылмыстық топ
істері тоқтатылды, оның 4 халықаралық қылмыстық топ болатын. 45 ... ... ... ... 234 қару ... 5 ... 3 млн 234 мың
тенгеге контрабандалық тауар тартып алынды. ... ... ... ... жұмысын тездетті. Құқық қорғау органдарының
бірлесуі соңғы кезде ... ... аса көп өсе ... мал ... мықты соққы берді, [1,52].
Қазақстан мен Ресей арасындағы құқық қорғау органдарының бірлесу
келісім шарт ... ... ... ... күш береді.
1998 ж қазанда Қазақстан Республикасы мен Ресей ... ... ... ... ... ... ... ету туралы
құқық қорғау органдары арасында ... ... ... шарт ... ұйымдасқан қылмыс пен бірлесіп күресуге ... ... ... ... ҰҚК мен РФ ФҚҚ мен бірігіп Байқоңыр қаласында аса ірі
көлемдегі есірткімен қару жарақ ... ... ... топ іс шараларын ашты.
Болашақта тұрақты мемлекет аралық контрабанда ісімен айналысатын
жедел тергеу тобын құрса дұрыс ... ... ... шолу шет ... ... байланысын
кеңейтті, бақылау жасалынатын тұрақтар қатары өсті. Нәтижесінде Бразилиядан
Алматыға және Ресейдің ... ... ... мен ... ... ... ... кезде ТМД елдерінің аймақтық ... ... ... есірткі туралы ақпарат алмасу ісі бойынша орталықта ... және ТМД ... ... табысты түрде жұмыс ... ТМД ... ... ... ... ісі ... ... құру жобасын жасауда.
Осылайша құқық қорғау органдары арасындағы байланыс контрабандамен
және басқа да қылмыс түрлерімен күрес ... ... ... бермек.
Мәлім болғандай контрабанда басқа қоғамдық құбылыс сияқты экономикалық
және әлеуметтік алғы шарттардан тұрады:
- Бұрынғы Кеңес Одағы мемлекеттер ... ... ... сыртқы сауда монополиясынан бас тартуы;
- Ішкі ... ... ТМД ... ... ... ... кеден ісінің заң базасының
дәрменсіздігі.
Билік және басқарушы ... ... және ... ... ... ... топтармен байланысының қарқынды дамуы, оның
ішінде контрабандамен байланысы.
Контрабандалық қылмысты тергеу ісінде құқықтық механизмнің болмауы.
Баж салығымен салықтың ақталмас жоғары ... ... ... ТМД елдерінің бақылаусыздығы және қожайынсыздығы, Қазақстандағы
және көрші мемлекеттерлегі экономикалық жағдай контрабанданың өтуіне негіз
болып отыр. Мысалы: доллардың ... ... және ... ... ... ... ... көптеген тауаплары әкеліне
бастады, басым бөлігі контрабандалық жолмен алып ... бұл ... ішкі ... ... ... емес шараларды қолдануға және шет
елден келетін тауарларды шектеуге тура келді. Енді осыдан келіп ... ... ... ... ... пайда болды. Бұл мәселені біздің елмен
көрші елдердің жоғары ... ... ... ҚР ... ... ... салығымен жай салық мәселесін шешуге тырысуда, 1-кезекте Ресей
мемлекетімен ... ... ... ... екі ел ... шарт ... бұзылуда. Бұл мәселедегі ең күрделісі екі елгеде салық
төлеу, дүниежүзілік іс ... ... ... ... ... ... ... шешті. Ресей тауарларынан екі рет салық алмау үшін
Қазақстанда ... ... ... ... Өзбекстанннан келетін
контрабандалық тауарлар, баж салығының жай салықтың ... ... жоқ. ... ... ... валютаның ресми бағасымен
нарықтық бағасының айырмашылығы бар болғандықтан мынадай жағдай қалыптасты:
таяу шет ... ... ... алып келу экономикалық жағынан
тиімді ... ал сол ... ... жолмен тауарлар келе бастады.
Бұл мәселені ... ... де ... келмей отыр. Бұл мәселе ... ішкі ... ... және ... да ... контрабандалық тауарлардың өсуіне жол берілуі джәне
көрсетілген мемлекеттердің өз ... ... ... саясаты ірі
заводтар «Пепси-кола», «Уз-деу авто» ... ... өз ... ... ... ұшырауда, сондықтан олар өз
тауарларын Қазақстанға алып ... ... ... жәй ... баж салығының
жоғары болуы ... және орта ... ... ... болуға итермелеуде. Келесі мемлекеттік қызметкерлердің
жемқорлығы және бірінші кезекте ... ... ... ... ... ... және бақылау функцияларын бір мекемеден екінші
мекемеге ... жиі ... ... ... ... ... ІІМ айналысуда. Соңғы кезекте азаматтардың төменгі деңгейде өмір сүруі
көп мәселеге себеп болуда. ... ... ... ... көрі нан
табу үшін ... ... ... бұрынғы кеңес елдерінде де болып
отырған. Жүздеген адамдар ... ... ... айналысты.
Атап айтқанда, бұл мәселеде контрабанда ... ... ... ... өте ... ... мемелкетке айтарлықтай
экономикалық нұқсан келтіреді, бұларды мынадан көруге болады:
- Ішкі нарықтық тұрақсыздығы ... ... ... ... ... заң ... көрсетілген салық түрі түспейді;
- Кеден арқылы алып келген, тиым ... ... ... ... ... ... көлемде талан-таражға байланысты салық
төленбейді;
- Мемлекеттік қылмыс салықтарына байланысты жұмыс аз істелуде;
- Ол ... ... ... және ... ... ... көп
кездеседі.
- Контрабандалық тауар ішкі ... ... ... ... ... әкеп ... [2, 58].
Сонымен қоса, контрабанда өзінің ұйымшылдық формасымен ... ... ... ... ұйымдары контрабандалық
каналдарының болуы, агентураның байланысы, боевик, халық аралық ... т.б. ... елде ... ... ... ... қатаң тәртіппен
сфералардың айырмашылығы, белгілі бір специализациялардың көмегімен
жасалады. ... ... ... ... ... ... ... - Итальяндық, есірткіні - Колумбия мен Нигерия, және т.б.
Ірі қылмысты топтар өзінің тауарларын легелды жолмен жасағандай ... ... әр ... ... ... ... ... жекеменшік кәсіпорындар мен біріккен ұйымдар шектеулі
жауаптылықпен, сонымен қоса ... ... ... ... ... ... ... подакциздік тауарды мемлекетке
кіргізу мен шығаруға бағытталған ... ... ... барлық денгейде оның бастамасынан соңына дейін өзгерістер
болады. Мұндай жағдайда техникалық талғамдығы мен ... ... ... [2,59]
Сараптаманың қорытындысы бойынша оперативті берілген белгілер бойынша,
қылмыстық істер бойынша материалдары мен ... ... ... келесі улгілері көрсетілген.
- ұйымдастырылған конспиративті сипаттама ... ... ... ... ... ... ... структураның
ұйымдастырушысы мен орындаушысының амандығын тілейтін ... ... ... ... ... ... ... Белгіленген сақтау орнында контрабанданың жасырын орнын ашу;
Кедендік құжаттарды немесе кез-келген документтерді жалған пайдалану,
декларативті ... ... ... ... жасыру және бағасын төмендету;
- заңсыз ұйымдастырылған жұмыстары үшін ... ... ... ... ... ... және ... мемлекеттік арқылы жалған құжаттау;
- өзінің қызмет бабын пайдаланып қылмыс жасаған адам;
- әрқашанда өзінің жоспарларын іс-әрекеттерін пайда табу мен ... ... және ... ... ... және ... сөз
байласуы;
Аталғанның барлығы контрабандамен күресу жайында іздестіру шараларымен
іс қағаздарын жүргізу ішкі ... ... ... ... ... ... ... халықаралық және мемлекетаралық сипаты бар,
әкімшілік-территориялык бірлігі, аудандардың, ... ... ... ... ... ... ... бар,
сонымен қоса, олардың ұйымдастырушылары қатысушыларының саның азайтпақ ойы
бар. Олардың аз да болса мәліметтер бар, ... ... ... үшін, [2, 72].
Топтың мүшелері қатаң тәртіппен және конспирациясымен сақталады. ... ол сол ... үшін ... ... ... ... олар үшін
третейский соты құрылады. Контрабанданың топты білдіртпеу үшін жұмысшыларға
құқық қорғау органның ... ... Оған ... ... ... ұялы телефонымен жабдықталады. Телефон жалған ... ... Оған ... ... Олар қылмыстық топтың
мүшелелерінің ізіне түскен жедел іздестіру қызметкерлері ... ... ... және олардың жұмыстары туралы мәліметтер жинайды немесе немесе
оны сатып алады.
Қылмыстық топтың ұйымдастырушылары әдетте оқ қағушылары ... ... ... ... ... үшін ... тасталғандар, қылмыскерлер,
белгіленген ақыға қызметке келіскендер.
Қылмыстық топтың ұйымдастырушылары мемлекет аралық ... ... ... жұмыс істемейтіндер немесе шекарадан оңай шығьш кете алатындар.
Негізі қу, инициативті, қылмыстық ойлары кең және бай ... Кез ... ... сөз ... ... ... ... орната алатын,
адамның сеніміне кіре алатын. өзіне кез келген адамды, мемлекеттік қызмет
адамдарын, ... ... ... ... ... ... алатын.
Контрабанданы тауып ашу - өте ауыр процесс. Сондықтан да контрабанданы
алдын ала ескеру ұйымдастырылуы ... ... ... ... ... ... білімділікті талап етеді.
Егер, қолданған тәсілдерге қарамастан, кез келген адам коррупцияға ... не оған ... онда оған ... ... ... ... ... жол бермеу үшін жедел-іздестіру оларды ... ... ... ... ... ... ... жол
бермеу шаралары көмектеседі. Қылмыстың қай сатыда ... ... ... ... оның ұйымдастырушыларымен қоса ұстау,
[3, 116].
Қылмысты алдын алу үшін оның ... ... ... жөн. Бұл ... ... ... ма, әлде керісінше қылмыстық ойларды жүзеге
асыру үшін қолайлы жағдай ма. Егер ... ... ... өзі
қоғамға кауіпті болса, олардың жолын кесу ... ... ... ... ... ... қиьш ... мүмкін. Онда олар тез арада
контрабанданың ... ашып алуы ... ... ашу үшін - қиын ... кез ... фактормен жабылатын,
оның ішінде негізгі элементтері:
- қылмысты жасаған адамдарды ұстау және ... ... ... ... мәліметтермен, кез келген хабарларды дереу қабылдап алу;
- ... істі ... ... қою; ... кезіндегі материалдарды
жинақтау;
Контрабанданы қылмыстық іске тартатынын ... олар өз ... ... ... істі қозғап қана, материалдарды жинап қана біз дәлелдей
аламыз. Бұл кезде, ... ... ... ... ... Оған
контрабандалық топты тауып, қылмысты ... ... ... ... мен қатысушыларын табу, әрқайсысының рольдерін түсіну,
қылмыстық әрекеттермен фактасын тереңдеп табу. ... іске ... ... ... ... ... іске ... консперативті
предприятия мен ұйымдастырылуы құру;
- затты жеткізіп салу ;
- ... ... ... ... ... ... ... т.б. алып тасталуы;
- ізге түсу, соның ішінде техникалық құрал-саймандарды ... ... ... фото ... ... ... зиян
келтірмейтін, адамдардың денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келмейтін
т.б. құралдар пайдалану.
Олардың құрамында ... ... У., ... ... С, ... ... лауазымды тұлға, бірнеше қаладағы мейрамханалардьң
бастығы, бортмеханик эскери транспорттық авияциясы ВВС РФ капитан А. ... ... ... ... қару ... пен суық қару табылған,
оқдәрілер, 70 мың. ... АҚШ, көп ... ... ... ... 2258
кг есірткі, соның ішінде 23,6 кг геройн, 216,35 кг апиын.
Көбіне қылмысты ашу үшін ... ... есеп ... ... ... ... ... жолға қаралады, оның ішінде:
- контрабанданың каналын табу, байланыс жүйесі мен ... ... ... контрабандалык заттар;
адамдарды тану;
- қайнар көзін ... ... ... ... ... ... ... іс
қозғалғанша қүжаттардың дәлелі бола алатын;
ізге түсу кезіндегі телефон және т.б. байланысын қажетті тех-қ құралдармен
пайдалану, оны іске ... ... ... ... ... ... номер-23
"Душанбе-Москва" іздестіру кезінде жедел-информации вагонның вентиляциялық
люкте контрабанданың есірткі- 2,5 кг ... ... ... ... ... иттер көмегі өте қажет болады. Олар ... ... ... заттарға, қару жараққа иісті тез ... ... ... ... ... шығарып жатған кезде
қолынан ұстағанның мәні көбірек. Ол үшін ... ... ... ... мен ізге ... ... ... бойынша тергеу неге бағытталғандығын, кейінгі ... ... ... тауып алу, допрос жасау, легализациялық ... ... ... ... ... ... ... автокөлікке көшті, сондықтанда
олардын жолдарын жабу үшін ойластыру керек.
Практикада көрсеткендей ... ... ... ... ... ... іздестіру шараларының жетіспеуі. ҚР-ң заңы ... ... ... ... ... оперативті барлау ақпараты мен ... ... ... ... ... осы ... атқаратын оперативті жұмысшылардың, түсінуіне
керекті маңыздысы, Бұл контрабандамен күрескезінде тек ескерту болып қана
қоймай, ... ... ... ... ашып және ... ... контрабандалық топтарды ... ... ... ... рөлі мен жасалған қылмыстарының амалдары мен
фактыларын бекіту ... ... ... анализдің беретіні, келер 6-8 жылдардағы контрабандалық
қылмыстардың өсу ретін ... ... ... Бұл ... шешу ... мемлекеттегі болып жатқан әлеуметтік-
экономикалық проблемаларды бірлестіре шешу. Бұл тікелей үкіметтің ... ... ... ... олар ... жұмыстарға
қазіргі заманға сәйкес мемлекетіміздің дамуына ... ... ... ... ... ... тағы бір ... - экономикалық
контрабанданың ошағы. Осыған қатысты жағдайы экономикалық контрабанда ... бойы өте ... ... ... ... 2006 жылды және 2007 жылдың бас
кезінде бір ... 50-70 ... ... ... ... ... контрабанданың ағыны қандай болғанын осыдан-ақ білуге болады. Одан
бері ... ... ... ... ... бөлді және біз шекараны
межеледік, контрабандашылардың «сүйікті» учаскелерін» инженерлік құрылғылар
деп аталатын үш деңгейлі тікенек сымдармен қоршап ... ... ... ... ... және ... заңсыз өту фактілері орын алған
кезде, дабыл соғатын өте сезгіш аппараттар бар. Тағы да ... ... ... ... топтар қоршалмаған учаскелерді бақылайды. Көлік жете
алмайтын жерлерде салт атты ... ... ... ... қайта жаңарту жұмыстары жүргізілді, барлық ... ... да ... ... ... ... ... тек бірлі-жарым фактілер кездеседі: біреу бір қап ұнды ... ... ... ... алып өтті деген сияқты оқиғалар. Ал ресми өткізу
бекеттері арқылы көлік ағыны 2-3 ... ... ... ... аулаларындағы
«шекарадан өту» нүктелері, шекарадағы ауылдардың тұрғындары кезінде осындай
ақылы «қызмет» көрсетіп келгенін белгілі, халық көп шоғырланған ... ... ... ... ... ... бақшасы арқылы өтіп,
көрші мемлекеттің аумағына өтуге болатын кездерді ұмытпаған шығарсыздар.
Учаскеде ... ... көп ... ... ... үшін ... көп болды. Бірақ жоғарыда айтып өткен шаралардың нәтижесінде
Сарыағаш бағытында біз бұл ... ... ... ... да ... та, енді бұл проблема Мақтарал бағытына қарай ... ... Ол ... ... құрылғылар орнатылмаған учаске бар, [4, 325].
2009 жылы біз Мақтаарал ауданы арқылы өтетін шекара бойына ... ... ... ... ... ... ол ... де бұл
проблема орын алмайды деп ойлаймын. Жұма күні өткізу бекетінің ... ... ... ... атап көрсеткендей, мемлекеттік
шекараның тағы бір қызметі халықаралық сауда ауқымын ... алу ... ... ... алдымызға қойылған осы міндетті орындадық - жүктер
ағыны кеден арқылы өтуде, тиісті ақша ... ... ... оң
нәтижелер баршылық. шекара әскеріндегі қызмет жеке ... ... және ... білімді талап етеді. Шекара қызметі қайта жарақталып
жатқандықтан, енді техникалық біліктілікке де қажеттілік туындауда. Кадр
мәселесін шешу ... ... ... ... енгізу жұмыстары
жүргізілуде. Мысалы, осы ... ... ... ... 22 шақырымдай
жерге дейін тәулік бойғы бейнебақылау орнатылған. Бақылау ... ... ... ғана ... ... ... ... те көре алады. Оған
қоса, қазір бүкіл шекара бойына бақылау жүргізудің басқа да ... ... ... ... ... ... ... талап
етуде, екіншіден, адамдардың қолдарын босатуда. ... ... ... бар
кадрлар шекараның 15,5 шақырымын тығыз жабуға ... ... ... ... ... ... нәтижесінде босап отырған жеке
құрамдарды ондай жабдықтар жоқ аумақтарға жіберудеміз. Біз әзірге шекараны
жапай бейнебақылауға ... ... ... аппараттардың бақылауына ала
алмаймыз, әлі де адамдарды көп пайдалануға мәжбүрміз. ... ... көп, ... ... ... күн де келер. Қызмет ... ... ... ... ... ... ... жүйесі қарастырылған.
Офицерлік кадрларды Ұлттық қауіпсіздік ... ... Онда ... ... мамандарын дайындайтын арнайы бөлім
бар. Қатардағы жауынгерлер мен сержанттар құрамын да ... ... ... ... ... ... 1 жылға қысқарғандықтан, ... ... ... ... құрылған арнайы оқу орталықтарында
дайындықтан өткіземіз. Ал арнайы оқу отрядының базасында біз ... ... үшін ... ... Ол отрядқа офицерлерді арнайы оқуға
жібереміз, дайындықтан кейін олар өз заставалары мен ... ... ... ... ... ... келісімшарт қызметіне ауыстырып,
кәсіпқой армия құруға талпынып отырмыз. Қазірдің өзінде құраманың 60 пайызы
келісімшарт негізіндегі ... ... ... 40 ... ... қызметін өтеп жатқан жауынгерлермен толықтыруға мәжбүрміз.
Ресеймен арадағы солтүстік шекарадағы ... ... ... ... ... жасақталып бітті, [4. 72].
1.2 Контрабанданың түрлері
Қазақстан Республикасының қылмыстық ... ... 2 ... ... Экономикалық контрабанда, ең алдымен, мемлекеттің экономикалық
мүддесіне нұқсан келтіреді, ... ... - ... ... ... ... алымдар мемлекеттік бюджетке түспейді.
Екіншіден, елдің экономикасы үшін өте қажетті ... ... ... ... ... ... мақсаттағы шикІзат)
әкетіледі.
Қосымша объектісі - Қазақстан Республикасының кедендік шекарасын кесІп
өту ережесі.
Егер қылмыс заты қылмыс ... ... ... оның бір ... болса, объект пен предмет бірі бірінен ... егіз ... ... онда ... кездегі қылмыс затының ұғымы ол талапқа толық
жауап бермейді. Сол себепті, бұл проблемаға ... ... келу ... контрабанданың затына және субъектісіне байланысты оның
факультативті объектілеріне ... ... ... ... ... ... ... мүддесі, Қазақстан ... ... ... ... ... ... тарихимәдени
мұралары жатады.
Қылмыстьщ заттары - тауарлармен басқадай заттар.
Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 ... 20 ... ... ... ісі ... заң күші бар ... 18-бабыңың 18-
тармағына сәйкес, тауар дегеніміз"- материалдық дүниенің кез ... ... оның ... ... валюталық құндылық, қуаттың электр,
жылу немесе басқа түрлері.
Кедендік шекара арқылы алып ... ... ... ... ... Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 ... 19 ... ... ... ... алып ... декларациялау және
оның тәртібі туралы" қаулысының №5 тіркемесінде берілген.
2. Айналыстан алынған ... ... ... ... ... ... ... айналысы шектелген заттардын
контрабандасы қылмысының ... ... ... ... ... ... қауіпті әрекетке бағытталған және
зиян келтіру немесе зиян келтіреміндеп қорқыту арқылы пайда болады.
Келесі бір қылмыс ... ... ... ... ... қол сұғуды
жүзеге асыру үстінде қылмыскер тікелей ықпал ететін ... ... ... ғана ... ... құрайды. Бұл орайда объект қашанда
зардап шеккенмен немесе ... ... ... ... заты ... ... шеге ... Бұл анықтаманың да алғашқы берілген анықтамадан
ауылы алыс кетпейді. Дегенмен, өз ерекшеліктері де бар, [5, ... ... не ... ... ... ... ... (250-бап) қылмыстың мынандай заттары келтірілген:
есірткі заттар
жүйкеге әсер ететін заттар;
күшті әсер ететін, улы, уландырғыш заттар;
радиоактивті немесе жарылғыш заттар
қару-жарақ, әскери техниканы, ... ... ... ... қырып -жоятын қарулардың ядролық;
химиялық, биологиялық және басқа да ... ... -жою ... ... үшін ... ... материалдар мен
жабдықтар.
Шет елдерде контарбанданың елеулі түрлері көрсетіледі.
1.Адамның ішкі органдары және т.б. трансплантациялық органдар.
2.Көп ... ... ... т.б. ... елімізде бұған
байланысты жеке құрам болмаса да, жауакершілік бар. ҚР қылмыстық кодексінің
250-бабына ... ... ... ... шекарадан өтерде ... ... ... ... ... ... түрлерін де ажыратады:
- жасырын жол табу, бақылаулары төмен мемлекеттік кеден постарының ... ... ... мен ... ... ... ... салу.
Бағалы заттармен тауарларды кеденде тексерілмейтін тауар түрімен өткізіп
жіберу;
- ... ... ішкі ... ... ... ... ... алдау арқылы кеденнен контрабанда өте алады: ... ... ... ... мөр, ... белгілерді жасанды қою;
- белгісіз деклоративті объектілерді көшіру;
шекараға ... ... ... ... ... ... декларациядан асуы;
Қолданған тәсілдер кедендік бақылаудан өткен кезде жасырын ... ... ... ... Іс ... ... тауарды тік ұшақ, ұшак, көлік дөңгелектерінің ішіне, көлікте,
арнайы жасалған бос орындарға, тондар ... ... т.б, [5, ... ... контрабанданың өзге түрлері белгілі. Кейбір топтар
негізгі заттар мен материалдық ... ... ... ... психотропты заттар мен удың күштісімен, 3-шісі ... ... 4- сі ... ... атылғыш заттар оқ- дәрі және т.б.
Контрабандалық қылмыстар негізінен алғанда ... іске ... ... контрабанданың 49% осындай түрде іске
асырылады. ҚР ... ... ... қылмыстың саралануы
қосымша түсініктемені талап етеді. Біз мойындауымыз ... ... ҚР ... ... ... ... жалған
идинфикациялар арқылы ұйымдасқан түрде өтіп жатыр[1].
Егерде кінәлі адам ... ҚР ... ... ... ... ... ... мөлшерде залал келсе, қосымша саралануы туралы
белгілерді, біздің пікірімізше 209, 250-баптарға ... ... ... ... ... жауапкершіліктер
күшейтіледі.
Контрабанда республикадағы көмекші экономикалық негіз болып ... ... ... көзі ... ... және ... елдің белгілі бір
бөлігі қатысады.
Контрабандамен күресу жедел ... және ... ... ... ... Контрабандаға қарсы құқық қорғау органдарының
жұмысын күшейту ... ... ... қазынаға қосыша ақша түсуіне
мүмкіндік береді. Әзірше көлеңкелі экономика ғана байып отыр.
Кеден қызметi мемлекет атқаратын, ... ... ... ... ұстайтын басты функциялардың бiрi. Кеден Қазақстанның экономикалық
қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн аса ... ... ... ... ... ... де ... етеді.
Өкiнiшке қарай, «Қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан» дегендей,
жалпы кеден қызметкерлерi жөнiнде қоғамда, ел ... ... ... өте көп. ... бәрi ... ... болмайды. Жасырары жоқ, кемшiлiктер
болған шығар, iшiнара заңбұзушылықтар орын ... да ... ал ... ... ... тәртiптiң болуына, заңдылықтардың бұлжытпай
сақталуына бәрiмiз де, ... да, жеке ... да, ... те аса ... жылдың 6 айында Қорғас кеденiнiң iшкi қауiпсiздiк бөлiмшесiмен 3
қызметтiк тергеу жүргiзiп, олар бойынша ... ... ... ... ... өз ... ... бiрiншi орынға қоятынын
бiлдiредi. Генерал Кәрбозов осы ... ... берi ... ... ... ... ... айта кету керек . Оң өзгерiстер орын
алуда және бұл ... ... ... ... ... ... жемқорлыққа
қарсы күрестi, экономикалық контрабандаға тосқауыл қоюды шындап қолға алды.
Бiз де өз қатарымызда адал, ... ... ... ... көп
болғанын қалаймыз. Турасын айту керек, адал адамдар ғана шын ... ... бола ... Екiншiден, кеден салықтарын көтеру қолға
алынуда. Кеденнен түскен табыс тiкелей мемлекет қоржынына, бюджетке ... ету ... ... тиiмдi iс-шаралар жүзеге асырылуда. Ол кiсi
осының бәрiн ескере отырып, кедендiк барлау қызметiн құруға күш салуда.
Және бiр атап ... ... ... ... ... аймағынан шығарып,
рәсiмдеудi iшкерi орналастыру. Яғни, бұрынғыдай адамдар виза, рұқсат алып
әуре болып жатпайды. Жүктер iшкерi ... ... ... ... ... ... толтырылады. Мұның өзi кәсiпкерлерге, ... ... ... ... ... құрылымдарға үлкен көмегi
тиер едi. ... ... одан әрi ... ... болып, ел
экономикасының өсуiне септiгiн тигiзерi сөзсiз тiптi ... ... ... ... ... ... екенiмiздi бiреу бiлiп,
бiреу бiлмейдi. Бәлкiм, бұл бiздiң өз ... ... ... ... ... байланыстырға жете назар
аудармағандығымыздан да шығар. Елiмiзде Қытаймен арада қазiргi ... ... ... ... Қалжат, Достық, Қорғас кедендерi бар. Жалпы
мiндеттерi ... ... ... ... өз ерекшелiктерi де
жетерлiк. Кеден — ... ... ... ... ... ... ... нүкте.
Аталмыш кедендердiң ең iрiсi– Қорғас. Алматыға дейiн 350 шақырым
болса, ал мемлекеттiк шекараға дейiн ... 600 ... Тура ... ... ... ауданына қарасты Порт Хоргос кеденi iрге
тепкен. Мiне, осы ... өзi ... ... ... ... ... ... талаптар қояды. Тарихымыз да өте бай.
Патшалы Ресей тұсында, сонау 1891 жылы 25 ... ... ... постында ең әуелi 16 адам жұмыс iстептi. Соның
он бiрi – атты күзетшiлер екен.
Ал 1991 жылы 12 ... ... ... арнаулы №539 Жарлығымен
Кеден комитетi құрылып, оған Қорғас және Гурьев кедендерi ендi.
Халықаралық Қорғас кеденiне 2004 жылы ... ... ... ат ... ... ... ... қызметiне аса үлкен
жауапкершiлiк жүктелiп отырғанын аңғартатын маңызды оқиға десем артық емес.
«Кеден кеден болды, ... ... ... демекшi, жалпы
кеденшiлердiң қызметiне байланысты ел ... ... ... ... бәрi ... емес ... қоғам қандай болса, кеденшiлер де сондай.
Дегенмен, кеден қызметiне ... ... ... олардың бiлiмi,
дүниетанымы, ... ... ... ... ... тексерiледi.
Бiрақ, жалпы жұртқа жаға беру де оңай емес. ... ... ... сырт ... ... ал шын мәнiнде орасан зор жұмыстар атқарылады. 2007 ... ... ... ... ... ... 3 млрд.155 млн.
теңге сомасында кедендiк төлемдер мен салықтар өндiрiлiп алынды. Берiлген
болжам-жоспар 2 ... млн. ... ... оның ... 106 пайызды
құрады. Мұның өзi, мемлекет қоржынына осыншама қыруар қаржының құйылуы өзi-
өзiнен оңай ... ... ... ... ... 2006 ... жартысында 1 млрд.609 млн.теңге көлемiнде кедендiк төлемдер мен
салықтар өндiрiлсе, биылғы жылы 3 млрд. 155 млн. ... ... ... Яғни,
өткен жылдың осы уақытынан 1 млрд. 545 ... (96%) ... ... сұхбаттасқанда сыртқы сауда айналымын айтпай кетпеу мүмкiн емес.
Яғни, 2007 жылдың қаңтар-маусым ... ... ... ... ... ... құрады. Бұл көрсеткiш 2006 жылдың осы мерзiмiнде 183
млн.АҚШ долларын ... ... ... ... ... мерзiмде 66
пайызға артқан. Тағы бiр айта ... ... ... ... ... ... азаматтардың әл-ауқаты, тұрмыстық жағдайы жақсарып
келе жатқанын толық аңғаруға болады. Тiптi, Қазақстанда құрылыс салудың ... өсе ... ... ... ... (ИМ-40) талдасақ, оның басым бөлiгiн
арнайы техника, автокөлiктер, құрылғылар (жүк, ... ... ... ... ... ... және т.б.) – 73
пайызын құрап отыр. Ал ... ... осы ... 51 ... құраған
болатын. Бiртектi тауарлар (томат пастасы, кондиционерлер, ... ... – 24 ... ... жылы ... тауарлар 27 пайыз болған едi. Ал
халық тұтынатын тауарлар (киiмдер, аяқ ... ... т.б.) – ... Мұндай тауарлар өткен жылдың осындай мерзiмiнде импорттың 22 пайызын
құраған болатын.
Жай қарағанда да мұның өзi екi жағдайды айқындайды.
Бiрiншiден, отандық ... ... ... ... жаңа ... сай ... ... тауарларды өндiрудi
ұлғайтқаны.
Екiншiден, адамдар арзан тауарларға қызыға ... ... ... ... ... өз ... баса назар аудара бастағанын
байқатады. 2006 жылдың бiрiншi жартысында 10850,0 тонна тауар әкелiнсе, ал
биылғы ... осы ... 14821,8 ... ... ... ... Яки, ... тауарлар көлемi 137 пайызға артқан.
Мәселен мамыр-маусым айларында цемент импортының күрт өсуi ... ... ... ... ... ... де ... қиын емес.
2007 жылдың бiрiншi жартысында Қазақстанға импортталған цемент көлемi ... 518 ... ... ал ... жылдың осы уақытында небары 783 тонна
цемент ... ... ... ... шекарадан күнiне 2 мыңға
жуық адам әрi өтiп, соншалықтысы керi өтедi, яғни ... жуық жеке ... ... қызметiн пайдаланады деген сөз. Мәселен, 2007 жылдың
қаңтар-маусым айларында Қазақстанның мемлекеттiк шекарасынан 257435 ... өттi. Ал 2006 ... осы ... 151182 адам ... болатын. Бұл
жерде мемлекеттiк шекарадан өткен жеке тұлғалардың саны 106253 ... өзi ... бiр ... ... ... ... және
кәсiпкерлiкпен айналысатын жеке тұлғалардың көбеюiне байланысты.
Тым ресми сөйлеп отырған шығармын, оның үстiне статистика оқырмандарыңызды
жалықтырып жiберетiн шығар, ... ... амал жоқ. ... ... оның ... ... локомотивi.
Биылғы жылы бақылаудың автоматтандырылған ... ... ... 10576
автокөлiк өттi, яғни тауарларды жеткiзудi бақылаудың автоматтандырылған
жүйесi ... 1 ... орта ... 101 автокөлiк өткiздi. Ал былтыр күнiне
78 көлiк қана өткiзген болатын.
Жаңа технологияларды тиiмдi ... ... ... ... уақытын
жылдамдату, кедендiк жүк ... ... яғни бiр ... ... жүк ... ... отыр.
Жалпы құны 2 млн.200 мың доллар тұратын «TC-SCAN FMG» инспекциялық бақылау
кешенiнiң қолданысқа берiлуi ... ... ... ... ... ... көмегiн тигiздi. Қазiр контейнерлiк
сканерлеу жүйесi арқылы автокөлiктiң жүк қорабындағы ... ... сай, ... ... жоқ екендiгiн 5-6 минутта ғана
анықтаймыз. Бұрынғыдай жүктердi түсiрiп, қайта тиеп әуре ... ... ... ақпанында инспекторлық бақылау кешенiнде ... ... ... ... дозиметрлер де алынды.
Осының бәрi кеденшiлердiң елiмiзге радиоактивтi материалдарды, адамдардың
денсаулығына ... ... ... ... ... кеденiнен
радиоактивтi материалдардың өтуi еш мүмкiн емес. Оған берiк ... мың ... ... ... өтiп жүр ... ... сапырылысқан жерде заң бұзушылық, контрабанда болмай тұрмайды.
Азаматтардың ... ... ... ... ... ... олар әлгiндей әрекетке бiле тұрып, саналы түрде ... ... ... адам ... ... мен заңдардың
аясында өз жұмыстарын жүргiзiп, саудамен айналысып жүр ғой. Табысты жұмыс
жүргiзуде. Былай ... ... ету, ... бұлжытпай сақтау өздерiне де
тиiмдi, бiрақ күтпеген жерден табан астында заңсыз байып кеткiсi ... де ... ... ... ... «Бiр қарын майды бiр құмалақ
шiрiтедi», – деп осындайда айтатын «пысықайлар».
Егер 2006 жылы жыл ... 12 ...... ... ... ... 15 қылмыстық iс ... ... бұл ... кеден
қызметкерлерiнiң қырағылығы арта ... өз ... ... ... да ... ... әлгiндей қылмыскерлер елiмiздiң
экономикасына орасан зор нұқсан ... ... су ... ... ... ғой. Жәй ғана «қылмыстық iс» деп ... ... ... ... тасасында жүздеген, тiптi, миллиондаған теңге ақша жатыр.
Биылғы жылдың 30 наурызында В 388 WNM жолаушылар көлiгi ұсталып, ... 3 ... 800 кг. ет ... Бұл ... ... ... қылмыстық iс қозғалып, ол заңды жазаға тартылды. Тауар жойылды,
таратып айтсам, әлгi ет ... ... ... 18 ... ... ... ... департаментi Панфилов
аудандық бөлiмi қызметкерлерiмен бiрлесе отырып ... ... ... ... В 218 BWN ... ... ... тасымалдайтын
автокөлiгiн тексергенде 136 қорапқа салынған, жалпы салмағы 4 тонна қой етi
әшкерелендi. Бұл ... ... да көзi ... азамат Б.Алаевтың
үстiнен қылмыстық iс қозғалды.
Кедендiк декларацияларды ... ... ... дұрыс
толтырмау да елiмiздiң экономикасына елеулi нұқсан келтiретiнiн айта кеткен
абзал.
Мәселен, биылғы жылдың 5 сәуiрiнде «Достық брокер» жауапкершiлiгi ... ... ... ... ... ... Республикасы Қылмыстық кодексi 214 бабының 1 ... ... ... ... бойынша қылмыстық iс қозғалды. Сот шешiмiмен
М.Давлетходжаеваға 85 мың теңге көлемiнде айыппұл ... 2 ... ... ... ... ... ... берсе мұндай фактiлер көп-ақ. Есiрткi заттарын алып ... да жиi ... ... ... ... ... ... атты қырағы қызметтiк итi бар. Ол есiрткi алып өтуге тырысқандарды
тыпыр еткiзбей тап басып, ... ... ... ... тартылды.
Кеденде негiзiнен жастар қызмет ... ... ... тұрмыстық-
әлеуметтiк жағдайына назар аударылады. «Жас келсе – iске» дегенмен,
жастар – елiмiздiң болашағы ғой. Үстiрт қарағанға, ... ... сөз ... ... ... шын ... ол осылай. Тiптi, уақыт өте келе
осы кеденнiң ... бар ... да ... ... ... Бұл –
өмiр заңы! Қазiр бiздiң кеденде 90 адам ... ... ... бәрi ... ... 45 қызметкер заңгер, 23 қызметкер экономист, 8 ... iсi ... Орта ... 32-34 жас. ... ... 9 ... 10
бөлiмше кiредi. Бiлiктi, дүниетанымы кең, iшкi мәдениетi ... ... ... ... ... болуы елiмiздiң де ... ... да бiз ... ... жарты жылдықтан 1,5
млрд.теңге артық құйылды. Кеден ... ... ... ... ... мен ... тұрып қалуына жол бермейді.
Бiр өкiнiштiсi, кеден ... төрт ... сай ... ... көбi 40 ... ... Жаркент қаласында, осы Қорғас
ауылында пәтер жалдап немесе осындағы жатақханада ... ... ... да оңай ... емес. Құдай қаласа, алдағы жылы үш ... ... екi ... ... ... ... ... құжаттары толықтай
дайындалды, жоғары жақтағылар да бұл ... ... ... Таяу ... ... жаңа ... ... алып, қуанышқа кенелмекшi. ... ... де, ... ... ретiнде де қазақ тiлiнiң шын ... ... ... ие ... жан-тәнiмен қалайтын адаммын мен.
Тiптi, Қазақстанның әрбiр саналы азаматы сол үшiн күресуге, ... ... Өз ... Биылғы жылдың 16 мамырынан бастап Қорғас кеденiнiң барлық
бөлiмдерi мен бөлiмшелерiнде iс ... ... ... ... ... ... ... айтпай-ақ қояйын, мына екi тұсқа назар аударыңыз.
Бiрiншiден, ... ... ... сұрау салудың қай ... ... ... ... ... берiлсiн».
Екiншiден, «кеден қызметкерлерiнiң мемлекеттiк тiлдi бiлмеу желеуiмен
азаматтардың өтiнiштерiн қабылдаудан бас тартуына жол ... ... тiлi ... ... ... ол ... үш күн 2 ... жеке
құраммен жұмыс iстеуде. Бастауыш, жалғастырушы топтар бар. Қызметкерлердiң
сабаққа қатысуын, нәтижелерiн апта сайын тiкелей бақылап ... ... адам ... ... жеке ... ... ... мүддесiн
бiрiншi орынға қояр болса жұмысын адал да, сапалы атқарғаны емес пе?!
Бiр айта кетер жайт, ... ... ... ... ... ... ... жөн, [7,289].
2 Контрабандамен байланысты қылмыстардың сипаттамасы
2.1 Контрабандамен ... ... ... ... ... ... ТМД ... қылмыстық
құқығында “қылмыс объектісі қорғалатын қоғамдық қатынастар” деген пікір
жалпылама қабылданған ... ... ... ... ... де бұған
өзіндік әр қосушылар мен сын айтушылар болды және әлі де бар.
Кейбір ... ... ... ... ... ... ... объектіні нақтылауға көшкенде “мүмкіндікке” қарай ауысып ... ... ... т.б.), оның да себебіне өз
кезегінде ораламыз.
«Қоғамдық ... ... ... сүбелі қарсылықты А.В.Наумов
білдірді. Оның пайымдауынша, қоғамдық қатынастар теориясы жеке адамға қарсы
қылмыстардан басқаларына ... ал ... ... ... ... деп ... ... биологиялық құбылыс ретіндегі, адамның
биологиялық тіршілік иесі ... ... ... ... да А.В.Наумов қоғамдық қатынастар иедеясынан бас тартып, XІX
ғасырдың аяқ ... ... ... ... және ... ... қаланған “құқықтық игіліктер” теориясына ... ... те, ... ... ... адамды қоғамдық
қатынастардың жиынтығы ретінде емес, биологиялық ... иесі деп ... ... ... жағдайында, үкімді орындау кезінде ... ... ... ... ... ... ... қалады[2].
Біздің ойымызша, қоғамдық қатынастар идеясынан мүлде бас тартуға болмайды.
Себебі, айталық, әрекетсіздік арқылы жасалатын “Науқасқа көмек ... ҚК ... ... ... ... (ҚК 119-б.) ... қылмыстар
орын алғанда адам мүддесіне зиян келіп тұрғанын егер қоғамдық қатынастар
(арқылы ... ... ... ... ... болады? Оларға
көрсетілмек көмекті кімнен талап ету керектігіне ... ... ... ... жүктелетін міндеттер) ғана жауап береді.
Қоғамдық қатынастар ... ... ... ие болу ... сондай-ақ
қылмыскердің объектіге ықпал ету механизмін игеру үшін ... ... ... ... тек ... ... ғана бөлшектене алатын
құрылымына тоқталу ләзім.
Қоғамдық қатынастардың құрылымы туралы да ғылымда әр ... ... ... ... ... болып кешенді зерттеу жүргізген
Б.С.Никифоров ... ... үш ... ... элементін атайды:
1) қоғамдық қатынасқа қатысушылар; 2) қатысушылардың арасындағы қатынас; ... ... асу ... ... топтастыру туралы екі түрлі көзқарас бар: ... ... ... ... ... ... ... топтастыру; 2) қылмыс арқылы тікелей зардап шегетін қоғамдық
қатынастарды маңыздылығына қарай “горизонталдық” топтастыру[3]
Е.А.Фролов өз ... бұл ... ... түседі, яғни туысқан
қоғамдық қатынастардың үлкен тобының ішінен қылмыстық құқықпен біртұтас,
кешенді ... ... ... ... ... ... бір ғана мүддесін яки бір ғана объектінің өзара ... ... ... неғұрлым кіші топқа бөлуге болады деп
есептейді де тектік объект пен ... ... ... түрлік (кіші
топтық) объектіні аршып алуды ұсынады[4]. ... ... ... ... ... ... Е.І. Қайыржанов, - ҚК-те “кіші топтық” нормалар
түзілуі мүмкін. Бұл процесті екі ... ... ... ... қарай, қорғалатын мүдденің сипаты мен мазмұнына қарай.
Осы орайда, “жалпы объект шынайы өмірде жоқ, ... ... ... ... тек ... яғни ... объект деген қылмыс объектісі жоқ” деп
есептейтін М.И.Федоровтың ойын айтпасқа болмайды. Оның ... ... ... ... үшін де, ... үшін де еш пайдасы жоқ.
Біз М.И.Федоровтың бұл пікірін “жалпы объектінің”, әсіресе, ғылым үшін
гносеологиялық ... ... деп ... тікелей зиян келтіретін нәрсесіне ... ... бір ... түсу үшін ... ... тектік (топтық, арнайы) объектілерге
бөліп жібереміз. Қылмыстық ... ... ... ... ... өз сипатына қарай туысқан қатынастар бөлек-бөлек
ошаққа тізе ... ... ... ... Осы ... ... ҚК-тің
Ерекше бөлігінің тарауға бөлуге (қылмыстық заңдарды жүйелеуге) өз жәрдемін
тигізеді. Осы арқылы тікелей объектіні қай топқа жататындығын, оның ... ... ... ... ... қарағандағы маңыздылығын, сондай-ақ
негізгі және қосымша объектілерді ажыратудың мүмкіндігі туады, [8,13].
Объектілердің бір-біріне қарағандағы ... ... ... ... ... ... қарай айқындалады.
Оқулықтар көбіне “бүтін мен бөлшек” ... ... оны ... ... қатынастар деп, әрі қарай тіс батырмауға ... ... ... ... ... тікелей объектіге шейінгі пікірлері
бірауыздан жымдасып жатады да, бәстің бәрі ... осы ... ... ... айтуынша егер жеке меншікке қарсы қылмыстардың топтық
объектісі болып жеке адамның меншік қатынастары тұрғысындағы қалыпты қызмет
етуі, дәлірек ... заң ... оған ... ... өз еркімен пайдалану
мүмкіндігі табылса, бұл мүмкіндікті жүзеге асыру шартына, айтар ... ... ... өтуі ... ... тек ... ... бойынша ғана жүзеге асуы табылады.
Б.С.Никифоров осылай дей тұрып, объектілер топқа шартты ... ... ... әлеуметтік қондырғының қалыпты қызмет
етуінің өзі неғұрлым “жоғары” тұрған ... ... ... өз ... бөлек
шарт болып қарастырылуы мүмкін екендігін ескертіп өтеді.
Б.Никифоровтың бұлайша топтастыруы кең ... ... кете ... жоқ.
Ал осы орайда өзгеше пікір айтқан А.А.Пионтковскийдің ойынша, барлық
қылмыстардың тікелей объектісі ... ... бола ... кейде
оның жеке элементтері тікелей объект болуы ... ... ... ... не ... себепті, ол кей авторлардың тікелей объект ұғымынан бас тарту
ұсыныстарының болғанын атап өтеді. Бас ... ... ... ... ... жекелеген түрі болуы керек, ал ол қоғамдық ... ... ... нәрселерге ауысып кететіндіктен, ол тек пен түрдің (род и
вид) өзара байланысы ... ... ... ... бұзу ... пайымдауынша, тікелей объектіден бас тартып, оны
қол сұғушылық затымен (предмет посягательства) алмастыру ... ... ... ... бұл тек ... ... ... заты деп
өзгеше атау ғана болса, онда айтарлықтай ештеңе өзгермейді, өйткені тікелей
объект дегеніміз (ықпалға) ұшырайтын қылмыс затының ... ... ... объект туралы пікірі алдыңғыларына мүлде
ұқсамайды. Ол қылмыс объектісі деп ... ... ... ... Оның ... ... ... қатынастардың барлығы
бірдей реттелмеген (достық, жыныстық қатынастар), алайда ... ... өз ... ... тоқтатпайды.
Бұл жердегі пікірге келісе қою қиын. Әлбетте, өмірдегі қоғамдық
қатынастардың барлығы бірдей ... ... ... ... аян, ... ... олар туралы болып отырған жоқ. Әңгіме қылмыстық құқықтың ықпал
ету аясына енген қоғамдық қатынастар хақында, [8,36].
Н.И.Коржанский ... ... деп ... түсінсе, отандас ғалым
Е.І.Қайыржановтың бұл тұрғыдағы пікірі ... ... ... ... ... ... ... болып бір немесе бірнеше қылмыс тікелей
яки жанама ... ... ... ... ... ... қатынастарды
алатын болсақ, онда тікелей объект нақты қоғамдық ... ... ... ... ... шығады. Олай болса, тектік және тікелей
объектілердің айырмасы ... ... ... ... туындайды. Е.І.Қайыржанов
мұндай шатасу диалектиканың жалпы, ерекше, бөлек (жеке) категорияларын
дұрыс ... деп ... ... авторлардың негізгі қатесі -
олар “тікелей объектіден жекені көргісі келеді, ... ... ... ... ... (отдельный) ол жеке (единичный) емес. Жеке әрқашан
нақты ... ... ... ... шынайы көрінісі, -дей келе,
қылмыс объектісін топтастыруда” қоғамдық қатынастардың нақтырақ көрінісі” ... ... ... ... қателердің болмайтындығына назар аударады.
Автордың ойынша “мүдде - ол да қоғамдық қатынас, оның нақтырақ көрінісі”.
Е.І.Қайыржановтың сөз қылып отырған “қатесі” - ол ... ... ... ... ... ... ... тікелей объектілердің жиынтық
бейнесі болғандықтан, тектік объектіні атағанда, ... жеке ... ... жиынтық бейненің белгілерін ескеріп қоя салатындықтан
ол тектік объектінің аясына сіңіп кетеді. Сол себепті де ... ... ... ... ... меншікке қарсы қылмыстардың тектік
объектісі - ... ... яғни ... ... ... ... билік ету құқығы танылса, тікелей объектіні түсіндіру кезінде де
авторлардың зардап шегуші нақты ... ... деп жылы ... қоя
салуынан тектік және тікелей объектілер сәйкес келіп қалып жатады. Ал ол
тікелей ... ... үшін ... субъектіге жататын нақты сипатты
белгілері бар зат болуы қажет. Бұл ... оны ... ... ... ... объект деп атау тиімді.
Интерестің мазмұны мүддеден кеңірек. ... ... ... да ... ... ... біртұтас қаралады. Интерестің таза
социологиялық-психологиялық жағы қазақшаланғанда екіге айырылады. Себебі,
психологиялық тұрғыда ... ... оның ... ... аударуы
“қызығу” ұғымы арқылы да түсініледі.
“Мүдде” категориясы қылмыстық құқықтық ғылымының ... ... де оның рөлі ... әр ... ... ... ... Әсіресе,
мүдде ұғымы арқылы қылмыс объектісінің мазмұнын ашуда. ... ... бас ... ... ... деп, тек ... мүдделерді
(игіліктерді) тануға біржола көшкен А.В.Наумовты есепке ... ... ... авторлар мүддені қылмыс объектісі - қоғамдық қатынастардың
құрамдас ... не ... ... десе ... Б.С.Никифиров,
А.Е.Фролов, Ю.И.Ляпунов т.б.) енді бірі “мүдденің бұзылуы арқылы қылмыс
объектісін анықтауды ... ... - деп ... ... біз ... ... қосыла алмаймыз. Қылмыс түгілі кез келген ұсақ құқық
бұзушылықтың өзі субъектінің ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық қатынастардың “ішкі ядросы”
есебінде ... ... ... ... қатынастар болса, мүдде де қылмыс объектісі
болуға әбден қабілетті. Бұл ойымызды ҚР ... өзі де ... ... ... ... 8-тарау “Коммерциялық және өзге де ... ... ... ... деп ... ... ... қызмет
мүдделеріне қарсы қылмыстар” деген атауға ие.
Сол сияқты мүдде ... ... да ... мәнін, маңызын анықтауға,
қылмыс заты мен құралын (қаруын) ажыратуға зор үлесін тигізеді.
Мүддені қылмыстан бұзылатын қоғамдық ... ... ... да рөлі зор ... ... ... ... де, қылмыстың
мәнін тереңірек түсіну үшін, заттардың ... ... ... ... бір ... ... ... үшін, олардың жаза тағайындауға ықпалын
белгілеу үшін мүдденің социологиялық мағынасынан гөрі құқықтық мағынасында
қарастыру тиімді.
Ал құқықтық ... ... ... ... ... құқықтық
мағынасында мүмкіндіктер жинағы болып көрініс ... Біз осы ... ... ... ... ... ... жиынтығы деуден аулақпыз, тек мүдде қоғамдық ... ... ... ... ... ... жинағы болып
көрініс табады деп есептейміз. Әйтпесе, мүдде тікелей объект ... ... ... бұзылады. Е.І.Қайыржановтың сөзімен
келтірсек, “мүддені тек құқықтан көру. - ... бұл ... ... ... контрабанданың негізгі тікелей объектісі - ... ... ... ең ... мемлекеттің экономикалық
мүддесіне ... ... ... біріншіден - әкелінетін және
шығарылатын тауарларға белгіленген алымдар мемлекеттік бюджетке ... ... ... үшін өте ... ... ... ... салынған тауарлар (стратегиялық ... ... ... - ... Республикасының кедендік шекарасын кесІп
өту ережесі.
Егер қылмыс заты ... ... ... ... оның бір қыры
болатын болса, объект пен предмет бірі бірінен ажырағысыз егіз ... ... онда ... кездегі қылмыс затының ұғымы ол талапқа толық
жауап бермейді. Сол ... бұл ... ... қырынан келу ләзім.
Қылмыс затының ... ... ... оның ... ... ... қажет. Бұл тақырыпқа қалам тартқан авторлардың
барлығы дерлік қылмыс ... ... ... ... байланыста екенін
аңғарған еді. Егер олардың бір-екеуіне аялдар ... ... ... ... ... ... сипаттайтын нышан және қылмыс оған бағыт
түзейтін заттар деп ... Осы ... ... да ... ... ... өзінің нақты және тікелей ... ... ... Қылмыс объектісіне қылмыс затының ұғымын жинақтап қорыту
жолымен келу үшін ол объектіден затты ... ... ... ... ... - дейді ол, - қылмыс заты бір қапшық ұн болса, объект
болып, ол ұнның ... ... ... ... ... ... ... табылады". Осындай ойды Я.М.Брайниннен де ... ... заты ... құндылық болса, құндылықтың кімдікі екендігіне ... ... ... ... та ... заты (Беляевша-қол сұғушылық заты) қол сұғушылық
объектісінің элементі деген қорытындыға келеді, [9,85].
Ғалымдардың барлығы дерлік қылмыс объектісі мен ... ... ... ... ... ... ... келгенде
бірауыздылық жоқ. Біреулер қылмыс заты деп объектінің ... бір ... ... келесісі оның (қоғамдық қатынастардың) барлық элементі
ретіне ... заты бола ... ... ... ... ... кей жағдайда
қорғалатын объект - қоғамдық қатынастардың құрамына кірмейтін заттарды да,
қылмыс құрамының объектісіне не ... ... ... ... заты деп қабылдауға мәжбүр. Оларды ... ... ... ... мазмұнына енбейді, объективтік жақтың сапына
тұрғызайын ... ... ... ... функцияларымен толық сәйкес
келмейді. Сөйтсе де, олар аталмыш заттарды ... ... ... ... ... Сондықтан да авторлардың бірқатары батыл түрде
"қылмыс заты - қылмыс объектісінің бір бөлшегі" деп ... ... ... біз ... ... ... ... - кең, предметті - тар
мағынада қолдана отырып, қылмыс затын қылмыс ... - ... ... іздестіретіндігімізді және ... ... де ... ... ... - ... пен зат ... егіз
ұғымдар екендігін) мойындайтынымызды жасырмаймыз. ... ... бұл екі ... бір ғана ... ... ... ... пен М.П.Михайловтың оларды бөліп қарастыруға келіспейтіндігін
айтпай кетуге әсте болмайды. Олардың ойынша, қылмыс объектісі мен затын ... ... ... алып ... ... өзге авторлардың
барлығы дерлік оларды бөліп қарастыруды жақтайды (әрине, қылмыстың ... мен ... ... "тең" ... қоятын А.А.Пионтковскийді
есептемегенде). Себебі, "қылмыс объектісі мен затын ... ... та, ... та ... ... ... алғашқы анықтамалардың бірі - қылмыс не нәрсеге
байланысты жасалса, сол ... заты бола ... ... ... дәл ... ... ... заты деп белгілі құндылықтарды есептесе,
қылмыс объектісіне осы құндылық иесінің мүдделерін ... ... ... ... мұндай түсінік материалдық дүние заттарының өте кең
ауқымын қамтиды. Мысалға айтар болсақ, А.Н.Брайнин алыпсатарлық объектісіне
Кеңес саудасын ... ... заты деп ... өнімдерін, көпшілік
тұтыну заттарын таниды. Сол сияқты, ... ... - ... ... әрекеті болса, заты болып, ақша, өзге де ... ... әсер ... ... ... объектісі - халық
денсаулығы да, заты - сол әсер еткіш заттар. Ал ... ... ... ... келу ... ... толық жауап бермейді.
Себебі, кейбір заттар ... ... ... құрамынан тыс
қалады (методологияда: предмет - ... ... ... ... келтірген заты - жүйкеге әсер ететін заттар қорғалатын
объектінің, яғни халықтың денсаулығын ... ... ... ... ... Ол қазіргі ҚР ҚК-не салсақ, 158-баптағы
әрекеттен ... ... ... ... ... жат. ... 259,
273-ші және т.б. баптары турасында да осындай гәпті айтуға болады.
Мұндай заттарды қылмыс объектісінің ... ... ... жағының қатарына енгізу туралы ... ... ... пікірінше олар "ықпал ету қаруы" (немесе "бұзу қаруы")
болады да, қылмыстың ... ... ... ... ... ... ... "қорғалатын қоғамдық ... ... ... ... заң ... бір құқықтық салдарларды олармен
байланыстыратын, жауаптылыққа, дәрежелеуге т.б. ықпал ететін заттарды не
істеу керектігі түсініксіз күйінде ... ... - деп ... ... де, ... ақша ... ... заттар, самогон және т.б. ... ... ... ... ... ... ... алайда аталмыш заттар мен олардың белгілерінің тиісті қылмыстарды
істеу барысында жауаптылық үшін елеулі маңызы бар", - деп ... ... ... ... ... ... ... құрамына енгізуге
қарсылық көрсетеді, [9, 245].
В.Я.Тацийдің қарсылығы бойынша "біріншіден, неліктен аталмыш заттарды
олармен тығыз байланыста тұрған объектіге жатқызбай, ... ... ... тиіспіз? Екіншіден, өзінің жүйелі белгілері бар объективтік
жақтың құрамына қосалқы белгіні енгізу оған жат ... ... ... ... ... уәжі ... Өйткені, неліктен біз (Тацийдің өз
сөзімен айтсақ) "өз ... бар" ... ... ... сырттан тағы да қосалқы белгілерді телуге тиіспіз?.. Әрине,
В.Я.Таций атаған объектінің құрамына кірмейтін ... ... ... ... ... ... деп бір шыбықпен айдаудан аулақпыз. ... өз ... ... ... тұрғысынан келіп, әр ... ... ... Сол ... нысанадағы зат объективтік
жақтан гөрі объектіге етене жақын болуы мүмкін (мысалға, ... ... ... ... ... объектінің сыртындағы заттарды да
қамтып кететін болғандықтан, енді одан ... ... ... ... ... ... ететін анықтама іздестіру (ұғымын
қалыптастыру) шарт.
Келесі бір қылмыс затының түсінігі бойынша, қылмыс ... қол ... ... ... ... ... ықпал ететін сыртқы әлемнің
материалдық заттары ғана ... ... ... Бұл орайда объект қашанда
зардап шеккенмен немесе шегуі мүмкін болғанмен ... заты ... ... шеге ... Бұл ... да ... ... анықтамадан
ауылы алыс кетпейді. Дегенмен, өз ерекшеліктері де бар.
Б.С.Никифоров қылмыс заты турасындағы әр түрлі пікірлерді сыни көзбен
талдай ... ... заты - одан ... да ... ... ... құрамдас бөлігі, - деген қорытындыға келеді. Сондықтан да, ол
қылмыс затының проблемасы жоқ деп ... ... ... ол ... ... бөлігі болғандықтан “қылмыс затының қазіргі
күйінде” (курсив бізден- ) оны объектіден тыс ... ... өмір ... ... ... ... жоқ және ... қылмыс
заты хақындағы ойлары белгілі бір материалдық құндылықтарға ғана саяды. ... ... ... ... емес ... "затсыз" қылмыстар
қатарын құрамақ. Кейбір қылмыстар, Б.С.Никифоровтың анықтауынша, ... әрі ... ... ... ... мүлікті талан-тараждаумен
байланысты яки байланысты емес бандитизм, мүлікті жоюмен байланысты ... емес ... ... ... ... қоғамдық қатынастардың құрамында материалдық
құндылықтардың (және тек қана материалдық) болу-болмауына байланысты барлық
қылмыстарды үлкен екі топқа, яғни ... және ... ... ... ... [10, ... ... затына және субъектісіне байланысты оның
факультативті объектілеріне қоғамдық қауіпсіздІк, ... ... ... ... ... мүддесі, Қазақстан халқының
денсаулығы, қоғамның моральдық бастауы, Қазақстан халқының тарихимәдени
мұралары ... ... - ... ... ... ... ... 1995 жылғы 20 шілдедегі "Қазақстан
Республикасындағы кеден ісі туралы" заң күші бар Жарлығының 18-бабыңың ... ... ... ... материалдық дүниенің кез келген
материалдық заты, оның ішінде ... ... ... ... электр,
жылу немесе басқа түрлері және осы баптың 21-тармағында көрсетілген көлік
құралдарынан ... ... ... ал осы ... ... сәйкес көлік
қүралдарына "халықаралық тасымалдау және тауарлар пайдаланылатын кез
келген құрал, оған ... мен ... да ... ... ... қатар, кедендік шекара арқылы алып өту үшін арнаулы ереже
белгіленген, кедендік шекара арқылы алып ... ... ... немесе шектеу
қойылған заттар мен қүндылықтар да бұл қылмыстың заты бола ... ... ... ... алып ... ... салынған заттардыңтізбесі Казақ-
стан Республикасы Минйстрлер Кабинетінің 1993 жьшғы 19 ақпандағы "Қазақстан
Республикасының шекарасы ... алып ... ... және оның тәртібі
туралы" қаулысының №5 тіркемесінде берілген. Оған мемлекеттік және қоғамдық
құрылысты күйретуге бағытталған, соғысты, террорды, ... ... ... және ... материалдары, сондай-ақ порнографиялық
мазмұндағы материалдар, өнер туындылары, көне заттар және басқа ... ... ... ... ... ... бар ... кірген.
Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы алып өтуге ... ... ... сол ... № 6 ... ... Оған ... тарихи немесе мәдени құндылығы бар заттар, есірткі ... ... ... құралдар, байланыс құралдары
және жоғары жиілікті қүрылған құрылғылар, жарқырауық ... ... ... ... ... және ... ... палеонтологиялық
қалдықтардын үлгілері, авто-, мотокөлік құралдары және басқалар кірген.
Айналыстан алынған немесе айналысы ... ... ... обьектісі – кез келген қылмыс құрамының міндетті ... ... ... ... да бұл обьект болмаған жағдайда, ... ... Кез ... ... қауіпті әрекет, қылмыстық заңда
қылмыс сапасы ... ... ... ... ... ... ойлары бойынша, қылмыс обьектісі қылмыстық ... ... ... байланыстырады, қоғамдық қауіпті әрекетке
бағытталған және зиян ... ... зиян ... ... ... ... Бұл мәселедегі алғашқы анықтамалардың бірі - қылмыс не
нәрсеге байланысты ... сол ... заты бола ... ... ... ... ... Я.М.Брайнин қылмыс заты деп белгілі құндылықтарды
есептесе, қылмыс объектісіне осы ... ... ... ... пікір білдіреді[7]. Дегенмен, мұндай түсінік материалдық ... өте кең ... ... Мысалға айтар болсақ, А.Н.Брайнин
алыпсатарлық объектісіне Кеңес саудасын жатқызса, ... заты ... ... көпшілік тұтыну заттарын таниды. Сол сияқты,
парақорлықтың объектісі - лауазымды адамдардың ... ... ... ... ... өзге де ... табылады; жүйкеге әсер ететін заттарды
дайындаудың объектісі - ... ... да, заты - сол әсер ... ... ... ... ... бұндай ұстаныммен келу методологияның талаптарына
толық жауап ... ... ... заттар корғалатын ... ... тыс ... ... предмет - объектінің
аясында). Мысалға, А.Н.Трайниннің соңғы келтірген заты - ... ... ... ... объектінің, яғни халықтың денсаулығын қамтамасыз
ететін қоғамдық қатынастардың құрамына енбейді. Ол қазіргі ҚР ҚК-не салсақ,
158-баптағы әрекеттен қорғалатын ... ... ... ... ... 259, 273-ші және т.б. баптары турасында да осындай ... ... ... қылмыс объектісінің құрамына ... ... ... ... ... ... В.К.Глистиннің пікірі әділ.
В.К.Глистинның пікірінше олар "ықпал ету ... ... ... қаруы")
болады да, қылмыстың объективтік жағының элементі ... ... ... ... ... ... ... құрамына
кірмейтін, бірақ... қылмыстық заң белгілі бір құқықтық салдарларды олармен
байланыстыратын, жауаптылыққа, дәрежелеуге т.б. ықпал ... ... ... ... түсініксіз күйінде қалып отыр, - деп мәселе көтереді де, -
жасанды ақша белгілері, порнографиялық заттар, ... және т.б. ... ... ... қорғалатын қоғамдық қатынастар құрамына
енбейді, алайда аталмыш заттар мен олардың белгілерінің ... ... ... ... үшін ... ... бар", - деп сабақтайды ойын.
Ал ... ... ... ... ... ... енгізуге
қарсылық көрсетеді.
В.Я.Тацийдің қарсылығы бойынша "біріншіден, неліктен аталмыш заттарды
олармен тығыз байланыста тұрған объектіге жатқызбай, қылмыстың ... ... ... ... ... ... белгілері бар объективтік
жақтың құрамына қосалқы ... ... оған жат ... ... ... соңғы автордың уәжі жөнсіз. Өйткені, неліктен біз ... ... ... "өз ... бар" қылмыстың объектісіне (қоғамдық
қатынастарға) сырттан тағы да қосалқы белгілерді ... ... ... ... объектінің құрамына кірмейтін барлық заттарды "олардың
бәрі объективтік жаққа тиесілі" деп бір шыбықпен ... ... ... өз ... ... ... ... келіп, әр заттың
функциясын жеке-жеке анықтаймыз. Сол кездері нысанадағы зат ... гөрі ... ... ... ... мүмкін (мысалға, жасанды ақша
белгілері).
Сонымен, жоғарыда берілген анықтама объектінің сыртындағы заттарды да
қамтып кететін болғандықтан, енді одан ... ... ... ... ... бойынша) ететін ... ... ... ... бір ... ... ... бойынша, қылмыс объектісіне қол
сұғуды жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... заттары ғана қылмыс затын құрайды. Бұл орайда объект қашанда
зардап шеккенмен немесе шегуі ... ... ... заты ... ... шеге бермейді. Бұл анықтаманың да ... ... ... алыс кетпейді. Дегенмен, өз ерекшеліктері де бар.
Б.С.Никифоров қылмыс заты турасындағы әр түрлі пікірлерді сыни көзбен
талдай келіп, ... заты - одан ... да ... ... ... ... бөлігі, - деген қорытындыға келеді. Сондықтан да, ол
қылмыс ... ... жоқ деп ... ... ... ол ... ... бөлігі болғандықтан “қылмыс затының қазіргі
күйінде” (курсив бізден- ) оны объектіден тыс өзінше ... өмір ... ... зерттеудің қажеттілігі жоқ және Б.С.Никифоровтың қылмыс
заты хақындағы ойлары белгілі бір материалдық құндылықтарға ғана сыйяды. ... ... ... байланысты емес қылмыстар "затсыз" қылмыстар
қатарын құрамақ. Кейбір қылмыстар, Б.С.Никифоровтың ... ... әрі ... ... ... Мысалға, мүлікті талан-тараждаумен
байланысты яки байланысты емес бандитизм, мүлікті жоюмен ... ... емес ... ... ... ... ... қатынастардың құрамында материалдық
құндылықтардың (және тек қана ... ... ... барлық
қылмыстарды үлкен екі топқа, яғни затсыз және затты қылмыстарға ... ... ... не айналысы шектелген заттардың контрабандасы
қылмысының құрамында (250-бап) қылмыстың мынандай заттары келтірілген:
- есірткі заттар
- жүйкеге әсер ... ... ... әсер ететін, улы, уландырғыш заттар;
- радиоактивті немесе жарылғыш заттар
- ... ... ... ... ... атыс ... ... жаппай қырып -жоятын қарулардың ядролық, химиялық, биологиялық ... да ... ... ... -жою ... ... үшін ... мүмкін материалдар
мен жабдықтар
Есірткі заттары мен психитроптық заттары материалдық нысанға ие екенің
аян. Сонда есірткімен байланысты ... оның ... ... ... ... әсер ететін заттарды заңсыз дайындау, сатып алу, ... ... ... өткізу қылмысы да затты қылмыстар ... ... ... ... ... дегеніміз - Қазақстан
Республикасының заңдарына, 1961 ... ... ... туралы бірыңғай
конвенцияға түзетулер жөніндегі 1972 жылғы Хаттамаға ... ... қоса 1961 ... ... ... ... ... конвенцияға
сәйкес бақылау жасалуға ... ... ... ... ... ... енгізілген синтетикалық немесе табиғи тектес заттар.
Халықаралық құжаттарда есірткі заттар қатарына 1961 жылғы есірткі заттар
туралы Конвенцияның 1 және 2 ... ... ... табиғи
немесе синтетикалық заттар жатқызылған, [11,85].
П.Д. Шабановтың пікірінше, “есірткі зат” термині медицина-лық,
әлеуметтік және ... ... үш ... қамтиды, бұл категориялар өзара
тәуелді әрі құқықтық аспектіде затты ... зат деп тек осы ... ... келген жағдайда ғана тануды қажет етеді. Медициналық
критерийдің мәні- өзін қабылдау ... ... ... ... ... ... седативті, галлюциногенді, т.б.) әсер ететін зат
(дәрі-дәрмек) болуы қажет. Әлеуметтік критерий затты дереу қабылдаудың етек
алу (таралу) ... ... ... ... ие бола ... білдіреді.
Заңдық критерий жоғарыда айтылған екі алғышарттардан бастау алады және
тиісті ... ... дәл осы ... есірткілік зат деп танып,
есірткі заттар тізіміне енгізуін ... ... А.В. ... Э.А. ... Звартау секілді бірқатар
ғалымдардың пайымдауынша, есірткі зат терминін тек фармакологиялық ... ... ... ... ... ... бұл термин медициналық
ғана емес, сондай-ақ заңдық әрі әлеуметтік ұғымдарды да қамтиды.
Н.А. Мирошниченко мен А.А. Музыка келесідей ... ... ... - шығу табиғатына қарай әртүрлі болатын ... ... ... ... ... ... мен есірткіге деген
тәуелділікке ... ... ... ... әсер ете ... ... тізімі арнаулы нормативтік актілерде бекітілген
(заңдық ... ал ... ... тыс ... ... денсаулығына қауіп
төндіретіндей салдарға әкелетін (әлеуметтік белгісі) заттар тобы.
Ал А.Қ. Қанатовтың пікірінше, тек осы ... ғана ... ... ... ... ... өзін өз ... келесідей
белгілерге бөлуге болады: біріншіден, қылмыстық-құқықтық, яғни заң шығарушы
есірткі заттармен және ... ... ... ... қылмыс деп таниды; екіншіден, криминологиялық, яғни есірткі
қоғамға ірі материалдық залал мен ... ... ... оқыс ... ... және ... ... қайшы әрекеттерге
детерминант болып ... ... ... ... ... ... және айналымымен байланысты қылмыстарды ашу
мен тергеу ... ... ... ие ... ... олар ... ұйымдасқан қылмыс қатарына жатады; ... ... ... ... тыс ... ... ... өзіндік
ерекшелікке ие болады, себебі жаза ... қол ... үшін ... ... ... ... ... барып, оны бас бостандығынан айыру
керек, кейде осы екі шара бір ... ... ... заң ... сәйкес, “психотроптық заттар” -бұл Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... ... 1971 жылғы Психотроптық заттар туралы конвенцияға
сәйкес бақылау жасалуға тиісті ... ... ... ... тізіміне енгізілген синтетикалық және табиғи тектес заттар.
Халықаралық құжаттарда психотроптық заттар қатарына І, ІІ, ІІІ және
ІV ... ... ... не синтетикалық кез-келген заттар немесе
кез-келген табиғи материалдар жатқызылған.
Қазақстандық заңнамада ... ... - ... ... ... ... ... дайындау, ұқсату кезінде пайдаланылатын,
Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан ... ... ... ... ... ... заттардың және психотроптық
заттардың заңсыз айналымына қарсы күрес туралы 1998 жылғы Конвенциясына
сәйкес ... ... ... ... заттар мен прекурсорлар
Тізіміне енгізілген заттар делінген.
Ұлттық ... ... ... ... мен психотроптық зат
тектестер” ретінде химиялық құрылымдары мен қасиеттері бар, ... ... ... ... ... ... жалған елес күйіне
түсіретін, І, ІІ және ІІІ ... ... ... ... оларды
шектен тыс пайдаланған кезде ... ... үшін ... Үкімет
қаулыларымен және БҰҰ-ның халықаралық Конвенцияларымен есірткі ... ... ... ... ... шығу тегі ... немесе
табиғи болып табылатын заттар танылады.
Ал есірткілер ... ... ... ... ... ... оларды шектен тыс пайдаланғанда туындауы мүмкін зардаптарына
байланысты халықтың ... үшін ... ... бар, Есірткі,
психотроптық заттар мен прекурсорлар тізіміне енгізілген, ... ... ... тиіс ... ... ... препараттар
танылады.
Бұл жерде, қылмыс заты деп аталып отырған есіркі заттар қарастырылып
отырған қылмыс құрамына қатысты ... заты ... ... ... ... ... де көзқарастар жоқ емес. Айталық ... ... бұл ... ... құралы деп дәлелдейді. Оның
пайымдауынша ... ... заты ... үшін ... объектісінің мазмұнында
болуы керек, оның құрамдас бөлшегі болып табылады деп ... ... ... ... ... ... қылмыстық әрекеттің де объектісі кең
мағынада ... заты осы ... ... ... тар мағынада болады. Ал
есірткі заттарына қатысты ... ... ... ... әсер ... ... дайындау, сатып алу, сақтау, тасымалдау, жөнелту немесе
өткізу қылмысында ол ... ... ... ... ... ... ... объект халықтың денсаулығы. Аталған заттар халықтың денсаулығының
құрамдас бөлігі болмақ ... ... ... ... ... демек
аталған заттар қылмыс құралы болуы заңда деп есептейді.
Егер де есірткі заттары талан-таражға түсетін ... ... ... ... онда бұл жерде екі ... бар. ...... ...... қатнастары. Сонда есірткі заттары негізгі
объектіге қатысты қылмыс құралы болып қала береді де, ... ... ... заты ... себебі, бұл жерде заң арқылы қорғалатын
қоғамдық қатанастар ... ... тұр ... ... меншік
мүддесі).
Біз бұл пікірді қолдаймыз. Шыннында да ... ... егер де ... ... ... деп ... болсақ (қылмыстық құқық
доктринасына сай), онда есірткі заттары бол ... ... ... Егер ... заты ... ... қосымша белгісі емес, одан
бөлек құбылыс деп танылса, онда ол ... ... ... ... ... ... есірткі заттарға жауапкершілік, жуйкеге әсер ... ... әсер ... улы ... ... ... жарылғыш
немесе радиоактивті заттар, қару – жарақ және басқа да заттар.
Бұл жерде ... ... ... ... жаңа қылмыстық зақымда
адам ... ауыр ... зиян ... ... қаралады.ҚР-ң
қылмыстық кодексінің 259-265 баптарында қарастырылған есірткі заттарына
байланысты ең ... ... ... ... ... ... табылады.Қандай да бір жеке тұлғаның денсаулығы туралы емес, өз
жергілікті тұрғындардың денсаулығы ... ... ... ретінде осы
қылмыстардың ең бастапқы обьектісін негізге ала отырып ... жөн. ... ... және ... ... қатысты қылмыс есірткі мөлшерін 1
рет қолданумен ... және ... бір ... ... Осы ... әр ... жеке және жалпы алғанда
жергілікті тұрғыншылықтың денсаулығына қауіп-қатер ... ... та ... ... ... 9-шы ... ... Қылмыстың ең бастапқы
обьектісі қоғамдық тәртіп болып табылады. Сондықтан осылар ғана ... ... ... ... ең ... обьектісін құрайды.
Бұл қылмыстың обьектісі ... ... ... ... ... қауіптілік болып табылады. Бұл қылмыс ... ... ... аса ... ... әлеуметтік социальдық болмыс өзінен
көрсетіледі. Бәрімізге мәлім қылмыс пәні бұл сыртқы әлемен обьективті ... ... зат. ... ... ... ... жасалады,
[12,265].
ҚР-ң қадағалауына есірткі тізіміндегі заттары жүйке жүйесіне әсер
ететін прекурсорлар жатады. ... ... ... ... ... ... немесе табиғат арқылы ... ... ... немесе физикалық тәуелділіке әкеп соқтырады. Есірткі тізімін
қосқанда,психотрондық заттармен прекурсор, ҚР-ң ... ... ... және 1961 ... ... бірлескен конвенциялық есірткі заттардың
өзгертулурмен, 1972 жылғы протоколына сәйкес ... ... ... ... ... психикалық тәуелділік пайда болады, есірткі заттар тізімі
қоса ... ... ... мен ... ... ... сәйкес
қадағалауында болады, осыған қоса 1971 жылғы БҰҰ-ның конвенциясы.
Есірткі заттар мен психотроптық заттар, қылмыс пәніне ... ... ... ... тізімінде анықталған, есірткі
заттар мен прекурсорлар, ... ... ... ... ... 1998 ... №186 есірткі заттар, психотроптық заттар мен
прекурсорлар қадағалауына ... ... ... ... Осы ... ... қадағалауға жататыны анықталған.
Прекурсор-заттар, жиі өндірістік дайындауды қолданылатын, ... ... және ... ... ... ... қоса отыра,
психотроптық заттар мен прекурсорлар, ҚР-на қадағалауына жататындар, осыған
қоса ҚР-ның ... ... ... 1988 ... ... ... айналымдағы заттарға қарсы күрес туралы БҰҰ-ның конвенциясы. 9
наурыз 1988 жылғы № 186 ... ... ... улы ... ... қадағалауына жатады.
Есірткі заттарға контрабандалық ... ... , өте ... ... мен улы заттар, 1998 жылғы 14 майдағы
ҚР жоғарғы сотының ... 10-шы ... ... ... ... ... заңсыз айналымдағы есірткі заттарды заттарға
сәйкес, психотроптық, ірі мөлшердегі және улы заттар ... ... ... ... ... ... ... әкетуге жол ашады, басқаша
айтқанда, кедендік мемлекет ... ... ... Контранбандалық
обьективтік жағы қылмыстық кодексінің 250-бабының ... ... ... ... ... жағдайы бекітілген, психотроптық, ... улы ... ... ... ... алдау арқылы құжаттрды пайдалану немесе кендік идентификациялвқ заттар.
Бұл бөліктегі әрекет аяқталған ... ... ... құқылы, бұл
әрекет орташа ауыр қылмыс категориясына жатқызамыз.
Байқағанымыздай, контрабандалық әкімшілік ... ... ... енгізілген. КазССР КҚ 1998 ж. 1 ... ... 64 ... 1-ші ... ... ҚР ҚК 250 ... 1-ші
бөлігінің бұндай қылмыс заңды параметр түсінігінің өзгерістері көрсетілген.
Біріншіден енді ... ... ... ... контрабанда пәнәнің
мөлшерінен тәуелдіктен тыс басталады. Екіншіден контрабандалық әрекеттер
өзгертілген заңдарында бекітілген.
20 ... 1995 ... ҚР ... 3 ... 4 ... ... ... шекарасында тек ҚР кедендік аумағында бос кедендік зоналар
складтарқаралады. Бірақ ҚР жоғарғы сот пленумының шешіміне ... ... ... ... ... бос ... және бос складттарда
контрабанда болмауына жол береді. ҚР президентінің 9 ... ... ... ... кодексінің және ҚР кедендік шекарасынын өткізуі және ... ... ... ... ... 9-бабының 18 бұйрықпен аудару арқылы ... ... күші бар және ... ... 250 ... ... ҚР нақты болып жасалуына шақыруы бойынша кедендік шекараданҚР
немесе осы ... алып шығу ... осы ... ... ... халықаралық шекарадан ... ... қоса ... және басқа да транспорттық құралдарды әртрлі амалдармен,
соны қосқанда ... ... ... және ... ... айдан контрабандалық есірткі заттар және ... ... ... осы ... орындалатын шекаралармен өткізу, есірткі
заттарды жасанды түрде өткізуге кедендік шекарасыны контрольданады.
Бұл бізбен өткізілген материалдармен ... ... іс:. ... 100 ... ... жақ ... ... бақылаудың ашылуына
байланысты сипатталады. Осыдан 41,2 ... ... ... ... ... ... ... және әдеәі құпиялы жерлер
дайындалған. Мысалы: Колейев ... ... ... ... ... ... ... табылған. Валиев азаматы да, булка нан ... 490 ... ... ... ... сөмкесінің түбінен 800 грамм оия
табылған. Архивтағы қылмыстқ ... ... ... ... 35,3 ... ... контрабандалық есіркі заттар табылған.
23,5 пайыз кезінде денесіне киіп жүрген киімдерінен ... Осы ... ... ... ... мысалы: алдау арқылы қолданған
құжаттар және ... ... ... осы ... ... отыра ҚР азаматарының қазіргі жағдайдағы жұмыстарының проблемасы.
Алдау арқылы ... ...... бақылаудағы жасанды
құжаттар немесе құжаттар қабылдап алған, құралған кедендік шекара ... ... ... ... ... ... ... жасалған немесе сандық, басқа да маркіленген басқа да ... ... ... ... мақсатына да әрекеттер ҚР президентінің
заң күші бар 1995 жылдың ҚР 20 ... ... ... ... және ... көліктер, ҚР кешендік шекарасынан өткізілетін, тауар
және ... ... ... ... ... және де ... және т. б.
Кедендік құралдар ҚР-ң кедендік іс бойынша анықталған ... ... ... жататын деклариваниясы. Деклоривания бекітілген түрде
(жазбаша, ауызша, электрондық ... т.б) ... ... ... деклоривания еместің маңызы немесе жеткілікті емес ... ... ... ірі ... және улы ... ... заттармен құралдар мәліметтері көрсетілген. Аяқталған қылмыс
құрамының 250-бабының 1-бөлігі бойынша қандайда бір іс ... ... ҚР-ң ... ... ... берілген 1998 ж.18 шілдеде 14-
қаулысы бойынша контрабанда ... ... ... ... ... ... аяқталған жауапкершілік әкетілген, алып ... ... ... болдырмауы, шекарадан өткен уақыттан, алып келген
жағдай заңсыз түрінің, сол уақытта біткен ... ... ... ... ... ... ... ережелер бекітіледі. Кедендік бақылаудың
процедурасының біткен уақытынан бастап. Ал алыпкетілген жағдайда заңсыз
түрінің ... ... ... ... ... ҚР-ң жоғарғы
сот пленумының берілген қаулысында көрсетілген (әкелінген, ... ... бір ... ... ... ... Бұл ... жоғарғы сот пленумының басқада түсіндірмесінде, берілген ... ... ... шек ... ... жерлерде, суларда, ауада).
Кедендік зонадан басқа ... ... ... тыс ... пунктінде,
кедендік пост мемлекеттік шек арасымен сәйкес келеді, [12,360].
Контрабандалық есірткі заттың субъективті анализі және ... ... бола ... ҚК250 немесе КазССР ҚК 64 бабында контрабандалық есірткі заттар,
қылмыс құрамының барлық ... ... ... ... ... ... құрылысы, бұлар 3 бағамен белгіленеді: әлеуметтік-
демографиялық, әлуметтік –психологиялық әлеуметтік – ... ... ... ... ... алып, соған сәйкес талаптарға
негізделеді.
Берілген жағдай контрабандалық портрет салуға мумкіндік ... ... ... -әкету үшін немесе мемлекеттегі есірткіні.
Заңсыз айналым мемлекет ішіндегі болдыру ... әкеп ... ... ... М.К. ... ... кезде есірткі контрабандасын тек ер адамдардың проблемасы
днп айта алмаймыз. Қылмыстық іс архивіндегі қараулар бойынша 35,5 % ... ... орта ... бар 43% және спец білімі бар17.7% . ... ... оқу ... ешқайсысында жоқ.
Бірақта акцент азаматтардың белгіленгенін қажет етеді. Бұлар бұрын ... ... ... заттар үшін сотталған болса. Қылмыс
архиві бойынша, оның ... 52.9% орта ... ... , тағы 23.5%
Россия Федерациясының азаматтары, тек 17.6% Қазақстан Республикасының
азаматтары.
Қазақстан Республикасының ... ... ... жататын есірткілік
заттар мен жүйкеге әсер ететін заттар және ... ... ... ... ... текті затгар есірткілік заттар және
жүйкеге әсер ететін заттар деп танылады.
Қатты әсер ететін және улы заттардың да ... ... ... тиіс ... ... ... ... тәртіппен көрсетілғең.
Уландырғыш заттардың қатарына адамның орталық нерв жүйесіне немесе тыныс
мүшелеріне әсер ... ... ... ... өте улы, ... мен олардың қосындылары жатады.
Уландырғыш заттар:
а) жүйкені жансыздандырушы;
б) жалпы улы;
в) теріні іріңдетуші;
г) түншықтырғыш;
д) тітіркендіруші болып бөлінеді.
ҚР ... ... ... туралы» Заңының 1-бабына сәйкес, ра-
диоактивті материалдар қатарына ядролық материалдар, яғни ... ... ... ... түратын немесе оларды жаңадан ... ... ... яғни ... ... ... ... химиялық эле-
менттерден түратын материалдар, радиоактивті шығындар жатады.
Жарылғыш заттар - оқ-дәрі, тротил, ... ... және ... ... бар ... ... мен ... қоспасы.
Қару-жараққа әскери міндеті бар өнімдердің әр түрлі түрлері жатады; жат-
тығу қүралдары, байланыс ... ... ... ... ... техника - бұл қарулы- күштердің әскери дайындығы мен әскери әре-
кеттер жүргізуді қамтамасыз ету үшін қолданылатын техника ... ... ... жаяу ... ... ... ... жасау үшін арналып қүрастырылған ... ... ... ... табылады (запал (тугатқыш)), детонатор, жарғыш, т.б.)[9].
Оқ-дәрінің не басқа зарядтың энергиясының ... ... ... сна-
ряд, оқ ствол бойымен атып шығатын қару - атыс қаруы деп аталады.
Оқ-дәрі - ... ... ... ... ... түрінен ату үшін ар-
налған және көздегенін зақымдайтын зат немесе қүрылым-.
Ядролық қару қарсылас жақтың қол күші мен ... ... қыру ... үшін ғана ... ядролық оқ-дәрілер, оларды межеге жеткізу құралдары
мен басқару құралдары. Ядролық жарылыс кезінде қырып-жоюшы әсер оның соққы
беретін ... ... ... ... ... ... радиоактивті зақымдануынантарайды.
Жаппай қырып-жоюшы химиялық қаруға қарсылас жақтың қол күшін жап-пай
қырып-жою үшін ғана әдейі ... ... ... ... ... ... қүралына орналастырылған аса улы химиялық қүрылымдар жатады.
Бұлар халықаралық актілермен шығарып өндіруге, қолдануға тиым салынған
жаппай қырып-жою қаруларының бірі ... қару ... ... ... ... ... жасалған және ауру қоздырғыштары арқылы
адамдар мен ... ... ... ... ... оба, ... және потагендік (геморрагиялық безгек, ... ... ... ... Бұл жерде ауру қоздырғыштарының қылмыс құралы (не
қаруы) бола ... ... ... тұр. ... ... ... ... бактериялар, вирустар жатады, - деп ашық жазады.
Ал, ... ... ... ... ... ... үшін
арналған бактериологиялық қүралдардың жиынтығы ... ... ... ... ... ... кезінде пайдаланылуы мүмкін
материалдар мен құралдар - бұлар жаппай қырып-жою қаруларын ... ... ... ... ... және ... технологиялар.
2.2 Контрабандамен байланысты қылмыстардың объективтік жағы
Экономикалық контрабанда қылмысының объективтік жағы - осы ... ... ... ... және ... заттарды ірі
мөлшерде кедендік шекара ар-қылы алып өтуге бағытталған белсенді әрекетпен
сипатталады.
Жоғарыда аталған Жарлықтың 18-бабының ... ... ... кедендік шекарасы арқылы алып өту дегеніміз"- тауарларды
жйне көлік ... кез ... ... ... Республикасының
кедендіқ аумағына алып кірумен немесе сол ... алып ... ... ... оған ... ... өткізу, құбыр мен
тасымалдау көлігін және электр жүйкесін ... да ... ... ... ... ... Республикасының кедендік аумағына
тауарларды және көліқ құралдарын алып кіру, оның ішінде, ... ... ... ... Республикасының кедендік аумағының қалған
бәлігіне алып кіру - ... ... ... ... ... кесіп өту; басқа жағдайларда - Қазақстан ... ... тыс ... не ... ... зоналар аумағына, немесе ... ... мен ... ... алып шығу ... жүзеге асыруға
тікелей бағытталған әрекеттер жасау, атап айтқанда - ... ... ... немесе басқа заттарды алып кіргенде Қазақстан
Республикасының кедендік шекарасы Іс ... ... ... ал ... -кедендік декларация беріледі. ... да, ... ... ... альш ... оның ... ... кедендік
зоналар аумағы мен еркін қоймалардан кедендік аумақтың басқа бөлігіне алып
кіргенде тауарлар мен басқа заттардың кедендік шекараны іс ... ... ... ... ал ... ... аймақтан алып шыққанда,
сондай-ақ оларды Казақстан Республикасы кедендік аумағының қалған ... ... ... ... және еркін қоймаларға алып кіргенде -
кедендік ... ... ... ... ... аяқталған қылмыс
болып саналады.
Алып өту мына тәсілдердің біреуі арқылы ... ... ... ... айналып өту;
б) кедендік бақылаудан жасыру;
в) кедендік үқсастыру қүжаттарын немесе қүралдарын алдап ... ... ... не
д) кедендік шекара арқылы алып өтуге тыйым салынған немесе шектеу са-лынған
заттар мен қүндылықтарды жалған декларациялау.
Казақстан ... ... Соты ... "Контрабанда үшін
қылмыстық жауапкершілік туралы заңдарды ... ... ... ... 5-тармағына сәйкес, контрабанда жасаудың жоғарьщағы бірінші тәсілінде
- контрабанда заттарын кеден бекеттерін, өткізу пункттерін және ... ... үшін ... ... ... және ... ... басқа органдарды айналып өтіп немесе рәсімдеу
жүргізілетін уақыттан басқа ... ... ... алып ... Қазақстан
Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы"
заң күші бар ... ... ... ... Республикасының кеден
органдары белгіленген жерлерден және олардьщ Қазақстан ... ... ... ... ... ғана ... мен ... қүралдарыиың
Қазақ-стан Республикасьшың кедендік шекарасын кесіп ... ... ... және ... ... ... ... жүмы-
сынан тыс уақытта тауарлар мен көлік қүралдары Қазақстан Республикасының
кедендік шёкарасын тек Қазақстан Республикасы кеден ... ... ғана ... өте ... ... ... екінші тәсілі - тауарларды немесе
өзге ... мен ... ... ... ... ... тығу ... табуды
қиындататын басқа әдістер қолдану немесе затқа басқа заттың түрін беру.
Заттарды кеден бақылауынан жасырып қалу үшін ... ... ... ... ... киімге, аяқ киімге, бас киімге, ... ... ... ... ... ... ... тәсілінде кеден оргаңдарына, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... жолмен алынған, жалған,
сондай-ақ жалған ыәліметтер кірген қүжаттар үсынады, жасанды мөрлер, мөрта-
бандар, пломбалар, кедендік ... ... да ... ... ... ... басқа объектілерге жататын шын үқсастыру қүралдарын ұсынады.
Бұл тәсіл контрабанданың ең көп таралған және қауіпті түрлерінің бірі,
се-бебі қүжаттарды алдамшы жолмен ... ... ... әр ... ... ши-
кізат пен материалдарды, қуат көздерін (мүнай, ... ... ... алып ... мүмкіндік туады, Мүндай ірі ... ... ... ... мың доллар зиян шегеді.
Контрабанданы осы тәсілмен жасағанда айыптының әрекетін ... ... ... ... үшін ... саралаудың
қажеттілігі жоқ, себебі бүл эрекеттер контрабанда жасаудың осытәсілінің
міндетті нышандары ... ... ... және ... тәсілдерінде алып өтуге
тыйым салынған немесе шек қойылған не айнальшнан алынған ... ... мен ... ... ... ... ... сай кедендік
декларация беру міндетін орындамайды немесе дүрыс орындамайды.
Контрабанда жасағанда затты кеден шекарасы арқылы алып өтеді.
Жарлықтың ... ... ... республиканың кедендік аумағы-ның
іші, сондай-ақ еркін кедендік зоналар мен еркін қоймалардың ... ... ... ... [14, ... ... осы бап ... саралау үшін тауарлар немесе басқа
заттар ірі мөлшерде өтуі тиіс. Осы бапқа ... ... ... ... күны бір мың айлық есептік көрсеткіштен асса, контрабанда ... ... деп ... ... не ... шектелген заттардың контрабандасы қылмысының
объективтік жағын сипаттасақ, өткізу деп Қазақстан Республикасының кеден
шекарасын іс жүзінде кесіп ... ... Ол ... ... ... жасалуы мүмкін:
1. Кедендік бақылаудан тыс;
2. Кедендік бақылаудан жасырын;
3. Құжаттарды немесе кедендік теңдестіру құралдарын алдап пайдалана отырып;
4. Айналыстан ... ... ... шектелген заттардың декларация-
ланбауы немесе жалған декларациялануы.
Контрабанда жасаудың алғашқы жолы, ҚР Жоғарғы Соты ... ... 18 ... ... ... үшін қылмыстық жауаптылық туралы
заңды қолдану тәжірибесі туралы» қаулысына сәйкес, контрабақдалық заттарды
кеден бекеттерінен, өткізу нүктелерінен және ... ... ... ҚР кеден органдары мен заң арқылы белгіленғен өзге ... ... ... ... үшін ... ... тыс ... жөнелтуден
немесе алып өтуден тұрады.
Айналыстан алынған не ... ... ... контрабандасының
екінші жолы заттарды алып өту кезінде ... ... ... ... ... басқа тәсілдерді пайдаланудан немесе бір затты екінші
заттың түріне келтіруден ... ... ... жасырып қалу үшін түлғалар неше түрлі
айлаларды ңолданып бағады. Заттар, мысалы: киімге, аяқ киімге, бас ... ... ... ... ... түбіне жасыры-луы мүмкін.
Үшінші әдіс бойынша кеден органдарына, сол сияқты шекаралық ... ... ... заңсыз жолмен алынған, сонымен қатар, жалған
мәліметтерден түратын құжаттар ұсынылуы, ... ... ... ... не кедендік теңдестірудің өзге құралдары пайдаланылуы немесе ... ... ... ... ол ... ... қатысты болуы
мүмкін.
Бұл әдіс арқылы контрабанда жасау кезінде айыптының әрекеттерін
құжаттардың ... ... ... ... үшін ... бағалаудың
қажеттілігі жоқ, себебі бүл ... ... ... аталған
тәсілінің міндетті белгілері болып табылады.
Контрабанда жасаудың төртінші және бесінші тәсілдері айналыстан ... ... ... ... не шек ... ... қатысты заңның
белгіленген ережелеріне сәйкес ... ... ... ... не ... ... орындамаудан тұрады.
Контрабанда жасау кезінде өткізу кеден шекарасы арқылы жүзеге
асырьлады, [15, ... ... ... ... ... ... ... субъектісі - жасы 16-ға толған,
есі дүрыс адам. Аталған баптардың 2-бөлігіне сәйкес (209-баптың 2-бөлігі
«б» ... ... ... ... ... өз қызмет
бабын пайдаланып жасауы жатады, яғни қылмыстың арнайы субъектісі ... Сол ... ... ... «б» ... ... өз қызмет бабын пайдалана отырып жасауы» және ... ... ... сәйкес мемлекеттік қызметтер атқаруға уәкілетті адамның ... ... ... ... ... ... ... қылмыс жасауы
саралаушы белгі ретінде келтірілген.
14 жастан қылмыстық жауапкершілікті заң ... ... ... ... әрекеттің қоғамға қауіптілік дәрежесі;
- жасы толмағанның жасалған әрекеттің қоғамға қауіптілігі, өз әрекетін
бақылай ... ... ... үшін 14 жасқа жеткен адамды қылмыстық жауапқа
тарту ғылыми дәлелді деп ойлаймыз, себебі заң ... бұл ... ... ... ... негізге алады. Адам бұл жаста
едәуәр дамып білім ... ... ... есеп ... оның ... ... ... ҚК 15-бабына сәйкес жауаптылық қабілеті бар,
қылмыс жасаған кезде 14 жасқа ... адам тек ... ... ... ... ... ... қарақшылық үшін, сол сияқты
қорқытып алушылық саралаушы белгі ретінде кездесетін кісі ... ... ... ... “з” ... ... ... оқ-дәрілерді,
жарылғыш заттар мен қопарғыш құрылғыларды талан-тараждағаны ... ... үшін ... ... ... мен ... әсер ететін заттарды
талан-тараждағаны не қорқытып алғаны (ҚК 260-бап) үшін ... ал ... ... (ҚК ... “в” ... ... ... толған адам қылмыстық жауаптылыққа тартылады.
Жасы толмағанның әлеуметтік дамуы оның ... ... ... ... ... ... ол ... бастайды, нендей әрекеттерді
жасауға болмайтындығын біледі. Сондықтан да, осы жастан ... ... ... бір ... көтерілгендігіне білдіреді. Сонымен
қатар, жасы толмаған адам өзі істеген әрекеттің қоғамға қауіпті ... оған ... ... ... ... және де ... хабардар
болуға тиіс.
Қазақстанның Заң шығарушысы жауапкершілікті 16 жастан, ал 21 ... 14 ... ... ... деп дұрыс жасаған.
Мысалға А.И. Дворкин мен Р.М. Сафиннің ... топ ... ... ... 10%-і 18 жасқа, 40%-і - 25 жасқа, 35%-і -35 ... және , 14%-і - 35 ... ... ... ... ... ... заттарды немесе жүйкеге әсер
ететін ... ... ... алу, ... ... ... немесе
өткізу қылмысын тұлға он алты жасқа жеткен соң ғана ұғына ... ... сол ... ... жауаптылықты да ҚК 15-бабының 2-бөлігіне
сәйкес он жас деп белгілейді, [16, 42].
Ал енді бір ... ... осы ... ... бабында қарастырылған
қылмыс құрамына қатысты (260-бап. Есірткі заттарды ұрлау немесе қорқытып
алу). Есірткі заттарды ... ... ... талан-тараждау,
ұрлау емес) қылмыстық жауаптылық жасы 14 жас беп белгіленген. Егер де ҚК
нормаларын жүйелік ... ... ... ... талан-таражға оның бес
нысаны – ұрлық, тонау, ... ... ... ... ... ... ... ету және алаяқтық енеді.
Жауаптылық көтерудің қасиетті шарты адамның есінің дұрыстығы.
Есі дұрыстық дегеніміз - қылмыс ... ... ... сол іс-әрекетінің
қоғамға қауіптілік сипатын ұғынып, оны басқара алуға қабілетін көрсететін
адамның психикалық жағдайы.
Есі ... емес ... ... және ... ... тиіс емес.
Жаза айыпты адамды қайта тәрбиелеу үшін және жаңа қылмыстың алдын алу үшін
қолданылады. ... ... ... күйі қалыптан ауытқымаған адамға
қатысты ғана жүргізсе, қол жеткізуге болады. Ал психикалық ауруы бар, ... емес адам ... ... ... ... ... ... - адамды айыптауды және жауапқа ... өзі ... ... (әрекетсіздіктің) қоғамға қауіптілік
сипатын ұғына алуға және оны ... ... ол ... ... ақыл ... ... өзгедей психикалық сырқаттық
күйден барып туындайды.
ҚК 16-бабының 2-бөлігіне сәйкес, қоғамға қауіпті іс-әрекет ... есі ... емес ... ... адам ... ... тартылмайды.
«Есі дұрыс еместік күйі» сөз тіркесін пайдалану патопсихологиялық жағдайдың
сипаттамасы болып табылады, ол мазмұн көлемі ... есі ... ... келмейді, онымен барабар емес. Құқықтық және медициналық деп аталатын
критерийлер тек ... ... ... [18, ... айтылып отырған күйде болу адамды есі дұрыс емес деп тануға негіз
бола ... ... ... есі ... ... ... ... бір
психикалық күй жатыр. Жоғарыда айтылғандардан мынадай ... ... есі ... ... ... - ... ... психикалық аурудың,
психиканың уақытша бұзылуының, ақыл кемдігінің ... ... ... ... ... өз ... маңызын ұғына алмайтын және оны
басқара алмайтын күйі. ... ... ... ... ... ҚК 16-бабының 2-бөлігі есі дұрыс еместіктің құқықтық болмысына
сай келуге тиіс, сондықтан оны Г.В. ... ... жаңа ... беру ... ... ... қоғамға қауіптілік сипатын және ... ... ... немесе өзінің ауру психикасының салдарынан өз
әрекетін басқара ... ... ... ... оған айып болып
тағылуға тиіс емес», [19,113].
Қылмыскерлер арасында психопаттардың (есалаңдардың) ... ... ... ... ... дұрыс шешу мүмкін бола қоймас.
Азайтылған есі дұрыстыққа теріс көзқараста болу кеңестік ... ... ... ол ... ... Ресейде де болған емес.
Бірақ, көптеген шет мемлекеттерде, атап ... ... ... ... ... ... ... институт заң жүзінде
реттелген.
Мұның бәрі икемді ... ... ... ... ... жеке ... қарай сәйкестендіріп қолдануға жағдай жасайды.
Шектелген есі дұрыстық мәселесі есіркіге қатысты қылмыстарға ... ... ... ... ... болады.
Азайтылған (шектелген) есі дұрыстықты жақтаушылар заң әдебиеттерінде дұрыс
пікір айтуда, олар: психикасы ... сау емес адам ... ... ... ... ... сау адаммен теңестіріле алмайды, дейді.
Көп жағдайларда, есі дұрыс еместікті ... ... ... ... ... ықпалын тигізетін жағдайға айналып отыр.
Шектеулі есі дұрыстық проблемасы соңғы кездері осындай адамдар жасаған
қылмыстардың көбеюіне байланысты өзекті мәселеге ... ... есі ... ... ... мен іс-әрекетін
теңдестіруге болмайды. Есі дұрыс еместікті жоққа шығармайтын психикалық
ауытқу қылмыскерлер ... ... ... ... ... ... шизофрениямен, маньякалдық-депрессиялық
психозбен ауыратындар, сондай-ақ кейбіреулерінің аурулары шекаралық сатыда,
невроз, депрессия, маскүнемдік жиі кездеседі, [20, ... ... мен С.В. ... ... есі ... қарсы шықты, олар
«шектеулі есі дұрыстық мәселені шатастырады», «соттың қолын байлайды» деп
санайды.
Н.П. ... И.И. ... және В.Н. ... де ... есі
дұрыстық институтын енгізудің қажеті жоқ деп санайды.
Мұндай институттың болмауы жаза тағайындаған кезде қылмыскердің жеке
басының ерекшеліктері жан-жақты ... тиіс ... заң ... ... ... ... Ал, психикасы ауытқыған адамның
психологиялық сипатында қалыпты күйге сыйыспайтын жайларды анық ... ... ... жасаған кездегі мінез-құлқы да өзгеше, оның іс-
әрекетін алдын ала болжап болмайды, ... сот ... де өзін ... ... бәрі психикасы ауытқыған адам жасаған ... ... және оны ... қарағанда едәуір қиындықтар туғызады.
Аталған баптардың 2-бөлігіне сәйкес ... ... «б» ... ... ... контрабанданы өз ... ... ... ... яғни қылмыстың арнайы субъектісі де келтірілген.
Сол сияқты, 250-баптың 2-бөлігі «б» тармағында «лауазымды адамның өз ... ... ... жасауы» және 209-баптың 3-бөлігі «а» тармағына
сәйкес мемлекеттік қызметтер ... ... ... не ... ... қызмет бабын пайдалана отырып қылмыс жасауы саралаушы
белгі ретінде келтірілген.
ҚР ҚК 307-бабының ескертуінде лауазымды адамның, не оған ... және ... ... ... ... ... не ... адамның түсінігі берілген. Оған сәйкес, мемлекеттік қызметтер
атқаруға ... ... ... адамдар, Парламент пен
мәслихаттардың депутаттары, судьялар жәнө ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік қызметшілер
жатады.
Осы сияқты, 209-баптың 3-бөлігі «а» тармағына сәйкес ... ... ... ... не оған ... ... ... пайдалана отырып қылмыс жасауы саралаушы белгі ретінде келтірілген.
Егер де, мемлекеттік қызмет әтқаруға уәкілетті адамдардың түсінігін ... ... ... ... ... ... ... уәкілетті
адамдарға:
1) жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайланған адамдар;
2) ... ... ... ... ... ... ... Парламенті мен мәслихаттардың депутаттыгына,
сондай-ақ жергілікті өзін-өзі ... ... ... ... ... тіркелген азаматтар;
3) жергілікті өзін-өзі басқару органдарында тұрақты ... ... ... ... ақы ... ... мемлекеттік бюджетінің
қаражатынан төленетін қызметшілер;
4) мемлекеттж үйымдарда және ... ... ... ... кемінде
отыз бес процент болатын үйымдарда басқару қызметтерін атқаратын адамдар
теңестіріледі, [21,67].
Тұрақты, уақытша немесе арнаулы ... ... ... ... ... ... не мемлекеттік органдарда. ... ... ... ... Қазақстан Республикасының ... ... ... ... да ... мен ... ... немесе өкімшілік-шаруашылық
қызметтерді орындаушы адамдар лауазымды адамдар деп таныпады
Мемлекет қызметтерін жөне ... ... ... ... үшін ... ... Конституциясында, Қазақстан
Республикасының конституциялық және өзге де ... ... ... ... сол ... ... ... қызмет туралы заңдарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің саяси
лауазымдарын атқаратын адамдардар жауапты ... ... ... деп ... [22, ... ... байланысты қылмыстардың субъективтік жағы
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 19 бабына сәйкес ... ... өз ... ... ... қауіпті іс - әрекетті және
пайда болған қоғамға қауіпті зардаптар үшін ғана ... ... тиіс ... ... жағы – бұл кінәлі адамның өзі жасаған қылмысқа
психикалық ... ол ... кінә ... ... және ... ... Кінә кез – ... қылмыс құрамының субьективтік
жағының негізгі белгісін ... ... жағы – ... ниет ... кінә.
Кінә-қылмыс элементі. Ол кез ... ... ... ... ... ... болып табылады. Кінә болмаса қылмыстық жауапкершілік те
болмайды, кінәнің ... және ... ... ... да бір
арақатынасы оны қасақана (тікелей және жанама) және абайсыз (менмендік ... деп ... ... іске ... ... үшін ... ... әрекеттің субъективтік
жағын анықтаудың маңызы бар. Төменгі тұрған ... ... ... ... дәл, ... дәлелденуіне бағдар алулары керек. Бұл мән-жайға көңіл
аудармау объективтік айыптауға әкеп ... яғги ... ... ... ... да, ... ... оған жауапкершілік артылады, қылмыстық
істі қарағанда объективтік шындықты анықтау қажет, оның маңызды ... ... ... оның ... ... формасы және
дәрежесі жайындағы соттың тұжырымы. Кінәлілік дегеніміз-қылмыс ... ... ... яғни қасақаналық немесе абайламаушылық, себебі заң
оны ... ... және ... ... [23, ... шын ... ... формасын және дәрежесін анықтамай адамды
ерекше қауіпті қылмысты қайталаушы деп тану туралы, шартты соттау, шартты-
мерзімінен бұрын босатуды, ... ... ... ... ... ... ... ниетті-тікеге немесе жанамаға жатқызу адамның ... ... ... ... қарайтындығына байланысты, ол соны қалады ма, әлде
әдейі соған жол береді ме? Бірақ мұндай ... тек ... ... ... ... ... болады, онда салдар объективтік жақтың
міндетті белгісі ... ... ... ... ... ... ... табылмайтын формальдық және қысқартылған құрамдарда, адамның
оларға қатысты тіке ... де ... ... ... ... Бұл ... өз ... нақты құрамын және оның қоғамға қауіптілігін түсінуі
маңызды рөл ... ... ... Г.А. ... мен Б.С. ... дейді: «Формальды қылмыс жасағанда, оның қоғамға қауіпті ... ... ... тіке және ... ниетті ажыратып алу мүмкін
емес».
Бұл айтылған бірдей мөлшерде қысқартылған құрамға да жататындығында
сөз жоқ. ... ... ... ... қылмыстар
қасақана жасалады.
А.А. Пионтковский кінә түсінігіне оның заңға қайшылығын кіргізеді[10].
Біздің ойымызша, заңға қайшылық қоғамға қауіптілікті көрсетеді. ... ... ... ... әрекет қоғамға қауіпті болып табылады; бірақ қоғамға
қайшы бола бермейді. Заңға қайшылығын ... үшін ... оны ... қоспағандығының маңызы жоқ.
Айыпты адам тиісті тауарларды немесе басқа ... ... ... ірі ... ... ... түйсінеді, осы іс-әрекетгі жасағанды
қалайды. Тауарлар мен ... ... алып ... ... ... ... адам ойластыруы қажет.
Бұл бапты қалыптастырғакда жаза тағайындау кезінде ескерілуі мүмкін
себеп пен мақсат қалып қойған. Контрабанда жасаудағы ... ... ... ол ... ... ... жүзеге асыру кезінде сот практикасында
ескеріледі. Бірақ, себеп пен ... ... ... ... ... не айналысы шектелген заттар контрабандасының қылмыс
құрамының міндетті белгілерін құрамайды. Шет елдерде ... ... ... ішкі ... және т.б. ... ... кездеспейтін жан-жануарлар, құстар т.б. Біздің елімізде бұған
байланысты жеке ... ... да, ... бар. ҚР ... ... сәйкес, шектеу қойылған заттар шекарадан өтерде ... ... ... ... ... [24, ... келесі түрлерін де ажыратады:
- жасырын жол табу, бақылаулары төмен мемлекеттік ... ... ... ... ... мен ... ... жасырын тығып салу.
Бағалы заттармен тауарларды кеденде тексерілмейтін тауар ... ... ... адамның ішкі мүшелері арқылы тығып өту;
Кеден органдарын алдау арқылы кеденнен контрабанда өте ... ... ... ... ... мөр, идентфикациялық белгілерді жасанды қою;
- ... ... ... көшіру;
шекараға кіргізілетін немесе шығарылатын тауардың көлемімен мөлшерін
кедендік декларациядан асуы;
Қолданған ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік болмайды. Іс ... ... ... тік ... ... көлік дөнгелектерінің
ішіне, көлікте, арнайы жасалған бос ... ... ... ... ... ... өзғе түрлері белгілі. Кейбір топтар
негізгі заттар мен ... ... ... ... ... психотропты заттар мен удың күштісімен, 3-шісі ... ... 4- сі ... ... ... заттар оқ- дәрі және т.б.
Контрабандалық қылмыстар негізінен алғанда ... ... ... ... ... 49% ... ... іске асырылады.
ҚР қылмыстың кодексінде контрабандалық қылмыстың ... ... ... етеді. Біз мойындауымыз керек, контрабандалық қылмыстар
ҚР мемлекеттік шекарасынан кедендік ... ... ... ... ... өтіп ... [25, ... де кінәлі адам ұсталса, ҚР ... ... ... ... ... үлкен мөлшерде залал келсе, қосымша саралануы
туралы ... ... ... 209, ... толықтырулар керек.
Нәтижесінде экономикалық контрабандалық қылмыстар үшін жауапкершіліктер
күшейтіледі.
Контрабандамен күресу жедел ... және ... ... ... ... Контрабандаға қарсы құқық қорғау органдарының
жұмысын күшейту керек. Бұлар ... ... ... ақша ... ... Әзірше көлеңкелі экономика ғана байып отыр.
Кейбір авторлар қоғамдық қатынастардың ... ... ... ... объектіні нақтылауға көшкенде “мүмкіндікке” ... ... ... ... ... т.б.), оның да ... ... ораламыз.
“Қоғамдық қатынастарға” соңғы жылдарда сүбелі қарсылықты А.В.Наумов
білдірді. Оның пайымдауынша, қоғамдық қатынастар ... жеке ... ... ... ... ал адамды “тек қоғамдық қатынастардың
жиынтығы” деп түсіну өмірдің биологиялық құбылыс ... ... ... иесі ... ... құнын төмендетеді.
Сондықтан да А.В.Наумов ... ... ... бас ... ... аяқ ... қылмыстық құқықтың классикалық және социологиялық
мектептерінде іргесі ... ... ... ... ... ... мағынасында мүмкіндіктер жинағы болып көрініс табады. Біз
осы идеяны мақұлдаймыз, ... ... ... ... мағынасында
мүмкіндіктердің” жиынтығы деуден аулақпыз, тек мүдде қоғамдық қатынастардың
құрамында құқықтық мағынасында заңмен берілген ... ... ... ... деп ... Әйтпесе, мүдде тікелей объект ретінде
кәдімгі социологиялық қалпында бұзылады. Куейбір авторлардың көзқарасынша
сөзімен келтірсек, ... тек ... ... - ... бұл ... шектен
тыс тарылту”, [26, 83].
Экономикалық контрабанданың негізгі тікелей объектісі - мемлекеттің
қаржылық ... ... ең ... ... ... нұқсан келтіреді, себебі, ... - ... ... ... ... алымдар мемлекеттік бюджетке түспейді.
Екіншіден, елдің экономикасы үшін өте қажетті болғандықтан сыртқа шығаруға
тыйым салынған тауарлар ... ... ... ... объектісі - Қазақстан Республикасының кедендік шекарасын кесІп өту
ережесі.
Егер қылмыс заты қылмыс объектісінің аясына енетін оның бір қыры ... ... пен ... бірі ... ... егіз ... ... онда қазіргі кездегі қылмыс затының ұғымы ол ... ... ... Сол ... бұл проблемаға өзгеше қырынан келу ләзім.
Экономикалық контрабанданың затына және субъектісіне байланысты оның
факультативті ... ... ... ... ... ... Республикасының саяси мүддесі, Қазақстан халқының
денсаулығы, қоғамның моральдық бастауы, Қазақстан ... ... ... ... - ... басқадай заттар.
Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 20 ... ... ... ісі туралы" заң күші бар Жарлығының 18-бабыңың 18-
тармағына сәйкес, тауар дегеніміз"- материалдық ... кез ... ... оның ішінде валюта, валюталық қүндылық, қуаттың электр,
жылу немесе басқа түрлері, [27, 93].
Кедендік шекара ... алып ... ... ... ... Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 ... 19 ... ... ... ... алып ... ... және
оның тәртібі туралы" қаулысының №5 тіркемесінде берілген.
Қазақстан Республикасының кедендік ... ... алып ... ... ... ... сол қаулының № 6 тіркемесінде берілген. Оған ғылыми-
көркемдік, тарихи немесе мәдени құндылығы бар ... ... ... ... ... ... ... құралдары
және жоғары жиілікті қүрылған құрылғылар, жарқырауық ... ... ... ... коллекциялық және сирек минералдардың, палеонтологиялық
қалдықтардын ... ... ... ... және ... кірген.
Айналыстан алынған немесе айналысы шектелген заттардын контрабандасы
қылмысының қылмыстық ... ... ... ... ... қауіпті әрекетке бағытталған және зиян келтіру
немесе зиян келтіреміндеп қорқыту арқылы пайда ... бір ... ... ... ... қылмыс объектісіне қол сұғуды
жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... заттары ғана қылмыс затын құрайды. Бұл орайда объект қашанда
зардап шеккенмен немесе ... ... ... қылмыс заты зардапты ... шеге ... Бұл ... да алғашқы берілген анықтамадан
ауылы алыс кетпейді. Дегенмен, өз ерекшеліктері де бар.
Айналыстан алынған не ... ... ... ... ... ... ... мынандай заттары келтірілген:
- есірткі заттар
- жүйкеге әсер ететін заттар;
- күшті әсер ететін, улы, ... ... ... ... ... ... қару-жарақ, әскери техниканы, жарылғыш құрылғылар;
- атыс қаруы, оқ-дәрілер;
- жаппай қырып -жоятын қарулардың ядролық;
- химиялық, ... және ... да ... ... ... -жою қаруларын жасау үшін пайдаланылуы мүмкін материалдар
мен жабдықтар, [28, ... ... ... ... ... ... -
Қазақстан Республикасының заңдарына, 1961 жылғы Есірткі заттар туралы
бірыңғай конвенцияға ... ... 1972 ... ... ... ... қоса 1961 ... Есірткі заттар туралы бірыңғай
конвенцияға сәйкес бақылау жасалуға тиісті ... ... ... ... ... ... синтетикалық немесе табиғи тектес заттар.
Халықаралық құжаттарда есірткі заттар қатарына 1961 ... ... ... ... 1 және 2 Тізімдеріне енгізілген ... ... ... ... жатқызылған.
Еліміздің заң нормаларына сәйкес, “психотроптық заттар” -бұл ... ... ... Республикасының халықаралық
шарттарына, соның ішінде 1971 жылғы Психотроптық заттар ... ... ... жасалуға тиісті Есірткі, психотроптық ... ... ... ... ... және табиғи тектес заттар.
Халықаралық құжаттарда психотроптық заттар қатарына І, ІІ, ІІІ және ... ... ... не ... кез-келген заттар немесе кез-
келген табиғи материалдар жатқызылған.
Қазақстандық заңнамада “прекурсорлар” дегеніміз - ... ... ... ... ... ... ... кезінде пайдаланылатын,
Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасының халықаралық
шарттарына, срның ... ... ... ... және ... ... ... қарсы күрес туралы 1998 жылғы Конвенциясына
сәйкес бақылануға жататын ... ... ... мен ... ... ... делінген.
Уландырғыш заттардың қатарына адамның орталық нерв жүйесіне немесе тыныс
мүшелеріне әсер етіп, олардың ... ... өте улы, ... мен ... ... ... заттар:
а) жүйкені жансыздандырушы;
б) жалпы улы;
в) теріні іріңдетушІ;
г) түншықтырғыш;
д) тітіркендіруші болып бөлінеді.
ҚР «Атом ... ... ... ... ... сәйкес, ра-
диоактивті материалдар қатарына ядролық материалдар, яғни бөлінетін (ажы-
ратылған) ядролық заттардан түратын ... ... ... ... ... ... яғни ... өздігімен ыдырай алатын химиялық эле-
менттерден түратын материалдар, радиоактивті шығындар жатады.
Жарылғыш заттар - оқ-дәрі, тротил, нитроглицерин, ... ... ... ... бар ... ... мен олардың қоспасы.
Қару-жараққа әскери міндеті бар өнімдердің әр түрлі түрлері жатады; ... ... ... ... навигациялық приборлар, радиолакатор-
лар, қорғанысқүралдары.
Әскери техника - бүл ... ... ... ... мен
әскери әре-кеттер жүргізуді қамтамасыз ету үшін қолданылатын ... ... ... жаяу ... ... машиналары,
т.б.).
Жарылыс жасау үшін арналып қүрастырылған заттар ... ... ... табылады (запал (туғытқыш)), детонатор, жарғыш, т.б.).
Оқ-дәрінің не ... ... ... ... ... гранат, сна-
ряд, оқ ствол бойымен атып шығатын қару - атыс қаруы деп ... - ... ... ... ... ... түрінен ату үшін ар-налған
және көздегенін зақымдайтын зат ... ... [29, ... қару ... жақтың қол күші мен техникасын жаппай ... үшін ғана ... ... ... ... ... жеткізу
құралдары мен басқару құралдары. Ядролық жарылыс кезінде қырып-жоюшы ... ... ... ... жарығымен сәулеленуден, жайьшып кететІн
ра-диациясынан, радиоактивті зақымдануынантарайды.
Жаппай қырып-жоюшы химиялық қаруға ... ... қол ... жап-пай қырып-
жою үшін ғана әдейі жасап шығарылып, ... ... ... ... ... аса улы химиялық қүрылымдар жатады.
Бұлар халықаралық актілермен шығарып ... ... тиым ... ... қаруларының бірі биологиялық қару болса, ... ... ... ... ... және ауру қоздырғыштары арқылы
адамдар мен жануарларға сырқат жұқтырушы ... ... оба, ... және ... (геморрагиялық безгек, энцифилит шешек т.б.)
рецептуралар жатады. Бұл ... ауру ... ... құралы (не
қаруы) бола алатындығы айқын көрініп тұр. А.Н.Ағыбаев ... ... ... ... вирустар жатады, - деп ашық жазады.
Контранбандалық обьективтік жағы қылмыстық кодексінің ... ... ... ... ... ... әкелуі жағдайы бекітілген,
психотроптық, ірі мөлшердегі, улы заттар:
Алып өту мына тәсілдердің біреуі арқылы жасалуы мүмкін:
а) кедендік ... ... ... ... бақылаудан жасыру;
в) кедендік үқсастыру қүжаттарын немесе қүралдарын алдап ... ... ... ... ... арқылы алып өтуге тыйым салынған немесе шектеу са-лынған
заттар мен қүндылықтарды жалған ... ... ... ... ... ... белгілеріне құқылы, бұл
әрекет орташа ауыр қылмыс категориясына жатқызамыз, [30, ... ... ... ... – кедендік бақылаудағы жасанды құжаттар
немесе құжаттар қабылдап ... ... ... шекара арқылы өткізуду
білдіреді. Алдауға пайдаланған заттар ... ... ... ... басқа да маркіленген басқа да кедендік бақылау
органдарына қатер ... ... да ... ... ... 192 ... ... заңының күші бар ҚР 20 шілде
1995 жылы тауар және ... ҚР ... ... ... және ... ... өзгеретін кедендік режимдер
және де басқа тауарлар және т. б.
Кедендік құралдар ҚР-ң ... іс ... ... ... ... ... ... бекітілген түрде (
жазбаша, ауызша, электрондық немесе т.б) Қызығушылар жолындағы ... ... ... ... ... ... емес ... заттар психтроптық ірі мөлшерде және улы ... ... ... құралдар мәліметтері көрсетілген. Аяқталған қылмыс
құрамының 250-бабының 1-бөлігі бойынша қандайда бір іс ... ... ҚР-ң ... пленумының келісімімен берілген 1998 ж.18 шілдеде 14-
қаулысы бойынша контрабанда қылмыстық жауапкершілік ... ... ... ... ... ... әкетілген, алып келген
жағдайда заңсыз істердің болдырмауы,шек арадан өткен уақыттан, алып ... ... ... сол ... біткен кедендік рәсімдеу болдыруы,ал
пәндер қатынасы осыларға берілген ережелер бекітіледі.Кедендік бақылаудың
процедурасының біткен ... ... ... ... ... ... ... рәсімдеудің уақытысынан бастап ҚР-ң жоғарғы
сот пленумының берілген қаулысында ... ... ... ... бір ... контрабанда пәнінің түсінігі).Бұл жағдайда
ҚР-ң жоғарғы сот пленумының басқада түсіндірмесінде,берілген қаулы 1997.
ж.18-шілдеде ... шек ... ... ... суларда, ауада).Кедендік
зонадан басқа еркін складтар тәуелділігінен тыс жіберу пунктінде, ... ... шек ... ... келеді.
Казақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының "Контрабанда үшін қылмыстық
жауапкершілік туралы заңдарды ... ... ... ... ... ... контрабанда жасаудың жоғарьщағы бірінші тәсілінде -
контрабанда заттарын кеден бекеттерін, ... ... және ... ... үшін ... ... заңдарымен және кеден орган-
дарымен белгіленген басқа органдарды айналып өтіп ... ... ... басқа кезде жібереді немесе алып ... ... ... ... ... ... ісі туралы"
заң күші бар Жарлығының 25-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының кеден
органдары белгіленген ... және ... ... ... ... жүмыс істеу уақытында ғана тауарлар мен көлік қүралдарының
Қазақстан Республикасның кедендік шекарасын кесіп өтуіне жол беріледі, ... ... ... ... ... ... мән ... бар экономикалық контрабанда. Экономикалық
контрабанда болсын, айналыстан ... не ... ... ... ... екуінің де қылмыс құрамды саралаушы бел ретінде
«қылмыстық ... ... ... орын ... ... 2-бөлігі «а»
тармағы; 250-баптың 2-бөлігі «а» тармағы). Контрабанда бірнеше ... деп ... егер ол екі ... одан көп рет ... ... ... үшің бұрынғы соттылығының алынбағаны ... не ... ... ... үшін адамның қылмыстық
жауаптылықтан ... ... ... ... ... ... адамның қоғамға аса қауіпті
екендігінің, оның ... мен ... ... жат ... ... жазаны тағайындау, оны өтеу, одан босату тәртібіне
ықпал жасайды, яғни тиісті бір зардаптарға әкеп ... істі ... ... ... жаза ... үшін бұл мән-
жайларды ескеру қажетті шарт болып табылады.
Теорияда да, тәжірибе бойынша да ... ... ... ... адамның біртекті бернеше қылмыс жасау нышаны ... ... ... қол сұғушылық заты - ... ... бір ... ... ... қылмыстар болып саналады. Тек сол ... ғана ... ... саналады,-дейді С.Г. Закутский. А.Ф. ... сол ... және ... ... ... объектілері мен себептерінің ұқсастығы немесе
барабарлығы оның ... ... ... ... деп ... ... біз қосыламыз, [32, 357].
Біртекті және әртекті ұқсас қылмыстардан барып қайталанушылық болады
деген ережені ... ... тек ... қылмысты, немесе әртекті
қылмысты кемінде екі рет жасауын көрсетілген заңда қайталаушылық деп ... ... Н.И. ... ... ... деп танудың негізі
жайында былай дейді: «Қайталанған қылмыс деп, егер оның ... ... ... ... немесе ауырырақ қылмыс жасалынса ғана қайталанғандық
болып табылады».
Өз ... ... ... ... ... лауазымды адамға
қызметтік борышы бойынша ... ... ... бақылауын, Қазақстан
Республикасының мемлекеттік немесе кедендік ... ... ... ... ... құндылықтар мен заттарды қарауды жүзеге асыратын
және ... ... ... ... ... адам жатады.
Өз қызмет бабын пайдаланып осындай адамдар жасаған ... ... ... ... ... қосымша саралауды талап
етпейді. Лауазымды адам туралы және зерттеліп отырған ... ... өзге де ... қылмыс субъектілері туралы жоғарыда қылмыс
субъектісін қарастыру барысында тоқталған болатынбыз.
Қызмет ... ... ... ... өзге ... ... негізде жауапқа тартылады, яғни лауазымдық қылмыстар туралы қылмыстық
заң нормаларын қолдану көзделген қылмыстардың жиынтығы ... және ... ... ... ҚК-тің контрабанда туралы бабының тиісті
бөлігімен жауапқа ... (ҚР ... Сот ... ... ... ... ... жүргізушІ адамға күш қолдану арқылы
жасау дегеніміз - күш қолдану немесе психикалық қысым ... Күш ... ... әр ... ... орташа немесе ауыр) залал
келтіру т.б. жатады. Егер кеден бақылауын жүргізетін адамын өлтірсе, ҚК-тің
206 және ... ... ... саралануға тиіс.
Психикалық қысым жасағаңда денсаулыққа зақым келтіремін кемесе өлтіремін
деп қорқытады, [34, 58].
А.В. Иващенко мен А.И. ... ... ол ... ерік ... ... ... ... әлеуметтік қызмет”. Осындай пікірдің
жақтастарына АА.Пионтковский мен В.М. Артемовты қосуға болады.
Ал Л.Д. Гаухман ... ... де тар ... ... . Оның ... күш
қолдану ол “қоғамға қауіпті, құқыққа қарсы адам организміне оның еркіне
қарсы ... ... ... ... дей ... ... оның екі түрін (адамның
тәніне ықпал және оның ішкі ... ... ... айта ... Л.В. Сердюк “күш қолданудың”
белгілерін ажыратады да оған анықтама береді, яғни ... ... – ол ... ... ... ... және ... қайшы адамға (немесе
адамдар тобына) оның еркіне қарсы немесе еркінен тыс ... ... және оған ... ... немесе психикалық жарақат
салуға және оның ерік білдіру не әрекет ету бостандығын шектеуге қабілетті
ықпал ету” Осы ... ... күш ... ... аша ... ... осы ... қолдаймыз.
Контрабанданың ерекше сараланған нышаны, осы баптың 3-бөлігіне сәйкес,
контрабанданы ... ... яғни ... ... үшін ... ... ... бір топ адамның жасауы (ҚР ... Соты ... ... ... ... - жәбірленушілерге қарағанда сан жағынан да, күш
жағынан да басым болу.
Бұл КСРО Жоғарғы Сотының 11 шілде 1972 ... ... ... онда ... ... «Топ ... ... ала келісіп жасаған
ұрлығы жатады». Бұл жағдай ... ... ... ... ... ... қорқытып алушылықтағы мақсат та мүлікті ... ... оны бұл ... қолдануға да толық негіз бар.
Алдын ала келісу - алдында жасалынатын қылмыс жайында екі немесе ... ... ... келісім. Оның мазмұны да, формасы да әртүрлі болуы
мүмкін, онда қылмыстың ... ... ... ... т.б. ... ... қылмысқа қатысушылар арасында рөл бөлінуі міндетті емес. Алдын ала
келісу кез келген уақытта бірақ қылмыс ... ... ... ол осы
қылмыстың объективтік жағын құрайды.
М.А. Шнейдердің пікірінше, бірлескен әрекеттің белгісі болуы үшін,
біріншіден, қылмыс оған ... ... ... бірін-бірі
толықтырған әрекеттерімен жасалуы тиіс; екіншіден, бұл бірлескен әрекет
қылмысқа қатысушылардың барлығына ... заң ... ... залал
келтіру түрінде нәтиже берілуі тиіс; үшіншіден, топ ... ... ... сол ... ... ... ... (тым болмаса
біреуінің) қылмыс жасауы үшін қажетті ... ... ... және төртіншіден,
қатысушылар қол жеткізген ортақ нәтиже топ ... ... ... ... ... ... ... ол - қылмыскер жасаған қылмыстық істердің жиынтығы
емес, өзара міндет бөлінген ішкі құрылым да емес. Бұл тіптен жаңа ... ... оны ... ... көріністерден аулақ тұрған адамдар
басқарады, бұрынғы заңда оларға қарсы қолданарлықтай күш жоқ. ... ... ... қылмыс болып саналатын әрекеттер (өлтіру, тонау, т.б. )
үшін ғана емесе, сол топқа мүше ... ... ... ... ... қамтамасыз еткені үшін арасатырылуға тиіс»-деп Ю.М. Антонян ... ... түрі ... ... ... әрекетіне емес, нақты
қылмысқа қатысты ... [37, ... ... ... ... контрабанда кез келген заңсыз
жолмен тауарларды және өзге де ... ... ... алып өту ... жылдарда бұл қылмыс ұйымдасқан және көлемді түрде болуына байланысты
өсуде және ... ... зор ... ... ... азаюына еш шара әсер
етпеуде. Бұған қарап контрабандалық қылмыстың 1997-2000 ж.ж ... ... ... ... ... ... қоғамдық құбылыс сияқты экономикалық
және әлеуметтік алғы шарттардан тұрады:
- Бұрынғы Кеңес Одағы мемлекетер шекарасының кеңдігі;
- Мемлекеттің сыртқы ... ... бас ... Ішкі ... ... ТМД ... ... мемлекет аралық кеден ісінің заң базасының
дәрменсіздігі.
Билік және басқароушы органдардағы ... және ... ... органдардың қылмыстық топтармен байланысының қарқынды дамуы, оның
ішінде контрабандамен байланысы.
Контрабандалық қылмысты тергеу ісінде құқықтық механизмнің болмауы.
Қазақстан Республикасының ... ... ... 2 ... ... Экономикалық контрабанда (209-б.) жалпы тәркіленетін заттар және шектеу
қойылатын ... ... ... ... ... ... ... реттелінген. Экономикалық контрабанда қоғамның
қауіпсіздігіне, мемлекеттік қауіпсіздікке кері ... ... ... ... ... қол ... және соған
негізделген. Елдің ішкі және сыртқы нарығына әсер етеді және бюджетке ... баж ... ... ... ҚР ... кодексінің
250–бабына сәйкес тәркіленген заттардың, құнды заттар, заңсыз әкелінген
есірткілер және шектеулі улы ... ... ... ... ... белгілі. Қазақстанның тәуелсіздік алуы оның әлемнің көптеген
мемлекеттерімен экономикалық ... ... ... ... ... ... Сыртқы экономикалық қызметтегі ... бұл ... ... ... кәсіпорындар, фирмалар, жеке
адамдар шетелдік серіктестермен тікелей ... ... ... жылдары, атап айтқанда, 2008 жылдың қараша ... ... ...... ... ... ... республикада
бірлескен кәсіпорындар саны қарқынды өсті, әлемнің аса ірі компанияларының
(«Chevron», «BP», «DHL», «CNPC» және басқалар) ... ... ... ... ... ішкі заттар мен материалдарды өңдеудің,
аграрлық ... озық ... ... және т.б. ... іске ... және оның формаларының өзгеруі қоғам өмірінің экономикалық
жағдайларына, қылмыстық іс-әрекеттерді жою үшін биліктің қандай ... ... ... ... ... ... ... қылмыс ұғымын өзгертеді, оның күйіне, құрылымына және динамикасына
ықпал етеді.
Ел экономикасының дамуында шешуші рөл ... ... ... бірі ... ... қызмет. Бұл саладағы монополияны жою ... және жеке ... мен ... ... сыртқы рынокқа
шығуына, көптеген халықаралық бірлестіктердің, ... және ... ... ... ... ... экономикалық қатынастарға көшу тәжірибесі көптеген келеңсіз
құбылыстардың бетін ашты, кеден заңдары, ... және ... ... бастады, ол мемлекетке экономикалық зиян, саяси нұқсан келтірді.
Жау ... ... бөрі ... ... дегендей, елімізді әлемдік
қаржы дағдарысы сынаққа салғанда бас мүддесін көздегендер қулығын ... ... Олар ... ... қол ... ... ... зиян келтіруде. Мәселен, “Южказмедтехника” ЖШС мемлекеттік сатып алу
конкурсы ... ... құны 77 млн. 800 мың ... ... ... ... құрылғысын алуда жеңімпаз деп танылған. 24 медициналық мекемеге
бөлінген осы бюджет қаражатын ... ... ЖШС ... ... ... Ал ол ... адам ... қан құрамының көрсеткіштерін
анықтауға арналған құрылғыларды алуға бөлінген екен. Алайда, медициналық
мекемелерге әкелінген әлгі ... 2-3 ай ... ... одан соң ... ... ... 2000 ... ауытқытып көрсеткен. Сөйтсе, аталған
қан сараптау құрылғылары ... ... ... ... дүние
болып шықты.
Елдің мүлкін талан-таражға салып, ойға келгендерін ... ... ақша ... ... ... да қулықтарына құрық бойлатпай
тұр. ... ... ... ... орын алып ... ... және ... жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі де ... ... ... сұрауы жоқ дүниедей көре ме, елімізге ентелеген
бірқатар шетелдіктер шектен шыққан. Мәселен, ... ... ... 4,5 млн. ... ... ... тауарларды алып, Қазақстанның
шекара мен кеден бекеттерін айналып өтіпті. Сонан ол тек Шу ... ... ... ... одан да ... ... жалған құжаттар жасау арқылы
“Қорғас” кеден бекетінен 18,5 ... ... яғни 1,5 млн. ... ... ... Қазір ол да қылмыстық ... ... ... Ал ... өздерінің күшімен жасырын тасымалдап жатқанда Х. ... ... ... ... үшін ... ... ... Ол
“Астрахань-Атырау” бағытында қатынайтын жолаушылар пойызы бастығының
міндетін ... ... Осы ... ... ... ... мемлекеттік шекарасы арқылы кедендік бақылаудан жасырып, 2
млн. теңгенің халық тұтынатын тауарын алып өткен. Оған ... бар ... мың ... ... ғана ... [39, 258].
Ал бәрінен де сорақысы осындай жандардың ... ... ... және ... шекарасын күзету тапсырылған лауазымды
адамдардың қол ұшын беретіні жанға ... ... ... ... ... ... жетекшісі аға лейтенант қызметтік лауазымын пайдаланып, 2
млн. 260 мың теңгенің ... ... ... ... бақылаудан тыс
өткізіп жіберген. Астана қалалық ... ... ... ... “Такиф
НС” ЖШС-ге заңға қайшы көмек ... ... ... ... ... жол беріп, кедендік алымдар төлеуден жалтарып
отырған. Бөлім бастығының әрекеті әшкереленіп, іс сотқа тапсырылды.
Қолданылған ... ... ... Н.М. ... с ... в современных условиях (уголовно-
правовой аспект) // Проблемы ... ... в ... ... в условия; перехода к рыночным
отношениям: Мат-лы науч.теорет. -практ. ... 9-10 ... 1996 г. ... КВШ ГСК РК, 1996.
2. Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім. Алматы, 2000.
3.Алиев Р.М. Совершенствование правоохранительной системы, осуществляющей
борьбу с ... ... // ... ... ... ... ... Вып. 2. А.,
2001.
4. Антонян Ю.М. , Бородин С.В. Преступность и ... ... ... ... А.И. , ... Р.М. Расследование убийств, совершенных
организованными группами при ... ... ... ... Экзамен, - 2003
6. Байсаков К.Г. Общие подходы к организации ... дел о ... ... и ... ... // Научные труды ... ... Вып. 2. А., ... ... Э.Л. ... проблемы контроля наркотических и ... ... ... социальной психиатрии. М., 1979
8. Бабланов Т.К. Методололгические проблемы экономической безопасности
стрны // ... с ... в ... ... терии и практики. А.,
1998.
9. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее ... в ... ... Москва, 1963.
10. Васильев А.Н. Преступления против социалистической ... ... ... Л.Д. ... с ... ... -Москва, -
1969.
12. Глистин В.К. Проблемы ... ... ... ... и квалификация преступлений). Ленинград, 1979.
13. Ералин А.Н., Пименов А.В. О некоторых проблемах борьбы с контрабандой в
Республике Казахстан // ... ... ... ... ... Вып. ... ... Жарықбаев Қ. Психология. Алматы, 1993.
15. Жұмағали А.Қ. Қылмыс заты мен құралы (қылмыстыққұқықтық аспектілері).
З.ғ.к. ғыл. дәр. алу үшін ... ... А., ... Дубинин Н.П. , Карпец И.И. , И.Н. Кудрявцев. Генетика, поведение,
ответственность. М.- ... ... С.Г. ... ... ... при ... нескольких
преступлений// Научные труды Ташкентского Государственного Университета.
Вып. 26, Ташкент, - ... ... Н.И. ... объекта преступления в советском уголовном
праве. Труды ВЮА. Вып. 13. 1951.
19. Загородников Н.И. Преступления против жизни по ... ... М.: ... - ... ... Ю.И. ... – язва ... Москва, 1985
21. Зелинский А.Ф. Квалификация повторных преступлений. Волгоград, -
1976.
22. Злобин Г.А., ... Б.С. ... и его ... Москва, 1972.
23. Иващенко А.Е. , Марченко А.И. Методология ... ... ... ... борьбы с насилие Москва, Омск, -1996.
Казахстанская правда – 1999- № 17
24. Каиржанов Е. Основные ... ... ... уголовно-правовой
охраны в СССР. Автореф. дисс. док. юр. наук. - Киев. - 1974
25. Каиржанов Е. Уголовное право Республики Казахстан. Алматы, ... ... А.К. ... ... ... и обращения
наркотиков. А., 2004.
Комментарий к Уголовному кодексу ... ... (под ... и ... Москва, 1999
27. Коржанский Н.И.Объект и предмет уголовно-правовой охраны. Москва, 1980.
28. Курс Советского уголовного ... Т.2. В 6-ти т-х. ... ... Курс ... ... ... В 5-ти т-х. ... общая. Т. 1.
Ленинград, 1968.
30. Мирошниченко Н.А. Уголовная ответсвенность за незаконное ... ... ... ... или сбыт наркотических средств
и психотропных веществ. Автореф.дисс. на ... уч. ... кан. ... ... Михайлов М.П. Уголовная ответственность за кражу личного ... ... ... 1958
32. Назаренко Г.В. Эволюция понятия невменяемости// Государство и ...... ... А.В. ... ... ... часть. Курс лекции. Москва, 1996.
34. Никифоров Б.С. Объект ... М., ... ... А.А. ... о ... по советскому уголовному праву.
М.- 1961.
36. Сарсеков Б.С. Контрабанда наркотиков в ... ... и пути ... А., ... ... В.Я. ... и ... преступления в советском уголовном ... ... ... А.Н. ... учение о составе преступления. Москва, 1957.
39. Федоров М.И. Понятие объекта преступления по ... ... В кн: ... ... ... ... Т. Кн. 2. ... Вып. 4.
40. Феткулов Г.Х., Интыкбаеа М.К. Криминологическая характеристика
осужденных за незаконное ... ... ... ... и сбыт наркотических средств // Актуальные проблемы права ... ... ... ... ... ... и соискателей. -
Караганда:КВШ.ГСК.РК.1997. Вып. IV.
41. Философский ... (Под ред. ... ... ... ... Е.А. Спорные вопросы общего учения об ... ... уч. ... ... ... ... ... Свердловск, 1969.
Уголовное право (Отв. ред. И.И.Рогов, М.А.Сарсембаев). Часть общая. Алматы,
1998.
43. Уголовное право. Часть Общая. ... ... ... Д.Р. ... государственного конроля за отделным ... ... ... ... и ... устроиств // ХХІ век:
проблемы формирования правового, демократического, светского и социального
государстыа в РК. Материалы ... ... ... ... Шнейдер М.А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву.
М. - 1958.
46. Юридический энциклопедический словарь. М., 1984.
47. Юридическая ... – 1997. – № ... ... ... – 1999 ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 77 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Есірткі және психотроптық заттардың және заңсыз айналым (контрабанда) түсінігі43 бет
Кеден бақылауы органдарының рөлі. Контрабанданың қылмыс ретіндегі кылмыстық мәні71 бет
Контрабанданы үшін қылмыстық жауаптылық78 бет
Контрабанданың түрлері24 бет
Контрабанданың түсінігі, түрлері72 бет
Контрабанданың қылмыс ретіндегі кылмыстық мәні64 бет
Экономикалық контрабанда23 бет
Экономикалық контрабанда – қылмыс ретінде7 бет
Есірткі және нашақорлық102 бет
Кедейлік - әлемдік қауіпсіздіктің қатері6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь