Бағдарламалық жабдықтардың интернет-магазині үшін web-қосымша құру

Кіріспе
1 Аналитикалық бөлім
1.1 Компанияның қысқаша сипаттамасы
1.2 Компания қызметтерінің сипаттамасы
1.3 Проблемалар мен перспективалар
1.4 Ағымдық техникалық қамсыздандыру
1.5 Ағымдық программалық жабдық
1.6 Берілгендерді өңдеу технологиясының әлсіз жақтары және оларды жетілдіру жолдары
2 Жобалау бөлімі
2.1 Web технологияның қазіргі жағдайы
2.1.1 Интернет туралы түсінік
2.1.2 Сайт туралы түсінік
2.1.3 Веб−сайттың түрлері
2.1.4 Клент−сервер технологиясы
2.2 Сайт жасау құралдары
2.2.1 HTML тілінің негіздері
2.2.1 HTML тілінің негіздері
2.2.3 CSS бағдарламалау тілінің ерекшелітері
2.2.4 JavaScript тілінің негізідері
2.3 Аппараттық жабдықтау
2.4 Есептер кешенін математикалық жабдықтау
2.5 Ақпараттық жүйелерді технологиялық жабдықтау
2.6 Программа пайдаланушысы интерфейсінің сипаттамасы
3 Тіршілік қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бөлімі
3.1 Басқару және кәсіптік қауіпсіздік пен денсаулықты бағалау
3.2 Кәсіпорын бөлмелеріндегі метеорологиялық жағдайлар
3.3 Жарықтандыру
3.4 Кәсіпорын бөлмелеріндегі шу мен діріл
3.5 Электр қауіпсіздігі
3.6 Кәсіпорын бөлмелеріндегі еңбек гигиенасы
3.7 Өрт қауіпсіздігі
3.8 Азаматтық қорғаныс шаралары
3.9 Өндірістік бөлмелердің персоналын эвакуациялау
4 Экономикалық бөлім
4.1 Өндірісті автоматтандырудың техника.экономикалық негіздемесі
4.2 Өндірісті автоматтандыруға қажетті күрделі шығындарды есептеу
4.3 Еңбек ақыны және еңбекті ұйымдастыру мәселелері
4.4 Бағдарламалық қамтаманы құрастырудың өзіндік құнын төмендетуді есептеу
4.5 Бағдарламалық қамтаманы құрастырудың экономикалық тиімділігін есептеу
5 Бизнес.жоспарлау бөлімі
5.1 Аннотация
5.2 Резюме
5.3 Кәсіпорынның сипаттамасы
5.4 Менеджмент
5.4 Менеджмент
5.6 Өнімнің сипаттамасы
5.7 Өндірістік жоспар
5.8 Ұйымдастырушылық жоспар
5.9 Қаржылық жоспар
5.9.1 Шығындарды болжау
5.9.2 Пайда және залалды болжау
5.10 Жұмыстардың орындалу тізбесі
5.11 Жобаның тәуекелділігін (сезімталдылығын) талдау
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Дипломдық жұмыстың тақырыбының өзектілігі. Қазіргі таңда ақпараттық технологиялар қарқынды дамыған заманда интернет өмірдің ажырамас бір бөлігі болып табылады. Интернет (ағылш. Internet — International Network) — компьютерлік серверлердің бүкіләлемдік желісі. Интернетке қосылу мүмкіндігі болған жағдайда, білім беру мекемелері, мемлекеттік ұйымдар, коммерциялық кәсіпорындар және жеке адамдар сияқты миллиондаған қайнар көзінен ақпарат алуға болады. Қазіргі кезде Интернет сөзін пайдаланғанда, физикалық желінің өзін емес, Дүниежүзілік желі және ондағы ақпаратты айтамыз. Сонымен қатар интернет кез келген компьютерлермен бүкіл әлем бойынша ақпарат алмасу мен беру мүмкіндігі, желілер жүйесі, байланыс араларын өзара біріктіретін, тораптардың жиынтығы.
Интернет технологиzсы жылдам өзгеріп отырады. Интернетпен жұмыс істеу оңайланғандықтан, қазіргі өзгерістер торапты кім немесе қандай мақсатпен қолдануында болып отыр. Дегенмен, " Web-тен білгім келген нәрсе туралы, информация таба аламын ба?"-деген сұрақ туындайды. Сол себепті бір жаққа телефон соғудан бұрын немесе кітапханаға барар алдында Web-тен информация алады.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы. Аталған компанияға алғаш рет сатып алушыға арналған жалпы каталог, жаңа өнімдерді қабылдау, олардың қоймадағы жалпы құнын есептеу, сатылым жағдайын қадағалау, мекемедегі сатушылар жайлы толық мәліметтер енгізілген берілгендер қорын JoomShoping компаненті арқылы іске асыру орындалды.
Дипломдық жұмыстың тәжірбиелік мәні. Бұл web-қосымшада тек аталған компанияның бағдарламаларын ғана емес, өзге де бағдарламалық жабдықтарды сатушы ұйымдардың өнімдерін ұсынуға мүмкіндіктер жасалған. Бағдарлама кез-келген бағдарламалық жабдықтарды немесе басқа да заттарды сатумен айналысатын ұйымның жұмысын тиімді етеді.
Шешілетін ғылыми мәселенің заманауи жағдайын бағалау. Берілген компаненттің интерфейсі және орындайтын қызметі, қазіргі таңда кеңінен тараған заманауи бағдарламаларға ыңғайластырылып құрастырылған. Қарапайым қолданушылар ешбір дайындықсыз қолдануына мүмкіндік жасалған.
Дипломдық жұмысты жазудағы негізгі мақсаты – бағдарламалық жабдықты сатушы қызметкердің жұмысын жеңілдету үшін web-қосымша құру. Сол себепті дипломдық жұмыстың басым бөлігі бағдарламалық жабдықтарды сату, сатып алу және web-қосымшаның құжаттамалары туралы мәліметтерді қамтиды.
Дипломдық жұмысты жазудағы міндеті. Дипломдық жұмысты жазуда төмендегідей міндеттерді орындау керек:
- бағдарламалық жабдықты сатушы қызметкердің жұмысына web-қосымша құру;
1 Қ.С.Шоланова. Ақпараттық жүйелер теориясы. – Алматы: Экономика, 2002.
2 Информационные системы в экономике. Под. ред. Дикa В.В. – М. 1999.
3 Коцюбинский Б. Экономическая информатика. СПБ. 2000.
4 Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 2001.
5 Владимир Гофман. Работа с базами данных в Delphi. СПб: БХВ-Петербург, 2002.
6 Культин.Н.Б. Delphi в задачах и примерах. – СПб: БХВ-Петербург, 2005.
7 Бобровский С. Delphi-5. Учебный курс., Москва, 2000г.
8 Епанешиков А. М. Программирование в среде Delphi.
9 Л.М.Климова «Основы программирования решение типовых задач». – М.: Мир, 2006г.
10 Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 2.0. – М.:Издательство БИНОМ, 2008г.
11 О. Камардинов. Х. Жантелі Delphi 5-6. Шымкент. 2002ж.
12 С.Бабровский. «Описание системы и языка программирования Delphi 7».–М.: Мир, 2006г.
13 Хомоненко А.Д. Delphi 7. – СПб: БХВ-Петербург, 2004.
14 www.wikipedia.com
15 www.referat.ru
16 www.intuit.ru
17 www.yandex.ru
18 Камардинов О. Информатика, 1,2-бөлім. Шымкент -2000.
19 Пярнпуу А.А. Программирование на современных алгоритмических языках. –М.: Наука, 1990, -384с.
20 Шубин Е.П. Гражданская оборона- 1991;
21 Атаманвк В.Г. Гражданская оборона- 1937;
22 Егоров П.Т. Гражданская оборона- 1937;
23 Маханов Б.Б., Сатаев М.И., Өсербаев М.Т., Сатаева Л.М. Тіршілік қауіпсіздігі- Шымкент, М.Әуезов атындағы Оңтустік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2005, 243 бет.
24 Маханов Б. Б., Сатаев М.И., Сатаева Л.М., Tipшілік қауіпсіздігі. Электрондык
кітап. Шымкент. 2004
25 Маханов Б. Б., Сатаев М.И., всербаев М.Т., Сатаева Л.М., Азаматтык корганыс -жекеленген мәселелер. Электрондык кітап. Шымкент. 2004
26 Сулейменов А.Т. и др. «Безопасность жизнедеятельности» Учебное пособие, ЮКГУ, Шымкент 2000г.
27 Шертаев Е.Т. Tipшілік қауіпсіздігі . Шымкент, 2003, 115 б.
28 Аргинбаев Д.К «Енбекті қорғау және кауіпсіз техникалары» Методикалык,
құрал, ЮКГУ, Шымкент-2004ж
29 «Основы безопасности жизнедеятельности», Лужкин И.П., СПб.: 1995 с.-245.
30 Атаманюк В.Г. и др. Гражданская оборона: Учеб.для вузов / В.Г. Атаманюк, Л.Г.Ширшев, Н.И.Акимов. Под. ред. Д.И.Михайлика. 2-е изд.–М.: Высшая школа, 1987.-288с
31 Гражданская оборона: Учебн. для студентов пед. Институтов /Г.Н. Жаворонков, Н.Д.Сердюков, Е.П. Щубин; Под. ред. Е.П. Шубин. – М.: Просвещение, 1991.-223с.:ил.
32 Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных /Пер. с англ. — М.: Мир, 1989. - 360 с., ил.
33 Қазақстан Республикасының еңбек кодексі. – Алматы: ЮРИСТ, 2007. – 108 б.
34 Уркумбаев М.Ф., Уркумбаев Б.Ф., Аманбаев Б.Б., Уркумбаева М.М. «Бизнес-план в дипломной работе». – Шымкент, 2005, –217 стр.
35 Алан Вест. Бизнес-план: / Учеб. пособие перевод с английского Н.И.Аклозовой и И.Ю.Букиной. 3-е изд. – М.: Издательство «Проспект», 2005, – 232 с.
36 «Бизнес-планирование» / Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова – М.: Финансы и статистика, 2000.
        
        Аннотация
Дипломдық жұмыс тақырыбы: Бағдарламалық жабдықтардың интернет-магазині үшін web-қосымша құру.
Жұмыста жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бағдарламалық жабдықтарды сату ... ... ... орны ... ... құру жүзеге асырылған. Яғни жасалған интернет-магазинде арнайы бағдарламалады ұсыну, сату бөліміне келіп түскен тапсырыстарды ыңғайлы түрде пайдаланып, тез және қатесіз ... ... ... оңай табу ... ... компаненттермен реттестіру, тауар жайлы тез мәлімет алу қарастырылған.
Дипломдық жұмыстың түсіндірме жазуы кіріспе, бес бөлім, қорытынды мен пайдаланылған әдебиеттер ... ... 100 ... ... ... ... 30 ... 28 сурет, 1 қосымша бар және 25 әдебиет көздеріне сілтеме жасалған.
Дипломдық жұмыс 2015-2016 оқу жылында М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың ... ... ... ... ... ... Ботаева Сәуле Байзаққызы.
Орындаған: ИП-12-3к2 тобының студенті Сахан Алдияр
Мазмұны
Нормативті ... ... ... ... ... құжаттарға сілтемелер қолданылған:
Анықтамалар
Бұл дипломдық жұмыста сәйкес терминдер мен келесі анықтамалар қолданылады:
Белгілер мен қысқартулар
ЖШС - ... ... ... ... - ... жабдықтама
КАЖ - Компьютерлік ақпараттық жүйесі
ЭАЖ- Электрондық ақпараттық жүйесі
КАҚ - ... ... ... - ... ... ... - ... қор
АБЖ - Ақпараттық жарнама бөлімі
ОҚО - Оңтүстік Қазақстан облысы
ДҚ - ... қоры ... - ... ... ... жұмыстың тақырыбының өзектілігі. Қазіргі таңда ақпараттық технологиялар қарқынды ... ... ... ... ... бір ... ... табылады. Интернет (ағылш. Internet -- International Network) -- компьютерлік серверлердің бүкіләлемдік желісі. Интернетке қосылу ... ... ... ... беру мекемелері, мемлекеттік ұйымдар, коммерциялық кәсіпорындар және жеке адамдар сияқты миллиондаған қайнар көзінен ... ... ... ... ... Интернет сөзін пайдаланғанда, физикалық желінің өзін емес, Дүниежүзілік желі және ... ... ... ... қатар интернет кез келген компьютерлермен бүкіл әлем ... ... ... мен беру ... ... ... ... араларын өзара біріктіретін, тораптардың жиынтығы.
Интернет технологиzсы жылдам өзгеріп отырады. Интернетпен жұмыс ... ... ... ... ... кім немесе қандай мақсатпен қолдануында болып отыр. Дегенмен, " ... ... ... ... ... ... таба аламын ба?"-деген сұрақ туындайды. Сол себепті бір ... ... ... ... ... кітапханаға барар алдында Web-тен информация алады.
Дипломдық жұмыстың ... ... ... ... ... рет сатып алушыға арналған жалпы каталог, жаңа ... ... ... қоймадағы жалпы құнын есептеу, сатылым жағдайын қадағалау, мекемедегі сатушылар жайлы толық мәліметтер енгізілген берілгендер қорын JoomShoping компаненті арқылы іске ... ... ... ... ... Бұл web-қосымшада тек аталған компанияның бағдарламаларын ғана емес, өзге де ... ... ... ... ... ... ... жасалған. Бағдарлама кез-келген бағдарламалық жабдықтарды немесе басқа да заттарды ... ... ... ... ... етеді.
Шешілетін ғылыми мәселенің заманауи жағдайын бағалау. Берілген компаненттің интерфейсі және орындайтын қызметі, қазіргі таңда кеңінен ... ... ... ... ... ... қолданушылар ешбір дайындықсыз қолдануына мүмкіндік жасалған.
Дипломдық жұмысты жазудағы негізгі ... - ... ... ... ... жұмысын жеңілдету үшін web-қосымша құру. Сол себепті дипломдық жұмыстың басым бөлігі бағдарламалық жабдықтарды ... ... алу және ... ... туралы мәліметтерді қамтиды.
Дипломдық жұмысты жазудағы міндеті. Дипломдық жұмысты ... ... ... орындау керек:
* бағдарламалық жабдықты сатушы қызметкердің жұмысына web-қосымша құру;
* Web-қосымшаның шаблоны соңғы қолданушыға түсінікті болатындай етіп жасау.
* Дхж
* щлщ
Зерттеу ... - ... ... серіктестігінің бағдарламалық жабдықтарды сату бөлімі қызметкерінің жұмысы.
Дипломдық жұмысты жазудағы теориялық және ... ... ... жұмысты орындау барысында құрылымдық программалау, визуалдық программалау, математикалық моделдеу әдістері ... ... ... ... ... серіктестігінің программалық жабдықтарды сату бөлімі.
1 Аналитикалық бөлім
1.1 Компанияның қысқаша сипаттамасы
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Шымкент қаласындағы тұрақты да қарқынды дамып келе ... ... ... ... 2007 жылы 25 сәуірде ашылған кезден бері ауыл шаруашылығы саласында көптеген кісіпкерлермен ... ... ... ... ... мен ... ... дайындады. Жасалған бизнес-жоспарлар акционерлік қоғамының, әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы>> ұлттық компаниясының және де көптеген ірі банктердің талаптарына сай ... ... ... ауыл ... ... ат салысып жүрген ондаған кәсіпкерлер мен кіші бизнес иелері өз жоспарларын іске асыру үшін қаржыландырылды [4].
2009 жылдың ... ... ... ... ... ... және бухгалтерлік білімді жоғарылату, ақпараттандыру саласындағы білімсіздікті жою мақсатында компьютерлік және ... ... беру ... ...
... шектеулі серіктестігі, бұдан әрі , қала және облыс аумағында ... және ... ... беру ... ... ... ... ұйым.
Мекеменің толық атауы - жауапкершілігі шектеулі серіктестік.
Мекен-жайы: ... ... ... ... 18 үй, ... ғимараты, 4-қабат, офис 405;
ЖШС өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясы және заңдарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті нормативтік-құқықтық ... ОҚО және қала ... ... мен ... қала ... қаулыларын басшылыққа алады. жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылымы 1.1-суретте бейнеленген.
заңды ... ... ... ... ... ... ... ие болды. заңды тұлға болып табылады, Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы бейнелеген және өзінің атауы бар мөрі, мөртабандары, ... және ... ... ... ... азаматтық-құқықтық мәмілелер Қазақстан Республикасында белгіленген тәртіппен тіркеуге жатады. Ұйымның шарттық міндеттері бойынша жауапкершілігі қолданыстағы заңнамаға ... ... ... ... сметаның шегінде жасақталады.
Енгізілген өзгерістер мен толықтырулар қолданыстағы заңнамаға сәйкес, мемлекеттік тіркеуге жатады.
Тіркелу кезінде филиалдары мен өкілдіктері жоқ.
Құрылтайшының құқықтары мен ... ... ... ... ... ... реттеледі.
Сурет 1.1. жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымдық құрылымы
Компанияның кейбір бөлімдерінің негізгі қызметтерінің функцияларын қарастырамыз:
Сату бөлімі
компаниясының сату бөлімі мынадай ... ... ... ... ... айналысады:
* 1С фирмасының өнімдерін сатумен, оларға қызмет көрсетумен ... ... ... ... жабдықтарды сату, орнату;
* компьютерлік және ұйымдық техниканы жөндеу.
Сату ... ... ... жасаумен айналысады. Сату бөлімі құрамында менеджерлер мен офис-менеджерлер жұмыс істейді. Менеджерлер клиенттермен тауардың сатылуы жайлы сұхбат жүргізеді, тапсырыстарды ... ... ... ... келісім шарт жүргізу кіреді. Офис-менеджерлер офисте отырады және клиенттерден тапсырыстар қабылдайды. Бөлімнің функцияларына клиентке ... ... ... ... есеп-шот құру, клиенттерді іздеу кіреді.
Маркетинг бөлімі
Маркетинг бөлімі қызметтердің келесі түрін ... ... ... ... ... ... ... ассортиментін құру;
* Саудадағы жағдаймен салыстырып іс әрекет таңдау;.
Қаржылық бөлім
Қаржылық бөлім ... ... ... ... ... құжаттарды есепке алу: кіріс және шығыс құжаттарын, шоттар және шот фактуралар.
Барлық ... ... ... алу: ... ... және ... емес жүргізіледі. Ақшалайсыз есептесу банк арқылы жүргізіледі. Және де клиенттерге төлеудің барлық түрі жүргізіледі. Банкпен жұмыс жүргізу клиент-банк бағдарламасы арқылы іске ... ... ... ... ... ... ... Ол барлық бөлімнің жұмысын бақылайды. Көптеген ірі кәсіпорындармен және банктермен келісім шарт жасасады.
Және де компанияның ... ... оның ... ... ... ... есептеу процесі
Компанияның менеджерлері тауарларды қабылдау және сатумен айналысады. Тауарларды клиенттерге сату үшін ... ... ... ... ... ... үшін кіріс құжаты қабылданады. Айдың соңында менеджерлер тауарлардың кіріс және шығыс құжаттары бойынша есеп береді. Есепте шығарылған және қабылданған ... ... және саны ... ақпараттар енгізіледі
1.2 Компания қызметтерінің сипаттамасы
Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін ұйым жарғысында белгіленген функцияларды жүзеге ... ... ... ... ... ... ақпараттандыру саласындағы білімсіздікті жою, компьютерлік білімді жоғарылату мақсатында компьютерлік білім беру курстарын жүргізу;
* ... ... ... ... бухгалтерлік білім беру курстарын жүргізу;
* ауыл шаруашылығы өнімдерін ... ... ... ... ... ... беру;
* ауыл шаруашылығы өнімдері нарығындағы ұсыныс пен сұранысты реттеу үшін өндірушілер мен тұтынушылар нарығын талдау;
* ауыл шаруашылығы ... ... үшін ... мен ... ... және сатуға бизнес-жоспарлар құру;
* компьютерлік технологиялардың сапалы өнімдерін сатуды басқару;
* 1С фирмасының ... ... ... ... көрсетумен айналысу;
* вирусқа қарсы бағдарламалық жабдықтарды сату, орнату;
* ... және ... ... ...
* ... ... ... фирма өз құрылымында сәйкес бөлімдер мен қызметтерді ұйымдастыруды қарастырады. Мұндай шешімнің мақсаты келесідей болады:
* ауыл шаруашылығы өнімдерін ... үшін ... ... ... жаңа ... мен ... үйрету;
* бухгалтерлік және компьютерлік білім беру курстарын әртүрлі деңгейде ұйымдастыру;
* ... ... ... ... ... және негіздеу.
Коммерциялық компанияның басқару бөлімінің сапасына қойылатын ... ... ... оның ... ... ... толықтай оның: компьютерлер, байланыс құралдары, көшіру құралдары секілді электронды құралдармен жабдықталуына тәуелді.
Бұл орайда компьютерлер және өндіріске, ... ... ... т.б. электронды қүралдар маңызды орын алады. Бұларды ақпараттық машина ретінде ... ... да бір ... ... маркетингтік жобаларды дайындауға кететін уақытты, шығындарды үнемдеуге, қателіктерді болдырмауға мүмкіндік береді.
Компьютердің мүмкіндігін толық пайдалану үшін, бағдарламалық, аппараттық құралдарды қолдану ... ... ... ... ... ... басқару жұмысына қатысты компьютерлік бағдарламаларға мұқтаждығы үлкен.
Заманауи экономикалық ойдың негізгі ерекшелігі: ... ... ... ... ... ... аз ... жоғары нәтижеге жету қажеттілігі, өндірісті басқаруды администраторлық әдістермен тиімдірек ету, өндірістің интенсивті дамуын ғылыми-техникалық прогресс негізінде жылдамдату және т.б. ... осы ... сай ... жүйесі тиімді және иілмелі болуы тиіс.
Кәсіпорынды басқару, оның қай салаға жататына байланысты, түрліше болады.
1.3 ... мен ... ... ... ... үшін ... басшылығы әртүрлі деңгейдегі оқу курстарын ұйымдастыруды қолға алды. Фирма атқаратын функциялардың барлығы 1.2-суретте келтірілген.
Бухгалтерлік және компьютерлік білім беру курстары:
+ ... есеп ... 1С: ... ісі ... ... ... білім негіздері (MS Office, Internet);
+ Компьютерлік графика (Corel Draw, Adobe ... WEB - ... WEB - ... ... ... (AutoCad);
+ Дербес компьютерді жөндеу және баптау;
+ Сату техникасы мен ... ... ... ...
+ Кез ... ... ... мен сызбалар бойынша кеңес беру;
+ Бизнес-жоспарлар жасау;
+ Техникалық-экономикалық ... ... ... ... ... жасау.
Бухгалтерлік консалтинг:
* Бухгалтерлік, салықтық есептер мен салық салу бойынша кеңес беру;
* Бухгалтерлік қызмет көрсету;
* 1С, ... ... ... ... ...
Сурет 1.2. компаниясының қызметтері
IT-консалтинг - ... ... ... ... ... оларды шешудің оптималды әдістерін ұсынатын кәсіпорын қызметінің ... ... ... ... ... Ол келесі функцияларды қамтиды:
* Локальді және компьютерлік желілер;
* Интернетке қосылу;
* Вирустар мен ... ... ...
* ... өңдеу және сақтау жүйелері.
Зерттеу объектісін талдау
Берілгендерді енгізіп отыру және оған есеп беру ішкі жүйенің функциялары ... ... ... қызмет көрсету маманының АЖО құрамындағы ішкі жүйелердің функциялауын және беріктігін ... ету үшін 2 есеп ... ... ... құрылды. Бұдан көрсетілген есептер арасында мәліметтер алмасу деңгейінде болатын байланыстың құрылуы керек. Мәліметтер бойынша берілген ішкі жүйе 2 ... ... ... ... ол ... яғни ... жабдықтарды қабылдап, тіркейтін болса, екіншісі оларды сатып, арадағы ... ... ... ... ... Және ... және ... құжаттарының барлығы да берілгендер қорына, архивке және отчетқа ... ... ... ... ... ұжымның алдына қойылған мақсаты, қызметкерлердің орындайтын жұмыстарының тиімділігі техникалық қамсыздандыруға тікелей байланысты. Ескірген құрылғылар, бағдарламалық жабдықтар қолданушы ... өз ... ... шектейді, оларда түгел алынбаған пайда көлемі өсе береді. ... ... ... өз ... одан әрі ... үшін заманауи техникалық құрылғыларды пайдаланады және әрбір қызметкер ... ... ... ... ... ... өз ... қажетті телефон, факс, принтер, сканер, ксерокс және т.б. сияқты барлық жабдықтармен жабдықталған.
Компанияның ағымдық ... ... ... ... ... - Intel Pentium IV 700-(RAM 1 Гb, HDD 80 Gb, CD-ROM 52X), ... - Canon LBP-1120 ... принтері (A4, 8ppm,600*600 dp1,2 Mb, 10 pages мин шығарады), сканер - Mustek ScanExpress A3 USB.
Компания өз ... ... зор ... ... ... ... ... көмек беретін, сатылым нәтижелері туралы мәліметтерді тез қатынауға мүмкіндік беретін жоғары жылдамдықты ... ... ... және ... өз ... ... ... ішіндегі барлық компьютерлер локальды желі арқылы байланысқан.
Желінің тиімді жұмыс істеуі үшін ... ... ... түрлері - желілік операциялық жүйесі қолданылады. Желілік ОЖ - ... ... бір ... ... ... ... ... (Windows NT, Novell NetWare, т.б.). Қолданыстағы ОЖ түрлері мыналар - Windows NT, Windows 2000 ... Windows 2000 Server ... ... АЖ ... ... құру ... ең ... ішкі жүйенің ақпараттық ағымының байланысын қарастыру қажет, себебі ішкі ... ... шешу ... ... ... АЖО бағдарламалық бөлігі мен ДҚ мәліметтерінің толық дайындығы кезінде ғана жүре ... ал бұл АЖО ... ... ... үшін ... есептерінің ақпараттық байланысын анық елестете білу қажет.
Құрастырылып жатқан АЖ келесідей бір-бірімен байланысқан мәселелерді қарастырады:
1. Берілгендердің ДҚ бір ... ... ... ... ... ... мен ... (тапсырыстардың қимылы).
3. Тапсырыстарды сұраныстар арқылы іздеу мен түзету.
4. ДҚ қызмет көрсету.
5. ДҚ қағаздық құжаттау (шығыстық есеп ... ... ... ... ... ... болады, ол бір есептердің шешімі келесі бір есептердің кірістік мәліметі болуынан байқалады. Одан басқа, түрлі есептерде сол бір мәліметтер ... ... ... ... барлығы бүкіл ішкі жүйенің бағдарламалық қамтамасын эксплуатациялау процесінде өңделетін ақпараттың барлық массасын ... ... ... етеді.
1.5 Ағымдық программалық жабдық
Ақпараттық технология саласындағы ең жаңа жетістіктер ақпараттық қор ұйымдастырудағы жаңа концепцияларға алып ... ... ... және ... микропроцессорлардың арқасында ақпаратты-есептегіш ресурстар менеджерлер, есепшілер, жобалаушылар, ұйымдастырушылар мен инженер, басқа категориялы қызметкерлердің жұмыс орындарына жақындай ... Жеке ... ... мәліметтерді өңдеу жүйесі жетілдіріліп, жұмыс орындар автоматтандырылуда.
Жаңа ақпараттық технологиялардың дамуы, жоғары жылдам істейтін және ... еске ... ... бар ... ... пайда болуы басқарудың автоматтандырылған жүйесін жаңа сатыға көтеру міндеттерін қойды. Қазіргі уақытта түрлі салалардағы адам ... Pentium 4 ... ... ... 2,2 GHz, 1 Гb шұғыл еске сақтау қабілетімен, 80 Gb қатты дискілер - винчестерлермен ... ... ... ... ... мен басқарудың автоматтандырылған жүйесінің мүмкіндіктері кеңейді әрі жетілдірілді. Осы ... жаңа ... ... ... ... [4].
АЖ-нің тиімділігі оның негізгі қызметтерін нақты орындауымен анықталады. АЖО ... ... ... ... ... ... ... ақпаратты сараптау, жинау,
өңдеу;
б) басқаратын ықпалды тудыру, мысалы бағдарлама түрінде;
в) басқаратын ықпалды орындауға өткізу және оның ... ... ... ... іске ... ... ... үшін АЖ-ге, ол локальды есептеу тізбегі негізіне негізделгендіктен және электромагниттік алаң әсерінен жұмыс істейтіндіктен бірканалды талшықты сызықты ... ... ... ... олар ... ... қорғалған. АЖ-ге есептеу технологиясының жағдайлары пайдаланылуы тиіс, олар жалпы техникалық талаптарды қанағаттандырады.
АЖ үшін, оның құрамына кіретін және ... ... ... ... ... ... ету үлкен роль ойнайды. АЖ - нің бағдарламалық қамтамасыз етуі барлық қызметтерді орындауға жетерлік болу керек, ол қызметтер есептегіш техника ... ... ... ... және ... ... тәртібін өз уақытында автоматтандырылған күйінде орындауға мүмкіндік беретін талап етілген ... ... ... ұйымдастырылады [5].
Ол келесі қасиеттерге ие болуы ... ... ... ... ... модификациялық пен құрылыс модульділігі, пайдалану тиімділігі. АЖ-нің бағдарламалық қамтамасыз ету құрамына ... ... ... ... ... ... жүйелер, жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету. Тағы сол сияқты кіруі тиіс. БҚ АЖ ... ... ... ... ... және ... ... сенімділгін тексеру болуы қажет. АЖ-нің бағдарламалық қамтуында ақпаратты енгізгенде және өңдегенде ... ... ... ... асуы керек, олар АЖ қызметінің орындалу сапасын қамтамасыз етеді. АЖ-нің жалпы бағдарламалық қамтуы арнайы бағдарламамен қамту бөліктерін ретке келтіруді ... ... ... ... ... керек, және АЖ-нің қызмет ету процесін тоқтатпастан бағдарламалық қамтуды әрі ... ... ... ... алғанда АЖ-нің бағдарламалық қамтуы бірін-бірі өзара жоятын және қайшы келетін элементтерді өз ішіне енгізбеуге тиіс.
Адам өмірінің барлық саласына компьютерлік ... ... мен ... ... технологияның өте қатты өркендегенін білдіреді. Қазіргі уақытта ақпараттық ... мен ... ... анықтамалардың бірқатары бар. Ең кең көлемде ақпараттық технология ... - бұл ... ... ... ... ... түрі, ол адам іс-әрекетінің барлық саласында қолданылады.
Негізгі қайта өңделетін өнімге ақпарат жатады. Ақпарат ... ... ... жиынтығы кейбір жүйенің фактілері мен білімдері, ол ұйымдасудың құрылымның, осы жүйенің ... және ... ... ... асу ... ... Тар ... ақпраттық технология мәліметтерді өңдейтін электронды технология, бүкіл әдіс - ... ... ... ... мен ... болып түсініледі. Математтикалық тәсілдер ақпараттық технологияны жетілдірудің ең өзектсі ... ... ... ... ... ... ... тапсырмаларды шешу әдістерін жүзеге асыру алгоритмін туындатады. Олардың ішіне әдеттегі тапсырмаларды ... ... ... ... ... үшін ... дайындалатын сирек алгоритмдер енеді. Алгоритмдік тәсіл бағдарламалық тәсіл негізінде ашылады. Ақпараттық ... ... ... ... ... ... мен орталар, бағдарламалау тәсілдері, бағдарламалау тәсілдерінің инструменталды және арнайы түрлері кіреді.
Ақпараттық технологияның ақпараттық тәсілдеріне ақпарат процестерін сипаттау, ақпараттық үлгілер, мәліметтер қоры мен ... ... ... ... ... ... және ұсынылу түрлері кіреді.
Әдістемелік тәсілдер өз ішінде ... ... ... ... ... ... құрудың алғы шарттары мен құжаттары, сипаттамаларды қарастырады [6].
Тәжірибеде өте жақсы ... ... қиын іске ... ... қоры ... бар, ол ... ... үлкен қойма іспетті онда ұйым бар қажетті мәліметтерді енгізеді де ... ... осы ... ... ... Барлық мәліметтер сақталатын еске сақтаудың құрылымы бір не ... ... ... ... соңғы жағдайда олар мәліметтерді алмастыру тәсілдерімен байланысты болуы титіс. Мәліметтерге бағдарламаның қолы ... ... ... күні кездесетін көпшілік мәліметтер қоры шектелген пайдалану ретіне негізделген. Көбіне бір ЭЕМ - ге бірнеше ... қор ... ... қор ... туыстық функциялардың жүзеге асуына белгіленген уақытқа сәйкес, оларды біріктіруге болады. Мұндай бірліктер егер ... ... ... пен қарқындылықтың көбіне көмек берсе.
Мәліметтік қоры бірге, бір-бірімен өзара байланысты сақталатын мәліметтер, олар аз ғана ... ... олар ... ... бір не бірнеше қосымшаға кеңінен қолданылады; мәліметтер өздерін пайдаланатын бағдарламалардан тыс сақталады; жаңа мәлімет қосымшалау немесе бар ... ... ... ... мәліметті мәліметтік қордан іздеу үшін жалпы басқаратын тәсіл қолданылады.
Егер бұл мәліметтік қорлар құрылымы жағынан толықтай тәуелсіз ... жүйе ... ... ... ... Жүйелерде мәліметті қарапайым ұйымдастыруда әрбір қосымшада өз жазбаларының қосындысы құрылады. Мәліметтік қорды тағайындау деген бұл - бір ғана ... ... ... ... ... ... санына қолдану мүмкіншілігі. Осыдан келіп, мәліметтік қорды ақпараттық ... ... жиі ... оның ... ... анықталған қызметтерді орындау процесінде туу қажеттігі, үкіметтік құрылымдармен басқа бір ұйым үшін ... ... ... ... қор тек ... алу ... ғана ... етпеуі тиіс, сондай-ақ оның үнемі жаңарып, аталған ұйымның басқару процесіне қажеттілігі туу керек, жоспарлау мақсаттары немесе ... ... ... үшін ... ... ... ... жүзеге асырған дұрыс. Мәліметтердің жиынтығын бірнеше бірлестіктер араларында ... бар ... ... ... алады.
Мәлімет қоры мәліметтердің қалталық өңделуі үшін дайындалады, өңделу нақты уақытта мәліметтік қорларда ... осы ... ... ... ал ... ... мәліметтік қормен терминалдарға қызмет көрсеті нақты уақытта қалталық мәлімет өңдеуімен бір уақытта жүргізіледі.
Бүгінгі күнде ... 133 ... ... ... бар, ... 82% - дан көбі түрлі ақпараттық - есептегіш тізбектерде, кіші локальді офистердегі тізбектен ... ... ... ... ... ... ... біріктіруге арналған бүкіл әлемдік тенденция бірнеше маңызды себептерге байланысты: мысалы ақпараттық хабарларды тарату шапшаңдығы қолданушылар арасында ақпарат алмасудың шапшаң ... ... ... ... жер ... кез келген нүктесінен қалаған ақпаратты тез алу мүмкіншілігі, сондай-ақ түрлі бағдарламалық қамту ... ... ... ... формалардың өз компьютерлері арасында мәлімет алмастыра алуы.
Мұндай зор ... ... алып жүре ... ... ... пен сол жаңа ... бой ... ақпараттық кешенді басынан өткереді. Және де өндіріс процесінің айтарлықтай қарқындағы бізге оны практика жүзінде қолданбауға мүмкіндік бермейді.
Ақпараттық ... ... түсу үшін ... ... жөнінде негізгі білімі бар мамандар қажет. Аталған бағдарламалық қамтама ... сату ... ... ... үшін ... ... ... тиімді интерфейспен басқаратын қызмет туралы ақпараттық - анықтамалық жүйесі бар құрылым.
Автоматтандандырылған жұмыс орнын (АЖО) былай анықтауға ... ... ... қор ... ақпараттық техникалық ұйымдастыру технологиялық тәсілдерді жеке және ... ... ... бәрі ... кәсіби қызметтерінің жекелеген қызметтерді орындау үшін бекітілген кешен [7].
АЖО көмегімен маман мәтіндерді өңдеп, ЭЕМ-нің жадында сақталған ... ... ... ... ... ... ... өз архивін ұйымдастыруға есептеулер кестелік сызықтық түрде дайын ала алуға мүмкіндігі бар. Әдетте шешімдер қабылдау процесі мен басқаруды жалпылай алғанда ұжым ... ... АЖО ... ... асуы қажетті, өйткені басқарушы персонал басқарудың түрлі деңгейі мен ... ... ... ... сәйкес болуы тиіс. шешім қабылдау үшін ақпарат дайындау шешімнің өзін табуға және оны жүзеге асыру түрлі экономикалық қызметтерде жалпыға ... ... ... және де ... ... ... шаруашылықтар үшін жинақты болып табылады. Бұл басқарудың өзгермелі, иілімді құрылымын құруға көмектеседі.
АЖО құрастыру негізінде келесі ... ... ...
1. ... ... ... икемделген, АЖО дағдыларының тәсілдерінің инструментальдылығын құру, тұтынушының өзін - өзі оқыту деңгейіне дайындығы.
2. ... ... ... яғни АЖО - ның ... арқылы өздігінен жаңа қызыметтер мен тапсырмаларды шешіп, автоматтандырып, жүйеге жұмыс істегенде тәжірибе жинақтау.
3. АЖО келеңсіздік ... ... ... класын шешуге арнау, ол ДК - мен жұмыс істейтін мамандарға тән жұмыс режимінің бірлігі мен қанауы ақпаратты ... ... ... бірлігі.
4. АЖО мәліметті өңдеу жүиесінің басқа элементтерін мен түиіндестігін қамтамасыз ... ... ... және АЖО ... істеуін тоқтатпай мүмкіндіктерін асыру мен медификациялау.
5. Эргономика яғни тұтынушы үшін жұмыс істеудің тиімді шарттарын құру және ... ... ... ... ... Берілгендерді өңдеу технологиясының әлсіз жақтары және оларды жетілдіру жолдары
Мекеме жұмысын автоматтандырудың түрлері:
1. Бөлшекті (хаостық) автоматтандыру
Бөлшекті автоматтандыру ... ... ... ... емес түрі болып табылады. Бұл бөлімнің автоматтандыру процесінде хаостық деп стратегиялық жоспардың болмауы айтылады. Бұндай жағдайда ақпараттық технологияларды енгізудің процесі, ... ... ... ... дәл сол ... ... ... болады. Бұл жағдайларда шешім қабылдаудың критерийі ретінде: дәл қазір қандай да бір техниканы немесе БҚ керемет жеңілдікпен ... алу ... т.б. ... қабылдап жатқан тұлғалардың білім деңгейі мен қалауы. Нәтижесінде мекеме, ең дұрыс жағдайда, әр түрлі қолданбалы құралдарға ие ... және ... құны ... ... ... бағасымен салыстырмалы болып қалады. Одан да жаманы мекеменің практикалық жұмысында қолданыла алмайтын ақпараттық инфрақұрылым мен қолданбалы жүйелердің ... ... ... ... Осылайша мекеме ақпарттық жүйе орындауға тиіс функцияларды дубльдеуге және пайда болған аяқталмаған қолданбалы жүйелерге қызмет ... ... ... ... бағыт ақпараттық технологиялар бөлімінің (БАЖ бөлімі, есептеу техникасы - атауы түрлі ... ... өз ролі мен ... ... ... болуы мүмкін [7-8].
2. Учаске бойынша автоматтандыру
Учаске бойынша ... - ... ... бойынша біріккен, мекеменің жеке өндірістік немесе басқарушылық бөлімшелерінің автоматтандырылуы деп түсіндіріледі.
:: мекеменің инвестициялық ресурсы автоматтандыру мәселесін толық көлемімен ... ... ... ... ... экономикалық тиімділігі байқалатын, мысалы персоналдың қысқаруы, кейбір учаскелердің;
:: өндіріс технологиясы немесе ... ... ... жүйені қолданбай өтуге мүмкіндік бермейтіндігі.
Мұндай шешім көбінесе өндірістік учаскелерді автоаматтандыруда қолданылады. ... ... ... - ... ТПБАЖ (технологиялық процесті басқарудың автоматтандырылған жүйесі). Автоматтандырудың прициптерінен учаске бойынша автоматтандыруды таңдау бірқатар ... үшін ... ... ресуртарымен экономикалық көрсеткіштерін көтерудің жалғыз мүмкін жолы. Учаске бойынша автоматтандыру ... болу үшін ... ... және оперативті жоспары болуы қажет. Ондайда автоматтандырудың стратегиялық жоспары, преиодты түрде, жылына бір рет, ... ... ... ... ... ... ... саналы түрде ең алдымен көңілді мекемеде қолданыс тапқан ақпараттық технологияларға стандарттар комплексінің кшшу мәселесіне аудару керек
3. Бағыттар бойынша ... ... ... ... ... жеке ... ... деп қаралады, өндіріс, қаржыны басқару т.б. сияқты. Учаске бойынша ... мына түр ... ... ... ... бойынша автоматтандыру бұл процесте, функциялануы автоматтандырылып жатқан бағытпен байланысты, барлық бөлімшелердің қатысуын есепке ... ... ... кез ... бағыты мекеменің барлық бөлімшелерін есепке алады. Мысалы, қамтамасыз теу бөлімі. Бұл процесте өндірістіктен (өңделетін өнім, ... ... мен ... ... алу ... құру ... ... (канцтауарлар, жиһаз) бөлімшелері және қамтамасыз ету бөлімінің өзі мен ... ... ... ... ... ... ... бойынша автоматтандыруды локальды деп қарауға болмайды. Оның құрылуын кемінде мекеменің телекоммуникациялық инфрақұрылымымен байланысты. Көп жағдайда бағыт бойынша автоматтандыру бизнес процестердің ... ... және ... ... ... ... талап етеді [10].
Жоғарыда айтылғандай тиімділікті жоғарлату үшін бағыттар бойынша автоматтандыруды қолдану қарастырылып жатқан жағдайда да өз күшін жойған жоқ. ... ... ... ... да бір бағыттың автоматизациясы аяқталып, алынған нәтиже бағаланғаннан кейін жүргізілуі тиіс.
Мекеме ... ... ... ... жүйе ... ... ... деңгейлердің түрлі тағайындалған элементтерінен тұрады. Оларға жүйешелер, ... ... ... есептер, басқару процедуралары, функциялары, опрециялар және т.с.с. жатады. ERP типті базалық жүйелер, нәтижесінде МБАЖ жататын элементарлы басқарушылық процедуралардан тұратын, иерархиялық ... ... ... ERP қоры мен ... МБАЖ ... ... - ... жүйенің ішкі жүйесі.
A1,B1,C1 - шынайы МБАЖ ішкі ... - ... ... ... оның ... ... қамтамасыз етілетіндей, басқару функциялары мен процедураларының келісімі мен бірігуін болжайды. Интеграция барлық функционалдық және қамтамасыз ... ... ... ... ету ... -- бұл локальды есептеу желілері мен мекеменің глобальды желі арқылы сыртқы ортамен байланысын қамтамасыз ету. Ақпараттық ... ету ... -- бұл БҚБЖ ... ... ... құру. Математикалық қамтамасыз ету интегра - циясы математикалық моделдердің ... және ... ... ... ... комплекстелуінен (мысалы, болжау жасау мен жоспарлауда), математикалық модельдердің бүтіндігі мен қарсы келмеуінен көрінеді.
Бағдарламалық қамтаманың интеграциясы оның ... ... ... ... және ... ... рұқсат ететін қиын әрі иілімді құрылыуынан байқалады. Бірғана ERP қоры негізінде құрылған интеграцияланған МБАЖ, қолданушы интерфейсінің ... ... ... ... ету ... алып шығады. Бұл тиімділік әсіресе жүздеген ескі ... ... ... ... жаңа ... МБАЖ - да байқалады. Жаңа жүйеге ауысудың іс жүзіндегі нәтижесі бүкіл ... ... ... ... ... ... ... бастысы, мекемелерде автоматтандырылған жүйелердің құрылуы, -- бұл функциоланған интеграция.
Осылайша, жоғарыда айтылғанның ... ... ала ... ... ... мынаған келеді - мекеме ішінде нақты бөлімнің АЖО-н құру, яғни мекеменің кейбір бағыты бойынша жұмысын автоматтандыру, ... ... ... ... ... ... ... көптеген ақпараттық жүйе бар. Әрбір жүйе өзі жұмыс істеп отырған объектті толық сипаттауы тиіс. Кез ... ... ... ... ... ... ... бағдарлама, оның қасиеттері туралы сипаттама және оның өнімдері ... ... ... ... жүйе жасамай тұрып, бағдарламашы сол тақырыптағы негізгі мәселелерді білуі ... Бұл ... оқу ... бизнес-процестерін автоматтандыруға>> арналған.
оқу орталығында күніне көптеген адамдардан тапсырыстар келіп түседі, оларды орындау үшін қажетті курстар мен оқытушылар дұрыс ... ... ... ... ... сай сабақтар жүргізіледі.
фирма бөліміне арналған арнайы бағдарлама ... ... ... ... ... оқу ... жұмыс істеу жылдамдығының төмендігі;
* клиенттер берген тапсырыстардың уақтылы орындалмай жатуы;
* тапсырыс берген клиенттермен қайта хабарласу мүмкіндігінің жоқтығы;
* жұмыста ... көп ... ... ... ... қамтамасыздандыратын, қателіктерге жол бермейтін, оперативті және сенімді түрде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін ақпараттық жүйе ... ... ... ... Бұл ... ... ... мынадай пайда әкеледі:
- оперативті түрде жұмыс жасау;
- сенімділік;
- қауіпсіздік;
- тапсырыс файлының жойылып кетуінен сақтау;
- сервисті күшейту;
- керекті ... тез ... ... ... ... ... жұмыс сапасын арттыру;
- оператор жұмысын жеңілдету және т.б.
Жүйені жасағанда қатынасына көп көңіл бөлінді. ... ... ... ... бұл ... ... ... жеткілікті. Сондықтан қарапайым адамға негізделген бағдарлама жасалған. Тек оператор өзінің пайдалы тірліктермен айналысып жатқанын ... ғана ... ... ... ... болып көрінеді. Басқа жағдайда (бағдарлама түсініксіз анықтамалар бергенде және т.б.) ... ... ... ... ...
Компанияда ең көп тараған кемшіліктер:
* ақпараттық орасан көлемді болуы;
* ... ... ... ... қажетті есептеу көрсеткіштерінің мүмкіндіксіздігі;
* ақпаратты өңдеудің қиындығы (көлемді және уақыттық параметрлер);
* объекті басқару сапасын ... ... ... ... ... ...
* ... ағынының қосарланушылығынан есеп шешімінің нақтылығының төмендігі;
* ақпарат беру, өңдеу, ... және ... ... ... ... бөлімі
2.1 Web технологияның қазіргі жағдайы
2.1.1 Интернет туралы түсінік
Интернет (бас ... ... ... компьютердi жер шарында орналасқан басқа жұмыс станциясымен, яғни телефон арнасына қосылған ... ... ... ... Дүние жүзiлiк Желi. Оны дүниедегi ең үлкен ауқымды (глобальный) желi деп атайды. Осылай ... ... ... ... ... компьютерлер бiр−бiрiмен ТСР/IР хаттама (протокол) ережелерiмен мәлiмет алмасады, оларды бiр ... яғни бiр ... ... - ... стилiнiң алты түрiн қолдайды. Мәтiндi қандай да бiр стильде азу үшiн оны және ... ... ... керек. Олар былай жазылады.
Heading style 1
Heading style 2
Heading style 3
Heading style 4
Heading style 5
Heading style 6 ... төрт ... ... ... ... ... бұл ... немесе толықтық сияқты қарiптiң атрибуттары. Олар келесi де көрсетiлген.
HTML тiлiнiң физикалық стилi ... тег ... ... ... ... ... ... сызу ... ... ен) ... ... ... ... олар ерекшеленгенген мәтiннiң мағынасын анықтайды. Олардың қарiп атрибуттарына ... жоқ ... олар әр ... ... көрiнiс табуы мүмкiн. Логикалық стильдер келесi кестеде көрсетiлген.
HTML логикалық ... ... ... ... ... ... қызықты етiп көрсетуге мүмкiндiк бередi. Олар келесi кестеде көрсетiлген.
HTML тiзiмдерi кестесi
Тип тiзiмi тегi ... тегi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Меню ... ...
Директория ... ... ... HTML ... ... ... ...
Unordered Lists - маркированный список Bulleted LIST items
! -- ... ... ... ... items are indented
! -- элементы имеют отступ−−

Ordered LISTS− нумерованный список
... List items ... ... ... ... items are intented ... ... отступ

Dicsrihtion Lists−список списанной

First tern
derscribtion of pist tern ! -- ... ... ... ... term ! -- ... ... ... of second term − − описание второго термина−−


HTML ... ... ... ... ... ... (>), (

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 83 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Біріншілік өлшеу түрлендіргіштерін монтаждау7 бет
Әдіскер-маманның жүргізетін қызметін, үйде оқитын балаларды есепке алудағы күрделі жүйесін автоматтандыру88 бет
Автокөліктер тобының двигателдеріне қарай бөлінуі17 бет
Бетон қоспасын тығыздауға арналған машиналар мен жабдықтардың классификациясы және оларға жалпы сипаттама16 бет
Кәсіпкерлік іс-әрекеттің экономикалық негізі20 бет
Кәсіпорындағы неізгі өндірістік қорлары8 бет
Кәсіпорынның негізгі қорлары36 бет
Кәсіпорынның негізгі қорларын талдау75 бет
Машиналар мен жабдықтар21 бет
Программаны құрудың техникалық тапсырмасы. Программаларды техникалық жобалау кезеңдерін сипаттау. Алгоритмдердің құрылымдық схемесын дайындау8 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь