Қазақстандағы бизнес жауапкершілігінің әлеуметтік дамуы және қалыптасуы

НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР ... ... ... ... ... ... ... .

КIРIСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1 ТАРАУ. БИЗНЕСТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІГІНІҢ КОНЦЕПТУАЛДЫ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігінің қалыптасуының теориялық алғы. шарттары
1.2 Кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігінің белгілері мен деңгейлері
1.3 Корпоративті әлеуметтік жауапкершіліктің әлемдік тәжірибесін талдау

2 ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАНДА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІГІНІҢ ҚАЛЫПТАСМУЫМЕН ДАМУЫН ТАЛДАУ
2.1 Қазақстанда әлеуметтік жауапкершіліктің қалыптасуының құқықтық және әлеуметті. экономикалық жағдайлары
2.2 Отандық кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігінің дамуы
2.3 Қазіргі жағдайда Қазақстандық кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігіндегі мәселелер

3 ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КОРПОРАТВИТІ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ДАМУ КЕЛЕШЕГІ
3.1 Мемлекеттік.жеке жауапкершілік кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігінің маңызды бағыты ретінде
3.2 Әлеуметтік жауапкершіліктің әлеуметті. экономикалық тиімділігі
3.3 Кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершіліктің қазақстандық моделінің даму келешегі

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Тақырыптық өзектілігі. Соңғы жылдары бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі тақырыбы Қазақстанның іскердік және ғылыми ортасында кеңінен таралып жүр. Өркениетті кәсіпкерліктің қоғамның дамуындағы ролі оның әлеуметтік мәселелерді шешуге қатысуымен айқындалатындығын әлемдік тәжірибе көрсетті. Қазақстанда бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі көбіне ірі кәсіпкерлік субъектілер қызметінде көрініс алуда, ал шағын бизнес әле де болмасын ол жауапкешілік түрін мойынсынба жүр.
Қазіргі уақытта кәсіпкерлік субъектісінің белсенді әлеуметтік саясатыжұмыскерлердің еңбектік потенциалының артуына және кәсіпорынның бәсекегеқабілеттілігінің артуына ықпал ететіндігі сөзсіз. Жеке бизнестің өз кәсіпорнында әр түрлі бағдарламаларыд енгізу арқылы әлеуметтік қамтамасыз етуге қатысуы нарықтық экономикасы бар елдердің барлығына тән. Бүгіңгі таңда корпоративті әлеуметтік жауапкершілік заманауи кәсіпкелік ажырамас бөлігі болып табылады. Бизнестің қоғамныі әлеуметтік мәселлерін шешуге қатысуы Қазақстанда да дамып келеді.
Шынайы тәжірибе көрсеткендей, бизнестің әлеуметтендірілуі, отандық кәсіпкерліктің әлеуметтік әрекетінің дамуы бірқатар мәселелердің шешусіз қалғанын көрсетеді. Осылайша, әлеуметтік жауапкершіліктің нақты анықтамасы анықталмаған, және тек біздің елдің көлемінде ғана емес әлемдік ғылымда да. Әлеуметтік жауапкерщіліктің мәні, деңгейлері және көрініс алу нысандары әр түрлі әдембиеттерде әр түрлі қарастырылады. Осы ретте осы әлеуметтіу жауапкершіліктің анық көрініс беру үшін осы еңбектерді жүйелеу қажеті туындайды.Сонымен қатар бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің тиімділігін анықтау мәслелері де шешуді қажет етеді. Аталған мәселелер тақырыптың өзектілігін, оны теориялық және практикалық тұрғыдан зерттеуқажеттілігін анықтады.
Мәселенің ғылыми зерттелу дәрежесі. Кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігінің теориялық және әдіснамалық мәселелері экономикалық ғылымның әр түрлі бағыттарының өкілдерінің ғылыми жұмыстарында зерттелінеді.
Әлеуметтік жауапкершілік мәселелері мен оның корпоративті жақтары ресейлік ғылымдардың жұмысында көрініс алады, атап айқтанда Дрожджа Ю., Знак Н., Степина А., Хайтина В., Фиглин Л., Афонцев С., Кипарская Г., Е. Пахомова, Л. Полищук және т.б.
Отандық зертеушілер арасында кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігін зерттеумен айналысқан келесі ғалымдарды атап өтуге болады У. Баймуратов, П. Исахова, О. Сабден, А. Токсанова, К. Берентаев, А. Майдырова, Н. Нысамбаева, М. Дузбаева, Ж.Караманова және т.б. Олар отандық кәсіпкерліктік туралы ғылымның дамуына айтарлықтай үлес қосқанымен теория және практика тұрғысынан кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігінің мәселелерін зерттеудегі жүйеліліктің, логикалық өзара байланыстылығының, ғылыми негізделуінің, тиімдігінің өзектілігі сақталып келеді. Осы жағлайлар жұмыс тақырыбы мен міндеттерін анықтауға мүмкіндік берді.
1 Аристотель // Соч. В 4-х т. – М.: Мысль, 1983. Т. 4. – 830 с.
2 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2010. – (Серия: Антология экономической мысли) – 960 с.
3 Сисмонди Ж. С. Новые начала политической экономии. – М.: Издательство: Директ-Медиа, 2010. – 356 c.
4 Маркс К. Экономические рукописи 1857–1869 гг. // Маркс К, Ф. Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – М., 1969. – Т. 46, Ч. 2
5 Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры): пер.с англ. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.
6 Юхолин Э. Ради бизнеса или ради блага всех? Финский подход к корпоративной социальной ответственности // Журнал исследований социальной политики – 2008. – Т.3, № 3. – С. 379-396.
7 Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М.: Новое издательство, 2010. – 224 с.
8 Полищук Л. Корпоративная государственная ответственность или государственное регулирование: анализ институционального выбора // Вопросы экономики. – 2012. – №10. – С.8-9.
9 Пресс-выпуск ВЦИОМ – 2004. – № 95 http://wciom.ru/novosti/press-vypuski/press-vypusk/single/814.html
10 Пахомова Е. Участие российского бизнеса в реализации национальных социальных программ: оценки и ожидания россиян // Национальные проекты. – 2009. – №5.
11 Соболева И. Социальная ответственность бизнеса: глобальный контекст и российские реалии // Вопросы экономики. – 2008. – №10. – С.90-102.
12 Соболева И. Парадоксы измерения человеческого капитала // Вопросы экономики. – 2012. – №9. – С. 51-70.
13 Богомолов О. Нравственный фактор социально-экономического прогресса // Вопросы экономики. – 2010. – №11. – С. 55-62.
14 И. ванн Ставерен. Этика эффективности // Вопросы экономики. – 2012. – №12. – С. 58-71.
15 Бузгалин А., Колганов А. Человек. Рынок и капитал в экономике XXI века // Вопросы экономики – 2009. – №3. – С. 125-141.
16 Андронов В.О. О концепции и стратегиях социальной ответственности корпоративного бизнеса. // Российский экономический журнал. – 2004. – № 11-12. – С.119-122.
17 Барсуков Ю. Бизнес и власть: от противостояния к сотрудничеству // Мысль. – 2009. – № 4. – С.44-48.
18 Гоффе Н. Социальная составляющая экономического развития: региональный аспект. // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 5. – С. 53-61.
19 Дзарасов С. Способен ли частный капитал модернизировать российскую экономику? // Вопросы экономики. – 2008. – № 4 . – С. 131-147.
20 Левина И. Средний класс, малый бизнес и власть (К некоторым злободневным идеям Дилигенского) // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 8. – С. 47-59.
21 Туркин С. Зачем бизнесу социальная ответственность // Управление компанией. – 2004. – №7.
22 Баймуратов У. Социализация в экономике: от индивида до государства. Т. 5. – Алматы: Экономика, 2008. – 320 с.
23 Алимбаев А.А., Притворова Т.П., Таубаев А.А. Теоретические основы и методы исследования конкурентоспособных преимуществ региона // Экономика: стратегия и практика. – 2010. – №1-2 (3). – С. 43-44.
24 Трудовой кодекс Республики Казахстан. Постатейный практический комментарий. Алматы: ТОО «МЦФЭР», 2010. – 816 с.
25 Материалы второго республиканского форума по социальной ответственности бизнеса. – Шиели, 2012. – апрель – 24.
26 Нуждин И. Крупный, быстрый, скрытный. Первый национальный рейтинг крупнейших компаний свидетельствует… // Эксперт Казахстан. 2012. – №45 (236) – ноябрь – 23.
27 Алехова А: Рабочий? Класс! Профсоюзы Казахстана - союзы невидимки // ЦентрАзия. 2012. – май – 22.
28 Баймуратов У. Б., Исахова П. Б. Социальная ответственность бизнеса как инструмент развития социальной экономики // Транзитная экономика. – 2012. - №5-6. – С. 5-16.
29 Государственный фонд социального страхования. Статистические данные – 2012.
30 Караманова Ж. Корпоративная социальная ответственность нефтегазовых компаний: Возможные риски и необходимые законодательные инициативы для стимулирования ее развития в Казахстане // Юридическая фирма GRATA, 20 октября 2011 года -http://www.gratanet.com/publications/234
31 Сабден О. С., Токсанова А. Н. Управление малым предпринимательством: вопросы теории и практики. – Астана: Елорда, 2001. – 308 с.
32 Сабден С. Основные направления повышения конкурентоспособности экономики Казахстана // Экономика: стратегия и практика. – 2010. – №1-2 (3). – С. 5-13.
33 Токсанова А. Н. Основы предпринимательской деятельности. – Астана, 2010. – 480 с.
34 Габит Ж. Х. Крупный бизнес и его роль в современной экономике Казахстана. // Материалы республиканской научно-практической конференции «Проблемы экономической, социальной и политической модернизации Республики Казахстан».– Астана: Институт экономики и финансов Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова, 2009. – С.297-305.
35 Казахстан в 2011 году. Статистический сборник / Под ред. А. А. Смаилова / Агентство Республики Казахстан по статистике – Астана, 2012. – 493 с.
36 Оперативные данные 2012 год. Агентство Республики Казахстан по статистике.
37 Шевченко В.В. Занятость в малом бизнесе в контексте повышения национальной конкурентоспособности // Экономика: стратегия и практика. – 2010. – №1-2 (3). – С. 41-43.
38 Мухамеджанова А. Г. Человеческий капитал как элемент конкурентоспособности Казахстана на международной арене // Экономика: стратегия и практика. – 2010. – №1-2 (3). – С. 35-37.
39 Колбаев С. Основы стратегии развития бизнеса // Основы экономики. Преподавание в школе, колледже и ВУЗ-е. – 2011. – №3 (28). – С. 7-8.
40 Колбаев С. Основы стратегии развития бизнеса // Основы экономики. Преподавание в школе, колледже и ВУЗ-е. – 2011. – №4-5 (29). – С. 7-8.
41 Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии. – Астана, 2009. – март – 1.
42 Годовые отчеты компании «Казахмыс ПЛС» за 2008-2011 гг.
43 Материалы первого республиканского форума по социальной ответственности бизнеса. Жезказган, 2011. – январь – 24.
44 Каражигитова М. Социальная ответственность бизнеса в Тенгизшевройл // Астана, выставка и конференция АРЕС-2012, 28 апреля 2012 года.
45 Егоров С. Человеческий фактор и экономический рост в условиях постиндустриализации // Вопросы экономики. – 2004. – №5. С. 85-96.
46 Ермакова М. Собственность и социально-трудовые отношения // Экономист – 2011. – №8. – С. 78-83.
47 Осадчая И. Социальные институты и хозяйственный рост // Мировая экономика и международные отношения – 2010. – №1. – С. 118-123.
48 Смагулова Н. О некоторых методологических принципах развития предпринимательства // Транзитная экономика. – 2008. - № 2 . – С. 77-84.
49 Дузбаева М. Стратегия социально- экономического развития региона. // Транзитная экономика. – 2004. – № 6. – С. 16-21.
50 Дузбаева М. Эффективность функционирования социальной сферы предприятия. // Транзитная экономика. – 2008. – № 2. – С. 73-76.
51 Нурушева К. Системный подход в управлении региональной экономикой. // Финансы Казахстана. – 2009. – № 1. – С. 83-86.
52 КМГ: куда уходят нефтяные деньги // Свобода слова. 2010. – №3 (240) – январь – 21.
53 Перхальский С. Партнерство на благо народа // Время , 18.03.10, с. 14.
54 Аверин А. Н. Социальная политика и социальная ответственность предприятия. – М.: Издательство: Альфа-Пресс, 2011. – 96 с.
55 Нысамбаева Н. М. Принцип социальной ответственности как фактор развития гражданского общества // Гражданское общество и социальный прогресс в XXI веке: Материалы второго конгресса социологов тюркоязычных стран и третьего конгресса социологов Казахстана. – Алматы, 2011. – 577 с.
56 Товма Н.А. Классификации видов корпоративной социальной ответственности // Аль-Пари. – 2011. – №4. – С. 108-110.
57 Товма Н.А. КӘЖ и социальная защита населения // Саяса-POLICY. – 2012. – №1. – С. 61-64.
58 Петрова Л.Е. Социальная ответственность бизнеса: мнение руководителей предприятий Екатеринбурга // Материалы Международной III научно-практической конференции «Современные проблемы подготовки специалистов по социальной работе и социальной педагогике». – Екатеринбург: Росс. гос. проф.-пед. ун-т., 2003. Вып. 2.
59 Чепуренко А.Ю. Малое предпринимательство в социальном контексте // Вопросы экономики. – 2008. № 9. – С.153-
60 Костин А.Е. Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие: мировой опыт и концепция для России // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 3. – С. 112-122.
61 Костин А. КӘЖ и устойчивое развитие бизнеса в России // Экспертное мнение, 30 октября 2009 года – http://www.dailystroy.ru/experts/16.html
62 Балгарин Е. Корпоративное управление в Казахстане: все только начинается // National Business. – 2008. – №5 (19). – С. 54-55.
63 Сигаева К. Вопросы корпоративного управления // Основы экономики. Преподавание в школе, колледже, ВУЗ-е. – 2010. – №5-6. – С. 15-16.
64 Темербеков И. реформирование корпоративного законодательства РК // АльПари. – 2011. – №3. – С. 171-173.
65 Программа «Дорожная карта бизнеса 2020». – Астана, 2010.
66 Тиреуов К. М. Корпоративные процессы и их влияние на рост конкурентоспособности национального производства // АльПари. – 2011. – № 1-2 (53-54). – С. 50-53.
67 Тусупова Л. А. Социальная политика в смешанной экономике // Экономика. Финансы. Исследования. – 2012. – №2 (14). – С. 40-44.
68 Материалы IV Казахстанского инвестиционного саммита. Алматы, 3 июня 2010 года.
69 Дордий А. С. К вопросу формирования корпоративной системы управления персоналом //АльПари. – 2011. – №3. – С. 88-94.
70 Балтабаева Л. Б. Социальная сфера в рамках государственной инвестиционной политики // Транзитная экономика. – 2011. – № 5-6. – С. 15-22.
71 Генералов Б. Государственно-частное партнерство в коммунальной инфраструктуре // Экономист. – 2011. – №8. – С. 87-92.
72 Кудайбергенова З. У., Канатбаева А. С. Государственно-частные партнерские отношения и их социально-экономические интересы // Экономика. Финансы. Исследования. – 2010. – №1. – С. 4-6.
73 Нос И. Преимущества концессии, в первую очередь, экономические // Казахстанская правда, 24 мая 2010 года
74 Шарингер Л. Новая модель инвестиционного партнерства государства и частного сектора //Российский экономический журнал. – 2004. – №9-10. – С. 41-52.
75 Кухаренко В.Б. Проблемы теории и практики предпринимательства // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 3(31).
76 В Казахстане активизируются механизмы государственно-частного партнерства // Пресс-служба АО «Казахстанский Центр ГЧП». 2010. – февраль – 5.
77 Омурзаков Т. К. Проблемы и основные рычаги совершенствования государственной поддержки малого предпринимательства // АльПари. – 2011. – №3. – С. 153-157.
        
        қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
ҚАЗАҚ ЭКОНОМИКА, ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ЭКОНОМИКА КАФЕДРАСЫ
Қол ... ... ... Болатович
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БИЗНЕС ЖАУАПКЕРШІЛІГІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫ ЖӘНЕ ҚАЛЫПТАСУЫ
6М050600 - ... және ... ... ... ... ... арналған диссертация
Ғылыми жетекші:
э.ғ.д., профессор ... ... ... ... ... МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР.............................
КIРIСПЕ...............................................................................................................
1 ТАРАУ. БИЗНЕСТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІГІНІҢ КОНЦЕПТУАЛДЫ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігінің қалыптасуының теориялық ... ... ... әлеуметтік жауапкершілігінің белгілері мен деңгейлері
1.3 Корпоративті әлеуметтік жауапкершіліктің әлемдік тәжірибесін талдау
2 ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАНДА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІГІНІҢ ... ... ... Қазақстанда әлеуметтік жауапкершіліктің қалыптасуының құқықтық және әлеуметті- экономикалық жағдайлары
2.2 Отандық кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігінің дамуы
2.3 Қазіргі жағдайда ... ... ... ... мәселелер
3 ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КОРПОРАТВИТІ ӘЛЕУМЕТТІК ... ... МЕН ДАМУ ... ... ... ... ... жауапкершілігінің маңызды бағыты ретінде
3.2 Әлеуметтік жауапкершіліктің әлеуметті- экономикалық тиімділігі
3.3 Кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершіліктің қазақстандық моделінің даму келешегі
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... МЕН ...
ҚР Азаматтық кодексі
ҚР Еңбек кодексі
Бюджет кодексі
Қазақстан Республикасының Заңы
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 105 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің рөлі8 бет
Қазақстан Республикасының территориясында бизнесті ұйымдастыру мәселелері41 бет
Бизнес этикасы4 бет
Заң жауапкершілігінің түсінігі және түрлері31 бет
«Азаматтық – құқықтық жауапкершілік: түсінігі, тарту негіздері және түрлері»52 бет
Азаматтық - құқықтық жауапкершіліктің шарты және негіздері56 бет
Азаматтық-құқықтық жауапкершілік туралы түсінік26 бет
Жасөспірімдер арасьшдағы қылмыстың алдын алу55 бет
Жеке тұлға және қоғам26 бет
Жеке тұлғаны ұлттық құндылықтарға бағыттап оқыту4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь