Бағдарламалық жабдықтардың интернет-магазині үшін web-қосымша құру


Кіріспе
1 Аналитикалық бөлім
1.1 Компанияның қысқаша сипаттамасы
1.2 Компания қызметтерінің сипаттамасы
1.3 Проблемалар мен перспективалар
1.4 Ағымдық техникалық қамсыздандыру
1.5 Ағымдық программалық жабдық
1.6 Берілгендерді өңдеу технологиясының әлсіз жақтары және оларды жетілдіру жолдары
2 Жобалау бөлімі
2.1 Web технологияның қазіргі жағдайы
2.1.1 Интернет туралы түсінік
2.1.2 Сайт туралы түсінік
2.1.3 Веб−сайттың түрлері
2.1.4 Клент−сервер технологиясы
2.2 Сайт жасау құралдары
2.2.1 HTML тілінің негіздері
2.2.1 HTML тілінің негіздері
2.2.3 CSS бағдарламалау тілінің ерекшелітері
2.2.4 JavaScript тілінің негізідері
2.3 Аппараттық жабдықтау
2.4 Есептер кешенін математикалық жабдықтау
2.5 Ақпараттық жүйелерді технологиялық жабдықтау
2.6 Программа пайдаланушысы интерфейсінің сипаттамасы
3 Тіршілік қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бөлімі
3.1 Басқару және кәсіптік қауіпсіздік пен денсаулықты бағалау
3.2 Кәсіпорын бөлмелеріндегі метеорологиялық жағдайлар
3.3 Жарықтандыру
3.4 Кәсіпорын бөлмелеріндегі шу мен діріл
3.5 Электр қауіпсіздігі
3.6 Кәсіпорын бөлмелеріндегі еңбек гигиенасы
3.7 Өрт қауіпсіздігі
3.8 Азаматтық қорғаныс шаралары
3.9 Өндірістік бөлмелердің персоналын эвакуациялау
4 Экономикалық бөлім
4.1 Өндірісті автоматтандырудың техника.экономикалық негіздемесі
4.2 Өндірісті автоматтандыруға қажетті күрделі шығындарды есептеу
4.3 Еңбек ақыны және еңбекті ұйымдастыру мәселелері
4.4 Бағдарламалық қамтаманы құрастырудың өзіндік құнын төмендетуді есептеу
4.5 Бағдарламалық қамтаманы құрастырудың экономикалық тиімділігін есептеу
5 Бизнес.жоспарлау бөлімі
5.1 Аннотация
5.2 Резюме
5.3 Кәсіпорынның сипаттамасы
5.4 Менеджмент
5.4 Менеджмент
5.6 Өнімнің сипаттамасы
5.7 Өндірістік жоспар
5.8 Ұйымдастырушылық жоспар
5.9 Қаржылық жоспар
5.9.1 Шығындарды болжау
5.9.2 Пайда және залалды болжау
5.10 Жұмыстардың орындалу тізбесі
5.11 Жобаның тәуекелділігін (сезімталдылығын) талдау
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Дипломдық жұмыстың тақырыбының өзектілігі. Қазіргі таңда ақпараттық технологиялар қарқынды дамыған заманда интернет өмірдің ажырамас бір бөлігі болып табылады. Интернет (ағылш. Internet — International Network) — компьютерлік серверлердің бүкіләлемдік желісі. Интернетке қосылу мүмкіндігі болған жағдайда, білім беру мекемелері, мемлекеттік ұйымдар, коммерциялық кәсіпорындар және жеке адамдар сияқты миллиондаған қайнар көзінен ақпарат алуға болады. Қазіргі кезде Интернет сөзін пайдаланғанда, физикалық желінің өзін емес, Дүниежүзілік желі және ондағы ақпаратты айтамыз. Сонымен қатар интернет кез келген компьютерлермен бүкіл әлем бойынша ақпарат алмасу мен беру мүмкіндігі, желілер жүйесі, байланыс араларын өзара біріктіретін, тораптардың жиынтығы.
Интернет технологиzсы жылдам өзгеріп отырады. Интернетпен жұмыс істеу оңайланғандықтан, қазіргі өзгерістер торапты кім немесе қандай мақсатпен қолдануында болып отыр. Дегенмен, " Web-тен білгім келген нәрсе туралы, информация таба аламын ба?"-деген сұрақ туындайды. Сол себепті бір жаққа телефон соғудан бұрын немесе кітапханаға барар алдында Web-тен информация алады.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы. Аталған компанияға алғаш рет сатып алушыға арналған жалпы каталог, жаңа өнімдерді қабылдау, олардың қоймадағы жалпы құнын есептеу, сатылым жағдайын қадағалау, мекемедегі сатушылар жайлы толық мәліметтер енгізілген берілгендер қорын JoomShoping компаненті арқылы іске асыру орындалды.
Дипломдық жұмыстың тәжірбиелік мәні. Бұл web-қосымшада тек аталған компанияның бағдарламаларын ғана емес, өзге де бағдарламалық жабдықтарды сатушы ұйымдардың өнімдерін ұсынуға мүмкіндіктер жасалған. Бағдарлама кез-келген бағдарламалық жабдықтарды немесе басқа да заттарды сатумен айналысатын ұйымның жұмысын тиімді етеді.
Шешілетін ғылыми мәселенің заманауи жағдайын бағалау. Берілген компаненттің интерфейсі және орындайтын қызметі, қазіргі таңда кеңінен тараған заманауи бағдарламаларға ыңғайластырылып құрастырылған. Қарапайым қолданушылар ешбір дайындықсыз қолдануына мүмкіндік жасалған.
Дипломдық жұмысты жазудағы негізгі мақсаты – бағдарламалық жабдықты сатушы қызметкердің жұмысын жеңілдету үшін web-қосымша құру. Сол себепті дипломдық жұмыстың басым бөлігі бағдарламалық жабдықтарды сату, сатып алу және web-қосымшаның құжаттамалары туралы мәліметтерді қамтиды.
Дипломдық жұмысты жазудағы міндеті. Дипломдық жұмысты жазуда төмендегідей міндеттерді орындау керек:
- бағдарламалық жабдықты сатушы қызметкердің жұмысына web-қосымша құру;
1 Қ.С.Шоланова. Ақпараттық жүйелер теориясы. – Алматы: Экономика, 2002.
2 Информационные системы в экономике. Под. ред. Дикa В.В. – М. 1999.
3 Коцюбинский Б. Экономическая информатика. СПБ. 2000.
4 Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 2001.
5 Владимир Гофман. Работа с базами данных в Delphi. СПб: БХВ-Петербург, 2002.
6 Культин.Н.Б. Delphi в задачах и примерах. – СПб: БХВ-Петербург, 2005.
7 Бобровский С. Delphi-5. Учебный курс., Москва, 2000г.
8 Епанешиков А. М. Программирование в среде Delphi.
9 Л.М.Климова «Основы программирования решение типовых задач». – М.: Мир, 2006г.
10 Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 2.0. – М.:Издательство БИНОМ, 2008г.
11 О. Камардинов. Х. Жантелі Delphi 5-6. Шымкент. 2002ж.
12 С.Бабровский. «Описание системы и языка программирования Delphi 7».–М.: Мир, 2006г.
13 Хомоненко А.Д. Delphi 7. – СПб: БХВ-Петербург, 2004.
14 www.wikipedia.com
15 www.referat.ru
16 www.intuit.ru
17 www.yandex.ru
18 Камардинов О. Информатика, 1,2-бөлім. Шымкент -2000.
19 Пярнпуу А.А. Программирование на современных алгоритмических языках. –М.: Наука, 1990, -384с.
20 Шубин Е.П. Гражданская оборона- 1991;
21 Атаманвк В.Г. Гражданская оборона- 1937;
22 Егоров П.Т. Гражданская оборона- 1937;
23 Маханов Б.Б., Сатаев М.И., Өсербаев М.Т., Сатаева Л.М. Тіршілік қауіпсіздігі- Шымкент, М.Әуезов атындағы Оңтустік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2005, 243 бет.
24 Маханов Б. Б., Сатаев М.И., Сатаева Л.М., Tipшілік қауіпсіздігі. Электрондык
кітап. Шымкент. 2004
25 Маханов Б. Б., Сатаев М.И., всербаев М.Т., Сатаева Л.М., Азаматтык корганыс -жекеленген мәселелер. Электрондык кітап. Шымкент. 2004
26 Сулейменов А.Т. и др. «Безопасность жизнедеятельности» Учебное пособие, ЮКГУ, Шымкент 2000г.
27 Шертаев Е.Т. Tipшілік қауіпсіздігі . Шымкент, 2003, 115 б.
28 Аргинбаев Д.К «Енбекті қорғау және кауіпсіз техникалары» Методикалык,
құрал, ЮКГУ, Шымкент-2004ж
29 «Основы безопасности жизнедеятельности», Лужкин И.П., СПб.: 1995 с.-245.
30 Атаманюк В.Г. и др. Гражданская оборона: Учеб.для вузов / В.Г. Атаманюк, Л.Г.Ширшев, Н.И.Акимов. Под. ред. Д.И.Михайлика. 2-е изд.–М.: Высшая школа, 1987.-288с
31 Гражданская оборона: Учебн. для студентов пед. Институтов /Г.Н. Жаворонков, Н.Д.Сердюков, Е.П. Щубин; Под. ред. Е.П. Шубин. – М.: Просвещение, 1991.-223с.:ил.
32 Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных /Пер. с англ. — М.: Мир, 1989. - 360 с., ил.
33 Қазақстан Республикасының еңбек кодексі. – Алматы: ЮРИСТ, 2007. – 108 б.
34 Уркумбаев М.Ф., Уркумбаев Б.Ф., Аманбаев Б.Б., Уркумбаева М.М. «Бизнес-план в дипломной работе». – Шымкент, 2005, –217 стр.
35 Алан Вест. Бизнес-план: / Учеб. пособие перевод с английского Н.И.Аклозовой и И.Ю.Букиной. 3-е изд. – М.: Издательство «Проспект», 2005, – 232 с.
36 «Бизнес-планирование» / Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова – М.: Финансы и статистика, 2000.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 83 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2500 теңге
Аннотация

Дипломдық жұмыс тақырыбы: Бағдарламалық жабдықтардың интернет-магазині үшін web-қосымша құру.
Жұмыста Агро Консалтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бағдарламалық жабдықтарды сату бөлімінің автоматтандырылған жұмыс орны бойынша web-қосымша құру жүзеге асырылған. Яғни жасалған интернет-магазинде арнайы бағдарламалады ұсыну, сату бөліміне келіп түскен тапсырыстарды ыңғайлы түрде пайдаланып, тез және қатесіз енгізу, қажет тауарды оңай табу мақсатында әртүрлі компаненттермен реттестіру, тауар жайлы тез мәлімет алу қарастырылған.
Дипломдық жұмыстың түсіндірме жазуы кіріспе, бес бөлім, қорытынды мен пайдаланылған әдебиеттер тізімін қамтитын 100 беттен тұрады. Жұмыстың құрамында 30 кесте, 28 сурет, 1 қосымша бар және 25 әдебиет көздеріне сілтеме жасалған.
Дипломдық жұмыс 2015-2016 оқу жылында М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың Ақпараттық жүйелер кафедрасында орындалған.
Дипломдық жұмыстың жетекшісі: т.ғ.к., доцент Ботаева Сәуле Байзаққызы.
Орындаған: ИП-12-3к2 тобының студенті Сахан Алдияр

Мазмұны

Нормативті сілтемелер

Бұл дипломдық жұмыста келесі нормативтік құжаттарға сілтемелер қолданылған:

Анықтамалар

Бұл дипломдық жұмыста сәйкес терминдер мен келесі анықтамалар қолданылады:

Белгілер мен қысқартулар

ЖШС - жауапкершілігі шектеулі серіктестік

БЖ - бағдарламалық жабдықтама

КАЖ - Компьютерлік ақпараттық жүйесі

ЭАЖ- Электрондық ақпараттық жүйесі

КАҚ - Компьютерлік ақпараттар қоры

ААЖ - Ақпараттық анықтамалар жүйе

АҚ - Ақпараттық қор

АБЖ - Ақпараттық жарнама бөлімі

ОҚО - Оңтүстік Қазақстан облысы

ДҚ - деректер қоры

АЖО - автоматтандырылған жұмыс орны

Кіріспе

Дипломдық жұмыстың тақырыбының өзектілігі. Қазіргі таңда ақпараттық технологиялар қарқынды дамыған заманда интернет өмірдің ажырамас бір бөлігі болып табылады. Интернет (ағылш. Internet -- International Network) -- компьютерлік серверлердің бүкіләлемдік желісі. Интернетке қосылу мүмкіндігі болған жағдайда, білім беру мекемелері, мемлекеттік ұйымдар, коммерциялық кәсіпорындар және жеке адамдар сияқты миллиондаған қайнар көзінен ақпарат алуға болады. Қазіргі кезде Интернет сөзін пайдаланғанда, физикалық желінің өзін емес, Дүниежүзілік желі және ондағы ақпаратты айтамыз. Сонымен қатар интернет кез келген компьютерлермен бүкіл әлем бойынша ақпарат алмасу мен беру мүмкіндігі, желілер жүйесі, байланыс араларын өзара біріктіретін, тораптардың жиынтығы.
Интернет технологиzсы жылдам өзгеріп отырады. Интернетпен жұмыс істеу оңайланғандықтан, қазіргі өзгерістер торапты кім немесе қандай мақсатпен қолдануында болып отыр. Дегенмен, " Web-тен білгім келген нәрсе туралы, информация таба аламын ба?"-деген сұрақ туындайды. Сол себепті бір жаққа телефон соғудан бұрын немесе кітапханаға барар алдында Web-тен информация алады.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы. Аталған компанияға алғаш рет сатып алушыға арналған жалпы каталог, жаңа өнімдерді қабылдау, олардың қоймадағы жалпы құнын есептеу, сатылым жағдайын қадағалау, мекемедегі сатушылар жайлы толық мәліметтер енгізілген берілгендер қорын JoomShoping компаненті арқылы іске асыру орындалды.
Дипломдық жұмыстың тәжірбиелік мәні. Бұл web-қосымшада тек аталған компанияның бағдарламаларын ғана емес, өзге де бағдарламалық жабдықтарды сатушы ұйымдардың өнімдерін ұсынуға мүмкіндіктер жасалған. Бағдарлама кез-келген бағдарламалық жабдықтарды немесе басқа да заттарды сатумен айналысатын ұйымның жұмысын тиімді етеді.
Шешілетін ғылыми мәселенің заманауи жағдайын бағалау. Берілген компаненттің интерфейсі және орындайтын қызметі, қазіргі таңда кеңінен тараған заманауи бағдарламаларға ыңғайластырылып құрастырылған. Қарапайым қолданушылар ешбір дайындықсыз қолдануына мүмкіндік жасалған.
Дипломдық жұмысты жазудағы негізгі мақсаты - бағдарламалық жабдықты сатушы қызметкердің жұмысын жеңілдету үшін web-қосымша құру. Сол себепті дипломдық жұмыстың басым бөлігі бағдарламалық жабдықтарды сату, сатып алу және web-қосымшаның құжаттамалары туралы мәліметтерді қамтиды.
Дипломдық жұмысты жазудағы міндеті. Дипломдық жұмысты жазуда төмендегідей міндеттерді орындау керек:
oo бағдарламалық жабдықты сатушы қызметкердің жұмысына web-қосымша құру;
oo Web-қосымшаның шаблоны соңғы қолданушыға түсінікті болатындай етіп жасау.
oo Дхж
oo щлщ
Зерттеу нысаны - Агро Консалтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бағдарламалық жабдықтарды сату бөлімі қызметкерінің жұмысы.
Дипломдық жұмысты жазудағы теориялық және әдістемелік негізі. Дипломдық жұмысты орындау барысында құрылымдық программалау, визуалдық программалау, математикалық моделдеу әдістері қолданылған.
Зерттеудің тәжірибелік қоры. Агро Консалтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің программалық жабдықтарды сату бөлімі.

1 Аналитикалық бөлім

1.1 Компанияның қысқаша сипаттамасы

Агро Консалтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Шымкент қаласындағы тұрақты да қарқынды дамып келе жатқан фирмалардың бірінен саналады. 2007 жылы 25 сәуірде ашылған кезден бері ауыл шаруашылығы саласында көптеген кісіпкерлермен бірлесе жұмыс жасап, әртүрлі өндірістер мен технологияларға бизнес-жоспарлар дайындады. Жасалған бизнес-жоспарлар КазАгроФинанс акционерлік қоғамының, Оңтүстік әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы ұлттық компаниясының және де көптеген ірі банктердің талаптарына сай жасалып, олардың негізінде ауыл шаруашылығын өркендетуге ат салысып жүрген ондаған кәсіпкерлер мен кіші бизнес иелері өз жоспарларын іске асыру үшін қаржыландырылды [4].
2009 жылдың басынан бастап Агро Консалтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі компьютерлік және бухгалтерлік білімді жоғарылату, ақпараттандыру саласындағы білімсіздікті жою мақсатында компьютерлік және бухгалтерлік білім беру курстарын ашты.
Агро Консалтинг Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Агро Консалтинг, қала және облыс аумағында компьютерлік және бухгалтерлік білім беру саласындағы функцияларды жүзеге асыратын ұйым.
Мекеменің толық атауы - Агро Консалтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестік.
Мекен-жайы: Шымкент қаласы, А.Байтұрсынов көшесі, 18 үй, Оңтүстiк Полиграфия баспасының ғимараты, 4-қабат, офис 405;
Агро Консалтинг ЖШС өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясы және заңдарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті нормативтік-құқықтық актілерін, ОҚО және қала әкімінің шешімдері мен өкімдерін, қала әкімдігінің қаулыларын басшылыққа алады. Агро Консалтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылымы 1.1-суретте бейнеленген.
Агро Консалтинг заңды тұлға құқығына мемлекеттік тіркеуден өткен кезден бастап ие болды. Агро Консалтинг заңды тұлға болып табылады, Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы бейнелеген және өзінің атауы бар мөрі, мөртабандары, бланкілері және банкте шоттары бар.
Агро Консалтинг жасаған азаматтық-құқықтық мәмілелер Қазақстан Республикасында белгіленген тәртіппен тіркеуге жатады. Ұйымның шарттық міндеттері бойынша жауапкершілігі қолданыстағы заңнамаға сәйкес, Ұйымды ұстауға арнап бекітілген сметаның шегінде жасақталады.
Енгізілген өзгерістер мен толықтырулар қолданыстағы заңнамаға сәйкес, мемлекеттік тіркеуге жатады.
Тіркелу кезінде Ұйымның филиалдары мен өкілдіктері жоқ.
Құрылтайшының құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі.

Сурет 1.1. Агро Консалтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымдық құрылымы

Компанияның кейбір бөлімдерінің негізгі қызметтерінің функцияларын қарастырамыз:
Сату бөлімі
Агро Консалтинг компаниясының сату бөлімі мынадай лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді сатумен айналысады:
oo 1С фирмасының өнімдерін сатумен, оларға қызмет көрсетумен айналысу;
oo вирусқа қарсы бағдарламалық жабдықтарды сату, орнату;
oo компьютерлік және ұйымдық техниканы жөндеу.
Сату бөлімі клиенттермен жұмыс жасаумен айналысады. Сату бөлімі құрамында менеджерлер мен офис-менеджерлер жұмыс істейді. Менеджерлер клиенттермен тауардың сатылуы жайлы сұхбат жүргізеді, тапсырыстарды қабылдайды. Менеджерлердің міндетіне клиенттермен келісім шарт жүргізу кіреді. Офис-менеджерлер офисте отырады және клиенттерден тапсырыстар қабылдайды. Бөлімнің функцияларына клиентке шоттарды корсету, төлем қабылдау, есеп-шот құру, клиенттерді іздеу кіреді.
Маркетинг бөлімі
Маркетинг бөлімі қызметтердің келесі түрін орындайды:
oo Компанияның рекламасымен;
oo Компанияның бағалау саясатымен;
oo Тауарлардың ассортиментін құру;
oo Саудадағы жағдаймен салыстырып іс әрекет таңдау;.
Қаржылық бөлім
Қаржылық бөлім компанияның бухгалтерлік есептерімен айналысады:
Барлық қаржылық құжаттарды есепке алу: кіріс және шығыс құжаттарын, шоттар және шот фактуралар.
Барлық төлеу құжаттарын есепке алу: Төлеу ақшалай және ақшалай емес жүргізіледі. Ақшалайсыз есептесу банк арқылы жүргізіледі. Және де клиенттерге төлеудің барлық түрі жүргізіледі. Банкпен жұмыс жүргізу клиент-банк бағдарламасы арқылы іске асады.
Кәсіпорынның бюджетін құру.
Компанияның басқаруы
Компанияны директор басқарады. Ол барлық бөлімнің жұмысын бақылайды. Көптеген ірі кәсіпорындармен және банктермен келісім шарт жасасады.
Және де компанияның басқару жүйесіне оның бөлімдерінің басқарушыларын жатқызуға болады
Тауарларды есептеу процесі
Компанияның менеджерлері тауарларды қабылдау және сатумен айналысады. Тауарларды клиенттерге сату үшін шығыс құжаты қолданылады. Тауарларды жабдықтаушылардан қабылдау үшін кіріс құжаты қабылданады. Айдың соңында менеджерлер тауарлардың кіріс және шығыс құжаттары бойынша есеп береді. Есепте шығарылған және қабылданған тауардың бағасы және саны жайлы ақпараттар енгізіледі

1.2 Компания қызметтерінің сипаттамасы

Агро Консалтинг Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін ұйым жарғысында белгіленген функцияларды жүзеге асырады.
Агро Консалтинг қызметінің негізі болып мыналар табылады:
oo ақпараттандыру саласындағы білімсіздікті жою, компьютерлік білімді жоғарылату мақсатында компьютерлік білім беру курстарын жүргізу;
oo бухгалтерлік білімді жоғарылату мақсатында бухгалтерлік білім беру курстарын жүргізу;
oo ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілерге бизнес жүргізу тетіктері бойынша кеңес беру;
oo ауыл шаруашылығы өнімдері нарығындағы ұсыныс пен сұранысты реттеу үшін өндірушілер мен тұтынушылар нарығын талдау;
oo ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер үшін қызметтер мен өнімдерді өндіру және сатуға бизнес-жоспарлар құру;
oo компьютерлік технологиялардың сапалы өнімдерін сатуды басқару;
oo 1С фирмасының өнімдерін сатумен, оларға қызмет көрсетумен айналысу;
oo вирусқа қарсы бағдарламалық жабдықтарды сату, орнату;
oo компьютерлік және ұйымдық техниканы жөндеу.
oo Аталған функцияларға байланысты фирма өз құрылымында сәйкес бөлімдер мен қызметтерді ұйымдастыруды қарастырады. Мұндай шешімнің мақсаты келесідей болады:
oo ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер үшін кеңес беру, оқыту, жаңа технологиялар мен әдістерді үйрету;
oo бухгалтерлік және компьютерлік білім беру курстарын әртүрлі деңгейде ұйымдастыру;
oo программалық жабдықтардың қолданылу жолдарын қарастыру және негіздеу.
Коммерциялық компанияның басқару бөлімінің сапасына қойылатын замананауи талаптарға орай, оның тиімді жұмыс істеуі толықтай оның: компьютерлер, байланыс құралдары, көшіру құралдары секілді электронды құралдармен жабдықталуына тәуелді.
Бұл орайда компьютерлер және өндіріске, басқару ісіне қатысты т.б. электронды қүралдар маңызды орын алады. Бұларды ақпараттық машина ретінде қолдану, қандай да бір өндірістік немесе маркетингтік жобаларды дайындауға кететін уақытты, шығындарды үнемдеуге, қателіктерді болдырмауға мүмкіндік береді.
Компьютердің мүмкіндігін толық пайдалану үшін, бағдарламалық, аппараттық құралдарды қолдану керек. Сондықтан, қазіргі таңда, комерциялық компаниялардың басқару жұмысына қатысты компьютерлік бағдарламаларға мұқтаждығы үлкен.
Заманауи экономикалық ойдың негізгі ерекшелігі: шаруашылықты ресурс тапшылығы жағдайында тиімді жүргізу, аз шығынмен жоғары нәтижеге жету қажеттілігі, өндірісті басқаруды администраторлық әдістермен тиімдірек ету, өндірістің интенсивті дамуын ғылыми-техникалық прогресс негізінде жылдамдату және т.б. Шаруашылықты осы талаптарға сай басқару жүйесі тиімді және иілмелі болуы тиіс.
Кәсіпорынды басқару, оның қай салаға жататына байланысты, түрліше болады.

1.3 Проблемалар мен перспективалар

Агро Консалтинг компаниясының қызметтерін дамыту үшін фирма басшылығы әртүрлі деңгейдегі оқу курстарын ұйымдастыруды қолға алды. Фирма атқаратын функциялардың барлығы 1.2-суретте келтірілген.
Бухгалтерлік және компьютерлік білім беру курстары:
oo Бухгалтерлік есеп негіздері;
oo 1С: Бухгалтер ісі Қазақстан үшін;
oo Компьютерлік білім негіздері (MS Office, Internet);
oo Компьютерлік графика (Corel Draw, Adobe Photoshop);
oo WEB - программалау, WEB - дизайн;
oo Компьютерлік дизайн (AutoCad);
oo Дербес компьютерді жөндеу және баптау;
oo Сату техникасы мен психологиясы;
oo Бизнес-жоспарлар құру.
Қаржылық консалтинг:
oo Кез келген қаржылық жобалар мен сызбалар бойынша кеңес беру;
oo Бизнес-жоспарлар жасау;
oo Техникалық-экономикалық негіздеуді дайындау;
oo Нарықта маркетингтік зерттеу жасау.
Бухгалтерлік консалтинг:
oo Бухгалтерлік, салықтық есептер мен салық салу бойынша кеңес беру;
oo Бухгалтерлік қызмет көрсету;
oo 1С, СОНО, ЭЦП-Госзакупки программаларын орнату, жаңарту.

Сурет 1.2. Агро Консалтинг компаниясының қызметтері

IT-консалтинг - қолданыстағы ақпараттық жүйенің проблемаларын анықтап, оларды шешудің оптималды әдістерін ұсынатын кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру жолындағы маңызды кезең. Ол келесі функцияларды қамтиды:
Локальді және компьютерлік желілер;
Интернетке қосылу;
Вирустар мен шабуылдардан қорғану жүйелері;
Мәліметтерді өңдеу және сақтау жүйелері.
Зерттеу объектісін талдау
Берілгендерді енгізіп отыру және оған есеп беру ішкі жүйенің функциялары Бағдарламалық жабдықты сату, қызмет көрсету маманының АЖО құрамындағы ішкі жүйелердің функциялауын және беріктігін қамтамасыз ету үшін 2 есеп біріктіріліп, шешілуі арқылы құрылды. Бұдан көрсетілген есептер арасында мәліметтер алмасу деңгейінде болатын байланыстың құрылуы керек. Мәліметтер бойынша берілген ішкі жүйе 2 негізгі есептерді орындайды. Біріншісі ол тауарларды яғни бағдарламалық жабдықтарды қабылдап, тіркейтін болса, екіншісі оларды сатып, арадағы есептеулерді жүргізіп, шығыс құжаттарн тіркейді. Және кіріс және шығыс құжаттарының барлығы да берілгендер қорына, архивке және отчетқа тіркелінеді.

1.4 Ағымдық техникалық қамсыздандыру

Компанияның қызметі, ұжымның алдына қойылған мақсаты, қызметкерлердің орындайтын жұмыстарының тиімділігі техникалық қамсыздандыруға тікелей байланысты. Ескірген құрылғылар, бағдарламалық жабдықтар қолданушы компаниялар өз мүмкіндіктерін өздері шектейді, оларда түгел алынбаған пайда көлемі өсе береді.
Агро Консалтинг компаниясы өз қызметтерін одан әрі жетілдіру үшін заманауи техникалық құрылғыларды пайдаланады және әрбір қызметкер компьютерлендірілген жұмыс орнымен қамтамасыздандырылған. Сонымен қатар, өз қызметіне қажетті телефон, факс, принтер, сканер, ксерокс және т.б. сияқты барлық жабдықтармен жабдықталған.
Компанияның ағымдық жүйедегі техникалық құрылғыларына сипаттама: компьютер - Intel Pentium IV 700-(RAM 1 Гb, HDD 80 Gb, CD-ROM 52X), принтер - Canon LBP-1120 лазерлік принтері (A4, 8ppm,600*600 dp1,2 Mb, 10 pages мин шығарады), сканер - Mustek ScanExpress A3 USB.
Компания өз қызметтеріне орасан зор пайда әкелетін, тұтынушылар санын арттыруға көмек беретін, сатылым нәтижелері туралы мәліметтерді тез қатынауға мүмкіндік беретін жоғары жылдамдықты Интернет желісіне қосылған және ғаламторда өз сайты орнатылған. Кеңсе ішіндегі барлық компьютерлер локальды желі арқылы байланысқан.
Желінің тиімді жұмыс істеуі үшін операциялық жүйелердің арнайы түрлері - желілік операциялық жүйесі қолданылады. Желілік ОЖ - есептеу желісін бір орталықтан басқаруға арналған программалар кешені (Windows NT, Novell NetWare, т.б.). Қолданыстағы ОЖ түрлері мыналар - Windows NT, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server нұсқалары.
Қарастырылып жатқан АЖ бағдарламалық қамтамасын құру үшін, ең алдымен, ішкі жүйенің ақпараттық ағымының байланысын қарастыру қажет, себебі ішкі жүйенің есептерін шешу бағдарламасының қосылу мүмкіндігі АЖО бағдарламалық бөлігі мен ДҚ мәліметтерінің толық дайындығы кезінде ғана жүре алады, ал бұл АЖО бүтін сияқты функциялануы үшін АЖО-ң есептерінің ақпараттық байланысын анық елестете білу қажет.
Құрастырылып жатқан АЖ келесідей бір-бірімен байланысқан мәселелерді қарастырады:
1. Берілгендердің ДҚ бір реттік енгізілуі.
2. Оқушылар тапсырыстарының қимылын бақылау мен модификациялау (тапсырыстардың қимылы).
3. Тапсырыстарды сұраныстар арқылы іздеу мен түзету.
4. ДҚ қызмет көрсету.
5. ДҚ қағаздық құжаттау (шығыстық есеп беру).
Осы орайда есептер арасында мәлімет алмасу болады, ол бір есептердің шешімі келесі бір есептердің кірістік мәліметі болуынан байқалады. Одан басқа, түрлі есептерде сол бір мәліметтер қолданыла беруі мүмкін. Мұның барлығы бүкіл ішкі жүйенің бағдарламалық қамтамасын эксплуатациялау процесінде өңделетін ақпараттың барлық массасын ретімен қолдануды қажет етеді.

1.5 Ағымдық программалық жабдық

Ақпараттық технология саласындағы ең жаңа жетістіктер ақпараттық қор ұйымдастырудағы жаңа концепцияларға алып келді. Жоғары өндірісте және экономикалық микропроцессорлардың арқасында ақпаратты-есептегіш ресурстар менеджерлер, есепшілер, жобалаушылар, ұйымдастырушылар мен инженер, басқа категориялы қызметкерлердің жұмыс орындарына жақындай түсуде. Жеке компьютерлер қорында мәліметтерді өңдеу жүйесі жетілдіріліп, жұмыс орындар автоматтандырылуда.
Жаңа ақпараттық технологиялардың дамуы, жоғары жылдам істейтін және үлкен еске сақтау қабілеті бар күшті компьютерлердің пайда болуы басқарудың автоматтандырылған жүйесін жаңа сатыға көтеру міндеттерін қойды. Қазіргі уақытта түрлі салалардағы адам еңбегіне Pentium 4 компьютері белгілі жиілігі 2,2 GHz, 1 Гb шұғыл еске сақтау қабілетімен, 80 Gb қатты дискілер - винчестерлермен енгізілді. Тізбектік технологияның пайда болуы мен басқарудың автоматтандырылған жүйесінің мүмкіндіктері кеңейді әрі жетілдірілді. Осы жүйенің жаңа жаңартырылған нұсқалары пайда болды [4].
АЖ-нің тиімділігі оның негізгі қызметтерін нақты орындауымен анықталады. АЖО келесі қызметтерді атқарады:
а) басқару объектісінің жай-күйі жайындағы ақпаратты сараптау, жинау,
өңдеу;
б) басқаратын ықпалды тудыру, мысалы бағдарлама түрінде;
в) басқаратын ықпалды орындауға өткізу және оның орындалуын
қадағалау;
г) басқару ықпалдарын іске асыру;
д) ақпарат алмасу.
Мысалы үшін АЖ-ге, ол локальды есептеу тізбегі негізіне негізделгендіктен және электромагниттік алаң әсерінен жұмыс істейтіндіктен бірканалды талшықты сызықты тұтастай пайдалануға болады, себебі олар мұндай кедергіден қорғалған. АЖ-ге есептеу технологиясының жағдайлары пайдаланылуы тиіс, олар жалпы техникалық талаптарды қанағаттандырады.
АЖ үшін, оның құрамына кіретін және нақты міндеттерді шешуге бағытталған бағдарламалық қамтамасыз ету үлкен роль ойнайды. АЖ - нің бағдарламалық қамтамасыз етуі барлық қызметтерді орындауға жетерлік болу керек, ол қызметтер есептегіш техника жағдайларын қолданумен жүзеге асады және АЖ-нің қызметтік тәртібін өз уақытында автоматтандырылған күйінде орындауға мүмкіндік беретін талап етілген мәліметтерді өңдеу процесі ұйымдастырылады [5].
Ол келесі қасиеттерге ие болуы керек толықтай тұтастық, сенімділік, икемделушілік, модификациялық пен құрылыс модульділігі, пайдалану тиімділігі. АЖ-нің бағдарламалық қамтамасыз ету құрамына қолданбалы бағдарламалар қалтасы, мәліметтер негізін басқаратын жүйелер, жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету. Тағы сол сияқты кіруі тиіс. БҚ АЖ ішінде АЖ-нің техникалық құрылғыларының диагностикасы және енуші ақпараттың сенімділгін тексеру болуы қажет. АЖ-нің бағдарламалық қамтуында ақпаратты енгізгенде және өңдегенде қателіктерден сақтайтын шаралар жүзеге асуы керек, олар АЖ қызметінің орындалу сапасын қамтамасыз етеді. АЖ-нің жалпы бағдарламалық қамтуы арнайы бағдарламамен қамту бөліктерін ретке келтіруді жүзеге жүзеге асыруға мүмкіндік туғызу керек, және АЖ-нің қызмет ету процесін тоқтатпастан бағдарламалық қамтуды әрі қарай дамыту қажет. Жалпы алғанда АЖ-нің бағдарламалық қамтуы бірін-бірі өзара жоятын және қайшы келетін элементтерді өз ішіне енгізбеуге тиіс.
Адам өмірінің барлық саласына компьютерлік техниканың өндірілуі мен дамуы ақпараттық технологияның өте қатты өркендегенін білдіреді. Қазіргі уақытта ақпараттық технология мен соған сәйкес анықтамалардың бірқатары бар. Ең кең көлемде ақпараттық технология ұғымы - бұл ақпараттық жетістік тудыру, ақпараттық қызметтің түрі, ол адам іс-әрекетінің барлық саласында қолданылады.
Негізгі қайта өңделетін өнімге ақпарат жатады. Ақпарат термині арқылы мәліметтердің жиынтығы кейбір жүйенің фактілері мен білімдері, ол ұйымдасудың құрылымның, осы жүйенің тұтас және жекелеген элементтерінің жүзеге асу жағдайы ұсынылады. Тар мағынасында ақпраттық технология мәліметтерді өңдейтін электронды технология, бүкіл әдіс - тәсілдер, процестер, қажетті техника мен құрылғылар, болып түсініледі. Математтикалық тәсілдер ақпараттық технологияны жетілдірудің ең өзектсі болып табылады.
Алгоритмдік тәсіл математикалық үлгілермен функционалды тапсырмаларды шешу әдістерін жүзеге асыру алгоритмін туындатады. Олардың ішіне әдеттегі тапсырмаларды шешетін стандартты алгоритмдермен жекелеген тапсырмалар үшін жобаға дайындалатын сирек алгоритмдер енеді. Алгоритмдік тәсіл бағдарламалық тәсіл негізінде ашылады. Ақпараттық технологияның бағдарламалық қамтылуы ішіне операциялық жүйелер мен орталар, бағдарламалау тәсілдері, бағдарламалау тәсілдерінің инструменталды және арнайы түрлері кіреді.
Ақпараттық технологияның ақпараттық тәсілдеріне ақпарат процестерін сипаттау, ақпараттық үлгілер, мәліметтер қоры мен банкі, ұйымдастырудың басқа тәсілдері ақпараттық жиналу және ұсынылу түрлері кіреді.
Әдістемелік тәсілдер өз ішінде әдістемелік материалдарды, стандарттарды, хаттамаларды, ақпараттық технологияны құрудың алғы шарттары мен құжаттары, сипаттамаларды қарастырады [6].
Тәжірибеде өте жақсы белгілі, бірақ қиын іске асырылатын мәліметтер қоры ұғымы бар, ол көлемі жағынан үлкен қойма іспетті онда ұйым бар қажетті мәліметтерді енгізеді де түрлі қолданатындар осы мәліметтерді қолдана алады. Барлық мәліметтер сақталатын еске сақтаудың құрылымы бір не бірнеше жерде орналасуы мүмкін, соңғы жағдайда олар мәліметтерді алмастыру тәсілдерімен байланысты болуы титіс. Мәліметтерге бағдарламаның қолы жетуі тиіс.
Шындығында, бүгінгі күні кездесетін көпшілік мәліметтер қоры шектелген пайдалану ретіне негізделген. Көбіне бір ЭЕМ - ге бірнеше мәліметтік қор құрылады. Мәліметтік қор жекелеген туыстық функциялардың жүзеге асуына белгіленген уақытқа сәйкес, оларды біріктіруге болады. Мұндай бірліктер егер бүкіл жүйедегі тиімділік пен қарқындылықтың көбіне көмек берсе.
Мәліметтік қоры бірге, бір-бірімен өзара байланысты сақталатын мәліметтер, олар аз ғана көлемде болғанымен олар оптималды түрде бір не бірнеше қосымшаға кеңінен қолданылады; мәліметтер өздерін пайдаланатын бағдарламалардан тыс сақталады; жаңа мәлімет қосымшалау немесе бар мәліметті модификациялау үшін, сондай-ақ мәліметті мәліметтік қордан іздеу үшін жалпы басқаратын тәсіл қолданылады.
Егер бұл мәліметтік қорлар құрылымы жағынан толықтай тәуелсіз болса, жүйе мәлімет қорының бірлігін ұстайды. Жүйелерде мәліметті қарапайым ұйымдастыруда әрбір қосымшада өз жазбаларының қосындысы құрылады. Мәліметтік қорды тағайындау деген бұл - бір ғана қосынды мәліметті көптеген мүмкін болған қосымшалар санына қолдану мүмкіншілігі. Осыдан келіп, мәліметтік қорды ақпараттық қойма есебінде жиі дайындайды, оның қажеттігі зауыттарда анықталған қызметтерді орындау процесінде туу қажеттігі, үкіметтік құрылымдармен басқа бір ұйым үшін қажеттілігі шығады. Мұндай мәліметтік қор тек ақпарат алу мүмкіндігін ғана қамтамасыз етпеуі тиіс, сондай-ақ оның үнемі жаңарып, аталған ұйымның басқару процесіне қажеттілігі туу керек, жоспарлау мақсаттары немесе сұрақтарға жауап іздеу үшін мәліметтік қорда ақпаратты іздеуді жүзеге асырған дұрыс. Мәліметтердің жиынтығын бірнеше бірлестіктер араларында кедергі бар жоғына қарамай қолдана алады.
Мәлімет қоры мәліметтердің қалталық өңделуі үшін дайындалады, өңделу нақты уақытта мәліметтік қорларда өңделудің осы әдістерінің жиынтығы ескерілген, ал көптеген жжүйелерде мәліметтік қормен терминалдарға қызмет көрсеті нақты уақытта қалталық мәлімет өңдеуімен бір уақытта жүргізіледі.
Бүгінгі күнде әлемде 133 миллионнан астам компьютерлер бар, олардың 82% - дан көбі түрлі ақпараттық - есептегіш тізбектерде, кіші локальді офистердегі тізбектен жаһандық тізбек Internet-ке дейін, біріктірілген. Тізбектегі компьютерлерді біріктіруге арналған бүкіл әлемдік тенденция бірнеше маңызды себептерге байланысты: мысалы ақпараттық хабарларды тарату шапшаңдығы қолданушылар арасында ақпарат алмасудың шапшаң мүмкіндігі, жұмыс орнынан тұрмай-ақ жер шарының кез келген нүктесінен қалаған ақпаратты тез алу мүмкіншілігі, сондай-ақ түрлі бағдарламалық қамту арқылы жұмыс істейтін түрлі формалардың өз компьютерлері арасында мәлімет алмастыра алуы.
Мұндай зор патенциалды мүмкіндіктерді алып жүре алатын есептеуші тізбек пен сол жаңа потенциаолды бой көтере ақпараттық кешенді басынан өткереді. Және де өндіріс процесінің айтарлықтай қарқындағы бізге оны практика жүзінде қолданбауға мүмкіндік бермейді.
Ақпараттық тізбектерді жетілдіре түсу үшін ақпараттық технология жөнінде негізгі білімі бар мамандар қажет. Аталған бағдарламалық қамтама Агро Консалтинг ЖШС-нің сату бөлімі жұмысын автоматтандыру үшін дайындалған. Бағдарламалар қалтасы тиімді интерфейспен басқаратын қызмет туралы ақпараттық - анықтамалық жүйесі бар құрылым.
Автоматтандандырылған жұмыс орнын (АЖО) былай анықтауға болады:
Ол ақпараттық қор кешені ақпараттық техникалық ұйымдастыру технологиялық тәсілдерді жеке және ұжымдық қолдану, мұның бәрі басқарманың кәсіби қызметтерінің жекелеген қызметтерді орындау үшін бекітілген кешен [7].
АЖО көмегімен маман мәтіндерді өңдеп, ЭЕМ-нің жадында сақталған оларды жіберіп, хабарламалар алуға, жиналыстарға қатысу, құжаттардың өз архивін ұйымдастыруға есептеулер кестелік сызықтық түрде дайын ала алуға мүмкіндігі бар. Әдетте шешімдер қабылдау процесі мен басқаруды жалпылай алғанда ұжым атқарады. Бірақ АЖО проблемалық жүзеге асуы қажетті, өйткені басқарушы персонал басқарудың түрлі деңгейі мен жүзеге асатын қызметтің дәрежесіне сәйкес болуы тиіс. шешім қабылдау үшін ақпарат дайындау шешімнің өзін табуға және оны жүзеге асыру түрлі экономикалық қызметтерде жалпыға ортақ болуы мүмкін және де көптеген қызыметтер көпшілік шаруашылықтар үшін жинақты болып табылады. Бұл басқарудың өзгермелі, иілімді құрылымын құруға көмектеседі.
АЖО құрастыру негізінде келесі негізгі шарттар кіреді:
1. Соңғы тұтынушыға барынша икемделген, АЖО дағдыларының тәсілдерінің инструментальдылығын құру, тұтынушының өзін - өзі оқыту деңгейіне дайындығы.
2. Кейбір білімді түрлендіру, яғни АЖО - ның көмегі арқылы өздігінен жаңа қызыметтер мен тапсырмаларды шешіп, автоматтандырып, жүйеге жұмыс істегенде тәжірибе жинақтау.
3. АЖО келеңсіздік бағдарын белгілі тапсырма класын шешуге арнау, ол ДК - мен жұмыс істейтін мамандарға тән жұмыс режимінің бірлігі мен қанауы ақпаратты жалпы технологиялық өңдеудегі бірлігі.
4. АЖО мәліметті өңдеу жүиесінің басқа элементтерін мен түиіндестігін қамтамасыз ететін құрылымның модульділігі, және АЖО қызмет істеуін тоқтатпай мүмкіндіктерін асыру мен медификациялау.
5. Эргономика яғни тұтынушы үшін жұмыс істеудің тиімді шарттарын құру және жүйемен байланыстығын достық қарым-қатынасты құру.

1.6 Берілгендерді өңдеу технологиясының әлсіз жақтары және оларды жетілдіру жолдары

Мекеме жұмысын автоматтандырудың түрлері:
1. Бөлшекті (хаостық) автоматтандыру
Бөлшекті автоматтандыру мекеме өсуін инвестициялаудың тиімді емес түрі болып табылады. Бұл бөлімнің автоматтандыру процесінде хаостық деп стратегиялық жоспардың болмауы айтылады. Бұндай жағдайда ақпараттық технологияларды енгізудің процесі, бизнестің нақты сұранысы емес, дәл сол минуттардағы локальді мәселе болады. Бұл жағдайларда шешім қабылдаудың критерийі ретінде: дәл қазір қандай да бір техниканы немесе БҚ керемет жеңілдікпен сатып алу немесе т.б. шешім қабылдап жатқан тұлғалардың білім деңгейі мен қалауы. Нәтижесінде мекеме, ең дұрыс жағдайда, әр түрлі қолданбалы құралдарға ие болады және олардың құны жалпы комплекстік шешімнің бағасымен салыстырмалы болып қалады. Одан да жаманы мекеменің практикалық жұмысында қолданыла алмайтын ақпараттық инфрақұрылым мен қолданбалы жүйелердің ақталмаған бөлшектері пайда болады. Осылайша мекеме ақпарттық жүйе орындауға тиіс функцияларды дубльдеуге және пайда болған аяқталмаған қолданбалы жүйелерге қызмет етуге мәжбүр болады. Осындай бағыт ақпараттық технологиялар бөлімінің (БАЖ бөлімі, есептеу техникасы - атауы түрлі болуы мүмкін) өз ролі мен функциясын түсінбеуінен пайда болуы мүмкін [7-8].
2. Учаске бойынша автоматтандыру
Учаске бойынша автоматтандыру - функционалдық белгісі бойынша біріккен, мекеменің жеке өндірістік немесе басқарушылық бөлімшелерінің автоматтандырылуы деп түсіндіріледі.
:: мекеменің инвестициялық ресурсы автоматтандыру мәселесін толық көлемімен шешуге жетпегенде;
:: автоаматтандырылған жүйелерді қолданудың экономикалық тиімділігі байқалатын, мысалы персоналдың қысқаруы, кейбір учаскелердің;
:: өндіріс технологиясы немесе басқа жағдайлардың автоматтандырылған жүйені қолданбай өтуге мүмкіндік бермейтіндігі.
Мұндай шешім көбінесе өндірістік учаскелерді автоаматтандыруда қолданылады.
Автоматтандырудың негізгі құралдары - мамандандырылған ТПБАЖ (технологиялық процесті басқарудың автоматтандырылған жүйесі). Автоматтандырудың прициптерінен учаске бойынша автоматтандыруды таңдау бірқатар мекемелер үшін шектелген инвестициялық ресуртарымен экономикалық көрсеткіштерін көтерудің жалғыз мүмкін жолы. Учаске бойынша автоматтандыру тиімді болу үшін автоматтандырудың стратегиялық және оперативті жоспары болуы қажет. Ондайда автоматтандырудың стратегиялық жоспары, преиодты түрде, жылына бір рет, қарастырылып отыруы тиіс. Стратегилық жоспардың ревизиясы кезінде саналы түрде ең алдымен көңілді мекемеде қолданыс тапқан ақпараттық технологияларға стандарттар комплексінің кшшу мәселесіне аудару керек
3. Бағыттар бойынша автоматтандыру
Бағыттар бойынша автоматтандыру мекеменің жұмысының жеке бағыттарының автоматизациясы деп қаралады, өндіріс, қаржыны басқару т.б. сияқты. Учаске бойынша автоматтандырудан мына түр келесімен ерекшеленеді: жұмыс бағыттары бойынша автоматтандыру бұл процесте, функциялануы автоматтандырылып жатқан бағытпен байланысты, барлық бөлімшелердің қатысуын есепке алады. Әдетте жұмыстың кез келген бағыты мекеменің барлық бөлімшелерін есепке алады. Мысалы, қамтамасыз теу бөлімі. Бұл процесте өндірістіктен (өңделетін өнім, қосалқы бөлшектер мен қондырғыларды сатып алу жоспарын құру кезінде,) басқарушылық (канцтауарлар, жиһаз) бөлімшелері және қамтамасыз ету бөлімінің өзі мен транспорттық қызметтің барлығы дерлігі қатысады. Сондықтан бағыт бойынша автоматтандыруды локальды деп қарауға болмайды. Оның құрылуын кемінде мекеменің телекоммуникациялық инфрақұрылымымен байланысты. Көп жағдайда бағыт бойынша автоматтандыру бизнес процестердің реинжинирлігімен байланысты және мекеменің толық моделін құруды талап етеді [10].
Жоғарыда айтылғандай тиімділікті жоғарлату үшін бағыттар бойынша автоматтандыруды қолдану қарастырылып жатқан жағдайда да өз күшін жойған жоқ. Стратегиялық жоспардың ревизиясы қандай да бір бағыттың автоматизациясы аяқталып, алынған нәтиже бағаланғаннан кейін жүргізілуі тиіс.
Мекеме басқарылуының автоматизациясы былайша түсіндіріледі:
МБАЖ жүйе ретінде көптеген түрлі деңгейлердің түрлі тағайындалған элементтерінен тұрады. Оларға жүйешелер, модульдер, басқару блоктары, есептер, басқару процедуралары, функциялары, опрециялар және т.с.с. жатады. ERP типті базалық жүйелер, нәтижесінде МБАЖ жататын элементарлы басқарушылық процедуралардан тұратын, иерархиялық құрылымдарды береді.
Жобаланған ERP қоры мен шынайы МБАЖ арасындағы айырмашылық
A,B,C - базалық жүйенің ішкі жүйесі.
A1,B1,C1 - шынайы МБАЖ ішкі жүйесі.
Интеграция - мекемені басқару процесінде, оның жүрісінің оптимизациясы қамтамасыз етілетіндей, басқару функциялары мен процедураларының келісімі мен бірігуін болжайды. Интеграция барлық функционалдық және қамтамасыз етуші жүйешелерде байқалады.
Техникалық қамтамасыз ету жүйешесінде -- бұл локальды есептеу желілері мен мекеменің глобальды желі арқылы сыртқы ортамен байланысын қамтамасыз ету. Ақпараттық қамтамасыз ету жүйешесінде -- бұл БҚБЖ басқаруымен берілгендер қорын құру. Математикалық қамтамасыз ету интегра - циясы математикалық моделдердің кіріс және шығыстарының келесімінен, түрлі моделдердің комплекстелуінен (мысалы, болжау жасау мен жоспарлауда), математикалық модельдердің бүтіндігі мен қарсы келмеуінен көрінеді.
Бағдарламалық қамтаманың интеграциясы оның талап етіліп жатқан ретіпен және сәйкестікте орындалуын рұқсат ететін қиын әрі иілімді құрылыуынан байқалады. Бірғана ERP қоры негізінде құрылған интеграцияланған МБАЖ, қолданушы интерфейсінің кереметтігімен, мекемені ұйымдастырушылық қамтамасыз ету деңгейіне алып шығады. Бұл тиімділік әсіресе жүздеген ескі локальды жүйені ауыстыруға келетін жаңа үлкен МБАЖ - да байқалады. Жаңа жүйеге ауысудың іс жүзіндегі нәтижесі бүкіл мекемеге ортақ стандарт қолданушылардың жүйемен арақатынасының әдістері
Бірақ бастысы, мекемелерде автоматтандырылған жүйелердің құрылуы, -- бұл функциоланған интеграция.
Осылайша, жоғарыда айтылғанның барлығын есепке ала отырып, есептің қойылымы мынаған келеді - мекеме ішінде нақты бөлімнің АЖО-н құру, яғни мекеменің кейбір бағыты бойынша жұмысын автоматтандыру, біздің жағдайда басылымға жазылу бөлімі.
Қазіргі таңда көптеген ақпараттық жүйе бар. Әрбір жүйе өзі жұмыс істеп отырған объектті толық сипаттауы тиіс. Кез келген жүйеде берілген тақырыпты толық қамтамасыз ететін бағдарлама, оның қасиеттері туралы сипаттама және оның өнімдері туралы анықтамасы болуы тиіс.
Ақпараттық жүйе жасамай тұрып, бағдарламашы сол тақырыптағы негізгі мәселелерді білуі тиіс. Бұл бағдарлама Агро Консалтинг оқу орталығының бизнес-процестерін автоматтандыруға арналған.
Агро Консалтинг оқу орталығында күніне көптеген адамдардан тапсырыстар келіп түседі, оларды орындау үшін қажетті курстар мен оқытушылар дұрыс таңдалып, оқыту кестесі анықталып, кестеге сай сабақтар жүргізіледі.
Агро Консалтинг фирма бөліміне арналған арнайы бағдарлама құруға негіз болған себептер мыналар:
oo Агро Консалтинг оқу бөлімінің жұмыс істеу жылдамдығының төмендігі;
oo клиенттер берген тапсырыстардың уақтылы орындалмай жатуы;
oo тапсырыс берген клиенттермен қайта хабарласу мүмкіндігінің жоқтығы;
oo жұмыста кемшіліктердің көп болуы;
Сондықтан Агро Консалтинг компаниясының жұмысын толық қамтамасыздандыратын, қателіктерге жол бермейтін, оперативті және сенімді түрде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін ақпараттық жүйе жасау туралы шешім қабылданды. Бұл бағдарламаны пайдалану Агро Консалтинг компаниясына мынадай пайда әкеледі:
- оперативті түрде жұмыс жасау;
- сенімділік;
- қауіпсіздік;
- тапсырыс файлының жойылып кетуінен сақтау;
- сервисті күшейту;
- керекті ақпаратты тез табу;
- жұмыс істеу ақысын төмендету;
- жұмыс сапасын арттыру;
- оператор жұмысын жеңілдету және т.б.
Жүйені жасағанда адам-машина қатынасына көп көңіл бөлінді. Агро Консалтинг компаниясында адамдардың компьютерлік білімі бұл бағдарламамен жұмыс істеуге жеткілікті. Сондықтан қарапайым адамға негізделген бағдарлама жасалған. Тек оператор өзінің пайдалы тірліктермен айналысып жатқанын сезінгенде ғана ЭЕМ-мен жұмыс жасау тиімдірек болып көрінеді. Басқа жағдайда (бағдарлама түсініксіз анықтамалар бергенде және т.б.) оператор компьютерді пайдалануын доғаруға тырысады.
Компанияда ең көп тараған кемшіліктер:
oo ақпараттық орасан көлемді болуы;
oo есептеу қиындығынан объекті басқаруға қажетті есептеу көрсеткіштерінің мүмкіндіксіздігі;
oo ақпаратты өңдеудің қиындығы (көлемді және уақыттық параметрлер);
oo объекті басқару сапасын төмендететін жедел ақпараттың өңделу жылдамдығының төмендігі;
oo ақпарат ағынының қосарланушылығынан есеп шешімінің нақтылығының төмендігі;
oo ақпарат беру, өңдеу, өткізу және жинау үрдісінің сенімсіздігі;

2 Жобалау бөлімі

2.1 Web технологияның қазіргі жағдайы

2.1.1 Интернет туралы түсінік

Интернет (бас әрiппен жазылса)−кез келген компьютердi жер шарында орналасқан басқа жұмыс станциясымен, яғни телефон арнасына қосылған басқа компьютермен жылдам байланыстыратын Дүние жүзiлiк Желi. Оны дүниедегi ең үлкен ауқымды (глобальный) желi деп атайды. Осылай телефон арнасы арқылы байланыса алатын компьютерлер бiр−бiрiмен ТСРIР хаттама (протокол) ережелерiмен мәлiмет алмасады, оларды бiр нұсқада, яғни бiр тiлде сөйлейдi деп айтса да болады. Дүние жүзiлiк Халықаралық телефон желiсi сияқты оны ешкiм басқармайды, ол ешкiмнiң жеке меншiгi емес. Мiне, осы Интернет желiсi көмегiмен электрондық почта арқылы хабар алып (берiп), басқа компьютерлердегi ақпаратты көрiп, қашықтан телеконференцияларға қатынасу жұмыстарын жүргiзуге мүмкiндiк бар.TCPIP - Интернет желiсiне қосылған компьютерлер арасында ақпарат алмасуды қамтамасыз ететiн мәлiметтердi бiр жүйеге келтiру ережелерi немесе оларды құрастыру хаттамасы.IP (Интернет Protocol) − мәлiметтердi оны алушының адресi көрсетiлген шағын тақырыптары бар бiрнеше бөлiктерге немесе дестелерге бөлетiн желi аралық хаттама.TCP (Transmisson Control Protocol) − мәлiметтi жөнелту iсiн баскаратын хаттама, ол желiдегi ақпарат дестелерiн дұрыс жеткiзу үшiн жауапты болып саналады.Интернет жүйесiн пайдалана отырып, үйден шықпай ақ, көптеген елдердi, қалаларды аралап музейлердi, кiтапханаларды көрiп, дүниежүзiлiк мәдени және ғылыми жетiстiктермен танысып, оларға өркениеттi елдiң азаматы ретiнде өз үлесiңiздi қосып, өзiңiздi дүниенiң бiр кiшкене бөлiгi ретiнде сезiну мүмкiндiгiне ие боласыз.Интернет (кiшi әрiппен жазылса) − TCPIP хаттамалары негiзiнде желi аралық байланысу технологиясы.
Интернет желiсiнiң құрылымы−әрбiр тұтынушы компьютерi кәдiмгi телефон арналарымен түйiндi машиналармен байланысады. Ал түйiндi немесе негiзгi машиналар бiр−бiрiмен қуатты оптикалық талшықты немесе спутниктi арналармен жалғасады. Түйiндi машиналар кез келген жай компьютерлер арасында байланыс орнату үшiн қажет, олар: тәулiк бойынша үзiлiссiз жұмыс iстеп, байланыс сеанстарының арасындағы уақытта жолда жүрген ақпараттарды уақытша сақтайды, ақпараттық серверлер деп аталатын мәлiмет жинақтауыш компьютермен жылдам iстейтiн оптикалық түрдегi байланыстыру iсiн қамтамасыз етедi.Ақпаратты сервер - дегенiмiз қалың көпшiлiкке арналған, әрбiр тұтынушы пайдалана алатын көптеген ақпараттар түрлерi жинақталған арнаулы компьютер. Мұнда жаналықтар, мерзiмдi баспасөз (газет−журналдар), жарнамалар, т.с.с. мәлiметтер сақталады.Желiге қосылған әрбiр компютерге қайталанбайтын айрықша өзiндiк адрес (IP−адрес) берiледi, адрес компьютердiң типiмен (IBM,Macintoch), операциялық жүйенiң түрiмен (MS DOS, Windows 98, Windows NT) байланыста болмайды, демек жiберiлген ақпарат тура адрес көрсетiлген компьютерге келiп түседi. Түйiндi машина мәлiметтердi тасымалдау кезiнде хабарды жiберген және оны алатын компьютерлер арасындағы ең қысқа жолды таңдайды, жұмыс барысында ол байланыс арнасының бос аралықтарын тиiмдi түрде пайдаланады. Бұл мүмкiндiк Интернеттi қазiргi кездегi ең жылдам, әрi арзан, әрi сенiмдi байланыс жабдығына айналдырды деуге болады.Ал ендi түйiндi машиналар жұмысы қалай ұйымдастырылған, Интернетте адрестi кiм тағайындайды, компьютерлер арасындағы байланыс қалай қамтамасыз етiледi, компьютер телефонмен қалай қосылады деген мәселелерге келсек, бұның бәрiн iстейтiн арнайы қоғам - Интернет провайдерi деген ұйым, мекеме бар. Мысалы, Алматыда Интернет Провайдерi болып қызмет атқаратын Интернет трейнинг орталығы Nursat, S&G Communications, Parasang, қазақтелеком, Астел Арна Спринт т.с.с. мекемелер жұмыс iстейдi.
Интернет−те қызмет көрсету провайдерi - ISP (Интернет Service Provider), Интернет−пен қарапайым тұтынушылардың тiкелей қатынас құруын жүзеге асыратын заңды тұлға.
World Wide Web құрылымы−WWW дүнежүзiлiк тармақталған желiсi−бұл Интернет−тiң ең кең таралған, күннен күнге тоқтаусыз өсiп жатқан қызмет түрi. World Wide Web−Интернет−тегi барлық құжаттар және мультимедиалық ресурстарды сипаттайтын термин. Бұл мәлiметтердi пайдалану жолында оларды оқып көру үшiн Micrasoft Интернет Explorer, Netscape Navigator cияқты програмалық жабдықтар қолданылады. Олар Интернет−тен керектi құжаттарды iздеп табуға, қарауға, жазып алуға мүмкiндiк бередi. Гипермәтiн (байланысқан мәтiндер) мүмкiндiгi Web мәлiметтернiң бiрiнен бiрiне көшудi жеңiлдетедi. Файлардың HTML−ің (hipertext markup language) форматын iске қосатын гипермәтiн мүмкiндiгi Web парақтарының бiр бетiнен екiншi бетiне сiлтеу бойынша көшудi жеңiл жүзеге асырады. Бұл беттерде суреттер, бейне жазбалар, дыбыстар, үшөлшемдi (кеңiстiктегi) нақты бейнелер т.с.с. орналасады. Осындай сiлтемелер арқылы байланысқан парақтар World Wide Web−тiң негiзгi құралымын құрайды. Web жүйесiне қосылғаннан кейiн әрбiр адам WWW желiсiндегi кез келген мәлiметтi басқалармен бiрдей пайдалану құқығына ие болады, бұдан соң басқа компьютермен байланасу үшiн немесе қосымша артықшылық, шектеулер үшiн ақы төлеудiң қажетi жоқ.
World Wide Web (WWW немесе Web) Интернет мәлiметтерiн жеңiл көруге болатын графикалық интерфейс мүмкiндiгiн бередi. Ондағы мәлiметтер мен олардың бiр−бiрiмен байланысын ақпараттық өрмек деп айтса да болады.Web−тiң әр бетiнiң басқа парақтармен байланысын көрсететiн сiлтеме белгiлерi бар, оны бiр−бiрiмен байланысқан парақтардан тұратын өте үлкен кiтапхана деуге болады. Бiр тораптық компьютерде орналасқан мәлiметтер Web кiтабы ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Интернет Web-сайт
Web - сайт құру
Алматы қаласы студенттері мен жастары үшін акпараттық Web-порталын құру
Web-қосымшаларын құру технологиялары
«Кітаптар магазині» мәлеметтер қорын құру
Internet ұғымы.World wide web
Интернет дүкен құру
Internet ұғымы. World wide web
Іnternet және World Wіde Web (WWW)
Интернет қосымшаларын құру технологиялары
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь