Тінтудің криминалистикалық түсінігі және тактикалық ерекшеліктері

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3.4

1. тарау. Тінтудің криминалистикалық түсінігі және тактикалық ерекшеліктері
1.1. Тінтудің түсінігі, мақсаты, негізі, түрлері және объектілері ... ... 5.18
1.2. Тінтудің тактикалық әдістері және оның нәтижесін бекіту ... ... 19.32

2. тарау. Алу жүргізудің жалпы ережелері

2.1 Алудың түсінігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
2.2. Алудың ерекшеліктері және тактикасы, процессуалдық негіздері34.39

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 40

Пайдалынған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41.43
Менің тақырыбым тінту мен алуға арналған қылмыстық іс жүргізу бойынша анықтама, алдын ала тергеу жүргізілетін болғандықтан тінту мен алу тергеу әрекетінің алатын орны маңызды. Бұл тергеу әрекеттерін жүргізу қылмыстық іс бойынша қажетті дәлелдемелерді, іздеу және қылмыскерлерді, мәйіттердің бөліктерін табуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар қылмыстық іс дәлелдемелерінің 30-40 пайызға жуығы осы тергеу әрекеттерін жүргізу барысында анықталады. Сол себепті менің тақырыбым өзінің өзектілігін байқатады.
Тәжірибе барысында осы терегу әрекеті өз дәрежесінде дер кезінде жүргізбегендіктің салдарынан көптеген қылмыстық іс өз шешімдерін таппай жатады. Оған себеп, анықтаушының немесе тергеу тінту және алу тергеу әрекеттерін сауатсыз жүргізу, өз уақытынан кешіктіруі болып табылады. Қорытындысында қылмыстық іс бойынша көптеген дәлелдемелер жоғалып кетеді. Бұл аталып көрсетілгендер тақырып бойынша тінту және алу терегу әрекеттерінің өзектілігін жоғарылата түседі.
Қазақстан Республикасының Конституциясы адам мен азаматтың негізгі құқықтары мен бостандықтарын бекіткен олардың мемлекетпен кез келген қол сұғұшылықтан қорғалатындығына кепілдік береді. Сол құқықтардың бірі ретінде әркімнің жеке өміріне қол сұғылмауына өзінің жеке от басының құпиясы болуына, абыройы мен ар намысының қорғалу құқығы, сондай ақ жазылған хаттарының, телефон арқылы сөйлескен сөздерінің почта, телеграф арқылы және почта жолымен алынған хабарларының құпиялылығы сақталуына құқығы бар делінген. Алайда заңмен белгіленген ерекше жағдайларда бұл құқықтар белгілі бір, шекте шектелу мүмкіндігі де осы актімен қарастырылып және Қазақстан Республикасының өзге де зандарымен осы құқықтарды шектеу мөлшерімен жағдайлары реттеліп, нақты ашылып көрсетілген. Елімізде әлеуметтік және экономикалық қатынастарға өзгерістер еніп, ғылым мен техникалық жана жетістіктері іздестіріліп, оларды іс жүзінде толық пайдалануға қызу кірісіп жатқан қазіргі мезгілде құқық қорғау жүйесі қызметкерлерімен криминалистика жетістіктерің қылмыспен күресте кеңінен қолдануын талап етеді. Қылмысты ашу, тергеу және алдын алу үшін криминалистік техника, тактика және тергеу әдістемесін жеткілікті меңгерген, кәсіби білікті заңгер мамандарды дайындау жауапты іс. Олар материалдық бейнеленген іздерді, заттар, құралдар іздерін анықтауды, бекітуді алуды және сақтауды қамтамассыз етіп, тергеу мумкіндігін анағұрлым кеңейтеді. Қазіргі тергеуші қылмыспен күресті табысты жүргізү үшін, қылмыстың сөзсіз куәларын тез тауып сөйлете білуі керек. Бұл іспен айналысатын бірден бір ғылым ол криминалистика. Сондықтан, жоғары оқу орындарында криминалистика пәні негізгі кәсіби пәндердің бірі болып саналады. 1998 жылдың қаңтар айынан қолданысқа енген қылмыстық іс жүргізу кодексінің басты мақсаттарының бірі қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеудің тиімділігін қамтамассыз ету. Бұл үрдісте тергеушілер, анықтаушылар, соттық сарапшылар, жедел қызметкерлер, маман криминалистер ерекше орын алады. Қылмыстық іс бойынша жүргізілетін барлық әрекеттер процесуалдық болады, өйткені олар қылмыстық іс жүргізу кодексімен реттелген. Осыған орай қылмыстық іс бойынша тергеушінің жүргізетін барлық процесуалдық әрекеттерін тергеу әрекеттері деуге болмайды. Тергеу әрекеттері бұл қылмыстық іс бойынша дәлелдемелерді жинауға, яғни оларды табуға, алуға және бекітуге бағытталған әрекеттер. Тергеу әрекеттерінің басқа процессуалдық әрекеттерден айырмашылығы осыда. Ал, процессуалдық әрекеттері, жоғарыда айтылғандай мазмұнына тек қана тергеу әрекеттерін кіргізіп қана қоймай, басқа да іс бойынша қабылдаған шешімдерді және жүргізілген әрекеттерді білдіреді. Ал енді жалпы криминалистиканың тактикалық мағынасын айтатын болсақ немесе ашатын болсақ, тактика - деп белгіленген мақсатқа жету үшін қажет әдістер мен тәсілдер жиынтығын түсіну керек.
Нормативтік құқықтық актілер тізімі:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08.1995 жыл.
2. ҚР ҚІЖК
3. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. Жалпы бөлім. Алматы 2000 жыл, Дәнекер.
4. Жедел – іздестіру қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңы 15 қыркүйек 1994 ж.
Арнайы әдебиеттер:
1. Криминалистика. Белкин Р.С. Москва-1999г.
2. Криминалистикалық тактика. Е.Жәкішев. «Жеті жарғы» Алматы-1997ж.
3. Тергеу әрекеттерінің тактикасы. С.Е.Еркенов, С.И.Сұлтанов. Астана-2002ж.
4. Криминалистика негіздері. А.Ғ.Абуов «Жеті жарғы» Алматы-2004ж.
5. Быков В.М. Уголовно-процессуальный кодекс РК и проблемы раскрытия преступлений: Полемические заметки // Право и политека.-2002 №9-с.66-72
6. Васильев А.Н., Карнеев Л.М. Тактика допроса при расследование преступлений. М.: Юридическая литература, 1970. -24 с.
7. Волков В.Н. Юридическая психология: Учебник для вузов /Фонд содействия правоохранительным органам «Закон и право».- М.:ЮНИТИ,2002. - 384 с.
8. Газиев Машхурджон. Предварительное следствие: где и каким ему быть//Сборник статей слушателей Третьего Международного Летнего Юридического Университета.- Алматы.,1999.-С.16-20
9. Шейфер С.А.– Следственные действия . Москва «Юридическая литература» 1984 жыл.
10. Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно процессуальные принуждения. Москва «Наука» 1985 жыл.
11. Попов В.И. Обыск . Алматы 1959 жыл.
12. А.Ф. Аубакиров, А.Я. Гинзбург Криминалистика: Криминалистическая тактика. Алматы, 2003 г.
13. Уголовно-процессальное право РК часть особенная. Досудебные стадии. Астана «Дәнекер» 2002 жыл.
14. А.Я.Гинзбург А.Р.Белкин. Криминалистическая тактика. Алматы 1998 жыл.
15. Абишева А.Н. Примерные образцы процессуальных документов предварительного следствия и дознания. - Алматы: Юрист, 2002.
16. Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М.: Юридическая литература, 1969.
17. Ахпанов А., Хан А., Ханов Т. Нужны ли нам понятые// Юридическая газета (РК).-2003.- 8 окт. - с.4
18. Байбатыров С.К. Лучше оправдать трех виновных, чем осудить одного невиновного// Фемида.-2002. №12.-с.12-17
19. Бахин В.П. Полицейский допрос (Советы допрашивающему): Учебно-практическое пособие. – Алматы: Баспа, 1997 г.
20. Манова Н.С. Предварительное следствие: идеи и новые законодательные реалии.// Государство и право. – 2003.-№2. – с. 61-6636.Махов В. Свидетель – не подозреваемый // Законность.-2001. - №1. – с.45-47.
21. Гойман Г.И.и др. Правоведение: Учебник. - М., инфра-М,2002.-336с.- (высшее образование)
22. Громов В.И. Дознание и предварительное следствие: Методика расследования преступлений: осмотр места преступления: Сб.научных тр.-М.:ЛекЭст,2003. (Антология криминалистики)
23. Громов Н.Показание эксперта как источник доказательств //Уголовное право.-2003. №3.-с. 81-82
24. 24. Доспулов Г.Г. Психология допроса в уголовном процессе. – Алматы: Гылым, 1996. –
25. Журсимбаев С Следствие: без пыток и насилия // Юридическая газета (РК).-2000.-№50 (20 ноября). - с.4
26. Ибрагимов Х.Ю. Правоохранительные органы Республики Казахстан: (Учебно-методическое пособие). - Алматы: Данекер, 2000.
27. Исхаков К. Рефлексивное мышление как психологическая основа выбора следователем тактического приема // Фемида. – 2003. - №10. – с. 24-28
28. Кертэс. И. Тактика и психологические основы допроса. М.;1965.с.118
29. Манаспаев М. Кто главнее: следователь или опер? // Юридическая газета РК.- 2003.-28 ноября. - с.1
30. Криминалистика. Оқулық. Жәкішев Е.Ғ., Тапалова Р.Б., Исаев Ә.А., Найманова Г.Х., Темірболат Н.С. Криминалистика. Оқулық. Алматы: «Жеті Жарғы» 2006 ж.
        
        Жоспар
Кіріспе..…………………………………………….…………………......3-4
1. тарау. Тінтудің криминалистикалық түсінігі және тактикалық
ерекшеліктері
1.1. Тінтудің түсінігі, мақсаты, негізі, ... және ... ... ... ... және оның ... бекіту….....19-
32
2. тарау. Алу жүргізудің жалпы ережелері
2.1 Алудың түсінігі...……………………….......…….............................
33
2.2. Алудың ерекшеліктері және тактикасы, ... ... ... ... тақырыбым тінту мен алуға арналған қылмыстық іс жүргізу бойынша
анықтама, алдын ала тергеу жүргізілетін болғандықтан тінту мен алу ... ... орны ... Бұл ... әрекеттерін жүргізу қылмыстық іс
бойынша қажетті дәлелдемелерді, іздеу және қылмыскерлерді, ... ... ... ... ... қатар қылмыстық ... 30-40 ... ... осы ... ... ... ... Сол себепті менің ... ... ... ... осы ... ... өз ... дер кезінде
жүргізбегендіктің салдарынан көптеген қылмыстық іс өз ... ... Оған ... ... ... ... тінту және алу тергеу
әрекеттерін сауатсыз жүргізу, өз уақытынан ... ... ... ... іс ... көптеген дәлелдемелер жоғалып кетеді.
Бұл ... ... ... ... ... және алу ... ... жоғарылата түседі.
Қазақстан Республикасының Конституциясы адам мен азаматтың негізгі
құқықтары мен бостандықтарын бекіткен олардың мемлекетпен кез ... ... ... ... ... Сол ... бірі ретінде
әркімнің жеке өміріне қол сұғылмауына өзінің жеке от басының ... ... мен ар ... ... ... ... ақ ... телефон арқылы сөйлескен сөздерінің почта, телеграф арқылы
және почта жолымен алынған хабарларының ... ... ... бар
делінген. Алайда заңмен белгіленген ерекше ... бұл ... бір, ... ... ... де осы актімен ... ... ... өзге де ... осы ... ... жағдайлары реттеліп, ... ... ... ... және ... ... ... еніп, ғылым мен
техникалық жана жетістіктері іздестіріліп, оларды іс ... ... қызу ... ... қазіргі мезгілде құқық қорғау жүйесі
қызметкерлерімен криминалистика ... ... ... кеңінен
қолдануын талап етеді. Қылмысты ашу, тергеу және алдын алу ... ... ... және ... ... жеткілікті
меңгерген, кәсіби білікті заңгер ... ... ... іс. ... бейнеленген іздерді, заттар, құралдар іздерін анықтауды,
бекітуді алуды және ... ... ... тергеу мумкіндігін
анағұрлым кеңейтеді. Қазіргі тергеуші ... ... ... жүргізү
үшін, қылмыстың сөзсіз куәларын тез тауып сөйлете білуі керек. Бұл іспен
айналысатын бірден бір ... ол ... ... ... ... ... пәні ... кәсіби пәндердің бірі болып
саналады. 1998 жылдың қаңтар айынан қолданысқа енген ... іс ... ... ... бірі қылмыстық істер бойынша алдын ала
тергеудің ... ... ету. Бұл ... ... соттық сарапшылар, жедел қызметкерлер, маман криминалистер
ерекше орын алады. Қылмыстық іс ... ... ... ... ... өйткені олар қылмыстық іс жүргізу ... ... орай ... іс ... тергеушінің жүргізетін барлық
процесуалдық әрекеттерін тергеу әрекеттері ... ... ... бұл ... іс ... ... жинауға, яғни оларды
табуға, алуға және бекітуге ... ... ... ... процессуалдық әрекеттерден айырмашылығы осыда. Ал, процессуалдық
әрекеттері, жоғарыда айтылғандай мазмұнына тек қана ... ... қана ... ... да іс бойынша қабылдаған шешімдерді және
жүргізілген ... ... Ал енді ... ... ... ... болсақ немесе ашатын болсақ, тактика - деп
белгіленген мақсатқа жету үшін ... ... мен ... ... ... ... ... ешқандай жағдайда тергеу әрекетіне
қатысушылардың қадір ... ... ... ... ... ... қауіп келтірмеуі және өмірлерінің сырларын
жарияламауы қажет. ... ... ... орнының, уақытының, қоршаған
ортасының нақты жағдайларда, қылмыстық сот ісін ... ... ... мен ... ... ... да ... өзара
байланыста жүзеге асады. Тергеудің нәтижелілігіне тергеушіге белгісіз
басқа да ... өз ... ... Ақырында бұл күрделі жүйе ... ... ... ... ... тәсілдердің заңдылығы туралы ... ... жөн, ... ... ... іс ... ... және оларды қолдану белгілі бұйрық түрінде көзделгендігін
ескерген жөн. ... ... ... ... ... ... ... арасынан өз еркі бойынша кез- келген орынды таңдап алу
құқығын беру қажеттілігі көзделген. Тану ... ... ... қамтамассыз етуге бағытталған бұл ... ... ... ... ... ... ... Бірақ заң талабынан ... ... өте аз. ... ... заң ... ... олар тергеушінің еркі бойынша қолданылады. Тактикалық тәсілдерді
қолдануы- өнегелілік нормаларына сай заңға қайшы келмейтіндей болуы ... ... ... ... ... және ... ерекшеліктері
1.1. Тінтудің түсінігі, мақсаты, негізі, түрлері және объектілері
Қылмыскер ... және ... ... ... ... құралдарын, қаруларын, қылмысты айқындайтын іздерді, құжаттарды және
қылмыстық жолмен табылған ... ... ... ... Ал бұл
заттардың толық және дер кезінде табылуы қылмыстық іс бойынша дұрыс, ... ... ... үшін ... өте зор.
Тінту тек қана жеткілікті негіздер болған жағдайда ғана ... ... ... ... ... ... бойынша
жүргізіледі. Жеткілікті негіздер деп тергеу кезінде анықталған немесе жедел-
іздестіру шараларын ... ... ... ... ... ... ... яғни бір адамда немесе бір жерде қылмыс
қарулары мен құралдары, құжаттар, заттар мен ... ... және ... да ... ... бар объектілер болуы мүмкін деп ... ... ... ... ғана ... ... 230-шы ... бұл тергеу әрекеті келесідей сипатталады:
тінту іс үшін маңызы бар заттарды немесе ... табу және ... ... ... ... заттардың немесе құжаттарды белгілі бір үй-
жайда немесе өзге орында, не нақты ... ... ... деп ... ... ... ... болып табылады. Тінту іздестіріліп
жатқан адамдарды немесе мәйіттерді табу үшін де жүргізілуі ... ... ... ... ... ... оқулығында
тінту жүргізу тактикасына келесідей ... ... ... қылмыс
жасаса да қылмыскер осы қылмыстың ашылуына оның ізің жасыруға әр ... ... ... ізің суытып, айғақ заттарды тығып, жоқ ... ... ... қызметкерлерінің міндеті,-қалай болғанда да
қылмысты ... ... ... ... тез ... ... алу.
Осындай айғақ заттарды тез арада тауып алып, қылмысты ... ... ... бірі-тінту[1].
Қылмыстық іс жүргізу заңында тергеудің бұл ... ... ... егер ... мән ... байланысты айғақ затарды
қылмыскер не басқа адамдар оз еркімен бермесе, олар тінту жүргізу арқылы
алынады деп қана ... ... ... ... дер ... жүргізу
керек. Сонда ғана іске керекті ... ... ... ... ... - үй- жайды, қора- ауланы еріксіз турде қарау арқылы
іске ... бар ... ... ... ... ... тауып алу
үшін жүргізілетін, занда көрсетілген күрделі тергеу әрекеті.
Тінтудің мақсаты - әдейі тығып қойған ... ... ... ... ... ... ... қолдану арқылы тауып алу.
Тінтудің басты міндеттері төмендегідей болып келеді:
1. Дәлелдемелерді табу және тәркілеу. Мұндай дәлелдемелер қатарына:
• Қылмыс заты (атыс ... улы зат, ... ... ... іздері бар заттар (жалған ... ... ... ... бар ... жәбірленушінің киімдері, заттары т.с.с.);
• Қылмыс бағытталған объектілер (ұрланған бағалы заттар және т.б.);
• Қылмыстық жолмен табылған ақшалар, бағалы ... мен ... ... Қылмысты ашуға, дәлелдеуге, айыпталушыларды анықтап, жауаптылықты
жеңілдететін не ауырлататын ... ... мен ... табу.
2. Затты тәркілеу жолымен алу арқылы қылмыспен келтірілген ... ... ... ... алу ... ... ... қорғау органдарынан қашып жүрген қылмыскерді анықтау, ... ... ... не оның ... ... Азаматтар арасында қолданылуы заңмен шектелген заттарды табу ... ... ... суық ... ... ... ... металл
өнімдерің жарылғыш заттар және т.б.)[2].
Тінту барысында көрсетілген жағдайлардың біреуі немесе бірнешеуі болуы
мүмкін. Тінту басында зат табылған ... ... ... ... ... болады деген рұқсат қағазын талап ету қажет, ол болмаған жағдайда
зат тәркіленуге жатады. Тінтудің өзге тергеу әрекеттерінен өзгешелігі ... ... ... тергеу қарауының мақсатына қарағанда әлдеқайда
кең, өйткені қаралып жатқан объект толығымен тексеріледі.
Тінтудің басқа тергеу ... ... – оның ... бірнеше түрлері болады:
• жеке адамды тінту;
• тұрғын ... жеке ... ... ... ... ... ғимараттар мен объектілерді тінту[3].
Кейбір авторлар ... ... ... табу ... ... ... ... Мысалы: қылмыс жасауда қолданылған қару,
жалған құжаттар, қылмысердің киген киімі тағы ... ... ... іске
керекті айғақ заттар деп тұжырымдап көрсетсе де болады. Оқиға болған
жерді қарау мен ... ... осы екі ... ... ... де
белгілі бір обьект не пәтер қаралып , айғақ заттар ізделеді.
Бірақ ... ... ... ... мен ... ... көп
айырмашылық бар. Ол біріншіден, осы тергеу әрекеттерінің ... ... ... әдісінен көрінеді. Оқиға болған жерді қарау
оқиғаның қалай болғаның, қылмыстың жасалу тетігін зерттеуге, оның кімнің
жасағаның анықтауға ... ... ... ... ... қойған
немесе тығулы тұрған айғақ заттарды арнайы тактикалық әдістерді қолдану
арқылы тауып алу. Кейбір ... ... ... ... ... әрекеті
ретінде қарастырады. Тінтуді ... ... ... деп санауға
болмайды. ... ... ... ... ... ... тінту
басталғанға дейін де жүргізіледі. Оның мақсаты – тергеушіге ... ... ... ... ... ... атап айтқанда қандай зат
қай жерде болуы жөнінде, ... ... қару ... ... ... ... мәліметтер жинап, тауып беру. Сондықтан жедел-
іздестіру ... ... ... ... ... ... ... әрекеттерінен айырмашылығы еріксіз түрде жүргізілуінде.
Әрқашан, белгілі бір тергеу әрекетін жүргізер алдында тергеуші оған
дайындық жұмыстарын ... ... ... ... да ... ... тінту жүргізілетін обьект және үйі тінтілетін адам ... ... ... ... алу ... ... және ... болса, оның
толық мекен-жайы, неше бөлмеден тұратыны, қылмыстың қай қатарда жасалғаны,
онда телефон барма, жоқ па, қанша адам ... жеке үй ... ... ... иті ... жоқ па, қай мезгілде үйде кісілер болады, міне осының ... - ала ... ... соң тінту жүргізіледі.
Тінтілетін адам жөнінде-оның мінез-құлқы, қаруы болуы мүмкіндігі және
оны сипаттайтын басқада мәліметтерді жинап алу ... ... ... ... құрған кезде алдын- ала тінтуге қандай ... ... ... ... керек екендігін анықтап алып, ... ... ... қажеттігін келісу керек. Үшіншіден, тінтуге керекті
арнайы техника ... ... ... ... ... не ... ... заттарды іздейтін құралдарды дайындау керек. Дайындық
жұмыстары толық бітісімен тергеуші, жедел топқа кіретін адамдар ... ... Осы ... жерге тосынан, күтпеген мезгілде келу үшін де
жақындағанда жедел топтағы адамдар бөлініп, осы обьектіге жан жақтап жеке-
жеке келуі ... Үйге ... ... ... ... ... ... жоқ па соны абайлап қарау қажет. ... ... көп ... бір ... ... өтіп ... тосу ... Есік жабық болса , қағып
не қонырау беріп, егер жөн ... бір ... ... ... айту ... мекемеден келген лауазымды адам болып, не басқа бір себеп
келтірген жөн. ... ... адам ... ... ... ... ... керек. Ереже бойынша тінту күндізгі уақытта жүргізілүі керек, тек
кейінге қалдыруға болмайтын ... ғана ... ... ... ... ... ... қылмыскерді ізін суытпай қуған кезде, және
оның іске қатысты дәлелдерді жою ... бар ... ... әр ... ... ... ... ұйымдастыру шараларын және тактикалық әдістін
дұрыс қолдануын қажет етеді. ... ... ... ... өте жиі ... ... Тінтудің оң нәтижелері тергеу барысына
өте қолайлы түрде әсер етуі ... ... ... ... бойынша қылмысты ашу тінту жүргізусіз мүмкін емес. Мысал
келтіретін ... ... ... ... ... ... ... немесе қылмыстық жолмен алынған өзге де құндылықтарды анықтауға
болады. Адам өлтіру жөнінегі істерді тергеу ... іске ... ... киімді, жәбірленушінің заттарын немесе құндылықтарын, атыс не суық
қаруды, ұландыратын заттарды және тағы ... ... ... ... ... ... ... болатыны барлық қылмыс категорияларын ... ... ... ... әр ... іс бойынша тергеуді жүргізетін орган,
жоспарлау мәселесін шешуі тиіс. ... ... ... білу
мен, тергеушінің тәжірибесінің деңгейімен ... ... және ... ... ... ... тәжірибелік білімімен қамтамассыз етіледі.
Тінту жүргізуге, қылмыстық істегі бар дәлелдемелер немесе тінту
жүргізуге негіздейтін ... –і ... ... ... дәлел бола
алады.
Тергеуші нақтылы адамға, ұйымға қатысты жерде ... ... ... бар ... туралы негізге сәйкес, оны іздеп алу үшін ... ... ... міндетті түрде қатысатын адамдар:
- тінту жүргізіліп жаткан үй-жайдың иесі, оның кәмілеттік жасқа толған
мүшелері. ... ... ... толған мүшелері болмаса, онда жергілікті
атқарушы органның қатысуы ... ... ... ... жатқан ұйымның, территорияның немесе жердің өкілі;
- дипломатиялық елшілік өкілдігінде тінту жүргізілсе, онда елшілік
басшысы немесе оның ... ... ... ... ... ... жоғарыда аталған жерде тінту жүргізілгенде прокурор жөне ... Шет ел ... ... ... ... ... ... 233 бабы-ның 3 тармағының 2 тармақшасында
көрсетілген жағдайларды қоспағанда).
Сонымен катар, ... ... ... төмендегі адамдар да қатыса
алады.
- мамандар: криминалист, химик, биолог және т.б.;
- қызметтік - іздестіру итімен кинолог ... ... ... ... ... ... ҚІЖК-де көрсетілген жағдайлар бойынша қорғаушы қатыса алады.
Тінту әр уақытта дер кезінде жүргізілуі ... ... ... ... жойылып, өзінің дәлелдемелік мағынасынан айырылуы мүмкін.
Сондықтан да ... ... ... ... әрекеті қатарына жатады.
Әдетте тінту күндізгі уақытта жүргізіледі. ... ... де ... ... Оған ... қылмыс үстінде ұстау, ізделуге
тиісті объектілер қылмыс мақсаты үшін қодданылатыны анықталса. Барлық
жағдайда ... ... ... дер ... ... ... ... тактикалық әдістерді қолдануы қажет.
Тінту жүргізілетін жерге келгесін тергеуші дәлелді қаулысын ... ... ... жариялау керек. Одан қаулымен танысқаңдығы
туралы жазбаша куәландыру алынады. Содан ... іске ... ... ... ... өз ... беру тінтілетін адамның міндеті
екенін айтады. Кейбір жағдайларда тінтілетін заттар өз еркімен ... ... ол ... ... ... ... Егер ізделуге
тиісті заттар берілмесе немесе жартылай беріліп қалғаны жасырылатыны болса
тінту жүргізіледі.
Тергеуші тінтілу ... ... ... адамдарға тінтіліп жатқан
жерден кетуге немесе тінту аяқталғанша өзара сөйлесуге тыйым салуға құқы
бар.
Тінту кезінде тергеуші ... ... ... ғана ... Ал ... заң бойынша тыйым салынған ... мен ... іске ... болмаса да алынуға жатады.
Егерде тінту кезінде тергеуден және соттан жалтарып жүрген ... олар ... ... ... қажет, ал қылмыскермен ұсталған
немесе қылмыскерлермен кепілге алынған адамдар дереу ... ... ... ... ... ... ... жөне көмекші
қүралдар (металл іздеуші, өлік іздеуші т.б.) ... ... ... объектілер тергеу әрекеттерінің қатысушыларына көрсетіледі.
Сонымен ... ... ... ... ... ... саны және ... дәрежесімен, жеке белгілерімен, табылған орнымен көрсетіледі. ... ... ... ... ... тінту жүргізіліп жатқан адамның немесе тінту кезінде табылған
адамның жеке өмірінің жарияланып кетпеуіне жағдай жасауы ... ... ... көп ... пен ... талап етеді. Тінту
процесінде тергеуші білмеген қылмыс туралы ... әр ... ... ... Мысалы, ұрлық үшін айыпталған тұлғаны тінту
кезінде оның үстінен есіртке ... ... ... ... түрде
жүргізілген тінту тергеудің үлесіне нәтиже беруі мүмкін. Тінту жолымен
алынған ... ... көп ... ... ... мүмкіндік
береді. Бірқатар жағдайларда тінту жасалып немесе дайындалып жатқан
қылмыстар жөңінде дәлелдемелерді алудың ... ... да ... мүмкін.
Осыған бір мысал келтіріп көрейік: Азамат Қабатов Д. полиция
органдарына өзінің ... ... ... ... ... Тергеу
кезінде арыз берушінің өзінің әйелін өлтіргендігі жөнінде сезіктінің пайда
болуына ... ... ... ... Қабатовтың үйінде тінту
жүргізіледі. Ас үйдің еденінің астында 1,5 метр ... ... ... бар ... ... ... ... Қабатов осы жерде
өзінің әйелін өлтіргендігін мойындайды. Осы ... ... ... ... ... ... ... осы тінту мәселесіне көп көңіл аудара ... ... ... ... жинақтап тінтудің сәтті нәтижесін қамтамассыз
ететін ... және ... ... ... ... ... С.И.Сұлтановтың пікіріне жүгінетін болсақ; тінту тек жеткілікті
негіздер болған жағдайда ғана прокурормен ... ... ... ... ... бойынша жүргізіледі.
Жеткілікті негіздер деп тергеу кезінде анықталған немесе ... ... ... ... ... процессуалдық жолмен
тексерілген мәліметтерді айтамыз, яғни бір ... ... бір ... ... мен ... ... ... бағалы заттар және басқада іс
бойынша маңызы бар обьектілер болуы ... деп ... ... ... ... ғана жүргізіледі[4].
Азаматтардың үй- жайына тиіспеушілік ҚР Конституциясымен және басқа
заңдарымен қорғалады. ҚР ҚІЖК – де ... үй- ... ... ... үй ... ... ... онда тұратындардың еркінен
тыс кіру, оның қарауы мен тінтуін жүргізу тек ... ... ... тәртіптерде ғана жіберіледі.
Тінту мен алуды тергеуші дәлелді қаулы бойынша жүргізеді. Тінту
жүргізу ... ... ... ... заңмен қорғалатын өзге
құпияны қамтитын құжаттарды алу туралы ... ... ... оның
орынбасары санкция беруге тиіс. Тұрғын үйде онда тұрып ... ... тыс алу ҚР ... іс ... кодексінің 222-бабының он екінші
және он үшінші ... ... ... ... ... ... және алып ... жататын обьект оны табуды
ұзаққа созудан жоғалуы, бүлінуі немесе қылмыстық мақсатта пайдаланылуы
мүмкін ... не ... ... адам ... ... ... тінту
прокурордың санкциясынсыз, бірақ жүргізілген тінту туралы кейін жиыриа
төрт сағат ... оған ... ... ... асырылуы мүмкін. Аталған
хабарламаны алғаннан кейін ... ... ... ... және оның ... ... заңсыз екені туралы ... ... ... ... екені туралы шешім қабылдаған жағдайда бұл
әрекет іс бойынша дәлел ... ... ... ... үй- ... сондай-ақ
дипломатиялық өкілдіктердің мүшелері мен олардың отбасылары тұрып жатқан
үй- жайларда тінту мен алу ... іс ... ... ... ... ... белгіленген талаптарды сақтай отырып жүргізіледі.
Тінту жүргізу басталар ... ... ... ... ... ... ... Тінтуге кіріскенде тергеуші іс үшін маңызы
болуы мүмкін, алынуға ... ... мен ... ... түрде
беруді ұсынады. Егер олар ерікті түрде берілсе және алынуға жататын заттар
мен құжаттардың жасырылғанына ... ... ... тергеуші одан
әрі іздеу жүргізбеуге құқылы. Егер ... үй- ... мен ... ... ерікті түрде алудан бас тартса, тінту жүргізген кезде олар алынуы
мүмкін. Бұл ретте есік ... және ... ... қажетсіз бүлдіруге
жол берілмеуге тиіс.
Алу кезінде тергеуші ... ... ... мен ... ... ал ... бас ... жағдайда алу мәжбүрлі түрде жүргізіледі.
Тергеуші сол үй- ... ... ... ... ... ... ... жеке
өмірінің тінту мен алу ... ... мән- ... ... ... ... міндетті. Тергеуші тінту немесе алу
жүргізіліп жатқан үй- жайда ... ... ... ... және осы ... ... орынға келген адамдарға тінту немесе алу аяқталғанға ... ... ... ... ақ ... немесе өзге адамдармен
сөйлесуге тыйым салуға құқылы. Тінту мен алу ... ... ... қатысы болуы мүмкін заттар мен құжаттарды алумен шектеуге тиіс.
Айналымға салуға ... ... ... мен ... ... ... қарамастан алынуға тиіс. Алынатын заттар мен құжаттар
күәгерлерге және ... ... ... да адамдарға көрсетіледі, бұып
түйіледі және тінту немесе алу ... ... ... ... ... мен ... қатысып отырған басқа адамдардың қол қоюымен
куәландырылады. Тінту жүргізген кезде қажет ... ... ... ... және ... ... ҚР Қылмыстық іс жүргізу
кодексінің 232- бабына ... ... ... жеке ... тінту және алу
тергеу әрекеттерінің заңдық ережелерін талдадық, тінтуге тікелей қатысы
бар тұрғын үйдің ... ҚР ... және ҚР-ң ... ... ... және ... ... алулар үшін ортақ
қылмыстық іс жүргізу заңының талаптарын қарастырдық. Жоғарыда айтылғандарды
әрі қарай терең зерттеу мақсатында ҚР ... 25- ... ... іс ... коднксінің -17 бабын, 222-бабының 12-16 бөліктерін,
230-234 баптарын қарауға болады. ҚР Қылмыстық іс ... ... ... ... үйге қол ... ... үйге қол сұғылмайды, тұрғын
үйге онда тұратын адамдардың еркіне қарсы кіруге, оны қарауға және ... ... ... ... мен ... ... ғана ... делінген, ҚР-ң Ата заңы Конституцияға сәйкес 12- бабында, адам
құқықтары мен ... ... және ... ... ... құқықтарымен бостандықтары әр-түрлі кімге тұмысынан ... ... деп ... ... ... ... ... заңдар мен өзге
де нормативтік құқықтық актілердің мазмұны мен қолданылуы ... ... ... ... өзінің азаматтығына орай құқықтарға
ие болып міндеттер атқарады. Конституцияда заңдарда және ... ... ... ... мен ... жоқ адамдар
Республикада азаматтар үшін белгіленген құқықтар мен ... ... ... ... ... және ... ... бостандықтарын жүзеге асыруы басқа адамдардың құқықтары мен
бостандықтарын бұзұға, конституциялық ... пен ... ... ... ... Ал, ... іс ... кодексінің 222-бабының,
12- бөлігінде тұрғын үйді тексеру тек онда ... ... ... ... ... прокурордың санкциясымен ғана
жүргізіледі. Егер онда ... ... ... ... ... немесе
психикалық немесе өзге ауыр науқастан зардап шегетіні белгілі болса немесе
тексеруге қарсы ... ... ... ... алынуға тиіс мәжбүрлеп
тексеру туралы қаулы шығарады.
Прокурор санкция беруден бас тартқан ... ... ... 16-бөлігінде, Дипломатиялық өкілдіктер ... ... ... ... өкілдіктердің мүшелері мен ... ... үй- ... ... тек дипломатиялық өкілдік
басшысының немесе оның орындағы адамның өтініші бойынша ... ... және ... ... ... Дипломатиялық өкілдік
келісіміне ҚР-ң Сыртқы істер ... ... ... ... ... ... прокурордың және ҚР-сы Сыртқы істер министрлігі өкілінің
қатысуы міндетті. Ал енді, А.Е.Абуовтың- оқулығында ... ... ... ... ... кетейік; ҚР Қылммыстық іс
жүргізу ... 135 ... ... сай ... аса күрделі
жағдайларда прокурордың рұқсатыңсыз да өткізіле ... ... ... ... төрт ... ... жазбаша түрде прокурорға ... ... ... болмайтын аса күрделі жағдайларға мыналарды жатқызуға
болады:
1. Қылмыстың жасалып не дайындалып жатқаны белгілі ... ... ізі ... ... анду ... ... ... немесе заттай айғақтардың жатқан жері анықталса;
3. Жәбірленуші немесе күә ... ... не ... ... ... ... ... болуы мүмкін жерін көрсетсе;
4. Тінтуді соңға қалдырған жағдайда обьектілердің ... ... ... тығылуы мүмкін болған жағдайда. Күдіктіні ұстау ... ... іс ... ... 109- ... ... жеке басты
тінту жүргізіледі. Тінту барысында ... ... ... ... ... төмендегідей болып келеді:
1) Дәлелдемелерді табу және тәркілеу, мұндай дәлелдемелердің қатарына
мыналар жатуы мүмкін:
A. Қылмыс заты ... ... ұлы зат, ... ... қолданатын
құралдар тағы сол сияқты).
B. Қылмыс іздері бар заттар (жалған жасалғаны көрінуі ... ... ... бар құжаттар, жәбірленушінің қаны, шашы,немесе басқа
да іздері қалған киімдер мен ... ... ... ... (ұрланған, бағалы заттар және ... ... ... ... ... ... заттармен бұйымдар,
құжаттар тағы сол сияқты).
E. Қылмысты ашуға, дәлелдеуге, айыптыларды анықтап, ... ... ... ауырлатуға көмектесетің түрлі құжаттар мен
заттарды ... ... ... ... алу арқылы қылмыспен келтірілген материалды
шығынның ... ... ... ... тартып алу арқылы толтыру.
3) Құқық қорғау ... ... ... қылмыскерді анықтау
жоғалып кеткен адамның мәйітің немесе оның дене бөлшектерің табу.
4) Азаматтар арасында ... ... ... салынған заттарды табу
және тәркілеу ( атыс қаруы, суық қару , адамға қатты әсер ететің ұлы
,психотропиялық және ... ... ... металл өнімдері,
радиоактивтік заттар, жарылғыш заттар және тағы ... ... ... ... ... ... ... бірнешеуі
болуы мүмкін. Тінтудің басында, азаматтық айналымнан алынып тасталған
заттар табылған жағдайда (ҚР ... ... 134- ... сәйкес),
заттың иесінен қолдануға немесе сақтауға болады деген рұқсат қағазын ... ... олар ... ... зат тәркіленуге тиісті. Тінтудің өзге іс
жүргізу әрекеттері: тергеу қарауынан және алудан өзгешелігі бар. ... ... ... қарауының мақсатына қарағанда әлдеқайда кең,
өйткені ... ... ... ... ... Ал ... А.Г.
Филипоновтың редакциясынан, криминалистика ... ... ... 1 ... ... ... ... |Іздестіріліп |Конфескелеуге жататын |
|бар ... табу ... ... ... |
| ... | |
| ... | ... 2 Тізбе
|Негізгі бағыт беретін |Прокурордан санкция|Тінту уақытын ... ... |алу. ... ... ... ... ... |Тінту жүргізу |Техникалық құралдарды|
|қатысушыларды ... құрұ ... ... | | |
| | | ... көрсетілген кейбір негіздерге ... ... ... ... ... ... керек, соған байланысты ... ... ... ... ... ... тұлға, анықталуы
керек. Осындай негіздер болмаса тінтуге жол берілмейді.
Құпиялы түрде ... ... ... ... жай тінтуге негіз бола
бермейді. Олар процессуалдық түрде тексеріліп өту ... ... ... ... қиын ... келеді, мысалы: қылмысқа қатысты дәлелдемелер,
сезіктінің, айыпталушының туыстарының, таныстарының үйінде болуы ... ... шешу ... ... ең ... осы ... қандай қатынаста екенің анықтау керек. Енді уақыты туралы
айтатын болсақ, тінту бұл ... ... және оны ... және ... ... болғанда жүргізіле бастайды , тінту
жүргізудің уақытын созу , ... ... ... ... жүргізудің нәтижесі күтпеген ... ... ... Бұл ... ... деп ... ... немесе адамның
дәлелдемелерді, алдың- ала тығу немесе тағы басқа ... ... ... ... ... тінту жүгізуге дайыңдық бұл ... ... ... ... ... ... тінту кейінге қалдырылмайтын
негіздерден басқа, күңдізгі уақытта ... ... ... ... тиімді болып табылады, өйткені ... ... ... және ... ... ... ... жүргізуге қатысушыларды міндетті және міндетті емес қатысушылар
деп бөлуге болады:
1) тергеуші, немесе анықтау жүргізетін тұлға;
2) күәгерлер;
3) тіңтушілер;
4) ұйым ... бұл ... жол ... ... емес ... ... ... мамандар;
3) жәбірленуші, сезікті, айыпталушы, куә болып табылады. Тергеушілер
және полиция қызметкерлері ... ... ... ... ... ... тиімсіз. Куәгерлерді тіңтудің алдында дұрыстап таңдау
керек:- ... ... ... тінту кезіңде олардың жеке өмірі
туралы деректер анықталуы ... ... ... ... ... ... таныс адамдар болмауы ... ... ... арнайы құралдарды қолданумен тиімді болып табылады. Құрал
негізінен: ... табу үшін ... ... ... тигізеді.
Техникалық кызметкерлер негізінен арнайы ... ... ... ... Техникалық құралдарды дайындау – ... ... , ... ... лом және тағы ... ... ... дайындау
болып ... жылы ... ... пен ... редакциясындағы
«Криминалистика»,- оқулығында тінтуге келесідей тусінік ... ... ... ... ... үй ішінде және басқа ... ... ... ... ... ілініп тұрған обьектілерді
ашуға құқылы, егерде иесі оған қарсы болсада. Тінтудің негізгі ... ... ... алу ... ... заттай дәлелдемелерді табу,
мәйіттерді, тұлғаларды, табу болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... алу, қолдануға тиім ... алу. ... ... ... ... қосымша, болып бөлінеді.
Мысалы: негізгіге үйді алатын болсақ, ал ... ... ... соң, ... ... обьектілерді тінту бұл қосымша болып табылады[5].
Ал, керектілігімен ... ... ... ... бөлінеді,
қайталама бұл егер – бастапқы тінту сапасыз ... Бір ... ... ...... бұл егер ... бірнеше тұлғада
жүргізіліп жатса, жеке бұл жеке бір ... ... ... ... ... отырып тінту әрекеті бұл уақытты ... ... ... ... әрекет екенің көз жеткізуге болады.
Қазақстан Республикасының 30 тамыз 1995 жылы ... ... үйге қол- ... қағидасын бекітуі де
кенеттен емес. Осыған сәйкес ... ... ... тек сот ... ғана жол беріледі. Үйге ену, оған қарау мен ... ... ... ... ... мен ... ғана жол беріледі. Қылмыстық іс
жүргізу кодексіне сәйкес тінту ... іс үшін ... бар ... ... ... бір ... ... өзге орында не нақты адамда
болуы мүмкін деп болжауға жеткілікті ... ... ... ... Бір ... тінту үшін негіз болып ... ... ... бір ... ... үшін қажетті болатын заттардың
болуы ... ... ... ... ұйымдардың хабарламалары
табылса, екінші ... ... ... ... істің
жағдайларынан шығып отырады. Тінту өңдірісі үшін фактілі негіздер болып
ізделетін заттар ... бір ... ... белгілі бір тұлғада ... ... ... ойдың қалыптасуына мүмкіндік ... ... ... ... - ... ... ... бағалау кезінде жедел- іздестіру ... ... ... ... ... тінту өңдірісі туралы шешіледі. Тек
жедел-іздестіру мәліметтері негізінде ғана ... жол ... ол ... жеке ... мен ... ... ... алып келуі мүмкін. Мысалы: тергеуші тінту жүргізуге құқығы
болады егер ... ... ... ... ... ... ұрланған заттарды көрдік десе, немесе ... ... ... ... ... жатқандығын көрдім деген жағдайларда. ... ... ... ... рұқсат сұрау кезінде тінтілетін
адамда не оның үйінде іс үшін маңызы бар ... ... ... ... ... ... ... тиіс. Сонымен қатар тергеуші немесе
анықтау ... ... ... ... алмай тұрып та
жүргізілетін кездері болады.
Бірақ мұндай жағдайлар тек ерекше тәртіпте ғана ... ... ... ... ... ... және алып қоюға жататын
обьект, осы ... ... ... ... ... ... ... пайдалануы мүмкін болғанда тінту прокурордың санкциясынсыз,
бірақ жүргізілген тінту ... ... ... төрт ... ішінде оған
хабарлау арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. ... ... ... ... ... тінтудің заңдылығын тексереді және оның
заңды немесе заңсыз екені ... ... ... ... ... ... және оның ... немесе заңсыз екені туралы ... ... ... ... ... ... ... қабылданған
жағдайда бұл әрекет іс бойынша дәлел ретінде жіберілмейді. Тінту ... ... ғана ... деп ... ... емес заң ... ... Іс үшін маңызы бар заттарды немесе қылмыстық жолмен
алынған өзге де ... тек ... ғана емес ... ... ... мен ... ... да тығып сақтай алады. Егер мұндай
тұлғалар өз ... ... ... осы ... ... ... бұл органдар осы заттай дәлелдемелерді мәжбүрлі
түрде алуға ... ... ... ... ... үшін ... болып тергеушінің мотивтелген қаулысы табылады. Тінту обьектілері
болып ... іске қосу үшін ... ... оны ... ... ... бар ... құжат- материалдары және құңдылықтар
табылады. Тінту обьектісінің ... ... беру ... емес ... өте әр- ... және ... ... бір жағынан қылмыс құралымен
анықталса, екінші жағынан ... ... ... ... айтқанда тінту кезіңде не табылу және алыну керек екендігі сұрақ әр
істің ... ... ... ... ... Қылмыстық іс
жүргізу кодексмен заттай дәлелдемелердің ұғымы анықталып, осы ... ... мен ... ... ... ... сөз ете келе ең ... аталған бапта
көрсетілген заттай дәлелдемелерді ескеру ... ... ... ... ... оларға мысалы, адам өлтіру кезіңде атыс немесе
суық қару, ұландыру кезіңде – у, диверсия кезіңде- жарылғыш ... ... ... ... ... ізің сақтап қалған заттар – қан іздері бар ... ... ... обьектісі болған заттар: ұрланған ... ақша тағы ... ... іс ... мән- ... ... ... табуға не
айыпты жоққа шығаруға немесе жауапты жеңілдетуге құрал болуы мүмкін басқа
да заттар мен ... ... жазу ... ... ... ... және тағы ... Сонымен қатар тінту ... ... ... ... ... заттар да жатқызылуы мүмкін.
Олардың тізімі нақты ... ... ... ... құжаттар
жөңінде сөз етілген болатын.
Алдымен құжаттарды қиын екендігін атап ... жөң. ... ... тығу өте оңай. Тінту кезіңде тергеуші тек ... ғана ... ... оның бөлшектерін де іздеп алуы керек, ... ... ... ... ... ... ... парақтарды реставрацияға ұшыратып қайта оның ... ... ... ... ... ... ... мен құндылықтарды ғана емес, сонымен қатар олардың белгілерін және
заттай дәлелдемелердің ... ... ... Заттарды арнайы тексеріп,
ашу туралы ереже, егер сол ... ... ... ... сақталған
болса келесідей мотивтермен белгіленіп анықталған. Тек ... ... ... ... ... ... қылмыстық мотив
болмайды. Оларға, мысалы: әлі де екі ... ... ... ... ... ... және сол себептен осындай
заттарды көшіп немесе өзге де жолмен тығып ... ... ... Бірақ
бұл ерекшелік. Ал, көп жағдайларда тайниктерді қылмыскерлер пайдаланады.
Міне, осы ... ... ... ... ... ... қоймаларын
тінтумен шектелмеуі керек, (шкаф, стол, сандық және тағы басқа). Сонымен
тінту үшін маңызы бар заттарды ... ... табу және алу ... Тінту жүргізуге аталған заттардың немесе ... бір үй- ... ... өзге ... не ... ... болуы мүмкін деп
болжауға жеткілікті деректердің ... ... ... ... ... ... ... мәйіттерді табу үшін ... ... ... ... ... келесідей түрлері заңмен
белгіленген екендігін көруге болады.
1.Тінтілетін обьектілерге ... ... ... дипломатиялық өкілдіктер орналасқан тұрғын жайларда,
3) жеке тінту,
4) аумақта тінту жүргізу.
2.Мақсатына байланысты тінту келесілерді табу үшін ... ... ... ... ... мен ... ... талапты немесе тәркілеуді қамтамасыз
ету мақсатында мүлікті.
3.Ұйымдастыру әдісіне ... ... ... ... ... тінту тұрғын үйлерді, пәтерлерді, сарайларды,
үй-жиһазын, бақшаларды және тағы ... іс үшін ... бар ... табу ... ... ... Мұңдағы «баспана» немесе
«тұрғын жай», дегенгіміз – бір немесе бірнеше адамның ... ... ... ... үй- жай немесе құрылыс, оның ішінде, меңшікті
немесе жалға алынған ... үй, ... ... каюта, көп пәтерлі
үйлерді қоспағанда, ... ... ... ... ... терассалары, галереялары, болғандары–сондай өзен немесе теңіз
кемесі!...
1.2. Тінтудің тактикалық әдістері және оның нәтижесін бекіту
Тінту жеке тұлғаларды, үй - жайларды, ... ... ... ... ... ... мен ... отбасын немесе ұйымын
мәжбүрлеп тексеру үшін жасалынады.
Тінту жүргізуге аталған ... ... ... белгілі бір
үй -жайда немесе өзге орында заңды не жеке тұлғада не нақты адамда ... деп ... ... ... ... ... ... табылады (ҚР
ҚІЖК – нің 230 бабы).
Тінтуге дайындық:
• Тінту объектісі туралы ақпарат жинау;
• Тінту жоспарын құру;
• Жедел іздестіру тобының ... ... ... ... ... қажетті құралдармен жабдықтау[6].
Тінтудің тактикалық әдістері тергеу әрекеттерінің кенеттен тосыннан
жүргізілуіне негізделген. Сондықтан тінтуге ... ... ... ... ... ... ... дер кезінде жүргізілуі
керек. Тосыннан, күтпеген жерден жүргізілген тінту арқылы ғана іс ... және ... ... ... тауып алуға болады. Сондықтан
тергеуші, әр түрлі тактикалық ... ... ... ... ... ... ... кіру тәсілін ойластыруы керек. Үйге кіргеннен
кейін тінтілетін адамды тінту туралы ... ... іске ... объектілерді тергеу орнына өз еркімен беру тінтілетін адамның міндеті
екені ... ... бұл ... ... олар ... ... өз
еркімен де беруі мүмкін. Бірақ тергеушінің жұмысы осы берген заттармен ғана
шектелмейді. Өйткені дерек заттар үй астына ма, ... ма, ... ... бір ... ... қойылуы мүмкін[7].
Бұдан кейінгі жүргізілетін жұмыс – тінту объектісін жалпы шолып
қарау, ауланы, бөлмелерді ... ... ... алған бағдарламаға
сәйкес пе, жоқ па, соны тексеру. Егер бұдан бұрын алынған ... ... ... ... ... ... ... нақты жаңа
жағдайларға байланысты, қосымша ... ... Егер ... адам
аса қауіпті қылмыскер болып, оның қару қолдануы мүмкін болса, алдымен оның
өзінің жеке ... ... ... ... ...... ... яғни оның денесін, киімін, аяқ
киімін, және оңдағы бар заттарды. Жеке тінту, тіңтудін ... түрі ... Яғни осы жеке ... ... ол ... ... ... тесіктерінің киімінен, қол жүнінде іс үшін ... ... мен ... табу ... ... ... ... принциптік шектей отырып тінту осы аталғандардың алғашқы
екеуінде ... ... Бұл ... ... ... ... ... құқықты түрде шектеумен байланысты болады және
осыған сәйкес ... ... ... ... ... тінтудің өзі екі кезеңге бөлінеді:
• жалпылай тіну, бойында қару бар ма жоқ па ... ... ... ... киімін, денесін ұқыпты, мұқият тінту.
Тінтуді әрине сол тінтілетін адаммен бірге бір ... адам ... ... ... ... ... ... алдын ала дайындалған
жерге қойылып, кейін ... ... ... ... беру ... талабының өзі мәжбүрлік
сипатқа ие. Бұл тұлғаның психикасына әсер ете ... ... ... тыс ... ... заттарды беруге білдіреді. Ал, егер ... әсер ету ... ... сол ... тауып, алу мақсатында
физикалық ... ... жол ... Жеке ... ... ... заң оны ... асыру үшін бірнеше талаптарымен
жағдайларды, шарттарды анықтаған:
1) егер қылмыстық іс ... ... егер осы ... ... ... ... мен құжаттар бар деп
пайымдауға жеткілікті негіздер ... осы ... ... ... үшін, мүмкіндік туғызатын ... ... ... ... ... акт ... Егер тұлға
ұсталуға жататын болса, онда осы ... ... жеке ... ... ... ... екі ... болуы мүмкін: қылмыстық
процессуалдық және әкімшілік. Біріншісінің мақсаты- ... ... ... ... әкімшілік құқық бұзұшылықты ... ... Жеке ... ... ... ... ... егер ұстаудың
негізіңде сол сезік үшін ұсталған ... бас ... ... шара ... ... Жеке ... жататын адам, азамат
қылмыстық істің қозғалғандығы жөңінде сұрап білуге ... Егер ... ... ол ... ... алады. Шағым беру жеке
тінтуді жүргізуді тоқтата тұрмайды, егер ... не ... ... оны
қажет деп табатын болса.
Азаматтар әр кезде кейінге ... ... жеке ... ... төрт сағаттан кешіктірілмей прокурорға хабарлаумен
санкциясыз ... ... ... біле ... ... жеке ... ... кезіңде қаулыда оның негіздері мен
себептерін көрсету керек және ... ... ... ... ... ... ... хабарланатындығы жөңінде азаматқа айтылу керек.
Тергеу үшін қажетті заттарды ... алу екі ... ... ... ... ... ... жеке тінтудің екі түрін ерекше атап көрсетеді: оның біріншісі,
жалпы негіздерде тінту-(ол үшін тінту жүргізу туралы ... ... ... ... мен жеке ... хаттамасын толтыру ... ол ... ... ... мен ... ... ... Оны жүргізу үшін арнайы қаулының прокурордың санкциясы ... Оның ... ... ... әрекетінің жалпы
хаттамасында ... Жеке ... жеке ... ... ... ... жағдайларда маманның қатысуымен жүргізіледі. Жеке адамды
тінтуді тінту жүргізілетін адаммен жынысы бір адам сол ... ... ... қатысуымен жүргізіледі. ... ... мен ... манипуляциялар, егер олар адамның денесінен
заттарды тауып, алуға бағытталса, жеке ... ... ... ... медициналық қарауды жүргізу кезіңде тергеуші мен ... жол ... Жеке ... мен ... ... ... ... Бірақ оларды жүргізудің мақсаттары мен әдістері әр-түрлі.
Жеке тінтудің мақсаты адамның ... ... ... ... ал ... ... ... іздерін не тағы басқа, белгілерді
анықтау үшін адам денесін қарау ... ... ... тұлғаларды
табу үшін жүргізілетін тінту тек жасырынып жүрген қылмыскерді табу ... ... ... ... ... де ... үшін, мысалы
адамды ұрлау кезіңде (ҚР ҚК-ң 125 бабы), заңсыз бас бостандығынан ... (ҚР ҚК-ң 126 б), ... ... сату кезіңде (ҚР ҚК- 133б)
және тағы басқа жағдайларда жүргізіледі.
Ұйымдастыру тәсіліне орай тінту екі түрге ... ... ... Ол ... ... ... бірінші тінту қолайсыз жағдайлармен байланысты жеткілікті түрде
толық емес деп есептелсе,
- тінту сәйкес ... ... ... техникалық немесе өзге де
арнайы құралдарды қолданусыз жүргізілген болса,
- жаңа ... мен ... табу ... туындаса жүргізіледі.
2. Топтық тінту – бір ... ... іс ... ... ... ... жерлерде немесе әр-түрлі тұлғаларда жүргізіледі.
Әр топ ... ... ... ... ... ... Алайда
олар іс үшін маңызы бар белгілі бір обьектілерді іздеу мақсатында бірдей
мақсатпен жүргізіледі.Тінтуді, алудан айыру ... Ол ... ... ... жері ... болғанжағдайда яғни оны ... ... ... ... Егер ... ... алу
үшін мәжбүрлі түрде енуге қажеттілік болмаса, мысалы: ... ... ... ... ... емес, ол қараудың бір түрі болып табылады. Тінту
тергеу әрекетінің тактикасы ... ... ... ... ... үй - жайдың иелері заттар мен ... ... онын ... ... ... уақыт ұсыну ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан , тергеуші кенеттен яғни ойда жоқтық факторын жүзеге
аксыру мақсатында ... ... ... кіру ... алдын-ала
ұйғарады.
ҚРҚІЖК – нің 135 бап 2тармағына сәйкестінту аса күрделі жағдайларда
прокурордың ... да ... ... ... 24 ... ... хабарлануы тиіс.
Санкцияны күтуге болмайтын аса күрделі жағдайларға мыналарды жатқызуға
болады:
• Қылмыстың жасалынып не дайындалып жатқаны ... ... ... ізі ... тұрыа аңду нәтижесінде қылмыскердің тығылған жері
немесе заттай айғақтардың жатқан жері ... ... не куә ... ... не ... ... жерін, не
заттай айғақтың болуы мүмкін жерін көрсетсе;
• Тінтуді кейінге қалдырған жағдайда объектілердің бүлінуі, ... ... ... ... ... жағдайда;
Күдіктіні ұстау кезінде ҚРҚІЖК - 109 – бабына сәйкес жеке басты тінту
жүргізіледі.
Тұрғын үйге кірудің ... ... ... осы осы ... ... ең ықтимал сылтауды таңдау керек. Кіру үшін ... ... бұл ... өрт ... ... ... және сол
сияқты ретінде өзін таныстыру. Пәтерге немесе үйге тез арада кіру үшін үй
иесінің ... ... ... ... ... ... көбіне көп көршілеріне барады, ... ... ... ... ... ... ... алдын-ала біліп алған жөн.
Өтініштерге қарамастан есікті ... бас ... онда әрі ... ... қимылдар істеу керек нақтылап айтсақ: өздерін таныстырып айтып
және не үшін ... ... ... ... ... ... кіру ... Тінтуді бастардың алдында үй-жайдың, ... ... мен ... және оған ... ... ... ... біреуін ұсыну керек. Бірақ та ... өз ... ... ... ... ... ... кезіңде тұтқында емес
айыпкердің қатысқаны ұтымды болар еді, ... ... ... іс- қимылын, міңез-құлқын бақылау болуы мүмкін құпия қойманың немесе
тығылған заттың орнын анықтауға көмектеседі. Егер де адам ... ... ... да ... ... ... болса, онда ол тауып ... ... ... ... ... ... ... жүргізген
кезде психологиялық күйзеліс ... және бұл ... ... ... ... ... ұлғаяды, терлеп- тепшіп, терең дем
алу күрсінуі көбейеді, міңез құлқының өзгеруі алып ... ... ... ... үнсіздігінен, есінен танып ... ... ... ... ... білінеді. Тінту ... ... ... ... ... де қолданылады, ол міңез құлқы
мен хал жағдайын бақылау тәсіліне ... және тап сол ... ... ... ... Арасындағы айырмашылық
мынадан тұрады, сөзбен барлау кезіңде тергеуші зат жасырылған ... ... ... етіп ... көмекшілеріне белгілі
бір жерді тінту керектігі туралы айқайлап айтады да оның іс ... ... ... мен ... ... ... ... құпия қойма таңдай отырып бірнеше психологиялық факторларды
ескереді. Мысалы: мыналарды ескеруі мүмкін ... ... ... ... ... ... лас киімдердің
астына және сол ... ... ... ... ... ... төсегіне тығады), тиянақсыздығына (үстел сөзегінің екінші
түбін ... ... ... ... өспірім
балалардан киімінде жасырады), іздестіру көп еңбекті қажет етеді ... ... ... жерге көміледі), және сол сияқты. Тығылған
орынды табу үшін тергеуші тінтілетін ... ... және ... ... ... ... тыққын адамның мамандығын ескерген
жөн, (ағаш ұстасы, қалаушы, және сол ... ... ... ... ... ... адам үшін құпия қойма ... ... ... ... ... ... қойып және соның тұрғысынан
пайымдап құпия қойманың ... ... ... керек. Құпия
қоймаларды немесе заттарды жасырғанда жасырушы ... ... ... ... сондықтан тергеуші негативтік жағдайларға назар
аударуы керек: оқтар табылды, ол ... жоқ, еден ... ... ... қағылған, ал біреуі ғана жаңа шегелермен қағылған,
жар бояуының бір жері ... түс ... тұр және сол ... ... қол ... ... жерді назарсыз қалдырмауы керек.Себебі
жасырушы сол жерге ... ... ... ... ... ... ... тығуы мүмкін, өйткені бұл іздеудің қимылына қарама-
қайшы келеді, не ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан да тінтуді кенеттен жүргізу ұсынылады. Қылмыскер
затты жасырайын ... ... ... ... ... одан ... ... алған жағдайда қай жақтан келгендігін шындыққа сәйкес
түсіндіре аламын ба ... ... ... көп мына ... ... атыс ... ... істеуге
ыңғайланған құралдарды, кілттерді бумасы, тыйым салынған өнімді шығару
үшін шикізаттар, (есірткі заттарды ... үшін ... ... ақшалар, құнды заттар мен айыпкердің табысынан асып ... да ... ... ... салынған заттар және тағы басқа.
Кейбір ... ... ... ... ...... мен ... нөмірлері бар өнімдерін, қайтадан ... ... ... қайтадан тігеді немесе қайтадан бояйды, ... ... ... атыс ... суық қару ... ... тағы сол сияқты жасайды. Шындыққа сәйкес ... ... ... ... ... – тұрмыстық құралдарға
(балталарға, ... ... және сол ... ... аз
мөлшердегі заттарға ( ... ... ... құлақшынның екеуден
алмауы, бір қап унның ғана болуы), ... ... ... ... малдың қаны немесе қолын байқамай кесіп алғандығы өзінің қаны
деп түсіндірүі ... және тағы ... ... ... ... оңша ... емес заттарды жасырмайды, өйткені оларға
ешқандай мән ... ... ... тағы сол ... ... заттарды жасырмайды өйткені олардың ... ... ... ... ... ... киімнің темір бөліктері,
мәйіт мүшелерін буып түйгендегі газет пен бума ... ... ... ... пен ... қалдықтары, оқ - дәріні, бытыра құйған
қорғасын және тағы ... Бұл ... ... ... ... сондықтан бұл заттарды ... ... ... ... ... тінтілуге тиісті аумақтарды
шекаралары ашық белгіленген секторларға бөлу ... ... ... және сол ... Тінтуді көп еңбекті қажет ететін
және болып ... ... ... ... ... керек, өйткені
тіңтудің соңғы кезіңде іздеуден шаршаған топ жеңіл тіміскіленетін жерлерді
қарағаны жөн. Жасыру орны ... ... ... ... ... мен сипатына сәйкес тергеуші ... зат ... ... ... оны табу ... ... ... жасырылуы мүмкін
орындар туралы қандай-да бір ... ... ... көп еңбекті қажет етуі оның затқа толықтығына
байланысты болады ( жиһазға, ... ... және ... Тінту
қаз- қатар немесе тізбектеліп жүргізілуі ... Қаз- ... ... секторлар мен іздеу топтары ... ... ... үшін ... ... бір топ үйді ... екінші
топ бұл кезде аулада іздеу жұмыстарын жүргізеді. Екі ... ... ... ... тиіс ашық жер мен ... ... ... және таңдамалы ... ... ... ... мәні кез-келген жерді тексере ... ... , ... ... ... ... мүмкін деген ... ... ... ... ... сөзесіне жасыру мүмкін ... сол ... ... ... заттарды (құжаттарды) іздеген
кезде, бірыңғай іздеу ... ... ... Еңбекті көп қажет ететін
жұмыстарды (отынның орнын ауыстыру, ... ... ... қазу ... сияқты ), егер де оның көлемі өте ... ... онда оны ... ... ... ... керек.
Тұрғын жайдағы іздеуді ұйымдастырған кезде, тексерілетін
обьектілердің ... бір ... ... керек, мысалы: сағат
тілі бойынша, қабырға ... ... ... ... ... киім-кешекті, ыдыстарды, кітаптарды. Киімдерді қарап қана
қоймай, көзге көрінбейтін заттарды ... ... ... қысып көреді.
Кітаптардың әрбір ... ... ... ... ... ... ойылып кесілген ... қару ... Егер де ыдыс ... толы ... онда оның ... не бар
екендігі қасықпен ... ... ... ... қою керек, ол
мұқият тексергеннен кейін қайтадан ... ... ... ... ... алып көру керек және олардың түбі мен
қабырғалар ... ... ... жоқтығы тексеріледі. Жиһаздың
көзге ... ... ... ... ... ... тексеру керек,
өйткені ... ... ... әр- ... ... болуы мүмкін.
Жиһаздың екінші түбінің, қабырғасының ... ... ... табу
үшін сыртқы және ішкі өлшемдерін мөлшерлеп өлшеп салыстыру ... ... ... ... ... ... асып ... болса, онда осы орында
құпия қойма ... ... ... ... ... ... мен солардың орналасатын орындарында бекітіледі. ... ... оның ... ... ... ... мен ... ... ... ... қоса ... ... назар
аудару керек: жақында болған жөңдеу ... ... ... ,
шегенің, түсқағаздың өзгешеліктері болса , онда құпия ... ... ... ... көру керек.
Түрткенде дыбыс өзгерсе, онда күдікті жерлерді ... ... ... туралы сұрақты шешу керек. Жұмсақ төсек ... ... ... ... ... тігістері), оларды қолмен
ұстап және істікпен түрткілеп көреді. ... ... ... ... ... өйткені радиоқабылдағыштардың, теледидарлардың,
тоназытқыштардың ... ... ... ... ... ... еденнің, қабырғаның кілеммен, линолеуммен жабылған
бөліктерін қарау керек. Гүл ... ... ... ... ... ... ... әлементіндегі құпия
қоймалар еден астына, ағаш немесе кірпіш ... ... ... ... – көп ... ... ... және тағы
басқа ... ... ... ... жақтауының, табалдырық,
плинтус астарына, желдеткіш шахталарында, бөлме ... ... ... ... ... жерлері мен
ағызғыш бактер қолданылуы мүмкін. Егер де үй- жайда мәйіт ... ... ... онда ... ... бұзған жөн,
өйткені ... ... мен ... ет қалдықтары табылуы мүмкін.
Егер де от ... пеш ... онда оны ... ... қойма
табу мен сараптамалық зерттеу үшін күл алу ... ... Күл ... ... және аяқ- ... темір бөліктері,
басқа да өртелген нәрселердің құрамына жататын сүйек ... ... де ... тінту кезіңде табылған заттардың іске қатыстығы
туралы кумәнданса, онда ... ... ... мен тану үшін ... ... ... ... ... ... онда тап осылай істеу
керек портфелдер, сөмкелер, малақайлар, құлақшындар және сол ... ... ... ... ... ... ілгіштерді сындырады және
заттардың ... ... да ... Бұл ... мына ... ... саналады, егер:
1. Іс қағаздарында (нақты ... ... ... ... бар екендігі тікелей ... ... ... қызметінің материалдарында ... ... ... бар ... туралы тікелей нұсқамалардың болуы.
3. ... үй- ... иесі өзін ... ... және ол ... ... барлау» кезіңде бекітілген.
4. Құралдардың ... ... ... бар екендігін куәлайды.
5. Құпия қойманың бар ... ... ... ... яғни ... ... бөліктерінің жиһаз – қабырғалары мен
жәшіктерінің сыртқы және ішкі ... ... ... ... басқалардың айырмашылықтары.
6. Құпия қойманың тікелей белгілері табылғанда босап қалған ... ... ғана ... жер, ... бос ... ... өрескел қылықтары, отбасының мамандығы, оның қылмыстық
тәжірибесі мен басқа да факторлары ... ... ... негіз бола алмайды, бірақ олар тергеушінің назарын мұқият
тексеруге тиіс ... ... ... ... көп зардап жібермей
абайлап жүргізу керек. ... ... ... ... жерлерді
қалпына келтіру мүмкіншілігін табу керек. Мына ... ... ... ... ... ... ... келгенде үйде қасына адам болса, бәрі де ... ... ... ... ... ... етілмейді. Тек ... ... ... ... укол салуға келген ... хат ... ... ... ... ... өзінің кәсіби қызметіне
байланысты келген тағы басқа ... ... ... ... ... үйден кетуге рұқсат ... ... ... іші , бала ... бір ... жер бөлініп (мысалы, жеке бөлме) тінту
біткенше сол орында ... ... ету ... ... бөлме болса
қай бөлмеден тінту бастау керек ... ... ... ... Кей ... ... өзі бір ... тінту екінші бөлмені
тінту өзімен бірге ... ... ... тапсырылады[10].
Тінтілетін обьект тек бір бөлме болса іздеу есіктен ... ... бір ... ... ... не ... жүргізіліп,
одан кейін бөлменің ортасында тұрған ... ... ... алдын-ала арнайы белгіленген, айтайық, жеке столға ... ... ... ... ... адамның көңіл күйін, ... ... ... ... ... ... сын ... керек, себебі мұндай жағдайда ... адам ... ... ... әрі ... қоюы ... Бір іс ... тінту
жүргізілгенде үйде жалғыз тұратын, тінтілген бір сатушы әйел ... ... асып ... ... берген еді. Тінтумен бөлменің бір
бөлегі ... ... оның ... күйі көтеріліп, тінтіп жатқан
адамдармен қалжындаса бастады.
Тергеуші тінтілуші ... ... - ... ... байқап
қалып, дер кезіңде оған мән ... ... ... тағы ... ... шығуды жөн көрді. Әсіресе, осы әйелдің тапжылмай тұрып
алған тұрысы күдік ... ... ... ... ... тергеуге қажет жалған құжаттар табылды. Міне, сөйтіп ... ... ... ... ... ... дер кезіңде,
дұрыс мән ... ... іске ... ... ... ... ... Сондай – ақ тінтуде, бір нәтиже беретін
тактикалық, психологиялық әдіс - ... ... ... ... мәні ... өзінің көмекшілеріне
нұсқау берген болып немесе ... ... ... ... қай ... қай ... не ... мұқият қарау керек
екендігін айтады. Сонымен бір мезгілде тінтілетін адамның психологиялық
көңіл ... ... ... ... жері ... өзін ... ұстаса да, тінтілетін адам ... ... ... ... қояды, қуып қатып асып – сасып қалады. ... ... ... ... ... екенің табу үшін тергеуші ... ... ... ... ... мен өзім ... ... едім деп
өзіне- өзі ... ... ... , ... көруі керек. Жиірленіп, толық
қарамас деп, ізделетін затты қылмыскер қоқсықтың ... ... тағы ... бір лас ... шығуы да мүмкін. Мұны да ... ... ... Егер құпия , жасырын жер еденде болса, оны
да зер ... ... ... арқылы табуға болады. Мысалы: ... ... ... ... сырланған тақтай не шеге, еден
тақтайларының арасындағы ... ... ... көмектеседі.
Сондықтан осындай ... ... ... ... осы жерді
үстіртін қарамай, неғұрлым зер ... ... бар ... ... ... ... қарау керек. Жасырын, құпия жерді
іздегенде ... ... ... оның ... ... да
ескерген жөн. Сонымен қатар тығылатын затты қоятын құпия жер, ... ... зат ... және оның ... де ... ізделініп жатқан айғақ зат, ... ... ... , ... оны ... ... ... болады. Тұрған үйді ... ... ... қораны қарау керек. Бұл ... ... оны ... ... ... кызметкерін күзетке қою керек.
Қорада ағаш, көмір болса олардың ... ... , ... екінші
жерге қойып, арасын ... ... ... ... ... орай ... екі ... қайтара тінту және топтасып тінту
түріне бөлінеді. Алғашқы ... оған ... ... ... ... бермеген, тінтуші жұмысқа жедел тартылып ... ... ... ... ... ... тінтуге
көмектесетін арнаулы мамандар немесе басқа да қатысушылар ... ... ... ... ... ... кезіңде кейбір
жерлердің назардан тыс ... ... ... тінтіліп, күдік
келтірген, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... болмаған, оны жаңадан іздестіру қажеттігі туған ... ... ... ... заттарын кейін бұрыңғы орнына
қойған ... ... ... ... ... тактикалық ерекшеліктері бар, Тінтудің тактикалык
әдістсрі белгілі жағдайлармен анықталады:
- ... ... ... ... ... жүргізілетін адамның жеке тұлғасымен;
- ізделуге тиісті объектілердің сипатымен;
- ... ... ... және ... ... қатысты күш, құрал-жабдықтармен анықталады. Жеке және заңды
тұлғаларға қатысты тінтілетін объектілердің келесі түрлері ... үй ... және ... тінту.
- үчаскелік жерді тінту.
- көлік құралдарын тінту.
- басқа да ... ... ... қатар жеке адамды тінту де көзделген. Ол адамның киімін, аяқ
киімін, денесін жөне ондағы ... ... ... ... ... алғашқы, қосымша және қайталап жасалған тінту
деп бөлуге ... ... ... бір ... тінту жүргізу немесе бір
адамнан бірақ әр ... ... ... ... бір уақытта
жүргізілетін тінту жөне әр ... ... ... ... ... ... жүргізілетін адамдардың санына байланысты жеке және
топтық деп бөлінеді.
Жалпы тінтуді біз үш кезеңге бөле ... ... ... ... Қорытынды кезең.
Тінту әрекетінің сапалы дәрежесімен ... ... ... ... тұрады:
- қандай затты, қай жерден іздестіру керектігі туралы мәліметтерді
анықтау;
- тінту жүргізілетін адамдарды ... ... ... ... ... - ала зертеу;
- тінтілетін жерге бару, одан кету әдістерін алдын - ала ... ... ... уақытты анықтау.
- тінтудің аяқ астынан болу шараларын сонымен қатар, тінтуге катысушы
адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- тінту ... ... ... ... ... ... құрапдарын қамтамасыз ету;
- тінтуге қатысатын тергеуші - жедел тобын дайындау. Қандай затты, қай
жерден ... ... ... сұраққа жауап алу үшін, ... ... ... танысу қажет, қылмыстың жасалу механизмін білу
керек. Мұндай ... ... ... болған жерді қарау хаттамасынан,
жауап алудан, мамандардың, ... ... алуы ... ... ... ... ... ала білген жөн.
Өйткені, тінтілетін объект ... ... ... ... ... ... жеке ... зерттеу керек. Тінтелетін жерді, оның
құрылысын, үй болатын болса қабаттық ... ... ... ... ... ... ... ерекшеліктерін білу
керек (кейде түрғындары үйге, ... ... ... белгіленген дыбыс
арқылы кірулері мүмкін).
Тінтілетін адамдарды алдын - ала ... ... ... ... ... Ол ... тергеуші барлық мәліметтерді жинайды.
Оның кәсібі, өмір сүру ырғағы, байланыстары, әдеттері т.б. ... ... ... жүргізуші адам күні бұрын білгені жөн.
Тінту кідіртілмей ... ... ... ... ... әрекеті
аяқ астынан тінтілетін адамға кенетген жүргізілуге тиісті.
Тінтуге дайындық кезінде тергеуші - ... ... ... ... ... мен саны ... тиісті жұмыстардың дәрежесіне байланысты
болады.
Тінту ... ... ... ... ... ... тергеушіге әртүрлі кеңестер береді. Іздеу
құралдарын пайдаланады, тінту кезінде криминалистік және ... ... ... жерлерді және алынған заттарды суретке түсіреді. Кейбір
жағдайларда маман ретінде зергер, ағаш ... ... да ... ... ... ... ... жұмыстарына көмек беруі үшін ... ... ... ... жеке ... әрекеттерін жүргізу,
тінтілетін жерді қорғау үшін ... ... ... ... жеке ... байланысты,
тінтілетін жерге кірудің әдісін мүқият ... ... ... ... ... ... қарулы қарсылық көрсету мүмкін болатын
негіздерді тергеуші ... жөн. ... ... ... ... ету, ... ... телефон дыбыстарына жауап беру
әдістерін,тінту кезінде кездейсоқ келетін ... ... ... ... ала ойластыруға жатады.
Тінтуге дайындық процесінде жедел тобының техникалық құралдармен
қамтамасыз етілуі өте ... Оған ... ... ... ... үй-жайға кіру, қоймаларды ашатын құрал-жабдықтар, мөр, ... т.б. ... ... ... ... адамды тінту алдында оның жеке ... ... ... жинауы қажет.
Айыпталушының (сезіктінІң) жеке тұлғасын зерттеуге қатысты тінтуді екі
жақпен сипаттауға болады. Біріншіден, кінәлінің жеке ... ... ... тактикалық мағынасы бар, екіншіден тінту кезінде
айыпталушының жеке тұлғасын әрі қарай ... ... бар ... ... мен ... ... мүмкін. Мәселен, жазба күңделік, жазба
кІтапша, ... ... ... ... ... тәжірибеде тінту айыпталушы (сезікті) тұратын ... ... ... оның ... жүргізіледі. Осы жағдайда тергеуші
немесе тінту жүргізуші адам ... ... оның өмір сүру ... жағдайы, отбасы мүшелері және көршілерімен, достарымен қарым-
қатынасы туралы білуі ... ... ... ... ... ... адамның
жеке психологиялық ерекшеліктерін білу өте маңызды болып табылады.
Тәжірибеде тінтілетін ... ... ... ... ... емес, оның туған-туысқаңдарында, таныстарында, ... ... ... ... ... жиі кездеседі. Сондықтан да, осы
жағдайларды тергеуші есінде сақтап тінтілетін заттарды шамамен қай жерден
немесе кімнен іздеу керектігі ... ... ... керек. Ал ол
үшін тағы да қайталасақ, ... жеке ... ... жақсы білу қажет. Тінту жүргізудің тактикасына, айыпталушының
айналысатын ... ... ... ... ... ... ... аса маңызды. Мәселен, айыпталушы ағаш ... ... ... ... ... ... жиһаздардан, ал егер
айыпталушы пеш айналасында жұмыс ... ... оңда ... ... іздеу
керек, Яғни бұл жерде айыпталушының мамандығын мүқият ескерген жөн.
Сонымен катар, ... ... ... ... ... мамандығымен
қатар, түрлі тапқырлықтың неше түрі айла әдістерін де қолданады. Әрине ол
айыпталушының даму деңгейіне ... Бұл ... ... ... жасы да әсер ... ... ... жасында үлкен тәжірибесі бар
немесе бұрын сотталған адам қылмыс ... ... ... ... ... ... ... тығылып қойылған заттарды іздеудің
табыстылығы айыпталушының жеке мінезін білумен жүзеге ... ... ... ... бар адам ... жиі ... түру үшін, жақын жерге
тығуға тырысады. Қорқақ сужүрек адам керісінше ... бір ... қолы ... ... ... әрекеттенеді. Сонымен қатар заттардың
тығылуына айыпталушының мүқияттылығы, еріншектігі, ... ... ... ... ... маңызды.
Тәжірибеден тыйым салынған кәсіппен айналысқан азамат К-нің үйін тінту
кезінде, қылмыстық ... ... ... 100 мың ... ... ... Оның ... арнайы құпия жерде тығылған 8 килә алтын ... ... ... табылуына мынадай жағдай негіз болды. К. пешті
ондатуға ешкімді ... ... ... ... да ақаулықтарын ешкімге
тапсырмай, әр уақытта өзі жөндейтіні ... ... ... ... ... тергеушіге құпия жердің пеште тығылғандығы туралы
болжам жасауына ... ... ... айыпталушы қарсылық көрсетуі мүмкін немесе ... ... ... ... жасауы мүмкін, осы жағдайлардың алдын алу
үшін айыпталушының жеке тұлғасы ... білу ... Және де ... құқық қорғау органдары кызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз
ету үшін жағдайлар жасау кажет.
Айыпталушы қамауда болып және тінту жүргізуге тартылса, оның ішкі ... білу ... Егер де ... тарапынан қамаудан қашу, тінтуге
кедергі жасау белгілі бір ... беру ... ... жасауы анықталса, тергеуші айыпталушыны тінту әрекетіне тартпауға
немесе айыпталушы ... ... ... ... етіп ... ... ... айыпталушы іс-құжаттарды іздеуге қиын, әрі ұзақ ... ... ... ... ... ... Немесе
ізделуге жататын заттарды қарамайды деген үмітпен баланың, ауру адамның
төсегіне тығады. ... орын ... ... ... В. ... ... былғарыны қозғала алмайтын науқасы бар бойжеткен
қызының орындығына тығып қойған еді. Бүл орындық ... ... ... де ... ... ... В-ң қызы сол ... отырған
болатын. Шынында куәгерлердің алдында ауру қыздың мазасын алу ... да ... ... алдында құпия жер туралы ... ... ... ... ... ... еттгі. Дәл сол жерде тығулы
түрған былғары табылды. Демек, айыпкер туралы мәліметтерді алдын ала ... ... ... алып ... ... кезеңінің екінші түрі операциялық (жұмыс) ... 3 ... ... - ... ... келу және кіру;
ә) бағдарлау;
б) кезекті -тінту объектісін бөлшектеп іздеу.
Тінтілетін жерге жедел тобы тінтілу жүргізілетін ... ... ... ... ... есік ... терезе алдында күзет орнатылады. Тінту
жүргізілетін адам ізделуге тиісті затты жойып жіберу ... ... ... созу үшін үйге ... кіруге кедергі жасауы мумкін.
Сондықтан тергеуші жанына сезік ... ... алып ... ... ... ... жерге кіруді түрғын пәтерден біреу сыртка
шықкан кезде даярлаған жөн. Тінтілетін ... ... ... ... қоса кіруі қажет.
Тінтілетін жерге кірісімен тергеуші өзін таныстырып, ... ... ... ... ... оған қол қоюды сүрайды. Барлық катысушы
адамдарға олардың құқықтары мен міндеттері түсіндіріледі.
Содан тергеуші ... ... ... ... тінту жүргізілетін
адамға қылмыс қаруын, қылмыстық жолмен табылған заттарды, құндылыктарды,
басқа да іске ... бар ... мен ... өз ... беру ... ... Егер де ізделінуге жататын заттар ерікті ... ... ... ... ... шектеліп әрі қарай тінту жүргізбеуге ... ... ... ... де оған ... және ... жеке – жеке жүргізіледі. Алайда, ... бәрі бір ... бір ... ... ... Айғақ
заттар тиісті заңдылыққа сәйкес алынуы ... Ол көп ... , ... ... ... заттарды алғанда
қолданылады. Заттар, құжаттар оның нақты иесінің ... ол ... ... ұйым, кәсіпорын өкілінің қатысуымен ... ... ... ... ұйымдасқан қылмыстық топпен жаслаған қылмыстар
түрінде жүргізіледі [12]. Ал, арнаулы ... ... ... ... заттарға тікелей жауапты адамдардың қатысуымен ғана тіркеледі. Мұндай
жұмыстарды ... үшін ... іске ... обьектімен, құжаттармен,
заттармен алдын-ала танысады. Айталық, тергеушінің ... ... ... ... құжаттарын зерттеуі, іске қажеттісін іріктеуі
үшін дайын бұйымдармен, заттармен ... жиі ... ... ... ... мамандар тартылады.
Міне, осыдан кейін мәселе анықталған соң ғана ... ... ... өз ... шығарады. Егер азамат іске ... ... ... ... ол ... ... Ал, ол ... сапалы түрде
жасырылса, оны дереу іздеп, тінту үшін қаулы шығарылады.
Заттар, құжаттар табылған ... ... ... Егер ... күрделіленіп, бұған көп уақыт талап етілсе, тінтушілердің бір тобы
бұған ... ... Жеке ... ісі ... ... ... Онда:
• кімге тінту жүргізілді;
• қандай заттың қай жерден табылған;
• заттың ... не ... ... ... ол заттардың қалай сақталғаны;
• қайда және кіммен толтырылғаны көрсетіледі. Міндетті түрде ... ... ... ... ... ... бейнелегенде оның күдік ... ... ... ... ... қай ... ... жауапкершілігімен сақтауға қойылғаны;
• қатысушылардың арыз, өтініштері де көрсетіледі.
• оған ... ... ... фотосуреттер қоса тіркеледі.
Хаттаманың көшірмесі тінтілген адамға беріледі. Алынған заттар
тінтуге ... көз ... ... ... ... тарау. Алу жүргізудің жалпы ережелері
2.1 Алудың ... ... ... ... әрекеті ретінде қарастыру керек
екендігін ескере кеткен жөн. Яғни ол ... ... ... ... ... іс ... ... көзделген
тергеу әрекеттерінің бірі болып табылады. «алу»- терминің тінтудің ... ... ... яғни ... ... тұлғадан тінту
процесінде табылған заттарды алу деп қарастырмау керек. Яғни ... іс үшін ... бар ... бір ... мен ... және ... екені анық болғанда, оларды алып қою ... ... ... іс ... кодексінің
231- бабында , «Алу» тергеу әрекетіне түсінік ... Алу іс ... бар ... бір заттар мен құжаттардың қайда және ... анық ... ... алып қою ... ... әр ... де қатысты заттай дәлелдемелерді құжаттарды ... де ... ... ... ... ... қолға алмайды.
Егер іске ашуға қажетті ... ... ... ... ұйымдарда сақталуда болса тінту ... ... ... ... ... әр ... де ... сұратып отырған құжаттары мен заттарын беруге ... ... ... ... ... және өзге де ... ... алу қажеттілігі туындамауы да мүмкін , егер ... еш ... ... ... ... ... ... заттар
мен құндылықтардың шығу тегі ... ... ... ал ол ... жасаған туысқандармен немесе ... ... ... алудың мәнің келесідей көруге ... істі ... ... бар ... ... құжаттар мен өзге ... ... ... және жеке ... үшін ... ... ретінде іс бойынша ... ... ... ... ... ... Процессуалдық негіз ретінде тергеушінің ... ... Ол үшін ... ... ... ... почта-телеграфф жөңелтілімдеріне қатысты емес). Алу тек соның
иелігінде алынатын зат ... ... бар жеке ... ... тұлғаның
ерікті келісімі негізінде ғана жүргізіле алады. Олай ... ... ... ... ... ерекшеліктерi және тактикасы, процессуалдық негіздері
Алу өңдірісінің ... оны ... ... ... ... алу ... ... тергеушінің қаулысы негізінде
жүргізіледі.
- прокурордың санкциясы мемлекеттік ... ... ... құпияны қамтитын құжаттарды алу кезіңде талап ... ... ... тек ... ... ... ... өкілетті
адамдар ғана жүзеге ... ... алу ... ... ... үй- ... мен ... ашылуы
мүмкін егер олардың иесі ... ... ... ... ... кезіңде кей жағдайларда ... мен ... бір ... ретінде қарастыратын жағдайларда кездесіп жатады. Сондықтан біз
осы екі ... ... ... бір емес ... әрекеттерінің бір-
бірімен айырмашылықтарын қарап өтейік.
Сонымен, тінту мен алудың арасындағы ең ... ... ... ... обьектілерді іздеумен байланысты ол алу
кезіңде талап етілетін зат ... ... ... ... ... осы ... міндеті- алуды дұрыс құқықтық ... бір ... ... тағайындап жүргізу кезіңде
тергеуші көп жағдайда нақты ... ... ... ... ... ол алу ... алдын ала белгілі заттай ... ... бір ... ... көріну деңгейіне байланысты,
алу әдетте ерікті түрде ... ал ... ... ... ... алу – іске ... бар ... заттарды
жеке адамнан талап ету не ... ... ... 34- бабы ... ... азаматтарының тұрғын
үйлеріне қол ... ... ... ... ... да
тінту жеткілікті негіздер болмауына кепілдік береді. Сондықтанда да
тінту ... ... ... ... ... ... ... қаулысы негізінде жүргізіледі. ... мен ... ... жүргізу негіздері Қазақстан Республикасының ... ... ... 234 – ... көрсетілген. Оларды өткізу ... ... ... ... ... ... ... кодексінің 136-бабымен қарастырылады. Жеткілікті ... ... ... ... ... жедел іздестіру ... ... іс ... ... ... іс үшін ... бар
құжаттар, заттар, құнды заттар, қылмыс қаруы және өзге ... бір ... ... бір ... ... мүмкін деген
мағлұматтардың болуын айтады.
Қылмыстық іс жүргізу ... ... алу- ... әрекетіне
сипаттама берілген. Алу – азаматтардың, мекемелерден, ... іс үшін ... бар ... бір ... ... ... - ала іздестірусіз алып қою. Бұл тергеу іс ... іс- ... ... табылады. Алдын - ала іздестіру кезенінің
болмауы ... ... ... ... іс үшін ... ... мен құжаттардың қай жерде, кімде жатқаның дәл ... ... ... ... уәкілетті адамның күні бұрын
белгіленетін заттары мен ... ... ... және
тізбесімен шектеледі. Бұл тізбеге ... да тірі ... ... де ... Алу ... заттар мен құжаттардың ... өзге ... ... , ... ... айналдырады. Бұл
алудың мұнда тінтудің міндетті бөлігі ретінде көрінгенін ... ... ... ... оң ... ... тінту қашан
да заттар мен құжаттарды алумен аяқталады ... егер ... адам ... сезіктіні ұстауға, айыпталушыны қамауға ... ... ... ... ... ... ұласады. Қозғалған
қылмыстық іс, осы тергеу іс- ... ... ... ... қаулысы немесе соттың шешімі олардың заңды негіздер болып
табылады. Іс үшін маңызды құжаттар мен ... бар ... ... ... ... ... ... екенің куәландыратын дәлелдер алудың
нақты негіздер болыпа табылады. Мұнда алынатын ... мен ... де, ... ... ... ... ... белгілер
өкілетті адамға мәлім болады. Тінту секілді, алуды да тек ... ... ... ... Сот бұл іс- ... ... қажет болса, ол бұл ... ... ... ... қылмыстық ізге түсу органына тапсыра ... ... ... ... ... прокурордың рұқсатынсыз, айғақ
адамдардың қатысуымен, ал ... ... ... ... ... ... ... ... ... өзге де ... ... алу прокурордың ... оның ... ... ғана жүргізілуі тиіс. Бұл жағдайда айғақ ... ... ... ... рұқсаты бар адамдар ... ... ... ... ... мен ... ... түрде беріледі немесе
мәжбүрлі ... ... ... үй ... ... ... ... тыс алу прокурордың рұқсаты бар ... ... ... ... , оның ... бұған осында тұратын
кәмелетке толған ... ол ... ... - ... ... ... ... қамтамассыз етілуі тиіс. ... ... бас ... ... алу ... ... ... алу
кейінге қалдыруды күтпейтіндей болса, ол тергеушінің ... де ... оның ... ... үшін бұл ... ... мерзімде прокурорға хабарланады.
Егер алынуға жататын заттармен құжаттарды мүдделі ... ... ... ... ... оларды іздестіру үшін қаулы
шығарады және прокурордың ... ... ... тінту
жүргізіп, кейін ол туралы прокурорды хабардар ... ... үшін ... ... ... Мұнда ол қай
жерден, кімнен, қандай обьектілер және ... ... ... ... ... ... әрі тергеуші алу орнына барып, ... ... ... ... ... ... ... етеді. Алудың
обьектілері болып тергелетін іске ... ... бар ... ... , ... азаматтың айналымнан алынып тасталған
заттар ... . Алу ... және ... ... ... әдетте, күндіз жүргізіледі, кей жағдайларда
тәжірибе кезіңде ... ... ... мен ... ... Ал ... нәтижесінде мүдделі тұлғалар ... ... ... ... ... бір ... жоюға
мүмкіндік алады. Алу кезіңде, тінту кезіңде ... ... Егер ... бір ... талап етілетін заттар болмаса, бұл
жағдайда оларды басқа ... ... жол ... ... ... емес, тінту болып кетеді. Сонымен қатар егер ... ... тек бір ... ғана ... болса, онда жеткілікті
деректердің негізіңде тергеуші қаулы шығарып ... ... ... тінтуді ... Алу ... ... ... ... толтырылады. Тінту немесе алу процесінде іске қатысы
бар ... мен ... ғана ... Іске ... бар ... ... ... салынған обьектілер де ... ... ... алу ... табылған обьектілердің барлығы куәгерлерге
және басқа қатысушы адамдарға ...... ... ... ... ... ... тінтуді
бөлімде немесе аулада бірден қатар, толық, жан – жақты жүргізу керек. Сол
кезде оперативтік қызметкерлерге үй ... ... мән ... ... ... ... қажет, өйткені іздеушілер жасырынып жатқан ... ... ... өтіп ... үй ... ... ... пайда болуы мүмкін,
яғни заттың қай тұста жатқанын білдіріп қоюы ... ... ... ... тінту жүргізу кезінде бірнеше қалыс адамдарды алу ... ... ... жасалып жатқан жерде объектіні қарауылдап тұрады.
Көбіне ... ... ... көп ... ... ЭКБ (ЭКО ДВД)
бөлімінен. Өйткені оларда ... ... ... мен ... бар
(темір заттарды іздеу, өлікті іздеу ренгендік заттар).
Осыны білетін мамандарды алу қажет. Тінту жүргізу үшін сол ... ... ... ... ... алу ... (қай жерде орналасқан,
қандай ерекшеліктері бар, т.б.). ... ... ... ... ... ... ... береді. Тінту жүргізетін ... ... және ... ... ... мүмкін екені туралы ақпарат алуы
керек. Тінтуді нәтижелі өткізу үшін оны күтпеген ... ... ... ... ... тез және еш ... ... тінту объектісіне
кіру үшін шындыққа сай келетін бір ... ... ... ... немесе үй басқармасын адамы болып барып кіру әбден ... ... ... қаулысымен таныстырады, арнайы қолхат алады,
онда отырған адамдардың кім екенін сұрастырады. Осы ... ... ... ... оны ... ... ... басқа бөлмелерді
жүгіре қарап шығады. Себебі іске қажетті заттар мен ... ... үшін ... ... ... беріп қалмауы, телефонмен байланыс
жасап қоймауы үшін. Тергеушінің басқаруы арқылы бірлесе отырып ... ... ... ... ... ... ... жұмыс жақсы дайындығы
бар полиция қызметкеріне жүктелуі ... Кісі ... ... істі ... ... ... соңғы кезде болған өзгеріс тергеу көңіл аударуы
керек. Жаңадан болған, ... ... жаңа ... мебельдің тартылып
тігілген көрпелерге көңіл аудару ... ... ... ... ... жылы Орал ... ішкі ... бөліміне әйелінің
жоғалып кеткені туралы «Ш» деген адамнан арыз ... ... «Ш» ... ... әйел ... ... ... бармақшы болатын, кенеттен жоқ болып кетті дейді. Әйелінің алып
кететін ... ... ... Қыдырып баратын жері «бізге ешкім
келген жоқ» - деп хабар береді.
Жедел іздестіру жолмен алынған мәліметтердің негізінде ... «Ш» ... тату – ... өмір ... ... ... ... көрінеді. Азамат
«Ш» әйелін қызғаныш ниетпен қатты ұрып, осының ... ... ... ... ... ... деген болжам пайда болған. ... ... ... жоғалып кетуіне ешқандай қатысы жоқ екенін айтты. Азамат
«Ш» - ның үйінде іске қажетті деректер табылар деп ... ... ... деп ... ... шкафтың орны ауыстырылғаны, оның астындағы еден
ағаштары ... ... ... тұрды, әлі боялып үлгермеген. Еденнің
астынан 1 метр тереңдіктен балтамен шауып бөлшектенген ... ... Осы ... ... «Ш» ... ... мойындады. Қылмыстық
іс ... ... «Ш» ... ... ... алды.
Заттар мен құжаттарға бөлшектік тексеру алынған орнында немесе ... бір ... ... ... ... ... Соңғы жағдайда
тексеру өзінше ... ... ... ... ... алынатын заттар мен құжаттар ... ... ... жерде тексеріліп, мұқият сипатталуы тиіс. Осыдан кейін
алынатын ... ... ... ... ... ... ... қол қоюымен ... ... ... ... ... болған – болмағаны ... ... ... ... ... ... түрде берілген - берілмегені
көрсетілуі тиіс.
Сонымен қатар, іздестірілетін обьектілердің табылған орны мен ... ... мен ... ... орны ... Егер ... мен ... олардың көптігі мен ... ... ... қиын ... хаттамаға іздеп табылған және ... ... ... ... ... ... ... қою
тіркеледі.
Тінту жүргізуге бірнеше адам қатысатын кезде, ... ... ... ... үй – ... ... бау-бақшалы, қора- қопсы
айналасында жер көлемі бар жеке үй және тағы сол ... ... ... обьектіні кім тапса да, оны ... ... ғана ... ... ... ... ... және қалай
табылғанына тергеушінің көзі жетуі ... ... мен ... ... ... шамадан тыс бастамасы іске зияның тигізуі мүмкін. ... ... ... іс- ... тергеушінің іс-жүргізу
басшылығы аса ... ... ... ... қаулы бойынша тергеуші жүргізеді. Тінтуді, ... ... ... басқа да заімен қорғалатын құпия мазмұндағы құжаттаржды
алуды ... ... ... ... ... оның ... ... ғана жүргізіледі.
Алу жүргізу туралы ҚІЖК- нің 203, 234 баптарында көзделген жалпы
талаптарды ... ... ... хаттама жасалады. Қосымша ... ... кино ... ... ... ... дыбыс
және бейнежазулар қолданылуы мүмкін. Хаттама екі дана етіп ... ... оның ... осы ... іс-әрекеті жүргізілген
адамға, ол болмаған жағдайда – оның ... ... ... ... тұрғын үйді пайдалану ұйымының немесе ... ... ... ... егер алу ... ... оның өкілдеріне қол хат
алу арқылы ... ... ... ... ... алу ... орын және ... оның басталу және аяқталу уақыты,
- ... ... ... тегі мен аты- ... алу ... ... ... қаулы туралы ңұсқаулар,
- тергеу іс- әрекетіне қатысушылар ... ... ... ... ... құқықтары мен міндеттері
түсіндірілгені ... ... ... ... ... көрсетілуі тиіс:
- алу жүргізілетін адамға осы жөңіндегі қаулыны жариялау
туралы,
- ... ... ... ... ерікті түрде беру
туралы ... ... ... мен ... ... және ... табылған,
- оларды табу үшін қандай құралдар қолданылған,
- қандай үй- ... ... ... ... , қалай, қандай
себептермен ашылған.
Хаттаманың қорытынды ... ... ... :
- ... ... ... өзіңдік белгілері және мүмкіндігінше
құны дәл көрсетіліп алынатын обьектілердің ... ... ... ... белгілерін көрсетуге тырыспау керек, мұндай жағдайларда
олардың түсі, өлшемі секілді айырым ерекшеліктері ғана ... ... ... оның ... ... алынған заттың атауы,
тергеушінің мөрі мен айғақ ... және ... ... қойған
қолындағы таңбалардың толық мәтіні;
- иесіне немесе оның өкілдеріне ... ... ... ... ... ... ... қатысқан адамдардан түскен
мәлімдемелермен таныстыру және оларды жариялау.
Хаттамаға осы тергеу іс- ... ... бәрі қол ... ... ... алу ... көшірмесінің кімге берілгені
көрсетіліп, осы ... қол ... ... бұл ... ... адам мен азаматтарға тумысынан
мемлекетпен бекітіліп ... жеке ... қол - ... заңмен көзделген реттер мен жағдайларда шешілу, соның
ішінде заңды ... ... ... ... Осы ... ... - бұл тәжірибе жүзінде өте көп ... ... ... бірі ... ... ... мен ... тергеу әрекеттерінің, жалпы
сипаттамасын ... ... ... ... мен алу ... әрекеттерінің
мәнің ашуға тырыстым. Тінту мен алу тергеу әрекеттерінің айырмашылықтары
мен ... ... ... Бұл заңдылықтың «формальды» емес,
нақты «реалды» ... ... ... ... құрұ ... өте ... бірі және, менің ойымша әлі де ... ... ... ... ... ... ... заңда көрсетілген тергеу ... ... ... ... ... ... дер ... ашып,
керекті дәлелдемелерді кідіртпей, дер кезіңде, жинап алу үшін тергеуші
заңда ... ... ... ... ... ... Қай
тергеу әрекетін жүргізгенде де ол осы арқылы неғұрлым көп және ... ... алу үшін осы ... қолайлы, ұтымды тергеу
әрекетінің нәтижелігін арттыруға ... ... ... ... ... тәсілдерді қолданады. Мұндай әдістерді қолданудың негізгі мақсаты, ол
қылмыскердің қылмыстың ... ... ... үшін ... ... - ... әшкерелеп іс бойынша обьективті дәлелдемелер жинау.
Тергеп жатқан қылмысты ашуға керекті, былайша ... ... ... ... ... және осы үшін ... әдіс-
айлаларды танырлық тактикалық тәсілдер дейміз. Кейбір ... ... ... ... ... ... нәтижелі болуына мейлінше
қолайлы жағдай туғызуға бағытталады. Тергеудің бастапқы кей ... ... ... ... ... ... ... және жедел
іздестіру әрекеттерін белгілі бір ретті кезекпен жургізу тактикалық
жағынан алып ... ... ... ... жоспары жасалғанда
тергеудің ұтымдылығын қамтамасыз ететін осындай тактикалық тәсілдер қолдана
алынады.
Пайдалынған ... ... ... ... ... ... Конституциясы 30.08.1995 жыл.
2. ҚР ҚІЖК
3. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. Жалпы ... ... жыл, ... ...... ... туралы Қазақстан Республикасының заңы
15 қыркүйек 1994 ... ... ... ... Р.С. ... ... ... Е.Жәкішев. «Жеті жарғы» Алматы-1997ж.
3. Тергеу әрекеттерінің тактикасы. С.Е.Еркенов, С.И.Сұлтанов. Астана-
2002ж.
4. Криминалистика негіздері. ... ... ... ... Быков В.М. Уголовно-процессуальный кодекс РК и проблемы раскрытия
преступлений: Полемические заметки // Право и политека.-2002 №9-с.66-
72
6. ... А.Н., ... Л.М. ... ... при расследование
преступлений. М.: Юридическая литература, 1970. -24 с.
7. Волков В.Н. Юридическая психология: ... для ... ... ... ... ... и право».-
М.:ЮНИТИ,2002. - 384 с.
8. Газиев Машхурджон. ... ... где и ... ... ... ... ... Международного Летнего
Юридического Университета.- Алматы.,1999.-С.16-20
9. Шейфер С.А.– ... ... . ... ... 1984 ... ... И.Л. ... личности и уголовно ... ... ... 1985 жыл.
11. Попов В.И. Обыск . Алматы 1959 жыл.
12. А.Ф. Аубакиров, А.Я. ... ... ... ... 2003 ... ... ... РК часть особенная. Досудебные
стадии. Астана «Дәнекер» 2002 ... ... ... ... ... ... 1998 жыл.
15. Абишева А.Н. Примерные образцы ... ... ... и ... - ... Юрист, 2002.
16. Ароцкер Л.Е. Тактика и этика ... ... М.: ... ... ... А., Хан А., ... Т. Нужны ли нам понятые// Юридическая
газета (РК).-2003.- 8 окт. - с.4
18. ... С.К. ... ... трех виновных, чем осудить одного
невиновного// Фемида.-2002. №12.-с.12-17
19. Бахин В.П. Полицейский ... ... ... Учебно-
практическое пособие. – Алматы: Баспа, 1997 г.
20. ... Н.С. ... ... идеи и ... ... ... и ... – 2003.-№2. – с. 61-6636.Махов В.
Свидетель – не подозреваемый // Законность.-2001. - №1. – ... ... Г.И.и др. ... ... - М., ... ... ... В.И. Дознание и ... ... ... преступлений: осмотр места преступления: Сб.научных тр.-
М.:ЛекЭст,2003. (Антология криминалистики)
23. Громов Н.Показание эксперта как источник доказательств ... ... ... 24. ... Г.Г. ... допроса в уголовном процессе. – Алматы:
Гылым, 1996. –
25. Журсимбаев С Следствие: без пыток и насилия // ... ... (20 ... - с.4
26. Ибрагимов Х.Ю. Правоохранительные ... ... ... ... - Алматы: Данекер, 2000.
27. Исхаков К. Рефлексивное мышление как психологическая основа ... ... ... // ... – 2003. - №10. – с. ... Кертэс. И. Тактика и психологические основы допроса. М.;1965.с.118
29. Манаспаев М. Кто главнее: ... или ... // ... ... 2003.-28 ... - с.1
30. Криминалистика. Оқулық. Жәкішев Е.Ғ., ... Р.Б., ... ... Г.Х., ... Н.С. Криминалистика. Оқулық. Алматы: «Жеті
Жарғы» 2006 ... ... ... ... ... ... Алматы-1997ж.- 250
б.
[2] Криминалистика. Под. Ред. И.Ф. Крылова А.И. Бастрыкина – М., «Дело»
2001 г. – 494 – 496 б.
[3]Жәкішев Е.Ғ., ... Р.Б., ... Ә.А., ... Г.Х., Темірболат Н.С.
Криминалистика. Оқулық. Алматы: «Жеті ... 2006 ж – ... ... С.Е., ... И.С. ... ... тактикасы –Алматы:
Дәнекер, 2002 ж.
[5] Криминалистика. Под.ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина М., «Высшая
школа», 1994 г. - 264 ... А.Я. ... Н.И. ... Г.И. ... Е.Р: ... Е.Н.
Бегалиев Криминалистика негіздері Алматы, «Мектеп» 2007ж. – 179 б.
[7] А. Ғ. Абуов. Криминалистика негіздері ... ... ... , 2004 ж. ... б.
[8] Үй жайдың жоспарын, ондағы жөндеу жұмыстары ... жаңа ... ... және т.б. ... ... ... үй пайдаланушы
ұйымынан талап етуге және алынған материалдармен жеке тасысуға болады.
[9] баспана – бір ... ... ... ... немесе тұрақты тұруына
арналған үй жай – немесе құрылыс, оның ішінде: меншікті немесе ... ... үй, ... үйі, ... ... ... көп пәтерлі үйді
қоспағанда, оларға тікелей жалғасатын тұрғын үйлердің верандалары,
терассалары, галереялары, балкондары, жертөлесі және шатыры.... ҚРҚІЖК7
бап, 42 тармақ.
[10] Жәкішев Е.Ғ.Криминалистік тактика – ... ... 1998 ... ... ... ... ... болуы тиіс. Бұл әрекетті тінтілетін
тұлғаның туыстарына жіктеуге болмайды. Өйткені тінтілуші алам ... ... ... ... жасырын әрекеттер жасауы мүмкін.
[12] Криминалистика. Под.ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. М., «Дело»
2001 г. – 495 ... А.Ф. ... А.Я. ... ... Криминалистическая
тактика. Алматы, 2003 ж. - 265 б.
[14] Криминалистика. Под.ред. Н.П: Яблокова. М., ... 2002 г. – 443 ... ... ... Н.П: ... М., «ЮРИСТЬ» 2002 г - 444 б.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 3 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тінту мен алуға арналған қылмыстық іс жүргізу11 бет
Тергеу кезіндегі тінту жүргізудің құқықтық және теориялық негіздері81 бет
«Криминалистика» пәні бойынша дәріс сабақтарының контактілік мәліметтері39 бет
Жалдап адам өлтірудің түсінігі85 бет
Криминалистика пәнінен лекция тезистері144 бет
Қылмыстық процестегі ұстаудың жалпы сипаттамасы73 бет
«Криминалистикалық фотография»7 бет
«Тактикалық дайындық» пәні бойынша оқу - әдістемелік кешен116 бет
Іздер туралы криминалистикалық ілім (Трасология)22 бет
Адам сырт келбеті туралы криминалистикалық ілім5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь